You are on page 1of 64

Izdavaci:

Iederacija Bosne i Hercegouine Ministarstuo obrazouanja, nauke, Izdaoacka kuca Ijiljan, Sarajevo

Prof. dr. Fahrudin Rizoanbegoui: l\!feJlSUJ~ Brdar

kulture i sporta

Urednici:

Ismet Krnic

Enes Durmisetii:

R ti

'. ',' .... • . . :' , ' i"'~ '.

. _ eCel1_ZeIl'.l~

Lek to" r~

".. • .... . "'. ",' . - o!f

DielJlar~!di11 ,Lutie

Ilus traci] a

naslo ;',,rnl ';' 'e,':' S:···· ra.··:· 11_' e'" , ..

, " r;._,;, ._. iii _, ", , , ' .• ,

TRIOI Saraieoo Salem Obralu:

S v ,. k 1"

trucru konsultant:

D'T,P':

KP'IfSara j'evo

v

St'

, ',' . -: I' I" '~

"alllpa,.

Dom stal1tp'" e Zenic 'a

, ., ... !

IS' "'B" -"N 9'" 9': "'58'" 1" '1 0'11 1 f)

-,)-: 1,,1 :' ."._'.: .... , _ ,'_ . I ,I _,j

CIP' ~ Katalogizacija u publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

U'O'Kr """7?"8:'8' 0' 912:I""'i'(07i' 2:")'

I I. .,", o ....:;.1.:1 " :'..1. ,I ,'.' o. I,'

N·· Al: .. rTc"t'E"V"iC··'-' O'

, . "',:'-1',~ .~, gl "',. :luer

Arapski jezik : za II razred osnovne skole / Orner Nakicevic, [usuf Ramie, Me-SLId Hafizovic. - 2,.. izd. '= Sarajevo : Lj'iJja11., [etc.] 1997~ ,= 63 str; : 'ilustl: ; 24 ern

Na nasl. str, i 'usp~ stv, nasl, 11 a, arapl~ pismu.

ISBN '995·8,=2,2 022-9~ ,~ ISBN 99'58,-11-[011-=,3

1 R~'A', M,_., Ie'''' J. ,[', f 2-:" HA:' ':, ·F·:··IZ'··:·'O:· ·."V,····:I,Ct' M:··, :", .. " d

,~ ,; .• ", ". I J usu ',,' ',' ~' ... ', I·, I '. esu

Minisiarstto oorazaoania ' nauke kulture i sp iorta Vlade Federaciie Bosne i Herceeouine

", •• ",. ", ," • _' _, ... \ ;"} 1 ''I '. '_._ , _..., r- '.' [ - " . '.' ' , .• ,' -' ,',. ..-: ,J ._'. ," . " '. '0' , '_.

,I v;. b '" J In 1" 0; "3" r: ,._' A ~"'"'., 1'1' ,11'/97. d. b' 'L i' ~ ...1..!:.'b ik: ""'k' L k · 1" 9' 9" 7./98' d" .. '.'

17'ese.11.},enl .' YO) ur- -:,--D j~II'v :'·.'~:·.}r O\,O,;:t'l~O JC ov'aJ uazoenu 1-1 sxoisxo; ~ ,.,,'":::,,',~"., .. gO.<'~lnl

Tl'I"-aY.· 5: 0"0110," P · .. imjer ak a

' . z~ " '., " .. 1 . .1] .11, t., __, .

Strogo ie zabranieno stako umnciaoanj« i preiiampaimnie ovog udibenika bez Ddobrenja izdaoaca.

Neoolaiieno kO,p'iranj'c, umnoiauan]e i preiiiampauanie ptedstavlja kriuicno dielo iz .tJ., 100. Zakona 0 au torskom p.·,ravu (SL I ist RBiH br. 2/92 i 1 3/94).

"

:1

,

- . "

. . .

...• -

..

. .

. .

. .

. ~ .

. - .

.." - .

. .-

-.~ I

..

.

. ..

BO" ·:,'S··~-· N'~'A':"" I H· ',E,'RI·.··C··· ···E·· G,::·~···O·· ···:\·,IN·~:···· A· .::

. 'c .. : .' ~ . '.:. ' '. • . I ~ ~. ,_ .... . . _. '.:: . ~ ~~ . :~., ~.' '. . .' :'.

F'E' 'D':E' D A ,C' --~IJ'A" B~'~O:" ";-"S' 'N- . E I H' "E:'R: C··~ '''E''G' ~·O···-·~·V·· IN'" "E""

': I ~':_~: 1\ .. ['1.:'. ~ c'" I, '!_C I _ ~ ;_~ : ~ :'., i ' •....•... _. ~'_" .~~.,' I tr

·M·· ~:. I"N'I IS~: T, ~A':'" R: ..... 'f"'1.T- -··V::·· :.0'...... O··~ ..... B·'_, RAZi.'~'· '0:' ~'. ,\lAN"~' '····:·~J·A, 'N,'A":'" U,'K: E' K'·" U' I 'III ·U·R',··:~I E,': I S-p~ ··O,~'~ '[ R- 'rA:"

.' . ~ I . ,_ . .' ,.1..~:S. . ~ '. .' '.' ~ ", . '. . .'. r- e- . ..... ". :':", ~'. .... 'f ' ... _ . L ' . '.' .... J. .:... r__ . . '..

IZDAVACKA KUCA 11 LJI LJAN " , SARAJEVO

s····· ". ~ - ",- " ,9···· .:9 .... 1 'i'""""J~" .: · ... araJevot ~ .. >.~., :' "

.... ,.'~' "'T-:S=" :'-V·',I.· •..... '., .:~ I 'P~':,O···'·:T· 'R'·-,iE'-'~B····iU

- . '. . _. ,"! .' . _ [' : ',~ . I. " .. ," . I 1 .. ' .. "

(udz.ielika za I" 11, i; II razred)

Poznato Je" arapski nije sarno jszik Arapa nego i svih rnuslimana, jer je Kur'an, kao 'g" I" a' 'V' ni iz vor islarns 1<0- g- [I, IC'¥'s"n"J'!'a' 'D-ib-ja'-'vlj~'e"" n ta k··o-·d·· '·'e't'" na ara "p"s"k'o-"m J~e' rz ·I':[. .. ··U ''-:0'' J·e··· jezlk

_::' ,_!r,'!~' _', :11" I~-,--~.· ~i li~~!-'.,!'_:: U "'~:', :,i">, !~:: 'J"~"':i':, .'!~,·I_:,·,'~"II ~. (:. ":'i .",,:;__i '_1_' .;-' •. ' Ir\ .. '.'ii ~~"··!i---!,····

koji nij:e dozivio nikakvs prornisne vee punlh Icetrn,ae·st stoljeca, Za to' ·vr.ije,m,e~ blo je svietionik civlllzaci]e. Osirn toga, arapski jezik danas j:e' vsorna ci]eln.jen ,UI sviietu. On

... ,., d d I .... ·-b lh l lk UN'- p" t' 'k' " t b 't d :"';; k

lei jeoan 0,' siuzoenrn jezrxa '..' .. -rema torne, n,a arapsxi ne treoa g:tie'i,atl sarno xao

na jezik vjere i civilizacije neqo i jezik medunarodne komunlkaclie. Zbog toga danas rnltlonl Ijudi u svijetu, rnedu njirna i qradani BiH, posebno Bosruacl, ispoljavaju vrucu

Z'ii.:!'e~,;iIIJ~IU·.- za ,u,cr:e·····,n···'IJ·e.--m·'[··-·· ,o-··v:.·· r oq [ez ik"a-'-

',_,,! .: ",_. _ "._ '. _ . "._ _ _. ! ' ", . .", "._.'" !I I .... '11

. ,' .. / ... -_

Miln'istars,tvQ obrazovan]a, nauke, kultura :1 sporta RepulbUk.e B'o·sne i Herceqovine obratilo se nekoliclnl strucniaka lz ove oblasti da pripreme proqrarne lz arapskoq jezika za osnovno i sredn]e obrazovaoje, Prema tom p!rogramu, koji [o usvojen, rjo-

senje broj UP-I-03-611-400/94 od 5, maja 1994 godine, Ministarstvo je zaduzilo tu g:rupu da izradi udzbenlks (za osnovce od I do In razreda [edna knJiga" ZB. osnovce ~'V' razreda i I: gim!n.az.ije ii druigih srednith skola. takoder P,Q [edna kn.ji·g·,B):~

P'is,'ul'ci ova] u,d"ibe'n,iik autorl ·SIU posebno vodlli racuna '0':

~ pu noj uskladenosn elomonata savil:adiivanjja jezlka (sluSanj u, govoru,~ pisanlu i c·ita.nj-u) " ,_ tzucavaruu savrernenoq arapskoq [ezika i torrnlnoloql] lslarnske kiu'~t!ure kako bl

tv lk .. ..... ltl ~ '" ~ ,II 'Ii ~ iJ ~ ~ k '\11'. I'~ '!'

_01 ucenu rnoqao pnmqenm I U razurrujsvanju israma :1 isramsxoq ucenja, au II! U

svakodnevnom ZIvotUl~

- svjstskim dostiqnuclrna, i iskustvu 0 poucavanlu stranaca arapskorn jeziku, kojima arapski [ezlk ni]e mate, rn] i [ezik, ·a ii

- pruzania pornoci precavacu putem lnstrukci]a iznijetih u predgovoru udzbenika, kako da na najuspjell]i nacin obavl svc] posao,

Prva knjiga lz ovog clklusa kao pocetnica ne zadrzava se izolovano, posebno na

.' ... . 'k-' ~ 'h-' I - , ,~ h d t' 1'0; Iii d irod I I' • d k "

I, z·gOV'OJUI arapsxn g!laS,IOV'a,,; neqo :1' preostavue U je anom pnroonom snjeou u a <viru

razumljivoq konteksta, Ona so no zadrzava ni na svtrn pojedinostima jedne teme, nego je izlaze u nekollko navrata u povazanim grupama. Cilj udzbenika nije da se nesto memorise i da ,se to sto S·'9 rnemorisalo najednorn iskaze, neqo je ell] da ,se to korlsno upotrilebl. :151'0 take, U! udzbeniku sa ne qovorl a gramali,ckim analizarna Ui

term·inologiji, nego 0 svakodnevnc] primjeni. Cetirii osnovna jezicka elementa tretl-

· d" d k J ""k Vii ~. tvarul d k" k t ~. ~.. iii kti

raju ·S,9 poojeunaxo.ueznc 5,:9' U'C::t I ostvaruje napreoak kroz S,,811.I1U pnrruenu :11 asnvno

kontaktiranjspredavaca i ucenika, iii ucenikai drugog ueenika. Cilj udzbenlka je da pripremi ugodnu atmosferu u sredini za medusobno komuniciranje kako bi sto vise ucenlka ueestvovalo U razqovoru.

Udzbenlk posvecu]e duznu pazn]u zivorn jeziku i u n}e,mu g,e koristi dlrektan stil,

Ud-,v"b I!;'k k '" t·· I··'k k ~ .. v.. ,i, "' d· it 'I'", t- k- t '~I"

, ozoemskonsn snxe kojs razjasnjavaju :pIQIJe:_I:n,e SI uacue, U osnovnom rexsiu IIJI U

vJ"'e:··z ..... :'b·'a·:m····a···: O··lv:e-·' S-'I· .. ike S-"'U' od pornoci iI predavacu kod kornentara ~I' ucaniku da lakse ~~I

._" ._" '-; .-,' I ..... ' :," .~:_-I_ ,'1-' .•. ', _ •...... j _i'.: ! .... i.::~i I __ I',_' ". ,- '., ", .... :" .. ~; ..,:., '.' 1-' . I~"',. ,_ _ _ . ". ,v'- .. '~.' ,..:.' .", ~ .. ' .. , '.~'"

belie razurnlje sadrza] tame.

dzbenik sadrzt 7 za prvu god;inu~, 7' z[a druqu ~ [7 za trer5iU god'i'n'iu osnovnlh ternatskih cjelina vszanlh za interesovanla uc',enlika 'tog U: rasta, S·8 postupclma savladiva-

n):":a J:~e'z[ilc'\;P'lk' '.1'11- sk 10-' p ova ·1: d e.'t1a'" IJ'~a--' Sv 'e t'e"m:' e'" d a- te S"U kroz 'te'-' k s'-t- dijaloq a i po ne-ko" 'Iii'k' 0'-"

,1,' .. "~-"_II'\:_<.II .. ,"~_·:.··I .. ', .'-1..",.1':,. ':'::.'~"" __ ·.·.,,'-l'.'.· -.'-", .• ' ,'.". ,.'_::,.>" I .. ·'I,.'-~'·· "'. II ;, .. :1 1,-:: ::·,1'".',

t k . lh d"··' ~i d 'd-·h il """ b · V[i 'Il k t k ,~'" ~I

ekstovavszan n za r ilJ!aliog Pi e··v['~·;eln,!f: za uvtezt .. avanJie CI :,anJa:, konstru 1·~c~Ja pravi a

arapskoq je,z,ika i termlna operlsucl sa oko 450 r.iijec~ i izraza.

Terrie i vje,zbe su proqrarnski date j one su medusobno povezane 'U nastojanju da ornoquce u!IC8,nl~ku da iskaze svoje osjecan]e na a ria ps ko m jeziku prlbtizno kao i na svorn, maternlern. le'ma· SIU povezane sa sltuacllama :koje iSle odnose na zlvot lUCie ..

. , k 'V k ~. k ., t· k ,II' t ;r II' t ~ k i!I " t ~ ~ b 11 f

mxa u sxo ~I I ,'·,U:C:I,'lorl·SI:eCI··erm!~nle za coje su zarnreresovaru U ovoj iO'>.~[a5·1~

Pored toqa, ova] udzbe'nik ja tako koncipiran da mOl,91 dad', istovrerneno, i lzvje'snlel instrukcije predavacu arapskoq jezika j1er ukazuie na n,alv'a,znlije elements jedns metodske jedinii;lce ponaosob (jezh5ke, konstrukci]e, 'grram,a, icke e ernenta, izraze, posobno grafe·lme f fonems), nudl oblasnjenje predlozenih postupaka kod svakoq predavanja i 'vje,z,b'i ,I daJe prijledloi[ge, za dodatnu aktivnost koja btl i:s a UI prillo'Q da

predavanjs bude 8"'0 uspiesni]e.

S,ve ovo sto se odnosi na ueenlka (s,H,ke UI knjiz! za prvacice ko_'i' jo·8. :ne znaju pismo i Ikasn'ije za injih pripremijenif tlek,stovj' kad au bar djeUm,i'cno savtadall arapsko

'I! ') d t '0' ''lor II "'" '" f' iii d k l ..., t d '" davac d t' ~

PI,SmIOl.:' ·::.80 19 IU UO'C'~Jt'Vo1 . orrm, I: 01_' J9 ono so se O:~ nosi na prenavaca oato IU manje

upadijijvo] forrni. Na mnoqirn miestlrna data su i rjesenlja vjeibii', ako je bU',Q potrebno

a uz V~ k- - novu- m' e' t" - dsku J" . d "I~n*' - u d at l "Ii t - b la - ~ P "I'k - d' Z' ..... - ~ 'ec'''''''e iii · ..... k .. lh k~ "110

[ I ',' S ,a :·'U . :~:'. [ i:' :-1' ,O"(~,,·. _- .. e· ... '_. ~!.IC·1 ':. ":"_ Jle ! .a.::_91,-I:r:n :~ .. rll :,az, sa' r.~aJa r:,>·[_: n!JCI', :_'1 S' .,._

pova, 'glra.mati1c,k.ih elernenata, termina i izraza kao i: karakterlsticni foneml i~ gr,af:emi za arapski jezik i. pismo, kako bl predavacu bUo ~a,:ks"e, da prati osnovne cilieve nastave jszika i to upotrljebi !U vjezbi s ucenlcima.

U[ faz,i usrnenoq ucenia jszika, a to je IU dijelu k,nJi'g:e za prvu [gio,dinu osnovne

S''V''kole u kojo] nerna uopste plsa n ·I·'h' . te kstova n~'eglo J~e-' sve"" dato U'I SII"'IC' ~I; U' urn' a n j~e'noj

. _"~ _ ___e,f:. .:-·'i:,: [' ,"'. ,._. '1"":: l,,_'[ ['",' "1.. _~-ii~' 0:':' '.,' ,; '=--: .:'>:,11 ~ "~~" .. ' '_:._ I~( r r : It:.',~ "-' '. _.: ... !' I"J

forrni dat 1'e za predavaca tekst dija:Jo'ga., vjez.ib'i i pri,c'a popracen metodorn :p'o,ste .. , penostl kako bi s,e oslqurao ,u:c:en,[ikui sto bOftjit pristup jeziku i ornoqucilo da 5·'_0' v'~se ima konsti iz to"g perloda nastave,

Sm,atramo da s,e predvideno grad'tva U ovorn svesku rnoza obraditl za tri go,dine (-, I'll i' 1:11 razred) , aka b1i S9 predavanie odrzavalo svak'e sedrnice, kroz trldeset sest sedrnlca godisnje u traianlu po 4·51 rnlnuta,

".,,:.,' ,lg,TE.':,.: I, -.l~"., .. ~'~.;~,;: .' .1 I:_'~S -:-',"':,'11 J':~-,Z:'.·:'~"

"

6

.

sorn i: sukom i ostalih dije'lova ZIB druqu i trecu qodinu, kada ,8,e ucenik oslanla pored qlasa Ii sllks 'i na eitan]e i pismo.

Da bl smo sto rnanie upotrebliavali matern] jezi'k ucenlka, pribjeqlo se koristenju sfika ko]e objasnjavaju doncnu situaciju i dijalosko viden]e, U prvo vrijeme kada ucenik dobar dlo dijsloga ne razumijs pos ije prvog slusanja, nastavnik sa maze obratiti ucenicima i n.anfihio.v.olmm.aternjemljezikuiigo.voritiii:mo.te.mi ill situ'laciij~ '0 kome g,ovQ,r'i i ,d~jala,g,.

N--'A-- S-"-TiIArVA' FO'- ", NEI A I G' '- RA-' 'F MA (. Ii I lh k- )'

___ ,~~_:' _,Ai,/'" ,-j,d:~I-_'.',I-,:,<,' '_,'."': -~I=~lgl,ov'o,ra I srovrur znaxova

Ova] udzbenlk ne predocava izgovor posebno, a slovne znakove posebno, nego ih predocava prirodnim slijedorn i postupno, taka da ucenlk uvjszba da uoei razliku slusajuci, zatim izqovarajuci, pa c:itanjem odredenih pisanih znakova, kad nauci pismo, l, nalzad, pisanjem. Sve ove cetiri faze zavrsavaju se istlrn sllisdcm, tj. da svakl sUjied:e,5ii korak utvrduje prethodni.

Ti .. ' iliA,· v d ., k k ~ I ~ ¥' ~ k

n S'U prakucne raorue -roz :-'Oje ~prOI,a,ZJ ucerux :

11 ~ ~" " <If ,.~ f .

, I~, g~aso'v'~n:1 I' ,S,QVnl znacr. tonerru '1 igra:ie'iml"

,2~ upoznavan]e fonerna 'I 'graf'e,m,a, slusar[e i citan]e 1

3. uocavan]e razlike rnedu sUcnim fonemima i grafemima u izgovoru i pismu. Nastavnik je obavezan da vodi racuna kod nastave lzqovora j pisanja slovnlh

znakova 10, cle,tir~ elernenta:

- slusan]u i usvajanju qlasova,

..

... ~'zlgov,orlu ,I

~ ,cita,nj,u: 'I pretakanju slovnih znakova U! g[,a,s,Qv,e, i'

'i i' t k Ii ~ '" -

,_ prsanju, pretakarqu qiasova u prsane znakove.

1/' d ,~ h · 'W' bl 'Ii ..... · '" ii bno u t ,. ...., "

NO':] S'V'!I:-i VJ9,Zi_:il 'KOJe su vezane za pismo, pose ono UI -I,aZI usmenoq ucsnja arap-

skoq jezika (prva i druqa qodlna), pismo se oslania na izqovaranle slovnlh znakova

,. 'V' oil' II ~ II!..... d" Ii , ''I!!!'' iii --,~ ka i II ~ II t ~ 'I!

II uocavaruu raznxe mi9'_UI npma oponasanjem nastavnika ~ ponavqarqern, zanrn I,z,go ...

, -

vorom i upotrebom slike. -a

'VJ:EZB:E C TA,_ J,~,-

Tekstovi predvh::teni ze vjezbe citanja imaju za cHJ da poniove ono sto je bilo u proslorn predavanju, da navlkavalu ucenike na dUZ91 ali i lspravno citanje i bar djeIirnlcno razumilevao]e misli teksta, Predavanle treba priprernif da odqovara opsto] . atmosferi razreda kako bl S8 privukla paznla uconika i' probudila ie~j:a za pravilnirn i

duzirn cltanjern.

IU ~ !' ~ k " - 'Y' tl' III -'!!;,:I" ~ t - - ,I t- k t- d k k ofi Ii V Ii k T k t- v'"'t t ~

·'v"~Je'; poceu sa cnarucm toxsta oo« SUI _n'jJt9'9 ucennca zatvorens. 1,9,'$,_, p,rOCI,::aJI

d kral -I"''" ",jl ~ ~, ~"V' ,,~ '" ,~ "'-k "'k d

10 :t,BJa:, paZj;IVIQ" sa pravnrurn ilizgovoro!m, jer UC9!nIICI oponasaju nastavnika r xac

pravllno lzqovara foneme ,f kada girUesi,~ Posllle procltanoq teksta sa' ucenicirna treba razqovarati '0 isto] ternl jednostavnljim lzrazorn i prirnamlilvlrn naclnom kako bi svi rnoqf ucestvovati u razqovoru 0 onoma sto SlI' eull. Tekst piOln':ovo 'pr,Q,citati" ,aU za[sdno sa ucenicirna, pa ponovo sam da bi pravitno shvatlll lzqovor, zatirn :u grup,8Im:,a" pa pojadinacno, Pozelino le da tekst, kada se cita zaisdno, bude ispisan 'i na tabli, da se ukazs gdije S'U: stanke kod citan]a. :PJI' ciita,'n_j,u sa table koristiti lenir ~ slicno, da bi ucenici bolije pratili. Treba lnsistlratl da ucenici naviknu c"tati 'recenicu po, recenicu

'7'

,:,:

'Y'

a~ "'e' r:;J··e'"'c·'!ir' po r,'!!'·e~ c":'" Ca [s eita nla t rab a d a lrna "r'i' faze da b .. 1 ucv:e' n~ lk b 'zo po "'S"t'i'l-g'-" a 0-' p .. ra

. _> 1,_,·-.:., ,"" ",,',,'-'!!I '::,"I'~,I ;,,<: i:.G'.~'~.,.·.;li·.·.,:",' .,.'.....--: .. ,,',.,:.1." ~., ::.:/ :: __ ,."_":,!:.:.. .. ".,,.' ;~.,!,,:.:'IIIIII!'

vllno c~ta:nJe teks a:

.. cilanJ-~ naglas odredeno vrii}e,- 'e' radl navl kavan]a 'a pravllno citalnje,,!

,~, ci tan]e radi . azumljevanja teksta :i

~, ci an]e radi postizanja brzlne.

Kod prvoq c·~'ta·ja.~ tj'~ kod c~anja naqlas, posvetiti paznju pravilnorn izqovor . qlasova uz zadrzavanle kod ; pro -.le'ml,aticin~:h! i tezil lzqovora 9 asova.Kod d:rugiog eltania, tt. kada se '~iita adi r'~ zumllevei ja teksta truditi se da ucsnik pravilno pojrni znacenjs sva ce mlsli, 'U' ovom momentu bilo bi kortsno postavitl pttanie uceni'ku 'i:

I' ~ t I' t iI bl ,~ ~ Iii d I"'· 'W' Ii kit h i ~ ...,..., U'

razqovara I 0 IS, OJ term .~" a I.~'II se provjerno ca ~ je ucer II pravuno snvano znacenje. ' ,.

t ". ~ f 'ii! v·t· ., k d ;It. H t·'~ dred b iii b b drif V I k d

recoj tazi cnanja .. caoa s"e In as lOjI PiOIS, Ie odredena brzlnefreba bodriti uceruxa oa

postiqne odqovarajucu brz:inu u citanj'u ~,ra,iJj ad: ucenik,a:,~e,dlnog! po jednog da svaki od nji·· . ucestvuje u Ich,a,nju.

Z·, t r" ~ ~ ~ '. n ~. , ~ h~ n " , 'N" t . - ~ - v ~ ... '.J - -~ - ~'d~ P -' U f · astupqen '" e zv. ",as' pismo, J'.as"a"a pisma pocmje SI8'v,a'" waruen pisrnai ' azt

'1'1Il ii, 10' 1'1 UI .. f' • - · k '~I k t· Ii • d t · ''!IiI' b

prllJe prsarua , .. ' O'VO razr uceru ra pnvrkavan i a ptsan ,e _s, oesne s,il.rane', uvjez oa-

v~Jul(::i ga da crta osnovne oblike slova ko] se susrecu u arapskorn pisrnu,

U fazl savladivan]a "plsrna" ucenik se uvjezbava na vlse rniesta:

-- u vrijerne uvjezbavanla izgov'ora :gl,a,so'v'a i plsaniu znakova,

,_ na kraju svake ternatske jsdinlce, koju ]; rate odreder a siova

,- zatirn s ova u sklopu ri}eci~, recenlce, k:ao i cltati iz Kur'ana 'ii hadisa,

Kod svake vjezb'e' pisrna, slovo :iU slova kola smjerarno uc'~ti; naplsana S,,'/ Iu,o,clj'iv:ijie.,

::otr1ebno ~'" da nastavnik napise ta, slova na tabll ve ikirn i' jasnirn pisrnorn :i da objasnl u,ce ~ icirna pra'" if no crtan]e slova, Uk,BZ ._' juc!i odakle se pOlc!ini,,-,e kod pisma slova i tako

sV'e ,- . "a da uk az'v ~ da se ta cVk postavf '''. a SilO' vo ~k ·h lma ,,- ak - sto se

' " :.:-, 0 'r~ :_".,_ ,:. '. . ,':'=::: e ., .. ~";'" ',,·~:, .. ;·e r I.l~·" Illal., "'_,, '.,~ f","'·' 8,:',0 I .~'~ ii' :", nl~':o' C' <' I: "",,'

t>V II,,, v

napise r]ec~

Vazno je da nastavnik oratl :uceni'ik',e dok plsu slova kako ne bi prepislvall poqre-

SV"n' 0 -', ,. da ih' ne' b "I -, •. - a-~; s ;J'I!e'v'a" ude '. Pil - t··· I- k" d svakc g' . i k-' .ad ~ ga nap- is'''''' U' da

":>' npr.oa in ne 1:1 pisan s II!'~< uoesno, I:r SI:a,JI,O"'" :.:'>":-:'.0": siova ",.-1:':" naors '··1,··

stave t ck e ako ·h· lrna sto om' el~ napredov "." c....,e~-ik-· u '~"m"u

s'.a,ve';a,::.:,~~ .:.1.1',,'.1 It.' ta, ,"',I,', .. -"''_I..:·<\8 ·I>I·.:·~','··,"' .. ·'" arue uceru ra . PIIS"1':'11

U:c:leni'k bi morae osjetiti od prvoq c8:sa pisanja da arapsko pismo una i svo]a pravlla ~jepote kola se mora postovati ~ Za.'nem,alri"v,anj-~: tih pravlla ne sarno da rezultira lo,s~mii;s:;"om, neqo prouzroku]e i g!rI8'ske U! citanju 'il razumtievanu teksta.

. ~ . '!Ik I ~ . V 'V' '""~ ., k 0; . I b

I ... .astavru ',.l8' obavezan da ukaze .. icerucirna nla, raz l,····.·u .zme'·!u siova, a PIQSI8:, no,

na sl'cnost slova u pism . kao sto su (t c. (. iIi..;.J y). · ... sim toga, interesovanje nas-

t '!' k · ,., M 'Y' k · ...- brenie i f Ik d .' · h v ltd' ,i V

avruxa za rspravqanje gres,a!"a, u pIS,. ·.U _ ,0[' raorerqe rzazvace xoc 'nJI" ze ju c a, '~JSUI

bolje, Jasn~je, i ~Ijepse~

lstrazivanja i lskustva nam potvrduiu da poteskocs s kojlma s,e' susrece ucenlk ne nastaju lz prirode sarnoq jezika, neqo lz metode predavanla i uvJe,zb,av:anJ8 uC,eni:lka.

O'va] u1dzb,enik posve[cuje :,osebniu paz,n,,·u 'v~ezbi Iplslm,a i ubraja, 'ga medlU! osno~ 'vnie el:e" · e,nte ulcenJa lezi'k.ai Zlbogl tOlga udz,benHk n'u,d~' v'iss nacinla vjezb'a,ja piisma,

Ii! Ii Ii III ~ t" !II" i

a'" s·,v' 0" - t, ~Im"a' Jl S' :1' 'C"I J'

':.._,.[., III'", __ ' ' .• ,1,,> ::: I! . ~. [II

D k '.....;;, "'-k1 d t I'" i d I!J 1'"'. d p' k ""I! K d'Vlb' lk _~ruga i'n.J~ga II,Z ovoq Ct',: usa pre stav Ja pnroc ru sujao - rv'snJlgle'i'a,Q, U,I ,Zr9'n:1 :,

za drugu 'godlnu osnovnog obrazovania posvecu]e duznu pazr[u zivorn jezlku i u njoj se koristi dire .. ktan sfil. Udzbenlk korisf sUke koje razjasniaveju pojadine sltuaciie u osnovnorn tekstu i:1U :u 'v}e,zb,amal Ove slike su ad pornocl ;i1 predavacu kod kornentara [ uceniku da lakss ii bol]e razumljs sadrza] teme.

Udzbenlk sadrf 7 ternatskih] cje,Unla, kao ~ udzbenik za prvu 'Qodinu. Sv,e cjeline ternatskl ,S,U vezans za interesovanje ucenika to,g, uzrasta, sa postupcima savladivanja jezickih sklopova i detalja. 'leme su date kroz tekst dijaloqa i po nekolikotskstova, vezanlh uz dijalog, predvldenih za uvjezbavan]e citanja, konstrukcl]e pravila ara pskoq jaz ika ~ term ina ope ... r;:s-~'UC~'I'li' S·'~"'B~:' sto !t;n·'J~:a····· k terrnln a ',', U'Z~··· ik· .. n ·'·r··'I"s~·t-le· ··'·ni:le·-- r!;J":e~--c'-I" I~Z" 'U' i dzben uka

~'iI, .'. 1,,_,1, II ' .. - .'-_.~~!-:"_ . 11_-,,1.1) ,I) .' _ .. _~ 1_,:, _' ,I, .' jl 11 s : .': .: 1 - . --

predvidenoq za prvu g,odinu~

Tame i vjezbe su proqrarnski date i one su rnedusobno povezane u nastojaniu da ornoquce uceniku da iskaze svo]e osjecanje na arapskorn jeziku priblizno kao i na

svorn "1 Terne ,s:· UI poveza n 8-"', sa S:-':,I~t-UI acllarna k o .'.Jle- ee o .. ···d· ; n····o··· .. ,··,s-le:-·~, na zv,iV:,O·-····t· u -Ic··.""'e.··· mika IU· skoll II'

.' .. '. IllI! ~~:.... ,_,I_!_' .~. I' •... '. 1 ._ .. _ _. .:_', __ ,._: I . .:.. "". I", _ !',', :' I " ',_ ',' ,',J,' I 1·.· .. · ',._,1· .: .. ,'J .'J .. ~ i,.,··,· ",: ", .·.·.~~I

I .~..:_

!k,u,cii, korlstscl tarmine za ko]e ISU zalnteresovani u ovo] oblasti.

Dija10g i vjezbe koje prate osnovnl tekst treba srnatrati nerazdvoinom cjelinorn s .. va ke .. ···· 'm' ietod ;'5'-- ke"'1 jed in lc ···e· .. ··· D; ·'~J·'a:···~IIIO·· 'g'" n ·8····· b ~I b ''"10'' k"o' nn "p' letira n ako ib; g'-' a- u'c"-"e"'If',dk:' naucio na ".

~"I'· ' I··: .,I .. >,!,'.'~ .. --'. ,_I 'L~'", "1"', :~ :.. . ' '...... I, !I.,III .:'~I '1 .. __ , _' ' I.~ >.~, .~.".'·'Ii !!:~,_<, ' ; ,' .. ~il,.· .. · '.11- ,O!!!'

pamot, a nastavnik zanernario 'vjezb,e, 'i uputstva koja qa prate,

Ova] udzbenlk ne predoeava izqovor posebno, a slovne znakove posebno neqo lh predocava prirodnim stijedom i postupno, tako da ucenik uvJezba da uoei razliku slusajuci. zatim lzqovarajuci, pa citanlsm odredenih pisanih znakova, kad neuei pismo, l, najzad plsanjern, ,Sve ov'e ceti:rij laze, zavrsavalu se lstlrn sUje,dolm, tj~ da svaki

sliiedeci korak utvrldtJije, prethodni,

Tn SiU' prakticns radn]e kroz koja prolazi ucenlk:

1 ~ gl,a,s,ovni ~; slovnt znaci ~ fonemi i g:lrafeml:l,

2. upoznavanje tonerna i qraterna slusanle i citanje i

31. uocavanjs razllke rnedu sllcnlm tonsrnlrna i: g:raf,em~ima u izqovoru ji pismu, Nastavnikje obavezan da vodi racuna kod nastave izqovora i pisanja slovnih

k 'iii!' I'" '. I t

zna ova '0 ,cetlrll etementa;

~ slusanju [ usvajanju gla,sova"

,~

, ... Iz·_-···g··\!o····v· ·'o'r·u

- , ,.' : .. " "

K d ih .;; 'IV bl k · !! I~ I~"~ ,t I ih __ 0". S,VII, ·V18Z :1'0Ij8 S'U, vezane za pismo, pismo se osiarua na tzqovaranje S ovm ; .

k i' '01;1".. E~'k d' ~'" ""., tl "'k Ii I"'·

zna ova I, uocavanja r,a,Z,III;_~'.'e, meou nprna cponasaruem 'nIB,S:. avru ca I ponavqarqem,

zatlrn izqovorom i upotrebom sllke.

Predavanje treba pripremiti da odqovara opsto] atrnosferi kako bi se privukla pa-

z'li!!O'n-··J'"a,.·1 ucenika ~ pobudi ,a .. ······. z'~eIJ~a z-··al pravilnirn :ii duzlrn citanlern .

I '_' • e : .. ' _ I _ ~ - .. 1 •.. _" ,_ _ ....., ~ III iii! ~ .. U, . _.' .. ' '_, ,I. .. I, ~

~ , ! - . .•

U:v]ek pocsti ,sa c·;rta.nlem teksta dok SIU k jiige, uc,e"n:L·.a zatvore el Tek.st procitati do krala, p·azj~vo" s,a pravilnirn izqovororn, Jelr u~ce,n',~cj oponasaju nastavnika i kod pravilnoq izqovora fonerna i kada grij'e,si. Posllle procttanoq .eksta S·8. uceniclrna tre-

b .. ' .. t lt "'" d tavnll .... '"'.. III j oj, • v .. k kl bi 'F

a razqovarau o IS,:. OJ term Je- nostavnmm rzrazorn I pnrnamq vim . acmom _:.a·'o :-'1' ,S·VII

mogli ,ucestvovati u razqovoru 0 onome sto st cuU.. a,ks" ponovo procitatl, aU za-

,," v ... ~ d bl ~- h' II II " '"

Je'" no sa ucerucirna.pa ponovo S81m ca .. -JI pravnno snvan I' ~Z.'go·VOr.~ zatlrn i griulplaima~

pa ooledinaono. Pozellno Jel da tekst, kaca S9 c~ta zaiedno, buds ispisan ~ na tabti, da s·~·e·:·-··, ukaze .. · g·,d,-jj~'e::· S···:':U·I.: stanks ····0:·,;:- C'~I't···a·-n····j~a· Treba insistiratl da S:-', :Ui'lc'V~'e,·!iic_; navikn U' cV~I~ta'lt!~

" "_ ,1. '. ',...;. ... _ .• _ :_. [ .... -:,1 ~_ . _" _," .' '" :___: ". " .. ", ", ," ,~'. _ ._".. II -__:) ._ .... ',. r:_:'II.· t· l ".-" . - ",_, !".,' _ .• _. _ ,·.11 __ l'_._. 11', . . _' I . ", _11

recenlcu po . ecenicu, a ne rijec po riJec. Cas citanja treba da i na tri faze .·.:a bi uceruk brzo postiqao pravilno c~tanje, tsksta:

':. ~ cita.,nle· naqlas odredeno vrilerne radi navikavanja na p avllno citalnjel~ 2'. Ic'iitan~'e radi razurnlisvanja teksta i

3~ ci'a,nfe, radi postizanja brzlne,

Kod ptrvogl i5itanja posvetif paenju pravilnom izg1ovotU glasQ:vat Kod drugog cltanja trudltl se da ucenlk pravi no pojmi znacenle sVBikel mlsli, U treco] tazi cl~tanj.a, kada se nasto]i postici odredena brzina treba bodrif ucenlka da postlqns odqo ' varajucu brzlnu .' ciitanju i trazitt ad ueenika, jec nlog ;po ~ed - 0'9 da svaki ad nljil,h uce .. stvuie u Ic:i .an]u.

U tazi savladavania pisrna, a, to je u druqo] g,oldinli" u[cenlik, se uviezbava na vise,

'il

mjes a:

1 ,. u vrljeme uVj:9zb,ava,nja lzqovora gl,a,s,Qv'a · plsan]a znakova,

2 k '"' . ko t t-· k ,il - d ~ · - 'k·'·' t - drs d: - I - Ii z. na era U sva ce terna t, s <.e je mice, -':~Ju prate 0'- rec ena S ova I

3' ,.., 'U'I s .lo pu r1Ijll'e' Cv·"1 recenica ·1 e' ve n tu a' ln 0';-- ra zn i·- cltata

~.' ':11' ". I .. -, ."'.: . '.:. , I·_I .:.::~. , •. _ ..... '. '1.-:'·'-' .... " I: _, .~'... I ... ' '-_.' ,1m .. ' ~ "-. -.··.1Il

Kod ,sva,ke vjez,b,e! plsrna, 5,.IOVQ ,i s· ova koja srnjerarno uc~'ti napisana SIU uocUifvije ..

Pot . bn 0 '~: . da - stl - v ~k na . "s!!ii"e ,t - . '~Io'v" a tabll ve'II~'k;im ·1 iii ssni .... 'I -. -.. 'm 'f d -. oblas n~ "'I'

_ -Ire:'·' LI. : Je I .~:!. n,a:_··,a.'·nL:_:_p,~·~::~ I,a ,s,_,··a, nc __ . ;lal'il~I_~-"1 ' .. 1_' _. ,a~:i 1 m pl·smoi _ 11:;·:a·~~f 18, __

ucenicirna pravilno crtanje siova, ukazujuci odakle se' p,oc'injie kod pisrna slova Ii tako sv'e do kraia, da se ukaze da 59 tacks postavlia]u na slova ako ih lrna, nakon sto se napise riijec ..

U'C'8,nik btl morae Q.sj.etit"' ad prvoq casa pisan]a da arapsko pismo ima svoja pr:avlla jepots koja s,e moraju postovati, Zanemarlvan]e tlh IP avi a prouzrokuie i Igres,k:e u ci1ta,nju i razumllevanlu te·: .. sta, Nastavnik je obavezan da ukaze ucenicirna na raz-

f1k iOl ct· . b I~ V' I I kao s ('"" )... d

I'~':U rzmeou slova, a posenno na sltcnost siova u prsmu xao sto S 'l~~' '~'I,!'_a

lspravlja greske :i o.'ra,bruje ucenike da . i's,u bolie, jasnije :i ljepse,

Ova] udzbenik posvecui e posebnu p·a,zniju vjezbii pisrna t ubraja ga, rnedu osnovns elements ucen,ja jozika. Zboq toqa udzbenlk nudi 'V:iS,[9 naeina 'vj'ezba.nja pisma, a svi ani imaju lsti ciilj.

..

...-: ,/

'" '~" ,

"I'JI:~ "~:~I

L _)~

'\

,. '\

.". l /_'

,~, ~- 'p ,- 'L,"'" ,J ';l:j, iiI;I!-, ~

", ~'- '-',' "

,~ .,,' - ---,~,.' --' (I' ,,-"--',- '.

~, \

!Ii •

,/' ~- .;i'

\., II ',"'" ',':~

1iI!~l...P ~~

"

,'"

, ..

,""",

' ..

t_ ~ ,.J

~ ,/'

~" ',-,'_,,-.1"-."'-' - ~.__:: 'r

.0 ~'U J~'!

J" '~'

ijl

,g;

' .

.. 'Jl

s • I)'

~ ,. [~ .... ,'~ '"'_ 'I, ,"'"' . .,.,.

,.,' ~ '~ J'~i

- f'- '""'/ ,/,' -

i!'"

/':1- -fl.: ~

,.,",' ~ ,./ - 0'..... ./ ~ '_ ' Q '$-

.)')jJI II ~ J ;Ajbl

~

({$~ =

'. 'g'lov "-r C--,III"I'a"n' [e ~ P' III' sat JIII"e" ~

: "'" ~[_~,.. ,-'"" ',_."_:., ," I •• ,I S _' ,;, " III

J

,

I Vlt III II II! ill

""g,,,,:,"Orr. crtanje ersanje:

" _ ,I" ' ,,-"'..,," '0 " , ' ill

,~ V

.. ~ tl" ~ '~ ~lU

- ~

- I, ,u,,~'og vokala l:

c

l-aJj J.J~

, ,it'

,_ J!" »:

01 p:., ;,;I ,/, :J

. ~ '\ - '

,'\ ,~ , .. 11, '~..,_

~.-. ~

r'L

. ..'"

.. .'

~.

I I,

ill'

I

, ,

, .,

~,l',

\: .

1,2,

~ ,~ u

~ L..' .,,_,.

I \ J\
J' 'i ,',
, J

.'

,

, '

I ,

I , I

U'·',

, ,

\

.

i

,

,', . U

t· '\

\.I!

,J

'.

; I;

, ,

III II

\1

\

.

I

I , [ I

II

I I I

J

..,t I).

~ ~~ ~~ ~)A

#""

"

OJ "' . .I.'.

" _ t.-~

. lS ~ QUI .l.J~,

. ~. ~.,_ J ~ '. 'i!<' ..

0' lAo ~

I -

. ._

\-,i

Q ."

: J" Ii '" .... '~l ,3 1."'" .... ~.'~ .' ., '.

e "'-~A _W ~!.~ .~

... ,,; ~'...,. U

'1

,"

A. I' ~ ... " '-'~

0< ~/'

O I·"

'~_ ..... iJ,J ..- "

----~ ..

_'.......... U'

10.,

. .

'V'

Z'I

,

_E

.E:D·· ... ·

. I

...... ~

I,

, ,

C"_r"

I .',' .

:_' .-

. -

_

;'

h········

. "_ .... '. I

.' .

.. ;

..

~p.--~

... -_."

' ...

••

JJ

""

/"

.A

I ", "," ",

..

J

..

'U' G-'

: ,I' ,: -,"",

. ".'._

. - . _." .

" ,

I ,'-. 'J.

,

, ~~'

r ..

-----,

*'" ," /'

1 I I

J

'.

,5,

11*

+iJ ' - '"

- /' M' 'L; 1 ,~,

, I , "

_, ,'I:,:'

...;-

;1"1'"

n fIJ .' ~r;ii,,' ,.;

, M' l'

, ,!'_', :_--' , 'U

~, ,/"

,~' "';" _,

L>Jr .J'b

"

G'\..u

, .'

,

'A,~',,-,

W _ ," ,." .. ,

tH

.....

~, J~-/

.""

,. 0, ~

~~\,

A' iR' A" PS'~' KI J C:ZI'K" III' 'R' A' ZIIilIEID

(" ': -', '.' " '; im;.::. ": , - ~ _: , , .. In I -I '

16

• 1111

.,; ..... .."

~~

..,. OJ

L~~,

I'

... "....

~,._ .

~"J.'

.!" "

" • ,. ,
JJ.r l4 ~
01
,jl , ,"
-"" .,r- ,til ,.

.4J1_)1 ~

1M ", J

'.

-t' #"

o~

,J J

o ::.1 -:: J lA', ~,:, .'

, ,7, ' ," ,I

'. '" _ _ ' __

t

,/

. b Ii) J

... : ' _

,~_ ~*aA

(.5-1

. .IJ

~ ;" J,~

.... ,# l ~ ~'II t'i' ~ (' 'U

• 0 .A ·-l2jl ~ ~I

, .. r~ J :--~'~'" j. ... ~ '" , '. ,~' I) :

,,~, ".:Iii -". " I -'! . - .. :": "'. .. " _1:.':: ,". '-',

4._~_ .... ~J " r: l,_. _ ~ .~ • ,~y

'V1!iII- !!!I ~ ~ ill!

zqovor citanje I prsan Ie-

-- .. '~'., - - - -, - - i I - _ - - - -'. •

U~ !J" . jb' '''*',

1,,- > .» ,~

- D- ,iU' ,'g-: 0"·, g'-'.' V--.' 0·- ska ' a U-. 'I 'iii

.' '_' __ ~ ' . .I.,

'. '.: ' .....

, -LJ

. .

, .

, .

. .

J\}4< .1

+'_j L _;

..

J'

.Ii<

'''u ',.

!'. ,I ," .

A . ...._ ..... '."

~ -- .. _

~ J:,

r 1"11; j_'

'.~. Iijf

;) , ~ ,"", , .. \

,.;. ,;r'

lJ\

U:::

J

J' JL ~I

_ J ,,.

KO" _.

.

: 'I

I· '. I

, .. ,' ....

.' s··

"-', ,,_,'

" .' , ' .. ,' [

.. .

"

tJ ""AJ

. ,""",,".~.,

_)

,J)4J . ,J

'P·l .

. I

...

[.-

.. '

l~ .. j '.

..

t . .)1

: i

, I

I I

o

.

I

~ .

.

, + .. "

. . .

.

. ". ' ..

2' .

,

.

;#

~ .;#

\,-1A

-~" ....

O I I

- '. . .... ' .,'.

. .;.

"~'

A" ,','"

W

I'\

..

~

, .J.

~l;_:.,t

/' '" 0 .::

JmA~"i

/'

,0 JiI'

L ,~_~ )'~

.. 'Ii'"''',

J ,J

~ ~ , • ....J iI'I!I. ~~

-r=:»

J

(~

(rJ

'.

I, I!

,

, I

Ii

Z· ,

l_ _ __ '

yJ' J

""lQj .

. .,. .,. ..

A..._. "1 ~.,~.~ .... ~.

~

j.JJ "

, , .....

", . t, ~.' . .; ~

"'.

J}J.I;

.

. ,

-' .

J,

.

,II.'-,'.!! :/ ~

dJ-Lt

.aJ'

1'/

,;

J ..,.'

-~

_ ..

""""- . ..oIL _' ,.... .'

l

'.

'.

..

'.

.. ...

L-.~

..

J

I

, ,

,

1 I 1

" '. ~

: '

, ", ;,

..# ,

I I

I

, ,

i '

·01 , ..

't ~.; J ,0. L:o~'

-~: I .

[~ , ,

" '. _ ..... _,: .... _ --_ \ i., _ ..... I

. 0 \.-"';0 "lA'

"I I J1 I -

I~ J eO #JJ' . .' .--.-

.II'

~ ~ 'Qi J -#~.-.- .

~ _ ',.

, " . -. .. ' ." .

.• ",. ~ ~, .

"J~/ ~.,.

,/ ',/

I~; . '~ .lL ~ ~

2'2!

II

I:

#" .... ' ,.#'

~

,.,.. ~' .... ,ii;

~~

~,""# ,/'

O!~

,',/' , ___

~

"'" ""

~' 0<

~

~ '" ,",'#: '""', '~')- L7'.'~

, '\_j-''- - :-, ,

. . ,-

" ...

.,i'.F' r

I~- ~ U_A •

,.,~ [.. ,Ii

~_,.".

.....

.. til.

:~?

/

;iI' '" g

:.~ ol' 'V::; _ _T

. z····

. .

"

rY

(~ )

0 ......

"'"j:~l'

. I ... , . -, ",

. . . .

. . .

" .

U - 10 t - III

Jl:: [I .: . I .:._. III

/.' Q

.. ~." }a.~ [r,

.,'., -~.

';'. ~.' .". '. _-

- -Y-,.-

····4:,

, _

S- iLO····" 'IV·,'·,· ...... O·:·····, ("/'H- E---',M· 'Z"" 'E) a:

" ..... ".', '_: , . ...' i ". ." " ,:1 I.,

~

."~' ,-

"'.1" '

~ .'. ;", •. ,'j ~I

,," , .. "

._I~

SLOVO (D~L):

'""

NA:,:'" p,·,-'·'-IS- "I S,···'LO·"··iV,··",,;·'OI' "", 'K,·'·'··"O:' ""'J' !E---' iN' iE"-: D,--·'·'O·'· , IS-I,- I-A' ',. J'E--- ,III

: ,_.. . I . l' . '. ..... .' '. .i I I . .'.' I . " ' J

- ,'", "" '.'" ,'",.,' _I__::_ , .. '~, ',_...::,1. !. !--- '.' ', ....• ,. ," ',' ,1·- ",' ,- !!II

&.

)' ~', J"'" ~':: '\"

. . . .

~ .' . ',_ - -' - . .

. . "

" . ,"

~

\_; ""

, ,

,

" \

t \, ',~ .. " ." .. ',:

'--' ,.; , .' .. ,~' .

- '

~', ,

(u' r .r: .. , ..... "

.', . "," ," -

..•... - _", ," ,! ", :: . ". ."

I

1

1

I ' ,

I

'yU.t$ .' .'. 0,;:, ••. '

: ,I '", "

." . . .

.' ,

10

&'J

\ Y ,'," ...• ' ,

I ". ' rt

"."', '",

'.

, .' " - ....

-- '-- _'

."

1 ' ~ .' ,~ . -u~

~ ",

2,,5

'J'.')

. .... ;

. '

I '

)

.

.

, . . ,

.J A iii'

~' :;J ,;.

.r' .

, ..... ' ' LQj'. , ....... ,

"'-,. .1 ~

, ':' ""I _.1

, ,

'.' _. _. .. .. _- ,

-sI ,

~ L_k'

~.' ,"

I ".':

. _. .

" ,

. - ._

'.' ,

/'

aj'l_b'

~:' _,ll "

. .... , ! i' .' - .

:_. '. > . r. t. '.:: . .'. ~ "," ..

. ._.

.'

I '

.~

~"I;'

..,.

J

... / 0 ".

O~)J

J:" 0 /'

O~Jj

-' ~

.. , .~

~ :\

. .

,_"~_O_',,,

..

o "

./

J; "lS'/'" ....

1 ... <

.', . . ,

".. . "

~. r'o

.26

.l,

#

OO'GO'V

. ,- ., . ..

_ i, 1"._: ," .

II

27

,i; L "_J ' .

_ "I _ 0' ..... £'

~ ~ ):LJ11 ~i: r

I , •

• - d / «, / r i:1 ~I . 0 .. -,· j .•.. " .. ,. _1.,1:__, ~.'-~.~:'~,t, ~'. ~,._ ... __ ~_', .• ,.' ..•.. ','-. _.:, ....

· ~ J r \) ~ ! , ; .1 i'-~

.# ,#

~ U3. #)'. ';#J-, ".Ii, ~~.

• 1,·1 N

'/ ../ ~

.,;Ii'

, .

. .

I

-"" .#

...... ,.-.,r

...

-" .., ,;

,,, .. ~t-

L~-O

.. -~.

.. ii'

?

L. LJ· .

- '

- ......... -' .

........-.- .

....... ....

I :

. '

••

-

I --

..... .......

.' ·M'• •

I ~-

-

I

J

. ,~

if"'-J-- _,J ... ~~ ...

,'. .j

.. ".... . .

28

I "

J

.J' ,.

29

l~'

- .:

,C~'··'·······'

IZ',"" -N':A' 'S

• .~ '. • .•.• __ •. _.- '", • ,J

.'

j,j

~/

,.,

~ \~LJ (. <S~

.;i'" " ,/-

;t"

I"

'.

: L~

,~

~ "WJ\ J~ · ("l.._;...

3,1

"

,

.... ~ .....

, ," . "

',' ",' ". . ," .. -'

- - '.-

.... ' .

,

, I I

,/

c~,·'

, ' .

. . .

I '.

.

'S"

", ,:)

"

,;a, \

,.,

'. iii

J.

- ..' ..

. ~. . .

. ... .

~.

a -'1

..

o /"

/' ill'

i~Jj

.'

-t.

'I

III'

ARAPSK~ JEZ,IK - ~I IRAZRED

3,2

/ {

' .

• ~,j'

".'

'. ~ t

J-..,,~

, --

,~' '. ,

L .J~

~ "

~

J

'"

.~I'

,

, "" t4, ,

A'" ',' ,',

~ [~ . - . '.. .

J, J

iJJ ".

33

iii

~ , ....

,Ii' '- I) ... '" ,,...1Ji ~,

J"~_"~'::'" '," _,' s , j,)~

L~ [ :' '_'_ I~ ,1J

- '_',' JiI?- ,_.:, !I! ,',

(~) : ~

N

, ~II!""-' '. C'".

1". " .: • ,

'. ,'.' ..

.,. ;#'

, d' )1' tS'>.,-=.' .' I:~, iii '~".,~

. ~ , .' ~ . ~

I,'" ' ,.' ./

;.I ,.;'

" '. ii ... ,., •

1!iIJ. ~J:'_' l~~ ,~

IU' . ,F""

,.

(L: .. J) : r

!L.~ : r

-

I

!L~: u

....

,...

' ..... /./ ,.,

'Ii .... ~

~~

,(; .#"'~ "". ,~,

L> ,-~~ -' rJ l;;~

J,r-~, "'"

,..,

3

' '

[ ~ ..

.. l \ · '-' )'~I .

, '16,

u-

--

(~ C J!~ '.

~I~I~ •

I~,;,

, '

" , -

"A-" '-" A,,' ," 'TA V"-"N' -,'

,'",':,1,""',',' I',

1.:. J ~+,

,.

~,+ J

i ,~, ~

I~'

!Ii t", ,

\ '

"'5'

, , ,

t'·

u

..

.

t>:'

,~ .. :,,-,

. • I", . '. ",

o

",,' ,.

o SI/

;;#

,,JJ' ... '-

"'~"

. '. . .

. . . - . . .

~~_c

. .

I 1-. ,'-,' '"

~ /'

.;\J.i_H JJG'~ : 0~~c

,....;

~ t.,;A:JI, ~ : Lal" b~

.r' ~

- ~ ~. #

~ "~<' - ,I~, " • u~ \ ~G

...t .... " __ -.J ~" '_",' _, 'I~"', ,~:

. ~ .,'," "'" ',~' ,., '_,' '--, _,.-,_.

-""

~. '~.' ,,'

,0

. 4v4N \ t 5/- ~

-=

,.. " l ,

I~' .. ·

~. r

.J,

\

J,

1

, 1

i I

'! '.', .. :'1

J. 6~ Ju

,Y .!t-

~ ~

37

- _.1

,

,.---.·TECI SLI#" .;I' Oi~ ./
'Ii ~. 01 j: I)
~. u ... '~ ~ ~ ~ ,.
r:l 1M r'
L. ~J .» Iii
..
..... L:p., "

t!l ......

f( A /_ ~J ":

.roo ~,.,}IU

,~.

0' ..r' . ~.

L'~_"_; ,

_,.

-,

/-

.;i' :i' t Q

~ .. ~I , '.~'

L,...r: IU'_,r.

.'

..

I

" I

I ,

.. L.J
II .
'I, ,;
/ IJ; i· ,"
, ~ .. \'

~
~~ ~
.. . ;",

• ..

• ..

.... '

J

.k

.

-

~ -_---

o

,

LL

.

.

- .. ' - _.

Lb

.

,

.

, J;.::: i

" . ,,_ .' ." -

-

. /'

.;'

It "

~L6A

)01

: , .. ,/

" _)

..

,.

.... , t ~

..

I , I

I !

I

I ,

. I

I I

I

J

I,/JI

/,~_l_W\ L U\ !Qa:iiI"J.~ /'

_1.J' I .,.

. I

,.J I I

.". ~ .. ~'-I'-

..U'PO····TR--· JEB N'III'-Z'Y-E N'A'V- 'EO- 'E- -N'-E' -R-I-J--EC'v1-

: ,-._ 1:--1,' -, ' ! i_I '_", _, _ I ::_, _~'J ,':,',---' I - I ,- - ;' I ' -~'-"': i' ' ~'

KA:·:L··,··O·> !S~-'T; 0 .... 1, - EI ' ,,' 'P;R;····I~:M···"JIE---'-R-:·U:·'

.. ' . - ~~ , 1- '.:.: '_ • _ . 1_ : _ "." •. ' _ ", !!Ill:

¥ f , .. ,. "' ~.

0 ..... ' t, Q!,' 1[,

,~,,~

""

4-0"

....

, .'

0, '"

.- r· ~

y .......•. ;:; l~lA

, J 12-.

r~ ,

: \ 'l!

: I

,

!

~ .. , ... 'l:Jh: ... ~.-. d·

!. .' I . _I • • . ,"

. - '. : " . '. t':, ,"

. :,: . :',

. ;.- . ..,.; .t_jJt

.'

S,-I !O·····.··v-····',·;O···, i(IH, -A",", )',1.

, '! .' •. .', . ..•. . .. ' ,,!_ _, ,_~.' III

', _ _:_.

r: ~

..

.. .

Cy>-'

,", , ", .

. . '. _'

.

. .'

.

'-

.

"

i~' I

Ii ,

-~-~ "

~-A1 __ ~' -

-"-'"

.i ,

~

~ " ~ij

/'

./ J,

," '"

'. ..' . lit' '_ ' .

.c;\. +~~ -y_ I I.

~...r~ "_. __

''''_--

J

J

J

.

,

~ - JI'

r (,..

'~.-. ~

t:. 6',

~ . , .' ." .

,-' J.: ..

" . -.'

' .

I

I '

I

..,~' '" ;.,

J.

- .

. .

'_r:-"

" .

- .-,1 .. ' .' .

V" ., ..

- .

, i

. '.

... ' ..

I

~

~ J

:-...J . .

,.,..- I ..

J. t;J1

J

1'1'

. ......• 1

.' ,

.'""

..

.-.

J

r I

1 1

____ ~~------~~~--------------~~~------~~----~~~I i

01

f/ ... ,-~ f ·fr'

1 ,

. ,

j:

,-

I

,

.

" ..

. ....

J··6 ~.~

:'. : ,,,,*

-- _":: ", ..

. .

[ 1

..,. ,

,Ii> ....

,J ". I

~ ~

10

: w ~ c:.uLJI

/'

43),

.

t,

'.

J

,

J

,

'V"

PR···'EP' "':IS······ .. I--

- - -_ --'~,~~ _." ,,"'.' " '- :

..# r

/"

'. .'

,L - .~.J' )'1

.; ...... _. .

.. .. , '

':.:>:JJ-

'\ "~.

~

,/ ,~

L>_?\J)'J"

, " I ". '.'

. . ,

. .

. "

.' .

, ,. n:._, ..•..

J

.

OJj\)

;'

J

,"'

JjJ

10

#' 1,/

,

10

"~,:..

", .. ' " ,"", .

. ",. . , . '. " .'

1 . _' ' -,

J'

, .

.

,~

._,' ,t!"'"

I ,,-_

44,

G

' .

[ .

'? ,/ "" :w':' ,/ ".

.. L ) .. •· ..... 1 ~

.;11"

1fl. i'

t, '. I"":"

ti,'~

'.

;I;, T'

J, tJI ~~'- i ....

It ,~ ',1\ ~ .... '.'"'\~. >

\, ' , .,: ;r

1 -- ".' .

Q~'/

1 '

. ' ..

~

.', +'U \

I,' ,

t- "J-

[ " .

.

I

[ [

. I [ I

[

/-

.... - ~

.., 'L,o'

( ,

• - T_ •

_. . .

.

••

[

[ I

~ :£ J J
'j ~ \ , ___ , \ + II
- -
. . ~

\Jb.-. \:

, . .

. .. : .. _ ..

'_ - "

'G-

.

:" -. -_ -.

. . .'

- .'.~~ ,~

\ of· lj_'

,

~l ... :·

I .. -

" l

\... --

;# ,

L ;~JO .•. lj

-_ .

. . .

.' ;.i" ._.

J

· ,-,/t\

(JWI·.

..

.

_

..

J'

1 t ••

-

l/JI

e

,

. .11- .~.

,- ,..

o ,

/ J.!.

"'~'j' .\

.. ' .'. " .. ' '. . .. .'. -.. I

'·.r.l· .,..

'. - . .

. l, .' ....... J

• • .' • • • J

. _.

- - -

~ ,._

, "'J~ -

. ;.

.

. ..,; ..

J

;-,

I

W' \

.

. .

,/ IJ~

·i"

~!JI'_- ....... ..#

'.

",:; ~

o _,. ~~c:"_c.. •

'_ .J~--=:- ,..I

::L... _,'

~I

,ji

~

.p ~

~-.J

~

4

,J

~ y ,..._.; \jW :

~J' #

/

iI' iI""

l\~

\ :... t ~ ~'-'

~

.' I II .'. ~ _ ... ,

~

~.. j).,. .. J->-" J "-lJ'" ... ',' IJr:~'L../' ..• -' ) ... _· ... ,.1 ~

' ,> , . . ~I I

~ .' Ii ._~. ~

'"

J oj

'~'I .

- .. ~. ~ ~ ~

III!I. . ~

,:_. ..

U· ~

.

. -

..

ARAPSKI J,EZIJK - U tRAZRED

IN'" A" p"Q' "'ME "A'~' z. Nt" S' 'T'- V' ,"

:_ . ~- . i .:. I ..' _ _:, .' ..'~; '.' I,', . ;,~, I /,'" ,'!,

(J\ .a;4, ~:-,., + J'~ ,'" \~W

...... . _ _ I .. . ' ','

[.... . .' .

. '

,It

J .s ,_;, J

.'

••

.. I

I '

r

, I

,

,/ .0." ,,,,

,i ~f""

~"

..

".

, ~ .

'.' .

[

I 0 .A~

' .... +--

. 'M'

"

.

,

~

iIt' J,... ,,'

··'W

......

" ,.."..

J J .

0-

.,.. r/ ,

'.. ..

L_ T,.t1 4,·a " A,

~, .

... r-'"

, I 1

~ ~ ,.:

~.

!

I;

I I

1

I

I

I

I

I ,

II

, ,

I,

, ,

i:

!

,

* ..

"

I I

,

, ,

i

,J ,/

... t . '\jt.

,&\.n.. ~,[,

'. ,_"... '. ~.

J

~.~.'.~'/.:'

'.

.

I 'J''-.

, iIf·· r

~'

,. ..

J. "

~

J

J ,

J, ~

.-:' 0 , f!

.. ,

.. 'y>-"':'" ,.

..-:

, .'

/' o~

~\

i

. I'..~

~

.. .

.....,_ _.. .". "'_ ... ~

.

,

,,,

,.

~.r'_

L, '7 • _ .... '''::

LE ".

.. .' J

" ,

, ~

r

, ,

..

[ ,

• J

. ,_

c. .... y. ~.~

~ ;''''''''''f-

.-

.~,.",,-.,.:' r

. . - .... -

. .

, -

,

, I

J,

.J. ,.

. ,t}J

Jill' . ',.#'

, {

~:":" ,- JJ.'

... "

...

\ tS·

_,!- "

I. I'::

..

..

, ,

, ~

-

, __ . -. .

50'"

,

- ,_.1.'

0- D" "G'-:-:"O" 'V" :O""'R"""'I N""A P"···IT."·A-·· N-JA' KO"""'R"IS'""'T'EC"'~jll 'S""L"i I"K':U"

:'1 i ., .' .'1'" "j ,; '1 ,~' :. ,,", '. _ ~ " •. ,', / •... ' .. '... - ,.' , .-: --' .': i' , "_ " '~ . ' Ii

_:_ ' . ':'_ " 1,.1. ' , " . ,I~ '". _"', . '_: ., .... _ '"' ,-, Iiii,

, '. -~,

_____ .:0-;;.- :_.""'- J.,.: ~ ~ )J..:J\

J #',' ~ O~ ,

_~~ __ --'-_ "1~:W ~j~l;~1

iIi_~--".i'"'ti_·~·"" ":'I!'E:" ""_._" _ ",IE'" ~ """

ti

n ,,~:., ,-, 'L1J' '" r I,

.,. .:~ _."' I • .>' _j .. .1"'

'" :. '. -, -"" - "-

.' ;"

ti=stC- . 0

--$' .1.. l '-fiiIIilLL

S'···'· '···,'LO··,:' .. ·"V"·,:.'·"O,···-'····· '(""':J'A""""" ),\,.

" . :"" . , . ". " ,.' ..: j:.',"., ~'.,' ,,' II!I

I e ~'

"'"

,M

J

..

' ..

tJJi

',. ..'

I ~""'-""'<-:"'~.""'."

, , ,

.' .', ..

-.- . .

\~'

c.·······~

J' ,..

"

1 "

J_y-P., .

- - .. -' .

. . .

'. .

, , .

":." .....

\1

-'

I

'~ .&.~~IJ,

. I . .

, .

. .

,2

'V I'E--~-=: /

. I

'_--...III!lI!

_" '- -- ---

[."i: .

~ ....

" . "

. -

't

,/

,# "

on's'

... -' .

. ,-,

I ~ ~ •

ti (m.r.)

nOV'8

..... '. :_,_

. ,'., '~. . ...

IIi/J. 0

~ ..

, _ ~ .

~.' /'

.... #"

ne .. ··•· •• :nliJ·le,

, ,. - - .

..

~ \ ~ ,

/'

\j

.Iban

Nigerijka

•. ..:1 .... ' .~

,~'~ ~,t"~

,~ .. ~-' ',: ~'" ._~,. ~

~ .... - '~'11i

,!!!'ill' .,'.'/ ,._' __

U C~"e- n Ii!!!! C'-'a'--'

t.,' ,.--:-01 : .. ~'. . I .. -,.',

#' 0'

M' ,,.. 1-

A~ +-.-vW

W - ..... _ . n'

IB' .. 1-:_ ..

easim

_" :

I 4

.

,

~./ ,;I

. '_ t ......,

O,~

...

...... !Ii' I.'. iF

uclte l ea.nastavntca

yJ

_ #" J:

· -

I

,~ /J.

.

·

. I

·

_

Iii

A. .?

i~ _ .... ,

"'! !"',~ ';Ho

~f

SSe

.. !

, ,

1/1:: -J'·,es·ra

, .

2 'lEK····:C·I'J- ,-

.. _" ~ -, _1',_: "~:''',

III;US' sta f· '8'" "

If Vii I .. :, ." ' .. ~. '~",' 1-"-.' ',~'.I i

S'''''' it I :'8' J'ii1e,·, O·;'V'--~O·I?

. I. _ .. . . J' .1

marke

Bosa ,,' k-" '8· .

:_ _ .: . .' ,'."". '[ ~ .. :~. - ._,',.: -.

tvoja prllate rca studentlca, ucenlca

sta tl igr'8s

ad' bolk ' a

. "-, ". ·'I· __ 'JI' : ,"-'

S'VI liil

-",8 ona Ig:r,a~'

II

0- n S' Ig"-'r"s' .

I . ,"': I' r- : J _.

~ - I .' . I I . "," ,

- . - -

Zejneba

'F" 'a 't. ·.liII! m ',8.

_' .. ~ I ~

k 'lili V

.. a: '0 s,e tl zaves,

QJ J

,~, " "

.Ai '~)' ,q., .;I!J

~ ... ~.

, .. n •.•... ..I

...... uJ" ~i

O -

'~ .. '.' .. '.

.. - .

. ' ...

'. . .'

// '

'6 J

. ,I ." .. ' '.

LS!4 kG .~. ~:2g_A

I . . ,

. .

.. , ,/ A .'1" l. w~~ I~

"""

~ ~,~ t

.~L»'

,. ,,f'

,_' .'.

;" ;/ J

"'" -, ~.

,-.".'"_ .~'.'."

J ,

,/ "'.' .'"

. "', :LA::)_:.~ 'i l.#

I ,: <-, .. ,~. l .' •.

. ~. . .

56'······,

' ....

k 'k

'8,'0:····.· se on ,a·~-:··· Z··/,Q,II·'v·'·.·e·'·

. " I .' "_. " __ ". . l ." l .' .. "

_,.' ,. /'

,.,... ,,;# /" ~~. !.,

~ - ~~,.....-,,-

, . : .- .

': .

. . -

.

'Y' ,- -

ce rn s' es t

I:" I-I >: •. '~.'. '.'

t . t·· pe naest

S·" e'lBr~:f"~

- ,'~ ~ ", I .

,#

.. .'

;/ ~'iiir·'" '~'._.",

I'~ .. ,

II. Ii!

:I,Jep'

odakle

ja k;-_ ipujem, ja eu kupiti

d ,.

. -: - .IZ·····.'

, '

. .' I..

.

.'!

".: ... ,V'·t·· . k· oliko 'k' ,····'W",t,···

PO,S: ,0 .. ;··0 · .. '·0 I,OS a

.. ., - . -, .. '.' . ,

v

uze

10,.#'

.

.

H' _", ;#'

~JJ

S'Yes'na'e"s"I'

,1,.:'_--:. "; .'.:., ,~~.' r tn

d t·

'I :.... • .. ,' " ". " . '. i.···· _" ,

s,e _ ,amnaes '.

0- s a m . I:n-:-' a le"- st

'.' . . .' " , '. . : '. .' I

5--7-':~'"

. .

4' LE'K""'/C"""":IJ~A""

,III' " ,--:; ,; '_-" .. '. _:--. '._ ,', ,'. ,,':--.',

t'iII I!t d 'W

II ~~,~_ es

do:' ka u

I., __:, ',.

, • '""'.,, v-

t'l C""I:t"a" 's-·· ,

, .' ..... , ~ I .' _ ~"I

Ja citam

P. ,'. r,-il-lc7a-- I

, ," .' ,_' ' .... _.. '. -, '

..

ja ima -m-I"

. . _. ~.

I kl, .. , e e. v.

,e,,"~c'lla, cas

cas matematlke

d lllid' i!lil

'. ," ',,',' 1.··.- .... ' - _ I' _:"

o VI ': ,e n,J 8,

-,1iiI iiil V ':'V' -.'

-,-',I nnas ('z-,r ).,

, -; . ". __ !I!., .,' '

devetnaest

,..

C- ~<~

._:.- -. .

I

. #'

J,

/' .'

" JJ'~':

. : ... _-. : I

L_,.#A.,·.,.,··,o / .J ~ ~

'L ~. -lb .~, t

" _~ .. 1J'

;;#

1-: .... , .......

_, ,rr.-

I);

I I'

L_ .-'- Jb l ~.

. . -=-:- ..,I

.#

"'" ~W··:: ,

~i

! ..-. .'

. " .~.

"

e

I r 't ~ ,,... ~!~

", ',"'" ~

II;)

~;#". ~/'i _

I ',', ,!.:",

I . ~ .. ~. :'_1 . '_ _ .' - .'

Q!

~.~

;' ....

,_ J ,0

I'·" -,~:.,-.

u ~I'-:-":

_J,: ./

d dl ttrl __ va-'_ e,sel, ' 'r:

~ ,.I, ,,~ ,.ill ~ I, _.,'

,I \IJ' ~~_/ .. ' J,It '~'.' \ J'

,~ .. - .. - .. _._ " ~ -.'

~. '.' .. ' " " ' ./ . :,'

c/ ,J 0 ~ - '~ ,

" 'oi .. ~~i'

UJ- ~ J-' ,U_·t,.

~--;... "

. ,d,~ , ....

'~~'_ ,J. I~.~ . ,', ". ~,~,~"":,,

~' \J~"" " .c J' ,4.) ." .. '

~ .~ ._ .. _. . ". . .

. : .... r _.' , .,.'. .

.... .. J 0:. ,. ...~ ....... o t

UJ.. .s.s- j.. ,4Jl.j J \

J-'_ -;.,. .. ' 't: _

dv ,: ,,' .. ' d·r, "'s'le", ,'t .. 'cy',~-t','· • I .... ,8,_ ,e~_/ .. ,-,:'[,,-e', Irl

- LI'EK'-'C'IJ[A

5 : .. - I \ I~! -~,"

- I. _ _. .' '. " _,' _ .. ' ','

OS" " rn "'a' m

I ' •... ,..!_ .,1.

.'

dolazl tm.r.) .At:if

0- n :I'e' . t ra Z'V'III!I

I I -. . .. '

• . . I',. _," ", I J " .• J _ _

o ,I-

~ ,/ oil," #"

.. ' .. ' '-, .

'~

sa njim

J:, ,/

~

ZV'ao' m li!!!l~ JII!II:e lzvlnl

'-,1- , I, - ""',: '. i

. . - I " ".,.

««

-... ,iJ!.

• tl t~'~i

'- ,0 -.Ai 1 'U' '1

"'_' A.. " '.'

,#,

sa mnom

d l!!!Id:i] , - I-

.' .'. ~', : i ,:; ~ .'. ",' ,," "1 ,' .• ' I' ._: : .... ~ ,I. , .. ". . _. . ~', I .~ I'-~. ~ I . - '1-", "',

. OVI. enja, sretno, uzdrav Je

ti dolaz·s (z .. r.)

,~ ~'d

,#-' ,,,

... .L

A "i)",,_:~,

~ ... _"

. ,

.#

~. * Jli}1

.. :::~ ._.. . .;pJ

M

kuhlnja

,'I d-:. v - '!II ., v

'II ra IS" ,I pravrs

,,# 0#

oM

.

,

,

,59

,

J ...... 0. 'f' ,

,

I '~ ~

....

'V':"

" . .'_ "

#' "

lliLe

v v

cast

I .. ' , _, _ __".' ' ..

"

usao

.....:: ~ ~

!io~"!I!'

W'" ':"

-,. ' .

. . - - ....

t '. crtarne

0'

;J": "

iii'" '

, " ~: AI

.", ~-

'_, /J

J

,

oIi'" .,-

; .#

-to

. ,J:}; ~ U~- .;-- .

amo

, " I!::

,

,#" ,

'u .. ':' ... ·

.' '; . . _ ...

. ..

01 , J. ,/';, ~

~ -~ ~,,'"

. ~. Y'!iP __.

~

,~ i ~ .,

't~,

.#"

# - ," 'iii'

,~ . - ..... '," ...

IU')' ~'I. ,~'~

. . .' .,:- J~--~ ,J ~..;.,.. -- - -

, <\J

,;# J, @' , 01"" ,='

U'·' ~~ .. -- .... - -.: ~

! J - ..... "-.' J' ,A," ",--_.'

,._. ~

,_.- .'. ,,.-"" -',' -'

_I,V dese I' d e - t

r I', :-- -,', ,,',-',,',.":',._" :':_, ,--·'v·:e~.'

I, .. ~:) tL• _: • r.': •...... " ... _~ -.~ .. :! .. _. I _ '. '., .~. _:.. . " .. _. ," ..

lj,j.

.. '

"_ '.

:

/',;11' s:

,0",,~""

J.

e -,

,

. .

,

~ ,.

._., .,.. ,'"',

,r I ~ ,'1!!-;

,r

,J

,,..,.

S,a"-, c""e":'8-"j:1 p:.'-"r-l!!!!lc"'e- ika 'JI!II: I:

_' "',:-: : ',: _ _ _ ',,' '" _ . .' '. ~'-' Ii

da :UZ'-: me m abde S-'-':'

,Q .'. _:_.' ", .,' I·····.l[.~ .. g: : : .. _".-. ~-'.:-I.-J

.if"" #'. ,-/ '"

~ ~ ;# ~"~-.'

'L;:;' '*' , .... ' ..

" ':-'-'Y'~-~ "".','

. __ ," ':'. 1- 1: .

_. .-' .

. '-'-:- /"

J. \01 ,I "p-' ,~

- ''':, ~ Ii

- r.: __:___,I 1

- - I 1'1····, - ;'II!'

O " I a-'Z"I

I I .', . . I

I . _ •. ' __ ': '[.

,.~,

\ ,,.,...

J J ,~

. -

-- ~,

-

''V' '.

pozur

st i'de ... 1, uceni -r .

... cl, djevoj'ka

6'1"-

,

- -'

1 L'EK' '-'C'" 'IIJA

I. I ,.' ..... , - ./ '.,

2 L- E- K- '---C-- I-JA

." .

, '1;'/ .... :',

I .1 -:1 - .. '. -_. ,' .. ' -'1',

(p J

,." t; I~!~.' 'i ~

loll) ...u! ILS

4 L'EK········C·...:IIJ,-A·,·-·

, '." - I ...

~ : - I.__::__:_:_ '. ~'.' .1 ... : .. "-,

19

1

3'·0····

- '-1 ~ .

1-·._.'-'-:' ..

, I

95- _

7 lE'KC- -I'J-'A"

1--- ,..... ", I .'

._ ,

; I ..... I", _.-, II . . ,

__ , I ," .. -. I·, _" .. _:

,63

,48

l' e

,

_.. -

,

I .....

'. ~

_~ i

...