urdu.

indd 1

12/8/10 10:32 AM

urdu.indd 2

12/8/10 10:32 AM

ájƒÑædG åjOÉMB’G øe ¢ùÑb (ìÉμædG mfH|Á) ËôμdG £%*|•G* øe ¢ùÑb ( É«YGO øc ) Oó©dG jž›F
äÉf QGóc º«gGôHEG …óà¡ŸG á°üb : ájGó¡dG QGƒfCG øe (?á«eÓ°SE’G ¥ÓNC’G øe Ÿ›„€¼* ™ªàéŸG øjCG)
ihGóàdG œJ ¬àeC’ Ÿ›„6K ¥ª›< ˆG ¨›„8 »ÑædG á«HôJ Ö«dÉ°SCG øe AGQƒ°TÉY  §MK  |t¼* ˆGô¡°T œ„ƒD
–M|†G* ¨›< ½fŒH |„9fº*K »°VÉŸG ÚH IÒ¨dG Ÿ›ŒG* h›: ‘ “›„€G* ᪡d êPɉ "œF§kG*  fµ ‘ vz•M
ihÉàØdG ˆG ¬¶ØM »μŸG  |º*  fH(* ¢ùjó°ùdG õjõ©dG óÑY øH øªMôdG óÑYQƒàcódG IÒ°S øe IòÑf
. ÜOC’Gh ô©°ûdG áMÉ°S »eÓ°SE’G ½fŒG* QÉÑNCG f’:&¸* áMGh á«Yô°ûdG

urdu.indd 3

12/8/10 10:32 AM

urdu.indd 4

12/8/10 10:32 AM

3

urdu.indd 5

12/8/10 10:33 AM

4

urdu.indd 6

12/8/10 10:34 AM

5

urdu.indd 7

12/8/10 10:34 AM

6

urdu.indd 8

12/8/10 10:34 AM

7

urdu.indd 9

12/8/10 10:34 AM

8

urdu.indd 10

12/8/10 10:34 AM

9

urdu.indd 11

12/8/10 10:34 AM

10

urdu.indd 12

12/8/10 10:34 AM

11

urdu.indd 13

12/8/10 10:34 AM

12

urdu.indd 14

12/8/10 10:35 AM

13

urdu.indd 15

12/8/10 10:35 AM

14

urdu.indd 16

12/8/10 10:35 AM

15
urdu.indd 17

12/8/10 10:35 AM

16

urdu.indd 18

12/8/10 10:35 AM

17

urdu.indd 19

12/8/10 10:35 AM

18

urdu.indd 20

12/8/10 10:35 AM

19

urdu.indd 21

12/8/10 10:35 AM

20

urdu.indd 22

12/8/10 10:35 AM

urdu.indd 23

12/8/10 10:35 AM

urdu.indd 24

12/8/10 10:35 AM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful