ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY...............................................6
I. CƠ SỞ HẠ TẦNG.................................................................................................6
I.1. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm .........................................................7
I.1.1. Hệ thống xay nghiền.................................................................................7
I.1.2. Hệ thống nấu............................................................................................7
I.1.3. Hệ thống tank lên men..............................................................................8
I.1.4. Hệ thống thiết bị sản xuất men.................................................................8
I.1.5. Máy lọc bia...............................................................................................8
I.1.6. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm.........................................................8
I.1.7. Hệ thống chiết bia hơi..............................................................................8
I.1.8. Hệ thống hoàn thiện sản phẩm.................................................................8
I.2. Sơ lược quá trình sản xuất.............................................................................11
I.2.1. Xay nghiền.............................................................................................11
I.2.2. Nấu.........................................................................................................11
I.2.3. Lên men..................................................................................................11
I.2.4. Lọc trong bia..........................................................................................12
I.2.5. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm.........................................................12
I.3. Nhân lực lao động và chế độ làm việc...........................................................12
I.4. Hệ thống giao thông vận tải..........................................................................13
II. VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU..............................................14
II.1. Cung cấp điện..............................................................................................14
II.2. Cung cấp hơi................................................................................................14
II.3. Cung cấp lạnh..............................................................................................14
II.4. Cung cấp khí nén.........................................................................................14
II.5. Cung cấp nguyên liệu...................................................................................15
III. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN..........................................................................16
III.1. Vị trí địa lý..................................................................................................16
III.2. Điều kiện khí hậu........................................................................................16
III.2.1. Chế độ nhiệt.........................................................................................17
SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

III.2.2. Bức xạ mặt trời....................................................................................17
III.2.3. Chế độ mưa ẩm....................................................................................17
III.2.4. Chế độ gió............................................................................................18
III.3. Điều kiện địa hình, địa chất........................................................................19
IV. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC CÔNG TY...........................20
IV.1. Hiện trạng môi trường không khí...............................................................20
IV.2. Hiện trạng môi trường nước.......................................................................20
IV.3. Hiện trạng môi trường sinh thái..................................................................21
CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI..............................................22
I. NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY KHI CHƯA CÓ DỰ ÁN NÂNG CẤP DÂY
CHUYỀN CÔNG NGHỆ........................................................................................22
I.1. Nước thải sinh hoạt.......................................................................................22
I.2. Nước thải sản xuất.........................................................................................22
I.3. Nhận xét........................................................................................................24
II. NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY SAU KHI LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ SẢN
XUẤT MỚI.............................................................................................................24
II.1. Nước thải sinh hoạt......................................................................................24
II.2. Nước thải sản xuất.......................................................................................25
II.3. Nước mưa chảy tràn.....................................................................................28
II.4. Nhận xét.......................................................................................................28
CHƯƠNG III. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÁC..........................................29
I. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ.............................................................................29
I.1. Khí thải..........................................................................................................29
I.2. Bụi.................................................................................................................29
I.3. Tiếng ồn........................................................................................................29
II. CHẤT THẢI RẮN..............................................................................................30
II.1. CTR sinh hoạt..............................................................................................30
SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

II.2. CTR sản xuất ...............................................................................................30
III. CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ.............30
IV. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG.................30
IV.1. Các biện pháp quản lý môi trường.............................................................30
IV.2. Các biện pháp quan trắc môi trường...........................................................31
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI......................................32
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN........................................................................................32
I.1. Lưu lượng nước thải......................................................................................32
I.2. Mức độ làm sạch cần thiết của nước thải......................................................35
I.2.1. Hiệu suất xử lý BOD5............................................................................35
I.2.2. Hiệu suất xử lý SS..................................................................................36
II. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG
NGHỆ......................................................................................................................36
II.1. Lựa chọn phương án xử lý...........................................................................36
II.1.1. Các thông số liên quan..........................................................................36
II.1.2. Phương án xử lý....................................................................................36
II.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý..............................................................37
II.2.1. Phương án I: xử lý nước thải kết hợp kị khí và hiếu khí.......................37
II.2.2. Phương án II: xử lý sinh học hai bậc.....................................................38
III. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ, PHƯƠNG ÁN I..........................39
III.1. Song chắn rác..............................................................................................39
III.1.1. Nhiệm vụ song chắn rác .....................................................................39
III.1.2. Tính toán kích thước song chắn rác.....................................................39
III.1.3. Cấu tạo song chắn rác..........................................................................41
III.2. Bể điều hoà lưu lượng.................................................................................41
III.2.1. Nhiệm vụ bể điều hoà .........................................................................41
III.2.2. Tính toán kích thước bể điều hoà.........................................................42
III.2.3. Tính toán công suất máy nén khí.........................................................47
SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

III.2.4. Cấu tạo bể điều hoà..............................................................................49
III.3. Bể UASB....................................................................................................49
III.3.1. Cơ sở chọn phương án.........................................................................49
III.3.2. Tính toán thiết kế bể UASB.................................................................49
III.3.3. Tính toán lượng khí mêtan sinh ra.......................................................52
III.3.4. Tính toán dàn ống phân phối nước vào................................................52
III.3.5. Tính toán lượng bùn sinh ra.................................................................53
III.3.6. Cấu tạo bể UASB.................................................................................53
III.4. Bể Aeroten..................................................................................................55
III.4.1. Cơ sở lựa chọn phương án...................................................................55
III.4.2. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn.................................55
III.4.3. Cấu tạo bể aeroten...............................................................................62
III.5. Bể lắng........................................................................................................64
III.5.1. Cơ sở lựa chọn phương án...................................................................64
III.5.2. Tính toán thiết kế bể lắng đứng...........................................................64
III.5.3. Cấu tạo bể lắng đứng...........................................................................66
III.6. Bể mêtan.....................................................................................................68
III.6.1. Lượng bùn dẫn đến bể mêtan...............................................................68
III.6.2. Cấu tạo bể mêtan.................................................................................70
IV. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯƠNG ÁN II. .71
IV.1. Song chắn rác.............................................................................................71
IV.2. Bể điều hoà.................................................................................................72
IV.3. Bể lắng đợt I...............................................................................................72
IV.3.1. Nhiêm vụ bể lắng I..............................................................................72
IV.3.2. Thính toán thiết kế bể lắng đứng I.......................................................72
IV.4. Bể aeroten bậc I..........................................................................................75
IV.4.1. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn.................................75
IV.4.2. Cấu tạo bể aeroten...............................................................................81
IV.5. Bể lắng II bậc I...........................................................................................81
IV.6. Bể aeroten bậc II.........................................................................................82
IV.7. Bể lắng II bậc II..........................................................................................84
SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

4

. Lượng bùn dẫn đến bể mêtan...............................8.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .........Quảng Bình IV....... Bể mêtan.........................2...............8............................................................85 IV.....8........ Cấu tạo bể mêtan.................................86 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 5 ...................85 IV............................1............

giải quyết công ăn việc làm. Sau một thời gian hoàn chỉnh công nghệ. chiết chai – Nhà nấu bia – Khu lên men. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . vận tải… Mặt bằng công ty cổ phần bia bao gồm: – Nhà hành chính – Nhà nấu bia Sládek – Phân xưỡng hoàn thiện. tăng thu nhập cho người lao động. mức độ tiêu thụ còn hạn chế. tăng mức nộp ngân sách cho nhà nước. đồng bộ để xản suất bia chất lượng cao với công suất được nâng từ 5 triệu lít/năm lên 20 triệu lít/năm. Vì vậy công ty đang đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất bia hiện đại.Quảng Bình GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY CƠ SỞ HẠ TẦNG Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình trước đây là nhà máy bia rượu Quảng Bình đi vào sản xuất từ đầu năm 1992 công suất sản xuất ban đầu là 1 triệu lít/năm với công nghệ sản xuất bia của Tiệp Khắc mang nhản hiệu bia Sládek. Trước thực tế đó.5 triệu lít/ năm rồi 5 triệu lít/năm. đến cuối năm 1993 sản lượng sản xuất của nhà máy không còn đáp ứng đủ cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Sản phẩm chủ yếu là bia hơi. I. tăng cường khai thác và mở rộng thị trường. Tuy nhiên thị trượng tiêu thụ ngày càng rộng. hoạt động nhà máy gặp phải nhiều khó khăn đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và thị trường nên sản lượng sản xuất còn rất thấp.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I. Với dự án nâng cấp công suất của công ty bia sẻ đưa lại nhiều lợi ích về kinh tế xã hội trong tương lai cho khu vực này như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. gián tiêp tạo ra các công ăn việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ. Trong đó có 5 triệu lít bia hơi và 15 triệu lít bia chai. đặc biệt là khu vực phía Bắc. lọc bia SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 6 . phục vụ cho thị trường trong và ngoại tỉnh. công ty đã từng bước nâng công suất lên 1. Với thương hiệu bia Hà Nội vốn đã rất nổi tiếng trong cả nước. ổn định chất lượng sản phẩm. nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều trong khi nhà máy chỉ sản xuất bia hơi phục vụ trong thời gian hè mà nhu cầu tiêu thụ của thị trường quanh năm. Thời gian đầu khi mới bước vào sản xuất.

– Hệ thống phểu chứa.4 m3 • Thùng lắng xoáy.2.0 m3 • Nồi lọc bã.Quảng Bình – Kho thành phẩm – Nhà đạt máy lạnh.0 m3 7 . 2 cái: 12.8 m3 28.0 m3 • Nồi hublon hóa.8 m3 • Thiết bị làm lạnh nhanh. – Số mẻ nấu: 12 mẻ/ngày.1 cái: • Hệ thống CIP nấu.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . vít tải. 1 cái: 9. 3 cái: • Thùng nước lạnh 20C. 1 cái: 9.1. 2 cái: 9. 2 cái: 11. 1 cái: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 10. I. I. – Hiệu suất thu hồi: 97% – Các thiết bị bao gồm: • Nồi hơi hóa 2 cái: 4.2 m3 • Nồi đường hóa. Sơ đồ công nghệ đang lắp đặt bao gồm I.1.313m2 . gàu tải. công suất 1tấn/giờ.0 m3 1. Hệ thống nấu – Điều khiển bán tự động.1. máy nén khí – Nhà đặt lò hơi – Bể nước sạch – Trạm điện – Nhà bỏa vệ – Nhà xe – Kho nguyên liệu – Khu đất dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nước thải – Hồ xử lý nước thải tùy nghi Tổng diện tích mặt bằng là: 22.1 m3 • Nồi trung gian. – Thể tích dịch lạnh: 7500lít/mẻ. Hệ thống xay nghiền – Máy nghiền malt kiểu lô.1.

05m3: 2 cái • Tank nhân men loại 1. chiết két được sản xuất trong nước. 1 cái: 30. bơm men. có thiết bị đo độ đục tự động.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .000 chai/giờ.1.5m3: 1 cái • Tank nhân men loại 6.1. mổi tháng mổi tank lên men 1. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 8 . Hệ thống hoàn thiện sản phẩm – Chọn hệ thống thiết bị công suất 10. Hệ thống thiết bị sản xuất men – Các tank nhân men.000lít/giờ.000lít – Số lượng tank: 30 tank Thời gian sử dụng cho một chu kỳ lên men bia chai Hà Nội là 20 ngày (lên men 18 ngày.Quảng Bình • Thùng nước nóng 800C.0m3: 1 cái • Tank bảo quản men loại 4m3: 3 cái • Tank bảo quản men loại 1m3: 3 cái Hệ thống đường ống. tank bảo quản men được chế tạo trong nước.5 chu kỳ.000lít – Điều khiển bán tự động – Hệ thống CIP cho tank thành phẩm và máy chiết bia I.4.8. có công suất 60két/giờ I. vật tư được nhập ngoại.6. Hệ thống tank lên men – Điều khiển bán tự động.1. phụ kiện. Hệ thống tank chứa bia thành phẩm – Gồm 2 tank x 55.1. I. – Số mẻ nấu vào 1 tank: 7 mẻ – Thể tích tank lên men: 52.000lít/63.1.1. tank khuấy rửa men. 1 ngày nấu tank.0 m3 I. tank nước lạnh. Hệ thống chiết bia hơi Sử dụng máy rửa. 1 cái: 28.0 m3 • Thùng nước nấu bia. Máy lọc bia – Máy lọc công suất 10. – • Tank nhân men loại 0.5.7. I. thiết bị tự động điều chỉnh CO2 – Thời gian lọc của 1 tank lên men: 5giờ I.3. 1 ngày lọc và vệ sinh tank).

Quảng Bình Hệ thống thiết bị bao gồm: • Máy rửa chai • Máy chiết rót • Máy đóng nút (có thiết bị kiểm tra mức và nắp chai tự động) • Máy thanh trùng • Máy dán nhãn )thiết bị kiểm tra nhãn tự động) • Máy in phun hạn sử dụng lên nhãn • Máy gắp chai thành phẩm tự động vào két • Băng tải chai • Băng tải két SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 9 .ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .

Quảng Bình Sơ đồ công nghệ sản xuất bia của công ty hiện tại đang lắp đặt với công suất 20 triệu lít/măn bao gồm: Gaïo Hoàhoù a Malt Ñöôø ng hoù a Loïc dòch ñöôø ng Baõmalt Nöôù c thaû i Ñöôø ng Houblon Houblon hoù a Laé ng caë n Nöôù c thaû i Baõhoa Nöôù c thaû i Laø mlaïïnh nhanh O2 +men Leâ n men Voûchai Loïc bia Röû a chai Chieá t chai Nöôù c thaû i Nöôù c thaû i Nöôù c thaû i Thanh truø ng Daù n nhaõ n Nöôù c thaû i TraïmXLNT Bia chai thaø nh phaå m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 10 .ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .

Dịch đường đã lắng cặn được làm lạnh nhanh để giảm nhiệt độ xuống 8-100C (nhiệt độ tối ưu để lên men). sục khí vô trùng.2. Dịch đường trong được đưa vào nồi huoblon hóa để thực hiện quá trình huoblon hóa (đun sôi dịch đường với hoa huoblon) để tạo mùi vị cho bia. kết thúc quá trình đường hoá hoàn toàn.2.1. Sơ lược quá trình sản xuất I. sự tiêu hao cơ chất diển ra mạnh mẻ. Lên men – Quá trình lên men được chia làm 2 giai đoạn: lên men chính và lên men phụ. – Giai đoạn đầu của quá trình lên men chính.3. có mùi đặc trưng nhưng chưa thích hợp cho việc sử dụng. sản phẩm của quá trình này là bia non. quá trình lên men này diển ra chậm. bia non được tiến hành lên men phụ và tàng trữ với nhiệt độ 0-10C. lắng trong và bảo hòa CO2 cho bia.2. Thời gian lên men chính là 7 ngày. I. toàn bộ khối dịch được bơm sang nồi lắng lọc để thu hồi dịch đường trong và loại bỏ bả. tại đây nhờ emzim có sẳn trong malt chuyển hoá tinh bột và protêin thành đường. Nấu Bột gạo và malt lót được đưa vào hồ nồi hoá. chủ yếu tạo ra hương vị đặc trưng.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Sau đó cháo gạo được bơm vào nồi malt để tiến hành đường hoá. đục. sau đó được nghiền nhỏ nhờ hệ thống xử lý nguyên liệu. sản phẩm của quá trình lên men phụ là bia được bảo hòa CO2 có hương thơm đặc trưng và dể chịu nhờ quá trình sinh hóa đặc biệt diển ra ở điều kiện nhiệt độ thấp. ổn định. Tiếp theo. tiêu hao ít cơ chất. Thời gian lên men phụ từ 10-12 ngày. Xay nghiền Malt và gạo được loại bỏ tạp chất. axitamin và các chất hoà tan khác. Một lượng lớn đường đường được chuyển hòa thành rượu và CO 2.2. gây men và đưa vào các tank lên men. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 11 . – Giai đoạn tiếp theo. I. bột malt được đưa vào nồi đường hoá qua cân định lượng.Quảng Bình I. dịch đường được bm nhanh sang thùng lắng xoáy để tách cặn hoa và những kết tủa tạo thành qua giai đoạn huoblon hóa.2.

5 m3 dịch lạnh SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 12 .4. Nhân lực lao động và chế độ làm việc Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình với đội ngủ cán bộ công nhân viên có trình độ và kinh nghiệm của hơn 15 năm sản xuất kinh doanh bia trên thị trường.5.Quảng Bình I. lon sau đó được đưa qua quá trình thanh trùng để tăng thời gian sử dụng cho bia.2. I. vật tư. 8 giờ/ca Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. bia được lọc trong và bảo hòa lại lượng CO2 bị tổn thất I. Chiết chai và hoàn thiện sản phẩm Bia trong được chiết vào chai. XDCB: – 3 người • Phòng TC-HC: 11 người • Phòng KT-CN: 5 người • Phòng men-KCS: 6 người Khối sản xuất: 103 người • PXCĐ: 23 người • PX bia chai: 33 người • PX bia hơi: 10 người • PX HTSP: 37 người Công ty thực hiện chế độ sản xuất 3 ca/ ngày.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . đồng thời có sự hổ trợ của các cán bộ quản lý. Số mẻ nấu trong ngày: 12 mẻ Thể tích mổi mẻ nấu: 7. chuyên gia kinh tế kỹ thuật của tổng công ty Bia-Rượu-NGK Hà Nội Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty bao gồm: 170 người.3.2. Lọc trong bia Sau khi kết thúc quá trình lên men phụ. trong đó: – Khối văn phòng: • Ban Giám đốc: • Phòng TV-KT (gồm cả thủ kho): 67 người 3 người 10 người • Phòng thị trường và tiêu thụ sản phẩm: 29 người • Phòng kế hoạch.

SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 13 . gần nhà ga xe lửu.25 tấn.5 tấn 1 xe vận tải loại 1.25 tấn 1 xe vận tải loại 1. Hiện tại công ty có : 3 xe vận tải loại 2. công ty cần trang bị thêm 3 xe vận tải loại từ 1 đến 1.Quảng Bình I. gần sân bay đồng hới. hệ thống giao thông hết sức thuận tiện cho việc lưu thông vận chuyển hàng hóa và giao dịch.0 tấn Khi đầu tư nâng cấp công suất.4. Hệ thống giao thông vận tải Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nằm sát Quốc lộ 1A.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .

– 1 nồi có công suất 750kghơi/giờ.500 kghơi/giờ. Cung cấp điện Nguồn điện cung cấp cho quá trình sản xuất bia của nhà máy được lấy tư lưới điện 22kV nằm trên đường F325. Cung cấp khí nén Hệ thống máy nén khí của công ty hiện tại có: – 1 máy nén khí thường.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP II. công suất: 1m3/phút SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 14 .000 kcal/h Cần đầu tư lên công suất 750.500 kghơi/giờ.000kcal/h: 3máy x 250. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . công suất 0. Đầu tư thêm 2 nồi công suất 2.2 m3/phút Cần cấp thêm các máy: – 2 máy nén khí sạch. Cung cấp lạnh Hiện tại công ty có các máy lạnh với công suất nhỏ: – 1 máy CARRIER. Cung cấp hơi Công ty hiện có 2 nồi hơi sử dụng dầu FO: – 1 nồi có công suất 1.1. công suất 129.000 kcal/h – 1 máy HAFNER. công suất 0. NHIÊN LIỆU II.2.5 m3/phút – 1 máy nén khí sạch. II. công suất 50. Nhu cầu phụ tải của nhà máy bao gồm: – Khu nấu: – Khu lên men: – Khu hoàn thiện sản phẩm: 120 kW – Khu máy lạnh: 400 kW – Khu lò hơi: 50 kW – Máy nén khí: 50 kW – Hệ thống chiếu sáng: 25 kW – Văn phòng và các sinh hoạt khác: 25 kW Tổng công suất: 160 kW 40 kW 870 kW II.4.000 kcal/h – 1 máy MEIS.000 kcal/h II. công suất 20.Quảng Bình VẤN ĐỀ CUNG CẤP NGUYÊN.3.

Pháp. công suất: 3m3/phút II. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 15 . Cung cấp nguyên liệu Nguyên liệu chính sử dụng cho sản xuất bia của nhà máy được đảm bảo yêu cầu chất lượng: – Malt đại mạch. số lượng 658tấn/năm – Hoa huoblon: được nhập ngoại từ Đức: • Houblon dạng cao: số lượng: 2.Quảng Bình 1 máy nén khí thường. thu mua trong nước.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .000 kg/năm (theo định mức sản xuất bia Hà Nội) – Men giống: nhập về theo đúng chủng loại đặc trưng của bia Hà Nội – Nước được xử lý theo đúng yêu cầu công nghệ. số lượng: 2. Ngoài ra quá trình sản xuất bia còn sử dụng một số nguyên liệu phụ như: bao bì. loại 2 hàng: được nhập ngoại từ Uc.800 kg/năm (theo định mức sản xuất bia Hà Nội) • Huoblon dạng viên: số lượng: 6.630tấn/năm – Gạo tẻ. đóng gói phải đảm bảo theo định mức yêu cầu kèm theo.5.

Công ty cách đường quốc lộ 1A 200m về phía Đông.2. – Phía Nam giáp công ty Cầu đường 1 qua con đường nội vùng rộnh 5m. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN III. đặc điểm khí hậu của khu vực công ty bia như sau SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 16 .1. Điều kiện khí hậu Căn cứ vào các số liệu thống kê từ hơn 40 năm gần đây tại các trạm khí tượng thủy văn của khu vực Đồng Hới. – Phía Đông giáp vùng ruộng rau của nhân dân phường Bắc Lý và đường quốc lộ 1A.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Vị trí địa lý Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình thuộc địa phận tiểu khu 13-phường Bắc Lý-thành phố Đồng Hới-tỉnh Quảng Bình. III.Quảng Bình III. cách trung tâm thành phố Đồng Hới 4km về phía Bắc. – Phía Tây giáp khu dân cư phường Bắc Lý qua con đường nội vùng rộng 5m. Hình 1: Bản đồ vị trí công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình Tổng diện tích của công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình là 22313m2 – Phía Bắc giáp khu dân cư phường Bắc Lý qua con đường F325 rộng 15m.

2. các tháng nóng nhất trong năm là 6. Bức xạ mặt trời Số giờ nắng trong năm dao động từ 1700 đến 1800 giờ.1.4 19. từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) và mùa hè (mùa nóng.3. 11. 10.9 21.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP III.2.4 27.5 21.72 Kcal/cm2 Bảng 2: Số giờ nắng trung bình của khu vực có dự án Tháng Số giờ nắng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95 64 94 170 243 224 239 186 157 144 92 78 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III. nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối 5.Quảng Bình Chế độ nhiệt Công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa.5 26.7 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.2. 7. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .7 24. Nhiệt độ cao tuyệt đối nhiều lần đạt trên 400C. tháng có số giờ nắng nhiều nhất là tháng 7 có số giờ nắng khoảng 240 giờ. Mùa lạnh với nhiệt độ trung bình 200C.4 24.2 18. Chế độ mưa ẩm Tổng lượng mưa trung bình năm của khu vực Đồng Hới là 2261 mm.2 29. nhiệt độ bình quân hàng năm biến động từ 230C đến 250C. Bảng 1: Nhiệt độ trung bình tại khu vực Tháng Nhiệt độ(0C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18. 8 có nhiệt độ trung bình cao trên 280C do ảnh hưỡng của gió phơn Tây Nam khô và nóng. với 2 mùa chủ yếu là mùa đông (mùa lạnh. 1.8 29.4 28.2. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 17 . 2. tháng có số giờ nắng ít nhất là tháng 2 có số giờ nắng khoảng 64 giờ. Mùa mưa thường tập trung trong các tháng 9. từ tháng 4 đến tháng 10). Mùa nóng với nhiệt độ trung bình từ 25-280C. thời tiết lạnh nhất vào các tháng 12. Tổng bức xạ trung bình năm là 122.50C.

6. biến động từ 1000 đến 1300mm.0 136.0 9.7 8.5 17. Bảng 5: Lượng bốc hơi nước trung bình trong các tháng Tháng Lượng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm bốc hơi 62.6 89.3 (mm) Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.1 170. độ ảm xuống rất thấp. Chế độ gió Có 2 mùa gió chính là gió Đông và gió Hè. Những ngày có gió phơn Tây nam thổi mạnh. mùa khô có độ ảm khoảng 72%-73%.5 135.8 77.8 7. Hướng gió thịnh hành là gió Đông Bắc. 8 vì thời gian này chịu ảnh hưỡng của gió phơn Tây Nam. Gió Hè: thịnh hành là gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 8.1 160. Độ ẩm lớn nhất trong tháng 2 và 3.6 15.1 1222.3 75. nóng.4 52.Quảng Bình Bảng 3: Lượng mua và số ngày mưa trong năm tại khu vực Tháng Lượng mưa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 54 50 49 54 106 80 80 163 488 644 360 133 2261 (mm) Số ngày mưa 10.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .6 46. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 18 .5 12.5 7.0 9. có ngày xuống tới 28%.4.7 71.1 19. 7. Giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau có độ ảm lớn 86%-92%.2.6 16.4 201.0 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Độ ẩm không khí trung bình năm tại Đồng Hới là 81%. Bảng 4: Tháng Độ ẩm (%) Độ ẩm trung bình tại khu vực 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 88 85 90 87 79 73 72 76 85 87 88 87 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia Lượng bốc hơi nước khá cao.7 10. thời tiết rất khô.6 9. lớn nhất vào các tháng 5. Gió Đông: từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

9 2. đẩm bả cho việc xây dựng các công trình có tải trọng lớn. 12 3.5 3.2 2.5 2. địa chất Khu vực nhà máy có địa hình khá bàng phẳng. Địa chất khu vực có kết cấu địa tầng khá ổn điịnh. đây là vùng đất cao chưa hề bị ngập lụt.7 3.2 3.4 2. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 19 .Quảng Bình Bảng 6: Tốc độ gió trung bình và lớn nhất của các tháng Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Trung bình (m/s) 3.5 2.1 13 Điều kiện địa hình.5 Lớn nhất (m/s) 12 11 12 13 12 12 14 12 16 14 14 Nguồn: Báo cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia III.3.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .1 2. khả năng chịu nén tốt.5 2.

B5: các vị trí đo (có trên sơ đồ) Bảng 9: TT 01 02 03 04 05 06 07 B5 Không Không 0.022 60 – kph: không phát hiện – A1.6 Kph Kph Kph Kph Kph 0.6 11 1.4 57.1 7.047 69 A3 68.47 4.4 0. ….4 Kph Kph Kph Kph Kph 0.5 Kph Kph Kph Kph Kph 0.06 22 7 4 TCVN Không Không 5. B2. A4 63.92 114 12 2.1 C2 Không Không 0.6 Kph Kph kph Kph Kph 0.40 45. Hiện trạng môi trường không khí Bảng 7: Hiện trạng môi trường không khí khu vực công ty TT Thông số 01 Độ ẩm (%) 02 CO (mg/m3) 03 NO (mg/m3) 04 SO2 (mg/m3) 05 NO2 (mg/m3) 06 H2S (mg/m3) 07 Bụi (mg/m3) 08 Tiếng ồn (dBA) Chú thích: A1 53.6 Kph Kph Kph Kph Kph 0. A7: các vị trí đo (có trên sơ đồ) IV.03 127 13 2.5-9 =<1750 >=2 <1000 =<100 =<50 hiện trạng môi trường nước ngầm quanh khu vực công ty Thông số Màu Mùi Độ muối (0/00) pH Độ dẩn (µ S/cm) Đô đục (NTU) DO (mg/l) C1 Không Không 0.1 6.65 C4 Không Không 0.1.39 7.2 0.2 C5 Không Không 0.83 7.2 100 19 2.2 0.39 1.1 7.5-8.1 6.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .32 1.1 pH 11.74 88. IV. ….5 20 .6 TCVN Không Không 6.35 7. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI KHU VỰC CÔNG TY Hiện trạng môi trường tại khu vực công ty được phân tích ngày 13-15/07/2005 do Trung tâm môi trường công nghiệp-Viện nghiên cứu mỏ và luyện kim tiến hành.6 3. A2.Quảng Bình IV.2.85 35.091 72 Hiện trạng môi trường nước Bảng 8: Hiện trạng môi trường nước mặt tại khu vực công ty TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Thông số B1 B2 B3 B4 Màu Hơi đục Hơi đục Hơi đục Không Mùi Không Hơi hôi Hơi hôi Không 0 Độ muối ( /00) 2.9 5.2 Kph Kph Kph Kph Kph 0.1 Độ dẩn (µ S/cm) Đô đục (NTU) 99.97 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng C3 Không Không 0.52 3.13 66 A2 72 Kph Kph Kph Kph Kph 0.1 6.36 430 461 478 60.045 69 A6 70.6 20 1.021 60 A7 68.3 87.032 66 A5 70.31 DO (mg/l) 1.93 TDS (mg/l) 2230 215 225 28 COD (mg/l) 1200 500 150 30 BOD5 (mg/l) 850 320 70 16 Chú thích: B1.1 7.

Quảng Bình 08 Fe (mg/l) 0. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 21 . lợn. bạch đàn.02 0. … một số loài cá.5 Ở đây thực vật chủ yếu là các loại cây bụi.3.16 09 Mn (mg/l) 0. bàng. tre.09 IV. bò.31 0.02 0.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .02 0.1-0. Chỉ có động vật nuôi thông thường như trâu. keo. hồ và một số loài côn trùng. Hiện trạng môi trường sinh thái 0.05 0.2 1-5 0.23 0. tôm nước ngọt ở ao.04 0. gà.

Bảng 10: thành phần. vốn đầu tư ít. I. I. I. Qua xem xét thực tế. Truy nhiên trước đây do công nghệ sản xuất củ. tuy nhiên do trước đây nhà máy có công suất nhỏ (5 triệu lít/năm) và hoạt động sản xuất theo mùa (sản xuất bia hơi) nên vẩn chưa xây dựng hệ thống xữ lý nước thải mà chỉ sử dụng hồ tự nhiên sẵn có để xũ lý. HIỆN TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Đối với nhà máy bia thì vấn đề môi trường cơ bản nhất là nước thải. NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY KHI CHƯA CÓ DỰ ÁN NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ. nồng độ chất bẩn cao đòi hỏi cần phải có phương pháp xữ lý triệt để.1. Nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt do các hoạt động vệ sinh của khoảng 100 cán bộ công nhân viên thải ra. Nước thải của nhà máy bia bao gồm nước thải sinh hoạt của công nhân viên chức làm việc trong nhà máy và nước thải từ quá trình sản xuất.2. Thành phần đặc trưng của nước thải sinh hoạt được nêu trong bảng 10.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Nước thải sản xuất Sản xuất bia là một trong những ngành công nghiệp sinh ra lượng nước thải lớn. tính chất nước thải sinh hoạt của nhà máy bia Chất ô nhiểm SS BOD5 COD N tổng P tổng Tổng coliform Hình 2: Đơn vị Nồng độ mg/l 350 mg/l 110 mg/l 250 mg/l 4 mg/l 4 MPN/1000ml 100-400 Theo tài liệu của tổ chức y tế Thế Giới Lượng nước thải này chủ đều được xữ lý bàng bể tự hoại ba ngăn rồi cho thấm vào đất. lượng nước thải sinh hoạt của nhà máy ước tính khoảng gần 4m3/ngđ. Hiện nay nhà máy đang lắp đặt công nghệ mới với công suất lên tới 20 triệu lít/năm tuy nhiên nhà máy vẩn chưa chú trọng đến xữ lý nước thải. công suất nhỏ (1 triệu SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 22 .Quảng Bình CHƯƠNG II.

với thành phần các chất ô nhiểm như sau: Bảng 11: thải lượng các chất ô nhiểm trong nước thải sản xuất của nhà máy TT Thông số Đơn vị Nồng độ 01 pH 7.22 02 SS mg/l 192 03 BOD5 mg/l 105 04 COD mg/l 168 Nguồn : báo cáo ĐTM nhà máy bia Quảng Bình (tháng 11/1997) Nước thải của nhà máy bia thải ra từ các công đoạn sản xuất bia hơi sẻ được dẩn vào hệ thống cống dẩn nước thải của nhà máy.Quảng Bình lít/năm) nên nhà máy không đầu tư xây dựng hệ thống xữ lý mà chỉ dùng hồ xữ lý sinh học tùy nghi có sẵn trong khuôn viên của nhà máy.42 5. Nước thải sau khi qua hồ xữ lý theo báo cáo ĐTM nhà máy bia Quảng Bình (tháng 11/1997) lượng chất bẩn còn lại là: Bảng 12: thải lượng chất bẩn sau khi qua hồ xữ lý sinh học TT Thông số Đơn vị Nồng độ TCVN (B) 01 pH 6.5-9 02 SS mg/l 70 =<100 03 BOD5 mg/l 58 =<50 04 COD mg/l 104 =<100 Nguồn : báo cáo ĐTM nhà máy bia Quảng Bình (tháng 11/1997) SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 23 . rồi đưa đến hố thu tập trung trước khi thải vào hồ sinh học để tự xử lý. với tổng diện tích của hồ là 72000m2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Khi mới xây dựng lượng nước thải của nhà máy lúc hoạt động với công suất tối đa là 100m3/ngđ.

trung bình mổi người sử dụng 30 lít/ngày. với tải lượng chất bẩn có trong nước thải là: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 24 . NƯỚC THẢI CỦA NHÀ MÁY SAU KHI LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI II. làm ảnh hưỡng đến đời sống của người dân sống quanh vùng nhà máy. Mặt khác đây chỉ là sơ đồ trước đây. Như vậy lượng nước thải sinh hoạt của nhà máy thải ra ttrong một ngày là 5.3. hiện nay chỉ còn một hồ chung duy nhất. khó có khả năng xử lý các nguồn nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao như nước thải của nhà máy bia. trên thực tế hiện nay hồ không đủ khả năng xử lý vì vậy các bờ ngăn giữa các hồ đã không còn nũa.Quảng Bình Sơ đồ xữ lý nước sản xuất củ: Nöôù c thaû i Song chaé n raù c Hoàlaé ng Hoàxöõlyùtuø y nghi Hoàxöõlyùthöïc vaä t Ra moâ i tröôø ng I. Nước thải sinh hoạt Theo nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt khi nhà máy đi vào sản xuất ổn định. Chính vì chỉ sử dụng hồ sinh học để xử lý nước thải của nhà máy nên thường gây ra mùi hôi rất khó chịu. Nhận xét Về mặt công nghệ. đây là phương pháp xử lý khá lạc hậu. chủ yếu phục vụ cho sinh hoạt cá nhân của 170 cán bộ công nhân viên. II.1m3/ngđ.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .1.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Bảng 13: thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt của nhà máy bia
Chất ô nhiểm
SS
BOD5
COD
N tổng
P tổng
Tổng coliform
Hình 3:

Đơn vị
Nồng độ
mg/l
220
mg/l
220
mg/l
500
mg/l
40
mg/l
8
MPN/1000ml
100-400
Theo tài liệu của tổ chức y tế Thế Giới

Lượng nước thải này chủ đều được xữ lý bàng bể tự hoại ba ngăn rồi cho thấm
vào đất.
II.2. Nước thải sản xuất
Hiện nay nhà máy bia Quảng Bình đã được cổ phần hóa và chuyển thành công
ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình nâng cấp công nghệ, công suất sản xuất bia từ 5
triệu lít/năm lên 20 triệu lít/ năm. Với công suất sản xuất như vậy sẻ sinh ra một
lượng nước thải rất lớn làm ảnh hưỡng đến môi trường, đến sức khỏe, đến đời sống
của nhân dân lân cận nhà máy bia, đặc biệt sẻ làm ô nhiểm trầm trọng nguồn nước
mặt của khu vực này. Tuy nhiên dù công nghệ sản xuất lắp đặt tương đối hoàn
chỉnh nhưng nhà máy vẩn chưa chú trọng việc bảo vệ môi trường, chưa tiến hành
xây dựng hệ thống xữ lý nước thải phù hợp. Một khi việc lắp đặt hoàn chỉnh công
nghệ và đi vào hoạt động thì đây sẻ là nguồn ô nhiểm rất lớn trong khi hồ sinh học
chỉ xữ lý sơ bộ đối với các loại nước thải có hàm lượng chất bản thấp. Nhu vậy
công ty đã không tuân thủ việc bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn môi trường Việt
Nam đối với một cơ sở sản xuất công nghiệp.

SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

25

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Theo tính toán sơ bộ bản đánh giá tác động môi trường của công ty cổ phần
bia Hà Nội-Quảng Bình thì lượng nước thải và tải lượng chất thải dự tính của công
ty là:
Bảng 14: thành phần, tính chất đặc trưng của nước thải sản xuất bia
Chỉ tiêu
Đơn vị
Giá trị
TCVN (B)
3
Lưu lượng
m /ngđ
500
500-5000
0
Nhiệt độ
C
29
pH
12
5,5-9
BOD5
mg/l
1500
50
COD
mg/l
2200
100
SS
mg/l
500
100
Nguồn: báo cáo ĐTM dụ án đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ, nâng công suất nhà

máy bia thuộc công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình
từ 5 triệu lít/năm lên 20 triệu lít/năm
Nước thải sản xuất chủ yếu phát sinh từ các nguồn:

Nước thải từ xưỡng lên men,nấu bia, lọc bia.

Nước thải từ rửa chai, đóng chai thành phẩm.

Nước thải từ các phòng thí nghiệm.

Nước thải từ công việc vệ sinh các nồi nấu.

Nước thải từ vệ sinh nhà xưỡng.

Nước thải từ công đoan thanh trùng

Nước ngưng tụ.
Nước thải này rất giàu chất hữu cơ, giàu chất dinh dưỡng dể bị phân hủy gây

ra mùi hôi thối khó chịu và đay cũng là môi trường dể sinh ra các loại vi trùng gây
bênh. Đặc biệt loại nước thải này có độ kiềm khá cao mà nguyên nhân chủ yếu là
do quá trình rửa chai phải sử dụng xút để rửa. Vì vậy nước thải của quá trình rửa
chai trước khi thải ra cống chung của nhà máy phải được trung hòa để không ảnh
hưỡng đến các công đoạn xử lý tiếp theo.

SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

26

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

Sơ đồ phát sinh nước thải trong các công đoạn chính:
Gaïo
Hoàhoù
a

Malt
Ñöôø
ng hoù
a

Loïc dòch ñöôø
ng

Baõmalt
Nöôù
c thaû
i

Ñöôø
ng
Houblon

Houblon hoù
a

Laé
ng caë
n

Nöôù
c thaû
i

Baõhoa
Nöôù
c thaû
i

Laø
mlaïïnh nhanh

O2 +men

Leâ
n men

Voûchai

Loïc bia

Röû
a chai

Chieá
t chai

Nöôù
c thaû
i

Nöôù
c thaû
i

Nöôù
c thaû
i
Thanh truø
ng

Daù
n nhaõ
n

Nöôù
c thaû
i

TraïmXLNT

Bia chai thaø
nh phaå
m

Với một lượng nước thải dự tính thải trong một ngày khoảng 500m3/ngđ khi
công ty hoạt động hết công suất thì sẻ gây ra sự quá tải đối với hồ sinh học và với
hàm lượng chất hữu cơ và chất dinh dưỡng cao sẻ gây ô nhiểm trầm trọng cho các
nguồn nước trong khu vực, cũng như sẻ gây ra mùi hôi rất khó chịu đối với người
SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

27

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội - Quảng Bình

dân ở quanh đây. Là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, các bệnh về
đường ruột đối với người cũng như đối với các loại động vật.
Từ các số liệu trên cho ta thấy rằng cần phải đặt vấn đề quan tâm hàng đầu
của nhà máy bia lúc này là vấn đề xữ lý nước thải sản xuất.
II.3. Nước mưa chảy tràn
Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua khu vực công ty sẻ cuốn theo đất , cát,
dầu mở củng là một nguồn gây ô nhiểm cho ngồn nớc mặt trong khu vực, tuy nhiên
do mức độ ô nhiểm không cao nên lượng nước mưa này sẻ được thoát theo hệ
thống cống riêng dẩn ra hệ thống cống của thành phố.
II.4. Nhận xét
Với công nghệ sản xuất bia hiện đại đang được lắp đặt, công ty bia Hà NộiQuảng Bình theo dự báo sẻ là một cơ sở sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao và có
nhiều đóng góp cho ngân sách của tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên công ty lại chưa
chú trọng quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải sản xuất của công ty. Đây là vấn đề
cần được các cấp quản lý quan tâm để đảm bảo cho môi trường được tốt hơn và
tránh được các hậu quả về sau.

SVTH: Phí Mạnh Tiến
Lớp: 01MT
Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

28

do đó nguồn khí thải này không liên tục. băng chuyền đóng chai.Quảng Bình CHƯƠNG III. vì vậy khả năng gây ô nhiểm bụi ở đây là không liên tục. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÁC I. không cho bụi ra ngoài. Đối với khí thải của máy phát điện dự phòng: máy phát điện dự phòng chỉ sử dung trong trường hợp có sự cố về nguồn điện.3. đối với công nhân thì trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động. Hiện tại công ty có đề xuất một số phương pháp xữ lý khí thải như: sử dụng dầu FO có hàm lượng lưu huỳnh thấp. khi chế biến có thể dùng bạt để che chắn. con bình thường không hoạt động.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . gây ảnh hưỡng đến công nhân vận hành chỉ trong thời gian hoạt động.1. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 29 . I. Mặc dù có đề xuất các phương án xữ lý nhưng công ty chỉ chọn phương án nâng cao ống khói để giải quyết vấn đề khí thải. Mạt khác nó chỉ tác động trong phạm vi phàng xay. chỉ mang tính tạm thời nên mức độ tác động và ảnh hưởng tới môi trường không khí trong khu vức không đáng kể. – Thay thế những bộ phận bị hỏng hóc. …vì vây cần áp dụng các biện pháp chống ồn như: – Tra dầu thường xuyên cho máy móc. Khí thải Trong công nghệ sản xuất bia không sinh ra khí thải. của nồi hơi. Do đó để không làm ảnh hưỡng đến môi trường xung quanh. quá trình xay nguyên liệu trước khi đưa vào nấu bia.2. máy nén khí . sử dụng kiềm pha loảng. Bụi Nguồn gây ô nhiểm không khí do bụi chủ yếu sinh ra trong quá trình xữ lý sơ bộ (làm sạch. khí thải chỉ sinh ra từ quá trình đốt chấy nhiên liệu của máy phát điện dự phòng. của các phương tiện vận chuyển. MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ I. sử dụng tháp hấp thụ. Thới gian hoạt động của máy xay nghiền là rất ít. nâng cao ống khói. I. mà chủ yếu là khí thải từ việc đốt dầu FO để đun nồi hơi. máy đóng thùng. nghiền). tháp làm nguội. Tiếng ồn Nguồn ồn trong phân xưỡng sản xuất bia chủ yếu là từ máy nghiền.

CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG SỰ CỐ Để đảm bảo trong an toàn lao động và phòng chống sự cố thì công ty cổ phần bia Hà Nội-Quảng Bình đã áp dụng một số biện pháp: – Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi sản xuất quy định. cặn men bia. … sẻ được thu gom hăng ngày và bán cho các xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc hoặc các cơ sở chăn nuôi. CTR sản xuất – CTR khó phân hủy: bao gồm vỏ thùng bị bể vỡ.… – Quản lý chất thải rắn SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 30 . COD. – Trồng cây xanh xung quanh khuôn viên nhà máy. thùng giấy…tuy nhiên lượng rác này không lớn nên có thể tái chế.… – Quản lý các yếu tố gây ô nhiểm không khí: bụi. khí thải. III.1. II. II. – CTR dể phân hủy: bao gồm bã malt. két nhựa. Photpho. bao bì. CTR sinh hoạt Rác thải sinh hoạt được thu gom triệt để vào thùng rác bằng nhựa và đước vận chuyển đến bải chôn lấp của thành phố.Quảng Bình – Trang bị bảo hộ lao động phù hợp cho công nhân vận hành. CHẤT THẢI RẮN II. vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên. an toàn môi trường khu vực thì công ty đã có chương trình giám sát môi trường. IV. tiếng ồn.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Trong đố đặc biệt chú trọng các vấn đề: – Quản lý các yếu tố ô nhiểm nguồn nước: BOD. có chế độ bồi dưỡng cho các công nhân làm việc tại các khu vực có khả năng gây ảnh hưỡng sức khỏe cao. – Giáo dục ý thức về vệ sinh môi trường. SS.2. bảo dưỡng máy móc thiết bị. – Cài đặt các hệ thống biển báo tại các vị trí cần thiết – Khám định kỳ cho cán bộ công nhân viên.1. đảm bảo an toàn về sức khỏe của người dân. – Đinh kỳ kiểm tra . Các biện pháp quản lý môi trường Để đảm bảo hoạt động lâu dài của nhà máy. Nitơ. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG IV.

… 6 31 . COD. Các biện pháp quan trắc môi trường Kế hoạch quan trắc môi trương của công ty được thống kê trong bảng 16 Bảng 15: Kế hoạch và chương trình giám sát môi trường TT 01 Đối tượng Vị trí Môi trường Trong và ngoài không khí khu vực công ty Trong và ngoài 02 Bụi 03 Tiếng ồn 04 khu vực công ty Trong và ngoài Môi trường khu vực công ty Mước mặt. … IV. tai nạn lao động.Quảng Bình Quản lý vệ sinh môi trường công nghiệp: phòng chống cháy nổ.… Tần suất (tháng/lần) 6 5 Bụi lơ lửng 6 5 Độ ồn 6 3 BOD. CO2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . NOx. nhiệt độ. SS. pH.2. nước nước ngầm SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Số điểm 4 Các thông số CO.

THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI I. Hiện tại công ty đang tiến hành lắp đặt công nghệ sản xuất mới.8 7.1.8 6. trong đó 15 triệu lít bia chai và 5 triệu lít bia hơi.85 Q ngñ = QSXng × N = 54. Lưu lượng nước thải Công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Bình với công suất sản xuất bia hàng năm là 20 triệu lít/năm.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . SỐ LIỆU TÍNH TOÁN I.3 Bảng 17: lượng chất bẩn sinh ra mổi ngày Công suất sản xuất Lượng BOD5 thải ra Lượng SS sinh ra mổi (m3/ngđ) 55 mổi ngày kgBOD/ngđ) 1030 ngày (kgSS/ngđ) 400 Với lưu lượng sản xuất: QSX = 20 trieäu lít/naêm Ta có: Bảng 18: lưu lượng sản xuất bia của công ty Lưu lượng sản xuất tính theo Đơn vị Năm m3/năm Ngày m3/ngày Ca m3/ca Từ bảng 1 và 2 ta tính được lưu lượng nước thải: Giá trị 20000 54.Quảng Bình CHƯƠNG IV. vì vậy các số liệu thực tế về chất lượng nước thải sản xuất của nhà máy chưa thể xác định chính xác được mà chỉ lấy các số liệu lý thuyết dựa trên bảng tiêu chuẩn của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và dựa vào thực tế nước thải sản xuất của một số nhà máy bia. Dựa vào công suất sản xuất và công nghệ sản xuất của công ty ta có bảng tra như sau: Bảng 16: hệ số thải Hệ số thải theo WHO Tải trọng nước thải (m3/m3bia) BOD5 (kg/m3bia) SS (kg/m3bia) 11 18.8×11= 600(m3 / ngñ) Trong đó: Qngđ : lưu lượng nước thải sản xuất. (m3/ngđ) SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 32 .

NBOD = 18.3 × 1000= × 1000= 664(mg/l) N 11 Trong đó: : tải trọng SS.Quảng Bình QSXng : công suất sản xuất bia tính theo ngày.8 (kgBOD/m3bia) NBOD Nhu cầu oxy hoá hoá học của nước thải COD = 2200 (mg/l) Nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước thải: SS = N SS 7. N = 11 (m3nước thải/m3 bia) N Nhu cầu oxy hoá sinh học của nước thải: BOD5 = N BOD 18. NSS = 7.8 (m3/ngđ) : tải trọng nước thải.3 (kgSS/m3bia) NSS Bảng 19: thống kê các số liệu tính toán Thông số Qngđđ pH SS BOD5 COD SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Đơn vị (m3/ng) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Giá trị 600 10 664 1709 2200 33 .8 × 1000= × 1000= 1709(mg/l) N 11 Trong đó: : tải trọng BOD5. QSXng = 54.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .

3 2.0 2.9 2.2 20.3 14.1 43.4 2.9 3.1 6.3 4.2 3.9 2.8 3.0 40.9 2. m3/h 17.2 18.0 34.1 5.0 20.3 600 34 .2 23.4 100 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Q.4 2.3 7.4 27.2 25.2 14.3 17.5 4.Quảng Bình Bảng 20: phân bố lưu lượng nước thải theo từng giờ trong ngày Giờ trong ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tổng %Q 2.2 14.7 8.0 5.2 17.8 43.0 28.9 3.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .8 4.4 48.7 25.4 34.7 4.9 2.7 4.8 24.1 17.2 17.4 17.1 7.

LA = 1709 (mg/l) LC : nồng độ BOD5 của nước thải cần đạt được sau xử lý. nước thải được đổ vào cống thải chung của thành phố. Vì vậy nước thải sản xuất của công ty cổ phần bia Hà Nội – Quảng Bình sau khi xử lý cần đạt tiêu chuẩn loại B TCVN 5945 – 1995 trước khi thải vào môi trường tiếp nhận (cống thải thành phố).5 – 9 5 – 9 mg/l 20 50 100 mg/l 50 100 400 mg/l 50 100 200 mg/l 4 6 8 mg/l 30 60 60 MNP/100ml 5000 1000 – Đơn vị LA − LC 17 09 − 50 × 100% = × 100% = 97% LA 1 70 9 Trong đó: LA : nồng độ BOD5 của nước thải trước khi xử lý.97 6.Quảng Bình Bảng 21: giá trị lưu lượng giới hạn theo giờ Lưu lượng Đơn vị Giá trị Qmaxh m3/h 48.1.5 Qminh m3/h 14.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .2.2.49 3. Bảng 23: TCVN 5945 – 1995 (nước thải công nghiệp tiêu chuẩn thải) TT Thông số 1 pH 2 BOD5 3 COD 4 SS 5 TP 6 TN 7 Coliform I. Mức độ làm sạch cần thiết của nước thải Hiện tại thành phố Đồng Hới chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung mà công ty lại nằm trong khu vực dân cư. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 35 . Hiệu suất xử lý BOD5 %B O D5 = Giá trị giới hạn TCVN A B C 6 – 9 5.0 Bảng 22: giá trị giới hạn theo giây Lưu lượng Qmaxs Qmins Qtbs Đơn vị l/s l/s l/s Giá trị 13.3 3 Qtbh m /h 25.94 I.

Quảng Bình LC = 50 (mg/l) I.2. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 36 . CA = 664 (mg/l) CC : nồng độ chất rắn lơ lửng của nước thải cần đạt được sau xử lý.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .1. Hiệu suất xử lý SS %SS= CA − CC 664− 100 × 100% = × 100% = 85% CA 664 Trong đó: CA : nồng độ chất rắn lơ lửng của nước thải trước khi xử lý. Phương án xử lý Đơn vị (m3/ngđ) (mg/l) (mg/l) (mg/l) Giá trị 600 10 664 1709 2200 Nước thải sản xuất bia có đặc trưng là nồng độ chất bản cao. có tính kiềm. CC = 100 (mg/l) II. Với nước thải sản xuất có nồng độ chất bẩn cao như vậy thì ta cần xử lý bằng biện pháp sinh học kết hợp cả kị khí lẩn hiếu khí hoặc xử lý sinh học hai bậc. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VÀ SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ II. Lựa chọn phương án xử lý II. chứa nhiều chất hưu cơ dể phân huỷ. Các thông số liên quan Bảng 24: các thông số liên quan đến lựa chọn phương án xử lý Thông số Qngđđ pH SS BOD5 COD II.2.1.1.2.1.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý II.2.Quảng Bình II.1. Phương án I: xử lý nước thải kết hợp kị khí và hiếu khí Nöôù c thaû i Song chaé n raù c Raù c Vaä n chuyeå n Beåñieà u hoø a Khí neù n BeåUASB Beåaeroten Khí gas Buø n tuaà n hoaø n Beålaé ng Buø n Vaä n chuyeå n Hoàsinh hoïc Coá ng thaû i thaø nh phoá Hình 4: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải phương án I SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 37 .2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .

2.2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Phương án II: xử lý sinh học hai bậc Nöôù c thaû i Song chaé n raù c Raù c Vaä n chuyeå n Beåñieà u hoø a Khí neù n Beålaé ng I Khí gas Buø n tuaà n hoaø n Beåaeroten baä cI Beålaé ng II baä cI Beåaeroten baä c II Beålaé ng II baä c II Hoàsinh hoïc Buø n tuaà n hoaø n Beåmeâ tan Vaä n chuyeå n Coá ng thaû i thaø nh phoá Hình 5: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải phương án II SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 38 .Quảng Bình II.

016× 0.98 3. Bảng 25: các thông số thủy lực mương dẩn nước thải Qmaxs (l/s) Qtbs (l/s) Qmins (l/s) 13.001 V (m/s) 0.001 0. l = 16mm = 0.55 ×K = ×1.1. tăc đường ống hoặc kênh dẩn… Đây là bước quan trọng bảo đảm an toàn và điều kiện làm việc thuận lợi cho cả hệ thống.3 Độ dốc i 0.5 = 20 V × l × H1 0.5 m Trong đó: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 39 . Song chắn rác III.1. III.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .3 0.2.1.06 Chiều sâu của lớp nước ở song chắn rác lấy bằng độ đầy của mương dẩn ứng Thông số – với Qmax H1 = Hmax = 0. Do lưu lượng nước thải nhỏ nên ta chỉ sử dụng một song chắn rác với việc cào rác tiến hành bằng thủ công.12 Trong đó: – n : số khe hở Qmax : lưu lượng lớn nhất của nước thải.3 0.98 Bm (m) 0. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ. Qmax = 0.3 0.38× 0. lá cây.008(20 – 1) + (0.27 H (m) 0. rác.38 0.12 m – Số khe hở của song chắn rác được tính theo công thức: n= Qmax 13. PHƯƠNG ÁN I III.05= 19.016 × 20) = 0.38 m/s l : khoảng cách giửa các khe hở. Vmax = 0. Nhiệm vụ song chắn rác Song chắn rác là công trình xử lý sơ bộ. Tính toán kích thước song chắn rác Nước thải sau khi qua ngăn tiếp nhận sẻ được dẩn tới song chắn rác bằng mương dẩn.09 0.12 0. … ) có thể gây ra sự cố trong quá trình vận hành xử lý nước thải như làm tắc bơm.01355 m3/s Vmax : vận tốc nước chảy qua song chắn rác.05 Chiều rộng của song chắn rác được tính theo công thức: Bs = s(n – 1) + (l × n) = 0.016 m k : hệ số tính đến mức độ cản trở dòng chảy.Quảng Bình III. mục đích của quá trình này là khử các tạp chất thô (giẻ.1. k = 1.55 6.001 0.

hs = 0.008 m Tổn thất áp lực qua song chắn rác: hs = ξ 2 Vmax 0.5− 0.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .275m 2tgϕ 2tg200 Trong đó: – Bs : chiều rộng của song chắn rác. K1 = 3 ξ : hệ số sức cản cục bộ. Bm = 0.12 + 0.014 m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 40 .275 + 1 = 1. lấy theo bảng 3-7 sách Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp (Lâm Minh Triết). Vmax = 0. lấy β = 1.55 m Trong đó: L2 – : chiều dài phần công tác song chắn rác. L2 = 1 m Chiều sâu xây dựng của song chắn rác: H = H1 + hs + 0.83×    0. α = 600 – Chiều dài phần mở rộng của song chắn: L1 = Bs − Bm 0.Quảng Bình s – : bề dày của thanh song.3 = = 0.014 + 0.  s ξ = β×  l β 4/ 3  0.81 Trong đó: Vmax : vận tốc của nước thải trước song chắn ứng với Qmax.3 = 0.008 × sinα = 1.628× × 3 = 0.5 m Bm : chiều rộng của mương dẩn.3 m ϕ : góc nghiêng phần mở rộng.83 α : góc nghiêng của song chắn so với hướng dòng chảy.434 m Trong đó: hs : tổn thất áp lực qua song chắn rác.016 3/ 4 × sin600 = 0.628 : hệ số phụ thuộc vào tiết diện thanh song.3 = 0.38 m/s K1 : hệ số tính đến sự tăng tổn thất do vướng rác. s = 0.382 K 1 = 0.014m 2g 2× 9. Bs = 0. ϕ = 200 Chiều dài xây dựng song chắn rác: L = 2 × L1 + L2 = 2 × 0.

thời vụ sản xuất. Bể điều hoà lưu lượng III. Giá trị Đơn vị BOD5 mg/l COD mg/l SS mg/l Cấu tạo song chắn rác Dòng ra 1709 2200 664 Dòng vào 1709 2200 630 Bảng 27: các thông số kĩ thuật song chắn rác Thông số B L H Đơn vị Giá trị m m m 0. Do đó sự hiện diện của một bể điều hoà là hết sức cần thiết. nắng).434 MAË T CAÉ T DOÏC SONG CHAÉ N RAÙ C 434 0 60 420 1000 1550 120 MAË T BAÈ NG SONG CHAÉ N RAÙ C 500 300 500 300 1000 1550 Hình 6: cấu tạo song chắn rác III.5 1. Trong khi đó các hệ thống sinh học phải được cung cấp nước thải đều đặn về thể tích cũng như về các chất cần xử lý 24/24 giờ. vậy SS ra khỏi song chắn rác là: SSr = SSv × (100% . khắc phục những vấn đề SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 41 .3.2.Quảng Bình Hiệu suất khử SS đạt 5%.1. mùa (mưa. Nhiệm vụ bể điều hoà Nước thải công nghiệp được thải ra với lưu lượng thường biến đổi theo giờ.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .1.5%) = 664 × (100% .55 0.5%) = 630 mg/l Bảng 26: nồng độ chất bẩn ra khỏi song chắn rác Chỉ số III.2. Bể điều hoà lưu lượng được dùng để duy trì dòng thải vào gần như không đổi.

2. giảm được kích thước các công trình sinh học sau đó và nâng cao hiệ suất của các quá trình ở cuối dây chuyền xử lý. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 42 . lập bảng thể tích tích luỷ cho mổi giờ trong ngày.Quảng Bình vận hành do sự dao động lưu lượng nước thải gây ra.2. III. thể tích tích tuỷ vào Vv và thể tích tích luỷ bơm đi Vb.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Tính toán kích thước bể điều hoà Để xác định thể tích bể điều hoà ta dựa vào lưu lượng thải theo giờ Q h.

9 452.8 26.8 4.2 × Vđh(lt) = 1.5 125.9 224.8 447.8 426.3 301.4 552.5 351.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .3 2.8 200.4 27.6 600 Tổng – Hiệu số thể tích (m3) 7.4 600 25.6 -13.9 315.3 7.2 551.3 -22.2 20. Giờ %Q Qh (m3/h) Vv (m3) Vb (m3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2.0 42.8 24.7 -18.9) = 77.1 6.0 34.3 4.2 474.9 m3 Trong đó: – Vđh(lt) : thể tích lý thuyết của bể điều hoà.9 265.7 133.1 7.0 1.9 2.4 326.6 376.1 5.2 52.3 600 17.2 34.7 8.3 100.7 4.1 477.9 -14.3 45.9 2.0 2.2 3.1 80. Vmin = -25.9 m3 Thể tích thực tế bể điều hoà: Vđh(tt) = 1.0 251.9 -11.3 17.2 588.4 48.9 3.9 = 93.0 40.3 98.9 2.5 577.2 17.2 502.1 43.7 19.8 3.7 369.9 528.2 75.6 37.8 63.3 332.2 14.8 412.0 1.7 4.1 276.1 290.9 2.1 50.9 226.9 -6.2 502.3 527.2 23.2 18.0 -20.2 17.0 5.3 14.7 175.7 25.2 × 77.8 0.7 -25.2 14.Quảng Bình Bảng 28: Thể tích tích luỷ theo giờ.0 Thể tích lý thuyết bể điều hoà bằng hiệu đại số giá trị dương lớn nhất và giá trị âm nhỏ nhất của cột hiệu số thể tích tích luỷ: Vđh(lt) = Vmax – Vmin = 52 – (-25.0 20.7 -10.4 34.1 181.9 15.1 -13.4 17. Vmax = 52 m3 Vmin : hiệu số thể tích tích luỷ nhỏ nhất.2 25.7 401.4 2.8 43.4 48.9 3.5 4.4 2.9 -23.1 571. m3 Vmax : hiệu số thể tích tích luỷ lớn nhất.4 m3 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 43 .6 150.5 349.9 6.2 -25.1 17.0 28.4 100 17.

chiều cao phần bảo vệ hbv = 0.7 l/s Trong đó: : tốc độ khí nén. Bể điều hòa khuấy trộn bằng khí nén sử dụng ống đục lổ. theo bảng 9-7 R sách Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp (Lâm Minh Triết).ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . trong 20 TCN-51-84).12 m3/phút = 67.012 m3/m3.4 = 3. thiết bị sục khí làm bằng các ống đục lổ dl = 5mm bố trí mặt dưới ống. – Số lổ khuếch tán khí: n= – qkhí 1.Quảng Bình Thời gan lưu nước trong bể: t= – Vñh(tt) Qh = 93. hiệu suất chuyển hoá oxy ϕ = 26%. R = 10÷ 15 l/m3.lổ. Vđh(tt) = 93.phút = 0.7 giôø 25 Bể điều hoà có hình dạng chử nhật. số lổ theo chiều rộng bể nr = 5 lổ.lổ.4 = 3.3 m3/giờ = 18. cách đáy 6÷ 10cm (theo điều 6.phút.3.012 × 93. chọn R = 12 l/m3.4 m3.4 m – Diện tích bể: F= Vñh(tt) H ct = 93. chọn chiều cao công tác của bể Hct = 3 m.4 = 1.4 = 31m2 = B × L = 5. – Lượng khí nén cần thiết cho khuấy trộn: qkhí = R × Vđh(tt) = 0.3l/phuùt n 30 Chọn số lổ theo chiều dài bể nl = 6 lổ. hiệu suất chuyển hoá ôxy từ 22 – 29%. Chọn lưu lượng khí l = 40 l/phút. bố trí theo dạng lưới.4.phút Vđh(tt) : thể tích thực tế bể điều hoà.4 m. như vậy khoảng cách giữa các lổ theo chiều dài là: ll = SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng L 6 = = 1m nl 6 44 . Lưu lượng khí qua mổi lổ từ 28 – 133 l/phút.12 × 1000= × 1000= 30loå l 40 Lưu lượng khí qua mổi lổ khuếch tán thực tế: l tt = qkhí 1120 = = 37.2m× 6m 3 Bể điều hoà thiết kế với hệ thống khuấy trộn kiểu thổi khí. vậy chiều cao xây dựng bể điều hoà: H = Hct + hbv = 3 + 0.

7 l/s. B = 5.2 m. vnh = 8 m/s. L = 6 m.0187× 4 = = 6 m/s 2 3. chọn vận tốc khí trong ống chính nằm trong khoảng 6 – 9 m/s. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 45 .Quảng Bình Trong đó: L – : chiều dài bể điều hoà.14× D 3. chọn đường kính ống D = 63mm.14× 0. chọn đường kính ống nhánh d = 27 mm. kiểm tra lại vận tốc trong ống: v= qkhí × 4 0.062 Vận tốc trong ống nhánh chọn trong khoảng 9 – 15 m/s.2 = = 1. Khoảng cách giữa các lổ theo chiều rộng bể: lr = B 5.04m nr 5 Trong đó: B : chiều rộng bể điều hoà. vậy đường kính ống chính nằm trong khoảng 51 – 63mm.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . vậy đường khính ống nhánh nằm trong khoảng từ 20 – 27 mm. Với lưu lượng qkhí = 18.

nồng độ các chất ra khỏi bể điều hoà còn lại là: BOD5(ra) = BOD5(v) × (100% .Quảng Bình Bảng 29: thông số kỹ thuật bể điều hoà lưu lượng Thông số Đơn vị Giá trị 3 Vđh(lt) m 77.005 vnh m/s 8 Dnh m 0.25%) = 2200 × (100% .25%) = 1650 mg/l SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 46 .4 B m 5.25%) = 1282 mg/l COD(ra) = COD(v) × (100% .027 Nước thải sau khi ra khỏi bể điều hoà sẻ có lưu lượng không đổi theo thời gian: Q = 25 lít/s Hiệu suất khử BOD5 và COD đạt 25%.25%) = 1709 × (100% .4 t Giờ 3.12 n Lổ 8 ltt Lít/phút 37.4 Hct m 3 hbv m 0.2 L m 6 Bảng 30: thông số kỹ thuật về cấp khí cho bể điều hoà lưu lượng Thông số Đơn vị Giá trị 3 qkhi m /phút 1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .7 2 F m 31 H m 3.9 3 Vđh(tt) m 93.063 3 qnh m /s 0.3 v m/s 6 D m 0.

– Tính toán công suất máy nén khí Lưu lượng không khí cần thiết lý thuyết: qkhí = 18.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .0187 = = 0.0 30.0187 m3/s – Lưu lượng không khí yêu cầu với hiệu quả vận chuyển 8%: qy = – qkhí 0.0 20.0 50.3.0 10.0 0.08 Lượng không khí thiết kế để chọn máy nén khí: qtk = qy × 2 = 0.Quảng Bình Bảng 31: nồng độ các chất vào và ra khỏi bể điều hoà Chỉ số BOD5 COD SS Löu löôïng (m3/h) Giá trị Đơn vị Dòng vào 1709 2200 630 mg/l mg/l mg/l Dòng ra 1282 1650 630 60.0 0 5 10 15 20 25 30 Thôø i gian (Giôø ) löu löôïng tröôù c khi vaø o beå löu löôïng sau khi ra khoû i beå Hình 7: Đồ thị phân bố lưu lượng trước khi vào bể điều hoà và sau khi ra khỏi bể điều hoà.7 l/s = 0.234 × 2 = 0.234m3 / s 8% 0.468 m3/s SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 47 .2.0 40. III.

η = 80% Chọn 2 máy nén khí. một máy hoạt động và một máy dự phòng.1 m – hc : tổn thất cục bộ. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 48 . hd = 0.5 m Ap lực không khí tính theo đơn vị at: P= – 10.29 − 1) × qtk 34400× (1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .33+ 3.38at 10.3 m hf : tổn thất qua thiết bị phân phối.Quảng Bình Ap lực của hệ thống nén khí: Hk = hd + hc + hf + Hct = 0.380.5 + 3 = 3.29 − 1) × 0.33+ H k 10.8 Trong đó: η : hiệu suất máy nén khí. hc = 1.9 = = 1. hf = 0.33 10.1 + 0.33 Công suất máy nén khí: N= 34400× ( P 0.468 = = 19kW 102× η 102× 0.9 m Trong đó: hd : tổn thất áp lực do ma sát dọc theo chiều dài ống.3 + 0.

bậc hai xử lý hiếu khí.4. bậc một xử lý yếm khí.3.2.3. Tính toán thiết kế bể UASB Bảng 32: các thông số thiết kế bể UASB Chỉ số Lưu lượng BOD5 COD SS Đơn vị m3/ngđ mg/l mg/l mg/l SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 600 1282 1650 630 49 . Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .3. COD cao (≥ 500 mg/l) áp dụng quy trình xử lý hai bậc. Bể UASB III.2. III.Quảng Bình Cấu tạo bể điều hoà 3400 3000 MAË T CAÉ T DOÏC BEÅÑIEÀ U HOAØ MAË T BAÈ NG BEÅÑIEÀ U HOAØ 6000 1000 1000 5200 1000 Hình 8: Cấu tạo bể điều hoà III.1. Quy trình này được áp dụng để xử lý ổn định cặn và xử lý nước thải công nghiệp có nồng độ BOD. vô cơ có trong nước thải trong môi trường không có oxy. Cơ sở chọn phương án Xử lý sinh học bằng vi sinh vật yếm khí là quá trình phân huỷ các chất hữu cơ.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP III.

3 m2 v 0. CODv = 1650 mg/l. Lượng COD cần khử 1 ngày: G = Qngñ × ( COD v − COD r ) ×10−3 = 600× (1650− 450) ×10−3 = 720kg/ngaøy Tải trọng khử COD hàng ngày (lấy theo bảng 12-1 sách Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải TS.Quảng Bình Yêu cầu sau bể UASB: CODr ≤ 500 mg/l để đưa qua quy trình xử lý hiếu khí tiếp theo. – Hiệu quả làm sạch cần đạt của bể UASB: E= CODv − CODr 1650− 450 = = 73% CODv 1650 Trong đó: – CODv : nồng độ COD dẩn vào bể UASB.8 m/s Chiều cao phần xử lý yếm khí: H1 = – Vk 90 = = 2.ngày – Dung tích phần xử lý yếm khí: Vk = G 720 = = 90m3 a 8 Tốc độ nước đi lên trong bể: 0. Trịnh Xuân Lai): a = 8 kgCOD/m3. Qtbh = 25 m3/h. CODr = 450mg/l.9 m/ h chọn v = 0.8 Trong đó: Qtbh : lưu lượng nước thải dẩn vào bể UASB tính theo giờ.8 m/h – Diện tích mặt bằng bể cần thiết: F= Qtbh 25 = = 31.9m F 31. – Chiều cao xây dựng bể UASB: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 50 .6 ÷ 0. v – : vận tốc đi lên của nước trong bể.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . chọn CODr = 450 mg/l. CODr : nồng độ COD dẩn ra khỏi bể UASB.2 m – Chọn chiều cao phần dự trữ: H3 = 0. v = 0.4 Chọn chiều cao vùng lắng: H2 = 1.3 m.

3 = 4.4 − 0.4× (1.4 m2. – Kiểm tra thời gian lưu nước trong ngăn lắng.6m 4 4 Kiểm tra chiều cao ngăn lắng: tỷ số giửa chiều cao máng lắng so với chiều cao xây dựng bể phải ≥ 30% HC ≥ 30% H ⇔ 1. chiều rộng mỗi máng: b= – Chiều cao phần máng lắng: HL = – B 5.2 + 0.4× ( 4.4 Như vậy chiều cao phần máng lắng đảm bảo chiều cao thiết kế.Quảng Bình H = H1 + H2 + H3 = 2.9 + 1.4 × 31.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .6% ≥ 30% 4.2m× 6m = 31.2 m. chọn chiều dài của bể L = 6 m vậy chiều rộng của bể B = 5. Qgiờ = 25 m3/h SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 51 .6 = 35.4 = 138 m3 – Kiểm tra thời gian lưu nước trong bể: t= F × (H − H3) 31.2 = = 2. F = B × L = 5.3) = = 5.4m2 Tính toán phần máng lắng cặn: chọn góc nghiêng của máng lắng nghiêng một góc α = 500 so với tường của bể UASB – Bể được chia làm 2 ngăn lắng. Vl = F × (H1 + H3) Qgiờ : lưu lượng nước thải theo giờ. (giờ) Vl : thể tích ngăn lắng.3) Vl = = = 1.6m 2 2 B 5.2 tgα = tg500 = 1.6giôø Qgiôø Qgiôø 25 Trong đó: tl : thời gian lưu nước trong ngăn lắng. thời gian lưu nước trong ngăn lắng phải đảm bảo ≥ 1giờ Kiểm tra thời gian lưu: tl = F ×(H L − H 3 ) 31.1giôø Qtbh 25 Kích thước bể UASB: ta có diện tích mặt bằng bể F = 31.6 − 0.4 m – Thể tích toàn bộ bể UASB: Vt = H × F = 4.

vận tốc trong ống xương cá vx = 1 m/s.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . ∑Skhe = 4 × L × bk (m2) III. F = 31. HL = 1.4. Tra bảng tính toán lưu lượng ta có: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 52 . như vậy lượng khí mêtan do bể UASB sinh ra trong ngày là: QCH4 = Qkhí × 75% = 360× 75% = 270m3/ngñ III.104m 4× 6×10 Trong đó: bk : khoảng cách giửa hai tấm chắn khí.3.4 m2 HL : chiều cao ngăn lắng.3. Tính toán tấm chắn khí và tấm hướng dòng – Khoảng cách giữa 2 tấm chắn khí: vận tốc nước chảy qua khe vào ngăn lắng nằm trong khoảng 9 ÷ 10 m/h.5 × 720 = 360 m3/ngđ Trong đó: G : lượng COD kgử mổi ngày.Quảng Bình F : diện tích mặt bằng bể. vận tốc nước trong ống nhánh vn = 1 m/s. m ∑Skhe : tổng diện tích tiết diện ngang của các khe. Tính toán lượng khí mêtan sinh ra – Lượng khí sinh ra khi phân huỷ 1 kg COD là: m = 0.3.6 m H3 : chiều cao phần bảo vệ. chọn v = 10 m/h Ta có: v= Qh 25 = = 10m/ h ΣSkhe 4× 6× bk ⇒ bk = 25 = 0. Tính toán dàn ống phân phối nước vào Phân phối nước vào bể UASB bằng dàn ống xương cá.5 m3/kg COD – Vậy lưu lượng khí sinh ra trong một ngày là: Qkhí = m × G = 0. đường kính lổ phân phối dl = 15 mm. Sơ đồ bố trí ống được thể hiện trên hình 6 Chọn vận tốc nước trong ống chính vc = 1 m/s. G = 720 kgCOD/ngđ Trong tổng toàn bộ thể tích khí sinh ra thì khí CH4 chiếm 75% thể tích. H3 = 0.3 m Như vậy thời gian lắng trong máng lắng đảm bảo yêu cầu thiết kế.

23m3 / ngñ CSS 50 Trong đó: : nồng độ bùn trong bể UASB.025× 60 = 11.8 5. CODv = 1650 mg/l. – Đường kính ống xương cá d = 27 mm.3. III.6kgVS/ ngñ Trong đó: Y : hệ số sản lượng bùn. – Đường kính ống nhánh: Dn = 60 mm.04gVSS/gCOD = 0. kd = 0.3. CODr = 450 mg/l Qngđ : lưu lượng nước thải.04[ (1650− 450) 600] × 10 Y ( CODv − CODr ) Qngñ 1+ kdθ c −3 1+ 0.Quảng Bình – Đường kính ống phân phối chính: Dc = 100 mm. Cấu tạo bể UASB Hiệu suất khử Giá trị Dòng vào 1282 1650 630 Dòng ra 320 450 189 chất bẩn(%) 75 73 70 Bảng 34: Các thông số cấu tạo bể UASB Thông số α HL H4 B L Đơn vị độ m m m m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 50 1.2 6 53 .6.6 = = 0. CODr : nồng độ COD dẩn ra khỏi bể UASB.025ngay-1 θ – : thời gian lưu bùn trong bể. θ c = 60 ngày c Lượng bùn bơm ra mỗi ngày: Wb = Px 11. Css = 50kg/m3.6 2. CSS Bảng 33: nồng độ các chất vào và ra khỏi bể UASB Chỉ số Đơn vị BOD5 mg/l COD mg/l SS mg/l III.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .5. – Tính toán lượng bùn sinh ra Lượng sinh khối hình thành mỗi ngày: Px = [ ] = 0.04kgK/S/kgCOD CODv : nồng độ COD dẩn vào bể UASB. Qngđ = 600 m3/ngđ kd : hệ số phân huỷ nội bào. Y = 0.

Quảng Bình bk H1 H2 H3 H m m m m m 0.4 5200 MAË T BAÈ NG BEÅUASB A A 6000 Hình 9: Mặt bằng bể UASB MAË T CAÉ T A-A 2800 4400 4100 B 6000 B Hình 10: Mặt cắt A-A bể UASB SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 54 .208 2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .3 4.2 0.9 1.

III.1. Aeroten xáo trộn hoàn toàn là một giải pháp khá thông dụng vì phương pháp này cho phép nồng độ BOD5 vào bể ≤ 1000 mg/l mà hiệu suất xử lý của công trình vẩn đảm bảo yêu cầu.4. Cơ sở lựa chọn phương án Nước thải sau khi qua các công trình xử lý cơ học và sinh học bậc I nồng độ của các chất bẩn vẩn còn khá cao vì vậy nếu áp dụng bể aeroten cổ điển thông thường để xử lý sẻ không đảm bảo tiêu chuẩn áp dụng và không đạt hiệu quả cao.5.2.4. Bể Aeroten III.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn Đối với bể aeroten xáo trộn hoàn toàn thì hàm lượng chất rắn lơ lửng đầu vào không quy định và nồng độ BOD5 cho phép dưới 1000mg/l (theo điều 6.4.3 sách 20 TCN 51-84) Bảng 35: Các thông số đầu vào của bể aeroten Chỉ số Lưu lượng BOD5 BOD20 COD SS Đơn vị m3/ngđ mg/l mg/l mg/l mg/l SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 600 320 470 450 189 55 .Quảng Bình 2800 4400 4100 MAË T CAÉ T B-B 5420 Hình 11: Mặt cắt B-B bể UASB III.

Xo = 189 mg/l. X Qth. Khi đó phương trình cân bằng vật chất sẽ có dạng: Qth × X th = ( Q + Qth) × X ⇒ Qth = Q × – X 3000 = 600× = 257m3 / ngñ X th − X 10000− 3000 Tỉ số bùn tuần hoàn lại bể aeroten: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 56 .000 mg/l. Xth = 10. Xth : nồng độ bùn hoạt tính tuần hoàn. Tuy nhiên trong điều kiện không cho phép thì các số liệu có thể lấy theo giả thiết theo các tài liệu của một số nhà máy bia sẵn có trong khu vực miền trung. Giá trị X0 thường rất nhỏ so với X và Xth. và theo các số liệu nghiên cứu trong các sách tính toán nước thải. Xr Laé ng Q+Qth. do đó trong phương trình cân bằng vật chất ở trên có thể bỏ qua đại lượng Q× X0.Quảng Bình Để tính toán thiết kế bể aeroten cho hệ thống xử lý nước thải của một cơ sở sản xuất thì cần có cá số liệu thực nghiệm.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Xác định lưu lượng bùn tuần hoàn cho bể aeroten Q. Q = 600 m3/ngđ Qth : lưu lượng bùn hoạt tính tuần hoàn. Xth Qb. Xth Hình 12: Sơ đồ thiết lập cân bằng sinh khối quanh aeroten – Viết phương trình cân bằng vật chất cho bể aeroten: Q × X 0 + Qth × X th = ( Q + Qth) × X Trong đó: Q : lưu lượng nước thải. X : nồng độ bùn hoạt tính trong bể aeroten. a. X0 AEROTEN Beå Q. m3/ngđ X0 : nồng độ chất rắn lơ lửng dễ bay hơi trong nước thải dẫn vào bể aeroten. X = 3000 mg/l.

Lt = 70 mg/l X : nồng độ bùn hoạt tính trong bể aeroten. W = 290 m3 Chọn số đơn nguyên bể n = 2. 10× (600+ 257) × 0.4÷ 0. La = 320 mg/l Lt : nồng độ BOD5 ra khỏi bể aeroten. chọn θ c = 10 ngày.05ngày-1.Quảng Bình a= X 3000 × 100% = × 100% = 40% X th − X 10000 − 3000 b.8 mgVSS/mgBOD5 chọn Y = 0.6 mgVSS/mgBOD5 La : nồng độ BOD5 dẩn vào bể aeroten.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Xác định kích thước bể – Xác định thể tích bể aeroten: W= θ C × (Q + Qth) × Y × ( L a − L t ) 3 (m ) X × ( 1+ kd × θ C ) Trong đó: θ : thời gian lưu bùn. chiều rộng mổi bể b = 4m. Qth = 257 m3/ngđ Y : hệ số sản lượng bùn. Q = 600 m3/ngđ Qth : lưu lượng bùn hoạt tính tần hoàn. Y = 0. chọn H1 = 3. X = 3000mg/L.05× 10) Diện tích mặt bằng bể: F= W 290 = = 83m2 H1 3.5 m W : thể tích công tác bể aeroten. θ c c = 5 ÷ 15ngày. Q : lưu lượng nước thải. ⇒W= – kd = 0. kd : Hằng số phân hủy nội bào. vậy chiều dài bể aeroten là: L= – F 83 = = 10m 2× b 2× 4 Chiều rộng toàn bộ bể aeroten: B = 2 × b = 2 × 4 = 8m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 57 .5 Trong đó: – H1 : chiều cao công tác bể aeroten.6× ( 320− 70) = 290m3 3000× (1+ 0.

W = 290 m3 Q : lưu lượng nước thải.6 = = 0. Tính toán lượng bùn dư sinh ra mổi ngày – Hệ số sản lượng bùn quan sát tính theo công thức: Yb = – Y 0.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .4× 600× ( 320− 70) = = 60kg/ ngñ 103 103 Trong đó: La : nồng độ BOD5 dẩn vào bể aeroten. khi đó lượng tăng sinh khối bùn tổng cộng sẻ là: Px( SS) = – Px 60 = = 75kg/ngñ 80% 80% Khối lượng bùn thải bỏ mỗi ngày: Wb = Px( SS) − Qngñ × SSr ×10−3 = 75− 600×100×10−3 = 15kg/ ngñ Trong đó: Wb : khối lượng bùn thải bỏ mổi ngày (kg/ngđ) SSr : lượng chất rắn lơ lửng còn lại trong dòng ra.4mgVSS/ mgBOD (1+ kd × θC ) 1+ 0.Quảng Bình Tính toán thời gian lưu nước trong bể: t= W 1 290 1 × = × = 8. SSr = 100mg/l – Xác định lưu lượng bùn thải Ta có công thức: θC = W× X Qb × X + Qra × X ra SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 58 .1h Q + Qth 24 600+ 257 24 Trong đó: t : thời gian lưu nước trong bể aeroten.05× 10 Lượng sinh khối bùn gia tăng mỗi ngày: Px = Y b × Q × ( L a − L t ) 0. giờ W : thể tích công tác bể aeroten. Qth = 257 m3/ngđ c. Q = 600 m3/ngđ Qth : lưu lượng bùn hoạt tính tần hoàn. Lt = 70 mg/l Giả sử hàm lượng chất rắn lơ lửng dể bay hơi (VSS) trong bùn ở đầu ra chiếm 80% hàm lượng chất rắn lơ lửng. La = 320 mg/l Lt : nồng độ BOD5 ra khỏi bể aeroten.

c Từ công thức trên ta có: Qb = W × X .ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Xra = 80% × SSra = 80% × 100 = 80mg/l. Qra = Q = 600m3/ngđ.3m3 / m2. θ : thời gian lưu bùn. X = 3000mg/l. θ c = 10 ngày. La = 470mg/l K : Hằng số sử dụng không khí: K = 14 ÷ 18g/m4 khi sử dụng thiết bị khuyếch tán khí nhỏ mịn.5 = = 8. X : nồng độ bùn hoạt tính ở bể aeroten. Xra : nồng độ bùn hoạt tính ra khỏi bể lắng.h t1 8 Lượng không khí thổi vào bể aeroten trong một đơn vị thời gian: V = Qh × D = 25× 19. H1 = 3.2 = 478m3 / h – Chọn thiết bị sục khí bằng đĩa phân phối với lưu lượng không khí qua đĩa: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 59 . H – : Chiều sâu công tác bể.θ C × Qra × X ra 290× 3000− 10× 600× 80 = = 13m3 / ngñ θC × X 10× 3000 d. chọn K = 16g/m4. Qb : lưu lượng bùn thải (m3/ngđ) Qra : lưu lượng nước thải đã xử lý ra khỏi bể lắng.Quảng Bình Trong đó: W : thể tích bể aeroten.2× 3. Xác định lượng không khí cần thiết cung cấp cho aeroten – Lưu lượng không khí đi qua 1m3 nước thải cần xử lý (lưu lượng riêng của không khí): D= 2× L a 2× 470 = = 19.5 Trong đó: La : BOD20 của nước thải vào bể aeroten.2m3 / m3 nước thải K × H 14× 3.5m Thời gian thổi khí cần thiết vào bể aeroten chính bắng thời gian lưu nước trong bể: tl = t = 8h – Xác định cường độ nạp khí: I= – D × H1 19. W = 290m3.

33 10. Hct = 3.7 m Hct : chiều sâu hữu ích của bể.Quảng Bình d = 11÷ 96l/phút. Như vậy số lượng đĩa theo chiều dài bể: Nl = N 100 = = 12đĩa Nb 8 Khoảng cách giữa các đĩa theo chiều rộng bể: mb = B 8 = = 1m Nb 8 Khoảng cách giữa các đĩa theo chiều dài bể: ml = L 10 = = 0.5m Ap lực không khí tính theo đơn vị at: P= – 10.7 + 3.33+ 6 = = 1.833m N l 12 Chọn hiệu suất chuyển hóa Oxy của thiết bị E = 9%. chọn d = 80l/phút.29 − 1 × 2. hf = 0.33+ H k 10. hệ số an toàn của máy nén khí f = 2.580.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .95m3 / s E × 3600 0. hc = 1. hd = 0.8 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 60 .33 Công suất máy nén khí: N= ( ) ( ) 34400× P0.5 + 0. – Số lượng đĩa phân phối: N= V 478× 1000 = = 100đĩa d 80× 60 Giả sử số lượng đĩa theo bề rộng: Nb = 8đĩa/2bể = 4 đĩa/bể.3 m – hc : tổn thất cục bộ.3 + 1.5 m hf : tổn thất qua thiết bị phân phối.95 = = 177kW 102× η 102× 0. – Lưu lượng cần thiết của máy thổi khí tính theo công thức: Rm = f – V 478 =2 = 2.09× 3600 Ap lực của hệ thống nén khí: Hk = hd + hc + hf + Hct = 0.58at 10.29 − 1 × R m 34400× 1.5 = 6 m Trong đó: hd : tổn thất áp lực do ma sát dọc theo chiều dài ống.

Quảng Bình Trong đó: η : hiệu suất máy nén khí.8 ÷ 1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .ngày).23kgBOD/ m3.33ngày X : nồng độ bùn trong bể. Kiểm tra tỉ số F/M và tải trọng hữu cơ – Tỉ số F/M: F La 470 = = = 0.6 (kg/kg.92 (kgBOD5/m3. e. t = 0. mổi máy công suất 90kW.47kg/ kg.ngñ W 230 Cả hai giá trị này đều nằm trong giới hạn cho phép đối với aeroten xáo trộn hoàn toàn như đã đề cập ở phía trước: Tỷ số F/M trong khoảng: 0. η = 80% Chọn 3 máy nén khí.2 ÷ 0.33× 3000 Trong đó: F/M : tỉ lệ BOD có trong nước thải và bùn hoạt tính (kgBOD/kgbùn.ngaøy M t1 × X 0. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 61 . 2 máy hoạt động và một máy dự phòng.ngày) và tải trọng thể tích trong khoảng: 0. La = 470 mg/L – t1 : thời gian lưu nước trong bể aeroten.ngày) La : hàm lượng BOD20 nước thải đầu vào. X = 3000 mg/l Tải trọng thể tích: La ×Q 470× 600 × 10−3 = × 10−3 = 1.

3.4.Quảng Bình Cấu tạo bể aeroten Bảng 36: Các thông số cấu tạo bể aeroten Thông số B b L H1 H N Nl Nb ml mb Đơn vị m m m m m đĩa đĩa đĩa m m Giá trị 8 4 10 3.5 4 161 10 8 1 0.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP III. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .833 B 833 1000 150 OÁ ng daå n nöôù c ra 500 4000 1000 OÁ ng daå n khí neù n A A 1000 4000 1000 833 10000 OÁ ng daå n buø n tuaà n hoaø n 700 B Hình 13: Mặt bằng bể aeroten xáo trộn hoàn toàn SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 62 .

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .Quảng Bình 300 700 OÁ ng daå n nöôù c ra 700 1220 10000 Hình 14: Mặt cắt A-A OÁ ng daå n khí neù n 500 500 4000 8660 Hình 15: Mặt cắt B-B SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 63 .

5mm / s (theo điều 7.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .8m2 – Đường kính của bểlắng đứng: chọn số đơn nguyên của bể lắng đứng bằng hai bể: ⇒D = – 4× F = π× 2 4× 26.8 = 4.4m 3. Bể lắng III.11. Khi sử dụng bể lắng đứng sau bể aeroten còn có tác dụng nén bùn trước khi đưa bùn đến các công trình xử lý cặn.5. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 64 .2.2× 4.8× 24× 3600 Chiều cao hữu ích chủa bể lắng nằm trong khoảng: H1 = 2. III.h – Diện tích bề mặt lắng theo tải trọng bề mặt: AL = – Q 600 = = 24m2 LA 25 Diện tích bề mặt lắng theo tải trọng chất rắn: LS = ( Q + Qth) × X = ( 600+ 257) × 3000= 26.8m2 24× 0.37mm/ s F 26.8m.5.88m = 0.Quảng Bình III.5.14× 2 Đường kính ống trung tâm lấy bằng 20% đường kính bể: d = 20%× D = 0.7 ÷ 3.1.8× 5× 1000 AS So sánh diện tích bề mặt bể lắng theo tải trọng bề mặt và tải trọng bùn ta có: As > AL vậy chọn diện tích bề mặt bể lắng theo tải trọng bùn: F = AS = 26.9m – Xác định chiều cao vùng lắng: Kiểm tra vận tốc đi lên của nước trong bể lắng v ≤ 0.1 sách 20 TCN 51-84) v= Q + Qth 600+ 257 = × 1000= 0. Cơ sở lựa chọn phương án Bể lắng đứng thường được áp dụng cho các trạm xử lý nước thải có công suất vừa và nhỏ.4 = 0. Tính toán thiết kế bể lắng đứng Các thông số tính toán bể lắng đứng (theo bảng 9-12 sách Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp (Lâm Minh Triết)) Đối với nước thải sau khi xử lý bằng bùn hoạt tính: – Tải trọng bề mặt: AL = 25m3/m2ngày – Tải trọng bùn: AS = 5g/m2.

5.9.7m – Chiều cao ống trung tâm: h = H1 = 3m (theo điều 6.4 + 0.9.5.3 đường kính miệng loe và bằng (theo điều 6.3 × dl = 1.015× 3.Quảng Bình chọn H1 = 3m – Chiều cao phần chứa bùn lắng: h2 = D − dn 4.16m vk × π × (D + d) 0.35 × d = 1.5.19m Đường kính tấm hắt lấy bằng 1.5m α : góc nghiêng đáy bể lắng so với phương ngang.9. α = 500 (theo điều 6.4m dn : đường kính đáy phần chứa bùn.9 = 1.35 đường kính ống trung tâm (theo điều 6.3 + 0.015m/s (theo điều 6.5.19 = 1. dn = 0.c sách 20 TCN 51-84).3 × 1.14× (4.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .9) × 24× 3600 Trong đó: vk : tốc độ dòng chảy qua khe hở giữa miệng loe ống trung tâm và bề mặt tấm hắt.c sách 20 TCN 51-84): dl = hl = 1.5 × tgα = × tg50= 2.c sách 20 TCN 51-84) – Chiều cao bảo vệ: h3 = 0. Khoảng cách giữa mép ngoài cùng của miệng loe đến mép ngoài cùng của bề mặt tấm hắt theo mặt phẳng qua trục được tính theo công thức: m= 4× Q 4× (600+ 257) = = 0. vk = 15mm/s = 0.3m 2 2 Trong đó: h2 : chiều cao phần chứa bùn lắng (m) D : đường kính bể lắng đứng.9.c sách 20 TCN 51-84) Đường kính miệng loe của ống trung tâm lấy bằng chiều cao của phần ống loe và bằng 1.35 × 0.54m Góc nghiêng giữa bề mặt tấm hắt so với mặt phẳng ngang lấy bằng 17o (theo điều 6. D = 4.4 = 5.5. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 65 .c sách 20 TCN 51-84).9.4m – Chiều cao tổng cộng bể lắng đứng: H = H1 + h2 + h3 = 3 + 2.5.9.c sách 20 TCN 51-84): dh = 1.4 − 0.

Quảng Bình Thể tích phần lắng mổi bể: Vl = – π 3.3 = 17. Cấu tạo bể lắng đứng Bảng 37: Các thông số cấu tạo bể lăng đứng Thông số H1 n D d α h2 h3 H Đơn vị m Bể m m Độ m m m Giá trị 3 2 4.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .4 5.44h Q + Qth 600+ 257 Thể tích phần chứa bùn của mỗi bể: 1 D2 − d2n 1 4.42 − 0.7m3 4 4 ( ) ) Kiểm tra thời gian lưu nước: t = 2× – ( V l ×24 43.9 50 2.42 − 0.7× 24 = 2× = 2.52 Vb = × π × × h2 = × 3.5.3.3m3 2 4 2 4 III.4 0.7 MAË T BAÈ NG BEÅLAÉ NG ÑÖÙ NG II 1000 B A 1080 R440 R696 R2420 R770 R2420 R770 A R2200 R2200 B R2050 R2050 1000 Hình 16: Mặt bằng bể lắng đứng SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 66 .3 0.92 × 3 = 43.14× × 2.14 × D2 − d2 × H1 = × 4.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 67 . ở đây nước thải sể tiếp tục được xử lý và khử trùng đến đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra cống thải thành phố.Quảng Bình 3400 900 MAË T CAÉ T A-A BEÅLAÉ NG ÑÖÙ NG II 2600 1000 500 Hình 17: Mặt cắt A-A bể lắng II MAË T B-B BEÅLAÉ NG ÑÖÙ NG II 1180 Hình 18: Mặt cắt B-B bể lắng II Nước thải sau khi ra khỏi bể lắng đứng sẻ được dẩn ra hồ sinh học có sẵn của công ty.

số đơn nguyên n = 2 – Diện tích mặt bằng bể: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 68 .5 70 99 100 Bùn từ bể UASB: theo tính toán ở phần bể UASB Wbu = 0. Chỉ số Lưu lượng pH BOD5 COD SS Bể mêtan III.1. vậy lượng bùn dẩn vào bể mêtan là: Wbl = Qb × 100− P1 100− 99.53× 100 = 14m3 11 – Chọn chiều cao công tác bể mêtan H1 = 3m.Quảng Bình Bảng 38: Các chỉ tiêu chất bẩn theo nước thải ra khỏi bể lắng III.3m3 / ngñ 100− P2 100− 97 Trong đó: Qb : lượng bùn dư tf bể aeroten.6.23m3/ngđ – Bùn từ bể lắng II: bùn trong bể lắng II sẻ được nén trước khi dẩn ra.53 × 30 = 46m3 Wm = W ×100 d Trong đó: d : liều lượng cặn ngày đêm dẫn vào bể mêtan (%). độ ẩm của bùn trước khi nén P1 = 99.5÷ 7.23 + 1.6. độ ẩm sau khi nén đạt P2 = 97%. Lượng bùn dẫn đến bể mêtan – Đơn vị m3/ngđ mg/l mg/l mg/l Giá trị 600 6.53m3/ngđ.3 = 1. – Dung tích bể mêtan: Wm = W × t = 1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . theo tính toán ở phần bể aeroten. Qb = 13m3/ngđ – Lượng bùn tổng cộng: W = Wbu + Wbl = 0.7 = 13× = 1. d = 11% (lấy theo bảng 42-TCN-51-84) ⇒ Wm = 1.7%.

4. d : liều lượng cặn ngày đêm dẫn vào bể mêtan (%).396(0 + 0 +0.039 × = 0.4 × 11 = 39. chiều cao chóp đáy: H3 = 1m.Quảng Bình F= – Wm 14 = = 7m2 H1 2 Đường kính mỗi bể: D= 4× F = 2× π 4× 7 = 2. B0 = Bk 100. d = 11% (lấy theo bảng 42-TCN-51-84) – Lượng khí đốt tổng cộng ngày đêm: k = y(C0 + R0 + B0 )× 1000 = 0. n = 0. n : hằng số phụ thuộc độ ẩm của cặn và chế độ lên men (lấy theo bảng 43-TCN-51-84). a = 44% ( điều 6.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . Trong đó: a : khả năng lên men tối đa của các chất hưu cơ trong cặn đưa vào bể. R0 = 0 B0 : lượng chất không tro bùn hoạt tính. Tb : tỉ lệ độ tro trong bùn hoạt tính.14 – Chọn chiều cao chóp trên H2 = 1m.5 sách 20 TCN 51-84).53 = 1.1m3/ngđ SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 69 . Trong đó: C0 : lượng chất không tro trong cặn tươi.027m /ngñ 100 100 100 100 Với: Ab : độ ẩm háo nước của bùn hoạt tính.027)× 1000 = 10m3/ngđ.039m3 / ngñ 100 100 Bùn thải sau khi bể xử lý ở bể mêtan thì lượng bùn còn lại khoảng 70%: Wc = 70% × W = 70% × 1.2m 2× 3. Ab =6%. C0 = 0 R0 : lượng chất không tro trong rác. Tb = 27% Bk : lượng chất khô trong bùn hoạt tính dư với độ ẩm 97% Bk = – Wbl × (100− P) 1.3× (100− 97) = = 0.A b 100− Tb 100− 6 100− 27 3 × = 0.18.d = 44 – 0.6%. – Tính lượng khí đốt sinh ra từ bể mêtan: Khả năng phân huỷ chất hưu cơ: y = a – n.

Cấu tạo bể mêtan Bảng 39: Thông số cấu tạo bể mêtan Thông số H1 n D h2 h3 H Đơn vị m Bể m m m m Giá trị 2 2 2.6.Quảng Bình Lượng bùn này không nhiều vì vậy sẻ được vận chuyển hàng ngày bằng xe ô tô ra bải chôn lấp của thành phố.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .2.2 1 1 4 MAË T BAÈ NG BEÅMEÂ TAN 5 1 40 0 3 A R500 R610 R720 0 40 R500 R610 R720 1 R1100 R1320 600 2 400 600 R1100 R1320 2 400 A Hình 19: Mặt bằng bể mêtan SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 70 . III.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . 3 : ống thải khí mêtan.Quảng Bình MAË T CAÉ T A-A BEÅMEÂ TAN 1220 4 3 3200 2000 1 2 400 415 600 Hình 20: Mặt cắt A-A bể mêtan. φ 100 2 : ống dẩn bùn ra khỏi bể mêtan. 5 : ngăn phân phối bùn.434 71 . 4 : nắp dan đậy bể mêtan. φ 100.1. TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHƯƠNG ÁN II IV.55 0.5 1. Song chắn rác Tính toán thiết kể song chắn rác giống với phương án I Bảng 40: Các thông số cấu tạo song chắn rác Thông số B L H SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Đơn vị Giá trị m m m 0. IV. Chú thích: 1 : ống dẩn bùn vào bể mêtan. φ 27.

4 Hct m 3 hbv m 0.7 2 F m 31 H m 3.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .00694 = = 0. các chất có tỷ trọnh nhẹ hơn sẻ nổi lên mặt nước.4 t Giờ 3.1.4 B m 5.3.2 L m 6 Bảng 43: Nống độ chất bẩn ra khỏi bể điều hoà Chỉ số Giá trị Đơn vị IV.2.9 3 Vđh(tt) m 93.2.3. Nhiêm vụ bể lắng I Dòng vào 1709 2200 630 Dòng ra 1282 1650 630 Bể lắng I có nhiệm vụ loại bỏ các tạp chất lơ lửng còn lại trong nước.3. Giá trị Đơn vị Dòng ra 1709 2200 664 BOD5 mg/l COD mg/l SS mg/l Bể điều hoà Dòng vào 1709 2200 630 Tính toán thiết kế bể điều hoà giống với phương án I Bảng 42: Thông số cấu tạo bể điều hoà Thông số Đơn vị Giá trị 3 Vđh(lt) m 77. Do công suất trạm xử lý nhỏ nên chọn bể lắng đứng để làm bể lắng I.025 Trong đó: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 72 . – Thính toán thiết kế bể lắng đứng I Diện tích ống trung tâm tính theo công thức: f= Qs 0.Quảng Bình Bảng 41: Nồng độ chất bẩn ra khỏi song chắn rác Chỉ số IV.276m2 vt 0. IV. BOD5 mg/l COD mg/l SS mg/l Bể lắng đợt I IV. Ơ đây các chất lơ lửng có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của nước sẻ lắng xuống đáy.

5giờ Chiều cao pần chóp cụt: h2 = D − dn 2.4m 2 2 Trong đó: dn : đường kính phần đáy bể lắng. Qs = 0.5.276 = 0.c sách 20 TCN 51-84) – Chiều cao xây dựng bể lắng I: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 73 .5m α : góc nghiêng đáy bể lắng so với phương ngang.276 = 11.6 + 0.00694m3/s vt : vận tốc nước chuyển động trong ống trung tâm.876m2 – Đường kính của bể lắng: chọn số đơn nguyên làm việc n = 2bể D= – 4×11.4 sách 20 TCN 51-84).5 × 3600 = 3. α = 500 (theo điều 6. – Diện tích mặt bằng bể lắng : F = Fu + f = 11.5.9.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .0006 Trong đó: Qs : lưu lượng nước thải.4m 2× 3. – Diện tích bề mặt ướt bể lắng tính theo công thức: Fu = Qs 0.0006m/s (điều 6. dn = 0.3m Trong đó: t – : thời gian lưu nước trong ngăn lắng. vt ≤ 30mm/s. Qs = 0.4 sách 20 TCN 51-84). t = 1. v ≤ 0.6 m2 v 0.00694 = = 11.00694m3/s v : vận tốc nước chuyển động trong bể lắng.8 − 0.025m/s ( điều 6. chọn vt = 0.876 = 2.5.6mm/s = 0.Quảng Bình Qs : lưu lượng nước thải.7mm/s.0006 × 1.14 Chiều cao vùng lắng: H1 = v × t = 0.5 × tgα = × tg500 = 1. chọn vt = 25mm/s = 0.8m 2× 3.14 Đường kính của ống trung tâm: d= – 4× F = 2× π 4× f = 2× π 4× 0.

4 + 0. Cv = 630mg/l. El = 50%.9.54 = 0.4 = 0.3 + 1.9.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .3 = 3. vậy nồng độ BOD5 ra khỏi bể lắng: C BOD = C BODv × 100− E 100− 15 = 1288× = 1095mg/ l 100 100 Trong đó: CBODv : hàm lượng BOD5 đưa vào bể.3 × dl = 1. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 74 . Lượng BOD5 qua bể lắng đứng đợt I giảm E = 15%.c sách 20 TCN 51-84): dh = 1.35 đường kính ống trung tâm (theo điều 6.Quảng Bình H = H1 + h2 + 0. CBODv = 1288mg/l. El : hiệu suất lắng của bể lắng I.35 × d = 1.3 đường kính miệng loe và bằng (theo điều 6.3 =5m – Đường kính miệng loe của ống trung tâm lấy bằng chiều cao của phần ống loe và bằng 1.54m – Đường kính tấm hắt lấy bằng 1.c sách 20 TCN 5184): dl = hl = 1.35 × 0.3 × 0.5.702m – Tính hàm lượng cặn trôi theo nước ra khỏi bể lắng I: Cr = Cv × 100− E l 100− 50 = 630× = 315mg/ l 100 100 Trong đó: – Cv : hàm lượng chất rắn lơ lửng đưa vào bể.5.

876 H m 5 H1 m 3. Tính toán thiết kế bể aeroten xáo trộn hoàn toàn Bảng 46: Các thông số đầu vào của bể aeroten Chỉ số Lưu lượng BOD5 BOD20 COD SS Đơn vị m3/ngđ mg/l mg/l mg/l mg/l SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 600 1095 1610 1402 315 75 .4.3 D m 2. Giá trị Đơn vị Dòng vào 1282 1650 630 BOD5 mg/l COD mg/l SS mg/l Bể aeroten bậc I Dòng ra 1095 1402 315 Việc tính toán aeroten và chọn các thông số giống với phương án I IV.Quảng Bình Bảng 44: Thông số cấu tạo bể lắng I Thông số Đơn vị Giá trị 2 F m 11.3 h2 m 1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .1.4 Bảng 45: Nống độ chất bẩn ra khỏi bể điều hoà Chỉ số IV.4.8 d m 0.4 hbv m 0.

X Qth.Quảng Bình Xác định lưu lượng bùn tuần hoàn cho bể aeroten Q. X0 AEROTEN Beå Q. Giá trị X0 thường rất nhỏ so với X và Xth. Q = 600 m3/ngđ Qth : lưu lượng bùn hoạt tính tuần hoàn. m3/ngđ X0 : nồng độ chất rắn lơ lửng dễ bay hơi trong nước thải dẫn vào bể aeroten. Xth = 10. X = 3000 mg/l. Xth Hình 21: Sơ đồ thiết lập cân bằng sinh khối quanh aeroten – Viết phương trình cân bằng vật chất cho bể aeroten: Q × X 0 + Qth × X th = ( Q + Qth) × X Trong đó: Q : lưu lượng nước thải. Xth Qb. Xth : nồng độ bùn hoạt tính tuần hoàn. X : nồng độ bùn hoạt tính trong bể aeroten.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .000 mg/l. Xr Laé ng Q+Qth. Khi đó phương trình cân bằng vật chất sẽ có dạng: Qth × X th = ( Q + Qth) × X ⇒ Qth = Q × – X 3000 = 600× = 257m3 / ngñ X th − X 10000− 3000 Tỉ số bùn tuần hoàn lại bể aeroten: a= X 3000 × 100% = × 100% = 40% X th − X 10000 − 3000 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 76 . do đó trong phương trình cân bằng vật chất ở trên có thể bỏ qua đại lượng Q× X0.

La = 1095 mg/l Lt : nồng độ BOD5 ra khỏi bể aeroten. ⇒W= – kd = 0. chọn H1 = 4m. Q = 600 m3/ngđ Qth : lưu lượng bùn hoạt tính tần hoàn. kd : Hằng số phân hủy nội bào. Lt = 582 mg/l X : nồng độ bùn hoạt tính trong bể aeroten. Chọn số đơn nguyên bể n = 2.05ngày-1.05× 10) Diện tích mặt bằng bể: F= W 666 = = 166m2 H1 4 Trong đó: H1 – : chiều cao công tác bể aeroten.6 mgVSS/mgBOD5 La : nồng độ BOD5 dẩn vào bể aeroten.Quảng Bình Xác định kích thước bể – Xác định thể tích bể aeroten: W= θ C × (Q + Qth) × Y × ( L a − L t ) 3 (m ) X × ( 1+ kd × θ C ) Trong đó: θ : thời gian lưu bùn.6× (1905− 582) = 666m3 3000× (1+ 0. Q : lưu lượng nước thải. chiều rộng mổi bể b = 6m. Y = 0.4÷ 0. θ c c = 5 ÷ 15ngày.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . X = 3000mg/L. 10× (600+ 257) × 0. vậy chiều dài bể aeroten là: L= – F 166 = = 14m 2× b 2× 6 Chiều rộng toàn bộ bể aeroten: B = 2 × b = 2 × 6 = 12m – Tính toán thời gian lưu nước trong bể: t= W 666 × 24= × 24= 18h Q + Qth 600+ 257 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 77 . chọn θ c = 10 ngày.8 mgVSS/mgBOD5 chọn Y = 0. Qth = 257 m3/ngđ Y : hệ số sản lượng bùn.

La = 1095mg/l SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 78 . W = 666m3. θ : thời gian lưu bùn.θ C × Qra × X ra 666× 3000− 10× 600× 252 = = 13m3 / ngñ θC × X 10× 3000 Lưu lượng không khí đi qua 1m3 nước thải cần xử lý (lưu lượng riêng của không khí): D= 2× L a 2× 1095 = = 34m3 / m3 nước thải K×H 16× 4 Trong đó: La : BOD20 của nước thải vào bể aeroten. Xra = 80% × SSra = 80% × 315 = 252mg/l. X = 3000mg/l.05× 10 Xác định lưu lượng bùn thải – Ta có công thức: θC = W× X Qb × X + Qra × X ra Trong đó: W : thể tích bể aeroten. θ c = 10 ngày. c Từ công thức trên ta có: Qb = – W × X . Q = 600m3/ngđ Qth : lưu lượng bùn hoạt tính tần hoàn. W = 666m3 Q : lưu lượng nước thải. Xra : nồng độ bùn hoạt tính ra khỏi bể lắng.4mgVSS/ mgBOD (1+ kd × θC ) 1+ 0. giờ W : thể tích công tác bể aeroten.Quảng Bình Trong đó: t : thời gian lưu nước trong bể aeroten. X : nồng độ bùn hoạt tính ở bể aeroten. Qra = Q = 600m3/ngđ. Qb : lưu lượng bùn thải (m3/ngđ) Qra : lưu lượng nước thải đã xử lý ra khỏi bể lắng. Qth = 257m3/ngđ – Tính toán lượng bùn dư sinh ra mổi ngày – Hệ số sản lượng bùn quan sát tính theo công thức: Yb = Y 0.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .6 = = 0.

2m3 / s E × 3600 0. chọn d = 80l/phút. H1 = 4m Thời gian thổi khí cần thiết vào bể aeroten chính bắng thời gian lưu nước trong bể: tl = t = 18h – Xác định cường độ nạp khí: D × H1 34× 4 = = 7. Số lượng đĩa theo chiều dài bể: Nl = N 177 = = 14đĩa Nb 12 Khoảng cách giữa các đĩa theo chiều rộng bể: mb = B 12 = = 1m N b 12 Khoảng cách giữa các đĩa theo chiều dài bể: ml = L 14 = = 1m N l 14 Chọn hiệu suất chuyển hóa Oxy của thiết bị E = 9%. H – : Chiều sâu công tác bể. chọn K = 16g/m4. – Số lượng đĩa phân phối: N= V 850× 1000 = = 177đĩa d 80× 60 Số lượng đĩa theo bề rộng: Nb = 12đĩa/2bể = 6 đĩa/bể.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . hệ số an toàn của máy nén khí f = 2. – Lưu lượng cần thiết của máy thổi khí tính theo công thức: Rm = f V 850 =2 = 5.09× 3600 SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 79 .6m3 / m2.Quảng Bình K : Hằng số sử dụng không khí: K = 14 ÷ 18g/m4 khi sử dụng thiết bị khuyếch tán khí nhỏ mịn.h t1 18 I= – Lượng không khí thổi vào bể aeroten trong một đơn vị thời gian: V = Qh × D = 25× 34= 850m3 / h – Chọn thiết bị sục khí bằng đĩa phân phối với lưu lượng không khí qua đĩa: d = 11÷ 96l/phút.

58at 10.3 m hc : tổn thất cục bộ.5 m hf : tổn thất qua thiết bị phân phối.3 + 1.33+ 6 = = 1. hc = 1.5 + 0. 2 máy hoạt động và một máy dự phòng. Hct = 3.5m Ap lực không khí tính theo đơn vị at: P= – 10.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .33 10.Quảng Bình Ap lực của hệ thống nén khí: Hk = hd + hc + hf + Hct = 0. mổi máy công suất 120kW.7 m Hct : chiều sâu hữu ích của bể. η = 80% Chọn 5 máy nén khí. hd = 0. hf = 0. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 80 .5 = 6 m Trong đó: hd : tổn thất áp lực do ma sát dọc theo chiều dài ống.580.95 N= = = 312kW 102× η 102× 0.33+ H k 10.33 Công suất máy nén khí: 34400× ( P 0.8 Trong đó: η : hiệu suất máy nén khí.7 + 3.29 − 1) × R m 34400× (1.29 − 1) × 2.

9 50 2.3 0.7 81 .5 168 14 12 1 1 Tính toán bể lắng đứng giống với phương án I Bảng 48: Các thông số cấu tạo bể lăng đứng Thông số H1 n D d α h2 h3 H Đơn vị m Bể m m Độ m m m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 3 2 4.4 0.4 5.5.2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP IV.Quảng Bình Cấu tạo bể aeroten Bảng 47: Các thông số cấu tạo bể aeroten IV.4. Thông số B b L H1 H N Nl Nb ml mb Bể lắng II bậc I Đơn vị m m m m m đĩa đĩa đĩa m m Giá trị 12 6 14 4 4. Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .

chiều rộng mổi bể b = 6m.6m3 / m2. vậy chiều dài bể aeroten là: L = 14m – Chiều rộng toàn bộ bể aeroten: B = 2 × b = 2 × 6 = 12m – Thời gian lưu nước trong bể: t = 18h – Lưu lượng bùn thải Qb = 13m3 / ngñ – Lưu lượng không khí đi qua 1m3 nước thải cần xử lý (lưu lượng riêng của không khí): D = 34m3 / m3 nước thải – Thời gian thổi khí cần thiết vào bể aeroten chính bắng thời gian lưu nước trong bể: tl = t = 18h – Cường độ nạp khí: I = 7.h – Lượng không khí thổi vào bể aeroten: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 82 . Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP IV.6.Quảng Bình Bể aeroten bậc II Bảng 49: Các thông số đầu vào của bể aeroten – Chỉ số Đơn vị Lưu lượng m3/ngđ BOD5 mg/l SS mg/l Lưu lượng bùn tuần hoàn cho bể aeroten Giá trị 600 582 167 Qth = 257m3 / ngñ – Tỉ số bùn tuần hoàn lại bể aeroten: a = 40% – Thể tích bể aeroten: W = 666m3 – Diện tích mặt bằng bể: F = 166m2 – Số đơn nguyên bể n = 2.

chọn d = 80l/phút. 2 máy hoạt động và một máy dự phòng. SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 83 . mổi máy công suất 120kW.Quảng Bình V = 850m3 / h – Chọn thiết bị sục khí bằng đĩa phân phối với lưu lượng không khí qua đĩa: d = 11÷ 96l/phút.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội . – Số lượng đĩa phân phối: N = 168đĩa Số lượng đĩa theo bề rộng: Nb = 12đĩa/2bể = 6 đĩa/bể.2m3 / s – Ap lực của hệ thống nén khí: Hk = 6m Ap lực không khí tính theo đơn vị at: P = 1. Số lượng đĩa theo chiều dài bể: N l = 14đĩa Khoảng cách giữa các đĩa theo chiều rộng bể: mb = 1m Khoảng cách giữa các đĩa theo chiều dài bể: ml = 1m – Lưu lượng cần thiết của máy thổi khí: R m = 5.58at – Công suất máy nén khí: N = 312kW Chọn 5 máy nén khí.

4 5.7 84 . Thông số B b L H1 H N Nl Nb ml mb Bể lắng II bậc II Đơn vị m m m m m đĩa đĩa đĩa m m Giá trị 12 6 14 4 4.5 168 14 12 1 1 Tính toán bể lắng đứng giống với phương án I Bảng 51: Các thông số cấu tạo bể lăng đứng Thông số H1 n D d α h2 h3 H Đơn vị m Bể m m Độ m m m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 3 2 4.9 50 2.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .Quảng Bình Bảng 50: Các thông số cấu tạo bể aeroten IV.7.3 0.4 0.

K (100.7)630× 600× 60× 1. K : Hằng số kể đến khả năng tăng lượng cặn do có cỡ hạt lơ lửng lớn.8. Chỉ số Lưu lượng pH BOD5 COD SS Bể mêtan Đơn vị m3/ngđ IV.8× 100 = 35m3 11 – Chọn chiều cao công tác bể mêtan H1 = 3m.Quảng Bình Bảng 52: Các thông số nước thải ra khỏi bể lắng IV. E : Hiệu suất lắng. số đơn nguyên n = 2 – Diện tích mặt bằng bể: SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 85 .1000. E = 60%. P = 95%.2m3 / ngñ (100− 95).3 + 1.5 70 99 100 Tính toán bể mêtan giống phương án I – Bùn từ bể lắng I: Wc = (100− P1)Cct.7 = 13× = 1. Cct = 350mg/l.1000.P2 ).100 0 = (100− 99. – Dung tích bể mêtan: ⇒ Wm = 3.8m3/ngđ.2 + 1.1000 Trong đó: Cct : Hàm lượng SS trong bể lắng I.3 = 3.1 = 1. K=1.8. Lượng bùn dẫn đến bể mêtan mg/l mg/l mg/l Giá trị 600 6. Bùn từ bể lắng II bậc I: Wbl = Qb × – Bùn từ bể lắng II bậc II: Wbl = Qb × – 100− P1 100− 99.5 P – : độ ẩm của cặn tươi.1.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .Qtb ngd.5÷ 7.7 = 13× = 1.3m3 / ngñ 100− P2 100− 97 Lượng bùn tổng cộng: W = 1.3m3 / ngñ 100− P2 100− 97 100− P1 100− 99.E.

14 – Chọn chiều cao chóp trên H2 = 1m.66m3/ngđ Lượng bùn này không nhiều vì vậy sẻ được vận chuyển hàng ngày bằng xe ô tô ra bải chôn lấp của thành phố.2. Bùn thải sau khi bể xử lý ở bể mêtan thì lượng bùn còn lại khoảng 70%: Wc = 70% × W = 70% × 3.6%.ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tính toán thiết kế trạm xử lý nước thải công ty bia Hà Nội .8.Quảng Bình F= – Wm 35 = = 11.8 = 2. Cấu tạo bể mêtan Bảng 53: Thông số cấu tạo bể mêtan Thông số H1 n D h2 h3 H Đơn vị m Bể m m m m SVTH: Phí Mạnh Tiến Lớp: 01MT Khoa XDDD-CN Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giá trị 3 2 2.7 1 1 5 86 . chiều cao chóp đáy: H3 = 1m.7m 2× 3. – Lượng khí đốt tổng cộng ngày đêm: k = 10m3/ngđ.6 = 2.6m2 H1 3 Đường kính mỗi bể: D= 4× F = 2× π 4×11. – Tính lượng khí đốt sinh ra từ bể mêtan: Khả năng phân huỷ chất hưu cơ: y = 39. IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful