You are on page 1of 8
EAAHNIKH AHMOKPATIA, MPOTOAIKEIO AQHNON TMHMA ANAKOMNON KATA THE ANAPKALTIKHE EKTEAEZHE Apioyidg Arréqaans S56 12020 TO MONOMEAEZ MPOTOAIKEIO AQHNON ZYPKPOTHOHKE amd im Alkoor. Mapaokeur famayidvvn, Mpwrodikn, hv orrola 6pice o Mpéedpog tou Tpiyehovs ZupBouriou Atoiknang Tou Nowrodikeiou Kai'm Fpaiparéa Tewpyta Lragiod. EZYNEAPIAZE dnydoia oto akpoanipié Tou, omy AGrva, ty 07.01.2020 yia vat Sikdoe! my umTsdeon peTagN: TON ANAKONTONTON: 4) Tov ; Katoikou ArriKiis, ap®. Kan" 2) Tou 1, KaTolkou Armkrig, 0665 kar ap. kat 3) ms ousppuBpNs etaplas ye THY emwvupla « “», Tou eSpevet omy AttiKiig, api. kar Aon Kan exTpooUTElTa! vOUIjIG, OF oTFolor TapaETEBnkaV did ms TANpEEoUCIAS BiKny6pou Tous Xpiotivas Xpijatou (A.M. A.E. ABnviv 344194). THE KA@! HE H ANAKONH: Ths Avvuung Eraipiag pe my errwvupio «Eurobank FPS ANQNYMH ETAIPIA AIAXEIPIZHE AMAITHZEQN ANO AANEIA. KAI [IETOZEIZ> Kal tov SidkpiTiké titho «EUROBANK FINANCIAL PLANNING SERVICES» (FIOYPOMMANK @AINANSIAA MAANINTK ZEPBIEIZ), Tou edpever oto Mooxdto Artikiic, 036¢ Kinpou 2 eh, mag um! apt B 2020 arog. Mov. our, ABHuLiN (Turlua AvaxoMay KaId ING AvayKaonixiis Extéheons) 99.27 Kai ApxiuriSous Kai exmpoowrreital VOyIG, 1 orrola TapacTaenKe Sid Tou mAnpeousTou Siknydpou Tm NikokGou Nakn (A.M. A.E, ABnvov 18951). O} avaxénrovres {nrouv va yiver Dexn} n ye apiBpd xardBeons $797/02.12.2019 avakomr} Tous, n orToia KaTaTeSNKE OTN ypayparela Tou Aikaompiou quTou, ypd@mmKe dio TivaKlo Kal MpoGbiopiotyKe yid Tm SixGoIpj0 Tou avaryéperar omy apy Ing Mapovaac, KATA TH EYZHTHEH t¢ uméGeang, 01 mANpEfovaIO! SkKnyOpoI Twov Siodikwv Zimoav va yivouy Sekrdt Soc avagEpovrat ora MpaKTIKd Kat OTIG éyypapes mpordeic Tous. MEAETHSE TH AIKOFPA@IA ZKEDOHKE ZYMPONA ME TO NOMO Me Inv Umé Kpion avakorm, o avakérTovTEs ZnTOUY Via TOV eI5IKOTEpA SiaAapBavoyevo o auth Adyo, va akupweéet n arrd 15.10.2019 emitayty TPG TANPWHH KéTwWEI avTIyPdQOU TOU MPUTOU EKTEAEOTOU cMTOYPEIPOU TNS UT” api. 19493/2014 BiaTayrig MAnpwHFG ms Alkacir Tou MovoyeXous Towrodixélou A@quaiV Kat ver KaTaiKaGTEf 1 KOO’ rg n aVaKOTH oTa SikaoTIKG tous &05a. 7 Me To Tepiexouevo auTo Kal aipaTa, n umd Kpion avaKorT TrapabeKrd evodyeran ya va oucnTdel EvLTTIOV Tou Tapévros AIKGaTHpIOU, TO omtoio eivat Ka8" VAY KI KaTE TéTOV apHddI0 (4pepo 933 Trap.1 €5.a KMoAA), Kata Thy TpoKEluevy eI5iKr} Siadikaola TwV TEpIoUCTAKKY SIagoptov (4p@pa 614 ent. kot 937 Trap.3 KMIoAA), Trou epappdcovrat, ev. TpoKEINEveD, OTE IoXVOUV HET Thy TpoTTOTTOINAT} ToUS HE Tig StaTaEEI¢ Tou N.4335/2015, (4p@po 9 Tap.2 Kat $ Tou dpSpou TPpwrou TOU N.4335/2015), Kade ya TH ouvexion TAG ExteAEaTiKis Siadikagiag amd mv Eiixr} SidSaxo mS GOXKAS emoTreddougas avwvuuns tpaTEgKhS eTaIpiag pe Thy.emwyupla «Tpdmreza Eurobank Ergasias A.E.» Kai Tov SiakpimKé tirko «Eurobank Ergasias», aModanr eraipla elSikoU. cKoTTOU pe THY eMwVUpia «CAIRO No.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», yia Aoyapiacy6 kat en” ovouant t¢ omToiag, evepyel ws jin SIKAIOUXOG 5IGSIKOS N KGB’ Ng avaKoTT, emBOEnKe GC & 3! oth. ng uM? apre-0)2020 arog. Mov. Nowt. ABnviaY (Tua AVaxomev xard mg ‘AvayKagtixrig Extédeong) OTOUG avakdmrTovtes, Tig 16.10.2019, n amré 15.10.2019 véa emrayh TOG TANPWHI KETwEI aVTIYPEPOU TOU TPpWTOU exTEAEcTO aTFoypd@OU TS UT? pid. 19499/2014 diatayr¢. Anpwyrs Tou AiKaoTi) Tou. Movopehotc Towtodixelou A@vdv, GuyKoIVoTTOIOUpEVWV Tw. VoLILOTTOINTIKwY EvyPaoU TOU aTTodEKVJOUV THY SiaBoxA (dp8po 925 Tap.1. KMOAA). Mepairépw, EvOiKN avaKoTT éXet GoKNGel vouSTUTTA Kal epTTSBEopG, tito! evrds Th mrpoBeopiag Tou dpEpou 934 map.1 oToIX.a' KMTOAA, Ka@uig KoraTeBNKE oT Fpapateia tou Tapévrog Aikaotnpiou Kar emB6@nke omy KaG" ng atic 02:12.2019 (BA. Thy UT apie. 9065/02.12.2019 éxBeon emiSoong tou DiKGOTIKON EMPEANTT GTO MowroduKelo ABnYdAv, Ewmnplou Toéhiou), xwpig va TMpoKUMTTE! Ou, KATE TO XpOVIKS GUTS oNpelo, Elkay ETraKOAOUEHGE GALE TIpagelg eKTEAEONS wg MPOS THY WS GVW ETTTayr. TPOG TANPWHI. O loxuployids Se ms ka8’ ng Stl n KpIVOuEVT| avaKoM TyXdvEr GrToppITITEA We armarpdSextn Adu exTIPdBeatNs doKnoT{s TMs, Kar’ epapLOYs Tou dpBpou 973. TTap.6 KMOAA, eivat aTtopprrrigos was fin VOUNOS, KABWS N MPOBAETOpEVN Exel avaKom} agopd my Tepirtwon UTOKaTéCTAGNS aAAOU Savsiari omy Afr, TOU ApxiKoU eMOTEDSOVTOG th Tou ApxIKOU eTTIaTTEGBovTOG yia GAN, 6p, amalmoy Tou oT Biodikacia Tou MAsiorRpaoHON: Kal OXI THY TEphTTWCN, GTOU &XEI XWP|GE! EIBIKr SiaToxHh, OTS ev’ MPOKEILEVW, KARE O AIBKES d1dBoxog TOU emorredSovTOS VouILOTFotEtra! evepynTKG yiat THY exTEAEON LG Sixatodxog lias amralmaNg Kal ws EK TOUTOU SEV efvat Tpfros kal UTOpE! VoL ouvexioel THY exréhean, OmTws 0 eMoTTENBWV, He Thy THphon Twy TrPdcBerwW SidruMBoEWY TwV dp@ow 924, 926 kal 973 Tap.1 Kal 2 KMOAA, xpi va éyel_avdykn uTToKardoraans (Ba®pakoKoihns, EpyKMohd, rézos E' dodpa 904-981, dp6p0 973, ap.14, Oadton, Alkaio AvaykaoTiKtig Exréheons, E1d1KS Mépos, § 58, 11 a, ap.5 Kal utroonp.10). Mpérret, erroyévs, | utr Kplon, avakomi}, va epeuvn@e! TepalTépw. WG TOG To TapaBEKTd KAI Th VOUNK Kat ouataorix) Baciyomra Tou AdyoU TS. Me tov povadixé Adyo avakomtig, of avaKémrovtes ‘oxupiGovral 61 j= Tay amd 15.10.2019 emmayi Tp0s ekréAeon, eyypapeiod KétwW am To avilypapo TMpirou exteheaTod. ‘atroypd@ou ms um’ apie. 19493/2014 Siaraytig TANpwprs ms AikaoTH Tou MovouEhods NowTodikefou Anvav, Tos Tous emBsOnKe ois 16.10.2019, emdynkay va’ karaBdMouy omy Kae’ NC och. ing ur’ ape-© 2020 an09. Mov, Mower. ABnvtiy (Tytlya Avexomtiy Kara mn¢ AvayKaoTiKic ExréNeons) AvaKOTT, (Ws UN SiKAIOUXO SIGSIKo katt wg EXoUSE Th SiaXeipIon mg arTalnoNS Trou HETaBiBdoMmKE oTIg 18.06.2019 amy aoa eraipia e151KOU GKOTIOU HE Thy. etwyupia «CAIRO No.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», 10 , guvoKd rods tw «= 643.951,33— eupta, GULTTEPIAGUBVOEVu TOKWW Kal eE65uy. On amd Ta éyypaga. TOU ouyKowoTFoNOnKav aTOUG TEAEUTAIOUS Kal eISIK6TEPG TO aT 07.08.2079 pe api8ys TpwroKdhtou 1949 KeKupwpévo. améoTtacya efaxBév eK TOU Trapaptiyatos TeV Snpooiwy BiB\iwv YoU EvexupopuAaKeiou ABnviey air To orrolo amrodeikvuera! n LeraBiBaon MHS emTiBiKng arraimong, MpoKUrTE! 611 To Gyos mS LETaBIBaZopevns amalmons amd my apyIKH. emonevdovoa avivupN TpaTreEZiKA evaipia ye THY eTTwvUMa «Tpdnega Eurobank Ergasias AE.» Kal Tov diakpIIKe titho «Eurobank Ergasiasy pos my we dv ahdoSamr} eraipia e151KOL CKOTTOU avEpYETaI GTO TrOGS Tw 390.296,40 eupL On, s§ aurol row AdyoU n Ka®’ Ng ETaIpia Siaxeipions Sev vouILoTTOefrar Evepyntika omy Siayelpion Kar eforrpagn amtaithang Too yeyaAUTepou Tw 390.296,40 eupw, KaBW¢ Sev rope! ve arrelrat TOG KaTaBOAR ToOO MeyaAdTepo aTT6 aUTd Trou EKxwPrANKE OTHV eIDIKI} SidBoxo Kat SiKaadyo rg arraitnons adAodam eraipia: e1S1KOU -oKoWoU. Zntouv. Se va akyoWwee! NR TpooBaAkdyevn -erirayi Tos éKTéAEo AdYW EAdeIWNS evepynTiKc vouirorrolnans ms Ka8’ nc, GAAwS va rreplopioBel ato TrOGd Twv 390.296,40 eupwd, Me auto mepiexdpevo, o Evdixog AYas THs aVvaKoTTH Elva! VOUILOs Kat mrpérral val efeTaaBel Tepartépw ws pos MY oUTIaTTKA TOU BaCILOTTA. Amd dha Ta TpOgKOpIZoyEva amd tous’ diadiKous éyypawpa, aTrodeixOnkav ta aK6AouSa TpaypanKd Tepictatikd: Erg 20.06.2018 y apxik emorred6ouea avivuun TpaTeZiKi eraipia Ye tv eTwvupla «Tpémefa Eurobank Ergasias A.E.» kal tov Siakpinik6 ritho «Eurobank Ergasias» ewéSwoe otoug avaxérrovies mv amd 18.06.2018 emtayry Trpos TIANPWH, Tapa TdSag Kat Ge eKTéAEGH TH LIF apIB. 19493/2014 Siarayric TrANPwHFS TG AlKaGT, Tou Movopehos MpwrobiKelou ARudy, mpoBalvovras, om auvéxela, jie THY UM apie, 2837/12.07.2018 éKBeon avayraotixits KaTdoxeang evuTTOEnKWY aKIVi\Tw OpiovtioU IoKTHaIag TOU BiKACTIKOS eTMPEANT TOU Egereiou ABqvuiv, Le ESpa to Mowrodikelo ABqviov, Kwvoravrivou ‘E€apxou, o& avayKaonK Kardaxeon 6vo (2). opiovriwy bg St oth. moun apieG 12020 amg. Mov. Fpurr. ABnviay (Tuya AvaKorrday Kare ING Avaykaoriktic Extéheons) GloxTnoWwy, KeiuEVWw emt oIKOTESOU, TOU Bplokeral oto) Ao TAugdbas Arnkiic, emi tw odtv Tenyopfou AapmpaKn Kat Ayiou Nikohdou, ouvibioxrsiag tou Testu Kal mg SeUTepNS Twy avaKOMTOVTUN, HE THA mparng Tpoagopdcs 203.000 cupid yia Ty TpdM, opIovra WioKTNoIa (ypageio) Kai 10.000 eupwd ya m Sedrepn opicovtia .1GioKmata (BEN ord@ueuons-parking). Akohou@ws, opiomke TAeioTnpIagHos via TS 27.02.2019, 6 oroic, wordco, Sev TpayyaTorronr@nke,. Ka@d> n SebTepN avaxérrrouca Karé8ece aiman yi uTraywyr} oro N.3869/2010 evwsmiov tou Erpnvodixelou Kowrlac, n orrold amroppip@nke. Meparépw, mpoéKupe Ot! OTIS 18.06.2019 n apxiki emomeddouca thy avayKaoTiKi) exréheon TpdTTEGc Eurobank Ergasias kardptioe He Thy aAAoBamr eraupia e1dikoU oxoTTOU He TY emuvupia «CAIRO No.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (KAIPO No.2 @AINANE NTEZITKNEITINT AKTIBITY: KOMMANY), Tou eBpeber ‘oro AOUBAIVO IpAavlas, GUUBoON HE avriKeievo Tv THAANGN Kat ctaBiBoon emyeipnponkdv-crrarnjoswy, Kad nic SiardgaIc Tw dpepwv 455 em. AK Kat 10 Trap.1.Tou N.3186/2003, arré my wc dw tpdtrreZa ory Erapiot e11KOU OKOTION, o1 oTTOIeg TrEpIEXOVTAV GTO GUVALEVO o’ aur TapdpTHG, LeTagO Tw orolwy TepIAGyBSvEraL. Kat n.cTroppéduca arrd-thy yr’ apIe. 32,00000,0130546/12.08.2010 cdpRacn Savelou, atraimon -KaTd Tow avakoTrrévruw, ordre n TEAEUTa‘A aUTH Eraipier arTEKTHGE HETAgE GAwy Katt Inv arraimon amd inv avwrépw couBaon, NapdAAndd, Kard my ws aves AMepOXpovohoyia KaTaprioMKE ETag mg’ aAAoSaTTis eTaiplag e1KOU oKOTTOW Kat Tg KaB' Ng N avaKOTTA,- GOUBAEN He MY oTToLa. neraIpia E15IKON oKoTIOW avéBece, Kar Ta opiZoyeva oto dpepo 10 Trap.14 Kar 16 TOU N.3186/2003, omy tedeuraia, mv elomrpagn Kat ev yéver Siaxeipion tw amairrcewv Trou LETaBIB4oGnKay o” aUTH): EGAAoU, TTEpIARWeIS apoTEPLIY Tw GUpBacEwv KaTaXWwpHENKaY VOUILIG: (po 10 Trap.8, 10 Kal 14 TOU N.3156/2003) au@nuepdv oto Snpdci0 BIBAio, to oTrofo opigera ard 1) BidtaEr] Tou dpOpou 3 Tou N.2644/2000 Kal tpeftar ato EvexupopuAaKeio AGnvedy, ctov t6yo 10, we aUgovres aplyous 184 Kat 185 avrfotoixa. ATTS Ing KoeTaxWpnan¢ Be oTA Ws dvw SNEdaIA PIBNo! |eMMHAGE n HETABIBaGN, THY aTrarrf cewy ory eidiKt} TIGSOXO THs APXIKAS we dv» eMomEdBoUTAG, apoU, odyPUrVA He To dpEpo 10 Tou N.3156/2003, n -HeTaBIBaon aur Exe! 61 oe. ing un ape-5E12020 arog, Mov. owt, ABnion (Tuna Avaxoriay Kandt mg Avayxaomktig ExéAeons) amoreMopara eKywapnans, Kart 1a dpGpa 39 Kal 44 Tou v.5. 17.07.~ 2.08./1923 (map.12), n Be KaTaXdpNEN Ts GUEBaaNs ora Snpidorer fiBAio éet arToreAEgara avayyeAiag 1s exxwpnanc atov ogeihémn (Trap.10), evd pe 1 oxetiKi} oOyBaon Siaxeipronc n kB’ Ng avéhaBe 1H draxelpian Kal eiowrpan Ohwv Tw aTraMcew TOU eKXwprBRxav amd my TpdmeZa Eurobank Ergasias omy aModam eraipla ei6ik0U oKOTTON Ue THY eTWvUBIa «CAIRO No.2 FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY». 31n ouvéxeia, n Kae" NG WE UN BKAIOLYOs BKIBIKOS, evepydvrAG vial AoYApIAGYO Kal eT’ ovOyaT! TS xg dvw e1diKiig BiadSXou aAACdarriAg eralpiag e16KOU aKoTTOd eMEdWoE CTOUS avaKértovres, aTig 16.10.2019, my amr 15.10.2018 emrayrh Mpog TANpWpA, cuyKoworrotouyevwy, Kar’ dp8po 925 ‘Tap.1. KMIOAA, Twv oxEnKio He THY VopINoTTOnay TOUS eyypdgwy, Base! me oTTOlas (EmITaYrG Moos TANPWLN) emmTax@nkav va KaraBdAAoUV oth TeAEUTaia, wo éxouod m Siaxelpron, m> exxwwpndeioag amaimoens, to, GuVOAIKS qos} Tw 643,951,338 cupw, UL TEPIAGUBAVOLE Ven TaKY Kal EE65WV. AoTdGO, aNd To aTr6'07.08.2019 He apIBHS 1949 KexupwyEvo avriypapo efaxdév ex TOU UT’ apie. TpWT. 150/18.08.2019 rapaprijiaros twv SqLoolwv BIBAwv Tou EvéxupopuAaksiou AGnveN, Trou eMoWvEmteTal OTN. WS dvex. GdYBaeH TANANS. Ka veTaBiBaons emixelpnancoy amamjoewy Kal eibiKOTEpA am TO. per ETIKAHOEWS TPOGKOLIZLEVO: Grr Tous Siad!kous avriypago ms EAI 2.785, OTToU avaypdyETal TO OEIAdHEVO KEgdAGIO” avd eTIXEIPNLONKh arraisnon -7 orrola TepihapBdvel 16 KepdAaio, Tous SeBoUAEUUEVOUS TOKOUG Kat Tig arTeatjaeig a6 é0da, Sts operat cro dp@po 3 Trep.a’ mg ev hoy couBaong TMWANONS (eKxsPNONS) Kal pETABIBaaNs- Kad avd advado, TPOKUTTEL GTI TO OMEIAOLEVO TODS, Trou EkXWPIENKE OTHV aAAOSaTH eraipia e15IKOU KOTO, avEpxerar ato troos Tw. 390.296,40 eupts.. Emropéving,.10 ross TE amalmans TOU pETaPIBdTTNKE OMY wWE dves eIdiKI} SIGBOYO Kal SraxelpiZerai 7 Ka®' Ng n AVakoTT Sev: avépxeTal oto TroGd Trou avaypdpErar omy and 45,19,2019. emrayr, mpog TANPWwHI, FTO! Ge 643.951,33 eupci, KaBuig we Trpog aUTS ad Kavéva. éyypawe Sev aTobEIKONKE 611 KaTapTIOTKE OYETIKA UL BaCN ExXdpnang, GANG ato WE dvea Tod ttwv 390,296.40 eupcl, Kat Toto Bi6n,, avekapriiTaNg TOU GIpOUG TAS OEIAK Tw avaKoTTeVTWY TPES THV apYIKH eMOnEvOoUTa, STW AUTH SiaOPPWENKE Suvauel Tg ur’ apr6, wl g Tock. rng un’ apie58)2020 atrag. Mov. Mgwor. AGNviav (Tusa AvaKoMtay Kad rng AvayKaoins ExréNeons) 19493/2014 diarayrig TANpwpis, [evo TO avagEPSLEVO GTO TapdpTnyG oVEAUevo. TOG aTMOTEAECE avTiKElLev TNS avwrEpW oUUBaONs TdANONS (exx@pnons) Kal petoBiBaons emXeipnuariky: amamrioewv. Ta doa Se avagépel n Ka! ng N avaKomA woxupZo"evA Str THOS THY ws dvw ‘eTaIpfa 21KOU OKOTTON peraBiBdoT|KE OASKANPN " amaimon Ge Bdpos TeV avaKOTITAvTWY Kal EmKGAOKYEVN THY AMS 18.06.2019 emoroAH pos Tous avaKétTovres, STOU YYwoToTOIElTal TO Owedyevo UTTOhoMTo, swoUS 834.017,18 eupw, xorappitrovra amd my (ia THY GUBaon MAANONS Kal eroBiBaons emXeionuankwy aman{oewv Kal TO GUVNBHEVO oo” aur rrapdprnya, 6rr0u, we On eKréSnke avwrépw, ny ekxwpndeloa arraion avépXeTal cto TMpoavagepspyevo XpNpaTIK’ T1096 Ka! 6x! GTO Toa Tov 643,951,33 cups, wg Mpos To oTTofo arrd KaVéva aTOSEIKTIKG GToIxelo Sev TrpoKiTre) 611 KaTaprionKe GUYBaON |KXwpnoNs Kal TepaiTépw avayyedtc auriig,, mpoKelpévou va ohoKANpwOE! n HETaBIBaon Tw cTaITcEwY. oTHY , e1DIKH} SiBoXo TS aPyIKKIC Wwe Avw emorTEdBoucac. To Se mpos avrikpouon Tou Aéyou avakor¢ sspoBAAAdysvo emxefonue ms KaB" ng 9 avaKOTH Gt! n Biayoporroinon tou. Keparaiou mg emBkeng .Siagopdg perakU- rou embixcroBEvrog TooOG Kal TOU. TOOL TOU avagépETaI oto TraptptnyA TOU Evexupoouraxeiou ABnVaV ogeiAeral oro 611 To TOG6 Tw 390.296,40 Eup ayToTOIXe; TO dANKTO Ke@dAaIo Kal Toug SedouAeuyEvous KC AoyionKomoingévies TSKUS YEXpI ThV 01.11.2012, oUppwva He To amo 30.10.2013 aréoTracua aviypdou Kivnang Tou SavElAKo AoyapIacLoN, cival aSpiovo Kal TrpEMTE! ver crTOPPIDEE!, KUBLig OUBOAWG SieuKprvigeran yer Toio AdyYo To WS dvW AvagEPdSLEVO XPNLATIKO TGs ELgalveral WS OGEIAS LEV GTO TapdpTnLA Trou EmioUVagENKE OTHY KaTApTICBElo~ CULBAON mudnons (exxwpnons) Kar peraBiBaons anamjcewy, eves, Kora Tox loyupiGoueva mg KaB’ ng, GUTé — uvIGTa—GANKTO. -_Ke@GAAIO OULTE PIAaUBavopévwy ToKWY Kad Thy 01.17.2012, oTTéTE Kal 0 GavEelakds AoyapIcoLss AraV cKSya Ge AerToUpYa Kat 6x! To TENIKLOG OgEIAELEV. TTS. Enovéwws, epdaov ard Ta TPCOKOPIZoLeval arTroBenKrikd éyypaga MpoeKUWE 6117 KeTapraBeiod cBBAoN exxdopnans UETAEY INS apXIKias emIoTEvBOUSAS Kal TS aAAOBaMg eraipiag e1SKOU GkoTTOU agopd amTalman GE Bdpos TW AvakOTTTévrwy yous 390:296,40, dmws GUTH] KaTaXWwprEnke OTA SnLdoIC Boch, ing unt apid. 8/2020 arog. Mov. lowr. ABnuiNe (Tuya AvaKoMtay karémN¢ Avaykarixs ExTEAEoNS) BIBNa Tou Evexupoguhakeiou AGnviv, empépoviag arroreAgopara aivayyehias Tg EKXGPHONS OTOUS OGEIAETES yi TO AUTO TTOG6, Bal TrPETTE! Ws TIPS To UTTEPRAAAOV TrOT Tw 253.654,93 eupw (643,951,33 - 390.296,40) Vo akupwOel ev. Hépel ny arr 15.10:2019 erayrh: TrpOS TANPULNY: EAAEfper EVEPYNTIKAS VOLINOTOINANS Tyg Ka8" N¢ avwvuyNs eTaipiac Siaxeipions amrarnigewy, KaBw¢ n TeAEUTaIa Sev voUILOTOLEira va TrpORE! Ge OTrOIAENTOTE mipdén Siaxeipions Kai elompagng tng analmons, Tou va uTFEpBaiver To EKXWPNEEV TOG Tw 390.296,40 eupw, Ev HEpel SeKToU yevoyévou wo Béoipou Tou Adyou m¢ UT Kpion avokomis. Karomv TouTW Kal EdcoV Sev umdpyer GAAog AdyOS avaKomis, TpETE! nN EK TOU dpBpou 933 KMoAA avaKkom ve yivel ev Hépel SeKTr} WS OUIGOTIKG BACT Kal vo aKUpWOE! Ev pépet n ard 15.10.2019 emrrayh mpog TANpWH KaTd To UTTEPBGAAOV TOG Twy 283,654,93 eupw. TéAos, n Ka" Ng avaKoTM} TpETEr va KaraBIKaCTE!, Oyu) THs ev HEpEI HATTAg Ng (4pBpa 176 €5.0’ 178 Tap.1 KMOAA), o& pEPOS Tw SKaOTIKOY ef65wv Tw avaKoMTévTW, SrTwG. eISKOTEpA opiGeTaH ATO , BraraaKtiKs. TIA TOYE AOFOYE AYTOYE AIKAZE! avtipwoa twov Siadixwwv. AEXETAL ev uéper thy uTTé Kpfon avaKorT. AKYPQNE! ev uéper my amd 15.10.2019 emirayl] Mpeg TANpULT, 4 oTroia gxer ypapel Kdrw atré ro-avrlypapo Mpdrou exreAcoTod arroypagou TIE om’ api. 19493/2014 dtarayiig MANAUS TMs AiKaoTH To MovopeAods Mowrodixelou, wc mpac to uTTepBadAoy odd TwV StaKolwy TevivTa TpKLY XtkidGuw efakogiy Tevivra regodpwv eupt) Kar eveviivia rpkiv -AeTrRoY (253,654,93). KATAAIKAZE] my xa6' ng n avaKoni ora dixaotikd Goa Tew avaxonrévrwy, 7a oTroia opi{e ato: Toab Tw saKociwy TevivIA (650,00) eupta, KPIGHKE, cmogaciomxe kar SnuocitmKe omy ABriva, oe éxraKm Snydoa GuVEdpiaon, GTO aKpoarApI AUTOS TOU AlKaampIOU, orig tH Javouspiou 2020. H AIKAZTHE H TPANMATEAS g fe oe ee want,