You are on page 1of 1

MARTXOAREN 8 an, D

DOOM
MEEKKAAN
N
Irteera 8:30etan

ERETZA (880m)
((ZZaarraammiilllloo)) S
Saarraattxxoottiikk
1100 K Kmm--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 448800 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33::1155 oorrdduu

Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko Hora de salida: 8:30 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobús de enfrente del
geltokitik. Automobilez joango gara. patio del batzoki. Salimos en coche.
Itzulera: 14:00ak inguruan Regreso: sobre las 14:00

200

2016ko otsailean

Izen ematea: posta elektroniko bat “itxartumendi2015@gmail.com”-era bidali


behar dute, ostiraleko martxoaren 6a. Posta horretan pertsona kopurua eta
automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira. Bidaiari bakoitzak 3
euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrónico a itxartumendi2015@gmail.com antes
del viernes día 6 de marzo. En dicho correo se deberá indicar el número de
personas y si se está dispuesto a llevar vehículo. Cada pasajero te pagará 3
euros.

You might also like