M

U

N m trong m i t ng tác gi a t li n và bi n,r ng ng p m n là m t sinh c nh có s c h p d n c bi t v kh n ng thích nghi và là ngu n tài nguyên thiên nhiên quý giá i v i ng i dân vùng ven bi n .R ng ng p m n không nh ng cung c p các lâm s n có giá tr nh than,c i,g ,ta nanh,th c ph m,d c ph m«mà còn là n i nuôi d ng và sinh s n c a nhi u lo i h i s n,chim n c,chim di c và m t s loài ng v t có ý ngh a kinh t l n.R ng ng p m n còn có tác d ng to l n trong vi c h n ch gió bão và sóng l n b o v b bi n,b sông, i u hòa khí h u,h n ch xói l ,m r ng di n tích bãi b i,h n ch s xâm nh p m n« Trong ph m vi ti u lu n này,chúng em xin trinh bày nh ng hi u bi t c a mình v ³ Vai trò c a r ng ng p m n trong quá trình phát tri n kinh t -xã h i và môi tr ng´.Do kh n ng c a chúng em còn h n ch cho nên bài ti u lu n này không th tránh kh i nh ng sai sót,kính mong cô giáo thông c m và góp ý thêm cho bài ti u lu n c a chúng em c hoàn thi n h n. Chúng em xin chân thành c m n!

1

5 H n ch xâm nh p m n 3.3 Cung c p n i c trú và sinh s n cho sinh v t 3.3 Phòng ch ng gió.Vi t Nam III.l ng 2 .2 Phân h y ch t th i 3. 16 II.m t ong«) 1.4 Cung c p lâm s n (g và s n ph m ngoài g ) 1.bão.2 B o v sinh thái ven bi n 2.1 Ch ng l i bi n ng i khí h u và i u hòa khí h u i dân ng 3.2 Cung c p d c ph m ng 1. nh ngh a 3 3 3 6 i v i quá trình phát tri n kinh t -xã h i và môi tr ng: 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 c bi n dâng 14 15 16 ng tr m tích.1 Cung c p th c ph m ( th y s n.Phân b và hi n tr ng r ng ng p m n 1.sóng th n.7 B o v cu c s ng 1.hút b i và ch ng ô nhi m 3.1 Duy trì tính a d ng sinh h c 2.n 3.4 Ch ng b c x m t tr i.Giá tr kinh t -xã h i: 1.Giá tr sinh thái 2.Giá tr môi tr 3.m r ng t li n.M CL C I.Th gi i 2.5 Cung c p sinh kh i và ch t dinh d 1.6 T o sinh k cho ng 1.3 Cung c p n ng l 1.Vai trò c a r ng ng p m n 1.8 Du l ch sinh tái và nghiên c u khoa h c 2.6 Ng n ch n xói mòn.

d c theo cá sông ngòi. nh ngh a: R ng ng p m n (RNM) là ki u r ng phát tri n trên vùng t l y. ven bi n. kênh r ch có n c l do th y tri u lên xu ng hang ngày. n .Phân b : Theo b n . ng p n c m n. II. Colombia.I. di n tích RNM l n nh t là khu v c Indonesia v i di n tích là 2000001 ± 3000000 ha. vùng c a sông. ti p theo là Châu Úc. Vi t Nam« v i di n tích là 1000001 ± 2000000 ha 3 .Th gi i a.Phân b và hi n tr ng r ng ng p m n 1. M .

Mexico. sau ó là Châu Phi. Phía b c gi i h n b i Nh t B n (31 22¶ N) và Bermuda (32 20¶N).8 ha so v i n m 1980. Australia. l nh i d ng Trong ó 5 qu c gia Indonesia. theo nghiên c u c a FAO (2006a) là khu v c có di n tích r ng b m t l n nh t th gi i. B c và trung M . 4 .RNM c gi i h n t v 30 N và 30 S. di n tích ó vào kho ng 6 tri u ha và 5 trong s 10 qu c gia có di n tích r ng b m t l n nh t trên toàn th gi i c ng c tìm th y khu v c này. a ph n c tìm th y Châu Á. Phía nam gi i h n b i New Zealand (38 03¶S) và Australia (38 45¶S) và b tây c a Nam Phi (32 59¶S) (theo Spalding. gi m i 18. Brazil chi m 45% t ng di n tích toàn th gi i và chi m 68% t ng di n tích RNM th gi i Ngu n: FAO B. Hi n tr ng Theo phân tích d li u hi n có. kho ng 15. Châu Á. RNM th ng m r ng v phía b bi n m phía ông c a Châu M và Châu Phi h n là v phía b bi n l nh phía tây. S khác bi t này xày ra do s phân b c a các dòng nong.8 ha RNM c ánh giá còn t n t i trên th gi i trong n m 2005. 1997). Nigeria.

04%) trong nh ng n m 1980 xu ng 10. chi m 20% t ng di n tích RNM th gi i. ch y u do chuy n i m c ích s d ng t trong giai o n 1980-1990. B c và Trung M và Châu Phi c ng góp ph n không nh v i di n tích b m t t ng ng là 690.000 và 510.700 ha/n m (-1.9 tri u ha t n m 1980. Ngoài ra.200 ha/n m (-0.000 ha.66%) trong giai o n 2000-2005 Theo tính toán cho bi t trong 25 n m (1980-2005) có kho ng 3.6 tri u ha r ng b m t. Trong ó Châu Á chi m ph n l n nh t v i h n 1.Sau ây là bi u o n 1980-2005: Qui mô RNM trong quá kh và hi n t i theo t ng khu v c trong giai Ngu n: FAO T l di n tích RNM b m t có gi m t 18. Di n tích RNM theo khu v c trên th gi i trong giai o n 1980-2005 ( Ngu n : FAO) 5 .

r ng ã tái sinh.v t.1943) ch y u là Nam B : 250. Vùng ven bi n n m trong ph m vi b i t c a song Thái Bình.chi n tranh hóa h c c a M ã h y di t 104. D a vào các y u t khu v c: a lí.RNM Vi t Nam nM i S n S n n L ch Tr ng c chia làm 4 -Khu v c 1:b bi n ông B c.nh ng thành ph n ch y u là m m và chà là.000 ha(Maurand. n cu i n m 1960.dù. H u h t các loài cây ng p m n ây nh c vòi.ph n l n vùng b r i ch t c hóa h c. i thu n l i: Các bãi l y ven bi n có nhi u o d c cao.còn d c các tri n song r t c i m các qu n xã RNM khu v c 1 là h th c v t g m nh ng loài a m n và ch u mu i gi i.T n m 1962-1971.còn l i là các t nh mi n Tây Nam B .sú l i r t ít g p Nam B .Hai vùng có r ng ng p m n t p trung là bán o Cà Mau 150.000ha và vùng R ng sát (Biên hòa và tp H Chí Minh) 40.t M i V ng Tàu Khu v c 1: b bi n ông B c.c i quá m c nên di n tích r ng gi m nhanh. n nay.Do khai thác r ng l y than.Thành ph n loài nghèo h n mi n Nam(24 loài).RNM chi m di n tích t ng i l n h n 400.123ha mà 52% M i Cà Mau và 41% R ng Sát.gió m nh và song.t M i -Khu v c 3: b bi n Trung B .t m i S n n L ch Tr ng. Phân b : Vi t Nam có nhi u i u ki n cho RNM sinh tr Nam B .n ng mu i trong n m l i thay i nhi u.sông H ng và các ph l u nên phù sa nhi u. 6 .giàu ch t dinh d ng. Có th chúng không c nh tranh n i v i các loài khác.bãi b i r ng c c a sông và ven bi n.2.000 ha.trang.không có loài a l .Vi t Nam: A . S n -Khu v c 4: b bi n Nam B .nh t là vùng ven bi n ng b ng Tr c chi n tranh.nh ng ch u tác ng m nh c a song gió do thi u bình phong b o v ngoài.g . Các sông chính có ít bãi l y.kh o sát th c a và k t qu viên thám.000ha.dòng ch y m nh em phù sa ra t n bi n.ít ch u tác ng c a bão. ng và phát tri n.r ng ch còn l i ¾.t M i Ng c -Khu v c 2:b bi n ng b ng B c B .t L ch Tr ng n m i V ng Tàu n Hà Tiên.t M i Ng c nM i ng Khu v c này có m t s i u ki n t nhiên t b o v . Khu v c 2: b bi n ng b ng B c B .

Trong s 209. n c ta có h n 408. t L ch Tr ng n m i V ng Tàu ây là 1 d i r t h p. chi u cao. Chính vì v y mà th y canh c xem nh m t trong nh ng m i e d a quan tr ng c a r ng ng p m n Vi t Nam. thành ph n loài và tr l ng r ng.Nh các dòng n c nóng và gió Tây Nam chuy n các cây con và h t gi ng t i ây nên thành ph n phong phú và kích th c cây l n nh t n c ta.có ch tác ng c a bi n khá n i b t.có ch núi n ra sát bi n. giá tr phòng h và kinh t r t th p. nh ng ngu n tài nguyên r ng ng p m n ã c s d ng b i nhân dân s ng trong vùng bi n nhi u th k không gây ra s m t cân b ng sinh thái. ê bi n và b các c a sông ang di n ra r t nghiêm tr ng trong nh ng n m qua. l i t c c a nhân dân a ph ng th p. i u này d n n n n s t l b bi n.n ng mu i trong mùa khô cao h n m n chi m u th .767 t n 5. i u ki n sinh thái ây thu n l i cho RNM sinh tr ng và phát tri n m nh.v t. Hi n tr ng: Vi t Nam.098 t ng (riêng n m 2006 thi t h i lên n 18. ng kính.Malaysia. B . Vi t Nam có chi u dài b bi n 3.ch y u là c.them vào ó khu v c này g n các qu n o Indonesia.t m i V ng Tàu n Hà Tiên Mi n ven bi n Nam B có a hình th p và b ng ph ng. c a sông chính. Bên c nh ó. Khu v c 4: b bi n Nam B . s gia t ng dân s ( c bi t s di dân). thi t h i h ng n m do bão gây ra t 1.740 ha t có r ng.là nh ng n i xu t phát c a các cây ng p m n. Hi n trong s 65. và s phát tri n nhanh chóng kinh t ã gây ra s khai thác quá m c và s phá ho i gây h u qu cho nh ng khu r ng ng p m n. Do ó.gió mùa ông b c gây sóng gió. i sâu vào n i a thì b n chua thay th d n.do ó thành ph n cây a D c các tri n sông phía trong. d i chính sách này. chính sách c a Vi t Nam cho s tái xây d ng kinh t làm phát tri n s khai thác nh ng ngu n tài nguyên thiên nhiên.h ng n n chuy n ra bi n hang tr m tri u t n phù sa giàu ch t dinh d ng.n m 1943.5% t ng di n tích t có r ng ng p m n c a c n c) ch t l ng r ng kém c v m t .h th ng sông n i v i nhi u r ch ch ng ch t. di n tích r ng tr ng ch kho ng 152. Theo c tính.t o nên các n cát.Do a hình r t ph c t p.l i. òng phát tri n cùng v i loài dây leo là c c kèn.200 km nh ng t l di n tích r ng ng p m n l i không t ng x ng. s phát tri n nuôi tôm trong nh ng khu v c r ng ng p m n là m t trong nh ng chi n l c phát tri n qu c gia.000 ha (chi m 72. kinh r ch.Theo th ng kê c a Vi n khoa h c Lâm Nghi p Vi t Nam.b bi n song song v i dãy Tr ng S n.740ha.l n v i mái d m.m t loài cây ch th cho n c l . 7 .dà.870 ha r ng b suy thoái. Tuy nhiên trong nh ng n m g n ây.có xu h ng gi m d n c v di n tích l n ch t l ng.700 t ng).su.Do ó qoàn khu v c g n nh không có RNM.500ha r ng ng p m n.có ch cho d a n c m c ho c c tr ng thành bãi.nh ng n h t tháng 12-2006 ch còn 209. không b o m c ch c n ng phòng h .963 ha t có r ng ng p m n phòng h tr c ê có kho ng 32.Tác ng c a bão.qu n th m m.Khu v c 3: b bi n Trung B .

Cung c p th y s n R ng ng p m n là h sinh thái có n ng su t sinh h c r t cao. còn tr ng i trà cho n ng su t bình quân 5-7 t n/ha/n m mà ch c n s d ng 5-6 công lao ng cho m i ha 8 . -Tính bình quân trên m i ha m l y RNM cho n ng su t hàng n m là 160 kg tôm xu t kh u (Chan. cua. Ng i ta c tính trên m i ha RNM n ng su t hàng n m là 91kg th y s n (Snedaker. nhu m l i. Trong i u ki n tr ng úng qui cách. c a sông. có kho ng 185 t n m t và 44. h n a nó l i r t d trông và không gây nh h ng n t -T l ng trong cu ng bu ng qu d a n c khá cao kho ng 13-17%.Giá tr kinh t -xã h i. t ng ng v i 1% s n l ng th y s n ánh b t trên toàn th gi i -Theo Ronnback (1999).000 t n. c a sông có RNM ho c liên quan RNM thì s n l ng lên t i 925. ng th i cung c p v t li u xây d ng làm n i cho làng cá B.Vai trò c a r ng ng p m n trong quá trình phát tri n kinh t -xã h i và môi tr 1.Cung c p ng -D a n c là cây s ng r t ph bi n nh ng khu v c có RNM. Nhi u n m c ng i ta ph i phân chia r ng thu thu nh ng ng i làm ngh ³ n ong´ y Ví d nh t i Bangladesh.Cung c p m t ong Theo th ng kê cho bi t có 21 loài cây cho m t nuôi ong y Ví d nh : . 1.1 Cung c p th c ph m ng. Do vùng này t p trung các ch t dinh d ng do sông mang t n i a ra và n c tri u em t bi n vào -B n than RNM là m t h th ng nuôi tr ng h i s n t nhiên. sò b 140 ± 274 USD -Theo nhi u nghiên c u cho r ng.III. c bi t là ngu n l i th y s n. vi c ánh b t th y s n có n ng su t cao ch y u các vùng n c nông. cá«s ng trong RNM.3 t n ng/ha/n m. A. t t t. Riêng i v i các loài tôm.000 t n. ven b . 1986) -Tính c các loài h i s n ánh b t c vùng ven bi n.4 t n sáp ong c thu ho ch hàng n m khu v c phía tây RNM C. 1 ha RNM t o ra: y 13 . hàng n m thu ho ch kho ng 750. 1975). làm d ng c ánh b t trong ngh cá. t i Malaysia ã thu ho ch 20.Hoa c cung c p ph n cho ong làm m t -R ng tram thu hút ong m t n làm t mang l i giá tr dinh d ng r t cao M t th i ây t ng là ngh mang l i giá tr kinh t cao.756 kg tôm he b 91 ± 5192 USD y 13 ± 64 kg cua b b 39 ± 352 USD y 257 ± 900 kg cá b 475 ± 713 USD y 500 ± 979 kg c. nó cung c p v t li u làm nhà.

d ng c thu ho ch nh a n gi n. ng v t. v t th ng ngoài da ng u B ph n s d ng V . t n m th 5 tr i thì thu ho ch liên t c. nhi u n i ph i lên lu ng. c trình bày tóm t t trong b ng d i ây: Tên khoa h c Rhizophora apiculata Tên c a ph ng Công d ng Tannin dung ch a b ng và v t th ng ph n m m cb p B ng. hàng n m ph i tr ng l i. t lâu ã c s d ng làm thu c nam ch a các b nh thông th ng. au au d dày Ch b t ch y máu. c vòi nt H t (s c lên) C cây lá (xông) lá Mu ng bi n Cúc t n Xu i 1.ây là ti m n ng cho cu c s ng con ng i. nhi t l ng cao y 1 t n than c a cây ng p m n t ng ng v i 5 t n than á y Than c cho n ng l ng là 6675 kcal y Than v t cho n ng l ng là 6375 Kcal -Ngoài ra. ng n ng a m m b nh và có kh n ng nghiên c u các b nh nan y do virut gây ra nh AIDS (Kathirasan. có kho ng 21 loài cây dung làm thu c . nt R. ph i có máy ép và x lí bã. 2000) -T i Vi t Nam.-S n xu t ng t d a n c n gi n h n và có nh ng m t thu n l i h n so v i qui trình s n xu t ng t mía. Thì d a n c ch c n tr ng 1 l n.stylosa Ipomoea-pes-caprae Pluchea pteropoda Xylocarpus moluccensis âng. ph n l n than ít khói. than. 1.mucronata ng.2 Cung c p d c ph m Theo th ng kê.3 Cung c p n ng l ng -Than c. than c còn c s d ng trong k ngh luy n kim -Than cóc vàng c s d ng cháy máy tàu trong i chi n th gi i th 2 9 . ch c n ng tre h ng nh a sau ó cô thành ng ho c các s n ph m khác . N u mía vùng ven bi n thì t ph i b a k . cành R. v t c a chu ng. v t th ng ph n m m và s t rét thay kí ninh B ng và v t th ph n m m Gi m s t.

1992) -L ng r i r ng c a lá vào kho ng 8 ± 20 t n/ha trong ó 79. cóc. x ván làm nhà. c t m . 1988) S n l ng lá r i r ng t o ra các s n ph m: S d ng tr c ti p b i m t s loài ng v t S d ng gián ti p: m t ph n nh d ng ch t h u c (CHC) hào tan cung c p cho m t s loài dinh d ng b ng con ng th m th u.0 GT C) (Twilley. óng dung thông th ng. Sau 5 n m m i h ng 1. thu c các chi m m. v ngoài cu ng làm v t cách i n có ch t l ng t t.1989) -T ng sinh kh i RNM toàn c u t ng ng 8. làm vách. có khu 3 v c cho tr l ng 450 ± 600m /ha (Phân vi n i u tra quy ho ch r ng. s i p t cu ng. ch u m n y Nhân dân huy n Bình i (B n Tre) dùng b lá d a n c già óng xít nhau làm áy c ng các m tôm thay g . ván.7 GT khô ( l u tr kho ng 4. 10 .4. S k p b khoáng hóa s cung c p mu i vô c cho s phát tri n c a th c v t phù du và các loài th c v t khác 1. làm giàu cho t r ng và vùng c a sông ven bi n k c n (Odum và Heald. Lee. dây chão b n.5Cung c p sinh kh i và ch t dinh d ng -T o n ng su t s c p cao. c bi t là hai ng b ng quan tr ng (sông H ng và sông C u Long) n i t p trung nhi u dân c và là v a lúa c a qu c gia. d ng c gia ình: g u.Phan Nguyên H ng và cs.7% là lá (GS. ch i«. h sinh thái r ng ng p m n và t ng p n c óng vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t các a ph ng ven bi n. b lá làm dây th ng. b t gi y -Ngoài ra ph i k n cây d a n c r t c tr ng và ph bi n: y S d ng lá d a l p nhà. kích th c khác nhau mà cách s d ng c a chúng khác nhau y Ví d nh Ng c Hi n (Cà Mau): r ng c già 30 tu i cho tr l ng 210m3/ha.1. Tùy vùng. Ch y u là chuy n thành th c n ph li u ho c c n v n nuôi s ng hàng lo t ng v t n mung bã th c v t -T o ngu n th c n h u c hòa tan có giá tr v i vi sinh v t và ng v t nguyên sinh. v t c. 1957.6 T o sinh k cho ng i dân: y y -Trong chi n l c phát tri n kinh t h ng t i phát tri n b n v ng. i u ki n sinh thái. 1985) -S n ph m c a chúng c s d ng a m c ích: y Làm c t kèo. cho s i y G t p cho v bào làm ván ép. M t s n i dung làm tà v t ch ng lò y S d ng cho công nghi p: làm nút chai.Cung c p lâm s n -Nh ng cây g (5 ± 6 loài ph bi n) và cho tr l ng l n. cu ng lá làm phao l i ánh cá. lá non gói bánh. cung c p s n l ng lá r i r ng khá l n.

-Vai trò c a RNM trong vi c b o v môi tr ng là ³lá ph i xanh´ r t quan tr ng i v i các thành ph .nghiên c u. nh ng th c t . cành cây t cây RNM. nh ng vai trò c a RNM còn nhi u h n. c i. có vai trò r t quan tr ng. nh ng n m g n ây khách du l ch ngày càng có xu h ng tìm n tham quan. Vàm Sát hi n c coi là i m n du l ch h p d n cho ng i dân thành ph và khách th p ph ng.8 Du l ch sinh thái và nghiên c u khoa h c : R ng ng p m n có vai trò quan tr ng trong du l ch sinh thái và hu n luy n. h n ch tác h i c a gió bão. nó còn nh nh ng ³b c t ng xanh´ có tác d ng phòng h tr c gió và sóng bi n. m r ng t li n. Không ch t n h ng không khí trong lành mà du khách còn có nhi u tr i nghi m thú v v i các trò: câu cua. cua con trong h sinh thái r ng ng p m n và các giá tr khác nh d c ph m. chèo thuy n ba lá. c ví nh lá ch n xanh b o v vùng c a sông.. T i Vi t Nam. Là ngành c h ng l i t h th ng RNM. ngu n l i ngành Du l ch thu c t h sinh thái này c ng t ng lên. RNM th c s tr thành i t ng ti m n ng i v i ho t ng khai thác phát tri n du l ch nói riêng. hi n nay h sinh thái RNM ang ng tr c nguy c b suy gi m và ô nhi m do bi n i khí h u và s khai thác không h p lý c a con ng i. 1. thiên tai n nhi u h n. do ó ngành Du l ch c ng ch u nh h ng không nh tr c th c tr ng này. mà còn sinh ra m t l ng ô-xy r t l n. b sung cho s phát tri n nông nghi p lúa g o. n i nào RNM c tr ng và b o v t t thì các ê bi n vùng ó v n v ng vàng tr c sóng to gió l n. -Ví d : R ng ng p m n Vàm Sát ±C n Gi : Cánh r ng c c a Vàm Sát tr i r ng c m t vùng r ng l n. câu cá.. m nh t này l i n m không xa trung tâm Sài Gòn và c ví nh "lá ph i xanh" c a thành ph .7 B o v cu c s ng: -R ng ng p m n (RNM) là h sinh thái a d ng. 1. i c u kh . qua ó nâng cao s n l ng và ch t l ng cho s n xu t nông nghi p. i h c S ph m Hà N i). H n n a. cho vùng duyên h i t i hai ng b ng này v i các giá tr kinh t tr c ti p tr c m t nh khai thác g . nó không ch h p th khí CO2 do ho t ng công nghi p và sinh ho t th i ra. c ng nh th ng th c các món n c s n. lá. 11 . nghiên c u các khu RNM. ng c trai. theo ó. RNM là ngu n tài nguyên du l ch sinh thái h t s c quý giá. Nhi u c n bão l n b vào n c ta nh ng n m qua. Theo nhóm kh o sát c a GS-TSKH Phan Nguyên H ng (Trung tâm Nghiên c u Sinh thái R ng Ng p m n. B i khi s a d ng sinh h c d n m t i. cao sóng bi n gi m m nh khi i qua d i RNM . làm cho b u không khí trong lành. c a bi n ch ng xói l . m t ong vv.xã h i nói chung. Nh ng giá tr tr c ti p này ã góp ph n n nh kinh t cho nông dân vùng duyên h i. ch c ch n du khách s không còn h ng thú v i RNM. t ó gây nguy hi m và tr ng i l n i v i các ho t ng du l ch. -Tuy nhiên.. kinh t .s ch c a RNM b h y ho i. môi tr ng s b ô nhi m n ng n h n. v p nguyên s và môi tr ng xanh .. khi di n tích RNM suy gi m.-H sinh thái r ng ng p m n. Du l ch Vi t Nam s gi m s c c nh tranh v i các n c trên th gi i. b sung và nâng cao ch t l ng cu c s ng.gi ng d y« -Trong ho t ng du l ch. RNM còn c ví nh m t nhà máy l c sinh h c kh ng l .. các loài thu s n c bi t là ngu n gi ng tôm. tr c h t cung c p s a d ng v các lo i hình kinh t .

ánh b t m t cách không có quy ho ch và qu n lý.2. 12 . c n thi t ph i thi t l p m t c ch nh m b o v s a d ng c a các loài ng th c v t và nh t là nh ng ngu n gen quý hi m. ng th i h n ch c nh ng r i ro và nh ng m i e do i v i các loài ng th c v t hi n ang b s n lùng.chúng là hàng rào ng n gi ch t ô nhi m.M t khác.t n d ng các ch t b và h p thu các ch t c. L ng mùn bã phong phú c a r ng ng p m n là ngu n th c n d i dào cho nhi u loài ng v t n c. ây m i chính là nh ng vai trò quan tr ng có giá tr mang tính xã h i c a h sinh thái r ng ng p m n.g n b : H th ng r dày c c a các loài cây RNM có tác d ng r t l n trong vi c b o v t ven bi n và vùng c a sông. ây là n i nuôi d ng nhi u loài h i s n có giá tr kinh t cao nh tôm bi n.Giá tr sinh thái Theo Clark (1997) ³ R ng ng p m n cùng v i h sinh thái c bi n và san hô t o ra m i lien k t tam giác cho nhi u ti n trình sinh thái. c bi t loài chim n c.các kim lo i n ng t sông ra bi n.hóa h c và lí h c´. . 2.rùa bi n.sinh s n cho sinh v t: -Do v trí chuy n ti p gi a môi tr ng bi n và t li n nên h sinh thái r ng ng p m n có tính a d ng sinh h c cao.cá b p. -B ov c a d ng sinh h c không ch em l i nh ng giá tr v m t sinh thái mà còn có giá tr r t l n i v i kinh t c a a ph ng trong vi c phát tri n các d ch v du l ch sinh thái. gi i trí.Tuy nhiên r ng ng p m n l i r t nh y c m i v i s ô nhi m.kì à hoa.Trong k ho ch hành ng v b o v và phát tri n RNM. m l y có tác d ng l c n c. v a làm v t c n cho tr m tích l ng ng.cua. R ng ng p m n là n i c trú và ki m n c a nhi u loài bò sát quý hi m nh cá s u.2 B o v sinh thái ven bi n. nghiên c u và giáo d c.chim di c trong ó có m t s loài ang b e d a tuy t ch ng. 2.M t s loài thú nh rái cá.1 Duy trì tính a d ng sinh h c Loài ng i ã b c vào th i i công nghi p v i t c v i s phong phú ch a t ng có v a d ng sinh h c.sò. cành r ng trên m t bùn và phân h y t i ch nên b o v c t. Chúng v a ng n ch n hi u qu s công phá b bi n c a sóng. gi hoa lá.mèo r ng.b o v các sinh v t vùng ven b .3 Cung c p n i c trú.R ng ng p m n có vai trò quan tr ng nh l c sinh h c trong vi c x lí ch t th i. Ch có s a d ng và s nguyên s c a t nhiên m i thu hút c các loài ng v t t kh p các n i di c n và i u này càng làm t ng tính a d ng c a các khu r ng. 2.kh uôi dài c ng phong phú trong r ng ng p m n.sinh h c. gia t ng dân s lên n 1 t ng i cùng -H sinh thái r ng ng p m n cung c p các ngu n gen vô cùng quý giá nh m duy trì tính a d ng sinh h c c a h ng th c v t. c h ng« -Theo th ng kê c a V Trung T ng và Phan Nguyên H ng có t i 43 loài cá ho c có u trùng s ng trong r ng ng p m n Vi t Nam.

qu . ng ru ng) . -Nh vi sinh v t.Giá tr môi tr 3. gi m tác h i c a sóng y H th ng r ch ng c a các loài c y H th ng r hình u g i c a các loài v t y H th ng r th hình chông c a các loài m m và b n c n sóng.24 t n CO2/ha/n m. Cân b ng l ng CO2 và O2 trong khí quy n.T ng t c b c h i n c t ng m n trong t và n c .8.1014 t n C không c l u gi -Nh h th ng r dày c trên m t t RNM có kh n ng làm ch m dòng ch y và thích nghi v i i u ki n ng p n c. các ch t này c phân h y. h t có kh n ng s ng lâu ngày trong n c cây NM có th phát tán r ng vào t li n khi n c bi n dâng làm ng p các vùng t ó -Là ³b c t ng xanh´ v ng ch c b o v b bi n. cung c p dinh d ng cho nhi u loài sinh v t. chân ê kh i b xói l do bão l t và n c bi n dâng -T ng tán dày làm gi m c ng c a sóng bão -N ng l ng sóng khi i qua r ng ã gi m 77 ± 83% vào các th i i m khác nhau trong ngày m a bão y Ví d : c n bão s 2 (31/12/2005) v i s c gió c p 10 (89 ± 102 km/h) ã phá v tuy n ê b ng bê tong kiên c Cát H i (HP) nh ng tuy n ê b ng t xã B ng La ( S n) nh có RNM b o v nên v n an toàn B.T ng v n t c gió sa m c hóa (do cát di chuy n vùi l p kêch r ch. RNM có kh n ng l u tr CO2 cao: RNM 15 tu i gi m c 90.Sóng l n v ê. tích l y phù sa và bã mùn th c v t -Nh các tr m m (cây non) .Bi n i khí h u -Theo tính toán. gi m nhi t t i a và biên nhi t´ y Ví d : m t RNM làm: .3. i u hòa khí h u -RNM có tác d ng i u hòa khí h u trong vùng -Blasco (1975) nghiên c u khí h u và vi khí h u r ng nh n xét: ³ các qu n xã RNM là 1 tác nhân làm cho khí h u d u mát h n. Nó c ví nh qu than kh ng l l c ch t th i cho môi tr ng vùng ven bi n.1 Bi n ng i khí h u và i u hòa khí h u A. và môi tr ng c trong s ch 13 . gi m hi u ng nhà kính -Cebrain (2002) c l ng: th gi i m t 35% di n tích RNM thì s có 3. i u hòa khí h u i ph ng. xói l b bi n nh h ng n l ng m a ti u khu v c 3.2 Phân h y ch t th i -Là n i l u gi và phân h y các ch t th i t n i a chuy n ra.

cung c p ngu n th c n cho khu h -TV RNM r t phong phú kênh r ch. t o i u ki n thu n l i cho t o và phù du quang h p. u trùng mu i« là n i n gi u ngu n gen quí Bt. công nghi p. Ngoài ra còn ph i k ên c i m c a RNM 14 . Phân h y các mùn bã cây NM t i ch .sóng th n A.3 Phòng ch ng gió. có 83/199 ch ng n m s i có kh n ng phân gi i d u m các m c khác nhau.2 ± 0.-Vi sinh v t trong t RNM g m: vi khu n. h p ch t d th a t n i a theo sông ra RNM c gi l i. vi khu n. làm s ch n c bi n 3. c bi t là n m s i có ho t tính kháng sinh m nh có tác d ng c ch các VSV gây b nh cho -TV.3m xu ng 0. Làm cho môi tr ng n c bi n trong s ch.3m -Kh n ng làm gi m s c m nh c a sóng th n ph thu c 2 quá trình v t lí c a sóng th n: quá trình t n công c a song và dòng chày kéo theo sau ó. VSV phân h y thành th c n cho h sinh v t. làm s ch vùng ô nhi m ven bi n -VK bacillus thuringiensis (Bt) t o protein tinh th c. n m men. có kh n ng tiêu tr 1 s loài côn trùng gây h i cho con ng i và -TV: sâu róm. bão y Ví d : siêu gió xoáy v i v n t c 310 km/h (29/10/1999) t i b bi n Orissa ( n ) ã tàn phá n ng n nh ng khu v c không có RNM B .bão. cao sóng bi n gi m m nh khi i qua d i RNM v i m c bi n i t 75 ± 85%. vùng bi n nông -Nhi u loài n m men. sóng th n -Theo nhóm kh o sát c a GS-TSKH Phan Nguyên H ng. có th ng d ng tiêu tr các vecto truy n b nh nguy hi m ôi v i ng i dân ven bi n -Nghiên c u VSV trong RNM ven bi n B sông H ng.Gió. x khu -M t s n m s i phân gi i c các h p ch t P khó tan. bão -RNM b o v c ng ng dân c ven bi n kh i nh h ng c a gió. t m c 1. nông nghi p. y t . cung c p O2 cho nhi u loài h i s n t ng ngu n th c n cho V vùng bi n -Ch t th i r n trong s n xu t.Sóng.

nó có th y lùi sóng ra phía bi n N u không có RNM.ch ng ô nhi m: Lá c a m t s lo i cây có nh ng n p nh n. nh ng kh n ng hút b i và di t vi khu n l i r t l n.Ng n ch n n c bi n xâm th c . có lông nhám. Ngay nh cây thông. chi u cao. N u RNM cao. làm gi m b t s c m nh và làm ch m dòng ch y c a sóng do nh ng c n bão l n và sóng th n.5 km s gi m s c m nh c a sóng t i 20 l n t chi u cao 1m xu ng còn 0. d c b bi n« y Ví d : RNM 6 tu i tr i dài 1. Ta có th nh n bi t kh n ng hút b i di t khu n c a cây c i qua vi c 15 . Nó c xác nh b i l n và c n a ch n t nhiên t o ra b i sóng th n và các nhân t i ph ng: c i m vùng b . th m chí có lo i lá còn ti t ra ch t "nh a" di t vi khu n. a hình ngoài kh i.4 Ch ng b c x m t tr i. tuy có di n tích b m t lá r t nh . sâu n c«) ng -Có ch c n ng nh barrier hay ê ch n sóng.Vai trò b o v c a RNM ph thu c vào c i m th c v t (m t kính r cây và thân cây«) và c i m sóng th n (chi u cao sóng. Vì v y cây c i v a có kh n ng hút b i v a có kh n ng tiêu di t vi khu n.05m t i b bi n C. RNM còn: .L t -RNM b o v ng b bi n ch ng l i l x y ra do sóng th y tri u ho c do m a l n i kèm v i bão -RNM có kh n ng ki m soát l do có h th ng r ch ng ch t và tr i r ng. r ch ng (prop roofs) và g c cây giúp gi thân cây th ng ng trong i u ki n t bùn và ch u tác ng m nh c u th y tri y Bên c nh vi c ki m soát l .hút b i.B o v h th ng n c d i t m b o ngu n n c u ng cung c p cho ng i dân vùng bi n RNM có kh n ng làm gi m mu i trong n c d i t xu ng d i m c nghiêm tr ng 3. sóng th n s ti n th ng vào b v i s c m nh và chi u cao t i a. . có th ch u c n c tri u dâng và b o v quá trình l ng ng tr m tích y R th (pneumotopheres) ngoi lên kh i bùn l y không khí.

lo i tr các c n bã làm cho dòng ch y tr nên trong và s ch.c ng góp ph n áng k trong vi c phá ho i RNM. Khi RNM ch a b phá thì quá trình xâm nh p m n di n ra ch m. c sông.. Bi n pháp duy nh t gi i quy t v n này là tr ng nhi u cây xanh. 16 . -Nh ng hi n nay. n c m n theo dòng tri u lên c gió mùa h tr ã vào sâu trong các dòng sông trong t li n v i t c l n. cu c s ng c a c ng ng ven bi n luôn b e d a. 3.m r ng t b i: R ng ng p m n là b c t ng xanh v ng ch c b o v b bi n. vì cây xanh có kh n ng h p th khí cacbonic. N c m n còn th m th u qua chân ê vào ng ru ng. làm n ng su t b gi m. ph m vi h p. c bi t là p nh ng dãy b l n làm m nuôi tôm qu ng canh làm thu h p ph m vi phân b c a n c tri u ven bi n.nâng d ng t lên. h p th m t s ch t ô nhi m trong không khí và m t s nguyên t kim lo i n ng trong t. L ng khí cacbonic do 1 ng i th i ra trong 1 ngày s c 10m 2 cây xanh hút h t.các bãi c bi n và các r n san h « th m l c a làm gi m c ng phá ho i c a sóng.000-30.cung c p th c n và duy trì cu c s ng cho hàng v n loài sinh v y bi n.000 vi khu n. khu dân c .giám nh không khí trong công viên và trong c a hàng bách hoá ho c b n tàu xe. thi u n c ng t. ê bi n.. nh h ng n s n xu t và sinh ho t. trên th gi i l ng khí cacbonic th i ra ngày m t t ng.H th ng r ch ng ch t trên m t t thu hút và gi l i các tr m tích. -Trung bình 1 hecta cây tán lá r ng có th h p th c 1 t n khí cacbonic/ngày và nh ra 730kg khí oxy.000-3.h n ch xói l và các tác h i c a bão l .RNM còn có tác d ng i u ti t dòng ch y . khu du l ch. M i mét kh i không khí trong công viên ch có 2. h u h t RNM ven bi n ã b phá làm ru ng s n xu t nông nghi p. tán cây h n ch t c gió. Do ó. vì khi th y tri u cao n c ã lan t a vào trong nh ng khu RNM có h th ng r cây dày c ã làm gi m t c dòng ch y. nh ng m t mét kh i không khí trong c a hàng. gây ra xói l b sông và các chân ê. 3. -Hi n nay.5 H n ch xâm nh p m n Vi c phá RNM phòng h s n xu t nông nghi p. kèm theo sóng.là n i nuôi d ng .góp ph n m rông t li n ra phía bi n. -H u qu :thiên tai hoành hành.000 con.6 Ng n ch n xói mòn. b n tàu xe có t i 20. Ngoài ra cây xanh còn h p th ti ng n. xây d ng c ng.l ng ng tr m tích.dòng bi n.

Mangrove management in the Northern Teritory 6.vn 15.org.net 14.vn 18.k. Báo i n t ng c ng s n VN 19. K ho ch hành ng b o v và phát tri n r ng ng p m n Vi t Nam n 2015 25. Degradation and destruction of mangrove (Prof.vn 22.ebook.K.TSKH Phan Nguyên H ng và ThS. Vi.Tài li u tham kh o 1. Distribution of mangroves (Prof. Kinhtenongthon. Unescovietnam. Baoquangninh.edu.Nguy n Hoàng Trí 24.google. Phân b r ng ng p m n và các di n tích sinh thái 11.org 21. Vai trò c a RNM trong b o v môi tr ng (V T n Ph ng) 13. Vfej.Kathiresan) 7.vn 20.Kathiresan) 5.com.wikipedia.org 17. Role of forest and trees in protecting coastal areas against cyclones (Dr. Báo cáo ngành lâm nghi p 2005 10. Importance of mangrove ecosystem ( Prof.Hermann Fritz) 9. The world¶s Mangrove (FAO) 2. Sinh thái h c r ng ng p m n .Kathiresan) 4. Mcdvietnam. Linking coastal ecosystem and human well-being (IUCN) 8. Qu n lý h sinh thái RNM b o v và phát tri n ngu n l i h i s n (GS. The role of coastal forest in the mitigation of tsunami impacts (Keith Forbes and Jeremy Broadhead) 3.K.com 17 . V Th c Hi n) 12. www. Thiennhien.vn 23.fao. www. www.vn 16.