1

rogramm

w w w.f l amencobiennale.nl

amsterdam rotterdam utrecht
21 - 30 januari 2011

2 5

3

w w w.f l amenc obiennale.nl ams terd am rot terd am utre c ht

21 - 30 januari 2011

Rafaela Carrasco

Moraíto Chico

Volg de Flamenco Biënnale NL op

David Peña ‘Dorantes’
amsterdam rotterdam utrecht 2011

Joaquín Grilo

Rocío Molina

Miguel Poveda

Facebook Twitter You Tube Flickr

4

5

6

Sin Muros - D a v i d Pe ñ a ‘ D o ra n t e s ’ , R e n a u d G a rc í a - Fo n s , Th e o d o s i i S p a s s o v, J o a q u í n G r i l o e n Pa s t o ra G alván Free Jazz F l a m e n c o - D a v i d Pe ñ a ‘ D o ra n t e s ’ , R e n a u d G a rc í a - Fo n s , Th e o d o s i i S p a s s o v

8

Oro Viejo - C o m p a ñ í a R o c í o M o l i n a 10 Artist in res i d e n c e - M o ra í t o C h i c o Maestría de J e re z - M o ra í t o C h i c o , J e s ú s M é n d e z e n J o a q u í n G r i l o In Concert M o ra í t o C h i c o - m e t o . a . J e s ú s M é n d e z Sólo Guitar ra - M o ra í t o C h i c o

flamenco sin fin
2011
‘El Cante Bueno Duele.’ ‘Goede zang doet pijn,’ zei de oude zigeunerzanger. ‘Ze maakt niet blij, maar doet pijn.’ Het is de verklankte schreeuw, de gebarsten stem overlopend van leven, die de stille onderstroom vormt van de flamenco. De cante jondo – de diepe zang – is de oerbron waaruit de flamencokunst drinkt, die in november 2010 door Unesco tot werelderfgoed werd verklaard. Ze is een stem geboren uit een mengeling van vele stemmen uit diverse culturen. Daar ligt haar kracht en verleiding. De Flamenco Biënnale Nederland geeft sinds haar eerste editie in 2006 een groots podium aan de vertolkers van het eeuwenoude flamencolied. Daarnaast toont ze het rijke flamenco-erfgoed in al haar schakeringen en verschijningsvormen met makers van nu, die met hun voeten stevig verankerd in de traditie, een nieuwe flamencotaal ontwikkelen en over de grenzen van het genre kijken. Wij kijken nieuwsgierig met hen mee. Het is deze nieuwe lichting flamencokunstenaars, dansers, choreografen, zangers en gitaristen, die met hun visie de lokale dans- en muziekvorm levend houden en wereldwijd tot podiumkunst van deze tijd hebben gemaakt. Bij deze derde editie presenteert de Flamenco Biënnale de rijke flamencotraditie in volle beweging en veelzijdigheid met moderne dansvoorstellingen, intieme zangrecitals en spannende muzikale allianties. De biënnale verlegt ook haar eigen grenzen met twee bijzondere coproducties. Hoe eigentijds en werelds flamenco kan klinken, is te horen in het samenwerkingsproject tussen de Flamenco Biën-

qasida
nale en Nieuw Ensemble onder leiding van dirigent én aficionado Ed Spanjaard. Met het Morgenland Festival Osnabrück creëren we een muzikale ontmoeting met de Perzische klassieke muziek, een van de vermeende wortels van de flamenco. Een muzikale dialoog waar het oude ‘Al-Andalus’ zich misschien heel even laat horen. De Flamenco Biënnale schept met haar derde editie een open en hedendaagse flamencoklankwereld. Een zinderend flamencofeest waar al haar stemmen in een waaier van oneindige mogelijkheden samenkomen. Tien dagen lang, van 21 tot en met 30 januari 2011, biedt de Flamenco Biënnale een bruisend platform aan de flamencokunsten in Europa, met grote sterren en jong talent die de voorhoede vormen van de flamenco in Spanje en Nederland. De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche, niet iemand die je direct met flamenco zou associëren, schreef in 1881, in de ban van de mediterrane klanken en ritmische vitaliteit van Bizets opera Carmen: ‘Heeft men wel gemerkt dat de muziek de geest vrij maakt, de gedachten vleugels geeft?’ De Flamenco Biënnale hoopt met haar ritmes ook dit keer weer de geest vrij te maken en de gedachten vleugels te geven. Dan volgt het lichaam vanzelf. We zijn onze subsidiënten en partners bijzonder erkentelijk dat we deze kracht van cultuur kunnen tonen met de III Flamenco Biënnale Nederland. Ernestina van de Noort , artistiek directeur

12

Terremoto d e J e re z h o m a g e a a n Fe rn a n d o Te r re m o t o - ¡ F l a m e n c o E a r t h q u a ke ! Met o.a. Jo a q u í n G r i l o , M i q u e l Po ve d a , D i e g o C a r ra s c o e n ‘ E l To r t a ’

14

ConCierto G u s t o - C o m p a ñ i a R a f a e l a C a r ra s c o

16 17

Noche de C a n t e J o n d o - ‘ E l To r t a ’ , D i e g o d e l M o ra o , A rc á n g e l , M i g u e l Á n g e l C o r t é s Aditi Manga l d a s D a n c e C o m p a n y La Shica

18

Cartini Jazz P ro j e c t - Ti n o v a n d e r S m a n e . a . Viento del d e s i e r t o - Ja c c o M ü l l e r e . a . Compasión – C a r l o s D e n i a M o re n o e . a . Corro Flam e n c o C a l l e R e a l

19

Battle por f i e s t a - F l a m e n c o c o n m i l A m o re s Flamenkita - S a m b a S a l a d Flamenchic a M u n d i - Te re s a Ja l d ó n La Guardia F l a m e n c a

joaquin grilo

20 21

Qasida - Ro s a r i o ‘ L a Tre m e n d i t a ’ , M o h a m m a d M o t a m e d i e . a . Flamenco s i n f i n – N i e u w E n s e m b l e / E d S p a n j a a rd m e t o . a . F u e n s a n t a ‘ L a M o n e t a ’ e n A rc á n g e l

22 25

Masterclas s e s e n w o r k s h o p s Films en do c u m e n t a i re s

inhoud

27

Lezingen

28 29 30 31

Soniquete d e J e re z - C a r ra s c o f a m i l y Programme r i n g A m s t e rd a m , R o t t e rd a m e n U t re c h t Locaties Colofon / su b s i d i ë n t e n e n f o n d s e n / p a r t n e r s e n s p o n s o r s

amsterdam rotterdam utrecht 2011

terremoto

6

7

opening
Sin Muros / Without Walls
piano David Peña ‘Dorantes’ bas Renaud García-Fons kaval Theodosii Spassov zang José Valencia percussie Tete Peña invitados especiales dans Joaquín Grilo, Pastora Galván
vrijdag 21 januari 2011, 20.15 uur - Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

David Peña ‘Dorantes’ heeft het van geen vreemde. De drang om nieuwe muzikale einders te verkennen zit hem evenals de flamenco in het bloed. Om te beginnen koos de 41jarige musicus uit Lebrija – een van de zware flamencobastions – voor de piano en niet voor de gitaar. En zoals zijn oom, de grote zanger El Lebrijano, al in de jaren zeventig de muzikale overstap waagde naar Noord-Afrika, gaat ‘Dorantes’ reis ook voorbij de flamencogrenzen. Terwijl zijn piano flamenco klinkt in alle toonaarden, voert hij ons met zijn muzikale vrienden, jazzbassist Renaud García-Fons en de grootmeester van de Bulgaarse kaval (houten herdersfluit), Theodosii Spassov naar een open flamenco space. In deze muzikale wereld schept hij het toneel voor twee bijzondere gasten: dansers Pastora Galván – zus van de vermaarde Israel Galván – en Joaquín Grilo, die tijdens het slotgala van de Flamenco Biënnale van 2008 het publiek als een flamencolawine overweldigde. Daarnaast vertolkt de stem van José Valencia de traditie op indrukwekkende wijze. In deze spectaculaire voorstelling, waarmee de Flamenco Biënnale Nederland haar derde editie feestelijk opent, ontmoeten drie muziekwerelden elkaar in een explosie van ritmes en jazzy improvisaties, die nog lang in lijf en leden zullen doorklinken. Pianist David Peña ‘Dorantes’ joins forces with Renaud García-Fons on bass and Theodosii Spassov on kaval, the wooden shepherd’s flute of Bulgaria, exploring new horizons in flamenco. Special guests are dancers Pastora Galván – sister to the famous Israel Galván – and Joaquín Grilo.

joaquín grilo p a s t o ra g a l v á n
Free Jazz Flamenco
piano David Peña ‘Dorantes’ bas Renaud García-Fons kaval Theodosii Spassov zaterdag 22 januari, 20.30 uur LantarenVenster, Rotterdam

Een flamencopiano, een Franse contrabas, een Bulgaarse houten herdersfluit. Drie muzikale vrienden gaan met elkaar op avontuur en verkennen de muzikale grenzen. Rond de flamencoritmes van pianist David Peña ‘Dorantes’ weven bassist Renaud García-Fons en fluitist Theodosii Spassov hun muzikale werelden. De drie fellow travellers ontmoeten elkaar in eigen composities en improvisaties en laten zien hoe rijk en oneindig het werelderfgoed van de flamenco is.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

t h e o d o s i i s p a s s o v / d a v i d p e ñ a ‘ d o ra n t e s ’ / re n a u d g a rcía-fons

8

9

C o m pañía R o c í o Molina
Oro Viejo / Old Gold
choreografie en dans Rocío Molina dans Eduardo Guerrero, David Coria, Adrían Santana zang Rosario ‘La Tremendita’ gitaar Paco Cruz, Rafael Rodríguez ‘Cabeza’ percussie Sergio Martínez palmas Guadalupe Torres, Vanessa Coloma artistieke en muzikale leiding Rocío Molina regie David Picazo lichtontwerp David Pérez sounddesign Enrique Cabañas internationale distributie Anegro Producciones
zondag 23 januari 2011, 16.30 uur - Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

Openbare masterclass en workshops
zaterdag 22 januari 2011, 13.00 uur – Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam Rocío Molina geeft een masterclass aan een aantal geselecteerde Nederlandse professionals. De masterclass is toegankelijk voor publiek. Daarnaast geeft ze twee workshops voor dansers van verschillende niveaus. Kijk op pagina 23 voor meer informatie.

‘Klein, gedrongen, maar ze danst als God.’ De Spaanse flamencokritiek is vaak verdeeld, maar, over één ding is ze het eens: met Rocío Molina (1984) breekt een nieuw tijdperk aan in de vrouwelijke flamencodans. Molina begon op haar derde met dansen en hield sindsdien niet meer op. In haar prille carrière ontving ze tal van prijzen en deelde met vele groten het podium, zoals dansers Israel Galván, María Pagés, Belén Maya en Merché Esmeralda. De ster van de jonge danseres uit Málaga is niet alleen rijzende, maar schiet als een komeet omhoog in én buiten de flamencokringen. Mikhail Baryshnikov wierp zich onlangs in New York letterlijk aan haar voeten. De danseres uit Málaga verinnerlijkt de flamencotraditie op bijzondere eigen(gereide) wijze, met een geaardheid, muzikaliteit en zekerheid, die gezien haar leeftijd verbaast en ontroert. ‘Zodra ze het podium betreedt, verandert ze het toneel in een tuin vol flamencopoëzie,’ schreef de pers. Oro Viejo is haar hommage aan de oude flamencoschatten. Molina buigt, draait en krult om ze heen en vlecht haar eigen verhaal. Met eigentijdse bewegingen maakt ze nu al haar repertoire, en neemt ze een grootse vlucht naar een nieuwe en tegelijkertijd diep persoonlijke flamencodans. In Oro Viejo danst Molina de tijd. Verleden, heden en toekomst. Ze spint van de traditie ragfijn goud, met handen, voeten en lijf. Ze stopt de tijd en laat ons in haar verstilling ademloos toekijken. Young dancer Rocío Molina has caused a sensation in flamenco circles and beyond. Even Mikhail Baryshnikov was deeply impressed when he saw her. With her own company, Molina reinterprets the classical flamenco traditions in her own highly personal style.

ro c í o m o l i na
amsterdam rotterdam utrecht 2011

10

11

artist in residence

Moraíto Chico
Moraíto Chico, artiestennaam van Manuel Moreno Junquera, wordt de eerste artist in residence van de Flamenco Biënnale. De gitarist, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de toque gitano, de zigeuner flamencogitaar, wordt geroemd om zijn rijke verbeeldingskracht in de uitvoering van het klassieke repertoire en zijn enorme gevoel in het flamencocompás. Moraíto Chico, de grootmeester van de soniquete, de aanstekelijke swing uit zijn geboortestad Jerez, zal verschillende optredens geven en een masterclass aan het Conservatorium van Rotterdam.
Moraíto Chico is the first ‘artist in residence’ of the Flamenco Biennial. This grandmaster of the soniquete is famed for his richly imaginative interpretation of the classical repertoire and his keen sense of rhythm.

Sólo Guitarra
gitaar Moraíto Chico
zondag 23 januari 2011, 20.30 uur – LantarenVenster, Rotterdam

In Concert Moraíto Chico
gitaar Moraíto Chico zang Jesús Méndez bas Ignacio Cintado viool Bernardo Parilla percussie en palmas Luis Carrasco, Pedro Navarro
zondag 30 januari 2011, 20.30 uur - Bimhuis, Amsterdam

Maestría de Jerez
gitaar Moraíto Chico dans Joaquín Grilo zang Jesús Méndez palmas Carlos Grilo, Luis Peña ‘Cantarote’
woensdag 26 januari 2011, 20.30 uur - RASA, Utrecht

De top van de Jerezaanse Flamencoschool Invitado Especial: Joaquín Grilo

De voeten van Joaquín Grilo zijn een volwaardig percussie-instrument. De danser uit Jerez de la Frontera maakte grote indruk in Miguel Poveda’s Sin Frontera, de slotvoorstelling van de 2e Flamencobiënnale Nederland in 2008. Grilo combineert een spectaculaire intensiteit met flair en humor. Met groot plezier neemt hij de flamencotraditie op de hak en keert haar binnenste buiten. Hij wordt begeleid door zanger Jesús Méndez, een telg uit de beroemde zigeunerclan van de legendarische La Paquera de Jerez, bij wie Moraíto op vijftienjarige leeftijd debuteerde. Méndez is een snelrijzende ster die door Carlos Saura werd ingezet voor zijn nieuwste film uit 2010 Flamenco Flamenco. De gitaar is in handen van Moraíto Chico, zonder twijfel de belangrijkste Jerezaanse gitarist van dit moment. Een topontmoeting van de Jerezaanse flamencoschool om de vingers bij af te likken. Maestría de Jerez Dancer Joaquín Grilo caused a sensation at the previous edition of the Flamenco Biennial with his spectacular intensity, flair and wit. Tonight he is joined by guitar master Moraíto Chico and singer Jesús Méndez for a night of Jerez-style flamenco.

m o ra í t o chico
jesús méndez

De gitaar van Moraíto Chico verbindt generaties flamencoartiesten. Gevoed door de kunst van de grote zangers uit de traditie als Manuel Soto Sordera, La Paquera en Fernando Terremoto, is zijn spel een voortdurend eerbetoon aan het eigen verleden. Tegelijkertijd heeft hij de Jerezaanse speelstijl vernieuwd met zijn eigen onnavolgbare ‘toque’. Hij is een sleutelfiguur tussen het klassieke flamencocanon en de nieuwe generatie. Moraíto Chico is zonder enige twijfel de belangrijkste en meest veelzijdige gitarist uit de Jerezaanse flamencoschool. Geboren in een grote zigeunerfamilie met een lange gitaartraditie en getogen op de corrales (grote binnenpatio’s) in het hart van de zigeunerwijk Santiago in Jerez, voedde hij zich met de flamencoritmes waar hij nu als de onbetwiste meester mee jongleert. Hij leerde het gitaarspel al luisterend en spelenderwijs van zijn vader Juan Morao en zijn oom Manuel Morao, de patriarch van de zigeunerdynastie der Morao’s. ‘Muziek, dat is wat tussen de noten zit.’ Deze uitspraak van violist Issac Stern lijkt op het lijf geschreven van de beminnelijke gitarist uit Jerez, die flamenco is in al zijn vezels. Moraíto Chico breekt de wanden van het cante jondo niet open, maar tovert daarbinnen met een enorme precisie en timing een rijkdom aan geluid en ritmische variatie tevoorschijn die de grenzen overstijgt. De magie van zijn gitaarspel zit niet in de noten of in virtuositeit, maar juist in wat er tussen die noten gebeurt, wat er in de stilte blijft hangen. Moraíto heeft de eenvoud tot kunst verheven. En die kunst injecteert hij met een grote dosis humor. Dit maakt hem tot een van de meest geliefde zangbegeleiders van het moment. In de bulerías, de feestelijke stijl van Jerez de la Frontera, bereikt hij in zijn spel een ongekende swingende schoonheid: soniquete. Op deze Biënnale toont Moraíto Chico niet alleen zijn kunst als zangbegleider, maar ook als solist en bandleider. In LantarenVenster (Rotterdam) geeft de gitarist een uniek solorecital Sólo Guitarra. En in het Bimhuis in Amsterdam In Concert krijgt zijn ‘arte’ ruim podium. Met zijn groep laat hij in eigen composities de vrijheid van zijn ritmes horen tijdens het laatste concert van deze III Flamenco Biënnale Nederland. Moraíto Chico Moraíto Chico’s guitar forms the connection between the classical flamenco canon and the new generations. The magic of his music lies not in the notes or his virtuosity, but in what happens in between the notes, in what reverberates in silence. With his group, he will demonstrate the freedom of the rhythms in his own compositions.

Openbare masterclass
dinsdag 25 januari 2011, 18.00 uur, woensdag 26 januari 2011, 12.00 uur vrijdag 28 januari 2011, 13.00 uur - Codarts/WMDC, Rotterdam

Moraíto Chico geeft een masterclass gitaar aan leerlingen van het conservatorium. De masterclass is tevens toegankelijk voor niet-studenten. Kijk voor inschrijvingen op pagina 24.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

12

13

¡Flamenco Earthquake!

jesús méndez

Terremoto de Jerez
hommage aan fernando terremoto
special guests: zang Miguel Poveda zang, gitaar Diego Carrasco dans Joaquín Grilo zang ‘El Torta’, Jesús Méndez gitaar Moraíto Chico, Diego del Morao, Curro Carrasco dans Tía Curra, Luisa Fernández Pantoja percussie en palmas Anné Carrasco, Luis Carrasco palmas Carlos Grilo, Luis Peña ‘Cantarote muzikale leiding Faustino Núñez, Moraíto Chico productie Dezza Producciones
donderdag 27 januari 2011, 21.00 uur - Melkweg Rabozaal, Amsterdam

In de stem van Fernando Terremoto (1969 - 2010) klonk de echo van de flamencovoorvaderen. En vooral die van zijn vader, de grote Terremoto de Jerez, de zigeunerzanger van wie gezegd werd: ‘als pijn één keer mooi is geweest, dan was het wanneer Terremoto zong’. Fernando Jr. had diezelfde gebarsten stem, gesmeed uit het edelste metaal en vol muzikaliteit, die een innerlijke ‘aardverschuiving’ – terremoto – teweeg kon brengen. Een sterrencast van dansers, zangers en gitaristen uit Jerez de la Frontera verenigt zich tijdens deze Flamenco Biënnale om de zanger met een groots muzikaal feest te eren. De avond is ook een viering van het leven, van de traditie, van het ritme van Jerez, die onuitputtelijke kweekvijver van flamenco. Ritmeduivel Diego Carrasco loopt als een jongleur door het mozaïek aan zigeunerfamilies. Dit alles onder stuwende leiding van de gitaren van Moraíto Chico en zoon Diego del Morao, meesters van de soniquete (swing) de Jerez. Jerez toont zich in al zijn luister en ritmische pracht met één geadopteerde zoon: Miquel Poveda. De zanger uit Barcelona, die over de hele wereld triomfen viert en de vorige Biënnale glorieus afsloot, heeft zijn tweede thuis in Jerez gevonden en komt zijn speciale hommage brengen aan vriend Fernando Terremoto. Een unieke sterrenconstellatie staat voor een avond barstensvol ritme zoals die alleen in Jerez gevierd en geleefd kan worden. We verwachten een kleine ‘Terremoto de Jerez’ in Amsterdam. A star cast of dancers, singers and guitarists from Jerez de la Frontera pays tribute to the voice of Fernando Terremoto, who died in 2010, and to the lively flamenco tradition of the city of Jerez.

joaquín grilo t í a c u r ra

miguel p o ve d diego a c a r ra s c o
amsterdam rotterdam utrecht 2011

diego carrasco

miguel poveda

14

15

compañía ra f a e l a c a r ra s c o
Workshop Rafaela Carrasco
Rafaela Carrasco en vele andere artiesten komen niet alleen optreden, maar geven ook masterclasses en workshops. Voor elk niveau zit er een workshop bij. Zie pagina 22, 23 en 24 voor tijden, locaties en prijzen.

ConCierto Gusto
choreografie en dans Rafaela Carrasco gitaar Jesús Torres, Juan Antonio Suárez ‘Cano’ zang Antonio Campos, José Antonio Núñez ‘Pulga’ percussie Odei Lizaso licht Gloria Montesinos geluid Jorge Diaz ‘Roy’ manager Alejandro Salade distributie Arte y Movimiento Producciones
dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam (Rabozaal), Amsterdam

Rafaela Carrasco is met Belén Maya en Isabel Bayón, die al op de vorige Biënnale edities te zien waren, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de nieuwe lichting vrouwelijke flamencodansers en - choreografen die een nieuwe, hedendaagse flamencotaal ontwikkelden voor de toekomst. De bailaora uit Sevilla wist al vroeg dat ze vanuit de klassieke flamencotraditie op zoek moest naar nieuwe werelden en bewegingen. Met subtiele zwier en elegantie, kenmerkend voor de Sevillaanse school tast ze fijnzinnig de grenzen af van het flamencoterrein. Haar nieuwe voorstelling ConCierto Gusto, tevens haar Nederlandse debuut, is een terugkeer van de grote choreografieën, naar een intieme setting, naar de essentie van de flamenco. Met haar lichaam als ‘klankbord’ danst ze met haar musici een intense flamencodialoog. Carrasco’s flamenco is intiem, vol ritmische verleidingen en het verrassende lijnenspel van haar armen is vol ‘arte’. In innig verbond met haar musici geeft Rafaela Carrasco haar persoonlijk flamencorecept. Ze kruidt de traditionele ingrediënten met eigen specerijen tot een exquise gerecht vol onverwachte smaken. Voor fijnproevers. ConCierto Gusto With Belén Maya and Isabel Bayón, Rafaela Carrasco is part of a new wave of female flamenco dancers and choreographers who have developed a new, contemporary flamenco idiom for the future. In this ConCierto Gusto she returns to an intimate setting, exploring the boundaries of flamenco in an intense dialogue with her musicians.

rafael a c a r ra s c o
amsterdam rotterdam utrecht 2011

16

17

ZigZag door de ziel
Noche de Cante Jondo
Nacht van de diepe zang
zang ‘El Torta’ gitaar Diego del Morao zang Arcángel gitaar Miguel Ángel Cortés
zaterdag 29 januari 2011, 20.30 uur - Bimhuis, Amsterdam

Aditi Mangaldas Dance Company
Vernieuwer van de Noord-Indiase kathakdans
vrijdag 28 januari 2011, 20.30 uur - RASA, Utrecht

‘ e l t o r t a’

kika

Mogelijkerwijs zijn Spaanse flamenco en Noord-Indiase kathakdans verre familie. Beide stijlen zouden zijn ontstaan uit de zigeunerdansen van Rajasthan. Het dynamische voetenwerk in de kathak en de gestructureerde ritmische opbouw – van langzaam naar uptempo naar razendsnel – doen inderdaad aan flamenco denken. De Indiase danseres Aditi Mangaldas (1960) behoort tot de voorhoede van de moderne kathakdans. Critici prijzen haar om haar innovatieve, verfrissende choreografieën en haar uitzonderlijke en verfijnde danstechniek. Door te openen als een wervelwind en juist te vertragen als je een versnelling verwacht, doorbreekt Mangaldas de traditionele spanningsboog en stuwt zij deze eeuwenoude dansvorm naar nieuwe hoogten.
* In verband met een blessure aan haar voet neemt Aditi Mangaldas zelf niet deel aan de voorstelling. De voorstelling zal onder leiding van Gauri Diwakar toch doorgaan, zodat de prachtige choreografie van Aditi alsnog zal worden vertoont.

‘De figuur van de zanger bevindt zich tussen twee grote lijnen: de hemelboog buiten en de zigzag die vanuit de ziel omhoog schiet,’ schreef Federico García Lorca in zijn Architectuur van het Cante Jondo. Op deze Nacht van de Zang verzamelen zich twee grote flamencostemmen, ‘El Torta’ en Arcángel, twee uitersten binnen het flamencospectrum. Ze worden begeleid door twee even grote meesters op de gitaar: Diego del Morao en Miguel Ángel Cortés. ‘El Torta’ is de belichaming van de cante puro. Rauw tot op het bot. Lange tijd onzichtbaar, want in de rafelranden van het bestaan door een teveel aan leven overmeesterd, is Juan Moneo ‘El Torta’ terug. En hoe! Hij zingt als nooit tevoren in de zwaarste zangtraditie zoals hij die opzoog in zijn habitat, de zigeunerwijk San Miguel. ‘Iedere keer wanneer ‘El Torta’ zingt, is het een gebeurtenis, het is de zang van een man die nooit de gebaande paden zoekt,’ schrijft de Spaanse krant El País bij zijn retour op het podium. ‘’El Torta’ zien, is een zanger aan het werk zien, die met zichzelf vecht in een meedogenloze strijd.’ Arcángel is een van die topstemmen uit de nieuwe lichting zangers, die internationaal furore maakt met zijn creatieve vertolking van het klassieke jondo-repertoire. De zanger uit Huelva schept zijn eigen wereld met een stem die hijzelf als ongewoon typeert binnen de flamenco. Hij kijkt graag over de flamencogrenzen. Zo werkte hij samen met het Orchestre Tetuan uit Marokko en gaf hij zijn stem aan verscheidene hedendaagse werken van de Spaanse componist Mauricio Sotelo met wie hij ook in het slotgala Flamenco Sin Fin (zie pagina 21 )in het Muziekgebouw aan ‘t IJ te horen is. Noche de Cante Jondo This Night of the Cante Jondo features four of the greatest talents of present-day flamenco: vocalists ‘El Torta’ and Arcángel explore the most profound human emotions, accompanied by Diego del Morao and Miguel Ángel Cortés on guitar.

aditi mangaldas a rc á n g el

Aditi Mangaldas Aditi Mangaldas is a renowned Indian kathak dancer and choreographer. Unsatisfied with just the technique or the kinetics of dance, she infuses the tradition with a modern sensibility.

La Shica
Club avond - Charismatische flamenco-hiphop uit Madrid
Charismatische flamenco-hiphop uit Madrid
zaterdag 29 januari 2011, 21.00 uur - RASA, Utrecht

d i e g o d el m o ra o miguel ángel cortés

la shica

De artiestennaam La Shica betekent het meisje, maar dat de Madrileense zangeres/ danseres Elsa Rovayo klein van stuk is, doet niets af aan haar enorme uitstraling. Integendeel, La Shica is een podiumbeest met een krachtig, gracieus bewegend lijf en een lekker hees klinkende flamencostem. Op eigenzinnige wijze zet ze de flamenco naar haar hand door deze te vermengen met hiphop, reggae en Braziliaanse bossa nova. La Shica studeerde aan de prestigieuze flamencodansschool Amor de Dios in Madrid en weet dus heel goed waar het in flamenco om draait. Haar flamenco fusion is toegankelijk maar allerminst oppervlakkig. La Shica en haar band weten niet alleen een jong publiek te bekoren, maar dwingen ook respect af bij de immer kritische Spaanse flamencopers. De avond wordt afgesloten door DJ ‘La Paloma’. La Shica (club night) In the charismatic performances of the Madrid-based singer and dancer La Shica, flamenco meets with hiphop, reggae and bossa nova. Her music is a highly original urban take on flamenco with strong roots in tradition.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

18

19

f l a menco sounds f ro m holland
Cartini Jazz Project
gitaar Tino van der Sman zang en jazzgitaar Carlos Denia Moreno (ES) trompet Toon de Gouw piano en contrabas Niko Langenhuijsen percussie Udo Demandt Een nieuw project van de Nederlandse flamencogitarist Tino van der Sman, die al jaren met veel succes vanuit flamencostad Sevilla opereert. Tino studeerde in 1997 af aan het conservatorium in Rotterdam en werkte sindsdien samen met grote namen in de flamenco als Israel Galván, Andrés Marin, Gerardo Núñez, Manolo Soler, Segundo Falcón, José Valéncia en Chicuelo. ‘Flamenco en jazz hebben veel gemeen,’ schrijft hij. ‘Tussen beide genres bestaat een sterke overeenkomst door hun vergelijkbare origine en vrije manier van bewegen binnen de muziek. Het Cartini Jazz Project zoekt naar nieuwe muzikale uitdagingen vanuit haar jazz- en flamenco-achtergrond. Flamencogitaar, contrabas, zang en percussie zoeken een dialoog zonder hun achtergrond te vergeten. De formatie wordt aangevuld met een gastoptreden van de Nederlandse trompettist Toon de Gouw. Cartini zoekt de grenzen niet op en probeert ze ook niet te overschrijden: ze tracht de grenzen te doen verdwijnen.’
zaterdag 22 januari 2011, 17.00 uur - LantarenVenster, Rotterdam

jeugd
cartini jazz p ro j e c t
Battle por fiesta – flamenco meets urban
Flamenco con mil Amores: dans & muziek Flamenco con mil Amores (Antje Herber, Karin Eij, Dorinda Dijs, Mirjam Venhuizen) urban dansers Boyd Grind Demmenie, Railyson Martina regie Marjet Roerink choreografie Linda van Dijk producent Pacific Enterprises Unlimited. Een initiatief van Flamenco Biënnale NL en Collectief Flamenco con mil Amores woensdag 26 januari 2011, 20.00 uur - Bijlmerparktheater, Amsterdam donderdag 27 januari 2011, 13.00 uur - Theater Zuidplein, Rotterdam zaterdag 29 januari 2011, 15.30 uur - Winkelcentrum Brazilië, Amsterdam

battle for fiesta

Een flamenco-hiphopvoorstelling over ritme, passie en jezelf zijn. Battle por fiesta brengt jongeren in contact met flamenco. Flamenco en urban hebben dezelfde wortels: de straat. Flamenco- en de urbandansers treffen elkaar op de vloer en scheppen een ritmische wereld vanuit hun eigen achtergrond. Hier wordt geïmproviseerd, uitgedaagd, geïmponeerd, gefopt en geflirt. Beide werelden komen samen in een battle die de competitie overstijgt en een ware fiesta wordt.

Flamenkita
Samba Salad: artistieke leiding en concept Herman Link, Rita Iny muzikale leiding Herman Link eindregie, zang en spel Rita Iny flamencogitaar en composities Arturo Ramón, Edsart Udo de Haes choreografie, dans en spel Mascha Meijman (Primavera) Harriët ‘Kika’ IJssel de Schepper zang, dans, spel en workshopbegeleiding Maya Link dans, zang, spel en flamencogitaar Mario García Blanco zang Erminia Fernández de Córdoba dramaturgische adviezen en eindregie Nicoline van de Beek tekstbijdragen Theo Olthuis vormgeving Ton van Kempen Idee Flamenco Biënnale NL zondag 23 januari 2011, 15.00 uur – Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam woensdag 26 januari 2011, 15.00 uur - Bijlmerparktheater, Amsterdam zaterdag 29 januari 2011, 15.00 uur - RASA, Utrecht

Viento del desierto / Desert Breeze
gitaar Jacco Müller ud Victor Ghannam cajón Ron van Holland darbuka Ulas Aksunger
zaterdag 29 januari 2011, 14.00 uur - Bimhuis, Amsterdam zondag 30 januari 2011, 15.30 uur - RASA , Utrecht

De wereld van de flamencogitaar en van de ud, haar voorloper uit het Midden-Oosten, komen in het nieuwe project van de Nederlandse flamencogitarist Jacco Müller harmonieus en subtiel samen. Müller studeerde in 1995 af aan het Rotterdamse Conservatorium bij Paco Peña. Sindsdien heeft hij als componist en flamencogitarist niet stil gezeten. In 2008 ontmoette hij in Detroit de Palestijnse ud speler Victor Ghannam met wie hij op muzikale ontdekkingsreis ging. Flamenco en haar oosterse invloeden waaien in acht nieuwe stukken op Müllers laatste album Desert Breeze dat hij op de Flamenco Biënnale komt presenteren.

Compasión / Flamenco Jazz
zang Carlos Denia Moreno gitaar John Fillmore percussie Antal Steixner alt- en sopraanklarinet en altsax Steven Kamperman alt- en sopraansax Paul Weiling
zondag 23 januari 2011, 20.30 uur - LantarenVenster, Rotterdam zaterdag 29 januari 2011, 14.00 uur - Bimhuis, Amsterdam

flamenkita jacco müller flamenchica mundi c o m p a s i ón

Cypressa moet van haar vader, een rijke koopman uit Cádiz, trouwen met een deftige familievriend. Zij wil dat niet en zoekt de hulp van Bruja, de bosheks. Cypressa doet alles om haar geliefde Amato te winnen, maar raakt hierdoor verstrikt in een onverwacht spannend avontuur. Kam je haren strak naar achter, doe een grote bloem in je haar of zet een mooie Spaanse hoed op, vergeet je dansschoenen niet en neem een waaier mee, want het wordt heel warm. Hoor, de gitaar roept ons! Een flamencovertelling voor kinderen vanaf 6 jaar over de belevenissen van een betoverde flamencogitaar.

Flamenchica Mundi / flamencosprookje van 1001 nacht
artistieke leiding en choreografie Teresa Jaldón muziek en zang Marga Pérez flamencogitaar Philip Adie Arabische luit Haytham Safia percussie Udo Demandt palmas Jorge de la Cruz dans Alisa Bloemendaal (Flamenchica), Conchita Boon, Yamila Gautier, Judit Antal, Sandra Esteve woensdag 26 januari 2011, 15.00 uur – Codarts/WMDC, Rotterdam zaterdag 29 januari 2011, 14.00 uur - Winkelcentrum Brazilië, Amsterdam

Pasión en compás, passie en ritme: dat zijn de drijfveren van de Nederlandse vijfmansformatie Compasión. De emoties van een flamencozanger, de strakke maatsoorten van de bulerías, fandangos en de alegrías in een unieke combinatie met de speelse jazzimprovisaties van twee rietblazers (saxen en klarinet). De musici van Compasión houden traditie en vrijheid opwindend in evenwicht: ze spelen traditionals gecombineerd met eigen composities. Van hevig ritmisch tot en met prachtig lyrisch. ‘Een vernieuwing die zo vanzelfsprekend klinkt dat je je afvraagt waarom niemand eerder op het idee is gekomen,’ aldus de Volkskrant over de Nederlandse jazzflamencogroep.

Flamenchica Mundi is een kleurrijke mix van Arabische en flamencodans en -muziek waarin het verhaal wordt verteld van Flamenchica Mundi, flamencomeisje van de wereld, en haar twee zusjes. Flamenchica Mundi is gek op dansen. In een droom ziet ze een Arabische en een echte Spaanse flamencodanseres opzwepende dansen uitvoeren. Ze wordt wakker en heeft opeens een paar mooie rode flamencoschoenen. En wat gebeurt er dan?

Coro Flamenco Calle Real
Coro Flamenco Calle Real is een Spaans Nederlands flamencogezelschap dat zich heeft gespecialiseerd in het rijke muzikale erfgoed van de provincie Huelva. Met feestelijke fandangos en sevillanas zal het koor de III Flamenco Biënnale Nederland openen.
vrijdag 21 januari 2011, 19.30 uur - Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

La Guardia Flamenca
Flamencomajorettes
zaterdag 29 januari 2011, 12.30 uur - Winkelcentrum Brazilië, Amsterdam

Humoristische straatact van flamboyante flamencodanseressen die het publiek moeiteloos inpalmen en opzwepen.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

20

21

mohammad motamedi

slotgala
Flamenco Sin Fin
Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard e.a.

muzikale ontmoeting met iran
Qasida
zang Rosario ‘La Tremendita’, Mohammad Motamedi gitaar Salvador Gutiérrez palmas ‘El Bobote’, Oruco percussie Luis Amador contrabas Jordi Gaspar kemanche Sina Jahanabadi tar Hadi Azarpira daf Hossein Rezaee Nia coproductie Flamenco Biënnale Nederland en Morgenland Festival Osnabrück.
vrijdag 28 januari 2011, 20.30 uur - Bimhuis, Amsterdam zondag 30 januari 2011, 16.30 uur - RASA, Utrecht

fuensanta ‘la moneta’

Nieuw Ensemble o.l.v. Ed Spanjaard Coproductie Nieuw Ensemble en Flamenco Biënnale Nederland
zondag 30 januari 2011, 15.00 uur - Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam

De Spaanse dichter Federico García Lorca beschreef de cante jondo (de diepe flamencozang) als een ‘zeldzaam exemplaar van primitieve zang die in zijn noten de ontblote en huiveringwekkende emotie herbergt van de eerste oosterse beschavingen.’ Of Lorca gelijk had, zou kunnen blijken uit het project Qasida, een bijzondere muzikale ontmoeting tussen de jonge Sevillaanse cantaora Rosario ‘La Tremendita’ en haar Iraanse evenknie Mohammad Motamedi. ‘Meer flamenco dan ‘La Tremendita’, is onmogelijk,’ kopte de Franse krant Le Monde onlangs, na de presentatie van haar debuutalbum A Tiempo op de Biënnale van Sevilla. In Qasida zoekt de zangeres naar de wortels van de flamenco in de rijk uitwaaierende poëtische gezangen en improvisaties van de young rising star van de Iraanse klassieke muziek, Motamedi. Gezongen Spaanse volkspoëzie vermengt zich met Perzische kunstmuziek tot een klankwereld waarin het oude Al-Andalus zich misschien heel even laat horen. Qasida The Qasida project is an extraordinary musical encounter between the young Sevillian cantaora Rosario ‘La Tremendita’ and her Iranian peer Mohammad Motamedi, the young rising star of Iranian classical music. Together they explore the roots of flamenco in richly varied poetic songs and improvisations.

ed spanjaard mauricio rosario ‘la tremendita’ sotelo

Hoe eigentijds en werelds flamenco is, is te horen in deze bijzondere coproductie van Nieuw Ensemble en de Flamenco Biënnale Nederland. In dit muzikaal rijk gelaagde programma slaat de flamenco, volkskunst bij uitstek, haar vleugels uit naar het hedendaagse.Op het programma, dat opent met een stuk van de Catalaanse componist Roberto Gerhard, staat de wereldpremière van het werk Muerte Sin Fin van de Spaanse componist Mauricio Sotelo. Dertien ‘scenische schetsen’ gebaseerd op het gelijknamige gedicht van de Mexicaanse dichter José Gorostiza, dat hij op verzoek van de Flamenco Biënnale voor Nieuw Ensemble schreef. Twee toonaangevende flamencosolisten treden aan: young rising star danseres Fuensanta ‘La Moneta’ en zanger Arcángel, wiens verfijnde stem zich zowel in als buiten de flamenco subtiel plooit en ontplooit. Een bijzondere ontmoeting van flamencokunst, elektronica en de eigentijdse klanken van Nieuw Ensemble onder leiding van dirigent én flamenco-aficionado Ed Spanjaard. Verder gaat in wereldpremière de Black Star Suite van de Duitse componist Florian Magnus Maier. Maier studeerde gitaar bij Paco Peña en compositie bij Klaas de Vries aan het Rotterdams Conservatorium. Frangiz Ali-Zade componeerde speciaal voor dit programma een stuk voor de Azerbeidzjaanse mugamzanger en het NE. De mugam kent net als flamenco een traditie van heftige, expressieve geïmproviseerde zangkunst, die uiterst persoonlijk is. Zabit Nabizade wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertolkers van deze zangkunst. De eeuwenoude mugam, een samensmelting van Turkse en Perzische muziek en poëzie, verwierf in 2003 een ereplaats op Unesco´s werelderfgoedlijst voor immaterieel cultureel erfgoed. In november 2010 kreeg de flamenco dezelfde eretitel. Flamenco Sin Fin. Eindeloze Flamenco. Een middag waar de flamencokunst zich van alle kanten laat zien en haar naam als werelderfgoed bewijst.
• Roberto Gerhard Libra (1968) • Florian Magnus Maier Black Star Suite (2010), wereldpremière zang Carlos Denia Moreno gitaar Arturo Ramón percussie Udo Demandt elektrische gitaar Florian Magnus Maier • Frangiz Ali-Zade Mugflagamenco, voor mugamstem en Nieuw Ensemble (2010), wereldpremière, mugamzanger Zabit Nabizade • Mauricio Sotelo Muerte Sin Fin (2010), wereldpremière zang Arcángel dans Fuensanta ‘La Moneta’

Flamenco Sin Fin The afternoon concert includes a number of first performances of various compositions, performed by Azerbaijani mugam singer Zabit Nabizade, young rising star of flamenco dance Fuensanta ‘La Moneta’ and singer Arcángel, showing many unexpected aspects of flamenco and the richness of the newly declared World Heritage.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

arcángel

22

23

I nsch rijven
Om u op te geven voor een workshop vult u het inschrijfformulier in op www.flamencobiennale.nl. Bij het volgen van twee workshops krijgt u 10% korting op de totaalprijs (dit geldt alleen voor de dans-, zang- en gitaarworkshops; alle combinaties mogelijk). Deelnemers aan workshops dans en zang krijgen korting op één kaartje voor het concert van hun leraar/lerares. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken koopt u een kaartje bij de zaal en declareert u daarna uw korting bij Ellen Bijsterbosch via ebijsterbosch@telfort.nl o.v.v uw naam, het concert en de workshop. De inschrijving is pas definitief als het geld is overgemaakt op rekening 4289276 t.n.v. Stichting PerpetuumM te Amsterdam o.v.v. de naam van de deelnemer, de workshop(s) en het niveau. Gebruik voor betalingen uit het buitenland de volgende codes. IBAN: NL37INGB0004289276, BIC: INGBNL2A. Bij vragen kunt u terecht op workshop@flamencobiennale.nl. De studio van het Global Dance Lab is tijdens de Flamencobiënnale te huur voor deelnemers aan de workshops. Voor meer informatie neem je contact op met Janine Keijzer: j.m.keijzer@zonnet.nl.

Rocío Molina
Rocío Molina (Málaga, 1984) studeerde in 2002 met de hoogste onderscheiding af aan het Conservatorio de Danza in Madrid. Sindsdien reisde zij de wereld rond als danseres in het gezelschap van Maria Pagés, maar ging ook al snel haar eigen weg als solodanseres. Op haar prille leeftijd wordt ze al gezien als het belangrijkste nieuwe talent dat de flamenco in tijden heeft voortgebracht en won ze diverse prijzen op het gebied van dans en choreografie. wORkShOP
locatie niveau datum palo prijs

Ca n te / za ng
Rosario ‘La Tremendita’
Rosario ‘La tremendita’ (Sevilla, 1984) groeide op in triana, de zigeunerwijk van Sevilla, binnen een familie vol flamencozangers en -dansers. haar grootmoeder was een gevierd saetas-vertolkster en als vijfjarige begeleidde Rosario al haar vader ‘el tremendo’ wanneer hij bij lokale evenementen zong. De jonge zangeres won in 2004 al de Premio Nacional Manolo Caracol voor haar soleá por bulería en werkte onder andere samen met danseressen Belén Maya en Rocío Molina. In september van dit jaar kwam haar debuut-CD A tiempo uit. Zij gaat tijdens deze Biënnale in het project Qasida met Iraanse zanger Mohammad Motamedi op zoek naar de verre wortels van de flamenco in Perzische muziek en Spaanse volkspoëzie. ‘La tremendita’ is naast vernieuwend zangeres ook begenadigd componist en gitarist, en zal de lessen dan ook zelf begeleiden op gitaar. wORkShOP
niveau datum/tijd palo prijs

workshops & masterclasses

/ tijd

niveau datum

/ tijd

Baile / Dans
Joaquín Grilo
Joaquín Grilo (Jerez de la Frontera, 1968) richtte na een indrukwekkend begin van zijn danscarrière in 1999 zijn eigen compañía op waarmee hij internationaal succes had en diverse prijzen won. Grilo deelde het podium met de meest gevierde sterren zoals Lola Flores, Antonio Canales, Vicente Amigo en Paco de Lucía. Hij staat bekend om zijn passie voor het overbrengen van de dans op zijn leerlingen. worksHoP
locatie niveau datum

palo prijs

Global Dance Lab, Amsterdam middengevorderd 24, 25 en 26 januari 17.00 - 18.30 uur polo € 110 (€ 130 incl. concert 23 januari, Rotterdamse Schouwburg) gevorderd 24, 25 en 26 januari 18.30 - 20.00 uur tangos € 110 (€ 130 incl. concert 23 januari, Rotterdamse Schouwburg)

MASteRCLASS locatie Rotterdamse Schouwburg (kleine zaal) datum / tijd 22 januari 13.00 uur prijs deelname € 60 prijs publiek € 7,50 (kaarten te reserveren bij de Rotterdamse Schouwburg of via workshop@ flamencobiennale.nl)

locatie niveau datum palo prijs

/ tijd

beginners (vanaf 1 jaar ervaring) 24 en 25 januari 16.00 – 17.30 uur soleá por bulerías € 65 (€ 85 incl. concert 28 januari, Bimhuis of 30 januari, RASA) Lloyd hotel, Amsterdam Middengevorderd tot gevorderd 24 en 25 januari 18.00 - 20.00 uur tangos de triana € 85 (€ 100 incl. concert 28 januari, Bimhuis of 30 januari, RASA)

Pastora Galván
Global Dance Lab, Amsterdam Middengevorderd 20 januari 18.00 - 19.30 uur, 22 en 23 januari 16.15 - 17.45 uur seguiriyas € 110 (€ 130 incl. concert 21 januari, rotterdamse schouwburg) Gevorderd 20 januari 19.45 - 21.15 uur, 22 en 23 januari 18.00 - 19.30 uur soleá por bulerías € 110 (€ 130 incl. concert 21 januari, rotterdamse schouwburg)

Rafaela Carrasco
rafaela Carrasco (sevilla, 1972) is danseres en choreografe en begon haar dansopleiding op zesjarige leeftijd bij Matilde Coral, waarna zij les nam bij grote namen als Mario Maya, Merche esmeralda en Milagros Menjíbar. In 2002 richtte zij Compañía rafaela Carrasco op waarmee ze vele prijzen binnensleepte. Zij is niet alleen een van de meest gevraagde danseressen van nu, ze staat ook bekend als een zeer ervaren en bevlogen lerares. Naast vele masterclasses over de hele wereld geeft zij regelmatig les aan de befaamde flamencoschool Amor de Dios in Madrid. worksHoP

/ tijd

palo prijs

niveau datum

/ tijd

palo prijs

Pastora Galván (Sevilla, 1980) beweegt zich al jaren in de voorhoede van de moderne flamencodans. Zij studeerde Spaanse dans aan het conservatorium van Sevilla en begon haar professionele carrière al op zeer jonge leeftijd. Door haar achtergrond (dochter van dansers José Galván en eugenia de los Reyes en zus van Israel Galván) is zij in staat om zich vanuit haar kennis van de traditie te wagen aan experimentele choreografieën, zoals in de voorstelling La Francesa waarvan alle choreografieën werden gemaakt door haar broer Israel. wORkShOP
locatie

MAsterCLAss locatie Global Dance Lab, Amsterdam niveau Geselecteerde vergevorderde dansers datum / tijd 29 januari 17.30 uur prijs deelname € 60 prijs publiek € 7,50 (aanmelden via workshop@ flamencobiennale.nl)

locatie niveau datum palo prijs

/ tijd

niveau datum

/ tijd

palo prijs

Global Dance Lab, Amsterdam Middengevorderd 22 en 23 januari 12.00 - 13.45 uur guajira. € 85 (€ 105 incl. concert 25 januari, stadsschouwburg Amsterdam 2de rang) Gevorderd 21 januari 17.00 - 19.00 uur, 22 en 23 januari 14.00 - 16.00 uur farruca € 140 (€ 160 incl. concert 25 januari, stadsschouwburg Amsterdam 2de rang)

niveau datum palo prijs

/ tijd

niveau datum palo prijs

/ tijd

Codarts/wMDC, Rotterdam begingevorderd (vanaf 2 jaar ervaring) 22 en 23 januari 12.00 - 14.00 uur alegrías € 95 (€ 115 incl. concert 21 januari, Rotterdamse Schouwburg) middengevorderd (vanaf 5 jaar ervaring) 22 en 23 januari 15.30 - 17.30 uur tangos. € 95 (€ 115 incl. concert 21 januari, Rotterdamse Schouwburg)

amsterdam rotterdam utrecht 2011

24

25

G i ta a r
Diego del Morao
Diego del Morao (Jerez de la Frontera, 1979) zet als zoon van Moraíto Chico de familietraditie van de Morao’s voort. Hij zette zijn eerste stappen in het professionele circuit als begeleider van La Macanita, José Mercé en Diego Carrasco. Het jaar 2004 was cruciaal in zijn carrière, toen hij meewerkte aan de live opgenomen CD’s van José Mercé, Niña Pastori en Montse Cortés. Binnenkort komt zijn langverwachte eerste solo-CD uit. worksHoP
locatie niveau datum prijs

workshops & masterclasses

MAsterCLAss Codarts/wMDC, rotterdam niveau Geselecteerde vergevorderde pianisten (opgeven via workshop@flamencobiennale.nl) datum / tijd 24 en 25 januari 11.30 - 13.00 uur en 14.00 - 15.30 uur prijs deelname € 90,prijs publiek € 7,50 (aanmelden via workshop@ flamencobiennale.nl)
locatie

‘Goede zang doet pijn’ Martijn van Beenen en Ernestina van de Noort

Tiempo de Leyenda
José Sanchez-Montes (SP, 2009)
vrijdag 21 januari 2011, 19.00 uur - Melkweg Cinema, Amsterdam

Een documentaire geïnspireerd op het album La Leyendo del Tiempo van de legendarische flamencozanger Camarón. In de geschiedenis van de flamencomuziek wordt dit album gezien als een van de meest belangrijke. Hoewel ruim dertig jaar geleden uitgebracht, bestaat zijn invloed op het genre nog steeds. Tomatito, Raimundo Amador en andere sterren vertellen over de flamenco en dit beslissende album. In de film is gebruik gemaakt van nooit eerder vertoond archiefmateriaal.

/ tijd

Lloyd Hotel, Amsterdam gevorderd (vanaf 5 jaar ervaring) 27, 28 en 29 januari 12.00 - 14.00 uur € 140

Palmas
Diego Carrasco en Faustino Núñez
Diego Carrasco (Jerez de la Frontera, 1954) is zanger, gitarist, componist en, boven alles, meester-improvisator. onder de artiestennaam ‘tate de Jerez’ begon hij zijn carrière; als gitarist begeleidde hij grootheden als tía Añica La Periñaca, tio Gregorio el Borrico en terremoto de Jerez. In 1984 veranderde hij zijn naam in Diego Carrasco en volgde hij zijn eigen pad binnen de flamenco. Hij experimenteert met diverse andere genres, maar houdt met zijn aanstekelijke en onvermoeibare compás sterk vast aan de Jerezaanse cante puro. Hij wordt tijdens deze workshop palmas bijgestaan door Faustino Núñez, auteur van werken als Camarón, Vida y obra en Comprende el Flamenco. Naast deze workshop verzorgt Núñez een reeks lezingen. worksHoP
locatie niveau datum prijs

Flamenco Flamenco (premìere)
Carlos Saura (SP, 2010)
donderdag 20 januari 2011, 20.00 uur – LantarenVenster, Rotterdam zaterdag 22 januari 2011, 19.00 uur – Melkweg Cinema, Amsterdam

Moraíto Chico (Jerez de la Frontera, 1955) is de onbetwiste gitaargrootmeester uit Jerez. Hij leerde het gitaarspel van zijn vader Juan Morao en oom Manuel Morao, en speelde als elfjarige al op het Festival de Jerez. Zijn echte debuut beleefde hij echter met La Paquera de Jerez toen haar vaste begeleider het af liet weten. sindsdien heeft hij diverse solo-albums uitgebracht en begeleidt hij zangers als José Mercé en Diego Carrasco. Moraíto is dit festival onze artist in residence en zal een masterclass gitaar geven aan het Codarts/wMDC te rotterdam. Voor deze masterclass worden ook deelnemers van buiten het conservatorium geselecteerd; meld je hiervoor aan op workshop@flamencobiennale.nl. MAsterCLAss locatie Codarts/wMDC, rotterdam niveau Geselecteerde vergevorderde gitaristen (opgeven via workshop@flamencobiennale.nl) datum / tijd 25 januari 18.00 - 20.00 uur, 26 januari 12.00 14.00 uur, 28 januari 13.00 - 15.00 uur prijs deelname € 90 prijs publiek € 7,50 (aanmelden via workshop@flamencobiennale.nl)

films & documentaires

Moraíto Chico

De Flamenco Biënnale toont in een speciale voorpremière de nieuwste film van de Spaanse regisseur Carlos Saura. Saura staat bekend om zijn grote passie voor volkszang en -dans en heeft dan ook verschillende films gemaakt waarin hij speelfilm en dans verweefde. Na de oogstrelende dansfilms over flamenco en tango keert hij nu weer terug naar de wereld van de flamenco. De film richt zich op de evolutie van de kunstvorm door zowel de bekende, al wat oudere performers als de nieuwe generatie te laten zien die traditionele met onorthodoxe elementen combineert.
Met Rocío Molina, ‘David Peña ‘Dorantes’, Israel Galván, Miguel Poveda, José Mercé, Moraíto Chico, Sara Baras en e.v.a.

Goede zang doet pijn
Martijn van Beenen en Ernestina van de Noort
donderdag 20 januari 2011, 19.00 uur – Melkweg Cinema, Amsterdam zondag 23 januari 2011, 19.00 uur – Melkweg Cinema, Amsterdam zondag 23 januari 2011, 19.00 uur – LantarenVenster, Rotterdam

/ tijd

Codarts/wMDC, rotterdam Deelnemers met enige kennis van het compás 28 januari 16.00 - 18.00 uur € 30,-

José Jiménez Santiago ‘El Bobote’
José Jiménez santiago ‘el Bobote’ (sevilla, 1962) groeide op in triana, de zigeunerwijk van sevilla. Hij is al van jongs af aan een gewild palmero en werkte onder andere samen met Israel en Pastora Galván, Pansequito en Bernarda de Utrera. Naast de vele concerten met grootheden die hij op geheel eigen wijze ritmisch begeleidt, werd hij ook bekend van de film Vengo met Antonio Canales in de hoofdrol. worksHoP

Cameraman en regisseur Martijn van Beenen en Ernestina van de Noort gingen speciaal voor NTR Podium naar Jerez de la Frontera op zoek naar de wortels van de flamenco. Ze ontmoeten drie generaties gitaristen: Manuel Morao, Moraíto Chico en Diego del Morao. De zigeunerdynastie van de Morao’s drukt een belangrijk stempel op de flamenco uit Jerez de la Frontera, een van de belangrijkste kweekvijvers van flamenco. Ze ontstond op het land rondom Jerez, op de grote boerderijen waar de zigeuners als dagloners werkten. María Bala (76), zus van de grote zanger Manuel Soto Sordera, en een van de laatste schatbewaarders van de oude cante jondo, laat horen hoe de primitieve flamencozang van toen klonk.
Met Manuel Morao, Moraíto Chico, Diego del Morao, Jesús Méndez, María Bala, Diego Carrasco, El Bo, Chícharo en vele anderen.

De gitaarworkshops worden mede mogelijk gemaakt door La Guitarra Buena

locatie

Piano
David Peña ‘Dorantes’
David Peña ‘Dorantes’ (Lebrija, 1969) kreeg de flamenco van jongs af aan van verschillende kanten mee: als kleinzoon van zanger La Perrata, zoon van gitarist Pedro Peña en neef van el Lebrijano en Inés Bacán. Daarnaast volgde hij zijn muzikale opleiding aan het real Conservatorio superior de Música in sevilla, waar hij in contact kwam met diverse andere muziekvormen die zijn spel beïnvloedden (klassiek, Braziliaans, jazz). Voor deze masterclass worden ook deelnemers van buiten het conservatorium geselecteerd; meld je hiervoor aan op workshop@flamencobiennale.nl.

niveau datum/tijd prijs niveau datum/tijd prijs

Lloyd Hotel (oostelijke Handelskade 34, Amsterdam) Beginners 29 januari 12.00 - 14.00 uur € 30 gevorderd 29 januari 14.45 - 16.45 uur € 30

Kijk op www.ntr.nl/ntrpodium voor meer informatie en previews. Uitzending 23 januari 2011, 13 uur – ned2
herhaling uitzending 24 januari 2011, 23.55 uur – ned2

Rito y geografía del cante
José María Velázquez-Gaztelu
zaterdag 22 januari 2011, 15:00 en 19.00 uur – LantarenVenster, Rotterdam

Data, tijden en prijzen onder voorbehoud. Check voor de laatste informatie altijd de website www.flamencobiennale.nl. De adresgegevens van alle bovengenoemde locaties zijn te vinden op pagina 30. In samenwerking met stichting terremoto, Global Dance Lab, Lloyd Hotel, Codarts/wMDC, skVr, stichting Flamenco rotterdam, Janine keijzer en rens Hollander

José María Velázquez-Gaztelu maakte voor de Spaanse televisie de beroemde 115delige serie Rito y geografía del cante: een schatkamer vol kostbare archiefopnames van de groten der flamenco, en de grote onbekende stemmen, die de voedingsbodem van het cante jondo zijn, en inspiratiebronnen voor flamencogeneraties tot in de eeuwigheid. Voor zijn camera verschenen Manuel Soto Sordera, Tía Añica la Periñaca, Manuel Morao, Pepe Marchena, Antonio Mairena, Manolo Caracol, Paco de Lucía, José Menese, Camarón de la Isla, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar en vele anderen. Voor dit historische werk werd Velázquez-Gaztelu meerdere malen onderscheiden. Een aantal afleveringen uit deze serie, die onlangs werd uitgebracht op DVD, zal te zien zijn tijdens de Flamenco Biënnale Nederland.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

tE ziEN vANAF 5 MEi
El Aire de Jerez – The Sound from Jerez Faustino Núñez donderdag 27 januari 2011, 20.00 uur - Melkweg Rabozaal, Amsterdam Musicoloog, flamencoloog en publicist Faustino Núñez (1961) is als docent verbonden aan de flamencoafdeling van het Conservatorium Superior de Música de Córdoba. hij is daarnaast auteur van verschillende boeken over flamenco, waaronder Camarón, Leven en werk (2003), over het leven van de legendarische flamencozanger Camarón de la Isla, en La Música entre Cuba y españa (1998), waarin hij de muzikale pendelbewegingen tussen Andalucía en de voormalige kolonie Spanje toelicht. In zijn laatste publicatie Guía documental del música y baile preflamencos (1750-1808) gidst hij de lezer langs muziek- en dansvormen die aan de basis van de flamenco lagen. Núñez heeft diverse compilatie-albums samengesteld, zoals Flamenco de la A a Z en werkte mee aan het Diccionario de la Música española e hispanoamericana. Voorafgaande aan het muzikale eerbetoon aan de onlangs overleden Jerezaanse zanger Fernando terremoto, een voorstelling (zie pagina 13) waarmee de crème de la crème van de flamenco in Nederland vertegenwoordigd is, gaat Núñez dieper in op de betekenis van Jerez de la Frontera in de ontwikkeling van de flamenco. Núñez maakt een stevige flamencowandeling door Jerez en staat stil bij de groten van de Jerezaanse school, zoals Manuel torre, Antonio Chacón (zang), Rosa Durán (dans), Javier Molina, Manuel Morao (gitaar) en natuurlijk het geslacht van vader en zoon terremoto, belichamers van de ‘pure zang’. Comprende el Flamenco Faustino Núñez Driedaags openbaar hoorcollege woensdag  26 januari 2011, 18.30 uur - Codarts/WMDC, Rotterdam donderdag  27 januari 2011, 14.00 uur - Codarts/WMDC, Rotterdam vrijdag  28 januari 2011, 18.30 uur - Codarts/WMDC, Rotterdam het didactische standaardwerk Comprende el Flamenco (Flamenco Begrijpen) van Faustino Núñez vormt de basis voor een tweedaagse flamencocursus, die de flamencoloog reeds met veel succes over de gehele wereld heeft gegeven. In de vorm van een hoorcollege worden de grondbeginselen van de flamenco uitgelegd aan de hand van verschillende ritmes, gitaarakkoorden en tonaliteit. Dit tweedaagse openbare hoorcollege is een vervolg op het hoorcollege dat Núñez op de Biënnale 2008 gaf. wie flamenco wil leren begrijpen, schrijft zich in. De tweedaagse cursus is toegankelijk voor zowel leerlingen van het Rotterdams Conservatorium als voor derden. In de sporen van Ziryab Saskia Törnqvist vrijdag 28 januari 2011, 19.30 uur - Bimhuis, Amsterdam zondag 30 januari 2011, 15.00 uur - RASA, Utrecht hebben Andalusische flamenco en de klassieke muziek van Iran misschien ergens identieke wortels? Als we ons verdiepen in Ziryab, de oosterse musicus die in de negende eeuw in Córdoba het eerste conservatorium ter wereld stichtte, dan zijn er de nodige Spaans Iraanse raakvlakken te vinden. Ziryab, wiens achtergrond vermoedelijk Iraanse of koerdische was, leerde de praktijk van het ud-spel en de muziektheorie in Bagdad, waar in die tijd de toon werd gezet door de Perzische muziek. wie wil, kan een echo van zijn tijd terughoren in de flamenco. In deze lezing volgt Saskia trönqvist één van de vele flamencosporen terug, om uit te komen bij de muzikale bronnen van Ziryab. Saskia törnqvist is musicoloog, publicist en musicus. Sinds 1995 publiceert zij onder andere in het Parool op het gebied van wereldmuziek en klassieke muziek. Zij houdt inleidende lezingen bij alle concerten van het Nederlands Blazers ensemble, houdt inleidingen bij concerten in het tropentheater en is muziekprogrammeur in theater De Regentes in Den haag. Apollo en Dionysus in de hedendaagse flamencodans Juan Vergillos dinsdag 25 januari 2011, 19.00 uur - Stadsschouwburg Amsterdam Rabozaal, Amsterdam zondag 23 januari 2011, 15.15 uur - Rotterdamse Schouwburg (foyer beneden), Rotterdam De Spaanse auteur en publicist Juan Vergillos kent de hedendaagse ontwikkelingen in de flamenco als geen ander. hij is flamencorecensent voor el Diario de Sevilla en heeft diverse boeken over flamenco-esthetiek en didadactiek op zijn naam staan. Ook deed hij de regie en schreef hij het script voor verschillende flamencodansvoorstellingen, zoals el cielo de tu boca en el Alba del último día van danser Andrés Marín, die in 2008 de Flamenco Biënnale opende.Vergillos schetst in deze lezing voorafgaande aan de dansvoorstellingen van Rocío Molina en Rafaela Carrasco de ontwikkelingen in de actuele flamencodans afgezet tegen haar verleden. hij neemt daarbij de figuur van de ‘primitieve sjamaan’ als gids. hij beschrijft de afwisselende klassieke en barokke periodes. Van de natuurlijke flamenco uit de zogeheten Gouden eeuw (1860-1920) tot de dissidente lijnen en ritmes van nonconformistische makers naar het hedendaagse neoclassicisme. Vergillos plaatst de hedendaagse flamencochoreografen en -dansers in perspectief en toont het nieuwe van de vernieuwingen in de flamencodans. www.flamencoentusmanos.es / Presentatie nieuwe flamencowebsite en Flamenco Home Studio (FHS) Jesús Bola en Faustino Núñez zaterdag 29 januari 2011, 16.00 uur - Muziekgebouw aan ´t IJ, Amsterdam ‘Flamenco in je handen’ is het nieuwe flamencoportaal. een didactisch flamencoweb waar je de verschillende flamencostijlen leert herkennen. De site is ontwikkeld is door Jesús Bola, musical flamencoproducer van onder andere albums van Camarón de la Isla, en musicoloog Faustino Núñez. Muzikaal adviseur is Don Diego Carrasco. het web bevat meer dan 800 audio-archieven met uitleg en 200 youtube-fimlpjes per stijl geordend. Ook kunnen er online flamencogitaarlessen worden gevolgd en zijn er tal van ritmische voorbeelden te downloaden om het eigen spel te professionaliseren. Daarnaast biedt de site uitgebreide informatie over de geschiedenis en de actualiteit van de flamenco.
FhS (Flamenco home Studio) is een kleine computer met touch screen op een professionele flamencogitaar (Antonio Bernal) die gitaarliefhebbers en professionals helpt om eigen opnames te maken van topkwaliteit. De makers van de FhS geven in het Muziekgebouw aan ’t IJ een demonstratie voor professionals en aficionados. www.flamencoentusmanos.es

27

Flamencozang- en gitaarmeesters onder de loep José Manuel Gamboa woensdag 26 januari 2011, 19.30 uur - RASA, Utrecht zaterdag 29 janauri 2011, 19.30 uur - Bimhuis, Amsterdam José Manuel Gamboa (1959) begon zijn indrukwekkende flamencoloopbaan als gitarist. Als journalist, scriptwriter en regisseur is hij uitgegroeid tot een van de belangrijkste flamencovorsers van Spanje van dit moment. hij produceerde albums van grote flamencoartiesten als Carmen Linares, enrique Morente, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, Pitingo en vele anderen. Met meer dan twintig boeken en een discografie die meer dan honderd titels beslaat, is Gamboa onbetwistbaar ‘de hoogste intellectuele flamencoautoriteit’, zoals het beroemde Festival de la Unión hem in 2007 onderscheidde. Voorafgaand aan de voorstelling Maestría de Jerez (zie pagina 10) en Noche de Cante Jondo (zie pagina 16) neemt Gamboa ons mee door de geschiedenis van de flamenco aan de hand van de grote gitaarmeesters en cantaores met live voorbeelden op de gitaar. ‘Oscura Llama’, de orale traditie in de hedendaagse muziekpraktijk Mauricio Sotelo zondag 30 januari 2011, 14.00 uur - Muziekgebouw aan ´t IJ, Amsterdam ‘er cante no cabe en er papé’. ‘De sang pas nie op ’t papier’, zei de oude zigeuner op het eerste flamenconcours dat in 1922 door Manuel de Falla en Federico García Lorca in Granada werd georganiseerd. Lorca had de zang al beschreven als ‘een gestamel’, ‘een betoverende golvende keelklank die niet past in de strenge en koude westerse notenbalk, en die de hermetische bloemen van de halve tonen doet openbarsten in duizenden blaadjes.’ Mauricio Sotelo, een van de belangrijkste hedendaagse Spaanse componisten van dit moment, geeft ter inleiding van zijn werk Muerte Sin Fin, dat op het slotgala (zie pagina 21) van de Flamenco Biënnale Nederland in wereldpremière gaat, een lezing over de westerse orale muziektraditie, die geen schrift kent, in de context van de hedendaagse muziek. Meer specifiek vertelt hij over de invloed van de flamenco in zijn muzikale universum. Sotelo heeft werk geschreven voor en samengewerkt met zangers als Carmen Linares, esperanza Fernández, Pitingo, Rafael de Utrera, Arcángel en Miguel Poveda.

E E N F i L M vA N C A r L O s s A u r A
vOOr MEEr iNFOrMAtiE: www.CiNEMiEN.NL

lezingen

FLAMENCO FLAMENCO

28

29

c a r rasco family
Soniquete de jerez – swing from jerez
gitaar Curro Carrasco invitados especiales zang en gitaar Diego Carrasco percussie Anné Carrasco percussie en bas Luis Carrasco De Carrasco Familie uit Jerez de la Frontera kent het geheim van de swing en improvisatie als geen ander. Patriarch van de clan, Diego Carraso laat met zijn muzikale nazaten zien hoe tot in het oneindige kan worden gejongleerd met de traditionele flamencoritmes. Een flamenco-jamsessie die zijn weerga niet kent. Exclusief in het theater van het World Music and Dance Centre in Rotterdam.
vrijdag 28 januari 2011, 20.30 uur – Codarts/WMDC, Rotterdam

amsterdam
dag lo ca t i e tijd prijs

(€)

ca te g o r i e

p ro g ra m m a

20-Jan Melkweg Cinema 21-Jan Melkweg Cinema 22-Jan Melkweg Cinema 23-Jan Melkweg Cinema 25-Jan SSBA Rabozaal 25-Jan 26-Jan 26-Jan 27-Jan 27-Jan SSBA Rabozaal Bijlmerparktheater Bijlmerparktheater Melkweg (Rabozaal) Melkweg (Rabozaal)

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 20.00 15.00 20.00 20.00 21.00 19.30 20.30 14.00

7,-/6,7,-/6,7,-/6,7,-/6,gratis 35,-/30,10,-/7,50 10,-/7,50 gratis 42,50 gratis 24,50 16,50 gratis gratis 24,50 gratis gratis gratis gratis 23,-/18,50 27,50

film film film film lezing voorstelling voorstelling voorstelling lezing voorstelling lezing voorstelling voorstelling lezing lezing voorstelling voorstelling voorstelling voorstelling lezing voorstelling voorstelling

28-Jan Bimhuis 28-Jan Bimhuis 29-Jan Bimhuis

29-Jan Muziekgebouw aan ‘t IJ (Bamzaal) 16.00 29-Jan Bimhuis 19.30

programma overzicht

29-Jan Bimhuis 29-Jan 29-Jan 29-Jan 30-Jan winkelcentrum Brazilië winkelcentrum Brazilië winkelcentrum Brazilië Muziekgebouw aan ‘t IJ

20.30 12.30 14.00 15.30 14.00 15.00 20.30

ad ve r te n t i es

30-Jan Muziekgebouw aan ‘t IJ 30-Jan Bimhuis

Goede zang doet pijn - Martijn van Beenen en ernestina van de Noort tiempo de leyenda - José Sanchez-Montes Flamenco Flamenco - Carlos Saura Goede zang doet pijn - Martijn van Beenen en ernestina van de Noort Apollo en Dionysus in de hedendaagse flamencodans Juan Vergillos ConCierto Gusto - Compañía Rafaela Carrasco Flamenkita - Samba Salad Battle por fiesta - Flamenco con mil Amores el aire de Jerez - Faustino Núñez terremoto de Jerez / hommage aan Fernando terremoto Vele artiesten o.l.v. Faustino Núñez en Moraíto Chico In de sporen van Ziryab - Saskia törnqvist Qasida - Rosario ‘La tremendita’, Mohammad Motamedi e.a. Viento del desierto - Jacco Müller e.a. Compasión Flamenco Jazz - Carlos Denia Moreno e.a. Flamenco en tus manos - Faustino Núñez en Jesús Bola Flamencozang- en gitaarmeesters onder de loep José Manuel Gamboa Noche de Cante Jondo / Nacht van de diepe zang ‘el torta’, Arcángel e.a. La Guardia Flamenca Flamenchica Mundi - teresa Jaldón Battle por fiesta - Flamenco con mil Amores ‘Oscura Llama’, de orale traditie in de hedendaagse muziekpraktijk - Mauricio Sotelo Flamenco Sin Fin - Nieuw ensemble e.a. In Concert Moraíto Chico - Moraíto Chico e.a.

rotterdam
20-Jan LantarenVenster 21-Jan R’damse schouwburg, hal 21-Jan R’damse Schouwburg 20.00 19.30 20.15 8,50 gratis 30,-/27,50 23,75,/20,7,50 14,19,7,-/6,7,-/6,10,-/8,50/7,50 gratis 30,-/27,50 23,75,/20,7,-/6,17,gratis 3,uitverkocht! gratis gratis 10,film voorstelling voorstelling Voorpremière Flamenco Flamenco - Carlos Saura Coro Flamenco Calle Real Sin Muros / without walls - David Peña ‘Dorantes’, Renaud García-Fons, theodosii Spassov, invitados especiales Joaquín Grilo, Pastora Galván Openbare Masterclass (dans) Rocío Molina Cartini Jazz Project - tino van der Sman e.a. Free Jazz Flamenco - David Peña ‘Dorantes’, Renaud García-Fons en theodosii Spassov Rito y geografía del cante - José María Velázquez-Gaztelu Rito y geografía del cante - José María Velázquez-Gaztelu Flamenkita - Samba Salad Apollo en Dionysus in de hedendaagse flamencodans - Juan Vergillos Oro Viejo / Old Gold - Compañía Rocío Molina Goede zang doet pijn - Martijn van Beenen en ernestina van de Noort Sólo Guitarra - Moraíto Chico Compasión Flamenco Jazz - Carlos Denia Moreno e.a. Comprende el Flamenco - Faustino Núñez Flamenchica Mundi - teresa Jaldón Battle por fiesta - Flamenco con mil Amores Comprende el Flamenco - Faustino Núñez Comprende el Flamenco - Faustino Núñez Met onder meer de familie Carrasco

22-Jan R´damse Schouwburg 22-Jan LantarenVenster 22-Jan LantarenVenster 22-Jan 22-Jan 23-Jan 23-Jan 23-Jan LantarenVenster LantarenVenster R´damse Schouwburg R’damse Schouwburg R’damse Schouwburg

13.00 17.00 20.30 15.00 19.00 15.00 15.15 16.30 19.00 20.30 18.30 15.00 13.00 14.00 18.30 20.30

masterclass voorstelling voorstelling film film voorstelling lezing voorstelling film voorstelling lezing voorstelling voorstelling lezing lezing clubavond

Al ruim 20 jaar Nederlands bekendste flamenco speciaalzaak: * Flamencogitaren in alle prijsklassen * Instructiemateriaal voor gitaar / dans * De nieuwste CD’s en DVD’s * Boeken en bladmuziek * Enorme collectie Cajons * Castagnetten in alle kwaliteiten Bezoek de webwinkel voor onze Aanbiedingen ! www.guitarrabuena.nl Reestraat 14, Amsterdam Tel (020) 6271682

23-Jan LantarenVenster 23-Jan LantarenVenster 26-Jan 26-Jan 27-Jan 27-Jan 28-Jan 28-Jan Codarts/wMDC Codarts/wMDC theater Zuidplein Codarts/wMDC Codarts/wMDC Codarts/wMDC

utrecht
26-Jan RASA 26-Jan RASA 28-Jan RASA 29-Jan RASA 29-Jan RASA 30-Jan RASA 30-Jan RASA 30-Jan RASA 19.30 20.30 20.30 15.00 21.00 22.30 15.00 15.30 16.30 gratis 23,- / 20,13,75 20,-/17,-/12,7,50/5,17-/14,50/10,gratis 20,-/17,-/12,lezing voorstelling voorstelling voorstelling voorstelling lezing voorstelling voorstelling Flamencozang- en gitaarmeesters onder de loep José Manuel Gamboa Maestría de Jerez - Moraíto Chico en Joaquín Grilo, Jesús Méndez Aditi Mangaldas Flamenkita - Samba Salad La Shica Afterparty D.J. La Paloma In de sporen van Ziryab - Saskia törnqvist Viento del desierto - Jacco Müller e.a. Qasida - Rosario ‘La tremendita’, Mohammad Motamedi e.a.

amsterdam rotterdam utrecht 2011

Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor het laatste nieuws op www.flamencobiennale.nl. De programmering van de workshops en masterclasses is te vinden op pagina 22, 23 en 24.

30

31

a m s t e rd a m
Stadsschouwburg Amsterdam (Rabozaal) Leidseplein 26 1017 PT Amsterdam Kassa: 020 624 23 11 www.ssba.nl Melkweg Lijnbaansgracht 234a 1017 PH Amsterdam Kassa: 020 531 8181 www.melkweg.nl Muziekgebouw aan ’t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Kassa: 020-788 20 00 www.muziekgebouw.nl Bimhuis Piet Heinkade 3 1019 BR Amsterdam Kassa: 020 788 21 88 www.bimhuis.nl

ro tterdam
Rotterdamse Schouwburg Schouwburgplein 25 3012 CL Rotterdam Kassa: 010 411 81 10 www.rotterdamseschouwburg.nl LantarenVenster Otto Reuchlinweg 996 3072 MD Rotterdam Kassa: 010 277 22 77 www.lantarenvenster.nl Codarts/WMDC Pieter de Hoochweg 125 3024 BG Rotterdam Kassa: 010 244 45 16 www.wmdc.nl Theater Zuidplein Zuidplein 60 3083 CW Rotterdam Kassa: 010 203 02 03 www.theaterzuidplein.nl

utrecht
RASA Pauwstraat 13a 3512 TG Utrecht Kassa: 030 231 60 40 www.rasa.nl

III flamenco biënnale nederland
samenstelling programma ernestina van de Noort festivalteam ernestina van de Noort | Monica van Steen | Leonne Vilé, heleen Moors (theaterburo Movilé) ellen Bijsterbosch | Pien van Gemert | Annemarie van Drecht | Marijcke Voorsluijs | Racheda kooijman Lisette van Blokland | Saskia kluyfhout programmaboek teksten ernestina van de Noort | Racheda kooijman eindredactie Pien van Gemert | Racheda kooijman grafisch ontwerp en campagnebeeld helma timmermans drukwerk MullerVisual Communication fotografie Ana Palma, Jesús Vallinas, Jean Louis Duzert, Luca Fiaccavento, Peter Buitelaar, Iris van Boekel, Jan Scheffner, Daniel Muñoz, Luis Castilla, Maxi del Campo
met dank aan | gracias:
Manuel Moreno Junquera, Miguel Poveda, Faustino Núñez, María Ángeles Carrasco, Salvador García (Agencia Andaluza del Flamenco), embajada de españa Den haag, María Jesús de Gamo (INAeM), ed Spanjaard, Joël Bons, Guido van der hulst (Nieuw ensemble), Michael Dreyer, Morgenland Festival Osnabrück, Nader Mashayekhi, Ahmad taheri (Centro Persépolis Madrid), Neil van der Linden, Aisan Maghsoudi, Rosario Guerrero hernández, Oscár González, Arte y Gestión, Carlos Sánchez (Dezza Producciones), Annemie Vanackere & walther van den heuvel (Rotterdamse Schouwburg), Frank Bolder (LantarenVenster), Ricardo Mendeville & Leo Vervelde (Codarts), Oscar van der Pluijm & Maarten van Gulick (Codarts/wMDC), Danka van Dodewaard & Annemarie van Drecht, Maarten Rovers (RASA), Fako kluiving (Bijlmerparktheater), huub van Riel & Annelies van esveld (Bimhuis), Anita van Dolen (Stadsschouwburg Amsterdam), Frans Goossens & Jaïr tchong (Melkweg), Piet Boogert & Suzanne Oxenaar (Lloyd hotel), Femke Schot (PeU), eveline kunst & Caroline Broere & Mirjam Bloem (Stichting todo Flamenco), Janine keijzer (Global Dance Lab), Johanne Leemans & Dorinda Dijs (SkVR), María Spaans (Stichting terremoto), herman Link & Rity Iny, ton en Nicolien van kempen, Cleo Ferreira, Anne Slothouwer, Rens den hollander, Martine haesens, Vincent François, erik Pezarro, John Dekker (Foodcom), Pallas wines, wim van kernebeek, én Martijn van Beenen. Alle vrijwilligers, alle betrokken medewerkers van Rotterdamse Schouwburg, LantarenVenster, Codarts/wMDC, Codarts, theater Zuidplein, RASA, Bijlmerparktheater Zuid-Oost, Lloyd hotel, Stadsschouwburg Amsterdam, theater De Melkweg, Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis
‘Flamenco meets Brasil’ is een initiatief van cultuurgroep Brazilië (Lloyd hotel, Nautiek en Loods 6) in samenwerking met winkeliersvereniging Brazilië. De evenementen zijn tot stand gekomen door een bijdrage van Stadsdeel Oost. Aan de teksten in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. we hebben waar mogelijk aan de fotografen toestemming gevraagd en verkregen voor het gebruik van de foto’s. In een aantal gevallen is dat ondanks inspanningen onzerzijds niet gelukt. wij verzoeken de betrokken rechthebbenden contact met ons op te nemen. © copyright 2010 Stichting PerpetuumM Amsterdam

locaties

Bijlmerparktheater ZuidOost Anton de Komplein 240 1102 DR Amsterdam Kassa: 020 311 39 30 www.bijlmerparktheater.nl Lloyd Hotel & Cultural Embassy Oostelijke Handelskade 34 1019 BN Amsterdam Kassa: 020 561 36 36 www.lloydhotel.com Winkelcentrum Brazilië t.o. Lloyd Hotel & Cultural Embassy www.winkelcentrumbrazilie.nl

Het Lloyd Hotel goes flamenco
Tijdens deze Flamenco Biënnale verandert de lobby van het Festival Hotel Lloyd in een open naaiatelier. Ontwerpster Adela Olmos maakt op maat je gewenste flamenjurk of -rok. Olmos heeft haar studio in Jerez de la Frontera en zal een deel van haar collectie vertonen in het Lloyd en in het  Global Dance Lab aan de Kinkerstraat in Amsterdam, de workshop- en masterclasslocatie. Altijd al een échte traje gewild, dan is dit je kans. Mét en zonder noppen! Neem alvast een kijkje op www.adelastudio.com om inspiratie op te doen. Sinds 2006 is het Lloyd Hotel het Festival hotel van de Flamenco Biënnale Nederland. Gastvrij tot in de late uren is ze de ideale hangout voor de afición na de concerten. Dit jaar organiseert het Lloyd in samenwerking met Stadsdeel Oost een flamencomiddag op zaterdag 29 januar in het tegenovergelegen Winkelcentrum Brazilië. Flamenco meets Brazil. Met la Guardia Flamenco, opzwepende flamencomajorettes; Battle por fiesta, een flamencohiphopvoorstelling voor de jeugd; en een kindervoorstelling met workshops van Flamencoschool Teresa Jaldón.

Ana Palma
Fotógrafa en residencia - Huisfotograaf
De Catalaanse fotografe uit Barcelona Ana Palma wordt de huisfotograaf van de derde editie van de Flamenco Biënnale Nederland. Voor het oog van haar camera verschenen vele grootheden uit de actuele flamencoscene. Palma is daarnaast documentair fotografe en maakte vele reportage over de zigeunergemeenschappen in Catalonië. Palma zal van deze derde editie een fotografisch verslag maken. En een selectie uit haar oeuvre zal te zien zijn op diverse festivallocaties, digitaal en op papier.

logo full colour CMYK

logo duotone PMS 032 CVC

logo zw-w negatief K

logo zw-w postief K

colofon

met dank aan
subsidiënten en fondsen

partners en sponsors

stichting Todo Flamenco

initiatiefnemer

amsterdam rotterdam utrecht 2011

Spaans leren begint hier!

Uw partner in talen!

Iber Lengua verstaat de leermethode die u aanspreekt. Al 20 jaar de specialist in maatwerk taaltrainingen Spaans.
• In 5 dagen een taal leren, of liever verspreid over meerdere weken? Overdag of ‘s avonds? Algemeen of zakelijk gericht? Alles is mogelijk! Voor taaltrainingen, vertalingen en tolkdiensten in 20 verschillende talen. Haarlem, in-company door heel Nederland en op 2 locaties in Spanje.

• Maatwerk oplossingen exact toegespitst op uw bedrijf en uw wensen. • Iber Lengua verzorgt trainingen in het eigen opleidingscentrum in • Cedeo-erkend voor maatwerk bedrijfsopleidingen.

• Iber Lengua: Hét taleninstituut met, als enige in Nederland, kwaliteitsgarantie. Zaanenstraat 18 - 2022 CP Haarlem - info@iberlengua.nl - www.iberlengua.nl - T 023 538 98 49 - F 023 539 37 12