You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 3 Μαρτίου 2020

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 412

Η Ελλάδα σε πολύ-κρίση
Ενημέρωση για τον κορωνοϊό και μέσω TAXIS τρων που ανακοινώθηκαν,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* κινήθηκε και η διαδικασία του
άρθρου 78§3 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρω-
Κορωνοϊός, μετανα- παϊκής Ένωσης, που προβλέ-
στευτικό, ασύμμετρες πει ότι «εφόσον ένα ή περισσό-
απειλές και οι απρό- τερα κράτη μέλη αντιμετωπί-
βλεπτες οικονομικές ζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω
αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρί-
τους επιπτώσεις μαζί
των χωρών, το Συμβούλιο μπο-
με πανικό και καρνα- ρεί να εκδίδει, μετά από πρότα-
βάλια … ση της Επιτροπής, προσωρινά
μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους

Τ
ι είναι η κρίση; Μια μέλους ή των εν λόγω κρατών
έκτακτη ανάγκη, ένα μελών. Το Συμβούλιο αποφασί-
μείζον περιστατικό ή ζει μετά από διαβούλευση με το
μια καταστροφή κατά τη διάρ- ρότατο πρόβλημα το οποίο τα- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Αυτό
κεια της οποίας οι αρμόδιοι λανίζει τη χώρα μας τα τε- για όσους αναρωτιούνται τι
για την αντιμετώπιση βρί- λευταία χρόνια. Δυστυχώς, μπορεί να κάνει η Ευρώπη …
σκονται ξαφνικά στο επίκε- μέχρι σήμερα το πρόβλημα Να υπενθυμίσουμε σχετικά
ντρο δημόσιας αμφισβήτη- αντιμετωπίστηκε αποσπα- και πρόσφατη απόφαση του
σης που προέρχεται τόσο από σματικά και με τρόπο που από Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Αν-
το εξωτερικό (π.χ. τον τύπο) τη μία δεν απέτρεπε τις νέες θρωπίνων Δικαιωμάτων το
όσο και από το εσωτερικό αφίξεις και από την άλλη εξέ- οποίο έκρινε ότι η Ισπανία δεν
των οργανισμών των οποίων θετε τη χώρα διεθνώς με τις παραβίασε τα ανθρώπινα δι-
προΐστανται. άθλιες εικόνες των κέντρων καιώματα δύο αλλοδαπών
Οι κορωνοϊοί ονομάστηκαν
Παρακολουθώντας τον έντυ- έτσι επειδή μοιάζουν με «φιλοξενίας». που είχαν εισέλθει παράνομα
πο και ηλεκτρονικό τύπο, τα στεφάνια Γράφαμε και παλαιότερα στο ισπανικό έδαφος, όταν
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΧΝ 13/3/2018) ότι για την τους απώθησε με συνοπτικές
και τα κάθε είδους ιστολόγια αντιμετώπιση προβλήματος διαδικασίες. Μάλιστα, το Δι-
εύκολα καταλαβαίνουμε ότι η θα πρέπει κατ’ αρχάς να γί- καστήριο έκρινε ότι δεν υπήρ-
χώρα μας βρίσκεται αντιμέ- νουν αποτελεσματικότεροι οι ξε παραβίαση «… επειδή οι
τωπη με μια πολύ-κρίση. Δη- έλεγχοι και η προστασία των δυο αλλοδαποί δεν χρησιμο-
λαδή μια κρίση που την συν- συνόρων. Κι αυτό σε συνδυα- ποίησαν τις υπάρχουσες νόμιμες
θέτουν σειρά από επιμέρους σμό με ένα αποτελεσματικό- διαδικασίες για να φθάσουν στο
σοβαρές κρίσεις. Η επιδημία τερο σύστημα υποδοχής και ισπανικό έδαφος».
του κορωνοϊού. Η διαχείριση επιλογής με βάση την ισχύ- Οικονομικές επιπτώσεις.
των προσφύγων και των με- ουσα νομοθεσία και πρακτική Ο φόβος και ο πανικός είναι
Το κύριο χαρακτηριστικό της
ταναστών. Η ασύμμετρη επί- κρίσης είναι η κατάκριση
(διαδικασίες χορήγησης ασύ- πάντα κακοί σύμβουλοι. Ήδη
θεση στα ανατολικά μας σύ- λου ή επαναπατρισμού). Κάτι τα διεθνή χρηματιστήρια
νορα. Και οι δυνητικές επι- από ασθένειες των πνευμό- που δυστυχώς καθυστέρησε έχουν χάσει γύρω στα 5 τρι-
πτώσεις της παγκόσμιας οι- νων, συμπεριλαμβανομένων τραγικά … σεκατομμύρια δολάρια, οι
κονομίας στην εύθραυστη οι- και των καπνιστών, έχουν Αυτό ακριβώς επιχειρείται με τιμή του πετρελαίου έπεσε
κονομία μας. περισσότερες πιθανότητες να τις πρόσφατες αποφάσεις της και οι επόμενες μέρες προ-
Πως αντιμετωπίζουμε όλα παρουσιάσουν επιπλοκές αν κυβέρνησης για τη δημιουρ- βλέπονται ακόμη χειρότερες.
τα παραπάνω; Από την μια μολυνθούν. γία κλειστών κέντρων υπο- Σημαντικότερες αιτίες, η μεί-
μοιάζει να μας κυριεύει ένας Ευτυχώς, οι ειδικοί εκτι- δοχής στα νησιά αλλά και ωση της βιομηχανικής πα-
πανικός. Αδειάζουμε τα φαρ- μούν ότι η πραγματική θνη- στην ενδοχώρα. Δυστυχώς, οι ραγωγής αλλά και της εσωτε-
μακεία από μάσκες και αντι- λογική επιτήρηση και τα εμ- Συγκεκριμένα, ο μέσος αριθ- σιμότητα από τον COVID-19 αντιδράσεις από τις τοπικές ρικής κατανάλωσης της Κίνας,
σηπτικά και τα σουπερμάρκετ βόλια. μός των ατόμων που θα νο- ίσως αποδειχτεί παρόμοια με κοινωνίες υπήρξαν δυσανά- ο περιορισμός της διακίνησης
από τρόφιμα. Ενώ από την Η επιτήρηση μας επιτρέπει σήσουν όταν έλθουν σε επα- μια βαριά γρίπη, κάτω του 1%. λογα έντονες, όπως βέβαια και εμπορευμάτων και η μείωση
άλλη επιμένουμε να γιορτά- να παρακολουθούμε την εμ- φή με έναν φορέα είναι 1,4 Γι’ αυτό αντί να μα καταλάβει η αντιμετώπιση τους από τις του τουρισμού.
ζουμε τα καρναβάλια, επιβε- φάνιση και την εξέλιξη της έως 2,5 (ο αντίστοιχος αριθμός πανικός, ας συμμορφωθούμε αρχές. Είναι βέβαια νωρίς να προ-
βαιώνοντας το αρχαίο «των οι- ασθένειας. Κυρίως μας επι- για τη γρίπη είναι 1,2 έως 1,6 με τα μέτρα πρόληψης που Μέχρι που άρχισε, κατά πα- βλέψουμε τις επιπτώσεις και
κιών ημών εμπιπραμένων, ημείς τρέπει για κάθε μικρόβιο να και για την ιλαρά 12 έως 18). προτείνουν οι αρχές και οι ει- ράβαση των συμφωνιών ΕΕ- στην ελληνική οικονομία αλλά
άδομεν» (ενώ τα σπίτια μας γνωρίζουμε: συμπτωματολο- Τα συμπτώματα μοιάζουν με δικοί. Το σημαντικότερο από Τουρκίας, το νέο κύμα μετα- κι αυτές δεν θα είναι αμελη-
καίγονται, εμείς τραγουδά- γία, τρόπο μετάδοσης και επι- εκείνα του κοινού κρυολογή- τα οποία είναι το πλύσιμο κίνησης προσφύγων και με- τέες …Μια πρώτη ένδειξη εί-
με). πτώσεις – ιδίως θνησιμότητα ματος και οι περισσότεροι των χεριών! Αν εμφανιστούν ταναστών από τα ανατολικά. ναι η αύξηση του επιτοκίου
Κορωνοϊός και γρίπη. - ανάλογα με το φύλο και την ασθενείς θεραπεύονται σε λί- συμπτώματα, αυτοπεριορι- Μετακίνηση η οποία «λόγω του ελληνικού δεκαετούς ομο-
Έχουμε γράψει και παλαιότε- ηλικία. Έτσι μπορούμε να λά- γες μέρες. Ωστόσο, σε άτομα σμός για μερικές μέρες (14 μέ- του συντονισμένου και μαζικού λόγου ενώ θα πρέπει να ανα-
ρα για τον διαρκή παγκόσμιο βουμε τα απαραίτητα μέτρα με επιβαρυμένο ιατρικό ιστο- ρες είναι η περίοδος επώασης χαρακτήρα της, … δεν έχει καμία μένονται απώλειες στο ΑΕΠ
πόλεμο του ανθρώπου ενά- περιορισμού της εξάπλωσης ρικό μπορεί να υπάρξουν επι- του ιού). Τέλος, σε κάθε περί- σχέση με το διεθνές δίκαιο του από τον τουρισμό και την
ντια στα μικρόβια. Μάλιστα, του μικροβίου αν αυτό απαι- πλοκές, οι οποίες ενδέχεται να πτωση θα πρέπει να συμβου- ασύλου που αφορά μόνο εξατο- ναυτιλία. Γιατί όπως έλεγαν οι
από τις διαδοχικές επιδημίες τείται. οδηγήσουν ακόμη και στο λευτούμε τον γιατρό μας ιδίως μικευμένες περιπτώσεις». Με σοφοί «ενός κακού μύρια έπο-
και πανδημίες το ανθρώπινο Με βάση τα μέχρι σήμερα θάνατο. Το ίδιο ακριβώς ισχύ- όσοι ανήκουν στις παραπάνω αποτέλεσμα να χαρακτηρι- νται» …
γένος όχι μόνο επιβιώνει κάθε στοιχεία, ο Παγκόσμιος Ορ- ει και για την εποχιακή γρίπη, ευπαθείς ομάδες. στεί επίσημα ως «ενεργή, σο-
φορά αλλά εξέρχεται και δυ- γανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο η οποία έχει ήδη προκαλέσει Μεταναστευτικό. Η δια- βαρή, εξαιρετική και ασύμμετρη *Φυσικός, τέως στέλεχος της
νατότερο. Τα σημαντικότερα νέος κορωνοϊός (COVID-19) 77 θανάτους από το Σεπτέμ- χείριση των προσφύγων και απειλή κατά της εθνικής ασφά- Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
όπλα που διαθέτουμε σε αυτό μεταδίδεται ευκολότερα από βριο. Οι καρδιοπαθείς, οι δια- μεταναστών που παραμένουν λειας της χώρας». http://alevantis.blogspot.com
τον πόλεμο είναι η επιδημιο- τον ιό της εποχιακής γρίπης. βητικοί και όσοι πάσχουν στην Ελλάδα, είναι ένα σοβα- Επιπλέον των άλλων μέ-