APA ITU EPISTEMOLOGI ISLAM?
- Definisi bahasa :Epistemologi berasal daripada bahasa Yunani ‘episteme’ yang bermaksud pengetahuan dan ‘logos’ bermaksud kata/pembicaraan.
- Definisi Istilah: Teori pengetahuan berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, andaian2, dasar2nya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ia merupakan cabang falsafah yang berkaitan dengan asal, sifat dan jenis pengetahuan. - Epistemologi Islam ialah teori/falsafah ilmu berdasarkan ajaran Islam. Ia bukanlah semata-mata persoalan bersifat falsafah malah merupakan tindakbalas terhadap persoalan2 bersifat kehidupan, masyarakat dan kenegaraan yang merangkumi keseluruhan kehidupan dunia dan akhirat.

KONSEP ILMU
 Definisi dari segi bahasa: ilmu berasal daripada

perkataan arab ‘ ‘ – yang bermaksud mengetahui tentang sesuatu dengan sebenar-benarnya.  Definisi dari segi istilah:  1) Al-Ghazali – “suatu kepastian secara demonstratif (menyeluruh) di mana untuk sampai kepada ilmu yang pasti mestilah melalui pengalaman secara langsung”.  2)Confucius – “apabila kamu mengetahui sesuatu, meyakinkan yang kamu sudah tahu dan apabila kamu tidak tahu sesuatu menunjukkan bahawa kamu tidak mengetahui sesuatu”. Menunjukkan bahawa ilmu adalah keyakinan dan kebenaran.

 3) Plato – “suatu pemindahan roh atau jiwa dari

kegelapan kepada cahaya”  4) Syed Naquib al-Attas – “ suatu kebenaran yang sampai ke dalam roh atau menerusi roh atau jiwa manusia”  5) Kamus Mu’jam al-Wasit – “ilmu merupakan penghasilan yang menyeluruh secara tersusun atau himpunan segala masalah dan prinsip dalam satu kesatuan disiplin ilmu seperti ilmu kalam (theology), ilmu tatabahasa, geologi, astronomi dan arkeologi” dan juga “ pencapaian sesuatu hakikat atau disebut sebagai ilmu yaqin”

Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana” –membuktikan kemuliaan dan keutamaan orang yg berilmu bahkan dalam hal kesaksian yang dimulai dgn Allah. Yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan dan malaikat2 serta orang2 yang berilmu(mengakui dan menegaskan juga yang demikian). 1) . malaikat dan orang2 yang berilmu. bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. maka tiada yang berhak disembah ) melainkan Dia. 2) Surah Ali Imran ayat 18 Allah berfirman bermaksud “Allah menerangkan (kepada sekalian makhluknya dengan dalil2 dan bukti). Keimanan yang dimiliki merupakan pendorong utk menuntut ilmu & ilmu yang bermanfaat akan menyedarkan dirinya tentang hakikat kerdilnya manusia di sisi Allah kerana ilmu Allah yang maha luas.MARTABAT ILMU DALAM ISLAM Surah al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman bermaksud “Allah meninggikan beberapa darjat (tingkatan) orang2 yang beriman di antara kamu dan orang2 yang berilmu (diberi ilmu pengetahuan) dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” – menjelaskan bahawa orang yang beriman dan berilmu akan mendapat tempat/darjat yang tinggi di sisi Allah.

3) Surah Thaha ayat 114 Allah berfirman bermaksud “ dan berkatalah. 5) Surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman bermaksud“Katakanlah lagi (kepadanya). Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Adakah sama orang2 yang mengetahui dengan orang2 yang tidak mengetahui . Wahai Tuhanku. Yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. Bacalah. 4) Surah Al-’Alaq ayat 1-5 Allah berfirman bermaksud “ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. dan Tuhanmu yang paling pemurah. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya” – wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah adalah berkaitan ilmu iaitu suruhan ‘membaca’. tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan” – menjelaskan bahawa bagaimana Islam meninggikan kedudukan ilmu dengan mendorong umat Islam supaya sentiasa berdoa agar ditambahi ilmu pengetahuan.

Ibnu Majah dan Ibnu Hibban bermaksud “para alim ulama’ adalah pewaris para nabi” 3) Hadith riwayat Baihaki yang bermaksud “carilah ilmu walau ke negeri Cina kerana sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” . maka dia dipintarkan dalam agama dan diilhami olehNya kepandaian dalam perkara itu” 2) Hadith diriwayatkan oleh Abu Daud. Tirmidzi.1) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud “Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan.

. zakat & haji. puasa.KLASIFIKASI ILMU MENURUT ISLAM  Persoalan: Adakah segala jenis ilmu WAJIB dituntut oleh setiap muslim?  1) Pendapat Syech Zarnuji .“ sesungguhnya tidak wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut segala jenis ilmu tetapi yang diwajibkan adalah menuntut ilmu perbuatan (ilmu al-hal) sebagaimana diungkapkan bahawa sebaik2 ilmu adalah ilmu perbuatan dan sebagus-bagus amal adalah menjaga perbuatan” – meliputi ibadah kepada Allah seperti kewajipan solat.

Sebagai contoh ilmu jual beli. kedoktoran. . pertanian dan ilmu bagi urusan yang perlu dan penting untuk pembangunan negara dan masyarakat. politik. Ilmu fardhu kifayah ialah tiap2 ilmu yang tidak dapat dihindarkan dalam menegakkan urusan duniawi. 2) Pendapat Al-Ghazali – “ilmu boleh diklasifikasikan kepada ilmu fardhu ‘ain dan juga ilmu fardhu kifayah” Ilmu fardhu ‘ain ialah ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib seperti ilmu agama dan segala cabangnya sebagai contoh rukun Islam.

 3) Pendapat Ibnu Khaldun “ Ilmu boleh dibahagikan kepada Ilmu ‘aqliyyah dan juga ilmu naqliyyah” Ilmu ‘aqliyyah ialah ilmu yang merupakan sesuatu yang dialami pada manusia yang boleh dihasilkan melalui berfikir. falsafah yang terhasil daripada penelitian dan penyelidikan. Ilmu naqliyyah ialah ilmu yang bersifat tradisional iaitu yang bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah . Ia termasuk ilmu hikmah.

 Al-Quran dan As-Sunnah merupakan wahyu daripada Allah yang disampaikan melalui rasulnya kepada umat manusia sebagai garis panduan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. .  Al-Quran dan as-Sunnah adalah sumber2 yang membekalkan asas2 ilmu pengetahuan supaya manusia tidak terjerumus dalam logik akal dan nafsu semata-mata kerana kedua2nya hanya dapat menjangkau perkara yang melibatkan material dan logik semata-mata dan tidak perkara yang disebaliknya (perkara ghaib).SUMBER-SUMBER ILMU  1) WAHYU  Ia terdiri daripada al-Quran dan as-Sunnah di mana keduanya adalah sumber rujukan ilmu dan perundangan yang utama dan paling penting kepada kehidupan manusia.

 Pancaindera pula merupakan alat yang digunakan akal untuk mendapatkan ilmu kepada sesuatu fakta menerusi fungsi2 akal. Akal adalah neraca pada kebenaran yang bertunjangkan wahyu kerana melalui akal manusia mampu mencapai kebenaran dan mengelakkan daripada keraguan. Mnusia hanya melakukan penemuan yang sememangnya telah wujud dan melalui akal inilah manusia mampu membezakan sesuatu yang benar dan palsu. 2) AKAL & PANCAINDERA  Akal merupakan elemen utama yang dapat memandu manusia kepada kebenaran. .  Menurut Imam al-Ghazali – semua ilmu bersifat hakiki dan bukannya buatan manusia.

.t. Ilmu yang menggunakan akal menurut al-Ghazali dikategorikan sebagai ilmu matematik. logik. metafizik.  Aritmetik adalah salah satu cabang utama ilmu matematik yang berkembang dan hidup sebagai konsep2 nombor yang menjadi kegunaan umum – dikenali sebagai Teori Nombor.w. Ilmu ini digunakan untuk kegunaan dan kebaikan manusia dan sekiranya disalahgunakan maka sudah tentu hasilnya turut salah dan sekiranya digunakan dengan betul maka akan mendatangkan hasil yang berguna kepada manusia. politik dan etik. Status ilmu ini adalah sebagaimana berikut:  1) Ilmu matematik – (aritmetik. geometri. dan al-Jabar) disifatkan ilmu yang bersifat neutral – tujuan dicipta ilmu ini bukan untuk mengingkari atau mengakui kewujudan Allah s.

Cambridge(1857) “ Algoritmi de Numero Indorum” dari salinan teks al-Khawarizmi dalam abad ke-12 menjadi alchawarizmi. al-karizmi.  Ahli matematik Islam yang banyak memberi sumbangan dalam bidang ini ialah Abu Yusof Yaakub ibn Ishaq al-kindi karyanya bertajuk al-Karki dan alFakhri. Penggunaan dan manipulasi simbol bagi menggantikan sesuatu yang fizikal yang digambarkan oleh mental membawa kepada idea awal penggunaan operasi matematik bercorak kiraan campur dan tolak tanpa memerlukan pada pengiraan objek tertentu. al-Goritmi dan al-Gorismi. .  Terjemahan teks pertama ilmu aritmetik ini ditemui di Univ.

 Algebra .  Al-Jabr bermaksud memperbaiki keseimbangan suatu persamaan dengan menukar tempat sebutansebutannya. Ia adalah kebijaksanaan mendapatkan tak ketahuan dari datadata yang diberi jika terdapat perhubungan daripada data-data.  Contohnya:  Aritmetik (2+2+2 =3x2) merupakan kes khusus kenyataan algebra (umum) bagi (x+x+x =3x) dan x ialah sebarang nombor. .juga salah satu daripada ilmu matematik berbentuk analisis berdasarkan kuantiti dengan menggunakan huruf sebagai simbolnya.

Berasal daripada perkataan Yunani iaitu ‘geo’ bermaksud tanah dan ‘metre’ iaitu pengukuran. kaedah mendemonstrasi dan mengkaji syarat2 premis. Thabit Ibn Qurra serta al-Khawarizmi dan al-Kindi. cara menggabungkan premis. A=C iaitu menggunakan kaedah silogisma (al-qiyas al-aqli) yang digunakan dalam ilmu logik bermula drpd premis umum kepada khusus. Geometri – ialah cabang ilmu matematik yang mengkaji     sifat2 ruang dan pengukuran magnitud. syarat mendapatkan takrif yang betul dan cara2 menyusunnya. Contoh: A=B. Tokoh2 Islam yang terkemuka dalam bidang ini ialah Ibnu Haitham dalam bukunya Teori Optik. 2) Ilmu Logik – iaitu ilmu yang mengkaji tentang cara . B=C. . Kaedah yang digunakan adalah bersifat penaakulan atau penularan melalui premis2 umum yang menghasilkan natijah khusus daripada premis umum tersebut.

Al-Ghazali telah membahagikan ilmu kepada 4 kategori utama iaitu:i) ilmu yang diperolehi daripada pancaindera atau kebendaan. Plato – berpendapat bahawa alam yang nyata yang dapat dirasai oleh pancaindera merupakan subjek utama kepada ilmu kebenaran. 3) ALAM SEJAGAT  Alam juga dikira sebagai sumber ilmu sampingan kepada     wahyu dan akal. Ini kerana hubungan manusia dan alam maya mencetuskan ilmu sains yang wujud hasil daripada pertembungan dan kesusahan yang dialami oleh pengalaman pancaindera biasa. ii) ilmu yang diperolehi oleh asas2 logik atau perbandingan. .

dan mushahadah oleh para sufi. kasyaf. .  iv) Ilmu yang diperolehi melalui wahyu para nabi dan rasul atau dhauq. iii) ilmu yang diperolehi oleh akal iaitu melalui pemahaman tentang perkara yang wajib dan mustahil.

.  Hadith diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr Rasulullah bersabda bermaksud “andaikata engkau berjalan.KEPENTINGAN ILMU  Di dalam al-Quran ada lebih 750 ayat yang menggesa umatnya supaya belajar . maka itu adalah lebih baik daripada kamu brsolat seratus rakaat”  Ilmu menyumbang pada kegemilangan tamadun Islam di mana tokoh2 ilmuan dan ulama telah banyak memberikan sumbangan bermakna dalam tamadun umat Islam di dunia. membuat renungan. surah at-Taubah ayat 122. dan menggunakan akal dengan sebaik2nya untuk mencari kebenaran. kemudian engkau belajar satu bab dari ilmu pengetahuan. Sebagai contoh:i) Ibn Sina ii) Ibn Khaldun iii) al-Farabi iv) al-Haitham v) al-Biruni vi) Ibn Rusd vii) al-Khawarizmi dll. Contoh di dalam al-Quran dalam ayat 118 & 143 surah Ali Imran.

 Ilmu yang membezakan di antara manusia dan juga       haiwan Ilmu adalah asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu membezakan darjat kemuliaan seseorang individu atau masyarakat. Ilmu adalah asas ketakwaan kepada Allah s. Ilmu dapat mengeratkan tali silaturrahim sesama manusia.t.w. . Ilmu akan sentiasa bertambah sekiranya digunakan dan harta akan habis sekiranya digunakan. Ilmu dapat membezakan sesuatu yang halal dan haram.

w bersabda yang bermaksud “Aku tinggalkan kepada kamu umatku dengan 2 perkara.ASPEK ASAS DALAM PENDIDIKAN ISLAM  Secara rasionalnya penekanan dan pemusatan utama dalam       pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu tidak akan sesat sekiranya kamu berpegang pada 2 perkara tersebut iaitu AlQuran dan As-Sunnah”. . Ini kerana matlamat asal dasar pendidikan Islam adalah bertujuan untuk mentafsir dan merealisasikan prinsip dan konsep daripada kedua2 sumber tersebut berdasarkan kepada pemerhatian dan pengkajian yang telah dilakukan oleh sarjana dan ahli fikir Islam sejak dari awal perkembangan Islam. Aspek-aspek penting yang menjadi tunggak dalam Falsafah Pendidikan Islam ialah: i) Aspek akidah Islamiyyah ii) Aspek Kemanusiaan dan Fitrah iii) Aspek Keilmuan iv) Aspek Tanggungjawab dan Pembalasan.a. Rasulullah s.

ASPEK AKIDAH  Akidah merupakan asas utama dalam pendidikan Islam kerana keimanan kepada Allah merupakan faktor penggalak kepada tingkahlaku manusia ke arah kebaikan sebagaimana ia juga menjadi benteng kepada perbuatan jahat dan keji(rukun iman)  Iman adalah peng’arah’ yang meng’arah’ tingkahlaku dan berseiringan dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. . ‘tarbiyyah Islamiyyah’ adalah berhubung secara langsung dengan perbuatan manusia dan sesuatu yang lahir daripada perbuatan keimanan. Oleh yang demikian.

.ASPEK KEMANUSIAAN DAN FITRAH SEMULAJADI MANUSIA  Para saintis Barat berselisih pendapat tentang struktur asal kejadian manusia sama ada berasal daripada hasil perkembangan sel. Al-Quran menerangkan beberapa peringkat kejadian manusia dari tanah kepada manusia.  Surah al-Sajdah ayat 9 menjelaskan bahawa ruh adalah unsur yang memberikan kemuliaan dan keistimewaan kepada ummat manusia. atau terdiri daripada akal dan ruh. atau terdiri daripada ruh dan material – seterusnya mereka juga berselisih pendapat tentang nature manusia sama ada nature haiwan atau ruh atau gabungan kedua-duanya.  Menurut perspektif Islam di dalam Surah as-Sajdah ayat 79 telah menetapkan nature kejadian manusia adalah berasal dari sari pati tanah.

 Islam mengakui bahawa manusia akan tersasar daripada fitrahnya namun tarbiyyah adalah berperanan dan merupakan cara yang terbaik untuk mengembalikan manusia kepada fitrah asalnya.  Kewujudan ciri-ciri fizikal(material) dan ruhani dalam diri manusia menjadikan diri manusia memiliki sifat yang sempurna di mana gabungan kedua2 ciri tadi menghasilkan kecenderungan/keinginan yang dipanggil sebagai fitrah. . Keseimbangan daripada unsur kejadian manusia iaitu daripada tanah dan ruh turut memberikan penekanan dalam kehidupan sebagai manusia iaitu berkenaan tuntutan dan juga tanggungjawab.

peri pentingnya aspek siasah. iii)Aspek Ibadat. iv)Aspek Pentadbiran dan Kenegaraan. ekonomi. pemerintahan. . tingkah laku dan dorongan. kemasyarakatan. Tarbiyyah ilmiyyah dalam Al-Quran merujuk pada beberapa aspek: i)Aspek Akidah.memberi didikan bahawa diri manusia memerlukan pada keseimbangan antara tuntutan fizikal dan spiritual. mudah dan nyata. ii)Aspek Kemanusiaan. memberi tunjuk ajar dan mengembirakan orang yang beriman. dalaman.ASPEK KEILMUAN  Al-Quran telah menyatakan di dalam surah al-Isra’ ayat 9-11     bahawa ia merupakan kitab yang membawa hidayah.menunjukkan kepada manusia supaya wujudnya kesinambungan antara fizikal.menunjukkan kepada akidah yang jelas. Membebaskan ruh daripada kepercayaan karut. tahyul dan menggerakkan potensi manusia ke arah kehidupan yang produktif dan proaktif.

ASPEK TANGGUNGJAWAB DAN PEMBALASAN  Mendidik perasaan bertanggungjawab adalah unsur pendidikan yang diberikan penekanan oleh Islam.  Pihak yang bertanggungjawab juga bergantung pada syarat2 tertentu dari segi akal. waras dsb. jantina. kemampuan.  Pihak yang bertanggungjawab terdiri daripada pemimpin/ketua. atau keluarga atau diri sendiri kerana setiap daripada kita adalah khalifah Allah di bumi. baligh. . merdeka. iaitu dalam sesebuah negara.  Aspek ini ditanam di dalam jiwa manusia kerana pihak yang bertanggungjawab akan menanggung hasil daripada perbuatannya di hadapan Allah atau setiap perbuatan akan menerima balasan setimpal baik atau buruknya.

– utamakan yang beragama. . Hadith riwayat Abnu Majah & Baihaki di mana Rasulullah s. Janganlah mengahwini wanita kerana hartanya kerana hartanya boleh buat dia sombong.w pernah bersabda bermaksud “Janganlah kamu mengahwini wanita kerana kecantikannya kerana kecantikannya itu boleh mencelakakan kamu.Sesungguhnya seorang wanita hamba abdi yg hitam & cuping telinganya besar adalah lebih baik jika dia beragama”  Memerlukan baka yang baik untuk lahirkan anak yang baik.  Persekitaran yang sihat dan penjagaan dari segi fizikal dan rohani dengan sebaik2nya semasa mengandung.PENDIDIKAN ISLAM & PERKEMBANGAN MANUSIA  1) Peringkat Sebelum Kelahiran – Islam menggalakkan perkahwinan untuk mendapatkan zuriat yang sah. Kahwini lah mereka kerana agama.a. Sama ada lelaki dan perempuan hendaklah memilih pasangan yang sesuai dan baik.  2) Peringkat Awal Kanak-Kanak – ketika lahir terus azan atau iqamah di telinga anak-menyeru kepada tauhid.

kasih sayang dan kemesraan terhadap anak2.  Hubungan yang baik dan cara hidup pertama dilihat oleh anak bermula daripada keluarga.  Menyusukan anak sehingga umur 2 tahun. Ini memberikan pengaruh yang besar dan penting kepada pembesaran dan pertumbuhan fizikal dan rohani anak.  Memberikan nama yang baik. 3) Peringkat Kanak-Kanak (7 Tahun – 12 Tahun)  Peringkat perlunya anak belajar menulis dan membaca. .  Memberikan belaian. Bercukur pada hari ke-7 dan bersedekah.

Perkenalkan yang mana baik dan buruk dan hal dan haram. Mengajar anak supaya solat 5 waktu dan bila umur 10      tahun boleh merotan. . Penekanan diberikan dalam bentuk keimanan kepada Allah. Mengenali rakan2 anak dan memastikan rakan2 yang baik. 4) Peringkat Baligh (12 Tahun – 21 Tahun) Zaman remaja dan peringkat ini mereka telah dipertanggungjawabkan secara individu atas apa yang dilakukannya. mengetahui tentang dasar2 akidah. apa larangan dan suruhan Allah dan didik anak melalui perbuatan.

 Mereka inginkan kebebasan dan mula menjauhkan diri dengan keluarga.  Mereka sedang berusaha mencari identiti diri dan ada sifat malu – perlu diberikan kesedaran pemikiran. sebab musabab. Perlu diberikan garis panduan berkaitan perhubungan di antara lelaki dan perempuan. . Pada peringkat inilah anak2 perlu diberikan gambaran yang betul serta persekitaran yang baik untuk mencari pasangan.  Biasanya remaja lebih terdorong untuk melakukan sesuatu melalui logik akal. peraturan.

 5) Peringkat Matang (Rusyd) (Umur 22 – 40 Tahun)  Pada peringkat ini dikategorikan sebagai dewasa dan telah mencapai akhlak dan pemikiran yang sempurna. .

ataupun berpunca daripada kredibiliti dalil yang digunakan itu sendiri.IJTIHAD  Definisi dari segi bahasa:”pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu” yang bermaksud penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara nyata di dalam al-Quran dan as-Sunnah.  Definisi dari segi istilah: ialah suatu proses penyelidikan yang serius yang dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh sarjana Islam (digelar mujtahid) untuk menerbitkan hukum-hukum yang bersifat amali. jelas maknanya tanpa boleh ditakwilkan lagi. Proses ijtihad hanya berlaku terhadap hukum-hukum yang tidak jelas yang wujud di dalam al-Quran atau al-Sunnah. sama ada ketidakjelasan itu berpunca daripada lafaz yang terlalu umum. dan dalil itu pula disahkan berautoriti.  Sekiranya sesuatu dalil teks telah jelas dan putus. maka ijtihad tidak lagi perlu. Ijtihad biasanya berlaku dengan mengambil pengajaran-pengajaran di dalam sumber hukum seperti quran dan sunnah untuk direalisasikan dalam realiti semasa yang memerlukan hukum untuk diamalkan .

 Daripada definisi tadi dapat dibuat kesimpulan     bahawa:1) pelaku ijtihad adalah seorang ahli fiqih/yang arif tentang hukum Islam. 4) Ijtihad hanya digunakan untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara nyata di dalam al-Quran dan as-Sunnah. . 2) Apa yang ingin dicapai oleh ijtihad ialah hukum syarie iaitu yang berhubungan dengan tingkahlaku dan perbuatan orang2 dewasa bukannya hukum I’tiqadi atau hukum khuluqi. 3) Status hukum syarie yang dihasilkan oleh ijtihad adalah dhanni dan bukannya absolute.

Jika kamu benar2 beriman kepada Allah dan hari akhirat. . pernah bersabda kepada Abdullah Ibn Mas’ud sebagai berikut “berhukumlah engkau dengan alQuran dan as-Sunnah apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan pada dua sumber tersebut. Tetapi sekiranya engkau tidak menemukannya pada dua sumber itu maka berijtihadlah”.DALIL KEHARUSAN IJTIHAD  1) Surah an-Nisaa’ ayat 59 “Wahai orang2 yang beriman.w. Dan apabila kamu berbantah2 (berselisih pendapat) dalam sesuatu perkara maka hendaklah kamu kembali kepada Al-Quran dan AsSunnah.a. Yang demikian. adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya”.  2) Rasulullah s. taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan Ulil Amr(orang yang berkuasa) dari kalangan kamu.

pernah bersabda kepada Ali bin Abi Talib “apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu itu betul maka engkau mendapat 2 pahala tetapi apabila ijtihadmu itu salah maka engkau mendapat satu pahala”.w.a. . 3) Rasulullah s.

Contohnya pengharaman dadah diqiyaskan dengan hukum pengharaman arak kerana memabukkan dan menghilangkan kewarasan. Wajib hukumnya mengangkat seorang imam atau khalifah untuk menggantikan Rasulullah dalam mengurusi urusan Daulah Islamiyah yang menyangkut urusan agama dan dunia yang disepakati oleh para Sahabat di Saqifah Bani Sa’idah.A.  Manakala dari segi istilah syara’ pula.  2) QIYAS – atau reasoning by analogy iaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh al-Quran dan As-Sunnah dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh al-Quran dan As-Sunnah kerana adanya sebab yang sama. .JENIS-JENIS IJTIHAD  1) IJMA’ – dari segi bahasa adalah azam atau tekad. Ijmak Sahabat tentang pemerintahan.W.  ialah ijma’ para ulama’ mujtahidin muslimin dan bersemuafakat mereka tanpa berkecuali oleh mana-mana seorang pun daripada mereka terhadap sesuatu hukum syara’. Ijmak adalah kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan Hadis tentang suatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasululullah S.

Contohnya mewujudkan matawang.atau juristic preference iaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip2 umum ajaran Islam seperti keadilah. .a.  4) ISTIHSAN .tidak menghukum pencuri kerana kebuluran semasa kemarau panjang dengan hukuman hadd kerana atas dasar keadilan dan kasih sayang dan dalil daripada al-Hadith bahawa Islam tidak menyusahkan umatnya. Kaedah ini mempertimbangkan dasar kepentingan dan kegunaan dengan tanpa adanya dalil yang secara bertulis dan nyata dalam al-Quran dan AsSunnah. 3) MASHALIH AL-MURSALAH – atau utility iaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat. Kaedah ini sedikit berbeza daripada mashalih al-mursalah kerana ia mempertimbangkan dasar kemaslahatan itu dengan disertai dalil al-Quran dan As-Sunnah yang umum. Contohnya Saidina Umar r. kasih sayang dll. menyediakan penjara adalah atas dasar kegunaan dan kemanfaatan yang tidak bercanggah dengan syariat Islam.

 Kesimpulannya jihad meliputi pelbagai aspek iaitu melibatkan perlawanan dan peperangan secara fizikal dan juga perlawanan secara mental dan spiritual. .JIHAD  Definisi dari segi bahasa – perkataan jihad berasal daripada kalimah arab ‘jahada’ yang bermaksud ”keberatan dan kesusahan”  Dari segi istilah – jihad bermaksud “mencurahkan daya dan tenaga kekuatan dalam usaha mencapai sesuatu matlamat atau cita2 mulia dalam bentuk kata2 atau perbuatan. Ia mencakupi usaha bersungguh2 untuk mencapai satu2 tujuan yang diingini atau mempertahankan sesuatu yang tidak diingini dengan berbagai cara”.

bantuan perubatan bagi tentera dsbg. akal fikiran. . logistik. membekalkan tentera tambahan.JIHAD MENURUT AL-QURAN DAN AS-SUNNAH  1) Surah an-Nisaa’ ayat 95 bermaksud “ tidaklah sama keadaan orang2 yang duduk (tidak turut berperang) dari kalangan orang2 yang beriman selain daripada orang2 yang ada keuzuran dengan orang2 yang berjihad di jalan Allah(untuk membela Islam) dengan harta dan nyawanya. Allah melebihkan orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang2 yang duduk (tidak berperang disebabkan uzur) dengan kelebihan satu darjat” maksudnya di dalam ayat ini mengerahkan tenaga dan usaha untuk berperang pada jalan Allah sama ada secara langsung (bertempur di medan perang) ataupun dengan harta.

 Kenapa Allah sentiasa mendahulukan frasa ‘jihad dengan harta’ – bertujuan memberi semangat dan mendorong mereka berjihad kerana jihad dengan harta adalah lebih mudah dilakukan berbanding jihad dengan nyawa. sama ada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab) dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah(untuk membela Islam).” – ini menjelaskan bahawa berjihad pada jalan Allah pada kebiasaannya ialah dengan harta dan nyawa. . jika kamu mengetahui. Yang demikian itu amatlah baik bagi kamu. 2) Surah At-Taubah ayat 41 bermaksud “Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah.

 Surah Al-Baqarah ayat 190 yang bermaksud “Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) agama Allah akan orang yang memerangi kamu. – ayat ini menjelaskan bahawa agama Islam menganjurkan jihad untuk mempertahankan agama sekiranya kedudukan Islam terancam walau bagaimanapun Islam juga melarang umatnya daripada memulakan pencerobohan dan menitikberatkan keamanan. dan jangan kamu menceroboh(dengan memulakan peperangan) kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang2 yang mmenceroboh”. .

bersabda lagi:Apabila mujahid berangkat untuk berjihad. Wahai Rasulullah! Beritahulah aku amalan apakah yang setanding dengan jihad? Rasulullah menjawab: Aku tidak memperolehnya. sanggupkah kamu masuk ke masjid. adakah kamu terdaya untuk berpuasa terus menerus tanpa berbuka walau sehari?Baginda bersabda lagi: Siapakah yang sanggup melakukan sedemikian?” .w. 3) Hadith diriwayatkan oleh Abu Hurairah bermaksud “Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah s.a. lalu berdiri sembanhyang dan tidak berhenti.Rasulullah s. Lelaki tersebut berkata: Beritahu dan terangkanlah kepadaku.a.w.

a. maka dialah yang berperang di jalan Allah” .w. ada yang berperang dengan penuh semangat. pernah ditanya: Wahai Rasulullah!ada orang berperang dengan gagah berani. menjawab sesiapa yang berperang untuk menegakkan Kalimatullah. 4)Hadith sahih di mana Rasulullah s.a.w. dan ada pula yang berperang agar dikenal kedudukannya maka siapakah yang disebut berperang di jalan Allah? Rasulullah s.

Wahbah al-Zuhaili terdapat beberapa cara manifestasi jihad yang boleh dilakukan iaitu jihad dengan jiwa dan raga. harta dan juga kata2 bagi tujuan mempertahankan diri daripada musuh. gejala sosial dan sebagainya.  Jihad boleh diertikan dengan jihad menentang hawa nafsu dan syaitan. jihad membanteras kemiskinan. memerangi kejahilan.  Waktu yang aman dan sejahtera di negara kita sekarang memerlukan kita berjihad bagi membangunkan ummah. jihad dalam menuntut ilmu dan memerangi kejahilan. penyakit serta masalah sosial. Pendapat daripada ulama’ figh kontemporari. .

Terdapat hampir 26 istilah jihad yang disebut dalam surah2 madaniyyah.8 & 69 serta surah Luqman ayat 15.  2)Manakala semasa proses hijrah ke Madinah. jihad memerangi musuh belum disyari’atkan oleh Islam. kaum muslimin diwajibkan berjihad memerangi mereka yang memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin. Namun pada tahap ini. Walaupun turun beberapa ayat di era tersebut tentang jihad seperti di dalam surah al-’Ankabut ayat 6.  3)Selepas hijrah ke Madinah. Allah Taala membenarkan orang2 Islam berperang tetapi bukan mewajibkannya. namun jihad dalam konteks tersebut lebih kepada makna jihad ma’nawi bukannya jihad melibatkan pertempuran dan peperangan. . Kebanyakannya dengan jelas membawa maksud berperang pada jalan Allah atau kerana Allah. kaum muslimin mendapat keizinan untuk berjihad dan berperang daripada Allah Taala.PENSYARI’ATAN JIHAD UNTUK BERPERANG DALAM ISLAM  1)Pada peringkat awal dakwah Rasulullah di era Makkah.

Allah Taala Yang Maha Mengetahui ketidakupayaan mereka untuk bertempur tidak mensyari’atkan kaum muslimin di Makkah utk berjihad.  Secara perbandingan. . Pada masa itu. Sebaliknya setelah wujud kerajaan dan semasa pemerintahan Islam kukuh di bawah pimpinan Rasulullah di Madinah. jihad telah disyari’atkan. Ini membuktikan keistimewaan Islam sebagai agama fitrah manusia yang tidak membebankan serta relevan dengan keadaan semasa. Oleh itu.a.w. masih sedikit dan mereka merupakan golongan minoriti yang sering ditindas. Kajian tentang kronogi pensyari’atan jihad mendapati bahawa tuntutan dan hukum jihad diturunkan secara beransur2. memandangkan pengikut nabi Muhammad s. Rasulullah telah mempersiapkan barisan pejuang Islam yang beriman & sanggup berkorban segala2nya demi Islam. berperingkat dan mengikut kesesuaian masa. kepelbagaian dan keperluan situasi serta persediaan mental dan fizikal kaum muslimin. keadaan kaum muslimin di Makkah sebelum hijrah agak lemah.

.  2) Membela diri dan nasib kaum muslimin daripada kezaliman dan penganiayaan pihak musuh – termasuklah jihad untuk mengusir para penceroboh & penjajah yang merampas negara atau kawasan kaum muslimin. sosial. usaha dan rancangan untuk memutarbelitkan ajaran Islam atau menghancurkan akidah muslimin.  3) Meluaskan syiar Islam – sekiranya dakwah secara aman tidak dapat dijalankan maka caranya ialah dengan berjihad/berperang. politik dan pendidikan. ekonomi. Namun dalam Islam tidak dibenarkan menggunakan kekerasan dan paksaan dalam berdakwah.TUJUAN & KEPENTINGAN JIHAD  1) Mempertahankan Islam dan ajarannya – iaitu membanteras sebarang pergerakan. Penindasan juga termasuk pencabulan hak2 asasi manusia yang beragama Islam.  4) Membangunkan ummah dan menjadi yang terbaik dalam segala aspek iaitu akhlak.

 Kesimpulannya dapat dirumuskan bahawa terdapat 4 jenis     keadaan jihad sepertimana dibuat oleh para ulama’:1) Jihad maknawi . 3) Apabila orang2 kafir menyerang sesebuah negara Islam – dalam keadaan ini penduduk2 negeri tersebut mestilah bertahan untuk memerangi musuh dan menghalau mereka.jihad melalui tutur kata dan perbuatan. mereka hendaklah turun ke medan perang bersama2 mereka. membanteras kemiskinan dan gejala sosial dan sebagainya. . jihad menuntut ilmu. jihad melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. 2) Ketika bertemu dan bertembung dengan tentera musuh di medan perang – pejuang dalam keadaan ini mestilah bertahan dan diharamkan daripada lari dari medan perang. 4) Apabila ketua negara mengisytiharkan kerahan tenaga bagi memerangi sesuatu kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful