W Iatach 1n7-34 pracowano IN Zwi~zhJ Rnddc.;klm kilka wzornw eksperymemalnych pi toletow maszynow)'ch.

W ATmii Czerwoncj znalnzl zastosnwan II.: Jllpicro prl!yj~ly do uzhrojerrla W rohll'l35 PPD wz..}934 kOD:!>!rukcji WA. Dlegtiariowa, zmodernizowany 'iii' FJ38 roku (PPD wz34/J8) i ponnwnic fll2 rul p6zl1iej (PP'O wz.3'), wyprcdukowany J';JcJ:l1ie w Hosti ok. 4100 S.tIlltk_, Pu roeane] przerwie wmnwiooo pwdukcjlj- kolejnej, znOw gruntownie zmicni!.Hlej wer'ii peemu Diegtiarinw[I - PPD w-",.1940. Powstala ich ok. !ill OUO egzcmplil-Tzy, ale rro, choc niezly poe! wzglcdcm wiasnosci bojrnl/ych. lJyf nicI.cchno1ogiczuy, wymagal preeyzyjncj lCZaSQch!onncj obrobki ubytknwej, Arrnia potrzebowala nowej broni, lilau<tj~C'ej siC; do masowej produkeji. Wi roku Hl.JU ogtoszono konkurs, \V k"t6rYIll zW)'t:lt,:iyl Gieorgij Siemienowicz Szpagin i jcgo bmn: PPSz \~~l. 1\141.

Zasada dziatania

Pistolet ma~~.ynnwy dzlalajiWY na za sadzie wykorzystania cncrgi] udrzutu zamka swobodnego, s1rzclaj!iI.:Y Z zamka otwartcgo, Zamek w komorze zamko-

50

wej, rncchaaizrn powrotny .... 'Yposaiony w amortyzatcr, umieszezony ZfI zarnklem, Mechanizm lipU'illywy t: przelacznlkiem wd~ajlJ ugnia, Lufn ua calc] dlllgO~ci ukryta blaszalilJ, oslon" Z otworarni w~nlyl<lcyjny]J]J_i. przecl1mlizO,C1J I. lyhJ W pukryw~ komory zamkowej, Widofunkcyjne url'3dzenieIY}'lotowc (hamulec wylctowy ] oslablacz podrzuru) stanowi menolu Z Q!I,I011 Ij_. Bczpieczn ik suwakowy na raczce zarnknwe] unieruchamia zamek w przednim luh tyl~ym POI'OZi;Uiu. Nasmwny celownik hz.ywiznQwy hllb d\~ upolor.en im ... y L'dl)w oi k prze I"lU h}wy, mgulllw'Hla musJ:ka -Iup.kowa. Zmilla· nie: ll-nabojowy rnagazynek h~bnawy luh :tl-nalmjuwy pudclkowy magazynck lukowy, B:mii stalewa ,2. drewnisna osad~ kurahinowa, kolba 0 szyjce wypr(lfi lcwauej w chwyt pistoletowy.

oots konstrukcji

1.62 111m pisto/iet..pl4liemi(J1 sistiemy Szpagim'l obrazea 194] goda (51'11211., 6(03) mil w:'lzysrkic atrybutyeuropejskich pcemow l C7,;!J;1J P0l:l';flkuw rozwoju tego [)'PU bruni: masywna hud w~, niemal metr dlllgll,-ci, drcwniane luze z koJb:t-

Typ broni:

Naboj:

Rotlraj bronl:

IPgrgdu(;ent:

KraJ pochadz-enia:

PPSz \'tz.1941 7,5:! mm x 25

dUlY Pl$tO I!t m~szyno""l' kllka fabryk lbrojenltJwych Z>SRR

karahinowa oraz !)IJ(1wl~lklJl"'~ cslone luf T ~ bla. Zat1<j. pcr[mov{"iI'I~ uutymi owalnyml otworarnl. Pepesza przypomina konstrukcyjnie PPD wz.194D. ale pe pierwsze mil mnle] skornplikowana budo~'I? tlpO drugje - .ic~1 bardzie] technologiczna, czyli rf7;.),jfl!o!Ull w produkcji, PPSz wz.J 941 wyrwan:anl1 n;ljoows.z~mi w \lwych czasaeh mctudami: ttoezeniem i lTu.mklov.ym zl;![lewanicm. pay hardzo wyra .f~}'1l1 ugraniczeuiu obrol1kf ubyrkowej.

EJcmc]JJ1 m wiazacym W cnlosc wszystIde zespoly pepeszy jest wy!lnczoml Z gfubej blal.·hy prostcpadlnscicnna kornora ,~Olmlmwa, prawic calknwicie schowuflU W w'yOJ"Ejiollym loom. 7. ku)rcgu wy rtaje tylko " przodu, Komora jest od gory otwarta, w jcj dnle wycitrW nh\<ury -Iylu}' dla zaezepu zamkn na dzwigni SPIJ;;low~j i przcdni dla przerywacz:a_ W przcilniej cz~~d rna zawias do zarnocowania pokrywy z ostonq 1L1fy I od spodu gniazdo rnagazynka, ], tylu - 1..,I;"l"l1ownik (w insrrukcjach do broni zwany bezscnsownie "wystt;pcm ogonowym"], ptzez klMy prz'LOdlOd'zi sruba mucujaca kcmore do Ini:a. To zreSlt<j nlc jedyna funkcja lej

m..-by. ktera prZC"ZYWil szyjke kolby T11l w~11lL • wJ:¢e z drewruana osada komori; spu~row,!. WPUS;ZCWIl!t nd spodu w loze, pucl k (II norq 1J~ m kowlJ.

Zcnh.:grnw>lM 7 Knhr'!ki'e;m knmora :>pUhIUWU m ~c:;('i \\. sohu:: mechanixm ~pilsl[Jwy z przctacznikiem rudzaju ognia,

MasywrLY Zll III ck, frezowany z jeduego lH1WaJ'ka stall, mil Z pr2od~ od ~po(11L giebukie wybranic, 'Iylny ,hili.}, pwfil j~'1 kaneiasrj, <i g,nrny 11<1 m!ej dlug!:lsci zam- 1<1 zaokraglony - k!>zl.<!lt)' dcstosowane do komory zamkoweji je; pokrywy, W czolku zamka luajdl.lje sie nieruchoma iglica, mid I1Jl<j WYCL"g ~ bardzo duzym raz[JIem i blassana, plaSKl! spn;2.yn~. R~c;;-:k:.r zam knw~, umicszczone poprawej 8'1 rnnie, me ni~l zarnstalcwanu suwakowy bczpicezn ik rrlej~ty Z [,eemt'i,w Dieguuriowa i pozwalllj~cy unieruchcmic zarnck ?;:UOWIlO W Lylnym. ja,k i przcdmm P()~Ozeruu.

Umieszczoue ZIl zamkiern urzadzenie pClwrotne~klml~ ~i~ 7;e s;PIY7.},ny pnwmtnej tkLuT!l illLpyd~a true zamck, a wig!.; rown()CZC;;~ll ie jes t s P f,}iYTm uderzen i 0- W<I) owiniete] 11;> i.erdzi (I,"Z Iihrowego zderzaka. AmortYi':~je on uderzcnia zamka po strzale i wymaga wy~~;:I.ny (.10 ok. 15000 sttzalew, Pomysl rue jest nowy. przej~l)' z prD. ale ulepszoay: tam .,mOJIymlnr stanowila skorzana podkladka pod gwinlmv~ ~iJ. pokrywkq-nakretkq komory zarnkowej - 'Irw::Lln~c zderzaka

7. J1,nlbej sk6ry byla cztarokrotnie nizsza, ,LJ mneewana na zawiasic pokrywa

Ji"omory zamkowc,i Liak w ruermeckich MP is-I.

TEST

.... ili do ~i>p~lniEI1I~ mil.g~L)'flk.a luk:owe.go L~ .l.el:ra nlieC LW1lrde p,,~u(hy (na l"dl~clu m~ga"ll'nld dwoch tyrmw]

MP 21Ul) zamyka kumor~ rrzy pml10cy bardzn spn-yrn ie zaprnjek towanego ~ wygndnegow uzyeiu zatrzasku 7 wewnetrzna spr~ i:~"11 ~ - jes [ t III dn 1;'1 ~ maSYWll1J naktadka na '[ylnykolljec pokrywy. Z przudu przechodzi pukryw<i w .fl~:rrl'n'Walli) uslune Sl:C:r.<lki m .. g~.ynlra plerw.w.egc IYPLI {p~ '~WI!Jl ~pm~ij:r.Jlt!ty sill

.... ''''''ji1'Tl 'cit,,, ]"piE]

~kjf}'. ~1l.wi!1i!;'''! i zespawana

od spcdu Iylku w przednjm ndcinku. Wlasn ie ten prz.edni "iJci nek je~1 nu]ciekawszy, bo 1I ksztal iowany w wieloIu ukcyjnc u rz~,dZCl1[e wyletowe, ktore za pomut~ adpowiednicgo Iormowania st rugi gazow pchaiacychpocisk jest

kumpensatcr em pndrzut u i zmniejsza.1<1("),)11 odrzut hamulcern , ... yiu~"l\lym. Rnzproszona jHi opuszczeniu luly S[11,Iga natrafia na !lkQ!in~ przednia kian-; 0,1011.)' lufy i adbijn si~ od nicj. Gazy wydcstaja s~<; przez gbrny orw{1T przed

51

I TEST

Stan zachowania

Pf'$z Wl,1g~J Ul.l uzbrujenia pr):.l'j!;,!!.1 21 grudnia 1940 roku •. u wiec uoklllll· nie pol T1.Iku przed poczatkiem Widkici Wojny Ojayzui(lJ]cj. Produ K{'j<1 zajmoW<lt)' 'l:i\," lubryki W W l<ll:;kiclJ Po I ian aeh i Moskwie oraz L:aty szcreg mniejsrych z~kl <ldow III e chanirzn yeh, Konst mkr.:ja pistoletu nie ulegla ZIHICZ'lcym zmianom, wprowadzano jedynie drobne ulepszenia: zmieniono prsyrzady eelownicze, magazynek i jego zntrzask, Wl,111C1GllnOnO komore uJmk.Qw1l. W 11)42 rnku powstaIn klilka sern pl~h'leh~w maszynowyeh z uprcszcznnyrn mecha nizrnem spustowym pozbawionym przelacznika rodzaju

J>itEiITl olibe~Jl'le"~!lIW I ::<I~e<:pleczQny. Suwakawy l:lt!z~l~cz~lk na ril.c.:Ge zamkcWE!J Ii\Icl1~~1 IN wi'cl~Ci~ pokr'l'wy L;crnOfV spustO'll'ej, pozw<llaj''I.';:

zi:l~lok~<lC zamek zar6Wrl~'W przednlrn, j<lj;; 'I Iylllym ~oIQ:tell~iJ .

muszka, rmciskaj~£ na pozbawiuna dol[l~gl) ut ..... oru k.oiidiWl~ l.iiIClony i ivm ,,"mym ~!ly(;h<lj,!c lule w diJl, lOO cgranicza pcdrzut, Jednoczesnic cz,<sc odbuych gazow "'iydoSI<lj~cyt:il sie przez boczne otwery peha brori do przodu, zll1llie.j~zaj<lr udrzut,

Lufe, 0 czteropolowym gwincie i chromowanym przewodaie, w oslonle (ZiDli::growanej z pokrywa komory zarnknwej) utrzymujq d"vie obsady - rrz,e,d,~~ai tylna, Kaidy. kin dtcia.thy mhflu)'c wojenne standardy wykonlmil1 hroni pnwinien ohejnec lufQ pcr~;~zy - Jcj zewnetrzna pnwierzchma wygl'ld::. poprosru jak g:ruby, okragly pilnikl

Pepcsza zasilana jest .Z magazyl1tow 71- luli 35-fl<LLJUjowy~h. i>.lur}'!:h!';<:dli). wspulni,\ (pomimo komplctn ft" rCrlTlt"1 kcnstrukeii) jest jednopuzycyjne wyprowadzenie, MHgazyIlki bebnowe irulywidualnie paww<lntl do bruni, Ill.kowl.: nie hyi:y aZ tuk wy:magaj~J.:e. Produkowunu je III dw!)cb wer!>ja(:h. Pierwsza, II pudelku z p6tm.ilim~trowej blachy, miala l1a~ad~ ze z.in1egrowan~mi i moenymi szezekami. stanowiqcq wyla7. nn.Dojowy. W wer~ji drugie] blacha putil.elkR Ilyra wrmv.'llzi~ dwu JUzy gruhsza. ~ le szczeki s!annwHy rnonnlit z pudelkiern. a nie wzmilcllIlljilCij' g6r~ lll~lg:n.yn ka IIJI~ad'l. i hyJy ciensze oraz delikatmejsze.

52

ognia. Wlcdy te;; C2~1>tO srosowano w pcpeszaeh lulypoehodzace z luf karablnu M!)si.n'l w.i.,.~89l/31J- ijccln~i I~f)' karabinowl:j orrzymywanu dwie do peemu,

Do konca wajny wyprlldukowano ponad 5,5 milicna c_gzemp.larz>'. Po wojnic wylwarznnojo rnasowo rn.in. w Polsce (w larach 1.952-55 w Radorniu pov .. stalo laezniepenad U J. 1I00 sztuk), JI~g{lslawii. na W~m~ch, w Chinach, Wicln:a.mie j Korei P61o.ocnej.

B tQf~ C pllcl uw.ag~ wyprodu kowan:j! illl~.C pcemow nie ~~ nne' d..,~~ j~.kim~ specjalnym r:":nywscm kole~cjoner<;k r I'll. W chorzowsk 1cjrri rrn ie Emjot, gdzi e prlcprl1W~cl!z; lislllY rest, sp{l~rocl 11 iezl i~Uiiy~i:l cgzcmphir:r.y (wkom,erW(lWanyeh ildaklL.i"lC~cb \'V kllkudzicsieclu skrzyniach] mogliSIDY WyhtilC dowolnle. z ktorego bedzierny ~lnel'L~ - w sumie strzel"li:imy Z czterecb, 'WSl;J~lkic Z ~~~l 19,14-45" kazda pepcsza z innymi fJzmlczeniami producenta i zgcdnymi mrmerami, WI!)Ciln.i(! ~ nuruerem na !.I rewn ie > Oczywiscie IJ!"1:~d slnclanicm musielismy kazda odkoeserwowac. Sam widok takiej ilosci hlstorycznej brow wmagazyDowym stanic przyprawia 0 zewrcr glowy. a. col dopicrc mol.li~ro~c srrzelania do wolil Z Id~hmastu PPSz wz.liJ<U ktore mie[i~rny w rekach Lynmpojedyncze nosily minirnalne si.ady uzywania - reszta wyglq.ualil na ITligtiy nieuxywane, rak wiec [ezeli zerkniemy do tabeli kills zachUIHl.[liH stanu zahyt,knwcj broni palnej (StBUl.l/Og,., LO lloSI';:Pl1<l bros occnimy jako Iubrycznie MW;.[ b~lli w stanie doskonalyrn, w najgurszyrn razic - sianie pieknym, Pepesze IV "myuia,ch k.i,! bez magllz)'nk6w, pa~6w nosnych, ladownic .na magazynki i przybot6w, kt6rych miejsee jest w skrytce wydrqzonej w kolbie - [0 wszystko przechowywane Jest osobno, Na dwoch magazynkaeh b"i:mowy'd,i ezterccb Illl;ow}'ch '~r6lnych t"pow), .kI6- rych lliywalismy podczas testu nie znn[ezlismy num,e:1'6w broni, To a tyle dziwne, ze przeciez b~bn]' byly i~l1clywillualnie pn ... owane do hroni.co hy!o jednq ~ k~lkl.u przyczyn zasraplenla ich rnagasynksm i luknwymi, W pcln i lVyrn.h.:rlJ'lym i.

TEST

lei niczly, J"zy~ f,pU~rllwy jest w lasi~gu palea, ehoc 1'0' jednym z tcsiowych I:-g. zemplarz] hyl en 'PuIQziJny wyra,znic inaczej, niz w pezostalych, bardziej wy· sunlety do przodu, Diem. rrzeba bylo Illlad'1t h!iicj (tyro, S31l1ym wyzej), '" palec spustawy .i tak mia] k01:1- takt z drewncm 101: u. Broil dzialala jak nalezy, wiec cd-

W c:z'6~ktl <,<imk<! Wi(jDC2M [~IiLil, nad niq_ \Yyc:l~ z dlu!<ll p!Oisl!1\ spr~zyn~ z tyPu ~rzlitii z~m'mwa, a na nl~J :;uwal(oOIN,! be;;;pll!Ci:nllo:

Z~me~ w komoru .;)jlmkowej (za, nlrn ul'1l!~.du!nle po~~rotne Iako~ClQn~ .d.er:;t~k[Em) [ raut ok." ee 1'~ wn!!trzi! ;po wyj.~l:i!J LilITI k,ol:w Id{l~:;rnv ""y, nkl VI I'rz~tn ~k, z lin a wy 5tajEJ pr.:EfJ' wacz I LaO:ep,lllroka

Wrazenia ze strzelania mOTqC W I'I(CC pep.C'iJZv od razu czujemy i~ trzymarny w dloniw;h ,kawaJ oolid· nej broni, "kil.:d)' jeszczc (.)o!~ezym.y pelr.ty magazynck bebnuwy, 10. joi W ogulc ...

Pf'Sz wz.l94J to peemem calkiern ~kladny: karabinowa kolba jest wygod-

nil, k1)1 I'zyjki i cllwyt!l pi~tolell''IiI'ego OkM wyr.zutQwe IlJsek umieSZ~ZMG n<3! 96w~. dokl~d"le r1~d gn[al~~m m~g'<r!:l'nk<l

53

[--

TEST

ilia luhe ~Idac. grube ~~ildy toceerua, {l;hm~ ze,pawan<l cd sp~dLJ t~I'ko 'I!I pr.l<f~'nieJ CZ~S'C.I, tworz~c:ej 1Jr:i~qdzenre wylotCllYe - oslill:t[ac<! podrzutu pol"/ilClOflY ~ namulcern wyl(!~owym

mienny SpUSI Ila~cZy pOlraklow.ac jake deJ.;'IW(l8tk.;: pTodukcyj!Hl-mO!1la~OWil. ZfC~,lq puwtarz<lll'lOs(: pm.zczegub~j'ch c:qsci pepesz jesi tuka, naj~k~ poswalala \!Iuj ~J'l.I1a produkcja i !!.U IIu ra techn iczna ZSRR - najlntwie; occnie to po ksztalde kab!'lkJ. Pcemy te zn<Lmy dlliii przede wszystkim Z~ ~dj~c_ A lUI zdj~ci1.i kahlqk

[est duzy. symetryczny, ladnie zaokra~I(lny 7 fli7;odll i ~ IjAlu, rJrT.jl LfE(,h,1WOlniu ruwmJb . .:gln~ei £wuk:u\Vcj icgc~ ezescf i dolnegu profllu Juza, 1\tmc.t:.<nscm ogJfjdajij.c rowmO(:t\.:~nlc kiik;ll1l.i~ci~ egzcrnplurzy r~br~'C2ru(: ll'-'wych 'PPSz w~.1941 zobaczymy. jak hard;,;.,. Ie kabt1jki n?zni", sir; ud siebiel Z i1myrni s~c;legPl"mi jest pcdobnie,

pr:zy z.tozcniu z peemu do kl6rtgQ dof~c:zonu magazyuek bebnowy niespecjalaie wiadume, gdzicIIl'ozyi'; fQk¥, podtrzymujaca - cnwy1<tc za bl(be;1l l--:l'l Wc1Sli:8C eatery palce mit;dzy kabhjk a rna ga z y nek? To osratn ie wca le [I ie ta Ide latwe, A jdli rrzymac 2<1 bebcu, 10 cd spaoli[ cry bardziej t: hoku? W' peresz}" 7: magazynkiem lul;i"nwym,. Sllln(1'Wu~.~ym c,~lkiem wyg{ldoy chwyr przedm, n'le rna iylll dylel'luH6w~ Irzynnl! sit;' jill lepicj, char P~)[JcZllS srrzelaui« zacbowuje si\! oilczuwalnle i aa ezej , niz z bebnem. C6:i - prawie p(il!orakilograrna nULi"'.! rubi r(Jinic~, przede wszy~llim J1I.l11I;;':;l1> ognia cI'lglego: podrzut jest OdC:ZUWillnie ..... i~kszy. Z drugiej streny zapobieganic mu przez c~<!gnicci~ bruni W U0! wygodniej~ze jest przy chwycie :1.:<1 IJI<Igazynek I~ kowy

Pepesta rm:'OZQn;;l q~~dmV(l dQ ,,;o,_y~2Qi2nla! maga'Zyneli. odl1l_czeny (WI~0C20Y Mellylo"\, ziI,i'I'zl'ls.k), ~ron tlllmanB ffil ~<lwi~sle, wyJe;_ty ,['HII'U~k I U"ij_~7.~"Je ~\'IfI:ll'~ll. Da d~ls~e9g F"~kl:ada~iil flotnebnjl [est pr1!~najmnr~j w'kn::tak

S4

Stopka IIDI'!)\, OIt~tiJ .I'll<l~.tan\,m tF2e'Wlklem, WeWf[<itril. w\,dr'l.ro~ 0 seI"lOWI:!'k nil j)fzybllry do pep eszy', za mykllllY 0 dellyl.;!",,'1 k lallic<l

Ladowanle magazynkow 10 cals procedura, W Uadanie 1I1ahojow do bebna wymaf!n ~~PQlmJu, spnkoju i jeszrze raz sP(lk:oj'U oraz ladowania Mmly 7. d~gl.~'m dnd~kiC::11! i powol nym ~H!lpi naniem wi fnika, bo naboje luilia. sie pncwHlcac i kliIlowac. Nie wyobrazam sobie, jak mozua hylo reihie to gdzics na kol.3nie,w okop!e, pu ~r(~~ ~w[&l;~<Jey\;h pocis k6w i uut.unk6w! A kiL'.d~ pI! utwarciu [!Qwil.lt.kcfl!!o bybll<! i kilkll n ieskutecznych probal""h l<!dtlwi'l!1i~ O\Jk[':i~ismy fjbryo;:zllic;: ill;: zalTlontuwm"y donesnik, to rnoja ~ynlp.rti<l do dek:l.wiej wyg!<J.t.l<\i",c~gQ i PQ:ie:mni{~jsaego ITHl:g<iiynka bardzo ostygfa. >. Napelaianie magaaynka lukowego tel jest m\?k~ - potrzeba tu szalonrc mucnych p<lJlcow i aajlepiej rekawic: wkiadanie urnunicji do 35-nabolQwlOlIO magazynktIJ dwurzednwego z jednopozycyjnym wyprowadzeniem, ,<I. wiec wciskanie knzdego IJ abo] u porn i~ dz y szeze k i i. dopycha» ie I10 tylu t(lllnp1'"awd~ nic milego,

Skladsna du rylll cliwignia zatrzasku bardzo dcbrzc d.~iala przy wypimwiu mllg(1.i1Yflk6wh~hnmllyc]l i llt~IWI)'\lh. DoU!tZi;nic rnagazynka ju,;, rakie presre nle bylo, bu wymsgnto pi)l~i~cgo grzo\fl.i:niecia w~n dkmi~ ad spodu, co i lak nic ZaWSZe. slrulkowato i nnl'L'lalo!if czynnosc powlatz<lC. Po kilku razach f~lI,a rniala naprawde 110 ~}'':! :B)~ m! Ii.~ 10 I ~I~!.U prz ypadlnsc nowe], nierozrusruaej pt:pf?>z), i rewnie nowych ITHlga:tyllkOw, kt.ure ;ill ciasno wchod:;cily w gni~zclo1

'I'D!Edym;;m Il:ldownlldi na ma!l<)zvnc~ b~lmow.,.l pOtti .... drnOl na tu.kow';:

Urni~&ZCZ1111y 1111 rqczce zamkowe] S\!Lw<lkowy ·bczpiecr.nlik mose zabezpieezye pepesze 'l. zamklem zarowno W przednim, jak i tylnym polozeniu, W gom(;_j krawedzi szczeliny, W klon:j porusza !lilt illtzka wyd~!e S<J, dwa olWl.lry - wchodz! w nic suwak bezpiecznika, unieruehamiajac zwolniony lub naplety zamek, Tu rei: lskku nie bylu: suwak wpt"w\h:ie suwal si~ ealkiem przyzwoicie, ale nie 1':1' bardzo chcial wejse w te wyciecia i nnlezalo WE! left? odpowicdnlepolnrenle zarnkn, \~ kiorym wszystko zgra si~ jal: rhlieiy i zadziata,

Przclacznik rodza]u ngnia wi Iunkejonuje topornie tjak- 7.n~. ztq. wszysrko i¥ PE~SlY), ale pewl1ie - Ztl. wyj~tkiem j~tlnego cg:z~mplilt"l_~ iestowego peemu; zdawato sie, ze [est usl:J\yioJl1}1 na ugicu pojedyncz , <' tymczasem strzclal scriaml i ciezko bylo wy~u¢, w llurYJi:l1I momencic tuk n~praw!.ll~· przeskaku]e z polozenia w PQ!u~~rdc:. P020~I~lc PPSz raklch ,~lrakj_;ji nit: J.itpcwni!lly

Na poczatku ·tr~\,".hiTli<t ci~zltl hylo l>ilf przyzwyczaic do twardego spustu t wyzbyc nnw)'k6w z .kulturalne]" broni, polegsjacyc11 rn.in, na prec:yzyjnym sci:yganiu J'il.j'k~ ~PlJs!m .. eg~I .. W pepeszy za spust trzcba f1il prosru solidnie pOciqgnQc i jU1:1 Nawet Jair. jnz rln tegn doszedlern. 10 i tak staratcm sit;: czynic In rnofliwie plynnie, zen)' nie u)'\\l1lC strzalu. Ale c7.egn 1<1 me Zep,LJ~em ]JnlCij I1fI spuscle, to zepsul sam peern zasOIID! dzialania, a dokladrrie dluga droga dl;likiego zamka, polwnywan'l od dllvill zwolnicnia z zaezcpu uo dnstania i ndpale-

TEST

bardzie] krzywu, raz rnniej ...

MASIJ bruni (zwlasscza t: mR~"zynklcm b~bllowymJ 'iN polqc·n:n1u 7 bardzu skuteeznyrn u rzadzcntcm \'l'Ylotowym niwelllj'l c[l:kly Lli;~at<.]]il:l na strzelca cdrzutu i podrzutu mucne] 3 munieji 7.62 mm x 15 tak dobrze, zc z pepeszy ~lrL(;I'l sh; P'J prustu przyjcmni!:. W)laluj~c.:. w guq: luski, kt01'l;: pr,wdn;oj,! li"i~ cciowaula Wiltczym nie pl'leszkadzaj;~, l~op~~uz~ tak szybko. xc ich nie witlac. Banlzn UUZl:I .zybkoslrzdnost troche przeszkadza. ale i iak celno t pc emu na t~slowy.,b dys'lan.sachprzerosl.\ oceekiwenie, Strzelalismy 5tOj~~, bezpodpieranla hroni i uzywaniapasa nosuego jako dodarkowegn stabilizatora, c[ekly po. kazuj~ zdjecia rarcz.

Skupieme u:;:ysktmc ogniem prljc. i.J)lriClym 1. o(]legloscl 25 metr.'i\l- zacln yca. Do straelanin krntkim] i srerlnirnl seriami (lmleszlismy niece biiiej. nil uk.18 m-Iulaj I~ylll n'i"'l1ie dohrze, ,~hu6 w _l~ldn(_):kj od srrzelca - nleco inaezej P'Oka7,1W;~ larc'1y, n<lilcp:m~ w tescie, sprokurnwal Wojtek Pluteck],

Prrelitcznik rs<lzeJu Q90iOl umies,c,zoIlQ \~ Ic<lb!'t"~. przed spustern l byllb¥ bard:r.o \~y~odny, gdVlly dztllla' tro!';tkJ~ IteL

nl~ nahoju, Z takiej broni nie uda nam lii~ lrnfja(; W pu IIti, ale pT7.ccie". nie du tego zostala ~lwur:Wna - Ln .. "SZI~ pcpcsza Inl tes~uwydl olllcgl()csci,tul1 i tuk okazala si-r niezwykle celoa, L1 ezyrn za moment.

rIZYTZ,~dy celownluzc Wl' Wl>z.y~lkich testnwanych peemach to slupkowa, regulowana mu 'zlea i po:!niejsz), (produkowany cd wiosny 1942 rokLl) L1wupo:zycyjny celownik tptzerzutow)' I.lo srrzela n ill. rra 100 i 1(1ll ill (I'm jcdnym rarrueuiu liczba ,,10",11[1 drugirn •. 20"}. o nieokreslonym zarysie szczcrbinki - po prostu cos tam wypitownnn i juz: raz

ce!uj,!c piorwszy strza] !ON .,3'". Skupien ie T("izci,!gni.~t<.! jest idealnie pionowo i tylko pojedyneze pociski [lie [raCily w sylwelktr. Ja z kolei, celujac htk sumo, uzyskiwarcm powtarzalne skupianiu 0 polu niece Im'tl~zy1ll,ale ulozcnyrn uKo£nil! i wychodzacyrn na hial'~ cz~sc tarczy - zaczynnjljcym si~ W okol icach "Y, ldacym ukosnle przcz ramie sylwetkl ; koriczacc si~ pouizcj ucha C'lY lei hawi(:l.I7.i helmu rzarne] pO~l'H.:i.

Piomi~g \Ny~ulu\lly jCM OGROM:NY i lIUlml\ v i t!uJa.lkulVijillralfcJ\i pOllc;lfi. strzclania z pcpe 1.)' - zwtaszeza nli,

55

TEST

...

- PflY dQsy~aAlkl1 mag:"Ly~ka .b"':bno .... ~9c oabQje S8<E> pntra~ly o;i~ maJownTc_w mieksl.t!l ~dt. pod czas gdV pel ska a mu n I rj 8 ~Joj-skol'l1! z za p II nktowl3- flym ~Clcjski~m z~dlOWVW~'>il' ~W'l_ dlLlgose rrnmc t .. ~it:~ 5ilmye:h >:<lCl';:<:

Wl'~!k strzelsme fill 25 m stojac, Ggrll~m pOJ~dym:<iy'" ~ ~~FTk!:~m [~J~W<l· niij by!;;! c'{FriO .2"

kowcgo- ustawione na starywaeh cztery lamp), skutecznie u.trudrll{lly

zobaczenie rozmiarew plumienia z lufy,

Podezas tesiu wyslrzelilisrny ponad 700 sztuk amunicji ezcskiej I polskiej Micl i.smy trcebe zacit?c. spcwodowanych n lI~dnmag.'m lorn ma_g3~yn k~w. Z h9r,· na strzclalo sit;' idealrue i nagle przestul padawat amunicj~ do knrnury: [Iab6j ~ie wychodz;tc calkcwicie ze szcz~~ udcrzal

w knlWlj:dz kumury nabejowej tak mocno, ze w llrzyp",dku <l[JJunil"ji Sellier & Beller pocisk wbjjal ~iv glybQku w luske, Pdl'$.ldl" Dlaboje WQj:>ltow~ z pocis k i nil l<~ci.s.ll i v· Iympi,lllk!uwu w trzech miejseach prub.; te ZJlosily 11l<l(.Zl1 ie lep iej, Z kolei m <1;,1;\"'zynek J:loIk.O\'1}' nowszego Ly'PU uum6wil postuszenstwa, kiedy pcdczas ladewaaia pogiC1y si~ szc-zCki; newet poich wyprostowanlu bytypcweznc klopoty 1: dosytaniem a municji, Najlepie] dzialal starszy magazYDek pudelkowy,

E~tllo;t ogn!", kcotkirni i ~r~~"imj seJi<lmi prO'o"ad,xmego z adle910· sci a k, 18 m-err6w - tuli>jcel OWl! no In' ey Frl\! "~.

zamknietej strzelnicy, jElk ta w Chorzowie. Rorproszrmy, wydnstaj1±CY 5i" na hnJd i th.l g6ry h~~'~J,; zdaje ~i!ti rl'ifJC jCS.Zl'1t dohr~ chw i I~ 1":'1' srrzale. N resrety, d~zlo pokazllc 10 0<1 zdi~ducl~, ho zcby cokolwiek hyrn widaG mU~Jeli~,my ~:.iJrlYSI at l si 111l~gn l1swiet len in dcdat-

56

SHZIIL

Podsurnowente

Prosta budowa, Diewiclka ilosc cz¥ki

ktfl.rinw}'ch t tcci1nolng:U:ZIlOSC konstrukcji pu!l.Wl:llily 1111 ~nlo:saln'l produkcje w rozproszonych llll calyrn 7,SRR zaktadaeh, Solit.lJ]o~c 1:J[{Ir1~. ~ przede \II.'I;':}'litkim odpofl1PSC na d~:ilic warunki Ironrowc I legendarna niezawcdnose w poLR,czeniu 7 nie\J,Tailiwo~d" na zaaicczyszczeuia sprawily, ~.e pr.:p~ za - t1mi' w szezcgolach daleka nd ideatu- ~wi~lnjc ~pntwdLiI<! ~y mil. frorrtach drugie] wojn~' S",i"Low~j. poni 'WaL po prostu dobrze spelrriala zadania, dn [a lcic:.1i zostaln stworzona,

Dost~pnosc w Polsce I cena detallczna

Regulaejc pmwne aktualnie ohowiazuJt)cc !'If I'nl~cc ograniczsjq t:J1.; drastycznie mozll\\'O~ci posiad ania hmni maszyncwcj, ze ilia pr7,ed~tncg(') ~lncka wlasna pepeS7"a trlelRj'laJ1 ognicm cil!glym na r3.ZlC musi POZOSlllC jedynic marzcmem. ~:1 otarcie

I'e? ~lUl. taje wiec pcern pozbawiony cern 'Iiyikmvych. W d:1orzcW:!ik.it:j fimlie Emjot

TEST

P1STOLET MASZYNOWY PP5:z WZ.lg41

lealiber; Nab6j:

Dlugosc:

DlugD!it h .. f,;:

DlugDii: llnl] celowania,:

MDa b~ m:JIgllz'I'l'IkiI:

Masa I!usrego magaz.ynka ~bnowe9lo:

Masa puJnflgo magazynka ~nDwe:go; M".SilI pU$te!;o magal:'(nlut 1I!III.owe!il'o:

IMasa pelneg,o, mI9a~'I'I1,ka ' .. _owego: :PaijemnDs·cmil~ilzynk.il b~bnowe.Do:

POjemnD5c m"gol2.)I"nka lukowego:

Szybk.os.trze;noic t:1;'!D.retyC%,IIIII:

Szybkos.frzelfl0'5G praktyc.znll kroUclml seriami:

S:tyllilllostrzeIJnQs( praktycz,na dl ,giml s.err!ilmj:

1,62 mm

7,02 rnrn x Z5 il"40mm 2JO rnrn ~65 rnrn

3, .. kg

1,15 kg 1,9 Kg 0,3 ~~ O,~S kC;

71l1abolo'l'l

JS nabo;ow 800-1000 str'./mln. }'Q !itlz,lmin. wci s rz,/mln,

(hllp;I!~tFLI_\llliull.l;I}fll.pl!). klU:rll LllIH'i~Ptlila pep<:sv,~ i Iitrt:rJfllct; do testu, lupic m<.imn mzne wzory bruni pozbawionej mu.;Jiwu';d .,ll'zelania - PPSz \'I'Z.4 J kosztuie l ~SO PLN. ale lila naszyeh Czytdnik6w udalo mi sir; wylargowat rabml A przy okazj zalmpOw na s~rzehflicy Emjat w CllOrl.OWic moze lei nyc okazja do zapoznania S[!i zw pelni funkcjoni1ln~~ hronEij ma'iZyoll'WE}. 1"_.

W ,c~lllwimi!l pomagaJ !mlega Wojick Plutecki. Sponsoretn ,:ykJu "SUllY. alt!.jary" j~"i '(lvUJ"\~J'tf:ik.!;J-IHI.liJl'k II fl rmrl Coli. BiOI! i .rtrze./niq, udastf.'pl fila firm a Emju! z Ckorzowa. I?rdec::zlIit' dzifkrljl!lIIY.' Spe(jain.c prJd:i~k(M'lI!ia dlu tUl/IOll' J~kllbll i WiA.fOra Szmyrgall() ona. lfll1l(,lIs~a Kllrmmmwrl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful