You are on page 1of 56

I dl' .. ,- V~' ...

,Z uavaci:

Za Izdavace:

Prof dr. . Fahrudin Rizoanbeeooic

Me:1f11' su r B-: rd or

_ ...t. .... _.:.:: .~," .. _::1,'. :_ ;.", ",

LT re dnici:

lsmei Krnic

E D·' ~v .. -"

i. . ,I . :'" ," I : ,'. I I .' I '." '~.- .. ' . 'J'" ". '. ..... ' .. ,: ~ I I .

_ nes . llr,m.lseV1C

R -

. -,e:'c€'n,zen ti:

Resi,d Haiizcoi:

Ib f ~ D" v '. jI'

.. I . . - '. " " " • ':' I . . J • .' _', • ~ .' • :-: " .; • • '.. ." '!.

rallrn,ll zananotnc

L kt

ektor:

Ilustracija naslovne strane:

- ", ". ~ I ' . _'_ ..., ...

'T RIO.·.'·' Sa 't"'ar ie -,IV'O" .;

., ' I ", _'j_ '

Salem ,', ,O'.···.bc:,,.~a·:,·l.·'l··~c<

iI..,.J' _ _ ., _ _ .. / I, .

rrrr.

- - -' ~

KP II' Saraieoo

......

St ,

'i 'a:m,pa,:

Dam s iampe, Zenica

C1P ,~ Katalogizacija II publikaciji

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

'U' OK 3'" r=J'2 8"8" 0" 9'" 2" 7--(0711 2')

:, " ,~,~, I' •. ~,': ~~' ".'.J. /:

N- I"'A" KI" 'C'''''E'''V''IC''''' '0" "I'n'1'e' r

,1- ; ,: ....., .' I' ...,', 'j ,i =,,~ ,

I Arapski jezik : za I razred osnovne skole / Orner Nakicevic jusuf Ramie, Mesud Hafizovic. ~ 2~ izd. ,_ Sarajevo ,:. Ljiljan, [etc.], 1997'~ ~ .55 str. :: ilustr.,; 24 CITI

'·N!······, '~I n asl I!2t; 1"'" ]" 'U"'S""P'I stv n ~ISJ n a' ara P pismu

.. ;'i;;J!l '_:_~"~ .,;;J' .• " '.':, '." ,Wi.'" .u.·.l .. , , U,·· ....• ,'I.iIL,;;!!,I,.;, ...

IS;B,N 9915,8-,22-,021-0,~ - ISBN '9958,~11,-'010-5

1~ RAMIe, [usuf 2" 'HAFIZO,'VIC, Mesud

MiJl'ista'rstvo (Jbrazov:anja, nauke, kuliure i sporta Vlade Federacije Bosne i Hercegooine rjesenjem broj UP;..I-03'~6'. 54;572rl1~j/97" odobrilo je ooaj udihenik: U' sknlskoj 1997~/9S~ godin:

'T':-~' .r.'V"~ 5' ('):0"-"'0':"'1 ';-' '~'~"'I'" ".' .. 'ak: ,l.raz~ ., ~ .. : ..... ': pI ImJera,~. ,a

Strogo je zabranieno suako umnoimxmie :i pre.sta1npavanfe ov.qg udibenika bez odobrenja ixdataca.

Neoolasteno kDpi'ranJej umnoiaoanje i presiampaoanje predsiaul]« krioicno .d_jelo iz cl~ .100~ ,ZakD'HG 0 autorskom pratn: (Sl. I ist RB'iH hr. ,2/92 i' 13/94)"

- . 'I' _.

- . _. .

::_: •.....

' .',. , - .

" .: "1 : ,', .'.',

. ~ '; . .-

- . - -

...

. :- .- ... . _.. .

-

- .

.' c

. .

I' .,

,. -

I . .'- ~ ,

. .

-8';"0' ···IS:····:-N·····,A: I H'~ E:-"R,····C·- E,·G···, .. O:,·V·"·I:N··· .... ·IA-'

I . ,"._ ,.", .:_' ,,: ' . , _. _:-\ I. . •. " _ .. _ ..... :.1 .. " .. ,.... ;"', :, 'I,

FED:ERAC.lJ,A BOS,N'E I. HER.CEGOVINE

MIN-'" I:'S····-T'!,i\R··:"·S·"T: .. :i·V .. ·:·,O·, O·····'B' D 1\ 7':0' ""V" : AN'," "' .. J~A:', 'N'" I A·" 'U' "K' E'" K··· 'U' rr IITU··R-·····c 'I'; S-'P' ····O-·>iR":Ti'A

.. J!. ;, .•.. n.. ..' ',: ""<' Il'\..11 .. L..!' .. ' ' :, ,,:,-', '. =. ", ;" L ' .. '. D . .<'. ,l1..

IZ/ ·O,A,··\·,'A··C··,..fKA····· ::'" K·· .. ···U·:C,,.·~A- !!·L:·· J,iI"-L,- JIA·~·'N···r1t· 'S:'A' , VA]'. 'E"V':·O' "".

...." .•.... : : '_ .' , .,'" ' '.. " ··1'\_{""'1. .. I .

Min usta rstv '0' '0'-' b irazovanja nau ike -', ku i-i-I't-~ur--'e' ,', ;: sp '0- rta R' tep ub "Ii'l'k":-e"'.-" B- sosn e:~"- t H le .rco :-'9"-" 0" "'V'-~I'in:~1 e:--

_ :1 :11',"',.),:_-, ,-1,:,',,:-_1,',-',_, ,,_:_-,::,,~,,~~-,~:'-':t 1_ '.'" ~I,'I',' " .'-':",:,',1_,:, --:'~, "":-1 __ ",-,_, ""', "-,--,:_,,"'-_ .",., ',,", __ "-'-',_:_:-,: :'-_- II ',I ~', ,_ -'-'_--,',,-,:",'-! ",:~--

obratilo se nekolicini strucnjaka iz ove oblasti Ida priprome proqrams iz arapskoq jazika za osnovno ,j: sredn]e obrazovan]e. Prerna torn proqramu, ko] je usvoien rje,-,

sen]e broj UP-I-O,s,-611-400/94 od 5. ma]a 1994 qodino, Mlnistarstvo je zaduzilo tu grupu da lzradi udzbenike (za osnovcs ad) do I'U· razreda jedna knjiqa, za osnovce :11V razreda i: I qirnnazi[e 'i druqlh srednjh skola, takoder P'D jedna knjig,a).,

Plsulci,o'v'aj udzbenik autorl 'SU~ posebno vodlll racuna 0::

~ puno] usldadenosf elernenata savladivanja jszika (sl:usa,nlu,~, govoru:,. pisariu i' c'itanj:u)J

~,"'" '~ 'k ,. 'ilk- . t' ~ ,- .... ,~"~ " k k 'II" 'k k 'b~

- IIZU(:'8'va"nJu savrarnenoq arapskoq jezixa i termlnoloqf]l islams ce kulture :"ao' _I.

to ucenlk moqao prirnijenlf i u razurnilevan]u islama !i! islarnskoq u,c'le:nj' a' , ali j: U svakodnevnom zivotu,

S- vjetsklm 'd-,IOS'- "t'iJg'--n-' !UC-!:~I:lm'" a :i lskus .tv u 0' pouca vanlu stra mac a 8"-" rapsk .o m J'lOe,-- ziku ko

.... , _ ':_, I::-~:-"',I i_~ 'J- ';""~'_~! ,I, ..:_:;'. i :..:.:"'1 il '_:..' -'-.'. ",I' _ ":-::~ _I'~'~._:::.,-~,: i_'I' '_'~._:::. :':,<', ,- "" ,,:c'---"',:; !II', ,:-", ~ ",'-", --;-

jirna arapski jezik nile matern]i jezik, a :ij

'...... ,r .. d .., t" ~ -- k-' .,'. .' '" ,", - cO' h d d ..... b . k

.. pruzanja pornoci preoavacu putern instrukcqa Izni;~le,t~"-i_: u praoqovoru u~: zberuka,

kako da na najuspielijl nacin obavi svo] posao,

P k ii" '! ·Ikl -k v t' i d V" !I!, - b

rva :'_n:jilg,a. ~,Z ovoq ICI,!"tUS,a-"aIQ pocet ruca ne zaorzava se I,ZQ ovano, poseono na

'II l .• .lh lasovaneoo lh lstavli ... d ... d ~i'" d k ~

izqovoru arapsxm gil'as,ova, 'neglo, L:~ preostavlja tl jeonorn pnroc nom sujeou u oxvrru

razumllivoq konteksta, 'Dna se ne zadrzava ni na svim poiedinostirna jedne teme, nego je lzlazs u nekoliko navrata u povezanim grupama .. Cilj udzbenika nije da sa

n'_' iesto m- '-', "'e·':··m: '--'0" :'r';s'~'e··~.· '~ da s-- ""' .. e--:-', t,- 0:· sto :' s-':~"e,--:'-" m-','--"e'~-'m"'" :'-'0'· risalo n- [a: ·-ie,~~'d·· .. ~ no[m-"" lsk a:::- -z~",e___::' - n'e:-'--'g,-, ;0' - J"9'<-'., ell] d·-'-IB'.·· S" ,,',8','-;", to ,

,--_, ,_ _ _ '_ L-. I .. 1. ,-.. ..- - , 'i! . i_' ~ ,I :'J.. . _ J~ .1," _ . -, _._, .,_- !__:'~~ ~' __ .:_,.c .'

k 0' rls n "0 up otrlle bi -I s ito t .,.--."., k 0-"'" u ·u'd::.! ·z''!I¥'''b-1-, on lku S'- - e--' n e--- g' -0--- vo ri 0-- g---- ra m " 'at'ic¥kj m····· a n' 'a· I 'II i za '_-- rn "8···· ;il:-I~I'

~'. '-::1;'.· .. -iJ":~'~· ..• ',~, >~"./ ;"d,'-··.:~,. 'I:-.'I'_··/,";,~,:i ':,;I_ ,...........:~, ""':"'_:__"':__"'-. '_' _,::'.:~I ... - ... 1."', ...... ,:.':1,· ,:i ,_:1.· .. ··, :_ !

"i#

terminoloqiji, nego o. svakodnevno] prirnieni. Cetiri osnovna jezIcka elementa tretiB

Ii d'~' d k J "k- '","",ii' " t ~ d k k I ~ 'Il .. kt'"

raju se P'OI-~'j,e, nI8,'.O.,I,8!Zl,' S'B :UCI' I ostvaruje napreoak croz stalnu pnrnjenu I a .. _:, ivno

kontaktiran]e predavaca 'i ucenika, Ui ucenika i dru':go'g ucenika, 'CHJ udzbenika je da pripremi ugodnu atmosteru u sredinl za rnedusobno kornunlcirao]e kako bi sto vise ucenika ucestvovalo !U razqovoru,

Udzbenik #'~' d 'iii' ..... ' ~'Y'lO '.. iku ] ", k '" t'" d'" k + t- "I

~ c zoerux posvecuje ,,! uznu paznju zrvom jezrsu II u ruernu se xonsu : irextan S,L.

'Ud¥b ik k · t~ r~F k ,!, OJ '"",", 'I E iii d-I,j, it Ill!! t k - t·- ~'!t'

i .". zoerux \ ons iJ suxe -::~o,Je, razjasnjavaju pojeome snuacue, u osnovnom e,: 5, U '11::11 U

'V:;'J'!l:e'-' z~'b'" 8--""'m--" 'B-' 0'- ve alike 'S'--'~U od p iom oci ~ pred avacu kod kornen ta ira ·1 uceniku da la kse i

'~!, .'.1 :<,,.;,; ' __ ,-,',1,1,:::-: ,_"_ ~ :_:",1"'.'1 Ii l'._:_' _,',:,',~r_-·-_ .1,_:1., '_,: ,1,':- "e,',_'._ "I!\,.-:_:_-. t,_- __ ,·,: 11

bol]e razuml]e sadrza] terne.

Udzbenik sadrzi 7 za prvu godinu,7 za druqu i 7 za trecu godinu osnovnih le,matskih cjelina vezanih za interesovanla ucenika t.og uzrasta, sa postupcirna savladiva-

ii - - ~'k ~ 'h k; ~ d t I cOo S t d ,t' k t- ~k t d II 'I' 'I ~ k 'I'" k

rua jezicxrr st uopova I ,:~ etaua. .' sve rerneoare SUI xroz "ei "S'I', '-,Ij'alog!,a i P'D Ine_-'OII:I,'Q

tsk .stov '-"a'- vez anih 'z- a d ;j~a-::"II'o-"-g'-- pred -1'vi,A'e' mih za uviezba va n""J'~'e' C:W:~"I't"a" nla kon s tru ikcija p--:' ravila -,

ji\.~'C :'., ·.·'·-'~,,-,I ~:', ' re ",~_ "II;' .•.•... :,' '-," ,,:·.··I'U~,_ ,_'1_ ~ .-''_, . ,:,.' .. ', ,I.···· .. ··.V,··,I, ,_I '.' -' ,:.:,_ ~,:~-:,_ -c:.:.:.~',. I.:_;;_I '.'.1 ',_1",1,,_1, ,'.·1" ~I"

arapskoq jezika :i torrnina oporlsuci sa ,Q,'k,Q 45,0 rij'e,ci i lzraza.

Tern le'-:-" Iii vje ',z¥'b·';'e'-' ~:U':' p ro :'g" ira rn rskl date i one ,8' ,""U': m' --', edusobno P' "o········v· ·'S,··-Z·- an e"'- u nastolanlu - da

il'l," , '0 _I '. " ••.. ' , ',. .,.! :,~~ '_,_ .. _ ~ _ _-_, !. U'_::,_ '_ '.' 'I" ", "_~ " ~I II il_' . __ "~I'"

ornoquce ueeniku da iskaze svo]e osiecao]e na arapskom jeziku pribllzno kao i na svom, rnaternjem .. Terne s',u povszane sa situacijarna ko]e se odnosa na zJv'ot ucenlka u s,ko,U i k,uci koristoci terrnlne za ko]e su zainteresovani :U ovo] oblasti.

P d t "' d ''U'' b '~k ie tako k I!i~' d v d t," ,~, t !! II!

orec toqa ova; uozosmx ja taso xoncrpuan :,-,'8 moze ca t:~1 rs ovrerneno, I iz-

vjesne instrukcije predavaeu arapskoq jezlka jer U!k,B,Z,:U',jIB' ria, najvaznije 8,I'eme'n,te, jedne rnetodske jedinlce ponaosob (iezicke konstrukcile, 'gram,ath5k'le, elements, lzraze, posebno qraterne i Ionerne), nudi objasnjenie predlozenih postupaka kod svakcq

d '" ,. 'II 'y' b - ~ dai """.' d ~ d d t-: kt ~ t k '. b 'I ii V ~ '"I d

pri8' _ avarna :1 YJe:,z,"1 I .. · .. ·.·.a18 prljl'e':-Jo"g,e, ,za, l;o·,'a',.'ni:U a,!-lvnIO'S,_ ,'.'OJa~li ~s~,a U: pr!I;!D'g ·'_a

predavan]e bude sto uspjesniie.

Sve ovo sto se odnosi na ucenika (slike u knjizi za prvacice koji j05 ne znaju

~'. 'I k ~"' iih ,. I-I'~ Ii! tekst '~'k d b dl'" I~' ,Ii 'v I' d II Ii k

pismo i, casruje Z!B nJ:I,:···· pnprsrrujern 'leKS,O:V'1 xao S'U oar cjeurrucno saviaoan arapsko

pismo) dato je u uocljivoiforrni, dok]e ono sto seodnosi na predavaca data u manja

dl:I";;i'" Ii f- .. N-' - ~,~ t'" d t-' 'I"~ Y' Ii' ii .... ' 'b'" k 'I' bll~ . t b

upa .'ljIIJV'Q'J:ormiL :< a rnnoqtm mjesnrna .~ ... ata su ~' rtesenja \/j'9'Z_t, axo je ono porrsono,

k + d k II dl d 'If" • t '"I I ,~, I' k- . d v ii v .. 'Ii;;' -k'" h k- ,.

a uz sva !U in'QVU metoossu J1e:: rrucu oat J!8' i tabetaml pnxaz saorzaja recemcsir ,S !IO"-

pova, gramati6kih elarnenata, termlna i izraza kao i karakteristicni fonemi i grafemi za arapskl jezlk ~ pismo, kako bl predavacu bilo lakse da pratl osnovne clljeve nastave jszika i' to upotrllebl IU vj'e"z!bil S ucenicirna.

U fazi usmenog ucenja jszika, a to je u dijelu knjige za prvu godinu osnovne

S'-Ik'~'o~'e" u k"'O-'j'~:O"'J~ nern "a uopste plsa nih te' kst .. o wa ne g-"o--" J'"e-"- sve da to U' 'S-~I;C- i u u nn anis no]

-":1,:.'",1 1!,ii::I' .!::;::.;~ 1:_",1:'" :1" 1 ~I'I '!i>'~':'_:'=,'", ':',_'_~:'- :,:I'~'<I_-:I ,-,,:h", u ut 1,,-:,,1.1"_,_

formi dat je za predavaca tekst dijal'ogla, vlezol i prica popracen metodom pestepenosti kako bi S,S osiqurao uceniku sto bof]! pristup jszlku i ornoqucilo da sto vise ima koristi lz 'togl perioda nastave,

S -, d d ~A d-''"' k ''!<lY b dltl t l!I dl

matramo ca ,se pre •• iviosno 'gr,aIJ~v,o U ovom svesku rnoze o,I-,Ir,a,~!II·1 za tn g!o:-.,In"e

(.1, rl Ii III razred) , aka bi' S,B predavan]e odrzavato svake sedrnicc, kTIOZ trideset sest sedrnlca ga,di,s'nle u trajao]u po 45 rninuta.

Dijaloq U ovorn udzbeniku je i cUj' i sredstvo, lstovremeno, Cjlj, jar je on koncentrl-

,,-, , ,-:-' -"'- '- -- J. '-k" - , ," d " . ,~. .. ~'.. i . --:- . k'-' ',-, "I: II . 10;1' .. .._, , . - kc '" - .... -- - ,-, v .. ,- -~ .•.. :~ k i' ·d",·· ..... - II' -k" s""'"' ... ~,- - - ,- -~, ~, . . .,-

s;an,a Sdl,a sa, 'rz,aja. '1:,e,c:J8 _' Q,snova _ oJa 'p,om,a,ze IUC9:n:li_.U '. ,a S'8' la"s' Izra,ZI Jier mu,

,n:udi g':oto've receni'cke sklop·,o'v'e:i 'izraze i:z s'va'kod',nevnog···· zi'v'-ota DIJ~ato,g.·: ]-e:i1 sre,dstvo

,"-=- ':, ;.,,,,,I._-,,,,,,--::,,,,,-,~, 1.,,,-'--,,-,,:,,,--, .",:'_',,',.-' _".' ,," ':,,- "_''''',. _.' .,~_,!I .,_-, "--._,_ ,:', :",' "':'"",_" ',':'c,'._ '_' _':_",_ '_":-"-','.',",: . I. ',_",,_,, __ -,,~ ':""_' .'.'"",",_,"_, ,,"", ,', ","." " , ,_:'

j,er sadrzi gramaticki obilikovanecJeUne i pojedinosti za ra.zne siituacije koje su potre~bne, kod sa'v'liadilvanJ~a j'":ezika i us'p-~,'ostav,'IJ"anj'"'a ~ko:ntakta s· druig···'ima

i···· __ .:_: .. _I_~'·'. __ ' . .::_ '_'[_",',,'., ". __ :._~. "_'_" l.· .. ·-_._ : __ ,",_~ It:,· ," ._.1','1 :','," .. 1 ....• 1 1,"'" '_ ,:_,._ 1 __ ._ ._ .. ~.I' ',_1,-: ' .. _,_ .,1,.1 .. "." .··.1.

D'~~'-!II,- - ,I ~.) •... 'C.~ -b-' '-, k'-""!· -, i-,-- -,-,,- t"-' ,.-: "'~ '.-, "', :: .. ,. t-' "k""s't-: t-' -re'" b'" "a':- S" ,- -m:" , , '-"'t,,:,~,· til : 9't"'a-7df·v:o- j~ no" "m""'-' c'<iell"I'n' 'o-'m' ,,"

IJB,IOg I Vjez,_ ,!eoJe :pra,-,e os"novru e ;',~t~,l_ .-,-'1, ara ,II ,n~ 'J~,;b"",.: ,! i._" I '.I I_!'J _'~I_i __ ",1_1_

~:-~"ml'_ Im"""e'--"'t-'o' __ "d···',t_'"'ii.k'----e--' C··~J~'e···;i'I'-n"e"'" 'D',i'J~a-:'lo':"'g-- n-"8"" b' i -b;o~'" k- o-'--'m·""p;fe":t';ra·· .. -n a····ik"o---:,", b'"111- g,"a-" u- c~'e';-.n,··i;k" n"""a-l-ucv~I-:'O"-' 'n""a'-':'-'

s,va't\e I_I,_,_:_:_"_'~J_-' ,,-"i.'~:-!--!! i .'I,_.~I,,::: 1'1 >'1'1: ,'"_ ,_'_T··,I:."':II ··.11,'. ;,1. _'_ ,:_" .. ,-_-, _1 __ '~,.,_ .... ,. ",_,:_

pamet" :me,m!orisao', a ;na,sta.v,n:'~k za,nemiario vj,8zb,e i U;;p,utslVIB k,QIj'a, Iga Iprate~. Priimljetno

~ d' '~~ ~~k ii d-'- -- ~,~, ,"' . '1'" dF. d''!o;I' b· ·k

Je'a p:OSltOjl raZ~L·_a. Izm:,e,_'u m,aterlJ9 prlprem'I_Je,n,e za :prvlu' 'glo,II:,n:u 'U ovom u"z,'enIU,

i d· .. - · k k d """ ;'k ~ ..... ,I k ~ t-~' I

'tZVil !u'S,m~,miO ,sav~,a,.'~vanIJe jeZI_~a,~ _''',.a··.,'a, u:ce'nll, JO,S ,ne z,n,a, pil'sm'o" n1eg'o' ,$,;9 _'orl,S'l g:a~,

so"m; i! sllkom i' ostalih dije:llov,a, za druqu i trecu go,dinu:, kada sa lJc,en'iik, oslanja 'pored qlasa i~ slike ~ na cila;nj,e ~ pismo,

D -b'" '"",, t' '0' t-' b 1""' I~I t· ,"",~, ik ¥ "'k ilb~ 'f, 'k '" -t "

a _ ,_: smo sto rnarue upotrsouava I: maternu lezli:'~ uceruxa, plrl--I,jeg"lio, se xonsteruu

sllka koje obiasruavaiu doticnu situaciju i dijalosko videnje .. U prvo vrij1eme kada ucenlk debar dio dijaloga ne razumije posliie prvoq stusan]a, nastavnik se rnoze obratiti ucenictma i na njhovorn maternjem jeziku iqovoriti im 0 temi iii situaciji 0 korne qovori 'i d,ilalog ~I

NA,Si 'AV,-', ", [ :--- :,"_I_-_ 1_ ~.IR,A- - EI'~ A, (iz,govolra ~ s .ovnlh znakova]

Ovaj udzbenlk ne precocava izgovor posebno, a slovne znakove posebno, nego ih predocava prlrodnlrn slijedom i, postupno, taka. da ucenik uvjezba da uoci razliku s .. slu sa J~:Ui ci zatlm izqov ... a ra]u C!'i' p ... - a cita n 'J:~'e-· rn - 0--- dredenlh pisanih zna kova kad n I·a··' u,IC''V:":liOl-; p ··il~'_i

, '. ' ' .. ". , . t., ' ' I 'I C [-'. I ,~ :,.'. _ I '.-C . 1__ _: ~:~ :.:.: _' ,- ~ Ii. _ _ . i_' _ _ '. '.:1 -:' ....- ! '11-. "e) ,'. ' ,-,. J - .- '. U ,,' . ' '-- ,'- .', ,-' 1_ - !-:

srno, i~1 najzad, pisanisrn. Sive ave c'eti:r'i faze zavrsavaju S,I9 lstlm slUe,do,m, 't.l. dasvakl sUJede,ci korak utvrdu]s prethodni.

Tri su praktiene radn]e kroz koje prolazi ucenlk :

'1; g--Ia--~i,s:_'··,o-.·.v_-,·,: .. nl ; slovn ii znaci ton e.· .• ·mi···lil ~ qrare m 'I~

_ ~ .... ' '. . . I I I . _ " . ~, . " " I, ,II ..... ..... " ii'

2 upo' znav-a' n ~e- ,.1[0- - - .-, m- a f qratema sl x· · C''!!;i''iit- - ~ - ~I ...... '-'I,: ,,:,"-~,'I i_,J .-:" f_"n1e'_ii :, ~ .: '..,'-::0::1 ',':, ' u1:),an!Je I ',Ji ,!anJe .

3,~ uocavan]e razlike rnedu slicnim fonemima :i qrafemlrna u lzqovoru ii pisrnu .. Nastavnik J~e." ob avozan da vool ra ic~·:uln;-,·;a····· kod ,- na sta ve iz -g';--·'o···-·'-'v'·'-o--·'ra- i pisa nla slovn :'I'ih'-

.'. __ .... .:_J'_ .. _ .. 1..:: ,... '. _ .... _',. ,',I' ." ',1_ '0.,',1 _ _ .. , ',_" .. J I .', J J •.••. _ •... '_ ,,'. ,':.1 ,"_ '.,' ,'_, ~._ .,"," ,1,_ "'_ ... _ ..... _ I:" I ,":.,. -If .... l _.:1, '_": .. If·.··· .. ,1,1. _

,_ ,~. ~ 1._

III_" Y t~ '!I' 'I t

znaxova 0 Cle'~I-r11 e ,em'9In"a:

~

iiii IZ-::-~g-'Io-'-'-v:· .-o-····,r-·u- :-

~, _ _:_-, ::-: ! .• ' ~ :._- _I,

'iii! c'~it'a····in·J'''u i preta k'· . a·· : nJ~:II~' slov nih zna iko _'v~··~a·--·' 'U!~ g,l!a'-:: s-·:o-,· ,'v···' 'e·' ;'

·._;I·;.:.·,I~ I.,I! _'Il :.~I, .. _. __ : ... ,:_. __ U,~", .. · ,II]!, '_ ",,", .. ~ .. _ .. -~, :·,Ii·.~:·:··.- . .'··· ~., II

" .' .

plsanlu pretak nlu g"'~I'a' SQV""a" u -,.~-::--"--,., -,-.- .. "~_...-._,, ... :- ..

- 1,,-, I:,.; 'i" _: _ ei,ai,a,nl"_:_, ,::~, "~' '~I~ '_ pllsa,n,e ,zn!a,l1'\,love~

K- d ih ~ 'v'b'~ Ik '" iI bncu I 'II! ''iii 'I'

_ .oc svm vJe,z,,-'~ ,\Oj8 su: vezane z:a, pismo, possono 'U' ':I!,a,Z,:1 usrnenoq ucerua arap-

skog jezika (prva l drugagodina), pismo se oslanja na izgovaranje stovnih znakova

,,' . _...... - '" II' .. k .... -., ,I V ~ ,-!Ii '-k 'j' II ~ 'II' -I ~ ""

~II uocavaruu raznxe rneou njma oponasaruem nastavnlj a, 'II ponavuaruern, zatim tzqo-

vorom' II upot _. b .. . I"k

1'<1_ ' .. i',_IO re~.:.'o'm: SL,e~

. ...~. 'c'" 'po r'''''o,cv. c - - C""""4, [a treba d'a '"1'···· t· i faze da bill' ''!!'' "·k b ·zo P' t!' . .

a 'ne rile:', :,']','I~::'" '.'. "a:s crtarua treoa . ':"·1 una tn ;II.:_'·".··'~~'<',.· ucersx orzoposnqao pra-

vltno citanje teksta:

,,,citanje, naqlas odredeno vrljeme _: adi navikavan]a na pravu ,10 cilalnjel~

- ,citanje radi razumilevanja teksta i

- cltanje radi postizanja brzlne.

Kod prvog ci tan] a:, tj. kod citanja n .. ag!11as" posvetiti paznlu pravilnom lzqovoru gla~ soya uz zadrzavanje kod probtematicnih ~ te.zih izqovora glasov'B. Kod drugog ·ci'tanja, tj. kada ,se c,ita radii razurnllevanja teksta, truditi se' da ucenik pravllno pojrni znacenie svake rnisli. U ovom momentu .-. no ib:i korisno postavlti p:_,'itanJie u:ce'niku i

I. II ["

" ... t· ~ t .' d b "" 'ii' i!1 d I'''"' 'w·k Ii' , ,. v· 'U'

razqovaratl o I.Sli10J term oa _:J se' provjeruo oa ~. JI8 ucerux pravllno shvatlo znacerue. .

: ,. ~ f" .. "!iIi'" ~ t· . '!' -. k' d - t' . ~ ~ t'" ii ,. Jj d d brzl t b b d ".... ?" ~ k d

recoj rezi cnat ja kaoa 5·e nastoj pos le,1 oorenena orzma, treoa oo . .rlt~ uoeruxa oa .

. postlqns odqovarajucu brzinu u citanlu; ii tra,zj:t~ Old u'c:enlk,a, jedn>og po jednog da svaki cd nji::h! ucestvu]e U' citanjul.

U: 'fazi savladivanja "pisma" ucenlk se uvjezbava na vise miesta:

D' u 'v-riJemsl u'vJezb,a'v'anJa, izg:ov,ora glaso'va i' pisanju znakova,

'.' na k,raju svake . tematske jedinice, kOIJu prate' odredena slova,

za tim slova U sk opu r'-!'iec'''!K-I'' r'e"cY'e'n' ic .. · e" kao -1=: citaf -IZ K" ur'a na '"I" ha d1 ,E1·, s"a""

, .. :,j l I I ~., .. ~<., .... ,~ .... -,' '.' !J-' '- ,1'[::":<'.-:: ,I, :'--;', ,-~'I .. " '.:..'; .. :.:. .'! ,:'.;- . !.''-[':...:'!.·,I.,.,

KOld svake viezbe pisrna slovo Ui slova ko]a srnlerarno uc,it~ napisana SUI ·u,o,cIJivije,~ Potre,bno je da nastavnik napise ta slova na tabf vellkim ~ jasnlm pisrnorn ida, objasni ucenicirna pravilno crtanie S Q'V,B:, ukazujuei odakle se pocinie kod pisrna slova ~i take

d k · d k Y d . t- .... 'k t·, I"''' I k ~h I! k 'V't·

sve I 0 "r~Ja,,'.a uxaze 'ca S8··raC "e postav JaJ!u: na ,S :o'v;o a ',0 11'. una, nat on 9':'10 ,S,8

na .' pise r .. J"·e.····_,cv

.1' . ,~I.. ., '.', . _. ' J E

. .

\'a··zvn·:"·,o"', je da n a "S' .tav nik prati :u':c""':'e'-' nlks ook plsu slov a ka ko .. · n e"" bi orepisiva :~i p '0' "g"r'e;"

VI,,' ,i' :. i·e " '.' '_ '_,,'1 '_ ,_. : _ ,.'1. ,. I ',.'I,~i I' "I: 11.· ',',", L',' ·'1 ",' ":~_ ~_. :, _ if ·If ':_'. ·:i e- •1 ,.:.,' ·h : " "~.' ,-

W . - d 'I!!h b II. "' ,~. 'll!I'~ d _. - (!!'~i!i , I'" k d k ; . k d _' - d

sno, npr, :,~ a I!I. ne m pisa II: S iliJ9va uoesno, n stall. ":'-0,1 svaxoq siova cac ga napisu oa

stave tacks ako ih irna, sto orneta napredovanje uce.nli·ka, u p,ijS', "u.

U:c[enik, bi morae osjetlti od prvoq ca,:s,a, pisanja da arapsko pismo irna i svo]a pravila ljspote koja Slie' mora postovati, Zanernai ivanje tih pravlla n!e sarno da rezulfra losim pismorn, neqo prouzrokuje i gre·s,k,e u ,cita,n·lu ii razumljevan]u teksta.

Nastavnik je 10 bavezan da ukaze uceniclma na razliku izrnedu 'S if ova. ',I a posebno na sllenost slova u pismu kao sto su (t L·':" iii ~ y). Osim toqa.Jnteresovanje nastavnika za ispravljanje gresa.ka u pisrnu i oiirabrenje lzazvaco kod njih zelju da pisu b'o:lj:e, jasni]e i :Ijepse.,

[,s'trazi:'v.an:ja i lskustva narn potvrduju da potsskoce s kojima s:e susrece ucenik ne nastaiu iz prL ode sarnoq [ezika, neqo lz rnetods predavania i' uvjezbavanja ucenlka,

Ova] udzbenik oosvecule posebnu p,a,znju vjezbi pisma i ubra]a g8 medu osnovne elernente ucenla jezika, Zboq toqa udzberulk ni~Jd!i vise naeina v'je·zbainja plsma,

IF • • II:l II ,Ii !jllll!il

a S'V'_ oru imaju ~S:,I C:hJi

8

' .

P k ii~"~ "'k" -I k- - t- II d '¥" • 'I b

. rva knpqa :IZ: ovoq Ct,:' usa sao POC,9:,nICa, ne zac rzava S9 rzoiovano, poser nlo' na

lzqovoru arapsklh 'g':~,asova neqo ih pcstaviia U: jednorn prlrodnorn slijedu !U okvlru

_::"'.'.:_: ' __ .. 1_' .. :, .. ,_.I ' ~.~.r., ,,_-:'~." ' .. ,' '.1 .. :<........ !! 'I' :"' 1. -e- ',:-":_ ,·.·.1, "_, 1 __ :... _ '_ ,._-, ,"_' .. "' .. ·.·.1.-. ." ". .,

';o,~ kont k '-'. , V !o' i .' dill ... ;i d-I t

razumliivoq konteksta. Ona se ne zadrzava nil na svim pojec inostirna jeone ,erne,

neqo je ;izl'.a,ze, :u nekoliko navrata U povszanlrn qrupama, ClUj udzbenika nije, da se

esto memorise i dla _. - t· - sto _ '''''Isa''-Io naisdnorn ·Is:k-z'l!!l'"~ -- ne---o ~e ·~jl_~j'i d' a se" '1'0'

n: _ '; -', ,-~-'.: 1'.:', -'>--- i~ .'>: ,se:IO~i"~ S9' !m:eimor ~_,'-i ••.. ' : i_:,'._, [i'.1 ". ,- -i,a'8 J' !,:' -: 91" ,1:'" \jJ: ".'_ 1'- '. i' ';

kc ' .. - '-'-. - notr .. .'~,· . bl ~ t· t- tk '., ud ,c"'"'b" .' - "'Ik' , ... - - .. -- ... ,. '.' ,- .-~ - ... - -.-'. --' .- ti ''I;!!':-k~- - '.' - -.~'~, . - ..... :·'1'"'

xonsno lup'o,rIIJ91.·.·11 IS :01 . axo UI U·· Z ··enll'···U se ne qovon ,0, g" ramanc urn anauzarna 'I' ~

' ,. , - .. 1 " .. ' . - __ ' .. - i,' -. ~". I!' _. .1 . ".:'.'__' _. _ •.. _'.'_- ._ _: ,,','__. '. -. . .' " .. _ ' , , '.'.' ".' .'. .'. " .. , .. _ '_" . I , . ".": .. : ,I _ .. '., _ I"

term h1!,o,lo'gij-i"I neqo 0 svakodnevno] primieni. .Jezik se uci i ostvaru]e kroz stalnu prirnlenu ~I' aktlvno kontaktiranie prsdav aca i 'ulc~'e" nika ilrl' !urc"!!!l:e'n'~k'a' '"1-: druqoq uc"""'e'~'n,;i"K" 'a' C······:·IIJ:o;

__ .-;!~= _,'_, ,_, :_:,r\l'·I./' 'I.,-'IIIIL-i,j,:' ,I', I;"~.~ _(·_;'''-I~,r-:~'.:'_ II '._1;' '1"'11 r~, I'~:'-:I'~.\'--, 11_.:;=.',_ :'._.1""':"1'1"._'1 <--:-,!"

d-,vb 'i!k '"' d ~ · d t· ,- d1i!l ~ d' b k 'i '" i

UI, z .. ··. oeru ca .... re c a'~ pnprerm I-U-llg':O~ ,'i .. · ,In''IU_: atrnosteru U·· sreouu z ... a m ec u ts oon ,,0.·· kornu rue rranje

. • - - - '_-.' - ~ l 1 • J:' . -_ Il f _ - • _ .1 . _ _ _. _, , , • __ __ '_ . , - _ ' . ..•.... . '. ~ .• i . • , .- _" _ .. ' . ,. ••.. • _' . '~I.. " '

kako bi 8'10 vig,ls' uc!sni:k uce,stvo'v'B,Q U razqovoru.

'U- -'d W' b '·'k d ,¥,'!I' ,- - t t' klh .. ' ~ II ,.' h oj, t · 'VI' ~ k t' t-

'.,'.Ilz_,:enfr: sacrzr 7 ema ;S,J'-.' cjenna vezaru za mreresovanje uceruxa toq uzrae a

tuoel I dl '" II, ,Ii v kl!l'-h -kl' S' t- d t 'k t k t' d...... I

S:B pos upcima saviamvanja jeztc .,1';1-" s,',opo,va'i i_:,ve, teme c a'I:6 S'U ,ro'z . 'e:;',s~l: ....... ~:ja",oga

;;; k I~k '", -'b'·' lh dll I d ~d' 'ih · -'lb' Ii k i, ·"k

I: po nexo r.;QvlezL-,11 vezarur za c Ijj,a 0'9 preovic eru . , Z8, uvjezoavarue arapsxoq jezrxa

Iii: t' 9" :··r··-'mlill:n··-·'·8-' 0"·" pertsucl se ,0·· .. · ko .. ·, ,-16'-·' 0:-; rije 'C~'I~' ;~ lz ra za

I. '_'._ ~ _' ~ I ~" , ' . _ '-. I, ' _I ~ , _II I '~ '_ III '. ,_, ~: •

T.' ,~. v'b ik' .. d t- '" d' b t' ~ '" d

~e,me ~ vjezoe su proqrarnsxroate r Din'e' ;SUI rnecusoono povezane u nastojarqu ,,' a

. . -

omoquei uceniku de iskafe svo]e osjedan]e na arapskom lezlku p'-:ri:bl:iz:n,o kao na

" ' ". _ - '. ~ '. j "' - ." " " -' l.'·. "" . . _. " _. . , . " .. " ., . .. ," -, , . - '~' , - . _ .,. _ ~ J - ~ ~ . _. _ I - - ~. - . ,

, .. : .. ~ , - " ts <'.-.".:- I~"'~ "'-:"'_ .. , ,," - ' .. '." . __ , ,. itu ,,-:~~-,.,:- . , kc I _ d -- ,- '!i;i"i ..• ···t·, ,''11,;1''.

svorn, materrqem, reme su povszane sa 511: uacqama _Oje se ocnose na ZIVO,,·. uce-

nlka u s~:k' '-I~ ~I kU-CTi koristeci termln e z- kc ~ -.:!I! iteresovani 'U ovo] - blasti

' I' ', '0 '~I .. ' ,,' !~r-' i'" "::1 1'-'1"11'1 'I 'aoJ'e s!u: za'l:n'~>-->""= .. I" I' ,,',:: 0 ".~

I 1'_'_ .' .. ·'·c-_." I: ",,·,.~,!I .':.',' ",.'<. ' .. , .. '_ .. ,111:_.,,:, ,',' _'.",""-", " ,.:1 ' .. '-. ' .... "' .. " ..... : ,,'_ ,-'.':'-"',:1.:. " .. 1," .. I_II!

UI fazl usmenoq -, :uc,e1n):ia jezlka a to [e 'U 'O'VO]'!: knjizi predvideno] Z'B prvu g·.=-.od:inu

-' '--' -- '- ._" 1." •... ', .. , ',j' '.' :'1',·. ,'. ,_.' ',._'.' ,,, .. _.. ... •.•.. ' " .. 1:1, " ....._ ,1·_ .. - . ,I'.' ~,,' .. , ~l "'~',"'_/' .•.

osnovne skole. sve J~:e dato U1, slioi, a za predavace dat ie, tekst dljaloqa .. ,_ vJ~;ezb~ ~ prica

. , ,. l ,. _ _ - IJ:' . ".' ,:_' . ,. _ . ~ . - ~ . _ '. ' _' I.. ' ~ - _ - I_ • - . - . • _' .,' '. ... .. ,~ " • . ,J .' .... ...'. _ ". _.1 ,i .': ... ' .' 'l.il! J . ,,' I . . - '-

pO" pracen meto dorn .. ····· post .. -·i·~ .. ·.·-· -:··· ... ····_·'ti" kakc bl 'se·· ·O····--···Ig·-'U ... ,·>-··- uconiki ~ ·'ii!',t-:,··· .. · bolii r .. sn .' jez

':,I~ ,a,:',~: __ ' ' .. '.::"'1 .. os,eperlOS,jl-,I,I'.ao :'_'~_I~-' ,-,S,.:.. .__.rao,-._',:·,8Int"U: S.O :-O'IIJII prl:s up _i"'--

lku I~ o·······m··· '0", .. , .. g ...... u·, ~c···J'~'il,o····· di'a···--· s",t'o·:, v;s'~e,-, im'-' '-"'ac- k:o"''''': r'isr:_,t'l~ ~Z~· .. ·· '*0; 'g' p·.:·e··,r:·;io···, :·:··d-·· a·,1 n-··:·a::'s····'·ta-'V·,· ... :8"·

I _ >- '_. ~ . _ .. ' " , .'. __ ,,' '. ".. ." .. '_:_ ,;. _'.' _. , '.'.', " . i , .. _ " _". E 1 _' ". _,"'. ,_. ! _',' .l' [Jl.;___ II -'. ':' I.' 'If" .... ..... . - ". '.- . . . '_'" "_' . ~

'. , . I

Dij'a:11og ;~ vj:ezb,e, Iko,je, prate ,Q,sn,o,v'nii te,k,st treb,a, sma'lrati' n1eraz'dvojn,o:m cj'e,Un,om svake metodske cj:eline. Dijalog' ne bj bio komp'letiran ako bi ga ucenik naucio nSa p,amI8.'t" a, r1ia,stavni'k, zlan,em,ari,o vje,zbe i, !U:IP'iut..stva koja, g;,a pr,ate'i

N t ""k ~ b d d-~ '!I;;!T k d t '"' b '" f" .. as",a'vnL' 1.9, Q,-'a,V,9Z',a:n"::,a, VO.'I ra'C-Ui'n'a'-o~ na,s, ~ave I!zgo,viora" p'os"e.: In'D U' QiVO] 'i 8IZ,:1

,0 dv'a elementa,:

~ sh.J.sa,nju u u',s,vajanJ~J gl:l!as,Q,v:a ii

9

..,.. ,/

~IJ>-"

. JA:J .... ~ '\.

. . .. '

\ -:.,.

,J

.'

## ,~,,...

",,'.~ - " ..... ' ... ' . A ~

,... ,.... 'U" ~I- '" l~"'"

, -~I' II y>.--' __ .' ", .. !

. J ': .. ' ~Ii ',' .

.

... ."..

.'

~' 1.

c

;" "",,'

c,~~

{/$- ~

- 0 ~

jlA. I,

."_ '_'. -". I'

. > l, ~. _'. I

.,# .,...

':'1»-

.'~"~' lUI'Jf!'I'... ,', '. #,_ .. ' -

W

.

,,-

..

!ii' iii'

,",'

~$.' ,,.,.,.J , 0,..-:'

::-iiJ' '" iii' - ,"'

i~ ,J -'~"- "~'''- #' ,.' ~--

-, ,~,-,_

d -, '

.. '-'--.-, I 0... ......', I ~,

.'

,.r' IJI ,..". ;!i'" _J,

,~c t,) I', t, 1 ,,=,~'---' 1_,--

A\J _,i L»~ II w ,,-

........ -'

0 .....

_~f '~

.~.-. ~ ,~

li:I!;

~ 1

,1'iIi-iio

, ,

~." '!

""!ii!!iiiE.-.~~

'-#'

\~,C,

~

,,~Lo

.",.

'r:U

I - .

,

,

K'

,

.. '

".., ,,;#'

~'.J>-"

i

I

• •

, :

.,

.,,;. ,#i .;' #'

- I f-,G

, . '

, .

- -'

I I

'.

'-'

~

,,~ !I~\

. ~ 'u'

,

,,. , '

' .

ill'

'IJ' .

~ c: . ~

,.._,... ,""

~ .. "

. ,

_- '._ :.

}

)~

,'" J

a..b,Q;

..... ,I .._

I

j .•

t·...:..

-

-

~ .•.

- --

........ 1

..

I,

/"

J .... ' .J.

'u

.' .

~'~',."

J- ,~

AS" '0'--""

~ .',. ,

I • ' •• ;.

- - '.' .: '". " .

.;11'"

J, "'~~"" ... ,-

. .

0.::. :

li

.

I~

'I ......

,~

.,. ,.;

. -

f.

.

.

oJ. ",,"'

--K·····/E· ,?,

• . ~ I !!II

- II

~ .r.'

H ..... ~I ... _ 0. i "'II. :.:_., _J-

,-"

J",,, ~ .~

II~

IJIE

' : ~I ,

\

\

\

I

I

I

,

J J J J
; J
, ,
, .11-:.,

. "

L .J•• • • .. .',
M .. .. ..
"' ,
J J J J JI
,
, JI J J JI J
... ' .. .- .. ... - AR.-'A',P"S'<:K'! JIEZU/ I" O,",l· sso ..

! ,_'-, ". :-. II' ", ~ _ ~~r\ - 111M, - 'l; I~I _:

;a 'l ~ 'I \ y~

J

,

"" r:«

....... ,~,

A .. ,'"" [I t~, " " ~1 'W'![ b

#'

!l ~' .T'

~l

,.#

",",,'

,.#

:Ii '

,~~-J

, ;, I

I ',' , ,K,

If' .

Iii

M "'JJ' [~" I~L>' to

A,." !' '.,',

Id-. . ..

'!ill

/'

.... <i"'JJ .. '~

, I oj,

,A _': _~> .

~ "_". ..

i'

,jii"

,,#'

~ I' ~II

!Ii'

"",,'

_', ,~'

• ..

Iii

_".'

:a;_~.l

...

.,;'"

,Ii

.,.,

'~' ,/-Jj'" - ~

I .•

'~"'" I" _.'

I., [ "_ ~ I . ~.'

,;iii'

'I 1

,

'I)L.#'" 01

L~:WI

til,

8

.

.#'

a 4',JIJ.>_

,;#', ~I ,. ,#

~

_/'

J: ~ ~

~JI

,.,

J,ji!Ii'

r," 1_

~I

, '

,'A""",,

. , .'

, "

: -, (

,E I,

"0' ,

.. - .', '.'

, '

" ._' ..

. . . .

, I

" "" ,. iD

~

.#' ,,'

~.':':'"

,,_, '. ,

, :' ~

,#' ,,'
.' .'# i : i I

'I'

.'

JI

0~"

2:.

'.

. 0#

01'~"

~ -, ;"

~ ,

" '

• • - . '0·

I . .. .

- .,..

iI~;O[

; \. .

I~ • • •

, ,..

,."

_., ,.-,

~,_,,_, ~

t1:u'

C' ,."y>-j

. .' .

...J

·····E······· J['~

. . .

'. - "

.' '. " - -

• I

,

.,

' .

..

'. ·f •
J j
j . J J

J2.2.

-"3'_---

'.' -- .1

~ .;:I,..'

d,)J.:J1

.,"

.;;#' .",.

!Ii ~~. a ~~.:.

: I ~_.' I" ,,'. ',,~

. . .. . -

'"' ;" ... if"

.'. CI.. '" iIi .. q:," ~ d. I ,., _ ":3t

~. I ~ ~'~;I] ~ .• _"

..... , I~/ l ... ;.....· I _.... . u ....

iii

.'

I .

"

\.;';LJI J

~~ ~ .

. .

. '.' .. '.- _.

.

iii

''''','

'.

J:

'··Y~

"

,.').P ~

,I'

,i1"

.. ./ "

0J,~

,,,.., J :,:_:) j~,J,.Ji

CJ'"'

I

,

~o 0 /

.. '-s::J' ~";#: \' ... , ~ ~,."

A__._;_. ,""" ~":" '_','

........I"!&n.~ . ..... '. '. _"

.' • '::: ,,#' '-; _,I'

. '-'ii,

f.1", '-~

-

r
~
-
I.
I ~
I
!
i'
~
, I
, I •

~ _.,.___.~:, \

M

r

-

,

.,;: .-i'

# 0:

~

I~

,.-A'.','''-

: " , I iCI

y ~

J

~~, V'~'

,J ,

J?"

H ~

l~'

'.

.r' .....

~I~

I,

r: ~

'.

r ~

217

.

c

.

.

,

- .

'.

r:

'---r' ~

I

, 1

I

L

.

.

.

7': ~ .

' .

L

.

,

'_?J < 'It L. , .' ~ 'U

. ...

",.. .f!'" g ~

.+ ~,

'II CI!'"""

if J:LJI

. ,,.... /-

~,;;;"" ..

M'

.. _ ,

._ .

"_

'~'t

I ...

. '

.

!Ii

..... 0 /- 0'

'~il) ~·I J ~ 0""",--' ....-,.. "......~ .... ~ ~

.........

' ..

,

Col.

,"9 G·····.J;

. 'II'

. ,,.,.

- . , .

"j" ".

o

.p;. #"

\ r...~

J

<'L;, .r:

, - {'

~ .#' Q,"

L.#I

.;iiJ 3) ........ '. t~ . t: ~ : .: J LJ:a.;J ·t

iF'" ;' 0"-

.. ~

L.l~'It

Q

'I.

<!I!

;J. 0

, ~J':W\

IU .:_ ....

J. J

!

I;

ZA

. ' . ' .. '~ •...

,J,

.oi!'lj 'Iiifi!'

,

, I

I

"~ ,,' 'I.'''''

. 11 I

'._. . .. '

. .- ". ~.

, ,#'

,

'UI

"_, I •

••

" ... ~ .. '. ",

'I r..s"'-" >'., . .,:, ."- .. I, ,

. . [' ~. .-.~ (~ - .'~ ,'- :

. -

.

....

'.

Ii, A'.~ 1\, "~,,, 'tl

~'~~t

'l ~~. " lM,I~1

ill, III •. ' ..... : woL_'~ 0.~;jLj ~

'M

, "

iii •

Q _:,

;JII

",,0

.. ...

".-'L~

_~ .... r ' ..

. ,,,.

A

t

1

• '"

( ..

. 'l

'.

(1 (t

r

.I

_.

• I

'" tv

-n,I,

;- ,13,;

.;No ,

·4Jt..uA

..

,3'~/O'-'

' ..J

co.

· d\ · L. ~;.j "

i r-t':" _,' I :_' 'J Qj

~.... ..-~ ,J

3

,jtF

~

,,: ,:-)

I_it ..

I

~'Q

". ~Gg;zV

",,' :Iii $

o)l;J\

J ".

,~~

'I!

J~

'.'

~ ,~

.... ' r' 'tJ2J' ,: ~ - ,,., II

,.~ ,J' -~ ~~'- ~,I 1

J.'

;!'" ,~iJ

0)\ ,1;:31

••,;P'

t -.~, l~

-

...

* 1

' M

J_,.~

...... __ .' .

, I

A:RAPSKI JEllK ~ I :HAZRlE,D'

.,;' ,; '.

..

~, ~ ~

• ..

V

I

., 0

3' 3

. "

J! ."

..

j;

.

.

.V ..

,

.it ~

VI

.

.

V'

i

. .

. '

- ...,.......

V

.

.

..

. ,

#'./ ), :1)

~ ,/ .... #' WiI'#' ~.,".,'.,""' .. ,' .. "~ . J ..... :, ;:1, •. ',_". ~'",_ "'''., ......• ,', .. I 'r-.,J, ~,

l .. ,ktZ > ,'" 10),- ~ ~,_ ... ,,' ,_ .. ,~' " ~

J J J ~ "" LS.#

'!I"il

,~,#" ,. 0' _ ,. .. .6J"

, ~ l.,L. o,~

..J #'"' '-#"'I:

" ,

"

'I

~,

..... ' ,;#

.,~

t< I!i<' ,#"

O,~ J'.' tI!'

,/' ,/"'

~'II' II!!

,~. "i"" I'*' 1 ~~'" ;#'

'\ 'j: . I J'. J ~,"""

"',

.. '

~ ,"'" '!J..... .#'

't ,!iI'.,if' #'~ .. '.,..

. , .' - . '_ ~ ,_. I - .': .. "... I j ."

· L.,~ L. ~ .r' .J ~

'~ II .' il)' ,j .. .t'

G ~ ~f :

_, LJ-

. "_.;

,~, ,tit

'-'J~'

.'

~ 'Lb'

I :.'J " ,':.

U r .•

- ["-", .'

.. •

, ~I .','

'lJ~'

.. t!,

'-,' :,-~,. ) ....

1M .'.' ..

;#'" ~" ~

• .)~ .... , III!Ii,

I

,

o , r; IL.',

,. I ~.. "

'.' ~ ,,-

~

r..f~ I ...

'.'

,

Iii;

Q

· L .. J

. ',' !._.

: ',' I ~I '"

W~+~

,#"

() ,. .,' #'

, ' ill.

'II!' ~

,0'

~~~~,

a ,

i~

_'

3_-

,

- ,

~ ~

.. ..

..,

I

' ... . ...

.................

... •
t
f


~
I ,
,I r
r
~, .... .... ..j

_ r""'" ....

~~

J

}. J

,',

'" ~I.I

j ,.,)

II

I'

I

I.

))

...

iH';;:;,l "'"

oj)

~ """

~

- I

I .1

I I

..".

:36

~, L [~

"',)u," -[

'. . " ..

:, - -

37

}.

n ,.

~ \'~, - ~

U~

..

. '. \

s ,'I \.-::

.___,.. ~

J

J

J

J

'1

,

,

.

,

,t' l

" I)'

'Jt ...

, r

_ .. ':

''1'

t •

. . ' [!

.... ' :

. _ •..

A-

,

.

v

.

,

t

--

'''V'

!,

(

"

.'

,ia

....

W'Q! '~

f'

,

.

It

,

~~." ""...,

U, ',.' -. J'

-

- , '

..

J .r

~ ...

'- J .. '

o

~

~.,.. ",,",'

I~

I!I'

J ,J

,;,

' .. ,#" ~;#'.>' "

.... I

J :., -;_...

.'

!Z~--,

- j "

, I I

./' ".!I;#,./ J

,

.

I

40

0' "

. ..

I, ~r:'----:--- .. -:

~ ... --.

i,JI o· ,,,

YJ~

~ ## /'

> ~. J'

?~

. ~~:.,f G' J_., 1 :

'.... ,.;"

0 .... - .,

L ~-J 'i :

..,' ;F-

0- .r

l ..• l ~1

.........

" ill;

P· -.I" j I""""

"I

-

-,

!Ii< -

~ ~"~ ('.,~ ._" ,~fi aJ1)::-.

,ill, -- .../_. ','

II .I!'

j_4.o.~ m

N'#,

" 0

. <". ~1.:.J1,)

"'"

J 10~' \'

'II' I~.

~.~[~

[.

~ .

_ ~ .....

J'~' ~'I-

~ \

'-' . __ .. _~. .:_'

.... ~,

""'; I~

~J!i'

, ... ~,

, ;i"'.... ·Or"

I~

.

_

"". ~ "" "'" . ... ·0 .... ....
J 10' H ~ ~. ~. , .. ,Jjl' J'~ " I ....
H' ,
'" -..:> (,. -.J ..
~ '" ,..; \ \ \ \
.
~I 1 A ..,

e

"

LS

-

1

.

.

-

LS

.

.

43

....

TiJ ,~

~\,

~

,. .....

C1'

~,.\./ "

.a.;., ,

*'

.\\1 ·01·

u.~

~ "

o~

II'

·41 ;;I"

o~

,." ;/"

.' "'"

Ci,~

'#'

I~

,"

"

--"N'"

r- . I ", I

, , ,

". I

, '

, '

.J:.#' _ ~

g ~ JyWl

~~' s " \ .

\';(.J~ ~~ J

,~ ~

lj\

:>,:,;:.

Es-selamu alejkuml Ve alelkumu-e-selam!

~

18'

I .. '

..

I.

S'V" t· -8: II !!!I g". 'ir' a"-""':S'~'?

. :1 _... i "_'.' I i'

.....

la I-Ig, ra . m

, :,- i_'.: ! ,-'",'. i

ti igrai

,Q Io1i

,,# ,#'";F

, 'i4J;t#.::. '. ,~":'I \ ,~~.:: r: '

r ' . , .. 0

,. ,. .

t . '. _ ~ .~; _ .' ! ,',-, i ._.. '.

. ..... .

1 r

, '.'

0, ~ :~, u

;'

"J'" .; ,~:W

, . ,

", r'

: '·0'" "IS''! a r ka

_ " . _ .'. ." l., '_' _ .' . _.

,~ ~'

,I"J'

, ~

. ' .

.,., - .. r

..... 0

~8\

/

,,., ~

~ :",~ ~ ~ ~,.u

C

trl

w

noz

I' "

I I' I. :~ ~I

". ' .. '-. ''''" .. i .

ne ,0- .C.· -,:,8' ,e· ~.,

- -- .. - . '-

:c~'·a·'im' . 'i8, !c-~

. ,"",' '._. - .. -_", ,"

v v' 1-'111

cesa JI

2',,,, L! E-- 'K·,·"-·C·····"IJA·

',:11 ,I _ ,'."_' ',\:1,

-H· --' '·a·'-·' 'I'i d "s:'· I

, !' III" "Ii'~

A,mins!

1-:'a"1 crt am

, I " - ,,'_,' ,~:, "", .",11. '

m I~ crta m 0"-"

! :" -'I '.:_ 1 ,,' '.

- . --

hvale

: " ... ! '- I ;a··-. ",

[ " : '_ I ,._ ,1 ' I

v

sta' c irta s·'?, '_ ; ,- - ,I~< ~.'

drvo

" '. ,'-.

, .. '._ .

celir'i

karta

v I ,-I I'

~'" :. : - I I : I I' .:'_. : .~. II' ,

S :8U , sur _,a

#' "'~~-' .,,' •..... ,.,'0',_

. '/'

'. -'" ,_,'

, . -

;i'

,J~'#

l

' .

.

, ,

""'.

"","'

J: ~'/.,# 'w-

"II " ;~

I .

. . .~.-'" ,._. - ," .'-~

I . . ' '

0< ,.,.

,~ -

\"" .

~,

.r=

s » 0 '" I.-:~'"

~.J I)~

'/

.:i.',' .• "." " .. \-',". t, ~.'.,,_/._~.,.,_,~.',-.,.,'-""'~-; :~.,' I, ' ~

'-' 1 _ "i __ i, i~

.. ,.'M' +1<"

~iI' .

'F ,#

~' ...... o' "

.... I'

' . - i ' I

,~, .. , .. J' "

~.

;!;" .'

..

~,

48,'

, ....

,.

iii v-

Ig- r a c ka

[~~ .• " " .• _". ..:__ I _' ,

,J ,

a.:;J0

.

. .

. .

'.

!ij iii! 'k-

Je'Z",Ji '." .•

_-_ - _-

""w""

. ' " .

U"-"":-

lav

uho

1_1- :._:"

d ... , .

,', " '._",',

eva

3:' :LE' "K' "'C"-':I'JA"-'·

. •. i ~__ _ _.:" :.". '. : I I.. . .' .. ,. I

Ip: rl·o', .", .e··s-'Io-r~

_ . _' 'I.' __ ',_ .., .. 1 •• , ••• ,

~

,;,I .., J.

dJ...Lt

1JI,

,#,-- # g, "

~_)..lA

S'V :k- '. '0'-'·· '1- s' ;., ",

I '-' ...••.. _.~ . . ~ .. ,

."

i -yu , ,_"

• :' ./., I

~--:- .... A ... '" .

~ .....

dobro jutro

dobra [utro (kao odqevcr)

_'.,._A,,~ ,,,,,"'

S· ... S"I-I-'h-I .

" .

:: ,,'-.- I i

'. .~.' - _" I I_

gdj,e

u

gao lablja

1- , ,.: ," .. i ; .. -

__ -,.. I .

-'_ ',- -- .. ,-

,49

J·····'·L4>-~

, .' _'. .

' .... ',,: -

~.,.;"

.. ~ ~ ,

~":":'.'~""""-

._. _. - _'. :- ,' -

. • _ I

;jl, I ,;

f. t'_ .. '~1 I~

.

v

S' e" "8""'-1

: '. ' :~' I

. .

sed a m

Jt . __ .. ' - :

'. _.' " . '

~,

.,.., 0'#

li}'t

"'.;JAN

..... «~-,-.··4· -'

'110'

O lm ernlea

'""' " i ,i ,', ,-- '. _ .".' i I'~;,:-', J

gl"a" ""a' ".

I ... ' .

I '. ,,', '

I

, - ,. III! V

P··' '0',' ,-:c' '0' "-p"Be' ~ -p" "'o'k""r-"~"v"'-a'-:-'c""

! . " • ,', "',,' ,' .. ,"" ",::..' ." .""~ - '.' :, ,~ ,'""

ost va

I~'.:: r-' .:'J" .--.:

'". '. ,_,,' _" ,

,. ,,i "

)I,~'

n18,: ra n 'diz"V'e""

j. . " .... --

1,._' ,_ .~.' I_I ".'. 'I -,' ,

,,,... ~

J" ~:M"O ,J ILQJ .J J"~

k rli!il

C'I'

"

~ __ '_I

J' ",,"' #"

~""""'I~"'" L'"

. H

.... - -, !

. - _. . . '.' u.. . ,} ,_ .. I

. . . . - _." . .,,'

, .. ' ,;# it4'

t, v, 'I' " ".- b . asna.torna

Viii •

ra tree I U--IC,'-:Io,;,n'" I'C·'··'~'a.···,'·

. '" - .. . .". -

J

d II' d ·

8J .' "o··n·· .. 8'-"S"1

.. ,~'~ . ,Ii ~, '''-.' ',.' ,

,#

CJM' LA' ,-',

I ," .

- .' ..

;'

/ ,.

, ,0 ~

~;!li'~I,fi;I' ,~

I I, • ,", ,". ,

',"-. --

• .:!!Ii

:IZVO,.:II

osam

. ." ~: (..,

, '~I "I I

. _.. l

dev et

• '. - ~-: • "1 i .. ·· -.: . '.

poica, a,l

"

iJJ oil' ,/

/,6)~ .

_,it- ,It ,.... ICi'..,.

SU' ee

I . . ... I:': _' "'_',

, .. ,

. . .' - .

. edro ,

e ' , '

• ..' I.'

- "_. ._ "

,.

"L!J ...... go.

_' M' _j

0_ >- .r

_#"

JJe__;

[ -' - - --

, _.' 1iIot'

1-

J' - - '"

~

I~"-::!

. . ..

, ~

, ",:

iiIi

O ~ U-;I ;Z--" - m- ,: ";-1

..• _ I

. - - ..'

J J 2

it L,''#

,

,~ ,

~;,"

0- 'V-'-' ''78'---: '0-'''0' ',---, I

_ _'.:.- ,_' V '_

51-'0,"_","

, ..

" '

~-'" '#@.",.'-, - ,;!!;III,:""" '

..... ~ - .- .... '.~ .:' -," .... "'

"'

~~ O:?~I -.

,.-

• .. . . I

isrr

51

'nji,ga olovka, pero

, "

,-. l:5'

~ , .

. I~, .. ·

1 "'" ""

~"'"#/

,_iii .

'P"" .

I

I

S·· ·V",':·'e···s'····,k: '8"

" I. ~'.' -", ,"' - _,_ .. ' _ -'", ..... I _ J

..

g'," urn , I-C-:"8"':

,'.: " : "i '.:1 '. ~,:

d' 'III v',

,V' ,':10.:, 'r' 'I, ,S',;' "',e.'~'

._ ." -,' ._ ..

,,.''''''''

". LJ!III-

, '-

J!"! ,,"','

~ ... ,._

B 'V' 'I

I I:O.,·:',Z-:,9

, ' , ,",' !II

Iii ~,,# ~,..'

,!ijoiIi" I 'I

. '.' .: .• -' l. -"

,,'j

;#' ~,

, ·:s,;:'k·;:··s" 5··,':'n,IIII"O··

,- " _" 1'1,,_'- <~ ,

~ .-""-""

,,J~' j , .... "

~ ..•. ~i ~,- '.

?~

, "

,

,

;~;J"'. ""'1

l "M'

\ _. . .

_,ill _._'

? .

;I, 'i

,to. ffJJ 11

f4&iiit .

,""

Os·· ·,··m::·· a··'·'n· ",

. ...:::.. _,' -' ~ -" [' . '

Su: rneja

I . ~ : I. I:

", _. l' . _ , • _.

~~, ,

~r ,J.

,.." '

Q ',;6 14'

,", . .;1. :.- ... ~

.w.-.?? . -~

'i!'I'

I· fJ·

P'O :Ic,e rarovt

- " - . " - .. "

. , .

,,_t. • .,

Uy'_')"

. . ,

_ . i

.',

knjige

8'1' usa] c'~u-' 'J!tI1

" :',',,'." ':_'. '. ,,' .. -~. ,'; ,

/ ,..,

'f!:' :JI

- . '!PIli" \

C::' .... ~.

'#" #'

. .' .

~?" .",

:L;' e- "' .. '.

" .

I . . . -

.. !~,'=' ) ..• ,

• ..:_ 1-.

, .#

.",

"to " c.#.

i~-- .

. : .t,_.... I

, '- . :-_ - 'r-'

S'Y,t·' a J~e-I :0,········ .,·V",'- -'0"'::,

. . _'_' I ._ ," ",. • _ .

g189, zvuk

"I" "d' ._!!Ii! 9-:e· a,l

. -

5_2'.,',,:

.'

deset

d-'u:11g"'--m'" 'e'"

. I,'" , ,-

"_. , .

. -_. l "

dijete guska.

·b··d'·····t 8,_,"_,e,5, .'

zelen

tol t .' 5' '01', sta n I'

I. ,.

pr·'I·!p- re m 1l1li se

" I'.' ',': :_' 1,-:::,

1-- - -

il~: d' ,-II'@

1_, ,!_

saobracajac

auto b U:S':

, .'.',,_, .1. ' ... ,', .", .... .-~:

b iM! 'II k I'

i~·,[C::I! ., .. :-,:

.'

,J)

~ /"

~" Lt- ,. J

'*)" '-'-'J"

WI.I--'_'

~, .. ~'/'

~., J'~ iii

?I ",' ,.

,it.

~ Y"'" )1, .

.:': . :

'" . '.-

[I)

J- ./ #

'~,I', "'._.':, . l '~ C ,

:?~ ""'-~ J

." .J ,,#,~ I!

, ~,

- .,

,

J" .# ,.;' ,,'

... ,.I~,. -

.~ ", 1 .': ,', .. ',

~-,~'- )

-,' #

iI'- "

.,. .,., CII '-

.;A.~~I

: - !?+-~

.. 0',

J ,r!" ~

-~,~,

J~ 1

,~ .7

,_ill ....

:'G

OJ .,

I ~",." .. ' .'

I ", _. ,",,'

_, M

S···· ·~t- '·'8<- ': i I'!!!' C"······:8· -.-.',

••• - • '. I- '~i _ ~I·. ~ . e-

U:-: C:·.iiteIJ!II' nastav ntk

" ." ." .!I. . . "_,." , ..." _. ... ~ ,_, '.. "

Muha-j,m·:'e.·-'"·d.··'·:

. .-. _.. I .._.

S- l1li

e rn ura

. - . _. I.. ..

7: .. L.EKC 'JAsm

k '''!iii _ ·CI

.J; "0"#'

- 't"'

. 0 I~J-A

L· _ /' ,"-

.~"

'!J

,.t "",J.

.

.

- ",,'

J ~

, . .!"" C) 'l"~·

, .

,~:"

J iI "".

iii .;/" ,

~ !Ii,,~, ,II "-'.'

-r=»

o .. ~"~' - .fl - . -

iN . .,."

~

.PI!' ~ ,,#

Ai, '.~" WI~

" ,/

"". ,~.

u~

4i'

~ 10

.. '~' 'I

~'i'~

,IJ ......

gi.

~l

54"

, • _ .. ,"r .

/'

'~~' 0 .#

", ' 23-'

L~'II .,~~ ",I

.'" U

~ ~ /

,~ ..... t t· ~ ... lt', '~'!)f 2- 8 .. ·

,o),,'~!1 ."','..J.",,:" ':,',

'" U"

5 L- !E'K'-C: J! A" ",

_ 'ii!i ' __ I, " " ; '- ,~,

· r,if 39"

Ulyt "

'7 LEIK"'C' 'I-JA' ,

,~' - __ " i-,,'~

55'·

.-. .

" '

I~

r:t1~,f'rE'n:,!'J( PO'lJ'A', ~E1I~'~~'itE·~ H: E· rn,rE"~~\, tilfl"lJ,c F.~,~~,n~~,~·.:.. D1~~.:}i ~' . (n.vC~V"t·ll'~:E

S~~"EJ!~ ~r~·uo·~n,

~ ,

~' ,

~.