Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai (Nik Safiah

Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat semata -mata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakan-rakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti

kemahiran koperatif. Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson. Antara kemahiran sos ial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. agama. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson. Dalam elemen ini. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. membuat keputusan dan sebagainya. Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. 1995). Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham. Oleh itu. salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). saling berinteraksi secara bersemuka. 2003). ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. Semangat kerjasama. Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan. Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. Dalam hal ini. berkeyakinan. Selain itu. Antaranya ialah ahliahli saling bergantung secara positif. KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. Sehubungan itu. lebih memahami. 1989). Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. 1994). Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif. 2005). lebih mengingati. dan pemprosesan kumpulan. kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad. 2003). . 1982). keturunan. jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir. kemahiran komunikasi. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). saling percaya. Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri.yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. guru harus melakukan penerapan nilai murni. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna.

Thomas. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satu-satu kumpulan. bertolak-ansur berperikemanusiaan. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. Sehubungan itu. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. bertanggungjawab. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. Madden dan slavin.Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama. Berdasarkan domain kognitif pula. Sehubungan itu. Terjemahan Nurulita.Zubaedi. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. 1983. sanggup berkorban sepakat dan beri isiatif. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratka dan n dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. Dalam hal ini. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. 1949. bekerjasama. Dalam hal ini. namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam . Slavin. 1994). Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. Secara tidak langsung. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Harga kendiri mereka akan meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. Robert E. 1994). Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. Berdasarkan domain afektif. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. Hulten dan De Vries. saling menghormati. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. 1957. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belaj r a secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. D. 1976. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. n Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. Dengan cara demikian.

jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Selain itu. Sehubungan dengan itu. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukartukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. saling bergantung antara satu sama lain. 2008). setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. guru berperanan sebagai ·supervisor· untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. Justeru. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. Untuk tujuan ini. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak . Slavin. Slavin. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. 1998). guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. guru perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti.satu kumpulan (Robert E. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif. 2008). Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. Selain itu. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. Oleh itu. Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. Jika dijalankan dengan sempurna. Semangat perpaduan. Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan.

Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. menghurai.interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. dan berfikiran positif. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. Dalam KPK ini. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Perlis. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. menjana supaya lebih mantap dan bernas. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung. Walau bagaimanapun. . teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. Justeru. murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan maklumat. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. Walau bagaimanapun. Sekiranya aktiviti ini berterusan. Dalam proses pengajaran karangan. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran. Namun demikian. di daerah Kangar. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. Pelajar didapati bekerjasama. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005).guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. Dari segi masa. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif.

banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini . Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada j rak jarak masa a yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan karangan. Namun demikian. iaitu masa untuk aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik. Sehubungan itu. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. kerjasama. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. Oleh itu. malah dalam semua bentuk pembelajaran. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri.Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. untuk melihat keberkesanan KPK ini.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. Selain itu. Walau bagaimanapun. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. Justeru. Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang.

Universiti Malaya. Disini pengkaji akan memilih untuk menggunakan strategi pembelajaran Student Team-Achievement Division ( STAD ). Menurut Johnson & Johnson (1990). untuk mencapai matlamat pembelajaran iaitu menghargai matematik. rakan sebaya dikatakan berupaya menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh pelajar semasa menerangkan konsep yang sukar. Ahmad Zaini Yaacob (2000). Terdapat beberapa bentuk strategi pembelajaran kumpulan koperatif dicadangkan. Abd. Slavin (1990) berpendapat rasional disebalik pembelajaran koperatif adalah pelajar akan bersedia membantu rakan sekumpulan sekiranya mereka ingin kumpulan mereka berjaya. 2. Kajian mendapati pendekatan kop eratif berkesan dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. menaakul secara matematik. meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Teams-Games-Tournament ( TGT ) . Maka adalah malang bagi p elajar lemah untuk bersaing dengan pelajar bijak dalam satu masa dan dalam satu kelas yang sama bagi mempelajari sesuatu topik matematik. Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. Namun begitu. Pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik pada masa kini adalah berpusatkan guru dan latih tubi secara ind ividu.dapat memberikan hasil yang optimum. Selain daripada itu. Antaranya ialah Student Team -Achievement Division ( STAD ). Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. kaedah dan teknik. Talib (2000). Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. Teams Assisted Individualization ( TAI ) dan Jigsaw II. Bhd.1 Konsep Pembelajaran Koperatif Secara umumnya pembelajaran ko peratif merupakan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan kumpulan -kumpulan kecil pelajar bagi memberi peluang pelajar berinteraksi sesama mereka di dalam proses pembelajaran. menanamkan rasa yakin terhadap kebolehan sendiri dalam matematik dan membolehkan . Ini adalah disebabkan terdapat di kalangan pelajar yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza -beza diantara satu sama lain. tidak semua pelajar dapat mengikuti pendekatan tersebut dengan baik. Aziz Abd. memperbaiki suasana pembelajaran dan meningkatkan hubungan sosial antara pelajar.

1994). Penyiasatan Kumpulan ( Group Investigation ) oleh Sharan dan rakan -rakan di Tel Aviv University. Walaupun tiada perbezaan yang signifikan bagi sikap diperolehi tetapi kajian menunjukkan terdapat peningkatan dalam pencapaian matematik dan kehadiran pelajar ke kelas.2 Teknik-Teknik Pembelajaran Koperatif Para sarjana telah memperkenalkan pelbagai teknik untuk mengendalikan pembelajaran koperatif yang menggunakan pendekatan dan penekanan yang berbeza-beza. Jigsaw oleh Aronson dan rakan-rakan di University of Texas. Meriam Ismail (1997) telah mengkaji kesan strategi Team -Games-Tournament. pembelajaran koperatif membabitkan pelajar bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkongsi. Pembelajaran koperatif merupakan satu strategi pengajaran di mana pelajarnya bekerja secara koperatif dalam sesuatu kumpulan kecil yang heterogenus (Johnson & Johnson. Beliau menyatakan dalam fokus ini pembelajaran koperatif membantu pelajar untuk mengembangkan perasaan ³satu kumpulan´ dalam memperkenalkan k eperluan . Lyman & Foyle. guru harus berali h daripada kaedah tradisional kepada penggunaan bahan pembelajaran individu berasaskan pendekatan koperatif. Kajian quasi -experimental ini mengukur sikap pelajar terhadap matematik sebelum dan selepas pendedahan terhadap pembelajaran koperatif. 1991). Slavin (1995) pula menegaskan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan pendekatan yang berstruktur dan sistematik yang boleh digunakan dalam sebarang peringkat persekolahan dan sesuai untuk pengajaran sebarang mata pelajaran. 2. Diantara teknik-teknik yang kerap disenaraikan di dalam literatur ialah Belajar Bersama (Learning Together ) oleh Johnson dan rakan -rakan di University of Minnesota. 2000). Pengkaji menganggap kedua -dua ini boleh dijadikan penunjuk tentang sikap pelajar terhadap penggunaan strategi Team -Games-Tournament dalam pengajaran matematik.penyelesaian masalah matematik. salah satu strategi dalam pembelajaran koperatif ke atas sikap pelajar terhadap matematik di sebuah sekolah di negeri Sarawak. Pembelajaran Pasukan Pelajar ( Student Team Learning) oleh Slavin dan rakan -rakan di Johns Hopkins University. Menurut Slavin (1995). Pembelajaran koperatif merupakan pembelajaran kumpulan kecil yang diperkenalkan dengan meluas sebagai suatu strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dan sosialisasi (Cohen.

. minat. Pada masa pelajar bekerja bersama -sama.saling membantu dan saling menyokong situasi pembelajaran. mendengar penjelasan pelajar yang lain dan mencari cara baru bagi menyele saikan masalah matematik bersama.3 RINGKASAN Kesimpulannya. keseronokan dalam mempelajari mata pelajaran matematik dengan lebih mendalam dan peningkatan pencapaian dalam kemahiran penyelesaian masalah dan aktiviti metakognitif. mereka belajar untuk saling memberi dan menerima bantuan. berkongsi idea. 2. telah banyak kajian kes dijalankan oleh para pengkaji dan kajian tersebut menunjukkan wujudnya kesan yang positif terhadap pelajar dari segi sikap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful