You are on page 1of 27

gezinsgids kortrijk 2010 - 2011

gezinsgids
kortrijk
editie 2010 - 2011

DE PLUIM
OPVOEDINGSWINKEL KORTRIJK

vormgeving: Team Communicatie • Stad Kortrijk | illustratie cover: Team Communicatie | illustraties binnen: happydesign | v.u.: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk
inhoud
PAPIEREN EN VRIJE TIJD
BEWIJZEN
1. Grabbelpas 27
1. Kraamgeld 3 2. Speelpleinwerking 28
2. Geboorte 4 3. Bibliotheek 29
3. Afstamming, erkenning, 4. Cultuur 30
adoptie en pleegzorg 4 5. Sport 33
4. Kinderbijslag 6 6. Speelruimte 34
5. Reizen met kinderen 7 7. Jeugdbewegingen 35
6. Het identiteitsbewijs 7 8. Gezinsvriendelijke evenementen 36
7. Het rijbewijs 7
WONEN EN LEVEN
OPVOEDEN, GEZONDHEID
1. Algemeen 41
EN hulp in huis
2. Mobiliteit 42
1. Opvoeden 11 2.1 Openbaar vervoer 42
1.1 Opvoedingsondersteuning 11 2.2 Autodelen 43
1.2 Hulpverlening 17 2.3 Fietsen 43
2. Gezondheid 18 3. Milieu 43
3. Hulp in huis 18 4. Wonen 44
4.1 Bouwen en verbouwen 44
4.2 Huren en verhuren 45
OPVANG EN SCHOOL
4.3 Ondersteuning duurzaam
1. Kinderopvang voor kinderen bouwen en verbouwen 45
van 0 tot +12 jaar 21 4.4 Bouwmaatschappijen 46
2. Lokaal Overleg Kinderopvang Kortrijk 22 4.5 Woonomgeving 46
3. Onderwijsopbouwwerk 22 5. Werken bij de Stad Kortrijk 47
4. Studietoelage 22
5. Onderwijs in Kortrijk 23
NUTTIGE
6. CLB-Centra 23
TELEFOONNUMMERS
7. Stedelijk Conservatorium 23
8. Koninklijke Academie voor Schone Kunsten 24 48
9. Vakantiewerk of weekendwerk? 24
10. Verlaten van het nest 24

1
voorwoord Papieren en
Beste lezer, bewijzen
Kortrijk wil in deze legislatuur een actief gezinsbeleid voeren. Het stadsbestuur beschouwt het
gezin als eerste en vitale cel van de maatschappij en is er zich bewust van dat alle beleids-
beslissingen hierop rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed hebben. ‘Gezinsbeleid’ snijdt
dwars doorheen alle stadsdirecties. Keuzes maken vanuit gezinsoogpunt is dan ook voor alle
beleidsdomeinen een criterium. Daartoe werd een schepen, specifiek bevoegd voor Gezin, De geboorte van een kindje brengt voor
aangesteld evenals een gezinsambtenaar als aanspreekpunt. De stad richt zich tot àlle gezin- een kersverse ouder heel wat papier-
nen. Onder ‘gezin’ verstaan wij alle mogelijke samenlevingsvormen waar kinderen in opgroeien. werk mee. Deze rubriek loodst je door
Alle gezinstypes krijgen hun belang en hun waardering want het gaat voor de stad telkens de papierwinkel vanaf de aanvraag van
opnieuw om burgers die deel-hebben en deel-nemen aan het Kortrijk van morgen. het kraamgeld tot het behalen van een
Gezinnen moeten alle kansen krijgen die nodig zijn. Kinderen laten opgroeien tot toekom- definitief rijbewijs.
stige actieve burgers, dat is de doelstelling. Een gezinsvriendelijke stad is in de eerste plaats kan je dit attest bekomen bij de Rijksdienst
een stad waarin het aantrekkelijk is om te komen wonen en te blijven wonen. Naast kwalita- RR Via de website www.rechtenverkenner.be voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).
tieve en betaalbare woningen heeft Kortrijk heel wat te bieden aan recreatief groengebied, kun je nagaan op welke voordelen jij recht
cultureel-historisch erfgoed, vrijetijdsaanbod voor het hele gezin,… hebt, zowel op federaal, Vlaams, provinciaal RR Rijksdienst voor Kinderbijslag
De Opvoedingswinkel Kortrijk (De Pluim) opent binnenkort de deuren. De Opvoedingswinkel als gemeentelijk vlak. voor Werknemers (RKW)
is dé plaats voor gezinnen in Kortrijk. Je zal er terecht kunnen voor info, vorming, advies Brugge (Prov. Bureau van W-Vl)
en workshops rond opvoeden. Daarnaast zal de Opvoedingswinkel de vele particulieren en Hertogenstraat 73 – 8200 Sint-Andries
1. KRAAMGELD
organisaties die actief zijn rond opvoeding ondersteunen. 050 40 49 40, fax 050 38 29 11
Deze brochure brengt het huidige aanbod voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar in kaart. wvl.fam@rkw-onafts.fgov.be
Wij wensen je een boeiende ontdekkingstocht door Kortrijk, een gezinsvriendelijke stad! Het kraamgeld is een éénmalige geboorte- www.rkw.be
premie per kind. Je kan het kraamgeld aan-
Het college van burgemeester en schepenen. vragen vanaf de zesde maand zwangerschap. Zelfstandigen kunnen terecht bij het Rijks­
Je ontvangt de premie ten vroegste twee instituut voor de sociale verzekeringen der
maand voor de vermoedelijke geboorteda- zelfstandigen.
tum. Het aanvraagformulier kan je bekomen
Legende leeftijdpictogrammen bij het kinderbijslagfonds van je werkgever. RR Rijksinstituut voor de sociale
Als je werkloos, ziek of gepensioneerd bent verzekeringen der zelfstandigen
levert het kinderbijslagfonds van je laatste Jan Jacobsplein 6 – 1000 Brussel
werkgever dit af. 02 546 42 11, fax 02 511 21 53
Heb je nog geen werkervaring, werk je in info@rsvz-inasti.fgov.be – www.rsvz.be
prenataal baby peuter kleuter schoolkind tiener het onderwijs of ben je grensarbeider, dan

2 3
Werk je bij een overheidsdienst, dan kan RR De stad Kortrijk keert een geboortepremie daarentegen het Internationaal Privaatrecht Bij de gewone adoptie worden niet alle
je de premie aanvragen bij de Rijksdienst uit bij de geboorte van een derde kindje of bij gevolgd. Dat betekent dat de dienst burger- banden met de oorspronkelijke familie
voor sociale zekerheid van de provinciale en de geboorte van een meerling. De stad kent zaken de wetgeving volgt van de nationali- verbroken. De verwantschapsband blijft
plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO). de premie automatisch toe. teit van de betrokkene. bestaan. De oorspronkelijke ouders verlie-
  zen bijvoorbeeld wel het ouderlijk gezag.
RR Rijksdienst voor sociale zekerheid Naamgeving Erkenning Maar het geadopteerde kind behoudt alle
van de provinciale en plaatselijke Het kind krijgt de familienaam van de vader Erkenning is een andere manier om de erfrechten ten aanzien van de oorspronke-
overheidsdiensten als de ouders gehuwd zijn of als de vader afstammingsband juridisch vast te leggen. lijke familie en geniet ook van het erfrecht in
Jozef II-straat 47 – 1000 Brussel het kind vóór of tijdens de geboorteaangifte Ongehuwde koppels gebruiken erkenning de nalatenschap van de adoptieouders.
02 239 12 11 erkende. Het kindje krijgt de familienaam om de afstammingsband tussen vader en
www.rszppo.fgov.be van de moeder als de ouders ongehuwd kind vast te leggen. De erkenning kan vooraf RR Stad Kortrijk – Dienst burgerzaken
management@rszppo.fgov.be zijn en de vader het kind niet erkend heeft gebeuren bij de dienst burgerlijke stand van Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
vóór of tijdens de geboorteaangifte. een gemeente naar keuze of bij de notaris. 056 27 72 40
De keuze van de voornaam is vrij. De amb- De betrokkenen leggen de dienst burger- burgerzaken@kortrijk.be
RR Zwangere vrouwen met een treinticket tenaar van de burgerlijke stand kan wel lijke stand een medisch attest van de ver-
tweede klasse kunnen in eerste klasse reizen weigeren om bepaalde voornamen in de moedelijke bevallingsdatum voor.
zonder meer te betalen. Dit kan tijdens de geboorteakte op te nemen. Dit doet hij De identiteitsbewijzen van vader en moeder Kind en Gezin is een Vlaamse openbare
laatste vier maand van je zwangerschap. als de voornaam aanleiding kan geven tot moeten hierbij ook voorgelegd worden en instelling die de adoptiediensten erkent
Vraag wel een medisch attest met de verwarring of als de voornaam het kind of de burgerlijke staat van de betrokkenen moet en subsidieert. Je kan meer informatie over
vermoedelijke bevallingsdatum aan je derden kan schaden. kunnen worden geverifieerd. Bij de erkenning adoptie en erkende adoptiediensten beko-
begeleidende arts. ná de geboorte moeten de betrokkenen ook men bij Kind en Gezin. Erkende adoptie-
RR Stad Kortrijk - Dienst burgerzaken een recent afschrift van de geboorteakte van diensten te vinden via de site
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk het kind voorleggen, als hun kind niet in de
2. GEBOORTE
056 27 72 00 gemeente van erkenning werd geboren. RR Kind en Gezin
burgerzaken@kortrijk.be Hallepoortlaan 27 – 1060 Brussel
De geboorteaangifte Adoptie 02 533 12 11, fax 02 534 13 82
De geboorteaangifte is de registratie van Bij de dienst burgerzaken in het stadhuis Een adoptie gaat gepaard met strikte pro- www.kindengezin.be
een geboorte bij de burgerlijke stand (in kan je verschillende brochures verkrijgen, cedures en soms lange wachttijden. Er
het stadhuis) van de geboorteplaats. De onder andere de brochure ‘Wat te doen bij bestaan twee soorten adoptie: de volle
aangifte gebeurt door de moeder, de vader geboorte en adoptie?’. adoptie en de gewone adoptie. RR Zwangeren en jonge ouders kunnen met
of beiden samen. De vader kan alleen aan- Volle adoptie kan enkel als het kind jonger al hun vragen steeds terecht bij de Kind en
gifte doen zonder de moeder als hij met is dan achttien jaar. Bij volle adoptie worden Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100, elke
3. AFSTAMMING, ERKENNING,
haar is getrouwd of als hij het kind voor de ADOPTIE EN PLEEGZORG alle banden met de oorspronkelijke familie werkdag van 8 tot 20 uur.
geboorte heeft erkend. Zorg dat je bij de verbroken. Het adoptiekind behoort volledig
aangifte het medisch geboorteattest van tot de familie van de adoptant (diegene die Er zijn verschillende voorwaarden verbon-
het kind bij hebt, het identiteitsbewijs van Afstamming adopteert). Holebi-koppels verklaren samen den aan het recht om een kind te adopteren,
de ouders en het trouwboekje of bewijs Er bestaan verschillende manieren om de voor de rechtbank wie van beiden de fami- onder andere een leeftijdsvoorwaarde, een
van erkenning van het kind. afstamming tussen twee personen vast te lienaam doorgeeft. Er ontstaat een afstam- voorwaarde tot bekwaamheid en geschikt-
Na de bevalling heb je vijftien dagen om leggen. De juridische band tussen moeder mingsband en een verwantschapsband. heid van de kandidaat adoptieouder,…
de geboorte aan te geven. Bij de aangifte en kind komt vanaf de geboorte automatisch Dat laatste wil bijvoorbeeld zeggen dat het Wil je hierover concrete informatie, dan
ontvang je een attest voor kraamgeld, een vast te liggen. Als algemene regel geldt voor geadopteerde kind, kleinkind wordt van de kan je terecht bij de rechtbank van eerste
attest voor kinderbijslag, enkele geboor- Belgen het vermoeden van vaderschap: een ouders van de personen die het kind adop- aanleg of een notaris. Op het einde van de
teattesten en een formulier voor inenting kind, geboren tijdens het huwelijk, heeft de teren. Het geadopteerde kind krijgt ook de hele adoptieprocedure is de biologische
tegen poliomyelitis. echtgenoot als vader. Bij niet Belgen wordt familienaam van de adoptant. afstamming van het kind gewijzigd in het

4 5
voordeel van de adoptieouders. Ook zij RR Vraag de reisdocumenten tijdig aan!
krijgen een premie (de adoptiepremie), net RR Federatie Pleegzorg RR Infolijn kinderbijslag: Een spoedprocedure voor een kids-ID kost
als alle andere ouders. De aanvraag voor de Ravenstraat 98, 3000 Leuven Rijksdienst voor Kinderbijslag voor 106 euro of 170 euro en een spoedreispas
adoptiepremie kan je indienen zodra het (gratis informatiepakket beschikbaar) werknemers (mediatiedienst) voor kinderen kost 210 euro.
kind deel uitmaakt van je gezin. De adoptie- 070 220 300, fax 016 23 83 62, Trierstraat 70 – 1000 Brussel
ouders hebben ook recht op adoptieverlof. info@pleegzorgvlaanderen.be. 0800 94 434, fax 02 237 23 09 Als je een kind uit een ander gezin mee-
De duur van het verlof is afhankelijk van de info.bemiddeling@rkw-onafst.fgov.be neemt op reis (bvb. neefje, nichtje, klein-
leeftijd van het kind. kind, vriendje,…) doe je er goed aan een
Informatie over studiebeurzen vind je terug gewettigde reistoelating mee te nemen.
4. KINDERBIJSLAG
Pleegzorg onder de rubriek ‘opvang en school’. Hierbij geeft één van de ouders (of beide)
Pleegzorg bestaat al vele jaren en toch is het de toelating om als minderjarige mee te
niet voor iedereen duidelijk wat hieronder ‘Elk kind kost een huis’ luidt het volksgezegde. reizen met een derde. Het document wordt
5. REIZEN MET KINDEREN
begrepen moet worden. Pleegzorg houdt De kinderbijslag, ook wel gezinsbijslag of kin- door de ouder(s) opgevraagd bij de dienst
in dat een kind ‘tijdelijk’ in een ander gezin dergeld genoemd, biedt alvast een financiële burgerzaken en ter plaatse ondertekend.
gaat wonen, dat het daar opgevangen toelage in de opvoedingskosten van kinde- Als je met kinderen jonger dan 12 jaar naar
wordt tot de moeilijkheden in het eigen ren die in België verblijven. Voor de aanvraag het buitenland reist, dan heeft elk kind een RR Als je een attest of afschrift van een akte
gezin voldoende opgelost zijn. Meestal volstaat het om het officiële geboorteattest kids-ID (= elektronisch kinderpasje) nodig, nodig hebt, dan kan je deze per mail
gaat het om kinderen, maar ook jongeren op te sturen naar het kinderbijslagfonds dat ook binnen de Europese Unie. Om de kids- aanvragen via burgerzaken@kortrijk.be
of volwassen personen met een handicap het kraamgeld heeft betaald. Dat attest heb ID aan te vragen dient één van de ouders
kunnen via pleegzorg opgevangen worden. je ontvangen van het gemeentebestuur zich mét het kind aan te bieden bij de dienst 6. IDENTITEITSBEWIJS
Soms verblijft ‘het pleegkind’ niet in een van de geboorteplaats bij de aangifte van burgerzaken en breng je één pasfoto van je
gezin, maar woont hij of zij in de buurt en de geboorte. Verlies het attest niet want kindje mee met een witte egale achtergrond.
wordt betrokkene zo ondersteund door een het wordt maar éénmaal afgeleverd. Bij ont- Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke jon-
vrijwilliger. vangst van het geboorteattest onderzoekt De kostprijs is 3 euro. Vraag de kids-ID op gere een identiteitskaart. De dienst bur-
Pleegouders zijn niet-professionele krach- het kinderbijslagfonds je recht op kindergeld tijd aan en hou rekening met een produc- gerzaken stuurt hiervoor automatisch een
ten, vrijwilligers. Zij worden vanuit de dien- en start het de betaling. Hoeveel je elke tieperiode van 3 tot 6 weken. Voor som- uitnodiging waarop vermeld staat hoe je
sten voor pleegzorg degelijk begeleid door maand ontvangt, hangt af van je gezins- en mige landen is een kids-ID niet voldoende deze kaart kan bekomen.
professionelen en krijgen ook een onkos- werksituatie, het aantal kinderen, hun leef- en wordt een internationale reispas vereist. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je ook
tenvergoeding. tijd en eventuele mindervaliditeit. verplicht om de identiteitskaart op zak te
Als een kind onder de 21 jaar een aandoe- Ook voor de aanvraag van een internatio- hebben.
RR West-Vlaamse Pleeggezinnendienst ning heeft die een vermindering van zijn nale reispas moet het kind aanwezig zijn
Doorniksewijk 80 – 8500 Kortrijk lichamelijke of geestelijke geschiktheid tot met één van de ouders. Hiervoor zijn twee RR Stad Kortrijk – Dienst burgerzaken
056 25 23 69, fax 056 22 95 12 gevolg heeft, een kind met een handicap, pasfoto’s van het kind in kleur nodig met Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
wpd.kortrijk@pleegzorg.com kan een toeslag worden betaald. een witte egale achtergrond. De kostprijs 056 27 72 40
www.pleegzorgwestvlaanderen.be (voor minderjarigen) is 41 euro, hou hier burgerzaken@kortrijk.be
RR Rijksdienst voor Kinderbijslag voor rekening met een productieperiode van
Werknemers (RKW) max. 10 werkdagen.
RR Dienst voor Gezinsondersteunende Provinciaal Bureau van
7. RIJBEWIJS
Pleegzorg – VZW Opvang West-Vlaanderen Brugge RR Informeer je goed welk type reisdocument
Overleiestraat 15A – 8500 Kortrijk Hertogenstraat 73 – 8200 Sint-Andries nodig is voor jouw reisbestemming. Meer
056 22 52 85, fax 056 25 44 31 050 40 49 40, fax 050 38 29 11 informatie vind je op www.diplomatie. Oefenen voor het rijbewijs
kortrijk@opvang.be wvl.fam@rkw-onafts.fgov.be belgium.be (Klik op: ‘Op reis in het vanaf 17 jaar
www.opvang.be www.kindergeld.be buitenland’ – ‘Reisdocumenten’ – bij ‘Zoek De regelgeving voor het ‘leren rijden’ biedt
criteria’ vult u de gegevens in). een brede waaier aan mogelijkheden, maar

6 7
is ook heel complex. Raadpleeg zeker de RR Let op: als je twee keer niet slaagt in je
dienst burgerzaken vooraleer je een defini- praktisch examen, moet je zes uur rijles volgen.
tieve keuze maakt.
Eerste definitief rijbewijs
Het voorlopig rijbewijs Eens geslaagd in het praktisch rijexamen,
Bij het voorlopig rijbewijs kan je kiezen uit kan je een eerste definitief rijbewijs beko-
twee modellen: model 18 of model 36. Voor men. Kom langs bij de dienst burgerzaken
model 18 moet je 18 jaar zijn. Het voorlopig en breng je identiteitskaart, twee pasfoto’s
rijbewijs is 18 maanden geldig. Vooraleer je en het aanvraagformulier (dat je in het exa-
een voorlopig rijbewijs kan krijgen, moet je mencentrum kreeg) mee.
20 uur rijles volgen bij een rijschool.
Daarna mag je zonder begeleiding de weg RR Stad Kortrijk - Dienst burgerzaken
op. Ten vroegste na drie maanden kan je Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
een praktisch rijexamen afleggen. 056 27 72 30
burgerzaken@kortrijk.be
Bij model 36 ben je niet verplicht om rij-
school te volgen. Wel bieden rijscholen
basisopleidingen van zes uur aan met de
mogelijkheid om het aantal uren rijles te
verhogen volgens je eigen behoefte. Vanaf
17 jaar kan je starten. Het voorlopig rijbewijs
is 36 maanden geldig. Je mag enkel rijden
met een begeleid(st)er.

Ten vroegste na drie maanden én indien je


18 bent geworden, kan je een praktisch rij-
examen afleggen.

De begeleid(st)er moet ingeschreven zijn in


een Belgische gemeente. Hij/ zij moet al acht
jaar een geldig Europees rijbewijs hebben en
mag gedurende de laatste drie jaar niet ver-
oordeeld zijn voor ernstige verkeersovertre-
dingen. Het model 18 kan je maar één keer
verkrijgen. Vóór de aanvraag moet je wel je
theoretisch examen hebben afgelegd (het
attest mag niet ouder zijn dan drie jaar).

Voor de aanvraag ga je langs bij de dienst


burgerzaken. Breng je identiteitskaart, het
aanvraagformulier (dat je ontving na het
afleggen van het theoretisch examen) en het
bekwaamheidsattest van de rijschool (voor
model 18) mee. Je hebt twee pasfoto’s nodig.

8 9
Pretpagina
Opvoeden,
gezondheid
en hulp in huis
Opvoeden doe je niet alleen. Heel wat
organisaties en diensten omringen
de gezinnen met hun aanbod. In deze
rubriek vind je een overzicht waar je
als ouder terecht kan met vragen over
opvoeding, ondersteuning of begelei-
ding. Ook over vaccinaties en hulp in De Opvoedingswinkel is dé plaats bij uit-
huis vind je de nodige informatie. stek voor jou en je kinderen en iedereen
die met zorg en opvoeding bezig is. Je
kan er terecht voor informatie en advies
over alles wat met opvoeding te maken
1. OPVOEDEN
heeft. Het is ook een ontmoetingsplaats
voor ouders en een centrum voor vorming
1.1 Opvoedingsondersteuning en ontspanning. De kinderopvang biedt
plaats bieden aan 15 kindjes. Het project is
DIENSTEN een initiatief van de Stad Kortrijk in samen-
Opvoedingswinkel mét kinderopvang werking met het lokaal netwerk opvoe-
Zoek je informatie of heb je vragen over de dingsondersteuning. Het netwerk bestaat
opvoeding van je kinderen? Zin in ontmoe- uit verschillende Kortrijkse diensten en
ting met andere ouders ? Of een vormings- organisaties die een aanbod hebben rond
activiteit over opvoeden? opvoedingsondersteuning.

10 11
Kom vanaf januari 2011 eens langs in de Sint RR Op de website www.kindengezin.be vind je Borstvoeding
Janslaan 1-3 Kortrijk en ontdek de vele boei- allerhande nuttige info zoals het uitrekenen RR Gezinsbond Kortrijk Voor advies over borstvoeding kan je steeds
ende activiteiten! van de bevallingsdatum, veel gestelde 0472 50 70 22 terecht bij de regioverpleegkundige van
vragen per thema en leeftijdsgroep, … gezinsbond.kortrijk@telenet.be Kind en Gezin, je vroedvrouw, huisarts, …
RR Stedelijke dienst Welzijn www.gezinsbond.be en dan
Heidi Deboosere De Gezinsbond doorklikken op de afdelingen RR www.vzwborstvoeding.be
Coördinator De Pluim De Gezinsbond is een vzw die volkomen De ‘vzw Borstvoeding’ is een vereniging
Opvoedingswinkel Kortrijk onafhankelijk werkt en de belangen van van vrouwen die zich inzetten om van
St-Janslaan 1 de gezinnen uit alle levensbeschouwelijke RR Gezinsbond Nationaal de borstvoedingsperiode een succes te
8500 Kortrijk en maatschappelijke kringen verdedigt. De Troonstraat 125 – 1050 Brussel maken. Op deze site vind je informatie
056 27 73 10 Gezinsbond wil de draagkracht van elk gezin 02 507 88 11 over de telefonische hulpdienst,
www.kortrijk.be/opvoedingswinkel versterken, de solidariteit tussen gezinnen maandelijkse bijeenkomsten enz...
heidi.deboosere@kortrijk.be bevorderen en ijveren voor een gezins- en RR www.vbbb.be
kindvriendelijk klimaat. De werkterreinen Expertisecentrum Op de site van de ‘Vereniging voor
zijn dienstverlening, sociaal-cultureel werk, Kraamzorg ‘De Wieg’ Begeleiding en Bevordering van
Kind en Gezin verenigingsleven en gezinspolitieke actie. Kraamzorg ‘De Wieg’ biedt een ruim Borstvoeding’ vind je een telefonische
Kind en Gezin biedt een ruime waaier van Het aanbod bestaat uit: aanbod naar gezinnen met een accent infodienst en een lijst van informatieve
gratis diensten aan toekomstige ouders en - een website ‘veilig online’: op zwangerschap, geboorte en eerste bijeenkomsten waar je terecht kan met
ouders van jonge kinderen tot 3 jaar. Kind www.gezinsbond.be/veiligonline levensjaar. In het documentatiecentrum al je vragen over borstvoeding.
en Gezin ondersteunt je in de zorg voor - opvoedingsondersteunende tijdschriften kan je terecht voor boeken over zwan- RR www.lalecheleague.be
je kind. Regioverpleegkundigen, artsen, - thematische vormingsavonden rond gerschap, geboorte, kraamtijd en de ’La Leche League’ biedt al jaren
vrijwilligers en gezinsondersteuners die opvoedingsondersteuning zorg voor het jonge kind. Je krijgt er een informatie en steun aan vrouwen die
samenwerken binnen een regio, staan je - oefenscholen voor ouders. persoonlijk en deskundig antwoord op hun baby borstvoeding willen geven.
bij in volgende thema’s: gezonde voeding, je vragen rond bijvoorbeeld thuiskraam- RR www.wegwijsborstvoeding.be
veiligheid, verzorging, opvoeding, ontwik- Een volledig overzicht van de uitgewerkte zorg, kinderopvang, borstvoeding,... Het Het expertisecentrum ‘De Bakermat’
keling, gezondheid, vaccinaties en borst- educatieve thema’s vind je op de website. expertisecentrum organiseert ook ont- biedt via deze site zorgverstrekkers,
voeding. Wil je informatie inwinnen over de moetingsnamiddagen voor zwangere opleiders en andere professionelen
Dit gebeurt door: Gezinsbond in jouw buurt, surf dan naar vrouwen en jonge moeders en info- informatie en werkinstrumenten aan
- minstens twee keer op thuisbezoek te gaan, www.gezinsbond.be en klik op ‘de Bond in avonden voor jonge ouders. Je kan er om (aanstaande) moeders nog beter te
- gratis consulten te geven in een consulta- uw buurt’. Je vindt er alles over de kinder- allerhande materiaal ontlenen zoals een ondersteunen bij borstvoeding.
tiebureau. Hier kan je je kindje ook gratis oppasdienst, tweedehandsbeurzen met weegschaal, kraampakketten voor thuis- RR www.bvl-borstvoeding.be
laten vaccineren. kinderkledij, speelgoed en babymateriaal, bevalling of bevalling met kort zieken- Lactatiekundigen zijn specialisten in het
- het spreekuur ‘opvoedingsondersteuning’ kortingskaarten,... huisverblijf, borstvoedingsmateriaal,... begeleiden van borstvoeding en geven
te houden. Over culturele en andere gezinsactiviteiten advies aan ouders en zorgverleners.
vind je informatie in de regionale pagina’s RR Expertisecentrum Kraamzorg ‘De Wieg’
RR Kind en Gezin Regiohuis van de gezinskrant ‘De Bond’ en via de Mireille Picard
Lieselore Bergez lokale media. Leden van de Gezinsbond Ezelpoort 5 – 8000 Brugge Vroedvrouwen
Deken Camerlyncklaan 119c krijgen korting op de activiteiten maar ook 0473 45 14 38
8500 Kortrijk niet-leden zijn welkom. info@eckdewieg.be RR www.vlov.be
078 150 100 – elke werkdag telefonisch www.eckdewieg.be Vlaamse organisatie voor vroedvrouwen
te bereiken van 8 tot 20 u. RR Bij de geboorte van je eerste kindje Open: elke werkdag van 8 tot 17.30u., RR www.nvkvv.be
www.kindengezin.be krijg je gratis de ‘Brieven aan Jonge bij hoogdringendheid steeds Nationaal verbond van katholieke Vlaamse
info@kindengezin.be ouders’ toegestuurd. Er bestaat ook een bereikbaar op 056 33 02 70 verpleegkundigen en vroedvrouwen
zwangerschapsnummer!

12 13
Speelotheek “De Speelvogel” Je kan een beroep doen op ‘Oef’ overdag, ’s Vanaf september 2010 gesloten op vrijdag.
Als ouder, begeleider,... van een kind met avonds en/of ’s nachts, zowel in de week als Meer info op het JAC. RR Centrum Overleie
een handicap, leermoeilijkheden of van in het weekend. Christine Picarelle
een langdurig ziek kind kan je terecht in RR Online gesprek? di 17-18u. en do 12-13u. Overleiestraat 45 – 8500 Kortrijk
de speelotheek voor het ontlenen van RR Ouders en Familiezorg - OEF!   056 27 73 80
spel-, herinnerings- en activeringsmateri- Contactpersoon Griet Samain www.kortrijk.be/centrumoverleie,
aal. Deskundige vrijwilligers adviseren en Heilige Geeststraat 11 – 8500 Kortrijk RR Jaarlijks organiseert het JAC een jongerenbeurs. centrum.overleie@kortrijk.be
begeleiden je bij het kiezen van aangepast 056 20 15 48 De jongerenbeurs is een doe-happening die Open: ma: 10 - 12 u. en 13.30 – 18 u.
spelmateriaal. In de Speelotheek is een kortrijk@familiezorg-wvl.be jongeren van de 2e graad op een creatieve di en vr: 9 – 12 u. en 13.30 – 18 u.
speelruimte voor kinderen voorzien en een www.familiezorg-wvl.be manier stimuleert om zich te informeren en na wo en do: 13.30 – 18 u.
ontmoetingsruimte voor ouders van kin- Open: elke werkdag: 8 - 17.30 u. te denken over een bepaald thema.
deren met problemen. Je vindt er ook een bij hoogdringendheid steeds
informatie- en documentatiecentrum rond bereikbaar op 050 33 02 70 Stedelijk dienst Drugspreventie Nuttige links
spel bij kinderen met problemen. Bij de stedelijke dienst Drugspreventie kan
je terecht voor informatie over drugs. Je RR www.opvoedingstelefoon.be
RR Speelotheek De Speelvogel vzw Jongeren Advies Centrum vindt er gratis brochures en affiches, ook Bereikbaar op tel. 078 15 00 10 op ma, di
Nicole Ravelingien Het Jongeren Advies Centrum richt zich tot voor ouders: “jongeren en druggebruik”, en vr van 10 tot 13 u. en van 14 tot 17 u.
Leiestraat 30 – 8500 Kortrijk jongeren van 12 tot 25 jaar, maar ook ouders “tieners, alcohol en druggebruik”. Daarnaast Op do van 10 tot 13/14 tot 17/19 tot 21.
056 27 75 16 zijn er welkom. Het JAC beschikt over een kan je er preventiemateriaal ontlenen zoals RR www.klasse.be
www.kortrijk.be/speelotheek ruim aanbod aan informatie over alles wat bijvoorbeeld films. Je krijgt er ook tips voor Klasse is de naam voor een
speelotheek@kortrijk.be jongeren bezig houdt zoals vrije tijd, rela- het omgaan met alcohol en ander drugge- communicatieproject van het
open: woe: 14.30 - 18 u. ties en seksualiteit, wonen, werken, versla- bruik van kinderen, partner, ouders … departement Onderwijs, ministerie van
za: 10 - 12.30 u. of op afspraak ving,…. De JAC-medewerkers bieden in de de Vlaamse Gemeenschap. Het richt
eerste plaats een luisterend oor aan. Samen RR Drugspreventie: Björn Van Hamme zich tot alle betrokkenen bij onderwijs
met de jongere zetten zij alles op een rijtje Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk in Vlaanderen. Je kan er volgens
RR Tijdens de bibliotheekweek is er telkens en zoeken ze naar een mogelijke oplossing. 056 27 72 92 specifieke kanalen informatie zoeken,
verkoop van tweedehandsspeelgoed. Wanneer het moeilijk loopt tussen jongeren www.kortrijk.be/drugspreventie als ouder, leerkracht en/of jongere.
en hun ouders kan het JAC een bemidde- drugspreventie@kortrijk.be RR www.ortho-pedagoog.nl
Dienst voor thuisassistentie lende rol spelen. Daarnaast geeft het JAC vor- De site richt zich tot ouders die
‘OEF! – Ouders en Familiezorg’, een gespeciali- ming zoals sociale vaardigheidstraining voor problemen ondervinden in de
seerde dienst voor thuisassistentie, richt zich tot jongeren tussen 14 en 17 jaar. Ook een korte Centrum Overleie opvoeding van hun kind. Het
gezinnen met kinderen, jongvolwassenen of opleiding tot jeugdadviseur behoort tot het In Centrum Overleie kan iedereen vrijblijvend kan om diverse problemen gaan:
volwassenen die zorgbehoevend zijn of leven vormingsaanbod. Als jeugdadviseur onder- binnen lopen om een kopje koffie of een tas leerproblemen, sociaal-emotionele
met een beperking (fysieke, verstandelijke en/ steun je leeftijdsgenoten en kan je doorver- verse soep te drinken. Voor de kinderen is er een problemen en opvoedingsproblemen.
of zintuiglijke beperking, een ontwikkelingsver- wijzen bij bepaalde vragen of problemen. speelhoek. In het Centrum kan je ook gratis een Je kan ook online advies vragen.
traging, autisme of een langdurige ziekte). De douche nemen. Een wasmachine, droogkast RR www.opvoedadvies.nl
thuisoppas en -assistentie kan bestaan uit: RR CAW Piramide en strijkijzer staan ter beschikking (tegen ver- Deze site is een steunpunt voor
- thuiswacht, als aflossing van de ouder(s) Nele Standaert goeding). Wekelijks plant het Centrum Overleie iedereen die vragen heeft over
of centrale verzorger Wandelingstraat 31 – 8500 Kortrijk een activiteit: vorming, koken, sport, ontspan- opvoeding en problemen met en
- assistentie in de zorg: bijspringen en 056 21 04 42, fax: 056 22 91 06 ning of een culturele uitstap. Tweewekelijks bij kinderen tussen 0 en 18 jaar.
helpen bij nodige zorgtaken, zinvolle acti- jac@piramide.be, www.jac-kortrijk.be organiseert het centrum een kinderactiviteit. Dit steunpunt is niet alleen bedoeld voor
viteitenbegeleiding (spelen, vrijetijdsbe- Open: ma: 10-19 u. / di 13.30-17u. Tenslotte kan je er ook terecht voor psychosoci- ouders, maar voor iedereen die op wat
steding binnen- of buitenshuis), opvang woe: 12-18u / do: 13.30-18 u. / vr: 12-17 u. ale ondersteuning rond uiteenlopende vragen voor manier dan ook, professioneel of
van de andere kinderen. waaronder ook opvoedingsvragen.

14 15
VormingPlus Zuid West-Vlaanderen Residentiële begeleiding (opvangtehuis)
privé, te maken heeft met kinderen. Je Vormingplus Midden en Zuid West- RR De Gezinsbond voor moeders met kinderen en integrale
kan hier terecht met al je vragen over de Vlaanderen heeft een ruim vormingsaanbod Troonstraat 125 – 1050 Brussel residentiële begeleiding van jongvolwas-
opvoeding van je kind (online advies). voor gezinnen (eenouder/nieuwsamen- 02 507 88 11 senen behoren ook tot de mogelijkheden.
RR www.opvoedingsvragen.nl gesteld/ single), (groot)ouders met baby’s, www.gezinsbond.be
Op deze site vind je een overzicht peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, RR CAW Stimulans
van vragen en antwoorden over de pubers en jong volwassen kinderen. Je kan Voorstraat 53 – 8500 Kortrijk
opvoeding en de ontwikkeling van er deelnemen aan voordrachten, workshops Oudergroepen 056 53 21 51, fax 056 31.54.56
kinderen van 0 tot 18 jaar. Er is ook een en korte cursussen rond gezin en opvoeden CAW Piramide organiseert oudergroepen www.cawstimulans.be,
rubriek met algemene opvoedingstips (en ruimer) zoals ‘geef kinderen (zelf )ver- voor ouders met kinderen van 1 tot 18 jaar. info@cawstimulans.be
rond verschillende thema’s. trouwen’, ‘veilig en geborgen’, ‘baby’s geven Tijdens de groepssessies komt telkens een Open: ma en do:
RR www.webnanny.be signalen’, ‘filosoferen met kinderen’, ‘tieners onderwerp dat met opvoeden te maken 9 – 12 u. en 13.30 -19.30 u.
Op deze website vind je informatie in huis: een spel tussen ruimte geven en heeft aan bod. Dit kan gaan over straffen di: 13.30 – 17.30 u.
over opvoeden. Ook hier kan je online grenzen stellen’,… en belonen, veilig speelgoed, gezonde voe- wo: 9 – 12 u. en 13.30 – 17.30 u.
advies vragen aan de webnanny. ding, grenzen stellen, slapen,… vr: 9 – 12 u. en 13.30 -17 u.
RR www.twins-vwg.be (meerlingen) RR Vormingplus Midden en
Een website voor en door meerlingen Zuid West-Vlaanderen RR CAW Piramide
en meerlingenouders. Els Vanhecke (voor het aanbod rond Ann Timperman Centrum voor Kinderzorg en
RR www.vaph.be opvoeden en gezondheid) Beheerstraat 46 – 8500 Kortrijk Gezinsondersteuning Don Bosco
Kinderen met een handicap: de website Wandelweg 11 – 8500 Kortrijk 0479 066 563 of 056 24 56 24
van het Vlaams Agentschap voor 056 26 06 00, fax 056 26 06 01 ann.timperman@kortijk.be,
Personen met een Handicap (VAPH). www.vormingpluszw.be www.piramide.be Don Bosco en De Fonkel bieden integrale
RR www.gezinenhandicap.be info@vormingspluszw.be Open: di, woe en do: 8.30 - 17 u. begeleiding aan gezinnen met kinderen
Open: ma tot do: 8.30 - 12.30 u. tussen 0 en 12 jaar die het tijdelijk wat moei-
en 13.30 – 16.30 u. en vr. 8.30 – 12.30 u. lijk hebben in de opvoeding van de kinde-
op afspraak Ziekenfondsen ren. Het aanbod gaat van (dag)opvang van
VORMING VOOR GEZINNEN De ziekenfondsen bieden een uiteenlo- kinderen in het centrum in combinatie met
Openbare Bibliotheek Kortrijk pende waaier van diensten en voordelen gezinbegeleiding tot begeleiding aan huis.
De centrale bibliotheek startte een tijdje De Gezinsbond aan voor gezinnen zoals een geboortepre-
geleden met het project ‘Boekbaby’ voor De Gezinsbond organiseert thematische mie, geboortegeschenk, oppas zieke kinde- RR CKG Don Bosco
ouders met kinderen (baby’s) van 6 maand vormingsavonden rond opvoedingsonder- ren, ... Vraag info bij je mutualiteit. Sint-Anna 41 – 8500 Kortrijk
tot 3 jaar. In dit kader kan je met je baby steuning: ‘Hoe onze kinderen gezond (op) 056 20 48 01 (24 uur op 24 te bereiken),
en/of peuter in Huize Minoes terecht om voeden?’, ‘Stress: ook bij jonge kinderen?’…. 1.2 Hulpverlening fax 056 25 97 47
er te kijken naar filmpjes, te luisteren naar ckgdonbosco@telenet.be
verhaaltjes en/of te genieten in een aan- Je kan ook een oefenschool voor ouders CAW Stimulans www.ckgdonbosco.be
gename snoezelruimte. Het programma volgen. Dit is een vormingsreeks voor In het Centrum voor Algemeen
Boekbaby’s vind je terug op hun website. ouders met jonge kinderen, voor ouders Welzijnswerk kan iedereen terecht met
met tieners, voor alleenstaande ouders vragen en problemen. Het CAW kan jou Links rond specifieke problemen
RR Huize Minoes of voor nieuw samengestelde gezinnen of je gezin begeleiden bij persoonlijke
Centrale Bibliotheek Kortrijk waarbij onder deskundige begeleiding problemen, bij problemen in je partner- RR www.autismecentraal.be
Leiestraat 30 – 8500 Kortrijk tips worden uitgewisseld en problemen relatie, echtscheiding, ouderschapsbemid- RR www.autismevlaanderen.be
056 27 75 00; bibliotheek@kortrijk.be bespreekbaar worden gesteld. Een volledig deling, conflicten tussen jongeren en hun RR www.zitstil.be (ADHD)
www.kortrijk.be/bibliotheek overzicht van de uitgewerkte educatieve ouders,… De dienst Katrol van het CAW RR www.tourette.be
thema’s vind je op www.gezinsbond.be. staat in voor huiswerkbegeleiding aan huis.

16 17
Obesitascentrum schap, bevalling, de zorg voor de baby en
RR www.nld.be (niet-verbale leerstoornis) Het obesitascentrum biedt personen met over bestaande voorzieningen in dienst van RR Solidariteit voor het Gezin vzw
RR www.letop.be overgewicht een totaalpakket van behan- het jonge gezin. Stasegemsestraat 110 – 8500 Kortrijk
(eerste hulp bij leerstoornissen) delingen aan onder de begeleiding van Zwangere vrouwen die moeten rusten, 056 26 61 31, fax 056 22 12 96
RR www.zerotothree.org (Engelstalige een gespecialiseerd team. Zij zorgen voor ouders die na de bevalling en het verblijf in www.solidariteit.be
website voor ouders en professionelen) individuele begeleiding en spelen in op de kraamkliniek thuis verder praktische hulp
RR www.stopbedplassen.be de noden van obesitaspatiënten. De beste willen of die kiezen voor een bevalling met
Via de website www.kindengezin.be aanpak van zwaarlijvigheid ligt bij de pre- een kort ziekenhuisverblijf of een thuisbeval- Onafhankelijke Thuiszorg
kan je nog meer nuttige links vinden. ventie. Opvoeding en voorlichting rond ling, kunnen beroep doen op deze dienst. Verenigingen
gezonde voeding en aanmoediging tot Zeker ouders van meerlingen kunnen de
regelmatige lichaamsbeweging (sport) zijn hulp van thuiskraamzorg inroepen. Iedereen RR Stasegemsestraat 136A – 8500 Kortrijk
daarvan de belangrijkste pijlers. Indien dit die informatie wil over zwangerschap, beval- 056 22 23 75, fax 056 52 05 45
2. GEZONDHEID
alles niet lukt, zoekt het Obesitascentrum ling en kraamzorg kan hier terecht. kortrijk@otv.be, www.otv.be
samen met jou naar andere oplossingen. AZ De financiële bijdrage voor thuiskraamzorg
Vaccinaties Groeninge plant voor de toekomst ook een wordt berekend op basis van inkomsten en
Het is belangrijk om je kindje te laten vac- aangepast programma voor de begeleiding lasten en volgens het wettelijk barema. Centrum voor Thuiszorg
cineren. De vaccinaties beschermen niet van kinderen met overgewicht of obesitas. Bond Moyson vzw
alleen je eigen kind, maar ook je gezin en RR Thuiskraamzorg ‘De Wieg’
je omgeving. Wil je hierover meer infor- RR Obesitascentrum AZ Groeninge Heilige Geeststraat 11 – 8500 Kortrijk RR President Kennedypark 2 – 8500 Kortrijk
matie, dan kan je terecht bij je huisarts en Campus Kennedylaan 056 20 15 48 of 0473 45 14 38 056 23 03 81, fax 056 23 03 80
het consultatiebureau van Kind en Gezin in President Kennedypark 4 www.eckdewieg.be ctz.wvl@socmut.be
jouw buurt. 8500 Kortrijk kortrijk@familiezorg-wvl.be www.centrumvoorthuiszorg.be
056 63 30 20 open: ma tot vr: 8 - 17.30 u.
RR www.kindengezin.be of 078 150 100 obesitascentrum@azgroeninge.be bij hoogdringendheid steeds
www.obesitas-centrum.be bereikbaar op 050 33 02 70 Dienstenloket en – wijzer
Ben je op zoek naar poetshulp, een klus-
Inentingen tegen poliomyelitis jesman, gezelschap, … maar vind je geen
Poliomyelitis (of kortweg polio) is kin- RR Nuttige link: www.eetstoornis.be Familiehulp vzw geschikte dienstenaanbieder op de markt?
derverlamming. Polio kan leiden tot Op deze site vind je alles over eetstoornissen Familiehulp verleent hulp aan huis bij ziekte Dan kun je met je vragen bij het diensten-
spierverlammingen, spierverkorting en en de behandeling ervan. of invaliditeit, zwangerschap of overbelas- loket in de Werkwinkel terecht. Je kan ook
beenmisvorming en hersenvliesontste- ting,… online het dienstenaanbod bekijken en een
king. De vaccinatie tegen polio is verplicht dienst aanvragen: www.dienstenwijzer.be.
3. HULP IN HUIS
in België. Je moet je kindje vaccineren vóór RR Familiehulp vzw
het 18 maanden is. Het nodige formulier St.-Janslaan 8A – 8500 Kortrijk RR Dienstenloket
voor deze inenting krijg je bij de geboorte- Thuiskraamzorg 056 23 37 70, fax 056 23 37 69 Koning Albertstraat 12 – 8500 Kortrijk
aangifte. Na invulling door de arts moet je Thuiskraamzorg ‘De Wieg’ biedt een geïnte- kortrijk@familiehulp.be, tel. 056 26 67 84, fax 056 26 67 82
het formulier bezorgen aan het bestuur van greerd en gespecialiseerd zorgpakket rond www.familiehulp.be dienstenloket@skynet.be
de gemeente waar het kind woont. geboorte aan. Een gediplomeerde kraam- open elke werkdag van 7.45 tot 17 uur Open: ma tot vr: 8.30 - 12 u.
verzorgende biedt ondersteuning bij de en 13.15 - 16.30 u.
RR Stadhuis Infobalie verzorging als jonge moeder, de verzorging (tijdens schoolvakanties tot 16 uur)
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk van je baby en/of jouw andere kinderen Solidariteit voor het Gezin vzw gesloten op donderdagnamiddag
056 27 72 00 en de verzorging van de huishouding. De Deze dienst biedt onder andere gezinszorg,
www.kortrijk.be sociaal verpleegkundige en vroedvrouw poetshulp, babysitdienst, thuisoppas zieke
kunnen jou informatie geven over zwanger- kinderen, kraamzorg, … aan.

18 19
Opvang
en school
Deze rubriek helpt je bij de zoektocht
naar opvang voor je kind of naar een
school in de buurt. Ook gegevens over niet enkel info over kinderdagverblijven en
het aanvullend onderwijs zoals de crèches maar ook over opvang voor zieke
tekenacademie en muziekles, info over kinderen, speelpleinwerkingen of kinderop-
studietoelages en de werking van Centra pasdiensten (babysit) in Kortrijk.
voor Leerlingenbegeleiding vind je hier
terug. Het luik vakantiewerking komt RR Loket: Dienstenwijzer – Werkwinkel
in deze gezinsgids aan bod onder de Koning Albertstraat 12 – 8500 Kortrijk
rubriek ‘vrije tijd’. 056 26 67 84
www.kortrijk.be/kinderopvang
1. KINDEROPVANG
VOOR KINDEREN
RR Tips bij het zoeken naar kinderopvang vind
VAN 0 TOT 12 JAAR
je op www.kindengezin.be

Meldpunt Kinderopvang Fiscale aftrek voor kinderopvang


Zoek je opvang voor je kind(eren) of wil je De kosten voor kinderopvang van kinderen
informatie over één of meer kinderopvang­ (0 tot 12 jaar) zijn aftrekbaar van de globale
initiatieven? Dan kan je hiervoor bij het netto-inkomsten. Kinderopvang is ruim
Meldpunt Kinderopvang terecht. Je kan op opgevat. Ook de onkosten voor activiteiten
de website nagaan of en wanneer er plaat- van erkende of gesubsidieerde jeugdwerk-
sen voor opvang vrij zijn of vrij komen en verenigingen, speelpleinwerking, voor- en
ook specifieke vragen stellen aan het loket. naschoolse kinderopvang,… komen in aan-
Bij het Meldpunt Kinderopvang vind je merking voor fiscale aftrek. De attesten hier-

20 21
voor worden afgeleverd door de scholen en via verschillend kanalen en op verschillende 5. ONDERWIJS
de erkende instanties (Kind en Gezin, Dienst momenten aangesproken. IN KORTRIJK RR Consultatiebureau de Bethune
Onthaalgezinnen, kinderdagverblijven, Felix de Bethunelaan 4 A – 056 20 23 14
gemeentebesturen, kleuter- en lagere scho- RR Onderwijsopbouwwerk RR Consultatiebureau Drie Hofsteden
len). Dit attest voeg je toe aan de aangifte Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk Kortrijk heeft een heel uitgebreid onderwijs- Min. De Taeyelaan 13 – 056 25 87 20
van de personenbelasting. 056 27 72 85 aanbod, van kleuteronderwijs tot universiteit, RR Consultatiebureau
hanne.verledens@kortrijk.be van kunstacademie tot volwassenenonder- buitengewoon onderwijs
wijs. Om een leven lang te leren. Bruyningstraat 20, 8510 Marke
2. LOKAAL OVERLEG
056 21 87 61, fax 056 25 72 80
KINDEROPVANG KORTRIJK
RR www.kortrijk.be/leren/onderwijsaanbod
4. STUDIETOELAGE
Het lokaal overleg kinderopvang is een door 7. STEDELIJK
de stad erkende adviesraad. De adviesraad Een studietoelage, niet voor jou? Misschien RR Waar kan je je kind inschrijven op school?
CONSERVATORIUM
is samengesteld uit vertegenwoordigers ben jij toch één van de ouders die een studie- www.kortrijk.be/produkten/hoe-
van de verschillende vormen van kinderop- toelage ontvangt en dacht er geen recht op inschrijven-in-het-basisonderwijs
vang en vertegenwoordigers van de ouders. te hebben. Sedert het schooljaar 2008- 2009 Je wil graag een instrument bespelen? Je wil
De adviesraad houdt permanent een over- werd het systeem bovendien uitgebreid naar de vreemde ‘taal’ van noten en sleutels door-
zicht van de kinderopvang bij. Het overleg kleuter- en lager onderwijs en naar het deel- gronden of toneel spelen? Met jouw stem en
6. CLB-CENTRA, CENTRA VOOR
kan over alle aspecten van kinderopvang tijds secundair onderwijs. Vanaf 2010 moet LEERLINGENBEGELEIDING een goede tekst mensen begeesteren?
advies geven aan de stad. je ook maar één ‘gezinsdossier’ indienen, in Je houdt van dansen, van bewegen op aller-
plaats van een dossier per kind. Eén keer alle lei muziek? Het Conservatorium van Kortrijk
RR Voorzitter: Guido Delrue nodige bewijsstukken verzamelen volstaat Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een en zijn zes filialen (Aalbeke, Heule, Bellegem,
Secretaris: Bart Verhaeghe dus. Bijkomende voorwaarde is wel dat het dienst waarop leerlingen, ouders en leerkrachten Marke, Bissegem, Gullegem en Avelgem)
Secretariaat: Stadhuis Kortrijk kind voldoende aanwezig is op school, want een beroep kunnen doen voor informatie, hulp vervullen jouw stoutste verwachtingen! Het
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk de toelage wordt gekoppeld aan de aan- en begeleiding in verband met leren en studeren, Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) is een ‘aan-
056 27 72 70 wezigheid zowel in de kleuterklas als in het preventieve gezondheidszorg, hulp bij gedrag- en vullend onderwijs’ dat zich richt tot gemoti-
bart.verhaeghe@kortrijk.be lager- en secundair onderwijs! opvoedingsproblemen, hulp bij studiekeuze, … veerde leerlingen, jongeren én volwassenen
die zich op vrijwillige basis inschrijven en
RR Meer informatie over de studietoelages Vrij Centrum voor hiervoor een bescheiden inschrijvingsgeld
3. ONDERWIJS- vind je op www.kortrijk.be/leren/toelagen Leerlingenbegeleiding Groeninge betalen. Het aanbod bestaat uit drie stu-
OPBOUWWERK dierichtingen, de Podiumkunsten: muziek
RR Kasteelstraat 27 – 8500 Kortrijk – woord – dans. Een aparte opleiding voor
RR Elk jaar wordt bij het begin van het schooljaar 056 24 97 00, fax 056 24 97 01 volwassenen is voorzien. Kinderen kunnen
Het onderwijsopbouwwerk biedt hulp bij de in Kortrijk een infodag georganiseerd door de info@vclbgroeninge.be er terecht vanaf 5 jaar. Nu is er ook 'Muziek
zoektocht naar een school voor je kind. Je kunt dienst voor studietoelagen. Je kan er vragen www.vclbgroeninge.be op Schoot' (voor baby's, peuters en kleuters)
er terecht met allerhande vragen in verband stellen en hulp krijgen om de aanvraag in te
met het onderwijs (vragen over de schoolre- dienen. Meer informatie vind je ten gepaste RR Secretariaat Conservatorium
kening, brieven die je niet begrijpt, invullen tijde op www.kortrijk.be Centrum voor Leerlingenbegeleiding Conservatoriumplein 3 – 8500 Kortrijk
van schoolformulieren enz.). Daarnaast wordt RR Bij de start van een nieuw schooljaar zijn Mandel en Leie 056 27 78 80, fax 056 27 78 89
het belang van het kleuteronderwijs onder- er extra kosten. Voor kinderen van 6 tot 17 conservatorium@kortrijk.be,
streept aan de hand van een concreet project jaar is er een schoolpremie. Eind augustus RR Burg. Nolfstraat 11-13 – 8500 Kortrijk www.kortrijk.be/conservatorium
'Super Sim gaat naar de kleuterklas'. Om oun- betaalt je kinderbijslagfonds de premie uit. 056 22 56 61, fax 056 25 72 95 open: elke werkdag van 13.30 tot 20.30 u.
ders bewust te maken en te overtuigen om Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd die je clb.kortrijk@g-o.be, www.clbkortrijk.be za: 8.30 - 17 u.
hun kleuter tijdig in te schrijven, worden ze kind bereikt in de loop van het kalenderjaar.

22 23
RR kleuterdans : vanaf 5 jaar (1 u/week) beperkt werken én toch verder kinderbij-
(gratis proeflessen begin september) slag ontvangen. De beperkingen verschillen
RR bewegingsleer : vanaf 15 jaar (1 u/week) naargelang het soort onderwijs.
(gratis proeflessen begin september)
RR muziekinitiatie : vanaf 6 jaar (1u/week) RR Meer info op www.rkw.be
(gratis proeflessen begin september)
RR Lesroosters : www.kortrijk.be/
conservatorium/lesroosters
10. VERLATEN VAN
HET NEST
8. KONINKLIJKE
ACADEMIE VOOR
SCHONE KUNSTEN Kinderbijslag zelf ontvangen?
Een jongere die niet meer in het gezin van
zijn ouders woont, kan zijn eigen kinderbij-
Vanaf 6 kan je naar de tekenles! Tussen 6 en slag ontvangen. De jongere moet :
12 jaar kan je algemeen beeldende vorming - minstens 16 jaar zijn en een eigen domici-
volgen. Eenmaal per week maak je samen lie hebben
met je leerkracht allerlei opdrachten. Ben - ofwel gehuwd of ontvoogd zijn
je 6 of 7 jaar, dan is er ook artistieke initiatie - ofwel zelf kinderbijslag ontvangen voor
(tekenen, schilderen maar ook zingen, voor- zijn eigen kind
dragen). Vanaf 12 jaar ga je naar de middel-
bare graad. Volwassenen kunnen les volgen Een eigen stek op de arbeidsmarkt
in de middelbare graad, hogere graad en Het eerste wat je als schoolverlater best
specialisatiegraad. doet, is je inschrijven als werkzoekende.
Voor je als werkzoekende een werkloos-
RR Koninklijke Academie heidsuitkering kan genieten, moet je een
voor Schone Kunsten wachttijd van 9 maanden doorlopen.
Houtmarkt 5 – 8500 Kortrijk Tijdens een gelijklopende periode behoud
056 27 78 60, fax 056 27 78 69 je je recht op kinderbijslag, op voorwaarde
academie@kortrijk.be dat de eventuele beroepsinkomsten niet
www.academiekortrijk.be meer bedragen dan 452,76 euro bruto per
open: ma, di, wo en vr: 13.30 - 19.30 u. maand (bedragen 2010)

RR Meer info: www.vdab.be/wegwijs


9. VAKANTIEWERK OF
WEEKENDWERK?
RR Meer info over werken vind je in deze
Als jongere wil je vaak wat bijverdienen tij- gids bij de rubriek ‘Wonen en Leven’ bij
dens je studies. Je behoudt je recht op kin- de Werkwinkel.
derbijslag sowieso tot 31 augustus van het
jaar van je 18e verjaardag. Let wel: er zijn
beperkingen op het aantal uren dat je als
student mag werken!
Tot je 25ste verjaardag kan je als student

24 25
Pretpagina
Vrije tijd

Ben je op zoek naar een leuke activiteit


voor je kind tijdens de vakantie? Een
sportkamp, theatercursus of knutselacti-
viteit? Wil je met het hele gezin iets leuk
doen tijdens het weekend? In de rubriek
‘Vrije tijd’ kom je alvast meer te weten Wasper en de Buurtspeelpleinwerkingen.
over het ruime aanbod dat er is. Voor de prijs van € 3 haal je het speelpas-
poort in huis en krijg je er een Grabbelaar
bovenop. Dit is een boekje vol handige
tips en kortingen als je met het gezin een
1. GRABBELPAS
uitstapje wil plannen. Deze pas kan je aan-
kopen bij team Jeugd in het JOC en bij de
Team Jeugd organiseert tijdens alle vakan- verschillende Kortrijkse ontmoetingscentra.
tieperiodes activiteiten voor kleuters en kin- Per activiteit betaal je een bijdrage naarge-
deren van 4 tot en met 1 jaar. lang het soort activiteit.
De Grabbelpasactiviteiten zijn korte,
geplande activiteiten in de voor- en namid- RR Info: www.kortrijk.be/jeugd
dag. Spelletjes, knutselactiviteiten, sporten,
workshops, theaters, uitstappen,… staan
hier op het programma. Om te kunnen deel- Regionale Grabbelpas
nemen aan het Grabbelpasaanbod, moet je In een samenwerkingsverband tussen
een grabbelpas bezitten. Een Grabbelpas is de jeugddiensten van Kortrijk, Waregem,
een speelpaspoort dat kinderen verzekert Zwevegem en Harelbeke organiseert
tijdens alle speelactiviteiten georganiseerd Grabbelpas tijdens alle vakantieperiodes
door Team Jeugd. ‘regionale steraanbiedingen’. Dit zijn grotere
Met dit pasje kunnen ze deelnemen aan daguitstappen voor kinderen en jongeren
de Grabbelpaswerking, speelpleinwerking van 6 tot en met 14 jaar. Om te kunnen deel-

26 27
nemen aan dit aanbod, moet je net zoals parcours en het skatepark bieden voor de - Tienerwerking. Jongeren van 13 tot en
bij de stedelijke grabbelpasactiviteiten een monitoren voldoende uitdaging om super- RR Speeldomein de Warande met 18 jaar zijn elke woensdag van 14
grabbelpas bezitten. leuke activiteiten samen te stellen. Heirweg 132 – 8501 Heule tot 17 uur welkom in de buurtliving, waar
De dag begint met een opwarmer, waarna 056 27 73 70 ze samen met de begeleiders het pro-
Workshops voor kinderen je zelf kan kiezen uit een gevarieerd aanbod warande@kortrijk.be gramma opstellen.
Tijdens het jaar, op woensdagnamiddag, van rustige spelen, crea-activiteiten, sport www.kortrijk.be/warande
kunnen kinderen en kleuters deelnemen en avontuur. In de voormiddag kan je bij Het secretariaat is open: RR Samenlevingsopbouw Lange Munte
aan workshops. Team Jeugd organiseert de de kleuters en bij het lager telkens kiezen ma tot vr: 8 - 12 u. en 14 - 16 u. Lange Munteplein 7 bus 5 – 8500 Kortrijk
workshops in de deelgemeenten in samen- tussen 3 superleuke activiteiten. 056 20 22 61
werking met de verschillende Kortrijkse ont- Tieners krijgen daar de kans om deel te buurtwerk.langemunte@kortrijk.be
moetingscentra. nemen aan een specifieke activiteit voor Speelpleinwerking
hen. In de namiddag worden alle leeftijden Prado
Beestig leuke activiteiten gemixt en kan je vrij kiezen tussen een heel De Pradowerking is een buurtspeelplein- 4. BIBLIOTHEEK
Team Jeugd organiseert in samenwerking aanbod van activiteiten. werking voor kinderen van 5 tot 14 jaar. Net
met Kinderboerderij Van Clé (in Marke) op Voor, tussen en na de activiteitenblokken is als in De Warande of bij de Grabbelpas leve-
enkele woensdagnamiddagen leuke activi- er volop kans om onder begeleiding vrij te ren de monitoren geweldige inspanningen De jeugdafdeling (verdieping -1 in de cen-
teiten op de kinderboerderij voor kinderen spelen op het domein. De speelpleinwerking om een mengelmoes van indoor- en out- trale bibliotheek) ontleent boeken voor
van 6 tot en met 12 jaar. staat open voor kinderen van 3 tot 15 jaar. doorspelletjes, uitstappen en workshops alle leeftijden (prentenboeken, jeugdro-
te plannen. Kinderen uit de buurt van het mans, informatieve boeken, luisterboeken,
RR Team Jeugd Kortrijk Je bent welkom vanaf 7u en je kan inschrij- Pradopark die op het aanbod willen inpik- strips…). Op vertoon van de identiteitskaart
Femke Baptiste ven tot 9.30u. Als je enkel ’s middags komt, ken, kunnen met een Grabbelpasje gratis of SIS-kaart (-12 jarigen) kan je lid worden van
Filips van de Elzaslaan 35 – 8500 Kortrijk dan schrijf je in tussen 12.30u. en 13.30u. deelnemen aan de activiteiten (voor de uit- de bib (dit is gratis tot 19 jaar). Met de lidkaart
056 27 73 44 De speelpleinwerking eindigt om 16 u. en stappen moet je wel een bijdrage betalen). kan je gratis boeken en luistercd's ontlenen.
femke.baptiste@kortrijk.be de kinderen worden ten laatste om 17.30 u.
www.kortrijk.be/jeugd opgehaald. RR Team Jeugd Kortrijk Vanaf 12 jaar kan je kind boeken uit de vol-
open: ma, woe en vr :14 tot 18 u.   Koen Gadeyne wassenenafdeling en materialen uit de afde-
RR Speelpleinwerking Wasper 056 27 73 45 - 0473 86 28 42 ling beeld en geluid ontlenen (cd’s, cdroms,
Frederiek Meersman koen.gadeyne@kortrijk.be dvd’s en games). In iedere afdeling staan pc’s
RR Tweejaarlijks kunnen kleuters, kinderen en Heirweg 132 – 8501 Heule ter beschikking voor het gratis raadplegen
personen met een handicap deelnemen 056 27 73 76 van de bibcatalogus, bepaalde databanken
aan een Snoezelkermis. Daarbij proberen de frederiek.meersman@kortrijk.be Speelpleinwerking en en internet. Je kan ook altijd terecht in één
organisatoren om alle zintuigen te prikkelen. www.kortrijk.be/wasper tienerwerking Lange Munte van de tien buurtbibliotheken. Je vindt zeker
Ook in de wijk Lange Munte zwaaien kinde- één van deze afdelingen in jouw buurt.
ren en tieners de plak. De stad organiseert
3. SPEELPLEINWERKING
Speeldomein de Warande ook daar tal van activiteiten zoals: De bibliotheek organiseert regelmatig voor-
De Warande is een groot wandel- en speel- - elke maandag van 16u. tot 19u. buurt- leesmomenten of knutselactiviteiten voor
Speelpleinwerking Wasper domein dat elke dag (ook ‘s weekends) sportactiviteiten kinderen op woensdagnamiddag of zater-
Op speeldomein De Warande, gelegen van het jaar gratis toegankelijk is. Hou er - Speelpleinwerking voor kinderen van dagvoormiddag. Zo is er voor de allerklein-
op de grens van Kortrijk, Heule en Kuurne, rekening mee dat tijdens schoolvakanties 6 tot en met 12 jaar tijdens de vakantie- sten bijvoorbeeld het project boekbaby’s
is er tijdens alle schoolvakanties speel- speelpleinwerking en verblijfsgroepen de periodes. De monitoren zorgen voor een (voor ouders met kinderen van 6 maand tot
pleinwerking, namelijk speelpleinwerking terreinen intensief gebruiken. Het domein schitterend programma. De activiteiten 3 jaar). Het project laat kinderen al van heel
Wasper. De mogelijkheden zijn er oneindig. leent zich optimaal tot spelactiviteiten voor zijn meestal gratis. Enkel voor uitstappen jonge leeftijd kennismaken met boeken
Het speelbos, het zwembad, de zandbak, kleuters en kinderen. moeten de deelnemers een kleine bij- want: wat je vroeg leert, blijft je het langste
verschillende speelterreinen, het gocart- drage betalen. bij, wat je thuis leert, leer je voor het leven.

28 29
Voor kinderen van 3 jaar tot 6 jaar zijn er Cultuurcentrum Kortrijk een hele reeks cul-
5. CULTUUR
crea-kriebels en voor de oudere kinderen tuurkampen, zowel voor kinderen als voor RR Info & reservaties: UiT in Kortrijk
is er een aanbod van workshops. De biblio- jongeren. Bij deze kunsteducatieve activi- 056 23 98 55
theek biedt een mooi overzicht van deze Het Cultuurcentrum Kortrijk presenteert elk teiten is er een onder- en een bovengrens schouwburg@kortrijk.be,
activiteiten in haar folder Bibspotter. seizoen (september-juni) een gevarieerd in leeftijd. Twee maal per jaar verschijnt www.cultuurcentrumkortrijk.be
aanbod aan podiumkunsten, tentoonstel- de Vitokrant waarin het volledige aanbod UiTwinkel is open:
RR Op de site www.stichtinglezen.be lingen, workshops enz. Het volledige pro- staat (de Vitokrant bundelt het hele stads- 10 - 12.30 u. en 13.30 - 18 u.
lees je meer over het project Boekbaby’s. gramma vind je terug in de seizoensbrochure. aanbod per vakantieperiode). Zowel in het
centrum als in de deelgemeenten kunnen
De snippertas is een voorleesrugzakje op Gezinnen en jongeren hebben hier een kinderen en jongeren deelnemen aan de Museumzondagen
maat gemaakt voor peuters of kleuters. Het voetje voor. Kom je met het hele gezin naar cultuurkampen en -ateliers. Het aanbod Museumzondagen, georganiseerd door
rugzakje is gevuld met een zestal prenten- een familievoorstelling, dan is het gezinstic- gaat van ééndaagse activiteiten tot meer- de drie Kortrijkse Musea (Vlasmuseum,
en voorleesboeken, aangevuld met een ket de voordeligste formule. Indien je opteert daagse kampen gevolgd door een toon- Broelmuseum en Kortrijk 1302), telkens op
bijhorende verrassing en een leuke kleur- voor een jongerenabonnement (-26 jaar en moment. de 1e zondag van de maand. Alle musea zijn
plaat. Snippertassen voor verschillende minimum drie voorstellingen), dan geniet je die dag gratis toegankelijk en beurtelings
leeftijden kan je lenen voor vier weken van een korting van € 4,00 per voorstelling.  RR Op jaarbasis zijn er een aantal projecten organiseert elk museum een extra activiteit.
in de jeugdafdeling van de Openbare voor gezinnen met kinderen: bijvoorbeeld
Bibliotheek. Dit seizoen start het Cultuurcentrum Kortrijk Spinrag is een podiumkunstenfestival voor Museum 1302
Je kind kan ook lid worden van de Kinder- een vernieuwde samenwerking met CJP. kinderen. Daarnaast ontwikkelen zich vaak Het museum ontwikkelt jaarlijks activiteiten
en Jeugdjury Vlaanderen. Juryleden krijgen Elke jongere tot 26 jaar die in Kortrijk woont nog andere projecten in het centrum of voor (groot)ouders en (klein)kinderen om
een lijst van boeken om te lezen, te bespre- of studeert krijgt een uitnodiging om deelgemeenten. Cultuurcentrum Kortrijk op een boeiende, actieve, speelse en leer-
ken en daarna te beoordelen. Zij komen GRATIS een CJP- kaart aan te vragen. Op ver- is ook partner in grotere projecten en rijke manier het museum te verkennen.
daarvoor samen in leesgroepen. toon van deze CJP-kaart krijg je € 3,00 kor- ontwikkelt onder andere binnen Kortrijk
ting op losse tickets.  Congé het luik voor kinderen en jonge RR www.kortrijk1302.be. Schrijf je in op de
RR Alle info vind je op de website   gezinnen; OC De Vonke organiseert nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte.
www.kortrijk.be/bibliotheek of via Special gezinnen samen met tal van andere actoren de
www.kjvkortrijk.blogspot.com Cultuurcentrum Kortrijk realiseert elke jaar tienerhappening Bonk.
een divers aanbod aan familievoorstel- Het ABC... van 1302.
lingen. Deze podiumvoorstellingen zijn Een aantal voorstellingen zijn door hun Het ABC ... van 1302 is een boeiende speur-
RR Bibliotheek gemaakt door kwalitatief hoogstaande thema of aanpak bijzonder aantrekkelijk tocht in het museum, speciaal voor (groot)
Peter Van Ammel artiesten en zijn specifiek bedoeld voor voor jongeren en dragen het jonck*food- ouders en (klein)kinderen (van 6 tot 12 jaar)
Leiestraat 30 – 8500 Kortrijk het jonge publiek, gaande van dans, the- label. Voor deze voorstellingen krijgen jon- waarbij je samen op een leuke en boeiende
056 27 75 42 ater, muziek, circus of een mix van diverse geren (-26 jaar) scherpe tarieven. manier het museum kan verkennen.
peter.van.ammel@kortrijk.be kunstvormen.
www.kortrijk.be/bibliotheek De voorstellingen zijn gespreid over het RR UiT in Kortrijk RR Museum Kortrijk 1302
centrum en de deelgemeenten. In de Schouwburgplein 14 – 8500 Kortrijk Greet Verschatse
Wist je dat er jaarlijks in november een reeks familievoorstellingen, bij festivals of 056 23 98 55 Begijnhofpark / Houtmarkt – 8500 Kortrijk
voorleesweek is? In maart is er dan de projecten vind je voorstellingen voor kin- www.cultuurcentrumkortrijk.be 056 27 78 50
Jeugdboekenweek. Het grootste kinder- deren vanaf 1 tot 12 jaar. De leeftijd staat RR Cultuurcentrum Kortrijk www.kortrijk1302.be,
boekenfestival van Vlaanderen. Veertien per voorstelling uitdrukkelijk vermeld. Dit Mieke Vandecandelaere (school & kortrijk1302@kortrijk.be
dagen lang zetten scholen, bibliotheken, is een ondergrens, maar geen bovengrens familie­programmering,schouwburg) van 1 april tot 30 september
boekhandels en culturele centra de mooi- (dus ook kinderen die ouder zijn kunnen Schouwburgplein 14 – 8500 Kortrijk dagelijks open: 10 - 18 u.;
ste boeken in de kijker. Jaarlijst heeft de genieten van de voorstelling). 056 23 98 50 op maandag gesloten.
Jeugdboekenweek een ander thema. Tijdens de schoolvakanties organiseert het

30 31
door de geschiedenis waarbij de jarige zelfs samen ‘quality time’ te schenken in hun
van 1 oktober tot 31 maart: RR Toerisme Kortrijk tot ridder kan geslagen worden. vrijetijdsbeleving. De jeugd vormt ook een
dagelijks open : 10 - 17 u.; Begijnhofpark – 8500 Kortrijk belangrijke doelgroep. Voor die doelgroep
op maandag gesloten. 056 27 78 40 Het Broelmuseum nodigt jarigen uit voor is er een aanbod tijdens de schooluren maar
toerisme@kortrijk.be ‘Fabeltjes’, een spel waarbij dieren uit het vooral buiten de schooluren, onmiddellijk
museum spannende verhalen vertellen, na school of tijdens de schoolvakanties. De
Vlasmuseum liedjes zingen en je uitdagen voor een jongere kan kiezen uit het ruime aanbod.
De nieuwe gezinszoektocht leidt de bezoe- Broelmuseum aantal opdrachten. Sportplus organiseert ook sportkampen
kers door het museum, waar ze kennis- ‘Fabeltjes’ is een gezinsspel waarmee tijdens de schoolvakanties. De tarieven zijn
maken met de golden river “de Leie” en zo families met kinderen van 7 tot 12 jaar De avonturen in de musea sluiten telkens af democratisch zodat iedereen sport kan
één van de grootste rijkdommen van onze op een speelse en heel leuke manier het met lekkere pannenkoeken en een cadeau- beoefenen.
streek ontdekken! museum en de kunstwerken ontdekken. tje voor de jarige. Deze feestjes zijn ideaal
Met de Fabeltjeshanger (een audiofoon) voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. De prij- Hou je meer van een zwemfestijn?
RR Vlasmuseum om hun nek en het Fabeltjesboekje in de zen variëren van € 7,5 tot € 8,5 per kind. Dan kan je terecht in het Magdalena­
Marleen Adins hand volgen ze de Fabeltjesroute die het Minstens drie weken op voorhand reserve- zwembad. Daar zorgt het personeel op
E. Sabbelaan 4 – 8500 Kortrijk museum doorkruist. De ouders of bege- ren is noodzakelijk. woensdag- en zaterdagnamiddag, vrijdag
056 21 01 38 leiders kunnen samen met de kinderen de vanaf 16 uur en op zondagvoormiddag voor
www.kortrijk.be/musea, vkl@kortrijk.be route volgen. Dit is een project in samen RR Toerisme Kortrijk spelmateriaal in het water en een gebruiks-
open: di tot vr: 9 - 12.30 u. en 13.30 - 18 u. werking met vzw Casa blanca- Sarah en Begijnhofpark – 8500 Kortrijk klare waterglijbaan. Voor de prijs van € 10
weekend: 14 - 18 u., gesloten op Barbara Beel- en met de steun van de pro- 056 27 78 40 nodig je 10 vriendjes uit, reserveren kan bij
maandag en officiële feestdagen vincie West-Vlaanderen. www.kortrijk.be, toerisme@kortrijk.be het Magdalenabad op 056 27 80 80.
Het spel is gratis voor kinderen tot 12 jaar, open: van 1 april tot 30 september van Je kan er voor € 10 extra ook gebruik maken
ouders of begeleiders betalen het gang- ma tot vr: 9 - 18 u.; weekend: 10 - 17 u. van een zaaltje met dvd-speler. Drank neem
RR Plan je een familie uitstap? bare toegangsticket. Fabeltjes kan gespeeld van 1 oktober tot 31 maart van ma tot vr: je af van de cafetaria maar het lekkers mag
Haal de brochure Tips en trips in Kortrijk bij worden tijdens de openingsuren van het 9 - 17 u.; weekend: 10 - 16 u. je zelf meebrengen.
Toerisme Kortrijk ! Broelmuseum. www.kortrijk.be/musea
Babyswim en
Holder-de-Boldertocht RR Broelmuseum peuterzwemmen
De Holder-de-Boldertocht is een speels Lucrèce Falepin
6. SPORT Spelenderwijs maken de allerjongsten
stadsbezoek in de sfeer van 1302, bedoeld Broelkaai 6 – 8500 Kortrijk kennis met de “enorme” waterplas (extra
voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Kinderen 056 27 77 80 opgewarmd). Eén ouder is telkens de
trekken in ridderplunje de straat op met broelmuseum@kortrijk.be Kortrijk onderhoudt een goed uitgebouwd directe begeleider van het kind. Een team
een heuse schatkist op wielen waarin www.broelmuseum.be netwerk aan sportvoorzieningen. Op tal van van ervaren begeleiders geeft de ouders
leuke en leerrijke opdrachten zitten. plaatsen in de stad kan je sport beoefenen permanent individuele tips. Vanaf 6 maand
Tijdens deze middeleeuwse tocht maken of bekijken. De stedelijke vzw Sportplus tot 1e kleuter.
ze kennis met de Sint-Maartenskerk, het Verjaardag in het museum staat in voor een uitgebreid sportaanbod
Begijnhof, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Wil je je kind verrassen met een origineel, voor diverse leeftijdsgroepen. De sport- Zwemmen in de
Broeltorens, de Groeningepoort en het betaalbaar verjaardagsfeest? Dan heeft Stad dienst heeft een ruim assortiment spor- stedelijke zwembaden
Groeningemonument, de Sint-Niklaaskapel, Kortrijk alvast een mooi aanbod voor je klaar. ten waarbinnen het gezin een keuze kan Gezinnen kunnen terecht in de overdekte
het Baggaertshof en de Artillerietoren. maken om samen gelijktijdig te sporten of zwembaden (Magdalena, Lagaeplein,
Uiteindelijk worden de kinderen tot ridder Museum 1302 heeft drie pakketten voorhan- afzonderlijk te sporten maar ook op het- Mimosa) of het openluchtzwembad
geslagen. (één begeleider en zes kinderen den: ‘Durf je mee … naar 1302’, ‘Het ABC … zelfde moment (bvb. fitness en kindertur- (Abdijkaai) tijdens de publieksuren.
per bolderkar). Reservatie minstens 8 dagen van 1302’ en ‘Holder-de-Bolder door Kortrijk’. nen). Deze gezinsvriendelijke benadering Kinderen onder 3 jaar zwemmen gratis. Je
vooraf. Stuk voor stuk plezante ontdekkingstochten is een bewuste manier om de gezinnen kunt een familieabonnement verkrijgen.

32 33
Sporten met een sportpluskaart denkt ook de stad er over. Daarom legde de RR Kortrijk neemt jaarlijks deel aan de ‘Dag van zijn welkom op de kinderboerderij om deel
Verschillende sportpluskaarten zijn te ver- stad de jongste jaren meer dan zestig speel- het Park’ (laatste weekend van mei) In één of te nemen aan de verschillende educatieve
krijgen (omnisportkaart, unisportkaart, mul- pleintjes aan in woonwijken, stadsparken en meerdere parken gaat dan een feestelijk en activiteiten die het jonge volkje wegwijs
tisportkaart) voor volwassenen en jongeren. sportdomeinen. Alle speelterreinen zijn vrij milieuvriendelijk familie-evenement door. maken in de hoeve en de natuur. De kin-
Hiermee kan je sporten onder begeleiding toegankelijk tenzij anders vermeld. derboerderij richt zich voornamelijk naar
bijvoorbeeld bij fitness, aerobic … of zonder Stadsgroen Marionetten groepen, maar uiteraard is de individuele
begeleiding voor badminton, tafeltennis, Ook skaters komen in Kortrijk ruimschoots In de groene stadslong ‘Marionetten’ vind je bezoeker ook welkom om gratis een bezoek
squash of tennis. Voor dit laatste moet je aan hun trekken. Verschillende skateparkjes naast het geboortebos ook een sneukelpad te brengen aan de dieren of zijn/haar ver-
reserveren op 056 27 80 00. liggen verspreid over de stad en haar deel- én een hoogstamfruitboomgaard. Iedereen jaardagsfeestje te vieren op de hoeve. Er is
gemeenten en bieden voor skaters, bladers mag zijn appel uit de boom plukken om zo ook een verblijfshoeve waar een dertigtal
Cursussen en bikers een permanente basis om hun op te eten. Binnen enkele jaren zal ook het kinderen of volwassenen kunnen over-
Cursussen kunnen ouders samen met hun vaardigheden te verfijnen. De kers op de speelbos aangelegd zijn. nachten. Deze verblijfplaats is in combinatie
kinderen (+14j) volgen. Sporten die bij deze taart is de skatebowl. met een bezoek aan de kinderboerderij de
categorie horen zijn bodysculpt, mix van Geboortebos ideale manier om gedurende verschillende
energetics, multicircuit, step-aerobic, muur- RR Het speelplein in het Kasteelpark is een Voor elk pasgeboren Kortrijkzaantje plant de dagen de sfeer op te snuiven.
klimmen, zeflverdediging, paardrijden,... inclusief speelplein (ook toegankelijk voor stad een boompje. Jaarlijks op de Dag van de
rolstoelgebruikers). In de toekomst komen er Natuur, zijn de gezinnen welkom bij de feeste- RR Kinderboerderij Van Clé vzw
RR Voor alle tariefinfo: www.kortrijk.be/sport nog meer gelijkaardige speelpleinen in Kortrijk. lijke opening van het gedeelte van het geboor- Moteweg 11 – 8510 Marke
tebos dat het voorbije jaar werd aangeplant. 056 32 77 90
Heb je suggesties rond speelpleinen, skate- van.cle@telenet.be, www.vancle.be
Vrij sporten in openlucht parken of andere speelruimtes, geef ze dan RR Stad Kortrijk – Leefmilieu
Samen wandelen, joggen, fietsen (ook gerust door aan het Team Jeugd! Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
mountainbiken) met het gezin kan binnen 056 27 82 47
8. JEUGDBEWEGINGEN
de parken, het fietsnetwerk en de moun- RR Stad Kortrijk
tainbikeparcoursen (Boerhovenroute en Team Jeugd (Speelruimte)
Sjouwersroute) van de stad Kortrijk. Bieke Vertriest Prikkelpad De bekendste jeugdbewegingen zijn de
056 27 72 95 Het Prikkelpad is een fijne gezinswandeling scouts, Chiro, KSA, KLJ en noem maar op.
Bij de sportclub bieke.vertriest@kortrijk.be waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Deze zijn werkzaam in Kortrijk en de deel-
De jeugdsportbrochure geeft een overzicht Langs een wandelpad van 6.5 km kan je gemeenten.
van alle sportclubs met jeugdwerking. De Na het onderdeel “Vrije Tijd” vind je een genieten van groengebieden, uitblazen in de
trainingsuren en contactgegevens maken overzicht van alle speelruimtes in Kortrijk. Markebeekvallei en je vooral laten verrassen Wil je meer weten over een jeugdbeweging
je snel wegwijs. In september gooien al de door de creativiteit van de Markenaar. (Cultuur in jouw gemeente? Zoek je een jeugdbewe-
sportclubs hun deuren open om nieuwe RR Wie zicht wil krijgen op de groenzones: en natuur, zeer geschikt voor gezinnen met ging voor een kind met specifieke noden?
leden te werven. De begeleiding gebeurt www.kortrijk.be/jeugd/ruimte kinderen, want langsheen de kinderboerderij)
in de meeste gevallen door gediplomeerde RR Bel Team Jeugd op 056 27 72 77.
lesgevers. Dat waarborgt de kwaliteit. RR Ontmoetingscentrum Marke
Parken Hellestraat 6 – 8510 Kortrijk-Marke RR Speelbonnen zijn kortingsbonnen ter
RR zie ook: www.kortrijk.be/sport In Kortrijk komen ouders tot rust op een 056 24 08 20 waarde van 1 euro voor kinderen en
bankje in een van de parken waar kinderen www.prikkelpad.be jongeren uit maatschappelijk kwetsbare
zich uitleven in het park en op de speeltui- gezinnen. De stad wil ouders die het
7. SPEELRUIMTE
gen, aangepast aan elke leeftijd. De stad financieel moeilijk hebben helpen door
heeft ook een groenspeelkaart waarop Kinderboerderij speelbonnen aan te reiken die ze kunnen
Speelpleinen vermeld wordt waar welk speelaanbod te Kinderen tussen 3 en 125 jaar (de kinder- gebruiken voor de vrijetijdsbezigheden van
Geen stad zonder ruimte om te spelen, zo vinden is. boerderij mikt op een ruime doelgroep!) hun kinderen.

34 35
RR Speelbonnen zijn ook geschenkbonnen, Intrede van de Sint OVERZICHT SPEELRUIMTES GROOT KORTRIJK
die je kan geven als kerstgeschenk of Elk jaar, half november, verwelkomt Kortrijk de
verjaardagscadeau. De speelbonnen zijn Sint. De Sint rijdt dan met de koets naar het
te koop bij team Jeugd. Een speelbon is een Schouwburgplein en alle kinderen kunnen Ter hoogte van Soort speelplein
jaar geldig. samen met hem genieten van een show in de
Schouwburg (voor kinderen tot 10 jaar). Daarna Aalbeke
neemt Sinterklaas zijn intrek in het echte ‘huis Ledeganck Ledeganckstraat 17 basketveld, skatepark, voetbalveld, speeltorens
9. GEZINSVRIENDELIJKE
EVENEMENTEN van de Sint’ in de Onze-Lieve-Vrouwestraat! Scheermolenerf Scheermolenerf 31 3 veertjes
 
RR Stad Kortrijk – Cultuur (Evenementen) Bellegem
Paasfoor Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk Kloosterdreef Kloosterdreef 21 speelveld
De jaarlijkse Paasfoor start op Witte 056 27 74 00 ‘t Rode Paard ‘t Rode Paard 63 voetbalveld
Donderdag en duurt bijna drie weken lang. evenementen@kortrijk.be White Star Stadionstraat 2 skatepark, speelplein
De foor palmt het hartje van de stad in met www.huisvandesintkortrijk.be
draaimolens, eetkraampjes, schiet-, trek- en Bissegem
werpstanden, en zo veel meer. De laatste De Knock Klokjesbloempad speelplein
zondag is er een verminderingsdag. RR Wist je dat de inkomsten van de Neerbeekvallei Meensesteenweg 8 speelplein en speelveld
sinterklaasshows naar een goed doel gaan? Pastoriekouter Pastoriekouter 27 avontuurlijk speelveld
Stad Kortrijk – Cultuur Ter Biezen Heulsestraat 82 speelplein
Evenementen - markten en foren Dag van aarde Tientjes Gullegemsesteenweg 128 voetbalveld, speelplein
Filip Decock De dag van de aarde is sinds enkele jaren
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk een dag waarop Kortrijk (directie leefmi- Heule
056 27 74 00 lieu, Noord-Zuid en de Zuid-West-Vlaamse De Vlasschaard Vlasschaard 17 basketdoel, voetbalveld, speelplein
filip.decock@kortrijk.be Milieu- en Natuurkoepel) een gezinsvrien- Disgracht Kromme Meers 28 voetbalveld
delijk evenement organiseert. E. Hullebroecklaan E. Hullebroecklaan 45 voetbalveld, pingpongtafel, speelplein
I. Vansteenkistestraat I. Vansteenkistestraat speelplein voor kleuters
Sinksen De ‘Big Jump’ Kasteelpark Heulsekasteelstraat 9 speelplein
Sinksen is de gezinsuitstap bij uitstek. Een Elk jaar maken over heel Europa inwoners een Kransvijver Kransvijver 7 voetbalveld
heus stadsfeest! Het Begijnhofpark wordt fris statement voor properder water in onze Kransvijver 52 speelplein
voor de gelegenheid omgetoverd tot een rivieren. Dit doen ze door een duik te wagen Kromme Olm Kromme Olm 6 speelplein
een kindereiland, … daarnaast is er in het in verschillende rivieren. In Kortrijk gaat dit Peperstraat Peperstraat 189 voetbalveld, speelplein
hele stadscentrum altijd wel iets te beleven: jaarlijks de tweede zondag van juli om 15 Waterhoek Waterhoek 43 basketdoel
rommelmarkt, dans, muziek, straattheater uur door aan de monding van het Kanaal Wembley Moorseelestraat 146 speelplein
en ga zo maar door. Sinksen vindt plaats tij- Bossuyt-Kortrijk in de Leie. Een kindvriendelijk Warande Heirweg 132 speelplein, waterspeelplein, voetbalveld, skatepark
dens het weekend van Pinksteren. evenement met watertentoonstelling voor Kasteelpark Ledeganckstraat 35
de jeugd én mogelijkheid om te ‘jumpen’ in
RR Stad Kortrijk – Cultuur en Vzw FIK een klein zwembad in plaats van het Kanaal. Kooigem
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk Dorpsplein Landweg 2 speelplein, skatepak, voetbalveld, basketveld
056 27 74 00 RR Stad Kortrijk - Leefmilieu (projecten)
evenementen@kortrijk.be Gerda Flo Kortrijk
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk Astridpark G. de Smet de Naeyerlaan 18 speelplein
056 27 82 41 Blauwe Hoeve E. Vlérinwandeling 15 speelplein, voetbalveld
gerda.flo@kortrijk.be Lange Munte Adolf Bayerlaan 8 speelplein, voetbalveld, basketdoel
Toverfluit Marksesteenweg 50 speelplein

36 37
Dokter Lauwersstraat Dokter Lauwersstraat 4 speelplein, voetbalveld
Drie Hofsteden Minister De Taeyelaan 54 speelveld
Dubbele Haagjes Sint-Denijsestraat 156 voetbalveld, speelplein
Het Plein Plein 48 speelplein
Juweliersplein Juweliersplein 8 speelplein, voetbaldoel
Kaarsgieterijstraat Kaarsgieterijstraat 57 speelplein
Koning Albertpark Minister Liebaertlaan 63 skatebowl
Koolkappersstraat Koolkappersstraat 11 speelplein
Morinnegoed Saint-Claudlaan 12 speelplein
Olmenlaan Olmenlaan 10 speelplein
Overbekeplein Overbekeplein 3 speeltoren
Pradopark Klakkaardsplein 10 speelplein, voetbalveld, pingpongtafel, speelveld
Rubensplein P.P. Rubensplein 6 speelplein
Schietspoelstraat Schietspoelstraat 14 basketdoel
Sint-Amandsplein Sint-Amandsplein 25 speelplein
Sint-Janslplein Sint-Jansplein 14 veertjes
SV Stadion Cipreslaan 10 basketveld
Ten Akkerdreef Ten Akkerdreef 95 speelplein, basketdoel
Thomas Edisonlaan Thomas Edisonlaan 28 speelplein, voetbalveld
Vandaleplein Jozef Vandaleplein 3 veertjes
Van Raemdonckpark De Jaegerelaan 34 speelplein
Venning Vennestraat 75 voetbalveld, pingpongtafel, jongerenplek
Walle Walle 165 speelplein
Luxaplast Ten Akkerdreef 37

Marke
Baliestraat Druartstraat 5 voetbalveld
Cisterciënzenplein Cisterciënzenplein speelplein, voetbalveld
De Krinkel Markekerkstraat 8 speeltoren, voetbalveld
Ernest Dewittestraat Ernest Dewittestraat 17 speelplein
Kasteelpark Van Belleghemdreef 6 speelplein
Kinderboerderij Moteweg 1 speelplein
Kloosterstraat Kloosterstraat 55 speelveld
Luxaplast Markebekestraat 1 skatepark
Olympiadeplein Olympiadeplein 18 speelplein

Rollegem
Weimeersen Rollegemkerkstraat 85 speelplein

38 39
Wonen en
leven
Deze rubriek geeft je een overzicht van
het aanbod rond huren en verhuren,
kopen en verkopen van een woning. Je
komt ook te weten wat de stad doet rond
mobiliteit, leefmilieu en woonomgeving.

1. ALGEMEEN

Sociaal Huis
Het Sociaal Huis maakt je wegwijs in welzijn. Stedelijk Meldpunt
Heb je vragen naar hulp of zorgverlening? Bij contacten met de stadsdiensten kan het
Wil je hulp bij financiële, administratieve en voorkomen dat je niet tevreden bent over
juridische problemen? Zit je met vragen naar de gang van zaken. Heb je klachten, opmer-
thuiszorg of ouderenzorg? Het Sociaal Huis kingen of ideeën over hoe het beter kan?
maakt je wegwijs en zorgt voor een gepaste Hiervoor kan je terecht bij het Meldpunt.
en actieve doorverwijzing (dat wil zeggen Het Meldpunt is het aanspreekpunt bij uit-
dat zij bijvoorbeeld een afspraak voor jou stek voor burgers die klachten of voorstellen
maken of zorgen voor een huisbezoek). tot verbetering willen indienen.

RR Sociaal huis Kortrijk Het Meldpunt centraliseert de meldingen,


Budastraat 27 – 8500 Kortrijk opent een onderzoek en contacteert de
056 24 42 22 betrokken diensten die instaan voor een
www.sociaalhuiskortrijk.be, oplossing van de vraag of de melding.
info@sociaalhuiskortrijk.be De melding kan gaan over:
open: ma, wo en do: 9 tot 12 u. en 13 tot 16u. - de kwaliteit, bereikbaarheid of service van
di: 9 tot 12 u. en 13 tot 18u. de stadsdiensten
vr: 9 tot 12 u. en 13 tot 15u. - kapotte tegels of put in de weg
- verstopt rioolputje

40 41
- beschadigd straatmeubilair, graffiti en Gezinsbeleid ten van De Lijn van Kortrijkse studenten (+ tuur stimuleert, zowel op het vlak van mobiliteit
zwerfvuil op straat of in het park Met het gezinsbeleid wil de stad de focus 18 jarigen die studeren aan een Kortrijkse als van toerisme. Bij Mobiel kan je terecht voor
- ophaling afval of groen leggen op gezinsvriendelijke dienstver- hogeschool of universiteit). De Kortrijkse het huren van een fiets of voor de aankoop van
- ongedierte, lawaai of geurhinder lening. Met vragen en suggesties rond hogescholen en universiteit betalen de ove- een kwaliteitsvolle tweedehandsfiets.
- vragen of suggesties rond vrijwilligerswerk alles wat te maken heeft met gezinnen en rige 50% waardoor de Kortrijkse studenten
(zie ook www.vrijwilligerswerk.be) gezinsbeleid, kan je terecht bij de gezins- gratis rijden op het grondgebied Kortrijk. RR Fietsencentrum Mobiel
ambtenaar. Min. Pieter Tacklaan 57 – 8500 Kortrijk
RR Meldpunt Buzzy Pazz 056 24 99 10, fax 056 24 99 19
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk RR Stad Kortrijk - Gezinsbeleid Vanaf januari 2007 komt de stad tussen in info@mobiel.be, www.mobiel.be
1777, fax 056 27 70 09 Anne-Marie Heytens de Buzzy Pazz (abonnement voor -25 jari- open: ma tot vr: 7 – 18.50 u.
www.kortrijk.be/meldpunt Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk gen én geldig in héél Vlaanderen) en dit za:10 – 17.50 u.
info@kortrijk.be 056 27 72 94 voor 50% van de kosten. Een gezin met 3 zon- en feestdagen op afspraak
gezinsbeleid@kortrijk.be kinderen bvb. betaalt voor een eerste Buzzy
Pazz slecht 50% van de kostprijs, voor een
Meldpunt discriminatie tweede abonnement 30% van de kostprijs, RR Verschillende soorten fietsen zijn te huur.
Waarvoor kan je terecht bij het meldpunt 2. MOBILITEIT het derde abonnement is gratis. De terug- Zo vind je er een aanhangfiets, fietskar,
discriminatie? betaling gebeurt automatisch door De Lijn. loopfiets, leerfiets, handbike (om via
• melden van elke vorm van discriminatie. armkracht de fiets in beweging te zetten) en
• heb je een vraag over discriminatie ? 2.1 Openbaar vervoer RR Stad Kortrijk - Mobiliteit en Infrastructuur een rolstoelfiets!
• voel je jezelf gediscrimineerd ? Isabel Cossement
• was je getuige van discriminatie ? Met Gezinsbond - 50%reductie Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
3. Milieu
De Gezinsbond reikt jaarlijks ongeveer 056 27 83 65
Wat is discriminatie? 250.000 kortingskaarten uit aan gezinnen isabel.cossement@kortrijk.be
Er is sprake van discriminatie wanneer met drie of meer kinderen, waarmee ze van Herbruikbare luiers
iemand op basis van een bepaald kenmerk een korting op het openbaar vervoer van Gezinnen die kiezen voor herbruikbare luiers
ongelijk behandeld wordt, zonder dat hier- de N.M.B.S. en bij de Lijn kunnen genieten. 2.2 Autodelen voor hun baby, krijgen een aankoopsubsidie
voor een rechtvaardiging kan gegeven Je kan de kortingskaart rechtstreeks aanvra- Cambio autodelen biedt een volwaardig en van 50% van de aankoopprijs met een maxi-
worden. In de wetgeving staan 18 gronden gen bij een plaatselijke afgevaardigde als je financieel uiterst voordelig alternatief voor mum van 100 euro. De minimale investering
van discriminatie : geslacht, leeftijd, seksu- lid bent van de Gezinsbond. Sinds eind 2006 de eigen wagen voor de deur. Je kan het sys- die gevraagd wordt bedraagt 150 euro. Hou
ele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, is er een nieuw reglement waardoor meer teem zowel privé als voor het werk gebruiken. dus zeker je aankoopbewijzen bij.
vermogen, geloof of levensbeschouwing, gezinnen van de korting op het openbaar Minder (stilstaande) wagens in het centrum
politieke overtuiging, taal, gezondheids- vervoer kunnen genieten. Alle kinderen die komt zowel de bereikbaarheid, de leefbaar- RR Stad Kortrijk - Leefmilieu
toestand, handicap, fysieke of genetische in jouw gezin geboren werden (ook indien heid en de schoonheid van de stad ten Vergunningen en subsidies
eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, overleden) tellen mee. Kinderen met een goede. Op dit moment staan er cambiowa- Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nati- handicap van 66 procent tellen dubbel. gens voor je klaar aan het station van Kortrijk. 056 27 82 28
onale of etnische afstamming. Naast gehuwden mogen nu ook samen- milieu@kortrijk.be
Deze discriminatie kan op een directe of wonenden met drie of meer kinderen een RR Cambio www.kortrijk.be/premie-
indirecte manier gebeuren. kortingskaart aanvragen. 070 222 292, vlaanderen@cambio.be herbruikbare-luiertjes
www.cambio.be
RR Bel 1777 (elke werkdag van 9-12 u.) RR www.gezinsbond.be
of mail meldpunt@kortrijk.be Ophaling grof vuil
Meldpunt discriminatie 2.3 Fietsen Sinds 2009 wordt grof vuil niet meer jaar-
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk Studentenpas Mobiel is een onderneming in de sociale econo- lijks op een vast tijdstip opgehaald, maar
De stad betaalt 50% van de vervoerskos- mie die het fietsgebruik promoot en de fietscul- kan iedereen één keer per jaar gratis beroep

42 43
doen op de directie Leefmilieu voor een Kortrijk = Fair Trade Gemeente - vergunningen voor inname van het
ophaling op afspraak. Je kan jouw ophaling Fair Trade Gemeente is een titel die aangeeft openbaar domein (stapelen van bouw- RR De Huurdersbond - Achturenhuis
van grof vuil telefonisch aanvragen op het dat Kortrijk en haar inwoners eerlijke handel materialen, plaatsen van stellingen, stort- Spoorweglaan 5 – 8500 Kortrijk
gratis nummer 1777. Het ophaalteam laat een warm hart toedragen én er ook effectief containers, horecaterras) 056 33 77 15
je weten wanneer het bij jou langskomt en werk van maken. Iedereen kan helpen om de open: ma: 15 - 17 u. / woe: 15 - 19 u.
wat je kan meegeven. criteria te vervullen die verbonden zijn aan Premies
de titel van Fair Trade Gemeente. Zo neemt Het nieuwe premiestelsel van de stad focust
Compostvaten mét advies het stadsbestuur eerlijke koffie en fruitsap af, op twee thema’s, woonveiligheid en duur- Dienst Rechtshulp
Gezinnen (met een tuintje) die hun vind je in heel wat winkels en horecazaken in zaamheid. De dienst Rechtshulp geeft advies aan
groente-, fruit- en tuinafval uit de huisvuil- Kortrijk producten van eerlijke en duurzame zowel huurders als eigenaars.
zak willen houden, kunnen composteren. landbouw en zijn er heel wat evenementen RR Stadhuis - balie Bouwen en Wonen
Een compostvat kan je kopen bij de direc- die Fair Trade-producten aanbieden. Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk RR Budastraat 27 – 8500 Kortrijk
tie Leefmilieu, op alle recuperatieparken en 056 27 84 34 056 24 42 22
bij IMOG (onze afvalintercommunale). Ook RR Stad Kortrijk open: elke werkdag:
thuislevering is mogelijk (bel hiervoor 056 Burger en Welzijn - Noord-Zuid Er zijn verschillende instanties die premies 8.30 - 11.30 u. en 13.15 - 16.15 u.
23 98 11). Bovendien bieden de Kortrijkse Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk geven. Naast de premies van de stad kan je ook
compostmeesters hulp bij het opstarten van 056 27 72 80 bij de volgende instanties premies bekomen:
het vat. Met vragen over composteren kan www.noordzuidkortrijk.be 4.3 Ondersteuning duurzaam
je steeds terecht op het nummer 056 71 61 RR Provinciebestuur West-Vlaanderen bouwen en verbouwen
17. Een compostcursus wordt jaarlijks door 050 40 33 16 - www.west-vlaanderen.be
IMOG, de afvalintercommunale, ingericht. 4. Wonen RR Wonen Vlaanderen (Vlaamse Overheid) Kortrijkse gezinnen met plannen om te
050 44 28 11 bouwen of te verbouwen kunnen voor
RR Voorzitter compostmeesters: www.vlaanderen.be/bouwenenwonen plan­advies, bouwteamcursussen én subsi-
Gérard Decaestecker, 056 21 46 82 4.1 Bouwen en verbouwen RR Energiemaatschappijen dies voor duurzame investeringen terecht
078 35 35 34 - www.eandis.be bij de directie Leefmilieu.
Inlichtingen RR Ministerie van Financiën (belasting­
Ecotuinteam Als je een woning of een ander gebouw vermindering) - Vlaamse infolijn: 1700 RR Stad Kortrijk - Leefmilieu
Inwoners die interesse hebben om hun tuin wil oprichten, uitbreiden of je wil weten RR Nuttige links: Contactpersoon: Gerda Flo
ecologisch aan te leggen of om te schake- welke bouwmogelijkheden een perceel www.premiezoeker.be Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
len naar een ecologisch beheer kunnen grond heeft, dan kan je advies inwinnen bij www.energiesparen.be 056 27 82 41
zich inschrijven in een ecotuinteam. Een de blauwe balie Wonen in het stadhuis. Je www.bouwenenwonen.be leefmilieu@kortrijk.be
ecotuinteam verzamelt een groep mensen kan een afspraak maken op 056 27 84 30.
die samenkomen om onder begeleiding de Je kan er ook terecht voor algemene info
principes van ecologisch tuinieren te leren over verschillende vergunningsprocedures, 4.2 Huren en verhuren Regenwater afkoppelen
en deze principes om te zetten in hun eigen reglementering en aanvraagformulieren Als de stad of Aquafin een gescheiden rio-
tuin. De begeleiding gebeurt door een pro- rond woningkwaliteit, premies, leegstand Algemeen leringstelsel (her)aanlegt in jouw straat ben
vinciale lesgever eco-siertuin. en kamerwonen. Als huurder kan je een onderzoek van je huur- je verplicht om gescheiden aan te sluiten
woning aanvragen bij de directie Stadsplanning op deze rioleringen. Wie moet afkoppelen
RR Stad Kortrijk - Leefmilieu Vergunningen en –ontwikkeling. Ook een verhuurder kan staat er niet alleen voor. Onze afkoppelings-
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk Bij Bouwen en Wonen kan je volgende ver- laten onderzoeken of de woning, die hij op adviseurs komen op afspraak langs en gaan
056 27 82 42 gunningen aanvragen: de huurmarkt brengt, voldoet aan de huidige samen met jou na welke aanpassingen
leefmilieu@kortrijk.be - stedenbouwkundige vergunning (bouwen woonkwaliteitsnormen. Hiervoor vraagt de ver- nodig zijn en hoe in jouw geval best kan
en verbouwen, tuinhuisjes, veranda’s, zonne- huurder een conformiteitattest aan. Voor meer afgekoppeld worden. De adviseur raamt de
panelen, zwembaden, vellen van bomen, …) informatie over de huurwetgeving: kostprijs en legt uit hoe je de subsidie bij

44 45
de stad aanvraagt. De begeleiding van de gemeenschapswachten gaan de inwoners om je sneller aan een job te helpen. Elke
afkoppelingsadviseurs is volledig gratis. www.swzw.be van een gebied op zoek naar verbeterpun- Werkwinkel beschikt over een ruimte waar
open: ma : 15 - 18.30 u. ten in hun buurt. je een computer kan gebruiken, via het inter-
RR Stad Kortrijk - Mobiliteit en infrastructuur wo: 10 - 12 u. en 14 - 16 u. net informatie kan raadplegen over werk en
Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk vrij: 10 - 12 u. RR Stad Kortrijk - Gebiedswerking opleiding, je dossier kan beheren en online
056 27 83 00, fax 056 27 83 09 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk kan solliciteren. Als het op je eentje niet lukt,
mobinfra@kortrijk.be 056 27 72 02 helpen de medewerkers je graag op weg.
Sociale woningen op het grondgebied gebiedswerking@kortrijk.be
van de gemeente Kooigem RR De Werkwinkel
4.4 Bouwmaatschappijen Koning Albertstraat 10 - 12 - 14
RR De Leie Straatfeesten 8500 Kortrijk
Erkende bouwmaatschappijen van de Vlaamse Nieuwstraat 81 – 8940 Wervik Straatbarbecues en wijkfeesten verhogen 056 26 67 60, fax 056 26 67 82
Huisvestingsmaatschappij voor Kortrijk 056 31 13 64, fax 056 31 03 07 het samenhorigheidsgevoel. De stad wil open: elke werkdag: 8.30 - 12.30 u.
www.swzw.be deze initiatieven ondersteunen en schreef en 13.15 - 16.30u.
Sociale woningen op het grondgebied open: di: 13 - 17.30 u. daarom een subsidiereglement uit. Bij de
van de stad Kortrijk vrij: 8 - 12 u. en 13 - 16.30 u. organisatie van een straatfeest kan je bijvoor-
beeld een bijdrage van 100 euro bekomen Werken bij de Stad Kortrijk
RR Goedkope Woning om de organisatiekosten te helpen dragen. Laat je verleiden door één van de vacatures
Nieuwstraat 13 – 8500 Kortrijk Huurwoningen en koopwoningen Het reglement en de aanvraagformulieren van de stad Kortrijk. De stad Kortrijk is een
056 26 05 50, fax 056 26 05 59 De CVBA Zuid-West-Vlaamse Sociale vind je op www.kortrijk.be/tips-voor-orga- gezinsvriendelijke werkgever. Via een uitge-
info@goedkope-woning.be Huisvestingsmaatschappij: nisaties Je kan ook aankloppen bij de klan- breid systeem van verlofsystemen, deeltijds
www.swzw.be - voor huurwoningen op het grondgebied tenadviseur aan het Evenementenloket in werken en andere regelingen kan je jouw
open: elke werkdag: 8.30 - 11.30 u. Heule, Bissegem , Lendelede en het arron- het stadhuis. De klantenadviseur staat fees- werksituatie mee laten evolueren met jouw
dissement Kortrijk. torganisatoren bij met praktische tips en gezinssituatie. Even minder werken om
- voor koopwoningen in het arrondisse- geeft hen logistieke ondersteuning. meer tijd te hebben voor de kinderen en er
Sociale woningen op het grondgebied van ment Kortrijk (ook voor sociale leningen). daarna terug volop voor gaan? Het kan. De
de gemeenten Aalbeke, Rollegem en Marke RR Stad Kortrijk - Evenementen laatste dagelijkse problemen lossen we op
RR CBVA Zuid-West-Vlaamse Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk via onze flexibele uurregeling. Medewerkers
RR Eigen Haard is Goud Waard Sociale Huisvestingsmaatschappij Contactpersoon: Carine Coigné die geen vaste werkroosters hebben, krijgen
Lauwbergstraat 121/00 01 Damkaai 5 bus 1 – 8500 Kortrijk 056 27 74 20 veel vrijheid om hun werkdag en werkweek
8930 Menen- Lauwe 056 23 01 20, fax 056 23 01 21 evenementen@kortrijk.be in te delen. Natuurlijk blijft de dienstver-
056 41 21 96, fax 056 42 37 52 www.swzw.be www.kortrijk.be/cultuurloket lening aan de burger centraal staan, maar
www.swzw.be open: ma en vr: 8.30 - 12 u. binnen deze krijtlijnen kan zeer veel. In ruil
open: ma, di en wo: 10 - 12 u. wo: 8.30 - 12 u. en 13.30 tot 18 u. verwachten we van jou creativiteit, flexibili-
do: 16 -18.30 u. teit, inzet en een hart voor de stad. Hou dus
5. Werken
de website van de stad of de stadskrant in
4.5 Woonomgeving de gaten !
Sociale woningen op het grondgebied De Werkwinkel
van de gemeente Bellegem Gebiedswerking In de Werkwinkel vind je alle organisaties die RR Stad Kortrijk - Personeel en Organisatie
Gebiedswerking is een werkvorm die er je helpen in je zoektocht naar werk, samen Domien Dessein
RR Eigen Haard voor moet zorgen dat het beleid nog beter onder één dak. Dat is makkelijk, want zo is er Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
Kortrijkstraat 117 – 8550 Zwevegem maatwerk aflevert. Hiervoor zijn Kortrijk en nog maar één adres voor al je vragen en spaar directie.personeel@kortrijk.be
056 76 06 66, fax 056 75 88 34 de deelgemeenten opgedeeld in 17 gebie- je tijd en verplaatsingen. Bovendien werken werving en selectie: 056 27 86 88
den. Samen met de gebiedswerker en de de aanwezige organisaties nauw samen

46 47
Nuttige
telefoonnummers
R Anti-gifcentrum: 070 245 245
(gratis- een arts beantwoordt uw
oproep, elke dag, 24 op 24 u.)
R Brandwondencentrum: 02 649 65 89
R Centrum voor gelijke kansen en racisme- R Noodlijn voor jobstudenten: 02 513 07 74
bestrijding: 0800 12 800 (tijdens de vakantie, 7 dagen per week,
(gratis en anoniem) van 8-20u.)
R Centrum Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55 R Opvoedingstelefoon (voor iedereen met
(gratis en anoniem) opvoedingsproblemen): 078 15 00 10
R Child Focus: 116000 R Teleblok (van half mei tot begin juli-
Om een verdwijning, een ontvoering of gratis en anoniem): 0800 13 14 4
seksueel misbruik te melden. Voor elke R Tele-onthaal: 106
“niet dringende vraag”, gelieve het vol- R Veilig vrijenlijn: 078 15 15 15
gende nummer te draaien: 02 475 44 11 (lokaal tarief en anoniem)
(gratis en anoniem) R Dokters - voor de wachtdiensten van de
R cRZ-luistertelefoon (ongewenst zwan- dokters kan je permanent terecht bij de
ger): 078 15 30 45 volgende telefoonnummers:
R Druglijn: 078 15 10 20 Kortrijk Stad: 056 25 39 99
(voordeeltarief en anoniem) Heule - Bissegem: 056 37 16 18
R Holebifoon: 0800 99 533 Aalbeke - Bellegem - Rollegem: 056 25 49 59
(anoniem) Kooigem: 056 64 75 20
R Jongeren (jolijn - voor jongeren en hun Marke-Lauwe: 056 52 08 20
ouders): 0800 90 033 R Apothekers - voor de wachtdienst van
(gratis) apothekers kan je 24 op 24 uur terecht bij
R Kinder- en Jongerentelefoon: 102 het centraal nummer: 0900 10 500.
R Kinderrechtencommissariaat: 02 552 98 00 Je tikt jouw postcode in en je verneemt
(tussen 9 en 17 u.) welke apotheker van wacht is.
R Meldpunt Stad Kortrijk: 1777 Zie ook website: www.apotheek.be

48
gezinsgids kortrijk 2010 - 2011
gezinsgids
kortrijk
editie 2010 - 2011

DE PLUIM
OPVOEDINGSWINKEL KORTRIJK

vormgeving: Team Communicatie • Stad Kortrijk | illustratie cover: Team Communicatie | illustraties binnen: happydesign | v.u.: Lieven Lybeer, Goedendaglaan 80, 8500 Kortrijk