Fakultet za preduzetni menadžment

Silabus

TEHNOLOŠKI MENADŽMENT

Profesor: prof. dr Ivan Bagarić
E-mail adresa: ivan.bagaric@fpmbk.edu.yu
Mesto i vreme održavanja konsultacija: Dekanat, ponedeljak, 12,00 do 13,00 časova

Asistent:
E-mail adresa: Mesto i vreme održavanja konsultacija:

školska 2006/07. godina
Verzija: 1 Oznaka: 03.Q.4.01-3 Broj izmene: Strana 1 od 5

VI izdanje. Javna izlaganja u trajanju od maksimum 10 minuta po grupi održavaće se počev od sredine aprila 2007. Columbia University. usluge. Za ocenu 10 potrebno je najmaje 91 bod. usluga. Co. da ga opremi temeljnim znanjem kako da integriše tehnologiju i menadžment. i da nakon usvajanja osnovnih elemenata upravljanja tehnologijom omogući prepoznavanje konkurentnosti. Način formiranja ocene i uslovi koje student mora da ispuni u cilju polaganja ispita a) Tokom školske godine održaće se I i II pismeni kolokvijum sa po pet pitanja. 02 Istorijat tehnologije (proizvoda.01-3 Broj izmene: Strana 2 od 5 . 01 Kratak rezime. Norma Harrison&Danny Samson: Technology Management. Za prezentaciju su na raspolaganju video-rekorder. Verzija: 1 Oznaka: 03. Predaje se na disketi ili na CD-u najkasnije na vežbi na kojoj grupa javno izlaže svoj seminarski rad. McGraw-Hill. 05 Zaključak. Nelson Fraiman 3. “CT Scanner”. Grad. School of Business. na primer: “Palmtop”. Tema seminarskog rada je "Tehnologija koja je zapamćena . PC računar sa beam projektorom. 2002 California Polytechnic and State University. kompanije) 03 Opis tehnologije. 04 Predviđanje. da razume vezu tehnologija-strategija imajući u vidu tehnološke promene i upravljanje njima. Literatura OSNOVNA LITERATURA – SKRIPTA: Ivan Bagarić: "Tehnološki menadžment". “Električni automobil”. 4. Student je položio kolokvijum ukoliko ostvari minimum 21 bod. Obim rada: do 15 slajdova. Studenti koji polože oba kolokvijuma oslobođeni su polaganja završnog ispita. za ocenu 9 najmanje 81 bod. “Sony. 2000. Novi Sad.. Seminarski rad se izrađuje u grupama po tri studenta. Cilj predmeta Da istakne kod studenta ključnu ulogu tehnologije u stvaranju vrednosti i postizanju konkurentnosti. d) Javno izlaganje seminarskog rada donosi dodatnih do 10 bodova.Fakultet za preduzetni menadžment Silabus 1. 2. b) Studenti koji u toku školske godine polože samo jedan ili nijedan kolokvijum polažu ispit u redovnom ispitnom roku i pri tome mogu ostvariti do 80 bodova. e) Konačna ocena formira se sabiranjem bodova iz tačaka a ili b i c i d. McGraw-Hill. tehnološkog planiranja i optimalne akvizicije i eksploatacije tehnologija. za ocenu 8 najmanje 71 bod. od kojih svaki donosi do 40 bodova. Henry C. i za ocenu 6 najmanje 51 bod. Lectures: B8827: Technology Management. adekvatne poslovne i tehnološke strategije. ličnost ili kompanija koja je na studenta ostavila utisak.?" gde se umesto "tehnologija" može navesti proizvod. The College of Business Administration. ŠIRA LITERATURA: Tarek Khalil: "Management of Technology".4. “Hewlett Packard”. 06 Literatura (sa WEB adresama). “Citroen”. 2006. Student polaže ispit pismeno u trajanju od 120 minuta i ispit je položio ukoliko na pet pitanja ostvari minimum 41 bod. godine. Seminarski rad Seminarski rad je obavezan. Sadržaj seminarskog rada treba da je sledeći: 00 Naslovna stranica. c) Izrada seminarskog rada je obavezna i donosi do 10 bodova. “Integrisano kolo”. Lectures: TOM320: Management of Technology.Q. za ocenu 7 najmanje 61 bod. “Mobilni telefon Ericsson 388”. “Telefaks aparat”.

KRITIČNI FAKTORI U UPRAVLJANJU TEHNOLOGIJOM (Faktor kreativnosti. Širenje tehnologije. Interakcija tehnologije i tržišta. 8/12 6. Vizija promene strategije. Tehnologija i nacionalna ekonomija) Fond časova predavanja/ vežbe 4/0 2. Iznošenje inovacija na tržište. Upravljanje tehnologijom. 4/0 4. Plan tematskih jedinica koje će biti obrađene na predmetu Red. Konceptualni okvir za upravljanje tehnologijom. 4/4 4/4 Strana 3 od 5 8.Fakultet za preduzetni menadžment Silabus 5. godine.4. Dugotalasni ciklus. Evolucija tehnologije proizvodnje. Nova paradigma upravljanja preduzećem. Tehnologije višestruke generacije. Sadržaj predmeta. Cilj kursa. 4/4 Vremenski faktor.Stvaranje vrednosti. Evolucija tehnologije proizvoda. Zašto upravljanje tehnologijom sada ?) ULOGA TEHNOLOGIJE U STVARANJU VREDNOSTI (Istorijska prespektiva. Termini i mesto nastave. Plan nastave predavanja i vežbi. Promena upravljanja. Opis predmeta. Životni ciklus proizvoda. Zaokreti paradigme upravljanja preduzećem. Literatura.Q. Projekcija promena u 21. Sadržaj ocene. Veza između nauke i tehnologije. NASTAVNA JEDINICA PREDSTAVLJANJE PREDMETA (Predavač. Klasifikacija tehnologija. Odnos širenjekomunikacija-kanal) PRVO PREDAVANJE TOP MENADŽERA KOMPANIJE VISOKE TEHNOLOGIJE ILI PRVA POSETA KOMPANIJI VISOKE TEHNOLOGIJE PROCES TEHNOLOŠKE INOVACIJE Oznaka: 03. Kolokvijum.01-3 Broj izmene: 7. Verzija: 1 . Seminarski rad) UVOD U UPRAVLJANJE TEHNOLOGIJOM (Tehnologija i društvo. Odnos tehnologija-cena. Konkurencija u različitim 4/0 fazama životnog ciklusa tehnologije. i sredinom aprila 2007. Kreativnost inovacije. definicija menadžmenta. Definicije tehnologije. Osnovni činioci upravljanja tehnologijom. Faktori poslovnaj preduzeća. broj 1. veku) 5. ŽIVOTNI CIKLUS TEHNOLOGIJE (S-kriva tehnološkog progresa. 4/0 3. Produktivnost. 6. pismeno u trajanju od po 120 minuta. Tipovi inovacija. efektivnost i konkurentnost. Lideri versus sledbenici) UPRAVLJANJE TEHNOLOGIJOM:NOVE PARADIGME (Okvir za upravljanje tehnologijom. Kolokvijumi Dva kolokvijuma će se održati sredinom januara 2007.

Tehnološka revizija. Poređenje međunarnodne konkurentnosti:ekonomski indikatori. Konkurentnost firmi: mikronivo.Q. Akvizicija tehnologije.Fakultet za preduzetni menadžment Silabus (Uvod. Okruženje inovacionog procesa. Stvaranje tehnologije kroz I&R. Faze tehnološkog razvoja. 4/0 11. Projekti u velikim organizacijama. Međunarodni transfer tehnologije. TEHNOLOŠKO PLANIRANJE (Uvod u tehnološko planiranje. Jezgro kompetentnosti. Sadašnji uslovi u svetu koji utiču na tehnološke inovacije u industriji) KONKURENTNOST (Uvod. Planiranje u skladu sa životnim ciklusom tehnologije) AKVIZICIJA I EKSPLOATACIJA TEHNOLOGIJE (Uvod. Definicije i klasifikacije. Osnove konkurentnosti. Nacionalni transfer tehnologije u SAD) JAVNA IZLAGANJA SEMINARSKIH RADOVA SA DISKUSIJOM Ukupno 32 grupe po 3 studenta KOLOKVIJUMI Ukupan fond časova 12. Planirani kanali tehnološkog toka. Pravac strategije. 16.01-3 Broj izmene: Strana 4 od 5 . Zaključak) DRUGO PREDAVANJE TOP MENADŽERA KOMPANIJE VISOKE TEHNOLOGIJE ILI DRUGA POSETA KOMPANIJI VISOKE TEHNOLOGIJE TRANSFER TEHNOLOGIJE (Uvod u transfer tehnologije. Modeli akvizicije tehnologije. Tehnološko 4/0 predviđanje. Neplanirani kanali tehnološkog toka. Lideri u istraživanju. Tehnološki portfolioi industrijsko I&R. Formulacija tehnološke strategije. 4/0 10. Tehnologija i koncept jezgra kompetentnosti. Kritične tehnologije. Verzija: 1 Oznaka: 03. Zaključak) POSLOVNA STRATEGIJA I TEHNOLOŠKA STRATEGIJA (Pojam strategije. 4/0 0/20 4/8 60/60 15. 4/0 13. Preduzetništvo versus profesionalni menadžment. Troškovi I&R aktivnosti.4. Povezivanje tehnološke i poslovne strategije. Piramida konkurentnosti. Eksploatacija tehnologije. Ekonomija SAD. Opšti podaci o industrijskom I&R. Faktori koji utiču na tehnološke inovacije. Formulacija strategije. Konkurentnost:igra nacija. Modeli tehnološkog planiranja. 0/8 14. Metode odlučivanja u strategijskoj analizi. Upravljanje tehnologijom i globalna konkurentnost. Kompanijska istraživanja. Preduzetništvo. 9.

Prava i obaveze studenata Definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i internim aktima Fakulteta. 9. Verzija: 1 Oznaka: 03. Praksa u cilju primene teorijskih znanja Praksa nije predviđena u okviru ovog predmeta već jedno predavanje top menadžera ili poseta kompaniji visoke tehnologije.4. Prava i obaveze profesora i asistenta Definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i internim aktima Fakulteta.Q. 8.Fakultet za preduzetni menadžment Silabus 7.01-3 Broj izmene: Strana 5 od 5 . Pored toga na vežbama je predviđeno upoznavanje sa 9 studija slučajeva iz oblasti predmeta.