=====7

=====

ALFRED ADLER

TA ONEIPA

META<I>PA:tH, rIiiQPrlA::E ANA!!::TA::EIAt.H-.dEhHrtANNH

EK~O:.EEI::E ANTo.NOnOYAOY InnOKP.-.TOV::e:: 34

rENAPH::E - AeHNA 1940

81BhloeHKH " mUAKOrfA

rs:nXl1 :;;:",,"i~

tiO:~i.{'::L ::rXECi:':'" '-..;'. '7:'0 .. :,~"~·E."::·S:_','~ -, ;,;~·,;::,;,:,r. /".-"~::::

!:.t',,"Ot c:C[VO::l EKEt'\/Ct :'tol: t .. 0'_ '.

O:l'!C vo ~)O:\'f:l EKrr:'.lj'<HKO. T·::.; t- :.J.t :--,0: 'IE'

V(!<T) OpaOTlJPl6,rp:a TOC C', ""E<;UO'TOC;, ....

b),o nou rc cmoppinTo(':vE c'..-vf:E'G':;':; Kat:-','oOljUCXtLKCt, O'OV «av6:E.w ;>,6you». 'Orr,:,:l\:;o;,rroTE aVQKc:?Gnrouw::

Tva ~VOla~Epo )'La Ta (;I'I.'£L,)O, n'oL: Xpo.oi-,oy£ITO~ anD Ei~ npwT£C; m::pl650U~ tfj~ .c roplor; t11<:; av9p{,m6'11' roc. 'H av6pwmvn, bPOOT11plOTl'jHX Kat 'fa.,p;v9pwmvcx £VbtCX<!l€povta eTvaL 1.'0 aA£upl )'LO: TO ~6~o-.:' 1;00 4lUxor.oyou. Kav€vae; I¥UXo 1,6 yOI'; , KOflfllal¥uXO:i,oy .. Kij O'XOAT) bE. urtopst v' O:YVO~O'Et f,OlT1:0V t6 KEtp6:),.wo"'rwv ovstpcov Kat 'tYjv Epf.l.TjVEla TOUe;, XU>pl~ vO: op.oil.0YEI TaV1.'Oxpova Ked tijv aVEnapKElO: tr)<;, vro ri Ot,ot flac; ?;;OiJflE fll6: 1:;U>T) nOll Kf.ELVEl flEoa T11<: KCXt. T<X oVEtpa.

'M n:?o~l1nxn ocm':911 -rc;.\' ':'\'s;ipr:.J\· o-riw ta'topi~

'H 0TJl:lOvtlKij OUVelO<!lopa ,fie; apXCXlOTT]1:CXC; OTO SEflO TWV 6V£lPU>V €tvat ~ tOEa Oll ~ <1>U011 rooc dvcx\ itpO<!ll1tlK~. H A v Kat. KaeE ETtlOtl1flovlKij t/JuxoAoyia ot fl'ltOPEt v' aITOpptt/JEl tijv anotJnl rourn, WOTOOO ~ .eE,haO'11 flEptKwv [OTOplKWV 6V€LpG)v Iwi 1') ~Hll1ve;(a roue Sa piE,ouv cpw<;; OTa 'ItPo(3ATJflaTa nou 'ltEptKA€lvouv. Fl. x. ,0: oVEtpa toO 'ju>oij<!l, nov avatpepov"(al {lEoa OTij 8[j3AO, O'itOU 6 TjAlOc,;, TO cpeyyapl, TaO'tEpla Kat ,a otaxucx flE ,0 OlTaOl €OKUl¥av Kat 'tOV E'ltpO-

"

,

4--

OKll\illOav, eptll1VE(.,TTjKOV 6p9a 0:'lt0 TO O:bEt,qno: rou. 01 mtALai OVElpOKpTTe<; E~l1yo[joav rc VOl'][.l.o TaL' oHfpau 0XETtKO: tJ-E t~v flEAADVTU<l1 n:'X11 100 o:v8pw'ltOU rroo TO OVElpEUnjKe. Ot 'ltpunoyovOl ava'::TjTOOoav OTO: OVetpa rooc 'ltPOq>TJTElE<,; Kai Olc...:lVOUC;. Of "E1A'llVE<'; Ked ol ALYL)'l'[TlOl em'lYalvav OTOU<'; vaou<_; Ill? l~V l,,:n:i5a vO: OOeh/E Ko.'ltOLD {EpO QVEtpo, TrOu Sa E'ltllptaSE nl !JEAAOVTlKf) TOU<; l;;c.:riJ. Tsroto OVElpa TO:

SEUlpouoaVE SEpa'ltEUTtKa, TClOTEuaVE '!tw<;, ~tavE fltoo 'ltoli 8' O:'ltOflaKpuVE tic; oUlflanKE<; Kat I.jJUXlI\E<; ouOK01[E<;. or 'Ivbol Tfj<,; 'Af:lEPLKfjC; EKO'lt(a~ov 'ltOAll Yl<::C VO: 'ltapaKLvf]oouv rev EauTo rooc va OEl QVElpa f:lE TO f:ltoov TaU KaSoPf:loO, [-IE n'l v'llolEla Ked TO: AOUTpa:

Kat oT'llpil;;aVE T~ OU[-I'ltEptq>opa TOU<'; oniv SP!lT}VEla 'ltoll O(vavE ola QVELPO: TOU<; .• AKOj,la Kat aij_ tlEpO: lmo:pxouv aV8pCU'lt0l, rrou ETCl!lEVOUVE 'ltWe; OVElpEUUjKaV QVElpa rrou o:pYOTEpa '!tpaY!laTO'ltOLi]; 8T}Kav.

, A'lto TOTE O:Kotla rroo apXloa Tie; npoorcc-

SEtte; flDU yta vo: AUOUl "to 'ltp6(3ATlI.1O: TWV OVE[ocav, ~Exwploa Ko:Sapo: 'ltw<,; 0 O:V8pUl'!tOC; noo ovelPEUETaL [3piOKETOl oe XEtPOTEP'll Sto'll Yla: VO: 'ltpOEl'!tEl TO !lEAAOV cmo TOV aV8pCU'ltD, rroo e:lvCCl ~U'ltV'llTO<,;. "Orov 6 av8pUl'!t0e; EIVOl ~U'!tVlD<'; KaTEXEI '!toAll TEAElOtepa Tic,; LKO:VOT'llTEe; tDU Kat ElVat, meavoTena, 'ltEPLOOOTEPO 1Kavoc; VO: Ko:tOAo:l3e:L oA6KA'llPll n)v KaTaotaOT} [.Ie OAEe; tTJ<,; Tl<;; '!tEpl'ltAaKE<,;. Flpa'ltEL yO: ol1!lElWOOU[lE Wo'tOOO Tl)v KaTO: 'ltapaoQOll a'!tocfn1 Tfje; 'ltpaq>l1nKfjc; q>UOl1<;; TWV ovalpov, M'!tQPEt vo: [lac; O@OEl tlLO: [lEplKt) AVOll TaU '!tPQI3Ai][la'toc;;; "Eva YEyOVO<; t;Exevp(l;Et: OAE<;; or iO!OPlKE<'; EPflTJVElE<;; o:va~TJ'ti)oa:VE vo: AUOOUVE '!tpoI3Ai][lOTa, VO: !3POUVE 60TJY£E<;; yto: TO !lSAAQV. ' AvaYVUlp(~OV[lE TlloT}!lao[o:, rroo fiXEt af.J'to TO '!tpay[.lO, j,l' DAO rroo oEv 'ltWTEUOUj,lE, J3sf3a:"ta, '!tw<;; 'to: oVELpa eIVaL 'ltpoq>T}'tlKa. npE'!tEl vo: t~E'taoOU!lE rt slOOV<;; AUOSl<;; o:vat;;1')"toOVTav Kat aTrO TrOO 'ltPOfjAes ij. EA7t[oa Yla 'tt<;; AUOEtC; aUTE<;;. MTra-

-------------------------------------------_ .•... __ ._ .. _---,

6

i .

,:",2lP£LOfl£'.'o. To KptJcp6 rrEpl!,x6~n,c, e.'(vC( c. OKE.· \jJE.'C; nOI; OUVbEOVTOl TO 6, aipo oi O:\iO~l\iJCEtl; KOt at o(J,o:08r:FonKEc CiT00"-:C. 0: :£i',EL:TOZH~ Ehen ~ €P!ll'1VEtO TOU ova.poe.

3) Tc 6V£lPO bEV d"Ol ('ntoFo\'~t.Hho lTUXll-:a cpaLvollEVa. Xpnotuortotc.Cve TO\.' YOLO 4'LiXlKO flllXO::VlO!l0 (dynamisrne) nOll Xpr;oqlOTtolE.tTO! OTa nopoorpc niflo::to tile, YAWOOOe;, OTi]V cveiporro',TjOll, otT] ¢avTomo Kai '0' at,AEe; arroKo::),unnKEC; ~K5r]Ac00ElC; T~C; oldn£pl¢opO<;,

4) 'H fltBo50c;yoiJ rrpo¢oplKOO otivapflou £XEl 6;E;!o Yla va arroKaAUl!J0Ufle TO KPU¢O rrEplEX0!lEVO TaU ovatpou.

"Av KOt at 6E0JPlE<;; TOU ¢poOvt oVTtnpooC;mEuoov IHeX C,EX0JPlOTTl rrpoooooTl'j 8E(.)p[a 1WV OVElp(.)V, T) • ATO[llKTl "¥uxoAoyio bE f.tnoPEl va TtopaOZXtEI tTlY aTrO(~Jl'l 'tOU o cv TEAEl(')TlKij. '0 ¢pceVT [OXUpiOTTjK€ ano "TlV rrpwTT] aTlY[li) '1'[(0<; TO ovapa cTvc'(l {KOVO' TtOl~OElC; TtOlOlKWV OEC,OUOAlKWV £m6u!J.lwv. • A"OKO:' AUtlJE apYCJ1:EPO, nwc; flEOO OTO: ovapa un:O:PXOUVE Ked Em8ul:l[EC; 80varou. naV0J ani j3aOTj Tfie; KCt81lI:lE' PlVi)<;;'TtElPCtC;, Tj anotflll OUT1} q>o(verol vo cnroO(OElO'ta oVElpcr'TtOAU1tEPIOPl0t-LEVOOK01!(5. rlCt1:i Err i Ctl@VE<;; 6AOKAl'lPOUe; ot O:V6P6JTrOl 6VElPEUOV'tOl Ka8E vux-ra oXE56v Kat EI;O:KOAou900v vo 6VEtPEUOv-ra:l aKOf.lO' ~[youpa Ta QYElpO 5EV £~urrl']pETOUVE f-lov6:xa ni erav1) atml AELTOupy(a flO: Kan'Ttaparravi:.:l. "OAE<; of aVO:KCtAVtlJEle; Ti)C; , ATOf-llKfjC; "¥uxoAoyfac; 1:0v£(;ouve TO YEYOVOC; 'TtWC; OAll ~ av8p6mvl'] OUi:.1TtEPl¢OpO: npooopfloL;ETdl 0'£ 1l10:V Evonrra Kat ElVOL EK<Ppooll TOO aTOfllKOO npoypall!10Toc; L;0JTlc;:. To 6VE1PO, TtOV Elval I:lLO: f.l0P4>1) tfjc; avSp6mv1"J<;; oU[-lm::pt¢opcx<; D£ t-lTIOPOUVE va 8E0JP11800ve oav tE,otPEOr]. E(VOl Kl' al)'l:O: SVO fl€PO<;

rijc; Ev6Tl1TO:C;:, .

Kat OitOtOl Ot q>poUvTtKoi j3pfjKov 6;V€napKfj 1:11 O'Et;QUO:AlKij ep!!llvEta: n7>v6vE[P0JV. '0 <Dp6UvT TOTi; UROo!llplE,e 'ltw<;; FEOO 0'1'0: oVElpa l:l'TtopoDoE va 510;KpiVEl <XKOlla KOtT1)V EKq>pOal"] [llcrc;: aouvElorrrT)<;;€m- ..

no5EtX1El. rrG)<; oi o:pY0701 en '.r: z: - S.,·

tJa TOUC; cs 0XEOfj !-l£ K('mOlC"OGi3t"~c:;r rfj..:; ~:":';;C; "On £VEp)6vTac; bm EI)(C!\i€ 01;(lO a rrobEunC.ETo , aTtO T'> YEYOVOC; on 000 nv:, EL)(OPV:rT:)l.l€VO Elval Eva rrpcotorto ; 000 b1"JAOOi} ;1.L'yWTEPO to TopaZ;e:i TO rrpo13t'11- I:la TOU, r600 rno ?dyo OV£lpf.UETal. 'E/El anobHX1El En:iol']C; alto 1:1'],-, • AWl:llKtl 1.f/vxo}.oylo. nwc; £lE TO: 0' vEIparrpoona80uflE va «E,EY€f,aOOU[-lE)}1!JV eOUTO tJ0C:;;. Ol 5u6 (bEEr;' ot\! eTvaL aVTl¢OllKE.<;, =:E'y!:!,OUI:lETOV Eo{HO flOC:;; ~E ~.wj:v O:VETtOOKfj;',(;OT) ToG '!tpo~"fJ!10!OC;, aVErropKfj (mo -:11V anOlilT] lOU rroo),pO:tl f,lOWC; ~(.)fic;, To Kowp8wvou!l£ m)TO EE,o¢o\li~oVTaC; O'fl[-lOVTlK6. vevovcro KO[ aq>11lioVToC; I:l0vaxa Evo I:llKP6. ~lEPO<; 1:oG '!tpoj3Ai]l:laTOC;, rroo fl n:OpEL vrr AuSEI EUKOAO O:V i:.16TOn:800v OAO OE fllav ElKOVlKi] ttOP4>iJ. 'H TropEio 1:oG OVElPOU AlYo olo¢epEl o:n:o TilY E,6nvlo 1;;0JI').

NO: £VO rropaoElYI:l0 ; "Evcrc VEOe; 8tAEl vo: TtOVTPE¢TEl 6:AAO: blOtaL;El KO!. EK¢pal;£l OVTl¢OnKEC; O:'Tto' IjJElC; yto: ro orroubo lo f,fj!.lO noo avnKpU~EL. "Evoc; <plAoe; 'tOO MEl: «Mi) y(VE.Oa't j3AO:KOC;!». »ETOlO q>iAOe; lmol3lj3al:;El o"-6I<A11Po TOV ouv8E.r0 n:p6j3ATjflo OTO 0:\0' 6 vsoc EIvol 6 I3AO:Ko<; f} 5Xt KU!. ETot TO\! 5tEUKOAUVEL vO: I3pEl !:HOV eUKOATj AVOY] yt' dUTO.

:I;\Jvxta811j.lx"nxlt tltt't'cXXU\'Cll'J

MlO: aAAYj oi'rYKplGT] t00Jl;; pac; R>ol")8f]OSl va e.C,y]yfJaOUI:lE KOAVTEpa ta 5VElpa.'AAAa ae; n:pOO€E,OUI:lE vo: l:l1)v a<l>ijOOUI:lE va l.l6:c; 'TtopO'TtAaVilOOuv at OUYKp[OElC;, lIOU Cl:1tAOTtOlOUVETO np6j3ATlI.lo,om:u<; KOt La 5vapo, TO: 6VElPO flotal:;ouvE !-JE TO naTT][lO OTO 'TtEVTat,l O.O:V E,EKtvaEl TO OUTO'Idv1"JTO. '0 06Jq>EP )'V6Jp[t;;Et n:ou TpOj36:. Bptcxeret I:lEOO oro O:[-laE,l, f3piOKE.TOl Kl'oAac;oro aPOllO. MnopsI YlO:KanOlo /1.6'1'0 va

. vouoos; aj3sj3ot61:YjTollijrr6J<; oe.v q>'raOEt on} oxorro TaU, nOTaEL rora OT1)V taXUT1"JTO Kt' €-rat. O'1tP@XVSt rev EOUtO TOU n:pOC; TllV tOloKorsu9uvOl']YUl Ttl\! on:oia ETXEn:POTi]TEpot;EKlvi}OEL OllTE TO oxono tou

.,

-13-

- 12

!lEOa: 0' S:va 60:00(' Kci lOV cTXE 60!+'EL Sj.·.OBEto'

!pavEp<i>8rjl<€ !lnpoO'tO: TOU 'Kai TOO cinE

«' A!poO fjoouva TOOO EO\a!3r'1<; Kat mpmolll'

8rp<E.<, !:1EO'O: aTO 000'0C; O't npOE.loO'nOL:::-c va [-til <;lL'/El<; Yla til Mll<:pa 'Aoicx~.

. 0 Lll-lCiJV(Ol1<; 011KQ811l<E Kat d 11:1:, : «t:..tv 8a nO:CiJll> , 'I;-AA6: Kat rtplv OEt TO QVElPO 0:(\1:0 ELXE. 1:11V T<l:011 va [li'j tpUYEt. To OVElPO OUtO [lTtOPEl va XPl1OLtlEUOEl Y,l6: va OlO!p(J)1:l0El 'ta 011!:i£1:0 noo npoY[lcrn;:uEh'lKO!lE we; EO(;). ET~at tpo:vEp6, n:cil<;; 0 2:l!lCiJvioTjC; n:poo'lta800- OE va A.UO'£l EYo: np6f>Al1[l0. "HTOVE npoYl:lanKo rrpof:\A.l1!lO,Yla1:t TilY EnoxTj EKElVl1, Eva 80Aa:00'lVO TO~(Ot nopouO'la(,E !:iEYO:AO E!:in60to. ' AA.Aa [lnopOO!lE yO: ~EX(0PTlO'OU!lE !:iEoo 0' ctl>1:0 ptav €KtpPOO'l1 'toG npoypap!:io:toc; l;_CiJT1C; TOU 2:*(.)v(Ol1. 'til OlOTCXK1:lKTJ TOU TO:OT]. To np6(3)..ru.lO: -rou otv !:iTtOPOOOE va TO AUOEL [lOVO:Xct !:it tTj O'UVEtOl1TT) "[OU OK€.tpTj, yta Totho litov anopaiTl1"[O va t,EYE.}...O:OE.t 1:0V €O:UTO -rOU, va OQOE.t f.1LO: AUOll pt Til I:lE-rotpoptKil €.KtpPOOl1 EVOC; OVE(pOU. Auto TOU EO(i)Ke TOV aTtopolup:o O'uYctt0811I:l0nKO tpe8l01:l0 yta va EtnE.l ,,[EAtKO: : «oE 80: now}). 'AAAa npoO'Et;E.TE n@<;; tAU811KE TO npOf3ATjpo. To QVELPO OtEVEtfJ£ 'to np6I3AT]1:l0, KOt to eKof:l€ o:nAwc; ~ijTT}l-l0 eo:vc roo . .!lEv 568rp<E KO[lf.1La npoOOXtl OtO m80vo anA(.)f.1a til<;tpTJllT}<': toO TIOlT}Tij, on'!v KOlVWVlKij TOU unoXPE(i)OT} vo:o:vnpEtWn{OEl lILa AOytKl'j anoiTT}O'T}, 0"[0 KCC),,6, .nou 8a ~.l.itOpOUO'E va KO:VEl l:)lOO(OOVTOC; 'tOY 'EAAT}YlKO TIOAltlOllO KCCl O'E nOAuo:plSllec; O:AAEC; ouvO:T6 TT]TEC;, TIOV enpEnE vo: tt;ETCC0'900V.

To ovapa au 'to saf.1aC; f30T]ei}oEt aK6l-lCC va OTIpcilt;ouPE Eva f3illla 1l0KPUTEPO Tl'jV epPllvEla TOO ovstpou. rLOTl va OLaAEt;a .0 TIOLT}Til<; llEOO an' OAT} TOU Til ... rrstpo VO: QvapEuTEI TO VEKp6; "Orcoc q>o(VETal TOV O:TIOOXOAOiJO'£ nOAu T) O"KEIjJT} TOU 90v6:-rou. AUTO Tl'tOVE lIla 8V?!lElt;T], TI@<; !p0136TOVE, ~OTO: TO: !patv611Eva, oxt 1l0vclXO Ttl vou'tio, aAAa O:K611CC KOt lll) TuX6v 130UAlclt;El TO KOpO:f3l. La ... anoTEAEO'llaTfj<; o:noOX6ATjO'ij<; TOU lIE. Ttl OKEtfJT] TOV SOVO:TOU, TO 5VElp6 'tOU

EXEL 6:AAOC,El. ours T~V Kon:.U8' TOU. To !l0VQ, nov E.Xc.l npo09EO'€.L E!VO, on os ~HO: onY:lll 0:j3Ef3at6· tllTOC; £O(')OE OTO\' £ouro tOU ~.i.laV w8110I1. nov SO: TOV 13 01181')0'£1 va q>tOOE\ 'to oKono TOU. wETO'l Kcci or6 5· vELPO 6 cxcrroc , TIOV £molc;,KEl to aTOllO !:lEVEL 6 rOlet:;. , A AAa TO 6VEIPO onp@xvEt t6 aTOllO on) oKono mho !-IE oot,l1I:lE:IITj ouval0811l:lccTlKT) 5uvOPll· La etAEl KO' vEi<; vo: nT\oi}O'Et nO:V(i) aTIO iSva no'tO:!lt, npo rou TITJ- 5i]OEt, Sa p€.Tpi}OEt lO'cue; £vo, 060, rpice. MTjTICiJ<; UT[OP' XEt Kctllpla 0: v 0 Y K cc i 0 oXtoll aVO:[..LEO'O Ot~ TCli: 0lll.W KOt OTO VO llStpftOEl rplo : liEv uno:pXEt OUte. TJ EAaXtO'TTj. 'Qo't600 !:lE'tpo: yta va KlVl1Tonoti}d£l ra ·ouvato8~1l0TO: TOU Kai VO: OUYKEVTP@O'El BAEC; tau tiC; 5UVOp£l<;;. ,1V\EOO o rnv tjJUxi} !l0C; EXOUpE np6XEtpCC DACC to: llEO'o, YlO: yO: En:E~e.pyOO'toiJlle. Eva TIp6ypap· u o; l;;(.)fjc;, va to O'Ta8EponOLijooullE. Kccl VO: to EVlOXU' ~OUllE. Kt' EVO ano "[a mo 0TJllovTlKa llEoa. rroo g. xoullE yLO: va TO Ko:vOUllE OUtO elvcn T) iKav6TT)To yO: .EitlO'TpotEUOU!lE Ta O'uvow6i}1l01:0: lloe;. AUTl'] T1'] OOUAEta Tilv Ko:voUllEllEpa Kot VUXTO. Elver !povEp6, n@e; Kat OTOV UTIVO KOl OTO ~6TtVlO pac; nOTE oE f3A.tn:oull£ Ko:notCCV £tK6vcc XCiJpiC; Y' avnopOoOU!lE OUVCCl-cr9l1110TlKo. ME: Ta OVl':olpCX 0l1[.HouPyOUllE TiC; ElK6vEC; EKElVEC;, nOll Sa npoKoA€'aouv£ 'to: ouvol08i]1l0't0 Kcxi 'tic; OUYKlVi}O'£l<;, nOll XP£10(6j..l00tE Yi6: TOUe; OKOTIOUC; pm;;, yta Tl'j AUO'T] , oT}A05f), T@YnpoI3All!lO:T(')V, rrou clVTlllETc..:>1!(soull£ OtOV j3Mnoup£ TO OVEtPO, avaAoya l-lE TO t5tCX[tEPO !l0C; np6ypccllllo l;Ci)fjc;.

'EmAcyi} TOU bAtxou -rou i!>vdpeu

fIoolyvwOtO dvOl TO OV£lPO tOO "EAAllVO 1tOll1TT) ~lll(i)Y{Oll, TIOll 'tOY e.ixcxv npOOKOAEOEL yO: KO:VEt lllO: mopLoOetO oni MlKpav »AaiaYlO: yO: OcilO'£l olccHE,ElC;. lJ.i.OToSE Kot aVEf3aAE aOlclKOno TO TOt;(Ot ll' OAO nov 1:0 1tAOlO ij1:0VE OTO llWAO KOt TOV TtEpillEVE. 01 q>LAOL :tau np0O'RcxSi}aov£ va TOV KO:VOUVE va. t,EKlVijoEt. .. AOLKa lSllCVC;. '0 Llllc..:>viollC; £tOE 1:6'tec; lvo 5V€lpO . .Etoe n:ci>e; gvoc; v~Kp6<::f no& 1:0V £TXE !3PEl Ko:nOTE

6U:'r:.E~E ,6 EnLoo.':'.O T!O~ a.popo[,;E ~vo: ... '£l<;PO, 'AA· ,'.0: ;)!.ET!OltlE TC6J<;ro ovaipo o£\' irwv£ npaY!l0wol oVO:TCopao'!aoll flu'lC; nE[:=>a~. '0 VEKP':H:; nOpOLJOLOO1:TjKE :-!l;\G:lvra<;. 'EGG) L11:aPXEl tHO h.-?paol') rile; Ol1!J.LOUP· ,;,n:f;c; Ol)va!J.ll<; '!fie; av9pc0n-tvT]<; tpL;xfic;· 'H 6TH.1l0UP)'tKOUI1:O: XPTJOi;.tEtpE Yla vo OlKooo!-l118EI €va OVElPO, not; ea Et;VrtT]PETOOOE TOU<; oxottouc TOU ovsipauo!lEVO!.:.

Tac C\'Elp:t O'l."l1Fil;e\'-r:ct ~i;. aU\'IXta8ijjlot-r1X jl£tQVEx'tlxe't'IlTIX.S;. ai: 'nion 1tpGs XIX't'Op- 8c.ljllX't ot l<o:i a-rQ xeWc..l\'l)(O ih·oSlIXq:lEpOV.

'H 'A 1:O[lLKT) 'o/UxoAoy[o: OEY OEO!lEUE"'Cal an:o xovevcr Kav6vo: Ti v61l0. .6.EXHO:l p ovo m9avCI1:rrrEC; "Erot 1:a01:OlXEta, n:ou O:vo:q>e..pO:[lE 1to:pr:x1tO:VC0 YlO n'1v EP!-lT]vEia TOU ovslpoo o:vaqH3pov-ral !lovo:xa oe. m6av61:l')1:€<; .• Axoucr O€V EIVaL ~EXcupW[lEva 1:0 Eva ana 1:0 O:AAO, O:AAO: OUVOEOVlOl [l€1:a~6 1:0U<;. "ETOl. £xovw<; mho Un:'otpEl!la<;, 0:<; 13poOIlE Kat EVO: O:AO. OUV€l9tO!-lEVO xo:paK1:T)plollKO TWV ovalpcrv. "A v KAo alvm Ka11:0TE 1tOAU OU01<OAo,Il1tOpoO!lE vO: 13P00!lE !lot 00: oro DVElPO TitV EKq,pO:OT} TfjC;1:0:0l')C; TOO a1:0!l0u va U1t€PEXEl. 'H 'to:0l') almi,01tcue; ~EpOU!lE, aTl')piZ;;E1:0L 1t0:' vco of: auvo:wBf][laTO: f:l€lOVEl<llKOTTJTOe;. To al')f:lE1:oauro Olo:q>CVTll;;E1:al 1£OAUKaBapa o:n:o Tie; q,o:vTao[E<; 1<at 6VElpon:oAf]oae; .TWY 1tatolwv. MEaa a' o:urEe; f3p[. oxooue aOj(va on TO: 1tatOlO: [3M1tOOVETOY ta01:o 1:0U<; oov TOV «loxuporEpo», TO «oc.ni]po:», TOV .«KO· TaKHl1:f]», rov «nAouolC::nEPo» KA1£. Mo: o:rro 1to:lol. af. 1tatot U1tO:PXEl T€po:ana . Olo:q,Opa oro v6T)IlO:, n:ou EXOUVE ol 511!llOupyiEe; OUl€e;. To1tatoi. 1tOU q>0V't0:' l,;ELO:l 1tWC; Elvat 1:0 1tAOUOtW1:EPO 1tp6acuTto YLa vO:XEL o,n tm8u}l€t oEv ElVaL TO '(OlOVE T6 1to:toi, 1tOU <l>O:Y' TO:SEtO:l, ltWe; elVO:lTO'n:AOUOlWte:pO rrp6acv1t0 YlO: vO: 'j30T)8f]0€l TOUe; q,TCVXOU<;. LLliv 1:EAEUTala 1tEpi1t1:cuoT] {3AE1tOU!lE fl1.O:v. €Kq,paOT] KOlVcuVlKoDevotaq>epov· TO<;. !1Ev EIl1at aiyoupoe; <Xv 6!ltKpoe; 60:·. [3cl')800O'£ . 1tPO:Y[lO:Tll<a 1:0Ue; q,"tGJXOUC; o:v ilLaVE TO 1£AOUOtci>1:E'

pc npoorono. flU 1:0~ ;·.:1X(0'10 c£'" ;..; rro .. F..' vc .. <EqJ"tel

-rr:.cc; EIYo:L TIf,OI)mcc; xwpiC; vo O!(!il!),!E~ \I'::X 6·

noorr]pil,;EL rocc O:!.:'.OUC;. "Eve napa·

CELY0a: 0:1£0 Ta ioroplKCr 1£€PLrrHJOEG:J\ '1;')~ 01...'.0\'"<:'- 00: Sa 1:0 Kci:~Et aU1:o oaq>e..oTE.pO. "Eva ~:(n&i. OW:'L' PEUTl1K£: «"Evac; ylyovT<xe; pOC_;i-:Lvrn,'oCoe: rr1'jof]aa!lE n:o:VCV 0' EVO: o€vrpo Kat oav flO" rrpoon:tpaoE -rOVE oKo-rci>oa[l£ !l'Eyaan:0:8{, TrOll mipO:tJ.E o "to n:o>,w roo>. El vat TO OVElPO Evee; Tro:totCU1tOU .poj36: tat Tie; bu' oKoA1€e; (auvalOBTj[lola !-lElOV£KTlKOTl11:O:C:;). LTo 5 v erpo VLKa (T6:0T] np6c; 6n:EPOXi]V), p.0: o:uro TO KaTopBw· VEL [lo:C;;i p.€ rooc O:A/\CU<:; (<<£IlElC; YlKijoa[l£}), Ef..aq,pTJ €Kq>paOTj KOLVCUVlKOU ev5wq:tEpCV1:0<;).

• AVIXX£\jlQti-.,edc..l:nl -ril; IX-rOjltX04'uxoi-.,0VtXii; eE~piQt; Via: 'til\' e:PllrIV&(Qt,cu CNElp.U

To 6VElpO Trpoo1t0:9€t va D-rPWOEl TO 6po!-l0 Yla ni MOT) EVOe; 1tpo{jAf]!laLo<;;. ~E ~lO !lHaq:toptKi} EKtppaOll TOU, !-lE!lla 06YKptcrq «c0!; O:v». El VO:l Oll'[() l(a9' £aUTO €v5€l~l') 1£WC; 6 OVElPSUO!l€VOC; vOLwBEl 1:0V f:aUTO TOU o:vlKavo va AUDEL TO Trp6{jAT)flO: -rOU flovaxa [lE Ti]V KOLVt) AOYLKij. <H ~€To:tpUOtKTJ O:VTIAl')~ 1tOU oXl')[la1:l1:;;EL €va O:TO!lO yLO: TTlv KO:T6:aTacniTov £TVO:l svac; Tp61tOC;YlO: va E,E$UY~lO:1tO oUTf]V. <H us- 1:O:-<pOPO: !l1t0PE.l ya XPl')Ol!101tOlT}BEi yu:r va un:oa111pi· 1:;;£L aXEoov Ka:9E doo;; 1tPO:K"i:lKfjC; 5pO:al')~. To 1<aAll' 1:EpO 1to:po:oEty~a yt' a:lho !laC;' o(vouv£ Ta QVElPO: EKElva, 1tOUOl')!lLOUPYOOv ouvaw9f]!laTO: Koiau)'KLVij· DEle:; €1tL1:uXio:c; Tiq,6f3ou Ka9@e; orwLOuPYouv Eva £160e; p.E8T')e;. 1tOV o:vnaTEK£TaL 1:EAElO a-rl'j AOYlKTJ Tfie; KOt· Vu)VlKfjC;i,;U)fjC;. <PUOlKO: 6 6VElPEUO[lEVOC; OEV o:vO:YVGJ' pil;.EL TO OK01tO Tfje; IlETOtpOpai; n:ou KO:YEt. "Av TO KO:TO' A6:13aLv£ i) !lE1:aq,opO: oEv 80: EIXE KovEva O:1tOlE.II.Eolla YlO: 1:0 oxorro, 1toO E1tlOlci>KEl. OuO'taon1<O: ElVOl !-ltO:

OUTa1tO:Tl') n:pOC; TO OU!lq,tpo TOOOK01t001:0U 0:1:6!lov, npEl£El Xoirrov va n:epL!ltvOU!lE l£WC; 00'0 mo. 1tOAt} 6 0:1:0!llKOC; OK01tO!;; aU!lq,C0vEl flE, Tl'jv n:paY!l<XU1<OTT]Ta T600 l£lO Alyo 6VElPEUUOt TO n:pOaGJTfO,Kol. {jpi.OKOU~E 'n:WC; O:UTO ttPO:YIlO:TlKO: oU!l!3aiv£t. Ol '!tcAt} So:ppa·

-- 16 -.-

/,£Ot O:V8PW'ITOl OVElpELO'llrOL OTCO:ViC(, I',OTt aO}(O},oCV'Wt aPKEtO: tl€ 1:1)'11 KOto:orcxoij laue; n'r ilflEpa.

nAPA,U:lrMAT A

i3',€11:('). Ka6wc,; 1tEpnaTW, TC!:~ql1'w tJ.EOC ow -;0,,><;0. Elvcn )lE[-lO:lOC; VEPO:, Kai KaSG..,c; o.yy,L, OT(; '.Ep6 ~urrvaw !:l' EVO m'j011!J.a Xl' Tj Ko:pou:r tl0;'; ;::n .. 'ITaE, rpcilEPO: 5uvalO:" _ To 5VE~PO Tfj<; i.EEL ouvCtL0811IlO:TlKO:: ~np60£XE, U11:O:PXOUVE xlvbuvo., noG otv t,o[pw;: rtrro ro yt' o:LI'(06<;». ~E !J.aC; ~or6oo AE.E~ nEp"oa6TEpo:

OTt' o:uT6. 'A:pou OlcxTptXEl 'tov Kt'llOUVO '110: '!tEalS., TCptnEl \10 q>avT6:!::ETo:t, nc0<; I3p[oKE'tCXl 11:0:'110} o:no ,,[0l.1I:; O:AAOUC;, YlOrl OEV f:1n:OpEl KO:VEic,; va nEOEl, eX'll ,i3p[OKETOl XCX!J.llAO:. "Orrcoc Ko:t oro n:pOTjYOO!J.E\lO n:o:pa:OlatYf:1CC AtEl: «ETf:1o:t O:vc0TEpTj. nptnEl va n:pootxU) nancx f:1t) 'tUX f:t Ko:t nsoco».

~OVE:tpC Eves .:sUClcX:ywyCU :totl.:stOU

"Eva ay6pl atKcx XPOv&v TO n:i]yavE oTi]V KAlVlKi] Ylcxrl q>EPVOTCXVE o r' 0:]..),0: n:atOlO: f:1E Xu6O:l6TTJTO: KOt !l0X811Plo. ~EKAE!3E oro 0XOAElO n:paYf:1aTO: Kat. t~ E!)al;;E oTa 8pavla T6)V aAAU)v n:arot&v. "Eva exn:a TO:

OVELPO noo o::v6:q>EPE oTT]V KAlVlKTJ fjTavE Kai. TOUTO: «"'H!J.ouv KO::OU !-moO OTa ounKO: T6)V 'Hvcouevcov noAlTEl(;)V. ME. oTEO,avE OTO MEt,tKo. Ko:t n:EPVG:lV'rO::<; an:o TiC; 'HVc.vf:1E.VEC; nOALTElEC;; EitpE1tE '110: reo AE!J.TJ AU). 2:av ~peE Evac;; MEt,lKCXVOC;; KaTamxvw !lOU TOU?Wo:r !-Lla KAWTOla oT60T0f:1aXl»., To oUVo:[o~l1f:1O:, 1tOU OE~XVEl TO 6VFlPO Elvar: «ME 1tEPlKUKAU)VOUV €XSpot. npEn:El va 6G:l0u) !-Lax1') Kal va 1taAaitpw». NO!-L[?;;~l itWC;; ro va Elval Kaou'!ln:oQ Kai va O[VEl KAWTOl€<;; OTO aTO!lO:Xl dV<Xl ~pw·(K6. To OTO!J.O:Xl €XEl 1ta(~EL !-LEy6:AO POAO an) l;;wi] TaU. ALlTO<;; 6 t010C; Un:Oq>EpE ex1tO ,OTO!J.aXlKr) aOUvaf:1la Kat 0 n:aTEpac; "LOU eXEt VEUPlKEC;;oTOf:10XlKEC;;OlCxT<:tpa!;EtC;;, yta Th:; _ 01tOlE<; • 1tap(X'ft..,ovtET~:n naVT<X. '0 OK01tOC; 100 n:OlOtOU Etval va XTU1tO: TOUe; avBpG:litouC; OTO mo a56vo:-;6 '(OUC; 0~f:1~0. To 5V~leO xot ol itpaE,ElC; 1:0Uq>O:VEP~VOUVE TO lOlO aKplJ36)c;; npoypCXf:1!l<X l;;(.)flc;: EAAELtfJ11 .. xorVWVlKOU €\lOlCX<I'EPOVTOe;;, ouvou<xaf:1EVll!J.£ !-LEya'l\o l3a8!J.0 OPO:OT11Pl6T11Ta~, ~ OVl;;lPO xot'ilSeJlevou ttotllS1C,U

. "Ev« 1tOloi.nou t,EpOU!J.E TtWC;; ~'taVE n:OAU Xo:'i-

'Cvetp:x .suo xer:a't'al~\,

lV\n:OP00!lE Twpa va Et,ETaaouflE Tt€PWOOTEPO XptnKa f:1EplKOUe; TtmOUC; 6VE[Pc.vV, "Eva xoprroi EIKocn· TEOOO:pWV Xpov@v dOE TO 0::1<0'l\ou90 OVELPO:

«E!xo naEl OE !-LH). rncctv« on:ou ii,avE n:OAAOi av8pwnol. KO::1tolot; €11:POOE!;E nc0C;; OTEKO!-L0UVO: En:avco ano 'ta KEq>O::Ala T(;)V exv8pc0nwv rroo ~TO:V EXEl. "Evouoccr 1tc0C;; KO:1tOlOC;; <j>c0vo:t,E /3AEnovTO:C;; !-LE Kat K6vrEl!Ja va 1tEO(') Katw». "A'll ~f:1oovo: YAU1tTT)e; 8a Trlv EOKO:ALi',;o: aKptf3wc;; ETO'l: NO: OTEKET<Xl lIavw exn:o ta KE<JlO:Ala tWV eXAAU)V. AUTO ~TavE TO 1tpoypO:!lf:1a Tfje; t;wflc;; TTjC;. Auta fjTavE Ta cxl08i]f:1aro: 1tOU tfj:; aPEOE vrr 0l1f:1louPYEI tpty6pw T11e;· 'QoT60o Sf3AE1tE ni 9EOll T11C; o cv rrpocrcoprvn. 2:KEq>TOTOVE n:we; Ko:i o] O:AAOt S' avayv(,)pil;;O:VE rov Kivouvo 1tOU 6rEtpEXE. CPavEpci>8TjKE an:a O:AAEe; 'ftllYE<;, n:c0C; EIxE f3aAEIoay oKOno Tl1<;: «va E1VOl o:vopac; nap'oAo rroo fltavE xoplTOll), BpiOKOUf:1E OTO OVElPO aUTO f:1laV O:AATj eKq>paOTj toG tOlOU OImn:ou: ri]v «avoplK~ ataf:1apTUpla», on:U)C; Ti]V 6V0f:10:00:f:1E. eUEt VO:: <j>O:(VEtaL exvC;nEp1) onc.vc;; 'tfle; $O(VOVTo:t n:d:lC; Ehot OY6nEpOl 01. eXv6pEC;. To rrpoTl!J.O: ot-l'tO mo itOAU exno TO '110: KOTop8c00El Kan oou<Jlwvo f:1E Ti]V KO:TOoTO:crij T11C;. <QOTOoO TtlV KO:TOOlW-

. KEl 1taVrOTElVa (; <j>6f3oc; Tfie; exitoTuxlae;. "Av 8EAOUf:1E va TT]V f)01')91100Uf:1E n:PEitEl va I3poU!J.E rev rporrorvo; TT)VOUf:1CPlAlWOOU!-LE !-LE T6v YUVCXlKEIO T1')C; p6AO, va TT)V KaVOU!J.E va XaOEl TO q>6130T1')) Kat ti]V un:O"LlllTJOTJ rrou EXEL yta TO q>UAO T1)<': Kat vO: TT]V KO:VOUf:1E va voicooei rov eaut6 t11<': oay q>lAO Ko:t too aVO:llEoo: oroue; ouvoy8pc01touC; TTJ<;.

n AAAO xoplrcn 'aVO:q>EpEl; «TO mo OUVEl8LO!J.EVO !J.O()OVElPO Elval 1tOAU 1tapa~EVO. nEpnaT& oUXVO: cr' €va OpO{lO, on:OU U1tapXEl Eya<; AO:KKO<;, 1tOU oEV rev

- 18-

19--

'_

OE!lEVO Ked n:ciJc; ~ [lrp:tpo: TOU TO npootatEL'£ n:apo: noA.U, EiOE TO aKo"ou80 QVElPO: «Ll.uo KO:KonOloi UE KUVT]Y~OO:VE». 'E5G:l £Kq>p6:t;;EL mil,. TO oUVO:lo8T]~O: 'tTjc; EX8POtT}TO:C;, n:OU EXEl yta Tij ~u>r) Et;U> 6:n6 TTjv £UVOOU!lEVT] TOU KO:TaOtO'Ol} NOlGl8EL: +::npEna va liEVU> !lETij !lTJ'tEPO' uou». EUKOAO eIVO'L va 1<O:TO'Aa(3ou!l€ nG:>C; TO nO:loi O:lJTO otv S6: 1tPOOO:P!lO~OTO:VE KO'Aa OTO 0XOAEIO anou OEV 1:0 xa'COEUOUV.

<>VE1P-Cl n'(X\"rpEIlSVI15 yuvoebtllt5

. .Ml<J: yuVo:iK0:8u!lonlVE n<bc; 1:0 no:pO:XO:TU> 5VElPO 1:0 E tXE LOEI at !lla nEpiooo !lEYO:AT)t; OlXOilOlO:<; O:v6:· liEoa a' o:un) Kat 1:0V o:npo: TT}C;: «"HravE Eva OTEVO Kav6:Al Kat otiC; 5X8EC; TOU eloa OEV1:pa Kai xcup6:q>ta. K6:VO:!lE l3oATEc,; !lE l3apKa OTO vspo, rroo TlTaVE nOAu Ka8apo. A6:!lVa!lE p.npoo"[a 0' Eva £t;OXlKO o'mTCO<l, anou 1<a"[Ol1<EI ij 6:0EAq)l'j uou, 'H 6:oeAtp~ uou nep[p.EV€ O"tTjv nOpTa. 'EYG:> Tl!louva !It K6:noLOv. {j,EV iit:aLpa notOC; iitaVE aUToc;. LUXva VOLw8cu nci>c; I3p(oKop.aL !It Ko:noLov !laotv t;aipU) nOLoc; Elvat» • To OTL aUTOe; otvTjTavE oout;;uyoC; TT]e; EivOl nOAU tpcxvep6. LTO OVSlPO KO:VElO:'Itlo"[le<;;. ~EV dvCtl np0E.TOLP.CCO!lEVT] vaK6:vEl CCTCtO'1:(O' OTf)V npayp.aTlKo'tT)TCC, 6:AAa npoO'na8el va npOEtolP.O'O'tEl OTa OVElpO: 1:T}<;;. NOt@8El noaa EUXO:PLOTO Sa Tjwv. 'H 6:5eAq>T'J EXEl Eva £1;0XLKOOTCLT6:KL Kl' £KEl KOVTa I3p(oKETal Eva liLKpo no·tap.L. AllT11 Kl' 6 Un08£tlKo<; £paotij<; 1:T]<;; 8a p.nopouoO:VE va nT}YCC{VOUVE va qsCCp'EVOUV€ Kat yO: KO:VOUVS 1300pKaoO'. aa !In:opouO's Kt> aut" va t;;EI TOcrO €uxaptotcx 000 KL' ij~OEAq>ij TT}C;. To va ,EXSl 0XE0T} p.E KanOtOvO:AAOV 8a!lOLccl;s orrv to Ka9apto VEPO Kl' eXt i-lE to I3SXU!lov€pO, oncuc; 01'0 ya!-lo 't1'}c;. npOOel;ETE 1tci>~ 1tIX?EtOt!l~SE;cxl.mil<; «1taT6:E.~ 1:~V Taxutfl1:a» yta vcc qJtaO€L a O:UTOTO aKono, V an0i-laKpuv9e.l 6:1to TOV O:Hpa TJl<; Kat vo:nAT]OtaaSt Evav O:U.OV. Na KaVEl @pata i,;U)ij. NO: q>T6:oEl £Kslnou I3ploKE.TCCt ij 6:6EA4>ij 1:T)<;;. 'H EP!ll1vE.icx aU'tT) !l0:<;; f30TJ8€1 v· 6:vnAT}q>90u{lE, nwc;. 1:0 ovapo O:U1:0 aU!lq.GlVET· OA6t€Aa!lE

TO Trp6YPcxt-'fla Tfie; I;;wfjC Tile;;, Hj ·5;;:10' T1p.

ulC;, tJ.E: ri}v 1:0:011 1:11C; va ppiOKE'!CXl ETC":F.Cl:::r/,~C;. VO: .e:1vat uljJTj/,6:, vO: flijv UTl.'OT6:aonu.,

,. OVEt!?" .. 1lt\·"FE~S\'OU Ot\'-rpe;

"Evc«; 6:TrO TOUe; 6:08EvEIC; lioU fj,avE no).G 06· c mo-roc aTij yuva[KCX TOU Kt' ExaaE K0:8£ E.!l1tlO'toou· VTj Yla TlC; yuvalK€C;. MlO: vuX'ta 6VELPEUTllKE: «Bproxououvo OE P.lO: !-lO:XT} OTOUC; Opo{lOUC; {ltfr<; nOAT]C; KCXt !ltO'a o rooc nupol3oALO!lOUC; Kat rtc qlAOYE<; nOAA€t:; yuvalKS<;; Tlv6:t;;ovtav OTOV 6:epa, O'6:v 6:no EK- 1<Pl1t;l1». ' Apvorspc l:n6tp€pE. napa TroAt) 6:no tUtjJEl<;, Ka8G:>C; 8u!l6tavE TijV ElKOVO' TOUTT), rno reoovrcc ea<PO:Ai-lEva, nG:>C; dXE KAllpovo!lijOEl OO:OlOTLKEc,; oP!lSc,;. (,lonou 1') 8epanEla TOV ej30ij8T)os va KCXTCXA6:I3EL TO eV€LpO TaU. "Hrov QVSlPO, nOll oU!lq>U)VOUO€ !lE 'ttl 0'1:0:011 TOG6:pp@OlOu o:nsvaV'tt o-ro npoi3AT}[lCX tOU y6:!lou. rlO:Ti. OTO eVE.Lp6 tOU q>aV€p@vEt Tij Avooa 'TOU, sU)ypaq>[(':;ovT<XC; [-Ha Y€VLKT) el;oAo8pe.u0T] TG:lV yuVatKG:lv, npaY!la nOll ~"[avavaYKaO!lsvo<;; va to 6:noo:rPE<f>ElCXl, 6:tpoGO€V 1:0U EAEl1tEOUT€ TO KOlV_GlVlKO O'uval08T]!la OUtE T) OUi-lnOVOla. <H YE.!l6:TT] TUtp€lC; KatOmv" aut" OKStpT} TOV £13011900O'E va otaTT]pET 'T~ O'TO:O'T} , nov KpatOOOE Ka8Tj!le.plVO: Cr:1t€.vO:VTL OTij yovalKa TOU: nQ<;; oEv iitaVE Ka80Aou 8u!lU)!lE.vo<;; !lcxl:( 'TT}<;;, f1.a n&C; vOLal:6TavE !lov6:X<X Yla TancxLOla. e6: <xvSAua T~ -O'UYKPOT1l0T] TOO 6VElPOO Etm: 6 O:pPGlOTOC; OLO:AEYE !l€PLKE<; TPO!lEPE<;; ElKOVE.t:; ano 1:i.C;nOAE!llKE<; tou avai-lvijoElC;-CXUtO TO 6vo!lat;;u> «OKOTtt!lT} EntAOyi) KccTaAAijAc.:lV i[KOVU>V»-Kt' uOTEpaouYKPlvE 'tic; O'XSOElC; 6:VO:!lEOCXO'ta q>GAa {lE TOV nOAE!lO, 1tOU 'Itapouq(al;;av ot e{KovE<; o:UTE<;;. "'ETOLOAOKAT}PO TO npoi3AT}{lCX Tc;)V O'XSOE(,)V 6:va!lEOO: OTaq>UACX t01t€pL6- ptl;;e 0' Eva !llKPO llovo:xa f1.spoc.;, oi: lllO: !laX'1,6:q>i}VOVTCCC; €~U> OAOUC;:TOUC; O:AAOUC; 1tap6:yovtec;,nou .elVal mo 0T]!lCCVllKOi. Kai. .s rot 6:vo:l;;'1TOUO£ 1:T) Ot€.~o- 00 amJ tt) a€t;ouaAlKOtT}"to: 08 llLa OOKl!lo:O'"tLKTjAUOTj, ltOU 9a TlivanepPlTt-reij KOlV~ AOyLKij. KaSQ<; ij KOt-

_.,_ 20 -

vi) AOYLK1'j elvcn ~ ovciln:Pll ~K:PPCCcri') Tf;t:; KccTav611oT)<; ilEXPl TO O~flEpa, TrEptf_atJ13UVEl TrU-VTO tT]VUVWTCCtl1 £Kq>paOT) KOl V{.)VlKOU ~VO[O"q>EPOVTOC; €G.IC; cr~!-lEpCC.

'O\'ltlP~ CCPP:.la'tIlG lli riYXc.:..sll n:Up:.lol1

MaO Trapouolo:o6l'jKEllla: O:PPc.:JOTl1. rroo .UTr6q>EPE OTrO O:YXwol'J v£6p{.)oYJ. "HTavE tPlo:vTa €q>ta Xpov&v Ko:t ~ fl1KPO-rePl1 O:TrO ~£j)Ta rratou:X. 'Yrroq>l;pE o:rro 0:y{.)via rroAAO: Xp6VlO:. Tijv ElXO:VE KOUpaPEt nOAA01 YlaTpoi, tpuX(aTpol Olo:q>Op{.)V 0XOA&V,O:K0f:lO: Kat l/Ju. xavaAUTeC; Ko:t K0:6E q>opa: UOTEP' ano TiJ 8EparrEla XELpOTS.PWE ani Va KaAUTEp€UEl. MrropoDf:lE va: pavTEl/JOU!lE °XEOOV TO: QVElpa TTj<;. OpErrEl va TTl l3ol'j6oGVE vc /3p{OKEl Eva wpaTo O:AA08l Y10: va urrOXCilpEI Kat f:lE auto va o:nOK'ro: eVa ouvaia8TjflCC aaq>aAEtac;. Lie.v f:lnoP00!lE /3s/3ata va 7tPOq>TjT£l/JOU!lE TO 7tEPlEx6- pEVO toO 6VE[pOUYWTl atnO 80: to O:VTAijaEl ano Tl'jV TrElpa TrIC;, nov ~PElC;OEV TTJ YVCilpil,;oUpE. Ma f:l7tOP00!lE va: El!laaT€ a£YOUpOl rrwC; 8UVO:lOVElPO not). ea Tl'JV rrpoaraT€U€t ano TO TO/qJ.TJpa va !lnet Ihri XE£j)CXAfjC;. "EXet TO TrPOYPO"!l!la l,;e.>fjc TOO Xa'(OE!l€VOV 7tO:lOlOO. ¢atVETO:l O:KO!lO 7tWC; 7tPE7tEL VO: /3PEl KaTrOWV yta VO: OTTJPlX8Elnavw TOU, KarrOlOV, TrOO VO:

TiJV urrEpo:oTrii,;El KCXl va: KaYEl YL' atJTl)v TO 7tO:v. T Q. 7tpiilto 1:11<; QVEtpO 'l1)V 7tEP£OOO 7tOU/3PlOK6tO:VE KaT~ ano Ti}BEPO:Tr€fo: pOV ~TaVE Toi.ho: «'0 7tCXTEpac; !l0V ElXE Eva !llKp6 payal,;Cq>CilTlOPSvo, xcx1Kalvoupyto. !lTr°Yla1;'la!lEvo». 'H O:PPcuOTTj sTxs 6V£lpsu6sl Kat rtpiv TO paya?;l TOO naTEpo: 1:TJ<.: pa: o::tno T)TavE 7to:no: O'KO- 1'El\l6. T~pa eTX~ £j)iil<;: Tr EP!lI1YEio: Y(VSTaL aO:£j)i}C;. 'H TrPWTYjTTJC;OVV6:VTTjOTj pal;;l!lov i1t'UV oav Eva KatvOUpyLO !laYc:x~L 'EYWEYlVO: onCXTEpo:C;, TrOt> Sa uncpoGO'€. vc aTTJPlX1:sltTrO:vcu TOV, KCIidxa Eva f:laya. i,;io:rr' 07tOU 60: !l1tOpoGoE. Va <PUYEL. ME KOAaKE.UE I{O:l Tr£PlPEVS va J3pel OE pEva TO npoa{')TrO,lfouBO:lllto. poOaE va aTT}plXtEt. nove.> roo .. 'HEYOEt<;n .: O:UTl') Ttli;; aJopYf)<.: EIvalaUYELeWf:l£VT} ava!lwo: aTou<.: VEVpW.rtK06<.:. l:TO aTJPEtOTOUTO :rrpens('I,ci:!lo:aTE. 1tpOaE.KTlKOi

- 23-

- 22

\1(,) ooaO£\I !lTrOpOUV VO: KOVOL'>' 0;: aAAOl». "OV£lPOC 1tCtFa:.i. l.lan;.

"Orcrv ol QV8pWrrcl OVElpe(OVTal auxvo: n6c: E. xovv: n:apCIA~O€l. aUTO OUpj3oA(~El !ltO: n:POElOonolTJ' ory n~~ l.CI tpExO'\,:a npof3ATJtwro roue; dvOL 0: AU1:0. To ve: X:XV.:l Ka~ElC;. TO Tpaivo oro QVEtp6 TaU !l11:0pe.i:

OUX\lo'1 VO E~El TO .vo'l!-.lC%: «~o ~!lOVV euwX~c; O:V fmopo<.;o~ V,O. 7n.paOEl T~ 1T PO~ATJflO:TOntO xwpiC; vo XPElClOT€l v avaKotc.v8w Ka90r-ou. npETcEl VO: KO:Vc.u ~AlY!l~. np~n~t VO: q>Ta:rcv noM opya Kat ihm vo: a,no~~y(,) V. aVr~€Tc.v~lO~ n'lv KOTaOta011. DpEnEl \I 0:~110c.u TO 1:pot vo vzr ~uyet».

~ ()\'Il:tplX ES£'t'cX:c:lEc.,)\,

nOAAOi c'n'E!peUOVTO'l €~ET6:0W;. 'A nopouve 1<0:rro re noli !3pioKouVE TOvEau-co TOUe; VO: O[VSl tEsto::rEt!; -:600 6:p!,a.oT~ ~c.vT'JT) vo OlVOUV€ E<;e.TOOEU~· yt& Eva eE~a n?u. :? nEp~oa:vE EOW Kat Tr_OAUV Katp6. rlO:: !l€PlKOUC;CXUTO £X£l TO. v011!l,a : «6£v eloa:t TrPO€TOl!laOf1EVOC; \I' avnf1€Twn:[OEU;: TO np6I3AT}!l(X, rrou €XW; !lnpOOTa, OOV». FL6: O:AAO~C; OTJ!lCXiVEt : «nEpo:oec; ano TiC; tt;ETCXOEtC; au'tEC; npO'tI1H::pCX Kat eo: 1tEPO:OElC; '1<0:' t~ OOKl!lao[c:, n:9ugX~LC; Tc0pa . !l1tpOO'TO: cou», T ~ OUf1j30Aa: roo hot;; O:t0!lou n:OT€ OEY. Slvat TO:: rOla !lE to: crUf1f30Aa EVoe;,O:AAou. 'E K s Tv 0 no l> 11: P En: ELK up i co C; v Cc E <;. E t 6: l; 0 U !l E E t v lOt a K aTO: K 6:~ l T fi5 ot Cce 10 a.T) e; K a l ~ 0 u v 0: $ Eta T 0 U f1 F.. (, A 0 K A Tj POt a rr p 6 Y P a J..l fl a c,; co fj c.

~-OV£LPIX :ti:lu E:t~VEPXc)Vt'~l .•

rlaTl!leplKOlo:v8pwTrOl j3AEnouv . ~naVEt"T}ttf1~va: 'to '(Oto QVS1PO; ~' aUTO: -ro: OVElpa I3plaKou!1-E· n:c0C; to np6ypCX!l!1-a t;;CUfjC;EK$pai,;E'tCXl f1£ flEyaATjaa$~VEla. To tn:cxvo~a!lf3a:YO!lE'VO ?VE1POfl~<; O[VSl $OVEpTj '1<oi

. qA.aeSt~TTj EYOEll;Tj ytO:· TO aK01tO unEpoxfjc; TOO aTO' flou. To ~1tcxvcxAaflf3C1:vO!lEVO OVl!lPO eIval!llO: €nava. ACI:!lf3cxY6!lEY1)0:1tCcvtTjO'1) a' f!va :1tp6j3ATj!la noo !l1tOt-

Vtl €TrO:VElt.l1r:'\lE.va.

~X)q:;Q.: xxi oUv.cllOl: ':;~·~tP:

TO: oovrouo 0', Ecpo: <pavepW\OLiVf -;: ~ to tPExoV'ta npof3A~!.to:Ta -rOU OVElpWO",EYOl.: E~vC,: !E.~Ol,o; WOTE autOe; I-l.TCOPEl VO: I3pe1 Eva OL\I1"O,-,O 5pou.1J e vaueco a' aUTa Kat aTO np6)1paflfla 'tile; l;wfjc; LOU, To ounop.a QVElpa ETvat110!,U EUKOAWtEpO y' Cevat..uSOUVE. "Ovstpcc nOAu flO:KPO: f\ TrOAl! !IT£EPO€f1fva: 0- vEtpEuOVTal o:ppcvaTOl, noul;TjToL'Y Un:SpBOA1Kl'j 6:a<paA€leX 0'tT} i;UlTJ -rouc; I-lE 6:noTTjAOUe; EAlY!lOUC; f) O:PPCVOTCl rrou EC;Et6:l;ouVE OlCc$OpeC; AUaEl<; Yl6: to: rrpof3ATJI-la:TO: roue. To J..lO'KpO. QVElpa q>av€PQVOUVE YEYlKO::OlOta:Yflo xed roy 1t6eo 1:00 appc00tou vO:. avaf3O:AEl 6:K6flcx Kal Tl\OlK~ TOU an:atT]ATJ AllOT) as. rtsplnT(,)0TJ rroc 80: toO ~a:lv61:aVE 1tcilC; 5Ev $EPV€L TO KCXK01:O:AA11AO 6:n:OTEAEafla. To 1tp6ypa!l!la swfjt;; q>avE,pcovarrn Ka:AtrrEpcx 01:0: QVElpa: 1tOU E1tayaAO'!l!36:vovTal auxvCc fJ €XOUYE !lEiv€l, )lt6: 11:0AAO: Xp6V1CX an1 tJ,vI']WI·

"Ej,.lELcflll c)'\·l!ipc..>\'

Etrropa TCcilC; 000 mo -rrOAU TO Tep6ypallf1a l;wf}c; tYOe; O:T0!l0U OUf1<P(,)YEl' !lE 'tTtV npa:Y!laTtK6rrrraT6ao AtYc0TEPO OVElPEUSTal. M' O:AAa A6YLa, 50'0 'ITlo9ap' pcxA€.a Kat rno pEat..la'ttKCc O:Vtlf1ETc.vTll~el KavEi.e; Ta npo!3A~!laTa: Tfj<; l;CUfjC;t:OUT6oo rno A(YTj O:VCc)'Kl'}€XEl va OVapEUE1:al .• AAA' aUTO OEV OT}!lCX{VEl Tec0<; fj &1touora 6v€ip(')v q>avEpc0vEl avaYKaonKo Tlpqaappo0!lEVO aLOUO .• Arcouoto oVEipc.vV !lTlOpEl yaOl1l-la:{vEl TlWC;; 1:0 nSplEx6!l€VO tOue; AT)O!lOVlE.'tal oA6TEAci: KaipEvEl uovCcXa t'!OUYKlVT)0T). AutO ElVat Eva j3fjlla Tea:pcxn:aVUl1tpoe;tT}Y a:utan:O:TT} noo Elva:t !llCc (mo -riC; AEt'tOUpYlEe; TWY oVEipc.uv. '0 0}(01t0C;; Yla TOY orroto TO O:TO!lO Al1aPOVCcEl to: OVElp6: TOU Eivat VtXE!lTrOO(OE1 lOY tOUTO TOU vcc t6: Owyvc0aEl. 'HEAA€llJ'rl OVE(pS'V !l1tOpst !1tfaT)~ VCcElVal aTJllaOl 1tQ<;to atol1o ~XEl <pTCcOEl a' Eva 0llll€loTIPE!llm;: tlECJCX on) VEUpcoOf) TOU Kl' EXElOTJPLOUPYi!OEl f1lCc Vf:.Upc.uTlKT} Ka:TCcOTOOT), Teot)

- 24-

- 25

DE\, Em8u;.1l::I va TiJV O::f,AaC,E., Auto 8a havE Uta 1'£00· aap~o)lTj 'O'tO 1tp6ypa:1~6: TOU !-La oxt Ka npoaaPt1?· )'11 anlv KOlVC0via. To 5VEIPO dVCXl !-<u:;( brUlloupy,a Kat 01. 1tT(.)xoi <0 nVEv[lan bE\, [11tOPOCVE vO: bT]iHOUp' ),ijaouvE. "EAA:€ltpT] q>avTao[o:c, on:c.:l~ oU!J~alv£l O'TO rrpooC0rro: flE. 6:ouvaTo vou, elvcn O'uxva 0 AOYOC Tile; O'rravl6TTjTa<; ~ Tile; £AA.Et4'T)<;; ovstpcov,

Tc, ':;\'IHpe JlEpeS Teu O'l,WC,.i.CU

nperrEl VO: 0'T][1£l6:l00U[.1E. rr@<;: bEV [.llIOPOU[lE va EC,TJyiJoou!:u::, "Co Ka8ETL o ' Eva 5VElPO x(.)pte; VO:~EPOU!lE. "C~ OXeoTJ TOU !l€ "CO: O:A.A.a l:lsPll "Cflc; rrpoO'(')rrLl<6Tl1- "Ca<;. OUTE !l1t0POUflE va Ka"CaO''tpc::)(JOU[.1E 01tOLOUO'bij· 1tOTE ota8EpOUe; Kat O:Kaflrr"Cou<;; Kav6vEe; yto: 'tT]V epflllvc:(a toO 6VE[pOU, '0 Xpu06<; xcvovcc Tfle; 'ArojnKile; '¥uxoAoyiae; eYVaL : <<TO K0:8nl !-11tOPE'l VO: e.lVaL bla<jlOPE'tlKO». T 6 tOlO oUfl(3alVEt xcrl !l£ Tilv epl:ll1· VEta "CoO 6V€lPOU 1tOU rrpE'TrEl VO: n:pooap!l0t;;E'tal o-ro 0:T0[.10 'TrOU 6:q>op~. "A V otv ElflaoTE rrpocaxrucol e' 6:va· <:l1tijOOUflE !lovo:xa Eva rurro i1 YEVlKO: O'u!l[3oAa Kl' auto oEv ETvaL apKE'to. To VO: A£!lE 'Tr~e; Eva OVELPO dvaL OV€lPO n:TijO'T]<;, rr.<::>oT]e;. rrapO:AuoT]C;. €C,E'tO:OE@V, n:~c; Erval srravaAaflf3'av0!lEVO, "flaKPO, ocvrouo i'l onOT}'TrOTE O:AAO cmo TOUC; nOAuapl6floue; OUVEl8lO'!lE.VOUC; 'tun:oue;, oT]flaivEt ouxva va XavoU!lE 'til S(.) "TLKij TOU 0XEcrn flE OA6KAT]PT] "Cilv n:POO'WrrtKOTl1Ta. "Opoicr-ro v6: Ta~tvofloi}flE. Eva npoocorro n:o:vw OTl1 J3aOT] sv6e; 6VElPOU O'av On:TlKo,6:l(OUOlK6, EVEpYT]Tl' K6, bElAO, 8appaAEo, KOlV(.)VlK6, Xa'CbE!lSVO K'tA. au- 1.'6 ElVaL tIla Un:EPf30ALKi} 6:nAon:olTjal1. nou EiVaL Kan:O~E XPi}atflT] YlO oloaKTLKOUe; oxonooc, flO rroll !lltOpel v' aOlKi}aEl XOVTPOKOflE.ya TO avaAu6tIEVO O:TOflo. KoBE O:TOtIO elval olaq>opEl.'lK6, 'H fl6Vl')€yr<upT] ep!IT)vela oVEfpou dVOl €KElVlln:Oll OAOKAllP@vE'[al fie 'Ii} yevlKij OUfITrEPl<fJOpO: 'tou a1'6flOU, l.'lC; TrPC>TE<; 6:va!lvTlaElC;, 'to: n:pof3Ain!a'ta roo KA.Tr.

.x.PrlClj.lC:tci.1lO1l "t'QV 4&v~~v ot" 61«YVC»all

~€flLa n:paYflaTlKij €~ETaOT] otv apx(f,;6uflE fli "CO:

OVE.lpa. 'APX;~Ol)f1E ;;.t TO rrapO:nova:. 'A"!o ot: e ono800UE vo. O'll!lTIEp6:vOU[..t£ to\, rutro :OU. p.0toC;, TrOU O:VTlUETW'ITii:;EL T6 O:TOpO: O:V Etvat. "'{po; j3i'llI:lO: l(OlVWVlKO, en:O:YYEA!-iO:TlKO EO{,)t:~::,') n<" L at;t6 urrOpOOVE VO: flaC; p01l8ijaouVf. rroAAO: rrpo)'p.o· HI ; Tj?-lKla, 'KOlV!0VLKi} Kat OlKO:'O!1lKrj 1.((:~:6ota?'l' aeal') flEaa o rqv OiKOYEVEla Kim. A \ITt. x- E'Va~ ap' pWO''tOC; EtvaL 6XT~ XpovC>v EhaL T6'tE q>aVEpo rr(.)<; TO rrp6f3ATJflO: 'IOU ETvO::l O'XOAIKO, r Av dval O£KaoXT~ tOTE dval m9av6 "CO rrp6[3Al1!la TOU Va ETVal tPW'tlKO. "Av Elvo::t 'TrEvfjVTa la(.)c; va Elvo:~ TIpo[3A;Jfla .TjALKiac;..:

Ma n:pSn:El n:O:V!OTE va Emf3£(3O::LwVETo::t 11 q>uaT] rou n:po(3AT}flaToC;. 2:'tr)v O:TOfllKT] ljJuxoAoyia Eival n:pC>T' an' OAa arrapalTl1TO v6: j3p[aKoufl€ o:rrobElc,ELe; yta Ka8E 't[, To 6:KOAou90 !3flfla e.1Val v6: ~pOOflE 1:l"Jv Kc;TaaTaaT] flEOO: OTl1V 6rro(0: n:apoUmaae11KE 'to :rpo' j3AT]fla. AUTO 8a j3£f3alciloEL 11 oXt TijV 6:PXt1~Tl flac; urr6- 8Ear]. "Yorep« fln:opoOflE va XPT]olflorrOlllooufl£ "dC; n:P@TE<; avcxtIvijaslC;. "Ca oVlEpa K1:A. yta v6: ~uflrrAll:

PQOOUflE 't11v e.lK6va TOO n:poypO:tll:lcno<.; l;wl1e;. Ma Kat 'TraA t 'toVlf,;OUp.E n:~C; aK6tIa Kat t) 'to:~Tj 'tfle; OLaOlKaaia~ nou TrPO"CEtvOUfl€ EOC> b£v et~al OUOla01.'lKiI:

OUTE n:o: vrce tm9ufll1TTl. 'H npO::YflattKll aVO:AUOlJ TOU OVElPOU p.rropEl v' apxfOEL tIt TO va [3O;AOUtI: "COV 6:- 09EvTj v6: blT]y'T]9El 1.'6 OVEtpO. Kan:o'te. 0 app!0o"C~C; fl1tOpEl v6: 1tpOTlflTtaEl va ypo:ljJEL Ta OVElpa TO~ n:ptV an:o Tliv cuvcvrncn, M6: oe K0:9€ :re.plm;wol}_ Ta nE: pSlx6p.eva "CoO 6vEipou n:pe.1tE.L v::x <:U~TjTOu~'tal, flE rev app(.)a'to Kai va n:EpvouflE an aUTOV Yla KaBE OT]p.E10 00'0 !In:OPOUflE 1tlO nOAAEe; tl;.T]yijaEle;,

1ia"t'O:XPllO'll -riis tpl-u1V~iocS -rou C!v~ipc\)

<H EPtIT]vEla 't&V~yE(P(')V o£~ E~val o~on:oc;: KaS' sau.Ov. Elver 6:n:A&C; Eva an:o l.'a fleaa yta n1V 6:n:oK6AUtJ'iJhroc; aTo_lllKoO ttpoypa~fl~'o~ l;;!0flC;:· nay rrp£nEt ~f3alO: va XPllO'lflonolEITal aav sva n:cxryv(ol auvctvo:atpoq>&v. n:p6:y~a 1tOU cpo:tvETI::U v'. ano.TEo AElfl~poC; Tfjc;: artfl€plvfjc;: ljJuxaVaAUTLKfjc; fl6Sa!;. AUTO

----------_ .. _--_ . .._,_

26 -

uncost va xapoK"tTJpu:r8El (J.ovoxo au"\! aOKT"]!lO 'YOUo ro. OUTE !lnopEI va XP1')ol!lonolEI'!aL ij ),Y6:JOl1 aUTl) rla va «(Ola[3)..£nou!-'E.» !leOa crccc 5Af,OUC;. Auto 'l'ivercn ouvijSwr; !-IE: T~V rcpoonaeEW :J.EPtKQv v' arcoKTijoouv ouvo:ioS1']!la UTtEpOxflr; Kat bla'tapo:oOEL os !lE)ot.o paellO ric OtEVE<; O:VSPWTtlVE<; oxeow:;. <H sPtlTJvEla toO ovelpou, OTtWr; Kai 6hOKAllPl1 TJ ljJUXOAO)'LKI') )'V 6:J0 11 , (J.TtOPEL va XPlloq.loTtOlEl,at apaa O:TtO Eva rrpocrcorco !-lovO:Xa UTtO tr'Jv lOtOtTJTcx TOU SEpam:.utfj ~ TOU 1taLoa)'wyoD.

!:)(OltO~ it Otusmm "roil Blippol.lS

'0 OKorrOr; Tile; O:TO!;lll<OljJUXOAOrtKfj<; SEpam:[ar; E(Vat nana ,,' avelJOEl TO Sappor; TOO o:t6!;lou yto: v" o:vtl!;lEtwrrloEl Ta npoi3fdl!;laTa Tfje; ~wfic;. "Av auto EXEt yivaCmotEAEO!;lCXnKO: npenEt VO: nEpt!;lE.VOU!;lE !;lE 't~v rropalo Tfje; 6Epo:nEim; v' O:AAO:t:,OUVEKO:i. TO: OVElpo:. T 6 aK6AOUSo ovapo !;llar; llEACt),XOhtKfle; o:ppwOT1')<;;, O:Kplf3&<; rrplv o:no tT)V 8EpanE.[0: T1']<;. XPl"}Ot!;lEUEl oov KCtA.Ono:pO:DElY!lo:,K0:86:Jc:; eniol"}<; Ko:t oO:v KO:TO:AATj- 1,.0 oUJ..lf30AO rlO: va KAEioOUllE TO o:p8po TOOTO. «Ko:- 86!;louvo: (J.ovO:Xl"J 0' eva !lnaYKO. So:cpvlKa. t:,tono:oE f3apEtO: XLOvo8uEAAo:. EtJ'tuxQe;; t:,e.4myo: ),lO:Ti €'rPEt:,o: !lEOO: KOV'tO:. o-rov exnpo: !;lOU. "Yo'rapo rovif3oij- 81100: vO: \jJat:,ayux vO: f3PEl !lta KO:TO:"-AT"]Al1 8e.0l'j OTtc; OtfjA.E~ TQV aYYEAt6.)v I-uae;; ecpl'jI-.lI::p(Oo:~». 'H O:pPCUOtl1 Ko:t6p8(J.)OE VO: tt:,l1yijoEl I-l0vaxy} 1'0 QVElP6 tTje;;. <PavEp6:JVEl K0:6apo: TO ouva(oSTJl-la "Cfje; OU!;lq>lAlCUOl1<; !;lE TOV O:VTpO: TllC;· ~n)v apXtl rev EiXE !llOi)OEl KO:l itapa1tovl6TavE 1TlKPO: Yla Tr'JV o:ouvO:tlio: TOU Kat TTjV EAhEL\jJTJ eq>eupETlK6TllTo:r; Kai"CT]v o:rr01:Uxfo: "COU OTO VaKEp5il:El TT] z.;CU~ TOUC;. To VOl"}!lO: TOG OVEfpou dVO:l: «KaAU"CEpo: ETvO:l VO:!;lEVu) !;lETOVO:VTPO: ~OU 'ITapa v6: €KBSTCU ~ovaxl'J Tov/;o:u"C6 I-l0U ot KlV5uvouc;».~Av Kat I-lnopoD!;l£ va OlJ!;l<pcuvijoOU!;lE!-lE Ti}V O:PPUJOTTJOTTJ YVG:>!;lll 1toU EXEL yl<~ Ttc:; 'ltEpt.OTaO£le;;, @0,;600 o'tp6- 1t~ 1l"OUOU~<I>lAl~VETO:lI-lE. TOV o:npaTTJe;; Kat!;lE TO. y(x~OTl'je;;,eUp(z.;ElnOAU to door;Tfj<; OUtlf30UAfjC; noV.

- 27 -

O~\'El61t,oL~E v6: ol_\cn.v ol cni;OVXOL Ol.''';.E')£ic. O( K!VOI.VOl T11<; !-,O\o:t,lOC; to\'r~ov'!cn 7l0:00"':O;'.C Kolozv E l VO:l aKO!la apl\EtCr EtOlI in "LO: va ;l.\c.""ooA,,;· 'U' E'·

. ' r i ~ - t;;.,... " . ,,,,o;:,,'\,

8appo<; Kol 6:VE/;O:PTl"}Oio. '.

'H Oc\':XYXlJ Til) xOt't'Ot\'OIlOIl; 't't:;,. C\'dpilol\,

'H «t:,E.!E.A.aotL:l<~» ?UVO:PTJ TWV ovelpcov Ttpe.rCEl vO:.

KO:To:voTJ8El WO:E ~a !;ll'"J U,110pOGpE l1l0: va pE90UllE ?,uval09Tjlla-:lKo tOY EO:UTO !l0:<;. To vsvovoc on ta. OVE\PO: !;lEeO~VE ouvO:WBTjPO:UKO: [.LaC; oiVEt IlS.O:PKEtO:. n~plEpyO rpcrro fllO: !;l€8000 yto: vO: rrpoA.o:(30:iVOUtlE TO: o:rr~tEAEO,!1;XTO: ;QV OVEip(J.)V. ., Av Eva npoocu"ltO ~o:taAa[3E~ t~ EXEl, O":ElpE~eEl xcrl o:vo:yvWpioEl rr@<;; E!lE6uOE fl aUT6 TOV EO:UTO TOU. TOtE to: 6VElpa: oav 8a EIval mo: K0:8oAOU S1tlKlVOUVO: YlO: o:ll1:6v. Aut6 TOU A~XLOTO o:nooELx8l'jKE c rnv nEpintcuoT) ToG ouyypo:!PEO:. MrrofoGI-lE. va nOU!;lE, no:pEI-l1TlTtT6VtG)C; rrwc; yta v~ ElvO:,l o:noTE~EoflO:"ClI<;l'J 1") 6:VO:YVG:lPlOl'j o:utTJ rrptnEl vo: 1Tl'jYo:l:EL.an~ !;l,lO: OhOKhTtPCUTlKT) auvo:to8T)!-1O:TU<T) !lE~aoTpcq>l"}. AUTO OUV{:[3l'j!lE TO TEAEU"Calo QVEtpO TOU ouyypo:<pto:. ';'HTCtV KO:Ta TOY nO:YK00!;110 1tOAEI-lO Ko:t o:cpOPOOOE TO: K0:6ilKOVTa 'IOU OTO e rpcrro. '0 OUyyp~cpEae;;, KatEf3aAE I-lEYO:Al'j rrPOO1ta8ElO:YlO: va Ef1nOOtOEL va OTaAEl Ka1TOlOe; OT6 !-1£twno OE E1TlKlVOUVY} a,EOT). ~,6 QVElPOTOG Tlp6E ti lOEa 1!w<;; e.tXE 50- AOq>OVTJOEl Kcmolov, O:hha oEv fjt:,atpE rroiov. BueioTTjKE OE ?TEVOX@P~O: Ko:t 0:~o:pcun6tav : «nOlOV E1xo:oohO~O_Vl'jO~L;», T? ,YEt:0VO<;; ~l"VCXL 11"(:0<;; ElXE !;lE6uoa o:nA~e;; !lE T~V LOEO: ~n ,Ka:TE!3O:AE Tr) !lEya:AUTEpT) 5u~ vo::rl'j npoc::.rrc;8Ela Yl~ vo: Torr;>8ETi)0E.l t6 O'tpaTl~TT} OTT)V ~uvo lKCUtEPl'j aEOTJ. Yla v o:noq>uYEt T6 SaVatO. 'H oUYK{vll0T) "CoD OVEtPOU eiXE cro:v v6Tj!;lCc va Ouva!-1@oa tllv IOEa O:UtT] !;l0: OTO:V 6 ouyypo:q>Ea<;;. Kcn6:. Ao:f3S. T6 11:pOOXTJ!J 0: TOU OVElPOU no:po:t Ti)eY}KE oAo.EAa'

.' o:n6 T6 ::a OVElPEUETO:l, fltO: Kat oev etXE avaYKTj va t~ano:'to: rev eo:u"C6 Touyl(~Va KaVEl1[pay~o:.ltou 60: EnpEnE va to: KaVEt fj VO: T' aq>ijoEl O:VEK"C£AEOTQ )Ita A6youe;; urrayopEUO!;lEVOUe;an6 TTJ A.OYlKij.

- 213 -

"OTa:V OKE$1'O!la:OtE \10 !3e:}:nWOOUf.lE T~ YEVLl(~ 'KCXTO:OTa:Ol'j TijC; 0: v9pc.:m 0 rnr ac; rrp£reEl va EVOla:q>EP'90UflE YlO: 1'6 Ttp6f3ATJflO" TOO 1:i2c; e' cmaAAa:youflE are' a:LlTli t~v auroa:TtCXTTJA~ 06va~ . .lTl TWV Dvelpwv. nptreEl va jl0:80Uf.,lE VO: KCXTCXr..a:!3a:[VOUjJ.E on a:uT6 KO:VOUY Ta OVc.lpa. MreopEl vO: ureo:pXOUYE reoAAoi reoo repoorecx900v£ vo: tt;t'JYiIaouvE 1'a OVElpa:, flO: reOAA€C; areo Tt~ rrpoore0:9ElEC; roue CmOKaAU'ltTOUvE yp~yoPO" KO"Ta:TtAT)KtlKl'j O:O'UYE I!ElO" Kat O:VE7t6:pKEla. 6.E:V loxupll.;;6{la:ou: TrWC; KCXTE:XOU{lE' 6AOKAT}PT} n;v O:ATf6ElCX, jJ.0: O:Tr' l)aa t;aipw 1') O:TO{llKOIjJUXOAOYlKi} ep{lTjve:la:

TGlV ovelpcov ErVen ~ fl6VT) n06 o:vnXTtOK?(VETat KCXA6- TEpa: 01'0: YEYOV01:CX Kat e: Ivot ~ Trl6 Ka:TO:AA11All.

<H q>cxVTcxoicx ClTrWC; KO"l T6 QVEtpO ETVal tt;cxlpEn- 1<6: TrOAlrrlll11 000 unooTTJpll.;;El TIl scul'j OE: XpTfO'l{ll'J 1<0"n:69uvol'J. luaq>opETlKO: {l€ {llO: €AAElI.jJTj KOlVCUVlKOO tVOLCXq>tpovTOC;. q>a:ve:P@flO:TCX Tile; q>a:v"CO"o{ae; ClTrU)e; £lVCXl TO: QVElPO: sfvct E1tlKlVOUVOl TOreOt &O'K11011<: yto: aVTtKOlVCUVlKE:<: TrpO:t;ElC;.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful