CUPRINS

PREFAŢĂ.................................................................................................................7
1. ATOMI. STRUCTURA ATOMICĂ.....................................................................8
CLASIFICAREA ELEMENTELOR........................................................................8
1.1. DESCOPERIREA ELECTRONULUI..............................................................9
1.2. MODELUL STATIC AL ATOMULUI........................................................10
1.3. MODELUL PLANETAR AL ATOMULUI................................................11
1.4. CERCETAREA ÎNVELIŞULUI ELECTRONIC CU AJUTORUL
SPECTRELOR ATOMICE..................................................................................12
1.4.1. Spectrul atomului de hidrogen.................................................................13
1.5. MODELUL CUANTIC AL ATOMULUI DE HIDROGEN, DUPĂ
BOHR................................................................................................................15
1.5.1.Postulatele lui Bohr...................................................................................15
1.5.2. Calculul razelor orbitelor permise...........................................................16
1.5.3. Calculul caracteristicilor liniilor spectrale ale hidrogenului şi
interpretarea lor prin teoria lui Bohr..................................................................17
1.5.4. Explicarea spectrelor de raze X cu ajutorul teoriei lui Bohr....................19
1.6. MODELUL ATOMIC BOHR-SOMMERFELD..........................................21
1.7. STRUCTURA ATOMICĂ INTERPRETATĂ PRIN TEORIA MECANICII
CUANTICE..........................................................................................................23
1.7.1. Apariţia teoriei mecanicii cuantice..........................................................23
1.7.2. Atomul de hidrogen în concepţia mecanicii cuantice..............................24
1.7.3. Relaţiile de nedeterminare, reflectare obiectivă a caracterului undă-
corpuscul............................................................................................................25
1.7.4. Ecuaţia de undă a lui E. Schrödinger.......................................................26
1.7.5. Numere cuantice......................................................................................27
1.8. CLASIFICAREA ELEMENTELOR ÎN SISTEMUL PERIODIC............31
1.9. OCUPAREA ORBITALILOR ATOMICI CU ELECTRONI...................33
STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI A ATOMILOR..................33
2. MOLECULE. LEGĂTURI CHIMICE...............................................................36
2.1. LEGĂTURA IONICĂ (ELECTROVALENTĂ)..........................................38
2.1.1. Teoria lui Kössel (1916)..........................................................................38
2.2. LEGĂTURA COVALENTĂ........................................................................39
2.2.1. Teoria electronică a lui G.H. Lewis (1916) ............................................39
şi I. Langmuir (1919).........................................................................................39
2.2.2. Combinaţii complexe. Teoria coordinaţiei..............................................41
2.2.3.Teoria mecanic cuantică a legăturii covalente..........................................42
2.3. LEGĂTURA METALICĂ............................................................................60
2.4. LEGĂTURA DE HIDROGEN...................................................................61
2.5. LEGĂTURI PRIN FORŢE VAN DER WAALS.......................................63
3. TERMODINAMICA CHIMICĂ........................................................................63
3.1. NOŢIUNI DE TERMOCHIMIE...................................................................63
3.1.1. Căldura de reacţie....................................................................................63
3.1.2. Legile termochimiei.................................................................................65
3.1.2.1. Legea egalităţii numerice a căldurii de formare cu cea de
descompunere....................................................................................................65
3.1.2.2. Legea constanţei sumei căldurilor de reacţie .......................................66
(Hess, 1840).......................................................................................................66
3.1.3. Importanţa biologică a fenomenelor termochimice................................66
3.2. INTRODUCERE ÎN TERMODINAMICA CHIMICĂ................................67
3.2.1. Principiul I al termodinamicii sau legea conservării energiei..................68
3.2.2. Principiul II al termodinamicii.................................................................69
4. ECHILIBRE CHIMICE......................................................................................72
4.1. REACŢII REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE...............................................72
4.2. DEMONSTRAŢIA CINETICĂ A ECHILIBRULUI CHIMIC....................73
4.3. LEGEA ACŢIUNII MASELOR...................................................................73
4.4. DEDUCEREA TERMODINAMICĂ A .......................................................74
CONSTANTEI DE ECHILIBRU........................................................................74
4.5. DEPLASAREA ECHILIBRULUI CHIMIC.................................................76
PRINCIPIUL LUI LE CHÂTELIER....................................................................76
4.5.1. Influenţa temperaturii..............................................................................77
4.5.2. Influenţa presiunii....................................................................................77
4.5.3. Influenţa concentraţiei.............................................................................77
5. SOLUŢII..............................................................................................................79
5.1. NOŢIUNI GENERALE.................................................................................79
5.1.1. Dizolvarea................................................................................................79
5.1.2. Solubilitatea substanţelor.........................................................................80
5.2. SOLUŢII IDEALE........................................................................................83
5.2.1. Osmoza. Presiunea osmotică...................................................................83
5.2.1.1. Legile presiunii osmotice.....................................................................86
5.2.2. Urcarea punctului de fierbere şi coborârea punctului de congelare al
soluţiilor (Ebulioscopia şi crioscopia)...............................................................87
5.2.3. Presiunea de vapori a soluţiilor. Legea lui Raoult...................................89
5.3. SOLUŢII DE ELECTROLIŢI.......................................................................90
5.3.1. Anomalii observate în studiul mărimilor coligative................................90
5.3.2. Disociaţia electrolitică.............................................................................91
5.3.3. Electroliţi tari. Teoria lui Debye şi Hückel..............................................94
6. ECHILIBRE IONICE..........................................................................................96
6.1. TEORII ASUPRA ACIZILOR ŞI BAZELOR. ............................................96
REACŢII IONICE................................................................................................96
6.1.1. Acizi şi baze în teoria disociaţiei electrolitice.........................................96
6.1.2. Teoria transferului de protoni..................................................................97
6.1.3. Teoria electronică asupra acizilor şi bazelor..........................................101
4
6.1.4. Alte teorii acido-bazice..........................................................................102
6.1.5. Teoria energo-structurală a acizilor şi bazelor.......................................103
6.1.6. Ionizarea acizilor şi bazelor slabe..........................................................107
6.1.7. Legea diluţiei.........................................................................................109
6.2. IONIZAREA APEI...................................................................................110
6.2.1. Produsul ionic al apei.............................................................................110
6.2.2. Exponentul de hidrogen. Scara de pH a soluţiilor.................................112
6.3. ELECTROLIŢI AMFOTERI (AMFIPROTICI).........................................112
6.4. SĂRURI ÎN SOLUŢIE................................................................................115
6.4.1. Hidroliza sărurilor..................................................................................115
6.4.2. Soluţii tampon........................................................................................118
6.4.3. Electroliţi greu solubili. Produs de solubilitate......................................121
7. NOŢIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. CATALIZA........................................123
7.1. OBIECTUL CINETICII CHIMICE............................................................123
7.2. VITEZA DE REACŢIE...............................................................................123
7.3. ORDIN DE REACŢIE. MOLECULARITATE..........................................125
7.4. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ VITEZA DE REACŢIE................129
7.4.1. Influenţa temperaturii............................................................................129
7.4.2. Influenţa catalizatorilor. Cataliza...........................................................132
7.4.3. Influenţa intermediarilor activi..............................................................141
8. STAREA COLOIDALĂ A MATERIEI...........................................................144
8.1. DEFINIREA STĂRII COLOIDALE..........................................................144
8.2. CLASIFICAREA SISTEMELOR COLOIDALE.......................................145
8.3. PREPARAREA SISTEMELOR COLOIDALE..........................................148
8.3.1. Metode de purificare a coloizilor...........................................................148
8.4. STRUCTURA MICELILOR COLOIDALI ŞI SARCINA LOR................149
8.5. PROPRIETĂŢILE SISTEMELOR COLOIDALE.....................................151
8.5.1. Stabilitatea coloizilor.............................................................................151
8.5.2. Proprietăţi electrice................................................................................151
8.5.3. Proprietăţi optice şi cinetice...................................................................152
9. ELECTROCHIMIA. CONVERSIA ELECTROCHIMICĂ DE ENERGIE. 153
OXIDARE ŞI REDUCERE..................................................................................153
9.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE......................................................................153
9.2. CALCULUL COEFICIENŢILOR STOECHIOMETRICI.........................155
9.3. POTENŢIAL DE OXIDO-REDUCERE.....................................................155
9.4. ELECTROLIZA..........................................................................................157
9.4.1. Reacţii electrochimice la electrozi.........................................................157
9.4.2. Relaţii cantitative în electroliză............................................................158
9.4.3. Aplicaţii practice ale electrolizei...........................................................159
9.5. SURSE CHIMICE DE CURENT................................................................161
9.5.1. Pile electrochimice primare...................................................................161
9.5.2. Pile electrochimice secundare (acumulatoare)......................................163
9.5.3. Pile de combustie...................................................................................171
5
10. COROZIUNEA Şl PROTECŢIA METALELOR Şl ALIAJELOR
ÎMPOTRIVA COROZIUNII.................................................................................175
10.1. GENERALITĂŢI......................................................................................175
10.2. Coroziunea chimică...................................................................................176
10.2.1. Formarea peliculelor oxidice de coroziune..........................................176
10.3. PROTECŢIA METALELOR ŞI ALIAJELOR ÎMPOTRIVA
COROZIUNII.....................................................................................................179
10.3.1. Alegerea raţională a materialelor de construcţie a instalaţiilor............180
10.3.2. Reducerea agresivităţii mediului corosiv.............................................180
10.3.3. Modificarea compoziţiei materialelor metalice...................................182
10.3.4. Aplicarea de depuneri şi pelicule protectoare......................................183
10.3.5. Factorii care influenţează depunerile metalelor pe cale electrochimică.
.........................................................................................................................184
11. capitolul...........................................................................................................191
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................192
6
PREFAŢĂ
CHIMIA este una dintre ştiinţele fundamentale ale naturii.
Având ca obiect de studiu substanţele care intră în alcătuirea corpurilor
precum şi fenomenele prin care aceste substanţe se transformă în altele, chimia
permite atât cunoaşterea lumii care ne înconjoară cât şi transformarea ei.
De aceea, chimia este întâlnită în toate domeniile activităţii umane,
contribuind în mod direct la ridicarea pe o treaptă superioară a civilizaţiei. Orice
progres realizat în domeniul chimiei se reflectă în cele din urmă în îmbunătăţirea
condiţiilor materiale ale oamenilor. Nu există ramură a industriei care să nu fie
legată de aplicaţiile chimiei, majoritatea bogăţiilor naturale fiind date în circuitul
productiv prin intermediul chimiei.
Generalizarea în producţie a cercetării chimice şi biochimice ce se vor
obţine revine şi actualei generaţii de studenţi care trebuie să-şi însuşească temeinic
cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în domeniul specialităţii lor. Ei trebuie
să cunoască bine natura, proprietăţile materiei vii şi modul de transformare a
substanţelor în organismele vii. Pentru aceasta, ne-am propus să tratăm în
prezentul manual noţiunile fundamentale de chimie necesare studenţilor din primul
an de studii de la facultăţile nechimice cu profil biologic.
Manualul este conceput pentru acoperirea disciplinei „Chimie’’ din planul
de învăţământ deci, la volumul determinat de numărul de ore afectat acestei
discipline. În consecinţă, materialul este prezentat într-un număr relativ redus de
pagini raportat la volumul imens de date informaţionale pe care ar trebui să le
cuprindă. Pentru aceasta a fost necesar să se apeleze şi la fondul de cunoştiinţe
obţinute în liceu, păstrându-se astfel continuitatea.
S-a pornit de la ideea de a forma la studenţi o bază de cunoştiinţe teoretice
de chimie strâns legate de necesităţile practice ale cunoaşterii organismelor vii. Au
fost selectate dintr-un vast material pe care îl pune azi la dispoziţie chimia
modernă, chimia anorganică, chimia organică, chimia analitică şi biochimia, numai
acele noţiuni care, prezentate metodic, de la simplu la complex, permit însuşirea
acestei discipline şi înţelegerea altor discipline, creând astfel premisele ca viitorul
specialist să fie înarmat cu toate cunoştiinţele necesare pentru a putea satisface
cerinţele producţiei.
De asemenea, s-a urmărit ca prin intermediul acestui manual, să se formeze
la studenţi dorinţa de a pune în practică cele studiate, de a lucra în laborator, de a
cerceta, de a fi pasionaţi pentru descoperirea noului, de a obţine soiuri noi de
plante cu randamente superioare, de a şti să modifice metabolismul plantelor
pentru a le face mai rezistente la boli, la secetă, la ger. Prin caracterul său complex,
lucrarea este de un real folos studenţilor de la facultăţiile agronomice (Agricultură,
Horticultură) şi de la secţiile de Biologie, Ingineria Mediului, Tehnologia
Prelucrării Produselor Alimentare, Agromontanologie etc precum şi specialiştilor
care lucrează în laboratoare şi în producţia agricolă.
AUTORII
7
1. ATOMI. STRUCTURA ATOMICĂ.
CLASIFICAREA ELEMENTELOR
Etapele istorice ale dezvoltării civilizaţiei se confundă cu etapele definirii şi
elucidării noţiunii de atom şi cu istoria întregii chimii, deoarece, această noţiune
face parte integrantă din concepţia despre structura materiei încă din antichitate şi
până în prezent.
Filozofii antici greci Leucip şi Democrit au emis o teorie numită atomistică
conform căreia materia nu este divizibilă la infinit ci există o limită a acesteia.
Particulele foarte mici care ating această limită, au fost numite de ei atomi (gr.
Atomos, ce nu se poate divide). Toţi atomii sunt alcătuiţi din aceeaşi materie
primară dar se deosebesc între ei prin dimensiuni, formă şi mişcare, iar corpurile se
deosebesc între ele prin numărul, forma şi modul cum sunt aranjaţi atomii din care
sunt formate.
Ideile acestor filozofi greci, expuse mai mult sub o formă metafizică,
speculativă şi naivă (acizii înţeapă pentru că atomii lor sunt ascuţiţi, au ţepi) au fost
reluate de către M.V. Lomonosov la jumătatea secolului al XVIII-lea, dându-se
pentru prima dată o interpretare ştiinţifică. El a enunţat concepţia sa moleculară şi
atomistă, conform căreia substanţele simple se compun din particule materiale
foarte mici, imperceptibile, pe care le-a numit elemente (atomii de azi), iar
corpurile compuse, din particule complexe numite corpuscule (moleculele
cunoscute azi).
Această ipoteză asupra structurii materiei a fost reluată şi dezvoltată de J.
Dalton la începutul secolului al XIX-lea pentru a explica legile fundamentale de
combinare a substanţelor, legi descoperite în acea vreme. Dalton fundamentează
deci noţiunea de atom pe baze experimentale. După Dalton, toate corpurile sunt
formate din particule foarte mici numite atomi, legaţi între ei prin forţe de atracţie.
El consideră însă că atomii au o structură omogenă, sunt indivizibili şi cu neputinţă
de distrus. Atomii unui corp simplu sunt identici între ei, având aceeaşi mărime,
greutate, culoare etc. Atomii diferitelor elemente (corpuri simple) se deosebesc
unii de alţii prin aceste însuşiri. Deci, se cunosc atâtea feluri de atomi câte
elemente există. Prin unirea atomilor de tip diferit rezultă corpuri compuse care
sunt alcătuite, considera el, din atomi compuşi (moleculele de azi). El nu a văzut
însă diferenţa calitativă între atomii simpli şi cei compuşi, nu i-a văzut pe ultimii
ca o formaţie calitativ nouă ci ca o sumă de atomi simpli într-o îmbinare mecanică.
Cu toată imperfecţiunea ipotezei atomice a lui Dalton, în urma verificărilor
ulterioare cu ajutorul metodelor fizice şi chimice, s-a ajuns la concluzia că atomii
există în realitate, iar ipoteza atomică a devenit astfel teoria atomică.
Noţiunea de moleculă, anticipată de Lomonosov, a fost clarificată în
decursul secolului trecut paralel cu noţiunea de atom. Astfel, A. Avogadro, pe baza
legii lui Gay Lussac privind combinarea elementelor în stare gazoasă, a ajuns la
concluzia că elementele care, în condiţii obişnuite se află în stare gazoasă, sunt
formate din molecule biatomice. Alţi mari chimişti ca S. Cannizzaro, A.M.
8
Butlerov şi D.I. Mendeleev au confirmat existenţa atât a atomilor cât şi a
moleculelor ca particule distincte, componente ale materiei. Pe baza determinării
numărului lui Avogadro (numărul de molecule N conţinute într-un mol da gaz în
condiţii normale: N = 6,0225·10
23
mol
-1
) s-a putut calcula masa unei singure
molecule, a unui singur atom sau chiar dimensiunile acestora. În acest fel a fost
fundamentată teoria atomo-moleculară a materiei.
Cercetările experimentale începute la sfârşitul secolului al XIX-lea, au
deschis seria descoperirilor care au dus la elucidarea structurii atomice, dovedindu-
se astfel că atomul nu este o particulă omogenă, compactă, impenetrabilă şi
indivizibilă, ci este o particulă complexă, formată la rândul ei din mai multe alte
particule.
S-a stabilit astfel că în compoziţia tuturor atomilor se află aceleaşi particule
care diferă însă de la un atom la altul prin numărul şi aşezarea lor. În acest fel se
poate înţelege de ce există asemănări şi deosebiri între elementele chimice şi cui se
datoreşte posibilitatea de clasificare a acestora.
În cele ce urmează se prezintă principalele descoperiri şi teorii care au
contribuit la cunoaşterea structurii atomilor.
1.1. DESCOPERIREA ELECTRONULUI
Prima dovadă în demonstrarea divizibilităţii atomilor şi în elucidarea
structurii lor a fost descoperirea electronului prin studiul razelor catodice care se
formează în descărcările electrice în gaze.
Descărcările electrice în gaze rarefiate realizate în tuburi catodice (tuburile
Crookes) la tensiuni înalte de 50 000 volţi şi presiuni scăzute de 10
-2
...10
-3
torr au
permis punerea în evidenţă a două tipuri de raze: catodice şi canal.
Razele catodice constituie un flux de particule încărcate cu sarcină negativă.
Ele se deplasează de la catod spre anod şi se propagă rectiliniu în urma trecerii prin
fantele 1 şi 2 (fig. 1).
Dacă trec prin plăcile unui condensator, sunt deviate spre placa pozitivă. Au
proprietatea de a crea o fluorescenţă galben-verzuie pe peretele fluorescent al
tubului catodic. Deoarece natura razelor catodice nu se modifică prin schimbarea
metalului din care este confecţionat catodul şi nici prin schimbarea gazului din tub,
s-a tras concluzia că particulele încărcate cu electricitate negativă din care sunt
alcătuite, constituie un component comun al tuturor atomilor. S-a propus ca aceste
particule să se numească electroni. Razele catodice sunt alcătuite din electronii
care părăsesc catodul şi din electronii atomilor gazului din tub smulşi prin ionizare
în urma ciocnirilor cu o parte din electronii ce provin din catod.
9
Figura 1. Tub catodic de descărcări în gaze rarefiate
După descoperirea electronului, au fost determinate şi calculate principalele
sale caracteristici: masa (m), sarcina (e) şi sarcina specifică (e/m).
Astfel J.J. Thomson (1897) a determinat sarcina specifică a electronului
(sarcina unitătii de masă sau raportul e/m):
e/m = 1,75879·10
11
C·kg
-1
Cunoscând raportul e/m s-a calculat masa de repaus a electronului:
m = 9,108·10
-31
kg, de unde rezultă că electronul are o masă de 1837 ori mai
mică decât masa atomică absolută a hidrogenului care este de 1,67·10
-27
kg.
În ceea ce priveşte dimensiunile electronului, se consideră că raza sa este de
aproximativ 100 000 ori mai mică decât raza atomilor.
Razele anodice sau canal (fig. 1.) se deplasează de la anod spre catod, au
sarcină pozitivă şi pot fi deviate de placa negativă a unui condensator. Ele sunt
alcătuite din resturile atomilor de gaz care au pierdut electroni (sunt ioni gazoşi
pozitivi).
Dacă în calea razelor catodice se pune o placă subţire metalică, rezultă al
treilea fascicul de raze, numite raze X. Spre deosebire de razele catodice sau
anodice, acestea nu sunt deviate în câmp electric sau magnetic având natura
electromagnetică asemănătoare cu natura luminii.
1.2. MODELUL STATIC AL ATOMULUI
După descoperirea electronilor s-a pus problema aranjării acestora împreună
cu sarcinile pozitive în interiorul atomului, ceea ce a dus la elaborarea mai multor
modele atomice.
Primul model elaborat de J.J. Thomson (1898) explica în mod static
aşezarea electronilor în atom. După acest model, atomul are forma unei sfere în
care sarcinile electrice pozitive repartizate uniform sunt neutralizate de un număr
10
egal de sarcini electrice negative (electroni) aşezaţi după vârfurile unor forme
geometrice regulate. Acest model static a cedat curând locul unor modele
dinamice.
1.3. MODELUL PLANETAR AL ATOMULUI
Folosind razele α (ioni de He
2+
) emise de elemente radioactive, Rutherford
(1911) a măsurat devierile acestora la trecerea prin foiţe metalice foarte subţiri (fig.
2) şi a constatat că cea mai mare parte a radiaţiilor trec nedeviate (ca şi cum ar
trece printr-un spaţiu gol), un număr mic de particule α sunt deviate sub diferite
unghiuri, iar o parte neânsemnată sunt întoarse din calea lor sau deviate sub un
unghi foarte mare. Rezultă că în atomi majoritatea spaţiului este gol, motiv pentru
care majoritatea particulelor trec nedeviate. Particulele care sunt deviate trec prin
imediata vecinătate a unor centre (nuclee) grele încărcate cu un număr mare de
sarcini pozitive (fig. 3).
Figura 2. Difuzia particulelor α printr-o foiţă metalică
Figura 3. Traiectoriile hiperbolice ale particulelor care trec
prin vecinătatea unui nucleu.
11
Sunt întoarse din calea lor acele particule care se deplasează pe direcţia
nucleelor atomilor din foaia metalică. Pe baza experienţelor sale, Rutherford a
propus primul model dinamic al atomului numit modelul planetar inspirându-se
după sistemul solar. După acest model, atomul este alcătuit dintr-un nucleu central
în jurul căruia se învârtesc electronii pe orbite circulare la distanţe mari de nucleu,
întocmai ca planetele în jurul soarelui.
S-a calculat că raza unui nucleu este în jurul a 10
-15
m în timp ce un atom are
raza de aproximativ 10
-10
m (sau 1 Å). Numărul electronilor este egal cu numărul
sarcinilor pozitive din nucleu şi corespunde cu poziţia elementului în sistemul
periodic.
Astfel, numărul de ordine Z capătă o semnificaţie fizică.
Cercetările ulterioare au confirmat în general această imagine a structurii
atomului şi au permis determinarea numărului de ordine Z pe cale experimentală
pentru o serie de metale.
Cu ajutorul modelului planetar al lui Rutherford s-au explicat unele
comportări ale atomilor legate de proprietăţile lor magnetice, optice şi chimice.
Acest model nu a putut explica însă spectrele de linii ale atomilor, absorbţia şi
emisia de energie, fenomene legate strâns de dispunerea stratificată a electronilor
în rotirea lor în jurul nucleului.
1.4. CERCETAREA ÎNVELIŞULUI ELECTRONIC CU
AJUTORUL SPECTRELOR ATOMICE
Spectrele atomilor reflectă direct modul în care se face absorbţia şi emisia
energiei de către atomi, ceea ce duce la obţinerea de date referitoare la structura
învelişului de electroni, stabilindu-se că electronii sunt aranjaţi în straturi şi
substraturi.
Astfel, dacă într-un tub Crookes se supune descărcărilor electrice un gaz,
acesta va emite o gamă largă de radiaţii având diferite lungimi de undă. Analizate
cu un aparat numit spectrograf, aceste radiaţii apar sub forma unui număr de linii
ce constituie spectrul de linii al atomilor gazului respectiv, sau spectrul atomic.
Apariţia acestui spectru se datoreşte faptului că atomii aflaţi în tub, fiind
bombardaţi cu electronii emişi de catod, absorb energie şi trec în stare excitată,
stare în care ei se află un timp foarte scurt (10
-7
s) revenind în starea iniţială, starea
fundamentală, prin emisia energiei absorbite sub formă de radiaţii. Acestea,
analizate cu spectrograful, apar sub forma liniilor amintite.
Un spectru de linii este format dintr-un număr de linii spectrale caracterizate
prin lungimea de undă λ şi frecvenţa ν . Între λ şi ν există relaţia λ = c/ν , c
fiind viteza luminii în vid. Liniile spectrale se grupează în serii spectrale care se
situează în diferite regiuni ale spectrului ( liniile ce compun o serie se notează cu
α, β , γ ...). O serie spectrală este caracterizată de numărul de undă ν ′ ,
prin care se înţelege reciproca lungimii de undă (1/λ ) sau numărul de lungimi de
undă pe centimetru liniar de spectru (10
-2
m):
12
ν ’ = 1/λ · ν /c·10
-2
m
-1

(1.1.)
1.4.1. SPECTRUL ATOMULUI DE HIDROGEN
În cazul hidrogenului, spectrul în domeniul vizibil (370- 700 nm) este format
din circa 40 de linii ce constituie seria lui Balmer. Acolo unde nu se mai disting
linii, spectrul de linii transformându-se în spectru continuu (fig. 4), apare limita
seriei (LS).
Figura 4. Spectrul atomului de hidrogen (seria lui Balmer).
Lungimile de undă pentru fiecare linie din seria amintită se pot calcula cu
ajutorul formulei lui Balmer:
]
]
]

− ·
λ
2
2
2
n
1
2
1
R
1
(1.2.)
unde n
2
>2 (ia valorile 3, 4, 5...) iar R este constanta lui Rydberg
(R=1,0967758·10
7
m
-1
).
Spectrul hidrogenului conţine pe lângă seria Balmer şi alte patru serii
asemănătoare. Astfel, o serie este situată la lungimi de undă mai mici în domeniul
ultraviolet (sub 350 nm) şi poartă numele de seria Lyman, iar alte trei serii numite
Paschen, Brackett şi Pfund sunt situate în domeniul infraroşu (peste 700 nm).
Formula generală a seriilor spectrale este următoarea:
1 2
2
2
2
1
2
2
2
1
,
T T
n
R
n
R
n
1
n
1
R
1
− · − ·
]
]
]

− ·
λ
· ν
(1.3.)
în care n
1
ia valori de la 1 la 5 pentru fiecare serie în ordinea : Lyman (n
1
=1),
Balmer (n
1
=2), Paschen (n
1
=3), Brackett (n
1
=4), Pfund (n
1
=5) iar n
2
> n
1
. În această
formulă, T
2
şi T
1
constituie termeni spectrali şi anume, T
2
este termen constant
(acelaşi pentru fiecare serie) iar T
1
termen curent (se modifică pentru fiecare linie
din serie).
Fiecărui termen spectral îi corespunde un anumit nivel de energie al
atomului. Astfel, un electron situat într-un atom aflat în starea fundamentală, ceea
ce corespunde termenului spectral cu cea mai mică valoare energetică, poate
13
absorbi energie trecând la un nivel energetic superior. Când electronul trece de la
un nivel superior de energie E
2
la unul inferior E
1
, atomul emite energia absorbită
E
2
-E
1
sub formă de lumină. Din studiul spectrului hidrogenului, rezultă deci că în
atomi există niveluri de energie discrete, iar trecerea atomilor de la un nivel
energetic la altul are loc cu emisie sau absorbţie de energie. Pentru înţelegerea
mecanismului acestor fenomene se dă în continuare teoria cuantică şi aplicarea ei
de către Niels Bohr la elaborarea unui nou model atomic.
14
1.5. MODELUL CUANTIC AL ATOMULUI DE HIDROGEN, DUPĂ
BOHR
Niels Bohr (1913) elaborarează un nou model atomic pornind de la legile
fizicii clasice, folosindu-se de teoria cuantică a luminii a lui Max Plank şi de
teoria efectului fotoelectric, elaborată de Albert Einstein.
Teoria cuantică asupra luminii a fost elaborată de Max Plank (1900) pentru
explicarea distribuţiei discontinue a energiei în spectrul radiaţiei corpului negru.
Noile observaţii experimentale nu se puteau interpreta cu ajutorul teoriei
ondulatorii a luminii care explica numai unele fenomene ca propagarea, difracţia,
interferenţa şi polarizaţia luminii.
Conform teoriei cuantice, lumina prezintă caracter discontinuu,
corpuscular. Ea este absorbită sau emisă de corpuri în mod discontinuu deoarece
este formată din corpusculi (grăunţi) de lumină de mărime determinată, numite
cuante de lumină sau fotoni a căror energie este:
ν · h E
în care h = 6,6256·10
-34
J·s şi poartă numele de constanta lui Plank, iar ν
este frecvenţa radiaţiei de masă m = hν /c
2
şi impuls p=mc=h/λ .
După Einstein (1905), când se produce un schimb de energie între o
particulă (atom sau moleculă) şi o radiaţie electromagnetică (lumină) de frecvenţă
ν , variaţia energiei particulei este dată de relaţia:
ν · ∆ h E
(1.4.)
Unul din primele fenomene care au putut fi interpretate prin teoria cuantelor
a fost efectul fotoelectric extern. Acest efect constă în emisia de electroni, numiţi
fotoelectroni de către unele foiţe metalice fotosensibile sub acţiunea luminii.
Ecuaţia efectului foto-electric dată de Einstein (1905) este:
2
v m
E h
2
i
+ · ν (1.5.)
în care E
i
este energia de ionizare necesară pentru a scoate electronul din
metal iar mv
2
/2 este energia cinetică cu care electronul părăseşte metalul.
1.5.1. POSTULATELE LUI BOHR
Pentru a pune de acord modelul planetar al lui Rutherford cu teoria
cuantelor, Bohr a enunţat două postulate care stau la baza noului său model atomic,
modelul atomic al lui Bohr, aplicabil numai atomului de hidrogen şi ionilor
hidrogenoizi (mono-electronici).
Postulatele lui Bohr se enunţă astfel:
1. Electronul se roteşte în jurul nucleului atomic numai pe anumite orbite
numite orbite staţionare sau permise corespunzătoare unor stări bine determinate şi
constante ale energiei atomului (stări staţionare). În asemenea stări, atomul nu
emite şi nu absoarbe energie. Valorile energiei atomului în aceste stări sunt
cuantificate, adică pot varia numai discontinuu (de ex. E
1
, E
2
, E
3
...E
n
).
15
2. Atomul poate emite sau absorbi energie radiantă numai atunci când trece
dintr-o stare staţionară în alta. Astfel, când atomul absoarbe energie, ceea ce
corespunde trecerii sale în stare excitată, electronul său trece de pe o orbită
inferioară, mai apropiată de nucleu, pe o orbită superioară mai îndepărtată de
nucleu. După un timp foarte scurt (10
-8
s), electronul revine prin salt pe orbita
staţionară iniţială eliberând o cuantă de energie. Energia cuantei emise sau
absorbite este egală cu diferenţa dintre energia stării finale E
2
şi iniţiale E
1
a
atomului:
ν · − · ∆ h E E E
1 2 (1.6.)
1.5.2. CALCULUL RAZELOR ORBITELOR PERMISE
Pe baza unor consideraţii pur mecanice, Bohr a reuşit să calculeze în cadrul
teoriei sale razele orbitelor permise. În atomul de hidrogen, asupra electronului de
masă m care se roteşte în jurul nucleului cu viteza v pe o orbită circulară de rază r,
acţionează două forţe egale şi de semn contrar: forţa centrifugă F
1
şi forţa de
atracţie coulombiană F
2
dintre electronul negativ şi nucleul pozitiv.
Forţa centrifugă F
1
care caută să îndepărteze electronul de nucleu, este dată
de relaţia:
r
v m
F
2
1
· (1.7.)
iar forţa de atracţie electrostatică dintre electron şi nucleu este dată, conform
legii lui Coulomb, de relaţia:
2
2
2
r
e
F · (1.8.)
Cele două forţe fiind egale, rezultă:
2
2 2
r
e
r
v m
· sau
2 2
e r v m · (1.9.)
Pentru calculul razelor Bohr s-a folosit şi de momentul cantitătii de
mişcare a electronului în rotaţia sa în jurul nucleului.
Este cunoscut că produsul mv constituie cantitatea de mişcare, iar 2π mvr
momentul cantitătii de mişcare a electronului pentru întreaga orbită numit şi
moment de rotatie sau moment unghiular.
Conform ipotezei lui Bohr, sunt permise numai acele orbite al căror moment
de rotatie este un multiplu întreg (n) al constantei lui Plank adică:
π
· ⇒ · π
2
h
n r v m nh r v m 2
(1.10)
n numindu-se număr cuantic principal.
Această condiţie impusă arbitrar de Bohr constituie un postulat adiţional şi
poartă numele de condiţia de cuantificare a momentului cantităţii de mişcare
(orice mărime fizică ce poate primi numai anumite valori, discontinue este
cuantificată).
Ridicând la pătrat relaţia (1.10) rezultă:
2
2
2 2 2 2
4
h
n r v m
π
· (1.11)
16
iar prin împărţirea relaţiei (1.11) la relaţia (1.9) se obţine valoarea razei:
2 2
2 2
2
2 2 2
e 4
h n
r v m
r v m
π
· (1.12)
sau:
m 10 529 , 0 n
me 4
h n
r
10 2
2 2
2 2

⋅ ⋅ ·
π
·
(1.13)
Dacă se înlocuieşte n cu valorile 1, 2, 3...se obţin razele orbitelor permise
electronului în atomul de hidrogen. Pentru primele trei raze se obţin valorile:
r
1
= 0,529·10
-10
m; r
2
= 2,12·10
-10
m; r
3
= 4,77·10
-10
m (1.14)
1.5.3. CALCULUL CARACTERISTICILOR LINIILOR SPECTRALE ALE
HIDROGENULUI ŞI INTERPRETAREA LOR PRIN TEORIA LUI BOHR
Al doilea succes imediat al teoriei lui Bohr a fost calcularea frecvenţei
liniilor spectrale ale atomului de hidrogen.
Se consideră că energia totală a electronului E
tot
aflat pe o orbită staţionară
este egală cu suma energiei cinetice E
c
şi energiei potenţiale E
p
.
Valorile acestor energii sunt:
2
v m
E
2
c
· şi
r
e
E
2
p
− · (1.15)
Din relaţia (1.9) prin înmulţire cu r şi împărţire la 2 rezultă:
2
v m
r
e
2
1
2 2
· ⋅ (1.16)
sau ţinând seama de (1.15):
p c
E
2
1
E − ·
(1.17)
Deci:

p p p c p tot
E
2
1
E
2
1
E E E E · − · + ·
sau
r
e
2
1
E
2
tot
⋅ − · (1.18)
Înlocuind r cu valoarea sa din relaţia (1.13), se obţine energia unei orbite
permise:
2 2
4 2
n
h n
me 2
E
π
− · unde n = 1, 2, 3 ... (1.19)
Notându-se cu E
1
şi E
2
energiile atomului când electronul acestuia se află pe
orbita cu numărul cuantic n
1
şi respectiv pe cea cu numărul cuantic n
2
, energia
emisă de atom la saltul electronului de pe orbita cu n
2
pe cea cu n
1
este, după Bohr,
egală cu hν . Deci:
]
]
]


π
·
]
]
]

π
− −
π
− · − · ν
2
2
2
1
2
4 2
2 2
1
4 2
2 2
2
4 2
1 2
n
1
n
1
h
me 2
h n
me 2
h n
me 2
E E h
` (1.20)
Cum:
c
1
;
c
'
ν
·
λ
· ν
ν
· λ

rezultă:
]
]
]

− ·
]
]
]


π
·
λ
· ν
2
2
2
1
2
2
2
1
3
4 2
n
1
n
1
R
n
1
n
1
ch
me 2 1
'
(1.21)
17
unde factorul comun R reprezintă constanta lui Rydberg şi este alcătuită la
rândul ei din unele constante naturale fundamentale. Prin înlocuirea acestora cu
valorile lor, Bohr a calculat valoarea constantei R pe care Balmer a obţinut-o din
măsurători experimentale (1885).
Este de menţionat că relaţia (1.21) este un caz particular al relaţiei generale:
]
]
]

− ·
λ
2
2
2
1
2
n
1
n
1
RZ
1
(1.22)
aplicabilă spectrelor ionilor hidrogenoizi (unielectronici): He
+
, Li
2+
, Be
3+
..., Z
fiind numărul atomic al elementului cercetat.
Cu ajutorul teoriei lui Bohr se poate interpreta spectrul optic al hidrogenului.
Seriile spectrale descrise mai sus (v. 1.4.1) se datoresc tranziţiilor electronilor,
adică revenirii lor de pe un nivel energetic superior pe altul inferior după excitarea
atomului. Ori de câte ori electronii suferă tranziţii de pe nivele superioare pe
nivelul n
1
, având numărul cuantic principal n=1, se emit radiaţii din seria Lyman
(nivelul corespunzător numărului cuantic principal n=1 constituie stratul K) (v. fig.
5). Atunci când tranziţiile de pe nivelele superioare se fac pe nivelul cu n=2, apar
linii în seria Balmer (stratul cu n=2 s-a numit nivel sau strat L) şi aşa mai departe,
stratul cu n=3 s-a numit strat M, apoi N, O, P şi Q.
Figura 5. Seriile spectrale ale atomului de hidrogen după Bohr.
Termenul n
2
este variabil într-o serie şi indică nivelul de pe care sare
electronul pentru a reveni din starea excitată în starea iniţială.
Atunci când electronul este smuls şi proiectat la infinit (
∞ →
2
n
) în urma
unei excitări puternice a atomului, termenul curent al liniei din formula (1.21) se
anulează, iar noua relaţie:
2
1
2
1
n
R R
n
R
' ·

− · ν
(1.23)
18
caracterizează limita seriei (L.S.). Limitele seriilor spectrale au următoarele
valori: R (Lyman), R/4 (Balmer), R/9 (Paschen), R/16 (Brackett) şi R/25 (Pfund).
1.5.4. EXPLICAREA SPECTRELOR DE RAZE X CU AJUTORUL
TEORIEI LUI BOHR
Teoria lui Bohr a permis explicarea spectrelor de raxe X ale elementelor.
Razele X (v. 1.1) sunt radiaţii electromagnetice care au aceeaşi natură ca lumina
însă lungime de undă mai mic (0,01-10 nm).
Ele se obţin prin bombardarea cu un fascicol de raze catodice (electroni)
asupra unui anticatod confecţionat dintr-un metal sau o combinaţie a sa greu
fuzibilă.
Elementul din care este confecţionat metalul emite raze X (Röentgen-1895)
sub acţiunea fascicolului de electroni. Sunt cunoscute proprietăţile deosebite ale
acestor radiaţii de a străbate cu uşurinţă prin foiţe metalice, sticlă şi alte materiale,
de a ioniza aerul, de a distruge bacteriile şi de a avea un efect mutagen producând
mutaţii biochimice şi anomalii în diviziunea celulară.
Analizând spectrele de raze X ale diverselor elemente, H.G.J. Moseley
(1913) a constatat că acestea sunt surprinzător de simple. Ele sunt formate ca şi în
cazul spectrelor optice, din mai multe linii notate cu
α
,
β
,
γ
etc., grupate în serii
care se notează prin K, L, M, N, O, P, în ordinea descrescătoare a frecvenţelor.
Seria K, cea mai simplă, are numai două linii caracteristice K
α
şi K
β
, fiecare fiind
formată din două linii apropiate (dublet). Comparând spectrele caracteristice ale
elementelor succesive în sistemul periodic, se observă o deplasare a frecvenţei unei
linii din aceeaşi serie în direcţia frecvenţelor mari odată cu creşterea numărului de
ordine (atomic) al elementelor.
Pe baza acestei observaţii Moseley a stabilit în mod empiric (1913)o relaţie
conform căreia rădăcina pătrată a frecventei ν sau a numărului de undă ν ’
variază liniar cu numărul atomic Z.
Pentru elementele cu Z > 10 relaţia are forma:
( ) a Z b
'
− · ν (1.24)
în care a şi b au valori constante când se trece de la un element la altul şi
valori variabile când se trece de la o serie la alta. În figura 6 se reprezintă variaţia
liniară pentru fiecare serie atunci când se ia pe ordonată
' ν
şi pe abscisă Z.
Interpretarea spectrelor de raxe X cu ajutorul teoriei lui Bohr a fost dată de
N. Kossel. Electronii din tuburile Crookes care bombardează suprafaţa metalului
au o energie suficient de mare pentru a pătrunde profund în straturile electronice
ale atomilor metalici expulzând electronii chiar din straturile cele mai apropiate de
nucleu. Locurile devenite vacante sunt ocupate imediat prin
tranziţiile electronilor aflaţi în straturile cu energie mai mare. Aceste tranziţii
electronice sunt însoţite de emisii de cuante X.
Astfel, când este expulzat un electron situat în stratul K, locul lui se poate
ocupa de electroni din straturile L, M, N sau O încât, în spectru apar liniile stratului
19
K. Liniile spectrelor de raze X, în deplină concordanţă cu legea lui Moseley, pot fi
caracterizate printr-o relaţie analoagă celei utilizate de Bohr:
( )
2
2
2
2
1
'
a Z
n
1
n
1
R
1

]
]
]

− ·
λ
· ν
(1.25)
în care R este constanta lui Rydberg, n
1
şi n
2
sunt aceleaşi numere cuantice
ca în relaţia (1.21), Z este numărul atomic al elementului din care este confecţionat
anticatodul, iar a constituie o constantă de ecranare indicând numărul de electroni
situaţi între nucleu şi stratul electronic din care a fost expulzat electronul. Pentru
prima linie α a primei serii K (deci linia K
α
) a unui element cu număr atomic Z,
ecuaţia (1.25) ia forma:

( ) ( )
2 2
2 2
1 Z
4
R 3
1 Z
2
1
1
1
R ' − · −
]
]
]

− · ν
(1.26)
de unde rezultă că relaţia (1.25) devine egală cu (1.24) când:
2
2
2
2
1
b
n
1
n
1
R ·
]
]
]


Figura 6. Variaţia liniară a lui Z în funcţie de
' ν
în spectrele de raze X.
Modelul atomic al lui Bohr a constituit un pas serios în elucidarea structurii
atomice. El a permis interpretarea unor rezultate experimentale importante, printre
care, aşa cum s-a arătat mai sus, spectrul atomilor hidrogenoizi, spectrele de raze
X, potenţialele de ionizare ale unor atomi hidrogenoizi, fundamentarea teoretică a
formulei empirice a lui Balmer etc. Cu toate aceste succese, modelul atomic al lui
Bohr şi teoria sa cuantică asupra atomului de hidrogen s-au dovedit din multe
puncte de vedere imperfecte. O serie de critici aduse teoriei lui Bohr se refereau în
20
principal la introducerea cu totul arbitrară de către acesta a cuantificării
momentului cantităţii de mişcare a electronului şi a orbitelor staţionare, precum şi
a lipsei de radiaţii electromagnetice a electronului care gravitează în jurul nucleului
de-a lungul aceleiaşi orbite staţionare. Orice încercare de a extinde teoria lui Bohr
asupra atomilor cu mai mulţi electroni a dat greş, iar numărul liniilor spectrale s-a
dovedit a fi mult mai mare decât prevedea teoria.
1.6. MODELUL ATOMIC BOHR-SOMMERFELD
Criticile aduse modelului atomic al lui Bohr l-au determinat pe Arnold
Sommerfeld (1916) să perfecţioneze acest model considerând că electronul poate
descrie în rotaţia sa în jurul nucleului nu numai orbite staţionare circulare ci şi
orbite staţionare eliptice.
Sommerfeld e extins teoria lui Bohr la orbite eliptice pentru a pune de acord
această teorie cu numeroasele rezultate experimentale obţinute în acel timp, printre
care descoperirea structurii fine a liniilor spectrale. De aceea, modelul atomic
Bohr-Sommerfeld este un model atomic Bohr îmbunătăţit. Să considerăm o orbită
eliptică descrisă de un electron în mişcarea sa în jurul nucleului (fig. 7).
Într-unul din cele două focare ale elipsei se află nucleul. Poziţia electronului
este în funcţie atât de raza vectoare r, egală cu distanţa variabilă electron-nucleu,
cât şi cu orizontul determinat de unghiul ϕ pe care îl face raza respectivă cu axa
ox încât apar două condiţii de cuantificare.
Figura 7. Orbită eliptică
De aceea, Sommerfeld a introdus două numere cuantice: numărul cuantic
azimutal n
ϕ
şi numărul cuantic radial n
r
. Momentul cantităţii de mişcare a
electronului pe orbita eliptică se numeşte moment cinetic şi el poate fi descompus
în două componente: una de-a lungul razei vectoare r (moment cinetic radial) şi
alta perpendiculară pe aceasta (moment cinetic orbital). Condiţia de cuantificare
pentru momentul cinetic radial este dată de integrala:
21

·
max
min
r
r
r r
h n dr p
(1.27)
iar pentru momentul cinetic orbital, de integrala:

π
ϕ ϕ
· ϕ
2
0
h n d p
(1.28)
Deoarece prin rotirea electronului cu un unghi 2π traiectoria se închide,
rezultă că periodicitatea este concomitentă atât pentru ϕ cât şi pentru r încât se pot
aduna relaţiile (1.27) şi (1.28) într-o singură integrală:
( ) ( )h n n dr p d p
r r
+ · + ϕ
ϕ ϕ ∫
(1.29)
în care n
φ 
+ n
r
= n poartă numele de număr cuantic principal. Când n
φ 
= n
r
,
semiaxa mare a este egală cu semiaxa mică b, iar orbita staţionară este circulară.
În modelul atomic Bohr-Sommerfeld, unei orbite staţionare cu număr
cuantic principal n îi corespund (n-1) orbite staţionare eliptice. Aceasta denotă
existenţa unor substraturi electronice în alcătuirea unui strat. S-a ajuns la concluzia
că numărul cuantic azimutal sau orbital, care cuantifică momentul cinetic orbital,
să se noteze nu prin n
ϕ
ci prin l în care l ia toate valorile întregi de la 0 la n-1.
Teoria Bohr-Sommerfeld s-a dovedit în scurt timp imperfectă prin
incapacitatea ei de a explica o serie de noi observaţii experimentale. Astfel, ea nu
putea explica dedublarea unor linii spectrale în câmpuri magnetice (efectul P.
Zeeman) sau în câmpuri electrice (efectul J. Stark), ca şi interpretarea spectrelor
atomilor cu mai mulţi electroni. Cu toate acestea, noul model atomic a explicat
complexitatea liniilor spectrale atât prin existenţa orbitelor staţionare eliptice cât şi
prin variaţia cu viteza a masei electronilor, potrivit relativităţii restrânse a lui
Einstein. De asemenea, această teorie a permis să se prevadă unele proprietăţi
magnetice ale atomilor. Astfel, electronul, prin mişcarea sa în jurul nucleului,
poate fi echivalat cu un mic curent circular care trebuie să genereze un câmp
magnetic. S-a dovedit că momentul magnetic al unui electron în mişcarea sa pe
orbită este o mărime cuantificată şi este egală cu un multiplu al unui moment
magnetic elementar numit magneton Bohr notat cu µ
0
:
1
0
G erg 273 , 9
mc 4
eh

⋅ ·
π
· µ
(1.30)
în care e este sarcina electronului, m- masa de repaus a electronului iar c-
viteza luminii în vid.
Altă contribuţie a acestui model a fost prevederea efectului izotopic în
spectrele atomice. Deoarece constanta lui Rydberg depinde de masa nucleului, la
izotopul mai greu al elementului de tip hidrogenoid, liniile apar deplasate către
frecvenţe mai mari faţă de liniile izotopului mai uşor. De aceea, pentru izotopi,
constanta h capătă valori puţin diferite.
Caracterul limitat al teoriei cuantice se datoreşte mai ales faptului că a
încercat să împace electrostatica şi electrodinamica clasică cu postulatele cuantice.
Legile electrodinamicii nu sunt aplicabile proceselor intraatomice. Numai prin
descoperirea teoriei mecanicii cuantice s-a pus capăt contradicţiilor dintre fizica
clasică şi teoria cuantelor.
22
1.7. STRUCTURA ATOMICĂ INTERPRETATĂ PRIN TEORIA
MECANICII CUANTICE
1.7.1. APARIŢIA TEORIEI MECANICII CUANTICE
Neajunsurile teoriei cuantice au fost înlăturate odată cu apariţia teoriei
mecanicii cuantice (1924). La baza acestei teorii stă extinderea ideii caracterului
dublu de corpuscul şi undă al luminii la particulele elementare în mişcare,
respectiv la electroni.
Fizicianul francez Louis de Broglie, creatorul acestei teorii, a arătat că există
o analogie perfectă între proprietăţile electronilor şi cele ale cuantelor de lumină,
prin asocierea unei unde electronului în mişcare. El a pornit de la relaţiile ce leagă
energia E a unui foton de frecvenţă ν  şi masa sa: E = hν şi E = mc
2
. Deci:
hν = mc
2
Simplificând cu c, se obţine:
mc
c
h ·
ν
sau
mc
h
·
λ
(1.31)
de unde,
mc
h
· λ
(1.32)
în care h este constanta lui Plank, m- masa fotonului şi c- viteza sa.
Această relaţie valabilă pentru fotoni a fost extinsă electronului sau oricărei
alte microparticule, obţinându-se relaţia lui de Broglie:
v m
h
· λ
(1.33)
unde m este masa electronului, iar v- viteza sa. Relaţia scoate în evidenţă
atât caracterul corpuscular al electronului cât şi caracterul său ondulatoriu
punându-se astfel bazele unei noi teorii, teoria mecanicii cuantice sau ondulatorii.
Conform relaţiei (1.33) orice particulă de masă m în mişcarea sa posedă o
undă a cărei lungime de undă λ creşte cu scăderea masei.
Considerând mişcarea electronului în jurul nucleului după o traiectorie
circulară şi admiţând că în deplasarea sa i se asociază o undă staţionară, lungimea
de undă a undei asociate trebuie să aibă o anumită valoare încât distanţa parcursă
2π r, să fie un multiplu întreg n al lungimii de undă de Broglie (fig. 8):
2π r = nλ (1.34)
Prin înlocuirea valorii lui λ din (1.33) rezultă:
v m
h
n r 2 · π
(1.35)
Din relaţia (1.35) se obţine:
nh r v m 2 · π
sau
π
·
2
h
n r v m
ceea ce verifică condiţia de cuantificare dată de Bohr (v. 1.5.2).
23
Figura 8. Unda electronică staţionară (unda de Broglie în atomul de hidrogen).
De aici concluzia că atunci când atomul se află într-o stare energetică
staţionară nu sunt posibile orice orbite electronice ci numai orbite al căror moment
al cantităţii de mişcare mvr prezintă un multiplu întreg de h/2π . Această condiţie
de cuantificare impusă de Bohr sub formă de postulat, decurge aici din
proprietăţile ondulatorii ale electronului. Ulterior, s-a dovedit experimental
caracterul ondulatoriu al electronului prin experienţe de difracţie electronică (C.
Davisson şi L.H. Germer - 1927, G.P. Thomson - 1928).
Noua teorie a mecanicii cuantice bazată pe relaţia lui de Broglie a fost
dezvoltată de Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, P.A.M. Dirac, Max Born,
W. Pauli etc.
1.7.2. ATOMUL DE HIDROGEN ÎN CONCEPŢIA MECANICII
CUANTICE
Aşa cum s-a arătat, la baza teoriei mecanicii cuantice stă concepţia despre
dualitatea undă-corpuscul a particulelor elementare printre care şi electronul. În
mişcarea sa în jurul nucleului, oricărui electron i se asociază o undă având λ =
h/mv.
În cadrul noii teorii, imaginea asupra rotirii electronului în atomul de
hidrogen diferă substanţial faţă de teoria Bohr-Sommerfeld în care, drumul parcurs
de electron poate fi asemănat cu traiectoria unui satelit în mişcarea sa în jurul
pământului.
După noua teorie, electronul, deplasându-se în jurul nucleului cu o viteză
foarte mare, se află într-un interval scurt de timp practic în orice punct al unei
regiuni sferice, a cărei rază nu este riguros egală cu 0,529 ·10
-10
m.
În acest fel, mecanica cuantică dă termenului de „orbită’’ un alt sens decăt
cel pe care l-a avut în teoria lui Bohr. După noua teorie, orbita sau traiectoria
electronului capătă sensul unei regiuni (sfere) în jurul nucleului, în care electronul
se găseşte în medie cel mai frecvent. Se înlocuieşte noţiunea de orbită electronică
cu noţiunea de nor electronic, iar densitatea maximă a norului este concentrată în
interiorul acestei zone la distanţa de 0,529 ·10
-10
m şi scade brusc către interior şi
24
exterior. Deci, datorită mişcării rapide a electronului, sarcina sa electrică poate fi
reprezentată ca fiind difuzată în jurul nucleului într-un nor de electricitate negativă,
iar probabilitatea de existenţă a electronului este maximă acolo unde densitatea
norului este mai mare. Prin urmare, chiar electronul nu mai este privit ca o
particulă punctiformă, ci ca un nor difuz de sarcini.
Mecanica cuantică ia în considerare distanţa medie între electron şi nucleu
ca şi viteza medie a electronului deoarece aceste mărimi nu sunt riguros constante.
Ca valori medii, ele sunt identice cu cele calculate de Bohr.
1.7.3. RELAŢIILE DE NEDETERMINARE, REFLECTARE OBIECTIVĂ A
CARACTERULUI UNDĂ-CORPUSCUL
Deşi caracteristicile de corpuscul şi undă sunt cu totul contradictorii, ele
constituie o realitate dovedită experimental. În camera Wilson, electronii se
comportă ca nişte corpusculi care se deplasează pe anumite traiectorii în timp ce la
trecerea lor prin foiţe microcristaline dau inele de interferenţă ca nişte unde. De la
un fenomen la altul apare mai pregnant fie caracterul corpuscular fie cel
ondulatoriu. Oricum, prin proprietăţile lor, electronii trebuie priviţi ca având o
natură unitară ceea ce înseamnă că, în realitate, ei nu sunt nici corpusculi, nici
unde, sau mai exact sunt şi una şi alta.
Dar acest fapt creează dificultăţi în interpretarea posibilităţii de determinare
simultană cu exactitate a orbitei şi vitezei acestor particule subatomice, ajungându-
se la constatarea că nu se pot aplica la fenomenele atomice concluziile desprinse
din studiul fenomenelor macroscopice.
Pentru rezolvarea acestui impas, W. Heisenberg (1927) stabileşte relaţiile de
nedeterminare (de incertitudine) conform cărora poziţia şi viteza electronilor şi a
oricăror corpusculi atomici nu pot fi determinate concomitent şi cu precizie
nelimitată. Astfel, prin localizarea precisă a poziţiei electronului, viteza devine
nedeterminată iar prin determinarea vitezei, poziţia devine nedeterminată.
Dacă se consideră ∆ x eroarea de determinare a unei coordonate de poziţie
x, iar ∆ p eroarea de determinare a impulsului (p = mv), produsul celor două erori
nu tinde către zero niciodată, ci capătă o valoare de ordinul de mărime al
constantei lui Plank:

h p x ≥ ∆ ⋅ ∆
(1.36)
Din această relaţie mai rezultă că atunci când ∆ x scade mult, creşte în
aceeaşi măsură ∆ p şi invers.
Înlocuind p cu mv rezultă:
h mv x ≥ ∆ ⋅ ∆
sau
m
h
v x ≥ ∆ ⋅ ∆
(1.37)
relaţie care scoate şi mai bine în evidenţă acest principiu al nedeterminării.
Este de menţionat că relaţiile de nedeterminare nu trebuie înţelese ca fiind o
expresie a imperfecţiunii posibilităţilor noastre de cunoaştere a fenomenelor sau ca
un rezultat al imperfecţiunii aparaturii de măsurat. Relaţiile de nedeterminare scot
25
în evidenţă fenomenul incertitudinii existent în mod obiectiv prin însăşi caracterul
dualist al particulelor subatomice.
Proprietăţile corpusculare ale acestor particule limitează în mod logic
proprietăţile ondulatorii şi invers, datorită caracterului lor complementar. Astfel,
dacă localizăm electronul într-un punct nu putem face acelaşi lucru cu o undă care
prin natura sa are o întindere.
Dificultăţile de interpretare a relaţiilor de nedeterminare în studiul mişcării
electronilor sunt evitate de mecanica cuantică prin trecerea la considerarea
statistică a stării electronice.
Acest fapt a dus în mod inevitabil la interpretări probabilistice adică la
estimarea probabilităţii ca electronul să se afle în anumite condiţii la un anumit
timp, într-un anumit spaţiu.
1.7.4. ECUAŢIA DE UNDĂ A LUI E. SCHRÖDINGER
În mecanica cuantică, electronii care se deplasează în jurul nucleului în
spaţiul tridimensional se caracterizează cu ajutorul unei funcţii matematice ψ
numită funcţie de undă, dependentă de coordonatele spaţiale şi de timp: ψ
(x,y,z,t).
Considerând cel mai simplu sistem chimic, atomul de hidrogen compus
dintr-un proton cu sarcina +1 şi un electron cu sarcina -1, pentru unda
tridimensională asociată electronului în mişcare este valabilă ecuaţia de undă a lui
Schrödinger (1926) în care apare funcţia de undă ca o măsură a amplitudinii undei
electronului în orice punct al spaţiului în jurul nucleului:

( ) 0 V E
h
m 8
z y x
2
2
2
2
2
2
2
2
· ψ ⋅ −
π
+

ψ ∂
+

ψ ∂
+

ψ ∂
(1.38)
În această relaţie E reprezintă energia totală a electronului, V-energia sa
potenţială, iar (E - V) -energia cinetică.
Teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale arată că această ecuaţie nu are soluţii
decât pentru anumite valori ale energiei E numite valori proprii, care reprezintă
energiile electronului în stările sale staţionare. Aceasta corespunde cu primul
postulat al lui Bohr şi capătă astfel în mecanica ondulatorie o semnificaţie
matamatică. Dacă se ţine seama că ψ este o funcţie complexă, o semnificaţie
fizică poate avea numai pătratul ei, ψ
2
, care indică densitatea norului electronic
într-un anumit punct al spaţiului definit prin coordonatele sale. Mărimea ψ
2
dv
indică probabilitatea de a întâlni electronul într-un anumit element de volum dv din
vecinătatea nucleului (Max Born-1926).
Această ecuaţie a lui E. Schrödinger este de o importanţă fundamentală
pentru mecanica ondulatorie. Soluţiile obţinute prin rezolvarea ei pentru valorile
proprii ale energiei poartă numele de soluţii orbitale sau simplu orbitali. De aici şi
funcţia de undă ce caracterizează un anumit electron se numeşte funcţie de undă
orbitală. S-a convenit să se înlocuiască noţiunea de orbită cu noţiunea de orbital
pentru a face distincţie între imaginea de orbită (ca simplă traiectorie în teoria lui
Bohr) şi noţiunea echivalentă din mecanică cuantică, ca zonă ce înconjoară nucleul
26
şi în care are acces electronul. Numărul de soluţii matematice ale ecuaţiei de undă
este egal cu n
2
, n fiind numărul cuantic principal. Astfel, pentru n = 1 există 1
2
respectiv o singură soluţie, pentru n = 2 există 2
2
adică 4 soluţii orbitale etc. Atunci
când n > 1, pentru a deosebi orbitalii între ei, se folosesc alte trei numere cuantice
care vor fi descrise în continuare.
1.7.5. NUMERE CUANTICE
Definirea stării energetice a atomului, respectiv caracte-rizarea stării
electronilor într-un atom se face cu ajutorul a patru parametrii numiţi numere
cuantice.
Numărul cuantic principal, n, cunatifică momentul cinetic total sau
unghiular al electronului (v. 1.5.2) şi caracterizează nivelele principale de energie
din atom sau straturile (învelişurile) de electroni. În cazul rotaţiei după o elipsă, n
este în legătură cu semiaxa mare a elipsei. El poate lua valorile 1, 2, 3,...ce
corespund nivelelor K, L, M, N, O, P, Q. Pe planeta noastră nu există atomi cu n >
7.
Numărul cuantic secundar (azimutal sau orbital) notat cu l, cuantifică
momentul cinetic orbital (v. 1.6), determină forma elipsei (fig. 9) şi caracterizează
substraturile de electroni care alcătuiesc un strat.
Figura 9. Forma elipsei determinată de numărul cuantic azimutal (pentru
acelaşi număr cuantic principal)
Valorile energetice ale momentului cinetic orbital nu pot fi decât un multiplu
întreg de h/2π adică:
π

2
h
l
în care l poate lua toate valorile întregi de la 0 la n-1. Substraturile se
notează cu s, p, d, f… şi corespund la valorile lui l = 0, 1, 2, 3. Astfel, substratul cu
l = 0 se numeşte substrat s, cel cu l = 1 substrat p, l = 2 substrat d, l = 3 substrat f
etc.
Numărul cuantic magnetic, m, indică numărul de orbitali dintr-un substrat
şi caracterizează starea electronilor în câmpuri magnetice. Electronii, gravitând în
jurul nucleului atomic, reprezintă nişte curenţi circulari care, după electrodinamica
27
clasică, sunt echivalenţi cu câte un mic magnet ce pot fi caracterizaţi prin
momentul magnetic. Rezultanta vectorială a momentelor magnetice
corespunzătoare tuturor orbitalilor constituie momentul magnetic total al atomului.
În absenţa unui câmp exterior, direcţia momentului magnetic al atomului
poate fi oarecare astfel încât nu este influenţat conţinutul său în energie. Dacă
atomul este pus într-un câmp magnetic exterior, acesta exercită o acţiune de
orientare asupra momentului magnetic în raport cu câmpul magnetic perturbator,
ceea ce face ca liniile spectrale ale elementului respectiv să prezinte o structură
fină (fiecare linie apare formată din mai multe linii foarte apropiate). Aceste
observaţii au dus la concluzia că trebuie să se introducă încă un număr cuantic
pentru cunoaşterea mai exactă a stării energetice din atomi. Astfel, atomii care au
un singur electron se orientează în aşa fel în câmpul magnetic încât proiecţia
momentului cinetic orbital al electronului (l·h/2π ) pe liniile de forţă ale câmpului
să fie un multiplu întreg de h/2π adică:
π

2
h
m
unde m este numărul cuantic magnetic. În figura 10 se prezintă direcţiile de
orientare ale momentului cantităţii de mişcare orbitală pentru l = 3, când m ia
valorile +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 adică (2l + 1) valori. În acest fel se scot în evidenţă
orbitalii existenţi în atom prin ridicarea degenerării acestora (orbitalii degeneraţi
sunt orbitalii care au energie egală). Numărul de orbitali dintr-un substrat este
determinat de numărul de valori ale numărului cuantic magnetic, pentru fiecare
valoare a lui l în parte.
Astfel, unui substrat cu număr cuantic secundar l, îi aparţin (2l + 1) orbitali
care pot lua toate valorile cuprinse între -l şi +l,trecând prin zero:
( -l……., 0,…… +l)
Figura 10. Proiecţiile momentului cinetic orbital pe direcţia câmpului magnetic
exterior determină valorile numărului cuantic m pentru l = 3.
De exemplu: substratul s având l = 0 are un singur orbital deoarece m ia o
singură valoare: m = (2l + 1)orbitali =2·0+1=1 orbital. Valoarea acestui orbital este
28
zero. El se numeşte orbital s şi are o simetrie sferică, nucleul atomic aflându-se în
centrul sferei.
Deoarece, substratul s apare în toate straturile electronice având diferite
valori n, la notarea lui se menţionează şi valoarea numărului cuantic principal (de
exemplu orbitali 1s, 2s - fig. 11).
Figura 11. Orbitali s: a - orbital 1s; b - orbital 2s.
Substratul p având l = 1, are 3 orbitali deoarece: 2l + 1 = 2·1 + 1 = 3.
Valorile lui m pentru cei trei orbitali sunt: m = -1, 0, +1. Configuraţia orbitalilor p
este bilobară, norul electronic fiind deopotrivă distribuit în cei doi lobi (fig. 12).
Figura 12. Repartizarea norului electronic în orbitalii p.
Cei trei orbitali p sunt orientaţi de-a lungul axelor de coordonate x, y, z ca în
figura 13 (orbitalii p
x
, p
y
, p
z
).
Figura 13. Orientarea în spaţiu a orbitalilor p.
29
În tabelul 1 se prezintă numărul de orbitali şi simbolurile acestora pentru
primele patru straturi electronice.
Tabelul 1
Orbitali atomici ai primelor patru straturi electronice
Stratul
n = 1, 2, 3...
Substratul
l = 0,1,2...n-
1
Orbitalii
m = 2l + 1
Valorile lui
m
Simbolul
orbitalilor
n = 1 (K) l = 0 1 orbital s 0 1s
n = 2 (L) l = 0
l = 1
1 orbital s
3 orbitali
p
0
-1, 0, +1
2s
2p
n = 3 (M) l = 0
l = 1
l = 2
1 orbital s
3 orbitali
p
5 orbitali
d
0
-1, 0, +1
-2, -1, 0, +1, +2
3s
3p
3d
n = 4 (N) l = 0
l = 1
l = 2
l = 3
1 orbital s
3 orbitali
p
5 orbitali
d
7 orbitali f
0
-1, 0, +1
-2, -1, 0, +1, +2
-3,-2,-1,0,+1,+2,+3
4s
4p
4d
4f
Orbitalii d sunt tetralobari ca în fig. 14.
Figura 14. Configuraţia unui orbital d (d
xz
).
Numărul cuantic de spin, s. Pe lângă rotaţia sa orbitală, electronul are o
mişcare de rotaţie în jurul axei proprii, ca o sfârlează. Această ipoteză a fost făcută
pentru prima dată de G. Uhlenbeck şi S. Gaudsmit (1925), iar mişcarea de rotaţie a
căpătat denumirea de spin de la cuvântul englez „to spin” care înseamnă a toarce.
30
Rotaţia poate avea loc numai în două feluri, ceea ce corespunde la două stări
identice, dar de sens opus. Pentru caracterizarea acestor două stări, s-a introdus un
nou parametru, numărul cuantic de spin s, care poate lua două valori: t 1/2.
Semnul se referă la sensul de rotaţie, înţelegând că atunci când axa spinului este
paralelă cu axa de rotaţie în jurul nucleului, s = +1/2, iar când este antiparalelă cu
aceasta, s = -1/2.
1.8. CLASIFICAREA ELEMENTELOR ÎN SISTEMUL PERIODIC
Dimitri Ivanovici Mendeleev a realizat clasificarea elemen-telor în sistemul
periodic în anul 1868 prin înşiruirea acestora în ordinea crescândă a maselor lor
atomice şi aşezarea în aceeaşi coloană a elementelor cu proprietăţi asemănătoare.
Această clasificare a fost confirmată printre altele de structura electronică a
atomilor. Locul unui element în sistem, notat cu un număr numit număr de ordine
Z, este egal cu numărul de electroni din atom. Ulterior, datorită caracterului neutru
al atomului, s-a dovedit că numărul de sarcini negative (electroni) din atom este
egal cu numărul de sarcini pozitive (protoni) din nucleu. Deci numărul de ordine Z
este egal cu numărul de protoni din nucleul atomic, fapt pentru care s-a numit şi
număr atomic. Odată cu alcătuirea sistemului periodic, Mendeleev a descoperit
legea periodicităţii care a fost formulată ulterior astfel:„proprietăţile elementelor
sunt funcţii periodice ale numărului lor atomic”. Această lege este consecinţa
revenirii periodice la configuraţii electronice asemănătoare pe stratul exterior al
atomilor.
Considerând electronul care se adaugă de la un element la altul ca electron
distinctiv, elementele se clasifică azi în trei categorii (tab. 2):
a) Elemente reprezentative (nemetale şi cele cu caracter net metalic) la care
electronul distinctiv se adaugă pe un nivel din ultimul strat.
b) Elemente de tranziţie (metale grele), la care electronul distinctiv se
adaugă pe un nivel din penultimul strat.
c) Lantanidele şi actinidele, la care electronul distinctiv se adaugă pe un
nivel din antepenultimul strat faţă de stratul de valenţă.
Tabelul 2.
Clasificarea periodică a elementelor în funcţie de poziţia electronului distinctiv
în învelişul de electroni
a) Elemente reprezentative (nemetale şi metale tipice)
I
a
II
a
III
a
IV
a
V
a
VI
a
VII
a
VIII
a
1
1
H
2
He
2
3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3
11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4
19
K
20
Ca
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5
37
Rb
38
Sr
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6
55
Cs
56
Ba
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
31
7
87
Fr
88
Ra
b) Elemente de tranzitie (metale grele)
III
b
IV
b
V
b
VI
b
VII
b
VIII
b
IX
b
X
b
I
b
II
b
4
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
5
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
6
57
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
7
89
Ac
104
Ku
105
Hn
c) Lantanide (Z = 58-71) şi actinide (Z = 90-103)
6
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
7
90
Th
91
P
a
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
Cele 109 cunoscute azi sunt aşezate în sistemul periodic în şapte şiruri
orizontale numite perioade şi în 18 coloane verticale numite grupe după cum
urmează: elementele reprezentative sunt aşezate în opt şiruri verticale (grupe)
notate cu cifre romane de la I
a
la VIII
a
, elementele de tranziţie sunt aşezate în zece
coloane verticale numerotate cu I
b
- X
b
, iar lantanidele cuprinse între Z = 58-71 şi
actinidele între Z = 90-103, sunt scrise în partea de jos a sistemului periodic.
Elementele din aceeaşi subgrupă au proprietăţi asemă-nătoare, de exemplu
subgrupa metalelor alcaline (I
a
), a halogenilor (VII
a
) sau a gazelor rare (VIII
a
).
Numărul elementelor din perioade şi proprietăţile lor diferă foarte mult.
Astfel, în perioada 1 există numai două elemente (H şi He), în perioadele 2 şi 3
câte 8 elemente, în perioadele 4 şi 5 câte 18, în perioada 6 un număr de 32, iar în
ultima perioadă există tot 32 de elemente din care se cunosc până în prezent 24.
Perioadele 1, 2 şi 3 se mai numesc şi perioade scurte, având un număr redus de
elemente, în timp ce perioadele 4, 5, 6, 7 se numesc perioade lungi. Se observă
deci că numerele de elemente din perioade se află între ele în raporturile: 2 : 8 :
18 : 32 ...adică 2·1
2
: 2·2
2
: 2·3
2
: 2·4
2
, regularitate ce decurge din numărul de
electroni care formează straturile electronice.
Proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor variază într-o anumită ordine,
atât în grupe cât şi în perioade. Astfel, valenţa maximă faţă de oxigen variază
periodic şi este dată, cu mici excepţii, de numărul grupei din care face parte
elementul. Valenţa faţă de hidrogen a elementelor reprezentative creşte de la 1 la 4
pentru primele patru grupe (este dată de numărul grupei) iar de la cinci la opt
scade, fiind dată de diferenţa dintre opt şi numărul grupei.
32
Electronegativitatea elementelor (măsurată prin afinitatea faţă de electroni)
scade în subgrupe de sus în jos şi creşte în perioade de la stânga la dreapta.
O serie de proprietăţi fizice ale elementelor ca volumul atomic, razele
atomice şi ionice, potenţialele de ionizare, spectrele optice, punctele de topire şi de
fierbere ale elementelor etc., sunt de asemenea funcţii periodice ale numărului lor
atomic.
1.9. OCUPAREA ORBITALILOR ATOMICI CU ELECTRONI.
STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI A ATOMILOR
În cazul atomilor mai grei decât hidrogenul, orbitalii atomici sunt constituiţi
după aceleaşi reguli ca şi la atomul de hidrogen. Ocuparea cu electroni a acestor
orbitali se face respectând următoarele principii:
a) Nivelurile energetice în atomi se ocupă cu electroni în ordinea
crescândă a energiei lor. Din figura 15 rezultă că se ocupă mai întâi
orbitalul 1s apoi 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p etc.
b) Principiul de excluziune al lui Pauli (1925). Un orbital poate fi ocupat
de cel mult doi electroni caracterizaţi prin spin opus (electroni cuplaţi).
Acest principiu mai poate fi formulat şi astfel: într-un atom nu pot exista
doi electroni cu toate numerele cuantice identice, ei vor avea cel puţin
un număr cuantic diferit.
c) Regula lui Hund (1925) Această regulă se referă la ocuparea nivelelor
energetice degenerate, adică a substraturilor cu mai mulţi orbitali identici.
În asemenea substraturi se ocupă fiecare orbital cu câte un electron până
se capătă o multiplicitate maximă (maximul posibil de electroni
necuplaţi, impari) după care se completează cu al doilea electron (se
împerechează). Nu începe completarea unui substrat superior până ce nu
s-a completat substratul inferior. Aşezarea stratificată a electronilor se
reflectă în configuraţia electronică.
Configuraţia electronică a atomilor se descrie prin indicarea numărului de
electroni alături de simbolurile fiecărui tip de orbital în ordinea crescândă a
energiei şi folosind numerele cuantice n şi l.
33
Figura 15. Ordinea crescândă a nivelelor energetice în atom.
Pentru hidrogen, singurul său electron aflându-se în orbitalul 1s configuraţia
electronică este H(1s
1
). La heliu, al doilea electron ocupă acelaşi orbital dând o
configuraţie stabilă de dublet, deci He(1s
2
). Al treilea electron al litiului nu mai
poate intra în orbitalul 1s din primul strat astfel încât începe ocuparea celui de-al
doilea strat cu orbitalui 2s. Deci litiul are configuraţia electronică Li(1s
2
2s
1
).
Pentru că fiecare element dintr-o perioadă prezintă structura electronică a gazului
monoatomic (gaz rar) cu care s-a încheiat perioada anterioară, se poate scrie
formula configuraţiei electronice utilizând simbolul gazului inert: Li(
2
He, 2s
1
).
Pentru primele două perioade se prezintă în tabelul 3 succesiunea ocupării
straturilor, substraturilor şi orbitalilor atomici cu electroni, precum şi formula
configuraţiei electronice a elementelor respective. Pentru fiecare perioadă ocuparea
straturilor, substraturilor şi orbitalilor cu electroni se face astfel:
1: 1s
1-2

2
He
2:
2
He 2s
1-2
, 2p
1-6

10
Ne
3:
10
Ne 3s
1-2
, 3p
1-6

18
Ar
4:
18
Ar 4s
1-2
, 3d
1-10
, 4p
1-6

36
Kr
5:
36
Kr 5s
1-2
, 4d
1-10
, 5p
1-6

54
Xe
6:
54
Xe 6s
1-2
, 5d
1
, 4f
1-14
, 5d
2-10
, 6p
1-6

86
Rn
7:
86
Rn 7s
1-2
, 6d
1
, 5f
1-14
, 6d
2-10
, 7p
1-6

Tabelul 3
Succesiunea ocupării cu electroni a orbitalilor în primele
două straturi (perioade)
Elemen
-tul
Z
Strat K
(n = 1)
Strat L (n = 2) Formula
electronică 2s 2p
x
2p
y
2p
z
H
1

1s
1
He
2

1s
2
34
Li
3 1s
2
2s
1
Be
4 1s
2
2s
2
B
5 1s
2
2s
2
2p
1
C
6 1s
2
2s
2
2p
2
N
7 1s
2
2s
2
2p
3
O
8 1s
2
2s
2
2p
4
F
9 1s
2
2s
2
2p
5
Ne
10 1s
2
2s
2
2p
6
Este de remarcat că fiecare perioadă se termină cu un element monoatomic
(gaz rar) cu configuraţii electronice stabile pe ultimul strat şi anume configuraţie
de 2 electroni în cazul heliului (dublet stabil) şi de 8 electroni, octet stabil, în cazul
celorlalte.
Deoarece nivelul 4s este foarte apropiat în energie de nivelul 3d , la
subgrupa VI
b
elementul Cr prezintă o excepţie având configuraţia 4s
1
3d
5
în loc de
4s
2
3d
4
ceea ce conduce la un număr de 6 orbitali monoelectronici cu implicaţii
deosebite în proprietăţile cromului în aliaje şi anume rezistenţă deosebită la agenţii
chimici motiv pentru care în industria chimică se utilizează numai aliaje cu crom.
Asemenea excepţie este generală şi pentru Mo şi W, din aceeaşi subgrupă,
molibdenul utilizându-se în aliaje extrem de rezistente la compresiuni mari iar
wolframul este elementul cu cele mai ridicate puncte de topire şi de fierbere. Şi
elementele din subgrupele vecine (sgr. VII
b
şi V
b
) posedă un număr mare de
electroni necuplaţi ceea ce le conferă proprietăţi fizice excepţionale în utilizarea lor
ca aliaje. Astfel Mn se află aliat cu Fe în şinele de cale ferată rezistente la presiuni
mari iar vanadiul se întrebuinţează la fabricarea oţelurilor rapide pentru cuţitele de
strung sau la aliajele de Cr-V pentru fabricarea diferitelor scule. Excepţii
asemănătoare în care găsim un singur electron în substratul 4s întâlnim şi la
subgrupa I
b
(Cu), la care al doilea electron completează substratul 3d
9
la 3d
10
încât
noua configuraţie 4s
1
3d
10
îi conferă acestui element o stabilitate mult mai mare,
fapt observabil în special la perioada 5 şi 6 a acestei subgrupe (Ag, Au) care sunt
metale nobile, rezistente la agenţii chimici.
Există şi alte excepţii mai puţin semnificative la perioadele 6 şi 7 la care
unul din electronii 6s
2
, respectiv 7s
2
se află în substratul 4f , respectiv 5f. Tot
datorită tendinţei de stabilizare în starea fundamentală, elementul paladiu are ambii
electroni 5s în substratul 4d încât configuraţia 5s
2
4d
8
devine 5s
0
4d
10
ceea ce îi
conferă acestuia rezistenţă mare la agenţii chimici.
35
2. MOLECULE. LEGĂTURI CHIMICE
Noţiunea de moleculă a fost introdusă în chimie la începu-tul secolului
trecut de Amedeo Avogadro pentru a explica legea lui Gay Lussac de combinare a
elementelor în stare gazoasă.
Avogadro considera că moleculele sunt particulele cele mai mici în care se
pot diviza toate corpurile şi care pot exista independent. Deci, orice substanţă
simplă sau compusă este formată din molecule care sunt ultimele particule la care
se poate ajunge prin mijloace fizice de descompunere. Aceste molecule, numite de
el integrate, pot fi divizate în două sau mai multe particule mici pe care le-a numit
molecule elementare (atomii de azi).
Această teorie a structurii moleculare a materiei nu a fost acceptată dintr-o
dată, Dalton şi Berzelius considerând că nu pot exista molecule formate din atomi
identici. Numai prin cercetările chimistului italian S. Cannizzaro, la Congresul
international de la Karlsruhe (1860) s-a hotărât definitiv diferenţierea noţiunilor
de atom şi moleculă, aşa cum le cunoaştem azi. Moleculele sunt cele mai mici
particule dintr-o substantă care păstrează proprietătile substantei şi care pot
exista în stare liberă. Ele sunt formate din atomi. Astfel, molecula de apă, este
alcătuită din atomi de oxigen şi hidrogen. Dacă se descompun moleculele de apă în
atomi, aceştia vor avea proprietăţi cu totul diferite de ale apei.
Deci moleculele substanţelor compuse (combinaţiile chimice) sunt formate
din cel puţin doi atomi diferiţi.
Atomii sunt în continuă mişcare şi ei se pot rupe din moleculele în care se
găsesc pentru a se uni (combina) cu alţi atomi ca să formeze molecule noi.
Procesele de combinare a atomilor poartă numele de reactii chimice. Reacţiile
chimice rezultă deci, din modul şi tendinţa diferită a atomilor de a se grupa pentru
a forma molecule.
Formarea moleculelor din atomi are loc după anumite legităţi descifrate în
parte încă de chimia clasică. Între molecule se manifestă forţe de atracţie sau de
respingere. Datorită acţiunii acestor forţe, substanţele prezintă stări de agregare
diferite.
Cunoscând compoziţia chimică a substanţelor simple şi compuse, se poate
preciza că substanţele simple sunt alcătuite dintr-un singur fel de atomi şi
reprezintă forma de existenţă a elementelor în stare liberă (fierul, sulful etc.).
Proprietăţile fizice şi chimice ale moleculelor depind de felul atomilor
constituenţi şi a legăturilor chimice care îi uneşte.
Din timpurile cele mai îndepărtate s-a căutat să se explice felul şi
intensitatea forţelor de legătură cu ajutorul cărora să se interpreteze proprietăţile
substanţelor compuse.
Berzelius (1812) a arătat că toate combinaţiile chimice se datoresc unei
atracţii electrostatice între atomi. Conform teoriei sale electrice sau dualiste, există
două feluri de elemente şi anume, electropozitive şi electronegative, din care cauză
se atrag. Această concepţie nu diferă mult de concepţiile moderne asupra
36
compuşilor ionici. Ea însă nu poate explica existenţa moleculelor formate din
atomi identici ca H
2
, N
2
, O
2
sau majotitatea compuşilor organici care sunt formaţi
din atomi din aceeaşi categorie a lui Berzelius (electronegativi).
Dumas (1834) a căutat să explice aceste nepotriviri dând o nouă teorie
numită teoria unitară, admiţând că un atom dintr-o categorie a lui Berzelius poate
fi înlocuit cu un atom din cealaltă categorie fără să schimbe caracterul de ansamblu
al combinaţiei. Aceasta înseamnă că legătura dintre atomi în astfel de compuşi nu
este de natură electrostatică ci se datoreşte unor forţe chimice „de natură
nedefinită” cum le-a denumit el.
Meritul de a interpreta pe baze electronice natura covalentă a legăturii ionice
revine lui W. Kossel, G.W. Lewis şi A. Magnus (1916), iar G.N. Lewis şi I.
Langmuir (1917) au explicat pe acleaşi baze legătura covalentă. După zece ani
(1927) apare teoria mecanic-cuantică a covalenţei elaborată de W. Heitler şi F.
London şi dezvoltată de L. Pauling, J.C. Slater, F. Hund, E. Hückel ş.a.
Există trei tipuri principale de legături chimice: legătura ionică
(electrovalentă), legătura atomică (covalentă) şi legătura metalică, la care se
adaugă şi alte tipuri de legături mai slabe între molecule şi anume: legătura de
hidrogen şi legătura prin forţe van der Waals. În toate tipurile de legături chimice,
forţele de legătură dintre atomi sunt de origine electrică, electronii periferici ai
atomilor jucând rolul de bază. Realizarea legăturii se face prin modificarea stării
unuia sau mai multor electroni, adică prin transferarea totală sau parţială a
electronilor de la un atom la altul astfel încât, noua aranjare a electronilor să dea
naştere la un sistem mai stabil, energia moleculei fiind mai mică decât suma
energiilor atomilor componenţi luaţi individual.
Deci, descrierea unei legături într-o moleculă constă în studiul noii
distribuţii a electronilor periferici ai atomilor ce se unesc.
37
2.1. LEGĂTURA IONICĂ (ELECTROVALENTĂ)
2.1.1. TEORIA LUI KÖSSEL (1916)
Conform acestei teorii, atomii tind să piardă sau să câştige electroni pentru a
căpăta o structură electronică stabilă de tip gaz rar, iar ionii formaţi se atrag pe
baza legii lui Coulomb formând combinaţii ionice. Elementele ai căror atomi
cedează electronii de valenţă, devenind ioni pozitivi, sunt situate în partea stângă a
sistemului periodic, în primele grupe (metale alcaline etc.). Ele au
elctronegativităţi mici şi prezintă un potenţial de ionizare mic. Elementele cu
electronegativităţi mari ai căror atomi primesc electroni devenind ioni negativi se
găsesc în partea dreaptă a sistemului (nemetalele-halogenii).
Exemplificând formarea legăturii ionice la NaCl, se poate arăta că are loc
transferul unui electron de la Na la Cl urmat de atracţia electrostatică dintre ionii
de Na
+
şi Cl
-
formaţi:
Na −1e

→ Na
+
Cl + 1e

→ Cl


Na
+
+ Cl

→ Na
+
Cl

Valenţa ionilor în cazul combinaţiilor ionice este dată de numărul de
electroni cedaţi sau acceptaţi de atomul neutru.
Legătura ionică nu este o legătură rigidă, fiecare ion pozitiv este înconjurat
de ioni negativi şi invers. Poziţia ionilor unii faţă de alţii nu este fixă. În stare
topită sau în soluţii, ionii se mişcă liber, independenţi. În stare solidă ei sunt aşezaţi
în mod regulat formând reţele cristaline ionice. La aceste substanţe nu se poate
vorbi de molecule ci de perechi de ioni (NaCl prezintă şi în stare gazoasă perechi
de ioni).
Combinaţiile ionice se deosebesc de alte tipuri de combinaţii prin
proprietăţile lor. Sunt substanţe solide, au punctul de topire ridicat (NaCl se topeşte
la 801
o
C) şi conduc curentul electric în topitură şi soluţie deoarece în aceste
condiţii se desfac în ioni. De aceea, substanţele ionice se mai numesc şi electroliţi.
Ionii sunt în general mai stabili decât atomii din care provin. Stabilitatea
scade însă pe măsură ce creşte diferenţa dintre numărul sarcinilor nucleare (Z) şi
numărul de electroni din înveliş. De aceea, cei mai stabili sunt ionii pozitivi
monovalenţi, apoi, mai puţin stabili sunt ionii di- şi respectiv trivalenţi, iar ionii
tetravalenţi, acolo unde există, sunt cei mai instabili. Dintre ionii negativi cei mai
stabili sunt ionii monovalenţi în timp ce ionii bi- şi trivalenţi nu se găsesc decât în
stare solidă.
Concepţia lui Kossel a rămas valabilă şi azi fiind confirmată de numeroase
date experimentale.
Ţinând seama de tendinţa atomilor de a ceda, respectiv a primi electroni
pentru a forma configuraţii stabile, se poate generaliza şi prezenta următoarea
ordine descrescătoare a stabilităţii ionilor formaţi în funcţie de configuraţia lor
electronică:
38
1s
2
→ ns
2
np
6
→ ns
2
→ ns
2
np
6
nd
10
(He) (Gaz rar) (Dublet) (18 electroni)
De exemplu Li
+
(1s
2
) cel mai stabil, apoi Na
+
(He, 2s
2
2p
6
), sau Cl
-
( Ne,
3s
2
3p
6
), urmează Sn
2+
( Kr, 5s
2
4d
10
) sau Pb
2+
( Xe, 6s
2
5d
10
4f
14
) cu configuraţie de
dublet pe ultimul strat şi în sfârşit Ag
+
( Kr, 4d
10
) sau Cu
+
( Ar, 3d
10
) cu configuraţie
de 18 electroni, în care celor 10 electroni 4d respectiv 3d li se adaugă cei 8
electroni 4s
2
4p
6
respectiv 3s
2
3p
6
.
Principalii factori care determină natura legăturii chimice în general şi deci a
legăturii ionice sunt: energia de ionizare, afinitatea pentru electroni, dimensiunea
şi valenţa ionilor precum şi polarizabilitatea lor, adică proprietatea ionilor de a-şi
deforma învelişul electronic sub influenţa sarcinilor de semn opus.
Energia de ionizare a atomilor (sau potentialul de ionizare) exprimată în
electroni volţi eV/atom sau electron, a fost definită ca fiind energia ce se consumă
pentru scoaterea din atom a unuia sau mai multor electroni. Această mărime
determinată cu precizie prin metode spectroscopice, scade în grupe de sus în jos pe
când sarcina nucleară a atomilor, respectiv numărul atomic Z, creşte. Cu unele
excepţii explicate prin structura electronică a atomilor, energia de ionizare creşte în
perioade, cele mai mari valori găsindu-se la gazele rare.
Afinitatea pentru electroni reprezintă energia care se degajă când atomul
unui element primeşte un electron în stratul său de valentă, devenind ion negativ.
Măsurătorile arată că cele mai mari afinităţi le au halogenii, iar metalele alcaline
nu au afinitate pentru electroni.
Fiecare ion considerat ca o sferă, prezintă un câmp electrostatic, repartizat
uniform în toate direcţiile spaţiului. Energia de interacţiune electrostatică între ioni
pentru formarea unei perechi de ioni de tipul Na
+
Cl
-
este dată de relaţia:
r
e
E
2
− · (2.1)
în care e este sarcina electrică elementară, iar r distanţa dintre cen-trele
ionilor. Dacă razele relative ale ionilor, deci dimensiunile acestora, sunt mai mici
atracţia dintre ioni va fi mai mare.
Din relaţia de mai sus rezultă că numărul sarcinilor electrice ale ionilor poate
influenţa favorabil energia de legătură sau energia de reţea în cazul substanţelor
ionice în stare cristalină.
Substanţele cu legătură ionică prezintă mare importanţă în chimia analitică,
deoarece toate reacţiile care au loc în analiza calitativă şi cantitativă (volumetrică
şi gravimetrică) se bazează pe reacţii între ioni.
2.2. LEGĂTURA COVALENTĂ
2.2.1. TEORIA ELECTRONICĂ A LUI G.H. LEWIS (1916)
ŞI I. LANGMUIR (1919)
Majoritatea substanţelor în stare moleculară existente în natură, cum sunt
moleculele organice, nu se formează prin cedare-captare de electroni aşa cum se
39
formează bazele şi sărurile (combinaţiile ionice). Ele nu conduc curentul electric
deoarece au moleculele alcătuite din atomi puternic legaţi printr-un alt tip de
legătură mai stabilă decât legătura ionică şi care poartă numele de legătură
covalentă sau atomică. Formarea legăturii covalente se realizează prin punerea în
comun de către ambii atomi a unor perechi de electroni din stratul de valenţă astfel
încât fiecare atom să-şi formeze un dublet sau un octet stabil. Ca exemplu se dă
formarea moleculelor de hidrogen, clor şi acid clorhidric (electronii ambilor
parteneri de legătură se reprezintă diferit pentru a scoate mai bine în evidenţă
participarea ambilor atomi la formarea perechii de electroni de legătură):
H H H H × × ⋅ → + ⋅

: : C l C l C l C l
• •
• •
• ×
× ×
× ×
×
• •
• •
• ×
× ×
× → +
× ×
→ +
× ×
× ×
× × • C l H
H
×
× ×
× ×
× • Cl
În cazul moleculelor de H
2
şi Cl
2
, perechea de electroni de legătură aparţine
în mod egal ambilor atomi, în timp ce la HCl aparţine mai mult clorului, acesta
având electronegativitate mai mare decât hidrogenul. De aceea, legătura covalentă
în moleculele homoatomice (formate din acelaşi fel de atomi) s-a numit nepolară,
în timp ce în moleculele heteroatomice (formate din atomi diferiţi-HCl), polară.
În timp ce combinaţiile ionice se formează din atomi electropozitivi şi
electronegativi, combinaţiile covalente se formează din atomi având acelaşi
caracter electrochimic. Datorită însă diferenţei de electronegativitate dintre atomii
ce compun moleculele heteroatomice, acestea formează dipoli electrici. Produsul
dintre sarcina electrică şi distanţa dintre cei doi poli poartă numele de moment
electric µ sau dipolmoment:
µ = e r (2.2)
şi se exprimă în Debye (D) (1D = 10
-20
u.e.s.m).
Molecula de apă are momentul electric µ = 1,84 D dovedind structura sa
unghiulară ( = 104
o
30’):
H
• H
40
O
S-a convenit ca perechea de electroni de legătură să se reprezinte printr-o
liniuţă numită liniuţă de valenţă (H-Cl). Valenţa elementelor în astfel de
combinaţii este dată de numărul de perechi de electroni puşi în comun. Astfel,
azotul este tricovalent în molecula sa (N
2
).
Electronii care nu iau parte la legături se numesc electroni neparticipanţi.
Aceşti electroni se pot reprezenta fie prin puncte, fie prin liniuţe: :N N: .
Tendinţa de a forma octetul prin punere în comun de electroni nu se aplică
riguros decât la elementele din perioada a 2-a (Be, B, C, N, O, F) deoarece stratul
de valenţă poate conţine maxim 8 electroni. Începând de la perioada a 3-a,
elementele pot forma combinaţii covalente cu participarea a 10, 12, 14 sau chiar 16
electroni datorită existenţei orbitalilor d disponibili (PCl
5
, SCl
6
).
Spre deosebire de legătura ionică, legătura covalentă este orientată în spaţiu.
Atomii sunt legaţi rigid între ei şi la distanţe precise unii de alţii. În cazul
moleculelor cu mai mult de doi atomi, acestea se caracterizează prin unghiuri
constante între direcţiile de legătură.
Prezenţa unei polarităţi în moleculele covalente înseamnă în realitate
prezenţa în aceste molecule, în mod parţial, a legăturii ionice, datorită atracţiei
electrostatice dintre dipoli.
2.2.2. COMBINAŢII COMPLEXE. TEORIA COORDINAŢIEI.
Există foarte multe substanţe în care perechea de electroni de legătură
provine de la acelaşi atom.
Astfel molecula de BF
3
având sextet în loc de octet electronic, este
acceptoare de electroni în timp ce molecula de NH
3
, având octet electronic, este
donoare de electroni datorită perechii de electroni neparticipanţi. De aceea,
trifluorura de bor dă cu amoniacul combinaţia H
3
N·BF
3
. Între atomii de azot şi bor
se stabileşte o legătură coordinativă, identică celei covalente în care cei doi
electroni de legătură provin de la acelaşi atom (azot). Pentru acest motiv atomul
de azot este donor de electroni, iar atomul de bor acceptor de electroni. În acelaşi
timp apare o polaritate pozitivă la atomul de azot şi negativă la atomul de bor:
H
3
N: + BF
3
→ H
3
N
δ
+

δ
-
BF
3

Legătura coordinativă se reprezintă de obicei printr-o săgeată îndreptată de
la atomul donor către cel acceptor, omiţându-se sarcinile formale ce indică
polaritatea:
H
3
N → BF
3

În timp ce legătura covalentă obişnuită are loc prin unire de atomi şi duce la
formarea de combinaţii simple, legătura coordinativă se produce prin unire de
molecule şi duce la formare de combinaţii complexe, numite şi combinaţii de
ordinul II. Ase-menea combinaţii depăşesc cu mult numărul combinaţiilor simple
şi ele capătă importanţă teoretică şi practică din ce în ce mai mare.
Prima teorie asupra combinaţiilor complexe care a răspuns afirmativ
rezultatelor experimentale a fost dată de A. Werner (1893) şi poartă numele de
teoria coordinaţiei. Conform acestei teorii, unii atomi dispun pe lângă valenţele
41
lor principale şi de un anumit număr de valenţe secundare cu care formează
legături chimice distincte. În jurul unui atom central sunt legate sau coordinate
prin aceste valenţe un anumit număr de ioni sau molecule numite liganzi sau
adenzi care formează „prima sferă de coordinaţie`` notată prin paranteze pătrate:
K
3
[Fe(CN)
6
]; [Cu(NH
3
)
4
]SO
4
, [Co(NH
3
)
6
]Cl
3
Ionii din afara parantezei pătrate constituie ionii din sfera a doua, iar
sarcinile lor neutralizează sarcinile ionului complex. Numărul de liganzi care pot fi
coordinaţi se numeşte număr de coordinaţie.
Teoria lui A. Werner avea un caracter limitat deoarece nu putea explica
natura valenţelor „secundare” prin care erau legaţi liganzii de atomul central.
Numai după elaborarea de către Lewis a teoriei electronice (vechi) asupra legăturii
covalente a putut fi creată o teorie asupra naturii legăturii în combinaţiile
complexe. Astfel, N.V. Sidgwich (1923) a extins la această clasă de substanţe
teoria electrodinamică a lui Lewis considerând că la formarea combinaţiilor
complexe liganzii donează câte o pereche de electroni atomului metalic central cu
care formează legături covalente de doi electroni (ce provin de la acelaşi atom)
numite legături coordinative. În cele mai multe cazuri s-a observat că numărul de
electroni ai ionului central plus numărul de electroni donaţi de liganzi este egal cu
numărul de electroni ai gazului rar care urmează în sistemul periodic.
Deoarece există totuşi multe excepţii de la această regulă, rezultă că la
formarea combinaţiilor complexe nu are un rol hotărâtor formarea unei structuri
electronice de gaz rar. De asemenea nu are un rol hotărâtor factorul steric în
determinarea numărului de coordinaţie, adică raportul dintre volumul atomului
central şi volumul liganzilor, aşa cum se credea pe timpul lui Werner.
Odată cu apariţia mecanicii cuantice au fost aduse contribuţii deosebite în
interpretarea legăturii coordinative utilizându-se diverse metode mecanic-cuantice.
Acest fapt este cu atât mai important cu cât unele combinaţii complexe cum sunt
clorofilele şi hemoglobinele au mare însemnătate biologică.
2.2.3. TEORIA MECANIC CUANTICĂ A LEGĂTURII COVALENTE
Teoria electronică clasică nu putea explica de ce la punerea în comun de
perechi de electroni se formează legături atât de trainice ca în molecula de azot sau
de diamant. Răspunsul cel mai corect l-a dat teoria mecanicii cuantice asupra
structurii atomului, extinsă de W. Heitler şi F. London (1927) la molecula de
hidrogen, justificând riguros teoria semiempirică a lui Lewis şi arătând sensul fizic
precis al liniuţei de valenţă.
Mecanismul formării legăturii covalente după mecanica cuantică este
următorul: ori de câte ori doi atomi se apropie unul de altul în spaţiu pentru a
forma o moleculă, norii lor electronici (orbitalii atomici) se suprapun (se
întrepătrund) tot mai mult, interacţiunile mutuale sporesc, electronii aparţin în
măsură tot mai mare ambilor atomi, consolidând treptat legătura prin apariţia unor
forţe de atracţie care tind să aducă protonii până la distanţa de echilibru stabil r
0
pentru care, energia potenţială a sistemului este minimă (fig. 16).
42
Astfel, molecula ia naştere prin întrepătrunderea orbitalilor atomici, cu
formare de orbitali moleculari comuni ambilor atomi, ceea ce constituie legătura
covalentă.
Calculele efectuate de Heitler şi London privind energia moleculei de H
2
în
funcţie de distanţa dintre nuclee a arătat că trecerea electronilor de la un atom la
altul implică o variaţie de energie. Calculele concordă perfect cu rezultatele
experimentale şi ele arată că peste 90 % din energia de legătură dintre cei doi
atomi provine din schimbul electronilor de la un nucleu la altul, pentru a nu spune
„din punerea în comun a electronilor``.
Această energie se numeşte energie de schimb şi se deosebeşte de energia
rezultată din atracţia electrostatică, prezentă şi ea dar în măsură mult mai mică.
Figura 16. Variaţia energiei potenţiale a moleculei de H
2
în funcţie de distanţa
dintre atomii de hidrogen.
Formarea orbitalilor moleculari. Principiile de la care au plecat Heitler şi
London pentru formarea orbitalilor moleculari în molecula de hidrogen sunt şi
principiile generale ale tuturor legăturilor covalente. Distribuţia electronilor în
mişcarea lor în moleculă respectă ecuaţia lui Schrödinger în care E reprezintă
energia totală a moleculei, adică suma energiei cinetice şi potenţiale a fiecărei
microparticule (electroni şi nuclee).
Ecuaţia nu are soluţii decât pentru o serie discontinuă de valori proprii ale
energiei totale, valori ce corespund nivelelor de energie ale moleculei, respectiv ale
orbitalilor moleculari.
Molecula există ca formaţie stabilă atâta timp cåt corespunde unei micşorări
a energiei în raport cu suma constituenţilor săi luaţi separat, adică energia
orbitalului molecular format este mai mică decât suma energiilor orbitalilor
atomici care se întrepătrund.
Rezolvarea ecuaţiei lui Schrödinger pentru molecule formate din atomi
polielectronici întâmpină mari dificultăţi pentru care se fac multe aproximări ce
duc la rezultate puţin diferite de rezultatele experimentale.
43
În cazul hidrogenului, la care calculele corespund rezultatelor experimentale,
formarea orbitalului molecular poate fi înţeleasă dacă se consideră o moleculă de
H
2
caracterizată de funcţia de undă ψ care satisface ecuaţia lui Schrödinger, pentru
cei 2 protoni şi 2 electroni constituenţi. Când cei doi atomi sunt depărtaţi ei pot fi
caracterizaţi de funcţiile proprii ψ
A
(1) pentru primul atom şi ψ
B
(2) pentru al
doilea atom de hidrogen, în care A şi B sunt nucleele iar 1 şi 2 electronii, funcţii
care exprimă probabilitatea ca electronul (1) să se găsească în jurul nucleului A, iar
electronul (2) să se găsească în jurul nucleului B. Aceste funcţii corespund stării
fundamentale a atomilor.
Pentru a descrie formarea moleculei este nevoie de o funcţie de undă care să
exprime probabilitatea de a găsi simultan electronul (1) în jurul lui A şi (2) în jurul
lui B. Această probabilitate simultană exprimată prin ψ
I
este dată de produsul
celor două probabilităţi individuale:
ψ
I
= ψ
A
(1)· ψ
B
(2) (2.3)
şi care constituie o soluţie a ecuaţiei pentru molecula H
2
când atomii nu sunt
prea apropiaţi unul de altul (moleculă instabilă).
Dacă se presupune că se apropie cei doi atomi până la poziţia de echilibru
(moleculă stabilă), iar apoi se depărtează din nou, este imposibil de cunoscut dacă
electronul care gravitează în jurul nucleului A este (1) sau (2). De aceea este
posibilă o nouă funcţie ψ
II
:
ψ
II
= ψ
A
(2)· ψ
B
(1)
(2.4)
Deoarece ecuaţia lui Schr÷dinger este o ecuaţie diferenţială de ordinul doi
cu coeficienţi constanţi, apare ca o proprietate a acesteia când ψ
I
şi ψ
II
sunt două
soluţii particulare ale ecuaţiei iar C
1
şi C
2
doi coeficienţi variaţionali, ca soluţia
generală a ecuaţiei pentru molecula de H
2
să rezulte din combinarea liniară a celor
două soluţii particulare:
ψ
H2
= C
1
ψ
I
+ C
2
ψ
II
(2.5)
Coeficienţii C
1
şi C
2
trebuie astfel aleşi, încât energia E a moleculei să fie
minimă, de unde:
0
C
E
1
·


şi
0
C
E
2
·


(2.6)
Legătura covalentă este determinată de doi electroni cu spini opuşi a căror
probabilitate de existenţă este relativ mare între cei doi atomi pe direcţia ce leagă
cele două nuclee.
Există o analogie perfectă între întrepătrunderea orbitalilor atomici şi
interferenţa a două unde (electronice staţionare). Atunci când cele două unde care
interferă au ampltudini identice (bucle egale) ca mărime şi sens (de exemplu +)
cele două unde se însumează, iar în caz contrar ele se anulează. De aceea şi în
cazul suprapunerii (întrepătrunderii) orbitalilor atomici rezultă orbitali moleculari a
căror funcţii de undă
2
H
Ψ
sunt date de suma, respectiv diferenţa, funcţiilor ψ
I
şi
ψ
II
:
44

( )
II I H
2
1
2
Ψ + Ψ · Ψ
şi
( )
II I H
2
1
2
Ψ − Ψ · Ψ

(2.7)
unde
2
H
Ψ
corespunde orbitalului de legătură,

Ψ
2
H
- orbitalului de
antilegătură, iar factorul 1/ 2 numit factor de normare, provine din condiţia
impusă ca probabilitatea de a găsi electronul în întreg spaţiul respectiv să fie egală
cu 1. Semnul + şi - defineşte funcţii simetrice (+), respectiv antisimetrice (-).
Orbitali moleculari σ şi π . În timp ce momentul cinetic al orbitalilor
atomici se caracterizează prin numerele cuantice n şi l, orbitalii moleculari se
caracterizează prin numerele cuantice n şi λ , ultimul corespunzând componenţilor
momentului cinetic de-a lungul dreptei ce leagă cele două nuclee. Deci, numărul
λ înlocuieşte numărul cuantic l. La valoarea l = 0 corespund orbitali atomici în
timp ce la λ = 0 corespund orbitali moleculari б, (sigma); la l = 1 corespund
orbitali atomici p, în timp ce la λ = 1 corespund orbitali moleculari π ; la l = 2
corespund orbitali atomici d, în timp ce la λ = 2 corespund orbitali moleculari δ
etc. Deci, prin contopirea a doi orbitali atomici pot rezulta în realitate doi orbitali
moleculari: a) unul de energie joasă şi stabil numit orbital de legătură (σ, π ) care
corespunde funcţiilor simetrice şi moleculelor stabile în care perechea de electroni
de legătură au spin opus (↑↓); b) un orbital de energie mai ridicată, instabil, numit
orbital de antilegătură (σ *,π *) care corespunde funcţiilor antisimetrice şi
moleculelor excitate, în care perechea de electroni de legătură au spini paraleli (↑↑).
În figura 17 se prezintă orbitalii moleculari σ şi σ * ce se pot forma prin
întrepătrunderea orbitalilor 1s ai hidrogenului.
Figura 17. Formarea din doi orbitali s a orbitalului molecular de legătură σ
şi a celui de antilegătură σ *:
Legături σ se mai pot forma dintr-un orbital s cu unul p sau din doi orbitali
p
x
(fig. 18a şi b).
45
Figura 18. Formarea legăturii σ : a-dintr-un orbital s şi unul p;
b- din doi orbitali p
x
.
Norul electronic ce constituie legătura σ are o configuraţie de elipsoid
alungit, simetric de-a lungul axei ce leagă cele două nuclee şi prezintă densitate
maximă în spaţiul dintre cei doi atomi care formează legătura covalentă.
Orbitalii moleculari π (legătura π sau pp) rezultă din doi orbitali atomici p
orientaţi paralel în spaţiu (fig. 19) şi anume din doi orbitali p
y
sau din doi orbitali
p
z
.
Figura 19. Formarea legăturii π din orbitali p
y
şi p
z
.
Legăturile π apar, între atomii legaţi deja prin legături σ . În figurile 20, 21
şi 22 se prezintă legăturile σ şi π în diverse molecule ca HF, H
2
O şi N
2
.
Figura 20. Formarea legăturii σ în molecula de HF.
46
Figura 21. Legăturile covalente în molecula de apă.
Din figura 20 rezultă că molecula de HF prezintă o legătură covalentă polară
ca toţi hidracizii halogenilor, din figura 21 reiese că molecula apei are o structură
unghiulară (între cele două legături σ există un unghi de 104
o
30’), iar în figura 22
se observă cele trei legături orientate, existente în molecula de azot şi anume o
legătură σ şi două legături π  perpendiculare între ele.
Orbitali moleculari hibridizaţi. Formarea legăturii covalente în compuşii
organici ca şi în combinaţiile covalente a numeroase elemente ca beriliul, borul,
carbonul etc., nu a putut fi explicată cu ajutorul teoriei după care se interpretează
formarea legăturii în molecula de hidrogen.
Figura 22. Legăturile σ şi π în molecula de azot.
Carbonul de exemplu are în starea sa fundamentală structura He, 2s
2
, 2p
x
2p
y
.
Deoarece numai electronii necuplaţi participă la legături covalente, prin existenţa
numai a 2 electroni necuplaţi, carbonul ar trebui să se comporte bicovalent în
compuşii organici fapt ce nu se confirmă. Practic, în toţi compuşii organici
47
carbonul este tetracovalent. Aceeaşi neconcordanţă între numărul de electroni
necuplaţi şi numărul de covalenţe formate se observă şi la alte elemente:
Elementul Be B C
Configuraţia electronică
↑↓ ↑↓ ↑ ↑↓ ↑ ↑ 
a ultimului strat
Electroni necuplaţi 0 1 2
Covalenţe formate 2 3 4
Se consideră însă că, în stare activată (în condiţii de reacţie) se produce
excitarea atomului când, un electron din orbitalul 2s trece într-un orbital 2p astfel
încât, în cazul carbonului, rezultă o configuraţie cu 4 electroni necuplaţi în stratul
de valenţă:
↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

2s
2
2p
x
2p
y
2s
1
2p
x
2p
y
2p
z
În noua stare, cei trei electroni existenţi în orbitalii 2p
x
, 2p
y
, 2p
z
sunt
echivalenţi între ei şi orientaţi de-a lungul celor trei axe de coordonate
dreptunghiulare. Cel de-al patrulea electron situat în 2s se deosebeşte de aceştia
prin forma distribuţiei densităţii de sarcină (sferică), energie mai joasă şi orientare
în spaţiu nedefinită. Această neechivalenţă a celor patru orbitali ai carbonului este
în contradicţie cu realitatea şi anume cu echivalenţa chimică a covalenţelor
carbonului şi cu orientarea tetraedrică în spaţiu a acestora.
Pentru lichidarea contradicţiei amintite, L. Pauling şi J.C. Slater, au elaborat
teoria hibridizării (1931). Conform acestei teorii, în condiţii de reacţie, orbitalii
ocupaţi cu electroni necuplaţi care participă la formarea de legături covalente, îşi
rearanjează sarcinile electrice, astfel încât din doi sau mai mulţi orbitali diferiţi ca
formă şi energie rezultă doi sau mai mulţi orbitali identici ca formă şi energie şi
perfect simetric orientaţi în spaţiu. Hibridizarea are loc după o prealabilă
modificare a structurii electronice a stratului de valenţă, prin saltul unor electroni
pe orbitalii cu energie superioară.
Orbitalii hibridizaţi prezintă proprietăţi de suprapunere diferite faţă de
orbitalii puri. De aceea, legăturile chimice realizate de asemenea orbitali sunt mult
mai puternice decât cele realizate de orbitalii atomici nehibridizaţi. Din punct de
vedere al mecanicii cuantice, orbitalii hibridizaţi respectă ecuaţia lui Schr÷dinger
deoa-rece aceşti orbitali rezultă prin combinarea liniară a orbitalilor puri încât, aşa
cum se arată în mecanica cuantică, dacă ecuaţia este satisfăcută de anumite funcţii,
atunci şi combinaţiile lor liniare vor fi soluţii ale ecuaţiei.
Luând ca exemplu carbonul, acesta poate suferi trei tipuri de hibridizare
după cum urmează:
Hibridizarea sp (digonală).
48
Are loc ori de câte ori carbonul se leagă de alţi doi atomi aşa cum este cazul
acetilenei H C C H în care fiecare atom de carbon se leagă de un atom de
hidrogen şi unul de carbon.
Atomul de carbon, în stare excitată, având configuraţia electronică He, 2s
1
,
2p
3
suferă hibridizare digonală la care participă orbitalul sferic s şi un orbital p, doi
orbitali p rămânând nehibridizaţi. În figura 23 se prezintă schematic acest tip de
hibridizare.
Figura 23. Hbridizarea sp
1
la carbon.
Din această figură se observă că cei doi orbitali hibrizi sp sunt coliniari şi
identici, formând între ei un unghi de 180
o
. Aceşti orbitali au un caracter mixt,
adică prezintă 1/2 caracter de orbital s şi 1/2 caracter de orbital p, încât funcţia care
îi caracterizează are forma:
( )
x
p s
2
1
t · Ψ
(2.8)
în care s-a notat cu s şi p
x
funcţiile de undă ale electronilor s şi p.
Direcţiile celor patru orbitali ai carbonului vor fi acum conform figurii 24,
iar formarea moleculei de acetilenă se face cu apariţia legăturii triple, una σ şi
două π (figura 25a şi b) asemănător formării moleculei de N
2
(v. fig. 22).
Figura 24. Direcţiile celor patru orbitali (valenţe) ale C hibridizat sp
1
.
49
Figura 25. Legătura triplă în acetilenă.
Hibridizarea sp este întâlnită şi la Be în BeCl
2.
Hibridizarea sp
2
(trigonală).
Are loc ori de câte ori carbonul se leagă de alţi trei atomi (de exemplu în
etenă H
2
C = CH
2
). Orbitalii hibrizi se află într-un plan şi sunt orientaţi perfect
simetric în spaţiu la 120
o
(figura 26).
Figura 26. Hibridizarea sp
2
.
Legătura dublă care apare este formată dintr-o legătură σ şi una π (figura
27 a) rezultată prin contopirea celor doi orbitali p puri. În figura 27b se observă că
etena are toţi atomii coplanari.
Figura 27. Legătura dublă în etenă.
Această hibridizare o prezintă şi atomul de bor în BF
3
.
50
Orbitalii hibridizaţi sp
2
au 1/3 caracter de orbital s şi 2/3 caracter de orbital
p; de aceea funcţia ψ care îi caracterizează pe fiecare are forma:
( ) p 2 s
3
1
+ · Ψ
(2.9)
Hibridizarea sp
3
(tetragonală).
Apare în metan şi în toţi compuşii organici cu legătură simplă. Toţi cei patru
orbitali atomici (2s, 2p
x
, 2p
y
, 2p
z
) participă la hibridizare. Direcţiile noilor orbitali
hibrizi corespund cu direcţiile ce leagă centrul unui tetraedru cu vârfurile sale
(figura 28).
Figura 28. Direcţiile orbitalilor hibrizi sp
3
.
Orbitalii rezultaţi în urma hibridizării sp
3
au 1/4 caracter de orbital s şi 3/4
caracter de orbital p. Funcţia hibridă ce caracterizează orbitalul, unul din cei patru
hibrizi, are forma:

( )
z y x
p p p s
4
1
+ + + · Ψ
(2.10)
Datele experimentale privind energia de legătură în combinaţiile cu legătură
simplă, dublă şi triplă ca şi distanţele carbon-carbon (tabelul 4) confirmă calculele
după teoria hibridizării. Valorile energiei de legătură scot în evidenţă stabilitatea
destul de mare a legăturii triple faţă de legătura simplă.
Tabelul 4.
Date experimentale privind legătura simplă, dublă şi triplă
Hibri-
dizare
Felul
legăturii
Energia de
legătură
(kcal/mol)
Distanţa
carbon-
carbon(Å)
Legătura
sp
Triplă
C C
194 1,20
1
σ
2
π
sp
2
Dublă
C C
140,9 1,34
1
σ
1
π
sp
3
Simplă
C C
83,1 1,54
1
σ
51
Elementele din perioada a 2-a cu număr atomic Z mai mare decât carbonul,
suferă hibridizare sp
3
în combinaţii ca NH
3
şi H
2
O, cu o uşoară închidere a
unghiului dintre covalenţe din cauza influenţei perechilor de electroni
neparticipanţi ai atomului de azot sau de oxigen.
Astfel, în molecula de NH
3
, unghiul tetraedric se micşorează de la 109
o
28’ la
106
o
5’ sub acţiunea unei singure perechi de electroni neparticipanţi (fig. 29), în
timp ce, în molecula de apă, unghiul se micşorează la 104
o
30’ din cauza influenţei
a două perechi de electroni neparticipanţi.
Figura 29. Structura moleculei de NH
3
.
În general, nu pot forma legături duble sau triple atomii voluminoşi, ci
numai cei cu volum mic cum sunt elementele din perioada a 2-a: C, N, O şi în rare
situaţii S. La aceşti atomi, orbitalii p rămaşi nehibridizaţi sunt suficient de apropiaţi
pentru a forma orbitali moleculari π . Este specifică numai carbonului proprietatea
de a forma legături duble cu el însuşi, cu O şi N, ceea ce constituie una din cauzele
esenţiale pentru care unii compuşi organici au proprietăţi atât de deosebite, ca cele
biologice, în raport cu alţi compuşi.
Hibridizări cu participarea orbitalilor d. Atomii elementelor din perioada
a 3-a şi următoarele, având orbitali d disponibili, pot participa la hibridizări atât cu
orbitali atomici s şi p cât şi cu orbitali d. Mecanismul formării orbitalilor hibrizi cu
orbitali d este acelaşi: promovarea succesivă în urma decuplării a câte unui
electron de pe orbitalii s şi p pe orbitalii d, urmată de hibridizarea propriu-zisă. În
acest fel se explică apariţia covalenţelor multiple la aceste elemente. Astfel, la
grupa V
a
, fosforul a cărui configuraţie electronică este Ne, 3s
2
3p
3
are în ultimul
strat, substratul d disponibil. Datorită faptului că fosforul prezintă trei electroni
necuplaţi, formează combinaţii în care se prezintă tricovalent (ex. PCl
3
). Aceslaşi
atom de fosfor se poate comporta şi pentacovalent datorită posibilităţii unui
electron 3s de a trece pe un orbital 3d, când apar cinci electroni necuplaţi:
↑↓ ↑ ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
3s 3p 3d 3s 3p 3d
Hibridizarea care are loc se numeşte bipiramidal trigonală sau sp
3
d.
Ea se întâlneşte în compuşi ca PCl
5
şi SbCl
5
, în care nucleul atomului de
fosfor sau stibiu se află în centrul unei bipiramide trigonale (fig. 30), iar atomii de
clor în cele 5 colţuri către care sunt orientaţi cei cinci orbitali hibridizaţi.
52
Hibridizarea sp
3
d are 1/5 caracter de orbital s, 3/5 caracter de orbital p şi 1/5
caracter de orbital d.
Figura 30. Configuraţia spaţială a compuşilor cu hibridizare sp
3
d.
Atomul de sulf (Ne, 3s
2
3p
4
) este divalent în starea fundamentală întocmai ca
şi oxigenul datorită celor doi electroni necuplaţi 3p
y
, 3p
z
. Prin prezenţa a două
perechi de electroni cuplaţi, sulful poate prezenta încă două stări de valenţă: 4 şi 6,
prin trecerea succesivă a câte unui electron dintr-un orbital al substratului p într-
unul din orbitalii substratului d şi a unui electron din orbitalul 3s într-unul din
orbitalii substratului d după schema:
3s
2
3p
4
→ 3s
2
3p
3
3d → 3s
1
3p
3
3d
2
(2.11.)
(S-divalent) (S-tetracovalent) (S-hexacovalent)
când apar 4 respectiv 6 electroni necuplaţi.
În cazul sulfului hexavalent, are loc hibridizarea sp
3
d
2
sau octaedrică, în care
orbitalii sunt orientaţi către colţurile unui octaedru (fig. 31), de exemplu SF
6
. Cei
şase orbitali hibrizi echi
valenţi se caracterizează printr-o funcţie de undă care, în
cazul orbitalului orientat pe direcţia coordonatei x are forma:

( )
2 2
y x
x
d 2 p 3 s
6
1

+ + · Ψ
Figura 31. Configuraţia spaţială a compuşilor cu hibridizare sp
3
d
2
.
Din această relaţie rezultă că asemenea orbitali au 1/6 caracter orbital s, 3/6
caracter p şi 2/6 caracter de orbital d.
În cazul clorului, Cl (Ne, 3s
2
3p
5
) vom găsi compuşi cu valenţa 1, 3, 5, 7
datorită aceloraşi cauze şi anume decuplarea pe rând a perechilor de electroni şi
creşterea numărului de electroni necuplaţi cu câte două unităţi, după schema:
3s
2
3p
5
→ 3s
2
3p
4
3d → 3s
2
3p
3
3d
2
→ 3s
1
3p
3
3d
3
(Cl-monovalent) (Cl-trivalent) (Cl-pentavalent) (Cl-heptavalent)
53
Pentru fiecare caz în parte are loc hibridizarea electronilor necuplaţi care
participă la legătura covalentă.
Elementele tranziţionale pot prezenta hibridizări cu orbitalii d din stratul
penultim, ceea ce explică formarea combinaţiilor complexe. Formarea
combinaţiilor complexe a fost explicată prin tendinţa ionului metalic central de a
forma o configuraţie electronică stabilă, de tipul gazului rar. Sidgwich arată că
ionul metalic central va coordina atâţia liganzi, încât să realizeze un număr de
electroni egal cu cel al gazului rar cel mai apropiat (v. 2.2.2).
Examinând complecşii hexacoordinaţi ai fierului prin prisma celor expuse,
se ajunge la concluzia că, într-adevăr coordinarea a 6 liganzi se datoreşte apariţiei a
6 orbitali disponibili la ionii Fe
2+
sau Fe
3+
sub acţiunea liganzilor, care vor fi
ocupaţi de câte o pereche de electroni neparticipanţi furnizaţi de cei 6 liganzi (de
exemplu CN
-
). În figura 32 se prezintă configuraţiile electronice pentru atomul de
Fe, ionii Fe
2+
şi Fe
3+
precum şi configuraţia ionilor complecşi care se pot forma.
3d 4s 4p
Fe
↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑↓
Fe
2+

↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑
Fe
3+

↑ ↑ ↑ ↑ ↑
[FeX
6
]
4-

↑↓ ↑↓ ↑↓
xx xx xx xx xx xx
[FeX
6
]
3-

↑↓ ↑↓ ↑
 xx xx xx xx xx xx
Figura 32. Configuraţiile electronice ale fierului atomic, Fe
2+
, Fe
3+

şi ale ionilor complecşi formaţi.
Cum configuraţia spaţială a compuşilor discutaţi este octaedrică, are loc
hibridizarea d
2
sp
3
a orbitalilor de legătură. Aceeaşi hibridizare se întâlneşte la
[Co(NH
3
)
6
]
3+
şi la mulţi alţi cationi ai metalelor tranziţionale.
Dacă se examinează în mod asemănător configuraţia atomilor de cupru şi
nichel ca şi a ionilor lor (Cu
2+
, Ni
2+
), se constată că în aceste cazuri rămân 4 orbitali
disponibili ce vor fi ocupaţi de perechile de electroni neparticipanţi de la liganzi.
Hibridizarea care are loc este de tip dsp
2
cu formarea a 4 orbitali hibrizi coplanari
în următorii ioni complecşi: [Cu(NH
3
)
4
]
2+
; [Ni(CN)
4
]
2-
; [Cu(H
2
O)
4
]
2+
.
Notă. Unul din cei mai mari adepţi ai teoriei hibridizării care poate fi
considerat printre iniţiatorii acestei teorii şi care a contribuit în mod deosebit la
dezvoltarea ei este chimistul american Gillespie. În ultimele două decenii Gillespie
consideră că teoria hibridizării este foarte greoaie şi inexactă în stabilirea
geometriei moleculei. Combătând teoria hibridizării el introduce nişte reguli bazate
pe modelul VSEPR (valence shell electron pairs repulsion, adică repulsia
perechilor de electroni din stratul de valenţă). Nu este vorba de o teorie nouă
asupra legăturii covalente ci numai de un procedeu de raţionament simplu şi
54
eficace. Din punct de vedere teoretic aceste reguli se referă la modelul lui Lewis al
legăturii covalente.
Se face ipoteza simplificatoare că toate perechile de electroni de legătură şi
de nelegătură din stratul exterior sunt dispuse la aceeaşi distanţă de nucleu ca şi
cum s-ar deplasa la suprafaţa unei sfere al cărei nucleu ar fi în centru. Aceste
dublete se resping mutual şi se admite că ele se localizează pe această sferă în
poziţii în care repulsiile să fie minime. Aceasta înseamnă că ele se localizează la
distanţe maxime unele faţă de altele.
După numărul lor, dubletele din stratul de valenţă se localizează deci în
spaţiu conform uneia sau alteia din figurile de repulsie de mai jos:
Direcţiile în care se găsesc aceste dublete, când este vorba de electroni de
legătură, corespund direcţiilor legăturilor chimice.
Nr. de 2 3 4 5 6 7
dublete
Fig. de dreaptă triunghi tetraedru bipiramidă octaedru bipiramidă
repulsie echilateral trigonală pentagonală
Unghi
între 180
o
120
o
109
o
28’
α
=120
o
90
o
legături
β
= 90
o
55
În tabelul alăturat se prezintă geometria moleculelor poliatomice de tipul
AX
m
E
n
în care A reprezintă atomul central, X atomii legaţi prin perechi de
electroni de legătură, iar E perechile de electroni de nelegătură (antiliante).
AX
m
E
n
Nr. total de dublete
(m + n)
Figura
de
repulsie
Număr
de
legături
Forma
moleculei
Exemple
AX
2
2 Dreaptă 2 Liniară BeCl
2
;CO
2
AX
3
AX
2
E
3
3
Triunghi
echilateral
3
2
Triunghi
În V
BF
3
;AlCl
3
SO
2
;SnCl
2
AX
4
AX
3
E
AX
2
E
2
4
4
4
Tetraedru
4
3
2
Tetraedru
Piramidă
În V
CH
4
;SiCl
4
NH
3
,H
3
O
+
H
2
O;H
2
S
AX
5
AX
4
E
AX
3
E
2
AX
2
E
3
5
5
5
5
Bipiramid
ă
trigonală
5
4
3
2
Bipiramid
ă
Bisfenoid
În T
Liniară
PCl
5
TeCl
4
;SF
4
ICl
3
;ClF
3
XeF
2
AX
6
AX
5
E
AX
4
E
2
6
6
6
Octaedru
6
5
4
Octaedru
Piramidă
Pătrată
SF
6
BrF
5
;IF
5
XeF
4
Orbitali moleculari π extinşi şi electroni p delocalizati.
Scrierea unor formule chimice ţinând seama de structura electronică a
atomilor componenţi a întâmpinat mari greutăţi în cazul a numeroase substanţe
chimice anorganice şi organice care conţin legături duble.
Astfel, în cazul acidului azotic, vechea scriere a formulei structurale a
moleculei de HNO
3
(a) ca şi a ionului azotat (b):
O O
H O N O N
O O
(a) (b)
a fost total incorectă atât pentru faptul că atomul de azot nu poate fi
pentacovalent deoarece ar trebui să existe în stratul de valenţă 10 electroni în loc
de 8 cât sunt în realitate, cât şi pentru faptul că nu se confirmă pe cale
experimentală distanţele corespunzătoare a două legături duble N = O.
56
Conform regulii octetului, elementele din perioada a 2-a pot avea în stratul
de valenţă maxim 8 electroni. De aceea, HNO
3
poate fi prezentat prin formula
structurală I sau II, din care reiese că o legătură NO este dublă, iar alta este simplă
(legătură coordinativă, în care N este donor iar O acceptor, ceea ce duce la apariţia
unor sarcini formale).
( )
(+) O (+) O
H O N H O N ( )
O O
I II
Măsurători de distanţe interatomice efectuate pe diverse substanţe au arătat
că legătura simplă N - O este de 1,37 Å, iar cea dublă N = O de 1,15 Å. La acidul
azotic s-au găsit ambele distanţe egale cu 1,22 Å, adică o valoare intermediară. În
cazul ionului NO
3
-
toate cele trei distanţe N - O sunt egale, iar unghiurile dintre
cele trei legături sunt de 120
o
şi situate în acelaşi plan.
Aceste rezultate au dus la concluzia că repartiţia electronilor este uniformă
la HNO
3
între cele două legături NO, iar la ionul NO
3
-
, este uniformă între cele trei
legături NO. În urma găsirii a numeroase cazuri similare aşa cum este cazul
nitroderivaţilor, carbonaţilor, sulfaţilor, oxizilor azotului precum şi a numeroşilor
compuşi organici cu legături duble conjugate sau cu caracter aromatic, s-a ajuns la
o nouă teorie numită teoria rezonanţei (Pauling, 1926). Conform acestei teorii,
dacă o substanţă se poate reprezenta prin două sau mai multe formule de
structură care se deosebesc numai prin poziţiile unor legături π sau a unor
perechi de electroni neparticipanţi, nici una din aceste formule nu este corectă (nu
reprezintă corect repartiţia electronilor p în moleculă), ci una intermediară
numită formulă de rezonanţă. Deci, cele două structuri prezentate la acidul azotic
nu sunt reale, ele reprezintă stări extreme sau limită ale repartiţiei posibile
(eventuale) ale electronilor în cazul când molecula primeşte energie sau în cursul
unei reacţii chimice. Aceste structuri se numesc structuri limită. Între asemenea
formule se pune săgeată cu două vârfuri indicând că reprezintă una şi aceeaşi
moleculă. Formula de structură corectă a acidului azotic este următoarea:
O
(1/2-)
H O N
O
(1/2-)
Acest fenomen a putut fi explicat cu ajutorul mecanicii cuantice.
Formulele I şi II diferă numai prin poziţia unei perechi de electroni
neparticipanţi şi a electronilor de legătură π . Este posibil chiar ca o pereche de
electroni neparticipanţi de la oxigenul legat prin legătură simplă (coordinativă) să
devină electroni π , iar electronii π să devină o pereche de electroni neparticipanţi
la oxigenul dublu legat, încât I se transformă în II şi invers:
O
H O N
57
O
Acest fapt este posibil pentru că electronii π şi cei neparticipanţi sunt mai
mobili decât cei care participă la legătura б, mişcându-se în câmpul atomilor care îi
pot accepta. Astfel, orbitalii respectivi se combină şi formează orbitali moleculari
extinşi printr-o întrepătrundere mai avansată a norilor electronici ceea ce duce la
stabilizarea moleculei cu scurtarea distanţelor dintre atomi. Cât priveşte electronii
p, neparticipanţi, pentru acest motiv ei au fost numiţi delocalizaţi adică sunt
distribuiţi uniform între mai multe legături. Acest fenomen se numeşte rezonanţă,
conjugare sau mezomerie, iar moleculele sau ionii mezomeri se numesc hibrizi de
rezonanţă. Deoarece, asemenea legături au caracter parţial de legături duble,
moleculele mezomere au structură plană (v.hibridizarea sp
2
). Pentru ionii NO
3
-
şi
CO
3
2-
, formulele de structură intermediară au următoarele forme:
O
_
O
2-

O N ; O C O
O
Fenomenul de rezonanţă joacă un rol deosebit de însemnat în chimia
organică. Luând ca exemplu butadiena şi benzenul, se poate arăta că ambele
substanţe prezintă la toţi atomii de carbon hibridizare sp
2
, ceea ce face ca întreaga
moleculă să se afle într-un plan.
Butadiena H
2
C = CH - CH = CH
2
ar trebui să prezinte conform acestei
formule uzuale legături duble între C
1
şi C
2
respectiv între C
3
şi C
4
, iar între C
2
şi
C
3
legătură simplă. Distanţele între atomii dublu legaţi ar trebui să fie de 1,34 Å,
iar între cei legaţi prin legătură simplă 1,54 Å. Măsurătorile arată că toate
distanţele sunt egale, având o valoare intermediară (1,39 Å) deoarece în realitate,
nu se stabilesc legături simple şi duble între atomi ci se produce o fuziune între cei
4 orbitali formându-se un orbital molecular extins sau legătura π delocalizată,
care conţine toţi cei patru electroni π (fig. 33).
Figura 33. Orbital molecular Figura 34. Delocalizarea
electronilor
extins la butadienă. π în molecula benzenului.
58
Benzenul prezintă o analogie perfectă cu butadiena.
a b c
Structurile a şi b sunt structuri limită conţinând trei legături simple şi trei
duble. Cum există o identitate a celor 6 legături C-C, formula c exprimă cel mai
bine realitatea, cercul înscris în hexagon reprezentând cei 6 electroni π din
moleculă.
Contopirea celor 6 electroni într-un nor unic cu formarea a două inele, unul
deasupra şi altul sub ciclul benzenic (fig. 34) duce la stabilizarea moleculei şi deci
la apariţia unor proprietăţi noi, care definesc caracterul aromatic al substanţelor
organice. S-a determinat experimental diferenţa dintre energia pe care ar avea-o
molecula de benzen cu electroni localizaţi în legături simple şi duble (structuri
limită) şi energia pe care o are în realitate, diferenţă numită energie de rezonanţă şi
s-a găsit valoarea sa de 36 kcal/mol. Aceasta arată că molecula reală de benzen,
reprezentată prin formula de rezonanţă, este cu 36 kcal/mol mai stabilă decât
fiecare din moleculele ce ar corespunde structurilor sale limită.
După E. Hückel, au caracter aromatic toate sistemele chimice ciclice care
conţin (4n + 2) electroni π . Astfel, pentru n=1 rezultă 6 electroni π (cazul
benzenului); pentru n=2 rezultă 10 electroni π (naftalina, cu două nuclee
aromatice); pentru n=3 rezultă 14 electroni π (antracenul, cu trei nuclee
aromatice) etc. Asemenea cazuri pot fi extinse şi la substanţe cu nuclee
heterociclice legate între ele, cum este cazul hemului din hemogliobină sau la
clorofilă, în care se află 4 nuclee pirolice legate între ele printr-un atom de carbon
hibridizat sp
2
. În substanţele menţionate alternează legăturile simple cu cele duble
încât deşi au n=7 rezultând 30 electroni π prezintă structură de rezonanţă stabilă.
În asemenea substanţe şi în altele ca pentaheterociclurile, de ex. nucleele de furan
(a), tiofen (b) şi pirol (c)
O S NH
a b c
există caracter aromatic respectând formula lui Hückel. În aceste cazuri 2
din formula (4n + 2) reprezintă o pereche de electroni p neparticipanţi dar care sunt
parţial delocalizaţi, completând cu cei 4 electroni π un sextet ce conferă un
caracter mai slab aromatic decât în cazul nucleelor benzenice cu 6 electroni π .
Asemenea heterocicluri se află în substanţe extrem de importante (enzime,
vitamine, hormoni, proteine, antibiotice, acizi nucleici) care au rol biologoc foarte
activ şi a căror reactivitate depinde de existenţa unui substituent în apropierea
heteroatomului (O, S, N) care, dacă este electrofil atrage în sextet cei 2 electroni p
mărind caracterul aromatic, deci stabilitatea substanţei şi de aici slăbind
reactivitatea acesteia. Dacă substituentul este repulsiv (CH
3
-, C
2
H
5
- etc) scade
59
aromaticitatea deci creşte reactivitatea substanţei împingând cei 2 electroni p către
heteroatom, scoţându-i mai mult sau mai puţin din sextet. Deci, legarea unui
radical la colţurile acestor nuclee heterociclice se face, din punct de vedere
biologic, după cerinţele substanţei intrate în contact cu un reactiv mai mult sau mai
puţin activ chimic pentru a-l domoli, ceea ce reprezintă un prim pas către adaptarea
la condiţiile de mediu, de reacţie, adică la viaţă.
2.3. LEGĂTURA METALICĂ
Metalele se deosebesc de majoritatea substanţelor prin conductibilitate
electrică şi termică ridicată, rezistenţă mecanică, ductilitate, maleabilitate,
tenacitate etc., proprietăţi specifice tuturor metalelor, numite de aceea proprietăţi
metalice. Aceste proprietăţi au fost interpretate încă de la începutul acestui secol ca
fiind datorate unor legături chimice tari între atomii tuturor metalelor, analoage
legăturilor covalente (V.M. Goldschmidt, 1928).
După o teorie a lui L. Pauling, legătura metalică este asemănătoare cu
legătura covalentă, datorită punerii în comun de perechi de electroni de către
atomii vecini în reţea, deci datorită întrepătrunderii orbitalilor atomilor vecini.
Aceste legături nu sunt fixe, ci ele se desfac şi se refac în mod continuu cu
electroni ce provin de la alţi atomi vecini.
Acest fenomen a fost extins în întreaga masă a metalului şi este asemănător
cu fenomenul de rezonanţă existent în moleculele de butadienă şi benzen. Astfel, în
cazul sodiului, ne putem imagina un număr mare de structuri limită printre care:
Na Na Na Na Na Na Na Na
Na Na Na Na Na Na Na Na
structura reală fiind cea de rezonanţă în care repartiţia reală a electronilor
între atomii metalului este o repartiţie intermediară între un număr mare de
posibilităţi, deoarece numărul de electroni este prea mic pentru a forma covalenţe
adevărate. De aceea, electronii de valenţă, puţini la număr la metale, se
repartizează egal între toţi atomii, datorită mobilităţii lor mari. În fracţiunea scurtă
de timp, în care electronii periferici au părăsit atomul, acesta se transformă în ion
pozitiv după schema:
A
+
→ e
-
e
-
← A
+
De aceea,legătura metalică nu este orientată astfel încât atomii adoptă
aşezările cele mai sărace în energie care corespund structurilor compacte. După
această concepţie, nu este greşit a se defini metalele ca o îngrămădire regulată de
ioni pozitivi în echilibru cu atomii neutri care sunt scăldaţi într-o baie de electroni
mai mult sau mai puţin liberi.
Tăria legăturii metalice este în funcţie de numărul de legături pe care le
poate forma un atom cu atomii vecini şi deci de numărul de electroni necuplaţi. În
acest fel se explică de ce elementele tranziţionale din grupa a VI-a secundară (Cr,
Mo, W) care au 6 electroni necuplaţi, au cele mai ridicate puncte de topire şi de
fierbere şi dau aliaje extrem de utile.
60
A.Sommerfeld, F. Bloch, A.H. Wilson, I. Brillouin, au interpretat legătura
metalică pe o bază diferită. Deoarece, atomii metalici se află foarte apropiaţi în
reţeaua cristalină se produce o întrepătrundere între orbitalii stratului de valenţă
astfel încât electronii de valenţă nu mai aparţin unui atom sau unei perechi de
atomi, ci devin comuni atomilor din întreaga masă de metal. De aceea, în locul
unor nivele de energie discrete cum sunt în atomi, apar adevărate „zone de
energie” numite benzi de energie sau benzi de valenţă. În cazul elementelor
tranziţionale, două asemenea benzi de valenţă pot avea energii egale ceea ce duce
la o întrepătrundere a lor. Metalul este cu atât mai dur şi prezintă constante fizice
mai ridicate cu cât benzile de valenţă sunt mai largi, cu cât ele se întrepătrund mai
mult.
2.4. LEGĂTURA DE HIDROGEN
În afara legăturilor chimice propriu-zise (ionice şi covalente), există legături
care se datoresc unor forţe de atracţie mult mai slabe ce se exercită între atomi sau
molecule cu structuri electronice stabile, fără punere în comun sau transfer de
electroni de la un atom la altul. Aceste forţe de atracţie se reduc la forţe
electrostatice, guvernate de legea lui Coulomb. Ele se întâlnesc la legăturile de
hidrogen şi legăturile prin forţe van der Waals.
Analizând legăturile de hidrogen, se constată că o serie de substanţe ca: apa
(H
2
O), amoniacul (NH
3
) lichid, acidul fluorhidric (HF), acidul cianhidric (HCN),
alcoolul metilic (CH
3
OH) şi multe alte substanţe organice care conţin grupe
funcţionale hidroxil, carboxil, amină (-OH, -COOH, -NH
2
) sau derivaţi ai acestora,
prezintă anomalii în ce priveşte unele proprietăţi fizice. Punctele de fierbere şi de
topire ca şi densitatea, căldura de vaporizare, capacitatea calorică şi tensiunea
superficială a acestora sunt exagerat de ridicate. Aceste anomalii se datoresc
faptului că substanţele respective formează asociaţii moleculare de tipul (H
2
O)
n
prin unirea mai multor molecule prin legături de hidrogen sau punţi de hidrogen. În
cazul apei (I), amoniacului (II) şi alcoolului metilic (III), aceste legături se
realizează astfel:
H H H H
O
δ
-
H
δ
+
------:O
δ
-
H

δ
+
-----:O
δ
-
H

δ
+
----:O
δ
-
H

δ
+
(I)
H H H
:N

δ
-
H

δ
+
------:N

δ
-
H

δ
+
------:N

δ
-
H
δ
+
(II)
H H H

CH
3
CH
3
CH
3
O
δ
-
H

δ
+
------:O

δ
-
H

δ
+
------:O

δ
-
H

δ
+
(III)
Examinând structura unor astfel de substanţe lichide care prezintă asociaţii
moleculare, se constată că toate au atomul de hidrogen situat între doi atomi
electronegativi care dispun de cel puţin o pereche de elctroni neparticipanţi.
Legătura este în parte de natură electrostatică, ea luând naştere datorită faptului că
atomul de care este legat covalent hidrogenul, fiind puternic electronegativ (O, N,
61
F), atrage electronii de legătură spre el polarizând legătura. În acelaşi timp, nucleul
hidrogenului exercită o atracţie faţă de alt atom electronegativ al unei molecule
vecine pentru a-şi compensa deficitul de nor electronic cu o pereche de electroni
neparticipanţi ai acestuia.
Forţele intermoleculare în acest tip de legătură sunt slabe, energia de
legătură variind între 4-7 kcal/mol faţă de energia legăturilor covalente care are
valori de 30-100 kcal/mol. Distanţa dintre atomul de hidrogen şi cel cu care se
realizează puntea este mai mare decât aceea care leagă covalent cei doi atomi.
Astfel, în cazul apei, distanţa intermoleculară între O şi H legaţi prin punte este de
1,76Å în timp ce distanţa intramoleculară O-H este de 0,99Å.
După modul cum se realizează legăturile de hidrogen, ele se pot clasifica în
două categorii: intermoleculare şi intramoleculare.
Legăturile de hidrogen intermoleculare sunt răspândite atât la compuşi
anorganici (exemplele de mai sus), cât şi la cei organici, în unele cazuri închizând
cicluri ca dimerul acidului formic (I) şi acidului benzoic(II):
O H---------O
H C C H
O---------H O
I
O H--------O
C
6
H
5
C C C
6
H
5
O--------H O
II
Legăturile de hidrogen intramoleculare sunt foarte răspândite la compuşii
organici, formănd aşa numiţii chelaţi ca orto nitrofenolul (III) şi aldehida salicilică
(IV): O

NO
2
N O

OH O H
(III)
H
CHO C O
OH O H
(IV)
Legăturile de hidrogen au o importanţă deosebită în biochimie, deoarece
clase întregi de substanţe ca substanţele proteice şi glucidele precum şi produşii
intermediari rezultaţi în procesele de asimilaţie şi dezasimilaţie conţin asemenea
legături care explică uşurinţa transformărilor acestor substanţe, sau conformaţia lor
spaţială.
62
2.5. LEGĂTURI PRIN FORŢE VAN DER WAALS
Atracţia dintre moleculele neutre ale gazelor inerte ca şi coeziunea lichidelor
se datoresc unor legături speciale care au loc prin forţe van der Waals. Asemenea
legături pot duce şi la formarea unor molecule cu stabilitate slabă
(pseudomolecule) ca: HgNe, HgHe sau Hg
2
etc., sau pot exista şi în starea
cristalină a unor substanţe ca gheaţa.
Forţele van der Waals, ca forţe de atracţie electrostatică, nu se manifestă
între particule cu sarcini electrice libere de un singur tip (ioni), ci între dipoli
electrici care preexistă în molecule sau iau naştere prin inducţie. Aceste forţe se
împart în trei categorii: forţe ion-dipol sau dipol-dipol, forţe de inducţie şi forţe de
dispersie.
Forţele ion-dipol şi dipol-dipol se exercită între ioni şi molecule polare,
respectiv între moleculele polare ale substanţei şi moleculele polare ale solventului
(de exemplu apă şi alcool) având drept consecinţă efectul de orientare al
moleculelor.
Forţele de inducţie acţionează între molecule polare şi molecule nepolare
(de exemplu eter şi benzen). Sub acţiunea câmpului electric al moleculelor polare,
se induce un dipolmoment în moleculele nepolare după care se atrag electrostatic.
Forţele de dispersie (forţe London) sunt forţe ce se exercită între molecule
nepolare sau atomi cum sunt atomii gazelor rare. Din cauza vibraţiilor învelişului
electronic faţă de nucleele atomice, se creează dipoli temporari care provoacă
atracţia între particulele respective. Se numesc forţe de dispersie pentru că se
datoresc polarizabilităţii moleculei sau atomului, fenomen ce intervine şi la
dispersia luminii prin medii transparente.
3. TERMODINAMICA CHIMICĂ
3.1. NOŢIUNI DE TERMOCHIMIE
Majoritatea reacţiilor chimice decurg cu absorbţie sau cedare de energie
calorică, luminoasă, electrică etc. Dintre acestea, căldura însoţeşte cel mai frecvent
fenomenele chimice. Reacţiile care se produc cu degajare de căldură se numesc
exoterme, iar cele cu absorbţie de căldură, endoterme.
Partea din chimie care se ocupă cu studiul cantităţilor de căldură absorbită
sau degajată în reacţiile chimice se numeşte termochimie. Termochimia este un
capitol al termodinamicii studiind aplicaţiile principiului I al acesteia la variaţiile
de căldură ce însoţesc reacţiile chimice.
3.1.1. CĂLDURA DE REACŢIE
63
Căldura care însoţeşte reacţiile chimice se numeşte căldură de reacţie. Ea se
măsoară în calorii (cal) sau kilocalorii (kcal) şi se raportează la un mol de substanţă
formată sau descompusă.
În prezent se tinde să se exprime cantitatea de căldură prin lucrul
mecanic efectuat pentru producerea căldurii (energiei) respective. Cum James
Joule a determinat prima dată echivalentul mecanic al caloriei, căldura de reacţie
se exprimă în jouli:
1 cal = 4,184 jouli (3.1)
Unitatea de căldură în sistemul internaţional (SI) este MJ/mol = 4184 jouli/mol.
De la fizică se cunoaşte că un joule mai poate fi egal cu lucrul efectuat de un
curent electric de un coulomb sub o diferenţă de potenţial de un volt:
1 joule = 1 volt·coulomb = 1 watt·secundă (3.2)
Căldura degajată sau absorbită într-o reacţie chimică reprezintă variaţia
energiei interne a sistemului. Dacă reacţia are loc la presiune constantă (p=const.)
aşa cum se întâmplă în majoritatea reacţiilor din natură sau din organismul viu,
căldura rezultată se numeşte căldură de reacţie la presiune constantă sau entalpie
de reacţie şi se notează cu ∆ H, unde ∆ reprezintă o variaţie finită. Căldura de
reacţie măsurată la volum constant (V=const.) se mai numeşte energie de reacţie şi
se notează ∆ E. Atât ∆ H cât şi ∆ E sunt pozitive când sistemul absoarbe căldură
(în reacţiile endoterme) şi negative când sistemul degajă căldură (în reacţiile
exoterme).
Schimbul de energie cu mediul exterior sau efectul termic ce se produce în
reacţiile chimice se exprimă cu ajutorul ecuaţiilor termochimice. În asemenea
ecuaţii, pe lângă formulele chimice ale substanţelor ce participă la reacţie, se indică
şi efectele lor termice (căldura de reacţie) ca şi starea de agregare a acestora. Cum
efectele termice se referă la moli de substanţă, înseamnă că într-o ecuaţie
termochimică, simbolurile şi formulele chimice reprezintă atomi-gram sau
molecule-gram. De aici posibilitatea de a folosi în aceste ecuaţii coeficienţi
fracţionari pentru numărul de moli ai substanţelor care intră sau ies din reacţie. S-a
convenit ca efectul caloric să se indice separat în dreapta ecuaţiei chimice. În
exemplele următoare se dă modul de reprezentare a reacţiilor, prin ecuaţiile lor
termochimice:
H
2
(g) + 1/2 O
2
(g) → H
2
O(g) ∆ H=-57,8 kcal/mol
H
2
(g) + 1/2 O
2
(g) → H
2
O(l) ∆ H=-68,32 kcal/mol
C(s) + O
2
(g) → CO
2
(g) ∆ H=-94,05 kcal/mol
1/2 N
2
(g) + 1/2 O
2
(g) → NO(g) ∆ H=+21,6 kcal/mol
HCl(aq)+NaOH(aq) → NaCl(aq)+H
2
O(l) ∆ H=-13,70 kcal/mol
Prima reacţie luată ca exemplu arată că 2 g H
2
se combină cu 16 g O
2
şi
formează 18 g H
2
O în stare de vapori, cu o degajare de 57,8 kcal/mol.
Se pot determina experimental cu ajutorul unui aparat numit calorimetru,
următoarele călduri de reacţie: căldura de formare şi căldura de descompunere a
substanţelor, căldura de neutralizare, căldura de dizolvare, căldura de
amestecare. Cu ajutorul bombei calorimetrice se determină căldurile de ardere.
64
Trebuie precizat că există o deosebire între căldura de reacţie şi căldura de
formare. Astfel, în reacţia de formare a apei după ecuaţia:
2H
2
(g)+O
2
(g) → 2H
2
O(l); ∆ H=-2x68,32 kcal/mol
Cele 136,64 kcal reprezintă căldura de reacţie sau efectul termic total, în
timp ce, pentru un mol revin 68,32 kcal care reprezintă căldura de formare.
Căldura de reacţie este egală cu diferenţa dintre suma căldurilor de
formare standard a compuşilor care ies din reacţie şi suma căldurilor de formare
standard a compuşilor care intră în reacţie.
Spre exemplificare se dă calculul căldurii de reacţie la arderea metanului:
CH
4
(g) + 2O
2
(g) = CO
2
(g) + 2H
2
O(l)
(-17,9 0 (-94,05) (-2·68,32)
∆ H = [-94,05 + (-2·68,32)] - (-17,9) = - 212,79 kcal
Deoarece ∆ H are semn negativ, reacţia este exotermă.
Cele două călduri de reacţie, la presiune constantă (∆ H) şi la volum
constant (∆ E), se leagă prin relaţia:
∆ H = ∆ E + p∆ V (3.3)
în care ∆ V reprezintă variaţia de volum când reacţia are loc la presiunea p,
iar mărinea p∆ V-lucrul produs de sistem atunci când reacţia are loc la presiune
constantă. Dacă la reacţia iau parte numai substanţe solide sau lichide, ∆ V este
neglijabil, deci şi p∆ V, încât ∆ H ≈ ∆ E.
Dacă la reacţie participă însă gaze, are loc o variaţie de volum, deci şi a
numărului de moli, încât diferenţa dintre ∆ H şi ∆ E este mare. Astfel, dacă
diferenţa dintre numărul de moli de produşi n
2
şi numărul de moli de reactanţi n
1
este ∆ n = n
2
- n
1
, iar volumul unui mol de gaz este V, variaţia totală a volumului
∆ V este V∆ n încât relaţia (3.3) devine:
∆ H = ∆ E + pV∆ n (3.4)
Dacă gazele respective se comportă ca şi gaze reale, pV = RT şi deci:
∆ H = ∆ E + RT∆ n (3.5)
Pentru reacţiile care decurg fără variaţia numărului de moli în faza gazoasă
(ex. H
2
+ I
2
→ 2HI în care intră în reacţie 2 moli de reactanţi şi rezultă 2 moli de
produşi), ∆ n = 0, deci ∆ H = ∆ E.
3.1.2. LEGILE TERMOCHIMIEI
3.1.2.1. LEGEA EGALITĂŢII NUMERICE A CĂLDURII DE FORMARE
CU CEA DE DESCOMPUNERE
Cantitatea de căldură consumată pentru descompunerea unei substanţe este
egală cu cantitatea de căldură degajată la formarea substanţei respective din
elemente (A.L. Lavoisier şi P.S. de Laplace). Această lege arată că entalpia de
formare are aceeaşi valoare cu căldura de descompunere a aceleiaşi substanţe, dar
de semn schimbat; pentru formarea din elemente a H
2
O(l), ∆ H=-68,32 kcal/mol,
iar pentru descompunerea sa termică ∆ H=68,32 kcal/mol.
65
3.1.2.2. LEGEA CONSTANŢEI SUMEI CĂLDURILOR DE REACŢIE
(HESS, 1840)
Experienţele au dovedit că efectul termic al unei reacţii chimice depinde
numai de starea iniţială şi finală a substanţelor care reacţionează şi este
independent de stadiile intermediare ale procesului chimic. Această lege se enunţă
astfel: Efectul termic al unei serii de reacţii chimice consecutive este egal cu
efectul termic al oricărei alte serii de reacţii chimice care porneşte de la aceeaşi
reactanţi şi conduce la aceeaşi produşi, sau căldura de reacţie este aceeaşi
indiferent dacă reacţia se produce într-un singur stadiu sau în mai multe.
Astfel, dacă reactanţii A şi B pot forma prodişii C şi D atât direct cât şi prin
mai multe reacţii consecutive în care căldurile de reacţie sunt ∆ H
1
, ∆ H
2
,...(fig.
35), între căldurile de reacţie există relaţia:
∆ H
1
= ∆ H
2
+ ∆ H
3
= ∆ H
4
+ ∆ H
5
+∆ H
6
(3.6)
Această lege permite să se calculeze căldurile de reacţie în cazul în care nu
pot fi determinate experimental. De exemplu, la formarea CO din C şi O
2
, se
formează paralel şi CO
2
, ceea ce nu permite determinarea căldurii de formare a
CO. Cunoscând că arderea cărbunelui la CO
2
poate decurge atât direct cât şi în
etape, se poate scrie:
1) C(s) + O
2
(g) → CO
2
(g) ∆ H
1
=-94,05 kcal/mol
2) a) C(s) + 1/2O
2
(g) → CO(g) ∆ H
x
= x kcal/mol
b) CO(g) + 1/2O
2
(g) → CO
2
(g) ∆ H
2
=-67,64 kcal/mol
deci:
∆ H
1
= ∆ H
x
+ ∆ H
2
de unde:
∆ H
x
= ∆ H
1
- ∆ H
2
= - 94,05 - (- 67,64) = - 26,41 kcal/mol
reprezentând valoarea entalpiei de formare a CO.
A + B C + D

Figura 35. Efectele termice într-o reacţie ce decurge direct sau prin
faze intermediare
3.1.3. IMPORTANŢA BIOLOGICĂ A FENOMENELOR
TERMOCHIMICE
Organismul animal, pentru a se putea întreţine, are nevoie de energie
calorică pe care şi-o dezvoltă singur prin diferitele reacţii chimice pe care le suferă
alimentele ingerate. Aceste transformări chimice sunt, în general, de natură
66
∆ H
1
∆ H
5
∆ H
2
∆ H
3
∆ H
4
∆ H
6
oxidativă, în care produşii ultimi de reacţie sunt vapori de apă şi CO
2
. În unele
cazuri, procesul oxidativ este limitat, rezultând substanţe care se elimină din
organism ca produşi de dezasimilaţie.
Cunoscând căldura de formare a diferitelor substanţe utilizate ca hrană cât şi
căldura produşilor de dezasimilaţie, se poate calcula valoarea energetică pe care o
au alimentele cât şi raţia minimă pentru oameni şi animale. Un om cu masă
corporală mijlocie trebuie să dispună zilnic de o căldură de ardere de circa 3000
kcal. Aproximativ 90 % din această cantitate provine din digestia şi metabolismul
alimentar.
Dintre alimente, grăsimile şi glucidele constituie principalele surse de
energie. Grăsimea pură produce circa 9000 kcal/kg, iar dintre glucide, zahărul
produce 4000 kcal/kg. Aceste valori au fost obţinute prin ardere în bomba
calorimetrică la fel ca pentru combustibili. Proteinele, alt aliment de bază, sunt
necesare mai ales pentru creşterea şi înlocuirea ţesuturilor. Zilnic, un adult trebuie
să consume circa 50 g proteine (de regulă se consumă dublu). Cele 100 g proteine
produc 400 kcal (proteinele dau 4800 kcal/kg); de aceea, diferenţa de 2600 kcal
trebuie să provină din grăsimi şi glucide. Energia rezultată este folosită, o parte
pentru executarea mişcărilor fizice, iar altă parte pentru menţinerea constantă a
temperaturii corpului.
În organismele vii pot avea loc şi alte fenomene de degradare nedorite, care
se produc fără intervenţia omului, însă tot cu degajări de căldură necesară
întreţinerii vieţii unor microorganisme (microbi). Creşterea excesivă a temperaturii
corpului este deci un semnal în cazul îmbolnăvirilor.
3.2. INTRODUCERE ÎN TERMODINAMICA CHIMICĂ
Termodinamica chimică studiază condiţiile de stabilitate maximă a
sistemelor chimice şi legile după care acestea se transformă pentru a atinge starea
de echilibru chimic. De asemenea, studiază metodele pentru a prevedea dacă o
anumită reacţie poate avea loc şi cum se deplasează echilibrul sub influenţa
diferiţilor factori. În cercetarea sistemelor chimice în curs de transformare, sunt
luate în considerare numai stările iniţiale şi finale ale acestora, fără produşii
intermediari sau alte aspecte ale stărilor intermediare.
Termodinamica chimică este un capitol al termodinamicii, o ştiinţă
abstractă, deductivă, care studiază legile ce guvernează transformările cantitative
ale energiei de la o formă la alta în timpul schimbărilor fizice sau chimice ale unui
sistem. Aplicaţiile principiilor termodinamice constituie de fapt obiectul de
cercetare al termodinamicii chimice. Astfel, termochimia este un rezultat al
aplicaţiilor principiului I al termodinamicii, schimbările de căldură ce însoţesc
reacţiile chimice având loc cu respectarea legii conservării energiei (principiul I).
La baza termodinamicii stau două postulate sub numele de principiile I şi II
ale termodinamicii, principii nedemonstrabile, dar care nu au fost contrazise
niciodată pe cale experimentală.
67
Termodinamica foloseşte termeni şi noţiuni caracteristice ca: sistem, fază,
procese (izobare, izocore, izoterme) etc.
Prin sistem se înţelege o regiune bine determinată în spaţiu în care se găseşte
o substanţă sau un amestec de substanţe la o anumită presiune, temperatură sau
volum. Dacă între sistem şi mediul înconjurător au loc schimburi de energie şi de
substanţă, sistemul se numeşte deschis. Dacă sistemul nu schimbă substanţă cu
exteriorul, dar poate schimba energie, se numeşte sistem închis iar dacă nu
schimbă nici substanţă nici energie (căldură sau lucru mecanic) constituie un
sistem izolat.
Fază constituie o porţiune dintr-un sistem mărginită de suprafeţe în care
proprietăţile macroscopice se schimbă brusc, apărând o altă fază. Un sistem poate
fi format din una sau mai multe faze (lichidă, solidă, gazoasă). Dacă proprietăţile
macroscopice ale sistemului sunt aceleaşi în orice punct al acestuia sistemul este
omogen şi constituie o singură fază iar în caz contrar, sistemul este eterogen,
respectiv este alcătuit din mai multe faze (este polifazic). De ex. apa singură
constituie o fază iar în contact cu gheaţa constituie sistem eterogen ca şi o soluţie
în contact cu substanţa nedizolvată.
Prin proces se înţelege orice modificare adusă unui sistem, ca de exemplu un
schimb de căldură sau de lucru mecanic cu mediul înconjurător, modificându-se
astfel proprietăţile fizice sau chimice ale substanţelor. Procesele pot fi izobare dacă
se petrec la presiune constantă, ∆ p = 0, procese izocore-la volum constant, ∆ V =
0, izoterme-la temperatură constantă ∆ t = 0 sau procese adiabatice, care au loc
fără schimb de căldură cu exteriorul ∆ Q =0. Când procesele decurg fără
intervenţii exterioare şi au loc de la sine, se numesc procese naturale iar cele care
decurg spontan, numai într-un singur sens, cu o viteză finită, se numesc
ireversibile. Dacă un proces decurge în ambele sensuri, putând reveni la starea
iniţială pe acelaşi drum, fără alte schimbări, constituie un sistem reversibil.
Procesele în care substanţele se transformă în altele noi numite produşi de reacţie,
se numesc reacţii chimice.
Proprietăţile care depind de cantitatea de substanţă existentă într-un sistem
se numesc proprietăţi extensive, ca de exemplu: greutatea, volumul, entalpia,
entropia, energia internă. Proprietăţile care nu depind de cantitatea de substanţă ce
formează sistemul, se numesc intensive (temperatura, presiunea, volumul molar,
densitatea, căldura specifică etc.).
Prin starea termodinamică a unui sistem se înţelege totalitatea factorilor ce
caracterizează sistemul la un moment dat, adică totalitatea proprietăţilor lor
intensive, care se numesc şi mărimi termodinamice de stare. Mărimile de stare pot
fi variabile dependente şi se numesc funcţii de stare sau variabile independente,
când se numesc parametrii de stare.
3.2.1. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII SAU LEGEA
CONSERVĂRII ENERGIEI
68
Energia nu poate fi nici creată nici distrusă, ea poate fi însă transformată
dintr-o formă în alta. Mărimile studiate la termochimie în cadrul acestui principiu,
entalpia H şi energia internă E, sunt proprietăţi extensive ale substanţelor.
Atât entalpia de reacţie (căldura de reacţie) cât şi energia internă se definesc
termodinamic ca fiind, pentru o anumită temperatură dată, egale cu diferenţa dintre
suma entalpiilor Σ H
2
respectiv energiilor interne Σ E
2
ale produşilor şi
reactanţilor, Σ H
1
respectiv Σ E
1
:
∆ H = Σ H
2
- Σ H
1
(3.7)
∆ E = Σ E
2
- Σ E
1
(3.8)
Căldura de reacţie variază cu temperatura după ecuaţia lui Kirchhoff:

· ∆ − ∆
2
1
T
T
1 2
CpdT H H
(3.9)
unde ∆ H
2
şi ∆ H
1
sunt entalpiile de reacţie la două temperaturi T
1
şi T
2
, iar
∆ Cp diferenţa dintre sumele capacităţilor calorice ale produşilor şi reactanţilor
[capacitatea calorică a unui sistem reprezintă cantitatea de căldură necesară pentru
a ridica temperatura sistemului cu un grad, la presiune constantă (Cp) sau la volum
constant (Cv)]. Deci, cunoscând căldura de reacţie (∆ H
1
) la o anumită temperatură
T
1
şi variaţia capacităţilor calorice ale substanţelor din sistem, se poate calcula şi
deci prevedea, căldura de reacţie la altă temperatură T
2
. Pentru calcule
aproximative şi diferenţe mari între T
2
şi T
1
, se poate folosi şi relaţia:
∆ H
2
- ∆ H
1
= ∆ Cp(T
2
- T
1
) (3.10)
în care nu se ia în consideraţie variaţia lui ∆ Cp cu temperatura.
A răspunde la întrebarea de ce unele substanţe reacţionează numai cu
anumite substanţe şi nu cu oricare, însemnează a spune care este forţa motoare a
reacţiilor chimice. Din măsurători s-a observat că decurg spontan, de la sine, adică
fără o intervenţie din afară, acele reacţii în care se degajă multă căldură, iar cele în
care se degajă puţină căldură decurg de multe ori incomplet.
Rezultă că numai reacţiile exoterme decurg spontan, ca şi cum forţa motoare
a reacţiilor chimice ar depinde atât de variaţia entalpiei (∆ H) a substanţelor cât şi
de variaţia energiei interne (∆ E) a acestora.
Există însă multe reacţii care contrazic acest principiu aşa cum sunt unele
reacţii endoterme care decurg, fie la temperaturi ridicate, fie la temperaturi joase.
S-a stabilit că forţa motoare a reacţiilor chimice depinde în realitate de o
proprietate extensivă a substanţelor numită entalpie liberă (G) şi anume, de
variaţia entalpiei libere ∆ G a reacţiei, noţiune care se va trata ca o aplicaţie a
principiului II.
3.2.2. PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII
69
În timp ce principiul I stabileşte transformarea dintr-o formă într-alta a
diferitelor forme de energie după o lege de echivalenţă, principiul II arată că, în
timp ce toate formele de energie (mecanică, electrică, chimică etc.) pot fi
transformate integral în căldură, căldura nu poate fi transformată cantitativ în
lucru mecanic, electric, chimic. Întotdeauna rămâne o cantitate de căldură ce nu
poate fi transformată în alte forme de energie. De aceea, energia calorică a fost
considerată ca o formă inferioară de energie. Acest principiu a mai fost formulat şi
astfel: căldura nu poate trece spontan fără consum de energie produs de un
mecanism extern, de la un corp rece la unul mai cald.
Generalizând constatările făcute experimental pe diverse sisteme, pe baza
principiului II, se trage concluzia că procesele prin care un sistem se transformă
dintr-o stare iniţială într-o stare finală sunt de două feluri: procese reversibile, prin
care sistemul trece prin stări de echilibru succesive foarte apropiate şi procese
ireversibile, care decurg spontan şi prin care sistemul tinde să se apropie de o stare
de echilibru (un proces este termodinamic reversibil când decurge atât de încet
încât sistemul este în orice moment în echilibru de temperatură, presiune sau
concentraţie, cu mediul înconjurător).
Pentru a demonstra cel de-al doilea principiu, s-au introdus alte două mărimi
termodinamice: entropia şi energia liberă.
Entropia (S) este proprietatea extensivă a cărei valoare rezultă din relaţia:
T
dq
dS
rev
· sau
T
dT
Cp
T
dH
dS · ·
(3.11)
Prin integrare această relaţie devine:
∫ ∫
· · ∆
2
1
2
1
T
T
T
T
T ln Cpd
T
dT
Cp S
(3.12)
Cunoscând variaţia capacităţii calorice Cp a substanţelor între două
temperaturi T
1
şi T
2
, se poate calcula variaţia entropiei. Pentru calcule
aproximative, se poate înlocui Cp, considerată constantă de la T
1
la T
2
cu valoarea
medie
Cp
folosind relaţia:
1
2
T
T
ln Cp S · ∆
(3.13)
Entropia este o măsură a ireversibilităţii termodinamice a transformărilor
fizice sau chimice şi nu întotdeauna este uşor a interpreta semnificaţia sa fizică.
În procesele fizice şi chimice spontane, ireversibile, care decurg în sisteme
ce nu permit un schimb de căldură cu mediul exterior, entropia creşte, în timp ce ,
în procesele reversibile, la echilibru, entropia rămâne neschimbată (∆ S = 0).
În natură toate sistemele tind către starea maximă de stabilitate ceea ce
corespunde stării de dezordine moleculară mare şi respectiv stării de echilibru.
Gazele au entropie mai mare decât lichidele, fiind într-o stare de dezordine
mai mare, iar lichidele au entropie mai mare decât solidele. De asemenea, un
amestec de două gaze are o entropie mai mare decât fiecare gaz luat separat.
Variaţia entropiei în starea iniţială şi finală permite să se aprecieze dacă un
proces este posibil din punct de vedere termodinamic. Entropia poate fi considerată
70
factor de capacitate calorică necesar pentru a mări starea de dezordine
(omogenizare) a părţilor componente ale sistemului.
Energia liberă este de asemenea o funcţie termodinamică de stare,
extensivă. Se cunosc două forme de energie liberă şi anume: energia liberă a lui
Herman von Helmholtz ∆ F şi energia liberă a lui J.W. Gibbs ∆ G.
a) Energia liberă a lui Helmholtz ∆ F reprezintă capacitatea unui sistem de a
produce lucrul maxim în cursul transformării considerate. Ea constituie
acea parte din energia internă E disponibilă pentru a fi transformată în
lucru mecanic în procesele reversibile ce au loc în condiţii izoterm-izocore
(T=const., ∆ V=const.).
ΔF = - W
rev
(3.14)
b) Energia liberă a lui Gibbs ∆ G reprezintă acea parte din entalpia unui
sistem, disponibilă pentru a fi transformată în lucru mecanic. De aceea este
numită entalpie liberă în mod frecvent. Ea diferă de ∆ F prin lucrul de
volum p∆ V:
∆ G = ∆ F + p∆ V (3.15)
Entalpia liberă este o proprietate extensivă ca şi celelalte funcţii
termodinamice. Nici valoarea sa absolută nu poate fi determinată ci numai variaţia
la trecerea sistemului dintr-o stare în alta. Entalpiile libere de formare ale
elementelor în stare standard sunt, prin convenţie, egale cu zero. Se poate calcula
entalpia liberă de reacţie, cunoscându-se entalpia liberă a reactanţilor şi a
produşilor:
∆ G = Σ G
produşi
- Σ G
reactanţi
(3.16)
Această funcţie fiind mult întrebuinţată, interesează mai mult.
Între variaţia entalpiei ∆ H, entropiei ∆ S şi a entalpiei libere ∆ G există
următoarea relaţie:
∆ G = ∆ H - T ∆ S (3.17)
care constituie ecuaţia fundamentală a termodinamicii chimice. Cu ajutorul
acestei relaţii se poate calcula energia liberă (entalpia liberă) a tuturor proceselor
izoterme şi deci a reacţiilor chimice.
Entalpia liberă este forţa motoare a reacţiilor chimice deoarece determină
mersul acestora. Astfel, pentru reacţiile care decurg de la sine la temperatură şi
presiune constantă, entalpia liberă descreşte (∆ G < 0), pentru reacţiile aflate la
echilibru ∆ G = 0 iar reacţiile care au ∆ G > 0 nu au loc fără un aport de lucru
exterior.
Ecuaţia fundamentală arată că mersul unei reacţii spontane este determinat
de două tendinţe opuse:
71
1- tendinţa sistemelor chimice de a ajunge la o energie internă cât mai
scăzută (ceea ce se traduce prin formarea a cât mai multe electrovalenţe
şi covalenţe) şi
2- tendinţa sistemelor din natură de a-şi mări entropia prin a ajunge la o
stare de dezordine moleculară cât mai avansată. La temperatură joasă este
favorizată prima tendinţă, iar la temperatură înaltă, cea de a doua.
În cazul multor reacţii între molecule la temperatură joasă, nu se ajunge la
starea de echilibru, ci rezultă sisteme nestabile (aparent stabile din punct de vedere
termodinamic) aşa cum se întâmplă în cazul celor mai multe reacţii organice şi
biochimice.
4. ECHILIBRE CHIMICE
4.1. REACŢII REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE
Numeroase reacţii chimice se produc astfel încât substanţele care
reacţionează (reactanţii) se transformă practic în întregime în produşi. Reacţia
decurge într-un singur sens, până la capăt. De aceea, aceste reacţii se mai numesc
şi totale sau ireversibile. Pot fi considerate ca reacţii totale, reacţiile cu formare de:
- combinaţii greu solubile în apă ca AgCl:
AgNO
3
+ HCl → AgCl + HNO
3
- combinaţii volatile, care părăsesc sistemul ca CO
2
:
CaCO
3
+ 2HCl → CO
2
+ CaCl
2
+ H
2
O
- combinaţii solubile, dar slab disociate ca Hg(CN)
2
sau H
2
O:
2NaOH + H
2
SO
4
→ 2H
2
O + Na
2
SO
4
Există însă şi reacţii care nu decurg până la capăt datorită faptului că
produşii rezultaţi pot să reacţioneze între ei şi să refacă parţial substanţele iniţiale.
Astfel, dacă se încălzeşte într-o eprubetă NH
4
Cl, acesta se descompune în NH
3
şi
HCl care, parţial reface NH
4
Cl pe pereţii reci ai eprubetei. În aceste condiţii,
reacţia are loc în ambele sensuri. Asemenea reacţii se numesc reversibile sau
parţiale. S-a convenit să se reprezinte acest fenomen prin două săgeţi opuse care
indică existenţa concomitentă a două reacţii:
la cald
NH
4
Cl HCl + NH
3
la rece
Reacţia care decurge de la stânga la dreapta se numeşte reacţie directă, iar
cea care decurge de la dreapta la stânga, reacţie inversă.
Este de menţionat că împărţirea reacţiilor în reversibile şi ireversibile este cu
totul convenţională, deoarece, în mod riguros, orice reacţie este mai mult sau mai
72
puţin reversibilă. În multe cazuri, reversibilitatea se poate neglija, incât acele
reacţii pot fi considerate practic ireversibile.
În cazul reacţiilor reversibile, se ajunge la un moment dat, în funcţie de
temperatură şi alte condiţii de lucru, să se stabilească un echilibru chimic în care
concentraţiile reactanţilor şi ale produşilor de reacţie să rămână constante. La
echilibru, viteza reacţiei directe devine egală cu viteza reacţiei inverse, înţelegănd
prin viteză de reacţie variaţia concentraţiei componentelor unei reacţii în unitatea
de timp (viteza de reacţie este proporţională cu produsul concentraţiilor reactanţilor
şi cu o constantă de viteză).
Când se ajunge la echilibru chimic reacţia nu s-a oprit. Un număr de
molecule se descompun în timp ce acelaşi număr se reface în unitatea de timp,
încât, statistic, nu se modifică raportul între cantităţile de reactanţi şi produşi. De
aceea spunem că echilibrul este dinamic şi nu static.
4.2. DEMONSTRAŢIA CINETICĂ A ECHILIBRULUI CHIMIC
Se consideră o reacţie reversibilă de formă generală:
v
1
A + B C + D (4.1)
v
2
în care, pentru reacţia directă, substanţele A şi B sunt reactanţii, iar C şi D
produşii, iar pentru reacţia inversă, substanţele C şi D sunt reactanţii, iar A şi B
produşii. Cele două reacţii au loc simultan.
Dacă se notează concentraţiile molare (exprimate prin moli/litru soluţie) cu
[A], [B], [C] şi [D], vitezele v
1
şi v
2
ale celor două reacţii sunt date de relaţiile:
v
1
= k
1
[A][B] (4.2)
v
2
= k
2
[C][D] (4.3)
Constantele de proporţionalitate k
1
şi k
2
se numesc constante de viteză ale
reacţiilor respective şi ele depind de natura substanţelor ce reacţionează. Deoarece,
la echilibru, viteza reacţiei directe este egală cu viteza reacţiei inverse:
v
1
= v
2
(4.4)
rezultă:
k
1
[A][B] = k
2
[C][D] (4.5)
de unde:
] D [ ] A [
] D [ ] C [
K
k
k
2
1


· ·
(4.6)
Constanta K se numeşte constantă de echilibru.
Atunci când concentraţiile substanţelor sunt 1 molare, constantele de viteză
sunt egale cu vitezele de reacţie, iar constanta de echilibru este egală cu raportul
celor două viteze de reacţie.
4.3. LEGEA ACŢIUNII MASELOR
73
Dacă se consideră o reacţie chimică reversibilă cu totul generală reprezentată
prin expresia:
aA + bB + ... lL + mM +... (4.7)
unde coeficienţii a, b, l, m, reprezintă numărul de moli din fiecare substanţă
participantă la reacţie, constanta de echilibru este dată de relaţia:
K
... ] B [ ] A [
... ] M [ ] L [
b a
m l
·


(4.8)
Această ecuaţie stabilită de C.M. Guldberg şi P. Waage (1867) reprezintă
expresia matematică a legii fundamentale a echilibrelor chimice, numită legea
acţiunii maselor şi este valabilă numai pentru reacţiile reversibile. Ea poate fi
formulată astfel: la reacţiile reversibile aflate în echilibru chimic raportul dintre
produsul concentraţiilor produşilor de reacţie şi produsul concentraţiilor
reactanţilor, fiecare din concentraţii fiind ridicată la o putere egală cu numărul de
moli ce iau parte la reacţie, este constant la o temperatură dată.
Legea acţiunii maselor are o importanţă practică deosebită. Astfel, cu
ajutorul ei se pot calcula concentraţiile tuturor componentelor unui sistem de
reacţie ajuns la echilibru la o anumită temperatură, dacă se cunoaşte constanta de
echilibru şi concentraţiile iniţiale ale substanţelor ce reacţionează. De asemenea,
prin modificarea condiţiilor în care are loc o reacţie, se poate dirija echilibrul
chimic, deplasându-l într-o direcţie sau alta.
4.4. DEDUCEREA TERMODINAMICĂ A
CONSTANTEI DE ECHILIBRU
Guldberg şi Waage au stabilit ecuaţia constantei de echilibru pe cale cinetică
considerând egalitatea vitezelor reacţiei directe cu cea a reacţiei inverse şi
exprimând viteza de reacţie în funcţie de concentraţia substanţelor.
Această metodă însă nu este aplicabilă decât reacţiilor relativ simple. Pentru
cazul general, este necesar să se recurgă la consideraţii termodinamice, obţinându-
se o relaţie între variaţia entalpiei libere şi constanta de echilibru.
Astfel, pentru reacţiile care se produc la temperatură şi presiune constantă
(reacţii izoterm-izobare) între substanţe care se supun legilor gazelor ideale,
raţionamentul este următorul: pentru un sistem oarecare de reacţie în fază gazoasă,
entalpia liberă G a sistemului are valoarea:

·
i i
G n G
(4.9)
în care i
G
este entalpia liberă parţial molară a componentului i iar n
I
este
numărul de moli al acestui component.
Ţinând seama de presiunea parţială p
I
a gazului şi de valoarea standard
0
i
G
a
entalpiei sale libere, valoarea lui i
G
este dată de relaţia:
i
0
i
i
_
p ln RT G G ⋅ + ·
(4.10)
de unde, după relaţia (4.9) rezultă:
∑ ∑
⋅ + ·
i i
0
i i
p ln n RT G n G
(4.11)
74
Cunoscând că variaţia lui G în reacţie este egală cu diferenţa dintre valorile
sale pentru substanţele finale (produşi) şi substanţele iniţiale (reactanţi):
∆ G = G
fin
- G
iniţ
(4.12)
rezultă:
( ) ( )
init
i i
fin
i i
0
p ln n RT p ln n RT G G
∑ ∑
− + ∆ · ∆
(4.13)
în care:
( ) ( )
init
0
i i
fin
0
i i
0
G n G n G
∑ ∑
− · ∆
(4.14)
iar mărimea sa pentru reacţia menţionată este constantă deoarece, în aceste
condiţii, valorile standard pentru fiecare component al reacţiei sunt invariabile.
În starea de echilibru termodinamic ∆ G = 0 de unde, membrul al doilea al
egalităţii (4.13) este egal cu zero. Mărimile ∆ G
0
şi RT sunt invariabile la
temperatură constantă, inclusiv diferenţa din relaţia (4.13) pe care o notăm cu lnK
p
(presiunile parţiale de echilibru se notează cu p
,
):
( ) ( )
p
init
'
i i
fin
'
i i
K ln p ln n p ln n · −
∑ ∑ (4.15)
Mărimea K
p
este deci constantă la temperatura dată şi constituie constanta
de echilibru.
Dacă se consideră de exemplu reacţia chimică reversibilă în fază gazoasă
între gaze ideale:
aA + bB lL + mM (4.16)
în care a, b, l şi m sunt coeficienţii stoechiometrici ai substanţelor A, B, L şi
M, ecuaţia (4.15) poate fi scrisă astfel:
b
B
'
a
A
'
m
M
'
l
L
'
p
p p
p p
ln K ln


·
(4.17)
de unde:
b
B
'
a
A
'
m
M
'
l
L
'
p
p p
p p
K


·
(4.18)
Aceeaşi constantă de echilibru poate fi exprimată şi prin concentraţii dacă se
înlocuieşte presiunea parţială p
i
,
cu valoarea sa rezultată din ecuaţia de stare a
gazelor ideale
nRT p
pv
·
'
, valabilă pentru n moli de gaz:
RT c
v
RT n
p
'
i
i '
i
· ·
(4.19)
Rezultă deci din relaţia (4.17):
( )
b a m l
b
'
B
a
'
A
m
'
M
l
'
L
p
RT
c c
c c
ln K
− − +


·
(4.20)
sau
( )
c
b
B
'
a
A
'
m
M
'
l
L
'
) b a m l (
p
K
c c
c c
RT K ·


·
− − + −
(4.21)
Exprimând variaţia entalpiei libere standard de reacţie ∆ G
0
prin constanta
de echilibru K
p
:
∆ G
0
= - RTlnK
p
(4.22)
75
şi înlocuind valoarea sa în releţia (4.13), rezultă prin aranjare într-o formă
convenabilă:
( ) ( ) [ ]
p
init
'
i i
fin
'
i i
K ln p ln n p ln n RT G − − · ∆
∑ ∑ (4.23)
În cazul relaţiei (4.16), ecuaţia de mai sus se poate scrie:
) K ln
p p
p p
(ln RT G
p
b
B
'
a
A
'
m
M
'
l
L
'· ∆
(4.24)
Pentru procese care decurg la temperatură şi volum constant, există relaţii
identice care dau valoarea energiei libere a lui Helmholtz ∆ F. Astfel, pentru
reacţii în fază gazoasă între gaze ideale, exprimând compoziţia sistemului prin
concentraţii de echilibru c
,
, ∆ F ia valoarea:
) K ln
c c
c c
(ln RT F
c
b
B
'
a
A
'
m
M
'
l
L
'· ∆ (4.25)
Ţinând seama de relaţia (4.25), se poate obţine o relaţie analoagă relaţiei
(4.22) pentru ∆ F
0
:
∆ F
0
= - RTlnK
c
(4.26)
În cazul cu totul general al reacţiilor în care diferiţii reactanţi şi produşi se
află în altă stare decât starea standard, atât pentru gaze ideale cât şi pentru gaze
reale, variaţia entalpiei de reacţie ∆ G se defineşte printr-o relaţie asemănătoare
relaţiei (4.13) în care, în locul concentraţiilor sau presiunilor se folosesc activităţile
a (a=fc unde c este concentraţia iar f un factor de corecţie):
a
0
b
B
'
a
A
'
m
M
'
l
L
'
0
K ln RT G
a a
a a
ln RT G G + ∆ ·


+ ∆ · ∆ (4.27)
Această relaţie poartă numele de izoterma de reacţie.
4.5. DEPLASAREA ECHILIBRULUI CHIMIC.
PRINCIPIUL LUI LE CHÂTELIER
Condiţiile care determină starea de echilibru chimic sunt: concentraţia şi
temperatura, iar pentru sistemele chimice în stare gazoasă şi presiunea. Echilibrul
chimic poate fi influenţat sau deplasat prin variaţia unuia dintre aceşti factori, sau a
tuturor, simultan. Sensul în care se deplasează echilibrul chimic ca rezultat al
acestor „constrângeri din afară″ urmează o lege cunoscută sub numele de
„principiul celei mai mici constrângeri″ sau „principiul echilibrului mobil″
formulat de către Henry Le Châtelier (1885) şi F. Braun (1886) astfel: când asupra
unui sistem chimic aflat în echilibru se exercită o constrângere din afară
(concentraţie, presiune, temperatură), atunci echilibrul se deplasează în sensul
reacţiei care se opune constrângerii, diminuând-o sau anulând-o.
Să examinăm pe rând prin exemple, influenţa celor trei factori asupra
reacţiilor chimice reversibile aflate în echilibru.
76
4.5.1. INFLUENŢA TEMPERATURII
Ridicarea temperaturii sistemelor de reacţii aflate în echilibru provoacă o
deplasare de la stânga la dreapta în cele mai multe reacţii printre care:
2H
2
O 2H
2
+ O
2
I
2
2I
-
2HI H
2
+ I
2
având loc formarea compuşilor care consumă căldură (reacţii endoterme).
Prin coborârea temperaturii se favorizează reacţiile exoterme care au loc cu
degajare de căldură.
4.5.2. INFLUENŢA PRESIUNII
În sinteza amoniacului din elemente reacţia este exotermă şi are loc cu
micşorare de volum, deci de presiune.
N
2
+ 3H
2
2NH
3
De aceea, reacţia nu poate fi efectuată la temperaturi prea înalte (peste
500
o
C) deoarece are loc formarea produşilor endotermi rezultaţi prin
descompunerea NH
3
. De asemenea, reacţia decurgând cu scădere de presiune,
putem favoriza reacţia de sinteză a amoniacului mărind presiunea. Aceste condiţii
de temperatură şi presiune fac să se lucreze curent între 3000-1000 atm şi la o
temperatură de circa 500
o
C în prezenţa catalizatorilor (la temperaturi mai scăzute
azotul prezintă inerţie chimică).
Aplicând legea acţiunii maselor se obţine:
3
2 2
2
3
c
] H ][ N [
] NH [
K ·
respectiv
3
H N
2
NH
p
2 2
3
p p
p
K ·
unde K
c
reprezintă constanta de echilibru exprimată prin concentraţia molară
a participanţilor la reacţie, iar K
p
constanta de echilibru exprimată prin presiunile
parţiale ale acestora.
4.5.3. INFLUENŢA CONCENTRAŢIEI
Reacţia reversibilă de obţinere a Fe(SCN)
3
(substanţă de culoare roşu-sânge)
este utilizată la identificarea ionului feric:
FeCl
3
+ 3KSCN Fe(SCN)
3
+ 3KCl
şi are următoarea constantă de echilibru:
77
3
3
3
3
c
] KSCN ][ FeCl [
] KCl ][ ) SCN ( Fe [
K ·
Dacă se adaugă reactanţi, de exemplu KSCN, creşte concentraţia în produşi
prin deplasarea echilibrului spre dreapta, cu intensificarea culorii roşii, datorită
formării combinaţiei Fe(SCN)
3
. Aceasta rezultă şi din expresia matematică
anterioară deoarece, crescând numitorul (concentraţia KSCN), va trebui să crească
şi numărătorul (concentraţia Fe(SCN)
3
) pentru ca valoarea constantei de echilibru
să nu se modifice. Dacă se adaugă KCl, deci un produs de reacţie, echilibrul se
deplasează către stânga cu formare de reactanţi, reacţia decurgând cu diminuarea
culorii roşii, până la decolorarea totală, datorită descompunerii colorantului
Fe(SCN)
3
.
78
5. SOLUŢII
5.1. NOŢIUNI GENERALE
Soluţiile sunt amestecuri omogene (sisteme disperse omogene) formate din
două sau mai multe componente, la care gradul de dispersie merge până la
moleculă. Componentele unei soluţii sunt: dizolvantul sau solventul şi substanţa
dizolvată (solvatul).
După starea de agregare a componenţilor se disting trei categorii de soluţii:
solide (sticla, alama), lichide (zahăr în apă, apă în alcool) şi gazoase (aerul). Dintre
acestea, soluţiile lichide poartă şi numele de soluţii propriu-zise, având cea mai
mare importanţă practică şi ştiinţifică. Acestea vor fi studiate în continuare sub
denumirea simplă de soluţii. Soluţiile lichide pot avea ca solvaţi substanţe solide,
lichide sau gazoase.
5.1.1. DIZOLVAREA
Prin dizolvare se defineşte trecerea unei substanţe în stare de soluţie. În
cazul celor mai multe substanţe solide care se dizolvă, acest proces constituie un
fenomen fizico-chimic în care, moleculele, respectiv ionii sau moleculele
solvatului difuzează printre moleculele solventului (fenomen fizic) şi îşi asociază
(leagă) un număr oarecare din moleculele acestuia cu o variaţie de căldură
(fenomen chimic). Procesul ultim se numeşte solvatare respectiv hidratare în cazul
în care solventul este apa şi duce la formare de solvaţi, respectiv hidraţi.
Cantitatea de căldură absorbită sau degajată la dizolvarea unui mol de
substanţă se numeşte căldură de dizolvare. Această căldură se poate determina
experimental cu ajutorul calorimetrului şi constituie o caracteristică importantă a
substanţelor. Dacă dizolvarea are loc cu degajare de căldură, procesul este exoterm
şi invers, endoterm, ceea ce duce la concluzia că, la formarea soluţiilor rezultă
pseudocompuşi (compuşi a căror compoziţie nu este bine definită) printr-o
pseudoreacţie (reacţie ce nu decurge stoechiometric). Astfel, la dizolvarea H
2
SO
4
în apă la 20
o
C, reacţia este puternic exotermă (∆ H = -20,4 kcal/mol), ca şi la
dizolvarea KOH (∆ H = -13 kcal/mol), în timp ce în cazul azotaţilor, procesul este
endoterm (pentru NH
4
NO
3
, ∆ H = 6 kcal/mol).
Corelând cu cele studiate la termodinamică, se poate arăta că dizolvarea este
un proces care ascultă de legile termodinamicii. Variaţia entalpiei libere în timpul
procesului este dată de relaţia ∆ G= ∆ H - T ∆ S în care intervine un factor entalpic
∆ H creat de procesul de rupere a reţelei dizolvantului şi de solvatarea sa, precum
şi un factor entropic T∆ S, rezultat al tendinţei către o mai mare dezordine prin
dispersarea dizolvatului printre moleculele de solvent. În cazul ideal în care nu se
consumă sau degajă căldură, ci dizolvarea se produce numai pe seama factorului
entropic, rezultă soluţii ideale (v. 5.2).
79
O serie de substanţe reţin la ieşirea din soluţie, prin cristalizare, un număr de
molecule de apă numită apă de cristalizare, iar formaţiile respective se numesc
critalo-hidraţi (CuSO
4
·5H
2
O, Na
2
SO
4
·10H
2
O etc).
Apa, având un moment de dipol mare, este un foarte bun solvent, dar numai
pentru substanţele ionice sau cele care au ca şi ea caracter dipolar. De aceea, nu
dizolvă parafina, naftalina sau mai multe substanţe organice care sunt nepolare şi
care, în stare solidă, prezintă alt tip de legătură (de exemplu forţe van der Waals)
faţă de apă.
5.1.2. SOLUBILITATEA SUBSTANŢELOR
Proprietatea substanţelor de a se dizolva poartă numele de solubilitate. Ea
depinde de natura solventului, a solvatului, de temperatură şi presiune. Raportând
cantitatea de substanţă dizolvată la cantitatea de soluţie sau de dizolvant se obţine
noţiunea de concentraţie.
Soluţia în care este dizolvată cantitatea maximă de solvat la o temperatură
dată este o soluţie saturată. Aşadar, starea de soluţie saturată este o stare de
echilibru care ascultă şi ea de legile termodinamice ale echilibrului. Concentraţia
de saturaţie constituie o măsură a solubilităţii. Astfel, o soluţie saturată de NaCl
conţine la 20
o
C 358 g NaCl la 1 litru soluţie, în timp ce AgI numai 3·10
-6
g. Aceste
cifre reprezintă expresia cantitativă a solubilităţii faţă de care, substanţele se
clasifică în: uşor solubile (NaCl) şi greu solubile (AgI). Nu există practic
substanţe insolubile.
Când o soluţie conţine o cantitate de substanţă dizolvată apropiată de cea
corespunzătoare soluţiei saturate, poartă numele de soluţie concentrată, iar atunci
când conţine o cantitate mult mai mică de substanţă dizolvată, se numeşte soluţie
diluată.
Exprimarea cantitativă a concentraţiei soluţiilor.
Concentraţia procentuală (c %) se indică prin numărul de grame de
substanţă dizolvată în 100 g soluţie. De exemplu, o soluţie 20 % NaCl conţine 20 g
Na Cl în 100 g soluţie sau în 80 g apă.
Concentraţia la mie (c ‰) indică g subst./1000 g soluţie.
Concentraţia molară sau molaritatea indică numărul de moli de solvat la un
litru de soluţie. Concentraţia soluţiilor molare se notează cu m alături de numărul
sau fracţiunea de moli de substanţă dizolvată. Astfel, o soluţie molară se indică
prin 1m, soluţia 1/10 molară prin 0,1m etc. Cantitatea de solvat dizolvată la litru
este dată de relaţia mM unde M este molul de solvat.
Concentraţia normală sau normalitatea indică numărul de echivalenţi-gram
de solvat la 1 litru de soluţie şi se notează cu n. O soluţie are concentraţie normală
când conţine 1 echivalent-gram de substanţă dizolvată la 1 litru de soluţie. O
soluţie decinormală (sau 1/10 normală) se notează 0,1n şi conţine 1/10 dintr-un
echivalent-gram de substanţă la 1 litru soluţie. Acest mod de exprimare a
concentraţiei este întrebuinţat în analiza volumetrică a substanţelor. Cantitatea de
80
solvat aflată într-un litru de soluţie este egală cu nEg unde Eg reprezintă
echivalentul-gram (mol/valenţă).
Concentraţia molală sau molalitatea reprezintă moli de solvat la 1000 g
solvent.
Fracţia molară. În cazul în care într-o soluţie se află mai mulţi componenţi
a, b, c...fiecare conţinând un anumit număr de moli n
a
, n
b
, n
c
...concentraţia soluţiei
se exprimă prin fracţia molară a fiecărui component X
a
, X
b
, X
c
...Fracţia molară a
unui component este dată de relaţia:
... n n n
n
X
c b a
a
a
+ + +
·
(5.1)
iar suma fracţiilor molare ale componenţilor este 1:
X
a
+ X
b
+ X
c
+ ... = 1 (5.2)
Concentraţia procentuală molară a unuia din componenţi (de
exemplu substanţa a) aflaţi în soluţie este 100X
a
.
Titrul (T) al unei soluţii reprezintă g substanţă dizolvată într-un mililitru
soluţie. Concentraţiile exprimate prin titru se întrebuinţează în analiza chimică
cantitativă, iar soluţiile al căror titru se cunoaşte se numesc soluţii titrate.
Egalând relaţiile care exprimă aceeaşi cantitate de substanţă dizolvată la
1000 ml soluţie, se poate calcula concentraţia unei soluţii exprimată în diverse
moduri:
1000 T = 10 c% d = c‰ d = nEg = mM (5.3)
unde
d = densitatea soluţiei (masă/volum)
Astfel, molaritatea unei soluţii procentuale este:
m = 10 c% d/M rezultată din relaţia
mM = 10 C% d (5.4)
iar normalitatea unei soluţii de titru T este:
n = 1000 T/Eg (5.5)
Solubilitatea substanţelor solide şi lichide. Solubilitatea substanţelor
solide şi lichide nu este dependentă de presiune dar creşte în cele mai multe cazuri
cu temperatura, aşa cum rezultă din figura 36.
Astfel, solubilitatea azotaţilor creşte mult cu temperatura în timp ce
halogenurile alcaline sunt foarte puţin influenţate (exemplu NaCl). În cazul
cristalo-hidraţilor (exemplu Na
2
SO
4
·10H
2
O), solubilitatea creşte numai până la o
anumită temperatură la care îşi pierd apa de cristalizare, comportându-se în
continuare ca halogenurile.
81
Figura 36. Curbele de solubilitate ale unor săruri în apă.
Solubilitatea gazelor în lichide.
Influenţa temperaturii. Spre deosebire de substanţele solide, solubilitatea
gazelor creşte cu scăderea temperaturii. Acest fapt are mare importanţă în natură,
deoarece iarna, în apa râurilor şi lacurilor, există mai mult aer dizolvat ceea ce
permite existenţa vieţuitoarelor chiar dacă se creează o crustă de gheaţă ce separă
apa de aerul atmosferic.
Influenţa presiunii. Solubilitatea gazelor este favorizată de creşterea
presiunii conform legii lui W. Henry şi legii lui J. Dalton:
Legea lui Henry (1803) se referă la un singur gaz: solubilitatea unui gaz
(m
gaz
/v
dizolvant
) la o temperatură dată este proporţională cu presiunea p a gazului
deasupra soluţiei:
m = K·p (5.6)
unde K reprezintă coeficientul de absorbţie al gazului (gaz absorbit de un
litru apă la 0
o
C şi 1 atm).Această lege nu se aplică gazelor foarte solubile în apă ca:
NH
3
, SO
2
, CO
2
etc.
Legea lui Dalton (1805) se referă la un amestec de gaze: în cazul gazelor
aflate în amestec, solubilitatea fiecărui gaz în parte este proporţională cu presiunea
sa parţială la suprafaţa lichidului. Ca o aplicaţie a acestei legi să calculăm
solubilitatea în apă a componentelor aerului atmosferic. Presiunile parţiale ale
gazelor ce compun aerul atmosferic sunt:
p
N2
= 0,78 atm; p
O2
= 0,21 atm; p
Ar
= 0,01 atm.
Un litru de apă dizolvă la 0
o
C şi 1 atm, ţinând seama de coeficienţii de
absorbţie, următoarele volume de gaz:
Azot: 1000 x 0,023 x 0,78 = 17,94 mL = 62,4%
Oxigen: 1000 x 0,049 x 0,21 = 10,29 mL = 35,8%
Argon : 1000 x 0,053 x 0,01 = 0,53 mL = 1,8%
Cunoscând că proporţia în aer a celor două elemente biogene, oxigenul şi
azotul, este de circa 1/5 oxigen şi 4/5 azot, în apă proporţia este de circa 1/3 oxigen
82
şi 2/3 azot. Prin urmare mediul acvatic este mai oxigenat decăt aerul atmosferic, de
aceea, vieţuitoarele acvatice, datorită adaptării, pot trăi numai în astfel de mediu.
5.2. SOLUŢII IDEALE
La gaze, s-a introdus noţiunea de gaz ideal sau stare de gaz ideal pentru
acele gaze care au particulele atât de mici în raport cu volumul mare al gazului
încât pot fi considerate ca simple puncte materiale ce nu se influenţează reciproc
(nu se atrag şi nu se resping). Ele suferă numai ciocnirile elastice ce au loc în
mişcarea lor permanentă şi dezordonată.
Prin analogie cu noţiunea de gaz ideal, s-a acceptat noţiunea de soluţii
ideale pentru acele soluţii la care nu există interacţii între componenţi şi nu
prezintă variaţii de volum şi entalpie (căldură de dizolvare) la prepararea lor. Dar,
practic nu există asemenea soluţii ideale, sau există prea puţine la număr deoarece
în cele mai multe cazuri, între moleculele dizolvantului se află interacţii destul de
puternice. De aceea, toate soluţiile pe care le întâlnim în realitate au fost numite
soluţii reale (soluţiile de zahăr, glucoză, uree în apă).
Soluţiile reale au proprietăţi asemănătoare cu proprietăţile soluţiilor ideale
când sunt aduse la diluţii deosebit de mari (diluţii infinite), încât se pot aplica şi
acestor soluţii, cu o oarecare aproximaţie, legile soluţiilor ideale pentru fenomenele
pe care le suferă.
Deci, se aproximează ca soluţii ideale soluţiile reale la diluţii mari, iar
legile soluţiilor ideale pot fi considerate ca legi limită către care tind soluţiile reale
odată cu diluţia.
Printre proprietăţile soluţiilor ideale fac parte: osmoza, presiunea osmotică,
scăderea punctului de congelare şi creşterea punctului de fierbere precum şi
scăderea presiunii de vapori a soluţiei faţă de solventul pur.
5.2.1. OSMOZA. PRESIUNEA OSMOTICĂ.
Din studiul soluţiilor rezultă că există o perfectă analogie între starea
gazoasă a unei substanţe şi starea ei în soluţie. Astfel, moleculele unei substanţe
dizolvate, ca şi moleculele unui gaz, sunt animate de mişcări dezordonate, fapt ce
se poate observa şi macroscopic prin fenomenul de difuzie. Astfel, un cristal
violaceu de KMnO
4
introdus într-un pahar cu apă şi lăsat liniştit, va colora omogen
apa în urma difuzării printre moleculele de apă. De asemenea, dacă se suprapun
fără a se amesteca două lichide diferite sau două soluţii de concentraţii diferite,
după un anumit timp de repaus, soluţiile devin omogene prin fenomenul de
difuziune.
Substanţa dizolvată se comportă deci în interiorul lichidului ca un gaz într-
un spaţiu închis. Ca şi gazul, substanţa dizolvată are tendinţa de a se destinde sau
de a difuza, analog fenomenului de expansiune la gaze, ocupând tot spaţiul care îi
stă la dispoziţie, adică volumul lichidului.
83
Cum moleculele substanţei dizolvate nu pot depăşi în mişcările lor suprafaţa
soluţiei în care se află, ele vor exercita asupra acestei suprafeţe o presiune, o
împingere (în greceşte, împingere=osmos), aşa cum moleculele unui gaz exercită o
presiune asupra pereţilor vasului în care este închis. Volumul lichidului fiind
invariabil, presiunea exercitată de substanţa dizolvată nu poate fi pusă în evidenţă
în afara lichidului tot aşa cum nu poate fi simţită presiunea unui gaz închis într-un
vas cu pereţii groşi.
Presiunea pe care o exercită substanţa dizolvată în interiorul unei soluţii se
numeşte presiune osmotică. Această presiune osmotică poate fi pusă în evidenţă la
limita despărţitoare a două soluţii de concentraţii diferite, suprapuse, sau la limita
de despărţire a unei soluţii de dizolvantul pur. Despărţirea între soluţii se realizează
cu o membrană poroasă care lasă să treacă prin porii ei numai moleculele
dizolvantului (apa), nu şi ale substanţei dizolvate. O astfel de membrană se
numeşte semipermeabilă.
Ca membrane semipermeabile naturale se cunosc: membrana intestinelor,
băşica de bou, membranele celulare. O foarte bună membrană semipermeabilă
artificială este hexacianoferatul de cupru Cu
2
[Fe(CN)
6
] care a fost obţinută prima
dată din CuSO
4
şi K
4
[Fe(CN)
6
] de M. Traube (1864) sub forma unui precipitat
insolubil.
Aparatul cu care se determină presiunea osmotică, numit osmometru, a fost
obţinut de botanistul W.F. Pfeffer dintr-o asemenea membrană realizată în porii
unui vas de ceramică. S-a umplut vasul cu o soluţie de CuSO
4
şi s-a introdus cu
totul într-o soluţie de K
4
[Fe(CN)
6
]. Soluţiile au pătruns din ambele părţi în pereţii
poroşi ai vasului, iar la locul de contact s-a format precipitatul sub forma unei
membrane rigide. Separând cu o astfel de membrană două soluţii de concentraţii
diferite sau o soluţie de solventul pur, s-a constatat că apa difuzează prin
membrană din soluţia mai diluată spre soluţia mai concentrată, cu tendinţa de a o
dilua. Acest fenomen poartă denumirea de osmoză şi constituie o consecinţă a
presiunii osmotice pe care o exercită moleculele substanţei dizolvate.
M. Traube (1867) a explicat semipermeabilitatea membranelor considerând
că acestea acţionează ca o sită, lăsând să treacă numai moleculele mai mici decât
porii membranei. Această ipoteză a fost infirmată în cazul a numeroase membrane
care nu funcţionează ca o sită deoarece, nu permit unor substanţe din soluţie să
difuzeze, deşi au porii mult mai mari decât moleculele acestora.
Pe baza unor experienţe s-a ajuns la concluzia că semipermeabilitatea
acestor membrane se datoreşte proprietăţii lor de a solubiliza dizolvantul şi nu
soluţia. J. von Liebig a emis ipoteza că are loc o solubilizare de suprafaţă, adică
adsorbţia unei pelicule formată din moleculele de apă care micşorează porii
membranei nelăsând moleculele substanţei dizolvate să difuzeze.
Dacă se foloseşte un osmometru R. Dutrochet prevăzut cu un tub de sticlă
(fig. 37), se constată că nivelul lichidului din celulă se ridică în tub până ce
presiunea hidrostatică a coloanei de lichid, ce se exercită de sus în jos, echilibrează
forţa de expansiune, adică presiunea osmotică a moleculelor substanţei dizolvate,
ce acţionează de jos în sus.
84
Diviziunile de pe tub permit citirea presiunii osmotice direct în atmosfere.
Figura 37. Evidenţierea presiunii osmotice cu ajutorul unui osmometru.
Fenomenele de difuziune, osmoză şi presiune osmotică, pe care le prezintă
soluţiile, au un rol important în viaţa organismelor animale şi vegetale.
Protoplasma din celule este o membrană semipermeabilă care nu permite decât
anumitor substanţe să pătrundă sau să părăsească celula. De aceea, celulele roşii
ale sângelui sunt permeabile pentru apă şi impermeabile de exemplu pentru NaCl.
Presiunea plasmei sangvine (lichidul sângelui) este egală cu cea a lichidului din
interiorul celulelor roşii. Asemenea soluţii care au aceeaşi presiune osmotică se
numesc soluţii izoosmotice sau izotonice. La om, presiunea osmotică a plasmei
sangvine este egală cu presiunea unei soluţii 0,86% (în greutate) de NaCl. Soluţiile
care au aceeaşi presiune osmotică cu cea a sângelui se numesc soluţii sau seruri
fiziologice. Orice introducere de soluţie apoasă într-un organism impune ca această
soluţie să fie izotonică cu soluţia sângelui. Dacă s-ar injecta o soluţie cu presiune
osmotică mai mare (soluţie hipertonică), celulele s-ar strânge pentru că apa din
celule iese prin exosmoză pentru a dilua soluţia din exterior (fenomen numit
plasmoliză la plante), iar dacă s-ar injecta o soluţie cu presiune osmotică mai mică
(hipotonică), celulele s-ar umfla foarte mult (turgescenţă la plante) pentru că apa
din exterior pătrunde în celule prin endosmoză pentru a dilua soluţia, ceea ce
determină spargerea celulelor şi deci moartea organismului. Osmoza este de
asemenea una din cauzele care provoacă ridicarea apei în tulpinile plantelor,
creşterea celulelor vii şi multe alte fenomene. Este de menţionat că fenomenul
numit turgescenţă ce are loc atunci când plantele dispun de apă suficientă
condiţionează starea normală a plantelor determinând rigiditatea şi elasticitatea
85
acestora. Atunci când cantitatea de apă ce se evaporă este mai mare decât cea care
pătrunde în celule prin endosmoză, plantele respective se vestejesc şi mor. Datorită
acestui fenomen, xerofitele (gr. xeros, sec + -phyton, plantă) s-au adaptat pentru a
trăi într-un mediu cu umiditate foarte scăzută (de exemplu cactaceele şi
euforbiaceele tropicale).
5.2.1.1. LEGILE PRESIUNII OSMOTICE.
Pe baza unui număr mare de măsurători ale presiunii osmotice efectuate de
Pfeffer pe soluţii diluate de neelectroliţi, fizico-chimistul olandez J.H. van`t Hoff a
reuşit să descopere legile presiunii osmotice şi să dovedească analogia acestora cu
legile gazelor.
Legea Boyle-Mariotte. Cercetările experimentale arată că odată cu creşterea
concentraţiei C a unei soluţii creşte în aceeaşi măsură şi presiunea sa osmotică π 
în aşa fel încât raportul π /C rămâne constant pentru aceeaşi temperatură:
. const
C
·
π
(5.7.)
În cazul a două soluţii ale aceleiaşi substanţe, raportul presiunilor lor
osmotice π
1
şi π
2
este proporţional cu raportul concentraţiilor lor C
1
şi C
2
, încât
se poate scrie relaţia:
2
1
2
1
C
C
·
π
π
(5.8)
Dacă înlocuim în această relaţie π
1
şi π
2
cu presiunile p
1
şi p
2
ale unui gaz,
iar C
1
şi C
2
cu inversul volumului 1/V
1
respectiv 1/V
2
(concentraţia este invers
proporţională cu volumul), se obţine relaţia:
1
2
2
1
2
1
2
1
V
V
p
p
sau
V
1
V
1
p
p
· ·
(5.9)
de unde:
p
1
V
1
= p
2
V
2
= const. (5.10)
ceea ce corespunde cu legea Boyle Mariotte a gazelor. Aplicată la soluţii
această lege se enunţă astfel: presiunea osmotică a unei soluţii la temperatură
constantă este direct proporţională cu concentraţia soluţiei.
Legea lui Charles. Măsurătorile au arătat că presiunea osmotică a unei soluţii
variază cu temperatura şi anume cu aceeaşi fracţiune din valoarea sa iniţială pentru
fiecare grad de temperatură în parte. Expresia matematică a acestei legi este
următoarea:
π
t
= π
0
(1 + α t) (5.11)
unde π
t
este presiunea osmotică la t
o
, π
0
presiunea osmotică iniţială, iar
α =1/273,16. Rezultă că variaţia presiunii osmotice pentru fiecare grad de
temperatură este dată de binomul de dilatare (1+α t).
Legea lui Avogadro. Cunoscuta lege a gazelor descoperită de Amedeo
Avogadro se enunţă astfel la soluţii: volume egale de soluţii diferite care au aceeaşi
86
presiune osmotică şi se găsesc la aceeaşi tempeeratură, conţin acelaşi număr de
molecule de substanţă dizolvată.
Ecuaţia generală de stare a gazelor aplicată la soluţii. Presiunea osmotică se
poate exprima printr-o ecuaţie analoagă ecuaţiei de stare a gazelor pV = RT în
care, înlocuind V=1/C rezultă:
CRT RTsau
C
· π ·
π
(5.12)
unde R este constanta universală a gazelor ideale şi are dimensiunea unei
energii raportate la mol şi grad (R=8,314 J/molK). Relaţia (5.12) arată că presiunea
osmotică este proporţională cu temperatura absolută a soluţiilor.
Dacă soluţia a fost preparată din m grame de substanţă de masă molară M,
înlocuind C=m/M rezultă:
RT
M
m
· π
sau
π
·
mRT
M
(5.13)
relaţie ce dă posibilitatea determinării masei molare M a substanţelor prin
măsurători de presiune osmotică.
Legea lui van`t Hoff. Toate aceste legi ale gazelor aplicate la soluţii, au fost
prezentate de van`t Hoff într-o singură lege care îi poartă numele şi care se enunţă
în felul următor: presiunea osmotică a unei soluţii diluate de neelectrolit este
egală cu presiunea pe care ar exercita-o substanţa dizolvată, dacă s-ar găsi în
stare de gaz şi ar ocupa un volum egal cu volumul soluţiei.
Din aceste legi rezultă că presiunea osmotică a soluţiilor de neelectroliţi nu
depinde nici de natura dizolvantului nici de cea a solvatului, ci numai de numărul
particulelor (moleculelor) substanţei dizolvate conţinute în unitatea de volum de
soluţie.
Din studiul gazelor se cunoaşte că la 0
o
C şi 760 torr, un mol de gaz ocupă un
volum de 22,4 l. De aici rezultă că la aceeaşi temperatură (0
0
) presiunea osmotică a
unei soluţii ce conţine 1 mol de substanţă dizolvată în 22,4 l de soluţie trebuie să
fie de 760 torr (1 atm), iar presiunea osmotică a unei soluţii molare la 0
o
C este de
22,4 atm.
5.2.2. URCAREA PUNCTULUI DE FIERBERE ŞI COBORÂREA
PUNCTULUI DE CONGELARE AL SOLUŢIILOR (EBULIOSCOPIA ŞI
CRIOSCOPIA).
Lichidele pure se caracterizează prin temperaturi de fierbere şi de congelare
strict determinate. Astfel, la presiunea de 760 torr (1 atm), apa pură fierbe la 100
o
C
şi congelează la 0
o
C, iar benzenul fierbe la 80,1
o
C şi se solidifică la 5,5
o
C. Aceste
temperaturi rămân constante până când toată masa de lichid se transformă.
Prezenţa unor substanţe dizolvate în soluţii ridică punctul de fierbere şi
scade punctul de congelare al acestora faţă de solvenţii puri. De aceea, soluţiile
îngheaţă la temperaturi mai joase şi fierb la temperaturi mai ridicate decât lichidele
pure din care sunt obţinute.
87
Fenomenele de solidificare (congelare) şi de fierbere ale soluţiilor au fost
studiate de F.M. Raoult care, pe baza observaţiilor experimentale, a descoperit
uemătoarele legi:
1.Scăderea punctului de congelare şi creşterea punctului de fierbere a
soluţiilor faţă de solvenţii puri sunt direct proporţionale cu masa de substanţă
dizolvată în aceeaşi masă de solvent. Astfel, o soluţie care conţine 5 g de zahăr pur
la 100g apă se solidifică la -27
o
, iar atunci când conţine 10 g de zahăr în aceeaşi
cantitate de apă se solidifică la -54
o
C.
2.Cantităţi echimoleculare de substanţe diferite, dizolvate în una şi aceeaşi
masă de solvent, scad în aceeaşi măsură punctul de congelare şi ridică în aceeaşi
măsură punctul de fierbere. De exemplu, la dizolvarea a 0,1 moli de zahăr (34,2 g)
în 1000 g apă se produce o scădere a punctului de solidificare cu 0,186
o
, scădere pe
care o provoacă şi 0,1 moli de glucoză (18 g) sau 0,1 moli de uree (6 g) etc.
Punctul de fierbere creşte cu 0,052
o
C pentru toate aceste soluţii la concentraţia 0,1
molară.
Fenomenul de coborâre a punctului de congelare a unei soluţii sub acţiunea
substanţei dizolvate se numeşte fenomen crioscopic, iar metoda de determinare a
sa se numeşte metodă crioscopică.
Coborârea punctului de congelare a unei soluţii rezultată prin dizolvarea
unui mol de substanţă în 1000 g solvent este o mărime constantă şi se numeşte
constantă crioscopică (K
c
).
În mod similar, ridicarea punctului de fierbere a unei soluţii sub acţiunea
substanţei dizolvate se numeşte fenomen ebulioscopic, iar metoda de determinare
a sa se numeşte metodă ebulioscopică.
Creşterea punctului de fierbere a soluţiilor rezultată prin dizolvarea unui mol
de substanţă în 1000 g solvent se numeşte constantă ebulioscopică (K
e
).
Constantele crioscopice şi ebulioscopice ale solvenţilor constituie mărimi
fizice tot atât de importante ca şi punctele de topire şi fierbere ale acestora (tabel
5).
Tabelul 5
Valorile unor constante crioscopice şi ebulioscopice
Solventul K
c
K
e
Apă 1,8
6
0,52
Alcool
etilic
- 1,15
Acid acetic 3,9
0
3,07
Benzen 5,1
2
2,57
Anilină 5,8
7
3,69
Camfor 40,
0
-
88
Legile lui Raoult pot fi exprimate matematic prin relaţia:
∆ t = KC (5.14)
unde ∆ t = t - t
o
şi reprezintă diferenţa dintre temperatura de congelare,
respectiv de fierbere (t) a soluţiei şi cea a solventului pur (t
o
); C-concentraţia
soluţiei: C=m/M (m este masa de substanţă dizolvată în g grame de solvent, iar M
masa molară a substanţei dizolvate); K-constanta crioscopică (K
c
) sau
ebulioscopică (K
e
). Făcând înlocuirile se obţine relaţia:
t - t
o
=
g
1000
M
m
K ⋅ ⋅
(5.15)
care este una şi aceeaşi relaţie cu (5.14) dacă g, cantitatea de solvent în care
se dizolvă substanţa este de 1000 grame.
Această relaţie permite determinarea masei molare M a substanţelor prin
metoda crioscopică sau ebulioscopică, efectuând o simplă citire a temperaturii de
fierbere sau de solidificare a soluţiei:
( ) g t t
1000 m K
M
o
⋅ −
⋅ ⋅
·
(5.16)
Este de menţionat că asemenea măsurători nu se fac pe soluţii de
concentraţii prea mari deoarece, abaterile de la legile soluţiilor ideale sunt cu atât
mai mari cu cât soluţiile sunt mai concentrate.
Fenomenul crioscopic are aplicaţii la obţinerea amestecurilor răcitoare. De
exemplu, un amestec de 23% NaCl şi 77% gheaţă scade temperatura până la
-21,2
o
C (ceea ce explică topirea gheţii prin aruncare de sare pe străzile oraşelor
iarna), iar un amestec de gheaţă şi CaCl
2
·6H
2
O cristalizată, poate scădea
temperatura până la -55
o
C.
Metoda crioscopică şi ebulioscopică de determinare a masei molare a
substanţelor a avut largi aplicaţii în practica de laborator datorită simplităţii de
lucru şi preciziei rezultatelor. Azi însă, aceste metode sunt utilizate alături de
metodele moderne, bazate pe scăderea presiunii de vapori a soluţiilor.
5.2.3. PRESIUNEA DE VAPORI A SOLUŢIILOR. LEGEA LUI RAOULT.
Prin măsurători, Raoult a constatat că presiunea de vapori a unei
soluţii este mai joasă decât presiunea de vapori a dizolvantului pur, ceea ce a dus la
descoperirea următoarei legi care îi poartă numele: scăderea presiunii de vapori a
unei soluţii faţă de presiunea de vapori a dizolvantului este direct proporţională
cu fracţia molară a substanţei dizolvate. Notând cu p
o
şi p presiunea de vapori a
dizolvantului, respectiv a soluţiei şi cu X
2
fracţia molară a substanţei dizolvate,
legea se poate formula matematic astfel:
p
o
- p = X
2
p
o
(5.17)
Această lege permite determinarea masei molare a substanţelor. Astfel, dacă
se ia în considerare fracţia molară, relaţia (5.17) devine:
o
2 1
2 o
p
n n
n
p p
+
· −
(5.18)
89
în care: n
1
reprezintă numărul de moli de solvent (n
1
=m
1
/M
1
) şi n
2
numărul
de moli de solvat (n
2
=m
2
/M
2
). Deoarece soluţia este foarte diluată, se neglijează
numărul de moli de solvat n
2
de la numitor, încât relaţia (5.18) devine:
1
1
2
2
o
o
M
m
M
m
p
p p
·

sau
2 1
1 2
o
o
M m
M m
p
p p


·

(5.19)
de unde:
p p
p
m
M m
M
o
o
1
1 2
2·
(5.20)
Legea lui Raoult se aplică riguros în cazul soluţiilor ideale (v. 5.2). Scăderea
presiunii de vapori a soluţiilor faţă de solventul pur, presiunea osmotică, scăderea
temperaturii de congelare şi ridicarea temperaturii de fierbere a soluţiilor de
neelectroliţi sunt proprietăţi determinate nu de solvent ci de substanţa dizolvată şi
anume de concentraţia acesteia. Asemenea proprietăţi care nu sunt determinate de
natura substanţei dizolvate ci de numărul de particule (molecule) aflate într-o
anumită cantitate de solvent (concentraţie) au fost numite proprietăţi coligative.
Proprietăţile coligative ale soluţiilor substanţelor cu legături tipic covalente ca
zahărul, ureea şi glucoza, care nu ionizează în soluţie, sunt proporţionale cu
concentraţia soluţiei.
5.3. SOLUŢII DE ELECTROLIŢI
5.3.1. ANOMALII OBSERVATE ÎN STUDIUL MĂRIMILOR
COLIGATIVE
Spre deosebire de soluţiile descrise mai sus, soluţiile de acizi, baze şi săruri
prezintă abateri mari faţă de legile presiunii osmotice, crioscopiei, ebulioscopiei şi
legii lui Raoult.
Astfel, dacă se determină experimental prin metoda crioscopică, scăderea
punctului de congelare (∆ t
exp
) a unor soluţii de acizi, baze sau săruri faţă de cel al
apei, se constată că se obţin valori mai mari decât cele calculate (∆ t
calc
) după legile
lui Raoult, pentru concentraţia de lucru. Abaterile de la valorile teoretice sunt
exprimate prin raportul mărimilor obţinute experimental şi cele calculate. Acest
raport se notează cu i şi se numeşte factorul J.H. Van
,
t Hoff:
calc
exp
t
t
i


·
(5.21)
De exemplu, în cazul unei soluţii molare de NaCl, valoarea lui i obţinută
prin măsurători criometrice este egală cu 1,97, valoare ce tinde către 2 la diluţii
mari.
Factorul lui Van
,
t Hoff reflectă abaterea pe care o suferă soluţiile de
electroliţi de la legile soluţiilor ideale. Deoarece, scăderea punctului de congelare
al unei soluţii este o mărime coligativă, dacă valoarea sa determinată experimental
este dublă faţă de cea teoretică, aceasta dovedeşte că în soluţia respectivă există în
90
realitate un număr dublu de particule, care nu pot fi altceva, în cazul discutat, decât
ionii Na
+
şi Cl
-
şi nu particule de NaCl.
Rezultatele experimentale arată că valoarea lui i creşte cu diluţia soluţiei.
Astfel, pentru săruri ca NaCl sau KNO
3
, i creşte atingând valoarea 2 la diluţie
mare; pentru săruri ca Na
2
SO
4
, MgCl
2
etc. i tinde către 3 la diluţii mari; pentru
AlCl
3
tinde către 4, iar pentru K
4
[Fe(CN)
6
] tinde către 5. Valorile lui i pentru diluţii
mari arată deci câţi ioni poate forma o substanţă ionizabilă în soluţie. Interpretarea
acestor observaţii experimentale a fost făcută de Svante Arrhenius prin teoria sa
asupra disociaţiei electrolitice.
Valoarea lui i obţinută experimental la o soluţie de concentraţie oarecare,
raportată la numărul maxim n de ioni care se pot forma din substanţa dizolvată în
soluţie la diluţie infinită se numeşte coeficient osmotic f
o
:
n
i
f
o
·
(5.22)
Coeficientul osmotic are semnificaţia fracţiunii din cantitatea totală de
substanţă dizolvată care se găseşte în soluţie sub formă de ioni liberi care sunt
capabili să producă o scădere a punctului de congelare şi a presiunii de vapori ca şi
o creştere a presiunii osmotice şi a punctului de fierbere a soluţiei. De aici rezultă
că nu toţi ionii sunt liberi pentru a provoca aceste fenomene, deoarece unii din ei
sunt legaţi cu alţii de semn contrar sub formă de perechi de ioni sau chiar molecule
nedisociate, alţii se mişcă greoi fiind înconjuraţi de ioni de semn contrar, iar alţii
sunt hidrataţi şi împiedicaţi să-şi exercite prezenţa în soluţie. La diluţie infinită
dispar toate aceste interacţii, încât i devine egal cu n iar f
o
=1.
Pentru a ţine seama totuşi de interacţiile amintite ce determină o parte din
ioni să fie inexistenţi în soluţie, C.N. Lewis (1901) a introdus în expresiile
matematice ale legilor amintite în locul concentraţiei reale C, o mărime numită
concentraţie activă sau activitate a:
a = f·C (5.23)
unde f este coeficient de activitate sau factor de corecţie care permite
aplicarea legilor soluţiilor ideale la soluţiile reale. Când soluţiile reale sunt foarte
diluate, f tinde către valoarea 1 încât a=C, iar aceste soluţii pot fi considerate, cu
aproximaţie, soluţii ideale.
5.3.2. DISOCIAŢIA ELECTROLITICĂ
Explicarea anomaliilor la determinarea mărimilor coligative în soluţiile de
electroliţi a fost dată de Svante Arrhenius (1887) prin teoria disociaţiei
electrolitice, având la bază progresele realizate în electrochimie privind studiul
conductibilităţii electrice a soluţiilor de electroliţi (acizi, baze, săruri) şi creşterea
acestei conductibilităţi cu diluţia.
Svante Arrhenius şi-a fundamentat teoria sa pe ideea că proprietăţile
soluţiilor de electroliţi pot fi explicate numai considerând că la simpla dizolvare în
apă, aceste substanţe se desfac (disociază) în ioni, particule încărcate electric
pozitiv sau negativ între care se exercită forţe de natură electrostatică. Apariţia
ionilor în soluţie este confirmată de faptul că o serie de acizi ca H
2
SO
4
, HCl sau
91
CH
3
COOH, baze ca NH
3
şi săruri ca NaCl nu conduc curentul în stare pură, dar îl
conduc în soluţie. De aceea, aceste substanţe au fost numite electroliţi, iar
disocierea respectivă, disociere electrolitică sau ionică.
Conform teoriei lui Arrhenius, toţi electroliţii ar trebui să fie formaţi din
molecule care, fiind neutre, în stare de puritate nu conduc curentul electric, dar
care, prin dizolvare se disociază reversibil în ioni după reacţia:
C - A C
+
+ A
-
(5.24)
S-a stabilit ulterior că o astfel de disociaţie electrolitică se întâlneşte destul
de rar. În realitate, o mare parte din electroliţi şi anume bazele tari şi majoritatea
sărurilor, sunt formate din ioni atât în stare solidă cât şi în stare lichidă şi gazoasă.
Numai bazele slabe şi acizii tari şi slabi sunt formaţi din molecule care, la
dizolvare, trec în ioni în urma reacţiei cu moleculele dipolare ale apei. Acestea
reuşesc să rupă legăturile covalente ce leagă atomii în molecule. Sub acţiunea
dizolvantului are loc deci o reacţie de ionizare ca în exemplele:
H-Cl + H
2
O H
3
O
+
+ Cl
-
reacţie în care se formează cationul hidroniu numit şi oxoniu sau hidroxoniu
şi anionul clor;
CH
3
COOH + H
2
O H
3
O
+
+ CH
3
COO
-
sau în general:
HA + H
2
O H
3
O
+
+ A
-
(5.25)
reacţie în care rezultă de asemenea cationul hidroniu şi anionul provenit din
radicalul acid;
sau:
NH
3
+ H
2
O NH
4
+
+ HO
-
reacţie în care apare ionul amoniu şi ionul hidroxil.
Reacţia de ionizare pe care o dau toţi acizii şi bazele slabe este prin urmare
un proces destul de diferit de procesul pe care îl dau sărurile şi bazele tari la
dizolvarea în apă, deşi ambele au loc sub acţiunea dizolvantului în momentul
formării soluţiei de electrolit. Ambele procese au loc atât în apă cât şi în alţi
solvenţi polari ca acidul fosforic, alcoolul etilic, acetona etc. Capacitatea de
ionizare (ca şi capacitatea de dizolvare) a diferiţilor solvenţi este cu atât mai mare
cu cât lichidul este mai polar. Solvenţii nepolari sau puţin polari ca benzenul,
eterul, sulfura de carbon etc., nu produc disociaţie ionică şi deci nici ionizare.
După S. Arrhenius electroliţii nu sunt total disociaţi, disociaţia electrolitică
fiind un proces în echilibru, care depinde de temperatura şi concentraţia soluţiei.
Cu cât diluţia devine mai mare, cu atât numărul de molecule disociate este mai
mare şi invers, cu cât concentraţia creşte, cu atât disociaţia scade. Ca oricărui
sistem aflat în echilibru şi disociaţiei electrolitice i se aplică legea acţiunii maselor.
Astfel, dacă un electrolit format din molecule CA disociază în anionii A
-
şi cationii
C
+
conform reacţiei (5.24), aplicând legea acţiunii maselor rezultă:
[ ] [ ]
[ ] CA
A C
K
− +

·
(5.26)
92
unde K este constanta de disociere. Este de menţionat că, în cazul acizilor şi
bazelor slabe care suferă în realitate procesul de ionizare sub acţiunea apei, această
constantă poartă numele de constantă de ionizare. În condiţiile în care este egal cu
zero termenul de la numitor [CA], care reprezintă concentraţia moleculelor rămase
nedisociate la echilibru, fapt ce se întâlneşte în cazul electroliţilor tari, ca acizii
tari, bazele tari şi majoritatea sărurilor, care disociază total, constanta de disociere
nu are sens fizic (K =∞). Deci, acestor electroliţi nu li se poate aplica legea acţiunii
maselor. De aici concluzia că teoria disociaţiei electrolitice este aplicabilă numai
acizilor slabi şi bazelor slabe. Cu toate aceste neajunsuri, acestă teorie a fost una
dintre concepţiile de bază ale chimiei teoretice de la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea.
Grad de disociere electrolitică. Exprimarea cantitativă a intensităţii
disociaţiei electrolitice în concepţia lui S. Arrhenius se face cu ajutorul noţiunii de
grad de disociere, notat cu α . Gradul de disociere este raportul dintre numărul de
molecule disociate şi numărul total de molecule dizolvate:
 numărul de molecule disociate
numărul total de molecule dizolvate
Gradul de disociere tinde către 1 odată cu diluţia. Astfel, dacă la 100
molecule dizolvate se disociază 10, α ia valoarea:
1 , 0
100
10
· · α
Rezultă că s-au disociat 10% (α = 10% sau α = 0,1). La diluţie infinită,
disociind toate moleculele dizolvate, gradul de disociere ia valoarea:
1
100
100
· · α
sau α = 100%
Valoarea gradului de disociere se poate determina prin numeroase metode
ca: scăderea puctului de congelare al soluţiilor, scăderea presiunii de vapori, prin
măsurarea vitezei de reacţie etc. În funcţie de valoarea lui α , S. Arrhenius a
clasificat acizii şi bazele în acizi şi baze tari (HCl, HNO
3
, H
2
SO
4
, NaOH, KOH,
care au α ≥ 0,5) şi acizi şi baze slabe (acizii organici, H
2
S, H
2
CO
3
, Al(OH)
3
,
Fe(OH)
3
etc, care au α ≤ 0,1).
Astăzi, se determină în mod curent α prin măsurarea conductibilităţii Λ
C
a
soluţiei, la concentraţia respectivă C care se raportează la conductibilitatea la
diluţie infinită Λ

:


Λ
Λ
· α
c
(5.27)
Măsurătorile de conductibilitate au permis ulterior clasificarea tuturor
electroliţilor în electroliţi tari (practic total disociaţi) si electroliţi slabi (slab
disociaţi), termenul α utilizându-se numai pentru soluţiile de electroliţi slabi (acizi
şi baze slabe) sub denumirea de grad de ionizare. Pentru electroliţii tari
(majoritatea sărurilor, acizii tari şi bazele tari) s-a introdus termenul de coeficient
de conductibilitate f
C
, deoarece s-a dovedit la aceşti electroliţi că nu toţi ionii din
soluţie participă la transportul curentului electric, iar numărul celor care participă
la acest transport scade cu creşterea concentraţiei soluţiei (v. 5.3.3). Acest
93
α
coeficient indică fracţiunea din numărul total de ioni liberi dintr-o soluţie de
concentraţie C (de exemplu soluţie 1m) care participă efectiv la transportul
curentului electric. Valoarea lui f
C
se determină experimental ca şi α folosindu-se
la calcul relaţia (5.27).
5.3.3. ELECTROLIŢI TARI. TEORIA LUI DEBYE ŞI HÜCKEL.
Aşa cum s-a mai arătat, în categoria electroliţilor tari intră: majoritatea
sărurilor (excepţie halogenurile şi pseudohalogenurile de Hg şi Zn precum şi alte
câteva săruri de metale tranziţionale); bazele tari ca NaOH, KOH şi Ca(OH)
2
şi
acizii tari anorganici ca HCl, HNO
3
, H
2
SO
4
etc. Sărurile şi bazele tari sunt compuşi
ionici încât, prin simplă dizolvare în apă toţi ionii se desprind din reţeaua cristalină
şi trec în soluţie. În cazul acizilor tari, la dizolvarea în apă, aceştia se ionizează
total numai în urma reacţiei cu apa (v. 5.3.2). Deci şi soluţiile acizilor tari conţin
numai ioni.
Este de aşteptat ca, odată cu creşterea concentraţiei soluţiilor de electroliţi
tari, conductibilitatea lor electrică să crească. Cu toate acestea, s-a constatat că
soluţiile mai concentrate prezintă o conductibilitate mai slabă decât ar trebui, ca şi
cum nu toţi ionii contribuie la transportul curentului electric. Această anomalie a
fost interpretată de S. Arrhenius prin scăderea gradului de disociere a electroliţilor
tari cu creşterea concentraţiei soluţiilor, fapt contrazis ulterior pe căi
experimentale. Astfel, cercetări precise bazate pe proprietăţile optice ale ionilor şi
moleculelor au demonstrat lipsa totală a moleculelor nedisociate în soluţie chiar la
concentraţii relativ mari. De asemenea, valoarea constantă a căldurii de
neutralizare, rezultată la neutralizarea acizilor tari cu baze tari în soluţii de
concentraţii diferite, conform reacţiei:
H
3
O
+
+ HO

→ 2H
2
O ∆ H=-13,7 kcal/mol
constituie încă o dovadă experimentală împotriva interpretării lui Arrhenius.
Cu toate aceste dovezi care atestă disocierea totală a electroliţilor tari chiar la
concentraţii mari, într-o serie de măsurători ca cea de conductibilitate electrică
despre care s-a arătat mai sus, sau în măsurarea mărimilor coligative (presiunea
osmotică, creşterea punctului de fierbere etc.), soluţiile electroliţilor tari suferă
abateri importante în sensul că se obţin valori mai mici ale acestor mărimi faţă de
numărul de particule rezultate teoretic prin disocierea totală.
Analizând aceste abateri ale soluţiilor de electroliţi tari ca şi contradicţiile
teoriei disociaţiei electrolitice, P. Debye şi E. Hückel concomitent (1923) au
elaborat o teorie a electroliţilor tari.
Conform noii teorii, electroliţii tari sunt total disociaţi atât în soluţii diluate
cât şi în soluţii concentrate. Între ionii aflaţi în soluţie apar interacţii electrostatice
care impun o distribuţie a ionilor, ca în cristal, fiecare ion fiind înconjurat de ioni
de sarcină contrară, dar la distanţe mai mari. În acest fel, în jurul fiecărui ion se
creează o atmosferă ionică ce scade mobilitatea ionilor prin stânjeniri reciproce
(mobilitatea ionilor este viteza de deplasare a ionilor sub influenţa unei diferenţe
de potenţial de 1V/cm la 18
o
C). Mobilitatea ionilor scade considerabil cu creşterea
94
concentraţiei soluţiei şi de aici, conductibilitatea electrică se micşorează. În acelaşi
timp se formează perechi de ioni C
+
A
-
(prin alipiri temporare) care nu conduc
curentul electric, sau tripleţi ionici C
+
A
-
C
+
respectiv A
-
C
+
A
-
a căror mişcare către
electrozi devine mai greoaie. Asemenea formaţii ionice sunt mai numeroase la
creşterea concentraţiei, de unde şi scăderea conductibilităţii electrice şi a mărimilor
coligative pe măsura creşterii concentraţiei soluţiei.
La diluarea soluţiei, interacţiile elctrostatice scad datorită creşterii distanţei
dintre ioni şi deci şi a razei atmosferei ionice, creşte numărul gradelor de libertate
ale ionilor, respectiv mobilitatea lor, inclusiv datorită micşorării numărului de
tripleţi sau chiar perechi de ioni.
Adevărata concentraţie a ionilor care determină abaterile menţionate mai sus
este concentraţia activă sau activitatea (a) definită prin relaţia a = f·C în care C
reprezintă concentraţia reală a soluţiei, iar f-factorul de activitate, ultimul fiind o
măsură a abaterii soluţiei respective de la proprietăţile unei soluţii ideale.
Coeficientul de activitate f poate fi determinat experimental şi de obicei se
folosesc coeficienţi de activitate medii, care la electroliţii binari au valoarea:
2 1
f f f ·
t (5.28)
La diluţie infinită f = 1, deci a = C.
Tăria ionică. Coeficienţii de activitate f ai ionilor unui electrolit exprimă
totalitatea interacţiunilor sarcinilor electrice ale tuturor ionilor care se găsesc în
soluţie. De aceea, coeficientul de activitate este în funcţie nu numai de sarcina şi
concentraţia acestuia, dar şi de sarcina şi concentraţia tuturor celorlalţi electroliţi
aflaţi în soluţie.
Pentru caracterizarea acestei interacţii totale, G.N. Lewis (1921) a introdus
noţiunea de tărie ionică µ . Expresia matematică a valorii sale este:
( )

· + + · µ
2
i i
2
n n
2
2 2
2
1 1
Z C
2
1
Z C ........ Z C Z C
2
1
(5.29)
unde: µ este tăria ionică; C-concentraţia molară a ionilor şi Z-sarcina lor. Astfel, pentru o
soluţie de KCl 0,01m:
( ) 01 , 0 1 01 , 0 1 01 , 0
2
1
2 2
· ⋅ + ⋅ · µ
pentru o soluţie BaCl
2
0,01m:
( ) 03 , 0 1 02 , 0 2 01 , 0
2
1
2 2
· ⋅ + ⋅ · µ
pentru o soluţie de AlCl
3
0,01m:
( ) 06 , 0 1 03 , 0 3 01 , 0
2
1
2 2
· ⋅ + ⋅ · µ
iar pentru o soluţie KCl 0,01m care conţine şi o,o1 moli de BaCl
2
:
µ = 0,01 + 0,03 = 0,04
Verificările experimentale au arătat că modul de calcul al lui f este corect
numai la soluţii diluate pentru care µ nu trece de 0,02. Pentru 0,02 < µ <0,1
valorile lui f sunt aproximative, iar pentru µ >0,1 se observă o deviere
considerabilă a valorii calculate faţă de cea experimentală.
Variaţia coeficientului de activitate f în funcţie de tăria ionică µ a
soluţiei este dată de ecuaţia lui Debye şi Hückel:
95
µ − ·
2
AZ f lg
(5.30)
unde: A este o constantă dependentă de natura solventului şi de temperatură
(pentru soluţii diluate la 25
o
C, A = 0,509). Din relaţie se vede că la diluţie infinită
când µ = 0, f = 1, iar activitatea electrolitului este egală cu concentraţia sa molară
(este cazul soluţiilor diluate ale electroliţilor slabi şi soluţiilor electroliţilor tari la
diluţie infinită).
6. ECHILIBRE IONICE
6.1. TEORII ASUPRA ACIZILOR ŞI BAZELOR.
REACŢII IONICE.
Numele de acid (lat. acidus, acru) şi bază (lat. basis, bază, fundament) au
fost date prima dată de O. Tachenius în secolul al XVII-lea.
Definiţia acestor substanţe a fost prezentată prima dată de R. Boyle (1663),
acizii fiind substanţele cu gust acru, care înroşesc hârtia de turnesol, iar bazele,
substanţele cu gust leşietic, care albăstresc hârtia de turnesol.
Primul care a încercat explicarea proprietăţilor acizilor a fost A.L. Lavoisier
care a constatat că o serie de elemente ca sulful, carbonul, azotul şi fosforul
formează cu oxigenul compuşi (acizi, bănuia el) care neutralizează bazele. De aici
concluzia că oxigenul este elementul determinant al proprietăţii acide (1770-1780)
pentru că „ toţi acizii conţin oxigen

. Nu mult după aceea, chiar el a constatat că
există acizi fără oxigen ca HCl sau HCN şi deci nu oxigenul ci hidrogenul
determină proprietăţi acide.
Explicarea proprietăţilor acizilor şi bazelor a dus la elaborarea mai multor
teorii, fiecare din ele având însă un caracter mai mult sau mai puţin limitat,
rămânând şi azi deschisă calea pentru crearea acelei teorii care să satisfacă pe
deplin din punct de vedere teoretic şi practic.
6.1.1. ACIZI ŞI BAZE ÎN TEORIA DISOCIAŢIEI ELECTROLITICE
Teoria disociaţiei electrolitice, a lui S. Arrhenius, a fost aplicată de el la
definirea acizilor şi bazelor împreună cu W. Ostwald şi alţii după 1890.
Conform acestei teorii, acizii sunt substanţe care, în soluţii apoase, dau
naştere la ioni de hidrogen H
+
, iar bazele, substanţe care în soluţii apoase dau
naştere la ioni hidroxil, HO
-
. În stare pură, în absenţa apei, acizii şi bazele sunt
consideraţi ca molecule neutre, deci nedisociate şi nu conduc curentul electric sau
îl conduc foarte slab. În schimb, în soluţie apoasă, conduc bine curentul electric.
La dizolvare în apă, acizii disociază, conform acestei teorii în anioni şi ioni de
hidrogen, ca în exemplele:
HCl H
+
+ Cl
-
HNO
3
H
+
+ NO
3
-
iar bazele disociază în cationi şi ioni hidroxil:
96
KOH K
+
+ HO
-
Tăria acizilor şi bazelor era explicată prin proprietatea unui acid mai tare sau
a unei baze mai tari de a scoate din combinaţii un acid, respectiv o bază mai slabă,
prin violenţa cu care acestea atacau metalele. S. Arrhenius a exprimat cantitativ
tăria acizilor prin noţiunea de grad de disociere α .
Reacţia de neutralizare dintre un acid şi o bază este, conform acestei teorii, o
reacţie între ionii de hidrogen şi hidroxil care formează o moleculă de apă
nedisociată:
(H
+
+ Cl
-
) + (K
+
+ HO
-
) = H
2
O + (K
+
+ Cl
-
) ∆ H=-13,7 kcal/mol
Când reacţionează acizi şi baze slabe, căldura de neutralizare este diferită
datorită disocierii parţiale a acestora în soluţie.
Teoria lui Arrhenius şi Ostwald limitează definirea acizilor şi bazelor la
cazul soluţiilor apoase diluate. Dar ea nu explică satisfăcător chiar cauzele
disocierii electrolitice în apă a acizilor şi bazelor. Această teorie nu poate explica
de ce unele substanţe, care, deşi nu au grupare HO
-
, sunt baze mai puternice decât
cele cu HO
-
, cum este cazul ionului etoxid C
2
H
5
O
-
, rezultat din alcool etilic şi Na
metalic:
C
2
H
5
OH + Na → (C
2
H
5
O
-
+ Na
+
) + 1/2H
2
sau a ionului amidură NH
2
-
, rezultat în reacţia dintre amoniac lichid şi sodiu
metalic în absenţa apei:
NH
3
+ Na → (NH
2
-
+ Na
+
) + 1/2H
2
Folosind asemenea baze ca etoxidul, au fost efectuate titrări de HgCl
2
şi alte
substanţe în prezenţă de fenolftaleină, clorura mercurică manifestând proprietăţi
acide în aceste reacţii, considerate de neutralizare. De aici, concluzia că noţiunea
de acid, ca şi noţiunea de bază, trebuie extinsă şi pentru cazul soluţiilor neapoase.
Datorită caracterului limitat al teoriei disociaţiei electrolitice asupra acizilor
şi bazelor, a fost elaborată o altă teorie mai cuprinzătoare.
6.1.2. TEORIA TRANSFERULUI DE PROTONI
Independent unul de altul, J.N. Brönsted şi T.M. Lowry (1923) au
ajuns la concluzia că acizii sunt substanţe capabile de a ceda protoni, iar bazele
substanţe capabile de a accepta protoni. După această teorie, proprietăţile acido-
bazice se rezumă la proprietatea de donare-acceptare sau altfel spus de transfer de
protoni de la o substanţă la alta, proces ce poate fi prezentat prin ecuaţia de
echilibru:
A
1
B
1
+ H
+
(6.1)
în care acidul A
1
pierde un proton şi trece în baza conjugată B
1
în timp ce
baza B
1
poate primi protonul pentru a deveni acidul conjugat A
1
.
Rezultă că fiecărui acid îi corespunde o bază conjugată şi invers,
fiecărei baze îi corespunde un acid conjugat:
CH
3
COOH CH
3
COO
-
+ H
+
acid bază
97
Protonii, ca şi electronii, nu pot exista liberi în soluţie, ei sunt
consumaţi într-o reacţie asemănătoare de către baza B
2
:
B
2
+ H
+
A
2
(6.2)
Prin însumarea reacţiilor (6.1) şi (6.2) rezultă:
A
1
+ B
2
A
2
+ B
1
(6.3)
De aceea, sunt cuplate totdeauna două reacţii în care un acid A
1
cedează un proton unei baze B
2
care trece în acidul conjugat A
2
, iar acidul A
1
se
transformă în baza conjugată B
1
.
Reacţia se petrece prin transfer de protoni de la o substanţă la alta prin
intermediul apei. Acest lucru se datoreşte faptului că ionul H
+
(protonul), prin
dimensiunile sale foarte mici având raza de circa 10
-15
m, faţă de aproximativ 10
-10
m cât măsoară raza celorlalţi ioni, posedă un câmp electric extrem de puternic în
jurul său astfel încât pătrunde adânc în învelişul electronic al oxigenului din apă şi
formează o legătură coordinativă cu o pereche de electroni neparticipanţi ai
acestuia, ceea ce duce la formarea ionului de hidroniu numit şi oxoniu sau
hidroxoniu H
3
O
+
:
H
+
+ :O H H O H
+
(6.4)
H H
căldura de hidratare fiind foarte mare (∆ H = -261 kcal/mol).
Reacţiile cu transfer de protoni se numesc reacţii protolitice.
Iată câteva exemple:
Acid
1
Bază
2
Acid
2
Bază
1
H
2
SO
4
+ H
2
O H
3
O
+
+ HSO
4
-
CH
3
COOH + H
2
O H
3
O
+
+ CH
3
COO
-
NH
4
+
+ H
2
O H
3
O
+
+ NH
3
H
2
PO
4
-
+ H
2
O H
3
O
+
+ HPO
4
2-
Conform acestei teorii, acizii sunt de trei feluri:
- moleculari (neutri): H
2
SO
4
, HCl, CH
3
COOH cărora le corespund bazele
conjugate HSO
4
-
, Cl
-
, CH
3
COO
-
;
- cationici: NH
4
+
, H
3
O
+
, cărora le corespund bazele conjugate NH
3
, H
2
O;
- anionici: H
2
PO
4
-
, HPO
4
-
, HSO
4
2-
, cărora le corespund bazele conjugate
HPO
4
2-
, PO
4
3-
, SO
4
2-
.
În noua teorie şi noţiunea de bază a suferit modificări deoarece, în afară de
HO
-
sau de baze sub formă de molecule neutre (NH
3
, H
2
O, aminele, C
2
H
5
OH etc.)
există şi baze sub formă de anioni ca: CH
3
COO
-
, Cl
-
, NH
2
-
, C
2
H
5
O
-
etc.
În majoritatea cazurilor, perechea acid-bază este chiar dizolvantul şi acidul
său conjugat. Astfel, în cazul soluţiilor apoase, una din perechile acid-bază o
constituie apa (ca bază) şi ionul hidroniu (ca acid).
98
A + H
2
O H
3
O
+
+ B (6.5)
Apa poate funcţiona tot atât de bine şi ca acid în următoarele reacţii în care
are ca bază conjugată ionul hidroxil HO
-
:
Acid
1
Bază
2
Acid
2
Bază
1
H
2
O + NH
3
NH
4
+
+ HO
-
H
2
O + CH
3
COO
-
CH
3
COOH + HO
-
H
2
O + HPO
4
2-
H
2
PO
4
-
+ HO
-
Datorită posibilităţilor de a reacţiona atât ca bază cât şi ca acid, apa este un
dizolvant amfoter sau amfiprotic. Caracterul său amfiprotic poate fi scos în
evidenţă şi prin ecuaţia
H
2
O + H
2
O H
3
O
+
+ HO
-
în care ecuaţia inversă este tocmai reacţia de neutralizare a acizilor tari cu
baze tari.
Reacţiile protolitice se pot petrece şi în alţi dizolvanţi decât apa.
Astfel, reacţia de ionizare a acidului acetic în amoniac lichid decurge în felul
următor:
CH
3
COOH + NH
3
NH
4
+
+ CH
3
COO
-
Analog apei se comportă şi alţi dizolvanţi amfoteri (solvenţi
amfiprotici):
NH
3
+ NH
3
NH
4
+
+ NH
2
-
HNO
3
+ HNO
3
H
2
NO
3
+
+ NO
3
-
CH
3
COOH + CH
3
COOH CH
3
COOH
2
+
+ CH
3
COO
-
În aceste procese numite autoprotolitice echilibrul este prea puţin
deplasat în sensul formării ionilor, de aceea conductibilitatea dizolvanţilor puri este
foarte mică.
Teoria transferului de protoni are meritul de a explica tăria unui acid
în corelaţie cu compoziţia chimică a acestuia cât şi cu cea a solventului. Ca urmare,
aceeaşi substanţă ca de exemplu HNO
3
poate fi acid tare în soluţie apoasă, acid de
tărie mijlocie în nitrobenzen şi în eter acetil acetic, sau bază în acid fluorhidric
lichid. Generalizând, se poate spune că o substanţă dizolvată are un caracter acid
cu atât mai puternic cu cât cedează mai uşor protoni solventului, iar o substanţă
dizolvată are un caracter bazic cu atât mai puternic cu cât primeşte mai uşor
protoni de la solvent. Sub acest aspect, solvenţii pot fi clasificaţi în: protogeni, cei
care cedează uşor protoni substanţelor pe care le dizolvă (HF, H
2
SO
4
etc.), solvenţi
protofili care primesc cu uşurinţă protoni din partea substanţelor pe care le dizolvă
(NH
3
lichid, piridină etc.) şi solvenţi aprotici care nu primesc şi nu cedează protoni
substanţelor pe care le dizolvă (benzenul, ciclohexanul, etc.). Această clasificare a
solvenţilor merită să fie luată în consideraţie deoarece, prin simpla cunoaştere a
caracterului solventului, se poate aprecia tăria acidului care variază de la solvent la
solvent prin efectul acestuia. Astfel, cu cât solventul este mai protofil, (are caracter
bazic mai pronunţat), cu atât substanţa care se dizolvă va ceda (transfera) mai uşor
99
protonul, deci va fi acid mai tare, şi invers, când solventul este mai puţin protofil,
substanţa dizolvată va fi un acid mai slab. În solvenţi puternic protogeni (puternic
acizi), substanţele care se dizolvă vor avea caracter puternic bazic, iar în solvenţi
slab protogeni, substanţele vor avea caracter slab bazic. De aceea, un acid tare în
apă, cum este H
2
SO
4
, prin dizolvare într-un acid mai slab (CH
3
COOH) devine acid
slab sau, un acid slab în apă ca CH
3
COOH (α = 1,3%) dizolvat într-o bază tare ca
NH
3
lichid, se comportă ca acid tare, dizolvat într-o bază foarte slabă ca alcoolul se
comportă ca acid foarte slab etc. Tot aşa, apa ca substanţă neutră, prin dizolvare
într-un acid slab devine o bază slabă, iar prin dizolvare într-o bază tare devine un
acid tare. În timp ce apa, prin caracterul său neutru, are un efect de nivelare a
acidităţii sau bazicităţii substanţelor pe care le dizolvă, ceilalţi solvenţi au un efect
de diferenţiere a caracterului acido-bazic.
Cele prezentate mai sus au precedat teoria protolitică constituind o
adevărată teorie a solvenţilor numită şi teoria solvolitică sau a solvosistemelor.
Această teorie se bazează pe lucrările lui E. Franklin, H. Krause (1895-1924), P.
Walter (1924-1929), H. Cady, M. Elsey (1928) etc. conform cărora comportarea
acidă sau bazică a substanţelor este determinată de solvent. Astfel, dacă substanţa
care se dizolvă cedează protoni solventului, se va comporta acid iar dacă acceptă
protoni de la solvent, se comportă bazic. Cum extrem de mulţi solvenţi se
comportă amfiprotic, asemănător apei, o moleculă cedând protoni şi alta
acceptând, cu formare de cationi lioniu şi anioni liat:
Dizolvant amfiprotic cation lioniu + anion liat
ca de exemplu:
NH
3
+ NH
3
NH
4
+
+ NH
2
-
lioniu liat
Orice substanţă care se dizolvă într-un solvent formează cationi specifici
autoprotolizei solventului şi se va comporta ca acid, iar dacă formează anioni
specifici solventului se va comporta ca bază. Astfel, NH
4
Cl sau NH
4
NO
3
se
comportă acid în NH
3
lichid pentru că formează prin dizolvare ioni NH
4
+
, iar
amidura de sodiu se comportă bazic pentru că formează ioni NH
2
-
. Aşa se explică
de ce în apă se comportă acid substanţele care formează ioni hidroniu H
3
O
+
şi se
comportă bazic cele care formează ioni HO
-
. Cady şi Elsey au extins această
concepţie şi la solvenţii aprotici care, prin dizolvare a unei subtanţe, dacă formează
ioni comuni solventului se comportă acid sau bazic, ca de exemplu Na
2
SO
3
care se
comportă bazic în SO
2
lichid pentru că formează anioni sulfit SO
3
2-
comuni
solventului autoionizat:
SO
2
+ SO
2
SO
3
2-
+ SO
2+

sulfit tionil
Ca urmare a acestui fapt, în noua teorie, tăria unui acid nu se mai
poate aprecia prin gradul de disociere α şi nici determina conductometric, cu
excepţia acizilor neutri.
Deşi teoria transferului de protoni a determinat lărgirea considerabilă
a domeniului reacţiilor acido-bazice, ea are neajunsul că limitează noţiunea de acid
100
la donor de protoni, deşi se cunosc substanţe cu caracter acid sau bazic în care nu
este vorba de o cedare sau acceptare de protoni. De exemplu, prin această teorie nu
se pot explica proprietăţile tipic acide ale unor substanţe ca NH
4
Cl, AlCl
3
, SnCl
4
,
SO
2
etc. în solvenţi aprotici. Cu toate aceste limitări, teoria lui J.N. Brönsted este
larg folosită.
Teoria solvolitică, deşi extinde şi mai mult domeniul de cuprindere a
substanţelor acide sau bazice, se limitează numai la sistemele dizolvant.
6.1.3. TEORIA ELECTRONICĂ ASUPRA ACIZILOR ŞI BAZELOR
Pentru a cuprinde în categoria acizilor şi bazelor substanţele care nu suferă
transfer de protoni conform teoriei lui Brönsted-Lowry, G.N. Lewis (1923) a
elaborat o nouă teorie asupra acizilor şi bazelor bazată pe proprietatea de donor-
acceptor de perechi de electroni a acestora. El şi-a formulat teoria sa electronică
bazându-se printre altele şi pe comportările acizilor şi bazelor necontrazise de nici
una din teoriile anterioare şi anume: participarea acizilor şi bazelor la reacţii de
neutralizare, titrarea lor în prezenţa indicatorilor chimici, proprietatea acizilor şi
bazelor tari de a scoate din combinaţiile lor acizii respectiv bazele slabe precum şi
proprietăţile catalitice ale acestor substanţe.
În noua teorie, acizii sunt substanţe moleculare capabile să accepte
perechi de electroni, iar bazele sunt substanţe moleculare capabile să doneze
perechi de electroni. Această definiţie a lărgit şi mai mult sfera noţiunilor de acid şi
bază, permiţând încadrarea în categoria reacţiilor acido-bazice şi a reacţiilor de
ionizare, formare de complecşi, solvoliza, cataliza, comportarea amfoteră etc.
Pentru exemplificare se dă reacţia de neutralizare (6.6) care este
echivalentă cu reacţia (6.7) în care se obţine o combinaţie complexă prin formarea
unei legături coordinative între acid şi bază:
H
+
+ :O:H
-
→ H:O:H (6.6)
:F:
:F:B + :NR
3
→ F
3
B:NR
3
(6.7)
:F:
acid bază
După cum se vede, formarea legăturii coordinative constituie prima
fază a procesului de neutralizare, ea putând fi urmată de un proces de ionizare sau
de o regrupare moleculară, ca în exemplul următor:
:O: :O: :O:
:O:S + :O:H → :O:S:O:H → H:O:S:O:H (6.8)
:O: H :O: H :O:
În exemplele date, H
+
, BF
3
şi SO
3
sunt molecule deficitare în
electroni, de aceea tind să-şi formeze o configuraţie electronică mai stabilă
acceptând perechi de electroni neparticipanţi. Asemenea substanţe sunt acceptori
de electroni spre deosebire de acizii Brönsted-Lowry care sunt donori de protoni.
Trebuie precizat că nu este vorba de transfer de electroni de la o substanţă la alta ci
101
punere în comun, respectiv formarea unei covalenţe coordinative în care baza
dispune de o pereche de electroni neparticipanţi iar acidul este deficitar într-o
asemenea pereche. Legătura chimică se bazează pe apropierea celor două substanţe
pe bază de donor-acceptor.
Teoria electronică a permis să se facă o legătură între fenomenele
acido-bazice şi cele oxido-reducătoare. Astfel, oxidanţii, analog acizilor, sunt
acceptori de electroni, adică sunt electrofili, iar reducătorii şi bazele cedează
electroni.
6.1.4. ALTE TEORII ACIDO-BAZICE
Între teoria protolitică şi cea electronică sunt contradicţii mari, fapt ce a dus
la necesitatea denumirii de acizi Brönsted sau acizi Lewis. Aceste două teorii au
extins foarte mult domeniul de interpretare acido-bazică a substanţelor dar fără
posibilitatea de a cuprinde toate substanţele care prezintă proprietăţi acide sau
bazice. De aceea, au apărut ulterior foarte multe alte teorii dar care, la rândul lor s-
au dovedit limitate.
Astfel, în 1951 N.Bjennum, pentru a împăca teoria protolitică cu cea
electronică, consideră acizii substanţe care pot ceda protoni, bazele substanţe care
acceptă protoni şi posedă electroni liberi iar sub denumirea de antibaze, substanţele
care acceptă perechi de electroni.
Teoria lui M.I. Usanovich (1939 şi 1970) completată de A.I.
Schatenstein şi N.A. Izmailov (1952) consideră ca acid orice substanţă care poate
ceda cationi sau se poate combina cu anioni iar ca bază, orice substanţă care poate
ceda anioni sau se poate combina cu cationi ca în cazurile:
SO
3
+ O
2-
→ SO
4
2-
Sb
2
S
5
+ 3S
2-
→ 2SbS
4
3-
acid bază
Usanovich a fost un mare adept al acizilor aprotonici exprimându-şi chiar
protestul împotriva cultului protonului propovăduit de Brönsted. Teoria lui nu
cuprinde reacţiile de coordinare. În 1970, consideră alături de anioni şi unii
electroni ca având proprietăţi bazice.
Teoria lui H. Lux, Floof şi Farland (1947) aplicată topiturilor, consideră
acizi toate speciile chimice (cationi, anioni sau molecule electric neutre de oxizi)
capabile să accepte ioni O
2-
transformându-se în baze conjugate corespunzătoare şi
baze, toate speciile chimice (anioni sau molecule electric neutre de oxizi) capabile
să doneze (să elibereze) ioni O
2-
, transformându-se în acizii conjugaţi
corespunzători.
Teoria funcţională a lui F. Ebert şi J Konopik (1949) consideră că acidul-
donor cedează cationi solventului iar acidul-acceptor adiţionează anionii
solventului în timp ce o bază-donor cedează anioni solventului şi o bază - acceptor
adiţionează cationii solventului. Concepţia lor este în contradicţie totală cu ideea
fundamentală a teoriei protolitice de formare a perechii acid-bază conjugată şi cu
influenţa naturii solventului asupra caracterului acido-bazic.
102
Teoria ionotropă a lui V. Gutmann şi I. Lindquist (1954) se bazează pe
migrarea de ioni, pe care ei o numesc ionotropă, de la o substanţă la alta în
prezenţa solventului. Teoria lor nu diferă mult de cea a lui Ebert şi Konopic având
suport teoria solvolitică. În esenţă, după ei, o substanţă manifestă proprietăţi acide
dacă transferă cationul la molecula solventului (migrare cationotropă) iar dacă
transferă anionul (migrare anionotropă) substanţa se manifestă bazic.
Teoria acizilor şi bazelor dure şi moi a lui A.P. Kreshkov (1977) se
bazează pe reacţia protonilor sau a purtătorilor de protoni (cationi) cu electronii sau
cu purtători de electroni (anioni), cum sunt ionii de hidrură H
-
antipodul protonului
H
+
. După această teorie, există o categorie de electroni care nu au caracter bazic şi
dau naştere la reacţii redox şi o altă categorie de electroni care prezintă proprietăţi
bazice şi dau naştere la reacţii acido-bazice. Prin concepţia sa, Kreshkov s-a
apropiat foarte mult de adevăr dar, din dorinţa de a face concesii şi celor care
separă reacţiile redox de cele acido-bazice şi-a negat propria teorie.
6.1.5. TEORIA ENERGO-STRUCTURALĂ A ACIZILOR ŞI BAZELOR
Apariţia până în prezent a numeroase teorii asupra acizilor şi bazelor
se explică prin caracterul lor limitat şi deseori contradictoriu. Fiecare teorie a
apărut ca o necesitate datorită imperfecţiunilor evidente ale teoriilor anterioare.
Aceasta dovedeşte că fenomenul acido-bazic nu a fost înţeles în esenţa sa, că nu s-
a interpretat ca un fenomen general al materiei, aşa cum este în realitate. Este
adevărat că, pe măsură ce apărea o nouă teorie, aceasta lărgea sfera de cuprindere a
tot mai multor substanţe cu caracter acid sau bazic, dar fără a îngloba tot ce
prezintă asemenea caracter.
Efectuând un amplu studiu critic al tuturor teoriilor cunoscute I.
Burnea şi L. Burnea au evidenţiat tot ce este limitat şi contradictoriu în aceste
teorii şi au elaborat o teorie nouă care, se pare, pune capăt oricăror contradicţii
între teoriile existente considerându-le pe toate corecte dar limitate la un grup
restrâns de compuşi, pentru că fenomenul acido-bazic nu se reduce la câteva cauze,
aşa cum am văzut mai sus, ci la o multitudine de cauze în principal de natură
energetică şi structurală. Ulterior, argumentele noii teorii au fost continuate de I.
Burnea, M. Pleniceanu şi C. Spînu. Prezentăm mai dezvoltat această teorie atât
pentru faptul că este o concepţie românească dar şi pentru motivul că ea creează o
punte de legătură între toate teoriile elaborate până în prezent, confirmându-le ca
reale, în plus se pare că acestă teorie lămureşte pe deplin şi pentru totdeauna
adevărul despre fenomenul acido-bazic, atât de controversat.
În argumentarea noii teorii s-a pornit de la proprietăţile radicalilor
liberi ca HO, NH
2
, CH
3
, C
6
H
5
, C
6
H
5
O etc care nu au nici proprietăţi acide nici
bazice deoarece nici nu cedează nici nu acceptă protoni, după cea mai uzuală teorie
(protolitică) dar şi pentru că au o viaţă foarte scurtă. Dacă radicalii au un electron
în plus, devin ioni negativi (HO
-
, NH
2
-
, CH
3
-
, C
6
H
5
-
, C
6
H
5
O
-
etc) cu un puternic
caracter bazic. De aici concluzia că electronul în plus conferă caracter bazic prin
103
sarcina sa, masa fiind neglijabilă. S-a tras concluzia generală că electronul prin
sarcina sa negativă este componenta bazică fundamentală a materiei iar învelişul
electronic este sediul caracterului bazic al tuturor elementelor şi al combinaţiilor
lor.
În ce priveşte caracterul acid, protonul ca nucleu al atomului de hidrogen
este o componentă acidă după toate teoriile cunoscute, dar după noua teorie, spre
deosebire de neutron, care are practic aceeaşi masă, protonul este acid prin sarcina
sa pozitivă. De aici concluzia generală că orice proton, inclusiv cei din nucleele
grele constituie componente acide fundamentale ale materiei iar nucleele atomice
reprezintă sediul caracterului acid al tuturor elementelor.
Rezultă că toate elementele chimice şi combinaţiile lor au atât caracter acid
cât şi bazic fiind alcătuite din componente acide şi bazice aflate în perfect echilibru
electrostatic. De aceea nu un element sau altul constituie cauza caracterului acid
sau bazic cum se credea şi se mai crede încă, ci componentele subatomice
(particulele elementare) prin încărcarea lor electrică conferă speciilor chimice
(atomi, ioni sau molecule) caracter acid şi bazic.
Dacă un atom de metal sau o moleculă de substanţă cedează electroni,
componente bazice, acestea manifestă caracter bazic, iar ceea ce rămâne din atom
sau moleculă (cationul) devine acid pentru că dispune de un proton în plus în
nucleul atomului care a cedat electronul. Aşa se explică de ce numeroşi cationi
metalici au fost titraţi acido-bazic în prezenţa indicatorilor chimici şi au fost
consideraţi ca având caracter acid (teoria lui Lewis şi altele)dar fără o explicare
corectă a acestei cauze. Rezultă că toate metalele au caracter bazic prin tendinţa
pronunţată de a ceda electroni, dar şi acid prin formare de cationi.
În următoarele reacţii se poate observa variaţia caracterului acid sau bazic
sub acţiunea electronilor şi protonilor:
O
2-
HO
-
 H
2
O  H
3
O
+
f.puternic bazic puternic bazic acid şi bazic puternic acid
H
+
H H
-
acid acid şi bazic bazic
Aspectele cantitative ale teoriei.
Calculul acidităţii cationilor metalici şi bazicităţii metalelor.
Deosebirea dintre caracterul puternic acid al protonului şi slab acid al
cationilor metalici se datoreşte, în primul rând, concentrării deosebite a sarcinii
pozitive pe un volum foarte mic în cazul protonului, acesta fiind cu cinci ordine de
mărime mai mic decât cationii. În al doilea rând, ionii metalici au un înveliş
electronic care ecranează sarcina pozitivă creată de protonul sau protonii în plus
din nucleu. Protonul luat izolat, ca nucleu al atomului de hidrogen, nu are înveliş
electronic încât sarcina sa se manifestă 100 % având o atracţie maximă faţă de
electron şi de aici, aciditatea sa este de 100 %. În cazul cationilor metalici, sarcina
lor, respectiv aciditatea, va fi mai mică datorită efectului de ecranare al învelişului
electronic. Calculul acidităţii se reduce la calculul sarcinii nucleare efective a
104
ionilor cu ajutorul factorului de ecranare σ, ale cărui valori se evaluează după
cunoscutele reguli empirice ale lui Slater. În aproximaţia Slater, factorul de
ecranare σ pentru un electron 1s este 0,30 iar pentru un electron din grupul i de tip
sp, ecranarea s-a calculat cu ajutorul relaţiei:
( )− + + · σ
2 i
1
i 1 i i sp , i
1 x 35 , 0 x 85 , 0 x
Diferenţa Z - σ reprezintă sarcina nucleară efectivă care, după noua
concepţie acido-bazică, reflectă caracterul acid al nucleului pentru ionul respectiv.
Sarcina nucleară efectivă Z - σ a permis calcularea sarcinii efective a unui proton
din nucleu cu ajutorul relaţiei (Z - σ) / Z . Această mărime calculată procentual,
exprimă cât la sută reprezintă sarcina, respectiv aciditatea unui proton dintr-un
anumit nucleu faţă de cea a unui proton neecranat, considerat de sarcină 100 %,
respectiv aciditate 100 %. S-a calculat aciditatea tuturor cationilor şi respectiv
bazicitatea tuturor metalelor. Calculele arată că, dacă Li
+
are aciditatea de 43,3 %
din cea a protonului, valoarea descreşte în grupă la 20,0 % pentru Na
+
, 14,5 %
pentru K
+
, 5,9 % pentru Rb
+
, 4,0 % pentru Cs
+
şi 2,5 % pentru Fr
+
datorită creşterii
numărului de straturi electronice care ecranează sarcina protonului sau protonilor
în plus din nucleu. Dacă ionul Cs
+
are 4 % caracter acid, caracterul bazic al
atomului de cesiu este de 96 %, având o tendinţă puternică de a ceda un electron.
Deci, calculând diferenţa dintre 100 şi aciditatea cationică se află bazicitatea
atomilor respectivi. Datele obţinute scot în evidenţă rolul deosebit de important al
nucleului atomic în comportarea chimică a elementelor, respectiv în comportarea
acido-bazică, rol neglijat până în prezent.
Calcularea acidităţii nemetalelor şi bazicităţii anionilor respectivi.
În cazul acidităţii nemetalelor, aciditate reflectată în tendinţa acestora de a
accepta electroni, considerăm că afinitatea pentru electroni este în măsură să
diferenţieze aceste elemente între ele. Exprimând afinitatea pentru electroni prin
energia care se degajă atunci când un atom acceptă un electron în stratul său de
valenţă, transformându-se în ion negativ s-ar putea stabili aciditatea nemetalelor
dacă s-ar cunoaşte aceste valori pentru toate nemetalele şi dacă valorile care se
cunosc ar fi corecte. În realitate, afinităţile pentru electroni se măsoară cu slabă
acurateţe, de obicei prin metode indirecte, iar singurele valori corecte, obţinute
până azi sunt cele ale halogenilor.
Pentru a creea o simetrie faţă de franciu, care are caracterul bazic de 97,5%,
aproximăm afinitatea pentru electroni a atomului de fluor (care este de 398,3
kJ/mol), egală cu 97,5 % aciditate iar bazicitatea ionului F
-
, egală cu diferenţa
(100-97,5) %. S-au efectuat calcule numai pentru elementele ale căror afinităţi
pentru electroni se cunosc. Desigur, în măsura în care în literatura de specialitate
vor apărea şi alte valori ale afinităţii pentru electroni, considerate corecte, se potea
completa lista cu acidităţile şi bazicităţile respective. Dar, şi fără aceste valori, prin
rectivitatea pe care o manifestă fiecare element în parte în raport cu poziţia sa în
sistemul periodic, se poate creea o ordine a acidităţii şi bazicităţii tuturor
elementelor chimice.
105
Calculul acidităţii şi bazicităţii combinaţiilor chimice.
În cazul combinaţiilor chimice, momentul de dipol exprimat în unităţi Debye
(D) ne dă posibilitatea de a exprima cantitativ caracterul acido-bazic. În multe
cazuri, pentru caracterizarea reactivităţii este necesar să se cunoască numai
momentul electric al celei mai polare legături, care este cea mai reactivă, acesta
fiind de fapt secretul funcţiunilor organice.
Din câte se cunoaşte, momentul electric teoretic al unei molecule polare
formată din doi atomi este egal cu produsul dintre sarcină şi distanţa interatomică
teoretică: µ
teor
= 4,802·d
teor
D. Formula este aceeaşi şi pentru moleculele
poliatomice, dar în acest caz d corespunde cu distanţa dintre centrul sarcinilor
pozitive şi al celor negative, moleculele fiind considerate ca dipoli electrici.
Determinând experimental d şi µ , se constată că în toate cazurile, µ
exp
<4,802·d
exp
de unde rezultă că sarcina determinată are valoare mai mică decât cea teoretică.
Din acest motiv, se poate scrie: µ
,
exp
= e
,
· d
exp
unde e
,
reprezintă sarcina
electrică reală a dipolului şi este egală cu raportul dintre µ
exp
şi d
exp
. Deoarece la o
sarcină teoretică e, ionicitatea legăturii şi deci bazicitatea este maximă (100 %),
calculând cât la sută reprezintă e
,
din e se obţine procentul de ionicitate al
covalenţei şi de aici caracterul acido-bazic al substanţelor moleculare:
e--------------------------------100 ionicitate
e
,
--------------------------------% ionicitate
% ionicitate = (e
,
/ e)·100 = (µ
exp
/ d
exp
·e)·100
Cunoscând ionicitatea, se calculează covalenţa legăturii, efectuând diferenţa
dintre 100 şi ionicitate. De exemplu, H
δ
+
- Cl
δ
-
gazos, fără urme de apă, are 16,57
% ionicitate (covalenţă 83,43 %) de unde rezultă că hidrogenul din HCl pur are o
aciditate de numai 16,57 % faţă de aciditatea protonului liber care este practic
egală cu 100 %, şi o bazicitate de 83,43 %. De aceea, hidrogenul din HCl gazos,
având un foarte slab caracter acid, nu poate ataca metalele şi nu se poate combina
cu NH
3
(bazicitatea Cl
δ
-
este de 16,57% apropiată de cea a Br
δ
-
de 16,8%). Trebuie
precizat că se impune a fi folosite numai momentele electrice determinate în stare
gazoasă şi nu în soluţie apoasă, de benzen sau alţi solvenţi, pentru a evita
modificarea caracteristicilor acido-bazice.
Reacţia fundamentală de neutralizare, conform noii teorii, o constituie
interacţia electrostatică între protoni şi electroni, între anioni şi cationi respectiv
între dipoli. Deci, o substanţă manifestă caracter acido-bazic numai în interacţie cu
alta care poate fi chiar solventul.
Definiţia comportării acide respectiv bazice după noua teorie este
următoarea: proprietatea acidă este comportarea substanţelor simple sau compuse
de a elibera protoni sau cationi, respectiv de a accepta electroni sau anioni, iar
comportarea bazică, opusă comportării acide, de a ceda electroni sau anioni
respectiv de a accepta protoni sau cationi. Orice interacţie electrostatică, inclusiv
între dipolii moleculelor constituie comportare acido-bazică.
Cauzele fenomenului acido-bazic nu se reduc la cele câteva prevăzute de
teoriile anterioare. Există o multitudine de cauze, în principal de natură energetică
106
şi structurală (de accea teoria se numeşte energo-structurală) care, prin perturbarea
echilibrului electrostatic intra- sau interatomic sau molecular, duc la stabilizarea
atomilor, moleculelor sau sistemelor chimice prin diminuarea energiei potenţiale a
acestora, prin stabilizarea electronică sau prin simetrizarea structurilor. Până şi
concentraţia componentelor unui sistem chimic duce la comportare fie acidă fie
bazică a aceleiaşi substanţe. Este cazul unui amestec de acid percloric şi acid
fluorhidric în care cel care este în concentraţie mai mare se va comporta acid iar
celălalt bazic.
HClO
4
+ 2HF → H
2
ClO
4
+
+ HF
2
-
bază acid
HClO
4
+ HF → ClO
4
-
+ H
2
F
+
acid bază
Combinaţiile chimice prezintă caracter acid prin prezenţa cationului
sau polului pozitiv iar caracter bazic prin prezenţa anionului sau polului negativ.
Caracterul electronegativ al elementelor este răspunzător de comportarea
acido-bazică a substanţelor. Cu cât sunt mai electronegative, cu atât acestea sunt
mai acide (respectiv mai slab bazice) acceptând mai uşor electroni şi cu cât sunt
mai slab electronegative cu atât sunt mai bazice, respectiv mai slab acide. De
aceea, caracterul acido-bazic este strict determinat de poziţia elementelor în
sistemul periodic, respectiv de structura electronică şi starea lor energetică.
Noua teorie nu intră în contradicţie cu nici una din teoriile elaborate până în
prezent şi nu prezintă nici o excepţie atât pentru compuşi organici sau anorganici,
combinaţii ionice sau covalente cât şi pentru elementele chimice. Calculul
acidităţii şi bazicităţii combinaţiilor chimice se bazează pe momentul de dipol al
acestora, respectiv pe caracterul ionic al legăturii sau ionicitatea covalenţei.
Deoarece, conform noii teorii, orice substanţă simplă sau compusă
prezintă atât caracter acid cât şi bazic, acestea nu se pot clasifica în acide şi bazice,
în schimb reacţiile la care participă se pot clasifica în trei categorii (solventul
constituie partener de reacţie):
1- reacţii puternic acido-bazice care au loc prin schimb de protoni sau
electroni;
2- reacţii mediu acido-bazice care au loc prin schimb de ioni;
3- reacţii slab acido-bazice care au loc prin interacţii de dipoli.
Teoria energo-structurală a permis stabilirea unei scale unice a acidităţii şi
bazicităţii între 1-100 atât pentru elemente cât şi pentru combinaţiile lor dar şi
descoperirea legii reactivităţii chimice extrem de importantă pentru elucidarea
cauzei reacţiilor chimice, sensului acestora, vitezei de reacţie şi chiar
mecanismului de reacţie.
6.1.6. IONIZAREA ACIZILOR ŞI BAZELOR SLABE
107
Constanta de aciditate. Se consideră reacţia de ionizare care are loc la
dizolvarea unui acid slab HA în apă:
HA + H
2
O H
3
O
+
+ A
-
(6.9)
Aplicând legea acţiunii maselor se obţine constanta de echilibru K a reacţiei
reversibile:
[ ] [ ]
[ ] [ ] O H HA
A O H
K
2
3


·
− +
(6.10)
în care concentraţiile componenţilor amestecului la echilibru, exprimate în
moli/litru sunt cuprinse în paranteze.
Pentru soluţii diluate, se aproximează concentraţia apei ca fiind
constantă în sensul că prea puţină apă s-a consumat în reacţia cu acidul, deci poate
fi trecută în membrul stâng al egalităţii şi inclusă în valoarea constantei de
echilibru, încât relaţia (6.10) devine:

[ ] [ ]
[ ] HA
A O H
K
3
a
− +

·
sau
[ ] [ ]
[ ] HA
A H
K
a
− +

·
(6.11)
Noua constantă K
a
, numită constantă de aciditate sau de ionizare acidă, este
o măsură a tăriei acizilor slabi. Pentru simplitate, se va folosi în continuare H
+
în
loc de H
3
O
+
reamintind că nu există proton liber în soluţie, ci numai sub forma
H
3
O
+
(v. 6.1.2).
Valoarea constantei termodinamice de aciditate este:
HA
A H '
a
a
a a
K
− +

·
(6.12)
notând prin a activităţile. Deoarece a = f·c, unde f este coeficientul de
activitate, relaţia devine:
[ ] [ ]
[ ]
HA
A H
c
HA
A H '
a
f
f f
K
f
f f
HA
A H
K
− + − +

··
− +
(6.13)
Pentru soluţiile diluate de acizi slabi, coeficientul de activitate al
moleculelor neionizate f
HA
este egal cu 1, încăt relaţia (6.13) devine:
K
a
`
= K
c
·f
H+
·f
A-
= K
c
·f
t
2
(6.14)
în care f
t
reprezintă coeficientul mediu de activitate (v. 5.3.3).
Constanta de bazicitate. Spre deosebire de bazele tari, care sunt, ca şi
sărurile, alcătuite din ioni, bazele slabe sunt alcătuite din molecule. La dizolvare,
ele reacţionează cu apa ionizându-se după o reacţie asemănătoare cu cea a
amoniacului:
NH
3
+ H
2
O NH
4
+
+ HO
-
Aceste reacţii sunt reversibile şi au echilibrul mult deplasat spre stânga.
Aplicând legea acţiunii maselor ca şi în cazul acizilor slabi, se obţine constanta de
ionizare bazică (constanta de bazicitate) K
b
:
[ ] [ ]
[ ]
3
4
b
NH
OH NH
K
− +

· (6.15)
Ca si in cazul acizilor slabi, constanta de bazicitate este o măsură a tăriei
bazelor slabe.
108
Constantele de ionizare ale acizilor şi bazelor poliprotice. Acizii cu doi
protoni se numesc diprotici (H
2
S şi acidul oxalic HOOC-COOH), cu trei protoni
triprotici (H
3
PO
4
şi acidul citric), etc. după numărul de protoni pe care pot să-i
cedeze bazelor. Ionizarea acestor acizi se face în trepte succesive, în prima treaptă
având loc o ionizare puternică, iar în celelalte trepte ionizarea decurgând mult mai
slab. De aceea, prima constantă de ionizare (constanta parţială) este mult mai mare
decât a doua, a doua constantă mai mare decât a treia, etc. (K
1
> K
2
> K
3
... > K
n
).
Între prima şi a doua treaptă de ionizare există o diferenţă valorică mare (K
1
:K
2
=
10
5
) deoarece, în urma cedării unui proton, acidul capătă o sarcină negativă care
ţine mai strâns următorul proton ce urmează a fi disociat. De exemplu, în cazul
H
3
PO
4
ionizarea decurge în următoarele trei trepte, tăria acidului în fiecare treaptă
fiind dată de valorile constantelor parţiale de aciditate:
H
3
PO
4
+ H
2
O H
3
O
+
+ H
2
PO
4
-
; K
1
=7,5·10
-3
H
2
PO
4
-
+ H
2
O H
3
O
+
+ HPO
4
2-
; K
2
=6,2·10
-8
HPO
4
2-
+ H
2
O H
3
O
+
+ PO
4
3-
; K
3
=4,8·10
-13
Ultimele trepte de disociere apar numai în soluţii mai diluate, în timp ce
primele în soluţii mai concentrate. În cazul acizilor poliprotici organici, valoarea
constantelor parţiale de disociere sunt în strânsă legătură şi cu structura spaţială a
moleculei. Aceleaşi consideraţii se pot face şi pentru baze.
6.1.7. LEGEA DILUŢIEI
Se ia în considerare un electrolit slab oarecare, de exemplu CH
3
COOH, în
soluţie, al cărui grad de ionizare este α şi c concentraţia molară.
Concentraţia ionilor rezultaţi prin ionizare va fi egală cu α ·c, iar
concentraţia moleculelor rămase neionizate va fi (1-α )c:
CH
3
COOH H
+
+ CH
3
COO
-
(1-α )c α c α c
Făcând înlocuirile în relaţia ce dă valoarea constantei de ionizare, se obţine:
( ) α −
α
·
α −
α ⋅ α
·
1
c
c 1
c c
K
2
(6.16)
Această relaţie numită legea diluţiei a lui Wilhelm Ostwald (1888) stabileşte
legătura dintre constanta de ionizare, gradul de ionizare şi concentraţia soluţiei. În
cazul electroliţilor foarte slabi, (α foarte mic) α  de la numitor se poate neglija,
încât 1- α ≈ 1, deci relaţia devine:
K = α
2
c iar
c / 1 ' K c / K · · α
(6.17)
Din relaţia de mai sus, rezultă că gradul de disociere este invers proporţial
cu rădăcina pătrată a concentraţiei. Dacă se înlocuieşte c cu 1/V, adică diluţia (V
este volumul în care se află dizolvat un mol de substanţă), relaţia devine:
V ' K · α (6.18)
de unde rezultă că gradul de ionizare creşte cu rădăcina pătrată a diluţiei.
109
Pentru exprimarea tăriei acizilor şi bazelor slabe, se utilizează în mod curent
constanta de ionizare care rămâne practic aceeaşi la diferite concentraţii, în timp ce
gradul de ionizare creşte cu diluţia, aşa cum se constată din tabelul 6, în cazul
acidului acetic.
Tabelul 6
Gradul de ionizare şi constanta de ionizare ale
acidului acetic la diferite concentraţii
Concentraţia
(moli/l)
Gradul de ionizare
α
Constanta de ionizare
α
α

·
1
2
c K
0,2 0,00954 1,87·10
-5
0,1 0,01360 1,86·10
-5
0,01 0,04190 1,83·10
-5
0,001 0,05850 1,82·10
-5
6.2. IONIZAREA APEI
Apa obişnuită prezintă o conductibilitate electrică destul de mare datorită
sărurilor care se află dizolvate în ea. Prin distilare repetată, pe măsură ce se
purifică, conductibilitatea ei scade treptat până atinge o mărime constantă
caracteristică pentru apa pură. Din punct de vedere chimic, apa este un electrolit
amfoter sau amfiprotic (v. 6.1.2) ideal deoarece este în aceeaşi măsură acid şi
bază. Slaba sa concuctibilitate, chiar când este în stare pură, se datoreşte ionizării
conform ecuaţiei:
H
2
O + H
2
O H
3
O
+
+ OH
-
sau
H
2
O H
+
+ OH
-
(folosirea ecuaţiei simplificate permite să se utilizeze convenţional şi în
cazul apei termenul uzual de disociere electrolitică în loc de ionizare). Gradul de
disociere electrolitică al apei determinat prin conductibilitate electrică este deosebit
de mic: la 22
o
C are valoarea 1,4·10
-9
. Cu toate acestea, prezenţa unor cantităţi
foarte mici de ioni H
3
O
+
şi OH
-
în apă influenţează în mod considerabil
proprietăţile soluţiilor apoase ale electroliţilor, precum şi mersul reacţiilor în mediu
apos, ceea ce prezintă atât interes practic cât şi teoretic. Constanta termodinamică
de echilibru K
a

este:
16
O H
OH H '
a
10 8 , 1
a
a a
K
2

⋅ ·

·
− +
(6.19)
6.2.1. PRODUSUL IONIC AL APEI
Deoarece apa disociază electrolitic foarte slab, concentraţia
moleculelor de apă rămasă nedisociată este practic egală cu concentraţia iniţială,
deci a
H2O
= const. încât ecuaţia (6.19) devine:
− +
⋅ · · ⋅
OH H
w O H
a a K a ' K
2
(6.20)
110
Din această relaţie rezultă că produsul activităţii ionilor H
+
şi OH
-
,
pentru o temperatură dată este o mărime constantă (notată cu K
w
) şi se numeşte
produs ionic al apei sau constantă autoprotolitică. La temperatura de 22
o
C, K
w
=
10
-14
. Este cunoscut că a = fc, (unde f=factor de activitate, iar c=concentraţie
molară). În apa pură, factorul de activitate f al ionilor H
+
şi OH
-
este egal cu 1,
încât activităţile ionilor devin egale cu concentraţiile lor molare:
[ ] [ ] [ ] O H a OH a ; H a
2 O H
OH H 2
· ⇒ · ·
− +
− +
De aceea, constanta termodinamică de echilibru coincide cu constanta de
concentraţie:
[ ] [ ]
[ ] O H
OH H
K ' K
2
c a
− +

· ≅
` (6.21)
iar constanta autoprotolitică coincide cu produsul concentraţiilor ionilor de
hidrogen şi hidroxil:
K
w
= [H
+
]·[OH
-
] (6.22)
Valoarea numerică a produsului ionic al apei se calculează astfel: masa unui
litru de apă este 1000 g; un mol de apă = 18 g. Deci, la un litru de apă se află
1000/18 = 55,56 moli, care reprezintă concentraţia molară a apei [H
2
O] = 55,56
moli/L.
Înlocuind valoarea K
a

din (6.19) în relaţia (6.21) se obţine:
K
w
= [H
+
]·[OH
-
]=[H
2
O]·1,8·10
-16
=10
-14
(6.23)
Pentru că [H
+
] = [OH
-
] se poate scrie:
[H
+
]·[OH
-
] = [H
+
]
2
= 10
-14
(6.24)
de unde: [ ]
7 14
10 10 H
− − +
· · (6.25)
Din relaţia (6.24) rezultă:
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
+
+
· ·
H
10
OH sau
OH
10
H
14 14
(6.26)
În soluţie acidă, există în permanenţă alături de H
+
şi ioni OH
-
şi invers, in
soluţie bazică, alături de ioni OH
-
există şi ioni H
+
atât cât produsul concentraţiilor
lor la 22
o
C să fie egal cu 10
-14
ioni g/L.
Astfel, într-o soluţie acidă [H
+
] > 10
-7
, iar [OH
-
] < 10
-7
, într-o soluţie bazică
[H
+
] < 10
-7
şi [OH
-
] > 10
-7
, iar într-o soluţie neutră [H
+
] = [OH
-
] = 10
-7
.
Deoarece acizii şi bazele tari sunt total disociate, concentraţia în ioni H
+
şi
OH
-
se poate cunoaşte direct din concentraţia soluţiei de acid sau bază. Astfel, o
soluţie 1n de acid tare are [H
+
] = 1; o soluţie 0,1n are [H
+
] = 0,1 etc. (v. tabel 7).
Tabelul 7
Concentraţia ionilor de hidrogen şi hidroxil în soluţii de acizi tari şi
baze tari de normalităţi diferite
Concentraţia
ionilor
Concentraţia soluţiei de acid tare
1n 0,1n 0,01n 0,001n
H
+
10
0
10
-1
10
-2
10
-3
OH
-
10
-14
10
-13
10
-12
10
-11
Concentraţia
ionilor
Concentraţia soluţiei de bază tare
1n 0,1n 0,01n 0,001n
H
+
10
-14
10
-13
10
-12
10
-11
111
OH
-
10
0
10
-1
10
-2
10
-3
6.2.2. EXPONENTUL DE HIDROGEN. SCARA DE PH A SOLUŢIILOR.
Exprimarea mai comodă şi practică a concentraţiei în ioni de H
+
sau OH
-
s-a
făcut logaritmic (S. Sörensen 1909). De exemplu, la o soluţie cu [H
+
] = 10
-7
, prin
înlocuirea puterii (-7) cu pH (exponent, puterea lui 10) se obţine:
[H
+
] = 10
-pH
(6.27)
Prin logaritmare rezultă:
lg[H
+
] = -pH·lg10 = -pH sau pH = -lg[H
+
] (6.28)
Deci, pH-ul este logaritmul zecimal cu semn negativ al concentraţiei
ionilor de hidrogen. Astfel, soluţiile acide au pH < 7, cele bazice pH > 7, cele
neutre pH = 7 (punctul 0). Similar, concentraţia [OH
-
] se exprimă prin pOH.
Deoarece pH + pOH = 14 o soluţie acidă cu pH = 3 are pOH = 11 etc.
În figura 38 se prezintă scara pH-ului pentru soluţii acide şi bazice de
concentraţii diferite în H
+
şi OH
-
exprimate în ioni g/L.
[OH
-
] 10
-14
10
-13
10
-12
10
-11
10
-10
10
-9
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
[H
+
] 1 10
-1
10
-2
10
-3
10
-4
10
-5
10
-6
10
-7
10
-8
10
-9
10
-10
10
-11
10
-12
10
-13
10
-14
pOH 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

puternic acid slab acid neutru slab bazic puternic bazic
Fig. 38. Scara de pH şi concentraţia corespunzătoare ionilor H
+
şi OH
-
.
Disociaţia electrolitică a apei este un fenomen endoterm în care gradul
de disociere creşte considerabil cu temperatura, conform principiului lui Le
Châtelier-Braun.
Determinarea pH-ului se face fie pe cale colorimetrică cu ajutorul
indicatorilor, fie pe cale electrometrică cu ajutorul pH-metrelor.
Cunoaşterea pH-ului îşi găseşte mari aplicaţii în cele mai variate
procese industriale precum şi la procesele metabolice care se petrec în organismele
vii.
O importanţă deosebită are în agricultură cunoaşterea pH-ului
solurilor la cultivarea lor şi la folosirea raţională a îngrăşămintelor, fiind cunoscut
că există unele plante de cultură care se dezvoltă mai bine numai pe soluri slab
acide (cartoful, secara etc.), iar altele pe soluri slab bazice (orzul, grâul, sfecla de
zahăr etc). În prelucrarea şi conservarea nutreţului pentru vite, valoarea optimă a
pH-ului (3,7) este hotărâtoare pentru evitarea descompunerii substanţelor proteice
şi favorizarea fermentaţiei lactice.
Controlul permanent al pH-ului vinurilor permite de asemenea dirijarea
fermentaţiei malo-lactice care dă buchetul vinului şi evitarea fermentaţiei acetice
etc.
6.3. ELECTROLIŢI AMFOTERI (AMFIPROTICI)
112
O serie de electroliţi ca: Zn(OH)
2
, Al(OH)
3
, Sn(OH)
2
, Pb(OH)
2
, Sb(OH)
3
,
As(OH)
3
, Ga(OH)
3
, aminoacizii etc. sunt electroliţi amfoteri (amfiprotici, amfoliţi)
ca şi apa.
La aceşti electroliţi este caracteristică posibilitatea de a ioniza atât ca bază
cât şi ca acid, încât soluţiile lor apoase sunt sisteme complexe în echilibru:
2H
+
+ ZnO
2
2-
H
2
ZnO
2
= Zn(OH)
2
Zn
2+
+ 2OH
-
(6.29)
H
2
O + H
+
+ AlO
2
-
H
3
AlO
3
=Al(OH)
3
Al
3+
+ 3OH
-
(6.30)
Din cele două sisteme prezentate, rezultă că, în prezenţa unui exces de ioni
OH
-
, echilibrul se deplasează de la dreapta spre stânga cu predominarea în soluţie a
ionilor ZnO
2
2-
şi AlO
2
-
, iar în mediu acid echilibrul se deplasează de la stânga la
dreapta, când în soluţie predomină cationii Zn
2+
respectiv Al
3+
. Acest fapt arată că
electroliţii amfoteri prezintă atât proprietăţile acizilor cât şi ale bazelor, în sensul
că faţă de acizii tari se comportă ca baze slabe, iar faţă de bazele tari se comportă
ca acizi slabi. Ei reacţionează deci şi cu acizii şi cu bazele, formând în ambele
cazuri săruri:
Zn(OH)
2
+ H
2
SO
4
= ZnSO
4
+ 2H
2
O
H
2
ZnO
2
+ 2NaOH = Na
2
ZnO
2
+ 2H
2
O
Fiind electroliţi slabi, electroliţii amfoteri au gradul de disociere acidă şi
bazică foarte mic. În unele cazuri predomină caracterul bazic, iar în altele
caracterul acid. Astfel, în Pb(OH)
2
, prima constantă de bazicitate K
b
este mai mare
decât cea de aciditate K
a
:
Pb(OH)
2
PbOH
+
+ OH
-
(disociere bazică)
Pb(OH)
2
H
+
+ HPbO
2
-
(disociere acidă)
[ ] [ ]
[ ]
[ ] [ ]
[ ]
11
2 2
2
a
3
2
b
10 6
PbO H
HPbO H
K ; 10 1
) OH ( Pb
OH PbOH
K

− +

− +
⋅ ·

· ⋅ ·

· (6.31)
de aceea Pb(OH)
2
este un hidroxid.
La As(OH)
3
, K
b
< K
a
; de aceea această substanţă se numeşte acid arsenios.
Apa şi Ga(OH)
3
sunt electroliţi amfoteri ideali, deoarece disociază în aceeaşi
măsură atât ca acid cât şi ca bază, adică K
a
=K
b
.
Punct izoelectric. Soluţia unui electrolit oarecare prezintă caracter acid (pH
< 7) dacă K
a
> K
b
şi invers, dacă K
a
< K
b
, soluţia va fi bazică (pH > 7). Există însă
un pH la care sunt egale concentraţiile celor două forme rezultate prin disocierea
acidă şi bazică. Acest pH se numeşte punct izoelectric. Pentru acidul arsenios
punctul izoelectric se află la pH = 4,6.
Aminoacizii ca amfoliţi. Aminoacizii sunt substanţe care provin din proteine
prin hidroliză. În organismele vii, ei constituie materia primă pentru sinteza
proteinelor. De aceea, prezintă mare importanţă cunoaşterea unor comportări ale
lor, printre care aceea de amfolit, comportare care rezidă din structura lor şi care le
imprimă proprietăţi deosebite.
Aminoacizii sunt formaţi dintr-un rest organic R de care sunt legate grupări
acide - carboxil ( -COOH) şi bazice - aminice (-NH
2
) (formula I). Având atât o
grupare acidă cât şi una bazică, în interiorul moleculei are loc un transfer de
protoni de la gruparea carboxil la cea aminică, încât structura reală a aminoacizilor
este de ion dipolar sau amfion (II):
113
H
2
N-R-COOH H
3
N
+
-R-COO

(6.32)
I II
Datorită transferului intramolecular de protoni, aminoacizii sunt practic
neutri în soluţie apoasă. Ca orice amfolit, ei se comportă ca baze slabe faţă de
acizii tari cu formare de cationi:
H
3
N
+
-R-COO
-
+ H
+
→ H
3
N
+
-R-COOH (6.33)
şi ca acizi slabi faţă de bazele tari, când formează anioni:
H
3
N
+
-R-COO
-
+ OH
-
→ H
2
N-R-COO
-
+ H
2
O (6.34)
Ionizarea formei cationice în soluţie are loc după următoarele două trepte:
H
3
N
+
-R-COOH + H
2
O → H
3
N
+
-R-COO
-
+ H
3
O
+
(6.35)
H
3
N
+
-R-COO
-
+ H
2
O → H
2
N-R-COO
-
+ H
3
O
+
(6.36)
fapt pus în evidenţă prin determinarea a două constante de disociere.
Proporţia dintre concentraţia cationilor şi anionilor este dependentă evident de pH-
ul soluţiei şi ea se poate regla prin adaos de acid sau bază. pH-ul la care
concentraţia în aminoacidul de formă cationică este egală cu cea de formă anionică
poartă numele de punct izoelectric şi el corespunde cu existenţa a trei forme de
aminoacid: forma de amfion aflat în concentraţia cea mai mare şi formele de cation
şi anion aflate în concentraţii mai mici şi egale. Glicocolul, cel mai simplu
aminoacid, are punctul izoelectric la pH = 6,1. La trecerea curentului electric
printr-o soluţie de amfolit cationic, amfolitul se dirijează la catod prin fenomenul
de cataforeză, iar un amfolit anionic se deplasează la anod, fenomen numit
anaforeză. Fenomenele de anaforeză şi cataforeză decurg simultan în procesul de
electroforeză care serveşte la analiza de laborator a aminoacizilor. La punctul
izoelectric conductibilitatea electrică a aminoacizilor este minimă.
114
6.4. SĂRURI ÎN SOLUŢIE
6.4.1. HIDROLIZA SĂRURILOR
La dizolvarea unor săruri în apă, se produce o reacţie reversibilă între apă şi
ionii sării cu refacerea acidului şi bazei din care a provenit sarea, fenomen numit
hidroliză (gr. hydar, hydastos, apă + gr. lysis, desfacere, descompunere). În urma
reacţiei soluţia devine acidă sau bazică după cum acidul rezultat este mai tare decât
baza (K
a
> K
b
) sau invers (K
a
< K
b
). Pot hidroliza următoarele categorii de săruri:
Săruri provenite din acizi tari cu baze slabe ca: NH
4
NO
3
, Al
2
(SO
4
)
3
,
(NH
4
)
2
SO
4
etc când soluţia devine acidă:
NH
4
+
+ NO
3
-
+ H
2
O NH
4
OH + (H
+
+ NO
3
-
) (6.37)
sau
NH
4
+
+ H
2
O NH
4
OH + H
+
(6.38)
sau pe caz general
M
+
+ H
2
O MOH + H
+
(6.39)
Săruri provenite din acizi slabi cu baze tari ca: Na
2
CO
3
, CH
3
COONa,
KH
2
PO
4
, sărurile acizilor organici cu metalele alcaline etc., când soluţia devine
bazică:
CH
3
COO
-
+Na
+
+H
2
O CH
3
COOH+ (Na
+
+OH
-
) (6.40)
sau
CH
3
COO
-
+ H
2
O CH
3
COOH + OH
-
(6.41)
sau pe caz general
X
-
+ H
2
O HX + OH
-
(6.42)
Săruri provenite din acizi slabi cu baze slabe ca: (NH
4
)
2
CO
3
, (NH
4
)
2
S,
CH
3
COONH
4
, etc., soluţia devenind slab acidă sau slab bazică după cum K
a
> K
b
sau K
a
< K
b
:
CH
3
COO
-
+ NH
4
+
+ H
2
O CH
3
COOH + NH
4
OH (6.43)
Nu hidrolizează sărurile provenite din acizi tari şi baze tari ca NaCl sau
KCl, a căror soluţie prezintă caracter neutru. Caracteristic pentru soluţiile de săruri
hidrolizabile este constanta de hidroliză, gradul de hidroliză şi pH-ul soluţiilor.
Acestea se calculează în continuare pe un caz general de sare binară MX în care, în
prima categorie de săruri reacţionează cu apa cationul (M
+
), în a doua categorie
anionul (X
-
), iar în ultima categorie, atât cationul cât şi anionul.
Calculul constantei de hidroliză
Pentru prima categorie de săruri reacţia generală este:
M
+
+ H
2
O MOH + H
+
(6.44)
la care constanta de echilibru este:
[ ] [ ]
[ ] [ ] O H M
H MOH
K
2


·
+
+
(6.45)
La o hidroliză slabă se consumă puţină apă încât, se aproximează
concentraţia apei după hidroliză ca fiind neschimbată, deci [H
2
O] = const. De
115
aceea, se trece în membrul stâng [H
2
O] incluzându-se în valoarea constantei de
echilibru sub denumirea de constantă de hidroliză K
h
:
[ ]
[ ] [ ]
[ ]
+
+

· · ⋅
M
H MOH
K O H K
h 2
(6.46)
Înlociund valoarea [H
+
] din produsul ionic al apei [H
+
]=K
w
/[OH
-
], ecuaţia
(6.46) devine:
] OH [ ] M [
K ] MOH [
K
w
h
− +


·
(6.47)
unde [MOH]/[M
+
][OH
-
] = 1/K
b
(inversul constantei de bazicitate)încât
relaţia (6.47) care exprimă valoarea K
h
devine:
b
w
h
K
K
K ·
(6.48)
Pentru sărurile provenite din acizi slabi şi baze tari reacţia generală este:
X
-
+ H
2
O HX + OH
-
(6.49)
iar K
h
calculată după procedeul de mai sus devine :
a
w
h
K
K
K ·
(6.50)
Pentru a treia categorie de săruri se poate scrie reacţia:
M
+
+ X
-
+ H
2
O MOH + HX (6.51)
şi
b a
w
h
K K
K
K

·
(6.52)
Formulele constantei de hidroliză prezintă în toate cazurile la numărător
constanta autoprotolitică a apei K
w
, iar la numitor fie constanta de ionizare a
acidului slab rezultat prin hidroliză, fie a bazei slabe, fie ambele.
Calculul gradului de hidroliză.
Gradul de hidroliză h reprezintă raportul dintre cantitatea de sare care
hidrolizează şi cantitatea totală de sare care se dizolvă.
dizolvata / sare / de / cantitatea
a hidrolizat / sare / de / cantitatea
h ·
(6.53)
Atunci când se prepară o soluţie 1 molară de sare, numitorul=1, iar
relaţia (6.53) devine:
h = numărul de molecule de sare hidrolizată.
În acest caz, din reacţiile generale ale hidrolizei pentru primele două
categorii de săruri, rezultă:
h = [MOH] = [H
+
] (6.54)
şi
h = [HX] = [OH
-
] (6.55)
Dacă însă concentraţia în sare dizolvată are o valoare c, concentraţia în sare
hirolizată este c·h:
c·h = [MOH] = [H
+
] (6.56)
c·h = [HX] = [OH
-
] (6.57)
116
Concentraţia în sare rămasă nehidrolizată după stabilirea echilibrului, în
ambele cazuri, este egală cu diferenţa dintre concentraţia iniţială c şi cea
hidrolizată ch:
[M
+
] = c – ch = c(1 – h) (6.58)
[X
-
] = c – ch = c(1 – h) (6.59)
Efectuând înlocuirea în relaţia (6.46) rezultă:
( ) h 1
h
c
h 1 c
ch ch
K
2
h

·


·
(6.60)
iar pentru o hidroliză foarte slabă (h ≤ 0,01) se aproximează că 1-h≈ 1 şi
deci relaţia (6.60) devine:
K
h
=ch
2
sau
V K V K c K c K h
h h h h
' / 1 ' / · ⋅ · · ·
(6.61)
Deci, gradul de hidroliză creşte cu diluţia (definiţie asemănătoare cu gradul
de ionizare la acizi şi baze).
Sărurile provenite din acizi slabi şi baze slabe hidrolizează după reacţia
(6.51). La echilibru, cantitatea de sare hidrolizată devine conform relaţiilor (6.56)
şi (6.57):
ch = [MOH] = [HX] (6.62)
iar cea a sării nehidrolizată:
[M
+
] = [X
-
] = c(1-h) (6.63)
Înlocuind în relaţia constantei de hidroliză, rezultă:
2
2
2 2
2 2
h
) h 1 (
h
) h 1 ( c
h c
) h 1 ( c ) h 1 ( c
ch ch
K

·

·
− ⋅ −

·
(6.64)
Dacă hidroliza este slabă (h ≤ 0,01); 1-h≈ 1, iar relaţia (6.64) devine:
h
K h ·
(6.65)
Rezultă că la sărurile provenite din baze slabe cu acizi slabi, gradul de
hidroliză nu depinde de concentraţia sării (sau de diluţie).
Calcularea pH-ului soluţiilor de săruri.
În cazul unei soluţii de sare provenită din acid tare cu bază slabă (relaţia
6.44), se observă că [MOH] = [H
+
]. La un grad de hidroliză mic, când h ≤ 0,01, se
poate aproxima concentraţia de sare după hidroliză ca fiind egală cu concentraţia
iniţială: [M
+
] = c. Deci, relaţia (6.46) devine:
c K ] H [ sau
c
] H [
K
h
2
h
⋅ · ·
+
+
(6.66)
Înlocuind valoarea constantei K
h
(din relaţia 6.48) rezultă:
c
K
K
] H [
b
w
⋅ ·
+
(6.67)
iar prin logaritmare:
lg[H
+
] = 1/2·lgK
w
- 1/2·lgK
b
+ 1/2·lgc (6.68)
sau pH = 7 + 1/2·lgK
b
- 1/2·lgc (6.69)
Raţionamente asemănătoare duc la următoarea relaţie a pH-ului unei soluţii
de sare provenită din acid slab şi bază tare:
pH = 7 - 1/2·lgK
a
+ 1/2·lgc (6.70)
iar pentru sărurile provenite din acizi slabi şi baze slabe:
pH = 7 - 1/2·lgK
a
+ 1/2·lgK
b
(6.71)
117
Rezultă din ultima relaţie că sărurile provenite din acizi slabi şi baze slabe
au în soluţie pH-ul independent de concentraţie, spre deosebire de celelalte tipuri
de săruri.
Cunoaşterea fenomenului de hidroliză este deosebit de importantă
pentru aprecierea îngrăşămintelor chimice în sol, în soluţii nutritive etc. Hidroliza
are însă foarte multe aplicaţii în chimia organică şi biochimie. Numeroase
substanţe sunt obţinute pe cale industrială prin reacţii de hidroliză. Astfel, pentru
exemplificare, se dă reacţia generală de hidroliză a derivaţilor halogenaţi la alcooli
în prezenţa NaOH:
R-X + H
2
O R-OH + HX
Asemenea reacţii mai pot fi date în general de derivaţii funcţionali ai acizilor
(esteri, nitrili, amide, halogenuri de acizi), derivaţii substituiţi ai acizilor (acizi
halogenaţi, hidroxiacizi) ca şi de numeroase alte substanţe. În domeniul
biochimiei, numeroase reacţii care se petrec în organismele vegetale şi animale
decurg cu ajutorul enzimelor, în special cu ajutorul hidrolazelor capabile să
hidrolizeze foarte multe substanţe. În numeroase cazuri, lupta împotriva poluării
apelor şi solului se face pe cale hidrolitică, utilizându-se enzimele.
6.4.2. SOLUŢII TAMPON
Soluţiile de acizi şi baze îşi modifică foarte mult pH-ul la diluare sau
la adăugare de acid sau bază. Există însă soluţii care îşi menţin practic pH-ul la
diluare sau la adăugare de acid sau bază, datorită proprietăţii de a opune un fel de
rezistenţă elastică oricărei încercări de a le mări sau micşora concentraţia în ioni de
hidrogen. Aceste soluţii poartă numele de soluţii tampon.
Soluţiile tampon sunt formate din amestecuri de acid slab şi o sare a
sa cu o bază tare, precum şi dintr-o bază slabă şi o sare a sa cu un acid tare, de
exemplu:
- Acid acetic + acetat de sodiu;
- Acid carbonic + carbonat de sodiu;
- Acid fosforic + fosfat de sodiu;
- Hidroxid de amoniu + clorură de amoniu etc.
Mecanismul de funcţionare a soluţiilor tampon. La încercarea de mărire a
acidităţii unei soluţii tampon prin adaos de acid, anionul sării din amestecul
tampon formează cu ionul H
+
adăugat un acid slab ionizat opunându-se creşterii
acidităţii, iar la adăugare de bază, ionul de hidrogen al acidului din amestecul
tampon formează apă cu ionul OH
-
opunându-se astfel creşterii bazicităţii. Pentru
exemplificare, se ia un amestec tampon format din acid acetic + acetat de sodiu. În
soluţie acidul acetic ionizează foarte puţin fiind un acid slab. Soluţia va conţine în
totalitatea ei deci un număr mare de molecule de acid acetic, dar şi un număr mare
de ioni acetat proveniţi prin disocierea acetatului de sodiu care, disociază total
fiind un electrolit tare.
118
La adaos de HCl se produce reacţia:
CH
3
COOH + (CH
3
COO
-
+ Na
+
) + (H
+
+ Cl
-
) → 2CH
3
COOH + (Na
+
+ Cl
-
) (6.72)
când se consumă ionii H
+
adăugaţi de către CH
3
COO
-
din sare, cu formare
de molecule de acid.
La adaos de NaOH se produce reacţia:
CH
3
COOH + (CH
3
COO
-
+ Na
+
) + (Na
+
+ OH
-
) =
2(CH
3
COO
-
+ Na
+
) + H
2
O (6.73)
când se consumă ionii OH
-
adăugaţi de către ionii H
+
ai acidului acetic.
Acetatul rezultat va hidroliza după ecuaţia:
(CH
3
COO
-
+ Na
+
) + H
2
O CH
3
COOH + (Na
+
+ OH
-
) (6.74)
dar gradul de hidroliză fiind slab, va rezulta o cantitate de ioni OH
-
cu mult
mai mică decât cea adăugată sub formă de NaOH.
Calculul variaţiei de pH a soluţiilor tampon. Se consideră
amestecul tampon HX + MX, în care acidul slab va ioniza după ecuaţia:
HX + H
2
O H
3
O
+
+ X
-
(6.75)
Cum [H
3
O
+
] = [X
-
], constanta de aciditate capătă forma:
] HX [
] O H [
] HX [
] X [ ] O H [
K
2
3 3
a
+ − +
·

·
(6.76)
Făcând abstracţie de faptul că protonul este hidratat, în loc de H
3
O
+
se va
folosi în continuare H
+
, deci:
a a a
C K ] HX [ K ] H [ · ⋅ ·
+
(6.77)
în care [HX], concentraţia acidului rămas neionizat, se aproximează ca fiind
egală cu concentraţia iniţială a acidului C
a
. Conform relaţiei (6.77), pH-ul dat
numai de acid va fi:
a a
C lg
2
1
K lg
2
1
pH − − ·
(6.78)
În soluţia tampon existând şi sarea MX, pH-ul este influenţat de prezenţa
acesteia, iar valoarea sa se calculează din relaţia (6.76), unde:
] X [
] HX [
K ] H [
a

+
·
(6.79)
La echilibru, concentraţia ionilor X
-
poate fi considerată egală cu
concentraţia sării C
s
, deci [X
-
] = C
s
, încât, înlocuind în relaţia (6.79) pe [HX] cu C
a
,
relaţia devine:
s
a
a
C
C
K ] H [ ·
+
(6.80)
deci:
pH = -lgK
a
- lgC
a
+ lgC
s
(6.81)
Relaţia (6.80) arată că în soluţiile tampon, concentraţia ionilor H
+
depinde de
constanta de aciditate a acidului slab şi de raportul concentraţiilor componenţilor
(acid şi sare) şi nu depinde de diluţie. De aceea, o soluţie tampon acid acetic-acetat
de sodiu diluată de 10 ori, îşi modifică pH-ul numai cu 0,02 unităţi de pH, iar
diluată de 100 ori, cu 0,1 unităţi de pH.
119
Aplicaţie. Pentru exemplificarea numerică a calculelor teoretice de mai sus,
se ia un amestec tampon acid acetic-acetat de sodiu pentru o concentraţie a
ambelor componente egală cu 0,1m.
Constanta de aciditate a acidului acetic este:
5
3
3
10 2
] [
] [ ] [

+ −
⋅ ≅

·
COOH CH
H COO CH
K
a
de unde, conform relaţiei (6.77):
L / ionig 10 4 , 1 10 10 2 ] H [
3 1 5 − − − +
⋅ · ⋅ ⋅ · ,
iar pH-ul soluţiei de acid este:
pH = 3-lg1,4 = 3-0,1 = 2,9.
În prezenţa acetatului, disociaţia acidului este uşor micşorată încât, înlocuind
în (6.80), se obţine:
. L / ionig 10 2
10
10
10 2 ] H [
5
1
1
5 −


− +
⋅ · ⋅ ·
Deci, pH-ul soluţiei tampon este:
PH = 5-lg2 = 5-0,3 = 4,7
(este de observat că prin adăugarea acetatului de sodiu, soluţia de acid acetic
şi-a modificat pH-ul de la 2,9 la 4,7).
Dacă în această soluţie tampon (la care C
a
= C
s
) se adaugă HCl în proporţie
de 10% creşte concentraţia acidului (HX = 100 + 10 = 110) şi scade concentraţia
sării (MX = 100-10 = 90). Înlocuind în relaţia (6.80) se obţine:
22 , 1 10 2
90
110
10 2 ] H [
5 5
⋅ ⋅ · ⋅ ·
− − +
iar
pH = 5-lg2-lg1,22 = 5-0,3-0,09 = 4,61.
Deci, adăugând 10% HCl, pH-ul s-a modificat de la 4,7 la 4,61.
La adăugare de NaOH în proporţie de 10% faţă de HCl, relaţia (6.80)
devine:
81 , 0 10 2
110
90
10 2 ] H [
5 5
⋅ ⋅ · ⋅ ·
− − +
pH = 5 – lg2 – lg0,81 = 5 – 0,3 – 0,09 = 4,79
Nu orice amestec tampon are aceeaşi putere de tamponare,înţelegând prin
aceasta, puterea de a menţine pH-ul constant. Puterea de tamponare acido-bazică
P se poate exprima prin indicele de tamponare, care constă în raportul dintre
adaosul de acid tare sau de bază tare dL, exprimat în echivalenţi la litru şi variaţia
pH-ului:
P = dL / dpH (6.82)
Odată depăşită această capacitate de tamponare a amestecului tampon, pH-ul
soluţiei va fi dat de excesul de acid tare sau de bază tare adăugat. Deci, acţiunea de
tamponare este limitată de capacitatea de tamponare.
La un amestec tampon ce conţine un acid slab şi sarea sa cu o bază tare, pH-
ul nu depinde practic de temperatură, în timp ce la soluţiile tampon formate din
baze slabe şi sărurile lor cu un acid tare, pH-ul depinde sensibil de temperatură.
Alegerea amestecului tampon se face în funcţie de valoarea pH-ului ce trebuie
menţinut constant precum şi de sistemul ce trebuie tamponat deoarece,
120
componenţii soluţiei tampon pot interveni în reacţii perturbând procesele studiate.
Există tabele cu diferite sisteme tampon.
Soluţiile tampon îndeplinesc un rol deosebit în fenomenele biochimice care
se produc în organismul animal şi vegetal, sub acţiunea catalitică a unor enzime. În
cazul când se produce o modificare a pH-ului, mediul luptă de la sine printr-un
sistem de tamponare de care dispune, pentru menţinerea echilibrului. În sânge, pH-
ul este menţinut constant prin acţiunea a două sisteme tampon: fosfat monosodic-
fosfat disodic şi acid carbonic-bicarbonat de sodiu. Sistemele tampon au o mare
importanţă în agricultură. Solul arabil manifestă o acţiune de tamponare pronunţată
cu ajutorul fosfaţilor, carbonaţilor şi al complexului adsorbtiv din sol. Solurile bine
tamponate sunt cele mai favorabile unei bune dezvoltări a culturilor, ele fiind cele
mai puţin predispuse la modificarea pH-ului sub influenţa diferiţilor factori fizici şi
în special chimici, cum sunt îngrăşămintele chimice.
În analiza chimică, menţinerea constantă a pH-ului cu ajutorul soluţiilor
tampon este deosebit de utilizată, deoarece valoarea pH-ului poate determina
sensul unei reacţii.
6.4.3. ELECTROLIŢI GREU SOLUBILI. PRODUS DE SOLUBILITATE.
Când se dizolvă în apă un electrolit solid MX greu solubil, ionii de pe
suprafaţa cristalului trec în apă şi se hidratează. În acelaşi timp se petrece şi
procesul invers, cristalizarea, când ionii din soluţie se depun pe suprafaţa
cristalului. Vitezele de dizolvare şi cristalizare sunt egale când soluţia devine
saturată şi se stabileşte un echilibru între substanţa solidă şi cea din soluţie:
MX
(s)
M
+
(aq)
+ X
-
(aq)
(6.83)
În mod cu totul asemănător, la precipitarea unui electrolit binar greu
solubil MX ca AgCl, foarte puţine molecule se dizolvă dar toate moleculele
dizolvate se disociază în ioni, sarea fiind un electrolit tare.
Constanta termodinamică de echilibru K’
a
a sistemului este:
MX
X M
a
a
a a
' K
− +

·
(6.84)
În procesul de dizolvare sau de cristalizare a substanţelor ca şi în procesul
precipitării, la echilibru, deoarece cantitatea fazei solide variază foarte puţin,
activitatea ei rămâne constantă (a
MX
= const.). De aceea, se trece acestă mărime în
membrul stâng al egalităţii, adică o includem în valoarea constantei K
a
şi se obţine
o nouă constantă numită produs de solubilitate:
PS
X M
MX a
K a a a ' K · ⋅ · ⋅
− +
(6.85)
Într-o soluţie saturată de electrolit care se găseşte în contact cu faza
solidă, produsul activităţilor ionilor lui este o mărime constantă şi poartă numele
de produs de solubilitate K
PS
.
Înlocuind concentraţiile active a cu cele reale (efective) c şi ţinând
seama că a=fc, ecuaţia (6.85) devine:
2
X M
PS
f ] X ][ M [ f ] X [ f ] M [ K ⋅ · ⋅ ⋅ ⋅ ·
− + − +
− + (6.86)
121
În cazul frecvent întâlnit la electroliţii greu solubili când coeficientul de
activitate f=1,produsul concentraţiilor molare ale ionilor este o mărime constantă şi
constituie produsul de solubilitate:
[M
+
][X
-
] = K
PS
(6.87)
În exemplul amintit al precipitării AgCl din AgNO
3
şi HCl, precipitatul se
află în echilibru cu ionii din soluţie:
AgCl
(s)
Ag
+
(aq)
+ Cl
-
(aq)
(6.88)
Produsul de solubilitate este:
K
PS
= [Ag
+
][Cl
-
] (6.89)
Considerând c concentraţia fiecărui ion din soluţie, iar concentraţia oricărei
soluţii saturate egală cu solubilitatea S
0
a substanţei dizolvate, relaţia (6.89) devine
pentru toţi compuşii formaţi din doi ioni:
K
PS
= c
2
= S
0
2
(6.90)
Pentru cazul general al electroliţilor greu solubili M
n
X
m
în contact cu soluţia,
există echilibrul:
M
n
X
m
nM
m+
+ mX
n-
(6.91)
iar produsul de solubilitate:
K
PS
= [M
m+
]
n
·[X
n-
]
m
(6.92)
Relaţia de definiţie a produsului de solubilitate arată că prin modificarea
concentraţiei unui singur ion, de exemplu adăugând soluţiei un ion comun,
echilibrul se deplasează precipitând o parte din electrolit, sau, dacă produsul
concentraţiilor exprimate în ioni gram depăşeşte valoarea produsului de
solubilitate, are loc precipitarea electroliţilor chiar fără adaos de ioni comuni.
Precipitările şi solubilizările substanţelor existente în sol se conduc după acest
principiu. Adăugarea de ioni comuni (reactiv) în apa de spălare a precipitatelor la
analiza chimică gravimetrică, are drept scop depăşirea produsului de solubilitate şi
deci precipitarea cât mai completă a ionului analizat.
122
7. NOŢIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. CATALIZA
7.1. OBIECTUL CINETICII CHIMICE
Studiul vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice precum şi factorii care o
influenţează constituie obiectul cineticii chimice.
Orice reacţie chimică are nevoie de un anumit timp pentru a se produce.
Astfel, reacţia de formare a apei din ioni (neutralizarea) ca de altfel majoritatea
reacţiilor ionice, are loc instantaneu, în timp ce formarea apei din oxigen şi
hidrogen gazos la temperatura camerei practic nu are loc în absenţa unor substanţe
care să favorizeze reacţia (catalizatori). Odată cu creşterea temperaturii peste 500-
600
o
C reacţia decurge lent, iar la o temperatură mai ridicată se produce cu viteză
foarte mare, prin explozie. Deci, una şi aceeaşi reacţie poate decurge mai repede
sau mai încet în funcţie de condiţiile în care are loc. Acest lucru este foarte
important deoarece pe de o parte reacţiile pot fi încetinite sau accelerate după
necesităţi prin modificarea condiţiilor de reacţie, iar pe de altă parte pentru că a dus
la concluzia că transformările substanţelor prezintă un mecanism de reacţie
specific. Pentru a reacţiona, moleculele necesită o anumită cantitate de energie
numită energie de activare care să le scoată din inerţia lor chimică. De aici rezultă
că în explicarea mersului reacţiilor intervin atât aspecte cinetice cât şi
termodinamice. Am văzut că termodinamica studiază din punct de vedere energetic
starea de echilibru a unui sistem chimic şi condiţiile de realizare spontană a
reacţiilor, ocupându-se numai de produşii iniţiali şi finali. În timp ce unele aspecte
ale stării de echilibru termodinamic pot fi cercetate pe baze cinetice ca două
procese opuse, viteza de reacţie nu poate fi studiată numai pe baza consideraţiilor
termodinamice deoarece, în cursul reacţiilor chimice rezultă deseori produşi
intermediari de care nu ţine seama termodinamica. De aici concluzia că cinetica
chimică cercetează mai profund unele aspecte ale reacţiilor chimice, punând la
dispoziţie o metodă adecvată pentru studierea mecanismelor de reacţie. Prin
problematica ei, cinetica chimică îşi găseşte largi aplicaţii în industrie în vederea
reglării factorilor externi în sinteza industrială, dar şi în biochimie pentru studierea
modului în care organismele vii (plante şi animale) îşi autoreglează mecanismul de
reacţie (metabolismul) sub acţiunea diferiţilor factori interni şi externi.
În timp ce termodinamica chimică poate prevedea sensul în care poate
decurge o anumită reacţie, cinetica chimică în general nu poate prezice un
mecanism de reacţie. Acest lucru este dovedit de numeroase reacţii care, aparent
sunt asemănătoare, dar care se desfăşoară după mecanisme diferite.
7.2. VITEZA DE REACŢIE
În timpul unei reacţii chimice, concentraţia reactanţilor scade, iar
concentraţia produşilor de reacţie creşte dependent de concentraţia iniţială a
substanţelor care reacţionează.
123
Aceste constatări sunt de acord cu presupunerea că reacţia se produce în
urma contactului sau ciocnirilor între molecule încât este normal ca numărul de
ciocniri, respectiv numărul de molecule care reacţionează în unitatea de timp, să fie
în funcţie de numărul de molecule aflate în unitatea de volum, adică de
concentraţie.
Cum orice variaţie în funcţie de timp poartă numele de viteză, a apărut
noţiunea de viteză de reacţie v care reprezintă scăderea concentraţiei reactanţilor
sau creşterea concentraţiei produşilor de reacţie în unitatea de timp.
Viteza de reacţie este proporţională cu produsul concentraţiei substanţelor
care reacţionează. Deoarece concentraţia reactanţilor scade treptat, rezultă că şi
viteza de reacţie scade treptat în decursul desfăşurării reacţiei. Deci, viteza de
reacţie nu are o valoare constantă. Ea depinde atât de concentraţie cât şi de natura
reactanţilor, alături de o serie de factori ca temperatura, catalizatori etc.
Considerând o reacţie chimică de forma:
A + B... L + M... (7.1)
în care o moleculă din substanţa A reacţionează cu o moleculă din substanţa
B etc. pentru a forma produşii L, M,...viteza de reacţie v este dată de următoarea
relaţie:
v = k[A]·[B]... (7.2)
k fiind constanta de viteză sau viteza specifică. Această constantă de
proporţionalitate reprezintă viteza de reacţie când reactanţii se află în concentraţii
unitare. Deoarece este independentă de concentraţie şi presiune, dar depinde de
temperatură, constanta de viteză k constituie o caracteristică importantă a reacţiilor
şi totodată un element de comparare a vitezei cu care se combină substanţele în
aceleaşi condiţii de temperatură şi mediu.
Deoarece în cursul unei reacţii compoziţia sistemului variază în mod
continuu, viteza de reacţie poate fi dedusă din măsurarea concentraţiei unuia din
reactanţi sau produşi la două momente apropiate, după care se calculează integrala
între momentele respective t = 0 şi t:

⋅ · −
t
0
0
dt v c c
(7.3)
(c
0
este concentraţia la momentul t = 0, iar c este concentraţia la momentul
t). Curba concentraţie-timp are în fiecare punct o tangentă care reprezintă viteza v
la momentul respectiv.
Din relaţia (7.3) rezultă că:
dt
dc
v t ·
(7.4)
în care semnul + arată o variaţie crescătoare a concentraţiei produşilor (dacă
dc indică un produs) şi semnul - arată o variaţie descrescătoare a reactanţilor (dacă
dc indică un reactant).
Aplicând relaţia (7.4) ecuaţiei (7.1), se poate scrie relaţia vitezei de reacţie
numită şi ecuaţie cinetică derivată:
....
dt
dc
dt
dc
....
dt
dc
dt
dc
v
M L B A
· · · − · − ·
(7.5)
124
De la caz la caz se poate lua ca variabilă de reacţie nu concentraţia, ci o
proprietate a componenţilor de reacţie a cărei variaţie este direct proporţională cu
concentraţia, de exemplu rotaţia optică pentru reacţiile compuşilor optic activi,
presiunea pentru reacţii între gaze sau care produc gaze, numărul de moli etc.
Este importantă exprimarea vitezei de reacţie prin variaţia numărului de
moli ai reactanţilor şi produşilor pentru reacţiile în care componenţii sistemului de
reacţie participă cu anumiţi coeficienţi stoechiometrici:
aA + bB + ... lL + mM +... (7.6)
Deoarece c = N/V (concentraţia c fiind egală cu numărul de moli N din
fiecare component transformat în unitatea de timp raportat la unitatea de volum V)
prin înlocuire, relaţia (7.4) devine:
Vdt
dn
dt
dN
V
1
dt
dc
v t · t · t ·
(7.7)
unde n reprezintă numărul de moli din fiecare reactant sau produs existent în
sistem la timpul t (n include şi numărul de moli existenţi la timpul t = 0).
Exprimarea vitezei de reacţie prin relaţia (7.7) depinde de coeficientul
stoechiometric al fiecărui component din sistem deoarece, raportul valorilor a două
viteze de reacţie este egal cu raportul dintre coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei
chimice respective. De aceea, pentru eliminarea acestui inconvenient, se foloseşte
în locul concentraţiei sau numărului de moli, altă variabilă X independentă de
coeficienţii stoechiometrici şi care se numeşte gradul de avansare al reacţiei.
Noua variabilă este egală cu numărul de moli transformaţi raportat la coeficientul
stoechiometric ν al componentului respectiv din ecuaţia:
ν
·
N
X
(7.8)
De exemplu, pentru substanţa A din reacţia (7.6), X = N/a. Utilizarea lui X
este avantajoasă deoarece X are aceeaşi valoare pentru toţi reactanţii astfel încât
viteza de reacţie capătă o formă unică în exprimarea cu ajutorul gradului de
avansare.
v = 1/V·dX/dt (7.9)
Se poate exprima viteza de reacţie şi prin gradul de conversie x:
x = X / V (7.10)
deci
v = dx / dt (7.11)
Această variabilă este numai pozitivă (ca şi X) şi exprimă gradul de avansare
al reacţiei prin concentraţia transformată asupra coeficientului stoechiometric al
fiecărui component din reacţie.
7.3. ORDIN DE REACŢIE. MOLECULARITATE
Concentraţia reactanţilor este unul din principalii factori care influenţează
viteza de reacţie. Considerând ecuaţia generală (7.6), se poate exprima dependenţa
125
vitezei de reacţie de concentraţia reactanţilor prin legea cinetică a acţiunii maselor
sau legea vitezei (Guldberg şi Waage-1867):
.... ] B [ ] A [ k
dt
dc
B A
n n A
⋅ · −
(7.12)
Această reacţie arată că viteza de reacţie este proporţională cu produsul
concentraţiilor substanţelor care reacţionează ridicate la o putere n
A
, n
B
,...
Exponenţii concentraţiilor poartă numele de ordin parţial de reacţie şi anume n
A
este ordinul de reacţie parţial în raport cu substanţa A iar n
B
în raport cu substanţa
B. Suma ordinelor parţiale de reacţie se numeşte ordinul total (global) de reacţie:
n
A
+ n
B
+ ... = n (7.13)
Aceste ordine parţiale de reacţie se determină empiric şi ele sunt diferite în
majoritatea cazurilor de coeficienţii stoechiometrici a, b, ... ai reacţiilor. Rar se
întâmplă ca valorile lor să coincidă.
Suma coeficienţiiloe a, b,... ai ecuaţiei chimice poartă numele de
molecularitatea reacţiei:
a + b + ... = m (7.14)
Molecularitatea reacţiilor constituie unul din criteriile de clasificare a
reacţiiloe chimice. Există astfel reacţii unimoleculare, bimoleculare, trimoleculare
etc., după numărul de specii de molecule care se transformă în cursul reacţiei.
Molecularitatea şi ordinul de reacţie sunt noţiuni bine distincte care dau
indicaţii preţioase asupra mecanismului de reacţie. Astfel, o reacţie aparent simplă,
poate decurge în mai multe etape succesive printr-o serie de reacţii elementare cu
formare de produşi intermediari care sunt reactanţi ai reacţiilor următoare. Ordinul
de reacţie în acest caz rezultă prin combinarea ordinelor parţiale de reacţie. Dacă
vitezele acestor reacţii elementare sunt foarte diferite, numai reacţia cu viteza cea
mai mică este determinantă a vitezei de reacţie, iar ordinul de reacţie este întreg (I,
II, III). Când apar într-o reacţie două procese elementare cu viteză mică şi de
acelaşi ordin de mărime, ambele fiind determinante de viteză, avem o reacţie mai
complicată al cărei ordin de reacţie este fracţionar. Deoarece multe reacţii de
ordinul II sau III nu decurg prin ciocniri bimoleculare, respectiv trimoleculare ci în
mai multe etape succesive, este mai corect să se prezinte molecularitatea numai
pentru aceste etape, adică pentru reacţiile elementare.
Din punct de vedere al ordinului de reacţie, reacţiile chimice se clasifică în
reacţii de ordinul I, II, III şi de ordin superior.
Reacţii de ordinul I. Cea mai simplă reacţie în care o moleculă A se
descompune pentru a forma produşi:
A → produşi (7.15)
este o reacţie de ordinul I şi, în acelaşi timp, unimoleculară sau
monomoleculară. Ecuaţia cinetică a reacţiei de ordinul I este:
] A [ k
dt
] A [ d
v
1
· − ·
(7.16)
în care viteza de reacţie este proporţională cu concentraţia singurului
reactant al reacţiei.
Există numeroase reacţii de ordinul I printre care: hidroliza esterilor în
mediu acid, disociaţia ionică a apei, invertirea zaharozei în glucoză şi fructoză:
126
C
12
H
22
O
11
+ H
2
O → C
6
H
12
O
6
+ C
6
H
12
O
6
zaharoză glucoză fructoză
în care concentraţia apei rămâne constantă, deoarece este în mare exces fiind
dizolvantul însuşi (de aceea concentraţia apei se include în valoarea constantei de
viteză), iar H
3
O
+
nu se consumă în reacţie fiind catalizator. Reacţiile de mai sus se
numesc şi pseudo-monomoleculare.
Reacţii de ordinul II. Reacţiile care se produc prin ciocnirea a două molecule
(reacţii bimoleculare) sunt reacţii de ordinul II:
A + B → produşi (7.17)
Deoarece odată cu descreşterea concentraţiei reactantului A, se consumă în
aceeaşi măsură şi reactantul B, ecuaţia cinetică este:
] B ][ A [ k
dt
] B [ d
dt
] A [ d
v
2
· − · − ·
(7.18)
În această categorie intră numeroase reacţii printre care hidroliza derivaţilor
halogenaţi în mediu alcalin:
R-Br + OH
-
→ R-OH + Br
-
] OH ][ Br R [ k
dt
] Br R [ d
v

− ·

− ·
hidroliza alcalină a esterilor, formarea apei din ioni H
3
O
+
şi OH
-
etc.
În cazul reacţiilor de tipul:
2A → produşi (7.19)
ecuaţia cinetică are forma:
2
] A [ k
dt
] A [ d
v · − ·
(7.20)
aşa cum este cazul disociaţiilor termice:
2H
2
O → 2H
2
+ O
2
2HI → H
2
+ I
2
O parte însemnată din reacţiile de ordinul II decurg în mai multe etape.
Reacţii de ordinul III. Ciocnirea concomitentă a trei molecule cu formare
directă de produşi este un caz mult mai rar întâlnit, de aceea şi asemenea reacţii
sunr rare. De regulă, reacţiile de ordinul III sunt complexe, deci decurg în etape.
Cazul cel mai simplu este:
A + B + C → produşi (7.21)
] C ][ B ][ A [ k
dt
] A [ d
v · − ·
(7.22)
sau
2A + B → produşi (7.23)
aşa cum este cazul reacţiei:
2NO + O
2
→ 2NO
2
a cărei viteză de reacţie este:
v = k[NO]
2
[O
2
]
Reacţii reversibile. Pentru reacţiile care decurg în ambele sensuri:
A B (7.24)
127
k
1
este constanta de viteză a reacţiei directe, iar k
-1
constanta de viteză a
reacţiei inverse. Viteza de reacţie globală este dată de diferenţa dintre vitezele
celor două reacţii opuse:
] B [ k ] A [ k
dt
] B [ d
dt
] A [ d
v
1 1 −
− · · − ·
(7.25)
La atingerea stării de echilibru când vitezele celor două reacţii sunt egale,
raportul celor două constante de viteză defineşte constanta de echilibru K,
indiferent de ordinul reacţiilor opuse:
1
1
k
k
K

·
(7.26)
128
7.4. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ VITEZA DE REACŢIE
Viteza de reacţie este influenţată atât de natura şi starea de agregare a
reactanţilor cât şi de o serie de factori ca temperatura, presiunea, solvenţii,
catalizatorii etc.
7.4.1. INFLUENŢA TEMPERATURII
Chiar din definiţia vitezei de reacţie rezultă că scăderea concentraţiei
reactanţilor este determinată de numărul de ciocniri în unitatea de timp a
moleculelor care reacţionează, implicit de energia cinetică a acestora. Cum
frecvenţa ciocnirilor creşte foarte mult cu temperatura, rezultă că şi viteza de
reacţie creşte cu temperatura. S-a constatat că la reacţiile care au loc la temperatura
camerei cu viteze mijlocii, viteza se dublează la fiecare creştere a temperaturii cu
10
o
C.Uneori coeficientul de temperatură[raportul constantelor de viteză la două
temperaturi ce diferă cu 10
o
(k
t+10
/k
t
) este mai mare de 2 sau mai mic.
Astfel, reacţiile la care participă molecule mari, ca proteinele, au coeficienţi
de temperatură mult mai mari şi anume, la o creştere a temperaturii cu 10
o
C, viteza
de reacţie creşte de peste 5 ori încât, la o creştere cu 50
o
a temperaturii, viteza
creşte de peste 800 ori.
Energia de activare. Considerând creşterea vitezei de reacţie pe seama
activării moleculelor prin ridicarea energiei lor odată cu temperatura, rezultă că nu
vor reacţiona decât acele molecule care au o energie cinetică mai mare decât
valoarea limită numită energie de activare E
a
. Svante Arrhenius (1889) a găsit
următoarea relaţie empirică între constanta de viteză k, temperatura absolută T şi
energia de activare E
a
:
RT
E
a
e A k

⋅ ·
(7.27)
unde A este factor preexponenţial sau factorul lui Arrhenius, R este
constanta generală a gazelor, iar factorul:
RT
E
a
e

numit factorul lui L. Boltzmann reprezintă fracţiunea din numărul total de
molecule a căror energie este egală sau mai mare decât E
a
.
În figura 39 se dă curba variaţiei constantei de viteză cu temperatura. Relaţia
(7.27) mai poate fi scrisă în formă logaritmică:
129
Figura 39. Variaţia constantei Figura 40. Variaţia lgk în
vitezei de reacţie cu temperatura. funcţie de 1/T.
RT
E
A ln k ln
a
− · (7.28)
din care rezultă conform diagramei din figura 40 că logaritmul constantei de
viteză este o funcţie liniară a temperaturii absolute. Panta dreptei este egală cu
-E/2,303R.
După Van’t Hoff, moleculele activate a* (capabile să reacţioneze) trebuie să
se afle în echilibru cu toate celelalte molecule neactivate a:
a a*
iar numărul de molecule a* este proporţional cu factorul lui L. Boltzmann.
De aici rezultă că, energia de activare reprezintă diferenţa dintre energia
medie a tuturor moleculelor din sistem şi energia necesară pentru a reacţiona.
Acest surplus de energie este dobândit prin schimb de energie în timpul ciocnirilor
elastice anterioare reacţiei. Energiile de activare ale reacţiilor chimice au valori de
zeci şi sute de kilocalorii pe mol. Cu cât energia de activare este mai mare cu atât
sistemul este mai puţin reactiv, iar viteza de reacţie creşte mai mult cu temperatura.
În reacţiile instantanee cum sunt reacţiile dintre ioni, energiile de activare sunt
foarte mici sau chiar egale cu zero. De aceea, cu cât energia de activare este mai
mică, cu atât sistemul este mai reactiv astfel încât ionii nu necesită energie de
activare pentru a reacţiona, ci se combină la fiecare ciocnire în parte.
Teoria ciocnirilor moleculare. O relaţie asemănătoare cu ecuaţia lui S.
Arrhenius a fost dedusă cu ajutorul teoriei cinetice a gazelor:
RT
E
a
PZe k

·
(7.29)
în care factorul lui Arrhenius este înlocuit cu produsul dintre factorul de
frecvenţă Z şi factorul de probabilitate P. Factorul Z este o măsură a numărului
total de ciocniri într-un cm
3
a moleculelor gazului sau gazelor care se combină prin
ciocniri unimoleculare, bimoleculare sau, mai rar, trimoleculare. Pentru cazul cel
mai des întâlnit al reacţiei dintre două specii moleculare A şi B, frecvenţa
ciocnirilor Z este dată de relaţia:
130
µ π
,
`

.
|
σ + σ
· / kT 8
2
n n Z
2
B A
B A
ciocniri/cm
3
·s (7.30)
în care n
A
şi n
B
reprezintă numărul de molecule din gazul A şi B aflate într-
un cm
3
, σ
A
şi σ
B
-diametrele moleculelor, k- constanta lui Boltzmann; T-
temperatura absolută, iar µ - masa redusă (µ=m
A
m
B
/m
A
+ m
B
) (exprimată în funcţie
de masele atomului). Deci factorul de frecvenţă Z depinde de felul moleculelor
(diametrul şi masa lor), de concentraţia acestora şi de temperatură. Deoarece
reacţionează numai moleculele care au o energie egală sau mai mare decât E,
numărul lor va fi proporţional cu e
-E/RT
(Maxwell-Boltzmann). De aceea, frecvenţa
ciocnirilor efective Z
e
va fi:
RT / E
e
e Z Z

⋅ ·
(7.31)
Pentru o serie de reacţii bimoleculare s-au găsit valori ale lui Z
e
cuprinse
între 10
11
- 10
12
l/mol·s care corespund cu valorile factorului A, motiv pentru care
factorul A s-a numit şi factor de frecvenţă. Cu toate acestea există foarte multe
reacţii lente în care A este cu mult mai mic decât Z
e
(de exemplu 10
8
l/mol·s) ca şi
cum nu reacţionează la ciocnire toate moleculele care posedă energie de activare.
Pentru exemplificarea acestei anomalii, s-a considerat că moleculele
activate, reacţionează numai atunci când ciocnirea se produce într-o anumită
poziţie favorabilă. Corectarea valorii lui A se face prin introducerea în ecuaţia
(7.29) a unui factor de probabilitate P numit şi factor steric, care poate lua valori
până la 10
-3
conform calculelor statistice. Cu toate acestea, există reacţii în care
valoarea lui P prezintă anomalii mari, ceea ce nu a putut fi explicat prin teoria
ciocnirilor, deoarece această teorie nu ţine seama de unele particularităţi ale
fenomenelor intime de activare în care moleculele trec printr-o stare de tranziţie.
Această teorie consideră toate moleculele reactante ca nişte sfere rigide ceea ce nu
este valabil decât în cazul reacţiilor între atomi liberi sau molecule simple. În cele
mai multe cazuri, la activarea unei molecule se produc fluctuaţii de energie cu
mărirea vibraţiei atomilor, modificarea unghiurilor normale ale covalenţelor,
accelerarea rotaţiei unor atomi sau grupe de atomi în raport cu alte grupe etc., ceea
ce determină formarea unei molecule reactive sau a complexului activat.
Teoria stării de tranziţie. Numită şi teoria complexului activat sau teoria
vitezelor absolute de reacţie, această teorie interpretează în mod cantitativ
fenomenul de activare a moleculelor care reacţionează (F. London, 1929; M.
Polanyi, 1935; H. Eyring, 1935). Conform acestei teorii, reacţia se produce în urma
ciocnirii moleculelor care prezintă energie de activare, cu formarea intermediară a
unui complex activat, de viaţă extrem de scurtă, care se descompune. Starea de
tranziţie este similară deci unui compus chimic obişnuit, dar care dispune de o
energie maxim posibilă. Descompunerea complexului activat poate duce fie la
formare de produşi, fie la formarea compuşlor iniţiali. Pentru a trece din starea
iniţială în starea finală, reactanţii au de trecut un deal sau o barieră de energie.
Vârful dealului corespunde stării de tranziţie, starea de energie maximă în care
moleculele sunt pe jumătate reacţionate. Drumul parcurs către vârful dealului se
face prin absorbţie (consum) de energie după care sisitemul se transformă spontan
cu degajare de energie (fig. 41).
131
Figura 41. Variaţia de energie prin mecanismul stării de tranziţie:
E
r
-energia medie a reactanţilor; E
p
-energia medie a produşilor;
E
a
-energia de activare a reacţiei directe; ∆ H-entalpia de reacţie;
E’
a
-energia de activare a reacţiei inverse.
Schematic, acest mecanism se produce în felul următor între un atom A şi o
moleculă BC:
A + BC → A...B...C → AB + C (7.32)
După cum se vede în figura 41, la starea de tranziţie se poate ajunge atât prin
reacţia directă de la stânga la dreapta, când sistemul consumă energia de activare
E
a
, cât şi prin reacţia inversă de la dreapta la stânga, printr-un consum mai mare de
energie de activare E’
a
. Între energiile de activare ale celor două reacţii există
relaţia:
E
a
+ ∆ H = E’
a
(7.33)
de unde:
∆ H = E’
a
- E
a
(7.34)
entalpia de reacţie (căldura de reacţie) fiind egală cu diferenţa dintre cele
două energii de activare.
7.4.2. INFLUENŢA CATALIZATORILOR. CATALIZA.
Fenomenul de cataliză. Catalizatori. Un alt factor important în cinetica
reacţiilor chimice îl joacă unele substanţe care pot modifica viteza de reacţie.
Asemenea reacţii poartă numele de reacţii catalitice, iar substanţele a căror
prezenţă şi participare la reacţie schimbă viteza de reacţie, fără a apărea în produşii
finali, se numesc catalizatori. Fenomenul în sine poartă numele de cataliză de la
cuvântul grecesc katalysis care înseamnă descompunere sau distrugere, termen
adoptat de chimistul suedez Jacob Berzelius (1836) pentru reacţiile care au loc în
prezenţa unor substanţe străine de sistemul de reacţie şi care, considera el, nu
participă direct în procesul de transfoemare a reactanţilor. Definiţia dată de
Berzelius a fost eronată deoarece era axată pe concepţii metafizice. Astfel,
132
proprietatea catalitică nu însemna participare directă a catalizatorului la reacţie ci
manifestarea unei „ forţe catalitice’’ a acestuia, o forţă imaterială şi incognoscibilă.
În realitate, cauzele fenomenelor chimice nu trebuie căutate în forţe existente în
afara materiei ci în proprietăţile materiei însăşi. De aceea, acestă definiţie a fost
reconsiderată.
Chimistul german Wilhelm Ostwald (1894) a definit catalizatorii ca fiind
substanţe care măresc viteza acelor reacţii care au loc şi în absenţa lor, dar cu
viteză mică.
Astăzi se cunoaşte că practic orice substanţă manifestă proprietăţi catalitice
prin prezenţa sa activă la reacţie, acţionând asupra proceselor elementare şi găsind
calea cea mai avantajoasă din punct de vedere energetic, cu ajutorul unor stări
tranziţie mai sărace în energie. Final, catalizatorul se găseşte neschimbat calitativ
şi cantitativ.
Există numeroşi catalizatori cu aplicaţii industriale care provin din cele mai
diverse clase de substanţe ca: acizi, baze, săruri, metale, oxizi şi tot felul de alte
substanţe organice şi anorganice, în stare solidă, lichidă sau gazoasă. De asemenea
au acţiune catalitică impurităţile accidentale din substanţe, praful, diverşii produşi
intermediari ai reacţiilor sau chiar pereţii vasului de reacţie. De aceea, nu se poate
face o clasificare cuprinzătoare a catalizatorilor.
În ceea ce priveşte reacţiile catalitice, acestea se mai numesc şi reacţii de
contact datorită contactului reactanţilor (substratului) cu catalizatorul. Uneori este
foarte greu să se deosebească o reacţie catalitică de una necatalitică deoarece se
supun aceloraşi legi, ele diferă numai prin viteza de reacţie. Alteori o reacţie
catalizată poate decurge pe altă cale faţă de reacţia necatalizată, după cum reacţia
catalizată poate decurge pe căi diferite după natura catalizatorului. De exemplu,
folosind catalizatorul Al
2
O
3
alcoolul etilic poate forma etenă şi apă, iar dacă se
foloseşte drept catalizator cupru fin divizat se obţine acetaldehidă. Acest lucru
dovedeşte că un catalizator participă efectiv la reacţie, prezintă selectivitate şi
modifică nu numai viteza de reacţie ci şi natura produşilor.
Dacă adăugarea catalizatorului accelerează procesele de reacţie, fenomenul
se numeşte cataliză pozitivă, iar dacă le încetineşte (frânează), cataliză negativă. În
adevăratul sens al cuvântului, catalizatorii sunt acceleratori ai reacţiilor, iar
inhibitorii numiţi şi catalizatori negativi sau otrăvuri, sunt încetinitori, ambele
acţiuni referindu-se la viteza reacţiei în absenţa catalizatorului. În majoritatea
cazurilor, acţiunea inhibitorilor constă în scoaterea catalizatorului din reacţie prin
formarea de combinaţii stabile cu acesta, aşa cum este cazul unor compuşi cu sulf,
seleniu, azot, fosfor sau crom, care, în cantităţi mici otrăvesc catalizatorii metalici.
Printre reacţiile de frânare, au importanţă practică stabilizarea soluţiilor de
formaldehidă prin adaos de metanol, inhibarea oxidării ionului sulfit la sulfat cu
compuşi hidroxilici ca hidrochinona, alcoolul benzilic şi manitolul sau cu anilină,
brucină etc.
Uneori, unul din produşii intermediari sau finali devine catalizator al
reacţiei. Asemenea reacţii se numesc autocatalitice, iar fenomenul autocataliză.
Există multe exemple de catalizatori a căror activitate catalitică este mult sporită
133
prin adaosul unor cantităţi foarte mici de substanţe străine străine numite activatori
sau promotori. Prezenţa promotorului poate modifica nu numai activitatea
catalizatorului ci şi selectivitatea şi durata lui de funcţionare.
După starea de agregare a catalizatorului şi substratului, există două mari
tipuri de cataliză: omogenă şi heterogenă, a căror mecanisme de reacţie se vor
analiza în continuare.
Principiile reacţiilor catalitice.
Catalizatorii accelerează numai reacţiile care decurg spontan cu
descreşterea entalpiei libere de reacţie (∆ G) pentru atingerea stării de echilibru
maxim. Astfel, luând în discuţie reacţia exotermă de formare a oxigenului din
ozon:
2O
3
3O
2
şi reacţia endotermă de formare a ozonului din oxigen:
3O
2
2O
3
∆ H = +33,9 kcal
dintre cele două reacţii, numai prima poate fi catalizată de exemplu cu MnO
2
şi NaOH deoarece este posibilă termodinamic, decurgând spontan fără adaos de
energie din afară (∆ G < 0). Cea de a doua reacţie nu poate fi catalizată deoarece
catalizatorul ar trebui să furnizeze energie sistemului, ceea ce ar duce la
modificarea sa, fie să creeze energie, ceea ce contrazice principiului I al
termodinamicii.
Catalizatorii influenţează cinetica reacţiilor grăbind stabilirea echilibrului
chimic prin modificarea mecanismului de reacţie, dar nu pot modifica poziţia
echilibrului respectiv, nu pot deplasa echilibrul chimic cu schimbarea valorii
constantei de echilibru K. Cu alte cuvinte, acţionând asupra unei reacţii în
echilibru, catalizatorii măresc viteza reacţiei directe, dar în aceeaşi măsură şi viteza
reacţiei inverse încât echilibrul se stabileşte mai repede menţinându-se constant
raportul celor două constante de viteză (constanta de echilibru): k
1
/k
-1
=K.
Aceste observaţii nu sunt riguroase la toţi catalizatorii. Ele au însă mari
aplicaţii practice deoarece catalizatorii unei anumite reacţii pot fi şi catalizatori ai
reacţiei inverse (de exemplu catalizatorii de hidrogenare pot fi catalizatori de
dehidrogenare, cei de hidratare pot cataliza deshidratarea etc.). De asemenea, se
poate măsura activitatea unor catalizatori pentru o reacţie dată prin cercetarea
activităţii lor pentru reacţia inversă, respectându-se condiţiile corespunzătoare de
temperatură, presiune etc.
Catalizatorii micşorează energia de activare a reactanţilor, comportare ce
diferă de la un catalizator la altul şi de la o reacţie la alta.
Astfel, pe lângă activarea termică a moleculelor pe care am discutat-o
anterior, există şi un alt tip de activare în care mărirea vitezei de reacţie se
datoreşte nu deplasării echilibrului a a*, ci prezenţei catalizatorilor capabili de
a realiza reacţia la un nivel energetic mai scăzut, adică la o energie de activare mai
mică. Aceasta se datoreşte faptului că reacţia catalitică se produce în două sau mai
134
multe etape intermediare, fiecare dintre ele necesitând trecerea unei bariere
energetice mai mici E
1
şi E
2
ca în figura 42.
Figura 42. Curbele energetice în reacţii necatalizate (I) şi catalizate (II):
E
r
-energia medie a reactanţilor; E
p
-energia produşilor de reacţie.
Astfel, în timp ce pentru reacţia necatalizată A + B → AB este necesară
trecerea barierei de energie ridicată E, prin prezenţa catalizatorului X are loc
formarea de produşi intermediari (compuşi de tranziţie) care au de trecut bariere de
energie mult mai mici:
A + X → AX (E
1
< E) (7.35)
AX + B → AB + X(E
2
< E) (7.36)
Astfel încât (E
1
+ E
2
) < E. Scăderea energiei de activare de către catalizatori
explică de ce reacţiile enzimatice din organismele vii pot decurge la temperaturi
obişnuite sau puţin peste cele obişnuite. Aceste reacţii se produc în mai multe
trepte fiecare treaptă având o energie de activare mică şi catalizatori specifici. S-au
calculat valorile medii ale lui E în diverse reacţii: în reacţiile enzimatice ele sunt
aproximativ egale cu 10 kcal/mol, în reacţiile catalitice neenzimatice ele ating
valorile 16-30 kcal/mol, iar în reacţiile necatalizate au circa 30 kcal/mol. Pentru
exemplificare, în timp ce energia de activare la descompunerea în apă şi O
2
a
peroxidului de hidrogen, H
2
O
2
, în soluţie apoasă, fără catalizator, este de 18
kcal/mol, cu catalizator de platină coloidală scade la 12 kcal/mol, iar în prezenţa
catalazei (enzimă care se găseşte în toate ţesuturile vii) scade la 5,5 kcal/mol.
Energia de activare catalitică în cataliza heterogenă scade mai mult decât în
cataliza omogenă deoarece, prin adsorbţia la suprafaţa catalizatorului, mcata
lueformează cu redistribuirea energiei de legătură dintre atomi, ceea ce duce la
slăbirea legăturilor chimice sau chiar ruperea lor.
Catalizatorii participă la diverse sisteme de reacţie datorită afinităţii lor
pentru reactanţi, deseori cu formare de produşi intermediari care pot fi uneori
foarte stabili (caz limită când pot exista independent) dar în majoritatea cazurilor
nu pot fi izolaţi. Această comportare se explică prin proprietatea catalizatorului
numită selectivitate, care intervine când transformarea unui sistem poate decurge,
în funcţie de condiţiile experimentale, în mai multe direcţii, toate termodinamic
posibile, iar catalizatorul favorizează numai una din aceste direcţii. De aici rezultă
135
că acelaşi substrat poate da diverşi produşi folosind catalizatori diferiţi. Cei mai
selectivi sunt catalizatorii biochimici (enzimele), fiecare enzimă catalizând o
anumită reacţie. Un exemplu clasic îl constituie alcoolul etilic care poate da în
prezenţa cuprului metalic la 250
o
C acetaldehida, cu Na metalic la 450
o
C butanol,
cu H
2
SO
4
la 200
o
C etenă, cu cupru activat cu diferite adaosuri, acetonă, acetat de
etil etc. De aceea, problema găsirii catalizatorului pentru diferitele reacţii este
problema cea mai dificilă şi cea mai studiată azi pentru că nu există catalizatori
comuni tipurilor de reacţii, ci fiecare reacţie îşi are catalizatorul ei.
Catalizatorii pot influenţa diferit unele sisteme chimice prin cantitatea şi
gradul lor de dispersie. Ei nu participă stoechiometric la reacţie aşa cum participă
reactanţii. De cele mai multe ori, cantităţi foarte mici de catalizator sunt suficiente
pentru a cataliza o reacţie. Astfel, se poate accelera descompunerea apei oxigenate
prin adăugarea a numai 9·10
-11
g osmiu coloidal, după cum se poate stimula
creşterea plantelor prin stropire cu apă ce conţine urme de biotină (1 mg/400 000 l
apă). La unele reacţii catalitice omogene viteza de reacţie este proporţională cu
cantitatea de catalizator aşa cum se întâmplă la hidrogenarea în prezenţa platinei a
acidului oleic ca şi a altor acizi nesaturaţi, în soluţie de acid acetic. În cele mai
multe cazuri de cataliză heterogenă la care participă catalizatori solizi, activitatea
acestora creşte cu gradul lor de mărunţire (dispersie) până la o anumită limită a
raportului activitate/grad de mărunţire.
Pentru studierea mecanismelor de reacţie, au fost clasificate tipurile de
cataliză după gradul de dispersie a componentelor sistemelor chimice în trei
categorii: cataliză omogenă, eterogenă şi microeterogenă (biocataliza). Datorită
diversităţii deosebite a proceselor catalitice şi a catalizatorilor, interpretarea
mecanismului intern al acetor procese într-o teorie unitară este dificilă, fapt ce a
dus la apariţia a numeroase teorii printre care: teoriile chimice, ca teoria
combinaţiilor intermediare, teoriile fizice ca cele bazate pe adsorbţie, teoriile
electronice şi teoriile prin reacţii înlănţuite. Se va trata în continuare despre
cataliza omogenă şi eterogenă.
Cataliza omogenă. Când catalizatorul se află în aceeaşi fază (lichidă sau
gazoasă) cu substratul, cataliza se numeşte omogenă. Mecanismul catalizei
omogene constă, în general, dintr-o succesiune de reacţii în care reacţia
determinantă de viteză este reacţia bimoleculară dintre un reactant şi catalizator.
De aceea, se poate considera că reacţia catalitică în fază omogenă este din punct de
vedere cinetic un caz particular al unei reacţii simple de ordinul II. Astfel, în timp
ce reacţia cea mai simplă, necatalizată:
A → B (7.37)
are ca viteză de reacţie expresia:
] A [ k
dt
] A [ d
· −
(7.38)
aceeaşi reacţie, catalizată de catalizatorul X:
A + X → B + X (7.39)
va avea ca viteză de reacţie ecuaţia:
] X ][ A [ k
dt
] A [ d
c
· −
(7.40)
136
în care noua constantă de viteză k
c
se numeşte constantă catalitică a
substanţei X. Este de observat că prin adăugarea catalizatorului, s-a schimbat
mecanismul de reacţie, ecuaţia cinetică de ordinul I a devenit o ecuaţie cinetică de
ordinul II, dar, deoarece concentraţia catalizatorului rămâne aceeaşi după reacţie,
valoarea ei nu apare în ecuaţia stoechiometrică, ci numai în ecuaţia cinetică.
În cazul unei reacţii bimoleculare de ordinul II necatalizate:
A + B → AB (7.41)
viteza de reacţie este dată de o ecuaţie cinetică de ordinul II:
] B ][ A [ k
dt
] A [ d
· −
(7.42)
Dacă această reacţie este catalizată, ea va decurge fie prin ciocniri
trimoleculare (A + B + X) a moleculelor reactanţilor cu catalizatorul (calea cea mai
puţin probabilă), fie prin ciocniri bimoleculare a catalizatorului cu fiecare reactant
în parte sau, a catalizatorului cu un reactant (A + X → AX) şi a produsului
intermediar format cu alt reactant (AX + B → AB + X).
Ultima variantă, în care se formează produşi intermediari, este des întâlnită
şi ea constă din două reacţii consecutive bimoleculare de ordinul II, dintre care
prima este mai lentă şi deci determinantă de viteză (cea de a doua este mai rapidă
deoarece produşii intermediari sunt instabili, adică mai reactivi, având energie de
activare mică). Mecanismul descris se întâlneşte la reacţiile a căror viteză creşte cu
concentraţia catalizatorului aşa cum sunt reacţiile catalizate de acizi sau baze, în
care ionii hidroniu şi hidroxil (catalizatori) participă la reacţie ca orice reactant dar
reapar final, cantitativ.
Cataliza prin acizi sau baze este specifică reacţiilor în fază omogenă, lichidă.
În cazul reacţiilor catalizate de acizi, substratul funcţionează ca bază (conform
teoriei transferului de protoni asupra acizilor şi bazelor) formând un cation, iar în
reacţiile catalizate de baze, substratul funcţionează ca acid formând un anion.
Substraturile obişnuite funcţionează în general amfoter, de aceea, majoritatea
reacţiilor care au loc în mediu lichid omogen pot fi catalizate atât de acizi cât şi de
baze, iar într-o mică măsură chiar de solvent (apă, alcooli etc.). Activitatea
catalizatorilor acizi şi bazici este determinată de tăria catalizatorilor şi de pH-ul
substratului. Dintre numeroasele reacţii catalitice omogene în fază lichidă, cele mai
multe se întâlnesc în chimia organică: hidroliza amidonului, invertirea zaharozei,
hidroliza unor clase întregi de substanţe ca amide, acetali, esteri, iar în fază
gazoasă, reacţia de oxidare a SO
2
la SO
3
cu ajutorul catalizatorilor de oxizi de azot.
Cataliza eterogenă. Accelerarea reacţiilor în fază lichidă sau gazoasă cu
ajutorul catalizatorilor solizi se numeşte cataliză eterogenă.
În cataliza eterogenă, reacţiile chimice sunt reacţii de contact deoarece se
petrec în stratul unimolecular al substratului adsorbit la suprafaţa se separaţie
dintre faze. Există trei etape principale consecutive ale reacţiei de suprafaţă:
adsorbţia moleculelor de reactant pe suprafaţa catalizatorului; reacţia dintre
moleculele adsorbite (activate); desorbţia produşilor prin degajarea suprafeţei
catalizatorului. Fiecare dintre aceste etape îşi are particularităţile ei în funcţie de
natura reactanţilor, de natura şi suprafaţa catalizatorului şi de condiţiile de reacţie.
137
Adsorbţia moleculelor de reactant pe suprafaţa catalizatorului. Această
primă etapă este caracterizată de două tipuri de adsorbţie: adsorbţia fizică ce poate
avea loc prin forţe van der Waals numai la temperaturi joase, deci inexistentă la
temperaturile ridicate ale reacţiilor catalitice şi adsorbţia chimică la temperaturi
ridicate, numită şi adsorbţie activată sau chimiosorbţie. Măsurători ale căldurilor
de adsorbţie ale unor gaze pe diverşi catalizatori arată că o astfel de adsorbţie se
produce cu formarea unor adevărate legături chimice. Astfel, căldura degajată la
adsorbţia O
2
pe pulbere de fier (120 kcal/mol la -183
o
C) este echivalentă cu
formarea a două molecule de oxid de fier (FeO), iar adsorbţia pe Cr
2
O
3
la 0
o
C
degajă o cantitate de căldură ce depăşeşte căldura reacţiei de oxidare a Cr
2
O
3
la
CrO
3
. Suprafaţa catalizatorului are un rol determinant în procesul de adsorbţie
chimică. Catalizatorii trebuie să aibă o suprafaţă medie specifică (exprimată în
m
2
/g) cuprinsă între câţiva m
2
/g până la 250 m
2
/g de la caz la caz. O divizare mai
mare duce la micşorarea diametrului porilor de acces la suprafaţa de contact, ceea
ce reduce viteza de reacţie. Nu toată suprafaţa catalizatorului manifestă proprietăţi
catalitice ci numai o fracţiune care uneori este foarte mică (sub 0,05%). Aceste
proprietăţi se explică pe baza factorului geometric, conform mai multor teorii
printre care: teoria centrelor active a lui G. Taylor, care consideră ca având rol
catalitic numai muchiile şi vârfurile cristalelor din suprafaţa neuniformă a
particulelor de catalizator numite centre active, care sunt nesaturate energetic;
teoria multipleţilor (A.A. Baladin) care consideră centrii activi ca fiind germeni
cristalini, aglomerări de atomi orientaţi pe suprafaţă şi care posedă un exces de
energie liberă; teoria ansamblurilor catalitice (N.Cobozev), care consideră centrii
activi ca pe nişte ansamble de atomi ce formează insule pe suprafaţa
catalizatorului. După F.F. Volkenstein, centrele active sunt valenţe libere care se
întâlnesc atât pe suprafeţe cât şi în volumul catalizatorului datorită microdefectelor
reţelei cristaline. Odată cu apariţia şi dezvoltarea teoriilor electronice ale catalizei
(L.V. Pissarjevski, S.Z. Roghinski, V. Volkenstein etc.), factorul electronic a
devenit baza interpretării existenţei suprafeţelor active. Se face o legătură între
activitatea catalitică şi proprietăţile metalice, dielectrice şi de semiconductori ale
substanţelor.
S-a emis ipoteza că electronii liberi ai metalelor constituie cauza activităţii
catalitice (L.V. Pissarjevski) şi s-a evidenţiat faptul că cele mai multe substanţe
utilizate în cataliza eterogenă conţin elemente tranziţionale cu stratul electronic d
incomplet. V. Volkenstein a arătat că, suprafaţa activă se datoreşte atât
macrodefectelor suprafeţei (fisuri, proeminenţe) cât şi microdefectelor structurale
mecanice, electrice şi chimice provenite din abaterile de la periodicitatea perfectă a
reţelei. Defectele mecanice se referă la lipsa unor atomi cu apariţia de goluri, sau
prezenţa de atomi în intervalele dintre nodurile reţelei. Defectele electrice se
datoresc anomaliilor de sarcini ale ionilor din reţelele ionice, iar defectele chimice
se datoresc prezenţei de atomi străini (impurităţi) localizaţi în interstiţii sau
substituind atomi ai reţelei. După alte teorii bazate pe factorul chimic, centrii activi
se comportă ca acizi sau baze de tip Brönsted sau Lewis sau ca ioni metalici care
pot forma combinaţii simple sau compuse la suprafaţa catalizatorului.
138
Reacţia dintre moleculele chimiosorbite. Această etapă a catalizei se
petrece în stratul monomolecular adsorbit pe suprafaţa catalizatorului. Viteza de
reacţie este foarte mare datorită scăderii energiei de activare.
Există foarte multe reacţii care decurg prin cataliză eterogenă, practic fiecare
având mecanismul său de reacţie. Dintre acestea au mari aplicaţii următoarele trei
categorii: reacţiile de hidrogenare-dehidrogenare, care decurg cu transfer de
hidrogen, reacţiile de oxidare (cu transfer de oxigen) şi reacţiile acid-bază (cu
transfer de protoni).
Reacţiile de hidrogenare-dehidrogenare. Reacţiile catalitice eterogene la
care participă ca reactant hidrogenul se clasifică în reacţii de: hidrogenare
catalitică sau adiţie de hidrogen la legături nesaturate, reacţii de reducere
catalitică, sau adiţie de hidrogen la grupările oxigenate, fără eliminare de oxigen
sub formă de apă sau cu eliminare (reducerea aldehidelor, cetonelor şi acizilor la
alcooli şi hidrocarburi, a nitroderivaţilor la amine etc.) şi reacţiile de hidrogenare
distructivă sau cracare în prezenţa hidrogenului cu formare de compuşi saturaţi cu
masă molară mai mică.
Hidrogenarea catalitică se petrece numai în stratul unimolecular
chimiosorbit al unor pulberi de metale ca Pt, Pd, Co, Cu şi în special Ni la diferite
temperaturi. Mecanismul de reacţie decurge fie prin chimiosorbţia ambilor
reactanţi, fie prin chimiosorbţia unui singur reactant (cazul hidrogenării etenei)
(fig. 43-punctele reprezintă locul de contact cu suprafaţa catalizatorului).
Din cele două mecanisme prezentate, rezultă că procesul de chimiosorbţie pe
suprafeţele metalice poate avea loc în funcţie de constanta de reţea a acestora cu
ruperea legăturii dintre atomi (chimiosorbţie disociantă), când se formează atomi şi
radicali liberi sau, fără ruperea moleculelor dar cu o polarizare puternică a acestora
(chimiosorbţie moleculară). În cazul reacţiei dintre azot şi hidrogen cu formare de
amoniac (procedeul Haber-Bosch), studiul reacţiei a constat în găsirea acelui
catalizator care să producă chimiosorbţia disociantă a azotului, componentul din
sistem cu cea mai mare inerţie chimică şi nu a hidrogenului. Acest catalizator este
fier metalic fin divizat cu un promotor de aluminat de potasiu.
139
Figura 43. Mecanismul hidrogenării catalitice a etenei prin
chemiosorbţia ambilor reactanţi (a) sau doar a etenei (b).
Dehidrogenarea, operaţia inversă hidrogenării, se explică după toate
probabilităţile după un mecanism asemănător ceea ce este în acord cu teoria
electronică privind afinitatea pentru electroni a metalelor tranziţionale. În figura 44
se prezintă mecanismul probabil al dehidrogenării unui alcool cu Fe, Cu, Ni
metalic.
Figura 44. Mecanismul dehidrogenării unui alcool prin cataliză eterogenă.
Reacţiile de oxidare catalitică. Aceste reacţii prezintă importanţă deosebită
atât pentru procesele redox din organismele vii cât şi pentru tehnologia chimică
actuală. În reacţiile de oxidare din organisme, catalizatorii sunt enzimele, acestea
impunând un mecanism deosebit.
Procesul de oxidare, ca rezultat al interacţiilor substanţelor organice cu
oxigenul sub influenţa catalizatorilor, poate decurge: nedistructiv, cu menţinerea
moleculei sau distructiv, cu ruperea moleculelor; incomplet (de exemplu oxidarea
hidrocarburilor la alcooli, a alcoolilor la aldehide etc.) sau complet (total) cu
formare de CO
2
, H
2
O, SO
2
, NO
2
etc. Atunci când produşii intermediari ai oxidării
140
a)
b)
devin catalizatori ai reacţiei, procesul se numeşte autooxidare (de exemplu
râncezirea grăsimilor). Catalizatorii folosiţi în oxidarea cu oxigen din aer sunt
metalele cu valenţă variabilă (Pt, Pd, Ag, Fe etc.) care pot forma oxizi nestabili şi
unii oxizi metalici V
2
O
5
, CuO, MnO
2
, PbO, Ag
2
O, Cr
2
O
3
etc. care pot exista în cel
puţin două stări de oxidare cu stabilităţi diferite. Mecanismul reacţiilor de oxidare
se bazează pe uşurinţa cu care metalul din compoziţia catalizatorului trece din
forma redusă în cea oxidată şi invers, vehiculând oxigenul activat.
Reacţiile acid-bază. Catalizatorii sub formă de oxizi ca Al
2
O
3
, SiO
2
etc. care
au atomi de hidrogen legaţi de atomii de oxigen de la suprafaţa cristalului, pot ceda
acest hidrogen sub formă de proton substanţelor cu caracter bazic (acceptori de
protoni). Vor accepta protoni alchenele (substanţe care au C cu numai 6 electroni),
alcooli (substanţe cu perechi de electroni neparticipanţi) etc. În aceste reacţii apar
ionii de carboniu care au reactivitate foarte mare (viaţă foarte scurtă) şi participă la
numeroase reacţii:
C C + H
+
→ C C
+
H
alchenă ion de carboniu
7.4.3. INFLUENŢA INTERMEDIARILOR ACTIVI
Există numeroase reacţii ca: formarea HBr şi HCl din elemente, exploziile,
arderile combustibililor, asimilaţia clorofiliană etc. la care creşterea vitezei de
reacţie nu se datoreşte nici concentraţiei reactanţilor aşa cum ar fi fost de aşteptat şi
nici catalizei. În aceste reacţii intervin intermediari activi (atomi şi radicali liberi,
ioni) capabili să declanşeze cu viteză foarte mare un şir de reacţii numite reacţii în
lanţ. În aceste reacţii, factorii care influenţează asupra vitezei de reacţie sunt
tocmai factorii care determină formarea intermediarilor activi (căldură, lumină,
curent electric, radiaţii radioactive etc.) cât şi factori care contribuie la îndepărtarea
lor. De asemenea, ordinul de reacţie nu corespunde unei reacţii simple, ci ia valori
fracţionare sau foarte mari.
Reacţii înlănţuite. Dacă se ia ca exemplu reacţia de formare a acidului
bromhidric din elemente la 200-300
o
C:
Br
2
+ H
2
→ 2HBr
se pot distinge următoarele etape de reacţie:
Prima etapă de disociere a moleculei de brom numită reacţie de iniţiere a
lanţului decurge cu formarea bromului atomic ca intermediar activ:
Br
2
→ 2Br sau X
2
→ 2X
A doua etapă decurge printr-un lanţ de reacţii numite reacţii de propagare a
lanţului:
Br + H
2
→ HBr + H X + Y
2
→ XY + Y
H + Br
2
→ HBr + Br sau Y + X
2
→ XY + X
Br + H
2
→ HBr + H X + Y
2
→ XY + Y
141
În cea de a treia etapă au loc reacţii de întrerupere a lanţului când
intermediarii activi (Br sau H atomic) se stabilizează fie prin combinare între ei, cu
cedarea energiei suplimentare unor molecule inerte M sau pereţilor vasului, fie prin
combinare cu un inhibitor:
2
M
Br Br 2 ÷→ ÷
şi
2
M
H H 2 ÷→ ÷
HBr Br H
M
÷→ ÷ +
H(Br) + inhibitor → compus stabil
sau
2
M
X X 2 ÷→ ÷
şi
2
M
Y Y 2 ÷→ ÷
XY Y X
M
÷→ ÷ +
X(Y) + inhibitor → compus stabil
Reacţiile înlănţuite se întâlnesc de obicei în fază gazoasă sau la reacţiile
homolitice în soluţii lichide în solvenţi nepolari. Există două categorii de reacţii în
lanţ: reacţii în lanţ drept, printre care descompunerile termice şi polimerizarea,
precum şi reacţii cu lanţuri ramificate, din care fac parte arderile şi exploziile.
Reacţii fotochimice. Reacţiile care se produc sub acţiunea luminii poartă
numele de reacţii fotochimice. Ele trebuie considerate ca reacţii între fotoni şi
molecule, după cum reacţiile electrochimice sunt reacţii între electroni şi ioni sau
molecule.
Fotonii, ca purtători de energie, pot provoca atât reacţii spontane din punct
de vedere termodinamic prin reducerea energiei de activare, aşa cum este cazul
unor reacţii exoterme (sinteza HCl din elemente), cât şi reacţii care nu pot decurge
de la sine, dar care, sub acţiunea energiei furnizate de foroni decurg endoterm
(sinteza clorofiliană). Condiţia unei reacţii fotochimice este ca unul din reactanţi să
absoarbă lumina, ceea ce înseamnă activare prin absorbţie de lumină (am studiat
până acum activarea catalitică şi activarea termică rezultată prin ciocniri cu
molecule ce dispun de energie ridicată-energie de activare). Prin absorbţia
fotonului se produce saltul unui electron pe un nivel superior sau chiar ionizarea
atomului şi moleculei. Dacă energie fotonului absorbit este egală sau mai mare
decât energia de disociere a unei legături covalente din moleculă, se produce
ruperea legăturii cu formarea de atomi sau radicali liberi (de exemplu ruperea
moleculei de Cl
2
). În cazul substanţelor organice, cele mai multe din molecule cu
legături multiple suferă sub acţiunea luminii excitarea electronilor π ceea ce
permite participarea acestor substanţe la reacţii fotochimice.
Într-o reacţie fotochimică se distinge un proces primar de activare
fotochimică sub acţiunea fotonului de exemplu:
Cl 2 Cl
h
2
÷→ ÷
ν
∆ H = 59,7 kcal/mol
şi procese secundare:
Cl + H
2
→ HCl + H ∆ H = 1 kcal/mol
H + Cl
2
→ HCl + Cl ∆ H = -44,5 kcal/mol
Cl + H
2
→ HCl + H
2
perete
Cl Cl Cl ÷ ÷ → ÷ +
142
Recunoaştem în aceste procese existenţa unor reacţii înlănţuite, în care
procesul primar corespunde reacţiei de iniţiere a lanţului, iar procesele secundare
constituie reacţii de propagare şi întrerupere a lanţului. Fără acţiunea luminii,
întregul şir de reacţii nu are loc, de aceea, se poate păstra la întuneric un amestec
de hidrogen şi clor mult timp. O rază de lumină din domeniul vizibil provoacă
reacţia, iar cantitatea de HCl format este proporţională cu intensitatea luminii. De
aceea, reacţia decurge instantaneu (cu explozie) dacă lumina are intensitate mare.
Rezultă că reacţiile fotochimice se caracterizează prin numărul de molecule
transformate raportat la numărul de fotoni absorbiţi, numit randament cuantic φ
care indică numărul de molecule transformate de un foton. În sinteza HCl
randamentul cuantic este foarte mare (10
6
), iar la clorurarea metanului este 10
4
(un
foton transformă 10 000 molecule de CH
4
în CH
3
Cl). În general, în reacţiile
fotochimice exoterme randamentul cuantic este foarte mare, în timp ce în reacţiile
endoterme, valoarea sa este de ordinul unităţilor sau chiar subunitar, în sensul că
nu toţi fotonii absorbiţi produc reacţia.
În cazul descompunerii fotochimice (fotoliză) a AgBr în tehnica fotografică,
φ = 1:
− ν −
+ ÷→ ÷ e Br Br
h
e
-
+ Ag
+
→ Ag
Br + Br → Br
2
Reacţii sensibilizate. O caracteristică importantă a substanţelor este de a nu
absorbi radiaţii de orice frecvenţă şi lungime de undă care să declanşeze o reacţie
fotochimică. De exemplu, este cunoscut că plantele sintetizează glucidele din CO
2
şi H
2
O pe cale fotochimică sub acţiunea luminii solare. Nici apa, nici CO
2
nu
absorb însă radiaţiile din spectrul vizibil. În schimb clorofila (a şi b) absoarbe
radiaţiile situate în roşu şi la limita ultravioletă a spectrului şi le transmite
moleculei de apă, declanşând în continuare reacţia fotochimică. Clorofila are rol de
sensibilizator, iar asemenea procese poartă numele de reacţii sensibilizate.
Culoarea verde a clorofilei se datoreşte absorbţiei luminii roşii. Cercetările au
arătat că randamentul cuantic al reacţiei este de circa 0,2 iar pentru transformarea
unei molecule de apă şi CO
2
sunt necesari 4-7 fotoni:
6 12 6
h ; O
2 2
O H C
6
1
O H CO
2
÷ ÷ ÷ → ÷ +
ν +
∆ H = 112 kcal/mol
Rolul energiei luminoase este de a activa apa şi nu CO
2
. Oxigenul eliberat în
procesul de fotosinteză provine numai din apă, lucru confirmat şi de faptul că
eliberarea sa se face numai la lumină (proces fotochimic) în timp ce fixarea CO
2
se
face şi la întuneric.
143
8. STAREA COLOIDALĂ A MATERIEI
8.1. DEFINIREA STĂRII COLOIDALE
Chimistul englez Thomas Graham (1861) a clasificat substanţele aflate în
soluţie, în funcţie de proprietatea de a difuza (a dializa) prin membrane cu pori fini
(hârtie de pergament, membrane animale, membrane de colodiu), în următoarele
categorii: cristaloizi, substanţe care difuzează prin membrane şi care cristalizează
la trecerea în stare solidă şi coloizi (gr. kolla, clei), substanţe care nu străbat prin
membrane şi care, în stare solidă, se prezintă sub forma unei mase amorfe,
cleioase.
Cu ajutorul membranelor cu pori fini (membrane dializante) se pot separa,
relativ uşor, cristaloizii de coloizii din soluţie prin fenomenul de dializă, folosind
aparatele numite dializoare (fig. 45).
Figura 45. Dializor
Fenomenul de dializă se explică prin mărimea particulelor aflate în soluţie.
Substanţele coloide, care sunt macromolecule, nu pot străbate prin porii
membranei, în timp ce particulele cristaloide (ioni, atomi sau molecule) fiind mici,
pot trece cu uşurinţă.
Cu timpul, s-a dovedit că această clasificare în cristaloizi şi coloizi nu este
corectă, deoarece s-a reuşit să se obţină particule coloide din substanţe tipic
cristaloide (NaCl în alcool sau benzen) şi particule cristaloide din substanţe tipic
coloide (albumină sau cauciuc cristalizat). Deci nu este vorba de substanţe
coloidale, ci o stare generală a materiei numită stare coloidală determinată de
gradul de dispersie al substanţelor. Prin grad de dispersie D se înţelege inversul
diametrului d al unei particule:
D = 1/d (8.1)
(se va folosi pentru uşurinţa exprimării termenul coloid, ştiind însă că
substanţa se află în stare coloidală).
Orice substanţă poate fi considerată în stare coloidală dacă este dispersată
într-un mediu dispergent (solid, lichid sau gazos) formând amestecuri sau sisteme
144
coloidale, cu gradul de dispersie al particulelor cuprins între 200 mµ (2·10
-7
m sau
2000 Å) şi 5 mµ (5·10
-9
m sau 50 Å). Orice sistem coloidal mai poartă numele şi
de sol. După gradul de dispersie, sistemele coloidale se găsesc între soluţiile reale,
la care gradul de dispersie merge până la moleculă (sub 5 mµ ) şi suspensii, cu
particule peste 200 mµ :
Suspensii → Sisteme coloidale → Soluţii propriu-zise
D > 200mµ D ≈ 200-5 mµ D < 5mµ
Chimia sistemelor coloidale, ca parte a chimiei care studiază starea coloidală
a materiei, are mare importanţă pentru ştiinţele biologice şi pentru înţelegerea
biochimiei în general, cea mai mare parte din substanţele care compun ţesuturile
animalelor şi plantelor formează sisteme coloidale (substanţe proteice, amidonul,
glicogenul, celuloza etc).
De asemenea, solul arabil este un sistem coloidal, încât fenomenul de
schimb dintre sol şi plantă are loc în sisteme coloidale (argilă coloidală, humus
coloidal, acid silicic, hidroxid de fier, de aluminiu etc.).
8.2. CLASIFICAREA SISTEMELOR COLOIDALE
Ca şi în cazul soluţiilor propriu-zise, există mai multe feluri de sisteme
coloidale după starea de agregare a fazei dispersate sau a mediului dispergent
(tabelul 8).
Tabelul 8
Clasificarea sistemelor coloidale după starea de agregare a componenţilor
Starea de
agregare a
Fazei dispersate
Starea de
agregare a
mediului
dispergent
Denumirea sistemului,
exemple
Gaz Gaz
Lichid
Solid
-
Emulsie gazoasă (spuma lichidă)
Spuma solidă
Lichid Gaz
Lichid
Solid
Ceaţa, norii (aeroemulsii)
Emulsie (ulei în apă, laptele etc.)
Gel
Solid Gaz
Lichid
Solid
Aerosol (praf în aer, fumul)
Sol (hidrosol, alcoosol etc.)
Sticla colorată cu metale sau oxizi
metalici, aliaje
La formarea unui sistem coloidal, se ivesc interacţiuni între particulele
coloidale şi moleculele mediului dispergent, cu formarea unui înveliş denumit
liosferă ce imprimă mare stabilitate coloidului.
După tăria cu care este legată liosfera de particula coloidală, se poate face o
clasificare mai cuprinzătoare a sistemelor coloidale în coloizi liofili şi liofobi la
care se adaugă şi alte categorii de coloizi (tabel 9).
145
Tabelul 9
Clasificarea sistemelor coloidale după afinitatea faţă de liosferă
Denumirea
sistemului coloidal
Afinitatea faţă de liosferă,
proprietăţi
Exemple de soli
Coloizi liofili (emul-
soizi) sau coloizi
corpusculari
polifazici
Reţin puternic liosfera.
Sunt stabili
Substanţele proteice, guma
arabică, argila în apă, humusul
în apă, compuşi
macromoleculari anorganici
acid (silicic) şi organici
(cauciuc)
Coloizi liofili (sus-
pensoizi) sau coloizi
moleculari
monofazici
Leagă slab (sau nu leagă)
liosfera. Sunt instabili.
Cărbunele, parafina, metalele
fin divizate în apă, sărurile în
stare coloidală (sulfurile
metalelor) etc.
Coloizi de asociaţie
sau soli liofili
micelari
Se leagă numeroase
molecule de dimen-siuni
normale prin forţe de
atracţie sla-be formând
micelii insolubile în
mediul dispergent
Soluţiile de săpun, hidroxizi de
metale trivalente ca Al(OH)
3
sau
Fe(OH)
3
.
Coloizi nelichizi Au mediul dispergent
solid sau gazos
Sticla colorată cu oxizi metalici,
aerosolii.
Pseudocolizi Au grad de dispersie mic Suspensii, emulsii, spume,
paste, aerosoli, pulberi etc.
Coloizi
necorpusculari
Sisteme cu proprietăţi
apropiate de cele ale
coloizilor
De asemenea, după modul de preparare a sistemelor coloidale, acestea se pot
clasifica în două mari categorii şi anume, coloizi de dispersie şi de asociaţie
(tabelul 10).
Tabelul 10
Clasificarea sistemelor coloidale după metodele de preparare
Denumirea sistemului
coloidal
Metoda de obţinere Exemple de soli
Coloizi
macromolecul
ari
Simplă amestecare cu
apa (dizolvare)
Albumina, gelatina, guma arabică
etc.
Coloizi de dispersie
(suspensoizi)
Dispersie mecanică în
mori coloidale
Ingrediente adăugate la pastilarea
medicamentelor, la cauciuc şi
hârtie etc.
146
Dispersie electrică
(G. Bredig 1898) (arc
electric între doi
electrozi cufundaţi
într-un lichid)
Organosoli metalici pentru
medicină (colargol, aur coloidal
etc.).
Dispersie ultrasonică
(R. Woog, A.
Loomis)
Sisteme coloidale monodisperse
ca emulsii fotografice, aliaje,
soluri metalice şi argile etc.
Dispersie chimică
(metoda peptizării)
(unele precipitate trec
în coloizi sub acţiunea
electroliţilor).
Proteinele trec în peptone.
Peptizarea argilelor şi humusului
din sol sub acţiunea NaOH.
Coloizi micelari sau
de asociaţie (de
condensare şi
aglomarare)
Metoda schimbării
solventului (P.
Weimain şi B.
Malişev).
O soluţie moleculară de sulf în
CS
2
sau de cauciuc în benzen
turnate treptat în apă dă sulf
coloidal prin aglomerare de sulf
datorită insolubilităţii sulfului în
apă.
Condensarea
vaporilor în solvent.
Hidrosoli şi organosoli de S, Se,
Te, Au, Ag, Pt prin con-densarea
vaporilor în apă.
Condensarea
concomitentă în vid
(N.N. Semenov-A.I.
Salnicov-S.Z.
Roginski)
Soli de Na şi K în eter sau
hidrosoli de Hg, Cd, S obţi-nuţi
prin condensarea con-comitentă a
fazei dispersate şi a mediului
dispergent într-un vas vidat şi răcit
cu aer lichid.
Condensări prin
reacţii de dublu
schimb
Hidrosol de AgI din reacţia
AgNO
3
+KI, acid silicic coloidal
din reacţia Na
2
SiO
3
+HCl, As
2
S
3
coloidal din H
2
S gazos la rece şi
As(OH)
3
.
Condensări prin
reacţii de oxido-
reducere CO
Numeroşi soli metalici (Au, Ag,
Pt, Hg) şi nemetalici (C,S, Se, Te,
As) obţinuţi din compuşi reduşi cu
reducători ca CO, H
2
,
formaldehidă etc. sau prin
reducere catodică şi oxidare
anodică.
147
Condensări prin
reacţii de hidroliză
Numeroşi hidroxizi metalici,
rezultaţi prin hidroliza cu apă
caldă a unor săruri; condensează
formând soli, fiind insolubili în
apă ca: Al(OH)
3
din hidroliza
AlCl
3
, Fe(OH)
3
din hidroliza
FeCl
3
.
8.3. PREPARAREA SISTEMELOR COLOIDALE
În tabelul 10 se prezintă principalele căi de obţinere a sistemelor coloidale:
prin simplă dizolvare în apă, prin dispersare şi prin asociere.
Prin dizolvare se pot obţine numeroşi coloizi macro-moleculari liofili la
simplă amestecare cu apă. Numeroşi coloizi liofobi se prepară folosind diverse
procedee de dispersare fizică şi chimică. În procesul de dispersare, între mediul
dispergent şi faza dispersată pot să aibă loc sau nu legături mai mult sau mai puţin
trainice, determinate de structura particulelor coloidale şi de modul de preparare.
În general, coloizii liofili stabilesc legături rapide cu mediul dispergent, de aceea şi
dispersarea la prepararea lor decurge cu viteză mare spre deosebire de cea a
coloizilor liofobi. Aceştia din urmă se prepară mai ales prin dispersare fizică.
Prepararea prin asociere este legată de existenţa unor germeni de cristalizare
ca impurităţi în mediul dispergent sau de formare a germenilor care să favorizeze
schimbarea de stare a sistemului. Formarea acestor germeni de cristalizare este
proporţională cu concentraţia sistemului şi invers proporţională cu solubilitatea,
dar asupra formării lor influenţează numeroşi alţi factori printre care sarcinile
electrice ale componenţilor din sistem, prezenţa impurităţilor sau chiar suprafaţa
vasului. Deoarece la obţinerea sistemelor coloidale prin dispersare se consumă
energie, în timp ce asocierea moleculelor în particule corespunzătoare stării
coloidale are loc spontan pe seama energiei potenţiale a sistemului, sunt mai
convenabile din punct de vedere economic metodele prin condensare şi aglomerare
(asociere).
8.3.1. METODE DE PURIFICARE A COLOIZILOR
În procesul de formare a sistemelor coloidale prin oricare din metodele de
mai sus, rezultă două tipuri de impurităţi: suspensii grosiere şi dispersii moleculare
(ioni sau molecule) care trebuie îndepărtate pentru purificarea coloidului.
Suspensiile se pot îndepărta prin simplă filtrare prin materiale cu pori
corespunzători (de exemplu pâlnii filtrante cu porozitate potrivită). Dispersiile
moleculare sunt în parte reţinute la suprafaţa solului intrând în compoziţia dublului
strat electric (v. structura micelei), iar restul se pot îndepărta prin dializă şi
ultrafiltrare.
Dializa se realizează prin trecerea sistemului coloidal printr-o membrană
dializantă, permeabilă pentri ioni sau molecule, dar care reţine particulele coloidale
148
(de exemplu o foaie de pergament vegetal). Dializorul (fig. 45) este format dintr-un
vas cilindric, în care se pune apă distilată şi un vas conic, al cărui fund este chiar
membrana dializantă, în care se pune coloidul de purificat. Impurităţile vor difuza
prin membrană în vasul cu apă. Pentru mărirea vitezei de dializă, prin vasul
exterior, apa curge continuu, sau se utilizează un electrodializor, aparat de
construcţie specială prevăzut cu doi electrozi racordaţi la o sursă de curent
continuu având rolul de a mări viteza de migrare a ionilor prin membrane.
Ultrafiltrarea constă în separarea solului de lichidul dispergent în care se
află impurităţile, printr-o filtrare la vid sau presiune, folosind un filtru special
numit ultrafiltru, care se obţine din hârtie de filtru, porţelan sau sticlă poroasă
impregnate cu colodiu. Analog electrodializei se poate efectua şi o
electroultrafiltrare.
8.4. STRUCTURA MICELILOR COLOIDALI ŞI SARCINA LOR
Un micel (particulă coloidală) este alcătuit dintr-un nucleu în care intră un
număr m de molecule aglomerate, e, dublul strat electric rezultat prin adsorbţie şi
un strat difuz care se pierde în masa lichidului.
Exemplificând pe un coloid de sulfură de arsen rezultat prin barbotare de
H
2
S printr-o soluţie de acid arsenios conform reacţiei:
2H
3
AsO
3
+ 3H
2
S → As
2
S
3
+ 6H
2
O (8.2)
se constată că nucleul format din m molecule de As
2
S
3
adsoarbe n ioni HS
-
cu rol de stabilizator, ioni existenţi în soluţie ca rezultat al ionizării H
2
S:
H
2
S + H
2
O H
3
O
+
+ HS
-
(8.3)
În acest fel, nucleul se încarcă negativ, încât primul strat de adsorbţie
determină sarcina micelului. În alte cazuri, nucleul adsoarbe ionii pozitivi. Aceste
particule încărcate electric pot exista numai în prezenţa simultană a unor ioni de
semn contrar, numiţi contraioni şi care, în acest exemplu, sunt ioni de hidroniu. O
parte din contraioni formează al doilea strat de adsorbţie, iar o parte se repartizează
sporadic, într-un strat exterior difuz. Compoziţia unui asemenea micel are formula:
[(As
2
S
3
)
m
·nHS
-
(n-x)H
3
O
+
]xH
3
O
+
, (8.4)
din care se constată că numărul sarcinilor electrice ale primului strat de
adsorbţie este riguros egal cu cel al stratului de contraioni şi al stratului difuz la un
loc.
În figura 46 se prezintă schematic structura unui micel de As
2
S
3
. Această
structură arată că particula coloidală este destul de complexă, fiind formată dintr-
un ansamblu de atomi sau molecule neutre şi ioni, al căror număr variază în funcţie
de gradul de dispersie al solului şi dimensiunile moleculelor.
149
Figura 46. Structura unui micel de As
2
S
3
: 1-nucleul; 2-primul strat
de adsorbţie; 3-stratul de contraioni; 4-stratul difuz
Datorită forţelor de natură electrică ce acţionează între particulele coloidale
(micelii), este împiedicată unirea miceliilor şi deci distrugerea solilor, încât coloizii
sunt stabili uneori ani de zile. Numai prin neutralizarea sarcinilor electrice ale
coloizilor se poate provoca distrugerea (coagularea) coloidului.
Un alt exemplu de coloid hidrofil rezultă prin adăugarea în picături a unei
soluţii de FeCl
3
în apă fierbinte, când aceasta hidrolizează şi formează Fe(OH)
3
:
(Fe
3+
+ 3Cl
-
) + 3H
2
O Fe(OH)
3
+ 3(H
+
+ Cl
-
) (8.5)
Prin asocierea moleculelor de hidroxid se formează nucleul care adsoarbe
din soluţie acei ioni ce formează o combinaţie greu solubilă (ioni comuni) şi
anume Fe
3+
, rezultând primul strat de adsorbţie, iar ionii de clor formează stratul de
contraioni. Deci, structura micelului poate fi reprezentată astfel:
{[Fe(OH)
3
]
m
·nFe
3+
(3n-x)Cl
-
}xCl
-
(8.6)
Uneori, sarcina unui coloid diferă după condiţiile de preparare. Astfel, AgI
preparat prin adăugarea în picături a KI peste o soluţie de AgNO
3
(deci Ag
+
în
exces), dă micelii cu formula:
[(AgI)
m
·nAg
+
(n-x)NO
3
-
]xNO
3
-
(8.7)
(coloidul este pozitiv datorită primului strat de ioni Ag
+
adsorbiţi). În cazul
precipitării AgI prin picurare de AgNO
3
peste o soluţie de KI, (exces de ioni I
-
), se
formează micelii cu formula:
[(AgI)
m
·nI
-
(n-x)K
+
]xK
+
(8.8)
coloidul fiind negativ.
Coagularea coloizilor sub acţiunea electroliţilor poate fi înţeleasă prin
modificarea raportului de sarcini electrice a dublului strat electric, sau prin
neutralizarea totală a sarcinii micelului, aşa cum se întâmplă în cazul coloidului de
As
2
S
3
prin tratare cu HCl:
[(As
2
S
3
)
m
·nHS
-
+ nH
+
→ (As
2
S
3
)
m
·nH
2
S (8.9)
150
Apariţia particulelor neutre duce la aglomerarea lor, adică la coagulare.
Când există ioni HS
-
, datorită respingerii electrostatice dintre micelii, coloidul este
stabil, nu se produce aglomerarea. Aceste transformări reversibile a miceliilor în
soli şi invers sunt frecvente în solul arabil ca şi în toate organismele vii.
8.5. PROPRIETĂŢILE SISTEMELOR COLOIDALE
8.5.1. STABILITATEA COLOIZILOR
La pierderea apei prin evaporare, solii liofili se transformă în geluri,
fenomen numit gelifiere sau gelatinizare. Coloizii care revin la starea de sol prin
adăugare de apă sunt coloizi reversibili (guma arabică). Separarea particulelor
coloidale de mediul dispergent prin încălzire sau adăugare de electrolit se numeşte
floculare. În cazul substanţelor proteice (albuşul de ou), coagularea prin încălzire
este ireversibilă.
Fenomenul prin care, după coagulare cu electrolit (salifiere), gelul poate fi
readus în stare de sol prin îndepărtarea electrolitului coagulant folosind dializa, se
numeşte peptizare. Fenomenul prin care solul pierde lichidul dispergent datorită
unor transformări mai profunde poartă numele de sinereză (de exemplu separarea
iaurtului de zer). Solii liofobi sunt mai puţin stabili decât cei liofili, putând coagula
chiar cu o cantitate mică de electrolit. Aceşti coloizi pot fi stabilizaţi prin adaos de
coloid protector liofil (gelatină, gumă arabică etc.).
Pe lângă aspectele legate de stabilitatea lor, sistemele coloidale prezintă
proprietăţi electrice, optice, cinetice, de adsorbţie etc. deosebit de importante
pentru ştiinţele biologice.
8.5.2. PROPRIETĂŢI ELECTRICE
Proprietăţile electrice ale sistemelor coloidale se datoresc dublului strat
electric (fig. 46) al particulelor coloidale pe care îl formează primul strat de ioni de
adsorbţie şi stratul de contraioni. Sarcina electrică a unui coloid este conferită de
primul strat electric. Astfel, formează coloizi pozitivi hidroxizii unor metale ca Al,
Fe, Cd, Cu etc., unii oxizi ca TiO
2
, CeO
2
etc. şi coloranţii bazici. Coloizii negativi
sunt formaţi de numeroase sulfuri (CdS, As
2
S
3
, Sb
2
S
3
etc.), oxizi (SiO
2
, SnO
2
,
V
2
O
5
) amidonul solubil, guma arabică, coloranţii acizi etc. Sarcina electrică a
coloizilor s-a determinat prin electroforeză, proces de migrare a particulelor
coloidale într-un câmp electric. Astfel, dacă se introduc doi electrozi într-un coloid
şi se racordează la o sursă de curent electric, se constată că particulele se
deplasează: la catod, în cazul coloizilor pozitivi, fenomen numit cataforeză şi la
anod, anaforeză, în cazul celor negativi (F.F. Reiss 1887). Particulele coloide în
contact cu electrozii îşi neutralizează sarcinile electrice şi coloidul se depune sub
formă de fulgi (floculează). Electroforeza se poate face atât pe coloană cât şi pe
hârtie.
151
Proteinele, care sunt macromolecule, formate prin condensare de
aminoacizi, prin caracterul lor amfoter, migrează spre catod în mediu acid, iar spre
anod în mediu bazic. La punctul izoelectric, deplasarea nu are loc. Deoarece
diversele proteine prezintă deplasări electroforetice diferite la acelaşi pH,
electroforeza constituie o metodă de identificare a acestora.
Electroosmoza constă dintr-o difuziune a mediului de dispersie printr-o
membrană semipermeabilă sub acţiunea curentului electric (fenomen descoperit de
F.F. Reiss în 1887). Electrodializa, electroultrafiltrarea şi electrodecantarea sunt de
asemenea aplicaţii ale proprietăţilor electrice ale coloizilor.
8.5.3. PROPRIETĂŢI OPTICE ŞI CINETICE
Sistemele coloidale, privite pe direcţia propagării luminii, apar perfect
limpezi la microscop, întocmai ca soluţiile propriu-zise. Omogenitatea soluţiilor
coloidale este numai aparentă deoarece, atunci când sunt examinate pe o direcţie
perpendiculară pe direcţia de propagare a luminii devin vizibile atât razele de
lumină cât şi particulele coloidale (comparabil cu ceea ce vede spectatorul în sala
de cinematograf în timpul rulării filmului, dacă priveşte perpendicular pe direcţia
propagării luminii).
De aceea, particulele coloidale nu pot fi văzute la microscopul obişnuit unde
raza vizuală se află pe direcţia razei luminoase. În schimb, privite cu ochiul liber,
perpendicular pe direcţia de iluminare, apar tulburi. Acest fenomen se numeşte
efect Faraday-Tyndall şi se datoreşte faptului că particulele coloide difuzează
lumina transversal pe direcţia de propagare. Aparatul folosit pentru asemenea
observări numit ultramicroscop, se bazează pe efectul Faraday-Tyndall şi a fost
inventat de E.Zsigmond şi H. Siedentopf (1903).
Particulele coloidale prezintă o mişcare rectilinie cu schimbare deasă a
direcţiei şi vitezei, ceea ce dă mişcării un caracter dezordonat. Această mişcare
descoperită de R. Brown (1927), numită azi mişcare browniană, se datoreşte nu
energiei termice conţinute de particule ci ciocnirilor multiple cu moleculele
mediului de dispersie.
Toate sistemele coloidale sunt vâscoase. Ca şi sistemele de dispersie
omogene (soluţiile) şi sistemele coloidale prezintă fenomenul de difuziune şi
presiune osmotică. Valorile acestora sunt însă anormale datorită volumului mare al
particulelor coloidale, mişcării browniene şi vâscozităţii lor care impun un ritm
lent al acestor procese. În schimb, sistemul coloidal prezintă în mod accentuat
proprietatea de sedimentare, care la coloizii liofobi decurge mai repede decât la cei
liofili datorită instabilităţii lor.
152
9. ELECTROCHIMIA. CONVERSIA
ELECTROCHIMICĂ DE ENERGIE
OXIDARE ŞI REDUCERE
9.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
W. Ostwald şiL. V. P i s a r j e v s k i au interpretat procesele de oxido-
reducere din punctul de vedere al teoriei electronice. Se numeşte oxidare, un
proces care are loc cu pierdere sau cedare de electroni de către atomi şi trecerea
lor în ioni pozitivi: M → ne

+ M
n+
. Reducerea este procesul de acceptare de
electroni de către atomi: M + ne

→ M
n

. Se înţelege, de asemenea, prin
oxidare, o scădere a sarcinilor negative, iar prin reducere, o scădere a
sarcinilor pozitive ale elementului respectiv.
Sistemele oxido-reducătoare formează reacţii de echilibru, prezentîndu-se
astfel:
Coeficienţii se stabilesc pe baza reacţiilor parţiale (semireacţii);
Substanţa care se oxidează este numită reducător, iar cea care se reduce,
oxidant. Pentru un caz general se poate scrie:
Capacitatea de oxidare sau capacitatea de reducere a unui agent oxidant
sau reducător, este egală cu numărul de electroni implicaţi în reducere sau în
oxidare. O ecuaţie de oxido-reducere este echilibrată atunci cînd cantităţile de
agent oxidant şi de agent reducător, care reacţionează, au aceleaşi capacităţi.
Pe această bază se stabilesc coeficienţii reacţiilor redox.
Fenomenele de transformare reciprocă între energia chimica şi energia
electrică, se numesc fenomene electrochimice sau procese electr ochimice. Acestea
sînt studiate de electrochimie.
La baza proceselor electrochimice stau reacţiile care au loc cu transfer de
electroni, numite reacţii de oxido-reducere sau redox.
Prin oxidare se înţelege combinarea unei substanţe cu oxigenul, respectiv
pierdere de hidrogen:
C + O
2
→ CO
2
4HCl + O
2
→ 2H
2
O + 2Cl
2
iar prin reducere, fenomen invers oxidării, pierdere de oxigen, respectiv
câştig de hidrogen:
CuO + C → Cu + CO
153
Cl
2
+ H
2
→ 2HCl
Observând variaţiile valenţelor elementelor în reacţiile de mai sus, se poate
generaliza că, oxidarea are loc cu trecerea unui element de la o formă inferioară de
valenţă la una superioară, iar reducerea invers.
În numeroase reacţii, oxidarea nu are loc cu participarea oxigenului, ci a
altor elemente. Astfel, în reacţiile:
Fe + Cl
2
→ FeCl
2
2FeCl
2
+ Cl
2
→ 2FeCl
3
fierul se oxidează trecând de la starea de oxidare Fe
0
la stările de oxidare
Fe
2+
şi Fe
3+
prin combinare cu clorul. Dar şi în procesul de reducere pot participa şi
alte substanţe decât hidrogenul:
2FeCl
3
+ Fe → 3FeCl
2
Examinând aceste procese de oxidare şi reducere din punct de vedere
electronic, se constată că ele sunt determinate de transfer de electroni încât
substanţa care se oxidează pierde electroni, iar cea care se reduce acceptă electroni.
Reacţia de oxidare a fierului se mai poate scrie:
Fe
0
−2e

→ Fe
2+
iar electronii de valenţă cedaţi de un atom de fier sunt acceptaţi de o
moleculă de clor, care se reduce:
Cl
2
0
+ 2e

→ 2Cl

Deci, electronii s-au transferat de la fier la clor. Acest lucru arată că reacţiile
de oxidare şi reducere au loc simultan şi în cantităţi echivalente. De aceea, aceste
reacţii cu schimb de electroni se numesc reacţii de oxido-reducere, sau reacţii
redox. În reacţia amintită fierul s-a oxidat sub acţiunea clorului, deci clorul este
oxidant. În general, sunt agenţi oxidanţi toţi reactanţii care acceptă electroni cum
sunt nemetalele, ca şi substanţele care cedează uşor oxigen (HNO3, KClO3,
KMnO4, H
2
O
2
etc.).
Referindu-ne la clor, el se reduce sub acţiunea fierului acceptând electroni.
Deci, fierul este agent reducător ca toate celelalte metale sau substanţe care acceptă
uşor oxigen (H, C, CO etc.).
Generalizând, se poate considera că în reacţiile de oxido-reducere are loc un
transfer de electroni de la agentul reducător la agentul oxidant. Totodată, deoarece
aceste reacţii sunt sisteme chimice în echilibru, se poate considera că oxidantul,
primind electroni se transformă în reducător, iar reducătorul la rândul său se
transformă în oxidant, conform echilibrelor:
Oxidant + ne- Reducător
Reducător - ne- Oxidant
sau
+ + − +
+ − − +
⇔ −
⇔ +
) n p (
2 Oxid
p
2 d Re
) n m (
1 d Re
m
1 Oxid
B ne B
A ne A
Însumând cele două reacţii care decurg simultan:
+ + + − + +
+ ⇔ +
) n p (
2 Oxid
) n m (
1 d Re
p
2 d Re
m
1 Oxid
B A B A
154
se poate scrie constanta de echilibru:
] d ][Re Oxid [
] Oxid ][ d [Re
] B ][ A [
] B ][ A [
K
2 1
2 1
p m
) n p ( ) n m (
· ·
+ +
+ + + −
Oxidarea şi reducerea se pot realiza şi electrolitic, iar procesele ce au loc
sunt ireversibile. La catod, substanţele suferă reduceri electrolitice, iar la anod,
substanţele suferă oxidări.
9.2. CALCULUL COEFICIENŢILOR STOECHIOMETRICI
Calculul coeficienţilor stoechiometrici în reacţiile red-ox se face ţinând
seama că numărul de electroni cedaţi de agentul reducător este egal cu numărul de
electroni primiţi de agentul oxidant. Astfel, în reacţia de oxidare a ionului Mn2+ cu
bioxid de plumb în mediu de acid azotic concentrat:
2(Mn
2+
+SO4
2

) + 5PbO
2
+ 6(H
+
+NO
3

) = 2(H
+
+MnO
4

) +
3(Pb
2+
+2NO
3

) + 2PbSO
4
+ 2H
2
O
au loc reacţiile parţiale:
Mn2+ −5e

→ Mn
7+
Pb4+ + 2e

→ Pb2+
Se iau în reacţie 2 ioni Mn
2+
deoarece cedează împreună 10e

pe care pot să-i
accepte 5 ioni Pb
4+
(fiecare primind câte 2e

). Pentru efectuarea unui asemenea
calcul este necesar să se cunoască, cu siguranţă produşii de reacţie.
9.3. POTENŢIAL DE OXIDO-REDUCERE
Se ia o soluţie apoasă care conţine sare de fier (II) şi sare de fier (III) în
amestec. În soluţie se introduce un electrod inert de platină (inatacabil de către
soluţie). Ionii Fe2+ au tendinţa de a trece în Fe3+ prin cedarea unui electron
electrodului, iar ionii Fe3+ au tendinţa de a capta un electron pentru a trece în
Fe2+:
Fe
2+
Fe
3+
+ e

La stabilirea echilibrului între soluţie şi electrod, se stabileşte o diferenţă de
potenţial a cărui valoare, exprimată în volţi, este dată de relaţia lui Nernst:
] [Re
] [
ln
0
ducator
Oxidant
nF
RT
E E + ·
unde R este constanta generală a gazelor (R=8,314 Jmol
−1
K
−1
); T-
temperatura absolută (T=273+t); F- numărul lui Faraday (96487 coulombi), iar n
este numărul de electroni care participă la reacţie. În cazul de faţă, ionul feric este
oxidantul, iar ionul feros este reducătorul, încât ecuaţia se poate scrie:
] [
] [
ln
2
3
0
+
+
+ ·
Fe
Fe
nF
RT
E E
Înlocuind valorile R, F şi T pentru t = 20oC şi trecând de la logaritmul
natural la cel zecimal (înmulţind cu 2,303), ecuaţia (9.18) devine:
155
] [Re
] [
lg
058 , 0
0
ducator
Oxidant
n
E E + ·
Potenţialul E
0
se numeşte potenţial normal al sistemului redox sau potenţial
standard. El corespunde stării în care concentraţiile oxidantului şi reducătorului
sunt egale (raportul lor este egal cu 1, lg1 = 0, deci E = E
0
). Potenţialul standard al
unui sistem red-ox, nu are valoare absolută ci se determină în raport cu un electrod
de referinţă, electrodul normal de hidrogen. Potenţialul normal al electrodului de
hidrogen, în raport cu o soluţie normală de acid tare (H
2
SO
4
) este considerat în
mod convenţional egal cu 0.
Potenţialul redox standard poate fi utilizat la caracterizarea capacităţii de
oxidare sau reducere a sistemelor chimice. Atunci când într-un sistem chimic se
află doi componenţi care ar putea funcţiona fiecare atât ca oxidant cât şi ca
reducător, sistemul cu potenţial red-ox mai mare va oxida pe cel cu potenţial red-
ox mai mic. Se poate şti în acest fel, care este oxidantul şi care reducătorul în
reacţia respectivă, consultând tabelele cu potenţiale standard ale sistemelor chimice
redox. Aşa de exemplu, dacă în sistem se află acid azotos şi permanganat de
potasiu, ambii fiind oxidanţi, permanganatul oxidează acidul azotos conform
reacţiei:
5HNO
2
+ 2KMnO
4
+ 3H
2
SO
4
= 5HNO
3
+ 2MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ 3H
2
O
deoarece are poteţialul redox standard E
0
mai mare (+1,51 V):
V 51 , 1 E ; V 93 , 0 E
2 7
2 3
Mn / Mn
0
NO / NO
0
+ · + ·
+ + − −
De aici concluzia că substanţele sunt cu atât mai oxidante cu cât au valoarea
potenţialului redox mai mare, iar capacitatea lor de a reduce este cu atât mai
puternică cu cât valoarea potenţialului redox este mai negativă. Şirul valorilor
potenţialelor standard ale diverselor sisteme chimice aşezate în ordinea lor
crescătoare, de la valorile negative spre valorile pozitive trecând prin zero,
constituie seria tensiunilor. Potenţialul standard zero corespunde electrodului
normal de hidrogen, iar potenţialele standard negative caracterizează sistemele
reducătoare (elementele situate înaintea hidrogenului în seria tensiunilor), în timp
ce potenţialele pozitive caracterizează sistemele oxidante faţă de hidrogen (sunt
aşezate după H în seria tensiunilor). Deoarece sistemele cu potenţiale mai negative
dislocuiesc pe cele cu potenţiale mai pozitive, rezultă că proprietatea de oxidant
sau reducător are caracter relativ, aceeaşi substanţă comportându-se ca oxidant faţă
de una mai reducătoare decât ea şi ca reducător faţă de una mai oxidantă decât ea.
In majoritatea cazurilor reacţiile de oxido-reducere nu pot fi separate sau
localizate. în procesele electrolizei şi ale surselor electrochimice de energie, aceste
reacţii însă, pot să se desfăşoare şi separat, cînd oxidarea are loc la anod (oxidare
anodică) iar reducerea, la catod (reducere catodică).
Porţiunea din sistemul de reacţie la care are loc unul sau altul din procesele
redox, se numeşte electrod. Electrodul este un conductor de ordinul întîi (metal,
conductor electronic) introdus într-un electrolit (conductor ionic, ' soluţie sau topi
tură).
156
9.4. ELECTROLIZA
Electroliza reprezintă un proces fizico-chimic complex, provocat de cîmpul
electric stabilit între doi electrozi introduşi în soluţia sau în topitura unui electrolit
şi legaţi la bornele unui generator de curent continuu. Sub acţiunea cîmpului
electric aplicat, în electrolit are loc deplasarea ionilor negativi spre anod
(anioni) şi a ionilor pozitivi, spre catod (cationi).
9.4.1. REACŢII ELECTROCHIMICE LA ELECTROZI
Ajunşi la electrozi, ionii suferă reacţii electrochimice pe suprafaţa de sepa-
rare metal-electrolit, reacţii care pot fi clasificate astfel:
Reacţii primare de electrod, care sînt procese de oxidare anodică şi reducere
catodică, şi care constituie tocmai baza procesului de electroliză.
Reacţii secundare de electrod, care au loc atunci cînd atomii sau radicalii
rezultaţi din reacţiile primare, dau naştere la diferite procese, fie cu electrozii, fie
cu moleculele solventului, fie între ei, substanţa respectivă depunîndu-se sau
degajîndu-se, dacă este un gaz. Rezultă că transformările chimice care au loc în
timpul electrolizei, pot fi foarte diferite, în funcţie de natura electro-litului, a
dizolvantului, precum şi de natura materialului electrozilor.
Pentru efectuarea unei electrolize se utilizează o celulă de electroliză
(electrolizor). Deoarece se foloseşte la obţinerea de noi substanţe celula de
electroliză se mai poate numi şi reactor electrochimie.
Electroliza are loc atunci cînd între electrozi se stabileşte o diferenţă de
potenţial cunoscută, sub denumirea de tensiune de electroliză. în esenţă, prin
tensiunea de electroliză (descompunere) se înţelege tensiunea minimă necesară
pentru separarea unui produs la electrod; ea se calculează în funcţie de toate
fenomenele care au loc în reactorul electrochimie. Fiecare combinaţie are o
anumită tensiune de descompunere. De exemplu, pentru ZnSO4, £=2,36 V; pentru
CdSO4, £=2,03 V; pentru CdCl2, £=1,88 Vetc. Tensiunea de electroliză poate fi
considerată ca suma La trei termeni şi anume:
în care:
E
elctroliza
− este tensiunea de electroliză;
(Ea — Ec) — tensiunea de descompunere; (ε
a
şi ε
c
— potenţialele de
electrod, al anodului, respectiv, al catodului);
(Wc + Wa) — supratensiunea de polarizare; (Wc şi Wa — supratensiunea
catodului, respectiv, a anodului, în volţi);
IR — tensiunea necesară pentru învingerea rezistenţei băii electrolitice;
(I, intensitatea curentului şi R, rezistenţa).
157
9.4.2. RELAŢII CANTITATIVE ÎN ELECTROLIZĂ
Legile fundamentale ale electrolizei. în anul 1833, M. Faraday a stabilit
experimental relaţia dintre cantitatea de electricitate ce trece prin electrod şi
cantitatea de substanţă transformată la electrod, exprimată prin legile fundamentale
ale electrolizei, care se pot formula în felul următor.:
1) în orice depunere electrolitică, mărimea acţiunii chimice este proporţio-
nală cu cantitatea totală de electricitate care trece prin electrolit. Exprimînd
acţiunea chimică prin masa m a produsului de electroliză, prima lege se poate
scrie:
unde, m este exprimat în grame; I este intensitatea curentului, în amperi; t
este timpul de electroliză, în secunde, iar k — constantă de proporţio-nalitate.
2) Masele diferitelor substanţe separate la electrozi, de aceeaşi cantitate de
electricitate, sînt proporţionale cu echivalenţii lor chimici.
Cantitatea de electricitate, determinată experimental, care poate depune sau
dizolva prin electroliză, un echivalent gram de substanţă, este aceeaşi; ea se
numeşte faraday, se notează cu F şi este egală cu 96 491,4 coulombi (96 500 C).
Deoarece 96 500 coulombi separă la electrozi un echivalent gram de
substanţă, atunci un coulomb va separa k grame de substanţă:
Factorul k este tocmai echivalentul electrochimie. Prin intermediul lui,
prima lege devine:
Relaţia obţinută serveşte sau la calculul masei m, exprimate în grame,
depuse în condiţii date de electroliză, sau a cantităţii de electricitate necesare
pentru depunerea unei cantităţi determinate dintr-un element dat, sau a
numărului Faraday.
Randamentele eleetrochimice. în industrie, importanţă deosebită prezintă
stabilirea randamentului electrochimie. Acesta se poate exprima, fie în funcţie de
cantitatea de curent utilizată într-un proces electrochimie (randament de curent) fie
în funcţie de energia utilizată (randament de energie).
Randament de curent. Datorită proceselor secundare de la electrozi, sau
diferitelor rezistenţe sau scurtcircuite care pot apărea în celula de electroliză,
cantitatea de substanţă separată experimental este întotdeauna mai mică decât cea
calculată. Randamentul de curent (yjc) se exprimă prin relaţia:
unde: m
exp
este masa de substanţa separată la electrod;
158
m
t
- masa calculată cu legea lui Faraday pentru acelaşi consum de
cantitate de electricitate.
Deoarece randamentul de curent are valoarea subunitară, se exprimă ca
randament procentual: η •100.
Randament de energie. în timp ce randamentul de curent nu arată decât
eficacitatea operaţiei eleetrochimice, randamentul de energie evaluează economia
procesului electrochimie.
Se numeşte randament de energie (η
e
) raportul dintre cantitatea de energie,
teoretic necesară şi cantitatea de energie electrică, practic consumată într-un proces
de electroliză. Se exprimă astfel:
unde: W
t
este cantitatea de energie teoretică; W
p
— cantitatea de energie
practică.
Oricât de bun va fi randamentul de energie, el nu va putea ajunge valoarea
randamentului de curent, decât în cazuri rar întîlnite în practică.
9.4.3. APLICAŢII PRACTICE ALE ELECTROLIZEI
În prezent, procesele de electroliză au căpătat largi şi variate întrebuinţări în
industrie. Se aminteşte mai întîi, industria chimică, cu următoarele direcţii
principale de aplicare:
- Descompunerea electrolitică a apei în scopul obţinerii hidrogenului
(consumat în mari cantităţi la sinteza amoniacului);
- Electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu, pentru obţinerea hidroxi-
dului de sodiu, a clorului şi hidrogenului. în prezent, aproape întreaga can
titate de sodă caustică produsă în industrie, se obţine pe această cale;
- Industria produselor de oxidare electrochimică, cum sînt cloraţii
metalelor alcaline, percloraţii, hipocloriţii, apa oxigenată.
Analiza metalelor prin electroliză, metodă care permite dozarea diferitelor
metale în soluţii; separarea acestora, succesiv, se face în funcţie de potenţialele lor
de electrod.
Alături de industria chimică se menţionează şi alte domenii de aplicare a
electrolizei.
Galvanotehnica, care concentrează totalitatea operaţiilor care au ca scop
principal depunerea electrolitică a unui strat metalic pe un alt metal, în scop de
protecţie (galvanostegia) sau acoperirea cu strat metalic a unui material izolant
(galvanoplastia). Evident, în ambele situaţii, scopul principal este obţinerea unui
strat metalic de calitate superioară.
Electrodepunerea metalelor (electrocristalizarea) din soluţii apoase care
constituie baza preparării metalelor prin aşa-numita metodă a hidro-
electrometalurgiei. în cadrul acesteia se distinge o ramură consacrată extracţiei din
159
combinaţie (electroextracţia) şi alta consacrată purificării sau rafinării metaLlor. Pe
această cale se obţin metale cum sînt: Al, Cu, Zn, Ni, Ag şi altele.
Electroliza în topituri, utilizată pentru obţinerea metalelor ai căror oxizi nu
pot fi reduşi cu carbon, sau dacă pot fi reduşi procesul întîmpină dificultăţi mari
sau este foarte costisitor.
Obţinerea aluminiului este cea mai importantă industrie bazată pe electroliza
topiturilor. Evident, tehnologia electrolizei topiturilor, se deosebeşte fundamental
de tehnologia electrolizei umede. Astfel, celulele de electroliză, lucrînd la
temperaturi ridicate (peste 1000°C) trebuie să fie confecţionate din materiale
rezistente acestor temperaturi; celulele sînt de fapt, mici cuptoare electrice care
lucrează cu randament termic scăzut, deoarece pierderile de căldură sînt mari.
Metalele obţinute sînt mai impure decât cele obţinute prin electroliza umedă, ele
fiind apoi supuse procesului de rafinare. Lucrîn-du-se la densităţi de curent
ridicate, durata electrolizei este redusă şi productivitatea acestor procedee,
considerabil mărită.
Pentru extragerea aluminiului se foloseşte un amestec de alumină (A1
2
O
8
) şi
criolit topit (Nas[AlF6J). Alumina se topeşte la 2020°C, iar criolitul la 977°C.
Punctul de topire al amestecului este funcţie de proporţia dintre alumină şi criolit.
Fenomenele care au loc la electrozi au fost clarificate abia în ultimii ani, deşi
extragerea şi metoda de lucru au fost aplicate cu mulţi ani în urmă. Dificultăţi
deosebite apăreau la procesul de disociere a oxidului de aluminiu, pentru care
mulţi cercetători aveau reţineri. Se consideră că în timpul electrolizei, curentul
electric este transportat de ionii formaţi prin următoarele disocieri:
Reacţiile care au loc la electrozi sînt următoarele:
La catod, curentul este adus de ionii Na
+
şi Al
3+
, dar, corespunzător
potenţialului lor de descărcare la catod se descarcă numai ionii Al
3+
formînd
aluminiumetalic:
La anod, curentul este transportat de ionii AlF
6−
şi AlO
3
3−
, însă se vor
descărca ionii AlO
3
3−
, cu eliberare de oxigen:
Oxidul de aluminiu format intră iar în topitură, iar oxigenul eliberat reacţio-
nează cu materialul anodului: O
2
+ C → CO
2
.
Aluminiul eliberat la catod conţine 99,8 — 99,9% Al şi urme de fier, siliciu
şi uneori, cupru. Se poate obţine în stare foarte pură prin rafinare; în această stare
este foarte moale, uşor de prelucrat şi are o rezistenţă remarcabilă la coroziune.
Electroliza cu catod metalic lichid prezintă un mare interes teoretic şi prac-
tic, aplicîndu-se pentru acele metale care în stare pură se obţin foarte greu. Astfel
de exemplu, metalele alcaline se prepară electrolitic cu un randament de curent mai
mare pe catod lichid decât pe unul solid.
160
Este bine cunoscut procedeul de obţinere a Na, prin electroliza NaCl topite.
Electroliza se efectuează în două băi, legate între ele. în prima, NaCl topită se
electrolizează între un anod din cărbune, şi catod din Pb topit. Se formează aliajul
Pb-Na, care este trecut în a doua baie, unde constituie anodul care conţine, ca
electrolit NaOH topit; la catod se separă Na.
Obţinerea aliajului de Mg-Pb, cu ulterioara extracţie a Mg, utilizează ca
electrolit MgCl
2
, tensiunea la borne fiind de 5 V, iar densitatea de curent catodic,
de 1,6 A/cm
2
. Catodul îl formează metalul (lichid) care trebuie aliat cu Mg.
Obţinerea aliajului de Al-Mg se realizează cu catod de Al topit. Ca electrolit
s-a utilizat carnalită deshidratată, cu adaos de 2% CaF
2
. Densitatea de curent
catodic este de 1,5 A/cm
2
. Procedeul permite obţinerea de aliaje cu un conţinut mai
mare de 90% Mg.
9.5. SURSE CHIMICE DE CURENT
Alături de curentul electric furnizat industriilor de centralele termo- şi
hidroelectrice, o cantitate importantă de curent este furnizată tehnicii moderne de
sursele chimice de curent. Acestea sînt pilele galvanice (elemente galvanice) prin
care se înţeleg acele dispozitive care transformă energia chimică în energie
electrică. Ele reprezintă un lanţ electrochimie constituit din doi conductori
electronici (metale, grafit), reuniţi prin unul sau mai mulţi conductori ionici
(electroliţi).
Sursele electrochimice de energie se pot clasifica în primare, secundare şi
pile de combustie.
9.5.1. PILE ELECTROCHIMICE PRIMARE
Pilele electrochimice primare se caracterizează prin faptul că energia elec-
trică se produce pe seama unor reactanţi ce se găsesc în pilă în cantitate imitată, iar
regenerarea lor prin electroliză, nu are loc.
Pila Leclanche este cea mai răspîndită pilă primară (uscată): este prezentată,
în două variante, în figura 47. Lanţul electrochimie al pilei este:
Anodul este confecţionat dintr-un cilindru de zinc, iar catodul, din cărbune^
învelit într-un sac de pînză, ori introdus într-un vas de porţelan poros, în care se
găseşte amestec de MnO
2
şi negru de fum. Electrolitul este o soluţie apoasă de
NH
4
C1 sau KOH, trecută sub formă de pastă, cu amidon şi făină de grîu. Pentru a
evita consumarea electrodului de zinc, în urma acţiunii corosive a atmosferei, el se
izolează cu un ambalaj de masă plastică. Reacţiile care au loc în pilă se prezintă
prin ecuaţiile:
161
Reacţia globală este:
Fig. 47. Structura unor elemente şi baterii uscate tip Leclanche:
A — cilindrice; B — plate; 7 — capsă contact pozitiv ; 2 — electrod de cărbune (colector); 3
— sistem etanşare bitum; 4 — conductor ionic (separator, hîrtie specială); 5 — jachetă; 6 —
tub termostrictor; 7 — vas de zinc (electrod negativ) ; 8 — masă activă; 9 — capac contact
negativ; 10 - tub PVC izolare celulă; 77 - pastilă depolarizantâ; 12 — hîrtie separator cu
amidon; 13 — electrod bipolar (placă de zinc).
în realitate, reacţiile din pilă sînt mult mai complexe, după cum se demon-
strează prin formarea unor compuşi, ca: ZnO-Mn
2
O
3
; Mn
2
O
3
-H
2
O; ZnO;
ZnCl
2
• 2NH
3
şi ZnCl
2
• 4Zn(OH)
2
.
Pila are o f.e.m. de 1,5 - 1,6 V. Capacitatea ei este, pentru cele de buzunar,
de 2A/h. Pila Leclanchă prezintă o mare importanţă economică care provine din
simplitatea manipulării şi uşurinţa transportului ei; volumul pilelor aflate în uz,
variază între 0,1 cm
3
şi 1 m
3
, ceea ce corespunde la capacităţi disponibile variind
între ordinul mAh şi al 10
4
Ah şi la puteri cuprinse între cîţiva µ W şi cîţivâ MW.
Aria utilizării lor este extinsă acoperind domenii extrem de diferite : alimentarea
bateriilor de buzunar, a aparatelor de radio şi televizoarelor tranzistorizate, a
instalaţiilor de semnalizare etc.
Pila cu oxid mercurie este pila la care anodul este format din pulbere de zinc
amalgamată, iar masa activă la catod, din oxid roşu de mercur şi cărbune: pila are
la bază sistemul:
Reacţiile care se desfăşoară la cei doi electrozi sînt:
162
Reacţia globală:
Dacă în preajma electrodului de zinc se depăşeşte produsul de solubilitate,
precipităZnO:
Aceste pile se comercializează în formă de pastilă sau în formă de nasture.
Costul relativ ridicat şi fabricarea mai dificilă, limitează utilizarea ei pentru dome-
nii foarte restrînse.
Pentru alimentarea unor aparate medicale (dispozitive auditive, stimulatoare
cardiace şi altele), minicalculatoare, ceasuri fără angrenaje mecanice etc, s-au
realizat unele elemente galvanice primare, tip nasture, cu o durată lungă de
conservare şi funcţionare, cum sînt: pilele Li-Ag
2
Cr0
4
, care după 53 luni pierde
10% din capacitate, pilele Li-CuFe
2
cu electrolit organic şi pilele cu electroliţi
solizi de tipul Ag
3
SI sau MAg
4
I
5
, unde M = K, Rb, care au o durată de funcţionare
de 10—20 ani.
9.5.2. PILE ELECTROCHIMICE SECUNDARE (ACUMULATOARE)
Pilele secundare (acumulatoarele) sînt acelea în care partenerii de reacţie
consumaţi în timpul producerii energiei electrice (descărcare) se pot reface cu
ajutorul unui proces de electroliză, numit încărcare.
Au fost denumite sisteme (pile) convenţionale acelea care au o tehnologie
tradiţională, iar reacţia electromotric activă, se desfăşoară între substanţe comune
(electrod-electrolit) şi în electrolit apos.
În practică se utilizează frecvent, acumulatoarele, întrucât sînt capabile de a
înmagazina energie electrică care apoi, poate fi utilizată în diferite situaţii.
Acumulatorul cu plumb (Plante, 1859) are electrozii confecţionaţi din plăci
de plumb, sub formă de reţea sau cu ochiuri, umplute la polul negativ cu plumb
spongios, iar la polul pozitiv, cu dioxid de plumb. Plăcile de plumb, se pot înlocui
cu plăci formate dintr-un aliaj Pb-Sb 7,5%, acesta fiind mai rezistent la coroziune
decât plumbul pur (fig. 49). Electrolitul constă dintr-o soluţie de acid sulfuric, cu
densitatea de 1,26 g/cm3 (cînd acumulatorul este încărcat). Acumulatorul se
simbolizează prin următorul lanţ electrochimic:
Reacţiile chimice care se produc în timpul încărcării şi descărcării, pot fi
reprezentate prin reacţia globală:
163
Fig. V.9. — Acumulator cu plumb:
7 - plăci din aliaj PbSb: 2 –PbO
2
; 3 — Pb spongios; 4 — separator perforat;
5 - electrolit H
2
SO
4
.
Reacţiile care au loc la electrozi, atunci cînd acumulatorul furnizează
energie electrică (se descarcă) sînt:
Reacţiile sînt reversibile, ceea ce permite regenerarea acumulatorului printr-
un proces de electroliză.
Parametrii şi caracteristici funcţionale. Funcţionarea acumulatoarelor cu
plumb se manifestă prin tensiunea utilă la bornele elementului, prin curentul
debitat şi capacitatea rezultată la descăcare-.
Tensiunea electromotoare a cuplului galvanic Pb-PbO
2
depinde de densitatea
electrolitului şi temperatura acestuia aşa după cum rezultă din tabelul 11.
Acumulatoarele cu plumb dau o tensiune de 2,01 — 2,06 V, rămînînd la
sarcina normală, aproape invariabilă, în timpul funcţionării. Cînd tensiunea scade
(la 1,8 V) acumulatorul trebuie încărcat, altfel se degradează.
Capacitatea acumulatorului, definită prin cantitatea de electricitate restituită
de un acumulator încărcat în anumite condiţii, se măsoară în amperore (Ah).
Capacitatea este influenţată de toţi factorii determinanţi în funcţionarea
acumulatorului: cantitatea de materie activă; porozitatea materiei active;
difuziunea; cantitatea, concentraţia şi temperatura electrolitului; intensitatea
164
curentului care străbate elementul; gradul de formare electro-chimică a materiei
active etc.
Autodescărcarea acumulatoarelor cu plumb. Acumulatorul este sediul unor
procese, în permanentă manifestare, independente de circuitul de utilizare, în
timpul încărcării, al descărcării şi chiar în repaus. Aceste procese poartă numele de
autodescărcare, efectul lor fiind în primul rînd o pierdere continuă din încărcarea
electrică a acumulatorului. în al doilea rînd, uzura pricinuită de aceste procese se-
adaugă uzurii normale a acumulatorului şi-i micşorează durata de funcţionare.
Cauzele autodescărcării sînt de natură chimică şi electrochimică.
Tabelul 11.
Variaţia tensiunii electromotoare a elementului cu plumb, cu densitatea şi
temperatura electrolitului
Scurtcircuitele în interiorul acumulatorului provoacă descărcarea inutilă a
ambelor feluri de plăci. Diferitele acţiuni locale, chimice, ca atacarea plăcilor de
către impurităţile aflate accidental în electrolit, atacarea plumbului de către acidul
sulfuric din electrolit, densitatea şi temperatura necorespunzătoare ale
electrolitului, provoacă procesul de autodescărcare a acumulatorului. Există şi
acţiuni locale cu caracter electrochimie, prin constituirea de elemente galvanice
parazitare care produc curenţi locali şi duc la autodescărcări (sulfatări, coroziune
etc).
Exploatarea acumulatoarelor cu plumb. Un element de acumulator se
compune totdeauna dintr-un vas (din sticlă, ebonită, materiale termoplastice,
ceramică-smălţuită, lemn căptuşit cu plumb) conţinînd un electrolit în care se
găsesc doi electrozi sub formă de plăci. Acestea se compun din suport şi materia
activă. Suportul asigură forma şi rezistenţa electrică a plăcii, de asemenea,
constituie reţeaua conductătoare a curentului electric între circuitul exterior şi
materia activă a plăcii. Materia activă întreţine fenomenele electrochimice la
încărcare şi descărcare.
165
Electrolitul folosit în exploatarea diferitelor tipuri de acumulatoare, are
densitatea cuprinsă între 1,080 şi 1,300 g/cm3, în funcţie de starea de încărcare în
timpul exploatării. Pentru acumulatoarele complet încărcate, densitatea
electrolitului are următoarele valori:
- acumulatoare staţionare 1,200 la 1,230 g/cm
3
- acumulatoare de tracţiune 1,240 la 1,260 g/cm
3
- acumulatoare pentru pornire
(auto, tractoare, moto) 1,260 la 1,280 g/cm
3
- acumulatoare pentru aviaţie . . . 1,270 la 1,290 g/cm
3
- acumulatoare pentru iluminat . . 1,210 la 1,240 g/cm
3
.
Adeseori densitatea electrolitului se dă în grade Baume (
o
Be). Valoarea
numerică exprimată în °Be diferă de cea a densităţii exprimată în g/cm
3
sau kg/dm
3
.
Convertirea se face după formula:
n 32 , 144
32 , 144

· ρ
în care:
− ρ este densitatea electrolitului [g/cm
3
] ;
−n - densitatea electrolitului [°Be].
Observaţie: Electrolitul imobilizat sub formă de gel, realizat prin diferite
reţete, reprezintă o soluţie tehnică mai nouă, pentru a se împiedica ieşirea
electrolitului din element în poziţii înclinate sau răsturnate, precum şi de a elimina
atmosfera corosivă produsă de gazele acide emanate la încărcare. Această soluţie s-
a adoptat pentru elementele mici şi mijlocii cu solicitări reduse de curent şi în
special pentru echiparea aparaturilor portabile cu sursă independentă. Materialul
cel mai potrivit pentru realizarea acestui electrolit, este silicatul de sodiu (sticla
solubilă), prepararea făcîndu-se după reţete speciale.
La prepararea soluţiilor de acid sulfuric de diferite densităţi, valorile din
tabelul 12 pot fi de real folos.
Temperatura de îngheţare a soluţiilor apoase de acid sulfuric are un rol
foarte important, ea variază cu densitatea după cum rezultă tabelul 13.
Sulfatarea plăcilor este un proces de formare, pe plăci, a unui exces de sulfat
de plumb (sub formă de cristale mari) greu de eliminat. Adăugarea de acid sulfuric
în loc de apă distilată şi descărcările lente, prelungite, urmate de lungă inactivitate,
cu variaţii de temperatură, sînt cazurile cele mai frecvente care provoacă procesul
de sul/atare. În acest caz, cristalele formate împiedică reactivitatea plăcilor, iar
încărcarea obişnuită nu are nici un efect; acumulatorul poate fi scos din funcţiune,
dacă sulfatarea este excesivă. Stabilirea fenomenului de sul-fatare se face de către
o persoană cu experienţă.
166
Tabelul 12
Prepararea electrolitului
Tabelul 13
Temperatura de îngheţare a soluţiilor apoase de acid sulfuric
Eliminarea sulfatării este, în prin cipiu, posibilă. în cazurile mai puţin grave,
după completarea electrolitului cu apă distilată, acumulatorul s-pune la încărcat.
Dacă din primele momente, apare fierberea, curentul inie ţial trebuie coborît pînă
ce fierberea încetează. Eliminarea sulfatării este terminată, cînd tensiunea şi
densitatea ajunse la valori normale, nu mai cresc timp de 4 ore. Se corectează
densitatea.
167
În cazurile mai grave de sulfatare, se înlocuieşte tot electrolitul, cu apa
distilată, şi se pune acumulatorul la încărcare, timp de circa 24 ore. Dacă densitatea
electrolitului a ajuns la 1,12 g/cm
3
, se goleşte din nou elementul, se umple cu apă
distilată şi se reîncarcă. Repetînd operaţia de două sau de trei ori, se regenerează o
baterie de pornire, foarte sulfatată. Dacă operaţia reuşeşte, ultimul electrolit trebuie
înlocuit cu acid sulfuric de densitate normală. Se încarcă apoi doua ore.
Încărcarea acumulatoarelor, trebuie făcută imediat după constatarea unei
descărcări importante. O întîrziere de două, trei zile poate aduce neajunsuri stării
substanţelor active ale plăcilor, în special celor pozitive.
Pentru încărcare, se utilizează diferite surse. Generatorul de curent continuu
cu excitaţie în derivaţie sau mixtă, este una din sursele obişnuite de încărcare; de
asemenea, redresoarele prevăzute cu dispozitive de reglare. Cele mai moderne şi
economice surse de încărcare folosite în prezent pe o scară tot mai largă, sînt
redresoarele cu teristoare (diode cu siliciu sau germaniu, comandate), care au un
randament ridicat.
În procesul de încărcare, se leagă polii acumulatorului, cu bornele de aceeaşi
polaritate, la redresor, cînd au loc reacţiile:
Conducerea încărcării este efectuată prin control şi măsurări. Sfîrşitul
încărcării este arătat de densitatea electrolitului şi tensiunea elementului, care nu
mai cresc. În acelaşi timp la ambele feluri de plăci, se observă o vie degajare de
gaze, ceea ce denotă că procesul de regenerare a maselor active s-a terminat şi
începe electroliza apei. O încărcare completă însă, nu trebuie oprită îndată după
apariţia acestor semne, ci se prelungeşte timp de încă 1—4 ore, pentru a se ajunge
la omogenizarea stării plăcilor şi la. aceeaşi concentraţie a electrolitului. Este
necesar acest lucru, pentru a se obţine valori reale, atît ale tensiunii elementului cât
şi a densităţii electrolitului. Omogenizarea este un efect al agitaţiei produse de
gaze. Termenul de supraîncărcare indică de obicei o operaţie abuzivă şi
dăunătoare.
Îmbunătăţirile de perspectivă aduse acumulatoarelor de plumb, formează
obiectul unor cercetări aplicative cu importante implicaţii economice. Aceste
îmbunătăţiri ale acumulatoarelor din fabricaţia curentă se axează pe diferite
direcţii, ca:
- perfectarea unei tehnologii pentru turnarea aliajelor Pb-Ca;
- asimilarea aliajelor Pb-Ca pentru grătare şi realizarea unor acumula
toare de tip închis fără întreţinere şi de mare energie specifică (50—80 Wh/
kg);
- folosirea electrolitului imobilizat;
- înlocuirea acidului sulfuric în electrolit cu perclorat de potasiu care
permite obţinerea de valori mai mari de energie specificaşi performanţe bune
la temperaturi scăzute;
- ultrasonarea electrolitului (tratarea cu ultrasunete de frecvenţă 1 MHz
şi intensitate 1,9 W/cm
2
), avînd ca efect facilitarea procesului de difuzie
datorită intîrzierii apariţiei fenomenului de polarizare a electrozilor, permi-
168
ţînd o încărcare completă a celulei şi o creştere cu 30—35% a capacităţii
acumulatorului;
- îmbunătăţirea performanţelor plăcilor electrodice pozitive şi corespun
zător, prelungirea duratei de serviciu, mărindu-se capacitatea acestora prin
adăugarea unor substanţe de activare (adaosuri de porozitate), ca: grafit,
caolin, sulfat de magneziu, sulfat de aluminiu, carbonat de; sodiu (cu
efecte asupra texturii dioxidului de plumb din placa pozitivă) introduse fie
In masa activă, fie în aliajul Pb-Sb pentru grătare, fie în electrolitul acumu
latoarelor deja montate.
Toate aceste soluţii de modernizare a acumulatoarelor cu plumb sînt impuse
de faptul că acestea au o pondere în fabricaţie de 75—80%.
Acumulatorul alcalin fero-nichel (Edison, 1902) împreună cu acumula-
torul Cd-Ni constituie bazele surselor electrochimice de energie electrică şi
înregistrează un avînt deosebit în ultimii ani, datorită rezistenţei faţă de solicitări
mecanice şi electrice.
Acumulatorul Fe-Ni, cînd este încărcat formează pila reversibilă:
Mecanismul funcţionării acestui acumulator are la bază o serie de reacţii
complicate, care se pot rezuma prin următoarea reacţie globală:
Reacţiile la electrozi în timpul funcţionării pot fi reprezentate schematic
astfel:
Fiecare acumulator cuprinde un număr de plăci negative, între care se găsesc
intercalate plăcile pozitive, legate în paralel.
Electrolitul este format dintr-o soluţie 21% de KOH, cuprinzînd 5% LiOH;
prezenţa acestuia măreşte tensiunea, capacitatea şi durata acumulatorului. Spre
deosebire de acumulatorul de plumb, electrolitul nu ia parte la reacţiile de
descărcare şi încărcare.
Tensiunea acestui acumulator, iniţială este de 1,65 V, medie de 1,2 V şi
minimă de 1,1 V; el suportă un număr mare de încărcări şi o întreţinere simplă. Se
utilizează în special, acolo unde există condiţii grele de lucru, cum ar fi, la
iluminatul trenurilor şi la acţionarea locomotivelor din mine. Sînt semnalate şi
unele dezavantaje, ca: tensiune mică la borne, ceea ce necesită un număr mare de
elemente pentru a forma o baterie de aceeaşi forţă electromotoare; randament de
curent mai mic (82%); randament de energie (60%) mai scăzut faţă de
acumulatorul de plumb; cost mai ridicat.
Acumulatorul alcalin cadmiu-nichel a fost realizat cu scopul de a fi utili-
zat în orice condiţii de lucru. Realizîndu-se închis ermetic, sînt înlăturate unele
169
operaţii de întreţinere şi unele pericole legate de acestea (vărsarea eleotroli-tului
agresiv). Acumulatorul este format din lanţul electrochimie:
Reacţia principală de încărcare-descărcare este următoarea:
Electrolitul este tot o soluţie de KOH, 21% cu LiOH, 5%.
Acest acumulator are capacitatea cuprinsă între 4 mAh şi 30 Ah şi se
utilizează în tehnica sateliţilor şi la alimentarea unor aparate independente de
reţeaua de curent electric.
Avantajele pe care le prezintă sînt următoarele: conservă mai bine sarcina
decât acumulatorul Fe-Ni; cadmiul nu se pasivează cînd acumulatorul se descarcă
foarte repede la temperatură scăzută; potenţialul de încărcare este mai mic. Ca şi
acumulatorul Fe-Ni este rezistent la încărcări şi descărcări rapide sau la
scurtcircuitări.
Sisteme electrochimice neconvenţionale. Studiile întreprinse în scopul
realizării surselor electrochimice de mare densitate de energie, au dovedit că
folosirea apei ca solvent al electrolitului nu permite realizarea acestor surse de
mare densitate de energie. Aceasta, din cauză că apa, avînd o tensiune de descom-
punere de 1,23 V, nu poate servi ca solvent în pilele dotate cu anozi din metale
foarte active cum sînt, alcalinele şi alcalino-pămîntoasele. în sistemele
neconvenţionale se utilizează un solvent organic ceea ce face posibilă
confecţionarea anodului dintr-un astfel de metal, puternic reducător. Asociat cu o
sare a unui metal tranziţional, permite realizarea surselor1 electrocbi-mice ale
căror densităţi de energie depăşesc mult performanţele celor ce folosesc apa ca
solvent.
Alegerea anodului este o problemă relativ uşor de rezolvat. El este constituit
dintr-un metal care se comportă ca un donor de electroni. Studiile efec-tuatej au
demonstrat că litiul este metalul cel mai avantajos ca anod în pilele cu solvent
organic. Avînd în vedere că aceste pile lucrează şi la temperaturi apropiate de 70°C
unde apar fenomene de coroziune, se utilizează numai litiu de înaltă puritate
(99,97%).
Alegerea catodului este mai dificilă, el joacă rolul acceptorului de electroni,
în general, catozii se formează prin comprimarea sau precipitarea substanţei active,
pe un electrod-suport, avînd rezistenţă mecanică şi o bună conducti-bilitate
electronică.
Metalele ale căror săruri se studiază în calitate de catod sînt metale tran-
ziţionale, ca: V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, Ni, Cu şi altele, dar sînt luate în discuţie
numai sărurile corespunzătoare din punct de vedere termodinamic şi care, cuplate
cu anodul de litiu, dau o densitate masică practică, mai mare de 200 Wh/kg.
Alegerea solventului organic în pilele electrice este semnalată din 1952. El
trebuie să prezinte în primul rînd, inerţie chimică faţă de litiu. Soluţia obţinută
trebuie să aibă o bună conductibilitate ionică pentru a se reduce la minimum
170
posibil căderile chimice de tensiune. Acestor cerinţe corespund în primul rînd
solvenţi cum sînt: carbonatul de etilena; carbonatul de propilenă; sulfatul de
dimetil. Amestecul primilor doi solvenţi este preferat în multe pile, deoarece dau
soluţii cu o bună conductibilitate, reduc visco-zitatea sistemului şi opresc
corodarea substanţelor utilizate drept catozi, şi deci, viteza de autodescărcare.
Electrolitul este o sare anorganică dizolvată în solventul organic.
Funcţionarea pilelor cu solvent organic a fost cercetată de Chilton, pentru
pila care foloseşte ca solvent carbonatul de propilenă (CP) şi este simbolizată prin
următorul lanţ electrochimie:
Reacţiile la cei doi electrozi sînt:
înlocuirea clorurii de argint cu clorură cuprică, constituie un progres faţă de
prima pilă prezentată la care catodul este clorura de argint. Lanţul electrochimie
ce simbolizează această pilă este următorul: (—) Li | sare de litiu într-un solvent
organic |CuCl
2
| Cu(+), iar procesele potenţial active sînt următoarele:
În ultimii ani au fost studiate şi realizate mai multe tipuri de sisteme ne-
convenţionale, utilizîndu-se multe materiale catodice care, asociate cu electrodul
de litiu, solventul fiind organic, sînt capabile de mari densităţi de energie.
9.5.3. PILE DE COMBUSTIE
Pila de combustie se defineşte ca fiind un generator de energie electrică,
alimentată continuu cu specia activă la electrozi. La electrodul de combustibil are
loc oxidarea acestuia din urmă cu oxidantul alimentat la celălalt electrod. Printre
cei mai obişnuiţi combustibili se menţionează H
2
, CH
3
OH, N
2
H
4
, hidrocarburi, CO
şi alţii; oxidantul este oxigenul pur sau diluat (aer atmosferic).
Clasificarea pilelor de combustie se face după multe criterii. Unele iau în
considerare temperatura de funcţionare; altele, electrolitul utilizat, natura
combustibilului (lichid sau gazos) sau procesul de alimentare cu combustibil (pile
directe sau indirecte).
Pila hidrogen-oxigen (H
2
-O
2
). este cea mai bine studiată şi mai răspîndită; a
servit ca sursă de energie electrică şi apă, pe capsulele trimise în cosmos în cadrul
proiectelor Gemini şi Apollo.
171
În această pilă prezentată în figura 50, procesul electromotric activ, invers
electrolizei, constă în sinteza apei din elementele constitutive. Reacţia controlată,
eliberează energie electrică şi căldură în cantitate echivalentă cu entalpia liberă a
reacţiei de formare a apei.
Fig. 50 — Schema pilei de combustie H
2
-O
2
: 1 — electrozi de Ti cu catalizator
de Pt; 32 — membrană schimbătoare de ioni; a — meşă pentru menţinerea cotei
de epă în membrana schimbătoare de ioni.
Se precizează că hidrogenul care ocupă primul loc printre combustibilii
utilizaţi în aceste pile, prezintă dezavantajul (în afară de pericolul inflamabilităţii)
legat de imposibilitatea lichiefierii lui, ceea ce ridică probleme destul de dificile. în
unele aplicaţii militare, acest dezavantaj a fost rezolvat prin folosirea hidrurii de
litiu, care degajă hidrogen sub acţiunea apei. Reacţiile care au loc în pilă sînt urmă-
toarele :
Pilele se folosesc asamblate în baterii. Pe nava cosmică Gemini s-a folosit o
baterie ce putea asigura 900—2000 W şi furniza apă 0,56 //kWh de energie
electrică.
Pila Bischoff la care electrolitul este din Na2CO3 topit, anodul din cărbune,
iar catodul din magnetită poroasă, înbibată cu oxigen sau aer (funcţionează ca un
electrod de oxigen), are un domeniu de utilizare mai restrîns, fig. 5l.
Folosirea de electrozi poroşi este justificată prin aceea că aceştia oferă o
suprafaţă de reacţie, mult mărită, pe unitatea de volum. Reacţiile care au ioc la
electrozi, sînt:
172
Fig. 61. Pila Bischoff:
1 — anod; 2 — catod; 3 — magnetită;
4 — cilindru poros ; 5 — pulbere de
cărbune; 6 — cilindru de sîrmă.
Regenerarea electrolitului are loc în masa poroasă, conform reacţiei:
2Na2O + 2CO
2
→ 4Na
+
+ 2CO
3
2−
Forţa electromotoare a acestei pile este de 1,95 V, iar randamentul se pre-
tinde a fi 98%.
Pila de combustie biochimică (PCB) se bazează pe procese biochimice înso-
ţite de degajare de energie, care decurg în mai multe etape controlate de anumite
enzime, putînd funcţiona cu substanţe biologice naturale existente în organism
(PBC directă) sau produse de anumite microorganisme (PBC indirectă). Astfel de
convertizoare electrochimice de energie sînt destinate pentru alimentarea unor
stimulatoare cardiace sau pentru prelucrarea reziduurilor umane într-o ecologie
izolată ca cea din navele cosmice.
PCB indirectă, recomandată pentru a fi folosită în zborurile spaţiale, capa-
bilă de a recupera apa sau oxigenul din unele deşeuri, este sistemul ce conţine
bacteriile Chlorella pyrenoidosa la catod şi Micrococus ureae la anod.
PCB directă (fig. 52), bazată pe conversia directă a energiei glucozei din
organism în prezenţa oxigenului şi utilizată la alimentarea stimulatoarelor cardiace,
fiind împlântată prin operaţie chirurgicală, foloseşte ca materiale de electrod, de
obicei, pentru anod Pt pură sau aliaje platinice (Pt-Ru), iar pentru catod Pt sau
aliaje de aur (Au-Pd). Electrolitul dintre cei doi electrozi este, de cele mai multe
ori, o soluţie tampon de bicarbonat (pH=l,4) căruia i se adaugă combustibil, O
2
şi
CO
2
de concentraţii apropiate de cele fiziologice. în afară de glucoza drept
combustibil se poate folosi şi glucozamina, acidul gluconic, fructoza şi manoza. O
astfel de pilă, la 37°C, generează un curent de ordinul µ A.
173
Fig. 52 — Secţiune transversală într-o
pilă de combustie biochimică destinată
la alimentarea, stimulatoarelor cardiace
(PBC directă):
1 — izolare electrică; 2 — membrană permeabilă selectivă pentru glucoza; 3
— anod poros hidrofil, de glucoza (combustibil); 4 — electrolitul, conjinut într-o
matrice de membrană schimbătoare de electroni^ — electrod poros hidrofob, de
oxigen; 6 — membrană permeabilă, selectivă pentru oxigen; 7 —strat limită; 8 —
canal de aer;
174
10. COROZIUNEA ŞL PROTECŢIA METALELOR ŞL
ALIAJELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII
10.1. GENERALITĂŢI
În epoca contemporană de intensă dezvoltare industrială, cînd consumul de
metale şi aliaje este în continuă creştere apare ca deosebit de importantă, în special
pentru cele feroase, preocuparea pentru protejarea acestora împotriva distrugerii
prin coroziune.
Pierderile de metale şi aliaje produse de coroziune reprezintă aproximativ o
treime din producţia mondială. Chiar dacă se consideră că o parte din metal se
reîntoarce în circuit prin retopire, totuşi aceste pierderi totalizează în cazul fierului
cel puţin 10—15% din metalul obţinut prin topire.
Pagubele provocate de coroziune sunt legate nu numai de pierderile de
metal, ci şi de faptul că utilajele, construcţiile, piesele etc. distruse de coroziune au
un cost mult mai mare decât al materialului din care sunt confecţionate. Dacă la
acestea se adaugă şi cheltuielile pentru repararea pagubelor provocate de
coroziune, montarea aparaturii de înlocuire, utilizarea materialelor anti-corozive
scumpe, aplicarea metodelor de protecţie anticorozivă, cât şi faptul că aproape în
toate domeniile industriei se pune problema protecţiei anticorozive, ne dăm seama
de importanţa economică pe care o prezintă coroziunea.
Coroziunea metalelor şi aliajelor se defineşte ca fiind procesul de distrugere
spontană a acestora, în urma interacţiunilor chimice, electrochimice şi biochimice
cu mediul de existenţă.
În practică fenomenele de coroziune sunt de obicei extrem de complexe şi
apar sub cele mai diferite forme, motiv pentru care, o clasificare riguroasă a tuturor
acestor fenomene nu este posibilă, între diferite clase existînd întrepătrunderi.
După mecanismul de desfăşurare se pot distinge două tipuri de coroziune:
a) coroziunea chimică care se referă la procesele de distrugere a metalelor şi
aliajelor care se produc în gaze uscate, precum şi în lichidele fără conductibilitate
electrică şi în majoritatea substanţelor organice:
Fig. 53 - Schema de principiu a coroziunii electrochimice: D - depolarizant
catodic.
175
b) coroziunea electrochimica (fig. 53) se referă la procesele de degradare a
metalelor şi aliajelor în soluţii de elecţroliţi, în prezenţa umidităţii, fiind însoţite de
trecerea curentului electric prin metal.
Atît coroziunea chimică cât şi cea electrochimică, fiind procese ce se
desfăşoară la interfaţa metal-gaz, fac parte din categoria reacţiilor eterogene şi se
supun legilor generale ale cineticii acestor reacţii.
După aspectul distrugerii, coroziunea poate fi clasificată în coroziune con-
tinuă, cînd întreaga suprafaţă metalică a fost cuprinsă de acţiunea mediului agresiv,
şi coroziune locală cînd distrugerea se produce numai pe anumite porţiuni ale
suprafeţei metalului sau aliajului.
10.2. COROZIUNEA CHIMICĂ
Coroziunea chimică a metalelor sau aliajelor se produce prin reacţii ce se
desfăşoară la suprafaţa acestora în contact cu gaze uscate sau soluţii de
neelectroliţi.
Produsele care rezultă sub acţiunea acestor medii rămîn, în general, la locul
interacţiunii metalului cu mediul corosiv, sub formă de pelicule de grosimi şi
compoziţii diferite.
În funcţie de proprietăţile lor fizico-chiniice peliculele de coroziune exercită
o influenţă importantă asupra desfăşurării ulterioare a procesului de coroziune, a
cineticii acestuia, putîndu-1 frîna într-o măsură mai mare sau mai mică.
10.2.1. FORMAREA PELICULELOR OXIDICE DE COROZIUNE
Sub acţiunea oxigenului din aer sau a altor medii care conţin oxigen, meta-
lele se acoperă cu pelicule de oxizi a căror grosime depinde de temperatura şi
timpul de încălzire.
În funcţie de durata şi de temperatura de încălzire a metalului, peliculele
formate au diferite grosimi şi proprietăţi de protecţie prezentate în tabelul 14.
Tabelul 14.
Caracteristicile peliculelor de oxizi
176
O apreciere relativă a proprietăţilor protectoare a peliculei de oxid rezultate
în urma coroziunii este posibilă cunoscînd valoarea raportului dintre volumul
oxidului format şi volumul metalului distrus:
în care: M
ox
este masa moleculară a oxidului; p
ox -
greutatea specifică a
oxidului; A - masa atomică a metalului; ρ
m
- greutatea specifică a metalului; n -
coeficientul stoechiometric al metalului.
Dacă acest raport este subunitar, adică
1
V
V
m
ox
<
, stratul de oxid este
discontinuu şi permeabil, ca urmare, nu prezintă proprietăţile protectoare. Astfel se
comportă metalele alcaline şi alcalino-pămîntoase.
Pentru alte metale, ca: Ni, Cr, Cu, Sn, Zn..., raportul
1
V
V
m
ox
>
; la suprafaţa
acestora se formează pelicule care frînează considerabil desfăşurarea în continuare
a procesului de oxidare, adică posedă proprietăţi protectoare.
Condiţia
1
V
V
m
ox
>
nu asigură întotdeauna o protecţie anticorozivă,
deoarece în timpul formării peliculelor, apar tensiuni care vor provoca fisurarea
acestor pelicule.
În cazul fierului oxidarea în atmosferă a acestuia cu formarea oxizilor de fier
(rugina) are loc în trepte.
În prima treaptă de oxidare a fierului, se formează FeO, oxidul feros, care
este stabil numai în absenţa oxigenului. Cînd apare oxigenul atmosferic, oxidul
feros se transformă în hidroxid de fier (Fe
2
O
3
H
2
O) sau FeO(OH), dintre care se
cunosc două faze:
−faza α care corespunde unui exces mare de oxigen şi
− faza β caracterizată prin o cantitate de oxigen, insuficientă, din care
cauză, oxidarea evoluează încet.
În funcţie de culoare se pot deosebi trei feluri de rugină şi anume:
a) Rugina albă Fe(OH)
2
, care se formează după reacţia:
Acest tip de rugină trece rapid, prin oxidare, în rugină brună, de aceea se
observă foarte rar.
b) Rugina brună, apare în urma reacţiei:
c) Rugina neagră, este formată din oxid feros şi feric (FeO, Fe
2
O
3
);
fiind denumită şi magnetită din cauza proprietăţilor sale magnetice şi este
considerată ca fiind forma cea mai stabilă a oxidului de fier. Ea formează pe
suprafaţa metalului un strat protector, cu structură omogenă şi aderent.
Reacţia decurge astfel:
177
D r. H. E n g e 11, de la Institutul Max Plank, descrie astfel ruginirea fierului
la temperaturi înalte:
- pînă la 570°C se formează pe metal fazele de oxidare, magnetită, Fe
3
O
4
şi
hematită Fe
2
O
3
dintre care, magnetită reprezintă aproximativ 65—80% din
grosimea stratului format;
- de la 570°C începe să apară FeO (vustita) care creşte mult odată cu
temperatura de oxidare;
- la 700°C stratul de ţunder (oxid de laminare) se compune din 90% vustită.
Stratul de oxizi de laminare este alcătuit, de fapt, din mai multe straturi,
dintre care, cel inferior, este format din FeO. Prezenţa acestuia este cauza slabei
aderenţe a oxizilor formaţi succesiv la suprafaţa metalică, deoarece sub influenţa
atmosferei, duce la hidroxid de fier, deci la rugină.
Coroziunea oţelurilor la temperaturi înalte sub acţiunea unor gaze O
2
, CO
2
,
H
2
, H
2
O este însoţită de reducerea conţinutului de carbon (decarburare su-
perficială), ca urmare a descompunerii cementitei în straturile metalice din
vecinătatea peliculei de oxid, după una din reacţiile:
Din aceste reacţii rezultă că, mărind concentraţia în CO şi CH
4
în gaze
echilibrele pot fi deplasate spre stînga. Pe acest pincipiu se aleg, în practică,
atmosferele protectoare sub care se efectuează tratamentele termice fără oxidare,
carburarea sau decarburarea oţelurilor.
Decarburarea duce la micşorarea rezistenţei mecanice, coborîrea limitei de
oboseală.
Viteza de coroziune în gaze se micşorează prin crearea unei atmosfere inerte
şi mai ales prin alierea oţelului cu diferite elemente se măreşte stabilitatea oţelului
la temperaturi ridicate.
În ceea ce priveşte coroziunea chimică a unui aliaj, în oxigen sau aer uscat,
în principiu, depinde de afinitatea chimică a componenţilor săi faţă de oxigen,
precum şi de comportarea reciprocă a oxizilor susceptibili de a se forma. De
exemplu: în cazul aliajului Fe-Cu, fierul are pentru oxigen o afinitate mult mai
mare decât cuprul. Spre deosebire însă de fierul pur, oxidarea se produce în
adîncime, provocînd formarea unui strat mixt de metal şi oxid. Fierul oxidîndu-se
preferenţial, metalul ce rămîne în stratul mixt, se îmbogăţeşte în cupru şi devine
din acest motiv din ce în ce mai rezistent la coroziune. în cazul aliajului Ni-Cr,
elementul de adiţie este cromul, mult mai oxidabil în raport cu metalul de bază,
nichelul. în urma coroziunii, stratul superficial al aliajului va sărăci în crom, dar va
fi protejat ulterior de oxidul de crom, continuu şi impermeabil.
178
10.3. PROTECŢIA METALELOR ŞI ALIAJELOR ÎMPOTRIVA
COROZIUNII
Protecţia împotriva coroziunii poate fi realizată pe mai multe căi în funcţie
de natura mediului şi condiţiile tehnologice de exploatare, care sunt prezentate
sintetic în tabelul 15.
Tabelul 15
Metode de protecţie împotriva coroziunii
Practica de pînă acum ne arată că nu se poate obţine o protecţie eficientă
prin aplicarea unei singure metode, ci este necesar, de cele mai multe ori, să se
aplice 2−3 sau chiar mai multe metode pentru a se realiza o protecţie anti-corozivă.
În contextul acestor aspecte, stabilirea unei soluţii de protecţie împotriva
coroziunii, trebuie concepută astfel ca prin efectul tehnic să se realizeze eficienţa
economică maximă.
179
Evident, din totalitatea metodelor incluse în clasificarea prezentă, se menţio-
nează doar o parte din cele utilizate în mod frecvent, în tehnica protecţiei
anticorozive.
10.3.1. ALEGEREA RAŢIONALĂ A MATERIALELOR DE
CONSTRUCŢIE A INSTALAŢIILOR
În funcţie de natura corozivă a mediului, de parametrii de funcţionalitate ai
utilajului şi de costuri se alege materialul care are cea mai bună comportare. De
multe ori însă din considerente economice se preferă materialele mai puţin
rezistente dar mai ieftine.
În cazul folosirii materialelor metalice există căi suplimentare de
îmbunătăţire a rezistenţei anticorozive, cum sunt prelucrarea termică şi prelucrarea
mecanică.
În ce priveşte alegerea materialelor nemetalice trebuie avut în vedere că:
majoritatea prezintă o conductibilitate termică slabă şi o rezistenţă mecanică şi
uneori termică, necorespunzătoare utilizării lor independente. De aceea ele se
folosesc sub formă de căptuşeli pentru utilaje, chituri, straturi protectoare sau la
confecţionarea de piese mici (pompe, ţevi, ventile etc).
10.3.2. REDUCEREA AGRESIVITĂŢII MEDIULUI COROSIV
Acţiunea corozivă a unui mediu se poate reduce prin modificarea
compoziţiei acestuia, metodă care se aplică în unele cazuri din practică cum sunt :
transportul şi depozitarea materialelor la cazanele de abur, evaporatoare sisteme de
răcire etc.
Dacă mediul este gazos se procedează prin absorbţia agenţilor agresivi cu
materiale absorbante, în special silicagel pentru umiditate.
Dacă mediul coroziv este lichid, acesta se prelucrează fie pentru a îndepărta
agentul oxidant (oxigenul dizolvat), fie prin adăugarea unor substanţe care reduc
viteza de distrugere a metalului numite inhibitori de coroziune.
îndepărtarea oxigenului se poate realiza prin degazare termică, dezoxige-nare
chimică sau pe cale electrochimică.
Degazarea termică, se bazează pe micşorarea solubilităţii şi a presiunii par-
ţiale a gazelor dizolvate în apă (oxigen, bioxid de carbon) cu creşterea tempera-
turii. Apa este introdusă în degazatoare unde este încălzită la 120°C şi pulverizată
pentru a se asigura o suprafaţă mare de contact între faza lichidă şi gazoasă.
Prin dezoxigenarea chimică, oxigenul dizolvat, este legat de diferite substanţe. De
exemplu, la prelucrarea apelor din cazanele.de presiune joasă şi medie,
dezoxigenarea se realizează cu substanţe reducătoare cum ar fi, sulfit de sodiu,
bioxid de sulf. Reacţia simplificată de dezoxigenare a apei cu sulfit de sodiu este:
2Na
2
SO
3
+ O
2
2Na
2
SO.
Sulfatul de sodiu rezultat nu este coroziv.
180
În unele centrale electrice se foloseşte cu rezultate bune dezoxigenarea cu
hidrat de hidrazină (N
2
H
4

.
H
2
O). La încălzire, hidratul de hidrazină se oxidează
după reacţia globală:
Trebuie avut în vederecă reactivii de dezoxigenare trebuie bine dozaţi spre a
evita o serie de reacţii secundare nedorite. Dezoxigenarea electrochimică constă în
trecerea apei printr-un sistem de celule de electroliză, prevăzute cu electrozi de
oţel, în care oxigenul se consumă în următoarele procese:
la catod: {reacţie de reducere);
la anod: (reacţiede oxidare).
sau,
Fig. 54. Modul de actiune a unui inhibitor de coroziune
a) mediu coroziv cu inhibitor de coroziune; b) absorbtia moleculelor
inhibitorului pe suprafata metalului; 1–grupare cu afinitate fata de suprafata
metalica; 2−radical molecular hidrofob.
Metoda asigură îndepărtarea totală a oxigenului, dar are dezavantajul că
apa epurată trebuie filtrată pentru separarea precipitatelor formate.
Inhibitorii de coroziune, după natura procesului pe care-1 inhibă se
pot grupa in inhibitori anodici Şi inhibitori Catodici atît anorganici cât şi de
natură organică.
Ca inhibitori organici de coroziune se pot folosi diferite amine, piridine,
tiouree, chinolene şi alţi compuşi care se absorb la suprafaţa metalului (fig. 54)
scăzînd viteza procesului anodic sau a procesului catodic sau pe amîndouă.
Aceşti inhibitori se folosesc mai ales la combaterea coroziunii în medii acide.
Dintre inhibitorii anodici mai importanţi sunt oxidanţii (K2Cr207, NaNO3),
iar din categoria inhibitorilor catodici fac parte substanţele reducătoare care
consumă oxigenul dizolvat în apă, trecînd la produşi inofensivi din punct de vedere
coroziv.
În cadrul Institutului Politehnic Bucureşti se desfăşoară importante activităţi
de cercetare şi producţie privind realizarea şi îmbunătăţirea inhibitorilor de
coroziune, sub aspectul sporirii acţiunii selective a acestora pentru a facilita
181
folosirea lor în procesul de decapare în care agentul de lucru să distrugă stratul de
oxizi fără a afecta metalul suport.
Produsele sunt livrate sub denumirea de „Cosintam".
10.3.3. MODIFICAREA COMPOZIŢIEI MATERIALELOR METALICE
Pentru elaborarea unor materiale metalice rezistente la coroziune, în practică
se aplică o metodă de frînare a proceselor anodice prin schimbarea compoziţiei
acestora, adică prin adăugarea unor componenţi de aliere la metalul sau aliajul de
protejat.
Dintre diversele tipuri de aliaje, mai stabile sunt cele cu structură chimică
omogenă, de soluţii solide.
Cercetînd comportarea anticorozivă a soluţiilor solide, Tammann a stabilit o
regulă, numită regula limitelor de rezistenţă chimica sau regula n/8.
După această regulă, rezistenţa la coroziune a aliajelor cu structură de soluţii
solide creşte brusc cu variaţia compoziţiei, în momentul cînd proporţia din aliaj a
componentului stabil, faţă de a componentului instabil în mediu coroziv, atinge
fracţiunea n/8, unde n este un număr întreg.
Valoarea limitei de stabilitate este în funcţie de caracterul mediului dat şi de
natura componentului rezistent. Acţiunea protectoare exercitată de metalul mai
nobil din soluţia solidă poate fi explicată printr-un efect caracteristic de ecranare.
Se poate considera că în primele momente ale contactului cu electrolitul, se
corodează metalul mai puţin nobil, obţinîndu-se o suprafaţă formată din com-
ponentul mai nobil, care protejează aliajul împotriva coroziunii.
Această protecţie este realizată numai dacă distanţele interatomice ale me-
talului protector sunt mai mici decât diametrul ionilor din mediul de coroziune.
în cazul coroziunii aliajelor cu structură eterogenă, este mai dificil de a
stabili reguli de comportare, din cauza acţiunii simultane şi adeseori contrare, a
mai multor factori. Se pot constata, totuşi unele reguli în ce priveşte influenţa
structurii asupra vitezei de coroziune.
Comportarea aliajelor care constau din două faze diferite - metalul de bază şi
un component structural - depinde de polaritatea celor doi constituenţi.
Dacă metalul de bază funcţionează ca anod şi nu se pasivează, iar compo-
nentul structural joacă rol de catod, are loc o intensificare a coroziunii metalului de
bază, faţă de coroziunea aceluiaşi metal în stare pură.
Dacă metalul de bază tinde să se pasiveze în mediul dat, prezenţa incluziu-
nilor catodice poate să înlesnească pasivarea, şi ca urmare, coroziunea să fie
atenuată.
Pentru a facilita înţelegerea acestor procese se prezintă efectele de aliere a
unor elemente chimice.
Cromul, ca element de aliere, măreşte rezistenţa la coroziune a tuturor
oţelurilor inoxidabile, formînd la suprafaţa acestora, un strat pasiv de acoperire. La
un conţinut de 12−13% (în prezenţa unei proporţii mici de carbon) capacitatea de
pasivare creşte brusc, fapt care se remarcă, în special cu ocazia măsurării
182
potenţialului. Oţelul inoxidabil cu un conţinut de 12−17% crom şi 0,1−0,5% carbon
(oţel inoxidabil martensitic) prezintă o uşoară tendinţă de coroziune sub tensiune,
în special în atmosferă marină.
Nichelul, alături de crom, sporeşte rezistenţa la coroziune a aliajelor, în solu-
ţii acide, alcaline sau de săruri, prin formarea şi stabilizarea unei pelicule pro-
tectoare; se asemenea, modifică structura aliajului, îmbunătăţindu-i caracteristicile
de ductilitate, rezistenţă mecanică şi capacitate de sudare.
Aliajul binar, Fe-Cr, în prezenţa unei cantităţi bine stabilite de nichel, for-
mează grupa oţelurilor inoxidabile, numite austenitice, dintre care, oţelul Cr-Ni,
18−8, constituie tipul fundamental.
Molibdenul, adăugat în proporţie de 2−4% la oţelul austenitic Cr−Ni, 18−8,
formează o altă grupă importantă de oţeluri care poartă denumirea de 18−8 Mo. în
mod obişnuit, adausul de molibden este cuprins între 2−3%, iar cantităţi mai mari
sunt indicate pentru obţinerea oţelurilor cu utilizări speciale.
Rolul molibdenului este mai dificil de tratat. Se apreciază că prezenţa lui
intensifică polarizarea anodică, adică tinde să reducă viteza de creştere a alveolelor
de coroziune, atunci cînd acestea se formează întîmplâtor.
Titanul, niobiul şi tantalul, se adaugă aliajelor pentru prevenirea coroziunii
intercristaline, prin formarea unor carburi stabile. Aceste elemente poartă numele
de elemente stabilizatoare. Se menţionează totuşi că oţelurile cu conţinut din
elementele stabilizatoare, prezintă şi unele dificultăţi tehnologice, evidenţiate mai
ales în procesul de sudură al pieselor cu secţiuni mari. în acest sens sunt cunoscute
fenomenele de coroziune în − lamă de cuţit - a cusăturilor sudate în oţelurile
austenitice stabilizate cu titan sau niobiu.
10.3.4. APLICAREA DE DEPUNERI ŞI PELICULE PROTECTOARE
Metoda protecţiei prin depuneri protectoare constă în acoperirea suprafeţei
metalice cu un strat, care constituie o barieră între suprafaţa de protejat şi mediul
coroziv.
Acoperirea suprafeţelor metalice poate fi realizată cu straturi metalice sau
nemetalice, sau cu unii compuşi rezistenţi la coroziune.
Depunerea straturilor metalice protectoare
Straturile metalice protectoare pot fi depuse prin imersie în metal topit,
placare, pulverizare (metalizare), difuziune termică şi pe cale electrochimică.
Imersia în metal topit constă din introducerea obiectului într-o baie de metal
topit şi apoi răcirea lui în aer. Straturile obţinute sunt compacte, aderente, însă
neomogene din punct de vedere al grosimii lor.
Pe această cale se depun zincul, staniul şi plumbul mai ales pe table, sîrme şi
obiecte de uz casnic din oţel.
Placarea sau metoda mecano-termică constă în laminarea sau presarea la
cald a celor două metale.
În practică este răspîndită placarea oţelului carbon cu oţel inoxidabil,
cupru,-nichel, tantal, aliaj monel etc.
183
Metalizarea constă în trimiterea pe suprafaţa ce trebuie protejată a unui
metal topit puternic dispersat cu ajutorul aerului comprimat.
Metalul lovindu-se de suprafaţa de protejat este reţinut sub forma unei
depuneri solzoase. Prin această metodă se pot depune: aluminiul, zincul, cadmiul,
staniul, plumbul, nichelul, bronzul şi oţelul inoxidabil.
Depunerile prin difuziune termică se obţin prin contactul dintre suprafaţa de
acoperit şi pulbere sau vaporii de metal protector la temperaturi înalte
(oxiacetilenice, în arc electric sau jet de plasmă).
Se depun pe această cale zincul, aluminiul, cromul şi siliciul.
Depunerea metalelor pe cale electrochimică se realizează prin electroliza
soluţiilor apoase de săruri simple sau complexe care conţin ionul metalului ce
trebuie depus. Piesa de acoperit constituie catodul, iar anodul poate fi confecţionat
fie dintr-un material inert (anod insolubil) fie din metalul care urmează să fie depus
(anod solubil).
În prezent se folosesc în scopul depunerii ca straturi protectoare
aproximativ 35 metale şi aliaje. Toate depunerile care se obţin pe un electrod
introdus într-o soluţie apoasă a unui electrolit, ca urmare a trecerii curentului
electric, poartă numele de depuneri electrochimice convenţionale. În contrast, se
vor defini ca, neconvenţionale, acele depuneri la care tehnologia menţionată este
modificată. Din motive chimico-fizice, un mare număr de metale nu se pot depune
din băile convenţionale. în principiu, se menţionează trei posibilităţi de modificare
a condiţiilor obişnuite de depunere, modificări care de fapt s-au realizat în practică.
Diferitele tipuri de depuneri neconvenţionale, permit în general să se obţină
caracteristici deosebit de interesante din punct de vedere mecanic, cu duritate
ridicată, rezistenţă la coroziune, la uzură, la solicitări termice.
10.3.5. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEPUNERILE METALELOR
PE CALE ELECTROCHIMICĂ.
Mărimea, grosimea şi forma stratului de metal protector depus
electrochimie, determinate de condiţiile utilizării materialului protejat depind, în
principal, de densitatea de curent folosită, de natura metalului, de compoziţia şi
pH-ul mediului electrolitic, de temperatură, de starea suprafeţei metalului suport,
de suprafaţa catodică care se modifică în timpul depunerii.
Starea suprafeţei metalului suport. Calitatea stratului de metal protector
depus electrochimie este puternic influenţată de suprafaţa metalului suport, stratul
protector fiind eficient numai dacă este depus pe suprafeţe metalice perfect curate.
Impurităţile aflate pe piesele metalice pot fi: grăsimi, uleiuri, praf de şlefuire,
nisip, grafit, oxizi în formă de rugină, ţunder, arsuri de recoacere care s-au format
în cursul fabricaţiei. Pentru îndepărtarea acestor impurităţi obiectele ce se
protejează cu straturi metalice se supun unor lucrări de pregătire prealabilă a
suprafeţelor, operaţii ce sunt descrise în continuare.
184
Degresarea obiectelor se face în scopul îndepărtării materiilor grase, de
orice natură, operaţie efectuată pînă cînd suprafaţa piesei metalice este udată
continuu cu apă.
Degresarea cu solvenţi este tipul cel mai cunoscut, întrucât este cel mai
simplu. Se utilizează fie benzine uşoare, fie benzenul sau produse clorurate.
Cînd se trece însă la degresarea metalelor într-o linie continuă de producţie,
nu se recomandă utilizarea solvenţilor ai căror vapori ar face explozie la cea mai
mică scînteie, ci solvenţi cloruraţi (tricloretilena, percloretilena) care nu prezintă
pericolul amintit. Şi în acest caz vaporii au o anumită nocivitate; folosirea lor
este reglementată. Atelierele de degresare cu solvenţi trebuie să fie prevăzute cu
sisteme de ventilaţie. În cazul unor cantităţi foarte mari utilizate, se izolează staţia
de degresare, iar comenzile se realizează din exterior.
Calităţile băilor de degresare chimică sînt: randamentul pe unitatea de
suprafaţă, rapiditatea şi uşurinţa de clătire a piesei, stabilitatea pînă la fierbere
(întrucât adeseori soluţiile de degresare sunt folosite la temperaturi ridicate).
Condiţiile de degresare sunt date în tabelul VI. 13.
Decaparea obiectelor se efectuează în scopul îndepărtării în special a
straturilor de oxizi metalici de pe suprafaţa acestora.
În principiu, fiecare tratament de decapare, trebuie să fie precedat de o
degresare pentru îndepărtarea oricărei urme de grăsimi. În caz contrar, intervine o
diferenţiere a gradului de decapare, avînd drept consecinţă o eroziune în relief.
Degresarea preliminară se face, de regulă, în mediu alcalin, la cald, sau cu diferiţi
solvenţi.
Demetalizarea este un caz particular de decapare care constă în a îndepărta
un metal depus electrolitic, prin pulverizare, prin imersie etc, astfel încât să se
recupereze metalul depus dar şi metalul de bază.
Densitatea de curent. Formarea depozitului catodic cuprinde două procese
care se desfăşoară paralel: apariţia germenului cristalin şi creşterea mai departe a
cristalelor.
Structura depozitului catodic depinde în special de modul cum se desfăşoară
creşterea mai departe a centrelor de cristalizare.
Dacă viteza de apariţie a germenilor cristalini depăşeşte viteza de creştere a
cristalului, cristalele abia apărute încetează să mai crească şi apar noi centre de
cristalizare; se obţin depozite formate din cristale mici, compacte şi lucioase ca în
cazul fierului şi nichelului.
Viteza de creştere a germenilor cristalini este influenţată de densitatea de
curent.
La densităţi mici de curent are loc numai o polarizare de concentraţie slabă
şi viteza de creştere a germenilor cristalini depăşeşte viteza lor de apariţie, deci se
vor obţine depozite macrocristaline sub formă de spirale sau piramide care se
dezvoltă pe măsură ce electroliza avansează.
Pe măsură ce densitatea de curent şi polarizarea creşte, viteza de formare a
germenilor cristalini se măreşte şi depozitul devine din ce în ce mai micro-cristalin,
avînd o granulaţie fină.
185
La densităţi foarte mari de curent, concentraţia ionilor de metal din imediata
vecinătate a cristalelor scade puternic, cristalele tind să crească orientîndu-se spre
straturile soluţiei în care concentraţia acestor ioni este mai mare. în acest caz
depozitul are o structură dendritică sau spongioasă.
Adeseori densitatea de curent poate influenţa şi textura depozitului cristalin.
Diferitele feţe ale cristalului nu sunt identice din punct de vedere energetic şi prin
urmare potenţialul de descărcare poate fi diferit pe diferitele feţe ale cristalului. De
aceea, la o anumită densitate de curent, deci la o anumită supratensiune, va fi
favorizată creşterea unei anumite feţe a cristalului, ceea ce duce la o anumită
textură a metalului depus.
Reducerea ionilor de hidrogen. în procesele electrochimice de reducere şi
depunere a ionilor metalici din soluţii apoase de săruri, la catod are loc simultan şi
reducerea ionilor de hidrogen, deoarece în aceste soluţii în afara cationilor metalici
există întotdeauna ioni H
+
, care pot influenţa procesele catodice.
Participarea ionilor H
+
la reacţia catodică şi la transportul sarcinii electrice
cauzează o modificare a pH-ului în stratul precatodic. Astfel, dacă viteza de
descărcare a ionilor H
+
, depăşeşte viteza lor de transport în stratul precatodic,
soluţia sărăceşte în ioni H
+
şi pH-ul se modifică.
Cînd pH-ul atinge valori la care unii cationi formează hidroxizi greu solubili
sau săruri bazice se formează precipitate care influenţează negativ depozitul
metalic. Pentru a compensa variaţia de pH în stratul precatodic se adaugă substanţe
cu acţiune tampon (acid boric, săruri de amoniu).
Dacă viteza de descărcare a H
+
este mai mică decât viteza de transport spre
catod, aciditatea soluţiei va creşte, ceea ce va micşora randamentul depunerii
metalului. în acest caz variaţiile de pH sunt micşorate prin agitarea şi încălzirea
soluţiei.
În cazul în care potenţialul catodului este mai negativ decât − 0,415 V
(potenţialul de descărcare a hidrogenului în soluţii apoase) atunci se va produce
reducerea catodică a ambilor ioni.
Dacă potenţialul electrodului e mai pozitiv decât potenţialul de echilibru al
hidrogenului, nici hidrogenul şi nici metalul nu se pot reduce; dacă potenţialul are
o valoare situată între potenţialul de echilibru al metalului ε
eM
şi
2
eH
ε
are loc
numai reducerea hidrogenului şi la valori mai negative decât seM are loc reducerea
simultană a celor doi ioni.
Pe lîngă cele prezentate, este posibilă dizolvarea (absorbţia) hidrogenului
atomic în metale, care poate să producă denaturări în reţeaua cristalină a metalului,
micşorînd calităţile depozitului, deoarece apariţia substanţelor străine la suprafaţa
depozitului metalic în creştere împiedică descărcarea ionului metalic şi
încorporarea lui în reţeaua cristalină. Acest efect este cu atît mai pronunţat cu cât
tendinţa de pasivare a metalului este mai mare, care este favorizată de oxigenul
dizolvat, impurităţi constituite din substanţe organice şi otrăvuri catalitice etc.
Din acest punct de vedere proprietăţile electrochimice ale fierului şi nichelului
obţinuţi pe cale electrolitică din soluţii apoase se deosebesc de proprietăţile
aceloraşi metale după încălzirea ulterioară, în urma căreia s-a eliminat H.
186
Straturi protectoare de compuşi anorganici. Depunerile de natură
anorganică - oxizi, fosfaţi, cromaţi, silicaţi, se folosesc larg în industrie atît pentru
protecţia anticorozivă cât şi în scop decorativ. Peliculele de oxizi şi fosfaţi, pe fier
servesc uneori, pentru obţinerea straturilor intermediare, în vederea aplicării
lacurilor şi vopselelor.
Straturi oxidice. Formarea unor pelicule de oxizi aderenţi la suprafaţa
metalelor şi aliajelor determină o creştere a rezistenţei acestora la coroziune
datorită deplasării potenţialului lor în sens pozitiv (pasivizare) trecînd din stare
activă în stare pasiva.
Fig. 55. Condiţiile de pasivare a unui metal în contact cu o soluţie
oxidantă:ε
s
− potenţial staţionar; ε
ox
-potenţial redox; curba 1− reducerea
oxidantului care poate produce pasivarea: curba 2−reducerea oxidantului care
nu poate produce pasivarea.
Stabilirea domeniului corespunzator formarii peliculelor pasive de oxizi,
rezistente la coroziune, se realizează prin studierea diagramelor de dizolvare
anodică stabilită prin metoda potenţiostatică.
Pe suprafaţa metalului decurg două procese: oxidarea şi reducerea. Tranziţia
de la starea activă la starea pasivă va fi obţinută prin suprapunerea unei curbe de
polarizare catodică peste curba anodică (fig. 55).
Din diagrama rezultă că un metal prezentînd tranziţia activ-pasiv se va
pasiva spontan dacă densitatea curentului catodic la potenţialul de pasivare, i
c

p
)
este egală sau mai mare decât densitatea curentului anodic, critic, ip.
Acest criteriu serveşte la definirea indicelui de pasivitate P, care reprezintă o
măsură a tendinţei de pasivare spontană a unui metal într-un mediu dat:
Dacă P≥ 1 aliajul se pasivează spontan, dacă P < 1 sistemul nu poate trece
spontan din starea activă în starea pasivă.
Cele mai multe metale se pasivează în medii oxidante, cum sunt: HNO
3
,
HClO
3
, KClO
3
, K
2
Cr
2
O
7
, KMnO
4
. Unele metale, ca: Ti, Cr, Al, TI, se pasivează
187
prin simplul contact cu oxigenul din aer şi rămîn în stare pasivatăcât timp pelicula
superficială de oxid nu este deteriorată de alţi factori externi (prezenţa ionilor Br

,
Cl

, I

a soluţiilor alcaline pentru Al, Zn sau factori mecanici).
Oxidarea (brunarea) fierului şi a oţelului se efectuează pe cale chimică;
condiţiile de lucru şi compoziţia soluţiei utilizate, sunt cuprinse în tabelul 16.
Durata operaţiei de oxidare este în funcţie de compoziţia oţelului: cel cu
conţinut de carbon sub 0,4% precum şi oţelurile aliate, se oxidează mai greu.
Tabelul 16.
Oxidarea (brunarea) fierului şi a oţelului
Oxidarea aluminiului (eloxarea) se realizează prin tratarea metalului în
diferite condiţii (tabelul 17) stratul protector format fiind oxidul de aluminiu
A12O3, dur şi cu bune proprietăţi dielectrice.
În procesul de eloxare, în funcţie de electrolitul de bază, stratul de oxid de
aluminiu format poate fi poros (cu acid sulfuric 10%, pori de 120 ; cu acidoxalic
2%, pori de 170 Â; cu acid fosforic 4%, pori de 330 A) sau neporos (acid boric).
Piesele eloxate neporos se folosesc în electrotehnică la obţinerea condensatoarelor.
Tabelul 17.
Oxidarea aluminiului
În unele cazuri se procedează şi la colorarea pieselor eloxate, operaţie ce
poate fi făcută atît cu coloranţi organici cât şi cu substanţe anorganice. Pentru obţi-
nerea culorii de bronz se poate folosi: acetat de cobalt 50 g/l şi KMnO
4
25 g/l.
Pentru închiderea porilor se procedează la compactizare, care se realizează prin
fierbere în apă timp de 30 minute, care determină hidratarea oxidului de aluminiu
şi trecerea acestuia în boemită, AlO(OH) care are volumul mai mare. Dacă
188
compactizarea se face în soluţie de K
2
Cr
2
O
7
5%, timp de 15 minute, se obţine şi
culoarea galben.
Cromatarea se realizează prin introducerea pieselor de prelucrat, într-o
soluţie cu conţinut de acid cromic sau bicromat, în prezenţa unui acid (H
2
SO
4
),
cînd se formează pe suprafaţa obiectului, pelicule de cromaţi a căror grosime
ajunge la 0,5 −1,0 µ m. Rolul peliculelor este de a mări rezistenţa la coroziune în
condiţii atmosferice; ele servesc în general, drept grund anticorosiv şi de mărire a
aderenţei sub lacuri şi vopsele.
Utilizînd o soluţie formată din: anhidridă cromică... 150 g/l şi acid sulfuric
(d = 1,84 g/cm3)... 3−4 g/l la temperatura camerei, după 3−10 secunde, se pot obţine
pe piese, pelicule de cromat, neporoase şi lucioase.
Pelicule protectoare din compuşi organici. Protecţia împotriva coroziunii
se poate realiza şi prin utilizarea unor substanţe peliculogene (din compuşi
organici) capabile să producă după aplicarea lor pe suprafaţa metalică, o peliculă
continuă, rezistentă, etanşă şi aderentă la suprafaţa protejată.
Peliculele din substanţe organice asigură protecţia metalelor şi aliajelor prin
izolarea suprafeţei acestora de mediul coroziv. Domeniul primordial de utilizare a
acestui procedeu de protecţie împotriva coroziunii îl constituie protejarea metalelor
şi aliajelor în condiţii atmosferice, în apă, sub pămînt precum şi în medii chimice
agresive.
Ansamblul operaţiilor prin care suprafeţele metalice se acoperă cu pelicule
organice de protecţie, aderente şi cu aspect decorativ corespunzător, constituie ceea
ce se defineşte sistem de vopsire.
Constituenţii lacurilor şi vopselelor anticorosive. într-un sistem de
vopsire, în funcţie de suprafaţa protejată şi destinaţia obiectului, se folosesc diferite
materiale ce pot fi grupate în:
− vopsele care sunt suspensii de pigmenţi în uleiuri sicative, în răşini
sintetice, în apă, care, prin uscare, dau o peliculă mată pînă la semilucioasă;
− lacuri care sunt soluţii incolore sau slab colorate ale unor răşini naturale
sau sintetice, într-un dizolvant oarecare, cu sau fără adaos de ulei vegetal sica tiv;
− emailuri care sunt suspensii de pigmenţi în lacuri, dau pelicule dure şi
foarte lucioase;
− chituri şi grunduri, suspensii de materiale de umplutură şi pigmenţi în ulei
sicativ sau în lacuri care se aplică direct pe suprafaţa ce urmează să fie vopsită, în
vederea umplerii porilor materialului respectiv şi asigurării unei mai bune aderenţe
a vopselelor şi lacurilor la suprafaţa protejată.
în unele sisteme de vopsire, uneori se pot întîlni toate aceste produse,
aplicate în următoarea succesiune de straturi, pornind de la suprafaţa metalului:
grund, chit, vopsea şi lac.
Substanţele organice care formează pelicula (filmul protector) sunt uleiurile
vegetale constituite din amestecuri de gliceride (esteri ai glicerinei cu diverşi acizi
graşi nesaturaţi şi saturaţi). Dintre acizii graşi frecvent întîlniţi în uleiurile vegetale
se menţionează următorii acizi nesaturaţi:
- acidul oleic: CH
3
−(CH
2
)
7
−CH=CH−(CH
2
)
7
−COOH
189
- acidul linolic:
CH
3
−CH
2
−CH=CH−CH
2
−CH=CH−CH
2
−CH=CH−(CH
2
)
7
−COOH
- acidul oleostearic:
CH
3
−(CH
2
)
3
−CH=CH−CH=CH−CH=CH−(CH
2
)
7
−COOH
iar, ca acizi graşi saturaţi se amintesc: acidul stearic şi palmitic.
190
11. CAPITOLUL
191
BIBLIOGRAFIE
1. Angelescu E., Cornea F., Probleme teoretice de chimie organică, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969.
2. Avram M., Antidăunători, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
3. Badea F., Kerek E., Stereochimie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.
4. Brezeanu M., Spacu P., Chimia combinaţiilor complexe, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974.
5. Burnea I., Pleniceanu M., Chimie analitică calitativă şi cantitativă,
Litografia Universităţii, Craiova, 1973.
6. Burnea I., Burnea Lucia, Teoria energo-structurală, o nouă coa Scrisul
Roou fenomenului acido-bazic, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1988.
7. Burnea I., Popescu Ionela, Neamţu G., Stancu Elena, Lazăr Şt., Chimie şi
biochimie vegetală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1977.
8. Neamţu G., Popescu Ionela, Lazăr Şt., Burnea I., Brad I., Chimie şi
boichimie vegetală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.
9. Burnea I., Pleniceanu Maria, Spînu C., O nouă teorie asupra
fenomenului acido-bazic şi reactivităţii chimice, vol.I-1994 şi II-1995,
Editura Sitech, Craiova.
10. Cădariu I., Chimie fizică, vol. I. Structura atomului şi moleculei,
Editura Tehnică, Bucureşti, 1967.
11. Chifu E., Chimia coloidală, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1969.
12. Cotăiescu I., Materia vie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
13. Irvine D., Knights B., Pollution and the use of Chemicals in
Agriculture, London, Butterworths, 1974.
14. Kelmer I., Chimie fizică şi coloidală, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1965.
15. Luca C., pH-ul şi aplicaţiile lui, Editura Tehnică, Bucureşti, 1973.
16. Mureşanu P., Czeiler Ghizela, Curs de chimie generală şi biologică,
Timişoara, 1970.
17. Negoiu D., Tratat de chimie anorganică, Editura Tehnică, Bucureşti,
1972.
18. Neniţescu C.D., Chimie generală, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972.
19. Neniţescu C.D., Chimie organică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1974.
20. Niac G., Chimie fizică, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1966.
21. Pannetier G., Sauchay P., Chimie generală-vol I., Paris Masson et C-
ie, 1962.
22. Pauling L., Chimie generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972.
192
23. Pleniceanu Maria, Chimie analitică instrumentală, Editura
Universitaria, Craiova, 1994.
24. Pleniceanu Maria, Chimie analitică calitativă şi cantitativă, Editura
Universitaria, Craiova, 1995.
25. Pleniceanu Maria, Analize fizico-chimice, Tipografia Universităţii
Craiova, 2001.
26. Pogany I., Baciu M., Metode fizice în chimia organică, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1972.
27. Spînu C., Chimie bioanorganică, Editura Universitaria, Craiova,
2003.
28. Pleniceanu Maria, Isvoranu Marian, Analize fizico-chimice, Tipografia
Universităţii Craiova, 2003.
29. M. Ilieş si colab., Chimie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1981.
30. M. Pleniceanu, C. Spînu, M. Isvoranu, Chimie Generală, Tipografia
Universităţii Craiova, 2004.
193

2.5. LEGĂTURI PRIN FORŢE VAN DER WAALS.......................................63 3. TERMODINAMICA CHIMICĂ........................................................................63 3.1. NOŢIUNI DE TERMOCHIMIE...................................................................63 3.1.1. Căldura de reacţie....................................................................................63 3.1.2. Legile termochimiei.................................................................................65 3.1.2.1. Legea egalităţii numerice a căldurii de formare cu cea de descompunere....................................................................................................65 3.1.2.2. Legea constanţei sumei căldurilor de reacţie .......................................66 (Hess, 1840).......................................................................................................66 3.1.3. Importanţa biologică a fenomenelor termochimice................................66 3.2. INTRODUCERE ÎN TERMODINAMICA CHIMICĂ................................67 3.2.1. Principiul I al termodinamicii sau legea conservării energiei..................68 3.2.2. Principiul II al termodinamicii.................................................................69 4. ECHILIBRE CHIMICE......................................................................................72 4.1. REACŢII REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE...............................................72 4.2. DEMONSTRAŢIA CINETICĂ A ECHILIBRULUI CHIMIC....................73 4.3. LEGEA ACŢIUNII MASELOR...................................................................73 4.4. DEDUCEREA TERMODINAMICĂ A .......................................................74 CONSTANTEI DE ECHILIBRU........................................................................74 4.5. DEPLASAREA ECHILIBRULUI CHIMIC.................................................76 PRINCIPIUL LUI LE CHÂTELIER....................................................................76 4.5.1. Influenţa temperaturii..............................................................................77 4.5.2. Influenţa presiunii....................................................................................77 4.5.3. Influenţa concentraţiei.............................................................................77 5. SOLUŢII..............................................................................................................79 5.1. NOŢIUNI GENERALE.................................................................................79 5.1.1. Dizolvarea................................................................................................79 5.1.2. Solubilitatea substanţelor.........................................................................80 5.2. SOLUŢII IDEALE........................................................................................83 5.2.1. Osmoza. Presiunea osmotică...................................................................83 5.2.1.1. Legile presiunii osmotice.....................................................................86 5.2.2. Urcarea punctului de fierbere şi coborârea punctului de congelare al soluţiilor (Ebulioscopia şi crioscopia)...............................................................87 5.2.3. Presiunea de vapori a soluţiilor. Legea lui Raoult...................................89 5.3. SOLUŢII DE ELECTROLIŢI.......................................................................90 5.3.1. Anomalii observate în studiul mărimilor coligative................................90 5.3.2. Disociaţia electrolitică.............................................................................91 5.3.3. Electroliţi tari. Teoria lui Debye şi Hückel..............................................94 6. ECHILIBRE IONICE..........................................................................................96 6.1. TEORII ASUPRA ACIZILOR ŞI BAZELOR. ............................................96 REACŢII IONICE................................................................................................96 6.1.1. Acizi şi baze în teoria disociaţiei electrolitice.........................................96 6.1.2. Teoria transferului de protoni..................................................................97 6.1.3. Teoria electronică asupra acizilor şi bazelor..........................................101
4

6.1.4. Alte teorii acido-bazice..........................................................................102 6.1.5. Teoria energo-structurală a acizilor şi bazelor.......................................103 6.1.6. Ionizarea acizilor şi bazelor slabe..........................................................107 6.1.7. Legea diluţiei.........................................................................................109 6.2. IONIZAREA APEI...................................................................................110 6.2.1. Produsul ionic al apei.............................................................................110 6.2.2. Exponentul de hidrogen. Scara de pH a soluţiilor.................................112 6.3. ELECTROLIŢI AMFOTERI (AMFIPROTICI).........................................112 6.4. SĂRURI ÎN SOLUŢIE................................................................................115 6.4.1. Hidroliza sărurilor..................................................................................115 6.4.2. Soluţii tampon........................................................................................118 6.4.3. Electroliţi greu solubili. Produs de solubilitate......................................121 7. NOŢIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. CATALIZA........................................123 7.1. OBIECTUL CINETICII CHIMICE............................................................123 7.2. VITEZA DE REACŢIE...............................................................................123 7.3. ORDIN DE REACŢIE. MOLECULARITATE..........................................125 7.4. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ VITEZA DE REACŢIE................129 7.4.1. Influenţa temperaturii............................................................................129 7.4.2. Influenţa catalizatorilor. Cataliza...........................................................132 7.4.3. Influenţa intermediarilor activi..............................................................141 8. STAREA COLOIDALĂ A MATERIEI...........................................................144 8.1. DEFINIREA STĂRII COLOIDALE..........................................................144 8.2. CLASIFICAREA SISTEMELOR COLOIDALE.......................................145 8.3. PREPARAREA SISTEMELOR COLOIDALE..........................................148 8.3.1. Metode de purificare a coloizilor...........................................................148 8.4. STRUCTURA MICELILOR COLOIDALI ŞI SARCINA LOR................149 8.5. PROPRIETĂŢILE SISTEMELOR COLOIDALE.....................................151 8.5.1. Stabilitatea coloizilor.............................................................................151 8.5.2. Proprietăţi electrice................................................................................151 8.5.3. Proprietăţi optice şi cinetice...................................................................152 9. ELECTROCHIMIA. CONVERSIA ELECTROCHIMICĂ DE ENERGIE.153 OXIDARE ŞI REDUCERE..................................................................................153 9.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE......................................................................153 9.2. CALCULUL COEFICIENŢILOR STOECHIOMETRICI.........................155 9.3. POTENŢIAL DE OXIDO-REDUCERE.....................................................155 9.4. ELECTROLIZA..........................................................................................157 9.4.1. Reacţii electrochimice la electrozi.........................................................157 9.4.2. Relaţii cantitative în electroliză............................................................158 9.4.3. Aplicaţii practice ale electrolizei...........................................................159 9.5. SURSE CHIMICE DE CURENT................................................................161 9.5.1. Pile electrochimice primare...................................................................161 9.5.2. Pile electrochimice secundare (acumulatoare)......................................163 9.5.3. Pile de combustie...................................................................................171
5

... Factorii care influenţează depunerile metalelor pe cale electrochimică........................................................................179 10......... Reducerea agresivităţii mediului corosiv...180 10.............................................................2.........1... COROZIUNEA Şl PROTECŢIA METALELOR Şl ALIAJELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII..............................3.............................. GENERALITĂŢI.......................175 10...................................1........... capitolul..........................2................................ Alegerea raţională a materialelor de construcţie a instalaţiilor........ Formarea peliculelor oxidice de coroziune......180 10....................................................... Aplicarea de depuneri şi pelicule protectoare.....................................................................176 10........3........... Modificarea compoziţiei materialelor metalice........................................176 10......................................3..3....................................................... PROTECŢIA METALELOR ŞI ALIAJELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII.....2......3.......................1............ Coroziunea chimică....184 11.............. .............182 10..........................4....10......3...........191 BIBLIOGRAFIE.183 10...........................192 6 ..............3...................................175 10.................................5.....

permit însuşirea acestei discipline şi înţelegerea altor discipline. proprietăţile materiei vii şi modul de transformare a substanţelor în organismele vii. Horticultură) şi de la secţiile de Biologie. Ei trebuie să cunoască bine natura. prezentate metodic. chimia anorganică. să se formeze la studenţi dorinţa de a pune în practică cele studiate. În consecinţă. de a obţine soiuri noi de plante cu randamente superioare. Tehnologia Prelucrării Produselor Alimentare. de a fi pasionaţi pentru descoperirea noului. ne-am propus să tratăm în prezentul manual noţiunile fundamentale de chimie necesare studenţilor din primul an de studii de la facultăţile nechimice cu profil biologic. Având ca obiect de studiu substanţele care intră în alcătuirea corpurilor precum şi fenomenele prin care aceste substanţe se transformă în altele. S-a pornit de la ideea de a forma la studenţi o bază de cunoştiinţe teoretice de chimie strâns legate de necesităţile practice ale cunoaşterii organismelor vii. Prin caracterul său complex. contribuind în mod direct la ridicarea pe o treaptă superioară a civilizaţiei. numai acele noţiuni care. Generalizarea în producţie a cercetării chimice şi biochimice ce se vor obţine revine şi actualei generaţii de studenţi care trebuie să-şi însuşească temeinic cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii în domeniul specialităţii lor. creând astfel premisele ca viitorul specialist să fie înarmat cu toate cunoştiinţele necesare pentru a putea satisface cerinţele producţiei. chimia analitică şi biochimia. materialul este prezentat într-un număr relativ redus de pagini raportat la volumul imens de date informaţionale pe care ar trebui să le cuprindă. chimia permite atât cunoaşterea lumii care ne înconjoară cât şi transformarea ei. Pentru aceasta a fost necesar să se apeleze şi la fondul de cunoştiinţe obţinute în liceu. de a şti să modifice metabolismul plantelor pentru a le face mai rezistente la boli. De aceea. s-a urmărit ca prin intermediul acestui manual. chimia este întâlnită în toate domeniile activităţii umane. la volumul determinat de numărul de ore afectat acestei discipline. Au fost selectate dintr-un vast material pe care îl pune azi la dispoziţie chimia modernă. Pentru aceasta. majoritatea bogăţiilor naturale fiind date în circuitul productiv prin intermediul chimiei. la ger. de a lucra în laborator. Manualul este conceput pentru acoperirea disciplinei „Chimie’’ din planul de învăţământ deci. păstrându-se astfel continuitatea.PREFAŢĂ CHIMIA este una dintre ştiinţele fundamentale ale naturii. la secetă. lucrarea este de un real folos studenţilor de la facultăţiile agronomice (Agricultură. Orice progres realizat în domeniul chimiei se reflectă în cele din urmă în îmbunătăţirea condiţiilor materiale ale oamenilor. de a cerceta. AUTORII 7 . Ingineria Mediului. de la simplu la complex. Nu există ramură a industriei care să nu fie legată de aplicaţiile chimiei. Agromontanologie etc precum şi specialiştilor care lucrează în laboratoare şi în producţia agricolă. De asemenea. chimia organică.

El nu a văzut însă diferenţa calitativă între atomii simpli şi cei compuşi. legi descoperite în acea vreme. După Dalton. Lomonosov la jumătatea secolului al XVIII-lea. Astfel. expuse mai mult sub o formă metafizică. anticipată de Lomonosov. Noţiunea de moleculă. Deci. Cu toată imperfecţiunea ipotezei atomice a lui Dalton. din particule complexe numite corpuscule (moleculele cunoscute azi). Alţi mari chimişti ca S. deoarece. legaţi între ei prin forţe de atracţie. nu i-a văzut pe ultimii ca o formaţie calitativ nouă ci ca o sumă de atomi simpli într-o îmbinare mecanică. Această ipoteză asupra structurii materiei a fost reluată şi dezvoltată de J. ATOMI. Atomos. dându-se pentru prima dată o interpretare ştiinţifică. CLASIFICAREA ELEMENTELOR Etapele istorice ale dezvoltării civilizaţiei se confundă cu etapele definirii şi elucidării noţiunii de atom şi cu istoria întregii chimii. culoare etc. formă şi mişcare. Filozofii antici greci Leucip şi Democrit au emis o teorie numită atomistică conform căreia materia nu este divizibilă la infinit ci există o limită a acesteia. Dalton la începutul secolului al XIX-lea pentru a explica legile fundamentale de combinare a substanţelor. Toţi atomii sunt alcătuiţi din aceeaşi materie primară dar se deosebesc între ei prin dimensiuni. iar corpurile se deosebesc între ele prin numărul. El consideră însă că atomii au o structură omogenă.M. toate corpurile sunt formate din particule foarte mici numite atomi. sunt formate din molecule biatomice. Particulele foarte mici care ating această limită. A. conform căreia substanţele simple se compun din particule materiale foarte mici. Ideile acestor filozofi greci. Dalton fundamentează deci noţiunea de atom pe baze experimentale. în urma verificărilor ulterioare cu ajutorul metodelor fizice şi chimice. această noţiune face parte integrantă din concepţia despre structura materiei încă din antichitate şi până în prezent. ce nu se poate divide).1. imperceptibile. se cunosc atâtea feluri de atomi câte elemente există. sunt indivizibili şi cu neputinţă de distrus. Cannizzaro. iar corpurile compuse. STRUCTURA ATOMICĂ. speculativă şi naivă (acizii înţeapă pentru că atomii lor sunt ascuţiţi.V. 8 . s-a ajuns la concluzia că atomii există în realitate. Prin unirea atomilor de tip diferit rezultă corpuri compuse care sunt alcătuite. a fost clarificată în decursul secolului trecut paralel cu noţiunea de atom. El a enunţat concepţia sa moleculară şi atomistă. forma şi modul cum sunt aranjaţi atomii din care sunt formate. iar ipoteza atomică a devenit astfel teoria atomică. au ţepi) au fost reluate de către M. Atomii unui corp simplu sunt identici între ei. A. au fost numite de ei atomi (gr. având aceeaşi mărime. pe care le-a numit elemente (atomii de azi). în condiţii obişnuite se află în stare gazoasă. Avogadro. greutate. din atomi compuşi (moleculele de azi). considera el. Atomii diferitelor elemente (corpuri simple) se deosebesc unii de alţii prin aceste însuşiri. a ajuns la concluzia că elementele care. pe baza legii lui Gay Lussac privind combinarea elementelor în stare gazoasă.

Butlerov şi D.I. Mendeleev au confirmat existenţa atât a atomilor cât şi a moleculelor ca particule distincte, componente ale materiei. Pe baza determinării numărului lui Avogadro (numărul de molecule N conţinute într-un mol da gaz în condiţii normale: N = 6,0225·1023 mol-1) s-a putut calcula masa unei singure molecule, a unui singur atom sau chiar dimensiunile acestora. În acest fel a fost fundamentată teoria atomo-moleculară a materiei. Cercetările experimentale începute la sfârşitul secolului al XIX-lea, au deschis seria descoperirilor care au dus la elucidarea structurii atomice, dovedinduse astfel că atomul nu este o particulă omogenă, compactă, impenetrabilă şi indivizibilă, ci este o particulă complexă, formată la rândul ei din mai multe alte particule. S-a stabilit astfel că în compoziţia tuturor atomilor se află aceleaşi particule care diferă însă de la un atom la altul prin numărul şi aşezarea lor. În acest fel se poate înţelege de ce există asemănări şi deosebiri între elementele chimice şi cui se datoreşte posibilitatea de clasificare a acestora. În cele ce urmează se prezintă principalele descoperiri şi teorii care au contribuit la cunoaşterea structurii atomilor.

1.1. DESCOPERIREA ELECTRONULUI
Prima dovadă în demonstrarea divizibilităţii atomilor şi în elucidarea structurii lor a fost descoperirea electronului prin studiul razelor catodice care se formează în descărcările electrice în gaze. Descărcările electrice în gaze rarefiate realizate în tuburi catodice (tuburile Crookes) la tensiuni înalte de 50 000 volţi şi presiuni scăzute de 10-2...10-3 torr au permis punerea în evidenţă a două tipuri de raze: catodice şi canal. Razele catodice constituie un flux de particule încărcate cu sarcină negativă. Ele se deplasează de la catod spre anod şi se propagă rectiliniu în urma trecerii prin fantele 1 şi 2 (fig. 1). Dacă trec prin plăcile unui condensator, sunt deviate spre placa pozitivă. Au proprietatea de a crea o fluorescenţă galben-verzuie pe peretele fluorescent al tubului catodic. Deoarece natura razelor catodice nu se modifică prin schimbarea metalului din care este confecţionat catodul şi nici prin schimbarea gazului din tub, s-a tras concluzia că particulele încărcate cu electricitate negativă din care sunt alcătuite, constituie un component comun al tuturor atomilor. S-a propus ca aceste particule să se numească electroni. Razele catodice sunt alcătuite din electronii care părăsesc catodul şi din electronii atomilor gazului din tub smulşi prin ionizare în urma ciocnirilor cu o parte din electronii ce provin din catod.

9

Figura 1. Tub catodic de descărcări în gaze rarefiate După descoperirea electronului, au fost determinate şi calculate principalele sale caracteristici: masa (m), sarcina (e) şi sarcina specifică (e/m). Astfel J.J. Thomson (1897) a determinat sarcina specifică a electronului (sarcina unitătii de masă sau raportul e/m): e/m = 1,75879·1011 C·kg-1 Cunoscând raportul e/m s-a calculat masa de repaus a electronului: m = 9,108·10-31 kg, de unde rezultă că electronul are o masă de 1837 ori mai mică decât masa atomică absolută a hidrogenului care este de 1,67·10-27 kg. În ceea ce priveşte dimensiunile electronului, se consideră că raza sa este de aproximativ 100 000 ori mai mică decât raza atomilor. Razele anodice sau canal (fig. 1.) se deplasează de la anod spre catod, au sarcină pozitivă şi pot fi deviate de placa negativă a unui condensator. Ele sunt alcătuite din resturile atomilor de gaz care au pierdut electroni (sunt ioni gazoşi pozitivi). Dacă în calea razelor catodice se pune o placă subţire metalică, rezultă al treilea fascicul de raze, numite raze X. Spre deosebire de razele catodice sau anodice, acestea nu sunt deviate în câmp electric sau magnetic având natura electromagnetică asemănătoare cu natura luminii.

1.2. MODELUL STATIC AL ATOMULUI
După descoperirea electronilor s-a pus problema aranjării acestora împreună cu sarcinile pozitive în interiorul atomului, ceea ce a dus la elaborarea mai multor modele atomice. Primul model elaborat de J.J. Thomson (1898) explica în mod static aşezarea electronilor în atom. După acest model, atomul are forma unei sfere în care sarcinile electrice pozitive repartizate uniform sunt neutralizate de un număr
10

egal de sarcini electrice negative (electroni) aşezaţi după vârfurile unor forme geometrice regulate. Acest model static a cedat curând locul unor modele dinamice.

1.3. MODELUL PLANETAR AL ATOMULUI
Folosind razele α (ioni de He2+) emise de elemente radioactive, Rutherford (1911) a măsurat devierile acestora la trecerea prin foiţe metalice foarte subţiri (fig. 2) şi a constatat că cea mai mare parte a radiaţiilor trec nedeviate (ca şi cum ar trece printr-un spaţiu gol), un număr mic de particule α sunt deviate sub diferite unghiuri, iar o parte neânsemnată sunt întoarse din calea lor sau deviate sub un unghi foarte mare. Rezultă că în atomi majoritatea spaţiului este gol, motiv pentru care majoritatea particulelor trec nedeviate. Particulele care sunt deviate trec prin imediata vecinătate a unor centre (nuclee) grele încărcate cu un număr mare de sarcini pozitive (fig. 3).

Figura 2. Difuzia particulelor α printr-o foiţă metalică

Figura 3. Traiectoriile hiperbolice ale particulelor care trec prin vecinătatea unui nucleu.
11

Numărul electronilor este egal cu numărul sarcinilor pozitive din nucleu şi corespunde cu poziţia elementului în sistemul periodic. Cercetările ulterioare au confirmat în general această imagine a structurii atomului şi au permis determinarea numărului de ordine Z pe cale experimentală pentru o serie de metale. Un spectru de linii este format dintr-un număr de linii spectrale caracterizate prin lungimea de undă λ şi frecvenţa ν . întocmai ca planetele în jurul soarelui. prin care se înţelege reciproca lungimii de undă (1/λ ) sau numărul de lungimi de undă pe centimetru liniar de spectru (10-2 m): 12 . aceste radiaţii apar sub forma unui număr de linii ce constituie spectrul de linii al atomilor gazului respectiv..4. absorb energie şi trec în stare excitată. Astfel. fenomene legate strâns de dispunerea stratificată a electronilor în rotirea lor în jurul nucleului. sau spectrul atomic..). Analizate cu un aparat numit spectrograf. Astfel. După acest model. β . analizate cu spectrograful. Rutherford a propus primul model dinamic al atomului numit modelul planetar inspirându-se după sistemul solar. O serie spectrală este caracterizată de numărul de undă ν ′ . CERCETAREA ÎNVELIŞULUI ELECTRONIC CU AJUTORUL SPECTRELOR ATOMICE Spectrele atomilor reflectă direct modul în care se face absorbţia şi emisia energiei de către atomi. prin emisia energiei absorbite sub formă de radiaţii. Cu ajutorul modelului planetar al lui Rutherford s-au explicat unele comportări ale atomilor legate de proprietăţile lor magnetice. stabilindu-se că electronii sunt aranjaţi în straturi şi substraturi. ceea ce duce la obţinerea de date referitoare la structura învelişului de electroni. c fiind viteza luminii în vid. apar sub forma liniilor amintite. numărul de ordine Z capătă o semnificaţie fizică. Acestea. absorbţia şi emisia de energie. dacă într-un tub Crookes se supune descărcărilor electrice un gaz. atomul este alcătuit dintr-un nucleu central în jurul căruia se învârtesc electronii pe orbite circulare la distanţe mari de nucleu. stare în care ei se află un timp foarte scurt (10-7 s) revenind în starea iniţială. γ . starea fundamentală. Liniile spectrale se grupează în serii spectrale care se situează în diferite regiuni ale spectrului ( liniile ce compun o serie se notează cu α. Apariţia acestui spectru se datoreşte faptului că atomii aflaţi în tub. Pe baza experienţelor sale. Acest model nu a putut explica însă spectrele de linii ale atomilor. fiind bombardaţi cu electronii emişi de catod. S-a calculat că raza unui nucleu este în jurul a 10-15 m în timp ce un atom are raza de aproximativ 10-10 m (sau 1 Å). 1. Între λ şi ν există relaţia λ = c/ν . acesta va emite o gamă largă de radiaţii având diferite lungimi de undă.Sunt întoarse din calea lor acele particule care se deplasează pe direcţia nucleelor atomilor din foaia metalică. optice şi chimice.

Astfel. Astfel.1.1. un electron situat într-un atom aflat în starea fundamentală. poate 13 . 4.(1. iar alte trei serii numite Paschen..2. = 1 1 1 R R = R  2 − 2  = 2 − 2 = T2 − T1 λ  n1 n 2  n1 n 2 (1. Pfund (n1=5) iar n2 > n1. Formula generală a seriilor spectrale este următoarea: ν. Paschen (n1=3). Brackett şi Pfund sunt situate în domeniul infraroşu (peste 700 nm).) ν ’ = 1/λ = ν /c·10-2 m-1 1. SPECTRUL ATOMULUI DE HIDROGEN În cazul hidrogenului. o serie este situată la lungimi de undă mai mici în domeniul ultraviolet (sub 350 nm) şi poartă numele de seria Lyman. apare limita seriei (LS). În această formulă. spectrul de linii transformându-se în spectru continuu (fig. Figura 4. T2 şi T1 constituie termeni spectrali şi anume. Acolo unde nu se mai disting linii. Lungimile de undă pentru fiecare linie din seria amintită se pot calcula cu ajutorul formulei lui Balmer: 1 1 1  = R 2 − 2  λ n2  2 (1. ceea ce corespunde termenului spectral cu cea mai mică valoare energetică. T2 este termen constant (acelaşi pentru fiecare serie) iar T1 termen curent (se modifică pentru fiecare linie din serie)..) iar R este constanta lui Rydberg (R=1. 4).3.) în care n1 ia valori de la 1 la 5 pentru fiecare serie în ordinea : Lyman (n1=1).4. Spectrul atomului de hidrogen (seria lui Balmer). Spectrul hidrogenului conţine pe lângă seria Balmer şi alte patru serii asemănătoare. spectrul în domeniul vizibil (370. Brackett (n1=4).700 nm) este format din circa 40 de linii ce constituie seria lui Balmer. 5. Fiecărui termen spectral îi corespunde un anumit nivel de energie al atomului.) unde n2>2 (ia valorile 3.0967758·107 m-1). Balmer (n1=2).

atomul emite energia absorbită E2-E1 sub formă de lumină. Din studiul spectrului hidrogenului. iar trecerea atomilor de la un nivel energetic la altul are loc cu emisie sau absorbţie de energie. rezultă deci că în atomi există niveluri de energie discrete. Când electronul trece de la un nivel superior de energie E2 la unul inferior E1. 14 .absorbi energie trecând la un nivel energetic superior. Pentru înţelegerea mecanismului acestor fenomene se dă în continuare teoria cuantică şi aplicarea ei de către Niels Bohr la elaborarea unui nou model atomic.

atomul nu emite şi nu absoarbe energie.6256·10 J·s şi poartă numele de constanta lui Plank. E1. Noile observaţii experimentale nu se puteau interpreta cu ajutorul teoriei ondulatorii a luminii care explica numai unele fenomene ca propagarea. E3. interferenţa şi polarizaţia luminii. variaţia energiei particulei este dată de relaţia: ∆E = hν (1.. Conform teoriei cuantice.) .En). 1. Electronul se roteşte în jurul nucleului atomic numai pe anumite orbite numite orbite staţionare sau permise corespunzătoare unor stări bine determinate şi constante ale energiei atomului (stări staţionare). MODELUL CUANTIC AL ATOMULUI DE HIDROGEN.5. difracţia. elaborată de Albert Einstein. Acest efect constă în emisia de electroni.4. iar ν este frecvenţa radiaţiei de masă m = hν /c2 şi impuls p=mc=h/λ .) Unul din primele fenomene care au putut fi interpretate prin teoria cuantelor a fost efectul fotoelectric extern. aplicabil numai atomului de hidrogen şi ionilor hidrogenoizi (mono-electronici). modelul atomic al lui Bohr. Postulatele lui Bohr se enunţă astfel: 1. când se produce un schimb de energie între o particulă (atom sau moleculă) şi o radiaţie electromagnetică (lumină) de frecvenţă ν . 15 mv 2 hν = E i + 2 (1. numite cuante de lumină sau fotoni a căror energie este: în care h = 6. DUPĂ BOHR Niels Bohr (1913) elaborarează un nou model atomic pornind de la legile fizicii clasice. În asemenea stări. E2. Teoria cuantică asupra luminii a fost elaborată de Max Plank (1900) pentru explicarea distribuţiei discontinue a energiei în spectrul radiaţiei corpului negru. Ecuaţia efectului foto-electric dată de Einstein (1905) este: -34 E = hν în care Ei este energia de ionizare necesară pentru a scoate electronul din metal iar mv2/2 este energia cinetică cu care electronul părăseşte metalul.1. Ea este absorbită sau emisă de corpuri în mod discontinuu deoarece este formată din corpusculi (grăunţi) de lumină de mărime determinată. corpuscular.1. folosindu-se de teoria cuantică a luminii a lui Max Plank şi de teoria efectului fotoelectric. lumina prezintă caracter discontinuu.5.. Bohr a enunţat două postulate care stau la baza noului său model atomic. După Einstein (1905). Valorile energiei atomului în aceste stări sunt cuantificate. adică pot varia numai discontinuu (de ex.5. numiţi fotoelectroni de către unele foiţe metalice fotosensibile sub acţiunea luminii. POSTULATELE LUI BOHR Pentru a pune de acord modelul planetar al lui Rutherford cu teoria cuantelor.

6.) 1. mai apropiată de nucleu.11) 16 . Această condiţie impusă arbitrar de Bohr constituie un postulat adiţional şi poartă numele de condiţia de cuantificare a momentului cantităţii de mişcare (orice mărime fizică ce poate primi numai anumite valori.) (1.2. asupra electronului de masă m care se roteşte în jurul nucleului cu viteza v pe o orbită circulară de rază r. acţionează două forţe egale şi de semn contrar: forţa centrifugă F 1 şi forţa de atracţie coulombiană F2 dintre electronul negativ şi nucleul pozitiv. După un timp foarte scurt (10-8 s). este dată de relaţia: F1 = iar forţa de atracţie electrostatică dintre electron şi nucleu este dată.10) (1.) Cele două forţe fiind egale. Bohr a reuşit să calculeze în cadrul teoriei sale razele orbitelor permise. iar 2π mvr momentul cantitătii de mişcare a electronului pentru întreaga orbită numit şi moment de rotatie sau moment unghiular. Astfel. Atomul poate emite sau absorbi energie radiantă numai atunci când trece dintr-o stare staţionară în alta. de relaţia: F2 = mv 2 e 2 = 2 sau r r mv 2 r (1.2. când atomul absoarbe energie. ceea ce corespunde trecerii sale în stare excitată.8. electronul revine prin salt pe orbita staţionară iniţială eliberând o cuantă de energie. pe o orbită superioară mai îndepărtată de nucleu.) Pentru calculul razelor Bohr s-a folosit şi de momentul cantitătii de mişcare a electronului în rotaţia sa în jurul nucleului. CALCULUL RAZELOR ORBITELOR PERMISE Pe baza unor consideraţii pur mecanice. În atomul de hidrogen. Este cunoscut că produsul mv constituie cantitatea de mişcare.7. conform legii lui Coulomb. sunt permise numai acele orbite al căror moment de rotatie este un multiplu întreg (n) al constantei lui Plank adică: 2πmvr = nh ⇒ mvr = n n numindu-se număr cuantic principal. discontinue este cuantificată). Forţa centrifugă F1 care caută să îndepărteze electronul de nucleu.10) rezultă: m2v2r 2 = n 2 h2 4π 2 h 2π (1. Energia cuantei emise sau absorbite este egală cu diferenţa dintre energia stării finale E2 şi iniţiale E1 a atomului: ∆E = E 2 − E1 = hν (1. rezultă: mv 2 r = e 2 e2 r2 (1.5. Conform ipotezei lui Bohr. electronul său trece de pe o orbită inferioară. Ridicând la pătrat relaţia (1.9.

19) Cum: 1 1  2 − 2 `  n1 n 2  (1. CALCULUL CARACTERISTICILOR LINIILOR SPECTRALE ALE HIDROGENULUI ŞI INTERPRETAREA LOR PRIN TEORIA LUI BOHR Al doilea succes imediat al teoriei lui Bohr a fost calcularea frecvenţei liniilor spectrale ale atomului de hidrogen.ν = = ν λ c 2π 2 me 4 unde n = 1.3.14) 1. Deci: 2π 2 me4  2π 2 me4  2π 2 me4 hν = E 2 − E1 = − 2 2 −  − 2 2  = n 2h h2  n1 h  λ= c ' 1 ν .529 ⋅ 10 −10 m 2 2 4π me (1.se obţin razele orbitelor permise electronului în atomul de hidrogen. Se consideră că energia totală a electronului Etot aflat pe o orbită staţionară este egală cu suma energiei cinetice Ec şi energiei potenţiale Ep..21) 17 .20) rezultă: ν' = 1 2π 2 me 4 = λ ch 3 1 1 1 1  2 − 2  = R 2 − 2   n1 n 2   n1 n 2  (1.12·10-10 m. Valorile acestor energii sunt: Ec = Din relaţia (1.16) (1.. 2.12) (1.13).9) se obţine valoarea razei: sau: m2v2r 2 n 2h 2 = 2 2 mv 2 r 4π e r= n 2h 2 = n 2 ⋅ 0. egală cu hν .5.18) Înlocuind r cu valoarea sa din relaţia (1..11) la relaţia (1. după Bohr.15): Deci: 1 e 2 mv 2 ⋅ = 2 r 2 mv 2 2 şi E p = − e2 r (1. r3 = 4. 3.13) Dacă se înlocuieşte n cu valorile 1. 2. Pentru primele trei raze se obţin valorile: r1 = 0.77·10-10 m (1.17) sau E tot = − ⋅ 1 e2 2 r 1 Ec = − Ep 2 1 1 E tot = E p + E c = E p − E p = E p 2 2 (1. n 2h 2 (1.9) prin înmulţire cu r şi împărţire la 2 rezultă: sau ţinând seama de (1. energia emisă de atom la saltul electronului de pe orbita cu n2 pe cea cu n1 este. se obţine energia unei orbite permise: En = − Notându-se cu E1 şi E2 energiile atomului când electronul acestuia se află pe orbita cu numărul cuantic n1 şi respectiv pe cea cu numărul cuantic n2.iar prin împărţirea relaţiei (1. r2 = 2.15) (1. 3 ..529·10-10 m.

termenul curent al liniei din formula (1. Seriile spectrale ale atomului de hidrogen după Bohr. având numărul cuantic principal n=1.4. Bohr a calculat valoarea constantei R pe care Balmer a obţinut-o din măsurători experimentale (1885). fig. 5). se emit radiaţii din seria Lyman (nivelul corespunzător numărului cuantic principal n=1 constituie stratul K) (v. Termenul n2 este variabil într-o serie şi indică nivelul de pe care sare electronul pentru a reveni din starea excitată în starea iniţială. Seriile spectrale descrise mai sus (v. iar noua relaţie: ν' = R R R − = 2 2 n1 ∞ n1 (1. Este de menţionat că relaţia (1. Z fiind numărul atomic al elementului cercetat.21) este un caz particular al relaţiei generale: 1 1 1 = RZ 2  2 − 2  λ  n1 n 2  (1. O..unde factorul comun R reprezintă constanta lui Rydberg şi este alcătuită la rândul ei din unele constante naturale fundamentale. P şi Q. apar linii în seria Balmer (stratul cu n=2 s-a numit nivel sau strat L) şi aşa mai departe.21) se anulează. Prin înlocuirea acestora cu valorile lor.. Atunci când electronul este smuls şi proiectat la infinit ( n2 → ∞ ) în urma unei excitări puternice a atomului. apoi N.22) aplicabilă spectrelor ionilor hidrogenoizi (unielectronici): He+. adică revenirii lor de pe un nivel energetic superior pe altul inferior după excitarea atomului.1) se datoresc tranziţiilor electronilor. Ori de câte ori electronii suferă tranziţii de pe nivele superioare pe nivelul n1. Atunci când tranziţiile de pe nivelele superioare se fac pe nivelul cu n=2. stratul cu n=3 s-a numit strat M. Be3+. Li2+.23) 18 . Figura 5. Cu ajutorul teoriei lui Bohr se poate interpreta spectrul optic al hidrogenului. 1..

G. Razele X (v. Aceste tranziţii electronice sunt însoţite de emisii de cuante X. Interpretarea spectrelor de raxe X cu ajutorul teoriei lui Bohr a fost dată de N. M. 1. Analizând spectrele de raze X ale diverselor elemente. H. Moseley (1913) a constatat că acestea sunt surprinzător de simple. Astfel. R/16 (Brackett) şi R/25 (Pfund). Ele se obţin prin bombardarea cu un fascicol de raze catodice (electroni) asupra unui anticatod confecţionat dintr-un metal sau o combinaţie a sa greu fuzibilă.5.caracterizează limita seriei (L. Seria K. N. locul lui se poate ocupa de electroni din straturile L. γ etc. cea mai simplă.01-10 nm).4. are numai două linii caracteristice Kα şi Kβ . în spectru apar liniile stratului 19 . P. Pentru elementele cu Z > 10 relaţia are forma: ν' = b( Z − a ) (1. se observă o deplasare a frecvenţei unei linii din aceeaşi serie în direcţia frecvenţelor mari odată cu creşterea numărului de ordine (atomic) al elementelor.S. EXPLICAREA SPECTRELOR DE RAZE X CU AJUTORUL TEORIEI LUI BOHR Teoria lui Bohr a permis explicarea spectrelor de raxe X ale elementelor. când este expulzat un electron situat în stratul K. Pe baza acestei observaţii Moseley a stabilit în mod empiric (1913)o relaţie conform căreia rădăcina pătrată a frecventei ν sau a numărului de undă ν ’ variază liniar cu numărul atomic Z. M. în ordinea descrescătoare a frecvenţelor. L. N sau O încât.24) în care a şi b au valori constante când se trece de la un element la altul şi valori variabile când se trece de la o serie la alta. grupate în serii care se notează prin K. 1. Kossel.).J. Elementul din care este confecţionat metalul emite raze X (Röentgen-1895) sub acţiunea fascicolului de electroni. din mai multe linii notate cu α . de a ioniza aerul. R/4 (Balmer). Limitele seriilor spectrale au următoarele valori: R (Lyman). O. R/9 (Paschen). Sunt cunoscute proprietăţile deosebite ale acestor radiaţii de a străbate cu uşurinţă prin foiţe metalice. fiecare fiind formată din două linii apropiate (dublet).1) sunt radiaţii electromagnetice care au aceeaşi natură ca lumina însă lungime de undă mai mic (0.. Ele sunt formate ca şi în cazul spectrelor optice. În figura 6 se reprezintă variaţia ' liniară pentru fiecare serie atunci când se ia pe ordonată ν şi pe abscisă Z. Comparând spectrele caracteristice ale elementelor succesive în sistemul periodic. Electronii din tuburile Crookes care bombardează suprafaţa metalului au o energie suficient de mare pentru a pătrunde profund în straturile electronice ale atomilor metalici expulzând electronii chiar din straturile cele mai apropiate de nucleu. de a distruge bacteriile şi de a avea un efect mutagen producând mutaţii biochimice şi anomalii în diviziunea celulară. Locurile devenite vacante sunt ocupate imediat prin tranziţiile electronilor aflaţi în straturile cu energie mai mare. sticlă şi alte materiale. β .

25) în care R este constanta lui Rydberg. iar a constituie o constantă de ecranare indicând numărul de electroni situaţi între nucleu şi stratul electronic din care a fost expulzat electronul. spectrul atomilor hidrogenoizi. fundamentarea teoretică a formulei empirice a lui Balmer etc. spectrele de raze X.25) devine egală cu (1.26) de unde rezultă că relaţia (1.24) când: 1 1 R 2 − 2  = b2  n1 n 2  Figura 6. Variaţia liniară a lui Z în funcţie de ν în ' spectrele de raze X.21). Pentru prima linie α a primei serii K (deci linia Kα ) a unui element cu număr atomic Z. n1 şi n2 sunt aceleaşi numere cuantice ca în relaţia (1. potenţialele de ionizare ale unor atomi hidrogenoizi. printre care. pot fi caracterizate printr-o relaţie analoagă celei utilizate de Bohr: ν' = 1 1 1 2 = R  2 − 2 ( Z − a ) λ n1 n 2   (1. Z este numărul atomic al elementului din care este confecţionat anticatodul. Cu toate aceste succese. aşa cum s-a arătat mai sus. modelul atomic al lui Bohr şi teoria sa cuantică asupra atomului de hidrogen s-au dovedit din multe puncte de vedere imperfecte.25) ia forma: 1 3R 1 2 ν' = R  2 − 2 ( Z − 1) = ( Z − 1) 2 4 2  1 (1. Modelul atomic al lui Bohr a constituit un pas serios în elucidarea structurii atomice. El a permis interpretarea unor rezultate experimentale importante. ecuaţia (1. O serie de critici aduse teoriei lui Bohr se refereau în 20 . în deplină concordanţă cu legea lui Moseley.K. Liniile spectrelor de raze X.

Figura 7. Să considerăm o orbită eliptică descrisă de un electron în mişcarea sa în jurul nucleului (fig. Orbită eliptică De aceea. printre care descoperirea structurii fine a liniilor spectrale. MODELUL ATOMIC BOHR-SOMMERFELD Criticile aduse modelului atomic al lui Bohr l-au determinat pe Arnold Sommerfeld (1916) să perfecţioneze acest model considerând că electronul poate descrie în rotaţia sa în jurul nucleului nu numai orbite staţionare circulare ci şi orbite staţionare eliptice. Poziţia electronului este în funcţie atât de raza vectoare r.principal la introducerea cu totul arbitrară de către acesta a cuantificării momentului cantităţii de mişcare a electronului şi a orbitelor staţionare. 7). 1. cât şi cu orizontul determinat de unghiul ϕ pe care îl face raza respectivă cu axa ox încât apar două condiţii de cuantificare. iar numărul liniilor spectrale s-a dovedit a fi mult mai mare decât prevedea teoria. Orice încercare de a extinde teoria lui Bohr asupra atomilor cu mai mulţi electroni a dat greş. De aceea. Condiţia de cuantificare pentru momentul cinetic radial este dată de integrala: 21 . egală cu distanţa variabilă electron-nucleu. modelul atomic Bohr-Sommerfeld este un model atomic Bohr îmbunătăţit. Sommerfeld e extins teoria lui Bohr la orbite eliptice pentru a pune de acord această teorie cu numeroasele rezultate experimentale obţinute în acel timp.6. precum şi a lipsei de radiaţii electromagnetice a electronului care gravitează în jurul nucleului de-a lungul aceleiaşi orbite staţionare. Sommerfeld a introdus două numere cuantice: numărul cuantic azimutal nϕ şi numărul cuantic radial nr. Într-unul din cele două focare ale elipsei se află nucleul. Momentul cantităţii de mişcare a electronului pe orbita eliptică se numeşte moment cinetic şi el poate fi descompus în două componente: una de-a lungul razei vectoare r (moment cinetic radial) şi alta perpendiculară pe aceasta (moment cinetic orbital).

De asemenea. Astfel. S-a dovedit că momentul magnetic al unui electron în mişcarea sa pe orbită este o mărime cuantificată şi este egală cu un multiplu al unui moment magnetic elementar numit magneton Bohr notat cu µ 0: µ0 = în care e este sarcina electronului. iar orbita staţionară este circulară. ea nu putea explica dedublarea unor linii spectrale în câmpuri magnetice (efectul P. de integrala: ∫ p ϕdϕ = n ϕh (1. Altă contribuţie a acestui model a fost prevederea efectului izotopic în spectrele atomice. De aceea. pentru izotopi.29) ∫ ( p ϕdϕ + p r dr ) = ( n ϕ + n r )h în care nφ + nr = n poartă numele de număr cuantic principal. S-a ajuns la concluzia că numărul cuantic azimutal sau orbital.27) şi (1.28) Deoarece prin rotirea electronului cu un unghi 2π traiectoria se închide. rezultă că periodicitatea este concomitentă atât pentru ϕ cât şi pentru r încât se pot aduna relaţiile (1. să se noteze nu prin nϕ ci prin l în care l ia toate valorile întregi de la 0 la n-1. m. liniile apar deplasate către frecvenţe mai mari faţă de liniile izotopului mai uşor. prin mişcarea sa în jurul nucleului. această teorie a permis să se prevadă unele proprietăţi magnetice ale atomilor. Legile electrodinamicii nu sunt aplicabile proceselor intraatomice. poate fi echivalat cu un mic curent circular care trebuie să genereze un câmp magnetic. Zeeman) sau în câmpuri electrice (efectul J. unei orbite staţionare cu număr cuantic principal n îi corespund (n-1) orbite staţionare eliptice. Cu toate acestea. Când nφ = nr .27) iar pentru momentul cinetic orbital. ca şi interpretarea spectrelor atomilor cu mai mulţi electroni. Astfel. Numai prin descoperirea teoriei mecanicii cuantice s-a pus capăt contradicţiilor dintre fizica clasică şi teoria cuantelor. electronul. Teoria Bohr-Sommerfeld s-a dovedit în scurt timp imperfectă prin incapacitatea ei de a explica o serie de noi observaţii experimentale. noul model atomic a explicat complexitatea liniilor spectrale atât prin existenţa orbitelor staţionare eliptice cât şi prin variaţia cu viteza a masei electronilor.273 erg ⋅ G −1 4πmc (1. potrivit relativităţii restrânse a lui Einstein. constanta h capătă valori puţin diferite.masa de repaus a electronului iar cviteza luminii în vid.28) într-o singură integrală: (1. Stark). semiaxa mare a este egală cu semiaxa mică b. Caracterul limitat al teoriei cuantice se datoreşte mai ales faptului că a încercat să împace electrostatica şi electrodinamica clasică cu postulatele cuantice. la izotopul mai greu al elementului de tip hidrogenoid.30) . Aceasta denotă existenţa unor substraturi electronice în alcătuirea unui strat.rmax rmin 2π 0 ∫ p r dr = n r h (1. În modelul atomic Bohr-Sommerfeld. care cuantifică momentul cinetic orbital. 22 eh = 9. Deoarece constanta lui Rydberg depinde de masa nucleului.

34) (1. 23 h 2π . respectiv la electroni. Deci: hν = mc2 Simplificând cu c. lungimea de undă a undei asociate trebuie să aibă o anumită valoare încât distanţa parcursă 2π r.viteza sa. se obţine: h ν = mc c sau h mc de unde. a arătat că există o analogie perfectă între proprietăţile electronilor şi cele ale cuantelor de lumină.35) Din relaţia (1. 1. obţinându-se relaţia lui de Broglie: λ= h mv (1.33) rezultă: 2πr = n h mv (1. STRUCTURA ATOMICĂ INTERPRETATĂ PRIN TEORIA MECANICII CUANTICE 1.31) (1.5.35) se obţine: 2πmvr = nh sau mvr = n ceea ce verifică condiţia de cuantificare dată de Bohr (v. să fie un multiplu întreg n al lungimii de undă de Broglie (fig. Relaţia scoate în evidenţă atât caracterul corpuscular al electronului cât şi caracterul său ondulatoriu punându-se astfel bazele unei noi teorii. creatorul acestei teorii.33) unde m este masa electronului. APARIŢIA TEORIEI MECANICII CUANTICE Neajunsurile teoriei cuantice au fost înlăturate odată cu apariţia teoriei mecanicii cuantice (1924).1.viteza sa. El a pornit de la relaţiile ce leagă energia E a unui foton de frecvenţă ν  şi masa sa: E = hν şi E = mc2. Fizicianul francez Louis de Broglie.7.masa fotonului şi c.33) orice particulă de masă m în mişcarea sa posedă o undă a cărei lungime de undă λ creşte cu scăderea masei. λ= h = mc λ (1. Considerând mişcarea electronului în jurul nucleului după o traiectorie circulară şi admiţând că în deplasarea sa i se asociază o undă staţionară. La baza acestei teorii stă extinderea ideii caracterului dublu de corpuscul şi undă al luminii la particulele elementare în mişcare.7. m.1.2). Conform relaţiei (1. teoria mecanicii cuantice sau ondulatorii. 8): 2π r = nλ Prin înlocuirea valorii lui λ din (1. Această relaţie valabilă pentru fotoni a fost extinsă electronului sau oricărei alte microparticule. prin asocierea unei unde electronului în mişcare. iar v.32) în care h este constanta lui Plank.

M. decurge aici din proprietăţile ondulatorii ale electronului. s-a dovedit experimental caracterul ondulatoriu al electronului prin experienţe de difracţie electronică (C.Figura 8. După noua teorie. Această condiţie de cuantificare impusă de Bohr sub formă de postulat.7. deplasându-se în jurul nucleului cu o viteză foarte mare. orbita sau traiectoria electronului capătă sensul unei regiuni (sfere) în jurul nucleului. În mişcarea sa în jurul nucleului. Germer . De aici concluzia că atunci când atomul se află într-o stare energetică staţionară nu sunt posibile orice orbite electronice ci numai orbite al căror moment al cantităţii de mişcare mvr prezintă un multiplu întreg de h/2π .2.1928). Ulterior. Pauli etc. P. a cărei rază nu este riguros egală cu 0.P. mecanica cuantică dă termenului de „orbită’’ un alt sens decăt cel pe care l-a avut în teoria lui Bohr. se află într-un interval scurt de timp practic în orice punct al unei regiuni sferice.A. În cadrul noii teorii. Se înlocuieşte noţiunea de orbită electronică cu noţiunea de nor electronic. Unda electronică staţionară (unda de Broglie în atomul de hidrogen).1927. iar densitatea maximă a norului este concentrată în interiorul acestei zone la distanţa de 0. Erwin Schrödinger. 1. Noua teorie a mecanicii cuantice bazată pe relaţia lui de Broglie a fost dezvoltată de Werner Heisenberg.H.529 ·10-10 m şi scade brusc către interior şi 24 . oricărui electron i se asociază o undă având λ = h/mv. În acest fel. G. Max Born. în care electronul se găseşte în medie cel mai frecvent. la baza teoriei mecanicii cuantice stă concepţia despre dualitatea undă-corpuscul a particulelor elementare printre care şi electronul.529 ·10-10 m. drumul parcurs de electron poate fi asemănat cu traiectoria unui satelit în mişcarea sa în jurul pământului. Dirac. imaginea asupra rotirii electronului în atomul de hidrogen diferă substanţial faţă de teoria Bohr-Sommerfeld în care. Thomson . ATOMUL DE HIDROGEN ÎN CONCEPŢIA MECANICII CUANTICE Aşa cum s-a arătat. Davisson şi L. electronul. W. După noua teorie.

electronii trebuie priviţi ca având o natură unitară ceea ce înseamnă că. creşte în aceeaşi măsură ∆ p şi invers. ajungânduse la constatarea că nu se pot aplica la fenomenele atomice concluziile desprinse din studiul fenomenelor macroscopice. Astfel. ci capătă o valoare de ordinul de mărime al constantei lui Plank: ∆x ⋅ ∆p ≥ h (1. Relaţiile de nedeterminare scot 25 h m (1. Mecanica cuantică ia în considerare distanţa medie între electron şi nucleu ca şi viteza medie a electronului deoarece aceste mărimi nu sunt riguros constante. Deci. Este de menţionat că relaţiile de nedeterminare nu trebuie înţelese ca fiind o expresie a imperfecţiunii posibilităţilor noastre de cunoaştere a fenomenelor sau ca un rezultat al imperfecţiunii aparaturii de măsurat. iar probabilitatea de existenţă a electronului este maximă acolo unde densitatea norului este mai mare.37) . datorită mişcării rapide a electronului. în realitate. În camera Wilson. sarcina sa electrică poate fi reprezentată ca fiind difuzată în jurul nucleului într-un nor de electricitate negativă. RELAŢIILE DE NEDETERMINARE. De la un fenomen la altul apare mai pregnant fie caracterul corpuscular fie cel ondulatoriu.exterior.7. Dar acest fapt creează dificultăţi în interpretarea posibilităţii de determinare simultană cu exactitate a orbitei şi vitezei acestor particule subatomice. Oricum. iar ∆ p eroarea de determinare a impulsului (p = mv). Ca valori medii. REFLECTARE OBIECTIVĂ A CARACTERULUI UNDĂ-CORPUSCUL Deşi caracteristicile de corpuscul şi undă sunt cu totul contradictorii.36) Din această relaţie mai rezultă că atunci când ∆ x scade mult. prin proprietăţile lor. nici unde. ei nu sunt nici corpusculi. chiar electronul nu mai este privit ca o particulă punctiformă. produsul celor două erori nu tinde către zero niciodată. prin localizarea precisă a poziţiei electronului. Dacă se consideră ∆ x eroarea de determinare a unei coordonate de poziţie x.3. electronii se comportă ca nişte corpusculi care se deplasează pe anumite traiectorii în timp ce la trecerea lor prin foiţe microcristaline dau inele de interferenţă ca nişte unde. viteza devine nedeterminată iar prin determinarea vitezei. poziţia devine nedeterminată. 1. ele sunt identice cu cele calculate de Bohr. sau mai exact sunt şi una şi alta. ele constituie o realitate dovedită experimental. Heisenberg (1927) stabileşte relaţiile de nedeterminare (de incertitudine) conform cărora poziţia şi viteza electronilor şi a oricăror corpusculi atomici nu pot fi determinate concomitent şi cu precizie nelimitată. ci ca un nor difuz de sarcini. Pentru rezolvarea acestui impas. Înlocuind p cu mv rezultă: ∆x ⋅ ∆mv ≥ h sau ∆x ⋅ ∆v ≥ relaţie care scoate şi mai bine în evidenţă acest principiu al nedeterminării. W. Prin urmare.

care indică densitatea norului electronic într-un anumit punct al spaţiului definit prin coordonatele sale. Considerând cel mai simplu sistem chimic. Mărimea ψ 2dv indică probabilitatea de a întâlni electronul într-un anumit element de volum dv din vecinătatea nucleului (Max Born-1926). Această ecuaţie a lui E.38) În această relaţie E reprezintă energia totală a electronului. într-un anumit spaţiu. Astfel. Aceasta corespunde cu primul postulat al lui Bohr şi capătă astfel în mecanica ondulatorie o semnificaţie matamatică. SCHRÖDINGER În mecanica cuantică. Proprietăţile corpusculare ale acestor particule limitează în mod logic proprietăţile ondulatorii şi invers. Dificultăţile de interpretare a relaţiilor de nedeterminare în studiul mişcării electronilor sunt evitate de mecanica cuantică prin trecerea la considerarea statistică a stării electronice.V) -energia cinetică. 1.y. o semnificaţie fizică poate avea numai pătratul ei. ca zonă ce înconjoară nucleul 26 . iar (E . electronii care se deplasează în jurul nucleului în spaţiul tridimensional se caracterizează cu ajutorul unei funcţii matematice ψ numită funcţie de undă. Acest fapt a dus în mod inevitabil la interpretări probabilistice adică la estimarea probabilităţii ca electronul să se afle în anumite condiţii la un anumit timp. Dacă se ţine seama că ψ este o funcţie complexă. Schrödinger este de o importanţă fundamentală pentru mecanica ondulatorie. Teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale arată că această ecuaţie nu are soluţii decât pentru anumite valori ale energiei E numite valori proprii. ECUAŢIA DE UNDĂ A LUI E. atomul de hidrogen compus dintr-un proton cu sarcina +1 şi un electron cu sarcina -1.în evidenţă fenomenul incertitudinii existent în mod obiectiv prin însăşi caracterul dualist al particulelor subatomice. De aici şi funcţia de undă ce caracterizează un anumit electron se numeşte funcţie de undă orbitală. care reprezintă energiile electronului în stările sale staţionare. pentru unda tridimensională asociată electronului în mişcare este valabilă ecuaţia de undă a lui Schrödinger (1926) în care apare funcţia de undă ca o măsură a amplitudinii undei electronului în orice punct al spaţiului în jurul nucleului: ∂ 2 ψ ∂ 2 ψ ∂ 2 ψ 8π2 m ( E − V) ⋅ ψ = 0 + + 2 + ∂x 2 ∂y 2 ∂z h2 (1.z.7. ψ 2. datorită caracterului lor complementar.t). S-a convenit să se înlocuiască noţiunea de orbită cu noţiunea de orbital pentru a face distincţie între imaginea de orbită (ca simplă traiectorie în teoria lui Bohr) şi noţiunea echivalentă din mecanică cuantică.4. dacă localizăm electronul într-un punct nu putem face acelaşi lucru cu o undă care prin natura sa are o întindere. dependentă de coordonatele spaţiale şi de timp: ψ (x. Soluţiile obţinute prin rezolvarea ei pentru valorile proprii ale energiei poartă numele de soluţii orbitale sau simplu orbitali. V-energia sa potenţială.

3. respectiv caracte-rizarea stării electronilor într-un atom se face cu ajutorul a patru parametrii numiţi numere cuantice. NUMERE CUANTICE Definirea stării energetice a atomului. L. Substraturile se notează cu s. gravitând în jurul nucleului atomic. reprezintă nişte curenţi circulari care. 3. pentru n = 2 există 22 adică 4 soluţii orbitale etc. pentru a deosebi orbitalii între ei. se folosesc alte trei numere cuantice care vor fi descrise în continuare. f… şi corespund la valorile lui l = 0. 1. cuantifică momentul cinetic orbital (v. Astfel. O. l = 2 substrat d. M. n este în legătură cu semiaxa mare a elipsei. 9) şi caracterizează substraturile de electroni care alcătuiesc un strat. n fiind numărul cuantic principal. cel cu l = 1 substrat p.ce corespund nivelelor K.2) şi caracterizează nivelele principale de energie din atom sau straturile (învelişurile) de electroni.şi în care are acces electronul.. P.6). Atunci când n > 1. p.5. Numărul cuantic magnetic. 1. 2. cunatifică momentul cinetic total sau unghiular al electronului (v. În cazul rotaţiei după o elipsă. indică numărul de orbitali dintr-un substrat şi caracterizează starea electronilor în câmpuri magnetice. Astfel. Numărul de soluţii matematice ale ecuaţiei de undă este egal cu n2. Q. Pe planeta noastră nu există atomi cu n > 7. Numărul cuantic principal.5. El poate lua valorile 1. Numărul cuantic secundar (azimutal sau orbital) notat cu l. Electronii. d. Forma elipsei determinată de numărul cuantic azimutal (pentru acelaşi număr cuantic principal) Valorile energetice ale momentului cinetic orbital nu pot fi decât un multiplu întreg de h/2π adică: l⋅ în care l poate lua toate valorile întregi de la 0 la n-1. m. 1. N. substratul cu l = 0 se numeşte substrat s. pentru n = 1 există 12 respectiv o singură soluţie. 2.7.. l = 3 substrat f etc. n.. 1. Figura 9. după electrodinamica 27 h 2π . determină forma elipsei (fig.

+2. În absenţa unui câmp exterior. unui substrat cu număr cuantic secundar l. Astfel.. -1. când m ia valorile +3. +1. acesta exercită o acţiune de orientare asupra momentului magnetic în raport cu câmpul magnetic perturbator. ceea ce face ca liniile spectrale ale elementului respectiv să prezinte o structură fină (fiecare linie apare formată din mai multe linii foarte apropiate). De exemplu: substratul s având l = 0 are un singur orbital deoarece m ia o singură valoare: m = (2l + 1)orbitali =2·0+1=1 orbital. Proiecţiile momentului cinetic orbital pe direcţia câmpului magnetic exterior determină valorile numărului cuantic m pentru l = 3. 0. Valoarea acestui orbital este 28 . Aceste observaţii au dus la concluzia că trebuie să se introducă încă un număr cuantic pentru cunoaşterea mai exactă a stării energetice din atomi. Astfel. Numărul de orbitali dintr-un substrat este determinat de numărul de valori ale numărului cuantic magnetic.trecând prin zero: ( -l……. sunt echivalenţi cu câte un mic magnet ce pot fi caracterizaţi prin momentul magnetic. atomii care au un singur electron se orientează în aşa fel în câmpul magnetic încât proiecţia momentului cinetic orbital al electronului (l·h/2π ) pe liniile de forţă ale câmpului să fie un multiplu întreg de h/2π adică: m⋅ unde m este numărul cuantic magnetic.clasică. pentru fiecare valoare a lui l în parte. În acest fel se scot în evidenţă orbitalii existenţi în atom prin ridicarea degenerării acestora (orbitalii degeneraţi sunt orbitalii care au energie egală). îi aparţin (2l + 1) orbitali care pot lua toate valorile cuprinse între -l şi +l.…… +l) h 2π Figura 10. 0. Dacă atomul este pus într-un câmp magnetic exterior. -3 adică (2l + 1) valori. În figura 10 se prezintă direcţiile de orientare ale momentului cantităţii de mişcare orbitală pentru l = 3. -2. direcţia momentului magnetic al atomului poate fi oarecare astfel încât nu este influenţat conţinutul său în energie. Rezultanta vectorială a momentelor magnetice corespunzătoare tuturor orbitalilor constituie momentul magnetic total al atomului.

Orbitali s: a . Deoarece. +1. 29 . Repartizarea norului electronic în orbitalii p. Cei trei orbitali p sunt orientaţi de-a lungul axelor de coordonate x. Figura 11. are 3 orbitali deoarece: 2l + 1 = 2·1 + 1 = 3.zero. 2s . pz). py. z ca în figura 13 (orbitalii px. 0. y. Configuraţia orbitalilor p este bilobară. Orientarea în spaţiu a orbitalilor p. 12). nucleul atomic aflându-se în centrul sferei. Figura 12.orbital 2s. 11). Substratul p având l = 1. norul electronic fiind deopotrivă distribuit în cei doi lobi (fig. substratul s apare în toate straturile electronice având diferite valori n. Valorile lui m pentru cei trei orbitali sunt: m = -1. Figura 13. la notarea lui se menţionează şi valoarea numărului cuantic principal (de exemplu orbitali 1s.orbital 1s.fig. b . El se numeşte orbital s şi are o simetrie sferică.

Tabelul 1 Orbitali atomici ai primelor patru straturi electronice Stratul n = 1. Această ipoteză a fost făcută pentru prima dată de G. +1 p -2. +1 p -2.+1. 0.. 2. -1... Figura 14. iar mişcarea de rotaţie a căpătat denumirea de spin de la cuvântul englez „to spin” care înseamnă a toarce. -1. +2 5 orbitali d 1 orbital s 0 3 orbitali -1.+2.În tabelul 1 se prezintă numărul de orbitali şi simbolurile acestora pentru primele patru straturi electronice.-1. 0. electronul are o mişcare de rotaţie în jurul axei proprii. 30 .1. 14.n1 l=0 l=0 l=1 l=0 l=1 l=2 Orbitalii m = 2l + 1 Valorile lui m Simbolul orbitalilor 1s 2s 2p 3s 3p 3d n = 3 (M) n = 4 (N) l=0 l=1 l=2 l=3 1 orbital s 0 1 orbital s 0 3 orbitali -1. Uhlenbeck şi S. +1. Configuraţia unui orbital d (dxz). Numărul cuantic de spin. n = 1 (K) n = 2 (L) Substratul l = 0. 0.2.-2. ca o sfârlează. Gaudsmit (1925). +2 5 orbitali -3. Pe lângă rotaţia sa orbitală.0. +1. 3. 0. s.+3 d 7 orbitali f 4s 4p 4d 4f Orbitalii d sunt tetralobari ca în fig. +1 p 1 orbital s 0 3 orbitali -1.. 0.

Semnul se referă la sensul de rotaţie.Rotaţia poate avea loc numai în două feluri. la care electronul distinctiv se adaugă pe un nivel din antepenultimul strat faţă de stratul de valenţă. Ulterior. înţelegând că atunci când axa spinului este paralelă cu axa de rotaţie în jurul nucleului. Pentru caracterizarea acestor două stări. Mendeleev a descoperit legea periodicităţii care a fost formulată ulterior astfel:„proprietăţile elementelor sunt funcţii periodice ale numărului lor atomic”. Deci numărul de ordine Z este egal cu numărul de protoni din nucleul atomic. la care electronul distinctiv se adaugă pe un nivel din penultimul strat. care poate lua două valori: ± 1/2. 1. Considerând electronul care se adaugă de la un element la altul ca electron distinctiv. s-a introdus un nou parametru. Tabelul 2. este egal cu numărul de electroni din atom. CLASIFICAREA ELEMENTELOR ÎN SISTEMUL PERIODIC Dimitri Ivanovici Mendeleev a realizat clasificarea elemen-telor în sistemul periodic în anul 1868 prin înşiruirea acestora în ordinea crescândă a maselor lor atomice şi aşezarea în aceeaşi coloană a elementelor cu proprietăţi asemănătoare. ceea ce corespunde la două stări identice. Clasificarea periodică a elementelor în funcţie de poziţia electronului distinctiv în învelişul de electroni a) Elemente reprezentative (nemetale şi metale tipice) Ia IIa IIIa IVa Va VIa VIIa VIIIa 2 1 2 3 4 5 6 H 3Li 11Na 19K 37Rb 55Cs 1 He 4Be 5B 6C 7N 8O 9F 10Ne 12Mg 13Al 14Si 15P 16S 17Cl 18Ar 20Ca 31Ga 32Ge 33As 34Se 35Br 36Kr 38Sr 49In 50Sn 51Sb 52Te 53I 54Xe 56Ba 81Tl 82Pb 83Bi 84Po 85At 86Rn 31 . elementele se clasifică azi în trei categorii (tab. s-a dovedit că numărul de sarcini negative (electroni) din atom este egal cu numărul de sarcini pozitive (protoni) din nucleu. Această clasificare a fost confirmată printre altele de structura electronică a atomilor. dar de sens opus. b) Elemente de tranziţie (metale grele). s = -1/2. numărul cuantic de spin s. s = +1/2. datorită caracterului neutru al atomului. iar când este antiparalelă cu aceasta. 2): a) Elemente reprezentative (nemetale şi cele cu caracter net metalic) la care electronul distinctiv se adaugă pe un nivel din ultimul strat.8. notat cu un număr numit număr de ordine Z. Această lege este consecinţa revenirii periodice la configuraţii electronice asemănătoare pe stratul exterior al atomilor. Odată cu alcătuirea sistemului periodic. Locul unui element în sistem. c) Lantanidele şi actinidele. fapt pentru care s-a numit şi număr atomic.

cu mici excepţii.Xb. 6. în timp ce perioadele 4. 2 şi 3 se mai numesc şi perioade scurte. în perioada 1 există numai două elemente (H şi He). atât în grupe cât şi în perioade. Proprietăţile fizice şi chimice ale elementelor variază într-o anumită ordine. în perioadele 4 şi 5 câte 18. sunt scrise în partea de jos a sistemului periodic. Astfel. în perioada 6 un număr de 32. având un număr redus de elemente.adică 2·12 : 2·22 : 2·32 : 2·42 . regularitate ce decurge din numărul de electroni care formează straturile electronice. iar lantanidele cuprinse între Z = 58-71 şi actinidele între Z = 90-103.. Perioadele 1. elementele de tranziţie sunt aşezate în zece coloane verticale numerotate cu Ib . 7 se numesc perioade lungi. Astfel. de numărul grupei din care face parte elementul. Valenţa faţă de hidrogen a elementelor reprezentative creşte de la 1 la 4 pentru primele patru grupe (este dată de numărul grupei) iar de la cinci la opt scade. fiind dată de diferenţa dintre opt şi numărul grupei. a halogenilor (VIIa) sau a gazelor rare (VIIIa).. Elementele din aceeaşi subgrupă au proprietăţi asemă-nătoare. valenţa maximă faţă de oxigen variază periodic şi este dată. în perioadele 2 şi 3 câte 8 elemente. de exemplu subgrupa metalelor alcaline (Ia). 5. 32 . iar în ultima perioadă există tot 32 de elemente din care se cunosc până în prezent 24. Se observă deci că numerele de elemente din perioade se află între ele în raporturile: 2 : 8 : 18 : 32 .7 87 Fr 88 Ra b) Elemente de tranzitie (metale grele) IIIb IVb Vb VIb VIIb 25 VIIIb IXb Xb Ib IIb 4 5 6 7 Sc 39Y 57La 89Ac 21 Ti 40Zr 72Hf 104Ku 22 V 41Nb 73Ta 105Hn 23 Cr 42Mo 74W 24 Mn 43Tc 75Re Fe 44Ru 76Os 26 Co 45Rh 77Ir 27 Ni 46Pd 78Pt 28 Cu 47Ag 79Au 29 Zn 48Cd 80Hg 30 c) Lantanide (Z = 58-71) şi actinide (Z = 90-103) 6 7 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Ce Pr Nd Pm Sm Eu 90 91 92 93 94 95 Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 96 97 98 99 100 101 102 103 Th P a U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Cele 109 cunoscute azi sunt aşezate în sistemul periodic în şapte şiruri orizontale numite perioade şi în 18 coloane verticale numite grupe după cum urmează: elementele reprezentative sunt aşezate în opt şiruri verticale (grupe) notate cu cifre romane de la Ia la VIIIa . Numărul elementelor din perioade şi proprietăţile lor diferă foarte mult.

punctele de topire şi de fierbere ale elementelor etc. sunt de asemenea funcţii periodice ale numărului lor atomic. razele atomice şi ionice. 4s. 3p. STRUCTURA ÎNVELIŞULUI DE ELECTRONI A ATOMILOR În cazul atomilor mai grei decât hidrogenul. Un orbital poate fi ocupat de cel mult doi electroni caracterizaţi prin spin opus (electroni cuplaţi). orbitalii atomici sunt constituiţi după aceleaşi reguli ca şi la atomul de hidrogen. Acest principiu mai poate fi formulat şi astfel: într-un atom nu pot exista doi electroni cu toate numerele cuantice identice. 4p. 33 . Nu începe completarea unui substrat superior până ce nu s-a completat substratul inferior. adică a substraturilor cu mai mulţi orbitali identici. 5s. 3d. Configuraţia electronică a atomilor se descrie prin indicarea numărului de electroni alături de simbolurile fiecărui tip de orbital în ordinea crescândă a energiei şi folosind numerele cuantice n şi l. 5p etc. 2p. O serie de proprietăţi fizice ale elementelor ca volumul atomic. spectrele optice. ei vor avea cel puţin un număr cuantic diferit. OCUPAREA ORBITALILOR ATOMICI CU ELECTRONI.Electronegativitatea elementelor (măsurată prin afinitatea faţă de electroni) scade în subgrupe de sus în jos şi creşte în perioade de la stânga la dreapta. c) Regula lui Hund (1925) Această regulă se referă la ocuparea nivelelor energetice degenerate. potenţialele de ionizare.. Ocuparea cu electroni a acestor orbitali se face respectând următoarele principii: a) Nivelurile energetice în atomi se ocupă cu electroni în ordinea crescândă a energiei lor. Aşezarea stratificată a electronilor se reflectă în configuraţia electronică. impari) după care se completează cu al doilea electron (se împerechează). Din figura 15 rezultă că se ocupă mai întâi orbitalul 1s apoi 2s. 4d. b) Principiul de excluziune al lui Pauli (1925). 1. În asemenea substraturi se ocupă fiecare orbital cu câte un electron până se capătă o multiplicitate maximă (maximul posibil de electroni necuplaţi.9. 3s.

4f 1-14. deci He(1s2). 5p1-6 → 54Xe 6: 54Xe 6s1-2.Figura 15. singurul său electron aflându-se în orbitalul 1s configuraţia electronică este H(1s1). 6d 2-10. 2s1). 2p1-6 → 10Ne 3: 10Ne 3s1-2. 3p1-6 → 18Ar 4: 18Ar 4s1-2. substraturilor şi orbitalilor cu electroni se face astfel: 1: 1s1-2 → 2He 2: 2He 2s1-2. Pentru primele două perioade se prezintă în tabelul 3 succesiunea ocupării straturilor. se poate scrie formula configuraţiei electronice utilizând simbolul gazului inert: Li(2He. 6d 1. 4d 1-10. 5f 1-14. 7p1-6 → Tabelul 3 Succesiunea ocupării cu electroni a orbitalilor în primele două straturi (perioade) Elemen -tul H He Z 1 2   Strat K (n = 1) Strat L (n = 2) 2s 2px 2py 2pz Formula electronică 1s1 1s2 34 . 5d 2-10. 5d 1. precum şi formula configuraţiei electronice a elementelor respective. al doilea electron ocupă acelaşi orbital dând o configuraţie stabilă de dublet. Pentru hidrogen. Pentru fiecare perioadă ocuparea straturilor. Ordinea crescândă a nivelelor energetice în atom. Pentru că fiecare element dintr-o perioadă prezintă structura electronică a gazului monoatomic (gaz rar) cu care s-a încheiat perioada anterioară. 3d 1-10. Deci litiul are configuraţia electronică Li(1s2 2s1). substraturilor şi orbitalilor atomici cu electroni. La heliu. Al treilea electron al litiului nu mai poate intra în orbitalul 1s din primul strat astfel încât începe ocuparea celui de-al doilea strat cu orbitalui 2s. 6p1-6 → 86Rn 7: 86Rn 7s1-2. 4p1-6 → 36Kr 5: 36Kr 5s1-2.

Deoarece nivelul 4s este foarte apropiat în energie de nivelul 3d . fapt observabil în special la perioada 5 şi 6 a acestei subgrupe (Ag. la subgrupa VIb elementul Cr prezintă o excepţie având configuraţia 4s1 3d5 în loc de 4s2 3d4 ceea ce conduce la un număr de 6 orbitali monoelectronici cu implicaţii deosebite în proprietăţile cromului în aliaje şi anume rezistenţă deosebită la agenţii chimici motiv pentru care în industria chimică se utilizează numai aliaje cu crom.Li Be B C N O F Ne 3 4 5 6 7 8 9 10 1s22s1 1s22s2 1s22s22p1 1s22s22p2 1s22s22p3 1s22s22p4 1s22s22p5 1s22s22p6 Este de remarcat că fiecare perioadă se termină cu un element monoatomic (gaz rar) cu configuraţii electronice stabile pe ultimul strat şi anume configuraţie de 2 electroni în cazul heliului (dublet stabil) şi de 8 electroni. octet stabil. 35 . respectiv 7s2 se află în substratul 4f . Au) care sunt metale nobile. Şi elementele din subgrupele vecine (sgr. Asemenea excepţie este generală şi pentru Mo şi W. elementul paladiu are ambii electroni 5s în substratul 4d încât configuraţia 5s2 4d8 devine 5s0 4d10 ceea ce îi conferă acestuia rezistenţă mare la agenţii chimici. rezistente la agenţii chimici. molibdenul utilizându-se în aliaje extrem de rezistente la compresiuni mari iar wolframul este elementul cu cele mai ridicate puncte de topire şi de fierbere. Excepţii asemănătoare în care găsim un singur electron în substratul 4s întâlnim şi la subgrupa Ib (Cu). în cazul celorlalte. la care al doilea electron completează substratul 3d9 la 3d10 încât noua configuraţie 4s1 3d10 îi conferă acestui element o stabilitate mult mai mare. Astfel Mn se află aliat cu Fe în şinele de cale ferată rezistente la presiuni mari iar vanadiul se întrebuinţează la fabricarea oţelurilor rapide pentru cuţitele de strung sau la aliajele de Cr-V pentru fabricarea diferitelor scule. Tot datorită tendinţei de stabilizare în starea fundamentală. respectiv 5f. Există şi alte excepţii mai puţin semnificative la perioadele 6 şi 7 la care unul din electronii 6s2 . din aceeaşi subgrupă. VIIb şi Vb) posedă un număr mare de electroni necuplaţi ceea ce le conferă proprietăţi fizice excepţionale în utilizarea lor ca aliaje.

electropozitive şi electronegative. LEGĂTURI CHIMICE Noţiunea de moleculă a fost introdusă în chimie la începu-tul secolului trecut de Amedeo Avogadro pentru a explica legea lui Gay Lussac de combinare a elementelor în stare gazoasă. substanţele prezintă stări de agregare diferite. Astfel. din care cauză se atrag. Datorită acţiunii acestor forţe. Moleculele sunt cele mai mici particule dintr-o substantă care păstrează proprietătile substantei şi care pot exista în stare liberă. Numai prin cercetările chimistului italian S. Atomii sunt în continuă mişcare şi ei se pot rupe din moleculele în care se găsesc pentru a se uni (combina) cu alţi atomi ca să formeze molecule noi.2. Avogadro considera că moleculele sunt particulele cele mai mici în care se pot diviza toate corpurile şi care pot exista independent. aceştia vor avea proprietăţi cu totul diferite de ale apei. Deci moleculele substanţelor compuse (combinaţiile chimice) sunt formate din cel puţin doi atomi diferiţi. Conform teoriei sale electrice sau dualiste. orice substanţă simplă sau compusă este formată din molecule care sunt ultimele particule la care se poate ajunge prin mijloace fizice de descompunere. Berzelius (1812) a arătat că toate combinaţiile chimice se datoresc unei atracţii electrostatice între atomi. aşa cum le cunoaştem azi. Procesele de combinare a atomilor poartă numele de reactii chimice. Dalton şi Berzelius considerând că nu pot exista molecule formate din atomi identici. Reacţiile chimice rezultă deci. Ele sunt formate din atomi. Deci. Această concepţie nu diferă mult de concepţiile moderne asupra 36 . pot fi divizate în două sau mai multe particule mici pe care le-a numit molecule elementare (atomii de azi). Această teorie a structurii moleculare a materiei nu a fost acceptată dintr-o dată. molecula de apă. Aceste molecule. există două feluri de elemente şi anume. din modul şi tendinţa diferită a atomilor de a se grupa pentru a forma molecule. Proprietăţile fizice şi chimice ale moleculelor depind de felul atomilor constituenţi şi a legăturilor chimice care îi uneşte. MOLECULE.). este alcătuită din atomi de oxigen şi hidrogen. Formarea moleculelor din atomi are loc după anumite legităţi descifrate în parte încă de chimia clasică. Între molecule se manifestă forţe de atracţie sau de respingere. sulful etc. Cannizzaro. Din timpurile cele mai îndepărtate s-a căutat să se explice felul şi intensitatea forţelor de legătură cu ajutorul cărora să se interpreteze proprietăţile substanţelor compuse. la Congresul international de la Karlsruhe (1860) s-a hotărât definitiv diferenţierea noţiunilor de atom şi moleculă. numite de el integrate. Cunoscând compoziţia chimică a substanţelor simple şi compuse. se poate preciza că substanţele simple sunt alcătuite dintr-un singur fel de atomi şi reprezintă forma de existenţă a elementelor în stare liberă (fierul. Dacă se descompun moleculele de apă în atomi.

Langmuir (1917) au explicat pe acleaşi baze legătura covalentă. E. descrierea unei legături într-o moleculă constă în studiul noii distribuţii a electronilor periferici ai atomilor ce se unesc. legătura atomică (covalentă) şi legătura metalică. Meritul de a interpreta pe baze electronice natura covalentă a legăturii ionice revine lui W.W. adică prin transferarea totală sau parţială a electronilor de la un atom la altul astfel încât. 37 . admiţând că un atom dintr-o categorie a lui Berzelius poate fi înlocuit cu un atom din cealaltă categorie fără să schimbe caracterul de ansamblu al combinaţiei. Kossel. Pauling. Există trei tipuri principale de legături chimice: legătura ionică (electrovalentă). Aceasta înseamnă că legătura dintre atomi în astfel de compuşi nu este de natură electrostatică ci se datoreşte unor forţe chimice „de natură nedefinită” cum le-a denumit el.N. Hund. J. În toate tipurile de legături chimice. G. Lewis şi A. forţele de legătură dintre atomi sunt de origine electrică.a.compuşilor ionici. la care se adaugă şi alte tipuri de legături mai slabe între molecule şi anume: legătura de hidrogen şi legătura prin forţe van der Waals. F. După zece ani (1927) apare teoria mecanic-cuantică a covalenţei elaborată de W. N2. London şi dezvoltată de L.C. noua aranjare a electronilor să dea naştere la un sistem mai stabil. energia moleculei fiind mai mică decât suma energiilor atomilor componenţi luaţi individual. O2 sau majotitatea compuşilor organici care sunt formaţi din atomi din aceeaşi categorie a lui Berzelius (electronegativi). Realizarea legăturii se face prin modificarea stării unuia sau mai multor electroni. iar G. Lewis şi I. Ea însă nu poate explica existenţa moleculelor formate din atomi identici ca H2. Heitler şi F. Dumas (1834) a căutat să explice aceste nepotriviri dând o nouă teorie numită teoria unitară. Deci. electronii periferici ai atomilor jucând rolul de bază. Hückel ş. Magnus (1916). Slater.

au punctul de topire ridicat (NaCl se topeşte la 801oC) şi conduc curentul electric în topitură şi soluţie deoarece în aceste condiţii se desfac în ioni. iar ionii tetravalenţi. sunt situate în partea stângă a sistemului periodic. Ţinând seama de tendinţa atomilor de a ceda.formaţi: − Na −1e → Na+ − − Cl + 1e → Cl − − Na+ + Cl → Na+Cl Valenţa ionilor în cazul combinaţiilor ionice este dată de numărul de electroni cedaţi sau acceptaţi de atomul neutru. independenţi. Legătura ionică nu este o legătură rigidă.1. cei mai stabili sunt ionii pozitivi monovalenţi. ionii se mişcă liber. se poate arăta că are loc transferul unui electron de la Na la Cl urmat de atracţia electrostatică dintre ionii de Na+ şi Cl.2. Poziţia ionilor unii faţă de alţii nu este fixă. Ionii sunt în general mai stabili decât atomii din care provin. devenind ioni pozitivi. De aceea. Concepţia lui Kossel a rămas valabilă şi azi fiind confirmată de numeroase date experimentale. TEORIA LUI KÖSSEL (1916) Conform acestei teorii. LEGĂTURA IONICĂ (ELECTROVALENTĂ) 2.şi trivalenţi nu se găsesc decât în stare solidă. Dintre ionii negativi cei mai stabili sunt ionii monovalenţi în timp ce ionii bi. în primele grupe (metale alcaline etc. Sunt substanţe solide. Combinaţiile ionice se deosebesc de alte tipuri de combinaţii prin proprietăţile lor. În stare topită sau în soluţii. De aceea. sunt cei mai instabili. Elementele ai căror atomi cedează electronii de valenţă. iar ionii formaţi se atrag pe baza legii lui Coulomb formând combinaţii ionice. respectiv a primi electroni pentru a forma configuraţii stabile. apoi. În stare solidă ei sunt aşezaţi în mod regulat formând reţele cristaline ionice. substanţele ionice se mai numesc şi electroliţi.şi respectiv trivalenţi. fiecare ion pozitiv este înconjurat de ioni negativi şi invers. Exemplificând formarea legăturii ionice la NaCl.1. Stabilitatea scade însă pe măsură ce creşte diferenţa dintre numărul sarcinilor nucleare (Z) şi numărul de electroni din înveliş. se poate generaliza şi prezenta următoarea ordine descrescătoare a stabilităţii ionilor formaţi în funcţie de configuraţia lor electronică: 38 . mai puţin stabili sunt ionii di. La aceste substanţe nu se poate vorbi de molecule ci de perechi de ioni (NaCl prezintă şi în stare gazoasă perechi de ioni). Elementele cu electronegativităţi mari ai căror atomi primesc electroni devenind ioni negativi se găsesc în partea dreaptă a sistemului (nemetalele-halogenii). acolo unde există.1. atomii tind să piardă sau să câştige electroni pentru a căpăta o structură electronică stabilă de tip gaz rar. Ele au elctronegativităţi mici şi prezintă un potenţial de ionizare mic.).

iar r distanţa dintre cen-trele ionilor. deoarece toate reacţiile care au loc în analiza calitativă şi cantitativă (volumetrică şi gravimetrică) se bazează pe reacţii între ioni. adică proprietatea ionilor de a-şi deforma învelişul electronic sub influenţa sarcinilor de semn opus. respectiv numărul atomic Z. sunt mai mici atracţia dintre ioni va fi mai mare. apoi Na+(He. e2 E =− r (2. Din relaţia de mai sus rezultă că numărul sarcinilor electrice ale ionilor poate influenţa favorabil energia de legătură sau energia de reţea în cazul substanţelor ionice în stare cristalină. Energia de ionizare a atomilor (sau potentialul de ionizare) exprimată în electroni volţi eV/atom sau electron. scade în grupe de sus în jos pe când sarcina nucleară a atomilor. Cu unele excepţii explicate prin structura electronică a atomilor. iar metalele alcaline nu au afinitate pentru electroni. dimensiunea şi valenţa ionilor precum şi polarizabilitatea lor. 4d10) sau Cu+( Ar. TEORIA ELECTRONICĂ A LUI G.1. prezintă un câmp electrostatic. afinitatea pentru electroni. LEGĂTURA COVALENTĂ 2. Măsurătorile arată că cele mai mari afinităţi le au halogenii. Principalii factori care determină natura legăturii chimice în general şi deci a legăturii ionice sunt: energia de ionizare. 6s25d104f14) cu configuraţie de dublet pe ultimul strat şi în sfârşit Ag+( Kr. urmează Sn2+( Kr. energia de ionizare creşte în perioade. sau Cl-( Ne.2. Dacă razele relative ale ionilor. 2s22p6). cele mai mari valori găsindu-se la gazele rare. Energia de interacţiune electrostatică între ioni pentru formarea unei perechi de ioni de tipul Na+Cl. nu se formează prin cedare-captare de electroni aşa cum se 39 . LANGMUIR (1919) Majoritatea substanţelor în stare moleculară existente în natură. Substanţele cu legătură ionică prezintă mare importanţă în chimia analitică. Această mărime determinată cu precizie prin metode spectroscopice. Fiecare ion considerat ca o sferă. devenind ion negativ. deci dimensiunile acestora. creşte.H.2. Afinitatea pentru electroni reprezintă energia care se degajă când atomul unui element primeşte un electron în stratul său de valentă.este dată de relaţia: în care e este sarcina electrică elementară. a fost definită ca fiind energia ce se consumă pentru scoaterea din atom a unuia sau mai multor electroni.1s2 → ns2 np6 → ns2 → ns2 np6 nd10 (He) (Gaz rar) (Dublet) (18 electroni) De exemplu Li+(1s2) cel mai stabil. cum sunt moleculele organice. în care celor 10 electroni 4d respectiv 3d li se adaugă cei 8 electroni 4s2 4p6 respectiv 3s2 3p6. 3s23p6). 3d10) cu configuraţie de 18 electroni. repartizat uniform în toate direcţiile spaţiului. 5s24d10) sau Pb2+( Xe.1) 2. LEWIS (1916) ŞI I.

e. De aceea. Produsul dintre sarcina electrică şi distanţa dintre cei doi poli poartă numele de moment electric µ sau dipolmoment: µ =er (2.2) -20 şi se exprimă în Debye (D) (1D = 10 u. Datorită însă diferenţei de electronegativitate dintre atomii ce compun moleculele heteroatomice. în timp ce în moleculele heteroatomice (formate din atomi diferiţi-HCl).formează bazele şi sărurile (combinaţiile ionice). Formarea legăturii covalente se realizează prin punerea în comun de către ambii atomi a unor perechi de electroni din stratul de valenţă astfel încât fiecare atom să-şi formeze un dublet sau un octet stabil. combinaţiile covalente se formează din atomi având acelaşi caracter electrochimic. În timp ce combinaţiile ionice se formează din atomi electropozitivi şi electronegativi. polară. Molecula de apă are momentul electric µ = 1. în timp ce la HCl aparţine mai mult clorului. acestea formează dipoli electrici. clor şi acid clorhidric (electronii ambilor parteneri de legătură se reprezintă diferit pentru a scoate mai bine în evidenţă participarea ambilor atomi la formarea perechii de electroni de legătură): H ⋅ + × H → H ⋅ ×H × • × • × × • × •× × C + C :→ Cl Cl: l l • × • H • + × C ×l → ×× ×× × × H • × C l× × × În cazul moleculelor de H2 şi Cl2. perechea de electroni de legătură aparţine în mod egal ambilor atomi. Ca exemplu se dă formarea moleculelor de hidrogen. acesta având electronegativitate mai mare decât hidrogenul. Ele nu conduc curentul electric deoarece au moleculele alcătuite din atomi puternic legaţi printr-un alt tip de legătură mai stabilă decât legătura ionică şi care poartă numele de legătură covalentă sau atomică.m).s. legătura covalentă în moleculele homoatomice (formate din acelaşi fel de atomi) s-a numit nepolară.84 D dovedind structura sa unghiulară ( = 104o30’): H • O H 40 .

identică celei covalente în care cei doi electroni de legătură provin de la acelaşi atom (azot). 12. 2. Conform acestei teorii. TEORIA COORDINAŢIEI. a legăturii ionice. este donoare de electroni datorită perechii de electroni neparticipanţi. acestea se caracterizează prin unghiuri constante între direcţiile de legătură. Astfel molecula de BF3 având sextet în loc de octet electronic. Între atomii de azot şi bor se stabileşte o legătură coordinativă. datorită atracţiei electrostatice dintre dipoli. Pentru acest motiv atomul de azot este donor de electroni. Valenţa elementelor în astfel de combinaţii este dată de numărul de perechi de electroni puşi în comun. este acceptoare de electroni în timp ce molecula de NH3. Electronii care nu iau parte la legături se numesc electroni neparticipanţi. B. azotul este tricovalent în molecula sa (N2). Spre deosebire de legătura ionică. N. având octet electronic. omiţându-se sarcinile formale ce indică polaritatea: H3N → BF3 În timp ce legătura covalentă obişnuită are loc prin unire de atomi şi duce la formarea de combinaţii simple. F) deoarece stratul de valenţă poate conţine maxim 8 electroni. Atomii sunt legaţi rigid între ei şi la distanţe precise unii de alţii. Werner (1893) şi poartă numele de teoria coordinaţiei.2. COMBINAŢII COMPLEXE. De aceea.S-a convenit ca perechea de electroni de legătură să se reprezinte printr-o liniuţă numită liniuţă de valenţă (H-Cl). Astfel.2. în mod parţial. legătura covalentă este orientată în spaţiu. Aceşti electroni se pot reprezenta fie prin puncte. C. SCl6). fie prin liniuţe: :N N: . Ase-menea combinaţii depăşesc cu mult numărul combinaţiilor simple şi ele capătă importanţă teoretică şi practică din ce în ce mai mare. În acelaşi timp apare o polaritate pozitivă la atomul de azot şi negativă la atomul de bor: δ δ H3N: + BF3 → H3N + BF3 Legătura coordinativă se reprezintă de obicei printr-o săgeată îndreptată de la atomul donor către cel acceptor. Prezenţa unei polarităţi în moleculele covalente înseamnă în realitate prezenţa în aceste molecule. 14 sau chiar 16 electroni datorită existenţei orbitalilor d disponibili (PCl5. numite şi combinaţii de ordinul II. unii atomi dispun pe lângă valenţele 41 . legătura coordinativă se produce prin unire de molecule şi duce la formare de combinaţii complexe. iar atomul de bor acceptor de electroni. O. Începând de la perioada a 3-a. Tendinţa de a forma octetul prin punere în comun de electroni nu se aplică riguros decât la elementele din perioada a 2-a (Be. elementele pot forma combinaţii covalente cu participarea a 10. În cazul moleculelor cu mai mult de doi atomi. Prima teorie asupra combinaţiilor complexe care a răspuns afirmativ rezultatelor experimentale a fost dată de A. trifluorura de bor dă cu amoniacul combinaţia H3N·BF3. Există foarte multe substanţe în care perechea de electroni de legătură provine de la acelaşi atom.

Numai după elaborarea de către Lewis a teoriei electronice (vechi) asupra legăturii covalente a putut fi creată o teorie asupra naturii legăturii în combinaţiile complexe. Acest fapt este cu atât mai important cu cât unele combinaţii complexe cum sunt clorofilele şi hemoglobinele au mare însemnătate biologică. [Co(NH3)6]Cl3 Ionii din afara parantezei pătrate constituie ionii din sfera a doua. electronii aparţin în măsură tot mai mare ambilor atomi. rezultă că la formarea combinaţiilor complexe nu are un rol hotărâtor formarea unei structuri electronice de gaz rar. 2.lor principale şi de un anumit număr de valenţe secundare cu care formează legături chimice distincte. London (1927) la molecula de hidrogen. Astfel. justificând riguros teoria semiempirică a lui Lewis şi arătând sensul fizic precis al liniuţei de valenţă.2. aşa cum se credea pe timpul lui Werner. În cele mai multe cazuri s-a observat că numărul de electroni ai ionului central plus numărul de electroni donaţi de liganzi este egal cu numărul de electroni ai gazului rar care urmează în sistemul periodic. norii lor electronici (orbitalii atomici) se suprapun (se întrepătrund) tot mai mult.V. Răspunsul cel mai corect l-a dat teoria mecanicii cuantice asupra structurii atomului. [Cu(NH3)4]SO4. Numărul de liganzi care pot fi coordinaţi se numeşte număr de coordinaţie. iar sarcinile lor neutralizează sarcinile ionului complex. N. Teoria lui A. interacţiunile mutuale sporesc. Deoarece există totuşi multe excepţii de la această regulă. energia potenţială a sistemului este minimă (fig. Heitler şi F. Werner avea un caracter limitat deoarece nu putea explica natura valenţelor „secundare” prin care erau legaţi liganzii de atomul central. De asemenea nu are un rol hotărâtor factorul steric în determinarea numărului de coordinaţie. Odată cu apariţia mecanicii cuantice au fost aduse contribuţii deosebite în interpretarea legăturii coordinative utilizându-se diverse metode mecanic-cuantice. consolidând treptat legătura prin apariţia unor forţe de atracţie care tind să aducă protonii până la distanţa de echilibru stabil r0 pentru care. 16). TEORIA MECANIC CUANTICĂ A LEGĂTURII COVALENTE Teoria electronică clasică nu putea explica de ce la punerea în comun de perechi de electroni se formează legături atât de trainice ca în molecula de azot sau de diamant. adică raportul dintre volumul atomului central şi volumul liganzilor. Sidgwich (1923) a extins la această clasă de substanţe teoria electrodinamică a lui Lewis considerând că la formarea combinaţiilor complexe liganzii donează câte o pereche de electroni atomului metalic central cu care formează legături covalente de doi electroni (ce provin de la acelaşi atom) numite legături coordinative. Mecanismul formării legăturii covalente după mecanica cuantică este următorul: ori de câte ori doi atomi se apropie unul de altul în spaţiu pentru a forma o moleculă.3. În jurul unui atom central sunt legate sau coordinate prin aceste valenţe un anumit număr de ioni sau molecule numite liganzi sau adenzi care formează „prima sferă de coordinaţie`` notată prin paranteze pătrate: K3[Fe(CN)6]. extinsă de W. 42 .

Rezolvarea ecuaţiei lui Schrödinger pentru molecule formate din atomi polielectronici întâmpină mari dificultăţi pentru care se fac multe aproximări ce duc la rezultate puţin diferite de rezultatele experimentale. valori ce corespund nivelelor de energie ale moleculei. Calculele concordă perfect cu rezultatele experimentale şi ele arată că peste 90 % din energia de legătură dintre cei doi atomi provine din schimbul electronilor de la un nucleu la altul. Formarea orbitalilor moleculari. molecula ia naştere prin întrepătrunderea orbitalilor atomici. ceea ce constituie legătura covalentă. pentru a nu spune „din punerea în comun a electronilor``. Principiile de la care au plecat Heitler şi London pentru formarea orbitalilor moleculari în molecula de hidrogen sunt şi principiile generale ale tuturor legăturilor covalente. Această energie se numeşte energie de schimb şi se deosebeşte de energia rezultată din atracţia electrostatică. Variaţia energiei potenţiale a moleculei de H2 în funcţie de distanţa dintre atomii de hidrogen. Ecuaţia nu are soluţii decât pentru o serie discontinuă de valori proprii ale energiei totale. Figura 16. Distribuţia electronilor în mişcarea lor în moleculă respectă ecuaţia lui Schrödinger în care E reprezintă energia totală a moleculei. respectiv ale orbitalilor moleculari. cu formare de orbitali moleculari comuni ambilor atomi. adică suma energiei cinetice şi potenţiale a fiecărei microparticule (electroni şi nuclee). Calculele efectuate de Heitler şi London privind energia moleculei de H2 în funcţie de distanţa dintre nuclee a arătat că trecerea electronilor de la un atom la altul implică o variaţie de energie. prezentă şi ea dar în măsură mult mai mică.Astfel. 43 . adică energia orbitalului molecular format este mai mică decât suma energiilor orbitalilor atomici care se întrepătrund. Molecula există ca formaţie stabilă atâta timp cåt corespunde unei micşorări a energiei în raport cu suma constituenţilor săi luaţi separat.

Când cei doi atomi sunt depărtaţi ei pot fi caracterizaţi de funcţiile proprii ψ A(1) pentru primul atom şi ψ B(2) pentru al doilea atom de hidrogen. funcţiilor ψ I şi H ψ II: 2 44 . De aceea este posibilă o nouă funcţie ψ II: ψ II =ψ A(2)· ψ B(1) (2. Aceste funcţii corespund stării fundamentale a atomilor. pentru cei 2 protoni şi 2 electroni constituenţi.3) şi care constituie o soluţie a ecuaţiei pentru molecula H2 când atomii nu sunt prea apropiaţi unul de altul (moleculă instabilă).4) Deoarece ecuaţia lui Schr÷dinger este o ecuaţie diferenţială de ordinul doi cu coeficienţi constanţi. Dacă se presupune că se apropie cei doi atomi până la poziţia de echilibru (moleculă stabilă). este imposibil de cunoscut dacă electronul care gravitează în jurul nucleului A este (1) sau (2).5) Coeficienţii C1 şi C2 trebuie astfel aleşi. Pentru a descrie formarea moleculei este nevoie de o funcţie de undă care să exprime probabilitatea de a găsi simultan electronul (1) în jurul lui A şi (2) în jurul lui B. iar apoi se depărtează din nou.În cazul hidrogenului. Atunci când cele două unde care interferă au ampltudini identice (bucle egale) ca mărime şi sens (de exemplu +) cele două unde se însumează. Există o analogie perfectă între întrepătrunderea orbitalilor atomici şi interferenţa a două unde (electronice staţionare). încât energia E a moleculei să fie minimă. iar electronul (2) să se găsească în jurul nucleului B. de unde: ∂E =0 ∂C1 şi ∂E =0 ∂C 2 (2. la care calculele corespund rezultatelor experimentale. apare ca o proprietate a acesteia când ψ I şi ψ II sunt două soluţii particulare ale ecuaţiei iar C1 şi C2 doi coeficienţi variaţionali.6) Legătura covalentă este determinată de doi electroni cu spini opuşi a căror probabilitate de existenţă este relativ mare între cei doi atomi pe direcţia ce leagă cele două nuclee. Această probabilitate simultană exprimată prin ψ I este dată de produsul celor două probabilităţi individuale: ψ I = ψ A(1)·ψ B(2) (2. formarea orbitalului molecular poate fi înţeleasă dacă se consideră o moleculă de H2 caracterizată de funcţia de undă ψ care satisface ecuaţia lui Schrödinger. respectiv diferenţa. în care A şi B sunt nucleele iar 1 şi 2 electronii. iar în caz contrar ele se anulează. funcţii care exprimă probabilitatea ca electronul (1) să se găsească în jurul nucleului A. ca soluţia generală a ecuaţiei pentru molecula de H2 să rezulte din combinarea liniară a celor două soluţii particulare: ψ H2 = C1ψ I + C2ψ II (2. De aceea şi în cazul suprapunerii (întrepătrunderii) orbitalilor atomici rezultă orbitali moleculari a căror funcţii de undă Ψ sunt date de suma.

instabil. Deci. În timp ce momentul cinetic al orbitalilor atomici se caracterizează prin numerele cuantice n şi l.defineşte funcţii simetrice (+). π ) care corespunde funcţiilor simetrice şi moleculelor stabile în care perechea de electroni de legătură au spin opus (↑↓ b) un orbital de energie mai ridicată. la l = 1 corespund orbitali atomici p. 18a şi b). În figura 17 se prezintă orbitalii moleculari σ şi σ * ce se pot forma prin întrepătrunderea orbitalilor 1s ai hidrogenului. în care perechea de electroni de legătură au spini paraleli (↑↑ ). în timp ce la λ = 2 corespund orbitali moleculari δ etc. prin contopirea a doi orbitali atomici pot rezulta în realitate doi orbitali moleculari: a) unul de energie joasă şi stabil numit orbital de legătură (σ. La valoarea l = 0 corespund orbitali atomici în timp ce la λ = 0 corespund orbitali moleculari б.orbitalului de H H antilegătură. Formarea din doi orbitali s a orbitalului molecular de legătură σ şi a celui de antilegătură σ *: Legături σ se mai pot forma dintr-un orbital s cu unul p sau din doi orbitali px (fig. orbital de antilegătură (σ *. iar factorul 1/ 2 numit factor de normare. Figura 17. ultimul corespunzând componenţilor momentului cinetic de-a lungul dreptei ce leagă cele două nuclee. Ψ . 45 . numit ). la l = 2 corespund orbitali atomici d. respectiv antisimetrice (-). Deci.ΨH 2 = 2 1 ( ΨI + ΨII ) 2 şi ∗ ΨH 2 = 1 ( ΨI − ΨII ) 2 ∗ 2 (2. în timp ce la λ = 1 corespund orbitali moleculari π . Orbitali moleculari σ şi π . orbitalii moleculari se caracterizează prin numerele cuantice n şi λ . numărul λ înlocuieşte numărul cuantic l. (sigma). Semnul + şi . provine din condiţia impusă ca probabilitatea de a găsi electronul în întreg spaţiul respectiv să fie egală cu 1.π *) care corespunde funcţiilor antisimetrice şi moleculelor excitate.7) unde Ψ corespunde orbitalului de legătură.

Norul electronic ce constituie legătura σ are o configuraţie de elipsoid alungit. Formarea legăturii σ : a-dintr-un orbital s şi unul p. Formarea legăturii π din orbitali py şi pz. Legăturile π apar. 21 şi 22 se prezintă legăturile σ şi π în diverse molecule ca HF. Figura 20. Formarea legăturii σ în molecula de HF. 19) şi anume din doi orbitali py sau din doi orbitali pz. Figura 19. între atomii legaţi deja prin legături σ .din doi orbitali px.Figura 18. Orbitalii moleculari π (legătura π sau pp) rezultă din doi orbitali atomici p orientaţi paralel în spaţiu (fig. simetric de-a lungul axei ce leagă cele două nuclee şi prezintă densitate maximă în spaţiul dintre cei doi atomi care formează legătura covalentă. H2O şi N2. 46 . În figurile 20. b.

Deoarece numai electronii necuplaţi participă la legături covalente. 2px 2py.Figura 21. Din figura 20 rezultă că molecula de HF prezintă o legătură covalentă polară ca toţi hidracizii halogenilor. Practic. Formarea legăturii covalente în compuşii organici ca şi în combinaţiile covalente a numeroase elemente ca beriliul. iar în figura 22 se observă cele trei legături orientate. prin existenţa numai a 2 electroni necuplaţi.. existente în molecula de azot şi anume o legătură σ şi două legături π  perpendiculare între ele. borul. Legăturile covalente în molecula de apă. în toţi compuşii organici 47 . nu a putut fi explicată cu ajutorul teoriei după care se interpretează formarea legăturii în molecula de hidrogen. Figura 22. carbonul etc. Orbitali moleculari hibridizaţi. Carbonul de exemplu are în starea sa fundamentală structura He. din figura 21 reiese că molecula apei are o structură unghiulară (între cele două legături σ există un unghi de 104o30’). 2s2. Legăturile σ şi π în molecula de azot. carbonul ar trebui să se comporte bicovalent în compuşii organici fapt ce nu se confirmă.

un electron din orbitalul 2s trece într-un orbital 2p astfel încât. L. cei trei electroni existenţi în orbitalii 2px. Hibridizarea are loc după o prealabilă modificare a structurii electronice a stratului de valenţă. Luând ca exemplu carbonul. prin saltul unor electroni pe orbitalii cu energie superioară. orbitalii hibridizaţi respectă ecuaţia lui Schr÷dinger deoa-rece aceşti orbitali rezultă prin combinarea liniară a orbitalilor puri încât. legăturile chimice realizate de asemenea orbitali sunt mult mai puternice decât cele realizate de orbitalii atomici nehibridizaţi. Această neechivalenţă a celor patru orbitali ai carbonului este în contradicţie cu realitatea şi anume cu echivalenţa chimică a covalenţelor carbonului şi cu orientarea tetraedrică în spaţiu a acestora. au elaborat teoria hibridizării (1931). Pentru lichidarea contradicţiei amintite. în stare activată (în condiţii de reacţie) se produce excitarea atomului când. De aceea. 48 . Aceeaşi neconcordanţă între numărul de electroni necuplaţi şi numărul de covalenţe formate se observă şi la alte elemente: Elementul Be B C Configuraţia ↑↓ electronică ↑↓ ↑ ↑↓ ↑ ↑ a ultimului strat Electroni necuplaţi Covalenţe formate 0 2 1 3 2 4 Se consideră însă că.C. astfel încât din doi sau mai mulţi orbitali diferiţi ca formă şi energie rezultă doi sau mai mulţi orbitali identici ca formă şi energie şi perfect simetric orientaţi în spaţiu. 2pz sunt echivalenţi între ei şi orientaţi de-a lungul celor trei axe de coordonate dreptunghiulare. rezultă o configuraţie cu 4 electroni necuplaţi în stratul de valenţă: ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 1 2s2 2px 2py 2s 2px 2py 2pz În noua stare.carbonul este tetracovalent. energie mai joasă şi orientare în spaţiu nedefinită. aşa cum se arată în mecanica cuantică. Din punct de vedere al mecanicii cuantice. îşi rearanjează sarcinile electrice. dacă ecuaţia este satisfăcută de anumite funcţii. Cel de-al patrulea electron situat în 2s se deosebeşte de aceştia prin forma distribuţiei densităţii de sarcină (sferică). Conform acestei teorii. orbitalii ocupaţi cu electroni necuplaţi care participă la formarea de legături covalente. în condiţii de reacţie. atunci şi combinaţiile lor liniare vor fi soluţii ale ecuaţiei. Pauling şi J. acesta poate suferi trei tipuri de hibridizare după cum urmează: Hibridizarea sp (digonală). Slater. Orbitalii hibridizaţi prezintă proprietăţi de suprapunere diferite faţă de orbitalii puri. în cazul carbonului. 2py.

Din această figură se observă că cei doi orbitali hibrizi sp sunt coliniari şi identici. fig. Figura 23. Direcţiile celor patru orbitali ai carbonului vor fi acum conform figurii 24. una σ şi două π (figura 25a şi b) asemănător formării moleculei de N2 (v. Atomul de carbon. în stare excitată. doi orbitali p rămânând nehibridizaţi. 22). Direcţiile celor patru orbitali (valenţe) ale C hibridizat sp1. Figura 24. 49 .Are loc ori de câte ori carbonul se leagă de alţi doi atomi aşa cum este cazul acetilenei H C C H în care fiecare atom de carbon se leagă de un atom de hidrogen şi unul de carbon. 2p3 suferă hibridizare digonală la care participă orbitalul sferic s şi un orbital p. 2s1. având configuraţia electronică He. încât funcţia care îi caracterizează are forma: 1 Ψ= (s ± px ) (2. formând între ei un unghi de 180o. Hbridizarea sp1 la carbon. Aceşti orbitali au un caracter mixt. adică prezintă 1/2 caracter de orbital s şi 1/2 caracter de orbital p.8) 2 în care s-a notat cu s şi px funcţiile de undă ale electronilor s şi p. iar formarea moleculei de acetilenă se face cu apariţia legăturii triple. În figura 23 se prezintă schematic acest tip de hibridizare.

Această hibridizare o prezintă şi atomul de bor în BF3. Figura 26. Legătura dublă care apare este formată dintr-o legătură σ şi una π (figura 27 a) rezultată prin contopirea celor doi orbitali p puri. Hibridizarea sp2 (trigonală). Are loc ori de câte ori carbonul se leagă de alţi trei atomi (de exemplu în etenă H2C = CH2). Figura 27. Legătura triplă în acetilenă. 50 . Hibridizarea sp2. Hibridizarea sp este întâlnită şi la Be în BeCl2.Figura 25. Orbitalii hibrizi se află într-un plan şi sunt orientaţi perfect simetric în spaţiu la 120o (figura 26). Legătura dublă în etenă. În figura 27b se observă că etena are toţi atomii coplanari.

Direcţiile noilor orbitali hibrizi corespund cu direcţiile ce leagă centrul unui tetraedru cu vârfurile sale (figura 28).54 . Apare în metan şi în toţi compuşii organici cu legătură simplă.20 Legătura sp C 1σ 2π 1σ 1π 1σ 51 sp2 C 140.10) Datele experimentale privind energia de legătură în combinaţiile cu legătură simplă. 2pz) participă la hibridizare. are forma: Ψ= 1 (s + p x + p y + p z ) 4 (2. Tabelul 4. Orbitalii rezultaţi în urma hibridizării sp3 au 1/4 caracter de orbital s şi 3/4 caracter de orbital p.34 sp 3 C 83.9 1. 2px.9) Hibridizarea sp3 (tetragonală). Direcţiile orbitalilor hibrizi sp3. de aceea funcţia ψ care îi caracterizează pe fiecare are forma: Ψ= 1 s + 2p 3 ( ) (2. Toţi cei patru orbitali atomici (2s.1 1. dublă şi triplă Hibridizare Felul legăturii Triplă C Dublă C Simplă C Energia de legătură (kcal/mol) 194 Distanţa carboncarbon(Å) 1. Figura 28. dublă şi triplă ca şi distanţele carbon-carbon (tabelul 4) confirmă calculele după teoria hibridizării. Date experimentale privind legătura simplă. unul din cei patru hibrizi. Valorile energiei de legătură scot în evidenţă stabilitatea destul de mare a legăturii triple faţă de legătura simplă. 2py.Orbitalii hibridizaţi sp2 au 1/3 caracter de orbital s şi 2/3 caracter de orbital p. Funcţia hibridă ce caracterizează orbitalul.

O şi în rare situaţii S. la grupa Va. în care nucleul atomului de fosfor sau stibiu se află în centrul unei bipiramide trigonale (fig. în raport cu alţi compuşi. cu o uşoară închidere a unghiului dintre covalenţe din cauza influenţei perechilor de electroni neparticipanţi ai atomului de azot sau de oxigen. În general. Astfel. unghiul se micşorează la 104o30’ din cauza influenţei a două perechi de electroni neparticipanţi. unghiul tetraedric se micşorează de la 109o28’ la 106o5’ sub acţiunea unei singure perechi de electroni neparticipanţi (fig. Aceslaşi atom de fosfor se poate comporta şi pentacovalent datorită posibilităţii unui electron 3s de a trece pe un orbital 3d. fosforul a cărui configuraţie electronică este Ne. iar atomii de clor în cele 5 colţuri către care sunt orientaţi cei cinci orbitali hibridizaţi. în molecula de apă. substratul d disponibil. În acest fel se explică apariţia covalenţelor multiple la aceste elemente. suferă hibridizare sp3 în combinaţii ca NH3 şi H2O. Mecanismul formării orbitalilor hibrizi cu orbitali d este acelaşi: promovarea succesivă în urma decuplării a câte unui electron de pe orbitalii s şi p pe orbitalii d. 52 . Ea se întâlneşte în compuşi ca PCl5 şi SbCl5. ceea ce constituie una din cauzele esenţiale pentru care unii compuşi organici au proprietăţi atât de deosebite. Atomii elementelor din perioada a 3-a şi următoarele. Astfel. Este specifică numai carbonului proprietatea de a forma legături duble cu el însuşi. orbitalii p rămaşi nehibridizaţi sunt suficient de apropiaţi pentru a forma orbitali moleculari π . Figura 29. când apar cinci electroni necuplaţi: ↑↓ ↑ ↑ ↑ → ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 3s 3p 3d 3s 3p 3d Hibridizarea care are loc se numeşte bipiramidal trigonală sau sp3d. urmată de hibridizarea propriu-zisă. 3s2 3p3 are în ultimul strat. Datorită faptului că fosforul prezintă trei electroni necuplaţi. 29). în molecula de NH3. în timp ce. N. 30). formează combinaţii în care se prezintă tricovalent (ex. ci numai cei cu volum mic cum sunt elementele din perioada a 2-a: C. cu O şi N.Elementele din perioada a 2-a cu număr atomic Z mai mare decât carbonul. ca cele biologice. nu pot forma legături duble sau triple atomii voluminoşi. având orbitali d disponibili. La aceşti atomi. pot participa la hibridizări atât cu orbitali atomici s şi p cât şi cu orbitali d. Structura moleculei de NH3. Hibridizări cu participarea orbitalilor d. PCl3).

3/6 caracter p şi 2/6 caracter de orbital d. 3. 3s2 3p5) vom găsi compuşi cu valenţa 1. 3/5 caracter de orbital p şi 1/5 caracter de orbital d. 31). Figura 30. sulful poate prezenta încă două stări de valenţă: 4 şi 6. are loc hibridizarea sp3d2 sau octaedrică.Hibridizarea sp3d are 1/5 caracter de orbital s. în care orbitalii sunt orientaţi către colţurile unui octaedru (fig. de exemplu SF6.) (S-divalent) (S-tetracovalent) (S-hexacovalent) când apar 4 respectiv 6 electroni necuplaţi. prin trecerea succesivă a câte unui electron dintr-un orbital al substratului p întrunul din orbitalii substratului d şi a unui electron din orbitalul 3s într-unul din orbitalii substratului d după schema: 3s2 3p4 → 3s2 3p3 3d → 3s1 3p3 3d2 (2. în cazul orbitalului orientat pe direcţia coordonatei x are forma: Ψ= 1 s + 3p x + 2d x 2 −y 2 6 ( ) Figura 31. Cei şase orbitali hibrizi echivalenţi se caracterizează printr-o funcţie de undă care. Din această relaţie rezultă că asemenea orbitali au 1/6 caracter orbital s. 5. după schema: 3s2 3p5 → 3s2 3p4 3d → 3s2 3p3 3d2 → 3s1 3p3 3d3 (Cl-monovalent) (Cl-trivalent) (Cl-pentavalent) (Cl-heptavalent) 53 . 3s2 3p4) este divalent în starea fundamentală întocmai ca şi oxigenul datorită celor doi electroni necuplaţi 3py. În cazul sulfului hexavalent. Configuraţia spaţială a compuşilor cu hibridizare sp3d. Prin prezenţa a două perechi de electroni cuplaţi. 3pz . 7 datorită aceloraşi cauze şi anume decuplarea pe rând a perechilor de electroni şi creşterea numărului de electroni necuplaţi cu câte două unităţi. Configuraţia spaţială a compuşilor cu hibridizare sp3d2. Cl (Ne. Atomul de sulf (Ne. În cazul clorului.11.

Dacă se examinează în mod asemănător configuraţia atomilor de cupru şi nichel ca şi a ionilor lor (Cu2+. În ultimele două decenii Gillespie consideră că teoria hibridizării este foarte greoaie şi inexactă în stabilirea geometriei moleculei. În figura 32 se prezintă configuraţiile electronice pentru atomul de Fe. într-adevăr coordinarea a 6 liganzi se datoreşte apariţiei a 6 orbitali disponibili la ionii Fe2+ sau Fe3+ sub acţiunea liganzilor. se constată că în aceste cazuri rămân 4 orbitali disponibili ce vor fi ocupaţi de perechile de electroni neparticipanţi de la liganzi. Hibridizarea care are loc este de tip dsp2 cu formarea a 4 orbitali hibrizi coplanari în următorii ioni complecşi: [Cu(NH3)4]2+.2). adică repulsia perechilor de electroni din stratul de valenţă). [Ni(CN)4]2-. ionii Fe2+ şi Fe3+ precum şi configuraţia ionilor complecşi care se pot forma.Pentru fiecare caz în parte are loc hibridizarea electronilor necuplaţi care participă la legătura covalentă. 2. Configuraţiile electronice ale fierului atomic. Formarea combinaţiilor complexe a fost explicată prin tendinţa ionului metalic central de a forma o configuraţie electronică stabilă. [Cu(H2O)4]2+. încât să realizeze un număr de electroni egal cu cel al gazului rar cel mai apropiat (v. Aceeaşi hibridizare se întâlneşte la [Co(NH3)6]3+ şi la mulţi alţi cationi ai metalelor tranziţionale. Combătând teoria hibridizării el introduce nişte reguli bazate pe modelul VSEPR (valence shell electron pairs repulsion. Elementele tranziţionale pot prezenta hibridizări cu orbitalii d din stratul penultim. ceea ce explică formarea combinaţiilor complexe.2. 3d Fe Fe2+ Fe3+ [FeX6]4[FeX6]3↑↓ ↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ xx xx 4s ↑ ↑ ↑ 4p ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ xx xx ↑↓ ↑↓ ↑  xx xx xx xx xx xx xx xx Figura 32. Unul din cei mai mari adepţi ai teoriei hibridizării care poate fi considerat printre iniţiatorii acestei teorii şi care a contribuit în mod deosebit la dezvoltarea ei este chimistul american Gillespie. Examinând complecşii hexacoordinaţi ai fierului prin prisma celor expuse. Sidgwich arată că ionul metalic central va coordina atâţia liganzi. Notă. Fe2+. Nu este vorba de o teorie nouă asupra legăturii covalente ci numai de un procedeu de raţionament simplu şi 54 . de tipul gazului rar. care vor fi ocupaţi de câte o pereche de electroni neparticipanţi furnizaţi de cei 6 liganzi (de exemplu CN-). Fe3+ şi ale ionilor complecşi formaţi. Cum configuraţia spaţială a compuşilor discutaţi este octaedrică. se ajunge la concluzia că. Ni2+). are loc hibridizarea d2sp3 a orbitalilor de legătură.

După numărul lor. Se face ipoteza simplificatoare că toate perechile de electroni de legătură şi de nelegătură din stratul exterior sunt dispuse la aceeaşi distanţă de nucleu ca şi cum s-ar deplasa la suprafaţa unei sfere al cărei nucleu ar fi în centru. corespund direcţiilor legăturilor chimice. Din punct de vedere teoretic aceste reguli se referă la modelul lui Lewis al legăturii covalente. când este vorba de electroni de legătură. Aceste dublete se resping mutual şi se admite că ele se localizează pe această sferă în poziţii în care repulsiile să fie minime. dubletele din stratul de valenţă se localizează deci în spaţiu conform uneia sau alteia din figurile de repulsie de mai jos: Direcţiile în care se găsesc aceste dublete.eficace. de 2 dublete Fig. Nr. Aceasta înseamnă că ele se localizează la distanţe maxime unele faţă de altele. de dreaptă repulsie Unghi între legături 180o 3 triunghi echilateral 120o 4 tetraedru 5 bipiramidă trigonală α =120o β = 90o 6 octaedru 7 bipiramidă pentagonală 109o28’ 90o 55 .

Astfel.SnCl2 4 Tetraedru CH4.H2S 5 Bipiramid PCl5 Bipiramid 4 ă TeCl4. total de dublete (m + n) AX2 AX3 AX2E AX4 AX3E AX2E2 AX5 AX4E AX3E2 AX2E3 AX6 AX5E AX4E2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 Figura Număr Forma Exemple de de moleculei repulsie legături Dreaptă 2 Liniară BeCl2.În tabelul alăturat se prezintă geometria moleculelor poliatomice de tipul AXmEn în care A reprezintă atomul central. 56 . X atomii legaţi prin perechi de electroni de legătură.H3O+ 2 În V H2O. Scrierea unor formule chimice ţinând seama de structura electronică a atomilor componenţi a întâmpinat mari greutăţi în cazul a numeroase substanţe chimice anorganice şi organice care conţin legături duble. în cazul acidului azotic. AXmEn Nr.ClF3 trigonală 2 În T XeF2 Liniară 6 Octaedru SF6 Octaedru 5 Piramidă BrF5.SF4 ă 3 Bisfenoid ICl3.CO2 Triunghi 3 Triunghi BF3.SiCl4 Tetraedru 3 Piramidă NH3. iar E perechile de electroni de nelegătură (antiliante). vechea scriere a formulei structurale a moleculei de HNO3 (a) ca şi a ionului azotat (b): O H O (a) N O (b) O O N O a fost total incorectă atât pentru faptul că atomul de azot nu poate fi pentacovalent deoarece ar trebui să existe în stratul de valenţă 10 electroni în loc de 8 cât sunt în realitate.IF5 4 Pătrată XeF4 Orbitali moleculari π extinşi şi electroni p delocalizati.AlCl3 echilateral 2 În V SO2. cât şi pentru faptul că nu se confirmă pe cale experimentală distanţele corespunzătoare a două legături duble N = O.

Formulele I şi II diferă numai prin poziţia unei perechi de electroni neparticipanţi şi a electronilor de legătură π . În cazul ionului NO3. De aceea.37 Å. nici una din aceste formule nu este corectă (nu reprezintă corect repartiţia electronilor p în moleculă). este uniformă între cele trei legături NO. HNO3 poate fi prezentat prin formula structurală I sau II. dacă o substanţă se poate reprezenta prin două sau mai multe formule de structură care se deosebesc numai prin poziţiile unor legături π sau a unor perechi de electroni neparticipanţi. 1926). ci una intermediară numită formulă de rezonanţă. iar la ionul NO3-. sulfaţilor. în care N este donor iar O acceptor. ele reprezintă stări extreme sau limită ale repartiţiei posibile (eventuale) ale electronilor în cazul când molecula primeşte energie sau în cursul unei reacţii chimice. iar electronii π să devină o pereche de electroni neparticipanţi la oxigenul dublu legat. din care reiese că o legătură NO este dublă. Conform acestei teorii. s-a ajuns la o nouă teorie numită teoria rezonanţei (Pauling. iar alta este simplă (legătură coordinativă. ( ) (+) O H O O II (+) O H O I N N O ( ) Măsurători de distanţe interatomice efectuate pe diverse substanţe au arătat că legătura simplă N . oxizilor azotului precum şi a numeroşilor compuşi organici cu legături duble conjugate sau cu caracter aromatic.22 Å. La acidul azotic s-au găsit ambele distanţe egale cu 1. iar unghiurile dintre cele trei legături sunt de 120o şi situate în acelaşi plan.15 Å. Aceste rezultate au dus la concluzia că repartiţia electronilor este uniformă la HNO3 între cele două legături NO. Aceste structuri se numesc structuri limită. elementele din perioada a 2-a pot avea în stratul de valenţă maxim 8 electroni. Formula de structură corectă a acidului azotic este următoarea: O(1/2-) H O N O(1/2-) Acest fenomen a putut fi explicat cu ajutorul mecanicii cuantice. Între asemenea formule se pune săgeată cu două vârfuri indicând că reprezintă una şi aceeaşi moleculă. încât I se transformă în II şi invers: O H O N 57 . În urma găsirii a numeroase cazuri similare aşa cum este cazul nitroderivaţilor. Este posibil chiar ca o pereche de electroni neparticipanţi de la oxigenul legat prin legătură simplă (coordinativă) să devină electroni π .O este de 1. iar cea dublă N = O de 1. cele două structuri prezentate la acidul azotic nu sunt reale.O sunt egale.toate cele trei distanţe N . ceea ce duce la apariţia unor sarcini formale).Conform regulii octetului. carbonaţilor. adică o valoare intermediară. Deci.

33). Acest fenomen se numeşte rezonanţă.34 Å. care conţine toţi cei patru electroni π (fig. asemenea legături au caracter parţial de legături duble. pentru acest motiv ei au fost numiţi delocalizaţi adică sunt distribuiţi uniform între mai multe legături. Butadiena H2C = CH .O Acest fapt este posibil pentru că electronii π şi cei neparticipanţi sunt mai mobili decât cei care participă la legătura б. Măsurătorile arată că toate distanţele sunt egale. ceea ce face ca întreaga moleculă să se afle într-un plan.39 Å) deoarece în realitate. Pentru ionii NO3. având o valoare intermediară (1. nu se stabilesc legături simple şi duble între atomi ci se produce o fuziune între cei 4 orbitali formându-se un orbital molecular extins sau legătura π delocalizată. moleculele mezomere au structură plană (v. conjugare sau mezomerie.şi CO32-. Astfel. O C O 2- O Fenomenul de rezonanţă joacă un rol deosebit de însemnat în chimia organică.CH = CH2 ar trebui să prezinte conform acestei formule uzuale legături duble între C1 şi C2 respectiv între C3 şi C4.54 Å. iar între C2 şi C3 legătură simplă.hibridizarea sp2). 58 . Luând ca exemplu butadiena şi benzenul. iar între cei legaţi prin legătură simplă 1. Orbital molecular Figura electronilor extins la butadienă. Deoarece. formulele de structură intermediară au următoarele forme: O O N _ O . iar moleculele sau ionii mezomeri se numesc hibrizi de rezonanţă. 34. neparticipanţi. se poate arăta că ambele substanţe prezintă la toţi atomii de carbon hibridizare sp2. Delocalizarea π în molecula benzenului. Cât priveşte electronii p. mişcându-se în câmpul atomilor care îi pot accepta. orbitalii respectivi se combină şi formează orbitali moleculari extinşi printr-o întrepătrundere mai avansată a norilor electronici ceea ce duce la stabilizarea moleculei cu scurtarea distanţelor dintre atomi. Distanţele între atomii dublu legaţi ar trebui să fie de 1. Figura 33.

pentru n=1 rezultă 6 electroni π (cazul benzenului). reprezentată prin formula de rezonanţă. Dacă substituentul este repulsiv (CH3-. a b c Structurile a şi b sunt structuri limită conţinând trei legături simple şi trei duble.Benzenul prezintă o analogie perfectă cu butadiena. După E.etc) scade 59 . Aceasta arată că molecula reală de benzen. au caracter aromatic toate sistemele chimice ciclice care conţin (4n + 2) electroni π . de ex. nucleele de furan (a). diferenţă numită energie de rezonanţă şi s-a găsit valoarea sa de 36 kcal/mol. cercul înscris în hexagon reprezentând cei 6 electroni π din moleculă. Cum există o identitate a celor 6 legături C-C. Astfel. C2H5. unul deasupra şi altul sub ciclul benzenic (fig. Contopirea celor 6 electroni într-un nor unic cu formarea a două inele. formula c exprimă cel mai bine realitatea. dacă este electrofil atrage în sextet cei 2 electroni p mărind caracterul aromatic. În asemenea substanţe şi în altele ca pentaheterociclurile. tiofen (b) şi pirol (c) O a S b NH c există caracter aromatic respectând formula lui Hückel. S-a determinat experimental diferenţa dintre energia pe care ar avea-o molecula de benzen cu electroni localizaţi în legături simple şi duble (structuri limită) şi energia pe care o are în realitate. cu două nuclee aromatice). cu trei nuclee aromatice) etc. Asemenea cazuri pot fi extinse şi la substanţe cu nuclee heterociclice legate între ele. În substanţele menţionate alternează legăturile simple cu cele duble încât deşi au n=7 rezultând 30 electroni π prezintă structură de rezonanţă stabilă. acizi nucleici) care au rol biologoc foarte activ şi a căror reactivitate depinde de existenţa unui substituent în apropierea heteroatomului (O. pentru n=3 rezultă 14 electroni π (antracenul. în care se află 4 nuclee pirolice legate între ele printr-un atom de carbon hibridizat sp2. vitamine. Hückel. este cu 36 kcal/mol mai stabilă decât fiecare din moleculele ce ar corespunde structurilor sale limită. hormoni. cum este cazul hemului din hemogliobină sau la clorofilă. 34) duce la stabilizarea moleculei şi deci la apariţia unor proprietăţi noi. care definesc caracterul aromatic al substanţelor organice. deci stabilitatea substanţei şi de aici slăbind reactivitatea acesteia. proteine. antibiotice. pentru n=2 rezultă 10 electroni π (naftalina. S. N) care. Asemenea heterocicluri se află în substanţe extrem de importante (enzime. În aceste cazuri 2 din formula (4n + 2) reprezintă o pereche de electroni p neparticipanţi dar care sunt parţial delocalizaţi. completând cu cei 4 electroni π un sextet ce conferă un caracter mai slab aromatic decât în cazul nucleelor benzenice cu 6 electroni π .

se repartizează egal între toţi atomii.e. Aceste legături nu sunt fixe. scoţându-i mai mult sau mai puţin din sextet. De aceea. Pauling. Acest fenomen a fost extins în întreaga masă a metalului şi este asemănător cu fenomenul de rezonanţă existent în moleculele de butadienă şi benzen. 2. Deci. ci ele se desfac şi se refac în mod continuu cu electroni ce provin de la alţi atomi vecini..aromaticitatea deci creşte reactivitatea substanţei împingând cei 2 electroni p către heteroatom. numite de aceea proprietăţi metalice. Aceste proprietăţi au fost interpretate încă de la începutul acestui secol ca fiind datorate unor legături chimice tari între atomii tuturor metalelor. ductilitate. ceea ce reprezintă un prim pas către adaptarea la condiţiile de mediu. deci datorită întrepătrunderii orbitalilor atomilor vecini. 60 . După această concepţie. după cerinţele substanţei intrate în contact cu un reactiv mai mult sau mai puţin activ chimic pentru a-l domoli.legătura metalică nu este orientată astfel încât atomii adoptă aşezările cele mai sărace în energie care corespund structurilor compacte. în care electronii periferici au părăsit atomul. din punct de vedere biologic. maleabilitate. nu este greşit a se defini metalele ca o îngrămădire regulată de ioni pozitivi în echilibru cu atomii neutri care sunt scăldaţi într-o baie de electroni mai mult sau mai puţin liberi. LEGĂTURA METALICĂ Metalele se deosebesc de majoritatea substanţelor prin conductibilitate electrică şi termică ridicată. În acest fel se explică de ce elementele tranziţionale din grupa a VI-a secundară (Cr.M. După o teorie a lui L.3. În fracţiunea scurtă de timp. rezistenţă mecanică. W) care au 6 electroni necuplaţi. datorită punerii în comun de perechi de electroni de către atomii vecini în reţea. puţini la număr la metale. legarea unui radical la colţurile acestor nuclee heterociclice se face. tenacitate etc. Tăria legăturii metalice este în funcţie de numărul de legături pe care le poate forma un atom cu atomii vecini şi deci de numărul de electroni necuplaţi.← A+ De aceea. Goldschmidt. proprietăţi specifice tuturor metalelor. de reacţie. ne putem imagina un număr mare de structuri limită printre care: Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na structura reală fiind cea de rezonanţă în care repartiţia reală a electronilor între atomii metalului este o repartiţie intermediară între un număr mare de posibilităţi. adică la viaţă. Mo. electronii de valenţă. acesta se transformă în ion pozitiv după schema: A+ → e. Astfel. datorită mobilităţii lor mari. analoage legăturilor covalente (V. legătura metalică este asemănătoare cu legătura covalentă. au cele mai ridicate puncte de topire şi de fierbere şi dau aliaje extrem de utile. în cazul sodiului. 1928). deoarece numărul de electroni este prea mic pentru a forma covalenţe adevărate.

A. În cazul elementelor tranziţionale. amoniacului (II) şi alcoolului metilic (III). amoniacul (NH3) lichid. căldura de vaporizare. prezintă anomalii în ce priveşte unele proprietăţi fizice. F. LEGĂTURA DE HIDROGEN În afara legăturilor chimice propriu-zise (ionice şi covalente). În cazul apei (I). Wilson. guvernate de legea lui Coulomb. fără punere în comun sau transfer de electroni de la un atom la altul. De aceea.H + (III) Examinând structura unor astfel de substanţe lichide care prezintă asociaţii moleculare. capacitatea calorică şi tensiunea superficială a acestora sunt exagerat de ridicate. -COOH. Ele se întâlnesc la legăturile de hidrogen şi legăturile prin forţe van der Waals.A. Punctele de fierbere şi de topire ca şi densitatea. Analizând legăturile de hidrogen. cu cât ele se întrepătrund mai mult. două asemenea benzi de valenţă pot avea energii egale ceea ce duce la o întrepătrundere a lor. -NH2) sau derivaţi ai acestora. atomii metalici se află foarte apropiaţi în reţeaua cristalină se produce o întrepătrundere între orbitalii stratului de valenţă astfel încât electronii de valenţă nu mai aparţin unui atom sau unei perechi de atomi. Aceste anomalii se datoresc faptului că substanţele respective formează asociaţii moleculare de tipul (H2O)n prin unirea mai multor molecule prin legături de hidrogen sau punţi de hidrogen.H + δ +  (I) H :N H CH3 O δ δ H H +------:N H δ + δ δ H H +------:N H δ - H δ + (II) δ - CH3 CH3 δ δ δ δ + H ------:O H ------:O . există legături care se datoresc unor forţe de atracţie mult mai slabe ce se exercită între atomi sau molecule cu structuri electronice stabile. apar adevărate „zone de energie” numite benzi de energie sau benzi de valenţă. Brillouin. se constată că toate au atomul de hidrogen situat între doi atomi electronegativi care dispun de cel puţin o pereche de elctroni neparticipanţi. ci devin comuni atomilor din întreaga masă de metal. 61 . Legătura este în parte de natură electrostatică.H. Bloch. în locul unor nivele de energie discrete cum sunt în atomi.Sommerfeld. aceste legături se realizează astfel: H O δ - H H δ δ + δ  H ------:O H -----:O δ + H δ δ H ----:O . 2. se constată că o serie de substanţe ca: apa (H2O). I. Metalul este cu atât mai dur şi prezintă constante fizice mai ridicate cu cât benzile de valenţă sunt mai largi. amină (-OH. carboxil. fiind puternic electronegativ (O. acidul fluorhidric (HF). Deoarece. alcoolul metilic (CH3OH) şi multe alte substanţe organice care conţin grupe funcţionale hidroxil. ea luând naştere datorită faptului că atomul de care este legat covalent hidrogenul. au interpretat legătura metalică pe o bază diferită. Aceste forţe de atracţie se reduc la forţe electrostatice. acidul cianhidric (HCN). N.4.

sau conformaţia lor spaţială. deoarece clase întregi de substanţe ca substanţele proteice şi glucidele precum şi produşii intermediari rezultaţi în procesele de asimilaţie şi dezasimilaţie conţin asemenea legături care explică uşurinţa transformărilor acestor substanţe. Distanţa dintre atomul de hidrogen şi cel cu care se realizează puntea este mai mare decât aceea care leagă covalent cei doi atomi.76Å în timp ce distanţa intramoleculară O-H este de 0. ele se pot clasifica în două categorii: intermoleculare şi intramoleculare.F). formănd aşa numiţii chelaţi ca orto nitrofenolul (III) şi aldehida salicilică (IV): O NO2 OH (III) H CHO OH (IV) C O O H N O O H Legăturile de hidrogen au o importanţă deosebită în biochimie. cât şi la cei organici. După modul cum se realizează legăturile de hidrogen. nucleul hidrogenului exercită o atracţie faţă de alt atom electronegativ al unei molecule vecine pentru a-şi compensa deficitul de nor electronic cu o pereche de electroni neparticipanţi ai acestuia. energia de legătură variind între 4-7 kcal/mol faţă de energia legăturilor covalente care are valori de 30-100 kcal/mol. Astfel. În acelaşi timp. 62 . în cazul apei. Forţele intermoleculare în acest tip de legătură sunt slabe. atrage electronii de legătură spre el polarizând legătura. în unele cazuri închizând cicluri ca dimerul acidului formic (I) şi acidului benzoic(II): O H C H---------O C H O O---------H I O C6H5 C O--------H II O H--------O C C6H5 Legăturile de hidrogen intramoleculare sunt foarte răspândite la compuşii organici. distanţa intermoleculară între O şi H legaţi prin punte este de 1.99Å. Legăturile de hidrogen intermoleculare sunt răspândite atât la compuşi anorganici (exemplele de mai sus).

Sub acţiunea câmpului electric al moleculelor polare. iar cele cu absorbţie de căldură. Se numesc forţe de dispersie pentru că se datoresc polarizabilităţii moleculei sau atomului. Dintre acestea.1. Din cauza vibraţiilor învelişului electronic faţă de nucleele atomice. forţe de inducţie şi forţe de dispersie. ca forţe de atracţie electrostatică. Forţele van der Waals. endoterme. nu se manifestă între particule cu sarcini electrice libere de un singur tip (ioni). Aceste forţe se împart în trei categorii: forţe ion-dipol sau dipol-dipol. 3. căldura însoţeşte cel mai frecvent fenomenele chimice.1. 3. Forţele de dispersie (forţe London) sunt forţe ce se exercită între molecule nepolare sau atomi cum sunt atomii gazelor rare.1. Reacţiile care se produc cu degajare de căldură se numesc exoterme. respectiv între moleculele polare ale substanţei şi moleculele polare ale solventului (de exemplu apă şi alcool) având drept consecinţă efectul de orientare al moleculelor. luminoasă. electrică etc. Termochimia este un capitol al termodinamicii studiind aplicaţiile principiului I al acesteia la variaţiile de căldură ce însoţesc reacţiile chimice. CĂLDURA DE REACŢIE 63 ..5. LEGĂTURI PRIN FORŢE VAN DER WAALS Atracţia dintre moleculele neutre ale gazelor inerte ca şi coeziunea lichidelor se datoresc unor legături speciale care au loc prin forţe van der Waals. fenomen ce intervine şi la dispersia luminii prin medii transparente. Asemenea legături pot duce şi la formarea unor molecule cu stabilitate slabă (pseudomolecule) ca: HgNe. se creează dipoli temporari care provoacă atracţia între particulele respective. se induce un dipolmoment în moleculele nepolare după care se atrag electrostatic. Forţele de inducţie acţionează între molecule polare şi molecule nepolare (de exemplu eter şi benzen). ci între dipoli electrici care preexistă în molecule sau iau naştere prin inducţie. sau pot exista şi în starea cristalină a unor substanţe ca gheaţa. TERMODINAMICA CHIMICĂ 3. NOŢIUNI DE TERMOCHIMIE Majoritatea reacţiilor chimice decurg cu absorbţie sau cedare de energie calorică. HgHe sau Hg2 etc. Partea din chimie care se ocupă cu studiul cantităţilor de căldură absorbită sau degajată în reacţiile chimice se numeşte termochimie.2. Forţele ion-dipol şi dipol-dipol se exercită între ioni şi molecule polare.

32 kcal/mol C(s) + O2(g) → CO2(g) ∆ H=-94. Schimbul de energie cu mediul exterior sau efectul termic ce se produce în reacţiile chimice se exprimă cu ajutorul ecuaţiilor termochimice.70 kcal/mol Prima reacţie luată ca exemplu arată că 2 g H2 se combină cu 16 g O2 şi formează 18 g H2O în stare de vapori. Căldura de reacţie măsurată la volum constant (V=const. se indică şi efectele lor termice (căldura de reacţie) ca şi starea de agregare a acestora.) aşa cum se întâmplă în majoritatea reacţiilor din natură sau din organismul viu. următoarele călduri de reacţie: căldura de formare şi căldura de descompunere a substanţelor. unde ∆ reprezintă o variaţie finită.05 kcal/mol 1/2 N2(g) + 1/2 O2(g) → NO(g) ∆ H=+21. Cum efectele termice se referă la moli de substanţă. 64 . Atât ∆ H cât şi ∆ E sunt pozitive când sistemul absoarbe căldură (în reacţiile endoterme) şi negative când sistemul degajă căldură (în reacţiile exoterme).) se mai numeşte energie de reacţie şi se notează ∆ E.8 kcal/mol H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(l) ∆ H=-68. cu o degajare de 57. Dacă reacţia are loc la presiune constantă (p=const. căldura de neutralizare.6 kcal/mol HCl(aq)+NaOH(aq) → NaCl(aq)+H2O(l) ∆ H=-13. Cu ajutorul bombei calorimetrice se determină căldurile de ardere. În prezent se tinde să se exprime cantitatea de căldură prin lucrul mecanic efectuat pentru producerea căldurii (energiei) respective. căldura de amestecare. căldura de dizolvare. simbolurile şi formulele chimice reprezintă atomi-gram sau molecule-gram.184 jouli (3. În asemenea ecuaţii. De aici posibilitatea de a folosi în aceste ecuaţii coeficienţi fracţionari pentru numărul de moli ai substanţelor care intră sau ies din reacţie. De la fizică se cunoaşte că un joule mai poate fi egal cu lucrul efectuat de un curent electric de un coulomb sub o diferenţă de potenţial de un volt: 1 joule = 1 volt·coulomb = 1 watt·secundă (3.8 kcal/mol. căldura de reacţie se exprimă în jouli: 1 cal = 4. Se pot determina experimental cu ajutorul unui aparat numit calorimetru. înseamnă că într-o ecuaţie termochimică. S-a convenit ca efectul caloric să se indice separat în dreapta ecuaţiei chimice.1) Unitatea de căldură în sistemul internaţional (SI) este MJ/mol = 4184 jouli/mol. În exemplele următoare se dă modul de reprezentare a reacţiilor. prin ecuaţiile lor termochimice: H2(g) + 1/2 O2(g) → H2O(g) ∆ H=-57.Căldura care însoţeşte reacţiile chimice se numeşte căldură de reacţie.2) Căldura degajată sau absorbită într-o reacţie chimică reprezintă variaţia energiei interne a sistemului. Cum James Joule a determinat prima dată echivalentul mecanic al caloriei. căldura rezultată se numeşte căldură de reacţie la presiune constantă sau entalpie de reacţie şi se notează cu ∆ H. Ea se măsoară în calorii (cal) sau kilocalorii (kcal) şi se raportează la un mol de substanţă formată sau descompusă. pe lângă formulele chimice ale substanţelor ce participă la reacţie.

(-17.2.4) Dacă gazele respective se comportă ca şi gaze reale. Astfel.79 kcal Deoarece ∆ H are semn negativ. iar volumul unui mol de gaz este V. la presiune constantă (∆ H) şi la volum constant (∆ E). Dacă la reacţia iau parte numai substanţe solide sau lichide. ∆ V este neglijabil. LEGEA EGALITĂŢII NUMERICE A CĂLDURII DE FORMARE CU CEA DE DESCOMPUNERE Cantitatea de căldură consumată pentru descompunerea unei substanţe este egală cu cantitatea de căldură degajată la formarea substanţei respective din elemente (A. pentru un mol revin 68.9) = . Lavoisier şi P.2.1. ∆ H=-68. iar mărinea p∆ V-lucrul produs de sistem atunci când reacţia are loc la presiune constantă. H2 + I2 → 2HI în care intră în reacţie 2 moli de reactanţi şi rezultă 2 moli de produşi). LEGILE TERMOCHIMIEI 3.n1. 65 .32 kcal care reprezintă căldura de formare. Căldura de reacţie este egală cu diferenţa dintre suma căldurilor de formare standard a compuşilor care ies din reacţie şi suma căldurilor de formare standard a compuşilor care intră în reacţie. iar pentru descompunerea sa termică ∆ H=68.05) (-2·68. 3.9 0 (-94. pentru formarea din elemente a H2O(l).3) devine: ∆ H = ∆ E + pV∆ n (3.L. Spre exemplificare se dă calculul căldurii de reacţie la arderea metanului: CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l) (-17. Dacă la reacţie participă însă gaze.212. are loc o variaţie de volum.5) Pentru reacţiile care decurg fără variaţia numărului de moli în faza gazoasă (ex. pV = RT şi deci: ∆ H = ∆ E + RT∆ n (3.64 kcal reprezintă căldura de reacţie sau efectul termic total. Această lege arată că entalpia de formare are aceeaşi valoare cu căldura de descompunere a aceleiaşi substanţe.Trebuie precizat că există o deosebire între căldura de reacţie şi căldura de formare. de Laplace).32 kcal/mol Cele 136.S. deci ∆ H = ∆ E.32 kcal/mol. ∆ H=-2x68. deci şi a numărului de moli.32 kcal/mol.3) în care ∆ V reprezintă variaţia de volum când reacţia are loc la presiunea p. variaţia totală a volumului ∆ V este V∆ n încât relaţia (3. dar de semn schimbat. încât ∆ H ≈ ∆ E. încât diferenţa dintre ∆ H şi ∆ E este mare. dacă diferenţa dintre numărul de moli de produşi n2 şi numărul de moli de reactanţi n1 este ∆ n = n2 . în reacţia de formare a apei după ecuaţia: 2H2(g)+O2(g) → 2H2O(l).05 + (-2·68.1.1. în timp ce. reacţia este exotermă. se leagă prin relaţia: ∆ H = ∆ E + p∆ V (3. Cele două călduri de reacţie.32)] . Astfel.32) ∆ H = [-94. ∆ n = 0. deci şi p∆ V.

.3.64 kcal/mol deci: ∆ H1 = ∆ Hx + ∆ H2 de unde: ∆ Hx =∆ H1-∆ H2= . se poate scrie: 1) C(s) + O2(g) → CO2(g) ∆ H1=-94. Cunoscând că arderea cărbunelui la CO2 poate decurge atât direct cât şi în etape.26... De exemplu.05 kcal/mol 2) a) C(s) + 1/2O2(g) → CO(g) ∆ Hx= x kcal/mol b) CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g) ∆ H2=-67.(. la formarea CO din C şi O2.1. ∆H A+B ∆H 4 2 ∆H ∆H 1 3 C+D ∆H 6 ∆H 5 Figura 35. 1840) Experienţele au dovedit că efectul termic al unei reacţii chimice depinde numai de starea iniţială şi finală a substanţelor care reacţionează şi este independent de stadiile intermediare ale procesului chimic. LEGEA CONSTANŢEI SUMEI CĂLDURILOR DE REACŢIE (HESS.05 . dacă reactanţii A şi B pot forma prodişii C şi D atât direct cât şi prin mai multe reacţii consecutive în care căldurile de reacţie sunt ∆ H1.41 kcal/mol reprezentând valoarea entalpiei de formare a CO.(fig. Această lege se enunţă astfel: Efectul termic al unei serii de reacţii chimice consecutive este egal cu efectul termic al oricărei alte serii de reacţii chimice care porneşte de la aceeaşi reactanţi şi conduce la aceeaşi produşi. între căldurile de reacţie există relaţia: ∆ H1 = ∆ H2 + ∆ H3 = ∆ H4 + ∆ H5 +∆ H6 (3. sau căldura de reacţie este aceeaşi indiferent dacă reacţia se produce într-un singur stadiu sau în mai multe.94.2. are nevoie de energie calorică pe care şi-o dezvoltă singur prin diferitele reacţii chimice pe care le suferă alimentele ingerate. în general. IMPORTANŢA BIOLOGICĂ A FENOMENELOR TERMOCHIMICE Organismul animal. se formează paralel şi CO2. ceea ce nu permite determinarea căldurii de formare a CO. Aceste transformări chimice sunt. pentru a se putea întreţine. de natură 66 .2. Astfel.64) = .1.3. Efectele termice într-o reacţie ce decurge direct sau prin faze intermediare 3.6) Această lege permite să se calculeze căldurile de reacţie în cazul în care nu pot fi determinate experimental. 35). ∆ H2.67.

principii nedemonstrabile. un adult trebuie să consume circa 50 g proteine (de regulă se consumă dublu). Dintre alimente. De asemenea. studiază metodele pentru a prevedea dacă o anumită reacţie poate avea loc şi cum se deplasează echilibrul sub influenţa diferiţilor factori. grăsimile şi glucidele constituie principalele surse de energie. Termodinamica chimică este un capitol al termodinamicii. Aproximativ 90 % din această cantitate provine din digestia şi metabolismul alimentar. zahărul produce 4000 kcal/kg. dar care nu au fost contrazise niciodată pe cale experimentală. Grăsimea pură produce circa 9000 kcal/kg. iar dintre glucide. La baza termodinamicii stau două postulate sub numele de principiile I şi II ale termodinamicii. Creşterea excesivă a temperaturii corpului este deci un semnal în cazul îmbolnăvirilor. Aceste valori au fost obţinute prin ardere în bomba calorimetrică la fel ca pentru combustibili.oxidativă. Energia rezultată este folosită. o parte pentru executarea mişcărilor fizice. sunt luate în considerare numai stările iniţiale şi finale ale acestora. sunt necesare mai ales pentru creşterea şi înlocuirea ţesuturilor. fără produşii intermediari sau alte aspecte ale stărilor intermediare. Astfel. care studiază legile ce guvernează transformările cantitative ale energiei de la o formă la alta în timpul schimbărilor fizice sau chimice ale unui sistem. 67 . de aceea. În cercetarea sistemelor chimice în curs de transformare. procesul oxidativ este limitat. În organismele vii pot avea loc şi alte fenomene de degradare nedorite. INTRODUCERE ÎN TERMODINAMICA CHIMICĂ Termodinamica chimică studiază condiţiile de stabilitate maximă a sistemelor chimice şi legile după care acestea se transformă pentru a atinge starea de echilibru chimic. o ştiinţă abstractă. însă tot cu degajări de căldură necesară întreţinerii vieţii unor microorganisme (microbi). Cele 100 g proteine produc 400 kcal (proteinele dau 4800 kcal/kg).2. schimbările de căldură ce însoţesc reacţiile chimice având loc cu respectarea legii conservării energiei (principiul I). Cunoscând căldura de formare a diferitelor substanţe utilizate ca hrană cât şi căldura produşilor de dezasimilaţie. 3. deductivă. diferenţa de 2600 kcal trebuie să provină din grăsimi şi glucide. Aplicaţiile principiilor termodinamice constituie de fapt obiectul de cercetare al termodinamicii chimice. iar altă parte pentru menţinerea constantă a temperaturii corpului. Un om cu masă corporală mijlocie trebuie să dispună zilnic de o căldură de ardere de circa 3000 kcal. rezultând substanţe care se elimină din organism ca produşi de dezasimilaţie. Zilnic. se poate calcula valoarea energetică pe care o au alimentele cât şi raţia minimă pentru oameni şi animale. alt aliment de bază. În unele cazuri. în care produşii ultimi de reacţie sunt vapori de apă şi CO2. termochimia este un rezultat al aplicaţiilor principiului I al termodinamicii. Proteinele. care se produc fără intervenţia omului.

care se numesc şi mărimi termodinamice de stare. ∆ V = 0. se numesc intensive (temperatura. Procesele pot fi izobare dacă se petrec la presiune constantă. căldura specifică etc.). adică totalitatea proprietăţilor lor intensive. putând reveni la starea iniţială pe acelaşi drum. presiunea. gazoasă). când se numesc parametrii de stare. fază. Prin proces se înţelege orice modificare adusă unui sistem. Un sistem poate fi format din una sau mai multe faze (lichidă. dar poate schimba energie. cu o viteză finită. care au loc fără schimb de căldură cu exteriorul ∆ Q =0. fără alte schimbări. respectiv este alcătuit din mai multe faze (este polifazic). Fază constituie o porţiune dintr-un sistem mărginită de suprafeţe în care proprietăţile macroscopice se schimbă brusc. 3. volumul molar. apărând o altă fază. ca de exemplu: greutatea. Dacă proprietăţile macroscopice ale sistemului sunt aceleaşi în orice punct al acestuia sistemul este omogen şi constituie o singură fază iar în caz contrar. izoterme-la temperatură constantă ∆ t = 0 sau procese adiabatice. solidă. Proprietăţile care nu depind de cantitatea de substanţă ce formează sistemul. izoterme) etc. numai într-un singur sens.Termodinamica foloseşte termeni şi noţiuni caracteristice ca: sistem. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII SAU LEGEA CONSERVĂRII ENERGIEI 68 . Prin starea termodinamică a unui sistem se înţelege totalitatea factorilor ce caracterizează sistemul la un moment dat. Mărimile de stare pot fi variabile dependente şi se numesc funcţii de stare sau variabile independente. se numesc reacţii chimice. Dacă sistemul nu schimbă substanţă cu exteriorul. apa singură constituie o fază iar în contact cu gheaţa constituie sistem eterogen ca şi o soluţie în contact cu substanţa nedizolvată. se numesc ireversibile. ∆ p = 0. Când procesele decurg fără intervenţii exterioare şi au loc de la sine. sistemul se numeşte deschis. se numeşte sistem închis iar dacă nu schimbă nici substanţă nici energie (căldură sau lucru mecanic) constituie un sistem izolat.2. entropia. entalpia. volumul. se numesc procese naturale iar cele care decurg spontan. Prin sistem se înţelege o regiune bine determinată în spaţiu în care se găseşte o substanţă sau un amestec de substanţe la o anumită presiune. izocore.1. Dacă între sistem şi mediul înconjurător au loc schimburi de energie şi de substanţă. ca de exemplu un schimb de căldură sau de lucru mecanic cu mediul înconjurător. procese izocore-la volum constant. procese (izobare. temperatură sau volum. Dacă un proces decurge în ambele sensuri. Proprietăţile care depind de cantitatea de substanţă existentă într-un sistem se numesc proprietăţi extensive. energia internă. modificându-se astfel proprietăţile fizice sau chimice ale substanţelor. sistemul este eterogen. constituie un sistem reversibil. Procesele în care substanţele se transformă în altele noi numite produşi de reacţie. De ex. densitatea.

2. Există însă multe reacţii care contrazic acest principiu aşa cum sunt unele reacţii endoterme care decurg. 3. Pentru calcule aproximative şi diferenţe mari între T2 şi T1.Σ H1 (3.Energia nu poate fi nici creată nici distrusă. iar cele în care se degajă puţină căldură decurg de multe ori incomplet. de la sine. PRINCIPIUL II AL TERMODINAMICII 69 . pentru o anumită temperatură dată. ea poate fi însă transformată dintr-o formă în alta. A răspunde la întrebarea de ce unele substanţe reacţionează numai cu anumite substanţe şi nu cu oricare. Σ H1 respectiv Σ E1: ∆ H = Σ H2 .Σ E1 (3.8) Căldura de reacţie variază cu temperatura după ecuaţia lui Kirchhoff: ∆H 2 − ∆H1 = ∫ CpdT T1 T2 (3. acele reacţii în care se degajă multă căldură. ca şi cum forţa motoare a reacţiilor chimice ar depinde atât de variaţia entalpiei (∆ H) a substanţelor cât şi de variaţia energiei interne (∆ E) a acestora. Atât entalpia de reacţie (căldura de reacţie) cât şi energia internă se definesc termodinamic ca fiind. căldura de reacţie la altă temperatură T2. se poate folosi şi relaţia: ∆ H2 .10) în care nu se ia în consideraţie variaţia lui ∆ Cp cu temperatura. de variaţia entalpiei libere ∆ G a reacţiei. noţiune care se va trata ca o aplicaţie a principiului II. egale cu diferenţa dintre suma entalpiilor Σ H2 respectiv energiilor interne Σ E2 ale produşilor şi reactanţilor. se poate calcula şi deci prevedea. Mărimile studiate la termochimie în cadrul acestui principiu. entalpia H şi energia internă E. la presiune constantă (Cp) sau la volum constant (Cv)].∆ H1 = ∆ Cp(T2 .9) unde ∆ H2 şi ∆ H1 sunt entalpiile de reacţie la două temperaturi T1 şi T2.2. fie la temperaturi ridicate. sunt proprietăţi extensive ale substanţelor. adică fără o intervenţie din afară.T1) (3. Rezultă că numai reacţiile exoterme decurg spontan.7) ∆ E = Σ E2 . însemnează a spune care este forţa motoare a reacţiilor chimice. S-a stabilit că forţa motoare a reacţiilor chimice depinde în realitate de o proprietate extensivă a substanţelor numită entalpie liberă (G) şi anume. iar ∆ Cp diferenţa dintre sumele capacităţilor calorice ale produşilor şi reactanţilor [capacitatea calorică a unui sistem reprezintă cantitatea de căldură necesară pentru a ridica temperatura sistemului cu un grad. Din măsurători s-a observat că decurg spontan. cunoscând căldura de reacţie (∆ H1) la o anumită temperatură T1 şi variaţia capacităţilor calorice ale substanţelor din sistem. fie la temperaturi joase. Deci.

în timp ce toate formele de energie (mecanică. un amestec de două gaze are o entropie mai mare decât fiecare gaz luat separat. se poate înlocui Cp.13) Entropia este o măsură a ireversibilităţii termodinamice a transformărilor fizice sau chimice şi nu întotdeauna este uşor a interpreta semnificaţia sa fizică. principiul II arată că. de la un corp rece la unul mai cald. Entropia poate fi considerată 70 . ireversibile. Generalizând constatările făcute experimental pe diverse sisteme. pe baza principiului II. electric. se poate calcula variaţia entropiei. prin care sistemul trece prin stări de echilibru succesive foarte apropiate şi procese ireversibile. Entropia (S) este proprietatea extensivă a cărei valoare rezultă din relaţia: dS = Prin integrare această relaţie devine: dT T2 ∆S = ∫ Cp = ∫ Cpd ln T T T1 T1 T2 dq rev dH dT = Cp sau dS = T T T (3.11) (3. energia calorică a fost considerată ca o formă inferioară de energie. chimică etc. entropia rămâne neschimbată (∆ S = 0). care decurg spontan şi prin care sistemul tinde să se apropie de o stare de echilibru (un proces este termodinamic reversibil când decurge atât de încet încât sistemul este în orice moment în echilibru de temperatură. iar lichidele au entropie mai mare decât solidele. chimic. electrică. Pentru calcule aproximative. fiind într-o stare de dezordine mai mare. presiune sau concentraţie. Întotdeauna rămâne o cantitate de căldură ce nu poate fi transformată în alte forme de energie. cu mediul înconjurător).12) Cunoscând variaţia capacităţii calorice Cp a substanţelor între două temperaturi T1 şi T2. De asemenea. căldura nu poate fi transformată cantitativ în lucru mecanic. Pentru a demonstra cel de-al doilea principiu.În timp ce principiul I stabileşte transformarea dintr-o formă într-alta a diferitelor forme de energie după o lege de echivalenţă. Variaţia entropiei în starea iniţială şi finală permite să se aprecieze dacă un proces este posibil din punct de vedere termodinamic. se trage concluzia că procesele prin care un sistem se transformă dintr-o stare iniţială într-o stare finală sunt de două feluri: procese reversibile. entropia creşte. De aceea. în timp ce . considerată constantă de la T1 la T2 cu valoarea p medie C folosind relaţia: ∆S = Cp ln T2 T1 (3. în procesele reversibile. care decurg în sisteme ce nu permit un schimb de căldură cu mediul exterior. Gazele au entropie mai mare decât lichidele. În natură toate sistemele tind către starea maximă de stabilitate ceea ce corespunde stării de dezordine moleculară mare şi respectiv stării de echilibru.) pot fi transformate integral în căldură. s-au introdus alte două mărimi termodinamice: entropia şi energia liberă. Acest principiu a mai fost formulat şi astfel: căldura nu poate trece spontan fără consum de energie produs de un mecanism extern. În procesele fizice şi chimice spontane. la echilibru.

. Gibbs ∆ G. cunoscându-se entalpia liberă a reactanţilor şi a produşilor: ∆ G = Σ Gproduşi . ∆ V=const.T∆ S (3. Ea diferă de ∆ F prin lucrul de volum p∆ V: ∆ G = ∆ F + p∆ V (3.Σ Greactanţi (3. Ecuaţia fundamentală arată că mersul unei reacţii spontane este determinat de două tendinţe opuse: 71 .). Ea constituie acea parte din energia internă E disponibilă pentru a fi transformată în lucru mecanic în procesele reversibile ce au loc în condiţii izoterm-izocore (T=const. De aceea este numită entalpie liberă în mod frecvent. Entalpia liberă este forţa motoare a reacţiilor chimice deoarece determină mersul acestora.16) Această funcţie fiind mult întrebuinţată. disponibilă pentru a fi transformată în lucru mecanic. Cu ajutorul acestei relaţii se poate calcula energia liberă (entalpia liberă) a tuturor proceselor izoterme şi deci a reacţiilor chimice.factor de capacitate calorică necesar pentru a mări starea de dezordine (omogenizare) a părţilor componente ale sistemului. extensivă. Se poate calcula entalpia liberă de reacţie.15) Entalpia liberă este o proprietate extensivă ca şi celelalte funcţii termodinamice. Nici valoarea sa absolută nu poate fi determinată ci numai variaţia la trecerea sistemului dintr-o stare în alta. Se cunosc două forme de energie liberă şi anume: energia liberă a lui Herman von Helmholtz ∆ F şi energia liberă a lui J. a) Energia liberă a lui Helmholtz ∆ F reprezintă capacitatea unui sistem de a produce lucrul maxim în cursul transformării considerate. egale cu zero.W. entalpia liberă descreşte (∆ G < 0). entropiei ∆ S şi a entalpiei libere ∆ G există următoarea relaţie: ∆ G = ∆ H . prin convenţie. interesează mai mult.17) care constituie ecuaţia fundamentală a termodinamicii chimice. Entalpiile libere de formare ale elementelor în stare standard sunt.Wrev (3. ΔF = . Între variaţia entalpiei ∆ H. pentru reacţiile care decurg de la sine la temperatură şi presiune constantă. Astfel.14) b) Energia liberă a lui Gibbs ∆ G reprezintă acea parte din entalpia unui sistem. pentru reacţiile aflate la echilibru ∆ G = 0 iar reacţiile care au ∆ G > 0 nu au loc fără un aport de lucru exterior. Energia liberă este de asemenea o funcţie termodinamică de stare.

1. iar cea care decurge de la dreapta la stânga.combinaţii greu solubile în apă ca AgCl: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 . S-a convenit să se reprezinte acest fenomen prin două săgeţi opuse care indică existenţa concomitentă a două reacţii: la cald NH4Cl la rece HCl + NH3 Reacţia care decurge de la stânga la dreapta se numeşte reacţie directă. La temperatură joasă este favorizată prima tendinţă. aceste reacţii se mai numesc şi totale sau ireversibile. 4.combinaţii solubile. deoarece. Asemenea reacţii se numesc reversibile sau parţiale. reacţie inversă.1. Astfel. reacţia are loc în ambele sensuri.tendinţa sistemelor chimice de a ajunge la o energie internă cât mai scăzută (ceea ce se traduce prin formarea a cât mai multe electrovalenţe şi covalenţe) şi 2. ci rezultă sisteme nestabile (aparent stabile din punct de vedere termodinamic) aşa cum se întâmplă în cazul celor mai multe reacţii organice şi biochimice. dacă se încălzeşte într-o eprubetă NH4Cl. reacţiile cu formare de: . De aceea. REACŢII REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE Numeroase reacţii chimice se produc astfel încât substanţele care reacţionează (reactanţii) se transformă practic în întregime în produşi. Pot fi considerate ca reacţii totale. iar la temperatură înaltă. orice reacţie este mai mult sau mai 72 . cea de a doua. În cazul multor reacţii între molecule la temperatură joasă. Este de menţionat că împărţirea reacţiilor în reversibile şi ireversibile este cu totul convenţională. parţial reface NH4Cl pe pereţii reci ai eprubetei. până la capăt. care părăsesc sistemul ca CO2: CaCO3 + 2HCl → CO2 + CaCl2 + H2O . Reacţia decurge într-un singur sens. ECHILIBRE CHIMICE 4. dar slab disociate ca Hg(CN)2 sau H2O: 2NaOH + H2SO4 → 2H2O + Na2SO4 Există însă şi reacţii care nu decurg până la capăt datorită faptului că produşii rezultaţi pot să reacţioneze între ei şi să refacă parţial substanţele iniţiale. În aceste condiţii. acesta se descompune în NH3 şi HCl care.combinaţii volatile. nu se ajunge la starea de echilibru. în mod riguros.tendinţa sistemelor din natură de a-şi mări entropia prin a ajunge la o stare de dezordine moleculară cât mai avansată.

4) rezultă: k1[A][B] = k2[C][D] (4. LEGEA ACŢIUNII MASELOR 73 . vitezele v1 şi v2 ale celor două reacţii sunt date de relaţiile: v1 = k1[A][B] (4. pentru reacţia directă. Atunci când concentraţiile substanţelor sunt 1 molare. Când se ajunge la echilibru chimic reacţia nu s-a oprit.2) v2 = k2[C][D] (4. Deoarece. [B]. la echilibru. 4. Un număr de molecule se descompun în timp ce acelaşi număr se reface în unitatea de timp. În multe cazuri.1) în care. 4. substanţele A şi B sunt reactanţii. În cazul reacţiilor reversibile. viteza reacţiei directe devine egală cu viteza reacţiei inverse. viteza reacţiei directe este egală cu viteza reacţiei inverse: v1 = v2 (4.2. La echilibru. iar A şi B produşii. De aceea spunem că echilibrul este dinamic şi nu static. substanţele C şi D sunt reactanţii. constantele de viteză sunt egale cu vitezele de reacţie. DEMONSTRAŢIA CINETICĂ A ECHILIBRULUI CHIMIC Se consideră o reacţie reversibilă de formă generală: v1 A+B v2 C+D (4. Dacă se notează concentraţiile molare (exprimate prin moli/litru soluţie) cu [A]. nu se modifică raportul între cantităţile de reactanţi şi produşi.5) de unde: k1 [ C] ⋅ [ D] =K= k2 [ A ] ⋅ [D] (4. reversibilitatea se poate neglija. se ajunge la un moment dat.6) Constanta K se numeşte constantă de echilibru. iar constanta de echilibru este egală cu raportul celor două viteze de reacţie. Cele două reacţii au loc simultan. încât.3) Constantele de proporţionalitate k1 şi k2 se numesc constante de viteză ale reacţiilor respective şi ele depind de natura substanţelor ce reacţionează. incât acele reacţii pot fi considerate practic ireversibile. să se stabilească un echilibru chimic în care concentraţiile reactanţilor şi ale produşilor de reacţie să rămână constante. iar C şi D produşii. statistic. înţelegănd prin viteză de reacţie variaţia concentraţiei componentelor unei reacţii în unitatea de timp (viteza de reacţie este proporţională cu produsul concentraţiilor reactanţilor şi cu o constantă de viteză).puţin reversibilă. în funcţie de temperatură şi alte condiţii de lucru. iar pentru reacţia inversă.3. [C] şi [D].

. după relaţia (4.11) i i 74 . numită legea acţiunii maselor şi este valabilă numai pentru reacţiile reversibile.. este necesar să se recurgă la consideraţii termodinamice. se poate dirija echilibrul chimic. obţinânduse o relaţie între variaţia entalpiei libere şi constanta de echilibru.Dacă se consideră o reacţie chimică reversibilă cu totul generală reprezentată prin expresia: aA + bB + .. Waage (1867) reprezintă expresia matematică a legii fundamentale a echilibrelor chimice. valoarea lui G este dată de relaţia: _ (4.9) rezultă: G = ∑ n i G i0 + RT ∑ n i ⋅ ln p i (4. fiecare din concentraţii fiind ridicată la o putere egală cu numărul de moli ce iau parte la reacţie..7) unde coeficienţii a. =K [A ]a ⋅ [ B] b . DEDUCEREA TERMODINAMICĂ A CONSTANTEI DE ECHILIBRU Guldberg şi Waage au stabilit ecuaţia constantei de echilibru pe cale cinetică considerând egalitatea vitezelor reacţiei directe cu cea a reacţiei inverse şi exprimând viteza de reacţie în funcţie de concentraţia substanţelor.. deplasându-l într-o direcţie sau alta.. Guldberg şi P. Această metodă însă nu este aplicabilă decât reacţiilor relativ simple. (4. Astfel. entalpia liberă G a sistemului are valoarea: G = ∑n i G i (4. m. l. pentru reacţiile care se produc la temperatură şi presiune constantă (reacţii izoterm-izobare) între substanţe care se supun legilor gazelor ideale.4. Legea acţiunii maselor are o importanţă practică deosebită. prin modificarea condiţiilor în care are loc o reacţie. constanta de echilibru este dată de relaţia: [L]l ⋅ [M ] m .8) Această ecuaţie stabilită de C. Ţinând seama de presiunea parţială pI a gazului şi de valoarea standard Gi0 a entalpiei sale libere.9) în care G este entalpia liberă parţial molară a componentului i iar nI este numărul de moli al acestui component. cu ajutorul ei se pot calcula concentraţiile tuturor componentelor unui sistem de reacţie ajuns la echilibru la o anumită temperatură. 4. lL + mM +. Ea poate fi formulată astfel: la reacţiile reversibile aflate în echilibru chimic raportul dintre produsul concentraţiilor produşilor de reacţie şi produsul concentraţiilor reactanţilor. De asemenea. Pentru cazul general.. raţionamentul este următorul: pentru un sistem oarecare de reacţie în fază gazoasă. reprezintă numărul de moli din fiecare substanţă participantă la reacţie. este constant la o temperatură dată..10) G i = G i0 + RT ⋅ ln p i de unde. dacă se cunoaşte constanta de echilibru şi concentraţiile iniţiale ale substanţelor ce reacţionează. b.M. Astfel. (4.

ecuaţia (4.Cunoscând că variaţia lui G în reacţie este egală cu diferenţa dintre valorile sale pentru substanţele finale (produşi) şi substanţele iniţiale (reactanţi): ∆ G = Gfin .21) Exprimând variaţia entalpiei libere standard de reacţie ∆ G0 prin constanta de echilibru Kp: ∆ G0 = .13) pe care o notăm cu lnKp (presiunile parţiale de echilibru se notează cu p.15) poate fi scrisă astfel: ln K p = ln de unde: l p'L ⋅ p'M a p'A m b ⋅ p'B l m (4. Dacă se consideră de exemplu reacţia chimică reversibilă în fază gazoasă între gaze ideale: aA + bB lL + mM (4. valabilă pentru n moli de gaz: p i' = n i RT = c i' RT v Kp = p'L ⋅ p'M (4.14) iar mărimea sa pentru reacţia menţionată este constantă deoarece.16) în care a. inclusiv diferenţa din relaţia (4. valorile standard pentru fiecare component al reacţiei sunt invariabile. L şi M.RTlnKp (4.20) K p ( R T) − ( l+ m − a − b) = = Kc (4. l şi m sunt coeficienţii stoechiometrici ai substanţelor A. În starea de echilibru termodinamic ∆ G = 0 de unde.12) rezultă: ∆G = ∆G 0 + ( RT ∑ n i ln p i ) fin − ( RT ∑ n i ln p i ) init (4.): (∑ n i ln p i' ) fin − (∑ n i ln p i' ) init = ln K p (4. în aceste condiţii.15) Mărimea Kp este deci constantă la temperatura dată şi constituie constanta de echilibru.17): K p = ln sau c 'L ⋅ c 'M a c 'A l m b ⋅ c 'B ( RT) l+ m− a − b c'L ⋅ c'M a c'A b ⋅ c'B l m (4. cu valoarea sa rezultată din ecuaţia de stare a ' gazelor ideale p pv = nRT . b.13) în care: ∆G 0 = ( ∑ n i G i0 ) fin − ( ∑ n i G i0 ) init (4.19) Rezultă deci din relaţia (4.13) este egal cu zero.22) 75 . Mărimile ∆ G0 şi RT sunt invariabile la temperatură constantă. membrul al doilea al egalităţii (4.17) (4.18) a b p'A ⋅ p'B Aceeaşi constantă de echilibru poate fi exprimată şi prin concentraţii dacă se înlocuieşte presiunea parţială pi.Giniţ (4. B.

şi înlocuind valoarea sa în releţia (4.13), rezultă prin aranjare într-o formă convenabilă: ∆G = RT[( ∑ n i ln p i' ) fin − ( ∑ n i ln p i' ) init − ln K p ] (4.23) În cazul relaţiei (4.16), ecuaţia de mai sus se poate scrie:

∆ G = RT(ln

p'L ⋅ p'M
a p'A b ⋅ p'B

l

m

− ln K p )

(4.24)

Pentru procese care decurg la temperatură şi volum constant, există relaţii identice care dau valoarea energiei libere a lui Helmholtz ∆ F. Astfel, pentru reacţii în fază gazoasă între gaze ideale, exprimând compoziţia sistemului prin concentraţii de echilibru c,, ∆ F ia valoarea:

∆ F = R T(ln

c'L ⋅ c'M
a c'A b ⋅ c'B

l

m

− ln K c )

(4.25)

Ţinând seama de relaţia (4.25), se poate obţine o relaţie analoagă relaţiei (4.22) pentru ∆ F0: ∆ F0 = - RTlnKc (4.26) În cazul cu totul general al reacţiilor în care diferiţii reactanţi şi produşi se află în altă stare decât starea standard, atât pentru gaze ideale cât şi pentru gaze reale, variaţia entalpiei de reacţie ∆ G se defineşte printr-o relaţie asemănătoare relaţiei (4.13) în care, în locul concentraţiilor sau presiunilor se folosesc activităţile a (a=fc unde c este concentraţia iar f un factor de corecţie):

∆ G = ∆ G + R Tln

0

a 'L ⋅ a 'M
a a 'A b ⋅ a 'B

l

m

= ∆ G 0 + R Tln K a

(4.27)

Această relaţie poartă numele de izoterma de reacţie.

4.5. DEPLASAREA ECHILIBRULUI CHIMIC. PRINCIPIUL LUI LE CHÂTELIER
Condiţiile care determină starea de echilibru chimic sunt: concentraţia şi temperatura, iar pentru sistemele chimice în stare gazoasă şi presiunea. Echilibrul chimic poate fi influenţat sau deplasat prin variaţia unuia dintre aceşti factori, sau a tuturor, simultan. Sensul în care se deplasează echilibrul chimic ca rezultat al acestor „constrângeri din afară″ urmează o lege cunoscută sub numele de „principiul celei mai mici constrângeri″ sau „principiul echilibrului mobil″ formulat de către Henry Le Châtelier (1885) şi F. Braun (1886) astfel: când asupra unui sistem chimic aflat în echilibru se exercită o constrângere din afară (concentraţie, presiune, temperatură), atunci echilibrul se deplasează în sensul reacţiei care se opune constrângerii, diminuând-o sau anulând-o. Să examinăm pe rând prin exemple, influenţa celor trei factori asupra reacţiilor chimice reversibile aflate în echilibru.
76

4.5.1. INFLUENŢA TEMPERATURII Ridicarea temperaturii sistemelor de reacţii aflate în echilibru provoacă o deplasare de la stânga la dreapta în cele mai multe reacţii printre care: 2H2O 2H2 + O2 I2 2I-

2HI H2 + I2 având loc formarea compuşilor care consumă căldură (reacţii endoterme). Prin coborârea temperaturii se favorizează reacţiile exoterme care au loc cu degajare de căldură. 4.5.2. INFLUENŢA PRESIUNII În sinteza amoniacului din elemente reacţia este exotermă şi are loc cu micşorare de volum, deci de presiune. N2 + 3H2 2NH3 De aceea, reacţia nu poate fi efectuată la temperaturi prea înalte (peste o 500 C) deoarece are loc formarea produşilor endotermi rezultaţi prin descompunerea NH3. De asemenea, reacţia decurgând cu scădere de presiune, putem favoriza reacţia de sinteză a amoniacului mărind presiunea. Aceste condiţii de temperatură şi presiune fac să se lucreze curent între 3000-1000 atm şi la o temperatură de circa 500oC în prezenţa catalizatorilor (la temperaturi mai scăzute azotul prezintă inerţie chimică). Aplicând legea acţiunii maselor se obţine:
p NH3 [ NH 3 ]2 Kc = respectiv K p = [ N 2 ][ H 2 ]3 p N2 p 3 2 H
2

unde Kc reprezintă constanta de echilibru exprimată prin concentraţia molară a participanţilor la reacţie, iar Kp constanta de echilibru exprimată prin presiunile parţiale ale acestora. 4.5.3. INFLUENŢA CONCENTRAŢIEI Reacţia reversibilă de obţinere a Fe(SCN)3 (substanţă de culoare roşu-sânge) este utilizată la identificarea ionului feric: FeCl3 + 3KSCN Fe(SCN)3 + 3KCl

şi are următoarea constantă de echilibru:

77

Kc =

[Fe (SCN ) 3 ][ KCl ]3 [FeCl 3 ][ KSCN ]3

Dacă se adaugă reactanţi, de exemplu KSCN, creşte concentraţia în produşi prin deplasarea echilibrului spre dreapta, cu intensificarea culorii roşii, datorită formării combinaţiei Fe(SCN)3. Aceasta rezultă şi din expresia matematică anterioară deoarece, crescând numitorul (concentraţia KSCN), va trebui să crească şi numărătorul (concentraţia Fe(SCN)3) pentru ca valoarea constantei de echilibru să nu se modifice. Dacă se adaugă KCl, deci un produs de reacţie, echilibrul se deplasează către stânga cu formare de reactanţi, reacţia decurgând cu diminuarea culorii roşii, până la decolorarea totală, datorită descompunerii colorantului Fe(SCN)3.

78

NOŢIUNI GENERALE Soluţiile sunt amestecuri omogene (sisteme disperse omogene) formate din două sau mai multe componente. endoterm. având cea mai mare importanţă practică şi ştiinţifică. acest proces constituie un fenomen fizico-chimic în care. 79 . apă în alcool) şi gazoase (aerul). Cantitatea de căldură absorbită sau degajată la dizolvarea unui mol de substanţă se numeşte căldură de dizolvare. lichide sau gazoase.5. ceea ce duce la concluzia că. soluţiile lichide poartă şi numele de soluţii propriu-zise. Dacă dizolvarea are loc cu degajare de căldură. Procesul ultim se numeşte solvatare respectiv hidratare în cazul în care solventul este apa şi duce la formare de solvaţi. După starea de agregare a componenţilor se disting trei categorii de soluţii: solide (sticla. la care gradul de dispersie merge până la moleculă. la formarea soluţiilor rezultă pseudocompuşi (compuşi a căror compoziţie nu este bine definită) printr-o pseudoreacţie (reacţie ce nu decurge stoechiometric). Astfel.1. Această căldură se poate determina experimental cu ajutorul calorimetrului şi constituie o caracteristică importantă a substanţelor. procesul este exoterm şi invers. Dintre acestea.T∆ S în care intervine un factor entalpic ∆ H creat de procesul de rupere a reţelei dizolvantului şi de solvatarea sa. precum şi un factor entropic T∆ S. 5. moleculele.1. respectiv ionii sau moleculele solvatului difuzează printre moleculele solventului (fenomen fizic) şi îşi asociază (leagă) un număr oarecare din moleculele acestuia cu o variaţie de căldură (fenomen chimic).4 kcal/mol). ci dizolvarea se produce numai pe seama factorului entropic. DIZOLVAREA Prin dizolvare se defineşte trecerea unei substanţe în stare de soluţie. lichide (zahăr în apă. rezultă soluţii ideale (v. alama). respectiv hidraţi. În cazul ideal în care nu se consumă sau degajă căldură. Corelând cu cele studiate la termodinamică. Soluţiile lichide pot avea ca solvaţi substanţe solide. reacţia este puternic exotermă (∆ H = -20.1. ∆ H = 6 kcal/mol). Variaţia entalpiei libere în timpul procesului este dată de relaţia ∆ G=∆ H . în timp ce în cazul azotaţilor. la dizolvarea H2SO4 în apă la 20oC. procesul este endoterm (pentru NH4NO3. În cazul celor mai multe substanţe solide care se dizolvă. ca şi la dizolvarea KOH (∆ H = -13 kcal/mol). Acestea vor fi studiate în continuare sub denumirea simplă de soluţii. Componentele unei soluţii sunt: dizolvantul sau solventul şi substanţa dizolvată (solvatul). 5. rezultat al tendinţei către o mai mare dezordine prin dispersarea dizolvatului printre moleculele de solvent. SOLUŢII 5. se poate arăta că dizolvarea este un proces care ascultă de legile termodinamicii.2).

având un moment de dipol mare. Cantitatea de 80 . un număr de molecule de apă numită apă de cristalizare. Raportând cantitatea de substanţă dizolvată la cantitatea de soluţie sau de dizolvant se obţine noţiunea de concentraţie. este un foarte bun solvent. Concentraţia molară sau molaritatea indică numărul de moli de solvat la un litru de soluţie. dar numai pentru substanţele ionice sau cele care au ca şi ea caracter dipolar. Concentraţia normală sau normalitatea indică numărul de echivalenţi-gram de solvat la 1 litru de soluţie şi se notează cu n. Aşadar. se numeşte soluţie diluată. iar formaţiile respective se numesc critalo-hidraţi (CuSO4·5H2O. prin cristalizare. O soluţie decinormală (sau 1/10 normală) se notează 0. Concentraţia soluţiilor molare se notează cu m alături de numărul sau fracţiunea de moli de substanţă dizolvată. a solvatului.2. Cantitatea de solvat dizolvată la litru este dată de relaţia mM unde M este molul de solvat. SOLUBILITATEA SUBSTANŢELOR Proprietatea substanţelor de a se dizolva poartă numele de solubilitate. Exprimarea cantitativă a concentraţiei soluţiilor. nu dizolvă parafina. în timp ce AgI numai 3·10 -6 g. Când o soluţie conţine o cantitate de substanţă dizolvată apropiată de cea corespunzătoare soluţiei saturate. starea de soluţie saturată este o stare de echilibru care ascultă şi ea de legile termodinamice ale echilibrului. De aceea. substanţele se clasifică în: uşor solubile (NaCl) şi greu solubile (AgI). o soluţie 20 % NaCl conţine 20 g Na Cl în 100 g soluţie sau în 80 g apă.1n şi conţine 1/10 dintr-un echivalent-gram de substanţă la 1 litru soluţie. în stare solidă. poartă numele de soluţie concentrată. Ea depinde de natura solventului.O serie de substanţe reţin la ieşirea din soluţie. iar atunci când conţine o cantitate mult mai mică de substanţă dizolvată. Soluţia în care este dizolvată cantitatea maximă de solvat la o temperatură dată este o soluţie saturată. Aceste cifre reprezintă expresia cantitativă a solubilităţii faţă de care. Astfel. de temperatură şi presiune.1m etc./1000 g soluţie. 5. Concentraţia de saturaţie constituie o măsură a solubilităţii. Apa.1. Astfel. Na2SO4·10H2O etc). O soluţie are concentraţie normală când conţine 1 echivalent-gram de substanţă dizolvată la 1 litru de soluţie. soluţia 1/10 molară prin 0. De exemplu. Concentraţia procentuală (c %) se indică prin numărul de grame de substanţă dizolvată în 100 g soluţie. Concentraţia la mie (c ‰) indică g subst. o soluţie molară se indică prin 1m. o soluţie saturată de NaCl conţine la 20oC 358 g NaCl la 1 litru soluţie. prezintă alt tip de legătură (de exemplu forţe van der Waals) faţă de apă. Acest mod de exprimare a concentraţiei este întrebuinţat în analiza volumetrică a substanţelor. Nu există practic substanţe insolubile. naftalina sau mai multe substanţe organice care sunt nepolare şi care.

solvat aflată într-un litru de soluţie este egală cu nEg unde Eg reprezintă echivalentul-gram (mol/valenţă). nc.... solubilitatea creşte numai până la o anumită temperatură la care îşi pierd apa de cristalizare. solubilitatea azotaţilor creşte mult cu temperatura în timp ce halogenurile alcaline sunt foarte puţin influenţate (exemplu NaCl). Solubilitatea substanţelor solide şi lichide nu este dependentă de presiune dar creşte în cele mai multe cazuri cu temperatura. Fracţia molară. 81 . În cazul în care într-o soluţie se află mai mulţi componenţi a.Fracţia molară a unui component este dată de relaţia: Xa = na n a + n b + n c + . aşa cum rezultă din figura 36. Titrul (T) al unei soluţii reprezintă g substanţă dizolvată într-un mililitru soluţie. comportându-se în continuare ca halogenurile.concentraţia soluţiei se exprimă prin fracţia molară a fiecărui component Xa. Astfel..fiecare conţinând un anumit număr de moli na.. iar soluţiile al căror titru se cunoaşte se numesc soluţii titrate. Xb. Concentraţia molală sau molalitatea reprezintă moli de solvat la 1000 g solvent. Xc.3) (5. se poate calcula concentraţia unei soluţii exprimată în diverse moduri: 1000 T = 10 c% d = c‰ d = nEg = mM unde d = densitatea soluţiei (masă/volum) Astfel. c..... molaritatea unei soluţii procentuale este: m = 10 c% d/M rezultată din relaţia mM = 10 C% d (5.1) iar suma fracţiilor molare ale componenţilor este 1: Xa + Xb + Xc + . Egalând relaţiile care exprimă aceeaşi cantitate de substanţă dizolvată la 1000 ml soluţie.2) Concentraţia procentuală molară a unuia din componenţi (de exemplu substanţa a) aflaţi în soluţie este 100Xa..5) Solubilitatea substanţelor solide şi lichide. (5. nb. b.4) iar normalitatea unei soluţii de titru T este: n = 1000 T/Eg (5. = 1 (5. Concentraţiile exprimate prin titru se întrebuinţează în analiza chimică cantitativă. În cazul cristalo-hidraţilor (exemplu Na2SO4·10H2O).

Această lege nu se aplică gazelor foarte solubile în apă ca: NH3. pO2 = 0.023 x 0. oxigenul şi azotul. Legea lui Dalton (1805) se referă la un amestec de gaze: în cazul gazelor aflate în amestec. Dalton: Legea lui Henry (1803) se referă la un singur gaz: solubilitatea unui gaz (mgaz /vdizolvant) la o temperatură dată este proporţională cu presiunea p a gazului deasupra soluţiei: m = K·p (5.8% Argon : 1000 x 0. Curbele de solubilitate ale unor săruri în apă. solubilitatea gazelor creşte cu scăderea temperaturii. solubilitatea fiecărui gaz în parte este proporţională cu presiunea sa parţială la suprafaţa lichidului.78 atm. Acest fapt are mare importanţă în natură. Influenţa presiunii. pAr = 0.94 mL = 62.4% Oxigen: 1000 x 0.Figura 36.8% Cunoscând că proporţia în aer a celor două elemente biogene. CO2 etc.6) unde K reprezintă coeficientul de absorbţie al gazului (gaz absorbit de un litru apă la 0oC şi 1 atm). Un litru de apă dizolvă la 0oC şi 1 atm. deoarece iarna. în apa râurilor şi lacurilor.21 atm. următoarele volume de gaz: Azot: 1000 x 0.01 atm. Influenţa temperaturii. în apă proporţia este de circa 1/3 oxigen 82 . Presiunile parţiale ale gazelor ce compun aerul atmosferic sunt: pN2 = 0.53 mL = 1. există mai mult aer dizolvat ceea ce permite existenţa vieţuitoarelor chiar dacă se creează o crustă de gheaţă ce separă apa de aerul atmosferic. SO2.01 = 0.78 = 17.049 x 0. este de circa 1/5 oxigen şi 4/5 azot. Ca o aplicaţie a acestei legi să calculăm solubilitatea în apă a componentelor aerului atmosferic. Solubilitatea gazelor în lichide.053 x 0. Spre deosebire de substanţele solide. Solubilitatea gazelor este favorizată de creşterea presiunii conform legii lui W. ţinând seama de coeficienţii de absorbţie.29 mL = 35.21 = 10. Henry şi legii lui J.

sau există prea puţine la număr deoarece în cele mai multe cazuri. ocupând tot spaţiul care îi stă la dispoziţie. legile soluţiilor ideale pentru fenomenele pe care le suferă. De aceea.1. Substanţa dizolvată se comportă deci în interiorul lichidului ca un gaz întrun spaţiu închis. cu o oarecare aproximaţie. un cristal violaceu de KMnO4 introdus într-un pahar cu apă şi lăsat liniştit. 5. uree în apă). datorită adaptării. 83 . vieţuitoarele acvatice. sunt animate de mişcări dezordonate. va colora omogen apa în urma difuzării printre moleculele de apă. PRESIUNEA OSMOTICĂ. s-a acceptat noţiunea de soluţii ideale pentru acele soluţii la care nu există interacţii între componenţi şi nu prezintă variaţii de volum şi entalpie (căldură de dizolvare) la prepararea lor. Prin analogie cu noţiunea de gaz ideal.şi 2/3 azot. De asemenea. între moleculele dizolvantului se află interacţii destul de puternice. glucoză. Prin urmare mediul acvatic este mai oxigenat decăt aerul atmosferic. adică volumul lichidului. încât se pot aplica şi acestor soluţii. fapt ce se poate observa şi macroscopic prin fenomenul de difuzie. substanţa dizolvată are tendinţa de a se destinde sau de a difuza. ca şi moleculele unui gaz. practic nu există asemenea soluţii ideale. 5. iar legile soluţiilor ideale pot fi considerate ca legi limită către care tind soluţiile reale odată cu diluţia. de aceea. după un anumit timp de repaus. dacă se suprapun fără a se amesteca două lichide diferite sau două soluţii de concentraţii diferite. Ele suferă numai ciocnirile elastice ce au loc în mişcarea lor permanentă şi dezordonată. OSMOZA. Astfel. pot trăi numai în astfel de mediu. SOLUŢII IDEALE La gaze. Printre proprietăţile soluţiilor ideale fac parte: osmoza. Deci. Astfel.2.2. Ca şi gazul. moleculele unei substanţe dizolvate. scăderea punctului de congelare şi creşterea punctului de fierbere precum şi scăderea presiunii de vapori a soluţiei faţă de solventul pur. Soluţiile reale au proprietăţi asemănătoare cu proprietăţile soluţiilor ideale când sunt aduse la diluţii deosebit de mari (diluţii infinite). analog fenomenului de expansiune la gaze. Din studiul soluţiilor rezultă că există o perfectă analogie între starea gazoasă a unei substanţe şi starea ei în soluţie. se aproximează ca soluţii ideale soluţiile reale la diluţii mari. Dar. presiunea osmotică. s-a introdus noţiunea de gaz ideal sau stare de gaz ideal pentru acele gaze care au particulele atât de mici în raport cu volumul mare al gazului încât pot fi considerate ca simple puncte materiale ce nu se influenţează reciproc (nu se atrag şi nu se resping). soluţiile devin omogene prin fenomenul de difuziune. toate soluţiile pe care le întâlnim în realitate au fost numite soluţii reale (soluţiile de zahăr.

Această presiune osmotică poate fi pusă în evidenţă la limita despărţitoare a două soluţii de concentraţii diferite. o împingere (în greceşte. a fost obţinut de botanistul W. împingere=osmos). nu şi ale substanţei dizolvate. s-a constatat că apa difuzează prin membrană din soluţia mai diluată spre soluţia mai concentrată. ce se exercită de sus în jos. von Liebig a emis ipoteza că are loc o solubilizare de suprafaţă. Dutrochet prevăzut cu un tub de sticlă (fig. aşa cum moleculele unui gaz exercită o presiune asupra pereţilor vasului în care este închis. ele vor exercita asupra acestei suprafeţe o presiune. se constată că nivelul lichidului din celulă se ridică în tub până ce presiunea hidrostatică a coloanei de lichid. Despărţirea între soluţii se realizează cu o membrană poroasă care lasă să treacă prin porii ei numai moleculele dizolvantului (apa). presiunea exercitată de substanţa dizolvată nu poate fi pusă în evidenţă în afara lichidului tot aşa cum nu poate fi simţită presiunea unui gaz închis într-un vas cu pereţii groşi. Aparatul cu care se determină presiunea osmotică. Pe baza unor experienţe s-a ajuns la concluzia că semipermeabilitatea acestor membrane se datoreşte proprietăţii lor de a solubiliza dizolvantul şi nu soluţia. adică adsorbţia unei pelicule formată din moleculele de apă care micşorează porii membranei nelăsând moleculele substanţei dizolvate să difuzeze. Traube (1867) a explicat semipermeabilitatea membranelor considerând că acestea acţionează ca o sită. băşica de bou. 37). iar la locul de contact s-a format precipitatul sub forma unei membrane rigide. 84 .F. ce acţionează de jos în sus.Cum moleculele substanţei dizolvate nu pot depăşi în mişcările lor suprafaţa soluţiei în care se află. nu permit unor substanţe din soluţie să difuzeze. Această ipoteză a fost infirmată în cazul a numeroase membrane care nu funcţionează ca o sită deoarece. O foarte bună membrană semipermeabilă artificială este hexacianoferatul de cupru Cu2[Fe(CN)6] care a fost obţinută prima dată din CuSO4 şi K4[Fe(CN)6] de M. echilibrează forţa de expansiune. Presiunea pe care o exercită substanţa dizolvată în interiorul unei soluţii se numeşte presiune osmotică. Separând cu o astfel de membrană două soluţii de concentraţii diferite sau o soluţie de solventul pur. Pfeffer dintr-o asemenea membrană realizată în porii unui vas de ceramică. cu tendinţa de a o dilua. Soluţiile au pătruns din ambele părţi în pereţii poroşi ai vasului. S-a umplut vasul cu o soluţie de CuSO4 şi s-a introdus cu totul într-o soluţie de K4[Fe(CN)6]. lăsând să treacă numai moleculele mai mici decât porii membranei. numit osmometru. Dacă se foloseşte un osmometru R. membranele celulare. J. Acest fenomen poartă denumirea de osmoză şi constituie o consecinţă a presiunii osmotice pe care o exercită moleculele substanţei dizolvate. adică presiunea osmotică a moleculelor substanţei dizolvate. Traube (1864) sub forma unui precipitat insolubil. Volumul lichidului fiind invariabil. deşi au porii mult mai mari decât moleculele acestora. Ca membrane semipermeabile naturale se cunosc: membrana intestinelor. M. suprapuse. O astfel de membrană se numeşte semipermeabilă. sau la limita de despărţire a unei soluţii de dizolvantul pur.

Evidenţierea presiunii osmotice cu ajutorul unui osmometru. pe care le prezintă soluţiile. Soluţiile care au aceeaşi presiune osmotică cu cea a sângelui se numesc soluţii sau seruri fiziologice. Asemenea soluţii care au aceeaşi presiune osmotică se numesc soluţii izoosmotice sau izotonice.86% (în greutate) de NaCl. Dacă s-ar injecta o soluţie cu presiune osmotică mai mare (soluţie hipertonică). Este de menţionat că fenomenul numit turgescenţă ce are loc atunci când plantele dispun de apă suficientă condiţionează starea normală a plantelor determinând rigiditatea şi elasticitatea 85 . Figura 37. celulele s-ar strânge pentru că apa din celule iese prin exosmoză pentru a dilua soluţia din exterior (fenomen numit plasmoliză la plante). Osmoza este de asemenea una din cauzele care provoacă ridicarea apei în tulpinile plantelor. La om. De aceea. creşterea celulelor vii şi multe alte fenomene. presiunea osmotică a plasmei sangvine este egală cu presiunea unei soluţii 0. Protoplasma din celule este o membrană semipermeabilă care nu permite decât anumitor substanţe să pătrundă sau să părăsească celula. Fenomenele de difuziune. osmoză şi presiune osmotică. celulele s-ar umfla foarte mult (turgescenţă la plante) pentru că apa din exterior pătrunde în celule prin endosmoză pentru a dilua soluţia. iar dacă s-ar injecta o soluţie cu presiune osmotică mai mică (hipotonică).Diviziunile de pe tub permit citirea presiunii osmotice direct în atmosfere. Presiunea plasmei sangvine (lichidul sângelui) este egală cu cea a lichidului din interiorul celulelor roşii. celulele roşii ale sângelui sunt permeabile pentru apă şi impermeabile de exemplu pentru NaCl. au un rol important în viaţa organismelor animale şi vegetale. Orice introducere de soluţie apoasă într-un organism impune ca această soluţie să fie izotonică cu soluţia sângelui. ceea ce determină spargerea celulelor şi deci moartea organismului.

van`t Hoff a reuşit să descopere legile presiunii osmotice şi să dovedească analogia acestora cu legile gazelor. Expresia matematică a acestei legi este următoarea: π t = π 0(1 + α t) (5.7. Legea Boyle-Mariotte.1.H.10) ceea ce corespunde cu legea Boyle Mariotte a gazelor.acestora. Măsurătorile au arătat că presiunea osmotică a unei soluţii variază cu temperatura şi anume cu aceeaşi fracţiune din valoarea sa iniţială pentru fiecare grad de temperatură în parte. Aplicată la soluţii această lege se enunţă astfel: presiunea osmotică a unei soluţii la temperatură constantă este direct proporţională cu concentraţia soluţiei.16. Pe baza unui număr mare de măsurători ale presiunii osmotice efectuate de Pfeffer pe soluţii diluate de neelectroliţi. Rezultă că variaţia presiunii osmotice pentru fiecare grad de temperatură este dată de binomul de dilatare (1+α t). Datorită acestui fenomen. LEGILE PRESIUNII OSMOTICE.2. (5. Cercetările experimentale arată că odată cu creşterea concentraţiei C a unei soluţii creşte în aceeaşi măsură şi presiunea sa osmotică π  în aşa fel încât raportul π /C rămâne constant pentru aceeaşi temperatură: π C = const .9) de unde: p1V1 = p2V2 = const. plantă) s-au adaptat pentru a trăi într-un mediu cu umiditate foarte scăzută (de exemplu cactaceele şi euforbiaceele tropicale). xerofitele (gr.) În cazul a două soluţii ale aceleiaşi substanţe. π 0 presiunea osmotică iniţială. plantele respective se vestejesc şi mor. iar α =1/273. Legea lui Avogadro. xeros. 5. (5. iar C1 şi C2 cu inversul volumului 1/V1 respectiv 1/V2 (concentraţia este invers proporţională cu volumul).1.8) Dacă înlocuim în această relaţie π 1 şi π 2 cu presiunile p1 şi p2 ale unui gaz. se obţine relaţia: 1 p1 V p V = 1 sau 1 = 2 1 p2 p 2 V1 V2 (5. încât se poate scrie relaţia: π1 C1 = π2 C 2 (5. raportul presiunilor lor osmotice π 1 şi π 2 este proporţional cu raportul concentraţiilor lor C1 şi C2. fizico-chimistul olandez J. Atunci când cantitatea de apă ce se evaporă este mai mare decât cea care pătrunde în celule prin endosmoză.11) o unde π t este presiunea osmotică la t . Legea lui Charles. Cunoscuta lege a gazelor descoperită de Amedeo Avogadro se enunţă astfel la soluţii: volume egale de soluţii diferite care au aceeaşi 86 . sec + -phyton.

au fost prezentate de van`t Hoff într-o singură lege care îi poartă numele şi care se enunţă în felul următor: presiunea osmotică a unei soluţii diluate de neelectrolit este egală cu presiunea pe care ar exercita-o substanţa dizolvată. De aici rezultă că la aceeaşi temperatură (00) presiunea osmotică a unei soluţii ce conţine 1 mol de substanţă dizolvată în 22. dacă s-ar găsi în stare de gaz şi ar ocupa un volum egal cu volumul soluţiei. ci numai de numărul particulelor (moleculelor) substanţei dizolvate conţinute în unitatea de volum de soluţie.13) 87 .5oC. Lichidele pure se caracterizează prin temperaturi de fierbere şi de congelare strict determinate. apa pură fierbe la 100oC şi congelează la 0oC. Astfel.314 J/molK).12) unde R este constanta universală a gazelor ideale şi are dimensiunea unei energii raportate la mol şi grad (R=8.presiune osmotică şi se găsesc la aceeaşi tempeeratură.12) arată că presiunea osmotică este proporţională cu temperatura absolută a soluţiilor. un mol de gaz ocupă un volum de 22. soluţiile îngheaţă la temperaturi mai joase şi fierb la temperaturi mai ridicate decât lichidele pure din care sunt obţinute. Legea lui van`t Hoff. Dacă soluţia a fost preparată din m grame de substanţă de masă molară M. Din studiul gazelor se cunoaşte că la 0oC şi 760 torr. la presiunea de 760 torr (1 atm). De aceea. Toate aceste legi ale gazelor aplicate la soluţii. Din aceste legi rezultă că presiunea osmotică a soluţiilor de neelectroliţi nu depinde nici de natura dizolvantului nici de cea a solvatului. iar presiunea osmotică a unei soluţii molare la 0oC este de 22. 5.4 l. Aceste temperaturi rămân constante până când toată masa de lichid se transformă. URCAREA PUNCTULUI DE FIERBERE ŞI COBORÂREA PUNCTULUI DE CONGELARE AL SOLUŢIILOR (EBULIOSCOPIA ŞI CRIOSCOPIA). Relaţia (5. înlocuind C=m/M rezultă: π= m RT M sau M= relaţie ce dă posibilitatea determinării masei molare M a substanţelor prin măsurători de presiune osmotică. conţin acelaşi număr de molecule de substanţă dizolvată.2.2. înlocuind V=1/C rezultă: π = RTsau π = CRT C (5. Presiunea osmotică se poate exprima printr-o ecuaţie analoagă ecuaţiei de stare a gazelor pV = RT în care.4 atm. mRT π (5. Ecuaţia generală de stare a gazelor aplicată la soluţii.1oC şi se solidifică la 5. iar benzenul fierbe la 80.4 l de soluţie trebuie să fie de 760 torr (1 atm). Prezenţa unor substanţe dizolvate în soluţii ridică punctul de fierbere şi scade punctul de congelare al acestora faţă de solvenţii puri.

0 88 . iar metoda de determinare a sa se numeşte metodă crioscopică.M. Astfel.07 0 Benzen 5. Constantele crioscopice şi ebulioscopice ale solvenţilor constituie mărimi fizice tot atât de importante ca şi punctele de topire şi fierbere ale acestora (tabel 5). Raoult care.9 3. pe baza observaţiilor experimentale. a descoperit uemătoarele legi: 1. o soluţie care conţine 5 g de zahăr pur la 100g apă se solidifică la -27o.1 molară.8 0.2 g) în 1000 g apă se produce o scădere a punctului de solidificare cu 0.8 3. scădere pe care o provoacă şi 0.57 2 Anilină 5.1 moli de zahăr (34. ridicarea punctului de fierbere a unei soluţii sub acţiunea substanţei dizolvate se numeşte fenomen ebulioscopic. De exemplu.1 moli de uree (6 g) etc.69 7 Camfor 40.Scăderea punctului de congelare şi creşterea punctului de fierbere a soluţiilor faţă de solvenţii puri sunt direct proporţionale cu masa de substanţă dizolvată în aceeaşi masă de solvent. Creşterea punctului de fierbere a soluţiilor rezultată prin dizolvarea unui mol de substanţă în 1000 g solvent se numeşte constantă ebulioscopică (Ke). iar metoda de determinare a sa se numeşte metodă ebulioscopică.15 etilic Acid acetic 3.1 moli de glucoză (18 g) sau 0. 2. scad în aceeaşi măsură punctul de congelare şi ridică în aceeaşi măsură punctul de fierbere.Cantităţi echimoleculare de substanţe diferite.186 o. dizolvate în una şi aceeaşi masă de solvent.1 2.052oC pentru toate aceste soluţii la concentraţia 0. Coborârea punctului de congelare a unei soluţii rezultată prin dizolvarea unui mol de substanţă în 1000 g solvent este o mărime constantă şi se numeşte constantă crioscopică (Kc). În mod similar. la dizolvarea a 0.Fenomenele de solidificare (congelare) şi de fierbere ale soluţiilor au fost studiate de F. Fenomenul de coborâre a punctului de congelare a unei soluţii sub acţiunea substanţei dizolvate se numeşte fenomen crioscopic.52 6 Alcool 1. Tabelul 5 Valorile unor constante crioscopice şi ebulioscopice Solventul Kc Ke Apă 1. iar atunci când conţine 10 g de zahăr în aceeaşi cantitate de apă se solidifică la -54oC. Punctul de fierbere creşte cu 0.

Astfel. respectiv a soluţiei şi cu X2 fracţia molară a substanţei dizolvate.18) 89 .17) devine: po − p = n2 po n1 + n 2 (t − t ) ⋅ g o (5.17) Această lege permite determinarea masei molare a substanţelor. C-concentraţia soluţiei: C=m/M (m este masa de substanţă dizolvată în g grame de solvent. Raoult a constatat că presiunea de vapori a unei soluţii este mai joasă decât presiunea de vapori a dizolvantului pur. PRESIUNEA DE VAPORI A SOLUŢIILOR. cantitatea de solvent în care se dizolvă substanţa este de 1000 grame.16) (5. LEGEA LUI RAOULT. De exemplu. poate scădea temperatura până la -55oC.t şi reprezintă diferenţa dintre temperatura de congelare. Făcând înlocuirile se obţine relaţia: t .Legile lui Raoult pot fi exprimate matematic prin relaţia: ∆ t = KC (5. K-constanta crioscopică (Kc) sau ebulioscopică (Ke). Fenomenul crioscopic are aplicaţii la obţinerea amestecurilor răcitoare. iar un amestec de gheaţă şi CaCl2·6H2O cristalizată. Această relaţie permite determinarea masei molare M a substanţelor prin metoda crioscopică sau ebulioscopică. relaţia (5. Notând cu po şi p presiunea de vapori a dizolvantului. abaterile de la legile soluţiilor ideale sunt cu atât mai mari cu cât soluţiile sunt mai concentrate. dacă se ia în considerare fracţia molară. respectiv de fierbere (t) a soluţiei şi cea a solventului pur (to). aceste metode sunt utilizate alături de metodele moderne.14) dacă g.3. Prin măsurători. 5. Metoda crioscopică şi ebulioscopică de determinare a masei molare a substanţelor a avut largi aplicaţii în practica de laborator datorită simplităţii de lucru şi preciziei rezultatelor. Azi însă. legea se poate formula matematic astfel: po . un amestec de 23% NaCl şi 77% gheaţă scade temperatura până la -21. bazate pe scăderea presiunii de vapori a soluţiilor. iar M masa molară a substanţei dizolvate).15) care este una şi aceeaşi relaţie cu (5.2oC (ceea ce explică topirea gheţii prin aruncare de sare pe străzile oraşelor iarna). ceea ce a dus la descoperirea următoarei legi care îi poartă numele: scăderea presiunii de vapori a unei soluţii faţă de presiunea de vapori a dizolvantului este direct proporţională cu fracţia molară a substanţei dizolvate. efectuând o simplă citire a temperaturii de fierbere sau de solidificare a soluţiei: M= K ⋅ m ⋅1000 Este de menţionat că asemenea măsurători nu se fac pe soluţii de concentraţii prea mari deoarece.14) o unde ∆ t = t .p = X2po (5.to = K ⋅ M ⋅ m 1000 g (5.2.

Abaterile de la valorile teoretice sunt exprimate prin raportul mărimilor obţinute experimental şi cele calculate. soluţiile de acizi. Scăderea presiunii de vapori a soluţiilor faţă de solventul pur.97. Deoarece.21) De exemplu. se neglijează numărul de moli de solvat n2 de la numitor.3. ureea şi glucoza. valoarea lui i obţinută prin măsurători criometrice este egală cu 1. 5. Astfel. Van.18) devine: m2 p − p M2 p o − p m 2 ⋅ M1 = sau o = m ⋅ M m1 p po 1 2 M1 o (5. aceasta dovedeşte că în soluţia respectivă există în 90 . în cazul unei soluţii molare de NaCl. se constată că se obţin valori mai mari decât cele calculate (∆ tcalc) după legile lui Raoult. baze şi săruri prezintă abateri mari faţă de legile presiunii osmotice.t Hoff reflectă abaterea pe care o suferă soluţiile de electroliţi de la legile soluţiilor ideale. Deoarece soluţia este foarte diluată. scăderea punctului de congelare (∆ texp) a unor soluţii de acizi. Proprietăţile coligative ale soluţiilor substanţelor cu legături tipic covalente ca zahărul.3. pentru concentraţia de lucru. ebulioscopiei şi legii lui Raoult. baze sau săruri faţă de cel al apei. Asemenea proprietăţi care nu sunt determinate de natura substanţei dizolvate ci de numărul de particule (molecule) aflate într-o anumită cantitate de solvent (concentraţie) au fost numite proprietăţi coligative. Factorul lui Van. ANOMALII OBSERVATE ÎN STUDIUL MĂRIMILOR COLIGATIVE Spre deosebire de soluţiile descrise mai sus. dacă valoarea sa determinată experimental este dublă faţă de cea teoretică. dacă se determină experimental prin metoda crioscopică. crioscopiei. scăderea temperaturii de congelare şi ridicarea temperaturii de fierbere a soluţiilor de neelectroliţi sunt proprietăţi determinate nu de solvent ci de substanţa dizolvată şi anume de concentraţia acesteia. presiunea osmotică.2). valoare ce tinde către 2 la diluţii mari. încât relaţia (5.H.1.în care: n1 reprezintă numărul de moli de solvent (n1=m1/M1) şi n2 numărul de moli de solvat (n2=m2/M2). Acest raport se notează cu i şi se numeşte factorul J. 5. SOLUŢII DE ELECTROLIŢI 5. care nu ionizează în soluţie.20) Legea lui Raoult se aplică riguros în cazul soluţiilor ideale (v. sunt proporţionale cu concentraţia soluţiei. scăderea punctului de congelare al unei soluţii este o mărime coligativă.t Hoff: i= ∆t exp ∆t calc (5.19) de unde: M2 = m 2 ⋅ M1 po ⋅ o m1 p −p (5.

i tinde către 3 la diluţii mari. pentru AlCl3 tinde către 4. Valorile lui i pentru diluţii mari arată deci câţi ioni poate forma o substanţă ionizabilă în soluţie. aceste substanţe se desfac (disociază) în ioni.23) unde f este coeficient de activitate sau factor de corecţie care permite aplicarea legilor soluţiilor ideale la soluţiile reale. soluţii ideale. particule încărcate electric pozitiv sau negativ între care se exercită forţe de natură electrostatică. încât i devine egal cu n iar fo=1. De aici rezultă că nu toţi ionii sunt liberi pentru a provoca aceste fenomene. decât ionii Na+ şi Cl. iar pentru K4[Fe(CN)6] tinde către 5. Svante Arrhenius şi-a fundamentat teoria sa pe ideea că proprietăţile soluţiilor de electroliţi pot fi explicate numai considerând că la simpla dizolvare în apă. o mărime numită concentraţie activă sau activitate a: a = f·C (5. deoarece unii din ei sunt legaţi cu alţii de semn contrar sub formă de perechi de ioni sau chiar molecule nedisociate. Când soluţiile reale sunt foarte diluate. iar alţii sunt hidrataţi şi împiedicaţi să-şi exercite prezenţa în soluţie. baze. având la bază progresele realizate în electrochimie privind studiul conductibilităţii electrice a soluţiilor de electroliţi (acizi.3. Lewis (1901) a introdus în expresiile matematice ale legilor amintite în locul concentraţiei reale C. HCl sau 91 . pentru săruri ca NaCl sau KNO3. C. Pentru a ţine seama totuşi de interacţiile amintite ce determină o parte din ioni să fie inexistenţi în soluţie.şi nu particule de NaCl. care nu pot fi altceva.22) Coeficientul osmotic are semnificaţia fracţiunii din cantitatea totală de substanţă dizolvată care se găseşte în soluţie sub formă de ioni liberi care sunt capabili să producă o scădere a punctului de congelare şi a presiunii de vapori ca şi o creştere a presiunii osmotice şi a punctului de fierbere a soluţiei.2. f tinde către valoarea 1 încât a=C. Rezultatele experimentale arată că valoarea lui i creşte cu diluţia soluţiei. Interpretarea acestor observaţii experimentale a fost făcută de Svante Arrhenius prin teoria sa asupra disociaţiei electrolitice.realitate un număr dublu de particule. 5.N. Astfel. iar aceste soluţii pot fi considerate. Apariţia ionilor în soluţie este confirmată de faptul că o serie de acizi ca H2SO4. i creşte atingând valoarea 2 la diluţie mare. raportată la numărul maxim n de ioni care se pot forma din substanţa dizolvată în soluţie la diluţie infinită se numeşte coeficient osmotic fo: fo = i n (5. DISOCIAŢIA ELECTROLITICĂ Explicarea anomaliilor la determinarea mărimilor coligative în soluţiile de electroliţi a fost dată de Svante Arrhenius (1887) prin teoria disociaţiei electrolitice. MgCl2 etc. în cazul discutat. La diluţie infinită dispar toate aceste interacţii. cu aproximaţie. Valoarea lui i obţinută experimental la o soluţie de concentraţie oarecare. săruri) şi creşterea acestei conductibilităţi cu diluţia. alţii se mişcă greoi fiind înconjuraţi de ioni de semn contrar. pentru săruri ca Na2SO4.

24) S-a stabilit ulterior că o astfel de disociaţie electrolitică se întâlneşte destul de rar. CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COOsau în general: HA + H2O H3O+ + A(5. dacă un electrolit format din molecule CA disociază în anionii A. Astfel. Ambele procese au loc atât în apă cât şi în alţi solvenţi polari ca acidul fosforic. sunt formate din ioni atât în stare solidă cât şi în stare lichidă şi gazoasă.25) reacţie în care rezultă de asemenea cationul hidroniu şi anionul provenit din radicalul acid.şi cationii C+ conform reacţiei (5. o mare parte din electroliţi şi anume bazele tari şi majoritatea sărurilor. Arrhenius electroliţii nu sunt total disociaţi. disociaţia electrolitică fiind un proces în echilibru. dar îl conduc în soluţie. Cu cât diluţia devine mai mare. toţi electroliţii ar trebui să fie formaţi din molecule care. iar disocierea respectivă. baze ca NH3 şi săruri ca NaCl nu conduc curentul în stare pură. sau: NH3 + H2O NH4+ + HOreacţie în care apare ionul amoniu şi ionul hidroxil.CH3COOH. la dizolvare. prin dizolvare se disociază reversibil în ioni după reacţia: C-A C+ + A(5. Sub acţiunea dizolvantului are loc deci o reacţie de ionizare ca în exemplele: H-Cl + H2O H3O+ + Cl- reacţie în care se formează cationul hidroniu numit şi oxoniu sau hidroxoniu şi anionul clor. cu cât concentraţia creşte. deşi ambele au loc sub acţiunea dizolvantului în momentul formării soluţiei de electrolit. Reacţia de ionizare pe care o dau toţi acizii şi bazele slabe este prin urmare un proces destul de diferit de procesul pe care îl dau sărurile şi bazele tari la dizolvarea în apă. în stare de puritate nu conduc curentul electric. aplicând legea acţiunii maselor rezultă: K= [C ] ⋅ [A ] + − [ CA ] (5. cu atât disociaţia scade. cu atât numărul de molecule disociate este mai mare şi invers. Numai bazele slabe şi acizii tari şi slabi sunt formaţi din molecule care. care depinde de temperatura şi concentraţia soluţiei. sulfura de carbon etc. eterul. aceste substanţe au fost numite electroliţi. După S. În realitate. Capacitatea de ionizare (ca şi capacitatea de dizolvare) a diferiţilor solvenţi este cu atât mai mare cu cât lichidul este mai polar. disociere electrolitică sau ionică. De aceea. Conform teoriei lui Arrhenius. Ca oricărui sistem aflat în echilibru şi disociaţiei electrolitice i se aplică legea acţiunii maselor. Solvenţii nepolari sau puţin polari ca benzenul. dar care. nu produc disociaţie ionică şi deci nici ionizare. alcoolul etilic. fiind neutre.26) 92 . acetona etc. trec în ioni în urma reacţiei cu moleculele dipolare ale apei.24).. Acestea reuşesc să rupă legăturile covalente ce leagă atomii în molecule.

Exprimarea cantitativă a intensităţii disociaţiei electrolitice în concepţia lui S. care disociază total. În condiţiile în care este egal cu zero termenul de la numitor [CA]. Astfel. Fe(OH)3 etc. termenul α utilizându-se numai pentru soluţiile de electroliţi slabi (acizi şi baze slabe) sub denumirea de grad de ionizare. dacă la 100 molecule dizolvate se disociază 10.27) Măsurătorile de conductibilitate au permis ulterior clasificarea tuturor electroliţilor în electroliţi tari (practic total disociaţi) si electroliţi slabi (slab disociaţi). La diluţie infinită. Este de menţionat că. De aici concluzia că teoria disociaţiei electrolitice este aplicabilă numai acizilor slabi şi bazelor slabe. se determină în mod curent α prin măsurarea conductibilităţii Λ C a soluţiei. Cu toate aceste neajunsuri. constanta de disociere nu are sens fizic (K =∞). H2S. notat cu α . Acest 93 . În funcţie de valoarea lui α . Astăzi. acizii tari şi bazele tari) s-a introdus termenul de coeficient de conductibilitate fC. iar numărul celor care participă la acest transport scade cu creşterea concentraţiei soluţiei (v. care reprezintă concentraţia moleculelor rămase nedisociate la echilibru.1). NaOH. Arrhenius a clasificat acizii şi bazele în acizi şi baze tari (HCl. gradul de disociere ia valoarea: α= 100 =1 100 10 = 0. această constantă poartă numele de constantă de ionizare. disociind toate moleculele dizolvate. H2SO4. H2CO3. fapt ce se întâlneşte în cazul electroliţilor tari. care au α ≤ 0. Gradul de disociere este raportul dintre numărul de molecule disociate şi numărul total de molecule dizolvate:  numărul de molecule disociate α numărul total de molecule dizolvate Gradul de disociere tinde către 1 odată cu diluţia. ca acizii tari. Grad de disociere electrolitică. Arrhenius se face cu ajutorul noţiunii de grad de disociere. acestor electroliţi nu li se poate aplica legea acţiunii maselor. la concentraţia respectivă C care se raportează la conductibilitatea la diluţie infinită Λ ∞: α= Λc Λ∞ (5. Deci. scăderea presiunii de vapori. deoarece s-a dovedit la aceşti electroliţi că nu toţi ionii din soluţie participă la transportul curentului electric. acestă teorie a fost una dintre concepţiile de bază ale chimiei teoretice de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. bazele tari şi majoritatea sărurilor.3). Pentru electroliţii tari (majoritatea sărurilor. care au α ≥ 0. în cazul acizilor şi bazelor slabe care suferă în realitate procesul de ionizare sub acţiunea apei. HNO3.unde K este constanta de disociere.1 100 sau α = 100% Valoarea gradului de disociere se poate determina prin numeroase metode ca: scăderea puctului de congelare al soluţiilor. KOH.3. 5. α ia valoarea: α= Rezultă că s-au disociat 10% (α = 10% sau α = 0.5) şi acizi şi baze slabe (acizii organici. S. prin măsurarea vitezei de reacţie etc. Al(OH)3.1).

creşterea punctului de fierbere etc. 5. într-o serie de măsurători ca cea de conductibilitate electrică despre care s-a arătat mai sus.2). ca şi cum nu toţi ionii contribuie la transportul curentului electric. Arrhenius prin scăderea gradului de disociere a electroliţilor tari cu creşterea concentraţiei soluţiilor. conductibilitatea lor electrică să crească.7 kcal/mol constituie încă o dovadă experimentală împotriva interpretării lui Arrhenius. Debye şi E. fapt contrazis ulterior pe căi experimentale. prin simplă dizolvare în apă toţi ionii se desprind din reţeaua cristalină şi trec în soluţie. KOH şi Ca(OH)2 şi acizii tari anorganici ca HCl. ca în cristal. ELECTROLIŢI TARI. Conform noii teorii. Valoarea lui fC se determină experimental ca şi α folosindu-se la calcul relaţia (5. Între ionii aflaţi în soluţie apar interacţii electrostatice care impun o distribuţie a ionilor. odată cu creşterea concentraţiei soluţiilor de electroliţi tari.3. TEORIA LUI DEBYE ŞI HÜCKEL.). 5. în categoria electroliţilor tari intră: majoritatea sărurilor (excepţie halogenurile şi pseudohalogenurile de Hg şi Zn precum şi alte câteva săruri de metale tranziţionale). la dizolvarea în apă. Deci şi soluţiile acizilor tari conţin numai ioni. P. s-a constatat că soluţiile mai concentrate prezintă o conductibilitate mai slabă decât ar trebui.coeficient indică fracţiunea din numărul total de ioni liberi dintr-o soluţie de concentraţie C (de exemplu soluţie 1m) care participă efectiv la transportul curentului electric. Hückel concomitent (1923) au elaborat o teorie a electroliţilor tari. Mobilitatea ionilor scade considerabil cu creşterea 94 . fiecare ion fiind înconjurat de ioni de sarcină contrară. aceştia se ionizează total numai în urma reacţiei cu apa (v. HNO3. cercetări precise bazate pe proprietăţile optice ale ionilor şi moleculelor au demonstrat lipsa totală a moleculelor nedisociate în soluţie chiar la concentraţii relativ mari.3. Cu toate aceste dovezi care atestă disocierea totală a electroliţilor tari chiar la concentraţii mari. electroliţii tari sunt total disociaţi atât în soluţii diluate cât şi în soluţii concentrate. În cazul acizilor tari. Analizând aceste abateri ale soluţiilor de electroliţi tari ca şi contradicţiile teoriei disociaţiei electrolitice.3. în jurul fiecărui ion se creează o atmosferă ionică ce scade mobilitatea ionilor prin stânjeniri reciproce (mobilitatea ionilor este viteza de deplasare a ionilor sub influenţa unei diferenţe de potenţial de 1V/cm la 18oC). soluţiile electroliţilor tari suferă abateri importante în sensul că se obţin valori mai mici ale acestor mărimi faţă de numărul de particule rezultate teoretic prin disocierea totală.27). H2SO4 etc. valoarea constantă a căldurii de neutralizare. Aşa cum s-a mai arătat. Această anomalie a fost interpretată de S. Astfel. În acest fel. Cu toate acestea. bazele tari ca NaOH. conform reacţiei: − H3O+ + HO → 2H2O ∆ H=-13. Este de aşteptat ca. dar la distanţe mai mari. sau în măsurarea mărimilor coligative (presiunea osmotică. De asemenea. Sărurile şi bazele tari sunt compuşi ionici încât. rezultată la neutralizarea acizilor tari cu baze tari în soluţii de concentraţii diferite.

01m: µ= ( ) pentru o soluţie de AlCl3 0.02 ⋅ 12 = 0.03 2 1 0. Astfel. Lewis (1921) a introdus noţiunea de tărie ionică µ .01 2 1 0. Coeficientul de activitate f poate fi determinat experimental şi de obicei se folosesc coeficienţi de activitate medii. Pentru 0.02. Variaţia coeficientului de activitate f în funcţie de tăria ionică µ a soluţiei este dată de ecuaţia lui Debye şi Hückel: 95 . inclusiv datorită micşorării numărului de tripleţi sau chiar perechi de ioni.29) ( ) pentru o soluţie BaCl2 0.06 2 1 1 2 C1 Z1 + C 2 Z 2 + . În acelaşi timp se formează perechi de ioni C+A. conductibilitatea electrică se micşorează. creşte numărul gradelor de libertate ale ionilor. care la electroliţii binari au valoarea: f ± = f1f 2 (5. iar pentru µ >0.02 < µ <0.01 ⋅ 2 2 + 0.01 ⋅ 32 + 0. Coeficienţii de activitate f ai ionilor unui electrolit exprimă totalitatea interacţiunilor sarcinilor electrice ale tuturor ionilor care se găsesc în soluţie. La diluarea soluţiei.03 ⋅12 = 0.1 se observă o deviere considerabilă a valorii calculate faţă de cea experimentală. Pentru caracterizarea acestei interacţii totale. interacţiile elctrostatice scad datorită creşterii distanţei dintre ioni şi deci şi a razei atmosferei ionice.N... pentru o soluţie de KCl 0. iar f-factorul de activitate. G. sau tripleţi ionici C+A-C+ respectiv A-C+A.. coeficientul de activitate este în funcţie nu numai de sarcina şi concentraţia acestuia.03 = 0. De aceea. deci a = C.04 Verificările experimentale au arătat că modul de calcul al lui f este corect numai la soluţii diluate pentru care µ nu trece de 0. dar şi de sarcina şi concentraţia tuturor celorlalţi electroliţi aflaţi în soluţie. Tăria ionică.28) La diluţie infinită f = 1.(prin alipiri temporare) care nu conduc curentul electric. Expresia matematică a valorii sale este: µ= unde: µ este tăria ionică. ultimul fiind o măsură a abaterii soluţiei respective de la proprietăţile unei soluţii ideale. Asemenea formaţii ionice sunt mai numeroase la creşterea concentraţiei.01 ⋅12 = 0. Adevărata concentraţie a ionilor care determină abaterile menţionate mai sus este concentraţia activă sau activitatea (a) definită prin relaţia a = f·C în care C reprezintă concentraţia reală a soluţiei. respectiv mobilitatea lor.01m: µ= ( ) iar pentru o soluţie KCl 0. C-concentraţia molară a ionilor şi Z-sarcina lor.01 ⋅12 + 0. C n Z 2 = ∑ C i Z i2 2 n 2 2 ( ) (5.concentraţiei soluţiei şi de aici..1 valorile lui f sunt aproximative.o1 moli de BaCl2: µ = 0.01m: µ= 1 0.01 + 0.a căror mişcare către electrozi devine mai greoaie... de unde şi scăderea conductibilităţii electrice şi a mărimilor coligative pe măsura creşterii concentraţiei soluţiei.01m care conţine şi o..

Nu mult după aceea. iar bazele. Conform acestei teorii. Primul care a încercat explicarea proprietăţilor acizilor a fost A. Din relaţie se vede că la diluţie infinită când µ = 0. care înroşesc hârtia de turnesol. acru) şi bază (lat. acizii sunt substanţe care. conduc bine curentul electric. Lavoisier care a constatat că o serie de elemente ca sulful. ACIZI ŞI BAZE ÎN TEORIA DISOCIAŢIEI ELECTROLITICE Teoria disociaţiei electrolitice. acidus. în soluţie apoasă. a fost aplicată de el la definirea acizilor şi bazelor împreună cu W. Explicarea proprietăţilor acizilor şi bazelor a dus la elaborarea mai multor teorii.(5. în soluţii apoase.30) unde: A este o constantă dependentă de natura solventului şi de temperatură (pentru soluţii diluate la 25oC. dau naştere la ioni de hidrogen H+. în absenţa apei. fiecare din ele având însă un caracter mai mult sau mai puţin limitat. lg f = − Z A 2 µ 6. conform acestei teorii în anioni şi ioni de hidrogen. iar bazele. fundament) au fost date prima dată de O. Definiţia acestor substanţe a fost prezentată prima dată de R. acizii disociază. bază. A = 0. Arrhenius. a lui S. care albăstresc hârtia de turnesol. În stare pură.1. ca în exemplele: HCl H+ + ClHNO3 H+ + NO3iar bazele disociază în cationi şi ioni hidroxil: 96 . Ostwald şi alţii după 1890. acizii şi bazele sunt consideraţi ca molecule neutre. HO-. substanţele cu gust leşietic. ECHILIBRE IONICE 6. Numele de acid (lat. 6. rămânând şi azi deschisă calea pentru crearea acelei teorii care să satisfacă pe deplin din punct de vedere teoretic şi practic. acizii fiind substanţele cu gust acru. substanţe care în soluţii apoase dau naştere la ioni hidroxil.1. bănuia el) care neutralizează bazele. REACŢII IONICE.L.1. basis.509). chiar el a constatat că există acizi fără oxigen ca HCl sau HCN şi deci nu oxigenul ci hidrogenul determină proprietăţi acide. azotul şi fosforul formează cu oxigenul compuşi (acizi. De aici concluzia că oxigenul este elementul determinant al proprietăţii acide (1770-1780) pentru că „ toţi acizii conţin oxigen”. Boyle (1663). iar activitatea electrolitului este egală cu concentraţia sa molară (este cazul soluţiilor diluate ale electroliţilor slabi şi soluţiilor electroliţilor tari la diluţie infinită). În schimb. f = 1. La dizolvare în apă. deci nedisociate şi nu conduc curentul electric sau îl conduc foarte slab. TEORII ASUPRA ACIZILOR ŞI BAZELOR. carbonul. Tachenius în secolul al XVII-lea.

deşi nu au grupare HO-. Rezultă că fiecărui acid îi corespunde o bază conjugată şi invers. au fost efectuate titrări de HgCl2 şi alte substanţe în prezenţă de fenolftaleină. fiecărei baze îi corespunde un acid conjugat: CH3COOH CH3COO. cum este cazul ionului etoxid C2H5O-.N. ca şi noţiunea de bază.1) în care acidul A1 pierde un proton şi trece în baza conjugată B1 în timp ce baza B1 poate primi protonul pentru a deveni acidul conjugat A1. prin violenţa cu care acestea atacau metalele. căldura de neutralizare este diferită datorită disocierii parţiale a acestora în soluţie. trebuie extinsă şi pentru cazul soluţiilor neapoase. concluzia că noţiunea de acid. Teoria lui Arrhenius şi Ostwald limitează definirea acizilor şi bazelor la cazul soluţiilor apoase diluate. proprietăţile acidobazice se rezumă la proprietatea de donare-acceptare sau altfel spus de transfer de protoni de la o substanţă la alta.7 kcal/mol Când reacţionează acizi şi baze slabe. Datorită caracterului limitat al teoriei disociaţiei electrolitice asupra acizilor şi bazelor. rezultat din alcool etilic şi Na metalic: C2H5OH + Na → (C2H5O. După această teorie.1.+ Na+) + 1/2H2 sau a ionului amidură NH2-. respectiv o bază mai slabă. o reacţie între ionii de hidrogen şi hidroxil care formează o moleculă de apă nedisociată: (H+ + Cl-) + (K+ + HO-) = H2O + (K+ + Cl-) ∆ H=-13. conform acestei teorii. Brönsted şi T. sunt baze mai puternice decât cele cu HO-. J. proces ce poate fi prezentat prin ecuaţia de echilibru: A1 B1 + H+ (6. care. iar bazele substanţe capabile de a accepta protoni. a fost elaborată o altă teorie mai cuprinzătoare.2. 6. Reacţia de neutralizare dintre un acid şi o bază este.+ H+ acid bază 97 . Arrhenius a exprimat cantitativ tăria acizilor prin noţiunea de grad de disociere α . S. rezultat în reacţia dintre amoniac lichid şi sodiu metalic în absenţa apei: NH3 + Na → (NH2. TEORIA TRANSFERULUI DE PROTONI Independent unul de altul. Lowry (1923) au ajuns la concluzia că acizii sunt substanţe capabile de a ceda protoni. clorura mercurică manifestând proprietăţi acide în aceste reacţii.M.KOH K+ + HOTăria acizilor şi bazelor era explicată prin proprietatea unui acid mai tare sau a unei baze mai tari de a scoate din combinaţii un acid. Această teorie nu poate explica de ce unele substanţe. Dar ea nu explică satisfăcător chiar cauzele disocierii electrolitice în apă a acizilor şi bazelor. De aici.+ Na+) + 1/2H2 Folosind asemenea baze ca etoxidul. considerate de neutralizare.

H2O.. ca şi electronii. anionici: H2PO4-.etc. Cl-. faţă de aproximativ 10-10 m cât măsoară raza celorlalţi ioni. ceea ce duce la formarea ionului de hidroniu numit şi oxoniu sau hidroxoniu H3O+: H+ + :O H H O H + (6. una din perechile acid-bază o constituie apa (ca bază) şi ionul hidroniu (ca acid). H3O+. perechea acid-bază este chiar dizolvantul şi acidul său conjugat. Iată câteva exemple: Acid1 Bază2 Acid2 Bază1 + H2SO4 + H2O H3O + HSO4CH3COOH + H2O NH4+ + H2O H3O+ + CH3COOH3O+ + NH3 - H2PO4. Astfel. posedă un câmp electric extrem de puternic în jurul său astfel încât pătrunde adânc în învelişul electronic al oxigenului din apă şi formează o legătură coordinativă cu o pereche de electroni neparticipanţi ai acestuia. cationici: NH4+. În majoritatea cazurilor. H2O.3) De aceea. Reacţiile cu transfer de protoni se numesc reacţii protolitice.2) rezultă: A1 + B2 A2 + B1 (6. Reacţia se petrece prin transfer de protoni de la o substanţă la alta prin intermediul apei. aminele.2) Prin însumarea reacţiilor (6. în afară de HO sau de baze sub formă de molecule neutre (NH3. NH2-. PO43-. C2H5OH etc. HSO42-. sunt cuplate totdeauna două reacţii în care un acid A1 cedează un proton unei baze B2 care trece în acidul conjugat A2. ei sunt consumaţi într-o reacţie asemănătoare de către baza B2: B2 + H+ A2 (6. CH3COO. Cl-. prin dimensiunile sale foarte mici având raza de circa 10-15 m. cărora le corespund bazele conjugate NH3. - În noua teorie şi noţiunea de bază a suferit modificări deoarece. HPO4-. Acest lucru se datoreşte faptului că ionul H+ (protonul).Protonii. cărora le corespund bazele conjugate HPO42-.) există şi baze sub formă de anioni ca: CH3COO-. CH3COOH cărora le corespund bazele conjugate HSO4-.4) H H căldura de hidratare fiind foarte mare (∆ H = -261 kcal/mol). nu pot exista liberi în soluţie. HCl. SO42-. C2H5O.1) şi (6.+ H2O H3O+ + HPO42Conform acestei teorii. acizii sunt de trei feluri: moleculari (neutri): H2SO4. iar acidul A1 se transformă în baza conjugată B1. - 98 . în cazul soluţiilor apoase.

cu atât substanţa care se dizolvă va ceda (transfera) mai uşor 99 . ciclohexanul.+ HODatorită posibilităţilor de a reacţiona atât ca bază cât şi ca acid. piridină etc. acid de tărie mijlocie în nitrobenzen şi în eter acetil acetic. Ca urmare. H2SO4 etc. Reacţiile protolitice se pot petrece şi în alţi dizolvanţi decât apa. prin simpla cunoaştere a caracterului solventului. aceeaşi substanţă ca de exemplu HNO3 poate fi acid tare în soluţie apoasă. sau bază în acid fluorhidric lichid.5) Apa poate funcţiona tot atât de bine şi ca acid în următoarele reacţii în care are ca bază conjugată ionul hidroxil HO-: Acid1 Bază2 Acid2 + Bază1 H2O + NH3 H2O + CH3COO- NH4 + HOCH3COOH + HO- H2O + HPO42H2PO4. reacţia de ionizare a acidului acetic în amoniac lichid decurge în felul următor: CH3COOH + NH3 NH4+ + CH3COOAnalog apei se comportă şi alţi dizolvanţi amfoteri (solvenţi amfiprotici): NH3 + NH3 NH4+ + NH2HNO3 + HNO3 H2NO3+ + NO3- CH3COOH + CH3COOH CH3COOH2+ + CH3COOÎn aceste procese numite autoprotolitice echilibrul este prea puţin deplasat în sensul formării ionilor. Teoria transferului de protoni are meritul de a explica tăria unui acid în corelaţie cu compoziţia chimică a acestuia cât şi cu cea a solventului. Sub acest aspect. Generalizând.). Această clasificare a solvenţilor merită să fie luată în consideraţie deoarece.A + H2 O H3O+ + B (6. de aceea conductibilitatea dizolvanţilor puri este foarte mică. (are caracter bazic mai pronunţat). solvenţii pot fi clasificaţi în: protogeni. Astfel. iar o substanţă dizolvată are un caracter bazic cu atât mai puternic cu cât primeşte mai uşor protoni de la solvent.). apa este un dizolvant amfoter sau amfiprotic. se poate aprecia tăria acidului care variază de la solvent la solvent prin efectul acestuia. Caracterul său amfiprotic poate fi scos în evidenţă şi prin ecuaţia H2O + H2O H3O+ + HOîn care ecuaţia inversă este tocmai reacţia de neutralizare a acizilor tari cu baze tari. cu cât solventul este mai protofil. solvenţi protofili care primesc cu uşurinţă protoni din partea substanţelor pe care le dizolvă (NH3 lichid.) şi solvenţi aprotici care nu primesc şi nu cedează protoni substanţelor pe care le dizolvă (benzenul. etc. se poate spune că o substanţă dizolvată are un caracter acid cu atât mai puternic cu cât cedează mai uşor protoni solventului. cei care cedează uşor protoni substanţelor pe care le dizolvă (HF. Astfel.

substanţele care se dizolvă vor avea caracter puternic bazic. cu formare de cationi lioniu şi anioni liat: Dizolvant amfiprotic cation lioniu + anion liat ca de exemplu: NH4+ + NH2lioniu liat Orice substanţă care se dizolvă într-un solvent formează cationi specifici autoprotolizei solventului şi se va comporta ca acid.+ SO2+ Ca urmare a acestui fapt. Krause (1895-1924). când solventul este mai puţin protofil. cu excepţia acizilor neutri. tăria unui acid nu se mai poate aprecia prin gradul de disociere α şi nici determina conductometric. Cady şi Elsey au extins această concepţie şi la solvenţii aprotici care. iar amidura de sodiu se comportă bazic pentru că formează ioni NH2-. Cum extrem de mulţi solvenţi se comportă amfiprotic. Cele prezentate mai sus au precedat teoria protolitică constituind o adevărată teorie a solvenţilor numită şi teoria solvolitică sau a solvosistemelor. Walter (1924-1929). conform cărora comportarea acidă sau bazică a substanţelor este determinată de solvent. dizolvat într-o bază foarte slabă ca alcoolul se comportă ca acid foarte slab etc. un acid slab în apă ca CH3COOH (α = 1. Tot aşa. substanţa dizolvată va fi un acid mai slab. ceilalţi solvenţi au un efect de diferenţiere a caracterului acido-bazic. Cady. prin dizolvare într-un acid slab devine o bază slabă. prin dizolvare într-un acid mai slab (CH3COOH) devine acid slab sau. prin caracterul său neutru. se comportă ca acid tare. şi invers. H.comuni solventului autoionizat: NH3 + NH3 SO2 + SO2 sulfit tionil SO32. Această teorie se bazează pe lucrările lui E. un acid tare în apă. Elsey (1928) etc. cum este H2SO4. asemănător apei. se comportă bazic. se va comporta acid iar dacă acceptă protoni de la solvent. ca de exemplu Na2SO3 care se comportă bazic în SO2 lichid pentru că formează anioni sulfit SO32. o moleculă cedând protoni şi alta acceptând. apa ca substanţă neutră.3%) dizolvat într-o bază tare ca NH3 lichid. M. prin dizolvare a unei subtanţe. iar în solvenţi slab protogeni. în noua teorie. dacă formează ioni comuni solventului se comportă acid sau bazic. substanţele vor avea caracter slab bazic. are un efect de nivelare a acidităţii sau bazicităţii substanţelor pe care le dizolvă. H. iar dacă formează anioni specifici solventului se va comporta ca bază. NH4Cl sau NH4NO3 se comportă acid în NH3 lichid pentru că formează prin dizolvare ioni NH4+. Franklin. dacă substanţa care se dizolvă cedează protoni solventului. Astfel. P. Aşa se explică de ce în apă se comportă acid substanţele care formează ioni hidroniu H3O+ şi se comportă bazic cele care formează ioni HO-. ea are neajunsul că limitează noţiunea de acid 100 .protonul. Deşi teoria transferului de protoni a determinat lărgirea considerabilă a domeniului reacţiilor acido-bazice. deci va fi acid mai tare. iar prin dizolvare într-o bază tare devine un acid tare. În solvenţi puternic protogeni (puternic acizi). De aceea. Astfel. În timp ce apa.

permiţând încadrarea în categoria reacţiilor acido-bazice şi a reacţiilor de ionizare. 6. ca în exemplul următor: :O: :O: :O: :O:S + :O:H → :O:S:O:H → H:O:S:O:H (6. Această definiţie a lărgit şi mai mult sfera noţiunilor de acid şi bază. SnCl4. în solvenţi aprotici. formare de complecşi. formarea legăturii coordinative constituie prima fază a procesului de neutralizare. Trebuie precizat că nu este vorba de transfer de electroni de la o substanţă la alta ci 101 .3. Asemenea substanţe sunt acceptori de electroni spre deosebire de acizii Brönsted-Lowry care sunt donori de protoni. Teoria solvolitică. titrarea lor în prezenţa indicatorilor chimici.1. SO2 etc. acizii sunt substanţe moleculare capabile să accepte perechi de electroni. teoria lui J.N. iar bazele sunt substanţe moleculare capabile să doneze perechi de electroni. BF3 şi SO3 sunt molecule deficitare în electroni. Cu toate aceste limitări. AlCl3. TEORIA ELECTRONICĂ ASUPRA ACIZILOR ŞI BAZELOR Pentru a cuprinde în categoria acizilor şi bazelor substanţele care nu suferă transfer de protoni conform teoriei lui Brönsted-Lowry. deşi se cunosc substanţe cu caracter acid sau bazic în care nu este vorba de o cedare sau acceptare de protoni. El şi-a formulat teoria sa electronică bazându-se printre altele şi pe comportările acizilor şi bazelor necontrazise de nici una din teoriile anterioare şi anume: participarea acizilor şi bazelor la reacţii de neutralizare.8) :O: H :O: H :O: + În exemplele date.7) în care se obţine o combinaţie complexă prin formarea unei legături coordinative între acid şi bază: H+ + :O:H. cataliza. prin această teorie nu se pot explica proprietăţile tipic acide ale unor substanţe ca NH4Cl. În noua teorie.la donor de protoni.N.7) :F: acid bază După cum se vede.6) care este echivalentă cu reacţia (6. comportarea amfoteră etc. H . se limitează numai la sistemele dizolvant. Brönsted este larg folosită. G. Lewis (1923) a elaborat o nouă teorie asupra acizilor şi bazelor bazată pe proprietatea de donoracceptor de perechi de electroni a acestora.6) :F: :F:B + :NR3 → F3B:NR3 (6. deşi extinde şi mai mult domeniul de cuprindere a substanţelor acide sau bazice.→ H:O:H (6. Pentru exemplificare se dă reacţia de neutralizare (6. solvoliza. ea putând fi urmată de un proces de ionizare sau de o regrupare moleculară. proprietatea acizilor şi bazelor tari de a scoate din combinaţiile lor acizii respectiv bazele slabe precum şi proprietăţile catalitice ale acestor substanţe. de aceea tind să-şi formeze o configuraţie electronică mai stabilă acceptând perechi de electroni neparticipanţi. De exemplu.

adică sunt electrofili. consideră acizi toate speciile chimice (cationi. consideră alături de anioni şi unii electroni ca având proprietăţi bazice. Usanovich (1939 şi 1970) completată de A. analog acizilor. Schatenstein şi N. De aceea. iar reducătorii şi bazele cedează electroni. în 1951 N.I. Ebert şi J Konopik (1949) consideră că aciduldonor cedează cationi solventului iar acidul-acceptor adiţionează anionii solventului în timp ce o bază-donor cedează anioni solventului şi o bază . transformându-se în acizii conjugaţi corespunzători. sunt acceptori de electroni. anioni sau molecule electric neutre de oxizi) capabile să accepte ioni O2. 6.acceptor adiţionează cationii solventului. ALTE TEORII ACIDO-BAZICE Între teoria protolitică şi cea electronică sunt contradicţii mari. Teoria electronică a permis să se facă o legătură între fenomenele acido-bazice şi cele oxido-reducătoare. Lux. Aceste două teorii au extins foarte mult domeniul de interpretare acido-bazică a substanţelor dar fără posibilitatea de a cuprinde toate substanţele care prezintă proprietăţi acide sau bazice. la rândul lor sau dovedit limitate.4. Floof şi Farland (1947) aplicată topiturilor. oxidanţii. orice substanţă care poate ceda anioni sau se poate combina cu cationi ca în cazurile: SO3 + O2. În 1970. 102 . Legătura chimică se bazează pe apropierea celor două substanţe pe bază de donor-acceptor. Concepţia lor este în contradicţie totală cu ideea fundamentală a teoriei protolitice de formare a perechii acid-bază conjugată şi cu influenţa naturii solventului asupra caracterului acido-bazic. au apărut ulterior foarte multe alte teorii dar care.Bjennum.I. fapt ce a dus la necesitatea denumirii de acizi Brönsted sau acizi Lewis.→ SO42Sb2S5 + 3S2. Teoria lui M. Teoria lui H.A.transformându-se în baze conjugate corespunzătoare şi baze. substanţele care acceptă perechi de electroni.1. bazele substanţe care acceptă protoni şi posedă electroni liberi iar sub denumirea de antibaze. consideră acizii substanţe care pot ceda protoni. toate speciile chimice (anioni sau molecule electric neutre de oxizi) capabile să doneze (să elibereze) ioni O2-. respectiv formarea unei covalenţe coordinative în care baza dispune de o pereche de electroni neparticipanţi iar acidul este deficitar într-o asemenea pereche. Izmailov (1952) consideră ca acid orice substanţă care poate ceda cationi sau se poate combina cu anioni iar ca bază. Teoria lui nu cuprinde reacţiile de coordinare. Astfel. Teoria funcţională a lui F. pentru a împăca teoria protolitică cu cea electronică.punere în comun. Astfel.→ 2SbS43acid bază Usanovich a fost un mare adept al acizilor aprotonici exprimându-şi chiar protestul împotriva cultului protonului propovăduit de Brönsted.

după ei. TEORIA ENERGO-STRUCTURALĂ A ACIZILOR ŞI BAZELOR Apariţia până în prezent a numeroase teorii asupra acizilor şi bazelor se explică prin caracterul lor limitat şi deseori contradictoriu. C6H5O. pe care ei o numesc ionotropă.Teoria ionotropă a lui V. aşa cum am văzut mai sus. C6H5O etc care nu au nici proprietăţi acide nici bazice deoarece nici nu cedează nici nu acceptă protoni. pune capăt oricăror contradicţii între teoriile existente considerându-le pe toate corecte dar limitate la un grup restrâns de compuşi. cum sunt ionii de hidrură H. devin ioni negativi (HO-. Burnea şi L. De aici concluzia că electronul în plus conferă caracter bazic prin 103 .P. Spînu. există o categorie de electroni care nu au caracter bazic şi dau naştere la reacţii redox şi o altă categorie de electroni care prezintă proprietăţi bazice şi dau naştere la reacţii acido-bazice. aceasta lărgea sfera de cuprindere a tot mai multor substanţe cu caracter acid sau bazic. argumentele noii teorii au fost continuate de I. dar fără a îngloba tot ce prezintă asemenea caracter. de la o substanţă la alta în prezenţa solventului.etc) cu un puternic caracter bazic. În esenţă. Kreshkov s-a apropiat foarte mult de adevăr dar. aşa cum este în realitate. Burnea au evidenţiat tot ce este limitat şi contradictoriu în aceste teorii şi au elaborat o teorie nouă care. Dacă radicalii au un electron în plus. NH2. pentru că fenomenul acido-bazic nu se reduce la câteva cauze. M. pe măsură ce apărea o nouă teorie. în plus se pare că acestă teorie lămureşte pe deplin şi pentru totdeauna adevărul despre fenomenul acido-bazic. CH3-. o substanţă manifestă proprietăţi acide dacă transferă cationul la molecula solventului (migrare cationotropă) iar dacă transferă anionul (migrare anionotropă) substanţa se manifestă bazic.antipodul protonului H+. Ulterior. Efectuând un amplu studiu critic al tuturor teoriilor cunoscute I. Prin concepţia sa.1. După această teorie. Este adevărat că. după cea mai uzuală teorie (protolitică) dar şi pentru că au o viaţă foarte scurtă. se pare. că nu sa interpretat ca un fenomen general al materiei. Lindquist (1954) se bazează pe migrarea de ioni. Gutmann şi I. C6H5-. CH3. NH2-.5. Fiecare teorie a apărut ca o necesitate datorită imperfecţiunilor evidente ale teoriilor anterioare. ci la o multitudine de cauze în principal de natură energetică şi structurală. Kreshkov (1977) se bazează pe reacţia protonilor sau a purtătorilor de protoni (cationi) cu electronii sau cu purtători de electroni (anioni). 6. Teoria acizilor şi bazelor dure şi moi a lui A. Burnea. Pleniceanu şi C. Teoria lor nu diferă mult de cea a lui Ebert şi Konopic având suport teoria solvolitică. În argumentarea noii teorii s-a pornit de la proprietăţile radicalilor liberi ca HO. atât de controversat. Prezentăm mai dezvoltat această teorie atât pentru faptul că este o concepţie românească dar şi pentru motivul că ea creează o punte de legătură între toate teoriile elaborate până în prezent. Aceasta dovedeşte că fenomenul acido-bazic nu a fost înţeles în esenţa sa. C6H5. din dorinţa de a face concesii şi celor care separă reacţiile redox de cele acido-bazice şi-a negat propria teorie. confirmându-le ca reale.

ionii metalici au un înveliş electronic care ecranează sarcina pozitivă creată de protonul sau protonii în plus din nucleu. De aceea nu un element sau altul constituie cauza caracterului acid sau bazic cum se credea şi se mai crede încă. În cazul cationilor metalici. dar şi acid prin formare de cationi. Rezultă că toate elementele chimice şi combinaţiile lor au atât caracter acid cât şi bazic fiind alcătuite din componente acide şi bazice aflate în perfect echilibru electrostatic. ioni sau molecule) caracter acid şi bazic. componente bazice. Protonul luat izolat. Aşa se explică de ce numeroşi cationi metalici au fost titraţi acido-bazic în prezenţa indicatorilor chimici şi au fost consideraţi ca având caracter acid (teoria lui Lewis şi altele)dar fără o explicare corectă a acestei cauze. Dacă un atom de metal sau o moleculă de substanţă cedează electroni. S-a tras concluzia generală că electronul prin sarcina sa negativă este componenta bazică fundamentală a materiei iar învelişul electronic este sediul caracterului bazic al tuturor elementelor şi al combinaţiilor lor. dar după noua teorie. În ce priveşte caracterul acid. protonul este acid prin sarcina sa pozitivă. respectiv aciditatea. De aici concluzia generală că orice proton.sarcina sa. masa fiind neglijabilă. ci componentele subatomice (particulele elementare) prin încărcarea lor electrică conferă speciilor chimice (atomi. care are practic aceeaşi masă. nu are înveliş electronic încât sarcina sa se manifestă 100 % având o atracţie maximă faţă de electron şi de aici. aciditatea sa este de 100 %. În al doilea rând. sarcina lor.puternic bazic puternic bazic acid şi bazic puternic acid H+ acid H acid şi bazic Hbazic Aspectele cantitative ale teoriei. spre deosebire de neutron. În următoarele reacţii se poate observa variaţia caracterului acid sau bazic sub acţiunea electronilor şi protonilor: O2HO. protonul ca nucleu al atomului de hidrogen este o componentă acidă după toate teoriile cunoscute. Deosebirea dintre caracterul puternic acid al protonului şi slab acid al cationilor metalici se datoreşte. Calculul acidităţii cationilor metalici şi bazicităţii metalelor. în primul rând. Calculul acidităţii se reduce la calculul sarcinii nucleare efective a 104 . iar ceea ce rămâne din atom sau moleculă (cationul) devine acid pentru că dispune de un proton în plus în nucleul atomului care a cedat electronul. inclusiv cei din nucleele grele constituie componente acide fundamentale ale materiei iar nucleele atomice reprezintă sediul caracterului acid al tuturor elementelor. ca nucleu al atomului de hidrogen. va fi mai mică datorită efectului de ecranare al învelişului electronic. acestea manifestă caracter bazic. Rezultă că toate metalele au caracter bazic prin tendinţa pronunţată de a ceda electroni. acesta fiind cu cinci ordine de mărime mai mic decât cationii. H2O  H3O+ f. concentrării deosebite a sarcinii pozitive pe un volum foarte mic în cazul protonului.

care are caracterul bazic de 97.3 % din cea a protonului.σ ) / Z . S-au efectuat calcule numai pentru elementele ale căror afinităţi pentru electroni se cunosc. Desigur. obţinute până azi sunt cele ale halogenilor. respectiv aciditate 100 %. În cazul acidităţii nemetalelor.5 % pentru K+. ale cărui valori se evaluează după cunoscutele reguli empirice ale lui Slater. calculând diferenţa dintre 100 şi aciditatea cationică se află bazicitatea atomilor respectivi. egală cu diferenţa (100-97.30 iar pentru un electron din grupul i de tip sp. Calcularea acidităţii nemetalelor şi bazicităţii anionilor respectivi. considerate corecte. Calculele arată că.0 % pentru Na +. În aproximaţia Slater. 14. valoarea descreşte în grupă la 20. considerăm că afinitatea pentru electroni este în măsură să diferenţieze aceste elemente între ele. 4.3 kJ/mol). rol neglijat până în prezent. 5.0 % pentru Cs+ şi 2. reflectă caracterul acid al nucleului pentru ionul respectiv. factorul de ecranare σ pentru un electron 1s este 0.σ reprezintă sarcina nucleară efectivă care.5 % aciditate iar bazicitatea ionului F-.5) %.85x i −1 + 0.5%.9 % pentru Rb+. 105 . Această mărime calculată procentual. în măsura în care în literatura de specialitate vor apărea şi alte valori ale afinităţii pentru electroni. Dar. Datele obţinute scot în evidenţă rolul deosebit de important al nucleului atomic în comportarea chimică a elementelor. de obicei prin metode indirecte. considerat de sarcină 100 %. În realitate. dacă Li+ are aciditatea de 43. S-a calculat aciditatea tuturor cationilor şi respectiv bazicitatea tuturor metalelor. Dacă ionul Cs+ are 4 % caracter acid. prin rectivitatea pe care o manifestă fiecare element în parte în raport cu poziţia sa în sistemul periodic. aciditate reflectată în tendinţa acestora de a accepta electroni. Sarcina nucleară efectivă Z . afinităţile pentru electroni se măsoară cu slabă acurateţe. Exprimând afinitatea pentru electroni prin energia care se degajă atunci când un atom acceptă un electron în stratul său de valenţă. şi fără aceste valori. iar singurele valori corecte. caracterul bazic al atomului de cesiu este de 96 %. transformându-se în ion negativ s-ar putea stabili aciditatea nemetalelor dacă s-ar cunoaşte aceste valori pentru toate nemetalele şi dacă valorile care se cunosc ar fi corecte. se poate creea o ordine a acidităţii şi bazicităţii tuturor elementelor chimice.σ a permis calcularea sarcinii efective a unui proton din nucleu cu ajutorul relaţiei (Z . aproximăm afinitatea pentru electroni a atomului de fluor (care este de 398.ionilor cu ajutorul factorului de ecranare σ. egală cu 97. Deci. respectiv aciditatea unui proton dintr-un anumit nucleu faţă de cea a unui proton neecranat. Pentru a creea o simetrie faţă de franciu. după noua concepţie acido-bazică. având o tendinţă puternică de a ceda un electron. respectiv în comportarea acido-bazică.sp = ∑ x i + 0.5 % pentru Fr+ datorită creşterii numărului de straturi electronice care ecranează sarcina protonului sau protonilor în plus din nucleu. ecranarea s-a calculat cu ajutorul relaţiei: σ i .35( x i − 1) 1 i−2 Diferenţa Z . se potea completa lista cu acidităţile şi bazicităţile respective. exprimă cât la sută reprezintă sarcina.

dar în acest caz d corespunde cu distanţa dintre centrul sarcinilor pozitive şi al celor negative. care este cea mai reactivă.Cl . pentru a evita modificarea caracteristicilor acido-bazice. Deoarece la o sarcină teoretică e. ionicitatea legăturii şi deci bazicitatea este maximă (100 %).Calculul acidităţii şi bazicităţii combinaţiilor chimice. pentru caracterizarea reactivităţii este necesar să se cunoască numai momentul electric al celei mai polare legături. o constituie interacţia electrostatică între protoni şi electroni.802·dexp de unde rezultă că sarcina determinată are valoare mai mică decât cea teoretică. Cauzele fenomenului acido-bazic nu se reduc la cele câteva prevăzute de teoriile anterioare. hidrogenul din HCl gazos. moleculele fiind considerate ca dipoli electrici. Din acest motiv. µ exp<4. de benzen sau alţi solvenţi. momentul de dipol exprimat în unităţi Debye (D) ne dă posibilitatea de a exprima cantitativ caracterul acido-bazic. Deci. conform noii teorii. nu poate ataca metalele şi nu se poate combina δ δ cu NH3 (bazicitatea Cl -este de 16. / e)·100 = (µ exp / dexp·e)·100 Cunoscând ionicitatea. se calculează covalenţa legăturii. inclusiv între dipolii moleculelor constituie comportare acido-bazică. în principal de natură energetică 106 . De aceea. între anioni şi cationi respectiv între dipoli.exp = e.802·dteor D.--------------------------------% ionicitate % ionicitate = (e. o substanţă manifestă caracter acido-bazic numai în interacţie cu alta care poate fi chiar solventul. din e se obţine procentul de ionicitate al covalenţei şi de aici caracterul acido-bazic al substanţelor moleculare: e--------------------------------100 ionicitate e. se poate scrie: µ .gazos. are 16. Din câte se cunoaşte.43 %) de unde rezultă că hidrogenul din HCl pur are o aciditate de numai 16. fără urme de apă.57% apropiată de cea a Br . iar comportarea bazică. H +.57 % faţă de aciditatea protonului liber care este practic egală cu 100 %. şi o bazicitate de 83. de a ceda electroni sau anioni respectiv de a accepta protoni sau cationi. Orice interacţie electrostatică. având un foarte slab caracter acid.57 % ionicitate (covalenţă 83. În cazul combinaţiilor chimice. Determinând experimental d şi µ . În multe cazuri. calculând cât la sută reprezintă e.de 16.43 %.· dexp unde e. Există o multitudine de cauze. momentul electric teoretic al unei molecule polare formată din doi atomi este egal cu produsul dintre sarcină şi distanţa interatomică teoretică: µ teor= 4. Reacţia fundamentală de neutralizare. Formula este aceeaşi şi pentru moleculele poliatomice. Definiţia comportării acide respectiv bazice după noua teorie este următoarea: proprietatea acidă este comportarea substanţelor simple sau compuse de a elibera protoni sau cationi. Trebuie precizat că se impune a fi folosite numai momentele electrice determinate în stare gazoasă şi nu în soluţie apoasă.8%). respectiv de a accepta electroni sau anioni. efectuând diferenţa δ δ dintre 100 şi ionicitate. se constată că în toate cazurile. De exemplu. acesta fiind de fapt secretul funcţiunilor organice. opusă comportării acide. reprezintă sarcina electrică reală a dipolului şi este egală cu raportul dintre µ exp şi dexp.

De aceea. prin perturbarea echilibrului electrostatic intra.sau interatomic sau molecular. HClO4 + 2HF → H2ClO4+ + HF2bază acid HClO4 + HF → ClO4.+ H2F+ acid bază Combinaţiile chimice prezintă caracter acid prin prezenţa cationului sau polului pozitiv iar caracter bazic prin prezenţa anionului sau polului negativ. moleculelor sau sistemelor chimice prin diminuarea energiei potenţiale a acestora. Calculul acidităţii şi bazicităţii combinaţiilor chimice se bazează pe momentul de dipol al acestora.reacţii slab acido-bazice care au loc prin interacţii de dipoli.reacţii mediu acido-bazice care au loc prin schimb de ioni. prin stabilizarea electronică sau prin simetrizarea structurilor. Până şi concentraţia componentelor unui sistem chimic duce la comportare fie acidă fie bazică a aceleiaşi substanţe.1. în schimb reacţiile la care participă se pot clasifica în trei categorii (solventul constituie partener de reacţie): 1. Este cazul unui amestec de acid percloric şi acid fluorhidric în care cel care este în concentraţie mai mare se va comporta acid iar celălalt bazic. acestea nu se pot clasifica în acide şi bazice. 3. vitezei de reacţie şi chiar mecanismului de reacţie. Cu cât sunt mai electronegative. Noua teorie nu intră în contradicţie cu nici una din teoriile elaborate până în prezent şi nu prezintă nici o excepţie atât pentru compuşi organici sau anorganici.şi structurală (de accea teoria se numeşte energo-structurală) care. Caracterul electronegativ al elementelor este răspunzător de comportarea acido-bazică a substanţelor. 2. Deoarece.reacţii puternic acido-bazice care au loc prin schimb de protoni sau electroni. IONIZAREA ACIZILOR ŞI BAZELOR SLABE 107 . combinaţii ionice sau covalente cât şi pentru elementele chimice. respectiv pe caracterul ionic al legăturii sau ionicitatea covalenţei. caracterul acido-bazic este strict determinat de poziţia elementelor în sistemul periodic. 6.6. orice substanţă simplă sau compusă prezintă atât caracter acid cât şi bazic. respectiv de structura electronică şi starea lor energetică. sensului acestora. duc la stabilizarea atomilor. respectiv mai slab acide. conform noii teorii. cu atât acestea sunt mai acide (respectiv mai slab bazice) acceptând mai uşor electroni şi cu cât sunt mai slab electronegative cu atât sunt mai bazice. Teoria energo-structurală a permis stabilirea unei scale unice a acidităţii şi bazicităţii între 1-100 atât pentru elemente cât şi pentru combinaţiile lor dar şi descoperirea legii reactivităţii chimice extrem de importantă pentru elucidarea cauzei reacţiilor chimice.

încât relaţia (6. bazele slabe sunt alcătuite din molecule. 6.10) în care concentraţiile componenţilor amestecului la echilibru.10) devine: Ka = [H O ] ⋅ [A ] 3 + − [ HA] sau K a = [H ] ⋅ [ A ] + − [ HA ] (6. numită constantă de aciditate sau de ionizare acidă. [ ][ ] 108 . deci poate fi trecută în membrul stâng al egalităţii şi inclusă în valoarea constantei de echilibru. Constanta de bazicitate. se obţine constanta de ionizare bazică (constanta de bazicitate) Kb: + NH4 ⋅ OH− Kb = (6.15) [ NH3 ] Ca si in cazul acizilor slabi. coeficientul de activitate al moleculelor neionizate fHA este egal cu 1. ele reacţionează cu apa ionizându-se după o reacţie asemănătoare cu cea a amoniacului: NH3 + H2O NH4+ + HOAceste reacţii sunt reversibile şi au echilibrul mult deplasat spre stânga.3. 5. este o măsură a tăriei acizilor slabi. Pentru soluţii diluate. se va folosi în continuare H+ în loc de H3O+ reamintind că nu există proton liber în soluţie. constanta de bazicitate este o măsură a tăriei bazelor slabe. care sunt.12) notând prin a activităţile. Deoarece a = f·c.Constanta de aciditate.1. relaţia devine: K 'a = [H ] ⋅ [A ] ⋅ f + − [ HA ] H+ ⋅ f A− f HA = Kc f H+ ⋅ f A− f HA (6. Valoarea constantei termodinamice de aciditate este: K 'a = a H+ ⋅ a A− a HA (6. ci numai sub forma H3O+ (v.14) în care f± reprezintă coeficientul mediu de activitate (v. Se consideră reacţia de ionizare care are loc la dizolvarea unui acid slab HA în apă: HA + H2O H3O+ + A(6.3). exprimate în moli/litru sunt cuprinse în paranteze. se aproximează concentraţia apei ca fiind constantă în sensul că prea puţină apă s-a consumat în reacţia cu acidul.13) devine: Ka` = Kc·fH+·fA. ca şi sărurile. Aplicând legea acţiunii maselor ca şi în cazul acizilor slabi. unde f este coeficientul de activitate. alcătuite din ioni. Spre deosebire de bazele tari.2).11) Noua constantă Ka.= Kc·f± 2 (6.9) Aplicând legea acţiunii maselor se obţine constanta de echilibru K a reacţiei reversibile: [H O ] ⋅ [A ] K= [ HA] ⋅ [ H 2 O] 3 + − (6. Pentru simplitate.13) Pentru soluţiile diluate de acizi slabi. încăt relaţia (6. La dizolvare.

. 6..α ≈ 1. Între prima şi a doua treaptă de ionizare există o diferenţă valorică mare (K1:K2 = 105) deoarece. Acizii cu doi protoni se numesc diprotici (H2S şi acidul oxalic HOOC-COOH). iar concentraţia moleculelor rămase neionizate va fi (1-α )c: CH3COOH H+ + CH3COO(1-α )c αc αc Făcând înlocuirile în relaţia ce dă valoarea constantei de ionizare.. De aceea. în prima treaptă având loc o ionizare puternică.. LEGEA DILUŢIEI Se ia în considerare un electrolit slab oarecare.1. K3=4. Aceleaşi consideraţii se pot face şi pentru baze. Concentraţia ionilor rezultaţi prin ionizare va fi egală cu α ·c.Constantele de ionizare ale acizilor şi bazelor poliprotice. > Kn). Ionizarea acestor acizi se face în trepte succesive. cu trei protoni triprotici (H3PO4 şi acidul citric). în soluţie. gradul de ionizare şi concentraţia soluţiei. valoarea constantelor parţiale de disociere sunt în strânsă legătură şi cu structura spaţială a moleculei.5·10-3 H2PO4.8·10-13 Ultimele trepte de disociere apar numai în soluţii mai diluate. K2=6. (K1 > K2 > K3. al cărui grad de ionizare este α şi c concentraţia molară. relaţia devine: α = K' V (6. adică diluţia (V este volumul în care se află dizolvat un mol de substanţă).17) Din relaţia de mai sus. tăria acidului în fiecare treaptă fiind dată de valorile constantelor parţiale de aciditate: H3PO4 + H2O H3O+ + H2PO4. acidul capătă o sarcină negativă care ţine mai strâns următorul proton ce urmează a fi disociat. prima constantă de ionizare (constanta parţială) este mult mai mare decât a doua. rezultă că gradul de disociere este invers proporţial cu rădăcina pătrată a concentraţiei. încât 1.2·10-8 HPO42.18) de unde rezultă că gradul de ionizare creşte cu rădăcina pătrată a diluţiei. etc. De exemplu. iar în celelalte trepte ionizarea decurgând mult mai slab. deci relaţia devine: K = α 2c iar α = K / c = K ' 1 / c (6. În cazul acizilor poliprotici organici. în urma cedării unui proton..16) Această relaţie numită legea diluţiei a lui Wilhelm Ostwald (1888) stabileşte legătura dintre constanta de ionizare. (α foarte mic) α  de la numitor se poate neglija. a doua constantă mai mare decât a treia.+ H2O H3O+ + HPO42. etc. se obţine: K= αc ⋅ αc α2 =c (1 − α) c 1 − α (6. K1=7. în cazul H3PO4 ionizarea decurge în următoarele trei trepte. 109 . în timp ce primele în soluţii mai concentrate.+ H2O H3O+ + PO43. În cazul electroliţilor foarte slabi. Dacă se înlocuieşte c cu 1/V.7. de exemplu CH3COOH. după numărul de protoni pe care pot să-i cedeze bazelor.

concentraţia moleculelor de apă rămasă nedisociată este practic egală cu concentraţia iniţială. pe măsură ce se purifică.sau H2O H+ + OH(folosirea ecuaţiei simplificate permite să se utilizeze convenţional şi în cazul apei termenul uzual de disociere electrolitică în loc de ionizare). prezenţa unor cantităţi foarte mici de ioni H3O+ şi OH.1 0. 6. în timp ce gradul de ionizare creşte cu diluţia.05850 6.1. se datoreşte ionizării conform ecuaţiei: H2O + H2O H3O+ + OH. IONIZAREA APEI Apa obişnuită prezintă o conductibilitate electrică destul de mare datorită sărurilor care se află dizolvate în ea.87·10-5 1.4·10-9.în apă influenţează în mod considerabil proprietăţile soluţiilor apoase ale electroliţilor.2) ideal deoarece este în aceeaşi măsură acid şi bază.01 0.83·10-5 1. precum şi mersul reacţiilor în mediu apos.04190 0. Prin distilare repetată.Pentru exprimarea tăriei acizilor şi bazelor slabe. chiar când este în stare pură.001 0.19) devine: K '⋅a H 2O = K w = a H + ⋅ a OH − (6. Gradul de disociere electrolitică al apei determinat prin conductibilitate electrică este deosebit de mic: la 22oC are valoarea 1.01360 0. PRODUSUL IONIC AL APEI Deoarece apa disociază electrolitic foarte slab. aşa cum se constată din tabelul 6.82·10-5 1 −α (6. Constanta termodinamică de echilibru Ka’ este: K 'a = a H + ⋅ a OH− a H 2O = 1.2. deci aH2O = const. Tabelul 6 Gradul de ionizare şi constanta de ionizare ale acidului acetic la diferite concentraţii Concentraţia Gradul de ionizare Constanta de ionizare α2 (moli/l) α K =c 0.2.1. încât ecuaţia (6. ceea ce prezintă atât interes practic cât şi teoretic. Din punct de vedere chimic. se utilizează în mod curent constanta de ionizare care rămâne practic aceeaşi la diferite concentraţii. Slaba sa concuctibilitate.20) 110 .00954 0. apa este un electrolit amfoter sau amfiprotic (v. în cazul acidului acetic. Cu toate acestea.2 0.86·10-5 1.19) 6.8 ⋅ 10 −16 1. conductibilitatea ei scade treptat până atinge o mărime constantă caracteristică pentru apa pură.

22) Valoarea numerică a produsului ionic al apei se calculează astfel: masa unui litru de apă este 1000 g.8·10-16=10-14 (6.56 moli/L.Din această relaţie rezultă că produsul activităţii ionilor H+ şi OH-.01n 0. iar c=concentraţie molară). o soluţie 1n de acid tare are [H+] = 1.23) + Pentru că [H ] = [OH ] se poate scrie: [H+]·[OH-] = [H+]2 = 10-14 (6.1 etc.56 moli.24) rezultă: În soluţie acidă.01n 0. concentraţia în ioni H+ şi OH. constanta termodinamică de echilibru coincide cu constanta de concentraţie: Ka '≅ Kc = [H ] ⋅ [OH ] + − [ H 2 O] ` (6. o soluţie 0. Astfel. Kw = 10-14.există şi ioni H+ atât cât produsul concentraţiilor lor la 22oC să fie egal cu 10-14 ioni g/L.1n are [H+] = 0. tabel 7). încât activităţile ionilor devin egale cu concentraţiile lor molare: a H + = H + . într-o soluţie acidă [H+] > 10-7.este egal cu 1. iar într-o soluţie neutră [H+] = [OH-] = 10-7. (unde f=factor de activitate.26) . există în permanenţă alături de H+ şi ioni OH.21) se obţine: Kw = [H+]·[OH-]=[H2O]·1. În apa pură.21) iar constanta autoprotolitică coincide cu produsul concentraţiilor ionilor de hidrogen şi hidroxil: Kw = [H+]·[OH-] (6. Este cunoscut că a = fc. (v. într-o soluţie bazică [H+] < 10-7 şi [OH-] > 10-7. La temperatura de 22oC.001n + 0 H 10 10-1 10-2 10-3 OH10-14 10-13 10-12 10-11 Concentraţia Concentraţia soluţiei de bază tare ionilor 1n 0. a OH − = OH − ⇒ a H 2O = [ H 2 O] [ ] [ ] De aceea.1n 0. factorul de activitate f al ionilor H+ şi OH. iar [OH-] < 10-7. Deci. alături de ioni OH. la un litru de apă se află 1000/18 = 55. Tabelul 7 Concentraţia ionilor de hidrogen şi hidroxil în soluţii de acizi tari şi baze tari de normalităţi diferite Concentraţia Concentraţia soluţiei de acid tare ionilor 1n 0. Înlocuind valoarea Ka’ din (6. Astfel.1n 0.şi invers.001n + -14 H 10 10-13 10-12 10-11 111 [H ] = [10 ] sau [OH ] = 10 ] OH [H + −14 − −14 + − (6.19) în relaţia (6. Deoarece acizii şi bazele tari sunt total disociate.se poate cunoaşte direct din concentraţia soluţiei de acid sau bază.24) + −14 −7 de unde: [H ] = 10 = 10 (6.25) Din relaţia (6. care reprezintă concentraţia molară a apei [H2O] = 55. pentru o temperatură dată este o mărime constantă (notată cu Kw ) şi se numeşte produs ionic al apei sau constantă autoprotolitică. in soluţie bazică. un mol de apă = 18 g.

Determinarea pH-ului se face fie pe cale colorimetrică cu ajutorul indicatorilor. În figura 38 se prezintă scara pH-ului pentru soluţii acide şi bazice de concentraţii diferite în H+ şi OH.27) Prin logaritmare rezultă: lg[H+] = -pH·lg10 = -pH sau pH = -lg[H+] (6. Astfel. fie pe cale electrometrică cu ajutorul pH-metrelor. EXPONENTUL DE HIDROGEN. cele bazice pH > 7. [OH-] 10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1 [H+] 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 pOH 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 puternic acid slab acid neutru slab bazic puternic bazic Fig. puterea lui 10) se obţine: [H+] = 10-pH (6.7) este hotărâtoare pentru evitarea descompunerii substanţelor proteice şi favorizarea fermentaţiei lactice.exprimate în ioni g/L.s-a făcut logaritmic (S. la o soluţie cu [H+] = 10-7.28) Deci.). SCARA DE PH A SOLUŢIILOR. prin înlocuirea puterii (-7) cu pH (exponent. Similar. iar altele pe soluri slab bazice (orzul. grâul. Deoarece pH + pOH = 14 o soluţie acidă cu pH = 3 are pOH = 11 etc. secara etc. sfecla de zahăr etc). 38. În prelucrarea şi conservarea nutreţului pentru vite. conform principiului lui Le Châtelier-Braun. Cunoaşterea pH-ului îşi găseşte mari aplicaţii în cele mai variate procese industriale precum şi la procesele metabolice care se petrec în organismele vii.3.2. valoarea optimă a pH-ului (3. Scara de pH şi concentraţia corespunzătoare ionilor H+ şi OH-. ELECTROLIŢI AMFOTERI (AMFIPROTICI) 112 . Disociaţia electrolitică a apei este un fenomen endoterm în care gradul de disociere creşte considerabil cu temperatura. Controlul permanent al pH-ului vinurilor permite de asemenea dirijarea fermentaţiei malo-lactice care dă buchetul vinului şi evitarea fermentaţiei acetice etc. concentraţia [OH-] se exprimă prin pOH. Sörensen 1909).OH- 100 10-1 10-2 10-3 6. 6. soluţiile acide au pH < 7. Exprimarea mai comodă şi practică a concentraţiei în ioni de H+ sau OH. pH-ul este logaritmul zecimal cu semn negativ al concentraţiei ionilor de hidrogen. O importanţă deosebită are în agricultură cunoaşterea pH-ului solurilor la cultivarea lor şi la folosirea raţională a îngrăşămintelor. cele neutre pH = 7 (punctul 0). De exemplu. fiind cunoscut că există unele plante de cultură care se dezvoltă mai bine numai pe soluri slab acide (cartoful.2.

Ga(OH)3. prima constantă de bazicitate Kb este mai mare decât cea de aciditate Ka: Pb(OH)2 PbOH+ + OH. dacă Ka < Kb.29) + 3+ H2O + H + AlO2 H3AlO3=Al(OH)3 Al + 3OH (6. Există însă un pH la care sunt egale concentraţiile celor două forme rezultate prin disocierea acidă şi bazică. Apa şi Ga(OH)3 sunt electroliţi amfoteri ideali.O serie de electroliţi ca: Zn(OH)2. sunt electroliţi amfoteri (amfiprotici. Aminoacizii ca amfoliţi. Pentru acidul arsenios punctul izoelectric se află la pH = 4. Punct izoelectric. aminoacizii etc. Aminoacizii sunt substanţe care provin din proteine prin hidroliză. în Pb(OH)2. Kb < Ka. comportare care rezidă din structura lor şi care le imprimă proprietăţi deosebite. La As(OH)3. iar în mediu acid echilibrul se deplasează de la stânga la dreapta. K a = = 6 ⋅ 10−11 (6. încât structura reală a aminoacizilor este de ion dipolar sau amfion (II): [ ][ ] [ ][ ] 113 . Al(OH)3. ei constituie materia primă pentru sinteza proteinelor. soluţia va fi bazică (pH > 7). Acest pH se numeşte punct izoelectric. Având atât o grupare acidă cât şi una bazică.31) [ Pb(O H) 2 ] [ H 2 PbO2 ] de aceea Pb(OH)2 este un hidroxid.(disociere bazică) Pb(OH)2 H+ + HPbO2(disociere acidă) − + + − H ⋅ H PbO2 PbO H ⋅ O H −3 Kb = = 1 ⋅ 10 . Acest fapt arată că electroliţii amfoteri prezintă atât proprietăţile acizilor cât şi ale bazelor. formând în ambele cazuri săruri: Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O Fiind electroliţi slabi. deoarece disociază în aceeaşi măsură atât ca acid cât şi ca bază.şi AlO2-. de aceea această substanţă se numeşte acid arsenios. în sensul că faţă de acizii tari se comportă ca baze slabe.aminice (-NH2) (formula I). iar în altele caracterul acid. La aceşti electroliţi este caracteristică posibilitatea de a ioniza atât ca bază cât şi ca acid.carboxil ( -COOH) şi bazice . Aminoacizii sunt formaţi dintr-un rest organic R de care sunt legate grupări acide .6. De aceea. Soluţia unui electrolit oarecare prezintă caracter acid (pH < 7) dacă Ka > Kb şi invers. rezultă că. prezintă mare importanţă cunoaşterea unor comportări ale lor. Pb(OH)2. Astfel. încât soluţiile lor apoase sunt sisteme complexe în echilibru: 2H+ + ZnO22H2ZnO2 = Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH(6. Ei reacţionează deci şi cu acizii şi cu bazele. când în soluţie predomină cationii Zn2+ respectiv Al3+. În unele cazuri predomină caracterul bazic. Sb(OH)3. printre care aceea de amfolit. echilibrul se deplasează de la dreapta spre stânga cu predominarea în soluţie a ionilor ZnO22. As(OH)3. electroliţii amfoteri au gradul de disociere acidă şi bazică foarte mic. amfoliţi) ca şi apa. adică Ka=Kb. iar faţă de bazele tari se comportă ca acizi slabi. în interiorul moleculei are loc un transfer de protoni de la gruparea carboxil la cea aminică.30) Din cele două sisteme prezentate. Sn(OH)2. în prezenţa unui exces de ioni OH . În organismele vii.

pH-ul la care concentraţia în aminoacidul de formă cationică este egală cu cea de formă anionică poartă numele de punct izoelectric şi el corespunde cu existenţa a trei forme de aminoacid: forma de amfion aflat în concentraţia cea mai mare şi formele de cation şi anion aflate în concentraţii mai mici şi egale.34) Ionizarea formei cationice în soluţie are loc după următoarele două trepte: H3N+-R-COOH + H2O → H3N+-R-COO. Proporţia dintre concentraţia cationilor şi anionilor este dependentă evident de pHul soluţiei şi ea se poate regla prin adaos de acid sau bază.+ OH.1. amfolitul se dirijează la catod prin fenomenul de cataforeză.+ H3O+ (6. Ca orice amfolit.+ H2O (6.H2N-R-COOH H3N+-R-COO (6. iar un amfolit anionic se deplasează la anod. Fenomenele de anaforeză şi cataforeză decurg simultan în procesul de electroforeză care serveşte la analiza de laborator a aminoacizilor.36) fapt pus în evidenţă prin determinarea a două constante de disociere.+ H+ → H3N+-R-COOH (6.35) + + H3N -R-COO + H2O → H2N-R-COO + H3O (6. ei se comportă ca baze slabe faţă de acizii tari cu formare de cationi: H3N+-R-COO. fenomen numit anaforeză. are punctul izoelectric la pH = 6. La punctul izoelectric conductibilitatea electrică a aminoacizilor este minimă.33) şi ca acizi slabi faţă de bazele tari.→ H2N-R-COO. La trecerea curentului electric printr-o soluţie de amfolit cationic. cel mai simplu aminoacid.32) I II Datorită transferului intramolecular de protoni. când formează anioni: H3N+-R-COO. Glicocolul. aminoacizii sunt practic neutri în soluţie apoasă. − 114 .

.+ H2O HX + OH(6.+ H2O CH3COOH + OH(6. Caracteristic pentru soluţiile de săruri hidrolizabile este constanta de hidroliză. (NH4)2SO4 etc când soluţia devine acidă: NH4+ + NO3. sărurile acizilor organici cu metalele alcaline etc. HIDROLIZA SĂRURILOR La dizolvarea unor săruri în apă.42) Săruri provenite din acizi slabi cu baze slabe ca: (NH4)2CO3.+ NH4+ + H2O CH3COOH + NH4OH (6. fenomen numit hidroliză (gr. CH3COONH4. desfacere. KH2PO4.4.4. Pot hidroliza următoarele categorii de săruri: Săruri provenite din acizi tari cu baze slabe ca: NH4NO3. atât cationul cât şi anionul..+Na+ +H2O CH3COOH+ (Na++OH-) (6. în a doua categorie anionul (X-).+ H2O NH4OH + (H+ + NO3-) (6. hydar. SĂRURI ÎN SOLUŢIE 6.45) . lysis. apă + gr. iar în ultima categorie.39) Săruri provenite din acizi slabi cu baze tari ca: Na2CO3. etc. când soluţia devine bazică: CH3COO. CH3COONa. (NH4)2S. se aproximează concentraţia apei după hidroliză ca fiind neschimbată. gradul de hidroliză şi pH-ul soluţiilor.40) sau CH3COO.37) sau NH4+ + H2O NH4OH + H+ (6. descompunere). deci [H2O] = const. a căror soluţie prezintă caracter neutru.1. în prima categorie de săruri reacţionează cu apa cationul (M+). Acestea se calculează în continuare pe un caz general de sare binară MX în care. se produce o reacţie reversibilă între apă şi ionii sării cu refacerea acidului şi bazei din care a provenit sarea.43) Nu hidrolizează sărurile provenite din acizi tari şi baze tari ca NaCl sau KCl.38) sau pe caz general M+ + H2O MOH + H+ (6. Calculul constantei de hidroliză Pentru prima categorie de săruri reacţia generală este: M+ + H2O MOH + H+ (6. De 115 [ MOH ] ⋅ [H + ] K= [ M + ] ⋅ [ H 2 O] (6. În urma reacţiei soluţia devine acidă sau bazică după cum acidul rezultat este mai tare decât baza (Ka > Kb) sau invers (Ka < Kb). hydastos.44) la care constanta de echilibru este: La o hidroliză slabă se consumă puţină apă încât. soluţia devenind slab acidă sau slab bazică după cum Ka > Kb sau Ka < Kb: CH3COO.6. Al2(SO4)3.41) sau pe caz general X.

50) (6. h= cantitatea / de / sare / hidrolizat a cantitatea / de / sare / dizolvata (6. iar relaţia (6.53) devine: h = numărul de molecule de sare hidrolizată.46) (6. fie a bazei slabe. din reacţiile generale ale hidrolizei pentru primele două categorii de săruri. În acest caz.47) care exprimă valoarea Kh devine: Kh = Kw Kb (6. fie ambele. Calculul gradului de hidroliză.48) Pentru sărurile provenite din acizi slabi şi baze tari reacţia generală este: X. numitorul=1. se trece în membrul stâng [H2O] incluzându-se în valoarea constantei de echilibru sub denumirea de constantă de hidroliză Kh: K ⋅ [ H 2 O] = K h = [ MOH ] ⋅ [H + ] Înlociund valoarea [H+] din produsul ionic al apei [H+]=Kw/[OH-]. iar la numitor fie constanta de ionizare a acidului slab rezultat prin hidroliză. Gradul de hidroliză h reprezintă raportul dintre cantitatea de sare care hidrolizează şi cantitatea totală de sare care se dizolvă.54) şi h = [HX] = [OH-] (6.51) (6. ecuaţia (6.+ H2O MOH + HX şi Kh = Kw Ka ⋅ Kb Formulele constantei de hidroliză prezintă în toate cazurile la numărător constanta autoprotolitică a apei Kw.49) iar Kh calculată după procedeul de mai sus devine : Kh = Kw Ka (6. concentraţia în sare hirolizată este c·h: c·h = [MOH] = [H+] (6.52) Pentru a treia categorie de săruri se poate scrie reacţia: M+ + X.+ H2O HX + OH(6.47) unde [MOH]/[M+][OH-] = 1/Kb (inversul constantei de bazicitate)încât relaţia (6.46) devine: Kh = [ MOH ] ⋅ K w [M + ] ⋅ [OH − ] [M ] + (6.aceea.53) Atunci când se prepară o soluţie 1 molară de sare.56) c·h = [HX] = [OH ] (6.57) 116 . rezultă: h = [MOH] = [H+] (6.55) Dacă însă concentraţia în sare dizolvată are o valoare c.

cantitatea de sare hidrolizată devine conform relaţiilor (6. 1-h≈ 1.70) iar pentru sărurile provenite din acizi slabi şi baze slabe: pH = 7 . În cazul unei soluţii de sare provenită din acid tare cu bază slabă (relaţia 6.01).48) rezultă: [H + ] = Kw ⋅c Kb iar prin logaritmare: lg[H+] = 1/2·lgKw .64) devine: (6.63) Înlocuind în relaţia constantei de hidroliză. când h ≤ 0. se poate aproxima concentraţia de sare după hidroliză ca fiind egală cu concentraţia iniţială: [M+] = c.01) se aproximează că 1-h≈ 1 şi deci relaţia (6.56) şi (6. relaţia (6.1/2·lgKb + 1/2·lgc (6.1/2·lgc (6.61) Deci.67) Înlocuind valoarea constantei Kh (din relaţia 6.51).01.1/2·lgKa + 1/2·lgKb (6.64) (6.65) Rezultă că la sărurile provenite din baze slabe cu acizi slabi.69) Raţionamente asemănătoare duc la următoarea relaţie a pH-ului unei soluţii de sare provenită din acid slab şi bază tare: pH = 7 .59) Efectuând înlocuirea în relaţia (6.60) iar pentru o hidroliză foarte slabă (h ≤ 0.1/2·lgKa + 1/2·lgc (6. Deci.46) rezultă: Kh = ch ⋅ ch h2 =c c(1 − h ) 1− h (6. gradul de hidroliză creşte cu diluţia (definiţie asemănătoare cu gradul de ionizare la acizi şi baze). în ambele cazuri.58) [X ] = c – ch = c(1 – h) (6. Calcularea pH-ului soluţiilor de săruri. rezultă: Kh = ch ⋅ ch c2h 2 h2 = 2 = c(1 − h ) ⋅ c(1 − h ) c (1 − h ) 2 (1 − h ) 2 h = Kh (6.44). se observă că [MOH] = [H+]. iar relaţia (6.62) iar cea a sării nehidrolizată: [M+] = [X-] = c(1-h) (6.66) (6. Sărurile provenite din acizi slabi şi baze slabe hidrolizează după reacţia (6.71) 117 .57): ch = [MOH] = [HX] (6. La echilibru. gradul de hidroliză nu depinde de concentraţia sării (sau de diluţie).46) devine: Kh = [H + ] 2 sau[H + ] = K h ⋅ c c Dacă hidroliza este slabă (h ≤ 0.60) devine: Kh=ch2 sau h = K h / c = K 'h 1 / c = K h ⋅V = K 'h V (6.68) sau pH = 7 + 1/2·lgKb .Concentraţia în sare rămasă nehidrolizată după stabilirea echilibrului. este egală cu diferenţa dintre concentraţia iniţială c şi cea hidrolizată ch: [M+] = c – ch = c(1 – h) (6. La un grad de hidroliză mic.

halogenuri de acizi). Mecanismul de funcţionare a soluţiilor tampon. Cunoaşterea fenomenului de hidroliză este deosebit de importantă pentru aprecierea îngrăşămintelor chimice în sol. iar la adăugare de bază. Hidroliza are însă foarte multe aplicaţii în chimia organică şi biochimie. lupta împotriva poluării apelor şi solului se face pe cale hidrolitică. . În soluţie acidul acetic ionizează foarte puţin fiind un acid slab. pentru exemplificare. spre deosebire de celelalte tipuri de săruri. 118 . disociază total fiind un electrolit tare. nitrili. în soluţii nutritive etc.4. anionul sării din amestecul tampon formează cu ionul H+ adăugat un acid slab ionizat opunându-se creşterii acidităţii. SOLUŢII TAMPON Soluţiile de acizi şi baze îşi modifică foarte mult pH-ul la diluare sau la adăugare de acid sau bază. derivaţii substituiţi ai acizilor (acizi halogenaţi.Rezultă din ultima relaţie că sărurile provenite din acizi slabi şi baze slabe au în soluţie pH-ul independent de concentraţie. numeroase reacţii care se petrec în organismele vegetale şi animale decurg cu ajutorul enzimelor.2. . 6. hidroxiacizi) ca şi de numeroase alte substanţe.Acid carbonic + carbonat de sodiu. Soluţiile tampon sunt formate din amestecuri de acid slab şi o sare a sa cu o bază tare. La încercarea de mărire a acidităţii unei soluţii tampon prin adaos de acid. amide. Există însă soluţii care îşi menţin practic pH-ul la diluare sau la adăugare de acid sau bază. ionul de hidrogen al acidului din amestecul tampon formează apă cu ionul OH. datorită proprietăţii de a opune un fel de rezistenţă elastică oricărei încercări de a le mări sau micşora concentraţia în ioni de hidrogen. dar şi un număr mare de ioni acetat proveniţi prin disocierea acetatului de sodiu care. precum şi dintr-o bază slabă şi o sare a sa cu un acid tare. Numeroase substanţe sunt obţinute pe cale industrială prin reacţii de hidroliză. Aceste soluţii poartă numele de soluţii tampon. utilizându-se enzimele. de exemplu: .Acid acetic + acetat de sodiu.Hidroxid de amoniu + clorură de amoniu etc. se dă reacţia generală de hidroliză a derivaţilor halogenaţi la alcooli în prezenţa NaOH: R-X + H2O R-OH + HX Asemenea reacţii mai pot fi date în general de derivaţii funcţionali ai acizilor (esteri. Pentru exemplificare. . Astfel. În domeniul biochimiei.opunându-se astfel creşterii bazicităţii.Acid fosforic + fosfat de sodiu. în special cu ajutorul hidrolazelor capabile să hidrolizeze foarte multe substanţe. se ia un amestec tampon format din acid acetic + acetat de sodiu. În numeroase cazuri. Soluţia va conţine în totalitatea ei deci un număr mare de molecule de acid acetic.

La adaos de NaOH se produce reacţia: CH3COOH + (CH3COO. Se consideră amestecul tampon HX + MX.72) când se consumă ionii H+ adăugaţi de către CH3COO. cu 0. deci [X-] = Cs. concentraţia ionilor H depinde de constanta de aciditate a acidului slab şi de raportul concentraţiilor componenţilor (acid şi sare) şi nu depinde de diluţie. pH-ul dat numai de acid va fi: În soluţia tampon existând şi sarea MX.1 unităţi de pH. iar valoarea sa se calculează din relaţia (6. îşi modifică pH-ul numai cu 0.76). pH-ul este influenţat de prezenţa acesteia.din sare. constanta de aciditate capătă forma: Ka = [H 3 O + ] ⋅ [X − ] [ H 3 O + ] 2 = [HX ] [HX ] (6.79) La echilibru. va rezulta o cantitate de ioni OH cu mult mai mică decât cea adăugată sub formă de NaOH.73) + când se consumă ionii OH adăugaţi de către ionii H ai acidului acetic. deci: [ H + ] = K a ⋅ [ HX ] = K a C a (6.77) în care [HX].75) + Cum [H3O ] = [X ]. iar diluată de 100 ori. în loc de H3O+ se va folosi în continuare H+. 119 .80) arată că în soluţiile tampon. în care acidul slab va ioniza după ecuaţia: HX + H2O H3O+ + X(6. Acetatul rezultat va hidroliza după ecuaţia: (CH3COO. relaţia devine: [H + ] = K a Ca Cs (6. se aproximează ca fiind egală cu concentraţia iniţială a acidului Ca.lgCa + lgCs (6. unde: [H + ] = K a [ HX ] [X − ] 1 1 pH = − lg K a − lg C a 2 2 (6.+ Na+) + H2O (6.81) + Relaţia (6. înlocuind în relaţia (6.+ Na+) + (Na+ + OH-) = 2(CH3COO. cu formare de molecule de acid.+ Na+) + (H+ + Cl-) → 2CH3COOH + (Na+ + Cl-) (6. De aceea.La adaos de HCl se produce reacţia: CH3COOH + (CH3COO. o soluţie tampon acid acetic-acetat de sodiu diluată de 10 ori.poate fi considerată egală cu concentraţia sării Cs.78) (6. concentraţia acidului rămas neionizat. Calculul variaţiei de pH a soluţiilor tampon.79) pe [HX] cu Ca. încât.80) deci: pH = -lgKa .02 unităţi de pH.74) dar gradul de hidroliză fiind slab.77).+ Na+) + H2O CH3COOH + (Na+ + OH-) (6. concentraţia ionilor X. Conform relaţiei (6.76) Făcând abstracţie de faptul că protonul este hidratat.

disociaţia acidului este uşor micşorată încât.3 – 0.61. Dacă în această soluţie tampon (la care Ca = Cs) se adaugă HCl în proporţie de 10% creşte concentraţia acidului (HX = 100 + 10 = 110) şi scade concentraţia sării (MX = 100-10 = 90). pH-ul s-a modificat de la 4. Alegerea amestecului tampon se face în funcţie de valoarea pH-ului ce trebuie menţinut constant precum şi de sistemul ce trebuie tamponat deoarece. exprimat în echivalenţi la litru şi variaţia pH-ului: P = dL / dpH (6. soluţia de acid acetic şi-a modificat pH-ul de la 2.79 Nu orice amestec tampon are aceeaşi putere de tamponare.22 = 5-0. pH-ul depinde sensibil de temperatură. În prezenţa acetatului. La adăugare de NaOH în proporţie de 10% faţă de HCl.7). de unde.7 la 4. puterea de a menţine pH-ul constant.3 = 4. relaţia (6.9 la 4. care constă în raportul dintre adaosul de acid tare sau de bază tare dL. Deci. înlocuind în (6.09 = 4. se obţine: [H + ] = 2 ⋅10 −5 10 −1 = 2 ⋅ 10 −5 ionig / L.80) devine: [ H + ] = 2 ⋅10 −5 90 = 2 ⋅10 −5 ⋅ 0. acţiunea de tamponare este limitată de capacitatea de tamponare.7 (este de observat că prin adăugarea acetatului de sodiu.Aplicaţie.61. Puterea de tamponare acido-bazică P se poate exprima prin indicele de tamponare.1m. pHul nu depinde practic de temperatură.înţelegând prin aceasta. se ia un amestec tampon acid acetic-acetat de sodiu pentru o concentraţie a ambelor componente egală cu 0. conform relaţiei (6.3-0. 10 −1 Deci.81 110 pH = 5 – lg2 – lg0. pH-ul soluţiei va fi dat de excesul de acid tare sau de bază tare adăugat. La un amestec tampon ce conţine un acid slab şi sarea sa cu o bază tare. Deci. 120 .82) Odată depăşită această capacitate de tamponare a amestecului tampon.09 = 4.81 = 5 – 0.77): [H + ] = iar pH-ul soluţiei de acid este: pH = 3-lg1. Constanta de aciditate a acidului acetic este: Ka = [CH 3COO − ] ⋅ [ H + ] ≅ 2 ⋅ 10 −5 [CH 3COOH ] 2 ⋅10 −5 ⋅10 −1 =1.4 = 3-0.22 90 iar pH = 5-lg2-lg1. adăugând 10% HCl.80).4 ⋅10 −3 ionig / L . Pentru exemplificarea numerică a calculelor teoretice de mai sus. pH-ul soluţiei tampon este: PH = 5-lg2 = 5-0.9. în timp ce la soluţiile tampon formate din baze slabe şi sărurile lor cu un acid tare.1 = 2.80) se obţine: [ H + ] = 2 ⋅10 −5 110 = 2 ⋅10 −5 ⋅1. Înlocuind în relaţia (6.

PRODUS DE SOLUBILITATE. În sânge. sarea fiind un electrolit tare. menţinerea constantă a pH-ului cu ajutorul soluţiilor tampon este deosebit de utilizată.4. Sistemele tampon au o mare importanţă în agricultură. De aceea.3. Când se dizolvă în apă un electrolit solid MX greu solubil. pentru menţinerea echilibrului. activitatea ei rămâne constantă (aMX = const. ionii de pe suprafaţa cristalului trec în apă şi se hidratează. foarte puţine molecule se dizolvă dar toate moleculele dizolvate se disociază în ioni. când ionii din soluţie se depun pe suprafaţa cristalului.86) 121 . Constanta termodinamică de echilibru K’a a sistemului este: K'a = a M+ ⋅ a X− a MX (6. Vitezele de dizolvare şi cristalizare sunt egale când soluţia devine saturată şi se stabileşte un echilibru între substanţa solidă şi cea din soluţie: MX(s) M+(aq) + X-(aq) (6. Solul arabil manifestă o acţiune de tamponare pronunţată cu ajutorul fosfaţilor. se trece acestă mărime în membrul stâng al egalităţii.84) În procesul de dizolvare sau de cristalizare a substanţelor ca şi în procesul precipitării. Solurile bine tamponate sunt cele mai favorabile unei bune dezvoltări a culturilor. cristalizarea. cum sunt îngrăşămintele chimice. la echilibru.).85) devine: K PS = [M + ] ⋅ f M + ⋅ [X − ] ⋅ f X − = [M + ][ X − ] ⋅ f 2 (6. În analiza chimică. În cazul când se produce o modificare a pH-ului. 6. adică o includem în valoarea constantei Ka şi se obţine o nouă constantă numită produs de solubilitate: K 'a ⋅a MX = a M + ⋅ a X − = K PS (6. carbonaţilor şi al complexului adsorbtiv din sol. ELECTROLIŢI GREU SOLUBILI.83) În mod cu totul asemănător. Înlocuind concentraţiile active a cu cele reale (efective) c şi ţinând seama că a=fc. mediul luptă de la sine printr-un sistem de tamponare de care dispune.componenţii soluţiei tampon pot interveni în reacţii perturbând procesele studiate. deoarece cantitatea fazei solide variază foarte puţin. produsul activităţilor ionilor lui este o mărime constantă şi poartă numele de produs de solubilitate KPS. la precipitarea unui electrolit binar greu solubil MX ca AgCl. Soluţiile tampon îndeplinesc un rol deosebit în fenomenele biochimice care se produc în organismul animal şi vegetal. Există tabele cu diferite sisteme tampon. În acelaşi timp se petrece şi procesul invers. pHul este menţinut constant prin acţiunea a două sisteme tampon: fosfat monosodicfosfat disodic şi acid carbonic-bicarbonat de sodiu. deoarece valoarea pH-ului poate determina sensul unei reacţii.85) Într-o soluţie saturată de electrolit care se găseşte în contact cu faza solidă. sub acţiunea catalitică a unor enzime. ecuaţia (6. ele fiind cele mai puţin predispuse la modificarea pH-ului sub influenţa diferiţilor factori fizici şi în special chimici.

89) Considerând c concentraţia fiecărui ion din soluţie. are loc precipitarea electroliţilor chiar fără adaos de ioni comuni. sau. are drept scop depăşirea produsului de solubilitate şi deci precipitarea cât mai completă a ionului analizat. de exemplu adăugând soluţiei un ion comun.92) Relaţia de definiţie a produsului de solubilitate arată că prin modificarea concentraţiei unui singur ion.90) Pentru cazul general al electroliţilor greu solubili MnXm în contact cu soluţia. echilibrul se deplasează precipitând o parte din electrolit.produsul concentraţiilor molare ale ionilor este o mărime constantă şi constituie produsul de solubilitate: [M+][X-] = KPS (6. Precipitările şi solubilizările substanţelor existente în sol se conduc după acest principiu. există echilibrul: MnXm nMm+ + mXn(6.91) iar produsul de solubilitate: KPS = [Mm+]n ·[Xn-]m (6. iar concentraţia oricărei soluţii saturate egală cu solubilitatea S0 a substanţei dizolvate.În cazul frecvent întâlnit la electroliţii greu solubili când coeficientul de activitate f=1.88) Produsul de solubilitate este: KPS = [Ag+][Cl-] (6. Adăugarea de ioni comuni (reactiv) în apa de spălare a precipitatelor la analiza chimică gravimetrică. precipitatul se află în echilibru cu ionii din soluţie: AgCl(s) Ag+(aq) + Cl-(aq) (6.89) devine pentru toţi compuşii formaţi din doi ioni: KPS = c2 = S02 (6. relaţia (6. 122 .87) În exemplul amintit al precipitării AgCl din AgNO3 şi HCl. dacă produsul concentraţiilor exprimate în ioni gram depăşeşte valoarea produsului de solubilitate.

În timp ce termodinamica chimică poate prevedea sensul în care poate decurge o anumită reacţie. Am văzut că termodinamica studiază din punct de vedere energetic starea de echilibru a unui sistem chimic şi condiţiile de realizare spontană a reacţiilor. 7. De aici rezultă că în explicarea mersului reacţiilor intervin atât aspecte cinetice cât şi termodinamice.1. concentraţia reactanţilor scade. VITEZA DE REACŢIE În timpul unei reacţii chimice. Odată cu creşterea temperaturii peste 500600oC reacţia decurge lent. în timp ce formarea apei din oxigen şi hidrogen gazos la temperatura camerei practic nu are loc în absenţa unor substanţe care să favorizeze reacţia (catalizatori). În timp ce unele aspecte ale stării de echilibru termodinamic pot fi cercetate pe baze cinetice ca două procese opuse. reacţia de formare a apei din ioni (neutralizarea) ca de altfel majoritatea reacţiilor ionice. moleculele necesită o anumită cantitate de energie numită energie de activare care să le scoată din inerţia lor chimică. Acest lucru este foarte important deoarece pe de o parte reacţiile pot fi încetinite sau accelerate după necesităţi prin modificarea condiţiilor de reacţie. aparent sunt asemănătoare. în cursul reacţiilor chimice rezultă deseori produşi intermediari de care nu ţine seama termodinamica. are loc instantaneu. 123 . Prin problematica ei.2. viteza de reacţie nu poate fi studiată numai pe baza consideraţiilor termodinamice deoarece. NOŢIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. iar pe de altă parte pentru că a dus la concluzia că transformările substanţelor prezintă un mecanism de reacţie specific. Deci. CATALIZA 7. Acest lucru este dovedit de numeroase reacţii care. Pentru a reacţiona. dar care se desfăşoară după mecanisme diferite. punând la dispoziţie o metodă adecvată pentru studierea mecanismelor de reacţie. una şi aceeaşi reacţie poate decurge mai repede sau mai încet în funcţie de condiţiile în care are loc. dar şi în biochimie pentru studierea modului în care organismele vii (plante şi animale) îşi autoreglează mecanismul de reacţie (metabolismul) sub acţiunea diferiţilor factori interni şi externi.7. Astfel. cinetica chimică îşi găseşte largi aplicaţii în industrie în vederea reglării factorilor externi în sinteza industrială. ocupându-se numai de produşii iniţiali şi finali. cinetica chimică în general nu poate prezice un mecanism de reacţie. De aici concluzia că cinetica chimică cercetează mai profund unele aspecte ale reacţiilor chimice. OBIECTUL CINETICII CHIMICE Studiul vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice precum şi factorii care o influenţează constituie obiectul cineticii chimice. iar la o temperatură mai ridicată se produce cu viteză foarte mare. iar concentraţia produşilor de reacţie creşte dependent de concentraţia iniţială a substanţelor care reacţionează. prin explozie. Orice reacţie chimică are nevoie de un anumit timp pentru a se produce.

Deoarece este independentă de concentraţie şi presiune. alături de o serie de factori ca temperatura. rezultă că şi viteza de reacţie scade treptat în decursul desfăşurării reacţiei. (7. iar c este concentraţia la momentul t).viteza de reacţie v este dată de următoarea relaţie: v = k[A]·[B]...arată o variaţie descrescătoare a reactanţilor (dacă dc indică un reactant). Deci..1) în care o moleculă din substanţa A reacţionează cu o moleculă din substanţa B etc. Viteza de reacţie este proporţională cu produsul concentraţiei substanţelor care reacţionează..5) 124 . pentru a forma produşii L. L + M. după care se calculează integrala între momentele respective t = 0 şi t: c 0 − c = ∫ v ⋅ dt 0 t (7. adică de concentraţie. Deoarece în cursul unei reacţii compoziţia sistemului variază în mod continuu. respectiv numărul de molecule care reacţionează în unitatea de timp. Cum orice variaţie în funcţie de timp poartă numele de viteză. M. a apărut noţiunea de viteză de reacţie v care reprezintă scăderea concentraţiei reactanţilor sau creşterea concentraţiei produşilor de reacţie în unitatea de timp. să fie în funcţie de numărul de molecule aflate în unitatea de volum.Aceste constatări sunt de acord cu presupunerea că reacţia se produce în urma contactului sau ciocnirilor între molecule încât este normal ca numărul de ciocniri. dt dt dt dt (7. (7..2) k fiind constanta de viteză sau viteza specifică. Considerând o reacţie chimică de forma: A + B..3) (c0 este concentraţia la momentul t = 0..4) ecuaţiei (7.3) rezultă că: v =± dc dt (7. catalizatori etc.4) în care semnul + arată o variaţie crescătoare a concentraţiei produşilor (dacă dc indică un produs) şi semnul . = L = M ... dar depinde de temperatură. Curba concentraţie-timp are în fiecare punct o tangentă care reprezintă viteza v la momentul respectiv. viteza de reacţie nu are o valoare constantă.. Deoarece concentraţia reactanţilor scade treptat. viteza de reacţie poate fi dedusă din măsurarea concentraţiei unuia din reactanţi sau produşi la două momente apropiate.... constanta de viteză k constituie o caracteristică importantă a reacţiilor şi totodată un element de comparare a vitezei cu care se combină substanţele în aceleaşi condiţii de temperatură şi mediu.. se poate scrie relaţia vitezei de reacţie numită şi ecuaţie cinetică derivată: v=− dc A dc dc dc = − B = . Din relaţia (7. Ea depinde atât de concentraţie cât şi de natura reactanţilor.. Aplicând relaţia (7.1). Această constantă de proporţionalitate reprezintă viteza de reacţie când reactanţii se află în concentraţii unitare.

ORDIN DE REACŢIE. Noua variabilă este egală cu numărul de moli transformaţi raportat la coeficientul stoechiometric ν al componentului respectiv din ecuaţia: X= De exemplu. lL + mM +.4) devine: v=± dc 1 dN dn =± =± dt V dt Vdt (7.8) 7. se foloseşte în locul concentraţiei sau numărului de moli.6). (7. de exemplu rotaţia optică pentru reacţiile compuşilor optic activi. X = N/a.7) depinde de coeficientul stoechiometric al fiecărui component din sistem deoarece. presiunea pentru reacţii între gaze sau care produc gaze.9) Se poate exprima viteza de reacţie şi prin gradul de conversie x: x=X/V (7. pentru eliminarea acestui inconvenient. MOLECULARITATE Concentraţia reactanţilor este unul din principalii factori care influenţează viteza de reacţie.. numărul de moli etc. Exprimarea vitezei de reacţie prin relaţia (7. v = 1/V·dX/dt (7. De aceea.3. altă variabilă X independentă de coeficienţii stoechiometrici şi care se numeşte gradul de avansare al reacţiei.6).. pentru substanţa A din reacţia (7..De la caz la caz se poate lua ca variabilă de reacţie nu concentraţia. raportul valorilor a două viteze de reacţie este egal cu raportul dintre coeficienţii stoechiometrici ai ecuaţiei chimice respective.. Este importantă exprimarea vitezei de reacţie prin variaţia numărului de moli ai reactanţilor şi produşilor pentru reacţiile în care componenţii sistemului de reacţie participă cu anumiţi coeficienţi stoechiometrici: aA + bB + . Utilizarea lui X este avantajoasă deoarece X are aceeaşi valoare pentru toţi reactanţii astfel încât viteza de reacţie capătă o formă unică în exprimarea cu ajutorul gradului de avansare.7) unde n reprezintă numărul de moli din fiecare reactant sau produs existent în sistem la timpul t (n include şi numărul de moli existenţi la timpul t = 0).11) Această variabilă este numai pozitivă (ca şi X) şi exprimă gradul de avansare al reacţiei prin concentraţia transformată asupra coeficientului stoechiometric al fiecărui component din reacţie. Considerând ecuaţia generală (7. N ν (7. relaţia (7. se poate exprima dependenţa 125 .6) Deoarece c = N/V (concentraţia c fiind egală cu numărul de moli N din fiecare component transformat în unitatea de timp raportat la unitatea de volum V) prin înlocuire. ci o proprietate a componenţilor de reacţie a cărei variaţie este direct proporţională cu concentraţia.10) deci v = dx / dt (7.

. în acelaşi timp. ai ecuaţiei chimice poartă numele de molecularitatea reacţiei: a + b + . ai reacţiilor... III şi de ordin superior. respectiv trimoleculare ci în mai multe etape succesive. Rar se întâmplă ca valorile lor să coincidă.. invertirea zaharozei în glucoză şi fructoză: 126 . trimoleculare etc. reacţiile chimice se clasifică în reacţii de ordinul I. disociaţia ionică a apei. Când apar într-o reacţie două procese elementare cu viteză mică şi de acelaşi ordin de mărime. este mai corect să se prezinte molecularitatea numai pentru aceste etape. Dacă vitezele acestor reacţii elementare sunt foarte diferite. numai reacţia cu viteza cea mai mică este determinantă a vitezei de reacţie... Suma ordinelor parţiale de reacţie se numeşte ordinul total (global) de reacţie: nA + nB + . poate decurge în mai multe etape succesive printr-o serie de reacţii elementare cu formare de produşi intermediari care sunt reactanţi ai reacţiilor următoare. = n (7. iar ordinul de reacţie este întreg (I. Din punct de vedere al ordinului de reacţie. III).16) în care viteza de reacţie este proporţională cu concentraţia singurului reactant al reacţiei. Deoarece multe reacţii de ordinul II sau III nu decurg prin ciocniri bimoleculare. Ordinul de reacţie în acest caz rezultă prin combinarea ordinelor parţiale de reacţie.. o reacţie aparent simplă. II. adică pentru reacţiile elementare... Molecularitatea şi ordinul de reacţie sunt noţiuni bine distincte care dau indicaţii preţioase asupra mecanismului de reacţie. = m (7. II..vitezei de reacţie de concentraţia reactanţilor prin legea cinetică a acţiunii maselor sau legea vitezei (Guldberg şi Waage-1867): − dc A = k[ A] n A ⋅ [ B] n B . Există numeroase reacţii de ordinul I printre care: hidroliza esterilor în mediu acid. b. ambele fiind determinante de viteză. Suma coeficienţiiloe a. după numărul de specii de molecule care se transformă în cursul reacţiei... unimoleculară sau monomoleculară.14) Molecularitatea reacţiilor constituie unul din criteriile de clasificare a reacţiiloe chimice. b.13) Aceste ordine parţiale de reacţie se determină empiric şi ele sunt diferite în majoritatea cazurilor de coeficienţii stoechiometrici a. avem o reacţie mai complicată al cărei ordin de reacţie este fracţionar. Reacţii de ordinul I. Astfel. Există astfel reacţii unimoleculare.15) este o reacţie de ordinul I şi. .. Exponenţii concentraţiilor poartă numele de ordin parţial de reacţie şi anume nA este ordinul de reacţie parţial în raport cu substanţa A iar nB în raport cu substanţa B. Ecuaţia cinetică a reacţiei de ordinul I este: v =− d[ A] = k 1[ A] dt (7. Cea mai simplă reacţie în care o moleculă A se descompune pentru a forma produşi: A → produşi (7... bimoleculare.12) Această reacţie arată că viteza de reacţie este proporţională cu produsul concentraţiilor substanţelor care reacţionează ridicate la o putere nA. nB. dt (7..

Reacţiile care se produc prin ciocnirea a două molecule (reacţii bimoleculare) sunt reacţii de ordinul II: A + B → produşi (7. Cazul cel mai simplu este: A + B + C → produşi (7. Reacţii de ordinul III. deci decurg în etape. de aceea şi asemenea reacţii sunr rare. Reacţii de ordinul II.19) (7. deoarece este în mare exces fiind dizolvantul însuşi (de aceea concentraţia apei se include în valoarea constantei de viteză).etc. reacţiile de ordinul III sunt complexe.24) 127 . Pentru reacţiile care decurg în ambele sensuri: A B (7. se consumă în aceeaşi măsură şi reactantul B.22) (7. ecuaţia cinetică este: v =− d[ A ] d[ B] =− = k 2 [ A ][ B] dt dt (7.→ R-OH + Brv =− d[R − Br ] = k[R − Br ][ OH − ] dt hidroliza alcalină a esterilor. formarea apei din ioni H3O+ şi OH.18) În această categorie intră numeroase reacţii printre care hidroliza derivaţilor halogenaţi în mediu alcalin: R-Br + OH.21) v =− d[ A ] = k[ A ][ B][ C] dt (7. Ciocnirea concomitentă a trei molecule cu formare directă de produşi este un caz mult mai rar întâlnit. iar H3O+ nu se consumă în reacţie fiind catalizator.23) sau 2A + B → produşi aşa cum este cazul reacţiei: 2NO + O2 → 2NO2 a cărei viteză de reacţie este: v = k[NO]2[O2] Reacţii reversibile. De regulă.20) aşa cum este cazul disociaţiilor termice: 2H2O → 2H2 + O2 2HI → H2 + I2 O parte însemnată din reacţiile de ordinul II decurg în mai multe etape. Reacţiile de mai sus se numesc şi pseudo-monomoleculare.C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 zaharoză glucoză fructoză în care concentraţia apei rămâne constantă.17) Deoarece odată cu descreşterea concentraţiei reactantului A. În cazul reacţiilor de tipul: 2A → produşi ecuaţia cinetică are forma: v =− d[A] = k[A]2 dt (7.

iar k-1 constanta de viteză a reacţiei inverse. indiferent de ordinul reacţiilor opuse: K= k1 k −1 (7.26) 128 .k1 este constanta de viteză a reacţiei directe. raportul celor două constante de viteză defineşte constanta de echilibru K.25) La atingerea stării de echilibru când vitezele celor două reacţii sunt egale. Viteza de reacţie globală este dată de diferenţa dintre vitezele celor două reacţii opuse: v =− d[ A] d[ B] = = k 1[A ] − k −1[B] dt dt (7.

ca proteinele. Astfel. Cum frecvenţa ciocnirilor creşte foarte mult cu temperatura. R este constanta generală a gazelor. S-a constatat că la reacţiile care au loc la temperatura camerei cu viteze mijlocii. rezultă că şi viteza de reacţie creşte cu temperatura. 7. catalizatorii etc.4. implicit de energia cinetică a acestora. Svante Arrhenius (1889) a găsit următoarea relaţie empirică între constanta de viteză k.7. temperatura absolută T şi energia de activare Ea: unde A este factor preexponenţial sau factorul lui Arrhenius. rezultă că nu vor reacţiona decât acele molecule care au o energie cinetică mai mare decât valoarea limită numită energie de activare Ea. au coeficienţi de temperatură mult mai mari şi anume.4.Uneori coeficientul de temperatură[raportul constantelor de viteză la două temperaturi ce diferă cu 10o (kt+10/kt) este mai mare de 2 sau mai mic.27) numit factorul lui L. Energia de activare. la o creştere a temperaturii cu 10oC. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ VITEZA DE REACŢIE Viteza de reacţie este influenţată atât de natura şi starea de agregare a reactanţilor cât şi de o serie de factori ca temperatura.27) mai poate fi scrisă în formă logaritmică: 129 . Relaţia (7. iar factorul: e − Ea RT k = A⋅e − Ea RT (7. viteza se dublează la fiecare creştere a temperaturii cu 10oC. Boltzmann reprezintă fracţiunea din numărul total de molecule a căror energie este egală sau mai mare decât Ea. Considerând creşterea vitezei de reacţie pe seama activării moleculelor prin ridicarea energiei lor odată cu temperatura. la o creştere cu 50o a temperaturii. În figura 39 se dă curba variaţiei constantei de viteză cu temperatura. INFLUENŢA TEMPERATURII Chiar din definiţia vitezei de reacţie rezultă că scăderea concentraţiei reactanţilor este determinată de numărul de ciocniri în unitatea de timp a moleculelor care reacţionează. viteza de reacţie creşte de peste 5 ori încât. reacţiile la care participă molecule mari. presiunea. solvenţii. viteza creşte de peste 800 ori.1.

Figura 39. Variaţia constantei vitezei de reacţie cu temperatura.
ln k = ln A − Ea RT

Figura 40. Variaţia lgk în funcţie de 1/T. (7.28)

din care rezultă conform diagramei din figura 40 că logaritmul constantei de viteză este o funcţie liniară a temperaturii absolute. Panta dreptei este egală cu -E/2,303R. După Van’t Hoff, moleculele activate a* (capabile să reacţioneze) trebuie să se afle în echilibru cu toate celelalte molecule neactivate a: a a* iar numărul de molecule a* este proporţional cu factorul lui L. Boltzmann. De aici rezultă că, energia de activare reprezintă diferenţa dintre energia medie a tuturor moleculelor din sistem şi energia necesară pentru a reacţiona. Acest surplus de energie este dobândit prin schimb de energie în timpul ciocnirilor elastice anterioare reacţiei. Energiile de activare ale reacţiilor chimice au valori de zeci şi sute de kilocalorii pe mol. Cu cât energia de activare este mai mare cu atât sistemul este mai puţin reactiv, iar viteza de reacţie creşte mai mult cu temperatura. În reacţiile instantanee cum sunt reacţiile dintre ioni, energiile de activare sunt foarte mici sau chiar egale cu zero. De aceea, cu cât energia de activare este mai mică, cu atât sistemul este mai reactiv astfel încât ionii nu necesită energie de activare pentru a reacţiona, ci se combină la fiecare ciocnire în parte. Teoria ciocnirilor moleculare. O relaţie asemănătoare cu ecuaţia lui S. Arrhenius a fost dedusă cu ajutorul teoriei cinetice a gazelor: în care factorul lui Arrhenius este înlocuit cu produsul dintre factorul de frecvenţă Z şi factorul de probabilitate P. Factorul Z este o măsură a numărului total de ciocniri într-un cm3 a moleculelor gazului sau gazelor care se combină prin ciocniri unimoleculare, bimoleculare sau, mai rar, trimoleculare. Pentru cazul cel mai des întâlnit al reacţiei dintre două specii moleculare A şi B, frecvenţa ciocnirilor Z este dată de relaţia:
130

k = PZe

Ea RT

(7.29)

în care nA şi nB reprezintă numărul de molecule din gazul A şi B aflate întrun cm3, σ A şi σ B-diametrele moleculelor, k- constanta lui Boltzmann; Ttemperatura absolută, iar µ - masa redusă (µ=mAmB/mA + mB) (exprimată în funcţie de masele atomului). Deci factorul de frecvenţă Z depinde de felul moleculelor (diametrul şi masa lor), de concentraţia acestora şi de temperatură. Deoarece reacţionează numai moleculele care au o energie egală sau mai mare decât E, numărul lor va fi proporţional cu e-E/RT (Maxwell-Boltzmann). De aceea, frecvenţa ciocnirilor efective Ze va fi: Z e = Z ⋅ e −E / RT (7.31) Pentru o serie de reacţii bimoleculare s-au găsit valori ale lui Ze cuprinse între 1011 - 1012 l/mol·s care corespund cu valorile factorului A, motiv pentru care factorul A s-a numit şi factor de frecvenţă. Cu toate acestea există foarte multe reacţii lente în care A este cu mult mai mic decât Ze (de exemplu 108 l/mol·s) ca şi cum nu reacţionează la ciocnire toate moleculele care posedă energie de activare. Pentru exemplificarea acestei anomalii, s-a considerat că moleculele activate, reacţionează numai atunci când ciocnirea se produce într-o anumită poziţie favorabilă. Corectarea valorii lui A se face prin introducerea în ecuaţia (7.29) a unui factor de probabilitate P numit şi factor steric, care poate lua valori până la 10-3 conform calculelor statistice. Cu toate acestea, există reacţii în care valoarea lui P prezintă anomalii mari, ceea ce nu a putut fi explicat prin teoria ciocnirilor, deoarece această teorie nu ţine seama de unele particularităţi ale fenomenelor intime de activare în care moleculele trec printr-o stare de tranziţie. Această teorie consideră toate moleculele reactante ca nişte sfere rigide ceea ce nu este valabil decât în cazul reacţiilor între atomi liberi sau molecule simple. În cele mai multe cazuri, la activarea unei molecule se produc fluctuaţii de energie cu mărirea vibraţiei atomilor, modificarea unghiurilor normale ale covalenţelor, accelerarea rotaţiei unor atomi sau grupe de atomi în raport cu alte grupe etc., ceea ce determină formarea unei molecule reactive sau a complexului activat. Teoria stării de tranziţie. Numită şi teoria complexului activat sau teoria vitezelor absolute de reacţie, această teorie interpretează în mod cantitativ fenomenul de activare a moleculelor care reacţionează (F. London, 1929; M. Polanyi, 1935; H. Eyring, 1935). Conform acestei teorii, reacţia se produce în urma ciocnirii moleculelor care prezintă energie de activare, cu formarea intermediară a unui complex activat, de viaţă extrem de scurtă, care se descompune. Starea de tranziţie este similară deci unui compus chimic obişnuit, dar care dispune de o energie maxim posibilă. Descompunerea complexului activat poate duce fie la formare de produşi, fie la formarea compuşlor iniţiali. Pentru a trece din starea iniţială în starea finală, reactanţii au de trecut un deal sau o barieră de energie. Vârful dealului corespunde stării de tranziţie, starea de energie maximă în care moleculele sunt pe jumătate reacţionate. Drumul parcurs către vârful dealului se face prin absorbţie (consum) de energie după care sisitemul se transformă spontan cu degajare de energie (fig. 41).
131

 σ + σB  Z = n An B A  2  

2

8πkT / µ ciocniri/cm3·s

(7.30)

Figura 41. Variaţia de energie prin mecanismul stării de tranziţie:
Er-energia medie a reactanţilor; Ep-energia medie a produşilor; Ea-energia de activare a reacţiei directe; ∆ H-entalpia de reacţie; E’a-energia de activare a reacţiei inverse.

Schematic, acest mecanism se produce în felul următor între un atom A şi o moleculă BC: A + BC → A...B...C → AB + C (7.32) După cum se vede în figura 41, la starea de tranziţie se poate ajunge atât prin reacţia directă de la stânga la dreapta, când sistemul consumă energia de activare Ea, cât şi prin reacţia inversă de la dreapta la stânga, printr-un consum mai mare de energie de activare E’a. Între energiile de activare ale celor două reacţii există relaţia: Ea + ∆ H = E’a (7.33) de unde: ∆ H = E’a - Ea (7.34) entalpia de reacţie (căldura de reacţie) fiind egală cu diferenţa dintre cele două energii de activare. 7.4.2. INFLUENŢA CATALIZATORILOR. CATALIZA. Fenomenul de cataliză. Catalizatori. Un alt factor important în cinetica reacţiilor chimice îl joacă unele substanţe care pot modifica viteza de reacţie. Asemenea reacţii poartă numele de reacţii catalitice, iar substanţele a căror prezenţă şi participare la reacţie schimbă viteza de reacţie, fără a apărea în produşii finali, se numesc catalizatori. Fenomenul în sine poartă numele de cataliză de la cuvântul grecesc katalysis care înseamnă descompunere sau distrugere, termen adoptat de chimistul suedez Jacob Berzelius (1836) pentru reacţiile care au loc în prezenţa unor substanţe străine de sistemul de reacţie şi care, considera el, nu participă direct în procesul de transfoemare a reactanţilor. Definiţia dată de Berzelius a fost eronată deoarece era axată pe concepţii metafizice. Astfel,
132

iar dacă se foloseşte drept catalizator cupru fin divizat se obţine acetaldehidă.proprietatea catalitică nu însemna participare directă a catalizatorului la reacţie ci manifestarea unei „ forţe catalitice’’ a acestuia. o forţă imaterială şi incognoscibilă. În realitate. alcoolul benzilic şi manitolul sau cu anilină. De aceea. praful. Uneori. De exemplu. care. aşa cum este cazul unor compuşi cu sulf. ambele acţiuni referindu-se la viteza reacţiei în absenţa catalizatorului. fosfor sau crom. În adevăratul sens al cuvântului. sunt încetinitori. Final. baze. săruri. De asemenea au acţiune catalitică impurităţile accidentale din substanţe. cataliză negativă. Dacă adăugarea catalizatorului accelerează procesele de reacţie. fenomenul se numeşte cataliză pozitivă. Astăzi se cunoaşte că practic orice substanţă manifestă proprietăţi catalitice prin prezenţa sa activă la reacţie. acestea se mai numesc şi reacţii de contact datorită contactului reactanţilor (substratului) cu catalizatorul. cauzele fenomenelor chimice nu trebuie căutate în forţe existente în afara materiei ci în proprietăţile materiei însăşi. după cum reacţia catalizată poate decurge pe căi diferite după natura catalizatorului. Chimistul german Wilhelm Ostwald (1894) a definit catalizatorii ca fiind substanţe care măresc viteza acelor reacţii care au loc şi în absenţa lor. prezintă selectivitate şi modifică nu numai viteza de reacţie ci şi natura produşilor. Uneori este foarte greu să se deosebească o reacţie catalitică de una necatalitică deoarece se supun aceloraşi legi. Acest lucru dovedeşte că un catalizator participă efectiv la reacţie. În ceea ce priveşte reacţiile catalitice. metale. Alteori o reacţie catalizată poate decurge pe altă cale faţă de reacţia necatalizată. ele diferă numai prin viteza de reacţie. inhibarea oxidării ionului sulfit la sulfat cu compuşi hidroxilici ca hidrochinona. Există numeroşi catalizatori cu aplicaţii industriale care provin din cele mai diverse clase de substanţe ca: acizi. iar inhibitorii numiţi şi catalizatori negativi sau otrăvuri. Există multe exemple de catalizatori a căror activitate catalitică este mult sporită 133 . catalizatorul se găseşte neschimbat calitativ şi cantitativ. Printre reacţiile de frânare. De aceea. oxizi şi tot felul de alte substanţe organice şi anorganice. acţiunea inhibitorilor constă în scoaterea catalizatorului din reacţie prin formarea de combinaţii stabile cu acesta. iar dacă le încetineşte (frânează). azot. diverşii produşi intermediari ai reacţiilor sau chiar pereţii vasului de reacţie. nu se poate face o clasificare cuprinzătoare a catalizatorilor. lichidă sau gazoasă. în cantităţi mici otrăvesc catalizatorii metalici. folosind catalizatorul Al2O3 alcoolul etilic poate forma etenă şi apă. catalizatorii sunt acceleratori ai reacţiilor. acţionând asupra proceselor elementare şi găsind calea cea mai avantajoasă din punct de vedere energetic. în stare solidă. unul din produşii intermediari sau finali devine catalizator al reacţiei. cu ajutorul unor stări tranziţie mai sărace în energie. brucină etc. dar cu viteză mică. iar fenomenul autocataliză. Asemenea reacţii se numesc autocatalitice. seleniu. În majoritatea cazurilor. acestă definiţie a fost reconsiderată. au importanţă practică stabilizarea soluţiilor de formaldehidă prin adaos de metanol.

cei de hidratare pot cataliza deshidratarea etc. există şi un alt tip de activare în care mărirea vitezei de reacţie se datoreşte nu deplasării echilibrului a a*. fie să creeze energie. ci prezenţei catalizatorilor capabili de a realiza reacţia la un nivel energetic mai scăzut. comportare ce diferă de la un catalizator la altul şi de la o reacţie la alta. ceea ce contrazice principiului I al termodinamicii. dar nu pot modifica poziţia echilibrului respectiv. Prezenţa promotorului poate modifica nu numai activitatea catalizatorului ci şi selectivitatea şi durata lui de funcţionare. există două mari tipuri de cataliză: omogenă şi heterogenă. Aceasta se datoreşte faptului că reacţia catalitică se produce în două sau mai 134 . După starea de agregare a catalizatorului şi substratului. catalizatorii măresc viteza reacţiei directe.prin adaosul unor cantităţi foarte mici de substanţe străine străine numite activatori sau promotori. Catalizatorii accelerează numai reacţiile care decurg spontan cu descreşterea entalpiei libere de reacţie (∆ G) pentru atingerea stării de echilibru maxim. a căror mecanisme de reacţie se vor analiza în continuare. Principiile reacţiilor catalitice. Cea de a doua reacţie nu poate fi catalizată deoarece catalizatorul ar trebui să furnizeze energie sistemului. De asemenea. se poate măsura activitatea unor catalizatori pentru o reacţie dată prin cercetarea activităţii lor pentru reacţia inversă. Ele au însă mari aplicaţii practice deoarece catalizatorii unei anumite reacţii pot fi şi catalizatori ai reacţiei inverse (de exemplu catalizatorii de hidrogenare pot fi catalizatori de dehidrogenare. Cu alte cuvinte. numai prima poate fi catalizată de exemplu cu MnO2 şi NaOH deoarece este posibilă termodinamic. ceea ce ar duce la modificarea sa. dar în aceeaşi măsură şi viteza reacţiei inverse încât echilibrul se stabileşte mai repede menţinându-se constant raportul celor două constante de viteză (constanta de echilibru): k1/k-1=K. Astfel. decurgând spontan fără adaos de energie din afară (∆ G < 0). luând în discuţie reacţia exotermă de formare a oxigenului din ozon: 2O3 3O2 şi reacţia endotermă de formare a ozonului din oxigen: 3O2 2O3 ∆ H = +33. Catalizatorii micşorează energia de activare a reactanţilor. pe lângă activarea termică a moleculelor pe care am discutat-o anterior. respectându-se condiţiile corespunzătoare de temperatură. nu pot deplasa echilibrul chimic cu schimbarea valorii constantei de echilibru K. presiune etc. Catalizatorii influenţează cinetica reacţiilor grăbind stabilirea echilibrului chimic prin modificarea mecanismului de reacţie. Astfel. acţionând asupra unei reacţii în echilibru. adică la o energie de activare mai mică. Aceste observaţii nu sunt riguroase la toţi catalizatorii.9 kcal dintre cele două reacţii.).

cu catalizator de platină coloidală scade la 12 kcal/mol. care intervine când transformarea unui sistem poate decurge. în mai multe direcţii. H2O2. iar în prezenţa catalazei (enzimă care se găseşte în toate ţesuturile vii) scade la 5. iar în reacţiile necatalizate au circa 30 kcal/mol. fiecare dintre ele necesitând trecerea unei bariere energetice mai mici E1 şi E2 ca în figura 42. Catalizatorii participă la diverse sisteme de reacţie datorită afinităţii lor pentru reactanţi.35) AX + B → AB + X(E2 < E) (7. Pentru exemplificare. iar catalizatorul favorizează numai una din aceste direcţii. în funcţie de condiţiile experimentale. Scăderea energiei de activare de către catalizatori explică de ce reacţiile enzimatice din organismele vii pot decurge la temperaturi obişnuite sau puţin peste cele obişnuite. în timp ce pentru reacţia necatalizată A + B → AB este necesară trecerea barierei de energie ridicată E. Curbele energetice în reacţii necatalizate (I) şi catalizate (II): Er-energia medie a reactanţilor.36) Astfel încât (E1 + E2) < E. S-au calculat valorile medii ale lui E în diverse reacţii: în reacţiile enzimatice ele sunt aproximativ egale cu 10 kcal/mol. în soluţie apoasă.5 kcal/mol. este de 18 kcal/mol. De aici rezultă 135 .multe etape intermediare. mcata lueformează cu redistribuirea energiei de legătură dintre atomi. Această comportare se explică prin proprietatea catalizatorului numită selectivitate. deseori cu formare de produşi intermediari care pot fi uneori foarte stabili (caz limită când pot exista independent) dar în majoritatea cazurilor nu pot fi izolaţi. în reacţiile catalitice neenzimatice ele ating valorile 16-30 kcal/mol. fără catalizator. Ep-energia produşilor de reacţie. Energia de activare catalitică în cataliza heterogenă scade mai mult decât în cataliza omogenă deoarece. Aceste reacţii se produc în mai multe trepte fiecare treaptă având o energie de activare mică şi catalizatori specifici. Astfel. toate termodinamic posibile. prin prezenţa catalizatorului X are loc formarea de produşi intermediari (compuşi de tranziţie) care au de trecut bariere de energie mult mai mici: A + X → AX (E1 < E) (7. în timp ce energia de activare la descompunerea în apă şi O2 a peroxidului de hidrogen. prin adsorbţia la suprafaţa catalizatorului. ceea ce duce la slăbirea legăturilor chimice sau chiar ruperea lor. Figura 42.

activitatea acestora creşte cu gradul lor de mărunţire (dispersie) până la o anumită limită a raportului activitate/grad de mărunţire. catalizată de catalizatorul X: A+X→ B+X va avea ca viteză de reacţie ecuaţia: − d[ A ] = k c [A ][ X ] dt . De cele mai multe ori. cu cupru activat cu diferite adaosuri. Astfel. Pentru studierea mecanismelor de reacţie. în timp ce reacţia cea mai simplă. în soluţie de acid acetic. eterogenă şi microeterogenă (biocataliza). Cei mai selectivi sunt catalizatorii biochimici (enzimele). teoriile fizice ca cele bazate pe adsorbţie.40) 136 aceeaşi reacţie. La unele reacţii catalitice omogene viteza de reacţie este proporţională cu cantitatea de catalizator aşa cum se întâmplă la hidrogenarea în prezenţa platinei a acidului oleic ca şi a altor acizi nesaturaţi. cataliza se numeşte omogenă. De aceea. Ei nu participă stoechiometric la reacţie aşa cum participă reactanţii. cu Na metalic la 450oC butanol. problema găsirii catalizatorului pentru diferitele reacţii este problema cea mai dificilă şi cea mai studiată azi pentru că nu există catalizatori comuni tipurilor de reacţii. se poate accelera descompunerea apei oxigenate prin adăugarea a numai 9·10-11 g osmiu coloidal. ca teoria combinaţiilor intermediare. acetat de etil etc. Când catalizatorul se află în aceeaşi fază (lichidă sau gazoasă) cu substratul. De aceea. fapt ce a dus la apariţia a numeroase teorii printre care: teoriile chimice.38) (7.37) are ca viteză de reacţie expresia: − d[ A ] = k[ A ] dt (7. cantităţi foarte mici de catalizator sunt suficiente pentru a cataliza o reacţie. se poate considera că reacţia catalitică în fază omogenă este din punct de vedere cinetic un caz particular al unei reacţii simple de ordinul II.39) (7. Astfel. În cele mai multe cazuri de cataliză heterogenă la care participă catalizatori solizi. cu H2SO4 la 200oC etenă. după cum se poate stimula creşterea plantelor prin stropire cu apă ce conţine urme de biotină (1 mg/400 000 l apă). acetonă. Catalizatorii pot influenţa diferit unele sisteme chimice prin cantitatea şi gradul lor de dispersie. Un exemplu clasic îl constituie alcoolul etilic care poate da în prezenţa cuprului metalic la 250oC acetaldehida.că acelaşi substrat poate da diverşi produşi folosind catalizatori diferiţi. Se va trata în continuare despre cataliza omogenă şi eterogenă. Mecanismul catalizei omogene constă. în general. Datorită diversităţii deosebite a proceselor catalitice şi a catalizatorilor. ci fiecare reacţie îşi are catalizatorul ei. necatalizată: A →B (7. dintr-o succesiune de reacţii în care reacţia determinantă de viteză este reacţia bimoleculară dintre un reactant şi catalizator. teoriile electronice şi teoriile prin reacţii înlănţuite. fiecare enzimă catalizând o anumită reacţie. au fost clasificate tipurile de cataliză după gradul de dispersie a componentelor sistemelor chimice în trei categorii: cataliză omogenă. interpretarea mecanismului intern al acetor procese într-o teorie unitară este dificilă. Cataliza omogenă.

Ultima variantă. substratul funcţionează ca bază (conform teoriei transferului de protoni asupra acizilor şi bazelor) formând un cation. ecuaţia cinetică de ordinul I a devenit o ecuaţie cinetică de ordinul II. reacţiile chimice sunt reacţii de contact deoarece se petrec în stratul unimolecular al substratului adsorbit la suprafaţa se separaţie dintre faze. fie prin ciocniri bimoleculare a catalizatorului cu fiecare reactant în parte sau. cantitativ. Activitatea catalizatorilor acizi şi bazici este determinată de tăria catalizatorilor şi de pH-ul substratului. Este de observat că prin adăugarea catalizatorului. hidroliza unor clase întregi de substanţe ca amide. Cataliza prin acizi sau baze este specifică reacţiilor în fază omogenă. adică mai reactivi. invertirea zaharozei.41) viteza de reacţie este dată de o ecuaţie cinetică de ordinul II: − d[ A ] = k[ A ][ B] dt (7. ci numai în ecuaţia cinetică. de natura şi suprafaţa catalizatorului şi de condiţiile de reacţie. deoarece concentraţia catalizatorului rămâne aceeaşi după reacţie. valoarea ei nu apare în ecuaţia stoechiometrică. ea va decurge fie prin ciocniri trimoleculare (A + B + X) a moleculelor reactanţilor cu catalizatorul (calea cea mai puţin probabilă). dar. Substraturile obişnuite funcţionează în general amfoter. Dintre numeroasele reacţii catalitice omogene în fază lichidă. dintre care prima este mai lentă şi deci determinantă de viteză (cea de a doua este mai rapidă deoarece produşii intermediari sunt instabili. esteri. iar în reacţiile catalizate de baze. În cazul reacţiilor catalizate de acizi. alcooli etc.42) Dacă această reacţie este catalizată. reacţia dintre moleculele adsorbite (activate). Mecanismul descris se întâlneşte la reacţiile a căror viteză creşte cu concentraţia catalizatorului aşa cum sunt reacţiile catalizate de acizi sau baze. substratul funcţionează ca acid formând un anion. a catalizatorului cu un reactant (A + X → AX) şi a produsului intermediar format cu alt reactant (AX + B → AB + X). iar în fază gazoasă.în care noua constantă de viteză kc se numeşte constantă catalitică a substanţei X.). Cataliza eterogenă. acetali. în care se formează produşi intermediari. Accelerarea reacţiilor în fază lichidă sau gazoasă cu ajutorul catalizatorilor solizi se numeşte cataliză eterogenă. În cazul unei reacţii bimoleculare de ordinul II necatalizate: A + B → AB (7. iar într-o mică măsură chiar de solvent (apă. Fiecare dintre aceste etape îşi are particularităţile ei în funcţie de natura reactanţilor. Există trei etape principale consecutive ale reacţiei de suprafaţă: adsorbţia moleculelor de reactant pe suprafaţa catalizatorului. s-a schimbat mecanismul de reacţie. având energie de activare mică). lichidă. cele mai multe se întâlnesc în chimia organică: hidroliza amidonului. desorbţia produşilor prin degajarea suprafeţei catalizatorului. majoritatea reacţiilor care au loc în mediu lichid omogen pot fi catalizate atât de acizi cât şi de baze. de aceea. este des întâlnită şi ea constă din două reacţii consecutive bimoleculare de ordinul II. În cataliza eterogenă. în care ionii hidroniu şi hidroxil (catalizatori) participă la reacţie ca orice reactant dar reapar final. 137 . reacţia de oxidare a SO2 la SO3 cu ajutorul catalizatorilor de oxizi de azot.

Această primă etapă este caracterizată de două tipuri de adsorbţie: adsorbţia fizică ce poate avea loc prin forţe van der Waals numai la temperaturi joase. Baladin) care consideră centrii activi ca fiind germeni cristalini. S-a emis ipoteza că electronii liberi ai metalelor constituie cauza activităţii catalitice (L. 138 . iar adsorbţia pe Cr2O3 la 0oC degajă o cantitate de căldură ce depăşeşte căldura reacţiei de oxidare a Cr 2O3 la CrO3. sau prezenţa de atomi în intervalele dintre nodurile reţelei.Adsorbţia moleculelor de reactant pe suprafaţa catalizatorului.V. După F. S.05%).Z. proeminenţe) cât şi microdefectelor structurale mecanice. Taylor. numită şi adsorbţie activată sau chimiosorbţie. centrele active sunt valenţe libere care se întâlnesc atât pe suprafeţe cât şi în volumul catalizatorului datorită microdefectelor reţelei cristaline. Odată cu apariţia şi dezvoltarea teoriilor electronice ale catalizei (L.V. După alte teorii bazate pe factorul chimic. Catalizatorii trebuie să aibă o suprafaţă medie specifică (exprimată în m2/g) cuprinsă între câţiva m2/g până la 250 m2/g de la caz la caz. V. ceea ce reduce viteza de reacţie. Defectele mecanice se referă la lipsa unor atomi cu apariţia de goluri. Volkenstein.F. Suprafaţa catalizatorului are un rol determinant în procesul de adsorbţie chimică. dielectrice şi de semiconductori ale substanţelor. Volkenstein etc. Pissarjevski. Volkenstein a arătat că. V. electrice şi chimice provenite din abaterile de la periodicitatea perfectă a reţelei. care consideră ca având rol catalitic numai muchiile şi vârfurile cristalelor din suprafaţa neuniformă a particulelor de catalizator numite centre active. care consideră centrii activi ca pe nişte ansamble de atomi ce formează insule pe suprafaţa catalizatorului.A.). Nu toată suprafaţa catalizatorului manifestă proprietăţi catalitice ci numai o fracţiune care uneori este foarte mică (sub 0. Aceste proprietăţi se explică pe baza factorului geometric.Cobozev). deci inexistentă la temperaturile ridicate ale reacţiilor catalitice şi adsorbţia chimică la temperaturi ridicate. Defectele electrice se datoresc anomaliilor de sarcini ale ionilor din reţelele ionice. teoria multipleţilor (A. teoria ansamblurilor catalitice (N. iar defectele chimice se datoresc prezenţei de atomi străini (impurităţi) localizaţi în interstiţii sau substituind atomi ai reţelei. conform mai multor teorii printre care: teoria centrelor active a lui G. Se face o legătură între activitatea catalitică şi proprietăţile metalice. centrii activi se comportă ca acizi sau baze de tip Brönsted sau Lewis sau ca ioni metalici care pot forma combinaţii simple sau compuse la suprafaţa catalizatorului. Roghinski. suprafaţa activă se datoreşte atât macrodefectelor suprafeţei (fisuri. aglomerări de atomi orientaţi pe suprafaţă şi care posedă un exces de energie liberă. Astfel. O divizare mai mare duce la micşorarea diametrului porilor de acces la suprafaţa de contact. care sunt nesaturate energetic. căldura degajată la adsorbţia O2 pe pulbere de fier (120 kcal/mol la -183oC) este echivalentă cu formarea a două molecule de oxid de fier (FeO). Măsurători ale căldurilor de adsorbţie ale unor gaze pe diverşi catalizatori arată că o astfel de adsorbţie se produce cu formarea unor adevărate legături chimice. factorul electronic a devenit baza interpretării existenţei suprafeţelor active. Pissarjevski) şi s-a evidenţiat faptul că cele mai multe substanţe utilizate în cataliza eterogenă conţin elemente tranziţionale cu stratul electronic d incomplet.

Dintre acestea au mari aplicaţii următoarele trei categorii: reacţiile de hidrogenare-dehidrogenare. studiul reacţiei a constat în găsirea acelui catalizator care să producă chimiosorbţia disociantă a azotului. reacţiile de oxidare (cu transfer de oxigen) şi reacţiile acid-bază (cu transfer de protoni). rezultă că procesul de chimiosorbţie pe suprafeţele metalice poate avea loc în funcţie de constanta de reţea a acestora cu ruperea legăturii dintre atomi (chimiosorbţie disociantă). Hidrogenarea catalitică se petrece numai în stratul unimolecular chimiosorbit al unor pulberi de metale ca Pt. când se formează atomi şi radicali liberi sau. componentul din sistem cu cea mai mare inerţie chimică şi nu a hidrogenului. a nitroderivaţilor la amine etc. Pd. Există foarte multe reacţii care decurg prin cataliză eterogenă. Acest catalizator este fier metalic fin divizat cu un promotor de aluminat de potasiu. Cu şi în special Ni la diferite temperaturi. Mecanismul de reacţie decurge fie prin chimiosorbţia ambilor reactanţi. cetonelor şi acizilor la alcooli şi hidrocarburi. Co. fără ruperea moleculelor dar cu o polarizare puternică a acestora (chimiosorbţie moleculară). Reacţiile de hidrogenare-dehidrogenare. fie prin chimiosorbţia unui singur reactant (cazul hidrogenării etenei) (fig. fără eliminare de oxigen sub formă de apă sau cu eliminare (reducerea aldehidelor.Reacţia dintre moleculele chimiosorbite. Această etapă a catalizei se petrece în stratul monomolecular adsorbit pe suprafaţa catalizatorului. sau adiţie de hidrogen la grupările oxigenate. care decurg cu transfer de hidrogen. 43-punctele reprezintă locul de contact cu suprafaţa catalizatorului). practic fiecare având mecanismul său de reacţie.) şi reacţiile de hidrogenare distructivă sau cracare în prezenţa hidrogenului cu formare de compuşi saturaţi cu masă molară mai mică. Reacţiile catalitice eterogene la care participă ca reactant hidrogenul se clasifică în reacţii de: hidrogenare catalitică sau adiţie de hidrogen la legături nesaturate. reacţii de reducere catalitică. Din cele două mecanisme prezentate. Viteza de reacţie este foarte mare datorită scăderii energiei de activare. 139 . În cazul reacţiei dintre azot şi hidrogen cu formare de amoniac (procedeul Haber-Bosch).

Procesul de oxidare. Cu. Atunci când produşii intermediari ai oxidării 140 . În figura 44 se prezintă mecanismul probabil al dehidrogenării unui alcool cu Fe. poate decurge: nedistructiv. se explică după toate probabilităţile după un mecanism asemănător ceea ce este în acord cu teoria electronică privind afinitatea pentru electroni a metalelor tranziţionale. ca rezultat al interacţiilor substanţelor organice cu oxigenul sub influenţa catalizatorilor. operaţia inversă hidrogenării. Mecanismul hidrogenării catalitice a etenei prin chemiosorbţia ambilor reactanţi (a) sau doar a etenei (b). În reacţiile de oxidare din organisme. Dehidrogenarea. cu ruperea moleculelor. a alcoolilor la aldehide etc. Figura 44. NO2 etc. Aceste reacţii prezintă importanţă deosebită atât pentru procesele redox din organismele vii cât şi pentru tehnologia chimică actuală.a) b) Figura 43. SO2. incomplet (de exemplu oxidarea hidrocarburilor la alcooli. cu menţinerea moleculei sau distructiv. acestea impunând un mecanism deosebit. H2O. Reacţiile de oxidare catalitică. Mecanismul dehidrogenării unui alcool prin cataliză eterogenă.) sau complet (total) cu formare de CO2. Ni metalic. catalizatorii sunt enzimele.

3. Cr2O3 etc. Catalizatorii sub formă de oxizi ca Al2O3. În aceste reacţii apar ionii de carboniu care au reactivitate foarte mare (viaţă foarte scurtă) şi participă la numeroase reacţii: C alchenă C + H+ → C H C+ ion de carboniu 7. care pot exista în cel puţin două stări de oxidare cu stabilităţi diferite. procesul se numeşte autooxidare (de exemplu râncezirea grăsimilor). SiO2 etc. De asemenea. Ag2O. Reacţiile acid-bază. Pd. ci ia valori fracţionare sau foarte mari. ioni) capabili să declanşeze cu viteză foarte mare un şir de reacţii numite reacţii în lanţ. INFLUENŢA INTERMEDIARILOR ACTIVI Există numeroase reacţii ca: formarea HBr şi HCl din elemente. CuO. Mecanismul reacţiilor de oxidare se bazează pe uşurinţa cu care metalul din compoziţia catalizatorului trece din forma redusă în cea oxidată şi invers.devin catalizatori ai reacţiei. În aceste reacţii. Ag. asimilaţia clorofiliană etc. la care creşterea vitezei de reacţie nu se datoreşte nici concentraţiei reactanţilor aşa cum ar fi fost de aşteptat şi nici catalizei. arderile combustibililor. radiaţii radioactive etc. Reacţii înlănţuite. lumină.) cât şi factori care contribuie la îndepărtarea lor. factorii care influenţează asupra vitezei de reacţie sunt tocmai factorii care determină formarea intermediarilor activi (căldură. PbO.) care pot forma oxizi nestabili şi unii oxizi metalici V2O5. MnO2. Fe etc. ordinul de reacţie nu corespunde unei reacţii simple. În aceste reacţii intervin intermediari activi (atomi şi radicali liberi. Catalizatorii folosiţi în oxidarea cu oxigen din aer sunt metalele cu valenţă variabilă (Pt. care au atomi de hidrogen legaţi de atomii de oxigen de la suprafaţa cristalului. pot ceda acest hidrogen sub formă de proton substanţelor cu caracter bazic (acceptori de protoni). curent electric. exploziile. vehiculând oxigenul activat. alcooli (substanţe cu perechi de electroni neparticipanţi) etc.4. Dacă se ia ca exemplu reacţia de formare a acidului bromhidric din elemente la 200-300oC: Br2 + H2 → 2HBr se pot distinge următoarele etape de reacţie: Prima etapă de disociere a moleculei de brom numită reacţie de iniţiere a lanţului decurge cu formarea bromului atomic ca intermediar activ: Br2 → 2Br sau X2 → 2X A doua etapă decurge printr-un lanţ de reacţii numite reacţii de propagare a lanţului: Br + H2 → HBr + H X + Y2 → XY + Y H + Br2 → HBr + Br sau Y + X2 → XY + X Br + H2 → HBr + H X + Y2 → XY + Y 141 . Vor accepta protoni alchenele (substanţe care au C cu numai 6 electroni).

Reacţiile care se produc sub acţiunea luminii poartă numele de reacţii fotochimice. Reacţii fotochimice.7 kcal/mol şi procese secundare: Cl + H2 → HCl + H ∆ H = 1 kcal/mol H + Cl2 → HCl + Cl ∆ H = -44. ca purtători de energie. cu cedarea energiei suplimentare unor molecule inerte M sau pereţilor vasului. precum şi reacţii cu lanţuri ramificate. Ele trebuie considerate ca reacţii între fotoni şi molecule. sub acţiunea energiei furnizate de foroni decurg endoterm (sinteza clorofiliană). Fotonii. Dacă energie fotonului absorbit este egală sau mai mare decât energia de disociere a unei legături covalente din moleculă. Există două categorii de reacţii în lanţ: reacţii în lanţ drept. Condiţia unei reacţii fotochimice este ca unul din reactanţi să absoarbă lumina. Într-o reacţie fotochimică se distinge un proces primar de activare fotochimică sub acţiunea fotonului de exemplu: hν Cl2 → 2Cl ∆ H = 59. În cazul substanţelor organice. din care fac parte arderile şi exploziile. pot provoca atât reacţii spontane din punct de vedere termodinamic prin reducerea energiei de activare. cele mai multe din molecule cu legături multiple suferă sub acţiunea luminii excitarea electronilor π ceea ce permite participarea acestor substanţe la reacţii fotochimice. se produce ruperea legăturii cu formarea de atomi sau radicali liberi (de exemplu ruperea moleculei de Cl2).În cea de a treia etapă au loc reacţii de întrerupere a lanţului când intermediarii activi (Br sau H atomic) se stabilizează fie prin combinare între ei. printre care descompunerile termice şi polimerizarea. Prin absorbţia fotonului se produce saltul unui electron pe un nivel superior sau chiar ionizarea atomului şi moleculei.5 kcal/mol Cl + H2 → HCl + H Cl + Cl perete→ Cl 2   X + Y M XY → H + Br M HBr → 142 . fie prin combinare cu un inhibitor: M 2Br M Br2 şi 2H → H 2 → H(Br) + inhibitor → compus stabil sau M M 2X → X 2 şi 2Y → Y2 X(Y) + inhibitor → compus stabil Reacţiile înlănţuite se întâlnesc de obicei în fază gazoasă sau la reacţiile homolitice în soluţii lichide în solvenţi nepolari. aşa cum este cazul unor reacţii exoterme (sinteza HCl din elemente). cât şi reacţii care nu pot decurge de la sine. dar care. ceea ce înseamnă activare prin absorbţie de lumină (am studiat până acum activarea catalitică şi activarea termică rezultată prin ciocniri cu molecule ce dispun de energie ridicată-energie de activare). după cum reacţiile electrochimice sunt reacţii între electroni şi ioni sau molecule.

De aceea.2 iar pentru transformarea unei molecule de apă şi CO2 sunt necesari 4-7 fotoni: 1 CO 2 + H 2 O + O 2→ C 6 H12 O 6  . În sinteza HCl randamentul cuantic este foarte mare (106). În schimb clorofila (a şi b) absoarbe radiaţiile situate în roşu şi la limita ultravioletă a spectrului şi le transmite moleculei de apă. Culoarea verde a clorofilei se datoreşte absorbţiei luminii roşii. întregul şir de reacţii nu are loc. numit randament cuantic φ care indică numărul de molecule transformate de un foton. se poate păstra la întuneric un amestec de hidrogen şi clor mult timp. În cazul descompunerii fotochimice (fotoliză) a AgBr în tehnica fotografică. hν 6 hν Br− → Br + e − ∆ H = 112 kcal/mol Rolul energiei luminoase este de a activa apa şi nu CO2. O caracteristică importantă a substanţelor este de a nu absorbi radiaţii de orice frecvenţă şi lungime de undă care să declanşeze o reacţie fotochimică. Cercetările au arătat că randamentul cuantic al reacţiei este de circa 0. nici CO2 nu absorb însă radiaţiile din spectrul vizibil. Fără acţiunea luminii.+ Ag+ → Ag Br + Br → Br2 Reacţii sensibilizate. în reacţiile fotochimice exoterme randamentul cuantic este foarte mare. de aceea. Clorofila are rol de sensibilizator. iar cantitatea de HCl format este proporţională cu intensitatea luminii. Nici apa. iar asemenea procese poartă numele de reacţii sensibilizate. De exemplu. în sensul că nu toţi fotonii absorbiţi produc reacţia. O rază de lumină din domeniul vizibil provoacă reacţia. 143 . declanşând în continuare reacţia fotochimică. reacţia decurge instantaneu (cu explozie) dacă lumina are intensitate mare. iar la clorurarea metanului este 104 (un foton transformă 10 000 molecule de CH4 în CH3Cl). lucru confirmat şi de faptul că eliberarea sa se face numai la lumină (proces fotochimic) în timp ce fixarea CO 2 se face şi la întuneric. φ = 1: e. este cunoscut că plantele sintetizează glucidele din CO2 şi H2O pe cale fotochimică sub acţiunea luminii solare. iar procesele secundare constituie reacţii de propagare şi întrerupere a lanţului. Oxigenul eliberat în procesul de fotosinteză provine numai din apă. în timp ce în reacţiile endoterme. Rezultă că reacţiile fotochimice se caracterizează prin numărul de molecule transformate raportat la numărul de fotoni absorbiţi. în care procesul primar corespunde reacţiei de iniţiere a lanţului. În general.Recunoaştem în aceste procese existenţa unor reacţii înlănţuite. valoarea sa este de ordinul unităţilor sau chiar subunitar.

relativ uşor.8. Prin grad de dispersie D se înţelege inversul diametrului d al unei particule: D = 1/d (8. Deci nu este vorba de substanţe coloidale. deoarece s-a reuşit să se obţină particule coloide din substanţe tipic cristaloide (NaCl în alcool sau benzen) şi particule cristaloide din substanţe tipic coloide (albumină sau cauciuc cristalizat). cristaloizii de coloizii din soluţie prin fenomenul de dializă. ştiind însă că substanţa se află în stare coloidală). ci o stare generală a materiei numită stare coloidală determinată de gradul de dispersie al substanţelor. atomi sau molecule) fiind mici. Cu ajutorul membranelor cu pori fini (membrane dializante) se pot separa.1. STAREA COLOIDALĂ A MATERIEI 8. folosind aparatele numite dializoare (fig. pot trece cu uşurinţă. Dializor Fenomenul de dializă se explică prin mărimea particulelor aflate în soluţie. în stare solidă. Substanţele coloide. 45). s-a dovedit că această clasificare în cristaloizi şi coloizi nu este corectă. se prezintă sub forma unei mase amorfe. substanţe care difuzează prin membrane şi care cristalizează la trecerea în stare solidă şi coloizi (gr. clei).1) (se va folosi pentru uşurinţa exprimării termenul coloid. în următoarele categorii: cristaloizi. lichid sau gazos) formând amestecuri sau sisteme 144 . kolla. substanţe care nu străbat prin membrane şi care. membrane de colodiu). care sunt macromolecule. nu pot străbate prin porii membranei. în funcţie de proprietatea de a difuza (a dializa) prin membrane cu pori fini (hârtie de pergament. DEFINIREA STĂRII COLOIDALE Chimistul englez Thomas Graham (1861) a clasificat substanţele aflate în soluţie. în timp ce particulele cristaloide (ioni. Orice substanţă poate fi considerată în stare coloidală dacă este dispersată într-un mediu dispergent (solid. Figura 45. membrane animale. Cu timpul. cleioase.

cu particule peste 200 mµ : Suspensii → Sisteme coloidale → Soluţii propriu-zise D > 200mµ D ≈ 200-5 mµ D < 5mµ Chimia sistemelor coloidale. agregare a agregare a exemple Fazei dispersate mediului dispergent Gaz Gaz Lichid Emulsie gazoasă (spuma lichidă) Solid Spuma solidă Lichid Gaz Ceaţa. norii (aeroemulsii) Lichid Emulsie (ulei în apă. 8. există mai multe feluri de sisteme coloidale după starea de agregare a fazei dispersate sau a mediului dispergent (tabelul 8).) Solid Sticla colorată cu metale sau oxizi metalici. laptele etc. se poate face o clasificare mai cuprinzătoare a sistemelor coloidale în coloizi liofili şi liofobi la care se adaugă şi alte categorii de coloizi (tabel 9). Tabelul 8 Clasificarea sistemelor coloidale după starea de agregare a componenţilor Starea de Starea de Denumirea sistemului. De asemenea. alcoosol etc. 145 . aliaje La formarea unui sistem coloidal. ca parte a chimiei care studiază starea coloidală a materiei. fumul) Lichid Sol (hidrosol.2. sistemele coloidale se găsesc între soluţiile reale. cu formarea unui înveliş denumit liosferă ce imprimă mare stabilitate coloidului. încât fenomenul de schimb dintre sol şi plantă are loc în sisteme coloidale (argilă coloidală. humus coloidal. amidonul. are mare importanţă pentru ştiinţele biologice şi pentru înţelegerea biochimiei în general.) Solid Gel Solid Gaz Aerosol (praf în aer. solul arabil este un sistem coloidal. de aluminiu etc. la care gradul de dispersie merge până la moleculă (sub 5 mµ ) şi suspensii. celuloza etc). glicogenul. După tăria cu care este legată liosfera de particula coloidală. hidroxid de fier.). CLASIFICAREA SISTEMELOR COLOIDALE Ca şi în cazul soluţiilor propriu-zise. După gradul de dispersie. cea mai mare parte din substanţele care compun ţesuturile animalelor şi plantelor formează sisteme coloidale (substanţe proteice. acid silicic. cu gradul de dispersie al particulelor cuprins între 200 mµ (2·10-7 m sau 2000 Å) şi 5 mµ (5·10-9 m sau 50 Å). Orice sistem coloidal mai poartă numele şi de sol. se ivesc interacţiuni între particulele coloidale şi moleculele mediului dispergent.coloidale.

Coloizi de asociaţie Se leagă numeroase Soluţiile de săpun. acestea se pot clasifica în două mari categorii şi anume. spume. metalele pensoizi) sau coloizi liosfera. compuşi macromoleculari anorganici acid (silicic) şi organici (cauciuc) Coloizi liofili (sus. pulberi etc. Ingrediente adăugate la pastilarea medicamentelor. aerosoli. solid sau gazos aerosolii. gelatina. 146 .Tabelul 9 Clasificarea sistemelor coloidale după afinitatea faţă de liosferă Denumirea Afinitatea faţă de liosferă. la cauciuc şi hârtie etc. Tabelul 10 Clasificarea sistemelor coloidale după metodele de preparare Denumirea sistemului Metoda de obţinere coloidal Coloizi Simplă amestecare cu macromolecul apa (dizolvare) ari Coloizi de dispersie Dispersie mecanică în (suspensoizi) mori coloidale Exemple de soli Albumina. hidroxizi de sau soli liofili molecule de dimen-siuni metale trivalente ca Al(OH)3 sau micelari normale prin forţe de Fe(OH)3. sărurile în moleculari stare coloidală (sulfurile monofazici metalelor) etc. Coloizi Sisteme cu proprietăţi necorpusculari apropiate de cele ale coloizilor De asemenea.Reţin puternic liosfera. emulsii. argila în apă. după modul de preparare a sistemelor coloidale. humusul în apă. Pseudocolizi Au grad de dispersie mic Suspensii. parafina. paste. coloizi de dispersie şi de asociaţie (tabelul 10). guma arabică etc. guma arabică. Sunt instabili.Leagă slab (sau nu leagă) Cărbunele. soizi) sau coloizi Sunt stabili corpusculari polifazici Exemple de soli Substanţele proteice. atracţie sla-be formând micelii insolubile în mediul dispergent Coloizi nelichizi Au mediul dispergent Sticla colorată cu oxizi metalici. sistemului coloidal proprietăţi Coloizi liofili (emul. fin divizate în apă.

aliaje. As) obţinuţi din compuşi reduşi cu reducători ca CO. Malişev). Soli de Na şi K în eter sau hidrosoli de Hg. H2. aur coloidal etc. Hidrosol de AgI din reacţia AgNO3+KI. Salnicov-S. Condensarea vaporilor în solvent. formaldehidă etc. Loomis) Dispersie chimică (metoda peptizării) (unele precipitate trec în coloizi sub acţiunea electroliţilor).). 147 . sau prin reducere catodică şi oxidare anodică. Weimain şi B. Ag. S obţi-nuţi prin condensarea con-comitentă a fazei dispersate şi a mediului dispergent într-un vas vidat şi răcit cu aer lichid.Z. Te.Coloizi micelari sau de asociaţie (de condensare şi aglomarare) Dispersie electrică (G. Semenov-A. As2S3 coloidal din H2S gazos la rece şi As(OH)3. Au. Pt. Roginski) Condensări prin reacţii de dublu schimb Condensări prin reacţii de oxidoreducere CO Organosoli metalici pentru medicină (colargol. Se. Woog.I. Cd. Bredig 1898) (arc electric între doi electrozi cufundaţi într-un lichid) Dispersie ultrasonică (R. acid silicic coloidal din reacţia Na2SiO3 +HCl. Se. Condensarea concomitentă în vid (N. Pt prin con-densarea vaporilor în apă. Te. Hidrosoli şi organosoli de S.N. Sisteme coloidale monodisperse ca emulsii fotografice. Metoda schimbării solventului (P. Proteinele trec în peptone.S. Ag. O soluţie moleculară de sulf în CS2 sau de cauciuc în benzen turnate treptat în apă dă sulf coloidal prin aglomerare de sulf datorită insolubilităţii sulfului în apă. Numeroşi soli metalici (Au. Peptizarea argilelor şi humusului din sol sub acţiunea NaOH. soluri metalice şi argile etc. A. Hg) şi nemetalici (C.

iar restul se pot îndepărta prin dializă şi ultrafiltrare.3. de aceea şi dispersarea la prepararea lor decurge cu viteză mare spre deosebire de cea a coloizilor liofobi. Numeroşi coloizi liofobi se prepară folosind diverse procedee de dispersare fizică şi chimică. Deoarece la obţinerea sistemelor coloidale prin dispersare se consumă energie. permeabilă pentri ioni sau molecule. În general. structura micelei). între mediul dispergent şi faza dispersată pot să aibă loc sau nu legături mai mult sau mai puţin trainice. în timp ce asocierea moleculelor în particule corespunzătoare stării coloidale are loc spontan pe seama energiei potenţiale a sistemului. 8.3. Dializa se realizează prin trecerea sistemului coloidal printr-o membrană dializantă. Prepararea prin asociere este legată de existenţa unor germeni de cristalizare ca impurităţi în mediul dispergent sau de formare a germenilor care să favorizeze schimbarea de stare a sistemului. Dispersiile moleculare sunt în parte reţinute la suprafaţa solului intrând în compoziţia dublului strat electric (v. METODE DE PURIFICARE A COLOIZILOR În procesul de formare a sistemelor coloidale prin oricare din metodele de mai sus. Suspensiile se pot îndepărta prin simplă filtrare prin materiale cu pori corespunzători (de exemplu pâlnii filtrante cu porozitate potrivită). Prin dizolvare se pot obţine numeroşi coloizi macro-moleculari liofili la simplă amestecare cu apă. determinate de structura particulelor coloidale şi de modul de preparare. rezultaţi prin hidroliza cu apă caldă a unor săruri. PREPARAREA SISTEMELOR COLOIDALE În tabelul 10 se prezintă principalele căi de obţinere a sistemelor coloidale: prin simplă dizolvare în apă. 8. prin dispersare şi prin asociere. prezenţa impurităţilor sau chiar suprafaţa vasului. fiind insolubili în apă ca: Al(OH)3 din hidroliza AlCl3. Aceştia din urmă se prepară mai ales prin dispersare fizică. dar care reţine particulele coloidale 148 . Fe(OH)3 din hidroliza FeCl3. coloizii liofili stabilesc legături rapide cu mediul dispergent. Formarea acestor germeni de cristalizare este proporţională cu concentraţia sistemului şi invers proporţională cu solubilitatea. rezultă două tipuri de impurităţi: suspensii grosiere şi dispersii moleculare (ioni sau molecule) care trebuie îndepărtate pentru purificarea coloidului.Condensări prin reacţii de hidroliză Numeroşi hidroxizi metalici. dar asupra formării lor influenţează numeroşi alţi factori printre care sarcinile electrice ale componenţilor din sistem.1. În procesul de dispersare. condensează formând soli. sunt mai convenabile din punct de vedere economic metodele prin condensare şi aglomerare (asociere).

sau se utilizează un electrodializor. încât primul strat de adsorbţie determină sarcina micelului. În alte cazuri. (8. În figura 46 se prezintă schematic structura unui micel de As2S3. Aceste particule încărcate electric pot exista numai în prezenţa simultană a unor ioni de semn contrar. ioni existenţi în soluţie ca rezultat al ionizării H2S: H2S + H2O H3O+ + HS(8. printr-o filtrare la vid sau presiune. 45) este format dintr-un vas cilindric. folosind un filtru special numit ultrafiltru. fiind formată dintrun ansamblu de atomi sau molecule neutre şi ioni. Dializorul (fig. apa curge continuu. care se obţine din hârtie de filtru. Pentru mărirea vitezei de dializă.3) În acest fel.4. 8. dublul strat electric rezultat prin adsorbţie şi un strat difuz care se pierde în masa lichidului. Impurităţile vor difuza prin membrană în vasul cu apă. numiţi contraioni şi care. aparat de construcţie specială prevăzut cu doi electrozi racordaţi la o sursă de curent continuu având rolul de a mări viteza de migrare a ionilor prin membrane.4) din care se constată că numărul sarcinilor electrice ale primului strat de adsorbţie este riguros egal cu cel al stratului de contraioni şi al stratului difuz la un loc. Compoziţia unui asemenea micel are formula: [(As2S3)m·nHS-(n-x)H3O+]xH3O+. în care se pune apă distilată şi un vas conic. Analog electrodializei se poate efectua şi o electroultrafiltrare. Exemplificând pe un coloid de sulfură de arsen rezultat prin barbotare de H2S printr-o soluţie de acid arsenios conform reacţiei: 2H3AsO3 + 3H2S → As2S3 + 6H2O (8. Această structură arată că particula coloidală este destul de complexă. porţelan sau sticlă poroasă impregnate cu colodiu. într-un strat exterior difuz. O parte din contraioni formează al doilea strat de adsorbţie. nucleul se încarcă negativ. nucleul adsoarbe ionii pozitivi.(de exemplu o foaie de pergament vegetal). al cărui fund este chiar membrana dializantă. în care se pune coloidul de purificat. e. al căror număr variază în funcţie de gradul de dispersie al solului şi dimensiunile moleculelor. sunt ioni de hidroniu.2) se constată că nucleul format din m molecule de As2S3 adsoarbe n ioni HScu rol de stabilizator. iar o parte se repartizează sporadic. prin vasul exterior. STRUCTURA MICELILOR COLOIDALI ŞI SARCINA LOR Un micel (particulă coloidală) este alcătuit dintr-un nucleu în care intră un număr m de molecule aglomerate. în acest exemplu. Ultrafiltrarea constă în separarea solului de lichidul dispergent în care se află impurităţile. 149 .

Numai prin neutralizarea sarcinilor electrice ale coloizilor se poate provoca distrugerea (coagularea) coloidului.8) coloidul fiind negativ. sau prin neutralizarea totală a sarcinii micelului.6) Uneori.Figura 46. Deci. aşa cum se întâmplă în cazul coloidului de As2S3 prin tratare cu HCl: [(As2S3)m·nHS. 2-primul strat de adsorbţie. Coagularea coloizilor sub acţiunea electroliţilor poate fi înţeleasă prin modificarea raportului de sarcini electrice a dublului strat electric.9) 150 . rezultând primul strat de adsorbţie. structura micelului poate fi reprezentată astfel: {[Fe(OH)3]m·nFe3+(3n-x)Cl-}xCl(8. Astfel. Structura unui micel de As2S3: 1-nucleul. 4-stratul difuz Datorită forţelor de natură electrică ce acţionează între particulele coloidale (micelii).+ nH+ → (As2S3)m·nH2S (8. AgI preparat prin adăugarea în picături a KI peste o soluţie de AgNO3 (deci Ag+ în exces). Un alt exemplu de coloid hidrofil rezultă prin adăugarea în picături a unei soluţii de FeCl3 în apă fierbinte. iar ionii de clor formează stratul de contraioni. (exces de ioni I-). 3-stratul de contraioni. sarcina unui coloid diferă după condiţiile de preparare. se formează micelii cu formula: [(AgI)m·nI-(n-x)K+]xK+ (8. este împiedicată unirea miceliilor şi deci distrugerea solilor.5) Prin asocierea moleculelor de hidroxid se formează nucleul care adsoarbe din soluţie acei ioni ce formează o combinaţie greu solubilă (ioni comuni) şi anume Fe3+.7) + (coloidul este pozitiv datorită primului strat de ioni Ag adsorbiţi). când aceasta hidrolizează şi formează Fe(OH)3: (Fe3+ + 3Cl-) + 3H2O Fe(OH)3 + 3(H+ + Cl-) (8. încât coloizii sunt stabili uneori ani de zile. dă micelii cu formula: [(AgI)m·nAg+(n-x)NO3-]xNO3(8. În cazul precipitării AgI prin picurare de AgNO3 peste o soluţie de KI.

Coloizii care revin la starea de sol prin adăugare de apă sunt coloizi reversibili (guma arabică). 151 . PROPRIETĂŢI ELECTRICE Proprietăţile electrice ale sistemelor coloidale se datoresc dublului strat electric (fig. Pe lângă aspectele legate de stabilitatea lor. cinetice.. proces de migrare a particulelor coloidale într-un câmp electric. În cazul substanţelor proteice (albuşul de ou). adică la coagulare. Astfel. gelul poate fi readus în stare de sol prin îndepărtarea electrolitului coagulant folosind dializa. Aceşti coloizi pot fi stabilizaţi prin adaos de coloid protector liofil (gelatină. Când există ioni HS-.5. datorită respingerii electrostatice dintre micelii. Particulele coloide în contact cu electrozii îşi neutralizează sarcinile electrice şi coloidul se depune sub formă de fulgi (floculează).5. Separarea particulelor coloidale de mediul dispergent prin încălzire sau adăugare de electrolit se numeşte floculare. Cd. optice. fenomen numit gelifiere sau gelatinizare. 46) al particulelor coloidale pe care îl formează primul strat de ioni de adsorbţie şi stratul de contraioni. deosebit de importante pentru ştiinţele biologice. după coagulare cu electrolit (salifiere). unii oxizi ca TiO2. Fenomenul prin care. dacă se introduc doi electrozi într-un coloid şi se racordează la o sursă de curent electric. sistemele coloidale prezintă proprietăţi electrice. Sarcina electrică a unui coloid este conferită de primul strat electric. nu se produce aglomerarea. Aceste transformări reversibile a miceliilor în soli şi invers sunt frecvente în solul arabil ca şi în toate organismele vii. STABILITATEA COLOIZILOR La pierderea apei prin evaporare. solii liofili se transformă în geluri. As2S3.2. se numeşte peptizare. CeO2 etc. coagularea prin încălzire este ireversibilă. formează coloizi pozitivi hidroxizii unor metale ca Al. în cazul celor negativi (F. fenomen numit cataforeză şi la anod. Coloizii negativi sunt formaţi de numeroase sulfuri (CdS. Fenomenul prin care solul pierde lichidul dispergent datorită unor transformări mai profunde poartă numele de sinereză (de exemplu separarea iaurtului de zer). şi coloranţii bazici. 8. V2O5) amidonul solubil.F. se constată că particulele se deplasează: la catod. Reiss 1887). Electroforeza se poate face atât pe coloană cât şi pe hârtie. putând coagula chiar cu o cantitate mică de electrolit. Solii liofobi sunt mai puţin stabili decât cei liofili. coloidul este stabil. oxizi (SiO2. coloranţii acizi etc. Astfel.). gumă arabică etc. PROPRIETĂŢILE SISTEMELOR COLOIDALE 8.1. Sarcina electrică a coloizilor s-a determinat prin electroforeză. Cu etc. 8.Apariţia particulelor neutre duce la aglomerarea lor. Sb2S3 etc. guma arabică. în cazul coloizilor pozitivi. de adsorbţie etc. SnO2. Fe.5. anaforeză.).

3. Omogenitatea soluţiilor coloidale este numai aparentă deoarece. migrează spre catod în mediu acid. De aceea. iar spre anod în mediu bazic. perpendicular pe direcţia de iluminare. Brown (1927).Proteinele. sistemul coloidal prezintă în mod accentuat proprietatea de sedimentare. Electroosmoza constă dintr-o difuziune a mediului de dispersie printr-o membrană semipermeabilă sub acţiunea curentului electric (fenomen descoperit de F. particulele coloidale nu pot fi văzute la microscopul obişnuit unde raza vizuală se află pe direcţia razei luminoase. Ca şi sistemele de dispersie omogene (soluţiile) şi sistemele coloidale prezintă fenomenul de difuziune şi presiune osmotică.F. Particulele coloidale prezintă o mişcare rectilinie cu schimbare deasă a direcţiei şi vitezei. Electrodializa. dacă priveşte perpendicular pe direcţia propagării luminii). Acest fenomen se numeşte efect Faraday-Tyndall şi se datoreşte faptului că particulele coloide difuzează lumina transversal pe direcţia de propagare. apar tulburi. ceea ce dă mişcării un caracter dezordonat. În schimb. apar perfect limpezi la microscop.Zsigmond şi H. Toate sistemele coloidale sunt vâscoase. prin caracterul lor amfoter. 152 . electroultrafiltrarea şi electrodecantarea sunt de asemenea aplicaţii ale proprietăţilor electrice ale coloizilor. Deoarece diversele proteine prezintă deplasări electroforetice diferite la acelaşi pH. formate prin condensare de aminoacizi. care la coloizii liofobi decurge mai repede decât la cei liofili datorită instabilităţii lor. se datoreşte nu energiei termice conţinute de particule ci ciocnirilor multiple cu moleculele mediului de dispersie. numită azi mişcare browniană.5. Reiss în 1887). privite cu ochiul liber. Siedentopf (1903). 8. atunci când sunt examinate pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de propagare a luminii devin vizibile atât razele de lumină cât şi particulele coloidale (comparabil cu ceea ce vede spectatorul în sala de cinematograf în timpul rulării filmului. întocmai ca soluţiile propriu-zise. deplasarea nu are loc. care sunt macromolecule. privite pe direcţia propagării luminii. Valorile acestora sunt însă anormale datorită volumului mare al particulelor coloidale. Această mişcare descoperită de R. se bazează pe efectul Faraday-Tyndall şi a fost inventat de E. electroforeza constituie o metodă de identificare a acestora. PROPRIETĂŢI OPTICE ŞI CINETICE Sistemele coloidale. La punctul izoelectric. mişcării browniene şi vâscozităţii lor care impun un ritm lent al acestor procese. În schimb. Aparatul folosit pentru asemenea observări numit ultramicroscop.

Fenomenele de transformare reciprocă între energia chimica şi energia electrică. NOŢIUNI INTRODUCTIVE W. un proces care are loc cu pierdere sau cedare de electroni de către atomi şi trecerea − lor în ioni pozitivi: M → ne + Mn+. Ostwald şiL. respectiv câştig de hidrogen: CuO + C → Cu + CO 153 . numite reacţii de oxido-reducere sau redox. Se numeşte oxidare. La baza proceselor electrochimice stau reacţiile care au loc cu transfer de electroni. Pentru un caz general se poate scrie: Capacitatea de oxidare sau capacitatea de reducere a unui agent oxidant sau reducător. o scădere a sarcinilor negative.9. pierdere de oxigen. O ecuaţie de oxido-reducere este echilibrată atunci cînd cantităţile de agent oxidant şi de agent reducător. Sistemele oxido-reducătoare formează reacţii de echilibru. Pe această bază se stabilesc coeficienţii reacţiilor redox. au aceleaşi capacităţi. prezentîndu-se astfel: Coeficienţii se stabilesc pe baza reacţiilor parţiale (semireacţii). Se înţelege. iar cea care se reduce. V. prin oxidare.1. CONVERSIA ELECTROCHIMICĂ DE ENERGIE OXIDARE ŞI REDUCERE 9. P i s a r j e v s k i au interpretat procesele de oxidoreducere din punctul de vedere al teoriei electronice. care reacţionează. iar prin reducere. o scădere a sarcinilor pozitive ale elementului respectiv. respectiv pierdere de hidrogen: C + O2 → CO2 4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2 iar prin reducere. oxidant. ELECTROCHIMIA. Substanţa care se oxidează este numită reducător. Reducerea este procesul de acceptare de − − electroni de către atomi: M + ne → Mn . fenomen invers oxidării. de asemenea. Prin oxidare se înţelege combinarea unei substanţe cu oxigenul. Acestea sînt studiate de electrochimie. se numesc fenomene electrochimice sau procese electr ochimice. este egală cu numărul de electroni implicaţi în reducere sau în oxidare.

KMnO4. ca şi substanţele care cedează uşor oxigen (HNO3. care se reduce: − − Cl20 + 2e → 2Cl Deci. Totodată. electronii s-au transferat de la fier la clor. Dar şi în procesul de reducere pot participa şi alte substanţe decât hidrogenul: 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2 Examinând aceste procese de oxidare şi reducere din punct de vedere electronic. KClO3. Referindu-ne la clor. sau reacţii redox. se constată că ele sunt determinate de transfer de electroni încât substanţa care se oxidează pierde electroni.). primind electroni se transformă în reducător. deoarece aceste reacţii sunt sisteme chimice în echilibru. În general. oxidarea nu are loc cu participarea oxigenului. În numeroase reacţii. aceste reacţii cu schimb de electroni se numesc reacţii de oxido-reducere. ci a altor elemente. se poate considera că oxidantul. în reacţiile: Fe + Cl2 → FeCl2 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 fierul se oxidează trecând de la starea de oxidare Fe0 la stările de oxidare Fe2+ şi Fe3+ prin combinare cu clorul. se poate considera că în reacţiile de oxido-reducere are loc un transfer de electroni de la agentul reducător la agentul oxidant. Generalizând.neOxidant sau m+ m n A Oxid1 + ne − ⇔ A (Re −1 ) + d p+n ) B p + d 2 − ne − ⇔ B (Oxid 2+ Re Însumând cele două reacţii care decurg simultan: m+ m n p+n ) A Oxid1 + B p + d 2 ⇔ A (Re −1 ) + + B (Oxid 2+ Re d 154 . C. Reacţia de oxidare a fierului se mai poate scrie: 0 − Fe − 2e → Fe2+ iar electronii de valenţă cedaţi de un atom de fier sunt acceptaţi de o moleculă de clor. H2O2 etc. se poate generaliza că. Acest lucru arată că reacţiile de oxidare şi reducere au loc simultan şi în cantităţi echivalente. iar reducătorul la rândul său se transformă în oxidant. oxidarea are loc cu trecerea unui element de la o formă inferioară de valenţă la una superioară. Deci. fierul este agent reducător ca toate celelalte metale sau substanţe care acceptă uşor oxigen (H. conform echilibrelor: Oxidant + neReducător Reducător . deci clorul este oxidant. De aceea. el se reduce sub acţiunea fierului acceptând electroni.Cl2 + H2 → 2HCl Observând variaţiile valenţelor elementelor în reacţiile de mai sus. iar cea care se reduce acceptă electroni.). În reacţia amintită fierul s-a oxidat sub acţiunea clorului. Astfel. iar reducerea invers. CO etc. sunt agenţi oxidanţi toţi reactanţii care acceptă electroni cum sunt nemetalele.

iar la anod. Ttemperatura absolută (T=273+t). Ionii Fe2+ au tendinţa de a trece în Fe3+ prin cedarea unui electron electrodului. F. POTENŢIAL DE OXIDO-REDUCERE Se ia o soluţie apoasă care conţine sare de fier (II) şi sare de fier (III) în amestec. exprimată în volţi. substanţele suferă reduceri electrolitice.3. iar ionul feros este reducătorul. iar procesele ce au loc sunt ireversibile. substanţele suferă oxidări. Astfel. este dată de relaţia lui Nernst: RT [Oxidant ] E = E0 + ln nF [Re ducator ] −1 −1 unde R este constanta generală a gazelor (R=8. Pentru efectuarea unui asemenea calcul este necesar să se cunoască.314 Jmol K ).se poate scrie constanta de echilibru: [A ( m − n ) + ][B ( p + n ) + ] [Re d 1 ][Oxid 2 ] K= = [Oxid 1 ][Re d 2 ] [A m + ][B p + ] Oxidarea şi reducerea se pot realiza şi electrolitic.303). în reacţia de oxidare a ionului Mn2+ cu bioxid de plumb în mediu de acid azotic concentrat: − − − 2(Mn2++SO42 ) + 5PbO2 + 6(H++NO3 ) = 2(H++MnO4 ) + − 3(Pb2++2NO3 ) + 2PbSO4 + 2H2O au loc reacţiile parţiale: − Mn2+ −5e → Mn7+ − Pb4+ + 2e → Pb2+ − Se iau în reacţie 2 ioni Mn2+ deoarece cedează împreună 10e pe care pot să-i − accepte 5 ioni Pb4+ (fiecare primind câte 2e ). În cazul de faţă. cu siguranţă produşii de reacţie. 9. 9. se stabileşte o diferenţă de potenţial a cărui valoare. F şi T pentru t = 20oC şi trecând de la logaritmul natural la cel zecimal (înmulţind cu 2. iar n este numărul de electroni care participă la reacţie.18) devine: 155 . La catod.2.numărul lui Faraday (96487 coulombi). În soluţie se introduce un electrod inert de platină (inatacabil de către soluţie). CALCULUL COEFICIENŢILOR STOECHIOMETRICI Calculul coeficienţilor stoechiometrici în reacţiile red-ox se face ţinând seama că numărul de electroni cedaţi de agentul reducător este egal cu numărul de electroni primiţi de agentul oxidant. iar ionii Fe3+ au tendinţa de a capta un electron pentru a trece în Fe2+: − Fe2+ Fe3+ + e La stabilirea echilibrului între soluţie şi electrod. ionul feric este oxidantul. încât ecuaţia se poate scrie: RT [ Fe 3+ ] E = E0 + ln nF [ Fe 2+ ] Înlocuind valorile R. ecuaţia (9.

constituie seria tensiunilor.93V. de la valorile negative spre valorile pozitive trecând prin zero. 156 . aceeaşi substanţă comportându-se ca oxidant faţă de una mai reducătoare decât ea şi ca reducător faţă de una mai oxidantă decât ea. In majoritatea cazurilor reacţiile de oxido-reducere nu pot fi separate sau localizate. iar capacitatea lor de a reduce este cu atât mai puternică cu cât valoarea potenţialului redox este mai negativă. E 0 Mn 7 + / Mn 2 + = +1.0. conductor electronic) introdus într-un electrolit (conductor ionic. rezultă că proprietatea de oxidant sau reducător are caracter relativ. Potenţialul standard zero corespunde electrodului normal de hidrogen. aceste reacţii însă. Atunci când într-un sistem chimic se află doi componenţi care ar putea funcţiona fiecare atât ca oxidant cât şi ca reducător. care este oxidantul şi care reducătorul în reacţia respectivă. Porţiunea din sistemul de reacţie la care are loc unul sau altul din procesele redox. Potenţialul normal al electrodului de hidrogen. în timp ce potenţialele pozitive caracterizează sistemele oxidante faţă de hidrogen (sunt aşezate după H în seria tensiunilor). sistemul cu potenţial red-ox mai mare va oxida pe cel cu potenţial redox mai mic. lg1 = 0. ' soluţie sau topi tură). deci E = E0). Deoarece sistemele cu potenţiale mai negative dislocuiesc pe cele cu potenţiale mai pozitive. ambii fiind oxidanţi. pot să se desfăşoare şi separat.058 [Oxidant ] lg n [Re ducator ] 0 Potenţialul E se numeşte potenţial normal al sistemului redox sau potenţial standard. nu are valoare absolută ci se determină în raport cu un electrod de referinţă. iar potenţialele standard negative caracterizează sistemele reducătoare (elementele situate înaintea hidrogenului în seria tensiunilor). consultând tabelele cu potenţiale standard ale sistemelor chimice redox. Se poate şti în acest fel.51V 2 De aici concluzia că substanţele sunt cu atât mai oxidante cu cât au valoarea potenţialului redox mai mare. El corespunde stării în care concentraţiile oxidantului şi reducătorului sunt egale (raportul lor este egal cu 1. la catod (reducere catodică). în procesele electrolizei şi ale surselor electrochimice de energie. Electrodul este un conductor de ordinul întîi (metal. în raport cu o soluţie normală de acid tare (H2SO4) este considerat în mod convenţional egal cu 0. Şirul valorilor potenţialelor standard ale diverselor sisteme chimice aşezate în ordinea lor crescătoare.51 V): E = E0 + E 0 NO3− / NO− = +0. permanganatul oxidează acidul azotos conform reacţiei: 5HNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5HNO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O deoarece are poteţialul redox standard E0 mai mare (+1. electrodul normal de hidrogen. se numeşte electrod. dacă în sistem se află acid azotos şi permanganat de potasiu. Potenţialul redox standard poate fi utilizat la caracterizarea capacităţii de oxidare sau reducere a sistemelor chimice. cînd oxidarea are loc la anod (oxidare anodică) iar reducerea. Aşa de exemplu. Potenţialul standard al unui sistem red-ox.

Rezultă că transformările chimice care au loc în timpul electrolizei. (I. al catodului). (Wc şi Wa — supratensiunea catodului. fie cu electrozii. în esenţă. ELECTROLIZA Electroliza reprezintă un proces fizico-chimic complex. 157 . în electrolit are loc deplasarea ionilor negativi spre anod (anioni) şi a ionilor pozitivi. dacă este un gaz. pentru ZnSO4. Pentru efectuarea unei electrolize se utilizează o celulă de electroliză (electrolizor). De exemplu. a dizolvantului. precum şi de natura materialului electrozilor. în funcţie de natura electro-litului. £=1. rezistenţa). fie între ei.03 V. Deoarece se foloseşte la obţinerea de noi substanţe celula de electroliză se mai poate numi şi reactor electrochimie. Fiecare combinaţie are o anumită tensiune de descompunere. prin tensiunea de electroliză (descompunere) se înţelege tensiunea minimă necesară pentru separarea unui produs la electrod. şi care constituie tocmai baza procesului de electroliză. ea se calculează în funcţie de toate fenomenele care au loc în reactorul electrochimie. REACŢII ELECTROCHIMICE LA ELECTROZI Ajunşi la electrozi. pot fi foarte diferite. dau naştere la diferite procese. pentru CdSO4. sub denumirea de tensiune de electroliză. a anodului. respectiv. reacţii care pot fi clasificate astfel: Reacţii primare de electrod. (ε a şi ε c — potenţialele de electrod.4. £=2. Sub acţiunea cîmpului electric aplicat. care sînt procese de oxidare anodică şi reducere catodică. provocat de cîmpul electric stabilit între doi electrozi introduşi în soluţia sau în topitura unui electrolit şi legaţi la bornele unui generator de curent continuu. care au loc atunci cînd atomii sau radicalii rezultaţi din reacţiile primare.1. £=2. fie cu moleculele solventului. al anodului. substanţa respectivă depunîndu-se sau degajîndu-se. (Ea — Ec) — tensiunea de descompunere. IR — tensiunea necesară pentru învingerea rezistenţei băii electrolitice. în volţi). ionii suferă reacţii electrochimice pe suprafaţa de separare metal-electrolit.36 V. respectiv. Reacţii secundare de electrod.9. 9.88 Vetc.4. Tensiunea de electroliză poate fi considerată ca suma La trei termeni şi anume: în care: Eelctroliza − este tensiunea de electroliză. (Wc + Wa) — supratensiunea de polarizare. pentru CdCl2. Electroliza are loc atunci cînd între electrozi se stabileşte o diferenţă de potenţial cunoscută. spre catod (cationi). intensitatea curentului şi R.

9. sau diferitelor rezistenţe sau scurtcircuite care pot apărea în celula de electroliză. sau a numărului Faraday. I este intensitatea curentului. un echivalent gram de substanţă. Randamentele eleetrochimice. care se pot formula în felul următor. prima lege devine: Relaţia obţinută serveşte sau la calculul masei m. prima lege se poate scrie: unde. se notează cu F şi este egală cu 96 491. în amperi. determinată experimental.: 1) în orice depunere electrolitică.4 coulombi (96 500 C). 2) Masele diferitelor substanţe separate la electrozi. cantitatea de substanţă separată experimental este întotdeauna mai mică decât cea calculată. iar k — constantă de proporţio-nalitate. Cantitatea de electricitate.4. 158 . m este exprimat în grame.2. în secunde. ea se numeşte faraday. M. depuse în condiţii date de electroliză. exprimată prin legile fundamentale ale electrolizei. în anul 1833. sau a cantităţii de electricitate necesare pentru depunerea unei cantităţi determinate dintr-un element dat. exprimate în grame. atunci un coulomb va separa k grame de substanţă: Factorul k este tocmai echivalentul electrochimie. Prin intermediul lui. RELAŢII CANTITATIVE ÎN ELECTROLIZĂ Legile fundamentale ale electrolizei. Exprimînd acţiunea chimică prin masa m a produsului de electroliză. Deoarece 96 500 coulombi separă la electrozi un echivalent gram de substanţă. importanţă deosebită prezintă stabilirea randamentului electrochimie. Datorită proceselor secundare de la electrozi. Faraday a stabilit experimental relaţia dintre cantitatea de electricitate ce trece prin electrod şi cantitatea de substanţă transformată la electrod. t este timpul de electroliză. de aceeaşi cantitate de electricitate. Randamentul de curent (yjc) se exprimă prin relaţia: unde: mexp este masa de substanţa separată la electrod. Acesta se poate exprima. mărimea acţiunii chimice este proporţională cu cantitatea totală de electricitate care trece prin electrolit. care poate depune sau dizolva prin electroliză. în industrie. fie în funcţie de cantitatea de curent utilizată într-un proces electrochimie (randament de curent) fie în funcţie de energia utilizată (randament de energie). Randament de curent. sînt proporţionale cu echivalenţii lor chimici. este aceeaşi.

Alături de industria chimică se menţionează şi alte domenii de aplicare a electrolizei. aproape întreaga can titate de sodă caustică produsă în industrie. Randament de energie. hipocloriţii. succesiv. practic consumată într-un proces de electroliză. Se numeşte randament de energie (η e) raportul dintre cantitatea de energie. Galvanotehnica. Analiza metalelor prin electroliză. APLICAŢII PRACTICE ALE ELECTROLIZEI În prezent. separarea acestora. apa oxigenată. teoretic necesară şi cantitatea de energie electrică. industria chimică. în prezent. . percloraţii. el nu va putea ajunge valoarea randamentului de curent. a clorului şi hidrogenului. randamentul de energie evaluează economia procesului electrochimie. cum sînt cloraţii metalelor alcaline. Wp — cantitatea de energie practică. pentru obţinerea hidroxidului de sodiu. care concentrează totalitatea operaţiilor care au ca scop principal depunerea electrolitică a unui strat metalic pe un alt metal. .Descompunerea electrolitică a apei în scopul obţinerii hidrogenului (consumat în mari cantităţi la sinteza amoniacului). cu următoarele direcţii principale de aplicare: .masa calculată cu legea lui Faraday pentru acelaşi consum de cantitate de electricitate. Evident.mt .Industria produselor de oxidare electrochimică. în timp ce randamentul de curent nu arată decât eficacitatea operaţiei eleetrochimice.4. Oricât de bun va fi randamentul de energie. în cadrul acesteia se distinge o ramură consacrată extracţiei din 159 .3. Se aminteşte mai întîi. scopul principal este obţinerea unui strat metalic de calitate superioară. în ambele situaţii.Electroliza soluţiei apoase de clorură de sodiu. Deoarece randamentul de curent are valoarea subunitară. 9. procesele de electroliză au căpătat largi şi variate întrebuinţări în industrie. Se exprimă astfel: unde: Wt este cantitatea de energie teoretică. se face în funcţie de potenţialele lor de electrod. se exprimă ca randament procentual: η •100. decât în cazuri rar întîlnite în practică. se obţine pe această cale. metodă care permite dozarea diferitelor metale în soluţii. Electrodepunerea metalelor (electrocristalizarea) din soluţii apoase care constituie baza preparării metalelor prin aşa-numita metodă a hidroelectrometalurgiei. în scop de protecţie (galvanostegia) sau acoperirea cu strat metalic a unui material izolant (galvanoplastia).

pentru care mulţi cercetători aveau reţineri. mici cuptoare electrice care lucrează cu randament termic scăzut. se deosebeşte fundamental de tehnologia electrolizei umede. deoarece pierderile de căldură sînt mari. Ni. celulele sînt de fapt. curentul este adus de ionii Na+ şi Al3+. curentul electric este transportat de ionii formaţi prin următoarele disocieri: Reacţiile care au loc la electrozi sînt următoarele: La catod. tehnologia electrolizei topiturilor. 160 . deşi extragerea şi metoda de lucru au fost aplicate cu mulţi ani în urmă. lucrînd la temperaturi ridicate (peste 1000°C) trebuie să fie confecţionate din materiale rezistente acestor temperaturi. Se poate obţine în stare foarte pură prin rafinare. uşor de prelucrat şi are o rezistenţă remarcabilă la coroziune. Punctul de topire al amestecului este funcţie de proporţia dintre alumină şi criolit. sau dacă pot fi reduşi procesul întîmpină dificultăţi mari sau este foarte costisitor. Fenomenele care au loc la electrozi au fost clarificate abia în ultimii ani. Pentru extragerea aluminiului se foloseşte un amestec de alumină (A12O8) şi criolit topit (Nas[AlF6J). curentul este transportat de ionii AlF 3− descărca ionii AlO3 . siliciu şi uneori. în această stare este foarte moale. cupru. Zn.combinaţie (electroextracţia) şi alta consacrată purificării sau rafinării metaLlor. iar oxigenul eliberat reacţionează cu materialul anodului: O2 + C → CO2. Cu. utilizată pentru obţinerea metalelor ai căror oxizi nu pot fi reduşi cu carbon. Aluminiul eliberat la catod conţine 99. metalele alcaline se prepară electrolitic cu un randament de curent mai mare pe catod lichid decât pe unul solid. Dificultăţi deosebite apăreau la procesul de disociere a oxidului de aluminiu. Electroliza în topituri. Astfel. Evident. iar criolitul la 977°C. dar. însă se vor 3− Oxidul de aluminiu format intră iar în topitură. cu eliberare de oxigen: 6− şi AlO3 . Metalele obţinute sînt mai impure decât cele obţinute prin electroliza umedă. Ag şi altele. aplicîndu-se pentru acele metale care în stare pură se obţin foarte greu. Astfel de exemplu. corespunzător potenţialului lor de descărcare la catod se descarcă numai ionii Al3+ formînd aluminiumetalic: La anod. ele fiind apoi supuse procesului de rafinare. celulele de electroliză. Electroliza cu catod metalic lichid prezintă un mare interes teoretic şi practic. durata electrolizei este redusă şi productivitatea acestor procedee.8 — 99. Obţinerea aluminiului este cea mai importantă industrie bazată pe electroliza topiturilor. Lucrîn-du-se la densităţi de curent ridicate. Alumina se topeşte la 2020°C. Se consideră că în timpul electrolizei.9% Al şi urme de fier. considerabil mărită. Pe această cale se obţin metale cum sînt: Al.

9. unde constituie anodul care conţine.Este bine cunoscut procedeul de obţinere a Na. Se formează aliajul Pb-Na. SURSE CHIMICE DE CURENT Alături de curentul electric furnizat industriilor de centralele termo. NaCl topită se electrolizează între un anod din cărbune. şi catod din Pb topit.şi hidroelectrice. iar regenerarea lor prin electroliză. din cărbune^ învelit într-un sac de pînză. ca electrolit NaOH topit. secundare şi pile de combustie. cu adaos de 2% CaF2.5. în figura 47.1. de 1. Ele reprezintă un lanţ electrochimie constituit din doi conductori electronici (metale.5. în două variante. Obţinerea aliajului de Al-Mg se realizează cu catod de Al topit. Pila Leclanche este cea mai răspîndită pilă primară (uscată): este prezentată. reuniţi prin unul sau mai mulţi conductori ionici (electroliţi). Pentru a evita consumarea electrodului de zinc. Electroliza se efectuează în două băi. o cantitate importantă de curent este furnizată tehnicii moderne de sursele chimice de curent. în urma acţiunii corosive a atmosferei. cu amidon şi făină de grîu. prin electroliza NaCl topite. el se izolează cu un ambalaj de masă plastică. Electrolitul este o soluţie apoasă de NH4C1 sau KOH. la catod se separă Na. Catodul îl formează metalul (lichid) care trebuie aliat cu Mg. trecută sub formă de pastă. iar densitatea de curent catodic. care este trecut în a doua baie. Procedeul permite obţinerea de aliaje cu un conţinut mai mare de 90% Mg. Densitatea de curent catodic este de 1. iar catodul. nu are loc. Sursele electrochimice de energie se pot clasifica în primare. Ca electrolit s-a utilizat carnalită deshidratată. Reacţiile care au loc în pilă se prezintă prin ecuaţiile: 161 . Acestea sînt pilele galvanice (elemente galvanice) prin care se înţeleg acele dispozitive care transformă energia chimică în energie electrică. în prima. Lanţul electrochimie al pilei este: Anodul este confecţionat dintr-un cilindru de zinc.5 A/cm2. 9. legate între ele. cu ulterioara extracţie a Mg. ori introdus într-un vas de porţelan poros. PILE ELECTROCHIMICE PRIMARE Pilele electrochimice primare se caracterizează prin faptul că energia electrică se produce pe seama unor reactanţi ce se găsesc în pilă în cantitate imitată. grafit).6 A/cm2. utilizează ca electrolit MgCl2. Obţinerea aliajului de Mg-Pb. în care se găseşte amestec de MnO2 şi negru de fum. tensiunea la borne fiind de 5 V.

7 — vas de zinc (electrod negativ) . 2 — electrod de cărbune (colector). Pila cu oxid mercurie este pila la care anodul este format din pulbere de zinc amalgamată. 5 — jachetă.1 cm3 şi 1 m3. ceea ce corespunde la capacităţi disponibile variind între ordinul mAh şi al 104 Ah şi la puteri cuprinse între cîţiva µ W şi cîţivâ MW. 8 — masă activă. 3 — sistem etanşare bitum. volumul pilelor aflate în uz. 47. ca: ZnO-Mn2O3.tub PVC izolare celulă. din oxid roşu de mercur şi cărbune: pila are la bază sistemul: Reacţiile care se desfăşoară la cei doi electrozi sînt: 162 .e. Capacitatea ei este. 4 — conductor ionic (separator. B — plate.6 V. variază între 0. iar masa activă la catod. Aria utilizării lor este extinsă acoperind domenii extrem de diferite : alimentarea bateriilor de buzunar.5 . 12 — hîrtie separator cu amidon. 10 . ZnO.m.pastilă depolarizantâ.1. 77 . reacţiile din pilă sînt mult mai complexe. Pila are o f. 7 — capsă contact pozitiv . de 1. hîrtie specială). 13 — electrod bipolar (placă de zinc). după cum se demonstrează prin formarea unor compuşi. a instalaţiilor de semnalizare etc.Reacţia globală este: Fig. Structura unor elemente şi baterii uscate tip Leclanche: A — cilindrice. de 2A/h. a aparatelor de radio şi televizoarelor tranzistorizate. 9 — capac contact negativ. Pila Leclanchă prezintă o mare importanţă economică care provine din simplitatea manipulării şi uşurinţa transportului ei. ZnCl2• 2NH3 şi ZnCl2 • 4Zn(OH)2. 6 — tub termostrictor. Mn2O3-H2O. pentru cele de buzunar. în realitate.

49). se pot înlocui cu plăci formate dintr-un aliaj Pb-Sb 7. Acumulatorul se simbolizează prin următorul lanţ electrochimic: Reacţiile chimice care se produc în timpul încărcării şi descărcării. Acumulatorul cu plumb (Plante. unde M = K. umplute la polul negativ cu plumb spongios. care au o durată de funcţionare de 10—20 ani. Electrolitul constă dintr-o soluţie de acid sulfuric. acesta fiind mai rezistent la coroziune decât plumbul pur (fig. 9. În practică se utilizează frecvent. Plăcile de plumb. stimulatoare cardiace şi altele). cum sînt: pilele Li-Ag2Cr04. Pentru alimentarea unor aparate medicale (dispozitive auditive. care după 53 luni pierde 10% din capacitate. cu o durată lungă de conservare şi funcţionare. cu dioxid de plumb.2. 1859) are electrozii confecţionaţi din plăci de plumb. limitează utilizarea ei pentru domenii foarte restrînse.5. Costul relativ ridicat şi fabricarea mai dificilă. ceasuri fără angrenaje mecanice etc. sub formă de reţea sau cu ochiuri. se desfăşoară între substanţe comune (electrod-electrolit) şi în electrolit apos.Reacţia globală: Dacă în preajma electrodului de zinc se depăşeşte produsul de solubilitate.26 g/cm3 (cînd acumulatorul este încărcat). PILE ELECTROCHIMICE SECUNDARE (ACUMULATOARE) Pilele secundare (acumulatoarele) sînt acelea în care partenerii de reacţie consumaţi în timpul producerii energiei electrice (descărcare) se pot reface cu ajutorul unui proces de electroliză. s-au realizat unele elemente galvanice primare. tip nasture. minicalculatoare. iar reacţia electromotric activă. acumulatoarele. pot fi reprezentate prin reacţia globală: 163 . Rb. Au fost denumite sisteme (pile) convenţionale acelea care au o tehnologie tradiţională. poate fi utilizată în diferite situaţii. cu densitatea de 1. iar la polul pozitiv. pilele Li-CuFe2 cu electrolit organic şi pilele cu electroliţi solizi de tipul Ag3SI sau MAg4I5. întrucât sînt capabile de a înmagazina energie electrică care apoi. numit încărcare. precipităZnO: Aceste pile se comercializează în formă de pastilă sau în formă de nasture.5%.

aproape invariabilă.electrolit H2SO4. 3 — Pb spongios. Cînd tensiunea scade (la 1.9. Acumulatoarele cu plumb dau o tensiune de 2. porozitatea materiei active.plăci din aliaj PbSb: 2 –PbO2.8 V) acumulatorul trebuie încărcat. concentraţia şi temperatura electrolitului. Capacitatea acumulatorului. Capacitatea este influenţată de toţi factorii determinanţi în funcţionarea acumulatorului: cantitatea de materie activă. Parametrii şi caracteristici funcţionale. atunci cînd acumulatorul furnizează energie electrică (se descarcă) sînt: Reacţiile sînt reversibile. în timpul funcţionării. ceea ce permite regenerarea acumulatorului printrun proces de electroliză. prin curentul debitat şi capacitatea rezultată la descăcare-. cantitatea. V. difuziunea.01 — 2. Funcţionarea acumulatoarelor cu plumb se manifestă prin tensiunea utilă la bornele elementului. se măsoară în amperore (Ah). 4 — separator perforat. definită prin cantitatea de electricitate restituită de un acumulator încărcat în anumite condiţii. rămînînd la sarcina normală. Tensiunea electromotoare a cuplului galvanic Pb-PbO2 depinde de densitatea electrolitului şi temperatura acestuia aşa după cum rezultă din tabelul 11.06 V. altfel se degradează. — Acumulator cu plumb: 7 .Fig. 5 . Reacţiile care au loc la electrozi. intensitatea 164 .

Autodescărcarea acumulatoarelor cu plumb. Variaţia tensiunii electromotoare a elementului cu plumb. materiale termoplastice. Suportul asigură forma şi rezistenţa electrică a plăcii. de asemenea. Acumulatorul este sediul unor procese. ceramică-smălţuită. prin constituirea de elemente galvanice parazitare care produc curenţi locali şi duc la autodescărcări (sulfatări. Tabelul 11. densitatea şi temperatura necorespunzătoare ale electrolitului. independente de circuitul de utilizare. constituie reţeaua conductătoare a curentului electric între circuitul exterior şi materia activă a plăcii. lemn căptuşit cu plumb) conţinînd un electrolit în care se găsesc doi electrozi sub formă de plăci. în timpul încărcării. ebonită. atacarea plumbului de către acidul sulfuric din electrolit. 165 . în permanentă manifestare. ca atacarea plăcilor de către impurităţile aflate accidental în electrolit. Acestea se compun din suport şi materia activă. provoacă procesul de autodescărcare a acumulatorului. uzura pricinuită de aceste procese seadaugă uzurii normale a acumulatorului şi-i micşorează durata de funcţionare. Exploatarea acumulatoarelor cu plumb. Diferitele acţiuni locale. Aceste procese poartă numele de autodescărcare. efectul lor fiind în primul rînd o pierdere continuă din încărcarea electrică a acumulatorului. coroziune etc).curentului care străbate elementul. în al doilea rînd. Un element de acumulator se compune totdeauna dintr-un vas (din sticlă. al descărcării şi chiar în repaus. chimice. Materia activă întreţine fenomenele electrochimice la încărcare şi descărcare. gradul de formare electro-chimică a materiei active etc. Există şi acţiuni locale cu caracter electrochimie. cu densitatea şi temperatura electrolitului Scurtcircuitele în interiorul acumulatorului provoacă descărcarea inutilă a ambelor feluri de plăci. Cauzele autodescărcării sînt de natură chimică şi electrochimică.

300 g/cm3. 166 . pentru a se împiedica ieşirea electrolitului din element în poziţii înclinate sau răsturnate.acumulatoare pentru aviaţie .080 şi 1.290 g/cm3 . precum şi de a elimina atmosfera corosivă produsă de gazele acide emanate la încărcare. cristalele formate împiedică reactivitatea plăcilor. este silicatul de sodiu (sticla solubilă). Adăugarea de acid sulfuric în loc de apă distilată şi descărcările lente. moto) 1. în funcţie de starea de încărcare în timpul exploatării. Sulfatarea plăcilor este un proces de formare. a unui exces de sulfat de plumb (sub formă de cristale mari) greu de eliminat. iar încărcarea obişnuită nu are nici un efect. 1. .acumulatoare pentru iluminat .280 g/cm3 . Observaţie: Electrolitul imobilizat sub formă de gel.acumulatoare staţionare 1.Electrolitul folosit în exploatarea diferitelor tipuri de acumulatoare.260 g/cm3 . Convertirea se face după formula: ρ= 144 . − n . acumulatorul poate fi scos din funcţiune. .270 la 1. Pentru acumulatoarele complet încărcate.acumulatoare de tracţiune 1. ea variază cu densitatea după cum rezultă tabelul 13. are densitatea cuprinsă între 1. dacă sulfatarea este excesivă. pe plăci.240 la 1.240 g/cm3.260 la 1.230 g/cm3 . tractoare. 1. Adeseori densitatea electrolitului se dă în grade Baume (oBe).200 la 1. Temperatura de îngheţare a soluţiilor apoase de acid sulfuric are un rol foarte important. În acest caz. cu variaţii de temperatură. valorile din tabelul 12 pot fi de real folos. La prepararea soluţiilor de acid sulfuric de diferite densităţi.densitatea electrolitului [°Be]. Stabilirea fenomenului de sul-fatare se face de către o persoană cu experienţă.32 144 .210 la 1. realizat prin diferite reţete. Materialul cel mai potrivit pentru realizarea acestui electrolit. Această soluţie sa adoptat pentru elementele mici şi mijlocii cu solicitări reduse de curent şi în special pentru echiparea aparaturilor portabile cu sursă independentă. . urmate de lungă inactivitate.32 ⋅ n în care: − ρ este densitatea electrolitului [g/cm3] . densitatea electrolitului are următoarele valori: . reprezintă o soluţie tehnică mai nouă.acumulatoare pentru pornire (auto. Valoarea numerică exprimată în °Be diferă de cea a densităţii exprimată în g/cm3 sau kg/dm3. sînt cazurile cele mai frecvente care provoacă procesul de sul/atare. prelungite. prepararea făcîndu-se după reţete speciale.

167 . Eliminarea sulfatării este terminată. posibilă. în prin cipiu. apare fierberea. nu mai cresc timp de 4 ore. în cazurile mai puţin grave. curentul inie ţial trebuie coborît pînă ce fierberea încetează. cînd tensiunea şi densitatea ajunse la valori normale. după completarea electrolitului cu apă distilată. acumulatorul s-pune la încărcat. Se corectează densitatea.Tabelul 12 Prepararea electrolitului Tabelul 13 Temperatura de îngheţare a soluţiilor apoase de acid sulfuric Eliminarea sulfatării este. Dacă din primele momente.

. la redresor. În acelaşi timp la ambele feluri de plăci. Aceste îmbunătăţiri ale acumulatoarelor din fabricaţia curentă se axează pe diferite direcţii. atît ale tensiunii elementului cât şi a densităţii electrolitului. este una din sursele obişnuite de încărcare. Pentru încărcare. pentru a se ajunge la omogenizarea stării plăcilor şi la. se înlocuieşte tot electrolitul.9 W/cm2). se regenerează o baterie de pornire. Dacă densitatea electrolitului a ajuns la 1. redresoarele prevăzute cu dispozitive de reglare. care au un randament ridicat. aceeaşi concentraţie a electrolitului. foarte sulfatată.asimilarea aliajelor Pb-Ca pentru grătare şi realizarea unor acumula toare de tip închis fără întreţinere şi de mare energie specifică (50—80 Wh/ kg). Repetînd operaţia de două sau de trei ori. timp de circa 24 ore. pentru a se obţine valori reale. nu trebuie oprită îndată după apariţia acestor semne. Generatorul de curent continuu cu excitaţie în derivaţie sau mixtă. O încărcare completă însă. trebuie făcută imediat după constatarea unei descărcări importante. Sfîrşitul încărcării este arătat de densitatea electrolitului şi tensiunea elementului. ceea ce denotă că procesul de regenerare a maselor active s-a terminat şi începe electroliza apei. ci se prelungeşte timp de încă 1—4 ore. avînd ca efect facilitarea procesului de difuzie datorită intîrzierii apariţiei fenomenului de polarizare a electrozilor. cu bornele de aceeaşi polaritate. Omogenizarea este un efect al agitaţiei produse de gaze. Termenul de supraîncărcare indică de obicei o operaţie abuzivă şi dăunătoare. sînt redresoarele cu teristoare (diode cu siliciu sau germaniu.folosirea electrolitului imobilizat. ca: . care nu mai cresc. . cu apa distilată.perfectarea unei tehnologii pentru turnarea aliajelor Pb-Ca. . în special celor pozitive. se goleşte din nou elementul. În procesul de încărcare. Îmbunătăţirile de perspectivă aduse acumulatoarelor de plumb. comandate). Se încarcă apoi doua ore. trei zile poate aduce neajunsuri stării substanţelor active ale plăcilor. se leagă polii acumulatorului. ultimul electrolit trebuie înlocuit cu acid sulfuric de densitate normală. Încărcarea acumulatoarelor. Este necesar acest lucru. formează obiectul unor cercetări aplicative cu importante implicaţii economice. cînd au loc reacţiile: Conducerea încărcării este efectuată prin control şi măsurări.În cazurile mai grave de sulfatare. se observă o vie degajare de gaze. . se umple cu apă distilată şi se reîncarcă. Dacă operaţia reuşeşte. şi se pune acumulatorul la încărcare. se utilizează diferite surse. Cele mai moderne şi economice surse de încărcare folosite în prezent pe o scară tot mai largă.ultrasonarea electrolitului (tratarea cu ultrasunete de frecvenţă 1 MHz şi intensitate 1. de asemenea.12 g/cm3. O întîrziere de două.înlocuirea acidului sulfuric în electrolit cu perclorat de potasiu care permite obţinerea de valori mai mari de energie specificaşi performanţe bune la temperaturi scăzute. permi168 .

iniţială este de 1. ceea ce necesită un număr mare de elemente pentru a forma o baterie de aceeaşi forţă electromotoare. fie în aliajul Pb-Sb pentru grătare. Electrolitul este format dintr-o soluţie 21% de KOH. sulfat de aluminiu. randament de energie (60%) mai scăzut faţă de acumulatorul de plumb. . 1902) împreună cu acumulatorul Cd-Ni constituie bazele surselor electrochimice de energie electrică şi înregistrează un avînt deosebit în ultimii ani. prezenţa acestuia măreşte tensiunea. el suportă un număr mare de încărcări şi o întreţinere simplă. Spre deosebire de acumulatorul de plumb. Sînt semnalate şi unele dezavantaje. sodiu (cu efecte asupra texturii dioxidului de plumb din placa pozitivă) introduse fie In masa activă. Tensiunea acestui acumulator.1 V. datorită rezistenţei faţă de solicitări mecanice şi electrice. sulfat de magneziu. legate în paralel.îmbunătăţirea performanţelor plăcilor electrodice pozitive şi corespun zător. Realizîndu-se închis ermetic. sînt înlăturate unele 169 . cost mai ridicat. Toate aceste soluţii de modernizare a acumulatoarelor cu plumb sînt impuse de faptul că acestea au o pondere în fabricaţie de 75—80%. caolin.ţînd o încărcare completă a celulei şi o creştere cu 30—35% a capacităţii acumulatorului. la iluminatul trenurilor şi la acţionarea locomotivelor din mine. medie de 1. Acumulatorul alcalin fero-nichel (Edison.65 V. Acumulatorul alcalin cadmiu-nichel a fost realizat cu scopul de a fi utilizat în orice condiţii de lucru. acolo unde există condiţii grele de lucru. cum ar fi. fie în electrolitul acumu latoarelor deja montate. ca: grafit. între care se găsesc intercalate plăcile pozitive. carbonat de. cuprinzînd 5% LiOH. care se pot rezuma prin următoarea reacţie globală: Reacţiile la electrozi în timpul funcţionării pot fi reprezentate schematic astfel: Fiecare acumulator cuprinde un număr de plăci negative.2 V şi minimă de 1. cînd este încărcat formează pila reversibilă: Mecanismul funcţionării acestui acumulator are la bază o serie de reacţii complicate. randament de curent mai mic (82%). ca: tensiune mică la borne. capacitatea şi durata acumulatorului. Se utilizează în special. mărindu-se capacitatea acestora prin adăugarea unor substanţe de activare (adaosuri de porozitate). electrolitul nu ia parte la reacţiile de descărcare şi încărcare. Acumulatorul Fe-Ni. prelungirea duratei de serviciu.

Fe. Alegerea anodului este o problemă relativ uşor de rezolvat. mai mare de 200 Wh/kg. Cr.97%). Alegerea solventului organic în pilele electrice este semnalată din 1952.operaţii de întreţinere şi unele pericole legate de acestea (vărsarea eleotroli-tului agresiv). dar sînt luate în discuţie numai sărurile corespunzătoare din punct de vedere termodinamic şi care. în sistemele neconvenţionale se utilizează un solvent organic ceea ce face posibilă confecţionarea anodului dintr-un astfel de metal. el joacă rolul acceptorului de electroni. Aceasta.23 V. El este constituit dintr-un metal care se comportă ca un donor de electroni. dau o densitate masică practică. Soluţia obţinută trebuie să aibă o bună conductibilitate ionică pentru a se reduce la minimum 170 . Metalele ale căror săruri se studiază în calitate de catod sînt metale tranziţionale. Alegerea catodului este mai dificilă. ca: V. nu poate servi ca solvent în pilele dotate cu anozi din metale foarte active cum sînt. în general. avînd o tensiune de descompunere de 1. Asociat cu o sare a unui metal tranziţional. Avantajele pe care le prezintă sînt următoarele: conservă mai bine sarcina decât acumulatorul Fe-Ni. Acumulatorul este format din lanţul electrochimie: Reacţia principală de încărcare-descărcare este următoarea: Electrolitul este tot o soluţie de KOH. pe un electrod-suport. permite realizarea surselor1 electrocbi-mice ale căror densităţi de energie depăşesc mult performanţele celor ce folosesc apa ca solvent. Ni. alcalinele şi alcalino-pămîntoasele. Mn. Ca şi acumulatorul Fe-Ni este rezistent la încărcări şi descărcări rapide sau la scurtcircuitări. Studiile întreprinse în scopul realizării surselor electrochimice de mare densitate de energie. au dovedit că folosirea apei ca solvent al electrolitului nu permite realizarea acestor surse de mare densitate de energie. Cu şi altele. W. 5%. inerţie chimică faţă de litiu. puternic reducător. avînd rezistenţă mecanică şi o bună conducti-bilitate electronică. Mo. Co. se utilizează numai litiu de înaltă puritate (99. Avînd în vedere că aceste pile lucrează şi la temperaturi apropiate de 70°C unde apar fenomene de coroziune. din cauză că apa. El trebuie să prezinte în primul rînd. catozii se formează prin comprimarea sau precipitarea substanţei active. Acest acumulator are capacitatea cuprinsă între 4 mAh şi 30 Ah şi se utilizează în tehnica sateliţilor şi la alimentarea unor aparate independente de reţeaua de curent electric. potenţialul de încărcare este mai mic. cadmiul nu se pasivează cînd acumulatorul se descarcă foarte repede la temperatură scăzută. 21% cu LiOH. Sisteme electrochimice neconvenţionale. cuplate cu anodul de litiu. Studiile efec-tuatej au demonstrat că litiul este metalul cel mai avantajos ca anod în pilele cu solvent organic.

sulfatul de dimetil. sînt capabile de mari densităţi de energie. carbonatul de propilenă. hidrocarburi. altele. La electrodul de combustibil are loc oxidarea acestuia din urmă cu oxidantul alimentat la celălalt electrod. solventul fiind organic. 9. utilizîndu-se multe materiale catodice care. a servit ca sursă de energie electrică şi apă. pentru pila care foloseşte ca solvent carbonatul de propilenă (CP) şi este simbolizată prin următorul lanţ electrochimie: Reacţiile la cei doi electrozi sînt: înlocuirea clorurii de argint cu clorură cuprică. constituie un progres faţă de prima pilă prezentată la care catodul este clorura de argint. Amestecul primilor doi solvenţi este preferat în multe pile. pe capsulele trimise în cosmos în cadrul proiectelor Gemini şi Apollo. Acestor cerinţe corespund în primul rînd solvenţi cum sînt: carbonatul de etilena. Electrolitul este o sare anorganică dizolvată în solventul organic. CO şi alţii. Unele iau în considerare temperatura de funcţionare. electrolitul utilizat. alimentată continuu cu specia activă la electrozi. şi deci. asociate cu electrodul de litiu. PILE DE COMBUSTIE Pila de combustie se defineşte ca fiind un generator de energie electrică. natura combustibilului (lichid sau gazos) sau procesul de alimentare cu combustibil (pile directe sau indirecte). iar procesele potenţial active sînt următoarele: În ultimii ani au fost studiate şi realizate mai multe tipuri de sisteme neconvenţionale. oxidantul este oxigenul pur sau diluat (aer atmosferic). Lanţul electrochimie ce simbolizează această pilă este următorul: (—) Li | sare de litiu într-un solvent organic |CuCl2| Cu(+). Funcţionarea pilelor cu solvent organic a fost cercetată de Chilton. viteza de autodescărcare. este cea mai bine studiată şi mai răspîndită. CH3OH. Pila hidrogen-oxigen (H2-O2).5. Printre cei mai obişnuiţi combustibili se menţionează H2.3. deoarece dau soluţii cu o bună conductibilitate.posibil căderile chimice de tensiune. 171 . N2H4. Clasificarea pilelor de combustie se face după multe criterii. reduc visco-zitatea sistemului şi opresc corodarea substanţelor utilizate drept catozi.

a — meşă pentru menţinerea cotei de epă în membrana schimbătoare de ioni. procesul electromotric activ. Reacţiile care au ioc la electrozi. Se precizează că hidrogenul care ocupă primul loc printre combustibilii utilizaţi în aceste pile. constă în sinteza apei din elementele constitutive. care degajă hidrogen sub acţiunea apei. 32 — membrană schimbătoare de ioni. invers electrolizei. are un domeniu de utilizare mai restrîns. iar catodul din magnetită poroasă. Reacţia controlată. 50 — Schema pilei de combustie H2-O2: 1 — electrozi de Ti cu catalizator de Pt. pe unitatea de volum. 5l. Pe nava cosmică Gemini s-a folosit o baterie ce putea asigura 900—2000 W şi furniza apă 0.56 //kWh de energie electrică. Pila Bischoff la care electrolitul este din Na2CO3 topit. înbibată cu oxigen sau aer (funcţionează ca un electrod de oxigen). Reacţiile care au loc în pilă sînt următoarele : Pilele se folosesc asamblate în baterii. mult mărită. anodul din cărbune. fig. acest dezavantaj a fost rezolvat prin folosirea hidrurii de litiu.În această pilă prezentată în figura 50. Folosirea de electrozi poroşi este justificată prin aceea că aceştia oferă o suprafaţă de reacţie. ceea ce ridică probleme destul de dificile. eliberează energie electrică şi căldură în cantitate echivalentă cu entalpia liberă a reacţiei de formare a apei. Fig. în unele aplicaţii militare. sînt: 172 . prezintă dezavantajul (în afară de pericolul inflamabilităţii) legat de imposibilitatea lichiefierii lui.

de obicei. la 37°C. Regenerarea electrolitului are loc în masa poroasă. în afară de glucoza drept combustibil se poate folosi şi glucozamina. o soluţie tampon de bicarbonat (pH=l.4) căruia i se adaugă combustibil. putînd funcţiona cu substanţe biologice naturale existente în organism (PBC directă) sau produse de anumite microorganisme (PBC indirectă). Astfel de convertizoare electrochimice de energie sînt destinate pentru alimentarea unor stimulatoare cardiace sau pentru prelucrarea reziduurilor umane într-o ecologie izolată ca cea din navele cosmice. O astfel de pilă. foloseşte ca materiale de electrod. acidul gluconic. capabilă de a recupera apa sau oxigenul din unele deşeuri. O2 şi CO2 de concentraţii apropiate de cele fiziologice. care decurg în mai multe etape controlate de anumite enzime. iar pentru catod Pt sau aliaje de aur (Au-Pd). 6 — cilindru de sîrmă. Pila de combustie biochimică (PCB) se bazează pe procese biochimice însoţite de degajare de energie. 2 — catod. PCB directă (fig. 3 — magnetită. 52). iar randamentul se pretinde a fi 98%. conform reacţiei: 2− 2Na2O + 2CO2 → 4Na+ + 2CO3 Forţa electromotoare a acestei pile este de 1. 173 .95 V. Pila Bischoff: 1 — anod. 5 — pulbere de cărbune. Electrolitul dintre cei doi electrozi este. este sistemul ce conţine bacteriile Chlorella pyrenoidosa la catod şi Micrococus ureae la anod. PCB indirectă. pentru anod Pt pură sau aliaje platinice (Pt-Ru).Fig. bazată pe conversia directă a energiei glucozei din organism în prezenţa oxigenului şi utilizată la alimentarea stimulatoarelor cardiace. generează un curent de ordinul µ A. fructoza şi manoza. recomandată pentru a fi folosită în zborurile spaţiale. 4 — cilindru poros . fiind împlântată prin operaţie chirurgicală. 61. de cele mai multe ori.

2 — membrană permeabilă selectivă pentru glucoza. stimulatoarelor cardiace (PBC directă): 1 — izolare electrică. 6 — membrană permeabilă. 4 — electrolitul. 7 —strat limită. conjinut într-o matrice de membrană schimbătoare de electroni^ — electrod poros hidrofob. 8 — canal de aer. selectivă pentru oxigen. de glucoza (combustibil). 3 — anod poros hidrofil.Fig. 52 — Secţiune transversală într-o pilă de combustie biochimică destinată la alimentarea. de oxigen. 174 .

GENERALITĂŢI În epoca contemporană de intensă dezvoltare industrială. construcţiile. COROZIUNEA ŞL PROTECŢIA METALELOR ŞL ALIAJELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII 10. ci şi de faptul că utilajele. o clasificare riguroasă a tuturor acestor fenomene nu este posibilă. În practică fenomenele de coroziune sunt de obicei extrem de complexe şi apar sub cele mai diferite forme. Pagubele provocate de coroziune sunt legate nu numai de pierderile de metal. cînd consumul de metale şi aliaje este în continuă creştere apare ca deosebit de importantă. piesele etc. distruse de coroziune au un cost mult mai mare decât al materialului din care sunt confecţionate. Dacă la acestea se adaugă şi cheltuielile pentru repararea pagubelor provocate de coroziune. cât şi faptul că aproape în toate domeniile industriei se pune problema protecţiei anticorozive. 53 .Schema de principiu a coroziunii electrochimice: D . Chiar dacă se consideră că o parte din metal se reîntoarce în circuit prin retopire.1.10. în special pentru cele feroase.depolarizant catodic. precum şi în lichidele fără conductibilitate electrică şi în majoritatea substanţelor organice: Fig. utilizarea materialelor anti-corozive scumpe. După mecanismul de desfăşurare se pot distinge două tipuri de coroziune: a) coroziunea chimică care se referă la procesele de distrugere a metalelor şi aliajelor care se produc în gaze uscate. preocuparea pentru protejarea acestora împotriva distrugerii prin coroziune. montarea aparaturii de înlocuire. electrochimice şi biochimice cu mediul de existenţă. motiv pentru care. ne dăm seama de importanţa economică pe care o prezintă coroziunea. între diferite clase existînd întrepătrunderi. Pierderile de metale şi aliaje produse de coroziune reprezintă aproximativ o treime din producţia mondială. aplicarea metodelor de protecţie anticorozivă. 175 . Coroziunea metalelor şi aliajelor se defineşte ca fiind procesul de distrugere spontană a acestora. totuşi aceste pierderi totalizează în cazul fierului cel puţin 10—15% din metalul obţinut prin topire. în urma interacţiunilor chimice.

coroziunea poate fi clasificată în coroziune continuă. FORMAREA PELICULELOR OXIDICE DE COROZIUNE Sub acţiunea oxigenului din aer sau a altor medii care conţin oxigen. În funcţie de durata şi de temperatura de încălzire a metalului. în prezenţa umidităţii. putîndu-1 frîna într-o măsură mai mare sau mai mică. şi coroziune locală cînd distrugerea se produce numai pe anumite porţiuni ale suprafeţei metalului sau aliajului. COROZIUNEA CHIMICĂ Coroziunea chimică a metalelor sau aliajelor se produce prin reacţii ce se desfăşoară la suprafaţa acestora în contact cu gaze uscate sau soluţii de neelectroliţi.2. 10. cînd întreaga suprafaţă metalică a fost cuprinsă de acţiunea mediului agresiv. în general. peliculele formate au diferite grosimi şi proprietăţi de protecţie prezentate în tabelul 14.2. Tabelul 14.b) coroziunea electrochimica (fig. Produsele care rezultă sub acţiunea acestor medii rămîn. a cineticii acestuia. După aspectul distrugerii. metalele se acoperă cu pelicule de oxizi a căror grosime depinde de temperatura şi timpul de încălzire. fiind însoţite de trecerea curentului electric prin metal. fac parte din categoria reacţiilor eterogene şi se supun legilor generale ale cineticii acestor reacţii. 10. 53) se referă la procesele de degradare a metalelor şi aliajelor în soluţii de elecţroliţi. Caracteristicile peliculelor de oxizi 176 . la locul interacţiunii metalului cu mediul corosiv.1. sub formă de pelicule de grosimi şi compoziţii diferite. Atît coroziunea chimică cât şi cea electrochimică. fiind procese ce se desfăşoară la interfaţa metal-gaz. În funcţie de proprietăţile lor fizico-chiniice peliculele de coroziune exercită o influenţă importantă asupra desfăşurării ulterioare a procesului de coroziune.

. în rugină brună. este formată din oxid feros şi feric (FeO. oxidarea evoluează încet. fiind denumită şi magnetită din cauza proprietăţilor sale magnetice şi este considerată ca fiind forma cea mai stabilă a oxidului de fier. n coeficientul stoechiometric al metalului. insuficientă. Cînd apare oxigenul atmosferic. Cu. Cr. deoarece în timpul formării peliculelor. ca: Ni. A . din care cauză. la suprafaţa m acestora se formează pelicule care frînează considerabil desfăşurarea în continuare a procesului de oxidare. Fe2O3). prin oxidare. apar tensiuni care vor provoca fisurarea acestor pelicule. În prima treaptă de oxidare a fierului. care se formează după reacţia: Acest tip de rugină trece rapid. Reacţia decurge astfel: 177 .greutatea specifică a metalului. oxidul feros. Ea formează pe suprafaţa metalului un strat protector. de aceea se observă foarte rar. oxidul feros se transformă în hidroxid de fier (Fe2O3H2O) sau FeO(OH). Pentru alte metale. adică posedă proprietăţi protectoare. b) Rugina brună.masa atomică a metalului. se formează FeO. Dacă acest raport este subunitar. Astfel se comportă metalele alcaline şi alcalino-pămîntoase. ρ m . cu structură omogenă şi aderent. În funcţie de culoare se pot deosebi trei feluri de rugină şi anume: a) Rugina albă Fe(OH)2.O apreciere relativă a proprietăţilor protectoare a peliculei de oxid rezultate în urma coroziunii este posibilă cunoscînd valoarea raportului dintre volumul oxidului format şi volumul metalului distrus: în care: Mox este masa moleculară a oxidului.. dintre care se cunosc două faze: − faza α care corespunde unui exces mare de oxigen şi − faza β caracterizată prin o cantitate de oxigen. Sn. apare în urma reacţiei: c) Rugina neagră. ca urmare. nu prezintă proprietăţile protectoare. stratul de oxid este m discontinuu şi permeabil.greutatea specifică a oxidului. Zn. Condiţia Vox > 1 nu Vm Vox Vox asigură întotdeauna o protecţie anticorozivă. În cazul fierului oxidarea în atmosferă a acestuia cu formarea oxizilor de fier (rugina) are loc în trepte. pox . adică V <1 . care este stabil numai în absenţa oxigenului.. raportul V > 1 .

precum şi de comportarea reciprocă a oxizilor susceptibili de a se forma. atmosferele protectoare sub care se efectuează tratamentele termice fără oxidare. după una din reacţiile: Din aceste reacţii rezultă că. nichelul. elementul de adiţie este cromul. magnetită reprezintă aproximativ 65—80% din grosimea stratului format. H2. descrie astfel ruginirea fierului la temperaturi înalte: . ca urmare a descompunerii cementitei în straturile metalice din vecinătatea peliculei de oxid. De exemplu: în cazul aliajului Fe-Cu. de fapt. magnetită. În ceea ce priveşte coroziunea chimică a unui aliaj. . dar va fi protejat ulterior de oxidul de crom.de la 570°C începe să apară FeO (vustita) care creşte mult odată cu temperatura de oxidare. Coroziunea oţelurilor la temperaturi înalte sub acţiunea unor gaze O2. Pe acest pincipiu se aleg. carburarea sau decarburarea oţelurilor.pînă la 570°C se formează pe metal fazele de oxidare. cel inferior. Prezenţa acestuia este cauza slabei aderenţe a oxizilor formaţi succesiv la suprafaţa metalică. E n g e 11. în cazul aliajului Ni-Cr. . deoarece sub influenţa atmosferei. 178 . în practică. este format din FeO. în oxigen sau aer uscat. metalul ce rămîne în stratul mixt. Fierul oxidîndu-se preferenţial. mult mai oxidabil în raport cu metalul de bază. depinde de afinitatea chimică a componenţilor săi faţă de oxigen. din mai multe straturi. de la Institutul Max Plank. în principiu. mărind concentraţia în CO şi CH4 în gaze echilibrele pot fi deplasate spre stînga. H.la 700°C stratul de ţunder (oxid de laminare) se compune din 90% vustită. H2O este însoţită de reducerea conţinutului de carbon (decarburare superficială). deci la rugină. continuu şi impermeabil. Stratul de oxizi de laminare este alcătuit. coborîrea limitei de oboseală. Decarburarea duce la micşorarea rezistenţei mecanice. Spre deosebire însă de fierul pur. în urma coroziunii. CO2. fierul are pentru oxigen o afinitate mult mai mare decât cuprul. stratul superficial al aliajului va sărăci în crom. oxidarea se produce în adîncime. dintre care.D r. duce la hidroxid de fier. Fe3O4 şi hematită Fe2O3 dintre care. provocînd formarea unui strat mixt de metal şi oxid. Viteza de coroziune în gaze se micşorează prin crearea unei atmosfere inerte şi mai ales prin alierea oţelului cu diferite elemente se măreşte stabilitatea oţelului la temperaturi ridicate. se îmbogăţeşte în cupru şi devine din acest motiv din ce în ce mai rezistent la coroziune.

care sunt prezentate sintetic în tabelul 15.3. PROTECŢIA METALELOR ŞI ALIAJELOR ÎMPOTRIVA COROZIUNII Protecţia împotriva coroziunii poate fi realizată pe mai multe căi în funcţie de natura mediului şi condiţiile tehnologice de exploatare. ci este necesar. 3 În contextul acestor aspecte. 179 . trebuie concepută astfel ca prin efectul tehnic să se realizeze eficienţa economică maximă. să se aplice 2− sau chiar mai multe metode pentru a se realiza o protecţie anti-corozivă. de cele mai multe ori. stabilirea unei soluţii de protecţie împotriva coroziunii. Tabelul 15 Metode de protecţie împotriva coroziunii Practica de pînă acum ne arată că nu se poate obţine o protecţie eficientă prin aplicarea unei singure metode.10.

10. se bazează pe micşorarea solubilităţii şi a presiunii parţiale a gazelor dizolvate în apă (oxigen.Evident. Prin dezoxigenarea chimică.1. De multe ori însă din considerente economice se preferă materialele mai puţin rezistente dar mai ieftine. oxigenul dizolvat. bioxid de sulf. ALEGEREA RAŢIONALĂ A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE A INSTALAŢIILOR În funcţie de natura corozivă a mediului. De aceea ele se folosesc sub formă de căptuşeli pentru utilaje. De exemplu.de presiune joasă şi medie. este legat de diferite substanţe. 10. îndepărtarea oxigenului se poate realiza prin degazare termică. în tehnica protecţiei anticorozive. ventile etc). din totalitatea metodelor incluse în clasificarea prezentă. sulfit de sodiu. se menţionează doar o parte din cele utilizate în mod frecvent.3.3. În ce priveşte alegerea materialelor nemetalice trebuie avut în vedere că: majoritatea prezintă o conductibilitate termică slabă şi o rezistenţă mecanică şi uneori termică. dezoxigenarea se realizează cu substanţe reducătoare cum ar fi. În cazul folosirii materialelor metalice există căi suplimentare de îmbunătăţire a rezistenţei anticorozive. ţevi. straturi protectoare sau la confecţionarea de piese mici (pompe. Dacă mediul este gazos se procedează prin absorbţia agenţilor agresivi cu materiale absorbante. la prelucrarea apelor din cazanele. acesta se prelucrează fie pentru a îndepărta agentul oxidant (oxigenul dizolvat). cum sunt prelucrarea termică şi prelucrarea mecanică. Reacţia simplificată de dezoxigenare a apei cu sulfit de sodiu este: 2Na2SO3 + O2 2Na2SO. Sulfatul de sodiu rezultat nu este coroziv. dezoxige-nare chimică sau pe cale electrochimică.2. necorespunzătoare utilizării lor independente. metodă care se aplică în unele cazuri din practică cum sunt : transportul şi depozitarea materialelor la cazanele de abur. 180 . de parametrii de funcţionalitate ai utilajului şi de costuri se alege materialul care are cea mai bună comportare. în special silicagel pentru umiditate. evaporatoare sisteme de răcire etc. bioxid de carbon) cu creşterea temperaturii. fie prin adăugarea unor substanţe care reduc viteza de distrugere a metalului numite inhibitori de coroziune. Degazarea termică. Dacă mediul coroziv este lichid. Apa este introdusă în degazatoare unde este încălzită la 120°C şi pulverizată pentru a se asigura o suprafaţă mare de contact între faza lichidă şi gazoasă. REDUCEREA AGRESIVITĂŢII MEDIULUI COROSIV Acţiunea corozivă a unui mediu se poate reduce prin modificarea compoziţiei acestuia. chituri.

Aceşti inhibitori se folosesc mai ales la combaterea coroziunii în medii acide. chinolene şi alţi compuşi care se absorb la suprafaţa metalului (fig. 54. în care oxigenul se consumă în următoarele procese: la catod: {reacţie de reducere). NaNO3). În cadrul Institutului Politehnic Bucureşti se desfăşoară importante activităţi de cercetare şi producţie privind realizarea şi îmbunătăţirea inhibitorilor de coroziune. piridine. H2O). b) absorbtia moleculelor inhibitorului pe suprafata metalului. 54) scăzînd viteza procesului anodic sau a procesului catodic sau pe amîndouă. 1–grupare cu afinitate fata de suprafata metalica. Dezoxigenarea electrochimică constă în trecerea apei printr-un sistem de celule de electroliză. Metoda asigură îndepărtarea totală a oxigenului. prevăzute cu electrozi de oţel. Ca inhibitori organici de coroziune se pot folosi diferite amine. după natura procesului pe care-1 inhibă se pot grupa in inhibitori anodici Şi inhibitori Catodici atît anorganici cât şi de natură organică. la anod: sau. (reacţiede oxidare). iar din categoria inhibitorilor catodici fac parte substanţele reducătoare care consumă oxigenul dizolvat în apă. trecînd la produşi inofensivi din punct de vedere coroziv. sub aspectul sporirii acţiunii selective a acestora pentru a facilita 181 . 2−radical molecular hidrofob. Dintre inhibitorii anodici mai importanţi sunt oxidanţii (K2Cr207. Modul de actiune a unui inhibitor de coroziune a) mediu coroziv cu inhibitor de coroziune.În unele centrale electrice se foloseşte cu rezultate bune dezoxigenarea cu hidrat de hidrazină (N2H4 . Fig. dar are dezavantajul că apa epurată trebuie filtrată pentru separarea precipitatelor formate. tiouree. hidratul de hidrazină se oxidează după reacţia globală: Trebuie avut în vederecă reactivii de dezoxigenare trebuie bine dozaţi spre a evita o serie de reacţii secundare nedorite. Inhibitorii de coroziune. La încălzire.

măreşte rezistenţa la coroziune a tuturor oţelurilor inoxidabile.3. Produsele sunt livrate sub denumirea de „Cosintam". din cauza acţiunii simultane şi adeseori contrare. Comportarea aliajelor care constau din două faze diferite . în special cu ocazia măsurării 182 . Tammann a stabilit o regulă. atinge fracţiunea n/8. MODIFICAREA COMPOZIŢIEI MATERIALELOR METALICE Pentru elaborarea unor materiale metalice rezistente la coroziune. este mai dificil de a stabili reguli de comportare. Această protecţie este realizată numai dacă distanţele interatomice ale metalului protector sunt mai mici decât diametrul ionilor din mediul de coroziune. iar componentul structural joacă rol de catod. unde n este un număr întreg. în cazul coroziunii aliajelor cu structură eterogenă. în practică se aplică o metodă de frînare a proceselor anodice prin schimbarea compoziţiei acestora. Cercetînd comportarea anticorozivă a soluţiilor solide. un strat pasiv de acoperire. Pentru a facilita înţelegerea acestor procese se prezintă efectele de aliere a unor elemente chimice. numită regula limitelor de rezistenţă chimica sau regula n/8. formînd la suprafaţa acestora. Dacă metalul de bază tinde să se pasiveze în mediul dat. care protejează aliajul împotriva coroziunii. obţinîndu-se o suprafaţă formată din componentul mai nobil. fapt care se remarcă. 10. Dintre diversele tipuri de aliaje.3. faţă de a componentului instabil în mediu coroziv. în momentul cînd proporţia din aliaj a componentului stabil. adică prin adăugarea unor componenţi de aliere la metalul sau aliajul de protejat.folosirea lor în procesul de decapare în care agentul de lucru să distrugă stratul de oxizi fără a afecta metalul suport. Dacă metalul de bază funcţionează ca anod şi nu se pasivează. are loc o intensificare a coroziunii metalului de bază. faţă de coroziunea aceluiaşi metal în stare pură. ca element de aliere. şi ca urmare. de soluţii solide. Cromul. Se poate considera că în primele momente ale contactului cu electrolitul.metalul de bază şi un component structural . totuşi unele reguli în ce priveşte influenţa structurii asupra vitezei de coroziune. prezenţa incluziunilor catodice poate să înlesnească pasivarea. a mai multor factori. După această regulă. se corodează metalul mai puţin nobil. Acţiunea protectoare exercitată de metalul mai nobil din soluţia solidă poate fi explicată printr-un efect caracteristic de ecranare. La un conţinut de 12− 13% (în prezenţa unei proporţii mici de carbon) capacitatea de pasivare creşte brusc.depinde de polaritatea celor doi constituenţi. rezistenţa la coroziune a aliajelor cu structură de soluţii solide creşte brusc cu variaţia compoziţiei. Valoarea limitei de stabilitate este în funcţie de caracterul mediului dat şi de natura componentului rezistent. coroziunea să fie atenuată. Se pot constata. mai stabile sunt cele cu structură chimică omogenă.

potenţialului. Oţelul inoxidabil cu un conţinut de 12− 17% crom şi 0,1− 0,5% carbon (oţel inoxidabil martensitic) prezintă o uşoară tendinţă de coroziune sub tensiune, în special în atmosferă marină. Nichelul, alături de crom, sporeşte rezistenţa la coroziune a aliajelor, în soluţii acide, alcaline sau de săruri, prin formarea şi stabilizarea unei pelicule protectoare; se asemenea, modifică structura aliajului, îmbunătăţindu-i caracteristicile de ductilitate, rezistenţă mecanică şi capacitate de sudare. Aliajul binar, Fe-Cr, în prezenţa unei cantităţi bine stabilite de nichel, formează grupa oţelurilor inoxidabile, numite austenitice, dintre care, oţelul Cr-Ni, 18− constituie tipul fundamental. 8, Molibdenul, adăugat în proporţie de 2− la oţelul austenitic Cr− 18− 4% Ni, 8, formează o altă grupă importantă de oţeluri care poartă denumirea de 18− Mo. în 8 mod obişnuit, adausul de molibden este cuprins între 2− 3%, iar cantităţi mai mari sunt indicate pentru obţinerea oţelurilor cu utilizări speciale. Rolul molibdenului este mai dificil de tratat. Se apreciază că prezenţa lui intensifică polarizarea anodică, adică tinde să reducă viteza de creştere a alveolelor de coroziune, atunci cînd acestea se formează întîmplâtor. Titanul, niobiul şi tantalul, se adaugă aliajelor pentru prevenirea coroziunii intercristaline, prin formarea unor carburi stabile. Aceste elemente poartă numele de elemente stabilizatoare. Se menţionează totuşi că oţelurile cu conţinut din elementele stabilizatoare, prezintă şi unele dificultăţi tehnologice, evidenţiate mai ales în procesul de sudură al pieselor cu secţiuni mari. în acest sens sunt cunoscute fenomenele de coroziune în − lamă de cuţit - a cusăturilor sudate în oţelurile austenitice stabilizate cu titan sau niobiu. 10.3.4. APLICAREA DE DEPUNERI ŞI PELICULE PROTECTOARE Metoda protecţiei prin depuneri protectoare constă în acoperirea suprafeţei metalice cu un strat, care constituie o barieră între suprafaţa de protejat şi mediul coroziv. Acoperirea suprafeţelor metalice poate fi realizată cu straturi metalice sau nemetalice, sau cu unii compuşi rezistenţi la coroziune. Depunerea straturilor metalice protectoare Straturile metalice protectoare pot fi depuse prin imersie în metal topit, placare, pulverizare (metalizare), difuziune termică şi pe cale electrochimică. Imersia în metal topit constă din introducerea obiectului într-o baie de metal topit şi apoi răcirea lui în aer. Straturile obţinute sunt compacte, aderente, însă neomogene din punct de vedere al grosimii lor. Pe această cale se depun zincul, staniul şi plumbul mai ales pe table, sîrme şi obiecte de uz casnic din oţel. Placarea sau metoda mecano-termică constă în laminarea sau presarea la cald a celor două metale. În practică este răspîndită placarea oţelului carbon cu oţel inoxidabil, cupru,-nichel, tantal, aliaj monel etc.
183

Metalizarea constă în trimiterea pe suprafaţa ce trebuie protejată a unui metal topit puternic dispersat cu ajutorul aerului comprimat. Metalul lovindu-se de suprafaţa de protejat este reţinut sub forma unei depuneri solzoase. Prin această metodă se pot depune: aluminiul, zincul, cadmiul, staniul, plumbul, nichelul, bronzul şi oţelul inoxidabil. Depunerile prin difuziune termică se obţin prin contactul dintre suprafaţa de acoperit şi pulbere sau vaporii de metal protector la temperaturi înalte (oxiacetilenice, în arc electric sau jet de plasmă). Se depun pe această cale zincul, aluminiul, cromul şi siliciul. Depunerea metalelor pe cale electrochimică se realizează prin electroliza soluţiilor apoase de săruri simple sau complexe care conţin ionul metalului ce trebuie depus. Piesa de acoperit constituie catodul, iar anodul poate fi confecţionat fie dintr-un material inert (anod insolubil) fie din metalul care urmează să fie depus (anod solubil). În prezent se folosesc în scopul depunerii ca straturi protectoare aproximativ 35 metale şi aliaje. Toate depunerile care se obţin pe un electrod introdus într-o soluţie apoasă a unui electrolit, ca urmare a trecerii curentului electric, poartă numele de depuneri electrochimice convenţionale. În contrast, se vor defini ca, neconvenţionale, acele depuneri la care tehnologia menţionată este modificată. Din motive chimico-fizice, un mare număr de metale nu se pot depune din băile convenţionale. în principiu, se menţionează trei posibilităţi de modificare a condiţiilor obişnuite de depunere, modificări care de fapt s-au realizat în practică. Diferitele tipuri de depuneri neconvenţionale, permit în general să se obţină caracteristici deosebit de interesante din punct de vedere mecanic, cu duritate ridicată, rezistenţă la coroziune, la uzură, la solicitări termice. 10.3.5. FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ DEPUNERILE METALELOR PE CALE ELECTROCHIMICĂ. Mărimea, grosimea şi forma stratului de metal protector depus electrochimie, determinate de condiţiile utilizării materialului protejat depind, în principal, de densitatea de curent folosită, de natura metalului, de compoziţia şi pH-ul mediului electrolitic, de temperatură, de starea suprafeţei metalului suport, de suprafaţa catodică care se modifică în timpul depunerii. Starea suprafeţei metalului suport. Calitatea stratului de metal protector depus electrochimie este puternic influenţată de suprafaţa metalului suport, stratul protector fiind eficient numai dacă este depus pe suprafeţe metalice perfect curate. Impurităţile aflate pe piesele metalice pot fi: grăsimi, uleiuri, praf de şlefuire, nisip, grafit, oxizi în formă de rugină, ţunder, arsuri de recoacere care s-au format în cursul fabricaţiei. Pentru îndepărtarea acestor impurităţi obiectele ce se protejează cu straturi metalice se supun unor lucrări de pregătire prealabilă a suprafeţelor, operaţii ce sunt descrise în continuare.

184

Degresarea obiectelor se face în scopul îndepărtării materiilor grase, de orice natură, operaţie efectuată pînă cînd suprafaţa piesei metalice este udată continuu cu apă. Degresarea cu solvenţi este tipul cel mai cunoscut, întrucât este cel mai simplu. Se utilizează fie benzine uşoare, fie benzenul sau produse clorurate. Cînd se trece însă la degresarea metalelor într-o linie continuă de producţie, nu se recomandă utilizarea solvenţilor ai căror vapori ar face explozie la cea mai mică scînteie, ci solvenţi cloruraţi (tricloretilena, percloretilena) care nu prezintă pericolul amintit. Şi în acest caz vaporii au o anumită nocivitate; folosirea lor este reglementată. Atelierele de degresare cu solvenţi trebuie să fie prevăzute cu sisteme de ventilaţie. În cazul unor cantităţi foarte mari utilizate, se izolează staţia de degresare, iar comenzile se realizează din exterior. Calităţile băilor de degresare chimică sînt: randamentul pe unitatea de suprafaţă, rapiditatea şi uşurinţa de clătire a piesei, stabilitatea pînă la fierbere (întrucât adeseori soluţiile de degresare sunt folosite la temperaturi ridicate). Condiţiile de degresare sunt date în tabelul VI. 13. Decaparea obiectelor se efectuează în scopul îndepărtării în special a straturilor de oxizi metalici de pe suprafaţa acestora. În principiu, fiecare tratament de decapare, trebuie să fie precedat de o degresare pentru îndepărtarea oricărei urme de grăsimi. În caz contrar, intervine o diferenţiere a gradului de decapare, avînd drept consecinţă o eroziune în relief. Degresarea preliminară se face, de regulă, în mediu alcalin, la cald, sau cu diferiţi solvenţi. Demetalizarea este un caz particular de decapare care constă în a îndepărta un metal depus electrolitic, prin pulverizare, prin imersie etc, astfel încât să se recupereze metalul depus dar şi metalul de bază. Densitatea de curent. Formarea depozitului catodic cuprinde două procese care se desfăşoară paralel: apariţia germenului cristalin şi creşterea mai departe a cristalelor. Structura depozitului catodic depinde în special de modul cum se desfăşoară creşterea mai departe a centrelor de cristalizare. Dacă viteza de apariţie a germenilor cristalini depăşeşte viteza de creştere a cristalului, cristalele abia apărute încetează să mai crească şi apar noi centre de cristalizare; se obţin depozite formate din cristale mici, compacte şi lucioase ca în cazul fierului şi nichelului. Viteza de creştere a germenilor cristalini este influenţată de densitatea de curent. La densităţi mici de curent are loc numai o polarizare de concentraţie slabă şi viteza de creştere a germenilor cristalini depăşeşte viteza lor de apariţie, deci se vor obţine depozite macrocristaline sub formă de spirale sau piramide care se dezvoltă pe măsură ce electroliza avansează. Pe măsură ce densitatea de curent şi polarizarea creşte, viteza de formare a germenilor cristalini se măreşte şi depozitul devine din ce în ce mai micro-cristalin, avînd o granulaţie fină.
185

ceea ce duce la o anumită textură a metalului depus. este posibilă dizolvarea (absorbţia) hidrogenului atomic în metale. săruri de amoniu). Din acest punct de vedere proprietăţile electrochimice ale fierului şi nichelului obţinuţi pe cale electrolitică din soluţii apoase se deosebesc de proprietăţile aceloraşi metale după încălzirea ulterioară. Diferitele feţe ale cristalului nu sunt identice din punct de vedere energetic şi prin urmare potenţialul de descărcare poate fi diferit pe diferitele feţe ale cristalului.La densităţi foarte mari de curent. Adeseori densitatea de curent poate influenţa şi textura depozitului cristalin. deoarece în aceste soluţii în afara cationilor metalici există întotdeauna ioni H+ . cristalele tind să crească orientîndu-se spre straturile soluţiei în care concentraţia acestor ioni este mai mare. nici hidrogenul şi nici metalul nu se pot reduce. Reducerea ionilor de hidrogen. depăşeşte viteza lor de transport în stratul precatodic. aciditatea soluţiei va creşte. Cînd pH-ul atinge valori la care unii cationi formează hidroxizi greu solubili sau săruri bazice se formează precipitate care influenţează negativ depozitul metalic. concentraţia ionilor de metal din imediata vecinătate a cristalelor scade puternic.415 V (potenţialul de descărcare a hidrogenului în soluţii apoase) atunci se va produce reducerea catodică a ambilor ioni. Participarea ionilor H+ la reacţia catodică şi la transportul sarcinii electrice cauzează o modificare a pH-ului în stratul precatodic. va fi favorizată creşterea unei anumite feţe a cristalului. ceea ce va micşora randamentul depunerii metalului. care pot influenţa procesele catodice. micşorînd calităţile depozitului. în procesele electrochimice de reducere şi depunere a ionilor metalici din soluţii apoase de săruri. la catod are loc simultan şi reducerea ionilor de hidrogen. Dacă potenţialul electrodului e mai pozitiv decât potenţialul de echilibru al hidrogenului. în acest caz variaţiile de pH sunt micşorate prin agitarea şi încălzirea soluţiei. Pentru a compensa variaţia de pH în stratul precatodic se adaugă substanţe cu acţiune tampon (acid boric. 186 . dacă viteza de descărcare a ionilor H+. în acest caz depozitul are o structură dendritică sau spongioasă. În cazul în care potenţialul catodului este mai negativ decât − 0. Acest efect este cu atît mai pronunţat cu cât tendinţa de pasivare a metalului este mai mare. Astfel. impurităţi constituite din substanţe organice şi otrăvuri catalitice etc. deci la o anumită supratensiune. Pe lîngă cele prezentate. la o anumită densitate de curent. Dacă viteza de descărcare a H+ este mai mică decât viteza de transport spre catod. soluţia sărăceşte în ioni H+ şi pH-ul se modifică. în urma căreia s-a eliminat H. care poate să producă denaturări în reţeaua cristalină a metalului. care este favorizată de oxigenul dizolvat. De aceea. deoarece apariţia substanţelor străine la suprafaţa depozitului metalic în creştere împiedică descărcarea ionului metalic şi încorporarea lui în reţeaua cristalină. dacă potenţialul are o valoare situată între potenţialul de echilibru al metalului ε eM şi ε eH 2 are loc numai reducerea hidrogenului şi la valori mai negative decât seM are loc reducerea simultană a celor doi ioni.

Straturi protectoare de compuşi anorganici. silicaţi.oxizi. K2Cr2O7. Din diagrama rezultă că un metal prezentînd tranziţia activ-pasiv se va pasiva spontan dacă densitatea curentului catodic la potenţialul de pasivare. se pasivează 187 . ca: Ti. Straturi oxidice. fosfaţi. 55). care reprezintă o măsură a tendinţei de pasivare spontană a unui metal într-un mediu dat: Dacă P≥ 1 aliajul se pasivează spontan. cromaţi. 55. se realizează prin studierea diagramelor de dizolvare anodică stabilită prin metoda potenţiostatică. Al. Cele mai multe metale se pasivează în medii oxidante. în vederea aplicării lacurilor şi vopselelor. pe fier servesc uneori. ip. dacă P < 1 sistemul nu poate trece spontan din starea activă în starea pasivă. Fig. ε ox -potenţial redox. rezistente la coroziune. Pe suprafaţa metalului decurg două procese: oxidarea şi reducerea. KMnO4. Tranziţia de la starea activă la starea pasivă va fi obţinută prin suprapunerea unei curbe de polarizare catodică peste curba anodică (fig. critic. TI. Formarea unor pelicule de oxizi aderenţi la suprafaţa metalelor şi aliajelor determină o creştere a rezistenţei acestora la coroziune datorită deplasării potenţialului lor în sens pozitiv (pasivizare) trecînd din stare activă în stare pasiva. cum sunt: HNO3. pentru obţinerea straturilor intermediare. HClO3. Condiţiile de pasivare a unui metal în contact cu o soluţie oxidantă:ε s − potenţial staţionar. ic(ε p) este egală sau mai mare decât densitatea curentului anodic. Cr. Acest criteriu serveşte la definirea indicelui de pasivitate P. curba 1− reducerea oxidantului care poate produce pasivarea: curba 2−reducerea oxidantului care nu poate produce pasivarea. KClO3. Depunerile de natură anorganică . Unele metale. Peliculele de oxizi şi fosfaţi. Stabilirea domeniului corespunzator formarii peliculelor pasive de oxizi. se folosesc larg în industrie atît pentru protecţia anticorozivă cât şi în scop decorativ.

Piesele eloxate neporos se folosesc în electrotehnică la obţinerea condensatoarelor. cu acid fosforic 4%. cu acidoxalic 2%. în funcţie de electrolitul de bază. condiţiile de lucru şi compoziţia soluţiei utilizate. − − Cl .4% precum şi oţelurile aliate. care determină hidratarea oxidului de aluminiu şi trecerea acestuia în boemită. Oxidarea (brunarea) fierului şi a oţelului se efectuează pe cale chimică. Tabelul 17. Durata operaţiei de oxidare este în funcţie de compoziţia oţelului: cel cu conţinut de carbon sub 0. care se realizează prin fierbere în apă timp de 30 minute. dur şi cu bune proprietăţi dielectrice. I a soluţiilor alcaline pentru Al. Pentru obţinerea culorii de bronz se poate folosi: acetat de cobalt 50 g/l şi KMnO4 25 g/l. Tabelul 16. sunt cuprinse în tabelul 16. În procesul de eloxare. Oxidarea (brunarea) fierului şi a oţelului Oxidarea aluminiului (eloxarea) se realizează prin tratarea metalului în diferite condiţii (tabelul 17) stratul protector format fiind oxidul de aluminiu A12O3. AlO(OH) care are volumul mai mare. stratul de oxid de aluminiu format poate fi poros (cu acid sulfuric 10%.prin simplul contact cu oxigenul din aer şi rămîn în stare pasivatăcât timp pelicula − superficială de oxid nu este deteriorată de alţi factori externi (prezenţa ionilor Br . Dacă 188 . pori de 330 A) sau neporos (acid boric). Oxidarea aluminiului În unele cazuri se procedează şi la colorarea pieselor eloxate. se oxidează mai greu. pori de 120 . Zn sau factori mecanici). pori de 170 Â. Pentru închiderea porilor se procedează la compactizare. operaţie ce poate fi făcută atît cu coloranţi organici cât şi cu substanţe anorganice.

se obţine şi culoarea galben.0 µ m. pelicule de cromat.compactizarea se face în soluţie de K2Cr2O7 5%. în apă. prin uscare. cînd se formează pe suprafaţa obiectului. Substanţele organice care formează pelicula (filmul protector) sunt uleiurile vegetale constituite din amestecuri de gliceride (esteri ai glicerinei cu diverşi acizi graşi nesaturaţi şi saturaţi).. rezistentă.. uneori se pot întîlni toate aceste produse. suspensii de materiale de umplutură şi pigmenţi în ulei sicativ sau în lacuri care se aplică direct pe suprafaţa ce urmează să fie vopsită. Domeniul primordial de utilizare a acestui procedeu de protecţie împotriva coroziunii îl constituie protejarea metalelor şi aliajelor în condiţii atmosferice. timp de 15 minute. etanşă şi aderentă la suprafaţa protejată. în apă. vopsea şi lac.. Protecţia împotriva coroziunii se poate realiza şi prin utilizarea unor substanţe peliculogene (din compuşi organici) capabile să producă după aplicarea lor pe suprafaţa metalică. în răşini sintetice. o peliculă continuă. după 3− secunde. Peliculele din substanţe organice asigură protecţia metalelor şi aliajelor prin izolarea suprafeţei acestora de mediul coroziv. − lacuri care sunt soluţii incolore sau slab colorate ale unor răşini naturale sau sintetice. în prezenţa unui acid (H2SO4). pornind de la suprafaţa metalului: grund. chit. dau pelicule dure şi foarte lucioase.84 g/cm3). cu sau fără adaos de ulei vegetal sica tiv. se folosesc diferite materiale ce pot fi grupate în: − vopsele care sunt suspensii de pigmenţi în uleiuri sicative. − chituri şi grunduri. Rolul peliculelor este de a mări rezistenţa la coroziune în condiţii atmosferice. Utilizînd o soluţie formată din: anhidridă cromică. într-un dizolvant oarecare. în funcţie de suprafaţa protejată şi destinaţia obiectului. pelicule de cromaţi a căror grosime ajunge la 0. constituie ceea ce se defineşte sistem de vopsire.acidul oleic: CH3− (CH2)7− CH=CH− (CH2)7− COOH 189 . drept grund anticorosiv şi de mărire a aderenţei sub lacuri şi vopsele. aplicate în următoarea succesiune de straturi. 3− g/l la temperatura camerei. în unele sisteme de vopsire. Dintre acizii graşi frecvent întîlniţi în uleiurile vegetale se menţionează următorii acizi nesaturaţi: . într-o soluţie cu conţinut de acid cromic sau bicromat. ele servesc în general. − emailuri care sunt suspensii de pigmenţi în lacuri. care. neporoase şi lucioase. Pelicule protectoare din compuşi organici. 150 g/l şi acid sulfuric (d = 1. într-un sistem de vopsire. Cromatarea se realizează prin introducerea pieselor de prelucrat. se pot obţine 4 10 pe piese. sub pămînt precum şi în medii chimice agresive. dau o peliculă mată pînă la semilucioasă. aderente şi cu aspect decorativ corespunzător.5 − 1.. Ansamblul operaţiilor prin care suprafeţele metalice se acoperă cu pelicule organice de protecţie. Constituenţii lacurilor şi vopselelor anticorosive. în vederea umplerii porilor materialului respectiv şi asigurării unei mai bune aderenţe a vopselelor şi lacurilor la suprafaţa protejată.

acidul linolic: CH3− 2− CH CH=CH− 2− CH CH=CH− 2− CH CH=CH− (CH2)7− COOH . 190 .acidul oleostearic: CH3− (CH2)3− CH=CH− CH=CH− CH=CH− (CH2)7− COOH iar.. ca acizi graşi saturaţi se amintesc: acidul stearic şi palmitic.

11. CAPITOLUL 191 .

O nouă teorie asupra fenomenului acido-bazic şi reactivităţii chimice. Brad I.. Bucureşti. 13. Chimie fizică.. Popescu Ionela.. Sauchay P. Negoiu D. Mureşanu P.. 1974.. Stereochimie. Timişoara. Bucureşti. 11. 1962. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. Czeiler Ghizela. Bucureşti. I. Kelmer I. Editura Tehnică. Ed. Avram M. 1973. Pauling L.. Editura Didactică şi Pedagogică. Badea F. 1967... Antidăunători. Pollution and the use of Chemicals in Agriculture.. Butterworths. Editura Ştiinţifică. Niac G.. pH-ul şi aplicaţiile lui. Burnea Lucia. şi Ped. Editura Sitech.. Neniţescu C... 1970. Neniţescu C.I-1994 şi II-1995. Bucureşti. Cădariu I. 7. o nouă coa Scrisul Roou fenomenului acido-bazic. 4. 8. 1968. Burnea I. Cotăiescu I.. Pleniceanu M. 1974. Craiova. Bucureşti. London. 12. Craiova. Bucureşti. Chimie generală.. Irvine D... 1965. Chimie fizică şi coloidală. Chimie şi biochimie vegetală. Structura atomului şi moleculei. Neamţu G.. 5. Lazăr Şt. Editura Ştiinţifică. Editura Didactică şi Pedagogică. Kerek E. 16. Popescu Ionela.. Luca C. Knights B.. Chimie organică. 1974. 1977. 21. 17...... 1971. Craiova.. 1972. Bucureşti.D. Bucureşti. Bucureşti. Paris Masson et Cie.. 1972. Editura Didactică şi Pedagogică. 1983. 1974. Pleniceanu Maria. Chimie şi boichimie vegetală. Bucureşti. vol. 1969.. 18. Chifu E. 1969.. Stancu Elena. 22. Spînu C. Bucureşti. Bucureşti. Brezeanu M. Tratat de chimie anorganică. Pannetier G. 19. Chimie generală. Teoria energo-structurală. 9.BIBLIOGRAFIE 1. Burnea I. Probleme teoretice de chimie organică. Neamţu G. Chimia coloidală. Editura Scrisul Românesc.. 1973. Bucureşti. Chimie generală-vol I. Chimie fizică. Bucureşti.D. Cornea F. Editura Tehnică. vol. Spacu P. Lazăr Şt. 10. Editura Academiei. Editura Didactică şi Pedagogică.. 14. 15. Angelescu E. Burnea I. Chimia combinaţiilor complexe. Burnea I.. 3. Editura Didactică şi Pedagogică.. Editura Didactică şi Pedagogică. Chimie analitică calitativă şi cantitativă. Editura Tehnică. 1988. 1972. Editura Didactică şi Pedagogică. 192 ... Materia vie. 2. Editura Didactică şi Pedagogică. 20. Did. Litografia Universităţii. Bucureşti. 1966. 6. Burnea I. Curs de chimie generală şi biologică..

2003. Spînu C. Tipografia Universităţii Craiova.Pleniceanu Maria. Isvoranu. Craiova. 28. M. 1994. 1995. 27. Pleniceanu. Ilieş si colab. Metode fizice în chimia organică. 193 . Chimie analitică instrumentală. Editura Universitaria. Pleniceanu Maria.. Editura Universitaria. Chimie bioanorganică. Ed. 23. Editura Universitaria.. Tipografia Universităţii Craiova. Analize fizico-chimice. Tipografia Universităţii Craiova. M. C. 29. 2001. Craiova. 26. M. 1981. Pleniceanu Maria. 1972. Chimie Generală. Chimie. Pleniceanu Maria. 2003. Ştiinţifică. Pogany I. 30. 24. Ed. Didactică şi Pedagogică. 25.. Craiova.. Bucureşti. Bucureşti. Baciu M. Analize fizico-chimice. 2004. Chimie analitică calitativă şi cantitativă. Isvoranu Marian. Spînu.