You are on page 1of 27

วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563

วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 1]

Gig worker อายุมากกว่า ผลสารวจออนไลน์ Pangyao เผยทั่วโลกต้องการ


55 ปี ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แรงงานไทยในอิสราเอล แพลตฟอร์มชุมชน 'ครู' อย่างน้อยอีก
ห่วงขาดประกันสุขภาพ- ส่วนใหญ่ระบุไม่ได้รบั เพื่อแรงงานข้ามชาติ 69 ล้านคน [หน้า
ประกันสังคม [หน้า 9] ค่าแรงขั้นต่า [หน้า 14] ในฮ่องกง [หน้า 17] 23]
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 2]

รอบโลกแรงงาน
พนักงานบริการบนเครื่องบินทั่วโลกเกิด โลกเพิ่งประกาศให้เป็ น "ความฉุกเฉินด้าน
กระแสตื่นกลัวไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ สาธารณสุขระหว่างประเทศ"
2019
บางครัง้ ความกังวลลุกลามไปเป็ นความตื่นกลัว
ที่สนามบินใหญ่ที่สดุ ของบังกลาเทศ เจ้าหน้าที่ เช่น บนเที่ยวบินจากจีนไปยังนครอัมสเตอร์ดมั
สาธารณสุขในชุดคลุมสีขาวตัง้ แต่ศีรษะจรดเท้า ผูโ้ ดยสารหลายคนลุกขึน้ มาโวยวายเมื่อทราบง่า
ใช้อปุ กรณ์เทอร์โมมิเตอร์ดิจิทลั จีไ้ ปที่ศีรษะ มีชายจากเมืองอูฮ่ ่นั ผูห้ นึง่ อยูใ่ นกลุม่ ผูโ้ ดยสาร
ผูโ้ ดยสารเพื่อวัดไข้ ขณะที่ผโู้ ดยสารบางส่วน ด้วย
เดินทางเครือ่ งสแกนความร้อนในร่างกาย
สาหรับเที่ยวบินทีย่ งั ต้องให้บริการเข้าและออก
ส่วนบนเที่ยวบินจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังนิวยอร์ก จากจีนอยูน่ นั้ พนักงานต้อนรับบนเครือ่ งต่างพา
พนักงานบนเครือ่ งทุกคนสวมหน้ากากขณะเดิน กันหาวิธีตา่ ง ๆ มาใช้กาจัดเชือ้ โรคทัง้ ก่อนและ
เสิรฟ์ เครือ่ งดื่มให้กบั ผูโ้ ดยสารที่สวมหน้ากาก หลังจากที่ผโู้ ดยสารขึน้ ลงเครือ่ งบิน เช่น ใช้นา้ ยา
เช่นกัน ผูโ้ ดยสารบางคนเปลีย่ นหน้ากากของตน กาจัดเชือ้ โรคเช็ดทั่วบริเวณที่น่งั ผูโ้ ดยสารและ
ทุกสีช่ ่วั โมงเพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดปลอดเชือ้ โรค กระจก และหากเที่ยวบินนัน้ มีผโู้ ดยสารที่นา่
สงสัยว่ามีอาการป่ วย หน้ากากและแว่นตาแบบ
และไม่ใช่แค่บนเครือ่ งบินเท่านัน้ แต่ตาม
ป้องกันพิเศษ รวมทัง้ เสือ้ แขนยาว ก็อาจถูก
สนามบินต่าง ๆ ทั่วโลก ก็สามารถพบเห็น
นามาใช้ได้เช่นกัน ตามรายงานของโฆษกของ
พนักงานและผูโ้ ดยสารที่มีหน้ากากปกปิ ดตัง้ แต่
สายการบิน United Airlines
จมูกลงมา เดินกันขวักไขว่ท่วั ไป
หลายวันที่ผา่ นมา สายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก
ภาพเช่นนีก้ าลังกลายเป็ นเรือ่ งปกติบนทุก
รวมทัง้ Air France, British Airways และ
เที่ยวบินทั่วโลกในขณะนี ้ ท่ามกลางกระแสความ
Scandinavian Airlines ต่างระงับเที่ยวบินไป
กังวลเรือ่ งการแพร่ระบาดของเชือ้ โคโรนาไวรัส ที่
ประเทศจีน
มีศนู ย์กลางในเมืองอูฮ่ ่นั ประเทศจีน และมีผตู้ ิด
เชือ้ แล้วเกือบหนึง่ หมื่นคน และองค์การอนามัย และในวันศุกร์ สายการบิน Delta Air, United
Airlines และ American Airlines ของสหรัฐฯ ได้
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 3]

สั่งระงับเที่ยวบินทัง้ หมดที่ไปและกลับจาก เมืองอูฮ่ ่นั ศูนย์กลางการแพร่ระบาด จากวันที่ 2


ประเทศจีน ก.พ. ไปเป็ นวันที่ 13 ก.พ. และยังระงับการ
ดาเนินการของโรงงานแห่งอื่น ๆ ในจีน ไปจนถึง
โดยเที่ยวบินของ Delta Air จะถูกระงับตัง้ แต่
วันที่ 9 ก.พ.
วันที่ 6 ก.พ. และอาจยาวนานถึงสิน้ เดือน
เมษายน ส่วนของ American Airlines จะระงับ มาสด้า มอเตอร์ และมิตซูบชิ ิ มอเตอร์ ก็ระงับ
ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม ขณะที่ United การดาเนินการของโรงงานในจีนไปจนถึงวันที่ 9
Airlines ระงับเที่ยวบินระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 28 ก.พ. ส่วนพานาโซนิกและฮิตาชิ ก็เลือ่ นการ
มี.ค. กลับมาดาเนินการของโรงงานของตนในประเทศ
จีนเช่นกัน
การตัดสินใจของสายการบินสหรัฐฯ เหล่านีม้ ีขนึ ้
หลังจากสหภาพนักบินได้ยื่นฟ้องสายการบินต่าง ที่มา: NHK WORLD-JAPAN, 2/2/2020
ๆ ให้ระงับเทีย่ วบินไปจีนทันที เนือ่ งจากความ
'Cathay Pacific' ขอให้พนักงานกว่า 27,000
กังวลเรือ่ งการระบาดของโคโรนาไวรัส
คน พักงานโดยไม่รับเงินเดือน
ที่มา: VOA, 1/2/2020
CEO ของสายการบิน Cathay Pacific ระบุผา่ น
บริษัทของญี่ปุ่นเลื่อนกาหนดการเปิ ด คลิปวิดีโอที่สง่ ถึงพนักงานทุกคนว่าขอให้
ดาเนินการโรงงานในประเทศจีน พนักงาน 27,000 คน ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหารไป
จนถึงพนักงานทั่วไปในส่วนต่างๆ พักงานโดย
บรรดาบริษัทของญี่ปนได้ ุ่ เลือ่ นกาหนดการเปิ ด
ไม่ได้รบั ค่าจ้าง 3 สัปดาห์ ช่วงระหว่างเดือน
ดาเนินการของโรงงานในประเทศจีน โดยทางการ
มี.ค.-มิ.ย. 2020 เขารูว้ า่ เป็ นการตัดสินใจทีย่ าก
จีนได้เรียกร้องให้ขยายวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
แต่เป็ นมาตรการที่ตอ้ งทาเพื่อประคับประคอง
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สาย
บริษัทให้ผา่ นพ้นช่วงเวลายากลาบาก โดยเฉพาะ
พันธุใ์ หม่
ช่วงตรุษจีนที่ผา่ นมา ซึง่ บริษัทได้รบั ผลกระทบ
โตโยต้า มอเตอร์ ระบุวา่ จะเลือ่ นการเปิ ดทาการ อย่างมากจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสสาย
อีกครัง้ ของโรงงาน 4 แห่งในจีน จากต้นเดือน พันธุใ์ หม่ในจีน ไม่รวมถึงการชุมนุมประท้วง
ก.พ. ไปเป็ นวันที่ 10 ก.พ. หรือหลังจากนัน้ ต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงตัง้ แต่ปีกอ่ นที่สง่ ผล
ฮอนด้า มอเตอร์ ขยายช่วงวันหยุดของโรงงานที่ กระทบมาจนถึงปัจจุบนั
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 4]

ที่มา: scmp.com, 5/2/2020 ญี่ปนเมื ุ่ ่อปรับตามเงินเฟ้อแล้ว ปรับตัวลง 0.9%


ในปี 2019 เมื่อเทียบรายปี เนื่องจากมีผทู้ างาน
Adidas สั่งปิ ดร้านหลายแห่งในจีนเป็ นการ
พาร์ทไทม์เพิ่มมากขึน้ ทาให้รายรับในรูปเงินสด
ชั่วคราวเพราะวิกฤติโคโรนาไวรัส
เฉลีย่ ต่อเดือนของคนทางานในญี่ปนุ่ รวมถึง
บริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาสัญชาติเยอรมันอย่าง โบนัส ลดลง 0.3% แตะที่ 322,689 เยน (2,900
Adidas เป็ นธุรกิจข้ามชาติอีกรายที่ตดั สินใจปิ ด ดอลลาร์) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ปกติ ซึง่ ถือ
ร้านค้าในจีนหลายแห่งเป็ นการชั่วคราว จากเหตุ เป็ นการปรับตัวลงครัง้ แรกในรอบ 6 ปี
ระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุใ์ หม่ที่คร่าชีวิตคนไป
ทัง้ นี ้ อัตราส่วนของผูท้ ี่ทางานพาร์ทไทม์พงุ่ ทา
แล้วหลายร้อยราย และส่งผลให้มีผตู้ ิดเชือ้ หลาย
สถิติสงู สุดที่ 31.53% หรือเพิม่ ขึน้ 0.65% จาก
หมื่นคนในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ปั จจุบนั
ระดับของปี ก่อนหน้า ส่วนค่าแรงพืน้ ฐานและ
Adidas มีรา้ นค้าอยูร่ าว 12,000 แห่งทั่วจีน โดย
ค่าจ้างทีม่ ีการกาหนดเวลา ปรับตัวลดลง 0.1%
มีทงั้ ร้านที่บริษัทแม่บริหารเองและร้านที่อยูใ่ น
สูร่ ะดับ 244,485 เยน ขณะที่คา่ จ้างจากการ
ระบบแฟรนไชส์
ทางานล่วงเวลาและทางานนอกกาหนดเวลา
รายงานข่าวไม่ได้ระบุวา่ อดิดาส ตัดสินใจปิ ด ลดลง 0.8% แตะที่ 19,740 เยน ส่วนโบนัสและ
ร้านชั่วคราวทัง้ หมดกี่แห่ง ก่อนจะเกิดการระบาด รายได้อื่นๆ ปรับตัวลง 0.9% แตะที่ 58,464 เยน
ของไวรัสสายพันธุใ์ หม่นี ้ ยอดขายของ Adidas ค่าจ้างเฉลีย่ ต่อเดือนสาหรับคนทางานเต็มเวลา
ในประเทศจีนในไตรมาสที่ 3 ของปี ที่แล้วส่ง เพิ่มขึน้ 0.3% แตะที่ 425,288 เยน ขณะที่คา่ จ้าง
สัญญาณชะลอตัวไปแล้ว ด้วยอัตราการเติบโตที่ เฉลีย่ ของผูท้ างานพาร์ทไทม์ทรงตัวที่ 99,758
11% เมื่อเทียบกับอัตราขยายตัว 14% ในไตร เยน
มาสก่อนหน้า
ที่มา: japantimes.co.jp, 7/2/2020
ที่มา: VOA, 6/2/2020
ผลศึกษาออฟฟิ ศไกลบ้าน-ทางานหนัก เสี่ยง
คนทางานพาร์ทไทม์ในญีป่ ุ่ นมากขึน้ ส่งผล ปั ญหาสุขภาพรุ มเร้า
เงินเดือนหดตัวลงในปี 2019
นักวิจยั ในสวีเดนได้ศกึ ษาผูค้ นทีท่ างานมากกว่า
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และต้องเดินทางโดยเฉลีย่
ญี่ปนุ่ เปิ ดเผยว่าเงินเดือนเฉลีย่ ของพนักงานใน นานกว่าครึง่ ชั่วโมงทัง้ ขาไปและขากลับ และ
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 5]

พบว่าคนเหล่านัน้ มีความเสีย่ งในการมีวิถีชีวิต คนจะมีทางเลือกมากมายในเรือ่ งสถานที่ทางาน


แบบเฉื่อยชา สูงขึน้ 25% และความเสีย่ งต่อ หรือมีโอกาสในการทางานจากทีบ่ า้ น แต่
ปั ญหาการนอนหลับสูงขึน้ 16% การศึกษาในเรือ่ งนีแ้ สดงให้เห็นว่านายจ้าง และ
รัฐบาลควรมีความยืดหยุน่ ต่อความต้องการของ
Jaana Halonen จากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม
พนักงานของตน
และสถาบันสุขภาพและสวัสดิการ Finnish
Institute for Health and Welfare ในเฮลซิงกิ การศึกษาเรือ่ งนีต้ ีพิมพ์อยูใ่ นวารสาร
ประเทศฟิ นแลนด์ ซึง่ เป็ นหัวหน้าการศึกษาวิจยั Occupational & Environmental Medicine
ครัง้ นีก้ ล่าวว่าปั ญหาเรือ่ งการนอนหลับอาจ
ที่มา: VOA, 16/2/2020
เกิดขึน้ จากการที่ไม่มีเวลาสาหรับกิจกรรมคลาย
เครียด หรือการผ่อนคลาย และว่าคนที่มชี ่วั โมง 'HSBC' เลิกจ้าง 35,000 ตาแหน่ง-ปรับ
การทางานที่ยาวนาน และยังต้องเดินทางไป โครงสร้างเน้นตลาดเอเชีย
ทางานเป็ นระยะทางไกลๆ อาจเหนื่อยเกินกว่าที่
จะมีความกระตือรือร้นได้ ธนาคาร HSBC ประกาศว่าจะลดพนักงานลง
35,000 ตาแหน่ง ภายใต้นโยบายปรับโครงสร้าง
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ นักวิจยั ได้สารวจความ องค์กรเพื่อมุง่ เน้นไปที่ตลาดเอเชียที่กาลังเติบโต
คิดเห็นผูใ้ หญ่วยั ทางานมากกว่า 22,000 คน อย่างรวดเร็ว CEO รักษาการณ์ของ HSBC ระบุ
อย่างน้อยสองครัง้ ในระหว่างปี 2008 จนถึงปี ว่าจานวนพนักงานของ HSBC ทั่วโลกจะลดลง
2018 โดยจะสอบถามเกี่ยวกับการทางานและ จาก 235,000 คน เหลือ 200,000 คน หรือลดลง
การเดินทางไปทางาน รวมถึงเรือ่ งการออกกาลัง ราว 15% ในช่วงสามปี ขา้ งหน้า
กายและการนอนหลับ นอกจากนีย้ งั ถามด้วยว่า
สูบบุหรีแ่ ละดื่มแอลกอฮอล์บอ่ ยมากน้อยแค่ไหน ผลกาไรสุทธิของ HSBC เมื่อปี ที่แล้วลดลง 53%
อยูท่ ี่ระดับ 6,000 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์
Oliver Mytton นักวิจยั ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ว่าจะยิ่งลดลงอีกในปี นี ้ เนื่องจากความไม่
ประเทศอังกฤษ ซึง่ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้องกับ แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึง่ เป็ นผลจากหลาย
การศึกษานีก้ ล่าวว่า การทีจ่ ะเลือกทางานที่ตอ้ ง ปั จจัย เช่น การแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพ
เดินทางไกลๆ นัน้ ควรจะคานึงถึงผลกระทบที่จะ ยุโรป การประท้วงในฮ่องกง ความขัดแย้งทาง
มีตอ่ สุขภาพด้วย เขาตัง้ ข้อสังเกตอีกว่าใช่วา่ ทุก
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 6]

การค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และการระบาดของ ฟิ ลปิ ปิ นส์ที่กาลังจะเดินทางมาทางานที่ไต้หวัน


โคโรนาไวรัส ประสบปั ญหาไม่สามารถจะเดินทางได้นนั้

ที่ผา่ นมา ธนาคาร HSBC ซึง่ มีสานักงานใหญ่ที่ แรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ในบริษัทอีเ้ หม่ยฟูด้ (Imei
กรุงลอนดอน พยายามปรับโครงสร้างการ Food) ที่เขตหนานข่าน นครเถาหยวน ขณะให้
ดาเนินงานโดยมุง่ เน้นทาตลาดเอเชียมากขึน้ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากสือ่ ฟิ ลปิ ปิ นส์ เมื่อ
และลดขนาดธุรกิจในภูมิภาคอื่นลง โดยเฉพาะ วันที่ 13 ก.พ. ที่ผา่ นมาว่า พวกตนทัง้ หมด 410
ในอเมริกาและยุโรป และยังมีแผนจะลดขนาด คน รวมกลุม่ กันลงนามเขียนจดหมายถึง
สินทรัพย์รวมลงเหลือ 100,000 ล้านดอลลาร์ ประธานาธิบดี Rodrigo Roa Duterte ขอให้
เพื่อเพิ่มผลกาไร โดยคาดว่าแผนปรับโครงสร้าง พิจารณายกเลิกคาสั่งห้ามดังกล่าว เนื่องจาก
ครัง้ นีจ้ ะมีตน้ ทุนราว 6,000 ล้านดอลลาร์ กังวลจะส่งผลต่อโอกาสการทางานของแรงงาน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ นอกจากนีย้ งั จะกระทบการเดินทาง
ที่มา: VOA, 19/2/2020
กลับประเทศของแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ เนื่องจาก
ฟิ ลิปปิ นส์ยกเลิกคาสั่งห้ามการเดินทาง เที่ยวบินส่วนใหญ่ถกู ยกเลิก
ชั่วคราว หลังแรงงานฟิ ลิปปิ นส์ในไต้หวัน
ด้านนาย Angelito Banayo ผอ.สานักงาน
รวมกลุ่มเขียนจดหมายถึงผู้นา
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมมนิลาประจาไต้หวันก็
สืบเนื่องจากรัฐบาลฟิ ลปิ ปิ นส์มีคาสั่งเมื่อวันที่ 2 กล่าวว่า นายจ้างไต้หวันหลายรายที่กาลังจะ
ก.พ. ห้ามผูโ้ ดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง นาเข้าแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ ไม่สามารถนาเข้าได้
และมาเก๊าเดินทางเข้าเข้าฟิ ลปิ ปิ นส์ ต่อมาเมือ่ ส่วนแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์สว่ นใหญ่เกรงว่า คาสั่ง
วันที่ 10 ก.พ. ได้เพิ่มไต้หวันเข้าไปด้วย สรุป ห้ามการเดินทางชั่วคราวของรัฐบาลของตน จะ
ผูโ้ ดยสารจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ลดโอกาสการทางาน ส่งผลให้นายจ้างไต้หวันหัน
และไต้หวันไม่สามารถจะเดินทางเข้าฟิ ลิปปิ นส์ ไปนาเข้าแรงงานชาติอื่นแทน
ได้ ยกเว้นชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ รวมถึงห้ามชาว
ฟิ ลปิ ปิ นส์เดินทางไปยังเขตพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นการ ที่มา: Radio Taiwan International, 21/2/2020
ชั่วคราวด้วย โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการระบาด Expedia ธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ยกั ษ์ใหญ่
ของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นายจ้างไต้หวันที่ ประกาศจะเลิกจ้างพนักงาน 3,000 คนทั่ว
กาลังจะนาเข้าแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์และแรงงาน โลก
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 7]

Expedia บริษัทบริการการท่องเที่ยวออนไลน์ ค่าใช้จา่ ยนีเ้ พิ่มขึน้ มากเป็ นประวัติการณ์ และยัง


ยักษ์ใหญ่ประกาศจะเลิกจ้างพนักงาน 3,000 คน ระบุวา่ ความเปลีย่ นแปลงดังกล่าวจะส่งผล
ทั่วโลก เพราะผลการดาเนินงานปี 2019 ไม่ กระทบต่อผูท้ ี่มีรายได้สงู เนื่องจากมีอตั ราภาษี
เป็ นไปตามเป้า โดยในปี 2019 บริษัทมียอดขาย รายได้สงู ขึน้ มาก
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 8 รายได้สทุ ธิเพิ่มขึน้ ร้อยละ 4
สัดส่วนภาระค่าใช้จ่ายนีเ้ ป็ นมาตรวัดในการ
และมีกาไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6 แต่หาก
เปรียบเทียบญี่ปนกั ุ่ บประเทศอื่น ๆ โดยข้อมูล
พิจารณาเฉพาะไตรมาสสุดท้าย กาไรสุทธิลดลง
เมื่อปี 2017ชีว้ า่ บริษัทและแรงงานในฝรั่งเศสจ่าย
ร้อยละ 4 และกาไรต่อหุน้ ลดลงร้อยละ 1 บริษัทมี
ให้รฐั บาลร้อยละ 68.2 ของรายได้ ส่วนของ
พนักงานทั่วโลก 25,400 คนนับจนถึงสิน้ เดือน
เยอรมนีอยูท่ ี่รอ้ ยละ 54.1 ญี่ปนอยู ุ่ ท่ ี่รอ้ ยละ 43.3
ธ.ค. 2019 การประกาศเลิกจ้างพนักงาน 3,000
และสหรัฐอยูท่ ี่รอ้ ยละ 34.5
คนจะคิดเป็ นร้อยละ 12 ของพนักงานทัง้ หมด
ที่มา: NHK, 27/2/2020
ที่มา: scmp.com, 27/2/2020
แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน หากไม่
แรงงานและบริษัทในญีป่ ุ่ นอาจมีภาระ
ติดเชือ้ และไม่เปลี่ยนผ่านเครื่องทีฮ่ ่องกง
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีและประกันสังคมเพิ่มขึน้
นายจ้างให้กักแยกบริเวณ 14 วัน นายจ้าง
บรรดาบริษัทและแรงงานในญี่ปนุ่ อาจต้องจ่าย ต้องจ่ายค่าจ้างตามปกติ
ภาษี รายได้และประกันสังคมเพิ่มมากขึน้ ใน
ผลจากการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ที่
ปี งบประมาณ 2020 โดยการขึน้ ภาษี ผบู้ ริโภค
ระบาดไปทั่วโลก โดยมีการระบาดหนักในจีน
เมื่อเดือนตุลาคมปี ที่แล้วเป็ นเหตุผลหลักที่ทาให้
แผ่นดินใหญ่ ส่วนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ภาระค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึน้ เจ้าหน้าที่
ก็มีผตู้ ิดเชือ้ เพิม่ มากขึน้ เพื่อป้องกันการระบาด
กระทรวงการคลังของญี่ปนระบุ ุ่ วา่ รายได้โดย
ของโรคดังกล่าว ไต้หวันประกาศห้ามชาวจีน
เฉลีย่ ร้อยละ 44.6 ของบริษัทและแรงงานจะถูก
แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงและมาเก๊าเดินทางทางเข้า
รัฐบาลเรียกเก็บ ซึง่ เพิม่ ขึน้ 0.7 จุดจาก
ไต้หวันเป็ นการชั่วคราว และผูโ้ ดยสารที่เดิน
ปี งบประมาณปัจจุบนั
ทางเข้าไต้หวัน หากเปลีย่ นผ่านเครือ่ งที่จีน
เจ้าหน้าที่ระบุวา่ การขึน้ ภาษี ผบู้ ริโภคจากร้อยละ แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงหรือมาเก๊า จะต้องถูกกัก
8 เป็ นร้อยละ 10 เมื่อปี ที่แล้วได้ทาให้ภาระ แยกบริเวณเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเองเป็ น
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 8]

เวลา 14 วัน แต่มีนายจ้างบางราย บังคับให้ ที่มา: Radio Taiwan International, 28/2/2020


แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไต้หวันในช่วงนี ้ ยัง
ไม่ให้เข้าทางาน โดยให้แยกบริเวณอยูใ่ นหอพัก
เพื่อเฝ้าดูอาการด้วยตนเองเป็ นเวลา 14 ทัง้ ที่
แรงงานต่างชาติเหล่านี ้ เดินทางเข้าไต้หวันโดย
เที่ยวบินบินตรง ไม่ได้เปลีย่ นผ่านเครือ่ งที่จีน
แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงหรือมาเก๊านัน้

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 9]

เรื่องจากปก

Gig worker อายุมากกว่า 55 ปี ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น


ห่วงขาดประกันสุขภาพ-ประกันสังคม
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 10]

Gig Economy เศรษฐกิจที่จ้างงานแบบจบเป็นครั้งๆ ในสหรัฐฯ ขยายตัวสูง


คนทางานแบบ Gig worker เพิ่มขึ้น 15% โดยสัดส่วนกว่า 1 ใน 3 อายุ
มากกว่า 55 ปี ห่วงขาดประกันสุขภาพ ประกันสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นที่
ลูกจ้างปกติได้รับ
รายงานจากข้อมูลของสถาบันวิจยั ADP ชีว้ า่ เนื่องจากกาลังแรงงานประเภทนีข้ ยายตัวมาก
สัดส่วนของ ‘gig worker’ หรือคนงานที่ทางาน จากความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
แบบจบเป็ นครัง้ ๆ ในภาคธุรกิจของสหรัฐเพิ่ม
“เราเพิ่งเริม่ ที่จะเห็นมันกาลังเพิม่ มากขึน้ ไป
สูงขึน้ 15% นับจากตัง้ แต่ปี 2553
เรือ่ ยๆ” Kerry Hannon ผูเ้ ขียนหนังสือหลายเล่ม
งานประเภทนีม้ าพร้อมกับความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานและความเป็ นเจ้าของกิจการ
ทางการเงินต่างๆ ของคนทางานที่เพิ่มเติมขึน้ มา กล่าวถึงคนงานที่ทางานแบบจบเป็ นครัง้ ๆ
โดยเปรียบเทียบกับลูกจ้างที่ทางานเต็มเวลา “สาหรับประชากรจานวนมาก มันเป็ นผลร้าย
ทั่วไป นับตัง้ แต่ การประกันสุขภาพ การออมเพื่อ จริงๆ “
เกษียณอายุ วันลาพักร้อนทีจ่ ่ายค่าจ้าง การ
“อะไรคือเศรษฐกิจที่จา้ งงานแบบจบเป็ นครัง้ ๆ
ประกันสังคม
บนแพลตฟอร์มหรือ gig economy นัน้ ไม่ได้ถกู
เกือบหนึง่ ในสามของคนงานที่ทางานแบบจบ นิยามให้ดี แต่โดยปกติแล้ว มันรวมไปถึงผูค้ น
เป็ นครัง้ ๆ ของบริษัท มีอายุมากกว่า 55 ปี (ตาม กลุม่ ต่างๆ อาทิ ผูร้ บั งานอิสระตามสัญญา
แบบฟอร์ม 1099-MISC contractors ซึง่ ถูกจัด (independent contractors ) คนงานชั่วคราวที่
ประเภทให้เป็ นผูร้ บั งานอิสระตามสัญญาที่ใช่ ถูกเรียกมาทางานเมื่อมีความต้องการ (on-call
ลูกจ้างในการแจ้งรายได้ประจาปี เพื่อเสียภาษี ) worker) และคนงานชั่วคราว (temp worker)

ช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา จานวนคนงานที่ทางานแบบ การเติบโตของการให้บริการออนไลน์และการ


จบเป็ นครัง้ ๆ (gig worker) เพิ่มสูงขึน้ มาก ให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น อย่างเช่น Uber,
ชีใ้ ห้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและ Airbnb และ Task Rabbit มีสว่ นทาให้งานที่จา้ ง
การเปลีย่ นโครงสร้างกลุม่ ประชากร เรือ่ ง แบบจบเป็ นครัง้ ๆ เป็ นที่นิยม
ดังกล่าวถูกให้ความสาคัญมากขึน้ เรือ่ ยๆ ใน
ประเด็นความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 11]

งานวิจยั ชิน้ ใหม่ชีใ้ ห้เห็นว่าธุรกิจต่างๆ กาลังหัน ก็ไม่ได้ถกู นับรวม เพราะพวกเขาอยูใ่ นหมวดหมู่


ไปหาคนงานทีถ่ กู จ้างงานแบบจบเป็ นครัง้ ๆ ของคนทางานตามสัญญาประเภทอื่น และงาน
อย่างเป็ นเรือ่ งปกติมากขึน้ เหล่านีอ้ าจเป็ นงานที่รวมไปถึงงานตามฤดูกาล
งานโครงการ หรือแรงงานมีทกั ษะซึง่ ถูกจ้างจาก
จากรายงานที่ตีพมิ พ์เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 โดย
โครงการที่มคี วามซับซ้อน เป็ นอาทิ
สถาบันวิจยั ADP ระบุวา่ สัดส่วนของคนงาน
อิสระในภาคธุรกิจของสหรัฐอยูท่ ี่ 16 % เมื่อปี “พลวัตของกาลังแรงงานกาลังเปลีย่ นแปลง”
2562 ทัง้ นีส้ ถาบันวิจยั ADP ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูล Ahu Yildirmaz หัวหน้าร่วมของสถาบันวิจยั
คนทางานจานวนมากกว่า 18 ล้านคน ADP กล่าว

ตัวเลขดังกล่าวถือว่า เป็ นการเพิม่ ขึน้ อย่างก้าว หากประมาณการกว้างๆ ขนาดของเศรษฐกิจที่


กระโดดของคนงานอิสระคือเพิม่ ขึน้ 15% จากปี จ้างงานแบบจบเป็ นครัง้ ๆ โดยรวม สานักงาน
2553 สถิติแรงงานของสหรัฐฯ เชื่อว่า “การจ้างงงาน
แนวทางเลือก” พวกนี ้ อยูท่ ี่ 10.1% ของกาลัง
พิจารณาจานวนรวมทัง้ หมด ปั จจุบนั มีคนงานที่
แรงงานของสหรัฐฯ ในขณะที่ธนาคารกลาง
ถูกจ้างแบบจบเป็ นครัง้ ๆ เพิ่มขึน้ 6 ล้านคนจาก
สหรัฐฯ ประมาณการว่า มีสดั ส่วนเกือบ 1 ใน 3
เมื่อ 10 ปี ก่อน โดยครึง่ หนึง่ หรือ 3 ล้านคนของ
ของชาวเอมริกนั วัยผูใ้ หญ่
การเติบโตนี ้ สะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของ
กาลังแรงงานที่เข้ามาสูง่ านลักษณะนีแ้ ละเขยิบ งานประเภทนีม้ าพร้อมกับความรับผิดชอบ
ห่างออกไปจากการจ้างงานแบบปกติมากยิง่ ขึน้ ทางการเงินต่างๆที่เพิม่ ขึน้ เข้ามาเปรียบเทียบกับ
พนักงานเต็มเวลา ผูท้ ี่สว่ นมากมีสทิ ธิประโยชน์ที่
รายงานการวิเคราะห์นยี ้ งั ไม่ได้นบั รวมคนงานที่
นายจ้างจัดให้ เช่น ประกันสุขภาพ แผนการออม
ทางานจบเป็ นครัง้ ๆ ที่มีอยูท่ งั้ หมด แต่นบั เพียง
เพื่อเกษี ยณอายุ (401(k) plan) ที่นายจ้างสมทบ
ประเภทของคนทางานตามสัญญา (ตาม
วันลาพักร้อนโดยจ่ายค่าจ้าง สิง่ เหล่านีเ้ ป็ นการ
แบบฟอร์มการแจ้งรายได้ประจาปี 1099-MISC
จัดให้มี “ผ้าห่มของความมั่นคง” Hannon กล่าว
contractors) และลูกจ้างระยะสัน้ (ตาม
แบบฟอร์ม W-2 ในประเภทลูกจ้างระยะสัน้ ที่ สาหรับการออมของคนงาน สถาบันวิจยั นโยบาย
ทางานตัง้ แต่ 1 เดือน-6 เดือน) เท่านัน้ ซึง่ สาธารณะ AARP ชีว้ า่ คนงานมีแนวโน้ม 15
บางส่วนยังไม่ได้ถกู นับรวม เช่น คนขับรถ Uber เท่าที่จะเลือกตัดสินใจออมเพื่อเกษี ยณอายุใน
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 12]

กรณีที่สถานที่ทางานเปิ ดให้พวกเขาสามารถทา อย่างไรก็ตาม มลรัฐต่างๆ กาลังผลักดันให้บริษัท


ได้โดยใช้การหักจากเงินเดือน ที่เสนอเงื่อนไขการทางานแบบดังกล่าวเปลีย่ น
กลับไปเป็ นแบบปกติ กฎหมายทีม่ ีผลบังคับใช้ใน
“มันเป็ นความรูส้ กึ ถึงการมีเสถียรภาพบางอย่าง”
มลรัฐแคลิฟอร์เนียในปี นจี ้ ะทาให้บริษัทที่ใช้
Hannon กล่าวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในสถานที่
แอปพลิเคชั่นเป็ นพืน้ ฐานในการทาธุรกิจ เช่น
ทางาน
Uber จะต้องระบุวา่ คนทางานอยูใ่ นสถานะ
นอกจากนี ้ งานวิจยั แสดงให้เห็นว่า คนงานอิสระ ลูกจ้างแทนที่จะเป็ นผูร้ บั งานตามสัญญาใน
มีแนวโน้มที่จะรายงานตัวเลขรายได้ต่ากว่าความ เงื่อนไขใดบ้างที่กฎหมายกาหนดไว้ ส่วนมลรัฐ
เป็ นจริงเปรียบเทียบกับพนักงานปกติ ซึง่ อาจ นิวยอร์กก็กาลังพิจารณาข้อเสนอคล้ายๆกัน
นาไปสูก่ ารประกันสังคมในการเกษี ยณอายุใน
“ตัวเลขการว่างงานที่ต่าสุดในรอบ 5 ทศวรรษ
จานวนที่นอ้ ยกว่า
โดยประมาณ และ “ทักษะที่ไม่ตรงกับความ
อย่างไรก็ตาม คนงานที่ทางานแบบจบเป็ นครัง้ ๆ ต้องการ” ของลูกจ้างกับธุรกิจ กาลังผลักดัน
อาจสามารถมีประกันสุขภาพได้ เช่น จาก นายจ้างให้หนั ไปจ้างคนที่อยูน่ อกการทางานเต็ม
นายจ้างของคูส่ มรส หรือจากโครงการประกัน เวลาแบบปกติ” Yildirmaz แห่งสถาบันวิจยั ADP
ของมลรัฐ พวกเขายังสามารถเปิ ดบัญชีการออม กล่าว
เพื่อเกษี ยณอายุสว่ นบุคคล (solo 401(k) plan)
“ในตอนนี ้ เรากาลังเผชิญภาวะขาดแคลน
นอกจากนี ้ พวกเขาควรแยกเรือ่ งภาษี ออกไปก่อน
แรงงานอย่างมากในระบบเศรษฐกิจของเรา” เธอ
แล้วประเมินรายได้ในแต่ละไตรมาสของตนเพื่อ
กล่าว
หลีกเลีย่ งจากปั ญหาหากเกิดสิง่ ที่ไม่ได้คาดคิด
ขึน้ ในช่วงเวลาทีต่ อ้ งจ่ายภาษี ” ความสัมพันธ์ของการจ้างงานแบบจบเป็ นครัง้ ๆ
สามารถช่วยให้นายจ้างได้ประโยชน์ทาง
ในอีกด้านหนึง่ คนทางานอิสระภายใต้สญ ั ญามี
เศรษฐกิจ ตัง้ แต่ที่พวกเขาสามารถจ้างคนงานใน
พืน้ ที่อยูใ่ นระดับหนึง่ ในการทาให้ตวั เองได้รบั
งานบางประเภทหรือในโครงการบางลักษณะโดย
ค่าตอบแทนเพิ่มขึน้ ได้บอ่ ยครัง้ กว่ากว่าพนักงาน
ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพื่อคุม้ ครองสิทธิประโยชน์และ
เต็มเวลา (ตามแบบฟอร์ม W-2) ด้วยการต่อรอง
เพื่อฝึ กอบรมทักษะการทางาน
อัตราค่าตอบแทนกับนายจ้าง
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 13]

คนงานเหล่านีม้ กั จะเป็ นคนงานทีอ่ ายุมากกว่า ใจของนายจ้างที่จะจ้างพนักงานอายุมากเป็ น


คนงานโดยทั่วไป บางส่วน เป็ นผลมาจากความ พนักงานประจา, Hannon ให้ความเห็น
ต้องการแรงงานมีทกั ษะ ยกตัวอย่างเช่น 30%
“สาหรับบางคนที่อยูใ่ นกลุม่ แรงงานอายุมากผูท้ ี่
ของคนทางานอิสระตามสัญญา (ตามแบบฟอร์ม
ได้รบั ผลกระทบจากการลดขนาดงานของบริษัท
1099-MISC) มีอายุมากกว่า 55 ปี ใน
บางคนถูกให้เกษี ยณอายุก่อนเวลา มันเป็ นเรือ่ ง
ขณะเดียวกัน พนักงานเต็มเวลา (ตามแบบฟอร์ม
ยากทีจ่ ะหางานเต็มเวลาได้จริงๆ” Hannon
W-2) มีเพียง 21%
กล่าว ทัง้ นีห้ นังสือของเขาเล่มหนึง่ มีชื่อว่า “งาน
“ความแตกต่างระหว่าง 21% กับ 30% ถือว่าสูง” ดีๆ สาหรับคนอายุ 50 ขึน้ ไป” (“Great Jobs for
Yildirmaz กล่าว Everyone 50+”)

ในขณะที่คนงานอิสระอายุมากทีท่ างานตาม คนรุน่ baby boomers ซึง่ เกิดในยุคที่อตั ราการ


สัญญาบางส่วนอาจชอบความยืดหยุน่ และ เกิดสูงช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ตอนนีถ้ ึง
เสรีภาพจากความสัมพันธ์กบั นายจ้างในลักษณะ ช่วงเกษี ยณอายุการทางาน พวกเขายังหวังจะ
นี ้ หรือในบางครัง้ เป็ นเรือ่ งของความสามารถใน เป็ นกาลังแรงงาน พวกเขาอาจต้องการรายได้
การหางานที่ตวั เองทาแล้วรูส้ กึ สนุก อาจต้องการอยูใ่ นการทางานต่อไป มันจึงเป็ นไป
ในทางทีว่ า่ พวกเขาเป็ นส่วนหนึง่ ของการขยาย
แนวโน้มนีส้ ะท้อนเรือ่ งอคติเกี่ยวกับอายุของ
ตาแหน่งงานให้กบั กาลังแรงงานที่ทางานแบบจบ
ประชากรในสังคมอเมริกนั หรือเป็ นความไม่เต็ม
เป็ นครัง้ ๆ, Hannon กล่าว

ที่มาเรียบเรียงจาก
The gig economy has ballooned by 6 million people since 2010. Financial worries may follow
(Greg Iacurci, cnbc.com, 4 Feb 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 14]

ทุกข์คนทางาน
ผลสารวจออนไลน์แรงงานไทยในอิสราเอล
ส่วนใหญ่ระบุไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่า

ผลสารวจออนไลน์โดยองค์กร 'คาฟลาโอเวด' (Kavlaoved Agriculture) แรงงาน


ไทยในอิสราเอล 83% ระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าแรงขั้นต่า 95% ไม่เคยพบเห็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้ามาตรวจที่ฟาร์ม 77% ระบุว่าตนเองไม่ได้รับสลิปเงินเดือน |
ที่มาภาพประกอบ: davar1.co.il

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 คาฟลาโอเวด (Kavlaoved Agriculture) ซึง่ เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน


สิทธิแรงงานในอิสราเอล ได้เผยแพร่ขอ้ มูลการสารวจทางออนไลน์ท่ีได้สารวจความคิดเห็นของ
แรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ซึง่ ผลสารวจมีดงั นี ้
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 15]

- แรงงาน ร้อยละ 83 ระบุวา่ พวกเขาไม่ได้รบั ค่าแรงขัน้ ต่า

- แรงงาน ร้อยละ 95 บอกว่าพวกเขาไม่เคยพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้ามาตรวจที่ฟาร์ม

- แรงงาน ร้อยละ 77 ระบุวา่ ตนเองไม่ได้รบั สลิปเงินเดือน

- แรงงาน ร้อยละ 90 กล่าวว่าบริษัทจัดหางานเอกชนไม่ให้ความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาติดต่อขอ


ความช่วยเหลือ

คาฟลาโอเวด ระบุวา่ ขอขอบคุณแรงงานทุกคนเป็ นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบ


สารวจนี ้ และช่วยสะท้อนสภาพปั ญหาแรงงานไทยให้สงั คมรับรู ้ รวมทัง้ ได้แชร์ขอ้ มูลจากแบบ
สารวจดังกล่าวให้แก่ส่อื ของอิสราเอล

พร้อมแนบรายงานข่าวภาษาฮีบรู ท่ีส่ือเผยแพร่เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 นอกจากนี ้ คาฟลาโอเวด


ยังให้สมั ภาษณ์สถานีวิทยุแห่งชาติถงึ สถานการณ์ปัญหาของแรงงานไทยในอิสราเอลเมื่อวันที่ 2
ก.พ. 2563 อีกด้วย

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 16]

รายงานพิเศษ
Pangyao แพลตฟอร์มชุมชนเพื่อแรงงานข้าม
ชาติในฮ่องกง

จากการสารวจสามะโนประชากรเมื่อปี 2559 พบว่า ฮ่องกงเป็นบ้านของ


คนงานทางานบ้านที่มีเอกสารถูกต้องถึง 360,000 คน ‘ผั่งเหยา’
แพลตฟอร์มทางสังคมได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในเรื่อง
พื้นฐานความจาเป็นต่างๆ | ที่มาภาพ: pangyao.hk
Pangyao (อ่านว่า ‘ผั่งเหยา’ ในภาษาจีนสาเนียงกวางตุง้ ) เป็ นแพลตฟอร์มที่สง่ เสริมการจัดงานกิจกรรม
ทางสังคมและการให้บริการต่างๆ แพลตฟอร์มนีก้ าลังเติบโตขึน้ เรือ่ ยๆ ทางสือ่ ทางสังคมออนไลน์ เรือ่ งเด่น
ที่ได้รบั ความสนใจมาก คือประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลและปั ญหาครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 17]

ในปั จจุบนั Pangyao กาลังช่วยเหลือคนงานทางานบ้านคนหนึง่ ตามหาแม่ของเธอ แม่ผซู้ งึ่ ลูกสาวทัง้ 3 คน


เห็นหน้าครัง้ หลังสุดเมื่อปี 2544

เมื่อ Jennylyn Pascual เป็ นจุดสนใจจากโพสต์เฟสบุ๊ค มีคนโพสต์ถามเรือ่ งราวของเธอเข้ามา เธอรูส้ กึ


ตื่นเต้นมาก เมื่อในที่สดุ เธอพบว่า อาจจะมีคนบางคนสามารถช่วยเธอตามหาแม่ของเธอที่ไม่พบหน้ากัน
มาเกือบ 20 ปี

เช่นเดียวกับชาวฟิ ลปิ ปิ นส์สว่ นใหญ่ที่อาศัยอยูใ่ นฮ่องกง Pascual เป็ นคนงานทางานบ้าน เธอเดินทางเข้า


มาในเมืองพร้อมกับความหวังในการค้นหาแม่ที่หายตัวไปอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม นับตัง้ แต่เธอมาถึง
ฮ่องกงเมื่อปลายปี 2561 เธอพบคนจานวนน้อยมากทีเ่ ต็มใจฟังเรือ่ งราวของเธอ เธอต้องตามหาแม่ดว้ ยตัว
เธอเองโดยลาพัง

“ฉันเห็นโพสต์นใี ้ นนิวส์ฟีด (ของเฟสบุ๊ค) ของฉัน ซึง่ บอกว่า “บอกเรือ่ งราวของคุณกับฉัน” Pascual อายุ
39 ปี ผูท้ ี่อาศัยอยูก่ บั นายจ้างของเธอใน Tsuen Wan ย้อนนึกถึงสิง่ ที่เกิดขึน้

“ฉันคิดว่า พวกเขาเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยฉันได้ และฉันก็มีความหวังอย่างเต็มเปี่ ยม”

โพสต์นนั้ มาจาก Pangyao แพลตฟอร์มชุมชนเพื่อแรงงานข้ามชาติในฮ่องกง ที่เกิดขึน้ มาใหม่ ซึง่ ใน


ปั จจุบนั ได้ใช้กาลังและทรัพยากรต่างๆ ทีม่ ีอยูต่ ามหา Florinda Espiritu Pascual แม่ของ Jennylyn
Pascual

กว่า 30 ปี มาแล้ว Florinda Espiritu Pascual ได้เดินทางย้ายถิ่นไปยังประเทศมาเลเซีย และได้เปลีย่ นมา


นับถือศาสนาอิสลาม เธอได้เห็นหน้าลูกสาวทัง้ 3 คนครัง้ หลังสุดเมื่อปี 2544 ในงานฉลองจบการศึกษา
ของ Jennylyn ในเมือง San Agustin บ้านเกิดของครอบครัว ในจังหวัด Isabela ทางตอนเหนือของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์

ปั จจุบนั Jennylyn มีลกู 3 คน ทัง้ หมดอยูใ่ นฟิ ลปิ ปิ นส์ Hillary ลูกคนโต จะจบการศึกษาในเดือนมีนาคมนี ้
และความฝันของ Jennylyn ก็คือ การรวมคน 3 รุน่ ของครอบครัวให้มาพบหน้ากันให้ๆได้กอ่ นถึงงานฉลอง
จบการศึกษาของลูกสาวของเธอ
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 18]

“มันเป็ นเรือ่ งเศร้าใจมากๆ มันผ่านมา (เกือบ 2 ทศวรรษ) แล้วที่เราไม่ได้กอดเธอ เราไม่ได้เห็นหน้าเธอ เรา


ไม่รูว้ า่ เธอยังมีชีวิตอยูห่ รือไม่” เธอกล่าว “นั่นจึงทาให้คริสต์มาสทุกๆครัง้ วันปี ใหม่ทกุ ๆ ปี แม่ของฉันอยูใ่ น
ใจฉันอยูต่ ลอดเวลา ฉันจะเจอเธอได้อย่างไร?”

“ฉันต้องการที่จะมาเป็ นแรงงานฟิ ลปิ ปิ นส์ที่ทางานในต่างประเทศ (OFW-overseas Filipino worker) เพื่อ


ค้นหาแม่ของฉัน เราไม่ได้มีเงินมาก แต่เมื่อ Pangyao ส่งข้อความถึงฉัน และได้พบหน้ากันส่วนตัวกับฉัน
ฉันรูส้ กึ ว่าปี 2563 ของฉัน เป็ นปี ที่ช่างโชคดี ตอนนี ้ ฉันมีศรัทธาอย่างมั่นคงว่า Pangyao สามารถทาอะไร
ได้มากทีจ่ ะช่วยฉัน”

ความศรัทธาในแพลตฟอร์มชุมชนที่เกิดขึน้ มายังไม่ถงึ 3 เดือนและยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้นซึ่งเพิ่ง “เริม่


เปิ ดตัว” อย่างเป็ นทางการ บ่งชีใ้ ห้เห็นถึงการขาดคนทีเ่ ต็มใจทีจ่ ะรับฟั งแรงงานข้ามชาติในฮ่องกง เมื่อ
แพลตฟอร์มของคนกลุม่ นีเ้ กิดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ผูก้ ่อตัง้ แพลตฟอร์ม 2 คนได้เริม่ ติดต่อกับ
ชุมชนแรงงานข้ามชาติอย่างกระตือรือร้นและสม่าเสมอ เหมาะสมกับชื่อของแพลตฟอร์มทีช่ ื่อว่า Pangyao
ซึง่ แปลว่า “เพื่อน” ในภาษาจีน

“สิง่ นีค้ ือครอบครัวในแบบหนึง่ พวกเขาเต็มใจอย่างมากที่จะช่วยและฟั งเรือ่ งราวความจาเป็ นของพวกเรา”


Annette Hope คนงานทางานบ้าน และผูก้ ่อตัง้ องค์กร Bongbong Marcos United Hong Kong
Chapter ซึง่ เป็ นกลุม่ ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ที่สนับสนุนอดีตวุฒิสมาชิก Marcos โดยองค์กรมีสมาชิกออนไลน์
มากกว่า 66,000 คน “ในปั จจุบนั มีการทางาน (ที่สนับสนุนแรงงานข้ามชาติ) น้อยเกินไป มันเป็ นเรือ่ ง
เครียดมากในการทางานในส่วนของฉัน แต่ปัจจุบนั ฉันมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระหน้าที่ ฉันดีใจจริงๆ ที่
Pangyao มาทางานในส่วนนี”้

ในปี 2559 จากการสารวจสามะโนประชากร พบว่า ฮ่องกงเป็ นที่อยูอ่ าศัยของคนงานทางานบ้านทีม่ ี


เอกสารถูกต้องจานวน 360,000 คน โดยคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่า 60 % ของประชากรที่ไมใช่ชาวจีน
ทัง้ หมดที่อยูใ่ นฮ่องกงคือราว 584,000 คน และคาดการณ์วา่ จานวนคนงานทางานบ้านจะเพิ่มขึน้ เป็ น
600,000 คนภายในปี 2579 เพื่อตอบสนองต่อความจาเป็ นของประชากรผูส้ งู วัยที่เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว

Pangyao ในเบือ้ งต้น เป็ นแหล่งข้อมูลที่นา่ เชื่อถือ ต่อมาได้รบั ความสนใจและกาลังเติบโตในโซเชียลมีเดีย


โดยเว็บไซต์ของ Pangyao ได้รวบรวมข้อมูลจานวนมากเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่อยูใ่ นฮ่องกง นับตัง้ แต่
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 19]

ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกลับไปยังประเทศต้นทาง การส่งเงินกลับประเทศ และการ


ตอบคาถามทีถ่ กู ถามบ่อยๆ เพื่อทาให้ขอ้ มูลเหล่านีถ้ กู นาไปใช้เป็ นฐานข้อมูลขององค์กรพัฒนาเอกชน
มูลนิธิ หน่วยงานรัฐบาล และภาคธุรกิจ ที่สาคัญอย่างยิง่ ก็คือ Pangyao เข้ามาเสริมเครือข่ายและกลไก
การให้บริการที่มีอยู่ มากกว่าจะเป็ นการเข้าไปแข่งขัน

“มีปัญหาจริงๆ กับการเข้าถึงข้อมูลที่มีคณุ ค่าสาหรับคนงานทางานบ้าน” Marie Kretz Di Meglio


ประธานและผูก้ ่อตัง้ Uplifters องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการศึกษาสาหรับชุมชนที่ขาดโอกาสและแรงงาน
ข้ามชาติ กล่าว “มันไม่ใช่การไม่มีขอ้ มูล แต่ขอ้ มูลกระจัดกระจายมาก พวกเขาอาจไม่รูว้ า่ จะต้องไปหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด”

ทัง้ มิติดา้ นลึก ด้านกว้าง และการเติบโตอย่างรวดเร็วของโครงการนีไ้ ด้อาศัยความเชี่ยวชาญและสาย


สัมพันธ์ที่มีอยูข่ องผูร้ ว่ มก่อตัง้ ซึง่ ก็คือ Aileen Alonzo-Hayward ที่รูจ้ กั กันดีในฐานะนักจัดรายการ “ชีวิต
ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ (Pinoy Life)” ของ RTHK ในฮ่องกง และยังได้รบั รางวัลรายการวิทยุซงึ่ นาเสนอประเด็นคน
ฟิ ลปิ ปิ นส์ในฮ่องกง หลังจากได้รบั ข้อความจาก Pascual ผูต้ ามหาแม่ของตน Alonzo-Hayward ก็เชิญ
เธอมาออกรายการวิทยุเพื่อบอกเล่าเรือ่ งราวของเธอในรายการซึ่งมีเครือข่ายผูฟ้ ั งออนไลน์ท่วั โลก

ความคิดในการทา Pangyao ครัง้ แรกมาจาก Martin Turner เพื่อนของ Alonzo-Hayward ผูท้ ี่ขอลางาน 6
เดือนจากการเป็ นผูจ้ ดั การโครงการของฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น (HSBC) เพื่อคิดโครงการที่
แตกต่างจากงานที่ทาอยูเ่ พื่อให้ชีวิตมีความหมายมากขึน้

“ผมรูส้ กึ เสมอว่า แรงงานข้ามชาติได้รบั การปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมค่อนข้างมากในฮ่องกง” Turner อายุ


37 ปี กล่าว

“พวกเขาเป็ นส่วนหนึง่ ทีใ่ หญ่มากของชีวิตประจาวัน พวกเขานาสิง่ ต่างๆ มากมายมาให้ และทาสิง่ ต่างๆ


ให้กบั ประชากรของเรา แต่ในปัจจุบนั กลับไม่ได้รบั การตระหนักถึง”

“เป็ นที่เข้าใจกันว่าคนต่างชาติ (expat) ที่อยูใ่ นฮ่องกง คุณเป็ นคนที่มีสงิ่ ต่างๆ เหลือเฟื อ แต่ในด้านกลับ
ของมัน แรงงานข้ามชาติทางานบ้านซึง่ มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก กลับเป็ นสิง่ ที่คนมองไม่เห็น ผมเพียงสะท้อน
ว่า แรงงานข้ามชาติไม่ควรได้รบั การปฏิบตั ิที่แตกต่างกับคนอื่นๆในฮ่องกง”
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 20]

Alonzo-Hayward เป็ นคนรุน่ ที่สองเชือ้ สายฟิ ลปิ ปิ นส์ที่เกิดในฮ่องกง พ่อแม่ของเธออพยพหนีความยากจน


มาในช่วงทศวรรษที่ 1970 เธอสนับสนุนแผนของ Martin Turner ผูร้ เิ ริม่ ความคิดเรือ่ งนี ้ อย่างสุดหัวใจ

“ครัง้ แรก เมื่อ Martin Turner มาหาฉันพร้อมกับความคิดริเริม่ เรือ่ ง Pangyao ฉันตอบทันทีวา่ เราควรจะมี
สิง่ นีอ้ ยูแ่ ล้วไม่ใช่หรือ?” เธอทบทวนความทรงจา “ฉันไม่ได้คิดถึงมันมาก่อนจริงๆ แต่สาหรับฉัน มันคงจะ
เป็ นเรือ่ งปกติที่เราจะไม่มีอะไรแบบนีม้ าก่อน เมื่อ Martin บอกเล่าความคิดเรือ่ งนีใ้ ห้ฟัง สิง่ แรกที่ฉนั คิดก็
คือ “ฉันจะเป็ นคนใช้สงิ่ นี”้

จากการเริม่ ต้น ทัง้ สองคนคิดชัดเจนว่าจะทาให้ Pangyao แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นอย่างไร ในขณะที่มี


ทุนที่ได้เป็ นตัวเงินขององค์กรต่างๆ อยูแ่ ล้ว เช่น องค์กร Enrich HK, Uplifters, Help for Domestic
Workers และ The Zubin Foundation และ Pangyao ในเบือ้ งต้น จึงมุง่ เน้นที่ไปที่ประสบการณ์ของ
แรงงานข้ามชาติผา่ นมิติของการทางานและรายได้ทเี่ ป็ นตัวเงิน

ในขณะเดียวกัน ด้านทางสังคมของชีวติ แรงงานข้ามชาติในฮ่องกง ความสนุกร่าเริงและการปลดปล่อย


ตัวเองให้เป็ นอิสระปรากฏให้เห็นทุกวันอาทิตย์ การเต้นราเป็ นประจา คาราโอเกะ และการทาบาบีควิ เป็ น
ความเพลิดเพลินใจทีเ่ กิดขึน้ ในทีต่ า่ งๆจากสวนสาธารณะ Victoria Park ไปจนถึงทางเดินพักผ่อนหย่อนใจ
Cheung Chau

เรือ่ งเหล่านีไ้ ม่ได้ถกู บันทึก และไม่ถกู สังเกตเห็นและจดจาในด้านของการแสดงออกซึง่ ความสนุกสนาน


ของแรงงานข้ามชาติทเี่ กิดขึน้ Pangyao จึงหาทางที่จะส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมและการช่วยเหลือ
ที่ตรงประเด็นในลักษณะนี ้ ซึง่ น่าจะสะท้อนถึงชุมชนของแรงงานข้ามชาติได้ดี

ศูนย์บริการส่งเงินกลับประเทศทุกๆแห่งที่แรงงานข้ามชาติใช้บริการ, บริษัทตัวแทนการจ้างงาน หรือบริษัท


ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีความคาดหวังที่จะหากิจกรรมทีเ่ ป็ นมิตรกับแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการมี
ร้านอาหารท้องถิ่น หรือร้านอาหารราคาถูก

ในขัน้ นี ้ Pangyao ใช้เงินทุนของตัวเองในการดาเนินการ เป้าหมายของ Pangyao คือการพึง่ ตัวเองใน


ระยะยาว โดยการเปิ ดให้ธุรกิจลงโฆษณาและสามารถมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับกลุม่ ผูอ้ า่ นหรือผูม้ ีสว่ นร่วม
ของ Pangyao ได้
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 21]

“แรงงานข้ามชาติได้กลายมาเป็ นแง่มมุ ที่สาคัญของสังคมฮ่องกง และด้วยจานวนของแรงงานข้ามชาติที่


เพิ่มขึน้ ในแต่ละปี ความจาเป็ นสาหรับการมีแพลตฟอร์มทางสังคม เป็ นสิง่ สาคัญที่ไม่สามารถปฏิเสธได้”
Sherrlene Uy Gomes ครูชาวฟิ ลปิ ปิ นส์อายุ 32 ปี ทางานอยูท่ ี่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ English Excel
กล่าว

“นี่คือที่มาของ Pangyao มันทาให้เรามีโอกาสในการแสดงออกซึง่ เสียงของเรา มันทาหน้าทีเ่ ป็ นทางเดินที่


จะไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อเข้าใจประเทศฮ่องกงให้ดีขนึ ้ และนาเสนอและแบ่งปั นเรือ่ งราวความคิดใหม่ๆ ของเรา
ให้แก่ผอู้ า่ นผ่านบล็อกและการสารวจความคิดเห็นของเฟสบุ๊ค ในท้ายที่สดุ เราเจอชุมชนที่สร้างขึน้ เพื่อเรา
อย่างแท้จริง Pangyao เป็ นบ้านหลังใหม่ลา่ สุดของเราที่หา่ งไกลจากบ้าน

ส่วนสาคัญที่เป็ นหลักของการสร้างชุมชนนีก้ ็คือบล็อกบนเว็บไซต์ ซึง่ เปิ ดให้ใครก็ได้ทเี่ ชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต


สามารถแบ่งปั นประสบการณ์ทคี่ ล้ายคลึงกันของพวกเขาได้ ผูใ้ ช้หลายสิบคนได้สง่ เรือ่ งของพวกเขาเข้ามา
ในหัวข้อต่างๆ เช่น “ทาไมฉันจึงมาต่างประเทศ” “ฮ่องกงในฐานะเมืองที่ดีที่สดุ แห่งหนึง่ ” และ “ความ
ยากลาบากและสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดมาก่อนของแรงงานข้ามชาติ” ในส่วนนีม้ ีการให้รางวัล 5,000
เหรียญฮ่องกงกับผูส้ ง่ เรือ่ งที่ดีทีสดุ เข้ามา ส่วนหนึง่ ก็เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมมากขึน้

นอกจากนี ้ เว็บไซต์มีหวั ข้อ Hao Pangyao เป็ นรูปแบบที่เปิ ดให้ผอู้ า่ นส่งรูปและเรือ่ งของเพื่อนทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ของตนเองมาลงบนเว็บไซต์ให้เกิดการตระหนักถึงคนเหล่านัน้ และเป็ นการสร้างรูปแบบออนไลน์ที่สร้าง
ความประหลาดใจให้แก่ผอู้ า่ นอีกด้วย

“Pangyao เปิ ดพืน้ ที่ให้เราแสดงความรูส้ กึ ของเราเกี่ยวกับการเดินทางของชีวติ แรงงานข้ามชาติใน


ชีวิตประจาวัน มันให้โอกาสเราบอกเล่าเรือ่ งราวของตัวเรา มันทาให้เรามีสทิ ธิพิเศษทีจ่ ะนาความคิดของ
เราแปลงออกมาเป็ นการเขียน” Ron Lacson บล็อกเกอร์คนหนึง่ เป็ นวิศวกรชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ที่อาศัยอยูใ่ น
ฮ่องกงมากว่า 10 ปี

ที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั โพสต์ตา่ งๆ บน Pangyao ทัง้ ที่เป็ นภาษาอังกฤษและภาษาตากาล็อก (หนึง่ ใน


ภาษาหลักของฟิ ลปิ ปิ นส์) ได้สอื่ สารอย่างมีพลังกับชุมชนชาวฟิ ลปิ ปิ นส์ในฮ่องกง มันเป็ นผลกระทบที่
เกิดขึน้ อย่างชัดเจนของรากเหง้าและเครือข่ายของผูก้ ่อตัง้ Pangyao แต่พวกเขายังต้องการที่จะกระจาย
การสือ่ สารให้ลงลึกไปในชุมชนแรงงานข้ามชาติกลุม่ ต่างๆ ในฮ่องกงมากกว่านี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาว
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 22]

อินโดนีเซียจานวนมากกว่า 150,000 คน ซึง่ ถือเป็ นคนกลุม่ น้อยในฮ่องกงที่มีจานวนมากเป็ นอันดับสอง


คิดเป็ นสัดส่วนราว 26% ของประชากรที่ไม่ใช่เชือ้ สายจีนจากการสารวจสามะโนประชากรในปี 2559 ส่วน
อันดับแรกคือชาวฟิ ลปิ ปิ นส์มีสดั ส่วน 32%

พวกเขากระตือรือร้นในการมองหาคนที่จะประสานความร่วมมือกับผูท้ ี่สามารถช่วยขยายการเข้าถึงของ
Pangyao

“โดยปกติ เรือ่ งของแรงงานข้ามชาติในสือ่ ต่างๆ จะเป็ นเรือ่ งที่สะเทือนอารมณ์มาก และมันเป็ นเรือ่ งที่กล่าว
โดยทั่วไปได้วา่ เป็ นข่าวร้าย” Turner บอก “มีอยูน่ อ้ ยมากที่เป็ นรายงานในสือ่ แบบที่พวกเราพยายามทา
เรือ่ งจานวนมากที่ทาอยูน่ ี ้ เป็ นการทาให้เสียงของพวกเขามีคนได้ยนิ นาเสียงเหล่านีอ้ อกไปสูส่ ายตาของ
สาธารณะ ผมหวังว่า มันสามารถนามาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงที่ลงลึกถึงรากฐานมากขึน้ ในการมองและ
เข้าใจแรงงานข้ามชาติ”

“รูส้ กึ เหมือนว่า เรากาลังทาบางอย่างทีจ่ ะทาให้เกิดความแตกต่างที่แท้จริงได้”

แปลและเรียบเรียงจาก
Community platform for migrant workers in Hong Kong aims to fill gaps in existing support –
starting with the hunt for a missing mother (Rob Garratt, scmp.com, 19 Jan 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 23]

รายงานพิเศษ
เผยทั่วโลกต้องการ 'ครู' อย่าง
น้อยอีก 69 ล้านคน

องค์กรสหภาพแรงงานคนทางานภาคการศึกษานานาชาติ (Education
International หรือ EI) ระบุเมื่อช่วงวันการศึกษาสากล (International Day
of Education) ว่าทั่วโลกต้องการ 'ครู' อย่างน้อยอีก 69 ล้านคน | ที่มา
ภาพประกอบ: Brian Wolfe (CC BY-NC 2.0)
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 24]

2 ก.พ. 2563 องค์กรสหภาพแรงงานคนทางานภาคการศึกษานานาชาติ (Education International หรือ


EI) ระบุเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 ซึง่ ตรงกับวันการศึกษาสากล (International Day of Education) ว่า
ในขณะนีท้ ่วั โลกไม่ได้เผชิญกับวิกฤตการเรียนรู ้ แต่เป็ นการเผชิญกับวิกฤตการลงทุนด้านการศึกษาในทั่ว
โลก ทัง้ นีว้ ิธีเดียวทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนของสหประชาชาติ [Sustainable Development
Goals (SDGs) โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ย่งั ยืนด้านการศึกษาอยูใ่ นเป้าหมายที่ 4 (SDG4)] นัน้ ต้องมี
การสร้างความมั่นใจว่าการศึกษาแบบครบวงจรและเป็ นธรรมสาหรับทุกคน ด้วยการลงทุนให้แก่
การศึกษาสาธารณะที่มีคณ ุ ภาพ

อนึง่ เป้าหมายที่ 4 (SDG4) ซึง่ เป็ นเป้าหมายที่ระบุถงึ ด้านการศึกษาประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ ได้แก่

4.1) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคณ
ุ ภาพ เท่าเทียม และไม่มีคา่ ใช้จ่าย นาไปสูผ่ ลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล

4.2) สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา


ระดับก่อนประถมศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยทีม่ ีคณ
ุ ภาพเพื่อให้พร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา

4.3) ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มี


ราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคณ
ุ ภาพ

4.4) เพิม่ จานวนเยาวชนและผูใ้ หญ่ที่มีทกั ษะทีจ่ าเป็ นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้าง


งาน การมีงานที่ดีและการเป็ นผูป้ ระกอบการ

4.5) ขจัดความเหลีอ่ มลา้ ทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุม่ ที่เปราะบาง ผูพ้ ิการ ชน


พืน้ เมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึ กอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม

4.6) สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผูใ้ หญ่ในสัดส่วนสูง ทัง้ ชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียน


ได้และคานวณได้

4.7) สร้างหลักประกันว่าผูเ้ รียนทุกคนได้รบั ความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็ นสาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่าง


ยั่งยืนรวมถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาและการมีวถิ ีชีวิตที่ย่งั ยืน สิทธิมนุษยชนความเสมอภาค ระหว่าง
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 25]

เพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็ นพลเมืองโลก และความนิยมใน


ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน

4.a) สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการศึกษา

4.b) ขยายจานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สาหรับประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อย
ที่สดุ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การฝึ กอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ด้านเทคนิค วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ

4.c) เพิ่มจานวนครูทมี่ ีคณ


ุ ภาพ ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึ กอบรมครูในประเทศกาลัง
พัฒนา เฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ และรัฐที่ออ่ นไหวต่อเด็กผูพ้ ิการ และเพศภาวะ และให้
มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูท้ ปี่ ลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสาหรับทุก
คน

Education International ระบุวา่ ในปั จจุบนั นีโ้ ลกจะล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


(SDG) 4 ด้านการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2573 โดยเฉพาะการขาดแคลนครูผสู้ อนจานวนมาก ที่จะต้อง
ได้รบั การแก้ไข

ทัง้ นีค้ รูและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการศึกษามีความสาคัญต่อระบบการศึกษา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ


สังคม จากข้อมูลที่ Education International รวบรวมมาพบว่าทั่วโลกยังมีความต้องการครูอีก 69 ล้านคน
อย่างไรก็ตามสภาพการทางานทีย่ ่าแย่ รวมทัง้ สถานภาพและคุณภาพชีวิตของผูท้ างานด้านการศึกษา
จานวนมากไม่ได้ดงึ ดูดผูป้ ระกอบอาชีพใหม่ ที่แย่ไปกว่านัน้ คือครูที่ผา่ นการฝึ กอบรมจานวนมากต้องออก
จากงานหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่ปี

เดวิด เอ็ดเวิรด์ ส์ เลขาธิการของ Education International กล่าวว่าว่า "หากไม่มกี ารลงทุนด้านการศึกษาที่


ดีกว่า เพื่อสิทธิของเด็กทุกคนในการรับการศึกษาที่มคี ณุ ภาพก็จะไม่มีการรับประกัน" เลขาธิการของ
Education International ระบุอีกด้วยว่าหลายประเทศยังมีการจัดงบประมาณด้านการศึกษาต่ากว่าที่ควร
จะเป็ น
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 26]

จากการสารวจของ Education International ในปี 2018 พบว่า 91% ของสหภาพแรงงานภาคการศึกษา


ให้ขอ้ มูลว่าการแปรรูปการศึกษากาลังขยายตัวในประเทศของพวกเขา สิง่ นีส้ ร้างผลเสียต่อการเข้าถึงและ
คุณภาพการศึกษาของรัฐ ที่ปกติแล้วก็มกั ถูกละเลยโดยผูก้ าหนดนโยบาย รัฐบาลในหลายประเทศกาลัง
ละทิง้ ความรับผิดชอบและกลับสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาทากาไรในตลาดการศึกษาแทน

ในขณะเดียวกันพบว่าเด็กและเยาวชนจานวน 263 ล้าน ที่ควรอยูใ่ นโรงเรียนกลับไม่ได้รบั การศึกษา ซึง่


หากใช้อตั รานีใ้ นการประเมิน ในปี 2573 ก็จะมีถึง 231 ล้านคน ซึง่ หมายความว่าเป้าหมาย SDG4 ก็จะ
ล้มเหลวลงด้วย แนวโน้มในระดับโลกนัน้ การแปรรูปการศึกษา ถือเป็ นการทาลายหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษาสาหรับทุกคน ทาลายการศึกษาที่รฐั มีให้ประชาชน และจะสร้างการแบ่งแยกและความ
ไม่เท่าเทียมที่ลกึ ซึง้ มากยิ่งขึน้

เลขาธิการของ Education International เน้นยา้ ว่าการศึกษาเป็ นสิทธิมนุษยชนและเป็ นประโยชน์ตอ่


สาธารณชน

"ในโลกที่ตอ้ งเผชิญกับความท้าทายนับไม่ถว้ น ตัง้ แต่การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการโจมตี


ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย การศึกษาที่มีคณ ุ ภาพและเท่าเทียมจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการสนับสนุน
ครูผสู้ อน ให้พวกเขาได้สอนและสนับสนุนนักเรียนให้เรียนรูร้ ว่ มกัน จะทาให้พวกเราสามารถกาหนด
อนาคตได้"

ที่มาเรียบเรียงจาก
International Day of Education: the world needs another 69 million teachers (Education
International, 24 Jan 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในสานักข่าวประชาไท
วารสารคนทางาน กุมภาพันธ์ 2563 [หน้า 27]

ที่มาภาพปก: Scott Lewis (CC BY 2.0)

วารสารออนไลน์คนทางานมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็น
สื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน ไม่สงวน
ลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทาซ้า รับข่าวสาร-ข้อมูล
หรือส่งข่าวด้านแรงงานทางอินเตอร์เน็ตได้ที่:
workazine@gmail.com

ติดตามวารสารคนทางานย้อนหลังได้ที่:
http://prachatai.com/labour/newsletter
http://ebooks.in.th/workazine
facebook.com/workazine