BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI 1.1 Pengertian ekonomi 1.

3 Sistem Ekonomi • Maksud sumber ekonomi -08 * Kapitalis -1993,1999,2001,03’08 • Masalah ekonomi-1993,1996,1998,2000,2002 ,2003,05’06’07 * Perancangan pusat –1996,1999 • Jenis barang-1998,1999,2005’2007.08,09 * Campuran - 1994,95,98,07’08 1.2 Masalah asas ekonomi- 1994,1999,2004,2007,08 * Islam - 1996,2000,2003, 2004,2006,09 TAHUN 1993 SOALAN 1 a) Bagaimanakah masalah kekurangan diselesaikan melalui pilihan dan kos lepas oleh unit –unit ekonomi yang berikut 1) isi rumah 11) firma 111) kerajaan (15m) b) Huraikan bagaimana sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah asas ekonomi (10m) 1 a) Anda ingin menjadi seorang pengeluar yang berjaya dalam bidang perindustrian.Terangkan masalah asas ekonomi yang mungkin anda hadapi (8m) a) Bagaimanakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh Malaysia menyelesaikan masalah asas ekonomi ? (11m) 1 a) Sistem ekonomi campuran lebih baik daripada sistem ekonomi kapitalis untuk menyelesaikan masalah berikut: 1) Apa,berapa ,bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan. Bincangkan (20m) *kehendak manusia tidak terhad berbanding sumber yang terhad* a) Berdasarkan pernyataan di atas,bagaimana unit-unit ekonomi menyelesaikan masalah tersebut ? (15m) b) Terangkan perbezaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat (10m) 1 a) Jelaskan : 1) barang awam (2m) 11) masalah kekurangan yang dihadapi oleh unit2 ekonomi (6m) c) Terangkan bagmana kerajaan dlm sistem ekon. campuran mengatasi ketidakadilan peruntukan sumber n pengagihan barangan (12m) * Firma X beroperasi dalam sistem ekonomi pasaran bebas bercadang mengeluarkan air mineral.Pihak pengurusan firma perlu mempertimbangkan beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah asas ekonomi * 1 a) Dari segi bentuk, air mineral keluaran firma X dan air hujan adalah sama tetapi berbeza dari segi ekonomi. Terangkan perbezaan tersebut (6m) b) Terangkan masalah asas ekonomi yang dipertimbangkan oleh firma X (7m) c) Bezakan sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat ? (12m) 1 a) Terangkan bgmana unit ekonomi menyelesaikan masalah kekurangan (15m) b) Terangkan cara sist ekon islam mengatasi masalah bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan (6m) c) Sistem ekonomi islam menitikberatkan kepentingan bersama antar a individu dan masyarakat .Jelaskan . (4m) 1 a) Mengapa pengguna dianggap sebagai raja dalam sistem ekonomi pasaran bebas ? (3m) b) Dalam pasaran bebas, firma dan isi rumah mempunyai matlamat yang bertentangan. Bagaimanakah mekanisme harga dalam sistem pasaran bebas menyelesaikan masalah tersebut (10m) En Faris(wakil pengguna ) : Sekarang harga barangan terutama makanan telah naik sebanyak 52 %.Para pengeluar pula menaikkan harga sewenang-wenangnya untuk memaksimumkan untung. Sedangkan pengguna tidak mampu kerana pengguna juga menghadapi masalah ekonominya sendiri. Oleh itu pihak kerajaan patut menaikkan gaji pekerja sebanyak 52% juga En Fauzan( wakil kerajaan ) : Sebenarnya kerajaan perihatin dengan kebajikan pengguna tetapi pihak kerajaan tidak berupaya menaikkan gaji pekerja sebanyak itu. Ini kerana kerajaan juga menghadapi masalah ekonomi. Maka pengguna dinasihatkan supaya bijak berbelanja . En Rafi(pengerusi ) : Terimasih saya ucapkan kepada kedua-dua peserta forum.Sebagai kesimpulan,pihak pengguna dan pengeluar hendaklah berusaha mengatasi masalah perbezaan matlamat.Manakala pihak kerajaan pula diharap dapat mengawal keadaan pasaran

1994

1995 1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003 2004

2005

1 a) Jelaskan maksud En. Faris dan En . fauzan apabila menyatakan bahawa pengguna dan kerajaan juga menghadapi masalah ekonomi (8m) 1 a) Jelaskan perbezaan antara ekon kapitalis dgn sis ekon islam dari segi pemilikan,pilihan individu dan motif pengeluaran (6m) 1 a) Terangkan masalah asas ekonomi (4m) b) *Firma al-kalam merancang utk mengeluarkan suatu barang halal yang berasaskan prinsip dan hukum islam. Setelah kajian dijalankan ke atas keperluan semasa penduduk, firma alkalam mengambil keputusan utk mengeluarkan pakaian yang berimejkan islam* Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikanoleh firma alkalam (12m) 1a) Berikut adalah keputusan yang telah diambil oleh kerajaan sebuah negara. Kerajaan telah menangguhkan projek pembinaan lanasa keretapi berkembar yang menelan belanja berbillion ringgit untuk memberi tumpuan kepada projek pembangunan luar Bandar Merujuk kepada konsep kekurangan,pilihan dan kos lepas,bagaimanakah keputusan tersebut diambil? (5) b) Gambar 1 dan 2 mennjukkan dua jenis barang. Nyatakan ciri-ciri setiap barang itu ? (barang awam dan barang ekonomi) Jelaskan ciri sistem Ekonomi Islam dari aspek berikut: 1) Motif 2) Pemilikan sumber 3) Pembuat keputusan (9m) b) Berikut adalah maklumat tentang syarikat XY Sendirian Berhad. Syarikat XY Sendirian Berhad mengeluarkan tayar dan cermin kereta. Walau bagaimana pun Syarikat tersebut menghadapi masalah ekonomi Bagaimanakah syarikat itu menyelesaikan masalah tersebut ? (6m) 1a) Gambar 1 menunjukkan perbualan antara seorang bapa dengan anaknya Siti : Ayah,Siti nak anak patung dan jam tangan Ayah : Ayah tak mampu nak beli kedua-duanya Siti : Kalau begitu,siti nak anak patunglah ” Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga itu (6markah) 2) Gambar 2 menunjukkan satu contoh barang dalam ekonomi (gambar globe) b) 1) Apakah jenis barang tersebut ? (1m) 11) Jelaskan lima ciri barang di atas (5m) c) Maklumat berikut berkaitan dengan satu ciri sistem ekonomi negara X . Harga barangan ditentukan oleh mekanisme harga . Kerajaan mengawal melalui cukai dan subsidi 1) Apakah sistem ekonomi negara X? (1m) 11) Huraikan dua ciri lain sistem ekonomi tersebut (6m) d) Bezakan sistem ekon Kapitalis dgn sist. Ekon.perancangan pusat dalam menyelesaikan masalah asas ekon berikut : 1) Apa yang hendak dikeluarkan ? (2m) 2) Bagaimana hendak dikeluarkan? (2m) 3) Untuk siapa dikeluarkan? (2m)

2006

2007

2008

1 a) Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang (8m)

Gambar 1 menunjukkan perbualan berkaitan dengan pemiliha jenis barang untuk Encik Amin mendapatkan rawatan perbualan 1) Kenal pasti jenis barang yang terlibat dari sudut ekonomi (2m) 2) Adakah anda bersetuju dengan cadangan Puan Hajar? Berikan dua alasan berdasarkan ciri barang dalam ekonomi (3m0 3) Maklumat berikut berkaitan dengan masalah asasa ekonomi bagi sebuah syarikat Syarikat perumahan Mutiara Sendirian Berhad meancang untuk membina rumah teres setingkat dengan menggunakan intensif buruh Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (4m) d) Gambar 2 menunjukkan perbincangan yang berkaitan dengan cadangan untuk menubuhkan cawangan baru syarikat

1) Namakan sistem ekonomi Negara X dan Negara Z 2) Bezakan tiga ciri sistem ekonomi yang diamalkan oleh kedua-dua negara tersebut (6m) 2009

1) Apakah jenis barang tersebut ? (1m) 2) Jelaskan empat ciri lain bagi barang dia tas ? (4m) b) Bagaimanakah Sistem Ekonomi Islam menyelesaikan masalah asas eskonomi berikut : 1) Apa yang hendak dikeluarkan (3m) 2) Bagaimana hendak dikeluarkan (3m) 1) Maklumat di bawah berkaitan dengan Puan Jen Nee Puan Jen Nee mengambil keputusan untuk bersalin anak keduanya di hospital Besar Kuala Lumpur walaupun sumainya ingin menghantarnya ke Hospital Pakar Bersalin Cheras. Ini memandangkan kegawatan ekonomi pada masa sekarang memerlukan perancangan dari kewangan bagi keluarga mereka. a) 1) Mengapakah Puan Jen Nee memilih untuk bersalin di Hospital besar Kuala Lumpur daripada Hospital Pakar Bersalin cheras (3M) 11) Bagaimanakah Puan Jen Nee mengatasi masalah tersebut ? (7m)

Ramalan 2010

b) Bagaimanakah kerajaan mengatasi masalah bagaimana cara barangan dikeluarkan dan untuk siapa barangan dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dalam maklumat di atas ? (7m) 2) a) Sistem ekonomi campuran lebih baik daripada sistem ekonomi kapitalis untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi .Bincangkan (12m) b) Terangkan masalah asas yang perlu dipertimbangakn oleh Syarikat Nyaman Soraya Mineral Sdn Bhd iaitu sebuah syarikat yang menjual air mineral (8m)

****** Kejayaan dan kecemerlangan adalah milik seorang insan biasa yang bertindak secara luarbisa******************* nez-2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful