~

*

Edda Kloos

XPfotovf£vvuirrKe~

, I

KaTa6KfVt;~ pE. xaptOVl

~ MAMIAPHE 1ta.lOsia

Mstdippcon: Eva E[OKOl1 ll.1(:lp8won: /\(o Taantoioa LEl\l50nofnon: Map[a Eavtopivoioo ¢I/\)l - Movtdz: ACT

Exroncoon - BIBi'll05EOia: Xprouonin

[SBN 960-239-540-0

Tfrr.oc; nprotoninoo:

Kindetleichtes Weihnachtsbasteln mit Papier

©2005 EKll.m:m: nAILl.E[A / MAN\IAPH[ -nAILl.EIA A.E. AP10WH:r.OUC; - Epuoii 53,

546 23 Oeooonovfxn

KwrplKri 5108Eon: KOr.oKOIpoovn 22, 56430, IIOupounor.n

intI. 2310640755-6, fax 2310 640757 www.malliaris.gr. e-mail: info@malliaris.gr

nponovo<; 5

Yi\IKO KO) epvohefo 6 Avnvpnqiri lWV O£IVIHllWV 6 EIKOV£<; ora nupdtlupo 7 KOKKlva KQ1 donpo

OOTEPIO OlO oopo8upo 7

XPWllOIlOlO( OVVEl\Ol 8

Kono8oKIO KO} nuxvaPlo 9

Kal\o8oKIEl\olo 9

Kal\a8oKl xiovdvdpronoc A"i- Baoff\nc;

Erntponszio i\UXVOPl

Ermponezrec

OIOKOOP nUK£<;

KOIOOK£U£<; 13

Erntponszro K£PIO 13

Knponrivio OOlEPl 14

XplOlOUYEVVlOIlK£C; KOPIEC; 15

L.n(na XIOVIOllEVO 16

Xdpnvoi OVV£l\Ol 18

Xprotouvevvidtuco EAOIO 19

10

11

12

"
nep I oxo rtef""CLJ f""
rBpi\6VrE~ KOB
bloKoollnnKi~ IOIV{E~ 21
rlpi\ovrE<; 11E KOpblE<; KOt
OorEPIO 21
LiloKoo11nnKE<; torvfsc 21
Kpspcord bWPOKIO Via 10
xplmOUVEVVlonKO ii\010 23
KOpblE<; KOl xopndvec
.- 23
KPE11oorE<;
Kp£l1oorE<; Koproul\E<; 24
Kpcpcotd 11EvrOYIOV 25
Xoptf neprruafvpotoc
vio buSpo 27
Mcpiovero KOI ~fo 29
A"i-BooU\n<; popiovetc 29
Xiovdvdpronoc popiovero 29
Xiovdvdpronoc
11£ l1OvrOI\OKl 31 t a Xpioroovsvvo ElVQI 01- youpa n WPQlOIEpn enoxri VIa to nQlbla' OXI povo VIGIl nsPIJlEVOUV 1-1E cvonopovnofo nr; EKn?H1~Elr; xdrco ono IO xpiotouvsvvrduxo bEVIPO, ai\?\o VlOIl TC0PO unopoov, avai\ova 1-1E In bl08Eon KGl 10 KEepl roue, va KOIOOKEUOOOUV to iblO 11E tpoi\fbl KQ1 Koi\?\a 1-1IKpa bwpOKla KQI Sioxoourmxd aVIIKEl11Eva.

Fie tnv KGIOOKEUrl touc XPEIOZOVIGl

1-10VO xcptf KGl 1-1EPIKO OlKOVOJlIKO ui\lKO, onwr; onOVKOr;, Ba11BoKl, uovrohdxm, to onofo undpxouv otvoopo OE Ko8E onfn. Xoptovi ninoo xcvoov ri noi\oxpcu1-10 xoptf ElVGl EOKOi\O va BPE80ov, OE npoOllEr; n1-1Er;, OE BIBi\lonwAEfa KQI xoptontonefc.

LlldAE~O nOAo EOKoAa JlOLiBo, 10 onofo K6BoVIQI, 6mAWVOVIGl KGl Koi\?\oOVIol EOKoAa, EIOl oiore va unv EfVQI 600KOf\O otnv KGIaOKEuri.

Edda Kloos

Kotd tnv epvcofo cdc EOX011Ql KaAri bl00KEbaon!

10 n<; KmooKEuE<; XPE1C]ZEOIE TO OKOAOu80 EPyaAEfa KOl UAlKO:

* MOAdSl KOl/ri OIUAO

* KOMa

* tJ1aAf6l ri Korrf6l

* T purmtripi ri 1110 XOVIpn SEAOVO * PlZOXOPTO

* Aonpo xcptovi VIodllrrAE~ ri KOUOE (vic TO urtooefvporo]

ria tnv cvnvpcori TOOV uotffkov npsnsr va KmooKEuoOETE urro- 6Elypmo. LXE6l00IE xorcpxriv OE PIZOXOPTO, llE noruoopc, TO 11mfSo noo 80 SPElTE 11EOO OIO nntpov us TO 110- TfBo KOI TOn08ETnoTE: TO pizoxopto novco OIO donpo XOPTOVI (KOUOE). LIn OUVEXElO, ~avmpaSn~E n<; vpoullE<; ndvco OIO PIZOXOPTO, ue Eva puTEPO 1l0AdSl ri OIUAO, E101 WOIE va 610KpfvOVIOI OIO xcptovi

* Xpropcnoto xcptovi ninoc KOVOOV 220 gr, XOPTOVI KOVOOV, xcptf noAUXPOO110 ri VIEYKPOVIE KOI XPOO110- TlOIO OVTOUAE xcptovi

T a UAIKa TO orrofo XPEIOZEOIE ErrmAEov vic TO K08Eva ono TO porffic, efVOl Ko8E oopd OKPlSW<; onpeuouevc OII<; 06nyfE<;.

OUAOKI0. Kotornv, unopefre va KOtpETE TO urro6EIYlla. T onoflstriote TO un06EIYllO ndvco oro xpcoucuoto XOPTOVI ronco xcvoov, oxE6100IE TO neprvpdpuorc KOI KOtpTE U:AIKO TO 110TfBo. Av 8EAETE va OVI1VPOtpETE IO llOTfSo 00<; ndvco ow OVTOUAE XOPTOVI, TOrr08ETnOIE TO uno6EIYllO ana mv nfoco nAcupo TOU xnptovioo rrou EfvOI enfnson KOI oxE6100IE rroAl TO nspfvpcupo TOU onofisfvuotoc.

-,

6IK6~e~- OTa napac3vpa

1. KOKKlva utu donpa aatepta ota napd(Jvpa

YruKO

* Xoptovi ninoo xovoov OE

KOKK1VO Kat donpo * MonuSI

* 'PaNel Kat KoniOl '* KoMa

donpo KQ1 KOKKIVO xcptovi ninoo xcvoov, oxeordots TO 6IaYPo1111OTa 11E 110l\u61 ndvco oro xcptovro KQ1 xotornv KOtpTE TO corepm. ~TO TEI\O<; KOMnO'TE TO 10 Eva ndvco 010 OMO_ Mnopefre va KPE1100ETE TO corepio OE 111a KI\W01n ri va TO O1EPEWOETE KOTEu8£fav ndvco ow nopriflopo 11E aUTOKoMmn torvfo.

AUTa to corepio unopouv va KQTaoxsocoroov nof\6 vprivopc. Tonoflstriote TO uno6EfY11QTQ ndvco OE

Y1u~ti

* Ooi\uXPCJ)llo xnprf

* Xapt6VI tun6u xovoov

* Moi\uBI

* \J1ai\fSI

"* K6Ma

Ka~aa.aKla KQI ~vx~apla 3. KatJa8ciKl inaro

YI1IKO

* Xoprovi ronoo xovoov oe donpo Kat npdoivo * AUtOKoill\ma xpuod

uotepdxro

* MonuBI

* qJai\iSl Kat KoniSI

* Kai\i\a

To Kon08riKl 80 IO qma~ET£ and donpo XOPlOVl ronoo KOVOOV. Xapa~£ £nocppa n~ 810K£KOllllEV£~ vpcpllE~ us to xonfdr, 8ml\wots to Kol\a8oKl KQl KOMrior£ IO.

KOMrior£ n; aKP£~ tnc na6ri~ (3x36 em) O£ 81.30 orrevovn nn£upE~. LI1~ OM£~ 81.30 onsvovn nl\£upE~ KOMrior£ IO EnoIO. Lto lEno;; pnopsfte va otoofoets to Kona8oKI }1£ xpuod cotepdiuu.

* Xcptovi IUnOU KaVOO" Of:

donpo, pcopo KQ1 KOKKIVO

* MonuBl

* 'fIa7uOl KQl KonieS1 *KoMa

5. Aj"-BaoiJjn~

YIuKO

* Xoprovi ronco xovoov oe

KOKKIVO xor donpo

* Ba1l6oKI ri llEIa~oBollBaKa<; * Kouviotd pdno

* MonuBI

* WaM01 KOi Konfol

* KoMa

* Tpunmripi ri XOVIpn Bmova

* EnOVKO<;

...

Koipre TOV Ai-Baofi\n KQ1 tnv WaVIa nou KouBaAOEl ow mnSor; Kat xnpdfts Ena<ppo TO xnptovi one OlaKEKOlllleVE<; ypalllle<;. LlmAcDmE nr; mEve<; nwpiOEr; me todvtcc KQl KoMnmE tE<; ndvco oro (JcD11a TOU AiBaofi\n. Fldveo oto donpo npoorono KonAnmE tn uom, IQ llano (urtopsfte Kat va IQ zrovporpfoste) KQ1 TO Ba11BaKl. LTO TEnOr; avof9:E OTO OKOUCPO TOU pfn tponc

llE TO rponntripi KQ1 oemE TO ondvxo. ~

G

6. Enttpaneuo i)VXVciPl

TO Enara us Eva Konf61 KOI otohfore to

* 1\anpo xoptovi tonoo xovoov * AuroKoi\i\ma xpood cotspdxm * Moi\uBl

* lJIai\iol KQl KonIDl

* K6i\i\a

*

6n'Tpane(le~ ~laKOOJAv\TIKe~

~

KaTaC1Keve~

* Xoptovr T\JnOU KaVOOV OE

donpo, KOKKIVO KOI KllPIVO * MonuSI

* \}JaMOI KOI Konio) * K6i\i\o

8. Knpotuivto aotep) YruKO

* Xcptovi nirtou xovoov OE

KOKKlVO KQ1 KltPIVO * MonuB1, xapaKab * 'fIoM01 KQl Konio1 * KoMa

K01.pTE 11E TO Konfol uno TO unOOElY- 11a noo EXEl oxriuo cotepioii Eva OKTOYWVlKO xouudn otn 11Eon (OIQKEKo1111Evn vpopuri) KQl nvnvpdtpte TO cotepi ndveo OE KOKKIVO xcptovr.

m no vo ovnvpdipets TO usoofo

K01111an, svoxns llE EVO 1l0nuSl KQ1 iva xdpcxo Ka8E <popa cvd 0150 tn pfc onsvovn otnv ai\i\n ywvfE~ TOU psocfou K01111GTloU. LTn aUVEXclQ K01.pTE 11E to Koniol aUTEb TIC; ypa1111Ee;; EWe;; tn OIQKEK01111Evn VPo11pn. Xapa~E E1\a<ppa tn OIQKEK011IlEvn YPoP11n KQ1 111Eore npoc TO ndvco TO KOP11Eva K011paTIO om 11Eon TOU coteproii. LIO TEnor;:

KoMnmE ndvco one 11UTEe;: IOU aOIEPlOU KfTPIVO tetpdnhsopo. LTEpcoomE TO KEpi otn Saon nou SEAETE maZOVTQ~ pin otnvovo KEpIOU.

* XapTOVl ninou xovoov os donpo, KlTPIVOt KOKKlVO, npdoivo Kat llaupo

* Aonpo xnprf

* MonuSI

* 'Pai\fSI Kat KonlSI * KoNla

~+~ XOprOVl T\JnOU KOVaOV OE donpo, KflPIVO, KOKKIVO, lloB, OVOlxrO llni'IE, OKOUPO llni\E, OVOlxrO npdotvo KOI OK0\3po KO<PE

,I, B B'

"', oil OKI.

~* Moi\uBl

'H~ tVOi\(61 ri Konf61 ~T~ KoMo

11. Xapuvot ciyycilol

YIlIKO

* Ki'tPlVO xcptovt ninoo xovoov * MonuSl

* 'FaillBl KOl KoniBl

* K6Ma

Avnvprnpte KOl to Suo onodefvpcto ndvco oto KftPIVO xcptovi KQl KO\pU: to K011110na. Xapo~£ 11£ Eva KonfSl

to K0l1110na 11£ TOUe; aYYE/\oue; one SraK£Kol1l1EV£e; ypal1l1Ee; KQl Sm/\wore TO K£cpo/\r KQl to xepio E/\acppo npoc to nforo OE OXEon 11£ TO rptepd. LIn oovsxero KoMrim£ TO coipo tWV aYYE/\wv 11E to KEcpa/\oKla TOU«;;.

Edv 8E:/\£t£, unopefre va OXi::SIOOEt£ to npoocond tOU«;;.

"

* Flpdoivo XOpr6Vl ronco xcvcov * MonuSl

* \Jlonfol KOI Konfol

rip /\.aV-T ec; 6IQKOO'rtt'lT1Kec;

.I

TQIV-Iec;

13. r,pilcivrE~ pe KapOli~ KOI aotepta

YruKcl

* Xoptovi ronoo xovoov OE donpo,

KOKKIVO Kat KftPlVO

* MonuBI

* 'PaNSl

* KoMa

* Manruvn KlI.CDorn

KOqJTE IO KfTPIVO XOPTOVI OE OIOorOOEIe; 6x12cm KOI omflworE IO am llEon. Tonoflerriote ue TEIOIO tpono IO urtooeivpc ue IO ootspi wmE n llum

IOU OO1EPIOU us tnv EMmn dxpn (610KEKOllj1EVn vpoppri) vo Bp[OKETOI ndvco OKpIBwe; O1n OmnWj1EVn vcovfo TOU XOpIOVIOU. KOtpTE IO OO1Ep!.

MnOpElTE vo KPEllOOETE TO EIOIJ.10 «omno OmEpI» ndvco OE j110 TEVTWj1Evn j10MIvn MWmrl.

LlounEtpTE TIe; KOpOlEe; KOTO IOV fOIO tpono KOI 010 TEnoe; O1oM01E TEe; j1E donpec KOpOOUflE<;;.

14. LlIOKoapnrlKi~ ralvfE~

YruKcl

* XaptOVI KOVOOV oro xpoopo me; apEOKEiae;; oae;;

~~ MonuBI

* 'PaNSl

TI<;; TOIVfE<;; OUTEe; j1nOpElTE vo TI<;; IOn08ETrlOETE YIO vo OIOKOOllrlOETE IO TponEZI ri vo TIe; O1EPEOOOETE j1E OUIOKoMmn TOIVfo ndveo oro ncpdflupo.

H flwpfoo IOU XOPTOVIOU npenei vo ElVQl Myo rno tpnflri uno TO j1OTfBo.

Llmnc6mE tn nwpfoo TOU XOPTOVlOU oto cpop80<;; IOU j1OTfBou OE ZIYK ZOyK -. :000 nEpIOOOTEpEe; sfvci 01 mUXE<;;, TOOO OUOKOflOTEPO yfVETOI TO xoipipo. Flpensi flomov vo OPXfOETE j1E OUO ri tpeic mOKfoEI<;;.

LIn OUVEXEIO IOn08crrlO1E TO unoOElYj10 ndvco O1n OmflWj1EVn flwpfoo XOPIOVIOU -n KOTW dkpn npensi vo ECPOpj10ZEI OKpIBc6e;; pE TO unooElYj10- KOI KOtpTE tn OUll<PWVO j1E IO unooElYllO (oneucovion oEn. 22).

81

"

KpefAaofa bcupaKla Yla TO xpIOTovye~~laTIKO e~aTO

YruKO

* Xoptovi ronoo xovcov os

KftPlVO KQl KOKKlVO

* MOlluBl

* 1f'aMOl

* Koflfla

* Tpunntripi ri xovtpri BElIova

* LrrOVKO~ ri OOPlla

* Xpuoooxovn

AUilou [@U EfSQU~ 11@ .1\."""'"""'-,¥,EW16I!lKa arol\rO]€!. KGIGOKEuazovtm rml\u ¥r>r1VOfi.la K01.p1!E 11IS Kapou£s KQ111S xoprrOVES KQl moJ\fmE [ES 11E XpUOOOKovn. Avoffte juc tporra ps Eva tponntripi (ri PE pro xovtpri BEi\6va) KOl oimE to

Edv Ss 9Ef1EtE va Koven: to moi\folQ KPEllama, Koflflnme Eva KOppOU cruPlla avousoa at! ouo Kapou:::<;, n oe ouo soundvsc, ulan: ve rrpoE~exEl ono mv KOtOO IlEpH;], iJlCi]V (!J1!(!)AIBlCi5v.

* Aonpo xoptovi ninou xovoov * Xoptovi xovoov oe l-lIIflE KQ1

Kf'tPIVO ri rrofluxpoollO xcptf

* MOflU61

* l.J1aMOl KQ1 KorriOl *K6Ma

* Tpunmripr

* M6i\?uvo vripo

yfit.Kcl

* Xoptovr ronoo xovoov OE

ol6.cpopa xpooJ:.lma -

* MOflUBI

* 'Pai\iOl KQl KoniOl

* KaMa

* Tpunntripi *rn6.YKOC;;

ME Eva llU1EPO tpaMc51 ri ue Eva Konfc51 KOtptE KOl cqxupeora to ootepi ono to KEVtPO too KUKi\OU. Ltoi\lmE to psvtoYI0V }lE tpunoui\EC;; xpnoiponoicivtoc to tpormtripi. Ta uevtoviov, TO onofo c:fVQ1 otomouevc }lE Eva 010tpmO OXE- 010, unopsfte snfonc va to KoMr'iOEtE OE Eva xoppdn XaptoV10U xovoov Sioqiopsnxou xpoipotoc.

YlllKQ

* Xoprf rrEplwruypOWC; povoxpeopo * Moi\uBl

* ~wi\6

* Korrml

* K6i\i\a

* KOOUIOOUK

* Koppdnc ~ui\ou pe enfnefin eruqxivsto

~* NEpO}lrrOYlEC;

Avnvpdipts TO olaYPo1111OTa lCUV oneOEIY110ICUV l1E IO muno ndvco oro xuOUIOOUK KOl KOtpIE 10 oxriuc 11E EVa Korrfol (11E IO tpanfol OEV KoBoVIOl TO olayp011l1OTa 11E loon aKplBElO). Kol\AomE TO KOl1l1EVa 111011OTa IOU KaOUIOOUK ndveo OE K0l1110na ~U?\OU. ~m aUVEXEla BOtpIE 11E mVEno nc EWll1EC; mppayfo£c; l1E vEpo11rrOYIEc;. YYPOVEIE IEC; 11£ ?\lYO VEPO KOl KOVIE otnv cpxri 11EPIKO rrElp0110Ta l1E nc;

acppayfoEC;, npiv n<;; cnoroncocets 010 xnptf rrEplwnfYl1OToc;.

Maplo~eTa Kal L.IQ 19. AJ-Baaliln~ paptoveta

YluKO

* XOpIOVl. ronco KOVOOV OE

KOKKlVO Kot donpo

* furri\OKOPCP.a

* BOllBdKl

* KOUVlOIO llano * Moi\uBl

* \IlOi\iOl

* Tpurmtripi

* Ln6YKO~ xcn ~ui\1vn xdvrpo

Avoffts oro unOOEIYllO ne;; tponsc nco riOn one OfVOVTQl, YIO va unopeOETE va TIe;; OVTlypOtpETE ndvco oro XOPlOVI. 01 1l0upEe;; Boul\£e;; Ssfxvoov ne;; 4 rponec (lOOO oro OKEl\£IO, ooo ernonc KGl oro XEPIO KQl TO noolG), one onofsc 80 nspdoete jlEao TO 01- nl\oKopcpO' jlEOO uno ne;; donpsc lPUnee 80 nspdoete TO ondvxo. Avnvpdiptz TO potfbo ndveo oro xcpTOVI (TO XEPIO KQl TO nooio npenei vo

TO uvnvpdipste Ouo cpOpEe;;), onpn- 06PTE Tl~ lpunEe;; KOI KOI.pTE TO xoppriTlO.

Avof~E ne;; tpiinec ue EVa tpunntripr KGl Koi\i\rimE In uom, TO KOUVIOTO udno KOI TO BOjlBciKI. LIn OUVEXEIO OlEPEWOlE TO xeprc KOI TO noOlo ue Oml\oKopcpO ndvco 010 OKEl\ElO. 'Yotspo OUVOEOlE jlETO~U TOUe;;, jlE ondvxo, TO 01.30 XEpIO. To fOlo KciVTE KOI ue TO noOlo. To nooro KOTci tn jlETO~U TOUe;; ouvOEon ripener va KPEjlOVTOI KOTEU8£[ov npoc TO KOIW, TO xEPIO l\o~a npoc TO xdteo. Kotornv OEOl£ EVa xouudn ortdvxoo OlO KEVTpO IOU ondvxoo noo EVOOVEI TO XEpia KOI 0' OUTO nou EVWVEI TO noOlG. LTO TEl\oe;; OUTOU IOU Vrl11OTOe;; pnopefTE vo oEaETE K011no 1110 ~u?Hvn xdVTpO. LTEPEworE ndveo OlO OKOUCPO EVo yripo vic va xpspdcete mv KOTOOKEUri"' (cnsncovron OEl\. 28).

20. XIDV6v8plA)nD~ paptoveta

YIuKO

* XOPIOVI ronou xovoov os donpo, pnopo KOl KOKKlVO

* furri\oKapcpa

* Moi\uBl * \IlaMOl

* Tpormtripr

* Ln6YKO~ Kot ~ui\1vn xdvrpc

_
g
e
_'
e Q 21. Xlovciv8p{J)no~ pe pavrantiKl

VAlKO.

* XapTOVl ninou sovoov OE donpo, KOKKlVO Kill pcnipo * 2uruvo llaVTMaK1

blllKOUC; 4,5 em)

* Moi\uBl

* \I1ai\(Ol

* KoMa

* Maupoc; llapKaoopoc;

K6tpT£ ufo rpopd TO xtovdvdpcono KQl OUO cpopc:c; TO KonC:i\o. KOMnarE TO KonC:AO ana tnv pnpoonvri KOI ana tnv nfoco nAElJpa TOU xiovdvdpconoo. Lm aUVEXEIO KOMnarE tn 110m KOI zcovpcrpfote I1E pcpxofiopo TO npoorono KOJ TO KOUl1ma.

Ano tnv nforo ni\£upo otcpsoiore 11£ KOMO EVO J.lIKp6 110VTOi\OKL

".

XPIOIOUY£VVI611K£~ KalaaK£UE~

"

11£ xapIOVI

To XPI010uYEwa sfvcn 0 K01oi\?ml\oe;; KOlpOe;; vro KGtaoKEUEe;;. ME OlKOVOlllKO Ul\lKO oneoc xoptovi, BallBoKI, onrivvo KOl KoMa pnopoiiv to nrnfiid va KOIaoKEuooOUV povo IOUe;; to XPIOtOUYEWlaUKa 8wpa tooc KOl . va EKnl\risouv roue nanou8Ee;; KOl nc YlOYla8Ee;;. ri IOUe;; cpifloue;; IOUe;;.

To anl\a lloIiBa sfvoi nonu EUKona va 86ul\EUIouv llE In Bori8ElO tnc KoMae;; KQ1 ps IO onofiefvporc noo EnIOUVamOVIOl 010 BIBnlapaKl OUIO xcn llOnlO1a us snrroxfc OKOllo KOl ana jnxpd xepdsio ...

www.malliaris.gr

, "' "'"

9 789602395400

85.1066

ISBN 960-239-540-0

o

o o o

----

1

I

I I

I

I

I-~--

....._--------- - -- -- --

VJ

.

.:::.. I
;f::
--
I

--_
I
I
I I
I I I I

I I

---- .. ~. ---<------------~

. .,

----

---===---- ---. _..." .

____ -_----- j

/.. ---.... __ I

// !J

/ !I

//--------./ !I

_ II

- - - -/-.1-- -. - - - _ _ _ _ _ _ 1'1

--.- ---.-

_ J

_(_ I

D

D

'ov

,I -t

I I

\ 1' __ '_ -----_._- .----_._.-. -6

1/ . ---\

: i\ I' >

1\ -

/ I '-'~I ~I .- ,/

r ._._. ------'

I I I '1

I !

:: II

I I II

: I II

I I il

__ --------------~A~O-~J-J I I

\__-----___ r---~·

, .. '"

I ~ \

/'J (\ !j j

/ / !~ j

I /

I

/

I

\

\

\ \

\

-Ij- .'

-. i / __

-, -. i./ _

~~- - --

.... ./ --I

------ ..... »>

------ »>

\

•••

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful