ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ХОМО ИНСТИТУТ
Сборник ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
България, София, т. 6, 2009 г.
Редакционна колегия
Главен научен редактор:
проф. д-р инж. Георги Ламбаджиев
България, София, 1229, жк. Надежда, бл. 323, вх. В
тел.: (359 2) 8977 353
e-mail: georgilam@abv.bg
Технически редактор:
доц. д-р Нина Ламбаджиева
e-mail: nin@biofac.uni-sofia.bg
Web side: Филип Дудин
e-mail: philip@cablebg.net

HOMO INSTITUTE
Collection “RESEARCH WORKER”
Bulgaria, Sofia, v. 6, 2009
Editorial board
Scientific Editor:
Prof. Ph. D. Eng. Georgi Lambadjiev
Bulgaria, Sofia, 1229, jk. Nadejda, bl. 323, в
tel: (359 2) 8977 353
e-mail: georgilam@abv.bg
Technical Editor:
Assoc. Prof. Ph. D. Nina Lambadjieva
e-mail: nin@biofac.uni-sofia.bg
Web side: Philip Dudin
e-mail: philip@cablebg.net

ISSN 1311-9443

Format A4

1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

С ЪДЪРЖАНИЕ
Content
Предисловие
Въведение
Introduction

5
8
11
14

І. Регулация на поведение
1. Спермидин и емоционалност
2. Спермидин и експлорация
3. Спермидин и болкова реакция
4. Полиамини – невробиологична роля
5. Участват ли полиамините в
циркаосцилаторната система?
6. Пси-хирургия

16
22
28
33
40
46

ІІ. Душа и поведение
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сравнение между душа и тяло на човек
Паразитни връзки към душата на човека
Събирателната точка
Душата на животно
Душата на растение и душата на човека
Сходство и различие между душата на
човека и душата на неорганично същество
13. Дух, душа и енергоинформация

52
60
66
72
81
86
91

ІІІ. Възприятия и мисъл
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2

Свръх възприятия
Директен контакт на душа с обект
Душа и информационни модели
Позициониране на мисълта
Форми на мисълта
Душа и мисъл
Душа, мисъл и позитивно отношение
Душа и творчество

95
102
109
118
126
133
140
146

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ІV. Манипулиане на поведение
22. Взаимоотношения между структурите
на дух и душа
23. Извънземни и душата на човека
24. Манипулиране на човек чрез душата му
25. Въздействие на дух върху душа на човек
26. Канали за управление на дух, душа и тяло
на човек

155
164
171
176
183

V. Установка
27. Електрически модел на установката
на човек
28. Асинхронният електродвигател и душата
на човека
29. Митологични модели и психотехники
за психическия вихър
30. Психическият вихър
31. Мощност на установката
32. Ентропия на мощност на установката
33. Еволюция и хомеостаза на система
душа – тяло
34. Установка на система душа-тяло
и еволюция
35. Формализация на динамика
на установката
36. Афинитет на душата към тялото
на човека и разграждането на душата
37. Основни преобразувания на установката на
човешката душа
38. Математически модел на количеството
на популация на душите на хората

196
206
214
218
224
229
235
245
251
255
262
267

3

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

VІ. Макрорегулатор
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Представи за Абсолютния бог
Еволюция на система среда – бог
Абсолютният бог и средата
Самоорганизация на прасредата
Нива на средата и еволюция
Еволюционно развитие на средата
и нейната установка
Фундаментални нива на организация
на средата
Концептуални модели на еволюционното
развитие на средата от небитие към битие
Количество на движение на средата и еволюция
Еволюционни връзки между основни
управляващи параметри на средата
Схеми на нива на организация в
еволюционен интервал битие – небитие

Annotations

4

275
285
298
310
319
326
332
342
353
357
364

371

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

CONTENT
Foreword

8

Introduction

14
І. Regulation of the behavior

1.
2.
3.
4.
5.

Spermidine and emotionality
Spermidine and exploration
Spermidine and pain reaction
Polyamines – neurobiological function
Do the polyamines participate in the circa oscillatory
system
6. Psy-surgery

16
22
28
33
40
46

ІІ. Soul and behaviour
7.
8.
9.
10.
11.
12.

A comparison between soul and body of man
Parasitic links to the human soul
The assembly point
The soul of an animal
The soul of plant and the human soul
Similarity and difference between the soul of man
and the soul of inorganic thing
13. Spirit, soul and energy information

52
60
66
72
81
86
91

ІІІ. Рerceptions
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hyperperceptions
Direct contact of soul and object
Soul and informational models
Positioning of the thought
Forms of the thought
Soul and thought
Soul, thought and positive attitude
Soul and creativity

95
102
109
118
126
133
140
146

5

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ІV. Мanipulation of the behavior
22.
23.
24.
25.
26.

Relationships between the structures of spirit and soul
Extraterrestrial and human soul
Manipulation of man by his soul
An influence of spirit on human soul
Channels for controlling of human spirit, soul and body

155
164
171
176
183

V. Set
27.
28.
29.
for
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Electrical model of the set of man
The asynchronous electromotor and the human soul
Mythological models and psychotechniques
psyvortex
Psyvortex
Power of the set
Entropy of power of the set
Evolution and homeostasis of the soul - body system
A set of system soul-body and evolution
Formalization and dinamics of the set
The affinity of the soul to the human body
and the degradation of the soul

196
206
214
218
224
229
235
245
251

255
37. Basic transformations of the set of the human soul
262
38. Mathematical model of the quantity of human souls
267
VІ. Macroregulator
39. Concepts for the Absolut God
40. Evolution of system medium – God
41. The Absolut God and medium

6

275
285
298

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

42.
43.
44.
45.
46.

Selforganization of primary medium
Levels of the medium and evolution
Evolutional development of the medium and their s
Basic levels of the evolution
Conceptual models of the evolutional development
from notbeing to being
47. Quantity of the enviroment and evolution
48. Evolutional connections between basic ruling
parameters of the medium
49. Schemes of levels of organization in evolutional
Interval being - notbeing
Annotations

310
319
326
332
342
353
357
364
371

7

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ПРЕДГОВОР
( рецензия )
Статиите, разработени от доц. д-р Нина Ламбаджиева и екип са свързани с
регулация на поведението. Те обобщават постигнатото от други изследователи в
разглежданите области и го свързват с резултатите от оригиналните
изследвания на екипа. Съдържанието на статиите е докладвано на научна
конференция Контакт’2009. Основните приноси на серията от пет групи
изследвания се заключават в следното: спермидинът в изследваната доза
модулира емоционалността, ориентировъчно-изследователската активност и
болковата латентност на полово незрели плъхове от двата пола. Тези ефекти
зависят от пола, фотопериода и времевия интервал на провеждане на тестовете
след въвеждането на полиамина.
От направения обширен литературен обзор на изследвания, свързани с
невробиологичната роля на полиамините се установява, че тези съединения
участват в управлението както на метаболитната регулация на органи, така и в
управлението на стреса, в патологията на редица заболявания, поради което са
перспективно средство за тяхното лечение. Има основание да се предположи, че
полиамините участват в цикаосцилаторната система на организма.
Представеният личен опит на Юлия Логодажка свидетелства за хибридната
същност на пси-хирургията и транс-хирургията.
Изследванията на проф. д-р Георги Ламбаджиев са свързани с теоретично
изследване и моделиране на различни аспекти на човешката душа, небитие,
средата и други структури в нея. За целта са съпоставени сведения и представи
от древността до началото на 21 век. Тези сведения са обобщени на основата на
разработената от проф. д-р Георги Ламбаджиев еволюционна теория за развитие
на средата и са свързани чрез разработената от него аналитичен модел на
установката. На тази основа специално внимание в теоретичните изследвания е
отделено на връзката между душа и тяло на човека.
В електротехничeски аспект е разработен математически модел за
установката на система душа-тяло, представена чрез RLC-верига. От този модел
следва, че високочестотните външни смущаващи въздействия приоритетно се
проявяват като стабилизиращи нормалното функциониране на човека, а
нискочестотните – като дестабилизиращи.
Асинхронният електродвигател е използван като физически модел на
системата душа-тяло на човека. От този модел следва, че оптималната
взаимосвързаност между душа и тяло на човек в обща система се изменя в
границите от ± 5% от стойността на най-доброто им съчетание. При надкритична
степен на асинхронност между функциите на душа и тяло енергитичността на
организма намалява по хиперболичен закон. Съответно смъртта на тялото
протича по хиперболичен закон.
Аналитично е представена установката на система душа-тяло като
произведение от установката на душата на човека и установката на тялото му.
Установката на тялото на човека е по-голяма от установката на душата му. На

8

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

базата на установката са разработени множество аналитични модели, които са
представени в различни статии на сборника.
Повишаването на вътрешната ентропия на тялото на човека и приоритетният
афинитет на човека към външна за него система ускоряват разпадането както на
система душа - тяло, така и на душата на човека, като намаляват степента на
разграждането й.
Стъпалното свързване на душа с тяло може да бъде резултат от текущо
проявения й интерес към други обекти в околната среда, от стъпално
пренастройване на степента им на свързаност или от стъпално външно
енергизиране. Разпределението на нивата на организация на сигналите за
управление на дух и тяло на човек, които последователно се подават при
свързването им и при разграничаването им, протича по хистерезисна крива в
зависимост от нивото на организация на текущия управляван процес.
На базата на литературни сведения е осъществен сравнителен анализ между
функциите и свойствата на човешката душа от една страна и съответните
характеристики на душата на животно, растение, неорганично същество и дух от
друга страна. На тази основа е достигнато до извода, че относително
устойчивият афинитет между дух и душа се подчиняват на стъпаловиден закон
на разпределение. Вграждането на дух в душа е резултат от максимален
афинитет или интерес на духа към душата.
Смисълът на човешкия живот е интегрален регулатор на неговото
поведение, който е предназначен да обслужва оптималното индивидуално
развитие на душата на човека и по този начин и нейното еволюционно развитие.
Биополето на произволна материална структура може да се разглежда като
форма на проявление на душата й. Душата притежава толкова нива на съзнание,
колкото нива на организация я изграждат. Съответно всяко ниво на организация
на йерархичната структура на биополето на човек притежава специфична
относително автономна памет.
Творческият процес е подсъзнателно връщане към духовната предистория
на човека, връщане към фундамента. Съответно: изучаването на творческия
процес е средство за опознаване на духовната предистория на човека. И
обратното: изучаването на еволюцията на духовността е средство за изучаване
на последователните етапи на развитие на творческия процес. Този извод
кореспондира със заключението, че мисълта протича по траектория, която е
модел на индивидуалното развитие на душата на човека.
Пространството в мястото на контакт между битие и небитие е изкривено по
спирала. По подобна траектория протича еволюционен скок на средата.
Съответно емержентният ефект, като проява на творчески процес в мисълта, е
модел на този еволюционен преход.
На базата на концепцията за еволюционната приемственост в развитието на
средата са анализирани и съпоставени множество сведения от различни области
на знанието. На тази основа са обосновани нови представи за функцията,
структурата и свойствата на средата в периода преди образуването на небитие.
Направен е извод, че пранебитие се състои от множество нива на организация.
Вихровият процес е присъщ на битие и на небитие.
Обобщено е, че законът за запазване на количеството на средата е по-общ от
закона за запазване на количеството на енергията. В процеса на еволюция на
средата се изменя съдържанието на количеството на движението на обекти в

9

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

нея, но големината на количеството на движението на обекти в нея остава
непроменена.
На базата на концепцията, че енергията се проявява като степен на различие
на определен вид характеристика на конкретна среда е направен изводът, че
различието между характеристиките на битиейна и небитиейна среди поражда
различие във формите на проявление на енергията в тях. Съответно
различието между характеристиките на битиейна и небитиейна среди поражда
частично пренасяне на енергия между тях. Енергията и информацията са
формирани приоритетно от различни нива на организация на средата
Анализирани са представите за Абсолютния бог. На тази основа е
достигнато до извода, че Абсолютният бог е сложна многойерархична структура
от интелектуални системи. Разработена е концепция за стимулиращата функция
на Абсолютния бог по отношение на еволюционното развитие на средата.
Обобщено е, че функцията на Абсолютния бог постепенно се разтваря във
функцията на средата, от която е произлязъл. Функцията на Абсолютния бог се е
превърнала в органично част на средата, нейна вътрешна природа.
Битие се проявява като компютърен инструмент за обитателите на небитие,
които го регулират и развиват.
В изследователския процес, свързан с анализ и моделиране на различни
аспекти на душата на човека е приложен интердисциплинен подход.
От взаимното пресичане на направените оригинални математически модели
и концептуални изводи могат да бъдат формулирани множество нови изводи с
повишена степен на конкретност, както и да се повиши степента на
наукофициране на познанието за човешката душа.

РЕЦЕНЗЕНТ: проф. дтн Кольо Минков
e-mail: minkov@imbm.bas.bg

10

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Информация за читатели
Сборникът ИЗСЛЕДОВАТЕЛ включва изследвания, модели,
концепции, идеи и прогнози в областта на еволюцията, поведението,
творческите процеси и структурата на системите.
Целите на редакционната колегия са:
1.Да се популяризират нетрадиционни иновации, които свързват
различни области на познанието.
2.Да се представят нови методологични средства на познавателния
процес.
3.Да се запазят авторските права на създателите на интелектуални
продукти чрез представяне на описанието на тези продукти в
престижни световни библиотеки.
Сборникът ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
се предоставя безвъзмездно в:
1. Конгресна библиотека, Вашингтон.
2. Британска библиотека, Лондон.
3. Национална библиотека на Франция, Париж.
4. Национална библиотека на Русия, Москва.
5. Японска национална библиотека, Токио.
6. Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий", България,
София.
7. Централна библиотека на Българската академия на науките,
България, София.
8. Интернет

11

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

2. Информация за изследователи
Езикът, на който е написан текстът на статията, може да бъде
български или английски.
На отделна страница се представя резюме на статията на английски
език.
Няма ограничения за количеството и обема на публикувани
статии в сборник ИЗСЛЕДОВАТЕЛ от един автор или от един
авторски екип.

Статиите се публикуват без редактиране в оригиналния им
вид.
Всеки автор е персонално отговорен пред читателите за
съдържанието и оформлението на своята статия или иновация.
Заглавието е максимално кратко. Под него може да се изписват
научните степени и звания на авторите (ако желаят), техните имена
и фамилии, както и адрес за комуникация (ако е необходимо).
Желателно е статията да включва въведение и раздели на
изложенията. Тя включва текст, таблици, формули, графики и
други черни или цветни илюстрации.
Всяка статия задължително завършва с оригинални изводи,
заключения или обобщения, характеризиращи предлаганата
новост.
Желателно е списъкът от ползвана литература да включва
цитирани от авторите на статията източници или такива, чието
съдържание е обобщено в статията.
Желаещите да публикуват свои текстове или илюстрации в
сборника е необходимо да ги изпратят на научния редактор. Те
трябва да са записани на диск или дискета и отпечатани на бели
листа с формат А4. Материалите се изпращат заедно с два
адресирани до автора пликове и са придружени с пощенска такса за
тях.
Постъпилите за печат информационни материали не се връщат.
12

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Редакционната колегия информира авторите за решението за
публикуване на представените от тях статии.
На всеки автор или авторски екип, който е публикувал свои статии
в сборник ИЗСЛЕДОВАТЕЛ се изпраща по пощата един екземпляр
от съответния сборник.

3. Информация за спонсори и рекламодатели
Спонсорите могат да отпечатват своя снимка, творческа
автобиография, есе, поезия, проза, игри, фотоси, графични
илюстрации, живопис и друго собствено творчество, върху което
желаят да запазят авторските си права чрез съхраняване на
информация в 7 от най-големите библиотеки в света.
Илюстрации и реклама се изпращат съгласно процедурата,
посочена в раздела за информация на изследователи, като
графичното оформление е свободно избираемо.

Редакционният екип ви пожелава творческо
дълголетие !

13

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

INTRODUCTION
I. Reader’s Information
The collection “RESEARCH WORKER” includes investigations, models,
conceptions, ideas and prognoses in the field of evolution, behavior,
creative processes and systems structure.
The aims of editorial board are:
To popularize non-traditional innovations, bringing different fields of
knowledge together.
To present new methodological means of cognitive processes.
To preserve the copyrights of the authors of intellectual products by
presentation of these products in prestigious libraries in the world.
The collection “Research worker” is granted free or charge at library
disposal in:
National library “St.St. Cyril and Methodices”, Bulgaria, Sofia.
Central library of the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria,
Sofia.
National library of France , Paris.
National library of Britain, London.
National library, USA, Washington.
National library, Japan, Tokyo.
National library, Russia, Moscow.
Internet.

II. Information for research workers
The articles have to be written in Bulgarian and English with a
summary on a separate page in English. There aren’t any limitations
on the number and volume of the articles published by one or more
authors in the collection “Research worker”.

14

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

The articles will be published without wording in the original
manuscript on the author’s own responsibility for the content and
arragement of the article as innovation.
The title has to be short with full names of the authors, scientific
degree, title and address for correspondence. In the article are
included: introduction, section, tables, formulas, figures, illustrations.
At the end of the article obligatory are original conclusion or summary
of the presented novelty. It is desirable that the references should
included the cited sources or books and articles whose content was
summarized in the article. Those who wish to publish their text or
illustrations in the collection “RESEARCH WORKER” should send them
to the scientific editor printed on format A4 (white) and recorded on a
disc or diskette. The materials should be send together with two
addressed to the author envelopes and post charge for them. The
materials received for edition are not to be sent back. The editorial
board informs the authors about the resolution for publication of the
submitted articles. Every author or group of authors, whose article
has been published in the collection “Research worker” will receive a
copy of the collection by post.

III. Information for sponsors and advertisings
The sponsors could publish their picture, autobiography, essay,
poesy, prose, plays, pictures, graphic illustrations, paintings and
other creative work of their own on which they wish to reserve their
copyrights printing and keeping the information in seven big libraries
in the word.
Illustrations and advertisement have to be submitted according to the
information for the investigation with free chosen graphic design.

The editorial board wish you a long creative life.

15

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Спермидин и емоционалност

Доц. д-р Нина Ламбаджиева,
ст. ас. Милена Шкодрова, Жана Рашкова
СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

Обект на настоящата работа са ефектите на полиамина спермидин върху
емоционалното състояние на плъхове в прематурационен период при периодична
и постоянна светлина 2, 5 и 24 часа след въвеждане му. При периодична
светлина в “открито поле” спермидинът в доза 0,6mg/100g b.w. i.p. не влияе
статистически значимо върху хоризонталната двигателна активност на
мъжки и женски полово незрели плъхове. В условията на стрес при постоянна
светлина емоционалността на мъжките е повишена под влияние на въведения
спермидин, а при женските плъхове полиаминът предизвиква двуфазен ефект
във времето: на 2-я и 5-я час поведенческият показател е понижен, а на 24-я час
той е повишен спрямо контролата. Тези изменения вероятно са свързани с
нарушената неврохуморална хомеостаза, с фотопериодична и полиаминна
модулация на възбудимостта.
Ключови думи: “открито поле”, поведение, спермидин, полиамини.

Въведение
Силно нарастващ е напоследък интересът към ролята на полиамините в нормалните и
патологичните мозъчни функции, като тази роля се изследва активно, но съществуващите
възгледи за връзката полиамини – централна нервна система са твърде противоречиви.
Установен е висок афинитет на усвояване и отделяне на полиамините в мозъка (Gilad and Gilad,
1991; Dot et al., 2000; Masuko et al., 2003), но свойствата и локализацията на мозъчните
полиаминни транспортни системи не са изследвани в детайли (Goracke-Postle et al., 2007). Като
се имат предвид взаимодействията им с различни трансмембранни канали (Dingledine et al.,
1999), те могат да влияят върху електрическите свойства на възбудими клетки (Williams et al.,
1997), да действат като невромодулатори при различни рецептори, да се натрупват в
синаптичните мехурчета и да се отделят при деполяризация (Reis et al., 2000; Masuko et al.,
2003).

16

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Полиамините влияят върху свойствата на различни невромедиаторни пътища, включително
катехоламини, ГАМК, глутамат, ацетилхолин (Bastida et al., 2007; Seiler, 2004; Lynch et al., 1996;
Zomkovski et al., 2006). Те имат важна роля в модулацията на нервното предаване (Anderson et
al., 1975; Shaw, 1979; Harman and Shaw, 1981 a, b) и като вътре- и извънклетъчни посредници,
които променят регулирания от катиони мембранен транспорт. Повечето изследвания свързани
с полиамините са на клетъчно, субклетъчно и мембранно ниво. Тъй като има доказателства, че
полиамините модулират механизмите на невронална и поведенческа пластичност (Berlese et al.,
2005; Conway, 1998; Halonen et al., 1993; Rubin et al., 2004; Yu et al., 2000; Gilad and Gilad, 2002),
те представляват определен интерес за невробиологията, невроетологията, патофизиологията.
Модулацията на полиаминната система е възможата фармакологична мишена при лечението на
редица психични и свързани със стрес заболявания.
Настоящето изследване е насочено към влиянието на полиамина спермидин върху
нерепродуктивното поведение, т.е. ефектите му на организмово ниво. Ефектите на спермидина
върху хоризонталната двигателна активност са изследвани върху плъхове от двата пола в
прематурационния период на онтогенезата. Проследено е и влиянието на фотопериодизма
върху полиаминната модулация на това поведение чрез фотопериодичен модел от два
светлинни режима: периодична и постоянна светлина.

Материали и методи
Използвани са мъжки и женски полово незрели плъхове от линията Wistar (със средно тегло
100g) по 10 броя в група при постоянна температура 22°C, при периодична (СТ 12:12) или
постоянна (СС) светлина.
Опитните животни са инжектирани интраперитонеално със спермидин (Sigma) в доза
0,6mg/100g b.w., а контролните – с 1ml физиологичен разтвор. Животните са тествани по
метода "opеn field" (Hall, 1960; Lazarenko et al., 1982) 2, 5 и 24 часа след въвеждането на
полиамина. Използвана е камера от стъкло с размери на основата 1m/1m и височина 0,6m.
Подът е разграфен на 25 квадрата. Животното се поставя в средата на камерата и се регистрира
броят на посетените квадрати за 5 минути – хоризонтална двигателна активност. След всяко
изследване подът е почистван с разредена оцетна киселина.

Резултати и обсъждане
Спермидинът в доза 0,6mg/100g b.w. не влияе статистически значимо върху хоризонталната
двигателна активност (ХДА) на мъжки и женски полово незрели плъхове по теста "open field"
проведен 2, 5 и 24 часа след въвеждането на полиамина при периодична светлина (табл. 1).

17

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Таблица 1
Влияние на спермидина върху ХДА на мъжки и женски полово
незрели плъхове при периодична светлина (СТ) по теста “open field”
Контролни
Опитни
Контролни
Опитни
ИнтерМъжки
Мъжки
женски
женски
вал
плъхове
плъхове
плъхове
плъхове
[часове]
ХДА/N1
ХДА/N1
ХДА/N1
ХДА/N1
2

150 ± 9,1

161,2 ± 11

160,1 ± 9,2

167,9 ± 5,4

5

80,1 ± 12,1

59,1 ± 9,2

105,4 ± 11,1

89,2 ± 5,9

24

36,4 ± 9,3

19,8 ± 7,6

88,1 ± 10,1

68,3 ±10,8

N1 - брой посетени квадрати в “открито поле” за 5 минути
Хабитуацията на животните от опитната група е по-добра от тази на животните от контролната
група. Стойностите на поведенческия показател са по-ниски при опитната група и при двата
пола, но тези разлики са статистически несъществени (p>0,05).
В таблица 2 са представени експерименталните данни за стойностите на ХДА при мъжки и
женски плъхове, но при постоянна светлина (СС) 2, 5 и 24 часа след въвеждане на спермидина.
Установява се статистически достоверно понижение на поведенческия показател при мъжките
плъхове (p< 0,05) 2 и 5 часа след въвеждане на полиамина и статистически достоверно
повишение на ХДА 24 часа след въвеждането на спермидина на опитната група спрямо
контролната. След първоначално подобряване на хабитуацията до 5-тия час, на 24 час тя е
влошена. Повишение на ХДА се наблюдава и при женските плъхове при СС под въздействие на
спермидина (р<0,05) на 2 ,5 и 24-я час след въвеждането му.
Нашите резултати по отношение на хоризонталната двигателна активност при периодична
светлина са в съгласие с резултатите на други автори (Rubin et al., 2004), но установени при
други условия на експеримента (начин на въвеждане на полиамина, вид на поведенческия тест,
възраст на опитните животни и др.). Има неврохимични и електрофизиологични доказателства,
че полиамините модулират NMDA-рецептора, който управлява поведението на гризачите (Rock
and McDonald, 1995; Williams, 1997; Goracke-Postle et al., 2007). Ниски микромоларни
концентрации стимулират свързването с NMDA-рецепторния канал и увеличават NMDAпредизвиканите потоци, докато по-високите концентрации на полиамините предизвикват послабо повишение или инхибиране на NMDA-рецепторните потоци (McGurk et al., 1990; Sprosen
and Woodruff, 1990; Williams et al., 1990). Установено е, че полиамините in vitro регулират
AMPA-каналите двуфазно (Peligrini-Giampietro, 2003). Ефектите на спермидина върху тези
канали са инверсни в сравнение с тези върху NMDA-рецепторите (ниски полиаминни
концентрации инхибират, докато високите концентрации активират йонната проводимост).
Предполага се включване на тези рецептори в ефектите на полиамините върху поведението, но
са необходими допълнителни изследвания по този въпрос.

18

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Таблица 2
Влияние на спермидина върху ХДА на мъжки и женски полово
незрели плъхове при постоянна светлина (СС) по теста “open field”
Контролни Опитни
Контролни Опитни
Интермъжки
мъжки
женски
женски
вал
плъхове
плъхове
плъхове
плъхове
[часове]
ХДА/N1
ХДА/N1
ХДА/N1
ХДА/N1
2

115,1 ± 10,2

5

61 ± 9,1

24

48,5 ± 10

32,4 ± 9*
- 72%**
15,8 ± 7,1*
- 74%**
81 ± 9,1*
+ 67%**

85 ± 10
58,2 ± 6,9
79 ± 9,1

159 ± 9,1*
+ 87%**
122 ± 7,1*
+ 110%**
122,5 ± 9*
+ 55%**

* - p< 0,05 спрямо контролата
** - относително изменение спрямо контролата в %
N1 – брой посетени квадрати в “открито поле” за 5 минути
Оказва се, че на организмово ниво спермидинът няма непосредствен ефект върху
хоризонталната двигателна активност при периодична светлина (вероятно поради
неефективност на използваната концентрация), но в условията на стрес при постоянно
осветление, спермидинът показва съществени специфични поведенчески ефекти. Половият
диморфизъм в ефектите на полиамина вероятно е свързан с установения от други автори полов
диморфизъм в орнитиндекарбоксилазата (Bastida et al., 2007).
Различието в ефектите на спермидина при СТ и СС в нашите изследвания е по-вероятно да се
свърже с директното му действие върху неврохимията на мозъка, но не е изключено изменение
на амплитудата на биоритъма на двигателна активност при постоянна светлина (Zhou et al.,
2000).
Промяната на ХДА (като показател за емоционалността) при стрес с нарушена хабитуация
може да се дължи на промени в стероидния хормонален метаболизъм. В предишни наши
изследвания е установено влиянието на тестостерона върху този поведенчески показател при
периодична и постоянна светлина (Lambadjieva, 1999).
Най-нови изследвания (Maeda et al., 2002) показват, че полиамините могат да модулират
взаимодействието между хормон- рецептори и техните регулаторни белтъци, което показва, че
при изследване на поведенческата роля на полиамините трябва да се вземат предвид ефектите
им върху невроендокринологията на организма. При понижено ниво на спермидина се
повишават нивата на адренокортикотропния хормон и кортикостерона, а тези на тестостерона и
тиреоидните хормони са понижени, което може да е и в следствие на полиаминна
трансформация и нарушена полиаминна хомеостаза (Kaasinen et al., 2004). Нивото и ефектите
на хормоните зависят от фотопериода (Zwirska- Korezala, 1991; Vanecek, 1990) при допускането,
че постоянната светлина сенситизира оста хипоталамус - жлези с вътрешна секреция за
ефектите на стероидните хормони.
Налице е полов диморфизъм в ефектите на спермидина върху ХДА (табл. 2) при постоянна
светлина, който вероятно се дължи на различния хормонален фон, на който действа
19

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

полиаминът. Възможно е, макар и малко вероятно, норадреналинът да инхибира полиаминния
транспорт косвено чрез сигнална мрежа след активиране на адренергичните рецептори (Masuko
et al., 2003). Би могло да се допусне наличие на емержентен ефект от каскадните промени в
неврохуморалната регулация на изследваното поведение: повишено ниво и трансформация на
полиамини при стрес, медиаторен и хормонален дисбаланс при СС и изменени
взаимоотношения полиамини - хормони, отразяващи се на нервната възбудимост, които на
организмово ниво се проявяват чрез промени в адаптивното поведение.

Основен извод
1.Модулиращото влияние на спермидина върху хоризонталната двигателна активност,
т.е. върху емоционалното състояние е динамичен процес, зависещ от пола, времевия
интервал след въвеждането му и от фотопериода.

Литература
1. Anderson, D.J., Crossland, J., Shaw, G.G., (1975). The actions of spermidine and spermine on
the central nervous system. Neuropharmacology. 14:571 - 577.
2. Bastida, C.M., Cremades, A., Castells, M.T., (2007). Sexual dimorphism of ornithine
decarboxylase in the mouse adrenal: influence of polyamine deprivation on catecholamine and
corticoid levels. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 292: E 1010 - 1017.
3. Berlese, D.B., Sauzem, P.D., Carati, M.C., Guerra, G.P, Stiegemeier, J.A., Mello, C.F., Rubin,
M.A., (2005). Time dependent modulation of inhibitory avoidance memory by spermidine in
rats. Neurobiol. Learn. Mem. 83: 48 - 53.
4. Conway, E.L., (1998). Brain lesions and delayed water maze learning deficits after
intracerebroventricular spermine. Brain Res. 800: 10 - 20.
5. Dingledine, R., Borges, K., Bowie, D., Traynelis, S.F., (1999). The glutamate receptor ion
channels. Pharmacol. Rev. 51: 7 - 61.
6. Dot, J., Lluch, M., Blanco, I., Rodriguez-Alvarez, J., (2000). Polyamine uptake in cultured
astrocytes: characterization and modulation by protein kinases. J. Neurochem. 75: 1917 - 1926.
7. Gilad, G.M., Gilad, V.H., (1991). Polyamine uptake, binding and release in rat brain. Eur. J.
Pharmacol. 193: 41 - 46.
8. Gilad, G.M., Gilad, V.H., (2002). Stress - induced dynamic changes in mouse brain
polyamines. Role in behavioral reactivity. Brain Research 943: 23 - 29.
9. Goracke-Postle, C.J., Overland, A.C., Stone, L.S., Fairbanks, C.A., (2007). Agmatine transport
into spinal nerve terminals is modulated by polyamine analogs. J. of Neurochem. 100: 132 141.
10. Hall, K. S., (1960). Experimental Psychology. Part I, Nauka, Moskow, 405 – 406.
11. Halonen, T., Sivenius, J., and Mettinen, R., (1993). Elevated seizure threshold and impaired
spatial learning in transgenic mice with putrescine overproduction in the brain. Eur. J.
Neurosci. 5:1233 - 1239.
12. Harman, R.J., Shaw, G.G., (1981a). The spontaneous and evoked release of spermine from rat
brain in vitro. Br. J. Pharmacol. 73: 165 - 174.
13. Harman, R.J., Shaw, G.G., (1981b). High affinity uptake of spermine by slices of rat cerebral
cortex. J. Neurochem. 36: 1609 - 1615.
14. Kaasinen, S.K., Oksman, M., Alhonen, L., (2004). Spermidine/spermine N1-acetyltransferase
overexpression in mice induces hypoactivity and spatial learning impairment. Pharmacol.
Biochem. Behav. 78: 35 - 45.

20

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

15. Lambadjieva, N., (1999). Influence of testosterone on some behavioral reactions of male
immature rats exposed to continual light. Methods Find Exp. Clin. Pharmacol. 21, 1: 17 - 20.
16. Lazarenko, N. S., Petrov, E. S., Vartanjan, G. A., (1982). Verojatnostnie harakteristiki
povedenija kris v usloviqh otkritova polia. Zurnal visshey nervn dejatel, 32: 1092 - 103.
17. Lynch, D.R., Gallagher, M.J., (1996). Inhibition of N-methyl-D-aspartate receptors by
haloperidol: developmental and pharmacological characterization in native and recombinant
receptors. J. Pharmacol. Exp. Ther. 279: 154 - 161.
18. Maeda, Y., Rachez, C., Hawel, L., Byus, C.V., Freedman, L.P, Sladek, F.M., (2002).
Polyamines modulate the interaction between nuclear receptors and vitamin D receptorinteracting protein 205. hol. Endocrinol 16: 1502 - 1510.
19. Masuko, T., Kushama-Eguchi, K., Sakata, K., (2003). Polyamine transport, accumulation and
release in brain. J of Neurochem. 84, 610 - 617.
20. McGurk, J.F., Bennet, M.V.L., Zukin, R.S., (1990). Polyamines potentiate responses of Nmethyl-D-aspartate receptors expressed in Xenopus oocytes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:
9971 - 9974.
21. Pellegrini-Giampietro, D.E., (2003). An activity-dependent spermidine mediated mechanism
that modulates glutamate transmission. Trends Neurosci 26: 9 - 11.
22. Reis, D. J., Regunathan, S., (2000). Is agmatine a novel neurotransmitter in brain? Trends
Pharmacol Sci, 21, 187 - 193.
23. Rock, D.M., and McDonald, R.I. (1995). Polyamine regulation of N-methyl-D-aspartate
receptor channels. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 35:463-482
24. Rubin, M.A., Berlese, D.B., Stiegemeier, J.A., (2004). Intra-amygdala administration of
polyamines modulates fear conditioning in rats. J. Neurosci 24, 9: 2328 - 2334.
25. Seiler, N., (2004). Catabolism of polyamines. Amino acid 26: 217 - 233.
26. Shaw, G.G., (1979). The polyamines in the central nervous system. Biochem. Pharmacol. 28: 1
- 6.
27. Sprosen, T., Woodruff, G.N., (1990). Polyamines potentiate NMDA induced whole-cell
currents in cultured striatal neurons. Eur. J. Pharmacol. 179: 477 - 478.
28. Vanecek, J., Kosar, E., Vorlicek, J., (1990). Daily changes in melatonin binding sites and effect
of castration. 73: 2-3, 165 - 170.
29. Williams, K., Dawson, V.L., Romano, C., Dichter, M.A., Molinoff, P.B., (1990).
Characterization of polyamines having agonist, antagonist and inverse effects at the polyamine
recognition site of the NMDA receptor. Neuron 5: 199 - 208.
30. Williams, K., (1997). a) Interactions of polyamines with ion channels. Biochem. J. 325: 289 297.
31. Williams, K., (1997). в) Modulation and block or ion channels: a new biology of polyamines.
Cell Signal 9: 1 - 13.
32. Yu, C.G., Marcillo, A.E., Fairbanks, C.A., Wilcox, G.L., Yezierski, R.P., (2000). Agmatine
improves locomotor function and reduces tissue damage following spinal cord injury.
Neuroreport 11: 959 - 965.
33. Zhou, X.J., Jiany, X.H., Ju, C.D., Yin Q.Z., (2000). Modulation of circadian rhythm of
discharges of suprachiasmatic nucleus neurons in rat hypothalamic slices by melatonin. Sheng
Li Xue Bao 52,3: 215 - 219.
34. Zomkowski, A.D., Santos, A.R., Rodrigues, A.L., (2006). Putrescine produces antidepressant
like effects in the forced swimming test and in the tail suspension test in mice. Prog.
Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatry 30: 1419 - 1425.

21

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

35. Zwirska-Korezala, K., Kniazewski, B., Ostrowska, Z., Bunter, B., (1991). Influence of
melatonin or rat thyroid, adrenal and testis secretion during the day. Felia Histochem. Cytobil.
29, 1: 19 - 24.

Спермидин и експлорация
Доц. д-р Нина Ламбаджиева,
ст. ас. Милена Шкодрова, Жана Рашкова
СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

Изследвана е вертикалната двигателна активност в “открито поле” на мъжки
и женски плъхове в прематурационния период при периодична и постоянна
светлина след въвеждане на екзогенен спермидин в доза 0,6mg/100g b.w. i.p.
Поведенческият тест е проведен 2, 5 и 24 часа след инжектиране на полиамина.
Установено е повишение на вертикалната активност (като показател за
ориентировъчно-изследователската активност) на мъжките плъхове на 2-я час
след въвеждането на спермидина спрямо контролата при периодична светлина и
липса на ефект на полиамина върху това поведение при постоянна светлина.
Спермидинът в същата доза предизвиква повишение на вертикалната
двигателна активност (експлорацията) на женските плъхове 2 часа след
въвеждането му при периодична светлина. При постоянна светлина обаче, се
установява статистически значимо изменение на изследваното поведение и в
трите времеви интервала. Тези ефекти се дължат вероятно на променения
неврохуморален статус на организма, на полиаминна и фотопериодична
модулация на този поведенчески показател.
Ключови думи: полиамини, спермидин, поведение.

Въведение
От значителен научен интерес е ролята на полиамините като потенциални невромодулатори на
йонни канали и ефектите им върху адаптивното поведение, включително върху обучението,
паметта и изследователското поведение. Прецизните механизми на техните функции обаче,
въпреки интензивните изследвания, все още не са известни.
Издига се хипотеза за критичността в регулацията на свойствата на мозъчния полиаминен
отговор на стрес (PSR), за невроналните функции и за адекватния поведенчески отговор на
стресори. Тъй като PSR е динамичен процес, вариращ в зависимост от типа, интензивността и
22

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

продължителността на стресовия стимул, той е важен компонент в адаптивните клетъчни и
поведенчески механизми на реакциите при стресови условия, но може да бъде и неадаптивен
механизъм при продължителен стрес, водещ до клетъчна смърт.
Полиамините (ПА) путресцин, спермидин, спермин и агматин са поликатионни алифатни
съединения с възможност за взаимодействие с отрицателно заредени молекули в живите
клетки. Поради тяхната многофункционалност и жизнено важна роля полиаминните
метаболитни пътища са сложно регулирани в различни типове клетъчни структури,
включително синаптозоми, синаптични мехурчета, глиални клетки, неврони.
Въпреки че, функцията на ПА в мозъка не е проучена напълно, съществуват нарастващ брой
доказателства, че те играят важна роля в модулацията на нервното предаване, медиирайки
трансмембранни йонни канали в ЦНС и влияейки на електрическите свойства ва възбудимите
клетки (Williams, 1997; Anderson et al., 1975). Ролята на вътреклетъчните полиамини в
блокиране на K+ir- и Ca2+-пропускащите AMPA-канали е доказана, но ролята на
извънклетъчните полиамини in vivo върху NMDA-глутаматния и други рецептори не е ясна
(Kamboj et al., 1995; Dingledine et al., 1999; Goracke-Postle et al., 2007). Спермидинът и
сперминът взаимодействат като агонисти с NMDA-рецепторите (Williams et al., 1990), но ПА
могат да проявяват и антагонистични и инверсни ефекти върху този рецептор.
Продължителното му активиране би могло да е причина за невронално увреждане (Paschen,
1992). NMDA-рецепторите участват в синаптичното предаване, гърчовата активност,
обучението, пространствената памет (Mody, Heinemann,1987; Rubin et al., 2004), а също в
модулацията на памет и страх (Lee and Kim, 1998; Cahill et al., 1999; Maren, 2000; Fendt,2001).
Установена е зависима от времето модулация на паметта при плъхове (Berlese et al., 2005) под
действие на спермидин. Полиаминната хомеостаза се регулира фино чрез тяхната синтеза,
разграждане, транспорт и взаимното превръщане на отделните амини.
Твърде малко са изследванията за влиянието на полиамините на организмово ниво върху
поведението на животните. Противоречивите ефекти на ПА и главно на спермидина, вероятно,
се дължат на широкия диапазон прилагани дози.
Настоящето изследване е ориентирано към ефектите на спермидина върху вертикалната
двигателна активност на плъхове като показател за нивото на ориентировъчно-изследователска
активност (Lazarenko et al.,1982) и влиянието на фотопериодизма върху тези ефекти.

Материали и методи
Използвани са мъжки и женски полово незрели плъхове от линията Wistar със средно тегло
100g Опитите са провеждани при постоянна температура 22°C, при периодична (СТ 12:12) или
постоянна (СС) светлина. Спермидинът (Sigma) в доза 0,6mg/100g b.w. е инжектиран
интраперитонеално в опитните животни, а контролните са инжектирани с 1ml физиологичен
разтвор. Животните (по 10 броя в група) са тествани по метода "open field" (Hall, 1960) 2, 5 и 24
часа след въвеждане на полиамина в камера от стъкло с основа 1m/1m и височина 0,6m с
разграфен под на 25 квадрата. Животното се поставя в средата на камерата и се определя броят
на вертикалните пози в продължение на 5 минути. След всяко изследване подът е почистван с
разредена оцетна киселина.

23

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Резултати и обсъждане

Резултатите от изследване на вертикалната двигателна активност в "open field" на плъхове от
двата пола в прематурационния период при периодична светлина (СТ) 2, 5 и 24 часа след
въвеждане на спермидина са представени на таблица 1.
Прави впечатление силният ефект на спермидина върху вертикалната активност, определена 2
часа след инжектирането на полиамина (р<0,05) при двата пола, докато на 5-тия и 24-тия час
стойностите на контролната и опитната група са почти еднакви, т.е. липсва ефект.
В таблица 2 са отразени резултатите от изследване на влиянието на спермидина върху
вертикалната двигателна активност в “открито поле” на мъжки и женски полово незрели
плъхове в условията на постоянна светлина (СС).
При мъжките плъхове поведенческият ефект на спермидина е статистически недостоверен
(р>0,05), но при женските този ефект се изразява в повишение на вертикалната активност на 2я, 5-я и 24-я час след инжектирането на спермидина. Половите различия в ефектите биха могли
да се свържат с установения полов диморфизъм в орнитиндекарбоксилазната активност (Bastida
et al., 2007).
В условията на стрес при постоянна светлина се съчетават няколко фактора, в резултат на които
изследваното поведение има различни стойности от тези при постоянна светлина и въведен
спермидин. Възможно е модулиращите полиаминни ефекти при периодична светлина да се
повлияват от невромедиатори, неврохормонални промени или от промени в полиаминната
хомеостаза и др. при постоянна светлина с краен резултат – променено поведение по
отношение на експлорацията.
Острите стресори в ЦНС повишават орнитиндекарбоксилазната активност и нивата на
путресцин и агматин (Aricouglu et al., 2003), а нивата на спермидин и спермин се покачват при
многократни стресови третирания, което предполага адаптивен отговор (Sohn et al., 2002).
Предполага се, че модулацията на хипоталамус - жлези с вътрешна секреция адренокортикалната ос също може да се включи в тези механизми (Zwirska-Korezala et al., 1991;
Vanecek et al., 1990), т.к. нивото и ефектите на хормоните зависят от фотопериода.

24

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Таблица 1
Влияние на спермидина в доза 0,6 mg/100g.b.w.върху вертикалната
двигателна активност (ВДА) на мъжки и женски полово незрели плъхове при
периодична светлина (СТ) по теста “open field”

Интервал
[часове]

Контролни
мъжки
плъхове
ВДА/N2

Опитни
мъжки
плъхове
ВДА/N2

2

1,8 ± 0,8

5

0,9 ± 0,5

0,9 ± 0,4

0,2 ± 0,1

0,7 ± 0,2

24

0±0

0±0

0±0

0,2 ± 0,2

6,9 ± 0,9*
+283%**

Контролни
женски
плъхове
ВДА/N2
0,5 ± 0,2

Опитни
женски
плъхове
ВДА/N2
3,3 ± 0,4*
+ 560%**

* - p< 0,05 спрямо контролата
** - относително изменение спрямо контролата в %
N2 – брой вертикални пози в “открито поле” за 5 минути
Половият диморфизъм в поведението при постоянна светлина е показател за намеса на
невростероидите в полиаминната модулация на вертикалната активност, а също на ГАМКергични, адренергични, глутаматергични и др. медиаторни механизми, както и на модулацията
на K+ir канали, Ca2+-пропускащите АМРА-каинатни рецептори и NMDA глутаматните
рецептори.

25

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Таблица 2
Влияние на спермидина в доза 0,6 mg/100g.b.w.върху вертикалната
двигателна активност (ВДА) на мъжки и женски полово незрели плъхове при
постоянна светлина (СС) по теста “open field”
Интервал
[часове]

Контролни
мъжки
плъхове
ВДА/N2

Опитни
мъжки
плъхове
ВДА/N2

Контролни
женски
плъхове
ВДА/N2

2

0,9 ± 0,3

1,2 ± 0,5

0,6 ± 0,4

5

0,2 ± 0,1

0,7 ± 0,4

0,3 ± 0,1

24

0,4 ± 0,2

1,2 ± 0,6

0,2 ± 0,2

Опитни
женски
плъхове
ВДА/N2
2,3 ±0,4*
+283%**
3,3 ± 0,3*
+ 1000%**
2 ± 0,5*
+ 900%**

* - p< 0,05 спрямо контролата
** - относително изменение спрямо контролата в %
N2 – брой вертикални пози в “открито поле” за 5 минути

Основни изводи
1. Поведенческият акт е емержентен ефект от взаимодействието на тези сложни
механизми.
2. Полиаминната
модулация
на
ориетировъчно-изследователското поведение се
модулира от светлинния цикъл, т.е. полиаминната модулация е подложена на
фотопериодична модулация.
3. Ефектите на спермидина върху изследователското поведение зависят от пола, от
времевия интервал след въвеждането му и от фотопериода.

Литература
1.Anderson, D.J., Crossland, J., Shaw, G.G., (1975). The actions of spermidine and spermine on the
central nervous system. Neuropharmacology. 14:571 - 577.
2.Aricouglu, F., Altunbas, H., (2003). Is agmantine an endogenous anxyolytic/antidepressant agent?
Ann. N.Y. Acad Sci. 1009: 136 - 140.
26

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

3.Bastida, C.M., Cremades, A., Castells, M.T., (2007). Sexual dimorphism of ornithine decarboxylase
in the mouse adrenal: influence of polyamine deprivation on catecholamine and corticoid levels. Am.
J. Physiol. Endocrinol. Metab. 292: E 1010 - 1017.
4.Berlese, D.B., Sauzem, P.D., Carati, M.C., Guerra, G.P, Stiegemeier, J.A., Mello, C.F., Rubin, M.A.,
(2005). Time dependent modulation of inhibitory avoidance memory by spermidine in rats. Neurobiol.
Learn. Mem. 83: 48 - 53.
5.Cahill, I., Weinberger, N.M., Roozendaal, B., McGaugh, J.I., (1999). Is the amigdala a locus of
“conditioned fear”? Some questions and caveats. Neuron 23: 227 - 228.
6.Dingledine, R., Borges, K., Bowie, D., Traynelis, S.F., (1999). The glutamate receptor ion channels.
Pharmacol. Rev. 51: 7 - 61.
7.Fendt, M., (2001). Injections of the NMDA receptor antagonist aminophosphonopentanoic acid into
the lateral nucleus of the amygdala block the expression of fear-potentiated startle and freezing. J.
Neurosci 21: 4111 - 4115.
8.Goracke-Postle, C.J., Overland, A.C., Stone, L.S., Fairbanks, C.A., (2007). Agmatine transport into
spinal nerve terminals is modulated by polyamine analogs. J. of Neurochem. 100: 132 - 141.
9.Hall, K. S., (1960). Experimental Psychology. Part I, Nauka, Moskow, 405 – 406.
10.Kamboj, S.K., Swanson, G.T., Cull-Candy, S.G., (1995). Intra-cellular spermine confers
rectification on rat calcium- permeable AMPA and kainate receptors. J. Physiol. 486: 297 - 303.
11.Lazarenko, N. S., Petrov, E. S., Vartanjan, G. A., (1982). Verojatnostnie harakteristiki povedenija
kris v usloviqh otkritova polia. Zurnal visshey nervn dejatel, 32: 1092 - 103.
12.Lee, H., Kim, J.J., (1998). Amygdalar NMDA receptors are critical for new fear learning in
previously fear-conditioned rats. J. Neurosci. 18: 8444 - 8454.
13.Maren, S., (2000). Does the basolateral amygdala store memories for emotional events? Repl.
Trends Neurosci 8: 345 - 346.
14.Mody, I., Heinemann, U., (1987). NMDA receptors of dentate gyrus granulate cells participate in
synaptic transmission following kindling. Nature 326: 701 - 704.
15.Paschen, W., (1992). Polyamine metabolism in different pathological states of the brain. Mol.
Chem. Neuropathol 16, 241 - 271.
16.Rubin, M.A., Berlese, D.B., Stiegemeier, J.A., (2004). Intra-amygdala administration of polyamines
modulates fear conditioning in rats. J. Neurosci 24,9: 2328 - 2334.
17.Sohn, H.S., Park, Y.N., Lee, S.R., (2002). Effect of immobilization stress on brain polyamine levels
in spontaneously hypertensive and Wistar-Kyoto rats. Brain Res. Bull. 57: 575 - 579.
18.Vanecek, J., Kosar, E., Vorlicek, J., (1990). Daily changes in melatonin binding sites and effect of
castration. 73: 2-3, 165 - 170.
19.Williams, K., (1997). a) Interactions of polyamines with ion channels. Biochem. J. 325: 289 - 297.
20.Williams, K., (1997). в) Modulation and block or ion channels: a new biology of polyamines. Cell
Signal 9: 1 - 13.
21.Williams, K., Dawson, V.L., Romano, C., Dichter, M.A., Molinoff, P.B., (1990). Characterization
of polyamines having agonist, antagonist and inverse effects at the polyamine recognition site of the
NMDA receptor. Neuron 5: 199 - 208.
22.Zwirska-Korezala, K., Kniazewski, B., Ostrowska, Z., Bunter, B., (1991). Influence of melatonin or
rat thyroid, adrenal and testis secretion during the day. Felia Histochem. Cytobil. 29, 1: 19 - 24.

27

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Спермидин и болкова реакция
Доц. д-р Нина Ламбаджиева,
ст. ас. Милена Шкодрова, Жана Рашкова
СУ “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

Изследвани са ефектите на екзогенно въведен спермидин в доза 0,6mg/100g b.w.
i.p. върху болковата латентност на плъхове от двата пола в прематурационния
период по теста "tail flick" при периодична и постоянна светлина. Наблюдава се
силно удължаване на болковата латентност на опитната група от мъжки
плъхове с въведен спермидин спрямо контролната в три времеви интервали: 2, 5
и 24 часа след въвеждането на спермидина при периодична светлина. При
постоянна светлина, обаче, ефектът от полиамина е скъсяване на болковата
латентност 2 и 5 часа след инжектирането му, като този ефект се губи на 24я час. Спермидинът в същата доза не влияе върху продължителността на
болковата латентност на женските плъхове при периодична и постоянна
светлина.
Ключови думи: полиамини, спермидин, болкова реакция.

Въведение
Въпреки че невробиологичната роля на полиамините не е проучена напълно, съществуват
нарастващ брой доказателства, че те играят важна роля в модулацията на нервното предаване
(Anderson et al., 1975; Harman and Shaw, 1981). Те модулират редица трансмембранни йонни
канали в ЦНС (Williams, 1997), влияейки върху електрическите свойства на възбудимите клетки
и върху свойствата на невромедиаторните пътища (ГАМК, катехоламини, глутамат,
ацетилхолин и др.) (Bastida et al., 2007; Zomkowski et al., 2006), а за орнитиндекарбоксилазата е
установен полов диморфизъм. Твърде малко са изследванията в това актуално направление –
влиянието на полиамините върху поведението, включително върху болковата реакция.
В настоящето изследване са проследени ефектите на полиамина спермидин върху болковата
латентност на болкова реакция при термично лъчево дразнене на плъхове от двата пола в
прематурационния период 2, 5 и 24 часа след въвеждане на полиамина и при два светлинни
режима – периодична (СТ) и постоянна (СС) светлина.

28

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Материали и методи
Опитните животни са мъжки и женски полово незрели плъхове линия Wistar (средно тегло
100g) със сходна болкова чувствителност. Експериментите са провеждани при постоянна
температура 22˚C при периодична (СТ 12:12) и при постоянна (СС) светлина.
Животните са тествани по метода "tail flick" по 10 броя в опитна и контролна група. Опитните
животни са инжектирани интраперитонеално веднъж дневно със спермидин (Sigma) в доза 0,6
mg/100g b.w., а контролните – с 1ml физиологичен разтвор.
Методът се основава на измерване на времето на двигателен рефлекс в резултат на термично
болково дразнене от фокусирано топлинно излъчване от електрическа лампа върху опашката на
плъх, докато се достигне болков гърч и животното отмести опашката си. Чрез фотоклетка
автоматично се отчита времето за реакция на болката, т.е. болковата латентност (Bass,
Vanderbrook, 1952).
Статистическата обработка е извършена по метода на Стюдънт.

Резултати и обсъждане
Болковата реакция е вродена специфична неврофизиологична реакция в отговор на
физиологични или функционални изменения с периферен и централен механизъм, с участието
на ретикуларната формация, таламуса, хипоталамуса, лимбичната система и решаващата роля
на мозъчната кора. В обработката на постъпващата от периферията информация играят роля
ГАМК, ацетилхолин, норадреналин и серотонин. Материалният субстрат на поведението са
биохимичните мембранни и вътреядрени процеси. При преминаване от системно на клетъчно
ниво на функциониране на мозъка при предаване на сигнала върху синапсните мембрани е
установено модулиращо влияние на Ca2+, хормони и много други фактори, вторични
посредници и биологичноактивни вещества.
На това ниво се очаква и влиянието на полиамините. Внасянето на екзогенен спермидин може
да промени полиаминната хомеостаза – преход на полиамините един в друг и изменение на
вътреклетъчните и извънклетъчните концентрации с различна мозъчна локализация,
последвано от агонистични, антагонистични и инверсни ефекти чрез полиаминното място в
NMDA глутаматния и други рецепторно-йонофорни комплекси, никотинови, ГАМК,
катехоламинови и др. рецептори (Williams, 1997). Повлиявайки свойствата на редица рецептори
и йонни канали, спермидинът оперира като динамичен модулатор на нервното предаване в
ЦНС. Той може да се трансформира в путресцин, който е антагонист на NMDA рецепторите и е
с неврозащитен ефект (Goracke-Postle et al., 2007). Спермидинът може също да блокира
транспорта на агматин и путресцин в гръбначномозъчните синаптозоми, а самият той –
ефективно да се транспортира в невроните и глиалните клетки (Masuko et al., 2003). Възможна е
също агматин-зависима стимулация на глутаматната невромодулация, предизвикана от
повишената концентрация на спермидин, който повишава усвояването на агматин и инхибира
това на путресцин, т.е. транспортът на агматин в гръбначномозъчните нервни краища е
чувствителен към конкуренцията между путресцин и спермидин (Goracke-Postle et al., 2007;
Kaasinen, 2003). Агматинът от своя страна модулира опиоидната аналгезия (Kolesnikov et al.,

29

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

1996; Morgan et al., 2002), антагонизира NMDA-рецепторите (Yang, Reis, 1999; Demady et al.,
2001; Roberts, 2005; Mullan, 1999).
По този начин ендогенно въведеният спермидин е възможно да модулира пряко болковата
латентност – обект на настоящето изследване или опосредствано чрез други полиамини.
Предполага се, че модулиращите ефекти на спермидина, които наблюдаваме върху болковата
реакция може би са свързани и с холинергичната система. Както е известно, спермидинът
инхибира свързването на ацетилхолина със синаптичните мехурчета (Seiler et al., 1996), с което
затруднява протичането на нервни импулси в синапсите или модулира ацетилхолинестеразната
активност.
Прави впечатление голямата разлика в ефектите на спермидина при периодична и постоянна
светлина съгласно резултатите от нашите изследвания.
В стресова ситуация при постоянна светлина спермидинът скъсява болковата латентност при
мъжките плъхове статистически достоверно на 2-я и 5-я час, но при женските не се наблюдава
статистически достоверно скъсяване на латентния период (табл. 1).
Интерес представлява пластичността на този поведенчески показател, който при промяна във
фотопериода при мъжките плъхове се удължава или се скъсява, а при женските животни
ефектите са аналогични като тенденция, но без статистическа достоверност (табл. 1 и табл. 2).
При СС като фотопериодичен модел на стрес се променя неврохуморалният статус на
организма, променя се биоритъмът на болковата реакция, концентрацията на медиатори,
хормони, опиоиди, полиамини, ензимни активности, гъстота на рецептори и др. Променената
полиаминна хомеостаза чрез ендогенно внесения спермидин на този фон може да доведе до
промени в стероидния хормонален метаболизъм и обратно – невростероидите да повишат
нивото на полиамините. Настоящите резултати в известен смисъл показват, че когато се
изследва функцията на полиамините в нервната система, трябва де се вземат предвид и
невроендокринните им ефекти. Специфичното действие на полиамините зависи от изменението
на концентрацията им във времето в определени клетъчни структури. Тези пространственовремеви изменения зависят от регулацията на полиаминната обмяна, която пък е свързана със
състоянието на клетъчната метаболитна активност (Starkman et al., 1999; Seiler, 1991).

Таблица 1
Влияние на спермидина върху болковата латентност на мъжки и женски полово
незрели плъхове при постоянна светлина (СС) по теста “tail flick”
Интервал
[часове]

Контролни
мъжки
плъхове,t[s
]

2

3,9 ± 0,2

5

3,2 ± 0,1

24

3 ± 0,2

Опитни
мъжки
плъхове,t[s
]
2,9 ± 0,3*
- 26%**
2,7 ± 0,1*
- 15%**
2,9 ± 0,3

Контролни
женски
плъхове,t[s]

Опитни
женски
плъхове,t[s]

2,1 ± 0,2

1,7 ± 0,2

2,2 ± 0,2

1,8 ± 0,3

1,9 ± 0,5

2,1 ± 0,2

* - p< 0,05 спрямо контролата
** - относително изменение спрямо контролата в %
30

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

t[s] - болкова латентност в секунди по теста “tail flick”

Таблица 2
Влияние на спермидина върху болковата латентност на мъжки и женски полово
незрели плъхове при периодична светлина(СТ) по теста “tail flick”
Интер- Контролни
вал
мъжки
[часове] плъхове,t[s]
2

2,1 ± 0,3

5

2 ± 0,3

24

2,2 ± 0,2

Опитни
мъжки
плъхове,t[s]
4,1±0,2*
+95%**
4 ± 0,2*
100%**
4,2 ± 0,3
+91%**

Контролни
женски
плъхове,t[s]

Опитни
женски
плъхове,t[s]

2,5 ± 0,3

2,9 ± 0,3

2,5 ± 0,2

2,7 ± 0,3

2,7 ± 0,3

2,8 ± 0,3

* - p< 0,05 спрямо контролата
** - относително изменение спрямо контролата в %
t[s] - болкова латентност в секунди по теста “tail flick”
Наблюдаваните от нас ефекти на полиамина спермидин в една и съща доза, но при различни
времеви интервали при двата пола и при два фотопериода показват нееднопосочност на
въздействието му и характеристика на модулация на болковата латентност в резултат на
емержентен ефект на организмово ниво. Вероятно се касае за модулация на няколко нива. За
агматина е установено противоболково действие (Fairbanks et al., 2000), но за спермидина няма
данни. Поведенческите промени по отношение на болковата латентност след въвеждане на
спермидин вероятно включват неговото влияние и върху Ca2+ йонни потоци, които са свързани
не само с клетъчната възбудимост, но и са връзка между мембранния и цитоплазмения
осцилатор, тъй като вътреклетъчното ниво на Ca2+ зависи както от мембранната проницаемост,
така и от вътреклетъчните метаболитни процеси (Berridge, 1975), което е свързано с промяната
в биоритъма на болковата чувствителност.

Основни изводи
1.Ефектите на спермидина върху болковата латентност на плъхове зависят от пола,
времевия интервал и светлинния цикъл, което вероятно се дължи на полиаминна и
фотопериодична модулация на възбуждането в ЦНС на различни нива.

31

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Литература
1.Anderson, D.J., Crossland, J., Shaw, G.G., (1975). The actions of spermidine and spermine on the
central nervous system. Neuropharmacology. 14:571 - 577.
2.Bass, W.B., Vanderbrook, N.J., (1952). A note on an improved method of analgesis evaluation. J.
Am. Pharm. Assoc. Sci Ed. 41: 569 - 570.
3.Bastida, C.M., Cremades, A., Castells, M.T., (2007). Sexual dimorphism of ornithine decarboxylase
in the mouse adrenal: influence of polyamine deprivation on catecholamine and corticoid levels. Am.
J. Physiol. Endocrinol. Metab. 292: E 1010 - 1017.
4.Berridge, M.J., (1975). The interaction of cyclic nucleotides and calcium in the control of cellular
activity. Adv. Cycl. Nucleotide Res. 6: 1 - 98.
5.Demady, D. R., Jianmongkol, S., Vuletich, J. L., Bender, A. T., Osawa, Y., (2001). Agmatine
enchances the NADPH oxidase activity of neuronal NO synthase and leads to oxidative inactivation of
the enzyme. Mol. Pharmacol 59, 24 - 29.
6.Fairbanks, C. A., Sehreiber, K.L., Brewer, K.L., (2000). Agmatine reverses pain induced by
inflammation neuropathy and spinal cord injury. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 19584 - 19589.
7.Goracke-Postle, C.J., Overland, A.C., Stone, L.S., Fairbanks, C.A., (2007). Agmatine transport into
spinal nerve terminals is modulated by polyamine analogs. J. of Neurochem. 100: 132 - 141.
8.Harman, R.J., Shaw, G.G., (1981a). The spontaneous and evoked release of spermine from rat brain
in vitro. Br. J. Pharmacol. 73: 165 - 174.
9.Harman, R.J., Shaw, G.G., (1981b). High affinity uptake of spermine by slices of rat cerebral cortex.
J. Neurochem. 36: 1609 - 1615.
10.Kaasinen, S.K., Oksman, M., Alhonen, L., (2004). Spermidine/spermine N1-acetyltransferase
overexpression in mice induces hypoactivity and spatial learning impairment. Pharmacol. Biochem.
Behav. 78: 35 - 45.
11.Kolesnikov, Y., Jain, S., Pastemak, G.W., (1996). Modulation of opioid analgesia by agmatine.
Europ. J. Pharmacol. 296: 17 - 22.
12.Masuko, T., Kushama-Eguchi, K., Sakata, K., (2003). Polyamine transport, accumulation and
release in brain. J of Neurochem. 84, 610 - 617.
13.Morgan, A.D., Campbel, U.C., Fons, R.D., Carroll, M.E., (2002). Effects of agmatine on the
escalation of i.v. cocaine and fentanyl selfadministration in rats. Pharmacol. Biochem. Behav. 72: 873
- 880.
14.Mullan, M. J., (1999). The induction of pain: an intergrative review. Prog. Neurobiol 57, 1 - 164.
15.Roberts, J. C., Grocholski, B. M., Kitto, K. F., Fairbanks, C. A., (2005). Pharmacodinamic and
pharmacokinetic studies of agmatine after spinal administration in the mouse. J. Pharmacol Exp. Ther.
314, 1226 - 1233.
16.Seiler, N., Delcros, J. G., Moulinoux, J. P., (1996). Polyamine transport in mammalian cells: an
update. Int. J. Biochem Cell Biol., 28, 843 - 861.
17.Seiler, N., (1991). Pharmacological properties of natural polyamines and their depletion by
biosynthesis inhibitors as a therapeutic approach. Prog. Drug. Res. 37: 107 - 159.
18.Starkman, M., Giordani, B., Gebarski, S.S., Berent, S., Schork, M.A., Schteingart, D.E., (1999).
Decrease in cortisol reverses human hippocampal atrophy following treatment of Cushing’s disease.
Biol. Psychol. 45: 1595 - 1602.
19.Williams, K., (1997). a) Interactions of polyamines with ion channels. Biochem. J. 325: 289 - 297.
20.Williams, K., (1997). в) Modulation and block or ion channels: a new biology of polyamines. Cell
Signal 9: 1 - 13.
21.Yang, X. C., Reis, D. L., (1999). Agmatine selectively blocks the N-methil-D-aspartate subclass of
glutamate receptor channels in rat hippocampal neurons. J. Pharmacol. Exp. Ther. 288, 544 -549.

32

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

22.Zomkowski, A.D., Santos, A.R., Rodrigues, A.L., (2006). Putrescine produces antidepressant like
effects in the forced swimming test and in the tail suspension test in mice. Prog.
Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatry 30: 1419 - 1425.

Полиамини – невробиологична роля
Доц. д-р Нина Д. Ламбаджиева
СУ ”Св. Климент Охридски”, Биологически факултет

Направен е обзор на резултатите от най-нови научни изследвания в областта на
полиамините като органични поликатионни ефектори в специфичните функции
на ЦНС чрез модулиране на физиологичните свойства на извън- и вътреклетъчни
рецептори, които променят регулирания от катиони транспорт и са
изключително важни за поведенческата реактивност при стрес, обучение,
памет, психични заболявания и др.
Ключови думи: полиамини, поведение.
Полиамините путресцин, спермидин, спермин и агматин са малки алифатни поликатионни
съединения (с 2, 3 и 4 аминогрупи) с възможност за взаимодействие с отрицателно заредени
молекули (нуклеинови киселини, фосфолипиди и др.) в живите клетки. За разлика от
двувалентните неорганични катиони положителните товари в полиамините са подвижни и имат
твърде сложни метаболитни механизми за регулация и поддържане на вътреклетъчната им
хомеостаза. Те влияят върху сперматогенезата, органната хипертрофия, спонтанната
туморогенеза, кожата и централната нервна система като невронална протекция. Полиамините
са включени в много аспекти на клетъчните функции: клетъчно делене, диференциация,
белтъчна секреция. Специфичното инхибиране на тяхната биосинтеза спира растежа на
клетките на бозайниците. Биосинтезните и катаболитните ензими на полиамините са главна
мишена на раковата химиотерапия (Bolkenius et al., 1985; Igarashi, 2003). Полиамините участват
в генната експресия (Gilad and Gilad, 2003), повлияват свойствата на белтъците и мембраните
(Schuber, 1989), функционират като антиоксиданти (Lovaas et al., 1991), показват про- и
антиапоптозни ефекти (Wallace et al., 2003), могат да действат като вътре- и извънклетъчни
посредници в сигнални пътища, които променят регулирания от катиони транспорт. Поради
жизненоважната им роля полиаминните пътища са сложно регулирани в различни типове
клетъчни структури (хепатоцити, синаптозоми, синаптични мехурчeта и глиални клетки).
Независимо че, молекулната природа на полиаминните преносители е напълно непозната,
движението на полиамините е добре документирано (Sakata et al., 2000; Dot et al., 2000; Soulet et
al., 2004). Полиаминните транспортери в глиалните клетки, невроните и синаптичните
мехурчета имат различни свойства и молекулни структури, въпреки че е възможно да съдържат
общи компоненти (Masuko et al., 2003). Спермидинът се транспортира по-ефективно в
глиалните клетки, отколкото спермина, но последният се транспортира по-ефективно в

33

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

синаптичните мехурчета и синаптозомите. Усвояването на спермин в синаптичните мехурчета
зависи от протонния градиент, създаден от H+-АТФаза, а в синаптозомите и глиалните клетки
зависи от мембранния потенциал на плазмената мембрана. Глиалните клетки имат ниска степен
на синтеза или висока степен на обмяна на полиамините, отчитайки тяхното ниско съдържание.
Агматинът инхибира усвояването на спермидин и спермин в мозъчните синаптозоми чрез
конкуренция за полиаминен преносител (Masuko et al., 2003).
Въпреки, че функцията на полиамините в мозъка не е проучена напълно, съществуват
нарастващ брой доказателства, че те играят важна роля в модулацията на нервното предаване
(Anderson et al., 1975; Shaw, 1979; Harman and Shaw, 1981a), модулирайки редица
трансмембранни йонни канали в централната нервна система (Williams, 1997в). Те могат да
влияят върху електрическите свойства на възбудимите клетки. Агматинът и спермидинът
действат като невромедиатори при различни рецептори. Те се натрупват в синапсите, могат да
се отделят при деполяризация (Reis et al., 2000) и действайки като невромодулатори, те влияят
върху свойствата на невромедиаторни пътища (ГАМК, катехоламини, глутамат, ацетилхолин,
глицин и др.) (Gilad and Gilad, 1992; Bastida et al., 2007; Zomkovski et al., 2006). Ролята на
вътреклетъчните полиамини в блокиране на K+ir- и AMPA-канали е доказана, но ролята на
извънклетъчните полиамини in vivo върху NMDA-глутаматния рецептор не е ясна (Kamboj et
al., 1995; Dingledine et al., 1999; Goracke-Postle et al., 2007). Ако извънклетъчните полиамини
модулират рецептори и по този начин и синапсното предаване in vivo, то те би трябвало да се
отделят от неврони или глия при деполяризация и бързо да се реинкорпорират в тези клетки.
Полиамините са в относително високи концентрации в мозъка (микро и наномоларен диапазон)
с разлики в регионалното разпространение (Seiler, 1981; Bernstein and Muller, 1999). Когато са в
милимоларни концентрации, те са свързани с отрицателно заредени клетъчни компоненти и
структури (Janne et al., 2004), променяйки тяхната структура и функция, като незначителна част
от тях са в реактивоспособно състояние (Bolkenius et al., 1985; Stolkin and Bartolome, 1986). Чрез
циркулацията си вътреклетъчните полиамини блокират K+ir- канали и Ca²+- пропускащите
AMPA-каинатни рецептори, а извънклетъчните полиамини могат да модулират NMDAрецепторните потоци и зависимия от напрежението блок (Dingledine et al., 1999; Janne et al.,
2004; Panchenko et al., 1999). Спермидинът и сперминът взаимодействат като агонисти с
NMDA-рецепторите (Williams et al., 1990), но полиамините могат да проявяват и
антагонистични и инверсни ефекти върху тези рецептори. Като модулатор на K+ir- канали
сперминът е 100 пъти, а спермидинът е 10 пъти по-силен блокер на каналите от путресцина или
Mg2+ (Lopatin et al., 1994; Falker et al., 1995). Продължителното му активиране би могло да е
причина за невронално увреждане (Paschen, 1992). Путресцинът вероятно действа като слаб
антагонист на NMDA-рецептора, действайки на полиаминното място на рецептора (Dempsey et
al., 2000). Повишеното му натрупване в мозъка има неврозащитен ефект (Kaasinen et al., 2003;
2000) – блок на NMDA-рецепторите. Той повишава гърчовия праг (Halonen et al., 1993).
Известно е, че NMDA-рецепторите участват в синапсното предаване, гърчовата активност
(Mody and Heinemann, 1987), обучението, пространствената памет (O’Keefe and Speakman, 1987;
Rubin et al., 2004). Напоследък се водят интензивни дебати относно ролята на амигдални
NMDА- и неNMDA-глутаматни рецептори в модулацията на памет и страх (Lee and Kim, 1998;
Cahill et al., 1999; Maren, 2000; Wilensky et al., 2000; Fendt, 2001).
Най-богатият източник на спермидин при бозайниците е панкреасът (Loser et al., 1989),
вероятно поради интензивната белтъчна синтеза в този орган, като молекулното съотношение
спермидин/спермин е около 10, а те се превръщат обратно в путресцин.
Полиаминният метаболизъм има важна роля в патологията на редица психически и
невродегенеративни заболявания. Нарушената полиаминна регулация чрез изменения в
експресията и активността на полиаминните метаболитни ензими и в нивата на отделните

34

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

полиамини може да предизвика психически разстройства (Fiori and Turecki, 2008). Те имат
антидепресантен, анксиолитичен ефект. Имат повишено ниво при шизофрения и
самоубийствено поведение. Поради важната им роля тяхната хомеостаза се регулира фино чрез
тяхната синтеза, разграждане, транспорт и чрез взаимното превръщане на отделните
полиамини.
Главните
лимитиращи
ензими
са
орнитиндекарбоксилаза,
Sаденозилметиониндекарбоксилаза и спермидин/спермин N′-ацетилтрансфераза, чиито
активности се контролират на много нива чрез редица механизми. Активността на
спермидин/спермин синтетазата е обикновено постоянна, въпреки че при известни условия е
възможна индукция. Полиаминоксидазната активност се регулира от нивото на субстрата.
Синтезата и натрупването на полиамините може да не са с идентична локализация (Krauss et al.,
2006). В стриатума полиамините имат роля в междукомпартментно сигнализиране. Високи нива
на спермидин и спермин са установени в амигдалата, паравентрикуланото и супраоптичното
ядро на хипоталамуса. Високи дози полиамини (125-250 nmol i.c.v.) са невротоксични –
увреждат хипокампа и обучението при плъхове (Conway, 1998; Shimada et al., 1994).
Твърде малко са изследванията върху влиянието на полиамините върху поведението на
животните, обучението и паметта. Противоречивите им ефекти и главно на спермидина
вероятно се дължат на широкия диапазон дози.
AMPA каинатните рецептори и K+ir-канали се влияят от вътреклетъчни ниски (нано- до
микромоларни) концентрации на спермидин/спермин, а NMDA и каинатните рецептори имат
извънклетъчни места, изискващи високи концентрации (милимоларни) от спермидин/спермин
(Mott et al., 2003). Двата полиамина имат подобни ефекти върху техните вътре- и
извънклетъчни мишени. Три отделни свързващи места върху NMDA рецептора позволяват
различни видове въздействия (Williams, 1997в). В зависимост от извънклетъчните нива на
спермидин/спермин NMDA рецепторите са съответно или положително модулирани, или
блокирани при ниски или високи концентрации. Положителната модулация може да доведе до
повишено навлизане на Ca²+. Така при патологични условия извънклетъчният
спермидин/спермин може да участва във възбудната токсичност, а вътреклетъчният се включва
в патологията на невродегенеративните заболявания – Хънтингтонова хореа (Colfon et al., 2004)
и Паркинсонова болест (Antony et al., 2003; Goers et al., 2003).
При плъховете спермидин/спермин са локализирани в глиалните клетки, особено астроцитите
(Laube and Veh, 1997) и главно в някои видове неврони, т.е. диференцирано, нехомогенно
(Fujiwara et al., 1997; Laube et al., 2002; Schreiber et al., 2004). Предполага се взаимодействие
между невроните и глията чрез отделяне и усвояване на полиамините (Sakata et al., 2000;
Masuko et al., 2003). Синтезираните в невроните спермидин/спермин могат да се отделят от
везикулите (Soulet et al., 2004) и да се натрупат в астроцитите, където не се образуват
полиамини. Частично отделяне от астроцитите може да се предизвика при невронална
активност, водеща до активиране на глиалния глутаматен рецептор.
Спермидин/спермин (без путресцин) модулират функциите на йонните канали. Допуска се
интегративна функция на спермидин и/или спермин между два компартмента в междинни
неврони в стриатума (Cicchetti et al., 2000), което е важно за физиологичните и
патофизиологичните функции на стриатума. Избирателната липса на неврони при патология се
обяснява с механизма на предизвиканата от азотен оксид и полиамини NMDA-рецептормедиаторна възбудна токсичност (Eliasson et al., 1999; Sattler et al., 1999; Carter et al., 1990;
Zeevalk and Nicklas, 1990), тъй като спермидин/спермин положително модулират тези
рецептори чрез извънклетъчни места за свързване (Rock and McDonald, 1995). Последната
предизвиква повишение на орнитиндекарбоксилазната активност и концентрацията на
путресцин- невропротективен ефект в хипокампа (Ferchmin et al., 2000), а прилагането на
екзогенен путресцин повишава нивото на спермин и анулира невропротективния ефект на

35

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ензимното инхибиране (Trout et al., 1993). Високи извънклетъчни сперминови концентрации
блокират NMDA-рецепторите и така намаляват опасността от възбудна токсичност. Установен
е полов диморфизъм по отношение на орнитиндекарбоксилазата (Bastida et al., 2007).
Противоречивите активности на невротоксичност и невропротекция на спермидин/спермин
биха могли да се обяснят със зависими от техните вътре- и извънклетъчни концентрации
ефекти върху NMDA-рецепторите – от положителна модулация при ниски концентрации до
пълна блокада при високи концентрации (които още не са известни).
В отговор на стрес нивото на полиаминния метаболизъм се повишава (PSR – полиаминнен
стресов отговор) като компонент на защитна клетъчна антистресова програма според
интензивността на стресора (Gilad and Gilad, 2002). Специфичното действие на полиамините
зависи от времето на изменение на тяхната концентрация на селективни вътрешни места. Тези
пространствено-времеви изменения зависят от регулацията на полиаминната обмяна, която е
тясно свързана със състоянието на активност на клетъчния метаболизъм (Seiler, 1991; Starkman
et al., 1999).
PSR е обща реакция на стресови стимули, включително физични, емоционални и хормонални в
степен, свързана с интензивността на стреса (Gilad and Gilad, 2003). Установено е, че
норепинефринът инхибира полиаминния транспорт косвено чрез сигнална каскада след
активиране на адренорецепторите (Masuko et al., 2003). Подходящата точна регулация на
мозъчния полиаминен стресов отговор е критична за нервната функция и съответно за
подходящия поведенчески отговор на стресори.
Полиамините се оказват твърде актуална група биологично активни съединения, участващи не
само в метаболитната регулация на органи, но и в регулацията на система поведенчески
реакции, в управлението на стреса, в патологията на редица заболявания и са переспективна
мишена за тяхното лечение.

Литература

1.Anderson, D. J., Crossland, J., Shaw, G. G., (1975). The actions of spermidine and spermine on the
central nervous system. Neuropharmacology. 14: 571 - 577.
2.Antony, T., Hoyer, W., Cherny, D., Heim, G., Jovin, T., (2003). Cellular polyamines promote the
aggregation of alpha- synuclein. Biol. Chem.. 278: 3235 - 3240.
3.Bastida, C. M., Cremades, A., Castells, M. T., (2007). Sexual dimorphism of ornithine decarboxylase
in the mouse adrenal: influence of polyamine deprivation on catecholamine and corticoid levels. Am.
J. Physiol. Endocrinol. Metab. 292: E1010 - 1017.
4.Bernstein, H. G., Muller, M., (1999). The cellular localization of the lornithinedecarboxylase/polyamine system in normal and diseased central nervous systems. Progr.
Neurobiol. 57: 485 - 505.
5.Bolkenius, F.N., Beey, P., Seiler, N., (1985). Specific inhibition of polyamine oxidase in vivo is a
method for the elucidation of its physiological role. Biochem. Biophys. Acta. 838: 69 - 76.
6.Cahill, I., Weinberger, N. M., Roozendaal, B., McGaugh, J. I., (1999). Is the amigdala a locus of
“conditioned fear”? Some questions and caveats. Neuron 23: 227 - 228.

36

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

7.Carter, C., Lloid, K., Zivkovic, B., Scatton, B., (1990). Sfenprodil and SL 82.0715 as cerebral
antiischemic agents. Evidence for antagonistic effects at the polyamine modulatory site within the
NMDA receptor complex. J. Pharmacol, Exp. Ther. 253: 475 - 482.
8.Cicchetti, F., Prensa, L., Wu, Y., Parent, A., (2000). Chemical anatomy of striatal interneurous in
normal individuals and in patients with Huntington’s disease. Brain Res. Rev. 34: 80 - 101.
9.Colfon, C., Xu, Q., Burke, J., Bae, S., Wakefield, J., Nair, A., Strittmatter, W., Vitek, M., (2004).
Disrupted spermine homeostatic: a novel mechanism in polyglutamine mediated aggregation and cell
death. J. Neurosci 24: 7118 - 7124.
10.Conway, E. L., (1998). Brain lesions and delayed water maze learning deficits after
intracerebroventricular spermine. Brain Res. 800: 10 - 20.
11.Dempsey, R. J., Baskaya, M. K., Dogan, A., (2000). Attenuation of brain edema, blood-brain
barrier breakdown and injury volume by ifenprodil, a polyamine-site NMDA receptor antagonist after
experimental traumatic brain injury in rats. Neurosurgery 47: 399 - 404.
12.Dingledine, R., Borges, K., Bowie, D., Traynelis, S. F., (1999). The glutamate receptor ion
channels. Pharmacol. Rev. 51: 7 - 61.
13.Dot, J., Lluch, M., Blanco, I., Rodriguez-Alvarez, J., (2000). Polyamine uptake in cultured
astrocytes: characterization and modulation by protein kinases. J. Neurochem. 75: 1917 - 1926.
14.Eliasson, M., Huang, Z., Ferrante, R., Sasamata, M., Molliver, M., Snyder, S., Moskowitz, M.,
(1999). Neuronal NO synthase activation and peroxynitrite formation in ischemic stroke linked to
neural damage. J. Neurosci 19: 5910 - 5918.
15.Falker, B., Brandle, U., Glowatzki, E., Weidemann, S., (1995). Strong voltage dependent inward
rectification of inward rectifier K+channels is caused by intracellular spermine. Cell 80: 149 - 154.
16.Fendt, M., (2001). Injections of the NMDA receptor antagonist aminophosphonopentanoic acid into
the lateral nucleus of the amygdala block the expression of fear-potentiated startle and freezing. J.
Neurosci 21: 4111 - 4115.
17.Ferchmin, P., Perez, D., Biello, M., (2000). Spermine is neuroprotective against anoxia and NMDA
in hippocampal slices. Brain Res. 859: 273 - 279.
18.Fiori, L. M., Turecki, G., (2008). Implication of the polyamine system in mental disorders. J.
Psychiatry Neurosci 33, 2: 102 - 110.
19.Fujiwara, K., Bai, G., Kitagawa, T., (1997). Polyamine like immunoreactivity in rat neurons. Brain
Res. 767: 166 - 171.
20.Gilad, G. M., Gilad, V. H., (2003). Overview of the brain polyamine-stress- response: regulation,
development and modulation by lithium and role in cell survival. Cellular and molecular neurobiology,
23, 4/5: 637 - 649.
21.Gilad, G. M., Gilad, V. H., (2002). Stress- induced dynamic changes in mouse brain polyamines.
Role in behavioral reactivity. Brain Research 943: 23 - 29.
22.Gilad, G. M., Gilad, V. H., Wyatt, R. J., (1992). Polyamines modulate the binding of GABAAbenzodiazepine receptor ligands in membranes from the rat forebrain. Neuropharmacol 31: 895 - 898.
23.Goers, J., Uversky, V., Fink, A., (2003). Polycation- induced oligomerization and accelerated
fibrillation of human alpha- synuclein in vitro. Protein Sci. 12: 702 - 707.
24.Goracke-Postle, C. J., Overland, A. C., Stone, L.S., Fairbanks, C. A., (2007). Agmatine transport
into spinal nerve terminals is modulated by polyamine analogs. J. of Neurochem. 100: 132 - 141.
25.Halonen, T., Sivenius, J., Mettinen, R., (1993). Elevated seizure threshold and impaired spatial
learning in transgenic mice with putrescine overproduction in the brain. Eur. J. Neurosci. 5: 1233 1239.
26.Harman, R. J., Shaw, G. G., (1981a). The spontaneous and evoked release of spermine from rat
brain in vitro. Br. J. Pharmacol. 73: 165 - 174.

37

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

27.Igarashi, K., (2003). Polyamine transport, accumulation and release in brain. J. Neurochem. 84: 610
- 617.
28.Janne, J., Alhonen, I., Pietila, M., (2004). Genetic approaches to the cellular functions of
polyamines in mammals. Eur. J. Biochem. 271: 877 - 894.
29.Kaasinen, S. K., Grohn, O. H., Keinanen, T. A., Alhonen, L., Janne, J., (2003). Overexpression of
spermidine/spermine N1-acetyltransferase elevates the threshold to PTZ-induced seizure activity in
transgenic mice. Exp. Neural. 183: 645 - 652.
30.Kaasinen, S. K., Koistinado, J., Alhonen, L., Janne, J., (2000). Overexpression of
spermidine/spermine N1-acetyltransferase in transgenic mice protects the animals from kainate induced
toxicity. Eur. J. Neurosci. 12: 540 - 548.
31.Kamboj, S. K., Swanson, G. T., Cull-Candy, S. G., (1995). Intra-cellular spermine confers
rectification on rat calcium- permeable AMPA and kainate receptors. J. Physiol. 486: 297 - 303.
32.Krauss, M., Langnaese, K., Richter, K., Brunk, I., Wieske, M., (2006). Spermidine synthase is
prominently expressed in the striatal patch compartment and in putative interneurones of the matrix
compartment. J. Neurochem. 97: 174 - 189.
33.Laube, G. Veh, R. W., (1997). Astrocytes, not neurons, show most prominent staining for
spermidine/spermine – like immunoreactivity in adult rat brain. Glia 19, 171 - 179.
34.Laube, G., Bernstein, H., Wolf, G., Veh, R., (2002). Differential distribution of
spermidine/spermine like immunoreactivity in neurous of the adult rat brain. J. Comp. Neurol. 444:
369 - 386.
35.Lee, H., Kim, J. J. (1998). Amygdalar NMDA receptors are critical for new fear learning in
previously fear-conditioned rats. J. Neurosci. 18: 8444 - 8454.
36.Lopatin, A. N, Makbina, E. N., Nichols, C. G., (1994). Potassium channel block by cytoplasmic
polyamines the mechanism of intrinsic rectification. Nature 372: 366 - 369.
37.Loser, C., Folsch, U. R., Cleffman, U., Nustede, R., Creuzfeldt, W., (1989). Role of ornithine
decarboxylase and polyamines in camostate (Foy-305)-induced pancreatic growth in rats. Digestion J.
3: 98 – 112.
38.Lovaas, E., Carlin, G., (1991). Spermine: an antioxidant and anti-inflammatory agent. Free radic
Biol. Med. 11: 455 - 461.
39.Maren, S., (2000). Does the basolateral amygdala store memories for emotional events? Repl.
Trends Neurosci 8: 345 - 346.
40.Masuko, T., Kushama-Eguchi, K., Sakata, K., (2003). Polyamine transport, accumulation and
release in brain. J of Neurochem. 84, 610 - 617.
41.Mody, I., Heinemann, U., (1987). NMDA receptors of dentate gyrus granulate cells participate in
synaptic transmission following kindling. Nature 326: 701 - 704.
42.Mott, D. D, Washburn, M. S., Zhang, S., Dingledine, R. J., (2003). Submit-dependet modulation of
kainite receptors by extracellular protons and polyamines. J. Neurosci 23: 1179 - 1188.
43.O’Keefe, J., Speakman, A., (1987). Single unit activity in the rat hippocampus during a spatial
memory task. Exp. Brain Res. 68: 1 - 27.
44.Paschen, W., (1992). Polyamine metabolism in different pathological states of the brain. Mol.
Chem. Neuropathol 16, 241 - 271.
45.Panchenko, V. A., Glasser, C. R., Partin, K. M., Mayer, M. L., (1999). Amino acid substitutions in
the pore of rat glutamate receptors at sites influencing block by polyamines. J. Physiol. 520, 2: 337 357.
46.Reis, D. J., Regunathan, S., (2000). Is agmatine a novel neurotransmitter in brain? Trends
Pharmacol Sci, 21, 187 - 193.
47.Rock, D. M., McDonald, R. I., (1995). Polyamine regulation of N-methyl-D-aspartate receptor
channels. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 35: 463 - 482.

38

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

48.Rubin, M. A., Berlese, D. B., Stiegemeier, J. A., (2004). Intra-amygdala administration of
polyamines modulates fear conditioning in rats. J. Neurosci 24, 9: 2328 - 2334.
49.Sakata, K., Kashiwagi, K., Igarashi, K., (2000). Properties of a polyamine transporter regulated by
antizyme. Biochem. J. 347, 1: 297 - 303.
50.Sattler, R., Xiong, Z., Lu, W., Hafner, M., Mcdonalds, J., Tymianski, M., (1999). Specific coupling
of NMDA receptor activation to NO neurotoxicity by PSD-95 protein. Science 284: 1845 - 1848.
51.Schreiber, R., Boeshore, K., Laube, G., Veh, R., Zigmond, R., (2004). Polyamines increase in
sympathetic neurons and nonneuronal cells after axotomy and enhance neurite out-growth in nerve
growth factor-primed CC12 cells. Neurosci. 128: 741 - 749.
52.Schuber, F., (1989). Influence of polyamines on membrane functions. Biochem J. 260: 1 - 10.
53..Seiler, N., (1991). Pharmacological properties of natural polyamines and their depletion by
biosynthesis inhibitors as a therapeutic approach. Prog. Drug. Res. 37: 107 - 159.
54.Seiler, N., (1981). Polyamine metabolism and function in brain. Neurochem. Int. 3: 95 - 110.
55.Shaw, G. G., (1979). The polyamines in the central nervous system. Biochem. Pharmacol. 28: 1 - 6.
56.Shimada, A., Spangler, E. I., London, E. D., Ingram, D. K., (1994). Spermidine potentiates
dizocilpine- induced impairment of learning performance by rats in a 14unit T-maze. Eur. J.
Pharmacol. 262: 293 - 300.
57.Soulet, D., Gagnon, B., Rivest, S., Andette, M., Poulin, R., (2004). A flurescent probe of polyamine
transport accumulates into intracellular acidic vesicles via a two-step mechanism. J. Biol. Chem.
279,49: 355 - 366.
58.Starkman, M., Giordani, B., Gebarski, S. S., Berent, S., Schork, M. A., Schteingart, D. E., (1999).
Decrease in cortisol reverses human hippocampal atrophy following treatment of Cushing’s disease.
Biol. Psychol. 45: 1595 - 1602.
59.Stolkin, T. A., Bartolome, J., (1986). Role of ornitine decarboxylase and the polyamines in nervous
system development: a review. Brain Res. Bull. 17: 307 - 320.
60.Trout, J., Koenig, H., Goldstone, A., Iqbal, Z., Lu, C., Siddiqui, F., (1993). NMDA receptor
excitotoxicity involves activation of polyamine synthesis. J. Neurochem. 60: 352 - 355.
61.Wallace, H. M., Fraser, A. V, Hughes, A., (2003). A perspective of polyamine metabolism.
Biochem. J. 376: 1 - 14.
62.Wilensky, A. E., Schafe, G. E., Le Doux, J. E., (2000). The amygdala modulates memory
consolidation of fear motivated inhibitory avoidance learning but not classical fear conditioning. J.
Neurosci 20: 7059 - 7066.
63.Williams, K., (1997). в) Modulation and block or ion channels: a new biology of polyamines. Cell
Signal 9: 1 - 13.
64.Williams, K., Dawson, V. L., Romano, C., Dichter, M. A., and Molinoff, P. B., (1990).
Characterization of polyamines having agonist, antagonist and inverse effects at the polyamine
recognition site of the NMDA receptor. Neuron 5: 199 - 208.
65.Zeevalk, G., Nicklas, W., (1990). Action on the antiischemic agent ifenprodil on NMDA and
kainite mediated excitotoxicity. Brain Res. 522, 135 - 139.
66.Zomkowski, A. D., Santos, A. R., Rodrigues, A. L., (2006). Putrescine produces antidepressant like
effects in the forced swimming test and in the tail suspension test in mice. Prog.
Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatry 30: 1419 - 1425.

39

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Участват ли полиамините в
циркаосцилаторната система?
Доц. д-р Нина Д. Ламбаджиева
СУ ”Св. Климент Охридски“, Биологически факултет

В настоящата работа е направен сравнителен анализ на функционалната
активност на мелатонина и полиамините. Обоснована е хипотезата за
участието на полиамините в механизмите на регулация на циркаосцилаторната
система у гръбначните животни и човека.
Ключови думи: полиамини, биоритми, циркадна система.
За всички биологични системи са характерни колебания на различни нива, а ритмичността е
едно от задължителните свойства на живата материя. Характерен признак на функционалната
организация е и съгласуваността на честотните и фазовите параметри на биологичните процеси.
Способността за синхронизация е фундаментално свойство на осцилаторните процеси.
Резонансните взаимодействия надеждно осигуряват времевата интеграция на процесите в
живата природа.
Циркадната система на висшите животни и човека се състои от множество потенциално
независими ендогенни осцилатори, намиращи се в различни тъкани на тялото, свързани
помежду си и спрегнати с околната среда чрез циркадните ритми на нервната и ендокринната
системи. Фазите на циркадните ритми пряко или косвено се определят от геофизичните
датчици за време (светлинен режим, геомагнитно поле и др.). Синхронизираните периодични
изменения на много физиологични показатели свидетелствуват за единни неврохуморални
механизми на регулация на тази периодичност, което в частност се потвърждава от
флуктуациите в активността на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната система. Има данни, че
динамиката на циркаосцилациите се променя при въвеждане на биологично активни вещества,
при стрес, овариектомия и др. Така хормоналната активност може да се разглежда във връзка с
различни периодични изменения на интензивността на физиологичните и биохимичните
реакции.
В основата на механизмите на биологичното усилване на фотопериодичните стимули се
предполага сложна верига от невро-рефлексни и хуморални влияния, а регулацията на
фотобиологичните реакции се осъществява главно на мембранно ниво. То определя широката
вариабилност на ефективността на светлинното действие върху организма в зависимост от
факторите на средата (температура, солеви състав и др.). Времевата десинхронизация на
циркадната система е комплекс от нарушения във взаимодействието между биоритмите на
организма на много нива с негативни последствия за неговото функциониране и оцеляване.
Светлинните цикли (промените във фотопериодизма) имат влияние върху развитието на
циркадната ритмичност – промени в неврохуморалния статус на организма (ниво на медиатори,
невропептиди, хормони, циклични нуклеотиди, активност на ензими, гъстота и чувствителност
на рецептори и др.). Това са важни предусловия за невроналните осцилации, информационните
процеси и организацията на адаптивното поведение. Изменението на поведението се разглежда
като една от най-мощните универсални адаптивни системи към целия динамичен комплекс от
40

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

екологични фактори, насочена към снижение на общите стресови реакции на организма, към
намаление на натоварването на отделните хомеостатични системи – дишане, кръвообращение,
метаболизъм.
Супрахиазмените ядра на хипоталамуса съдържат ендогенен пейсмейкър с циркадна ритмика.
Информацията, възприета от ретината, се предава към супрахиазмените ядра, където се
синхронизира с 24-часовата периодичност, а супрахиазмените ядра контролират ритмичната
продукция на мелатонин, който се счита за времесъхраняваща (time keeping) молекула на
организма (Arechiga, 1993). Те изпълняват ролята на “биологични часовници”, отговарящи за
генерирането и съгласуването във времето на циркадните биоритми по основните
физиологични показатели. Установена е висока плътност на мелатониновите рецептори в
супрахиазмените ядра и ГАМК- съдържащи супрахиазмени проекции в този контрол (Kalsbeek
et al., 1999).
Циркадните изменения на възбудимостта на интегративните центрове на централната нервна
система (ЦНС), нивото и ефектът на хормоните зависят от фотопериодичността (ZwirskaKorezala, 1991; Vanacek, 1990). Например тестостеронът повишава съдържанието на пролактин
в плъхове при постоянна светлина, но не и при периодична. Допуска се, че постоянната
светлина сенситизира оста хипоталамус-жлези с вътрешна секреция за ефектите на
тестостерона (Vanеcek, 1990).
Функционалното значение на ендогенните осцилации в специализирани клетки се свежда до
регулиране на активността на самата клетка, генерираща ритъма или до обезпечаване на сигнал
за управление на съседните клетки. Цитоплазмените осцилации се генерират вследствие на
стабилността в метаболитните пътища, а мембранните осцилации са свързани с ритмични
изменения на мембранната проницаемост или периодична активност на електрогенните помпи.
Мембранният и цитоплазменият осцилатор могат да съществуват и съвместно в дадена клетка,
като връзката между тях се осъществява вероятно чрез Ca2+, тъй като вътреклетъчното ниво на
Ca2+ зависи както от проницаемостта, така и от вътрешните метаболитни процеси (Berridge,
1975).
Мембранните осцилации, свързани с периодичните колебания на йонната проницаемост,
вероятно, слабо зависят от метаболизма на клетката. Деполяризационната и
хиперполяризационната фази на повечето осцилации зависят от съотношението на
проницаемостта на два различни канала. Мембраната се деполяризира от потока на Na+ или
Ca2+. Фазата на деполяризация се сменя с фаза на хиперполяризация вследствие на обратния
поток (обикновено) на K+ йони. Взаимодействието между флуктуациите на входящия и
изходящия поток определя особеностите на много мембранни осцилатори. Блокирането на
изходящия K+ ток обикновено съдейства на входящия ток, който отново деполяризира
мембраната и така се формира цикълът. За продължителната работа на такъв осцилатор са
необходими концентрационни градиенти, които се поддържат от йонни помпи. Но в тези
мембранни осцилатори измененията на заряда на мембраната вследствие на активността на
помпата са почти незабележими и флуктуациите на потенциала са резултат от измененията на
йонната проницаемост.
В някои мембранни осцилатори входящият и изходящият ток си взаимодействат чрез Ca 2+. По
време на деполяризация Ca2+ влиза в клетката или се освобождава от вътрешните резервоари и
включва Ca2+-зависимата K+ проводимост (Ашофф, 1984). При тази интегрална роля на Ca2+ в
работата на мембранния осцилатор е очевидно, че той е чувствителен към всички процеси,
променящи Ca2+-хомеостаза включително и към измененията на клетъчния метаболизъм,
обезпечаващ енергия за отстраняване на Ca2+ след всяка деполяризация.
Ритмите са взаимно свързани. Някои от тях взаимно се модулират. Например, механизмът на
адаптация към светлинните условия, чието отражение е циркадният ритъм, е тясно свързан с

41

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

процеса на регулация на нерепродуктивното поведение (Батурин, 1987). Използването на
експериментални фотопериодични модели е подходящо не само за изследване на
взаимодействието организъм - среда, но и за прехода от описание на поведението към
откриване на алгоритмите и механизмите на системната ортанизация на възприемане и
преработка на информацията, т.е. постоянно променящата се пространствено-времева
организация.
Изследванията ни с такива модели, предложени за два фотопериода СТ (12:12) и СТ (24:0),
няколко времеви интервали и биологично активните вещества мелатонин и полиамина
спермидин по отношение на нерепродуктивното поведение (емоционалност, ориентировъчноизследователско поведение и болкова реакция) показват голямо функционално сходство между
тях и зависима от фотопериода модулация на поведението (Ламбаджиева, 2006 а, б, в, г, д).
Резултатите от тези изследвания насочват към допускане на участието на полиамините в
циркаосцилаторната организация на поведението (а вероятно и на други нива), подобно на
мелатонина, т.е. полиамините биха могли да имат отношение към ендогенните биоритми и/или
главния “биологичен часовник” в хипоталамуса.
Мелатонинът участва в обезпечаване на циркадния периодизъм на поведенческите актове (като
адаптивен механизъм) чрез пряка или косвена (чрез хипоталамуса) намеса в дейността на
ендокринните жлези и с непосредственото влияние върху функцията на мозъчните структури.
Синтезата и отделянето на полиамините зависи от състоянието на клетъчния метаболизъм, като
те оказват сигнално и модулиращо влияние върху него, върху мембранната активност, върху
жлезите с вътрешна секреция, централната нервна система, включително и върху поведението
на животните и човека, приспособявайки го към зависимите от фотопериода условия на
средата.
Полиамините и мелатонинът са широко разпространени в ендокринни и неендокринни клетки с
тясна връзка между синтеза и отделяне и широк спектър на биологична активност. Те участват
в регулацията на много жизнено важни физиологични процеси: полово съзряване, растеж и
развитие (пролиферация, диференциация, връзка с белтъчната синтеза и секреция, генна,
мембранна и антиоксидантна активност), с ключова роля на междуклетъчни регулатори и
координатори на много сложни и взаимно свързани биологични процеси (Reiter, 1974; Кветной,
Райхлин, 1999), с влияние върху хипоталамуса, с интегративна функция и модулиращо влияние
върху поведението, приспособяващо организма към зависимите от външната среда (вкл.
фотопериода) условия (Kalsbeek et al., 1999; Masuko et al., 2003), със сигнално значение и
участие в стресовия отговор (Gilad and Gilad, 2002; Gilad and Gilad, 2003; Mefford, 1983).
Има данни, че полиамините могат да повлияят обратното усвояване на серотонин и
катехоламини като моноаминни транспортери (Hоffman et al., 1991). Норадреналинът
стимулира синтезата на мелатонин, а ГАМК я потиска (Ebadi,1984). Полиамините имат връзка с
ГАМК-ергичната, глутаматергичната, адренергичната и допаминергичната системи (Gilad and
Gilad, 1992; Bastida et al., 2007; Zomkovski et al., 2006).`Мелатонинът и полиамините оперират с
ензима N-ацетилтрансфераза, който контролира образуването на предшественика на
мелатонина (N-ацетилсеротонин) (Mefford, 1983) и е полиаминен катаболитен ензим в прехода
спермидин - спермин (Kaasinen et al., 2004).
Важна е също и връзката на мелатонина и полиамините с цикличните нуклеотиди и Ca 2+
(Flamigni et al., 1986; Shubert et al., 1991; Gilad and Gilad, 2003), които са съществени за
функционирането на метаболитните и мембранните осцилатори (Ашофф, 1984). Цикличните
нуклеотиди и Ca2+, играещи роля на вторични посредници при действие на хормони върху
клетката, се разглеждат като управляващи елементи, отговорни за генериране на клетъчни
осцилации, модулация на тяхната честота, определяне на ритмичната активност на клетката,

42

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

както и връзка между метаболитни изменения в клетката и проницаемост на клетъчната
мембрана (Beridge, 1975).
Механизмите, регулиращи йонните потоци на K+, Na+ и Ca2+ са твърде важни за
междуклетъчната сигнализация в циркадната система. Полиамините специфично
взаимодействат с йонни канали, NMDA- рецептори, Ca2+- зависими канали (Wallace et al., 2003),
като оперират с три различни вътре- и извънклетъчни места върху NMDA- рецептора при
различни видове въздействия (Williams, 1997). Високи нива на полиамини са установени в
хипоталамуса, хипокампа, амигдалата и стриатума (Krauss et al., 2006), имащи раля в
компартментното сигнализиране. За полиамините спермидин и спермин засега се допуска, че
имат интегративна функция между два компартмента в стриатума (Cicchetti et al., 2000). В
отговор на стрес нивото на полиамините се повишава (PSR- полиаминен стресов отговар) като
компонент на защитна клетъчна антистресова програма според интензивността на стресора при
физични, емоционални и хормонални стресори (Gilad and Gilad, 2002, 2003). Специфичното
действие на полиамините зависи от изменението на тяхната концентрация на определени места.
Тези пространствено-времеви изменения зависят от регулацията на полиаминната обмяна,
която е тясно свързана със сътоянието на активност на клетъчния метаболизъм (Seiler, 1991;
Starkman, 1999).
Мелатонинът се намесва в адренергичната система (Oxenkrug, 1987), с която е свързан и
полиаминният транспортер (Masuko, et al., 2003). До сега е установена съвместна локализация и
висока физиологична активност на мелатонина и полиамините в задстомашната,
надбъбречните, щитовидната жлези и хипоталамуса.
Ендокринните механизми заемат важно място в системата на времевата организация на
“биологичните часовници” на организма. Досега не са ясни механизмите на формиране на
отделните фази на цикъла и на осцилаторите на ритмите в организма. Доказано е участието на
хипоталамуса, хипофизата, надбъбречните, щитовидната жлеза и тимуса в тези процеси.
Известни са реципрочните взаимоотношения между хипоталамо-хипофизо-надбъбречната и
хопоталамо-тиреоидната системи в условията на стрес, предизвикващ мобилизация на
ендогенния адренокортикотропен хормон (АКТХ) и кортикостероиди.
Полиамините, както и мелатонинът повлияват нивата на АКТХ, кортикостерона, тестостерона и
тиреоидните хормони (Kaasinen et al., 2004; Zwirska-Korezala et al., 1991; Ашофф, 1984).
Полиамините могат да модулират взаимодействията между хормони-рецептори и техните
регулаторни белтъци (Maeda et al., 2002). Модулирайки действието на медиаторите,
полиамините биха могли да опосредстват мотивационно-емоционалните процеси в ЦНС, а
оттам и адаптивното поведение.
Мелатонинът и полиамините с метаболитната и поведенческа активност на нивото на хормони,
геном, мембранен транспорт при стрес, при промяна на фотопериодизма участват в сигналните
и адаптивните механизми на организма, а вероятно и в биоритмичните осцилации на
метаболизъм, неврорегулация и поведение като най-фин адаптивен механизъм.
Установено е, че мозъчният полиаминен отговор на стрес е динамичен процес, който варира в
зависимост от вида, интензитета и продължителността на стресовия стимул и включва този
отговор като важен компонент в адаптивната клетъчна и поведенческа реакция към стресовите
явления в околната среда (Gilad and Gilad, 2002).
Мелатонинът, както и полиаминът спермидин модулират нерепродуктивни поведенчески
реакции като емоционалност, ориентировъчно-изследователско поведение и болкова реакция
при различен фотопериод. За мелатонина е доказана модулация и на циркадния ритъм на
разряди на неврони от супрахиазмените ядра в хипоталамусни срези (Zhou et al., 2000).
Поведенческите ефекти на мелатонина и полиамина зависят от пола, времето на въздействие на
екзогенно въведения ефектор и от фотопериода. Тъй като е известна връзката на циркадния

43

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ритъм на двигателната активност с поведението на плъхове в “открито поле” (Батурин, 1987),
би могло да се апроксимира действието на полиамините върху циркаосцилациите на
нерепродуктивното поведение. Основание за това хипотетично предположение ни дават
разглежданите по-горе аналогии между мелатонина и полиамините като биологично активни
вещества със сходна функционална активност.
Бъдещи изследвания на ефектите им върху поведенческите циркаосцилации (Yu et al., 2000),
участието им в контрола на клетъчната активност (Berridge, 1975), изясняването на
физиологичната им роля (Bolkenius, 1985) биха дали отговор на въпроса дали полиамините
участват в механизма на биологичния часовник и дали ендокринният или полиаминният
стресов отговор не са част от циркадния адаптивен механизъм.

Основни изводи
1.Поведенческите ефекти на мелатонина и полиамина спермидин зависят от пола,
времето на въздействие на екзогенно въведения ефектор и от фотопериода.
2.Предполага се участието на полиамините в регулацията на биоритмите.

Литература
1. Ашофф, Ю., (1984). Биологические ритмы. Москва, “Мир”, т. 2, 260.
2. Батурин, В. А., (1987). Взаимосвязь циркадного ритма двигательной активности с
поведением крыс в откритом поле и в обр. лабир. ЖВНД 3: 567.
3. Кветной, И. М., Райхлин, Н. Т., Южаков, В. В., Ингель, И., (1999). Экспериментальны
мелатонин: место и роль в нейроендокринной регуляции гомеостаза. Бюлл. эксп.
Биологии и медицины, 127, 4, 364 - 370.
4. Ламбаджиева, Н., (2006) а. Мелатонин и двигателна активност. Контакт 2006, 127 - 132.
5. Ламбаджиева, Н., (2006) б. Болкова реакция и мелатонин. Контакт 2006, 133 - 137.
6. Ламбаджиева, Н., (2006) в. Фотопериодизъм и ефекти на мелатонина върху
емоционалното състояние на плъхове. Контакт 2006, 138 - 143.
7. Ламбаджиева, Н., (2006) г. Влияние на мелатонина върху ориентировъчноизследователската активност в зависимост от светлинния режим. Контакт 2006, 144 151.
8. Ламбаджиева, Н., (2006) д. Светлинна модулация на мелатониновите ефекти върху
болковата латентност. Контакт 2006, 152 - 156.
9. Arechiga, H., (1993). Circadian rhythms. Current opinion in neurobiol. 3: 1005 - 1010.
10.Bastida, C. M., Cremades, A., Castells, M. T., (2007). Sexual dimorphism of ornithine
decarboxylase in the mouse adrenal: influence of polyamine deprivation on catecholamine and
corticoid levels. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 292: E 1010 - 1017.
11.Berridge, M. J., (1975). The interaction of cyclic nucleotides and calcium in the control of cellular
activity. Adv. Cycl. Nucleotide Res. 6: 1 - 98.
12.Bolkenius, F. N., Beey, P., Seiler, N., (1985). Specific inhibition of polyamine oxidase in vivo is a
method for the elucidation of its physiological role. Biochem. Biophys. Acta. 838: 69 - 76.
13.Cicchetti, F., Prensa, L., Wu, Y., Parent, A., (2000). Chemical anatomy of striatal interneurous in
normal individuals and in patients with Huntington’s disease. Brain Res. Rev. 34: 80 - 101.
14.Ebadi, М., (1984). Regulation of the synthesis of melatonin and its significance to
neuroendocrinology. The pineal gland. N. Y. Raven Press, 1 - 37.
15.Flamigni, F. F., Stefanelli, C., Caldarera, C. M., (1986). Polyamine metabolism and function in the
heart. J Mol. Cell Cardiol., 18, 3 - 11.

44

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

16.Gilad, G. M., Gilad, V. H., (2002). Stress- induced dynamic changes in mouse brain polyamines.
Role in behavioral reactivity. Brain Research 943: 23 - 29.
17.Gilad, G. M., Gilad, V. H., (2003). Overview of the brain polyamine-stress- response: regulation,
development and modulation by lithium and role in cell survival. Cellular and molecular neurobiology
23, 4/5: 637- 649.
18.Gilad, G. M., Gilad, V. H., Wyatt, R. J., (1992). Polyamines modulate the binding of GABAAbenzodiazepine receptor ligands in membranes from the rat forebrain. Neuropharmacol 31: 895 - 898.
19.Hоffman, B. J., Mezey, E., Brownstein, M. J., (1991). Cloning of a serotonin transporter affected by
antidepressants. Science, 254, 579 - 580.
20.Kaasinen, S. K., Oksman, M., Alhonen, L., (2004). Spermidine/spermine N1-acetyltransferase
overexpression in mice induces hypoactivity and spatial learning impairment. Pharmacol. Biochem.
Behav. 78: 35 - 45.
21.Kalsbeek, A., Cutera, R. A., Van Heerikhuize, J. J., Van der Vliet, J., (1999). GABA release from
suprachiasmatic nucleus terminals in necsssary for the light-induced inhibition of nocturnal melatonin
release in the rat. Neuroscience 91, 2, 453 - 461.
22.Krauss, M., Langnaese, K., Richter, K., Brunk, I., Wieske, M., (2006). Spermidine synthase is
prominently expressed in the striatal patch compartment and in putative interneurones of the matrix
compartment. J. Neurochem. 97: 174 - 189.
23.Maeda, Y., Rachez, C., Hawel, L., Byus, C. V., Freedman, L. P, Sladek, F. M., (2002). Polyamines
modulate the interaction between nuclear receptors and vitamin D receptor-interacting protein 205.
hol. Endocrinol 16: 1502 - 1510.
24.Masuko, T., Kushama-Eguchi, K., Sakata, K., (2003). Polyamine transport, accumulation and
release in brain. J of Neurochem. 84, 610 - 617.
25.Mefford, I. N., Chang, P., Klein, D. C., (1983). Reciprocal day/night relationship between serotonin
oxidation and N-acetylation products in the rat pineal gland. Endocrinology, 113, 1582 - 1586.
26.Oxenkrug, G., McCanley, F. R., (1987). The effect of MAO inhibitors on melatonin in synthesis:
mechanism and clinical implication. Pharmacol and Toxicol, v. 60, 36.
27.Reiter, R. J., (1974). Circannual reproduction rhythms in mammals related to photoperiod and
pineal function: a review chronobiologia, v. 1, 365 - 395.
28.Schubert, T., Stoll, L., Muller, W. E., (1991). Therapeutic concentrations of lithium and
carbamazepine inhibit cGMP accumulations in human lymphocytes. Aclimical model for a possible
mechanism of action. Psychopharmacology 104: 45 - 50.
29.Seiler, N. (1991). Pharmacological properties of natural polyamines and their depletion by
biosynthesis inhibitors as a therapeutic approach. Prog. Drug. Res. 37: 107 - 159.
30.Starkman, M., Giordani, B., Gebarski, S. S., Berent, S., Schork, M. A., Schteingart, D. E., (1999).
Decrease in cortisol reverses human hippocampal atrophy following treatment of Cushing’s disease.
Biol. Psychol. 45: 1595 - 1602.
31.Vanecek, J., Kosar, E., Vorlicek, J., (1990). Daily changes in melatonin binding sites and effect of
castration. 73: 2 - 3, 165 - 170.
32.Wallace, H. M., Fraser, A. V., Hughes, A., (2003). A perspective of polyamine metabolism.
Biochem. J. 376: 1 - 14.
33.Williams, K., (1997). a) Interactions of polyamines with ion channels. Biochem. J. 325: 289 - 297.
34.Zhou, X. J., Jiany, X. H., Ju, C. D., Yin Q. Z., (2000). Modulation of circadian rhythm of
discharges of suprachiasmatic nucleus neurons in rat hypothalamic slices by melatonin. Sheng Li Xue
Bao 52, 3: 215 - 219.
35.Zomkowski, A. D., Santos, A. R., Rodrigues, A. L., (2006). Putrescine produces antidepressant like
effects in the forced swimming test and in the tail suspension test in mice. Prog.
Neuropsychopharmacol Biol. Psychiatry 30: 1419 - 1425.

45

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

36.Zwirska-Korezala, K., Kniazewski, B., Ostrowska, Z., Bunter, B., (1991). Influence of melatonin or
rat thyroid, adrenal and testis secretion during the day. Felia Histochem. Cytobil. 29, 1: 19 - 24.
37.Yu, C. G., Marcillo, A. E., Fairbanks, C. A., Wilcox, G. L., Yezierski, R. P., (2000). Agmatine
improves locomotor function and reduces tissue damage following spinal cord injury. Neuroreport 11:
959 - 965.

Пси-хирургия
Юлия Логодажка
Благоевград, ул.Охрид № 6
Правя безкръвни операции. Отстраняван проблема с ръце и тъканта се
затваря сама.
Ключови думи: пси-хирургия, безкръвна хирургия, екстрасенс.

Въведение
Целта на статията е да представя накратко опита ми по мануален и биополеви масаж на
пациенти. В частност този масаж преминава в безкръвна пси-хирургия. Описаните резултати от
лечебната ми дейност са потвърдени от клинични изследвания.

Съвременни представи
1. Биополе.
„Науката е установила, че те (филипинските лечители) създават особено биополе, което
се концентрира във върховете на пръстите им и действа „като лазер, разрязвайки тъканта”
[Тихоплав, с. 241]. „Когато операцията приключи и биополето изчезва, клетките на тъканите
заемат предишното си състояние и незабавно затварят пространството” [там, с.246].
Психичните хирурзи премахват информацията за болестта от информационната структура на
човека и организмът по-нататък се самовъзстановява” [там, с.234]. Счита се, че тези хирурзи
чрез медитация „акумулират някаква неведома енергия и излъчвайки я посредством пръстите
си за няколко мига разделят тъканта на клетъчно равнище, за да се доберат до мястото, което
трябва да се отстрани” [там, с.237].
2. Настройка.
„...Някои от талантливите хирурзи преди операция изпадат в състояние на „транс” и
излизат от него едва след операцията” [Иванова, с.92]. Филипинските безкръвни хирурзи се
настройват от три до пет часа рано сутрин, за да се заредят с енергия за безкръвните операции,
които провеждат през деня [там, с.244].
3. Ефект.
„...И това го прави абсолютно безболезнено.[...] Оперираният не усеща болка, защото
потъналите в разреза пръсти не допират нервни окончания, а излъчването на енергията
стерилизира ръцете на хирурга и зоната на действието им” [там, с.246].
4. Метод.
„Един от методите на академик Грабовой предвижда извличане на информация за
болестта извън пределите на информационната структура на човека, преобразуването й в
информация за здравето и връщане на новата информация в информационната структура.
Организмът на човека, избавен от информацията за болестта, започва сам да се възстановява.
[...]. Нещо подобно извършва психичния хирург” [Тихоплав, с.246].

46

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Д-р Сергей Сергеевич Коновалов „извел” гръбначния мозък на жена (която не е могла
да бъде обезболена дори с наркотични вещества при гангрената на краката) „във Финия план и
болката й от типа проводникова анестезия с помощта на Енергия” [Коновалов, с.74]. При
инфаркт на миокарда на пациент Д-р Коновалов чрез енергията на ръцете си „извел” поразения
участък на затворената артериална система във Финия план и провел лечението. След пет
минути мозъчното кръвообръщение се възстановило и болния даже не разбрал какво е станало с
него” [Коновалов, с.75]. „Пациентът може да извика със силата на своята воля и силата на
своите мисли част от тази Енергия на Сътворението, проводник на която служи Доктора”
[Коновалов, с.139]. „В назначения час Докторът е провел сеанс при себе си в къщи, извиквайки
Енергията на Сътворението и насочвайки я в пространството на града. [...] Отчетите на
пациентите свидетелстват за това, че тeхните реакции са били много близки до тези, които
възникват обикновено по време на провеждане на очните сеанси” [Коновалов, с.139].
„Психическите хирурзи... обсъждат възможността за „постепенно отстраняване на
стареещите органи на тялото”, за да могат те после...да се самовъзстановят” [Тихоплав, с.247].
5. Диференциация.
„...Професор Ли предлага пси-хирургията да се отдели от транс-хирургията. Той пише:
„В процеса на пси-хирургията излекуването и разделянето на тъканите, според практикуващите
я, е в резултат от проявлението на Вярата, демонстрация на силата на Вярата и дар на
лечителството, когато разделянето на тъканите и подвеждането на енергия непосредствено до
болния орган се осъществява без прилагането на каквито и да било инструменти. При трансхирургията „хирургът” изпада в състояние на транс и в това състояние на съзнанието,
използвайки различни инструменти, често не си давайки отчет за действията (сякаш някой
„движи” ръцете му или ги „ръководи”), разрязва тъканите без анестезия” [Тихоплав, с.248].
6. Външна помощ.
„Решението никога не се взема от лечителя, процедурата се изпълнява по внушение на
водителите” [Браун, с.238]. „За да възстановят структурата на кетерната решетка на даден
орган, водителите обикновено отделят решетъчната структура на този орган на тялото. Това
може да стане само, ако съзнанието на пациента го позволява. Имам предвид дълбините на
съзнанието, а не будното съзнание. В такива моменти пациентът е в променено състояние и
комуникира с водителите си, макар че може да не си спомня това, когато се завърне в тялото
си” [Браун, с.231]. Това е признак, че комуникацията между пациент или пси-хирург с
направлявящите го обекти се осъществява на по-първично ниво на организация, в сравнение с
това, на което се извършна операцията.
„...Водителите, които работят върху ефирната матрица се отделят от фактическите и
потъват дълбоко в него (пациента-б.а.). [...] докато те се занимават с операцията, моите ефирни
ръце се удължават неимоверно” [Браун, с.225]. Те използват известните хирургически
инструменти [Браун, с.227]. „По време на този вид операции, които аз наричам „духовна
хирургия”, лечителят не може при никакви обстоятелства да движи ръцете си. Фактически през
по-голяма част от времето ръцете му са като парализирани... [...] Ефирните ръце на лечителя
постепенно излизат от тялото на пациента и се сливат с физическите. [...] Ръката на лечителя не
се отделя от тялото, докато разрезът не се затвори и новото и предишно поле не се свържат пак.
[...] Водителите зашиват разреза и свързват нововъзстановеното място на матрицата с
останалата част на матричния слой от пето ниво” [Браун, с.227]. „После цялата област се
покрива с „превръзка” от златиста енергия, която да я предпазва” [Браун, с.231].

Експресно лечение с явно изразена външна помощ
1. Вена.

47

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Много уморена се връщам от работа. Вените на краката ми са се надули. Лежа и се моля
на Бог да ми помогне. Изведнъж виждам как две ръце разтварят вената в долната част на единия
крак и извличат от нея съсиреци и слуз, като ги изхвърлят неизвестно къде. След това ръцете се
отдръпват от мен, вената ми се затваря веднага без кръв и без болка. От тогава изминаха 12
години без никаква болка в крака ми.
Ръцете, които ме оперираха за по-малко от минута, бяха на хирург, около 30 годишен.
Около ръцете струеше светлина, по-силна от дневната. Тези ръце приличаха на третата
(средната, долна) ръка, изобразена на иконата „Света Богородица Триеручица”.
2. Рана.
Оперирана съм. Конците, които свързват разреза на корема ми, постепенно излизат
навън вместо да се абсорбират от тялото. Виждам две ръце, които разпарят надлъжно корема
ми и след това разреза го зашиват с игла, която има форма на голяма кост. Накрая конеца се
завързва, от двата си края. Всичко протече за секунди. След това раната ми зарасна бързо.
3. Лимфостоза.
Поради сърдечна недостатъчност съм в болница. През едно легло лежи жена с байпас на
сърцето, на която са отстранили едната гърда и има огромна подута ръка от лимфостоза.
Мислено насочвам енергията си към ръката й. Тя бързо се успокоява и усеща, че аз я лекувам.
По време на лечението, което провеждам дистанционно, виждам в стаята женски силует, който
свети със златиста светлина. На следващия ден установих, че силуетът е на руса жена. По
описанието й болната разпозна починалата си майка. Бързо спадна отока на ръката на болната
жена и тя започна да свива пръсти и да усеща топлина с безчувствената си до този момент ръка.
Медицината не предлага лечение на това заболяване.

Биополево лечение с неявно изразена външна помощ
1. Световъртеж.
От месец имам световъртеж, когато рязко ставам. Рано сутрин виждам две вени, които
преминават симетрично от шийните ми прешлени към корпуса на тялото ми. Усещам, че кръвта
ми се движи от движи от главата към долната част на тялото ми. От тогава нямам световъртеж.
2. Инсулт.
Поканена съм на гости, но съм възпрепятствана. Планирам да отида на гости на
следващия ден. Чувствам се много напрегната. Чувам мисъл, която ми нашепва в този момент:
„Тръгвай! Хайде закъсняваш!”
Веднага след като пристигнах, човекът койте ме покани на гости получи инсулт. Ръката
и кракът му увиснаха без да се движат, а устата му се изкривиха и мъжът не можеше да говори.
Повиках Бърза помощ. Тогава чух за пръв път глас, който ми заповядваше какво да
правя. Едва успявах да изпълня разпорежданията му: „Студена вода на малкия мозък.
Масаж на малкия мозък. Студена вода на фонтанелата. Масаж на фонтанелата. Масаж
на цялата глава. Масаж на плешките и ръцете. Вода на врата”.
След 15 минути линейката пристигна. Лекарят установи инсулт, възстановена
подвижност на крайниците и устата, но липсваше говор. Пострадалият сам слезе до линейката,
престоя в болницата три дни и след това започна работа.
3. Троен инсулт.
Мъж с три инсулта лежи на легло с парализиран десен крак и дясна ръка. Устата му е
изкривена, а говорът му е доста затруднен. Лекарите предвиждат неподвижност за шест месеца.
По време на масажа ми върху пострадалия имах чувството, че някой движи ръцете
ми и ми казва: „Отпусни ръцете си! Не ги напрягай!”
След като един месец масажирах тялото на мъжа, той започна да се изкачва и слиза по
стълбите самостоятелно. Говорът му се възстанови и той започна разходки с бастун.
48

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

4. Кома.
Започвам масаж в болница на моя близка, получила инсулт. Тя получи болки и отказа
масаж. Виждам друга жена, която е в кома. Сякаш нещо ме блъсна в гърба и аз тръгнах към
нея. Започнах да правя движения с ръцете около главата й имах чувството, че сякаш
преди много-много години съм правила тези движения. Около мен сияеше слънчева
светлина.
След няколко минути жената дойде на себе си и проговори.
След един ден по същия начин извадих от кома и друга жена.
5. Миома.
Масажирам жена с миома, която не е могла да бъде отстранена от друга лечителка. По
време на масажа ми жената почувства силно загряване, предизвикано сякаш от електрически
ток, преминал през тялото й. По време на следващите масажи се редуваха усещания за
горещина и за протичане на електрически ток. Лекарят лично ми се обади след петата проверка
на жената, за да ми съобщи, че миомата е напълно изчезнала и по негова преценка никога няма
да се повтори.
6. Тромбоза.
При изследване във връзка с травма от силното напрежение получих тромбоза на
дясното око. Оказа се, че съм алергична към предписаните ми за целта лекарства и се наложи да
премина на лечебен самомасаж. Появи се усещане за топлина (в отделни моменти – силна
горещина) и за преминаване на ток през тялото ми. Медицинският преглед показа, че
тромбозата липсва. Освен това се оказа, че дясното ми око е напълно излекувано от
далекогледство, астигматизъм и очно налягане (очила използвам от дете). Само лявото се
нуждае от корекции.
7. Струма надоза.
Тридесет и три години след операцията ми от срума надоза отново се появи като четири
възела. Ляво разположените възли (14 х 5 мм и 15 х 20 мм) бяха относително меки, а
дясноразположените възли (30 х 20 мм и 30 х 25 мм) бяха много твърди. Започнах самомасаж.
Отначало чувствах, че енергията на ръцете ми не може да проникне в мен, а „отскачаше” от
някаква преграда. Имах чувството, че гърлото ми гори. Постепенно енергията ми преодоля
невидимата преграда и проникна в мен. Усещах изгаряща топлина в гърлото и протичане на
електрически ток през мен. Постепенно левите възли изчезнаха, а от десните остана само един с
диаметър от 2 мм.
8. Детска церебрална парализа.
Донесоха ми тригодишно дете напълно парализирано от детска церебрална парализа.
Клиничните изследвания показваха, че има: атрофия на мозъчната кора, по-изразена в лявата
голяма мозъчна хемисфера и три кисти с размери съответно около 26, 35 и 30 мм:
интрарахноидна киста, комуникираща със Силвиевата бразда и две по-малки субарахноидни
кисти двустранно. Установено е: неоклузивна асиметрична вътрешна хидроцефалия, десният
страничен вертикул е разширен и придръпнат ексвакуум към арахноидната киста,
вертикуларната система е разположена по средната линия, разширени са субарахноидните
пространства значително повече вляво, пареза на дясната страна. Лекарите са били
единодушни, че детето няма да може да ходи и да говори.
След много продължителни масажи, които проведох върху това дете, сега то тича,
говори и ще бъде ученик в първи клас на обикновено училище.
Заедно със семейството на детето посетихме манастира „Свети Георги” в село
Златолист. Тогава от двора на храма видяхме в небето повторен образ на покрива на
манастира. От източна страна на върха на този покрив се появи опашка на движеща се

49

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

звезда. Срещу нея се появи образ на катедра с отворена книга върху нея. Една жена, която
приличаше много на Преподобна Стойна, записваше нещо в тази книга.

Пси-хирургия
1. Рак.
Масажирам в болница жена, на която са оперирали гърда от рак. Тя има метастази в
гръбначния стълб и крещи от болка. Масажирам последователно от врата по дължината на
гръбначния стълб. Чувам далечен звън на камбани. Започва молитва неизвестно от кой. В
този момент виждам как тъканта се разтваря точно при опашната кост. Виждам
подредените прешлени на гръбначния стълб. Точно на болното място виждам
образувание, подобно на паяк. Краката му са забити в прешлена. Едно по едно ги изваждам
от прешлена и ги забивам в тялото на паяка. Когато забивам и последното краче и
хващам паяка за тялото, в момента на повдигането му тъканта на жената се затваря.
Паякът изчезва неизвестно къде. Няма болка, няма кръв, няма белег. Бодра съм, като че ли
нищо не се е случило. До вечерта болната жена е повръщала, но в продължение на година и
половина след това тя не изпитва болка и няма развитие на болестта й.
2. Кисти и аденом.
Масажирам момиче, което има отстранен един яйчник има две близки до другия яйчник
кисти, които има опасност да се обединят и да го унищожат. Първоначално ръцете ми бяха
студени, но в процеса на масажа се стоплиха. Топлината се повиши до такава степен, че
момичето не можеше да я изтърпи и се налагаха кратки почивки. В края на една от
масажните процедури в стаята проникна светлина, която освети участъка, който
масажирах.
След това момичето направи медицински преглед, от който се установи, че е бременна, а
от кистите няма никаква следа.
След два-три месеца на същото момиче се появи аденом на гърдата. Започнах отново
масажи над нея. От ръцете ми в началото се излъчваше студенина, а след това тя се
превръщаше в топлина. При една процедура върху мястото с аденома ръката ми хлътна в
тъканта й и блесна светлина. Веднага бе направен медицински преглед, от който се
установи, че половината от аденома го няма.
3. Парализа.
Момиче е напълно парализирано от полиомилитна ваксина и не може да движи и
главата си. По време на масажа, който му правех върху шийните прешлени, чух звън на
камбани и започна молитва. Чувах как прешлените на гръбначния й стълб се удрят един в
друг. (Оказа се, че момичето и придружаващият ме лекар също са ги чули). Прешлените
започнаха да се движат в ръцете ми. Имах чувството, че съм ги повдигнала от местата
и. Масажирах ги свободно в дланта си. Те сякаш бяха полегнали в ръцете ми, а
останалите бяха подредени в нормалния си ред в гръбначния стълб. Тези, които бяха
повдигнати и които масажирах, ги усещах отпуснати и поддаващи се на движението на
ръцете ми. След това те си отидоха на мястото си. Цялата процедура продължи около
минута. След няколко дни тази процедура се повтори, но усещанията за нея бяха по-слаби.
В резултат на процедурата момичето започна да движи главата си.
4. Шипове.
След първия сеанс пациентка с шипове в коляното почувства намаляване на болката. В
началото на втория сеанс чувам звуци на камбана, паследвани от молитва и тъканта на
коляното на пациентката се разтваря. Виждам последователно свързани хрущяли, залепени
50

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

за долната става. С ръка изваждам шиповете, сякаш ги обърсвам. Тъканта се затваря и
изчезва. Около мен се появява светлина. Веднага е направена медицинска снимка на
коляното, от която се вижда, че шиповете са изчезнали.
5. Глаукома.
83 - годишна жена с глаукома (окото й е побеляло) не вярва нито в моите способности,
нито в Бог. След 18-тия масаж тя започва да вижда светлина. Виждам как се появява
светлина и хващам някаква ципа, с което обелвам болното око. Само в края на окото
остават малки следи от пелената. Жената устойчиво вижда ту бял, ту жълт, ту син цвят.
Офталмолог установява, че очното й налягане се е нормализирало (за първи път от последните
25 години), а напълно атрофираният до този момент нерв започва да се възстановява, поради
което тя вижда светлина. В този случай липсата на признаци за камбанен звън и молитва по
време на операцията, може да се разглежда като резултат от пълното недоверие на пациентката
към който и да е лечител (човек или Бог).

Основни изводи
Правя безкръвни операции, подобни на тези, които правят във Филипините, но със
следните разлики:
1. По време на манипулациите, които упражнявам върху пациент в съзнанието ми от
само себе си първо се появява камбанен звън, а след това молитва. Тя ме връхлита.
Преди да я чуя в съзнанието си нямам никакви мисли. Зад тази тишина в ума ми се
появяват молитвени слова. Няма предварително предупреждение за камбанения звън и
молитвата. Това се случва при повече от 90 % от случаите, при които правя масаж.
Молитвата протича в съзнанието ми като мисъл-форма. Като християнка аз си правя
молитвата всяка сутрин, но тя е обща и не е свързана с работата ми като лечител.
2. Когато започвам да правя масаж тъканта се разтваря сама. Няма никакво срязване и
разкъсване и изведнъж виждам ясно какъв е проблемът, къде е болестта. Не протича
кръв. По описание при филипинските операции хирургът разкъсва тъканта с ръце.
3. Това, което се случва мога да го видя само аз. На документалните филми се вижда
как филипинските хирурзи отстраняват съсиреци, кисти, тумори и други.
4. По време на манипулацията ми имам добра видимост върху мястото, което оперирам.
От филмите се вижда, че филипинските хирурзи нямат добра видимост на мястото, което
обработват (не виждат добре разположението на органите) и манипулират по усет.
5. Успявам да отстраня проблема с ръце и тъканта отново се затваря. Не остават
никакви външни следи от операцията. По време на сеанса аз съм в пълно съзнание и
контактувам с пациента.
6. За разлика от филипинските хирурзи не изпадам в транс, когато получавам външна
неидентифицирана помощ по време на провежданото от мен лечение. Това означава, че по
форма то се осъществява като пси-хирургия, но включва в частност и външна намеса,
както при транс-хирургията. На тази основа може да се предположи, че и при психирургията се осъществява външна намеса, но с различна степен на идентификация.

Литература

51

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

1. Бренън Б.А. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
2. Иванова Н.М., Иванов Ю.Н. Жизнь по интуиции, АО Комплект, СПб, 1994.
3. Коновалов С.С. Книга которая лечит. Энергия сотворения. Слово о Докторе, Прайм –
Еврознак, С.-Петербург, 2004.
4. Тихоплав В., Тихоплав Т. Времето на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С., 2006.

Сравнение между душа и тяло на човека
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Процесите на изграждане и разграждане на тялото на човек са
аналогични съответно на процесите на изграждане и разграждане на душата
му.
Ключови думи: душа, тяло, сходство, различие, сравнение.

Въведение
Целта на статията е да представи съпоставка между основните функции и свойства на
душата и тялото на човек. Душата е паралелна структура на тялото на човека, която съществува
самостоятелно в паралелен свят (небитие) под формата на дух.
„...Теоретичната физика и психофизиката признават съществуването на Душата”
[Тихоплав (3), с.142].
През 2004г. „...фотограф енаправил снимка, когато тялото на пациента след секунда от
смъртта му е напуснато от душата му. На драматичната фотография добре е видна човешка
фигура, носеща се над операционната маса в момента, когато приборите показали, че сърцето
на Карина Фишер е престанало да бие” [Колюжный, с.100].
Астралното тяло на човека се възприема от физиците като душата на човека [Тихоплав
(3), с.167]. „В лабораторията по биолокация в Москва...са получени...снимки на душата и
мисълта на човека. ...Експериментите доказали, че „ефирната” материя...е ...обвивка на мисълта.
А самата душа се състои според някои учени от свъхлеки елементарни частици –
микролептони” [Снимки на душата, с.5]. Според изследвания на учени от Масачузетския
технологичен институт в състава на ектоплазмата участват: натрий, калий, хлор, вода, белтък,
епителни клетки и пресни червени кръвни телца [Рэндлз, с.77,78].

Различия между душа и тяло на човека
1. От симбиозата душа-тяло душата печели следното:
1.1. Душата получава енергия от тялото чрез храната му [Аристотел, с.64]. Например
според Библията Господ казва, че „още ще наситя душата на свещениците с тлъсто” [Библия,
Еремия, 31:14] „и душата ви ще се наслаждава с тлъстина” [там, Исая, 55:2], „като от тлъстина и
мас ще се насити душата ми...” [там, Псалм, 63:5].
1.2. Душата е директно свързана с източниците за информация за функциониране
на подсистемите и органите на човешкия организъм. В резултат на това душата е в състояние да
формира адекватен модел (представа) за състоянието на човешкия организъм.
52

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

„Една сутрин, с ръце, пълни с книги и листове хартия, излязох през изхода към
терасата и се спънах. [...] На около петнадесет сантиметра от пода падането ме бе спряно и аз се
приземих върху главата и раменете си много плавно, не по-тежко, отколкото ако много
внимателно си бях подпрял сам главата. Останалата част от тялото ми се свлече бавно и нежно
като перо. [...] Няколко месеца по-късно, в средата на зимата, се случи подобно събитие.
...Подхлъзнах се и започнах да падам. ...Отново се приземих леко” [Монро (2), с.17,18].
„В ежедневния живот, когато не съществуват опасности, ти първо мислиш, а после
действаш. При опасност целият процес се обръща: първо действаш, а после мислиш. Това
действие осъществено без мисъл, те изпраща към първоначалния ти център - хара” [Ошо,
с.173].
1.3. Доброжелателните спомени на хората за мъртвия стимулират разграждането на
неговата душа и прехода й към оптимално състояние на съществуване в небитие: „Винаги
благославяй в мислите си умрелите, като им пожелаваш преди всичко мир и светлина, защото
твоите молитви стигат до умрелия и имат върху него туй действие, че той по-скоро се
освобождава от своята низша природа и може по-рано да влезе в небето” [Рудолф, с.45].
1.4. Стратегическите функции на тялото във висока степен са подчинени на функциите
и задачите на душата му. Ако човек е въодушевен от конкретна идея, то тялото му придобива
огромна сила за реализацията на тази идея. В състояние на тежка депресия човек може да сложи
край на живота си. „Само тези, които са прекалено привързани към живота могат да извършат
самоубийство” [Ошо, с.229]. Съществува пример за смърт на тялото в интерес на развитието на
дашата му [Лазарев (2), с.43].
Дамската половина на човечеството се впечатлява в по-висока степен от развитието на
взаимовръзките между нещата и в по-малка степен от същността на тези неща (одушевени или
неодушевени).
При мъжете е точно обратното: „В критичния момент мъжете са тия, които стават
истерични и извършват самоубийство, щом преценят, че всичко е загубено. Една жена може да
се самоубие поради липсата на насока и цел, но не защото има провал в системата, към която тя
случайно принадлежи” [Кастанеда, с.179]. Следователно стратегията на поведение на тялото
следва не само специфичното, но и типичното в поведението на душата му.
В частност външното въздействие на друга душа може да се окаже фатално за тялото:
„При бушмените от пустинята Калахари е известно убийството с помощта на внушение”
[Басаргина, с.462].
1.5. „... Даже сериозното повреждане на физическото тяло в никаква степен не се
оказва отрицателно на духовното тяло” [Юрин, с.41].
„Няма значение колко болни и тромави стават телата ни и колко е затруднена
съзнателната ни комуникация, нашите духове са вечно живи и в цветущо здраве и могат да
пътуват по всяко време и до всяко място” [Браун, с.49].
„Когато „бърза помощ” пристигнала – мама беше още жива, въпреки, че пулсът и
налягането бяха нула. Лекарят каза, че такива случаи в медицината са много редки” [Иванова,
с.137].
Понякога човек запазва самосъзнание в продължение на няколко минути след
обезглавяването му [Кардек, с.143].
2. От симбиозата душа-тяло тялото извлича следните основни преимущества:
2.1. Тялото използва душата като информационен носител на дефицитна
информация и като оператор на тази информация. Душата на човека се проявява като външна
памет и като външен изчислителен център на тялото му.
2.2. Духовното се отразява на вещественото: „...душата преди всичко се отразява в
лицето” на човек [Кардек, с.163]. Хоум е демонстрирал левитация, повдигане на мебели и хора,

53

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

хванати за тях, удължаване на своя ръст, хващане на разпалени въглени, поставяне на лицето си
в жарава и други [Вильсон, с.194]. „Ако по повод и без повод човек се обръща с молби към
Духовния свят, то вместо помощ може да попадне в психиатрията” [Иванова, с.63,61].
„Ако Духовният свят помогне да оздравее, а човекът не се поправи, то болестта може отново да
се сгромоляса върху него” [Иванова, с.124]. „... Когато съзнанието напусне тялото, то
остава незащитено. Много неща могат да влязат в него” [Ошо, с.144].
2.3. Еволюционното развитие на тялото се насочва от душата му.
„...Медиумът привлича около себе си умрели от своя собствен тип, които не се
различават твърде много от неговото ниво на развитие...всяко съобщение, което идва през един
медиум...може да бъде твърде лесно изказано по неговия стил и посредством този език, който
той обикновено употребява” [Летбитер, с.253].
„Биологичното развитие е свързано не само с увеличаването на ценната информация,
съдържаща се в организма, но и с повишаването на симбиозата му да прави подбор на ценната
информация” [Бушев, с.243] .
Установихме корелационна връзка между основните характеристики на мъж и битие
от една стана и между основните характеристики на жена и небитие от друга страна
[Ламбаджиев (1)].„... Мъжкият пол може да се разглежда като еволюционен „авангард” на
популацията, а популационно половия диморфизъм1 по признак – като вектор („компас”),
показващ направлението на еволюцията на дадения признак. Той е насочен от женските форми
на признака в популацията към мъжките. С други думи, в процеса на еволюцията женската
форма на признака се превръща в мъжка (нова)” [Геодакян , с. 332].
От заключението на Бушев, Геодакян и Ламбаджиев следва, че душата на човека
формира направлението на еволюционно развитие на тялото на човека чрез мъжките
представители и възприема устойчиво формирания (прецизиран по насоченост) резултат от
това развитие посредством женските представители на човечеството. За да се уравновесят
еволюционно авангардните и еволюционно следящите характеристики на душата на човека в
общия случай се налага периодично смяна на пола на субекта, в който душата се преражда.
„Племето Догони вярва, че тежките души идват от майчиния род, а леките от
бащиния” [Шане, с.24]. „Тежките души” са свързани с женски функции, а „леките души” с
мъжките функции. Женските функции корелират с небитие, а мъжките – с битие. В този смисъл
„тежките души” са аналози на космическите души БА, които неизменно са разположени в
небитие, а „леките души” са аналози на индивидуалните души КА, които са свързани със
съответните човешки тела, т.е. принадлежат неизменно на битие.
Космическите души БА (женско свойство) пораждат индивидуалните души КА.
Индивидуалните души КА са активни в процеса на управление на процесите в човешките тела
(мъжко свойство).
2.4. Чрез опериране на душата безкръвно се оперира тялото на човека [Брюн, с. 159,
160].
В древността Прокъл е забелязал, че „Нуждаещият се от посредничество при [своето]
тръгване се нуждае от посредничество и във връзка със завръщането... Всичко... се завръща или
само същностно ... или също и неизменно, или – и познавателно” [Лосев, с.143, 144].
Душата моделира вещественото тяло на човека в качеството си на обратна връзка към
него поради симбиозата душа – тяло. В общия случай обратната връзка преработва
смущаващото въздействие и поради това тялото на човека по необходимост се налага да се
измени – да еволюира – видимо или невидимо. „Науката е установила, че те (филипинските
„Популационният полов диморфизъм е разликата между средните стойности на честотата
и/или на степента на изразеност на признака при мъжкия и женския пол” [Геодокян, с.332].
1

54

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

лечители) създават особено биополе, което се концентрира във върховете на пръстите им и
действа „като лазер, разрязвайки тъканта” [Тихоплав (2), с. 241].
„Когато операцията приключи и биополето изчезва, клетките на тъканите заемат
предишното си състояние и незабавно затварят пространството” [там, с.246]. Моделирането на
душата е средство за моделиране на тялото на човека.
2.5. Индивидуалното развитие на тялото е във висока степен предопределено от
задачите, които трябва да разреши душата му. Академик А. Дубров пише, че способността на
човека мислено да създава материя се демонстрира от религиозни мислители, майстори на
тайдзи цигун, екстрасенси и други [Тихоплав, (2), с.201]. „Етеричното тяло „хваща” мисълта
така да се каже, намалява вибрациите на новите енергийни единици („кристализира” ги в
известен смисъл) и те стават материя – новата материя, която те изграждат.” [Уолш, с.206].
„Астралното тяло е оригиналът, по който се изграждат ефирното и физическото тяло”
[Тихоплав (3), с.119]. „Както астралното, така и менталното тяло е холографски образ” [там].
„... Ефирното тяло представлява средата, която свързва физическото тяло с неговата духовна
съставка и представлява генератор на енергията и информацията, която носи човек” [там,
с.118]. „Всички мисловни интелектуални операции са взаимосвързани и протичат само за
сметка на менталното тяло” [там, с.120]. Следователно нивата на организация на душата са
информационно взаимосвързани и пренасят модели на поведение от едно към друго ниво към
тялото на човека.
Академик В. П. Казначеев стига до извода, че: „Живото вещество (душата) отначало
се проектира като холографски полеви образ и на базата именно на този образ изгражда
конкретното си земно биохимично тяло. Следователно има две страни на живота и първата е
онази, полевата, холографската страна.” „Акад. Гаряев от РАН и колегите му са доказали
експериментално, че такава холограма възниква още преди раждането на цялостния организъм
[...] И този „образ – холограма диктува на делящите се клетки кога и къде трябва да растат
крака, ръце, глава. Вълновият образ се запълва с материя, подобно на това, както леярската
форма се запълва с отливката” [Тихоплав (1), с.119].
“…Смъртта като такава няма. Вие просто завършвате своето образование,
преминавайки от един предмет на друг, като например, преминавайки от училище в колеж”
[Юрин, с.70].
3. От симбиозата душа – тяло душата губи преди всичко следното:
3.1. Душата акумулира в себе си не напълно рафинирана информация по отношение на
индивидуалното развитие и хомеостазни състояния на тялото на човека.
„Истинската причина за изнемогването се намира не в организма, а в духовната сфера
на човека. Това, на свой ред, води до неправилно функциониране или на мозъка, или на
организма като цяло. Душата с това сякаш изразява протест против обстоятелствата, в които е
попаднала” [Иванова, с.49].
3.2. Душата временно се подчинява на ограниченията, на които е подложено тялото на
човека във времето и пространството.
Ако човек целенасочено се стреми към смъртта си, то душата му се подчинява на това
негово желание. Например последователите на изчезнала будистка секта „... започват да
постят до смъртта си, като целят да умрат след четири хиляди дни на постене, последвани от
пълен глад. Много от тях умират точно в деня, който са определили за своята смърт” [Пикнет,
с.179].
3.3. „... Продължителността на пребиваване в което и да е равнище на астралния свят е
право пропорционално на количеството материя от това равнище, намиращо се в астралното
тяло, а това пък зависи от живота, който лицето е видяло, от желанията, които е хранило и от

55

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

вида на материята, която с това си поведение е привлякло и складирало в себе си” [Ледбийтър,
с.36].
Проблемността на тялото в битие увеличава масата на земната душа, която се отнася от
душата на човека след окончателното загиване на тялото му. Увеличаването на относителният
дял на земната душа в индивидуалната душа на човека повишава инертността на
индивидуалната душа и съответно забавя скоростта на разграждането й в небитие.
3.4. „... Душата е отстъпвала назад, като е правила място на Физическия Разум...”
[Блаватска, с.289]. Еволюционно най-младообразувано е физическото тяло на човека. За да се
развие по-бързо тялото се налага душата му да намали своите ограничения към него.
4. От симбиозата душа-тяло тялото на човека претърпява загуби преди всичко в
следното:
4.1. Несамостоятелност на поведението на тялото. Според Вишишта – Адвайта, с
основоположник Рамануджа (Х - ХІІ век): „Индивидуалната душа подчинява материалното
тяло...” [Блаватска, с.376]. „Когато гледахме работещи екстрасенси, открихме, че с нарастване
на силата на тяхното въздействие в полето им се появяваха нарушения, съответстващи на
онкологичните” [Лазарев (1), с.470]. „Пораженията върху ефирното тяло в резултат на астрална
битка с друг обект в астрала, предизвикват съответни поражения във физическото тяло на
човека” [Форчун, с.42]. Адептът по време на окултен транс може да загуби 2/3 от своето тегло
[Форчун, с.40]. Свойствата на душата в небитие са болестотворни за тялото на човека.
4.2. Пораженията в душата на човека се проявяват като поражения на тялото му:
пробожданията в душата се проявяват като пробождания в тялото; астралното нападение или
неправилно проведената окултна процедура пораждат „отвратително зловоние, като от
канализация” [Форчун, с.20]. Дължи се на частично разлагане на биомаса на тялото, която е
свързана със земната душа. Стресът първо се отразява върху душата, а след това върху тялото
на човека. Импулсното психическо въздействие е средство за текущо управление на душата.
4.3. Ненадеждна е помощта, която душата на човека може да окаже на тялото му при
опасност от смърт. ”Душата често има намерение да включи механизма за унищожение на
тялото, когато или не е способна самостоятелно да излезе от възникналата безизходица, или не
желае” [Иванова, с.159]. „Решават се на рокова крачка неизлечимо болни самотни хора,
престарели, инвалиди” [Рязанцев, с.102], т.е. без перспектива за развитие.
4.4. Информацията на душата за минали прераждания може да създаде объркване в
представите на тялото. Например: „Когато станало на пет години момчето, доста объркано,
обяснило на майка си, че всъщност то е нейният съпруг и че истинските му родители са баба му
и дядо му. Малко по-късно вдигнало висока температура. След спадането й изчезнали и
всичките спомени за предишното му съществуване” [Пасиан, с. 9,10]. Този факт предоставя
възможност Едиповият ефект да се разглежда в частност като повторение на предисторията на
дете-майка, която те може и да не си я спомнят, но да се ръководят подсъзнателно от нея.
Информационната бариера към миналото може да създаде много недоразумения в отношенията
между хората.
4.5. Душата на човека може да се наложи над желанието на човешкия мозък и да
измени поведението на тялото му [Монро (1), с.78]. Това се осъществява в условия на
релаксация на тялото [там, с.79], т. е. отслабената активност на тялото на човека е предпоставка
за доминиране на душата му.
4.6. Тялото не може да контролира напускането на душата му. „Целта е човек да умре...
когато собствената му душа изисква това” [Бейли, с.223].
Не е известно през коя част от тялото ще излети душата. В Брхадараняка е записано:
„Душата излита през очите, главата или други части от тялото” [Ачара, с.386]. Душата може да
излезе от темето, челото, очите, устата, ухото, пъпа, пикочния канал, ануса [Ринбочей, с.78, 79].

56

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Сходство между душа и тяло на човека
1. „... Само обитателите на една и съща сфера са способни да преминат към общуване”
[Стульгинскис, с.71]. Това се отнася както за души, така и за тела на хора.
2. Душата на човека е в състояние да въздейства физически върху тялото на човек.
Тялото на човек е в състояние да въздейства върху структурата на душата му. При децата и
възрастните хора поведението на душата доминира над поведението на тялото. В средна
възраст на човека се оптимизира съчетанието между интересите на душа и тяло. Колкото поинтензивно доминира една от тях върху другата, толкова системата душа-тяло е понеустойчива.
3. Съществува приемственост в развитието на душа и на тяло на човек. „Родителите...
предават на децата си собственото си програмиране” [Апостолов, с.9]. Това програмиране е
свързано с генетичен код, с традиции или с навици. „Не са изключени и случаите, когато
въздействието на магията се предава на децата от майката или бащата, в зависимост от това,
чия кръвна група са взели” [Дянков, с.194].
„Някога древните жреци са подбирали за посвещение в жреческото изкуство хора,
които са получили по рождение заложена дарба да общуват с отвъдното. Тази даденост е била
единствена и задължителна, за да бъде човек посветен в различните степени на жреческото
изкуство” [Дянков, с.151]. От дълбока древност познанието (осъзнато или неосъзнато) за
душата се проявява като култура и духовност.
4. В небитие: „Всяко отделение завежда особен вид грях, и изтезават в него душата,
когато душата достигне това отделение” [Роуз, с.82]. Подобна е картината при затворите в
земния свят на битие. Всяка област на небитие е фазово пространство със специфични
характеристики.
5. Практиката показва, че в общия случай хора, които са преживели явления, близки до
смъртта, се отличават с по-висока степен на задълбоченост в осмислянето на житейските
проблеми, в които участват и притежават по-висока степен на психическа устойчивост. Тези
хора се отличават с по-голямо великодушие към обкръжаващите ги и с мащабно възприемане
на събитията. Този ефект може да се разглежда като резултат от активизиране на инстинкта за
самосъхранение на земната душа на човека в критична за него ситуация. „Мнозина ми казваха,
че опитът (за излизане от тялото – Г. Л.) е задълбочил и разширил възгледите им за живота,
заставил ги е по-задълбочено да се отнасят към основните философски въпроси” [Юрин, с.64].
„Една жена, например, казала просто: Животът за мен стана много по-ценен” [там, с.65].
Преживяването на клинична смърт поражда в човека способност да успокоява
околните с присъствието си, възниква остър усет за потребностите на другите, в частност
предварително възприемане на мислите на събеседниците [там, с.66].
Установено е, че хората, които са преживели състояние на границата на смъртта „често
изпитват чувство за силно развита самоличност” [Димитрова, с.58]. Това е признак за
обособяване както на душата, така и на тялото на човека. Повишава се степента на тяхната
самоидентификация. От това следва, че душата започва в по-висока степен да цени връзката си
с тялото, а тялото – с душата му. В резултат на това се повишава психическата устойчивост на
човека: подсъзнателно той вече не се бои от смъртта си в такава висока степен, както в
състояние на неосъзната система душа – тяло, тъй като „усеща” алтернативата: живот и след
физическата смърт.

57

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

6. След смъртта на тялото на човека първо се разграждат еволюционно последните
(най-сложните) нива на организация (мозък), а след това останалите му структури. След
отделяне на душата от умиращото тяло, тя разгражда първо връзката си със земната душа на
човека (еволюционно последно възникнала, за да обслужва връзката душа – тяло). След това се
разграждат компонентите на индивидуалната душа на човека в толкова по-висока степен,
колкото по-отдалечено (в еволюционно отношение) е нивото на организация от небитие, през
което тя ще премине, преди да се прероди в друго тяло.
Разграждането на душа и тяло се подчинява на общ принцип. Може да се предположи,
че на този принцип се подчинява разграждането на всички структури от битие, небитие,
пранебитие и т. н., т.е. небитие повтаря този принцип от пранебитие, а битие го повтаря от
небитие.
Ако човекомашинната система се разглежда като проекция (модел) на система душатяло в условията на битие, то следва, че машината се разпада, ако човекът я изостави, така
както човешкото тяло се разгражда, ако душата му го изостави. Най-бързо излиза от
функционалност управлението на машината (компютри, акумулатори, кондензатори,
електрическа изолация и други), а по-късно механизмите й (ръждясвайки или разпадайки се от
влиянието на лъчение и вибрации на обкръжаващата ги среда). Съответно при човешкия
организъм първо загиват системните връзки на тялото, след това органите му, а накрая костите.
Машината се развива най-интензивно в мястото на контакта й с човека: нейното
управление. Тялото на човека се развива най-интензивно в мястото на контакта му с душата му,
т. е. в областта на земната му душа. Тя управлява процесите в тялото, като в частност използва
мозъчните процеси за посредник. Ето защо разпадът на душата на човека започва със земната
му душа.

Основни изводи
1. Симбиозата между душа и тяло е оптимална форма за тяхното ефективно
функциониране.
2. Функциите и свойствата, по отношение на които душата и тялото на човека се
различават, са значително повече в сравнение с функциите и свойствата им, по
отношение на които те си приличат. Този извод съответства на заключението
[Ламбаджиев (2)], че управлението на тялото на човека от духа му и на духа от тялото
протича по различни канали.
3. Душата и тялото на човека се изграждат от прости към сложни структури и се
разграждат в обратен ред.
4. От извод 3 следва, че процесите на изграждане и разграждане на тялото се
моделират от процесите съответно на изграждане и разграждане на душата му. И
обратното: по процесите на изграждане и разграждане на тялото може да се формира
представа за протичането на тези процеси при душата му.

Литература
1. Апостолов М. Наръчник за извън-матрично и не-егрегорично мислене и живот,
Хелиопол, С., 2007.
2. Аристотел. За душата, С., 1979.
3. Ачаря Ш. Брахма – сутра на Бадараяна с коментарите на Ш. Ачаря, Евразия –
Абагар, С., 1992.
4. Басаргина Е. Жизнь за гранью жизни, Диамант, Санкт – Петербург, 1997.

58

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

5. Бейли А.А. Посланията на тибетеца, ч.2, Гуторанов, Ловеч, 1996.
6. Библия.
7. Блаватска Е. Тайната доктрина, т. 1, кн. 1, Астрала, С., 1993.
8. Браун С., Харисън Л. Посещения от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007.
9. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
10. Бушев М. Синергетика – хаос, ред, самоорганизация, Унив. из-во „Св. Кл.
Охридски”, С., 1992.
11. Вильсон К. Оккультизм, „Клышников – Комаров и Ко, М., 1994.
12. Геодакян В. А. Системный подход и закономерности в биологии, В: Системные
исследования, Методологические проблемы, Наука, М., 1984.
13. Димитрова П. Свръхестественото, Феномен, С., 1992.
14. Дянков Д. Срещи със злото или черната магия такава, каквато я видях, Силует 33,
С., 1995.
15. Иванова Н. М., Иванов Ю. Н. Жизнь по интуиции, АО Комплект, СПб, 1994.
16. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М., 1993.
17. Кастанеда К. Дарът на Орела, Петрум Ко, С., 1994.
18. Колюжный Е. Тайны реинкарнации. Необычные факты и свидетельства, Рипол
классик, М., 1007.
19. Лазарев С.Н. (1) Диагностика на кармата, ч.1,2, Гуторанов, 1996.
20. Лазарев С.Н. (2) Диагностика на кармата, ч.3, Астросфера, Варна, 1997.
21. Ламбаджиев Г. (1) Корелация между характеристиките на мъж и битие, и между
жена и небитие, Изследовател, т. 4, 2004, с. 100...164.
22. Ламбаджиев Г. (2) Канали за управление на дух и тяло на човек, Изследовател, №
6, 2009.
23. Ледбийтър Ч. Астралният свят, Чакри, кундалини, прана. Из-во „Кралица маб”, С.,
1992.
24. Летбитър Ч. Тайната доктрина. Живот отвъд смъртта, Библиотека „5Ф”, № 4, С.,
1992.
25. Лосев А. Ф. Бытие – Имя – Космос, „Мысль”, М., 1993.
26. Монро Р. (1) Пътуване извън тялото, Гуторанов и син, Ловеч, 1992.
27. Монро Р. (2) Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
28. Ошо. Книга на тайните, т.1, Одисей, С., 1992.
29. Пасиан Р. Прераждане. Един или няколко живота, Изд. ЖАР, С., 1994.
30. Пикнет Л. Паранормалното – енциклопедия, т. 1, Делфин прес, Бургас, 1993.
31. Рэндлз Д., Хог П. После жизни, „Периодика”, Ярославль, 1994.
32. Ринбочей Л, Хопкинс Д. Смърт, междинно състояние и прераждане в тибетския
будизъм, Астрала, В. Търново, 1999.
33. Роуз С. Душа после смерти, Изд. Царское дело, Санкт – Петербург, 1995.
34. Рудолф Х. Животът след смъртта според духовни проучвания, Печатница на военно
издателство, С., 1919.
35. Рязанцев С. Тантология (учение о смерти), Восточно-Европейский Институт
Психоанализа, Санкт – Петербург, 1994.
36. Снимки на душата, в. Феномен, № 4, 1995.
37. Стульгинскис С. А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
38. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Физика на вярата, Данграфик, Варна, 2005.
39. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Времето на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С.,
2006.
40. Тихоплав В., Тихоплав Т. (3) Великият преход, НСМ Медиа, С., 2005.

59

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

41.
42.
43.
44.

Уолш Н. Д. Разговори с Бога, СД „Недкова и сие – Математика”, С., 1999.
Форчун Д. Психическая самозащита, Санкт – Петербург, 1992.
Шане П. – О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, (С.), (1992 ...2000).
Юрин В. К. В поисках души, СВ – 96, Екатеринбург, 2001.

Паразитни връзки към душата на човека
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Паразитният дух е първият относително устойчив клон на
естественото изменение на структурата на душата на човека в небитие.
Ключови думи: паразитен дух, душа, енергия, елементал, демон.

Въведение
Целта на статията е да се представят основните характеристики на връзката на душата
на човека с паразитни за нея духове. В статията се акцентира на изкуствено (целенасочено)
формиране на елементали, които се присъединяват към човешката душа като паразитни
структури. Част от елементалите са резултат от естествено стечение на обстоятелствата в битие
и на тази основа могат да се разглеждат като естествени или природни образувания.
Според Елоа Стар “елементалите са природни духове на земята (феи, вълшебници,
джуджета); на въздуха (самовили); на огъня (самандри); на водата (русалки) и т.н.[…]
Предпочитат да паразитират върху децата, вероятно защото те са им много по-близки по
природа, отколкото възрастните” [Стар, с.137]. Сред западните славяни женските демони са
известни като нимфи и русалки [Мицева, с.16].
Самодивите могат да хвърчат и летят на групи, много рядко сами [Маринов, с.293].
“...Демоните имат постоянно място на действие, периметър, в който владеят, в който се
явяват и с който са свързани техните функции” [Мицева, с.27]. “Демоните се възприемат като
низши божества, посредници между богове и хората...” [Мифы...,с.366].

Основни методи за разкъсване
на паразитни връзки
“Но Исус го смъмри, казвайки: Млъкни и излез от него. Тогава нечистият дух, като се
сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него” [Библия, Матея, 17:18].
“А Исус като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си. И положи
ръце над нея; и на часа тя се изправи и славеше Бога” [Библия, Лука, 13: 11,12,13].
„...Хората, които живеят на местата, обитавани от призраци... твърдят, че са получили
някакви страшни и тежки рани, но незнайно как тези рани, докато стигнат до мястото, са
зараствали магически” [Браун, с.83].

60

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Временното екраниране на тялото на умрелия от паразитни духове се осъществява чрез
процедурата на благословението му от свещеника, създавайки по този начин “свещена стена”.
“От светената вода те също се плашели, защото тя ги унищожава, когато попадне върху тях”
[Пасиан, с.37], т.е. енергията заредена в свещената вода неутрализира паразитните духове.
Чрез подходящи молитви за закрила на майката и детето, както преди, така и по време
на раждането може да се предотврати навлизането на паразитни духове в тях по време на дълго
и трудно раждане, както и при третиране на родилката със силни анестезиращи средства...”
[Стар, с.56,57].
Съществуват хора, които са носители на паразитни духове и остават по няколко
навсякъде, където отидат, особено ако тези същества предпочетат ново място [Стар, с. 57]. Ето
защо духовната профилактика е целесъобразно да се провежда циклично там, където има
интензивен поток от хора.
“Развъплатените същества често биват привличани от отвратителни миризми и човек,
който работи в подобна среда, би могъл да ги привлече” [там]. Това обстоятелство налага
повишено изискване към хигиената, което е предпоставка и за духовна хигиена.
“След като се молела и мислено визуализирала виолетов пламък навсякъде из къщата,
странните вибрации изчезнали и енергията в стаята се повишила и изчистила” [там].
“Всеки човек може да излекува другия с помощта на собствената си енергия и
енергията на полето, както чрез непосредствен контакт, словесно внушение, внушение от
разстояние, концентрирано насочване на поток от прана чрез общото поле, изпращане на
елементал или на подарен предмет, в който е локализирана положителна информация, чрез
локализация на такава информация в храната или водата определена за болния, така и ако той
усети тази необходимост като собствена жизнена потребност, т. е. ако емоционално обагри
своето решение” [Закладний, с.46].
“Получената или похитена душа шаманът поставял в ухото си или в специално
приготвено “гнездо” и извършвал обратното пътешествие, което било повече или по-малко
пълно повторение на неговия път към духа” [Новик, с.37].
Известни са опити на екзорсисти да привличат паразитни духове в себе си. В резултат
на това са натрупали в аурата си огромно количество паразити, проявили са силни психически
отклонения и са завършили със смърт [Стар, с. 216]. Значително по-ефективна е технологията,
при която в началото чрез молитви, мантри, призиви и музика се призовават ангелски,
индиански, астрални помощници и роднини на паразитни духове за тяхното отстраняване. “По
този начин екзорсизмът се постига почти незабавно, обикновено в рамките на половин час или
по-малко, а часовете и дните на молитви и/или пости стават излишни” [Стар, с. 221].
“...Шаманът е “внедрявал” духа на болестта в тези изображения на бик и риба, които
били предварително подготвени... [или]... в жертвеното животно”. Преди животното да бъде
принесено в жертва, шаманът отново извиква своите духове-помощници и с тяхна помощ
извлича духа от животното. “Душата на жертвеното животно шаманът “изпращал” напред...”
[Новик, с.35].
Следователно най-ефективните и най-безопасните антипаразитни методи използват
посредник за въздействие върху вредния дух.
“Шоковата терапия, която понякога се прилага в психиатричните клиники, е друг
метод за екзорсизъм, който по принцип е доста ефикасен, но причинява силни болки или агония
на пациента, тъй като се използва екстремален електрически шок, който разтърсва тялото и
изхвърля със сила развъплатените същества” [Стар, с. 214].
“Д-р Уиклънд изобретил метод за третиране на пациентите със статично
електричество, което изхвърля със сила паразитиращия дух...” [там, с.215].

61

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Установено е, че “...непосредствените резултати от отстраняването на развъплатени
същества много напомня гадене (с повръщане), особено когато неканените гости са
паразитирали вътре в тялото и в аурата” [Стар, с. 74].
За да изпъди паразитния дух шаманът изпълнява следната процедура: “На болния се
дава да пие топла кръв от животно, а след това някакво лекарство от билки, после докосва
гърлото му с перо и се счита, че заедно с повръщането излиза от тялото и мъчещия го дух”
[Токарев, с.283].
Последните няколко метода, включително и електрошоковият, имитират състояние на
смъртоносен стрес на човешкия организъм. Тези състояния се възприемат от паразитния дух
като признаци за загиване на тялото на човека и възбуждат в духа самосъхранителна реакция на
бягство.
“...Според древните магьосници вселената е хищническа...” [Кастанеда, с.97]. В
основата на поведението й е инстинктът за самосъхранение.

Мисъл-форми: демони
Мисъл-формите са небитиейни структури, които са формирани от енергията и образите
на целенасочена мисъл.
Изследванията на Елоа Стар върху нейна пациентка са показали, че мисъл-формите
извличат енергия през тила й, шията, уши, гръб и преди всичко от основата на гръбначния й
стълб, т.е. използват я като енергиен източник [Стар, с.125,129].
Демоните са зли мисъл-форми, създадени от майстори на черната магия и съществуват
и след смъртта на създателите си за сметка на енергията на хората [там, с.137]. “Демоните
влияят на човешките същества чрез съблазни и покруса” [Илиева, с.89]. Демоните са
“енергизирани мисъл-форми с невидима негативна енергия” [там]. Тъй като демоните са
продукт на човешка мисъл, те нямат душа и “могат да бъдат погълнати, а енергията им
трансформирана” [Стар, с.137].
“Набрало сила, съществото придобива независим живот и излиза от контрола на
създателя. Обаче в крайна сметка, силата на измисленото чудовище отслабва и то изчезва”
[Рэндлз, с.40].
Известната тибетска пътешественица Дейвид-Нийл е създала елементал с кротък
характер, но след непродължителен период той станал злобен и опасен и се наложило тя да
погълне астралната му субстанция, за да го разруши [Денинг, с.212].
“Най-тревожното за Дейвид-Нийл е, че колкото по-дълго нейното творение води свой
собствен живот, толкова повече неговата воля започва да измества нейната” [Браун, с.30].
“Необходимо й е повече от месец на същите интензивни практики и концентрация, за да го
елиминира веднъж завинаги. Процесът е толкова затормозяващ, че здравето на Дейвид-Нийл
почти се разрушава с унищожаването на малкото злобно същество, докарано от нея на този
свят” [Браун, с.32].
“Тюлпа” е тибетски термин и се отнася до съществата, които произлизат от ума и
после, чрез интензивна вяра и визуализация, действително стават физическа реалност. [...]
...Когато един или няколко умове създават много истинско, физически живо същество, което
започва да живее свой живот и набира сили от това, че все повече хора започват да вярват в
неговото съществуване, и обикновено е трудно да се освободиш от него, след като вече си го
визуализирал” [Браун, с.29]. “Колкото повече позволяваме на негативизъм, страх и зло да
обсебват умовете ни, толкова сме по-застрашени от създаване на собствена тюлпа, която кръжи
много повече около нас, отколкото който и да е призрак, и за това може да обвиняваме само
себе си” [Браун, с.35].
62

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“Елементалът е съвършен резервоар за енергия...” [Ледбийтър, с.81,82], при който
излъчването и загубите в обкръжаващата го среда са пренебрежимо малки. Елементалът е
изграден от енергия с по-висока концентрация, отколкото тази, която е присъща на човешкото
тяло и на аурата му. С това обстоятелство може да се обясни фактът, че елементалът, който се е
върнал при създалият го магьосник, може да го убие [там, с.83]. Този енергиен признак
характеризира елементалът като еволюционно първична (примитивна) структура. Друг признак
в това отношение е фактът, че към елементала са неуязвими индивиди “с чиста мисъл и добър
живот” [там, с.78], т.е. ако в тях липсват вътрешни противоречия.
Елементалите черпят енергия от еманациите на човека. “Те не могат да разграничават
нещата, а взимат онова, което им се предоставя за използване; било то гняв, омраза или страх”
[Стар, с.139].
“От опит знаем, че пътят до възникването на проблеми от свръхестествен произход е
горе-долу един и същ - алкохолизъм, изневери или дори издевателства над деца, които от своя
страна дават възможност на демоните да намерят удобен обект” [Уорън, с.91], т.е. психически
неустойчивият е удобен обект за проникване на елементала в душата му. “...Много от жертвите
на обсебване от духове сами са си навлекли тази беля” [Уорън, с.47]. “....Много от личностите с
църковен сан или положение в обществото могат да се окажат впримчени или дори
контролирани от свръхестествени сили” [Уорън, с.133]. В крайна безизходица хора, които са
нападнати от зли демони се самоубиват [Уорън, с.132]. И обратното: “Ако са ви се развалили
две-три работи, а вие не преживявате по този повод, то низшите егрегори могат да загубят
интерес към вас” [Свияш, с.174].
Според българският духовен учител Омрам Микаел Айванов: “Когато човекът е зъл,
ревнив, завистлив и обхванат от различни видове алчност, неговата аура бързо се покрива с
отвори, цепнатини и пукнатини, през които се промъкват нежеланите гости” [Стар, с.27].
Свободната душа или така наречените развъплатени същества “...могат да асимилират
миризмите и еманациите” [там, с.26]. Елеа Стар описва как се разтваря аурата на пиян мъж и в
нея навлизат “отвратителни същества” като “незабавно си проправят път навътре” [там].
Арни и Дейвид били приятели. Дейвид бил обсебен от зъл дух. Арни предлага на духа
да го обсеби него. В резултат на това след няколко дни Арни по време на разговор с шефа си
загубва разсъдъка си и го убива с нож [Уорън, с.86, 87]. При нападение на зли духове
личността придобива синдрома “раздвоение на личността” [там, с.147] и “отрицание”, т.е.
полудяване [там, с.151], завършващо с убийство [там, с.7] или със самоубийство [там, с.132].
В частност агресивната душа има образ на рогат сатир или грозен сукубус – женски
похотлив дух. В резултат на борбата между човек и дух в някои случаи човекът побеждава
[Уилямсън, с.109], а в други бива изнасилен.
“По сведения на Изабел (1647г.) спермата на любовника й демон била хладна като лед.
[...] Дяволът притежава люспест член, който предизвиквал при акт родилни болки и неописуемо
удоволствие” [Вильсон, с.172]. Психологът и медиум Стен Гуч описва преживяванията си с
любовницата си демон като доставящи по-голямо удоволствие, в сравнение с истинската жена
[Рэндлз, с.38].
“Дак Смърл бе изнасилен от един сукубус. [...] Една нощ ... внезапно бил събуден от
някаква жена с вид на вещица, която го обездвижила. [...] После го яхнала и малтретирала
сексуално, докато достигнала оргазъм. [...] ... Той видял, че мястото около члена му е покрито с
лепкаво вещество, което се отделяло от вагината на скубуса” [Уорън, с.95].
Присъствието на паразитен дух поражда “ужасна смрад”, “страхотна воня” [Уорън,
с.92,93,129] и “адски студ” [там, с. 92,129].
Демоните могат да говорят не само чрез хората, в които се вселяват, но и чрез
домашната котка [там, с. 182].

63

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Основни свойства
на началната човешка раса
“Първите раси били духовни и техните първоначални тела не са се състояли от грубата
материална субстанция, от която се състоят сега. Първите хора били сътворени от всички
способности на Божеството и със сили, далеч надвишаващи силите на войнствата от ангели...”
[Блаватска,с.363]. “Действителният човек се явява Душата (Духа), учи “Зохар” [там, с.364].
Съществувала е “...способността за придвижване на първичните ефирни тела при хората, които
са можели както да ходят, така и да летят...” [там, с.70].
“Третата Раса е познала смъртта. Хората от първите две раси не умирали, но само се
разтваряли и изчезвали, погълнати от своето потомство” [Стульгинскис, с.46].
Структурната приемственост има свои проекции и в началото на 21 век:
“С помощта на метода ин витро жителката на китайската столица Лю Шао родила син
през март 2001година. Само месец след раждането обаче тя открила, че отново е бременна.
[...] ...Открили мумифицирана плацента от първото раждане, която съдържала генетичен
комплект на първородната рожба на китайката. Една от тези клетки оплодила яйцеклетката й”
[Крачунова, с.9]. Този факт е в подкрепа на тезата, че първите раси на човечеството
преминавали една в друга в резултат на вътрешно присъща приемственост на структурите им.

Основни изводи

1. Паразитният дух притежава първосигнално самосъхранително поведение.
Той се вгражда в тялото на човека като паразит, за да повиши степента си на устойчивост
психически и енергийно.
2. Оптималният подход за отстраняване на паразитен дух от тялото и душата на
човека е използване на други души (духове) – помощници или имитация на загиване на
тялото на човека.
3. Демонът извлича енергия външно или вътрешно от душата на човека. За тази
цел той манипулира душата на човека чрез ниските (примитивните) нива на нейната
организация посредством вътрешните й противоречия.
4. Паразитният дух структурно е много близък до земната душа на човека.
Паразитният дух функционира под действие на вътрешни неразрешени противоречия,
които се превръщат в негова доминанта.

64

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

5. С присъствието си демонът поражда хлад и смрад в пространството, което е
признак за разлагане на съставки на свързаната с него земна душа.
6. Автономната структура на паразитния дух е първият относително устойчив в
структурно отношение клон (модификация) от естественото изменение на структурата на
душата на човека в небитие. Съответно средата, от която е изграден паразитния дух е
подобна на тази, от която е съставено етерното тяло на човека.
7. Паразитният дух по своите основни свойства е аналог на духовете, изградили
първичната човешка раса. Съответно от извод 5 следва, че първичната раса на Земята е
включвала земна душа.

Литература
1. Библия.
2. Браун С., Харисън Л. Посещения от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007.
3. Блаватска Е. Разбулената Изида, т.2, кн.1, В.Търново, 1995.
4. Вильсон К. Оккультизм, “Клышников – Комаров и Ко “, М., 1994.
5. Денинг М., Филипс О. Творческая визуализация. Практическое руководство, “София”,
М., 1999.
6. Закладний Е., Телепатия, Кирсанов А. Суанистика, Ванеса, С., 1993.
7. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, С.,2007.
8. Кастанеда К. Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
9. Крачунова Ю. Да си родиш братче, в. Мистерии на цивилизацията, № 5, 2006.
10. Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме (Опыт сопоставления структур),
Наука, (М.), 1984.
11. Пасиан Р. Прераждане. Един или няколко живота, Издат. Жар, С., 1994.
12. Рэндлз Д., Хот П. После жизни, Периодика, Ярославль, 1994.
13. Свияш А. Карма. Решаем проблемы. Питер, С.-Петербург, 1999.
14. Стар Е. Пленници на Земята, Психическото обсебване, защита и лечение, Астрала,
С.,1996.
15. Токарев С.А. Ранные формы религии, Политиздат, М., 1990.
16. Ледбийтър Ч. Астралният свят, Чакри, кундалини, прана, Изд. “Кралица Маб”, С., 1992.
17. Маринов Д. Избрани произведения, т.1, С., 1981.
18. Мицева Е. Невидими нощни гости, Наука и изкуство, С., 1994.
19. Мифы народов, т.1, (М.),1980.
20. Стар Е. Пленници на Земята, Психическото обсебване, защита и лечение, Астрала,
С.,1996.
21. Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
22. Уилямсън Л. Медиумите и отвъдното, ЖАР, С., 1995.
23. Уорън Е., Уорън Л. Ловци на духове, Хипопо, В. Търново, 1995.

65

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Събирателната точка
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Изместването на събирателната точка в аурата на човека до
определена степен поражда количествени промени, а над определена мяра –
качествени промени в установката на човека.
Ключови думи: душа, събирателна точка, аура, преместване, установка,
излъчвания, устойчивост.

Въведение
Целта на статията е да се идентифицират основните признаци за представянето на аурата
на човека като фазово пространство на установката му.

Събирателна точка и излъчвания
Събирателната точка е позиция в аурата на човека извън вещественото му тяло [Кастанеда
(1), с.93]. Ясновидците са установили, че в аурата на човека на една ръка разстояние от гърба на
височината на лопатките се намира наситено петно, наречено “събирателна точка”. Това петно
е съпроводено със сферично сияние, което е много по-голямо от него. При промяна на
позицията на тази точка се променят възприятията на човека [Кастанеда (3), с.15,16].
“...Факторът на осъзнаването, определящ тоналността на възприеманите излъчвания, се нарича
събирателна точка” [Санчес, с.38,39]. “...В позицията на събирателната точка биват оставяни
цялостни сведения за неща, които човек може не да прочете, а лично да изживее” [Кастанеда
(3), с.135].
“Събирателната точка може да се придвижва от обичайното си местоположение на
повърхността на лъчистото кълбо до друго място по избор или пък навътре към сърцевината”
[Кастанеда (2), с.12]. “...Древните магьосници разграничавали два вида измествания. При
единия точката заема някакво ново положение на повърхността или във вътрешността на
сияйното кълбо... [...] При другия тип тя застава в дадена позиция извън кълбото... [или
осъществява] придвижване” [Кастанеда (3), с.17].
В рамките на аурата събирателната точка обединява различни комбинации енергетични
нишки, които пресичат нейното пространство. Извън аурата на човека събирателната точка
обединява енергийни нишки, които не пресичат аурата му. Съответно възниква качествен скок
във възприятията при напускане на аурата от страна на събирателната точка. В резултат човек
възприема “...съвършено непонятни, невъобразими светове, които нямат нищо общо с
човешките представи” [Кастанеда (3), с.18]. “...Позицията на събирателната точка е като склад,

66

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

в който магьосниците съхраняват сведенията си... [...] Енергийното тяло има необхватни
познания” [Кастанеда (3), с.134].
Сиянието на събирателната точка увеличава блясъка на преминаващите през нея нишки
[Кастанеда (3), с.15]. “...В обичайната си позиция събирателната точка е мястото, събиращо
даден, минимален сноп енергийни нишки, от които е съставена вселената. Ако
местоположението й в сияйното яйце бъде променено, ... тогава тя събира друг, различен
минимален сноп енергийни полета, в резултат на което е налице нов приток от сензорни данни:
енергийните полета, различни от обичайните се превръщат в сензорни данни и по този начин се
интерпретират като различен свят” [Кастанеда (4), с.55]. “...Магьосниците описват цялата
вселена като съставена от енергиини конфигурации... като светещи влакна или нишки, опънати
във всяка една посока, но без никога да бъдат преплетени. [...] Всяка нишка е индивидуална,
конкретна конфигурация; всяка нишка сама по себе си е безкрайна” [Кастанеда (4), с.23]. Дон
Хуан твърди, че “нормално ние възприемаме не всичко, което е в човешкия обхват, а найвероятно само една хилядна от него” [Кастанеда (3), с.22].
“Дон Хуан говори за съществуването на четиридесет и осем големи снопа излъчвания,
два от които са достатъчни за хората с помощта на обичайните възприятия. Единият от тях е
снопът на органичния живот; вторият е сноп, който включва структури без съзнание – вероятно
минерали, газове, течности и т.н.” [Санчес, с.36]. “В “Огънят отвътре” дон Хуан твърди, че
сферата на това, което може да бъде познато, се състои от седем големи снопа излъчвания,
които могат в крайна сметка да станат достъпни за възприятието...” [Санчес, с.40].
“...”Първият пръстен на силата”... е нашето възприятие за света, такова, каквото ние го
изживяваме. [...] Вторият пръстен на силата ... позволява на възприятието да се осъществи
извън обичайното описание... [...]... Той функционира само когато първият пръстен преустанови
своето действие...” [Санчес, с.43]. Следователно от 48 големи снопа излъчвания два са
достъпни на ниво възприятие в битие, а пет - на ниво астрално възприятие, което може да бъде
предизвикано от преместване на събирателната точка на човека. От това следва, че седем
големи снопа енергийни канали преминават през аурата на човека.

Преместване на събирателната точка
“Когато събирателната точка се мести, става възможно възприемането на изцяло друг
свят. Магьосниците навлизат в този друг свят, за да черпят оттам енергия, мощ, разрешение на
главни и второстепенни проблеми, или за да срещнат невъобразимото” [Кастанеда (2), с.13].
“Един момент на въодушевление е достатъчен да премести събирателната ни точка и да разбие
условностите у нас. Същото могат да сторят и моментите на ужас, боледуване, ярост, краен
глад или дълбока покруса” [Кастанеда (2), с.188]. “...Силната възбуда може да премести
събирателната точка. Гладът или страхът, или любовта, или омразата могат да го сторят. Също
така – мистицизмът, а освен това – непреклонното намерение, което е предпочитаният метод на
магьосниците” [Кастанеда (2), с.196].
Събирателната точка може да се измества чрез хипноза [Кастанеда (2), с.116]. “... Ако
непривичното държане се практикува систематично и бъде мъдро насочвано, то в крайна сметка
кара събирателната точка да се движи” [Кастанеда (2), с.89].
За да се предизвика неголямо, но системно преместване на събирателната точка
магьосниците използват следния метод: 1. Припомнят си хронологията на живота си като
последователност от емоции, 2. “...Прегледът трябва да се съчетае с естествено ритмично
дишане, при което човек издишва продължително, като движи главата си внимателно и бавно
от дясно на ляво и после вдишва продължително, движейки я от ляво на дясно” [Кастанеда (3),
67

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

с.138]. Спомнянето е преживяване на всичко отминало отново при старата позиция на
събирателната точка [Кастанеда (2), с.216]. “...Спомнянето се определя от събирателната
точка” [Кастанеда (2), с.118], т.е. всяка позиция от тази точка определя характеристиката на
спомените. Управлението на събирателната точка се осъществява целенасочено от човека на
нивото на неорганичните същества в астрала [Кастанеда (3), с.167]. Когато астрален
манипулатор изменя позицията на астралната точка по-бързо, отколкото сетивно човек е в
състояние да възприеме променената информационна картина на заобикалящият го свят, тогава
в човека се формира чувството на страх, че няма да успее да се върне към вещественото си тяло
[Кастанеда (3), с.219].
“…Нагуалите…можели да преместват събирателната точка от обичайното й място,
нанасяйки силен удар право в нея…, който се възприема като плесница по дясната плешка –
независимо, че тялото изобщо не бивало докосвано, - довеждал до състояние на повишено
съзнание” [Кастанеда (2), с.13]. Нагуалът Елиас се насочил към умиращия мъж, “…ударил
събирателната точка на мъжа, за да го вкара в състояние на повишено съзнание. Ударил го
силно, после пак, докато накрая събирателната му точка се раздвижила. […]…така той
престанал да умира” [Кастанеда (2), с.32]. Удар нанесен върху точка от сияйното тяло,
намираща се над вдлъбнатината на дясното бедро, поваля човека [Кастанеда (1), с.31 ].
Дон Хуан описва, че “всяко преместване на събирателната точка е като своего рода
умиране… Всичко в нас изключва, след което се включва наново в източник с неизразимо поголяма мощност. Това усилване на енергията се усеща като убийствена тревога” [Кастанеда (2),
с.138,139].
Ясновидците “за части от секундата … могат да преместят своята събирателна точка на
което и да е място в своята сияйна маса. Това преместване…предизвиква мигновено
прехвърляне, изразяващо се във възприемане на друга, нова, абсолютно различна вселена. […].
Силата, създадена чрез такова преместване, е толкова силна, че мигновено изчерпва цялата им
сияйна маса” [Кастанеда (2), с.186].
Промяната в позицията на събирателната точка извън енергийната форма на човека я
променя от яйцевидна във формата на лула. “В този случай точката представлява мундщука, а
другата част на сияйното кълбо – главата на лулата. Ако точката продължава да се придвижва, в
даден момент цялото кълбо става на тънка лента от енергия” [Кастанеда (3), с.20].
Продължителното използване на линейната форма я превръща в необратима [там, с.22].
Дон Хуан учи, че “докато сънуваме, събирателната точка се движи много леко и
естествено. Духовното равновесие не представлява нищо друго освен задържането на
събирателната точка на мястото, на което сме привикнали да бъде” [Кастанеда (2), с.44].
“Сексуалната ни енергия управлява сънуването” [там, с.45]. Когато сексуалната енергия не е в
равновесие, събирателната точка се движи доста непостоянно [там].
“…При Децата събирателната точка постоянно се движи от някакви вибрации и премества
мястото си с лекота… само при възрастните тя е фиксирана на едно място” [Кастанеда (3),
с.76]. “Събирателната точка става много неустойчива по време на сън” [там, с.26].
Следователно събирателната точка променя ефективно вариабилната установка на човека.
Фокусирането на вниманието върху геометричния център на тялото на човека повишава
възприятието на човека във всяка ситуация [Санчес, с.283]. Следователно събирателната точка
не е единственият, но е главният регулатор на вариабилната установка на човека.

Установка и събирателна точка

68

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Ако човек притежава енергия, и щом веднъж събирателната точка бъде преместена,
изникват невъобразими неща [Кастанеда (2), с.204], т.е. ефектът е функция на енергия и
настройка. “...Колкото по-навътре се движи събирателната точка, толкова по-голямо е
усещането на човека, че притежава познание, а му липсват думи да ги изкаже” [Кастанеда (2),
с.82]. “...Колкото по-голямо е преместването на точката, толкова по-необичайна промяна
настъпва в поведението, а очевидно и в съзнанието и възприятието” [Кастанеда (3), с.16].
Установяването на събирателната точка в различни позиции позволява на магьосниците да
се превръщат “...в ягуар, птица, насекомо и какво ли не. [...]...в други хора...” [Кастанеда (3),
с.78]. Ако преместването на събирателната точка е резултат от въздействие на външна енергия,
нейната позиция се определя от характера на тази енергия. Външната енергия внася свое време
в обекта [Кастанеда (2), с.75].
“...Ако събирателната точка не застане неподвижно, няма как да получим свързани
възприятия; ще наблюдаваме само калейдоскоп от откъслечни образи” [Кастанеда (3), с.77].
Следователно вътрешно присъщата психическа устойчивост на субекта и неговата
енергитичност определят степента на позициониране на новите възприятия. “Колкото постабилно се закрепи събирателната точка в новата си позиция, толкова по-блестящи са очите”
[там, с.118].
„Ясновидците виждали..., че отначало децата нямат фиксирана събирателна точка.
Техните затворени излъчвания са в състояние на голяма бъркотия, а събирателната им точка
шари някъде из снопа на човека, давайки на децата огромна способност да се съсредоточват
върху излъчвания, които по-късно ще бъдат напълно пренебрегнати. После докато децата
растат, по-възрастните хора наоколо им, чрез своята власт, която имат над тях, принуждават
събирателната им точка, да стане по-стабилна посредством един по-сложен вътрешен диалог.
Вътрешният диалог е процеса, който непрекъсното укрепва позицията на събирателната точка,
защото тази позиция е условна и има нужда от постоянно подсилване” [Кастанеда (1), с.110].
Стабилизирането на позицията на събирателната точка на човека в процеса на
индивидуалното му развитие съответства на стабилизирането на фиксираната му установка.
Този процес се разглежда като помъдряване на личноста.
Силата на тласъка към събирателната точка създава хлътване в аурата на човека и “се
усеща като удар по дясната лопатка – удар, който изкарва всичкия въздух от дробовете. [...]
Ударът на нагуала обикновено не оказва никакво въздействие върху пашкула, втвърден от
саморефлексия. Понякога обаче човешкият пашкул е толкова податлив, че и най-малката сила
създава купулообразна вдлъбнатина, чиито размери варират от дребна хлътнатина до една трета
от целия пашкул, или пък създава цепнатина, която може да се простира по ширината на
яйцеподобната обвивка или по дължината й, като придава на пашкула вид, сякаш се е навил
към себе си. Някои сияйни обвивки, след като са били подложени на хлътване, веднага си
връщали първоначалната форма. Други остават с хлътнатина в продължение на часове, а
понякога и на дни, но после се оправят от само себе си. [...] А някои, съвсем малко на брой,
завинаги остават с хлътнатината...” [Кастанеда (1), с.93,94]. “Веднъж вече отместена,
събирателната точка или отново се връща в позиция, много близка до обичайната, или
продължава да се движи към безкрая” [Кастанеда (2), с.74,75].
Следователно степента на деформираност на аурата на човека под действие на външно
въздействие зависи от силата на удара, а степента на устойчивост на деформацията в аурата на
човека зависи от способността на аурата да се самосъхранява на външни смущаващи я
въздействия.
Дон Хуан обобщава, че “всичко, което мислим, всичко, което казваме, зависи от позицията
на събирателната точка...” [там, с. 89]. Следователно позицията на събирателната точка
отразява текущото психическо състояние на субекта. Субективната устойчивост на тази

69

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

позиция съответства на психическата устойчивост в резултат от настройката на субекта.
Обективната устойчивост на тази позиция съответства на устойчивостта на подобно физическо
състояние в средата, в която функционира субекта.
„Да си здрав и нормален означава, че събирателната ти точка е неподвижна. Когато тя се
мести, това буквално означава, че човекът е побъркан” [Кастанеда (1), с.101].
Събирателната точка може да заеме междинно състояние по отношение на позициите,
които характеризират устойчиво поведение в битие и в небитие [Кастанеда (2), с.97]. Например
дон Хуан е оставал дни наред в състояние между битие и небитие. “Когато бил “и двамата”,
нещата ставали неясни и някак мъгливи и никоя от двете личности не била ефективна” [там,
с.209].
“Когато един чародей се превърне в гарван например..., то предизвиква голяма и
прекалено рязка промяна в положението на събирателната точка. От друга страна, за
придвижването й в позицията на дебел човек или старец е необходимо съвсем леко
преместване, но то пък изисква огромна прецизност и проницателно познаване на човешката
природа” [Кастанеда (2), с.62]. Следователно степента на преместване на събирателната точка
съответства на степента на качествена промяна, която поражда в организма на човека. По време
на преместването на събирателна точка “блясъкът й стигал, за да възпламени всички
нишковидни енергийни полета, до които се докосне” [Кастанеда (2), с.63]. Блясъкът е резултат
от енергиен разход, който го поражда. Колкото по-голямо е преместването на събирателната
точка, толкова по-голям е енергийният разход за пренастройката на вариабилната установка.
Качественият преход (трансформиране) в други същества е признак, че надхвърлянето на
определена мяра на изменение на вариабилната установка на човека, се трансформира в
промяна на фиксираната му установка.
В аурата на човека магьосниците са открили около 600 особени точки [Кастанеда (4),
с.93]. Всяка от тях формира специфично състояние на психиката на човека, което
информационно пренася душата на човека в различен небитиеен свят. Част от тези светове
принадлежат към различни нива на организация. Това е способност на човешката психика да се
настройва към специфичните особености на определено ниво или разновидност на небитието
чрез различна комбинация от енергийни небитиейни канали, които пресичат и съответно
информационно-енергийно захранват събирателната точка на човека. От тук се налага извода,
че в зависимост от комбинацията от управляващи параметри, които са приоритетни при
формиране на фиксираната установка на човешката психика, душата на човека влиза в резонанс
с конкретно ниво и разновидност на състояние на небитието.
Ако в едно уравнение се замени аргумента с друга променлива на функцията, то в общия
случай тя придобива нова структура и променя оператора (преобразувателя) между входа и
изхода на системата, която описва. По аналогичен начин и при промяна в позицията на
събирателната точка възниква нова настройка и нови свойства на организма. В качеството на
коефициенти (фиксирани стойности на променливи) се използва коефициент к, който се
произнася КА – аналогично на означението на индивидуалната душа на човека. Тази душа се
характеризира с висока степен на адаптируемост към обстоятелствата, произтичащи от
обкръжаващата я среда. В този смисъл чрез душа КА събирателната точка има проекции и във
областта на математическата формализация.

Основни изводи
1. Душата на човека е фазово пространство на неговите състояния.

70

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

2. Събирателната точка е главната позиция на
фазовото пространство на аурата му.

установката на човека във

3. Минималното изместване на събирателната точка от устойчивата й позиция в
аурата на човека поражда качествени промени в състоянието на субекта.
4. Изместването на събирателната точка над определена мяра в аурата на човека
поражда качествени промени в структурата му, т.е. трансформира се във изменение на
фиксираната му установка.
5. Съществуват устойчиви и неустойчиви състояния на субекта при различни
позиции на събирателната му точка в неговата аура.
6. Устойчивостта на конкретна позиция на събирателната точка в аурата на
човека, т.е. устойчивостта на конкретна установка на човека, се определя от обективната
устойчивост на този позиция и от способността на субекта да възстановява предишното си
състояние.
7. Устойчивата установка на човека се характеризира с проява на енергитичност и
позитивност в отношението на субект към обкръжаващата го среда. Тези признаци могат
да се използват за оценка на степента на устойчивост на конкретна позиция на
събирателната точка на човека.
8. От изводи 3 и 4 следва, че установката на човека притежава реална
(количествено променяща се в битие) и имагинерна (качествено променяща се в битие в
резултат от свръхизменения в позицията на събирателната точка в аурата) съставяща.
9. От възможността позицията на събирателната точка да напусне пределите на
аурата на човека следва, че имагинерната съставяща на установката на човека
притежава йерархична структура.
10. Битието може да се разглежда като събирателна точка във фазовото пространство
на състоянието на средата, разглеждана във всичките й еволюционни нива,
принадлежащи към и в близката околност на физическото пространство на битие. На
тази основа следва, че реалната съставяща на установката на човека е нищожно малка в
сравнение с имагинерната й съставяща. Аналогично: счита се, че тъмната, още
неизследвана фонова материя съставлява около 90 – 99 % от цялата материя във
вселената.

Литература
1. Кастанеда К. (1)
2. Кастанеда К. (2)
3. Кастанеда К. (3)
4. Кастанеда К. (4)

Огънят отвътре, Петрум Ко, С., 1994.
Силата на безмълвието, Петрум Ко, С., 1995.
Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
Пътят на силата, 2.Обяснения, Екстрем, С., 1998.
71

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

5. Санчес В. Учението на дон Карлос, Аратрон, С., 1998.

Душата на животно
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Животинската душа комуникира ефективно както с душите на
растенията, така и с душите на хората.
Ключови думи: душа, животно, растение, комуникация.

Въведение
Целта на статията е да се систематизират основните направления на познанието, свързано
с душата на животно.
Първите млекопитаещи, според Пураните, халдейските и египетските фрагменти, а също и
китайските легенди, “били прозрачни, неми и чудовищни гиганти” [Блаватска, с.220].
Прозрачни гиганти били и хората от първите човешки раси. “Ако се вярва на “Патирът” на
Хермес, книгата, оценявана така висока от първите поколения християни, съществува ангел на
дивите животни; тогава би трябвало да съществува и ангел на кучетата и котките” [Приор,
с.133].
“Египтянинът вярвал в съществуването на душата на животните и в нейния живот след
смъртта, тъй като правел мумии на волове, котки, соколи, ибиси...” [там, с.169].
Под действие на регресивна хипноза върху пациент е установено, че “Всички живеещи
неща – камъни, неодушевени предмети, са живи и имат душа, но са уникални и не се
прераждат..” [Уилистън, с.205].
Според древната философия на йогите проникването в същността на нещата, наречено
самадхи, може де се осъществи както от човека, така и от животните [Раджа – йога, с.76]. Това
означава, че на полево ниво всички форми на материята си взаимодействат като подсистеми на
обединяващата ги система.

Признаци за съществуване на душа в животно
Излизайки от тялото си Монро среща три котки, “...които бяха умрели физически в
последните три години” [Монро, с.339]. “Аз съм виждал ясно няколко пъти едно “умряло” куче
в астралното му тяло, също както често го бях виждал в това астрално тяло...докато беше живо.
Веднъж през своя живот същото животно направило себе си и [било] чуто, и осезаемо за един
наш приятел...на стотина мили далеч от мястото, където лежеше заспало неговото физическо
тяло” [Летбитър, с.209].
“Животното има астрално тяло, което за кратко време надживява физическата форма;
въпреки това неговата (животинска) Монада не се въплащава в същата порода, а в по-висша и,
разбира се, няма състояние на „Девачана”. Тя съдържа в себе си семената на всички човешки
принципи, но те се намират в латентно състояние” [Блаватска, с.238].

72

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Монро е разпознал домашната си котка, пътешествайки в небитие [Монро, 339].
“... Кучетата и котките също имат карма, която много често се пресича с нашата. Те също
имат своя “Личен избор” за “Предварителната си програма”. Затова веднъж могат да се
преродят в ролята на коте, друг път в ролята на куче. Те идват в нашия живот... за да ни отдадат
само и единствено любовта си и предаността си” [Илиева, с.146].
“Домашните кучета често са се явявали на онези, които те са обичали, или се явяват на
места, където често са ходили приживе” [Летбитър, с.208].
В редица снимки на хора се вижда и размития образ на техния домашен любимец – котка,
която е била умряла много преди снимката [Рэндлз, с.187, 192].
“Нека ви разкажа историята на моето санбернарско куче и неговите усилия да се свърже с
мен след смъртта си. ...Кучето изведнъж изчезна. След втория ден много се обезпокоих,
започнах да медитирам и го виках психически. Същата нощ бях рязко събудена около три часа
полунощ от огромен инфрачервен облак, който нахлу през прозореца. Когато се взрях с ужас в
облака, той прие формата на сянката на моето куче и след няколко секунди изчезна” [Грискам,
с.153, 154].
“...Всички живи същества имат души – но те имат съвсем елементарни зачатъци на
умствена енергия. [...] Растенията, насекомите, влечугите – всяко от тях е в семейство от души”
[Нютън (1), с.219].
Описан е случай на спасяване на стопанина от духа на прегазеното му от камион куче.
“Ако Лорка не ме беше накарала да се върна, щях да загина. […]...и после изчезна сякаш се
разтвори във въздуха.” По-късно духът на кучето Лорка се появява като живо същество и
спасява от удавяне дъщерята на стопанина си, а после “…изчезнало изведнъж, както се е
появило изведнъж” [С.Г., с.17].

Директна комуникация между човек и животно
„Любимите животни, които ние обсипваме с ласки, могат да предизвикат на еволюцията
ни слабо, но неоспоримо действие” [Лидбитер, с.90]. „Енергията, която вещиците и
магьосниците използват, е низша психическа енергия, която те могат да вземат от животните.
Котките носят много психическа енергия, затова те често се използват в техните ритуали”
[Стар, с.93].
“Историята на два плъха, които пренасяли яйце...: единият легнал на гръб и стискал
яйцето между предните си лапки, а вторият го влачел за опашката...е ...наистина наблюдаван
факт, който доказва съществуването на разум и инициативност” [Пасиан, с.227]. “...Много
животни притежават въображение” [Аристотел, с.79]. Дон Хуан утвърждава, че “Големите
животни имат способността да четат мисли. ...Направо да узнават всичко” [Кастанеда (2),
с.181].
Африканският папагал Ейми Моргана от Ню Йорк сити не само четял мислите й, но и им
отговарял с говор, като ползвал над седемстотин думи. “Жената и съпругът й можели да седят в
друга стая, извън погледа на птицата, на име Нкиси, и ако били гладни, Нкиси им казвал
внезапно: “Искате нещо вкусно”. Ако те мислели за разходка, Нкиси можел да каже: “Ще
излезете, доскоро” [...] Когато веднъж гледала по телевизията филм с Джеки Чан, при една
сцена, когато Чан опасно висял на мост, Нкиси изкрещял: “Не падай!”, въпреки че клетката му
била зад телевизора без никаква видимост на екрана. [...] Друг път, когато Ейми четала в книга
редовете: “Колкото черни са боровинките, толкова по-сладък е сокът”, в същото време от
другата стая птицата казала: “Цветът е черен” [Чопра, с.267].
“...Когато Ейми погледнала
снимка на полуголи хора на плаж, Нкиси промърморил малко след това и тримата го чули да
казва: “Виж ми хубавото голо тяло” [Чопра, с.268]. “...Когато Ейми се съсредоточила върху
73

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

снимка с цветя. Вместо просто да произнесе цвете, Нкиси казал: “Това е букет цветя” [Чопра,
с.269]. Този пример илюстрира факта, че съществува разум в животните и при определени
обстоятелства може да се осъществи разумна комуникация между човек и животно.
“...Животните също така притежават прозрението на въплатените духове... Измежду
хората, които виждат за първи път, те бързо разпознават онзи, който изключва
добронамереност, любов и духовност, и откриват душевноболния, жестокия, подлеца,
потенциалния убиец” [Приор, с.144].
Установено е, че женските маймуни нагаждат месечния си цикъл в синхрон с любимата си
гледачка, така че да почувстват добронамереното й отношение и грижа. Такова явление е
установено и в женските затвори [Илиева, с.148]. Този пример е признак за сходство между
психиката на човека и животно.
Описан е случай на шестгодишно дете, което разбира езика на животните. “То говори с
кравите, конете, мулетата и кучетата, които му разказват за оплакванията си. То забранява на
котките да скитат и, о, чудо – те му се подчиняват ...Момчето слага ръка върху главата на
пациента, вслушва се в миг и произнася диагнозата си, която винаги е вярна” [Приор, с.235].
Този пример свързва свъхсетивността на човека с честотата, на която беззвуково си
комуникират животните.
“Аз започнах да задавам въпроси и Емил ми каза, че може да повика птиците при себе си и
да ги направлява при техния полет. Той можеше да накара цветята и дърветата да му се
покланят и дивите животни да идват при него без страх. Той раздели два чакала, които се биеха
над трупа на едно малко животно, което бяха убили за да се нахранят. Когато Еимил се
доближи към тях, те престанаха да се бият и сложиха главите си в неговите протегнати ръце с
пълно доверие, а след това продължиха да се хранят спокойно. Той дори ми подаде едно от тези
млади диви животни да поддържа в ръцете си. Тогава той каза: “Това не е смъртното “аз”,
“азът”, който ти виждаш, не е това, което може да върши тези неща. Това е по-истинското, подълбокото същество, това е, което вие признавате като Бог, Бог в мене” [Спалдинг, с.6].
Това по-дълбоко същество, според разработената концепция за структурата на душата на
човека, е подсистемата БА. Тя включва и души на значително по-първични същества, през
еволюцията на които е преминала веригата от прераждания, достигнала до конкретния човек.
Включването на подходящата компонента от БА в контакт със земната душа СА на човека
[Ламбаджиев] осигурява комуникативните му способности за връзка с животно или дори с
растение.
Комуникационният канал човек-животно в частност се проявява в посока от човек към
животно. В общия случай той функционира в посока от животно към човек. Например ”Когато
съм извън къщи и дойде време да се приберем, около пет минути по-рано кучето ми започва да
дава знаци на останалите вкъщи, че си идвам. Гарантирано не може да ме подуши, нито пък да
различи щума от колата” [Кутовски, с.64]. “На 1 декември 1948 г. на господин Бирка се
загубило кучето: просто не се върнало в къщи. Скоро след това събитие семейството се
преместило на ново местоживеене на 2000 км от предишното. На 27 ноември 1949 г. на това
ново място се появило кучето. [...]...Госпожа Лундарк през май 1949 г. променила мястото на
живеене. Преди отпътуването тя оставила на своя приятелка своя котарак. Обаче след известно
време котаракът избягал от нейната приятелка и се появил в новия дом на госпожа Лундарк,
който се намира на 2700 км от предишния” [Рицль, с.255].
Д-р Лазарев установява, че биополето на негова пациентка е същото като полето на
котката й. Когато пациентката очиства психиката си чрез молитви и покаяния, и на котката й
заработват бъбреците [Лазарев, с.420,421].
Тези примери илюстрират пасивното състояние на информационния канал човек-животно
и активното състояние на информационния канал животно-човек. От това следва, че в човека

74

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

като потенция съществуват способностите за комуникация, присъщи на животните, но поради
доминирането на вербално-мисловната комуникация те са закърнели. “Дори и кучето или конят
познават, когато техният господар загуби смелостта си; още повече животното приема страха
на своя господар и се държи според него” [Хил, с.161].

Взаимодействие на биополето на животно
с други полета
При отчаяна самозащита на клетката тя мобилизира всичките си останали сили и излъчва
много силен ултравиолетов импулс... Този сигнал се възприема от съседните клетки,
които...също загиват” [Вълчев, с.55].
„Преди стотици години Авицена направил експеримент, при който поставил една овца на
известно разстояние от един вълк. След три дни тя загинала, макар че била физически здрава”
[Лазарев, с.169].
Когато Блу е във физическото си тяло или присъства в близост до него котката му се
успокоява, а при отдалечаване от тялото си (телепортация) котката му обикаля и мучи
[Тихоплав(2), с.172]. Когато Блу се телепортира в близост до змия, тя прави резки и яростни
движения към неговото разположение и се опитва да хапе [Тихоплав(2), с.173].
Американските индианци считат, че ако вие не благодарите предварително на животното,
което убивате за удоволетворение на вашия интерес, то “духът му може да ви причини
неприятности” [Кастанеда (4), с.11]. Подобни ритуали се срещат и при индийците, свързани
психически силно с природата.
В древни времена Просветлените Учители са живели без страх в планините, където са се
въдили диви зверове, защото могъщите психически вълни от техните силни умове са
преодолели всяка враждебност” [Юй, с.172].
“Когато всеки от нас се приготви да дойде на Земята за ново прераждане, си избира
няколко закрилници, които да го пазят в трудния ни път далече от Дома. В добавка към
Духовния водач и няколко ангела ние си вземаме и животни по избор, за да бъдат нашата
любеща компания и закрила. Тези животни се наричат тотеми” [Браун, с.57]. В общия случай
тотемът е дух на животно, с което сме били свързани в минал живот [там, с.57]. “Духовете на
животните са съвършени, създадени по този начин от Бога, и те не се прераждат – те вече знаят
всичко каквото трябва да знаят, преди още да дойдат на Земята, така че нямат нужда да се
връщат отново и отново” [Браун, с.59].
“Точно поради факта, че животните не се прераждат поради безусловната си, съвършена
връзка с Бог, те никога не остават и приковани към Земята. Няма такова нещо като животно
призрак. [...] Всяко животно си отива у Дома за секунди, в мига, в който духът му напусне
тялото” [Браун, с.59]. Тъй като няма сведения за деградиране (разграждане) на духа на животно,
то следва че развитието му в небитие протича с много по-бавна скорост, отколкото при душата
на човека.
След отстраняване на елементал, полепнал върху котка, тя се превръща в “...направо
преливаща от любов !” [Стар, с.138].
“Децата, които са имали възможност да бъдат в близост и да играят с животни, се
възстановяват много по-бързо от други деца. Затворниците, особено мъже, на които се
позволява да се грижат за животни, не са толкова агресивни и депресирани като другите
обитатели на затвора” [Грискам, с.152, 153].

75

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Кактусът преработва отрицателна енергия в положителна. “Домашните кучета и котки
също притежават способността да поглъщат отрицателна енергия” [Ганев,с.61]. Екстрасенсът
Георги Христов обобщава, че “...растителният и животинският свят се делят, когато са от една и
съща цветна група” [там, с.78]. “Животните имат по-малки частици енергия... по-малък обем, и
не са толкова сложни и многообразни както човешката душа” [Нютън (2), с.304].
Магьосницата Ла Горда споделя, че “Човешките същества, а и всяка друга жива твар,
излъчват бледа жълта светлина. При животните тя е по-жълта, при хората - по-бяла. Но при
магьосника е кехлибарена, като чист мед на слънчева светлина. При някои жени магьосници тя
е зеленикава. Нагуалът каза, че те са най-мощните и най-трудните” [Кастанеда (1), с.183].
Следователно аурата на животните излъчва светлина, чийто честотен обхват е съсредоточен в
диапазона между излъчванията на нормалния човек и средния по способности магьосник. Това
е признак, че човекът при определена настройка може да се доближи до животинската
установка. Съответно извънземни съобщават, че след потъването на Атлантида “Онази част от
унищожените, които не бяха прегрешили, се превърнаха в делфини” [Шлемър, с.239].
“Животните... под въздействието на черната магия, страдат така, както и хората. Те са
отпаднали, трудно приемат храна и в много случаи умират, без това да е предизвикано от
някакво заболяване. [...] Много често от магия, сложена във водоизточник, какъвто примерно е
кладенецът... страдат и умират и домашни животни” [Дянков, с.121]. “Котка многократно е
душила мястото, където е била заровена черна магия” [там, с.110]. “От направената магия
умира стопанинът на къщата, след това домашните животни и накрая котката, повръщайки
кръв, както стопанинът й” [там, с.122].
“...Животните по-бързо виждат привидения от човека, който може и съвсем да не ги
забележи” [Рэндлз, с.190]. “Често се случва, че конете не желаят да вървят нито напред, нито
назад или се спират пред въображаемо препятствие. Бъдете уверени, че това въображаемо
препятствие е дух или няколко духа, желаещи да му пречат да върви напред” [Кардек, с.258].
“Робърт Монро от Университета на Дюк събрал в една къща – свърталище на призраци в
Кентъки куче, котка, плъх и кротал (гърмяща змия); всяко животно било заведено от
собственика си в стая, в която било извършено престъпление. Реакцията на кучето: отдръпване
и уплаха; котката реагирала по същия начин, като скоро тези чувства преминали в своеобразно
яростна съскане и мяукане, ярост, насочена срещу празно кресло; плъхът нямал никаква
реакция. Колкото до мексиканският почти двуметров кротал, той се изправил като за
нападение... и стрелнал плоската си глава към креслото, в което седял духът...” [Приор, с.135].
Приютено котенце спасява стапнина си от падаща скала в мината, в която работи, като го
предупреждава с поведението си, а по-късно го предпазва от пътуване с кола, която се
преобърнала след напускане на селото [Приличат ли..., с.3].
Франк Талберт от Колорадо е събуден от силен лай. Стопанинът отваря вратата и кучето
бавно се отделя от дома му, като че ли викало Франк. Той го последвал. В този момент мълния
удря дома му и запалва спалнята, в която е спал преди това [Колюжный, с.184]. “...Котка
събудила стопанката си през нощта, като принудила цялото семейство да излезе от къщата и то
съвсем навреме: върху къщата паднал снаряд” [Тихоплав (1), с.105].
Куче започва да вие, гледайки короната на голямо дърво, под което стопанката му винаги
паркирала колата си. На другия ден дървото било повалено. Така кучето спасило живота на
стопанката си [Игнатов, с.62]. Този пример показва информационната връзка между куче и
дърво (животно-растение). “...Душите, които слизат от лунния свят със своята остатъчна карма,
нямат преживявания, идентични с тези на растенията” [Ачаря, с.468]. Следователно кучето (в
предния пример) “знае”, че не може да се осъществи връзка между душата на растение и
душата на човек и активно поема посредническата роля между тях. Това е признак за “знание”,
за способност за прогнозиране и съответно за някаква степен на разум (вземане на решение и

76

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

воля за неговото реализиране). Животните притежават способност да осъществят “...прозрение
на духовете...” и “...предсказание с близко сбъдване...” [Приор, с.144].
Има регистрирани случаи когато кучета усещат предстояща опасност и се стремят да
предпазят стопанина си, например от предстоящ взрив или падане на бомба върху жилище
[Рицль, с.257]. Тези сведения очертават широкия обхват на сетивността на животното.
Същевременно те показват, че животното не само възприема бъдещите събития, но и ги
проектира върху околната среда и прави прогнози на тази основа, което е признак за духовна
дейност.
Този извод може да се илюстрира с изследванията на френския лекар Рене Пеок с пилета.
В стремежа си към светлина те привличат към себе си робот, на който е монтирана запалена
свещ [И пиленцата..., с.17]. За сравнение: “Жена с поглед успява да задвижи перката на метален
прът, поставен под похлупак” [Ганев, с.32].
Изследователи видели “...,че вратата на клетката е отворена, на нейното ниво във въздуха
виси табуретката, плъхът седи върху й и си похапва. Като изял храната, прибрал се в клетката и
табуретката плавно се спуснала на мястото си. След малко вратата на табуретката сама се
затворила. [...] Плъхът използвал табуретката като своеобразен въздушен транспорт – летял,
седейки, и след секунди връщал табуретката на мястото й и сам оставал в клетката” [Янева, с.7].

Групова животинска душа
Под хипноза на пациент му задават въпрос:
- Животните имат ли душа?
- Имат, но не са в същото ниво като хората. Те съществуват в нещо като семейство от
души, отделно от човешките души” [Уилистън, с.204].
През 50-те години на 20 век на остров Кошима е наблюдавано следното: Изследователите
стоварили сладки картофи на плажа, които маймуните не са виждали. ”Тогава една гениална
маймуна открила, че може да ги измие, като ги потопи в морето. В началото няколко други
маймуни, наблюдаващи това, направили същото и по-късно били последвани от още неколцина
други дейни миячи. След това съвсем внезапно всички наведнъж, цялото стадо започнало да се
мие картофите. В същия момент други изследователи, намиращи се на отдалечени острови,
съобщили, че и техните маймуни започнали да използват същия метод за миене!” [Маклейн,
с.77,78].
„...Уйлям МакДугъл в продължение на тридесет и четири години” обучава плъхове,
изолирани в групи, като обучението в една от групите се пренася върху всички, „щом
определен брой плъхове я придобият” [Маклейн, с.77].
„Биохимикът Рупърт Шелдрейк постулира наличието на едно паралелно поле
(информационна паяджина), което той нарича „морфогенно поле” или М-поле, което отговаря
за пренасянето на информация вътре в биологичния вид. Той нарича това движение на
информацията „морфичен резонанс” [Маклейн, с.77].
“Културите, които приемат превъплащението предполагат, че у по-нисшите животни
съществува “колективна душа” [Рэндлз, с.186].
“А.Ф.Кнудсен управлявал от 1892 до 1896 г. фермата на баща си на един остров в Южно
море. […] Постигнал значително майсторство в метода на сугестията (внушението) в будно
състояние” [Пасиан, с.150]. “Систематично той отделял по един кон и го обучавал.
Същевременно наблюдавал кои други животни се подчиняват на внушението без директно
въздействие. […] Така той постепенно успял да раздели конете на групи. … Установил, че във
всяка от тях имало най-малко три и най-много 18 животни. Колкото по-висока била степента на
интелигентност на съответните индивиди, толкова по-малка била групата! Това означавало, че
77

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

групи от 3-4 животни очевидно проявяват най-високата възможна интелигентност за този вид
(при прочутите коне от Еберфелд [град в Чехия] може би са били само две или само едно
животно в група), а груповата душа при конете включва максимално 18 отделни животни [там,
с.151, 152].
Поради по-ниската интелигентност при говедата “При тях групите били от 50 до 100
отделни индивида. Кундсен провел опити с неколкостотин коня и няколко хиляди говеда. […]
Кундсен заключил, че груповата душа и усещанията не образуват едно цяло при по-високо
развитите животни. […] …Психическото предаване от животно на животно се нуждае от
известен период от време” [там, с.152]. “…Хипнотизирането на питомното животно
подчинявало и дивото, макар че последното винаги било склонно да забрави. […] …
Заключения: а) високо развитите животни имат съзнание за чисто физически усещания, но
същевременно са включени в групово съзнание…б) груповите души на животните са толкова
по-многобройни, колкото по-ниска е интелигентността им” [Пасиан, с.153]. От това следва, че и
в небитие групите души са толкова по-многобройни, колкото по-ниска е степента им на
интелигентност. Това е признак, че законът на разпределението на Гаус в някаква степен се
отнася и за света на небитие.

Прераждане на душа на човек в душа на животно
и обратно
За Боян Магьосника (10 век) – син на владетеля Симеон, се разказвало, че чрез магия
можел да се превърне „...във вълк и във всякакъв друг звяр” [Панчовски, с.208].
Според орфическата религия след смъртта на тялото на човек душата му се преражда в
друго живо същество, дори и в животно [Мутафчиев, с.105].
Според Платон “... постоянните грешници стават животни” [Колюжный, с.31]. Според
тибетските предания манастирските кучета са прегрешили монаси в предишния си живот.
Според емоционалния разказ на Едуард в предишния си живот той бил куче, живяло в
провинция Познан и познал отлично тази област [Пасиан, с.141].
„В един спиритичен кръжок веднъж се появила една същност, която твърдяла, че някога
била котенце. След смъртта си придобивала все повече интелигентност и съзнание и сега
искала да стане човек. Това обаче било трудно, защото „напливът” бил голям” [Пасиан, с.142].
Установяването на събирателната точка в различни позиции позволява на магьосниците да
се превръщат “...в ягуар, птица, насекомо и какво ли не. [...]...в други хора...” [Кастанеда (3),
с.78].
Далечната връзка между човека и животните метафорично се проявява в поверията на
някои народи. “У бурятите се вярва, че (Орелът) е първият шаман на един от бурятските родове
или че първият шаман е роден от орел и смъртна жена. Интересно в този смисъл е и названието
на белия орел у нас – баба, т.е. баща” [Георгиева, с.53]. Аналогична е представата, че Дева
Мария е заченала Христос от Светия Дух, който се представя канонично като гълъб. Счита се,
че “Вълкът е прародител на тюрки и монголи” [там, с.56].
„Задгробният свят на индианците е бил населен от душите на хора и животни,
съществуващи един до друг без нужда да се убиват един друг заради храна. Индианците
считали, че между хората и животните съществува само неголямо различие. Ловците често се
извинявали пред духа на убитата мечка, затова такива животни като мечка и орел, държели
животните в богогвеен страх. В болшинството племена е имало силна вяра в това, че във време
на ритуала, включващ в себе си пост и самоизтезание, храбрите млади хора могат да спечелят

78

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

покровителството на духове – пазители във вид на животни. Считало се също, че духът на
животното живее в кожата, която носел смелчага” [Рэндлз, с.21,22].
По принцип се твърди, че преходът от душа на човек към душа на животно е невъзможен.
Такава категоричност изключва еволюционни преходи, без които не би било възможно да се
разглеждат процесите от която и да е среда във взаимната им връзка и противоречи на
информационната и енергийна отвореност една към друга на съществуващите системи. Ето
защо може да се предположи, че в процеса на съществуване на определена относително
установена структура в средата съществуват минимален брой преходи от едно към друго ниво
на организация. В частност преходите от човека в животинска душа и обратно са голямо
изключение. В условията на фундаментални преходни процеси в средата (еволюционни скокове
или срифове) е възможно да се осъществи преход на човешка в животинска душа и обратното.
Съответно атомите на химическите елементи при установено състояние изглеждат неделими,
но под действие на интензивни външни въздействия могат да се трансформират от един вид в
друг.

Основни изводи
1.
Душата на животно притежава комуникационни способности, които са
закърнели при човека и се отключват при него в изключителни случаи. Тази възможност
може да се обясни с епизодични допълнителни връзки между земната душа СА и
космическата душа БА на човека.
2.
Животинската душа възприема информация както от по-нисшата от нея
растителна душа, така и от по-висшата от нея човешка душа.
3.
Животинската душа (на базата на извод 2) може активно да сигнализира
човешката душа за бедствие, което я очаква. Това е признак за прогнозиране и разум на
животинската душа.
4.
Съществуват косвени признаци, че в небитие душите на животните се групират
по степен на интелигентност. Повишаването на степента на интелигентност на душите на
животните рязко намалява броя им в обединяващата ги група.
5.
Във фазовото пространство на интелектуалното състояние на душите на
растения, животни и човек човешката душа е съсредоточена в главна точка (събирателна
точка), с която се съгласуват интелектуално душите на растения и животни.

Литература
1. Аристотел. За душата, Любородие, С., 1996.
2. Ачаря Ш. Брахма – сутра на Бадараяна с коментарите на Ш. Ачаря, Евразия-Абагар,
С.,1992.
3. Блаватска Е. Тайната доктрина, т.2, кн.1, Астрала, В.Търново, 1994.
4. Браун С., Харисън Л. Посещение от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007.
5. Вълчев И. Биотехническите връзки, Техника, С., 1976.
6. Ганев Н. Феномени на България, Хр.Ботев, С., 1993.
7. Георгиева И. Българска народна митология, Наука и изкуство, С.,1993.
79

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

8. Грискам К. Лекуване на емоциите. Събуждане на безсмъртния аз, Гуторанов, Ловеч,
1996.
9. Дянков Д. Срещи със злото или черната магия такава, каквато я видях, Силует 33, С.,
1995.
10. Игнатов И. Ясновидството, Гея-Либрис, С., 1994.
11. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
12. И пиленцата владеят телекинезата, Паралели, № 27, 1995.
13. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М.,1993.
14. Кастанеда К. (1) Вторият принцип на силата, Петрум Ко, С., 1993.
15. Кастанеда К. (2) Силата на безмълвието, Петрум Ко, С., 1995.
16. Кастанеда К. (3) Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
17. Кастанеда К. (4) Пътят за силата, 1. Интервюта, Екстрем, С., 1998.
18. Колюжный Е. Тайны реинкарнации. Необычные факты и свидетельства, Рипол классик, М.,
2007.
19. Кутовски Б. Шесто чувство, сп. Мениджър, № 12, 2006.
20. Лазарев С.Н. Диагностика на кармата, ч.1,2, Гуторанов, Ловеч, 1996.
21. Ламбаджиев Г. Допълнителни вътрешни структурни връзки на душата и ефекти от тях,
Изследовател, т.7, С., 2010.
22. Ледбитър Ч. Отвъд смъртта, (С.), (1991-1996).
23. Лидбитер, Ментальный план, ЕГО, Ленинград, 1991.
24. Маклейн Ш. Медитацията: навлизане навътре, Гуторанов и син, Ямбол, 1994.
25. Монро Р. Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
26. Мутафчиев К. HOMO SAPIENS за произхода на HOMO SAPIENS, Гуторанов & Шери М.,
Враца, 1992.
27. Нютън М. (1) Пътят на душите. Аратрон, С.,1997.
28. Нютън М. (2) Следите на душите. 67 нови доказателства за прераждане, Хермес, Пловдив,
2000.
29. Панчовски И. Г. Пантеонът на древните славяни и митологията им, Булвест-2000, С., 1993.
30. Пасиан Р. Прераждане. Един или няколко живота, ЖАР, С., 1994.
31. Приличат ли на нас животните и растенията?, в. Астросома, № 2, 1992.
32. Приор Ж. Душата на животните, Гуторанов и син, (С.),1994.
33. Раджа - йога. Йога – сутра [на Патанджали] с коментарите на Вивекананда, или
Изкуството да победим себе си; Евразия Абагар; София, Плевен, 1992.
34. Рицль М. Парапсихология. Факты и мнения. Изд. Инициатива, Львов, 1999.
35. Рэндлз Д., Хот П. После жизни, Периодика, Ярославль, 1994.
36. С.Г. Моят спасител Лорка, в. Мистерии на цивилизацията, №33, 2005.
37. Спалдинг Б. Животът и учението на учителите от Далечния Изток, т.1, Сонита, С., 1994.
38. Стар Е. Пленници на Земята. Психичното обсебване, защита и лечение, Астрала, С., 1996.
39. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Физика на вярата, “Данграфик”, Варна, 2005.
40. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Великият преход, НСМ Медиа, 2005.
41. Уилистън Г., Джонстън Д. Стъпки по пясъка на времето; Духовно израстване чрез познание за
миналите животи, ЖАР, С., 1999.
42. Уилистън Г.,
Джонстън Д.
Стъпки по пясъка на времето.
Духовно израстване чрез
познание на миналите животи, ЖАР, 1999.
43. Чопра Д. Живот след смъртта. Тежестта на доказателствата, БАРД, С. 2007.
44. Хил Н. Мисленето – ключ към богатството, Персонал – Консулт – ЛД, С., 1992.
45. Шлемър Ф. Единствената планета на избора, Аратрон, С., 1999.
46. Юй Л.Г. и др. Даоская йога, МК “Одисей”, Бишкек, 1993.

80

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

47. Янева Н. Кои са членовете на “Орден 666”, в.Мистерии на цивилизацията, № 34, 2004.

Душата на растение и душата на човека
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Комуникацията между душата на човека и тази на растение е признак за
общност между структурите на техните души.
Ключови думи: душа, растение, човек, взаимоотношение.

Въведение
Целта на статията е да се систематизират основните признаци за позитивно и за негативно
отношение между душа на растение и душа на човек.

Позитивни отношения между
душата на растение и на човек
Известни са препоръките човек да се облегне или да прегърне ствола на голямо дърво за
няколко минути за да получи от него енергия за самовъзстановяването си.
“Фикусът и папрата неутрализират негативните въздействия на геопатогенните зони от
мрежата на Хартман. Филадендроните насищат въздуха с живителна енергия и тонизират
организма. Те преработват енергийния смог и връщат във въздуха полезни йони” [Зелените…,
с.13]. „Според Журбитцки колкото по-голяма е разликата в потенциалите между растенията и
атмосферата, толкова по-интензивно се извършва фотосинтезата” [Вълчев, с.73].
“Чрез аурата на растението може да се постигне по-голям добив от него, може да се
увеличи раждаемостта на животните – питомни и диви, рибите и др.” [Лазарев, с.218].
“Всяко растение пейот от полето блестеше с румена искряща светлина” [Кастанеда (2),
с.72]. Магьосник-лечител от Източна Канада събира корени и листа за лечение на хора. Той е
убеден, че без съдействието на душите на растенията, тяхното “тяло” не може да окаже
нужното лечебно въздействие [Леви-Строс, с.146].
Магьосникът Силвио Мануел окачва Ла Горда и Кастанеда на клоните на едно дърво
върху висящи столчета. Кастанеда споделя: “Докато висяхме така от дървото...ние изпитахме
някакъв превъзходен приток на физически усещания, подобни на леки зареждания с
електрически импулси. През първите три-четири опита дървото сякаш протестираше срещу
81

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

нахалството ни; после импулсите се превърнаха в сигнали за покой и равновесие. Силвио
Мануил ни казваше, че съзнанието на дървото черпи хранителни сокове от недрата на земята,
докато съзнанието на подвижните същества ги черпи от повърхността й” [Кастанеда (3), с.190].
Този експеримент илюстрира общността (сходството) между някои структури на аурата на
човека и на растение.
Установено е, че след откъсване на части от лист на растение, аурата възстановява
формата и цвета си за 1-2 минути [Бренън, с.51]. Подобно свойство притежава и аурата на
човека.
Академик А.Добрев пише: “Фундаменталният обзор върху данни за съзнание при
растенията сочи съществуването в тях на умствени способности и осъзнато реагиране,
включително на човешка реч” [Тихоплав (2), с.201].
Научни сътрудници от експерименталната лаборатория на... института в град Пущино
разказват, че отглежданите от тях краставици, домати и фасул “усещат доброто отношение,
растат и се развиват по-бързо, ако им се говори доброжелателно или пък ги наричат с нежни
имена. И напротив – линеят и даже загиват от равнодушие и коравосърдечие показано към тях”
[Янева, с.10].
Регистрирани са случаи, при които „...се събира аудитория от хиляда и повече души и на
всеки на входа се връчва жива пъпка на роза. След като всички сядат и в залата настъпва
тишина, на сцената излиза малка китайка и застава в центъра й с лице към аудиторията. С едно
махване на ръката й хилядите розови пъпки бавно се разтварят и се превръщат в прекрасни рози
пред очите на цялата публика” [Тихоплав (1), с.188].
Наблюденията на д-р Бренън и д-р Джон Пиеракос, както и от д-р Тодор Тодоров
показват, че преди фактическото израстване на листа растението проектира матрица с формата
на лист в енергийното си поле и впоследствие се появява самия лист, който запълва
съществуващата вече форма” [Бренън, с.61]. Подобно предварително програмиране на
поведението притежава душата на човека под формата на визуализация (представа) за
бъдещото си поведение.
Дон Хуан обяснява: „Когато Хенаро скочи от дървото, ти трябваше да видиш, че той се
съсредоточва в една точка точно пред тебе и после дървото го изтласка. Но това само
изглеждаше тласък. Всъщност дървото по-скоро го освободи. Дървото освободи нагуала и
нагуалът се върна в света на тонала на определена точка” [Кастанеда, с.140]. „Стори ми се, че
той скочи не като се оттласна с мускулите се, а по-скоро се плъзна във въздуха, изхвърлен от
собствения си ужасен рев и придърпан от някакви недоловими нишки, излизащи от дървото,
като че ли дървото го бе всмукало с нишките си” [Кастанеда, с.142].
Докторът по биология Алфред Уинкорстоун от Пристънския университет е установил, че
подобно на делфините и други видове животни, растенията могат да улавят ултразвукови
вълни” [Янева, с.10]. С понятието “дрипади” са означени “...горски нимфи, които живеели в
дърветата и умирали заедно с тях, понякога преминавайки от едно дърво в друго” [Батаклиев,
с.56].
„Всяко цвете има своя фея, всяко дърво – свой дух. Всяка гара има своя Господарка на
гората. Феи, елфи, самодиви, гномове, леприкони, тролове, еднорози, змейове, русалки и още
много други се срещат в Царството на феите и из целия естествен свят. Има духове на камъните
и духове на растенията. ...Феите и елфите са с най-разнообразни форми и облик. [...] Могат да
бъдат по-големи от секвоя и по-малки от светулка. Могат да променят формата си... [...] И се
разкриват, само когато не се чувстват застрашени” [Андрюс, с.141, 142]. „Когато за пръв път се
доближат до хората, феите често използват формата на животно” [Андрюс, с.145].

82

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

В много държави по света се вярва, че дърветата имат души или в тях се вселяват
човешките души след смъртта на тялото. В Индия се твърди, че душата на Буда е имала 23
живота в различни дървета” [Белчева, с.5].
В деня, в който лекарка се самоубива, растението в нейния кабинет пожълтява, а след
година на същия ден паднало пред очите на повече от двадесет лекари [Игнатов, с.97]. Този
пример илюстрира духовната връзка между растение и човек.

Негативни отношения между душата
на растение и на човек
Информационната връзка между човек и растение е технически регистрирана от Бакстер.
„В стая, където има 2 растения, последователно влизат 6 души. Единият от тях унищожава
едното растение. При повторно влизане на „убиеца” електродите, поставени върху второто
растение, реагират но присъствието му” [Игнатов, с.61]. Експертът от ФБР Клийв Бакстер чрез
детектор на лъжата установил през 1966 г., че мисловното въздействие върху растенията
поражда реакция в тях. Нараняването на растение в една стая, пораждало реакция на растение
от съседна стая [Чопра, с.300,301].
“На мегдана и селските сборища, където играят хора и ръченици, трева не никне. Хората
са изхвърлили от себе си отрицателна енергия” [Ганев, с.41].
“Немски учени доказаха, че плодовете и зеленчуците страдат, защото усещат болка, когато
ги режем, варим или пържим, за да приготвим обяд или вечеря. […] Щом се появи човек,
растенията издават пронизително пищене. Колкото по-силен е стресът, че плодът ще бъде
откъснат от стеблото, толкова по-високи са звуците на плодовете и зеленчуците – твърдят
изследователите. Английските биолози са установили, че дори растенията от различен вид си
предават сигнали за опасност – например, ако листата или клоните на ореха са наранени от
грубо кършене, всички дървета в околността веднага узнават за инцидента. Като защитна
реакция в листата им се отделя огромно количество танин и те стават негодни за храна на
животни. [...] В Англия вирее уникалният 700 – годишен тис, който при всяко нараняване на
кората или клоните му плаче с кървави сълзи. Подобен екземпляр е открит и на остров
Мадагаскар. Евкалиптът изпуска кървавочервена течност при всяко докосване от човека или
животно. Анализът на течността показва, че тя не прилича на човешка или животинска кръв. Не
е и дървен сок. На острова още разказват за гигантския вековен дъб, повален от буря. Дни наред
дървото плачело като човек, а от клоните му капели червени течности” [Белчева, с.5].
„Опитните насаждения, които били озвучени с класическа музика, израснали и цъфнали,
докато другите, които били засипани с рок музика, клюмнали и изсъхнали” [Стар, с.151].
“Биологът Марченко от град Брянск направил интересен експеримент: върху стволовете
на растящи един до друг ясени направил дълбоки отвесни разрези, така че “раните” да са
обърнати една към друга. След няколко месеца установил, че дърветата са се извъртели на 90
градуса по своята ос, но в срещуположна посока, сякаш за да не останат “лице в лице” с това
осакатяване и да избегнат стреса [Янева, с.10].
Дон Хуан казва, че ако не се извините пред растението за това, че го късате, можете да се
разболеете или да претърпите катастрофа” [Кастанеда (5), с.5]. Дон Хуан “... каза, че
растенията, които бях убил, също можели да ме убият. Бил сигурен, че рано или късно те ще ме
разболеят. Добави, че ако се разболея в резултат на нараняване на растенията обаче, ще се
излекувам и ще вярвам, че съм имал лека инфлуенца” [Кастанеда (2), с.73].

83

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“В Мексико има екземпляр, който плюе всеки, опитал се да откъсне от него листа или
клони. Дървото оцелва жертвата си на разстояние 20 метра и никога не пропуска, твърдят
изследователите” [Белчева, с.5].
Според някои африкански поверия „когато бременна жена мине близо до дървото, душата
се вмъква в утробата...” [Шане, с.25].
М. Димов веднъж се облегнал на едно дърво за да си почине и заспал. Бил е спасен от
възрастни хора. Той изглеждал състарен в лицето с десетина години, а е бил само на 30. “Може
би дървото наистина се е опитало да изсмуче живота от мен...” заключава той [Димов, с.11].
Във Флорида...растение напада стопанката си на вилата. Дамата се препичала на шезлонга
си до басейна. Внезапно едно от растящите наблизо растения протегнало клони и започнало да
я удря по лицето и тялото. Други се увили около шията й започнали да я душат. Жената едва
успяла да се пребори с растението вампир. [...] По-късно жената си спомнила, че настоявала
това растение да бъде изкоренено, защото не харесвала жълтите му цветове. Смятала ги за
грозни” [Белчева, с.5].

Преход от душата на растение към душа на човек
“...Зоологическият вид се проявява като медиаторен термин между душата на този вид и
душата на магьосника” [Ливи-Строс, с.62], т.е. съществува приемственост между душата на
растение, животно и човек.
Способността на някои мексикански шамани да се трансформират за кратко във форма на
растение (например царевица) е признак, че душата на човека има възможност да достигне до
нивото на организация на душата на растенията.
„...Според вярванията на древните всички земни владетели приемат образа на различни
животни, а обикновените животни – на треви, храсти дървета” [Бостанджиев, с.10].
През 1977 г. Губер подлага на регресия ОЛ – 40 годишен мъж. „В продължение на четири
сеанса той се „преживял” като мъгла, лава и зъбер на скала, който се разтопил при силно
сгорещяване и се втвърдил отново в полускъпоценен камък. По-късно той се почувствал като
лишей върху камък ...230 години.” В следващото си съществуване ОЛ е малка не напълно
развита жаба. Още по-късно (преди около 10000 години) ОЛ мисли, че е тюлен след леден
морски пейзаж и казва, че е живял около 30 години. Преди около 7000 години ОЛ се вижда като
маймуна. През 4693 г. пр.н.е. ОЛ се появява като човек в Индия, през 2000 г. пр.н.е. – човек в
Африка, през 400 г. от н.е. – човек в Италия, през 18 век е човек във Франция, а между 1867 и
1927 г. живее в Германия [Пасиан, с.147].
Душите на растенията, животните и човека са последователно подредени по степента на
качественото (еволюционното) си развитие. Те могат да си взаимодействат, като си помагат в
процеса на стабилизиране на свързаната с тях веществена система: растение, животно, човек.

Основни изводи
1. Сведенията за интелигентно хомеостазно поведение на растенията могат да се
обяснят с поведение, ръководено от тяхната душа.
2. Комуникацията между човек и растение е признак за общност между
структурите на техните души.
84

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

3. Колкото по-висока е степента на сензитивност на човека, толкова в повисока степен той комуникира с растителния свят и растенията могат да му въздействат
позитивно или негативно.
4. Има сведения, че растенията усещат приближаващият ги край, подобно на
животните и някои хора.

Литература
1. Андрюс Т. Духове, призраци и пазители, Шамбала, С., 2007.
2. Батаклиев Г. Антична митология, справочник, Петър Берон, С., 1992.
3. Белчева М. Душата на растенията, в.Мистерии на цивилизацията, №41 2006.
4. Бренън Б.А. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
5. Бостанджиев К. Бастет – мистичната египетска котка, в. Мистерии на цивилизацията, №
14, 2005.
6. Вълчев И. Биотехническите връзки, Техника, С., 1976.
7. Ганев Н. Феномени на България, Хр. Батев, С., 1993.
8. Димов М. Една нощ под дърветата на смъртта, в. Мистерии на цивилизацията, №
37, 2003.
9. Зелените приятели, в. Мистерии на цивилизацията, №31, 2005.
10. Игнатов И. Ясновидството, Гея-Либрис, С., 1994.
11. Кастанеда К. Сказания за силата, Петрум Ко, С., 1993.
12. Пасиан Р. Прераждане. Един или няколко живота, ЖАР, С., 1994.
13. Стар Е. пленици на Земята. Астрала,С., 1996.
14. Тихоплав В., Тихоплав Т.(1) Кардиналният поврат, НСМ Медиа, С., 2004.
15. Тихоплав В., Тихоплав Т.(2) Времето на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С., 2006.
16. Чопра Д. Живот след смъртта. Тежестта на доказателствата. БАРД, С., 2007.

85

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

17. Шане П.-О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, С., (19000-1997).

Сходство и различие между душата на човека и
душата на неорганично същество
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Душите на неорганичните същества се стремят към усвояване на повисокоорганизирана енергия от тази, която им е присъща.
Ключови думи: душа, неорганично същество, човек, различие, сходство.

Въведение
Целта на статията е да се идентифицират по литературни данни основните признаци за
сходство и различие между душата на човека и душите на неорганични същества, като
предпоставка за обобщаване на същността на тези същества.

Духовна памет на нежива материя
В Таитирия-упанишада, 10, пише: “...Духът, който се намира тук, в човека и духат, който
се намира там, в Слънцето...това е Единният дух и няма никой друг”. Единният дух, душа –
“това са деца на водата, деца на горите, деца на неподвижните предмети и на предметите, които
се движат. Те присъстват даже в камъка” – Ригведа, 1, 70, 20. Всичко е едно, защото във всичко
е Единното – пише там в Ригведа [Морохова, с.143].
“Всичко, което притежава форма, съдържа и съзнание” [Грискам, с.151]. Всяка частица
съдържа и духовна субстанция [Приор, с.62]. “Кристалите се съдържат в газовете, въздуха,
огъня, химичните вещества и в твърдите тела – те са слугите, които изпълняват различни
функции според своята природа. Те работят под управлението на върховния господар на
елементалите, наречен “Дева” (“Devas”) [Стар, с.138, 139]. Следователно духовната субстанция
на неорганичната среда може да се дължи на разположени в нея елементали.
“Американски учени пишат в специализирани издания за “екзотичен материал, който
променя гравитацията и може да телепортира различни обекти на всякакво разстояние.” Те
описват научни експерименти с новата субстанция на бъдещето и намекват, че за нейното
получаване са допринесли трактати и забравено познание [...] Екзотичната субстанция на
веществото, наричано в древността философски камък, прилича на бял прах, в чийто състав има
86

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

един атом злато или платина. [...]. Алхимиците от древността са описали ярката му сияеща
светлина, която лекува, но и убива непосветените” [Бостанджиев, с.1]. Тези необикновени
свойства на новия материал могат да се обяснят със свързването му с духовни структури –
елементали, духове и други. По този начин хибридното им действие е привидно необикновено.
“Психометрията ни доказва, че даже и най-дребният физически предмет носи в себе си
завинаги отпечатъците на всяко нещо, което се е случило в неговата област. [...] Но когато
отпечатъкът е много силен, тогава и една по-слаба чувствителност може да го възприеме, а
може той да бъде толкова на повърхността, че да се покаже и на съвсем обикновения и
недоразвит човек” [Летбитър, с.227].
Реймон Реан съобщава, че има способността да преживява сцени от миналото след 15
минути
контакт с предмет [Реан, с.30]. “Забелязах, че предметите имат по-голяма
“проводимост” от снимките” [Реан, с.263].
“Камъните, взети от традиционни “свети места”, оказват могъщо разрушително влияние
върху своите собственици” [Пикнет, с.263]. Реан открива електромагнитната структура на
всяко вещество” [Реан, с.51].
“Съзнателно можем да чистим енергията на такива предмети като медитираме над тях и
излъчваме следите. Добре е също да поръсим със солена вода обектите” [Грискам, с.106].
Следователно енергията, която запаметява информация в материални структури е в основата си
електрическа и чрез електролит (солена вода) може да се отстрани. В този аспект на
разглеждане полето около обекта има електростатичен характер и то е носител на запаметена
информация.
От тялото на свидетел на кървав двубой, когато стигнал вкъщи, изведнъж бликнали
същите рани, които били нанесени върху поразения войник [Летбитър, с.259]. Този ефект
Летбитър разглежда като резултат от впечатлителност на вещественото тяло на човека. В
контекста на теорията за биополевата памет същият ефект може да се разглежда като поведение
на душата на човека, стимулирано от онези нива на организация на земната му душа, които
съответстват на нивото на организация на информационния модел на обекта. По този начин
информацията постъпва от обект през негов полеви модел в сензорите на душата на обекта, за
да се разпространи в структурата на тази душа.
Серж Алалуф получава около 4000 писма ежедневно. Прокарва ръка по тях и открива найтежките случаи. В писмата има снимки на пациентите. Серж зарежда бързо снимките и ги
връща по пощата с препоръка да се носят 15 дни в пациентите без да се допират към кожата им.
След това да се върнат за дозареждане [Приор, с.52]. Следователно закодираната информация в
снимките (неорганична материя) може да притежава по-високо ниво на организация (например:
степента на болестно състояние на пациента) в сравнение със структурата (на снимката), в
която е вградена тази информация. Това обстоятелство е признак, че запаметяването на
информация в информационен носител в конкретния случай не представлява взаимодействие с
материалната му структура. Този ефект може да се обясни с взаимодействието на закодиращото
поле със закодираното поле, което принадлежи на веществена структура. Този извод се
потвърждава и от препоръката на Виктор Санчес за използване на сандък за продължителна
медитация: “В никакъв случай не трябва да позволявате на друг човек да влиза във вашия
сандък, тъй като той се зарежда с вашите вибрации и подобно натрапничество може да
предизвика уплаха или болест в неочаквания гост” [Санчес, с.133].
“Не знам защо, но много често ми се случва мъртвите да искат близките им да оставят на
гроба най-различни неща. Казват, че използват техния двоен образ. ...Използват астралното
тяло на предметите, тоест вземат “ги наготово, вместо да ги правят сами” [Антонова, с.30].
Астралният модел на конкретна веществена структура може да се разглежда като нейна душа.

87

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

По-ясно тази концепция може да се илюстрира чрез представите в древен Египет, че в статуя
може да се пресели индивидуалната душа КА на умрелия [Коростовцев, с.259].
Информационната връзка между памет на нежива структура и душа се основава на
няколко закони: “Закон за приликите на световете. “Това, което го има тук, долу, на земята, го
има и горе в други измерения” [Илиева, с.280]. “Вселенски закон за аналогиите – това което се
намира долу, е аналогично на това, което е горе” [там, с.281].
Различават се няколко вида памет: “1.Съзнателна памет. Към това състояние на мисълта
се отнасят всички спомени, съхранени от мозъка на биологичното ни тяло” [Нютън, с.146].
“2. Безсмъртна памет. Спомените от тази категория изглежда идват от подсъзнанието.
[...] Безсмъртната памет носи спомени за произхода ни в тази и в миналите физически животи.
[...] 3. Духовна памет. Това са спомени, произтичащи от самосъзнанието на душата” [там,
с.147].
Съзнателната памет обслужва мисълта на човека и поради това е органично свързана със
земната му душа СА.
Безсмъртната памет е свързана с праструктурите, свойствата и функциите на душата на
човека, поради което е органично свързана с космическата душа БА на човека.
Духовната памет е свързана с представата на субекта за “недалечната “ му предистория,
като духовна проекция, поради което е органично свързана с индивидуалната му душа КА.
На тази основа следва, че на всяко ниво на организация на средата и на душата на човека в
частност е присъща характерна за нея (специфична) форма на памет, така че съществува
информационен обмен между тези нива, но информацията в тях остава автономна.
“...Биополе имат всички живи същества, растенията, кристалите, някои минерали, а водата
фиксира трайно неговите свойства и информацията, която то носи. ...Биополето...присъства на
местата, където са кацнали НЛО, а също в помещенията, “обитавани”от полтергайст. То се
проявява при спиритически сеанси...” [Делян, с.50].
Акад. Грабовой е установил, че „излъчването на кристалната структура на неживото
вещество има вибрационна форма на информация, излъчвана от живото същество” [Тихоплав,
с.256,257].
Следователно има основание биополето на произволна (жива или нежива) структура да се
разглежда като информационен носител. От еволюционната приемственост на средата и от
комуникационните способности между структури, принадлежащи към съседни еволюционни
нива на организация следва, че биополето притежава йерархична структура. Всяко ниво на тази
структура се характеризира със специфична относително автономна памет.

Неорганични същества
Според индиянските магьосници съществуват “...два вида съзнателни същества на земята
– органични и неорганични...” Те представляват “сияйни образувания... [...]. Двата вида се
различават помежду си по своята форма и степен на яркост. Неорганичните същества са
продълговати, подобно на свещи, но матови, а органичните са заоблени и много по-ярки.
...Животът и съзнанието на органичните същества са краткотрайни, защото те са устроени така,
че да бързат, а животът на неорганичните същества е несравнимо по-продължителен и
съзнанието им – несравнимо по-спокойно и дълбоко” [Кастанеда, с.49]. Неорганичните
същества “ са доста мрачни сами по себе си” [там, с.51]. “По каналите на страха те могат да ни
преследват в нашия свят, в ежедневието ни, с пагубни последици за нас” [там]. “Те са в
състояние да ни докарват до лудост” [там, с.52]. “Тайната при неорганичните същества е да не
се страхуваме от тях. ...Стремежът, който човек изпитва към тях, трябва да е изпълнен със сила

88

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

и безгрижие” [там]. “Неорганичните същества предоставят висшето си съзнание, а
магьосниците – своето повишено съзнание и висша енергия” [там, с.55].
Неорганичните същества предлагат вечен живот и запазване на собствената
индивидуалност срещу вечно преселване в тяхното царство. Това предложение е подобно на
“...идеята за сделка с дявала, при която човек продава душата си, за да се сдобие с
безсмъртие...” [Кастанеда, с.159]. И обратното присъединяването към структурата на
Абсолютния Бог е свързана с пълно подчинение и загубване на индивидуалност на душата на
субекта.
“Споделената енергия създава родствена връзка” [там, с.89]: Когато човешката душа легне
върху уморено неорганично същество, то последното се залепва към човешката душа като
тъмна сянка и след това се отделя плавно и изчезва “...като остави у мен едно извънредно
приятно чувство за пълнота” [там, с.57], т.е. енергизирането е породило позитивно отношение.
При едно свое пътуване в астрала Кастанеда се среща със същества, които имат формата
на “рояк огромни, кръгли, сивкави и кафяви буболечки”, едни имат формата на камбана, а
други на пламък на свещ – различни енергийни структури. “Чувствах се почти уютно сред тях,
навярно защото преценявах, че на големина са колкото моето енергийно тяло” [там, с.107].
Когато Кастанеда почувства изблик на приятелски чувства към тези създания, те веднага се
разбягват от него, т.е. той ги е изплашил със силните си чувства [там]. Следователно, ако
небитиейният обект получи по-голяма порция енергия и стимулиране под формата на
позитивни чувства, това се проявява като стресогенен фактор за него.
Неорганичните същества “...вземат основната ни същност като мерило за потребностите
ни и после... ни обучават в съответствие с това” [там]. Щом изразиш желание да живееш в света
на неорганичните същества и оставаш завинаги в техен плен [там, с.93, 94]. “...Те са способни
да пленят всеки от нас, като изпълняват желанията ни, като ни глезят и ни угаждат” [там, с.96].
Целта е усвояване на по-високоорганизираната енергия на човешката душа, за да се “подмлади”
енергийно небитиейният свят на неорганичните същества.

Основни изводи

1. Неорганичните същества са примитивни души (духове) в небитие с различна
форма и нива на организация.
2. Общата тенденция при неорганичните същества е стремежът им, да усвоят
относително по-високоорганизирана енергия на човешката душа, в сравнение с тяхната.
3. Душата на човека е подобна на душите на неорганичните същества по
способността й да излъчва енергия при позитивно отношение и да поглъща енергия при
негативно отношение, като енергията може да се използва и като информационен
носител.
4. От изводи 1, 2 и 3 следва, че съществува структурна и функционална
приемственост на човешката душа по отношение на по-примитивните от нея души.

89

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

5. Астралната проекция на неорганична структура може да се разглежда като дух на
тази структура.
6. Биополето на произволна материална структура може да се разглежда като форма
на проявление на душата й.
7. Всяко ниво на организация на йерархичната структура на биополе притежава
специфична относително автономна памет.

Литература
1. Антонова Л. Прозорец към космоса, Хемус, С., 1993.
2. Бостанджиев К. Учените се сдобиха с философски камък,
цивилизацията, № 7, 2006.

в. Мистерии на

3. Грискам К. Лекуване на емоциите. Създаване на безстрашния аз, Гуторанов, Ловеч,
1996.
4. Делян Д. Извънземие, Астрала, С., 1993.
5. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
6. Кастанеда К. Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
7. Коростовцев М. Религията на древен Египет, Шамбала, С., 1995.
8. Летбитър Ч. Отвъд смъртта, (С.), (1991-1996).
9. Морохова З. П. Личность в культурах Востока и Запада, Наука, Новосибирск, 1994.
10. Нютън М. Следите на душите. 67 нови доказателства за прераждане, Хермес, Пловдив,
2000.
11. Пикнет Л. Паранормалното, енциклопедия, т.1, Делфин експрес, Бургас, 1993.
12. Приор Ж. Паметта на материята или изкуството на психометрията, Гуторанов и син,
Враца, 1993.
13. Реан Р. Парапсихологията наука за духа, Мириам, С., 1999.
14. Санчес В. Учението на Дон Карлос, Аратрон, С., 1998.

90

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

15. Стар Е. Пленници на Земята. Психичното обсебване, защита и лечение, Астрала, С.,
1996.
16. Тихоплав В., Тихоплав Т. Кардиналният поврат, НСМ Медиа, 2004.

Дух, душа и енергоинформация
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Духът е автономна подсистема на душата. В общия случай духът не притежава
енергиен ресурс за доближаване до битие. Топлината разрушава духа.

Ключови думи: дух, душа, енергия, температура, топлина, студ.

Въведение
Целта на статията е да се идентифицират основните характеристики на духа в
структурен и енергиен аспект.

Душа и дух
Субстанцията, която напуска вещественото тяло на човека след смъртта му, се нарича:
“Душа”, “Дух”, “Его”, “Аз”, “Истинско Аз”, “Съзнание”, “Монада” [Юрин, с.112]. “...Думата
ЧОВЕК...означава ДУХ или ЧЕЛО, преминаващо през вековете” [Стульгинскис, с.81]. След
смъртта на човешкото тяло душата му “отнася в другостранния свят натрупания опит” [Юрин,
с.119].
Терминът “душа” първоначално е означавал “дихание”, “дух”, “мирис” [Грачева,
с.71...75]. “Духът въплатен в тялото, съставлява душата” [Кардек, с.68].
Според древните йоги духът е съставка на душата. Тази съставка регулира еволюционното
развитие на човека. Йогите определят духа като душа на душата [Рамачарка, с.34]. “Духът е
едно повторение на душата във висшия план” [Омраам, с.28]. Туземците от Бансовите острови
считат, че духовете на умрелите в подземния свят имат свои души, подобно на живите хора
[Токарев, с.185].
Тези представи може да се разглеждат като израз на верижната структура на духа. Ако се
приложи йогийският принцип, че духът е душа на душата, то следва, че всяка по-първична
структура (душа или дух) от разглежданата верига е душа по отношение на еволюционно покъсно възникналата към нея духовна структура. “...След смъртта дух, душа и Висшия Аз се
обединяват под наименованието дух...” [Илиева, с.59]. Според един дух душата е въплатен дух,
а преди това е била дух [Кардек, с.130].
“Според Екхарт духът съществува вътре в душата и не контактува с времето и материята.
Този дух е въведен в човека от Светия Дух и остава завинаги затворен в него, тъй като
същността му е само духовна” [Шане, с.54,55]. Тази концепция на мистичния философ от 14 век
предлага генетична връзка между дух, душа и Светия дух (прадух).
Известният мексикански магьосник Дон Хуан възприема духа като “поток на нещата”
[Кастанеда, с.97]. “Духът е първи, а не седми...” [Блаватска, с.210], т.е. духът е генезиса на
душата на човека. Духът е преходна форма на съществуване на душата на човека. Тя обхваща
нейните небитиейни структури и не е директно свързана с вещественото тяло на човека. Духът
е подсистема на душата на човека. Тя притежава автономност и относителна устойчивост на
91

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

съществуване след смъртта на вещественото тяло на човека. Духът обитава небитие в периода
между две прераждания (освен, ако процедурата на прераждания е приключила – тогава трайно
остава в условията на небитие). След поредното прераждане духът се заселва в ново човешко
веществено тяло, като се включва в структурата на душата му. По този начин духът се проявява
като информационен носител от едно към друго прераждане. В този аспект духът се проявява
като еволюционен предшественик за развитието на човешката душа.
“Духът... е същество мислещо и преживяващо” [Кардек, с. 20]. Според сведенията на
един дух: “Въпреки, че духовете не произхождат един от друг... те се опитват да се привързват
към тези, които са свързани с роднински връзки с тях...” [там, с.160].
По този начин
афинитетът между духовни обекти, стремежът към минимален разход на енергия за
приспособяване към нов обект поражда еволюционна приемственост и в частност подкрепя
генетичната приемственост на човека.
“Съществуват такива високоразвити души, които толкова бързо излизат от своите тела...
[...]...По-младите души с малко на брой минали прераждания са онези, които остават
привързани към обкръжението на Земята дълго след смъртта” [Нютън, с.39]. Следователно в
духа съществува страх от преадаптиране, т.е. той притежава консервативна психика. Този
извод се потвърждава от сведенията, че “Понякога някой по-разтревожен дух не желае да
напусне Земята след физическата смърт. Това се дължи на някакъв неразрешим проблем, който
е имал силно въздействие върху неговото съзнание” [там, с.31].
Юнг разглежда личностното съзнание като резултат от Анима (душата). За източните
представи съзнанието е следствие от действието на Анима [Тайната на Зл. цвете, с.55].
На базата на своите психологически изследвания Д-р Майкъл Нютън заключава, че
“Свръхсъзнанието може изобщо да не бъде ниво, а самата душа” [Нютън, с.15].
Анкетирането показва, че 80% от тези, които излизат извън тялото си “са чували себе си
главно като дух, като безтелесно съзнание...” [Брюн, с.30]. При излизане на душата
кратковременно от тялото си се запазва връзката между душата (проявяваща се като дух) и
тялото на човека чрез така наречената “сребърна нишка” [Ламбаджиев (1)].
Душата на живия човек се представя обикновено като слабо, пасивно, боязливо същество,
а духът като силно, активно и агресивно същество. Например според чукчите душата е
“...малка, крехка, безпомощна, подложена на опасности от страна на враждебните духове” –
пише В.Г. Богораз – “Мъртвите, обратно, се представят като невидими духове, безплътни и
силни, значително по-силни от човека” [Токарев, с.186].
“Според богомилите за да не бъдеш разрушен трябва да станеш “дух”, т.е. Първичен,
защото разрушението никога не е опасно за “духа” [Райнов, с.7].

Влияние на топлината върху поведението на духа
Анкетирането на хора, които са имали преживявания извън тялото си показва, че само в
два случая не е регистрирано усещане за температура. В болшинството случаи се е възприемала
“приятна топлина” [Юрин, с.40]. Съществуват представи, че “...духът загива в огъня или
поглъщайки горещ камък или вода...” [Путилов, с.287]. В Нова Гвинея е разпространено
вярване, че “за да не станеш плячка на утуму – жестоко чудовище, хората лягат да спят между
два огъня” [там, с.70].
Духът може в първо приближение да се разглежда като концентрат на аурата на човека,
от която е изключена земната душа [Ламбаджиев (2)].
В процеса на разкъсване на връзката между дух и душа на човека и особено при бързо
разделяне (катастрофа, взрив и др.) е възможно да останат в духа малки съставки, присъщи на
етерното му тяло с характерните му електромагнитни свойства на част от изграждащата го
среда. Високата температура може да предизвика хаотичност в разпространяването на
92

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

електромагнитни колебания в етерната среда. Това обстоятелство се възприема от духа като
страх от неочакваното. По този начин може да се обясни поверието, че духът се бои от високата
температура.
Косвен признак за наличие на електрически потенциал в духа е инцидентът, при който
появилият се дух простира ръце към човек и изчезва. В резултат “Прониза ме остра болка, като
че електрически ток мина през тялото ми. Загубих съзнание” [Дочева, с.107].
Според В.Минков духът е газово състояние на праматерията [Минкова, с.82], като
праматерията е “магнитна импулсна струя” [там, с.34]. “Духът има материална природа. Той
представлява вълново явление и бихме го нарекли биополе. Това поле е главният катализатор
на човешката дейност, то осигурява контакта на човека със заобикалящият го свят” [Мургов,
с.58]. “Биополето има вълнова природа...”, принадлежаща “...към микровълновите дължини..”
[там, с.60].
Известно е, че душата на човека се влияе от силно електромагнитно поле (геомагнитни
бури, мълнии, електрическо поле на подстанции и други). Връзката между душа и тяло
(сребърната нишка) има признаци, характерни за електрически кабел [Ламбаджиев (1)].
Следователно чрез електрическата си природа духът изменя поведението си под въздействие на
топлина.

Поглъщане на топлина от духа
Още в древен Китай е било известно, че появяването на дух се предшества от хлад и
миризма от гниене [Рязанцев, с.285 ]. Установено е, че “Колкото е по-близка смъртта, толкова е
по-хладно в болницата” [Кирсон,269].
Медиумът Луиз виждала излитането на флуидни тела от лица, които се намирали в
състояние на регресия. “Ако Луиз докоснела този вид облак, имала неприятното усещане за
студ, както ако се приближавала до току-що починал човек” [Пасиан, с.39 ]. “Призракът стоял
до кревата на мисис Бул, полагайки ръка на главата й; тя казала, че е усетила нейната твърдост
и прохлада. Тези визити не са били кратки – те продължавали повече от час и цялото семейство
е могло да ги види” [Вильсон, с.205]. “Повечето призраци са ...астрални тела на хора, които са
загубили своите физически тела, макар че някои могат да представляват и мисъл-форми,
облечени в тънък слой астрална субстанция, която също се разпада във времето” [Стар, с.28 ].
Духът може да достигне до етерна, до астрална и в много редки случаи – до ментални
форми на проявление. “Духът е енергия” [Приор, с.72; Бейнс, с.64 ].
Установено е, че в помещение, в което се предполага, че се обитава от духове,
температурата е “с около десет градуса” по-ниска, отколкото извън сградата [Уорън, с.139 ].
Установено е, че след като пет дни се появяват статични образи на призраци на загинали
концлагеристи в съветски концлагер, по време на августовските жеги, термометърът в стаята е
показвал –3оС. Установено е, че привиденията могат да понижат температурата в помещение
до –20оС , след като се появят видения [Рэндлз, с.173].
“На спиритически сеанси през време на материализация на духове се забелязва освен това
и понижаване на температурата” [Тухолка, с.52 ]. “Появата на внезапен студ при всички
положения означаваше, че някой демон съобщава за своето присъствие на човека, който го е
призвал да се материализира” [Уорън, с.125].
Следователно “преместването” на нивото на духа към нивото на организация на битие, т.е.
материализирането или доближаването до материализиране изисква голямо количество
енергия. Тя се усвоява от духа чрез заобикалящата го въздушна среда и предизвиква
охлаждането й. Този енергиен транспорт “компенсира” отсъствието на духа от присъщото му
ниво на организация в небитие.

93

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Основни изводи
1. Духът е автономна подсистема на душата на човека.
2. Духът е относително по-устойчива система от душата на човека.
3. В общия случай духът не притежава достатъчно енергиен ресурс, за да се
премества в йерархичен аспект от небитие в посока към битие. Ето защо усвоява
липсващата му енергия от битиейната среда.
4. Прекаленото енергизиране на духа под формата на мощен топлинен поток е
разрушително за него.
5. От изводи 3 и 4 следва, че духът притежава относително тесен диапазон на
преобразуваща способност към топлинна енергия.

Литература
1. Блаватска Е. Тайната доктрина, т.1, кн.1, Астрала, С.,1993.
2. Бейнс Д. Звездният човек – херметическа философия, Ars Hermetica, С., 1992.
3. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
4. Вильсон К. Оккультизм, “Клышников – Комаров и Ко “, , М., 1994.
5. Грачева Г. Н. Традиционное мировозрение охотников Таймыра: На материалах
нганасян ХIХ – ХХ в., Л., 1983.
6. Дочева П. Пътуване във вечността. Тайните на прераждането, Хемус, С., 1997.
7. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
8. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М., 1993.
9. Кастанеда К. Силата на безмълвието, Петрум Ко, С., 1995.
10. Киросон П., Калиновский П. Очевидцы бессмертия, Изд. Чернышева, С.-Петербург,
1994.
11. Ламбаджиев Г.(1) Основни характеристики и модели на астралния шнур (сребърната
нишка), Изследовател, т.7, 2010.
12. Ламбаджиев Г. (2) Земната душа, Изследовател, т.7, 2010.
13. Минкова Р. Извънземният разум проговори. Послания, ДФ Офсетграфик, С., 1992.
14. Мургав И. Хора и явления, за които малко знаем, Земиздат, С., 1992.
15. Нютън М. Пътят на душите, Аратрон, С.,1997.
16. Омраам. Душата – инструмент на духа, Варна, 1995.
17. Пасиан Р. Прераждане. Един или няколко живота, Изд. Жар, С., 1994.
18. Приор Ж. Аурата и безсмъртното тяло, Гуторанов и син, С., 1992.
19. Путилов Б. М. Миф-обряд-песня Новой Гвиней, Наука, М., 1980.
20. Райнов Н. Богомилски легенди, Логос, Варна, 1994.
22. Рамчарка Й. Философия на йогите и източния окултизъм, Военно издателство,
С.,1919, (машинописен препис от 180 страници).
23. Рэндлз Д., Хог П. После жизни, Периодика, Ярославль, 1994.
24. Рязанцев С. Тантология ( учение о смерти ), Восточно - Европейский Институт
Психоанализа, Санкт-Петербург, 1994.
25. Стар Е. Пленници на Земята, Астрала, С., 1996.
26. Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
27. Тайната на Златното цвете, С., (1990...2000).
28. Токарев С. А. Ранные формы религии, Политиздат, М., 1990.
29. Тухолка С., Алтамарова Н. Окултизм. Практически магии, Астра Вита, С., 1995.
30. Уорън Е., Уорън Л. Ловци на духове, Хипопо, В.Търново, 1995.
94

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

31. Шане П.–О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, (1990-1997).
32. Юрин В. К. В поисках души, СВ -96, Екатеринбург, 2001.

Свръхвъзприятия
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Свръхвъзприятия получени от небитие, се преобразуват във възприятия,
които са присъщи за битие. Те притежават стъпаловиден нелинеен закон на
преобразуваща способност с размити плавни преходи към всяко ниво на
организация от небитие.
Ключови думи: свъхвъзприятия, преобразуваща способност, битие,
небитие, контакт.

Въведение
Целта на статията е да се обобщят на методологична основа сведенията за
свръхвъзприятие (възприятие извън нормалните граници, установени в битие). “...Под
възприятие обикновено се разбира формирането на цялостни осмислени образи в съзнанието.
[...] Възприятието е сложен процес на приемане и преобразуване на информация, който
осигурява на организма отражение на обективната реалност и ориентиране в околния свят”
[Тихоплав (2), с.169]. “Представите и възприятията отразяват предмети и явления като цяло, без
детайли и обосновка” [Мертон, с.85]. “Болшинството екстрасенси въобще не виждат по-високо
от менталния план” [там, с.166]. “Под виждане магьосниците имат предвид способността на
човешките същества да възприемат енергията, която струи във вселената” [Кастанеда (6), с.22].

Влияние на външни стимулатори
върху свръхвъзприятието
“Използването на наркотици позволява да се осъществят връзки на невронно ниво, които
човек инъче не забелязва. Дрогираният губи паметта си, понеже са се осъществили невронни
връзки, чието съществуване той не е допускал” [Шане, с.99]. След употреба на наркотици човек
става по-чувствителен към комуникация с духове, отколкото в периода на здравословно
състояние. От това следва, че наркотиците формират такива нови връзки в структурата на
нервната му система, които я правят по-неустойчива и това предоставя инициативата за
комуникация на душата му.
“През 1995 г. на пътнически кораб, който ще пресече Бермудския триъгълник, се намира
младо немско семейство. Бременната госпожа изведнъж започнала да ражда точно когато
пресичат коварните Бермуди. По-късно всички пасажери споделят, че по време на раждането са
обхванати от необясними страхове и тревоги. [...] ... Малката Грета...чете мислите на хората,
които са около нея, мести предмети с поглед, предсказва бъдещето и вижда миналото”
[Бостанджиев, с.13]. Подсъзнателният страх на пътниците може да се обясни с поява на
инфразвук от геологични процеси по дъното на океана, които се проявяват по-често в района на

95

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Бермудския триъгълник. В този смисъл свръхспособностите на родената в този момент Грета
могат да се разглеждат като резултат от инфразвуково въздействие върху нейната централна
нервна система.
“Учените са доказали, че всеки 7 от 10 души правилно усещат, когато се говори или
мисли за тях и активизират телепатичните си способности. [...] Механизмът на ясновидството
се отключва в зоните, където предстои катастрофа, която по силата на космическите закони, е
кодирана да се реализира, смятат учените” [Суеверията, с.12].
“Моли Фенчър, млада американка от Бруклин, до 24-ата си година била здрава и
жизнерадостна. [...]. На третия месец [след като припаднала] лекарите признали, че Моли е в
кома и най-вероятно мозъкът й е увреден напълно. [...]. Момичето придобило свръхестествени
дарби – можело да чете мислите на хората, които се намират в отдалечени помещения, да чете
текстове, поставени в херметични кутии от олово, да вижда в миналото и в бъдещето.
Момичето придобило скенерно зрение и безпогрешно диагностицирало заболяване на всеки,
който искал съвет от нейните водачи. Моли твърди, че дарбите й са дадени от същества, при
които се обучавала през дългите месеци, докато била в кома” [Белчева, с.12]. “Скоро, а
понякога и веднага, тези, които са имали контакт с Духовния свят, са установили в себе си
необичайни способности: ясновидство, ясночуване, виждане през препятствия, виждане на
вътрешни органи, способност към лечение” [Иванова, с.29].
Юрий Иванов съобщава, че “Ние проведохме множество експерименти с хора от
различна възраст и достигнахме до извода, че след две-три занятия при 70% от изпитваните се
появяват едни или други необичайни способности, които може да се отнесат към разряда на
уникалните” [там, с.29]. Практиката показва, че чрез метод Силва за няколко дни
преподавателят може да настрои аудиторията на свръхвъзприятие.
“Изследвайки въпросите на чувствителността, ние също установихме, че намирайки се
редом до нездрав човек, здравият човек може да чувства вътрешно неговата болка; ако човек се
намира в помещение, където не могат да достигнат до решаване на наболели и омръзнали на
всички въпроси, то в главата възниква неприятно усещане включително до силна болка. От
такива места неподготвеният излиза съвършено “разбит”; намирайки се в колектив със здрава
психологическа атмосфера, никога не излиза оттам с главоболие; излизайки от града в
недокосната гора, усещаш се отново роден и обратното, връщайки се в града, наблюдаваш
завръщане на предишното си състояние; общувайки със спокойни животни, ставаш спокоен;
общувайки със неспокойни животни, ставаш неспокоен и раздразнителен” [Иванова, с. 52, 53].
Тези признаци показват, че съществува емоционална индукция от едно към друго живо,
а в по-общия случай и неживо същество. Например “Изляза ли на пазар, с ръката си усещам кой
зеленчук е пръскан с отрова” [Ганев, с.47].

Преобразуване на свръхвъзприятие
в осъзната информацията
“При Дзен постигането на нова гледна точка се нарича сатори ( у на китайски), а
глаголната му форма е сатору. [...] Сатори може да се определи като интуитивно прозрение и
пълна противоположност на разбирането по пътя на разума и логиката” [Судзуки, с.112].
“Сатори е внезапен проблясък в съзнанието за една съвършено нова истина, неподозирана
досега” [там, с.121,122]. “...Сатори е своеобразно вътрешно възприятие...на Цялото” [там,
с.119]. “Сатори е изживяване, което с никакви обяснения или примери не може да бъде
предадено на друг човек, освен ако самият вече не го е изпитал” [там, с.117].

96

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Терминът САтори започва с буквосъчетанието СА, с което означихме земната душа. На
тази основа САтори може да се разглежда като термин за означаване преобразуването на
първична информация (постъпваща от космическата душа БА) във вторична информация
(предназначена за земната душа СА). Това предположение се подкрепя от съображението, че
“Самоцелното развитие на психичните дарби е вредно, защото те не отиват по-високо от
астрала, който е царство на заблудата. Само интуицията е тази, която ни издига до висшата
духовна реалност” [Стар, с.163].
Непосредствено след сватбата си един руски поручик е изпратен през 1904 г. в
Манжурия за Руско-Японската война. Жена му веднъж сънувала, че мъжът й и неговия
ординарец пълзят в бели маскировъчни халати, а зад тях един от двама японци замахва с нож
към съпруга й. „Съпругата на офицера изкрещяла диво и се събудила. Грабнала от масата
масивен бронзов свещник и го хвърлила към огледалото. Стъклото се строшило и тя паднала
безчувствена на пода. Няколко седмици по-късно мъжът й се върнал в отпуск и разказал за
загадъчно събитие, случило се с него и ординареца му. Пълзейки в снега с бели маскировъчни
халати, те се били насочили към тила на врага. Внезапно чул женски вик и звън на счупено
стъкло. Огледал се и открил, че зад тях лежат двама мъртви японци” [Тихоплав (3), с.82,83].
Преобразуването на свръхвъзприятие в осъзната информация протича нелинейно по
отношение на йерархичната дистанция между първоизточника и осъзнаването му в битие. Найотдалечените от битие източници на сигнали генерират съобщения, които може и да нямат
проекция в битие. Например в астрала се разширява диапазонът на зрителното възприятие и
изчезват вкусовите, обонятелните, гравитационните и пространствено-ориентировъчните
възприятия [Юрин, с.250]. “За моите свръхсетивни възприятия негативното пространство
прилича на фотографски негатив, на който тъмните места са светли, а светлите са всъщност
тъмни. В негативното пространство всички области, които очакваме да са празни, са пълни,
докато онези, които очакваме да са пълни, са празни” [Бренън, с.227]. Преходът към съседно
ниво на организация в небитие се възприема като бумтеж. Идентифицирани са 10 нива на
небитие [Кастанеда (1), с.75]. Освен това: “Приемам, че свръхсетивността може да се получи и
с петте сетива, но това става извън приетите за нормални възможности” [Игнатов, с.38].
“Едно от основните свойства на астралното тяло се явява неговата способност да
преминава през всякакви материални предмети. [...] ...Хората преминават през астралното тяло
като през въздух, без да го виждат” [Юрин, с.227].
Д-р Елизебит Кублер-Росс в книгата си “Смърт няма” е описала случай, когато “...сляпа
“видяла” и след това ясно описала всичко, произхождащо в стаята, където тя “умряла”,
въпреки, че когато тя отново се върнала към живот, тя отново била сляпа – това е потресаващо
свидетелство за това, че вижда... душата, която, докато тялото е живо, изпълнява тези действия
чрез физическите органи, а когато е мъртво – със своя собствена сила” [Роуз, с.24].
Сред родените след 1974 г. китайски деца има екстрасенси, които могат да виждат с
ушите, носа, езика, ,, подмишниците, дланите или стъпалата си. На тази основа се прави извода,
че „Шестата раса вече идва на Земята, тя вече е на Земята!” [Тихоплав (1), с.187].
Друга специфична характеристика на душата на човека е спонтанната човешка
невидимост. “Още преди три хилядолетия постигането на контролирана невидимост е било
елемент от свръхестествени познания и умения на хиндуиските мъдреци ришас, отразени в
създадените от тях книги “Веди” [Невидими..., с.7].
Тези закони формално (привидно) противоречат на законите, управляващи битие. Те
могат да се разглеждат като вътрешно присъща характеристика на душата на човека. Когато
душата доминира над тялото на човека, тя може да прояви свойствата си по отношение на
цялостното му поведение.

97

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“Тези, които са преминали през смърт, в един глас заявяват за непредсказуемостта на
това, с което са се срещнали” [Юрин, с.24]. Понякога за да се преведе свръхвъзприятието на
езика на възприятията от битие се налага да се променя вида на фактора, на базата на който се
изразява съобщението. Например “Швейцарската музикантка (Енрике С.) вижда цветове и
усеща вкусове, когато слуша музикални творби. ...Слушането на музика провокира реакция в
други сензорни органи. [...] Когато чуе тон “фа”, Енрике вижда виолетово, докато “си”
“извиква” в съзнанието й червения цвят. [...] Минорните тонове провокират кисел или солен
вкус, а мажорните – сладък” [Вкусът..., с.16].
В йерархична близост до битие процесът на преобразуване на информацията се
линеаризира. Например при завръщането си към веществената реалност Кастанеда променя
звуковъзприятията си последователно: “В началото различавах звуците като шумове, после
като думи, казвани с вик, и най-после като думи, които се шепнат в ушите ми” [Кастанеда (3),
с.144].

Редуващи се възприятия от битие и небитие
В денонощния период при нормални условия последователно се редуват дневните процеси
на активност (с преобладаване на β – ниво на активност) и нощните процеси (с преобладаване
на α - ниво на мозъчна активност). Счита се, че част от сънищата отразяват възприятията на
душата на човека в процеса на кратковременното й отделяне от вещественото тяло на човека.
Денем човек освен в период на логическо възприемане на действителността (с преобладаващо
участие на β – ниво на мозъчната му дейност), използва и интуитивно възприемане на
действителността (с преобладаващо участие на α – ниво на мозъчната му дейност),
Карлос Кастанеда придобива способността да вижда в тъмното “и най-дребните
песъчинки. В някои моменти всичко беше така ясно, сякаш беше рано сутрин или здрач. После
ставаше тъмно, сетне отново се проясняваше. Скоро разбрах, че яркостта отговаря на моята
сърдечна дистола, а тъмнината на сърдечната ми систола. Светът се променяше от светло към
тъмно и отново към светло с всеки удар на сърцето ми” [Кастанеда (2), с.65]. “Гледах право в
слънцето, което, може би поради факта, че сънувах, беше изключително бяло. [...] И тогава
осъзнах, че не сме на тоя свят. [...] ... Че се намираме, в свят с две слънца, с две звезди”
[Кастанеда (5), с.212].
На границата между битие и небитие се смесват възприятията и е логично от това да
възникнат фантазни образи. “...Много от така наречените свъхестествени прояви са си чисто и
просто плод на въображението на хора, които страдат от различни психически заболявания”
[Уорън, с.79].
В резултат на внушението на доня Соледат върху Кастанеда, той получава видение:
“Когато светлината озари стаята, видях пода да се издига и извива, подобно на пашкул, около
леглото. Възприятието ми бе... мимолетно...” [Кастанеда (4),с.53]. “...Осъзнах, ...че дон Хенаро
извършва някакви манипулации с тялото ми. Тогава се появи физическото усещане – започнах
толкова силно да вибрирам, че от погледа ми изчезна всичко наоколо” [Кастанеда (3), с.58].
Последните примери илюстрират симбиозата между представи от битие и преобразувания,
за които няма граници в небитие. И обратното, след смъртта на вещественото тяло на човека,
душата му създава мисловен образ на такава среда, сред която човекът е работил най-често
преди това и където той се стреми да разреши това, което не е успял да направи на земята.
Например бивш пилот и изследовател работи след смъртта си в изследователска
лаборатория. Медицински работници след смъртта си работят в лекарски кабинет и т.н.
[Монро, с.194, 198, 199].

98

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Следователно на границата между битие и небитие възниква обмен и взаимно проникване
на възприятия и преобразувания, свързани с тях.

Графика на изменението на преобразуващата
способност на възприятия на границата
между битие и небитие
На фиг.1 е изобразена теоретично зависимостта на преобразуващата способност
(интензивността на преобразуванията) λ, която е типична за близката околност на контакта
между средите на битие и небитие. Когато областта в небитие е йерархично много близка до
тази на битие, т.е. Δί→0, то λ нараства по линеаризиран закон с множество отклонения. Те са
изобразени чрез прекъсната линия до точка В на графиката. В процеса на нарастване на Δί
нелинейно нараства λ. Може да се предположи, че този процес е сходящ (пунктирна линия при
първа максимална стойност на λ = λ1) към следващото устойчиво ниво на организация от
небитие. След това графиката на λ(Δί) се променя циклично в процеса на увеличаване на
йерархичната дистанция Δί от нивото на организация на битие В.
В съответствие с представите за възможностите на обекти, които са йерархично
отдалечени в небитие по отношение на битие на графиката е изобразено:
(1)
λ1 < λ2 < λ3 < λ4 < λ5 < ...
Преобразуванията прилагани върху възприятия от небитие по необходимост преминават в
мисълта за да бъдат осъзнати в някаква степен. Това е предпоставка да се разглежда
зависимостта λ(Δί) като първообраз (модел), на базата на който е формирана зависимостта на
преобразуващата способност на човека от отклоненията от равновесие (характеризиращи
проблемност) на технически обект [Ламбаджиев, с.37-42]. В този смисъл тенденцията на
зависимост λ(Δί) има нелинеен характер.

.
99

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Фиг.1. Теоретично изобразена графика, характеризираща зависимостта между
преобразуващата способност (интензивността на преобразуване) λ на преобразувания, които са
използвани най-често при определяне на йерархичната отдалеченост
Δί от нивото на
организация на битие В в посока към небитие с устойчиви нива NB1, NB2, NB3, NB4, при които λ
е съответно λ1 , λ2 , λ3 , λ4 .

Основни изводи
1. Екстремалните ситуации (например: стрес), които извеждат субекта извън
границата на устойчивост на неговия организъм, предизвикват относително кратък
преход на душата му в небитие. След тава тя запазва по-висока степен на независимост
по отношение на вещественото тяло на човека и има възможност в отделни моменти да
доминира над него със специфичните си свойства, които са й присъщи за условията на
небитие.
2. Свръхвъзприятията на човека се дължат на душата му. Колкото по-висока е
степента на първичност на нивата й на организация, чрез които осъществява
свръхвъзприятието си, толкова в по-висока степен е деформирана или е напълно
изключена възможността за перифразиране на информация, която постъпва от нивото на
организация на източника й до нивото на нейното осъзнаване от човека.
3. В съответствие с извод 2, законът на преобразуване на свръхвъзприятие в
осъзната информация от човека е нелинеен, като в близката околност на битие има
признаци за неговото линеаризиране.
4. В съответствие с извод 3, в близката йерархична околност около контакта между
битие и небитие съществува взаимопроникване между възприятия от битие и небитие.
5. От извод 4 следва, че на границата между битие и небитие се размива
проявлението на закона за преобразуване на свъхвъзприятия.
6. Мисълта на човека е доразвитие на процесите на преобразуване на информация,
постъпила от небитие посредством душата му. Съответно преобразуващата способност на
възприятията на душата на човека в небитие нараства нелинейно и циклично в
зависимост от увеличаването на йерархичната дистанция между битие и възприемания
от нея обект от небитие.
7. Относително устойчивите състояния на мисълта повтарят в модифициран вид
относително устойчивите състояния на прехода между битие и небитие.

100

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Литература

1. Белчева М. Вълшебният дар на ясновидството, в. Мистерии на цивилизацията, №
2, 2006.
2. Бостанджиев К. В другото измерение на времето, в. Мистерии на
цивилизацията, № 35, 2004.
3. Бренън Б. А. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
4. Вкусът на музиката, в.Мистерии на цивилизацията, № 12, 2005.
5. Ганев Н. Феномени на България, Хр.Ботев, С.,1993.
6. Иванова Н. М., Иванов Ю. Н. Жизнь по интуиции, АО “Комплект”, СанктПетербург, 1994.
7. Игнатов И. Ясновидството, Гея-Либрис, С., 1994.
8. Кастанеда К. (1) Една отделна реалност, Петрум Ко, С., 1992.
9. Кастанеда К. (2) Учението на Дон Хуан. Пътят на един индианец от племето яки,
Петрум Ко, С., 1992.
10. Кастанеда К. (3) Сказание за силата, Петрум Ко, С., 1993.
11. Кастанеда К. (4) Вторият принцип на силата, Петрум Ко, С., 1993.
12. Кастанеда К. (5) Дарът на Орела, Петрум Ко, С., 1994.
13. Кастанеда К. (6) Пътят на силата, 2.Обяснения, Екстрем, С., 1998.
14. Ламбаджиев Г. Графики на преобразуващата способност в хомеостазната и
проясняваща скали, Изследовател, т.3, С., 2003.
15. Мертон Э. Введение в теософию. Тонкие планы, Велигор, М., 1998.
16. Монро Р. Пътуване извън тялото, ч.3. Безкрайно пътуване, Гуторанов и син, Враца,
1994.
17. Нивидими не по своя воля, в.Мистерии на цивилизацията, № 2, 2007.
18. Роуз С. Душа после смерти, Изд. “Царское Дело”, Санкт Петербург, 1995.
19. Стар Е. Пленници на Земята. Психическо обсебване. Защита и лечение, Астрала, С.,
1996.
20. Судзуки Д.Т. Увод в Дзен-Будизма, Хемус, С., 1991.
21. Суеверията и поверията действат, в.Мистерии на цивилизацията, №7, 2006.
22. Тихоплав В.,Тихоплав Т. (1) Кардиналният поврат, НСМ Медиа, 2004.
23. Тихоплав В.,Тихоплав Т. (2) Учението на Грабовой, НСМ Медиа, С., 2005.
24. Тихоплав В.,Тихоплав Т. (3) Времето на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С.,
2006
25. Уорън Е., Уорън Л. Ловци на духове, Хипопо, В. Търново, 1995.
26. Шане П.-О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, (1990-1997).
27. Юрин В.К. В поисках души, Екатеринбург, ОВ-96, 2001.

101

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Директен контакт на душа с обект
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Директният контакт между душа и обект е еволюционно първичен.
Той осигурява най-качествена комуникация между тях.
Ключови думи: душа, контакт, аура, пипала, сензори.

Въведение
Целта на статията е да се определи обсега на приложение на директния информационен
контакт между душа и обект, и на тази основа – необходимостта от използване на този способ
за информационен обмен.

Канали за контактна връзка
“Ака” - нишката (ака е термин от древния хавайски Kahuna) е формирана от астрална
субстанция, която свързва оператора със слънчевия сплит на контролирания човек. (Възможно
е ”ака” да бъде използвана и за добри цели)” [Стар, с.95]. Чрез “ака” каналът на информация се
възобновява спомена за оператора в мисълта на контролирания обект, в резултат на което се
“усилва енергийната връзка (“ака” нишката) между тях. Ето защо се препоръчва мислено да се
разкъса тази нишка чрез въображаем син меч [Стар, с.104]. “Ака” – нишката може да свързва
група субекти с конкретен човек, например в областта на слепоочията [Стар, с.108, 109]. Тази
нишка разрушава връзките между етерното и астралното тяло [Стар, с.106], като заменя
вътрешните сигнали в душата на човека с външни за нея. По този начин личността може да
бъде манипулирана. Хипнозата, приложена дори и с лечебна цел, може да предразположи
обекта (пациента) към проникване на външни души в душата му. Регистриран е инцидент, при
който “...регресията е разкъсала”психическата паяджина” между етерното и астралното тяло”,
тъй като психическата защита на пациента е била слаба [Стар, с.113].
„...Само обитателите в една и съща сфера са способни да преминат към общуване”
[Стульгинскис, с.71]. Монро разказва следния случай с душата АА: “АА пусна кълбо с
информация. Сплашваща тактика. ...Формата изтърколи едно кълбо с информация към АА,
който предпазливо го хвана. [...] ...Кълбото стана твърде горещо за държане. ...Формата
отшумя” [Монро (2), с.172,173]. От този разказ става ясно, че автономните души могат да си
взаимодействат ефективно чрез директен обмен на информационни носители, които
притежават признаци на автономни интелектуални същества. “Горещата” информация се
възприема като “горещина”.

102

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

След раждането между детето и майката остава силна енергийна връзка. Някои я наричат
зародишна плазма. Връзката между майката и бебето е най-силна при раждането и се запазва за
цял живот, макар че с израстването на детето тя вече не е така явна. Благодарение на тази
психическа “пъпна връв” децата запазват контакта си със своите родители през годините. Често
детето или родителят изживяват понесените от другия травми, макар да ги разделят големи
разстояния на физическо ниво” [Бренън, с.75].
Когато дъщеря ми се почувства зле в Австрия, поради натравяне от екзотични японски
водорасли,
съпругата ми се почувства много неспокойна в България. Когато други
здравословни проблеми възникнаха с дъщеря ми по време но престоя й в остров Бали,
съпругата ми също се почувства много неспокойна в България.
Често в дъщеря ми и зет ми възникват едновременно едни и същи мисли или желания.
При земни условия на позитивно отношение се отговаря с материален подарък –
компенсатор. Съответно по време на астрален секс жената взема от партньора си астрална
субстанция, която той с готовност й отстъпва [Денинг, с.161]. “...Създаването на поколение
оставя отпечатък по телата както на мъжете, така и на жените, като под стомаха им се появява
дупка...” [Кастанеда (3), с.38]. “Видяхме дупки в хората, които са имали деца...” [там, с.53].
“Докато съзнанието на децата се увеличава, в лъчистия пашкул на родителите се оформя
голямо тъмно петно, на същото място, откъдето е била изтеглена светлината на съзнанието. То
се намира обикновено в средната част на пашкула” [Кастанеда (1), с.48].
Връзката дете-родител се проявява в усвояване на астрална енергия на родителя от
страна на детето. “Съзнанието започва с непрекъснат натиск, упражняван от свободните
еманации върху тези, които са затворени в пашкула. Това налягане поражда първият акт на
съзнанието; то обездвижва затворените еманации, които се борят да счупят пашкула, да умрат”
[Кастанеда (1), с.55]. Еманациите “...приличат на светлинни нишки. ...Тези нишки са съзнателни
по отношение на самите себе си, живеещи и вибриращи...от тях съществува такова множество,
че цифрите не са от значение, и че всяка измежду тях е по себе си вечност” [там, с.38].
“Вътрешните и външните еманации са едни и същи светлинни нишки...Чувстващите
същества са мънички кълба, съставени от такива нишки, микроскопични точки от светлина,
свързани с безкрайни еманации” [там, с.40]. Всяка еманация “е източник на безкрайна енергия”
[Кастанеда (1), с.41]. В границите на аурата нишките се уравновесяват по между си, както и по
отношение на външните еманации. Животинският страх прегрупира еманациите [там, с.76].
При отсъствие на стрес вътрешните еманации ”...в пашкула са напълно неподвижни и се
съгласуват с намиращите се навън” [там, с.45].
„Един от докторите, привърженик на дихателната система на йогите, съумява да засили
своето „сияние” повече от пет пъти” [Тихоплав, с.170]. Това показва, че човекът целенасочено
може да увеличи енергитичността на биополето си.
Когато вътрешната енергия на аурата нарасне, тя се разширява, а при намаляване – се
свива. Подобно е поведението на електромагнитното поле в зависимост от енергитичността
(интензивността) на пораждащия го ток. “При отрицателно електрическо зареждане на аурата
нейната външна обвивка се разтяга” [Един невидим, с.6]. Разширяването или свиването на
аурата е уравновесяващ процес, свързан с изравняване на енергитичността на вътрешните и
външните въздействия в местата на техния контакт – периферията на аурата.
От взаимния контакт и усилие между вътрешните и външните еманации се определя
резултантната проява на съзнание на субекта. “...Съзнанието е светлина с кехлибарен цвят, поинтензивна от останалата част на пашкула. Тази светлина се намира върху тясна вертикална
лента, разположена в десния край на пашкула, простираща се по цялата му дължина” [там,
с.41]. По аналогична траектория е разположен гръбначния мозък на човека.

103

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Практическата кабала утвърждава, че душите са създадени едновременно в различни части
на тялото на Адам. Всяка отделна душа на човека е “искра” (nizoz) на Адам [Еврейская...,
с.391]. Системата от “искри” или светлини в астрала формира цялостноста на душата на човека,
като проява на съзнание.
В момента на смъртта на вещественото тяло на човека “...тялото се изпълва с познание.
Всяка клетка тутакси осъзнава себе си, осъзнава също и тоталността на тялото” [Кастанеда
(3),с.143]. Самосъзнаването на клетките в процеса на загиването на организма, към който
принадлежат, може да се разглежда като разкъсване на психическите им връзки на координация
с цялото тяло и възстановяване на самосъхранителната им индивидуалност.
Съзнанието на отделната душа се свързва със съзнанието на всяка душа на Земята. В
резултат на това на астрално ниво се наблюдава плетеница от светлинни лъчи, които обвиват
Земята. Тази плетеница пронизва стотиците точки от сияйното тяло на човека. Тези точки са
разположени по периферията на това тяло на около 90 см от вещественото тяло на човека
[Кастанеда (3), с. 157].
Според един мит на индианците Папачо: “Духът сътворил човека по свое подобие…
После сътворил един паяк и му наредил да изтъче було около света, което той и сторил”
[Фейхоо, с.74]. Подобно е описанието: “И на тоя хълм Той ще развали Външното покривало,
което е метнато върху всичките племена, върху всичките народи, И покривката, която е
простряна върху всички народи, Ще погълне смъртта завинаги” [Библия, Исая, 25: 7,8].
Пробиването или “развалянето” на “покривалото” над определен “хълм” би породило частичен
ефект, ако се отнася за пробив в озоновия слой на Земята или в слоевете със заредени частици,
високо над повърхността й. Ако това се отнася за комуникационните връзки между душите, то
чрез тях може да се предизвика ускорена смърт на цивилизацията бързо и окончателно.

Контактна сензитивност на душата на човека
Чрез допир (“директно общуване”) автономните души (духовете) могат да обменят
конфиденциално информация. “…Те могат да изпращат лични мисли чрез допир, който
преминава между тях като “електрически звукови импулси” [Нютън, с.59]. Самоличността, с
която душите се представят на другите, подобни на тях, зависи от времето и мястото им в
духовния свят, от тяхното настроение “и от психическото състояние на ума, в момента когато
се срещнат…” [там, с.60].
“Магьосниците твърдят, че ние се намираме в един мехур. В този мехур биваме поставени
в момента на раждането си. Отначало мехурът е отворен, но после започва да се затваря, докато
ни сключи в себе си. Този мехур е нашето възприятие. Ние живеем в този мехур целия си
живот. И това, което наблюдаваме по кръглите му стени, е собственото ни отражение”
[Кастанеда (2), с.193,194].
Чрез мисъл – форми ясновидецът може да осъществи наблюдение на отдалечени от него
обекти. За целта той изпраща мисъл – формите си на мястото на наблюдение “…с помощта на
чувствителни вибрации…” [Ледбитър, с.35]. Контактът между мисъл-формата и тялото на
човека не се прекъсва в този процес, т. е. мисъл-формата е изнасяне на “сензора” на
възприятието в отдалечено място, което се наблюдава от субекта. Може да се предположи, че
връзката между душата на субекта и нейния сензор се осъществява чрез вътрешните еманации
на аурата на човека.
Директната връзка между оригиналната душа на човека и нейния модел може да се
илюстрира чрез следния исторически пример: Една нощ дъщерята на Петър Велики –
императрица Елисавета е била извикана от прислужниците си, за да наблюдава призрак, чиито
черти са били съвсем същите, както нейните. Той бил седнал на нейния трон. Елисавета
104

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

заповядала на стражите да разстрелят двойника й и умряла скоро след това [Приор, с.40]. “Рана,
нанесена върху жизнените части на астросома […] поради симпатическата свръзка на
астросома с физическото тяло […] причинява смърт на човека; ако пък ударите се нанесат само
върху аурата (астралния кръг, заобикалящ астросома), тогава върху тялото може да остане
белег и да усети удара” [Тухолка, с.55].
Усещането при допир на етерните ръце към етерна материя или към веществени обекти е
почти същото, както на веществените ръце [Монро (1), с.183]. Етерното тяло “... е много
еластично и може да приеме всяка форма, която е приемлива или желана от индивида.
Способността “да се удължава “ ръката до три пъти от нормалната й дължина, доказва тази
еластичност” [там]. В частност връзката душа-сензор също е еластична.
Легендите разказват, че унищожаването на земния враг посредством убийство е създаване
на силен враг във Финия свят. Древните са казвали на своя враг: „Ако убиеш, толкова по-зле за
тебе; на Небето битката е по-удобна и там ще те поразя” [Стульгинскис, с.99]. Според
окултните представи “духът на убит човек често преследва убиеца. С това се обясняват
жестоките угризения на съвестта и халюцинацийте на убийците...” [Тухолка, с.63].
Експериментите доказват, че в периода, когато душата е извън тялото на човека “е
възможно да се окаже физическо влияние върху физически живо човешко създание, когато
последното е в будно състояние” [Монро (1), с.248]. Йогинът “може...да влезе в тялото на човек
и да контролира неговия ум и органи, като временно действа посредством тялото на човек”
[Раджа – йога, с.105].
За разлика от вещественото тяло на човека “Болката, която те усещат, не се
явява...физическа болка: това е някакво смътно вътрешно усещане, което и самия дух не винаги
съзнава напълно, в частност затова, че болката не е локализирана и не е предизвикана от
външни причини: това е по-скоро някакъв спомен, отколкото реалност, но споменът е напълно
мъчителен” [Кардек, с.187]. Притъпената болкова чувствителност на душата в сравнение с
вещественото тяло на човека й осигурява по-широк диапазон на действие от това на човешкото
тяло.
Веднъж излизайки от тялото си Р.Монро посетил своя позната и я ощипал “отстрани зад
бедрото, точно под гръдния кош. Тя доста силно извика “Ох”, а аз се отдръпнах назад, защото
бях малко изненадан” [Монро (1), с.59]. Впоследствие се установило, че познатата на Монро не
си спомня за идването му, тъй като комуникацията между тях е протекла на подсъзнателно
ниво, но за ощипването си спомня добре, тъй като е останала синина върху ощипаното място.
Този опит илюстрира силата на контакта между духовната и веществената структури.
Инвертирането на състоянието на субекта поражда инвертиране на усещането му.
Например, мъж загубил по-голяма част от крака си, в състояние на клинична смърт изпитва
усещане за своята цялост [Муди, с.43]. В друг случай: “Ако във физическия си живот е била
сляпа, глуха или саката, с изненада установява, че в “лъскавото” си тяло всичките й сетива и
способности са възстановени и дори усилени” [там, с.102].
В астрала Кастанеда установява, че “Нямах никакви усещания. Получавах цялата си
информация чрез зрението и слуха. [...] Усещах студ, но не в енергийната си част, а в някаква
друга част от мен. За първи път ми се случваше да осъзная, че преживяването ми е напълно
отделно от сетивните ми усещания” [Кастанеда (4), с.118].
За астрала Кастанеда споделя: “...Откривах у себе си известна студенина, която по-рано не
бях забелязвал, някакво безразличие и дистанцираност... това е една нова особеност на моето
същество, която постоянно нарушаваше вътрешният ми синхрон” [Кастанеда (4), с.125].
Подобна студенина, безразличие и дистанцираност е присъща на убийците и алчните
бизнесмени, чието високомерие е достигнало до патологични размери. Те представляват мощни
консуматори на психическа енергия – в близост до тях е студено като до труп.

105

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

В астрала Кастанеда чувства силен копнеж към нещо неопределено. Съгласно
информационният модел на емоцията на Симонов [Симонов, с.44-56] това преживяване е
резултат от информационен глад и от висока степен на неопределеност на ситуацията, в която
се намира субекта.
Следователно енерго-информационният дефицит е присъща характеристика на душата в
астрала, както и на вещественото тяло на човека в битие.
“Когато човек мисли, той проектира вибрациите от мозъка върху етерния двойник и
аурата до ауричната ципа. Точно там, върху външната повърхност на тази обвивка, се образуват
картините, предизвикани от мислите ни, и тук те стават видими за някои екстрасенси” [Рампа,
с.21]. Съответно - чрез кората на главния мозък на човека се осъществяват мисловните процеси,
т.е. съществува аналогия между разположението на мисловните процеси в аурата на човека и в
главния му мозък.
Стих 5.9. на Бхагават – гита гласи: “Въплатената душа може да се въздържа от сетивно
наслаждение, но въпреки това вкусът й към сетивните обекти остава. Когато изпита по-висш
вкус, тя престава да бъде привлечена от сетивното наслаждение и съзнанието й става
устойчиво” [Бхактиведанта, с.131]. Постепенно сетивността, усещането, възприятията се
издигат от подсъзнателното (по-близкото към небитие) и се доближават към осъзнатото
(битиейното).
Участието едновременно на множество сензори, ориентирани и разположени в различни
части на пространството, може да обясни стереоефекта на възприемане на обектите в
пространството, разглеждани едновременно от различни страни. По подобен начин различните
камери снимат кинематографичния образ от различни, често подвижни гледни точки.
Стереовъзприятието е отразено в японската живопис. “В класическата живопис на японците
пространството се изобразява на принципа “фукинуки ятай” (съборен покрив), т.е.
изображението е дадено не от една, а от различни гледни точки едновременно и затова
позволява да се види изображението изведнъж като цяло” [Григориева, с.283].

Теоретичен модел на сензор на душата на човека
Сензорите на душата на човека са разположени по повърхността или в близост до
повърхността на аурата на човека. При необходимост те се извеждат извън аурата към обекта
на изследване или комуникиране. В този аспект на разглеждане пространството на аурата се
явява акумулатор на сензорите на душата на човека.
Съгласно концептуалният модел за пространството на Лосев в процеса на еволюционен
скок пространството се преобръща наопъки и вътрешната му “повърхност” се превръща във
външна и обратното [Лосев, с.283]. На тази концептуална основа на фиг.1 е изобразена схема на
разположение на сензор по повърхността на структурата на аурата. Сензорът е ориентиран към
външната среда за аурата. Той е част от информационен канал, свързващ външен обект със
субекта на възприеманата информация. Повърхностният слой 1 е екран по отношение на
вътрешната среда на субекта. Под повърхностният слой 1 е разположен слой 2 с множество
сензори 4 по него.

106

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Фиг.1 Схема на разположение на сензор по повърхността на структурата на аурата
Всеки сензор притежава специфична сензитивност. При необходимост от неговото
използване част от вътрешната повърхност се “преобръща” и става външна. В резултат на това
сензор 3 се подготвя за директен контакт с обекта на изследване или комуникация. В
класически аспект на представяне на разглеждания комуникационен процес екраниращата
среда 1 се пробива частично за да премине през нея сензор 3. Сензори 4 поради екранирането
им от повърхност 1 доставят преимуществено информация за вътрешната среда на душата на
човека. Еластичността на връзката между позиции 3 и 4 (фиг.1) метафорично се представя в
стих 5.8. на Бхагават-гита: “Този, който може да отдръпва сетивата си от сетивните обекти,
както костенурката прибира краката си в черупката, е твърдо установен в съвършено
състояние” [Бхактиведанта, с.130]. Установени са множество схеми (разновидности) на пипала,
формирани от аурата на човека, в зависимост от отношението на субекта към обекта. Съответно
по формата на тези пипала душата на субекта може да идентифицира отношението на обекта
към нея [Бренън, с.114].
Установено е, че с нарастване на възрастта се увеличава количеството на децата, които
признават наличието на душата, не само у човека, но и у животните (70% от анкетираните).
Децата от всички възрасти са отхвърлили идеята за съществуване на душа в неодушевени
предмети. Само един третокласник (2,7% от анкетираните) е заявил, че “масата има душа, тъй
като човек зад нея седи и пише”, т.е. признал е явлението партиципация [Савина, с.24]. Ако
тази статистика се разглежда като отражение на вероятността за комуникация между душа на
човек и душа на неорганични системи, то следва, че много малка част от хората реализират
духовен контакт с предметите, с които имат физически контакт. Това означава, че сензорът за
контакт с конкретен външен обект в астрала притежава тесен еволюционно-йерархичен
диапазон на способности за обмен на информация.
Свръхсетивността на човека в общия случай намалява с увеличаване на възрастта на
човека, т.е. директните информационни контакти на душата му постепенно намаляват. Това
обстоятелство не намалява сетивността на сензора на душата на човека към неодушевени
предмети. Пример: Душата на мъртвия Алберт Пошар комуникира с душата на живата му
сестра. След смъртта си той не вижда добре сестра си в новия й апартамент, но добре обменя
информация с нея в стария й апартамент [Брюн, с.104]. Това явление може да се разглежда като
пример за информационен контакт чрез вещите в стария апартамент, в който са живели заедно
със сестра си от малки.

107

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Основни изводи
1. Директният контакт между души е предназначен преимуществено за
повишаване на степента на точност на обменената между тях информация.
2. Сензорът, който е насочен към външен обект, може да се насочи и към субекта на
изследването.
3. Анализът на ведическите текстове показва, че теоретически е възможно да се
стигне до извода за контакт между “усещащите души” – пуруши и прадхана праматериална субстанция [Ачаря, с.34], т.е. контактът като средство за комуникация е
еволюционно първично средство в сравнение с дистанционния обмен на информация.

Литература
1. Бренън Б.А. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
2. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С.,1991.
3. Бхактиведанта А.Ч. Бхагавад – гита такава, каквато е, Бхактиведанта Бук Тръст,
(1990).
4. Григориева Т. П. Образы мира в культуре: встреча запада с востоком, В:
Культура, человек и картина мира, Наука, М., 1987.
5. Денинг М., Филипс О. Астрална проекция, Аратрон, С.,1997.
6. Еврейская Энциклопедиiя, т.12, “ТЕРРА” – “ТЕRRА”, М.(1995).
7. Един невидим враг предявява правата си, в.Психо плюс, № 31, (1991).
8. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М.,1993.
9. Кастанеда К. (1) Огънят отвътре, Лотос – Принт, Варна, 1991.
10. Кастанеда К. (2) Сказание за силата, Петрум Ко, С., 1993.
11. Кастанеда К. (3) Дарът на Орела, Петрум Ко, С., 1994.
12. Кастанеда К. (4) Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С.,1995.
13. Ледбитър Ч. Тайната доктрина, Живот след смъртта, Библиотека “5Ф”, № 4, с.1992.
14. Лосев А.Т. Бытие – Имя – Космос, “Мысль”, М.,1993.
15. Монро Р. (1) Пътуване извън тялото, Гуторанов и син, Ловеч, 1992.
16. Монро Р. (2) Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
17. Муди Р. Живот след живота, Интерпринт, С.1991.
18. Нютън М. Пътят на душите. Аратрон, С.,1997.
19. Пикнет Л. Паранормалното – енциклопедия, т. 1, Делфин прес, Бургас, 1993.
20. Приор Ж. Аурата и безсмъртното тяло, Гуторанов и син, С.,1992.
21. Раджа - йога. Йога – сутра [ на Патанджали ] с коментарите на Вивекананда,
или Изкуството да победим себе си, Евразия Абагар, София, Плевен, 1992.
22. Рампа Л. Аурата, ръкопис, С., 1990.
23. Савина Е. А. Особености представлений детей 5 - 10 лет о душе, В: Вопросы
психологии, №3, 1995.
24. Симонов П. В. Потребностно – информационная теория эмоции, В: Вопросы
психологии, 1982, № 6.
25. Стар Е. Пленници на Земята, Астрала, С., 1996.
26. Стульгинскис С.Д. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
27. Тихоплав В., Тихоплав Т. Великият преход, НСМ, С., 2005.
28. Тухолка С. Окултна енциклопедиа, редакция “6 плюс”, 1991.
29. Фейхоо С. Американска митология, Изд. Отечество, С., 1994.

108

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Душа и информационни модели
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Информационният носител на душата на човека е йерархична, динамично
променяща се структура.
Ключови думи:
решение, скорост.

душа, информация, носител, противоречие, модел,

Въведение
Целта на статията е да се представи концепция и основни характеристики за
информационен носител на душата на човека.

Информационни модели в душата
В системата душа-тяло душата осъществява преди всичко информационни
преобразувания (в качеството си на регулатор), а тялото – преди всичко физически
преобразувания (в качеството си на ефектор). За да изпълни информационно-преобразуващата
си функция, душата притежава информационен модел на вещественото тяло на човека (в
качеството му на оригинал). Душата има възможност да съществува автономно, т.е. по
необходимост тя притежава и модел на своята структура и поведение.
“В обичайно състояние от подсъзнанието в съзнанието на човека постъпва само част от
знанията, нужни за живота. [...] Информационният канал от подсъзнанието към съзнанието е
затворен със “запушалка”, която се контролира от мозъка” [Тихоплав (2), с.138]. Според акад.
Шипов: “Способността да се прониква през бариерата между съзнанието и подсъзнанието се
нарича интуиция. Подсъзнанието е включено към Всеобщото Съзнание” [Тихоплав (2), с.139].
Следователно част от информацията, с която оперира душата на човека, постъпва чрез
подсъзнанието му в мисловната му дейност. Това означава, че мисълта оперира с отделни
подобласти от знанието и се опитва да ги свърже в логическа връзка без да знае цялото.
Тялото на човека притежава множество подсистеми, които принадлежат към различни
нива на организация. Душата на човека моделира тези структури в себе си, т.е. също притежава
йерархична информационна система. Органите на човека са относително обособени структури.
Съответно техните информационни модели в душата са относително обособени и могат да се
разглеждат като подсистеми на душата на човека.
Душата на човека моделира в себе си обекти от веществения (материалния, битиейния)
свят и от небитие. Взаимовръзките между душа и веществено тяло на човека са значително поустойчиви, отколкото взимовръзките на душата с други обекти от битие или от небитие. Това
означава, че информационните модели на система душа-тяло в душата на човека са значително
по-устойчиви, отколкото информационните модели на обекти от битие или от небитие.
За да се отличава степента на свързаност между моделите на обекти (информационна
свързаност) и елементите, от които е изградена душата на човека (структурна свързаност), е
необходимо елементите на душата на човека, които формират информационния й носител, да
109

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

бъдат свързани в още по-висока степен, в сравнение с информацията, с която те оперират.
Обектите, които информационно моделира в себе си душата на човека, променят във времето
степента си на взаимосвързаност. Съответно динамично се променя степента на
взаимосвързаност между информационните модели на тези обекти. Това означава, че степента
на взаимосвързаност между техните информационни носители могат да променят степента си
на взаимосвързаност във времето (в битиеен смисъл на това понятие).

Душа и противоречия
Ошо пише: “Колкото повече живееш чрез противоположностите, толкова повече, подълбоко се развиваш” [Ошо (2), с.335]. “Фройд твърди, че ако двойката прекрати борбата, бъди
сигурен, че любовта е умряла” [Ошо (1), с.222].
Противоречието между противоположностите се моделира от информационните
структури на душата. Противоречивостта на обкръжаващата среда формира нагласа на
вътрешна противоречивост между структурите на душата на човека, които моделират
информационно тази среда. Следователно по своята същност душата на човека е вътрешно
противоречива. Взаимното компенсиране на противоречията между тези структури формира
привидно (външно) устойчиво функциониране на душата. Това й позволява в динамичен режим
на самостабилизиране да притежава висока степен на адаптивност към външни смущаващи я
въздействия.
“Грешките на духа са неудоволетворими” [Ватев, с.9]. Тези грешки са резултат от
неадекватна оценка на проблемната ситуация или от фиксирани информационни модели, т.е. от
консерватизъм. В общия случай еволюционно първичното много трудно се променя.
Единството на противоположностите не се заключава само между моделите на различни
обекти в душата на човека, но и между йерархично отдалечените нива на организация в
информационния носител на душата. Например: “...Луцифер е Логос във висшия си аспект и
“Противник” в низшия си – и двата аспекта са отразени в нашето Его” [Блаватска, с.198].
Като небитиейна структура душата на човека е съхранила в информационния си носител
основните противоречия на своята среда: “Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но
срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места”
[Библия, Послание на Ефесяните, 6:12].
Знанието е средство за разрешаване на противоречия както в битие, така и в небитие. В
Чхандогя – упанишада, 4: 14.3. пише: “Както водата не се задържа по лотосовото листо, така и
грехът не замърсява човека, притежаващ знание” [Ачаря, с.672].
В Мундака – упанишада, 2: 2.8. е записано: “Когато Аз-ът, едновременно висш и нисш се
осъзнае, възелът на сърцето се развързва, всички съмнения се разрешават и всички дела
[съвкупност от карми] на човека се разсейват” [там]. Следователно всяко противоречие, което е
обект на разрешаване от душата на човека се проектира върху скалата му от отклонения на
хомеостаза: бездушие (негативност), малодушие (слабодушие), равнодушие (неутралност),
добродушие (позитивност), великодушие (свръхпозитивност). Към бездушието се отнасят:
убийството, грабежът, измамата, развратът, властолюбието, алчността и други. Към
малодушието се отнасят: пиянството, наркотичната пристрастеност, хазартът, цигарите,
вредните навици и други. Равнодушието е безразличие, дистанциране (изолиране),
другомислие. Добродушието е отзивчивост, добронамереност, съпричастност, които са
присъщи на “душа-човек”. Великодушието е омаловажаване на чужди грешки, мащабно
съзнание. Тази установка на душата се проявява външно като ведро, оптимистично,
жизнерадостно настроение, т.е. като израз на вътрешно психическо равновесие.

110

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Прекъсването на връзка между души поражда енергиен удар във всяка от тях. За едни той
се изразява в дефицит, а при други в излишък на енергия. „Енергийният удар обикновено бива
усетен като внезапно завиване на свят или прилошаване” [Брандл, с.157]. Този проблем душата
се налага да го реши в интерес на своята стабилност и на тялото на човека, с което е свързана.
При невъзможността на субект да вземе важно решение “от душа”, той се изолира от
проблема или се саморазгражда в интерес на достигане на устойчивост и равновесие на друго
ниво на организация. Историята на цивилизацията изобилства с примери за саможертва в името
на идеи, с чието осъществяване субектът се е отъждествил. Невъзможността да се реализира
конкретна идея се възприема като признак за ликвидиране на нейния модел в субекта, което
може да се осъществи според него чрез саморазграждане на структурата му. По аналогичен
начин се разгражда в небитие постепенно слой след слой структурата на автономната душа на
човека (духът му), докато достигне равновесие с небитиейната среда, т.е. докато вътрешната
устойчивост на структурата се изравни с тази на еволюционно аналогичната й среда от небитие.

Душа и йерархична организация
Душата на човека е йерархично организирана система. Всяко ниво от нейната организация
първоначално е възникнало на съответното ниво на еволюционно развитие на небитие. В
качеството си на структурен модел на небитиейната среда, от която еволюционно произлиза,
душата на човека притежава съответна йерархична структура. Във всяко от нивата на
организация на душата на човека протичат процеси, които са подчинени на закономерност,
съответстваща на закономерността, която управлява процесите в това еволюционно ниво от
небитие.
Всяко еволюционно ниво на небитие се характеризира със специфичен закон, на който се
подчиняват преходните процеси в него. Различието на законите на еволюционно или на
хомеостазно развитие на средата от небитие е информационна предпоставка за устойчивост на
тази среда срещу разрушаващи я въздействия. Съответно йерархичната организация на
структурата на човешката душа й придава устойчивост срещу външни смущаващи я
въздействия.
Душата на човека е информационен модел на еволюцията на средата в небитие. При
разграждане на душата на човека в небитие от структурата й постепенно се разпадат онези
нейни нива на организация, които възпрепятстват директния информационен контакт между
структурата на духа и средата на небитие от съответното ниво на организация. По този начин се
уеднаквява както семантичния език на душата и заобикалящата я небитиейна среда, така и
закономерностите на процесите, описвани чрез този език. Този процес има проекция в
поведението на човека в битие: “...През дадена епоха или определен период от живота на човека
той може да има само една единствена личност от даден тип и безкрайно много социални
маски” [Желев, с.87].
Йерархичната организация на битие и небитие по необходимост има своя проекция в
информационния носител на душата на човека. Следователно той е йерархична структура. На
всяко ниво от организацията тази структура се моделират както обекти и процеси, присъщи на
съответното ниво, включително и в самата душа (рефлексия), така и взаимовръзките им с други
обекти и нива на организация. По принцип моделът на оригинала (в случая: на конкретно ниво
или на подсистема на душата на човека) е значително по-точен, отколкото моделът на обекта (в
общия случай: външна структура по отношение на конкретна душа). Ето защо неточността от
решаване на конкретна противоречива ситуация се дължи преди всичко на неопределеността,
неточността, противоречивостта и т.н. на информацията за обектите, които участват в
111

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

разрешаваното противоречие. Ако в резултат от тази неадекватна информация душата на човека
подцени обектите, които моделира, то ще надцени собствените си възможности. И обратното:
ако обектите са надценени, то се подценяват собствените възможности на душата на субекта.
Устойчивото функциониране на душата на човека е признак, че средно статистично
(независимо от колебанията й, предизвикани от различни нейни грешки) тя адекватно
преценява (моделира) собствените си възможности като преобразувател по отношение на
системите, с които комуникира.
За да бъде възможно гарантирано измерване на конкретна величина е необходимо
измерителното средство да притежава равен по големина или още по-добре: по-голям обхват на
измерване, в сравнение с възможните изменения на тази величина. Това означава, че душата на
човека измерва различни аспекти от структурата, свойствата и функцията на обекти от битие и
от небитие чрез еволюционно по-първична скала от стойности на измервания параметър, в
сравнение с диапазона на изменения на измервания от нея сигнал. Еволюционно по-първичната
система от параметри е по-обща в сравнение с нейната конкретизирана еволюционна
производна. Ето защо “умственият свят е с повече измерения” [Дуно, с.87].
Процесът на търсене на решение на човека, осъществен от душата му за проблеми на
неговото тяло в битие, се нарича мисъл. Мисълта е информационен модел. Тя започва с
предпоставки от небитие и завършва с проекцията им в условията на битие. В резултат на това
мисълта съчетава взаимодействия между модели на обекти от небитие и от битие.
Жана Гене в един и същи момент изживява няколко събития. “Аз съществувах в три
различни физически, психически и психологически ситуации от три различни времена, а при
това с неоспоримо съзнание за вездесъщия и с невероятно ясен ум” [Брюн, с.98]. Този пример е
признак за възможността на различни нива на организацията на душата на човека да протичат
независими процеси. В този смисъл Хипократ разглежда размисъла на човека като “разходка на
душата му” [Ротбак, с.92]. В конкретния пример тази разходка протича едновременно на три
независими във времето и мястото събития. “Всичко най-напред се създава горе в по-фините
енергийни зони, а след това се реализира на Земята във физически план” [Илиева, с.93].

Скорост на търсене на решение
на душата на човека
За да може мисълта да отговори адекватно на промените в обкръжаващата я среда (от
битие или от небитие), т.е. за да реагира на тях в реално време, е необходимо промените в
моделите на тази среда в душата на човека, да се осъществяват по-бързо, отколкото промените
в оригиналите на тези модели. Този извод съответства на факта, че еволюционно по-първичните
структури на средата се движат по-бързо от еволюционно вторичните структури на същата
среда. Например душата на човека може да се транспортира в пространството с много повисока скорост, отколкото вещественото тяло на човека. Съответно: молекулите се преместват в
пространството по-бавно от атомите, от които са изградени, а те се преместват по-бавно от
изграждащите ги електрони и т.н.
На базата на този принцип следва, че скоростите на преобразуване на информация в
информационния носител на душата на човека (т.е. в подсистемата й) са по-големи от скоростта
на придвижване на душата в пространството. Ако това изискване не е спазено душата не би
имала адекватно поведение в небитие, където се премества безпрепятствено с огромна скорост.
“...Учените изясняват, че всяка обвивка на човека с немислима скорост предава
информация в пространството. Шестте информационни пакета действително работят като

112

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“предаватели”.[...] Всяка наша мисъл, душевно движение, емоция мигновено стават известни
във вселената” [Тихоплав (1), с.91]. Тези резултати от изследвания потвърждават тезата, че
връзката между душа и мисъл на човека се осъществява чрез полеви средства за пренасяне на
информация. Д-р т.н. Плъйкин пише: “Процесът на мислене и вземане на решение се
осъществява извън мозъка, извън нашето физическо тяло, той се осъществява в друго
измерение – в сферата на съзнанието, а нашият мозък отработва само следствието от процеса на
мислене – неговия резултат” [Тихоплав (2), с.140].
Следователно процесът на вземане на решение е транспортиране на условията на задачата
до определени нива на организация от небитие и връщане резултатите от там обратно към
мисълта на човека. В този процес на пренос на информация отпадат последователно онези
компоненти от условието на задачата, които са извън ограничителните условия или принципи,
на които се подчинява средата от небитие, през която протича процеса за търсене на решение.
По този начин на всяко ниво на организация от небитие се формира такава компонента от
решението на задачата или проблема, която е присъща за съответното ниво на организация.
Последна се разрешава тази компонента от търсеното решение, която притежава най-ниско
ниво на организация, т.е. има статут на фундамент, върху който следва да се изгради
решението. Към това решение последователно се приспособяват (адаптират) решенията от повисоки нива на организация в небитие. По този начин се запазва (моделира се в мисълта на
човека) утвърдилата се вече последователност на еволюционно развитие на средата
(пранебитие-небитие-битие). Ако мисълта на човека успее да свърже (да проектира, да
приспособи) решението от небитие към известните на този човек процеси от битие, то това
решение се възприема от него като логично. Ако не може да се осъществят подобни връзки, то
решението се разглежда като интуитивно, т.е. като нелогично.
“...Душата никога не взема погрешни решения. Личността е тази, която взима погрешни
решения поради пристрастеност към лесните неща и удоволствията в земния ни живот, както и
поради погрешното ни изкривено мислене” [Илиева, с.49]. Съответно. “земното” мислене на
земната душа СА, потискаща съображенията на индивидуалната душа КА и космическата душа
БА, поражда грешки в процеса на търсене на решение.

Частни случаи на комуникация
Душите с минимална степен на информационна отвореност една към друга се
характеризират с единодушие. За да се реализира телепатия “основното изискване е
установяване на резонанс между дишането и ритъма на сърдечната дейност” [Закладний, с.61].
В този случай вътрешното синхронизиране на процесите в организма е предпоставка за
възникване на външно синхронизиране между субект и обект.
Когато между човек-предавател и човек–приемник възникне съвпадение на образите, то
това е признак, че съвпада техният динамичен самонастройващ се код. Когато излъчването се
осъществява с голяма интензивност, то с голяма скорост се извършва презапис от биополето на
интензивно мислещия човек към биополето на приемника [Манев, с.86].
Ако субектът и обектът са равностойно настроени за информационен обмен, то полярните
модели на тяхната настройка (съответно – индуктивно и капацитивно ел. съпротивление)
[Ламбаджиев (2)] се неутрализират и комуникацията между тях протича с минимални загуби
“Усилете резонанса на взаимната настройка – както енергиен, така и поведенчески, така и
гласов. Ако правилно е определена работната чакра на събеседника, то при включване на
собствената такава вие и вашият събеседник ще усетите прилив на сили” [Титов, с.94].
Установено е, че “много решения, вземани от аборигените” на Австралия, “са свързани
със свръхчуване, спиритуализъм. Животът им е основан на интуитивни страхове, догадки и
113

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

способности да се сливат мислено с чувствата и действията на хора, даже намиращи се на
разстояние. Митовете гласят, че цели племена, подчинявайки се на вътрешния си глас,
предупреждаващ за опасност, преминавали в други краища, а спасители намирали
съплеменниците си, попаднали в беда, улавяйки нещо като “мисловно излъчване” [Рэндлз,
с.20].
Душата е настроена да възприема само определени честоти на средата в небитие. Към
останалите честоти тя се изолира съзнателно или несъзнателно. “Ако няма съвпадение с дадена
честота, няма и възприятие. ...Щом се затвори настройващият рецептор на мисловната форма,
влиянието изчезва. Според сведения на Ференц Лист от отвъдното: “Съществува един вид
възприятие на душата ... Когато една душа е близка до друга, тя я разпознава, като възприема
нейното присъствие и долавя атмосферата, която разпръсква около себе си” [Дочева, с.79].
Когато близнаци се познават, между тях често възниква телепатична връзка, в
резултат на което: ”... едновременно решават да се чуят по телефона или изразяват едни и същи
мисли. Едновременно изпитват болка или отчаяние” [Пикнет, с.259].
В частност, ако субектът моделира своята установка (съвпадение на субект и обект), то
той може да представи (моделира, визуализира) поведението си в различни моменти от
миналото или бъдещето си. Вътрешно разположените сензори в душата на човека [Ламбаджиев
(1)] изпълняват тази функция на самовъзприятие: “В състояние на медитация усещах, че
собственото ми “аз” е отделено от мислите ми. В това състояние умът все още генерира мисли,
но те са далеч по-малко, отколкото в будно състояние. Аз ги усещах като нещо чуждо, не мое.
Имах чувството, че възприемам целия съществуващ свят като едно цяло. От гледна точка на
един страничен наблюдател разумът ми не генерираше мисли, а бе в състояние на наблюдение
на самия себе си. В това състояние на широкообхватна възприемчивост човек не е лишен от
способността да действа” [Браун, с.44].
“Децата от концлагерите в Майданек, преди да влязат в газовите камери, рисували с
ноктите си върху стените малки пеперуди. ... На гръцки език, древен или съвременен, за да
кажат “пеперуда”, казват “душа” или обратното, ако преценят, че е по-добре. Една и съща дума
означава две понятия” [Брюн, с.48]. В този акт на себеизразяване се проявява предчувствието за
отлитане на душата от тялото.
Установено е, че “...продажбите на билети за влак намаляват значително в дните преди
железопътна катастрофи. Все едно, че хората подсъзнателно предугаждат събитията”
[Скенерът..., с.17].
П. Гаряев разказва, че когато набрал автореферата на дисертацията си, то при
принтирането върху няколко страници от текста са излезли само въпросителни знаци. “И
докато не махнах някои части и не поправих други, той (принтера) продължи да сипе
въпросителни” [Тихоплав (2), с.121]. Този пример демонстрира проява на комуникация между
душата на човека чрез тялото му и интелигентна система (например дух) посредством
техническо средство (принтер).
През 1985 г. под ръководството но Гаряев се облъчват с лазерен лъч клетъчни ядра, които
са извлечени от кокоши ембриони. “Когато снимали спектъра на разсейване на неповредени
ядра, те дружно “пеели химна на живота” на ниски честоти. Но когато ядрата били подлагани
на неблагоприятни въздействия (с лазер), генетичният апарат започвал “пронизително да пищи”
в ултразвуковия диапазон, като че ли изпраща сигнали SOS” [Тихоплав (2), с.125]. Установено
е, че колкото и да се очиства епруветката, в която е бил направен експеримента, едва 40 дни
след него престанали да се излъчват тревожните сигнали на поразените клетки [Тихоплав (2),
с.126]. Установено е, че по време на убийство “...от човека се отделя фантомът на генетичният
му апарат. Той поврежда генетичният апарат на убиеца (отмъщава), като предизвиква тежки
психо-соматични разстройства. Ако телесните болести не го надвият, той е застрашен от

114

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

безумие и самоубийство” [Тихоплав (2), с.127]. “Потомците на убиеца ще боледуват, ще се
пропиват, ще полудяват, ще завършват със самоубийство по “неизвестни” за науката причини”
[там].
Следователно елементите, от които е изграден организма, също непрекъснато
комуникират с останалите елементи на заобикалящата ги среда. По необходимост тази
комуникация протича в средата на битие чрез тялото на субекта и в небитие чрез душата му.
Според древногръцката митология Зет вдигал на раменете си “парчета от планината”, а
брат му Амфион крачел като свирел на златната си лира ”...и дваж по-голяма скала го следвала
по петите” [Бренън, с.232]. Чрез звуците на барабани и рогове тибетските монаси издигат за час
пeт-шест блока (1 х 1 х 1,5 м) на височина 250 м [там, с.237]. Чрез звуков и инфразвуков
генератор Гавро е можел да разруши сграда на разстояние 8 км [там, с.239]. Единадесет жреци
от Индия след обикаляне с припяване, вдигат с лекота около 40 тона скала [там, с.230]. Тези
сведения показват огромната сила на резонанса на различни нива: звукови, инфразвукови и
биополеви. Следователно субектът може не само да промени структурата, но и резонансната
честота на сензора на обекта, с който той желае да влезе в резонанс. При тези възможности
оптималната възможност за комуникация е синхронизиране на субект и обект на междинна за
тях честота.
“Някои учени смятат, че инфразвуковите честоти могат да присъстват в места, които
според легендите се посещават от призраци и именно инфразвукът предизвиква странните
усещания, обикновено асоцииращи се с привиденията – нашето изследване потвърждава тези
“идеи” – заявява Уайзмън. Резултатът е получен ... от експериментиране върху 750 човека от др Ричард Лорд – сътрудник на националната лаборатория по физика в Англия и професорът по
психология Ричард Уйзмън от Хертфордширския университет” [Инфразвукови..., с.3].

Информационно акумулираща способност на средата
между субект и обект
В окултната литература се утвърждава, че водата, восъкът и желатинът притежават добра
акумулираща способност на “одически ток” [Тухолка, с.35]. Гадаенето се осъществява
посредством “утайка от кафе, по белтък на яйцето, по вода и др.”. Те “притежават свойството
да поглъщат и сгъстяват астрала...” [там, с.69]. По време на “сеансите на медиумите спиритици
духовете най-често изказват желание за тях да се раздаде хляб и вода или жито” [Мургов, с.70].
Когато субектът е информационно свързан с чаша, която е пълна с вода, то ако
експериментаторът докосне “водата с игла, субектът усещал убождането, въпреки че между
тялото и чашата вече нямало контакт” [Приор, с.112]. По аналогичен начин съществува
информационна връзка между тялото на субект и етерното тяло, останало след ампутация на
крака на човека. Ако върху ампутирания крайник се приложи травмиращо въздействие, то
болката се усеща от субекта, докато етерната му форма не се разпадне. При безкръвна хирургия
(например на зрението) се оперира полевия модел на обекта, а чрез него измененията се
пренасят върху оригиналния орган [Брюн, с.159,160].
“Контактът с мъртвите може да бъде установен...,ако съсредоточено се гледа обект,
например чаша вода или кристална сфера” [Рэндъл, с.72]. Според индийските магьосници
използването на златен пръстен е техническо средство, което ги подпомага да преминат в
отвъдния свят и да се завърнат от там [Кастанеда, с.91]. Златото и недестилираната вода са
много добри проводници на електрическия ток, а останалите вещества притежават относително
високи стойности на активно съпротивление.

115

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Сборището от магьосници се събира в храмово помещение и полагат ръце върху
оригинала на звукозаписваща лента, преди да бъде мултиплицирана и така заклинанието им се
репродуцира върху всеки следващ презапис [Стар, с.152].
Кастанеда съобщава: “...Позицията на събирателната точка е като склад, в който
магьосниците съхраняват сведенията си. ...Някои от археологическите експонати в тази зала
имат способността сами да причиняват промяна на събирателната точка” [Кастанеда, с.134].
Според индианския магьосник дон Хуан предметите са направени нарочно, за да променят
събирателната точка на посетителите и те да си представят обстоятелствата, при които са
живели майсторите на тези предмети. По този начин миналото влияе върху бъдещето.
Трансформирането на биополева енергия (носителка на информация от душата на човека) в
енергия на мозъчна активност е възможно да се осъществи чрез електрогенериращата и
електроакумулиращата способност на вещественото тяло на човека.

Основни изводи
1. Градивните елементи на душата на човека са в различна степен и динамика
взаимосвързани в зависимост от основната им функция в структурата на душата и в
зависимост от вътрешните и външните й процеси, които моделират.
2. Информационният носител на душата на човека е йерархична структура. Всяко
от нивата му на организация действа относително независимо.
3. Скоростта на информационните процеси в душата на човека е по-голяма от
скоростта на процесите в битие, които управлява и от скоростта на преместването на
душата в небитие.
4. Душата на човека измерва параметри на обекти от битие или от небитие чрез
скала за оценката им. Тази скала принадлежи към еволюционно по-първично ниво на
организация на тези параметри.
5.
Мисълта е информационен модел. Тя описва взаимодействие между модели.
Поради необходимост от еволюционна приемственост на търсеното решение тези модели
са формирани в небитие. Те представляват информационни модели на обекти. В общия
случай тези обекти съществуват в битие или в небитие, тъй като те са главните причини
за проблемни ситуации в битие. Следователно мисълта е проекция в битие на
информационни модели, които са формирани в небитие.
6. Синхронизирането на информационния обмен между субект и обект може да се
осъществи на междинна честота между резонансните им честоти. Ако тази честота
съвпадне с резонансната честота на средата, която провежда информационния обмен, то
се улеснява запомнянето на този обмен от проводящата го среда.

116

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Литература
1. Ачаря Ш. Брахма – сутра на Бадараяна с коментарите на Ш. Ачаря, Евразия-Абагар,
С.1992.
2. Библия.
3. Блаватска Е. Тайната доктрина, т.2, кн.1, Астрала, В.Търново, 1994.
4. Брандл К. Освобождаване от енергийни влияния и зависимости, Аквариус, С., 2007.
5. Браун К. Пътешествия на съзнанието, Литера Прима, С., 1996.
6. Бренън Х. Великите загадки, БАРД, С.,2001.
7. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
8. Ватев Й. Огледало по пътя, Хелиопол, С.1992.
9. Дочева П. Пътуване във вечността. Тайните на прераждането, Хермес, С.,1994.
10. Дуно Б. Законите на живота, Галактика, Варна, 1991.
11. Желев Ж. Човекът и неговите личности, Изд. къща “Цанко Церковски”, С., 1991.
12. Закладний Е. Телепатия; Кирсанов А. Суонистика, Ванеса, С., 1993.
13. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
14. Инфразвукът предизвиква привидения, в. Мистерии на цивилизацията, № 38,
2003.
15. Кастанеда К. Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
16. Ламбаджиев Г. (1) Директен контакт на душа с обект, Изследовател, т. 6, 2009.
17. Ламбаджиев Г. (2) Електрически модел на установката на човека, Изследовател, т.6,
2009.
18. Манев И. Пространственна и материальна ли мысль, Философия и культура, № 3, 2009.
19. Монро Р. Безкрайно пътуване, Гуторанов и син, Враца, 1994.
20. Мургов И. Хора и явления, за които малко знаем, Земиздат, С.,1992.
21. Ошо.(1) Книга на тайните, т.1, Одисей, С.,1992.
22. Ошо.(2) Книга на тайните, т.4, Одисей, С.,1994.
23. Пикнет Л. Паранормалното, енциклопедия, т.1, Делфин прес, Бургас, 1993.
24. Приор Ж. Аурата и безсмъртното тяло, Гуторанов и син, С., 1992.
25. Рэндлз Д., Хот П. После жизни, Периодика, Ярославль, 1994.
26. Ройтбак А. И. Метаморфозы дуалистических представлении о связи души с мозгом,
Методологические аспекты изучения деятельности мозга, Наука, М., 1986.
27. Скенерът на съзнанието, Паралели, №27, (1991).
28. Стар Е. Пленници на Земята. Психичното обсебване, защита и лечение, Астрала, С.,
1996.
29. Титов К., Кондаков Г. Влияние. Практическо ръководство по системата ДЕИР, С.,
2007.
30. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Учението на Грабовой, НСМ Медиа, С., 2005.
31. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Физика на вярата, Данграфик, Варна, 2005.
32. Тухолка С. Окултна енциклопедия, редакция “6 плюс”, С., 1991.

117

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Позициониране на мисълта
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
В пространството и във филогенетичен аспект мисълта следва етапите на
душата на човека.
Ключови думи: душа, мисъл, позиция, филогенеза.

Въведение
Целта на статията е да се идентифицира разположението в пространството и функцията на
мисълта на човека, като връзка между душата и тялото на човека.

Мозък, мисъл и душа
„Всяка клетка си има душа” [Дънов, с.153].
„...Много пациенти с чужди сърца възприемат характера, навиците и поведението на
своите донори... [...] На осемгодишно момиче присъдили сърце на 10-годишно дете, станало
жертва на убийство. След трансплантацията момичето било връхлетяно от кошмарни видения,
свързани с престъплението. Сънищата й помогнали на следователите да открият и разобличат
убиеца на нейния донор. [...] ...При сърдечна трансплантация чуждото его на починалия донор е
в състояние да промени и „обсеби” съзнанието на пациента” [Минчев, с.5].
Счита се, че представата за самоличност се формира в лявото полукълбо на главния мозък
на човека. “...Опитността извън тялото ми бе доминирана от лявото мозъчно полукълбо”
[Монро (3), с.98].
„Спонтанните жестове и емоционални реакции, генерирани от дясното полукълбо, на
вербално ниво се възприемат от субекта като чуждо негово „Аз” [Ротенберг, с.197]. Този факт
показва, че поведението на субекта се определя като резултат от взаимодействието на поне два
основни модела, които са устойчиво програмирани в неговата структура.
Някои изследвания свързват „свръхчувственото” възприятие, например телепатия, с
особената функция на дясното полукълбо на мозъка [там, с.217]. В тази връзка теоретично се
предполага, че „образът на Аз” е проектиран в дясното полукълбо на мозъка с цел през него да
се вземе под внимание оценката на съзнанието върху подсъзнателно търсене на конкретно
решение.
Самозащитата на съзнанието, което е реализирано чрез образът му в подсъзнанието, може
да отслабне при неврози [там, с.216]. Активизирането на дясното полукълбо е толкова посилно изразено, колкото по-трудна е задачата [там, с.198]. В гранични (катастрофални) за
тялото обстоятелства функцията на съзнанието се изключва, т.е. блокират се наложените от
него ограничения върху формиране на крайното решение.
Ако областта на проявление на душата на човека е позиционирана предимно в
подсъзнанието му, то образът на субекта в него е единствен представител на оригинала и се
отъждествява с него след смъртта на тялото му.
Монро установява, че душата на човека е свързана с лявото полукълбо на мозъка на
човека, като се основава на факта, че в небитието логическият анализ се проявява като главен

118

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

инструмент за решаване на проблеми [Монро (3), с.98, 99]. Следователно душата на човека
кореспондира и с двете полукълба на човешкия мозък в различна степен в зависимост от
естеството на проблема, който е обект на решаване от нея.
„Мозъкът... е само енергия” [Чопра, с.293]. Установено е, че „мозъкът увеличава енергията
си, когато е по-малко активен. На ниски честоти той усвоява и натрупва повече информация”
[Силва, с.16]. Ниските честоти на мозъка са свързани със съня. „Създателят на
съня...е...индивидуалната душа” [Ачаря, с.474]. Според Каушитаки-упанишада „Когато
индивидуалната душа не сънува, тя е в нервите, тогава тя е едно с Прана” [там, с.479], т.е.
„...тогава тя се съединява с Прана” [там, с.477].
Академик Грабовой пише: „В резултат на редовни занимания с медитация настъпва
принципна промяна в дейността на главния мозък: постепенно все повече и повече участъци от
него започват да действат съгласувано. Това се потвърждава от проведените научни
изследвания с използване на електроенцефалограми. Когато човек изцяло усвои практиката на
медитирането, съгласувано ще започне да действа целия мозък. ...Човешкият мозък започва да
действа кохерентно” [Тихоплав (1), с134].
„...Големият изследовател на мозъка И. Шмельов заявява: „Мозъкът не мисли, защото
психическият процес е изнесен извън пределите на този орган.” Докторът на философските
науки А. Манев смята, че „мозъкът трябва да се разглежда като блок за разчитане на
информацията, съхранявана в биополевата система”. [...] Мозъкът – това четящо устройство,
дава възможност да се черпи информация от биополевата система на човека и
информационното поле на Вселената, тя да се превежда на езика на тялото и да бъде доведена
до всяка клетка” [Тихоплав (1), с.107].
Следователно когато душата на човека интензивно формира информация, вещественото
тяло на човека я акумулира чрез мозъка си. И обратното: когато тялото е в активен режим, то
душата е с пасивно поведение. До подобен извод стигнахме и чрез електрическия модел на
установката на система душа-тяло [Ламбаджиев]. Обогатяването на подсъзнанието на хората с
информация за техните минали прераждания ги прави уникални, тъй като в процеса на
преражданията нараства степента на индивидуалност на хората и без да са получили специално
образование или житейска опитност в последния от поредицата животи.
Творческата способност на хората става все по-силно изявена, не само защото житейските
проблеми изискват нейната проява или защото подсъзнанието е обогатено с разнообразна
информация от различни нива на организация, в които се проявяват различни критерии за
търсене на решение. Опитностите, които са придобити от минали прераждания чрез
въображението на душата на човека моделират нови представи за обкръжаващата я среда и
нови решения.
Неуправлявани представи заменят реалността след като душата напусне тялото [Брюн,
с.104,119,127]. Тези представи са присъщи на психически болните. Този ефект може да се
обясни с намаляване на относителния дял на участие на тялото в системата тяло-душа, за
сметка на повишаване ролята на душата на човека.
Например в условията на небитие: „Само си „помисли” за движение и то вече е факт...
Осъществяването на връзките е мигновено...” [Монро (1), с.77]. За толтеките индивидуалната
душа на човека се нарича „тонал” (произнасяно „тох – нах`л”). „...Тоналът... се смята за... духзакрилник...” [Кастанеда, с.95]. „Тоналът започва при раждането и свършва със смъртта... Ние
можем да моделираме всичко с ръцете си, индивидуално или в съдружие с други ръце на други
тонали. Една група тонали може да моделира всичко... ...Опит...интуиция...съзнание.
...са...елементи от острова на тонала” [там, с.110, 111]. Следователно в отделни моменти душата
на човека доминира над тялото, с което е свързана и в тях възниква силно въображение,
интуиция и фантазия, генериращи творчески резултати.

119

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Творческото прозрение за очаквано събитие включва три етапи на възприятие:
„Н – съскащ звук, V – клапан, отварящ усещането, F – видение за бъдещо събитие”
[Монро (1), с.158]. Това усещане е сигнал за информационен пробив от подсъзнателна към
осъзната мисловна дейност. „Медитативните техники отварят клапите в корена на свързаните
със слоевете чакри и така разкриват пътя, по който съзнанието поема на пътешествие” [Бренън,
с. 63].
„Опитът показва, че след сеансите по регресивна хипноза повечето пациенти променят в
значителна степен своя начин на мислене и поведение, дори понякога местожителство и
сферата на контактите си” [Дочева, с.40].
„Невролозите преценяват, че една личност усвоява около две хиляди бита информация в
минута, преработена от мозъка. ...Извън осъзнатото от нас мозъкът всъщност обработва
четиристотин милиарда бита информация в минута. ... Той запазва контрол над всеки един и
филтрира всичко освен мъничка част, която ни е необходима, за да бъдем в света и да следваме
своите течения на мисли и желания” [Чопра, с.227]. Такъв поток от информация не може да се
проведе чрез физическите сетива на тялото на човека.

Позициониране на мястото
за протичане на мисълта
Емпидокъл и Омир приемат, че “...мисленето е също тъй материално, както и
възприемането и мислим подобното чрез подобно...” [Аристотел, с.92].
Следователно, ако мисълта на човека преобразува информация, която е получена
преимуществено от небитие, то процесът на преработването на тази информация по
целесъобразност (скорост и точност на преобразуване на информацията) преимуществено също
протича в небитие. Съответно протичането на мисловния процес ще протече в битие и в
небитие в зависимост от съотношението на информационните му съставящи, които
принадлежат към тези нива на организация.
„Дори електрохимичните изследвания показват много малка разлика между мозъка на
човека и на животните, с която не може да се обясни как хората създават градове, сателити или
симфонии” [Уилистън, с.35], т. е. творческата функция на човека не може да се обясни само с
мозъчните процеси и с различието в нивата на организация на информацията, която обработва.
„Доказано е, че на растенията са присъщи психически изживявания като ужас,
благоразположение, познаване на враговете, отношение към музиката и т. н., въпреки липса на
мозък. От тази гледна точка мозъкът и висшата нервна дейност не се явяват непременно
условие за наличие на психика” [Чаушев, с.62, 63]. „...Расте количеството на учените, от
невролози до физици, утвърждаващи, че мозъкът не се явява пораждащ съзнателното. Разумът
стои отделно, обособено, той е свързан с тялото чрез мозък. Някои учени смятат, че съзнанието
може да съществува като електромагнитно поле около тялото” [Рэндлз, с.258]. „Дж. Еклис
смята, че мозъкът е по-скоро детектор, отколкото генератор на разума и предполага, че слабите
въздействия на съзнанието могат да модифицират начинът на реагиране на стотици хиляди
неврони, като резултат от въздействие причинило реакцията първоначално на само един
неврон” [Николов, с.92].
„Мисленето и дълговременната памет не могат да се реализират чрез разпространение на
нервните импулси по невронните мрежи на главния мозък, тъй като скоростта на преместване
на потенциала на действие по дължината на нервното влакно и времето на синаптичното
предаване не обезпечават реално съществуващото бързодействие на механизмите на мисленето
и паметта. Такова бързодействие при пренасянето, запомнянето и извличането от паметта на
неограничен обем информация може да се осъществява само на полево ниво. [...]. Всяка клетка
120

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

създава свое торсионно поле и е подложена на въздействието но външно торсионно поле ”
[Тихоплав (2), с.107].
„Всички теории и съждения за съзнанието на човека може да се разделят на две базови
гледни точки:
1. Съзнанието се формира от пораждане и от развитие на човека, и се осъществява от
нервната система, главния мозък.
2. Съзнанието съществува до рождението, то се явява функция на душата, а чрез мозъка
само се опосредства” [Юрин, с.308]. „Доста изследователи са склонни да приемат, че
съзнанието не се ограничава само в мозъка, а има полева структура, която синхронизира живота
на човека с обкръжаващата го природа” [Иванова, с.9] Според академик Грабовой: „Мисълта е
информация, която е свързващо звено между духа, съзнанието и тялото. Мисълта се организира
от душата” [Тихоплав(1), с.66]. „...Мозъкът няма никакво отношение към съзнанието,
мисленето и паметта. Той възприема информация от областта на духа и съзнанието, прехвърля
я към нервните центрове, а те върху мускулите на един или друг орган” [там, с.107].
„В черепа ти не ще намериш нито едно функционално определение на мисленето, тъй като
мисленето е функция на външното предметно въздействие, активно определяемо по форма на
външните неща, а не по формата на тялото на мозъка” [Ильенков, с.54]. К. Вилсон обобщава, че
многочислените упражнения на йогите се явяват средства да се забави мисълта.
„Предполага се, че процесът на мислене периодично (на смени, едно след друго) засяга
всички части на главния мозък” [Юрин, с.299]. „Мисленето е изключително сложен процес, в
който участва целият организъм, всяка клетка” [Закладний, с.76]. Доктор Ван Ломел изследва
344 пациенти с предсмъртни преживявания, когато мозъкът им не показвал никаква дейност и
те се характеризирали с всеобхватно съзнание [Чопра, с.65].
След десетгодишни изследвания известният невролог и изследовател на мозъчните
функции д-р Карл Прибрам доказва, че „по своята същност дълбоката структура на главния
мозък е холографска. ...Мозъкът гради зрението, слуха, вкуса, обонянието и усещането за допир
на холографски принцип. ...Всеки от фрагментите в нея (информацията – Г. Л.) може да
възпроизведе съдържащата се в цялото информация” [Бренън, с.38]. „Ако образът на ...
предмета, генериран от мозъка на човека, по своята физическа същност се явява стояща вълна
или холограма, то значи може да се твърди, че мислите и образите съществуват независимо от
мозъка във всяка точка от пространството в латентно (невидимо) състояние, в което се проявява
действието на принципа на нелокалност, един от основополагащите в квантово-вълновата
механика. Тези механизми е възможно да действат и в многочислени случаи за явления на
призраци” [Дегтярева, с.23].
„Открихме, че при пълно съзнание в молитвено състояние електроенцефалограмата на
православния свещеник показва цялостно изключване на кората на главния мозък... Човекът
седеше и се молеше, но при него изцяло липсваше електрически импулс, свидетелстващ за
дейност на главния мозък. Тоест наблюдавахме състояние на пълно изключване на мозъка при
ясно съзнание. Нарекохме този феномен четвърто състояние на човека. Преди откритието
науката познаваше три състояния на човешкото съзнание: бодърстване, бавен и бърз сън, които
се различават по характера на електрическите импулси в кората.” [Тихоплав (1), с.123, 124].
„Съзнанието е енергия” [Грискам, с.201]. Следователно съзнанието не е мозъчна енергия
или по-точно мозъчната енергия на съзнанието не е формирана от тялото на човека.
Холандските изследователи са установили, че когато мозъкът е престанал да функционира,
съзнанието продължава да съществува [Колюжный, с.98]. В началото на 2001 г. Питер Фенвик
от Лондон публикува доказателства, че съзнанието на човека не зависи от дейността на главния
мозък и продължава да живее, когато всички процеси в мозъка са прекратени [там]. „...Нашият

121

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

мозък ни е нужен само в качеството на приемник – преобразувател. [...] Мозъкът ... е способ, с
който душата осъществява своята организация” [там, с.99].
„Джидая Бъкстън (1702-1772 г.)... остава неграмотен през целия си живот и интелектът му
е доста под нивото на средната интелигентност. Въпреки това той извършва изчисления с
необикновена сложност и е способен да смята докато работи или говори, а също и да решава
две задачи едновременно, без да се обърква” [Пикнет, с. 140].
„22-годишен студент от британския град Шефилд се оказал без главен мозък. [...]
Младежът се оплаквал от непрекъснато тежко главоболие и загуба на памет. [...] Диагнозата е
хидроенцефалия, при която пациентите умират рано или, ако оцеляват, остават дебили. Но
студентът бил здрав и със сравнително висок коефициент на интелигентност – 126” – по
материали на Радио 96,4 Еф Ем, Великобритания [Студент..., с.8].
Според И. П. Шмельов: „...Мозъкът не мисли, тъй като психическият процес е изнесен
извън границите на телесния орган” [Делян, с.49]. Хенри Стап (физик), Джефри Шварц
(невропсихиатър) и Марио Боргард (психолог) считат, че умът контролира мозъка, като умът е
подобен на електронен облак, обграждащ ядрото на един атом [Чопра, с.274, 275]. „... Мозъкът
и тялото като цяло са обкръжени от твърде слабо електромагнитно поле” [там, с.298].
Според Димитър Делян „...съзнанието изобщо не е в мозъка, а стои малко встрани и е
обособено... може би то е от някаква друга материя, която не е в нашето измерение и в нашето
време” [Джамбазов, с.5]. „...Психическите и съзнателните процеси се извършват в полевата част
на мозъка...” [Томов, с.142]. Концентрирането на мисловните процеси преди всичко в душата
дава основание тя да бъде наречена „мислеща душа” [Рудолф, с.11] или „разумна душа”
[Кузнецов, с. 143].
„Именно мислите и менталното начало до голяма степен оформят нашата аура...” [Дочева,
с.29]. „Мисълта...представлява фина форма на материята и груба форма на духа. В природата
съществува само субстанция, проявяваща се в различни форми от материалните до най-фините
форми на духа, и това е мисълта” [Аткинсън, с.79]. В астрала Монро наблюдава: „Малки
частички мисъл започнаха да текат от формата, докато тя стоеше полуотворена в несигурност”
[Монро (2), с.157].
В полето на менталното тяло на аурата на човека (7,5-20 см от физическото тяло) може да
се видят формите на мисълта. „Те приличат на мехурчета с различна яркост и форма”. Колкото
по-ясна и оформена е дадена идея, толкова по-ясна и добре оформена е мисловната форма,
свързана с нея” [Бренън, с.62].

Душа и изследване 2
Тялото на човека и машината без душа не могат да творят. Душата е стимулатор на
интелектуалните пробиви на човека.
Най-често в областта на математиката двадесетгодишните даровити младежи са постигали
големи успехи. Нобеловите лауреати по физика достигат до максимална продуктивност на
тридесетгодишна възраст. Продуктивността на нобеловите лауреати по химия и медицина е
максимална, когато възрастта им е била около четиридесет години. Установено е, че общата
маса от учените притежават максимална продуктивност на възраст около петдесет години. Найкъсно се реализират в науката основната маса от учените. Те работят предимно върху приложни
теми с текущо значение.
Публикувано в разширен вид в: Ламбаджиев Г. Душата е средство за изследователски пробив,
в. Феномен, №27/1995, с. 7
2

122

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Следователно в младежка възраст се генерират преимуществено идеи, които са свързани с
еволюционно първичните области от знанието. В зряла възраст на човека се разработват
аспекти на точните науки и техниката. В по-късен период от индивидуалното развитие на
човека възникват открития преди всичко в хуманитарните области на познанието.
Ако си представим, че този процес протича в творчеството на един човек, то мисълта му
ще се пренастройва постепенно от фундаменталната към приложната сфера на познанието в
процеса на индивидуалното му развитие. По-късно възникналите процеси в природата по-късно
възникват като мисловни модели в човешкия мозък. Следователно мисълта (реализирана със
съдействието на душата на човека) следва логиката на еволюционното развитие на средата.
Това означава, че функционирането на душата на човека по необходимост повтаря развитието
(филогенеза) на процесите на средата, в която съществува.
„Прокъл е считал, че човешкото съзнание може в състояние на божествено озарение да
извърши скок в сърцевината на нещата и да стане с тях единно цяло” [Вильсон, с. 93]. Това
означава вживяване и отъждествяване на модела с оригинала, т.е. връщането на мисълта към
корените на процеса, който моделира. След това мисълта постепенно пренася тази информация
към нивото на организация на мозъчната дейност на човека: „...Мисълта е движение на духа,
което се предава най-напред на астрала, а след това на мозъчната материя” [Тухолка, с.36].
„Умът е главно свойство на духа...” [Кардек, с.88]. „...Именно душата мисли. Мисълта е нейно
свойство” [Кардек, с.112].
„Виденията в състояние на клинична смърт не предизвикват разстройство на
разсъдъка. ...Само у много малко количество хора след клинична смърт не възникват
положителни мотиви” [Рэндлз, с.289]. В общия случай след състояние на клинична смърт
„...хората осъзнават ценността само на две неща: знание и любов. У някои се развива
„ясновидство” [там, с. 276]. „Като дойдат в съзнание, хората изпитват жажда за познание”
[Димитрова, с.59], т.е. връщането (циркулирането) на душата към небитие, провокира вътрешно
присъщата й потребност от усвояване на знание.
Тази душевна потребност се проявява в медитацията. В частност „САМАДХИ означава на
санскрит „медитация”, буквално се превежда като „душевно равновесие” [Капра, с.109].
Възможността душата да получи самостоятелност, по отношение на свързаното с нея тяло на
човека, я уравновесява. В небитие тя може да удовлетвори жаждата си за познание чрез
огромния поток от възприятия, които получава.

Основни изводи
1. Когато системата душа-тяло съществува устойчиво, мисълта на човека е средство
за самосъхраняването й.
2. Мисълта не се ограничава само в рамките на мозъка на човека, а може да се
реализира и извън него под форма на поле.
3. Когато душата напусне тялото на човека, позицията на мисълта се премества в
душата, превърнала се в дух на човека.
123

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

4. От изводи 1, 2, 3 следва, че мисълта обслужва хомеостаза на тялото, душата и духа,
в които последователно протича.
5. От извод 4 следва, че мисълта е главно средство за стабилизация на душата и на
свързаните с нея системи, като се използва при търсене на решение на нетипични
противоречия с външни обекти. Програмата, наречена инстинкт за самосъхранение, е
средство за търсене на решение на типични противоречия на съответно: тяло, душа или
дух.
6. Душата на човека чрез неговата мисъл информационно повтаря филогенетичното
си развитие.
7. Когато душата на човека доминира над тялото му, тя формира въображение,
интуиция и фантазия в творческия процес на човека.
8. От изводи 6 и 7 следва, че творческият процес е екстраполация на филогенетични
процеси.
9.
битие.

От извод 8 следва, че творческият процес е модел на прехода между небитие и

10. От извод 9 следва, че творческият процес обслужва хомеостаза на средата и в
частност обслужва хомеостаза на прехода от небитие към битие.

Литература
1. Аристотел. За душата, С., 1979.
2. Аткинсън У. Психология на успеха, Хомо Футурус, С., 1993.
3. Ачаря Ш. Брахма-сутра на Бадараяна с коментарите на Ш. Ачаря, Евразия – Абагар,
С., 1992.
4. Бренън Б. А. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
5. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
6. Вильсон К. Оккультизм, „Клышников – Комаров и Ко”, М., 1994.
7. Грискам К. Лекуване на емоциите. Събуждане на безстрашния съд, Гуторанов, Ловеч,
1996.
8. Дегтярева Е. Справочник необычных явлений и невероятных фактов, Рипол классик,
М., 2004.
9. Делян Д. Извънземие, Астрала, С., 1993.
10. Джамбазов Ст. Съзнанието е от друга материя, в. Мистерии на цивилизацията,
№ 37, 2003.
11. Димитрова П. Свръхестественото, Феномен, С., 1992.
12. Дочева П. Пътуване във вечността, Тайните на преражданията, Хемус, С., 1994.

124

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

13. Дънов П. Медицински и окултни правила, т.1, „Пирин-принт” ЕООД, Благоевград,
1996.
14. Закладний Е. Телепатия; Кирсанов, А. Суонистика, Ванеса, С., 1993.
15. Иванова Н. Суеверията и поверията действат, в. Мистерии на цивилизацията, № 21,
2003.
16. Ильенков Э. В. Диалектическая логика, Политиздат, М., 1984.
17. Капра Ф. Дао физики, Орис, Санкт-Петербург, 1994.
18. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М., 1993.
19. Кастанеда К. Сказания за силата, Петрум – Ко, С., 1993.
20. Колюжный Е. Тайны реинкарнации. Необычные факты и свидетельства, „Рипол
классик”, М., 2007.
21. Ламбаджиев Г. Асинхронният електродвигател и душата на човека, Изследовател,
№ 6, 2009.
22. Минчев М. Паметта на сърцето, в. Мистерии на цивилизацията, № 10, 2005.
23. Монро Р. (1) Пътуване извън тялото, Гуторанов и син, Ловеч, 1992.
24. Монро Р. (2) Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
25. Монро Р. (3) Безкрайно пътуване, Гуторанов и син, Враца, 1994.
26. Николов Л. Съзнание и паранормални явления, Асоциация „Феномени”, С.,
1994.
27. Пикнет Л. Паранормалното – енциклопедия, т. 1, Делфин прес, Бургас, 1993.
28. Рэндлз Д., Хог П. После жизни, „Периодика”, Ярославль, 1994.
29. Ротенберг В. С.
Функциональная
асимметрия
мозга
человека
(психофизиологические аспекты). В. Итоги науки и техники, ВИНИТИ, Сер. Физиология
человека и животных, 1989.
30. Рудолф Х. Живот след смъртта според духовни проучвания, Печатница на
военно издателство, С., 1919.
31. Силва Х. Методът Silva. Контрол на ума, „Силва Метод”, С., 1993.
32. Студент учи без мозък, Домашен лекар, № 16, 2002.
33. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Учението на Грабовой, НСМ Медиа, С., 2005.
34. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Физика на вярата, НСМ Медиа, С., 2005.
35. Томов К. Резомално – изоморфният принцип, Аргес, С., 1991.
36. Тухолка С. Окултна енциклопедия, редакция „6 плюс”, 1991.
37. Уилистън Г., Джонстън Д. Стъпки по пясъка на времето; Духовно израстване чрез
познание на миналите животи, ЖАР, С., 1999.
38. Чаушев Г. Моят непривичен свят, ТИПОС., С., 2000.
39. Чопра Д. Живот след смъртта. Тежестта на доказателствата, РАРД, С., 2007.
40. Юрин В. К. В поисках души, СВ-96, Екатеринбург, 2001.

125

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Форми на мисълта
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Мисъл-формите са еволюционна обратна връзка от битие към небитие. На
принципа на мисъл-формите може да се обясни формирането на множество
функционални модели (локални богове) на Абсолютния бог.
Ключови думи: душа, мисъл, егрегор, мисъл-форма, отпечатък, функция.

Въведение
Целта на статията е да се представи концепция за функцията на мисъл-формите.

Свойства
Мисловната форма се характеризират със следните признаци:
- Свойството на мисълта определя цвета на формата й.
- Природата на мисълта определя формата й.
- Точността на мисълта определя яснотата на очертанията й [Лидбитер,
с.29].
Астралният цвят на благочестивата мисъл е небесно син, гневът обагря
астралната форма с червен цвят, зверският гняв – с мръсночервен цвят,
привързаността – с розов цвят, разсъдъкът оцветява мисъл-формата в жълт
цвят [там, с.29, 30].
„В Европа за траур е приет черния цвят, в Китай – белия, в Турция –
синият или виолетовия, в Египет – жълтия, а в древна Етиопия – сивозеленист...” [Басаргина, с.239]. Следователно за всяка нация (регион)
устойчивата представа за скръбта е свързана с определен цвят, който в
астрален план може да има друго значение.
„Мисъл-формата няма своя собствена същност и е само временно
същество, дълготрайността на което зависи само от енергията, вложена в
нея първоначално от мисълта. [...] ...При някои условия възможно е мисълформите, създадени от различни лица, да се съберат в една гигантска
форма...” [Летбитър, с.73].
„През 1374 г. в Утрахт петима войника от патрула виждат на хоризонта
към полунощ жестока битка, която се води действително след 12 дни”
[Брюн, с.23,24]. Освен това някои от описаните битки се осъществява от
модели на живи и мъртви войници.
Работният модел на душата подсъзнателно взаимодейства с работните
модели на други души или духове. Този процес протича без да се осъзнава
комуникацията между тези модели [там, с.96].
126

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Например, влюбена двойка наблюдава привечер своите тъмни силуети
да дискутират, независимо от спокойното състояние на оригиналите [Муди,
с.136]. Установено е, че никое същество не може да съществува единствено
в съответствие със заложената в него наследствена програма. Найсложните му програми, които обхващат повече от половината от
необходимите
му
програми
се
намират
извън
субекта

в
енергоинформационните полета, обхващащи Земята [Тихоплав (1), с.129].
„Една гигантска мисъл-форма е надвиснала над цялото човечество. Тя е
изградена от хората, живели навсякъде през вековете, активизирана от...
най-лошото в природата на човека... Тази мисъл-форма трябва да се
разчупи и разсее от самите хора” [Бейли, с.293]. Тази мисъл-форма е полева
структура, заредена с негативни програми.
Егрегорът е „фина жива същност, която в първо приближение може да
се нарече аура на група хара, т.е. тази част от психическата им енергия,
която се отнася към група, като към единно цяло...” [Мертони, с.225].
Егрегорът е посредникът между духът и материята [Тихоплав (3), с.73].
„Егрегорът не принадлежи персонално на нито един свой обект, а
функционира за цялата система обекти. Предназначението му е да
корелира действията на хората в рамките на своята специализация
(семейство, държава, етнос, религия и т. н.)” [там, с.74].
„Вече са създадени многобройни методики за използване енергията на
егрегорите (например методика за ускорено изучаване на чужд език, за
провеждане на „мозъчна атака” и т. н.) [там, с.75]. За да ни обърнат
внимание егрегорите е необходимо да се мисли за съответния проблем
сумарно не по-малко от няколко часа [Свияш, с.171].
„Съзнанието създава мисъл-форми – устойчиви полеви образувания,
носещи определена информация [Тихоплав (2),с.110]. „Истинската същност
на човека е неговата Душа, по-точно – концентрираната енергия, надарена
със съзнание” [Тихоплав (1), с.132]. Следователно мисъл-формите са
модели на съзнанието, което ги формира, а то от своя страна е модел на
душата на човека. Подобен опростен модел на душата на човека е тялото
му. Мисъл-формата е опростен модел на душата на човека в условията на
небитие, а тялото на човека – в условията на битие. Отклоненията в тялото
на човека пораждат отклонения в мисъл-формите му. Мисъл-формата е
енергийно-информационен концентрат, който се отделя от аурата на
човека, когато в мисълта и в психиката му възникне отклонение от
нормата: противоречие, страх. Тези отклонения от нормата моделират
поведението на мисъл-формата. Мисъл-формите „... са енергийни
концентрати на полево ниво, породени от мисли или емоционални
вълнения” [Тихоплав (1), с.205].
„Сетне усетих отговора. Дойде у мен наведнъж като някаква буца.
Знаех, че всичко това е там, най-напред на върха на гръдната ми кост, а
после в ума ми” [Кастанеда (1), с.117].
„...В човешкото тяло има място, което отговаря на взимането на
решения: вдлъбнатина във форма на буквата „V” в горната част на гръдния
кош и в основата на врата. ...Това е извънредно фин център, който
съхранява в себе си особен тип енергия” [Кастанеда (2), с.78].
„Долнокачествената храна привлича към астралното тяло същества със
127

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

злосторнически характер, принадлежащи към астралния свят... и...
елементали” [Безънт, с.46]. Мисъл-формите са изкуствени елементали
[там, с.108], одушевени от мисълта на субекта [там, с.43]. „...Когато мислим
благородно, ние очистваме астралното си тяло, даже без да сме работили
съзнателно с тази цел” [там, с.45]. „Елементалите се привличат от хора,
чиито астрални тела съдържат материя, сродна с тяхната природа” [там,
с.47]. ”Елементналът е стихиен дух. Елементалите са безчислено
множество, но главните от тях се разделят на четири класи: 1) Духове на
огъня (Саламандри); 2) Духове на земята (Гноми); 3) Духове на водата
(Ундини); 4) Духове на въздуха (Силфи или Силфиди). Тези елементални
духове са напълно разумни и могъщи, но те съвсем рядко и даже почти
никога не се проявяват на спиритични сеанси. На сеансите достатъчно
често се проявяват низшите елементали, т.е. духове малко разумни, но
съвсем силни...” [Басаргина, с.457].
Следователно егрегорът е система от мисъл-форми (осъзнати,
целенасочено формирани от мисълта полеви образувания) и от елементали
(неосъзнати, самостоятелно формирани полеви образувания – градивни
модули на душата на човека).
„Елементер...се нарича духа на умрялия човек. [...] Лаври се наричат найнизшите духове, населяващи астралния план. [...] ...Ларвата, която се е появила на сеанс, нищо
не може да направи, освен чукане и слабо придвижване на предмети. [...] Те обичат да се
наричат с гръмки имена... [...] Ларвите са крайно зли същества..., ако ние променим нашите
лоши постъпки в добри, тогава лаврите изчезват и ни освобождават път към по-висши
същества. ... С тях трябва да се държим с повелителен тон и в никакъв случай не молете или
благодарете за какво и да е явление” [Басаргина, с.458, 459].

Конфигурация
Според академик Грабовой мисловната форма притежава конкретна
геометрична форма [Тихоплав (3), с.196]. В менталното тяло формите на
мисълта изглеждат като мехурчета с различна яркост и форма [Бренън,
с.62].
„Отпечатъкът е концентрирано кълбо енергия, място, където се е
случило някакво изключително драматично събитие или серия от събития, с
такова дълбоко въздействие, че образите и емоциите от тези събития
буквално стават част от земята и атмосферата на това място” [Браун, с.35].
„...Отпечатъците често включват образи на хора и животни, които лесно
могат да бъдат сбъркани с призраци” [там, с.38]. Отпечатъкът „...никога
няма да взаимодейства с нас по по-различен начин, отколкото холограмата,
докато призраците, вярвайки, че са още живи, най-малкото ще ни
забележат...” [там, с.38].
„Ако едно лице мисли упорито за себе си като за присъстващо на
дадено място или даже ако има силно желание да бъде там, то формата,
която ще приеме неговата мисъл или желание, твърде често бива тази на
неговото тяло и тя ще се яви на въпросното място” [Летбитър, с.153].
„Често, обаче, магьосникът вижда пред себе си не духа на покойника, а
само неговия отпечатък в астрала, или дори създадения от самия адепт
астрален образ на покойника” [Тухолка, с.72]. Мисъл-формите „изглеждат

128

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

на снимката или като вкарани една в друга сфери, или като кравайчета”
[Тихоплав (1), с.205].
Под формата на примка Игор се носи към Земята за поредното си
прераждане, тъй като бъдещите му родители правят секс [Тихоплав (3),
с.29].
„...Нимбът около главите на светците върху иконите всъщност е
торзионно поле, нарисувано по описанията на хора, притежавали такова
„виждане” [Тихоплав (1), с.94].
„Създаването на мисъл-формите се подчинява на три общи принципи:

Качеството на мисълта определя нейния цвят.

Характерът на мисълта определя нейната форма.

Яснотата на мисълта определя яснотата на очертанията”
[Безънт, Летбитър, с.32].
Идентифицирани са множество геометрично прости мисъл-форми.
Сложни картини от
мисъл-форми са били образувани в резултат от
оркестрови изпълнения на музикални произведения на Менделсон, Гуно,
Вагнер и други [Безънт, Летбитър, с.113-120].
Според В. С. Аверянов егрегорът прилича на гигантска енергитична
инфузория. Ако тя срещне враждебна инфузория, то тя е изяжда или бива
изядена от нея. Мисъл-формата променя конфигурацията си от сферична (в
частност пръстеновидна) до капковидна (като инфузория или като аурата
на човека).
По подобен начин душата на човека променя конфигурацията си
[Ламбаджиев]. Следователно мисъл-формата е в някаква степен
функционален и геометричен модел на душата на човека.

Динамика
„Когато човек в мислите си представя себе си на някакво далечно
място или копнее да попадне там, тай създава мисъл-форми по свой образ,
която се явява на това място. [...]...Мисъл-формата трябва да бъде
достатъчно силна, за да може да се материализира, т.е. да привлече около
себе си за известно време определено количество материя” [Безънт,
Летбитър, с.41].
„Когато има липса на каквито и да е видими или осезаеми същества,
знаци на „енергийни струпвания” като мигащи светлини, движения на
неодушевени
предмети
и
преди
всичко
свръхзавладяваща,
неконтролируема емоционална реакция, положителна или отрицателна,
която прониква цялата атмосфера и засяга всеки в нея, абсолютно сигурно
е, че действа отпечатък, в този случай единственият изход е да се махнете
от въздействието и да се върнете в нормалното си състояние” [Браун,
с.126, 127].
„... Егрегорите, могъщите енергоинформационни паразити... възникват
по следния начин – отначало малка група хора създава идея, която се
129

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

въплъщава в енергоинформационното поле. След това енергията на това
поле започва да въздейства върху значително по-голям брой хора и
поддържа самостоятелно своето съществуване (тоест идеята се поддържа,
обединява
масите,
масите
освобождават
синхронизирани
енергоинформационни потоци, тези потоци изграждат тялото и хранят
паразитната структура, а последната поддържа съществуващите идеи)”
[Титов, с.88].
„...Чрез чакрите става енергообменът с егрегорите. Егрегорът е
невидима колективна енергийна конструкция. Най-важната проява на тази
конструкция е общественото мнение, което в една или в друга степен
въздейства на всеки от нас. Егрегорът е енергиен възел на човешкото
общество, който оказва влияние върху поведението и върху здравето, и
върху мислите на човека ” [Титов, с.87]. „В момента човечеството е на прага
на окончателното формиране на колективното съзнание в рамките на
цялата планета” [Лазарев, с.225].
„Нашето общуване също става чрез чакрите” [Титов, с.87]. „Чрез
чакрите егрегориалните идеи се просмукват в нашия мироглед и започват
да се хранят с нашата енергия – и това са само идеите, които витаят във
въздуха” [Титов, с.88].
„Обезпокоителната мисъл се предава като турболентност в различна
степен на проявление” [Нютън, с.244]. Едно достатъчно силно желание –
съсредоточено усилие на силна любов или на непримирима омраза – ще
създаде такова същество, което ще бъде съвсем независимо от своя
създател... Никакво негово разкаяние не може да го повика назад или да му
забрани да работи..., но... може твърде много да отслаби неговото действие
с добрите мисъл-форми, които той може да изпрати след това...” [Летбитър,
с.207].
Следователно негативно ориентираната турболентност може да бъде
неутрализирана с позитивно ориентирана турболентност. Всяка от тях има
способност да се самостабилизира и да се самовъзпроизвежда
(мултиплицира): „...Светлата мисъл поражда Светлина” [Стульгинскис,
с.71].
Стабилизацията
и
възпроизвеждането
са
признаци
за
неуравновесеност на системата, в която те протичат.
Зараждането на мисъл-формата е резултат от информационноенергийна неуравновесеност на субекта, който я е създал. В този смисъл
мисъл-формата има признаците на независима душа, т. е. душа, която не
притежава достатъчно информация и/или енергия за съществуването си.
По аналогичен начин машините, създадени от човека са нефункционални
без енергийно-информационното им осигуряване от човека. Предполага се,
че в бъдеще изкуственият интелект ще се самоосигурява информационно и
енергийно. Съответно мисъл-формите в процеса на съществуването си се
стабилизират като усвояват необходимата им енергия от душите на хората.
„Ако мисъл-формата не е с ясно изразен личен характер и не е
насочена към някой друг, тя просто се носи сама във въздуха, като през
цялото време излъчва вибрации, подобни на тези, които първоначално са
били изпратени от нейния създател. Ако тя не се докосне до друго
ментално тяло, това излъчване постепенно изчерпва своя запас от енергия
и в този случай формата се разпада. Обаче, ако успее да предизвика
130

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

резонансни вибрации в което и да е намиращо се наблизо ментално тяло,
възниква привличане и менталното тяло обикновено поглъща мисълформата. [...] Мисъл-формата може да достигне само до малцина, но в тези
немногобройни случаи тя точно ще възпроизведе първоначалната идея”
[Безънт, Летбитър, с.32].
Инстинктът за самосъхранение е присъщ на всяко еволюционно ниво на
средата и в частност и на присъщите на тези нива системи, каквито са
душата и тялото на човека, както и на производната от тях мисъл-форма.
На базата на разработената от Карин Брандл теория за енергийните
връзки между биополетата на хората и като има предвид, че тези връзки се
осъществяват на всяко от нивата им на организация, тя достига до извода,
че „нашето холистично съзнание постоянно твори енергийни форми на
всички нива, като по този начин трайно се възпроизвежда” [Брандл, с.106]. Ако
се екстраполира този извод, то следва, че и Абсолютният бог се възпрозвежда структурно чрез
формирани от него мисъл-форми, с които комуникира с различни нива на организация на
средата. Духовете могат да се разглеждат като еволюирали структури на първични мисълформи.

Основни изводи
1. Мисъл-формата е модел на душата на човека, който се формира в резултат на
интензивно енергийно и/или информационно неравновесие в система душа-тяло.
2. Мисъл-формата е продукт на мисълта, т. е. на еволюционно по-късно формирана
структура.
Съответно мисъл-формите формират вариабилната съставяща на
установката на егрегори, а елементалите формират фиксираната съставяща на
установката на егрегори.
3. Човешката мисъл създава множество химически съединения, технически
средства и технологии, които не са установени в заобикалящата ни природа. Тези
продукти на мисълта са модели на организация на материята, която е присъща на
еволюционно по-първично ниво, в сравнение с нивото на организация на мисълта.
Съответно мисъл-формата притежава форма на сфера, пръстен или на капка, т. е. форма
на първична геометрична и функционална структура, присъща на различни състояния на
душата на човека.
4. Индивидуалната душа КА на човека се управлява стратегически от космическата
душа БА. Следователно формирането на относително самостоятелни структури като
мисъл-форми е резултат от съгласувана емисия на душите КА и БА, като в основата и е
стратегическото участие на душа БА.

131

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

5. От изводи 2 и 4 следва, че тази част от структурата на космическата душа БА,
която е разположена в пранебитие, може да формира относително автономни енергийноинформационни модели в пранебитие, под формата на прамисъл-форми.
6. От екстраполацията на извод 5 следва, че духовете от пранебитие биха могли да
формират прапрамисъл-форми в прапранебитие.
7. От екстраполацията на извод 5 следва, че е възможно да се образуват модели
на такива прапра... прамисъл-форми, които са от нивото на организация на душата на
Абсолютния бог.
8. От последователния преход от извод 7 към изводи 6 и 5 следва, че има възможност
да се формират относително автономни модели (егрегори) на Абсолютния бог на различни
еволюционни нива на организация на средата. Те се проявяват като локални богове. В
качеството си на духовни модели тези биополеви структури съществуват и се развиват за
ограничен период от време, който е значително по-продължителен от индивидуалното
развитие на захранващите го с енергия и информация структури (в частност – хора).
9. От изводи 2 и 8 следва, че душата или по-точно духът на всеки локален бог е
егрегор, в който средата е закодирала информация за предисторията си чрез елементал.
По този начин поведението на всеки локален бог е екологично в рамките на
пространството, в което функционира.
10. Мисъл-формите са форма на проявление на отрицателна еволюционна обратна
връзка (връзка от изхода към входа на системата - предназначена за стабилизация). Тази
връзка провежда сигнали от средата (структурата) на битие и ги насочва към средата
(структурата) на небитие с цел стабилизиране на системата битие-небитие. Съответно
прамисъл-формите са форма на отрицателна еволюционна обратна връзка в средата на
пранебитие, породена от средата на небитие. Еволюционната отрицателна обратна
връзка е резултат от невъзможността на средата от определено еволюционно ниво да
постигне самоуравновесяване в задоволителна степен. За целта средата развива някои от
своите структури, разположени в ограничено пространство и използва тяхното
доусъвършенстване като свои допълнителни (локални) стабилизатори.
11. От изводи 8, 9 и 10 следва, че формирането на богове-модели с локално
предназначение е екологично средство за регулиране на средата под формата на
приемственост на генезисната функция на Абсолютния бог.
12. От извод 11 следва, че религиите, които утвърждават, че съществува само един
бог и тези, които твърдят, че съществуват множество богове, както и митовете (със
затихващо значение на различни божества) са модели на различни аспекти от една и съща
реалност. Тези модели взаимно се допълват при формиране на мозаечната картина на
реалността.
13. От извод 12 следва, че представата за конкретен бог е обобщена представа за
конкретен регулатор на средата, разглеждан като система със съсредоточени параметри.

132

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Литература
1. Басаргина Е. Жизнь за гранью жизни, Диамант, Санкт-Петербург, 1997.
2. Бейли А. А. Посланията на тибетеца, ч. 1, Гуторанов, Ловеч, 1996.
3. Безънт А. Човекът и неговите тела, Всеобщата религия, Изд. „Кралица Маб”, С.,
1996.
4. Безънт А., Ледбитър Ч.У. Мисъл-форми, Шамбала, С., 2007.
5. Брандл К. Освобождаване от енергийни влияния и зависимости, Аквариус, С., 2007.
6. Браун С., Харисън Л. Посещения от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007.
7. Бренън Б. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
8. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
9. Кастанеда К. (1) Дарът на Орела, Петрум Ко, С., 1994.
10. Кастанеда К. (2) Пътят на силата, 2. Обяснения, Екстрем, С., 1998.
11. Лазарев С.Н. Диагностика на кармата, ч.4, Астросфера, Варна, 1998.
12. Ламбаджиев Г. Форма на душата на човека, Изследовател, т. 7, 2010.
13. Летбитър Ч. Тайната доктрина, Живот отвъд смъртта, Библиотека „5Ф”, №4, С.,
1992.
14. Лидбитер, Ментальный план, ЕГО, Ленинград, 1991.
15. Мертони Э. Введение в теософию. Тонкие планы, Велигор, М., 1998.
16. Муди Р. Живот след живота, Интерпринт, С., 1991.
17. Нютън М. Пътят на душите, Аратрон, С., 1997.
18. Свияш А. Карма. Решаем проблемы, Питер, С.-Петербург, 1999.
19. Стульгинскис С. А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
20. Титов К., Кондаков Г. Влияние. Практическо ръководство на система ДЕИР, Изд.
ДЕИР, С., 2007.
21. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Великият преход, НСМ Медиа, С., 2005.
22. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Физика на вярата, Данграфик, Варна, 2005.
23. Тихоплав В., Тихоплав Т. (3) Времето на Бога: Съзнание и живот, НСМ Медиа, С.,
2006.
24. Тухолка С. Окултна енциклопедия, редакция, „6 плюс”, С., 1991.

133

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Душа и мисъл
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Мисълта е модел на поведението на душата на човека.
Ключови думи: душа, мисъл, мисъл-форма, развитие на душата, процеси.

Въведение
Целта на статията е да се представят различни аспекти на връзката между душа и мисъл на
човека.
Според Платон мисленето представлява диалог, който душата води сама със себе си за
това, което наблюдава [Платон, стих 189е-190а].
„...Демокрит... напълно отъждествява душата и разума” [Аристотел, с.25].
След ситуация на границата между живота и смъртта завърналата се душа повишава своя
рейтинг в мисълта на човека и той установява, не „Разумът е по-важна част на човека,
отколкото нашето тяло. [...] В някои случаи на пациентите им се струва, че след преживения
опит със смъртта те са придобили интуитивни способности, намиращи се на границата с
психиката” [Басаргина, с.407]. Следователно значението на мисълта за душата и въздействието
на душата върху мисълта са две страни на единен процес.

Траектории на мисълта
и индивидуално развитие на душата на човека
1. Признаци за сходство между траекторията на мисълта (М) и траекторията на
индивидуално развитие на душата (ИРД).
1.1. Затвореност на цикличните им изменения:
М протича от нивото на съзнание към нивото на подсъзнание и обратно. В общия случай
ИРД циркулира от битие към небитие и обратно (при прераждане).
1.2. Всеки цикъл протича в йерархичен аспект:
М преминава множество нива на организация на съзнание и подсъзнание. ИРД преминава
през множество нива на организация от битие към небитие.
1.3. Променлива продължителност на всеки цикъл.
М може да „прескочи” престоя си в някои нива на организация, през които преминава.
ИРД може да съкрати значително преминаването си през определени нива на организация в
небитие, което може да се възприеме като „прескачане” на тези нива.
1.4. Приемственост между етапите, през което преминава цикличния процес.
Всеки етап (ниво на организация) на М определя следващия етап от неговото развитие.
Поведението на душата във всяко от нивата на ИРД определя развитието му в следващия етап.
1.5. Акумулира се информация от нивата на организация, през които се преминава:
М възприема в някаква степен поуките от миналото. Душата се изпълва с впечатления от
особеностите на средата, през която преминава.
1.6. Излъчване на информация към нивата на организация, през които се преминава:
М оставя следи в паметта: емоционални и рационални. Душата излъчва информация към
обектите от битие и небитие, с които комуникира.
1.7. Установката в края на всеки цикъл определя следващия процес:

134

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Последната М преди сън определя насоката на подсъзнателната дейност за търсене на
решение. Последната М в края на живота на човека определя насочеността на ИРД. Последната
настройка на душата в тялото определя бъдещото й развитие в небитие.
1.8. Разграждането и изграждането на процесите е разделено от интервал от време:
М прониква в подсъзнанието и след интервал от време се проявява като озарение на
нивото на осъзнатата мисловна дейност. По време на индивидуалното си развитие душата на
човека остава за интервал от време в небитие, след което се връща за прераждане в тяло на
човек.
1.9. Всеки процес накратко повтаря своята предистория:
М преговаря предисторията си, преди да направи следващата крачка. ИРД повтаря по
необходимост и под някаква форма етапите от своята предистория, преди да се затвори цикъл
от развитието й. Дори „Любовта от пръв поглед се дължи на чувства от минал живот. Това е
интуиция” [Уилистън, с.110].
Преминаването на мисълта на човека през етапите на прераждане на душата му става
причина за тяхното обобщаване и извличане на еволюционно същественото от тях: „Накрая
всичките тези епизоди на смърт и на раждане се сляха в мощен синтез: тя стана майка на всички
хора, които някога са били убити във всички войни по света” [Брюн, с.152]. Тази обобщена и
абстрактна (типизирана) великодушна обич може да се разглежда като проява на отношение на
космическата душа към произволна човешка душа. Мисълта на човека моделира (отразява,
изобразява, описва) процесите в природата (битие) и в душата на човека. Душата моделира
(проявява в битие) процесите (закономерностите) в небитие, които имат приемственост в битие.
По този начин мисълта, моделирайки процесите в средата, заобикалящата човека, косвено
моделира процесите, които протичат в небитие и в частност – в душата на човека.
Подсъзнателното съхраняване на информация за преражданията и за тяхната предистория
е признак, че мисълта по необходимост повтаря предисторията в ИРД на различни нива от
своята организация.
„...Хора съобщават, че конфликтите, заради които са се самоубили, не са изчезнали след
смъртта, а дори са се усложнили” [Муди, с.117]. Следователно развитието на душата на човека
продължава и в небитие. За целта се развиват и обстоятелствата, при които душата не е успяла
да демонстрира развитието си.
1.10. Всеки процес има уникални характеристики (пътища на протичане). Според Брахмасутра: „След като си свърши дейността си, душата се завръща заедно с останалата карма по
пътя, по който е дошла, или по друг път...” [Ачаря, с.452].
В периода между две последователни прераждания душата на човека се освобождава
частично от натрупаните в нея противоречия. По аналогичен начин мисълта на всяка своя
стъпка разрешава част от проблема, който преобразува. Решенията в общия случаи са
многовариантни.
В медицинската практика са известни случаи на сомнамбулизъм, при които скокообразно
се преминава от нормално в болестно състояние и обратното при пълна загуба на информация
за предишното състояние [Шаповалников, с.67]. По подобен начин всеки процес на
прераждане протича като първичен и уникален.
1.11. Ентропията на М и на ИРД пулсира.
„...Енергията на мисълта понякога е по-силна, а понякога по-слаба” [Илиева, с. 12].
Душата на човека в различни етапи от индивидуалното си развитие е в различна степен
енергизирана. Ентропията на М и на ИРД пулсира в процеса на тяхното протичане.
Информационно-енергийната отвореност на мисълта и на душата на човека към обекти от
обкръжаващата ги среда е предпоставка за пулсирането на ентропията им в такт с пулсациите
на тази среда.

135

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

2. Признаци за различие между траекторията на М и траекторията на ИРД.
2.1. Душата по време на индивидуалното си развитие може да достигне до много по-ниски
нива на организация на средата, отколкото мисълта на човека:
М циркулира само във веществената структура на човека и в заобикалящата го аура. ИРД
преминава през нива на организация в небитие, които ги няма в аурата на човека.
2.2. М протича на базата на информационно отражение от обект(-и), а ИРД – на базата на
еволюционната структура на средата, през която преминава:
По време на регресия пациентът първо помисля с маниера на мислене на своя
предшественик в прераждането, а след това със собствената си мисъл [Уилистън, с.74, 75]. В
частност добрата майка първо мисли за здравето на детето си и след това за всичко останало.
Малки деца се затичали към непокрит кладенец, но умрялата им майка ги посрещнала и ги
предпазила от сигурна смърт. „...Майката е бдяла над любимите си деца от астралното поле...”
[Ледбитър, с.179]. Мисълта й е следвала присъщата за земния й живот грижа за децата й.
ИРД се формира от свойствата и проблемите на средата, през която преминава душата на
човека.
2.3. Душата на човека е по-надежден източник за решение на проблеми, отколкото
мисълта: „Ние в житейския си опит сме склонни повече да се доверяваме на душата, отколкото
на ума, ползвайки се не от чисто мислене, а от мислително-разсъдъчна дейност на душата”
[Лосев, с.329]. „...Душата е източник и принцип на всичко под нея съществуващо...” [там, с.
366]. „Научих, че малките решения трябва да се вземат с главата, а големите със сърцето”
[Браун, с.88], т.е. незначителните проблеми имат логично, а значителните – духовно обяснение.
„Според едно изследване в процеса на мислене се използват около 1200 думи в минута”
[Макуилямс, с.47].
За разлика от закъснението, дори с части от секундата, при процесите между мисъл и
действие на земята, в астрала този процес пролича мигновено [Юрин, с.235].
Душата реагира (решава) значително по-бързо проблемите, отколкото мисълта на човека.
2.4. Душата на човека в по-висока степен може да формира психическо заболяване на
човека, в сравнение с мисълта му: Установено е, че сред творческите работници психически
болните са едва 2%, докато за останалата част от населението концентрацията на психически
болните е около 5% [Rosca, с.16]. По официални сведения в началото на 2009 г. в България
(намираща се в политико-икономически преход последните 20г.) психически проблеми има
около 25% от населението. Около 55% от затворниците в единични килии в САЩ страдат от
психиатрични заболявания.

Въздействие на мисълта върху
душата на човека
Според академик Грабовой „...мисълта е информацията, която е свързващо звено между
съзнанието, духа и тялото. Тя се формира от съзнанието на основата на цялата информация за
външния и вътрешния свят, свързана с дадено явление. Според Грабовой импулс от външния
свят не може да измени мисълта” [Тихоплав (2), с.195]. Чрез силна воля може да се отдели
душата от тялото на човека. По-нататъшното разграждане на душата, т.е. „промяната” й става
все повече и повече резултат на „воля” [Брюн, с.109]. Същевременно и „една слаба разсейваща
мисъл... за микросекунди” може да измени посоката, в която се движи отделилата се от тялото
душа [Монро (1), с.65].
„...През Втората световна война са правени групови сеанси с молитви и с концентриране
на мисловна енергия на много хора срещу хитлеристите. Оказало се, че в дните на тези прояви

136

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

загубите на Хитлер били огромни, а на съюзниците – минимални. Подобни експерименти се
предприемат и днес в някои райони на света. Докато те траят, няколкократно намаляват
продажбите на наркотици и употребата на упойващи средства, смъртните случаи,
престъпността, общата заболеваемост” [Дочева, с. 29]. В небитие, Монро усеща, че: „Бях
преизпълнен, почти повален от вълна от огромна енергия, безкрайно мощна вибрация от твърде
висока честота. Това ми бе известно като РОУТ, нещо като кълбо от кондензирани мисли”
[Монро (2), с.27]. Следователно мисловният енергийно-информационен квант манипулира
поведението на душата на човека. Тази енергия се разпространява както в битие, така и в
небитие. Монро я нарича М: „Всички живи същества използват М за да общуват. Животните са
по-запознати с излъчването М в сравнение с хората, които с малки изключения въобще не го
познават. Мисленето е най-използваното отклонение от М, а чувствата са ленти от М, съседни
на мисълта. Любовта също е лента от М, близкостояща до мисълта. Феноменът на
предизвикване на мисъл – по желание или автоматично – е странично разклонение на М, а
мисълта влияе и модулира М – излъчване” [там, с.157]. Космическата душа на Монро, т.е.
„моето Аз – Там се състои единствено от М” [там, с. 158]. Следователно М – енергията е
еволюционно първична по отношение на вещественото тяло на човека и е база за моделиране на
обекти от действителността под формата на мисли. „Мисълта е чиста енергия” [Уолш, с.61].
„Емоционалните мисли... могат да се намерят не само във формата на дезоксирибонуклеиновата
киселина, но и в модела на Аз – там” [там, с.159]. Емоциите са проекция на М – енергия върху
веществения свят, моделиран под формата на мисъл - изживяване. И обратното: емоцията може
да моделира и манипулира М – енергията и чрез нея душата на човека. „...Организираното
излъчване на М – полето на отделната личност, ако е с широколентов обхват, може да бъде
хиляди пъти по-силно от излъчването на групата. Какъвто и да е източникът, приемането може
да окаже влияние на всеки разум и/или тяло, което съдържа резонансни рецептори” [там].
Когато субектът попадне в среда, в която са включени всички честоти на енергийното М –
излъчване, на които е податлив, той лесно се превръща в манипулируем обект. В този смисъл е
и съобщението, че „съществува също и цялостният мисловен процес на всички хора, някога
съществували, включително и нашият. Ти го наричаш шумът на М – Банд. Той може да те
задуши, ако му позволиш” [Монро (2), с.155].
Препоръчва се „ако се сблъскате с духове, медитирайте върху пустотата, ако можете.
Духовете ще разберат, че няма нищо, на което могат да навредят, и ще ви оставят” [Лодьо,
с.45]. Следователно енергийно-информационният квант на мисълта е храна за духовете.
Мисълта има различна „хранителна” стойност за духовете в зависимост от нивото на
организация на средата, която отразява. Когато тя е твърде отдалечена от нивото на
организация на духовете (например еволюционното ниво на пустотата, т. е. предисторията на
небитие), то енергията, която модулира мисълта става неусвояема и затова те загубват интерес
към нея. „Нагуалът каза, че смъртта разделя пластовете. Той ми обясни, че центърът на нашата
сияйност, който е вниманието на нагуала, все напира навън и това е, което разхлабва
пластовете. [...] Магьосниците трябва да направят всичко възможно, за да държат собствените
си пластове плътно прилепнали. Затова Нагуалът ни обучава на сънуване. Сънуването сплотява
пластовете” [Кастанеда, с.223].
Медитацията, вътрешното насочване на мисълта в структурата на аурата, я уплътнява и
заздравява. Мисълта на човека може да предостави приоритет на духовното или на
материалното: „Пост, гладуване, уединение, молитва – всичко това изключва логиката на
тялото и активизира логиката на духа” [Лазарев, с.375].
Установено е, че: „Уравненията, описващи мисълта са нелинейни. Това означава, че
мисълта може да влияе сама на себе си, тоест представлява самоорганизираща се структура,
която има самостоятелен живот” [Тихоплав (1), с. 108]. А. Безънт и Ч. Лидбитър пишат, че

137

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

„Ако мисълта е свързана непосредствено с някакво друго лице, мисловната форма се движи в
посока към този човек и се разрежда върху неговото астрално тяло. Ако човекът мисли за себе
си или мислите му се основават на чувствата му (а такива са повечето от мислите), мисловната
форма обикаля около създателя си в постоянна готовност да му подейства, ако изпадне в
пасивно състояние” [Тихоплав (2), с.198]. „Ако си фиксиран върху света, ако погледът ти е
фиксиран върху света, Азът ще изглежда илюзорен – все едно, че е сън. Ако гледаш навътре,
светът ще се превърне в сън. И двете са истински, но ти не можеш да възприемаш и двете
едновременно: в това е проблемът” [Ошо, с.115]. Колебанието между материалното и
духовното отслабва постиженията и в двете направления.
Концентрацията на мисълта в определено ниво на организация на средата усилва
управляващата роля на мисълта в това ниво. „ При всяко от моите ОИТ (опитности извън
тялото) дейности разумната част от мен присъстваше до някаква степен. Нещо повече, колкото
по-голяма бе тази участваща част, толкова по-голям бе напредъкът ми” [Монро (2), с.99].
В тамилската поема Шилапиадикара, написана в средата на първото хилядолетие преди
новата ера е записано, че войните отсичайки си главата, хвърлят ги в предсмъртно мигновение
на жертвеника, извиквайки „Приеми в жертва нашия живот!” [Гусева, с.137].
Аналогичен случай преди 20 век е описан за човек преди екзекуция, който „обещал без
глава да изтича край своите ландскнехти и помолил – онези, край които успее да изтича, да
бъдат помилвани. ...Дитц пристъпил към дънера, коленичил и когато палачът с един удар му
отнел главата, трупът скочил и с все сила хукнал. Изтичал край всички свои ландскнехти и едва
тогава паднал на земята. Кралят изпълнило обещанието си – хората на Диц били помилвани”
[Ковачев, с.6]. Тези примери илюстрират силата на душата на човека, ръководена от мисълта
му.

Мисълта – вихров процес
„...Мисълта – в частност и съзнанието – като цяло представляват ...плазма...” [Елцин, с.6].
В книгата си „Откровена религиозна философия на Индия Брахман Чаттерджи пише: „...С
помощта на ясновидство вие бихте могли да възприемете..., че всяка мисъл има видима и
осезаема форма” [Юй, с.342]. ...Тези вихри, в окончателен вид не са нещо друго освен мисли,
разумни стремежи” [Юй, с.330]. Следователно мисълта на човека се проявява в небитие като
различни форми на вихри. Те са модели на процеси, които се възприемат сетивно. Когато се
прекрати възприятието, постепенно затихва и мисълта. Активното външно смущаващо
въздействие предизвиква активен мисловен процес. Външният вихър поражда вътрешен
(мисловен) вихър, т.е. поражда своя образ или модел. „На всеки акт на мислене съответства
някаква спинова структура на мозъка, която води до съответно торсионно излъчване и до
създаване на собствени указания за оздравяване” [Тихоплав (1),с.115]. „...Дясното торзионно
поле подобрява самочувствието на хората, а лявото го потиска” [Тихоплав (1), с.92].
„Положителната информация (думи, мисли, действия) завъртат торзионните полета в една
посока, а отрицателните – в обратна. [...] Торзионните полета могат да се усложняват и да
стават многослойни. [...] Мисълта има торзионна природа. [...] Мисълта представлява
самоорганизиращи се полеви образувания. Това са сгъстявания в торзионното поле, удържащи
се от само себе си. Ние ги усещаме като образи и идеи” [там, с.93].

138

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Основни изводи

1. Идентифицирани са 11 основни признаци за сходство между траекторията
(последователност от етапи) на мисълта и индивидуалното развитие на душата на човека.
Идентифицирани са 4 основни признаци за различия между тези траектории.
Следователно между мисъл и индивидуално развитие на душата съществува висока
степен на сходство.
2. Мисълта, моделирайки процесите в средата, заобикалящата човека, косвено
моделира процесите, които протичат в небитие и в частност – в душата на човека.
Мисълта протича по траектория, която е модел на траекторията на индивидуално
развитие на душата на човека.
3. От вихровия характер на мисълта и от извод 2 следва, че индивидуалното
развитие на душата на човека протича по траектория, която има вихров характер.
4. Индивидуалното развитие на душата на човека повтаря в съкратен вид
еволюционното развитие на средата. Следователно еволюционното развитие на средата
има вихров характер.
5. Вихърът е израз на относителна стабилизация на конкретен преходен процес на
определено ниво на организация от неговото развитие. Еволюцията на средата е
последователност от преходи от едно към друго относително устойчиво състояние.
6. За разлика от еволюционната обратна връзка, която формират мисъл-формите на
човека [Ламбаджиев], мисълта формира отрицателна обратна връзка на нивото на
организация, на което постъпва смущаващото въздействие. Ето защо функцията на
мисълта по своето предназначение в преобладаващата степен има хомеостазен характер.
7. В частност на извод 6 емержентният ефект е средство за пробив в друго
еволюционно ниво, което се разглежда като проява на творчество, т. е. емержентността е
модел на еволюционен скок на средата. Емержентният ефект е признак за наличие на
ниши в процеса на развитие на средата, които се характеризират с неочаквана посока на
развитие. Тези ниши са особено ценни направления за развитие на средата, тъй като
осигуряват бариера срещу саморазграждането на организацията на средата. Ето защо
творчеството има статут на специална ценност в представите на човека.

139

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Литература

1. Аристотел. За душата, Любородие, С., 1996.
2. Ачаря Ш. Брахма – сутра на Бадараяна с коментарите на Ш. Ачаря, Евразия – Абагар,
С., 1992.
3. Басаргина Е. Жизнь за гранью жизни, Диамант, Санкт – Петербург, 1997.
4. Браун Х. Д. Учи се от живота и го сподели с другите, Кибеа, С., 1996.
5. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
6. Гусева Н. Р. Индуизъм. История формирования. Культовая практика, Наука, М., 1977.
7. Дочева П. Пътуване във вечността, Тайните на преражданията, Хемус, С., 1994.
8. Елцин М. С. Послание от информационни извънземни сфери на универсалното
съзнание получено в Памирската зона, Поредица „Близки срещи от ІІІ род”, Sent-UFO – Pres, С.,
1993.
9. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
10. Кастанеда К. Вторият пръстен на силата, Петрум Ко, С., 1993.
11. Ковачев Р. Невероятният подвиг на Диц, в. Вечерни новини, №30, 1994.
12. Лазарев С. Н. Диагностика на кармата, т. 1, 2, Гуторанов, Ловеч, 1996.
13. Ламбаджиев Г. Форми на мисълта, Изследовател, № 6, 2009.
14. Ледбитър Ч. Тайната доктрина. Живот отвъд смъртта, Библиотека „5Ф”, № 4, С., 1992.
15. Лодьо Л. Бардо. Пътят на смъртта и прераждането, Коментар върху тибетската книга
на мъртвите, Шамбала, С., 1993.
16. Лосев А. Ф. Бытие – Имя – Космос, „Мысль”, М., 1993.
17. Макуилямс П. 101 урока за живота, Кибеа, С., 1998.
18. Монро Р. (1) Пътуване извън тялото, Гуторанов и син, Ловеч, 1992.
19. Монро Р. (2) Безкрайно пътуване, Гуторанов и син, Враца, 1994.
20. Муди Р. Живот след живота, Интерпринт, С., 1991.
21. Ошо. Книга на тайните, т.2, Одисей, С., 1993.
22. Платон. Сочинения, т. 2, Мысль, М., 1970.
23. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Физика на вярата, НСМ Медиа, С., 2005.
24. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Времето на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С.,
2006.
25. Уилистън Г., Джонстън Д. Стъпки по пътеката на времето. Духовно израстване чрез
познание на минали животи, ЖАР, С., 1999.
26. Уолш Н. Д. Разговори с Бога, СД „Недкова и сие – Математика”, С., 1999.
27. Шаповалников А. Н. Как да си поръчаме сънища, Медицина и физкултура, С., 1990.
28. Юй Л. Г., Чаттерджи Б. и др. Даоская йога, МП „Одисей”, Бишкек, 1993.
29. Юрин В. К. В поисках души, СВ – 96, Екатеринбург, 2001.
30. Roşca Al, Creativitatea, Bucureşti, 1972.

140

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Душа, мисъл и позитивно отношение
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Мисълта е сложен динамично променящ се модел на структури и процеси в
битие и в небитие.
Ключови думи: душа, мисъл, позитивно отношение, любов, битие,
небитие.

Въведение
Целта на статията е да опише концептуално връзката между душа, мисъл и позитивно
отношение.

Позитивни отношения между духове и души
„През 1978 англичанката Розмари Браун започва да свири и пише неизвестни дотогава
музикални произведения от прочути композитори като Лист, Шопен и Рахманинов, без преди
това да се е занимавала с музика. [...] Розмари Браун написва дори и партитурите на различните
инструменти!” [Шане, с.98]. Освен това тя записва произведения на Бетховен, Шуберт, Брамс и
Дебюси, създадени от тях в небитието. Според експерти тези нови произведения са много
добри, а някои са първокласни [Вильсон, с.203]. Липсата на шедьоври сред тях може да се
обясни с липса на мисловно участие в творческия процес. „...Известният композитор А.
Шнитке: „Музиката от мен не се пише, а се улавя... Като че ли имам работа не със своя работа,
а преписвам чужда.” [...] Има предположение, че съществува някакво информационно поле в
другостранния, нематериален свят и човекът упорито мислещ, търсещ, встъпва с него в контакт
и получава информация оттам, но само малцина това го съзнават и така открито заявяват”
[Юрин, с.305].
„Бразилецът Луис Гаспарето е „произвел” нови платна на Ренуар, Сезан и Пикасо. Той
работи в състояние на транс, обикновено в тъмнина, често едновременно рисувайки две
картини – с всяка ръка! В 1978 г. при запис на програмата на Би-Би-Си Гаспарето е нарисувал
21 картини за 75 минути” [Рэндлз, с.102].
„...Най-великите живописци от миналото са образували сдружение в „отвъдното” и когато
Луис навлезе в транс, те се редуват да рисуват чрез него според това кой от тях е настроен за
рисуване този ден! Гаспарето твърди, че целта им е да докажат, че душите живеят дори и след
тъй наречената смърт” [Маклейн, с.169, 170]. „В същото време той постави още две платна на
масата и едновременно Рембранд рисуваше с краката му, а Моне и Пикасо – съответно с лявата
и дясната му ръка. Бе абсолютно невероятно” [там, с.177]. Най-продуктивният бразилски
писател Чико Хавиер е написал 250 книги в транс, продиктувани от починали бразилски и
португалски писатели с широк тематичен диапазон от науката до литературата [Уилямсън,
с.162]. Цитираните примери илюстрират афинитета на душите на творчески личности от
миналото към душите на живите хора, като използват посредници за тяхното творчество на
Земята. В периода на престой на душите в небитие, преди да се преродят в ново тяло на човек,
141

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

по-свободните от проблеми души „помагат на по-малко развитите души” [Рамачарка, с.144].
Обмяната на информация и енергия между тях е прототип на мисловния процес на човека.
„Ето, че мога на мъртвите душите да укрепвам. Навсякъде, където аз се появявам,
правдата и истината се явяват” [Книга на мъртвите, гл. 97, с.154]. Следователно основната
функция на силната душа в небитие е да уравновеси слабата душа чрез представите за
справедливост. Тя се представя чрез информационен обмен между души, който е прототип на
мисловния процес на човека. По време на бомбардировките на град Плимут през 1942 г. една
монахиня установила, че „умрелите през първите два дни на бомбардировките...се били
завърнали. Те...помагали и успокоявали...Любовта и безпокойствието им за участта на техните
съграждани били толкова силни, че по изключение те се завърнали, за да обгърнат своя град с
мантия на спокойствие” [Обин, с.79].
Тази грижа на една душа за спокойствието на друга, без да е съществувала връзка между
тях, може да се разглежда като проява на регулатор за стабилизация на състоянието на
популация души при екстремални ситуации. По своята същност това е информационноенергийно регулиране. Усещането за присъствие на духове е „все едно, че си загърнат в ярко
осветено одеало от любов” [Нютън (1), с. 52].
Според „учението за „ваксинация”...на душата..., ако две... души не чувстват в себе си
достатъчно сили за изпълнение на своите задачи, Бог ги съединява в едно тяло така, че да се
допълват една друга. Ако една от тези души се нуждае от помощ, то втората става нейна
„майка”, защитавайки я със своята обвивка и хранейки я със своята собствена субстанция”
[Еврейская эн., с.50]. Този текст описва възможността в тялото на човека едновременно да се
преродят две последователно свързани индивидуални души. В този случай душата – „майка” се
свързва директно с космическата душа на човека. Душата, на която се оказва помощ, се свързва
посредством земната душа на човека с тялото му. В този случай по-неопитната душа се
преражда, а другата играе роля на духовен наставник. По този начин се намалява степента на
различие между нивото на развитие на душите, които са претенденти за прераждане. Пренесен
към популацията души, този частен случай е признак за развитието им като система, която се
самостабилизира.
Съгласуваността между поведението на душите се основава на способността им „... всяка
душа (да) вижда как се създава мисъл в друга душа” [Стульгинскис, с.75]. Например мъртвите
могат да предупредят живите за настъпване на бедствие чрез сънища и поличби [Ганев, с.51]. В
този случай духовете чрез душите на живите информират хората за настъпваща опасност, тъй
като душите на живите хора са органично свързани с телата им.
„Сънищата често са средство за общуване с водачите” [Каръл, с.211]. „Вече 8 години
майката на Дан общува с него чрез помощта на Медиума Бренда. Споделя, че усеща
присъствието на Дан като нежен полъх и леко докосване. Друг път той се появява като светещо
в нежни цветове кълбо или като мисли в главата й, изречени с познатия му глас” [Бостанджиев,
с.10]. „Едно от важните открития, до които съм стигнал при изследванията си, е че сродните
души никога не се разделят напълно” [Нютън (2), с.24]. „В Бардо силата на една единствена
позитивна мисъл може да гарантира вашето просветление, и обратното, единствена негативна
мисъл може да завлече ума ви в бездните на страдание, от което освобождението е
изключително трудно” [Лодьо, с.83]. Следователно положителната мисъл (и съответно:
положителното отношение) се характеризира с ниска стойност на ентропията, а
негативната мисъл (и съответно: негативното отношение) се характеризира с висока
стойност на ентропията.
В небитие „...живееш постоянно в едно място, където нашите най-тайни мисли не са
въобще тайни? Без маска, без преструвка, без да претендираш, че си нещо друго, освен това,
което си?” [Ричи, с.80]. Следователно в небитие ентропията е по-ниска по стойност в

142

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

сравнение с тази в битие. Съответно в процеса на своята еволюция средата повишава
ентропията си. В частност този резултат произтича от намаляването на степента на свобода на
протичане на процесите в битие, в сравнение с небитие.
До същите изводи може да се достигне и по друг път: „Смехът помага на вашите клетки да
повишат своята честота и наистина е много здравословен” [Есен, с.78]. По-висока е честотата
на вибрациите на обекти от небитие, в сравнение с аналогични обекти от битие.
Здровословността (понижаването на ентропията) се свързва с условията на средата в небитие.
„Всичко, на което обръщаме внимание, се енергизира. Всичко, от което отвърнете
внимание, се стопява” [Чопра, с.109]. Отношението е форма на енергия, която функционира в
невеществено измерение.
„...Хипнозата е енергиен поток...” [Уилистън, с.217]. Хипнозата може да се разглежда
като въздействие на душата на субект върху душата на обект чрез предаване на енергия.
Установено е, че „ако работите само с един човек, резултатите са далеч па-добри, отколкото ако
включите още пет и дори трима души в групата” [Уилистън, с.219]. Съответно намалява
плътността на енергията на въздействие.

Душа – любов – мисъл
„Любовта, която изпитвате към починалия, се споделя и връща от него дори след смъртта”
[Карл, с.55]. „Между духовете също има любов и симпатия, но тя се основава на сходството на
чувствата и мислите” [Кардек, с.159]. „Всички преживели Равносметката се завръщат убедени,
че любовта е най-важното нещо. [...] Когато дойдат в съзнание, хората изпитват жажда за
познание. Те често стават ненаситни читатели, дори ако преди това не са обичали твърде
книгите. Понякога започват отново да учат, за да изследват област, различна от тази, в която са
работили до момента” [Димитрова, с.59]. „Ако синхронизирате тази своя чакра, която
съответства на доминиращата в събеседника си, с неговата, то и в двамата ще възникне прилив
на сили” [Титов, с.94].
Синхронизирането привлича хората. Сходството им също ги привлича.
В процеса на съвместния си живот партньорите постепенно се синхронизират и
уеднаквяват предпочитанията си. Това е форма на продължително взаимно препрограмиране.
По своята същност това е процес на препрограмиране на душите на партньорите, разглеждано
като адаптационен процес. Всеки от тях се адаптира към партньора си в толкова по-висока
степен, в каквато степен е отворен информационно към него. Адаптивният процес на
препрограмирането представлява внедряване на модели от душата на единия от партньорите в
душата на другия от тях. Вграждането на тези модели в душите на партньорите повишава
степента на сходство между тях, а това повишава степента им на привързаност.
Висшата степен на привързаност се нарича любов. „Красивата любов е огледало на душа”
[Ватев, с.33]. „Според някои, любовта е привличане между душите” [Дънов, с.52]. Основният
фактор на регулиране, което осъществява душата в условията на битие и на небитие (с
разширен обхват на регулиране), е любовта.
Според Петър Дънов „Любовта е кондензиран Дух” [Константинов, с.143]. Светият Дух е
„информационно поле, с неговите структури и възможности” [Делян, с.56]. Това означава, че
любовта е степен на свързаност, която е присъща на прасредата, към която принадлежи
основното ниво на организация на Светия Дух.
Глас от небитие твърди, че: „...нивото на моето съзнание е това на любовта” [Монро, с.74].
Това означава, че в неговото ниво на организация любовта е доминанта в отношенията между
143

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

духовете, които го населяват. Ако разглеждаме любовта като висша форма на взаимен обмен на
модели между душите на партньори, то следва, че подобен обмен в небитие се осъществява в
значително по-висока степен, в сравнение с битие. Този извод се съгласува с представите, че в
небитие степента на отвореност на системите една към друга е много по-голяма, в сравнение
със системите в битие. Любовта е модулиращ фактор на мисловния процес. Любовта насочва
мисълта, усилва значението на едни фактори и намалява значението на други в мисловния
процес. Мисълта може да се самоанализира, да установи структурата на изграждащите я
елементи и поделементи. Въпреки това мисълта до началото на 21 век разглежда любовта като
монолитно цяло. Това е признак, че любовта е фактор, чийто елементи принадлежат на друго
ниво, различно от това на битие. Известна е силната любов, която усещат душите на хората,
които са се „разходили” до небитие.
Интензивността на екзалтираната любов, която изпитват някои души, напускащи
временно вещественото тяло на човека, надхвърля „хилядократно” всички известни представи
за взаимоотношение между хора [Брюн, с.63, 172]. Това се дължи на разширяването на
диапазона на възприятия на душата на човека в небитие, в сравнение с битие. Разширяването на
познавателния хоризонт поражда усещане за празноти в познанието и произтичащото от него
желание за преодоляване на противоречието между известното и неизвестното.
В резултат на философски анализ Кант заключава, че: „...душата познава в самата себе си:
1. Безусловното единство на отношенията, т.е. ... като субстанция. 2. Безусловното единство на
качеството, т.е. ... като просто. 3. Безусловното единство в множеството на времето, т. е. като
един и същ субект. 4. Безусловното единство на съществуването в пространството, т.е. ... като
съзнание за съществуването на самата себе си...” [Кант, с.444, 445].
Душата на човека притежава представа за себе си (самосъзнание) в настоящето и в
миналото, във времето и в пространството, в еволюционно-йерархичен аспект, разглеждан като
израз на качествени промени в структурата на душата. В тези аспекти на развитие и поведение
на душата на човека доминиращо отношение е любовта. Следователно любовта е
фундаментален фактор на еволюционното развитие на душата и притежава сложна и
многоаспектна структура. Чрез различни нюанси на любов се представят възприятията на
душата, получени от небитие. Ако любовта е основен фактор (средство) за възприемане и
описване на процесите в небитие от душата на човека, то любовта би следвало да бъде
универсален фактор за описване на процесите в битие, тъй като процесите в битие са съкратени
(огрубени) образи на небитие (оригинал).
Известно е, че позитивното отношение на човек към обекти от животинския или от
растителния свят се възприема еднозначно от тях. Любовта на родителите към ембриона
(детето им) е предпоставка за отлична комуникация между тях на ниво позитивно отношение.
Изследователи от Хелзинския университет са установили, че „...мозъкът на 32-38-седмичен
ембрион е дотолкова развит, че е в състояние да разпознава реч по същия начин, както и
мозъкът на малко дете. [...] Освен това е в състояние да запомня реч и да различава някои
гласни и съгласни” [Тихоплав (2), с. 33]. Следователно мисловният процес с основните си
регулативни функции е генетично присъщ на човека чрез душата му и в процеса на
индивидуално развитие на личността се доразвива и усъвършенства.
Чрез вътрешно присъщата си способност да общува с обекти от небитие посредством
модулация на информацията си от любов, душата на ембриона му помага да общува с
родителите си. „Според Г. И. Шипов съзнанието изпълнява функцията на стабилизиращ фактор,
позволяващ на душата, която е притежавала това съзнание в грубия материален свят, да запази
индивидуалността си” [Тихоплав (1),с.138]. Макросистемното мислене (съзнание) ориентира
душата на човека така, че тя да не влиза в остри противоречия с „интересите” на развитие на
средата в небитие. В резултат на това възниква възможност да се запази стратегията на

144

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

поведение на душата както в битие, така и в небитие, т. е. не се налага съществено
преустройване на нейното поведение. В този случай отново вътрешната позитивна настройка
на душата се проявява като универсален регулатор в система човек-среда.

Основни изводи
1. Позитивното отношение и проявите на практическа взаимопомощ между
непознати души е признак за функционирането на вътрешно присъщ самосъхранителен
механизъм на поведение на популацията души на хората.
2. Комуникацията между души се проектира в битие като мисловен процес. Мисълта
на човека е модел на комуникация между души, която преобладаващо е позитивно
ориентирана.
3. Позитивното отношение на субект към обект е израз на въздействие на
субекта към обекта с по-ниска стойност на ентропия, в сравнение с негативното
отношение. Следователно позитивната мисъл (мисъл, която е модулирана с позитивно
отношение към обекта) притежава по-голям (енергиен) потенциал на въздействие върху
душата на човека, в сравнение с негативната мисъл.
4. От гледна точка на наблюдател от битие генезисът на любовта е небитие. В
небитие любовта е средство за изразяване степента на позитивно отношение на субект
към обект.
5. От извод 4 следва, че любовта е управляващ фактор, който обслужва процесите в
небитие и съответно копира техните структури. В резултат на това обстоятелство любовта
притежава сложна и динамично променяща се структура.
6. От изводи 2 и 5 следва, че мисълта на човека притежава сложна и динамично
променяща се структура, която моделира структурата и процесите в битие и в небитие.

145

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Литература
1. Бостанджиев К. Съзнанието живее и след смъртта, в. Мистерии на цивилизацията, № 6,
2005.
2. Брюн Ф. Мъртвите ни говорят, Гуторанов & Sherry, С., 1991.
3. Ватев Й. Огледалото по пътя, Хелиопол, С., 1992.
4. Вильсон К. Оккультизм, „Клышников – Комаров и Кº”, М., 1994.
5. Ганев Н. Феномените на България, Хр. Ботев, С., 1993.
6. Делян Д. Извънземие, Астрала, С., 1993.
7. Димитрова П. Свръхестественото, Феномен, С., 1992.
8. Дънов П. Живот и отношения, Варна, 2001.
9. Еврейская энциклопедiя, т. 9, „ТЕРРА” – „TERRA”, М., (1996).
10. Есен В. Нови клетки, нови тела, нов живот, Шамбала, С., 2008.
11. Кант И. Критика на чистия разум, БАН, С., 1967.
12. Каръл Л. Крион ІІ – Не мисли като човек, Аратрон, С., 2004.
13. Книга на мъртвите на древните египтяни, Хелиопол, С., 1994.
14. Константинов М., Маджаров Х. Новата култура през епохата на Водолея, т.І, Алфиола,
Варна, 1991.
15. Лодьо Л. Бардо. Пътят на смъртта и прераждането, Коментар върху тибетската
книга на мъртвите, Шамбала, С., 1993.
16. Маклейн Ш. Медитацията: навлизане навътре, Гуторанов и син, Ямбол, 1994.
17. Монро Р. Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
18. Нютън М. (1) Пътят на душите, Аратрон, С., 1997.
19. Нютън М. (2) Следите на душите. 67 нови доказателства за прераждане, Хермес,
Пловдив, 2000.
20. Обин Л. С. Нов поглед към смъртта, Гуторанов, Ловеч, 1996.
21. Рамачарка Й. Философия на йогите и източния окултизъм, Военно изд., С., 1919.
22. Ричи Ж., Шерил Е. Завръщане от отвъдното, Хипопо, В. Търново, 1995.
23. Рэндлз Д., Хог П. После жизни, Периодика, Ярославль, 1994.
24. Стульгинскис С. А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
25. Титов К., Кондаков Г. Влияние. Практическое руководство на системата ДЕИР, Изд.
ДЕИР, С., 2007.
26. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Великият преход, НСМ Медиа, С., 2005.
27. Тихоплав В., Тихоплав Т. (2) Времето на Бога:съзнание и живот, НСМ Медиа,
С., 2006.
28. Уилистън Г., Джонстън Д. Стъпки по пясъка на времето; Духовно израстване чрез
познание на миналите животи, ЖАР, С., 1994.
29. Уилямсън Л. Медиумите и отвъдното, ЖАР, С., 1995.
30. Чопра Д. Спонтанното удоволетворяване на желанията, Бард, С., 2004.
31. Шане П.-О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, (1990-1997).
32. Юрин В. К. В поисках души, СВ – 96, Екатеринбург, 2001.

Душа и творчество

146

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Творческият процес стартира от космическата душа БА и се конкретизира
от индивидуалната душа КА.
Ключови думи: душа, творчество, БА, КА.

Въведение
Целта на статията е да се идентифицират на концептуално ниво най-важните етапи от
развитието на творческия процес на човека в душата му.

Въображението в астрала
и в мисълта на човека
Всичко каквото си въобрази душата на човек в астрала се появява веднага, но „творенията
на нейната фантазия са краткотрайни”. Те престават да съществуват, когато душата спре да
мисли за тях [Уилямсън, с.132].
„...Хората в Отвъдното създават всичко – изобретения, медицински и научни открития,
възвишено изкуство, музика и философия. След това деликатно предават тези свои творения по
телепатичен път на онези личности на земята, които притежават уменията, средствата и
упоритостта да ги превърнат в реалност” [Браун, с.31,32]. „Всяка мисъл, която имаш, някога си
имал или някога ще имаш в главата си, е творческа” [Уолш, с.1].
„Каквото си пожелаеш, можеш да го сътвориш..., но само в определени граници”
[Уилямсън, с.128].
Под хипноза също може да се усили способността да се фантазира [Рэндълз, с. 256]. 4-8%
от населението не може да различи реалното от въображаемото възприятие. Психолозите ги
наричат „личности, склонни към фантазии” [там, с.141]. Следователно фантазната способност
на мисълта може да се разглежда като закърняла способност, която е ограничена в своето
проявление от доминиращото логическо мислене на цивилизования човек. Свръхсетивните
възприятия на прачовеците са могли да се свържат в единна представа чрез интензивното им
обвързване със средствата на въображението. Тези средства прачовекът е заимствал от своята
душа, а тя от свързания с нея дух. Следователно въображението и фантазията са необходими и
вътрешно присъщи атрибути на душата и духът на човека в небитие. Логиката е атрибут на
мисълта на човека за оценка на обекти от битие. Съответно дясното полукълбо на главния
мозък на човека е специализирано за формиране на въображение и фантазия, а лявото – за
логика. В условията на висока степен на обвързаност и детерминираност на процесите в битие
логиката е целесъобразно средство за ориентация в условията на материалния свят. В условията
на ниска степен на обвързаност и детерминираност на процесите в небитие въображението е
целесъобразно средство за ориентация в света на духовете.
Част от хората и голяма част от животните възприемат асоциативно заобикалящите ги
събития, т. е. използват въображението като приоритетен инструмент за ориентация в
действителността. Този факт е признак за приоритета на небитиейните (еволюционно
предшестващите) механизми за ориентация по отношение на битиейните средства. Съответно
147

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

материалният свят по форма и структура е различен от нематериалния, но по съдържание малко
се различава от еволюционните си предшественици (небитие, пранебитие и т. н.). Затова този
свят е „мая”, т. е. илюзия, илюзия за устойчивост, уникалност, независимост и т.н. качества,
които са от първостепенно значение за съществуването на една система. „Ако рано сутрин
човек е в състояние да отхвърли от себе си всички усложнения и обвързаности и медитира в
продължение на два до четири часа, а след това успее и в заниманията си, и спрямо външните
неща да се настрои за един чисто обективен рефлективен метод, ако той провежда това без
всякакво прекъсване, след два-три месеца при него от небето ще се спуснат всички Съвършени
и ще потвърдят правилността на едно такова поведение” [Тайната на..., с.115]. Следователно
упоритото медитиране (и самопрограмиране) присъединява духовни помощници за реализация
на целта. Медитацията е форма на активно адаптиране към небитие. „Всеки човек е
придружаван от невидими същества; по-ниско развитите от тях се стремят да принудят човека
към действия, които те самите са вършили през живота си.” [Пасин, с.184]. Следователно
въображението в духовния свят е вътрешно или външно обусловено по отношение на душата на
човека, в която се проявява.
„Въображението”: phantasia в широкия смисъл на думата означава „познавателна
способност” [Аристотел, с.104].
„Много увлекателна е възможността във Финия свят да се създава от фина материя със
своята мисъл всичко, което желаете... Колкото по-богато е въображението на човека, толкова
по-разнообразно е творчеството му и колкото по-културен е човек, толкова по-прекрасно е то”
[Стульгинскис, с.71].
Рихар Вилхелм пише, че „...Спонтанните продукти на фантазията... постепенно се
задълбочават и концентрират около определени абстрактни образувания, представляващи
очевидно „принципи”, истински гностически „архаизми” [Тайната на..., с. 36].
„Въображението е отражение на предишни опити” [Стульгинскис, с. 89].
Според дон Хуан човек притежава мехур на възприятието. Дясната му половина е на
тонала, а лявата – на нагуала. В общия случай част от лявата половина на възприятието
(нагуала) е разположена в дясната половина на възприятието (тонала) и обратното [Кастанеда,
с.195]. По подобен начин са взаимно проникнати полярностите ИН и ЯН. „...Тези, които
...интензивно влизат в състояние на сатори (нирвана, самадхи, инсайт, и т.н.)... дават поред
отдих ту на едното, ту на другото полукълбо” [Богданович, с.66]. Съответно редува се
способността на душата и на мозъка на човека за търсене на решение.
„...В чанските (дзенските) манастири паралелно с практиката на многочасови медитации,
съществувала практиката на тежък монотонен физически труд, която ... изравнявала полевата
структура на послушника” [Богданович, с.67]. Цивилизованият човек чувства органична нужда
от физическо натоварване, за да компенсира интелектуалната му и психическа натовареност.
Живите същества и в частност човекът функционират на границата между битие и небитие,
като редуват приоритета си към едно от тях. Ето защо неочакваните спонтанно възникнали
представи и идеи не са плод само на мисловната осъзната дейност на тялото, но и на
неосъзнатите асоциации от друго измерение. „...По-интелигентните и еволюирали души... по
бързо свикват с условията на новия си живот в астралния сват. Там вече със силата на волята, с
интелекта си създават каквото пожелаят. Достатъчно е само да се съсредоточат и да си го
представят в детайли” [Антонова, с. 49].
Следователно „логическата” мисловна опитност на душата се пренася в астрала така,
както въображение, присъщо на астрала се пренася в мисълта на човека.
Според И. Валие: „Всяка фантазия се базира на действителността. Ако проследим една
фантазия назад във физическото поле, тя престава да бъде фантазия” [Валие, с.140].

148

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Следователно фантастично-интуитивните способности, които са присъщи на
душата на човека в небитие се комбинират в различни пропорции и редуване с
логическите способности на човешкия мозък, като формират способностите на
творческата човешка мисъл.

Обекти на творчество на душата
„... Достатъчно често човек твори не заради обществено признание, а за да изпита „мъката
на творчеството” – това състояние на подем, което му позволява да се почувства човек...”
[Меерович, с.25]. Подемът е форма на проява на вътрешна енергитичност, т.е. връщане към
предисторията за да се почерпи сила и мощ. Следователно творческият процес е връщане и
повтаряне на енергетичната предистория на човека.
Творчеството се преплита с духовното. Според Шри Орбиндо: „...Не можем да разрешим
даден проблем в независимо кой план, без да се сблъскаме с всичко, което е обратно на Целта”
[Сатпрем, с.289].
Под регресивна хипноза на своите пациенти д-р Нютън извлича информация от
подсъзнанието им за творческите процеси на душите им в небитие: „...Архитекти на
топографията, които работят с компонентите, изграждащи повърхността на планетите. Работата
им включва проектиране на планини, водни басейни, атмосфера и климат. ...Структурните
специалисти са свързани с душите, посветили се на създаването на растителни и животински
видове...” [Нютън, с.339]. „Създателите на физически същества се включват на по-късен етап,
когато на планетите вече се заражда живот” [там]. Едни души проектират клетките, от които се
развиват дърветата. Други управляват геологични сили за формиране на планини [там, с. 341].
Трети могат да променят ДНК на едно животно, за да създадат друго животно [там, с.346]. По
този начин се стимулира растежа на животното [там, с.347]. „...Менталната материя може да се
обръща в мисли-образи, приемащи произволна форма” [Юрин, с.343].
Установено е, че „...екипът от духове е способен да твори „събития” в нашето
пространство, оказвайки „тук” въздействие върху атоми и молекули със силата на своите
мисли” [Тихоплав (2), с.217].
Следователно чрез мисълта си душата моделира форми, структура, функция и
свойства на живи или мъртви обекти от битие.

Душа и диалектика
„Змията и птицата са най-разпространените форми на душата...” [Георгиева, с. 124].
Змията е метафора на верижната гъвкава структура на душата на човека, а птицата – на
високата степен на нейната подвижност. Сложната структура и високите комуникативни
характеристики на душата са в единство и взаимно се допълват.
„Според вярванията змейовете са родени от добри, а ламите от лоши хора... Змеят е
мъжко, а ламята е момиче” [Георгиева, с.136]. Тези поверия подсказват, че душата има две
начала мъжко и женско, ЯН и ИН, добро и лошо и т.н., т.е. тя е единство от
противоположности. Тази двойственост се проявява и във вярването, че „самодивите са винаги
чифт...” [Георгиева, с.157].
„...Понякога аз позволявам на Духовната ми наставница Франсин да заеме тялото ми за
кратко” [Браун, Харисън, с.23]. Това е сведение, че човек може чрез душата си да присъедини
към себе си дух.

149

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Ченчакът е сребриста субстанция, която повръща шаманът след натравяне, за да реализира
магията си. Счита се, че ченчакът съдържа помощните духове на магьосника. „Магьосникът
мята към жертвата парченце ченчак като куршум. Това се случва обикновено, когато човекът
излиза от къщи. Ако ченчакът премине през тялото, предизвиква смърт след няколко дни или
седмици. По-често обаче остава в тялото, без жертвата да го забелязва. За да засили влиянието
на магията, може да остави край жертвата духовен помощник, наречен пасук, във вид на
насекомо или горско животно... [...] Шаманът може също така да създаде от ченчак ягуар, пума
или отровна змия” [Янева, с.5]. Тези сведения илюстрират многообразието на формите и
структурите, които душата може да реализира, за да осъществи определена функция.
Структурната (базовата) уравновесеност на душата на човека е естествено да търси своята
функционална (вариабилна) уравновесеност за да постигне пълна вътрешна структурнофункционална завършеност. По този начин душата постига по-висока степен на устойчивост
срещу външни смущаващи я въздействие. Освен това: „Колкото е по-високо нивото, на което
ние можем да заставим да се извърши желаното действие, толкова по-надежден и по-постоянен
ще бъде резултатът” [Деннинг, с.93]. В този случай „по-високо ниво” трябва да се разбира
„еволюционно по-първично ниво”.
Дийпак Чопра съветва: „Преминавайки все по-дълбоко и по-дълбоко в своята истинска
природа, спонтанно ще бъдете осеяни от творчески мисли...” [Чопра, с.21].
Колкото подълбоко в йерархичен аспект проникне процесът на търсене на решение, толкова по-голяма е
степента на стратегическа еволюционна осигуреност на решението, което е възникналото
спонтанно в мисълта. Това е Златното цвете на мъдростта, което съчетава еволюционно
непреходното и текущо специфичното за решавания проблем. „Може да си прекарал хиляди
години в отделни кръгове, без да проучиш всичките им аспекти. [...] Казано ми бе, че всичко,
което човек може да измисли, ще се намери някъде из тези кръгове. Така все повече неща се
прибавят постоянно, колкото повече измисля човек” [Монро, с.187]. Душите от еволюционно
по-първично ниво притежават по-голяма преобразуваща способност, в сравнение с
душите на еволюционно по-късно възникналите в средата нива на организация.
„Където и да се появи Златното цвете, срещу него изплува истинната полюсна светлина.
Захващащото (светлото, ли) отвън е светло, а отвътре – тъмно, това е тялото на творчеството.
Едното тъмно навлиза вътре и го завладява. Последствията са, че сърцето (Съзнанието)
възниква в зависимост от външните неща, насочва се навън и течението го завлича в различни
посоки. Когато обаче движещата се в кръговрат светлина огрява вътрешността, тя не възниква в
зависимост от външните неща, насочва се навън и течението я завлича в различни посоки.
Когато обаче движещата се в кръговрат светлина огрява вътрешността, тя не възниква в
зависимост от външните неща, силата на тъмнината бива фиксирана и Златното цвете засиява
със съсредоточена светлина. В такъв случай говорим за натрупана полюсна светлина. Сродните
неща обаче се привличат едно друго. Затова и светлинно-полюсната линия на бездънното
напира да проникне нагоре. Това обаче не е единствено светлина в бездната, а представлява и
творческа светлина, която среща творческа светлина. Когато тези две субстанции влязат в
съприкосновение, те се съединяват в неразривна цялост и възниква безкраен Живот: той ни
спохожда и напуска, въздига се и пропада от само себе си в дома на прасилата. Човек добива
усещане за яснота и безкрайност. Тялото сякаш е олекнало и иска да литне. [...] Пулсът спира,
дъхът секва. Това точно е мигът на истинското зачеващо съединяване...” [Тайната..., с.118].
Съдържанието на този древен китайски текст, отпечатан едва през 18 век, може да се
интерпретира по следния начин: Новата структура винаги е резултат от синтеза на
противоположности (тъмно и светло, т.е. космическата душа БА и индивидуалната душа КА на
човека или еволюционно първичното и еволюционно последното). Взаимодействието между
противоположностите е цикличен енергийно-информационен процес (движеща се в кръговрат

150

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

светлина). Резултатът от взаимодействието им зависи от външните за тях обстоятелства, но
преди всичко се определя от потенциала (душата БА) на този процес. Крайният резултат
(Златното цвете) възниква от проникването на еволюционната тенденция в процеса на търсене
на решение (проникване на БА в преобразуванията на КА). В буквален смисъл Златното цвете е
Елексирът на Живота (златна сфера, златна таблетка) [Тайната…, с.90] или сперма, но в пообщо значение изразява „пряк кръговрат на истинските творчески сили на съзиданието” [там,
с.98].
Интерпретацията на базата на душите БА и КА представя Златното цвете като
еволюционна приемственост на процесите от небитие към битие. „...Когато Духът на починал
лекар се вселява в един, двама или трима души, живеещи в различни краища на света, които без
да имат медицинско образование, успешно лекуват заболявания, пред които съвременната
медицина е безсилна” [Илиева, с.23]. В този случай духът на лекарят се връща към привичната
си дейност, която не е успял да реализира пълноценно в предишен земен живот, но вече
лечението го реализира със средствата, които са достъпни на духа. В частност този нов ефект
може да се възприеме като резултат от творчески процес, въпреки че по същество той е
исторически предопределен. Малка част от семантичните структури на социални евристики са
предразположени към доразвитие и към разнообразие от модификации [Ламбаджиев (1), (2)].
Това е признак, че душата на човека е предразположена към усъвършенстване в тесен диапазон
от аспекти. Нейната насоченост се проявява в поведението на човека, който управлява.
Съответно проявите на творчески резултати са твърде ограничени като разнообразие от
възможности за преобразуване на обекта. Насочеността и стеснеността на диапазона, в който се
проявява творческия процес е еволюционно предопределен от предисторията на битието, в
което живее човечеството.

Генериране на творчески решения
„При уплътняване на информацията тя се разрушава. Ако в този момент количеството
любов не достига, човек може да полудее. Ако пък любовта е достатъчна, то разрушението се
превръща в творчество, в нови идеи” [Лазарев, с.65]. Това означава, че нарастването на
състоянието поражда нарастване на отношението и поражда изменения във фиксираната
установка на субекта. Целта е целесъобразно изменение на ентропията на обекта.
„Душата е съвсем наясно, че целта й е еволюция. Това е единственото й предназначение.
Тя не се интересува от постиженията на цялото или от развитието на разума. Те са без значение
за душата” [Уолш, с.92].
„Моделирането, разглеждано в информационен аспект като пренос на информация от
модела на прототипа..., съединява в себе си моменти на тъждество и различие: преносът на
информация се представя като извод по аналогия, крайната цел, на която се явява определяне на
тъждествените свойства и отношения, характеризиращи различни системи” [Гришкин, с.170].
Методът на моделирането притежава метатеоретичен и общонаучен характер [Гришкин, с.176].
Методът на моделирането е не само основен научен метод, но и основен еволюционен
инструмент, съчетаващ свойствата на приемственост и различие (иновация). В частност се
използва математическо моделиране. „Математиката е духовна в широкия смисъл на думата,
защото е абстракция на конкретните детайли на живота” [Мур, с.306]. „Но уравненията, които
управляват мозъка, почти несъмнено имат хаотично поведение, т.е. съвсем малка промяна в
началното състояние може да доведе до много различен изход. Така че на практика ние не сме в
състояние да предвидим човешкото поведение дори до знаем уравненията, които го
управляват” [Хокинг, с.146].

151

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

„Ако разполагаме с достатъчно енергия, събитията от нашето сънуване могат да се
превърнат в направляваща сила за събитията от всекидневния ни живот” [Санчес, с. 275].
„...Истинското творчество идва от лявата страна на съзнанието” [Санчес, с.259]. „Първият
духовен закон на успеха е законът за чистата потенциалност. Опира се на факта, че в основното
си състояние ние сме чисто съзнание. Чистото съзнание е чиста потенциалност, то е полето на
всички възможности и безкрайна съзидателност. Чистото съзнание е нашата духовна същност.
[...] Законът за чистата потенциалност би могъл да се нарече и закон за единството, защото в
основата на безкрайното многообразие на живота е единството на всепроникващия дух.”
[Чопра, с.13,14].
Следователно творческата мисъл се заражда в БА. Медитирайки върху нея човек може да
я стимулира, за да подскаже стратегическата (еволюционно обусловената) насоченост, в която
се намира търсеното творческо решение. „Акад. Л. Мелников от Международната Академия по
информация и Академията по космонавтика счита, че „Практически всички велики научни идеи
и теории се появяват не в резултат на разсъжденията и аналитичната дейност на хората, а като
правило по пътя на интуицията, озарението и дори като откровение свише или видения, т.е.
извлечени от недрата на подсъзнанието” [Тихоплав (1), с.18]. „Творческият акт или изява се
получава тогава, когато една концепция или убеждение се предава от източника си във висшите
нива надолу към по-плътните нива на реалността и накрая кристализира във физическата
реалност” [Бренън, с.143].
От тук се налага извода, че творческият процес е подсъзнателно връщане към
духовната предистория на човека, връщане към фундамента. Съответно: изучаването на
творческия процес е средство за опознаване на духовната предистория на човека. И
обратното: изучаването на еволюцията на духовността е средство за изучаване на
последователните етапи на развитие на творческия процес.
Регистрирано е възприятие на космонавт, който последователно се чувствал като:
динозавър (подробно е описал лапите, люспите, цвета на кожата и т. н.), други живи
организми, различни хора, хуманоиди от други планети, като виждал ярки, цветни картини и
разбирал говора на другите същества. „Създавало се впечатление, че някой се опитва отвън да
предаде тази нова и необичайна за човека информация” [Тихоплав (2), с.85]. Това внушение
може да се разглежда като опит за предаване последователността на еволюционните процеси,
през които преминава системата душа-тяло в условията на битие. Тази еволюция може да се
разглежда като творчески процес или като целенасочено управляема процедура на развитие.
Когато осъществим връзка с висшето си Аз (т.е. космическата душа БА) ни се струва, че сме в
състояние „да преместваме планини”, чувствата са „изпълнени със сила, творческа енергия и
светлина...” [Гауейн, с.67]. „Това са признаци, че започвате да канализирате енергията на повисшето си Аз” [там, с.68]. Свързването на човек с висшия му Аз се осъществява чрез
повишаване на енергитичността на биополето на човека. Шакти Гауейн предлага визуализация
„докато самият вие не се превърнете в слънце, което разпръсква обич и живителна енергия
върху всичко наоколо” [Гауейн, с.68].
Друг метод е свързан с текущо увеличаване на енергитичността на биополето на човека.
По този начин чрез разширяване пространството, в което е разположено ефирното тяло,
човекът повишава значението си във възприятията на околните. Накрая мисловната процедура
(визуализация) завършва с връщане на нормалните представи за протяжност на биополето на
човека [Титов, с.54].
Трети метод е свързан с:
„ • Ясно визуализиране на предполагаемата цел.
• Затварянето й във визуализиран кръг.
• Зареждането й със Светлината на своето Висше Аз...” [Деннинг, с.146].

152

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Целта е биополето на човек да се зареди енергитично от космическата му душа БА и да се
отдаде тази енергия на желания обект. Последният започва да свети пулсиращо в границите на
мисловния кръг и постепенно този процес затихва [там, с. 142]. Светлината на Висшето Аз е
енергия, жизнена сила, любов и благословение заедно [там, с. 189]. Енергизирането на
визуализирания образ е средство за образуване на мисъл-форми [Ламбаджиев (3)]. Ако тези
модели се захранват с еволюционно по-първична енергия (например от космическата душа БА),
в сравнение с енергия от битие, то мощта на тези енергийно-информационни модели ще
нарасне. Това изисква привличане на духове от структурата на БА за подпомагане
реализирането на поставената цел. За да се реализира такова сътрудничество е необходимо да
се постигне съгласуване на действията на ниво битие и на ниво небитие, т.е. съвпадане на
интереси.
„Кристалните” деца (деца с тройна спирала в структурата на ДНК) се отличават с
невероятен интелект и свръхестествени дарби като телепатия и способност да преместват
предмети със силата на мисълта (телекинеза). „Кристалните” деца започват да се раждат около
2000 година и са призвани да ускорят човешката еволюция. Те обаче притежават симптоми на
бързо протичащи болести, умора и болки [Минчев, с.5]. Това поколение може да се разглежда
като стъпка на човечеството към развитие на духовните си способности. Колкото повече
енергия се вложи в осъществяване на конкретна цел, толкова по-бързо се реализира тя.

Основни изводи
1. Въображението, интуицията и фантазията са способности на душата на човека, за
да взема решение, свързано с преодоляване на проблеми в битие. Душите от еволюционно
по-първично ниво притежават по-голяма преобразуваща способност, в сравнение с
душите на еволюционно по-късно възникналите в средата нива на организация.
2. Творческото търсене на решение е средство за постигане на по-висока степен на
устойчивост на човека и в частност (като крайна стратегическа цел) за повишаване на
устойчивостта на неговата душа. Творческият процес е подсъзнателно връщане към
духовната предистория на човека, връщане към фундамента. Съответно: изучаването на
творческия процес е средство за опознаване на духовната предистория на човека. И
обратното: изучаването на еволюцията на духовността е средство за изучаване на
последователните етапи на развитие на творческия процес.
3. Съгласно извод 1 Космическата душа БА формира еволюционно-стратегическата
насоченост (ограничителните условия) за възникване на творчески процес на търсеното
решение, т.е. оптимизира го по еволюционни критерии.
4. Ограничителните условия на БА за възникване на творчески процес се
конкретизират от индивидуалната душа КА. Чрез земната душа СА те се превръщат в
практично решение, изразено от мисълта на човека.
5. От изводи 2, 3 и 4 следва, че стратегическата тенденция на решението на проблем,
формирана от космическата душа БА, се проявява като процеси от ранг r4 (развитие на

153

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

човешкия вид); ранг r5 (развитие на животинския вид на Земята) и ранг r6 (развитие на
материалната среда в битието, в което се намира Земята).
6. От изводи 4 и 5 следва, че индивидуалната душа КА на човека е свързана с
провеждане (управление) на процеси от ранг r3 (индивидуално развитие на субекта, към
който принадлежи душата КА).
7. От изводи 5 и 6 следва, че земната душа СА на човека е свързана с управлението
на процеси от ранг r2 (отражателни процеси: хомеостазно взаимодействие между субект и
обект).
8. От изводи 5, 6, 7 следва, че мисълта на човека е свързана с управлението на
процеси от ранг r1 (търсене на решение).
9. От изводи 5, 6, 7 следва, че преходът от битие към друго измерение е преход на
процеси, характеризиращи се с нарастващ ранг.
10. От извод 9 следва, че изучаването на взаимодействието на процеси от висок ранг е
необходимо в интерес на уточняване механизмите на творческия процес и в интерес на
опознаване на по-първични измерения от тези, които са присъщи на нашата среда.
11. Стратегическите идеи за развитието на средата (еволюцията й) се зараждат в
небитие, в пранебитие и т. н. в техните еволюционни предшественици.
12. Тактическите идеи за стабилизиране на средата стартират като задача в битие и се
оформят като решение в небитие, пранебитие и т. н. в съответствие със стратегическата
тенденция на развитие на средата.
13. Тактическите идеи обслужват стратегическите. В частност новите тактически
идеи могат на формират предпоставки за нови стратегически идеи.

Литература
1. Антонова Л. Прозорец към космоса, Хемус, С., 1993.
2. Аристотел. За душата, Любородие, С., 1996.
3. Богданович В. И. Психокоррекция в повседневной жизни, Респект, Санкт – Петербург,
1993.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

154

Бренън Б. А. Ръце от светлина, Кибеа, С., 2000.
Браун С. До другата страна и обратното, Хермес, Пловдив, 2001.
Браун С., Харисън Л. Посещения от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007.
Валие И. Лекуване чрез минали прераждания, Астрала, С., 2001.
Георгиева И. Българска митология, Наука и изкуство, С., 1993.
Гауейн Ш. Творческа визуализация, Кибеа, С., 1997.
Гришкин И.И. Понятие информации, Наука, М., 1973.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

11. Деннинг М., Филлипс О. Творческая визуализация, „София”, М., 1999.
12. Илиева М. Искам да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
13. Кастанеда К. Сказание за силата, Петрум Ко, С., 1993.
14. Лазарев С.Н. Диагностика на кармата, ч.3, Астросфера, Варна, 1997.
15. Ламбаджиев Г. (1) Разпределение на семантични структури, започващи с фактор Р,
Изследовател, т. 5, 2006, с. 36-48.
16. Ламбаджиев Г. (2) Разпределение на семантични структури, започващи с фактор р,
Изследовател, т. 5, 2006, с. 49-58.
17. Ламбаджиев Г. (3) Форми на мисълта, Изследовател, № 6, 2009.
18. Меерович М. И.,
Шрагина Л. И.
Технология творческого мышления:
Практическое пособие, Минск, Харвест, 2003
19. Минчев М. Човекът на бъдещето, в. Мистерии на цивилизацията, № 35, 2004.
20. Монро Р. Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
21. Мур Т. Грижа за душата, Аратрон, С., 1998.
22. Нютън М. Следите на душите. 67 нови доказателства за прераждане, Хермес,
Пловдив, 2000.
23. Пасин Р. Прераждане. Един или няколко живота, ЖАР, С., 1994.
24. Рэндълз Д., Хог П. После жизни, „Периодика”, Ярославль, 1994.
25. Сарчес В. Учението на Дон Карлос, Аратрон, С., 1998.
26. Сатирем. Шри Аутробиндо или путешествие сознания, Изд. Ленингрд. у-та, Л.,1989.
27. Стульгинскис С. А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
28. Тайната на Златното цвете, Китайска книга за живота, Евразия – Абагар, Плевен, 1993.
29. Титов К., Кондаков Г. Влияние. Практическо ръководство на системата ДЕИР, Изд.
ДЕИР, С., 2007.
30. Тихоплав В., Тихоплав Т. (1) Физика на вярата, Данграфик, Варна, 2005.
31. Тихоплав В, Тихоплав Т. (2) Времета на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С.,
2006.
32. Уилямсън Л. Медиумите и отвъдното, ЖАР, С., 1995.
33. Уолш Н.Д. Разговори с Бога, СД „Недкова и сие – Математика”, С., 1999.
34. Хокинг С. Черните дупки и бебета вселени и други есета, Наука и изкуство, С., 1994.
35. Чопра Д. Седемте духовни закона на успеха. Практическо помагало за
осъществяване на вашите мечти, Хемус, С., 1998.
36. Юрин В. К. В поисках души, СВ-96, Екатеринбург, 2001.
37. Янева Н. Мистичното племе хиваро и страшните му обреди, в. Мистерии на
цивилизацията, № 11, 2005.

Взаимоотношения между структурите
155

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

на дух и душа
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Относително устойчивите форми на дух и душа се характеризират като
стъпаловидни състояния на афинитет или антагонизъм.
Ключови думи: дух, душа, структури, вграждане, присъединяване,
отношение.

Въведение
Целта на статията е на базата на сведения от литературни източници да се идентифицират
основните характеристики на взаимоотношенията между дух и душа в процеса на структурното
им свързване.
На снимките направени от Лучано Бокети в инфрачервения диапазон са „фиксирани
амебоподобни същества, които летят на височина около и над половин метър. …Долитат до
апаратурата и я оглеждат. Тригодишните изследвания дават възможността да се направи
изводът, че тези същности „обичат” промишлени предприятия, особено комини, водосточни
тръби, различни канали и преливници, винаги се събират над пожари и което е особено важно
за всички мигновено, сякаш по сигнал, заобикалят раздразнения, зъл или намиращ се в
депресия човек. Той става източник на нискочестотна енергия по време на скандал, злоба,
псувня, депресия. Чувства като завист, злоба, омраза са проява на нискочестотна енергия.
Цялата нискочестотна нечиста сила влиза в резонанс с нашите отрицателни прояви, колосално
се подхранва от тях, а едновременно „подхранва” и нас. Започваме да се дразним още повече,
скандалът се разраства и все повече хора се оказват вмъкнати в него. А след приключването му
човек се чувства опустошен и буквално няма сили. …Защото е отдал толкова енергия за
„подхранване” на нечистите сили, които летят наоколо” [Тихоплав, с.28,29].

Вграждане на души в тялото на човека
Магьосникът дон Хуан казва: “Влез в гърдите ми...Усетих, че го поглъщам. Беше същото
усещане като за еластичността на стена” [Кастанеда (1), с.92]. “В действителност бях
почувствал тялото на Жозефина като скала, която на практика влизаше в собственото ми
тяло. ...Усещането, че сърцето на Жозефина бие вътре в моите гърди” [Кастанеда (2), с.85].
“Йога-сидхис” са способни да влизат от разстояние в чуждо тяло със съгласието на
собственика му без да му навреди” [Стар, с.182]. “... В Смрти е посочено, че една
проповедничка на Брахман, на име Сулабха, която искала да разговаря с Джанака, напуснала
тялото си, влязла в тялото на Джанака и като свършила разговора с него, се върнала в
собственото си тяло” [Ачаря, с.563].
Техниката за преминаване в друго тяло е следната: “Представете си, че постепенно се
отделяте от физическото си тяло, докато не застанете точно зад себе си с енергийното си тяло
от диамантена светлина. След това идете зад партньора си и нежно и любящо започнете да се
сливате с неговото тяло, като навлизате откъм гърба му и се съединявате с неговото тяло от
диамантена светлина, като му пасвате идеално” [Пиърс, с.273]. “Придвижете се през тялото на
156

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

вашия партньор и опишете всичко, което привлича вниманието ви. Когато свършите,
благодарете на партньора и на неговото / нейното тяло на висок глас и леко се отдръпнете зад
партньора, така че да положите енергийните си ръце върху раменете му. Оставете цялата
енергия на партньора в него и изтеглете своята обратно към себе си. Върнете се при тялото си и
се присъединете отново към него. Отворете очи и споделете преживявания процес с партньора
си” [Пиърс, с.274].
Юлия разказва как нощем наскоро умрялата й баба идва при нея като безплътно тяло,
говорят си и бабата я погладила “отвътре” приятно [Иванова, с.131].
Според сведенията на любознателния психолог и медиум Стенли Гуч в някои отношения
сексът с невидимо същество му доставял по-голямо удоволствие, отколкото с истинска жена.
Това същество включвало в себе си всички жени, които той познавал, включително и бившата
му съпруга [Рэндлз, с.38]. Изследванията показват, че “...демоните – любовници напълно не
проявяват явни сексуални намерения. В същност много от посещенията...не достигали до
пълноценен полов контакт. [...] Казват още, че демоните отнемат “психическата енергия”,
необходима им за преместване в нашия свят. Жертвите на “любовниците” съобщават, че след
подобни срещи те спокойно се потапяли в сън” [Рэндлз, с.37].
„Понякога аз ставам проводник на моята Духовна наставница, Франсин, така че тя може
да говори чрез моя глас на група хора, вместо високочестотното чуруликане, което използва, за
да си комуникира с мен от осемгодишната ми възраст. [...] Всичко, което тя прави, е да „заеме”
моето тяло, докато трае сеансът. [...] В резултат на това аз не зная и не мога да помня нищо от
това, което става, докато ме „няма”, и трябва другите да ми казват” [Браун, Харисън, с.42]. Тази
циркулация е нормална и за душата на човека: „Няколко пъти на седмица, без значение дали
ние съзнаваме това или не, духът ни напуска нашето тяло по време на сън” [Браун, Харисън,
с.40].
Описан е дух, който съжителства временно с жената на Родолфо и се присъединява към
душата на дъщеря му. Това е духът на бившата му симпатия Мария Едуарда. Чрез навлизане в
тялото на жената на Родолфо, Мария Едуарда си създава любовни контакти него След
навършване на седемгодишна възраст на дъщерята на Родолфо – Мария Едуарда, в нея се
вселява душата на истинската Мария Едуарда и жената на Роналдо изгубила медиумните си
способности [Пасиан, с.58].
Известен е случаят с Кристина Бочами (1898), която освен самоличността си включва
Сали и трето лице – строга учителка. Под хипноза Д-р Пирс установил, че Сали и учителката
помнят различни периоди от живота на Кристина. Трите персонажа спорили по между си за
правото да управляват тялото на Кристина и имали различни поведения в различни периоди от
живота на Кристина [Вильсон, с.184].
“Според езотеричната легенда, Геа е обслужвана от читири духа” [Рабан, с.209].
“Една жена имаше шест демона и каза, че ги е усетила, когато влезли – просто дърпали
тялото й на всички страни” [Хегстатд, с.120].
Японската богиня Каннон – богинята на безграничното милосърдие е притежавала
способност “да приема тридесет и три различни облика в зависимост от това, с кого си има
работа” [Тубелевич, с.201].
“Върху един индивид често могат да се открият до 60-70 развъплатени същества,
прикрепени към неговата аура” [Стар, с.14]. В една жена е установено, че са “се вселили около
200 други личности” [Илиев, с.3].
Най-често паразитните души проникват в аурата на човека след употреба на алкохол или
наркотици [Стар, с.80]. Например установено е наличието на 39 паразитни души блокирали
“висшето Аз” на наркоман и още 54 паразитни души в жилището му [там, с.86], а при друг
алкохолик и наркоман са установени 62 паразитни същества [там, с.199].

157

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“...В областта на слънчевия сплит ...проникват повечето развъплатени същества” [Стар,
с.24]. “Когато около човешката аура има развъплатени същества, те се прилепват към нея като
вендузи и не могат да се отделят” [там, с.30].
“Децата често стават жертва на развъплатени същества. Най-често натрапниците влизат
при раждането, когато майката е била дълбоко анестезирана и/или е имала дълги и тежки
родилни мъки. Инцидентите също временно отварят аурата и много деца са имали тежки
падания или удари по главата (още като бебета)” [там, с.71]. Установено е, че “всички деца с
диагноза хиперактивност (ненормално усилване на мускулните движения), които бяхме
изследвали, показаха наличие на парализиращи развъплатени същества” [там, с.75,76].
Върху Четвърта врата на стените на Храма на мъртвите в Египет е записано: “Изчезнете
вампири! Никога не ще проникнете в мен. Ни през ушите, ни през носа, ни през устата: ларви,
кълнове, болести, никога не ще влезете в мен! Запечатвам ви завинаги в небитието с печата на
вечността” [Шане, с.79]. Този надпис свидетелства, че проникването на духове – паразити в
аурата на човека се е осъществявало и в древността през всички отвори на организма, които
формират прорези в аурата му.
“...Някакво движещо се сияние... ме връхлетя, изпълнено с омраза. Излъчваше омраза и
злонамереност. Отскочих назад. Сиянието спря атаката си; аз бях погълнат от някаква черна
субстанция, а в следващия миг се събудих” [Кастанеда (3), с.155]. “Който се двоуми и колебае, е
загубен, защото Орелът го поглъща” [Кастанеда (1), с.49]. И в небитие по-силният управлява
по-слабия.
В Меланезия повсеместно е разпространена представата, че причината за болестите е
похищение или омагьосване на душата. Един от способите за омагьосване е отстраняване на
душата на човека от тялото му. В резултат на това той заболява и ако не се вземат съответни
мерки – умира [Токарев, с.103].
Съществува възможност дух на умрял човек да се вмъкне в полето на индивид, чийто
душа временно е напуснала тялото му. Завърналата се душа в тялото на индивида започва борба
с агресора. Ако оригиналната душа победи – субектът се възстановява. Ако духът и душата на
субекта образуват симбиоза, тогава “животът е лудост, прекъсната от проблясъци на разсъдък”.
Ако душата напусне тялото, а духът остане в него, тогава настъпва пълен идиотизъм и
безумие” [Тухолка (1), с.57]. Тези ефекти могат се обяснят с разсъгласуване между структурата
на вещественото тяло и функции на управляващата го душа. Например медиумът Елена
споделя, че “винаги след като (ме) посещават духове, повръщам” [Антонова, с.37].
Духовете “..умеят да зомбират живите хора, като им внушават неадекватни постъпки и
поведение спрямо другите хора. Те могат...да... сринат бизнеса, семейството и т.н.” [Илиева,
с.90].
В астрала “...всички мислят, действат и живеят като нас. Имат същата ценностна система”
[Илиева, с.92]. “...Първо, че нашите починали близки не ни забравят и ни посещават; второ е, че
оставят някакви знаци, за да заострят вниманието ни; третото е, че намират начин да ни
помагат, когато имаме заболявания; четвъртото е, че намират начин да се отблагодарят за
грижите и уважението ни към тях или към техните роднини; пето, пренареждат събития, когато
е необходимо за да достигне информацията до когото трябва” [Илиева, с.113].
Паразитният дух може да въздейства на поведението на човешкото тяло в широки
граници. Той може да отстрани хронични болести от организма на човека, да “припомни”
древни езици, които субектът не е изучавал, да разтовари психически човека, да се почувства
като “електрически ток, който преминава от главата до краката” [Хегстад, с.45,46], може да
предизвика радост, смях, екстаз, неописуема по сила “любов”, викане, скачане, поток от звуци и
думи [там, с.28]. Тези ефекти могат да се обяснят с формиране на кратковременни връзки в

158

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

структурата на душата на човека, като се използва нейния потенциал и по такъв начин
паразитният дух я изтощава.
В и преди първи век след новата ера езичниците използвали екстатично говорене за да се
поклонят на своите богове. Пророци и мистици от Асирия, Египет и Гърция говорели чужди
езици в състояние на екстаз и изговаряли неразбираеми фрази, за които се смятало, че са
откритие на боговете [там, с.89]. От съпоставката между библейските критерии за наличие на
Свети Дух и психическите отклонения, свързани с разглежданите явления следва, че тези
явления не са свързани с проявите на този Дух.
Паразитните духове могат да предизвикат крайна умора и липса на енергия, тежки
усещания в слънчевия сплит, силна непоносима телесна миризма [Стар, с.14], изпъкване на
очните ябълки, празен, мъртъв поглед, крайна нервност, епилепсия, шизофрения, гняв и
враждебност към всичко и всички [там, с.15].
“Два месеца живях в комуна АА и две години в някои комуни във Франция. Нито една не
успя – омразата стана по-силна от любовта” [Ошо, с.116]. Това означава, че различието е
вътрешно присъща характеристика на индивида, дълбоко заложена в неговото поведение, т.е.
реализирано с участието на душата му. Това подпомага деструктивното поведение на
паразитните духове.
Счита се, че “Бог не се занимава с” паразитиращите души [Стар, с.77]. Следователно те
изпълняват регулираща функция: подтискат и разрушават слабите връзки между душа и тяло, а
стимулират укрепването на силните връзки.
“Който има на него ще му се даде и ще се умножи, а който няма, от него ще се отнеме и
това което има” [Библия, Матей, 13:12]. “Истински мъдрият прави себе си достъпен за тебе и
ако си достатъчно смел, можеш да пиеш и ядеш от неговото същество. Това има предвид Исус,
когато казва на своите ученици: “Яжте ме! Пийте ме!” Учителят трябва да бъде погълнат,
абсорбиран, само тогава ще се срещнеш със своята собствена истина” [Ошо,с.166].
Според отшелници на сектата Дзогчен съществуват човешки същества, които са
достигнали толкова висока степен на духовно съвършенство, че първоначалната материална
субстанция на телата им се е преобразувала в нещо неосезаемо, притежаващо особени свойства.
Разказва се, че който изяде парче от преобразената им плът, изпада в особен екстаз и постига
познание и свъхсетивни способности [Давид-Неел, с.142]. Тези сведения могат да се
интерпретират като признак, че земната душа на човека, органично свързана с вещественото му
тяло, определя неговите свъхсетивни свойства.

Верижната структура на душата
представена като змия или змей
“Според древногръцката митология душата след смъртта се явява като змия” [Георгиева,
с.124]. “Змията и птицата са най-разпространените форми на душата...” [там]. “В обредните
практики е отразено магическото значение на допира на змията тотем до човека, а в народните
приказки тя плюе в устата му и той хапва от месото й, за да получи здраве, плодовитост и
свръхсетивни способности. [...] ...Змията дарява способност на жената да роди” [там, с.127].
Тези поверия съдържат сведения, че чрез своята (земна) душа човекът придобива
свръхестествени способности.
“Всички, които умират преждевременно от неестествена смърт (удавници, обесени,
самоубили се) и от насилствена смърт... след смъртта си...те се превръщат в зли и отмъстителни
духове” [там, с.197]. “В песенното творчество се среща мотивът за превръщане на човек в змей
чрез магия” [там, с.109]. “...Змейовете се описват не като духове, а като хора, като диви крилати

159

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

същества, полуживотни – полухора” [там, с.109]. “Външният облик на змея напомня змия,
човек и птица. Той има крила, крака и опашка.[...]... Змеят е мъжки мистичен персонаж, а
ламята е негов женски корелат” [там, с.110]. “Според вярванията змейовете са родени от добри,
а ламите от лоши хора и били носени в корема 15-20 месеца” [Георгиева, с.135,136].
“Външният вид на ламята напомня огромен гущер с кучешка глава..., широка уста, големи
очи, понякога накрая с рог, зъби и люспи. Има и криле, с които хвърчи” [там, с.118]. “Змеят
след дълги години става хала и живее по небето” [там, с.119]. “Ламята запазва връзката си със
земните и подземни води, като причинява суша и наводнения” [там, с.122]. “Етимологично
змия се извежда от земя (земя-змия-змей)”[там]. Тези признаци ни дават основание да
разглеждаме змееподобните митологични персонажи като метафори на земната душа.
Според множество митологични разкази боговете, демоните и чудовищата имат
способност до поглъщат хора. Тези сведения могат да се разглеждат като метафорично
описание на включване на човешка (космическа) душа в (космическата) душа на конкретно
божество. В много разкази се споменава, че божествената или митологична душа повръща
човешката душа и последната се съживява отново, т.е. тя не е деструктуирана в процеса на
поглъщането й.
Хищната природа на могъщите духовни структури се описва в индуиската митология:
“...Този остров се наричал Нагалайа и се обитавал от змии, между които Калийа била една от
най-важните. Тъй като обичал да яде змии, Гаруда ходел на острова и убивал от тях толкова,
колкото пожелаел. Някои наистина изяждал, но други убивал съвсем ненужно...[...] Но
постепенно Калийа се опитал да се сражава с Гаруда и го посрещал с многобройните си глави и
остри зъби” [Бхактиведанта, с.135].
“Единствено в ума ни въжето представлява змия” [там, с.111]. Съответно верижната
структура на дракони, змейове, лами и други мистични хищници символизира тяхната
структурна приемственост по отношение на предисторията им.
Египетската митология възвеличава крокодила – хищник с верижна структура. “В Египет
мъртвият, чийто символ е пентаграма или петолъчната звезда, върховете на която са
представлявали човека, емблематично се е превръщал в крокодил” [Блаватска (1), с.282]. “На
мумията са слагали глава на крокодил, за да покаже, че това е душа, пристигаща от Земята”
[там, с.284].
Крокодилът има една глава за разлика от многоглавите мистични змейове. Ако
крокодилът, т.е. едноглавият модел на змей е символ на единична душа, то многоглавият змей,
ламята и други митологични персонажи от този тип са символи на система от хищни души.
Многоглавите символи нямат двойно, тройно и т.н. мултиплицирано тяло или многоопашие.
Следователно те не символизират синтез на вериги от космически души. Тези модели
напомнят за духове с не напълно разградени земни души, свързани с тях или за разклонения на
веригата на космическа душа, които завършват с проявления като духове или души. При
подобни разклонения в общия случай възниква дефицит на енергия за захранването на
конкретна душа (дух), което съответства на представата за хищната природа на митологичните
им модели.
“Според алегорията всички Дракони и Змейове в древността имат по Седем глави – по
една глава на всяка раса, и “по седем косъма на всяка глава”. От Ананта, Змея на Вечността,
носещ Вишну в продължение на Манватарата, от първобитния Шеша, чиито седем глави са се
превърнали в “хиляди глави” в легендите на Пураните, чак до седемглавия акадийски Змей.
Всичко това изобразява Седемте Начала в цялата Природа и в човека, като най-високата или
средната глава е седмата” [Блаватска (2), с. 142].
Следователно съществува мяра на еволюционно развитие на душата, която характеризира
седеметапния предел на възможни разклонения от основната структура на космическата душа.

160

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

На тази основа става възможно създаването на “многоглави”, т.е. на разклонени структури на
душата на принципа: онтогенезата повтаря накратко филогенеза. В този аспект хилядите глави
на Шеша могат да се разглеждат като множество структури, формирани в резултат на
йеарархичното им фрактално разклоняване.
“Болшинството медиуми притежават по един “проводник”, но някои имат по няколко
“гида”. Тяхната задача е да охраняват благополучиeто на медиума и да встъпват в ролята на
наблюдател, регулирайки количеството на духовете, които се опитват да се доберат до
общуване. Но понякога все пак някой предприемчив дух се промъква през тази преграда с
информация за отсъстващите на сеанса. Друг път “проводникът”, вече завладял тялото на
медиума, позволява на друг дух да влезе в него, и тогава речта, жестовете и мимиката на
медиума се мени в съответствие с действията на този нов дух на покойник” [Рэндлз, с.80].
В монголската “Песен за сражение на Гесер (или Хесер) с Гилбан Шар” се разказва, че
леговището на многоглавия хищник – дух Гилбар Шар е охранявано от два паяка [Нехлюдов,
с.154,155]. Според анализа на С.Нехлюдов и Ж.Тумурцерен “...паяците също са въплащение на
душата на мангуста” [там, с.284]. За разлика от тях: “От двете ноздри на Зловредния дявол –
мангус поединично Златни рибки излизат. Отляво надясно една до друга скачат. Те и са
истинската му душа” [там, с.158].
“Според прозаичното изложение... към Гесер се присъединяват кучета, придобили облик
на паяци и караулещи до вратата; те обкръжават чудовището и помагат да се повали то на
земята” [там, с.284]. Следователно многоглавото чудовище е хищен дух, който е използвал за
пазачи пленени души (паяци).
“В прозаичното изложение Гесер заповядва на своите кучета да изядат паяците и сами да
придобият техния облик. Това е близко до книжния вариант, където Гесер, убивайки паяците,
охраняващи крилата на вратата, ги подменя с точни подобия – свои въплащения” [там, с.284].
В това описание пленените души са външно (паралелно) присъединени към структурата на
хищния дух за разлика от погълнатите от него души, които са вътрешно (паралелно)
присъединени към същия хищник.
Научният анализ и систематизацията на етапите, през които преминава процеса на
камление на шаманите (ритуал на свързване на душата им с друга душа) показва, че преди те да
се срещнат с духовете похитители на човешкото имущество или на човешки души и да се борят
с тях, те извикват духове-помощници. След приключване на борбата със злия дух шаманите
разпускат духовете-помощници [Новик, с.57]. Шаманът чрез душата си на духовно ниво на
организация се бори с духовете-похитители. За целта шаманът използва духове-помощници. Те
са с аналогична функция на кучетата на юнака Гесер, когато той се сражава с многоглавото
чудовище. Душата на шамана съвместно с асистиращите я духове представлява система от
паралелно функциониращи системи, които са направлявани от душата на шамана.
“Обикновено съществува страж – елементално същество...”, охраняващо ”психическата
врата” в тилната област. Понякога малкият елементал се отегчава от своята работа и напуска
поста си. “...Тогава “психическата врата” може да бъде отворена вследствие на падане на или на
удар, или дори от усилени тренировки от психично естество...” [Стар, с.40].
В “Книга на планините и моретата” е записано: “В Кунлун живеят божества. Звярът на
Зората има едно тяло като тигър и девет глави с човешки лица, обърнати на изток”. А един от
коментаторите – Би Юан, починал през 1797 г. – добавя: ”Става дума за звяра на Портите на
Зората” [Кюнстлер,с.109]. Описанието може да се разглежда като метафора на охранителя на
входа в аурата на човека. В този смисъл хищната природа на разклонените изводи на
космическа душа могат да се проявяват и като помощници (охранители) на индивидуалната
човешка душа, така както едно куче може да се прояви като хищник и като пазач.

161

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Вграждане на душа в душа
Две души, които се движат съвместно по обща траектория може да се вградят една в друга
и така да се движат като общо цяло [Юрин, с.74].
Еднопосочните токове се привличат. В този смисъл движението на две паралелно
транспортиращи се души може да се моделира като взаимодействие между паралелно
протичащи токове.
Според Джайна: “Присъствието на душата в отделно пространство не пречи там да се
намира и друга душа: двете могат да се намират в едно и също място..” [Чатерджи, с.84].
Карлос Кастанеда споделя за преживяванията си в астрала: “...Ние започнахме да преминаваме
едни през други, сякаш бяхме валма от пари” [Кастанеда (3), с.106].
“Съпруг и съпруга, които са се обичали, ще продължават да са заедно,... любовта е тази,
която събира две души.[...]... При духовната любов не съществува ревност” [Уилямсън, с.136].
По време на секс “Навлизаме изцяло един в друг, това е сливане, ставаме едно цяло” [там,
с.136].
“Още два пъти видях подобна сцена: един човек припадаше и веднага в ореола му се
появяваше процеп, към който се устремяваше безплътен, като че ли оттам влизаше във
вътрешността на другия” [Ричи, с.74]. “На практика няма големи различия в симптомите,
когато развъплатените същества са в или около аурата – всичко зависи от степента на
проникването” [Стар, с.34].
Аурата е средство за самозащита “освен ако честотата й на трептене не е слязла до тази на
заобикалящите я развъплатени същества. В такива случаи в резултат на честотно привличане,
развъплатените същества се прикрепват (най-често) от външната страна на аурата. Това не
означава, че те могат да минават през въплатените индивиди. [...]... В такива случаи двата
субекта заемат едно и също пространство, но в различни честотни диапазони, така че няма да се
получи смесване на енергийната им плътност” [Стар, с.18]. “Вграждането” на души протича на
различни нива на организация в битие в рамките на едно и също физическо пространство. “Вие
буквално можете да избягате от нападателя си в друг свят. ...Като цяло най-препоръчителна е
техниката за издигане към по-висши нива, тъй като по природа подобни злонамерени същности
принадлежат към по-ниските нива. По този начин ще бъдат изхвърлени и обезкуражени за понататъшни атаки” [Денинг, с.44].

Душата поглъща душа
“Легендите казват, че унищожаването на земен враг посредством убийство е създаване на
силен враг във Финия свят” [Стульгинскис, с.97]. “...Фантомът или духът на убит човек често
преследва убиеца... и закоравели престъпници... се предават в ръцете на правосъдието”
[Тухолка (2), с.49]. В Шатапатха-Брахмана се разказва, че умрелите поглъщат живи хора за да
си “...отмъстят по такъв начин на своите жертви, за това, че те са ги изяли на този свят”
[Воеводского, с.244].
Според вярванията на сибирските народи злите духове ловуват души на хора, както хората
ловуват тюлени. Те ги отнасят със себе си и ги поглъщат. Ако духовете на болестта изядат
душата беен – “телесна душа” или земна душа, то човек умира [Токарев, с.103]. По този начин
се прекъсва връзката между космическата душа и вещественото тяло на човека.
В друго сибирско племе се утвърждава представата, че “...свободно придвижващата се
душа се подлага на нападение от духове: ако злият дух похити и изяде тази душа, човек трябва
да умре” [там, с.103].

162

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Кастанеда разказва, за преживяване в астрала: “...Някакво движещо се сияние... ме
връхлетя, изпълнено с омраза. Излъчваше ненавист и злонамереност. Отскочих назад. Сиянието
спря атаката си; аз бях погълнат от някаква черна субстанция, а в следващия миг се събудих”
[Кастанеда (3), с.155]. Според дон Хуан съществото, което е извършило нападението е
смъртоносно. То е осъществило нападението си, защото Кастанеда е показал достъпност [там,
с.156,157].

Основни изводи
1. Духовете (автономните души) могат да се вграждат в душата на човека без да се
деструктуират.
2. Духовете могат да поглъщат (вграждат) или да присъединяват външно човешки
души или духове без да ги деструктуират.
3. Хищните (с енергиен дефицит) духове могат да се обединяват в система (от типа
на многоглава ламя) по отношение на недоразградените (слаби поради вътрешните си
противоречия) земни души, защото последните са относително лесна плячка.
4. Хищните духове могат да се снабдят (като паразити) с пленени души на хора,
като ги включват паралелно на основната си структура с цел да усвояват тяхната
енергия.
5. Вграждането на дух в душа е резултат от максимален афинитет или интерес на
духа към душата.
6. От извод 5 следва, че паралелно функциониращите души (от типа на
съмишленици или пленници) изпитват ограничен (със стеснен диапазон) афинитет към
обединяващия ги дух.
7. От изводи 5 и 6 следва, че отношенията между дух и душа се проявяват
като съпаловидна функция на относително устойчив афинитет между тях.
8. На базата на извод 7 следва, че между дух и душа по принцип може да възникне
антагонизъм с относително устойчиви форми на проявление, които се подчиняват на
стъпаловиден закон на разпределение.
9. От изводи 7 и 8 следва, че относително устойчивите форми на афинитет на
дух към душа се характеризират като стъпаловидни състояния на афинитет или
антагонизъм, подобно на спектърът от отношения между хората.
10. Космическата душа на човека не се влияе от атаките на паразитни души (духове)
към душата на човека.

Литература
1. Антонова Л. Срещи с отвъдното, Хемус, С., 1994.
2. Ачаря Ш. Брахма – сутра на Бадараяна с коментарите на Ш. Ачаря, ЕвразияАбагар, С.1992.
3. Библия.
4. Блаватска Е.(1) Тайната доктрина, т.1, кн.1, Астрала, С., 1993.
5. Блаватска Е.(2) Тайната доктрина, т.1, кн.2, Астрала, С., 1994.
163

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

6. Браун С., Харисън Л. Посещения от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007
7. Бхактиведанта А. Ч. Кришна – изворът на вечното наслаждение, ч.1,
Бхактиведанта Бук Тръст, (1990).
8. Вильсон К. Оккультизм, “Клышников – Комаров и Ко “, М., 1994.
9. Воеводского Л. Канибализмъ в греческихъ митахъ, Опытъ по исторiи развитiя
нравствености, Типографiя В.С.Балашева, Санкт Петербургъ, 1874.
10. Георгиева И. Българска народна митология, Наука и изкуство, С., 1993.
11. Давид – Неел А. Тибет – магия и тайна, ИК “П. Яворов”, ИК “Д. Яков”, С.,1994.
12. Денинг М., Филипс О. Астрална проекция, Изд. Аратрон, С.,1997.
13. Иванова Н. М., Иванов Ю. Н. Жизнь по интуиции, АО “Комплект”, СанктПетербург, 1994.
14. Илиев В. Двама в едно тяло, в.Мистерии на цивилизацията, № 38, 2003.
15. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
16. Кастанеда К.(1) Учението на Дон Хуан. Пътят на един индианец от племето яки,,
Петрум Ко, С., 1992.
17. Кастанеда К. (2) Вторият пръстен на силата, Петрум Ко, С., 1993.
18. Кастанеда К. (3) Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
19. Кастанеда К. (4) Пътят за силата, 1. Интервюта, Екстрем, С., 1998.
20. Кюнстлер М. Митология на Китай, Български художник, С., 1987.
21. Нехлюдов С. Ю., Тумурцерен Ж. Монголская сказка о Гесере, Новые записа,
Наука, М.,1982.
22. Новик Е. С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме (Опыт сопоставления
структур), Наука, 1984.
23. Ошо. Диамантената сутра, Шамбала, С.,1994.
24. Пасиан Р. Прераждане. Един или няколко живота, Издат. Жар, С., 1994.
25. Пиърс П. Пътят на интуицията, Аратрон, С., 2001.
26. Рабан П. Траектория от един живот към друг, Хипопо, Варна, 1993.
27. Ричи Ж. Завръщане от отвъдното, Хипопо, В.Търново, 1995.
28. Рэндлз Д., Хот П. После жизни, Периодика, Ярославль, 1994.
29. Стар Е. Пленници на Земята, Психическото обсебване, защита и лечение,
Астрала, С.,1996.
30. Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
31. Тихоплав В., Тихоплав Т. Учението на Грабовой, НСМ Медиа, С., 2005.
32. Токарев С.А. Ранные формы религии, Политиздат, М., 1990.
33. Тубелевич Й. Митология на Япония, Български художник, С., 1986.
34. Тухолка С.(1) Окултна енциклопедия, редакция “6 плюс”, С., 1991.
35. Тухолка С.(2) Окултизъм; Алтамарова Н. Практически магии, Астра Вита, С.,1995.
36. Уилямсън Л. Медиумите и отвъдното, ЖАР, С., 1995.
37. Хегстад Р.Р. Духът чука на вратата, Нов живот, С., 1993.
38. Чатерджи С., Датта Д., Увод в индийката философия, Евразия, С., 1995.
39. Шане П.-О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, (1990 – 1997).
40. Юрин В.К. В поисках души, СВ-96, Екатеринбург, 2001.

Извънземни и душата на човека
проф. д-р Георги Ламбаджиев
164

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

e-mail: georgilam@abv.bg

Многоаспектното управление на земната цивилизация е в съответствие с
устойчивото развитие на душата на хората.
Ключови думи: душа, извънземни, управление на развитието, човечество.

Въведение
Целта на статията е да се формира концепция за връзката между въздействието на
извънземни върху хората и влиянието на това въздействие върху душата на човека.
Например в Книгата на Енох са записани сведения за връзки на извънземни мъже със
земни жени и Енох е резултат на една от тях. Управлението на земната цивилизация от други
цивилизации от дълбока древност. Може да се предположи, че земната цивилизация е
лабораторен продукт на други цивилизации.

Признаци за влияние на извънземни
върху човечеството
„Физическите характеристики на иетите и на хуманоидите от летящите чинии са еднакви –
ръстът им варира от 0,90 до повече от 3 метра. От тях се разнася непоносима миризма, затова
казвам, че са отвратителни. Тя като че ли е особено расова миризма или идва от някаква
течност, която чиниите изпускат, за да въздействат на съзнанието на очевидците.
Голяма част от иетите са с окосмено тяло и голобрадо лице. ...Когато окосмяването е
голямо, то е рижаво или тъмно кестеняво, но се срещат и руси индивиди с дълги коси като
хипитата. И при единия, и при другия тип, черепът е удължен нагоре и е по-голям като обем от
човешкия. Този тип череп се наблюдава при паметниците от древно Мексико и при
доколумбовите статуи...” [Бержие, с.109].
Китайски археолози са открили в планината Байан Карем Улаа каменни блокове, в които е
записано, че преди дванадесет хиляди години е паднал космически кораб върху земята, а
екипажът му от дребни жълти човечета останали на същото място и дали родословието на
племето дропас” [Бержие, с.7]. „Ескимосите твърдят, че техните предци били пренесени от
огромни „железни птици”. Американските индианци говорят за великия дух, летял върху
гърмяща птица. Хавайците си спомнят за летящи ангели” [Бержие, с.10].
„През 70-те години на миналия век Уорън Смит... се добрал до високопоставен служител
на ЦРУ..., който му разказал какво е известно за чуждите цивилизации. Според него
извънземните произхождат от умираща планета и си търсят нов дом. Условията на Земята са
подходящи за тях, но има една пречка – това сме ние. Затова изследват хората – опитват се да
разберат дали не биха могли да кръстосват видовете, дали отбранителните ни системи ще им
създадат проблеми по време на инвазията и дали сме психически издръжливи. При последните
тестове като че ли не сме се представили твърде добре. [...] Изглежда, обаче, че чуждите раси са
повече на брой. Едни от тях са по-приятелски настроени, но всички се придържат към една и
съща политика – явяват се само на някои хора, сякаш не желаят всички хора да узнаят за
съществуването им” [Петрова, с.3].
Лекари от Калифорнинския университет в Лос Анжелис са изследвали момченце, което се
е родило със СПИН. Установяват, че когато детето е на пет години вирусът на СПИН в него е

165

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

изчезнал, защото има имунитет към всички болести. Причината е нечовешката му ДНК.
Нормалният човек от 64 кодона (триплета) на своето ДНК използва само 20, а това дете
използва 24. В резултат на това имунната му система се оказва 3000 пъти по-силна, отколкото
при нормалния човек [Тихоплав, с.186].
След 1984 г. на Земята се раждат все повече деца с необикновенни способности, наречени
индигови деца. Притежават коефициент на интелигентност от 130 до 160 и по-висок.
Американските учени са установили, че след 1999 г. в САЩ се раждат индигови деца (80-90 %
от всички новородени). Те притежават високи екстрасензорни способности. Сред родените след
1974 г. китайски деца има екстрасенси, които могат да виждат с ушите, носа, езика,,
подмишниците, дланите или стъпалата си. На тази основа се прави извода, че „Шестата раса
вече идва на Земята, тя вече е на Земята!” [Тихоплав, с.187].
„Вашата планета Гея...е оплодена с много космически модели и енергии” [Есен, с.312].
„Оказа се, че прекият контакт и предаването на информация са опасни за нашата цивилизация и
могат да доведат до нейната гибел, но при това ще бъде наказана и цивилизацията, влязла в
контакт” [Лазарев, с.462]. От тези сведения следва, че земната цивилизация съществува в
информационен инкубатор с цел да се развива с максимална, вътрешно присъща за
възможностите си, скорост.
Според изявленията на извънземният Тор извънземните „...живеят само в астрален вид, без
физическо тяло” [...] „Коефициентът му на интелигентност бил 200 единици, а това
надхвърляло нашите таблици” [Бостанджиев (2), с. 8].
„Има цивилизации като атайенци, хатори, плеядинци, орионци, веганци и т. н., които
работят върху емоционалната ни природа и върху еволюцията на нашето съзнание. Подготвят
ни за преминаването на Земята от третото в четвърто измерение” [Илиева, с.174].
През 1998 г. много хора в Рифт Въли – Кения наблюдавали двучасов бой между четири
кръгли и три триъгълни НЛО. Кръглите били унищожени и изгорели на земята.
През 1999 г. в Уругвай хиляди хора са наблюдавали 40 минутен бой между НЛО по време
на националния празник. Триъгълни и цилиндрични НЛО се биели като поразените падали и
изгаряли в гората [Бостанджиев (3), с.11]. Тези факти са признаци за разномислие между
представители на НЛО, вероятно принадлежащи на различни цивилизации.
„Невидимите НЛО са разумни, извънмерни плазмени същества, лишени от маса и от онези
извънвременни и извънпространствени състояния, които са предшествали възникването на
материята” [Елцин, с.11].
„Трите години инструментални изследвания и проучване на тази скрита от нас реалност,
позволяват да се предположи съществуването на ефирни форми на живот, от ембрион или
едноклетъчен тип, от архитектоничен или геометричен тип, а също форми на биологичен или
квази човешки тип в плазмено състояние” [Елцин, с.6].
През 1972 г. космонавтът полк. Иван Теренко, изпълнявайки свръхсекретна задача, е бил
отвлечен от извънземни. Преживял с тях на планетата им около 20 години, почти без да се
промени, като смятал, че е бил месец-два на гости. С малка летателна машина е бил върнат на
Земята [Чудеса..., с.10].

Извънземни и усъвършенстване
на човешката душа

166

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

„Доктор Ригард Кал оповести, че през 1969 г. астронавтите от „Аполо-11” са донесли от
Луната къс скала, в който имало човешки ембрион. [...] Учените установили, че възрастта на
плода е приблизително 200000 години, че е от женски пол и че според параметрите на мозъка
му възрастното същество би могло да бъде много по-разумно от съвременните хора. [...]
Намереният ембрион може да се смята за доказателство за кръстосването на човешката раса с
извънземна” [Лунното дете, с.7].
Дистанционните наблюдения на К. Браун върху друга цивилизация, наречена грейове,
показва, че: „Всички грейове са един разум. Те са едновременно един и всички. [...] Индивидите
по нищо не се отличават един от друг. [...] В момента разумът е заключен. Той трябва да избяга
на всяка цена. Обзет е от чувство за панически страх. [...] Отчаяно се нуждаят да излязат от
телата си, въпрос на живот и смърт. Това е висша потребност в името на оцеляването на
разума ... организма. [...] Дълбоко в себе си те не разбират и благоговеят пред човешката
способност да съществуват и преуспяват като индивид, отделно от останалите” [Браун,
с.89,90,91]. Хомеостазната оптималност реализирана чрез синхронизирането на индивидите и
техните души удовлетворява популацията, но я превръща в консервативна система без бъдеще.
При силно външно смущаващо въздействие е възможно цялата популация синхронно да
изчезне. Разнообразието на индивидите осигурява възможност да оцелеят някои от тях при
възникване на неблагоприятни обстоятелства. В този аспект недостатъците на хората като
индивидуалисти се превръщат в преимущество за съхранението на цивилизацията ни.
Ето защо грейовете събират генетичен материал от земните жители, за да усъвършенстват
себе си [там, с.96]. Според грейовете: „Необходима е по-здрава връзка между духа и тялото.
Съвременният генен апарат потиска тази връзка. „...Само ние, жителите на Земя, изпитваме
толкова бурни емоции, свързани с обич, доверие, вяра, любов, ревност и т. н. Затова и тази
енергия на емоциите ни е обект на изучаване от страна на други, по-високо еволюирали от нас
цивилизации в Космоса, намиращи се в други измерения. Те искат да ги усвоят, защото са част
от тяхната „учебна програма” [Илиева, с.17].
Емоцията, вложена в поведението на човека, е усилвател на неговите отклонения от
стериотипа. По този начин се ускоряват процесите на развитието му и се открояват поконтрастно резултатите от това развитие, проявяват се признаци за нови ниши на развитие.
Според Брус Голдбърг „Душата е съюзът между етерното тяло (представляващо
съвкупност от човешки инстинкти) и астралното тяло (което е домът на емоциите)” [Илиева,
с.49]. От това определение следва, че ускоряването на еволюцията на земната цивилизация се
осъществява чрез душите на хората и преди всичко, чрез подсистема им, реализираща
вариабилната им установка. Тази подсистема е в непосредсвен информационен обмен с паметта
на организма (етерното тяло), която обслужва фиксираната му установка.
Ето защо емоцията се явява средство за: 1) ускоряване на еволюционното развитие на
система душа-тяло и 2) ефективно манипулиране, т.е. на вътрешно (директно) или външно
(косвено) управление на същата система.
„Бъд Хопкинс развива тезата, че пришълците експериментират с човешкото
възпроизводство с намерение да създадът хибриден вид, който да съчетава качествата на хората
и извънземните” [Минчев (1), с.7]. При непосредствените контакти на Браун с извънземни
същества, когато той е пътешествал в пространството извън тялото си: „Казват ми, че основната
им цел е да вървят напред, да се развиват еволюционно” [Браун, с.72].
Логично е ускореното развитие на цивилизацията на Земята да е било програмирано с цел,
да се синхронизира в определен момент от бъдещето с развитието на други системи душа-тяло
(от други по-напреднали цивилизации). След това би следвало да се осъществи симбиоза между
душите на тези цивилизации, за да се формират хибридни души. Те ще еволюират ускорено по
отношение на своите „родителски” души. По този начин ускорено се развиват децата на

167

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

родители от различни раси. Междудисциплинните изследвания са по-плодотворни при синтез
на ново знание, в сравнение с изследванията в рамките на класическите дисциплини. Синтезът
на разнообразни качества формира ново по-високо качество.
Усъвършенстването на душите е предпоставка за еволюционно развитие на структурата на
Абсолютния бог, към която те постепенно се присъединяват. В този смисъл еволюцията на
човешките души има проекции (ефекти) на различни нива на организация на средата.
Ако разглеждаме древните и действащите религии като концептуални модели на
реалността, то техните главни богове могат да се възприемат като закодирани символи на
съответни извънземни цивилизации, които са участвали и/или участват в управлението на
еволюционните и хомеостазни процеси на Земята. Например проникването на чужди за
египетската митология божества (например: Анат, Ащарта, Кадеш, Рашеп и други
[Коростовцев, с.146]) може да се разглежда като последователно включване в Земния
експеримент на различни цивилизации, представени като богове. Според английският
египтолог Е. Бадж в Египет е имало поне 5000 божества [там, с. 175]. Според Слава
Севрюкова различни извънземни под формата на богове са посещавали Земята с опити да
помогнат на хората,
но тяхната помощ не е породила устойчиви промени, поради
необходимост от еволюционно развитие на човешкия род” [Нанев, с.106,107]. В частност
християнският Бог„...се явява представител на другопланетна цивилизация, появила се
милиарди години преди появяването на човечеството...” [Манев, с.86].

Основни аспекти на извънземно управление на
човечеството
Слава Севрюкова съобщава: „Голяма част от разумните същества – доверява Слава – не са
от хуманоидния генетичен фонд. [...] Развили са се по-бързо. По-нагоре са в еволюционната
йерархия. Трудно ще ги разберем. При най-напредналите отсъстват представи за пространство
и време. Могат да приемат каквито желаят форми. Например, за да комуникират с нас,
превръщат се в хуманоиди” [Нанев, с.105].
„И мъртвите, и извънземните имат ревниво отношение към човека. Всеки се стреми да го
спечели. Извънземните имат изработен стил – кратък и експресивен. „Мъртвите” работят с пообстоятелствени понятия. Извънземните отговарят на въпроси, свързани с науката и техниката.
Непрекъснато ни насочват към бъдещето. Обвиняват ни, че много време губим за миналото”
[Ганев, с.45,46].
„Извънземни или земни, те обикновено се представят за приятели и подчиняват на себе си
приемащия. Започват с ласкателства, а после продължават със заплахи. И така става
обсебването, което довежда до безволие и психическо разстройство” [Везнева, с.57].
„Магьосниците казват, че ... някакви същества, дошли от космоса на съзнанието, ни
отглеждат в „човешки кокошкарници” или клетки... [...]. Магьосниците казват, че тези сенки са
хищници, те ни оставят живи, но поглъщат нашето съзнание” [Кастанеда, с.133].
Рокпевецът Джон Тот признава, че при „основния запис сборището от магьосници се
събира...и полага ръце върху оригинала на лентата (преди мултипликацията) и така
заклинанието се репродуцира върху всеки следващ презапис. [...] Всеки магьосник знае..., че
рок-песента всъщност е заклинание [...] ...Преди всичко ние сме служители – ръкоположени в
Сатаничното братство на Америка” [Стар, с.152,153]. Този вид манипулиране също би могъл да
бъде инструмент на цивилизациите, управляващи земната цивилизация.
„Получената информация показва, че някои действащи на Земята извънземни раси през
дългия период на технологичното си развитие са изгубили способността си за емоционално

168

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

възприятие. Превърнали са се в живи машини, дори са загубили възможността за естествено
биологично възпроизводство. [...].
Няколко пъти лекарите успели да получат страховити признания по време на регресивни
хипнотични сеанси от отвлечените и заплодени жени. Те разказват за срещите си със своите
деца хибриди, които им обяснявали, че всичко това трябва да се прави, за да получат
извънземните висши чувства и емоции. Не е без значение и притокът на „свежа кръв” или нови
комплекти от гени, които да подмладят старите, генетично изконсумирани раси” [Кели, с.3].
„За част от извънземните Земята е генетичен фонд с огромен потенциал. Други техни
събратя търсят тук енергия, която извличат от човешките емоции. Трети се нуждаят от
физическите ни тела. Земята е удобна стартова площадка за други измерения и вселени за
агресивния тип космити, които търсят колонии за расите си” [Бостанджиев (1), с.9].
„...Има нещо скрито в човешкото ДНК, което може да бъде от неимоверна полза за
останалата част от вселената” [Есен, с.292].
Извънземният Крион съобщава: „Идвам, за да пренастроя системата на магнитната ви
мрежа заради вашето здраве и просветление...” [Каръл, с.198]. Крион идва от сърцевината на
Слънцето [там, с.199]. Той добавя: „...Триединството ни Бог е ЗЕМЯТА, БИОЛОГИЯТА И
ДУХЪТ, защото моята работа въздейства и координира и трите. Това е службата на Крион”
[там, с.200].
Следователно освен директно въздействие върху човека се прилага и индиректно – чрез
управление на геологичните, биологичните и духовните процеси, сред които се култивира
човека.
„Щом магнитната мрежа се променя и земята се размества и нагъва, щом времето се
променя, ще има промени и в ядрото” [Каръл, с.223].
„В „Махабхарата”... се описват епизоди на ядрена война. ...”Махабхарата” разказва за
времена отпреди десетки и стотици хиляди години, за цивилизацията на асурите, които както
атлантите, лемурийците и хиперборейците, са предшествали съвременната цивилизация. [...]
Подобни открития (руини на праисторически градове с явни следи от въздействието на
свръхвисока температура) са десетки, при това не само в Индия, но и в Шотландия, Турция и в
други страни. А още повече косвени свидетелства има за облъчени с радиация хора в
древността” [Минчев(2), с.3].
Крион разказва, че предишна земна цивилизация са използвали роби „..., които малко по
малко губеха своя човешки облик. Хората от елита не споделяха науката. Моята пренастройка
се съпровождаше от пълно унищожение на земните маси, свързани с тази цивилизация, кратък
цикличен ледников период и нагъване на земната кора, което да покрие всички останки от
случилото се” [Каръл, с.74].
Според духът Йов съдбата на човека зависи от звездите и от света на мъртвите. „Дарбите
се дават от извънземните. Човек ги доказва чрез волята си. На собствената си съдба човек може
да повлияе 40%” [Ганев, с.52].
„...Пшеницата не е продукт на Земята – тя никога не е била намирана в диво състояние”
[Стульгинскис, с.50]. „...Та е била внесена от Учителите на мъдростта от друга планета”
[Стульгинскис, с.55]. Възможно е тя да е един от каналите за управление на цивилизацията на
Земята.
Синтетичната биология се дефинира като “проектиране и изграждане на нови биологични
елементи и системи, както и преработката на съществуващите такива за полезни цели”. В тази
връзка изкуствено се създават несъществуващи досега форми на живот от обикновени
небиологични вещества. „Изследователите в областта на синтетичната биология „програмират”
живи организми, за да променят начина, по който функционират или създават изцяло
синтетичен живот, по който инженерите правят машините – сглобявайки „различни

169

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

компоненти”. На този принцип в САЩ са създадени микроорганизми за добив на горива,
създадена е съответно научната дисциплина „енерго-биотехнология” [Стоянов, с.204].
По аналогичен начин високоразвити извънземни изследователи са могли да синтезират
различни модификации на души на човека и да търсят оптималната им структура при тест от
програмирани сложни житейски обстоятелства. Първоначалната генна структура на човека е
била създадена, за да гарантира преди всичко оцеляването на човешкия род в миналото. За да
продължи да съществува пълноценно обаче, човечеството има нужда от въвеждането на генни
модификации” [там, с.97]. Това е признак, че генетичната многопараметрична връзка между
душа и тяло е необходимо да се усили. Това би могло да се осъществи като се увеличи броят на
каналите (параметрите) за връзки между тях и като се формират допълнителни системи за
стабилизация на всяка от тези връзки. Като първа стъпка в това отношение е целенасоченото
увеличаване на значението на душата на субекта за неговото съществуване и постепенното
превръщане на грижата за душата в приоритет в поведението на човека, т.е. в превръщането му
в „душа човек”.
Считам, че целта на развитието на човека е развитие на душата му (първи етап).
След това ще възникне хибридно развитие на души от различни цивилизации (по
двойки). По-нататък ще възникне кръстоски между души, възникнали от групи
цивилизации и т.н. Целта е обогатяване структурата, функциите и свойствата на
душата на интелектуална система, за да се разшири нейния диапазон на
целесъобразно поведение и по такъв начин тя да прониква все по-дълбоко в
еволюционните пластове на небитие, за да ги обнови в някаква степен, т.е. да ги
приспособи и синхронизира с устойчиво възникналите иновации в по-високите етажи
на еволюционно развитие на средата (например от битие).

Основни изводи
1. Извънземните са или могат да се трансформират в духове, но духовете не могат да
се трансформират в извънземни, освен ако не са тяхна модификация.
2. Извънземните не могат да синтезират дух и затова използват човека за междинно
средство за управление на развитието на душата му. По аналогичен начин човекът не
може да се самосинтезира изкуствено, като се програмира. Опосредствено по принцип е
възможно това да се реализира (например чрез лабораторен синтез, осъществен от
интелигентни извънземни същества).
3. Управлението на развитието на земната цивилизация е в съответствие с естествено
развиващите се процеси (еволюция) на природата, стимулирани и модифицирани от
извънземен интелект.
4. Съществуват сведения за изследване и/или лечение на земни жители от страна на
представители на различни извънземни цивилизации. Изследванията се провеждат с
различни средства и се предполага, че имат различни цели. Това се признаци за
провеждане на многофакторен експеримент със земните жители. Съгласуваността между
изследователите е признак за значимостта на този експеримент. Значимостта на
експеримента е предпоставка за гарантиране на успешния му изход, т. е. за устойчивото
съществуване на земната цивилизация. Съответно: това осигурява устойчиво развитие на
душата на човека.
5. Известно е, че в общия случай духовете са в по-висока степен емоционални,
отколкото човека, а човекът е по-емоционален, отколкото извънземните. Това е признак
за изместване на областта на значение на техните представи в процеса на еволюиране на
средата, в която съществуват тези обекти. В частност извънземните притежават различна
ценностна система от тази, която е присъща на човечеството.
170

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

6. От извод 5 следва, че боговете, разглеждани като модификация на извънземни,
притежават различна ценностна система в сравнение с ценностната система на
човечеството. Съответно понятията добро и лошо има различен смисъл за хора и за
богове. В частност представите за добро и лошо при богове и хора съвпада.

Литература
1. Бержие Ж., Гале Ж. Мистериите, Изд. „Ив. Вазов”, С., 1993.
2. Бостанджиев К. (1) Генетични намеси на космити, в. Мистерии на цивилизацията, №
42, 2003.
3. Бостанджиев К. (2) От къде идват извънземните, в. Мистерии на цивилизацията, № 42,
2003.
4. Бостанджиев К. (3) Лъчите на космическите апарати, в. Мистерии на цивилизацията, №
27, 2005.
5. Браун К. Пътешествия на съзнанието, Литера Прима, С., 1996.
6. Везнева М. По спиралата на еволюцията, Откровение, С., 1995.
7. Ганев Н. Феномени на България, Хр. Ботев, С., 1993.
8. Елцин М. С.
Невидимите пришълци:
Самоорганизиращи се разумни
енергитични структури (книга 4), Ключ към контакта: Периодична система на Елементите на
Словото (книга 5), Поредица: „Близки срещи от ІІІ род”, Sent – UFO – Press, С., 1993.
9. Есен В. Нови клетки, нови тела, нов живот, Шамбала, С.,2008.
10. Илиева М. Искам да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
11. Каръл Л. Крион ІІ – Не мисли като човек, Аратрон, С., 2004.
12. Кастанеда К. Пътят на силата, 1. Интервюта, Екстрем, С., 1995.
13. Кели К. Фермата, наречена Земя. Пришълци използват хора, за да оцелеят, в. Мистерии
на цивилизацията, № 21, 2004.
14. Коростовцев М. Религията на древен Египет, Шамбала, С., 1995.
15. Лазарев С. Н. Диагностика на кармата, т. 1, 2, Гуторанов, Ловеч, 1996.
16. Лунното дете, в. „Мистерии на цивилизацията”, № 29, 2005.
17. Манев И. Единствен ли Бог?, Философия и культура, № 4, 2008.
18. Минчев М.(1) Агресия от космоса, в.Мистерии на цивилизацията, № 5, 2005.
19. Минчев М.(2) Венера атакува..., в. Мистерии на цивилизацията, № 23, 2005.
20. Нанев Х. Бъдете в този свят, но не от този свят, Свръхфеноменът Слава Севрюкова,
Факел, Пловдив, 2005.
21. Петрова С. Защо правителствата мълчат за НЛО?, в. Мистерии на цивилизацията, №
20, 2005.
22. Стар Е. Пленници на Земята, Астрала, С., 1996.
23. Стоянов П. С. Човекът като бог, Мениджър, № 1, 2008.
24. Стульгинскис С.А. Космические легенды Востока, Сфера, М., 1992.
25. Тихоплав В.,Тихоплав Т. Кардиналният поврат, НСМ Медиа, С., 2004.
26. Чудеса във Вселената, в. Ние жените, № 44, 1994.

Манипулиране на човек
чрез душата му
проф. д-р Георги Ламбаджиев
171

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

e-mail: georgilam@abv.bg

Духовете са причина или са средство за управление на човека чрез душата му.
Ключови думи: душа, дух, човек, манипулиране

Въведение
Целта на статията е да представи чрез литературно регистрирани факти основните
разновидности на манипулиране на поведението на човека посредством душата му.

Манипулиране на човек от дух
Адекватното поведение на човека в битие изисква то да бъде реализирано на базата на
осъзнаване на реалностите и реагиране в съответствие с тях. Подсъзнателното реагиране
(инстинктивно или импулсивно) може да бъде резултат от външни смущаващи въздействия. В
резултат човекът може да постъпи „глупаво”, т.е. неосъзнато, включително и без да разбере
това. Огромното количество „глупости”, които извършват хората и които се възприемат като
„нормален” фон, може да се разглежда като резултат от целенасочено манипулиране. „Когато
си помислим нещо, трябва да се запитаме защо. Защо точно такава мисъл ни е споходила в
момента? Как тя се отнася към въпросите на нашия живот?” [Рейфийлд, с.189].
„Всяко живо същество, всяко нещо, с което се срещаме, са указание, учение, което е
дошло при нас” [Валие, с.184]. „Във всяко забавяне търсете смисъл, във всеки подтик –
значение, във всяко действие – изпит” [Везнева, с.73].
Духове съобщават, че „Ние ви събираме, с когото трябва. Но когато една среща може да
протече не така, както е най-добре, ние намираме начин дискретно да я осуетим” [там].
Идентифицирани са два основни начина за манипулиране на мисълта на човека по време
на сън:
„1. Промяна на сън. В този случай безплътният влиза в съзнанието на спящия и частично
променя вече съществуващия сън. [...] 2. Създаване на сън. В този случай душата сама
изгражда и внушава нов сън, като втъква образите в смислено изложение, съответстващо на
целта й” [Нютън (2), с. 39].
„Според мен съществуват два типа медиуми, които аз определям като „затворени” и
„отворени”. Първият тип приема информация само от ръководещия го дух, а втория – от
всякакви духове, но не на по-високо ниво от него” [Везнева, с.60].
Тази класификация илюстрира различната степен на „отвореност” на душата на човека
към външно манипулиране.
Духове разказват, че: „Много хора се стремяха да станат наши проводници, носители и
служители, но ние влизахме само в тези, които можеха да допринесат за социалната
организираност. [...]...Ние не случайно влизахме в телата на господарите, на господстващите, на
властниците” [Везнева, с.234].
„Ако, обаче, той се поддаде на съблазни и си въобрази, че е единствен и незаменим, ние
прекъсваме връзката си с него. Винаги намираме заместник, но трудно се намират светилници,
които изгарят докрай” [Везнева, с.72]. Според един дух най-често духовете направляват
мислите и действията на хората: „Когато мисълта ви се внушава, то на вас като че ли говори
някой глас” [Кардек, с.258].
172

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Следователно поведението на човека приоритетно е инструмент на целите на духове,
които го ръководят: „Там горе, вече всичко е решено. Ако ти е съдено да го купиш, ще го
купиш. [...]. Ако не ти е съдено да купиш апартамента, няма да го имаш, каквито и подвизи да
си извършил, а ако все пак го получиш, ще ти бъде отнето здравето или животът” [Лазарев (2),
с.117].
„...Някои хора лошо действат на техниката, в тяхно присъствие всичко се чупи и се
разваля” [Лазарев (1), с.137], т.е. чрез душата си те й въздействат.
И обратното: неживата материя „придобива” „съзнателно” поведение: „Имам видеофилм,
където се вижда как вулканологът се спасява от камък, търкалящ се по склона. Вулканологът
тича надолу, после наляво по дъгата, а след това нагоре по склона. Камъкът се движи по същата
траектория. След няколко секунди камъкът започва да се движи нагоре по склона и убива
учения – вулканолог” [Лазарев (2), с.74].
Примерът илюстрира възможността дух или духове да използват неживи обекти за
въздействие върху човек (предполага се по предварително разработен сценарий).
„Неорганичните същества не могат да накарат никого да остане при тях насила... [...]. И
все пак те са способни да пленят всеки от нас, като използват желанията ни, като ни глезят и ни
угаждат. [...] ... Неорганичните същества се включват в най-съкровените чувства на сънувачите
и безмилостно ги разиграват” [Кастанеда, с.96]. Неорганичните същества създали в
посещаващите ги магьосници „...усещането, че са изключителни и неповторими...” [Кастанеда,
с.97].
„Неорганичните същества трябва само да преместят събирателната ни точка на нужното
място и ние веднага се понасяме като куршум... [...]... в царството на неорганичните същества”
[Кастанеда, с.100].
„Вярвам, че голяма част от народните приказки идват от спомените, които душите имат от
други „физически и безплътни светове” [Нютън (2), с.65].
„Всяко човешко същество има поне един старши или по-висш водач – експерт, прикрепен
към неговата душа още от времето на създаване на душата. По-късно... много от нас се
сдобиват с нов, втори водач...” [Нютън(1), с.152].
От структурата на душата на човека следва, че основният водач на душата на човека е
неговият висш Аз или космическата душа БА. Вторият водач на душата на човека е
преродената в човека душа КА, която се присъединява към индивидуалната му душа КА.
Според един дух „...когато вие вече сте решили и сте създали проект за действие, тогава
Нашата намеса би била насилие над вас. Нека ви оставяме сами да се справяте, а дори и да
сгрешите, това е придобиване на опитност” [Везнева, с.73].

Манипулиране на човек от човек
Сугестивното въздействие може да бъде с широк обхват и интензивност. Например
регистриран е случай, при който на мъж и на жена им е било внушено да се срещнат и да си
подадат ръка, въпреки безразличието си един към друг. Когато са пожелали да се оттеглят
силна болка в главата на всеки от тях ги връща един към друг, докато тръгнат заедно и се
оженят [Иванова, с.66,67]. „Понякога жените попадат под природната хипноза на мъжете, или
обратното... често възприемано като любов” [там, с. 68].
В присъствието на комисия от учени чрез хипноза внушили на студент загуба на теглото
му. След три секунди теглото му изчезнало и било регистрирано от измерителни средства
[Тихоплав, с.96]. При левитация електроенцефалограмата на мозъка показва мощни кохерентни
пакети от 2-40 Херца. „Тази кохерентност се засилва при всяко следващо занимание и се
натрупва, както и ако човек е в група” [Тихоплав, с.97].
173

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

В Тибет „Учителят може да внуши дадена мисъл на близко намиращ се ученик. Ако
ученикът изпълни заповедта, разстоянието се увеличава – чак до няколко километра.
Новопосветените проверяват дали успешно са усвоили това умение и започват да обменят
мисли” [Бостанджиев, с. 3].
Този пример илюстрира телепатичната връзка човек – човек като взаимодействие по
веригата: мисъл (на човека излъчващ сигнали) – душа (на същия човек) – душа (на приемника
на сигнала) – мисъл (на човека, приемащ сигнала).
Един младеж разказва: „Трябваше само мислено да заповядам и човек падаше от оградата.
[...]. Мога даже да погледна облака и да го разсея” [Лазарев (1), с.154].
„На един сеанс в Лондон материализираният дух съзнателно простря ръка към добре
разгорян огън, взе къс червен въглен, голям колкото топка за игра и ми го подаде, като каза
бързо: „Сложете го на ръката си”. [...]. И аз прострях ръка и разпалената топка беше бързо
поставена на дланта ми. Твърдя, че не почувствах даже и най-малка топлина от нея, дори когато
умрелият взе едно парче хартия от огнището и го допря до въглена, а то пламна изведнъж. Аз
държах този въглен в продължение на минута и половина, когато като започна да загасва, той
ми даде знак да го хвърля назад в огнището. Нямаше ни най-малка следа или червенина,
останала на ръката ми... [...]. Сега зная от последните окултни изследвания, че един много тънък
слой от етерна материя може да бъде така нагласен, че да е идеален изолатор на топлина, и
мисля, че навярно моята ръка е била покрита за дадения момент от такъв един слой” [Летбитер,
с.277,278]. По подобен начин един професор е бил поканен от цейлонски монаси да стъпи
върху жарава. „Той незабавно го сторил, скочил в огъня и нищо не му станало. Не бил изгорен”
[Ошо, с.157]. В продължение на една година тези монаси се подготвят като живеят в изолирани
килии. „...непрекъснато набивайки мисълта си, че тялото е илюзия”. [...] Танцували с часове в
огъня, без да се изгорят” [там, с.156].
Историята (например с Наполеон, Сталин, Хитлер и други) показва, че колкото са помащабни действията на вожда, толкова по-големи са психическите му отклонения от норма.
Тази характеристика е присъща на фанатиците, т.е. на тези, които твърдо провеждат някаква
програма на поведение и се стремят към някаква цел на всяка цена.
Хитлер е „имал състав от специалисти, които да измерят какво трябва да е разстоянието до
публиката и каква височина е необходима, за да може очите да са напрегнати в такава степен,
при която по-лесно могат да бъдат хипнотизирани и приспани. След това всички светлини ще
бъдат изгасени – по време на реч на Хитлер, единствената светлина е насочена върху него. [...]
Нещата, които иска да ти се набият в главата, ще ги каже по-късно, когато цялата публика стане
сънена. Тогава думите отиват направо в подсъзнанието и започват да действат” [Ошо, с.39].
„Колкото повече напредва човек в духовното си развитие, толкова по-голямо количество
хора интуитивно или съзнателно ще го следват” [Лазарев (2), с.117].
Откривателите, революционерите, новаторите в общия случай имат тежка съдба и
предизвикват съчувствие, което способства за популяризиране на постигнатия от тях резултат.
Например Христос, Левски, Ботев. Следователно манипулирането се осъществява и чрез
индивидуалното развитие на личността, разглеждано като модел (образец) за подражание или
като цена, която е била платена за да се постигне качествено новия резултат.

Различие между позитивна и негативна
манипулация на духове върху човек
„В много страни хората вярват, че телата на светците, героите и тираните продължават да
живеят след смъртта. Един от най-типичните примери е остров Мадагаскар. Там мъртвите не се
възприемат като мъртви. Починалите се заравят, но до изтичане на една година се изравят на

174

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

два пъти. Обличат ги и ги канят на угощение, където те „да разкажат” за живота в отвъдното.
Понякога от тях се иска съвет или пък да кажат истината по някой заплетен случай” [Шане,
с.60]. Подобни са били обичайте на инките.
Тибетците вярват, че след като бъде съживен трупът на умрелия с помощта на специални
ритуали от страна на ламата, мъртвецът може внезапно да скочи и да нападне живите. Затова
покойникът е непрекъснато под наблюдение на четящия молитва, за да се предотврати мнимото
възкръсване. Само ламите знаят магически слова и жестове, с които овладяват трупа, като го
принуждават да се върне на мястото си, ако той направи опит да се раздвижи [Давид-Неел,
с.144,145]. Ако не успее да овладее тялото, след като го е разбудил, магьосникът при всички
случаи умира [Давид-Неел, с.143].
Дон Хуан казва: „Неорганичните същества заговорничат... Те поставят капани още в
началото и по този начин извършват трайно и ефикасно отсяване на сънувачите, които не са
желани” [Кастанеда, с.101]. Духовете извършват старателен подбор на индивида, който е
необходим за провеждане на конкретна манипулация.
„Висшите светли духове убеждават, че само с обединените усилия на доброто може да се
постигне победата над злото, да се запази земната цивилизация и да се ускори духовната
еволюция. Те никога не заплашват, не заповядват, не се налагат, а остават медиума да прояви
свободно воля и сам да направи своя избор. [...].
Низшите тъмни духове действат обратно. Те се представят винаги за „най-висши”.
Информацията им е наситена с ласкателства, че медиумът е единственият избран от тях и има
да изпълни най-голямата мисия. Информацията им често всява страх, песимизъм и отчаяние. Те
се налагат, заповядват, заплашват, създават напрежение, отнемат всякаква самостоятелност и
обещават на медиума показност и слава. Предаваната информация е предимно за бедствия и
катастрофи като наказание за непослушните, а ако е „научна”, то тя е без подкрепа с
доказателства” [Везнева, с.58].
„Студови усещания, хлад и изтръпване на крайниците са признак за контакт с отрицателна
енергия. [...]. Най-типичното доказателство за контакт с черен тип разум: [...] Като ви хвали и
превъзнася като „чудо на природата”. Като ви обещава слава, власт, известност и могъщество.
Като ви превъзнася за месия и водач, избран от РАЗУМА – АБСОЛЮТ. Като ви поставя
задачи, свързани с масови публични прояви и въздействия. Дори чрез трети лица” [Антонова,
с.208].
По подобен признак и „Учител, който използва насилие, който заповядва, наказва или
изисква подчинение, всявайки страх у Ученика, не може да бъде Духовен Учител на
ДОБРОТО” [там, с.257].
„Ако се появи за миг образът на някой наш познат, духовно извисен, може би
първоначално той ще играе роля на Учител. Словото на Учителя, видим като образ от
светлина, е безмълвно. То се предава телепатично, смислово и визуално (зрително), като
мисълта” [Везнева, с.71].
„Постепенно обсебеният започва да се държи странно. Загубва волята си. За най-дребните
неща се допитва до духа и не може да вземе някакво самостоятелно решение. Отначало
открива, че в информацията има противоречия, но все пак има и истини. [...] Често ликвидира
семейството си и започва да страни от старите си приятели. Най-често духът се представя за
извънземен, с което спечелва уважение” [Везнева, с.59, 60].
В сравнение с духовете на неорганични същества „... ние сме деца, преливащи от енергия,
за която те ламтят” [Кастанеда, с.102].

175

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Основни изводи
1. Духовете от различни нива на организация на небитие са причина или са средство
за управление на тялото на човека. Духовете управляват тялото на човек, за да
компенсират вътрешното си неравновесие.
2. Средствата за манипулиране и обектите на манипулиране от духове са от жива и
от нежива материя. Съответно поведението на човека може да бъде индиректно
манипулирано от духове чрез обекти от жива или от нежива материя. Поведението на
човека може да бъде директно манипулирано от духове чрез управление на мисълта му в
период на психическа неустойчивост.
3. Ако човекът настоява да реализира плана си за действие, духовете не му се
противопоставят. Човекът може да използва духове, за да манипулира други хора или
други обекти, ако това не противоречи на персоналното му стратегическо и тактическо
манипулиране от тях. Извършва се старателен подбор на личности, които да послужат за
реализиране на конкретна манипулативна цел.

Литература
1. Антонова Л. Прозорец към космоса, Хемус, С., 1993.
2. Бостанджиев К. Светлина и мрак, или тайните манастири на Тибет,
в. Мистерии на цивилизацията, № 2, 2006.
3. Валие Н. Лекуване чрез минали прераждания, Астрала, С., 2001.
4. Везнева М. По спиралата на еволюцията, Откровение, С., 1995.
5. Давид-Неел А. Тибит – магия и тайна, ИК „П.Яворов”, ИК „ Д. Яков”, С., 1994.
6. Иванова Н. М., Иванов Ю. Н. Жизнь по интуиции, АО Комплект, Санкт Петербург,
1994.
7. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М., 1993.
8. Кастанеда К. Изкуството на сънуването, Петрум Ко, С., 1995.
9. Лазарев С. Н. (1) Диагностика на кармата, ч. 1, 2, Гуторанов, Ловеч, 1996.
10. Лазарев С. Н. (2) Диагностика на кармата, ч. 3, Астросфера, Варна, 1997.
11. Летбитер Ч. Тайната доктрина. Живот отвъд смъртта, Библиотека „5ф”, № 4, С., 1992.
12. Нютон М. (1) Пътят на душите, Аратрон, С., 1997.
13. Нютън М.(2) Следите на душите, 67 нови доказателства за прераждане, Хермес,
Пловдив, 2000.
14. Ошо. Книга на тайните, т. 5, Одисей, С., 1994.
15. Рейфийлд Д. Селестинското пророчество, Епсилон, С., 1995.
16. Тихоплав В., Тихоплав Т. Великият преход, НСМ Медиа, С., 2005.
17. Шане П.-О. Тайните на прераждането, Нов Златорог, (1990-1997).

176

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Въздействия на дух
върху душа на човека
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
В поведението на душата на човека се наслагват тенденции на
манипулиране, произхождащи от небитие и от пранебитие.
Ключови думи: душа, човек, дух, небитие, манипулиране.

Въведение
Целта на статията е да се илюстрират въздействията на небитие и на пранебитие върху
душата на човека.

Основни насоки за въздействие на дух
върху душа на човек
Духът на починалия наскоро Монти е казал, че „е бил потресен доколко приличащо на
реалния живот се оказва съществуването в новия му свят” [Тихоплав, с. 209].
„Оказа се, че финия свят полага огромни усилия за връзка с живеещите на Земята. Цели
екипи духове работят, за да ни бъдат предадени необходимите сведения за живота след
смъртта. Целта на тези знания е да ни накарат да изменим възгледите си, да променим
отношението си един към друг, към Земята, към света” [Тихоплав, с.210].
Очаквайки с колата си зелен светофар на кръстовище Мариета вижда починалия си баща
на стъклото на автомобила си и той й казал „Незабавно тръгни!” Тя изместила колата си и в
следващия момент в нейната позиция се забила колата на пиян шофьор [Илиева, с.138].
Духовете „... са много търпеливи, толерантни, искрени, директни, грижовни” [там, с.152].
„... Добронамерените духове никога не заплашват, не принуждават, не ласкаят” [там, с.154].
Злонамерените духове не се съобразяват със законите в небитие [там, с.155].
Възрастна жена посещава Мариана Илиева с оплакване, че в ранните часове през нощта
над нея издевателства дух на мъж. Илиева й препоръчва да чете молитвите на Арахангел
Михаил. През следващата нощ обаче те били откраднати от духа. Тогава жената се опитала по
памет да ги възпроизведе, но това не помогнало. Тя се свързала отново за помощ с М. Илиева. В
момента на разговора им към тях се включва духът Крион и той отстранил похотливия дух
[Илиева, с.132,133].
Този пример илюстрира възможността дух да вреди или да помага на човека.
„За да стане човек шаман, той трябва да е имал шаман в рода си. [...] Приемникът се
избира от самите духове. Те отправят към избраника предложения да стане шаман и
обикновено получават отказ. Духовете обаче упорстват, принуждават го, заплашват със смърт,
наказват го. В края на краищата те постигат своето и получават нов служител. Това описание на
избора с незначителни различия присъства у всички народи, намиращи се понякога на
177

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

противоположни краища на земното кълбо” [Шаталов, с.37]. „Смята се, че за да поеме
шаманското служене, човек трябва да бъде „пресътворен”. За да се извърши
„пресътворяването”, духовете отнасят душата му в един от трите свята – небесния, земния или
подземния, където тя се „възпитава” от една до десет години, в зависимост от силата на
бъдещия шаман. ...По време на отсъствието на душата бъдещите шамани се разболяват от
„шаманска болест”. Това ставало на различна възраст: на големите шамани рано – от три до пет
годишна възраст, при слабите – по-късно. В този период става и „рязането на тялото” – един от
най-важните актове на шаманското призвание. Това е...необходима операция, която духовете
извършват с шамана: отрязват му главата, слагат я на някой рафт и я набиват на дълъг кол.
Отдалечената от тялото глава не губи способност да чува и вижда и шаманът не без
любопитство наблюдава по-нататъшния ход на събитията” [Шаталов, с.37,38]. Описват се
ужасните мъчения на които е подложена чрез визуализация душата на бъдещия шаман, за да се
пречупи и да приеме ролята, която са й отредили.
„Там, където е налице загуба на късчета душа, може да имаме и натрапено чуждо
присъствие, тъй в аурата ни зейват празнини, в които могат да се настанят фрагменти или даже
цели души. Понякога имаме прилепване или натрапване на част от душата на някой жив –
обикновено човек, към когото все още сме или преди време сме били силно привързани –
например любим – или личност, с която заедно сме понесли насилие или травма [...]... Жертвите
се „влюбват” в своя насилник... похитените се влюбват и изпитват чувства на лоялност към своя
похитител. [...] Душата натрапник може дори да не знае, че се намира в чуждо тяло или че се е
прилепила към чужда аура” [Дейвис, с.165].
Слабостта или дефектите на аурата на човека, както и енергитичността на външната
агресивна душа или дух са предпоставки за вграждането им напълно или частично в биополето
на човека.
„Има няколко равнища на натрапено присъствие на души. При следенето чуждата душа
може да е леко прилепнала или просто да следва приемника, като се опитва да помогне. [...]
Домакинът може да е леко засегнат ... от състояния на тревожност или даже фобии. При
потисничеството прилепналата душа се вмъква в аурата на приемника и погазва естествената
му духовна функция, като ... върши неща, които съвсем не са му присъщи. При обсебването
прилепналата душа се настанява в тялото на приемника и ... доминира над... домакина...При
завладяването ... душата на приемника е напълно изместена и човекът придобива съвсем
различни личностни характеристики” [Дейвис, с.166].
Преродената душа, включена към тялото на човек има поведение подобно на
завладяването в първите няколко години от живота на детето. Преродената душа, включена
към тялото на човек има поведение подобно на обсебването от детската до пуберитетната
възраст на човека. По време на пубертета поведението на човека има характер на
потисничество (от страна на външната му душа). Самостоятелността на човека през
младежкия му период ни дава основание да го разглеждаме като проява на повишаваща се
самостоятелност на индивидуалната му душа, т.е. преродената в тялото на човека душа се
проявява като следяща система по отношение на оригиналната душа на човека.
В този смисъл в началния период на индивидуалното си развитие човекът „преболедува”,
т.е. „имунизира се” или „тренира” към възможно отстраняване на дух от аурата му. Съответно
степента на въздействие на преродената душа върху индивидуалната му душа постепенно
намалява.
„Но когато нашият дух разбере, че някой наш близък, който много ни липсва, е заминал за
Дома или скоро ще отиде там, той събужда духовното в нас, отваря го, прави ни уязвими и
чувствителни. Ние може да започнем да виждаме и да чуваме духовете и призраците за първи

178

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

път, тъй като нашият собствен дух започва да се изпълва със своите собствени спомени”
[Браун, с.131].
„Духът на нашите близки, които са болни или дори в кома, може да ни посещава по същия
начин както и духът на тези, които вече са починали” [Браун, с.163].
Духът на загиналия син Пепи, на Мариа Илиева я предупреждава, че ще се вмъкне в нея,
за да се скрие от преследване в астрала. В резултат на това тя изпитва „тежест” в областта на
слънчевия сплит. След намаляване на опасността Пепи съобщава, че излиза от майка си и тя
веднага усеща, че „тежестта” от слънчевия сплит е изчезнала [Илиева, с.155].
„Понякога ние носим фрагменти от чужди души с години, още откакто сме се родили и
обикновено чуждата душа остава при нас, докато бъде забелязана и поканена да си иде, докато
открие възможност да се прилепи върху някой друг или разреши проблемите си и най-накрая е
готова да поеме към светлината” [Дейвис, с.174].
„Някои пребивават при различни индивиди от векове, като се местят от един приемник на
друг в случай на смърт или злополука или при поява на друга „душа, решена да ги измести”
[там, с.175]. Паразитизмът и за някои хора е стил на живот...
В небитие може да бъдат срещнати различни обекти:

„ Могат да бъдат същите, с които вече сме свикнали.

Могат да бъдат играчи, които сме си представяли и горим от желание да видим.

Могат да бъдат същества от други светове.

Могат да бъдат еманации от нас самите.

Могат да бъдат въплъщение на абстрактни представи” [Чопра, с.118,119].
В общия случай духът на човека се среща с обекти, с които има да разрешава някакви
проблеми.
„... Има милиарди духове от Другата страна и всички те непрекъснато изучават всичко,
каквото може да се случи” [Браун С., с.55]. „Духът е задължен да бди над вас, защото е поел
тази задача, но той има избор и той ще вземе под своя закрила този, който му е симпатичен. За
едни духове всичко това е удоволствие, за други – назначение или задължение [Кардек, с.267].
Духът моли да изпълни определена мисия и е щастлив, като я получава [Кардек, с.293]. „... Има
сред тях такива, които се явяват слепи оръдия, но други знаят много добре, заради каква цел те
действат” [там, с.293]. Анкетирането на привързаните към Земята души показва, че след
смъртта на вещественото тяло никой не ги посреща в отвъдния свят [Стар, с.13].
Ако човек има важна мисия на земята, най-често тя му е неизвестна или има смътна
представа за нея. Неговата мисия се обрисува след раждането му и в зависимост от
обстоятелствата [Кардек, с.295].
Например Ашли Уос, петнадесетгодишно момче, в което се твърди, че се е преродил на 28
март 1977 г. Бетовен (1770-1827). На пет години Ашли можел да свири почти всички
бетовенови творби за пиано, а на девет възстановил писмено, с абсолютна точност една негова
соната [Дочева, с.90].
Според музикалните експерти, запознали се с творчеството на Розмари Браун „...новата
музика повече напомня ранните произведения на Бетовен, отколкото на зрелите му работи”
[Рэндлз, с.105]. Този факт може да се обясни с „подмладяването” на възрастта на духовете на
умрелите композитори, в сравнение с възрастта, до която са достигнали в битие.
„... В повечето случаи онези, които диктуват отвъдното изпращат не души а идеи” [Приор,
с.187]. Насочеността (тенденцията) на развитие в небитие е средството за управление на душата
на човека чрез духове от небитие. Принципната насоченост (мек алгоритъм) на процесите е в
значително по-малка степен уязвима срещу провал и грешки, отколкото твърдият алгоритъм
(сценарий) на развитие. Това е признак, че процесите в небитие зависят от още по-първични
процеси (пранебитие).
179

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Духовният свят въздейства върху човека чрез: „... внушение... как да постъпим. [...]...
лечение, но без да се намесват, ако заболяването е дошло по кармичен път. [...]... пренареждане
на случаи и събития, за да се случи едно или друго нещо... [...]... телепатичен контакт с някои
хора, за да ги насърчават, вдъхновяват, да им внушават идеи. [...]... подкрепят ни в желанието,
да се освободим от заболяванията си и да се насочваме към духовните, а не към
материалните преходни неща. [...]... подкрепят ни, за да преустроим отрицателността си в
доброта, щедрост и взаимопомощ.... подават информация за науката...” [Илиева, с.123]
Ако липсват фрагменти от душата на човека или включва прилепнали части от чужда
душа, то:

Има симптоми, които не се повлияват от никаква форма на лечение.

Възниква усещате, че част от субекта липсва.

Появяват се драстични промени на личността, особено след някаква злополука
или болест.

Човекът страда от неконтролируема смяна на настроенията.

Субектът чувства, че в поведението си „не е той”...

Индивидът е бил обект на насилие – физическо, емоционално или сексуално.

Субектът има визуални спомени за нещо, което интуитивно знаете, че НЕ се е
случило с него [Дейвис, с.175, 176].
В случай на опасност в астрала духът на човек може да се трансформира във форма на
друго същество, например като червена мравка, за да избегне преследването [Илиева, с.138].
Този пример илюстрира факта, че въпреки повишената степен на отвореност на системите
(обектите) от небитие към заобикалящата ги среда, тази степен не е максимално възможна. Това
създава предпоставки за неадекватно възприемане на информация от същата небитиейна среда.
Духът на починал приятел на семейство прекъсва телевизионното им приемане и се
появява усмихнат на екрана на техния телевизор, от което „...нервите на Лъчезар не издържали
и той припаднал” [Илиева, с.139]. Този случай свидетелства за неадекватна преценка от
последствията на своите действия на един дух върху душата на човек. Възможно е тази
„неадекватност” да е програмирана и манипулирана от други духове в небитие.
Провинилите се духове се изпращат на заточение на друга планета за различни периоди от
време [Илиева, с.134], подобно на затворниците на Земята. Регулирането на реда е обща
характеристика на процесите в битие и в небитие. Това е признак, че ентропията на тези
процеси се подчинява на обща закономерност. Всяка система в битие и в небитие е отворена
към обкръжаващата я среда. В резултат на това всяка нова връзка с обект от тази среда създава
и обратна връзка с този обект. Тази връзка във времето може да се променя в положителна,
отрицателна или в неутрална по отношение на управляващите параметри на противоречието,
което субектът разрешава с обекта. Взаимодействието между субект и обект протича
периодично в процеса на индивидуалното им развитие или импулсно (епизодично).
Разрешаването на текущите противоречия между субект и обект се осъществява там и тогава,
където и когато това е необходимо за стабилизация на системата, към която принадлежат.
Следователно взаимодействието между духове или между души и духове е резултат от
макровзаимодействия, в чиито фрагменти те участват. В частност „Никоя смърт не е неуместна.
[...]... Преди да дойдете тук, вие сами сте съставили плана. [...] Любовта, която
изпитвате към починалия, се споделя и връща от него дори след смъртта” [Каръл (2),
с.55].
Следователно макросистемата програмира поведението на подсистемите си значително
преди те да се формират. „Кажете на духа какво е необходимото изобилие във вашата култура,
за да съществувате: после оставете Вселената да намери начините. Не правете предположения
за „пътищата” за осъществяване на желаните от вас резултати, защото по този начин
180

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

ограничавате Духа. Помнете, че Ние (Духът) сме буквални и се опитваме да използваме
дословно отправените молби. [...] Можете да поискате осъществяване на вашите цели, но не
казвайте на Духа как да бъдат постигнати” [Каръл, (2), с.146].
Следователно начинът за разрешаване на конкретен проблем се определя от
обстоятелства, които по всяка вероятност са свързани с небитие. „Когато хората създават
потомство не е нужно те да контролират процеса, но част от експеримента е да разберат какъв е
резултатът от това общуване. Какво всъщност става, когато две души или две части от една
душа се съчетават?... Те не знаят и това е част от експеримента” [Монро, с.78].
„Някои си признаха, че никога не са били човешки същества, съществували във
физическия живот, други били тук от хилядолетия. Трети бяха имали физическо съществуване
в други части на Вселената в нечовешки форми” [Монро, с.91].
Следователно приемствеността за душите не е ясна и за самите тях. Това е признак, че тя
във висока степен зависи от текущата ситуация (състояние) на системата, към която
принадлежат.

Изпреварващи възприятия
Някои събития писателите ги отразяват в своите творби без да подозират, че те ще се
случат [Пикнет, с.249].
„...Човек, който живее в Северна Индия или в Тибет, получава повишен контакт с
бъдещето и няколко живота по-нататък го носи у себе си. Ако човек има правилно поведение,
контактът се усилва”. [Лазарев, с.148].
При работа с графично-интуитивно предсказване на събитие точността на прогнозата е
80±7% [Богданович, с.336]. Астрологическата прогноза достига точност на предсказанието 6070% [Лазарев, с.138]. Ясновидската прогноза достига до 80% вероятност за успех при
откриване на изчезнали хора [Реан, с.103]. Максималната вероятност за успех при телепатия е
около 85% [там, с.112]. Това е признак, че около 17% от възможните взаимовръзки са под
контрола на стратегическото управление на системата, към която принадлежи субекта и обекта
на взаимодействието.
В. Б. Шерер „... отбелязал така нареченото изпреварване: в първите опити количеството на
попаденията значително надхвърлят средните. Но когато изпитваният е получил задание да
продължи опитите, този начално висок резултат се понижил” [Рицль, с.235]. Този ефект
свидетелства, че първичното сведение или внушение е информативно. След това резултатът се
размива при статистическа обработка. „Човекът, който има повишен контакт с бъдещето
извършва голям скок в развитието си, но ако абсолютизира бъдещето и го смята за висше
щастие, той получава висше наказание: изчезва желанието да ражда, да твори и да създава”
[Лазарев, с.151]. Предоставянето на информация от духове към душата на човека е строго
регламентирано по област на значение, степен на конкретност, степен на отдалеченост от
момента на възприемането й и степен на възприемане и използване като ценност. Това са
импулсни форми на манипулиране на душата на човека от духове. „Ако сте „ясновидец”, тоест
човек, който работи почти изцяло с психически способности, вие сте несистемен работник.
Това важи за ясновидците, медиумите и всички гадатели...” [Каръл (1), с.50].
Настройването на душата на човека в режим на приемане на информация я освобождава
от режим на обработване на информация. Ето защо възприемащият информация е в по-висока
степен манипулируем, в сравнение с този, който приоритетно я преобразува.
Валентина

181

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

разказва как нощем й се присънило, че мъжът й, който е отишъл на риболов се е преобърнал с
лодката си и потънал. Когато той дошъл, видението й се потвърдило напълно [Иванова, с.146].
Известен е „странен” случай: от множеството, насъбрали се в една зала, едновременно се
събират в центъра й няколко човека, които притежават спомени, че са отвличани от извънземни
„Никой друг от цялата шумна тълпа нямаше такива преживявания” [Стрийбърг, с.252]. Този
факт може да се интерпретира като проява на телепатична връзка. „По своята същност
телепатичната връзка представлява сливане на съзнания” [Закладний, с.65]. В този смисъл
телепатията е средство за комуникация между души.
Аналогично е и дистанционното наблюдение на обекти, използвано първоначално за
военни разузнавателни цели [Браун К., с.21]. Сигналите при това наблюдение преминават през
вегетативната нервна система на приемника [там, с.52]. По своята същност това е разновидност
на излизане на душата от тялото на човека с изследователска цел.

Основни изводи

1. Както в битие човекът е обект на манипулиране от други хора, така и в небитие
душата на човека е обект на манипулиране от други души и духове.
2. „Чуждите” души и духове стабилизират или дестабилизират конкретна душа в
зависимост от своите интереси.
3. „Собствените” духове, т. е. тези, които принадлежат на космическата душа на
човека, преимуществено стабилизират състоянието на свързаната с тях душа на човека.
4. Манипулирането на душата на човека от „собствени” и от „чужди” духове се
обуславя от обстоятелства, принадлежащи на небитие.
5. Противоречивото управление на душата от страна на духове и устойчивостта на
тенденцията на манипулирането й е признак за управление им от други духове
(прадухове), които принадлежат към пранебитие.
6. От извод 1...5 следва, че в поведението на човека (изразяващо поведението на
душата му) се наслагват тенденции на манипулиране, произхождащи от небитие и от
пранебитие.
7. В частност от извод 6 следва, че системата от души на човечеството в процеса на
индивидуалното си развитие моделира и търси решение на проблемни ситуации, чието
разрешаване е от съществено значение за развитието на процесите в небитие и в
пранебитие.
8. В частност от извод 7 следва, че основни проблеми на небитие и на пранебитие
модулират развитието на човечеството, индивидуалното развитие на всеки отделен човек,
включително и на кармичното развитие на душата му.

182

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

9. Стратегическият водач на душата на човека е космическата душа БА.
Тактическият водач на душата на човека е преродената душа КА, присъединена към
индивидуалната му душа КА. Индивидуалната
душа КА на човека управлява
поведението на човека, като се съобразява с ограничителните условия продиктувани от
стратегическия и от тактическия й водач. Следователно поведението на човека е
йерархично манипулирано.
10. От изводи 8 и 9 следва, че космическата душа е носител (проводник) на проблеми
от небитие и от пранебитие, а душите КА са носители преди всичко на проблеми, присъщи
на небитие

Литература
1. Богданович В. И. Психокоррекция в повидневой жизни, Респакс, Санкт – Пепербург,
1993.
2. Браун К. Пътешествия на съзнанието, Литера Прима, С., 1996.
3. Браун С., Харисън Л Посещения от другата страна, Хермес, Пловдив, 2007.
4. Дейвис Б. Душата – път през вечността, Кронос, С., 2006.
5. Дочева П. Пътуване във вечността. Тайните на преражданията, Хемус, С., 1994.
6. Закладний Е. Телепатия, Кирсанов А. Суонистика, Ванеса, С., 1993.
7. Иванова Н. М., Иванов Ю. Н. Жизнь по интуиции, АО Комплект, Санкт – Петербург,
1994.
8. Илиева М. Позволете да ви разкажа, Изд. Божич, Бургас, 2007.
9. Кардек А. Книга духов, Ренессанс, М., 1993.
10. Каръл Л. (1) Крион І – финалната епоха, Аратрон, С., 2003.
11. Каръл Л. (2) Крион ІІ – Не мисли като човек, Аратрон, С., 2004.
12. Лазарев С. Н. Диагностика на кармата, ч. 3, Астросфера, Варна, 1997.
13. Монро Р. Далечни пътувания, Гуторанов и син, Ловеч, 1993.
14. Пикнет Л. Паранормалното, енциклопедия, т. 1, Делфин експрес, Бургас, 1993.
15. Приор Ж. Аурата и безсмъртното тяло, Гуторанов и син, С., 1992.
16. Реан Р. Парапсихологията наука за духа, Мириам, С., 1999.
17. Рицль М. Парапсихология. Факты и мнения. Изд. Инициатива, Львов, 1999.
18. Рэндлз Д., Хог П. После жизни, „Периодика”, Ярославль, 1994.
19. Стар Е. Пленници на Земята, Астрала, С., 1996.
20. Стрийбърг У. Моите срещи с извънземните, ИК „Съвременник”, С. 1993.
21. Тихоплав В., Тихоплав Т. Времето на Бога: съзнание и живот, НСМ Медиа, С., 2006.
22. Чопра Д. Живот след смъртта. Тежестта на доказателствата, БАРД, С., 2007.
23. Шаталов С. Шаманството: В: Пътища водещи към ада, ЕТ Кирил Маринов, (С.), 1998.

183

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Канали за управление на дух, душа
и тяло на човек
проф. д-р Георги Ламбаджиев
e-mail: georgilam@abv.bg
Управлението на дух и тяло на човек при свързването или разграничаването
им протича по хистерезисна зависимост.
Ключови думи: дух, душа, комуникация, управление, вълни, поле,
електричество, тяло, оживяване.

Въведение
Целта на статията е да се представят сведения за канали за управление на дух и тяло на
човека.

Комуникационни вълни на духа
Според Омир душата в частност се проявява като “...нещо птицеобразно, доколкото тези
души издават писък (Одисея ХХIV, 5-9, Илиада ХХIII, 101)...” [Лосев (2), с.282].
Навите са духове, които летят нощем във вид на малки пиленца и издават писъци
[Панчовски, с.154,155]. Това сведение е признак за изместване на комуникацията от звуковия
диапазон при човека към ултразвуковия – при преход на душата на човека към автономно
състояние, т.е. в състояние на дух.
Швейцарските изследователи Фридрих Юргенсън и доктор К. Раудиве към 1968 г. събрали
над 70000 записи на гласове на призраци [Колюжнный, с.179]. Подобно на спецификата на
всеки човешки глас е логично и духовете да оперират със специфични за всеки един от тях
честоти или комбинация от честоти, чрез които комуникират с обкръжаващата ги среда.
“Опитът показва, че един медиум може не само едновременно да пише с двете си ръце, но
даже и да говори при това. С други думи, чрез него могат да се проявят три духа (Acrapma)
[Кардек, с.313]. Следователно комуникацията между дух и тяло на човек може да се осъществи
едновременно по отношение на няколко комуникационни канали. Косвено комуникацията
между човек и дух може да се осъществи чрез междинни (технически) средства.
Излизайки от астрала Кастанеда установява деформирането на звука: “В началото
различавах звуците като шумове, после думи, казвани с вик, и най-сетне като думи, които се
шепнат в ушите ми” [Кастанеда (2), с.144].
Собственият ми опит показва, че на разстояние от около метър и половина от разговарящи
хора, в астрала думите им се чуват като шумолене и скърцане и в най-отчетлив вид се свеждат
до писклива кавга между врабчета. Подобно възприятие е описано преди хилядолетия:
“Пронизващи са крясъците ми като дива гъска. Като кръжа, аз спускам се в царството на
мъртвите ...” [Книга на мъртвите, с.138].

184

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“Крилата ми могъщи ме носят по-далеко... пронизващ вик като вика на дива гъска излиза
от гърдите ми, като сокол над облаците плувам” [там, с.155]. “Издавам викове подобно дива
гъска. Да могат боговете да ме чуят! Гласът ми, на гласа на Сотхис е подобен” [там, с.241].
Следователно боговете издават подобни звуци, т.е. те също са духове.
Регистрирани са два случая (17 в. и 20 в.) на излъчване на пронизителен звук от духове,
които се считат за демони [Стрийбърг, с.240].
“...Душите на умрелите, представени във вид на призраци, ...образуват вихър и издават
свиркания... Душата на Патрокъл се отделя даже с “тласък” (Илиада, ХХIII, 100), при което тук
е употребен глагол triazein, означаващ “чуруликам”, “цвърча”, “пищя”, въпреки че за птици в
тези места директно не се говори, а има само сравнения с тях” [Лосев (1), с.43].
Според кутубуанците от Нова Гвинея духовете на умрелите кръжат около предишните си
домове и издават нощем писък на мишки [Путилов, с.276]. Нощните летящи мишки са прилепи.
“Живеят тези духове на листата на бананите, на палмовите клонки, хранят се с орехи” [там,
с.276]. Големите прилепи са плодоядни животни и нанасят щети на плодовите дървета. Те се
струпват денем върху дърветата с хиляди върху едно дърво. Прилепите издават звукове и
ултразвукове.
В един древногръцки мит се разказва, че “душите полетели подир бога с жалостен писък.
Техният писък приличал на пискането на прилепи, които се носят из тъмна пещера в уплаха,
когато един от тях тупне на земята, след като се е откъснал от каменния свод, на който е висял”
[Кун, с.287].
Поверията разказват, че навите “...пищят, свирят, преструват гласа си на деца и плачат
като тях. Ако ги чуе бременна или родилка, пада в несвяст и често умира” [Панчовски,
с.154,155].
Таласъмите се явяват нощем ту като човек, който плаче, пее, смее се или свири, ту като
някакво животно. Който му проговори, разказват поверията, ще се разболее и ще умре [там,
с.197]. Разказва се също, че сянката, зазидана в отговорен строеж, за да бъде здрав – форма на
жертвоприношение, нощем плачела и виела [там, с.196].
Връзката битие-небитие се проявява и в представата, че хората, които убиват вампири, ги
примамват с музика [Панчовски, с.152]. Вампирите могат само да шумят и да летят [там, с.150].
В света на духовете Монро забелязва кълбовидна структура и той констатира, че
“Формата отшумя” [Монро (2), с.173], т.е. поведението й има звуков еквивалент. Следователно
звуковият честотен диапазон е част от честотния диапазон на комуникация на духовете.
Духовете “считат думите в човешкия ни разговорен език твърде ограничаващи и понякога
недостатъчни, за да ни опишат техния свят. Но затова пък съобщенията им са с много точни
думи” [Илиева, с.17]. Следователно съществуват лаконични средства за пренос на информация
от дух към човек, както по форма (звукова, например), така и по съдържание (информативност).
Тази особеност се дължи на факта, че скалите от понятия, с които оперира човекът са
значително по-тесни (къси), в сравнение с тези, с които оперират духове в небитие.

Полева (приоритетно електрическа) взаимовръзка
между дух и тяло на човек
Руският учен В. Хоканен твърди, че “когато човек се премества в пространството, оставя
след себе си коагулат от електомагнитни излъчвания, който известно време живее
самостоятелно. Учените го наричат полеви фантом, който е нещо...като кълбовидна мълния.
Екпериментите показват, че фантомът на обикновения смъртен живее 4-5 секунди. При някои
екстрасенси и хора със силно поле фантомът им може да се запазва в една точка на
пространството седмици и месеци наред. Такъв фантом се подхранва с информация и е
185

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

способен да се пренася от място на място. Някои умеят да управляват преместването на
фантомите си и да ги правят видими...” [Хората имат..., с.5].
Чрез медитация тибетските монаси са могли да създават призраци, които постепенно
придобиват независим живот, но постепенно енергитизмът им намалява и те изчезват” [Рэндлз,
с.40]. По-подробно мисъл-формите са разгледани в [Ламбаджиев (2)].
Когато граф Виктор Белшас се среща с духа на жена му, наскоро починала: “тя простря
ръце към мен и... изчезна. Прониза ме остра болка, сякаш електрически ток премина през
тялото ми. Загубих съзнание” [Помар, с.6]. Този случай свидетелства, че в частност е възможно
един дух да комуникира с човек посредством електрически сигнали.
Подобни електрически възприятия се наблюдават при излизане на душата от тялото: През
първите си опити за излизане от тялото Р. Монро изпитва бушуващо в него чувство, което
пропълзява от главата в тялото му със стабилна честота, подобно на електрошок, но без болка.
“Цикълът на пулсациите бе някъде под 60, а може би някъде около половината” [Монро (1),
с.27].
В полето на дух човек се чувства като в силно електрическо поле, което преминава
постепенно в усещане за протичане на електрически ток през тялото: “То” започна постепенно.
Отначалото със силно настръхване на кожата, то ме обхвана цялата, като да бях залята с нещо,
което неусетно се просмуква от тялото ми. После започнаха да ме бодват тук-там хиляди,
хиляди иглички отзад в главата, врата и целия гръб. Тези иглички не ме бодяха равномерно, а
някак си се местеха, вибрираха ту по-силно, ту по-слабо, докато изцяло се съсредоточих в
усещането и вече можех да го определя като разтърсване от слаб ток. Слаб, слаб!...Ама
чувството съвсем не беше слабо. Все едно, че бях докоснала, или по-скоро продължавах да
държа някакъв предмет, от съприкосновението с който започваше да ме друса ток. [...]
...Изведнъж почувствах, че по лявата ми буза протече нещо като много силен електрически ток
и след това тя се вцепени напълно. Усещах я като изтръпнала, или... По-скоро изобщо не я
усещах” [Антонова, с.19,21].
“Всяка магия, независимо каква е тя, действа на организма на жертвата със своето
физическо поле с определена честота на електромагнитните вълни или допълнително с
високочестотно пси поле – мисъл-форма, което увеличава скороста на изпълнението и
възможностите на мозъчен контрол на подсъзнателно равнище от този, който я е направил,
изрекъл и поддържащ действието й” [Мандаджиева, с.165].

Полева (приоритетно неелектрическа) взаимовръзка
между душа, дух, тяло на човека и животните
Руският философ, историк и палеопсихолог Борис Поршнев (1905-1972) счита, че
прачовеците “не са били ловци, не са убивали представителите на заобикалящата ги фауна; те
са въздействали активно – “хипнотично”върху централната нервна система, върху висшата
нервна дейност на животните (или поне на някои видове); те са съумявали да адресират до тях
“зрителни и слухови сигнали” [...] Може да се предположи, че най-древната звукова реч е била
адресирана не от човек за човек, а от човек за всевъзможни други животни. [...] След това “са
започнали... да я разпространяват върху себеподобните си” [Николов, с.107].
Установено е, че ако ензимите на човека се облъчат с резонансната им честота, то
човешкия организъм се извежда от биологично равновесие. Чрез облъчването с друга честота
или чрез система от честоти (симфония) може да се възстанови хомеостаза на човека
[Ензимна..., с.14].

186

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

“Обикновено магьосниците намират кратунки по пълзящите растения в гората. Тях ги
откъсват, изсушават и ги изтърбушват. След това ги заглаждат и ги лъсват. Щом като е
подготвил кратунката си, магьосникът трябва да я предложи на съюзниците и да ги примами да
живеят в нея. Ако съюзниците се съгласят, кратунката изчезва от света на хората и съюзниците
стават помощници на магьосника” [Кастанеда (1), с.116]. Следователно както човешката мисъл
е директно средство за комуникация между човек и дух, така и веществените структури имат
значение за духовете.
“Торсионните полета – това са полета, възникващи от въртене на физически полета
(електромагнитни, ядрени, гравитационни). Счита се, че торсионните полета са много слаби...
[...] Торсионните вълни притежават необичайни свойства: те се разпространяват практически
мигновено (по-бързо от скоростта на светлината), притежават всепроникваща способност,
преминавайки през всякакви препятствия, в това число и през дебелината на земята. И въпреки,
че тези вълни не пренасят енергия, но носят в себе си голям поток от информация [...]
Организмът на човека също се явява източник на торсионни полета. [...] Импулсите на нервната
система “...имат електрическа природа. Възможно е посредством взаимодействието на тези
полета и да се осъществи връзка между душата и организма на човека” [Юрин, с.160].
Изследванията на ктн Сергей Петрович Кузионов показват, че хората с високо честотни
вибрации (положителни емоции) формират енергии, които се издигат над тях и се връщат
отново при тях под формата на светлина, която им помага: “Най-висока честота на вибрации
има светлината, а от чувствата – любовта” [Тихоплав (1), с.29-30].
Установено е, че “...клетката сигнализира със собствено излъчване за това, че се дели – от
тук и наименованието на лъчите – митогенетични (митоза – деление). ...Това е ултравиолетова
светлина в диапазона 190 – 325 мм...” [Маслоброд, с.113].
Според йогийските представи състоянието самадхи е резултат от “бързо вибриране”, т.е.
от повишаване на честотата “на съзнанието” [Раджа-йога, с.46,47]. “Колкото е по-низше
съзнанието на дадено същество, толкова по-ниски са неговите честотни параметри” [Стар, с.15].
За полетата на аурата е установено, че “С приближаване на старостта и смъртта към
енергийните тела могат да се прибавят още по-високи вибрации” [Бренън, с.79].
“Вибрациите, създадени от пеенето на свещениците и от специалните им инструменти,
улесняват безопасното отделяне и след това разпадане на фините тела, които отново се
превръщат в енергия” [Обнин, с.53].
“Биологичните тъкани са прозрачни за акустичните (механични) вълни в ултразвуковия
диапазон с честота от един до десет мегахерца и дължина на вълната един милиметър”
[Игнатов, с.40], т.е. те избирателно управляват структури, които са непосредствено свързани с
душата на човека.
Аурата на човека излъчва вълни с дължина по-близо до 8 мм при здрав орган, а при
заболяване варира до 14 мм. В интервалът от 8 до 18 мм са дължините на вълните на
излъчваната излишна енергия на Земята в Космоса [Игнатов, с.38,39].
Късите дължини на вълните или високата им честота са свързани с устойчивост на тялото
на човека и на душата му. Повишаването на собствената честота на система душа-тяло е
свързано с повишаване на степента на излъчване на енергия и съответно с повишаване на
степента им на неустойчивост.
Разходките на русалките из посевите повишава реколтата. Самодивското игрище не
обраства с трева [Панчовски, с.104,106]. Следователно диапазонът от честоти за комуникация,
които излъчват духовете, включва и вреден за биосферата обхват. В малки дози излъчванията
от този обхват са стимулиращи, а в големи – убийствени.
“Астралните тела в другия свят ... се различават не по своята форма, както на Земята, а поскоро с разнообразието на честотите и мощността на колебанията” [Юрин, с.234].

187

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, България, София, т.6, 2009 г.

Високочестотни въздействия върху душата на човека
“...Спътници кодират в телевизионните сателитни програми с определени честоти, които
влияят на мозъка на милиони хора по света. В интернет предупреждават, че предаването на
мачове от световното първенство по футбол също се използва за такава цел. [...] Всеки
притежател на мобилен телефон може да стане неволна жертва на психотропно
въздействие. ...Чувствителните им устройства... улавят опасни честоти от спътниците. Ако
човек живее в район с военни поделения или важни комуникационни съоръжения, той е
подложен на риска да стане случайна жертва на битка в космоса между свръхдържавите.
Мобилният телефон става транслатор на опасни вълни, които поразяват мозъка и психиката.
[...] Руснаците намекват, че имат свръхоръжие, което използва плазма. То действа от Космоса
на височина 50 километра. Ако в обсега му попадне самолет, метеорит или кораб, обектът
експлодира. Все още се смята, че плазмоидът е неуязвим за сегашните методи на
противовъздушна отбрана” [Бостанджиев, с.3].
„След 30 секундно напускане на тялото клинически се усеща рязко понижаване на
телесната температура – от краката до нивото на щитовидната жлеза. Напълно възможно е това
да става поради страх дали астралното тяло ще успее да се върне във физическото” [Тихоплав
(2), с.177]. Възможно душата да усвоява част от енергията на тялото, когато се разделя с него,
така както прераждащата се душа усвоява енергия от енергийният си резервоар в небитие преди
да се прероди в ново тяло.
„...Ако човек позволи да бъде хипнотизиран от някой друг, това може да причини
увреждане на връзките между етерната паяджина и менталното тяло...” [Стар, с.163].
Тулъйгин е стигнал до извода, че хипнотизаторът излъчва радиовълни в диапазона от 1,8
до 2,1 мм [Тулыгин, с.63]. “...Вълната “пси” се разпространява и се отразява от огледални
предмети така, както и светлината, ...дължината на една вълна “пси” е равна на 1,8 - 2,1 мм”
[Закладний, с.27].
“...В окултната литература постоянно се повтаря, че астралният свят се отличава от
физическия с по-фини вибрации”. Под това очевидно се разбира по-висока честота на
колебанията на астралната сфера” [Юрин, с.232]. Американският инженер Джорж У. Мийк чрез
специална апаратура установява контакт с друго измерение чрез модулирани звуци с честота 29
мегахерца [Лечев, с.7].
Според наблюденията на Британското общество за психически изследвания призраците и
привиденията днес са много по-малко, отколкото преди 15 години. Според Антони Корел това
се случило след внедряването на мобилните телефони [Десперанса, с.7].
“Отец Ернети и отец Жьорели съвместно със специалисти от цял свят създават хроновизор
– апарат, възприемащ звукове от далечното минало. [...] Хроновизорът работи на ултрачестотни
и мегахерцови обхвати в зависимост от магнитната проводимост и честотата на въздуха. [...]
Таен научен съвет е наложил забраната на тези апарати” [Ганев, с.180,181].
В резултат от експеримент, проведен през декември 1991 г., в който са участвали повече
от 4500 представители от 12 страни се установило, че мисловната връзка може да се предаде
телепатично от селище зад полярния кръг към много точки на Евразия. “Връзката била найстабилна, когато участниците се намирали във фокуса на вдлъбнати огледала. [...] Чрез фокуса
на вдлъбнато огледало, а после и чрез