You are on page 1of 157

BANUAVAR

HANGI
DÜNYA
DÜZENI?

2. Baslm

Remzi Kitabevi
HANGi DÜNYA DÜZENi? / Banu Avar

Her hakkI sakhd.r.


Bu yap.tm aynen ya da ozet olarak
hiçbir bõlümü, telifhakkI sahibinin
yazUl izni ahnmadan kuJla11l1amaz.

Editar: Hadiye Yllmaz


Kapak: Emrah Apaydm

ISBN 978-975-14-1365-9

BlR1Nd BASlM: Kasun 2009


IKlNCI BASlM: Kasun 2009

Kitahm has,m, 2000 adet o/arak yap,lm"Ur.

Remzi Kitabevi A.~.; Akmerkez E3-l4, 34337 Etiler-istanbul


Te! (212) 282 2080 Faks (212) 282 20 90
www.remzi.com.trpost@remzi.com.tr
BaskI ve cilt: Remzi Kitabevi A.$. basilll tesisleri
100. Yt! Matbaact!ar Sitesi, 196, Bagct!ar-istanbul
OKURA lLK SOZ, 9
OKURA lKÍNCÍ 50Z, 15
YENl DÚNYA DÜZENl VE AMER1KAN RÜY ASI, 19
Barack rul Hüseyin mH. 20; Amerika'nm 1lk Yahudf
Ba!kanl, 21: Ba!kan'm Adamlan, 23: Hedef Türkiye, 25:
"Dünya)'l Bankerler Yõnetmeli!", 25: McCarthy Dõnemi:
Karku lmparatarlugu, 27: Muhbir 01 Kurtul!, 29: Eglence,
Yarl!ma, Dedikadu ve Futbal, 30

NATO'DA 57 YILIMIZ!, 35
NATO = ABD'nin Ordusu, 36: Avrasya Kut]>u, 37: Yeni
Dünya Yalta'da Dagdu, 38: Yalan KampanyaSl, 39: "Tür-
kiye Ortadagu'da Bekçimizdir!", 40 "Türklerin l!bir-
l ligt Harika!", 4'1; Kore'de Odenen Bedel!, 42; Amerika
Türkiye'ye Üslendi, 44; "Yeni Osmanhc:tlJ.k" ve Stratfor
Haritasl, 47; Amerika'yI Türklere Sevdirme Oyunu, 48;
Kontrollü Kar~lthk!, 49

CIA VE DARBELER, 55
$ablan Aym!, 56: "Dfinyanm En BüyOk Gizli 5ervisi", 58:
Bilgiyi Pisletmek!, 58; Lumumba'mn Kaderi, 60; Kanh
Operasyonlar, 61; CIA ve Eroin, 65; "Kemalist Degerlerin
~agl Çekilmesi", 66

SEVR'DEN BOP'A TÜRK1YE!, 71


Amerika'mn Temel Hedefi, 73; "Bir Kurtlar Sofraslydl
Avrupa ve Sofrada Ortadogu Vardl...", 74; Eatl'mn Kart-
lan: Kürtler ve Ermeniler, 75; "Türkler Defolsun!", 76;
Aym Bugün Gíbi!, 77; Sevr Antla9masl Hayata Geçseydi...,
79; "Bu i$in Rôvan91 Varl", 80; "Sevr Hort1adl!", 81; Kürt
AçIllml 1991!, 81: Kürt AçIlum 1995!, 83: "Bizans Devle!
HANGi DÜNYA DúZENl?

B~anl Barto!", 84; Gümrük Birliiji Kâbusu, 86; Kürt AÇWffil


1999!, 87; "Laiklikten Vazgeçin!", 88

OBAMA'NIN GELi$i VE MEALi!, 93


"Olaganüstü i,birligi!", 94; Masadaki "!yi $eyler"!, 96; Ameri-
kan úsleri Ahtapotun Koilan, 97; Tek Bir Klbns!, 98; Büyilk
Ermenistan, 98; ABD Ba,kanlannm Türkiye Ziyaretleri, 100;
Once Eisenhower Geldi!, 100; "Amerika'mn ·íleri Karakolu!",
101; 32 Ytl Sonra Bir Ziyaret Daha!, 102; Bill Clinton Depremle
Geldi!, 103; Be, Ytl Sonra Ogul Bush Sahnede!, 104; Ziyaretler
SIlda~lyor: Obama Kaplda!, 105; Tek Di~i Ka1ml~ Canavar!, 106;
"OrtakEvrensel Deger"mi~!, 107

AFGAN!STAN VE "BúYúK OYUN!", 113


"Sizi Yok Edecegiz!", 114; i,birlikçi "Müslüman" Lazlm!, 114;
. Afganistan Tarihi = Direni~ Tarihi, 115; NATO'nun Ba§l islam
Dü~maUl'!, 116; Tarn Baglffislz Türkiye ve Bir Antla§ma, 118;
Mustafa Kemal'in Yardlln EIL., 118; Mehrnet Ali Dagpmar,
119; Devlerin Sava, Alanl, 121; Sovyet i,gali, 122; ] j Evlül 2001
Oyunu: 123; Orta Asya'nm Ortasl!, 125; Yõnetim BatJ'ya Bag:h!,
126; Afganistan Kazanacak!, 127

YEN! DúNYA DúZEN! VE AKTORLER!, 131


"Yeni Dünya Memurlan", 133; Kema1 Dervi§!, 134;w Gizli
Orgütler ve Küresel Menurlar, 135; "En Kãrh 19: Sava$r', 139;
Bahaneler-Yarauhr!, 139; Uyku ilaçlan ve Küresel Planlar, 141;
?iramit ve Hedef, 142

OKURA SON sOZ, 145


Diz!N,149
Saym Emin Deger ve yolumuzu aydmlatan
tüm aydmlanmlZa hürmet1e...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Okura Ilk Séiz

Ekranda kuklalar!
Daha çok gazeteci ve akademisyenler arasmdan Çlk!yor-
lar... Her biri ellerine verllmi~ senaryolan ba~anyla oynuyor,
lar... BazlSI bilerek bazlsl habersiz, yüzytlm oyununu sahne-
liyorlar. ..
Atlantik õtesinde kurgulanan bir oyunun kõtü, becerik-
siz oyunculan bunlar. Kullanchklan kelime haznesi çok dar.
AglZlarmdaki sõzcükler birbirinin aynl. Üstlerinde egreti bir
bilmi~lik... "Degi~im, AçilIm, Demokrasi, Ozgürlük, Hak
Hukuk" filan diyorlar ... Sanki hep verili bir metni okuyor-
lar...
Ashnda onlar ikiye ayrllIyorlar. Birkaç ku~ak kentli olanlar,
Bal1')'! Kabe bilerek yogrulmu~lar, kolejlerden çllap Avrupa
ya da Amerika'nm yolunu tutmu~lar. Attilâ Agabey'in (ílhan)
deyi~iyle, saatlerini hep Batl'ya ayarlaml~lar. Hem Atatürkçü,
hem hürrnason olabilmi~ler! Batl'daki "guvernõrlerine" bag-
hyken, Mustafa Kemal aduu anabilmi~ler! Ha\kJ. hep küçüm-
se~ler. AzInlik kültüriine kendilerini daha yakm hissetmi~­
ler. Türk olmaktansa ba~ka her ne varsa onu olma)'! yegle-
mi~ler. $arkilarml Kürtçe, Ennenice sõyleyince "medenile~i­
vermi~ler"!
10 HANGí DÜNYA DÜZENí?

Her gün ekranlarda "Türk Ulusu hiç o1madJ ki!...",


"Türkler etnik bir topluluk!", "Türk sõzü yasalardan çIkarIl-
mall!" demekteler...
Batl'mn yüz yIlhk "Bõl ve Yut" projesini savunurlar.
Ortadogu ve Asya')'l paramparça ederek Batl'ya baglarna pro-
jesinin, narnl diger Büyük Ortadogu Projesi'nin Türkiye'yi
nasil kurtaracagml anlatJrlar... Büyük Ortadogu Projesi'nin
õngõrdügü Kürdistan hayali için Batl'mn parall askerle-
ri onlar. .. Washington'un memurlandJrlar. Kandil'de iti-
baria aglrlanlr1ar. Ermenistan smmnm açJ!masl için kraldan
çok kralcldJr1ar; Valalh kõyünde Soros projeleri kapsammda
Türk ve Ermeni õgrencileri kayna~tJrmaya çall~lrlar. 2004'te
de "Klbnsh" yaratabilmek için Türk ve Rumlan "kayna~tJr­
dJlar!" Fener Rum Patrikhanesi'ne davet edilmek için birbir-
leriyle yarl~lrlar.
Batl'yla yatJp Bat!'yla kalktlklarmdan hayret uyandmcI
sorularl vardlr onlann. "Kemalist misin Avrupall ml?" gibi
sorulann sahibidirler. Gazete kõ~e1erinden ya da televizyon
programlarmdan "acmasl ve aglanasl" teorilerini if§a eder-
ler.
Biri "BatJ'mn bu denli olumsuz bir imaja sahip oldugu bir
ülkede, nasJ! Batl yanhsl politika1ar izlenecek?" diye iç çeker,
bir ba$kasl, "Avrupa ve ABD Kürt Sorunu'nu çõzmemizi isti-
yor, çozecegiz!" diye çlghk ata!', ani çarkedi!iyle dikkat çeken
õtekisi "Türkiye bOlgenin AmerikasJ!" diye yaza!' çizer, üslü-
ne bir de kükrer!
Atatürk' e hakaret ve Türklügü a~ag!lama konusunda ise
diger grupla yan~ halindedir...

lkinci grup kusa! kesimden gelen, tarikat ve cemaatlerin


taa içinde yer alan, hilafetçi, ~eriatçl sõylemlerle ortada dola-
~an, her türlü parasal ili~kileri beceriyle ba~aran, Amerika'YI
Kabe kabul edenlerdir. Amerika onlar için kom~u kaplSldlr.
OKURAiLKSOZ 11

Once EI Ezher'de sonra Londra ya da Utah'da egitim gõr-


mü~lerdir. Bat\ tarafmdan "õncü" seçilmi~lerdir onlar.
Onlar Amerikan dü~ünce kurulu~lanmn gõrevlileridir.
Büyük Ortadogu Projesi'ni canhlra~ savunurlar. Saltanata ve
hilafete büyük bir i~tahla sahip ÇJkarlar. Aym srrt\an i~tahlyla
Gazi Mustafa Kemal' e saldmrlar!
Batl'ya biat eden i~te bu iki grup, Türk milleti ve Mustafa
Kemal nefretinde birle~irler.
i~te bu iki ihanet çetesi, basm yaymm her kõ~esinden ze-
hirlerini alatlrlar; tartl~ma prograrnlanmn vazgeçilmez ko-
nuklarldlrlar. Her gazetenin kõ~elerinden di~ gõsteren yine
onlar ... Gerçek gazetecilerin çogu, bu ülkenin, bu milletin ta-
rahnda olanlar, i~lerinden çlkarildUar, hatta bir kIsml içeri tl-
kIldilar...
$imdi hepimiz televizyonlardan gazetelerden bu vatan ve
bu millete dü~man olanlan izliyoruz ... Onlar Batmm "õncü
güçleri"; "Türkiye'nin paralanma projesini halka benimset-
mek" ve "Ha!kI felakete all~tlrmak" gõrevini üstlenmi~ler...
6 Eylül tarihli Zaman gazetesinde Mümtazer Türkõne
"Demokratik açllzmm selameti kitieleri ikna etmekten geçiyor, "
diyor. Soma ekliyor: "Kitlelerin yumu~atllmaSl lazlm!"
Türkiye'yi yõnetenler sIk slk "hazmettire hazmettire" degi-
~imin dayatJ!acaglm beyan ediyor.
"Yumu~atma" ve "hazmettirme" i~inin en õnemli aracr te-
levizyonlar...
Yukanda sõzünü ettigimiz iki grubun denetiminde, Türk
halkml ~ekillendirmek için çaballyorlar.
Daha õnce Yugoslavya'da da yapüdlg, üzere, "halkI gün-
lük siyasetten uzalda~trrma ve sanal bir dünyaya hapsetme"
tezgâh" televizyon dizilerine kuruluyor õnce. HalkIn büyük
çogunlugu, õzde~ karakterler bulduklan dizilerde kendileri-
ni kaybediyor. Diziler bir nevi toplum mühendisligi yapmaya
ba~hyor. Mafya dizileri, Türkiye' deki siyasi geli~meleri anm-
12 HANGi DüNYA DüZENí?

da yorumluyor ve tamamen çarplk bir manzarayt cahil beyin-


lere nllhhyor! Çocuk ve Gençlik dizilerinde Türk gençlig;.ne
satanizmden, kuantum $arlatanhgma, büyü, sihir ve falelhga
kadar her türlü zehir zerk ediliyor ...
Hemen hemen tüm eglenee, yan~ma ve dedikodu prog-
ramlan Türk halkma a$agilik kompJeksi a$lhyor. Bu prog-
ram!ann hemen hepsinde halkm zekâsma hakaret ediliyor!
Egitim düzeyi yüksek olanlar için farkh uyku haplarl var
ekranda Hemen hepsi Amerikan formath haber, müzik, ya-
n$ma, eglenee programlarlYla çaklirmadan "yumu~at,zlyor"
ve "hazmettiriliyor"!
Gençlerin sevgilisi, ünlü bir televizyon ~ahsiyeti, progra-
mml Obama'mn ba$kan olu$unu âlkl$layarak aÇ1yor....
Ünlü ve çok sevilen sanatçJ!anmlz Kürtçe ve Ermenice
$ar!Glar õgrenip ortallga fi.rhyor. ..
Tarihsel gerçekleri çarpltan yazar, çizer, filmei ~üreka,
Bali'nm takdirine mazhar oldukça daha büyük yalanlar sõy-
lüyor, yalanlar sõyledikçe daha çok õdüllendiriliyor!
$u anda Türkiye' deki tüm kanallann ba~mda Amerikall,
Avrupah "uzmanlar" var.
Diger ülkelerde oldugu gibi Türkiye' de de medya bom-
bardlmamm yõnetiyorlar.
lO yil içinde millet, yarl~aCi ve izleyiei haline getirildi.
Zehirli bir toplum projesi haHan direnme gücünü slmyor.

Bali'mn "halledilme" sürecinde gõrdügü Türkiye, lip!G


Yugoslavya ve benzer ülkelerde oldugu gibi, uzun zamandtr
basm yaym araçlanyla bombalamyor. Bilgi kirliligi ile zehir-
leniyor. Tüm kutsal degerleri ayaklar altma allmyor. Ve içi-
mizdeki yeni dünya düzeni memurlan sinsiee bu süreei izle-
yip smtlyor.
Ama yine de, bütün bunlara ragmen Türk hal!G "yumu~a­
ttlamlyor" ve sahnelenen oyunu "hazmetmiyor"!
OKURA ÍLK SÚZ 13

i~te sllantJ budur! O nedenle hedefe gençlik, hatta .;ocuk-


lar oturtuImu~tur. Artlk ilkokullarda sõylenen "AndJar~' bile
yasak ormu~tur!...
Anaokullannda ba~la1:!lan ~ekillendirme operasyonu, iim-
versitede devam etmekte, son darbeyi Erasmus egitimi vur-
maktachr. Gncü bir güç bõyle yeti~mekte, kendi ülkesine de-
gil, "BatJ'ya baglmh birey"ler, hayatJn her a1anmda boy gõs-
termektedirler.
YapJ!an planlara gõre "AB Uyum Yasalan" kezzabl,
Tfukiye'yi "yum~atacak'; halk "açtltmlart hazmedecek" ve en
geç 201S'te Türkiye "halledilmi( olacaktJ! Hesap buydu!
Uzun zamandrr sabnmlz smanlyor. Her gün, binlerce
yJ!m ~anml ta~lyan bu milletin, parçalara aynlma planlany-
la yüz yüze geliyoruz. Her gün "demokrasi, hak hukuk, õz-
gürlükler" ach a1tmda "AÇILIN; SAÇILIN; DEGi~iN!" diyen-
leri dinliyoruz. Terõrü õven birileri slk slk Apo afi$leriy-
le beyaz camda kar$lllliZa geçiyor, slk slk yurdun bir kÕ$e-
sinde $ehit dü~en kahramanlann laJ!kan cenazelerini izliyo-
ruz.
E$ zamanh olarak sfuekli fakirle~iyoruz!...
Tüm bunlarm toplurn ruhundaki tezahürü çõküntü, blk-
lanllk, bunallm... "Ne olacaksa olsun artJk!" duygusu yay-
glnla$lyor. Hiç degilse genel geçer bilgi bõyle... Gelgelelim ne
mut1u ki, Türkiye bu bilgiyi dognJ!arruyor. Ne zaman büyük
zorluklarla kar$!la~sa "diriliyor, birle~iyor!" i~te korktuklan
budur!
Bu bombarchman daha basit formlarda 100 YJ! õnce de
varch. Mütareke aychnlarl, ecnebiye kalplerinden ve ceplerin-
den bagh olanlar, kendini BatJh, milletini hayvan diye nite-
leyenler bu topraklarda hep var olduIar. Ama toplumun ge-
ri kalanl, ezici çogunlugu, tarihte de õrnegi gõrüldügü üzere,
a1tmda ezildigi basia arttlkça güçlenmi$, direnmi$ ve sonun-
da baslaC1lann yüzüne ~iddetli bir ~amar atmJ~tJr!
14 HANG! DÜNYA DÜZEN!1

Bu diyalektigi anlamayan yedi düvelin Bat1sl, Kurtulu~


Sav~I'm o nedenle "Türk mucizesi" olarak nite1er. Bu millet,
en inee aynnusma kadar planlanml~ 200 ylia yayliarak uygu-
lanml~ Batl saldrr\Slm gogiislemekle kalmaml~, türn mazlum
milletlere kurtu1u~ rüzgân ula~t1rml~tlr. ..
BatI, Türk milletinden bo~una nefret etmiyor ... Tarihin
çqitli donemlerinde tüm planlarml defalarea alt üst eden
ba~ka bir millet yok Ve gOfÜlüyor ki, bundan boyle de sürp-
rizler devam edeeek ..
Hallam bin bir etnik gruba bolmeye çah~alar da; A1lah'la
aldatInaya ugra~salar, sahte dinleri dayatsalar da; beyaz eam-
dan uyku haplan, zehirli igneler fulatsalar da; "aydm" kisveli
deecallan besleyip besleyip büyütseler de, Türk milleti "mu-
cize" bir millettir!... Çok yakmda yeni mucizesini, tüm agrr-
lI{ilyla hainlerin suratma geçireeektir!
Okura Ikinci Soz

May:ts 2008'de TRT ile ili~igirn kesildikten sonra yak1~lk


yedi sekiz ay Sm/rlar Arasmda programma bir kanal ararum.
Akhmza gelebilecek hemen her televizyon ~ahsiyetine bir ~e­
kilde haber yollarum. Bazilanyla da konu~tum. Tahmin ede-
bilecegmiz gibi hiçbirinden olumlu bir sonuç çtkmaru. Kirnisi
"Kriz var" dedi, kimisi "Bir bakal/m" dedikten sonra yok 01-
du. Kimisiyse "a~m uç" oldugumu sõylemi~ti; üstelik bunu
sõyleyenler mangalda kül blrakmayanlarm õnde gidenleriy-
di!. ..
Beni davet eden birkaç ulusal kanal ise, Sm/rlar Arasmda
gibi yurtdl~mda çekilecek pahall bir programa ay:tracak büt-
çeden yoksundular. Bu bütçeyi bulabihuek için, vakti zama-
mnda bize iltifatlanm esirgemeyen ulusal i~adam1anmlza da
ba~vurduk. Once büyiik ilgi gõsterdiler, sonra sanmm birileri
gõzlerini korkuttu ki, vazgeçtiler ... Canlarl sag olsun...
Bu arada izleyicilerimin desteg;. beni hiç yalruz blrakmaru.
Mektuplar, mesajlar, telefonlar hiç susmadl. Programa kat-
ki için cüzi maa~ml yollamaya kalkanlar bile oldu. Sonunda
Ocak 2009'da, kendi maddi olanaklarunla, Sm/rlar Arasmda
. gibi bir program degil ama Dün)'a Düzeni adil masa ba~l bir
programl Avrasya TV' de yapmaya karar verdim.
16 HANGl DÜNYA DÜZENi?

izleyicilerirnin bir kIsrnl sadece uyduda ve Digitürk'te


yer alan ART'yi izleyebiliyordu. izleyerneyenler neden ulu-
sal çapta karasal yaym yapan büyilk bir kanalda çah~mach­
grml soruyordu. Anl~ilan büyük bir çogrmluk Türkiye' de
birçok kurum gibi televizyonlarm da i~gal altmda oldugu-
nu bilrniyordu!

Bugün büyük kanallann hemen hepsinin ba~mda ya-


banC1, õzelWde de Amerikall "uzrnan"lar gõrev yaprnakIa-
lar. Türk olanlar da, õyle seçiliyorlar ki, kraldan çok kralC1,
ArnerikaWardan çok ArnerikaWar; hatta onlara rahmet oku-
tnrlar! Yani büyük kanallar, büyük gazeteler, Türkiye'nin ta-
rafmda olan gazetecilere televizyonculara kapahchr... O ne-
denle bana ym kIzgm "Siz de saklarnr g;bisiniz.. .! Neden
büyük bir kanalda i~inizi yaprnak için falan falana ba~­
rnuyorsunuz! Ortaya çil<saruza, yedi program sonraSl tatile
girdiniz," diyenlere her yolu denedigimi sõylemek isterim.
Aynca maddi zorluklarm bizi durdurdugunu bir kez daha
hatlrlatmm. Ve türn bunlara ragmen bir yolunu bulup ek-
ranlardan kavu~acaglrnlzl da müjdelerirn. ..

2009 ylli, yabanC1 güçlerin ve içerdeki i~birlikçilerinin,


gerniyi azlya alchklarl ve bunu aÇlkça ilan ettigi yilchr. 2009
tarihe bu ~ekilde geçecektir. $ubat ile Haziran 2009 arasm-
da, Avrasya televizyonu ekranlanndan sizlerle bulu~tugum
Dünya Düzeni adh prograrnm bõlünilerinin bu tarihsel dõ-
neme tanilchk ettigini dü~ünüyorum. O nedenle bu prog-
ranilarm geni~letihni~ metinlerini sizlerle payla~mak iste-
dirn. Beni yalruz brrakrnachgrruz, desteginizi esirgemediginiz
ve her yapt1grru i~i geni~ kitlelere yayrnak konusundaki katkI-
lanruz için, hepirüze te~ekkür ederim.

Orhaniye, Eylül2009
YENi DÜNYA DÜZENi
VE AMERiKAN RÜYASI

Earack ~ Hüseyin mi?


Amerik~'n~~ ilk Yahudi·Ba~kan~
. ,
Ba~kan ~nAdamlar~

Redef Türkiye
"Dünyay~ Bankerler Yonetmelil"
McCarthy Donemi: Korku imparatorlu~u
Muhbir 01 Kurtul!
E/ílence, Yar~~ma, Dedikodu ve Spor

HDD2
Yeni Dünya Düzeni ve
Amerikan Rüyas~

25 $ubat 2009 programmdan

Hitler, dünyaya egemen olma hayaline "Yeni Nizam" am-


il1 vermi~ti. Amerika onu tak:ip etti. Emperyalizme "Yeni
Dünya Düzeni" dedi.
Biz, dünyaya egemen olmak isteyenlerin sisli planlarmdan
ornekler sunma)'l hedefliyoruz ... Bal1'nm hayatlmlza koydu-
gu ambargolan konu~mak istiyoruz. Türk:iye tarihinin kav-
~ak noktalanna bakmak ve degi~imi beraber degerlendirmek
istiyoruz.
Dünyaya "yeni bir düzen" dü~ünenlerin, cebimizden bey-
nimize, dilimizden dinimize uzanan )'lIaCl etk:ilerinden soz
ederken "NasJ! bir düzen?" sorusunu sormakistiyoruz ...
Büyük ballÍÍln küçükleri yedigi, güçlünün güçsüzü parça-
lay,.p yuttugu orman kanunlan içinde, hayvani güdülerle ya-
~amak ml yoksa insanla~mak ml? Daha çok üretmek, daha çok
ogrenmek, daha çok uygarhk, daha çok bilim mi? Ormanm
kuytu karanhklannda, daha güçlünün gelip bizi yutmamasl
için çabalaylp durmak ml? Ya ·da bizden güçsüz olanlan vu-
20 HANGl DÜNYA DÜZENl?

rup kaçmak ml? Nasil bir düzendir bu bõyle?! Kimler bu dü-


zenin dümeninde?

Barack ml Hüseyin mi?


Gelin dünya hâkimi oIma iddiasmdaki Amerika'nm ye-
ni ba$karuyla ba~layahm. Acaba Amerikan seçinIlerini ve si-
yabi lideri, Türk basml okuruna ve izleyicisine nasIl aktar-
dJ? ilk duydugumuz, yeni Amerikan Ba~kanl Obama'nm or-
ta adJydJ. O bizdendi! AdJ Hüseyin' di! KenyahydJ babaanne-
si! YüzyillardJr ezilmi~ Kunta Kinte'lerden biri ilk kez en yu-
kandaydJ ... Obama Beyaz Saray' daydl!
Yeni Amerikan imparatoru yeri gõgü inleten yemin tõre-
ninde ~õyle haykrrdl:
"$unu bilin ki, Amerika her ulusun, her erkegin, kadmm,
çacugun, huzur ve banI dalu bir gelecek arayan herkesin das-
tudur. "
Sabnelenen oyun en basit ifadesiyle ucuzdu. Tüm dünya
aptal yerine konuyordu.
Bu büyük bir pazarlama operasyonuydu. Zaten Ame-
rika'da 2008'in en iyi reklam kampanyasl õdülünü Obama'nm
seçim kampanyasl kazanllli~tJ.
Amerikan sistemine ser! ele~tirileriyle ünlü dü~ünür Noam
Chomsky "Amerika'da seçim çalzlmalan kazmetik ürünler gi-
bi pazarlamyar. Ha di/ macunu almI/sm, ha ba/kan seçmi/sin.
ParkI yak!" demi~ti.
Reklam kampanyasl çok ba~anhyd!. Ve sonunda Amerika
44. ba~kanml delice alIa~hyordu. Yerde gõkte "umudumuz
Obama" afi~eri vard!. Krize çõzüm ondaydJ. Sava~a dur di-
yecek olan da Obama'yd!.
Ama, Beyaz Saray' daki ikinci gününde Pakistan sml-
n bombalandJ. Gõreve gelirken de sõyledigi gibi Mganistan,
Amerika'mn gündeminde daba fazla yer alacakt!.
YENÍ DÜNYA DÜZENl VE AMERÍKAN RÜYASI 21

Ortadogu' da ise Amerika'mn müttefIki degi~memi~ti, ay-


mych. Obama, Gazze' de fosfor bombalanmn dumanlan hâlâ
tüterken 1500 ólü ve 5000 yarall ardmdan ~u sozleri soyledi:
"Úrail'in kendini savunma hakkmt destekliyorum!"
Ve uluslararasl hukukla dalga geçercesine devam etti:
"Kudüs, Úrail'in sonsuza kadar bólünmeyen ba~kenti ola-
rak kalacak. .. "
Bu sozler ~a~lrl!cl degilc!i. Çünkü Amerika'da ba~kan 01-
mak israil' e baghhk yemini etmek demekti.

Amerika'nm i1k 'Yahuc!i' Ba~kanl


Clinton doneminde Beyaz Saray dam~manl olan, Siyonist
dü~üncenin ünlü savunucnlanndan Abner Mikvner bir CÜffi-
leyle Obama'yt ~iiyle ozetleyecekti:
"Barack Obama, Amerika'mn ilk 'Yahudi' ba?kamdtr."
israillobisinin Amerika'daki yaytn organlanndan Chicago
jewish News'un 24 Ekim 2008 tarihli haberi bu giirü~ü dog-
rulaml~tI:
"Obama'yt, Obama yapan Yahudilerdir. Obama'nm geç-
mi?inde hangi ta?t kaldtrsamz alttndan Yahudiler pkar."
Obama'yt, Amerika'mn ilk Yahuc!i ba~kanl yapan süreç,
Harvard hukuk fakiiltesinde ba~laml~tl. Martha Minow achn-
daki hocasl onu Demokrat Parti içindeki Siyonistlerle tanl~­
tJrml~tl. Son 20 y!lchr David Axelrod ve milyarder müteah-
hit Phillip K1utznick, tüm varhglyla, Obama'nm arkasmda
yer alml~tl.
Obama, 2006'da senatórlük kampanyasl S1fasmda iIk i~ ola-
rak israi!'i ziyaret edecekti. Bu ziyareUe Chicago Büyü~ehir
Yahuc!i Federasyonu'nun iinde gelen isimleri ona qlik ede-
cekti.
Ziyaretin ardmdan Obama'mn sponsorlar agl, daha da ge-
ni~ledi. Obama'nm Illinois'da kampanyasml yürüten james
22 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Kipab Obama: ''Amerika'nm iLk 'Yahudi' ba~kam"

Crown "O jsrai/'in at"lli bir savunucusudur, " demi$ ve bu de-


meç, tüm basm organlanna man$etten girmi$ti.
Obama, sadeee bir kez, Filistin-israil ili$kileri konusunda
"iki devletli" bir çõzümden soz etti ve !ayamet koptu. Bir da-
ha bu hata}'l tekrarlamayaeaktl. Siyonist Yahudilerin tepkile-
rini ynmn$atma gõrevi yine James Crown'a dÜ$mü~tü. Basm
sozeüsü gazetelere 9u demeei verdi:
"Obama boylesi bir çozümün gerçek/eíebilmesjjçin Filis-
tin'den o denli imkânslz tavizler istiyor ki, nasIl O/sa bu, asia
gerçekleímeyecek bir projedir. "
Basm kampanyasl boynnea Obama bir daha Filistin'i ag-
zma bile a1madl.
Amerikan halla, medya makinesinin yõnlendinnesi sonu-
eu Obama' da degi$imi ve umudu gormü$tü ya... Bakallm,
Obama Beyaz Saray'a nasIl bir yenilik sundu?
YENi DÜNYA DÜZENi VE AMERiKAN RÜYASI 23

Ba~kan'm Adamlan
Joseph Biden: "Irak Üçe Bblünecek!"
Yahudi lobisinin õnemli isimlerinden olan Biden, sena-
toda Irak sava~mm en ate~li savunucusuydu. Irak'ta tek çii-
zümün Irak'm biilünmesi oldugunu savunuyordu. !rak, et-
nik ve dini temele dayah olarak üçe bõlünecek ve her biilüm
gev~ek bir federasyonla Bagdat'ta merkezi yõnetime baglana-
cakl1!

Rahm Emanuel: "Silahlanma Harcamalan


DÜíürülmeyecek!"
Beyaz Saray'm bir ba~ka iinemli isim Rahm Emanuel' di.
Rahm Emanuel, Beyaz Saray' da kabineden sorumlu olacaktl.
Amerikan imparatorlugunun en yetkili isimlerinden biri olan
Emanuel, Bush diineminde Amerikan Kongresi'nde kat! bir

Obama ve Rahm Emanuel: "Sürekli entrika"


24 HANGi DÜNYA DüZENi?

israil yanhsl olarak ün yapml~tl. 2003 Haziran aymda Bnsh'u,


israi!'i yeterince desteklememekle suçlayan bir mektuba imza
allm?h. Silah sanayinde õnernli icraatlan varch. Obarna yõne-
timinin, si1ahlanmaya kar~1 olan gruplardan uzak duracagml
üslüne basa basa soylüyordu.

fames fones: "Kudüs'e NA TO Gücü


Konu~landznlmak!'

Bir ba~a isim Ulusal Güvenlik dam~manl general james


jones'du. Emekli orgeneral james Jones, NATO'nun Avrupa
kanadmm eski komutall1ych. BalI $eria'ya NATO gücü ko-
nu~landmlmasmI teklif eden isimdi.
Orgeneral )ames jones'un yakm çalI~ma arkada~I )ohn
Brennan, Beyaz Saray' da leror ba~danI~mam olarak goreve
Qa~ladl. Basmda, Irak'la i~kenceleri destekieyen beyanlanyla
tanmml~l!.

*
i~te Obama Beyaz Saray' da bu isirnlerle ba~lach ...
Obama yonetiminde Amerika'nm katI!dlgl ilk uluslarara-
SI loplantl 45. Münih Güvenlik Konferans!'ydl. Ve sizinle ta-
m~l!rdlgmllz yukarldaki isirnler ve muharip kadro tüm hey-
betiyle oradaych.
Yeni dünya)'! düzenleyenlerin her)'!1 bir araya geldi-
gi Münih Güvenlik Konferansl'nda, Amerika')'! 2 numara-
li isim, Ba~kan YarchmClsl )oseph Biden temsil etti. Yanmda
ulusal güvenlik danl~manl general )ames )ones, Pakistan ve
Afganistan ozel temsilcisi Richard Holbrooke, Akdeniz' den
Afganistan'a kadar uzanan bolgedeki Amerikan güçlerinin
komutall1, general David Petraeus vardl.
ObamalI yeni yonetim, yeni donemde spotlann Irak'tan
çekilip Afganistan' a çevrilecegini müjdeledi. Afganistan' daki
Amerikan askerleri yakm gelecekte 2 katma çlkanlacaktl.
Afganistan, Orta Asya'll1n kalbi, enerjinin merkezi, iran'm
dogusu, Çin'in balIsIych! Irak kan içinde yerde yatarken, iran
YENi DÜNYA DÜZENi VE AMERiKAN RÜYASI 25

ve Çin, yani Afganistan'm ila yakasl 2009 hedefleri arasm-


daych.
Her oosinde de azmhklar ayaklandmlacaklardl.

Hedef Türkiye
Gelelim yeni Amerikan y6netiminin Türkiye'ye i1i~kin
ilk beyanlanna. Obama ve yardlmclsl Biden, seçim kam-
panyasl slrasmda Yunan cemaatine bir meklup yollaml~­
l!. CNN'in haberine g6re mektup, Amerikan politikalannm
islikranna iyi bir kamttI. Yeni lider ve yanhmclsl, Yunan
lobisine degi~mez Amerikan politikasml hatJrlatmaktaydl-
lar.
"Obama ve Biden, Yunan astllt AmerikaZtZarm Amerika'ya
yapttgt katkzlara büyük saygt duymaktadzr. Obama, baíkan oZ-
dugtmda Ktbns'ta politik çiizüm için, liderlik iizelligini baía-
rzyla sergiZeyecektir. Ktbrzs konusunda yaptlan politik anlaíma,
Türkiye'nin Kuzey Ktbns'taki iígaline son verecektir."
Amerikah dü~ünür Noam Chomsky ~õyle diyordu: "Yeni
yiinetim, vitrinde 'birlik, degiíim, umut' gibi kulaga hOí gelen
siiylemZer kullanzrken, arka planda Bush diinemi politikalarzna
devam edecektir... "
Yeni Dünya Düzeni isteyenler i~leri oluruna blrakamaz-
dI. Derin dünya devleti, geçen yüzyJ!m ba~mdan beri dünya
hâkimiyeti için çah~maktaydl. Neydi ~u Yeni Dünya Düzeni,
tek dünya devleti isteyenler kimlerdi? ...

"DünyayI Bankerler Y6netmeli!"


Bugün dünya küresel bir finans çetesi tarafmdan yone-
tilmektedir. 29 Temmuz 1921'de New York'ta kurulan Dl~
ili~kiler Konseyi (Council on Foreign Relations), tek dünya
devletini hedeflemi~ti. Ünlü Rothschild'ler de, Rockefeller
26 HANG! DÜNYA DÜZEN!?

de, Morgan da kurucu üyesidir. Tüm Amerikan ba§kanlan,


finans kurulu$lanm yõnetenler, Dünya Bankasl'mn ba§ma
geçirilenler, Birle§mi§ Milletleri yõnlendirenler, DI§ ili$kiler
Konseyi Ue baglantJ.iIdlr. Kissinger da, Holbrooke da, baba
ognl Bushlar da, Clinton da, Kennedy de, Obama da adarn-
larlmr. Yeni Dünya Düzeni en tepedekilerin kurgulamgl bir
düzendir. istenen tek kiiltürlü, tek hukuklu, tek ordnlu, tek
bayrakiI, tek dinli bir dünya devletidir. Bu devlet masonik bir
yapl tarafmdan yõnetilecektir.
Kürese! çetenin mimarlanndan David Rockefeller $oyle
ozetliyor:
"Halklarm kendilerini yonetme haklan, dünya bankerlerí ve
entelektüel elitin otoritesi altma girecektir. Teme! ilkemiz bu-
dur!"
Dünyanm en büyük bin $irketi, bu küresel elitin agmda-
dIr ve bunlardan en zengin 200'ü kararlan verir. Bu 200 §ir-
ket DÜllya Bankasl vasltaslyla her ülkede bankaclhk kesimini
güçlendirir. Ulus devletleri finans çetesinin çikar1an dogrul-
tusunda posaya çevirirler.
Uluslararasl mali õrgütler, mesela para fonu "iyile§tirme
prograrnlan" am altmda yüzlerce milyon insanl yoksnlla$tl-
ru, õzelle§tirmelerle i§siz brrakrr ve uluslarl felç eder. Türkiye
de dahil o1mak üzere dünyanm 70 ülkesi borç batagmda kJv-
ranmaktamr. Bu ülkeler, ekonomileri üzerindeki tüm deneti-
mi kaybetmi§lerdir.
Para fonuna, IMF'ye boyun egmeyenler kara listededir-
ler.
BakJn, Franslz Le Monde Diplomatique Mart 1994'te ne
diyor:
"Çokuluslu tekelier, ekonomik düzeni ozeliejtirme dalgaslY-
la datltarak yeni bir faaliyet sahasl buluyorlar."
Bugün küresel kriz olarak adlandmlan tekelci sermaye
oyunu, ilkin 1930'larda dünyayr sallarnl§tl. O zaman çe§itli
YENl DÜNYA DÜZENl VE AMERiKAN RÜYASI 27

ülkelerde devlet, ~irketleri, kurulu~lan satm alml~tl. Bugün


de aym ~ey yaplhyor. Sonra, õzel sermaye gruplan kurtanl-
ml~ ~irket1eri ele geçirdi.

McCarthy Dõnemi: Korku imparatorlugu


Elektrik, gaz, madenler, havayol1an, telekomünikasyon
bankalar ve sigorta ~irket1eri satlldl. Küresel çete bunlara el
koyarken bir tek ~eye dikkat ediyordu. Ü1kede olan biteni en
çabuk giirecek olan i~çi smlfi. hareketsiz kalmahyd1. Sosyal
devlet saldm ve baskt altmda olmallydl ve bunun için bazl
yiintemlere ihtiyaç vardl.
Amerikan halkt, o yõntemlerden birine 1950'!i yt!larda
~ahit oldu. 1930'lu yt!larm kriz dalgalan sürerken 11. Dünya
Sava~l'na girilmi~ti. Sava~m sonunda 40 yt! sürecek bir soguk
sava$ dõnemi ba~layacak, BalI dünyasl komünizm korkusuy-
la yõnetilecekti.
Amerikan Ba~kam Truman'm ünlü doktrini komünizmle
mücadele esashydl. Ve Amerika'ya bu mücadelede destek ve-
ren ülkeler mükâfat1andmlacaktl.
Amerikan ha1kt komünizmle sava~ dogrultusunda tek dü-
~ünceye odaklandmlacaktl.
Blraktn i~çilerin ve yoksul ha1ktn sendikalarda, partilerde
õrgütlenmesini, iki ki~inin telefonda konu~masl bi1e imkânslz
olacaktl.
çünkü Wisconsin' den bir sénatõr, McCarthy, e!inde 200
ki~ilik komünist listesiyle ortaya ÇlkaCak ve Amerikan hal-
ktnda izi hiç si1inmeyecek bir korkunun tohumunu atacak-
t!. Ozellikle aydmlar, sanatçilar, bilim adamlan bu korkudan
nasiplerini alacaklardl.
Korktnayan ve sonuna kadar direnenlerin en parlak tem-
silcisi gazetecí; televizyon yaplmcl ve sunucusu Edward
Murrow' du. CBS'in "iyi Geceler, jyi $anslar" adh programl-
28 HANG! DÜNYA DüZEN!?

Edward Murrow

nm éfsane gazetecisi yillar $Onra George Clooney'nin aym ad-


II filminde ~õyle diyordu: "Zulümle soru?turrna arasmda inee
bir çizgi vardzr. Wiseonsinli senat6r bu çizgiyi geçti, korku yay-
dz. "
Cumhuriyetçi Parti'nin Wisconsin senatõrü Joseph
McCarthy, 9 $ubat 1950' de elinde Komünist Parti'ye üye 01-
duklanm iddia ettigi 200 ki~inin isimlerinin bulundugu lis-
teyle basmm kar~lsma Ç1kt!. "Í?te devlet dairelerine Slzan ko-
münistlerin lis tesi, " diyordu.
Elinde askerlerin, sanatÇllann, bilim adamlarmm, Holly-
wood ylidlzlanmn isimlerini içeren bir liste varru. Liste bir
süre sonra 50 ki~iye indirildi. 4 YlI süren soru~turma sonucu
listedeki hiç kimsenin suçu ispat edilemedi.
McCarthy'nin hl~mma ugrayanlar arasmda Einstein,
Orson Welles, Bertolt Brecht, Charlie Chaplin, Arthur
Miller, Paul Robson gibi Amerikan toplumunun yeti~tirdi­
gi õnemli degerler varru. Ünlü aydm ve bilim adamlarl ka-
dar askerler de kurban konumundayd!lar. Milo Raduloviç
YENi DüNYA DÜZENi VE AMERiKAN RÜYASI 29

ABD hava kuvvetlerinde subaych. Ailesi Amerika'ya yüzy!l


ba~mda Dogu Avrupa' dan g6ç etmi~ti. Babasl soI dü~ünce­
lere sahip bir aydmch. Milo, komünist suçlamaslyla yargl-
landl. ''Babam yüzünden yargzlanzyorum, çocuklartm da be-
nim yüzünden mi yargzlanacak!" diyardu. YargI.lamada teg-
menin istifasl istendi. Birçok ardu mensubu bu d6nemde is-
tifaya zorlandl.
McCarthy zulmüne ait soru$turma kayltlan, 50 yll sama
gün l~lgma çlkt1gmda, George C!ooney'nin yapt1g1 film gibi
birçok filme konu olacaktl.
lyi Geceler, lyi ~anslar adh filmde cadl aV1yla mücadele
eden gazeteci Murrow, "Bu dava Amerika'nm kmlma nokta-
s,d,r, " demi$ti. Amerikan aydmlan McCarthy d6neminin iz-
lerini hâlâ ta$lmaktachr. Bu davada herkes suçlu edilmi$ ve
suçlu dmachgml ispata zorlanmJ~tlr. Ve bugün Amerikan
sultasl izlerini ta~lyan tüm ülkelerde uygulanchgl üzere, dik-
tatõrlere kar$l çJkanlar $iddetle cezalanchnlacak, yand~ olan-
lar õdüle bogulacaklardlr.

Muhbir 01 Kurtul!
McCarthy Amerikasmda (ve laf ararmzda bugün de) sis-
teme kar$l olanlar, "suçlu"ydular. Mahkemelerde ve archn-
dan cezaevlerinde sürünmekten kurtulmamn tek yolu var-
dI: Muhbir olmak. Ho~a gitmeyen herkes "komünist" olarak
damgalamyordu. Davadan suçsuz kurtulmanm tek yoluysa
10 isim verrnek, yani 10 "komünisti" ihbar etmekti.
Kayserili bir Ermeni olan Elia Kazan gibi bazIlan, Holly-
wood'un birçok degerli ismini listeleyerek kendilerini üne ve
paraya kavu$turmu~larchr. Arkada~lanmn hayatlarma kastet-
mi$ler, aileleri dagltml~lardlr. Kazan'm ihban sonucu birçok
suçsuz insan Avrupa'ya kaçml~, i~lerini kaybetmi~ ve bazIla-
n intihar etmi$tir.
30 HANGi DÜNYA DúZENi?

Amerikan Ba~kam Eisenhower, McCarthy donemini ses-


sizce izlemi~ti. Topluma yeterince korku sahmp, yeterin-
ce aydm ortadan kaldmhnca McCarthy donemini noktala-
di. McCarthy gorevini tarnamlarnl§t1. Hakkmda soru§turma
ba§latildl ve yargilandl. Eisenhower 1954'te "komünizmi izle-
me kanunu'nu ç!.karttl. McCarthy'nin yaptlgml art!.k yasalar
yapacaktl. Zaten her Amerikall)'1 korku sarml§tl...
Murrow ve bir grup gazeteci McCarthy di:ineminin aCl-
maslZ baskilanna kar$1 mücadele etmi$lerdi. McCarthy hak-
kmdaki soru§turma onlar sayesinde ba§latllml§t1. Tam zafe-
re ula§tiklan anda i§lerini kaybettiler. Yukarilardan gelen bas-
kilar sonucu sponsorlarl destegi çekti, CBS patronu daha ha-
fif programlar yapmalanm õnerdi. lnsaular eglenmek istiyor-
du.
George Clooney yonetmenliginde 2005 )'1lmda, medya)'1
ve onu kontrol edenleri protesto için siyah beyaz çekilen film
§u sozlerle ba§hyor:
''Biz i?i gücü tzkmnda olanlanz! RahatzmlZl kaçzracak her
bilgiden kaçarzz'. "
Ve film §u sozlerle bitiyor:
"Televizyonun gerçek amacz insanlarz me?gul etmek, kan-
dzrmak, eglendirmek ve izole etmektir! Bunun farkzna varznaz-
sak, perde arkasznda kimler oldugunu, kimin hu oyunu oynadz-
gznz g8rmek için çok geç olacak. "

EgIence, Yarl$ma, Dedikodu ve Futbol


1950'lerin Amerikasmda CBS patronu Paley, Murrow' a
"Ciddiyet yeter! Biraz da eglendirin!" demi$ti. Murrow tarihe
geçen mücadelesinin ardmdan i$siz ve kenarda kalili.
Yeni Dünya Düzeni bütün agrrhglyla Amerikalmm üzeri-
ne çi:iktü: artlk sadece yarl§malar, diziler, spor, yemek ve mü-
zik programlan izleyecekti. Eger ciddi bir $eyler istiyorsa, o
YENi DÜNYA DÜZENi VE AMERiKAN RÜYASI 31

duyguyu da tatmin edecek sistem kuklalan ekranlarda tartI~­


ma ya da haberimsi programlarl servise koyacaktl. Nasil, ta-
mdlkml? ..
Her gün onlarca ileti posta kutuma dü~üyor. çogu, hal-
ki bilgilendirdigim için te~ekkür ediyor. i~ime devarn etmemi
soylüyor. " Gençlere /I/k tutmaya devam edin!" mealinde soz-
ler var her birinde. Bunlarl çe~itli sohbetlerde bana soyleyen-
lerden bazllarl, ekranda yer a1an tüm tuzak programlarm en
slki takipçisi çJk:iveriyor. "Bu nasil il?" diye sonmca, "Bu ek-
mek kavgas/ sürüp giderlcen biraz da rahatlamak için ... Ne ya-
palzm, ilte ak1am oldu mu stresten kurtulmanm yolu ... " gi-
bi $eyler soylüyorlar. Bombardlmamn kurbanlan o!uyorlar.
$õyle deva..rn ediyarlar. "Kimin ne yemek yap/p nasil azarlan-
d/g/n! izlemek, bal boi dedikadu dinlemek, hangi kutudan kaç
para Çlkacaf;tm, kimin hayatlllm kUr/ulocag/m izlemek ya da
hangi emekli beyin nasil bir mal varlzg/yla evlilik yani"1a girdi-
giyle dalga geçmek biraz olsun beynimizdeki uf;tJltuya son ver-
mez mi?"
Aslmda, tarn da bu ~ekilde beyinde bir ugultu yaratlhyor.
Kederle sanh bir aile, kO$klerde ya$anan drarnlar, bir hanuTI
aganm hayatl, mafyanm cazibesi, Hollywood'dan seçmeler,
bunalml$ ev kadmlarl ya da Sehir ve Sex dizisinin fe!tan kiz-
lan, kaybolmu$larm ada maceralan, boI Hlristiyan soslu bir
film, kanh bir gerilim, satanistler ve hayaletler, olmaru bir
boks maçl ve g,:ce biter.
Sabah size gosterilmeyen haberlerde, Rusya'nm çevre ü1-
keler1e ortak savunma anla$masl yaptlgl vardrr. KirglZistan' da
ABD üssü kapatilml$tlr.
Biz dogumuzda olan biteni bilmeyiz. Basm yaym organ-
lan Batl'ya endekslidir. Ama doguda onemli geli~meler var
hem de dünyanm düzensizligine çare olacak kadar büyük ge-
li~meler bunlar. iyi geceler efendim ... ve iyi sabahlar!
Gazeteci Murrow'un McCarthy donemindeki direni~i-
32 HANGÍ DÜNYA DüZENÍ?

ni anlatan fi!m, Murrow'un gazeteciler balosundadünya dü-


zeninin yanmda yer alan "yanda{hgl seçrni~ meslekta~lanna
bakarak yapllgl bir konu~mayla sonlanlyor.
~i:iyle diyor Murrow:
"Tarih mutlaka intikamlnt altr! Sonunda mutlaka cezaml-
. Zl çekeriz. Ed Su!livan íOVU (eglence programl) yerine Ortadogu
politikasma dair bir íeyler seyretsek, o televizyon kanalmm his-
sedarlarz íikâyet eder mi? jnsanlar biraz olsun aydmlanmlí 01-
maz mz? Bazzlan 'bilgilendirici programlar kimsenin ilgisini
çekmez' diyorlar.
jyi de, medya sadece eglendirmek içinse bir íeyler çürnmüí
demektir! Televizyon denen bu müthií araç, insanlan aydmla-
tabilir, egitebilir hatta ilham verebilir, yoksa sadece lílklardan
ibarettir! jyi akíamlar ve iyi íanslar!"
Murrow'u ve tüm onurlu gazetecileri selamhyorum!
NATO'DA 57 YILIMIZ!

NATO = ABD'nin Ordusu


Avrasya Kutbu
Yeni Dünya Yalta'da Dogdu •••
Yalan Kampanyas1
"Türkiye Ortadogu'da Bekyimizdir"
"Türklerin í~birligi Harika!"
Kore'de Odenen Bedel!
Amerika Türkiye'ye Üslendi
"Yeni Osman11c111.k" ve Strati Or Haritasl.
Amerika'Y1 Türklere Sevdirme Oyunu
Kontrollü Kar~1t11k!

HDD3
1

1
• •
NATO da 57 Y~l~m~z!

4 Mart 2009 programmdan

Amerika, yeni ba~kamyla NATO'nun kurulu~unun 60.


)'lhm kutlamaya hazlrlamyor. Füze savunma kalkanlan-
m Rusya'mn slmrlanna yerle~tiriyor. NATO, Orta Asya ve
Dogu Akdeniz' e geni~leme plam yaplyor.
Rusya, etki alanmdaki yedi eski Sovyet ülkesi ile birlikte
"acil müdahale gücü" kuruyor.
Yeni dünya imparatoru Amerika ile yükselen güç Rusya
bir kez daha kaql kaqlya geliyor.
Dünya yeniden Atlantik ve Avrasya kutuplannm çatl~ma­
sma sahne oluyor.
çatJ~ma smmndaki Türkiye 57 )'lllir Bati'mn ve
NATO'nun yõnlendirdigi ülke. Gelin NATO'nun tarihine ve
Türkiye'nin NATO serüvenine bir gõz atallm ...
NATO Genel Sekreteri Schaeffer, gõrevini Türk ve islam
dü~malli Rasmussen' e devretmeden õnce, tüm konu~mala­
nnda NATO'nun ne kadar elzem oldugunu vurguluyordu:
"NATO'ya her zamankinden çok ihtiyaç var!" .
Ve hemen ekliyordu: "htifaka yeni bir stratejik konsept ge-
rek l , "
36 HANGi DONYA DÜZENi?

islam di4mam NATO Genel Sekreteri Rassmussen

$ubat 2009'daMünih Güvenlik Konferans!'nda konu9an


Amerika Ba9kan Yarrumclsl )oseph Biden ise yeni NATO'dan
soi ediyor, "geni~eme" hedefini aÇlkhyordu ...
''NATO'ya üye olmayan devletlerle de iliikiye geçecegizf" di-
yordu ve konu9masml "Dünyada yeni bir hava yaratmak isti-
yoruz!" cümlesiyle bitiriyordu.

NATO = ABD'nin Ordusu


NATO, yani Kuzey Atlantik Anla9masl Orgütü ... 26 üye
ülkenin olu9turdugu bir askeri orgüt. 60 yJ.!dlr küresel elitin
Çlkarlanm koruyor. Uluslararasl bankerlerin, silah baronla-
nnm, petro! krallanmn Çlkarlan dogrultusunda güç gosteri-
yor. Komünizme kar91 dünya)'l koruyor(!) 1991'de Sovyetler
ve Dogu Bloku tarihe kan9tl. Pek:i NATO 9imdi neyle sava91-
yor?
Yil1989'du. Berlin duvarl )'lk!lru ...
1990'da, bir)'ll soma yani, Sovyetler dagilacaktl...
NATO'DA 57 YIL!MIZ! 37

1991'de, Dogu Bloku savunma orgütü olan Var$ova Pakt,


dag!lch.
N ATO aym yil "yeni strateji" sini aç!ldayacakb: Komünizm
bitmi$ti ama tehditler vardl. Buruar bõlgesel ve küresel teh-
ditlerdi...
NATO, artIk kendi dl$mdaki nükleer güç sahibi ülkeleri
tehdit sayacaktl. Kendi denetiminde olmayan ülkeleri tehdit
sayacaktl. Küresel finansm gelir kaynaklanm engelleyen her
türlü olu$umu tehdit sayacaktl.
Bu gbrü$ çerçevesinde, dünya imparatoru Amerika'nm
yanmda ya da ona kar$1 olan devletler vardl. Ve NATO
Amerika'mn kar$ll! olanlara müdahale etmekle yükün!lüy-
dü.
Sovyetler dag!lmca Amerika dÜ$manslz kalml$lJ. Erol
Bilbilik'in deyi$iyle "$ímdí yení komünístler bulmasl lazlm-
di"... Yeni Dünya Düzeni'ne yani emperyaHzme direnen
devletler ~er ekseninde ilan edilecek ve "yeni komünist" on-
laI olacaktl. Bu devletler ne tesadüf ki, enerji kaynaklarl ve
enelji yoHan üzerinde bulunan devletlerdi. lrak'tl Íran'd"
Suriye'ydi, Venezüella'yd1... Çin'in burnunun dibindeki
Afganistan' dI...
Obama gõreve gelir gelmez "Hedefimíz Afganístan 'da ba-
ían elde etmektir!" demi$ti. Amerika'n1l1 dünya hâkimiyeti
için Orta Asya ve Dogu Akdeniz' dehâkim olmasl gereginin
alt1l11 çizmi~ti. 2009' da NATO, o bõlgelere dogru geni~leme­
yi hedefleyecekti. "Yeni komünistler" Avrasya cografyasl sa-
kinleriydi ...

Avrasya Kutbu
NATO'nun kendi slmr1ar1l1a dogru yay!lmas1l1a kar$1l1
Rusya, "ortak acil müdahale gücü"nü devreye soktu. Sular
lSlmyordu ...
38 HANGi DÜNYA DúZENi?

Rusya Devlet Ba~kam Medvedev, "D!?ardan gelecek teh-


ditlere kar?! haz!rhkhy!z" diyordu. Moskova'da bir ara-
ya gelen Ortak Güvenlik AntIa~masl Orgütü üyeIeri; Rusya,
Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Ozbekistan, Tacikistan
ve K!rglzistan IiderIeri, "BatI tehdidine" kar~l ortak silahh güç
kurmak için anIa$ma imzaladJ.. Yeni askeri ittifak, gelecekte
NATO'yla yan~abilecek güçte plan1anml$tl.
i$te bir kez daha dünya Sognk Sava$ dõnemindeki gibi iki
kutba ayn.lml$tI ve SICak çal1$malarll1 e~igindeydi!
Gelin dünyanll1 ikinci kez payla?!ldJ.gl Soguk Sava?'ll1 ba~­
langlç günlerine dõnelim ...

Yeni Dünya Yalta' da Dogdu


l!. Dünya Sava$1 galipleri 1945'in $ubat aymda Yalta'da
bulu$ll1u$lardl.
Yeni bir dünya düzeni kuruIacakt!. Eski imparator in-
giltere tahl1m Amerika'ya b!rakacakt!. Sovyetler kaql kulUp-
ta yer alacaktl.
Stalin, RooseveIt ve Churchill kan11 bir di:inemi geride bl-
ralop' Soguk Sava$'m kaplsml açacakiardl. Soguk Sava$ ko-
münizm korkusunu yayma operasyonuyla ba$ladl. .
Bali "Ya bizdensin ya da komünistsin!" diyordu. Türkiye
bu operasyondan nasibini aldl.
Stalin, Bogazlar. istiyordu. Ruslar geliyordu ...
Türkiye, Sovyetler Birligi ile daha kurulurken imzalanan
ban~ arua~malanna ragmen, Bal1'nm emperyalist devletleri-
ne yana$acaktl.
Yana$l1g1 taraf hiç de masum degildi. Bogazlar sorunu-
nu ilk ortaya atan ingiltere Ba$bakanl Churchill' di. 1943
Kaslmmda Tahran Konferans!'nda Türkiye'nin sava$a gir-
mesi için Israr eden ve '''Ankara hükümeti, Bogazlar'm statü-
sünün degi?tirilmesiyle tehdit edilmeli!" diyen de Churchill' di.
NATO'DA 57 YILIMIZ! 39

Churchill'in Bogazlar'm statüsüyle ilgili istegi Stalin'i


kl9klrtacak, o da isteklerini masaya koyacaktl. Türkiye kur-
tulu9undan 20 yIl soma kendini aym noktada bulacaktl.
Türkiye'ye korku salmm19 ve psikolojik operasyon üzerinden
Türkiye'yi gekillendirme ba91am19tl.

Yalan Kampanyasl
PSikolojik sava9 dünyaya yalan bilgi yayma kampanyasly-
d!. 50 )'lI sama 1997'de, bu kampanyanlll nas!l planlandlgl
Amerikah bilim adamlannca açll<land!. Christapher Simpsan
editiirlügünde, dokuz bilim adaml Amerika' nlll toplumla-
n nas1l korkunun hükümrarlllg111a soktugunu belgeliyorlar-
d!. Kitabm adI, Üniversiteler, Amerikan jmparatorlugu, Soguk
Sava~ D6neminde Sosyal Biíimlerde Para ve Siyaset.
Kitaptaki bilgilere g6re hedef ülkelerde y6neticiler, egi-
timciler, üniversiteler Amerika'ya itaatkâr birinller ve oncü-
ler haline getirilecekti. Bunun için Pentagon ve CrA ve tüm
Amerikan valaf1an omk çall 9malar yürüteceklercli.
Simpson Türk.iye'yi, "Batlll kaltpta itaatkâr ku?aklar yeti?-
tirecek bir laboratuvar ülke" olarak tamnlllyordu.
"Türkiye'de Amerikan pkarlan dogrultusunda çalt?a-
cak, politik ekonomik, ordu istihbarat ve akademik alanlarda
itaatkâr oncü bir ta baka" yaratIlacakh.
Sosya! bilinlleri finanse eden bir dizi valof Amerikan istih-
baratmm paravan kurulu91anydl.
Amaç, Türk halklm iç.inde bulundugu toplunlla kar91 kar-
9'ya getirmek ve toplumsal baglarml koparmakll.
Neden rn.i?
Nedenini )'lllar sama Amerikan istihbaratmdan Zalmay
Khalilzad aÇlkllyar:
"Amerika için gündemin ilk maddesi enerji güvenligidir.
Bu açldan Türkiye, Íran Korfezi, Kafkasya ve Orta Asya'daki
40 HANGi DÜNYA DÜZENi?

onemli petrol ve gaz kaynaklarma yakmlzgzyla f/siz bir konum-


dadlr. "

"Türkiye Ortadogu'da Bekçimizdir!"


Komünist bir saldm korkusuyla, yüzünü Batl'ya dõnen
Türkiye, li" Mart 1947'de Amerika'nm sõmürü mekanizmasl
Uluslararasl Para Fonu IMF'ye girdi.
Bir mason ve Yahudi olap Amerikan B'"ikam Truman, DI$
Jli$kiler Konseyi' nin (CFR) õnemli bir üyesiydi ve Türkiye,
slmrlarl degi$ecek Ortadogu için çok õnemli bir ülkeydi.
Amerikah uzman Max Weston Thornburg, 1947'de Türki-
ye'ye gÕnderildi.
Amerikan devletine verdig; rapor "Türkiye'ye niçin yar-
dlm?' admI ta$lyordu. Raporunda "1923'te Atatürk'le bai/a-
yan sanayileime atdlm/an devam ederse, Türkiye'de komünist
bir tehlike yükse/ebilir" demi$ti.

Küresel çetenin bCl.?kam Tru.man


NATO'DA 57 YILIMIZ! 41

Thornburg raporundan soma Türkiye, Amerikan yar-


d,m, a1dl ve uluslararasl para fonuna baglandl. Amerika
"Ortadogu'nun istikran iç in "Türkiye'ye yarmma hazrrm!
O günden soma Türkiye için hep aym sõzler kullan!ldl.
Karanhklar Prensi Richard Perle'nin õzetiyle, "Türkiye,
Amerika'mn Ortadogu'daki çlkarlannm bekçisidir!"
Amerikan yarmmlyla Türkiye yargl, ekonomi, politika,
savumna konularmda Amerika'ya baglanllll~t1r. í~te madde-
ler...
Türkiye Amerika'mn arzuladlgl yasa1 düzeruemeleri yap-
mak zorundadlr.
Yarmrr!lar sadece Amerikan hükümetinin izni kapsamm-
da kullan!labilir.
Amerika Birlqik Devletleri memurlarl, basm ve istihbarat
mensuplarl yardlllll denetlemek üzere Türkiye'ye istedigi za-
man girip çlkabilir.
Aynca Türkiye hükümeti, yap!lan yardrrn hakkmda basm
yaym organlannda sürekli propaganda yapma)'l taahhüt et-
mi~tir.

Mustafa Kema1 Atatürk'ün õlümü üzerinden sadece do-


kuz yü geçmi~tir...
1950'de Türkiye ilk demokratik seçimini yaptl. Íniinü dõ-
nemi bitmi~ Demokrat Parti kazamm~tl. Adnan Menderes
iktidar koltuguna oturur oturmaz Amerika1!larla kar~ila~a­
cak!!. ..

"Türklerin i~birlig; Harika!"


18 Haziran 1950'de Dünya Bankasl Ba~kanl Baker Tür-
kiye'ye geldi. ilk hedefi Atatürk'ün temelini attlgl sanayi-
le~me planlarlm rafa ka1mrtmaktl. Amerikan heyeti üç ay
Türkiye'de kaldl. Baker, ülkesine dõnerken basm mensupla-
nua "Türklerin i~birligi harika!" diyecekti.
42 HANGi DÜNYA DÜZENi?

YII 1950. Amerikan heyetIerinin yogun ziyaretIeri meyve-


sini vermi~ti. ..
Agustos aymda "Milli Egitim" reformu ba~latJldl. MiIIi
Egitim' dekomünizme kar~1 tedbirler yer a1acaktJ.
E~zamanh olarak Türk halkma deh~etIi bir Batl hayranh-
gl pompalanacaktl.
Amerikah yIldJzlarm biri gidiyor iibürü geliyordu. Ame-
rikan tarZl mecmualar ortallga íirhyordu.
O }"lIarda Türk radyolarmda sIk duyulan bir ~arkmm güf-
tesi ióyle ha9hyordu: "Amerika! Amerika! Camm feda olsun
sana.!"
Gazeteler, dergiler, radyolar Amerika diyor ba$ka ;;ey de-
miyordu. Sosyete New York'u, Miami'yi takip ediyordu.
Amerikall )nldJ.zlar l1e giyiyor ne yiyor biliniyordu. Gazino-
larda Amerikan tarzl hâkimdi. Amerikal1 mamulü güzel-
lik müstal1Zarlan gózdeydi. Hol1ywood tüm sinemalardaydl
ve Amerikan aile yaplsl glptayla izlel1iyordu. Küçük, tek kat-
li vil1alar onünde bir otomobil, bahçede O)",ayan çoculdar ve
mutIu ev kadmlan herkesin hayalil1i süslüyordu ...
Bu filmler tüm sil1emalarl kap1aml9 ve sinema a11$kaullgl
toplumda yayJlml$tl.
Ballc1hk büyük kel1tlerde yükse!irkel1 beri yal1da yil1e
Amerika eliyle desteklenen irtica ayaldamyordu ...
1950 yazmda, Türkiye'de hiç olmaml$ bir $ey olacak,
Atatürk heykel1eril1e saldIrllacaktl. Her yam tekke ve zavi-
yeler sarml$ti. 0l11arm AmerikalIlarla yakm i1i$kileri var-
di. ..

Kore' de Odel1el1 Bedel!


O yaz Amerika' dal1 gelel1 bir ba$ka misafir Senatiir Cail1,
NATO'ya girmek için can atan hükümete akIl i:igretecekti.
"Kore'ye asker yollamak NATO'nun anahtan" olabilirdi.
NATO'DA 57 YILIMIZ! 43

Ve Mehmetçik, Birle9mi$ Milletler komutasmda sava$-


mak üzere Güney Kore'ye dogru yola Çlktl. 22 )'lI õnce sava$-
lIgl Ball'h ülkelerle artlk aym saftaydl; emperyalizmin ikiye
bõldügü bir ülkede taraf olmu$tu.
Amerika için õlecek, Amerika için binlerce kilometre bte-
de õldürecekti. Bunun iidülü, Amerika'nm Türkiye'de üslen-
mesiydi. Türkiye'yi ybnetenler "vermek" üzerine kodlanrm$
gibiydiler.
Türkiye NATO'ya 1952 )'1hnm $ubat a)'lnda kabul edildi.
ilginç oian, kabulünden l )'lI 6nce lncirlil<'teki Amerikan
üssünün temeli atüm19l1.
Menderes ve Demokrat Parti "jjte becerdik!" diyorlardl.
Menderes basma "NATO'ya girmemiz bir zantretti!" demijti.
Amerika, NATO gemsiyesi altma giren ülkelere bnee di-
ni egitim konusunda baski yapmaya ba91ad1. Din, sosyaliz-
me kaql en iyi kalkandl. Avrupa' da büyük tarll9malara 1'01
açsa da ilkokullara din dersi zorla konuldu. Amerika laik bir
Avrupa istemiyordu.
Türkiye NATO'ya almlrken de, dini egitim 9art1 konul-
mU$tu. Amerika, Türkiye' den islam ülkelerini Rusya'ya kar-
$' din karde9ligi altmda birle9tirmesini istiyordu! O )'lllarda
emekli general Cafer Tayyar Egilmez, Millet dergisinde bu
amaC1 $byle dile getirmi$ti:
"Türkiye'nin NATO'da yer almasmm gerçek anlamz,
Rusya'ya karjz Ortadogu cephesi kurmaktzr. Pakistan, Afga-
nistan, iran ve Türkiye'yle birlikte bütün Türk ve jslam ülke-
lerinin, 'Ortadogu federasyonu' biçiminde órgütlenmesidir.
Amerika Birleíik Devletleri naszl 50 devletten oluíuyorsa, tzp-
kz bunun gibi, Türkiye, lran, Afganistan, lrak ve Suriye i/e bir-
likte Arabistan'zn güney bólgeleri ve Mzszr da bir Ortadogu fe-
derasyonu oluíturmalzdzr. Bu, aíagz yukarz 125 mi/yonluk bir
Ortadogu bloku ortaya çzkanr. (. .. ) Amerika, bu órgüte maddi
ve manevi destegini tam ve kesin olarak verdigi zaman, bir yzl
44 HANG! DÜNYA DÜZEN!?

içinde bq-altz mi/yanluk bir ardunun kurulmas! kolayltkla ger-


çekleiebilír. .. Bu gorevi yapabilirsek, gelecek kUiaklara güzel bir
hizmet ornegi vermii alacagzz iniaallah ... "
Bu siizler, Türkiye'nin içinde bulundugu rub halini iyi
yansluyordu. Sadece 30 )'lI iince "hürriyetini karakteri sayan"
bir milletin aydmlan, Amerikan himayesine $apka Çlkanyor,
bir ba$ka ulusun U$agl olmakla gururlanlyorlardt.

Amerika Türkiye'ye Ü slendi


Amerikan Dl$i$leri Bakanl F. Dulles ''Din ve siyaset birbi-
rinden aynlmaz. Dünya meselelerini halletmek hususunda se-
çecegimiz yoI, dini gdrüitür" demi$ti.
Amerika, 50'lerden beri Türkiye'nin din devletine don-
mesini istiyordu. Osmanh düzeni dirilmeli, islam federas-
yonu kurulmal!, islam ordusu olu$turulmall ve Türkiye,
Avrasya' daki kom$ulanna saldtrmaltydl.
Bu °amaçla Türkiye Cumhuriyeti topraklan Amerikan
üsJerine açIldl. Türkiye NATO'ya kabul edildikten yedi al'
soma Izmir' de müttefik kara kuvvetleri karargâhl kuruldu.
Karargâhrn ba$rnda Amerikall bir korgeneral vardl. 1954'te
karargâha Fransa, ingiltere ve italya' dan askerler dahil edile-
rek ÜS bÜyÜlÜldü.
10 Mart 1954'te yapIlan anla$mayla NATO'nun Türkiye
topraklarrnda askeri tesisler ve üsler kurmasl ve askeri perso-
ne! bulundurulmasl kabul edildi!
NATO içindeki tek Müslüman ülke Türkiye'nin yoneti-
eileri, gorevlerini eksiksiz yapmak için büyük iizen gosteri-
yorlardt. Ancak eski nüfuz sahasmda yer alan kom$ulany-
la i1i$kileri bozuldu. Türkiye yapayalmz kaldt. Varsa yoksa
Amerika'ydl!
Oysa NATO'nun onemli bir üyesi oldnguna inanan
Türkiye için zamanm Amerika Genelkurmay Ba$karn Omar
NATO'DA 57 YILIMIZ! 45

Nelson Rockefeller

Bradley ise $U sõzleri etrni$ti: "Türkiye Asya'daki çat1lma alan-


lanndan sadece biridir!"
1955'te NATO'nun kar$lsma Vaqova Paktl dikildi. Dogu
Bloku da askeri bir paktla gõvde gõsterdl,
Sovyetler õncülügiinde Polonya, Dogu Almanya, Maca-
ristan, Çekoslovakya, Arnavutluk, Romanya ve Bulgaristan
NATO'ya kar$l bir araya gelmi$lerdi, Dünya ikiye aynlllli$tJ
ve iki blok arasmda buz gibi rüzgârlar esmekteydi.
Burada bir mektuba yer vermek çok faydah olacaktrr.
Mehmet Emin Deger'in Oltadaki Baltk Türkiye adll kita-
bml her Türk vatanda$l ders kitabl okur gibi okumah ama
õzellikle kitabm kapagmda ve iIk sayfalarmda yer alan bu
mektubu çerçeveletip duvanna asmalldrr! Mektubu yazan
Dl$ ili$kiler Konseyi'nden, Yabudi lobisinin en büyük is-
mi N elson A. Rockefeller. Mektubun muhatab1: Amerikan
Ba$kanl Eisenhower. Yl11956.
Bakin Rockefeller, Ba$kanma ne diyor:
46 HANGt DÜNYA DÜZENi?

"Ba,kan Eisenhower...
Ekonomik yaytlma planzm Asya, Afrika ve diger azgeli,mii
bolgelerde uygulamak zorundaylz... Yardlmda birinci gruba gi-
ren -Türkiye gibi- ülkelere yapzlacak yardlmlar ve açzlacak kre-
diler oncelikle askeri nitelikte olmabdlr. OLTAYA YAKALANMI$
BALI(;IN YEME IHTjYACI YOKTUR. Geni,letilmi, iktisadi yar-
dlm, -ornegin Türkiye'ye- baZI hallerde dü,ünülenin tersi 50-
nuçlar verebilir; bagzmslzltk egilímini artznp, mevcut askerí
paktlarz zayzflatabilir. Türkiye gibi ülkelere dogrudan dogruya
iktisadi yardlm yapzlabilir, ama bu, BjZE UYGUN VE BA(;LI
HÜKÜMETLERj jKTtDARDA TUTACAK VE BjZE DÜ$MAN
MUHALjFLERt ZARARSIZ BlRAKACAK BjÇjM VE MjKTARDA
OLMALIDIR.
ABD /LE Í$BjRLI(;jNE HAZIR YERLj j$ADAMLARlNA
YARDIMI ARTIRMALI VE BOYLECE BU j$ADAMLARlNIN,
/LGjLj OLKELERtN EKONOMjSÍNDE KÍLlT NOKTALARl ELE
GEçJRMELERt, BUNA DAYANARAK POLlTÍK ETKÍLERtMN
ARTMASI SA(;LANMALIDIR. "
Nelson A. Rockefeller

i~te tam da bu nedenle, Türkiye'yi yõnetenler ne zaman


aglr sanayi hamlesine giri~eler ba~anna felaketler geldi.
Adnan Menderes, Amerika' dan a1amarugl sanayile~me
kredisini a1mak için Sovyetlere ba~vurunca hayatmdan 01-
du.
ismet inõnü, Klbns'taki kiyllru durdurmak için harekete
geçince johnson ambargosllyla kaqIla~t!.
Süleyman Demirel, sanayi tesisleri için Sovyet kredisine
yõnelince iktidardan edildi.
Ecevit, 1974 K.!bns Ban~ HarekâlI'na giri~ince yine am-
bargoyedi.
NATO kuvvetleri Türkiye' de aglarml yava~ça
õrmekteydi.
Amerika, NATO'yu kullanarak Türkiye'ye yerle~ti.
NA TO' DA 57 YILIMIZ! 47

Yll1966
Onc€ anla~malar geregi NATO haber alma tesisleri Tür-
kiye'ye geldi. Sayilan 1966'da 112'ydi. Bu tesislere bakanlar
dahil hiçbir Türk yetkili izinsiz giremeyecekti.
Yll1976
10 yil sonra 1976' da Amerika'yla imzalanan "savunma
ve iíbirligi anlaímas1"yla NATO'nun yerine Amerika geç-
ti. incirlik, Kargaburun ve tüm NATO haber alma tesisleri,
NATO adma Amerika tarafindan kullanilabilir hale geldi.
Yll1980
1980 ytlmda, CIA eliyle gerçekle$tirilen 12 Eylill Darbesi
sonrasmda Amerika'yla bir anla$ma daha yaptldi. Türkiye' deki
12 NATO üssü arllk NATO adma Amerika tarafindan kulla-
mlacaktl. Bu anla$ma, hâlâ yürürlüktedir.

"Yeni OsmanhC1hk" ve Stratfor Harilas1


Türkiye, kurulu$unun 3. yilmda NATO'ya üye olmu~tu.
BalI dünyasma resmen giri~inin bu yil 57. )'1h. NATO'nun
Hlristiyan ve Bali'h olmayan ilk üyesi Türkiye'ydi. Her za-
man askerinin kamyla degerlendirildi.
Türkiye NATO içinde Avrupah'yru; ancak bir AvrUpal1
için o bir Avrasyal1Ydi. NATO'nun 60. yilmda Türkiye'ye bi-
çilen k!llf Pentagon dan1$manlan tarafmdan hatlrlatlhyor.
Biilümnü$ Türkiye haritasmdan sonra Stratfor dÜ$ünce mer-
kezi ~imdi yeni haritalarla ortaya çooyor. .. Merkezin Yahudi
direktii1ü George Friedman, yeni kitabmda Türkiye'ye
Osmanl1 Federasyonu iineriyor. 60 yil iince oldugu gibi hali-
felik altlnda topJanacak bir isJam ordusu istiyor!
Son zamanlarda Amerikan dÜ$ünce kuruJu~Jarmdan
Türkiye'ye dogru h1Zh bir bilgi akJ$1 gozJemJeniyor.
Washington Enstitüsü, Brookings Enstitüsü, F.ord VakIi,
Marshall Fonu yetkilileri "beyin $ekillendirme" operasyon-
48 HANGi DÜNYA DÜZENi'

Priedman
haritast:
"Türkiye
bOlgenin
Amerikal1
olacak"

lanna devam ediyor. $ubat 2009' da Washington Enstitüsü


uzmanlan "Türkiye'yi Amerika'ya yakZa~tlrmantn yoZu
NATO'dan ve Avrupa Birliginden geçer!" dediler.
A~m muhafazakâr gõrü~leriyle ünlü Washington Ensti-
tüsü'nde yer a1an oturumdaki konu~maC1lar, eski büyükel-
çi Mark Parris, Türkiye uzmam Soner çagaptay ve A1man
Marshall Fonu yetki1isi lan Lesser' dI.
Bu oturumda da konu, Amerikan politikalarma kar~Ith­
gl en üst seviyede olan Türk halkmm zihin kontrolüne i1i~­
kindi.
Batl'mn korkusu, Türk halkmm Bat1'dan hJZ!a uzakla~­
maSl ve bunun Batl dünyasl için yaratacagl korkunç sonuç-
lard!. ..

Amerika')'l Türklere Sevdirme Oyunu


Washington Enstitüsü uzmanlarl, Türk hal1a için sahne-
ye konulacak, ''A.merika 'yl sevdirme" oyununu ~õyle madde-
lendirdiler: .
NATO'DA 57 YILIMIZ! 49

"Türk-Amerikan ili/kilerinde NATO'nun rolünün vurgu-


lanmasl, Türk askerinin kalbinin kazamlmasl, (yani askeri cep-
heden i/e giri/elim, Türk halkl asker sever diyor/ar) Türkiye'nin
Avrupa Birligi üyeligi yolunda ilerlemesine yardlm edilmesi,
ekonomik baglarm güçlendirilmesi (yani ekonomik olarak daha
da çok slkl/tmlmasl ve i/te s6ylüyorlar, AB yolunda ilerliyormu/
hissi verilmesi; Türkiye'ye Batlll ülke muamelesi yapllmasl) .. ,
Bu madde en gülünç olam! Bu madde üzerinde duran
Marshall Fonu temsilcisi Ian Lesser, Türk'erin gururunun
ok9anmasl için, Obama'nm Türkiye ziyaretinin Ortadogu
gezisi içinde degil, Avrupagezisinin bir parçasl olarak plan-
lanmasl gerektigini si:iylüyor. i~te gi:irüyorsunuz son günler-
de Avrupa BirUgi birdenbire i~adaIm ve serbest meslek sahip-
lerine kapIlanm açlyor. Buruar da bu planm parçalarl. Yani
Bali'nm sempati aVClhgl.
Türkieri aptal yerine koyan bu bakt~ yeni degildir. On-
celikie "Amerika'da birçok dü/ünce kurulu/u, birçok enstitü
var. Bunlann ne sóyledigi bizi niye ilgilendirsin!" gibi bir dü-
~ünce içinde olarIlar için si:iyley-elim: Bu kururrIlar, enstitüler
çok ónemlidir ve Amerikan derin devletinin górü~lerini yan-
sllirlar.

Kontrollü Kar~llhk!
Amerikan imparatorlugu tek dünya devleti yolunda iler-
lerken her dü~ünceyi, her Odagl kontrol a1tmda tutmak ister.
Kendine kar~l olan her ~eyi denetlemek ve zihinleri kontrol
etmek hedefi güder. Kendine kar~lyml~ gibi gi:irünerueri de
ortaya sürer ve bu yolla kitleleri yanIltlr.
NA TO zirveleri her YIl, Türkiye dahil birçok ülkede pro-
testo ediliyor. Bu yIl da sav~ kar~ltlarl, barl~a gi:inül vereruer,
iusan haklarlyla i~tigal ederuer NATO'nun 60. yIldónümünü
protesto edecekler.

HDD4
50 HANG! DÜNYA DúZEN!?

EmperyaIizme kar$1 oldugunu ifade eden bazl õrgütler,


Türkiye' de de ba$ka ülkelerde de, emperyalizmin bir b~ka
kolu olanAvrupa Bir1igi organlanndan beslenirler.
Avrupa delegasyonlarmm toplanttlannda gõrünür1er.
Mali kaynaklanru Avrupa Birligi organlarl hatta Amerika'nm
demokrasi õrgütleri saglar.
Bõylece gerçek bir kar$lthgm ÇIk.t$1 engellenmi$ olur.
NATO'ya kar$ltllk kontrol altmda ka11r. Amerika sagda solda,
islami çevrelerde, komünist õrgütlerde, milliyetçi hareketler-
de maskesiyle yerini allr ve kendine kaf$1 olanl da kontrolün-
de tutar. Kontrolden çikacak olurlarsa geregini yapar ...
Her ytl "NATO karíltzyIZ!" diye meydanlara çlkartlar bag-
h oldukiarl õrgütlerin Amerika ve A vrupa ili$kilerine de bak-
mahlar.
çürtlrü A..rnerika'nm s6mürgeci siyasetinin merkezi, Dl$
ili$kiler Konseyi'nin tepe kadrolarmda NATO yetkilileri 01-
dugu kadar Avrupa Birligi y6neticileri, Dünya Bankasl oto-
rite1eri, dÜ$ünce kurulu$lan ve demokrasi havarileri de var-
dir ...
Yani hem Avrupaa hem NATO kar$!ll olunmaz. Çünkü
anlar aym düzenegin tamamla)'lcl parçalanmr!
i$te bu nedenle Amerika bu gibi protesto eylemlerine te-
bessÜJTI ederek bakar, bu gibi eylemler ne de olsa gençlerin ve
halkm õfkesini yutar. Ama plartlanru degi$tirecek güçte olu-
$urrtlara büyük õfke duyar ve en üst platfonnlarda bile bu 0[-
kesini kusar. i $te geçen yüzyIldan bir iirnek!
Lozan Antla$masl'ru bugüne kadar yok sayan Amerika'run
temsilciler medisi üyesi D. Upshaw, 1927' de agzmdan ko-
pükier saÇlyordu:
"Lozan anlaímasz Timurlenk kada r hunhar, Korkunç ivan
kadar sefih ve kafataslan piramidi üzerine oturan Cengiz Han
kadar kepaze olan bir diktatorün, zekice yürüttügü politikasz-
nm bir toplamldlr. Bu canavar, savaítan bzkmlí bír dünyaya,
NATO'DA 57 YILIMIZ! 51

tüm uygar u/us/ara onursuz/uk getiren bir an/a/mayl kabu/ et-


t!rmi/tir. Buna her yerde Türk zaferi dedi/er!... Dünya parla-
mento/anm bu an/a/mayl kabu/e ikna etti/er ve büyük serma-
ye grup/an, ticaret erbabl ve bazl din temsilcileri bile Türkiye'yi
uygar u/us/ar masasmda, u/us/ararasl bir konuk durumuna yü-
celterek, Amerika'yl yüksek ü/kü/erinden uzak/a/tlrmada bir-
/e/ti/er. "

Türkiye Kurtulu~ Sava~! ve Anadolu ihtilali'yle Bal! dün-


yas!mn yüksek ülkülerine set çekmi~ti. Emperyalizmin Orta-
dogu ve Asya hayallerine son venni~ti. Bu iifke bu nedenley-
di!. ..
Türkiye kendisine biiyle bakan, uçsuz bucaks!z nefret ta-
~!yanlardan, sadece 20 yIl sonra yard!m isteyecekti. Lord
Curzon'un siizü gerçekle~ecek, o zaman masada almanlar ia-
de edilecekti.
Ne aC\d!r ki, Türkiye 1947'de, BatJ'ya "kaytts!z ~arts!z i$-
birligi" siizü verecekti... Gelen geçen hükümetler bu siizden
hiç d6nmeyecekti... Bugünkü hali pür melalimiz Atatürk'ün
kurdugu "tam ba[ílmslZ" Türkiye Cumhuriyeti'nin son yanm
aSlrd!r ya9aillklarmda gizli!

Faydalamlan Kaynaklar
Oltadaki Baltk Türkiye, M. Enün Deger
Amerikan Ku/atmasl, Erol Bilbilik
United States of htica, Cengiz OzakmC!
OIA VE DARBELER

"Dünyan~n En Büyük Gizli Servisi"


Bilgiyi Pisletmek!
Dumumba'n~n Ksderi
Kanl~ Operasyonlar
eIA ve Eroin
"Kemalist :negerI.rin A~ag~ç ekilme s i! ..
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
eIA ve Darbeler

11 Mart 2009 programmdan

Bugüne kadar Ortadogu' da, Asya' da, Afrika' da ve Latin


Amerika' da onlarca hükümeti deviren, demokrasi adma i~­
kence düzeni kuran, suikastlar düzenleyen, insan kaçlran,
ekonornik krizlere yol açan lasacasl dünya)'l cehenneme çevi-
ren bir küresel iirgütün istihbarat koludur CIA ... Amerikan
Merkezi istihbarat Te~kilatJ!
Dünya imparatorlugu dü~leyenlerin en giizde kurumu
CIA, Obama ile birlikte yeni bir ba$kana kavu$tu. Leon Pa-
netta, italyan kiikenli bir AmerikallydJ. Giireve gelir gelmez
Obama'nm da Bush diinemi politikalanm sürdürecegini aÇ1k-
lad1.
Amerikan Ístihbarat Te$kilatl, yeni diinemde Lalin
Amerika'yla i$e ba$layacaia1... Panetta, ilk aç!ldamasmda
Amerikan kar$ltl hükümetleri devinnek için ekonomík kri-
zin kullan!laca[\l sinyalini verdi. CIA, eskiden oldugu gibi ye-
ni diinemde de, Amerikan çlkarlarma kar$l duran ülkelerde
daha rafine darbeler pe$indeydi...
CIA'in yeni ba$kam Leon Panetta, 70 ya$mda ve koyu
56 HANGíDÜNYA DÜZENi?

Horowitz Leon Panetta

Katolik. Büyük servete sahip. BiIl Clinton d6neminde Beyaz


. Saray genel sekreteriydi.
Amerikan merkezi haber alma te~kilatmm b~ma geçer
geçmez Arjantin ve Venezüella'ya g6zdagl verdi...
Yeni CrA Ba~kam, uk demecinde, Arjantin, Ekvador ve
Venezüella'Yl k6tü günler bek!edigini aÇlk!ad:i. Anla~llan
Latin Amerika' da güçlenen soI hükümetler yakmda daha sert
CrA operasyonlanyla kar~lla~acaklard:i ...
Eski CrA B~kam, General Hayden, "Dünyada giremedigi-
miz delik kalmayacak!" demi~ti. l~kenceyi savunmaslyla ~im­
~ek!eri üzerine çekmi~ti.
Yeni Ba~kan Leon Panetta, Hayden'ín uygulamalanna de-
vam edilecegini s6ylüyor. Kürese! ekonomik krizden yararla-
narak operasyon yapacaklarml ima ediyor.

~ablonAym!

crA, oper asyonlarml, kuruldugu günden beri belli bir


ala~ta gerçek!e~tirmi~tir.
Gene!likle ülkelere uygulanan ~ablon aymdlr:
Küresel çetenín Dünya Para Fonu'nun kucagma attlgl ül-
ke!er ekonomik krizle bogu~urlar. Halk i~siz ve yoksuldur.
erA VE DARBELER 57

Toplum, CIA' e dolayh ya da dogrudan bagh õrgütler vaSl-


taslyla ~ekillendirilmeye çah~lhr. Etnik ve dini bõlünme için
ortam haZlr1anlr. Her ülkede mutlaka iç çatl~ma çlkrnasl için
çah~malar yap,hr. Ve darbelere davetiye çooml!r.
CIA, dünya)'l haraca kesenlerin istihbarat te~kilatl(hr,
kuruldugu günden bu yana onlarca ülked~ hükümetler de-
virmi~, kendi i~birlikçilerini iktidara ta~lml~tlr. Bu ~ekilde
Afrika' da, Asya' da, Latin Amerika' da halklar yõnlendirilmi~,
ilrtidar ei degi~tirmi~ ve dogal kaynaklara ve enerjiye ei konul-
mu~tur. Ornek mii
Kongo Devlet Ba~kanl Patrice Lumumba, Kongo'da ba-
glmslzhk ate~ini yakmca feci ~ekilde cezalandmhm~tlf.
Küba'da birçok kez Castro'ya kar~l suilrastlar düzenlen-
mi~, i~gal provalan yap!lml~tlr.
Haiti'de, Guatemala'da, Nijerya'da ve Ortadogu'nun her
tarafmda darbe ve suikastlar düzenlenmi~tir.
Kafkasya, OrtaAsya ve BaIkanlarda tunmcu darbeler sah-
neye konmu~. Sivil toplum õrgütleri, CIA güdümünde ken-
, di halklan a1eyhine toplum yõnlendirmesinde kullaniliru~tlf.
CIA güdümünde dünya)'l saran sivil toplum aglannm en
gõzde sloganl "Bringing down a Dictator! (Diktat8rü indi-
rin!')" sloganldlr.
Gerek Yugoslavya'da, gerek Rusya'da, gerekse Latin Ame-
rilra ülkelerinde bu slogan a1tmda çall~an sivil toplum õrgüt-
leri, Arnerikan istihbarat te~kilatl emrinde, ilrtidarlarla oy-
narm~lardlr. Eger iktidar Amerikan kar~ltlysa diktatõrdür ve
a1a~agl edilmelidir.
Boi parayla finanse edilen sivil toplum õrgütleri, Yugos-
lavya'da kendilerini "darbe irnalatçlSl" olarak adlandmm~lar­
dlr. Genellilde bir emekli Amerikah general danl~manhgmda
toplum mühendisligi yaparlar.
Ü1kelerine degil, onlarl yõnlendiren istihbarat õrgütüne
bagl!llk yeminiyle baghdlrlar
58 HANGi DÜNYA DÜZENi?

"Dünyamn En Büyük Gizli Servisi"


Dünyanm en büyük gizli servisidir, CIA. Miman AlIen
Dulles' dir. 1947' de Truman tarafmdan kurulmu~, ba$ma es-
ki Wallstreet hukukçusu A11en Dulles getirilmi$tir. CIA ku-
rulana kadar Amerika, Avrupa istihbaratma bagunh kalnu$-
tlr.
AlIen Dulles, komünist cepheye kaf$1 Soguk SaVa$'1 ka-
zanmak için i$e ba$layacak 1948'de, "Ortülü Operasyonlar
Bõlümü" nü kuracaklIr.
CIA, bu tarihten sonra dünyamn birçok ülkesinde rejim-
leri degi$tirecek, çok kanlI darbelerin yolunu hazlrlayacak-
tl. CIA'nin kurgu1adJiiI, tetik1edigi veya düzen1edigi darbeler
sonucu dünyada "6 milyon" insanm ya$amlm yitirdigi tah-
min ediliyor. CIA terõr õrgütlerini denetleyecek, õlüm çete-
leri kuracak, eroin mafyaslm kullanacak, haraç ve $antaj ya-
pacaktl. Bu oyunda kirli ola\'1 ne varsa yer a1acaktl. Cinsel ent-
rikalar da, kumar da siyaset de ei a1tmda olacaktJ. Medya, is-
tihbaralIn ba$ oyuncaglydl. Hemen her ülkede ônce medya
bozulacaktI.
Küresel sermayenin i$ine gelmiyorsa seçimle gelen1er "ce-
bir ve zorla" gidecek, Amerikancl askeri diktatõrlükler kuru-
lacak, demokrasi, insan haklan adJ altmda slmrlar degi$tiri-
lecekti!

Bilgiyi Pisletmek!
Amerikan istihbarat Te$kilatl, lI. Dünya SaVa$1 sonrasm-
da komünizme ve Sovyet1ere kar$l dünyaYI saran bir sistem
kurmaya ba$ladI. Bi1gi akJ$ml bozmakla i$e ba$ladl.
"Hür Avrupa Radyosu (Radio Free Europe)" kuruldu.
Federa1 Almanya'ya yer1e$tirildi ve Sovyetlerde ku11amlan
tüm dillerde yaYIna ba$lamldl.
Ardmdan "diktatõr ve darbeci yeti$tiren" bir okul açIidl.
CIA VE DARBELER 59

Ukrayna, Polonya, Çek ve Macar uyruklular bu okulda gi:irev


yaptL Bu okuldan yüzlerce casus mezun olacaktL
AlIen DulIes, erA'i krsa sÜTede dünya çapmda yaptJ. Birkaç
sene içinde büyük Langley binasma yerle$ecek yüzlerce istih-
barat ça!l$amyla operasyonlarlm geni~letecekti. erA binasl
giri~inde ~u sõzler vardI:
"Gerçegi bilmelisin! Gerçek seni iizgürlüge kavu~turur!"
Gerçegi bilmek isteyenler Amerika'mn yüce çIkarlarl ge-
reg;. dünyaya yay:tldtlar. Dogu Avrupa' dan Afrika'ya, Latin
Amerika' dan Rusya'ya büyük casus akmlan ba~ladI.
Amaç ''Amerika'nzn ekonomik ve siyasal çzkarlan dogrultu-
sunda dünyayl yeniden biçimlendirmekti.
Yeni Dünya Düzeni kuntlurken, dünya erA operasyonla-
nyla sa!lanacakh ...
ilk operasyonlar Ortadogu' daki üikeleri hedef a!ml~tL
''Amerikan petrol çzkarlanm korumak ve komünizme kar~l
set olu~turmak için" yollar aranmaktaydI. .. Ve soma Ortadogu
bir anda tozduman oldu.

1948 - Filistin operasyonu


1948'de ingiltere Filistin' den çekildi ve israil devleti kuru-
lurken Amerikan istihbaralI artlk bõlgeye yerle~mi~ti.
1949 - Suriye
1949'da Suriye'de ABD istihbarah eliyle Zaim diktati:irlü-
gü kuruldu.
1952 - MlSlr
1952'de MlSlr da Kra! Faruk erA gay:retleriyle devrildi.
1953 - iran
1953'te iran Ba~bakam MusaddIk petrolü millile~tirince,
bir erA darbesiyle koltuktan indirildi. Yerine $ab getirildi

Operasyonlar sadece Ortadogu'yla slmrh degildi... Sov-


yetlere veya Çin'e yakla~an tüm ülkelerde operasyonlar ger-
60 HANGi OÜNYA OÜZENi?

çekle§tirilmi§ti. Ve Amerikan istihbarall dünyamn birçok ye-


rinde beeerisini ortaya koymu§tu. iIk operasyonlardan biri de
Avrupa'da, italya'daydJ ...
italya' da Komünist Parti, 1948 seçimlerine ülkenin en
kuvvetli partisi olarak gireeekti. Togliatti, italya'da tüm so-
Iu bir araya toplann§ ve seçimlerde 135 milletvekilligi kazan-
ml§ll. Sonra, Arnerikan istihbaratJ ya da küresel provokator-
ler devreye girdi.
Ulusal bir hükümet italya' da koltugu alamazd1. Ortülü
operasyonlarm iIki italya'da gerçekle§ti. Psikolojik sava§ in-
eelikleri kullamldl. Kontrgerilla devreye sokuldu... Basma
ayar çekildi, oylarm satJn almmasmdan tutun da, sava§ yok-
sulu italyan halkma bedava makama dag111mma kadar her yol
denendi. Togliatti'ye saldJn düzenlendi ... italya oyle bir ope-
rasyondan geçirildi ki, ulusal güçler bir daha asla iktidara ge-
lemedi.
1960'lara gelindiginde sira Afrika' daydJ. CIA, Afrika' da
onlarea darbeye imza ataeakll. Kcngo operasyonu bunlardan
en çarplelsqd1. 1885'te Belçika Krah Leopold'e verilen Kon-
go, uzun )'!llar Belçika Kongosu adlyla amldJ. Beyaz adam Af-
rika')'! kolele§tirmi§, somürmü§, satml§ll... Kongo halki diger
birçok Afrika halki gibi bir ama yakm kan kustu. Kongo, diger
Afrika ülkelerinin çektiklerini yansJtan sadeee bir ornektir.

Lumumba' mn Kaderi
O fotograf her §eyi anlatJyordu. Verandasmda oturan
Belçikahnm ay;$mn dibine serilmi§ bir kopek ve bir Kongolu
çoeuk... insam insanllgtndan utandlran bir fotograf.
Kongolular Belçikall efendilerinin ayaklan altmdaydIlar.
BatIlI efendilerin kopekleri ve koleleri vardJ. Oysa efendilere
tüm servetini Kongo topraklan saglamaktaydJ ...
1961' de Kongo'da ulusal baglmslzhk ate§i yandJ. Lideri 36
eIA VE DARBELER 61

Kongolu Efendi, Icopegi ve kolesi

y~mda genç bir adarnd1. O tüm latamn efsane lideri Patrice


Lumumba'yd!.
Halkma ~õyle haylanm~tl: "AJrikal1, kendi memleketinde
yawmak için baçkalarmdan izin almamaZ,dzr... (. .. ) Sahip 01·
dugumuz magnezyum, .altm, demir yataklan yannki baglmS1Z'
llie için bize gereklidir. "
Lumumba halkm büyük destegiyle, seçimle gõreve gelmi~
ve sadece iki ay iktidarda kalabilmi~ti.
Amerikan istihbaratl Kongo' daki geli~melere izin vere·
mezdi elA derhal harekete geçti ve Kongo ordusu içindeki
i~birlikçilerini darbe için haZIrladl.
i~birlikçi generaller, Devlet Ba9kanl Lumumba')'l ala~agl
ettiler. Ardmdan Patrice Lumumha ve tüm yakin çevresini
katlettiler.

Kanh Operasyonlar
Bu senaryo birçok iilkede benzer ~ekilde sahneye konu!·
du ...
62 HANGl DÜNYA DÜZEN1?

Küba 1961
Küba' da Castro'ya defalarca suikast düzenlendi, Küba bir-
çok faciaya tamkhk etti...
1961'de, Domuzlar Ki:irfezi operasyonunda Amerikan
ajanlarl vasltaslyla sahnelenen i~gal denemesi, Sovyet istih-
baratl yardmnyla engellenecek, Küba, Amerikan i~galini püs-
kürtecekti...
Ama Küba'ya saldmlar devam edecek, uçaklarl dü~ürüle­
cek, gemileri batmlacak, gelen yardllnlar engellenecek ve sü-
rekli psikolojik operasyona tabii tutulacaktl.
Endonezya 1965
1965'te Endonezya bir darbeyle sars!lacakt!. Dünyanm en
yogun Müslüman nüfusuna sahip ülkesiydi... 1965'te seçim-
le iktidara gelen Sukarno, aym y!l CIA kontrolünde gerçek-
le~tirilen bir darbeyle devrildi. Yerine yine elA eliyle gene-
ra! Suhmto oturacak, en az 500 bin ki~inin katili olarak tari·
he geçecekti.

Yunanistan 1967
Yabndan tamk oldugumuz bir ba~ka darbe, 1967'de
Yunanistan'da gerçekle~ti. Yunan ha!k! 1967 seçirnlerine ha-
Zlflalllrken, elA destekli askeri darbeyle sars!ldl. "Albaylar
Cuntas!" a!tl )'11 boyunca Yunan hal.kma kan kusturdu. Cunta,
Türkiye'nin Klbns'a yaptlgl ban~ harekâtll1ll1 etkisiyle devri-
lebi!di.

$ili 1973
Sa!vador Allende'nin $ilisindeki CIA katliamll1a degin·
meden olmaz... Latin Amerika'da Amerika Birle~ik Dev-
letleri'nin en kanll operasyonu 1973'te $ili' de gerçekle~ti.
Sa!vador Ailende de seçimle i~ba~Il1a gelmi~ti, sadece üç
y!l sonra i:ildürülecek ve yerine Genera! Pinochet getirilecekti.
CIA VE DARBELER 63

Pinochet, ~ili' de binlerce ki~iyi katledecek, ka)'lP listeleri uza-


)'IP gidecek, tutuklular stadyumlan dolduracakt1...
~ili' deki darbenin mimarl Amerikan politika1armm tepe
ismi, CFR'nin en 6nemli ~ahsiyeti Henry Kissinger' d!.

Kissinger faktorü
Gizlilik kaydl ka1dmlan CIA belgelerinde Kissinger'in o
zamanki Amerikan Ba$kanl Nixon ve CIA Ba~kam ile uzun
konU$ma1arl yer ahyor. ~ili darbesi uzun )'Illar sonra tüm de-
taylarlyla aÇ1ga kavu~uyor.
Telefon ka)'ltlannda Henry Kissinger CIA Ba~kanl Richard
Helms'e "Amerikan hülcümeti $ili'nin elden gitmesine izin ver-
meyecektir!" diyor...
Sonraki )'Illarda, antlarmda darbe planlannm detaylan-
na giriyor. Ba~kan Nixon'un kendisine, Ailende hükümetine
kaql bir darbe orgütlenmesi talimatl verdigini açlkhyor.
CIA, darbenin 6rgiltlenmesi i$inde dogrudan yer allyor,
darbeyi Amerikan ITT telekomünikasyon ~irketi finanse edi-
yor.
Bu bilgiler, geçtigimiz )'Illarda gizliligi kaldmlan ABD hü-
kümet belgeleriyle kamtlamyor. Ailende, 1970 yilmda i~ ba-
~ma gelmi~, ~ili halkma umut ol1l1u~ ve üç )'11 sonra ba~kan­
hk saraymda 6Idürül1l1ü~tü. $ili halk:t onu hiç unut1l1ayacak-
t!.

Polonya 1978
Bir 6rnek de Katolik Polonya'dan! YIl 1978. Aylardan
Ekim. Polonyall kardinal Karol Wojtyla, l!. jean Pau! admi
alarak papa ilan ediliyor.
l!. jean Paul goreve gelince CIA ile Vatikan arasm-
da üst düzey istihbarat payla$lml en verimli d6nemine gi-
riyor. "Tarihi Degiítiren Adam: Karol Wojtyla" adll kitap-
ta Amerikan gizli servisi ile Vatikan'm yak:tn ili$kisi bir bile-
64 HANGt DÜNYA DÜZENt?

nin agzmdan tüm aynntilanyla belgeleniyor. O adannn am:


Robert Gates!
CIA ve Vatikan'm yakm i$birligini aÇlklayan ki$i Robert
Gates, bugün Amerika Birlqik Devletleri'nin Savunma
Bakam... Bush dõneminde de savunma bakanlydl. Obama
da onu yeririden oynatmadl. Bir zamaruar CIA'in ba$mday-
d!. Polonya' daki eIA oyuruarml anlatlrken Robert Gates:
"istihbarat bilgilerimizi Vatikan'la payla~zyorduk. elA, Papa
lI. Jean Pau/'e komünizmle mücadelede yardzm ediyordu," di-
yor.
. i$te boyle diyor, Amerikan Savunma Bakam... Polonya
operasyonuna ili$kin birçok detay daha anlatlyor. Bir õrnek
verelim ...
1979 tarihinde Papa; Sovyet denetimindeki Polonya'ya bir
ziyaret plarillyOr. Zamanm Polonya hükümeti Papa'nm ziya-
retinin amaClm biliyor. Bunun Katolik Polonya' da bir gõvde
gosterisine dõnü$memesi için õnlem ahyor...
Bundan haberdar olan Amerikan istihbaratr, Polonya hal-
!am meydanlara toplam"-K amaClyla, bir valize slgabilecek bü-
yüklükte bir yaym cihazlyla devreye giriyor.
Bn cillaz, Polonya'nm ulusal televizyonunu devre m$l bl-
ra!ayor. Aym rrekanstan Papa'mn gezi güzergâhl halka dn-
yuruluyor. Büyük bir cO$ku sokaklarl sarlyOr. Papa, Polonya
hal!am õzgürlüge davet ediyor.
Sonra ml? ... üruü Grev filmíndeki konu$ma)i1 hal,rh-
yorum ... Y ollarda, fabrikalarda, evlerde bir frsill1 ya)i1hyor:
"Papanzn dedigi gibi korkmamalzyzz! isyan etmeliyiz... "
Polonya' da din kullal1llarak i$çiler arasmda bir hareket
ba$latillYor. Once tersane i$çileri ayaklanlyor.
Grevi Vatikan finanse ediyor . Katolik sendikalar sokak-
lara dokülüyor. Polonya õzgÜYle$iyor. Batr'l1ln tarafma ge-
çiyor. Grevin oncülerinden biri yillar sonra $U sozleri soy-
lüyor:
erA VE DARBELER 65

"Bu grev sonun baílangzCI oldu... Polonya yeniden Av-


rupa'da!"
Polonya yeniden Avrupah olmu~tu. Ozgürle~ecek, serbest
piyasa ekonomisine geçecek, õzelle~tirmelerle varml yogunu
verecek, Avrupa Birligi'ne bile girecekti...
2009' da Polonya haliu, Almanya slmnnda kamm sat!yor.
Aç ve hiç olmachgl kadar yoksul. Okullarl ve hastaneleri bir
bir kapamyor. Polonya' da artlk sosyal güvenlikten sõz edil-
miyor. Polonya'nm tüm zenginlikleri küresel elitin elinde ve
smrrlannda pek çok Amerikan üssü var. Polonya bir umut-
suzlar ülkesi!

CIA ve Eroin
Amerikan istihbarat Te~kilat! hakkmda yazuan kitaplarda
en çok eroin ve terõr baglantlS1na dikkat çekilir. Dünya uyu~­
turucu ticareti CIA'in denetiminde gerçekle~tirilir.
Afganistan buna en iyi õrnektir. 1980'e kadar afyon üre-
ten ülkeler arasmda ismi geçmezken birden bu konuda ün-
lenmi~tir. çünkü Amerikan istihbarat Te~kilatl 1986 itibariy-
le bõlgeyi ele geçirmi~tir. ~imdi Afganistan dünya eroin üre-
timinin üçte ikisine sahiptir.
CIA, Asya' nm ortasma eroinle ginni~ti. Amerikan istih-
barat! Afganistan' da õnce uyu~turucu i~ine ei att!, aym an-
da Sovyet destekli hükümete kaql direni~ õrgütleri olu~tur­
du. Eroin i~i en az petrol kadar, silah i~i kadar õnemli bir ge-
lir kaynaglYch. Terõrü desteklemede, CIA için me~ru bir araç
olarak kullanudl.
Amerikan istihbaratl birçok terõr õrgütünü uyu~turu­
cu ihalesi vererek destekledi ve denetledi. PKK'nm en õnem-
li gelir kaynagmm uYU$turucudan elde edildigini Abdullah
Ocalan mahkeme ifadesinde sõylemi$ti.
Amerikan istihbarat servisi CIA, dünyadaki eroin, silah
HDD5
66 HANGi DüNYA DÜZENil

ve diger pazarlan kontrol etmek için elinden geleni yapar.


Teror orgütleri de Amerikan denetimini yaymak için kulla-
mlan araçlardlr.
Ara sira gazetelerdeki ki:içiik haberlerde buna ili$kin ipuç-
lan gorumüze çarpar:
'Los Angeles bolge mahkemesi, 2001 ytltnda PKK'ntn faali-
yetlerinin engellenemeyecegi karan vermi?tir. "
"PKK'ntn Kuzey Amerika temsi/cisi Kani Gtdam, pasaport
sahtekârltgt nedeniyle yakalamp, hâkim onüne çtkarttlml$ ve
serbest btraktlmt?ttr. "
"Kürdistan U1usal Kongresi adt alttnda bir grup PKK'lt,
Amerikan senatosunu ziyaret etmi?, agtrlanmt?ttr. "
Stratfor gibi Pentagon' a danl~manhk yapan kurulu~!ar,
parçaIanml~ Türkiye haritaIarlm dünyaya yaymaktadrr.
New York Times gazetesi, Washington Post gibi yaym or-
ganlan açik açik CIk operasyonlarma ili~kin habérler verir-
ler.
"Amerikan Savunma Bakanltgt ve Amerikan istihbaratt Í$-
birligiyle son bf? ytlda 20 ülkede çf?itli operasyonlar gerçekle?-
tiri/mi?tir. "
Bu operasyonlarda yere! baglant!lar çok onemlidir.
Amerikan istihbarat Tqki!ali CIA'nin eski gizli hizmet-
ler direktorü Richard Bissel baIGn ne diyor: "Baíltca gorevi-
miz Çeíitli ülkelerde bízimle iíbírligi yapacak kiíí ve kurumlan
bulmamtzdtr. Onlan Bírlqik Amerika doktríní dogrultusunda
çaltímaya íkna etmektír. Ííler ancak boyle, masum kuruluí1ar-
ca yürütülürse baíanlt olunur!"

"Kemalist Degerlerin A~agl Çeki!mesi"


Amerikan istihbaral! masum kurulu~ bulmakta hiç zor-
lanmaz. Ball'nm mutlak üstünlügünü kabu! eden çevreler,
ozellikie üniversiteler, basm yaym kuruIu~larl ve gazeteci!er
CIA VE DARBELER 67

i~birligi slralamasmda en üsttedirler. Ülkelerde yanda~ ara-


yanlar çe~idi fonlarla hedeftekilere giderler.
Bunlann içinde kadm õrgütleri de, gençlik olu~umlan da,
sanatsal faaliyet gõsterenler de vardrr. Siyasi olu~umlarl da
yoklarlar, çevreci gruplar da kurarlar.
Hedef 100 y!ldlr ayruchr. Amerika tek dünya devleti pe-
~indedir. Tüm zenginliklere, enerjiye sahip olmah, tüm ener-
ji havzalarml ele geçirmelidir. Petrol cOgrafyaSl biçimlendi-
rilmeli, stratejlk noktalara kukla devletler kurulmalldrr. Türk
halla bu amaç çerçevesinde ~ekillendirilmeli ve felç edilmeli-
dir. Bunun için Türkiye'nin kalbinden Mustafa Kemal'in ba-
gunSlZ ruhunun silinmesi gerekir.
CrA'nin emekli istasyon ~efi Graham Fuller'e kulak vere-
Iim:
"Türkiye 1945 ile 1975 arasznda Ortadogu sahnesinden yok
oldu. Amerika'nzn sadzk müttefiki haline ge/di. $imdi yava~ ya-
va~ Kemalist degerler, Türk politikasz içinde daha normal bir
seviyeye indirgeniyor ve Türkiye Ortadogu'ya akzlczl bir geri do-
nü~ ya~zyor. Bugünkü Türk politikasz, Kemalist degerlerin in-
dirgenmesinden ba~ka bir ~ey degildir, "
Eger bir Orta Amerika ülkesi ya da Afrika'nm kü-
çük bir ülkesi olsaydlk, bir CrA darbesiyle i~imiz bitirilir-
di. Ama bu cografyadaki üç büyük imparatorluktan bi-
ri Türkiye... Binlerce y!lhk bir devlet geleneginden geli-
yor. Dünyadaki en büyük a1tmclorduya sahip ve ordu hal-
lan çocugu. Ekonomisi bõlgedeki en büyük ekonomilerden
biri. Hallanm kalbi Gazi Mustafa Kemal' e bagh. O nedenle
Avrupa Birligi komiserleri "Türkiye'de Kemalizm bitmeden
geli~me olmaz!" diyor.
Bunca oyun ve çeki9me içinde hâlâ direniyor. i~te o ne-
denle Amerikan istihbaral! Türkiye'ye psikolojik operas-
yon mangalan yolluyor, milli egitime ei atlyor, üniversitelei-i
Erasmus'la i~gale yelteniyor...
68 HANGí DÜNYA DÜZENí?

IMF ile terbiye plam uyguluyor, NATO'ya ~ekil venneyi


deniyor ama sagduyu, binlerce Y!Ihk bir sagduyu! Amerika'mn
200-300 yilhk tarihi bunu anlayatmyor...

Faydalamlan Kaynaklar
CIA-NATO-AB, Erol Bilbilik
Bitmeyen Oyun, Metin Aydogan
Süreç dergisi 1980/1
BBCHaber
SEVR'DEN BOP'A TÜRKIYEl

Amerikan~n Temel Hedefi


"Bir Kurt1ar Sofras~yd~ Avrupa Ve Sofrada
"
Ortadoõu Yard1e •• ..
Bat1'n1D Kartlar1: Kürtler ve Ermeniler
uTürkler Defolsun!"
Aym Bugün Gibil
Sevr Anla~mas~ Hayata Geçseydi •••
uBu í~in Rovan~1 Var!u
f'Sevr Hortlad1! u
Kürt Aç~l~m~ 19911
Kürt Aç~1~m1 19951
"Bizans Devlet Bai>kanJ. Barto!"
GÜIDrük Birli~i Kabusu
Kürt Aç~l~m~ 1999
uLaiklikten Vazgeçin!"
j
j
. j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
Sevr'den BOp'a Türkiye!

25 Mart 2009 programmdan

Belld bir tünelin içinden geçtigimizden Türldye'nin dl~a­


nyla temaslanmn ne kadar yogunla~hgml fark edemiyoruz.
Son zamanlarda Türldye'ye gelen gidenin haddi hesabl yok. ..
Amerika Dl~i~leri Bakam, Amerikan Genelkurmay Ba~,
Amerikan istihbaratl, Uluslararasl Para Fonu yõneticUeri,
Avrupa Birligi otoriteleri, Türldye'nin suyuyla yakmdan U-
gilenenler... Tüm forumlar, Habitatlar, lvledeniyetler tttifak1
Türkiye'de yaplhyor. Baraek Obama gõreve gelir gelmez ikin-
ei yurtdl~l ziyaretini Türldye'ye yapaeaiíIm açJk:hyor. Bunlar
hayra aJamet degil!
Ekranlarda sempati daiíItanlar acaba gizli gõrü~meler­
de neler konu~uyor? Irak'tan çeldleeek askerler aeaba han-
gi límanlanrmz üzerinden geçecekIer? Amerika'mn istedig;
desiek neleri kapslyor? Amerika, Klbns Ermeni smIn, Fener
Patrikhanesi ve güneydogu konusunda ne "tavsiyelerde" bu-
lunuyor?!
Aslmda bu tavsiyeler ve dayatmalar 100 yIldIr sürüyor...
Sevr anla~masmdan Büyük Ortadogu Projesi'ne, Batl'nm
Türkiye için pianlarmda bir degi~ikIik yok!...
72 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Amerika BirIe~ik DevIetleri'ni bir ~irket oIarak yóneten-


Ier 100 yIldlr bôIgeye ve ozeIlikIe ülkemize derin bir ilgi bes-
IemekteIer.
Baklll Amerikan Dl~i~eri )lakam HilIary Clinton gore-
vinin ilk günIerinde Türkiye' den rüzgâr gibi geçmeyi ihmaI
etmedi. Sempati aVClhgl için kadm kadma sohbetler bile
etti. Clinton, Türkiye'de sadece tek bír teIevizyon progra-
mma'konuk oIma)'l kabul etmi~ti. Yazar, manken, gazeteci
ve sinema y:IldIZl olan dort kadmlmlzm sohbet programl-
na konuk oIan Dl~i~eri Bakanl'na Afganístan, Irak, Gazze
ve diger kan kokau cografyadaki Amerikan planlan soru!-
madJ.
Amerika'nm paramparça gosterdigi. Türkiye haritaIan so-
rulmadJ. Çizilen ve bumumuza dayanan yeni Osmanh hari-
taIanndan da soz edilmedi.
Michelle Obama'nm giysileri, kadm ve siyasetçi oImamn
zorIukIan, çocukIar ve e$ler konu edildi.
Amerika dayatmaslJ'Ia yok edilen hak ve ozgürIükIer konu
dl~lydl. Onlar misafir aglrlamaktaydJ ...
Amerika'nm üst düzey yónetimi, gülen yüzüyIe sempati
avc:IllÍÍ' yaparken, kapaIl kapIlar ardmda bir bõlgenin gelece-
gi masaya yatmhyordu.
Detaylar bilinmiyordu!... Kan içindeki Afganistan' da
Türk Amerikan i~birligi. konu~u!uyordu. NasIl bir i~birligi.?
DetayIar bilinmiyordu. Kibns konu$u!uyordu ... Tek Klbns
için dayatmaIar yap:Illyordu. Detaylar bilinmiyordu. Sik sik
stratejik müttefik oIdugumuzun aIu çiziliyordu. DetayIar bi-
linmiyordu!...
Zaten 60-70 )'1ldJr ya~adlkIarlmlzm ozeti buydu. Türk
haIla )'1ikarIlarda neler olup bittiginin detayIarlm hiç bile-
medi. Ziyaretlerin sonuçIan )'1llar sonra aCl bir biçimde og-
renildi.
SEVR'DÉN BOP'A TÜRKiYE! 73

Amerika'nm Temel Hedefi


YJl 1912. Amerikan B~kanl Woodrow Wilson. Türkiye'yi
paramparça eden ür!lü Wilson ilkeleri'ne admI veren ki~i...
Türkiye smlrlan içine bir Kürdistan ve bir Ermenistan harita-
larl çizen Amerikan Ba$kam... Bakm ne diyor:
"Amerikan kapitalizminin temel hedefi, zayif ülkelerin
hammaddelerini ve ulusal pazarlarml açlk birer kapl olarak
tutmaktlr. Bunun için diplomasi ve gerekirse zor kullamlma-
Ildlr. .. "
Diplomasiyi de zom da kuJlandllar. Ezilen halklarm dos-
tu olarak ür!lenen ba~kan Wilson, hammaddelere el koymak'
için saylSlz harila çizdi.
Orijinal Wilson haritasma dikkatle balamz. Türkiye'nin
dog1.1 bolgeleri tamamlyla yeniden $ekillendirilmi~ti. Wilson

"'~- .. -.~
",',.'- '---~""'"
,._-

Wilson haritasz
(1912)
74 HANGi DÜNYA DüZENIl

haritasmda bir Ermenistan ve bir Kürdistan çiziliydi. Tarih 8


Ocak 1918'di.
90 YIl sonra bu haya! dogrultusunda biraz yol katettikle-
fini teslim etmek gerek Irak i~ga! edilmi~, petrolün en faz-
la oldugu kuzey bõlgesi Çekiç Güç'ün kontrolüne verilmi~ ve
parlamentosuyla bayrag;yla bir Kürt devleti fulen olu~turul­
mu~tu.

Hatta i~ga! edilm.i~ lrak devleti cumhurba~kanhgma da bir


Kürt getirilmi~ti.
Wilson'm sõyledigi. gibi Amerika, dünyadaki tüm ham-
madde ve u1usal pazarlara ta!ipti ve bunun için her ~ey yapl-
labilirdi.

"Eir Kurtlar SofraslYd.t Avrupa


ve Sofrada Ortadogu Vard1.,,"
Ortadogu'nun gõz kama~tlran zenginligi daha Birinci
Payla~lm Savainda emperya!ist devletlerin gündemindey-
di...
L Dünya Sava~l, emperyalist devletler arasmda bir pay-
la~lm sava~lydL Kavga, kara a!tm içindi, bu bir petrol kav-
gaslyd.t, Petrolü gelecegin yakIu olarak kavrayan iIk ülke
lngiltere'ydi. Onu Rusya izledi.
1897'de Osmanh topraklarmda ilk petrol arama ça!l~ma­
lan ba~latlÍml~tL Osmanh henüz petrolün stratejik õnemi-
ni kavraml$ degildi. íngiltere 1899'da Osmanh topragl olan
Kuveyt' e yerle?mi~ petrol arlyordu, Osmanh topragmda ilk
petrol kuyusu 1900'de European Petroleum Company lara-
fmdan açIld.t ve büyük çapta petrol çikartIld.t.
Petrolün en yogun bulundugu yer, Osmanh devleti top-
raklarlydl ve de Osmarul hasta adamdl; güçsüzdü, borç bala-
gmdaydL O ha!de payla~lm oradan b~layacaklL
Geleíim payla~llnCllara; L Dünya Sava~l'nm ga!ip devlel-
SEVR'DEN BOP'A TÜRKiYEi 75

leri payl~1Illda hemfikirdiler ama paylanm begenmiyor, bir-


birleriyle didi~iyorlardl. ingiltere ve Fransa sava~ sürerken
Osmanh topraklarlm aralarmda payla~tmyorlardl ...

Frans!Zlar iki yll soma, giri~tikleri sava~m nedenini ve


Osrnanh topraklannm nirnétlerini ~õyle aÇlklayacaklardl:
"Kilikya, Suriye, Fílistín, Kürdistan ve Musul bize hemen
funlan saglayacaktlr:
Bugday: Y,lda 115 mi/yan kental;
Petrol: Ba?ka hiçbir yerde bulamad,gzrmz ve yarm onsllz
büyük bir millet olunama)'acak olan petrol hayati iinemdedir.
Petrolsüz ne ardu ne deniz kuvveti mümkündür.
Pamuk ve yün: i?letmelerimiz bu madde/eri büyük güçlük ve
karkunç fiyatlarla ingiltere ve A.me1ika'dan alabiliyor."
Duplex Cammitee 1916
Í$te payla~lmc!lardan biri oJan Fransa için Osrnanh top-
raklanm ugrunda õlünür yapan bunlarch.
Bu gizli anla$malar ve belgeler Rusya' da Ekirn Devrirni
patlaymca ortallga saç!ld!. .. Ruslar gizli payl~1Ill anla~rnala­
nm Türkiye'ye ve dünyaya açildayacakn. 1917 )'lhydl. ..

Kâijlt üzerinde bir payla~ma yapllml~n ama devJetler o ka-


dar da kolay b61ünüp, parçalanamlyorlard!. Kesilip, biçilecek
bõlgelerde payla~lrna haZlr rnüttefikler yaratilmah, bõlge in-
sam bõlü~ülrneye haur olmallydl!
Nas!l rnl? Aym bugün oídugu gibi!

Ban'mn Kartlan: Kürtler ve Errneniler


Osrnanh'ya kaql ..en kolay oynanacak kart etnik karl-
l!. Çqitli etnik gruplar ayn devletler knrma yõnünde ko-
layca la~larttlabilirdi. Buna en iyi õrnek ünlü ingiliz ajanl
Lawrence'm Arabislan'daki
, faaliyetleriydi.
76 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Petrolün en yogun bulundugu Arap bolgelerinde


Lawrence, Araplan Osmanh' dan ayrrmak üzere ayaklandlr-
ml~ ve Osmanh'ya kar~l sava~l1rml~lI. i~te 1920'ye gelirken
Anadolu, Lawrence'larla tIka basa dolmu~tu.
Amerika, Ermenistan ve Kürdistan haritalan çizerken
ingiltere ve Fransa, Osmanh uyruklu Ermeni ve Kürtleri ayn
devlet kunna yonünde kI~kIrtlp silahlandlf(hlar.
"Halklara ozgürlük!" çlghklan alIyorlanh. Gozlerini pet-
rol cografyasma dikIni~lerdi.
m. Enternasyonal'in yaym organmda ingiltere'nin Kürt
politikasl ~oyle açlklamyordu:
"Eger bugün ingiliz 'bilginleri; dünya tarihinde ance Kürt-
lere karlz 'adalet' saglanmasz gerektiginden ve 'gerçek'
Kürdistan'zn ku.ruímaszna yardzmzn zarunlu aldugundan dem vu-
ruyorsa, dagrusu bu 'adaletin fazlaszyla petral ve kan koktugu-
nu sayleznek gerekir. "
Agustos 1930 International Press
(Metin Aydogan'm bitmeyen Oyun adh kitabmdan ahn-
lI; 5.123.)

"Türkler Defolsun!"
YlI 1918... Sava~ bitti. Osmanh yenik dü~mü~tü. ingiliz
Agamemnon zlrhhsl Ynnanistan'm Mondros Limam'na de-
mirliydi. Rauf Orbay ba~kar!llgmdaki Osmanh heyeti bu
zrrhhda imzalamgl Mondros Mütarekesi'yle silahlanm teslim
etti, galip devletlere istedikleri yeri i~gal etme hakkI tamnd1.
Yunan ordusu izmir'e ç!l<:lI ve Ege bolgesini i~gale ba~ladI.
5 ~nbat 1919 gür!lü Franslz Jaurnal des Debat gazetesi bi-
rinci sayfadan ~unlan yazlyordu:
"Hemen hemen bel yüz yzl bayunca güney Avrupa 'yz yz-
kan ve Dagu Akdeniz bólgesindeki bütün uygarlzgz çakerten bu
ugursuz Türk zrkznl Asya'ya sürrneli."
SEVR'DEN BOP'A TÜRKlYE! 77

Balih devletlerin Türklere en '$r hakaretler yõneltti-


gi, her yandan ku~attlg,. bugünlerde Anadolu kaymyor-
du. Ulusal direni~ ba~hyor, bir millet uyamyordu. 16 Mayls
1919'da Mustafa Kemal Pa~a yanmda Rauf Orbay'la ~i~li'den
yola çtkli, Tophane nhtmunda bekleyen ya~h Bandirma va-
puruna bindiler. Türkiye'nin kaderini ve Bali'nm planlanm
degi~tirecek bir yo1culuktu bu.
Galip devletler Anadolu' da ba~layan bu direni~in er geç
bastmlacagmdan emindiler. içerde adamlan vardi. Bunlann
en bariz õrnekleriydi Kürt ~erif Pa~a ile Ermeni Bogos Nubar
Pa~a.
Ajanlar Anadolu' da at oynalirken, Bali'yla yakmdan ili~­
kili bu iki pa~a, OSmanll devleti topraklan üzerinde bir
Ermenístan ve Kürdistan kurulmasl teklífiní Franslz ona}'l-
na sunmu~lard1.

. Aynl Bugün Gíbí!


Yalu~lkli1lg1 nedeníyle Franslzlann "Beau ~erif (güze!
adam)", admi takligl ve istanbul'da "bo~heríf' lakaph Kürl
~erif P~a Osmanh devletínin pa~slydi. Maa~ml Osmanh ha-
zínesínden allyordu.
París Barl~ Konferansl günlerinde, 11 Ma}'ls 1920'de
Sadrazam Tevf:tk Pa~a Sevr'ín taslaklarlm almak íçín FranS1Z
DI~í~lerí Bakanllg,.'nm saatlí salonuna gírdi. Ermeni P~a da,
Kürl ~eríf P~a da oradaydilar... Franslz DI~í~leri Bakam'mn
íki yanmda oturmaktaydilar.
Bir Kürdistan ve bir Ermenistan için FranslzJarla pazar-
hktaydilar ...
Aynl anda Anadolu' dan bír ses yükse1iyordu. Mustafa
Kema1, Osmanh Heyeti'nin imzalayacag,. hiçbir antla~ma­
ya u}'li1mayacag,.m haykmyordu. Yanmda Kürdü'yle, Çer-
kezí'yle, LaZ1'yla tüm Türk milletí vard1...
78 HANGí DÜNYA DÜZENl?

"Arttk millet adma tek yetkili organ, Büyük Millet Mecli-


si "dir, " diyorlardt.
22 Temmuz 1920 Peqembe günü õgIeden sonra sa-
at üçte Y IldlZ Saray:t merasim salonunda toplanan 39 üyeli
Saltanat ~ft.rasl oturumu padi~ab Vabdettin tarafmdan açIl-
dI.
~ft.ra' da Sadrazam Damat Ferid sõz alJp ~urIlarl sõyle-
di:
"Paris'te imzalamamlz istenen antla~ma, istanbul'u ve kü-
çük bir toprak parçasmt bize blraklyor. Antla~mayl imzalarsak
iyi kotü bu kadar bir varltgtmlz olacak. imzalamazsak dünya
haritasmdan silinmekle tehdit ediliyoruz. Bu antla~m(mm im-
zasml oya sunuyorum. Susanlar imzalayaltm demi~ saytlacak-
tlr, " dedi ve Topçu Ferik fuza Pa~ dt~mda herkes bu õlüm
fermanma onay verdi ...

Sevr hayata geçseydi Türkler burada y~ayacaktJ


SEVR'DEN BOP'A TÜRKiYEl 79

Sevr Antla~mas! Hayata Geçseydi...


Trakya ve Bat, Anadolu Yunanistan'a,
Sivas, Malatya, Adana, Urfa, Antep, Maraí ve Suriye; Fran-
saya,
Musul dáhíl [rak ve Arabistan ingíltere'ye,
Güneybat, Anadolu, Oniki Adalar ve Rodos italya'ya veri-
lecektil. ..
Dogu Anadolu'da bir Ermeni ve birKürt devleti kurulacak-
t,I...
Bogazlar ve istanbu~ ayn bir bayrajfl olan komisyon tara-
findan yonetílecek idil
Eger Sevr hayata geçseydi yani Türk milleti, dahi bir lide-
rin arkasmda birle~memi~ olsaym ~u anda gõrdügünüz bõl-
gede ya~!yor olacaktJk.
Aynca bunu gõlgede brrakan ba~ka ~artlara da maruz ka-
hyor olacaktlk. Türklere bm!kJlan bõlgede asker sayts! lus!l-
h olacak, devletin agtr silab! bulunmayacakl1; devlet maliyesi
Batu! galip devletlerden olu~an bir komisyonca yonetilecekti.
Tabkim haklu ohnayacaktJ. Kapitülasyonlar sürecekti.
Yani tümüyle sõmürge bir devlet olacak, topralP-, ordusu,
hazinesi Batuuar tarafmdan kontrol edilen bir devletin birey-
leri olarak ya~ayacakt!k
Ama bu millet BatJ'nm oyununu bozdu. Tüm olanaks!z-
hklara ragmen büyük bir zafere imza att! ve tüm dünyayt ~o­
ka soktu! Yedi Düvele gõre bu, bir mucizeydi...
Bütün dünyayt ~a~luna çeviren Kurtulu~ Sava~! armndan
Hollandal! Handelsblat gazetesi ~u sozleri yazm:
"Türklerin bu beklenmedik zaferi akla íu soruyu getíríyor:
Son nefesíní vermekte olan, olüme mahkum Türkiye dórt yzl sü-
ren dünya savaí' s,rasmda tüm maddi ve maneví kaynaklarz-
nz tükettígí halde, naszl olur da tüm dünyay' íaíkma çevirir!?
Sonu gelmíí gíbí duran bir ülke, bugün üstelík yapayalnzz kal-
d'g' bir anda, müthíí bír órgiitlenme yeteneg; ve do/u dízgín bír
80 HANGi DÜNYA DúZENi?

CO$ku sergiliyor... (... ) Londra'da yaptlan hesaplarda Mustafa


Kemal ve milliyetçi hareketin sifin tükettigi, iflasa sürüklendi-
j?;i, iki kere ikinin dort ettigi gibi ortadaydl. Anadolu dullar ve
yetimler ülkesine donmü$tü. Tam dort yll boyunea milyonlar-
ea insan durmakslzm SaVa$tl ve demi .. yumruguyla ingiltere
ma$asl Yunanistan'l denize dóktü. Bu, ulusal davaya duydugu
inançla mümkün old~. "
Bu uzun yazmm sonunda yazar §unlar! da ekliyor:
'lslam dÜ$üneesinin içine girmeliyiz. Bu mueizeyi anlamak
için bunu JUpmak gerekli. Yoksa boyle giderse, Asya'mn muaz-
zam kaptlan yüzümüze ebediyen kapanacak'."
Kaslm 1922, Handelsblat

"Bu i§in Rõvan§! Var!"


"Asya' mn kapIlar!," i§te sihirli sõzcük buydu... T!pla bu-
gün gibi... Asya pazarlanna ei koymak için her §ey yapIlma-
hych. Din kullaOllmahych. Türk milleti etnik oldugu kadar di-
ni olarak da ayr!~lIrIlmak, sahte bir islarn yayguIla§lIrIlma-
hydl!
i§te bugün medeniyetler ittifakI, dinleraras! diyalog ve
Ihmh islarn'm Türkiye'ye dayatIlmas! o günlerde kararla~lI­
nld!.
Osmanl!'ya dõnillmeliydi. Mustafa Kemal Türkiye' si çok
tehlikeliydi. Türkler u1usal kaynaklanna sahip çIkarlar, eko-
nomide siyasette bag!ms!z olurlarsa BalI ne yaparch. Petrol,
pamuk, madenler ve suya nasIl ei koyarlard!!
O nedenle Lozan'da Lord Curzon §u sõzleri sõylemi§ti:
"$imdi bu masada verdik1erimizi yakmda ekonomik zorluk-
lar içine dü1ügünüzde bir bir geri alacaglz!""Geri almak için her
§eyi yapacaklarch... 1984'te Türkiye ag!r sanayi harnlelerine
bir de GAP'! katmca PKK için dügmeye basIld!. Güneydogu
Anadolu Projesi suynn kontrolü ve Türkiye'nin zenginle§me-
SEVR'DEN BOP'A TÜRKiYE! 81

si demekti. Bõlgesel güç olmak yolunda õnemli bir merha!ey-


di ve PKK terõrü bu i~i engelleyecek, aym zamanda 100 )'!IlIk
Kürt devleti haya!ini destekleyecekti...

"Sevr Hortladl!"
Y,l 1991. Cumhurba~kanl, Turgut Oza!. Kukla bir Kürt
devleti için ad!mlar al!hyor...
Kõrfez Sava~l Baba Bush'un direktifiyle ba$hyor. Once
Amerika'nm la~larttlgl Kürt gruplar ayaklanlyor.
Saddam Hüseyin, Kürt Türk o bõlge insanlanm yok etme
operasyonuna kalla~lyOr. Kaçan an binlerce lrakll Türkiye Sl-
mnna dayamyor.
Bal! müdahalesi kaçmIlmaz ha!e geliyor. Turgut Oza!
Amerika')'! yardlma çagmyor. Í$te Çekiç Güç bõlgeye bõyle-
ce çõreklenmi$ oluyor! Çekiç Güç kontrolünde bir Kürdistan
devletinin tohumu bõylece atIlml$ oluyor.
lrak'm kuzeyi güvenli bõlge Uan ediliyor ve Türkiye-Irak
smm bo)'!mca 50-60 km.lik $erit Çekiç Güç kontrolüne ve-
riliyor. PKK ve bõlgedeki terõristler bu ortamda pamuklar
içinde yeti$tiriliyor.
Çekiç Güç õncesi sa)'!lan bin civarmda iken sa)'!sl, Çekiç
gücün bõlgeye yer1e~mesiyle sa)'!sl 25 bine ÇIklyOr.
Bu adunlar, küresel güçlerin gõz diktigi tüm cografya!ar-
da aym slrayla atIllf.

Kürt AçIllml 1991!


Benzer $ablonla yap!lan bir diger ad!m tabu konularda
tartl$ma açmaktlr.
Oza!, o yI11arda Türkiye' de pek konu$ulmayan konularl
tartl~maya açaca!ztl. ..
"Bir Türk-Kürt Federasyonu kurma fikrini" ortaya atacak,

HDD6
82 HANGiDüNYADÜZENí?

tepkiler sonunda "konuyu tart!/maya açmak istemi/tim," di-


yecekti...
Amerikah!ar süreci ve tansiyonu kontrol edecekti.
Aym Turgut Oza! yine 1991'de "Türkiye olarak /u Ermeni
soykmm!m tamsak ve bu i/Sona erse" gorü$Ül1ü de dillendirdi...
O nedenle Amerikan büyükeJçisi Abramowitz, Türk-Kürt
Federasyonu lafm! agzmdan dü~ürmüyordu. Tepki goste-
renlere "Bunu ben degil, Cumhurba$kanm!z soylüyor!" ce-
vab! veriyordu. Emekli Büyükelçi Co~kun KJ.rca birkaç kez
Amerikah büyiikelçiyi dikkatli konu~maya davet ettiginde
Abramowitz, Oza!'m arkasma s!gmm!~l!. KJ.rca bana $U soz-
leri aktarm!~l!:
"Martan Abramawítz, her yerde Ameríkan sefiri alarak bu
konuyu konu$uyardu. Ben 'Siz iç i$lerímíze nasil kart$!yorsu-
nuz, naszl boyle konu$uyorsunuz!' deyínce, 'Ben kart$mlyorum
bunlan sízin Cumhurba$kanm!z soylüyor!' demi/ti."
O yJ!larda Çekiç Güç'ün yaratl!g! konforlu ortamda Kuzey
lrak BatJh yard!m kurulu~lan ve ajanlarla dolup ta~acaktl...

Birle~mi~ Milletler ~emsiyesi a!tmda ve Çekiç Güç'ün de-


netimindeki $eritte bir Kürt devleti için kollan s!vam!~lard!.
Bolge halkma Bal!h kurtar!Cllannm gelecegi ve bir Kürt dev-
leti kmulacagi müjdesi veriliyordu. O )'lllarda ora!arda dola-
~ITken ispanyol Kültür Dernegi'nden, Alman yardun kuru-
lu~larma kadar 200'e yakm dernegin faaliyetine tan!k olmu$-
tum.
1995'te A1csiyan dergisi Jandarrna Genel Komutan! Orge-
nera! E~ref Bitlis tarafmdan haZlrlanan bir rapora yer ver-
di. Buna gore incirlik'ten kalkan Çekiç Güç' e bagh uçaklann
PKK'ya havadan ma!zeme att!g! saptanm!~tJ.
O gürJ!erde ingiliz Daily Telegraph gazetesi de, Amerika1!
subay!ann, PKK'!llarla düzenli top!antllar yapl!gm! yazd!!
Naci Kaptan'm ara~tJrmasma gare, Amerikan azel kuvve-
SEVR'DEN BOP'A TÜRKÍYE! 83

ti Delta Foree birlikleri, Kuzey Irak'ta pe~mergeleri egitiyor-


du, Bu haber Prankfurter Allgemeine, Observer gibi Avrupa ga-
zetelerinde ve Londra'da çIkan EI Hayat adh gazetede ya)'lm-
lanml~t!.
PKK'nm Kürdistan Ulusa1 Kongresi, 2002 )'lh Oeak a)'1ilda
Brüksel'de Amerika'nm desteg;yle toplanacak ve Amerika'da
resmen kabul edileeekti.
BatJh ülkeler PKK'ya serbest ça1l~ma ~artlan saghyorlar-
eh, Avrupa Birligi, PKK')'l aeh KADEK olarak deg;~tirilineeye
kadar teror orgüt!eri listesine koymaeh. PKK, KADEK aehm
almea, bu kez de KAD EK, teror orgütleri listesine a1mmad!.
Bunlan gormemek için kor ohnak ya da ba~ka devletlere
ça1I~lyor olmak gerekti.
Bu arada on binleree vatan evlaeh yitirildi...

Kürt Açullm 1995!


1995'te Cumhurba~kam Süleyman Demirel, Avrupa Bir-
ligi'nin teror ile müeadele konusundaki onerilerine ~oyle ee-
vap vereeekti:
"Siz diyar, bunu diyar, askeri tedbirlerle artadan lcaldzra-
mazszntz diyar. Siz diyar, bunlara azmltk hakli;m tanzmalzsmtz,
diyar. O zaman anlatlyaruz ki, bunlar bizim ülkenin tümünün
sahibi... Niçin anlara azmhk diyelim!? AzmlIk haklarmm ikin-
ei adzml ba?ka istikametlere vanr. Ozerklige vanr, atanamiye
vanr sanra da Türkiye'nin parçalanmasma vanr. "
Batl zaten bunu istiyordu ... Yüz yll onee oldugu gibi plan-
lar aymyeh. Bir Kürt devleti, bOlgedeki ü1kelerin ittifakJm on-
leyeeek, Türkiye'yi Asya' dan soyutla)'lp koparaeak ve ikinci
israil'i petrol eografyasl üzerine in;;a edeeekti ...
O nederue yeni Bogos Nubar Pa~a'lar ile Kürt $erif P~a'lar
Türkiye'yi sar1111~, masada BatJh devletlerle aym tarafa otnrnr
olmu~lard1.
84 HANGt DÜNYA DÜZENt?

Arada CIA marifetiyle gerçeklqtirilen darbeler, sesini Çl-


karan gidi$e "dur!" diyen tüm aydmlan susturacaktl...
Türkiye'nin krrmlzl çizgileri yava$ça solacakt1. YabancI
büyükelçiler sablr zorla)'lcI açJk!amalar yapacaklard1.
Amerlka'nm Ankara eski büyük elçisi M. Abramowitz, ya-
)'llnladlÍÍ1 Türkiye raporunda "Türkiye'nin parçalai1abilecegi-
ni" açildad1...
Abramov.itz'in "Türkiye parçalanabilirf" demesinden çok
degil bir ay sonra, A1manya' dan yola çlkarak incirlik üssü-
ne malzeme gotüren bir NATO tlrmda, PKK'ya ula$tmlmak
üzere hazlrlanrm$ askeri dona1:!m malzemeleri yakalanml$t1.

"Bizans Devlet Ba$kal11 Barto!"


i$te 90'lan boyle geçirdik .. Kürdistan devletinin kurul-
masl yolunda BatJ!1 devletlere destek verdik Ermenistan 10-
bisinin istekleri dogrultusunda adl1n1ar attJk. Sevr arila$masl
içinde bir ba$hk daha vardJ. istanbnl'a çóreklenmesi dü~ünü­
len bir Bizans devleti...

Pener Rum Patrigi Bartholómeus


SEVR'DEN BOP'A TÜRKíYE! 85

Esquire dergisinde Çlkan Yakmdogu Federasyonu hari tasI (Hürriyet)

Bu konudaki kmmzl çizgiler de Fener Rum Patrikhane-


si' nin aktif katulmlyla pembele~tL.
1994'te Avrupa Birligi, Fener Rum Patrikhanesi Patrigi
Bartholomeos'u "Bizans devlet ba~kan!" olarak seçtigini du-
yurdu.
Avrupa Birligi'nden devlet b~kam unvam edinen Fener
Patrigi, basma verdigi demeçlerde "Lozan'l tamm.1yoruz," di-
yecekti!
Avrupa Birligi, Fener Patrik'ine istanbul merkezli Bizans
Oevletí ba~kam unvanml verirken, Fener Patrildiginin l1p-
ki Vatikan devleti gibi bir statüye kavu~turulmasl ve Türkiye
topraklan üzerinde bir tür "devlet içinde devlet" olup Çlkaca-
gl dü~ünülüyordu.
Avrupa Birligi'nin Bizans devlet ba~kanl unvanl verdigi
Fener Rum Patrigi, aym yil Belçika'ya gidiyor ve orada Belçika
Kral! tarafindan devlet ba~kanl Slfal1yla agtrlamyordu.
Bugün nasil Pentagon dam~manl, Stratfor dü~ünce mer-
kezi ba~kam George Friedman yeni Osmanh haritalan yaym-
86 HANGi DÜNYA DÜZENi?

hyorsa, 19l8' de de 1994'te de benzer haritalar ortaltkta uçu-


~uyordu ...
Gõrdügünüz harita Esquire dergisinin $ubat 1994 sa}'I-
smda ya}'Inlandl. "istanbul ba~kentli bir Yakmdogu [ede-
rasyonu" gi:isteriliyor.
Bu ya}'Indan birkaç gün soma, The New York Times
Magazine'de Robert D. Kaplan imzah bir yazlda istanbul
ba~kentli "Yakmdogu Federasyonu" kurulmasl'gerektigi sa-
vunuldu; ardmdan aym dü~ünce CIA eski Türkiye ~efi Paul
Henze'nin raporunda kar~lmlza çlkt1.

Tüm bunlar olurken Amerikan istihbarat Te~kilatl CIA


otoriteleri, CNN televizyonuna Çlkarak ''Do{;u Bloku ve Rus-
ya'daki bütün üst düzey ajanlarlmzzz Türkiye'ye kaydmyoruz.
Yaktnda Türkiye'de çok büyük karl$zklzklar çzkabilir," diyor-
du ...
Cumhurba~kam Demirel, l Ma}'Is 1995 günü Milliyet ga-
zetesi yõneticilerini makamma ça[çnyor "Jjatz Sevr'i istiyor, "
diyordu ...
Lord Curzon'un haya1eti Türkiye üzerinde dola~lyordu ...

Gümrük Birligi Kâbusu


1995'te bayram havasmda bir kutlama yapildi. Halk ne 01-
dugunu anlamad!. Birçok Avrupall üst düzey isim Türkiye'ye
dolu~tu. Havai fi~ekler e~liginde bir kutlama yapild1.
Türkiye, Avrupa. Birligi'ne girmeden Gümrük Birligi'ne
sokuhnu~tu. Yani tüm gelirlerine ei konacak, hiçbir ~ey ürete-
meyecek ama her ~eyi saun almak zorunda kalacakt1. Üstelik,
yok olu~unu kutlayacakt1.
Halkm hangi sarmalm içine itildigi ortaya çtktnamahydi,
bunun için televizyorilar kullanJlacaku. Batl, basm ya}'Ill vaSI-
taslyla Türk halkmm beynini dumura ugratacaktl.
SEVR'DEN BOP'A TÜRKiYE! 87

Medyanm õnemli bir bõlümü ve bir lasun aydm Avrupa


Birligi'ne bagh kurumlann, Avrupah valaflann maa~ bordro-
suna a1mml~tl.
Cüceler tarafmdan soo Slla baglandliíJ yerde yatan bir dev-
di Türkiye ...
Ü zerinde türlü oyunlar oynanlyordu. Psikolojik operas-
yonlar insanlarl umutsuzluga sürüklüyordu...

Kürt Açiliml 1999!


1999'da Apo Kenya'da yakalandl ve Avrupa Birligi uyum
yasa1arl çerçevesinde idam cezaSl uygulanmadJ. imra11' da,
mahkemesi slrasmda BatI'nm tüm üst düzey isirnleri, dünya-
nm en ünlü gazetecileri·sorgulama]'1 izledi ...
BatI' dan Oca1an' a destek mesajlan yaiíJyordu ...
FranSlZ Cumhurba~kam'mn e~i Madam Mitterand'm
açlklamasl gazetelerdeydi. Ne mi diyordu?
"Ben Apa'dan daha çak Apa'cuyum. Abdullah'm kalbimde
çak azel bir yeri var."
Vatikan bir bildiri ya]'1mhyor: "1918'den beri Kürtler ba-
gzmszzltklanna kavuímayz bekliyarlar. "
Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birligi dõnem ba~kanl,
"Apa 'yu asarsamz AB 'ye giremezsíníz," diyordu. Ardmdan
Leyla Zana']'1 hapishanede ziyarete gidiyor, soma Türkiye
Cumhuriyeti hükümetine HADEP'!i belediye ba~kanlarlyla
diya10g tavsiyesinde bulunuyordu. Yoksa AB kaplSl kapanl-
verirdi!
Oca1an idama mahküm oldu ama AB uyum yasa1arl çer-
çevesinde idam cezaSl ka1dJnldJ. imra11' dan avukatlan araClh-
glyla yanda~lanna gõrü~lerini iletmeye devam etti...
Oca1an mahkemeye verdigi savunmasmda kendisinin
Bahh ülkelerce korunup, beslendigini, Bahh ülkelerden si-
lah, ma1zeme ve para yardJmlan a1arak Türkiye'ye kar~l sav~-
88 HANGí DÜNYA DÜZENí?

tlklanm açlklaru. BatJ'nm Sevr'i uygulama pe~inde ko~tugu


ve Türkiye'nin toprak bütünlügünü parçalama)'! amaçladlgl
aÇlkça ortaya konmu~tu. Sorgusunda kullanchg,. bir cümle her •
~eyi Ozetliyordu: "$eyh Sait'in devamtydtm kullantldtm!"
Íngilizler Lozan' da Musul meselesi gõrü~ülürken ~eyh
Sait'i kullanml~lard1... FransJZlarla Hatay için bogu~ulur­
ken, Dersim isyam patlaml~tJ... Türk ordusu Klbns'taki la-
)'!ma "Dur!" deyince ASALA õrgütü katliama ba~lanu~t!...
Güneydogu Anadolu projesi ile Türkiye suyun kontrolünü
saglayacak ve bõlgesel güç olabilecekken PKK ortaya Çllam~­
tl...

"Laiklikten Vazgeçin!"
2000'lerde SEVR anla~masmdan Büyük Ortadogu Pro-
jesi'ne izler dü~meye devam edecek, "illmh Íslam" adl altmda
Türk insammn inanl~larl deforme edilecekti.
Amerlkan gizli servisinin Türkiye'ye pek ~ina ach Graham
Fuller, Türkiye'nin laiklikten vazgeçmesi gerektigini vaaz edi-
yordu. Tarikatlara izin verilmeliydi.
1995' e kadar Amerikan politikalarl kar~1ll sõylemleriy-
le tanman Fethullah Gülen, 1995 sonraSl Amerika')'! yü-
celtmeye ba~layacaktl. Gülen'e gõre "Amerika'dan haber-
siz il yapllmaz!"dt. Amerika'da islamCl akunla ilgili raporda
I1uull islam temsilcisi olarak F. Gülen'in ach geçecek ve Gülen
1997'de Papa'yla gõrü~türülecekti.
Bir Müslüman olarak ya~amak için bula bula ABD'yi bu-
lan Gülen, Amerikan politikalan ve mezalimi ile ilgili agzl-
m açmayacaktJ. Türkiye' deki "Amerikan aç!lunlan"m sonu-
na kadar destekleyecekti.
BülÜn bunlar olurken Türkiye inan!lmaz õlçüde fakirle-
~ecek, ithalatl artacak, ihracal1 dü~ecek, tüm kaynaklan ya-
banCl ellere geçecek, para getiren neyi varsa satllacak, sana-
SEVR'])EN BOP'A TüRKiYE! 89

yi tesisleri ~alteri<;rini kapatacak ve halk yoklugun pençesin-


de lavranacakl1 ...
Dünya Bankasl raporuna gi:ire hallan yüzde 20'si yoksul-
luk smm altmda ya~amaya ba~layacakt1.
Türkiye'nin i:inüne konan havuç, Avrupa Birligi üyeli-
gi. Bu sayede Batl, demokrasi adma bõlücülük, insan hakla-
n adma gericilik, din1erarasl diyalog adma misyonerlik, çev-
recilik adma suyumuzu ele geçirme operasyonlan yaplyor...
Bir Kürt devletinin kültürünü yaratmak için televizyon1ar
açlyor, yeni bir Kürtçe yaratmaya çall~lyor.
Hatlrlaym! Lord Curzon, Lozao Konferansl'nda, Musul-
Kerkiik konusu gi:irü~ülürken Kürtleri kastederek, "Ben onla-
ra bir alfabe verdigim gün, giirürsünüz," demi~ti..
~imdi Bal! bõlgede ortak Kürt kültürü yaratma pe~inde.
Maddi Ç1karlarl bunu gerektiriyor. Batl, içinden geçtigi krizle
sallaolrken Asya'nm kilidi Türkiye'yi larmaya çall~lyor.
Aslmda dünya 21. yüzy!la 20. yüzy!l ba~mdakl ko~ullarla
giriyor. Türkiye o zamaoki gibi bugün de kilit ülke. Amerikao
Ba~kam, CFR'nin en i:inemli isimlerinden Bill Clinton'm sõz-
lerini unutmayallm:
"20. yüzyllm ilk elli ylllnl Türkiye belirledi. 2l. yüzyllm ilk
50 yzll da Türkíye'nin alacag, dogrultuda leki/lenecek!"
Kilit ülke Türkiye, bakahm 21. yüzy:t!m iik çeyreginde
kendi çikarlarl çerçevesinde bir politikayla kirli oyunlara ce-
vap verebilecek mi? .
Benim en ufak bir ku~kum yok. Bu millet dü~ünülebile­
cek her melaoete kar~1 koyabildi. Bu oyun1arla da ba~a çika-
caktJr. Bu çikJ.~ta yine Mustafa Kemal'in si:izleri yolumuzu ay-
dmlatacaktlr. 1922'de yepyeni bir cumhuriyetin ~iginde ~i:iy­
le demi~ti:
"U/usal mücadelenín amaCl tam baglmslzlzkur. Tam ba-
glmslzllk ancak mali baglmslzlzkla gerçekleltirílebíliri"
O neden1e Türk halla mali baglmSlzhgml dl~arlYa pe~ke~
90 HANGi DÜNYA DÜZENil

çekenleri gõrrneli, kendi refuhlyla ve ülkenin bekaslyla ayna-


yanlan tespit edebilrnelidir...

Nat: Bu metnin bir ktsml, Cengiz Ozakmcl ile beraber yaz-


dlgtmlz ve TV 8'de yaymlanan Unutulan Ylllar belgeselinin se-
naryosundan allnml?tlr.

Faydalamlan Kaynaklar
Hangi Atatürk, Attilâ tihan
Bitmeyen Oyun, Metin Aydagan
Türkiye'nin Siyasi intihan 'Yeni Osmanllcdlk Tuzagl: Cen-
giz Ozakmcl
OBAMA'NIN GELí9í
VE MEALí!

"Ola1!anüstü i~birli1!i!"
Masadaki "íyi geyler"!
Amerikan Üsleri
Ahtapotun Kollar~
Tek Bir K~brJ.sl

Büytik Ermenistan
ABD Ba~kanlar~n~n Ttirkiye Ziyaretleri
Onee Eisenhower Geldi!
"Amerika'nJ.n Ileri Karakolul"
32 Y~l Sonra Bir Ziyaret Daha!
Bill Clinton Depremle Geldi!
5 Y~l Sonra 01!Ul Bush Sahnede!
Ziyaretler S~kla~~yor: Obama Kap~da!

Tek Di~i Kalm~~ Canavar!


" Ortak ~
Evrensel De6er " m~§!
.
1

1
Obama'n~n Geli~i
ve Meali!

1 Nisan 2009 programmdan

Tarihte ilk kez bir Amerikan ba~kam iktidara geli~inin


100 günü dolmadan Türkiye'ye ko~mu~tu. 2009 ba~mdan
beri Amerika Türkiye'ye an], anima heyetler yolluyor; ge·
neraller, istihbarat yetkilileri, senatiirler, Amerikan Dl~i~leri

Hürriyet'in mm1}eti
94 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Bakam slrayla Türkiye' de boy gõsteriyordu. 2009 bahany-


d! ... Amerikan Büyükelçisi, Türkiye'nin Amerika için ola-
gand!~l oneminden soz etmeye ba~ladl. Barack Obama çan-
tasmda "iyi ~eyler"le Türkiye'ye geliyordu ...
Tarihte Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek olan 5.
Amerikan ba~kamydl .o. Ad! Hüseyin Obama'yd!. Babasl
Müslüman'd!!
Medya oyunu' i~te b6yle kurgulamyordu. Obama'mn
Türkiye ziyareti ve basmdaki yanslmasl mutlaka ders olarak
okutu!mah!. ..
Obama, Türkiye' deyken "Medeniyetler ittifak:t" denen
ve mealini sadece en üsttekilerin bildigi bir küresel projenin
istanbul toplantlsl da yaplhyordu. Angaje basmda "Türkiye
bolgede lider", "Kürdistan'm hamisi Türkiye" sloganlan i$le-
niyordu. Bu sõzler havada uÇll$urken yeni Osmanh haritala-
n ortallga saçll!yor, Bat!' dan beslenen "Türkiyeli" gazeteciler
kO$elerinde, "Türk Ulusu" kavrammm bO$lugunu i~liyorlar­
d!. Birileri, Türkiye'nin Amerika'nm en sadIk müttefiki oldu-
gundan dem vuruyor... Bir ba$kalan "Kemalist mi olacaksl-
mz, Avmpall m!?" sorusunu taru$maya açlyorlard!' Samrnn
dügmeye bas!lml$u ... Tüm bunlar hlZlandmlml$ bir prog-
ram dahilinde ortaya at!lml~l!!
En Çarp!Cl olan Obama ziyareti oncesi siyasilerin man$et-
lerde yer alan demeçIeriydi. -"Türkiye'nin potansiyeli, Ame-
rika'mn taleplerini karíllayabilecek güçtedír," demi$lerdi.
Bi:ilgedeki Amerikan çlkarlannm gereklerini dÜ$ündük-
çe, kaldmlan parmagm getirileri insanm kamm dondurma-
ya yeterdi!

"Olaganüstü i$birligi!"
Obama yemin tõreninde Müs!üman dünyayla i1i$kile-
re deginerek i$e ba$laml$t!. Türkiye ziyaretinde "Müslüman
OBAMA'NIN GELi$i VE MEALi! 95

dÜllyasma" mesaj verecek, Türkiye'nin islam cografyasmda-


ki liderliginin al1:Iru çizecek ve Amerika' nm Ortadogu strate-
jisinin merkezine Türkiye'yi yerle$tirecekti.
Ankara'daki yeni Amerikan Büyükelçisi james jeffrey $õy-
le diyordu: "Obama yonetimi Türkiye'ye olagandlíl bir ilgi gos-
teriyor. Dlíiíleri, cumhurbaíkanl!gz, baíbakanl!k ve diger devlet
lcuruluílanyla olaganüstü bir iíbirligimiz var!"
Ortadogu õzel temsilcisi George Mitchell de onu dogrulu-
yordu ve diyordu ki: "israil ile güçlü iliíkileri olan demolcratik
Türkiye'nin bolgede oynayacak qsiz bir rolü var!'
Bu e$siz rol neleri kapslyor, her geçen gün netle$iyor.
Obama'run çantasmdaki "iyi íeylerdin õlümcül kokusu orta-
lIga yayl.hyor.
Ekonomik krizin kucagmdaki Amerika, bereketli toprak-
lara, Asya'ya açilmak zorunda. Amerika petrol, gaz ve maden
cografyasma hükrnedemezse yok olu$un ba$langrcmda!
Asya'ya aç!lmak ancak zor kullanarak gerçekle$ecek Zor
kullanilan Irak ve Afganistan' da durum ortada. Amerikan ge-
neralleri "Aslznda savaí' kaybettiklerini" haykmyor. O halde
bõlgede bir ta$eron gerekecek Sadik bir müttefik NATO'nun
en güvenilir ve güçlü ordusu. Bir zamanlann imparato-
ru! Çevresindeki tüm ülkeler onun bagrmdan kopmu$tu!
Amerikan Çlkarlan için çah~lrsa bõlge gücü olacagl masah ki-
taplara konu oldu! Amerika için e~siz role sahip Türkiye için
bakahm Amerika masaya ne koydu?
Masada 100 yildlr oldugu gibi petrol var. Irak merkezi
yõnetimi ile Barzani cumhuriyeti petrol için birbirini yiyor.
Barzani'nin yabanCl petrol $irketleriyle yapl!(;! anla$malan
Talabani kabul etmiyor. Bu durumda bir oldu bitti gerek.
Kerkük petrolü, Türkiye üzerinden satl$a sunulacak.
Abdullah Gül, PKK kartml konu$urken, Barzani'ye petrol
yolunu açma teklifi yapacak. Amerika bir ta$la bakm kaç ku$
vuracak!
96 HANGi DONYA DÚZENi?

Masadaki "iyi ~eyler"!


Amerikan Büyükelçisi )ames )effrey, "Talabani'yle de Bar-
zani'yle de yakm çaltím!" diyor... "Obama yonetimi, Tür-
kiye'nin katklsl olmadan bõlgedeki sorunlara çozüm bulmanzn
zorluguna inanzyor!" diye ekliyor.
Jeffrey, gazeleci Mural Yetkin'e yaptJgl aÇlklamanm salrr
aralannda Türkiye "himayesinde" geli~ecek bir Kürdislan' dan
soz ediyor.
Amerika Türkiye'ye "Kürt projemize hami olun, kuzeydeki
petrolün d1í pazara çzkarzlmasmda koridor alun, lrak'talci mer-
kezi yapmm federal yapl haline donüímesine yardlm edin,," di-
yar...
Barzani kuzeydeki pelrolü çIkarlP Salam!yor. Irak' tak!
merkezi yonetim buna izin vermiyor. Ama Barzani, Türkiye
üzerinden petrolüne yol açarsa, fiili bir durum yaratilrr ve bu
daha sonra resmile~ebilir.
Irak'm kuzeyinde bir Kürt devleti ancak Türkiye'nin ak-
tif destegiyle hayata geçebilir. Once ekonomik kontrolü eli-
ne a1rr. Bu petrolünü d:t~ pazarlara açmaslyla gerçekle$ir. Kürt

Barzani ve Bush
OBA.c\1A'NIN GELí~i VE MEALí! 97

denetimine alman Kerkük petrolü 'YumurtalIk'a gelir, bura-


dau Hayfa limanma ula~lr ve Ball'nm kullanlmma açlhr",
i~te Obama'nm çantasmdaki "iyi ieyler"den biri bu",
Petrol çIkanp satan bir Kürt devletinin, tüm bõlge
Kürt1erini bir devlet etrafinda toplayacagl varsayJ!IT Amerika
petrol cografyasmda yarattlgr ikinci israil' e bõylece kavup-
cakl!r, Ortadogu halklan bir büyük kaosun içinde daha kay-
bolur! ikinci Filistin bõyle olu~ur...
Bõylesi bir proje, Türkiye'nin ve cliger bõlge halklarmm ÇI-
karlarlyla õrtü~memektedir, Amerika'mn "Büyük Kürdistan"
ve "Büyük Ísrail"hayalleri Türkiye'nin çIkarlarma terstir...
Obamàmn çantasmda ba~ka neler mi var? Yemin tiirenin-
de sõyledL. Bu YJ! Irak'tan 100 bin asker çekilecek. Bu kadar
asker ve bu kadar askerin kullanillgr silablar Irak'tan nasil ÇI-
kaeak ve nasil Amerikàya varaeak? Acaba Amerika'ya ml va-
raeak? Sonilar çok çe~itlL. Obama, õte yandan Mganistan' a
daha fazla muharip güç gõndermekten sõz ediyor. "Kafkas
cephesini kontrolde tutmabytz!" cliyor. Bunun için Trabzon'un
biçilmi~ kaftan oldugu konu~uluyor.
Amerika enerji yollan ve kaynaklarml ele geçirmek için
yeni üslere ihtiyaç duyuyor, Yeni üsler ararken eskilerinden
oluyor... Orta Asya'daki en õnemli duragl Manas üssü kapa-
tlhveriyor. Amerika her zamankinden çok incirlik' e sanhyor,
Trabzon'u hedefe koyuyor.

Amerikan Ü sleri Ahtapotun Kollan


Amerika, Türkiye' de yeni üsler istiyor, Irak'tan çekilen as-
kerler ve Mganistan'a gõnderileeek muharip güç için kori-
dor yaratmaY1 hedefliyor. Eger plarilanan gerçekle~irse hem
Türkiye hem Rusya ku~alllacak, hem de Türkiye'nin kom~u­
lanyla arasma bir kama sokulmu~ olaeak, Bu, yüz yIl õnee
ingilizlerin bõlgedeki plarilanyla bire bir aynl!
HDD7
98 HANGi DÜNYA DÜZENi'

Cumhurba~kanl Abdul.lah Gül, Ba$bakan Erdogan ve


Devlet Bakam A.li Babacan Alnerika'yla ili$kileri Tamrn1arken
"dost, ortak ve mütt~fik" kavranuannl kullamyorlar. "Stratejik
ortakl1kti.1n" soz ediyodar...
Bildigin1iz kadanyla "stratejik ortaldar" ayrll çlkarlar çer-
çevesinde bulu~;urlar. Oysa bblgede Amerika'mn çlkarlan,
Türkiye'nin ve wger kom§1..l devletlerin Çlkarlanna tabaIl ta-
bana Zlt.

Tek Eir Klbns!


Peki ya K:tbns'ta Amerika'yla qkarlanmlz õrtü~üyor mu?
Amerika ve tüm Bah dünyasl tek bir K:tbns CmrJmriyeti is-
tiyor. Adada ya~ayan Türlder yok sayrhyor, yrllardrr ambargo
altmda ya~lyOr. Adamn hâkimi Rumlar olarak Han ediliyor.
K:tbns Bat! için çok ijnemli. Dogu Akdeniz' de yüzmeyen
bir uçak gemisi, israil, Lübnan, Suriye' nin burnunun dibi. Ve
bir Amerikan üssü için ideal bir mevzi.
Obama, K:tbns Sorunu'nun Amelikan çlkarlan dogrultu-
sunda çõzümünü istiyor. K:tbns tek elden yõnetilecek, Türk
askeri ada dan çlkacak, KKTC kaderine terk edilecek.
Bunlar Türkiye'nin çlkarlanyla hiç órtü~müyor!!

Büyük Ermenistan
Ermeni Meselesi'nde acaba Amerika Türkiye ile ortak he-
defte bulu~uyor mu? Obama elinde Ermeni kartml tutuyor.
"Soykmml kabul ederiz ha!" tehdidiyle yrllar geçiyor.
Amerika, Ermenistan-Türkiye smmm açarak Rnsya'ya
kar~! yeni bir cephe kazanmayr, Trans KaJkasya' da bir piyona
daha sallip olmayr ve bunu yaparken büyük Ennenistan ha-
yalini pompalamayr dÜ$ünüyor.
Bu da Türkiye'nin çlkarlanyla õrtü$müyor...
OBAiVlA'NIN GELí~t VE MEALI! 99

Abdullah Gül ve Satkisyall

Gelgeldim Ba~bakan'm dam~ma.'11 (~imdi Dl$i~leri Bakam)


Ahmel Davutoglu lam aksini dü~ünüyor. Bakm Mart aymda-
ki basm açlkiamasmda ne diyor:
"Obama yonetimiyle Türlciye'nin dZj politika tercih ve on-
ce/ikleri tamamen ortüImektedir. Eski Balkan Bush ddnemin-
de ABD ile fikir aynIzklan vardz. ~imdi ise Obama yonetimiyle
Türkiye politikalan hemen hemen tamamen paralellik talzyor.
Tiirkiye'nin Ortadogu, Kafkaslar ve Afganistan daki dz? politi-
k(l aktivitesi talcdirle karídamyor.·"
Cumhurbaskanz Abdullah Gül, Mart 2009' da "iyi $eyler
olacak," demisli. Acaba bu i}~ seyler kimin için iyiydi? 100 yil
iince "Türkleri Asya ya sürelim!" diyerek bu topraklan isgal
eden Batllz devletler, Türkiye'nin dogusunda bir Ermenistan
ve bir Kürdistan harilasl çizen Amerikan Baskam \Nilson,
Alalürk'ü Amerika'nm yüksek ü.lkülerine sel çekrnekie suç-
layan Amerikah siyasiler, bugiinkii siyasilerden çok mu fark-
11 dii~ünmekleydiler?
100 HA.1\IGi DÜNYA DÜZENi?

Pek óyle górünmüyur. Ba!! planlanm gelen giden hü-


kümetlerle degi~tirmiyor. Eisenl,ower da, Bush da, Clinton
da, Obama da Amerika'mn yüksek ülküleri için adllnlar a!!-
yor. "Ameríka'nm yüksek ülkülerí" senatór D. Upshaw'm de-
yimi ... Aslmda bugün Amerikan halkmm içinde bulundu-
gu duruma bakarsamz, yüksek ülküler Amerikan halJ.am da
kapsarmyor. Bir avuç küresel eHt yani emperyalistler "yüksek
ülkü 'lerden nemalamyor. ..

ABD Ba~kanlanmn Türkiye Ziyaretleri


Bugüne kadar Türkiye C;umhuriyetini dórt Amerikan
ba~kam ziyaret etti. Obama Türkiye'yi ziyaret eden be~inci
Amerikan ba~kam olacakt1.

Once Eisenllower Geldi!


Türkiye'yi ziyaret eden iIk Amerikan Ba~kam Eisen-
hower' di. 1959'un AralIk ba~mda Ankara' daydJ. Hür dünya-
nm ba~kanl, bizi komünizmden koruyacak alun adamd!.
.Sokaklar dolup ta~ml~t1. Kalabahga "We Uke Ike!"
Eisenllower'in lakabl Ike kullamlarak ~irinle~tirilmi~ afi$ler
ta~ll11llll~tl. Gazetelerin man~etlerindeki Amerikan hayranll-
gl tavan yapml~t1.
Bu dogaldJ. 1947' de Türkiye, basmda Amerikan propa-
gandasl yapacagma dair Amerika'yla anla~ma imzalaml~t1.
ingiliz Krall' m ayagma getiren ve Batrn devletlerin temsil-
cileriyle ya~arm boyunca mesafesini koruyan Mustafa Kemal
Atatürk'ü dü~ünün, bir de ondan sonra bu devletin tepesine
gelenleri ...

Eisenllower, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan B~kam,


konu~masma NATO ve CENTO'dakiortakllg,llllza óvgüler
OBAMA'NIN GELi$i VE MEALi! 101

düzerek b"9hyor. Türkiye yeni yeni Avrupa Ortak Pazara üye


olma fikrine ah$tmhyor. Eisenbower "Aday olmanzz müzake-
re edilmeli!" diyor. Bizimkiler havaya uçuyor!
Ondan soma gelen tüm b"9kanlar aym sõzleri tekrarhyor.
Hem de yanm aSlf boyunca...
Ama ilk ziyaretçi bir dõnüm noktasmm da i$areti!
Eisenbower'la artlk Ortadogu'nun hâkimiyeti Íngiltere ve
Fransa'dan Amerika'ya geçmi$ti. Eisenhower 1957'de "Yeni
Dünya Düzeni"nin ilkelerini aç!ldayacak, Batí'nm Ortadogu
politikasl artlk Eisenhower doktrini olarak bilinecekti.
Bu doktrine gõre, Amerika komünist tehdide kaT$l Or-
tadogu ülkelerine askeri ve mali yardml yapacakt!. Orta-
dogu' da giderek artan Sovyet etkisi durdurulacakt!.
Türkiye Amerika'mn Ortadogu'daki ileri karakolu ola-
cakt!.

"Amerika'mn ileri Karakolu!"


Türkiye'yi yõnetenler, bn doktrini gõnülden kabuletmi$-
lerdir. Amerika ve ingiltere'nin Ortadogu politikalarmm ya-
nmda yer alml~lardlr. Atatürk'ün konfederasyon baglyla bir
araya gelme)~ dü!ündügü, Osmar!ll' dan kopan kom!u ii1ke-
lerden tamamen uzak1a~ml91ardlr. Yüzlerce )'llhk i1i$kilerini
ve Atatürk'ün koydugu ilkeleri Batl'ya yaranmak için boz-
mU$lardlf! Birkaç õrnek ister misiniz ...
M,Slf, SüveY9 Kanah'm millile$tirip emperyalizme kafa
tuttugunda Türkiye, !vhSlf'! sUçlaml$tlr.
Türkiye 1950'lerde Suriye'nin Sovyetler1e yalGn1a$maSml
babane etmi$, Amerikan tavsiyesiyle Suriye smmna asker )'lg-
ml$llr.
1958' de Amerika, Lübnan'a çlkarma yaptlgmda Türkiye
resmen memnuniyetini iletmi$, ayul )'lI incir1ik üssünü
Amerikahlann kullanlmma açml$tlr.
102 HANGÍ DÜNYA DÜZENÍ1

Amerika'ya bu denli baghhk gosteren l\Jenderes ve Celâl


Bayar, An1erikan poHtikcJan dl~ma çllzu1dan 8IHia cezalandl-
nlml$lardlr.
Eisenhmver'm. ziyaretinden be$ ay sonra Türkiye bir dar-
beyle sars1l1nl~tlL CI.A, General Gürsel' e katk1 sagladI!dannl
açú<lam1ftrr. Bayar rnahlzluniyetten zor kurtulmu~) lv1enàeres
aSlllrll$tlr. ..

32 ~'{!l Soma Eir Ziyaret Daha!


Ike'm ziyaretinden sonra 32 y11 boyunca Türkiye'ye hiçbir
An1erlkan ba$kanl ugramadl. Danl$Jnan1arl, uZluarJan, istih-
baratÇllani.§i yurütüyor!ard1. O dbnem Soguk Sava$ ylllanyd1.
Eisenhower'w, Türkiye'yi ziyaretincten 32 y11 sonra ikinci ziya-
ret ge'rçekle§iyor, Baba Brish Türkiye' de boy g6steri'yordu.
George Bush'un ziyareH tarihsel bir dónen1de gerçeklej-
li. Artlk dünya iki kutuplu degildi. Bir blok tarihe kan$ml$,
SovyetJer yIlGlml~t1.
Ortadogu'da kartlar yeniden açliacaktl. Kórfez Sava~>1 Or-
tahgl kana buláyacaktl. '
George Bush i~te bbyle bir zamanda Turgut Oza1'l ziyaret
etti. Anlamh bir geziydi ... Büyü!c sozler soyleyecekti: 'Teni
bír dünya düzeni kurmcrk içín ugra~lyoruz ve Türkiye bu ulus-
laramsl hedef için yammlzdadlr. Hiçbir müttefig;miz Türkiye
kadar saglam, hiçbir lider ezal kadar sadik olamaz'"
1991'de boyle diyordu George Bush. Türkiye'yi ybneten~
lerin sadakatinden memnundu. Ama Amerika'nm çlkarlan,
sadakat dostluk dinlemezdi. Amerika'ya sadIk dostlarm ba?!
}~ne buyiik dertlere girecekti.
Amerika'nm usta plamyla Çekiç Güç bblgeye yerle§ecek
ve Amerika'nm arzuladlgI biçimde yeni sllmlar, yeni .devlet~
ler gündeme gelecekti. Baba Bush, :'Hedef Ortadogu!" demi9~
ti ve Türkiye')~ "Truva atI" ilan etmi$ti ..
OBAMA'NIN GELi~t VE MEALi! 103

We!c@me
Presideid

Turgllt ()zCJl ve Baba Bush Hiiniyet'il1 mmz~eti

15/1111999

Ziyareti slraS1l1da Eisenhower'la ayll1 sozleri soyledi."


"Türkiye, f".lATO'l1un parlak, güçlii ve sadzk bir iiyesíydi!" Bu
bir!
A1'rupa kaplSlnàa 30 }~lilir beldetilen "Tiirkiye'ye artlk bir
tu.rih verilmelíydi ... " En da iki...

Bill Clinton Depremle Geldi!


Yll 1999. Türkiye'yi ziyaret eden iiçiincü Amerikan
Ba$kam Bill Clinton' d!. O Demokrat Parti' denài. Ozgüríük,
insan haldan 1'e demokrasi sóylemleriyle geldi. Baba Bush'ul1
ziyareti üzerinden seldz )711 geçn1i~ti. 1999' da Türkiye büyiik
depremin acIlannl ya~arken Clinton sempati dagltacaktl; ço-
c111dan kl1Caldlyor, halka yal<ln davramyor, herkese giilümsü-
yordl1. 0, ba§kanlar arasmda en teatral olamyd1.
Geldigi gün gazete man§etleri ingilizce çlktl.
Hürriyet gelenegi bozmadl: Welcome Mr Presidenti diye
manget aU!...
Clinton Türkiye Büyi.ik MilJet Meclisi'ne davet edi!-
di. Uzun bir kOnl1§lYla yaptl. Osmanh'nm parçalanmasmda
104 HANGí DÜNYA DüZENi?

büyük gayretleri olan papaz okulu Rübert College' den ba~­


ladl. Ecevit'ín kolejlí olu~una ovgüler slraladl, Truman'm
Türkíye'ye yarmmlanl11 anlattl. Atatürk'ün Ameríkahlarl dí-
ger Bal!hlardan daha kabu! edílebílír buldugunu hatlrlattl.
IMF'nin yararlarlyla devam etti ... Türkíye'yi çok onemsíyor-
du. ~oyle díyordu: "Türkiye 20. yüzy,ltn ilk 50 YIltna damga
vurdu. 21. yüzy,ltn kaderi de Türkiye'nin elinde! Türkiye 21.
yüzyzltn kilit ülkesi.:. ".
Bu sozler çok anlamllym. Nefesi kesilmí~ dínleyen ve her
sozünü ayakta a!kr~ayan milletvekilleri, acaba 20. yüzyrhn ilk
elli yrhna Atatürk'ün damga vurdugunu dü~ünmü~ler miy-
di? Bir kurtulu~ SaVa$ll11n BalI'l11n tüm hayallerine set çektigi
a!ollarma gelmi~ miydi?
Clinton Meclis'te uzun bir konu~ma yap!l.
Ameríkan tavsiyeleriyle üç ayda 69 yasa ,'!karan hükümete
"Aferin!" demeyi unutmam. Alenen da!ga geçiyordu: ''Bizde
yasalar çok UZUIl sürede çIkar, bizimkilere sizi órnek gosterece-
gim, " díye espri yapIyordu.
O da gelenegi bozmad!. ..
"Avrupa Birligi sizi almah!" dedí. NATO'dakí í$birligimi-
zin ve stratejík Oltakllglmlzm a!tlm çízdi. Ortak gelecegímiz-
den soz etti.

Be$ YrI Soma Ogul Bush Sahnede!


YI! 2004 ... Bu sefer Ogul Bush kaplda ... Ameríkan ba$-
kan!annm Türkiye zíyaretleri giderek srkla~lyor. Clínton' dan
be$ YrI soma George W. Bush Türkiye'ye geliyor. Bir yrgm küs-
tahhk ve urnursamazhk gosterisinden soma o da, krsa konu$-
masmda NATO üyelígímizin yararlanl11 vurgu!uyor. "AB si-
ze neden tarih vermiyor canzm!" filan díyor. SlrtlmlZl slvazh-
yor. Amerika içín Ortadogu' da, Kafkaslar' da, Orta Asya' da
Türkíye'nin "ileri karakolluk" goreviní ifa edecegini ekliyor.
OBAMA'NIN GELi~i VE MEALi' 105

Ziyaretler Slkla~lyor: Obama Kaplda!


Ve 2009 Nisan! Türkiye aylarca 5. Amerikan Cumhurba~­
kam'nm ziyaretine hamlanlY0r. .. Obama Türkiye'yi ziyaret
eden be~inci Amerikan Ba~kam olacak.
Ben bu programl Mart 2009' da yazarken $oyle bir parag-
raf koymu$tum:
"Bu programl Obama henüz gelmeden kurguluyoruz ...
Ba~kan gelmeden de gidi?inden sonra da programl izleyecelcsi-
niz. Gelin küçük bir oyun oynayallm.
jçinde çok onemli hedejler gizli bu ziyaret Batlya akredite
gazetelerin man?etlerine naszl yanslyacak kafamlzda kural!m.
Amerika 'mn siyahi ba?kanmm ne yiyip ne içtijí,i, nerelere
gittijí,i, Türkiye için art arda slraladljí,l ovgüler man?etlerde ola-
cak. .. Yüzde 90 oramnda Amerikan politikalamu lanetleyen
Türk halkl, sempatik bir Amerikalz balkan gorsün diye kalelll-
ler çalzitmlacak, dekían~ore hasllacak ...
44. Amerikan Balkam'nm çantaszndan çtkardljí,l Kiirt,
Ermeni, Fener Patrikhanesi, Ruhban Okulu, Klbns, Afganistan'a
asker, Trabzon 'da iis gibi konular üç-bel kOle yazlsmda yer ala-
cak ama halkm dikkatine sunulamayacak. Geriye bir hO I se-
da, yemekteki bir espri, kamera/ara bir gülücük, sempatik siyah
adam kalacak ...
Aynen dedigimiz gibi oldu!
Türkiye'yi ziyaret eden be$inci Amerikan Ba~kanl Barack
Obama, lv!üslüman ülkelere yâpmasl beklenen konu9ma-
yl Türkiye'de yapacak diye sevinenlerin sevinci kursagm-
da kaldl. Obama, Medeniyetler Íttifala Forumu'ndan dünya
Müslümanlanna seslenmedi. Bu onuru Mlslr'a bah~etti.
Ama Obama, petrol cografyasmm üzerinde oturan Müslü-
manlarla yeni bir diyalog için çok i~tahhych. "Medeniyetler ar-
tak hedejlere kilitlensin, küresel dünyanm petrolü bize gelsin!"
ana fikri etrafll1da konu~malar yaplyordu.
106 HANGt DÜNYA DÜZENÍ'

Tek Di9i Kalm19 Canavar!


Salli ne demek bu 1\Iledeniyetler Íttifakr (Alliance of Civili-
sations)?
Kim kimi ne amaçla ittiíaka zorluyor' ittifakm tara!1an
kimler? Bir!e$mi9 wIiLletler sitesinde Medeniyetler lUifakJ. için
9U sazln var:
YClkla~1 k iki YÜZytldl7 Batl kiiltürlerínin, gelenekleri71in
l ' •••

ve kUfumlannrn içinde yer alan Türkiye, medeniyeder araSI di-


yaioguÍ'l onemini lmvramak ve kültürler arasmda ho~g6rii ve
cmlaYIJ eksikliginin yu! açabilecegi vahim 50Huçlan gdrebilmek
nçzsli'1drJ"!'! bir kOl'iumd.adlr. >.>
Oncelikle, ne kadar orry:arglh bir metin degi1 lTü? Rir:
Türkiye 200 yÜdlf Batl, kültür gelenek >le kurumlan içinctey-
mi~l Dogru degi1. T ürkiye konumu nedeniyle ho~gorü ve di-
yalog eksikliginin. yol açacagl vahim sonuçl-an bilirmi9t Sanki
t-'2hd.itkârt Devaffi ediyor. ..
"... bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti Ba~bo..kam, Saym

Recep TaYYlp Erdogon ve Zapatero


OBAMA'NIN GELí$i VE MEALlI 107

Recep Tayyip Erdogan ve Íspanya ba,balwm, Saym José Iuis


Zapatero oncüZügünde, 2005 ydmda d.onernin Bi\{ Genel Sekre-
teri Savm J ' An~'JQn tarafjndan
, , 'Kari .li bír Bk! ~proiesi
./ olarak basla-
'
tdan "NIedeniyetler lttiFIlC1'., Türkiye'de içtenlikle benimsenmiç-
ti?'. »

Türkiye ve íspanya ba9bakanlan Klbns'ta, ba91ITIlZa büyük


dertler açan Kofi Arman'm bu projesinin e9 ba:,;kanlan olara1-"
seçihni~. IVIedeniyetler lttifa1G, Türldye' de içtenlikle benim-
senn1i~! Oy5a hiçbirimizin DU projenin amacmdan haberi bi-
íe yok. Proje sanki Türkiye'yi hedef alInl). Bajbakan Erdogan
bu projeyi küresel ban!? projesi olarak tanlD11am19'
ObaIna, Rush ve digerleri, dünyanm tepesind.eki i~ adam-
laIil1111 telTIsilcileri hedef ülkelere süslii sbzlerle projel.er su-
nuyor. Aluaç hep ay111: Kaynaldara el kuymald Ru amaç hiç
degi~rniyor ...

"Ortak Evrensel Deger"lni~l

DünyaY1 200 1irket 'le bunlann tepe nohrtaslnda yer alan-


lar y6netiyor. Yeui Dünya Düzenl birkaç düzine ailenin çlk.a-
nnI 6 m.ilyar insana kar$l koruyoL Bu ugurda sava~lar çlka-
nhyor, ülkeler parçalanlyor, bloklar çõkertiliyor, insanlar fa-
kirle9iyor, 61dürüyor olüyoL..
Birle9mi) Milletler de, NATO da, Uluslararasl Para Fonu
IMF de, Avrupa Birligi de bir küçük aZlllÍlglll Ç1kar!:m adma
sistemi sürdüren parçalar.
Dünya)~ yeni düzene uygun )ekillendirmek için Çe9itli
projeler ortaya atlÍqor. !Víedeniyetler lttifalG da i 9te bunlar-
dan biri. Küresei aktbrlerin küresel projesi... Batl, medeni-
yetler iltifakt çerçevesinde tüm millet meclisini sistellle da-
hil ediyor. Spordan sana!a, egitimden medyaya insan geki!-
lendirme operasyonu ba9hyor. Orümcegin aglan her yam sa-
nyoL..
108 HANGl DÜNYA DÜZENl?

Medeniyetler ittifala için balan Ba?bakan Erdogan ne di-


yor: "E[;er baní giinüllüleri olarak bugiin harekete geçersek, íer
giiçlerinin bozmaya çaltítt[;t baní düzenimizi kurtarmak müm-
kündür. BM'nin temsil ettigi küresel bartí düzeni ytktltrsa bile-
lim ki, hiçbir aynm olmakstZtn hepimiz altmda kalmz."
Acaba burada Ba?bakan "Biz" derken' kimi kastediyor?..
~er güçlerinden ne anlamamlzl istiyor? ... Birle?mi? Mil-
letler'in temsil ettigi küresel ban? düzeni nedir?
Gazze'deki, Irak'taki, AÍganistan'daki barl? düzeni mi?
Medeniyetler ittifala e?ba?kanl Erdogan "Parklt din, kül-
tür ve ge/ene[;e mensup toplumlan ortak evrensel de[;erler et-
rafinàa bir araya getirmeye yónelik" çah?malardan soz edi-
yor...
Amerika'mn 6ng6rdügü "ortak evrensel deger" belli ...
Dünya imparatoru Amerika uzun zamandlf tek dili, tek di-
ni, tek bayragl, tek kültüIÜ, tek kimligi dünya halk:lanna da-
yal!yor.

Batl "ortak evrensel deger," denince I'hristiyan gelenegini


3nhyor... Yunan, Latin kültürünü anhyor...
Emperyalizm sõzcügünü çok kullamnz da detaylan ve
emperyalist brumcegín agian bazen gózünliizden kaçar.
Olümcegin aglan ya da <Lhtapotun kollan, dünya kaynalda-
rma eI koymak için uluslann guilagma yapl§lr. "Dinlerarasl
Diyalog", "Medeniyetlerin ittifaki" gibi hO$ ve b0 9 s6zler,
bir avuç küresel elitin çIkarlan adma kumlan düzeneklerdir.
Bu masum ve güzel sozcükler Gazze' de, !rak'ta, Lübnan' da
Afganistan'da Bat{nm kan operasyonlarlyla birlikte dü-
?ünülmelidir! Medeniyetler ittifaki projesiyle ortaya çIkan
Batl, tüm islam cografYastm katletmekte, insan haldan di-
yerek kendine yanda9 olmayanlarl susturup yok etmekte,
"Dinlerarasl Diyalog" derken misyoner aglarlm geni?letmek-
tedir... Bunlann hepsi Batl'mn fmldaldandlr. ..
OBAMA'NIN GELi~i VE MEAli! 109

Esas olan petroldür,. sudur, dolardrr. NATO' da, Birle~mi~


Milletler de, IMF de kaynaklann hâkimiyetini ele geçirmek
için vardlr.. ..

Faydalamlan Kaynaklar
Bat,'nm Delí Gbmlegi, Attilâ ilhan
Sivil Orümcegin Agmda, Mustafa Yilchrrrn
Yeni Sogulc Sav~, Mark Mac Kinnon
·;Sizi Yok Edeceliz!"
:t 9 birliktíj:i e~Müslüman!9 Laz.lm!
Afganist:an Tarihi :; Direnil§' Tarihi
NATO'nun Ea~2 Islam DÜ9man2!
Taru Bag2mslz Türkiye ve Bir Anla?ma
Mustafa Kemal~in Yard2m Eli~~~
Mehmet Ali Dagp~nar
DeYlerin Sav8.:j? Alanl.
Sovyet í~gali
11 Eyllil 2001 Oyunu
Ort a Asya ~ Dln Orta.sl.!
Yonetim Batl'ya Bagl~!
Afganistan Kazanaca.k!
Afganistan ve
":Süyük Oyun!'!

22 Nisan 2009 programmdan

Bir zamanlar Horasan diye bir yer varm. AdmI Türk sul-
tanlanndan alml~tl. Binbir çe~it madene ~abipti. iklimi muh-
te~emdi. Zengin güzel ve bereketliydi. Bugün zulmün, kanm,
aClnlll adresi...
Bir zarnanlar, Atatürk o ülkeyi mütlefik seçmi~ti. Sefirler,
doktorlar, õgretmenler gõndermi~ti. Uzak dag kõylerinde bile
duvarlar Atatürk resirnleriyle bezeliydi. Türkiye Curnl1Uriyeti
anlar için iirnekti...
Cumhuriyetin ilk resmi misafiri o ülkedendi. Batl'ya kar-
~I, Sadabad PaktJ'm kuran Gazi Pa~a, pakta õnce o ülkeyi da-
vet etmi~ti. Afganistan' dan babsediyorum...
Yeni Dünya Düzeni'nin en büyük oyununa sabne olan
Afganistan ... Ne yazlk ki daba ba~ma gelecekler bitmedi.
S9n NATO zirvesinde de en çok ondan siiz edildí. Obama
"cihanda su!h" dedi ama Afganistan'a bombalar inmeye de-
varn etti. "islamla sava~mayacaglZ," diyen Amerikan yiineti-
mi, NATO'nun ba~ma bir islam dü~manml getirdi.
Afganistan yani Horasan, 200 y!lchr devlerin sava~ alam;
HDD8
114 HANGi DÜNYA DÜZENi?

bal:!smda iran, dogusunda Çin, bagnna çoreklenmi~ Amerika;


Hindiku~ da@annm tepesinden tarihe bakiyor, i~galcileri her
seferinde kovdugunu hat1rhyor.

"Sizi Yok Edecegiz!"


Yeni Amerikan yonetirni ve lideri iktidara gelmgi günden
beri aym ~eyi tekrarhyor: Obarna "Afganistan gündemimizin
ilk maddesidir!" diyor.
iktidara geldigi günden beri Afganistan-Pakistan smrn in-
sanslZ Amerikan uçaklarl tarafindan onlarca kez bombalan-
dI!
Hani yurtta sulh cihanda sulh olacakt1!!!
Bombalar durmadI; Guantanamo'nun kapatIlmasl soz
konusu emlirken Afganistan'm ortasmda Bagrarn cezaevin-
den ve i~kencelerden kimse soz etmedi... Sava~ tamtamlarl
ise her geçen gün yükseliyor.
Haberler "Afganistan'a 17 bin ek aslcer daha!" myor. "Asker
ve polis gücü artacak!" diyor. "Sn1lr bõlgelere saldm yap!la- .
cak!" diyor.
Ve tüm bunlarl hakll çlkarmak için Obama'nm yeni Af-
ganistan stratejisinde "yeni tehditlere" yer veriliyor: "Bin
Ladin ve EI Kaide ABD'ye kar}, yeni bir saldm hazlflzgl için-
dej"
Ve kanleralarm kar~lsmda Obama i~aret parmag! õnde,
karizmatik bir sesle "11'e will defeal you!" (sizi yenecegiz!) m-
yor!

i~birlikçi "Müslüman" Lazan!

Obarna acaba bu sozleri kime soylüyor? EI Kaide ve bir


tür!ü bulunamayan Bin Lamn ve Taliban'a ml, yoksa Af-
ganistan' da i$gale direnen Afganistan halkma ml?
AFGANiSTAN VE "BÜYÜK OYUN!" 115

Afgan haliu kendini hedefte giirüyor. An:h anima gelen


bombardlman sonucu katledilen smlr küyünden ya$h bir
adam bastonuna dayanml$, televizyon muhablrlerine:
"Müslüman olmayanlan bu ülkede istemiyoruz. Yedi y!ldlr
burada Amerikan askerleri var. Ne yaptllar?! EI Kaide diye.gel-
di/er, sivilleri oldürdüler!" diye haykmyor.
i$te tam bu nedenle, Obama Müslüman bir ülkeden yar-
dun istiyor: "lvIadem Afgan halkl Müslümanlara güveniyor, o
zaman bizimle aynz safta olan Müslümanlan oraya gondere-
lim, " diyor...

Afganistan yüzlerce yt!dlr BatI'nm hedefi. Çünkü Batl,


Orta Asya'mn ortasma yerle~meli. Çünkü Orta Asya tüm
zenginliklerin merkezi.
Batl Afganistan'a yerle~ince, Asya'ya tepeden bakabi-
lir, Çin'e, iran'a, Hindistan'm kara slmrlanna dayanabilir,
Rusya'ya bir ta$ atlml mesafede durabilir. .. Afganistan'm
güneyi denetim altma allmrsa, Orta Asya petrolleri, Hint
Okyanusu'na kolayca çlkabilir.
Ama bu ülkenin kolay lokma olmachgl tarihinde sakl!.
Hele hele Afganistan'm güneyinde 200 y:t!dlr hiçbir Batl ar-
dusu zafer kazanamadl!

Afganistan Tarilli = Direni~ Tarihi


2001' de Amerikan i~galine ugradl ve o gün bugün BatJ,
bir arpa boyu yol alamad1. i$te lngiliz kom\1tanm bezgin be-
yanatJ:
"Koalisyon güçleri maalesef ozellikle Afganistan 'm güneyin-
de ba$arzlz olamam/$tzr. Afganistan hükümetine destek amaç-
II faaliyetler, kuzey, dogu ve bat/daki baz/ eyaletlerle stnlrlz kal-
ml$tlr. Amerika Birle$ik Devletlerinin Afganistan 'a ek asker
gondermesi halinde bu durum degi$ebilir. "
116 HANGi DúNYA DúZENi?

General David Mc Kiernan, 9 Mart 2009'da, BBe Today


programmda i$te b6y1e konu$uyordu.
Obama "Ulamla sava?mayaeaglz!" demi$ti ama koltuga
oturdugu günden beri Afganistan SaVa$1il1il stratejisini çizi-
yor.
6nce B~kan Yardlmclsl )oseph Biden Afganistan'l ziyaret
ediyor. Kabil' e hapsolmu$ yõnetiJYlle konu$uyor.
Ard1l1dan Bush di:ineminde de, Obal11a di:ineminde de
Savunma Bakam olan Robeli Gates ve Ulusal Güvenlik Da-
m$mam )ames )ones benzer açlklal11alar yaplyor. Afga-
nistan'da ba$anh olamad1ldanm itiraf ediyorlar, 'Teni yon-
temlerin zamanz!" diyorlar... "Muharip giiçlerin yanz SIra
'akllIl giiç kullanzml1la gideeeg;z! Daha çok istihbaratçz daha
çok sivil orgütlemne geregi var!"
"AkllIl giiç" bõylece literatüre giriyor. Bu, bOl11balara sivil
gücün e$lik etmesi demek. Obama 27 Mart 2009'da ~u açik-
lama)'! yaplyor: "Bólgedeki radikal giiçler Amerikan halkma ve
diinyaya büyiik bir tehdit unsuru olu$turmaktadlr. Bombalar
ve kU1}unlar EI Kaide ve Talebana kar?l miicadelede yeterli de-
gildir. Bu nedenle, bolgeye kaynak aktarzlacak ve yeni okulIar,
yolIar in$a edi/eeek, altyapI yatmmlarzna iincelik verileeektir. "
Yeni dõnemde Afganistan, BatJ' dan yagan bombalarla be-
raber doktorlar, õgretmenler ve misyonerlelin geldig;ni gõ-
recek. ..
i$galcilere kucak açanlar gõnenecek, diger bo!ge haIklarl-
mn cazibe l1lerkezi haline gelecek!

NATO'nun Ba$l islam DÜ$mal1l!


i$te NATO'nun ba~l... Bir islam dÜ~l1lanl ... Eski Dani-
marka Ba$bakam Rasmussen, dünyayr yoneten Dl$ ili$kiler
Konseyi'nin õnemli bir üyesi. BatJ dünyasl bu isil1l üzerin-
de birle~tL
AFGANiST AN VE "BÜYÜK OYUN!" 117

ABD Ulusal Güvenlik Dam~mam James fones

Gazeteci Ahmed Rashid "NATO, bundan boyle korü po-


lis rolünü Amerika'dan alacak!" diyor, "Amerika'nm üzerin-
deki nefret dalgasma art!k NA TO siper olacak. Bu nefret dalga-
SIn!, yanma ald!g! bir Müslüman ülkeyle gogüslemeye kalkacak!
Müslüman dünyanm Bat!ya ofkesine, bir Müs!üman ülke kal-
kan olacak!" diye ekliyor:
Yani, Amerika iyilik melegi rolüyle ige koyulacak. Uzun
vadede Kosova'da yapl!gl gibi yollar, kóprüler in9a edecek.
Amerikan üniversiteleri kuracak, ah9veri 9 merkezleri dike-
cek, hastaneleri servise sokacak... Misyonerleri halka para
dagltacak, çocuklan okutup, hastalara bakacak. ..
Amerika'mn çiçegi burnunda D19i91eri Bakam Hillary
Clinton, Lahey'de düzenlenen Afganistan zirvesinde, "Hedef
Afgan askerleri ve polisi eri yeti?tirmektir" dedi. Bilin bakallm
bu gi:irev kime tevcli ediliyor?
Clinton, "2011'e kadar, 134 bin Afgan askeri ve 82 bin
Afgan polisini kapsayan bir güç olu?turulacaktzr!" cliyor.
118 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Bu ve benzeri çabalarda Türkiye en üst düzeyde rol oyna-


yacak ...

Tam BagImsIz Türkiye ve Bir Antla~ma


Tam bu noktada size bir antla~madan soz etmeliyim: Bu
antla~ma, l Mart 1921' de Moskova' da imzalanmI~tl. Türkiye
Cumhuriyeti ile Afganistan arasmdaki antla~madà ~u sozler
yazIhydI:
"Bu akdi imzalayan taraflardan biri, doguyu istila veya is-
tismar politikas! takip eden herhangi bir emperyalist devlet ta-
rafmdan bir tecavüz halinde, bu tecavüzü kendine yaptlm!~ ad-
dedecek ve geregini yapacakt!r. "
Dünya degi~ti. Bu anla~malar soldu gitti. Bugün Afganis-
tan'a asker yollamam1Zl emrediyor, BatI!... Gazze'ye de, Lüb-
nan'a da kendi çIkarlan için Türk askerini tampon yapIyor.
Kore' de nasIl emperyal amaçlanna Türkleri alet ettilerse
ve yonetimler nasIl kendilerini Bab'nm kullanlmma ikram
ettilerse, i~te o gün bugün durum aynl!
Müslüman ülkeler Müslüman ülkelerle kar~l kar~Iya geti-
riliyor. islam dÜ$manl Rasmussen'in komutasmda, Türkiye
mazlum milletlerin topraklanna giriyor.

Mustafa Kemal'in Yardlm E1i ...


Geçen yiizyIlm ba~I! Dünya art arda degi~imler ya~ayacak-
b. Üç-be$ )'lI içinde yüzyJllann çarhgi Sosyalist Cumhuriyetler
Bir1igi'ne donü~mü$tü. Yüz)'lllann Osmanh imparatorlugu
Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Afganistan onca zorlu sa-
va~an sonra 1919'da baglmslzhgim kavu~tu. Bu üç ü1ke dün-
yada birbirIerini ilk tamyan ülkeler oldular. Ve dostluk an-
la~masl imzaladllar. Türkiye ve Afganistan, Bat!'ya kar~I ay-
m saftaydIlar...
AFGANiSTAN VE "BÜYÜK OYUN!" 119

Atarurk'ün ilk resmi devlet b~kam kanugu Emanullah Han

Mustafa Kemal Pa~a'mn yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne


davet ettigi ilk resmi misafir, Afgan krah Emanullah Han ve
Türk kókenli e~iydi. Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in ilk yJ!-
lannda Afganistan' a eI uzatJyor, ingilizlerden yeni kurtu-
lan Afganistan' a tJbbiyelileri yolluyordu. Doktor R1fkJ Bey,
Kabil'e bir hastane kuruyordu. Afganistan'a ógretmenler gón-
deriliyor, okullar kuruluyordu. Kabil' e bir matbaa gónderil-
mi~i. Mühendisler yollanml~tJ. Onlardan biriydi Mehmet Ali
Dagpmar ...
2002 yilinda Amerikan i~galinin hemen ardmdan "Devlerin
Savaí Alam Afganistan" belgeselini yaparken onunla konu~­
mu~tum. Gózlerinde hüzün vardl; bir zamanlann dt~ politi-
kasml anlatml~tl.

Mehmet Ali Dagpmar


"Mustafa Kemal, askeri heyet yollamlítl. En iyi subaylan
gondermiíti.
120 HANGl DÜNYA DÜZEN1?

Birinci kalitede bir tlp heyeti gonderilmiiti, en iyi doktorlar-


dan mürekkep. Onlar güzel numuneler açmlilardl orada. Tlp
fakültesi açm1i biri, oteki hastane yaplyor. Kabil'in gormedi-
gi ieyleri yaplyorlardl. Subaylar gayet güzel yerli subay yetiiti-
riyorlardl. Afganlar son derece memnunlardl ve artlk küçük bir
Türkiye olmak için çabaltyorlardl."
Obama, Dagpmar'm anlattIgl Mustafa Kem:al uygula-
malanm iirnek allyordu. Benimsedigi model buydu. "Türk
modeliyle Afganistan'a girelim, sonra hedefe gidelim!" diyor-
du.
1919'da ingilizleri maglup eden Mganistan, Türkiye Cum-
huriyeti'ni büyük bir hayranhkla izliyordu. Türkiye iirnegin-
den hareketle Mganistan'da bir büyük millet meclisi kuru/u-
yor, ktyafet devrimi yaplhyor, tek e~lilik yasala$tyordu.
Refonnlar ünemli ve küktendi ama fazla hlzhydllar. Ve
ingilizler bo~ durmuyordu.
içerde etnik bi:ilünmeyi kt 9ktrttyor, Emanullah' a kar9'
dinci cephe yarauyorlardl. 1928'de her gey darmadagm 01-
du. Ayaklanmalar Emanullah'm italya'ya kaç191yla son buldu.
Bundan sonra gelen her iktidar darbelerle yerini yenisine terk
edecekti. Liderlerin çogu yeni gelenlerce i:ildürülecekti.
Ülkede eli! ve halk birbirine tege! ya9ayacak, aralanndaki
uçurnm giderek büyüyecekti.
Atatürk'ün i:iIümünden sonra Türk-Mgan ili9kileri eski Sl-
cakllgml kaybetti. Türkiye Bau'ya meyletmi 9ti. Amerikah da-
m9manlardan feyz ahyordu. Onlar doguyla olan ili9kilerimiz-
den kopmamlZl tavsiye ediyordu!
O kOPU9 i9te bugünleri getirdi... Batl'nm ileri karako-
Iu olarak tanlmlanm1911 Türkiye! Arl1k eski müttefIklerinden
çok uzakta Ball'nm yamndaydl. Doguya Batl'mn gi:izlüguy-
le bakmaktaydl.
Mehmet Ali Dagpmar ve diger gi:irevliler yava9 yava9
Türkiye'ye di:indüler. Mganistan bir ba9ma blraktldl. Ha-
AFGANiSTAN·VE "BÜYÜK OYUN!" 121

nedan ülkeyi yi.inetemiyor, yabancIlar etkili olnyordn. Dag-


pmar 9i:iyle i:izetlemi9ti: ''ArtI k tadl kalmaml?tl Afganistan'
in ... Sadrazam vefat etmi?ti. Yerine hanedandan zlplr biri geç-
mi?ti. Ak?am hangi sefaret çagmp viskiikram ederse ondan ta-
rafa oluyor. Bizim hükümet sefir góndermemeye ba?ladl ... Siz
mana veriyor musunuz Mahmut $evket' den sonra niçin sefir-i
kebir gónderilmedi Afganistan a? Bütün alaYlyla, subaylar ar-
kadan doktorlar, arkadan da ben, dóndük Türkiye'ye. YZ! 1942
idí. »

Devlerin Sava~ Alam


YIl 1947. Türkiye Amerika'yla, Dünya Para Fonu IMF
ile tam9Iyor... O y:tllarda Amerikan emperyalizmi düuyay:a
damgasml vurmaya ba9hyor. ..
Aym )'lI, ingiltere Hindistan' dan ve israil' den çekiliyor.
Geride birbirine dÜ9meye ham kabileler bmiliyor. Koéa
Hindistan kIsa zamanda üçe ayrIllyor. ArdmdanPakistan
ile Afganistan arasmda kalan smlr a9iretleri birbirine dü-
9üyor. Bi:ilgede ya9ayan tüm aileler, slmrlar arasmda kah-
yor. ..
O gün bugün Batl, Afganistan-Paldstan smmnda kalan
Pe9tun ve Beluci.kabilelerini kullamyor.
1950'lerden soma Afganistan ve bi:ilge, Sovyetlerle Ame-
rika arasmda yzrtIlml9 iki kutbun sava9 alam oluyor.
Once kültürel sava9 Afganistan'm büyiik kentlerine dam-
gasml vuruyor. Di:inemin kültür atagesi Aziz Tarzi'nin kame-
rasmda eHt ve halk uçurumla ayrlhyor.
Paldze Tarzi'nin karde9i Aziz Tàrzi, Afganistan'm Türk
ki:iklü ailelerinden birinden geliyor. Emanullah Han ikti-
dardan dÜ9ünce Afganistan' dan aynhyor. Once Paris soma
Türkiye' de ya9lyor. Ve kuzeni Zahir $ah zamanmda kültür
ata~esi olarak Kabil' e geri dõnüyor.
122 HANGl DÜNYA DÜZEN1?

Elinde yeni çikan filrn rnakineleri. Tarihe notlar dÜ$üyor.


Bana Erenkõy' deki evinde bu filrnleri gõsterdigínde heyecan-
dan nutkurn tutulrnu$tu.
Fílrnlerde ülkedeki kültür uçururnu "Bal1h" cereyanlar
arasrnda ka1rnl$ elitle, yoksul ve ASya11 ha1krn Zlt dünya1an
õylesíne açIk gõrülüyordu ki ... AÇlk giyirnli, lüks konutlar-
da ya$ayan, BatIiI ya$arn biçirnini benirnserni$, BalI egítirn-
. li eli! ve eg;tírnsiz hatta okurna yazrna bílrneyen, aç ve açIkta,
feoda1 düzenin íçinde hapsolrnu$ bir ha1k birbirine teget ya-
$1 yor1ardl.
1950'lerde Afganístan SarIirnl$tl. Bir tarafta Arnerikan is-
tihbaratl, diger yanda Sovyet gizli servisi... Amerikahlann
rnahalleleri, Rus rnaha11eleri, Alrnan kültür evi, rnisyoner der-
nekleri.. . Bir zarnanlar Afganistan bugünkü Erbil gibiydi.
iki dev arasmda kalan Afganistan, Bal!'ya rneylettigí bir
dõnernde, Sovyet í$galine ugradl.
Ara1Ik 19791 Afganístan bag;rnS!Zhg;mn üzerinden geçen
60 )'lldan sonra bír kez daha ftilen i$ga1 edilmi$ti

Sovyet i$ga1i
Bu í$gal Sovyetlerin de sonunu haZIrladl... Afganistan
i$ga1cilere direnirken, ba$ka bir í$ga1 kuvvetine davetíye Çl-
karacakt!. Direnen a$iretlere para ve sílah yardum yapan
Arnerika'ydI. Mücahitleri rüyalannda gõrerneyecekleri bir
yere getirdi. Mücahitler tehlíke arz edecek $ekilde pa1azlamn-
ca Amerika saf degi$tirdí, Ta1iban'l destekledi.
crA o )'lllarda Pakistan'a yer1e$mi$li. Olaylan yonlendiri-
yor, para ve silah akI$1 saghyordu. Pakistan' da kukla bir íkti-
dan Afganístan için eg;tti destekledi ve Kabíl' de íktídar koltu-
guna oturttu. Ta1íban bõyle ortaya çlkt!. CIA'nin eg;ttigi ta-
lebelerdi onlar. Sonra rnl? Bir ders gibi Afganistan'm sonra-
81. ..
AFGANiSTAN VE "BÜYÜK OYUN!" 123

Ta!iban, Afganistan' da slD1fsa! ve etnik uçurumlan kul-


lanml~ ve tek menui atmadan iktidan ele geçirini~ti. Once fe-
oda! agalan tarafma çekti.
1996'da Taliban tamamen iktidardaydl. Gereginden fazla
pa!azlanmca Amerika harekete geçti ve Mganistan bir kez da-
ha dü~man çizmeleriyle ezildi!

11 Eylül200l Oyunu

Komünist blok dü~mü~, dü~man ka!maml~tl... Yeni dü~­


man islam olacaktl!
Amerika'nm Orta Asya'ya yerle~mesi için bir bahane ge-
rekliydi. .. Adl U same'ydi!
Once ikiz kuleler esrarengiz bir biçimde vuruldu. Ar-
dmdan U same bin Ladin ismi duyuldu. U same, bir za-
manlar Amerikan istihbaratmm adamlYch. Yeni bir yüzyI1
ba~mda Amerika'p Asya'mn ortasma ta~lyacak piyondu.
~imdi, Amerika Mganistan'l ve dünyap terõrden kurtara-
caktl. ..
Yedi YI1 geçti. Bat1h koa!isyon güçleri bir arpa boyu yol ka-
tedemedi. Yeni Ba~kan Obama için ilk hedef, iktidarml taç-
landlracak adlm, Mganistan zaferi!
O nedenle Amerikan siyasetinin en õnemli ismi Richard
Holbrooke, Afganistan ve Pakistan iizel temsilciligine getiril-
di.
Holbrooke gõreve gelir gelmez, 23 Mart 2009' da, "He-
defte· sadece Afganistan degil, Pakistan da var!" dedi. "Pa-
kistan ile Afganistan ayn ayn sorunlar olarak degerlendirile-
mez. Onlarz bir bütün olarak ele alacag/z! Afganistan'da as-
kerlerimiz var ama Pakistan'a asker gbnderemeyiz. Bag/ms/z
bir ülke oras/o bte yandan sin/r boylannda aíiretlerin egemen
oldugu bolgelerde iktidar zafiyeti var... Oralardaki durum gi-
124 HANGl DÜNYA DúZEN!?

Richard Holbrooke

derek bazulursa, Amerika, Íngiltere, Birlelmil Milletler hare-


kete geçecektir."
Richard Holbrooke, Clinton'm da, Obama'mn da m~ i~­
leri dam~mam ... Yahudi lobisinin en õnde giden am. Diyor
ki, "Hedef cografyada iince bir bolluk yaratlr sonra o bolluga
otururuz. Hedef biilgede smlr boylarma ei atanz. Once destek
verdigimiz aliretler arasmda bir kavga çlkanr, sanra kavgayl
aymr, aylrdlglmlz yerde de kalmz. Amaclmlza ulalmak için
NATO'yu da Birlelmil Milletleri de devreye sokanz!"
Bõyle diyor bankerler õrgütü CFR'nin en õnemli ada-
fi1. ..

Eski bir yõntemden bahsediyor Holbrooke. ingilizler bu


yõntemi yüzlerce }'lI uyguladl. .. "Boi ve yiinet!"ti kurahn am!
Koca Hindistan bõyle üçe aynlm. israil Filistin'e bõyle konu~­
lanm. Uzak Asya bõyle parçalanm. Peki neden bütün oyun-
lar Asya' da oynandl?
AFGANiST AN VE "BÜYÜK OYUN!" 125

Orta Asya'mn Ortasl!


Dünyaenerji kaynaklarmm dõrtte üçü Asya' da Bugün
dünya}'l yõnetenler bu nedenle Afganistan' da! Afganistan
Orta Asya' nm ortas1. Hindiku~ ve Karakurum daglannm zir-
velerinden Çin'i de, iran\ da, Rusya'}'l da, Hindistan\ da gõ-
rüyor...
ileriki zamanlarda eI konacak Orta As1'a petro!lerini
Hint Ok1'anusu'na ula~tlrmamn 1'ol1anm arlyOr. Bu 1'01 Af-
ganistan'la Pakistan'm ortasmdan geçi1'or. O nedenle Sllur
bolgelerindeki a~iretlerin ya~adlgl topraklar ve o bõlgelerdeki
is1'anlar büyük onem ta~lyor.
Daha somut anlamak için Pentagon dam~manl Stratfor
dü~ünce merkezinin 1'a}'lnlamgl haritadaki duruma bir baka-
hm.
Pakistan topraklarl üçte bir oranmda küçülmü~. Afganis-
tan, Pa\rjstan'm kuze1' b61gelerine el ko1'mu~. Güne1'de iran

':,~"<', i
_-"-:. =.......:..c.:~,- J
Stratjor'un di4/edif,i "Bo" Yut" hari taSi
126 HANGi DÜNYA DÜZENi?

ve Pakistan topraklan üzerine bir Belucistan kondurulmu~!


Hint Okyanusu'na açlian bir yeni devlet ortaya ç!l(Jvermi~.
Oyun çok cepheli ve Orta Asya dünya devlerinin yine he-
defi! Bu hedefler çerçevesinde SOn zamanlarda epey yol kate-
dildi.
Mart 2009' da Lahey' de yaplian Afganistan zirvesinde,
Amerikan yõnetími yedi ylihk i~galin ba~ans1ZhiPm, kendi-
nin koltuga oturttugu ba~kan Hamid Karzai'ye yükledi...
Afganistan' da merkezi hükümet yerine yerel yõnetimlere
daha çok destek verilmesi gündeme geldi. Afganistan' dala 34
bõlge vahsi güçlendirilecekti.
Obama'mn Afgan stratejisindeki "ak!lh güç" burada dev-
reye girecekti. Kabil dl9ml kontrol edemeyen merkezi hükü-
met yerine yerel yi:inetimler destekienerek güç kontrolü he-
deflenmi 9ti...

Yõnetim Batl'ya Bagh!


2009 yazmda Afganistan seçime gitti. Afgan halkJ ate9 al-
tmda, demokIasi oyunu oynadl; ma.l:tsuscuktan oy attl. Seçim
sürecinde merkezi hükümete kar$1 alternatifler ortaya koyu.!-
du, yerel güçlere gõz kirplldl.
Alnerikan istihparatlDll1 onelmi isilnlerinden Afgan asll-
h Zalmay Khalilzad'm adl, gelecekteki Afgan lideri olarak or-
tada dola$tmld1. Karzai l<abinesinde Bati'ya sadLK ve itaatkâr
isimler óne Çl.ka.nldt. Ama pazarhkiar yeni bir liderle sonuç-
lanmadt. En azmdan $imdilik. Karzai seçim sonrasmda da ye-
rinde kalma}~ becerdi. Ha o ha ba$kasl, Afganistan'da kabi-
neler nzun zamandtr Batl' dan atamah!
Karzai kabinesinin büyük çogunlugu Bal! egitimli.
Aralarmda Dünya Bankasl rahlesinden geçmi 9 olanlar, bir
dónem IMF' de Çall9rm9 olanlar var. Çogunlugu Almanya ve-
ya Amerika' da master yapml~. Hepsi çokzengin!
AFGANiST AN VE "BÜYÜK OYUN!" 127

Kabinenin internet sitesi "Amerika'mn stratejik ortag1


Afganistan" ibaresiyle aç.hyor.
Karzai'nin Bush'la kolkola fotografI altmdaki yaZlda ~u
sõzler okunuyor:
"Amerika Afgan halkma demokrasi hediye etti. Ya?amlarma
umut, güven ve refah, bart? getirdi ... !"
"Ban'ya samk ve itaatkâr" isimler arasmda, eski egitim ba-
kan. ve be~ aymr içi~leri bakanhg. yapan 40 ya~mdaki íngiltere
egitimli Muhammed Hanif Atmar dikkat çel>iyor.
Obama, Afganistan i~galini Amerikan halkma paketler-
ken arttk EI Kaide + T aliban bahanesinin tutmayacag.nm far-
kmda... "Afganistan'a demokrasi!" ~ian yeni dõneme dam-
ga vuracak
Amerikan d.~ politikasmda yeni bir merkez doguyor. ..
Afganistan Yeni Dünya Düzeni' nin kalbine oturuyor.
Ve lüm bunlar olurken Obama, Türkiye'de Amerika'mn
islam dünyas1yla asIa sava~mayacagm. dile getiriyor.
Akh evve1 gençlerden biri soruyor:
"Peki Amerika Afganistan 'da ne yaplyor?"
Cevap haz1r, Obama bu gibi sorularm sorulacagml bili-
yor:
"jktidar mekanizmasl hantaldtr. Dümelli hemen k1ramaz-
SIfl.lZ ... «diyor.

Ardmdan 2011'e kadar Afganistan'da asker sa)'lsmm ikiye


katlanacagl bi1gisi geliyor.
Bu, dümene hiç dokunmadan bodoslama deva.m etme an-
lam1 ta~lyor!

'Afganistan Kazanacak!
170 )'11 õnce, 1839' da ingiliz askeri Hindistan'la yetinme-
yip Afganistan' a girdi. Kabil i~gal edi1di. Kukla bir emir ba~a
geçirildi. Halk i~gale kaq1 direndi.
128 HANG! DÜNYA DüZEN!?

Üç YII süren sava~m sonunda 16 bin ki~ilik ingiliz ordu-


sundan, geriye kimse kalmarm~li. ingilizIerin Mganistan ta-
rihini anlatan kitaplanndan birinde yaghboya bir tablo gar-
mü~tüm. Topa! bir at üzerinde Kabil' den Cela!abad'a kaçma-
ya çah~an bir ingiliz askerini tasvir ediyordu. Bu asker ingiliz
yenilgisinin tek gargü tanlgl olarak tarihe geçiyordu.
Ve bu sahne 170 yI! içinde birkaç kez lekrar ediyordu ...
1989' da, Sovyetler Mganislan' dan çekiliyor ve ardmdan koca
SSCB tarihe karl~lyordu.
Baka!lm tarih bu kez i~ga!cilere ne kadar zaman biçecek?
Atatürk'ün mültefiki Mganistan eriyip parça!ara ffil bólüne-
cek, yoksa her ~eye ragmen Bali'ya bir kez daha haddini mi
bildlrecek!
YENÍ DUNYA DUZENÍ
VE AKTORLERÍ
"Yeni Dünya Memurlarl."
Kemal Dervi~!
Gizli Orgütler ve Küresel Memurlar
« .
En Karh I~ : Sava~! "
Bahaneler Yarat1l1r!
Uyku ílaçlar1 ve Küresel Planlar
Piramit ve Redef

HDD9
Yeni Dünya Düzeni
ve Aktorleri

6 Mayts 2009 programmdan

Yeni Dünya Düzeni! Bu kavram Banh liderlerin, dünya-


nm efendiligine soyunan çokuluslu ~irket yõneticilerinin,
NATO liderlerinin, Birle~mi~ Milletler genel sekreterlerinin
aijJ.zlarmdan dü~müyor... Slk sIk Yeni Dünya Düzeni'nde ye-
ni bir a~amada olduklarlm beyan ediyorlar. Dünyayl saran
bir agm temsi1cileri gibiler. Sõzbirligi etmi~ler. Hepsi aym õr-
gütün üyesi, yanda~lan hep aym ki~iler, hedef!eri aym ü1ke-
ler... Sava~larm da, dünya ticaretinin de, ban~ heyetlerinin
de, medyanm da iplerini onlar çeki~tirmekteler.
Nedir bu Yeni Dünya Düzeni? Bu düzeni hedef!eyenler
kirnler? Yeni bir Hitler mi õzlemekteler? Malum, onun slo-
gam da yeni nizamdi! Yeni bir düuya düzeninde Türkiye'nin
yeri nerede?
Yeni dünya düzenciler! Gizli õrgütler ve gizli hedef!er...
Ve onlann planlarl çerçevesinde ezilen bizler. ..

Son y:tllarda haberlerde, i~yerlerinde, üuiversitelerde, kon-


feranslarda kulagl nrmalayan içi bo~ kavramlar havada uçu-
132 HANGí DÜNYA DÜZEN1?

~uyor. .. Kavramlar "aç!llm" diyor, "degi~im!" diyor, "diya-


log" diyor, "terõrle savaf diyor, "küresel ekonomi" diyor,
"demokrasi" diyor. ..

Bunlar beyninize kazmana kadar televizyonlardan, radyo-


lardan basmdan servis ediliyor!
Bu sõzcükler Yeni Dünya Düzeni'nin terminolojisidir!
Emperyalizmin yeni dili dir!
Dünyanm kõ~e ba~lanm tutan kerliferli adan!lar, ekran-
lardan, man~etlerden bizi Mganistan ve lrak'taki terõrle kor-
kuttular. Sonra o ülkelere ordularllll yollad!lar. Bugüne ka-
dar gõrülmemi~ bir !GYlma imza attIiar. Bir kez daha büyük
paralar kazandIiar.
~imdi, tarih boyunca oynadikIarl bir oyun daha ekranlan
kapladl ... Bir kriz yaratlIlar, kapitalizm krizsiz olamazdl!
Amerika Eski DI~i~leri Bakam ve CFR'nin en õnemli gõ-
revlilerinden biri Henry Kissinger... ~ubat 2009' da verdigi

CFR 'nin duayeni Henry Kissinger


YENi DüNYA DüZENi VE AKTORLERi 133

bir roportajda "Kriz var evet, ama 1945'te de vardl, " diyordu.
"O zamanki kriz, bize bir firsat yarattl. Krizin içinden NATO
Çlktl. Fmatlar her zaman krizlerden dogarlar!"
Kissinger, krizde fusat gorüyordu. Dünya halklanm yere
vuran kriz, o ve aym kulüpten olanlar için bir nrsat kaplSI!
0, Yeni Dünya Düzeni'ni hedefleyenlerden biri. 60 yilchr
politikanm içinde ve emperyal amaçlar güden orgütlerin zir-
vesinde. Diyor ki:
"Dünyayl kendi felsefemize getirmek için biraz daha zama-
na ihtiyaç var. Globalizm kazanacaktlr. Bakm terar smlr tam-
mlyor! Ekonomi de ayle! Kriz de! Tarihin bu di5neminde tüm
ülkeler kendi çlkarlanm uluslararasl Çlkarlarla aym yariingeye
sokmaya çallíma11!"
Ne anhyoruz? Teror var ve yaY'hyor. .. Mücadele için tek
°
bir yol var, küresel olmak! nasil olacak? illuslararasl Çlkar-
lara uygun davranarak! Peki uluslararasl çlkarlar kimin çlkar-
larl? Bu çlkarlan temsil edenler kimler? Uluslararasl çlkarlar
kime hizmet ederler? illuslarm arasmda ve k!lcal damarlarm-
da dolapn çok uluslu ~irketlere mE

"Yeni Dünya Memurlan"


i~e uluslararasl ki~iliklerle ba~layalml... Dünyamn ko-
~e b~lannda yer alan ki~iliklere bir bak!n. Yillarchr hep aym
isimlerin degi~ik pozisyonlarda boy gosterdiklerini fark ede-
ceksiniz. ° anl~ilmaz sozcükleri beynimize zerk eden kü-
resel karakterler onlarchr. Bir gün petrol i~indelerdir, soma
cumhurb~kam olurlar derken siyasi arabulucu olarak kar~l­
mza çlkarlar. ..
Mesela Condolezza Rice, Chevron petrol ~irketinden ge-
lir, Amerika'nm Dl~i~leri BakanllÍÍ'na yükselir. Clinton -ki
Rockefeller evlilik dl~l oglu oldugu iddia edilir-, Arkansas
valiliginden Amerikan cumhurba~kanllgma gelmi~tir. Dick
134 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Cheney, petro! ve silah tüccarhgmdan gelip dev!eti yõnetmi$-


tir.
Zbigniew Brzezinski, bir dõnem Amerika'mn Ulusal
Güvenlik Konseyi danl$mamych. Amerika'mn en ünlü akade-
misyeniydi. ~imdi Obama'nm tüm sõy!emlerinin miman ...
Avru pa' ya bal>alnn ...
Mesela Tony Blair; bir iinceki ingiltere Ba$bakanl, bugün
Ortadogu Diirtlü Komisyonun ba$mda. Dõrtlü komisyon
bir anda Ortadogu'nun kaderi için ortada! Nereden orta-
ya firlach? Perde arkasmda kim!er var. Hangi uluslararasl Çl-
karlan kollamaktalar? Gazetelerde okuyup geçtigilniz bu ve
benzeri i:irgütler kimler tarafmdan yiinetilmekteler? Sorular
bun!ar!
Bernard Couchner, bir dónem Kosova' da Birle$mi$
Milletler Yüksek Komiseri, bugün Fransa Dl$i$leri Bakanl...
ingiltere Libera! Parti Ba$kam Paddy Ashdown, 2004'te
Birle$mi$ Milletler adma Bosna'mn krall! Bugün ingiltere'yi
Arnerika'ya baglayan zincirin en õnemli halkasl...

Kema! Dervi$!
Yakmdan tanldlg,mlz bir ba$kasl: Kemal Dervi$... Bir za-
man!ar Dünya Bankasl'ndaych...
Birden bire Türkiye' de Ekonomi Bakam ve siyasi deprem
yaratan ki$ilik olarak kar$lllllZa Çlktl. Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne havadan indi, lS günde "uluslararasl çikarlar" ge-
regi on!arca yasa çikardl, sonra kaY'p!ara kan$tl... 200S'te
Birlqmi$ Milletler Kalkmma Orgütü'nün b%ma getirildi.
~ilndi Amerikan politikasma yõn veren dÜ$ünce kurulu$u
Brookings Enstitüsü'nde. Brookings Enstitüsü, eski Dünya
Bankasl Ba$kam Wo!fensohn'un.denetiminde.
Yüzlerce õrnek Slralanabilir... Bu adarnlann hepsi aym
ku!übün üye!eri! A)'1ll õrgütün degi~ik katmanlannda yer ah-
YENi DÜNYA DÜZENi VE AKTORLERi 135

yorlar, aym efendiye taplmyorlar. Onlar küreselle~me diyen


emperyal bir õrgütün memurlandlrlar!

Gizli Orgütler ve Küresel Menurlar


Oular ve oular gibi olaular l. Dünya Sava~l sonrasmda giz-
li elit bir te~kilat olu~turdular.
ílk payla~lm sava9ml yapanlar Paris'te masaya oturdular.
YJ.l1919'du ...
Paris Ban~ Konferansl'nda dünya)'l yõnetmeye karar ve-
ren dev ~irketlerin sahipleri ve büyük dogal zengiuliklerin so-
mürücüleri çekirdek bir yapllanma)'l ortaya kay du.
Orgütün yiinünü çizecek olan adarn, Avrupa'mn en zen-
gini Lord Rothshields' di.
Dünya imparatorluguna soyunan bir aileydi Rothsc-
hild'ler. Güney Mrika madeuleri de ellerinin altmdaydl.
Rodezya'Yl, admi verecek kadar sõmüren Cecil Rhodes da
adamlanydl ...
Avrupa demiryollarl da oulannch. Amerika da bankacIhk
sektõrüne ei koyan da oularch. Patla)'lcl yapan en büyük fab-
rikalar, tüm sava~ oyuncaklan da onlanndl. ..
Hedefleri tarih boyu diger istilaolardan farkslzch. Dünyaya
ei koymak istiyorlarch.
Paris Ban~ Konferans!'nda alman karar iki yll içinde 01-
gunla~t1rlldl. Dev ~irketler bir araya getirildi ve 1921'de
New York'ta Dl~ ili~kiler Konseyi CFR (Council on Foreign
Relations) kuruldu. 1927'de Amerika'nm en zengin adaml
Rockefeller de onlara katllch. Dünya)'l bir ag gibi saracaklar-
di.
Once, 1954'te Bilderberg, Avrupa alt orgütü olarak or-
taya çlktl. Bundan 20 )'lI soma 1973'te Amerika, Avrupa ve
japonya sermayesini birle~tiren Üçlü Komisyon (Triletaral
Commision) kervana kal!ldI.
136 HANGl DÜNYA DÜZENi?

"Perdenin arkasmdaki adam "; Brzezinski

Kurduklan õrgüt dünyanm her kõ§esine slzacak, Af-


rika'dan Asya'ya darbeler yapacak, i§galler gerçek1e§tirecekti.
Planlar sonucunda haIk1ar õlecek, §irketler büyüyecekti.
. Dünyayr ele geçirmeyi, dünya kaynak1anna hükmetme-
yi ve tek dünya devletini hedefIeyen bu kürese! elit 70 yrldlr
karar mekanizmalarryla oynuyor. Ulus devletlere kaql dar-
beler yaplyor. KontrgerilIa, Gladyo, terõr te§kilatlarl kuru-
yor. erA hapishaneleri in§a ediyor, adam kaçmyor, Afrika'yr
Ortadogu'yu kana buluyor.
Geçen yüzyrldan bugüne kadar, Dl§ iIi§kiIer Konseyi ya da
Bilderberg veya onlara yakm bir õrgütlenme içinde olmayan
hiç kimse etkiIi bir pozisyonda gõrülemiyor. Silah sanayicile-
ri de, petrol ~irketleri de, uyu§turucu ticareti de onlarm dene-
timinde. " Çok uluslu §irketlere ait beyaz e§yalar, yiyecek içe-
cek markalarl, deterjanlar, güzellik müstahzarlan her üIkede
uzun zamandrr kralllk i1an ediyor. Ülkelerin en krlcal darnar-
larma kadar giriyor. Çok uluslu hastaneler, çok uluslu okullar
onlarl takip ediyor, çok uluslu askeri teçhizat, uçaldar, araba-
lar, traktõrler sadece etrafuuza bir balan! Çok uluslu §irketler
her ülkeyi i§gal ediyor!
YENi DÜNYA DÜZENi VE AKTORLERi 137

"Dl~ ili~kiler Konseyi'nin yüzyIl ba~mdaki õnemli isimle-


rinden Pau1 Warburg "Her iey tek dünya devleti için!" diyor-
du. Siz "Her ~ey çok u1uslu ~irketlerin kan için," diye okuyun!
$õyle devarn ediyordu:
'Xim ne derse desin yakm gelecekte tek dünya devleti kuru-
lacakttr. Tek sorun bunun, uzlaimayla mt yoksa iigalle mi ola-
cagtdtr!"
Tek dünya devleti! Global dünya! Dünyaya gõz dikenle-
rin hedefi bu! Türn dünya zenginlikleri bir avuç elitin kont-
rolüne ginneli! Her birey denetlenrnek' ve çok u1uslu ~irketle­
rin çizdig; yolda kõlele~rnek! Ü1keler, devletler tarafmdan de-
gil küresel ~irketler tarafmdan yõnetilrneli!
Orgütün en 6nemli isimlerinden Barack Obarna'nm alal
hocasl, Amerika' daki adlyla perdenin arkasmdaki adarn
Zbigniew Brzezinski õzetliyor:
"Ulus devletlerin bagzmstzltk tantmt arttk degiiiyor! Uluslar-
arast tekeller ve bankalar kiiresel ekonomiyi yiinetiyorlar!"
Te~kilatm bir ba$ka õnernli üyesi David Rockefeller, bu
sõylern1n üzerine bir avuç urnut atJyor:
"Dünya devletini kurdugumuzda, diinya daha miikemmel
ve istikrarlt olacaktzr. Dünya bankerleri ve küresel elit, dünya
halklanm iizgürlüge kavuituracaklar!"
Arnerikah gazeteci )im Marrs anlatlyor:
"Globalistler, tek dünya devletini hedefliyorlar. Dünya tek
elden yonetilecek. Tek bír ordu olacak, tek merkezden yiineti-
len bir dünya ekonomisi olacak. Tek elden yiinetilen egitim ve
sagltk sistemi olacak. Ru genii anlamda kulaga hai bile gelebi-
lir ama iiin aslt iU ki, biz bu fikre gízlice aldattlarak itíliyoruz.
Ru gidiiín sonunda bir Hitler'le karit karitya kalmayacagtmt-
Zt kim siiyleyebíliri"
Yeni bir Hitler! Ve dünya)'l yõneten ~irketlerin kõleleri
halklar...
Herkesin izlendig;, dinlendig; ve kontrol edildigi bir dü-
138 HANGÍ DÜNYA DÜZENÍ?

zen... Ulus devletler yenne finans birimleri var. insanlar


mutlu ve 6zgür! Çünkü arttk dü~ünemiyorlar. i~te insanhgm
gelecegi için Dl~ iIi~kiler Konseyi'nin hayalleri bunlar...
Dünyanm k6~elerinde bu nedenle adamian va!'. Dünya
Bankasl'nm ba~mda, IlvlF'nin yanetiminde, NATO' da,
Birle~mi~ MiIletler' de konseyin seçtig;. adamlar! Rasmussen
dünDanimarkaBa~bakall!'ydI.BugünNATOGeneISekreteri...
Kendisi tabii ki, Dl~ Í!i~kiler Konseyi'nin kIdemli bir üyesi.
Bugün dünya bir kez daha krizin ve sava~lann aC!lany-
la sarsllIyor. Dl~ ili~kiler Konse)~'nin 6nemli isimlerinden
biri Samuel Huntington "Medeniyetler çatl~aeak!" diyor...
Dünyayl büyük bir satranç tahtasma benzetiyor ...
Medeniyetler deyince, bir tarafa bir avuç seçkini, abür ta-
rafa Avrasya'yl koyuyor.
Eir zamanlar dÜ9man komünizmdi! Sovyetler geytamn ta
kendisiydi! Sovyetlerin çakü~ünden sonra Bau'nm hedefine
zengin Íslam cografyasl oturdu.
Bugün bir Íslam dü~manl, Rasmussen, konsey karanyla
NATO'nun ba~ma geçiriliyor. Obama, "Afganistan Pakistan
ilk hedefimizdir!" diyor. Orta Asya'ya hücum ba~hyor.
Pentagon haritalannda parçalamm~ devletler var. Kon-
sey'in Onursal Ba~kam David Rockefeller balun ne diyor:
"Bugün dünyada 200 eivarmda o/an devlet sayzsl yakm gele-
eekte bine ÇlkacaktlT. Dünyada ulus devlellerin modaSl geçmi~­
lir. Gelecekle devletler, finans sektórü tarafindan idare edildi-
ginde dünyaya barlí ve huzur geleeektir... "
Planlanmn ilk a~amasmda Yugoslavya dagJt!ldl, bir ülke-
nin bagnndan sekiz ülke çtkar!ldI. ArdIndan Sovyetler çaktü.
Bu süreçte dünyaya 20' den fazla yeni ülke kat!ldl.
Osmanll Ímparatorlugu'nun içinden de 25 devlet Çlkml~­
tJ ...
Her payla~lm sava9' ardmdan haritalarda yeni devletler
. beliriyo!'. Ve her payla~lm sava9mdan sonra konsey üyeleri
YENl DÜNYA DÜZENl VE AKTORLERi 139

zenginle~iyor. l!. Dünya Sava~l'nda küresel elitin kazanCl ta-


van yapml~tl.

"En Kârh i~: Sava~!"


Nazi!erin en büyük destekçisi Almanya'run si!ah fabrikaSl
Farben' di. Sava$ta büyük kâr etti. Peki bu $irketin ortagl kim-
di? Rockefeller' e ai! Standart Oi! Company! Her iki $irket de
sava!m üzerinden zenginle~tL
II. Dünya SaVa!1 sonunda yüz binlerce insan hayatml kay-
bettL Ama biri!eri kaZanml!b. Rockefeller sava!m sonunda
yüzlerce milyon dolan kasasma at11U$ti. Sava! Amerika'ya 30
milyar dolara mal oldu. Bu para D19 lli$ldler Konseyi'nin de-
netimindeki Amerikan Merkez Bankasl'ndan borç almal'ak
harcaneh. Amerikan Merkez Bankasl bir $irketti. En tepede-
kilel' Dl$ ili$kilel' Konseyi üyeleriydL Hel' bir dolardan büyük
kâl' etmekteydiler. Amerikan bankaClhk sistemi e!i!tir tefeci-
likti. Sava!larda en çok onlar kazandl!
. Sava! sll'asmda New York'tald bazl bankalar kat be kat bü-
yüdüler. Onlar Nazilerin paralanru akhyorlareh. Bu banka-
lardan birinin ba~ll1da Preston Bush admda bir adam var-
d!. Sava!tan o da çok karh çiktl. Daha sonra oglu ve tomnu
da onun izinden gidecek servetlerine servet katacaklareh ...
Tüm Bush sülalesi, CFR ve kafatasl ve kemikler olanik bilinen
Irkçl gizli iirgütlerin üyesiydi!er.
Tomn Bush 200 l' de, ildz kuleleri bahane ederek Àfganistan
ve lrak't kana bulayacak, milyonlarca dolara ei koyacaktl.
Sava!lar çok kârhydl!!!

Bahaneler YaratJhr!
Sava!lar için geni! kitleleri ikna edecek bal1aneler laznn-
eh. ilk dünya sava!ll1da bir Amer1kan gemisi feda edilmi!, ge-
140 HANGi DüNYA DÜZENi?

rekli bahane yaratIlnu~tl. l!. Dünya Sava~!'na girebilmek için


Amerika, Pearl Harbour'm senaryosunu 6nceden yazml~tI ...
Vietnam'a girerken bahane Amerikan gemilerine saldmy-
d!. Ama daha sonra bu yalaniandl.
Ortadogu ve Orta Asya'ya girmek için de bir bahane la-
zlmdl ve "yeni dünyacIlar" 11 Eylül bahanesini ellerindeki
medya çarkIyla halka sahneledi ...
$imdi size "Uyan Amerika" adh belgesel bir filmden bir
b6lüm aktaracaglm.
Belgeselde fihn yõnetIneni Aaron Russo ile yapIlan bir te-
lefon riiportajma yer veriliyor.
Russo, Rockefeller ailesinden Nicholas'la yakIn dost...
Aralannda geçen ve dostluklarml bitiren tüyler ürpertici bir
konu~maY' ~6yle aktanyor:
Tarih KaSlm2000. Yani 11 Eylülden 11 ay6nce:
"Eir gece beni aradl ve 'bir ~ey/er o/acak' dedi. A!ganistan'a
girecegiz, Hazar'dan baru halll geçirecegiz, Irak'a gireceg;z, pet-
ro/e kavu~acaglz, oraya konuí/anacaglz.
Venezüella'ya gireceg;z... "diye devam etti.

Aaron Russo ve Nicholas Rockefeller


YENÍ DüNYA DüZENÍ VE AKTORLERÍ 141

"Sóylediklerinden ilk ikisi gerçekleiti... Bana gülerek 'Ora-


lara híç bulamayacaglmlz birilerini aramaya gidecegiz... ' di-
yordu. 'Terórle sava{ lafim tekrarllyordu. 'Malu m ' diyordu,
'Terórle savai' k(mse kazanamaz'. Ama bu bahane sana çok iey
için imkân verir... !' gülüyordu.
'Nasil herkesi bu kadar saçma bir bahaneye ikna edebilirsin
ki!' diye sordum.
'Medyayla!' dedi. 'Unutma bir ieyi çok tekrarlarsan herkes
inamr!'... diye ekledi'. "
II Eylül ~okundan sonra dünyanm her tarafmda onlar-
ca bilim adaffil bu anla~llmaz ola}'! anlamaya çall~tJ.lar. Kimse
anlayamam... Amerikah ara~tJrmac!lara gore, medya, II
Eylül'ü paketledi ve Amerikan halkma sattJ.
Gerçek ve yalan birbirine karl~ml~tl ve ikiz kulelerle ilgili
tüm deliller karart!lffil~tJ. Oyle ki, New York Belediye Ba~kanl
Giuliani, deliller ara~tmlmadan binalardan geride kalan her
~eyi ortadan kalmrml~tJ. Olay yerinde inceleme yap!lmasma
imkân tanmmaffil~tJ. Bir olay oldu bitti! Sonuç mu?
Amerikan ordusu Afganistan' da ve Irak'taym!

Uyku ilaçlarl ve Küresel Planlar


EI Kaide ve Usame bin Ladin, Rockefeller'in de dedigi gi-
bi hiç bulunamadl. Medya insanlann beynine "EI Kaide,
Taliban, Teror, Savaf kelimelerini kaZlm. ~imdi korku var-
dI... Yeni teror yasalarl vardl, fa~izan bask!lar varm.
Amm amm ilerleyen senaryoya gore, büyiik kriz kaplday-
d!. Kriz küresel elite firsatlar kaplsl açacaktJ.
Dünyada boyun egmeyen uluslar vardl, kriz bu ulusla-
n yola getirecekti... Rockefeller' e gore Yeni Dünya Düzeni,
topyekím bir degi~irnle gelecek, küresel la;iz bu degi~irni te-
tikleyecekti! 1994'te ~oyle diyordu:
"Küresel bir degiiimin eiigindeyiz! Beklentimiz tam zama-
142 HANGi DÜNYA DüZENi?

nmda gelecek bir bunaltmdtr. Uluslar Yeni Dünya Düzenini o


mman mecburen kabul edeceklerdir!"
Küresel güç odaklan i$te aÇ1kça s6ylüyor1ar. Halk on1an
duyuyor mu? Mümkün degil ... On1ar medyayla uyutuluyor-
lar. Bun1arm farkmdan olan aydm1ar susturuluyor, baskt altJ-
na aluuyor korkutuluyor1ar!!!
Yeni Dünya Düzeni'ni hedef1eyen1er bir pirarnidin en te-
pestndekiler. ~eytani planlarml herkesin yararma g6rünecek
$ek1e getirip ambalajhyorlar. Medya televizyon, radyo ve ga-
zetelerin denetimini ellerinde tutuyor1ar. Baktn Amerika' da,
Avrupa' da yüzlerce televizyon kanall var. Küçük bir ara$-
tJrma hemen hepsinin be$-altJ aileye ait oldugunu kanJtlar.
Ístenilen bilgiler, istenilen 6lçüde halka gider.
Halk onüne konu1an yemegi yer! Bir nevi transa geçer.
Günün büyük b6lümünde yukandan kendisi içtn seçilen be-
yin uYU$turma prograru1<LTIyla oyalanlp yataga gider. Rir ya-
runda korku, açhk ve i$sizlik nõbet tutrnaktadu. Rir yarunda
renkli kâfl1tlar, balon1ar, oynayan ayIlar ve çlplak ktzlar var.
Yukarldakiler müsterih olsun1ar, a$agldakiler dertn bir uyku-
dalar...

Piramit ve Hedef
ingiliz gazeteci David leke dünya)'l yõneten1erin õrgüt $e-
masml $õyle anlatJyor:
"Dünyayt yiinetenler bir píramít iirgütlenme íçindeler. Her.
kuruluíun en üstünde her íeyi bilen, neyin hedeflendiginden
haberdar az saytda kiíi var. Píramit ~agl dogru geniílerken he-
defi bilenler azallyor... Herkes aynt hedefe hizmet ediyor ama
neye hízmet eUigíni bilmiyar. erA buna 'campartmentalíza-
tian biilümlenme diyar. Herkes üzerine dÜíen rolü aynuyar.
Masanlan dÜíünün. Büyük bir çagunlugu ilk üç derecede ka-
M/ar. Sanraki 30 derece ve onun da üzerindeki, illuminati (ay-
YENi DüNYA DüZENi VE AKTORLERl 143

dmlanmtílar) denen 13 derecenin yanma bile yaklaíamazlar.


Tüm kuruluí1ur da benzer biçimde çaltW. Bir bankuyt düíÜ-
nün. Banka memuresi, btrakm bankanm yonetim kurulunu, o
íubenin müdürünün hedejIerinden bile habersizdir. Ama o he-
defler dahilinde·çaltítr. istihbarat kurumlan, küresel hasln ku-
ruluílarz, çok uluslu íirketler de aym biçimde çal/ílrlar. Síyasete
bakm. Medya mensuplan dünya politika sahnesíndeki siyasile-
rin peíínden kOíar ve síyasiler, sanki olaylar üzerinde yaptmm-
lan vanntí ve son sozü soylüyorlanmí havasmda onlara demeç-
ler verirler. Cumhurbaíkanlan, baíbakanlar kameralarm mik-
rofonlarm karílsmda güç sahíbiymiíler gíbi açlklamalar yapar-
lar. Oysa arkalarmda baíkalan vardtr. Asia gorünmeyen güçle-
rin kuklasl gíbidirler. "
Merkezi bir güç oda~ küresel ekonomiyi, siyaseti, ~irket­
leri, medyaY1 elinde tutuyor.
Bizi bilgilendirmekle sorumlu olan medyaya bir bakm.
Onlardan ne duyuyorsunuz? Kõ~e ba~lanru kapnn~ olanlar,
kendilerine verilen bilgileri verildigi kadar halkla payla~lyor­
lar...
i~te gõrdünüz, Obama geldi konu~tu, ekranlara Çlktl, esp-
riler yaptl... iltifatlar etti ve gitti. Ne biliyorsunuz? Perde ar-
kasmda nelerin pazarhgl yaptlch? Eger bir gazeteci bunlarl
ara~t1rsa ve ortaya koysa hangi medya organmda yer bula-
bilirdi?
Gazeteciler yüzeysel bilgileri halka iletti. Çokuluslu ~irket­
lerin ta~eronlan olan patronlarlrun izin verdigi kadanyla bil-
giyi size iletti. O bílgi, bilgi bile degildi, reklamlardJ. Bir ürü-
nün sat1~lydl!...
Ürün bapnyla sattldl. Halk seyretti. Siyahiligiyle, giyi-
miyle, konu~maslyla Arutkabir defterine yazdlgl "Yurtta
Sulh Cihanda Sulh" sõzleriyle ilgilendi. AY1ll anda Afganistan
-Pakistan smm onlarca kez bombaland!. Irak'ta hayata õlüm
kan~tJ.
144 HANGl DÜNYA DÜZEN1?

ineidik ve Trabzon'a Amerikan üsleri konusu masaya ya-


tmldJ. izmir Uda'da bir hareket var. Napo!i'deki NATO üs-
sünün Uda'ya ta$uuyor oldugundan soz ediyor birileri.
HaIk bunlardan ne kadar haberdar? Ekranlardan, gazete
man$etlerinden ba$ka sesler yükse!ir. Halka sadece Hollywood
yap!mlar! ve Hollywood tarz! haber izletilir.
Gençler, satanist bir müzik grubunun pe$inden gider.
Fare!i koy için birçok kavalC! vardJr. Hepsi küresel gücün ya-
nmdadlflar. Tüm dünya ekranlarmda ev kadmlarma aym tip
diziler seyrettirilir, yar!$malar aymla$!r... Soyle$ilere hep ay-
m ki$iler çagnhr. Konular hep aymdlf. Siyaset çignenmi$ sa-
k1zdJr. Programl.\lf, kimse bir $ey bilmesin-diye yap!hr!!!
Küresel elit üçüncü bin ylida dünya)'l oyun alamna çe-
virmek istiyor. Tükenen kaynaklara ei ko,ymak, ulus devlet-
leri za)'lflatmak, halklan robotl~tJrmak; tek dilli, tek dinli,
tek ordulu, tek medyah bir dünya devleti yaratJnak. Bunu biz
degil onlar soylüyor. icraatlan eiddi olduklanm gosteriyor.
Ama hesaba katmadlklan bir $ey var... Her $ey z!ddJm içinde
ta$lr. Bask1 altmdaki halk daha çabuk uyanrr. Bugün yaygm
kitle hipnoz araçlanna ragmen bask1 altJnda kalan1arm diren-
ei artJyor. Yeni sava$lardan yeni bir krizden medet uman1ar,
insanca bir ya$aIn olabilecegini bilenlerin aydmhk bak1$lany-
la kar$l kar$lyalar...

Faydalanilan Kaynaklar
Hangi Küreselle$me, Attilâ ilhan
SívilOrümcegin Agmda, Mustafa Yildmm
DZ$ ilí$kiler Konseyí, Erol Bilbilik
Derin Dünya Devletí, Atilla Akar
Okura. Son S6z

Bu kitap gençler için haZlrland1. Hani bilgiyi hap gibi yut - .


mak isteyen, kitap okuma ah~kanhgt 70 yIihk politika!arla
yok edilen karde~lerime, okumaya ara~trrmaya ba~langlç 01-
sun, heves ~ilasm umuduyla ART (Avrasya TV) de yaymla-
nan Dünya Düzeni programml kitapla~tJ[(hk.
Hangi Dünya Düzeni? ile Arnerika'nm ortaya attJgt "Yeni
Dünya Düzeni" tamnnm sorgulamaya çall~tJk Giiriilüyor ki,
küresel masonik çetenin ''Yeni Dünya Düzeni" olarak tanlm-
ladlgt düzen, aslmda çokuluslu ~irketlerin ula~mak istedigi
dünya diktatoryasldlr!
Bu. çete son 70 yilda amaçladlgl yolda iinemli arumlar at-
tl... Ashnda hep aym metodu uyguladilar ve o metoda "de-
mokrasi" aruru taktJlar ...
Once hedef ülkelerin b~ma kendi adamlarlÍll getiriyorlar,
ya da b~taki adanIian kendi adamlan yaplyorlar. Zaman\a
siyasete ve ekonomiye hâkim oluyorlar. üikelerin tüm sa-
nayisine ve doga! kaynakiarma ei koyuyor\ar. Ça!l~an nüfu-
su i~siz brralayor, lumpen (ba~lbozuk) bir nüfus yaratJyorlar.
Tanm ve sanayi yok edilirken sesleri ç!lcmasm diye sendika!
iirgütlenmeyi bastmyor, satm a!lyor, sarartJyor, yerine Sivil
Toplum Orgütü denen olu~unIiarl yüceltiyorlar.
HDDIO
146 HANGi DÜNYA DÜZENi?

Güya õrgütlü ama sesi çIkamayan i~çi smili., giderek i~siz


slmfa dõnü~ürken, sivil aglar õrülüyor ve iane/sadaka kültürü
toplumda yayiliyor. Gençlik, kadm ve çevre õrgütleri Ue sanat
faa1iyetleri sivil agm ya)'llmasl için kullanlhyor.
Gençlik õrgütleri, çokuluslu ~irketler için kendi toplumu-
nun casuslugunu yaplyor. Kariyer, Liderlik, Guruluk filan
derken BatI'ya merakh gençler dev~irilip kendi ülkeleri a1ey-
hine i~e konuluyor.
Kadm õrgütleri "Ozgür kadm" ~ianyla ortaya çIiap hem
aileyi bozuyor, hem kendi toplumnnda etnik /bõlgesel bõlü-
cü1ügün õncüsü oluyor.
çevre õrgütleri, Amerika11 liderlerin ba~kanlIk ettigi olu-
~urrIiarda güya Türkiye'nin çevre haklarml savunurken, kü-
resel çetenin degirmenine su ta~lyorlar.
Yeni Dünya Düzenciler yani emperya1istler, her ülkede
ozellikle gençleri ve kadmlarl hedefliyor1ar. ..
Gençler yabanel dille egitim yapan kolejlerde, sonra üni-
versitede Erasmus aglarmda debeleniyorlar. i~sizligin ko! gez-
digi üikede, Avrupa ve Amerikan rüya1anyla dolduru1mu$
genç beyinler, BatIil valof ve enstitüleree fonlamp içi bO$a1tIi-
m!~ robotlara dÕnü9türülüyor!ar.
ArtIk BatJ ne istiyorsa onn savunmaya hazlrlar! Tüm "açl-
hrrIiara" ba$ sa11amaya...
"Ermenileri katlettik Ozür dilemeliyiz. Bu vicdan boreu,"
der!er, "Türkler Kürt fazla11g1 ezdi, haklarml gasp etli," derler,
"Klbns slrtnUlzda kambur. Avrupah ohna1< için KKTC'den
kurtulma11, tek K,bns', savunma11)Tlz!" derler.
Sokaklarda her gün terõrizmin propagandasl yaptmllr.
Ba!!' nm ma~a1armll1 dagdan verdigi emirJe orta11g1 yalop )Tl-
karlar, kendi insanlànm açhga, yokluga, 61üme màhküm
ederler. Ve birileri buna "Demokratik açIilm" der! ...
i~te tüm bu ~artlar a1tll1da Türk Gençligi vazifesini da11a
da iyi bilmelidir. NUTUK'u bir dàha okuma11, kar~lSll1a çIkan-
OKURASONSOZ 147

lann hedeflerini apaÇIk gõrebilecek ~ekilde kendini bilgilen-


dirmelidir. Kimin ne oldugunu anlamak için biraz daha ara~­
l!rmah, güzel vaatlerle kar~iSlna çIkanlann çokuluslu ~irket­
lerle ili~kisine bir bakmahdlr!
Sevgili karde~im! Seni tuzaga dü~ürmelerine izin verme.
Vereceklerinden çok alacaklarl vardlr onlarm. Once ruhvna
el koyarlar, kimligine, emegine ... Ne kadar il'i kõle olursan
01 fark etmez. i~lerine yararu.gm sürece varsm! ilk i~ten at!la-
cak olansm. Ama bu millet bu bayrak bu vatan senin! Bilgin
bereketlenecek; emegin uranyum, altm, petrolle geri dõne-
cek, fabrikalarm saat gibi çah~acak ve milletin tok ve mutlu
olacakl!r! ... Sen bu yolun yolcusu 01, bil ki gerçek zenginlik,
mutlwuk ve bereket seni mutlaka bwacakttr.
Dizin

l. Wnya Sav"'l, 74,135 95,96,97,98,99,100,101,102,


11.Wnya Savajl, 27,38,58,139, 104, 105, 108,114, 115, 117,
140 121,122,123,124,126,127,
li jean Pau!, 63 132,133,134,135,137,139,
III. Enternasyonal,76 140,142,145
Amerikall, 12, 25, 30, 39,40, 41,
Abramowitz, Morton, 82, 84 42,44,55,57,82,99,101,104,
AB Uyum Yasalan, 13 105,120,122,137,141,146
Adana,79 Amerikan KU/atmasl, 51
Afganistan, 20, 24,25, 37,43, 65, Amerikan yardlml, 41
72,95,97,99,105,108,111, Anadolu ihtilali, 51
113,114,115,116,117,118, Anl,",a, 38, 84,95,100
119,120,121,122,123,125, Annan. Kofi, 107
126,127,128,132,139,140, Arabistan, 43, 75, 79
141,143 Arjantin, 56
Agamemnon (Z1fhh), 76 Arkansas, 133
Akar, Atilla, 144 Arnavutluk. 45
Akdeniz,24 ART (Avrasya TV), 145
Aksiyon, 82 ASALA,88
Albaylar CuntaS1, 62 Ashdown, Paddy, 134
Ailende, Salvador, 62, 63 Asya, 10,45, 46, 51, 55, 57, 65, 76,
Almanya, 65, 84,126,139 80,83,89,95,99,115,123,124,
Amerika (ABD), 9,10,17,19,20, 125,136
21,22,24,25,27,29,31,33,35, Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, 9,
36, 37,38,39,40,41,42,43,44, 10,11,40,41,42,51,67,77,80,
46,47,48,49,50,51,58,59,62, 89,90,99,100,101,104,111,
63,64,66,67,68,71,72,73,74, 113,118,119,120,128
75,76,81,83,84,88,91,93,94, Atlantik, 9, 35
150 HANGi DÜNYA DÜZENi1

Atmar, Muhammed Hanif, 127 Bizans, 69, 84, 85


Avrupa Birligi (AB), 48-50, 65, Blair, Tony, 134
67,71,83,85-7,89,104,107 Bogazlar, 38, 39, 79
Axelrod, David, 21 Bogos Nubar Pa,a, 77, 83
Aydogan, Metin, 68, 76, 90 BOP,69,71
Bosna, 134
Babacan, Ali, 98 Bradley, Omar, 44
Bagdat,23 Breeht, Bertolt, 28
Bagram (cezaevi), 114 Brennan, John, 24
Baker (Dünya BankaSI ba~Ill), Brookings Enstitüsü, 47,134
41 Brzezinski, Zbígniew, 134,136,
Bartholomeos (Fener Rum Pat- 137
rigi), 84, 85 Bulgaristan, 45
Barto (Bizans Devlet Ba9kanl), Bush (Baba), 81,102,103
69,84 Bush, George W., 23, 24, 25, 26,
Barzani, 95, 96 55,64,91,96,99,100,102,104,
Batmln Deii Giimiegi, 109 107,]]6,127,139
Bau $eria, 24 Bush, Preston, 139
Bayar, Celàl, 102 Büyük Kürdistan, 97
BBC,68
BBC Today, lló Cain (senatõr), 42
Belçika, 60, 85 Castro, Fidel, 57,62
Beluci, 121 CBS, 27, 30
Beyaz Rusya, 38 Celalabad, 128
Beyaz Saray,20, 22, 23, 24, 56 Cengiz Han, 50
Biden, )oseph, 23, 24, 25, 36,116 CENTO,100
Bilbilik, Ero!, 37, 51,68,144 CFR, 40, 63, 89,124,132,135,
Bilderberg, 135,136 139
Bin Ladin, Usame, !14,123,l41 Chaplin, Charlie, 28
Birle,mi, Milleder (BM), 26,43, Cheney, Dick, 133
82,106,107,108,109,124, Chevron, 133
131,134,138 Chicago Jewish News, 21
Birle9mi9 Milletler Kalkmma Chomsky, Noarn, 20, 25
Orgütü, 134 Churehill, 38, 39
Bissel, Richard, 66 crA, 39, 47, 53, 55, 56, 57, 58, 59,
Bidis, E,ref, 82 60,61,62,63,64,65,66,67,84,
Bitmeyen Oyun, 68, 76,90 86,1 02, 122, 136,142
DiziN 151

Clinton, Bill, 21, 26, 56, 89,91, Dünya BankaSl, 26,41, 50, 89,
100,103,104,117,124,133 126,134,138
Clinton, Hillary, 72,117 Duplex Commitee, 75
Clooney, George, 28, 29, 30
CNN,25,86 Ecevit, Bü1ent, 46,104
Couchner, Bernard, 134 Ege, 76
Crovm, James, 21, 22 Egllmez, Cafer Tayyar, 43
Einstein, 28
Eisenhower (Amerikan Ba,kanl),
çagaptay, Soner, 48
30,45,46,91, I 00,1 OI, I 02,
Çeklç Güç, 74, 81,82,102
103
Çekoslovakya, 45
Ekim Devrimi, 75
Çerkez, 77
Ekvador,56
Çin, 24,25,37,59,114,115,125
ElHayat, 83
EI Kaide, 114,115,116,127,141
Dagpmar, Mehmet Ali, 111,119, Emanuel, Rahm, 23
120 EmanuUah Han, 119,121
DaiIy Telegraph, 82 emperyalizm, 19, 37,43, 50, 51,
Daruat Ferid, 78 101,108,121,132
Danimarka, 116,138 Endonezya, 62
Davutoglu, Ahmet, 99 Erasmus, 13, 67,146
Deger, Mehmet Emin, 7,45, 51 Erbil,122
Delta Foree, 83 Erdogan, Reeep Tayyip, 98,106,
Demirel, Süleyman, 46, 83, 86 107,108
Demokrat Parti (Türkiye), 21, Erenkõy, 122
41,43,103 Ermeni, Ermenistan, 10, 29, 38,
Den'n Diinya Devleti, 144 71,73,74,75,76,77,79,82,84,
Dervi" Kemal, 129,134 91,98,99,105,146
dinleraraSl diyalog, 80, 89,108 Esqu;re, 85, 86
DI, ili,kiler Konseyi, 25, 26,40, European Petroleum Company,
45,50,116,135,136,137,138, 74
139,144
Dogu Akdeniz, 35, 37, 76,98 Farben,139
Dogu Almanya, 45 Federal Almanya, 58
Domuzlar Kõrfezi, 62 Fener Rum Patrikhanesi, 10, 85
DuUe" Allen, 58, 59 Fener Patrigi, 10, 85
DuUes, F., 44 Ferik lUza Pa,a (topçu suba)'1), 78
152 HANGI DÜNYA DüZENí?

Filistin, 22,59, 75, 97,124 Hint Okyanusu, 115,125,126


Ford Vakfl, 47 Hitler,19,13I,137
Franlifurter A'Ugemeine, 83 Hlristiyan, 31,47,108
Fransa, 44,75,76, 79,101,134 Holbrooke, Richard, 24, 26,123,
Friedman, George, 47, 85 124
Fuller, Graham, 67, 88 Hollanda, 79
Hnllywood, 28,29,31,42,144
GAP, 80 Horasan, 113
Gates, Robert, 64,116 Hür Avrupa Radyosu, 58
Gaziantep. 79
Gazze, 21, 72,108,118 leke, David, 142
Giuliani,141 !ke, 100,102
Gladyo,136 IMF,26,40,68,104,107,109,
Globa!izm, 133 121,126,138
Grev, 64 lnternationa1 Press, 76
Guantanamo, 114 Irak, 23,24, 37,43, 71, 72, 74, 79,
Guatemala,57 81,95,96,97,108,132,139,
Gül, Abdullah, 95, 98, 99 140,141,143
Gulam, Kani, 66 ITT,63
Gülen, Fethullah, 88
Gfunrük Birligi, 69, 86 lIhan, AttUâ, 90,109,144
Güney Afrika, 135 lllinois,21
Güney Kore, 43 illuminati, 142
Gürsel, Gema!, 102 tmra!1,87
lncirlik, 43, 47, 82, 84,97,101,
HADEP,87 144
Haiti,57 IngUtere, 38,44, 59, 74,75, 76,
Handelsblat, 79 79,80,101,121,124,127,134
Hangi Atatürk, 90 lnõnü, lsmet, 41, 46
Hangi Küresell.,nie, 144 Iran,24,37,39,43,59,1I4,1I5,
Harbour, Pearl, 140 125
Harvard,21 lspanya, 107
Hayden (Genera!), 56 lspanyol Kültür Dernegi, 82
Hayfa,97 Israil,21,22,24,59,83,95,97,
Helms, Richard, 63 98,121,124
Henze, Paul, 86 lstanbul, 77, 78, 79, 84, 85, 86,94
Hindiku!, iI4,125 Ita!ya,44,60,79,120
DlzlN 153

lyi Geeeler, lyi Sans/ar, 27,29 Kürdistan. 10. 66. 73, 74, 75, 76,
lzmir, 44, 76,144 77,81,83,84,94,96,97,99
Kürt ~erif P~77,83
)effrey, )ames, 95, 96 Kuveyt,74
)ones, )ames, 24,116,117 Kuzey Amerika, 66
'ouma/ des Débat, 76 Kuzey At1antik, 36
Kuzey Irak, 82, 83
Kabil,116,119,120,121,122, Kuzey Klbns, 25
126,127,128
KADEK,83 Lahey, 117,126
Kapitülasyonlar, 79 Langley,59
Kapla, Robert D., 86 Latin Amerika, 55, 56, 57, 62
Karakurum, 125 Lawrenee (easus), 75, 76
Kargaburun,47 Laz,77
Karzai. Hamid. 126 Le Monde Dip/omatique, 26
Kayseri,29 Leopold,60
Kazakistan, 38 Lesser, Ian, 48, 49
Kazan, Elia, 29 Lord Curzon, 51,80,86, 89
Kennedy, )obn, 26 Lord Rothshields, 135
Kenya, 20, 87 Los Angeles, 66
Kbalilzad, Zalmay, 39,126 Lozan Antla~asl, 50
Kilikya, 75 Lumumba, Patriee, 53, 61
Kissinger, Henry, 26, 63,132,133 Lübnan,98,101,l08,118
Klbns, 25,46, 62, 71, 72, 88, 91, Lumumba,Patriee, 57, 61
98,105,107,146
Klrea, Co,kun, 82 Macar, Macaristan, 45, 59
KlrglZistan,31,38
Mae Kinnon,. Mark, 109
KKTC, 98,146 . Madam Mitterand, 87 .
Klutznick, Phillip, 21
Malatya,79
Kongo, 57, 60,.61
Mara~, 79
K~ntrgerilla, 60, 136
Marrs, Jim, 137
Kore, 33, 42, 118
Marshali Fonu, 47, 48, 49
Korkunç han, 50
mason, 40,142
Kosova, 117,134
MeCarthy, Joseph, 17, 27, 28, 29,
Kra! Faruk, 59
30,31
Küba, 57,62
Me Kiernan, David (general),
Kudüs, 21, 24
116
154 HANGl DÜNYA DÚZEN1?

Medeniyetler lttifakJ, 71, 80, 94; Nijerya,57


106,107,108 Nixon,63
Medeníyetler ittifakJ. Forumu,
105 Obama, Barack, 20, 21, 22, 24,
Medvedev,38 25,26,37,49,55,64,71,91,93,
Menderes, Adnan, 41,43,46,102 94,95,97,98,99, l 00,1 05, l 07,
Miami,42 113,114,115,116,120,123,
Mikvner, Abner, 21 124,126,127,134,137,143
Miller. Arthur, 28 Obama, Hüseyin, 94
Milli Egitim Reformu, 42 Obama, Michelle, 72
Milliyet, 86 Observer, 83
Minow, Martha, 21 Ocalan, Abdullah, 65, 87
Mitchell, George, 95 Oltadaki Bal!k Türkiye, 45, 51
Mondros Lirnam, 76 Oniki Adalar, 79
Mondros Mütarekesi, 76 Orbay, Rauf, 76, 77
Morgan,26 Orta Asya, 24, 35,37,39,57,97,
Moskova, 38,118 104,111,115,123,125,126,
Murrow, Edward, 27, 28. 29, 30, 138,140
31,32 Ortadogu, 10,11, 21, 32, 33,40,
Münih Güvenlik KonferaI1S1, 41,43,49,51,55,57,59,67,69,
24,36 71,74,88,95,97,99, l O1,102,
Musaddll<, 59 104,134,136,140
Müslüman, 44, 62. 88, 94,105, Osmanb Federasyonu, 47
11 1,114,115,117,118
Musul, 75, 79, 88 OzakmC1, Cengiz, 51, 90
Musul-Kerkük, 89 Ozal, Turgut, 81, 82,102,103
Ozbekistan, 38
Naci Kaptllil, 82
NATO, 24, 33, 35, 36,37,38,42, Pakistan, 20,24,43,121,122,
43,44,45,46,47,48,49,50,68, 123,125,126,138
84,95, l 00,103,1 04,1 07,1 09, Paley,30
111,113,116,117,124,131, Panetta, Leon, 55, 56
133,138,144 Paris, 78,121, 135
Naziler, 139 París Ban~ Konferansl, 77,135
New York, 25, 42,135,139,141 Partis, Mark, 48
New York Times, 66 Pentagon, 39,47, 66, 85,125,138
Nicholas,140 Perle, Richard, 41
DiziN 155

Pe,tun,121 Sivil Orümceg;n Agznda, 109,144


Petraeus, David, 24 Siyonist, 21, 22
Pinochet (genenil), 62, 63 Smlrlar Arasmda, 15
PKK, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, SogukSav,,>, 38, 39, 58,102
88,95 Stalin, j" 38, 39
Polonya, 45, 59, 63, 64, 65 SSCB,128
Standart Oil Company, 139
Raduloviç,~ilo,28 Stratfor, 33,47,66,85, 125
Rashid, Ahmed (gazeteci), 117 Suharto, 62
Rasmussen, 35, 36,116 Sukarno,62
IUfk1 Bey (Dr.), 119 Sullivan, Ed, 32
Rice, Condolezza, 133 Süreç,68
Robert College, 104 Suriye, 37, 43, 59, 75, 79, 98, 101
Robert Gates, 64
Robson, Paul, 28 ~eyh Sait, 88
Rockefeller, David, 25, 26,45, ~ili,62, 63
133,135,137,138,139,140, ~i,u, 77
141
Rockefeller, N elson /1.., 45,46 Tacikistan, 38
Rockefeller, Nicholas, 140 Tahran Konferansl, 38
Rodezya, 135 T alabani, 95, 96
Rodos,79 Taliban, 114,116, 122,123,127,
Romanya,45 141
Roosevelt, 38 Tarzi, Aziz, 121
Rothschild, 25,135 Tarzi, Pakize, 121
Russo, Aaron, 140 Tevf!k Pa,a (,adrazam), 77
Rusya, 31, 35, 37, 38,43, 57, 59, The New York Times Magazine,
74,75,86,97,98,115,125 86
Thornburg, ~ax Weston, 40, 41
Sadabad ,PaklI, 113 Timurlenk, 50
Saddam Hüseyin, 81 T ogliatti, 60
satanist,31,144 Trabzon,97, 105,144
Schaeffer, 35 Trans Katkasya, 98
Simpson, Christopher, 39 Truman, 27, 40, 58, 104
Sevr, 69, 71, 77, 79,84,86, 88 Türkiye, 10, 11,12, 13, 17,19,25,
Simpson, Christopher, 39 26,33,35,38,39,40,41,42,43,
Sivas,79 44,45,46,47,48,49,50,51,
156 HANG! DüNYA DüZEN!?

62.66.67.71.72.73.75.77.79. ·Welles, Orson, 28


80.81;82.83.84.85.86.87.88. VVojtyla. Karol. 63
89.91.93.94.95.96.97.98.99. VVolfensohn (eski Dünya Bankasl
100.101.102.103.104.105. Ba!kanl). 134
106.107.111.1 13.118.119.
120.121.127.131.134.146 Yahudi. 17.21. 22. 23. 40.45.47.
Türkiye'nin 5iyasi lntihan, 90 124
Yalta. 33. 38
Ukrayna.59 Yeni Dünya Düzeni.17.19. 25.
United States of/mca, 51 26.30.37.59.101.107.113,
Upshaw.D.• 50.100 127.129,131,132.133.141.
Urfa.79 142.145
Uda. 144 Yeni Osmanhclhk. 33.47, 90
Uyan Amerika. 140 Yeni Soguk Sava;; 109
Yetkin. Murat, 96
üçlü Komisyon. 135 Yrldmm. Mustafa. 109.144
YrldlZ Sarayr. 78
Vahdettin. 78
Yugoslavya. 11.12.57.138
Var!ova Paktl. 37. 45
Yunan. Yunanistan. 25. 62. 76.
Vatikan. 63.64. 85. 87
79.80.108
Venezüella. 37. 56.140

VVarburg.Paul.137 Zahn.59
VVashington Enslitüsü. 47,48 Zana. Leyla, 87
Washington Post. 66 Zapatero. José Luis, 107
HANGi A VRUPA?
Ball'nm, Türkiye'ye kendini nasIl da
açIkça anlatllglDl Avar'lD kalemiyle
gõrmek mürnkün ...
Ava[, TRT'de ilgiyle izlenen Smlrlar
Arasmda programmm Avrupa yolcu-
luklanru bu kitabmda toplaru.

SINIRLAR ARASINDA
BANUAVAR
Banu Avar,bu kitab!l!da Kajkasya 'da,
Onadogu'da ve Avrasya'da Türk izle-
rini anyor...

@
Rcm:<:i Kittlbcvl
AVRASYALIOLMAK
BANUAVAR.
Kafkaslar' dan Küba'ya ve Filistin' e
AVRASYAll- mazlum ülke g6zlemleri. ..

OtMAK Gazze, Ramallab, Nahcivan, Iskeçe ...


Dünyanm kriz b6lgeleri ve umuda
yelken açanlar bu kitapta ...
Banu Avar, okurlan "Avrasyah olma-
nm" anlamml ke~fe çaglnyor.

BANUAVAR
'BOL VE YUT!' Bab'nm llo(itik3lan bugíin de ayl1l:

Bat!'nm politikalan Ortadogu'da


israil devleti kurulurken de aymy-
dI, bugün Kafkaslar'da, BalkapJar'da,
Afrika ve Uzak Asya' da da aym...
Banu Avar bu bolgelerde yer alan !3
ülkede, "BoI ve Yut" ~ablonuna uy-
gun olarak, halklann nasil birbirine
kIrdlnldlgml, küffi-?U ülkelerin araSl-
na kamalanl1 nasIl sokuldugunu aÇlk-
hyor. ~Rem~j i