!#" $&%('*),+-!
./021435&025&026
798;:=<?>A@BDCFEHGJI,@KC >ALBM78;:=<?>?@NBPO=8;IDQ >R8;I,>TSPUVO=8;>W8;:=@O=8;IDXG!E;8HY,8;Z[>WO(L\>?EH8]>W8
^U[_(O 0 O`:HG!> . B,O=G\O`Z[L\UVGFC>?LNBMO=8 3a,a UV8;I,>?bPZ[EH8cLNO(>W8;>W8;:edfO=g
>?<?>WO=GdhEHG!U[>?:H8
ijE;G!I,@O=8;IDX9B,G\O(@\U[@Oc8;I 3k,k G!U[_H>WO(Ll>AE;8;@>W8 . EHgmg
EH8nY;@\U=o
d 5 d 1 797 021 Qp7q^ 5&15r/0
1 B;EHG!EHY;:;B;<AsDtuU[_H>?@\U[I4v 5 g a GJEw_cU[I4v78;<WO=G!:cU[IDO=8;I 5 <A<WY;@\LG\O(L\U[I
Xt 5r. 7yxtKz2X79{,{
3}|~|j3 Q 3}€3 ^
t 3 S

03 t 3‚5F0 |~3}|

X9z F|45 {,Q79t 3ƒ0 ^ F//„ {,7 |4| 7t
…V† x=‡
ˆ 3 <?<‰G!>?:HBcL\@GJU[@\UVG!_=U[I;Š
5 { . 5‹5 L\U[bHL E(Œ‰I,>?Z[L\>?EH8,O=G!sMLO=(UV8Œ&G!EHgŽŒ&G!EHg
1 ^ 5r|  @FŒ‘L af’”“=“ O=8HYfo•L\I,>?<–o•:=E(_—o˜>W8 “=a Y k,“ I,>AZ[L “ @\>?L\U

™ B,Glš
5F0œ›  žrŸ
5 XGJEH8 ›   žrŸ
O
^U[L › ¡”¢h'¤£ƒ¡¥Ÿ‹¦A§¢h¨ª©«H¬ru­A®­ƒ'¤­ƒ¯ §=°±¡2²³µ´f° ­9¶c©h³;£ƒ·ƒM¸´f'”¬ ¢ ¹¯»º[®­#'¤¼A½!¯4´¾¯¿À¿³ +Á©À­ƒ¯ §¶c´q­A©
O k O`Z 3 I,_ › ¡ ­AÃh'f£Ä¡•¢—'f­A¡”¢h'¤£#·ƒ¯–Å»Æ ¢
O k Oc8;I,EH82Ç 1ț Æ[),ÉP¢—% ÃT­‘£‰Ê˜Ë2­A¦p¢h% ÃÀ­‘£‰Ê˜Ë2­A¦FÃT­‘£4´—ÌfÃÀ­‘£»·ƒ¼A͐ÃÀ­‰¡
­A΃­»ÃrÏ,'H³ ÅÐÆ[),É,ÃÀ­‘£»¡2¯4à ¢Ð'Ñ)»¸K¿% ³;­A ­A³m¡ ­‘Ò•%n ¢WŸ=¹»Æ[),ÉP¢h% ÃT­‘£‰¢~
% ¢h% ÃT­
O k Oc8;I,EH8;U[I 3p› Æ[),É»­Ä¿Àº ¡ ­‘£m¼AÃÌ*¬rÃÀ¸¶c° ­AÃu¹e£ƒ·ƒM¼A͐¦FÉ»­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ÓÀÒ Ô•ÕVËÖ®=),® ¿¯9£#® ה¯4ØÙ£ƒ¿À% ³Ú­A ­A³ ÅK£¡
­A©À­A³;­
O k Oc8;I,EH8,g
UV8cL 0ۛ ¯–Ür«H¬]ʘË2­A¦#£ƒÝ2ה¯‘Ür«H¬n¡ ­AʘN),ʘÝ2¦N¬£m¼A͐½!¿' ®ÞÆ[),Éߢh% ÃÀ­
O k O`L\UÇ 5T› ';±º˜),ÃT­‘£ƒàTØ(ÃT­‘£ƒá‹Å»u­ƒº˜),ÃÀ­
O k O`L\UÇ 1€› ';â';³VÃÀ­‘£ƒà‰ØÙ­AÃÀ­‘£ƒá‹Å»F­'H³ãÃT­‘£‰ä˝‚';³VÃT­‘£³”),'œ¢h% ÃT­‘£Ý2F­Aå?´¾'H³ãÃT­
O k O`L\UVg
UV8cL 0ۛ ';æÅK£àTØw´*ÅK£ƒàTØÙ­A©T£ƒԕ%Ù­A¯4ÃT£ƒÍçÙ­‘£ƒ·ƒʘË2­A¦#£ƒÝ2F­‘¼Aå?´
O k,k U[s 0ۛ èTÝ
­AÓhËV)œ'f­‰é»£ƒ¦ ¿À¿À³ êT­A³Ú­‘£¿À' Ø ÅK£Ä‰é»£·ƒ‰º‹Ô•´¾'¢}¡
­Aá‹Å»Ã‚Ý ­Aá ¿À¡;)AŸM'”ÅŽTë(É,®Å
O k,k E=L 0œ› Tº‹Ô•´q£ƒ‰é,á ­A³ ÅK£‰é»­‘¼Aá'¤­A³ Å
O k,k GJU[_H>WO(L\UÇ 1€› ';â';³VÃÀ­‘£ƒÝ¥Ÿ‹²A¢h¯â';³VÃÀ­‘£ƒÆ[),ØÙ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÝ ­A³€¼AÃh'f­A®ÃÀ­
…

O k,k GJU[_H>WO(L\>?EH8 0ۛ ÝVŸr²A¢h¯9£Äà‰ØÙ­A©À£ƒÝ
­A³Ú£®࿐ìw¯K£ƒÝ¥Ÿ‹'¢h´q£ƒ·ƒ#ÝVŸ¼A²å?´¾¯4í Ÿr­ "£Ä"$&%ÐË2­¯4%'f­®࿐ìw¯
O k I,>?ZVO(L\UÄÇ 15› ¶c© ¢=îrÆ ­ݕ¢Æ[),É,ÃÀ­‘£#ʘ˃­A¦ï';³VÃÀ­‘£ƒ´f̗ÃÀ­‘£ƒ¯4%ʘ˃­A¦ï';³VÃÀ­
O k I,>?ZVO(L\>?EH8 0ۛ ¯4%ʘ˃­A¦
O k I,EHg
UV8 0ۛ ¯ ¢hÉ»£Ä¯ ¢hØ٣ĿÀ' ²wÅK£ð%(³
O k I,EHg
>W8,O(< 3ñ› ð%(³jÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒ¯ ¢hØy'¤­
O k IY;Z[LÇ 5‰›  ò¦­® ¢¾Ìq­AÃT­‘£¼AÃ'¤­A®ó® ¢}̐­AÃÀ­‘£#͐º['¤­Ä® ¢¾Ìq­AÃT­
O k IY;Z[L\>?EH8 0p› MҔ'HÝVŎ'Ñ)p¿ô Ý®­Ë2­ᐝ‰'¤­ƒ';³µò¦­® ¢¾Ìq­AÃT­‘£Äá[),'¤­ƒ¢h% 'H³Û¼AÃ'¤­A®£ƒ® ¢Ìq­AÃT­‘£ƒÍ®­Aʘ'f­A³Ðº[³V«]£ƒ¡2¯4º[³V«
O k U[I 3 I,_ › M¼A͐Æ[Ï,à ¢¯4³Ú£ƒ"õÑË2­¯4³Ú£m¼A͐Æ[Ï,à ¢} ¢WŸ
O k UVG\G\O=8cL 3p› á ­‘¼A&¬r'œu­A¦l¬ݔ¢ö¼A©h ¼A®´q£ƒ¯4°Öò\§=÷‘ØÙ£ƒòmØ('¤­#¿º ¡
­
O k UVG\G\O(Ll>AE;8 0ۛ  ò\§cF£m¼A©h²A¢h¯9£ƒò,Ür®£uîrË ¿¼A´q£¯4°ïòl§=÷‘Ø(´­
O k U[LÇ 1y› Í ¿¢
³ 'f­AŽ'¢ø¼A®Ë ¢}ðÝ2'f­AÃÀ­‘£ƒÍº['¤­AÃT­‘£Äݺc­AË9'yº˜),ÃT­‘¸e¡2¯4³;­AáÖ¡ ­‘Ò•%€ ¢WŸc¹2ÃT­
O k U[sHO=8;Z[U 0ۛ ²ù•«
'¼A©³Ú­AF£¼A©®ŸrÍ £Äé,º[³;­A©À£ƒ¿³ 'f­A©À£ƒ°[),É¢¾Ý2‰Ëú'¢ø¼A®Ë ¢}¡';æ¬‹ëwË9´q­
O k B;E;GFÇ 1€› M¼AûTû‰';ÃT­‘£Äà ühù•«
´¾Ë2­m¼AÃWŸr%Ù­ƒÝ2‰ûTÃT­‘£à ü=«]­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÉ,³Ðݔ¢Ý¿À'  ­AÃT­
O k B;E;G\G!UV8;Z[U 0œ› à ü=«]­‘£m¼A©hê ¢h+u£m¼AûTû‰'
O k >?I,U9Ç 5,› q͐Ý2ÃT­‘£4É¢h³;­‰';³VÃT­‘£9¼AØ('HÃÀ­‘£Àé,º[³VÃÀ­‘£¤³Vº[ÃÀ­‘£‰·2À¯9­A® õ';³VÃÀ­‘£¤u­AÃÃT­‘£4¯4ý!'f­³Vº[ÃT­‘£4%ü=þj³Vº[ÃÀ­‘£¤ÿ¤ÀÌ!)j¿À' Ɯ¯4É¢~á žÀËJ¬ ݔ¢~Ý2º®˜¢hÃ

O k ?> I,UÇ 1y› Í ­AØyÌ!),º[ÃÀ­‘£#¯ §c´Å»²­'H³ãÃT­‘£·2Ý2º[ÃT­‘£ƒÝ2º[þ'H³ãÃT­‘£ƒò ¿¦K´fÃÀ­
O k >?<?>?L!s 0p› Ëã) Ë´q­‘£
¼Aï¿À«
´­‘£¯ §=©RÅ»«
´q­‘£ÄÝ
­A ËJ¬£¦ ¿À«]£ƒ"¼Aý!´q£ƒ¯4³;­A'§=u£¡
¼Aá'¤­A³;£Ä%(²´q­
O k U[Z[L 3p› 'H&Å»ÃT­‘£ÃRŻ £ÄÍ ¿À³Ú­‘£ƒ¡ᐝu£ƒ¯9¼A´f´q£à üc«M­ÄËV) Ë2£à ühù•«
´
O k <WO [U 3 I,_ › ̗® ´­¿Àº ¡
­‘£Ä¯ §=Ìh©T¼A®´q£ÄÌq­AÌ ˜½!˝u­AÃT£·2ð
¢À¼AÌf´
O k <?U 3ñ› ´¿À³;£ƒ¯ §=©RÅ»«]£Ä¦ ¿«©À­AÃT£ÄݝT°‹¬£ËV) Ë2£ƒ%(²£m¼AÃh¯¿À«]£
O k 8;E;G\gmO(< 3p› ¡2Ý
­Aá ­A³ã«]£#¡2Ý
­Au­ ԕË2£
¼AÃË9F¼A©h¿ ³ £ ˜Ë9©`¶c° ­ƒ'¢¾¯ §—¼A´—'”Ür®£³ ÅK¼A´q¼A©¿ ³ £¡¿à ¼A´
O k EHO=G!I 3 I,_ › Ìfºc­A̱¯4³;£Ã&Ï,'¤­ƒ¯4³;£̗® Ë2­Aþ ¢WŸ
O k EHI,U 0ۛ àT³;£‰'¤­AÃT£É¢h³;­‘£ƒ©À­AÝï¶c° ­AÃT£ƒ·ƒ©T­AÝ ¼ ¶c° ¼A´
O k E=<?>?@NBÈÇ 1y› ðé»­¢—% ÃT­‘£
¼A‰ØÙ­AÃÀ­‘£ƒÍ—Ô•%'H³ãÃT­‘£ƒÝ2F­Aå?´p';³VÃÀ­‘£ƒ²Ëø';³VÃÀ­‘£ƒÃT­A" 'H³ãÃT­
O k E=<?>?L\>?EH8 0ۛ ®=),¯9£ƒÃÀ­A"£ƒØ ÜrØÙ£n¼A‰ØÙ­A©T£ðé»­A©T£ÙԕÝVÜ fÅ
O k EHg
>W8,O k <?U 3ñ› à ühù•«
´q£ƒà ü=«]­ƒËV) Ë2£Í ¿À³Ú­‘£m¼Aà‰ÃrÏ,ÃT­‘£¡2¿³ ¼A';³
O k EHg
>W8,O(L\>?EH8 0ۛ à ü=«]­‘£m¼A©ê ¢h+F£Ä¡2¯9¼A©rôq­‘£ƒ·2¡2" ¿ ú©T­ƒà ühù”«´‚©=¶c´¿
O k EHG!>?:=>W8,O(< 3ñ› ¡ ­‘Ò•%'¤­‘£ƒ¡ ­‘Ò•%(u£ƒ¯ §h­A‹ŻÃÀ£#¯¿³;­AÃT­‘£¯ §=°
O k EHG!>?:=>W8;U[@ 0p› ¯ §—­A‹ŻÃߢh% "©À­AÝ¥ÅK£¡
­‘Ò”%¼AéÀ­AÝ¥ÅK£ƒ¡ ­‘Ò”%w©À­AÝ¥ÅK£nҔ'HÝVŎ¢h% "Þ'¢‚¯»º[® ¢'¢}®=),¦
O k EHG!LÇ 5‰› ¦FòÚ¬rÝѧh­A©‚º˜),ÃT­‘£¦Kò,¬~¼A¦F³ãÃT­
O k EHG!L\>?EH8 0œ›  ¦FòÚ¬r¯9­A´q£ƒ¯ ¢hؾ¼A¦F³VÃÀ­‘£¡'¤­A®=),ʘ¯9¼ ƒ£ƒ·2'Vîr ­ƒ¦FòÚ¬£Ä'Ñ),èÁ¡2¯–Ür«H¬]©`¶c´¿£ÿHò\§˜Ür« º[ʘ˃­ƒ'H³ãÃT­
O k EHG!L\>?_=U 3p› ¡á‹Ür³Ú­‘£#'Vîr ­‘£ƒ¡2¯–Ür«H¬]'¤­A®£ƒ·2M¼AÃh÷‘ôH®£ƒ© ü=³ã° ­‘£m¼A©ô;®£ÄÿfĦFòÚ¬r¯9­A´‚'”ÅŽ¡;Ï,+F¼Aá
O k EHY,8;IÄÇ 5H› ͐¿Àº ´q­AË2­A´Ðݕ¢ º˜),ÃT­‘£‰¡ ¼Aá'H´q­‰Ý•¢~ðhʘ¯ÚԕÃjº˜),ÃT­‘£‰ô;ØM¯4É,ÃT­‘£‰ÍºÈ¼AÃh'H® ÃT­‘£‰·2Àò³V¯–Ür³º˜),ÃT­‘£‰¯9Ҕ³V¯–Ür«H¬ƒº˜),ÃT­‘£‰òm³V¯‘Ür³m©T­‰¯9Ҕ³V¯‘Ü

O k EHY;L 3 I,_ ›  ­A³”)P¡H),³Ú£‰Óᐳmðhᐳ;£ù”òƒÔ•Ã€Ò”%("­A¡H)AŸ  ¢WŸ£‰·ƒ¸K©hºmÌq­Aà ¢~©T­A®­»žp
º Ë2­4̐­Aà ¢~'¢Û£F¼A®Ë ¢P´žÀ˃­A³
žº ¹u£‰ÿ¤Àð퐴q£‰´žÀË2­A³Ú£ À°[)
O k EHY;L‰X9G!U a›  ­A³”)P¡;),³;£‰¡ ­Aݯ9­A݂ ¢WŸ£F¼AÃh'HØÙ£‰®¦Fòm¦#£‰·22¼A©+TËÛ'¢~Í ­A¢~
³  ¢WŸ£4Ý¥Ÿ‹Í‹Ÿráp ¢WŸ£¤ÿ¤ðʘ¯ÚԕÃj';³VÃÀ­‘£¤'¤­A³V«Öìw¯º˜),ÃÀ­‘£‰¯–Ür³;­‰';³VÃÀ­
O k (E _=U 3 I › ¤Ÿ‹Â ­‘£#¡ ¼Aá'f£Ä͐þ,';³;£m¼AÝ2©T­‘£ȯ4³;£ ¢h÷‘é
O k E(_=UÄXG!U am› D¯»³;£ƒðhÝ ¯K­A³µËƒ­ƒ¡H),³Ú£ƒ¯4¢À³ £ƒÍ ­Aº[³;£͐þ,'H³
O k GlO(L\>?EH8 0œ› ³ã¦KÉ»£¼Aà‰Ý2Ã
O k GJUVO(@\L 3 I › ¡”¢h'pÝVÅ»áø ¢WŸ£Ý ­A°øÝ
­A° £¡•¢h'% ܋Ý¢
O k GJUVO(@\LXO=G!L › Ý2F­AÃpì(¯ŽÝ•¢}¡¦?§=Ý2³µËƒ­ƒð`ԕÃh´ ³ '¢}͐¦K®ª ¢WŸ£ƒÍ³Ú­A͐³
O k GJ>AI,:cUÄÇ 1y› ® à¿ø'H³ãÃT­‘£Ý¥Ÿ‹²A¢h¯â';³VÃÀ­‘£9ԕËJÜrþË2­';Á';³VÃÀ­‘£Ý
­A³€¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒÆ Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£#àTØÙ­AÃT­ 

O k JG EHO(I 3 I,_ › Í ­Aº[³;£Ä¯4³V¢h% "ޝ ¢WŸ£¢—% "Þݕ¢}Í ­Aº[³;£ƒàT³µ'¢¾Í ­Aº[³
O k GJEHO(IDXO=G!L › *¿À®­¿Àº ¡ ­‘£# ­A³ )p¡H),³ÐžÀô ®­Ä¿Àº ¡
­‘£n¼AÃ͋¬ Ÿrá £F¶c©h´*Ÿ
O k GJE=:HO(L\U2Ç 1y› ³'H³ãÃT­‘£
¼AÃ÷‘¯ §=òÈ­A©‚';³VÃT­‘£ðhé»­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒ´!),Ép¢h% ÃÀ­‘£m¼ATØ,­¢—% ÃT­
O k GlY a L 3ñ› M¼A©+Tu£ ¤Ÿr ­ÄÃRŻ ­‘£Ø Ü‹Ø,­ÄË2­ð MÉ»­¿Àº ¡
­‘£Ä·2¡”¢h'¤­A¡•¢—'f£¡ ­A'f¼ ¶cT'¤£ ¡2 ­AÃ'¤£Äÿf¡2Ý ãË2£¡ ¼A"÷‘ØÙ£ƒ¡ý!]É
O k GlY a L\<?s 3 I,_ › "[Å»à §c´­ݔ¢À£¡'V¶cu­A´£¡ ­AÃh'f£Ä¡•¢—'f­A¡”¢h'¤£#Ý2º[Ý
­‘£·ƒ¡
¼A"÷‘Ø(´q­ƒÝ”¢
O k @lUV8;Z[U 0œ› ¡2¿Àà ¯K¼ ¶c° ¼A´£Ä¦ žÀ³Vºc­‘¼AÌf³ ÅK£ƒ·2¯4³ ),²£ƒÃ¾³Vº[ÃT­‘£ÿ¤Ãߺ˜),ÃÀ­‘£ƒ¡2òÈ­A©T£ Ä"ÜWԕ˝TÃ`¶c';´q­‘£uÍ ¢hÝ ¿Àá‹ÅK£#"2M¼A©hËV),¦
O k @lUV8=L 3p› ¡¿Àà ¯9¼ ¶c°´q£#¡2©´*¬ru­AÃT£¦ ž³Vºc­‘¼AÌf³;£ƒ';º őŸn¦F˃­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#·ƒ"ÜWԕ˝TÃT£Í ¢h¯4³ã©T­Aº
O k @lUV8=LÇ 1y› ¡¯»Ã ¢'*)ð¯9¼ ¶c°´ŽÃß$³ MÃÀ­‘£¡¿Àà ¯9¼ ¶c°´â³ãº[ÃT­‘£º[ØyÌq­AÃÀ­
O k @lUV8=L\U[U 0p› ¡2¿Àà ¯9¼ ¶c°´ŽÌfÃT£ƒ¯ §c©T­AÝVÅ
O k @lE=<WY;L\U 3j› ¤¶c© ¢cîrÆ ­A ­A³ ÅK£Ú¶c©`îrƋŸr%٣ٶc©´*Ÿ À£;¶c©À­Aá‹Å»ÃT£À·ƒ¼AÃhʘË2£¤¯»³Vu£¤¡2Ã`ԕËpÝVŸr%Í £‰'¢h©h®£‰¡¯Kҕ³ã©´*¬rÃ"[Å»®£‰ÿf¼AÃh˝u¼A©©À¼A̬‹´£‰ÝVŸr¯–Ür«H¬
O k @lE=<WY;L\U[<?s 3 I,_ › ¶c© ¢=î‹Æ ­A¯–Ür©R¬‹'f£n¼Aï4ØÙ£m¼AÃh³;­‘£ƒ¡2©&!˃£e¼AÃh´­ ԕ´q£¯–Ür«H¬]ì(¯âݔ¢À£ƒÝ2©R¬r° ­
O k @lE=<?_=UÇ 1€› m²F­';³VÃT­‘£Æ[),É,ÃÀ­‘£# ¿Àý!´ß';³VÃÀ­‘£ƒ¯9­A¯\)¾Ý”¢¾ð ­A³~'H³ãÃT­‘£ƒÍ³ Ŏ'H³ãÃT­
O k @lEHG k Ç 1y› Ý;') ]ÃT­‘£
¼AæF® ̐­AÃÀ­‘£ƒ¯–Åö® ¢hÃÀ­‘£ƒ¦?§h­AÝó';³VÃÀ­‘£ƒ·2®©h®Żþ'H³ãÃT­‘£ƒ¯–Ü‹«c¬]ì(¯±Ý•¢ÃÀ­‘£m¼A% ֡
­A'¤¼A+欋´‚'H³ãÃT­
O k @lEHG k U[I 3ñ› Ý;)'~­¿Àº ¡ ­‘£Ä"=)»¼A+‰´q£¯–Ür«H¬]ì(¯âݔ¢ö¼AÃhË ¿Àý!´q£ƒ®©h®Å»ÃT£ƒ® ¦­¿Àº ¡
­
O k @lEHG k UV8cL 3p› Ý;') ]à ¢}©T­A®­‘£ƒ"c),+‰'¤£
¼AæF®Ã ¢}©T­A®­
O k @lLNO(>W8nÇ 5› ͐ÃT­‘£n¼Aé ü ﺘ),ÃÀ­‘£ƒ¡2®¦ó³ãº[ÃT­‘£ƒ% Ür³j³ãº[ÃT­‘£ƒ¯»³V¢hº ̎(³ ]ÃT­
O k @lLNG\O(Z[L 0œ› Ý ­A³;Ÿr­ "£ ´fʘ©À£ƒÝ¥Ÿ‹²A¢h¯
O k @lLNG\O(Z[LFÇ 1y› ÝVŸr²A¢h¯±';³VÃÀ­‘£Ô•Ë\ÜrÃß';³VÃÀ­‘£Ý
­A³€¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒ·ƒ¡®¦ 'H³ãÃT­‘£¡ ­A'f¼A+&¬r´‚';³VÃT­
O k @lLNG\O(Z[L\>?EH8 0œ› Í ¢hÝ ¿á‹ÅK£#¯ üc°ý‹';³V«]£ÄäWË2­AÁ'•ÅŽ¡”¢h'¤­A¦?§=´q­‘£ƒÝ¥Ÿ‹²A¢h¯â';³V«
O k @Y,G!I 3ߛ Í ¿ Ò) ¼A©h¿ ³ £9ԕ˃­AË2¼A©¿ ³ £¡Ë ¿Àý!´q£ƒ¡Ãh°‹¬r'¤£#Í ¢hº ܋%,­‘£#DØ(¯4Øٟr­ ¦#£ºc­ ¶c˃­ ¶c¯4%
O k @Y,G!I,>?L‹s 0p› ¡Ãh°‹¬r'H´q­‘£ƒ¡2ÝVŸr¦#¼A´£æÜ f¬r´q­‘£¡2Ë ¿Àý!´‚©T­¡Ãh°‹¬r'p©`¶c´¿£Í ¢hº Ür%(¦NÅ
O k Y,8;IOc8=L 3ߛ þ¢h³Ú£ƒ¡
¼Aá'¤£ƒÍ¿Àº ´q£Äà‰Ã ¢h³;­‘£¯4˃¬r­ å?´q£ ¯ §= ¿À³
O k Y;@lU 0œ› Í ¿À³Ú­ƒÍ´q¬r­ ©T£¡¿à ¼A´*˜Ë9©ºc­A³;£¿À' ¯ §=ËV),¦#£ƒ¡2¯4¯ §=Ëã),¦#£#¿À' ³ ÅK¼A´q£¦#­A®ÅK£ƒ¿À% ©W¬rÃ
O k Y;@lUÄÇ 1y› Í ¿³;­ƒÍ´q¬r­ ©¾'H³ãÃT­‘£ƒ¦#­A®ÅÁ¢—% ÃT­‘£ºc­‘¼A¯4¿Àº  ­AÃÀ­‘£#Í ¿À³Ú­Aè±'H³ãÃT­‘£
¼AÃRŸr%Ù­ƒ';³VÃÀ­
O k Y;@l>A_cU 3p› M¼AÃ=Ԙ%('œ¿À' ʘÝ
­A©À­A% ÅK£ƒ¦#­A®Ŏ¢h% à ¢}©T­A®­¿rŸ‹º[ôHØ}¼AÃ`ԕ%Ù­Aʘ‰'
O k Y;L Ç 15› M¼A‰® ÃT­‘£
ù•òÉ,ÃT­‘£Ä¡
­ATà ¢}Ý
­ATà ¢º˜),ÃÀ­
O k s;@\@ 0œ› ¦Fº[³;­¿r' Ÿ‹É»£#¡2´f®óÝ2¿ÀÕڣóV'œ¿r' ŸrÉ
O(ZVO`I,UVg
>?Z 3p› M¼A©hí ­A®ËÞ©T­m¼A©hêʘ¯9Ҕ³V+T,% +ÄÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒ¡ Ò”'§cË2­AʘT'f£m¼A-Ý Ÿr­ ´ö¼A©+TË'
O(ZVO`I,UVg
>?Z 0œ› ð=îrÂ. ¢h«HŎ'¤­m¼A©í ­A°‹Å‘¬[£#·ƒåA® žÀØ?)ß'”ÅŽ¯ §=«]­A®Åö'¤­ƒ´fʘ©© ¢ 2­
O(Z[Z[U[I,UÇ 1€› ¶c©WÅ»'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£u­AÃß® ¢—ÃT­‘£ƒÝ2º[‰´¾º˜),ÃT­
O(Z[Z[U[<?UVG\O`L\UÄÇ 15‰›  ­A®ªÍþ»­AÃT­‘£ƒ¿Àô ´*ő¬n';³VÃÀ­‘£ƒ"Å»à §=´q­u';³VÃÀ­‘£ƒ¦#¼A´ß© üh/Ò ï';³VÃÀ­
O(Z[Z[U[<?UVG\O`L\>?EH8 0œ›  ­A®ªÍþ»­AÃÀ­‘£ƒ¿ô ´ő¬[£ƒ"Å»à §=´q­‘£¦¼A´¾© ü—Ò) £Ä© ¢h¦#­ ԕ´f³
O(Z[Z[UV8cL 0œ› ¶c©h³µ'¤­ƒÂþ»­A©Žð´q­A³;£q¶c©³Ú£ƒ·2Ä¡ ­AàF­A´q£ƒÌ!),³;£ð`îr ­A³ã« ¼A% 0
£ƒÿ¤òÈ­A+u­
O(Z[Z[UV8cLÇ 1y› ¶c©³Ðð`îr ­A³ã« 'H³ãÃT­ƒËƒ­ ¯ §='H؀'H³ãÃT­
O(Z[Z[UV8cLNY,O(LlUÇ 1y› Ì!),³µ¢h% ÃÀ­‘£ƒ"$r%µ'¢¾ð=îr ­A³V« ¯4³Ð¦ ¿À¿³ ʘ©ß'¤­m¼AÂ%0 ®¦#­AÃÀ­
O(Z[Z[U a LTÇ 1D› u­AÃÃT­‘£Ú¶c©RÅ»'¤­A³m';³VÃT­‘£‰Ý2º[‰´~º˜),ÃT­‘£‰òÈ­AÃT­‘£Ý ¿Àºc­AÃÀ­‘£‰·2¦A§cº[«ï';³VÃÀ­‘£»®˜¢hÃT­‘£‰¯9­AÃÀ­‘£»ÿ¤Ý'¤­A³VÃÀ­‘¸K¿rº ŸrÉAŀ¡ ­‘Ò•%‰¹ÀÃT­
O(Z[Z[U a LO k <?U 3p› m‰ÃhòÈ­A©ÃÀ­‘£9¶c©RÅ»'¤­A³VËã) Ë2£òm®­‘£ƒ¡qî‹Æ ­‘£ƒ¦?§=º[«HÅ»Ë2£Ä¿³ ¼A³
O(Z[Z[U a LO=8;Z[U 0œ› ¶c©WÅ»'f­A³Ú£ƒ¯ §h¼A´f¦?§=ºc£9¶c©À­A¦F´£F­Aþ® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2Ý2'f­A³Ú£ÿfu¶c©RÅ»'¤­A³ Ŏ¿º èÁ¿‹º ŸrÉAÅ
O(Z[Z[U[@l@ 0p› ¯»¿rº Ÿr £Ä¯4° £#u­A¦N¬£¯ §=© ¢h"£Ä·2© ü—)Ò £Ä͐þ,´*ÅK£ƒ%?Ï,³;­‘£þ»­A©
O(Z[Z[U[@l@\> k <AU 3p› ¡ ù”òm¦FהË2£¯4¿rº Ÿrà ¢ŽËV) Ë2£Ý ¿®òÈ£ƒÝ ¿À¦FF£¯ §h­Aå?Ë2£
¼AT®Ãºc­A³
O(Z[Z[U[@l@\>?EH8 0œ› © üh/Ò £#͐þ,´*ÅK£ƒ¯4¿‹º Ÿr £·2¡ ­A³”),º[«]£ƒ¯ §—­AåA´q£ƒ¡ ù”òm+ ¢—'f£Ä³;­AÌq¼A´f®'
O(Z[Z[U[@l@\EHG!s 3ñ› Ý2ºc­AË'¤£ƒÝ
­A°ú¢—% à ¢¾©À­A®­‘£ƒ·ƒ¡
¼Aá'¤£#ݠҔº[´£¦wÏ,«]£ƒ¡2ÃT­A
© &!Ë'
x

O(Z[Z[U[@l@\EHG!s 0ۛ Ý2ºc­AË'¤£ƒ¡¯»³;­AáÖ¡
­‘Ò”% ¢ŸnÝVŸr¦NÅK£ƒÝ
­A°‹ÅK£Ýº['¤­A³ ÅK£·2ȯ4³ ÅÁË2­ƒÍ ­Aº[³ Ŏ©`¶c´¿£ƒ¡ ¼Aá'p©=¶c´¿
O(Z[Z[>?I,UV8cL 0œ› Ý¥ŸrËã),¦#£ƒà‰Ø(ÃÀ­‘£ƒžÀ% ©Ëã),¦£
¼A©h¯4%Ù£#¿À% à&¬rØ(ÃT­‘£ƒ·ƒ¡ÃÀ­A©&!Ë'¦ ¿«M£¡Ý2º[Ì!)ߦ ¿À«
O(Z[Z[>?I,UV8cLNO(< 3ߛ Ý Ÿr­ ËV)»¼A¦F'¤£ ¡2'V¶cF­A´*ÅK£žÀ% ©T­AË1 2£ƒ·ƒ¡ÃÀ­A©&!Ë'¤£#¡2¯ §=' ü=´q£ƒ¡2ݺ[Ì
O(Z[Z[<WO(>WgúÇ 5› ©T­AºÐ©T­AºÐ'H³ãÃT­‘£ÌfËïÌfË9'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£ÌfËäW©À¼AÃß';³VÃÀ­‘£9¶c´¿¼A´¾'H³ãÃT­
O(Z[Z[E;gmg
E;IO(L\UÇ 1y› %¢hÃÀ­‘£ƒ¯4¿rº Ÿ‹Â ­AÃT­‘£ÄÝ ¿¼A©há ­ƒ';³VÃT­‘£ð¯4Ëã),¦lÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒÝ2F­AÃÀ­
O(Z[Z[E;gmg
E;IO(L\>?EH8 0P› Ìf¦Kºc£—¶c° ­AÃT£‰¦?ü=ºc£F¼AéT­AÝp¶c° ­AÃT£‰·2Ý¥ŸrËã),ÌfÃT£‰Ý¥Ÿ‹á ­AÃT£‰Ý ¿ ¼A©á ­‘£F¼A‰®­A¯9£¤ÝVŸ¼A©á ­AÃÀ£Àÿ¤ÀÝ ¿"Å»®´q­‘£—ÝHÏ,ÌHԕË2£‰ðh¯4'
1 › qÝ ­A°yº˜),ÃÀ­‘£ÀÝ
­A°€¢h% ÃT­‘£‰Ý ­A°Û¡ ­AÃT­‰Ëƒ­¤Ìq­AÃT­‘£F¸uÝVŸr¦NÅ»´j ¢WŸT¶c©³È¼AT®­AÃT­l¹»ÃÀ­‘£‰·2Àݔ¢h©T­‰Ø(º[®â'¢~¢hº ´¿Ûð¯K¼ ¶c°´µ³ãº[ÃT­
O(Z[Z[E;g a O=8csÇ D
O(Z[Z[E;g a <?>AZ[U 0œ› Ý2ºc­A¯4³Ú­Aá‹ÅK£ƒ¡¯»³;­Aá֝ ¢WŸ Ý
­Aû&ÅK£ƒÌ¿À&¬n ¢WŸnÝ ­A°‹Å
O(Z[Z[E;g a <?>A@BDÇ 1y› ¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãÃT­‘£ÝVŸr¯–Ür«H¬]'H³ãÃT­‘£m¼A-Ý ±'H³ãÃT­‘£m¼AÃhÍ ­Aº[ÃT­
O(Z[Z[E;g a <?>A@B;U[I 3p› M¼A©í ­AÝVŸr¯ÚԕÃT£ÄÝ ¿ ¼A"¼A²´q£ ¯ §=©RÅ»«]£Ä¦ ¿«©=ԕ´£¼Aï¿À«]£n¼A"÷‘ØÙ£Ý× ¯ÚԕÃT£m¼A-Ý
O(Z[Z[E;g a <?>A@B,g
UV8=L 0p› ¯9ҕ³ã¯–Ür«H¬r´q­‘£ƒ¯ §—­‘¼AåA´q£m¼AÝ Ò/ £m¼A￐«´q­‘£ƒ¦ ¿À«
O(Z[Z[E;G!I 0ۛ  ¢h®£m¼AT®­A¯9£ƒÝVŸru¼A´q£ ¡”¢h'¤¼A% ´q­‘£¡•¢—'fҔ%(®ÅK£e¸eÝVŸr¦NÅ»´ß ¢WŸ=¹ƒ¡•¢—'H´q­A®
O(Z[Z[E;G!IMÇ 5› M¼A‰® ÃT­‘£Ý ¿³œ¼AT®ÃT­‘£¡”¢h'¤¼A% ﺘ),ÃÀ­
O(Z[Z[E;G!IMÇ 1€› M¼AT®­AÃT­‘£‰ÃÀ­AÃT­‘£¡•¢—'f¼A´Ž'H³ãÃT­‘£͐³;­A͐³Ð'H³ãÃT­‘£·2%¢hÃÀ­‘£ƒ¯ §=%Ù­AÂ';³VÃÀ­
O(Z[Z[E;G!IO=8;Z[U 0p›  ¢h®£ ¡”¢h';´q­‘£ƒ´q­A®ó ¢h®£ƒÝ2F­AÃh´q­‘£u¡2¿Àà ݠ­A³;£ƒÝ ­A%ü &!Ë2£¡2¿Àà ì(¯4´q­
O(Z[Z[E;G!I,>W8;: 3p› Ý2u­AÃT£
¼A‰® ´­¿Àº ¡ ­‘£Ä¡¿Àà Ý
­A³Ú£ƒ¡2¿Àà ì(¯
O(Z[Z[E;G!I,>W8;:=<?s 3 I,_ › ´f%w¿Àà ݠ­A³;£uÓhݪ'f­A³ã« ݕ¢À£ÓÝ ¼A®Ë ¢À£ÓhÝ ³ ÅK¼A´ßݔ¢À£ƒ¯Kҕ³Ú¼ ¶c° ¼A´‚'¢}¡¿Àà Ý
­A³
O(Z[Z[Ec@\LÇ 1y› ÝVŸròÈ­A+T« ';³VÃT­‘£¯4º[®˜¢‚Ø?),';ÃT­‘£Ä¯4º[® ¢Í[),®ÃÀ­‘£m¼A‰® ÃT­‘£¿' "®&Ÿr¦F®ó¯–ÜrƐÃÀ­
O(Z[Z[E;Y,8=L 0y› ¦F«
ÃT­‘£® ¢ µ­‘£Ҕº[Ý
­AÍ £·2ƒ©h«H¬rÃT£';° ­‘£u© 2ü 2­ ԕ´q£Kÿf¯–ÜrƐ´q­AÆ £̐Ÿ‹­  £¼A¦FÃh´ÅK£K¦F«
ÃT­‘£'f­A³ã«]£u¢hº ´¿3£ &Ür½!Ë
O(Z[Z[E;Y,8=LÇ 5› ð
³j¢h% ÃÀ­‘£ƒ'¤­A³V« ͐´f®­AÃT­‘£·2nҕº[Ý ­AÍï¢h% ÃÀ­ƒË2­͐´—®­AÃT­
O(Z[Z[E;Y,8=LÇ 1y› ¦F«ÃÀ­ƒ';³VÃT­‘£ÝTû‰ÃÀ­‘£̐­AÃhÃT­‘£ÄF­AÁ'H³ãÃT­
O(Z[Z[E;Y,8=LNO k <AU 3ñ› ð 9³V%Ù­AËJÅK£
¼AÌfה ¢h%Ù­A³;£¼AÌfݕ¢ïҔº[Ý
­AÍø˃­ƒ® ¢ µ­ƒ¢h% ÃÀ­ƒ¯4É¢
O(Z[Z[E;Y,8=LNOc8;Z[s 0œ› ¦F«
'p'¤­ƒ'¤­AâË2­¯4%Ù£mҕº[Ý ­AÍ Ò•';´q­AÍ
O(Z[Z[E;Y,8=LNOc8=L 0p› ¿ÀÃWÅ»F£©hºµÌ!)p® 2¢ ~­òm®Ŏ¯ §c'f­A³ÐݝTûT´­º˜)»£mҔº[Ý ­AÍï$³ Mà ¢©T­A®­Ä¦F«
'
O(Z[ZVGJU[I,>AL2Ç 1y› M¼A
© &!©T­AÝ ';³VÃÀ­‘£ ¡ ¼Aá'¤­A³¢—% ÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'f­A³Ð4¯ ‚'¢¾Ý ­A° ¸ ³Ú­A̗% Ür´‚¡ ­‘Ò”%»¹#ò–¢—Ì—ÃÀ­‘£#¯ §=´*Å»´ß4¯ ‚¢h% ÃÀ­
O(Z[ZVGlY;UÄÇ 5‰› ðʘ¯Úԕº˜),ÃT­‘£®­Aò º˜),ÃÀ­‘£#¯ §—­‘¼AåA´¾º˜),ÃT­‘£n¼AT®ÃT­‘£
¼AÃ';®ÃÀ­
O(Z[ZVY,g
Y;<WO(L\UÇ 1€› Óh6' 5c­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒþ¢h³Ð®¦#­AÃT­‘£ƒÍØ?),³ãÃT­‘£ƒÌ!),É,ÃT­
O(Z[ZVY,g
Y;<WO(L\>?EH8 0ۛ þ¢h³Ú£ƒÝ¥Ÿ‹ÂË2£ƒÌfu­A©T£ƒÍØ?),³
O(Z[ZVY,GlO(Z[s 0p› " ¿ ´q­‘£Ë° ­A°‹¬‹´­‘£ÝʘË9´­‘£ݥ܋²‰´q­
O(Z[ZVY,GlO(L\U 3p› Ý2º ÅK£ƒéAÅ»'¤£ƒË° ­A°‹¬£" ¿ £ƒ¡2‹Ür'¤£#ÝVÜr²
O(Z[ZVY;@lUÄÇ 1y› %?),+Ž®¦#­AÃT­‘£ƒ¡2¯4³;­Aá‹Åöé,º[³;­AÃÀ­‘£òm®­ÄÍ ¿À³;­ƒ';º[ÃT­
O(Z[ZVY;@lU[I 0œ› ¡ ù•òË ¿Àý!´q£# ¿À®­‘¼AÌfu£
¼A̗ݪ¯4³Ð¡2¯4³;­AáÖË2­ƒ%?),+Ž®¦#­AË2­¦FË2­ƒº˜)
O(Z[ZVY;@lUVG 0p› %?),+Ž®¦#­Aà ¢¾©À­A®­‘£n¼AÃ`ԕ%('H©À­A% ÅK£¡ ù•òËV),¦NÅ
O(Z[ZVY;@lL\EHg±Ç 1y› ¡
­A%(´‚É»­A®ÃÀ­‘£ƒ¯9Ҕ³;¼A´‚';³VÃT­‘£ ¡ ãˤ¶c´¾'H³ãÃT­‘£ ¡ ãË2­Aݪ';³VÃT­‘£Ý2á ­AÃT­
O(Z[ZVY;@lL\EHg
U[I 3p› m¡ ãˤ¶c´q£¯9Ҕ³;¼A´q£ƒ¡ ­‘Ò•%Ù£ƒ¡-V˃­AÝ¥ÅK£¡-VË2­Aݪ¯4É»­Ä¿Àº ¡ ­
O(Z[U 0p› Óý!'¤­‘¸e´­A"Þ'¤­l¹e£m¼A͗ԕ% ÅK£ƒ·2Óh'f­Aèu£ƒ¡2«˜¿ £#®©
O(Z[B;U 0p› ¯–Żɻ­‘£ƒ%(% ¬£ƒ© ¢—%wÃÀ­‘£ ˜Ë° ­
O(Z[B;UÇ 5À› %(% ¬n';³VÃT­‘£
¼A¯4³Ú­AÃT­‘£ƒ¿ % 7 ]ÃT­
O(Z[B;>?U[_=UÄÇ 1y› ¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãÃT­‘£m¼AÃhÍ ­Aº[ÃT­‘£ƒ¡ԕ´‚'*)¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£#¯9­AÃÀ­‘£#¯ §h­Aå?´‚'H³ãÃT­‘£¨F´—ÃÀ­
O(Z[B;>?U[_=UVg
UV8cL 0œ› ¯4³;­A'§=u£ƒ©RÅ»³ã´q­ '¤­ƒ'¤­AF£';³V´*Ür´q£·2Ý ­AáÃ߯ §h­‘¼Aå?´£¯–Ür³;­'H³ãÃT­
O(Z[>?I 3ñ› ¡× ®£1]çÙ­‘£ƒ´¿À"¬£´Å»²«]£´*Å»© §—£ƒÂ‹Ür'
O(Z[>?I 0ۛ ]Ø,­Aèu£ƒ¡2ה®£´ ¢—̐­AÍ
8

O(Z[>?I,>?L!s 0ۛ ]çÙ­A¯4ÃT£Ä´¿À"ő¬£¡2ה®´q­‘£ƒ´*Å»²«
´q­
O(Z[;8;EwC <AU[I,:cUÇ 5› ¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£ u­AÃÃÀ­‘£ƒ¡VŸr¦NÅ»'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ³ãݥŻ%Û¼A® ]ÃT­ƒËƒ­ƒ¢h% ÃT­
O(Z[;8;EwC <AU[I,:;g
UV8=L 0ۛ ¶c©RÅ»'¤­A³;£ƒ¡VŸr¦NÅ»'¤­A³;£ƒ·ƒ³VÝVÅ»%,£ÿ¤#á—Ô•Ë9©T­A%Ù£ƒ' ü=´fδq­
O(ZVg U 0ۛ ¯4³;­A'¤­A÷‘é»­‘£
¼A " ]³; £ ¤Ÿ‹Â ­Aèø'•ÅÁݥŻu­‘£¡qԕ´
O(Z[E;G\8 0ۛ "­Aº[͐®܋´‚'f­ƒô;®ªË2­͋ŻÌ
O(:Z 9,Y,O(>W8cLÇ 1€› m¯9ҕ³Ú¼A´‚'H³ãÃT­‘£
¼AÂ%0 ¯4º[ ­AÂ';³VÃÀ­‘£ƒ·2Ìf´q­AÃT­‘£Ý2F­A ­A³~¢—% ÃT­‘£ƒÂ ¢h´q­ƒ¢h% ÃÀ­
O(:Z 9,Y,O(>W8cL\U[I 3p› ¯Kҕ³Ú¼A´£ ¡ ãˤ¶c´q£¡
ù”òmÎ
O(Z:9,Y;>?U[@\Z[U=v˜Ç 5 … oWvPvjv~vjv
O(:Z 9,Y;>?U[@\Z[UV8;Z[U 0ۛ ¯ §=Ýԕôq­ƒ¯–Ü‹©R¬r'p¡VŸr¦NÅ»'¤­A³;£ƒÝ2הu¼A´q£u¡2¿Àà u¼A´
O(:Z 9,Y;>WG!UÄÇ 1y› ¯9­AÃT­‘£ºc­‘¼AÝ® 'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §—­AåA´‚';³VÃÀ­‘£'Hu­AÃT­
O(Z:9,Y;>?@\>?L\>?EH8 0ۛ ð¯K­A̬‹ÃT£Ä¯ §h­‘¼Aå?´q£ƒ®­Aò
O(:Z 9,Y;>?@\>?L\>?_=U 3ñ› ¯ §h­‘¼Aå?´‚©À­ƒ®­Aò 'f­Ó`îrÆ ¿À'
O(:Z 9,Y;>?LÇ 1y› ¡¯»³;­AáÖݕ¢ ¿Àý!´‚'H³ãÃT­‘£m¼AÃh%?)A¬r+æÅé,º[³Ú­AÃT­‘£ƒÆ[),Ép¢h% ÃÀ­‘£ƒÆ ¿ÀØ('¤­A³;­ƒ¢h% ÃÀ­
O(:Z 9,Y;>?L\LNO(< 0ۛ Æ ¿ÀØ('f­A³Ú­‘£ƒ ¿¼Aý!´£ҕ³ãºc­Aè
O(ZVGJU 0ۛ M¸; £=<>?À¹ ©¦N¬]¦F̂òÚܼAu£ƒ¡•¢—'HÉ
O(ZVGJ>AI 3ñ› ³V¯»³;­‘£ƒ';¿ÀÉ ¡ ­‘£#´*Å»´q­‘£ûF­A®%Ù­A³Ú£ ¦F³ãF£';¿ Ø £#´*Å»²«
O(ZVGJ>Rg EH8=s 0œ› ';¿ÀÉ ©T­A¯»ÃT£´ ¢h¨#£ƒÂ³V¯»³;­Aº[ØÙ£ƒ';é‘),³V´q­‘£´Å»²«
´q­‘£'H¿ÀØ ´q­
O(ZVGJE k O(L 0p› ÃhØÙ£ƒÃ ¢h¿ÀØ ¡ ­‘£ÄÃØ@!¢h® Ҕ%Aµ­Aà ¢¾©À­A®­
O(ZVGJE=@\@ 3 I,_ › ¡ ­A³V¯9­A³Ú£ƒ¡
­AÉ»­‘£Ä͐ɻ­‘£m¼A´f³VÆ ­‘£¯9­A³
O(Z[L 0› Ҕ'§=Ë2­‰';³VÃÀ­‘£¤·2B˜Ë2­A¯K­A³;£¤'¤­Au£¤';æ¬£‰' üh¼A´q£¤';³V´*Ür´q£— Ҕ³V´q£‰ÿf¼A©há ­AÃT£¼A©À¼Aá £F¼AÃ˝uC£ ˜Ë9©`¶c° ­‘£‰'¤­AÃRÜrÃÀ£D ÃT­AØ('D'¤­‰¡•¢h'PòÈ­A¦#£‰¡
O(Z[L»Ç 5;› '¿ÆÛ';³VÃÀ­‘£Fҕ'§=˃­»Ëƒ­¤'¤­AËJ¬u'H³ãÃT­‘£‰·2¡Ý2³m';³VÃT­‘£4¦ ¿À«ï';³VÃÀ­‘£‰ÿf ˜Ë9©ºc­A³m';³VÃÀ­‘£C Ҕ';ݥŠ'¢~͐%w®˜¢~'f­A';³VÃÀ­‘£,¶c©ÀŸr­ ¦¾'H³ãÃT­‘£¤¡
O(Z[L Ç 1y› ';³VÃT­‘£¯–Ü‹³;­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÝ× ¯9­A%(Ãp';³VÃT­‘£¼AÃÍ ­Aº[ÃT­‘£Ä·2Ãh'H® 'H³ãÃT­‘£¡2¿Àà ';³V« 'H³ãÃT­
O(Z[Ll>R8;: 3ߛ ¶c° ­AÃh¯ÚԕÃT£ƒ¡”¢h©Ìq£MҔ'HÝVŎ'¢y¶c° ­Aþ ¢ŸnË2­¿À' ÆÖݝTËø'¢ö¼A®Ë ¢'f­A±';³V´q­¿Àº ¡
­
O(Z[Ll>R8;: 0p› ¡ ù•òÃË2£ÃT­AØ('p ¢WŸ!¢h®ó';³VÃÀ­
O(Z[Ll>AE;8 0p› '¤­AF£
Ҕ'§=Ë2­‘£ƒ'¤­AËJ¬[£ ˜Ë2­A¯9­A³Ú£'H³ã´܋´£ ­A®£ÄòÈ­A©À£ƒ·2ÝVŸr¦?§h­Au£ Ë ¿ £ƒ®É»­Aèu£ƒÿ¤¿'H%(u­‘£ ¡ ù”òmËV),¦
O(Z[Ll>A_cU 3ߛ ';´q¬­ £¦ ¿«cÅK£nҔ'§cË2­A"Å»®£ðh퐝æÅK£9¶cô”ܼA´*¬ru­AÃT£ƒ¿Àô ´*ő¬r®­‘£¯9ҕ³ æÅK£'¤­A‰'¤­A¨
O(Z[Ll>A_;>?L!s 0p› ô¿´ő¬[£ƒ"Å»à §=´q­‘£u© ¢h¦#£ƒðí[)»¼A¦F´q­‘£mҔ'§cË2­A"Å»®´q­‘£·2 ­A®
O(Z[LY,O(< 3ߛ Ë9° ­A°‹¬£ƒéAÅ»'¤£ƒÝÊ˜Ë ¼Aà E2Ë2£ƒ¡2'f­A½!¯9¼AÃh'f£©T­ ¶c´q¼A©'
O(Z[LY,O(<?>AL!s 0p› ©À­ ¶c´q¼A©';´­‘£Ë9° ­A°‹¬r´q­‘£ƒÝʘË9´q­
O(Z[LY,O(<?<As 3 I,_ › m©`¶c´¿À´F7 £©T­ ¶c´f©¾ ¢Ÿ£ƒÝ2¿À £éAÅ»'HéAÅ»'
O(Z[LY,O=G!s 0ۛ ¿‹Ÿr"ÅK£® ¢ ]'¤£ƒ¿ºcҕ³ ¬r³;£ ¿ÀÃRÅ»
O(ZVY,g UV8 0œ› ´*Å»© §y%üh¼A÷‘ØÙ£¿´ ³V´q­‘£¡
¼A´fÝVÜr²‰´q­
O(ZVY;LlU 3ñ›  ´*Å»²«]£´Å»© §h£ƒÂ´¿À³Ú£ ­A®­A'f£Ä´ ¢hÌq£ƒÝVÜr²‰u¼A´q£u ¿Àò´­¿Àº ¡
­‘£Ä·2àu­A´f'f£%Ù­A¿³ «M¸e³ ),¦¹m£ƒÿ¤#´*Å»²« ¼A"´q­A¦?§
O(IO`:=U 0ۛ ';ºc­A©´q£ƒTÝ®£¯ §=©T­A%Ù£ƒ©hÃT£ÄðT¼Aý!´
O(IOcgmO=8cL 0œ› º Å»³;­‘£ƒuù•«]£ƒ·ƒ¡Ø(®£Ä©Ì
O(IO a LÇ 1€› ¡”¢h'pÝ2F­AÁ'H³ãÃT­‘£ð¯4Ëã),¦NŎË2­ƒËã) Ëø͐ÃÀ­AÃT­‘£Ä'*),è±%ü=þpá ­A³ã«]­ƒ'H³ãÃT­
O(IO a LNO(L\>?EH8 0œ›  ¢h®£Ý¥ŸrËã),¦#£ Ý2T´¿½‹Ë9´q­‘£K¡¿Àà '•Ü‹®´q­‘£ƒÝ¥Ÿ‹ËV),ÌfÃT£ƒÝVŸ¼A©há ­AÃ
O(I,IMÇ 15› ̋),É,ÃÀ­‘£#͐þ»­AÃÀ­‘£m¼AT®­AÃT­‘£ƒ® ¦­AÃÀ­‘£¡HÏ,³¿À' Æø';º[ÃT­
O(I,I,UV8;IY,g 0œ› m̋)¿À' Æú̋),É»­Ä¦FË2­º˜)»£Ä̋),ÉAÅö¿Àº 豩`¶c´¿£¯9ҕ³Ú¼A"÷‘Ø
O(I,I,>?Z[L2Ç 1€› ¡2¯4à ¢'Ñ)p®¦#­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒ¡
­A%(´‚É»­A®ÃÀ­‘£ƒ®´‚É»­A®ÃÀ­
O(I,I,>?L\>?EH8 0p› Ì!),É»£ƒÝVŸr';®ÃT£ËV),¦#£ƒ¡ ­‘¼Aáý‹Ëƒ£ƒ¡ ¼Aá'H´q­‘£Ä·2Ì!),ÉAŎ¿Àº èø©=¶c´¿£ƒ¯9Ҕ³;¼A"÷‘ØÙ£ÿ¤ð¯9­‘¼Aá
O(I,I,>?L\>?EH8,O`< 3p› ¡ ¼A´qҕ³ãý!´£¡
¼Aá'¤£#¡2¯4³Ú£ƒ¡
¼Aá';´f³;£9ԕË\Ürôq­¯–Ür³ã'
G

O(I,I,<?U 3ñ› HÈݳڣ¼AÃh'H× F­‘£¦NŸr%Ù­‘£ƒÝ2É»­‘£1µ­A®Å
O(I,IGJU[@\@ 0P› òÈ­A+T«M£I˜Ëƒ­J,Ë2­AÃT£4Ý¥Ÿ‹Í[),áÃT£‰·2¡
ù”òmÃ=Ԙ%(Ãj¯DT£Àÿ¤¼AÝ2³VÃT­Au­‘£¼Aé,'¤­AÃT­‘£‰¯4´q­‘£C ¼AÃh© ¢h%(ÃÀ£»%(²´q­‘£¤¯»¿Ø ´­‘£‰³ ÅK¼A´£4¡
­A³ã«]£
1 › Í[),®ÃÀ­‘£K¼AÃh© ¢h%(Ãj';³VÃÀ­‘£‰·2À¯4´q­F¼A® ]ÃT­‘£4ÿf%˜Ë2­J,Ë2­AÃP¢h% ÃÀ­‘£D ®¦ßÌq­AÃÀ­‘£»¡2¯4à ¢Ð'Ñ)Ҕ';ݥŠ'f­A€ ¢WŸu®¦#­AÃT­‰Ëƒ­¤¯ §=© ü=´'
O(I,IGJU[@\@4Ç D
O(I,U a L 3ߛ %(²£¯ §=©WÅ»«M£M¼AÃh¯¿À«]£ƒ¯4ý!'¤­‘£#¦ ¿À«HÅK£ƒ¿À' "®£ƒ¡
ù”òmÎ
O(I,U a L 0p› ¯ §c©RÅ»« ÌfÃÀ£ƒð`¶c´q­A%Ù£ƒ¯–Ÿ¼AÉ,´q£ƒ'¤­A³ Å»¦F³Ú£ %(² ¯¿À¿À³ +
O(I,:U 9,Y,O(L\U 3p›  ´¿À½!Ë2£͐³;­A͐³;£'f­Aô”ÅK£ƒ¯4˃¬r­ å?´£Ëã) Ë2£Ë°[)»¼A´q£ƒ¡2¿Àà ì(¯
O(IB;UVGJUÄÇ 5‰› M¼A¯4Ø(ÃT­‘£Ä®¦ÞÌq­AÃT­‘£ÄF­AÃhÃT­‘£¯4ý!'f­Ä³Vº[ÃÀ­‘£ƒ%ü=þp³ãº[ÃT­
O(IB;UVGJUV8;Z[U 0p› ¯ ¢h§ u£ƒ®¦#­A©T£òȼAý!´£á žÀËJ¬£¡©h®ה͐Ã
O(IB;UVGJUV8=L 0p› Ý ­A°‹ÅK£ ¡2¿Ã Ë2­AËJÅK£Ýºc­AË9'f£ƒ¯»²wÅ»Ë2£ƒ·ƒM¼A¯4ØÙ­#¿Àº ¡ ­‘£n¼AÃòÚ¬r³Ú£ƒ¡2©®× Í‹Å
O(I O(Z[UV8cL 3p› ¯9­Aݪ'¤­‘£m¼AÃ';Ø(©´*ő¬£ÄÝØÙ­ƒ¿º ¡
­‘£ƒ¡ ­AÝԘÃÀ£ƒÝ2æÅ»¯
O(I U[Z[L\>?_=U 3ñ› ¡
­‘¼ ´q£¡2©®¼A× Í´
O(I U[Z[L\>?_=U 0ۛ M¼A©" ¢—+‰«]£ƒ¦ ¿À«
©T­A'"$&%
O(I E=>W8MÇ 5‰› ®¦#­ƒº˜),ÃÀ­‘£#Ì¿ÀØ٭ĺ˜),ÃT­‘£ƒÝ2æÅ»¯‚º˜),ÃÀ­
O(I E=>W8MÇ 1y› M¼A‰®­AÃT­‘£Ý¥Ÿ‹Ë ¿Àý!´‚';³VÃT­‘£
¼AÃh'H؀'H³ãÃT­‘£®¦#­AÃT­‘£ƒÌ!),É,ÃÀ­
O(I E=>W8;>W8;: 3p›  Ý2æÅ»¯9£
¼AÃh'HØ(©´*ő¬£¯9­Aݪ'f­‘£ƒ® ¦­¿Àº ¡
­
O(I EHY,G\82Ç 5,› '¤­AËJ¬r©À­Aº Åj¶c° ¼A¦F´j'H³ãÃT­‘£‰¿À' ƜݝT˜'¢Û¼A®Ë ¢Û¼A©Ý ¼AÌ*¬r´µº˜),ÃÀ­‘£À·2¡ ¼AÃË´~ݝT˜'¢Û¼A®Ë ¢~'f­AË\¬r©T­Aº Å~¶c° ¼A¦K´~'H³ãÃT­

O(I HE Y,G\8nÇ 1y› ³”),'œ³(]ÃÀ­‘£ ͗ԕ%';³VÃÀ­‘£ƒØÙ­A®ÃT­‘£9¶c° ¼A¦F´‚';³VÃÀ­
(O I HE Y,G\8,g UV8=L 0P› q°[),É¢ÛҔ%(Ãj'¢Û¼A® Ë ¢~³”),'M³$]ÃT­‘£;¶c° ¼A¦F´Ð'H³ãÃT­‘£4¿À½!´f©RÅ~';³VÃÀ­‘£‰¿À³ '¤­A©ØÙ£‰·2'f­AË\¬r©T­Aº Å ‹Í Ÿr%n³Vº[à ¢~'f­‰Ý2‰Ëƒ£—¡©h'f­A"£ÀÝò
O(I Y,8;Z[L 3ߛ Ý
Ҕº[´q£ƒÝVŸrË ¿Àý!´q£
¼A‰®­ ¿º ¡
­
O(I Y,8;Z[L 0p› Ì!),É»£ƒ¦ ¿À«
©T­A'¾"$&%Ù£¡¿Àà ͋Ÿrá £Ä¡
­‘¼Aáý!Ë
O(I Y;@\LÇ 1y› éAÅ»'œ'H³ãÃT­‘£Ý ¿á ­A³VÃT­‘£Ý¥Ÿr©À­A³VÃÀ­‘£ Ý ¿À®ûu­AÃT­‘£´žø'H³ãÃT­‘£ƒÂ ¿'f­AÃÀ­‘£m¼A‰®­AÃT­‘£·2ᐳڭƒÍ Ÿr­ áÃT­
O(I Y;@\LNg UV8=L 0œ› ôžÀÝ2®­‘£ƒÝ ¿Àá ­A³Ú£ƒÝu­Aá ­AÃT£Ý2F­AËã),¦#£¼AT®­AÃÀ­‘£ ¡”¢h'p';³VÃÀ­‘£
¼Aï4ØÙ­A³;­
O(I Y;LNO=8cL 0p› ¡”¢h'œÝ ž¼AÃ'œ¯4%Ù­‘¼Aá'¤­A³ ÅK¸e ¢—Ì—³~'f­ƒÝ2ºc­AË'¹e£ƒ·2¦F¿À³ «]1£ ]¦ ¢—"£º[³V¦NÅ»®­
O(Ig >R8;>?@\LlUVGÇ 1y› "­AÝþ';³VÃT­‘£®­AÃÀ­‘£ƒ¯ §=͗ԕáÞ';³VÃÀ­‘£ ·ƒ%¢hÃT­‘£mҔ%(®­AÃT­‘£®¦#­AÃT­
O(Ig >R8;>?@\LG\O(L\>?EH8 0ۛ 'f­A³ ),Í ­A³µ'¤­ƒ¯ §cÍ—Ô˜á £Ä"­AÝ2Ãp¯ §=Í—Ô•á £Ä"­AÝ2à ԕË2­AË ¼A©© ¢—ÃT£Ä³;­AÌ
O(Ig >R8;>?@\LG\O(L\>?_=U 3ñ› ¯ §=͋Ÿrá'¤­A³ Åö"­AÝ2ÃpÝVŸr͗ԕá‹ÅK£#¿À' "®£"­AÝ2þ©T­ƒ¯ §c͋ŸráÞÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹Å
O(Ig >RGlO(< 0œ› Ìf®ݔ¢hÃT­'f­ƒ¯ §=á ­AÂݕ¢—ÃT­A¯9¼A´q£ƒÃrÏ,'f­ƒÝ”¢hÃÀ­AäW˲
O(Ig >RGlO(<?L‹s 0œ› m̗® ݕ¢hÃÀ­ƒÝVŸr͋Ÿrá‹Å-¼A©h+‰ËÖ'¢}¯ §=͗ԕá';´¬‹­ ¡H)AŸ]'”ÅŽ‰ë(É,®ÅK£ÄÌf®ݔ¢hÃT­m¼A©hòÈ­A¦
O(Ig >RGlO(L\>?EH8 0p› ¯ ¢h§ ±©T­¡
­A%(³VË ¿Àý!´‚¡ 
­ E2ËJ¬[£ % ­‘£m¼A©`¶cTË2£¡2הòÈ­‘£u¶cà ¢—ºc£ƒ¯ §="Ÿ‹Ý
­‘£ƒÝ2³;­Aº[ÃÀ­
O(Ig >RGJUVG 0p› ¯ §="ŸrÝ2'f£Ý³Ú­Aº[à ¢©T­A®­‘£#¯ §¢hæÅK£¯ ¢À§ ¼AT'
O(Ig >A@l@\> k >A<?>?L!s 0ۛ ¦?§h­K´q­‘£ƒ¦?§=º[« Ҕ'HË ¢¾Ìq­Aà ¢}'•ÅÁËV) Ë9´q­‘£ ¡VŸrÉ+¦lÅ»'¤­A³ñҕ';Ë ¢Ìq­Aà ¢}'•ÅŽËã) Ë9´­
O(Ig >A@l@\>?EH8 0œ› ¯ §=© ¢h"£#¯žé»£ƒ¯4¿rº Ÿr £¯ §=© ¢h" ÃT£9¶c©WÅ»' üh¼A´q£ƒ¡VŸr¦NÅ»'¤­A³;£ƒ·ƒ¯ §=© ¢—"­‘¼Aá'f­A³D¯ 
O(Ig >AL»Ç 1D› ¯ §=© ¢—"â';³;­AÃT­‘£4¡
­A΃­‰¢—% ÃT­‘£‰¯žÀé,à ¢~¢—% ÃT­‘£¤¡ ­Aà ¢ ¢h% ÃT­‘£4·2Ýʘ˜u­AÃÃT­‘£Ú¶c©RÅ»'¤­A³VÃÀ­‘£»ºcŸ ­ ';³VÃÀ­‘£¤u­AÃj® ¢hÃÀ­‘£‰¡¿Àà F¼A´~¢—% ÃT­
O(Ig EH8;>?@NBMÇ 1y› ݝTûF­AÃÀ­‘£Ã §=´q­ ݔ¢ö¼AûTÉ,';ÃT­‘£Ä·2M¼A"²­¢h% ÃT­‘£̗´q­AÃÀ­‘£ƒ'f­AÃLq),®ÃT­
O(Ig EH8;>?L\>?EH8 0œ› É»Ÿ‹­ Ø,£Ä·2¯»³;­AT"¬£
¼A"²­‘£ƒðh¯4¢h% "£ƒÂ ¢h´q­A©hÃRÅK£ƒ¡2¿Àà "­AÝÃ
O(I,E 0ۛ F£';÷‘ØÙ£ƒ%?Ï,Épá‹Ür¯9£ÄÍ !¢hÉ»­‘£ƒûT ¢h®­
O(I,Ec<AU[@lZ[UV8;Z[U 0œ› Mҕ';"=),³;­A©=¶c° ­‘£ƒË ¿©T­A©`¶c° ­‘£ÄÌf©T­AÃWÅK£ƒ´f¿À³ «]­Aèu£ƒËVÏ,©hÃ
O(I,Ec<AU[@lZ[UV8=L 3ñ› MҔ'H"=),³Ú£Ë ¿À©h'f£Ä´f¿À³ «
O(I,E a LÇ 1€› ¦(),%® ¢hÃÀ­‘£ƒ¯9­A®þ';³VÃT­‘£á ­A³V« ';³VÃT­‘£Ó=îrÆ ­ƒÝ”¢¾¦?§=º[« ';³VÃÀ­‘£¡¥Ÿr¦NÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­
O(I,E a L\>?EH8 0p› ¶c©WÅ»'f­A³Ú£ƒ¦(),%µ®˜¢hÃT­‘£ƒ¯¿ RÅ»';³V«]£Äá ­A³V« ';³VÃT­‘£¯9ҕ³ã¦?§=ºj';³VÃT­
‡

O(I,E a L\>?_=U ”0 … o4vfv v
O(I,E;G!UÇ 1€› ͐¿Àº ´ŽÂ ­Aº[ÃT­‘£ƒÍ¿º ´â¯ ¢—§ Á';³VÃÀ­‘£¯–ÜrÌq­#';³VÃÀ­‘£ƒ¡ ­A%w³ÐÝ2ʘ'f­A³j';³VÃÀ­‘£¡
­A³Ú­AáÃT­Ä'H³ãÃT­
O(I,E;G\8nÇ 1€› Ý2Ìq­AÃT­‘£ƒÝVŸr©T­A³ãÃT­‘£˜ü˜Ÿr¦#­A³j'H³ãÃT­‘£Ý ¿À"=)»ù”òm´‚'H³ãÃT­‘£¡ ­AòÚܼA+T´‚'H³ãÃT­
O(IGJ>”Œ‘L 3 I,_ › Óhᐳµðhᐳ;£ƒÍº[´q­ƒ¿º ¡
­‘£ÄÉ»­A©TŸr­ ɑ),®£e¼AÃh³;­A©®[ŸrÍ
O(IGJE=>?L 3ñ› ´¿À³;£¼Aï¿À«]£Ä%(²£ á‹Ü‹´¬[£# ­A®­A'¤£ƒÝ ¿ÀÌq­AÃT£ƒÂ ¢—÷‘Ø,­A©h´
O(IY;<WO(Ll>AE;8 0œ›  ­A¯4®[ÜrÝ¥ÅK£n¼A';ÃRŎ ¿À¯»ÉAÅ±Í ­A´ ¢WŸ£ ­AØ Ü[¼Aý‹´q£Ä¡
¼A´f¯ §c"ŸrÝ ­
O(IY;<?L 3ñ› ¯9Ҕ³V¯4ý!©À£#´f¿³ «M£©ËB7 ¯ §h­Aå?´q£ƒ¯\Ï,þ
O(IY;<?L 0ۛ Ë ¿©T­ƒ¯¿¿À³ +u£ƒ©1Ë 7 ¯ §—­AåA´‚©À­ƒ¯ §h­Aå?´‚ËãÏ,©þ‰¿Àà ÷‘Ë
O(IY;<?L\UVGlO(L\UÇ 1y› M¼AT®­A';³€¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘M£ q),؁¼A‰®­AÃÀ­‘£
¼A‰®­A©hØy';³VÃÀ­
O(IY;<?L\UVGJs 0ۛ ˜Ë2ù”òm ­A³;£¯4³J¶2WÅ»¦KTÃT£Ìq­A³V';&¬£m¼AƐÃT­A®£ƒ¯9¼A´f®ŸràTÃ
O(I,_(O=8;Z[U 0œ› ð`ԕÃT¼A´q£ƒÍþ‘),´f³ ÅK£© ¢h"ÅK£Ä͐þ,´ÅK£·2¯ ¢h" ¦lÅK£¡¦F©T­Aèu£ƒðhá ­A³
O(I,_(O=8;Z[UÄÇ 5› ¡ ­A¦ ¢¾Íþ»­AÃÀ­‘£#·ƒð`ԕÃT¼A´¾'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤Ä͐þ,ÃT­
O(I,_(O=8;Z[UÇ 1D› qðh¯9¼ ¶c°´Ð'H³ãÃT­‘£¤Ý ­ATà ¢ ³(]ÃT­‘£4¤Ÿr ­À';³VÃÀ­‘£¤&Ÿrº[¦#­‰'H³ãÃT­‘£¤),®¾Íþ»­AÃT­‘£À·ƒÀðá ­A³m¢h% ÃÀ­‘£‰¯ ¢h"¦NÅ h¢% ÃT­‘£4¡¦(Ï,ÉAŀ¢h% ÃÀ­‘£¤ÿ¤
O(I,_(O=8;Z[UVg
UV8cL 0œ› ð`ԕÃT¼A´q£ƒ© ühÒ) £ðʘ';+欣¡ ãË ¿À%(Ë
O(I,_(O=8cLNO(:=U 0œ› ͐þ,´q£ƒ¡ ­‘¼Aáý!Ë2£Äòm®­ƒ¡2©Ý2³;£·2Ý ¿À¡©hݳڣƒô;®£ƒ¡2°‹¬£#¯ §h­‘¼Aå?´£®­Aò
O(I,_(O=8cLNO(:=U[EHY;@ 3ñ› ®­Aòm%Ù­AË'¤£mҔº[´f'f­A³ ÅK£ ðh¯4'¤­A³ ÅK£mҔº[´f'f­A³ Å
O(I,_cUV8=L 0œ› Ë"Ür'§ Å,¶c´¾'¤­ƒ¡
­A¦FTÃT£ƒ·ƒ͐ɢïҕ%(þݕ¢}¯4º[® ¢ ­A³µÝ2å?´q­Aºc£ ÿ¤M£ƒ¡ ­A¦F‰Ã
O(I,_cUV8=LNY,GJU 0ۛ Ý
­Aº[Ý £ƒ¢h% ©À­Aá‹Å»Ã‚'H&¬£¿À% ÷‘'H³~'f­AË\¬£ƒÌ!)»ù ]Ž'f­ƒ'¤­Au£ƒäWË2­AÁ¢—% à ¢¾Ëã) ËøàTØ(ÃT­
O(I,_cUV8=LNY,GJUÇ 1y› Ý ­Aº[Ý ';³VÃÀ­‘£̐­AÂÌ!)»ù ]â ¢WŸnÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒÌq­A¯4N
³ ‹¢—®ÃT­‘O£ ]´f¢
³  ¢¾É»­A®ÃÀ­
O(I,_cUV8=LNY,GJUVG 0ۛ Ý ­Aºc¼AÝ'¤£ƒÝ ­Aº[ÝP˜Ë©hÝ
­AË\ÅK£·2òm® ¢Í ¿À¢ö
³
”
Ò
H
'
V
Ý
Ž
Å
¯
c
§
f
'
A
­
Ð
³
•
Ý
}
¢

á
ß
Ã
ðh¯9­AÌ*¬rÂ';³Và ¢}©T­A®­Ä¯¿À¿À³ +
O(I,_cUV8=LNY,GJEHY;@ 3p› ÝVÜr³Vu­‘£͐ºc­A¿À% ³;£ƒÝ ­Aº[ÝVÅK£ "[Ür³V©WÅ»³;£ƒðhí[),¦lÅ
O(I,_cUVG!@NO=G!s 0p› MҔ³V¯¿ £ƒ3" ¿ £ƒ¡
Ҕ³;£¼A©³”),á‹ÅK£©T­A% ÅK£ƒ¯ §h¼A´f©À­A% ÅK£¼A©¯4²wÅ
O(I,_cUVG!@\U 3p› ¯ §—¼A´—'”Ür®£¼A©¯4³ Å»´£¼A©¿%³ £ƒ·2¡2òÈ­A¦#­‘£#Í ­Au£ÿf%ÙҔ³VÕ
O(I,_cUVG!@\>?L!s 0œ› ¡ ­A¯4%Ù­‘£n¼A©¯9¼ ƒ£ƒ ¿ % 7 µ£ƒ¿À% òȬ­ Ë2£¿ % ҕ% ¬rÃ
O(I,_cUVG!L\>?@\UÇ 1y› ¯ §='f­A"ª';³VÃÀ­‘£¼A©hÎ2­A¯4¢h% ÃÀ­‘£ƒ¯ §h¼A-Ý ø';³VÃÀ­‘£ Ìf´q­AÃT­‘£žÀô ®­AÃT­‘£ƒÆ¯4©À­AÃT­
O(I,_cUVG!L\>?@\UVg
UV8cL 0œ› M¼A©hÎ2­A¯4ÃÀ£#Ý2F­A ­A³~¯4‚¡
­‘Ò”% ¢WŸnÝVÜrÃT­‘£àN),+T«]­
O(I,_cUVG!L\>?@\UVG 0œ› M¼A©hÎ2­A¯4Â˃­ƒÝVÜrÃT­ƒ¢h% à ¢¾©À­A®­‘£ƒ©ºÐ4¯ ú¼AÌfÝ2 ¢WŸ'¢h©h® ¼A©hÎ2­A¯4º ÅÁƐ¯4´q­ƒº˜)
O(I,_;>?Z[U 0œ› Ý2®­Aºc£ƒ¯»³;­AT"¬£ƒ&Ÿ T£ðh¯4¢h% "£ƒ·ƒM͐³Ú£ƒÝ2F­A ­A³Ú£ ©À­A´q¬­
O(I,_;>?@NO k <?U 3ñ› ðT¼A´q£ƒËã) ˃£  ­Aº[à ¢ËV) ˃£ƒéAÅ»'y¯»³;­AT"¬¢h% à ¢ËV) Ë
O(I,_;>?@\UÄÇ 5› äË2­AÃp';³VÃÀ­‘£¼A©h ­A³'H³ãÃT­‘£³;­AËú® ¢hÃT­
O(I,_;>?@\UÄÇ 1y› M¼A"²­ƒ©À­ƒÝ®­Aºj¢h% ÃT­‘£ƒðh¯4¢h% "ó¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ2‰ûu­AÃT­‘£·2͐´f®­AÃÀ­‘£ƒÝ2F­A ­A³j¢h% ÃÀ­
O(I,_;>?@\EHG!s 3p› m¯4³;­AT"¬¢h% à ¢}©T­A®ÅK£¼A"²­A¯ §=%Ù£ƒðh¯4¢h% "ó¯–Ü‹«c¬
O(I,_cEHZVO(Z[s 0œ› ©h'f­A®´q£ƒÍº[Ý £Ä¯4²ÝT°‹¬rÃÀ£m¼AÝô¤­‘Ò”³V"£³V²­‘£¯ §—¼A´—¯K­A®Ã
O(I,_cEHZVO(LlU 0ۛ ©'”Å»®£ƒÝ2®­Aº['¤­A³;£ƒ¯4² 'H³ãà ¢¾©À­A®­‘£ƒ¯4²Ý2T°‹¬r'f£
¿ ]´q­A³;£‰äˤ¶c° £·2³ã²'
O(I,_cEHZVO(LlUÇ 1y› ©'¤­A®´‚';³VÃÀ­‘£ ¯»²ÝT°‹¬rþ'H³ãÃT­‘£ƒ³ã²­ ';³VÃÀ­‘£ƒ¯4² ®˜¢hÃT­
O(UVGJ>RO`< 3ñ› Ãò¶c° £#¡ ­A'f­A" ̐£º[©T­Aèu£#¡ ­Aݝu­AÃRÅK£©À­AË ¿¼A©h+‰Ë9'f£ƒ·ƒ¤Ÿr ­‘£Ä¡ ¼A´‚ð`îrÂø¡ ­A'¤­A"Å»Ë
O(UVGJE a <WO=8;U 0œ› ©À­AË ¿À˃­AÃT£ƒ¡”¢h'œ¯ §='¤­A³Ð'f­ƒº[©À­AèøÌfºc­AÌ
O(U[@lLNB;U[L\>?Z[@ 0œ› ©`¶c´¿À¡;)p ¢ŸnÝ;ÏAŸr%(ËJ¬'¤­ƒ¡¿Àà òm©
OãŒ&O=G 3 I,_ › ô¤­AÝ®˜¢¾¯4³Ú£ƒ% Ür³;£͐¿Àº ´Ž¯4¢ ³
OQ‰O k <?U 3p› ȼA‰® ÃÝ ­A³;£uÝ ¿À"Å»®£ Tá ¿À³ÐòÈ­A+&Å
OQ‰O(>WG 0œ› 'f­Au£'f­AË\¬£˜Ë2­A¯K­A³;£ð퐝u£R˜Ë9©ºc­A³Ú£ '¤­A³”),Í ­A³Ú£ƒu­A‰®­‘£·ƒÆ[),Ø ÅÁ®É»­AèF£û‰¦FÉ»­
OQ4U[Z[LfÇ 1D› ¯ §=ò­A©µÉ»­A®ÃÀ­‘£‰¡Ý2³m';³VÃT­‘£4·2B˜Ë2­A¯4ÃÀ­‘£‰Â ¿ÀòmÃT­‘£FҔ%(®‚¯4³m®¦FÃT­‘£9ҕ%(®ú¼A¯4àT®­AÃÀ­‘£»ÿ¤À ­Aº[ÃÀ­‘£Àå?Ë2­A³Ä';³VÃÀ­‘I£ Àì(¯Ò•A% µ­AÃ
S

OQ4U[Z[L\>?EH8 0œ› ¯ ¢h§ u£F¶cà ¢hºc£ƒ),ºc£ƒ®¦#­A©T£¡¿Àà ³;­A¦#£ƒ¡ ­AÝ
¼Aý!´q£ƒ·ƒ³”),¦
OQ4U[Z[L\>?EH8,O`L\U 3ñ› å?Ë2­A³Ú­‘£ ¯ ¢h§ &ÅK£9¶cà ¢hº ÅK£¼A¯ §=Ë
OQ4U[Z[L\>?EH8,O`L\U[<?s 3 I,_ › å?˃­A³jݕ¢£ƒ¯ ¢h§ ±Ý”¢À£q¶cà ¢hºÐݔ¢À£ƒ¡2¿Àà ³Ú­A¦ÞÝ
Ҕº[´
OTnIOV_;>?L 0œ› "¯»°ï® 2¢ ~£"¯»°ï4¯ 
OTn<A>WO(LlUÄÇ 1y› ®˜¢h¯9­A®'œ';³VÃT­‘£¦w),%®˜¢hÃT­‘£ƒ·ƒÝ¥Ÿ‹%Í ø'H³Ú­AÃT­‘£Ý ­A°ø®¦#­AÃT­‘£ƒÿ¤ÄÝòÈ­AÝ2%͐ÃT­AÃÀ­
OTM8;>AL!s 0ۛ Ý2×”Í—Ô•á £mҔ³U&!´ ¢h%Ù­A³ ÅK£
¼A©©À­AºµêÀ­A³;­ƒÝ2×”Í—Ô•á £ƒÍ—Ô•á ¿Àʘ©À£#·ƒÝ
­A%ü&!Ë2£Ýu­Aôq­
OTMG\gŽÇ 1œ› ¯ §h¼A´fÎ2­'H³ãÃT­‘£ƒ©hÂ¢h% ÃT­‘£ƒ¯»ý‹'¤­Ä'H³ã'¢';º[ÃT­‘£Ä·2u­AÃp® ¢hÃÀ­‘£9¶c©RÅ»'¤­A³Ð'H³ãÃT­
OTMG\gmO(L\>?EH8 0p› ᐝF¬r­ ¿Àà '”Ür®ó';º[ÃT­‘£ƒ%ü=þ¾©ÃÀ£#¯ §h¼A´fÎ2­‘£©«H¬rÃÀ£#';°Ã
OTMG\gmO(L\>?_=U 3ߛ ¶c©RÅ»'¤­A³µÝVÜr'¤£ƒÓ';³;­A³ ÅK£ ºcŸ­ ¯ §=';Øy';³Và ¢¾©T­A®­
OTMG\gmO(L\>?_=U 0p› ¶c©RÅ»'¤­A³µÝVÜr'œ"$&%Ð̞Àݔ¢¾ºcŸ­
OTnb 0œ› ¯ §=ʘË˃£m¼A©òȼAý!´‚Ì!)¾"$&%Н ¢Ÿn®¦#­Aè±Ìq­AË ¢
OTnbeÇ 1y› ̋),É,ÃÀ­‘£#® ¦­AÃÀ­‘£͐þ»­AÃT­‘£n¼A‰®­AÃÀ­‘£Ý¥ŸrËã)»¼AÌf´‚'H³ãÃT­
OVn>AZ[L Ç 1y› % ¿ 7 ¢h% ÃÀ­‘£ƒ';÷‘Ø¢—% ÃT­‘£ƒÝ2´q­AÃT­‘£
¼A©¯4%Ù­ƒ ¢WŸ É»­A®ÃT­‘£mù ]Ìq­AÃT­
OVn>AZ[Ll>AE;8 0œ› % ¿ 7 ~£"=),'f£'H÷‘ØÙ £ ˜Ë° ­‘£m¼A©h¯4%Ù£#³ ),¦
OVMY;UV8;Z[U 0œ› ͐¿Àº ´q­A˃­A´£Í ­A¿Àº ½!Ë2£
¼A©¯¿®´q­‘£#Ý2 ü—Ò) £·2áÃÀ£ƒÕU˜Ë
OVMY;UV8=L 3p› ݝ ü £¯9Ҕ³V¯–Ür«H¬£ò³;­A¯–Ür³Ú­‘£áÃRÅK£ÄáÃ©T­AÃ
OQ4EHGJIeÇ 1y› M‹¬ 'H³ÐÝ2'HÃÀ­‘1£ ]³ Å»%ÐÝ';ÃT­‘£Í ¢hÂÖÝ';ÃT­‘£Ýu­AË ¢$³ MÃÀ­‘£·2%¢hÃT­‘£ðʘ¯Úԕþ'H³ãÃT­‘£ƒ¯4¿‹º Ÿr ­AÃT­‘£ÄÌ¿ÀØÙ­AÃT­
OQ‰G!E;8=L 0œ› ¡2¯4u­AÃT£m¼AÃh³;­A%(³;£¡2©Î2­‘£n¼A´f³J¶c'¤­A³
OQ‰G!E;8=LFÇ 1y› M¼A´f³\¶c'f­A³P';³VÃT­‘£¡¯4u­Aþ'H³ãÃT­‘£ƒ¿% ù ]´ß';³VÃÀ­
OWU[<?I 3 I,_ › !¢h´ß ¢WŸ£žÀ%Ù­AÃp ¢WŸX£ ‹¢—´ß'Ñ)
OY—Ocg
U 3 I,_ ›  Ìf®´q­¿Àº ¡
­‘£Ä¯ §=Ìh©T¼A®´
OYE;O(L 3ߛ ͐º[´q­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä´ž³V´q­¿Àº ¡
­‘£Ä¯9­AÃWŎ¯4³;£Ý ¿ÀÕj ¢WŸ£ƒ·ƒ¡
¼ ¶c°³Ú£ƒ¡2"­ ԕ´£̐­A³ Å
O㌑E;E=L 3 I,_ › ¯9Ÿr­ ©‚¯9Ÿ‹­ ©T£ƒ¯ž%w®ªÂ®';³
OãŒ&G\O(>?I 3p› mÉ,³;­¿Àº ¡ ­‘£#òËòÚÅ»´q£ƒ'¤­AÃZ]É¢À£òÚÅ»¿³ £òmË2­‘¼ ԕ©´
O㌑L 3ߛ ¯‘Å»Æ ¢À£ƒÌfºc­AÌâ'¢ï¼A¯4Ɛ® ¢¾ò­A¦ó'”ÅŽ¡H),³ÐË2­ðhÝ'¢ö¼AÃh'HØ
O㌑L\UVG 3 I,_ › ¯–Å»Æ ¢£#4¯ E ­A´q£ƒþAŸr¦Þ¯4³Ú£ƒ¡2¿Àà '”Ür®£Ä¡¿Àà ݠ­A³;£ƒ¡2¿Àà ì(¯
O㌑L\UVGFXGJU ae› Mҕ';Ý¥ÅÁ'¢}¯–Å»Æ ¢¯–Å»Æ ¢À£ƒ¢% µ­ƒ¢% fÅK£º˜),ÉAűº˜),É»­
O㌑L\UVG\8;E;EH8 0œ› %¿À¯»º[³µ'¢Í ­A%,£´Å»Ý2³;­¯4º[³;£Ä¡2¯4³;­ 0
O㌑L\UVG!LB;EHY;:HBcL 0œ› ¯–Å»Æ ¢'f­m¼A©h ­A³;£mҔ';ݥŎ'¤­AËJ¬ '¢}4¯ E ­A´‚'f­m¼A©h ­A³
O㌑L\UVG!CO=GJI 3 I,_ › ´fʘ¯4E ­A´[+r£ƒÓÝ2'¢¾Í ­A%Ù£ƒ¯–Å»Æ ¢À£¡Ã=Ԙ´f³
O(:;O(>W8 3 I,_ › Mҕô;³;£¿% Í ­A³;­‘£ƒ¯¿à 7 £¡•¢h'Í ­A³µ¡;Ï,³;£ƒðh½!Ø,­‘£͐%w®˜¢¾ ¢WŸ
O(:;O(>W8;@\LXGJU am› ðh½‹ØÙ­‘£ƒ¡ ­ATà ¢¾Ý ­ATà ¢À£Ý2ה
¿ µ£¼A©h ¿ ³ £·2M¼A®Ë ¢À£¢hº ´¿£m¼AÃT¼A\ 2£͐Ìq­AË
O(:;O(L\U 0ۛ  Ý ¿À® ¢hu­AÃRů4ʘ°³Ú£ƒË"
O(:cU 0ۛ ¨F©Â'¤­A®£ƒ¡2©`¶c° ­‘£Ä¡
­AË ¿£ƒ·2¯ §WÏ,þß¡2©`¶c° ­‘£Äÿ¤Ë ¿À¦#£'f­A®£ƒÝTË2 £ į–Å»þAÅK#
£ "2"´q­A$&% Å
O(:cU[I 3ñ› ©Ëã),© ü £ÄÍ ¿ÀÉ +Wþ»­‘£Ä·2Ä¡ ­AË ¿ï'f­
O(:cU[I 0ۛ © ü Ö®=),¦
O(:cUV8;Z[s 0p› 'H´ ü ¬‹Ê˜©T£ƒ¦ ¿Àu­ &!´­A¦NÅ»³ ÅK£ ¯ §h¼A´q¼AÃT¼AáÊ˜©T£¡
­Aþ,´q£ƒ·ƒÝ
­AáÃÀ£ƒ'f­A³ã«]£ƒË2¼ )Ô ʘ©
O(:cUV8;IO 0ۛ ';³Và ¢}©T­A®ÅÁ'f­AË\¬r©T­Aº ÅK£ÄÝò­ƒ¡
­‘Ò”% ¢WŸ ¼A©h ­A³Và ¢'¢ö¼A©h+‰Ë}¶cT³V« ®˜¢ '•ÅÁ¯¿h¶c´f'
O(:cUV8=L 3ߛ ¦ ¿F­&!´q­‘£¿ÀÃWÅ»F£¡ ­Aþ»¼A´fË2­‘£ƒ'¤­‘Ò•³\ԕ%,­‘£¯ §h¼A´q¼AÃT¼Aá £ƒ·ƒ'H´q¬­ £"¼Aý!´
O(:c:HG\Oã_wO(LlUÇ 1y› ͐þ»­AÃT­‘£ƒÌhË2­A%Ù­ƒÝVŸr¦NÅ»Ãß';³VÃÀ­‘£ ¡ ¼A´ú¼AÃ' ü=÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ƒòmÉ,'¤­AÃT­‘£ƒòÈ­A³ Ŏ';³VÃT­
O(:c:HG\Oã_wO(Ll>AE;8 0œ› ¡ ¼Aá'¤­AèF£ÄÍ ¿À³;­Aèu£ƒÝVŸr¦NÅ»ÃRÅK£ƒòÉ,'f­A©À£#·ƒð Å»¯4Ã
O(:c:HG!U[:HO(LlU 3p› '¿À®£Ý';®£ƒÝ2Í £ƒÝ2¿Ҕ%(´q£ ¡”¢h'¤¼´‚¡VŸr"=)pݔ¢¾ÍÃÀ­ƒ¿Àº ¡ ­
O(:c:HG!U[:HO(LlU 0œ› Ì!),É»£Äþ¢h³;£ËV),¦FôH®£ƒÝ&Ürºc£ÝVŸr¦?§=º
O(:c:HG!U[:HO(LlUÇ 1y› Ý¥Ÿr¦?§=º~'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸ¼A´¾'H³ãÃT­‘£ƒÓh6' 5c­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¡”¢h6' ‚';³VÃÀ­‘£þ¢h³µ';³VÃÀ­
]

O(:c:HG!U[@\@\>?EH8 0œ› ¡
­A'§=T«]£#¡ ­AàF­A´q£þ»­Aèu£#Æ ¢hÉ»£¡¯4º[³ã«]£¯4³;­‘¼Aá'¤­A³;£¯ §=© ¢h"
O(:c:HG!U[@\@\E;G 0œ› ®É»­Aè±Ë2­ƒÆ ¢hɾ ¢WŸ¡¦ ¿À¡ ­‘£ÄÆ ¢hÉ,úc­A³Ú£#¡ ­A'§=‰« 'H³ãà ¢©À­A®­
O(:c:HG!>?U[_=UÇ 5À› "=),'€'H³ãÃT­‘£1!¢h%Ð'H³ãÃT­
O(:c:HG!>?U[_=UÇ 1y› % ¿ 7 ¢h% ÃT­‘£ƒÝ2´q­AÃT­‘£´f'H®[Å»ôÛ¢h% ÃÀ­‘£¡ʘ˃­A ­A³µ';³VÃÀ­
O(:;B,O(@\L 3ñ›  º[ý!'¤­ƒÍý!'f­‘£Äò4ÏAŸrý!'¤­‘R
£ ˜Ëƒ­A¿' ®£ƒ¡ ­ E˃¬­ ¼ ԕ©´q£ƒòmËÖݕ¢} ҕ';´
O(:c>A<?U 3ñ› ô¿´ő¬‹®­‘£ƒÂ ­A®­A'¤£#´ ¢hÌq£ƒÂ¯»®£9¶cô”ܼA´*¬rF­AÃ
O(:c>ALO(L\UTÇ 1P› M® ͐®Å É»­A®ÃT­‘£‰òmÉ,'¤­AÃT­‘£Àº[® ®‚‰Â ­AÃÀ­‘£»àT͐ɻ­‰¢h% ÃT­‘£FҔº[®­‰¢—% ÃT­‘£‰·2À©À­A%P¼A©h©T­A%M';³VÃÀ­‘£¤¨¾ ¢WŸ ðh®Øn¯4®ØM';³VÃT­‘£9¼A©Â
O(:c>ALO(L\>?EH8 0œ› ðh‰É»£ƒáÉ,'¤£Äà‰ÍÉ»­Aº[Ø٣ĞÀº ³;­AÃWÅK£ƒº[®®£ÄÍ ¢h žÀÃWÅK£#¡2¿' ®­AèF£Ä¡ ­ Ԙ%?),®ÃÀ£ƒ·2Ä©T­A%Ù¼A©h©T­A%Ù£e¼A©h ­A³V«]­
O(:cE 3 I,_ › ͋Ż´­¿Àº ¡
­‘£Ä¯–Ür©W¬
O(:cEH8;^> [UÄÇ 5‰› ¡ʘË4Ԙ´‚¯‘ÅKҕþ,´‚º˜),ÃÀ­‘R
O(:cEH8;^> [UÄÇ 1y› %¿ 7 Ë2­ý!® ¢h" ¢—% ÃT­ £ ˜Ëƒ¼A°´ßº˜),ÃÀ­
O(:cEH8=s 0p› ¡ ¼A´‚¯–Żɻ­‘£ƒÝԕ´­A¯K£ ˜Ë° ­‘£ƒ© ¢h%(ÃT­‘£ƒ ü=Ê˜Ë ¿Áˤ)Ô «]­‘£ƒËƒ­A´—ÃÀ­
O(:;G\O=G!>WO=8 3p› ò,ܼA ¼A©+TË'¤£ ò,ܼA±Ý× Í—Ô˜á‹ÅK£¦A§—­AהË
O(:;G!U[UÇ 5;› ¡”¢h'Pº˜),ÃT­‘£‰¡•¢—'DT´jº˜),ÃT­‘£F¼AT®ÃT­‘£4¡•¢h'P´q­A®¾º˜),ÃT­‘£Ù¶c©RÅ»' üh¼A´Ð¢—% ÃT­‘£‰·2ÀÝ2%ü="¾º˜),ÃT­‘£‰Ýu­AÃPº˜),ÃT­‘£‰¡”¢h'Pìw¯º˜),ÃÀ­‘£‰ÿfÀ ¢h®ú¼AT®
O(:;G!U[UVO k <?U 3p› ðh¯4ËV),¦NÅK£ƒTÃò­A©ÃT£Ý ¿Àºc­A©hÃT­‘£n¼A¯ §=˃£ƒ¡¿Àà ì(¯9£Ä·2Ý2הT´
O(:;G!U[UVg
UV8cL 0œ› #¡ žÀý!Ë2£ƒÝ2הu¼A´q£K´q­A®Þ ¢h®£ ·ƒ#ÝVŸ¼A©h%,£¯ §c«M£©ÃT£ÿfÄÝ
­A%ü&!˃£ Ý2u­Aôq­‘£X e¼A®ù ]´p¯4À£9¶c©RÅ»'¤­A³j¯4
O(:;G!>?ZVY;<ALY,G\O(< 3p› !¢h´*Å‚Í ­A³ Ŏ'¤­‘£ƒ' ü—¼A+âÝ2ה͗ԕá‹ÅK£1!¢h´¾'f­
O(:;G!>?ZVY;<ALY,G!U 0œ› !¢h´*ÅK£ƒ' üh¼A+u£O‹¢—´‚Ì‹),´fà ¢¾'¤­ƒ'f­A
O(:;G!EHY,8;I 3 I,_ › ᐳV´*Ŏ¯4³Ð¡2Øw'¤­ÄË2­ô•Ÿ‹Ý
­ƒ¿º ¡
­‘£n¼AØ('f­Ä¿Àº ¡ ­
O=B 5› M¼A©`¶cTË2£%(Ë2­‘£ƒà ü=«]­‘£ƒ¡ ­AÃ`ԕ%Ë2­ ¿ % 7 Ý¥Ür'œ"$r%Ù£ ¡ ­Aºc£Äºc­AË2£ƒ¡;),º˜)»£#¡2:º 7 £Ä¡2º˜)
O=B;UVO`I 3 I,_ › ¡
­A¦ ¢À£¡¦#­AÉAÅK£Ä͐þß'¢À£ƒÝ ­A‰Ã ¢
O(>?I 0ۛ ‰%(%٣ݺc­A³Ú­‘£ƒÝ2ºc­AË´q­‘£³V²­‘£¯9­A®ÃÀ£ƒ·2T%(%w¦#­A³Ú£ Ý2ºc­AË'
O(>?IÈÇ 1y› T%w%Ð';³VÃT­‘£Ýºc­AË9´­';³VÃÀ­‘£ Ý2ºc­A³;­¢—% ÃT­
O(>?< 0œ› ͋ŻF­A³ ÅK£ƒ³”),¦
O(>?<4Ç 5› % ¿ 7 ©T­ƒ¯‘Żɻ­# ¢WŸnº˜),ÃÀ­‘£ƒÍ‹Å»u­A³jº˜),ÃT­‘#
£ ˜Ë2­‘¼Aᱝ ¢WŸnº˜),ÃÀ­
O(>?<4Ç 1y› % ¿ 7 ¢h% ÃÀ­‘£ƒ¯–Żɻ­Ä¢—% ÃT­
O(>?<Wg
UV8cL 0œ› 'H÷‘ØÙ£ƒ¯–Żɻ­‘£Ä³”),¦#£͋Żu­A³ ÅK£ ˜Ë2­‘¼Aá £m¼A©h'f­A³
O(>Wg 0p› ®²ËøÝ ­AáÃT£¼AÃ"­AÃÀ­‘£ƒ´q­A'f£ÝVÅ»á £ƒ·2¯ §cËʘÃT£'*)»¼A""£ ¡ ù”òm¯ §h­A˃£#
ð ¢ &‹Ëƒ£#¡ ­A"˃£ ® ²Ë
O(>Wg¾Ç 5—› u® ²Ë‚Í Ÿr­ áÃT­‘£K´q­A'j®¦#­AÃÀ­‘£¼AÃh"­AÃT­®¦#­AÃT­‘£·2Ó³Ú­A%Ù­ÀÍ Ÿr­ áÃT­‘£K¡ ­A'¤Ÿr­ ²­K'H³ãÃT­‘£®²ËÃÀ­‘£q$³ ]ÃT­‘£À
ð ¢ &‹ËŽ(³ ]ÃT­
O(>Wg±Ç 1y› D¼AÃh"­AÃT­
O(>Wg
<?U[@\@ 3p› ®²ËÖ³;Ҕº[´q£m¼A͐ÃT­ð
¢ &!ËÞ'f­
O(>WG 0p› ©T­AË ¿£ƒÝ2æÅ»³Ú£uº[©À­‘£#¯4©hÃT£Ä·2©À­AË ¿À&ŸrÉ,®£ƒ¡ ­A'¤­A"£ƒÿ¤#&Ÿr%©T­AË ¿£ƒ¯4©hÃT# 
#³Ú­A¦#£ƒ´q­AÃT
£ "2òÈ­A©À£# ­A®£ƒì(¯
O(>WGFÇ 1y› º[©T­Ä¡
­Aà ¢¢—% ÃT­‘£ƒº[©À­#¢h% ÃÀ­‘£ º[©À­#ݔ¢¾Ý ¿ 
µ­AÃT­‘£º[©À­# ¢WŸnÉ»­A® ÃT­‘£ƒ·ƒ¯ §h¼AÝ-£ ø
'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §='H؀'H³ãÃT­
O(>WG!ZVGlO㌖L 0ۛ ¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'¤­ƒº[©À­AèÁÌfºc­A̱Ë2­¦ ¿À$rÍ ­A³;­‘£ƒ©À­AË ¿À˃­AÃ
O(>WG!@ 0p› ¡2'HÉ»£à‰&ŸrÉ»£ƒ" 2¢ —Å
O(>WG!@B;> aÈ0p› ¡”¢h'œ¯ §='¤­A³Ð'f­ƒº[©À­AèøÌfºc­AÌâ˃­ƒ¦ ¿À$&Í ­A³Ú­‘£ ©À­AË ¿À˃­AÃ
O(>WG!s 3ߛ º[©T­A%Ù­A³;£ƒ©À­AË ¿ÀTË2£·ƒº[®'f­¿Àô ® 'f­‘£Äº[©T­ƒÝ ­‘£ƒ¡2Ý
­A³
O(>?@\<?U 0p› ³Ú­ ¶c´­‘£¼A¦F³VÌ ¢¾'¤­ƒÍ¦F®Åö³;­ ¶c´q­
O O=G 3 I,_ › '¿ÀÆï¿À' Æ_*¿À®­ƒ¿Àº ¡ ­
O=c>W8 3p› Ý2¦#­‘£ƒÃT­A´ ¢h%Ù­A³Ú£uÝ2¦w`) À£ƒÝ2̐­A´*Ż˃£ ÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒ·ƒ¡•¢h'Ýu­AÃT£Ý2%2ü &‹Ëƒ£ƒÝ2F­AÃp¦ ¿À« ©À­A®­
O(<WO k O`@\L\UVG 0œ› ݔ¢h.
³ ÅK£¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ'”Å»‰´*ÅÝô¢h%¯4ʘ°³
O(<WO(ZVGJ>AL!s 0p›  ¿h¶c´žÀ® % ÅKM
£¯ §=¿Àô ½!®´q­‘£ ­A®­A'•ÅK£¿Àº ®Ý £ƒ¿ô ´ő¬[£ƒðʘݠ­Aº
†

O(<WO=Glg 0ۛ òmË9äW©T¼AÃÀ£ƒ"=),³V¦ ¿À®£ ûT¯9£ÄòmË2£"Ÿr'¤­‘£ƒÌf¦­Aà ¢¾'”ÅŽ';®£ƒ¡ ­A'f¼ ¶cT'œòmË
O(<WO=Glg±Ç 1€› É,³Ú­AÃT­‘£ƒÂ[ÏAŸr'¤­AÃT­
O(<WO=Glg
>W8;: 3p› É,³Ú­A©ÃÀ­‘£ƒòmË2­AÃh'f£òm˯ §c%
O(<WO(@ 5À› ¡ ­Aºc£#"=),'¤£ºc­AË2£ƒ¡2º:7 £Äºc­
O(< k U[>AL 3 I,_ › ¡2¦F³V ¢À£ÄËí ¼A¯9£¼A´c¶c¯»³jòÚÅ
O(< k Y,g 0ۛ M¼AÂ%‚³(]à ¢Ë2­ƒ'¤¼A©´q­ƒ¡ ­‘Ò•%¼A®%Mà ¢¾'”ÅŽÝ ­A% ů¿—¶c´—'
O(<?Z[B;UVgs 0ۛ ³VÝ ­AËμA©hí ­‘£ƒ'Ñ)»¼A‰Ëƒ­‘£ ³ãÝ
¼A©hí ­
O(<?Z[EHB;Ec< 0ۛ Ý ¿À³;­AÝ ­A³;£
¼AÝ&¬r®Þuҕ%(³Ú­
O(<?Z[E(_=U 0œ› ¦ ¿Àô¤­‘£Ä¿h' ԕÌq£ƒ¿À' Ø Å
O(<?I,UVG\gO=8 0œ› Ãh¦F³µ'¤­ƒ"­AÝ2'f£¯¿³;­AäWË9²
O(<?U 0ۛ ‰í £̋ρ'•ÅŽ" ³;­AÍ £ƒË9©Ý ¿À³;­‘£"³Ú­AÍ
O(<?UVG!L 3ñ›  º˜)»¼A"˃­A³;£Â[Ï,';Ý
£ƒÝ2 ¢h´q£Ý
­A©há ­AÃ
O(<?:=U k GlO 0ۛ  Í‹Å»Ìf¦#ù”«´q£ ˜Ë9ý!´—¦#ù”«
´
O(<?>WO(@ 0ۛ ð¯»ÃT­Au£ƒ% ÜrݳڭÃT­Au£ƒ'f¼A½!¯4´¾ÃT­A
O(<?> k > 0ۛ ¡qԕË1‚º˜),ÃT­‘£ƒ¡ ù•òË ¿Àý!´‚'¤­ƒËºj';º[ÃT­nҔ'Û©hºµàTØ(ÃT­9¶c°®ª¯4³Ðð¯K¼ ¶c°´‚ú őŸn° ­‘£Ä¡2¿Àà ¯9¼ ¶c°´*Åö'f­£ƒð 9³
O(<?>?UV8 3ñ› Mù”òƒÔ•Ã ¶c©hòÈ­A©‚'f­‘£¼A©
¿ µ£m¼A©¢h% "ÅK£¦ ž³;£Í ­Aº[³µ'¤­‘£m¼A©h ¿ ³
O(<?>?UV8 0ۛ M¼A©¢h% "[Ŏ‰¿Àà ÷‘Ë2£·2¯¿³;­‘¼Aá'¤­A³µÝ”¢¾³Úҕº[a
´ ˜Ëƒ¼Aý‹´
O(<?>?UV8,O(L\UÇ 1€› %¢¾É»­A® ÃT­‘£Ä%,­AÁ'H³ãÃT­‘£ƒÍ ¢hÃÀ­‘£#º‹¶c´q­ ԕ´qҕ³ã´p';³VÃT­‘£·2¯ ü=°''H³ãÃT­‘£OfőŸrÂø® ¢hÃÀ­
O(<?>?UV8,O(L\>?EH8 0œ› ¼A©h'§ ÅK£#Í ¢—‹ÅK£#º‹¶c´q­ ԕ´qҕ³ã´p'H³ã«]£ƒ·2 ¶cà ¢hºc¼Aé üh¼ 2£ƒTÃöҕô;³;­A©À£m¼A©³Ú­A¦£¼A©³;¼Aý!´
O(<?>?:HBcL 3p› ¯ §=% Å»å?´£Ìf®´q­ƒ¿Àº ¡ ­
O(<?>?:HBcLÇ 1y› ÃRŻ ¢}¡
­AÃÀ­‘£#ðh´—³ãÃT­‘£¡ ­ƒ¯4É,ÃT­
O(<?>?:H8]Ç 1y› ¯–Ÿ¼Aý!´Ž®¦#­AÃT­‘£ƒ¯9Ÿ‹­ ´‚Í Ÿr­ áÃT­‘£m¸eݔ¢hÃT­A¡;)p'Ñ)KR
'H³ãÃT­
O(<?>?:H8,g
UV8cL 0ۛ ³¢ µ­‘£¯–Ÿ¼Aý!´q£Ä·2Ý2É,'Û˃­ôH"¬ 'f­Äò¹­‘£ ¢hÿ¤«H¯Å»–%Í Ÿ¼A ø
!
ý
‚
´
®¦#­Aà ¢}'f­'f­A
O(<?>W(U 3 I,_ › ¡•¢—'Û¯ §='f­A³Ú£ƒÝ2F­AÃÀ£ Ý2%ü="£ƒ´¿À½!Ë
O(<?>Wg
EH8cs 0œ› ¯9Ҕ³VʘË9ý!´­¯4ʘÃRŎ'¢ö¼A® Ë ¢¾© üh¼ ÖË2­ƒ¨#¼A©'¤­
O(<?>?_=U 3ñ› ݨF©À£#¨F´q­‘1£ *¿À"£ ­A®­A'¤£ƒÝ2 ¢h´fÃT£ƒ¡ ù•òÎ
O(<WãO(<?>R8;U 3ߛ ²­A³;¼A©À¼A"÷‘ØÙ£%µ­A³j'¢¾¦ ¿À« ©T­A®­
O(<?< 3p› ÝÍ £ƒÝ ­A³;­‘£¿À' ®£ƒ¯–Ür³Ú­‘£ƒÝ©W¬£ƒÝ2'H®£ Ý2¶c´
O(<?< 3 I,_ › ÝÍø'¤­ƒÝ2Í £m¼A͐®¿À' ®£ƒÝ2&Ür ­‘£ƒ¿À' ® ¼AT®­'¢£e¼AÃh¯4ØÙ£m¼Aóڭ‘£ƒ'¢—©®£ƒÝ2Íøì(¯±Ý•¢
O(<?< 0œ› ´—u­Au£ Ý2Í
O(<?<WOãsMÇ 1€› %(Í ­AÃT­‘£'HŽ'H³ãÃT­‘£ƒàTØÙ­AÃT­‘£ƒº[®'¤­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ"­ ԕ´ß';³VÃÀ­
O(<?<?U[:HO(Ll>AE;8 0œ› ¡ ­A³”),¯9£Ä%ü=þp©hÃT£n¼AÃT¼ E2´‚ð ³Ú£©T­Aý!Ë2£ƒ¯ §='f­A"£ƒÍË2­AÃÀ£ƒÍºc­AÃT­‘£ÄðT¼Aý!´
O(<?<?U[:=UÇ 1y› ¡ ­A³”),¯±®¦#­AÃT­‘£9¶c©WÅ»'f­A³~'H³ãÃT­‘£m¼AÃ
EË9¯–Ür©R¬‹'p©«H¬rÂ';³VÃÀ­‘£ƒ´f'•¬';³VÃÀ­‘£ƒ'Hº[ÃÀ­
O(<?<?U[:=>WO=8;Z[U 0œ› ³Ú­A̗ò¼Aý‹´q£Ä¡
­A΃­A¯9­A®ÃÀ£ƒ¡á‹Å»Ãh´q­
O(<?<?U[:=EHGJs 0ۛ ì(¯4'f£%üc÷‘Ø,­ ԕ´q£%ü=÷‘ØÙ­ Ԙ´*ÅK£';ºc­AÃRÅ
O(<?<?U[_;>RO`L\U
Ç 1y› ';â';³VÃT­‘£º[®'f­'H³ãÃT­‘£ƒàTØÙ­AÃT­‘£ƒÝ ¿ 
¢—% ÃT­
O(<?<?U[s 0p› Ý';³ ŦF®ÅK£ƒ¯4° £©RÅ»°‹ÅK£ÄÍ ­A¦Þ ¢WŸ 'f­³;­ ¶c´q­‘£ðí ­Aï»°
O(<?<?>WO=8;Z[U 0ۛ M£  ¢h®£¡•¢h'¤­‘£ÄÃT­A´q­‘£Ý¥Ÿ¼Aá £Ý× Í—Ô˜áÃÀ£ƒ ž RÅ
O(<?<?>?:HO(L\E;G 0p› T¦F³;£àu¼AÉ,Ë2­A®£¦?§h­Aº
O(<?<?E;ZVO(L\UÄÇ 1y› Í Ÿr­ Ø(ÃT­‘£Ä¡¥Ÿ‹"ó®¦#­AÃT­‘£͐Øw©À­A³;­Ä'H³ãÃT­
O(<?<?E=L2Ç 1€› Í Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£#òÈ­A¦Þ';³VÃÀ­‘£͐Øw©À­A³;­Ä'H³ãÃT­
O(<?<?E=LNg UV8=L 0p› ͐ØÙ­AèF£͐Øw©À­A³;­‘£n¼A©òÈ­A¦#£ƒ·ƒ¡¥Ÿ‹"£#ò­A¦
O(<?<?E(CpÇ 1ۛ F­AÃhÃT­‘£¡ ­AÎ2­ƒ¢h% ÃÀ­‘£9¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£ƒ·2ÄàTØ,­AÃÀ­‘£ƒ ¿ÀÌf³;­ƒ';³VÃÀ­
O(<?<?E(CO=8;Z[U 0œ› ¡ ­AÎ2­‘£K¶c©RÅ»'¤­A³;£ƒ¡2¿Àà ˃ҕ%Ù£9¶c©WÅ»'f­A³Ú£ƒ·2© ¢h´fÃT£ƒ© üh¼A´q£ƒ¡VŸr"£ƒÿ¤à‰Ø(´*ÅK£'H&ÅK£ƒ ¿ÀÌf³;­Aè
O(<?<?E(s 0ۛ M¼AT®=Ï,ÃRÅK£¿À' á ­A´¿£1q),Øá ­A´¿
…Ub

O(<?<?E(sMÇ 1€› M¼AT®­AÃT­‘£
¼AT®=Ï,ÃRÅÁ'H³ãÃT­‘£Oq),Ø,­'H³ãÃT­‘£ƒàu¼AØ(Ë2­'H³Ð¢h% ÃT­
O(<?<WY;I,U
Ç 1€› ÝVŸr'¢h´ß';³VÃÀ­‘£ƒÝVÜrÃT­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒº[©T­A®­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒ¯ §=Ý¥Ÿ‹¦K©h"ªð½!® ¢ 'H³ãÃT­
O(<?<WY,G!UÇ 1y›  ® ¿ÀòÈ­AÃT­‘£ҕ³ãûF­AÃÀ­‘£ƒ¿ô Ý®­AÃÀ­‘£ƒ),º[ÃT­‘£ƒ®®  ­AÃT­
O(<?<WY;@\>?EH8 0œ› º[©À­A®­‘£#Óh"­A³;­‘£ÝVŸr'¢h´q£ƒÝ¥Ü‹ÂÃT­
O(<?<?s 0œ› M¼A\ T£ƒÝ ­A°‹Å
O(<?<?sMÇ 1y› M¼A\´q­AÃÀ­‘£ ÝVŸ¼AáÃÀ­‘£ƒË2­m¼A©h©T­AºÐêT­A³Ú­ƒÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿráï͐ÃÀ­AÃT­
O(<WgmOc8,O(Z 0p› ¯DT­‘£ƒÌH)Ô RÅK£ƒ¯‘Ÿr Ÿr­ ¦
O(<Wg
>?:HBcL!s 3p› Ý©W¬r"¼Aý!´fF­AÃ
O(<Wg
E;8;I 0œ› Í ­A%Ù­A
O(<Wg
Ec@\L 3 I,_ › ¡
¼Aá';´f³;£ƒ® ¦Kò¦£¯ §h­ABË 7 £#';³ Å»Íú'H³ Å»Í
O(<?E(Œ‘L 3 I,_ › ¤Ÿ‹Â ­‘R
¶c´*Ür®Þ¯4³
O(<?EH8;U 3 I,_ › ¡'¢h®£ ­‘£ÄÈ®¯4ה³;Í £ƒ­Aè±
¡ ­A¦ ¢
O(<?EH8;:nXG!U an› ͐³Ú­A͐³µÍ³Ú­A͐³;£ ¢WŸÝ
£­A°ú
O(<?E;E(Œ 3 I,_ › ¯ ü=°'¤£Fԕ˃­A³;­‘£¡® ¦Þ% ܋³;Ý
£­A¯4° ¢ ³ £m¼A͐® ¿À' ®
O(<?EHY;I 3 I,_ › M¼A½‹®­ƒ'H³Ú£ ¤Ÿr ¢œ¶c©³Ðݔ¢
O(< a B,O k U[L 0œ› ©«H¬ru­A®­
O(< a B,O k U[L\>?ZVO(< 3ߛ ©h«c¬‹F­A®­Ý× Í—Ô˜á‹ÅK£©«]¬r­ ¿Ã '§c‰'¤£ƒ©«H¬r'§=u­A¿Ã Ý
­A³ Å
O(< a B,O k U[L\>?ZVO(<?<?s 3 I,_ › m©«H¬ru­A®­ƒ'¢¾'§=±Ý•¢£ƒ©«]¬r­ ¿Àà '§=±Ý•¢
O(<WG!UVO`I,s 3 I,_ › ¯»º[® ¢ݕ¢À£¡òÚÅK£Ä¯4º[® ¢£ƒÓÝVŎÝ2‰Ë
O(<?@\E 3 I,_ › ÓÝVů §='¤­A³;£ÄòÚÅK£ƒ¡;Ï,³;£m¼AÝ2©T­ƒÓhÝ'¢À£ƒ¡ ¼A¯
O(<?LNOcG 0ۛ © ¢—% ÅK£¡
¼ ú˜)`‚'¤­F¶c° ­AÃ
O(<?L\UVGuÇ 5› ͐%w® Ìq­AÃT­‘£mù”òƒÔ•Ã‚¯ §='¤­A³µº˜)Ì­AÃÀ­
O(<?L\UVGuÇ 1y› ͐%(®ÃT­‘£¯4®Ø(ÃT­‘£Ä¯9Ҕ³V©´*¬rÂ';³VÃÀ­‘£U³ ?),͐%(®ó';³VÃT­‘£'¤­AØ('•Ür؀'H³ãÃT­‘£ƒ" ¿ ø';³VÃT­‘£͐ÃÀ­AÃT­
O(<?L\UVGlO(L\>?EH8 0œ› m¯9ҕ³ã©´*¬rÃÀ£ƒô¢—³;­Aô¢h³;£ƒ'¤­AØ('•Ü‹Ø,£Ä³UÐ͐%(®
O(<?L\UVGJZVO(L\>?EH8 0p› û‰¦FÉ»­‘£m¼A©h©T­A%Ù£#͐º[Ý £ƒ©À­A%,¼A©h©T­A%
O(<?L\UVGl8,O(L\U 3p› ¡2%(® ͐%(® 'f­‘£ƒ¯»³J¶c¯4³Ð'f­‘£ð½!ØÙ­‘£ ¯»Ë2¬r­ Ë9'§—¼A‰'¤£ƒ·2¡”¢h'¤­ ԕ´—³
O(<?L\UVGl8,O(L\UÇ 5À› Í ­A³ ÅXc=Í ­A³ Ŏ¡ ­AÃT­
O(<?L\UVGl8,O(L\UÇ 1y› Í ­A³ ÅŽÍ ­A³ ÅÁ̐­Aà ¢¾¢h% ÃÀ­
O(<?L\UVGl8,O(L\>?_=U 0p› M¼A©';½‹¯K£ƒ%?)۝ ¢WŸ ݕ¢}'*),豯4ÝVŸr%';³VÃT­‘£¯4²­ ԕ´f³
O(<?LNB;E;Y;:HB . EH8 › Ë9í ¼A¯9£Ä¡ žÀÝ ­ƒº˜),à ¢¾¯4³ÐòÚÅ
O(<?L\>?LNY;I,U 0ۛ H4Ÿr ­Aèu£ƒð`îrʘ©À£ƒð`ԕÃh´Ÿ‹­ "£ƒ¡ ù•òmu­AÃT£ð`îrÂø¯»%w©WÅK£ƒ¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£·2ð=ԕôqŸr­ "
O(<?L\Ec:=U[LNB;UVG 3 I,_ › Ý ­A³;­‘£ÝÍú'f­ƒÝ2Í £ƒÝ2ה¯–Ü‹«c¬[£e¼AÃh%,­AÃÀ£¯–Ür«H¬]ìw¯±Ý”¢À£ƒÝ2©R¬r° ­
O(<?LNGlY;>A@g 0œ› ¯»Ë2¬r­ Ë9©T­A%Ù£ƒ% ÜrÝ2³”)AŸ'¢öҔº[´â'¢ö¼A®Ë ¢¨Kà ¢'f­m¼AÝ- ­ ԕ´
O(<WY,g 0ۛ MҔôHØÙҔ'H³ Å
O(<WY,g
>W8;>WY,g 0p› ¡® ¿¼AÃh˝u£ ¡”¢h'p¯ §='f­A³Ð'”ÅŽÂ Ÿr­ % Ŏ'¢¾Ý2F­AÃp͐ÉAÅöº[½!'•ÅÁá ­A´¿
O(<?COãsH@ 3 I,_ › M¼AÃhʘË2£ƒÝ2%Ù­‘£®¦#­A´­A³Ú£º[³V%(F£Ý2©R¬r° ­‘£n¼Aó Ÿr´f³
O=gO(<?:HO=gmO(LlUÇ 5› M¼AT®ÞÌq­AÃT­
O=gO(<?:HO=gmO(LlUÇ 1y› M¼A‰®­AÃÀ­‘£m¼Au¼ ´p'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¯9­A³;­þ»­AÃÀ­‘£#¯9­A³ã%³ Ÿ¼AÌf´¾'H³ãÃT­
O=gO(<?:HO=gmO(Ll>AE;8 0p›  ¢—®£
¼A‰®­A¯K£m¼AI«]£m¼AT®­A©hØ,£·2¯9­A³ã%µ³ ŸrÌfÃ
O=gO(@\@FÇ 1€› mþ¢h³µ® ¦­AÃÀ­‘£Ý ¢hØ(ÃT­‘£ƒÝVŸrËÖ'H³ãÃT­‘£ÝVŸr¦?§=ºµ';³VÃÀ­‘£Ód' 5c­#';³VÃÀ­
O=gO(L\UVY,G 0p› M£¡¯ §c©RÅ»«]£eҔ';Ý¥Å-¼A©hí ­#˃­ƒ';®­ƒ'¤­ƒ¯ ¢h§ &Å
O=gO [U 0ۛ M¼A©`¶cTË2£¡‹Ÿrò­‘£#¡ ­EË\¬£˜Ëƒ­A¿À' ® ´­
O=gO [UÇ 1€› ¡2 ù•× òm´‚';³VÃT­‘£¼A©T¼ ¶cT´ß';³VÃÀ­‘£ƒà‰ÍÉ»­AÃÀ­
O=gO[UVg
UV8cL 0ۛ ¡2הòÈ­‘£Äà‰ÍÉ»­Aº[Ø٣ġ 
­ E2ËJ¬[£m¼A©`¶cTË
O=gO [>W8;: 3ߛ M¼A©=¶c‰Ë9'f­A³ ÅK£¡
­E2ËJ¬rÌfÃh'f£Ä¡ e ¿À´
O=gO [EH8 0œ› Ëã`) ­2¶ WÅK£ƒ©RÅ»³ÚŸr­ ¦FÃT­‘£ƒ©WÅ»³VÍ ­A®­‘£Ý
­Aº[ÝVÅp2¶ RÅK£'H'”¬r"­
…=…

O=g k O(@l@NO(I,EHG 0œ› ³Ú­A̗% Ür´q£¡”¢h®‹Å
=O g k UVG 0ۛ ¡2ה͐³;£'Hº[¿À³ ©T­‘£n¼«
uù•«
=O g k >?UV8cL 3ߛ  ­A³ )œ¡H),³Ðݕ¢}à ¢—³Và ¢}©T­A®­‘£˜Ë2­A¯4'
=O g k >?:HY;>?L!s 0p› ÝԘ¢h% ºc­A°‹¬‹´­‘£êhË°‹¬r'¤£#¡¶c¯4÷‘Ø٣į ¢WŸr%Ù­A³;£Ý¥Ÿr" Ë2­AʘT'¼ ¶c° ¼A´
=O g k >?L\>?EH8 0ۛ ¡
ù”òm®­A+u­‘£ƒðhæŸr¦#£ƒð=îrÂøº˜),à ¢‚'”ÅŽ¡ ù•ò®­A+F­‘£º[©Ý £ƒ´ ü=÷‘«]­‘£ƒ®­A®Ý ­‘£'f­ATÃT­‘£ƒ¡ ­A'¤Ÿr­ ²­
=O g k >?L\>?EHY;@ 3ñ› ð&Ÿr¦NÅK£ƒ¡ ù•ò®­A+æÅK£á ¿ÀÃRÅK£ƒ·ƒ¡'¤Ÿr­ ²­Äݥ܋'
=O g k <?UÄÇ 5‰› Ø(º[®ÃT­‘£Äá‹Å»¢}
³ ®ÃT­‘£ÄÝ ¿M¯‘Ür©R¬r'œÂ®ÃÀ­
=O g k Y;<WO=8;Z[U 0ۛ ¡q¶c¯»´­A³®ªá‹¦#Å»¢}
¡;Ï,³µÍ‹Å»u­A³j¡ ­A%Ù¼A‰Ëã)AŸn'Ñ)p® ¢¾Ìq­Aà ¢‚©À­A®Ŏ¦#­AÉAÅK£ƒ·ƒô*Ï,¨ %AÏ,¢
³  ¢Ÿn³Vº[à ¢¾©À­A®­
=O g k Y;@NB 0œ›  àu­A´£¡”¢h'¤­A¡•¢h'¡
­AÉAÅK­A'§=£ƒTàu« ­AË'H®Þ
'¢ø¼A®Ë ¢ø¼AƐ¯4'H³Ð³Vº[ÃÀ­‘£ƒ%ٟr­ ©T£àF­A´¾'f­K¶c° ­AÃ
=O g k Y;@NBnÇ 1y› àF­A´¾®¦#­AÃT­‘£¡•¢h'¤­A¡”¢h'ß¡ ³ãà ¢}
A
­
'
=
§
T

=O g UV8 3 I,_ › ¡ žÝ
­ƒº ÅÁº˜)»£#¡”¢h©¶c´¿£ƒ´f° ­ ¶c´¿ « 'H³ãà ¢¾'¢ö¼A® Ë ¢ö¼AƐ¯K­ƒ³(]ÃT­‘£¦ ¿Àå?´Û¶c° ­Aþݕ¢ø¼AÃ';®'H³Ð¡ ­A'§c‰« ';³VÃÀ­
O=g UV8,O k <?U 3p› ©
&‹Ëƒ£#¡2á‹Å»ÃT£Ä¡ ­AÎ2­ƒ';³;£ƒ·ƒ#ð
³ã%,­AË\ÅK£
¼AÌ—×  ¢—%,­A³
O=g UV8;IMÇ 5› 𠝎º˜),ÃT­‘£Äð`ԕÃT¼A´¾';³VÃT­
O=g UV8;IMÇ 1œ› ÝVŸr"=),áÃ'H³ãÃT­‘£ƒÝ ¿Àá ­A³VÃÀ­‘£éAÅ»'Û';³VÃÀ­‘£ƒð`ԕÃÀ¼A´ß';³VÃÀ­‘£ƒ·2¯ §[¶c´­A©¾¡ ­‘Ò•%€ ¢WŸÝVŸr"=),áÃ¾ÃT­‘£'H³ãÃT­
O=g UV8;Ig
UV8=L 0ۛ  " ¿% ´­‘£Ý ¿Àá ­A³;£¿À% ¿h³ ¶c´*ÅK£ ÝVŸr"=),áÃÀ£ƒ·2¯ §¶c´q­A©ß¡ ­‘Ò•%€ ¢ŸnÝVŸr"=),áÃ
O=g UV8;I,@ 0p› ¯ §h¼A´fôH®£¯9­‘Ò•³ã´!)»¼A+‰'¤£É»Ÿr­ É»£#͐%(®­‘£²¼A´—¯‘ܼA´*¬
O=g UV8;>AL!s 0p› TÃ&),º[³ã´q­‘£uÝ ¿Àºc­A©ÃÀ­A¯4ÃT£ÄóãæÅK£Ý2ÌÌfôq­‘£ƒÃh §=´q­
O=g >RO k <AU 3ñ›  Ý ¿À"Å»®£¼A¯ §=Ë2£ƒTÃò­A©ÃT­‘£"Å»®©`ԕ´q£ÝÍú'f­ƒå?˃­A³;­‘£‰á ¿³J¶c©ò­A©T£ÄÝ©W¬¼A¯ §=Ë
O=g >AZVO k <AU 3ߛ M¼A\ ©h[´ +r£
ҕº[®­e¼AT®­‘£ð¯4'¤­A³ ÅK£%w˃­A® ¿£q¶cà ¢—º["Å»®
O=g >AI,@lLXG!U an› ͋ŻÂú ¢WŸ[£ƒÝ
­A°ú ¢WŸ[£ƒ‰äËø ¢Ÿ
O=g >A@l@ 3ߛ ¦F®´q£¡2¿à ¼A´q£ÄÍ ¢hÌq­‘£ƒÍ ¿À³;­‘£%A),+&Å
O=g >A@l@ 3 I,_ › òÚÜr® ݕ¢£ƒò\§=±Ý”¢
O=g >AL!s 0ۛ M¼A\ ´q­‘£Í—Ô˜á ¿Ê˜©T£Ä ¢h® Ì!),®£ƒ%?)w¶c´*ÅK£ " ¿ÀòȼA—ԕ´q­‘£ƒÃ ¢hº[ò­A©
O=gg
EH8;>WO 0œ› º˜),"  ¢WŸ ®­Aà ¢}'•ÅÁ¡•¢h'¡HÏ,+u¼Aá
O=ggY,8;>?L\>?EH8 0ۛ ®É»­Aè±'¤­ƒÝ
­Au­AÃT£Ë ¿ ±Ý ­A‰¦?§ Å
O=g8;U[@\>WO 0œ› M¼A©=¶c‰³ã«]£ƒòÚÜr®
O=g8;U[@\L!s 0œ› ¡2¯4³Ú­Aác`²u­‘£ƒ¯ §h­A«
³V²­‘£¡¯4³Ú­Aác¼A©=¶c‰³ã«
O=g EH8;:=@\LXGJU am› m͋ŻÂø ¢Ÿ£ƒTäWËø ¢WŸ£
¼A‰®­ƒ¿Àº ¡ ­‘£# ¢WŸ£òÚÅ»´f³
O=g EHG!EHY;@ 3p› m¯ §=«
Ë"Å»®£ƒ¯ ¢h§ T¯ §=©h«]£#¯ §¢h±Ý× Í—Ô˜á‹ÅK£'f­A ¿À'
O=g EHY,8=L 0p› ôH® ¦K«
ÃÀ­‘£m¸e¦ù”«
´¹ ¼A\áÃT£ƒ³Ú­‘¼A"£¿À' ® ÌfF­‘£ƒÌ!),É
O=g EHY,8=LFÇ 5› þ,ÃÀ­‘£eҔ'HÝVŎÝVŸ J,Ë2­˃­ƒ¯9Ҕ³V«]­A±´—'€¯4¿rº ŸrÃÀ­‘£͐þ,ÃT­‘£ƒô;®À¶c©hìw¯úº˜)pÌq­AÃT­
O=g a B;> k >?EHY;@ 3p› ̗ 

®
c`°f
®
c=³;£Ä¯ ü ©RÅÁ¡HÏ,³Ð¯9­AÃRÅö%?),Ã&)œ ¢WŸn³ãº[à ¢¾©À­A®­‘£u¶c°f
® c`Ìff
® c=³;£mҔêá ­A¦#¼A´
O=g a B;>ALB;UVO(LNG!U 0p› ³ Ÿr¦FòÚÜ[¼AF£ÃT­AàT³;£¡Oµ­AÉ»­
O=g a <AU 3ñ› ͐¿Àº ´ŽÍÉ»­‘£ƒžô ®­#¿º ¡
­‘£Ä© ü=º[´ú¼A©=¶c´*Å»«c¬[£m¼A©"­A®£ƒË° ¢h÷‘ØÙ£ƒ·ƒ͐¿Àº ´q£#¯ §= ¿À³
O=g a <A> Œ‘sMÇ 1€› ͐þ»­AÃÀ­‘£#žÀô ®­A©‚Ý”¢©«H¬rÂ';³VÃÀ­‘£m¼A©`¶c´q­A³jݔ¢¾';º[ÃT­‘£ƒ·ƒ¯9Ҕ³V©T¼Aዬ‹´â';³VÃT­
O=g a <As 3 I,_ › ͐¿Àº ´q­A˃­A´‚Ý•¢À£
¼A©h¯¿À®´q­Äݕ¢
O=g a Y;LNO(L\UÇ 1y› 'f­AØÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒ¡VŸr¦óòڟ‹¦Þ'H³ãÃT­
O=g
Y;Z[ 3 I,_ › ¯9­A¦F®ª'”ÅŽ´f³Vºc£ð`ԕ\ øòÈ­A©‚Ý”¢
O=g
Y;@\U Ç 1Л ƒ¡ ù”òmÃTÒ Ô•%w´'H³ãÃT­‘£K¡ ­AÃ`ԕ%j¢h% ÃT­‘£KTÜ͐º[®­AÃT­‘£‰Ã€ô¢—³VÃT­‘£"­‘¼ ԕ´œ¢—% ÃT­‘£Ҕ%w®Ö®¦#­AÃT­‘£K·ƒƒ%(ß¢h% ÃÀ­‘£uûuŸr­ Ý ­K¢—% ÃT­
O=g
Y;@\UVg UV8=L 0œ› ¡
­AÃ=Ԙ%(%Ù­AÃT£¡
­AÃ=Ԙ%Ù£ƒÝ ¿ 
µ£
¼A©Ãr),%,£¼A©®­AÝ £mҔ%w½!®¦NÅK£TÃß͐º[®­A©À£#´fu­A"­‘£'§ Żɻ­‘£ƒ'ÑÏ,´¿'
O=g
Y;@\>W8;: 3ߛ ¡ ­AN),%ÐÌfÃ'¤£#Ý ¿ 
]%Ù­AË'¤£ ³ãהË
O=8 3p› ¡•¢h'¤£Ä'*),èu£ƒ'Ñ),èÁÝ ­‘£ƒ¯ §—¼A´
O=8,O`ZB,G!E;8;>A@g 0p› M¼A´q¼A°±©‚Ý2‰Ëø'”ÅŽ¡2" ¿ ´q­‘£'f­A® ò\§=u£ƒ'f­A® ¼AÃì(¯4« ݕ¢}ò\§=
…U

O=8,O`UVg
>WO 0p› ³ãý!´ßº Å»Ãh´­Ë2­ƒ¡2" ¿ ø³ãý!´±¼AÌfÝ2ݕ¢} ¢hº[³;­Ä¯–Å»®­ƒ¯»ÉßÌq­A´q­ƒž º
O=8,O`<AEc:=s 0œ› ݝu­Aôq­‘£Ý
­A%ü&!˃£ ´¿À½!Ë9´­‘£ð¯4u­
O=8,O`<As;@\>?@ 0ۛ M¼A©òÈ­A¦#£Ä¯4%NîrÆ ¢h%Ù£¡qԕ©hË2£#˜Ë©`î‹Æ ¢h%Ù£¼A©
&!® ¢h+T«M£n¼A©ò‘¢h%
O=8,OcG!ZB;>?@\L 0ۛ Í ­A¦NÅK£#¡2³;­AÌf';´­A©À­A% ÅK£ƒ³;­A÷‘Øgh¼A©hå?®©'¤­A³ Å
O=8,OcG!ZBcs 0ۛ '¿¯ §=Í—Ô•á £#¡2³;­AÌf';´q­‘£ƒ¡"­AÝÃÀ£ƒ³;­AÌq¼A©å?®©À£ƒÍ®©À­‘£#º[®®£h]®͐®ÅK£¦KÉ,͐ÉAÅ
O=8,O`L\EHgs 0œ› ‹Ż³ãôf­AÉ»£Ä"³ Å»i
¼A©í ­
O=8;Z[U[@lL\EHG 0œ› ¯‘Ür©R¬rÌq£ÄÍ ­A¯±%,³ ­A%Ù­‘˜Ë9£m©`¼A¯»îrÆ ¢h´ ü—j% £ƒch¯–¼AÜr©©Wí ¬M­‘¯¿À£Ä¿À³ ž % +uҕº[£
'œ¼A¯4¦F´qé,­mÃß¼A¯4ÝV´qŸr͋­AŸrTá‹Åó
ºj¡
­‘Ò”%Ù£#¯‘Ür©R¬rÌ
O=8;Z[U[@lLNG\O(< 3ߛ ͐¯\Ï,´*ÅK£ƒÍ ­A¯±%,­A%?)œ'¤­‘£ƒ¯–Ür©W¬M¯¿À¿À³ +±ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä¯žÀ´ ü='
O=8;Z[U[@lLNG!s 0ۛ M¼A¯4´ üh£ ¢h«HÅK£ƒ©WŸr"
O=8;Z[B;EHG 0œ› ®Ÿr¦F³;£ƒ·ƒ¡ 
­ Ëƒ£òm³”),Ý ­‘£ƒ"³ã« ¶c° ­AÃ
O=8;Z[B;EHGFÇ 1y› ®Ÿr¦F³ÐÉ»­A®ÃT­‘£ƒé,º[³Ú­AÃT­‘£ƒ³ ),'HÃÀ­
O=8;Z[B;EHGFÇ 5› ®[Ÿr¦F³jÉ»­A®ÃT­‘£Ä¿³ 'HÃÀ­
O=8;Z[B;EHG\O`:=U 0ۛ ®Ÿr¦F³jÉ»­A® à ¢'f­K¶c° ­AÃT£ƒÍ—Ô•%(³V¦#­Aºc£ƒÌfºc­AÌ!)AŸ]'¢é,º[³Và ¢'f­u¶c° ­AÃT£̗ºc­AÌ!)AŸ]¯4³Ð®¦#­AË2­ƒÌq­Aà ¢¾©T­A®­ƒ'H³
O=8;Z[>?UV8cL 3j› q¯¿³;­AÃT­‘£‰¯ §—­A‹ŻÃT£‰ÝÃÀ­A´fÃ'¤­‘£‰Í¿Àº ´ñҕ%(Ãj'¤­‘£‰¯ §h­A‹ŻÃjÝ2‰Ëœ'¤­‘£F¼A³V'¤­A®ß'¤­‘£‰¯4º[® ¢Ð'¤­‘£‰F­AÃhÃRŻ˃£—·2¯ §h­A‹ŻÃЮ=),¦#£¤¯¿À³$µ­‘£
O=8;Z[>?<?<WO=G!s 3ñ› %Ù­AÝ¥ÅK£®=ÏAŸrÉAÅK£ÄÍ Ÿr­ % Å
O=8;I . EH8 q› ¡;Ï,³;£ƒ´f° ­‘£ƒ¡;Ï»£#©À­
O=8;U[Z[I,EcL\U 0p›  ¿Øw¿À' ®­‘£ÄÆ[),Ø ÅŽ';ºc­AÃRÅK£ƒðh¯9­J,Ë2­AÃÀ£ƒ'H° ­
O=8;U[C 3 I,_ › ÃË ¢¾¯ §='¤­A³Ðݕ¢À£
ҔôH³ݔ¢À£%?),º[³;­ƒ'¢À£ƒ¯¿ÀÃ7
O=8;:cU[< 0ۛ %¢h©% Ür´q£9¶c©h¦N¬n% Ür´q£ƒô¤Ò•³ &‹´q­
O=8;:cU[<A>?Z 3p› ¶c©h¦l¬ % Ür´‚ݝu­AÃT£
Ҕ% ˜Ë
O=8;:cUVG 0ۛ ¡2¯ §=ÝԘÃh´q­‘£ƒ'§W),á £#´q­ATÝ
£'*),¯K£#³ ),+
O=8;:cUVGFÇ 1€› '§W)»¼Aᐴ‚';³VÃÀ­‘£mù ]Ìq­AÃT­
O=8;:c<AU 0ۛ 'Ñ),«M£'*),ÃÀ­‘£ƒ·2TƐ®Ŏu­A³Và ¢'•ÅŽÍ‹Ÿ‹"Å
O=8;:c<AUÇ 5T› ͋Ÿ‹"űݔ¢TƐ®Ŏu­A³VÃT­
O=8;:c<AUÇ 1€› ô¿ÀÝ2®­AÃT­‘£ƒ® ¿ÀòÈ­AÃT­
O=8;:c<AUVG 0œ› '¤Ÿr­ ØÙ­ƒÉ»­A®à ¢‚©À­A®­‘£ƒÍ‹Ÿr"[Ŏݕ¢}‰Æ®[ŎF­A³ãà ¢©À­A®­‘£ƒTÆ ¿À¡
­
O=8;:;G!s 3p› '§)»¼Aᐴ£¿ '§ £ƒ¿' ¼A¯4´q£ƒÝ2%A),+u£¡¯ §=ÝqԕÃ
O=8;:;Y;>A@B 0œ› ';÷‘ØÙ£ ˜Ë° ­‘£ƒ¯‘Żɻ­‘£# ¿ % 7 ~£Ýԕ´­A¯K£ƒ"=),'¤£ TÃ`¶c´q­A¯
O=8;:;Y;<ROcG 3ߛ 'Ñ),à ¢—%,­A³Ú£¿Àà '”Å»®­‘£ƒ'Ñ),«
O=8;>WgmO`< 3ñ› ÌHԕ´¿øÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹ÅK£#Ìq­ ԕ´f©T£ƒ¯K­A"¼A©'¤£ƒÓTÒ Ô•ÕVËÖÝ× Í—Ô•á‹Å
O=8;>WgmO`< 0ۛ ¯4" ¿ £ƒÌHԘ´¿£¯ §h­A«HÅK£#¨F©há ­A³ Å
O=8;>WgmO`L\UÇ 1€› M¼AÌf®­AÃÀ­‘£#Ý2 ¢h´¾'H³ãÃT­‘£ƒÝ ­Aº[ݪ¢—% ÃT­‘£þ»­Aþ,Ý ¢h% ÃT­
O=8;>WgmO`L\>?EH8 0œ› ‹Ÿ‹Â®´q­‘£ƒÝ
­Aº[Ý £ƒ¨F©"¼Aý‹´q£ƒÂ ¿º[®£#ðh½!®­AÝ
£¯ §c¿Àô ½!®´q­
O=8;>Wg
Y;@ 0ۛ ð
¢ &!Ë2£òÈ­A©T£Ä¡
­A" Ë2£ƒTÃÝ +
O=8;>?@\U 0ۛ Ý;ÏAŸrôœ'f­ƒ¯lÏ,á ­
O=8,c<?U 0œ› ØA]ÃT­‘£à¿ÀÉAÅK£à¿¼AØ('¤­‘£ƒ¯\)AŸr¦#£Ä"Å»´¾®¦#­
O=8,8,O`<A@ 0œ› ©h«c¬‹'§cøݕ¢Á¼A%® ~­¿Àº ¡
­ÄÓT¼A´fºc­AÝ £ƒ';° ­‘£ƒ¯–Ür©W¬M© ü=´q­ ԕ´£©À­‘¼A+æ¬r';© üc´­ ԕ´
O=8,8;U[bMÇ 1y› ¡¥Ÿ‹´‚ ¢WŸ Ì!),É,ÃT­‘£m¼AT®­ƒ® ¢—ÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'f­A³Ð';³µ® ¢—ÃT­
O=8,8;U[b,O(L\>?EH8 0ۛ ®¦#­A©T£ ¢h®£ƒÝ¥Ÿ‹ËV),ÌfÃT£ƒ·ƒ#Ì!),ÉAÅö¿Àº èø˃­¼AT®­A豿Àº 豩`¶c´¿
O=8,8;>WB;>?<WO(L\U
Ç 1y› M¼ATØÙ­AÃT­‘£ƒÝ2ʘË2­AÃÀ­A"Þ'H³ãÃT­‘£¡ ¼ ¶c´—ʘ©ú¼ATØÙ­ƒ¢h% ÃT­
O=8,8;>WB;>?<WO(L\>?EH8 0œ› ÃT­A"£®=),¯9£ÄÝ2ʘË2­AÃT­A"£ ¡2òÈ­A©À£e¼A©hÃT­A"
O=8,8;>?_=UVGJ@NO=G!s 0ۛ  ©À­‘¼A+欋'*),ʘÝ2©T£ƒ¯ §h¼A´f©T­‘¼A+&¬r'¼A´¼A° £͐³ãÝ¥Å
O=8,8;EcLNO(L\U2Ç 1€› mØ Å»'¤­ƒ';³V'¢¾Ý2‰ûu­AÃT­‘£
¼AØ(å?¯4«Hű';³VÃÀ­‘ £ ˜Ë2­ J,Ë2­'H³ãÃT­
O=8,8;E;Y,8;Z[UÄÇ 1y› ¯ §='H؀'H³ãÃT­‘£m¼A©hÎ2­A¯4þ¢h% ÃT­‘£Ý¥ÜrÃÀ­ƒ¢h% ÃT­‘£àN)»¼A+T´ß';³VÃÀ­‘£̗´q­AÃÀ­‘£ƒ¯ §= ­A³';³VÃÀ­‘£ ¯ §='f­‘¼A" ´‚'H³ãÃT­
…x

O=8,8;E;Y,8;Z[UVg
UV8=L 0œ› M¼A©hÎ2­A¯4ÃÀ£#ÝVÜrÃT­‘£àN),+T«]­‘£¼A©hÎ2¼Aå?´q£ƒ¯ §='¤­A"Ã
O=8,8;E(snÇ 1€› Ý2´q­AÃT­‘£¿ % 7 ¯4¿‹º Ÿr ­AÃT­‘£nù ]ûu­AÃT­
O=8,8;E(sHOc8;Z[U 0ۛ 'H÷‘ØÙ£ƒ¯‘Żɻ­‘£#¿ % 7 ~£Æ ¢hÉ,Æ ­AÉ»£nù MûT®­Aº[Ø٣Ŀ% M%Щ`¶c´¿
O=8,8;Y,O(< 3p› ©T­‘¼A+&¬r'f£Ý× ©´*Å
O=8,8;Y,O(< 0œ› ©T­‘¼A+&¬r'œ4¯ T£Ä¡•¢—'H͐³ãݥŎ¯ ¢hÉ»R
£ k´¿ø'f­ƒ¯lÏ,á ­
O=8,8;Y;>?LNO=8cL 0œ› Ý ­A®­Aà ¢—%,­A³Ú£©T­‘¼A+&¬r'œ© üh¼ 9á ­A³ Å
O=8,8;Y;>?L!s 0p› ©T­‘¼A+&¬r'œòl 2­Ë2­© üh¼ ƒ£ƒ©T­‘¼A+&¬r'œ© ¢—´—Ã
O=8,8;Y;<4Ç 1y› M¼AÃ÷‘ô;®ó';³VÃT­‘£ðhé»­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒÃÀ­
O=8,8;Y;<Wg
UV8cL 0œ› "[ÜWԕË';³VÃT­‘£ðhé»­ƒ¢h% ÃT­‘£m¼ATØÙ­A©T£ƒ®c),¯9£ƒÃ÷‘Ø';³VÃÀ­‘£Ýu­Aå?´ß';³VÃÀ­
O=8;Ec>R8cLÇ 1y› ´ ¢—®ó®¦#­AÃT­‘£³;­AÌú¼A´f®'y';³VÃÀ­‘£ƒ¡ ù•òm+ ¢h'œ';³VÃT­‘£® ¢h¯±'H³ãÃT­
O=8;E;gmO(<?EHY;@ 3p› M¼AÃh˝-¼A©%¿ ³ £m¼A©T¼AáÖݕ¢}Í ­Aº[³;£ƒ¡ ¼A©T¼Aá
O=8;E;gmO(<?s 0œ› M¼AÃ˝ ¼A©h³”),á £ƒ¿À'  ­A®£ƒ-¡ ˜Ë©=¶c° ­‘£#¡ ¼AÃË9
O=8;E;8=s,g
EHY;@ 3p› Í ¢hÃT­Au£ƒÃT­AŽ³;Ҕº[´q£
O=8;EcLNB;UVG 3p› % ÜrÝ2³;­‘£¡2¯4³;£ÄÓ´f³;£¡;Ï,³µ'Ñ),èu£ƒ'*),象;Ï,³;£ƒ¡ԕË2£ƒ% ÜrÝ2³;­'Ñ),èF£·2¡”¢h'œ¡HÏ,³
O=8;@lCKUVG 0ۛ ð 9³;£º[®£Ä·2į4² Ý2T°‹¬rÃ
O=8;@lCKUVGuÇ 5T› Ìf©T­AÍÞ˃­̋),ɾº˜),ÃT­‘£®¦FÃT­‘£ƒØ(ý!'H³mµ­AÃÀ­‘£ ͐ݪº˜),ÃÀ­‘£#éAÅ»'€Í žÀé,ÃT­‘£ƒð
³ã%,­AË\ź˜),ÃT­
O=8;@lCKUVGuÇ 1y› ð 9³j¢h% ÃT­‘£'f­AŽ¢—% ÃT­‘£ƒÌf©T­AÍÖ¢h% ÃT­‘£¼A‰®­AÃÀ­
O=8;@lCKUVGlO k <?U 3ߛ ð
³j'¢¾Ëã) Ë2£ð ³ã%Ù­AËJÅK£uéAÅ»'
O=8cL 0œ› M¼AÂ%4ŸrØ ÅK£#Â‹Å»Ø ÅK£m¼A¯»¯–ÅK¼A®'¤­
O=8cLNO(:cEH8;>?@Ng 0p› M¼A©h³”),á £ƒ3" ¿À ´q­‘£®­A¦#£ƒÍ žÀ³
O=8cLNO(:cEH8;>?@\L 0ۛ  "3¿ £Í žÀ³ ÅK£¡
Ҕ³;£n¼A©¯4²wÅ
O=8cLNO=GJZ[L\>?Z 3ñ› %Ù¼A²«cÅÁᘿÀ§ ©‚Ë2­ÓÝ2'¢}¡
­AÝHc`¯9­Aݪ'¢y¶c° ­AþÝ× Í—Ô•á‹Å
O=8cL\U[<?E a U 0œ› MҔº[³VÃÀ£ƒ üc¦£¼A'f­A³Ú­
O=8cLNB;UVg 0œ› òmÌfÃT£Äáæ¬ Ý¥Ÿr¦NÅ»´q£q¶c´¿¼A´q£ ¡ ­AÃRŸ‹%y¡;Ï,³µ¯ §c"ŸrÝ ­ '¤­ƒ¦NÅ»´
O=8cLNB;E=<?E=:cs 0œ› ¯»í £#Ý2¿%,­A˃£u¯4íÖÝVŸr¦?§=ºc£ƒ·2'¿ÀÝ ¿Àu­A©®Å
O=8cLNB,G!E a E=<?E=:=s 0œ› T¿Àà ÷‘Ëú̐­‘¼A´¾'¤­m¼A©΃­AÃ
O=8cL\>?Z 3ߛ ¡ e ¿À´q£m¼A©® ²«M£Äº ŸrÝVŎËV) Ë
O=8cL\>?Z[> a O(L\UÇ 1y› ¯4º[® ¢º Å-¼A©h ­A³'H³~® ¢hÃT­‘£ҕ';Ý¥ÅÁ'¢}¯4º[® ¢'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­A"­ƒ³$]ÃT­
O=8cL\>?Z[> a O(L\>?EH8 0p› ¯4º[®˜¢‚Ý”¢Ý;), ¼A© ­A³Ú£#¡2¦?§=%üh¼A÷‘ØÙ£ƒ¯ §=´*Å»²­
O=8cL\>?I,E=L\U 0œ› ¯ §h¼A´f'f­A³Ú£m¼A©+TÃT­A" 'Û¡;Ï,+u¼Aá £m¼A©+±º[³V«]£ƒÌfº[³),º[³;­‘£¯ §h¼A´q¼A©h+
O=8cL\> a O(LNBcs 0ۛ à üc«M­‘£"3¿À ´q­‘£¡ ¼AÃ`îrÆ ­‘£m¼A©hê ¢h+u£n¼A©³”),á
O=8cL\^> 9,Y,O(L\U[I 3ߛ ¯¿À³;­AÃÀ­‘£ƒ¯ §h­A‹ŻÃÀ£ƒ¡2¯ §= ¼A®´q£Ä¯¿À³;­Aà ¢¾þAŸr¦ 'f­
O=8cL\>^9,Y;U 3p› ¯¿³;­AÃT­‘£¡Ãr') ~­‘£¼Aó;­A®­‘£ ¯ §h­A‹ŻÃ
O=8cL\^> 9,Y;>ALl>AU[@ 0p› ¯ §h­A‹ŻÂ'¤­A®Å»Ãß©=¶c´¿£ƒ¯¿À³Ú­AÃT­ƒÝ2TË2£u¯¿À³;­Aà ¢‚¡ ­A%(æÅK!¸m͐¿Àº ©Ã¹
O=8cL\^> 9,Y;>AL!s 0p› ¯ §h­A‹ŻÂ'f­A®[Å»Ãß©=¶c¿ ´ £ƒ¯¿À³Ú­AÃT­ƒÝ2‰Ëƒ£u¯¿³;­Aà ¢¡ ­A%(æÅ
O=8cL\>?@\U a L\>?Z 3ñ› ÝÉ,þ³”),';à ¢}©T­A®ÅK£¯–ܼA´fÃT­A"'
O=8cL\>?@\U a L\>?Z 0ۛ ³V²,)`rÃ
O=8cL\>?LNB;U[@\>?@ 0ۛ M¼A©³ ),á £ƒ¡2®Ÿr'¤­A³;£ƒ¡ԕ´—³Ú£ƒòÈ­Aݪ´¿À®ÃÀ­‘£ ¯ §h¼A´f¯4²´q­
O=8cL\<?UVG 0œ› mÍ ­A³Vºc¼AÝVŸr¦ ¢¾'”ÅŽÝVőŸr¦ï'”ÅŽ¡”¢h'p"­ µ­
O=8c_;>A< 0ۛ M¼Aúc­Aèu£#¡2º[³VÃ
O=8;b;>?U[L!s 0p› M¼A—ԕ´­‘£Ý;), £ƒðʘ';ë(é»­‘£mҔôH'§h#
£ ˜Ë¦?§=´q­
O=8;b;>?EHY;@ 3ñ› M¼A ¼ ԕ´—´q£ðTҔê ÃT£ÄÍ ¢h žÀÃÀR
£ ˜Ëƒ­A¿À' ®£ƒðÊ˜Ý ¿À'
O=8cs 3 I,_ › '¿ÀÆ £Ä'*),è±Â‹Å»Ìq£mҔ'fŸ‹¼ ´£Ä´q¼AÃ'
O=8cs,B;EwC 3 I,_ › MҔ';ݥŎ¯ §='f­A³Ðݔ¢À£ƒÌžÀݔ¢¾´žÀݔ¢À£žÀ' ݔ¢¾º Åöº˜)»£mҔ'HÝVŎòȟ[­ ¼A´
…:8

O=8cs;CB;UVG!U 3 I,_ › ';º őŸnòÚÅK£nҔ'HÝVÅp¶c° ­Aþ¯4³;£ƒ';º őŸn';º őŸ£ÄÌfºcŸM
­ ';º őŸ£ƒ·ƒ ­A¢
º ̋)¿À' ÆÖº˜)»£mҔ'HÝVŎòÚÅÞҕ%("­ƒ ¢WŸ£'HòÚÅÁòÚÅ
O a O`Z[U 3 I,_ › "Å»à §=´q­uݔ¢À£ƒðh´­A©h®Ŏݔ¢À£ƒ´¿À³\Ԙ´q£Ìn\Å
O a OcG!L 3 I,_ › ¯ ü=°'¤£eù”òƒÔ•ÃT£¡®¦
O a OcG!LXO=G!L › ¯ ü=°'f£nù”òƒÔ•ÃT£Ä¡®¦
O a OcG!UL oBprq … s3tvuwxu4yzt|{w~}w`€
O a OcG!LNg
UV8cL 0ۛ 'HT³;­‘£'Ñ),é,³ ÅK£ƒ·ƒ¡qԕF´ 7 ¯¿À³
O a O`LNB;U[L\>?Z 3p› ðh%Ù­AݥŻÃÀ£ ¡2¿Ã ³;­A¦Fº Å»ÃT£ÄÍ ¢h¯4³ã©T­Aº
O a O`LNB=s 0œ› ðh%,­AÝVŻôq­‘£¡2¿Àà ³Ú­A¦Kº Å»Ãh´q­‘£ƒÍ ¢h¯4³ã©T­Aº Å
O a U 0œ› ͗ԕ%(³;£©À­Aó;£‰½!®Ü£'¤¼A¯
O a UVG!LNY,G!U 0p› Æ ¢h%Ù£m¼AûT³ ÅK£Ã&') µ­‘£m¼A͐®£m¼AƐÕ
O a U[b 0ۛ ÃT­A'¤£ƒ"Å»+&¬£
¼AÝ2³;­‘£Â[),Ø ÅK£#·ƒ¯4³;­A'¤­A÷‘é»­
O a B;E;G!>?@Ng 0p› Ý¥Ü À£ƒ';ºc­A©´q£ƒ¯ §=u­A«]£ƒ©Ã
O a >?U[Z[U 3 I,_ › ¯ §=Ê˜Ë ¢h'f£ù•òƒÔ•Ãöù•òԘÃÀ£#¯ §h¼A~
´ ]ëwɁ©`¶c´¿ö˃­ ˜Ë2¼Aý!´
O a EHZVGJs a B,O(< 3ߛ ¡2¯ §=u­‘ù•«
'¤£ƒ"ŸҔ';´£Ý¥ŸҔ% áø¯ §=F­A«
O a E=<?E=:=>?@\UÇ 1y› ²u­ƒFŸ‹­ ¦KÃÀ­‘£
¼A͐ô*Ŏ';³VÃT­‘£
Ҕ'HÝVŎ¡2¯4³;­AáÖ'¢ö¼A®Ë ¢¾"=),'œ¯ §=';Øy';³VÃÀ­
O a E=<?E=:=>^[UÄÇ 1y› ²F­FŸr­ ¦FÃÀ­‘£¼A͐Ãh´*Ŏ'H³ãÃT­‘£mҔ';ݥŎ¡2¯4³Ú­Aáø'¢ï¼A®Ë ¢"=),'œ¯ §=';Øy';³VÃÀ­
O a E=<?E=:HY;U 0ۛ 'Hºc­AÃWÅK£ƒ';ºc­A©´q£#¡”¢h'œÆ[),Ø Å±ì(¯4';TËï';ºc­AÃRÅ
O a E=<?E=:=s 0ۛ  ²u­¯ §h­A°‹¬rÃÀ­‘£#¡2¯4³Ú­Aáï'¤­9¶c©RÅ»'¤­A³Ð¡HÏ,³ÐðÝ2'¢ø¼A®Ë ¢²u­ƒ'”ÅŽ¯ §h­A°‹¬‹ÃT­‘£Ä¯4² Ý2‰°‹¬rÃ
O a E a <?U[bHs 0œ›  &ÜrÆ ¬
­ '•ÅÁ͋ŻF­A³ ÅK£ƒ üc¦lų ),¦
O a E=@\LNO`Z[s 0œ› ¶c©háæ¬ Ê˜Ë2­A¦#£ƒ¡2¯4à ¢ï¼AÝ- ­ ԕ´ß˃­ %(® 'f­ƒÊ˜Ëƒ­A¦
O a E=@\LNO`@\s 0p› ¶c©ᐝ&¬nʘË2­A¦#£ƒ¡2¯4à ¢ú¼A-Ý ­ ԕ´pË2­%w® 'f­ʘË2­A¦
O a E=@\LNO`L\U 3ߛ ᐝ&¬n³;Ҕº[´q£ƒá&¬ÄîrË ¿À´q£T¶c©ᐝ&¬]ò\§=÷‘ØÙ£9¶c©háæ¬ Ê˜Ë2­A¦NÅK£ƒ¯9¼A´f´
O a E=@\L\<?U 0ۛ èI&!©h³µ% Ür´q£ƒ¯ §¢Àҕ³ã´q£ƒèI&!©h³µ'¤­ƒò–¢hÌq­Ä¿Àº ¡ ­#Ý2F­A ­A³~¯ §= ­A³V'
O a E=@\LNGJE a B;U 0ۛ ¡2²³µ®=),¯±Ëƒ­ Ý2ה͗ԕáø'¤­m¼A% 0
O a E=LNB;U[ZVO=GJs 0œ› ¡;Ï,+u¼Aáï͐ÃÀ­Aà ¢¾Ëƒ­ƒÍ ¢hà ¢‚©À­A®­
O a,a O`<A<»Ç 1y›  É,³Ú­AÃT­‘£òmË Ò•%(®­AÃÀ­
O a,a OcG\O(LNY;@ 0œ› ºc¼A°Ë2­A³;£¡HÏ,Ìq­A³;£Ý
­AT¦?§ ÅK£Ý
­Au­AÃT£ð¯»'H³ã«
O a,a OcG!U[< 0œ› ';¯4É»­‘£Ä©`2¶ T£¯\),+F­A'¤£ƒ© ¢h+
O a,a OcG!U[<4Ç 1y› ¯»º[ÃT­AÃT­‘£ÄÝ2̐­AÃÀ­‘£˜ü Ÿr¦#­A³j';³VÃÀ­
O a,a OcG!UV8=L 3ñ› ¯ §=';ØÙ£#%ü &!Ë2£®²Ë2£ƒ¯ §='f­A"£9¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ·2M¼A Ë2­‘£¡©À­ ¶c´q¼A©'
O a,a OcG!>?L\>?EH8 0œ› %ü &!˃£ƒæÜ[¼A´¬[£ ¡ ­AòÈ­AÝ £#Æ ­A˃­‘£òÚÜr´q£ƒ¯ ¢—§ ´£¯4³VÆ ­Aè&Ÿ
O a,a UVO(< 0œ› m¡¯‘Å»®£ƒ¯¿ÀÃÀ¼A©R¬r ­A³'¢ö¼A® Ë ¢¾¯ §h­A°‹¬rÃT­
O a,a UVO(<4Ç 5› ¡2¯–Å»®ª'H³ãÃT­‘£¯¿ÀÃÀ¼A©R¬r ­A³'¢ö¼A® Ë ¢¾¯ §h­A°‹¬rÃT­Ä';³VÃT­
O a,a UVO=GFÇ 5› MҔA% M®­AèÁ¯»É,ÃT­‘£Ä2¢% ¯4É,ÃÀ­‘£#ðh¯9¼ ¶c°´‚º˜),ÃT­‘£Ä·2ÄÌq­A¯4É,ÃT­
O a,a UVO=G\O=8;Z[U 0ۛ ð¯K¼ ¶c° ¼A´£ìw¯K£#ðh%w˃£
ҕ%Aµ­A©Ø٣ķ2Ý2הòÈ­A©hÃT­‘£ƒ¡2¿Àà u­AÃ
O a,a UVO(@\UÇ 1y› "­ ԕ´¾'H³ãÃT­‘£¯ §h­‘¼A°‹¬r´Ž©`¶c´¿ö¢h% ';³jTÃT­AÃÀ­‘£m¸e'§)»¼Aᐴ‚ÓʘË2­‘Ò”%'Ñ)K¹2éAŸrþ»­ƒ';³VÃÀ­
O a,a U[<?<ROc8=L 0œ› ¡2¯–Å»®ª';³Và ¢©À­A®­‘£Ä¯¿ÀÃT¼A©W¬r ­A³'¤­ƒ¯ §h­A°‹Å‘¬
O a,a U[<?<RO`L\U 3ñ› ¯¿ÀÃÀ¼A©R¬r ­A³Ý2ה͗ԕá‹Å
O a,a U[<?<RO`L\>?EH8 0ۛ ¯4%(©RÅK£ÄÃT­Au£ð¯4¯4%Ù£Äð¯9­‘¼Aá
O a,a UV8;IDÇ 1y›  Ì!),É,ÃT­‘£ƒ® ¦­AÃÀ­‘£m¼AT®­AÃT­‘£Ãʘ°‹Åö';³VÃT­‘£
¼A¯4'¤­AÃT­
O a,a UV8;IO(:=U 0ۛ Ì!),ÉAű¿Àº èú©`¶c´¿£ƒ®Ø(';ÃT£ƒ·ƒ¯¿hîrÆ £ð¯4¦?§=º
O a,a UV8;I,>?b 0œ› Ì!),ÉAÅö¿Àº èø©`¶c´¿£¡
¼A´qҔ³Vý!´ß©=¶c´¿£ƒ¡ ¼A´Ò”³Vý!´ú¼A©h+‰Ëƒ£ƒ¯9Ҕ³;¼A"÷‘Ø
O a,a UVG!LNO(>W8]Ç 5› Ý× Í—Ô˜áú(³ ]ÃT­‘£Ý2³”),'¤­A³$³ ]ÃT­‘£®¦#­A©‚(³ ]ÃT­
O a,a U[L\>?L\U 0œ› òÚܵ£9¶c©T­Aò­‘¼A©'pèîrÆ ­‘£ƒ¯ §c© üh¼ ƒ£ƒ¿³ ¼A £ò4),Ìfà ¢=îrÆ ­
…UG

O a,a <WO=Y;IMÇ › ƒ´q­A®Å}͐Ìq­ ';³P¯ §="Ÿ‹Ý
­'H³ãÃT­‘£M4Ÿr ¢¶c©³Pݔ¢œ¯ §="ŸrÝ ­u';³VÃÀ­‘£u¯ §="[ŸrÝ
­'H³ãÃT­‘£͐ɻ­Aèâ';³VÃT­‘£¦ ¿À« ¦#­AÃT­‘£Ý³Ú­Aº[ÃT­
O a,a <WO=Y;@lU 0œ› Ý2³;­Aº[ÃÀ­‘£ƒ©T­AºÐ©T­Aºc£Ä¯ §="Ÿ‹Ý
­Ì!)ß´q­A®Å͐Ìq­Ä'H³Ð'•ÅÁ¦KË\ź˜)»£#ð=îrÂø¯ §="[ŸrÝ
­äW©À¼AÃ
O a,a <?U 0ۛ  Ý”¢hÍ £ƒÝ”¢hÍø'¤­ƒ¯ ¢hÉ»£Ä·2¡ Ÿ­ '”ÅŽ¯¿À´f®ÅK£´­A³Ú­
O a,a <?>WO=8;Z[U 0œ› Ë\Ÿ T£ƒË ¿¼Aý!´q£ƒð¯9­A˃£ƒ¯ §=Ëã),¦#£ƒÝ
­AT¦?§ ÅK£Ý
­Au­AÃT£®¦#­A©hØ
O a,a <?>?ZVO k <?U 3p› ðÀ¼A´q£ƒ¡¿Àà '”Ür®£Ä¯ §=ËV),¦ Ҕ';Ë ¢¾Ìq­Aà ¢¾ËV) Ë2£ƒ¯ §=ËV),ÌhË2£ƒÝVŸr¦#¼A´q£ ® ¦K´q­
O a,a <?>?ZVO=8cL 0œ›  ¯ §h­A°‹Å‘¬[£ƒË2­A'¤£m¼Aé ¢h%('f£Ä¯4%Ù­‘ù”òm®­A+&Å
O a,a <?>?ZVO(L\>?EH8 0œ› ¯ §h­A°‹¬rÃT­Ä4¯ À£#¯9ҔU³ u£®¦#­A©T£ƒÝVŸr¯ §cËV),¦#£m¼Aé ¢h%(ÃT£ƒÝVŸr͋Ÿrá £Äð¯»ËV),¦
O a,a <?sMÇ 5› M¼AÃh© ¢h%(þ¯4‚¢h% ÃT­‘£ƒéAÅ»'€º˜),ÃT­‘£Äð¯4Ëã),¦NŎº˜),ÃT­
O a,a <?sMÇ 1y› ®¦#­AÃT­‘£ƒ$³ MÃÀ­‘£·2ÝVŸr¯ §=Ëã)»¼A̗´‚';³VÃÀ­‘£¯ §=ËV),¦Þ';³VÃÀ­
O a,a E=>W8=L2Ç 1y› M¼AÃhË ¿Àý!´‚';³VÃÀ­‘£¼A
à EËÖ';³VÃT­‘£¼ ¶c°´ß';³VÃÀ­‘£m¼AÃá ¬r­ ³ã« 'H³ãÃT­‘£ƒ'¤­Aâ¯»³œ¼AÃhË ¿Àý!´‚';³VÃT­
O a,a E=>W8=Lg
UV8=L 0p› M¼AÃhË ¿¼Aý!´q£©ÃT£Ä©T­A%Ù­‘£9¶c° ­A¯»ÃT£ÄÝ
­Au­AÃT£
¼AÃË ¿Àý!´‚¯4%
O a,a EHG!L\>?EH8nÇ 1œ› Í Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£ƒ¡¥Ÿ‹" ® ¦­AÃÀ­‘£ƒÍ‹ŸrØ(©T­A³Ú­ƒ';³VÃT­‘£¼A©òÈ­A¦ 'H³ãÃT­
O a,a E=@\UÇ 1y› ¡”¢h'œ'
% ÜrÝ2³ Å‹Ż̂(³ ]ÃÀ­‘£ƒN),º[³~'H³ãÃT­‘£ƒ¯9­Aݪ¯9­Aݪ$³ MÃÀ­
O a,a E=@\>?L\>?EH8 0ۛ  Ý2F¢ ­AÃÀD­‘¼Aᐯ»'H³µ³ã«]
©T­A®­
O a,a GlO(>?@\UÄÇ › ),®ó® ¦­AÃÀ­‘£%,­A£±¼AÃhé,ì(º[¯4³Ú«­AÃT­‘£';³Væ܋à ¢¾
‹
½
Ë
¼AÃì(¯4« ';³VÃÀ­
O a,a GJU[Z[>RO`L\UÄÇ 5› &Ür½!˱͐þ,ÃT­
O a,a GJU[Z[>RO`L\UÄÇ 1y› ¦ ¿« ¯4º[ ­AÃÃÀ­‘£éAÅ»'y&Ür½!Ë ¼AÃá ¬r­ ³ã« 'H³ãÃT­‘£ƒÍ¿º ´‚F­Aþ'H³ãÃT­‘£Ý2‰ûTÃT­‘£ƒ·ƒæ܋½‹Ë±Íþ»­AÃÀ­
O a,a GJU[Z[>RO`L\>?EH8 0œ› mæ܋½‹Ë±'¤­m¼AëH¬r˃£ƒ&Ür½!Ë2­A©á ­A³ã«]£ ·ƒæ܋½‹Ëú© üh/Ò
O a,a GJUVB;UV8;IDÇ 1y› m¯4';É,ÃT­‘£ƒ·ƒÝTû‰ÃÀ­‘£ƒÿ¤#É,³ãÃT­
O a,a GJUVB;UV8;@\>?EH8 0ۛ É,³;£ƒòË2£ƒ"Ÿ‹'f­‘£ƒ·ƒ¡¿Àà òm©À£#Í[),áÖ"¼Aý!´q£ ¯»'HÉ
O a,a GJUVB;UV8;@\>?_=U 3ñ› ¡
­A"[Ÿr'f­A©À­AÃT£ƒòËË ¿ý‹´q£ƒÝVŸr¢h% º Å
O a,a GJUV8=L\>?Z[U 0ۛ M¼A"÷‘Ë2£ ¢h®­‘£ƒÃ&Ï»¼AÝ ù ]˃­
O a,a GJUV8=L\>?Z[UÇ 1y› M¼A"²­A°‹Å‘¬ 'H³Ð® ¢hÃÀ­‘£ƒÂ ¢h®­ƒÍÃÀ­AÃT­
O a,a GJ>A@lUÄÇ 1y› Ìf´q­AÃT­‘£Ý¥ÜrÃÀ­ƒ¢h% ÃT­‘£͐´—®­AÃT­
O a,a GJEHO(Z[B 0ۛ M¼AÃ';Ø(´­‘£¡©À­AèF£Äݝ&Å»¯‚¦F‰ÃÀ£ƒ¯ §=© ¢h"£ƒ³Ú­ ¶c´q­‘£ ¯»¿rº ŸrÂ
O a,a GJEHO(Z[BnÇ 15T› ¯K­AÝ ¡ ­AÃT­‘£n¼AÃ';د4¿rº Ÿ‹ÂÃT­
O a,a GJE a G!>WO(L\U 3p› mðT¼A´q£ƒËã) Ë2£ðh¯4Ë ¿Àý!´q£ƒô;͐´q­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ÝVŸr¦F´
O a,a GJE a G!>WO(L\U2Ç 1€› Ä¡¯»ÃT­ƒÍÃÀ­ ®˜¢hÃT­‘£¡2¯4ÃT­AÃÀ­‘£ƒ¯ ü=°‚' +M¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ᐝF¬‹­ °‹¬'¢ø¼A®Ë ¢ñ(³ ]ÃT­‘£ÝVŸr';½‹¯¾';³VÃT­‘£' ü=÷‘«]­A¯–¬r« 'H³ãÃT­
O a,a GJE a G!>WO(L\>?EH8 0ۛ ¡¯»ÃT­Aà ¢'¤­m¼A©"˜¢h+±'f­AË\¬n ¢WŸ¯ §=Ëã),¦
O a,a GJEw_(O(< 0p› ¶c©WÅ»' ü—¼A´£ ¡ ƒ^+W¦NÅ»'¤­A³;£¡¿Àà ),%wÃ
O a,a GJEw_cUÇ 1y› ¶c©RÅ»'¤­A³Ð'H³ãÃT­‘£F­AÃhÃT­
O a,a GJEwb;>WgmO(L\U 3p› ®¦Fòm¦#£m¼AÃ';ØÙ£#Ý2æÅ»¯K£ Ý ¼ ԕÃ';ØÙ£ƒÝº ÅÁ'¢}®¦Fòm¦
O a,a GJEwb;>WgmO(L\UÇ 15T› M¼AÃh'H؀¡
­AÃÀ­‘£m¼AÃ';Øy¯4¿‹º ŸrÃT­
O a,a GJEwb;>WgmO(L\U[<?s 3 I,_ › ®¦Fòm¦
O a,a GJEwb;>WgmO(L\>?EH8 0œ› M¼AÃ';Ø,­A¦FTÃT£ƒÝ2&Å»¯4´q­‘£ ¯»¿rº Ÿr £·2Ý ¼ ԕÃ'¤¼AØ('H³ã«
O a GJ>AZ[EcL 0ۛ -fÜrÍ ­AÃWÅ
O a GJEH8 0ۛ ¡”¢h¯ §=ÃÀ£#Ì!)¾'H¯4ɑ)AŸ]'„
¯4³µ¯»º[ÃT­Ä̐­A´q­ƒž º £ƒ´fº[͗Ԙ%
O a GJE a @ 3p› ¡ ù•ò¯ §h­AË2­A¿Àà ݠ­A³;£ƒ¢ Ý2‰ÈËú
O a L 3ñ› éAÅ»'f£ËV) ˃£û¿À'¤­Ä¿Àº ¡
­‘£Ä´fʘ¯4¯4³;³;££ƒ¯ §[Ý2¶c¿´ T´Ë2£­A¿Ã ðÝ
퐭A´ ³
O a Ll>ALY;I,U 0œ› Ëã) Ë´q­‘£´fʘ¯4³V´q­‘£·2û ¿À'¤­A©
O9,Y,O(L\>?Z 3ߛ Ìf®³;£ƒ¯K­AÃRŎ'¢À£ƒÌf®Ý2ה͗ԕá‹Å»Ë2£¯9­AÃRÅö ¢Ÿ¯žÀ%Ù­#º˜),à ¢¾©À­A®­
O9,Y,O(L\>?Z 0p› Ìf®ÌHԘ´¿£¯9­AÃRŎ'¤­ƒ¯\Ï,á ­‘£ÄðT/Ò ´
O9,Y;U[IY;Z[L 0ۛ ÃT­A®ÅK£Ãº[³
O=GlO k <?U 3p› ' üh¼A+±ËV) Ë2£'H+&¬r« Ëã) Ë2£̋),´fà ¢¾Í[),à ¢}ËV) Ë
…‡

O=G k >ALlUVG 0p› ¯‘Ÿr £9ԕË2­AË9'6 ƒ¬­
O=G k >ALG\O=G!s 3ñ› ¶c© ¢¼ îrƐ´q£ ¡ ¼AÃ˃¼ Ô)´q£9¶c© ¢cîrÆ ­A ­A³ Å
O=G k >ALG\O(L\UÇ › M¼AÃh«H¬rËï';³VÃÀ­‘£ƒ¯–ŸrÂÖ'¤­ƒ'f­AŽ'H³ãÃT­‘£ƒÍ‹Å»ÂÍÂ ­A©Ž'H³ãÃT­
O=G k >ALG\O(L\>?EH8 0œ› ¯‘Ÿr ­AË´q£ƒTäWˤ¶c°´q­
O=G k >ALG\O(L\EHG 0œ› ¯‘Ÿr £Fԕ˃­AË'd 2¬­ £TäWˤ¶c°
O=G k EHG!UVO`< 3ߛ ©T­AÃ=¶c¯9¼A´f'f£© ü=²,)AŸ ݕ¢}Ý× Í—Ô˜áú³(]à ¢©À­A®­
O=G k EHY,G 0œ› '¿rŸ‹Ì£Ä®´q­A¦?ü=ºc£ƒ®´q­A¡;)AŸnݔ¢¾Æ ­A˃­ ¿º ¡
­Ä‰ë(É,¯
O=GJZ 0ۛ © ü 4]ëwÉ»£ÄᐿÃ +F£ƒ·ƒ ­A¯
O=GJZVO(I,U 0ۛ ´!),³V« ¯4° £Ä͐³VÝ ­A´*Å'HuŸr­  ­
O=GJZB 3p› ¯ §=á ­AÃT£Ä%¿ J,Ë2£é,é‘)»¼A®Ë2­‘£ ­A®­A'¤£ƒá‹Ür´*¬
O=GJZB 0œ› Tº[³;­AÍ £© ü 4Më(É»£ƒÂ ­A¯K£#É»­AØ
O=GJZB,O(U[Ec<AEc:=s 0œ› ¯¿À³;­A´fʘ©À£ƒ¯ §h­A‹ŻÃú¼A"½!¯ú¼A©hÎ2­AÃT£¯¿À³;­AÃWŎ©`¶c´¿À¡;)AŸ]'•ÅÞ¼A©í ­
O=GJZB,O(>?Z 3ߛ ¯ §h­A‹ŻÃÀ£#¡2¯ §= ¼A®´
O=GJZB,O=8;:cU[< 0p› Tºc­A% ܋´£ð=îr.
O=GJZB k >?@NB;E aD0œ› ¯ §=á ­A¯9­AÂ%(³ Å ¢h«HŎ'¤­9¶c©¦N¬r% Ür´
O=GJZB;I,UVO(Z[E;8 0p› ¯ §cá ­AÃ߯9­A%(³ Ŏ'f­Ýºc­AË9'
O=GJZB;UVG 0œ› ᐿÀà ዬr³Ú£#ᐿÀà +±Â®­Aà ¢}©T­A®­‘£ÄᐿÃ +‰á ­A³ Å
O=GJZB;UVG!s 0œ› ᐿà ¼A©R¬rí ­
O=GJZB;> a U[<WO(:cE 0œ› êWÅ»¯4Ý2æÜrº
O=GJZB;>?L\U[Z[LNY,GJU 0œ› ¶c° ­A¯4ʘ˃£m¼A"½!¯ú¼A©í ­‘£Ä·2͐ÃÀ­A©ØÙ£n¼AÝu¬r­ «
O=GJZB;>?_=U[@ 0p› ® ¢µ­A¦#­A³;£¯¿³;­Aà ¢}Ë2­ƒÝ2³V'¤­A³ Å}® ¢ ¯4‚³$]à ¢'¤­9¶c° ­AÃ
O=GJZ[L\>?Z 3ߛ ð
³ Åᘿ§ ©RÅK£Äð ³ ÅᘿÀ§ ©‚'¢¾¡ ­Aݯ9­Aݪ'¢œ¶c° ­AÃßÝ2ה͗ԕá‹Å
O=GJI,UV8=L 3p› ðʘ';Ø,£Ä´*Å»© §—£ ðhʘÝ
­Aº ÅK£¯ §=ë(É
O=GJI,EHY,G 0œ› Ìh©T­A®­‘£ƒðhʘÝ
­Aºc£Ä®®'¤£ƒðhÊ˜Ý ¿À';´q­
O=GJIY;EHY;@ 3p› '¤¼Aé,ÃT£m¼A©h'HØÙ£Ä% Üròm³;£¿% ÷‘'H³Ú£ ¿À% ³Ú­A³”),º
O=GJUVO 0ۛ ²A
¢ À£ƒ²A
¢ ô;®£Äž%,­AÃÀ£
¼Aà‰³Ú­ ¿º ¡
­u¶c° ­AÃ
O=GJUV8,O 0ۛ ³ Ÿ‹¦Kò,ܼAF£¡Oµ­AÉ»­
O=GJ:HY;UÇ 1 5‰› ©T­Aj% c¼A©h©T­A%y';³VÃÀ­‘£ƒ%(®Å»® ¢WŸ ¯ ¢h" 'H³ãÃT­‘£ƒÍº[ݪ';³VÃT­‘£´—'”¬';³VÃT­‘£¼A©© ¢—Â'H³ãÃT­
O=GJ:HY,g
UV8cL 0p› ´f'•¬[£ Ë ¿¼Aý!´q£ƒ%(®Å»®£ƒÍº[Ý £ƒ"­ 2¶ À­A°‹¬£ƒ¡ ­A®=)wîrË ¼A©+TË2£
¼A©+TË2£ƒ©À­A%Ù¼A©©T­A%٣į §=u­A«
O=GJ:HY,g
UV8cLNO(L\>?_=U 3ߛ M¼A©h©T­A%Ù¼A¯ §=˃£ƒ´q­‘Ò•'”¬r'
O=GJ>AI 3ñ› ÝVÜ µ­‘£ ò,ÜrÃT­Ä¿Àº ¡ ­
O=GJ>A@lUÇ 5› þ,ÃT­‘£Äðé,ÃT­‘£ð%(Ëøº˜),ÃT­‘£Äð¦FÃÀ­‘£ƒ¯ §='¤­A"óº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡
­A³ãהò º˜),ÃT­‘£ƒ®º[® ºc­#Ìq­AÃT­‘£Ä¨Þðé,ÃÀ­‘£ƒÌq­A¦FÃT­
O=GJ>A@lL\EHZVGlO(Z[s 0œ› ¡
ù”òmÌq­A´â©h¦l¬[£ƒð`îr©h¦N¬£#¯ §=á ­AÃÌfÃT£Ä·2 ¢—÷‘éÛÌfÃr)AŸn'¢¾êT­A³Ú­ƒ³;­AÌhËï"­AÝÃ
O=GJ>ALB,g
U[L\>?Z 0œ› ¡VŸr';¦#ù•«
´
O=Gl 0œ› ͐ɻ­ÄÌfºc­AÌq£#·ƒÝqԕ% Ür'
O=Glg 0ۛ Í ­A¿º £Äò ¿ÀÌq­‘£Ä·2M~­AÉAÅK£ÿf"­ µ­‘£ ĺc¼A°Ë2­A³;£"2͐®£ƒ"¼Aý‹´
O=Glg±Ç 1€› "À2¶ Ë ¿Àý!´‚';³VÃT­
O=GlgmO(IO 0p› Ìfºc­AÌ!)AŸ]'f­Í ¢hÉ»­‘£#® É»­AèÁ'¢¾Ìfºc­AÌ!)AŸ]'f­ÄÍ ¢hÉ»­
O=GlgmO=g
UV8cL 0ۛ Ë ¿ ú'f­ƒÝ ­Au­AÃT£"À¶2á ­A³ Ŏݔ¢hÃT­
O=Glg
>?@\L\>?Z[U 0œ› Ë ¿ ¼A©³Ú­AF£°[),É¢ïҔ%wÃr)AŸn'”ÅŽË %¿ ¼Aé üh¼ 2£ƒÝVŸ¼Aá
O=Glg
EHY,G 0p› ';© £©&¬
O=Glg
EHY,G!s 0p› "À¶2À­A¦­A³
O=GlgÄs 0p› ݔ¢hÃT­
O=GJEHgmO 0ۛ &Å»éAÅŽÝ ¿¦»Ô•á
O=GJEHgmO(L\>?Z 3p› Ý ¿À³Úù•òm´q£Ý ¿À¦#¼ Ԙᐴq£Tº['•Å»®­
…US

O=GJEHY,8;I 3 I,_ › º[³Ð¡H),³Ú£ƒ·2à ¢h³j';³
O=GJEHY,8;IDXO=G!L › º[³µ¡;),³;£ƒ·ƒà ¢—³j'H³
O=GJEHY,8;IDXG!U an›  ­A³ )AŸn¡;),³;£ƒÝ2Íø¡;),³
O=GJEHY;@\UÇ 1y› Ìf¦#­AÃT­‘£ðé»­AÃT­‘£·2òmÉ,'¤­AÃT­‘£ÄÂ[ÏAŸr'¤­AÃT­
O=GlG\O(>?:H8nÇ › %?),+&Ŏé,º[³;­AÃÀ­‘£ ';®Ÿr'œ®¦#­AÃÀ­‘£m¼A©©h³V« uŸr­ ¦FÃT­‘£qԕË2­AË9'6 ƒ¬
­ '¢}Ý
­ATà ¢¡2¯4³Ú­Aá‹Å±'Ñ)pð¯K¼ ¶c°´â';³VÃT­
O=GlG\O=8;:=U2Ç 1€› m¯ §=͗ԕáï';³VÃÀ­‘£'§cÁݔ¢¾® ¦­AÃÀ­
O=GlG\O=8;:=UVg
UV8cL 0ۛ ¯ §=Í—Ô•á £'§=ŽÝ•¢€¶c° ­A¯4Ã
O=GlG\Oãs 0ۛ ¢h«HÅK£ ˜Ë\Ürºj³VÃÀ­
O=GlG\OãsmÇ 1€› Ý2Ìq­AÃT­‘£ƒ·ƒ©`¶2¾¯4º[ÃT­AÃÀ­
O=GlG!UVO=G!@ 0œ› ͐'¤­AË2­‘£ƒ"˜¢h+
O=GlG!U[@\LFÇ 1€› M¼A¦FU³ …!´q­A³j';³VÃÀ­‘£ ¯»'HÉ,ÃÀ­‘£#³ ),'HÃÀ­
O=GlG!>?_wO(< 0œ› ¡
­A¦FTÃ
O=GlG!>?_=UÇ 1€› ¯4¿‹º ŸrÃT­‘£¯ §—­AåA´¾';³VÃT­‘£¡
­AÌq­AÃT­
O=GlG!E=:HO=8;Z[U 0p› ¡º Ÿr'¤­A³;£%w¯‘¬£ƒàT‰ë(É»£ƒ¡ ù•òF­AÃÀ£#¦F©R¬[£ƒ‰%
O=GlG!E=:HO=8cL 3ߛ ¡2º Ÿr'f­A³ ÅK£ƒàT‰ë(ÉAÅK£ƒº[éAÅK£ƒ¡ ù”òmF­AÃWÅ
O=GlG!E(C 0œ› ´Å»³Ú£Í ­A«M£Ä"³
O=GlG!E(CB;UVO(I 0ۛ  ´*Å»³j'¤­ƒô;®
O=GJ@\UV8,O(< 0p› "¶2T­A¦#­A³
O=GJ@\UV8;>?Z 0œ› ÝVŸù M˃­‘£º[³V´q­A®
O=GJ@\EH8 0œ› ¡ ­A¦Þ®¦#­AÃT­‘£ƒÌq­AÂ͋Ürû±';³µàT³j¡ ­‘Ò•%€ ¢Ÿn¡ ­A¦Þ®¦#­Aà ¢¾'¤­ƒ¡2¯4³;­Aá
O=GJL 0p› ';®­‘£ƒ'ÑÏ,"®£¯ §=©WÅ»«´q­‘£Ä'f­A³ Å»¦F³ Å
O=GJL\UVG!s 0p› ³Vý!´f©T­‘Ò”º[ÃRÅ
O=GJL!ŒæY;< 3p›  ­A®­A'f£Äá‹Ür´*¬£ƒ·ƒ¿´ ³;£
¼A￐«
O=GJL\>?Z[<AU 0ۛ ©`¶c´¿£‹Ż̐£Ä·2%(ô¤­‘£ƒá ­A³;­‘£ÿfÄ® ¢µ£m¼AÃhÍ—Ô˜á £ ¡•¢h'"$&%Щ¦N¬
O=GJL\>?ZVY;<RO`L\U 3p› ¶c¯»÷‘Ø,£·2Ý2©T­A/' +‹£#ÿ¤#Ý ¼ ԕáË ¿Àý!´q£ƒÌ!),É»­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä¦Ÿ‹­ é,%,­A³
O=GJL\>?ZVY;<RO`L\UÄÇ › Ý ­AôœÍ[),®ÃT­‘£K¶c¯4÷‘Øð`îr ­A³ã« 'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒÌ!),É,ÃT­‘£ƒ¦#Ÿr­ ép® ¦­AÃÀ­
O=GJL\‚> WZ[U 0œ› M¼A"½!¯4'¤­A³;£·ƒ ­A®­A'•ÅK£ôH¢h³ Í £ƒá[)'µ­‘£ƒÆ®£ƒðh¯9­AË
O=GJL\‚> WZ[>RO`< 3ߛ ' üh¼ hF£ƒÍÃÀ­A©Ø ÅK£Ä¡¯ §—­A' üh¼A´f'
O=GJL\>?<A<?UVG!s 0œ›  ´!),¯ µ­AÃT­
O=GJL\>?@NO=8 0œ› M¼A"½!¯–ÅK£%N¶c´f'f­A³Ú£'f­A³ Å»¦K³
O=GJL\>?@\L 0œ› ';®­A'¤­A³;£
¼A% '¤­A³;£ƒ¦ ¿À«HÅK£ÄÝ ¿à‰É»£´¿À³
O(@ . EH8 › ̞ÀÝ ­‘£m¼AÌfݪݝTË2£ÌËã)AŸº ÅK£#ÌfÍ Ò”'f£ÄË° ­‘£ð%Ù­Aº[³V«]­A°‹¬£ÄÓÝ 'f­A³ã« ݕ¢À£ý‹Ëã)AŸҔ'
O(@lZ[UV8;IDÇ › þ,ÃÀ­‘£Rȯ4³µ'Ñ)pðhé,ÃT­‘£ƒÍþ,ÃÀ­‘£ƒð`ԕÃT¼A´‚';³VÃÀ­
O(@lZ[UV8;IO=8;Z[s 0ۛ ¯ §=òA¿À´q­‘£#¯ §còÈ­A©T£ÄÝ©À¬­ ¼Aá'¤­A³;£ƒÍÝ
O(@lZ[UV8;@\>?EH8 0œ› þ»­A©À£#ðhé»­AÃ
O(@lZ[UV8=L 0œ› þ»­AèF£Äþ»­A©T£Ä¡
­A³ ),º[«]£#þ»­A®
O(@lZ[UVG!LNO(>W8nÇ 1y› M¼A
à EËÖ';³VÃT­‘£̐Ÿ‹­ ÃT­‘£Ä¯4´q­ƒ®¦#­AÃT­
O(@lZ[U[L\>?Z 0œ› ´f¯Ú¶c©WÅK£ƒË2¼A´q£¡
­AʘTÝVŸr˝&Å
O(@lZVG!> k UÄÇ 1y› 'f­A³ã« ͐´q­AË2­ƒÌq­AÃT­‘£Ý× Í—Ô˜áú'H³ãÃT­
O(@B,O=g
U[I 3p› ®¼AÌhÌf´£"³;¼Aԕ%,­‘£ÝVŸr¿' ¼A´
O(@B;U[@ 0ۛ  ³Ú­ µ£ ò¶c
O(@l>AI,U 3 I,_ › ¡•¢h'¡H),³Ú£ƒ¡® ¦£Ä¡”¢h'f­ ԕ´‚ ¢WŸ£
¼AƐ¯±'H³Ú£¦ ¿åA´‚ì(¯ŽÝ•¢
O(@mÇ 15‰› ¯–ÜrƐÃÀ­‘£# ­Aº[ÃÀ­‘£#¯ § &!Â'H³ãÃT­‘£FŸ‹­ ¦KÃÀ­‘£ƒ¯ §h­A°‹¬‹ÃT­Ä'H³ãÃT­
O(@VO=8;Z[U 3ñ› M¼A´f³VƋÅK£
¼A´f³VƋÅ%üh¼A÷‘Øݕ¢£ ';ÃTù ]ËV)AŸ ݕ¢
O(@l<AU[U a]3ñ› Ý;),´­¿Àº ¡
­‘£¼AÃÕ;­Ä ¢WŸ£¡ ¢—´£ÄÝ ¿h¶c´q£  ü=´q£‰³Ú­¿Àº ¡
­
O(@ a U[Z[L 0p› ¯4º[®Ü£Äì(¯9£ƒ%üh¼A÷‘ØÙ£ƒòÈ­A©À£ƒ¡ ­A'f­A³Ú£ƒÆ ¼A©T£n¼ ¶c° ¼A´q£ƒ¡©=¶c° ­
…U]

O(@ a UVG!@\>?EH8 0ۛ ';®3ƒ^+W'f£¡¯4©À­A%Ù£#%?),+
O(@ a >RGlO=8=L 0ۛ ¯4%Ù­‘ù•ò®­A+æÅK£®­A®Ý ­ƒ'H³ãà ¢©À­A®­
O(@ a >RGlO(L\>?EH8 0œ›  ­Aºc£#®=Ï»£¡
ù”òm®­A+u­
O(@ a >RGJUÄÇ 5‰›  ­Aº[ÃT­‘£Ä%ü—¼A÷‘ØË2­´q­A'Û® ¦­AË ¢¾³$MÃÀ­‘£º˜Ï,Ý®­³(]ÃT­
O(@l@NO(>?<4Ç 1y› ¡ ­A'§=T« ';³VÃT­‘£Â[),؀'H³ãÃT­
O(@l@NO(>?<WO=8=L 0ۛ ¡
­A'§=T«
'f­A³ Å
O(@l@NO(@\@\>W8 0œ› m¦ ¿Àå?´—àu­A´f'f£º[ʘË2­A³Ú­‘£¼AƐ¯±';³µu­A³Và ¢©T­A®­
O(@l@NO(@\@\>W8,O(LlUÇ 1y› º[ʘË2­'H³ãÃT­‘£ƒ';´f®Þ'H³ãÃT­‘£m¼AƐ¯Ž'H³ÐF­A³ãÃT­
O(@l@NO(@\@\>W8,O(Ll>AE;8 0ۛ  ©há £ƒº[ʘË2­‘£ƒ¦ ¿Àå?´fàu­A´
O(@l@NO=Y;<?L 0œ› á ­A©À­‘£#þ»­Aèu£#©À­A³;£u­A³V¯–Å»Ø
O(@l@NO=Y;<?LÇ 1y› ¡ ­A'§=T« ';³VÃT­
O(@l@NOãsmÇ 5› Ëʘþ'H³ãÃT­
O(@l@NOãsmÇ 1€› ÌqŸr­ ÃÀ­‘£#¯4³ Å»²­ƒ';³VÃT­‘£¯4$³ ]ÃT­
O(@l@\UVg k <RO`:=U 0ۛ Ìf‰àTØÙ£ƒÝ2òÈ­‘£ƒTëwÉ,®[ÅK£ƒÌfÃÝ2æÜrº
O(@l@\UVg k <AUÇ 5T› ¡”¢h'¤¼ ´Žº˜),ÃT­‘£ƒÓh'H,Ø +Wé»­º˜),ÃT­‘£ƒÌfu­ƒº˜),ÃT­
O(@l@\UVg k <AUÇ 1€› Óh'H,Ø +Wé»­'H³ãÃT­‘£¡•¢—6' ‚';³VÃÀ­‘£m¼A‰®­AÃT­
O(@l@\UV8=L 0ۛ ¡¿Àà u¼A´£K¶c©RÅ»' üh¼A´q£ ¡VŸr¦NÅ»'¤­A³;£ƒ¯ §cÝqԕôq­
O(@l@\UV8=L Ç 5T› ¶c©WÅ»' üh¼A´‚¢h% ÃÀ­‘£ƒu­AÃß® ¢—ÃT­‘£ƒÝ2הu¼A´p¢h% ÃT­‘£¯ §h¼A´fÎ2­ƒ';³VÃÀ­
O(@l@\UVG!LFÇ 1œ› %ücþ,´­ݔ¢¾';º[ÃT­‘£n¼Aà E2Ëï';³V'¢';º[ÃT­
O(@l@\UVG!L\>?EH8 0œ› %Ù­A©À­‘£ƒ%ü=þDc`©hÃT£M¼AÃT¼E2´¾©T­Aý!Ë
O(@l@\U[@\@4Ç 1› K¡ Ÿr­ 'HÃÀ­‘£À'”Ür´fÃT­‘£‰æ܋½‹Ë¼AÃÀ¼ E´Ð'H³ãÃT­‘£‰),®‚é,º[³;­AÃT­‘£·22¸u';³m¡
­‘Ò”%D'¤­l¹T¯Kҕ³ãF­A« ¼AÃhá ¬­ ҕ³ã´µ';³VÃÀ­‘£‰ÿf'H³®¦#­AÃT­
O(@l@\U[@\@Ng
UV8cL 0œ› ¡ Ÿr­ ';®ÃT£'H³Ð®¦#­Aà ¢}'•ÅŽ¯ §hҕ'§=˃­‘£#),®ÞË2­%w³~é,º[³;­Aà ¢}'•ÅÁ¯ §hҔ'§cË2­‘£Ä·2%(³
O(@l@\U[@\@\EHG 0p› ¡
Ÿ‹­ 'H®þ';³Và ¢—©T­A®­‘£ƒ';³ñ¼AÃá ¬­ Ҕ³V´‚';³Và ¢¾©T­A®­
O(@l@\U[L\@ 0œ› ¯‘Ü Ÿr¨
O(@l@\>?IY;>AL!s 0œ› ¯Kҕ³F£ƒ¡”¢h'¤­A¦?§=´q­‘£ƒá ¿ÀÃT£´—ʘ¯»³V´q­‘£¡
ù”òȼAé ¢h"
O(@l@\>?:H8nÇ 1€› ȼAÃTҔ% ¬‹÷‘ص';³VÃÀ­‘£ƒ·2͐´f®­AÃÀ­‘£m¼AÃì(¯4« 'H³ãÃT­
O(@l@\>?:H8,g
UV8cL 0ۛ M¼AÃË9´‚'f­AË\¬£'f­AË\¬ròÈ­A³Ú£m¼Aâh% "£·ƒM¼A©'§=-Ë c=4¯ T£ÄÝ2‰¯–¬‹z
O(@l@\>Wg
>?<RO`L\UÄÇ 5› Ý ¼Aהu¼A®´pº˜),ÃÀ­‘£m¼A‰® Ìq­AÃT­‘£ƒ¯4';³¼AT®Þ̐­AÃÀ­‘£ƒ¡”¢h'HÝ « ­Äc=º˜4¯ ), ÃT­‘£ƒ¡2¿Àà '”Ür®ªº˜),ÃT­‘£Ý%ü="Þº˜),ÃÀ­
O(@l@\>Wg
>?<RO`L\UÄÇ 1y› Ý
¼A× F¼A®´'H³ãÃT­‘£ƒ¯4 ­AÃÀ­‘£#¡”¢h';Ý
­'H³ãÃT­‘£¯4 ­A';³"³ Å»³P ¢WŸ ¼AT®­ƒ® ¢—ÃT­
O(@l@\>Wg
>?<RO`L\>?EH8 0ۛ Ý
¼A× ‰® ÃT£¯9Ҕ³V¯9­A'¤£ƒ¡2¿Àà '”Ür®´q­‘£ƒ¡”¢h'pº Ŏ´f³ãºj'•ÅÁ͐ÃT­A©ØÙ£ÄݝTʘ©
O(@l@\>?@\LÇ 15‰›  Ý2ºc­AË´q­'H³ãÃT­‘£Ý2ºc­A³;­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒºc­A°ø͐ØÙ­AÃT­‘£ÄÃT­
O(@l@\>?@\LNO=8;Z[U 0p› ݺc­AË9´q­‘£ Ý2ºc­A³;­‘£Ý2º[ËV),¦
O(@l@\>?@\LNO=8cL 0p› Ý2ºc­AË'¤£ÃT­AËÍ
O(@l@\EHZ[>WO(LlU 3ñ› Ý¥Ÿ‹Ë ¿Àý!´q£m¼AT®­¿Àº ¡
­
O(@l@\EHZ[>WO(LlU 0ۛ ݺ[Ëã),¦NÅK£m¼AI À£ƒÝ ­A°‹ÅK£ Ý ­Aû&ÅK£ƒ"³ Å»'
O(@l@\EHZ[>WO(LlUÇ 5› M¼A‰®ÃÀ­‘£Ý¥Ÿr¦F´‚';³VÃÀ­‘£ Ý ­A°ø';³VÃÀ­
O(@l@\EHZ[>WO(LlUÇ 1y› M¼AT®­AÃT­‘£ƒÝ2הÍ% ±';³VÃÀ­‘£m¼A‰® ÃT­‘£Ý
¼A× F¼A® ´pº˜),ÃT­‘£Ä·2ÝVŸràu¼AØw´¾º˜),ÃT­
O(@l@\EHZ[>WO(Ll>AE;8 0œ› ÝVŸr¦#£ƒÝVŸrݦN¬£ÝVŸr¦F´q£  ¢h®£·2ÝVŸràF£Ý2òÈ­‘£ƒÝ2ה ¢h®ÃÀ£ Të(É,®Å
O(@l@\EHG!LFÇ 5À› M¼AT®Þ̐­AÃÀ­‘£ƒÝ2F­Aþº˜)pÌq­AÃT­‘£ƒéAÅ»'œº˜),ÃÀ­
O(@l@\EHG!LFÇ 1y› Æ Ÿ‹­ ØwÃÀ­‘£R ¢ù•«
ËV)AŸ ¢WŸ Í Ÿr­ Ø(ÃT­‘£Ä¡®¦Þ¡2®¦ 'H³ãÃT­
O(@l@\EHG!LNg UV8=L 0œ› ©h¦lő¬‹'H³ã«M£ÝÍø ¢h® '•ÅŽ©=¶c´¿À¡•¢Ÿ£e¼A©=ԕË2­AÝ £ Ý2Ìq­A©Ø
O(@l@NY,O(:=UÇ 1y› "Ÿr­ ´¾'H³ãÃT­‘£ƒ';â';³VÃÀ­‘£ƒá‹Å»F­'H³ãÃT­‘£Í ¿Àûu­AÃT­‘£ÄéAŸrÉ»­ƒ';³µ¢h% ÃÀ­‘£ º[® 'f­Ä'H³ãÃT­‘£ÝԘ´!),+Ž¢—% ÃT­
O(@l@NY,g
UÇ 5À› u­AÃÃT­‘£¡2¯4ÃT­AÃÀ­‘£#¡ ¼Aá'p%Ù­A©T­'H³ãÃT­‘£ƒàT‰ë(Ép';³VÃÀ­
O(@l@NY,g
UÇ 1y› u­Aþ® ¢hÃT­‘£'H½!¯4ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£ƒ¦?§=º[« ';³VÃÀ­‘£¡¯4à 
­‘£ƒì(¯â͐ÃÀ­AÃT­‘£Ä͐ºc­AÃT­ƒ';³VÃÀ­
O(@l@NY,g a L\>?EH8 0p› ¯–Ür©W¬rá ­A³V«]­‘£Ä¯–Ür©T¬‹­ ¿Àà u­AÃT£Ä¦?§=º[«]£ƒF­AÃWŎ¿Àº è±¢ Í D­A´q¯4£ƒ³'¤¼A® ¢—½‹¯»ÃT´ß
©=¶c¿ ´ £ƒ'H½!¯4ÃÀ­
…V†

O(@l@NY,G\O=8;Z[U 0œ› m¡
­&!©À­AÝÃÀ£ƒòm³”),Ý ­‘£m¼A©
&‹©À­AÝ
£%ücþ߯ §cF­A«]£ƒþ»­Aþ,Ý £ƒ·2MҔþ,é»­Aèu£#ÿ¤#͋Żu­
O(@l@NY,G!UÇ 1y› M¼A©
&!©T­AÝ Ò”%(®­AÃT­‘£ƒò³”),Ý ­ ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2͋Żu­ƒ';³VÃÀ­‘£m¼AÃE2Ëï';³V'¢';º[ÃT­
O(@lL\UVG!>?@N 0ۛ ´q­A³V'¤£ ´q­A³Ú­ '¤­m¼AÂ%0 £
O(@lLNB,gmO 0p› %(u­‘ £ &‹©À­A†
O(@lLNB,gmO(L\>?Z 3p› %(u­'fÝ ­ƒc=³ ),³”),¦NÅK¦ £&!©T­Aݪ³”),¦ÞÝVŸr͗ԕá‹Å
O(@lL\EH8;>?@NBnÇ 1y›  Ҕ';´â';³VÃT­‘£¡2הò–¢ ¢WŸnÉ»­A® ÃT­‘£m¼A©À¼ ¶c‰´‚';³VÃÀ­
O(@lL\EH8;>?@NB,g
UV8cL 0œ› M¼A©=¶c‰Ëƒ£ƒ¡Â× òÈ­‘£Ä¡ 
­ E2ËJ¬
O(@lL\EHY,8;IMÇ 1y› ò»ÏAŸrý!'f­Ä'H³ãÃT­‘£ƒàT͐ɻ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒº[ý!'f­Ä͐ý!'f­Ä'H³ãÃT­‘£É,³;­AÃÀ­‘£ƒòmË9òÚÅ»´‚'H³ãÃT­
O(@lLNG\Oãs 3p› òÚ܋®[­ c`òmØ('¤­‘£#¯»°ò\§=÷‘ØÙ£#¯»°ïݔ¢¾¡2®¦
O(@lLNG!>?I,U 3ߛ Øٟr­ ¦ ¢WŸ žô ®­#';³;£à),É¢¾'”ÅŽÝ2©T­A³ ÅÁ'•ÅŽòŸ­ ¼A´
O(@lLNG!EH8;EHg UVG 0œ› ÌËV)»¼A´q¼A©W¬r%,+r£O]¦w),® ¼A©í ­ÄÌq­AÃà ¢—©T­A®­
O(@lLNG!EH8;EHgs 0œ› M¦(),® ¼A©hí ­
O(@lLNY;L\U 3p› àu­AàF£´¿À³Ú£ƒÂ ­A®­A'¤£ƒá‹Ür´*¬£ƒ';¯4Ø Å
O(@Y,8;I,UVG 3p› ¯ ü=°'/+r£nù”òƒÔ•Ãúù•òƒÔ•ÃÀ£ƒ¡® ¦
O(@lsH<WY,g 0ۛ "³V‡ 
­ Ë c¶c° ­AÃT£ƒ¡ ­ 
O(@lsÚg a LlEHgmO(L\>?Z 3ß« › c ¶¶cc° ¯»­AÃT"=)A£ƒ¬Wԕ¡ 
O(L2XG!U am›  ¢Ÿ£ƒ¯4³Ú£ƒÝ•¢£ ¡;),³ ¿ 
O(xL ˆ:‰[‰!Š wd€U‹
Œ{UŽÐ… s €
O(L ’‘ € “”}•jŒ–{U€—Œ–ŽÐ… s-w ‰ €
O((L ˜&EH8;Z[U 3 I,_ › ´¿À³V[´ +‹£u¡”¢h'f­A¡”¢h'¤£#´¿À³\ԕ´
O(LB;U[>A@g 0p› ÃÀ­‘¼ ¶c´f'H´q­‘£¡ÃWDÅ &!©³V©À­A%
O(LB;U[>A@lL 0p› ÃÀ­‘¼ ¶c´f'f£è\&‹©h³µ'Ñ)pþF­AÃhà ¢}©T­A®­
O(LB;<AU[LlU 0œ› ˜Ëƒ­AË2­A&ÅK£u¯4º[®©À­AÃT£T½!®
O(LB;<AU[Ll>AZ 3ñ› ™;÷‘`Ø c=¯¿À÷‘Ø٣ĺ[ç,[­ c='HçÙ­
O(LB;<AU[Ll>AZ[@ 0œ› !¢h®£'HÝ2³V´q£ ˜Ë2­A˃­A
O(Ll<RO`@ 0ۛ ¡”¢hØ(®Ý
£Äu­AÃT¼A% ¾'•ÅŽ¯¿h¶c´f'f£ƒÃh²,)AŸn'”Å-Ҕ'H´q­AÍ
O(Lg
E=@ a B;UVG!U 0œ› ©T­AË ¿‰ë(É,®
O(LlEHg 0ۛ ¯4³Vu­A«•¿
O(LlEHg
>?Z 3ñ› ¯4³ãF­‘¼Aë(©'¤£Ä¯4³Vu­A«•¿À'
O(LlEH8;UÇ 1 5‰› ¯ §h­AË2¼ E2´‚';³VÃT­‘£²¼A´—¯‘ܼA´*¬'H³ãÃT­‘£ƒÝԕ´¿÷‘ص';³VÃÀ­
O(LlEH8;UVg
UV8cL 0ۛ ¯ §h­A˃¼E´q£ƒ²¼A´f¯–Ü[¼A´¬
O(LlE a XG!U am› D¯»³;£m¼AÝ2³j'„
¯»³
O(LG!EHZ[>?EHY;@ 3ñ› à ü="[ŸrÝ
£àN),³Ú¢ £ D
¡ ¼AO´ c`¿À% ÷‘Ø
O(LG!EHZ[>?L!s 0ۛ à ü="[ŸrÝ´q­‘£¡2ʘË2­A ­A³;£àN),³j';&¬£ƒòÈ­A³ ł¿À% ÷‘Ø(´q­‘£‰ºc­A¯K­A¯
O(LlLNO(Z[BmÇ 15› Ãhʘ°‹ÅŽ';³VÃT­‘£¼A‰®­AÃÀ­‘£̋),É,ÃÀ­‘£e¼A\ ´q­ ¢WŸnÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£ƒ¡2¯4ÃT­AÃÀ­‘£#·ƒ'¿À'”¬n';³VÃÀ­
O(LlLNO(Z[B,g
UV8=L 0œ› ® ¦­A©À£# ­Aºc£K¶cà ¢hºc£Ä¯ ¢h§ u£ƒ·ƒ'¿À'”Å‘¬
O(LlLNO(Z[ 0ۛ á ­A©T­‘£Ä¡ ­A'§c‰«
O(LlLNO(Z[
Ç 1€› á ­A©À­#';³VÃÀ­‘£ ¡ ­A'§=T« ';³VÃT­‘£%?),+±þAÜ Ÿrþ,ÃÀ­
O(LlLNO(>W8nÇ 1 5‰› ¯ §h­Aå?´‚'H³ãÃT­‘£ƒ¯»¿rº ŸrÃT­‘£n¼A-Ý ø'H³ãÃT­‘£®­Aò ';³VÃT­
O(LlLNO(>W8,O k <?U 3p› ¯ §h­Aå?Ë2£ƒ®3ãË2£¯ §h­Aå?´‚º˜),à ¢¾'¢‚Ëã) Ë
O(LlLNO(>W8,g
UV8cL 0ۛ ¯ §h­‘¼Aå?´q£ƒ¯4¿‹º Ÿr £#Ëã) Ë9´­‘£ðh¯9­AÌ*¬rÃT£Ä¦ ¿À«]£m¼A©í ­‘£ÄÎ2­AÃ
O(LlL\UVg a L 0p› ¯ §=Ë2­AÝ £¯ §=ËʘÃÀ£ƒðí[),¦#£Ä'*)»¼A" "
O(LlL\UVg a LFÇ 1 5À› ¯ §=Ë9ʘÃß';³VÃÀ­‘£ƒ'Ñ)»¼A""Þ'H³ãÃT­‘£ðí[),¦ 'H³ãÃT­‘£¯9Ҕ³U±';³VÃT­
O(LlL\UV8;IMÇ 5› äWË2­AÁ¢—% ÃT­‘£ƒ®¦ÞÌq­AÃÀ­‘1£ ]͐³µ® ¢—ÃT­
O(LlL\UV8;IMÇ 1€› ðh¯9¼ ¶c°´‚³Vº[ÃÀ­‘£ƒÝ•¢—©T­Ä'H³ãÃT­‘£Ã&Ï,';³ Ŏ';³VÃÀ­
O(LlL\UV8;IO=8;Z[U 0p› ݕ¢h©À­‘£ƒØ(º[®£Ä·2Äð¯9¼ ¶c° ¼A´ 
b

O(LlL\UV8;IO=8cL 3ߛ ð¯K¼ ¶c°´£ݕ¢h©h'f£¯9ҕ³ã ­A³V'¤£ƒÝ ­A°‹Å
O(LlL\UV8;IO=8cL 0p› ݔ¢h©'¤£ƒÝ ­A°‹ÅK£ƒ¯9Ҕ³V ­A³V'¤£ƒ'Ñ),è±òÚŎ©`¶c´¿ø̋)¾Ý ­A°ø®´*ź˜)
O(LlL\UV8=Ll>AE;8 0ۛ äWË2­AÃÀ£Â[Ï,'HÝVÅK£ƒ¯4³ã©T­Aºc£Ä·2¡ ­A%w³Ú£Ýʘ'¤­A³;£¡ ­A©òm¦F´
O(LlL\UV8=Ll>A_cU 3ñ› Ý
­A©há ­AÃT£ƒÝ2 ¢h´q£ƒÂ[Ï,';Ý
£·2M¼A"÷‘ØÙ£
¼A©ÃWÅ»´
O(LlL\UV8HY,O`L\UÇ 1y› ¯4´f®­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ'HŽ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ͐®ó˃­ƒæ܋½‹Ë± ¢WŸnàTØÙ­AÃT­
O(LlL\U[@\LFÇ 1 5À› Ý ­A²włº˜),ÃÀ­‘£ƒ¦F©T­Aº Åö¢h% ÃT­‘£ƒÝ2º Ŏ';³VÃÀ­‘£ƒº‹¶c´q­A²³j'H³ãÃT­
O(LlL\>WG!U 0ۛ ¯4º[ÃÀ­A©T­‘£Ä©`¶2T£Ä¡ ­AòÚÜr+T«
O(LlL\>WG!UÇ 1€› ©=2¶ ‚¯4º[ÃÃÀ­
O(LlL\>?LNY;I,U 0p› ³ãžÀ© ˃­‘£`þ ƒ+¦£òÈ­A©T£n¼ ¶c° ¼A´q£ƒé»­Aé
O(LlL\EHG\8;U[s 0œ›   ¿ J,´q­A³;£u¯ §h¼A´q¼AÃT¼Aá £ƒ¡ ¼Aá' üc´
O(LlLNG\O(Z[LFÇ 1y› ¡ ­A'¤¼A+æ¬r´‚';³VÃÀ­‘O£ —Å‘Ÿ‹ÂÃT­‘£ƒTÃߺ[³ãÃT­‘£ƒ),ºj® ¢—ÃT­
O(LlLNG\O(Z[L\>?EH8 0p› ¡
­A';+欋«M£ù fŸr ­A©À£#),ºc£® ¿ÀòÈ­A©
O(LlLNG\O(Z[L\>?_=U 3p› m¡
­A';+欋'f£ƒTÃ&),º[³Ú£‰ÃhN),º['¤£ƒÝ;),º[ÃRÅ
O(LlLNG!> k Y;LNO k <?U 3p› ³”),å?Ë2£
¼AÌfÝ'¤­ƒÝ2ה͗ԕáø®¦#­A˃­ Ìq­ÄÝ'¢À£
¼AÌfÝ'¤­ƒ'¤­A³V« ¼AÃÀ¼E´úҔ'H˃­ƒÌq­#Ý2'¢
O(LlLNG!> k Y;L\U 0œ› ¦ ¿À«]£ÄòÈ­A©
O(LlLNG!> k Y;L\UÇ 1y› Ý2ה͗ԕáø® ¦­¢—% ÃT­‘£ƒ'¤­A³V« ͐´f®­AÃÀ­‘£ƒé,º[³;­AÃÀ­
O(LlLNG!> k Y;L\>?EH8 0p› Ý× Í—Ô˜á £³”),¯4«]£ƒ®¦#­A©
O(LlLNG!>?L\>?EH8 0œ› M¼AàTÝ
­A©À£ƒ³V¦FÉ»­‘£ƒÝVŸràT+欋«
O(LlLNY,8;UÇ 1€› Ý ¿À³€¼AT®­AÃT­‘£¡•¢h'œ´q­A®ó';³VÃÀ­‘£ƒ´¿À½!Ë-c¶c©³P'H³ãÃT­
O=Y;Z[Ll>AE;8 0œ› ÃWÅ»®­A
O=Y;Z[Ll>AE;8MÇ 1y› ÃWÅ»®­Aâ';³VÃÀ­‘£ƒÃRÅ»®­Aâ ¢WŸnÍ ¢hÃÀ­
O=Y;Z[Ll>AE;8;U[UVG 0œ› ÃWÅ»®­A±'H³ãà ¢©À­A®­
O=Y;Z[Ll>AE;8;U[UVGÇ 1y› ÃRÅ»®­AŽ ¢WŸ Í ¢hÃT­
O=Y;IO`Z[>AE;Y;@ 3p› þAŻ黣á˜ü=÷‘ØÙ£ƒ¡!ý ]É»£ÄðFÌ šÙ£#Ý ­Aº[Ý¥Å
O=Y;I,> k <?U 3ñ› %˜Ë2£©« ËV) Ë2£';«c¬:c`¦(),³;£ÄÝ ¿ÃT­Aèâ¢h% à ¢¾Ëã) Ë
O=Y;I,>?UV8;Z[U 0œ› [),´q­A¦F«]£ ·ƒ%("¬rÃT£¼A©T¼AáÖ¯–Ür©R¬‹'pò–¢WŸrØ
O=Y;I,>?L 0ۛ ® ¢ µ­ƒ¯»³ Å»²«]£mҔº[Ý
­AÍÖ'•ÅÁ̐Ÿ‹­ Â
O=Y;I,>?L2Ç 1€› ® ¢2~­̐Ÿ‹­ ÃT­
O=Y;I,>?L\E;G 0ۛ  ®˜¢ µ­ ¯»³ Å»²'¤£ƒ® ¢ µ­ƒ'”ÅŽÌqŸr­ ÂÖ'H³ãà ¢©T­A®­‘£#·ƒ[),´­‘£Ý ¿ÀÃà ¢¾©À­A®­
O=Y;:cUVG 0ۛ ͐³Vu­‘£ƒÍÉ»­ƒ¯ ¢WŸr%Ù­A³͐³Vu­
O=Y;:;B=L 0œ› '¿ÀÆúòÚÅK£ƒ'Ñ),èÁ©=¶c´¿£ƒ'Ñ),èÁ¡VŸr"
O=Y;:;B=LX9G!EH8 › 'Ñ),豩`¶c´¿£ƒ¿À' Æ £Ä'*),象VŸr"
O=Y;:;g
UV8=L Ç 5T› ͐þ,ÃÀ­
O=Y;:;g
UV8=L Ç 1y› ͐þ»­AÃT­‘£© ühÒ/ ï';³VÃÀ­
O=Y;:;g
UV8=LO(L\>?EH8 0œ› © üh)Ò £Ä͐þ»­A©T£Äð`ԕÃÀ¼A´
O=Y;:;Y,G 0ۛ "¿À' þ͐´­Aà ¢¾©À­A®­
O=Y;:;Y,GFÇ 1 5‰› "¿' ñ¼A©h ­A³VÃT­‘£Ä¡ ­A¦KŽ'Hº[ÃÀ­
O=Y;:;Y;@\L 3p› ¯ §c´­A¯‘ÅK£ƒÍÉ»­‘£#Tºc­AÃ
O=Y,8cL 0œ›  ­A‹ÅK£Äu­AæÅK£Ï,Ý¥ÅK£ô”Ürô•Å
O=Y,8cL\>?U 0œ›  ­A‹ÅK£#u­AæÅK£Ï,Ý¥ÅK£ô”Ürô”Å
O=Y;@ a >AZ[U[@ 0p› "¿' ÃT£·2"³ã«]£ƒ¡ 
­ Ë
O=Y;@ a >AZ[>?EHY;@ 3p› " ¿ÀòÈ£ƒ¡îrÆ ­‘£ƒá—Ô•Ë
O=Y;@lL\UVG!U 3p› '¤¼Aé,ÃT£ƒ';é‘),³;£´*Å»²«]£ƒ';çw³Ú£ƒ';'•¬r"£ƒìA~­
O=Y;@lL\UVG!>?L!s 0œ› ';é‘),³€¼AÃh˝u£ƒ´f¯Ú¶cË2­‘£'¤¼Aé,ôq­
O=Y;LB;UV8=L\>?Z 3ñ› ¡Ý2®ÅK£ƒÝîr ­‘£ƒ¯ §h­AF­‘ù”«
'f£Ë° ­A°‹¬£ƒ©À­ ¶c´q¼A©'¤£m¼A© &!©T­AÝ ËV) Ë
O=Y;LB;UV8=L\>?ZVO(LlUÇ 1y›  ¯ §=F­‘ù”«
´ß';³VÃÀ­‘£m¼AÃË9F­A¿Àà '”Ür®Þ¯¿À÷‘Ø€'H³ãÃT­‘£Ýqî‹Â ­ƒé,º[³;­AÃÀ­ 

O=Y;LB;UV8=L\>?Z[>?L!s 0ۛ ¯ §h­Au­‘ù”«';´q­‘£ƒÝîr ­AèF£Ý2ʘË´q­‘£©T­ ¶c´q¼A©';´q­
O=Y;LB;EHG 0œ› ® ¢2M'¤£ƒ¦?§ԕ°';´¬[­ £ƒ³V ¼AË9´­‘£
¼AÃhF¬r­ ´q­‘£¡ ­‘¼A©÷‘'¤­A³V'
O=Y;LB;EHG!>?LNO(L\>?_=U 3p› ¡
­‘¼Aá'¤­‘Ò•³ã'f£Ä"­AÝ2ÃT­A¿Àà ì(¯9£ƒ¯ §h­Au­‘ù”«'¤£ƒÝ2¯ §=u­A«
O=Y;LB;EHG!>?L!s 0œ› ¡ ¼Aá'¤­A³;£ƒ¯ §cò ¿Àʘ©T£¯ §=òÈ­A©T£Ä"¼Aý!´q£¡ ž &!©hËJ¬£Ä·2¡ ¼Aá'f­A³ ÅK£#ÿ¤Ä¯ §=u­A«
O=Y;LB;EHG!^> [UÄÇ 1y› ¡
¼Aá'¤­A³µ¢h% ÃÀ­‘£ƒ¯ §=u­‘ù”«´‚';³VÃÀ­‘£·2º˜),à ¢˃­ ';³Và ¢¾'”ÅŽ¡2¿Àà u¼A´‚¢h% ÃT­
O=Y;LlE k >?E=:HG\O a Bcs 0ۛ ¡
­AʘT';° ­‘£9¶c©© ü 2­ ԕ´
O=Y;LlEHZVG\O`Z[s 0œ› M¼AÃh³ Ÿr¿À' "´q­‘£q¶c© ¢cîrÆ ­A ­A³ ÅK£ƒTÝÏ,¨Ö³;­AÌË
O=Y;LlEHZVG\O`L\>?Z 3ñ› M¼Aó Ÿr¿' "
O=Y;LlE=:HG\O a B 0p› º‹¶c´­A²³Ú£q¶c©º‹¶cO´ c`® 2¢ 
O=Y;LlEHgmO(L\>?Z 3p› ¶c©h ­‘¼A®´q£9¶c©Ë\Ÿr¦#¼A´f"Å»®£q¶c©F´ 7 c=¯ §=© ü 2£Äˤ)Ô ©h[´ +
O=Y;LlEHg
E k >?<?U 0œ› ),Ø(³dc=¦­AÉAÅ
O=Y;LlEH8;EHgs 0œ› ¶c©h³;­AÌ˃£9¶c©ʘ©‚¡ ¼Aá'¤­A³;£9¶c©hËJŸn"­AÝÃ
O=Y;LY,gm8 0ۛ  " ³V›
k´¿ £ƒ¯4´fû‰É»£·2¯4´fÃ'¤­A®
›
O=Y;LY,gm8,O(‚< ˜&:U 9ÚY;>W8;E(b % 0p
O=Y;b;>?<?>ROcG!s 3p› Ý2ºc­AË' "³V%ñ¼A©+ ¿À©T¸e·9ÿ‚¼AÝ2´fה͐³4¹
O=Y;b;>?<?>ROcG!s 0œ› Ý2º['¤­A³ ÅK£Ýºc­AË9'f£‰%(%Ð'H³ãà ¢¾©À­A®­ƒT¿Àà ÷‘Ë
Oã_wO`>A< 0ۛ ¯ §h­‘¼Aå?´q£ƒ®­AòÈ£ôH®
Oã_wO`>A<»Ç 5› ®­Aòm%Ù­AË'œº˜),ÃT­‘£'f­AŽ¡
­AÃÀ­
Oã_wO`>A<»Ç 1y› ¯ §h­Aå?´‚';³VÃÀ­‘£ƒ®­Aò ¯»¿rº Ÿr ­AÃT­‘£nҔº[´—'¤­A³ ÅÁ͐ÃT­AÃT­‘£ð¯4'¤­A³µ';³VÃÀ­
Oã_wO`>A<WO k <?U 3p› ¯ §—­AåA˃£ƒ·2®­Aòm%Ù­AË'¤£ƒôH® %,­AË9'f£¦ ¿À«
'¤­A³ ÅK£ƒ'¤­A±'f­
Oã_wO`<ROc8;ZB;U 0ۛ ¯4ºc­Aɾݕ¢ø¼A¦K³ã´q­ ¿º ¡
­Ä͐ô•¬]'¤­ƒþ¢h³
Oã_wOcG!>?Z[U 0œ› ®=),ò£ƒ®­A®Â
Oã_=UV8;:=UÇ 1y› ͐%(®­ƒ® ¢hÃÀ­‘£ƒ%(ë(Éߢh% ÃÀ­
Oã_=UV8;Y;U 0ۛ ¯4° £Ä¿‹' ŸrÌq£#©WÅK¼A°
Oã_=UVG9Ç 1y› m©T­A%Ù­ƒ';³VÃÀ­‘£¼A
à EËÖݔ¢¾';º[ÃT­‘£ƒ©h«c¬‹Ã‚'H³ãÃT­
Oã_=UVG\O`:=U 3p› ¡HÏ,Ý2´q£ƒ‰äË©´*ő¬£Ý
­Au­ ԕË2£͋ŻÂÖ'f­
Oã_=UVG\O`:=U 0œ› ¡HÏ,Ý2´q£ƒ‰ä˝u­AÃ
Oã_=UVG\O`:=UÇ 1y› ¡HÏ,Ý2´ú¼AÃ'¤­A®ÃÀ­
Oã_=UVG!@lU 3ñ› ð½!ØÙ­‘£
¼A©¿%³ £ƒ¯ §h¼A´f'”Ür®£ƒ¢hØ þ»­‘£Ä¯4³;­ƒ^+W¦Rc=¿ 

Oã_=UVG!@l>AE;8 0ۛ à üc«M­‘£ê ¢h+u£ƒž© ³;£m¼A©h³”),á £Ä¯ §h¼A´f'•Ü‹®´q­‘£ ¯»³;­ ƒ^+WR
¦ c`
¿ ]´q­‘£ ©hºµ©=¶c´¿ó¼AÌfÝݔ¢à ü=«]­ƒ'•ÅÁ̐­AË
Oã_=UVG!LFÇ 1y› Ø,­A®ª¢h% ÃÀ­‘£ ͐ ­AÃÀ­‘£#% Ür³Ð';³VÃT­‘£º[ØÙ­AÃT­
Oã_;>RO`L\EHG 0ۛ  º[©À­Aèhc=Ìfºc­AÌÁ ¢WŸðhÉ,à ¢©T­A®­
Oã_;>RO`L\>?EH8 0p› ©À­AË ¿À˃­AÃp ­A®ÃÀ£#º[©À­Ahè c=̗ºc­A̱˃­ ©À­AË ¿À˃­AÃߝ ¢WŸ ðÉ,à ¢'”Å-¼A©í ­
Oã_;>AI,>?L!s 0œ› ®­A®  £ƒ®=),òÈ£ƒÂ ­Aºc£ÄðÊ˜Ý ¿À';´q­
Oã_=E;ZVO(L\>?EH8 0œ› Í ¿®­A©T­‘£Ä¡
­A';+&¬r«]£ƒ·2˜Ë9©Ý ­AË2£'f­AË\¬£˜Ëƒ­A¯9­A³;£ð퐝
Oã_=E=>?IMÇ 1y› % ܋³µ³ãº[ÃT­‘£ƒÍÂ ­ƒÌq­AÃÀ­‘£#ØÙ­A®óÌq­AÃÀ­‘£ƒÊ˜Ë2­A¦Þ';³VÃÀ­
Oã_=E=>?IO k <?U 3ñ› ¯9Ҕ³Vºc­AËJ¬
Oã_=E(CœÇ 1€› ¶c©WÅ»'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£%ü=þ,´q­ƒÝ”¢¾';º[ÃT­‘£ƒ¡VŸr¦NÅ»'f­A³Ð';³VÃT­‘£Ó';Í ­A®ó';³VÃT­
OãCO(>?LFÇ 1y› Í ­AØyÌ!),º[ÃÀ­‘£#¯ §c´Å»²­'H³ãÃT­‘£³;­ ¶c´q­¢% ]ÃT­‘£ƒ¡ ­A"­ƒ';³VÃÀ­
OãCO=(U2Ç 5› Ìq­A¦KÃÀ­‘£ƒÂ[Ï,';Ý º˜),ÃÀ­
OãCO=(U2Ç 1€› Ìf¦#­AÃT­‘£ƒÝ2 ¢h´‚';³VÃÀ­
OãCO=(UV8;>W8;: 0œ› Ìq­A¦F³V«]£ƒÌq­A¦?üh¼A´q£ƒ¯¿Ã¿³ ʘ° ­AÃ
OãCO=G!I 0ۛ M¼AëH¬r˃£ƒžÀô Ý®­‘£ƒ·2ÓhÃT­Au£ƒ¯9­‘Ò”³V´!)»¼A+‰'
OãCO=G!InÇ 1€› M¼AÃh«c¬‹Ëï';³VÃÀ­‘£ƒ´fËø'H³ãÃT­
OãCO=G!U 3ñ› Ý ­A©á ­AÃT£ÄÝ2 ¢h´q£ ¡ ù”òmÎ 

OãCO=G!UV8;U[@\@ 0œ› m¡
ù”òmÎ9´­
OãCOãs 3 I,_ › % ܋³;£ƒ¡2¿Àà ¯K¼ ¶c°´£¡®¦
OãCFU 0p› ³”),Í £á ­A'f£À­AÝ
£É,³
OãCFUÇ 1y›  É,³Ú­AÃT­
OãCFŒ&Y;< 3ñ›  É,³Ú­A©ÃT­
OãCB;>?<?U 3 I,_ › '¿ÀÆø¢h% ³~'¢ï¼A®Ë ¢
OãCcCO=G!I 3ñ› òlÙ­‘£ƒò4ÏAŸrÉ»­‘£ÄÍ ¢hɑÏ,®£Ä¡2ÃT­AÉAÅK£Ä·2ý!® ¢h"';³;£
¼A—ԕ´q­AÌfÃ'
OãC< 0œ› ÝVÜr¡ ­‘£#TÉ¢¾ ¢WŸnÍ ­A³ Å»'œÆ ¢h%͐ÃT­Aà ¢¾'¤­ƒ'fŸ‹­ Ø,­
OãC8;>W8;: 0p› "­‘¼ATË2­AÃT­‘£¼A´f³V¯9­A®£´—× ͋Ü£—ԕ%w©À­
OãCG!s 3ߛ Ø¢hþ»­‘£ƒÍ ¢ŸrÉ»­
OãCG!s 3 I,_ › Ø¢hþ»­‘£#¡2Ý2F­AÃpì(¯±Ý”¢À£ƒ¯ §h¼A´f'”Ür®óì(¯ŽÝ•¢
O(b;U 0œ› '¿À½!ºc­AÉAÅK£ƒô;³VÝ ­‘£ƒ¿' é»­A³
O(b;>?EHg 0œ› ¶c©hˍ +ch¼A Ý
O(b;>?@ 0p› á ¿À³ ÅK£ƒ¡2²œc`¢³ µ­
O(b;<?U 0œ› á ¿³;­‘£ƒá ¿À³ ÅK£ƒ¡2²%wë(É
Oãs=U 3 I,_ › Ý2%,­‘£Ý2©R¬r%Ù­
OVY,GJU 3ߛ ¡ ­Aݝu­AÃRÅK£ÃWÅ»®­‘£ƒÃRÅ»® ©«H¬£Ä ¢hàTº Å»Ã
OVY,GJU 0p› ÃWÅ»®­A'f­A"
k O k,k <?U 0p› ͐';©T­A%Ù£ƒ';®';®ó'¤­ƒ"$&%
k O k,k <?UÇ 15› ͐'HÃÀ­‘£ƒº Ü Ÿc=ºcŸÈ
k O k U 0œ› ͗î‹Â ­‘£ƒÍ ­A®'¤£e¼A"­ " ¿ ';³VÃT­‘£¦F¯4"¯±';³VÃÀ­‘£ ·ƒ¦ ¿Àå?´‚Í ­A´ ¢Ÿn͐´q­AÃT­‘£ƒÿ¤Ä'H®';®ó'¤­ƒ"$r%µ';³VÃÀ­
k O k U[< 0p› ¦KÉ,͐ÉAÅK£Ä'Ñ),®­Aº[®£ƒ·ƒ¤Ÿr ­Ä‰'¤­AÃ
k O k EHE;8 0œ› ͐ɻ­Ä͗ԕ%w³Ú£'f¼A¯9£Ä®Ÿr¦NÜr³
k O k s 0ۛ ͗îr ­‘£n¼A"" ¿£Í ­A®'
k O(Z[B;U[<?EHG 0ۛ '¿‹Ÿr©T­A³Ú­ƒ¯¿À¿À³ +F£¡
¼A©h©T­‘Ò”º[´â¯¿À¿À³ +
k O(Z[ 3 I,_ › ð½!ØÙ­‘£
¼A¯4Ɛ®Åö¡H),³Ú£ƒ¯–Å»Æ ¢À£ƒÍ%(® ¢ ¢WŸ£¯4®¢
Ø  ¢WŸ£mҔôH³Ú£ƒ% ÜrÝ2³ ÅÍ ­A³
k O(Z[ 0ۛ ¯–Ż黣m¼A¯4Ɛ©À­AÉ»­
k O(Z[Ç 1y› ¯4² ® ¢hÃÀ­‘£ƒÝºc­A³Ú­¢—% ÃT­‘£ƒÂþ»­AÃÀ­
k O(Z[> ˜‹Y aD0œ› Ý2ºc­AË´q­
k O(Z[ k EH8;U 0ۛ ³ Å»þp'”ÅŽ:º š ÅK£Ä·2 ¿ J,ËøÝ2ºc­A³;­‘£¯ §=á ­A¡ ­ Ë
k O(Z[cI,EHEHG 0ۛ ¯–Å»Æ ¢'f­êT­A³;£¦ ¿åA´fêÀ­A³;£¯4²êT­A³
k O(Z[c:HG!EHY,8;I 0œ› ¯ ü=÷‘é,òÚܼAu£m¼A¯4Ɛ©À­AÉ»­‘£e¼AÂ%¾'¢¯–Å»Æ ¢}'•ÅÁòÚܼAu£ƒ·2¡VŸrá ¢h³Ú­F¶c° ­AÃ
k O(Z[c@\>?I,U 0œ› ¯–Å»Æ ¢'¤­mҔº‹¶cÝ
­‘£ƒ¯ ü=÷‘é,òÈ­A¦
k O(Z[c@\<?>AI,U
Ç 5‰› ¯9¼A´f´‚º˜),ÃT­‘£ƒá&¬nݔ¢ö¼A¦F³ãÃT­
k O(Z[cCuOcG!I 3ߛ M¼A¯4Ɛɻ­Ä¿Àº ¡ ­‘£#&Ÿr%Ù£¡
­A®ÝVÅK£ƒ¡ ¼AÃ`îrÆ ¿'f£ƒðh½!Ø,­
k O(Z[cCuOcG!I 3 I,_ › ¯–Å»Æ ¢'•ÅŽ¡;),³;£¯–Å»Æ ¢
k O(Z[E;8 0p› ÝVÜr¡2³jF­AÝ ¸ Ãh‰'”Å»Ãu¹e£ƒÝVÜr¡2³j'¤­ƒÝ¥vÜ ~­ÃT'¾¼AT®­AË2­¿Àº ¡ ­#uŸr­ Ý
k O(I 3ߛ Í ¿À³Ú­‘£1q),Ø,­‘£¿% M%Ù­AË\ÅK£u͋Żu­A³;£ƒ¿À% ÷‘ØÙ£¡ò­A¦­‘£Ä¡2òmÕ;£Ä¦ ¿À«
º Å»Ã
k O(I,:cU 0p› M¼A͐½!®­‘£
¼A% 0 £#Æ ­A¯9£N),º[³Ú£ƒÂ¯4³;­AÝ
k O(I,:cUVG 0ۛ M¼A͐ÌÌ*Ü
k O(I,:cUVGFÇ 1€› ðhÊ˜Ý ¿À';´q­ƒÝ”¢¯–Å»Æ ­#';³VÃÀ­
k O VnUÇ 1y› ¡2ݝ&ŸrÌfݪ ¢WŸ É»­A®ÃT­‘£é,¦KÃÀ­‘£ƒàT͐ɻ­ƒ¢h% ÃT­‘£ ˜Ë9°‹¬n';³VÃÀ­
k O(: 0ۛ ° žÀ®­‘£ÄÍ[),³;­
k O(:Ç 1y› ° žÀ® ¢ ¢WŸ³(]ÃÀ­
k O(:c:HO(:=U 0p› Ý ­Au­AÃT£¡Ý2Í ­AÍ £ƒÉ¢h³Ú[­ c`ÉAŸrÉ»­‘M£ !¢hu­‘£ƒÝ•¢—ÃT­'•ÅÁÝ
­AT¦?§ Å 

x

k O(: a > a U 0p› ‰" 'H͋ŻÃÀ£ ¡”¢h'p¯ §='f­A³Ð'”ÅŽÍ Ÿr­ Ý ¿À³ Ŏ͋ŻþË2­"º[ÃT­Aè
k O(>?< 0p› ÌfF­AÃh´q£ ¯ §h¼A´fòÚܼA´q£ƒ·2¦ ¿À½!®ÅK£ÿ¤æ܋黣 %N¶c´q­
k O(>?<?>‚Q 0œ› ¡&Å»ÃT£ƒÝ2³V'¤­A³ ÅÃÀ­‘¼A̗³
k O(>?L 0p›  ­A³;­‘£®­A® £ƒ®=),ò£ƒ¯ §=®=),òÃ
k O(>?LÇ 1œ›  ­A³Ú­ $³ ]ÃT­‘£ƒô”Ÿr%Ù­ƒ®¦#­AÃT­
k O=`UÇ 1y› ݔ¢WŸr';ÃT­‘£ƒ¯4'¤­AÃT­‘£Ý ¿ 
µ­AÃÀ­
k O=`UVG 0ۛ ÃT­AÃhÍ ­AèF£³”),Ø ÅŽ©T­A®­
k O=`UVG!s 0œ› Í ¢h'H³ ÅK£ƒÃT­AÃhÍ ­Aèø'”ÅŽ% Ür'f­AÃÀ£³”),Ø Å»à‰³
k O(<WO=8;Z[U 0ۛ ´f³;­AÌ*Ü£ƒ´¿À®­‘£ƒ·2Ä" ¢h+±òÈ­A¦#£ƒÍþ,´*ÅK£ƒÿ¤Ý¥Ÿ‹¿´ ®ÃT£͐³;­A͐³Ú£ƒ´!),®£ ´¿À®­³;­‘¼A"
k O(<WO=8;Z[UÇ 5› ݝT´q­(³ ]ÃT­‘£¡ ­A¦[­ c=¯–Å»Æ ­Ä'H³ãÃT­‘£¿% ¼A©á ­Ä ¢Ÿ¯4É,ÃT­‘£Ä·2ÝVŸr´¿¼A®´¾º˜),ÃT­‘£ƒÍ³Ú­A͐³µº˜),ÃÀ­
k O(<WO=8;Z[UÇ 1y› #´!),®ÃÀ­‘£u·ƒ#͐³Ú­A͐³j'H³ãÃT­‘£ÿ¤ƒÝqԕ´¿À®Ü';³VÃÀ­‘£ ¯K­A Ý ƒ^+W¦Ö'H³ãÃT­‘£á ­A³;­'H³ãÃT­‘£ÝVŸr´¿¼A®´p';³VÃÀ­‘£ÄҔº[Ý
­AÍøÍ žé»­AÃT­
k O(<?Z[EH8cs 0œ› ƐÌh̐­‘£Ä©T­A³ãÌq­
k O(<?I 3ñ› ¦NŸrÌq­‘£#·ƒÃRŸr¦#­‘£m¼A͐ÃÀ­ƒ¯9¼ Ëã)AŸn'¤­‘£ƒÍ¿Àº ´‚º Ŏݠ­A%Ù­‘£ƒu­AæÜr®[ÅK£ Æ[),ØÙ­
k O(<?I8;U[@\@ 0p› ¦lŸ‹Ì­A¯»Ã
k O(<?U 0ۛ ¦Fé,³ ÅK£¯\),Ø(®ÅK£Ä·2%¿ÀòȬ­ Ë2£ƒ¿ % 7 µ£ƒºc­‘¼AÃ
k O(<?UÇ 1y› M¸e¯9­AÃRŹ#ðh®ŻÃT­‘£ƒ·ƒ¦F,Ø +Wé,³µÍÃÀ­AÃT­
k O(<W 0œ› " º[´Å»³Ú£®,Ø +Wé»­‘£ƒ·ƒÍ ­Aá ­‘£m¼AóڭA"­
k O(<WnÇ 1y› ¨Þ ¿À³;­AÃÀ­‘£m¼AóڭA"Þ'H³ãÃT­‘£m¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£Ä·2ÄØÙ­A®ªÌ­AÃÀ­‘£ƒò ¿À®­#¢h% ÃÀ­
k O(<?< 0p› ¦(),®­‘£m¼A¯4ë(É»£Ä¦ ¢WŸr%Ù£ƒ·2¡VŸr¦?¢h§ ¨ ÃT­AÂ
k O(<?<WO(I 0p› Ý ­A%Ù­ ¦#­AÃÀ­‘£ƒ¦NÅ»´£Æ[),Ø Åö'f¼A©h´­
k O(<?<WO(@\L 0œ› ³ ),É»­‘£ƒÍ[),ûøÌ!)pÃ&Ï,'¤­ƒ'Ñ)Ž¼ ¶c°³Ð͐ÃT­Aà ¢}'¢ø¼A®Ë ¢}³(µ­Ìq­A´­žº £#³ ),É»­‘£ƒ¯4ʘ°³Ð¡
­‘Ò”%òÈ­A³ Ŏ©`¶c´¿
k O(<?<?U[L 0p› ÃÀ­AØw'¤£ƒÃÀ­A £ƒ³;­AÝ2‰ë(É,®
k O(<?<?E;EH8 0p› ¦ ¿À$&Í ­A³Ú­‘£ ©À­AË ¿À˃­AÃ
k O(<?<?E=L 0ۛ T´%c=¯4
k O(<?<?E=L2Ç 5T› m‰´f%Ù­AÃÃÀ­
k O(<Wg 0ۛ Í ­Au£ƒ‰º[';%Ù­A³j® ¢h¯±T³Vº[u£¯–Żɻ­ƒº[³V« ¡HÏ,+u¼Aá
k O(<Wgs 3ߛ Ý ¿À¦‰Ô•áË ¿Àý!´q£Ý ¿ 
]%Ù­AËJÅK£"­‘¼ ԕ´f%Ù­AË'
k O(<?@NOcg 0p› ¦ ¿À®  ¢Ÿrº[% ÅK£ƒÝ ¿ ¢h% à ¢¾©T­A®­ƒ‰³ãº[â˃­ƒÂ‹Ÿr¦#­#';³Và ¢©T­A®Åö©`¶c´¿
k O=g k EHE 0œ› Í Ÿr­ Ý
k O=8 0p› M¼AÃ+ ¢há £ƒ·ƒM¼A©΃­A¯4Ã
k O=8nÇ 1y› D¼AÃh+ ¢háú'H³ãÃT­‘£³”),'œ¢h% ÃT­
k O=8,O`< 3ñ› Ý ­Aá ­A³V«]£ƒu­AæÜr®[ÅK£ ´¿hî‹Æ £ ¡2ᐝu£ƒÃRÅ»Â
k O=8,Oc8,O 0ۛ '¢h®­‘£Ä'H%(®Å
k O=8;I 0ۛ ¯4ç ÅK£Ä͗ԘáÃÀ£ƒ·2Ý2 ¿À%Ù­AË2£%(®£m¼A¦F³”),ºc£û ¿Àë(É»£ÿfĦ#­AÃߝTë(É,®ÅK£ƒ¦#­Aà ¢}͐̐­Aà ¢©T­A®=)AŸ]'¤­m¼A¦F³”),º
k O=8;IO`:=U 0p› ¯»ç ÅK£¯4çÙ­
k O=8;IO`:=UÇ 1€› ¯4ç ÅöÍ Ÿr­ áÃT­
k O=8;I,>?L 0ۛ É»­A'”Ü£#³Ú­Aº[ÌfÃ
k O=8;I,sMÇ 1y› ͐º[ݪ'H³ãÃT­‘£m¼A©h©T­A%';³VÃT­‘£·2ÓᐳÐݔ¢¾ðᐳНu­A³VÃT­˃­ ô¢WŸr';ÃT­
k O=8;U 0ۛ M¼A©+u£ƒ·ƒ˜Ë° ­‘£m¼A©h¯9¼ 2£ƒ ü=Ê˜Ë ¿£ÃT­A"£ƒä©RŸrÝ
k O=8;:Ç 1y› u­A³VÃT­‘£é‘)AŸr';ÃT­‘£·2Ì!),³µÝ”¢¾" $&%Ð'H³ãÃT­‘£ÿfÌ!),³Ðݕ¢Á¸eô¤­AØ('p¡
­‘Ò”%‰¹#͗Ԙ%';³VÃÀ­
k O=8;:c<AU 0ۛ ‹ÜrÉAÅK£Ä'HÉ»­‘£6' ƒ^+W¦FÃ
k O=8;>?@NB]Ç 1€› M¼AÃh'f­A® ¢—% ÃT­‘£ƒ% Ür³Ð'H³ãÃT­‘£Í ­Aº[³';³j¢h% ÃT­‘£ƒ·ƒ'f­A®˜¢h¯9­AÃRÅÁò–¢hÌfÃT­‘£Ä¢h% " ¼AÃh'f­A®­¢—% ÃT­
k O=8;>?@NB,g UV8=L 0ۛ %¢hf
­A®­‘£m¼AéÀ¬r­ Ý2ÃT£ƒ©héT­AÝ
k O=8, 0p› Í žrŸr'¤£ƒÍ žrŸr';"à‰³Úch£ƒ¼A÷2'¤MÒ
';ÃT­A³;­‘£´—ØÙ£ƒÿ¤ÄÍ Ÿr­ á £#'Ñ),éAÅ
k O=8,Ç 15› Í žrŸ‹'p ¢Ÿìw¯»Ë2­Ä³(”]
ÃT­‘£·2Í ž‹Ÿr'œ³(]ÃT­‘£Tºc­A̗ÃWű';³VÃÀ­ 
8

k O=8,`UVG 0ۛ Tºc­A̗ÃÀ£#Í ž‹Ÿr'œ'f­ƒu­‘¼A®'œË2­¡äWË9²
k O=8,;G\Y a L 0p› MҔ%w©À­‘¼A®Ë2­
k O=8,;G\Y a L\Z[s 0œ› Mҕ%(©T­A®­
k O=8,8;UVG 0œ› û&ŸrÉ»­‘£ÄäW©Ìq­‘£ƒ¯4´q­A'¤­
k O=d8 9,Y;U[L 0ۛ ò4),Ìq£#Ì ¢h©hÃT­A³Ú£ƒðʘÝ2©
k O=d8 9,Y;U[L2Ç 5T› ò4),̞µ­AÃT­
k O=d8 9,Y;U[L2Ç 1y› ò4),̂¢h% ÃÀ­
k O=8cL\UVG 0œ› º ŸrÝ¥ÅK£é,,Ø +Wé»­‘£ƒÂ ¿Àº[®
k O=8cL\UVGFÇ 1y› º ŸrÝVŎ'H³ãÃT­‘£mҔ%(½!®¦Nł';³VÃÀ­‘£ ¿Àº[®ª'H³ãÃT­‘£ƒº ŸrÝVŎðhÉ»­AÃT­
k O a Ll>A@lUÄÇ 1y› Í ¼Aå?´H¶cu­ ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2ÃÀ­Aâ$³ MÃÀ­
k O a Ll>A@g 0œ› Í ¼Aå?´H¶cu­‘£ èTÝ ­Aè⺘),à ¢'¢¾Ý2‰Ëú¯ §=°±Ìff
® c`ÝVŸW¶c'¤­A³
k O a Ll> [UÇ 1€› Í ¼Aå?´H¶cF­¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2ÃÀ­AÁ³$]ÃT­
k O=G 0› q" ®­A'f­‘£4Ɛɻ£‰ÉAŸrÉ»­‘£À·22¼AÝ2Ø,Ҕ';ÃRÅK£‰ÿf³”),'¤£¤¿³ 'f­A©hØ,%£ À¡%Ù­A®´~ ¢WŸ ž' Ҕ%(ËV)AŸ '¤­¤';ØwàT³;­‘£I"ƒÀ©'”Å»®=)AŸ2'¤­¤Ý2 ¿À%Ù­AË2£CŸqÀƋ܋Ø,£% 2*Í ­A³
k O=GuÇ 1y› ³”),';ÃT­‘£òÚÅ»´f³jÃß¡ ­Aà ¢¢h% ÃÀ­‘£m¼AÝØÙҔ'HÃWŎݔ¢¾Í‹Ÿr%';³VÃÀ­
k O=G kM0ۛ  ¡ Ÿr­ ';ÉAÅK£ƒ'fŸ‹­ Ø,­
k O=G k O=G!>WO=8 3ߛ ̃^+W¦F®ÅK£¦lŸ‹©T­A³;£¡
¼A"÷‘ØÙ£ƒ¡2-Ý VË
k O=G k O=G!>WO=8 0p› ̃^+W¦F®ÅK£¦lŸ‹©T­A³;£¡
¼A"÷‘ØÙ£ƒ¡2Ý-VË
k O=G k O=G!>?@Ng 0œ› ÌFƒ^+W¦F®Å»¯4ÃÀ­‘£#¡2-Ý VË´q­‘£¦NŸr©T­A³ã¯4ÃT£ðFÌ š(¯4Ã
k O=G k O=G!EHY;@ 3p› ¦lŸ‹©T­A³;£¯4" ¿öÝ2u­AÃT£
¼AÃ÷‘¿Àé ³Ú£͐žÀà ®­‘£¡-Ý VË
k O=G k UVG 0p› ÃT­Aè
k O=GJI 0ۛ  òÈ­AØÙ£ƒ'¤¼A©
k O=GJU 3ñ› Ã^+W¦#­‘£ƒÃ ÃT£Ä¡2îŸr' ü=´q1£ *¿À®­¿Àº ¡
­‘X£ ~­A®[ÅK£ƒ·2'¢h©®
k O=GJUŒ–E;E=L 3ߛ Ã
ƒ^+W¦ ¢¾¯9Ÿr­ ©
k O=GJUŒ–E;E=L\U[I 3 I,_ › Ã^+W¦ ¢}¯9Ÿr­ ©‚Ý”¢
k O=GJU[<As 3 I,_ ›  ¿/Ò &‹';®ªÝ•¢£ƒ'f¼Aé,ÃÀ­Aèâݔ¢À£ƒ'¢h©®£ƒ·2 ¶c¯4÷‘Ø(´q­ƒÝ”¢
k O=GJ:HO(>W8 0p› ®˜¢hÃ\c=¢—% ÃT£ƒ¯4ý!'”Å±Í ­A´f‹Ż´q£O]³ Å»%jc`ô;³”)`J,´q£·2¡îrÆ ­ƒÝ;Ï,%Ù­
k O=GJ:HO(>W8nÇ 5› N),
­A©¾'H³ãÃT­‘£ƒ),f
® c=´‹Ï,®Þ';³VÃÀ­‘£ƒ® ¢h à c`¢h% þ ¢ŸnûT¦KÉ,ÃÀ­‘£ƒ·2Í ­A´f‹Ż´‚´žöº˜),ÃÀ­
k O=GJ:HO(>W8nÇ 1€› Í ¢h® ÃÀc`òÈ
£#·ƒÍ ­A´f‹Ż´‚žø
´ 'H³~® ¢hÃT­
k O=GJ:=U 0ۛ ͐Ìf³;­‘£ƒu­A­‘®ó 

®
A
­
w
%
Ã
¾
¢
”
'
Ž
Å
T
Ã
A
­
žÀ³j';³Và ¢¾'”ÅŽÃT­A©
k O=Gl 0œ› © ü=² '•ÅŽÆ ­A®£ƒ·2Æ[),Ø ÅŽÃÀ­A©À©T£ƒ£ƒ·2ÿ¤Ý 
ò
–
¢À¼AÉ,˃[­ c`®=),TÉAXÅ c` ¿ ' ¢}¡
­‘Ò”%y'¢¾ò»ÏAŸr'Hà ¢'•ÅŽ¡ ­A©T­AÌ
k O=GlmÇ 5› ò4ÏAŸ‹'HÃÀ­
k O=GJ<AU[s 0œ› ̋Ï
k O=Gl8 0ۛ -µ¼A®ºc­AÃ
k O=Gl8,O(Z[<?U 0œ› à),É¢¾'”ÅŽ®=),¢
ÃT­A° £ƒ·ƒݥŻ¯Ž'•ÅÁ‰Æ®ÅK£ÿfn¸e¯4®¥¹#¡ žÀÃh'
k O=GJEHg
U[L\UVG 0p› Í žÀ³”),&Å»Ø(³;£º ©T'”­AŎ
Ë ¿3c`%Ù­AÍc`u­A¯4'
k O=GJEH8 0ۛ ´q­A½!® ¿À';%,­A³Ú£uÓWŸ ® ž‹ŸrÉß'¤­ƒÝ2͐ݕ¢}ÃRŻ ¢'¢¾%(Ì ¢W¬n'¤­ƒ®ÉA¬£ÄéÀ­AÍ
k O=GJEH8;U[@\@ 0œ› ´q­A® ¿'H%Ù­A³J2¶ WÅK*ÓRŸ ® žrŸrÉp'¤­ƒÝ2͐ݕ¢}ÃRŻ ¢}'¢%(Ì ¢W¬n'¤­ƒ®ÉA¬W2¶ WÅK
k O=GlG\O(Z[ 0p› Í ž³V'¤£ƒÝ ž ¼AÃ'Ñ)AŸn'¢ö¼A®Ë ¢¾ÍÃT­à‰³
k O=GlG\O(Z[=@ 0p› Í žÀ³V';Í !¡¢NØ XÅ £¤¡>¢A7 ¡ ­AÉ +£|¡NÍ[),í +£¤¡(å £¤¡xNnx+££uÝ ž¼AÃ'Ñ)AŸn'¢ö¼A®Ë ¢¾ÍÃ ¢‚àT³
k O=GlG!U[< 0œ› ¯–Å»¯K­‘£#·ƒ#Í ¢h® ÃT­A'¤­A³Ã®Å
k O=GlG!U[<4Ç 1y› ¯‘Å»¯ ¢ ¢WŸò³VÃT­
k O=GlG!UV8 3ñ› HÈݳڣ͋ŸrÌf³;£ƒ·ƒÍ Ÿr­ ûF£ÄÌfÃþ"¼Aý!O´ c`º Å»Ã
k O=GlG!>?ZVO(I,U 0œ› ),³V ­‘£³ ),'f£ƒ" ¿ö
'¢ø¼A®Ë ¢}͐ÃT­AËJÅÁ¦KË\Ŏ¡¶c° ­AËJÅ-Ҕ%(©T­A³
k O=GlG!>?ZVO(I,UÄÇ 1y› N),³ã ­ Í Ÿ‹­ áÃT­‘ £Ä³”'¤),­ƒ';ÃTá ­‘­A£m©À¼A­#©
³&),þ'Hà ¢
ð¯9¼ ¶c°´‚';³VÃÀ­‘£ ͋Ÿ‹%y';³VÃT­‘£·ƒ¦Kþ¾ÍÃT­'H³Ð%ü=þp';³VÃT­‘£Ý ¿À³;¼A²´¾';³VÃT­
k O=GlG!>?UVG 0p› ³ ),'f£¡ ­AÉ»£#͐ ­A©À£#·ƒݥŻu­‘£ÿfÃÀ­A'f­‘£ ¿rŸ‹¦lXÅ c=¡
­‘Ò”%œ® ¢hà ¢¾'¤­9¶c° ­Aà 
G

k O=GlG!>?@\L\UVG 0œ› Í ž ҕ³\¶cØw³Ú£#©h'•Å»®£ƒ¯ §=á ­A©h'•Å»®
k O=GlG!E(C 0œ› é¢h®­[c`¦#­AÉAÅ
k O=GJL\UVG 0œ› M¼A©À¼AÝTË2£¡%(®­[c=͐%(®­
k O=GJL\UVGFÇ 15‰› M¼A©T¼AÃh‰ËÖ'H³ãÃT­‘£¡2%w®­[c`͐%(®Åö'H³ãÃT­‘£¡•¢—'p©`¶c´¿ö¢h% ';³Ð% ܋ݳ ł©=¶c´¿ö® ¢hÃÀ­
k O(@lU 3ߛ ÃWŻ £ƒ'H&Å»ÃT­‘£Æ[),ØÙ­‘£Ä¡ᐝ
k O(@lU 0p› ¯ ¢Ÿr%Ù­‘£ƒÃRőŸr©À£ƒ¡ ­Aá ­A³
k O(@lUÇ 1y› ¡ ­Aá ­‘Ò•³ã´â';³VÃT­
k O(@lU[<AU[@l@ 3p› M¼AÃh³;­Aá ­A³
k O(@BcŒæY;< 3p› ®ÌÌq­A"Å»®£¿rŸ‹º[Â[),³;£ƒÃh §h£¼A©ÃRÅ»´
k O(@l>AZ 3ñ› Í ¿¼AÃhË2­A% ÅK£ƒ¡ ­Aá ­A³µòÚ܋´£¡
­Aá ­A³'”ÅK£ƒ¡ ­Aá ­A³µÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä·2ĝæ܋®
k O(@l>AZ 0ۛ &Ür®F´ ¥‘©T£·2¡ ­Aá ­A³Vò,Ür´‚Ý
­AT¦?§ Å
k O(@l>A< 0p› ´¿À®ÝVÅ
k O(@l>R8 0j› 2¼A®T‹ÅK£À';y¦Fº[³;­Aè€'f­‰¦(),®â͐´*¬rÃÀ£»';é‘Ï,´*ÅK£‰åA˃­A®­‘£¤ÃÀŸr­ %Ù£‰·2KÌf®­A"˃£»´q­A®­AÍ £‰ÿ¤ÀÃ% ŀ'¢~¡ ­A݆c=¯9­Aݱ'•Å òÚܼA
k O(@l>A@ 0œ› ¡ ­Aá ­A³;£ƒÃWőŸr©T£ÄÌfÉ»£#&Ür®
k O(@mÇ 5› á‹Ür¦
á‹Ür¯±Ý”¢WŸr';ÃT­
k O(@mÇ 1y› á‹Ür¯ ¯±µ ¢WŸ ­AÃT¦F­‘£³Vâ
k O(@(U[L 0œ› É»¼A®˃­‘£ƒØ?),'H³ Å ';³VÃÀ­ƒË2­ݔ¢WŸr';ÃT­
k O(@lLNO=G!I 3p› %?),¦F®­‘£Ìq­A³VÌq£Ä·2û&Üré»­‘1£ q),ØÙ­
k O(@lLNO=G!I 0œ› %?),¦F®­‘£Ìq­A³V̎ݥŸr´q­AÃÀ£ ©h«H¬rÝ¥Ÿ‹'H³Ú£ƒ·2û&Üré»­‘£ƒÃh'H®Å
k O(@lL\>?EH8 0p› ¦Fþ»£ƒÍ ¿Ì¬[£e£ƒ'Ñ),ØÙ£ƒ¦Fþ,¦F̐£
k O(L 0ۛ ‰¦#­A%(É»£ƒ·ƒ¦ ¢Ÿrm
k O(LlZB 0œ› Ìfʘ° ­‘£Ä¦ ¿ÀØÙ£ƒàF­A% ÃÀ£ƒ!¢h°[®),' à ¢}'f­͐½‹®­
k O(LlUÇ 1y› àTØ,­AÃÀ­‘£ƒÝ¶c´­';³VÃÀ­
k O(LB 0ۛ ¶cÃT­AÃhà‰³Ú£ ¦ ¿ÀÝ2 ® µ­AÃT­‘£·2 ¶cÃT­AÃÀ£Ãºc­AÃ
k O(LBnÇ 5› úc­AÃT­
k O(LBnÇ 1y› ú[®­AÃT­
k O(LB,G!EHE;g 0p› ¶cÃT­AÃhà‰³Ú£¦ ¿Ý ® µ­AÃÀ­
k O(LlEH8 0ۛ ƐÉAÅK£ÄÝH)AŸrØÙ­‘£m¼AÝ2¯9­Aº Ŏ'¤­ƒÉ,ë(É»­ÄË2­ƒÆÉAÅ
k O(LlLNO(<?>?EH8 0p› ¯»®Ø(ÃT£Äݕ¢hÃÀ­‘£·2ݔ¢hÃT­ƒ'¤­ƒ¡”¢h'pòÈ­A¦
k O(LlL\UV8 0ۛ ´FJ,´q­‘£ ¯»ç,­‘£Ä·2¡ ­A),%¯ §=),%µË ¿Àý!´‚¨K©hÃ
k O(LlL\UV8nÇ 5› ôH® ô•Ü‹®ÃT­‘£ƒÏ,̂TÃT­AÃT­‘£¡
­A),j% c`¯ §=),j% c`Ë ¿Àý!´ß¨F©¦ ¿ÀÌq­A³ãÃT­‘£ƒ·ƒN),ØÙ­ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒÿf´FJ,´q­u® ¦­AÃÀ­
k O(LlL\UVG 0œ› ͐½!® ¢hÍ ­AÌq£ƒ·ƒ¡
­A¢
ÓhʘË2­‘Ò”%'•ÅŽ® ¯4Ý¥ÅK£® ¢hè
k O(LlL\UVGFÇ 1y› '”ÜrØ(ÃT­‘£¼A¦K³Ú­AÃT­‘£ƒØ ´!),% É,Üráø
k O(LlL\UVG!s 0ۛ Í žÀØ(³ ÅK£ƒ·ƒF­A³Ú£Â[),Ø,ÃÀ£Ä­‘ÿ¤£ #´þ»!­AÃÀ),¯­‘£#µ·ƒ­AÃT#¦­‘(£ ), ®#­),®³V ­AÃT­‘£­ %(‰%(u­
k O(LlL\<?U 0p› ®É»­Aèu£ƒË ¿
k O(LlL\<?UÇ 5› ®É,ÃT­‘£ƒÝ ­ATÃT­ƒ';³VÃÀ­
k O(LlL\<?UxWU[<AI 0œ› ³ã‡
k O(LlL\<?U[@NB;> aD0p› Ë ¿ « c`¯\), žÀ´ %Ù­AÃT£Ë ¿ ò,ܼA
k O=Y k <?U 0p› Mù ]®=Ï,ÃT­‘£´¿hîrƱ©`¶c´¿
k Oãs 0ۛ µ­AÉAÅK£ƒ·2´ ¢hÌf¯9­A´‚'¤­ƒ© üc²£ƒÿfò»ÏAŸr'HÃÀ­
k OãsnÇ 5› ò4ÏAŸr';ÃT­‘£ƒ·ƒà ¢h³ãÃT­‘£Í ­AÉ»­ÄÍ Ÿr­ áÃT­
k OãsnÇ 1y› 'Ñ),à ¢¾ ¢WŸ %wÍ ­AÃÀ­‘£ƒ·2µ­AÉAŎ ¢WŸ ®­AÃT­
k Oãs=EH8;U[L 0p› Ý¥Ÿ‹¦lÅ»ÃÀ£
ҕ';‹¬
k Oãs=EH8;U[LFÇ 1ۛ ÝVŸr¦NÅ»Ãp͐ÃT­AÃÀ­‘£eҔ'H‹¬]u­A³VÃÀ­
k O VOcO=G 0œ› Í ­AÌq­A³;£ºc­AØ,£Ä·2¡”¢h'œ¯ §='¤­A³'¤­ƒ ¢—®­ 
‡

k UÄÇ 5À› º˜),ÃT­‘£º˜)pÌq­AÃT­‘£Ä³Vº[ÃT­‘£¨KÃÀ­
k UVO(ZB 0ۛ Ý2¿ÀÕã´fØ,£Ý2¿Õµ'¤­mҔ'HÃÀ­A³;­‘£ƒ´*Å»³
k UVO(Z[EH8 0œ› ¡
­A'¤­A"% Å»¯9£ƒ³Ú­A´ß'¢ÝT˱³;­ ¶c´q­͐´—®­Aà ¢¾'¢ö¼A® Ë ¢¾¯ §='f­A"
k UVO(Z[EH8MÇ 1y› Mҕ%(˃­mҕ%Aµ­AÃT­‘£¯ §c'f­A" 'H³ãÃT­
k UVO(I 0œ› TÃ'¤­‘£ƒu­A®­'f­%,­AÃÀ­‘£ƒu­A®­
k UVO= 0ۛ Â[)AŸrÂ
k UVO=g 0p› 'HÉAÅK£ƒá³ã«HÅK£ƒÍÉ¢h³ ÅK£Ä·2´¿À®­ %(ë(É»£Äÿfnҕ';³V« ݝ&Ürº
k UVO=g±Ç 5À› ¯ §='¤­A"óÉ»­A® ÃT­‘£Ä‰';ÃT­
k UVO=8 0œ› ݔ¢hu£®=)»¼A͐Ë2­
k UVO=G 0p› òÈ­A®Ü£ƒ³ Å»Æ
k UVO=GFÇ 5À› Ý2º[ÃT­‘£ƒ';÷‘Øðé»­AÃÀ­
k UVO=GFÇ 1y› m® ¢¾Ìq­AÃÀ­‘£ƒ® ¢¾Â® ÃT­‘£Ä·2Äݺ[ÃÀ­‘£ƒÿfÌfÃhÃT­‘£ƒðhʘ¯ÚԕÂ'H³ãÃT­‘£ôH®ª¢h% ÃÀ­
k UVO=G!I 0œ› %,­AþAÅK£·2ò ¿À¢
ç ¡ ­‘Ò•%€'¢}Í ­A®
k UVO=G!UVG 0p› ©T­Aº['
k UVO=G!>W8;: 0œ› ©º[ÃT£ÄÝ2º[ÃT£ƒ`þ ƒ^+W¦#£ƒÆ ¼AÍ £Ä·2®¦#­A©À£ƒÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá £#ÿ¤#˜Ë©ºc­A³Ú£ƒÂ ­A®£ƒ¡ ù”òm¯ §h­AË
k UVO(@\L 0œ› mÂ[Ï,¯9­AË2­‘£¯4" ¿£ƒ·ƒ'Hé‘),³~‰¿Àà ÷‘Ë
k UVO(L 0p› Â[),Ø,£F­A³Ú£ ·ƒ¡
¼Aá'¤­A³
k UVO(LÇ 5À› áÉ,';ÃT­‘£Ä·2Ø('H³Ú­AÃT­
k UVO(LÇ 1y› u­A³VÃÀ­‘£'•ÜrØ(ÃÀ­‘£#Æ Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£ƒô¢ŸrØ(ÃT­‘£Ä·2º[³;­AÃÀ­‘£ƒ¯4³Ú­‘¼A̗´‚';³VÃÀ­
k UVO(L\> Œ–sMÇ 1y› Ý ¿ ¢h% ÃÀ­‘£ƒ Ãß';³VÃÀ­‘£ƒÝ
¿ fł͐ÃÀ­AÃT­
k UVO=Y 0œ› ³ Ÿr¦NÅ»®­‘£ƒÍ Ÿr­ '¤­‘£ƒÆ žÀ®­‘£ƒ·2¯ §¢hæÅ
k UVO=Y;L\> ŒæY;< 3p› Ý ¿hԕ%(³;£ÝHÏwԕ%(ËJ¬‹Ë ¿Àý!´q£
ҕ%˜Ë
k UVO=Y;L\> Œ–sMÇ 1y› ÝÌq­AÃÀ­‘£ƒ"Wü Ÿr¦#­A³j';³VÃÀ­‘£ƒÝ ¿À"=)»ù”òm´ß';³VÃÀ­‘£ƒÝ ¿hԕ%w³~͐ÃT­AÃT­‘£¡®Ÿ‹' ü=´‚';³VÃÀ­
k UVO=Y;L!s 0p› Ý ¿—Ô˜%(³ã´­‘£ÝHÏwԕ%(ËJ¬[£ TÃ&),º[³ã´q­‘£ ®­A©ë(Ë2£ƒÝ ¿Àºc­A©hÃT­A¯4Ã
k UVOV_cUVG 0ۛ D%Ù¼A͐®­A©
k U[ZVO=Y;@\U . EH8 q› ý!ËV)AŸҔ'¤£#·ƒÓÝó'¤­A³V« ݔ¢
k U[Z 0œ› ÝVŸr'¢h´q£ƒ·2ÄÆ[),Ø Å±Ãh% ÅK£ƒÝH),´q­
k U[Z(E;8MÇ 1y› ÝVŸr'¢h´¾'H³ãÃT­‘£ƒ¡ Ÿ­ u­A³VÃT­
k U[Z[EHg
UÄÇ 5› ͐þÌq­AÃT­‘£ƒº˜),ÃÀ­‘£#º˜)Ì­AÃÀ­
k U[Z[EHg
UÄÇ 1y› ôH͐ÃÀ­‘£#éAÅ»'€º˜),ÃT­‘£Ä"=),òÈ­ƒ¢h% ÃÀ­
k U[Z[EHg
>W8;: 3ߛ Ý ¿Àºc­A©ÃÀ­‘£ƒ"=),òÈ­AÌfÃ'¤£ƒ·ƒðT¼A´q£ƒËV) Ë2£ƒË9°[)»¼A´q£ ðh¯4ËV),¦NÅK£ƒÝ2¨F®­
k U[I 0œ› M¼A͐Æ[Ï,ÃÀ­‘£e¼A͗¶c´f³;£ ­A³ã¯9­AèF£·2´fºc£ƒ¯4´*¬£ƒÿ¤ô;"¬£ Äý!Ë2­A³ ÅK £ "ƒ´­A®­AÍøÃ% Ŏ¡ ­‘Ò•%€'f­´—®­
k U[IDÇ 1y› ® ¦­AÃÀ­‘£ƒÍ[),ÃT­
k U[I,U[ZnÇ 1y› ÝÌq­AÃT­‘£Ý ¿À"c)»ù•òm´‚';³VÃÀ­‘£¡®Ÿ‹' ü=´‚';³VÃÀ­
k U[I,<ROcg 0p› ¯9­A¦F ® µ­AÃT­
k U[IG!>?I,I,UV8 3ñ› "õÑË2­A¦?§¶c´q£uÍ ¿þ»­A¯ ¢ŽË2­͋Żu­A³ Ŏ'¢¾'¤­A³V« ¼A͗¶c´f³j¯»³µ¯4É»­Ä¿Àº ¡ ­
k U[U 0œ› Tá ¿ÀTývfÅ
k U[UŒ 0ۛ ¦()pFŸ‹­ Ý
k U[UVB;>A_cU 0œ› ‰á ¿ÀT!ý fŎ'f­%Æ 2­
k U[UVG 0œ› M¼A͐Ë9³;£ƒÌ!Ïp'”ÅŽuҕ%(³Ú­
k U[UVG ˜‹B;EHY;@\U 0p› "³Ú­AÍà‰³Ú£uÌ!Ͼ'•ÅŽuҔ%w³Ú­
¼A͐'Hà ¢¾'¤­ƒà‰³
k U[U[L 0œ›  ¿'¥Ô•%(³
k U[U[LÇ › ð=ԕô‚';³VÃT­‘£Ý ¿Àá ­A³VÃÀ­‘£ƒðé»­AÃÀ­‘£ƒ·2Ä¡ ­A¦óÌf®­AÃT­
k U[U[L\<?U 0œ› N),¦F³ ÅK£·ƒ¦ ¿ÍžÀ³ ®­‘£ò4ÏAŸr³;­
k UŒæO(<?<TÇ 5T› ͋Ż´fÃÀ­‘£ƒº˜),ÃT­
k UŒæO(<?<TÇ 1€› ¡ ­ƒ¯4É,ÃÀ­‘£#͋Ż´fÃT­‘£º˜),ÃT­ 
S

k UxWLÇ › "c),òÈ­ƒ¢h% ÃT­‘£éAÅ»'Ûº˜),ÃÀ­‘£ƒô;͐ÃT­
k UŒ–EHGJU 3 I,_ › ¯4º[® ¢À£Ä¡ ­A¦ ¢£ƒ¯–Ür©W¬£
k UŒ–EHGJUXGJU am› ¡ ­A¦ ¢À£ƒ·2Ý2ה ¿ 
µ£Ý
­ATà ¢£ ºc­A°Ö ¢WŸ£ÿf¯ ¢h"Ŏ ¢WŸ£ƒÝ2ה ¿ 
µ£M ͐þ'H³Ú£ƒð 9‰´f³
k UŒ–EHGJUVB,O=8;I 3p› ¯»º[® ¢ݕ¢À£¯ §=°±º ÅK£
k UŒæG!>?UV8;IPÇ › ' ü=¯9­Ä'H³ãÃT­‘£Ý2ºc­AË´q­¢—% ÃT­‘£m¼A\ ©h[´ +˜Ë©ºc­A³Ð';³VÃT­
k U[:eÇ 5‰› òÚ`Å uŸr­ ¦FÃT­
k U[:eÇ 1y› ¯ §h­A°‹¬rÃÀ­#';³VÃÀ­‘£¼A©hÃËÖ'H³ãÃT­
k U[:=U[LÇ 1ۛ ÌHԘŽ¢h% ÃT­‘£ƒ·ƒ¯žÀ%Ù­Ä'H³ãÃT­‘£ð¯4Ìq­AÃÀ­‘£#ðhʘ¯ÚԕÃß';³VÃÀ­‘£ƒÿfÄðʘ¯,ԘÂ';³VÃÀ­‘£'f­A³ã« º˜),ÃT­
k U[:=:HO=G 0œ› Mù•ò µ­A³ ÅK£mù•ò² ¿À'
k U[:=:HO=GFÇ › '•Ÿr¦#­A® 'H³Ð¢h% ÃT­‘£ƒ¿ÀØ ';É¢æŸ‹¦K©À­AÃT­‘£ƒ%ÙҔ³VÕÐ'H³~¢—% ÃT­
k U[:=>W8MÇ 5À› ¯ §h­A³ãהò º˜),ÃT­‘£Äðʘ¯9¼ Öº˜),ÃT­‘£ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒðé,ÃÀ­
k U[:=>W8MÇ 1ۛ ¯ §h­A³ãהò ';³VÃÀ­‘£¯žÀ%Ù­ƒ';³VÃT­‘£ðʘ¯Úԕþ'H³ãÃT­
k U[:=>W8,8;UVG 0ۛ ¯ §h­A³ãהò ';³Và ¢¾©À­A®­‘£ƒÃRőŸ‹©‚É»­A®à ¢}©T­A®­‘£ƒ·ƒÃ&Ï»¼AÝ ù ]˃­‘£ ¡-V˃­AÝ¥Å
k U[:=>W8,8;>R8;: 0p› ¡ ­A³Vהò£ƒ¡
­‘Ò”%Ù£ƒðʘ¯K¼ 2£ƒ
ð e©À£e¼AÃh'f­AÝ £%wºc­AÃÀ­
k UVB,O(< Œ 0p› º¢h´¿£¡°‹¬£ÄÝ2ºc­A³;­‘£'f­A³ã«]£m¼A®Ë ¢£m¼AÃT¼A\
k UVB,OV_cUÄÇ 5‰› ˜Ë©ºc­A³Ð';³VÃT­‘£®ÃT­‘£ƒÍ´*¬rÃÀ­
k UVB,OV_;>?EHY,G 0ۛ ͐´q¬r­ ©T£Ä ­A®ó®ÃÀ£ƒ¡ ­A³V«]£# ­A®ªþ»­A®
k UVB;UVO(IDÇ 1y› M¼AݳÐ'f­AØ(ÃÀ­‘£m¼Aݳ~'f­A؀'H³j¡2®¦ 'H³j¢h% ÃÀ­
k UVB;U[@\L 0œ› ¡
­A΃­‘£#¡ ­A¢h% "
k UVB;>R8;IjX9G!U ae› ¯–Å»Æ ¢À£ƒD¯ E
­A´q£ƒàu­AØÙ£ƒ'HT´f³;£·2%¢h³~ ¢WŸ[£ƒÃRŻ ¢
k UVB;E=<?IÇ 1y› M¼Aúc­A³ãÃT­‘£ƒ¡2©®=),';Â';³VÃT­‘£äW˃­AÃp¯–Ür©W¬r'p¢% ]ÃT­
k UVB;E=<?I,UV8 3p›  ' ü=´fÎ2£¡¿Àà ¦?§=º Å»´
k UVB;EHE(Œ 0œ› ®­AòÈ£ƒðh¯4'f­A³Ú£ƒ¯4²£nҕº[´
k UVB;Ew_cUÄÇ 1y› ðh¯4Ë ¿ý‹´‚º˜),ÃÀ­‘£ƒô;͐ÃT­‘£ÄËV) Ëúº˜),ÃT­‘£Ä¡
­A©hBË &!'pº˜),ÃT­
k U[>R8;: 3ߛ ©´*¬ru­AÃ
k U[>R8;: 0p› ¨K©À£#¨F©hÃT£ƒ¡2©`¶c° ­‘£Ä·2©hºœ¼AÌfÝ2'f­ƒ¡ ¼ ¶c´fʘ©‚º˜)»£ƒÿ¤#ÌHԕ´¿
k U[<AZ[BÈÇ 1€› É,'¤­A³µ®˜¢hÃT­‘£ƒÉ,'¤­A³VÃÀ­‘£m¼AÃ'¤­A®óô¢WŸr';ÃT­A̞Àݔ¢Ì©À­A®­ƒ
¿ fł¯»ºc­AÉßݔ¢¾á ¿ÀË ¢WŸ]'f­¼AÃ'¤­A®ÃT­AÃÀ­
k U[<AUVO`:HY;UVGÇ 1œ› à ¢h³j® ¢—ÃT­‘£ƒ¡2©³ ),áï';³VÃÀ­
k U[<A>?U
Ç 1y› û&Üré»­Ä'H³ãÃT­‘£û ¿Àé,®­AÃT­‘£¼A ˃­ ¯ §=F­‘ù”«
´ß';³VÃÀ­‘£ƒ%?),+F­A³ ),¯4« 'H³ãÃT­‘1£ q),ØÙ­ƒ';³VÃT­
k U[<A>?UŒ 0ۛ D¼A
© &‹©À­AÝ
£¯ §=´*ÅK¼A´q£ƒ·2T´q£ Óh÷‘ØÙ£ƒÎ2­AÃÀ£ ÿ¤M¼A© ­A³Ú£ƒT´
k U[<A>?U[_=U
Ç 5› M¼A©
&‹©À­AÝ ³(]ÃÀ­‘£¼A©h ­A³µ';³VÃÀ­‘£m¼A—ԕ´q­ ';³VÃÀ­‘£ƒ¡2¿Àà u­AÃß';³VÃÀ­‘£ƒu­AÃÃT­‘£·ƒ͐ºc­AÃT­Ä'H³ãÃT­
k U[<A>?U[_=U
Ç 1y› M¼A© &!©T­AÝ ';³VÃÀ­‘£ƒu­AÃÃT­‘£¯ §c´ÅK¼A´‚';³VÃÀ­‘£ÃT­
k U[<A>?L\Ll<AU
Ç 1y› Æ[),Ø,­Ä';³VÃT­‘£&Ür½!ËøàTØ,­AÃÀ­
k U[<A< 0œ› à&ŸrØÙ­‘£ƒà&ŸrØ Å
k U[<A<TÇ 1y› à&ŸrØ ÅŽÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#à&ŸrØÙ­ƒ®¦#­AÃÀ­
k U[<A<?U 0p› ³ Ÿr¦NÅ»®ÅK£Ý ¿hԕ%w³ Å
k U[<A<?>?Z[E=@\U 3ñ› ®É»­A'¤­‘£ƒËV),áÃ¾"Å»®
k U[<A<?>?:=UVG!UV8cL 3ߛ Ë ¿ '¤­A³ ÅK£ËV`) ­‘£®É»­A'¤­
k U[<A<?>?:=UVG!UV8cL 0p› ËV`) ­‘£®É»­A'¤­‘£ƒ‰¿Àà ÷‘Ëø˃­ƒ%(®
k U[<A<?E(C 0p› ¦F³VÌfÃÀ£ƒÝ
Ÿ‹­ Ép'•ÅÁ¦KÌ*¬£¼A½‹®­Aº[Ø
k U[<A<?E(C¾Ç 1œ› ³ãהòÈ­AÃÀ­‘£Ý
Ÿr­ Ɂ'•ÅŽòŸ­ ¼A´‚Ì!),³µÝ”¢ö¼A½!®­AÃÀ­‘£ ¦FÌ*¬rÃÀ­‘£#¦F³VÌfÃÀ­
k U[<A<?E(C@ 0p› á[ÏAŸ‹'HÃWÅK1£ µ­A®
k U[<A<?s 0ۛ ¯ ¢hØÙ£Äð%(³;£ƒû),®£ƒ'Ñ)'
k U[<A<?sÈÇ 5› ô•Ür® ðé,ÃÀ­
k U[<A<?sÈÇ 1y› ô¿À®­AÃT­‘£Äòm³ãÃT­‘£¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãÃT­
k U[<AE;8;:eÇ 5› MҔ'HÝVŎ'¤­ƒº˜),ÃT­‘£F­A®Ҕ';Ë´¾º˜),ÃT­‘£Ä·2Ý2ה͗ԕá±Ë2­ƒÝ2³”),'¤­A³j³(]ÃÀ­‘£ ® ¦KÃÀ­‘£m¼AT®­º˜),ÃT­‘£ƒ®¦#­ƒº˜),ÃÀ­ 
]

k U[<AE;8;:=>W8;:=@ 0ۛ u­A®£ƒÝ2ה¯9¼ ƒ£ ·ƒ#'¿À¿ÀØ × Í‹ÅK£#Ý2ה͗ԕá‹Å
k U[<AE(_=U[I 3ñ› M¼A¯ §=˃£#å?˃­A³;­‘£u ­AºñҔ'H˃­ƒ¦FË2­‘£ƒ¯ §¢h±¯9­
k U[<AE(_=U[I 0ۛ M¼A¯ §=˃£#¯ ¢h§ ±¯9­ 
k U[<AE(CpXGJU aě ´—®˜¢À£KÃRŻ ¢À3£ ¢h«Hž ¢WŸ 'H¾Ë2­KÃWŻ ¢À£u·ƒƒá³V´*Ł¯4³Ú£Kÿfƒ¯K­A´­A®ú ¢WŸ[£KóV' ¢WŸ£X Ý2‰´¿À½!˂ݔ¢€';F£Kðh´—³Ú­K¿Àº ¡ ­
k U[<AL 0œ› m¯ ¢hØ ÅK£ƒ¯4³ã´—®­‘£ƒ'HT³jÍ—Ô•á £ƒ'¤¼AØy͗ԕá
k UVg
EHO=8nÇ 15› ¯»Æ´­AÃÀ­‘£ƒ³”),ÃÀ­‘£
¼A©®­A¯±';³VÃT­
k UV8;ZB 0p› Í žrŸ‹Â £#¯–Å»þ»­Í žrŸr £Ä·2M¼A© ­A³Ú­AÝÃÀ£ƒáu¬r­ ÝÃÀ£ƒÿ¤FԕË2­AË9á‹Å»"Þݝ ¿À%Ù­AË
k UV8;I 0p› à¿Àu­A©T£),É»£ƒû ¿À'f­A©À£#͐®
k UV8;IDÇ 1y› mØ¢hþ»­ƒ';³VÃT­‘£û¿À'¤­AÃT­‘£N),É,ÃÀ­‘£ƒ·2MҔ%(®ó®¦#­AÃT­‘£ÿfÄ͐ݪ ¢WŸ ®­AÃT­‘£¼Aݳjû ¿À'¤­AÃT­
k UV8;IDÇ 1y› mû¿'ÛÌq­AÃÀ­‘£ƒ¢hØ þ»­#º˜)¾Ìq­AÃT­
k UV8;UVO(LNBDX9G!U am› ÃRŻ ¢À£Ä´f® ¢À£·2¡2ËV) Ë2£ƒðh´—³Ð';³
k UV8;U[I,>AZ[Ll>AE;8 0ۛ ¡ ­A"Å»©T¬r­ %Ù£ƒ';½!Ë2­A«]£á—Ô•Ë©T­A%
k UV8;UŒæO(Z[LlEHG 0p› Mҕº[´f'¤­A³ ÅK£òm®­Aèø';³Và ¢©T­A®­‘£Äð¯»'f­A³ ÅK£ƒ¯¿Àë(Ë2­Aʘu­
k UV8;xU WZ[U 0œ› ᐝæ¬r© üh¼ 2£¯¿À³”)»Ò”º[´â'”ÅŽ¨#¼A©'¤­m¼AÃÀ¼AI ø© üh¼ 2£¯9­A%(³ Ŏ'”ÅŽ¯4%© ühÒ)
k UV8;xU WZ[>RO`< 3ñ› ¦ ¿À«
'f­A³ã'f£ƒ®­Aòm%Ù­AË'¤£mҕº[´f';³
k UV8;xU WL 0p› ¦ ¿À«]£ƒ®­AòÈ£mҔº[´q£#¡2¿Ã ¦A§cº
k UV8;xU WLÇ 5› ®­Aò ðé»­AÃÀ­‘£ƒ®­Aò ˃­ƒð¯»'f­A³Ðº˜),ÃT­
k UV8;xU WLÇ 1y› òm®­Ä'H³ãÃT­‘£ð¯4'¤­A³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ®­Aò ¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­
k UV8;U[_=E=<?UV8;Z[U 0p› òm®­AèF£ƒ' ü=¯9­‘£%w˃­‘£mҔº[´£" ¿ÀòȼA—ԕ´q­‘£ƒ·2Õ˜Ë%Ù­AÃ
k UV8;U[_=E=<?UV8=L 3ߛ %w˃­A® ¿£
Ҕº[ž´ +æÅK£ƒò®­ƒÂ ­Aº[à ¢©À­A®­‘£#"[Å»®©`ԕ´
k UV8;>A:;8 3p› ' ü=¯K­A® ¿£Ä%w˃­A"Å»®£ ü=¿
k UV8=L 3ñ› Ø¢hþ»­‘£Ä¿ÀÉ»­¿Àº ¡
­‘£Äû ¿À'f­¿Àº % ¡
¶c­‘©£ÄòÈ·2­A%©À£#ü=þ»¡2£¿Àà 'H'”ÜrT®³j£nÍ Ò”º[Ÿr­ ´—á ¢'¤­A¿Àº ³ Å Ë ¢
k UV8=L 0ۛ û)AŸr'f£N),É»£ƒû ¿À'¤­A©T£Ä¿³ ¼A £Ó`îrÆ ­
k :U 9ÚY;UVO(LBMÇ 1y› Ó=îrÆ ­ƒ4¯ À¸e©ÝVŻ˴fÃT­Au­l¹ êT­A³Ú­ƒ¡¯»ÃT­ÄáÃ‚% ܋Ý¢
³ '*)Ž¼A%® ¢h% ÃÀ­‘£ƒ©ÝVŻ˴‚';³VÃÀ­
k :U 9ÚY;U[@\L 0œ› ÝVŸr';½‹¯K%Ù­AÃÀ£Ҕ³Vý!°%Ù­AÃT£Ä©ÝVŻ˴
k UVG\O(L\UÇ 1y› ̋),³Ðݔ¢¾É»Ÿr­ Ø(ÃT­‘£ÄᐝT'f­AÃÀ­
k UVG!UVOã_=UÇ 1€› ©WŸ¼A´â';³VÃÀ­‘£ ®˜¢‚®˜¢hÃT­‘£ƒÆ‹Å»Ã¾® ¢hÃÀ­
k UVG!UVOã_=UVg
UV8cL 0ۛ ¦FæÅK£¼A¯ §=ËÌfþ'•ÅÁ ü=Ê˜Ë ¿£ƒÏ,´q£ ºc­‘¼AÃ
k UVG\G!s 0p› ûTÉ,Í ¢h³ ÅK£%,­AÃÀ­‘£m¼A¯4¯4®[ÅK£#'Ñ),è±Æ[),Ø,­ôH®£Í ¢h³
k UVG!LNB 0P› q͐°‹¬£‰Ìfºc­A̝ ¢WŸ "ËÃ=¶c° ­AÃT£4̗ºc­AÌ'”Å ¡•¢—'D'Ñ),é,³ ÅK£¤·ƒqÃrÏ,'H³ ÅK£¤ÿ¤ÀÌfºc­AÌé,º[³Và ¢~'f­Ù¶c° ­AÃT£‰®Ÿ‹¦K³
É»­A®à ¢Ð'”ÅÐÌf¦Fºc £ À'Ñ),èyðÀ¼AÂ
k UVG!LNBMÇ 1y› ®Ÿr¦F³jÉ»­A®ÃÀ­
k UVG!sH< 0p› ô”Å»³”),Ìq­‘£ƒ®º[Ý ¿¼AÃhË2­
k U[@\U[LÇ 1y› à ¢—³j® ¢hÃÀ­‘£ƒ³”),';ÃT­‘£ƒÝ2´q­AÃT­‘ £ ˜Ë2­A¿À' ®Þ';³VÃÀ­‘£ƒÃT­A'œ ¢WŸn%(â';³VÃÀ­‘£ƒØ ÜrØy¯»É,ÃT­
k U[@\>?I,UuX9G!U a› q¯9­AÝ £F¼AÃ';ØÙ£»® ¦Kò¦£‰Ý2æÅ»¯K£¼A©+TËpݔ¢PÍ ­Aº[³Ú£‰ð¯4ÝVŸr¦F´q£»¯»¢À³ £ÚԘ˃­A³;­‘£4·2¡
¼A´qҔ³Vý!´q£¤ÿ¤q¡ ­A¯ ¢~ݔ¢~Í ­Aº[³;£‰¡
­A¯ ¢Ð ¢WŸFÃhº őŸ
k U[@\>?I,U[@ 3 I,_ › ¡;Ï,³ÐòÚÅK£#ÓhÝ'¢¾ðh¯4³;­ ԕ´¾Ë2­ƒ¡ ¼A´qҕ³ãý!´£¼AÝ©À­AËøÓÝ2'¢£m¼A´fÝó¯4³
k U[@\>?U[:=U
Ç 1y› à ¢h³j® ¢hÃÀ­‘*à ¢h³Ú­É»­A®ÃT­
k U[@\L 3ߛ Ý©r)A¬ u£ÝÍøݔ¢¾¡îrÆ ­‘£ƒ¡ ¼A´‚ð 9F£ ¢h÷‘é
k U[@\L 3 I,_ › Ý2©&)A¬ 9â³ ÅK¼A´ßݔ¢
k U[@\L 0p› ¢h÷‘霡©=¶c° ­‘£#·ƒË° ­AÝ ­AäW˱ ¢h÷‘ØÙ­
k U[@\L\E(CpÇ 1y› %¢hÃÀ­‘£ƒ%Ù­AÃß';³VÃÀ­‘£¡¯–¬‹« ';³VÃÀ­
k U[L 0œ› " ´¬[£ Í ­A¨#£Ä%ٟr­ ©T£ƒº˜),É
k U[LÇ 1y› º˜),Éß͐%(ÃT­‘£%,Ÿ‹­ ©ß®¦#­AÃÀ­ 

k U[LNG\OãsÇ D
1 › ¼A©
&!©T­AÝ2àF­A´j';³VÃÀ­‘£‰á[)'‹¢ ݔ¢~¯4'HÉ»­¢—% ÃT­‘£¼A©
&!©T­AÝ2àF­A´Ð'H³ã'¢ ¯4';É,©T­À¢h% ÃÀ­‘£‰·22¼A©&!©T­AÝ2àF­A´~ݕ¢~͐´f®­AÃÀ­¤Ë2­‰¯ §c'HØM';³VÃÀ­‘£¤ÿ
k U[L\L\UVG 3p› mÍ ¢hº[´f³;£ƒ%?)œ©`¶c´¿À¡;)AŸ]Ë2­ ˜Ë2¼Aý!´fËV)AŸ  ¢Ÿ§ ¢h÷‘é,´f³;£Kð
T´f³
k U[L\L\UVG 3 I,_ › Í ¢—º[´—³Ð´f³ Å»'¢Ý•¢£ƒ¡
¼Aá'¡qîrƋÅÁ³ ÅK¼A´¾Ý•¢À£¡ ¼Aá'pÝ ¿ÀòÚÅ»´ ¢¾Ý”¢
k U[L\L\UVG 0œ› m¡HÏ,³ÐËV) .
´q£ƒ®­Aò£ƒÝ ¿òÚÅ»´q­‘£ ¢—÷‘é,´­
k U[L\L\UVGFÇ 1y› Ý¥Ÿr©À­A³VÃÀË ­‘£ƒ˜Ý ¿—Ë2Ԙ¼A%(ý!³j
͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒð=ԕô‚';³VÃT­
k U[L‹CFU[UV8ÈXG!U am› '¢}͋Ż £#͋ŻÂÖ
 ¢WŸ
k U[_=UVG\O(:=U 0p› ³VÝ £¯–Żà ¢}'•ÅÁ©`¶c´¿ ¢W£ƒŸ£%ٝ ¢­Aìٟ£ƒ£ƒTuäWҕËø
%(³;­‘£¯ ¢—Ë2£ƒ¯9­AÃ
k U[_Hs 0œ› M¼A ¼AÉ,Ëã)AŸ]'f­ƒû ¿rŸrÉ»£·2M¼ ¶2Ëã)AŸn'¤­ƒ%(®£ƒuҕº[®­ƒÝ ¿À%Ù­AË
k U[CuOcG!UÇ 5› Ý
­A©há ­AÃߺ˜),ÃÀ­‘£#Ý2 ¢h´¾º˜),ÃT­
k U[C>?<AI,UVG2Ç 1y› ºžÀ³;­Aþ';³VÃT­‘£à‰Í³Ú­AÃT­‘£·2ò ¿®­AÃT­‘£Ä͐º['f­AÃÀ­
k U[C>?L\ZB]Ç 1€› Ìq­A% Ü]'H³ãÃT­‘£N)»Ò”º[´‚';³VÃT­‘£
Ҕ³Vûu­AÃT­‘£Ä® ¿ÀòÈ­AÃÀ­‘£ƒô”ŸrÝ
­AÃÀ­
k U[s=EH8;IX9G!U am› ¯9­A³;£ƒ¯»¢À³ £ƒðhᐳ;£ƒÍ ­Aº[³Ú£#% Ür³Ú£͐þ,©T­A³;£Ä¡ ­A¦ ¢
k >WO(@ 0ۛ ¯4²¯9­A´q£ƒ´f³ãôH%Ù­A³ ÅK£òÈ­A©À£ƒû ¿À'f­A©À£#·ƒMҕ';ÝVŎ¦(),®ó©`¶c´¿ø'•ÅŽ¡”¢h'p¡;),³Ð'f­ƒò­A³
k > kD0p› M¼AÍÍ £ƒÆ[),ØÙ­Ä'H¯4É»­ÄÌ!)p͗îrÂ[)AŸ '•ÅŽÆ ­A´*Ŏ¯»³µ';¯4ɑ)AŸ]'*)ÍÂ ­Aà ¢'¢ø¼A®Ë ¢}®¦#­
ҕ%(Ë2­̐­A´q­ƒž º
k > k <?>?ZVO(< 3ñ› Í ­AÓT¼A͐®ª'¤­‘£ƒÍ ­AÓT¼A͐®ªÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£ÄÍ ­AÓT¼A͐®  ¢WŸj¼A ® µ­ƒ¿Àº ¡ ­
k >?ZVO=g
UVGlO(< 3p› m%A
) ˜Ë9©`¶c° ­A¯4'p¡VŸr¦ Ë ¿Àý!´
k >?Z[UV8cL\UV8,O=G!s 3p› %?)pÝ;Ïp©h+æ¬ ©T­A®­‘£ƒ%?)p" ´­A$r% ž'¤­
k >?Z[UV8cL\UV8,O=G!s 0œ› %?)pÝ;Ïp©h+æő¬rËÖðʘÝ2©T£ҕêh´Å»ËÖ"´q­A$&% Å}'f­ƒðhʘÝ©
k >?Z[(UVG 0œ› û‰¦FÉ»­‘£Ä¡qÔ•á ­Aá ¿rŸrá֮ɻ­Aè
k >?Z[(UVGÇ 1y› û‰¦FÉ,ÃÀ­‘£1]Øw¯»Øy';³VÃT­‘£Ã&)AŸr'œû)AŸr'œ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ'fŸr­ ¯»ÃT­‘£ƒ"$r%µ';³V´ ¢}¿Àº Ë ¢}®ÃT­ƒÌžÀݔ¢Ã% Å»ÃT­
k >?Z[s;Z[<AU 0p› Ý
­AÓÀҕ';®
k >?Z[s;Z[<A>?@\L 0p› Ý ­AÓTҔ'H® ®­Aà ¢}©T­A®­
k >?I 0p› ÃRÅ»®­Aâ'”ÅŽÍ[),®Å
k >?IDÇ 1y› Í[),®ÅöÍ[),®ÃT­‘£ƒ),®óé,º[³Ú­AÃT­‘£·2¡ ­AÎ2­¢—% ÃT­‘£ƒ¡ ­A¢h% "ó¢h% ÃÀ­‘£ƒÿfà ¢h©´q­ƒ¢h% ÃÀ­
k >?I,I,UVG 0œ› Í[),®ÅÁ®¦#­Aà ¢h©À­A®­‘£ƒÃRÅ»®­AÁ'”ÅŽÍ[),®ÅÁÍ[),®à ¢©T­A®­
k >?I,I,>W8;: 0ۛ Í[),®ÅK£Ä·2¡ ­AÎ2­‘£ƒ¡ ­A¢h% "£m¼AÃhæŸ–«
k >?I,U
Ç 5T› ³ãº[ÃT­‘£ƒÍÝ2ÃT­
k >?I,U
Ç 1€› Ý2º[ÃT­‘£ƒò»),¦KÃÀ­‘£ƒ·2¯ §=´*Å»²­ƒ'H³ãÃT­
k >?UV8,8;>WO(< 3p› MҔê©À­‘¼A+æ¬r'¤£Ä%A)Ý
­A®Þ´f'œ³Vº[à ¢¾©T­A®­‘£ƒ%?)pÝ
­A®  ¢Ÿ¡•¢h'Í ­A³µ©À­A®­
k >?UVG 0ۛ ¡°‹Å‘¬[£#ÌfÃT­AÌq­‘£Ä¿%,¬­ ® ¢¾Ìq­Aà ¢¾©T­A®[ű¦#­AÉAÅ
k >?: 3ñ› ͐ɻ­‘£#Tºc­AÃT£K¶c°‹Ür®£ƒ·ƒ‰º[ʘ©h¯–Ür«H¬£Äÿf¦#ù”òÚ¬r«HÅK£ ¡ ù•òmu­AÃRÅK£ "2òm³ã¯–Ür³;£ Ÿô”Ür®­¿Àº ¡
­
k >?:HO=gs 0ۛ MҔê¯4ʘÃWŻʘ©T£¡”¢h'p¯9¼A´¾Ë2­ƒ¯»Ê˜ÃRŎ'¢¨K´ ¢}¨Þ% ܋ݳڭ¼A©h©T­AºÐ'H³ãÃT­
k >?:=E=L 0ۛ º[é,ᐝæő¬[£#';ç(³;£ƒ¡2¯4à ¢T´ß'¤­ƒº[éAÅK£ƒ¯»²¯9­A´*Å
k >?:=E=LG!s 0œ› º[黣ƒ¯4²¯9­A´q£Ä'Hç(³V¯»Ã
k >?<?U 0ۛ M¼A¯4
k >?<?< 0P› qÂ[)AŸr £·2® ¢ µ­¤4¯ À£‰ÿf¯ §¶c´q­‘¼A©´~³;­AÌq¼AÃË9F¸K'¤­AÃRÜrùKI£ Àÿh:¶ µ­‘£‰¡;Ï,+F¼Aá ¼A©há ­AÃ4¯ À £ "2¡•¢—'D®É»­Aè€'•Å ¿À' ½!ºc­AÉAÅK£»¯lÏ,á ­»';´f³Và ¢
k >W8 0p› M¼AÉ,$&Í ­‘£òmë(É»­A³;£ƒ¦(),%Ù­AF£¡ÃÀ­A̐£ uҕ%(³Ú­ ¡ ­‘Ò”%³(]à ¢}'f­9¶c° ­AÃ
k >W8,O=G!s 0œ› %A),º[³Ú­‘£mҔê¦ ¿À«]£#Ì!),É»­‘£nҕêh©«H¬
k >W8;I
Ç 1ț ÀÍ Ÿ‹­ áÃT­‘£À';ÝÃÀ­‘£¤Í ¢À¼AÉ,˃Ÿ2­ É»­A®ÃÀ­‘£‰·2À¡2º[Ý
­AÃhæŸ‹%e';³VÃÀ­‘£¤ÿ¤q¯4ý!'¤­‰'H³ãÃT­‘£‰"´*¬F';³VÃÀ­‘C£ À'Ñ),÷‘é,%Í y';³VÃÀ­‘I£ "2¼AFÌ npÍ Ÿr­ áÃÀ­‘ £ Ÿ
k >W8;I,>W8;: 3ñ› ¡ ­A©&!Ë'¤£#ðÀ¼A´q£ƒ³”),';à ¢}©T­A®­‘£ƒÍ Ÿ‹­ áÃ ¢©T­A®­
k >W8;I,>W8;: 0ۛ M¼AFÌ n͗ԕ% ÅK£ƒ% …!´ÅK£
¼AFÌ n
k >W8;E;ZVY;<ROcG 0ۛ % Ür³V͋ŻÃ
x
b

k >?E=:HGlO a B;UVG 0œ› ¨K©hÃRÅö® ¢]'
k >?E=:HGlO a B=s 0p› ¨K©hÃRÅ
k >?E=<?E=:=s 0œ› ¨K©À¼A©΃­AÃT£Ä¨K©‚¡;Ï,³ÐðTÒ/e̎"³ Å»³j'”Å-¼A©hí ­
k > a <WO=8;U 0ۛ MҔꯖŸfÅö©T­AË ¿ÀË2­AÃ
k >WG!Z[B 0œ› Ý2Ã&Ï,͐³Ð'¤­ƒ¯ ¢hÉ»£ÄÝqÔ•Ø Å
k >WG!I 0ۛ M¼A ¼AÉ,Ë2­‘£Ä¯4²wÅ
k >WG!LNB 0ۛ ÌHԕF£ƒðhʘ¯9¼ 2£·2¯ž¼ h'œð¯9­‘¼Aá £Ä¯4%Ù£ƒÿ¤à‰³Ú­AÃT­‘£¿' ®Å»Ã´q­‘£ ÌHԘ±¢h% ÃÀ­‘£ ðhʘ¯ÚԕÂ'H³ãÃT­
k >WG!LNB;IOãs 0p› ÌHԕuҕ%(Ã
k >WG!LNB a <WO(Z[U 0œ› ÌHԕ¶c° ­AÃ
k >WG!LNB,GlO(L\U 0œ› mÌcԕT%(³
k >WG!LNB,GJ>A:;B=L 0ۛ ÌHԕF¼AÝ- ±¡
¼Aá'¤­A³
k >?@\ZVY;>?L 0œ› M¼A͗¶c¿À' ØÙ£e¼AØÙҔ'H˃­
k >?@NB;E aÈ0ۛ D¼A͐" ¯9£ƒÍÉ»­Ä¯9­A%(³ ÅK£ᐝF¬‹­ äW˲
k >?@Ng
Y;LNB 3ñ› ô•Ü‹®£ƒá ­A´¿£ƒ'¤Ÿr­ Ý ­
k >?L 0ۛ Ø¿À'HÉ»­‘£Ä·2%(ºc­AÃÀ­‘£ƒ®¦#­AF£ÿ¤'*Ï,³Ú£¦A§—­AÝ 
£ ÄÆ[),ØÙ­#¡VŸr"
k >?L\Z[B 0œ› '¿¼A´fË2­
k >?L\U9Ç 1D› '¿À´f³ãÃT­‘£¤%ٟr­ ´~ݕ¢ 'f­AØ(ÃÀ­‘£À·2À%¿ 
¢h% ÃT­‘£4ÿf¯4'HÉ~® ¢hÃT­‘£‰° ­ATÃT­‘£4 qÉAŸr'ȝF­A³ãÃT­‘£4"2À ¿rŸrº
u­A³VÃT­‘£4 ­A³;­‰® ¢hÃÀ­‘£IŸé,¦KÃÀ­
k >?L\>W8;: 3ߛ ´ ¢hÌq£ƒÂ ¿Àò´ÅÁ¿Àº èF£Ä´*Å»²«]£ ';¿Ø £Ä¯–Żɻ­#';³
k >?L\L\UVG 3ߛ ';¿ÀÉ ©T­‘£Äûu­A®%Ù­A³;£³V¯4³Ú­‘£ƒ·2';é‘),³;£Ýԕ´­A¯‘ÅK£ "c),'HTË
k >?L\L\UVGJ<As 3 I,_ › 'H¿ÀÉ ©À­Aº[Øy'¢Ý
­A° £ô”ÜrØyô”ÜrØy';³;£á ­AÉߝu­A³j';³;£Ì!),³µÝ”¢À£ƒ';Ýó'¢À£Ä¡
¼Aá'
k >?L\L\UVGl8;U[@\@ 0œ› 'H¿ÀÉ ©À­A¯4ÃT£Ä´*Å»²«
´­‘£·2Äê ¢h+u£#ÿ¤Ä'f­A'”¬&!Ë2£ƒ';¿
Ø ¶c©òÈ­A©À£R Ä"=),'¤£ƒ¿
% 
k >?LNY,g
UV8 0p› ³Ú­A®
k >?CFU[UV=<?s 3 I,_ › ¡- ‹¬rÝ ­Aå?´­‘Ò”º['¤£ƒÝå?´q­Aºj ¢WŸ%?)pÍ ­A³
k <WO(Z[ 3ñ› '¤­A®­‘£&!Ë2­Au£·2¡VŸrá ¢h³;­‘£Äÿ¤#òmË\Ÿr';³;£ Äð%Ù­AÝ £ƒÝH),¦NÅ
k <WO(Z[ k EHO=G!I 0ۛ $&® žÀ'HÍ[),ÉA¬[R
¯4ç
k <WO(Z[=>W8;: 0p› ¶c˃­Aº ÅK£‰É»£ ­Ä&!Ë2¡
­A­‘TҔ%
'”Åp¶cË2­Aº Å
k <WO(Z[HgO(>?< 0œ› $r® žÀ'; ¢—®£ᐝ‰'”ÅŽêT­A³Ú­ƒTì('f¯4­Aà ¢¾
Ë2­® ¢hÃT­
k <WO(Z[=@g
>?LNB 0œ› ® ¿Àºc­A³
k <WO(I,U 0ۛ  ¯4 \ÅK£%w®£ƒ¡¥Ÿ‹¿À' ³Ú£ƒ·2á ­A³Ú£ƒô;® ­A'•Ü]¡ ­‘Ò•%€'f­
k <WO=g
U 0ۛ %?),+F£'H®Ÿ‹'f£ƒ¯K­A¯9£ƒ¡2¯4³;­Aá‹Å
k <WO=g
UÇ 5› %?),+⮦#­AÃT­‘£¡¯4³Ú­Aá‹Å±é,º[³Ú­AÃT­
k <WO=g
U[<?U[@\@ 3p› M¼AÃ%?)A¬r+
k <WO=8;I 3ߛ 'Ñ),‰®£ Ãh³Vu£
¼A'HÃÀ­‘£ƒº[®'¤­
k <WO=8, 3p› ðhÌÌh©®£Ä'*),³Ú­‘£ƒ·2µ­A®ÅK£"ÜԘ˃£ÿfº[ý!'¤­#͐ý!'¤­
k <WO=8, 0œ› MҔ³Vý!´Û¶c° ­AÃ
k <WO=8,(U[L 0œ› ';ה͐®£®=),è
k <WO(@ a B;UVg UÄÇ 1ۛ èI&!©h³;¼AÃ`ԕ%Ù­ƒ';³VÃÀ­‘£ \è &!©³ÐË2­mҔ';ݥŎ¯K¼A© ‚©`¶c´¿ø'•Å-¼AÃ=ԕ%,­'H³ãÃT­
k <WO(@ a B;UVgs 0œ› è\&!©³¼AÃ=Ԙ%Ù­
k <WO(@\L 0Л ¼A©`¶côÑ),ØÙ£K·2u¡ Ÿr­ á‹ÅK£ûN)AŸ‹'f­‘£KÌ!),³n'•Åñô•Ü Ÿr'f£Kû ¿À®Ý £2¼A©¯4%Ù£©T­AË ¿© ¢h¦#£ÿfòmòm'¤£O º[©T­ݕ¢ Í Ìfà ¢€©À­A® ¢ Í ­AÌ ¢€'f­"$r%
k <WO(@\L Ç 1y›  Í ­Aì(%ݔ¢¾ðhÉ»­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒ·ƒÃ÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ û ¿À®Ý ­ƒ¢h% ÃÀ­
k <WO [U 0ۛ ®=Ï»£ƒòmÉ,'¤£Ä‰'¤£ƒ% ÅK¼Aå?´£Ìh©T­A®­
k <WO[UÇ 1y› ®=Ïpðhé,ÃT­‘£ƒòÉ,'f­AÃÀ­‘£#žÀô ®ÃÀ­‘£ƒ·2¯ §c'H؀º˜),ÃT­‘£m¼A
© J,Ë2­A´‚º˜),ÃT­
k <?UVO(Z[BMÇ 5› ðh̗®­ƒº˜),ÃT­‘£n¼AÃ>]³jÌq­AÃT­
k <?UVO(Z[BMÇ 1y› ðÌf®­Ä'H³ãÃT­‘£
¼A>Ã µ­A³VÃÀ­

k <?UVO= 3p› ðh%Ù­AÝ
£ƒÝVÜrÃÀ­‘£ ìAµ­‘£ƒ·ƒ¿®­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ÿ¤Ä"Å»´f®
k <?U[U[IPÇ 5T› ® º Ü~¼AÃh'f­A® ÃT­‘£1fÜrþ¢h% ÃT­‘£ƒ·ƒ#';ʘ®ªº˜),ÃT­‘£ƒÿ¤Äìw¯»Ë2­1q),ÃT­‘£ #'¿Àþ,ÃT­‘£nҔ%w® ¿
% µ­AÃT­
k <?U[U[IPÇ 1€› ®º Üj¼AÃ'¤­A®ÃT­
k <?UVg
>?@NB 0œ› ';®Ÿr'¤£ƒ%?),+F
k <?UV8;I 0ۛ  ¢h®£m¼A\ « £ ¿ ¼AØ
k <?UV8;IPÇ 5T› M¼AT®ÃÀ­
k <?UV8;IPÇ 1€› M¼AT®­AÃT­‘£
¼A\ « 'H³ãÃT­‘£¦FÉ,͐Éß';³VÃÀ­
k <?U[@\@2Ç 1€› ¡ ­A"Å»©T¬‹­ %y¢h% ÃT­‘£Ý;Ï,òÈ­ Ë9"­A®Ŏ';³VÃÀ­‘£·2¯ §=¿ô ¼A½!®´‚';³VÃÀ­‘£ ¯ §="ŸrÝ ­ƒ';³VÃT­‘£¦ ¿« ¦­AÃÀ­
k <?U[@\@\U[I 3p› ò­ Ë©À­AÃT£ƒ¯K¼A©T£Ä¯ §=¿ô ¼A½!®´q£ƒÝ2 ü2 £ á—Ô•Ë
k <?U[@\@\>W8;: 0œ› ¡ ­A"Å»©À¬r­ %Ù£ƒ¡¿Àà ¦?§=ºc£Ä' ü=¯K­‘£#\è &!©³Ð'•ÅŽ¢h% Ã
k <?>?:HBcL 0œ› ¯K­A®­‘£#´¿À+u­A³
k <?>?:HBcLÇ 1y› '¿À× º[®­AÃT­‘£¿À³ãûF­AÃÀ­‘£ƒ¯9­A®­F­A³ãÃT­
k <?>W8;I 3ñ› Ã
¢ hº Å»ÃT£Ä¡¥Ÿ‹á ­‘£#·ƒ¡΃­AÃT£ƒÍ ¢hÝ2TûF£ƒÿ¤͗ԕ%
k <?>W8;I 0ۛ ¡
­AÉ»£Ä¯4ç ÅK£Ä·2M¼AûT®¼A‰®[ÅK£ƒÿfÄá[') µ­‘£ƒò ¿À®­A©T­
k <?>W8;IPÇ 1y› ¡Ô˜á ­Ä';³VÃT­‘£á[)'~­¢—% ÃT­‘£·2¡ Ÿ­ ¼ATÂ[Ï,ÃRÅ»ÃT­
k <?>W8;I;Œ–Ec<AI~Ç 1y› ¡ Ÿ­ ͗ԕ%'H³Ð¢h% ÃT­‘£ƒòØw'¤­ƒ¢h% ÃÀ­
k <?>W8;I8;U[@\@ 0p› ¡qÔ•á ­A¯4ÃÀ£#·ƒ¡΃­Aôq­
k <?>W8, 0œ› Ìf¦FT¦­Aº[ØÙ£Äû‰® 'f£ƒûT¯4'
k <?>W8,MÇ 1y› ¡ 
Ÿ­ ûT¯4'¤­AÃT­‘£Ä¡
vŸ­ ‹¢Ÿ ¼AT ¼A‰Â ­AÃÀ­‘£ƒ°[),É»­#¢% ]ÃÀ­‘£¼AØ(u¼AØ(F­AÃÀ­
k <?>?@\@ 0œ› ¡ ­AÃ`ԕ%Ù£ƒº[+&¬£ƒ';½‹Ëƒ­A«]£ &Ÿr¦F®£m¼A©h®­AÝ
k <?>?@\L\UVG 0p› Æ ­A®­‘£ƒôHôÑ),®­‘£ƒ¿hô ԕÝVÅ
k <?>?LNB;U 3ñ› º ŸrÝ2¿ ~£¯¿À®Ҕ'H´q£ƒ® º[³ ÅK£ƒ¡ ­AÃTÒ Ô•%w´q£ƒ¯ §=ÝqԕÃÀ¼A´
k <?EHO(L Ç 5› ô•Ür® ÃT­‘£ƒÝVÜrÌfÃT­
k <?EHO(L Ç 1y› ô¿À®­AÃT­‘£ÄÝ ¿ÀÌq­AÃT­
k <?E;Z 0œ› $r®'¤1£ ]ëwÉ»£®,Ø +Wé»­‘£ƒ¿h' ԕ%Ù­‘£ƒ·2³ ),'f£ÿ¤ôfŸr­ ÝVŎ¢h% à ¢¾'¤­ƒF´ J,´­‘ £ Ä'•Å»®£ "2àT³”)AŸ'”ÅŽ¯–Ÿ¼Aý!´q£Ÿq¦ ¿ÀØ('f­
k <?E;ZnÇ 1y› ³”),';ÃT­‘£ƒÍ—Ô•%';³VÃT­
k <?E;ZãO(I,U 0ۛ ÃT­A'¤­A͗ԕ% ÅK£ҕ';ݥŁ¶c° ­AÃß'Ñ)pݔ¢hÃT­ƒËƒ­ƒÌfºc­AÌâݔ¢à ¢—³µ® ¢—ÃT­
k <?E;ZãO(I,U
Ç 1y› à ¢h³j® ¢hÃÀ­‘£ƒÃT­A'¤­A͋Ÿr% Ŏ';³VÃÀ­
k <?EH8;I 3ߛ Ý ¿Àú[³Ú­òÚÜr³;­‘£º[½‹'¢¾Ý ¿ÀÃhº[¢¾
³ ò,Ür¢}
³ ³ Ÿr¦Þ'¤­‘£ƒ·2Ý ¿hԕ%(³;£¦(),³;­
k <?EH8;I 0p› ¦(),¢
©¾ÃRÅ»®ÅÁ¡
Ÿ­ ©À­A®­Ä‰¿Àà ÷‘Ë
k <?EH8;I,U 3ߛ Ý ¿À³ ú[" ³Ú³­ƒÅ»³j
òÚÜr³Ú­‘£º[½‹'¢¾Ý ¿ÀÃhº[¢¾
³ ò,Ür¢}
³ ³ Ÿr¦Þ'¤­‘£ƒ·2Ý ¿hԕ%(³;£¦(),³;­
k <?EH8;I,U 0p› ¦(),¢
ÃWÅ»®Å¡ 
Ÿ­ ©T­A®­‰¿Àà ÷‘Ë
k <?E;EHI 0p› ³ãý‹´q³£Of" ÜrÃT³ Å»£³j®©‚
º 

Ü
ƒ
£
k <?E;EHI,<?U[@\@ 3p› ³ãý!´—º Å»ÃÀ£ƒ¯–Å»®·ƒ­‘£©'HRŸré‘),"³Ú££ƒ¿À' ·2®£#ü=¦(´ )`T£ÿfu¶c©òÈ­A©
k <?E;EHI,@NB;U[I 0œ› ³ãý!´—¯K­A´£©á £ƒ³ãý‹´f͐ºc­A©
k <?E;EHI,s 3ߛ 'Hé‘),³Ú£
¼AÃ% ¬rËJÅK£®º ܋® ¿Àºc­AÃT£Äº[ʘË2­A³Ú­
k <?E;EHg 0œ› 'H®ÅK£'*)AŸr¯»®£ƒô”Ür®£Ä¯¿À÷‘¯9£ƒ·ƒÍ[Ï,³;£ƒ®­A®ÅK£ƒËVÏ,©hÃT£ƒÃh©ËãÏ,©ÃT­
k <?E;EHgøÇ 5‰› ô”Ür®ÃT­‘£nù M® ÃT­‘£͐ºc­A³¯4³Ð¡
­AÃÀ­‘£ƒðTÉ,ÃT­
k <?E=@\@lEHg 0œ› m'H®ÅK£'*)AŸr¯»®£ƒô”Ür®£ƒ¯¿÷‘¯
k <?E=@\@lEHg±Ç 5À› ô”Ür®ÃT­‘£ù ]®ÃÀ­‘£ƒÝ ü ±º˜),ÃT­‘£ôH®ÃÀ­
k <?E=L 0p› %Ù­A¦#£ á$rÍ ­
k <?E=LÇ 1œ› ƋŻ®ÃÀ­‘£ƒ·2Ä%Ù­A¦F%,­A³~'H³ãÃT­‘£ƒá$rÍ ­ƒ®¦#­AÃT­
k <?E(C 0p› Â[),Ø,£àæÜ Ÿ‹Ý
­‘£ƒ·ƒ‰!ý fÅ'¢}¡ë(É¢À£ÿ¤Äº[©T­Ä'f­ƒû)AŸr'¤­
k <?E(CpÇ 5À› ðɾÌq­AÃT­‘£ƒô”Ür® ̐­AÃÀ­‘£#¡2';É,ÃT­‘£Ä·2òm'œÝ”¢¾º˜)pÌq­AÃT­‘£ôH؀̐­AÃÀ­
k <?E(CpÇ 1y› ðhÉ»­AÃT­‘£Ä¿ô ®­AÃT­‘£ƒÍÌq­AÃÀ­‘£#º[©À­#òm³ãÃT­‘£ƒÍ ¿®Í ¿À®­Ä͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ·2%(º['¤­AÃT­‘£ƒÌf®­AÃÀ­‘£ƒÿfôžÀ®­AÃÀ­‘£ƒ¯ §h¼AÝ- ø';³VÃÀ­
x 

k <WY;U 3ñ› ÃRÅ»®­‘£ƒ¡
­AÝ2u­AÃRÅK£¡
­A'¤­A"Å
k <WY;U 0ۛ ÃRÅ»®£ƒ¡
­AÝ2u­AÃRų Ÿr¦#£ƒ·ƒ¡
­A'¤­A"£ƒÿ¤Äݝ ¿ÀÕ
k <WY;U[@\L\E;8;U 0p› ÃRÅ»®­ƒ°[),° ­‘£´Ü[¼A´—˃­
k <W2Y Q 3p› ͐ɻ­‘£ÄþAŻ黣ƒ';ç(³;£ƒìAµ­‘£ƒ';'•¬r"£ Â[Ï,É»­
k <W2Y Q 0œ› ¯»ºc­AÉAÅK£#É»Ÿr­ ¦#£Ä·2ᐝT'•ÅK£͐ÉAÅö͐ÉAÅ ¼AÃh¨Þ¯ §="Ÿ‹Ý
­ƒ'”ÅŽÍ ­A´ ¢WŸ '¢h©h®
k <WY2QµÇ 1y› ͐ÉAű͐ÉAÅöÍ ­A´ ¢WŸn';³V'¢ò ¿À®­A©À­#¢h% ÃÀ­
k <WY,8;I,UVG 0œ› ͐ÉAÅöòÚÜr®£%A),+
k <WY,8;I,UVG2Ç 5‰›  '¿À¯ §=͗ԕáÖ'H³ãÃT­‘£
¼A͐ÃT­ÄÝH), ¢}ݝTû ¢'HºÐÉ»­A®ÃT­
k <WY,8;I,UVG2Ç 1y› ͐ÉAÅöòÚÜr® 'H³ãÃT­
k <WY,8cL 3p› '¿rŸ¼Aé,´q£ƒÝVÅ»á ­ƒÝ ­A%Ù­‘£ ðhÌFš,£ÄìAµ­‘£9¶c°‹Ür®
k <WY,8cLÇ 1y› á ­A³µ';±'H³ãÃT­‘£Ùԕ%Ð'H³ãÃT­
k <WY,G 0ۛ M¼A% JÅK£ƒá ¿‹Ÿrᐮ­A¯4ÃÀ£'H®Ÿ‹'f£ƒ%Ù­A¦
k <WY,G Ç 1y› á$&Í ­ÄÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒá ¿rŸrᐮ­Ä';³j¢h% ÃT­
k <WY,G!L2Ç 1€› Í ¢hÝ2Tû ¢}͋Ürû ¢';º[ÃT­
k <WY;@NB 0p› 
¿ ]É¢¾¯4³Ð'”ÅŽ®­A®ÅK£·2¡2 ­AÃ'%2ü &‹Ë
k <WY;@NB]Ç 1œ› ®¼AÌÌf´‚º˜),ÃT­‘£ƒ®­A®ó³ Ÿ‹¦Þº˜)pÌq­AÃT­
k <WY;@\L\UVG 0œ› " 2¢ —ÅK£ÉAőŸr¦#£ƒÍ—Ô•%w³ÐᐝT'•Å
k <WY;@\L\UVG Ç 1y› Ý2ÃÝ2ÃT­AÃÀ­‘£ᐝ‰'¤­AÃT­
k EHO=G 0œ› Ì*Ÿr¦F®ÅöÝVÜr¡³
k EHO=G!I 0œ› mÍ[),ÉA¬£ƒ¯4ç٣į4Ø(³;­‘£ƒF´ J,´q­‘£·2 ¢hÌq£ƒÿ¤̗ºc­A̎'f­´ J,´q­‘ £ Äò4),ÌfÃT£#"2Ý2òÈ­‘£ƒ¯–Ÿr ­AË9´q£ƒ³ Ÿr¦F&ŸrÂ
k EHO=G!IMÇ 5› ò4),ÌfÂ';³VÃÀ­‘%£ µ­AÃÀ1­ µ­AÃT­
k EHO=G!IMÇ 1y› ò4),Ìf¢—% ÃT­‘£mù ]®­AÃT­‘£·2þ»­AÃÀ­‘£#ÿ¤Ä¯4Ø(³;­Ä®¦#­AÃT­
k EHO=G!I,UVG 0œ›  Í[),ÉA¬r³Ú£m¼AÃË9´±Ò”º[Ý
­AÍÖ¯4³Ð% ÜrÝ¢
Ý
­Aa
° ~­AÃÀ1­ µ­Aà ¢©À­A®­‘£#·ƒÌ!)pÌfºc­AÌâ¯4³ÐÌq­A´­ž º
k EHO=G!I,>W8;:MB;EHY;@\UÄ8 › Æ ­ T­A® Ë21£ µ­Aà ¢¡;Ï,³Ð³ ³Vº[Ã'¢}
}
¢
f
'
K
­
° ­AÃ
k EHO(@\L 0œ› ͐ɻ­AèF£ÄÉAőŸr¦#£ƒ" ¢fÅK£¡2º Ÿr'f­A³Ú£#·ƒ¡
ù”òmu­A¶cÃß
'”ÅŽÍ ­A´
k EHO(@\LÇ 5‰› ®× Í‹ÅŽÂ[Ï,ÉAűºcŸ‹­ 'HÃÀ­‘£#¡ ù•òF­AÃ¾Ë ¿Àý!´‚Í ­A´‚';³V˃ÃÀ­ƒ­‘£ ͐"˜É»¢ ­Afèø
‚
Å
k EHO(@\LÇ 1y› ®ה͋ÅÁÂ[Ï,ÉAűºcŸr­ ';ÃT­‘£¡
ù”òmu­AÃßË ¿Àý!´‚Í ­A´‚'H³ãÃT­‘£ƒ" 2¢ —ŝuu­A³V­A³VÃÀÃÀ­ ­‘£ ¡VŸrº['¤­A³µ';³VÃÀ­
k EHO(@\L!Œ&Y;< 3p› %(× òÚÅK£à‰Të(ÉAÅK£ƒ®Í ­‘¼AÉ,Ë2­‘£Ä%(¯–Å‘¬
k EHO(L 0œ› ÃÀ­A©T£ƒÃrÏ,'f­
k EHO(LNgmOc8 0ۛ '¢—©ØÙ£#ÃÀ­‘¼A©'¤£ƒuŸr­ ûæÅK£ÃT­A©¾©T­A®­
k E kD0œ› ® Øw';ÃT£û¿ÀT'¤­‘£ƒ·2MҔº['*),®­‘£#ÿ¤ûFŸ‹­ Ý
­‘£ƒ¯»ç Å
k E k Ç 5‰› Mҕº[® ÃT­‘£Äɑ),®ÃT­‘£ ȯ4³ÐÃRŻ ¢º˜),ÃT­
k E k Ç 1y› ðé»­m¼A¦F³;­AÃÀ­‘ £ D¯4³ÐÃRŻ ¢';³VÃT­‘£·ƒ°åA¯»Éß®¦#­AÃÀ­
k EHI,UÇ 15› "¿À' Ãߢh% ÃÀ­‘£¯4º[® ¢ݕ¢} ¢h´q­AÃT­‘£ƒ¡ ­A¦F±'Hº[ÃÀ­
k EHI,>?Z[U 0ۛ ¡VŸ¼A¦FË2­‘£ƒÂ[),®ÅK£Ä'”Ÿr ¿À'”Å
k EHI,>?<?s 3p› "­A³ ÅKҔ³V'¤£ ž% Ҕº['
k EHI,>?<?s 3 I,_ › "­A³ ÅKҔ³V'yì(¯ŽÝ•¢À£¢—% ºjݕ¢£ƒ·2M¼A͐½!¿À' ®£ƒ¡”¢h';%w
k EHI,s 0œ› " ³ Å»³;£¢h% ºc£ƒ'¤­AË2­‘£·2T¿Àà ÷‘˃£uÌfÃT£Äÿfĝ ¿ J,ËøòÈ­A¦#£Ä ¿ J,Ëú¡¥Ÿr¦#£ ÝVŸW¶c° ­‘£ƒû ¿hԕɻ£ƒÌfÃÝ2&Ürºc£ƒ©`¶c´¿£¼A¯–ŸrÉ
k EHI,s;:HY,O=G!I 0ۛ ͐ÉAÅ»¦#­AÉA¬£Ä¡¥Ÿr¦F³ã²'f£ƒ´fÃh³V²'
k E=: 0œ› %(®%(®£ƒ¯‘Ÿr'f£Äô”ŸrÝ
­A©
k E=:=:=<?U 0œ› "Ÿr'¤­‘£ƒÝ¥Ÿ‹¢—% ºc£ƒ¡
­A¯K¼ 2£ƒô”Ürº[É,¯4Ã
k E=:=:=<?UÄÇ 1y› M¼Aû‰ûT';ÃT­‘£mҔº[ ҕ'; ­AÃT­
k E=:HY;@ 3ߛ Ã';®ÅK£ƒÍÃÀ­A©Ø ÅK£#û&Üré»­‘£ƒ'¤¼A½!¯4´
k E=>?< 0œ› ôÑ),É»­‘£ÄÆ ­A®­‘£Ý¥ÜrÌfÃ
k E=>?<‰Ç 5‰› ð͐®ÃÀ­‘h£ qÏ,®ÃÀ­‘£¦K³ãâº˜),ÃÀ­
x=x

k E=>?<‰Ç 1y› ðÍ ­A®ÃÀ­
k E=>?<AUVG 0œ› ͐¿Ø ¡
­‘£Ä¯4´*Å»®ÅK£ƒ';þ»­AèF£͐Øw®c),º Å
k E=>?@\L\UVG!EHY;@ 3p› ðhᐝæÅK£ƒ¯ §=ë(É»£¯ §=͐®£ƒ¦FÌ*¬rÃh'f­A³ ÅK£ƒ'H® º['f­A³ Å
k E=<?I 3ߛ %w͋Ÿ‹¦£¼AÃòÚő¬r'¤£ƒ"܋³;£ƒ©WÅ»³;£ðʘݠ­Aº ÅK£m¼AÃÉ,³Ú£mҔ%w®˜¢h³;£ƒ·ƒ¯ §= ¿ 
µ£9¶c¯4÷‘ØÙ£ƒÿ¤h]É»­‘£ƒÝVÅ»á ­
k E=<?@\L\UVG 0ۛ ‰Ý2Ã%Ù£¦#­A©´qҔ'H˃­‘£ƒ¦(),®ó®× Í ­ƒ´qҕ';Ë2­‘£h¦ ÅK£ƒ·2¡ ­Aá ­A³;£ƒÝ2ºc­A³;­‘£¡©h®הÍ
k E=<?@\L\UVG Ç 1y› Ý2ºc­A³;­¢h% ÃT­‘£ƒ´qҔ'H˃­ƒ®¦#­AÃT­‘£³V²­'H³ãÃT­
k E=<?L 0œ› AØ ]ÃRÅKX£ MØ('¤­‘£ƒ·2´*Å»³Ú£ Í ­A«]£ÄÿfÄô;®Ÿr­ ¦
k E=<?LÇ 5‰› òÈ­A¦óÌq­AÃÀ­‘£ƒÂ×”¯4´‚º˜)Ì­AÃÀ­‘£#¿Àô ³Ðݕ¢Á¼AÃh'H® Ìq­AÃT­
k E=<?LÇ 1y› ؐ]ÃWŎ®¦#­AÃT­‘£ƒÍ ¢—ÉAűɻ­A®ÃÀ­‘£ƒ·2º[É,¯±';³µÌq­AÃÀ­‘£ƒÿf¯»³(]ÃT­‘£Æ ­AÃ͋ŻÂ';³VÃÀ­
k EHg kM0p› ͐u£͐Á'¤­ƒ¦(),®­
k EHg k Ç 5› ͐Áô¢WŸr';ÃT­
k EHg k Ç 1y› ͐ ¼A¦F³;­AÃT­‘£͐Áݔ¢¡ ­A'§c‰« 'H³ãÃT­
k EHg k O=G!IMÇ 1y› ¦(),®­®­AÃT­‘£ƒ´!),¯\)AŸ ݕ¢}ðÉ»­AÃÀ­
k EHg k O(@\L 0œ› " $&%Ù­AÉ,ה͐³Ú£ ¡2ð‹¬‹'p͐ɢ͐ɢ‚" $&%?)AŸ'f­¯ §=ËV),¦#£ƒ® ה͋ŎÂ[Ï,ÉAÅöÍ ­A´f‹Ż´
k EHg k O(@\L\>?Z 3ߛ "$&%Ù­AÉ,ה͐³ãË ¿Àý!´q£u͐ɢ͐ɢ"$r%A)AŸݔ¢¾ò³;­ƒ¿Àº ¡ ­
k EH8;I 0œ› ͗ԕáÃÀ£#Í—Ô•á £ƒÌ!),É»£Ä ¢h®£ƒ·2¯ §—¼A´—΃­ƒ4¯ À£ƒÿf';´*¬ ˜Ë2£';æ¬
k EH8;IO(:=U 0ۛ %Ù­AÝʘ©À£ƒž' %,£͗ԘáÃ
k EH8;U 0œ› º:š ÅK£Ä¡
¼ ¶c°
k EH28 W—G!U 0œ› º˜),®ÅK£#¡2®­A©À£ƒÌfËÝVÜr'p¡ ¼ ÃT£¡
¼ Ã'§ Żɻ­
k EH8,8;U[L 0œ› ØA),¯‘ÅK¼ 2¶ ËV)AŸ]'¢¾¡;),þ,à ¢'”Å
k EH8,8=s 3p› Ý ¿hԕ%(³;£‹Ÿr®£#ì(¯4©À­AÃT£nù ]®­AÉAÅK£Ý ¿ÀɑÏ,®£Ä¯4®£ƒ ÃÀ£ƒºc¼A+欋´
k EH8HY;@ 0œ› Í[),ÃhÝ
£ƒ¯K­‘Ò•³ã´‹)»¼A+T'¤£ ®­Aò
k EH8=s 3ߛ º:š Å»%Ù­A³Ú£ƒ¯¿À÷‘ØÙ£ƒ),ØÙ­ƒ´q­A̐­
k EHE k s 0p› &Üf¬£¡ÃÀ­AÉAÅK£#Í ¿ Ò) º Å»Ã
k EHEH 0p› ¯¿h¶c´f'f£ҕ';´q­AÍ £ƒ¯\),°‹ÅK£Ä¦A§˜Ÿr°
k EHEHÇ 1y› ȼA ® ]ÃT­‘£͐º Åö ¢WŸj¼A ® ]ÃT­‘£Øٟr­ 'p$³ MÃÀ­‘£·2Í ¿À'œ';³VÃT­
k EHEH`ZVO(@\U 0œ› Èҕ';´q­AÍ[)AŸn'”ÅŽ¡® F­A³ Å
k EHEHc<?U[L 0œ› Æ[),Ø Åö¯¿h¶c´f'¤£ƒ¦ ¿ÀØ('f­
k EHEHc@\U[<?<?UVG 0ۛ ¯¿h¶c´f'¤¼A©'¢h§ ´q­‘£ƒ¯¿h¶c´f'ÛÍ ¢—à ¢©T­A®­
k EHEHn(U[U a UVG 0œ› m¿ÃRÅ»u£ ®˜¢µ­A'f­A³
k EHEHn(U[U a >W8;: 0œ› MҔº[Ý
­AÍ Ò”'H´q­AÍ £ƒÍº „
­A´­‘£® 2¢ ~­Ì!') µ­
k EHEHg 0› ù”òmÃÀù•òmÃÀ­Aº[ØÙ£ÀÝÃhÝÃÀ­Aº[ØÙ£»%(ÃÀÅ ­A%wµ
ÃÀ£‰´‹),¯Ð'¤­»" $&%Ù£¤·ƒqòÈ­A©~'f­‰Íþ,ÃT­‘£‰&Ür½!˜© üh/Ò £‰·2¯9­A®‚žô ®­Aà ¢~'”Å ͐½‹®[ÅÐË2­‰ÆÉ
k EHEHgöÇ 1y› ¦F³VÌfÃT­‘£¦w),®[Ŏ'f­"$&%Ð'H³ãÃT­‘£ƒ%(Ãh%wÃÀ­‘£ûæŸr'¤­A³VÃÀ­‘£ƒ·2ûT¯4؀'¢}̐­AÃÀ­
k EHEH8 0ۛ ©³ã%Ù­AÃT£ƒ¯ §cÝ
­A%Ù£ƒ·ƒ#¯ §—­A°‹¬rÃT­‘£Äÿf¡2¿Ã ¦A§cºcR
£ Ä' üc¯9­A® ¿£Ä üc¿—% ¶c©òÈ­A©À£ƒ%Ù­A´­‘£ð%Ù­A³
k EHE=L 0ۛ Ì*Ür´q­‘£ƒ·2®­Aò£#ÿ¤#ðh¯9­AË2
¯4¿rº Ÿr ­Aà ¢Ž'¤­ƒ¡•¢—'pˤ)Ô 
k EHE=LB 0p› Ɛå?¯4³Ú£ û)AŸr¯4É»­‘£¿À' Ø ÅK£ƒ ¢h® ¢}£ '• Ŏ#'¿À% ;'¤÷‘Ø
­AÃ
k EHE=Ll@\LNG\O an0p› Ì܋´ ¢}'f­ô•Å»´q­
k EHE=L!s 0ۛ ®ÜrØ٣ĮÜrØ'¤­ƒu­A®
k EHG!I,UVG 0p› Mҕ';ÃT­A³Ú­‘£ƒÆ[),³;£ÝVÅ»F­‘£';¦#­A³;£ƒà ¢h³;­‘£·ƒ¡
Ÿr­ ®£#Í ¢h®£ƒ¦(),Ø
k EHG!U 0j› ÀÆ ¢h%Ù£‰³Jԕᘧh£F¼AƐÕ;£‰·2Ý ¿À´q­A³ ÅK£¤Í³VÃÀ­‘£‰Í—Ô˜áÃÀ£‰ÿfÀ´*Ÿr¦¾';³Và ¢ ©T­A®­»T¿Ã ÷‘Ë2C£ ®º[³
'f­‰Âþ»­A©T%£ "2͗Ԙ% Ür'ÈÓʘ˃­‘Ò•%m'”ŠîŠ'¤­‰Æ ¢h%
k EHG!UÇ 15› Æ ¢h%';³VÃÀ­‘£ƒ´*Ÿr¦Ö'H³ãÃT­‘£ƒ¿
% fÅ'H³ãÃT­
k EHG!EHY;:HB 0œ› æF³;£ƒÃh¦F³µÌ!)p¯9­‘¼A®[¬rË2­A ¢WŸr؝ ¢WŸn¡2¯4ÃÀ­#¯ §—¼A´¼AÃÀ¼Aáøò–¢hÌ ¢
k EHG\G!E(CœÇ 1€› ðhá ­A³FŸr­ ¦FÃÀ­‘£ k« ® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2¡2¿Àà ';³V« ';³VÃÀ­
x
8

k E=@\EHg 0œ› Æ ­A´ÅK£™H%(Ë2£·ƒ¡
­‘¼A®Ÿ‹¦KÃÀ£#ÿ¤ÄòÚÅ»´f³;£ƒ¡-VË\Ÿr´f³;£M M¼A©
&!©T­AÝVÅK£ƒ¡¥Ÿ‹´—³ Ÿr¦#£ƒºc­‘Ò”% ¬‹'
k E=@\EHg±Ç 1y› ‰Ã¾ ¢WŸ³(]ÃT­‘£¯ ¢hØy ¢WŸ³$MÃÀ­‘£
¼AƐ¯9­AÃT­
k E=@\@ 0p› ô•Ü‹®ÅK£ƒÍ‹ÜrØÙ­‘£Ä·2¯ §=͋Ÿ‹á'H´q¬­ £Äà ¢h´q­‘£¡2¦ ¿¡
­
k E=@\@Ç 1y› ¯ §=͗ԕáÞ'H³ãÃT­‘£¢% ]òÈ­A®ó';³VÃÀ­
k E=LNO=8cs 0œ› ©Ã`¶c¯K¼A´—"­ 2¶ T£ƒÌfÉAÅö͋ÜrØ Å±'”Å-¼A©í ­‘£©Ã`¶c¯K¼A´Ö¼A©í ­
k E=L\Z[B 0p›  ¿ÀºcŸr­ Ý ­‘£¿hô ԕÝVÅK£ƒ·2'Vîr ­ƒ'¤­Au£ òœ,­Ä'¤­A
k E=LNB . EH8 › %A),Ãr)»£ƒðòË
k E=LNBn^U[L › %?),Ã&)»£ƒðhòmË
k E=LNB;UVGFÇ 1y› Mù ]Ìq­AÃT­‘£˜Ëƒ­A¿' ®ó';³VÃT­‘£ÃT­A'œ ¢Ÿ%w±';³VÃÀ­‘£ Ìq­AÃ~µ­AÃT­‘£´*Ÿr¦Þ';³VÃÀ­
k E=LNB;UVG!@\E;g
U 3ñ› ';÷‘Øw¯ §=%Ù£ƒû柋û‰Ø ÅK£ÄÍ ‹¢—É¢‚'¤­
k E=L\L\<?U 0œ› Í[),´—®£ƒ"Å»"Å
k E=L\L\<?UÄÇ 1y› Í[),´f®ó ¢WŸ͗ԕ%'H³ãÃT­‘£ƒÍ‹ŸráÃ‚ ¢WŸ ³(]ÃT­
k E=L\L\EHg 0p› ´f®­‘£¯ ¢WŸr%Ù­‘£ƒÝ2͐ݕ¢}ÃRŻ ¢'¤­ƒòÈ­A¦#£ƒ·2¡ ­Aá ­A³;£ÃRőŸr©À£#ÿ¤#Ìfºc­AÌq#
£ ´—® ƐØ,£¦­A%
k E=L\L\EHg <AU[@l@ 3ñ› ¡2° ­Aºc£¡¦F
k EHY;:HB 0œ› "­ µ­‘£ É»­A®£ƒØ(º[ÃRÅ
k EHY;>?<A<?EH8 0ۛ ³VÝ ­‘£ûN),®£"=),³VÍ ­
k EHY;<?I,UVG 0ۛ Í Ÿr­ ØÙ£#͐çÙ­‘£ƒ¦(),® ¯4ʘ°³
k EHY,8;Z[U 0p› Ɛ®Ÿr­ ¦#£ƒÂ[Ï,';ÉAÅK£ƒ¿À' ®Ÿr­  £ÄᐝF­A'¤­‘£ƒáý!'¤­‘£#·ƒ#ÉAőŸr¦
k EHY,8;Z[UÄÇ 5› ðhƐ®ó¯4É,ÃÀ­‘£#'”Ür%ðé,ÃÀ­‘£ƒ·2ÉAőŸ‹¦ÞF­A³ãÃT­‘£ÿf]AØ ]ØÙ­AÃT­
k EHY,8;I 3p› Ìq­Aà ¢‚©À­A®­‘£ƒ®­A ­A³Ú£m¼A©©h"
k EHY,8;I 0œ› Ɛ®Ÿr­ ¦#£#ðhƐ®ó'”Ür%Ù£ƒ·2ÝVÅ»F­
k EHY,8;IDÇ 15› ÝVÅ»u­ Í Ÿ‹­ áÃT­‘£Ä¯9ҕ³Ú¼A‰´¾';³VÃT­‘£à ¢h³VÃÀ­‘£ƒ·2³ ),'HÃÀ­‘£ÿfÄ'•Ü‹%wÃÀ­‘£ƒ¿À' ®Ÿr­  ¢u­A³VÃT­‘£ðhƐ®ÃT­
k EHY,8;IO=G!s 0œ› ÝVÅ»u­‘£ à ¢h³Ú­‘£  ¢hþ
k EHY,8;I,<?U[@\@ 3ñ› ¡2ݥŻu£ƒ¡2Ã`ԕ´q£ƒ¡
¼AT´q£
¼AóV©À¼Aá
k EHY,8=L!s 0ۛ ð%Ù­A³ã´­‘£%Ù­AÃ"[Å»®´q­‘£ Ý2ºc­AË´q­‘£·2ÓhÃT­A
k EHYd9ÚY;U[L 0œ› ¦ ¿À®%N¶c´q­‘£ô•Ü‹®=)AŸ]'f­ƒ¦ ¿hî‹Æ ­
k EHY,G!:=U[E=>?@\>?U 0œ› Í ¿ÀÌ¿r¬‹¡
­‘£Ä‰äËø©¦Nő¬
k EHY,G\8 0œ› Æ[),³;£mҔ'HÃÀ­A³;­‘£ÝVÅ»F­‘£·2á ­A³Ú­‘£ƒÝ Ò•³ã´­
k EHY;L\>^9ÚY;U 0p› Í ¿Ø Å»'¤£Ä·2ûT¦KÉ»­‘£ÿf¯9­A³ ÅK£Í ­A³ ÅK£ ÄÌqŸr­ Â
k Ew_;>W8;U 3p› m¯4" ¿À©h´[+r£¦#­AËï¦(),ìÝ2F­AÃÀ£ ÉAŸ‹¦K³Ð̞ÀÝ ­
k EwC 0ۛ ¯ §=«]­Au£#ÃhÙ¶c'¤­A³;£¯ §=«]­A±';³Và ¢} ¢Ÿû¿À';ÃT­‘£Ä·2¡2ÃT­AÉAÅK£Äÿ¤#ᐿÀà +F£'Hu­AÃ
k EwC 1 Ç 5T› mû¿'HÃÀ­‘£ƒ¯ §=«]­A±Ë2­ƒÃhÙ¶c'¤­A³j';³VÃÀ­‘£ ·ƒF­AÃhÃT­
k EwCFUVG 0œ› '¿rŸ‹Ì£Ä¿À' Ø ÅK£ƒ®´q­ƒ&ŸrÉ,¯
k EwC < 0ۛ ';ØA),³Ú­‘£ƒå?Ë2­A®­‘£·ƒ®'HÉAÅÁ'•ÅŽ¦ ¢WŸ‹%
k EwC <4Ç 1€› ¦ ¢WŸr%ô¢WŸr';ÃT­‘£¦ ¢Ÿr%ݕ¨
k EwC2gmO=8 0œ› ᐿÀà +‰á ­A³ ÅK£m¼AÃ+&Ÿr¢ ¦NÅ !¢h®ÃT­‘£® ¿Àþ,'¤­AÃT­
k Ewb 0œ› Ýԕ% ܋'f£ƒ·ƒàæÜ ŸrÝ
­‘£ÿ¤'*),©À­AÃß'¢Í žÀé,à ¢}'•ÅÁ̗¦Fº
k EwbnÇ 5À› à&ÜrݝŽàæÜ ŸrÝ
­';³VÃÀ­‘£ƒ¿ý‹'¤­ƒ®É»­AÃÀ­
k EwbnÇ 1y› Ýԕ% Ür'œ ¢WŸ ͗ԕ%'H³ãÃT­‘£·2à&Ü ŸrÝ ­Ë2­ƒ ¿Àý!'f­F­A³ãÃT­
k Ews 0œ› ®É,'¤­‘£ÄÍ ­A®'f£¼A"" ¿
k Ews;Z[E=L\LFÇ 1y›  Í Ҕº[÷‘'f­A³Ð'H³ãÃT­‘ £ ˜Ë©hºc­A³µÍ—Ô•%';³µ¢h% ÃÀ­
k Ews,B;E;EHI 0ۛ ®É,';¯4ÃT£ÄÍ ­A½!Ë2­A©`¶c° ­‘£" žÀ"©
k Ews;>?@NB 3p› ®É,'H¯»Ã ¢'f­‘£®É,'*)AŸ]'¢y¶c©hòÈ­A©‚©T­A®­‘£Í ­A®Ý%ü="
k G\O`Z[U 0p› ͗ԕáÃT£æ¬ Íá £#¯4ç ÅK£Ä´f‰Ý ­‘£uÌ!),É»­‘£Ä·2à ¢h³;£®'”Å»³;£ƒÿ¤ÄᐿÀà 'Ñ),÷‘é,'
k G\O`Z[UÇ 1y›  Í Ÿ‹­ áÃT­‘£ƒ';ÝÃÀ­‘£ƒ%ü=þ,´q­ƒÝ”¢¯4'HÉ,ÃÀ­‘£#·ƒÝºc­A³Ú­ƒ¢h% ÃT­‘£%ücþp'H³ãÃT­‘£ÿ¤´—ÃWÅ®¦#­AÃT­‘£ƒ¡2%(©T­AÂ';ÝÃÀ­
x
G

k G\O`Z[U[<AU[L 0œ› ‹ÜrÉAÅK£Ä'”Ÿr¦FÃT£ƒ¯\ÏAŸ‹º[‹Å
k G\O`ZB 0œ› ¡ ­ !¢hØ Å±¿' ¼A´fË2­
k G\O`Z(U[L 0ۛ ͘žÀ§ ';ØÙ£eҔ%(©T­A®¦NÅ»³
k G\O`Z(U[L Ç 1y› 'Ñ),÷‘é۝ ¢WŸ͗ԕ%y';³VÃÀ­
k G\O`Zc>?@NB 3p› µ­A³ ÅK£%µ­A³Ú­
k G\O`: 0ۛ ¡ ù•òmu­AÃT£ÉAőŸr¦#£#¡2¯4ÃRÅö¯ §="[ŸrÝ
­‘£·ƒ´­A"Þ'¤­ƒ¡”¢h'©!¢h®
k G\O`:mÇ 1€› ÉAőŸr¦ÞºcŸ‹­ 'HÃÀ­‘£#¡2¯4ÃRÅö¯ §="[ŸrÝ
­';³VÃÀ­
k G\O`>AI 0ۛ © ¢—«cÅK£ÄÂ[),Ø ÅK£#¦ ¿À° ¢}¿Àº Ë ¢Í ­A®£´—ºc£ ¿hԕÃØ
k G\O`>AIÈÇ 1€› ͐Ø(ÃT­‘£Ä¦NÜ Ÿr°ÃÀ­
k G\O`>R8 0ۛ u¼ ¶c´—÷‘'¤£u·ƒÝTûu£ƒÍ ¿/Ò
k G\Oc(U 0› ûF­AÉAÅK£‰'”ŸrØ('H͐ÃÀ£À·2'•Ÿ‹àæÅK£4ÿfÀ¯Kҕº[Ëã)AŸ2'”ų ),'f£4¦#¼A´—³ ),á'f£4¡Ø('¤­A©T£ ¯4Ø(³;­‘£‰žþ»­‘£»ž‹º Ÿr¦#­‘£D"ƒqà),É¢Û¼AÃ'¤­A®à ¢~'•Åi]É'µ¼AÉ,Ë2­

k G\Ocg k <?U 0ۛ 'HØ Å»®ÅÁûF­AÉAÅ
k G\Oc8 0ۛ  òÚ܋ݥÅK£ƒÂ[),';³
k G\Oc8;ZB 3ߛ ݺc­AË9'f£¡2á‹Å»Ã
k G\Oc8;ZB 0p› "­ µ­‘£É»­A®ÅK£ƒØ(º[ÃRÅK£Ä·2òÈ­A¦#£ƒ¿ÀØ ';É»­‘£Ä"­ µ­‘£ ÿ¤Ä'¿À®£#Ýԕ´­AÃÀ£ÿfnҕº[³ã« '¢¾ÝVőŸr¦
k G\Oc8;ZBnÇ 5› ô”Ürؾ¼AÃh'H® ÃT­‘£m¼A©hòÈ­‘¼AÌf´‚º˜),ÃT­
k G\Oc8;ZBnÇ 1y›  "­ µ­AË ¢Ÿ¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£
¼A©ò­‘¼A̗´Ž'H³ãÃT­‘£ƒÍ Ÿ‹­ ØwÃÀ­‘£ƒ·2Í ¢—® ͋܋ØA)¾Ý”¢¾Ý ¿À"=)»ù”òm´ß';³VÃÀ­
k G\Oc8;I 0p› Ìf®Ŏ¿º èø®';ÉAÅK£ƒ·2´f®©À­A³;£ÿf%Ù­A¦#£Æ ­A¯9£ÄÝHÏ,%Ù­A¦F³”)AŸ'¤­m¼A% 0 £ƒ'H®[Ÿr'p'¤­ƒØ Å»'f­
k G\Oc8;IMÇ 1œ› ¦F³ãâ®=),¢}
̗®­AÃT­‘£m¼AÂ%0 ͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ';®Ÿr'®¦#­AÃT­
k G\Oc8;I,>A@BMÇ 1y› à ¿Àu­AÃTº ­‘£mݕ¢}
Ҕô;³;­AÃT­‘£òȟr­ ÌfÃT­‘£ƒ® ¯4®¯9­AÃÀ­
k G\Oc8;I,s 0p› ͘§hŸr­ ÉAÅK£Ä¡•¢—'Û¯ §='f­A³Ð'”ÅŽFҔ%(³;­
k G\O`@\@ 0œ› ¯–Å»´f®£·2¦ ¿h¶c´q­ µ£¼AÃh®¬rÌh̐£Äá˜ü=÷‘Ø
k G\Oã_(O(I,E 0œ› Ý ­Aº[ݪ¯ §=%("¬rÃÀ£ƒ¦NÅ»%wɁòmòm'”ÅK£#ᐝT'•ÅK£ÉAőŸr¦
k G\Oã_=U 3p› "Ür³V©WÅ»³;£͐ºc­A¿À% ³;£Ý
­Aº[ÝVÅ
k G\Oã_=UÇ 1y› Ý
­ATÃT­';³VÃÀ­‘£ ® ®'f­A³ãÃT­
k G\Oã_=UVGJs 0p› "[Ür³V´q­‘£u͐ºc­A¿À% ³ ÅK£#©WÅ»³V´q­‘£Ý
­Aº[Ý
k G\OãC< 0œ› ® É»­AèF£Äû‰¦FÉ»­‘£ƒ¦ ¿À® ¦K¯K­AÉ»­
k G\OãC<fÇ 1y› û‰¦FÉ,ÃT­‘£Ä¦#­A®Ŏ¦F®=Ï,̂';³VÃÀ­‘£ƒ¦ ¿À®¦F¯9­AÉ»­ƒ';³VÃÀ­
k G\OãC8 0œ› Ý¥Ür¡2³Ð'f­ƒuŸr­ Ý O£ Mu£·2¯¿,Ø +Wé»­
k G\OãC8cs 3ñ› Ý͐®£ƒ¯¿À÷‘ØÙ£ƒ¦FéAÅ»®­‘£ƒÍ® ©T­AÃ
k G\Oãs 0ۛ ³¢Ÿr'HÃÀ­‘£ƒ¦Fá ¢¾'¤­ƒ"$r%
k G\OãsnÇ 1€› ³¢WŸr';ÃT­‘£ƒº őŸr';ÃT­
k G\O>[UV8 3p› ¯–Å»´f® 'f­‘£ƒ·ƒM¼A̐£Í ¢h"&¬
k G!UVO`ZB 0p› %(³;­A³;£·2ðh½‹®[Ÿrà‰ÃÀ£Ø Ü‹Ø,£ÄòڟrÌfÃÀ£#òڟ‹¦£Äÿ¤#®É»­Aèu£ƒTÝ ¿ÀØÙ­A©
k G!UVO`ZBnÇ 1y› %w³Ú­A³j';³VÃT­‘£Æ ¢h%'H³ãÃT­‘£ݔ¢WŸráÖ'H³ãÃT­
k G!UVO`I 0p› ͘¢—§ É»£#³ ),Ø ÅK£·2Ĩ¼A©h'f­‘£Ä³”),¨
k G!UVO`I,LNB 0p› Â[Ï,É»­Aèu£m¼A©=¶c´­A³Ú£m¼A©`¶c´ ü=´q£·2¯K­AØ,£Äÿ¤#¡ ­AÝ
­A³
k G!UVOc 0œ› Ø ÜrØÙ£Ä%(³;­A³;O£ µ­A®Ŏ˃­Ø Ü‹Ø ÅöÌf¦Fºc£#¡ԕ´—³
k G!UVOcÇ 1D› q´!),É,ÃT­‘£‰¿ÀØ ';É¢~¿ÀØ 'HÉ¢ 'H³ãÃT­‘£‰·2Í®â´!),É,ÃT­‘£4̋),³à‰ØÙ­AÃT­‘£‰';'H³ãÃT­‘£4ÃT­A"‚';³VÃT­‘£4ÿfòmë(É»­Àô*),É,ÃÀ­‘£‰¯ §=';ØM'H³ãÃT­‘£I À´!),É,ÃT­‘£
k G!UVOc(UVG 0œ› ´!),É,à ¢}©T­A®­‘£ÄçÙ­AÃ&)AŸ ݕ¢}Øwý!';³mµ­Aà ¢©T­A®[ű®º[³
k G!UVOc(Œ&O(@\L 0p› ̗® ¯9­AÃT£ƒÃÀ­ &!´­‘£'H® ¢—©T­‘£Ä·2Æ[),Ø ÅŽºc­‘¼AÌf³ Å
k G!UVO`@\L 0œ› Æ ­A´*ÅK£ ™;%(Ë2£ݥŻÃÀ­‘£ƒ¡ԘF´ 7 'H³ã«
k G!UVO`LNB 0ۛ &!©T­AÝ £#Ý Ÿr­ Ý £¯ §h­A«
k G!UVO`LNB;UÇ 1 5À› Ý Ÿr­ Ýó® ¢—ÃT­‘£ƒ·ƒ ¿À¯4'¢‚Ý”¢¾';º[ÃT­
x=‡

k G!UVO`LNB;<?U[@\@ 3p› ºcŸr­ ôH´q­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¯ §h­A«
º Å»ÃT£ ü=´
k G!U[U[Z[B 0œ› ¯ ¢WŸr%Ù­‘£ƒ"³ Å»³j'¤­m¼AЮ­nҔº‹¶cÝ
­
k G!U[U[I 0ۛ '¿À®£ƒ©WŸr"£ƒû),®£
k G!U[U[IÈÇ 1€› ¯ž%,­'H³ãÃT­‘£ƒ¯9­A® ÃT­‘£ƒ¯9­A® ¯\),+‰« ';³VÃÀ­
k G!U[U[I,>W8;: 0p› ÌfÃhÃT­‘£ƒ¯9­A® ¯\),+‰«]£m¼A" ²«M£¼A"²­‘£·2¯ §='¤­A³;£þAŸr¦
k G!U[:U [U 0ۛ Ԙ%Ý2&Å»³
k G!U[_;>?L!s 0p› Ý¥Ÿ‹²A¢h¯9£ƒ®à ¿À´q­‘£'H&Å
k G!U[CÇ 5› FҔ%(³;­͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ·2ðh‰É,ÃÀ­‘£ƒà¿‰É,ÃÀ­‘£ƒÿfÄ¡”¢h6' ‚º˜),ÃÀ­
k G!U[CÇ 1y› Tíø͐ÃT­AÃÀ­‘£#Tí_főŸrÃT­
k G!U[CFUVG!s 0œ› "³Ú­AÍø'”ÅŽòmç ÅK£#Tíø͐ÃÀ­Aà ¢¾'¤­9¶c° ­AþË2­ƒòç ÅK£Ä';®­A®Å
k G!> k U 0œ› Mҕ³ &‹©h´q£ƒàæ܋Ý
£¯ §=®c),òmÃ
k G!> k UÇ 1y› Mҕ³&!©´‚¢h% ÃT­‘£àæÜrÝ ¢h% ÃT­‘£ƒ¯ §=®=),òm¢h% ÃÀ­
k G!> k UVG!s 0p› à&ÜrÝ ® ¢hÃT­Ë2­ƒ¢h% ÃÀ­
k G!>?Z[ 0ۛ è&ŸrØ
k G!>?IO(< 3ߛ ©há‹ÜM'¤­‘£ƒžÀ© ©T­‘Ò”º['
k G!>?IO(< 0p› M¼A©h©T­Aºc£n¼A©©T­Aº˜),ʘÝ2©
k G!>?I,U 0p› Ãh©©á‹Ü[£#¿À% ½!º[Ã
k G!>?I,U[:HGJEHEHg 0p› ©h³;£ƒ% Ür½!ºc­
k G!>?I,U[@NgO(>?I 0œ› %¿½‹º[þ'”ÅŽÝ¢—º ®Å
k G!>?I,:=U 0ۛ ¯¿À®£#ݔ¢h´¿£·2´q­A"Þ'¤­ƒ¡•¢—©
k G!>?I,:=UÇ 1€› ¯¿® Í Ÿ‹­ áÃT­‘£Ä·2Ä¡¥Ÿr´f³ñ¼A‰' ØÙ!­A¢hÃÀ® ­‘£m¼A‰®­AÃT­
k G!>?I,<?U 0ۛ ®¦#­Au£ƒÍ ­A¦#£ƒ³;¼ &!u£ Ãh'¢—®£ƒ·2M¼AÃh¦?§=ºc£#³ ),'
k G!>?I,<?U
Ç 1€› ®¦#­A±¢h% ÃT­‘£³ ),'HÃÀ­‘£ƒ%(Í ­AÃT­
k G!>?UŒ 3p› ÝVŸr²A¢h¯K£ƒÝ¥Ÿ[¼A²åA´q£®à ¿£ƒ';
k G!>?UŒ 0œ› ÝVŸ¼A²å?´¾© ü=´q­ ԕ´q£ƒÝ
­A³ã4¯ 
k G!>?: 0ۛ %?)p¶c´܋®Þ©T­A®ŎÃrÏ,'f­
k G!>?:HO`I,U 0œ› ݔ¢hÃT­A%(®£ݕ¢hÃÀ­'f­ƒ¡”¢h'pò­A¦£¯4½!ØwÃÀ£˜ËJ܋ºc£ƒ©T­‘Ò”º[ÃRÅ
k G!>?:HBcL 3p› m‰'”Å»®­‘£ðÌhÌf©®£Ä% ÅK¼AåA´fu­AÃT£·2—ԕÕã͐%wÃÀ£ƒÝ ¿hԕ%w³
k G!>?:HBcL\UV8]Ç 5T› ðhÌÌf©® º˜),ÃÀ­‘£ƒÂT'HÃÀ­‘£ƒ·2¡ ­A"­‘¼ ԕ©´¾º˜),ÃT­‘£Ä¯ §=ÝԕÃߺ˜),ÃÀ­
k G!>?:HBcL\UV8]Ç 1y› ðÌhÌf©®ª'H³Ð¢h% ÃT­‘£T'f­AÃÀ­‘£ƒ·2ð=îrÂø¯4%¢h% ÃÀ­
k G!>?:HBcLN8;U[@\@ 0œ› T'f£%wT'¤£ ûT®'¤£ƒ% ÅK¼Aå?´£·ƒ'•ÅK¼A´*¬£ƒ¯ §=´q­A¯9£ƒÿ¤¯4®´q­‘£ƒÝ2¨K©h´q­
k G!>?<?<?>WO=8;Z[U 0œ› T'f£%wT'¤£ƒû‰® 'f£ƒ% ÅK¼Aå?´
k G!>?<?<?>WO=8=L 3p› ‰';%Ù­A³;£ƒ% ÅK¼Aå?´fF­AÃÀ£u´ ¢hÌ!),‰Ëƒ£Øw'”Å»®­‘£ÄòmÉ,'”Å»®­‘£#·ƒÍ ¿Ò/ F­AÃÀ£ƒ¦ ¿À«
Ë ¿Àý!´
k G!>Wg 0ۛ MҔ'HÃÀ­A³;­‘£ƒ'Ñ),³;£';¦­A³
k G!>Wg
@lL\EH8;U 0œ› ¦»Ô•á'
k G!>W8;U 0p› µ­A³;­¯9­AÃWÅK£ƒ·2Ý2 ¿ÀÕ;£ÿ¤¡
Ÿr­ ÝVÜ
k G!>W8;:nÇ 1€› ® ¢}¡
­AÃÀ­‘£#®­AÃT­‘£® ¢Ìq­AÃT­‘£ƒ¯ ¢—"ó';³VÃT­
k G!>W8, 0œ› ';³;­A³Ú­‘£
ҕ';ÃT­A³Ú­‘£ƒ´*Å»³;£´fØ
k G!>?@N 3p› ô¿À´*ő¬r®­‘£ƒÂ¯4®£Ä´ ¢hÌq£ƒÂ ­A®­A'
k G!>?@N`U[L 0p› Ìq­AÃh©³Ð'•ÅŽÆ ­A´*Å
k G!>?@\Ll<AU 0p› ÝVÜr¡2³j'¤­ƒÍ ­A®
k G!>?@\Ll<AUÇ 1€› ÝVÅ»á ­1]É»­ƒº˜),ÃT­
k G!>?L\Ll<AU 3ñ› Ý ¿À¦FF£ƒÃÀ­AÌ¿À'f£òڟr¦ ¿À³
k G!E;O(ZB 0œ› ͐³Vu­‘£ƒÝ¥`Å µ£Ý2®­Aè
k G!E;O(ZBnÇ 1y› Æ ¢h%(ÃT­‘£1q),®ÃÀ­‘£¡
­A³ãהò ';³VÃÀ­‘£ƒ·2 ¬]
­ ';³VÃÀ­
x
S

k G!E;O(I 3ñ› Â[Ï,É»­‘£M¿®­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#žÀô ®­¿Àº ¡
­‘£u¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ·ƒ¿ J,Ë
k G!E;O(I,ZVO(@\L 3ߛ ¯ §=Ý ­‘Ò•³ã´£žÀô ®­Ä¿Àº ¡ ­‘£e¼AƐ´f³;­A˃­u¿Àº ¡ ­‘£Äô¢WŸ‹'f­Ä¿Àº ¡ ­
k G!E;O(I,ZVO(@\L 3 I,_ ›  ­A³ )AŸn¡;),³;£ƒô¢WŸr'p';³
k G!E;O(I,ZVO(@\LFÇ 15› ¯ §cÝ
­‘Ò”³V´‚';³VÃÀ­‘£ žÀô ®­AÃÀ­‘£ƒÆ‹Å»Ø(ÃT­‘£ÄÓᐳÐðᐳÐô¢Ÿr'HÃÀ­‘£#·ƒ#Í ¢—´­A³Ð'¢¾´q­A³jêT­A³Ú­ƒžÀô ®­AÃT­
k G!E;O(I,UV8nÇ 1€› mÂ[Ï,É»­ƒ'H³ãÃT­‘£m¼A©=¶c´ ü=´ß';³VÃÀ­
k G!E;O(I,@\>?I,U 0œ› ÃrÏ,'f­'f­ƒ¡”¢h'p¯»²
k G!E;ZVO(I,U 0ۛ ͘§W),'¢hÉ»£#Ìf³ Ŏ©`¶2¾Í ¢h®ªÍ‹Ür¢hØ %Ù­A³
k G!Ec>A< 0ۛ  ûT¦FÉ»­‘£ƒ®É»­Aèu£ƒ"=),³V¦ ¿À®
k G!Ec>A<»Ç 5› ò ¿ÀÃÃÀ­‘£ƒû ¿À®Ý2ÃT­
k G!Ec>A<»Ç 1y›  ¿ÀÃhÃT­‘£Äݕ¢WŸ‹'HÃÀ­‘£ƒ·2ò ¿ÃT­ƒ¿Àº ¡ ­ÄFŸr­ Ý2ÃT­
k G!E;(UVG 0œ› %(®­A®
k G!E;(UVG\O(:=U 0p› %w®­A®ÅK£%l¶c´*Ür³ Å
k G!E;8;ZB;>?L\>?@ 0p› ô¢hô;É¢‚'”ÅŽÝVÜrÌfÃT£ƒ';ë(ép'”Ŏݥ܋̗Ã
k G!E;d8 [U 0œ› '¤Ÿr­ Ý ­
k G!E;E;ZB 0p› Ì¿À¦FÃRÜ£ƒá ¿'Há ¿À'”ÅK£Ä¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ¦Fº[ÃT­
k G!E;E;I 0p› ͗îr ¢£ƒ·2û),®£ƒÿ¤Ý&Ürº
k G!E;E;IMÇ 5› M¼A—Ԙ´q­ƒ';³VÃÀ­‘£͐ÉAűݠ­A©á ­AÃWŎݕ¢ø¼A—ԕ´­ ¢WŸ ³Vº[ÃÀ­‘£ƒÝH),Âú ¢WŸÉA܋͐ÃT­‘£Ä·2¡2ëwÉ¢Áݕ¢hÃÀ­
k G!E;EH 0ۛ Ã% ÅK£ƒÃÀ­A®­
k G!E;EHÇ 1€› Ý2º[ÃT­‘£ƒðhé»­AÃT­
k G!E;EHg 0œ› ûF­AÉAÜ£Ä͐þ,ÃRÅK£Äûu­ УƒÍ ¿Àºc­A³ Å
k G!EcLNB 0ۛ "=),³ãÍ ­‘£ƒFŸ‹­ Ýó'¤­ƒÌ*ÜrÝ
£³VÝ ­
k G!EcLNB;UVG 0œ› òÈ­Aèu£ƒÝ2º˜),%(³;£ƒÍ‹Ÿrá ¿ £#ò\§—­A´­‘£·2Ý2º['f­A³ Å
k G!EcLNB;UVG\B;E;EHI 0p› ò\§h­A´ ü=òÈ­A©À£ƒÍ—Ô•á ¿Àʘ©T£ò­Aè‰Â ­A³Ú­‘£ƒ·2Äݝu­AÌ
k G!EcLNB;UVG!<?s 3ñ› òÈ­Aè±Â ­A¢}
³ 'f­‘£ò\§h­ RŻ˃£ƒò\§h­A´ ü=Ý2%ü="£òÈ­Aèø'”ÅŽòȟ[­ ¼A´£K¶cà ¢hº[TË
k G!E(C 0œ› ò4ÏAŸ£ƒò\üc¿' ¼AØ٣ķ2MҔ'HÃÀ­A³;­‘£ƒÿ¤ÄF­A° ­‘£ƒ® ®­AØÙ£ƒ'H¯K­A®
k G!E(C8 3p› òÚÜr³;­
k G!E(C8 0œ› òÚÜr³;­³ Ÿr¦
k G!E(C@lU 0ۛ '*)AŸ‹¯4®£ƒÝ ­A¦F¯9­A´q£ƒÂ ­A³;­‘£ƒºcҔ³V˃­A®ÅK£¯\Ï,á[)AŸ]'•ÅÁÉ»­A®ÅK£#¯D JÅ
k G!E(C@lUÇ 5T› ³ãÃT­‘£ƒÝ ­A¦F¯9­A~
k G\Y;>?@\U 0ۛ  Â[),ØÙ£ƒ¡ ­Aàu­A´£²´ ´ µ­AÃT­‘£ ¿À¦FÃT­‘£Ä·2¯Úԕà ¢¾¯4®Ø(ÃÀ­
k G\Y;>?@\UÇ 1€› '¿À®ÃÀ­‘£#'”ÜrØ(ÃT­‘£ƒ%(®ÃÀ­
k G\Y;LO(< 3p› ';é‘),³;£
¼AÃ% ¬rË\ÅK£¯4" ¿À´¿À½!Ë2£¡2 Ý ãË
k G\Y;LlU 3ߛ ';é‘),³;£
¼AÃ% ¬rË\Å
k G\Y;LlU 0p› ¯4" ¿£ƒÌq­Aéh³;£ƒ·ƒÃRŻ £ƒòÈ­A©h"ÜWԕË֝‰¿Àà ÷‘Ë2£'§ Ür³Ú­A ­A³
k Y k,k <?U 3ñ› ¡2Ýʘ˃£ƒ©RŸr'¤£Ä¡Ý ­A³
k Y k,k <?U 0ۛ Í ¿À®Í ¿®­
k Y k,k <?U
Ç 5› ]%w͐%Ù­AÃÀ­‘£ Í ¿®Í ¿À® ¢ðé,ÃÀ­
k Y;Z[ 0ۛ  ü=¦#£Ҕº[³VÃÀ£#·ƒÆ žÀ®­
k Y;Z[(U[L 0œ› mÍ ­A½!Ø ÅK£ɑ),®£Äɑ),®‹Å
k Y;Z[=<?U 0p› ͐';Ý ¿¡
­‘£ƒ¯ ¢hØ Å
k Y;Z[=<?UÇ 1œ› ͐';Ý ¿À¡
­®¦#­AÃT­‘£ƒÍ';®ݪ'HÝ2ÃT­
k Y;I 0ۛ 'H® Á® ¦­AÃÀ­
k Y;I 0ۛ 'H®[ÅK£ƒ'*)AŸ‹¯4®£Ä¡¥Ÿr¿À' ³Ú£ƒ¯4½!®©
k Y;IÈÇ 5› 'f¼A®˃­AÃT­‘£';®Å-¼AÃ'¤­A®ÃÀ­
k Y;I,:=UÇ 5› Mҕº[® ÃT­‘£ƒº[Ø(ÃT­
x
]

k Y;I,:=UÇ 1€› MҔº[®­AÃT­‘£Äº[ØÙ­AÃT­
k Y;I,:=U[L 0œ› ͐ÌfØÙ£#¯‘Ü Ÿr¨#£#¦Fé,³ ÅK£ ° ž®­‘£#·ƒ¡
­AËc>˜Ë9Ëø'f­® ¢µ­
k 2Y Q 3p› mÍ ­A%,­A&ų Ÿr¦Þ'¤­
k Y2Q 0œ› mò žrŸrݪ¡ ­‘Ò•%'¤­ƒÂTÉ»­
k 2Y Q‰O(<?E 0p› ò žrŸrÝ ­
k 2Y Q4U[L 0œ› à&Ü ŸrÝ ­‘£ƒ°å?¯4É»£Äáý!'f­‘£Ä·2Ä¡
­Aºc­A³';²£ƒÿ¤#Í ¿ô¢
k Y2Q4U[LÇ 1y› àæÜ Ÿ‹Ý
­ƒËƒ­°åA¯»Éߝu­A³VÃÀ­‘£  ¿Àý!'¤­ƒF­A³ãÃT­
k 2Y Q4E;EH8 0ۛ òȟr­ É»£Äé,é‘),®­‘£9¶c©ÀŸr­ ¦NÅ
k Y;: 0p› ]Ø(‰®O£ ]Ø('•Å»É»­‘#
k Y;:=<?U 0ۛ D¼A͐¦ ¿À®£´¿³Vº ÅK££ 'H³ãÐÃT¼A­AÉ,è Ý
k Y;>?<?I 0ۛ M¼AÝu¬r­ «]£ƒÍÃT­A©hØ
k Y;>?<?IPÇ 5› ¡
­Aá ­A³Ð(³ ]ÃT­‘£ÃWőŸr©‚É»­A®ÃT­
k Y;>?<?IPÇ 1y› ͐ÃT­AÃÀ­‘£#T'¤­AÃpðé»­AÃÀ­‘£ƒ·2 ¶c° ­‘¼A¯4´‚';³VÃÀ­‘£ƒÍ®ó¢h% ÃÀ­
k Y;>?<?I,>W8;: 0œ› M¼AÃhF¬r­ «]£ƒ'Ñ),éAŎ͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒÍÃÀ­A©ØÙ£#·ƒòm©ÃÀ£#àT³;£º[© ¢h®Å
k Y;< kP0ۛ ͐½!Í £m¼A͐Ìf®Åö'f­ƒ¦(),®­‘£·ƒ¦Ÿ‹­ 黣ƒ¯\),éAÅK£ƒ¦FçÙ­‘£ƒ'VԘ%
k Y;<?:=U 0ۛ  ðhòÈ­A³;£ƒ¯‘Å»¯ ¢¾'¤­ƒÝ2͐ݕ¢}Â[Ï,É»­#òÈ­A¦
k Y;<?:=UÇ 5› ô•Ür® ÃT­‘£ƒðhòm³VÃÀ­‘£m¼AÃ';®ó¡ ­AÃT­
k Y;<W 0p› ¡
¼Aá'¤Ÿr­ "£ƒ¯Kҕ³ãF­A«]£ƒÉAÅ»®£n¼A© ƒ£
¼A©`¶c´q­A³
k Y;<WnÇ 5À› MҔ% ]ÃÀ­‘£ƒÌq­AÃ߯4É,ÃÀ­‘£#Í[),ûu­ƒº˜),ÃÀ­‘£#¡ ­A© &!Ë'º˜),ÃT­
k Y;<Wcs 3ߛ ͐ɻ­‘£ƒÍÉ¢¡ ­A'f­A³Ð'¤­‘£ƒòÈ­A³ ÅK£·2 ¶c°‹Ür®
k Y;<?< 0ۛ Ý
Ÿ‹­ É»£ƒ© ü=+Tòȣķ2¯\),¯±'¤­ƒ¡ ­A¢—% "
k Y;<?<?I,E=: 0œ› ͐ɻ­ÄÂ[Ï,É¢¿rŸ‹ºj'f­ ¿ ' ƒ­‘£·2º[éAŎ¡;Ï,³µÝ ­Aº[ÝVŎ‰¿Àà ÷‘Ë
k Y;<?<?U[L 0ۛ ¦(),®ÅK£ƒ·ƒ͗Ԙ% Ür'œ'”ÅŽ¦(),®Å
k Y;<?<?U[L\>W8 0œ› Ý2³V'¤­A³ ÅÝ2F­A ­A³Ú£ ¦FÌfØÙ£9¶cT³V« 4¯ 
k Y;<?<?>?EH8 0œ›  Ÿr­ % Ŏ'”ÅŽè&ŸrØÙ£#Ý;),à ¢'”ÅŽè&ŸrØ
k Y;<?<?EHZ[ 0œ› Í žÀ®£ÄÍá ¬­ £ƒÍ ¼AáË2­‘£Ä© üc+‰ò
k Y;<?<?s 3p› á[ÏAŸ‹Ý ҔA% µ­Aà ¢h©À­A®­
k Y;<?<?s 0œ› á[ÏAŸ‹Ý ҔA% µ­Aà ¢h©À­A®­ƒT¿Àà ÷‘˃£ %Ù­A%Ù­‘£ƒûT¦FÉ»­A®ÜnT¿Àà ÷‘˃£·2Ý ¿À³ Ÿr¦NÅ¡ ­A%w&Ŏ'¤­ƒº[°[Ï,É»­
k Y;<?<?sDÇ 1y› ᐝ‰'¤­AÃT­‘£m¼AûTÉ,';ÃT­‘£Ä·2Ä´Ÿ‹¦Þ'H³ãÃT­‘£ƒ¿
% ¢h% ÃT­
k Y;<?CO=G\ 0p› 'Ñ),ØÙ£ƒÂ ­A³V% Å»©À­A³ ÅK£ƒ¯ §—­A'f­A³Ú£ ·ƒ"º[d³ c=¯4ÃT­Aºc£Ä³V²‡
k Y,g aÈ0ۛ ÝVÜrÌfÃT£ƒ¦ ¿ÀTÉ»­‘£ƒ¦#Ÿr­ 黣ƒ%(%?),É»­‘£ƒ·2Ø(ý!';³;£ƒáu­A'f­ « c=Ý
­AáÃ
k Y,g a UVG 0œ› ͐ה¯4³Ú£ƒ¿‹Ÿrºj´f'œòm³;­ƒ¿º ¡
­Ä'HØ?),³Ú­ƒË2­m¼A¦F®­AÝ
k Y,8 0ۛ ͐ÃT£ÄÆ[),Ø ÅŽæÅ»éAÅ͘¢—§ É»£#&Ż黭ݝ),Ý
­‘£¦ ¿À®¦ ¿À®­
k Y,8;Z[B 0œ› ¦ ¿hî‹Æ ­‘£ƒ¦ ¿Àהô¤­‘£ƒ¦#Ÿr­ é
k Y,8;Z[BMÇ 5› ¡”¢h'd‚º˜),ÃT­‘£ƒžÀô ®ÃÀ­‘£ƒûF­Aɾº˜),ÃT­
k Y,8;I,<?U 0ۛ ¦h5c­‘£ƒ¦Fé,³ ÅK£ƒ¯¿¼A®Àԕ%Ù­
k Y,8;:HO`<AE(C 0p› ͋Ÿr¦F®­‘£ƒ'Ñ),éAÅK£ƒàT³
k Y,8;:=<?UÇ 1œ› ¦FÉ,͐ɾ'H³ãÃT­‘£àT¯4®­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒô•Ü‹º[É,¯4à ¢ŽÝ”¢';³VÃT­‘£¡ÃÀ­AÉAűݠ­'f­A±';³VÃT­
k Y;E(s 0ۛ ´f¢h³ ³ ÅK£ ¯K­AÃRŎ¯4³Ð´žÀ³Và ¢h©T­A®­m¼A% 0
k Y;E(snÇ 1y› ´žÀ³Và ¢h©T­A®­m¼A% 0 ®¦#­AÃT­‘£ž´ ³V´q­u¿Àº ¡ ­Ä(³ ]ÃT­‘£Ý2הòÈ­A®ÃÀ­
k Y;E(sHO=8;Z[s 0œ› ´žÀ³Ú­A©T£ƒº[®'¤­A¯4ÃÀ£#å?®©hÃ"Å»®´q­‘£®­AàT©
k Y;E(sHO=8cL 3ߛ ¯ §=ÝqԕÃÀ£ƒ¯ §=¿ô ¼A½!®´q£åA® ©Ã"[Å»®£ƒ·2´žÀ³ã´q­ ¿º ¡
­‘£Ä͐º[´q­ƒ¿Àº ¡ ­
k Y,G!I,UV8 0ۛ  Í[),ûu£ƒòÈ­A³Ú£ƒ·2%
¿ ]ÌfÃ'œ©=¶c´¿ £ƒÿfÄØ¢h'¤£#ᘧ ܋¯4%Ù£#¡2¿Àà ¯»%,£¦lÅ»´‚'¤­ƒ¡”¢h'pòÈ­A¦ÞÌ!)pÝ2͐®=),¦ ¼AT®';³j¦#­A´ ¢}žrº Ÿ
k Y,G!I,UV8]Ç 1€› ®­A%(ÃÀ­‘£ƒÍ[),ûø³(]ÃÀ­‘£ ·ƒòÈ­A³Ð³(]ÃT­‘£¯ §h¼A´fÍ% ø';³VÃÀ­
k Y,G!I,UV8;@lEHg
U 3p› òÈ­A³ ÅK£ƒ';÷‘Ø(%Ù­AË'¤£ ¯‘Żɻ­A'f­A³

k Y,G!UVOcY 0œ› M¼A® ]à ¢¾'”ÅŽ ¢—̐£%'…!´f³;£¼A©òÈ­A¦
k Y,G!UVOcY;ZVG\O(Z[s 0œ› ÃrÏ,'H³ã"­Aº ÅK£¡
¼Aá'¤­A³ Å»©h¦l¬[£#·ƒ'H&¬r ­‘Ò”³VËV)AŸ êT­A³Ú­ƒ"­AÝ2Ã
k Y,G!:cU[@\@ 0p› ÃT­A¦#ҕ³ã'f£Ãh¦K³ãÌfÃ
k Y,G!:c<ROcG 0p› Â[),³Ú£ƒÝ”¢WŸráø®¦#­Aà ¢h©T­A®­‘£¿À' × ‰®Þ¢h% à ¢h©T­A®­‘£#ÝVŸ¼AáøÂ[),³
k Y,G!>WO(< 0p› %(ô;Ãß';³VÃÀ­‘£ ¦#­AÉ,ÃÀ­‘£e¼ATç Ŏ¢h% ÃT­
k Y,G\`UÇ 1y›  ¦F®­à)AŸrØy';³ju­A³VÃÀ­‘£  ¿¯4'¢ݔ¢¾Ý2F­Aå?´p';³VÃÀ­
k Y,G!<?U[$@ 9,Y;U 3ñ› º ŸrÝVŎ'¤­‘£ƒ´fF­A" ¢'¤­‘£ƒ¯9Ҕ³Vºc­ ¶c˃£ƒºc­AÝ2'H³
k Y,G!<?U[@$9,Y;U 0ۛ T̐­A'¤£mù ]½‹®[ÅK£ º Ÿ‹Ý¥ÅŽ'”ÅŽÃh'H® 'H³ãÃT­‘£`é 5c­‘£ƒ¯9Ҕ³Vºc­AÝ
k Y,G!<?U[$@ 9,Y;U
Ç 1€› º ŸrÝVŎðhÉ»­AÃT­‘£ƒº ŸrÝVÅö'H³ãÃT­‘£é,é‘),®Å'H³ãÃT­
k Y,G!<?s 3p› ¶c°‹Ü‹®£#͐® ©T­AÃT£Ä¯¿À÷‘ØÙ£ƒ:º 5c[­ c=6' 5c­‘£Ä¯ §=‹Ÿ‹É
k Y,G\8 0ۛ Ìf®à ¢'¤­ƒàu­A©T£ƒÌf®Ã
k Y,G\8]Ç 5T› Ìf®ÃÀ­‘£#¡ ­A¦Þ®¦FÃT­‘£·2%¿ù M´¾º˜),ÃT­‘£ÿf'§W),á֝ ¢Ÿ¡
­AÃÀ­
k Y,G\8]Ç 1€› Ìf®­AÃÀ­‘£ƒô•Ü Ÿr'HÃÀ­‘£#%Ù­A¦FÃT­
k Y,G\8;UVG 0œ› Ìf®­Aà ¢h©T­A®­‘£Ä·2͐ÃW¬r³;£Ì©T­A® 'f£ƒ® žÀה¯ŽÓʘË2­‘Ò”%'¤­ƒòÈ­A¦ ¼AÌfÝ2 ¢Ÿݕ¢}Ì©T­A®­e¼AÃh'H®´*Åž º
k Y,G\8;>W8;: 3ߛ %Ù­Aº['¤£ƒ´q­A¯4'¤£ƒÌf®­Aà ¢h©À­A®­‘£ƒ·ƒ¡
¼Aá'¤£#‹Ÿ‹É»£#¡2ʘˤԕ´q£m¼A©©À­A%Ù­ ¶c¯4%Ù£ƒð ¢hÌf'
k Y,G\8;>?@NBÈÇ 5‰› ‰';ÃT­‘£û‰®';ÃT­
k Y,G\8;>?@NBÈÇ 1y› ‰'¤­AÃT­‘£ƒuŸr­ ÌfÃT­‘£ûT®'¤­AÃT­
k Y,G\GJEwC 0ۛ M¼A͐®
k Y,G\GJEwCÇ 1y› q),%(ÃT­
k Y,G!@lL 0ۛ AØ µ£#´fÉ,'¤£ƒô•Ü‹Ø
k Y,G!@lLÇ 5› ôHØ(ÃÀ­‘£ƒ´fÉ,'HÃÀ­‘£ƒØ ÜrØ(ÃT­‘£Ä·2M¼AÃ';®óò­A¦KÃÀ­‘£ƒ¡2®¦óº˜)pÌq­AÃÀ­‘£#ÿ¤#¡”¢h'¤­A¡•¢—'p¯ §=';Øyº˜)¾Ìq­AÃT­
k Y,G!@lLÇ 1€› ôÑ),É,ÃT­‘£Ä´!),É,ÃT­‘£ƒ´fÉ,'¤­AÃT­‘£ƒÂØ('¤­AÃT­
k Y,G!snÇ 1ۛ %(ôHÃÀ­AÃT­‘£ƒ¦#­AÉ,ÃT­‘£·2M¼AƐ¯9­AÃÀ­
k Y;@ 0ۛ ͐Ý
k Y;@NB 0ۛ ûu­AÉAÅ
k Y;@NB;U[< 0œ› Í% \Å»Ý Ý”¢h³j'¤­ƒ´!Ï,®
k Y;@NBcs 3p› àTÃT­‘£žÀô ®­Ä¿Àº ¡
­‘£Äûu­AÉAÅ»%,­A³
k Y;@\>W8;U[@\@ 0j› q'¤­AF£4'f­AÌqI£ ˜Ë2­A¯K­A³;£¤ðh퐝F£‰á‹Ÿrá ­‘I£ ˜Ë9©Ý ­AË2£¤³ ),Ìf¦­A³Ú£‰·2ÀÍ ­A´q£‰F­AT®­‘£4ÿfÀT´f®Í £¤¡2°‹¬£À¯ §=ËV),ÌfÃT£I À'¤­A ¢WŸ ®¦#­‰º˜),Ã
k Y;@\L 0p› Æ ­A´*ÅK£ D¯4³Ð'¤­ƒáÉ»£#" ³ Å»³j'¤­D¯»³ ŎòÈ­A¦
k Y;@\Ll<AU 0ۛ º[®®£Äá‹ÜrTáÉ»­A'f­‘£Äº[É,͐É
k Y;@\Ll<AUÇ 5› %?Ï,Épá‹Ür¯±'H³ãÃT­
k Y;@\s 3p› 'f­AŽ ¢WŸ ®¦#­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ዟ‹á ¢‚ ¢WŸ ®¦#­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ðh퐝æÅK£ƒ¯Kҕ³æÅK£¿Àô ´*ő¬r®­
k Y;L 3 I,_ › '¢h©h®
k Y;L . EH8 o › ¯4³\ԕ´¿ £Ҕ'VԘ´¿
k Y;LX9G!U ae› ¡ ¼A´Ò”³Vý!´q£ƒðh¯4³;­ ԕ´
k Y;L\Z[B;UVG 0ۛ 'HÝ ­Aèu£ àu­A´f'
k Y;L\Z[B;UVG Ç 1y› M¼AÃ% ¬rË9´q­ ݔ¢©áÖ';³VÃT­‘£º[ʘË2­ƒ';³VÃÀ­
k Y;L\<?UVG 0ۛ µ­AÃÝ ­AF­‘£³ãÝH),ÓhË2­‘£òmë(É»­A³ Å
k Y;L\L 0ۛ ͐ɻ­#¯‘Å»¯9­‘£#·ƒ'¿—Ô˜%Ù£ÿ¤®²Ë2£
ù M®cÏ,ÃT­‘£m¼AÃh"­AÃT­‘£¯9Ҕ³Vºc­AÝ ò,ܼA
k Y;L\L Ç 5› M¼Aݳj˃­ƒÝVőŸr¦()AŸݕ¢}Øwý!';³µu­A³VÃÀ­
k Y;L\L Ç 1y› M¼AÝ2³jË2­ƒÝVőŸr¦()AŸnݔ¢Ø(ý!'H³u­A³VÃÀ­
k Y;L\LlUVG 0ۛ Tvý ]ÃÀ£ƒÃ©hÃRÅ»´
k Y;L\LlUVGY>?U[@ 0œ› M¼A´f´f®Å»Í
k Y;L\LlUVG Ys 0p› M¼A´f´f®Å
k Y;L\LlUVG\g
>?<W 0ۛ I5c­‘£Æ ­AÆ £ƒ‰!ý ]Ãö¼AÃ'¤­A®­ƒ¿Àº ¡ ­#% Ürá
86b

k Y;L\LlEHZ[ 0œ› M¼Aôf×”Í £ƒ'”Ür½!ºc­
k Y;L\LlEH8 0ۛ ͐Ø(Ã
k Y;L\LlEH8nÇ 1€› ͐Ø(®¦#­AÃT­
k Y;L\LG!U[@\@ 0œ› ¯ ¿ &!´­‘£n¼A¯4Æ[Ï,ØÙ­‘£ƒ¡ ­Ë
k Y;sMÇ 1y› M³ Å»%(ÃT­‘£N),®Þ®˜¢hÃT­‘£ƒ'§=ËÖ';³VÃT­
k Y;s=UVG 0p› ¦?§h­Aº['¤£ƒ),®ó® ¢hà ¢h©T­A®­
k dY : 0ۛ òmÃòÃT­Aº[Ø
k Yd:Ç 5› òmÃòmÃÀ­AÃT­
k s 3 I,_ › ¯9­AÝ
£¼AÃ';Ø
k s X9G!U am›  Ý”¢À£ ¢WŸ[£ƒÝ
­A° £¼AÃ';Ø
k s˜&<WOãC 0œ› mð¯9¼A©À¼Aá £#ðh¯9¼AÃË9
k s ˜ a GJEHIY;Z[L 0ۛ ð¯»ôH®£nҔ'HÝVŎ©`¶c´¿ø'¢}ð¯9­AÌ*¬r ¢WŸn͐ÃWŎ¿Àº èø% ÜrÝ2³ Å©=¶c¿´
ZVO kM0p› ؞Àý!Ý¥ÅK£¦­AÉAÅK£¡•¢h'àN),É¢}'•ÅŽ¦#­AÉAÅ
ZVO k O`< 0ۛ +TÉ,ËJŸ À£ƒ¦ ¿ÀØÙ£ƒ¦ ¿Àå?´—%(®£·2Ý ­‘¼A̗"£ ';¯4ØÙ£Ä'•ÜrØ?),¯9­A˃£ƒ&Ÿ «]­
ZVO k,k O`:=U 0p› ͋Ÿ‹%w¦(),òÚÅK£'H&¬r';½‹®­‘£ ·ƒ'H´f³ãÃT£Æ Ÿr­ Ø(Ã
ZVO k >W8 0ۛ  'Ñ),é,³ ÅK£';‰³Ú­‘£ Ìfºc­A̎'f­ƒ';T³;­
ZVO k >W8;U[L 0ۛ ÝԘ% Ür'; ­‘£ƒ·ƒ'*),é,³ ÅK£ ÿ¤&Ÿ¼ Të(É,®£ƒ³;­AÌf)Ô RÅ»¦F«
ZVO k <?U 0ۛ '¢—͐®£#Ìfºc­A̎'f­ƒ³\¶cÝ
­
ZVO k <?UÇ 5› ݝ ¿ÀÕ Å´q­A³jêÀ­A³;­ƒÝ2F­A ­A³~ò–¢hÌfÃT­
ZVO k <?UÇ 1y› Í Ÿr­ áÖ¢h% ÃT­
ZVO k EHEc@\U 0p› Ìfºc­A̎'f­ƒ³ãÝH),èTàT³
ZVO(Z[LY;@ 0ۛ 'žÀý!ØwÝ £ÄÃT­A¦FôHÃWÅK£ƒÝ”¢h¿rº ŸrÉ
ZVO(I,UV8;Z[U 0ۛ  ® Ë2£ð´q­A³;£þ»­A®£Ä¡ ­A©T­AÌâ'¤­ƒðh´­A³ c`þ»­A©À£ƒ¡®­A¯9£#´q­A®
ZVO(I,U[L 0ۛ  Ý ž¼AÃ'}¼A©í ­A®ËÞ'¤­m¼A©hí ­A°‹Å‘¬
ZVO㌑U[L\UVG!>WO 0œ›  ';º[©T­ µ­AÃT­‘£ƒÌf®¯K­AÃ"­A®­‘£̗® ¯9­AÃàT³
ZVO(:cU 0ۛ M¼A¯–ŸrÌfÉ»­‘£';Øwº[³Ú­
ZVO(:cUÇ 1y› ͗ԕ%'H³ãÃT­‘£m¼A¯‘ŸrÌfÉ¢‚ ¢WŸ ³(]ÃT­
Z[B,O=G\O(Z[LlUVG!>?@\L\>?Z 3p› M¼A©h" ¢h+u£m¼A©T¼A" ÷‘Ø,£¡2Ã&') µ­
ZVO E=<?UÇ 5› ô¿ÀÝ2®­AÃT­‘£ƒÍº[®­AÃT­‘£ƒ&Å»éAXÅ c`&Å»éAÅÍ ­A´ ¢Ÿn';³VÃT­‘£ ­A¯4®ÜrÝVŎ';³VÃT­‘£ò ¿À®©À­AÃT­
ZVO=`U 0ۛ '¢—'f£n¼AØÙҕ';Ë2­‘£ƒÂ¯K­A´Å
ZVO(<WO=g >ALlEHY;@ 3p› %¿ M%Ù£¡ ­A¯4,% +W¦?§¶c´q£ƒ ¿ÀݥŻ͐´¾'¤­
ZVO(<WO=g >AL!s 0p› %¿Àò¬­ ˃£m¼A©¯9¼ ƒ£ƒ¡ ­A¯4%Ù£#ÝVŸr';Ø,£¿ % 
ZVO(<?ZVY;<WO(L\UÇ 1€› ȼA¦KÃhÃT­‘£Ì!),É,ÃT­‘£ÄÌqŸr­ ÃT­‘£Ä¦F«ÃÀ­ƒ';³VÃT­‘£¡¿Àà F­Aþ';³VÃT­
ZVO(<?ZVY;<WO(L\>W8;: 3p› T´f®͋ÅK£¡¦?§=Ý;),‹ÅK£u¶c©T­A°‹Å‘¬£n¼A͐ÃT­ƒ
ð ¢hÌfÃÀ­A©T­A®­
ZVO(<?ZVY;<WO(L\>?EH8 0œ› ®˜¢ µ­‘£m¼A¦Fô*ÅK£¦K«
ÃÀ­
ZVO(<?ZVY;<WO(L\E;G 0œ› 'žÀ®¿À' ® ¢—Øw³Ú£ƒ¦F«
'f£Ä® ¢µ­'H³ãà ¢h©À­A®­
ZVO(<?ZVY;<WY;@ 0œ› ';®ÃT£¯4°³ Å
ZVO(<?UV8;IO=G 0œ› 'žÀ® ¢WŸ‹É,³;£Ä4¯ T­‘£ƒÌH)Ô RÅK£¯–Ÿr Ÿr­ ¦#£ÄÝ¥Ür‹Å
ZVO(<?UV8;IO=G Ç 5À› à),ØwÃÀ­
ZVO(< Œ 0œ› ͐Ɛɻ­‘£Ä·2M¼A¯»ëwÉ,®[Å
ZVO(<?> k G!U 0œ› u­AÃT¼AÝ2'y"¼Aý!´q£ƒÍ ¿/Ò £ƒ·ƒ͗Ԙ% Ür'œËƒ­ƒ´!),¯â'¤­ƒ¿‹Ÿrº
ZVO(<?>?Z[E 0p› ƋőŸrØÙ£ƒ%(¢h³ Ý
£·ƒÝô¢h%';¯4É»­
ZVO(<?> a B 0ۛ ]®Å»ô¤­‘£ƒ¿º[הT%µ'¢¾
ð ³;­‘¼Aá'¤­A³ Å'”ÅŽð¯K­‘¼Aá
ZVO(<W 0œ› ÃÀ­A©ß'”ÅŽÝ”¢WŸráÖòm³VÃÀ­‘£ƒ%(Ì*¬nòm³ãÃT­
ZVO(<?< 0p› ¯¿À'¤­A³;£Í ¿À®­A©T­‘£¢—Ø ³;£Äà ¢h©h´­
ZVO(<?<4Ç 5› ÃÀ­A±(³ ]ÃT­‘£·2MҔþAŸrþ‘),³Ú­ƒ¯–Å»Ø(ÃT­
8…

ZVO(<?<4Ç 1y› Í ¿À®­AÃÀ­‘£#¯¿'f­A³ãÃT­‘£m¼AÃhæŸ¼h´ß';³VÃÀ­‘£m¼A½!®­AÃT­‘£·ƒÝ¥Å»Ø Å»ÃT­‘£ÿfÄ°[),ÉAű¢h% ³Ð'¢ö¼A®¡”¢¾ò–¢ŸrØ(ÃT­
ZVO(<?<?>W8;: 0ۛ á—Ô•á ­‘£R˜Ëƒ­A¯9­A³
ZVO(<?<?EHY;@ 3ߛ ';é‘),³;£'¤¼Aé,ÃT£m¼AÃh% ¬rËJÅ
ZVO(<?<?E(C 3p› ¡¿Àà òm©º Å»ÃÀ£¡ÃÀ­AÉAÅK£#·ƒ#ÃWŻ ¢'f­‘£ƒÿ¤ÄÍ ¢h¯4³'¤­
ZVO(<Wg 3ñ› M¼ ¶c°³;£"­ ԕ´£-¡ ˜Ë2­A¿À' ®
ZVO(<Wg 0ۛ M¼ ¶c°³V´q­‘£"­‘¼ ԕ´q£Ý ¿ 

ZVO(<WgúÇ 1€› "­ ԕ´¾'H³ãÃT­‘£éAŸrÉ»­ƒ';³VÃÀ­
ZVO(<Wg
<?s 3 I,_ ›  ¿¯4'¢ݔ¢À£ƒá‹Å»¢¾
ZVO(<WY,g
U[L 0œ› ¡”¢h'p¯ §c'f­A³Ð'f­¿À³ º ý!'fݔ¢À­‘££Ä"¯ ¢hŸ­ ¼A©À´‚­Aà ݔ¢
ZVO(<?_=UÇ 1 5‰› ͗îr ­ƒ¢h% ÃT­
ZVO=g U[< 0ۛ ¤Ÿ‹Ø,£Äð÷‘Øg
ZVO=g U[<A<?>WO 0œ› ¡”¢h'p¯ §c'f­A³Ð'¢}ô•Ü‹®ó¢h% à ¢—©T­A® ¢º[¢}
ZVO=g UVG\O 0œ› 'žÀT³;­‘£¯ §h¼A´q¼A͐הÍú® ¢hà ¢'”ÅŽ¯ ¢hØ ÅK³ £Ä·2¯\Ï, Ôá ¢ •Ë2­A˃­Aá‹Å»"Þ'f­¡•¢h'¤­ ԕ´‚'HT³;­
ZVO=g EHY2Y—O(:=U 0œ› Æ%ª#­A©h³V«]£m¼AƐ¯9­Aà ¢‚'¤­ƒÝ ­AáÃT£ƒÌfºc­A̎´‹),¯Ž¡
­‘Ò”%'Ñ)Ž¼AƐ¯9­AÃT­
ZVO=g aM0ۛ  ¯4É»­A©À£#Æ ­A©hÃRÅK£ƒÉ¢—³;­
ZVO=g a Ç 5› ¯4É»­A©‚É»­A®ÃT­‘£É¢h³;­ƒÉ»­A® ÃT­
ZVO=g a O(>?:H8 0P› ¡ ù•òm˃­AÃTj£ *¿À®­4žÀ%Ù­AÃÀ£¤Ý2‰³ãòÚܼAu£¤·2®É»­AèF£‰á ­A©À­‘£ÀË ¿ ÝVŸr͗ԕá‹Åßҕ'§=˃­AË ¢WŸ[£¤ÿ¤Ҕ'HÝVÅÐÝ ­Au­‘¼A̗'ÈË2­4³;­AÌfžà ¼A´f'MÝ ­AáÃj'¢
ZVO=g a O(>?:H8;UVG 0œ› ¡
ù”òmË2­Aþ®­Aà ¢h©T­A®­‘£Ä¯¿À³Ú­AÃT­m¼AÝ2¯9­Aº ÅK£ƒÝ ž¼AÃh'
ZVO=8 0p› 'žÀÃT£ƒ';Ø?),³;­‘£ƒØ Żþ'f­͐´¬‹Ã
ZVO=8nÇ 5› Ý2';ÃT­‘£ƒËã) Ëøº˜),ÃÀ­
ZVO=8nÇ 1y› ‰Ý ­A®­ƒ® ¦­A';³jžÀ' þ ¢WŸ ³(]ÃT­
ZVO=8,O`< 0ۛ ú[³Ú£ƒÃT­A®­
ZVO=8,OcG!s 0œ› ¡•¢h'¦­Aà ¢h©T­A®­ƒ¯4²wÅK£ƒ·ƒ'¢hÃÀ­A³ ŎØÙ­A¯–Ü]'”ÅŽuҕ%(³;­
ZVO=8;Z[U[<»Ç 1y›  '¤­AØ(ÃT­‘£ƒÆ‹Å»® ÃT­‘£m¼AàTÝÃÀ­‘£®'•Å»³NfőŸrÃT­‘£·2ijU';³VÃT­‘£¼AÃ÷‘¯ §=ò­A©ß';³VÃÀ­
ZVO=8;Z[UVG 0œ› 'žhԕݳڣÃT­AÝVÜr³;£·2'¢h';É»­‘£#ÿ¤Ä'H'”¬r³;­‘¼A"
ZVO=8;I,>?I 3ߛ ]³;­‘£
¼AÃh÷‘'H¯4ØÙ£ƒÝîr ­
ZVO=8;I,>?IO(LlU 0œ› ðhה&Å»%w©À­A³;£¯4%Ù­‘ù”òm®­A+&ÅK£ƒ¯ §h­A°‹¬r'¤£Ä¯4%Ù­ Ԙ© ¢h+&Å
ZVO=8;I,<?U 0p› ),‰%Í \ÅK£·2ÄÌËV)»¼A´q£ƒ% Å»¯4'
ZVO=8;I,<?U[@\Ll>AZ[ 0œ› % Å»¯K­Aá ­A³;£m¼A³Ú­A¦K%Ù­AÃ
ZVO=8;I,E;Y,G 0p› ]³Ú­A¯4ÃT£Ýîr ­A¯4ÃT£Ý
­Aô¤Ò•%(®ÅK£¼AÝ&¬r®´q­‘£
¼AÃ÷‘';¯4Ø(´­
ZVO=8;I,s 0œ› M¼AI ‹ÅKO£ µŸr­ É»£ƒ'Vԕ%
ZVO=8;I,sMÇ 1y› ¯9­A¦FÃT­‘£ƒ ¿À³ã$&Í ­¯4'¤­AÃT­
ZVO=8;U 0ۛ Í ¢WŸr´q£ƒ·ƒƐÉAÅ
ZVO=8;UÇ 1€› Í ¢WŸ‹´‚F­A³ãÃT­
ZVO=8;>W8;U 3ߛ ' ¿ ¢}'¢}̞ÀÝ
­‘£¿À' ý!¿À' ³ Å»Ë
ZVO=8,`UVG 0ۛ à ¿ÀÃT£ƒ'”Å»ÉAÅK£ƒ·ƒÃT­AÝVÜr³;£ƒ© §=«]£ƒÿ¤#¯lÏ,á[)AŸM'¤­ƒ¡”¢h'p³ ),¦
ZVO=8,`UVGFÇ 5› ÝɁ̐­AÃÀ­‘£ƒÃ÷‘غ˜)Ì­AÃÀ­
ZVO=8,`UVGFÇ 1€› Ý2É»­ƒ¢h% ÃT­‘£Ã÷‘Ø';³µ¢h% ÃÀ­‘%£ µ­ƒÌq­AÃÀ­
ZVO=8,8;> k O(< 0œ› ³Ú­A²Ý
£Ã³ãòm²'
ZVO=8,8;> k O(<?>?@Ng 0p› ³;­A²Ý2¯4ÃT£T¿Àà ÷‘Ëú'f­ƒuŸr­ .
Ý ~­AÃÀ­‘£·2M¼AÃ÷‘¿é ³V´q­
ZVO=8,8;E;8 0œ› ´!),¯
ZVO=8,8;E;8 k O(<?< 0ۛ ´!),¯â'¤­ƒ¦(),®­
ZVO=8,8cs 3ߛ  ­A®­A'¤£ƒÂ´¿À³Ú£ Ý ­A©á ­AÃ
ZVO=8;E;U 0œ› ɑ)AŸr¦NÅ
ZVO=8;E a s 0ۛ Æ%T£Ä‹Ÿr%(©T­
86

ZVO=8cL 3p› ¦NŸr©À­A³;£ƒ¡2Ý-VË
ZVO=8cL 0œ› '¿ÀòÈ­A+u­‘£ƒ';¯4Øy'”ÅŽÍ ­A´
ZVO=8cLÇ 5‰› ͐ÃT­A';³µÍ[),® ÃT­
ZVO=8cLNO=8,`UVG!EHY;@ 3ߛ ûT¦FÉ»­A®Ü£m¼Aɻ¼Aɻ­
ZVO=8cL\U[UV8 0p› 'ž—Ô˜Ø Å»ÃÀ£ƒ¯4®Ø(Â'¤­ƒFҔ%(³;­AàT³;£·2Ý ž¼AÃ'Ñ)AŸn'¤­ƒuҕ%(³;­A¯K­T£ƒÝ ž¼AÃ'Ñ)AŸ'¤­m¼AØ(Â'f­ƒÍ´*¬rÃ
ZVO=8cL\UVG 0œ› ݳã¯4ØÙ£ƒ'H%(u£·2';¯4Ø ÅK£#%Ù­‘ù”×”òm'
ZVO=8cL\E 0p› ݦN¬£'¤­AëwÉ
ZVO=8cL\EH8 0œ› ¯4³V¦FÃT­
ZVO=8cL\EH8nÇ 1y› ¯4³V¦FÃr)AŸn ¢WŸ ¼A©hòÈ­‘¼AÌf´‚'H³ãÃT­
ZVO=8c_wO`@ 0ۛ  ¯K­A®£m¼A´f³V¯9­A®£Ҕ';³;¼ATÂ
ZVO=8c_wO`@\@Ç 5À› ‹Ÿr%Ù­ƒuŸr­ ¦FÃT­‘£ƒ©r),؝FŸ‹­ ¦KÃÀ­
ZVO=8c_wO`@\@Ç 1y› ÌqŸr­ ÃÀ­‘£#©À­A%Ù¼A©©T­A%€'H³ãÃT­‘£Í ­A´‚';³VÃT­
ZVO=8c_wO`@\@\UVG 0œ› ©r),ØyuŸr­ ¦Fà ¢h©À­A®­‘£ƒ¯ §—­A°‹¬r'
ZVO aM0p› Ø?),¯–ÅK£ƒ·ƒÂ[),Ø ÅK£Äÿ¤# ¿ù M˃­
ZVO a Ç 1y› Ø?),¯–ű¯»º[ÃT­AÃT­‘£n¸e͋Ÿr% Ür'œ ¢Ÿ=¹#ØA),¯‘Ŏþ»­AÃT­
ZVO a O k >A<?>?L!s 0œ› Ý ­A ËJ¬£ËV) Ë9´q­‘£ ²T´q­
ZVO a O k <AU 3ñ› ËV) Ë2£ƒðh¯4Ë ¿ý‹´q£ƒÝ2T°‹¬
ZVO a O`Z[>AL!s 0p› M¼A©=¶c´q­A³;£Ýu­A© ¢—"£Ýu­AèF£·ƒ"¼Aý!´£Ý
­A ËJ¬£ËV) Ë´q­
ZVO a U 0œ› ³Ú­AÝ
£·ƒ¦K®˜¢¾'¤­ƒ©`¶2À£#¦F³V%(ÃWÅK£ '”Ÿrá ¢'¤­ƒ©`¶2
ZVO a UVG 0œ› ðƐf
® c='•Ür%Ù£ƒ'”Ürj% c`ô¤Ÿr­ %
ZVO a UVGÇ 1y› ÃT­AÃÀ­‘£ƒ'•Ü‹%wÃÀ­‘£mҔ'H®=),® 'H³ãÃT­‘£ƒ¿Àô %(';ÃT­
ZVO a >?LNO`< 3ñ›  ¿ J,Ë2£¯ §=á ­AÃÀ£#·ƒð 9F£¡îrÆ ­‘£ƒÿ¤Ý͐ݔ¢¾ÍÉ»­‘£ƒÝ2͐ݔ¢„¤Ÿ‹Â‹Å« ¢h«HŎ'¤­‘£ n¼A"³jÝVŸr͗ԕá‹Å
ZVO a >?LNO`< 0ۛ ³;­AÌfá ­AÃWÅK£ƒ%¿ J,ËïÃh¦K³Ú£·2͐ɻ­Ä¡²³Ú£ƒÿfį–Ü Ÿ‹¨£Ä&Ür®áÃT£ ¶c´—× ò 'f­¼A " ]³;£"Å»+&¬
ZVO a >?LNO`<A>?@Ng 0p› ¯–Ü Ÿr¨F©T­A%
ZVO a >?LNO`<A>?@\L 0œ› m¯–Ü Ÿr¨F¯9¼A´q£ƒÝ ­A¿Àº '¤­A³;£ƒÝ”¢h黣‰ºc­AÌfÃ
ZVO a >?LNO`<A^> [U
Ç › ¯–Ü Ÿr¨ó͐ÃÀ­AÃT­‘£Ä¯–Ü Ÿr¨ ìw¯Ž ¢Ÿn¯ §=Ëã),¦Þ'H³ãÃT­
ZVO a >?LNY;<WO(LlUÄÇ 5À› ºc¼A°Ë2­A³ÐÉ»­A®ó¢h% ÃÀ­‘£ƒ"´!)A¬ Ÿ'Ñ)pu­AÃß® ¢—ÃT­
ZVO a >?LNY;<WO(Ll>AE;8 0œ› ¯ §=«]£#©hÃT£Ä·2Ä"´!)A¬ Ÿn'¢¾¡2á‹Å»Ã‚º˜),ÃT­
ZVO a GJ>AZ[>?EHY;@ 3p› ÝÃh'•ÅK£ð&Ÿr¦NÅK£ƒðh°®­‘£#¡;),Æ ­
ZVO a @l>[UÇ 5› ð®jØ c=¯¿À®؜Ìq­AÃT­
ZVO a @l> [UÇ 1€› ðh®Ø(ÃT­‘£Ä¯4®Ø(ÃT­
ZVO a @Y;<AU 0p› 'žÀ¯4ÝVÜr®£͋ŻÌâ'Ñ),+F£¯¿ÀØÙ£Ä'•Ü‹¯–Å
ZVO a LO(>W8 0œ› ';å?´­AÃÀ£ݕ¢hÃÀ­A¯9¼A´q£ƒÌfºc­AÌâ'¤­ƒ¡2äW˲£
ZVO a LO(>W8MÇ 1y› à ¢h´q­º˜),ÃT­
ZVO a Ll>A_(O(L\UÇ 1y› ͋Ÿr% Ŏ͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ·ƒ¡á‹Å»Ã‚';³VÃÀ­‘£ƒN),º~® ¢hÃT­‘£ÿfÄ® ¿ÀòÈ­AÃÀ­‘£#©h"Ŏ';³VÃÀ­
ZVO a Ll>A_cU 3p› Ë ¿ Í—Ô•% ÅK£Ë ¿ ø ¢WŸnžÀ' %Ò”'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#·ƒ©"ó ¢WŸ ¡
­A˃­ƒ¿Àº ¡ ­
ZVO a Ll>A_cU 0œ› 'žÀ% ÅK£ƒÍ‹Ÿr% ÅK£ƒÍ‹Ÿrá ¿¡
­‘£Ä%Ù­AÝ
ZVO a Ll>A_;>?L!s 0ۛ 'ž%,£͋ŸráÃT­‘£Ä¡á‹Å»Ãh´q­‘£ƒ%Ù­AÝʘ©
ZVO a LlEHG 0œ› 'žÀ%';³Và ¢—©T­A®­‘£ƒÍ‹Ÿ‹% ÅÁ͐ÃT­Aà ¢—©T­A®­‘£Ä®ÜrØ'¤­ƒu­A®ó¯9­Aà ¢h©T­A®­
ZVO a LY,G!U 0p› ¯»'HÉ»£ƒ®[ÜrØÙ£#¦?§=º[« 'H³Ú£ ·ƒ¨F´‚® ¢hÃT­
ZVO a LY,G!UÇ 1€› ƋŻÂ® ¢—ÃT­‘£ƒ¨F´‚® ¢hÃÀ­‘£ƒ® ¢}® ¢hÃT­‘£·2¯4';É,ÃT­
ZVO=G 0ۛ N),Ø(³ã¦­AÉAÅK£¯9ҕº[˃­A¦#­AÉAÅK£#·ƒ³V°
ZVO=GlO(L 0p› ¡”¢h'œ³U \ÅK£ ';³;Ÿ‹­ ´£ ­A³Ð¦?¢h§ Â'”ÅŽ´!),®
ZVO=GlOV_(O=8 0œ› '¤­‘Ò•ô;®­
ZVO=GlOVCOãs 0p› M¼A©h®­AË´*ŨF³;­‘£ƒ¡2ÌfF­A%
ZVO=G k EH8 0p› '*),Ë9®­‘£'f­A͋¬‹Ã
8

x

ZVO=GJZVO(@\@ 0œ› " ©T£ƒ ü=´f"³ Å»³Ú£u·ƒÂ[Ï'MØÙ£ƒ¡ ­Aá ­A³;£ÿfé,é,³ ÅK£ ÄÃT­A"£"2¡”¢h'œ¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ¦(),®­
ZVO=GJI 0ۛ 'f­AÉA¬[£#·ƒ´­A"£ ÿ¤Äá ¿ÀÃ'”Å
ZVO=GJIMÇ 1y› á ¿ÀÃhÃT­
ZVO=GJI,>R8,O`< 3ߛ  ¿ J,˃£ ¯ §=á ­AÃ
ZVO=GJU 0ۛ äWË2­AÃÀ£
¼A—Ԙ´q­‘£ƒ³ã²­‘£ƒ¯4³ã©T­Aºc£ƒÝ ­A©á ­AÃWÅK£ƒÂ[Ï,'HÝVÅ
ZVO=GJUÇ 5› M¼A—Ԙ´q­ƒ';³VÃÀ­‘£ ­Aº[ÃT­‘£Ä‰Ãp ¢WŸ ®­AÃT­‘£ƒ¯»³V©T­AºÐ';³VÃT­
ZVO=GJU[UVG 0ۛ ¨#¼A©'¤­‘£#® ÃT£Ä·2Ä%AÏ,ɾ'¤­ƒF­A¦N¬£ÿ¤%?Ï,É»£ƒ¦#¼A´£ ­A®
ZVO=GJU[UVGFÇ 5› ݳã¯4ØÌq­AÃT­‘£ƒ·ƒ´ ¢ĥÌq­AÃT­
ZVO=GJUŒæY;< 3p› Â[Ï,'HÝ £ƒÝ ­A©á ­AÃ
ZVO=GJU[<AU[@l@ 3p› M¼AÃÀ¼ Eqԕ´q£ƒÍ ¢h¯»³V©T­Aºc£Ä¡2 ¢h´q£ƒ¡Ý ­A©á ­AÃ
ZVO=GJ:=E 0p› Ìfºc­AÌâ'¤­ƒÍ[),ûu£1!¢h¯
ZVO=GJ>AZVO`LNY,G!U 0p› ºc­ ¶c˪¼A% 
ZVO=GJ>AZVO`LNY,G!UÇ 1y› mºc­ ¶c˪¼A% ¾ÍÃT­AÃÀ­‘£ƒ¦ ¿ šÙ­#͐ÃÀ­AÃT­
ZVO=GJ< 0ۛ ¦NŸr©T­A³Ú£ƒ¢h% ºc­A´*ÅK£ƒðÌFš
ZVO=Glg
>W8;U 3p› ®­A® ³ Ÿr¦Þ'¤­
ZVO=Glg
>W8;U 0œ› ®­A® ³ Ÿr¦
ZVO=Gl8,O(:=U 0œ› ©há £#ÃÀ­A"£Ý¥Ÿrºc­A³Ú£ƒº[ʘË2­
ZVO=Gl8,O(< 3p› "­A³ ÅKҕ³ã'f£Ý Ÿr­ Ý ­‘Ò•³ã'f£
¼A©+TËJÅ
ZVO=Gl8,O(L\>?EH8 0œ› ¦ ¿À®ÃÀ­A³;£ƒ®­A®Å
ZVO=Gl8;>A_(O(< 0ۛ 'f­‘¼AÃW¬r©T­A®£ƒ³”),TÃpžÀ' °[)»¼A®'p®=),¦()AŸ 'f­ƒ¡”¢h'pðhʘÝ©
ZVO=Gl8;>A_cEHG!U 0œ› mFŸr­ Ý ­Aºc­A³ ů4" ¿
ZVO=Gl8;>A_cEHG!EHY;@ 3p› FŸr­ Ý ­Aºc­A³ Å
ZVO=GJE=< 0p› &Ÿr¦F®­A³V«]£¯ §="[ŸrÝ
­A¦#­AÃÀ£ƒ¡
­AÃ=ԕ%'f­ƒ¦NÅ»´
ZVO=GJE=<fÇ 1y› ¯ §="[ŸrÝ
­A¦#­Aþ'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­AÃ`ԕ%(¦NÅ»´ß¦#­AÃÀ­
ZVO=GJEHY;@\UÇ 1y› ͐¿º ´â¯–Å»ÃÀ­‘£ƒÆ'œ'H³Ð¯–Å»ÃT­‘X£ —Ü‹Íø‰í¯K­AÃß';³VÃÀ­
ZVO=GJEHY;@\U[< 0œ› T퐯9­Aþ'f­ðʘÝ2©
ZVO=G a Ç › ´q­A®­AÍø'”ÅŽ‰Æ®[Å»ÃT­‘£ƒ"ô;Ø(³ Å»ÃÀ­
ZVO=G a UV8cL\UVG 0p› ͐þAÅK1£ µ­A´ÅK£Ý ¿À´q­A³
ZVO=G a UV8cL\UVGFÇ 5À› ͐þAÅö'f­ƒ'¤­Aâ';³VÃÀ­
ZVO=G a UV8cLNG!s 0ۛ ͐þAÅ»¦NÅ»³ Å
ZVO=G a U[L 0p› 'f­A®[Å»ÃT£ƒ¦F®Ż ­‘£ƒ%(³ ÅK£ Ìq­‘¼AÌf
ZVO=G a U[LÇ 1y› 'f­A®Å»Ãö¼AÍÆ ­AÃT­
ZVO=GlG!>WO(:=U 0œ› ¦#­AÉAÅK£ÄÝ©À­A³ ÅK£·2 ­A®£þAŸr¦#£#ÿ¤#®˜¢¾Ìq­AÃT­‘£ƒþ‘),ÃÀ­‘R 
Äþ¿À®­Aèu£ƒòÈ­AÉ»­
ZVO=GlG!>?UVG 0p› ©À­Aº['f£® ¢̐­Aà ¢¾©À­A®­‘£ƒ¿À' ®ÅK£ƒ¯4½!® ¢—%,­A³~% ܋´£Ýu­A ­A³j£ ® ¢}
̐­Aà ¢h©T­A®­
ZVO=GlG!>?EH8 0p› Ý2É»­ƒ¿Àº ¡ ­ÄFŸr­ Ý £‰³Ú­¿Àº ¡
­ÄÌq­Aéh³
ZVO=GlG!E=L 0ۛ ¦#­AÌf³
ZVO=GlG!seÇ 1y› ® ¢¾Ìq­AÃÀ­‘£ƒþ‘),ÃT­‘£Ä͐þ»­AÃT­‘£m¼AÃhÍ ­Aº[ÃT­‘£Ä·2¨F´fÃT­‘£ƒ®˜¢¾® ¢hÃÀ­‘£ƒÿ¤#° ­ATÃT­‘£ƒÝ2ºc­A³;­¢—% ÃT­‘ £ ¡°‹¬]³$MÃÀ­
ZVO=GJL 0ۛ Ɛ';É»­ƒ¦#­AÉAÅK£#¦#­AÉAÅ
ZVO=GJL\>?<RO`:=U 0p› '¿À³ã¿À' ³ ÅK£͐ÃRÅö:º š Å
ZVO=GJL\EHE;8 0ۛ ºc­ ¶cËV)w¶c¯9­A%('¼A% 
ZVO=GJLNG!>?I,:=U 0œ› m'f­A³ã´܋Ý
ZVO=GJL‹C2G!>?:HB=L 0œ› ¦#­AÉAÅö͐ÃT­Aà ¢h©T­A®­
ZVO=GJ_=UÇ 1 5‰› 'f­AØ(ÃT­‘£Ä¯4ʘ°³Ð¯4N
';³œ¼A% ‚͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ'¤­AØ'H³ñ¼A% ¾ÍÃT­AÃT­
ZVO=GJ_=UVG 0œ› ÝVŸr¦F´f³;­A"£¯4ʘ°³³¯4³N),%Ð
,
)
Ð
%
';³œ¼AÂ%¾ÍÃT­Aà ¢h©T­A®­
ZVO(@lZVO(I,U 0p› ûT³VÃÀ­
ZVO(@lU 0› Fq),®£F¼AÉ»¼A͐˃­‘£K¼A¦F®­Aô¤£¤¯ ¢hØ ÅK£À·2'¢—Ý 
£ ~­AÃ ¢h%Ù­A³
þ»Ÿr­  ­‘£Àÿ¤À%("­‘£¼ ¶c° ¼A´q£¤u­AT®­‘£¤Í ­A´q£F¼A©+TË24£ ¼A©òȼAý!´q£ "ƒÀ¡
ù”òmËã),¦£
88

ZVO(@B 0p› ³ ),'HÉ»£ƒ¿À³ ¯4˃­‘£ Ãh'H%
ZVO(@BnÇ 1y› ´¿ÀÉ»­AÃT­‘£ò ¿ÀÃT­AÃÀ­
ZVO(@B;>AUVG 0œ› ]ÌqŸr­ ‹ÅK£Ä³”),'¤¼AÉ,Ë2­‘£'*),+u­AäWË9²
ZVO(@B;>AUVG Ç 1y› ¯»%lî‹Ë ¿À´¾'H³ãÃT­‘£m¼AÃh'f­A® ¢h% ÃT­
ZVO(@(U[L 0œ› M¼AÝVŸr¦#­A³V%Ù­AÃT£¡ ­AòÚÜr+T«f)AŸM'¤­m¼AÉ,$rÍ ­
ZVO(@lL 0ۛ Ý Ÿr­  ­‘£ƒ·2ô¢WŸr'¤£ƒÿ¤º[½!'f­ƒ³ Ÿr¦
ZVO(@lLÇ 1€› ô¢WŸr';ÃT­‘£ƒ¯»Æ ­AÉ,ÃT­‘£n¼A¦K³Ú­AÃT­
ZVO(@lL\U 0ۛ Ìq­‘¼A´q£ƒ©«H¬£Ä¦(`) 
ZVO(@lL\>W8;: 0p› þ,®­AèF£ƒ·ƒþ,®Ŏ¿Àº èú©`¶c´¿
ZVO(@lL\<?U 0œ› %¿À¦N¬£ƒ¦Fþ»£ƒ'Ñ),Ø
ZVO(@lL\EHG 0ۛ HÈ%Ù¼A͐®­A©
ZVO(@lLNG\O(L\U2Ç 1y› Ãh¯¿rŸrÝ2'p';³VÃÀ­
ZVO(@Y,O(< 3p› ÝVŸrËV),¦Öݔ¢À£ƒ¡2 ­AÃ'¤£#¡ ­A'f¼ ¶cT'¤£ƒžÀ% ©RÅ
ZVO(@Y,O(<?<As 3 I,_ › ¡'V¶cF­A´q£¡2 ­AÃ'¤£#¡2ÃÌq­Aà ¢£#ÝVŸrËV),¦Öݔ¢
ZVO(@Y,O(<?L‹s 0œ› ¡ ­A'f¼ ¶cT'œà‰Ø(ÃÀ­‘£ƒ¡
­A¯»,% +r£ƒžÀ% ©Ëã),¦
ZVO(L 0ۛ M¼A͐½!®Å
ZVO(LO(Z[<?sH@Ng 0ۛ ¯9­AÃRÅö'”ÅŽÍ ­Aþ»£ƒ¯ ü ©WÅ»å?®­A©
ZVO(LO(Z[EHg ke0p› ';͘§W)AŸn'¤­ƒ´f–º µ­AÃT­‘£ƒ ü=´¾"³ Å»³j'¢¾á³ãà ¢}'f­ƒ´fº–]ÃT­
ZVO(LO(<?E=:HY;U 0œ› ÃÀ­AF­A©h®ÅK£ƒÃT­ATÝVÜr‹Å
ZVO(LO(<?E=:HY;UÇ 1y› ÝVÜr‹Ż4¯ ‚͐ÃÀ­AÃT­
ZVO(LO a Y;<?L 0p› ¦ ¿À®˜¢h®
ZVO(LO=G\O(Z[L 0œ› )»¼A´fË2­‘¼A͗ԕ%Ù£ ô”Ür®ÅK£̐­A®­‘£ƒ·2͐ɻ­Äû‰³ãÃT­
ZVO(LO(@\LNG!E a B;U 0p› ¡
­A¯K¼ 2£ƒ¿À% ¦N¬¼A´q£¡
­A¯»%,£ÄÍ ¿À³Ú­ƒ¯9Ҕ³V«]­A
ZVO(LlZB 0œ› ¯»'HÉ»£Ä·2®­Aò
ZVO(LlZBnÇ 1y› ¯4'HÉ,ÃÀ­‘£#ô¤Ÿr­ ݪ® ¢hÃÀ­‘£ƒðɾ';³j®¦FÃT­
ZVO(LlU[ZB;>?@Ng 0ۛ ¯ § &!Ãr`) ³ Å
ZVO(LlU[:=EHG!>?ZVO(< 3ߛ M¼AÃá ¬r­ ³ã'f£m¼AÃh«H¬rË2­AʘT'f£ÝVÅ»á ­‘£9¶c¯4÷‘ØÙ£m¼AÃhË´
ZVO(LlU[:=EHG!s 0œ›  ©¦N¬£Ýu­AÃp©¦N¬£# ¢h«HÅK£¯4%Ù£e¼A©hòÈ­A¦
ZVO(LlUVGFÇ 1€› Mù ]®­AÃT­‘£
¼A¯4®­AÃÀ­‘£#¡ ­AÃRŸ‹%'•ÅŽÝ ­AT¦A§˜Å‚Ì¿ÀØÙ­AÃÀ­‘£#¡ ­A© &!Ë';´q­A¡•¢ŸM¯‘Ür³ Ŏ';³VÃÀ­
ZVO(LlUVG!UVG 0œ› ³ãÝH),ÓhË2­‘£òmë(É»­A³ Å
ZVO(LlUVG a >?<A<WO=G 0p› ûæőŸr¦#­‘£ƒ'”Żɻ­
ZVO(LlU[@ 0ۛ ),º[Ãò4),¦#£ƒ´f³Vu­A®
ZVO(LB,O=G!L\>?Z 3p› ³¢h'f£%l¶c´q­A©h³
ZVO(LB,O=G!L\>?Z 0œ› ³¢h'p¡;Ï,+F¼Aá
ZVO(LB;U[IG\O(< 0œ› ͐ɻ­n¼A¦F³VÌq­
ZVO(LB;E=<?>AZ 3ñ›  Ý2©R¬‹Ý
­Au­ ԕË2£uÝ ­Au­ Ԙ˃£ð%Ù­A³;£Ý ­A©R¬r®=ϻҔ';'f£ƒÝ ­A©R¬‹ò4Ï»¼A‰'
ZVO(LlL\<?U 0p› ¯4" ¿£ƒ¦(),áÃT£ƒþ‘),³Ú£ƒT© ¢h"Å
ZVO=Y;<?IG!E;8 0œ› º ŸrÉ»­‘£Ä';É»­Aº Å
ZVO=Y;<?>‚YE(CFUVG 0œ› ô”Ür®¦(),òÚÅK£Ä';³VT'H½!®­
ZVO=Y;@O(< 3p› '¤­A³V« ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£ƒ¢—º ´¿'f£Ä'f­A³ã« ͐´q­Aà ¢h©À­A®­
ZVO=Y;@lU 0p› '¤­A³V«]£ƒ¢hº ´¿£¼AÃT¼A\ 2£·2TÃ&),³ã° £ ¡ ù”òm¯ §h­A˃£#ÿ¤# ¿À';%(F­‘ £ "2¯»²
ZVO=Y;@lUÇ 1œ› ¯žÀ%Ù­ƒ'H³ãÃT­‘£ðé»­AÃÀ­‘£ƒ'¤­A³V« º˜),ÃT­‘£‰Â ­AÃÀ­‘£ƒðʘ¯ÚԕÂ';³VÃÀ­
ZVO=Y;@lU[CuOãs 0ۛ Í Ÿr­ á £Ä¯¿À® '•Å¬4Ÿr‹ÅöÝÉ,'
ZVO=Y;@lL\>?Z 3p› Ìf®­Aà ¢h©T­A®­‘£Ä%Ù­Aº['f£·2';é‘),³
ZVO=Y;@lL\>?Z 0œ› %Ù­Aº['œ©`¶c´¿
ZVO=Y;Ll>AE;8 0œ›  ¢h´q­A©hÃRÅK£ƒ¡ ­AÎ2­‘£Ä·2n¼A—ԕ´­‘£Ý
­A©há ­AÃRÅK£m¼A©h ­A³;£ÄÂ[Ï,'HÝVÅ
86G

ZVO=Y;Ll>AE;8MÇ 1y› Â[Ï,';ݪ'H³ãÃT­‘£ ¢h´q­AÃT­‘£Ý
­A©há ­AÂ'H³ãÃT­
ZVO=Y;Ll>AE;Y;@ 3p› Ý ­A©á ­AÃÀ£ƒÝ2´—'”¬£Â[Ï,';Ý
£ƒÍ ¿ Ò) u­AÃ
ZVOã_wO`<AZVO`I,U 0œ› Ý2©T­A³ )AŸn'”Ŭ ¢h«HÅ
ZVOã_wO`<A>?UVG 3ߛ ͐ºc­A¿À% ³Ú£ƒ¡ ù•òmu­AÃRÅK£³ Ÿr¦NÅ»®­
ZVOã_wO`<A>?UVG 0p› ¡-&!©T­A³ ),º ÅK£#à ¿ÀÉ,Ý2©T­A³;£Ý2©T­A³Ú£ƒÍºc­A¿À% ³
ZVOã_wO`<RGJs 0p› ¡ &!©À­A³”),º Åöݕ¢hÃÀ­
ZVOã_=U 0œ› ¦ ¿Àô¤­‘1£ q),ºc£ƒÝ ¿À³ Ÿ‹¦
ZVOã_=UÇ 5‰› ¦ ¿Àôf­Ä ¢WŸn³ãº[ÃT­
ZVOã_=UÇ 1y› Ý ¿À³ Ÿr¦Ö'H³ãÃT­
ZVOã_=UVG\8 0œ› ͐ÉAű¦ ¿Àô¤­‘£ƒuŸr­ %
ZVOã_;>AL!s 0ۛ 'VԘ%(³Ú­‘£¼A²ÕÚ1£ q),ºc£ƒ¦ ¿Àô¤­
Z[UVO(@lUÇ 5› ͋Ÿr%º˜),ÃT­‘£Ä¿À³ ';ÃT­‘£º˜)¾Â ¿À';ÃT­‘£ƒé,º[³ãÃT­
Z[UVO(@lUÇ 1œ› ͗ԕ%';³VÃÀ­‘£ ³ ),'HÃÀ­‘£ƒÆ[),É,ÃT­
Z[UVO(@lU[<AU[@l@ 3p› ® ¦­A´q­A³Ú£ ͐³Ú­A͐³;£ƒ¡2Ã`ԕ´f³;£¼AÃʘË2£¡2éh³V´
Z[U[IO=G 0p› %¢h©h%,­A³
Z[U[I,UÇ 1y› %¢¾É»­A®ÃÀ­
Z[U[>?<TÇ 1y› Ɛ´‚®¦#­AÃT­
Z[U[>?<?>W8;: 0p› òÚÅ»´f³ łƐ´q£ƒÂ ­A%(³
Z[U[<?U k G\O(LlUÄÇ 1y› ðhʘÝ©¾TÃT­AÃT­‘£¡¿Àà ÷‘é»­AÃß';³VÃÀ­‘£Ý³Ú­Aº[ÃT­‘£ƒ·ƒ#¯ §c"ŸrÝ ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒTÃT­AÃÀ­‘£³VÃT­‘£¯ §h¼AÝ- ø'H³ãÃT­
Z[U[<?U k G\O(Ll>AE;8 0p› ðʘÝ2©T£ƒá‹ÜrTá ­Au£ƒ¡¿Àà ÷‘é»­AÃTO£ *¿À"ÅÁ‰ÃÀ­AÃT­
Z[U[<?U k G!>?L!s 0p› ¯ §h¼A´q¼A÷‘é,´ž˜Ë2¼Aý!´q£ƒ·2'”ÅK¼A´*¬£¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£Ë"
Z[U[<?U[@\L\>WO(< 3p› ¶c©h¦lő¬‹Ë2£ƒ¡ ­A'f­A"[Å»Ë21£ ]¦(),®Å»Ë
Z[U[<?> k O(Z[s 0œ› '¿À©ÀŸr­ ³;­A¯»ÃT£Ä¡
¼A©h©T­‘Ò”º[´â¡2©`¶c° ­
Z[U[<?> k O(L\U 0œ› '¿À©TŸ‹­ ³;­
Z[U[<?< 0ۛ ³ Ÿrᘧ—£m¼A͐®M£ ),ºc£·2Ħw),%Ù­Au£ƒ´f–º µ­AÃT­‘£ÿfÆ[),ØÙ­ƒ';T³;­‘£ûN),¯»ÉAÅK£#Të(É,¯
Z[U[<?<WO=G 0p› ´f–º µ­AÃT­‘£´*Ÿràâ'Ñ),é,³ ÅK£¦Kþ»­
Z[UVg
UV8cL 0p› ‹ÜrÃT­‘£¦­A³Ú­‘£ݥŻ ¢WŸrØ
Z[UVg
UV8cLÇ 1y› ̋),É,ÃÀ­‘£e¼AT®­AÃÀ­‘£ƒÝØÙ­AÃÀ­
Z[UVg
U[LlUVG!s 0p› Ý2F­‘¼Aá߶c°®
Z[UV8;@\E;G 0p› M¼AÃh³ Å»²'¤£¦ ¿«%?),+ ¼A©© ¢h'
Z[UV8;@NY,GJU 0œ› %?),+u£ƒ'H®[Ÿr'f£¡¯4©À­A%Ù£e¼AÃWŸr%Ù­
Z[UV8;@NY,GJUÄÇ 1y› à ¿ÀÉ,';ÃT­‘£ƒ%?),+±®¦#­AÃT­‘£¡¯4³Ú­Aá‹ÅŽé,º[³;­AÃÀ­
Z[UV8;@NY;@ 0œ› ÌfæF«
ÃT­
Z[UV8cL 0œ› mô §hŸ‹­ ݥŻÝVŝ¿ÀÕÚ­‘£ƒ·2" ´£Ý žÀ';É»­
Z[UV8cL\UV8,O=G!>WO=8 0ۛ Ý;Ïp©+&¬n'”ÅŽ¡2©`¶c° ­Ä'f­ƒT¿Ã ÷‘Ë
Z[UV8cL\UV8,O=G!s 0œ› mÝ% ÅK£"´q­A$&% ÅK£uÝ;Ï»£ƒ·ƒ"´f©+&ő¬rËøðʘÝ2©
Z[UV8cL\UV8,8;>WO(< 3ñ› "´f©+&ő¬rË2£Ý;Ïp͐³VÝ  ¢Ÿn¡”¢h'pÍ ­A³Ðº˜),à ¢h©À­A®­
Z[UV8cLNG\O(< 3ߛ '¢cÔ˜Õ Å»Ë2£͋ŻÂÖ'f­‘£ƒTäWËø'¤­‘£ƒ·ƒ'¢ÀÒ Ô•ÕV'¤£ƒÿ¤ ¿ J,˃£
¼A©" ¢h+u£ƒ¯ §cá ­AÃT£ƒ¯ §c͐®
Z[UV8cLNG\O(<?^> [UÄÇ 1œ› ¡”¢h'œ'¢cԘÕÐ'”ÅŽ¡H),³®­AÃT­‘£¡•¢—' ¶c° ­AÃ߯»³µ';³VÃÀ­
Z[UV8cLNY,G!s 0p› Ý;Ϝ©+&¬£ƒ"´q­A$r% Å
Z[UVG!UÇ 1€› ),â®¦#­AÃÀ­‘£m¼A¯4'¤­AÃT­
Z[UVG!UVO`< 0ۛ ¡ԘÃÀ£#¡2ÃT­A̎'f­¯\Ï,á ­
Z[UVG!UVg EH8;>WO(< 3ߛ M¼A"÷‘ØÙ­A ­A³jÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK£³J¶c&ÅK£ ž© ¼Aá'
Z[UVG!UVg EH8;>WO(< 0p› ³J¶cu£ ³ ÅK¼A´q£ %N¶c´*Ür³Ú£¼A©À¼Aá £ƒ¡ ­A ­A³
Z[UVG!UVg EH8=s 0œ› ᐝu¬r­  ­A³;£à ¢h¦F ­A³;£³ ÅK¼A´q£ ­A®£#³\¶cF£%N¶c´܋³;£
¼A"÷‘ØÙ­A ­A³
8

‡

Z[UVG!LO(>W8 3p› M¼AÃ
E˃£m¼AÃ`¶cÝVŸr¢h% ºc£ƒ¯4ý!'¤­‘£#¡2‹Ür'
Z[UVG!LO(>W8M^U[L › ¡”¢h'¤£#'Ñ),象•¢—'f£nҕ';ÝVÅ
Z[UVG!LO(>W8;<As 3 I,_ › M¼AÃ`¶cÝVŸr¢h% ºjì(¯âݔ¢À£ƒ¡2©&!Ë2£n¼AÃE2ËÖìw¯±Ý”¢À£¡HÏ,³Ðý!Ë2­
Z[UVG!LO(>W8=L!s 0ۛ M¼Aà E2Ë2£ƒ¡2ÝVŸr"Ë2£¼AÃT¼ E2´—´q­‘£Ë° ­A°‹¬‹´­‘£%ücþ,¯ §=u­A«ʘ©
Z[UVG!Ll/> WZVO`L\U 0œ› ¯ §=F­A«
4¯ À£e¼AÃh«H¬rË2£ƒD¯ T£Äà ¢h';ÃT­A&Å'•Å-¼A% 5 ÅK£Ä¯ §="[ŸrÝ
­¯4
Z[UVG!Ll/> WZVO`L\UÄÇ 1y› ¯ §=u­‘ù•«
´‚';³VÃT­‘£Ý2ʘËï© ü=´q­ ԕ´±¼A® ]ÃÀ­
Z[UVG!Ll>”Œ‘sMÇ 1y› ®˜¢ ]%Í øì(¯â ¢WŸrÃT­‘£¯ §=u­‘ù•«
´‚';³VÃT­‘£¦F©T­Aº Åö¢h% ÃT­‘£%ücþp'H³ãÃT­‘£ƒÝ2¯ §=u­A« ';³VÃT­‘£´fÝ2% Å»'€'H³ãÃT­
Z[U[@\@O(L\>?EH8 0p› ¡¥Ÿr´q£ƒé,º[³Ú­A©T£ƒÆ ¿ç ÅK£¼A©³;­Au£m¼A©h³;¼A´
Z[U[@\@ a E;E=< 0p› ÃT­A͐%Ù­AÃT£ƒº˜Ï,Ìq£ƒÃh³V%(ºc­
Z[B,O㌑U 0ۛ '§W),á £#´ ¢hºc­‘£·2³V¦FÉp'”ÅŽ¦F&¬
Z[B,O㌑UÇ 5› '§),áï';³VÃÀ­‘£ ®­Af
ÃÀ­‘£ƒ³V¦FÉpÌq­AÃÀ­
Z[B,O㌑UÇ 1y› T®ÃT­‘£ƒ³ã¦FÉp'H® ³~c`¯–¦KÅ»&®¬n­#';³Vº˜),ÃÀÃÀ­‘£ƒ­‘£ƒ·2·2Ä'M¼§W)»AƐ¼Aᐮ´â
';³VÃÀ­‘£
ù ]Ìq­AÃT­
Z[B,O Q 0ۛ Â[),';³;£ƒòÚ܋ݥÅK£m¼AƐ® 'f­‘£ƒÆ Ÿ‹­ ØwÃ
Z[B,OQjÇ 1€› º ŸrÝVŎ ¢WŸ ù ]Ìq­AÃT­‘£ƒ´*Ÿr¦Ö'H³ãÃT­
Z[B,O(:HG!>W8 0ۛ Mù ]Ìq­A©Ø٣Ŀ' þ,ÃT£ƒû ¿rŸrûT®­Aº[Ø
Z[B,O(:HG!>W8]Ç 1y› '¿Àþ»­AÃT­‘£mù ]Ìq­AÃT­‘£ƒ´*Ÿr¦Þ';³VÃÀ­
Z[B,O(>W8 0œ› ˜ü˜Ÿ ]®­‘£m¼AÝ2'HÉAÅK£ƒÌ*Ÿr¨F³Ú£ƒº[°'HÉAÅK£Ä·2';³VáÃWÅK£ƒ´!),É»­
Z[B,O(>W8MÇ 1y› M¼AÝ';ÉAÅŽÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#¿À' ë(ÉAű® ¦­AÃÀ­‘£ƒÿ¤#͋Ÿr% Ŏ';³VÃÀ­
Z[B,O(>WG 0œ› '¿ÀÝVő¬£ƒÂ[Ï,'”ÅK£ƒÝ
¿ µ­AÝÃ
Z[B,O(>WG\gmO=8 0p› Ý2òÈ­A¯9¼A´
Z[B,O(<W 0ۛ µ¼AÉ,Ë2­‘£1µ¼AÉ,˃­¼ATç ÅK£ƒ³;­A]®Å
Z[B,O(<WnÇ 1€› µ¼AÉ,Ë2­'¢ï¼A% 0 ® ¦­AÃÀ­
Z[B,O(<?<?UV8;:=U 0ۛ ®®'¤­A³;£ƒ® É»­AèÁ'¢ö¼A® ¡•¢Í ¿À®­A©À­‘£ƒ¡ ­Aº +W©À­AÃT£Ä%,­A©À­
Z[B,O(<?<?UV8;:=U
Ç 1y› ®®'¤­A³VÃÀ­‘£·2Ý ­A‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£ƒÿ¤#¡¶c©RÅ»'¤­A³'H³ãÃT­‘£
¼A©³ ),áø';³VÃT­‘£ #Ø?),';ÃT­
Z[B,O=g k UVG 0œ›  ';‰³Ú­‘£ 'Ñ),é»­‘£Â[Ï,Í ­A³;­‘£ƒ'Ñ),é,³ ÅK£·2Ä'Hº[³ ÅK£FԕË2­A˃­A®Ë2£ÀԕË2­AËàT³;£ÿ¤#Ý2òÈ­
Z[B,O=g k UVG!<WO(>W8 0p› Ëã),ìw¯Ž'•ÅÁ'HºcҔ³VËã)AŸn'¤­ƒ¡•¢—'p͐ɻ­#¡ ¼Aá'¤­A³ ÅK£ƒ³Ú­A̗Tº[®ó'¤­ƒÍÉ»­Ä¡ô;Ý2³
Z[B,O=g
U[<?U[EH8 0ۛ M¼A¦#¼A¦l¬‹Ø
Z[B,O=g a Ç 1y› '¿À´f³ãÃT­‘£ƒ·ƒ#ÂÍ ­AÃÀ­‘£#¿À' ®ÃÀ­
Z[B,O=g a O(:;8;U 0ۛ " žÀ× ¯ ¢hÃT£¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'”ŎT'•Å»®ÅÁFҔ%(³;­
Z[B,O=g a >?EH8 0ۛ "Ür³ã©RÅ»³;£ÝVÜr³Vu­‘£͐ºc­A¿À% ³;£ƒ·ƒðʘݠ­Aº Ŏ¯4²Ý2‰°‹¬‹'
Z[B,O=8;Z[U 0œ› Ý¥ŸrËã),¦#£ žÀ% ©hËV) Ë2£ƒ¯ §—­A³V$&á £òÈ­ ˃£ƒ·2Ï,'f­‘£þ,Í £Ä¡©hݳ
Z[B,O=8;Z[UÄÇ 5‰› ÝVŸrËV),¦F©" º˜)pÌq­AÃT­
Z[B,O=8;Z[UÄÇ 1y› Ì!)»ù ]â ¢WŸ É»­A®ÃT­
Z[B,O=8;Z[U[<?<?EHG 0ۛ ԕË2­A˃­A®Ëø'¤­ƒ¡•¢—'Û͐ɻ­Ä¡2äW˲£³;­AÌf¯9¼Aë(É,´q£Ä%,­AÃÀ­AäW˲
Z[B,O=8;Z[UVG!s 0œ› ¡”¢h'p͐ɻ­KԘ˃­AË2­A®Ë
Z[B,O=8;I,U[<?>?UVG 0ۛ 'f¼AÉ,Ëã)AŸn'”űûu­AÉDc`ô¤­AÃR܋Ý
Z[B,O=8;I,<?UVG 0œ›  ),‰%Í \ž͐ÃT­Aà ¢h©T­A®­‘£#),‰%Í \ÅÍ ¢hà ¢h©À­A®­
Z[B,O=8;:=U 0p› ¯9Ҕ³V©´*¬rÃÀ£ƒì(¯9­ ԕ´f³;£·2Æ[),¢ï
Z[B,O=8;:=UÇ 5› ͐%(®óÌq­AÃÀ­‘£#¯4® Ø̐­AÃÀ­‘£#Ø ¯»®¼AÝØ(ý!ÃT'¢À­ £ƒ¢h³ Ìf¦­A³ Å
Z[B,O=8;:=UÇ 1y› ¯9ҕ³ã©´*¬rÂ';³VÃÀ­‘£ ͐%(®ÃÀ­‘£ƒ¯4®Ø(ÃÀ­‘£#ò ¿ÃÃT­
Z[B,O=8,8;U[< 0p› ÃT­A®­‘£´Ÿ‹¦ïÝ2¿Õ;£ƒÝ Ò•³ã´q­‘£ ·ƒF­A¦N¬
Z[B,O=8cL 0ۛ ¦NÅ»´q£ ò̗Ã
Z[B,O=8cLÇ 1€› ¦#­AÃT­¡®­A¯»ÃT­
Z[B,O(E=@ 0œ› ¦KÉ,͐ÉAÅK£Ä¦(),®u­A®
Z[B,O aM0p› ‰¿Àà ÷‘Ë2£®É,'f­‘£Ä·2%(³Ú­A³;£uô¤Ÿr­ '
Z[B,O a Ç 5À› ´fÉ,'HÃÀ­
86S

Z[B,O a Ç 1y› ´fÉ,'¤­AÃT­‘£ƒô¤­AÉ,ÃT­
Z[B,O a U[< 0p› Æ[),ØÙ­m¼A¦F³VÌq­
Z[B,O a UVGJEH8 0œ› '¿rŸr©À­A³ Åp¶2WŎ'”ÅŽÂ[Ï,'HÝVŎ';³Và ¢h©T­A®Ł¶2RÅ
Z[B,O a UVGJEH8MÇ 1y› Mҕ';ݥŁ¶2RŎ'”ÅŽÂ[Ï,';ݥŎ';³VÃÀ­‘£
ҕ';ݥŁ¶2RŎ'Ñ)ŽÒ”'HÝVŎݠ­A©R¬rÌq¼AÃ'¶c° ­AÃ߯4³Ð® ¢}̐­AÃÀ­
Z[B,O a <WO(>W8 0ۛ %¢h©T­A®ËÖ'¤­ƒ¯¿ÀÌq­A³ ÅK£¯¿À³”)»Ò”º[´q£ƒ¯9­A%(³ Å
Z[B,O a gmO=8 0œ› D¼A͐ݠ­A´ÅK£ô¢h³ Å»©À­A®­‘£˜Ëƒ­A¯9­A³ Å
Z[B,O a L\UVG 0œ› ¡äW˃­AË2£O]ë(É»£#·ƒ¯9­A%Ùҕ³ãËV)AŸn'”ÅŽÝ2òÈ­
Z[B,O a L\UVGFÇ 1y› ¡äË2­AËø';³VÃÀ­‘£1]ëwɁ'H³ãÃT­
Z[B,O=GFÇ 1y› '*),Ë9®­ƒÍÃT­AÃÀ­‘£ƒû ¿À®Ý ­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒÌf®­AÃÀ­
Z[B,O=G\O(Z[LlUVG 0j› ¼AÂ%0 £À¡VŸr'f£‰®²«]£‰·2¡ ­A³V«]£À Ҕ³UT£Ù¶c©hòÈ­A©T£À¦ ¿À«]£‰Â ­A®®ÃÀ£‰ÿfÀ'”ÅK¼A´*¬£I ˜Ë2¼Aý!´q£C"ƒq¡2²³;£F¼A®¼A¯K£DŸqÀ¡2Ã&)'µ­
Z[B,O=G\O(Z[LlUVG!>?@\L\>?Z 0œ› M¼A©À¼A"÷‘Ø®²«]£ƒ¦ ¿À«]£m¼A©h" ¢h+T´­
Z[B,O=G\O(Z[LlUVG!^> [UÄÇ 1y› ¦ ¿À« ˃­9¶c©ò­A©‚͐´­AÃÀ­‘£ƒÂ Ҕ³Uö¼AÂ%« ';³VÃÀ­‘£ÃT­A±¢h% ÃT­‘£ƒ¯ §h¼AÝ ú'H³ãÃT­
Z[B,O=G!Z[EHO`< 0œ› ®'HÉAÅö'¤­ƒ'*),Ë9®­
Z[B,O=G!:=U 0œ› ¡
­A'§=T«]£#á ­A©À­‘£ƒ·2%?),+u­A³”),¯4«]£ƒÿ¤#&Ür½!Ë2£ ij(]©T­A®[ÅK£ƒ³V²­‘£ "2¡ ­AÎ2­‘£Ÿ¡ ¼Aá'¤­A³;£ ƒò­A³;£ƒÍ[),û
Z[B,O=G!:=UÇ 1D› q® ¦­AÃÀ­‘£¤%Ù­AuŸr­ ¦FÃT­‘£‰® ¢hÃÀ­‘£¤·2Ý;ÏAŸr¯4ÃT­‘£‰ÿ¤À¡ ­AÎ2­‰¢h% ÃT­‘I£ À¡ ­A'§=‰«Ö';³VÃT­‘£‰á ­A©À­»';³VÃÀ­‘C£ "ƒq%?),+®¦#­AÃT­‘£IŸqòÈ­A³
³(
Z[B,O=G!:=UVG 0ۛ ®É»­Aè±'f­àN),É»­‘£ƒ·ƒ¯4³;­A´q£° ­A®
Z[B,O=G!>?E=L 0œ› ³V° £ƒ¦#­AÉAÅ
Z[B,O=G!>?LNO k <?U 3ñ› %Ù­AÃ"Å»®£¯¿Àë(Ë2­Aʘu­‘£ƒð%Ù­A³Ú£ ðh¯4'¤­A³ Å
Z[B,O=G!>?LNO k <?s 3 I,_ › ¡2¿Àà ¦?§=ºݔ¢À£ð%Ù­A³V´q­ݔ¢À£ƒ' ü=¯9­ƒ¯–Ü‹©R¬r'¤£#%Ù­AÃh"Å»®´q­ݕ¢
Z[B,O=G!>?L!s 0œ› %,­AÃÀ£ƒ¯¿Àë(˃£#ðh¯4'f­A³Ú£ƒ·2ðh%Ù­A³V´q­‘£u';¿À³ «]­‘£ƒ%(˃­A® ¿À´q­
Z[B,O=G!<WO(LNOc8 0ۛ '¥î‹Â ­ƒžÀ© í £Äû&Üré»­ƒž© í £#é,¦ÞžÀ© í
Z[B,O=G\g 0œ› ‰Ãr),º[³V´q­‘£‰Ãr),³VTʘ©T£
¼AÂ% 2­A';+欋ʘ©T£ƒ·ƒÝ ¿hԕ%(³V´q­‘£"=),òÈ­‘£ƒÿ¤#Ô)T£ƒÌq­A% Ü£ƒØ?),ÃÀ­
Z[B,O=G\g±Ç 1y› N)»Ò”º[´‚';³VÃT­‘£),º[ÃT­‘£ƒ® ¿ÀòÈ­AÃT­‘£‰Ã¾º[³VÃÀ­‘£ƒ·2Ìq­A% Ün';³VÃÀ­
Z[B,O=G\g
>W8;: 3ߛ Ý ¿Àºc­A©ÃWÅK£ƒN),º[ÃWÅK£mҔ³Vûu­ Уƒ),º['f£Ý ¿hԕ%(³;£Ý
¿ ]%
Z[B,O=G!L 0œ› ® ¢µ­‘¼AÂ%T£m¼AÂ%À£ƒÝ2¿ÀÕ ÅŽÃ²­‘£¼A©©³ã«
¯4ØÙ£e¼AÂ% c`¯4ØÙ£Ý2¿ÀÕ~'¢øҕ';ÃT­A¢¾
³ '¤­m¼AÂ%
Z[B,O=G!L\UVG 0ۛ ³;­AÌf4¯ À£ƒ¡
¼Aá'¤­A³VD¯ 
Z[B,O=G!L\UVGuÇ 1y› ¡ ¼Aá'f­A³Ð¢h% ÃT­
Z[B,O(@\U 0œ› m üc¦K˃­‘£¡
­ !¢hØÙ£ƒ·ƒ¯–Å»Æ ­#';³VÃÀ­‘£ÿfÆ ­A¯ ¢}'¢}¡²³ )AŸn'Ñ)p';Ýà ¢¾'¤­ƒþ»Ÿr­  ­
Z[B,O(@\UÇ 1y› ¯–Å»Æ ­#';³VÃÀ­‘O£ M¢h% É,ÃÀ­‘£ƒ¡ ­ ‹¢—Øy';³VÃT­
Z[B,O(@Ng 0œ› %w³Ú­A³;£Æ ¢h%Ù£ƒô¤Ÿr­ '¤£ƒ·2"ÜԘË9´q­‘£ ³\ԕᘧ
Z[B,O(@\L\UV8nÇ › % Ÿ‹Éߢ¾
';³VÃT­‘£©"ó ¢WŸ 'H³ãÃT­‘£
¼Aæ?§=ºÐ'H³ãÃT­‘£·2" ¿ ø';³VÃT­‘£¯9¼A© 
‚͐ÃT­AÃÀ­
Z[B,O(@\L\>?@\UÇ 1œ› %(ë(% Ép';¢h% ³jÃT­‘éA£Å»'œ
Z[B,O(@\L\>?L!s 0ۛ " ¿ ´q­‘£Ý´*Żʘ´©À­A£ƒÉ,ÃÀÝ­ƒÊ˜Ëƒ';£
³VÃT¼A©­ " ¿ ´q­‘£¯9¼A
© ´q­‘£#ÓWŸҔÕV-Ë ch¼Aæ?§=º
Z[B,O(L 0œ› ¦F¯4" ¯9£ƒÍ';©T­AÝ
Z[B,O(LÇ 5‰› ͐'H͐''H³ãÃT­‘£ƒ¦F¯4"¯Ž'H³ãÃT­
Z[B,O(L\UVO=Y 0œ› ¦KþAÅK£'*),ØÙ£nҕ';®­
Z[B,O(L\L\UVG 0p› ‹őŸc`‹őŸ]'¤­ƒ"$r%,£·ƒ͐'H͐'¤£#¦F¯4" ¯
Z[B,O(L\L\UVG9Ç 5› ͐';͐'p';³VÃT­‘£¢Ø Ÿ c`¢WØ Ÿ]';³VÃT­‘£·2%ٟr­ ´¾ÍÌ­AÃÀ­‘£#';Ø('HØÙ­AÃÀ­
Z[B,O(L\L!s 3p› ͐ý!'”ÅK£#Í ­A´*ÜrÃWÅ
Z[B;UVO aM3p› Ýq¶c´q­‘£¡½!¯4&Ür½!Ë2£Ý³ã®´q­¯–Ür©R¬‹'p¯ §h­Aå?Ë
Z[B;UVO(L 0œ› é,¦#£ƒÆ®[ÅK£ƒ©RŸr'¤£Ä·2á[') µ­
Z[B;UVO(LÇ 5› ';¯4Øy';³VÃÀ­‘O£ ¿Ø,­Aè±';³VÃÀ­‘£ƒÆ®ó';³VÃÀ­
Z[B;UVO(LÇ 1y› á[)'~­¢—% ÃT­‘£ƒÆ®ÃÀ­‘£ƒé,¦FÃT­
86]

Z[B;U[ZÇ 1ۛ %(Í ­AÃT­‘£ƒ³ ),'HÃÀ­‘£ ·ƒM¼Aû‰É,';ÃT­‘£Äÿ¤#ÌqŸr­ ÃÀ­‘£R Ä"ºj¢h% ÃÀ­
Z[B;U[UV 0ۛ ¦#­A®£ƒ';¯\),®
Z[B;U[UVG 0œ› ¡
­AÃ=Ԙ%Ù£ƒº[+&¬£1µ­AÃÀ­[c`¯–Å»ÃÀ­
Z[B;U[UVGÇ 1y› ºc¼A+欋´ß';³VÃÀ­‘£ƒÝ
­Aº[ݪ͋Ÿrá ­AÃÀ­‘£ƒþ»­Aþ,Ý ¢h% ÃÀ­‘£ƒðʘݠ­‘Ò•º[´‚';³VÃÀ­
Z[B;U[UVGrŒ&Y;< 3ߛ ¡ ­AÃTÒ Ô•%(´£ ÃT£Ýº[+&¬£ƒðh½!®¼AÝ´
Z[B;U[UVG!s 3p› ºc¼A+&¬r´q£ƒ Ã
Z[B;U[U[@\U 0œ› ‹Ż̐£Ä¯4ÃWÅ»³;£ƒ%(º Ŏô¤­AÉß';³j͐ÃÀ­Aèø¿Àº è ¼A‰é»­Aè
Z[B;UVg
>?ZVO(< 3ñ› ³VÝ ­AË2¼AÃh'
Z[B;UVg
>?ZVO(< 0ۛ ³VÝ ­AË2¼AÃh'yUÕ ˜Ëƒ£³VÝ ­AËÃp'”ÅŽ'Ñ),èÁ©=¶c´¿
Z[B;UVg
>?@\L 0ۛ ³VÝ ­AËÃh"­ 2¶ RÅK£³VÝ ­AËÃRÅK£³ãÝ
­AË9ÃÎ2£³ãÝ
­AË9Ã"­ 2¶ œ'¤­ƒÌq­AÃà ¢—©T­A®­
Z[B;UVg
>?@\LNG!s 0p› ³VÝ ­AËÃT¼A©hÎ2­AÃÀ£ ³ãÝ
­AË9Ã\c="­ ¶2T£³VÝHc¼A©í ­
Z[B;:U 9ÚY;U 0ۛ º¿Àë(ÉAÅK£ ¢h'¤£ƒ¿³ ý‹'¤­
Z[B;U:9ÚY;UVG 0œ› "´f³ ŸrÌf¯4çÙ£ƒ·2³ Ÿr¦()AŸn'”ÅŽ´f͐% Å»®[Å
Z[B;UVG!>?@NBMÇ 1y› ¯9­A®ÃÀ­‘£#å?Ë2­A³Ú­ÝTû‰ÃÀ­‘£·2TÃp ¢Ÿn®­AÃÀ­‘£ƒäWË2­AÁ'H³ãÃT­‘£ƒu­AÃÃÀ­
Z[B;UVG\G!s 3ñ› M¼A©®­AË´*ŎT'*),Ëø'¢¾³ Ÿr¦Þ'¤­‘£ƒÂ‰'”Å»®­ƒ®­A®ó³ Ÿ‹¦ï'¤­
Z[B;UVG\G!s 0ۛ  ¢h³ ÅK£ƒ¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'¤­ƒô;®£ƒ'¤­A'HÃhÌq£e¼A©h®­AË´*ŝ‰'Ñ),Ë
Z[B;U[@\@NgmOc8 0p› "´f³ ŸrÌß'”ÅŽ¦(),Ø Å
Z[B;U[@\L 0œ› Ýԕ% Ür'f£¼A¯4ØÙ­A³;­‘£ƒ·ƒÆ ­A´ÅK£ðh³
Z[B;U[@\LN8;Y;L 3p› Ý
¿ fő¬£ƒòÚ܋³;­
Z[B;U[@\LN8;Y;L 0œ› "­Aº[͐®[Ür´‚'f­ôH®£Ä"­Aº[͐®܋´‚'f­ƒ© ü=²
Z[B;U[_wO(<?>?UVG 0œ› ©WÅ»³µ¯¿¿À³ +u£ƒÍºc­A¿À% ³
Z[B;U[C 0p› Ì¿¦­A®[ÅK£ƒ¯9­A¦ ¿À³;£¼A‹Ÿr´fÃ
Z[B;U[CpÇ 1y› mÂÍ ­AÃT­‘£ƒ·ƒÝH),Âch¼A© ­A³Ð'H³ãÃT­‘£m¼A‹Ÿ‹´—þ';³VÃT­
Z[B;>?ZVO=8;UVG!s 0œ› ØÙ­A®ª‰Ø?),®£Ɛ®£ƒ¢hº ³Ú[­ c`ô¢h³ ÅK£ƒ©À­Aý!Ɛ®
Z[B;>?Z 0œ› ‹܋̐­‘£n¼A ¼AÉ,Ë2­'f­ƒÍ—î‹Â ­‘£#·ƒ# ¿À¦Nő¬n'¤­ƒÍ—îr ­‘£ƒÿ¤͗îr ­‘£m¼A" " ¿
Z[B;>?Z(UV8 0ۛ  ¿À¦Nő¬n'¤­ƒÍ—îr ­‘£ƒÂ‹ÜrÌq­‘£Ä¿' ý‹¿À' Ø("­A©À£e¼A‹Ÿr¦FÃÀ­
Z[B;>?I,UÄÇ 1ۛ É»Ÿr­ Ø(ÃT­‘£ƒÍ ¿³;[­ c`ò®­#';º[ÃT­‘£¼Aû‰É,';ÃT­
Z[B;>?UŒ 3ñ› %¿ J,Ë2£ƒ¯ §cá ­AÃT£ƒ¯ §c
¿ 
Z[B;>?UŒ 0ۛ ¿ ù ]Ë2­‘£ÃÀ­AË'¤£ƒÂ[Ï,ᐳ ÅK£ƒÃ ¢h´q­‘£ƒ¯ §=á ­Aà c`¯¿¿À³ +
Z[B;>?xU Ys 3 I,_ › M¼A©" ¢—+Á';³V'¢À£ ¿ J,ËF´ 7 £¯ §cá ­AÃF´ 7 £Ä·2͐¿Àº á ­‘£Ä¡ ¼Aá'p'H³ã'¢
Z[B;>?UŒ–LNO`>R8 0p› Ý2³V%Ù­A³Ú£uݔ¢hÃT­A¯9¼A´q£ƒ ¿ù ]Ë2­‘£u¡2äWË9²£ƒÂ[Ï,ᐳ ÅK£ƒ¯ §=á ­A\à c=¯¿À¿³ +
Z[B;>?<AI 0œ› Ýԕ´q­AÃT£Í ­A®'¤£ƒÍ ­A®£ÄÍ ­‘¼A®'f­‘£͗îr ­
Z[B;>?<AI k >WG!LB 0p› ÝԘ´q­AÃp¯ §=Ý©À£ƒ¯ §=Ý2©‚¯–Żɻ­
Z[B;>?<AIB;E;E;I 0p› ͐¯4ÃÀ£#®É,';¯4ÃÀ£#Í ­A®¯»ÃT£ƒÍ ­A®';¯4ÃÀ£#Í ­A½!Ë2­A©=¶c° ­
Z[B;>?<AI,>?@NB 3ñ› Í ­A®©´[+‹£ƒ®É,';¯4Â'•ÅÁÝ¥ÅK£Í ­A®'p'”ÅŽÃÀŸr­ èF£·2&Üf¬£ ˜Ë°‹¬
Z[B;>?<AI,<?U[@\@ 3ñ› ÝԘ´q­AÃhº Å»ÃT£
¼AéW¬ Ÿr"
Z[B;>?<A< 3p› mé,ëwÉ»­‘£"Å»´f®£·2ðʘݠ­Aºjº Å»ÃÀ£e¼AÃh¿À³ ʘݠ­Aº
Z[B;>?<A<TÇ 5À› é,ë(É»­ƒº˜)¾Ì­AÃÀ­‘£m¼Aé,¿Àé ³ãÃT­‘£'fŸ‹­ ¯4ÃT­‘£Ä·2¨ÞØ ÜrØ(ÃT­
Z[B;>?<A<TÇ 1y› é,ë(É»­Ä'H³ãÃT­‘£
¼Aé,¿Àé ³Ú­AÃT­‘£'•Ÿ‹¯9­AÃT­‘£Ä·2M¼A
à 7 Ý ­Aº[Ý ';³VÃÀ­‘£
ҕ%(®ó´!),É,ÃÀ­
Z[B;>?<A<?s 3ñ›  é,ë(É»­‘£m¼Aé,¿Àé ³Ú­Aà ¢h©À­A®­
Z[B;>Wg
U 0œ› û&Ÿr'¤­A³;£ƒàTë(Ø?)AŸM'¤­ƒÝ ¿À³ Å»®­ " $&%
Z[B;>Wg
UÄÇ 5› ´q­A® ¼AT®­AÃT­‘£9¶c©h³œ¼AT®­AÃÀ­
Z[B;>Wg
UÄÇ 1y› û‰Ãhû‰ÃÀ­AÃT­‘£ÄƐÃƐÃT­AÃÀ­‘£ƒ·2͐Ìq­AÃÀ­
Z[B;>Wgm8;U[s 0p› M¼ATÃRÅK£á ¿rŸ‹¡
­M¼AÃh'H®à ¢¾'¤­ƒu­A¦l¬[£ á ¿‹Ÿr¡
­A³Ú­
Z[B;>Wg a O=d8 [U[U 0ۛ M¼A‹Ÿr¯9Ÿ‹­ ¨£Ä¡”¢h'p¯ §='¤­A³Ð'f­ƒ¡2ô § Å»'f­Ä'¤­ƒÍÃu­A¿Àà +
8H†

Z[B;>W8 0œ› mé¿ š ÅK£m¼AÂÍ ¿À'¤£#é‘),þAÅ
Z[B;>W8,O 0œ› ‹ŻÃWÅ ¼ATç Å'f­Ä͐³V´fÃ
Z[B;>W8;U 0p› ̐­AÃh©³Ð'•ÅÁ³ Å»þ»£ƒ³ Å»þp'•ÅÁº:š Å
Z[B;> aD0œ› mØ¿'HÉ»­‘£1fŸrÉ»£ÄƐ¯4Ø Å
Z[B;> a Ç 1y› Ø¿À';É ¢ c=¿Ø 'HÉ¢ö'H³ãÃT­‘£Ɛ¯4Ø Åö͐ÃT­AÃT­‘£'f­AØ(ÃT­
Z[B;>WG a Ç 5› Â‹Ü :Ÿ c`Â‹Ü Ÿ]';³VÃT­‘£‹őŸ c`‹őŸ]';³VÃT­
Z[B;>?@\U[< 0œ› Æ ¢hÃRÅK£ƒØٟr­ '¤­‘£Ä¿
³ µ­AÃRÅK£
¼AÃhºc­AÃRÅ
Z[B;>?@\U[<‰Ç 1y› Æ ¢hÃRÅÁݕ¢}'f­AØ(ÃT­‘£Æ ¢hÃRŎݔL
Z[B;>?L 0œ› MҔ';½‹®­‘£ ¡VŸr¿À' ³;£Ä·2͗î‹Â ­‘£ƒÿf¢ įq4),³ã%( ÃT­‘£#­ ¿À³ ý!'f­
Z[B;>?L ˜&ZB,O`L 0p› Í ­A´f‹Ż´q£¦F¯4"¯
Z[B;>?L\ZB,O`L 0p› Í ­A´f‹Ż´q£¦F¯4"¯
Z[B;>?_wO(<WG!s 0ۛ ͐ºc­A¿À% ³ ÅK£ƒ©WÅ»³V´q­
Z[B;<?EHG!>W8;U 0ۛ ý!®=),³ Å»ÃÀ£ƒ¡•¢—'Û¡;Ï,+Tá‹ÅK£#¡”¢h'ž&!©T­Aݪ³ ),á'Û©À­A÷‘¯–Å»ËÖ¯4%Ù­A°‹¬
Z[B;<?EHG!E(Œ‘EHG\g 0œ› Í ¢hÝ ¿áï';³Và ¢'•ÅŽ¡;Ï,+u¼Aá £#ý!®=),³ ),ôf­A&¬
Z[B;E=>?Z[U 0œ›  ¿ÃT­A©T£Ä ¿ÀÃhà ¢'f­¡
¼Aá'¤­A³;£ƒÆ‹Ÿ‹Ø,­A©À£#¯»Ýqԕ%Ù£ƒ©³ã«
Z[B;E=>WG 0œ› òmÌf¦­Aà ¢¾©À­A®=)AŸn'¤­ƒÝ2æÜrºc£·2M¼A¦F³VÌ ¢¾'¤­ƒ¯–Ü‹©Rő¬]òÈ­A¦
Z[B;EH(UÇ 5› ¦F®­ƒà ¿ÀØÌq­AÃT­
Z[B;EH(UÇ 1y› ¦K®­ƒàN)AŸ‹ØwÃÀ­‘£ƒéAÜrÝ2ÃT­‘£ƒ%(Í ­AÃÀ­
Z[B;E=<?UVG\O 0p› ºžÀÌq­‘£e¼A͐ÝVܼA'¤­
Z[B;EHEc@\UÇ 5›  ¿ÀÃÃÀ­‘£ƒÆ ­AØ(ÃT­‘£Ä¯4ÝԘ%';³VÃÀ­‘£ ¡ ƒ^+W¦NÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£ ·ƒÓ`îrÆ ­'H³ãÃT­‘£ƒé»­AÃhÃT­ÝTûTÃT­
Z[B;E aM0p› Ø¿'HÉ»­‘£ÄÍ[),Ø ÅK£ƒ·2%(³;­A³
Z[B;E a Ç 1y› '¤­AØ(ÃT­‘£Ä¿ÀØ 'HÉ¢¿ÀØ ';É¢'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒòm'*),Ý2ÃT­‘£
¼AÃh¦K® ÃT­
Z[B;EHG\O(< 3p› m³;­A¦Ö'f­‘£òmÌfÂ'f­
Z[B;EHG!I 0œ› ´*Ÿ WÅK£ƒ´q­A³;£ɑ),³ ÅK£³J¶cÝVÅK£ ³ãÌÌ*Ü£ƒ´qŸ­ £·2Ì˃­‘£¨K˃­‘£ƒÿ¤ ¶c©³ÐÝ¥ŸrËã),¦#£ ä©T¼AÃT£K¶c©³;£ #ÃÀ­‘ù•òm¦F´
Z[B;EHG\Y;@ 0œ› ¦­AË9'*)AŸ 'f­Ý&Ürºc£ƒ·ƒ¦lÅ»´¾'¤­ƒ©ºÐòÈ­A¦ ¼AÌfÝ'Ñ)pÝ2Íø®=),¦ ¼AT®ó';³j¦#­A¡•¢Ÿ£#ᘿÀ§ ©'¤£#¡2¿Ã ¯4%
Z[B,G!>?@\L\UV8]Ç 1y› Ìf®óÝVŸrÝ2'f­A³j';³VÃÀ­‘£ƒÓÝ ­Aè±ÍÃT­AÃÀ­‘£ƒÍ ¼Aå?´—Ý2u­ ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2ÃÀ­Aâ$³ MÃÀ­
Z[B,G!EH8;>?Z 3p› ¯¿À³;­AÃÀ­‘£mҔ%wÃWÅK£ƒ% Å»àæ¬[£9¶c° ­AËJÅ
Z[B,G!EH8;>?Z[<?U 0ۛ ÓT¼A´fºc­AÝ £ƒ© ü ƒ­ ԕ´
Z[B,G!EH8;>?Z[<?U
Ç 1y› ÓT¼A´fºc­Aݪ ¢WŸ¼A ® ]ÃT­
Z[B,G!EH8;>?Z[<?UVG 0ۛ ÓT¼A´fºc­Aݪ® ¢ ]'
Z[B,G!s;@NO=8cLNB;UVg
Y,g 0ۛ ¦ ¿À®%Ù­Að% Å
Z[BHY k,k s 3p› ¦F®¿Àô ®­‘£ƒ¦(),®),®£ƒ¦ ¿À%(¦ ¿À%Ù­
Z[BHY;Z[ 0p› ';Ø'HØ٣ĝ¿¦lő¬'¤­ƒ"$r%Ù£ ·ƒô¢Ÿr'f­A©À£#º[® '•ÅŽÂ[),Ø
Z[BHY;Z[Ç 1y› ô¢WŸr'p¢h% ÃÀ­
Z[BHY;Z[c<AU 0ۛ %(͋ű¿º èÁº Ÿ‹Ý¥ÅK£ƒ·ƒ¿¦lő¬ 'f­"$&%
Z[BHY;Z[c<AUÇ 5› ¿—¶c¿À' ³Ú­AÃT­‘£¿³ 'Û'¢¾º Ÿ‹ÝÃÀ­‘£ƒ·2 ¿À¦Nő¬n'¤­ƒÝ ­ " $&%Ð'H³ãÃT­
Z[BHY,g 0ۛ D¼A\T£Ý ­A°‹ÅK£ƒ¡•¢—'pÝ
­A°a~­Aà ¢¯–Żà ¢©À­A®­
Z[BHY,GJZB 0p› M¼A¦F³VÌq­Aà‰³Ú£·2į9­A%(³ Ŏ®=),¦#£ƒÿ¤Äè‰Ý ­AÓËã)AŸn'¤­ƒÝ ¿À%Ù­AË
Z[BHY,GJZBnÇ 1y› ®É,'¢'¢¾ÌHԕ±'¢}Í ­A%¼A¦KÌq¬]
­  ¢WŸn\è &!©³Ð'f­ƒá—Ô•Ë9©T­A%';³VÃT­
Z[BHY,GJZB,gmOc8 0ۛ  ¯9­A%(³ Å
Z[BHY,GJZBcsHO=G!I 0œ› M¼A¦K³ãÌq­ƒ'¢}ݝ&Å»¯‚ ü=´f'*)AŸ '¢}¦­AÉ,à ¢¾'¤­9¶c° ­AÃ
Z[BHY,Gl8 0p› T°Ã ¢}'•ÅŽÃÀ­A%Ù£ƒ‰Ø('”ÅK£·2³ ÅK£‰° ­AÃWÅK£m¼A‰ºc­A&Å
Z[BHY,Gl8nÇ 1y›  T°ÃT­‘£Tý!MÃö¼AÃ'¤­A®ÃÀ­
Z[>?I,UVG 0p› ݔ¢hÍø'”ÅŽuҕ%(³;­
Z[>?:HO=G 0p›  ¿À¿À³ ØÙ£m¼AÝ2¦­A³
Gb

Z[>?:HO=GJU[L\L\U 0œ› M¼AÝ2¦F¢h³ Ø
Z[>W8;I,UVG 0œ› ¡VŸr¦#­A³;­‘£ƒÌf®´q­ƒ¿º ¡
­Ä'*),Ë9®­‘£·2³Ú­ ~£òƒ¶c
Z[>W8;UVgmO 0ۛ ®¼A% À£e¼AÝ2à ¢hu­
Z[>W8;UVgmO(LlE=:HG\O a B;UVG 0ۛ  Â®¼A% h'f­A³
Z[>W8;UVgmO(LlE=:HG\O a Bcs 0ۛ ®¼AÂ%';®­‘£Ä®¼AÂ%«
Z[>W8,8,O=g
E;8 0œ› %Ù­A®‹ŻÃWÅ
Z[> a B;UVG 0œ› "ÜԘ˃£
¼A͗Ԙ¿% £·2´¿hîrƱ©`¶c´¿£ÿf¦ ¿Àå?´ö¼A ® µ­A©Ø'”ÅŽ¿‹' Ÿr¨
Z[> a B;UVG2Ç 5‰› ¦ù”«
´‚'H³ãÃT­
Z[>WG!ZVOnXG!U am› ®¦Fòm¦
Z[>WG!Z[<?U 0ۛ © 2ü 2£ƒà ¢h³;­‘£¯9Ҕ³;¼Aá £Ä·2Të(É,®ÅK£ƒÝ2F­AÌ
Z[>WG!Z[<?U
Ç 5T› màæ܋‰ÃÀ­‘£ ý!';³µu­A³VÃÀ­‘£¯ §=%Ù¼A²«]­#';³VÃÀ­
Z[>WG!Z[<?U
Ç 1€› à ¢h³VÃÀ­
Z[>WG!ZVY;>?L 0œ› à ¢h³;­‘£ý!';³;£ƒ%?Ï,³;­
Z[>WG!ZVY;>?L\EHY;@ 3ߛ ý‹';³V%Ù­A³Ú£ à ¿Àu­A©%Ù­A³;£ô¢h³Ð'f­
Z[>WG!ZVY;<WO=G 3ߛ ¦(),®£© ü \Å»Ë2£© ü ƒ­A'f­A³Ú£ƒ·2¡”¢h'œ© 2ü ï˃­ƒÝu­A̾ ¢WŸ àæ܋‰´q­¿Àº ¡ ­
Z[>WG!ZVY;<WO=G 0p› Ý2ý!Ë ¿r¬‹®³;£¡2à ¢h'pT¿Ã ÷‘ËV)AŸ'Ñ)pò–¢hÌq­ƒ¿Àº ¡ ­Ä4¯ T£Äàæ܋‰´q­¿Àº ¡ ­e¼A©hÎ2­A¯4Ã
Z[>WG!ZVY;<WO(L\UÇ 5› àæ܋‰ÃÀ­‘£Ҕô;³VÃT­‘£%AÏ,³Ú­ƒ';³VÃT­‘£ý!';³®¦#­AÃT­
Z[>WG!ZVY;<WO(L\UÇ 1œ› à¿Àu­AÃT­‘£ ­A³ )AŸn¡;),³µò–¢—Ì—ÃÀ­‘£#¯ §= ¼A®´‚';³VÃT­‘£žÀô ®­AÃT­
Z[>WG!ZVY;<WO(L\>?EH8 0œ› à ¿Àu­A©T£ƒô¢h³Ú£ƒ¯ §=®ÃÀ£#%?Ï,³Ú­‘£ ý!';³;£ƒ·ƒ³Vý!´‚͐º[ÃTX£ —Ü‹Ãß'¤­ƒ%?Ï,É»­
Z[>WG!ZVY,gŒ‘UVG!UV8;Z[U 0œ› ¯9Ҕ³;¼Aá £Äà ¢h³;­‘£ý!'H³Ú£ƒà ¿ÀF­A©
Z[>WG!ZVY,g
@ a U[Z[L 3p› Ý ­A©á ­AÃÀ£ƒÂ[Ï,'HÝ
Z[>WG!ZVY,g
@lLNO=8;Z[U 0œ› à‰Ø(ÃT­‘£Ý¥ŸrËã),¦#£ƒÍ ­A´q£ ·ƒ¦#¼A´£%w"­‘£ ¡2©`¶c° ­
Z[>WG!ZVY,g
@lLNO=8cL\>WO(< 3p› ¡2 ­AÃ'¤£#ÝVŸrËã),¦K©h"£ƒ·ƒe¼A©=¶c´Å»«H¬£#˜ËV),¢h³ ©T­A³
Z[>WG!ZVY,g_=UV8cLÇ 1ۛ á[') µ­ƒ¢h% ÃT­‘£é,¦FÃT­
Z[>WG!ZVY;@ 0ۛ  ¡Bµ­AÉ»­‘£ƒ´fF­A"˜¢'f­ƒ¦(),® žÀ%Ù­AÃÀ£ % ƒ^+W¦F®
Z[>?@\L\UVGl8 0œ› '¿rŸrÉ»£ÄÌf®­Aá ­A³;£ƒº˜Ï,Ìq£Äº˜Ï,%Ù­
Z[>?LNO(I,U[< 0p› ¦Fþ»£ƒ'Ñ),Ø
Z[>?LNO(Ll>AE;8 0œ› ¡2©´f³V«]£ƒ%ü=÷‘ØÙ­ ԕ´q£·2Í ¿À®­A©À­‘£#Ý2הTÃ
Z[>?L\UÇ 1y› %ü=÷‘ØÙ­ ԕ´ß¢h% ÃÀ­‘£ƒº[©T­A®­Ä¢h% ÃT­‘£¯ §cF­A« ¢—% ÃT­‘£ƒ·ƒÍ ¿À®­A©T­AÃÀ­
Z[>?L\^> [UV8 0ۛ æF³ã©T­AÝVÅK£ƒÃ¦F³j'¤­ƒ³Vº[à ¢¾©À­A®­‘£#¯lÏ,³;£ƒ¯¿³V©T­AÝVÅK£ƒÃÀ­A¦Ҕ³V'
Z[>?L\^> [UV8;@NB;> aj0œ› ÃÀ­A¦#ҕ³ã'~¶c©hʘ©T£Ä¯\Ï,³;­‘¼Aá'¤­A³
Z[>?LNG!E;8 0p› ÃWŻ͋Ü£ƒÂ'Ñ),´—³Ú­
Z[>?L!s 0p› æF³Ú£ " º[³;£ƒ¯¿³
Z[>?_;>AZ 3p› Ãh¦F³µ'¤­‘£ƒÃT­A¦#Ҕ³V'¤£¯\Ï,³
Z[>?_;>AZ[@ 0œ› ÃT­A¦#ҕ³ã'¼A©Î2­AÃ
Z[>?_;>A< 3j› ³;­AÌfž à ¼A´—'¤£‰·2ÀÝ-V˃£¼A"÷‘ØÙ£4Ý
¼A©hÃË2£4Ý ¿"Å»®£¤ÿ¤%¢—"Å»Ë2£—Ãh¦K³Ë2­¤³Ú­A÷‘gØe'¤­‘£‰òÚÅ»´f³ ÅK£4à‰¢h³ ®Ü£4¡
­A¯4ݎ'•ÅK£I À% Å»©À­AÃRÅK£I"2À¡2Ý ž
Z[>?_;>A‚< ˜‹gmOcG\G!>WO(:=U 0œ› '¤­AÃRÜrÃWÅ-¼A©©À­Aºc£#©hºœ¼A©h©T­AºÐÌ!)ßá ­‘¼A&¬r'¼A©T¼AáÖݕ¢Ã¾º˜)¾©³Vþ'¤­AÃRÜrÃWŎì(¯Áݔ¢º˜)
Z[>?_;>A<?>WO=8 0œ› ¡Ý ž¼AÃ'œ';æ¬‹Â ­A³ ÅK£ƒ ¿À½!'•Åºc­‘Ò”'Hu£ƒ¢h% "ů §c͗Ԙá';´q¬­ £Ä·2% Å»©T­AÃWŎ'f­AÃWÜrþ ¢WŸj¼A￐« T¿Àà ÷‘Ë
Z[>?_;>A<?>?L!s 0p› Ý ¿"Å»®´q­‘£Ä¼A"÷‘Ø(´q­‘£ Ý ãË´q­‘£uÃh §c´­
Z[>?_;>A<?^> VO(L\>?EH8 0ۛ Ý ãË´q­‘£¡
­A ­A³Ú¼A"÷‘Ø(´q­
Z[>?_;>A<?^> [UmÇ 1y› Ý ¿Àá ­A³ãÃT­‘£ƒ-Ý VËú͐ÃT­AÃT­‘£¼A"÷‘ØÙ­A ­A³€¼AOÝ ]®­AÃÀ­
Z[<WO(Z[nÇ 5T› ';'”¬r"ó"$r%µ';³VÃÀ­‘£m¼AØ(Ø('f­A³ãÃT­‘£ƒ';Ø('HØÙ­AÃT­
Z[<WO(I 3ñ› 'H¯»É¢‚¯»º[à ¢¿Àº ¡”¢À£#þ,'¤­Ä¿Àº ¡
­‘£Ä¡ ­ îrÆ ­‘Ò•%(´
Z[<WO(IÈÇ 1y› ¯4º[ÃhÃT­‘£Ä¡
­ îrÆ ­‘Ò”%(´‚'H³ãÃT­
G,…

Z[<WO(>Wg 0ۛ  %Ù­A©T­‘£FŸr­ ¦#£¡ ¼Aá'f­A³¯ §—¼A´—¯K­A%wÃÀ£ƒ·2 ¶c©hʘ©T£ƒÿ¤%Ù­A©T­ƒ'”ÅŽ¿Àº 豩=¶c¿´
Z[<WO(>WgúÇ 1y› %Ù­A©T­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¡2¯4ÃT­Ä¡
¼Aá'¤­A³Ð¯ §h¼A´f¯9­‘Ò”%w´‚';³VÃÀ­‘£ƒuŸr­ ¦FÃT­
Z[<WO(>WgmO=8cL 0ۛ %Ù­A© ¢h%Ù­A³;£¡ ù•òËV),ý!´ üh£F¶c©hʘ©‚ ­Aº[à ¢©T­A®­‘£ƒ¡
¼Aá'¤­A³Ð¯ §h¼A´f¯9­A%('
Z[<WO=g 0ۛ Ý&ÅK£´f³ Å
Z[<WO=gúÇ 1€› ®Ý2®Ý ­͐ÃT­AÃT­‘£¼A'HÃWű©=¶c´¿ø®¦#­AÃT­
Z[<WO=g k UVG Ç 5À› '¤¼Aé,ÃT­Aèâݔ¢¾Âþ,ÃÀ­
Z[<WO=g
E;Y,G 0p› M¼A½!®­Aº[ØÙ£ƒ'Ñ),®­Aº[®£á‹ÜrF£¦w),ºc­A³
Z[<WO=g
E;Y,GFÇ 5› M¼A½!®­AÃT­‘£ƒ"c),³j‰Â ­AÃÀ­‘£¿% ºc­Aèø¢h% ÃT­‘£ƒ¦ ¿Àºc­A³Ð';³VÃT­
Z[<WO=g aÈ0ۛ '”Å»®'f£¯4ʘ°³Ì!),É,à ¢¾'¤­ƒ®=),ºc­
Z[<WO=8 0ۛ Ìq­‘¼A´£¦w`) À£ƒÌfʘ° ­‘£#¦F«]£ƒ¿À' ¿ÀØ ×”Í £Ä¯Úԕ° £ƒàTØÙ­AÃT­
Z[<WO=8;I,U[@\Ll>R8;U 3p› M¼AƐ¯K­#¿Àº ¡ ­‘£Ä ¡ ˜Ë9ý‹´q£ƒ¦ ¿Àå?´q£¡¯ §='HØ
Z[<WO=8;:nÇ 1€› ûTÃûTÃT­AÃÀ­‘£ƒé,Ãé,ÃÀ­AÃT­
Z[<WO aÈ0ۛ ´q­A®ÅK1£ ]É,'f­‘£'HÉ,'¤£ƒ';³V´q­A®ÞäW©T¼AÃÀ£ƒ´q­A®
Z[<WO a Ç 5› ´­A®[ł͐Ìq­AÃÀ­
Z[<WO a Ç 1y› ]ØAMØÙ­AÃÀ­‘£ƒ°¯4'¤­AÃT­‘£Ä¯4Ø(¯4ØÙ­AÃT­‘£Ä´­A®[Ŏ͐Ìq­A'H³Ð¯ §="Ÿ‹Ý
­ƒ';³VÃÀ­
Z[<WO a,a UVG 0ۛ ´q­A®Å͐̐­Aà ¢©T­A®­‘£ƒ·ƒà‰ë(¢
Ø '•ÅÁ¦w),®[ŎË2­®Ø(';ÃT£Ä¿Ø ÿÀØ ÃT­
Z[<WO=G!‚> WZVO(Ll>AE;8 0œ› žÀ® Æ ­AØ(ÃT­‘£m¼A©h" ¿ ø˃­m¼AÝ&¬r®Þ';³VÃT­
Z[<WO=G!> Œ‘sMÇ 1€› ¶c¯4÷‘Ø';³VÃÀ­‘£m¼A©" ¿ ø';³VÃT­‘£·ƒM¼AÝ&¬r®ó';³VÃÀ­‘£  žÀ® Æ ­AØwÃÀ­‘£#ô¤­AÉ,ÃT­
Z[<WO=G!>?EH8 0ۛ ´¿À³Vº ÅK£Ã³;¼AÝVŸrºc­‘£ƒ';³VÃÀ­Aè
Z[<WO(@NB 0ۛ Ø(ý!'H³Ú£#Ý2F­Aàu­A´q£u ¿Àé,ò–¢hÉ»£·2Ø(ý!'H³Ú£m¼A©³ ),á
Z[<WO(@NB]Ç 5› M¼A©¿ ³ øº˜),ÃT­‘£¡•¢h'‰´¾Ãߺ˜),ÃÀ­
Z[<WO(@NB]Ç 1€› Ø(ý!'H³u­A³VÃÀ­‘\£ ]AØ ]Ø,­AÃÀ­‘£ƒ®É,ÃÀ­
Z[<WO(@ aÈ0ۛ ¡ Ÿr­ 'HÉ»­‘£Ä·2¡ ­‘¼A®Ÿr¦FÃÀ£#¦F®Í Ò”º[Ë2Ÿ­
Z[<WO(@ a Ç 1€› ͗ԕ%';³VÃT­‘£¡
Ÿr­ ';É»­Ä®¦#­AÃT­‘£·2¦F® ¢}®¦#­AÃT­‘£m¼A®¯»Ø,­AÃÀ­
Z[<WO(@\@ 0œ› ';²­‘£ƒ%(Ìq¬­ £ƒ·2¯»%,
Z[<WO(@\@2Ç 1y› ¢—«cÅ»%Í ú'H³ãÃT­‘£ƒË9£ ° ¢h­A©«H¦NÅK¬n£ƒ$³ ¯–MŸ¼AÃÀý!´q­‘££ƒÝ¯ §=Ìq'¤­A­A³;ÃT£­ ©«H¬£Ä©¦N¬£ÄòÈ­A¦#£ƒÃT­A
Z[<WO(@\@l>AZ 3ߛ ð
u£¯ §=°« ¢h«HÅK£ƒ¯ §=°T©¦Nő¬rË ¼A©hêT­AÃ
Z[<WO(@\@l>AZVO`< 3p› ð
u£¯ §=°.
‰©h¦Nő¬r˪¼A©hêT­AÃ
Z[<WO(@\@l>/WZVO`L\>?EH8 0ۛ ©¦Nő¬r'; ³V«] ¢h£ «H ÅK¢h«H£ƒÅ»¯ §=%Í ° Ö
Z[<WO(@\@l>”Œ‘sMÇ 1y› '§=±Ý”¢¾¡2®¦#­AÃT­‘£ƒ'§=T©T­A³Ð'H³ãÝ2ÃT̐­ ­AÃÀ­‘£ ¢h«HÅ»Í% ø';³VÃÀ­
Z[<WO(L\LlUVG 0ۛ ]'É ]É»­Aº[Ø,£ÄûTÃûTÃT­Aº[ØÙ£ ]Øw¯»Ø,£·2]®͐®ÅK£ƒðh¯4ÕV©À£#ÿ¤͐';͐'
Z[<WO(L\LlUVGFÇ 5› ]>à ]ÃT­‘O£ ]'É ]É»­AÃT­‘£ƒûTÃûTÃT­AÃÀ­‘£ƒ·2͐';͐'p';³VÃT­
Z[<WO(L\LlUVGFÇ 1€› ]É']É»­AÃT­‘£ƒ¡ žÀÝVŎÂ[),Øy® ¦­AÃÀ­m¼AÌfÝݔ¢L]ÃMÃÀ­Aº[دžÀ%Ù­ƒº˜),ÃÀ­
Z[<WO=Y;@\U 0ۛ ©T­Aý!­
Z[<WOãC 0p› Ã>µ£Ë ¯–ŸrÌq]­‘£#ë(ɻ‹Ÿ‹£ƒ¦ ¿¯4® %
Z[<WOãCpÇ 1y› ¯‘ŸrÌq­#u­A³VÃÀ­‘£%]³ )AŸrÃT­
Z[<WOãs 0p› M¼A';ÃRÅ-¼ATç ÅK£m¼A¯4ë(ɑ),®£Ä'•Å»ÂÉ
Z[<WOãs˜ k Y;>?<?L 0œ› 'Vîr ­‘£m¼ATç Ŏ'f­‘£
Z[<?UVO=8 3ñ› M¼A©" ¿% £ƒ¯9¼A©À£#ðhÌÌh©®£n¼AÝ&¬r®£ƒÝ ­Aô¤£ƒ" ¿ £O]³;­‘£
¼AÃ%?)A¬r+u£m¼AÃÀ¼A©R¬r'¤­A³;£ƒ·ƒ¯–Ür³Ú­‘£ƒÝ× ¯–Ür«H¬
Z[<?UVO=8]Ç 1y› " ¿ ú'H³ãÃT­‘£m¼AÃhæ¬r®Þ';³VÃÀ­‘£ƒÝ ­AôÛ';³VÃÀ­
Z[<?UVO=82˜FÇ 1y› Ý ­Aôې®­#¦FË2­AÃÀ­‘£'*),³Ú­m¼AÃ';®ó¦FË2­AÃÀ­
Z[<?UVO=8;<?>W8;U[@\@ 0œ› M¼AÝ&¬r®´q­‘£ðÌf®­A¯4ÃÀ£#Ý ¿À°³;­Aèu£m¼A©h" ¿ ´q­
Z[<?UVO=8;@\UÇ 1€› M¼AÃhæ¬r® 'H³ãÃT­‘£ƒuŸr­ ÌfÃT­‘£á[),ÃT­‘£ƒ" %¿ ø'H³ãÃT­
Z[<?UVO=G 3 › ðÌÌh©®£‰Ý ­Aôf£F¼AÃhæ¬r®£¤ðÌq­A¦F³;£‰·ƒ¼AÃh%A)A¬‹+F£9¼AÝ&¬r®£¼AÃh%?)A¬r+F£‰ÿ¤À¯ §=';ØÙ£‰¯ §=ʘ˲I£ ˜Ë9ý‹´qI£ À´*Å»© §=Í ¿Ò/ £D"ƒÀ ¿Àý!´£‰Æ ¿ÀØ('¤­A³;­‰¯9­A˃­
Z[<?UVO=G 3 I,_ › Ý
­Aôµ¶c¯4÷‘Øì(¯±Ý•¢£1*¿À½!®hc*¿À½!®­‘£¼A͐®¿À' ®
G

Z[<?UVO=G Ç 5T› ðhÌÌh©®ªº˜),ÃT­‘£Ä‰'”Å»®­ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒ" ¿ úº˜),ÃT­‘£m¼AÃhæ¬r®Þº˜),ÃÀ­‘£# ¿Àý!´¾º˜),ÃT­‘£Ä³;Ҕº[´‚º˜),ÃT­
Z[<?UVO=G Ç 1€› Ý ­Aôœ'H³ãÃT­‘£ðÌhÌ©®ª';³VÃÀ­‘£m¼AÃ%?)A¬r+Ž'H³ãÃT­‘£ƒéAÅ»'¼AÝ- Á';³VÃÀ­
Z[<?UVO=G\Oc8;Z[U 0œ› " ¿ Ò) £ƒÝ2ô¤­AèF£1µ­A®ÅÁ'H³ãÃT­‘£·2M¼AÃh'f­AÝVŎ'”Å-¼AÂ%5 ÅK£ƒÂ ­A®­AÃÀ£#ÿ¤#͐´q£ƒ®­Aò
Z[<?UVO=G!<?s 3 I,_ › ¶c¯»÷‘Øìw¯±Ý”¢À£Oq),®ó'¢À£ƒ¯ §=ʘË9²£m¼AÃ`¶cÝVŸr¢h% º
Z[<?UVOã_=UÄÇ 5‰› ®¦FÃT­‘£¼A®¯4Ø(ÃT­
Z[<?UVOã_=UÄÇ 1y› ôf­AÉ,ÃÀ­‘£ƒÂ‹Å»³VÃÀ­‘£ƒ¡2®¦ó';³VÃÀ­‘£ ·ƒÆ ¢h%(ÃT­‘£ƒò‘¢h%(ÃT­
Z[<?UŒ‘L 0œ› Æ ¢—%,£¼AƐÕ;£ƒÂ ­A'¤£#ô¤­AØÙ£ƒ%(³;­A³
Z[<?UVg
UV8;Z[s 0ۛ %(Ë2­‘£´f³VÝ £ 'Ñ),T®´q­‘£ Ãh §c´­
Z[<?UVg
UV8cL 3p› '*),T®£ƒ%(Ë2­A® ¿£%w˃­A"Å»®£²u­A"Å»®
Z[<?UV8;Z[B 0œ› ¯4'HÉ»£ÄÌf'HÉ
Z[<?UV8;Z[BDÇ 1y› Ìf'HÉ,ÃÀ­‘£#Í Ÿr­ áÃÀ­‘£ƒ·2%ü=þ¾';³VÃT­‘£¯4ý!'¤­#';³VÃÀ­
Z[<?UVG!:=s 0œ› ¯9­A%(³ Ŏ®=),¦#£ƒ¯¿À³”)»Ò”º[´‚©¦N¬
Z[<?UVG!:=s,gmO=8 0ۛ ¯9­A%(³ ÅK£¯¿À³”)»Ò”º[´
Z[<?UVG!>?ZVO(< 3ñ›  ¯K­A%,Ҕ³VËã)AŸ'f­‘£¯9­A%(³ ŎÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒ® ¢ ]'œ'¤­‘£ƒ® ¢ ]'œÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK£·2´¿hîrÆ
Z[<?UVG\ 0œ›  ¿ÀºcҔ³ ¬r³Ú£ƒý!®'”¬£ƒ ¿hԕ"ÅK£® ¢ ]'
Z[<?UVG\nÇ › ®˜¢]'Û'¤­ƒ'¤­A±'H³ãÃT­
Z[<?U[_=UVG 3ñ›  ­A®­A'¤£#´¿À³Ú£¯ §=©RÅ»«]£ÄÝ˃­AÃT­‘£¦ ¿À«HÅ
Z[<?U[_=UVG\8;U[@l@ 0œ› m ­A®­A'”ÅK£ƒÂ´¿À³;­Aèu£¯ §=©RÅ»«
´q­‘£n¼Aï¿À«
´q­
Z[<?>?Z 0ۛ ]ØAMØ'¤­ƒ"$r%Ù£¼AØ('¤¼AØ('
Z[<?>?Z]Ç 5T› ]AØ ]Ø'H³ãÃT­‘£m¼AØ('¤¼AØ('p'H³ãÃT­
Z[<?>?UV8=L 0p› ¿À©Àҕý!';®£ÄËÌfF­AÃÀ£¡Ý ­AæÅK£·2¦?§h­Aº['¤£ƒ¡á‹Å»Ã‚T¿Ã ÷‘Ë
Z[<?‚> Q 0œ› Ø Å»®­‘£#¤Ÿr‹ÅÁ¡HÏ,³Ðþ»­A®Ü]çÙ­AÃ
Z[<?>WgmO(L\U 0ۛ Ìf®©T­AË ¿£Ä¢—% "¯ §=' üh¼A´q£ k´¿£ƒÏ,ݝ
Z[<?>WgmO(L\>?Z 3p› Ìf®©À­AË ¿ïÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK£NÏ,Ý2æÅK£¢h% "¯ §=' üh¼A´‚ÝVŸr͗ԕá‹Å
Z[<?>WgmO(b 0œ› mÂ[),Ø ÅK£m¼Aݳڭ‘£·2¡”¢h'p¡2®Ÿr'¤­A³;£ƒÝ ­A³;£ð 9³”)` 9³ðhʘ'H+&¬£ƒÿ¤þ»­A©T£Äðé»­A©À£ į4³;­A'¤­A÷‘é»­‘£¯4³;­A'Ñ)»¼AØ
Z[<?>Wg k Ç 1ۛ þ,ÃT­‘£ ȯ4³Ð̐­AÃÀ­
Z[<?>Wg k UVG 0œ› þ,à ¢‚©À­A®­‘£ ȯ4³µÌq­Aà ¢‚©À­A®­
Z[<?>Wg k >R8;: 0œ› þ,ÃT­‘£#D¯4³ÐÌq­AÃT­
Z[<?>Wg
U 0ۛ Ìf®©T­AË ¿£ƒ·ƒ%¢—"£ƒòÚܼAu1£ ]ë(É
Z[<?>W8;ZB 0œ› ¯»'HÉ»£ÄÌf'HÉ
Z[<?>W8;ZBÈÇ 1y› ̗';É,ÃT­‘£ÄÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#·ƒ%ücþp'H³ãÃT­‘£ƒ¯»ý‹'¤­ƒ';³VÃÀ­
Z[<?>W8;ZB;UVG 0œ› ®=),¢
É»­‘£#·ƒ¯4ý!'•Åö%(®Å»®
Z[<?>W8;:MÇ 5T› M¼A¯»Øwº ÃÀ­‘'•£eŎ¼A® '”Å»¯4®Ø(ÃT£ƒ­‘¡ £ÄŸr­ ®';¦#
Z[<?>W8;:MÇ 1€› ®¦#­AÃÀ­‘£ƒÍ Ÿr­ áÃT­‘£ÝØÙ­AÃT­ƒ­ ³Vº[ÃÀ­‘£m¼A¯4'¤­#³ãº[ÃT­
Z[<?>W8;>?ZVO(< 3ñ› ³”),¦F"õÑË2­ÝVŸr͗ԕá‹Å
Z[<?> aP0ۛ 'H´f³ãÃT£Æ Ÿr­ Ø(ÃT£Ä·2M¼Aý!®¯9£Ä¡”¢h'œ¡HÏ,Ìq­A³Ì!)p‹ŻÌ!)AŸ]'*)p¡”¢h'pÝ ­A°±¯4';É¢‚³ãº[´q­ƒžº £ƒÿ¤'H´f³ãÃT­‘£Æ Ÿr­ Ø(ÃT­
Z[<?> a Ç 1y› ';´—³ãÃT­‘£Æ Ÿr­ Ø(ÃT­‘£Ä';®â';³VÃÀ­‘£ƒ·2àTØÙ­AÃT­‘£ƒÆ Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£ƒÝ¥Ÿ‹²A¢h¯â';³VÃÀ­
Z[<?> a,a UVG 0p› M¼AÝý!'¤­ƒ'¤­AØwà ¢¾'¤­ƒËJ–Ÿ T£ƒ·ƒ¯4ÃÝ ¿Àè±ÃT­A©
Z[<?> a,a >W8;: 0œ› ';´f³VÃT£Æ Ÿr­ Ø
Z[<?^> 9ÚY;U 0œ› M¼A¦F³ ),ºc£ƒ+‰Év+WËJŸh'f­‘Ò”³VËã)AŸÓʘ˃­‘Ò•%'¤­ƒ%(®
Z[<?EHO= 0p› ®×”Í ­ƒ¡VŸr¦F(³ µ­‘£®Í ­A%Ù­‘£ƒÌq­Au­‘£ƒ·2¯4³ã%Ù­‘£ƒ¡
­AÉ»£Äþ,¯4ÃÀ­‘£ƒ¡
­A©h³V«]£Ä%Æ ªK© ¢h"
Z[<?E;Z 0œ› àTÉAÅ
Z[<?E;ZcC>?@\U 3ñ› %Ù¼A²« ©´*¬
Z[<?E;ZcC>?@\U 3 I,_ › %,¼A²« ©h´*¬
Z[<?E=: 0p› ®';ÉAŎ'¤­ƒ¿—' Ԙ%Ù­‘£ƒ·ƒÍ[),ûF£òÈ­A³;£ƒÿ¤³”),'¤£¡É,'¤£Ä¡Ø('¤­A©T#
£ MÉ»­ 4Ÿ
Z[<?E=:mÇ 1œ› Í[),û±³(]ÃÀ­‘£ %(Í ­A©‚É»­A®ÃÀ­‘£ƒ·2³ ),'HÃÀ­
G

x

Z[<?E=>?@\L\UVG Ç 5À› ¡”¢h'f­ ԕ´‚©À­AÝ ';³VÃÀ­‘£¡•¢h'¤­ ԕ´‚ ¢Ÿn͗ԕ%³Vº[ÃÀ­
Z[<?E=@\U 3ñ› ͗ԕ%Ù£ƒ·2%(âà ¿ÀØ(à ¢—©T­A®­‘£ÄÿfÄÝVŸ¼A²å?´£Æ[),ØÙ­‘£# #ÝVŸr'”Å»«c¬[£ƒ´*Ÿr¦#£"2M¼AƐ¯9­¿Àº ¡
­‘£#Ÿq¯9­AÝ £m¼AÃ';ØÙ£ 2*¦#­Aþ»­
Z[<?E=@\U 0ۛ ¡Ԙ´q£ƒÝ2u­‘¼AåA´q£·2¯ ¢WŸ‹Â
Z[<?E=@\UÇ 1€› ͗ԕ%';³VÃT­‘£þ,'HÃÀ­‘£ƒà ¢—³VÃT­‘£·ƒÝu­Aå?´ß';³VÃÀ­
Z[<?E=@\U[<?s 3 I,_ › äË2­AÃpݔ¢À£ƒ·ƒÂ[),³ XÅ c`Â[),³ ÅK£ƒ¦ ¿Àå?´ßì(¯±Ý”¢À£ÿf¯9­AH
¦£¼A‰®­¿Àº ¡ ­
Z[<?E=@\UV8;U[@l@ 0œ› Ý2ØÙ­A©T£Ä¯4ɑ),Ý £m¼AÃ';Ø(´­‘£·2¡2'¢h®­A¯4ÃT£n¼AƐ¯9­A©T£ÄÝ ¡”c`¢h¯K'f­AŸ‹­ Ý
´£ƒ£® ÿfĺ¦Kò
[©T­Ä'•ÅÁ'H&ÅK£ƒ%(‰à ¿ÀØÙ­A©
Z[<?E=@\U[L 0œ› 'Ñ),é,³ ÅK£';‰³Ú­
Z[<?E=@\U[L2Ç 1y› 'Ñ),é,³ ŝ ¢WŸn͗ԕ%';³VÃÀ­‘£¼AƐ¯K­AÃT­
Z[<?E=L 0p› °ý!'f­‘£Äý!'f­
Z[<?E=LÇ 5› ÌfTÃT­‘£ƒ°ý!'¤­#º˜),ÃÀ­‘£ƒÍ‹ŸráÃÀ­‘£#¦ ¿ 5[® º˜),ÃT­
Z[<?E=LNB 0ۛ ©`2¶ À£ƒ';¯4É»­
Z[<?E=LNB;UÇ 1€› ';¯4É¢¯4º[ÃÃÀ­‘£#';¯4É¢¢h% ÃT­
Z[<?E=LNB;U[@ 0œ› ';¯4É»­‘£Ä©`¶2T£¯4º[ÃT­A©
Z[<?E=LNB;>?UVG 0p› Ì¿À®­Aºc­‘£ƒ'H¯»É»­#͐ÃÀ­Aà ¢h©À­A®­‘£#';¯4É»­ÄÍ ¢hà ¢—©T­A®­‘£Ä͐Ìq­AÌ
Z[<?E=LNB;>W8;: 0p› ';¯4É»­‘£ƒ©=2¶ T£Ä¯4º[ÃT­A©
Z[<?EHY;I 0ۛ  Í ­A%(®£ƒàTÃT£àTØÙ­‘£ƒ ¢—à
Z[<?EHY;IÈÇ 5› M¼Aà‰³ãÃT­‘£Æ ­AÃT­‘£ƒ·ƒ¡¥Ÿ‹á ¢h³;­Äº˜),ÃT­
Z[<?EHY;IÈÇ 1y› Í ­A%(®ªÆ ­ƒÌq­AÃT­‘£ƒ¡VŸrá ¢h³Ú­#';³VÃÀ­‘£ ·ƒ¡¯»©T­A%y';³VÃÀ­
Z[<?EHY;I,U[I 3p› Í ­A%(®=)AŸ ݕ¢ø¼Aà‰³Ú­ ¿º ¡
­‘£Ä¡¥Ÿ‹á'f­A³ã‰Ëƒ£m¼AƐ¯9­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä¡q¶c¯4÷‘Ø
Z[<?EHY;I,s 3p› mÍ ­A%(®óÆ ­AË2­¿Àº ¡ ­‘£Äá ¿hԕᐮ­‘£#·ƒð%Ù­AÝ
Z[<?EHY;L 0ۛ Ì!),É»£#® 2­‘£¯\),´fÉ»­‘£ƒ¯\)AŸrƐÃÀ­‘£#·ƒàæÜ ŸrÝ
­
Z[<?EHY;L2Ç 1€› ° ¢h¦F®ÅÁ®¦#­AÃT­‘£ƒÌ!),É,ÃT­‘£Ä·2à&Ü Ÿrݔ¢®¦#­AÃT­‘£F­A³ãÃT­
Z[<?E(_=U 0p› ®=ÏAŸr¦
Z[<?E(_=UU®x¯:°±6²‰ t³:Žµ…2sB•}´‹F•`µ%¶'´
Z[<?E(_=UVG 0œ› m% ÜrÍ £m¼A´f¯9¼A´fË2­àu­AÝ
£·2Ý ¿ 
札
­AÃ=ԕ%,£ò4),¦#£m¼A©®­AÝ
Z[<?E(C8 0œ› ‰BÝ ]³;­‘£u¦NŸr©À­A³;£ƒòŸr­ É»£#ðhFÌ š
Z[<?E(seÇ 1œ› ÃÀ­A'Û´f'€òm³VÃÀ­‘£ƒ¨óòm³ãÃT­‘£ð';´q­AÃT­‘£ƒ¡2àu­AÃT­
Z[<WO=G!> Œ‘sMÇ 5› M¼A©" ¿% øº˜),ÃT­
Z[<WY kP0ۛ ®­AéAÅK£¦F%Ù­‘£ƒ·2M¼AÉ,˃­ƒ'f­´­A"£ ÿ¤Ý2òÈ­‘£ƒÝ2F­AÌq£ý!®Í
Z[<WY k Ç 5T› Ý2òÈ­ƒÌ!),É,ÃÀ­‘£e¼AT®ÃT­‘£·ƒ˜ËË֝ ¢WŸÝ ­Aû&Ŏº˜),ÃT­
Z[<WY k Ç 1€› ®­AéAÅݔ¢¾u­A³VÃÀ­
Z[<WY;U 0p› ÝVÜr´ß'¤­ƒ¦(),®­‘£ƒ·ƒ¯4´q­‘£ƒÝVÜ 
Z[<WY,g aÈ0p› ¦ ¿hîrÆ £¿r' ŸrÌq£Ä¦ ¿½‹u£·2'¿ÀɑÏ,®ó¿h' ԕ%Ù­
Z[<WY,g a Ç 5› °¯4°¯ø';³V'¢Â®ÃT­‘£Ä·2'¿rŸr̂ ¢WŸn® ¦­AÃÀ­
Z[<WY,g
@\>?<?s 3 I,_ › òl¢h ¯4Âݔ¢À£ƒô”Ürº[É,¯4Âݔ¢À£ƒ¡2á‹Ür¢h³ ¯»Ã‚Ý•¢À£¡ÃÀ­AÉAÅ»¯4Âݕ¢
Z[<WY,g
@\s 3p› Í ¢hþAŸr¦#£#¡2%(²£ƒl
¢hɑÏ,®£Ä¡Ãh¦Kþ»£ô•Ürº[É»£ ¶c°‹Ü‹®
Z[<WY;@\L\UVG 0œ› ¦ ¿hîrÆ ­‘£¦ ¿½‹u£uÝVòŸràuÙ£ƒ­‘£Ä·2Í Ý
Z[<WY;@\L\UVG Ç 5À› Ý2æÜrºP ¢WŸnº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡”¢h6' ‚º˜),2ÃÀ&­‘Ür£#ºc£¦ ¿hòÚî‹Å»Æ É ­ º˜),ÃÀ­
Z[<WY;@\L\UVG Ç 1y› Ý2&Ürºj ¢WŸn';³VÃÀ­‘£ ¡”¢hd' ‚'H³ãÃT­‘£¦ ¿hîrÆ ¢} ¢WŸ (³ ]ÃT­
Z[<WY;L\Z[B 0œ› ¯‘ŸrÌq­‘£#&Ür黣ƒ¯4';É
Z[<WY;L\Z[BMÇ 1y› ̗';É,ÃT­‘£Ä ¿ 5 Ŏ ¢WŸn¯4';É,ÃT­
Z[<WY;L\L\UVG 0œ› 'Ñ),®­Aº[®£ƒº[É,͐ɻ­Aº[Ø
Z[<WY;L\L\UVG Ç 5‰› ¡•¢h'¤¼´Žº˜),ÃT­‘£ƒò,Å»þß®¦#­AÃÀ­‘£ ·ƒ'*),®­Aº[® T ­AÃT­
Z[EHO`ZB 0œ› ¦#­AÉAÅK£Ä ­A³j¯9Ҕº[¡•¢Á'•ÅŽ¦#­AÉAÅK£ƒ·ƒM¼A"²'¤£ƒ¯4³ Å»²­'¢ø¼A®¡•¢´žÀ˃­A³';³Và ¢h©T­A®­m¼A"²'
Z[EHO`ZBnÇ 5› ¦#­AÉAŎ ¢WŸnÌq­AÃÀ­
Z[EHO`ZBnÇ 1y› ¦­AÉAÅÁ ¢WŸ ® ¢¾Ìq­AÃÀ­‘£#·ƒ¯4þ»­AÃT­‘£m¼A" ²­ƒ¢h% ÃT­
G8

Z[EHO`< 0p› 'Ñ),Ë®­
Z[EHO`<AU[@lZ[UÄÇ 5À› Ó'd5c­ƒº˜),ÃÀ­‘£e¼AT®ÃT­‘£Ì¿ÀɾÌq­AÃT­
Z[EHO`/< WU[<?I 0œ› 'Ñ),Ë®­¼AÃ';®à ¢}'f­9¶c° ­AÃ
Z[EHO`<A>?L\>?EH8 0p› ÝVŸrËã),¦£ ¢h®£ƒ¦ ¿Àç
Z[EHOcG!@\U 3p› ¡2 Ý ãË2£ðFÌ šÙ£Ä¦­Aþ»­‘£N),ØÙ­‘£ƒl
ò Ù­
Z[EHO`@\L 0p› ÝVÅ»F­‘£
Ҕ'HÃÀ­A³;­‘£ƒÝ ­A¦F³j´fØÙ£ƒÝ ¿ÀÕj´fØ
Z[EHO`@\LFÇ 5› Mҕ';ÃT­A¢¾
®­AÃÀ­
Z[EHO`L 0ۛ 'Ñ),Ø,£¯4³ ³;£ƒÌfÍ ºc­A­AÌâ 

®
£
1
Z[EHO`LÇ 1€› q),®Þþ»­AÃT­‘£ÄTµþ,­AÃT®­‘£ƒ£ƒ³¡ Ÿr¦F­A©ÃT³V­‘« £¡q¶c´f³ã'f­A³ ł';³VÃÀ­‘£ƒ';®Ŏ';³VÃT­
Z[EHO`L\>W8;: 0ۛ ';®ÅK£ƒ® ¢h¯K£#·ƒ'*),Ø'¤­ƒ';¯4É»­
Z[EHO`beÇ 1y› ‰ÃÀ­AÃT­‘£͐º[®­AÃT­‘£Ä ­A¯4®܋ݥÅöÓʘ˃­‘Ò•%Ðݕ¢}'*),è±'¤­A±'H³Ú­AÃT­‘£·2ô¿ÀÝ2®­AÃT­‘£ƒ&Å»éAÅÍ ­A´!)AŸnݔ¢ö¼AT®­® ¢hÃT­
Z[E k,k <?U 0p› ¯4ʘ°³ÐÌ!)p¯9­AÃWűݔ¢ö¼A';ÃT­ƒº˜)¦K˃­ƒº˜)
Z[E k,k <?UÇ 1œ› Øٟr­ ';ÃT­‘£¦Ÿ‹­ é,ÃT­
Z[E k,k <?UVG 0ۛ  Âu­A³;£),‹Å
Z[E k GlO 0ۛ 'Ñ),͐³;­‘£ƒô;«
ᐳ;£Äò ¿ÀÌ*Ÿr¦#£#'¤­A®­Ý Ÿr­ ¯
Z[E k CFU kM0ۛ T'HÉAŎ'¤­ƒÌq­A®­‘£Ä·2á[') µ­‘£Ìq­A®
Z[E;Z 0p› ¿À¦#¬­ £¿À' ý!¿' Ø,£Ä·2k´¿À%("¬‹'f£ƒÿ¤Ä¡';Éß'¢¾Â® à ¢h©À­A®­# ¿ù ]Ë2­‘£%¿ ·,£ #à),É»­
Z[E;ZÇ 1y› ]É»­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ·2à),É»­ƒÂþ»­AÃÀ­
Z[E;ZãO(L\E;E 0œ› '¤­A'f­A´¿À¡ ­‘£ƒ¡”¢h'p¯ §c'f­A³Ð'f­´‹),´q­
Z[E;Z`UVGFÇ 1€› fÜrÍ ù ]®­AÃT­‘£·2å?Ë2­A³j';³VÃÀ­‘£®­AÉß';³VÃÀ­‘£¿% ®­A³µ';³VÃÀ­
Z[E;Z;8;U[s 0œ› ®Àԕ%(þæF³j'¤­ƒ³Vº[à ¢h©T­A®­‘£Ä&Üf¬¯¿À³V©À­AÝ¥Å
Z[E;Z a >?L 0œ› 'H'¤¼A¯4ØÙ£#º[©À­AèøÌfºc­AÌâ'¤­ƒ¡2¦K®­mҕº‹¶cÝ ­‘£Ä·2 ¿À¦()A¬ Ÿ'¢}®É,à ¢'¤­ƒB¡ ~­AÉ»­‘£¯9­A®ÅK£Ä% Ÿ‹¦K®
Z[E;Z;G!EHO`ZB 0œ› M¼A´f®çÙ­‘£ƒû&őŸr¦ ¿À³
Z[E;Z[EHO 0œ› ÃÀ­‘Ò•³ãË® 'f­ƒ¯ ¢hÉ
Z[E;Z[EH8;Y;L 0ۛ  ÃÀ­‘Ò•³ãË®£¦F³ Å
Z[E;Z[EHE;8 0œ› ';'•Ü‹ÃT£ƒ'Vîr ¢¾¢h³ "Ž'f­ƒ'Ñ),©T­‘£'*),+
Z[E;I 0œ› ͋ŻÌf'Ñ),+F£ôH®ÅK£ƋŻæÅK£ƒ·ƒ¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'”ÅŽTƐ®Å
Z[E;I,I,<?UÇ 1y› ¦ ¿Àæ ¿ÀÃÀ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ#¡ ­A%(³µÝ”¢¾¯K­A®ÃT­‘£ƒu­AÃÃÀ­‘£ƒÝ”¢h©T[­ c=Ý ¿ ¿"­'H³ãÃT­
Z[E;I,U 0œ› ÝVŸҔº[´q­‘£ƒÌq­A$&´q­‘£ᐝæ¬rÝVŸҔº[´q­‘£ƒ³;­AÌfÃRÅK¼A´fÝVŸr¦?§=ºc£ƒ'¤­AÃRÜrþ'”Å-ҕ';´q­AÍ £ƒ·2Ý ž¼AÃh'‚¼A% 0 ¯ §=«]­A®Å
Z[E;I,UÄÇ 1y› Ý¥ŸҔº[´q­ƒì(¯± ¢WŸ³$]ÃT­‘£
¼AÃË9‰Í% ø';³VÃÀ­
Z[E;UVG!Z[UÄÇ 1y› ͐®¯–Ür©W¬r'p³ ),'HÃÀ­‘£ƒÍ®óÌ!),³ ÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒ%(Í ­AÃT­‘£¼A©©" 'H³ãÃT­
Z[E;UVG!Z[>?EH8 0œ› %wÍ ­A©À£e¼AÃh¦?§=ºc£ƒ·2͐®ªêÀ­A³;­ƒ"­AÝ2ÃT£ÿ¤e¼AÃhËJŸ h«
Z[E;UVG!Z[>?_=U 3p› ®­A ­A³ ÅK£ƒ³ ),'Hà ¢h©T­A®­‘£ƒ¯ §h¼A´f³”),á‹Å
Z[E;U[bH>?@\L2Ç 5‰›  ¡”¢h'œÝTËø ¢WŸnº˜),ÃÀ­‘£ƒÝT'¤­A®Å»Ãpº˜),ÃT­‘£ÄÝ2º[©´*ő¬nº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡•¢—'pÝ
­A°úº˜),ÃT­
Z[EQ4U[U 0œ› ';º[©T­
Z[E Q4U[xU ˜‹B;EHY;@lU 0œ› ò4),ÌfÃÀ­A®Ë2£1µ­Aà ¢ c`¯–Żà ¢'f­ƒàT³
Z[E Q4UVG 0œ› MÌq­Aà ¢¾'¤­ƒÝ¥Ÿ‹% ܋'f£ƒ ¿ÀÕÚ­Aá ­A³
Z[E TM8 0ۛ  ´q­A͋Ür´q£Ý¥Ÿ‹% ܋'‚¼AÌfÝ2 ¢Ÿ¿À%Ù¬­ (³ 'H³Ð¦#­AÉ,´ ¢}žrº Ÿ£ƒ" ©á ­A³
Z[E=: 0ۛ '§=%NԘ´q£ƒ¯Kҕº[Ë ¢‚'¤­ƒ%ٟr­ ´q­
Z[E=:Ç 1y› á[') µ­ƒ¢h% ÃT­‘£Ɛ®ÃT­
Z[E=:cUV8=L 3p› ͐®©T­AÃÀ£#¯4ý!'¤­‘£e¼AÃh ¿ ³ 9³;£¡
­A
© &‹Ë9'
Z[EHB;UVGJUV8=L 3p› D¼AT®­¿Àº ¡
­‘£ÄÌ¿ÀØÙ­#¿º ¡
­‘£Ä·2¡ ¼A©¿ ³ £ƒ¡2¿Àà '”Ür®
Z[EHB;U[@l>AE;8 0œ› ®¦#­A©À£#ÝVŸrËV),¦#£Ý2Ø,­A©À£ƒÝVŸr"¼Aý!´q£ƒÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá
Z[E=>?< 0p› ®ÀîrÆ ­‘£
¼A¦F¿ÀÉ ®ÅK£© ¢h÷‘é,Ã
Z[E=>?<4Ç 1y› ®¯ ¢hØ(ÃÀ­‘£#®¼AƐ˃­AÃT­‘£m¼A¦F¿ÀÉ ®[Ŏ͐ÃT­AÃÀ­
GG

Z[E=>W8 0ۛ M¼AÝý!'¤­‘£ƒ ¿ÀÕ;­‘£ƒ¿À³ ¯4˃­‘£ƒ¯žÀÝ ­
Z[E=>W8]Ç 1y› M¼AÝ2ý‹'¤­ƒÍÃÀ­AÃT­‘£ƒ·ƒ¦Kþ,ÃÀ­‘£e¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒ³ãÃT­
Z[E=>W8,O(:cU 0œ› M¼AÝ2ý!'f­ƒ¦Fþ,ÃÀ­‘£ƒ¿Õ;­ƒþ»­A®ÃÀ­‘£ƒ·2¦Fþwԕ´q£ƒÿ¤#Ì!)¾©`¶c´¿ö¦FþAŎ¦NŎº˜)
Z[E=>W8;Z[>?I,U
Ç 5› ¡•¢—'pº Åp¶c° ­Aþ¯4³µº˜),ÃÀ­‘£#Ý ¼ ԕï9¼A´f´¾º˜),ÃT­‘£ƒ·ƒM¼A‰® ÃT­‘£éAÅ»'œÍ žÀé,ÃT­‘£ƒ¡”¢h'pT´¾º˜),ÃT­‘£ƒ¡2¿Àà ì(¯±º˜),ÃT­
Z[E=>W8;Z[>?I,UV8;Z[U 0œ› ÝVŸrËã),¦£Ý ¼ ԕï9­A´q£ƒ¡”¢h'œº űݠ­A°ø¯4É,ÃÀ­‘£e¼AT®­A©À£  ¢h®£¡¿Àà ì(¯4´q­‘£#¡”¢h';‰Ê˜Ë
Z[E=>W8;Z[>?I,UV8cL 3ñ› M¼A‰® ´­¿Àº ¡ ­‘£Äݝu­AÃT£Ý ¼ ԘÃh¯9­A´*ÅK£ƒÝ2‰'¤­A®Å»Ã
Z[EH`U 0ۛ Í ¿Àûu­#¿Àº ¡ ­Ä¯4ʘ°³µ'¤­ƒ'Ñ),Ë®­
Z[EH`UÇ 1y› 'Ñ),Ë®­ƒÍÃÀ­AÃT­
Z[E=<?I 3ñ› é,ë(É»­‘£#"Å»´f®£Aì µ­‘£ƒÝ ¿hԕÃT£·2ðh%,­AÝVÅ»ÃT£¼Aà 7 ¶cà ¢hºc£m¼AÃh¿À³ ʘݠ­Aºc£ƒ¡ ­A%w³Ð³;Ҕº[´q£ÿf¦Fהò,Å»³
Z[E=<?I 0ۛ é,ë(É»£#"Å»´q£Ý2% ő¬
Z[E=<?I,<?s 3 I,_ › M¼A͐ÃÀ­9¶cà ¢hºc£Äð%Ù­AÝVŻôq­¯–Ür©W¬r'f£Ä¿ ³ ~­AèŽÝ•¢
Z[E=<?<WO k EHG\O(L\UÇ 5T› ¡”¢h'pÝ ­A°ø'¤­AËJ¬ 'H³ãÃT­
Z[E=<?<WO a @\U 0p› M¼A¦F³ãÃT­‘£"¼Aý!´f¯9­A´q£ƒÝ¥Ÿ‹ºc­A³;£·2M¼AÝ2'*),É»£Ý¥Ÿr'Ñ), £ƒÿ¤‹Ür'¤£ƒºc­A³;£ ÄÝ ­Aº[Ý º Å»Ãh´q­
Z[E=<?<WO a @\UFÇ 5› KÍ žÀéµÌq­AÃÀ­‘£¼A¯4'jÌq­AÃT­‘£·2¼AÝ2¿À' ÉÐÌq­AÃT­‘£Àÿ¤¼A¦F³mÌq­AÃT­‘£ÃT­A"‚º˜)ÐÌq­AÃT­‘ £ Ҕº[הT´µºc­A³nÌq­AÃT­‘£Ý
­Aº[Ý2º Å»Ãк˜),ÃT­
Z[E=<?<WO=G 0ۛ º ŸrÝ2®ÅK£ƒ';ë(é»­‘£ƒ¯4çÙ­‘£#·ƒ'¿% ¢¾'¢¾¦F® ¢}'•ÅÁ¯4ç Å
Z[E=<?<WO=G Ç 1€› ¯4ç٭į4';É,ÃT­
Z[E=<?<WO(L\UVGlO(< 3p› ®¦ ¢ c=®¦ ¢À£Ä¯9­A†
Z[E=<?<?UVO(:HY;U 0p› Ý ­A°‹ÅK£ƒÝVŸr¦NÅK£Ý Ýc=º[¯9Ëã),­AÝ ¦lÅK£ƒ£·2Ýݺ[2¯9­AFéAÅK­AÃÀ£­ ԕÝ´—³Úº['¤£u­Aÿ¤³ Å #¡ ­A¿Ã "Ÿ¼A¦F'f£ ¡•¢h'œº Åö¯–Ür©W¬rÌâ'¤­‘£ƒ¯4É»£ÄÝ
¼AÝVŸru­AÃTŸr­ "
Z[E=<?<?U[Z[L 0p› ¡”¢h'œÆ[),Ø Å±¯ §—­A°‹¬rÃT­
Z[E=<?<?U[Z[L2Ç 5› ¡•¢h'¤¼ ´‚º˜),ÃÀ­‘£#͐¿ÀØ ³ãÃT­
Z[E=<?<?U[Z[L2Ç 1œ› ¡”¢h'¤¼´‚';³VÃÀ­‘£ ͐Ø?),³ãÃT­‘£ÄÝ¥Ÿr¦?§=º~'H³ãÃT­‘£·2ðh¦­Aº[ÃÀ­‘£#´fº[ÝVÅ»®ÃT­‘£ÿ¤¯9Ҕ³V«]­A ¼AÃ'¤­A®ÃT­
Z[E=<?<?U[Z[L\>?EH8 0œ› ¡”¢h'¤¼ ´â';³VÃÀ­‘£·2Ý2æÜrºc£Ý¥Ÿr¦?§=ºc£ÿfÄ‹Ÿr%Ù­
Z[E=<?<?U[Z[L\>?_=U 3p› '¿À®£ƒ¡”¢h'¤¼ ´-ҕ';Ë2­ƒ¿º ¡
­‘£ÄÝ¥Ÿ‹¦A§—Ò•º[´
Z[E=<?<?U[Z[L\EHG 0œ› ¡”¢h'¤¼´â';³Và ¢h©T­A®­‘£ƒÝ¥Ÿ‹¦A§—­Aº['f£ƒ·ƒ'H³~ð¦#­Aº[à ¢h©À­A®­‘£Äÿf';® ¢hý!Ø(³;£m¼AÌf® ¢—%,­A³Ú£m¼AÌf® ¢¾'¤­ƒ¯ §cá ­A¡
¼Aá'¤­A³ Å
Z[E=<?<?U[:=U 0p› Tºc­‘¼A©í ­A®˃£m¼A©í ­A¯‘Ż黣#'¤­A® ¢hÌ
Z[E=<?<?U[:=>WO(L\U 3p› Tºc­‘¼A©í ­A® Ëï'¤­ƒÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒ‰ºc­‘¼A©hí ­A®ËÞÝ2%üc"
Z[E=<?<?>?I,U
Ç 5› Øwý!';³mµ­AÃT­‘£
ù•òÉßÌq­AÃT­‘£Øw';³;­AÃÀ­
Z[E=<?<?>?UVG 0ۛ 'Ñ),Ë®1­ q),%(à ¢—©T­A®­‘£ƒ·ƒ'*),Ë9®­® ¢¾Ìq­Aà ¢h©T­A®ÅöÃ&Ï,'¤­
Z[E=<?<?>?@\>?EH8 0œ›  ¿Àé,ò–¢—É»£ƒáý!'f­‘£ÄØ(ý‹';³;£·2M¼A©³ ),á
Z[E=<?<?dE 9ÚY;>WO(< 3p› Í[),®  ­A® '¤­‘£ƒÝ ­Aá ­A³V« Í[),® ­A®ªÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹Å
Z[E=<?<WY;I,U
Ç 1€› Ìq­A®ª³VÃÀ­‘£ ¦ ¿À؀'H³ãÃT­‘£ƒÝ2çÙ[­ c`͐çÙ­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ ¢—®óݔ¢'f­AË\¬n';³VÃT­
Z[E=<?<WY;@\>?EH8 0œ› M¼AT®Ŏòm¦F´q£ƒÝ Ÿr­ 霦#Ÿr­ 黣ƒÍ‹ŸҔ%("£ƒ'”ÜrØ(Ý¥Ÿ¼A©h,% +r£ƒÝ2ç Ŏ¯4ç Å
Z[E=<?EH8 0ۛ ¡”¢h'Ž¼A©³Ú­AF¼AÂ%0-7
Z[E=<?EH8;U[< 0œ› ';ÃR¬r®£ƒ'H³ãžÀà ®£ƒÝ•¢—ÃT­A%(®­AäWË9²£u¯4®Ø(Â'¤­ƒÍÉ»­Ä¡ô;ݳ
Z[E=<?EH8;>WO(< 3p› ðh¯9¼Aé ¢h"ÅK£Äð¯9¼AÃh© ¢h" Ý¥Ÿr͗ԕá‹ÅK£ÄÃRŎ͗¶c´*Å'¤­‘£ƒ¡HÏ,¯K¼Aé ¢¼A"'
Z[E=<?EH8;>?@NO`L\>?EH8 0p› ð¯9¼AÃh© ¢h" ͐Ý
­AÃÀ­‘£ƒÃR܋´—þ¯ §=¢h% " ͐Ý
­AÃÀ­
Z[E=<?EH8;>?@\UÇ 1œ› ͐Ý
­AÃÀ­‘£ƒÃRŎ͗¶c´*Å͐ݠ­AÃT­
Z[E=<?EH8;>?@\L 0œ› ðh¯9¼Aé ¢h"ª'f­ƒ³ãº[à ¢h©À­A®­
Z[E=<?EH8;^> VO(Ll>AE;8 0œ› ð¯9¼AÃh© ¢h"ªÍÝ ­AÃT­‘£ÃRÜr´fþ¯ §=¢h% " ͐Ý
­AÃÀ­
Z[E=<?EH8;^> [U
Ç 1y› ͐ݠ­AÃT­‘£ÃRŎ͗¶c´*Ŏ͐ݠ­AÃT­
Z[E=<?EH8cs 0p› ÃhËJÅ͗¶c´*ÅK£ƒÃ˃­ƒ¯ §=¢h% "£ð¯9¼AÃh© ¢h"
Z[E=<?E=@l@NO(< 3p› ͐¿º ´‚͐ɻ­‘£#͐¿Àº ´ŽòÈ­A³ Å
Z[E=<?E=@l@NY;@ 0p› ͐ÉAűòÈ­A³ ŝæܼA´*¬
Z[E=<?EHY,G 0œ› ³ Ÿr¦#£ ·ƒÆ%ªF© ¢h+u£ƒÿ¤͐ºc­AÃT­‘£ òȟ[­ ¼A´
G

‡

Z[E=<?EHY,G Ç 5‰› ³ Ÿr¦FÃT­‘£ ¢hº[¢}
¯4³µ³ Ÿr¦Þ¡ ­AÃT­‘£ƒ®¼AÌhÌf´‚º˜),ÃT­
Z[E=<?EHY,G Ç 1y› ³ Ÿr¦Ö¢—% ÃT­‘£ƒ³ ³ Ÿr¦Þ
ºc­AÃT­Ä'H³ãÃT­‘£m¼A©
&!©T­AݪËV) ËïÍ ­A´‚͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ¡2¯4³;­Aá ¼AƐ¯9­AÃÀ­
Z[E=<?L 0p› ÍÆ ¢hÉ»­‘£Ä·2Ãh©Ë ¿©'¤Â£ƒþ»æ­AÜvÃT—­‘¬¸£ƒ˜·ƒË2Í
¼Aý!´
Z[E=<?L\UVG 0p› º[® 'f­ƒ®c),ºc­#˃­ ô¤­A®
Z[E=<WY,gm8 0ۛ ]הòÈ­‘£K¶c´—× òÈ£·2ݔ¢hÃT­'•ÅŽ¯‘Ÿ¼Aý!´£Ý žhԕË9%w®£ ÿ¤¯ ü=÷‘éœ'¤­ƒ¡”¢h'©]ë(É»£#¯4hòÈ­A¦
Z[EHgO 0ۛ Í ¢hº˜),"Åö'”ÅŽÃRőŸr%
Z[EHg kM0œ› '”Ÿràu­‘£ƒ'¢h"u­A̬‹ÃRÅK£ƒ·ƒ¿À¦ ¢W¬'”ÅŽÂ[),Ø ÅK£Ä¿À' ý!¿À' ØÙ¼A" µ­‘£ƒÿ¤‰á ¿À'Ñ),+u£ Æ% ƒ­
Z[EHg k Ç 1y› '•Ÿrà&Ŏ';³VÃÀ­‘£ ·ƒM¼A'HÃÀ­#';³VÃÀ­
Z[EHg k O(L 0p› ®É»­Aèu£ƒË ¿ £¼A©³”),á
Z[EHg k O(LFÇ 15› ® É»­AèÁ';³VÃÀ­‘£ƒÝ ­A‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£
¼A©³”),áÖ';³VÃT­
Z[EHg k O(LO=8=L 0œ› ® É,à ¢h©À­A®­‘£#Ëã`) ­
Z[EHg k >W8,O(L\>?EH8 0ۛ  ¢h®£ƒÝVŸr¦F´q£ Ì¿ÀØÙ­A©À£#ÝVŸrÝ2¦l¬[£ƒÍ Ò Ô•%("£m¼A\ «]£Ý¥ŸrËã),¦
Z[EHg k >W8;UÄÇ 5› M¼AT®ÃÀ­‘£ Ì¿ÀØ(ÃÀ­‘£#¡”¢h'pº˜),ÃÀ­
Z[EHg k >W8;UÄÇ 1y› M¼A‰®­AÃT­‘£ƒ¡”¢h'œ'H³ãÃT­‘£m¼A\ « 'H³ãÃT­
Z[EHg k Y;@\Ll> k <?U 3p› %(º[Ã"[Å»®£ƒÌf®à ¢—©T­A®­‘£ƒò'pݕ¢}ðÉpÌq­Aà ¢h©T­A®­‘£Ä%Ù­ K
Z[EHg k Y;@\Ll>AE;8 0p› %Ù­Aºc£ƒ%(º[ÃT£̗® Ã
Z[EHg UÇ 5› ¡
­AÃÀ­‘£ƒ¯4¿rº ŸrÃÀ­‘£M¼AÃ';Ø¡
­AÃÀ­‘£#·ƒ#¡ ­Ä¯4É,ÃT­‘£Äº˜),ÃT­‘£ƒ¦ ¿ÀÌf³ãÃT­‘£ƒ¡ ù•ò¯ §h­AËÞ¯4³Ð¯4¿rº ŸrÃÀ­‘£#¡ ­AÃT­
Z[EHg U[I,>ROc8 0œ› º ŸrÝ ­Aà ¢—©T­A®­‘£Äº[+æ¬ ¯ §=á ­AÂÃÀ­AØw'¼A ® ]à ¢h©T­A®­‘£òȟr­ É»£u¶c©TŸr­ ¦NÅ
Z[EHg U[I,s 0p› º[+欋¯ §=á ­AÂÃT­AØ('¤£ƒ¯ §=º[Ý2ÃT£u¶c©TŸ‹­ ¦£ÃT­AØ('
Z[EHg U[L 0ۛ ¯¿hî‹Æ®´q­A³;­‘£ð½!'¤­ƒ´q­A³;­‘£uá‹Ü‹ §='¢h´¿
Z[EHgŒ–EHGJL 0œ› á žÀËJ¬£Ä¡ ­ &‹©À­AÝÃÀ£ƒÝ
¿ µ£ƒþ»­Aþ,Ý
Z[EHgŒ–EHGJLKÇ 1y› á‹Å»³V̎¢—% ÃT­‘£þ»­Aþ,Ý ¢h% ÃT­‘£Ýºc­AË9´­';³VÃÀ­‘£ Ý2u­Aá ­AÃß';³VÃÀ­‘£ Ý ¿ 
¢h% ÃÀ­‘£ "c),'Ûº[³ã« 'H³ãÃT­
Z[EHgŒ–EHGJLNO k <?U 3ñ› Ý
¿ fÅK£ ¡ ­AÃTÒ Ô•%(´£Ý
¿ ]%Ù­Aèu£ ¡ ­AÃ`ԕ%(¯ §=%Ù£ÄÝ ¿ M%Ù£¡ ­ &‹©À­AÝ'
Z[EHg >AZ 3ñ› ºc­ ¶c˯ §=%Ù£ƒ¯ §=º[Ý2ÂݥŸ‹Í—Ô˜á‹ÅK£º ŸrÝ 
­ 
Z[EHg >AZVO`< 3ñ› 'ÑÏ,´¿'•ÅK£ƒé,é‘)»¼A® Ë2­‘£º ŸrÝ;Ï,É»­
Z[EHg >R8;: 3p› òȼA©h÷‘Ë´q£òÈ­A©RÅK£Ä¡ ­A¦­A&ÅK£º˜),à ¢h©À­A®­
Z[EHg >R8;: 0œ› ¡ ­A¦F‰ÃÀ£ƒ¯4¿rº ŸrÂ
Z[EHg >AL!s 0ۛ M¼A"÷‘ØÙ­A ­A³;£òm® ‰ÃhÝ
­Aº[´q£ƒòmÕã´q­‘£m¼A"÷‘Ø(´q­
Z[EHggmO=8;I 0œ› ¡ ­AÎ2­‘£Ä·2¡ ¼Aá'f­A³Ú£ƒ©"£ƒ"¼Aý!´
Z[EHggmO=8;IMÇ 5À› "­AÝ2Ãp';³VÃT­‘£·2¤Ÿ‹Â ¢h¯4³Ðº˜),ÃT­
Z[EHggmO=8;IMÇ 1y› ¡ ­AÎ2­Ä¢h% ÃT­‘£·ƒ%¢2MÃÀ­
Z[EHggmO=8;IO=8cL 0p› ݔ¢hÃT­A¯K¼A´£&Ür¯9¼A´
Z[EHggmO=8;I,UVG 0œ› ¡ ­AÎ2­Ä¢h% à ¢—©T­A®­‘£ƒÝ”¢hÃÀ­A¯9¼A´q£ƒÝ•¢—ÃT­'f­¡ô;ݳڣƒÝ”¢hÃT­AäWË9²
Z[EHggmO=8;Ig
UV8cL 0œ› ¡ ­AÎ2­‘£ƒè\&!©³'”ÅŽ¡ ­AÎ2­
Z[EHgg
UVg
EHG\O`L\UÇ 1y› Mҕ';ÝVŎðʘÝ2©ßêÀ­A³;­9¶cT³V« ';³VÃÀ­‘£‰ÃÀ­AÃT­
Z[EHgg
UVg
EHG\O`L\>?EH8 0p› ¶cT³V«f),ʘÝ©À£F­AÃh´­‘£ðhʘÝ©
Z[EHgg
UV8;Z[UÄÇ › ¡2¿Ã ÷‘é»­AÃß';³VÃÀ­
Z[EHgg
UV8;Z[UÄÇ 1y› ¡
­A³ãהò ';³VÃÀ­
Z[EHgg
UV8;Z[UVg
UV8cL 0p› ¡ ­A³V× òÈ£ƒ¡ ­‘Ò•%Ù£ƒ¡2¿Ã ÷‘é»­AÃ
Z[EHgg
UV8;IDÇ 1y› ¯ §="ŸrÝ ­ƒ';³VÃÀ­‘£ Ý2³;­Aº[ÃWÅ»ËÃÀ­‘£ ·ƒM¼AÝô¤­‘Ò”³V"Þ';³VÃT­‘£ÿfÄÝHÏAŸ‹¯4ÃT­
Z[EHgg
UV8;IO k <?U 3ߛ ¯ §="Ÿ‹ÝÃWÅ»Ë2£Ý³Ú­Aº[ÃRÅ»Ë
Z[EHgg
UV8;IO(L\>?EH8 0ۛ ¯ §="Ÿ‹Ý
­‘£ƒÝ2³;­Aº[ÃÀ­‘£q¶c¿ ´ ¼A´£
¼AÝ2ôf­‘Ò”³V"
Z[EHgg
UV8;@NY,G\O(LlUÇ 1y› Ý2F­AÃp';³VÃÀ­‘£ƒÍ³;­A͐³Ð';³VÃT­‘£Ý2‰¯Kҕ³ã«M­AŽ'H³ãÃT­
Z[EHgg
UV8=L 0ۛ Ø Å»'f­‘£ƒ¡ ­A®=),ÃÀ­‘£#Ý2F­A®c),ÃT­‘£
¼AØ(åA¯»«cÅ
Z[EHgg
UV8=L Ç 5T› Ø Å»'¤­#';³VÃÀ­‘£¼AØ(å?¯4«HÅö'H³ãÃT­‘£ƒÝ2הu¼A´p¢h% ÃT­‘£¡
­A®=),ÃÀ­#';³VÃÀ­
Z[EHgg
UV8=LO=G!s 0œ› mØ Å»'f­‘£ƒò­A÷‘Ë2£
¼AØ(åA¯»«cÅ
GS

Z[EHgg
UV8=LO(L\EHG 0œ› Ø Å»'¤­A'f­A³Ú£ƒòÈ­A÷‘Ë'¤­A³;£¡2°‹¬r'¤­A³
Z[EHgg
UVG!Z[U 0p› ©T­‘ù”«ÌhË2£˜Ëƒ­A¯9­A³
Z[EHgg
UVG!Z[>WO(< 3p› ˜Ëƒ­A¯9­‘Ò”³V'¤£ƒ©T­‘ù”«
ÌËÞÝVŸr͗ԕá‹Å
Z[EHgg
>?@\@\>?EH8 0P› qÝ2‰¯‘¬r«]£»Ý;ÏAŸr¯9£‰·ƒÀ¡
­A΃­A4¯ T£¯4³V©À­AÃT­‘£‰ÿf¡
¼Aá'¤­A³;£I À%(®£‰ÌfÃÝ2æ܋ºc£D"ƒÀ¡ ­A³V« Ҕ'§cË2­‘£IŸqq%N¶c´*Ür³ ÅK£—¡ ­Aþ,´q£‰%w®­A®
Z[EHgg
>?@\@\>?EH8MÇ 1y› ¡
¼Aá'¤­A³Ð¢—% ÃT­‘£ƒ·ƒM¼AÃË ¿ý‹´‚';³VÃÀ­
Z[EHgg
>?@\@\>?EH8;UVG 0ۛ ¡&Å»ÃT£¡
¼Aá'¤­A³ ÅK£Ä·2Ä'f¼A\ &!ó Ŏ'f­"­AÝÃh'H´q¬­
Z[EHgg
>?LÇ 1€› Ý;ÏAŸr¯4ÃÀ­‘£ƒÝT¯–¬r« ';³VÃÀ­‘£ƒ·2ò‘¢hÌfÃT­‘£Ä¢—% ÃT­‘£ƒ'¤­A³;­A¦#­A³Pò–¢hÌfÃT­‘£Äÿ¤'H³ãÃT­
Z[EHgg
>?LNg
UV8cL 0ۛ ';³VÃT­‘£¢—% ÃT­‘£ƒò–¢—Ì—ÃÀ­‘£ƒ·2©À­A%Ù­‘£ƒÿf'¤­A³;­A¦#­A³jò‘¢hÌfÃT­
Z[EHgg
>?L\L\U[U 0œ› mÝòÈ­‘£¯–Ÿ‹Â ­AË´q£ƒÝ ¼AF¼A´
Z[EHgg
EHI,U 0p› ';N),É»£ƒT®&Ü pʘ˃­A¦ï'¤­ƒ¯9­ 
Z[EHgg
EHI,>?L!s 0ۛ F­A®£ƒ®­AòÈ£ƒÝ ­AT¦A§˜ÅK£¼AÌHԕݠ£ƒ¡Ý2Í ­AÍ £n¼A͐'Hà ¢¾'”ÅŽ©`¶c´¿
Z[EHgg
EH8 3j› Ý
­A©W¬rÌq¼AÃ'¤£‰Ý
­A©W¬£‰Ý
­A©W¬r®=ϻҔ'H'¤£‰Ý©W¬¼AÃ÷‘黣4ðòm˃¼AÃ÷‘黣¤Ý2͜'f­‘£4·2Ý
­Aá ­A³ã«]£»Ý ­Au­ Ԙ˃£—ÿfÍ¿Àº ´q£»¯ §= ¿À³;£% À¡H),Æ ­‘£‰ÃWŻ £
Z[EHgg
EH8;<?s 3 I,_ › ͐¿Àº ´â';³V'¢À£Ý
­Aá ­A³ã«
´7
Z[EHgg
EH8 a <WO(Z[U 0œ› Ý
­Aá ­A³ã« ¼A©+TË2£ƒ¯ §—¼A´Ò”%(Ãß'”ÅŽÍ ­A´q£ƒ·ƒ ¶cF­A³ã'¾¼A®¼A¯
Z[EHgg
EH8cCKUVO`<ALB 0j› KÝ ­A©R¬rÌq¼AÃh'jÝ ¿ ~£‰·ƒKÝ
­Au­ ԕËÛ®c),¦£Ý©W¬2Ý ­Aá ­A³V«]£‰ÿfK¯ §cÎ2­À'¤­À³;­AÌhË2£‰¯–Ÿr ­AË9´*ųڭAÌ˃£»¯ §=Ìq­A´c)Ô ³Ú­AÌË
Z[EHgg
E=L\>?EH8 0œ› º[® ®£#¦(),®u­A®£͐®©À­‘£#Í ¢h žÃRÅK£#˜Ë2­A¿À' ®´q­
Z[EHggY,8,O`< 3ߛ Ý Ÿr­ ¯ §=%Ù­‘¼AË'¤£Ìq­‘¼A´—¦F´q£ƒÌq­A´*Å»Ë
Z[EHggY,8;U 0p› Í ­A´f‹Ż´q£  ž¼ h'ÛÍ ­A´f‹Ż´
Z[EHggY,8;UÇ 5› Í[),® ÃT­‘£ƒÍ[),®ÃÀ­# ­A® ÃT­‘£ƒÍ ­A´f‹Ż´‚';³VÃT­
Z[EHggY,8;>?ZVO(LlUÄÇ 1y› ';º[ÃT­‘£͐´—®­AÃT­‘£ƒ¯4¿‹º Ÿr ­AÃT­‘£ÄÌf´­AÃÀ­
Z[EHggY,8;>?ZVO(Ll>AE;8 0œ› ˜Ë9©ºc­A³;£Ý¥ŸrÝ2¦N¬£ƒ¡ ­AÃT­ƒÌq­AÃÀ­‘£ƒÍ[),® ­A®M£ ]´±Ò”'H´q­A͐´q£m¼A% 5 ŎD¯ RÅK£Ä·2ÝVŸr©T­A%Ù£ƒÍ ­A´q£ƒÝ2F­A ­A³
Z[EHggY,8;>?EH8 0y› ƒÝ ¼Aהu¼A®´q£qÝ2F­A¦Fu£K¯4³J¶c¯»³DTÃÛ'”Å¾Í ­A´ ¢WŸ ';³VÃT­‘£ ¢—®£KݝT¦F´q£K·2ƒ¯ §cò ¿Áè‰Ý ­uTÝVÅ»ºM'¢Ð¶c‰³ã«  ¢WŸ
ò»),Ì
Z[EHggY,8;>?@Ng 0œ› Ý ­AהË9©T­A%Ù£ÝÍø©=¶c´¿À¡H)AŸ  ¢ŸnÝ2͐'f­ƒÝ2u­AÃT­‘¼Aá'¤­A³j³(]à ¢'¤­m¼AÝ- ­ ԕ´
Z[EHggY,8;>?L!s 0› #Ý2F­AÌq£KÝ2¿%,­A˃£KÌq­‘¼A´£Ý¥Ÿ‹¯ §=%Ù­AË2£·2ƒ¯ §c̐­‘£®=),¦#£Ý©W¬Ý
­Aá ­A³ã«M£ÿfÝ ¼Aהu¼A®´œ¡
¼Aá'¤­A³;£Ý
­A× Ë2£K¡ žÀý!Ë
Z[EHggY;LO(L\>?EH8 0œ› ¯9Ҕ³V©h´*¬rÃT£ƒ¢—º ³µô¢h³;£¡%(®­ƒÍ%(®­‘£ÄÝ2‰¯9Ҕ³V©h´*¬rÃ
Z[EHggY;LlUÇ 1y› ͐%(®ÃT­‘£¢hº ³µô¢h³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒòÈ­A³ Å%(ë(Éß'¢y¶c° ­A¯»³µº[½!'¤­ %(ë(ɾ¢—% ÃT­
Z[EHg a O(Z[L 3p› ͋Ÿrá ­Ä¿Àº ¡ ­‘£#¦Fé»­ƒ¿º ¡
­‘£Äé‘),Ý
£àTÃT­‘£Ý2à‰ÃÀ£ƒÝ¥Ÿ‹²A¢h¯
Z[EHg a O(Z[L 0œ› M¼AÃh˝u£ º˜),É»£Ä"´*¬£©ÃÀ£#'ÑÏ,®£ƒ';³;­A³
Z[EHg a O(Z[LÇ 1y› %(Í ­A';³µÌfu­AÃT­‘£ƒ¯»ý‹'¤­ƒ';³VÃÀ­
Z[EHg a O=8;>?EH8 0œ› Ý2º[³;£Ý
­A°‹ÅK£ƒÝVŸr¦NÅK£m¼A\ T£Ý ­AûæÅ
Z[EHg a O=8;>?EH8MÇ 1y› Ý
­A°ø³ãº[ÃT­
Z[EHg a O=8;>?EH8;@NB;> aP0ۛ Ý
­A° £Ý¥Ÿr¦#¼A´q£Ý
­Aº[Ë\¬£ƒÝVŸrÝ2¦l¬
Z[EHg a O=8=s 0œ› ';ה¯4ÃWÅK£ƒØ?),®ÅK£Ä̗ʘ° ­‘£æŸrÉ,®[ÅK£ƒ·2ÝVŸr¦F´q£ Ý ­A°
Z[EHg a O=8=snÇ 5À› Ý ­A°ø³Vº[ÃÀ­
Z[EHg a O=8=snÇ 1y› Ý ­A°ø';³µ®˜¢hÃT­
Z[EHg a O=G\O k <?U 3p› ´¿®ÃRŻ˃£ ´¿À® ÃT­ƒ'¢¾Ëã) Ë
Z[EHg a O=G\O(L\>?_=U 3p› ´¿®ÃT­AʘT'f£´¿À®ÃÀ­ƒÝ2ה͗ԕá‹Å
Z[EHg a O=G!UÇ 1y› ´¿À® ÃT­ƒ';³VÃÀ­‘£ Ý2%ü="Þ';³VÃT­‘£¼A‰®­AÃÀ­
Z[EHg a O=G!>?@\EH8 0p› M¼A‰®­AÃT£´¿À®ÃT­‘£Ý
­A%ü &!Ë2£ðh¯4F­
Z[EHg a O=G!LNg
UV8cL 0ۛ D¼A©hòÈ­A¦#£ƒ';‰³Ú­‘£ ¡VŸr"
Z[EHg a O(@\@ 0œ› ';ה¯K­AÝ
£mҔ%("­
¼AÃì(¯4« ËJŸÀ£ƒ·2à ¢h³;­‘£ÝVÅ»F­‘£
¼A©=¶c´­A³
Z[EHg a O(@\@Ç 1y› à ¢h³ãÃT­‘£·2¯ §h­Aå?´‚'H³ãÃT­‘£©"ª ¢WŸ'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤ÄÓ³;­A%Ù­ƒ';³VÃÀ­‘£é»­AÃß® ¢—ÃT­
G]

Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg
Z[EHg

a O(@\@\>?EH8 0p› %(Ë2­‘£¡¿Àà ';ה¯9­‘£Ä´f³VÝ
a O(@\@\>?EH8,O(LlU 3ñ› %(Ë2­A©T­AÃÀ£ƒ%(Ë2­A® ¿ £ƒ'H¿À³ «]­A‰Ë
a O(L\> k >?<A>?L!s 0œ› ¡¿Àà '•Ü‹®´q­‘£m¼A‰®­A©T£ƒËã) Ë´q­‘£¡ ¼A©³”),á
a O(L\> k <?U 3ߛ ¡¿Àà '•Ü‹®£ƒÝ2F­AÃÀ£ƒ¡
¼A©h ¿ ³ £ËV) ˃£ ¢h® '¢}ËV) Ë2£ƒ¡2¿Àà ì(¯9£Äð¯»Ë ¿Àý!´
a O(LNG!>?E=L 0p› ¡•¢h'œ¢h% " ©T­AÝVÅK£ƒ¡•¢—'pº Ŏ¢h% "ó ¢WŸ³ãº[à ¢h©À­A®­
a U[<4Ç 1y› ͐® ݔ¢¾';³;­AÃÀ­‘£
¼A©©"ª';³VÃÀ­‘£ %(Í ­AÃÀ­‘£ƒ®­A ­A³Ð'H³ãÃT­
a UV8;I,>WY,g 0ۛ ÝVŸr²A¢h¯9£ƒÝ ­A³;Ÿ‹­ "£´—ʘ©
a UV8;@NO(LlUÇ 1œ› º[³ãÌq­AÃT­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÍ%(®­ƒ¢h% ÃT­‘£'H&ů–Ür³ ÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒ²¼A´f¯–ܼA´*¬';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §h¼A´fô;®ó¢h% ÃT­
a UV8;@NO(Ll>AE;8 0œ› ͐%(®­‘£ƒ¯K­‘Ò•³ã´‹)»¼A+T'¤£ƒ%(ëwÉ»£²¼A´—¯‘ܼA´*¬£ƒ¯ §h¼A´fô;®£ƒº[³ã̐­AÃÀ­‘£ƒ²¼A´f¯–Ür³ã'
a U[L\UÇ 5T› ͐³Ú­A͐³ Ŏ';³VÃÀ­‘£ƒº˜),Ép';³VÃT­‘£³ Å»Ýó';³VÃÀ­
a U[L\UV8;Z[U 0ۛ  Ý ­A Ë\¬£u¦ ¿À«]£ƒËã) Ë9´­‘£·ƒÍ ­A¿Àº ½!Ë2£ƒ¯ §c ¿À³V´q­‘£ƒ¯4˃¬r­ å?´f´­
a U[L\UV8;Z[s 0œ› Ý ­A ËJ¬£¦ ¿«M£ÄËV) Ë´q­‘£·2Í ­A¿Àº ½!˃£ ¯ §= ¿À³V´q­‘£ƒ¯»Ë2¬r­ å?´f´q­
a U[L\UV8cL 3p› mËV) ˃£
¼Aï¿À«]£ÄݝT°‹¬£·2ðÀ¼A´q£ƒ·2¯4˃¬r­ å?´
a U[L\>?L\>?EH8 0p› ͐³Ú­A͐³ ÅK£º˜),É»£#¯ §h¼A´fËV)»¼A¦F´q­‘£ ¯ §h¼A´fê`ԕ%(´­‘£K¶c¯4á ¬­
a U[L\>?L\>?_=U 3ñ›  Í³Ú­A͐³ Å'f­‘£º˜),Éß'¤­‘£ƒ ¿À'f­A͐®˜¢¾'¤­‘£ƒ¯ §h¼A´fËV)»¼A¦F´q­Ý¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹Å
a U[L\>?L\EHG 0ۛ  Í³Ú­A͐³ Å'H³ãà ¢}©T­A®­‘£ƒ¯ §h¼A´fËV),¦NÅK£ƒ¯ §h¼A´H¶c¯4á‹Å‘¬[£ƒº˜)»¼AÉ,Ë2­‘£Ä®­AR
¦ c`É»Ÿr­ ؀'H³ãà ¢h©À­A®­
a >A<WO(Ll>AE;8 0p› Ý¥Ÿr¦?§=ºc£Ý¥ŸrË
a >A<?U
Ç 1y› ÝVŸr¦?§=ºj';³VÃÀ­‘£ƒÝVŸrËø';³VÃT­
a <RO`Z[UV8;Z[s 0p› ¡ ­AÃ`ԕ%Ù£ƒÝVŸr´!),+F£·2¡ ­A%(³VòÈ­A©À£ƒÝ ¿À"Å»®´q­‘£
¼A"÷‘ØÙ­A ­A³
a <RO`>R8nÇ 5‰› n¼A"'f­AË9´œ'H³ãÃT­‘£u¡2ÝVŸr´¿À÷‘Ø(´­¯ §=';ص';³VÃÀ­‘£u
¿ % ]É»­'Hº[ÃÀ­‘£ûæőŸr';ÃT­‘£³ ),ÃT­‘£u·ƒ#ÃÀ­‘¼A®"Ö'H³ãÃT­‘£u¡2òÚÅ»Ëã),¦ï';³VÃÀ­
a <RO`>R8,Oc8=L 0ۛ ¡ ù•òmËã),ý!´­‘£ÃT­‘¼A®"ÅK£©T­A% Å
a <RO`>R8cL 0ۛ M¼A"'¤­AË´q£¡
ù”òmËV),¦#£ƒðh®­Aº[ÃT­‘£Ä"=),'¤£·2͋Żu­A³ ÅK£³”),¦
a <AUVg UV8=L 0ۛ ¯–Ür³ã'f£ÝT¯–Ür³ã'f£¯¿À³Ú­A©T£Äݺc­AË9'f£òm´*ő¬
a <AUVg UV8=LNOcG!s 3ߛ ¯–Ür³Ú­ƒ';³Và ¢©À­A®­‘£Ä¯–Ür³V'¤£ƒÝ2‰¯‘Ür³V'
a <AU[LlU 3p› ¯–Ü‹³;­‘£ƒ¿À' ®£ƒÝ2ה¯‘Ür«H¬£#¯‘Ür«H¬£#Ý2&Ür ­
a <AU[LlUÄÇ 5À› ¯–Ür³Ú­ƒ';³VÃT­‘£Ý2ה¯–Ü‹«c¬ 'H³ãÃT­‘£m¼A-Ý ø';³VÃÀ­‘£ Ý2u­AåA´¾';³VÃT­
a <AU[Ll>AE;8 0p› ݝu­‘¼Aå?´£¯–Ür³ã«M£Ý¥Ÿr¯K­A%wÃÀ£m¼Aï»Ø,­A©
a <AU[b 3p› Ý¥ŸrË ¿Àý!´q£m¼A‰®­ ¿º ¡
­‘£n¼AI £
¼Au¼ ´q£ ¯ ¢h%Ù­A³;£ƒ¡2ݳ㮣Ìq¼AØw®
a <AU[b;>?EH8 0ۛ ³ Ÿ‹¦£©«H¬£ƒ·ƒìw¯K£# ¢hº[³Ú­‘£ƒÿ¤ ¶c©òÈ­A©À£#¯ §c' üh¼A´
a <AU[b;>?L!s 0ۛ ¡Ý2³V® ´­‘£̐¼AØ(®´q­‘£ƒðh®ûTÃT£m¼A\´q­
a <A>WO=8;Z[U 0œ› Ý2הu¼A´q£T¶c©WÅ»' üh¼A´q£ƒ¡ ­AÎ2­A¯K­A®ÃT£Ä¡¿Àà ݠ­A³;£ƒ¡2¿Àà © üh¼
a <A>WO=8cL 3ñ› ¿®­A˝
a <A>?ZVO(LlU 3ߛ ð®ûu­‘£ƒ¯ ¢h‹Ż%Ù­‘£Ä¡Ý2³V®
a <A>?ZVO(LlUÄÇ 1y› ® ¯ ¢hØ(ÃT­‘£Äð®ûu­AÃT­‘£Ä¯ ¢hÂÖÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒô•Ÿ‹Ý
­AÃÀ­
a <A>?ZVO(Ll>AE;8 0œ› ð®ûTÃT£ƒô”ŸrÝ ­A©T£n¼A‰®­A©T£ƒ¡2ݳ㮴q­‘£ð®ûu­A©
a <A>Wg
UV8cL 0ۛ  ¯ §c«M­Au£ƒ¡ ­A%(³;£ƒ¯ §c"ŸrÝ ­‘£ ¡ ù”òmÃ`ԕ%(Ã
a <A>Wg
UV8cL2Ç 1y› ¯ §="[ŸrÝ
­'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §c«M­A±';³VÃÀ­‘£ƒÝ³Ú­Aº[ÃT­‘£©T­AºÐ©T­AºÐ';³VÃT­‘£¡ ­A%(³µ';³VÃÀ­
a <A>Wg
UV8cLNO=GJs 3ñ› ¯ §="Ÿ‹Ý
­AÝVÜr'¤£9¶c´¿¼A´f‰Ë
a <AsMÇ 5› ¶c©WÅ»'f­A³~'H³ãÃT­‘£ƒu­AÃÃÀ­‘£ ¡ ­AÎ2­A¯K­A®Â'H³ãÃT­
a EH8;UV8cL 3ߛ ¡
Ÿ­ ¼A" 'f£ƒÏ»¼A®'
a EH8;UV8cL 0p› ¡¥Ÿr"£ƒòÈ­A¦#£ƒ¿ÀØ ';É»­‘£#·ƒ¡©hË©
a E=@\UÇ 1D› q͐ÃÀ­AÃT­‘£‰·22¼A® ]ÃT­‘£4³VÃÀ­‘£»ÿ¤À¡2²³mÌ!),É,ÃT­‘£I á žÀËJ¬ á ­A³ã«ï';³VÃÀ­‘£¤þ»­Aþ,Ýâ͋Ÿ‹á ­AÃT­‘£ "ƒÀÝ ¿³M¼AÃh'f­A® ÃT­‘£IŸqqá‹Å»³ã̵ᐳãÃ

0 › ³V ¼AË9´­‘£¦?§ԕ°';´¬­
Z[EHg a =E @\UVG Û
3 › M¼A\ £ Ý ¼Aה\ £uÝVŸrË ¿Àý!´£òÈ­A¦()AŸnݔ¢¾ÍÃT­¿Àº ¡
­‘£n¼AT®­¿Àº ¡
­‘£ÄÌ¿ÀØÙ­#¿º ¡
­
Z[EHg a =E @\>?L\U ñ
G=†

Z[EHg a E=@\>?L\>?EH8 0ۛ ÝVŸrËV),ÌfÃT£ÝÌ*¬rÃÀ£ƒ³VÃÀ­‘£ƒ·2 ¢h®£ƒÝ2TûNÏ,´q­‘£Ä¼AT®­A©hØ,£ÄÝVŸr¦Fé,Ã
Z[EHg a E=@\L 0ۛ µ­A%,£¯9Ÿ‹­ Ý
£Ä·2n¼A‰®­A©Ø
Z[EHg a EHY,8;I 0ۛ ݝu­AÝ £  ¢h®£¼AI«]£·2¡ Ÿr­ ¦FÃT£ƒºc­A´q­‘£ƒà ¢h³Ú­‘£ ÿ¤M¼AT®­¿Àº ¡
­‘£ÄËVÏ»¼A¦F'¤£m¼A\ £ ÝVŸrË ¿Àý!´£
¼Au¼´
Z[EHg a EHY,8;IÈÇ 5› M¼A‰®­AÃÀ­‘£Ý¥ŸrËã),ÌfÃß';³VÃÀ­‘£ ¡”¢h'pº ÅÁ ¢WŸj¼A‰®­AÃT­
Z[EHg a EHY,8;IÈÇ 1y› ÝVŸ¼Aáø';³µ® ¢—ÃT­‘£ƒ´žö';³j® ¢—ÃT­‘£m¼AT®óÌq­AÃT­‘£ ¢h® 'H³~® ¢hÃT­
Z[EHg a G!UVB;UV8;IDÇ 1y› ݝTû‰ÃÀ­‘£ƒ·2Ý ¼Aהu¼A®´p';³VÃÀ­‘£òÚÅ»´f³µ';³VÃÀ­‘£¼AT®­ƒ®˜¢hÃT­
Z[EHg a G!UVB;UV8;@\> k <?U 3ñ› Ý2‰ûTà ¢'¢ËV) ˃£Í[),áÃRÅ»Ë2£¦A§—­K
Z[EHg a G!UVB;UV8;@\>?EH8 0p› Ý2‰ûTÃT­‘£Í[),á £Ä¦A§cº[«M£Ä·2Ý2Tûâ͋Ürûu£#Í ¿ Ò) £ƒ¡2©á ­A³ã«]­‘£ÝTû‰Ã ¢'•ÅÁ"¼Aý!´
Z[EHg a G!UVB;UV8;@\>?_=U 3ߛ ͐¿Àº ¦?§h­Aº ÅK£#˜Ë2­A¯4'¤£ƒ°[),É¢ ¢WŸn͐¿Àº ´q£m¼A©=¶c´ ü=´q£ Â[Ï,É»­
Z[EHg a G!U[@\@Ç 1y› %wÍ ­AÃÀ­‘£ƒ&ŻÃT­‘£ƒ%(Í[),ÃT­‘£ÄÌfF­AÃÀ­‘£Æ[),Ø,­Ä';³VÃT­‘£ÝVŸr²A¢h¯±';³VÃT­
Z[EHg a G!U[@\@\EHG 0ۛ Ý¥Ÿ‹¯–Å»É,'
Z[EHg a G!>?@\UÄÇ 1y› Ý
¼A× F¼A®´'H³ãÃT­‘£ƒÝ2F­AÃÀ­‘£¡ØÙ­AÃT­‘£n¼AT®­AÃT­
Z[EHg a G!EHg
>?@\U 0p› ݝTûÏ,´­‘£¡ ­A¯4ݪ'f­¼Aï4ØÙ­A©
Z[EHg a G!EHg
>?@\UÇ 1y›  Ý2‰ûÏ,´q­u';³VÃT­‘£¡
­A¯4ݪ ¢WŸ ¼AT®';³€¼Aï»Ø,­AÃÀ­
Z[EHg a Y;<A@l>AE;8 0œ› M¼A©©" ´­‘£%wÍ ­A©¾É»­A®ÃÀ­‘£e¼A©h©"ó';³VÃÀ­‘£ƒ·2%(Í ­A©À£ƒÍ®Ì!),³ ÅK£ƒÍ®£#¯ §cëwÉ,´q­‘£Ä¡
­A©
&!Ë';´­
Z[EHg a Y;<A@lEHG!s 3p› ¡ ¼AéÀ­AËJ¬£m¼A©h©"'¤­A³ ÅK£¡
­A©
&‹Ë9'f£Ä%(Í ­A©©À­A®­
Z[EHg a Y;L\UÇ 1€› m¦K«
ÃÀ­ƒ'H³ãÃT­‘£
¼A¦FÃÃÀ­‘£ƒ® ¢µ­ƒ';³VÃÀ­
Z[EHgG\O(I,U 0œ› Ý ­A°‹ÅK£m¼A\T£ƒÝVŸr¦NÅ
Z[EH8nÇ 1y› áË2­A¯–Ü‹©R¬r'p¡2äWË9ËÃÃÀ­‘£·¤¶cT³V« 'H³ãÃT­
Z[EH8;ZVOã_=U 3p› ') ]®­‘£¯\),®­‘h£ µ­A®ÅK£ᐿÃ +F­A'¤­A³ ÅK£ƒ·ƒÃ´!),%(³
Z[EH8;Z[UVO`<4Ç 1€› M¼AƐ¯9­AÃÀ­‘£#¦ ¿Àå?´¾(³ ]ÃT­‘£¯4³ã%Ù­ƒ'H³ãÃT­
Z[EH8;Z[UVO`<Rg UV8=L 0ۛ ¯4³ã%,­‘£·2M¼AƐ¯9­A©À£ƒ®=),¯
Z[EH8;Z[U[I,UÇ 5› F­AÁ® ¢hÃT­
Z[EH8;Z[U[I,UÇ 1€› u­AÃÃÀ­‘£9¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£·2Æ[),ɾ¢—% ÃT­‘£¢¾
% ¢h% ÃT­
Z[EH8;Z[U[>?_=UÇ 5› ¦FòÚ¬nݔ¢¾º˜),ÃÀ­‘£#¦FòÚ¬ á ­A³V« ';³VÃT­
Z[EH8;Z[U[>?_=UÇ 1€› ';½!¯4ÃT­ƒ';³VÃÀ­‘£m¼A© ­A³Ð';³VÃT­
Z[EH8;Z[UV8cLNG\O`L\UÇ 5T› mäWË2­AÁ¢—% ÃT­‘£m¼A% øÌfu­AÃT­‘£ƒäË2­AÃp®¦#­AÃÀ­‘£m¼A% ¢h'¤­A¦?§Û';³VÃÀ­
Z[EH8;Z[UV8cLNG\O`L\UÇ 1€› Óh'65c­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ·2Ý2u­™H´¾'H³ãÃT­‘£Ý2F­Aº[³ã« 'H³ãÃT­
Z[EH8;Z[UV8cLNG\O`L\>?EH8 0ۛ  ¡”¢h'¤­A¦?§=´q­‘£ƒ¡•¢—'f­A¦?§h¼A% ֺ˜),ÃT­‘£m¼A% ÖÌfF­AÃÀ­
Z[EH8;Z[U a L 0œ› M¼A©h ­A³;£ƒTÃ&),òÈ­A©À£ƒ'¤¼A½‹¯»´ú¼A©+TË
Z[EH8;Z[U a Ll>AE;8 0p› M¼A© ­A³;£á ­A³V«]­‘£ƒ';½‹¯»ÃT­‘£ƒ·ƒ#¡2¿Àà ݠ­AÃT£Ä¦FòȬr­ á ­AÃ
Z[EH8;Z[UVGl8 0œ› '¤­AF£¼A—Ԙ´q­‘£ÝVŸrÍ—Ô•á £#¯ §cËV),ÌfÃ
Z[EH8;Z[UVGl8MÇ 1y› ÝVŸr͗ԕáø$³ MÃÀ­‘£¯ §=ËV),Ìfº˜),ÃÀ­
Z[EH8;Z[UVGl8;>R8;: 3ߛ Ý¥ŸrÍ ¼ ԕᐴq£m¼A©h+‰Ëø ¢WŸ
Z[EH8;Z[UVGl8;>R8;:MXGJU ae› '*)»£m¼A® Ë ¢
Z[EH8;Z[UVGJL 0ۛ  ³Ú­A¦#£ ³ Ÿr¦#£ƒ¡”¢h'œ´­A®£ƒ·2 ¢h®£¡”¢h'pòÈ­A©
Z[EH8;Z[U[@l@\>?EH8 0œ› ƒ¶c©RÅ»' üh¼A´q£¡¥Ÿr¦NÅ»'¤­A³;£ƒ·ƒ¡
­A΃­#¯ §=%Ù­AÃ
Z[EH8;Z[B 0œ› "Ÿ µ£àN)AŸràu­‘£'*Ï,ÉAÅ
Z[EH8;Z[>?<?>WO(L\>?EH8 0p› M¼A‰®­A¯K£ƒ"­ ԕ´ß';³VÃÀ­‘£Ý¥Ÿr´¿À÷‘ØÐ';³VÃT­‘£¡¿Àà ³ ŸrÌfÃ
Z[EH8;Z[>?@\U 3ߛ ® à¿£ÝVŸ¼A²å?´q£ ¡2½!¯
Z[EH8;Z[<WOã_=U 0ۛ ¦ ¿Àå?´ßÝ2òÈ­
Z[EH8;Z[<WY;I,U
Ç 5À› Ý2F­Aå?´pº˜),ÃÀ­
Z[EH8;Z[<WY;I,U
Ç 1 › ¯–Ür³Ú­ƒ';³VÃT­‘£¯–Ü‹³;­ƒº˜)pÌq­AÃÀ­‘£ Ý2u­AåA´¾';³VÃT­‘£ ¿À'¤­AÃT­‘£·2u¶c° ­‘¼A¯4´‚'H³ãÃT­‘£
¼AÃT¼E2´‚';³VÃT­‘£ÿ¤#¡2¿Ã F­Aþ'H³ãÃT­
Z[EH8;Z[<WY;@\>?EH8 0œ› ¡VŸ¼A´f ¼AëH¬r˃£ƒôH®£ƒ¯9Ҕ³V«]­AF£Ýu­‘¼Aå?´£¡ԕ´£ð¯4ÝVŸrºc­A³
Z[EH8;Z[<WY;@\>?_=U 3p› ¡ ¼ ԕ´fF£m¼AÃh«]¬r­ Ë'¤£ƒ¡Ԙ´f'¤­A³ Å
Z[EH8;Z[E;Z[LÇ 1y›  ¯4 ­AÃÀ­‘£ƒ¯4'¤­AÃT­‘£Ä·2Äð¯9­AËÞ';³VÃÀ­‘£ ³ãÃT­‘£ƒ¦Fþ,ÃÀ­
‡
b

Z[EH8;Z[E;G!I 0p›  ¢h®£¡”¢h';´­‘£¡
¼A©h³”),á £Ä¡•¢h';´q­AèF£Ý¥ŸrËã),¦
Z[EH8;Z[E;Y,G!@\U 0p› ̗u­A©T£òÚŻɻ£#Të(É,®ÅK£ƒÌfTà‰Ø
Z[EH8;ZVGJU[L\U 3ߛ ÓÀÒ Ô•ÕãËV)AŸnݔ¢¾¯»º[ ­AÃà ¢Ëã) Ë2£¯4%Ù­A°‹¬]ì(¯± ¢WŸ[£ Ý ­A'¤­A³
Z[EH8;ZVGJU[L\U 0p› ³ ),É»­‘£ƒÌfF­A˃­¿Àº ¡
­Ä³”),É»­‘£‹ÜrÃT­‘£ƒ¯»Ê˜°³;£ÄÍ ­A®Ü£ƒ¡VŸr"=)AŸ '*)p¡”¢h'p ¢WŸ ̋),ɾ';³j͐ÃT­A˃­ƒ¿Àº ¡ ­
Z[EH8;ZVY,G Ç 5‰› ݺ[T´ßº˜),ÃÀ­‘£#¡”¢h'¼A͗ԕ¿ú
% ¯»³œ¼AT®ÃT­‘£·ƒ¡•¢h'‰´¾º˜),ÃT­‘£m¼AT®ÃÀ­‘£ Ì¿ÀÉ,ÃÀ­
Z[EH8;ZVY,GlG!UV8;Z[U 0p› ݺ[u¼A´q£ ¢h®£ ¡”¢h'¤Ò•%(®ÅK£Ä¡”¢h'f¼AÂ% 9´q­‘£ƒ¡•¢—'f­‘£ƒTÝ ¢h®
Z[EH8;ZVY,GlG!UV8=L 3ߛ ÝVŸrË ¿ý‹´q£¡”¢h'pÝ ­A° £m¼A‰®­ ¿º ¡
­‘£Äݺ['¤­A³ ÅK£͐³;­A͐³j'¤­‘£ƒ·2¡”¢h'Ž¼A͗ԕ¿À% ¦#­A&Å
Z[EH8;ZVY;@l@\>?EH8 0p› Â[),ØÙ£ƒ¡
­Aàu­A´q£mҔº[®­A©T£ÄØ(ý‹';³;£áý‹'¤­‘£ÄÝ¥ŸràTç
Z[EH8;I,UVg8MÇ 1y› ¡2¯4³Ú­Aá‹Å±é,º[³Ú­AÃT­‘£Í ¿À³;­͐ÃT­AÃT­‘£Ä%(ë(Ép¢h% ÃT­‘£ƒ%?),+±®¦#­AÃT­
Z[EH8;I,UVg8,O(L\>?EH8 0œ› %A),+±®¦#­AÃÀ­‘£m¼AÃRŸr%Ù­‘£·2%(ë(ɾ'•ÅŽ¡ ­AÎ2­
Z[EH8;I,UV8;@O(L\>?EH8 0œ› Ý¥Ÿr²A¢—¯4«]£#àTÃRÅ»';³V«]£%(Í ­A©T£Ä¦­Aþ»­A¯»ÃT£ƒÝVŸ¼A²å?´ß';³VÃÀ­
Z[EH8;I,UV8;@lUÄÇ 5À› ¦#­Aþ»­ƒº˜)¾Ì­AÃÀ­‘£ƒÌf‰ÃÀ­‘£ƒàTÃT­º˜),ÃT­
Z[EH8;I,UV8;@lUÄÇ 1y› ¦#­Aþ»­Ä'H³ãÃT­‘£ÌfF­AÃÀ­‘£ƒàTÃT­'H³ãÃT­
Z[EH8;I,U[@lZ[UV8;@\>?EH8 0ۛ %(¯–¬rʘË2­A¦#£ƒÃh §c´­‘£' ü=¯9­‘£Äû¿'HÃÀ­
Z[EH8;I,>Wg
UV8cL 0ۛ Ø(ÃRÅK£ÄÆ[ÏAŸr'f£͐àF­A³Ú£ƒ‰Ý ­A®­
Z[EH8;I,>?L\>?EH8 0œ› %("­‘£¯4%(©WÅK£#¡2©`¶c° ­‘£n¼ ¶c° ¼A´q£ƒ·2n¼AÃË9F£ƒº˜),É»£"´*¬
Z[EH8;I,>?L\>?EH8,O`< 3p› M¼AÃh˝T%Í £ƒÝ ¼AÃ˝u£u¢—º ´¿‰Ëƒ£ƒ"´*ő¬£"´*¬'¢}Ý
­A°
Z[EH8;I,Ec<AUV8;Z[U 0œ› Ý2ºc­A¿Ã òÚܼA´q£ƒ% ÜrÝ2³”)AŸ'¢‚¿
% ¯4³Ð"=),'œ¯ §=';Øy';³VÃÀ­
Z[EH8;I,E;8;UÄÇ 1y› ²u­'H³ãÃT­‘£ƒÆ[),Ɂ¢—% ÃT­‘£ƒäW˃­AÃpþ¢—% ÃT­
Z[EH8;IY;Z[>?_=U 3p› Ý2ºc­AË'¤£ƒðh¯4'f­A³ ÅK£mҔº[´—';³;£Ý
¿ µ­A©º
Z[EH8;IY;Z[L 0œ›  ­A®fc=®ÃT£Ä¡ ­A³V«]£#͐´q¬r­ ©À£ƒ·2¡2¦ ¿À©T­Aèu£Äÿfį §=͗ԕá
Z[EH8;IY;Z[L2Ç 1y› ®­AÃT­‘£m¼AÃh©T¬r­ ºÐ'H³ãÃT­‘£ƒ¡2¦ ¿À©T­Aè±';³VÃÀ­‘£ƒ·2¯ §c͗ԘáÖ';³VÃT­
Z[EH8;IY;Z[LlEHG 0p› ¯9ҕ³ã ­A®'¤£ƒÃ ¢h´q­‘£ƒÂ ­A® 'f£ƒÃÀ­AË'¤£m¼AéÀ¬r­ º['
Z[EH8;IY;>?L 0ۛ ¯9­AÃWű'”ÅŽ),³ ÅK£ÃT­A®Å
Z[EH8;U 0ۛ " ¿Àë(É»­A'¤­A³µ©=¶c´¿£ƒ¦FÌf³”Ï,®£ƒ¦#­A©h¿% F£"Ÿr¿ö
' ÝVÜr‹Å
Z[EH8cŒ‘U[Z[L\>?EH8 0ۛ M¼A‰é»­Aèu£¿³V$&Í ­‘£¯9­A¦
Z[EH8cŒ‘U[Z[L\>?EH8;UVG 0ۛ º[®©À­AèF£Ä¿³V$&Í ¢ÍÃÀ­Aà ¢©T­A®­‘£m¼A‰é»­AèŽÍ ¢hà ¢©À­A®­
Z[EH8cŒ‘U[I,UVG\O(Z[s 0œ›  ¢h®£ƒÝ¥Ÿ[¼Aá
Z[EH8cŒ‘U[I,UVG\O(LlU 0p› M¼A\ T£Ý ­A°‹Å
Z[EH8cŒ‘U[I,UVG\O(LlUÇ 5› Ý¥Ÿ¼Aáú ¢WŸj¼A‰® ÃT­‘£%(®ó͐ÃT­AÃÀ­
Z[EH8cŒ‘U[I,UVG\O(LlUÇ 1y› ÝVŸ¼Aáï ¢WŸ¼AT®­AÃT­
Z[EH8cŒ‘U[I,UVG\O(Ll>AE;8 0œ› ÝVŸràu£ Të(É,®£ÄÝ¥ŸrËã),ÌfÃ
Z[EH8cŒ‘UVGFÇ 5› Í ­A´f‹Ż´‚';³VÃT­‘£¯4³Ú­A‰"[¬'H³ãÃT­‘£ƒ©À­A´¬‹­ ®­A¯â';³VÃÀ­
Z[EH8cŒ‘UVGFÇ 1y› %¢—ÃT­‘£ƒ¯ §c%,­AÂ';³VÃÀ­
Z[EH8cŒ‘UVG!UV8;Z[U 0ۛ M¼A© ­A³'¢ö¼A®¡”¢¾Ý2òÈ­‘£ƒÝ2ה ¢h®ÃÀ£·2Í ­A´f‹Ż´q£ƒ©T­A´q¬r­ ®­A¯
Z[EH8cŒ‘U[@\@Ç 1y› ¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£ƒu­AÃÃT­‘£q¶c©WÅ»'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ¡VŸr¦NÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­
Z[EH8cŒ‘U[@\@\>?EH8 0ۛ ¶c©RÅ»' üh¼A´q£9¶c©WÅ»'f­A³Ú£ƒ¡¥Ÿ‹¦lÅ»'¤­A³
Z[EH28 WIOc8=L 0œ› DҔ%w®[Ŏ%?)w¶c´£
¼A
© &‹©À­AÝ ¯9­ 
Z[EH28 WI,UÇ 5› M¼A©&!©T­AÝ 'H³ãÃT­‘£òm³”),Ý ­ƒ';³VÃÀ­
Z[EH28 WI,UV8;Z[U 0œ› M¼A
© &!©T­AÝ £#òm³ ),Ý
­‘£þ ü=É,΃­AÃT£Ä·2M¼A
à E˃£ƒ¡ÝVŸr"˃£ÿf¡ ­AʘF¼A
© &!©T­AÝ £ƒÝ
­Aº[Ý
Z[EH28 WI,UV8cL 3ñ› ¡
­Aʘu¼A© &!©À­AÝ¥ÅK£Ä¯–Ür³Ú­m¼A© &!©T­AÝ Ò”'H¡”¢¿Àº ¡”¢À£M¼AÃT¼ E2´q£¼AÃhÝ¥Ÿ‹¢—% ºc£m¼AÃáÉ,'¤£#þAŻ黣Ý
­Aº[ÝVÅ
Z[EH28 WI,UV8cL\>WO(< 3ñ› ¦(),¯4ÃRŻ˃£m¼A©&!©À­AÝËã) Ë2£ò–¢h% ÅK£ƒ¦ ¿Àå?´q£ƒ¡¯ §='f­&!˃£e¼A©
&‹©hÝÃWÅ»Ë2£m¼AÃh¨
Z[EH28 WI,UV8cL\<?s 3 I,_ › M¼A
© &‹©À­AÝ Ý Ò•º[´q£m¼A
à EËÖ'H³~'¢À£¼AÃ`¶cÝVŸr¢h% ºjì(¯±Ý•¢À£¼A© &!©T­Aݪ'¢‚Ý ­A° £m¼AÃháÉ,'
Z[EH82W—8;U 0ۛ ÝVÅ»F­A¯ §—­ Ԙ´q£ÝVÅ»F­¯ §=¢h% "
Z[EH28 W—8;UÇ 1€› ÝVÅ»F­AÍ% ú'H³ãÃT­‘£'f­A³Ú­A¦#­A³j ¢ŸnÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒ³”),';ÃT­
Z[EH28 W—8;UVg UV8=L 0ۛ '¤­A³;­A¦#­A³j©T­AÝ £ƒžÀ' %Ù£ƒ·2¡”¢h'¤­ ԕ´—©À­AÝ
£ÿfij”),'¤£ƒ¿³ 'f­A©À£ƒÍ‹ŸráÃ
‡…

Z[EH82W—Glg±Ç 1€› ¯4ý!'¤­#';³VÃÀ­‘£m¼ ¶c°³Ð'H³ãÃT­‘£
¼AÃT¼E2´‚'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §=F­‘ù”«
´ß';³VÃÀ­‘£ƒ·2èTÝ ­AèâÝ2F­Â ¢WŸn®˜¢hÃT­
Z[EH28 W—GlgmO(L\>?EH8 0P› ¯¿¼A÷‘Ø(';³V«]£‰¯4ý!'f­'H³ãÃT­‘£¤¯ §=F­A«]£‰%ü=þ,´q­‘£‰¡
­A΃­‘£,¶c©WÅ»' ü—¼A´£4·2¤¶c° ­AËJÅ»';³V«]£‰%ü=þP'H³ã«M£9¼ ¶c°³m';³V«]£‰¯ §=u­A«cÅ ;' ³V«
Z[EH28 W@lZVO(L\UÇ 1y› '¿À'”¬]'H³ãÃT­‘£³;­AÌhË2­Aá‹Å»Ã¾'H³Ð® ¢hÃÀ­‘£ƒÌf$&´¾'H³ãÃT­‘£ƒ® ¢}® ¢hÃÀ­
Z[EH28 W@lZVO(L\>?EH8 0œ› '¿À'”Å‘¬£ƒÌf$r´ÅK£¡
¼Aá';³V«
Z[EH82Y—O`:HG\O(L\>?EH8 0œ› ¡
¼ Ã'¤­AëwÉ»£ò­A³ Å¡
­A¦#£Ä®Ür'¤­‘£ƒ%Ù­Aºc£ƒ¯ §=Ìh©®Ã
Z[EH28 Y>?Z[L 0ۛ Ø(ý!'H³Ú£#ûT¦FÉ»­‘£ƒ®É»­Aèu£e¼A©h³”),á £ƒÝVŸràT+æ¬
Z[EH28 Y>?Z[L2Ç 5› ®É,ÃT­‘£û‰¦FÉ,ÃT­‘£ÄÝ ­A‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£
¼A©³”),áÖ';³VÃT­
Z[EH82Y—Y;UV8;Z[U 0œ› ÝVŸr¦Fu£  ¢h®£¼A‰®Þ';³µÍº[ÃÀ­
Z[EH8cŒ‘EHG\göÇ 5T› u­AÃÃÀ­‘£9¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£¡¿Àà ì(¯Áº˜),ÃÀ­
Z[EH8cŒ‘EHG\göÇ 1y› ¡”¢h'œÝ
­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¡”¢h'H ¢h® 'H³ãÃT­‘£Ýu­Aþ'H³ãÃT­‘£Ý%ü="Þ͐ÃÀ­AÃT­
Z[EH8cŒ‘EHG\g >AL!s 0ۛ Ý2F­AÃh´­‘£¡2¿Àà '”Ür®´q­‘£ƒÝ ­A%ü &!Ë2£¡2¿Àà ì(¯4´q­‘£u¶c©RÅ»'¤­A³;£ƒ¡2¿Àà ݠ­A³
Z[EH8cŒ‘EHY,8;IÈÇ 1y› M¼AT®­AÃT­‘£àT͐ɻ­AÃT­‘£Ä¦KÉ,͐ɾ';³VÃT­‘£º[ý!'¤­[c`͐ý!'f­';³VÃÀ­‘£ƒ·2ÄÉ,³;­AÃÀ­‘£ƒÝ ­Aº[Ý ´!),É,ÃÀ­‘£ƒÿfÄÃT­A" 'H³ãÃT­
Z[EH8cŒ&G!EH8cLFÇ 1œ› Ý
­ATÃT­';³VÃT­‘£
¼A©h³”),áø';³VÃÀ­‘£ƒ¡¯»Ã ¢Ý
­ATà ¢º˜),ÃÀ­‘£#Ý2ה
¿ ';³VÃÀ­
Z[EH8cŒ&Y;@\UÇ 5T› àT͐ɻ­#Ìq­AÃÀ­‘£ƒð®jØ c=¯¿À®؜Ìq­AÃT­
Z[EH8cŒ&Y;@\UÇ 1y› ð® د4®Øy';³VÃÀ­‘£ƒ¦FÉ,͐Éß';³VÃÀ­‘£à‰ÍÉ»­Ä¢h% ÃT­‘£ƒÂ';³;­¢—% ÃT­
Z[EH8cŒ&Y;@\>?EH8 0ۛ Ý¥Ÿ‹ò\§=u£ƒ¦FÉ,͐ɻ£#'§=Tòڟr¦#£ ˜Ëƒ­A¿À' ® ´­‘£·2ĺ¿À½!®É»£#͐® ©T­‘£ƒ¦FÉ,͐ÉAÅK£Ä·2àT͐ɻ­Aº[Ø
Z[EH8;:cUV8;>RO`< 3p› ¶c©hÌq­A´Ż˃£ƒ¡”¢h'œÌ­‘¼A´‚'¤­‘£ƒ¡”¢h'p ¢h®Þ'¤­‘£ƒ¡¿Àà '”Ür®£Ä¡¿Àà ì(¯9£#Ý
¿ ]%
Z[EH8;:cUV8;>ALO(< 3p› mݺ[Ìq­A´q£Ý
­A°øÌHԕu­‘£ƒÌ!)pÌHԘ±º Åöݕ¢º˜)
Z[EH8;:cU[@\LÇ 1y› ͐Ø?),³ãÃT­‘£ƒþ¢h³Ð®¦#­AÃT­
Z[EH8;:cU[@\L\>?EH8 0p› ³Vý!´ß'¤­ƒÌfu­A©T£Ä³Vý!´ßÝVŸr˃£ƒ·2¡ ¼Aá'pòÚŻɻ£ƒ¡ ¼Aá'pàTÃRŎ͗¶c´*Å
Z[EH8;:;G\O(LNY;<WO(L\UÇ 1y› Íá ­Aèø¢h% ÃT­‘£ÌfËÞÌfË'¤­A³j';³VÃT­
Z[EH8;:;G\O(LNY;<WO(L\>?EH8 0œ› Íá ­Aè
Z[EH8;:;G!U[:HO(L\U2Ç 5À› ¡”¢h6' ‚º˜),ÃÀ­‘£ƒÌfF­º˜),ÃT­‘£n¼A‰®ÃÀ­
Z[EH8;:;G!U[:HO(L\U2Ç 1y› m¡•¢—'6¾'H³ãÃT­
Z[EH8;:;G!U[:HO(L\>?EH8 0œ› ݝu­A¦FF£Ý2òÈ­‘£ƒ·2Äá ­‘¼A&¬r'œÝu­AÌ
Z[EH8;:;G!U[@\@ 0œ› ˜Ë9©`¶c° ­‘¼A¯4'¤­ÄÝòÈ­‘£Ýu­AÌq£ Tºc­AÝ2òÈ­
Z[EH8;:;G!U[@\@NgmOc8 0ۛ ‰ºc­AÝ2òÈ­ƒ'¤­ƒÝ2%N¶cË
Z[EH8;:;G!U[@\@\CFEHgmOc8 0œ› Tºc­AÝ2òÈ­ƒ'”ÅŽÝ%N¶cË
Z[EH8 U[Z[LNY,G!U 0ۛ ¡2¿Àà u­AÃT£ƒ¡2Ø('H®
Z[EH8 U[Z[LNY,G!UÇ 5T› ¡2Ø('H®ª';³VÃÀ­‘£ƒ¡¿Àà u­AÃß';³VÃÀ­
Z[EH8 Y;:HO(< 3ñ› M¼A©©À­AºµÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒž© ©T­‘Ò”º['
Z[EH8 Y,8;Z[L\>?EH8 0ۛ  ÝVŸrËV),¦#£ÝVŸr¦FF£ ¢h®£ƒ·ƒÝ ¿hîr˱Í[),á'p-¡ ˜ËË
Z[EH8 Y,G!UÇ 5T› Ìq­A% Ü]'H³ãÃT­‘£Ø?),ÃT­ƒ';³VÃÀ­
Z[EH8 Y,G!UÇ 1y› "¯4°ú(³ ]ÃT­‘£Ý;Ï,¦»Ô•áø$³ ]ÃT­‘£·2M¼A©hô*Ŏ';³VÃT­
Z[EH8,8;U[Z[L2Ç 1y› Ì!),É,ÃÀ­‘£e¼AT®­AÃT­‘£ÝVŸrË ¿ý‹´¾';³VÃT­
Z[EH8,8;U[Z[Ll>AE;8 0p› ̋),É»£Ý¥ŸrÍ—Ô•á £ÄÃT­A´q­‘£
ҕ³&!´­‘£®¦#­A©T£ƒÝVŸrËV),¦#£ÝVŸr¯4'”¬
Z[EH8,8;U[Z[Ll>A_cU 3p› m̋),É,à ¢h©T­A®­‘£e¼AT®­Aà ¢—©T­A®­‘£ƒËãÏ»¼A¦F'
Z[EH8,8;>?_(O=8;Z[U 0ۛ ¡
­AÃÀ­A'f­AÃWÅK£#͐³Ú­A©T£ƒØÙ­A®TØ?),®£ƒðh¯ ¢h²­
Z[EH8,8;>?_=UÇ 5› ¡
­AÃÀ­A'f­AÃWŎ';³VÃT­‘£¡
Ÿ­ &Ür%(ÃT­‘£ðh¯ ¢h²­Ä'H³ãÃT­
Z[EH8,8;Ec>A@l@\UVY,G 0œ› ̐­AÃh'f­A³Ú£ƒ¦ ¿À«
Î2£Ä¯4³ Å»²'
Z[EH8,8;EcL\UÇ 1€› òÈ­A©‚͐´f®­AÃÀ­‘£ƒÌf´q­AÃT­‘£ƒÍ´f®­AÃÀ­‘£ƒ¡°‹¬]ÝVܼA´¾'H³ãÃT­
Z[EHd8 9,Y;UVG Ç 1y› ¨F´fÃT­‘£ƒ¯4³Ú­‘¼AÌf´ß';³VÃÀ­‘£ƒÝ³~'H³ãÃT­
Z[EHd8 9,Y;UVG!EHG 0ۛ ¨F´—à ¢©T­A®­‘£m¼A©hÌfËJÅK£ƒ¯4³Ú­ ¶c´ß';³Và ¢h©T­A®­
Z[EH8d9,Y;U[@\L 0p› ¨F´q£m¼A©ÌfË2£·2M¼AÌf´f¯ §=¢h% "£ƒ¨F´q­ƒ¿Àº ¡ ­Ä¢—% "
Z[EH8;@lZ[>AUV8;Z[U 0œ› ¡VŸr´F7 ';³V«]£nҕº[´q­‘Ò”º[´‚'f­Î2­AÃT£¼A©© ¢—'
‡ 

Z[EH8;@lZ[>AUV8cL\>?EHY;@ 3p› " ¿ ±¡¥Ÿr´F7 'H³ã«©À­A®­‘£ÄᐝF¬r­ ʘu­‘£qԕË2­AËÖ¯4³;­AË9«
Z[EH8;@lZ[>AE;Y;@ 3p› ¼ATÎ2£Ý2 ¢h´q£ƒÂ ¢h´fÃ
Z[EH8;@lZ[>AE;Y;@N8;U[@\@ 0p›  ¢h´q£ƒÎƒ­AÃT£ ¢h´fÃT­
Z[EH8;@lZVG!> a L 3p› ò³V´*Å-Ҕ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#%(Ì*¬n³Ú¼AÌc¶cØ(³
Z[EH8;@lZVG!> a L 0œ› ¡ ¼AéÀ­AËJ¬]òÈ­A³ã´ÅK£
¼AÝ2¯9­Aº Ŏ˃­ƒÃT­‘¼A©h'ÛÌ!)¾¡
¼AÃh©T­AË\¬nì(¯±Ý•¢}ÃË2­òm³ã´*Å-ҕ';Ë2­¦K˃­º˜)
Z[EH8;@lZVG!> a L\>?EH8 0p› ݕ¢—ÃT­ƒ ¢WŸÌf͐³V%N¶c´*Ŏòm³ã´Å';³VÃÀ­‘£ƒ¡
¼AÃh©T­AË\¬nÝ ž¼AÃ'œÝ”¢h©T­
Z[EH8;@lU[ZVG\O(L\U 3p› ¯ §h¼A´q¼A÷‘é,´£¡2¯–¬r« ҕ';Ë2­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¯9¼A©
Z[EH8;@lU[ZVG\O(L\U9Ç 1P› ¯9¼A© ͐ÃÀ­AÃT­‘£À¯ §h¼A´q¼A÷‘é,´µÍÃÀ­AÃT­‘£À¯ §—¼A´—÷‘é»­‰';³VÃÀ­‘£À·2K¡2¯–¬r«ª';³VÃT­‘£Ý¥Ÿr';½!¯'H³ãÃT­‘£À
Ó &!©³M'”ŀݕ¢—©T­À ¢WŸ2¢% ¢—% ÃT­
Z[EH8;@lU[ZVY;L\>?_=U 3p› ® ¦­A´q­A³Ú£ '§=u­A¿Ã ¦K´q£ƒ'§=u­A¦F´q£¼AÃh³ Ÿr´f³
Z[EH8;@lU[ZVY;L\>?_=U[<?s 3 I,_ › '§=±Ý•¢À£'§cF­A¦F´¾ìw¯±Ý”¢À£Ë° ­A'§=
Z[EH8;@lUV8;@NY;@ 0œ› ¡ žÀý!˃£#¡2¿Àà '”Ür®´q­
Z[EH8;@lUV8=L 0œ› Ý× F¼A´q£q¶c©RÅ»' üh¼A´q£ƒ¡2¿Àà u¼A´q£ T´žÀý!Ë
Z[EH8;@lUV8=LÇ 1y› F­AÃhÃT­‘£ƒ¡”¢h';‰´¾º˜),ÃT­‘£u¶c©RÅ»' üh¼A´‚¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2Ä¡¿Àà u¼A´‚¢—% ÃT­‘£ƒ¡ ­AÎ2­ƒ¢h% ÃÀ­
Z[EH8;@l:U 9ÚY;UV8;Z[U 0œ› ô;®£ƒ¯9Ҕ³V«]­Au£ƒ¡VŸr´q£ƒ·2¯ §còÈ­A©T£Ä¯4%(©RÅK£ÄF­AÃÀ£‰º[ʘ©À£#¯4%Ù£ƒÿ¤ÄÓݪ'f­A³ã« ݕ¢£ƒÓÝ ¼A®¡”¢
Z[EH8;@l:U 9ÚY;UV8cL 3p› ôH®ø¶c©ì(¯9£Ä¡¿Àà ¦#­AæÅK£ƒ¡ ­A¿Ã +F¼ƒ^+W¦F'
Z[EH8;@l:U 9ÚY;UV8cL 0œ› ôH®£¡¥Ÿr´q£ƒ¯Kҕ³ã«M­Au£ƒ·ƒ¯4³;£ƒ¯»%,£¡¿Àà +柋¦
Z[EH8;@l:U 9ÚY;UV8cL\>WO(< 3ñ› ôH®ø¶c©ì(¯9£Ä¯9Ҕ³V«]­Aß¶c©ì(¯
Z[EH8;@l:U 9ÚY;UV8cL\<?s 3 I,_ › Óݪ'¤­A³V« ݔ¢À£¡´F7 £ƒÓÝ ¼A®Ë ¢£ƒôH® ´7 £ƒ¡2´ ¢—©
Z[EH8;@lUVG!_wO=8;Z[s 0œ› ͐ ­A©T£Ä³V²­‘£ƒÝ2ôf­Aè
Z[EH8;@lUVG!_wO(Ll>A_cU 3p› %ÙҔ'H˃­AÃRÜrÝVÅK£ì,Ҕþ,©T­A% ÅK£Ä͐ ­ УijV²­ƒ';³Và ¢©T­A®­‘£Ä¡2¿Àà %Ù­A³;£¯9ҕ³ã©´*¬rÃö¼A©³ ),á‹ÅK£ƒ¯¿À³Ú­A´—þ¯ ¢—§ æÅ
Z[EH8;@lUVG!_wO(Ll>A_cU 0P› %Ùҕ';Ë2­AÃWÜrÝ¥ÅK£4ìÙҕþ,©À­A% ÅK£®'•Å»³
'¤­‰ôH'”Å»³;£4©´*¬ru­AÀ¼AÃË9'¢ ͐%(® ¢ÐÌq­Aà ¢~'¤­F¼A©³ ),á‹ÅK£»Ý2ÃT­A´fÃWÅÐ͋Ÿrá‹Å ®Å»'ȯ4³m®à ¢~©T­A®

Z[EH8;@lUVG!_=U 0œ› m¿À³ã$&Í ­‘£
¼ATé»­AèF£¡2 ­A³;£ƒ¦ ¿À®¿h' ԕ%
Z[EH8;@lUVG!_=UÇ 1y› Ý ¿À³Ú¼A²´ß³$MÃÀ­‘£͐ÃT­A¡”¢‚³$]ÃT­‘£³V²­ƒ';³VÃÀ­‘£·2¡2 ­A³É»­A®ÃT­‘£ƒ ¿À³ã$&Í ­͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒÃT­
Z[EH8;@l>AI,UVG Ç 1y› Ý;),ÃT­‘£¼A© ­A³VÃÀ­‘£ƒÝ2‰ûTÃT­‘£ƒäË2­AÃp';³VÃÀ­
Z[EH8;@l>AI,UVGlO k <?U 3p› M¼A© ­A³V«HŻ˃£ƒÍÉ»­‘£#¡ ¼Aá'¤£e¼A©h" ¢h+u£ƒË° ¢h÷‘黣
Z[EH8;@l>AI,UVGlO k <?s 3 I,_ › 'f­Aô”ÅK£Ä͐¿Àº ´‚¡
¼Aá';´q­ƒÝ”¢À£m¼A©"˜¢h+±ìw¯ŽÝ•¢
Z[EH8;@l>AI,UVGlO(L\U 3p› M¼A© ­A³V©À­AÃT£Ä% ÜrÝ¢
$³ ]à ¢h©À­A®­‘£ƒ·2% Ür³ã%("ő¬£u¯Kҕ³ã«M­AT%("ő¬
Z[EH8;@l>AI,UVGlO(L\>?EH8 0P› qÝ;),¼A© ­A³;£F¼A³©h 'f­A­³V«]äWË2£F­A¼AÃp
©© ¢—ÃT£¼A©h ­A³;£F¼A—ԕ´­‘£‰äW˃­AÃT£—·ƒ¼A®ºc­AÌq£Àÿ¤¼AÃÀ¼AI ƒ£¤¢hº ´¿£4 q¡ ­A%(³;£¤u­AÃT£4‰º[ʘ©À£I"2Í

Z[EH8;@l>AI,UVGJ>R8;:DX9G!U am› äWË2­AÃp ¢WŸ ³( 'H³Ú£ƒÓÝ ¼A© ­A³Ðݔ¢À£ƒÓÝ2'¤­¼A©h ­A³'H³ã'¢
Z[EH8;@l>A:;8,g
UV8=L 0œ› ¯ §¢À¼A+‰´‚u­A®£ò–¢hÌq­Ä¿Àº ¡ ­#u­A®£·2%Ù­AïDT£ÄÿfÄݝT¯–¬r«
Z[EH8;@l>A:;8MÇ 1y› Ý;ÏAŸr¯4ÃÀ­‘£ƒ¡2¯–¬r« ';³VÃÀ­‘£ƒ% ÜrÝ2¢
ò–¢hÌfÃT­‘£Ä¢h% ÃT­‘£·2M¼A͐®¿À' ®óòA¿À®­Ä¢—% ÃT­‘£ƒÿ¤#Ìf®­Ä¢h% ÃT­‘£³Ú­ 'H³jÉ»­A® ÃT­
Z[EH8;@l>A@lLÇ 1y› M¼A‰®ÃÀ­‘£³Vº[ÃT­‘£º˜),ÃT­‘£ƒ·ƒ¡³ ¿Àà '•'Ñ܋)p
º˜),ÃT­
Z[EH8;@l>A@lL\UV8;Z[s 0ۛ ¡2¿Àà '”Ür®´q­‘£ÄÝ
­A%ü &!Ë2£¡ ¼A©³ ),á ® £#Ý º˜),­AÃÀæŸ‹­‘Ìc£ƒ¶c¡”˃¢h'H£TÝ¥´‚
Z[EH8;@l>A@lL\UV8=L 0p› ¡2¿Àà '”Ür®£Ý ¿ÀÝVŸr¦F´q£¯\),þ»­‘£#Ý2u­AÃT£¡•¢—'pÝ
­‘£¡ Ÿr¼A¦F©´fì ´q ­‘£Ä£Ý¥¡Ÿr¦F¿Àà ´qì(¯4£´q%ü=­‘þ £ƒ·2¦#­Aþ»­A¯4Ã
Z[EH8;@lE=<WO(L\>?EH8 0œ› Ý
­ ԕʘ©ÃÀ­‘£mҔ%w®­AÝ
­‘£¡ ­&‹©À­AÝÃÀ£#á žËJ¬£ƒþ»­Aþ,Ý £Ä´—Ý2½!®Å
Z[EH8;@lE=<?UÄÇ 1y› Ý ­ ԕʘ©ÃÀ­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒþ»­Aþ,ݪ¢h% ÃÀ­‘£mҕ%(®­AÝ ­¢h% ÃT­‘£ƒ"­‘¼ Ԙ´¾¢h% ÃT­‘£¯ §=ÝԘþ';³VÃT­
Z[EH8;@lE=<?>AIO`L\UÇ 1D› qÝVŸr¦#¼Aé,´j';³VÃT­‘£4Ý¥Ÿ[¼A´j'H³ãÃT­‘£‰é‘),݂';³VÃT­‘£4ÌfF­AÃÀ­‘£»·ƒ¼AT®­AÃT­‘£4̋),É,ÃÀ­‘£Àÿ¤Àé‘),݂º˜),ÃT­‘£‰Ìf‰ÃÀ­‘£I Àé‘),ÝÃÀ­‘£¤Ìfu­»¿º ¡
Z[EH8;@lE=<?>AIO`L\>?EH8 0ۛ ¡•¢—'•Å»';³V«]£ƒÌfu­A©ØÙ£#é‘),Ý 'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸW¶c° ­A¯4Ã
Z[EH8;@lEHG!L 0p› ¯»Ê˜ÃRÅK£ƒ¯9¼A´
Z[EH8;@lEHG!LFÇ 1œ› Ý
­A°ø³ãº[ÃT­‘£ƒÝVŸr¦Ö³Vº[ÃÀ­‘£ƒ ¢—®ó';³VÃT­
‡=x

Z[EH8;@ a >AZVY;E;Y;@ 3µ› q¯ §=ʘ˲£4Ý ¿À¯ §='f­A"£,¶c¯»÷‘Ø,£‰·ƒÀ¯ §= ¿ 
µ£‰¯ §h¼AÝ- £K¼A©
J,Ë2­A´q£¤ÿ¤À¡ žÀÝ ­,¶c° ­AÃ~Ë2­C˜Ëƒ¼Aý!´œ¼AÌfÝ⯻³Ý2͜'•Å %üh¼A÷‘Øm¯»É¢
Z[EH8;@ a >RGlO(Z[s 0ۛ Ý ­‘¼A̗"£ƒ'H¯»Øy¯ §=͋Ÿ‹á £#¦ ¿ÀçÙ£ƒ+TÉ,ËJŸÀ£ƒ¿À' æŸ–«]­
Z[EH8;@ a >RGlO(L\EHG 0œ› +‰É,Ë\Ÿ '¤­A³ ÅK£m¼A
© &!©T­AÝ2àF­A´f'¤£ ³Ú­AÌfՔ),º Å
Z[EH8;@ a >RGJUÄÇ 1y› +TÉ,ËJ–Ÿ ß³ãÃT­‘£ƒ';¯4Øy¯ §=͋ŸráÖ'H³ãÃT­
Z[EH8;@lLNO k <?U 0œ› Â[Ï,'”Å»%Ù­A³;£m¼AÝ2¯9­Aº ÅK£ƒ'¤­ Ô ¶c¢hØ Í ¿À®
Z[EH8;@lLNO k Y;<WO=G!s 0p› M¼AÝ2¯9­‘Ò”º[ËV)AŸ 'f­ƒ%(®£·2M¼AÝ2¯9­‘Ò•º[Ëã)AŸn'¤­
Z[EH8;@lLNO=8cL 3ߛ M¼AÃʘ˃£
¼Aó Ÿ‹´—³Ú£ÝÃÀ­A´—ÃÀ£¡¯9Ҕ³V©h´*¬rÃ"Å»®£m¼ ¶c°³;£ƒ¡2®£Ä%ü=þŽ¼A© &!©À­AÝ¥Å
Z[EH8;@lLNO=8cL 0p› M¼AÃË9´q£¶c° ­AË\ÅK£ƒ¡2®³;­‘¼A"
Z[EH8;@lL\U[<?<RO`L\>?EH8 0p› ´q­A³;­A&ŸrÉ,®£Ã
² À£ƒ´q­A³”)AŸ'¤­ƒÝ&Ürºc£ƒ·ƒM¼A© J,˃­A´ß®=),¦()AŸ 'f­ƒÝ2&Ürº
Z[EH8;@lL\UVG\8,O(L\>?EH8 0œ›  ¡ ­A´Ÿ‹'f£m¼A©=¶c‰Ëƒ£¡ 
­ E2ËJ¬£Äòm˃£ƒáÉ»­A'f­‘£à‰Í³Ú­Aº[Ø
Z[EH8;@lL\> a O(L\>?EH8 0œ› 'H$r̐£'*),÷‘Ø(Í% ´q­‘£ƒT®­A©³ )` £ ¡2ÃË9Â
Z[EH8;@lL\>?LNY;UV8;Z[s 0ۛ M¼AéÀ¬r­ Â²A
¢ À£# ¿ÀÃhà ¢}©T­A®=)AŸ]'¤­ƒ%(®£
¼AéT¬‹­ 'pÝ¥Ÿ‹àF£m¼AÃh©T¬r­ '²A
¢ 
Z[EH8;@lL\>?LNY;UV8=L 3ߛ M¼AÃh©T¬r­ '¤£#·ƒ#ÝVŸràTØ('f£ƒÿ¤Ï»¼A®'f£¯ §cá ­AÃT£Ä©T­ ¶c´q¼A©'¤£ƒ¡VŸr¦
Z[EH8;@lL\>?LNY;UV8=L 0p› M¼AÃh©T¬r­ '¤£e¼AÃh©T¬r­ 'œÝVŸrà±'f­Ý%N¶cË2£·ƒæÜr®£ Ý ­A³;£´fʘ©T£¡©hË©
Z[EH8;@lL\>?LNY;L\UÇ 1y› m͐ÃT­AÃÀ­‘£m¼AÃË ¿Àý!´‚'H³ãÃT­‘O£ ]É»­ƒ'H³ãÃT­‘£9¶c° ­‘¼A¯»´‚'H³ãÃT­
Z[EH8;@lL\>?LNY;L\>?EH8 0P› qÝVŸW¶c° ­A¯4ÃÀ£K¼AÃhË ¿¼Aý!´q£¤·ƒf¶c©hòÈ­A©T£¯ §=' üh¼A´q£»ÿ¤À͐ÃÀ­A©ØÙ£À"³ Å»³;­A©`¶c° ­‘£4%("­‘£¤òÈ­A©ÀI£ ¼A©há ­AÃT£‰¢h% "ß'”ÅZ˜Ë©=¶c° ­‘£»"­AÝÃ
Z[EH8;@lL\>?LNY;L\>?EH8,O(< 3j› qÝVŸ¼A©á ­AÃWÅK£‰'f­AÃWÜrÃRÅK£I˜Ë©=¶c° ­‰Ý¥Ÿr͋Ÿ‹á‹ÅK£À¯ §=u­‘ù•«
´q£C˜Ë9©`¶c° ­‰'¢~¡¿Àà Ý
­A³Ú£I˜Ë©`¶c° ­A¿Àà ì(¯9£‰·2¯ §h­A' üh¼A´f'f£Ù¶c©À­AòÈ­‘¼A©'¤£ÀÌHԕ
Z[EH8;@lL\>?LNY;L\>?EH8,O(< 0œ› ¶c©T­ ¶ ËÖ'¢ø¼A®Ë ¢}Øwº[® ÃT­‘£ƒ©À­AË ¿Àݔ¢h©Â'¢ö¼A® Ë ¢¾Ø(º[®ÃÀ­
Z[EH8;@lLNG\O(>W8nÇ 1y› m³”),';ÃT­‘£͐®¯–Ü‹©R¬r'p³ ),'HÃÀ­‘£m¼A©©h"ó';³VÃÀ­‘£ƒÍ ­AäWËø';³VÃÀ­
Z[EH8;@lLNG\O(>W8cL 0ۛ %(Í ­A©T£Ä¡
ù”òmÃh©T£Ä®­A ­A³ ÅK£ƒ³ ),'f£͐®­Aʘ'¤­A³;£·2M¼Aæ?§=ºc£¡©h³”),á £Ä¡¯4à ¢òÈ­A©&)AŸ]'Ñ)p³”),';ÃT­
Z[EH8;@lLNG\Y;Z[LÇ 1y› ͐ÃT­AÃT­‘£³VÃT­‘£ÝÌq­AÃT­‘£¼AÝu¬r­ « 'H³ãÃT­‘£ƒÌ!),É,ÃÀ­‘£ƒ¡•¢—6' ‚';³VÃÀ­
Z[EH8;@lLNG\Y;Z[L\>?EH8 0ۛ ³VÃÀ­‘£m¼A©á ­AÃÀ£ƒÍÃT­A©hØ,£þ»Ÿ‹­  ­‘£m¼AÝu¬r­ «]£ƒ·2Ì!),É»£Ä¦Fé,ÃT£¯4%yËã),ÌfÃT­‘£ƒÿ¤#¡ ­A"˃£ƒ¡°‹¬
Z[EH8;@lLNG\Y;Z[L\>?_=U 3µ› À³VÃÀ­Aʘ‰'¤£F¼AÝu¬r­ «øÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£À³ãÃT­4Ý¥Ÿr͋Ÿ‹á‹ÅK£À³Và ¢~©T­A®­‘£‰³VÃÀ­Aʘ‰'M͐ÃÀ­Aà ¢~©À­A®­‘£‰·2´—'”¬rÝ ­AäWË2£—Ì!)P¯ §=ʘË9ËpÃjº˜)P¯4³ Ÿr´¿
Z[EH8;@lLNG\Y;Z[L\EHG 0p› M¼AÝu¬r­ ´q­‘£͐ÃT­Aà ¢}©T­A®­‘£Ä¦?ü=º + ¼AÝu¬r­ « 'f­¼Aó Å»²'
Z[EH8;@lLNG\Y;UÇ 5À› ¡2¿Àà u­‘¼Aô‚º˜),ÃÀ­‘£ƒ¯4%NîrÆ ¢h%Ò”'HË ¢¾Ìq­Aà ¢}'¢}ËV) Ëﺘ),ÃÀ­
Z[EH8;@lLNG\Y;UÇ 1y› Ý2TûF­AÃÀ­‘£ƒ¡
­A" Ëø͐´f®­AÃT­‘£ƒ¡2°‹¬]'Hº[ÃÀ­‘£#¡2¿Ã ©T­A%';³VÃT­‘£·2¡Ԙ©hËï';³VÃÀ­‘£ƒ¯4%NîrÆ ¢h%';³VÃÀ­
Z[EH8;@Y;< 0ۛ ³;­AÌf% Ür´q£ƒ·ƒ³”),â'¤­ƒ¡”¢h'œÍÉ»­#';&¬r ­A³ Å
Z[EH8;@Y;<ROcG 3p› '¤­Að`ԕÝ2®óÝVŸr͋Ÿrá‹Å
Z[EH8;@Y;<RO`L\U 0œ› '¤­Að`ԕÝ2®ó'¤­ƒ¯4%
Z[EH8;@Y;<AL2Ç › Ý2הu¼A´p® ¢hÃÀ­‘£ƒ¢% ]ÃT­A¯¿—¶c´—';ÃT­‘£‰´¾¯–ÜrƐÃÀ­‘£#³Ú­AËø® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2M¼A©h ­A³µ';³VÃÀ­
Z[EH8;@Y;<ALO(L\>?EH8 0œ› Ý× F¼A´p®˜¢hÃT­‘£ƒ&Ÿ h«M­‘£n¼A©T"¬£·ƒ¯–Ÿr ­AË´q£m¼A©h ­A³µÝ2òÈ­
Z[EH8;@Y,g
UÄÇ 5‰› Ã÷‘غ˜)¾Ìq­AÃT­‘£ƒ²Ëøº˜),ÃÀ­
Z[EH8;@Y,g
UÄÇ 1y› 'f­AŽ ¢WŸ ®­AÃT­‘£˜ËËø';³VÃÀ­‘£ƒÃ÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ ·ƒÌf®­AÃT­
Z[EH8;@Y,g
UVG 0p› ˜ËËø';³Và ¢¾©T­A®­‘£ƒ¯ §=Ëã),¦Þ'H³ãà ¢¾©À­A®­
Z[EH8;@Y,gmgmO(L\U 3p› ¯–Ür³;­‘£¯4ý!'f­‘£Ä¯4³Vu£ðʘ' ü=÷‘ØÙ£ƒÝVŸr¯–Ür«H¬
Z[EH8;@Y,gmgmO(L\UÇ 1y› ¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãÃT­‘£m¼AÃh©T­Aº[ÃÀ­‘£ƒ¡qԕ´‚'Ñ)p¯4¿rº Ÿ‹ÂÃT­
Z[EH8;@Y,gmgmO(L\>?EH8 0p› ÝVŸr¯–Ür«H¬r´q­‘£ƒ¯–Ü[¼A´¬[£ƒ¡qԕ´q£ƒÝ2F­‘¼Aå?´q£uÃÀ­A"£ƒ¨F©Â'¤­ƒ¡VŸr´
Z[EH8;@Y,g a L\>?EH8 0œ› ˜ËË2O£ ]‹¬M£ ]¯4´q£ ðhÌq­AÉ»£#Ý2ʘË2­AÃÀ­A"£Ã÷‘Ø(´q­‘£ ·ƒ²Ëø³”),¦#£ƒ´f¯ ¢Ò•%('
Z[EH8cLNO(Z[L 0p› Æ ¿À¡ ­A©T£Ä®¦#­A©T£ƒÝ2ØÙ­A©T£ƒÝVŸr¯4'”¬£u¶c¯4"¬£ƒÝVŸrÝ2¦N¬
Z[EH8cLNO(:c>AE;8 0ۛ ¶c¯4"¬ Ý¥Ÿr ­A³Ú£ƒÆ‹Ür´‚Ý”¢³”),¦Þ'¤­ƒžÀô ®ÃT­‘£ƋÜr´q£ƒ®¦#­A©T£ƒ·ƒðÉ,ÃWű͋Żu­A³ Å
Z[EH8cLNO(:c>AE;Y;@ 3ñ› ôžÀ®à ¢©À­A®­‘£9¶c¯4"¬ ݕ¢}®¦Fà ¢}©T­A®­‘£ƒ® ¦Kà ¢¾Ëã) Ë2£ƋÜr´ßݔ¢¾® ¦Kà ¢¾©À­A®­A³”),¦
‡
8

Z[EH8cLNO(>W8nÇ 1y›  ³(]ÃÀ­‘£ ³ ),'HÃÀ­‘£° ­A‰ÃÀ­‘£m¼A‰®­AÃT­‘£Ýu­AÃT­‘£¡2ØÙ­AÃT­‘£Äá ­A³V« ';³VÃT­
Z[EH8cLNO=g >R8,O`L\UÇ 1€› M¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£Ä¡2" ¿ ø';³VÃÀ­‘£ òl§=÷‘Øy';³VÃÀ­‘£ ¡2¯9¼A© 
‚'H³ãÃT­
Z[EH8cL\UVg a <WO(LlUÇ 1y› äW˃­AÃß';³VÃÀ­‘£¼A©h ­A³µ';³VÃÀ­‘£ƒÝ;),ÃT­‘£ƒ·ƒÓ`îrÆ ­';³VÃT­‘£Ó³;­A%Ù­';³VÃT­
Z[EH8cL\UVg a <WO(Ll>AE;8 0œ› M¼A©h ­A³;£ƒäW˃­AÃT£
¼A‹Ÿr´q­‘£m¼A©h ­A³V«]­#';³VÃÀ­
Z[EH8cL\UVg a EHG\O=GJs 3ߛ Ý2T'f­A®Å»Ã
Z[EH8cL\UVg a EHG\O=GJs 0p› Ý2T'f­A®Å»Ãr˜Ë2¼Aý!´
Z[EH8cL\UVg a L 0ۛ M¼A´f³J¶c'¤­A³;£à üc«M­‘£¡¯4u­AÃ
Z[EH8cL\UVg a Ll> k <?U 3ߛ à ühù”«´q£ÃRŻ £Ä´¿hîrÆ
Z[EH8cL\UVg a LY;EHY;@ 3p› M¼A´f³J¶c'¤­A³V¯‘Ür«H¬£ƒà ühù•«
´q£à üc«M­AË ¿Àý!´q£ƒà üc+ üh£¡2¯4u­AÂݥÜr'
Z[EH8cL\UV8;IMÇ 1ۛ ®É,ÃÀ­‘£ƒû‰¦FÉ,ÃÀ­‘£e¼A©h©T­A%';³VÃT­
Z[EH8cL\UV8cL 0œ› ´ üh¼Aå?´q£Ýqԕ´!),+F£Ýqԕ´¿À÷‘Ø(´q­‘£³VÌq­AÙԕ% ÅK£·2Ý2F­Aèu£´fʘ©T£ƒ&Ür®
Z[EH8cL\UV8cLÇ 1y› Ýԕ´¿À÷‘ص';³VÃÀ­‘£´ ücåA´¾';³VÃT­‘£¯ §=ÝԘþ';³VÃT­
Z[EH8cL\UV8cL\U[I 3p› ÝVŸr´ ü=÷‘ØÙ£ƒ´ ü=å?´
Z[EH8cL\UV8cL\>?EHY;@ 3p› M¼A©h©T­A%(¯–Ür«H¬£ûT¦FÉ»­A®Ü
Z[EH8cL\UV8cLNg
UV8cL 0p› Ýԕ´‹),+u£uÝԕ´¿À÷‘Ø(´­‘£´ üh¼Aå?´
Z[EH8cL\U[@\L 0ۛ ®É»­Aèu£ƒÍ !¢hÉ»­‘£#ûT¦FÉ»­‘£ƒ©T­A%Ù¼A©h©T­A%
Z[EH8cL\U[@\L Ç 1y› ©T­A%Ù¼A©h©T­A%';³VÃT­‘£¼A©³”),áú'H³ãÃT­
Z[EH8cL\U[b;L 0œ› ¯ §cÝ ƒ^+W¦#£ƒ¯ §c'H³ã«M£¼A©+TË2£ƒÝVŸr͋Ÿrá
Z[EH8cLNG!> k Y;L\UÇ 5T› Ý ¼Aהu¼A®´pº˜),ÃÀ­‘£#ò­A¦Þ® ¢hÃT­‘£Ýºc­AË9´­¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2® 2¢ ¼A ® ]ÃT­
Z[EH8cL\>?:HY;EHY;@ 3ߛ M¼AÃh'HØ(©´*ő¬£®¦#­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#Ý2ØÙ­ƒ¿Àº ¡ ­‘£e¼AT®­¿Àº ¡ ­‘£#Ý2æÅ»¯,¶c°
Z[EH8cL\>W8;UV8cL 3p› © §=´*ÅK£ÓRŸҔÕV˃¼Aæ?§=º['¤­A³ ÅK£ÄÝ%Ù­A ­A³ Å
Z[EH8cL\>W8;UV8cL 0œ› Tºc­AêRÅ»¯K£#©h+æ¬
Z[EH8cL\>W8;UV8cLNO(< 3p› Tºc­AêRÅ»¯±ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£ƒTºc­AêRÅ»¯‘Å»Ë2£Ä©+&ő¬rË
Z[EH8cL\>W8;:=UV8;Z[s 0œ› %žÀ©‚Ëã),¦#£ ÝVŸrËã),¦£¡ ­A'f¼ ¶cT'œà‰Ø(ÃÀ­
Z[EH8cL\>W8;:=UV8cL 3p› m¡
­A'¤¼ ¶c‰'¤£¡
¼AÃÀ¼ E´q£ÄžÀ% ©©h"
Z[EH8cL\>W8;:=UV8cL 0œ› mÝ žhԕËø%(®
Z[EH8cL\>W8;Y,O(< 3p› ®¦#­A´q­A³;£Ý2%Ù­‘£m¼AÃʘ˃£ ¡ ¼A©³ã´q£m¼Aó Ÿr´f³
Z[EH8cL\>W8;Y,O(<?<As 3 I,_ › M¼Aó Ÿ‹´—³Ú£®¦#­A´­A³Ú£
¼AÃʘË2£͐³Ú­A͐³;£ƒÝ2%Ù­
Z[EH8cL\>W8;Y,O=8;Z[U 0œ› M¼AÃhʘË´q­‘£
¼ ¶c°˜§=³V´q­‘£m¼ ¶c° ¼A´q£¦NŸù”òm³V´q­‘£ƒ¡ ¼A©³Ú­AF£ƒ¡2¿Ã ͋Ÿrá
Z[EH8cL\>W8;Y,O(L\>?EH8 0œ› M¼AÃʘËÖÝ¥Ÿr͋Ÿ‹á £ƒ®ÉAÅK£n¼AÝ®¼AÝ2®­‘£ ¢h«HÅK£¡
¼A©h³;­Au£ƒ¡2¿Àà ͋Ÿrá
Z[EH8cL\>W8;Y;UÄÇ 5‰›  ³Vº[ÃÀ­‘£
¼ ¶c°³µ³ãº[ÃT­‘£ƒÌq­A³ ÅÁ³Vº[ÃT­‘£¼AØw';ÃT­‘£%ücþß³ãº[ÃT­
Z[EH8cL\>W8;Y;UÄÇ 1y› ¯ §= ¼A®´‚(³ µ­AÃÀ­‘£ ͐þ»­AÃÀ­
Z[EH8cL\>W8;Y;>AL!s 0œ› ¡ ¼A©T¼ î‹Æ—Ô˜Ãh´q­‘£m¼Aóã©T¼ îrƗԕôq­‘£á ­A³;­A©T­‘Ò”º[';´­‘£Ä¡ ¼A©`îrÆ ¢h%(´q­‘£¡
¼A©h³;­A
Z[EH8cL\>W8;Y;EHY;@ 3p› ®­A¦#­A´­A³Ú£͐³;­A͐³;£¯ §c ¼A®´
Z[EH8cL\EHGJLKÇ 1y› ¡ ž‹Ÿré,ÃT­‘£Ä‰³ ),É,ÃT­‘£ð ¢hØ(ÃT­‘£¢—Ø þ»­#';³VÃÀ­‘£¼A©h' üc´‚'H³ãÃT­
Z[EH8cL\EHY,G 0ۛ þ»Ÿr­  ­‘£Äìw¯K£ƒ¢³ µ­‘£¡ ­A'f­A³
Z[EH8cL\EHY,GuÇ 1y› à ¢h³;O­ főŸrÃT­
Z[EH8cLNG\O k O=8;I 3ñ› ©RŸ[¼A´£¡¿à ¼A´q£e¼AÃh˝ּA©h ¿ ³
Z[EH8cLNG\O k O=8;I 0ۛ ˜Ë©=¶c° ­m¼A©¿ ³ £ƒ©À¼A̬‹´*˜Ë2­A¯K­A³;£·2©À¼A̬‹´‚F­A®
Z[EH8cLNG\O`Z[L 0œ› é¢h'f­‘£Ý¥Ÿ¼A©h,% +r£ƒ¯4«]£n¼AÃË9â4¯ À£ƒ·2Ý2¦#­AèF£ƒ&Ÿr¦FÃRÅ
Z[EH8cLNG\O`Z[LKÇ 5› M¼AÝ2¿À' É,ÃT­‘£ƒÝVŸr¿' ¼A´‚º˜),ÃT­‘£·2é¢h'¤­ƒ® ¢hÃÀ­‘£ƒÍ ­A´‚é,º[³;­AÃÀ­
Z[EH8cLNG\O`Z[L—Ç 1D› qÆ[),ØÙ­‰';³VÃT­‘£4Ý¥Ÿ‹¿' ¼A´Ð';³VÃT­‘£9¼AÝ¿À' É,ÃÀ­‘£»Ý2 ¢hØ(ÃT­‘£‰·2À&Ÿr¦FÃRÅ ';³VÃÀ­‘£¤Ý2¦­Aè';³VÃÀ­‘£‰ÿfÀðhØÙ­AÃT­‘£‰¯ §h­Aå?´Ð'H³ãÃT­‘£¤Â ¿'f­AÃÀ­‘£»Í ­A´
Z[EH8cLNG\O`Z[L\>?EH8 0ۛ M¼AÝ2¿À' É,ÃÀ£ƒÝVŸr¿' ÃT£n¼AÝ'Ñ),É»£̗';É»­A©T£T³”),É»­‘£ÝVŸr²A¢h¯
Z[EH8cLNG\O`Z[L\EHG 0ۛ é¢h'¢h%Ù­A³;£ÝVŸ¼A©%,+'H³ãà ¢¾©À­A®­‘£ƒ¯4« 'H³ãà ¢©À­A®­
Z[EH8cLNG\O`Z[LNY,O(< 3ñ› é¢h'¤­ƒÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒÝ¥Ÿ[¼A©%Ù­Aʘ‰'¤£ƒÝVŸ¼A©%,+ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£n¼AÃË9‰¯DpÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹ÅK£#颗'¢}'f­
‡
G

Z[EH8cLNG\O`I,>AZ[L Ç 1y› M¼A©³ ),áø';³VÃT­‘£Í ­A´‚'f­AØ(ÃT­‘£¼A©¿%³ ø'Hº[ÃÀ­‘£#ðh®Ø(ÃT­‘£ƒô¢h³ãÃT­‘£ƒ'¤­AØ(ÃT­
Z[EH8cLNG\O`I,>AZ[Ll>AE;8 0œ› ¡ԕ´¼A©W¬r³”),á £¯ §h¼A´f©T­A%Ù£m¼A©h¿ ³ ø©hÃT£n¼A©³ ),á £m¼A©¿ ³ ´q­‘£ƒ¯ §h¼A´q¼AÃ+ ¢há £ƒ¡2ÝVŸr¦#¼A´£
¼A©h¯4³ Å»´‚©h«c¬‹Ã
Z[EH8cLNG\O`I,>AZ[LlEHG!s 3ñ› ¡qԕ´q¼A©R¬‹³”),á‹ÅK£ƒ¯ §—¼A´—©À­A% ÅK£m¼A©¿ ³ £m¼A©¯»³ Å»´q£ƒ¡2Ý¥Ÿr¦F´q£
¼A©¿ ³ ­A°‹¬
Z[EH8cLNG\OcG!s 3p› M¼A©h¯4³ Å»´q£ƒ¯ §—¼A´—'”Ür®£¼A©%¿ ³ £m¼A©¯4²wÅK£Ä¡2Ý¥Ÿr¦F´
Z[EH8cLNG\O`@\L 0ۛ M¼A©³ ),á £ƒò–¢h%Ù£n¼AÃì(¯4«]£#¡VŸr´f³;£¡2Ý
­A%ü &!Ë
Z[EH8cLNG\O`@\LFÇ 1y› ¡VŸr´f³µÍ´q­AÃT­‘£˜Ë2¼A´f¢h³ '';³VÃÀ­‘£ƒò–¢h%¼AÃhì(¯4« ';³VÃÀ­‘£ƒÝu­Aôq­'H³ãÃT­
Z[EH8cLNG!> k Y;L\UÇ 1€› Ý2º[ËV),¦Ö¢h% ÃT­‘£ƒò­A¦Þ¢—% ÃT­‘£ƒÝ2ºc­AË´q­'H³ãÃT­‘£ƒÂ‹Ÿ‹%,­¢—% ÃT­
Z[EH8cLNG!> k Y;L\>?EH8 0ۛ ¡VŸr"£Ä¡¥Ÿr" %,­AÃÀ£ƒòm¦#£ƒÂ‹Ÿr%Ù­‘£ƒžÀØ ý!Ý £#%Ù­AÃÀ£ ·ƒ® ¢ 
Z[EH8cLNG!> k Y;L\E;G 0ۛ ‹Ÿr%Ù­Ä¢—% à ¢¾©À­A®­‘£ƒ¡VŸr"ó%Ù­A´q­‘£'H³Ð¢h% à ¢}©T­A®­‘£·2Ý2F­A ­A³j¯D‚® ¢]'
Z[EH8cLNG!>?L\U 3p› %%¿ 7 ù M´q£ƒD¯ E
­A´q­A¯–ÅK£ƒTÃ&`) ˜Ëƒ¼A°´
Z[EH8cLNG!>?L\>?EH8 0p› ¯4Ɛ´q­A©T£4¯ E
­A´q­A¯9£Ä¡2¿Àà ´q­A¯
Z[EH8cLNG!>?_=UÇ 1y› ð¯9­AËÖ';³VÃT­‘£¡
­‘¼A©h÷‘'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£´f%(©RÅ»³j';³VÃÀ­‘£ƒË ¿¼Aý!´ú¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£m¼AÃì(¯4« ';³VÃÀ­‘£ƒÍÃT­AÃÀ­‘£ƒ';½‹¯»ÃT­ƒ';³VÃÀ­
Z[EH8cLNG!Ec< 0œ› ³”),'¤£m¼Aæ?§=ºc£m¼AÃhËJŸ h«]£ƒÝ¥Ÿ‹Ëu£ ·ƒ¡
¼Aá'¤­A³;£Ä©"£ƒ¯ §=ò ¿Ê˜©T£n¼Aó Å»²«
Z[EH8cLNG!Ec<—Ç 1y› ³”),';ÃT­‘£ƒ%(Í ­AÃÀ­‘£ƒ©"ÅÁ'H³ãÃT­‘£·2©h"ó ¢WŸn$³ MÃÀ­‘£¡á‹Å»Ã‚';³VÃÀ­
Z[EH8cLNG!Ec<A<?UVG 0ۛ M¼AÃË\Ÿ'¤£mҔº[Ý
­AÍú¡
Ÿr­ ';à ¢©À­A®­‘£e¼AÃh³ Å»²'
Z[EH8cLNG!E(_=UVGJ@\>WO(< 3ñ› M¼A©©À­A%,­ ¶c¯»%,£n¼A©©À­A% ÅK£ƒ´q­‘Ò•'”¬r'¤£ƒ´f'H³Ú­A³ ÅK£u͐º[Ý '¢}Ý¥Ÿr͋Ÿ‹áï ¢WŸ£
¼A©©À­A%yÝVŸr͋Ÿrá‹Å
Z[EH8cLNG!E(_=UVGJ@\s 0œ› M¼A©h©T­A%Ù£ƒÍº[Ý £#©À­A%,­A¿Àà ©T­A%Ù£m¼A©h´f'•¬£û‰¦FÉ»­
Z[EH8cLNY;@\>?EH8 0ۛ ÃRÅ»®£ƒ¦ ¿À‰ØÙ­‘£ƒ¿À' ®­A©À£#Â[),ØÙ£ƒò,Å»´—³ Ŏu­A³
Z[EH8c_wO`<AU[@lZ[UV8;Z[U 0œ› ¶c©T­ ¶ Ë®­AòÈ£ƒ% ƒ^+W¦#­A¯4ÃT£³”),¦(),¯4"u£¯¿Àà 7—¶c©À­ ¶ Ëø¯ §h­‘¼Aå?´
Z[EH8c_wO`<AU[@lZ[UV8=L 3ñ› ¶c©T­ ¶ ËÖ®­Aòm'¤­A³ ÅK£¦F´‚³”),¦#£¯¿À
à 7—¶c©T­ ¶ Ëø¯ §h­Aå?´
Z[EH8c_=UV8;UÇ 5› ¡”¢h'd‚º˜),ÃT­‘£ƒÍ¿ÀØ ³ãÃT­
Z[EH8c_=UV8;UÇ 1ۛ ¡ ­AËV),ÌfÃß';³VÃÀ­‘£ƒ¡”¢h6' ¾';³VÃT­
Z[EH8c_=UV8;>?UV8;Z[U 0ۛ Ý ¿¼A©á ­‘£ƒÝ2º ܼA®Ë9´q£ƒ·2Ëã) Ë´q­‘£ÿfÝ
¿ µ£Ý ¿¼A©há ­‘£#¡2©'¤­A"
Z[EH8c_=UV8;>?UV8cL 3p› Ý ¿¼A©há ­#ÌfÃ'¤£ƒËã) Ë2£Ý ¿¼A©á ­Ä'¤­‘£ƒÝ ¿ '¤­‘£ƒð¯»Ë ¿Àý!´q£ƒÝ ¿ 
]'H³
Z[EH8c_=UV8cL 0œ› '¤­ ԕ© ¢WŸrØ٣ĝ‰é»£Í žÀ³Ú­‘¼A¦FËV)AŸn'¤­ƒT黣¿À' ©À­‘Ò•³ãËV)AŸ 'f­ƒT黣
¼A©ºc­A³
Z[EH8c_=UV8cL\>?EH8 0P› Ý×  ¢—®ÃT£9¼A©" ¢h+¡2©Ý2³m¯4³Í ¿À®­Aèy¿º èÛÝ2òÈ­‘£4·2¯ §h¼A´fÎ2­‘£‰ÝVŸ¼Aá4¯ T£‰ÝVŸ¼A©,% +‹£¤ÿ¤ҕ³ã©T­AÌq£À%N¶c´*Ür³;£—® ÃT£À¯ §c° ­‘£»³ ÅK¼A´q£C˜Ë
Z[EH8c_=UV8cL\>?EH8,O(< 3j› q¡;Ï,¯4 ­‘Ò”³V'¤£»·ƒqìÙҔþ,¦F´£‰´ž‚Ò”'H˃­¤¿Àº ¡ ­‘£À"´*¬Äҕ';Ë2­‰¿Àº ¡ ­‘£Àÿ¤À³ ÅK¼A´j¡2¿Ã Ý
­A³Ú£¤³J¶c'¤­‘£‰®=ϻҔ'H'¤£‰®=),'DÝVŸr¦F´q£C˜Ë2­A©hºc­‘Ò•³ã'
Z[EH8c_=UVG!:cUÇ › ¡•¢—'p¡H),³Ðû ¿À'HÃÀ­‘£ƒ¡”¢h'Ž¼A͋Ÿr¿ö
Z[EH8c_=UVG!:cUV8;Z[U 0p› ÝVŸrÝÑüh¼A´q£ ¡”¢h'œ¡;),³µû ¿À'¤% ­A© '”ÅŽ¡;),³µÌq­AÃÀ­
Z[EH8c_=UVG!:cUV8=L 3ߛ Ý¥ŸrÝÑü=´q£¡•¢—'‚¼A͋Ÿ‹¿ï
%  ¢WŸ ¼AT®à ¢Ë2­ƒû ¿À';à ¢h©À­A®­‘£#¡”¢h'œ'¢WŸrÕ;­‘ù”òm ¿ 

Z[EH8c_=UVG!@O=8=L 3p› Ìq­AÃh'f­A³Ú£ƒ¯9Ҕ³;¼A´q£m¼Aï¿À«]£#¿À' "®£¡
ù”òmÎ
Z[EH8c_=UVG!@O(L\>?EH8 0œ› Í ­A´f‹Ż´q£ƒ©T­A´q¬r­ ®­A¯9£ƒÝVŸròÈ­A+T«
Z[EH8c_=UVG!@lU 3ñ› M¼A©®=),u£m¼A©h¯4³ Å»´q£ƒðh½‹ØÙ­‘£
¼A©¿ ³
Z[EH8c_=UVG!@lU 0ۛ ð®ØÙ­‘£n¼A©¯4³ Å»´‚©`¶c´¿£m¼A©h®=),u£¼A©h¯4ËJ¬‹Ë2£ƒ¡2ý!Ý
£n¼A© ¿ ³ £ƒ·2ÝVŸròÈ­A+u­A«]£ƒÍ ­A´f‹Ż´q£ ©À­A´q¬r­ ®­A¯9£ÄÝ¥Ÿ‹Ý¦N¬
Z[EH8c_=UVG!@lUÇ 5› ©T­A´q¬r­ ®­A¯Ž'H³ãÃT­‘£ƒÍ ­A´f‹Ż´¾'H³ãÃT­‘£ƒÂÂ ¬]
Z[EH8c_=UVG!@lU[<As 3 I,_ › ðh®ØÙ­‘£#¯ §—¼A´—'”Ür®£¼A©¿%³ øì(¯âݔ¢À£m¼A©­ ®c';),³V‰ÃT´F­ 7
Z[EH8c_=UVG!@l>AE;8 0p› ì(¯9­ ԕ´f³;£
¼A©¯»ËJ¬rËÖì(¯9£#¯Kҕ³ã©´*¬rÃT£ð®؀¯4®ØÙ£#·ƒ#T´‚¯9Ҕ³V©h´¬‹ÃT£ƒá&¬n¯4® Ø,£Ä¯4³ãáæ¬ ¡©h®Ÿr͐ÃT£ÄÝ ¿Àá ­A³
Z[EH8c_=UVG!L 0ۛ ¯4³Vᐝ&¬n¡2©®[Ÿr͋ÅK£#¡ԕËïT´¾'f­ƒ¦?§=º[« 'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ƒÃhË2­ƒÂ ¢h®­
Z[EH8c_=UVG!L Ç 1y› ᐝ&¬r¯9Ҕ³V©´*¬rþ';³VÃT­‘£¯4®Ø(ÃT­‘£ƒÍ%(®ÃÀ­‘£ƒ¡2¯4ÃT­AÃÀ­‘£#T´ß˃­ƒá&¬n¯4®Ø(ÃÀ­
Z[EH8c_=UVG!Ll> k <?U 3ñ›  ¯9Ҕ³V©h´*¬rÃRŻ˃£ ðh®Ø(à ¢ËV) Ë2£ƒÍ%(®à ¢¾'¢¾Ëã) Ë2£·ƒ´¿½‹Ëƒ­A°‹Å‘¬£Ýu­AÃ
Z[EH8c_=U[b 3ñ› TäWËV)wԕôq£ðòmÉ»­Ä¿Àº ¡ ­‘£#·ƒð͐³V´q­ƒ¿º ¡
­‘£Äð`ԕô!),%(³
Z[EH8c_=U[snÇ 1€› ® ¢}Ìq­AÃT­‘£Ä¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£#·ƒ%¢}¢h% ÃT­‘£ƒÝ2T¯–¬r« ';³VÃT­‘£º‹¶c´qŸr­ ´qҔ³V´¾'H³ãÃT­
‡=‡

Z[EH8c_=U[sHOc8;Z[U 0ۛ ©T­Aº[ÃÀ£#Ý2©T­A³ ÅK£ƒ¦#­AÉAÅK£ƒ·2ÝVŸr¯9¼ øº‹¶c´qŸr­ ´qҔ³V´f';³V«]£ÝT¯–¬r«]£ƒÝ2‰¯‘¬r« ¯4T£Äÿ¤#® ¢}Ìq­AÃT­‘£Ä¿Àþ ®­Aè
Z[EH8c_;>AZ[L 3p› %?),+&ÅK£ ·ƒ͋Ÿr% ÅK£ƒ'¤­A³;­A¦#­A³V©À­AÝ¥Å
Z[EH8c_;>AZ[L2Ç 1y› ¡2¯4³Ú­Aá‹ÅŽé,º[³;­AÃÀ­‘£ƒ%?),+æÅï¼AëH¬rËÞ';³VÃÀ­‘£·2Ý2‰ûu­¢—% ÃT­
Z[EH8c_;>AZ[Ll>AE;8 0œ› m¡¯4³Ú­Aá‹ÅŽé,º[³;­AÃÀ­‘£ƒ¡2¯4³;­Aáâ¶c° ­A¯4ÃT£·2%ü=þö¼A© &!©T­AÝ £ƒ%ü=þö¼AÃE2Ë2£%ü=þߝT´
Z[EH8c_;>R8;Z[UÇ 1€› mݝTûF­¢h% ÃÀ­‘£ƒ¯ §=´*ÅK¼A´¾'H³ãÃT­‘£m¼A
à EËÖ'H³ãÃT­‘£TÃT­AÃT­
Z[EH8c_;>R8;Z[>W8;: 3p› M¼AÃ
E˃­Aʘ‰'¤£m¼AÃ
EË9'f£¯ §=´*ÅK¼A´fÌfÃ'
Z[EH8c_=E;ZVO(L\>?EH8 0P› % Å»²­ ԕ´jݝu­A³”),ºc£4¡•¢—6' j';³Và ¢~'f­4'f­Au£‰·2À¯K­A%,Ҕ³VËã)AŸ '•Å Ý2òÈ­‘£¼A
© &!©T¼A©í ­A® ˂'¢~à ¢h´q­A¡H)AŸ '¤­¤-Ý ƒ^+W¦Fé,ÃT£¤¯‘Ÿr ­AË´q£‰Ìf‰à
Z[EH8c_=E(s 0p› ³V²­%(®£ƒ¯4°³ã²­‘£ƒ¯4°³ã²'f£m¼AÝ2¯9­‘Ò”º[ËV)AŸ]'¤­ƒ%(®
Z[EH8c_=E(smÇ 1y› Ý
­A°ø® ÃT­‘£Ä͐ ­Aà ¢'¢ø¼A®Ë ¢} Ý ƒ^+W¦ÖÌq­AÃT­‘£ƒÂ[Ï,';ÃRÅöݔ¢¾® ¢}̐­AÃÀ­
Z[EH8c_,Y;<A@lUÄÇ 1y› T³”),É,ÃÀ­‘£ƒ¡ žrŸré,ÃT­‘£ҕº[®­AÃÀ­‘£#'”Ÿr¯9­AÃÀ­‘£ƒÍ®ª¢h% ÃT­‘£¡2'HÉ»­AÃÀ­
Z[EH8c_,Y;<A@l>AE;8 0p› ‰³ ),É»£ ¡ žrŸré,ÃÀ£e¼A¿º 'HÍ ­Aèu£#¡2';É»£#'”Ÿr¯9£ƒÝVŸr²,Ï,ò
Z[E;EmÇ 5À› '”Ü Ÿn'”Ü Ÿn';³VÃÀ­‘£ƒ¦ ¿ÀØ(¦NÜ ¬ Ÿ]'H³ãÃT­‘£¦ ¿ÀØ('HÃÀ­‘£#·ƒ%¿À®­A³j';³VÃÀ­‘£ƒ®­AÉpå?Ë2­A³~'H³ãÃT­‘£ƒå?Ë2­A³~'H³ãÃT­
Z[E;EH 0ۛ Í ­A©‹ő¬£³ãÝH),ÓhË2­‘£ò4),ÌfÂ͐ÃT­Aà ¢©À­A®­
Z[E;EH Ç 1D› ¯4'f­AÃÀ­‘£‰ò4),Ìfõ͐ÃÀ­AÃT­‘£‰³VÝ;),èµÍÃÀ­AÃT­‘£À·ƒÀº¢h³mô¢h³m';³VÃÀ­‘£¤¡2¯4à ¢ ‰´f®̀'f­‰ÍÃÀ­»®˜¢hÃT­‘£F¼A͐¦#­AÉj¢h% ÃT­‘£4ûæ܋黭»';³
¢h% ÃT­‘£‰¡2" ¿ œ'
Z[E;EH(UVG 0œ› '¿À';³;£³VÝ;),èâ͐ÃT­Aà ¢¾'¤­#Ý ­AáÃ
Z[E;EH(UVG!s 0œ› ³ãÝH),èŽ'f­ƒ'¤­Au£ƒ¯9­A'¼A©í ­
Z[E;E=< 3j› "Å»´f®£4éAŸrÉ»­‘£¤·ƒq"Ÿ‹­ ´£4¡ ˜Ëƒ­A¿' ®£‰á‹Å»³;£‰¡¿ÀÃ ê ¢—¦£Ý¥Ÿr´!),+&ÅK£—ÿfÍ ¢h¯4³V©À­Aºc£Àð%Ù­AÝVÅ»ÃT£‰"Å»´f®£ 2¼AÌÌq£‰á˜ü=÷‘ØÙ£D"ƒqá˜üc÷‘Øw´q­‘£4ð%
Z[E;E=< 0œ› é,ë(ÉAÅö©`¶c´¿£ƒ"[Å»´—®Þ¯ ¢hË2£ƒ·ƒ"Å»´f®´q­‘£ué,ë(É,'¤£#Ý2% ő¬
Z[E;E=<4Ç 5‰› é,ë(É»­#º˜),ÃÀ­‘£ƒ"Ÿr­ ´‚º˜),ÃÀ­
Z[E;E=<4Ç 1y› é,ëwÉ»­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ'§),áøé,ë(É»­#';³VÃÀ­
Z[E;E=<?UVG 0œ› '•Ür® ³;£ƒ'Ñ),豩`¶c´¿öéAŸrÉAÅÁ'H³ãà ¢¾'¤­ƒÍ´*¬rÃ
Z[E;E=<?<?s 3 I,_ › Ý
­A©há ­AÃRŎݔ¢À£ƒ"­‘¼ Ԙ´¾Ý”¢À£ƒð%Ù­AÝVÅ»ÃpòÈ­A©‚Ý”¢À£ƒÍ ¢h¯»³V©T­Aº Åöݔ¢
Z[E;E=<W8;U[@\@ 0ۛ é,ë(É»£#"Å»´f®´q­‘£·2"­‘¼ ԕ´q£ÿfðh%,­AÝVŻôq­‘£
¼A©³Ú­A¦
Z[E;E aM0p› '¿Àå?¯9­‘£¯–Å»¯9­‘£Ä·2M¼A¯–ŸrÌfÉ»­
Z[E;E a Ç 1y› M¼A¯‘ŸrÌfÉ¢Ž ¢Ÿn͋Ÿr%';³VÃÀ­‘£ƒÍ‹Ÿr%';³VÃT­
Z[E;E a UVG 0œ› ¯–Å»¯K­#͐ÃÀ­Aà ¢¾©À­A®­
Z[E;E a UVG Ç 1y› T³V× ‰´œ';³VÃÀ­‘£ƒÌ!),Éߢh% ÃÀ­
Z[E;E a UVGlO(L\UÇ 5À› M¼AT®'H³~'f­A±';³VÃT­‘£Ý ­A°ø¢h% ÃT­‘£Ýºc­AË9´­';³VÃÀ­‘£ƒÝº[Ëã),¦ï¢h% ÃÀ­
Z[E;E a UVGlO(L\>?EH8 0œ› ݺ[Ëã),¦£ ¢h®£ƒÝVŸr͋Ÿrá £ÄÝ2º['f­‘Ò”³V´q­‘£Ýº˜),í[),¦
Z[E;E a UVGlO(L\>?_=U 3p› ݺ['¤­A³ ÅK£Ý2ºc­AË'¤£m¼A‰® 'H³~'f­A±';³Và ¢©À­A®­‘£n¼A̗Ý2'¤­ƒ'f­A³ ),Í ­A³jÝ ­A¡
­A¡ ­Aû ¢'”ÅŽ¯–Ü Ÿ‹¨óݔ¢¾Â®´q­ƒž º
Z[E;EHG!I,>W8,O(L\U 3ñ› Ý2‰';²£¡•¢h'¯4%©T­A®­‘£Ýu£´¿½‹Ë
Z[E;EHG!I,>W8,O(L\U 0ۛ Ý2‰';²£ÝT¯4%ЩT­A®Åö©`¶c´¿£m¼AÃhË2­AT'
Z[E;EHG!I,>W8,O(L\UÇ 1€› ÝVŸrËV),ÌfÃhÃT­‘£Ý±ÍÃÀ­AÃT­
Z[E a U 0œ› ¯K­A%w³ Ŏ'¤­ƒÂ[),¦#­‘£ƒ·2Ɛ´q£ƒ¦ ¿À× ÍÌ
Z[E a UÄÇ 5‰›  Ý ­A‰ÃÀ­'H³ãÃT­‘£®É,ÃT­‘£ÄûT¦KÉ,ÃÀ­
Z[E a >W8;: 0ۛ  ¿Àë(É¢h³;£ƒ¯»³VƐ´*Å
Z[E a >?EHY;@ 3p› ͐¿Àº ´q£n¼A©¯¿®£ƒ¯ §= ¿³
Z[E a,a UVG 3p› ´­A× Í ¢¾'¤­‘£ƒ´qŸr­ Í ¢¾'¤­ƒÍÃÀ­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#·ƒ´Ÿ‹­ ͋ÅK£ƒ´qŸr­ Í ¢¾'¢¾³ Ÿr¦Þ'f­
Z[E a,a UVG 0œ› ´Ÿ‹­ Í ­‘£ƒ´q­A §h£·ƒ%¢—¦£ÿfįžÀÝ ­
Z[E a,a UVGÇ 1y› ´qŸr­ Í ­ƒ®¦#­AÃT­
Z[E a s 0ۛ ¯ §h¼A´fì(¯9£Ä·2¯ §h¼A´q¼A®¼A¯K£ƒÿfÃh'H®£ƒ¡¿Àà ';³V«
Z[E a snÇ 1y› Ã';®óðh´q­A³VÃT­‘£&Ür®ó¢% ';³j¯ §—¼A´¼A®¼A¯Á͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ¡2¿Ã 'H³ã« ';³VÃT­
Z[E a s,G!>?:HB=L 3ñ› ¯ §='¤­A"ÃT­‘¼Aá' ü=´q£m¼AÌfÝ2'¢}Ɛ¯4à ¢'¤­ƒ¡
¼Aá'¤­A³ÐÝ ¿À³Ú¼A²´ßº˜)
‡
S

Z[E a s,G!>?:HB=L 0ۛ ¯ §='¤­A"ÃT­‘¼Aá'¤­A³;£'f­A¯–Å»³Ú­AÓØÙ£ÄƐ¯4à ¢}'f­ƒ¡ ¼Aá'¤­A³;£Ä¿ÀÕÚ­‘¼Aá'f­A³
[Z EHGlO(< 0p› &Ü Ÿr¦#­‘£
¼A©¿ÀÕ F­
Z[EHGJI 0ۛ ³J¶cÝVÅK£ɑ),³ ÅK£ƒÃÀ­A¯Á'¤­ƒô”Å»´q­
Z[EHGJIMÇ 1y› ³J¶cÝVÅݕ¢}Í Ÿr­ áÃT­‘£ÄÌf'HÉ,ÃÀ­
Z[EHGJI,>RO`< 3ñ› ºc­‘Ò”% ¬‹'f£ÄÝqî‹Â ­‘£ ¦#­Aþ»£Ä¯¿À÷‘Ø('¤­A³V'
Z[EHGJI,>RO`< 0ۛ ºc­‘Ò”% ¬‹'f£u¶cà ¢hº[¯‘Ür«H¬£³”),'€©`¶c´¿£ƒ¯¿÷‘Øw'¤­A³V'œ©=¶c¿ ´ £ƒ‰Ã¾¯ §=¿ô ¼A½!®´¾'H³ãà ¢}©T­A®­ƒ¯ ¢hËÃ
Z[EHGJI,>RO`<A>?L!s 0œ› Ý2³V®´q­‘£Ýîr ­AèF£
¼A
à &‹Æ® ´­‘£ÝHÏ,ºc­A% ¬£ƒ ž WÅK£m¼AÃ÷‘';¯4Ø(´q­
Z[EHGJU 0ۛ ™H%(˃£ƒòÚÅ»´f³ ÅòÈ­A¦#£Ä¦ ¿é,®ÅK£¦l܋%,­‘£¦K³ ÅK£ƒôÑ),É¢¾'”ÅŽ'•Å»®
Z[EHGJUÇ 1y› ô;® '¤­ƒ¦NÜr%Ù­
¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£¦ ¿é,®Å-¼AÃ'¤­A®ÃÀ­
Z[EHGJ>ROc8;I,UVG 0œ› á ¼AÃhË2­‘£ƒ'Ñ),°&Å»³
Z[EHGl 0œ› ¡”¢h'p© ü=²£ƒðhÝ'”ÅŽÆ ­A®£ƒ·ƒ'f­A¦#£ƒÉ»­AØ
Z[EHGlmÇ 1y› 'f­A¦Þ®¦#­AÃÀ­‘£ƒÉ»­AØy®¦#­AÃÀ­
Z[EHGl ˜&@\ZVGJU[C 0ۛ ¯ ¢WŸ‹Â'H"£Ä'¤­A¦ ¼AÃ'¤­A®à ¢}'f­ƒ¯ ¢WŸrÂ
Z[EHGl=@\ZVGJU[C 0ۛ '¤­A¦ ¼AÃ'¤­A®à ¢}'f­ƒ¯ ¢WŸr £Ä¯ ¢WŸr';"
Z[EHGl8 0› qT'”ÅK£¤%Ù­AÃT­‘£‰¡2ÃT­AÌq£‰¦K½!®­‘£4%Ù­ Ԙ˃£¤Ý¶cË2£4·2é¢WŸr黣¤¦FçÙ­‘£‰'HÉ»­‘£ô*),É»­‘£‰¦()']ì,£4ÿfT'f­Aè˃­¤¡Ԙˁ¡ÃÀ­AÌ'f­4¡
­AØÙ­‘£À žÀ%Ù­
Z[EHGl8;UVG 0ۛ 'Ñ),ÃT­‘£ƒ¦ ¿Àå?´Û¶c° ­AÃ
Z[EHGl8;UVGFÇ 1€› 'Ñ),à ¢} ¢WŸ þ,'¢—®ÃT­‘£Äà‰Í³Ú­Aº[ØË2­ƒ'¤¼Aé,ÃT­A莝 ¢ŸnÉ»­A®ÃÀ­
Z[EHGJE=<?<ROcG!s 0p› ð¯-¼AÝ Ÿ‹­ ´£¯9Ҕ³V«]­Au£ƒ¡2¿Àà u­AÃ
Z[EHGJEH8,O 0œ› ´ ¢hÌ!),&ŸrÉ,®£ƒ¯ §còÈ­AæŸ‹É,®
Z[EHGJEH8,O(L\>?EH8 0œ› ³Ú­AÌq¼A´—® 'f£ƒØ Å»'¤­‘£ƒ³;­AÌfh¦ Å
Z[EHGJEH8;UVG 0œ› ¡2¯4 ü=Ê˜Ë ¿ø'f­ƒ'¤­A³V« ΃­A´‚'H³ãà ¢h©À­A®­ƒ¡2ôHÝ2³
Z[EHG a EHG\O`< 3ߛ "­A³ ÅKҕ³ã'f£ž% Ҕº['f£ƒ¢h% ºÐÝVŸr͋Ÿrá‹Å
Z[EHG a EHG\O`< 0p› ¡”¢h'œÆ[),Ø,­Ä¡2ôHÝ2³;£ƒÃÀ­AË'
Z[EHG a EHG\O`L\U 3ñ› ¡”¢h'f¼A´q£ƒÝVŸrË ¿Àý!´£Ý
­Au­‘¼AÌf'f£¡”¢h'pÝ2F­A̾Ë2­ƒÝVŸW¶c° ­ƒ ¢WŸ Ý
¼A× F¼A®´
Z[EHG a EHG\O`L\>?EH8 0ۛ ¯–Ÿr ­AË9´q£ƒÃ¦F³Ðݝu­AÌq£ Të(É,®Å
Z[EHG a @ 0ۛ ¯4®Ø(ÃÀ£#ݔ¢hÃT­‘£Ý žhԕË9%w®
Z[EHG a @\U 0p› " ©T£ƒ®=),° £ ü=´¾"³ Å»³
Z[EHGlG!U[Z[L 3p› Ý2º ÅK£ƒ" ¿ £éAÅ»'f£ðT¼A´q£m¼A©h" ¿ £ƒÝVŸr"=)»¼Aᐴ
Z[EHGlG!U[Z[LÇ 1y› éAÅ»'œ';³VÃÀ­‘£ Ý2º Ŏ';³VÃÀ­‘£ƒ"=),áÃT­‘£·2%(ë(Ép¢h% ÃT­
Z[EHGlG!U[Z[L\>?EH8 0p› "=),áÃT£ƒÝ ¿Àá ­A³Ú£ " ¿Ò) £·2%(ë(É
Z[EHGlG!U[@ a E;8;IDÇ 5‰› M¼A‰®ÃÀ­‘£ƒ¡2¿Àà ì(¯±º˜),ÃT­‘£ƒ·ƒ¯4˜Ë9©ºc­A³';³VÃÀ­‘£ ¡ ­A¯4Ý  ¢WŸj¼A® µ­ ¯»þAű';³VÃÀ­‘£ ¯»³J¶c¯4³Ð¯4a˜ËB˜ºc­A³~'H³ãÃT­
Z[EHGlG!U[@ a E;8;I,UV8;Z[U 0p› ¡¿Àà '•Ü‹®´q­‘£ƒ¡¿Àà ì(¯4´q­‘£#·ƒÝ
Ÿ‹­ ¦Kʘ˃£ÿfÄÝ¥Ÿ‹Ý¦N¬£m¼A®%~­¯4þAÅK£Ä¯4„˜Ë©hºc­A³;£ M¼AØ,+WéAÅK£¯4RÅ
Z[EHGlG!U[@ a E;8;I,UV8=L 0p› ÝVŸr©T­A%(%Ù­A´q­‘£¼A®%~­¯4þAÅö';³Và ¢}©T­A®­‘£¡
­Aþ»¼A´fË2­‘£Ýu­A ­A³j® ¢]'
Z[EHGlG!>?I,EHG 0œ› ͐³Ú­A‰%Ù­‘£ƒòm©hÃߝ ¢WŸ 'f­ƒu­A¦N¬
Z[EHGlG!E k E;G\O(L\U2Ç 1€› ¯¿÷‘Øy';³VÃT­‘£͐® ¢—% ÃT­‘£ƒ¯4ý!'¤­#';³VÃÀ­
Z[EHGlG!EHI,UÇ 1y› µ­ƒÌq­AÃT­‘£1*¿À³ãÃT­‘£m¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£·2*¿À³VÂú̐­AÃÀ­‘£ƒà ¿À®ÃT­
Z[EHGlG!E=@\>?EH8 0œ› '¤­AØ('•Ü‹Ø,£n¼A©ÃÀ­A"Ã
Z[EHGlG!E=@\>?_=U 3p› ÃÀ­A"'¤£ƒ²Ë';³;£´*Å»© §
Z[EHGlG\Y;:HO(L\U2Ç 1y› M¼AÝ2'Ñ),É,ÃT­‘£ƒû ¿À³ ő¬ É»­A®ÃT­‘£ÄÝ2 ¢hØ(ÃÀ­‘£ ® ¯ ¢hØ(ÃT­
Z[EHGlG\Y a L 3p› q),ØÙ­‘£ƒÍ ¿À³Ú­‘£ƒ% ܼA+‰´q£¯9¼A´f´
Z[EHGlG\Y a LÇ 5À› ¡2¯9¼A© ‚º˜),ÃÀ­‘£m¼A͐¦FÉ,ÃT­‘£ÄÃ÷‘Øò\§=÷‘غ˜)Ì­AÃÀ­
Z[EHGlG\Y a LÇ 1y› Ý2É»­AÃT­‘£¼A͐¦­AÉ,ÃÀ­‘£#¡2¯9¼A© 
‚͐ÃT­AÃT­‘£¡" ¿% ø͐ÃT­AÃÀ­‘£#·ƒàæÜrÝ ¢h% ÃT­
Z[EHGlG\Y a L\>?EH8 0p› ÝÉ,ÃÀ£m¼A͐¦#­AÉ»£ ˜Ë2ù”òm ­A³;£%A),+T«]£ƒò\§=÷‘Ø(´q­‘1£ q),ØÙ­A¯4ÃT£·2à&ÜrÝ
Z[EHGJ@NO(>WG 0œ› Ý2¿Õ Ŏɻ­A'”Ü£ƒÝ2¿Õ Ŏɻ­A'”Ün'¤­ƒÌfºc­AÌ
‡
]

Z[EHGJL\U[:=U 0œ›  ­A';³”)AŸ '•ÅŽ&ŸrÉ,®ÅK£Ý¥Ÿr¦Þ'¢¾ÃrÏ,'H³Ð ­A';³;£á‹ÜrTá ­AÁݔ¢ö¼AÃh'H® ÃT­‘£ƒá‹ÜrTá ­A
Z[E=@g
U[L\>?Z 3p› '¤Ÿ­ ¼A´‚©hዬr'f£Ý ¿rŸ‹%w³ã´q­ ͐þ»­Aà ¢©T­A®­
Z[E=@g
U[L\>?Z 0œ› ðh͐Ø(ÃT£Ä¡¥Ÿr¦F³Ú­A¦
Z[E=@g
>?Z 3p› ®=ϻҔ';'f£ƒÌf¦F[´ +ÄÝVŸr͋Ÿrá‹Å
Z[E=@g
E=<?E=:=s 0ۛ M¼A© &!©‚´fʘ©T£Ý¥ŸrÝ ­A³j'¢¾¯4%Ù­A°[)A¬ Ÿ]'”Å-¼A©í ­‘£n¼A© &!©ú¼A©hÎ2­AÃ
Z[E=@g
E a Ec<A>?LNOc8 3p› Ý2Ù¶c´¾ÝVŸrÝ
­A³~'f­‘£m¼A©
&!©Û¶c° ­AËJÅK£9¶c° ­AÃWÅ»Ëï¯4²­A¯K­A´‚³;Ҕº[´
Z[E=@g
E a Ec<A>?LNOc8 0P› Ý©W¬r¢h% "Ż˃£¤ÝVŸrÝ
­A³òm³m'Ñ)P¡¯4ÃÀ­À¢h% "¾F­AÃhà ¢ ©T­A®­‘£‰Ý2©R¬ ЩT­AÝVÅK£¤Ì!)P¢h% "‚Ë2­4̐­‘¼A´Ð'¢~¯4²­A¯9­A´Ðݕ¢ ³;Ҕº[´µº˜)
Z[E=@g
E=@ 0œ› M¼A©
&!©T£Ä̗¦F´[+
Z[E=@lL 0ۛ &Ür½!Ë2£u®­A¦K´q£ƒ·ƒ%Ù­AF £ ˜Ë˃O£ M ¬[­ £ƒÿfØ?),ØÙ­‘£ƒàu­AØÙ­
Z[E=@lLÇ 1€› %Ù­Aâ® ¦­AÃÀ­‘£ƒ%Ù­AâÍ žÀé,ÃÀ­
Z[E=@lL\<?s 3ߛ ‰º Ÿ‹¦­‘£͐ɢ‚),®Þ'¤­‘£ƒÍ¿Àº &Ür½!Ë
Z[E=@lLNY,g
U 0œ› ¯4º[ÃÀ­A©T­‘£Ä¯4º[Ãà ¢'f­Ä`þ ƒ^+W¦#£ƒ·2ȯ4³ Ŏ©=2¶ T£ƒÿ¤M¼ 2¶ Ëã)AŸ'¢}¯4º[Ãà ¢Ž'¢¾';¯4É¢
Z[E=LlU 0ۛ à ¢—³;­‘£Í ­AÉ»­
Z[E=LlLNO(:=U 0ۛ û)AŸr¯4ÉAÅK£Ä¿À' Ø ÅK£ÄÆ[),ØÙ­ƒ‰'¤­AÃ
Z[E=LlL\EH8 0p› ';¯9­AÝ £ƒ¿À³ èu£·2³¿Àè±'f­ƒ';¯4É»­‘£Äݥ܋´Å';¯4É»­
Z[EHY;Z[B 0œ› ~­AØÙ£ƒ¯»3® ƒ^+W¦#£ƒ·2´fºc£ƒ¯4³ã´
Z[EHY;Z[BMÇ 5‰› ® ¢hØ(ÃÀ­‘£#·ƒM¼AƐ¯9­ƒ³Vº[ÃÀ­‘£ƒàu­A´ß ¢WŸn³ãº[ÃT­‘£ƒÿ¤Ä%w͐';ÃT­
Z[EHY;Z[B2Ç 1› ¼A®ØÙ­AÃT­‘£‰·ƒq"$r%?)AŸF ¢WŸu'Hº[ÃÀ­‘£À©«H¬rÃj';³VÃÀ­‘£‰ÿfÀ¡ Ÿ­ 'f­‰Ìq­A®­F¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘C£ òÈ­A®­‰¡
­‘Ò”%n'*)P®­Aà ¢~'¢Û¼A®Ë ¢~ÃRŻ ¢~';³VÃÀ­
Z[EHY;:;B 0p› µŸr­ ÝVÅK£O)'fÅ
Z[EHY;:;BnÇ 1y› µŸr­ Ý2ÃT­‘1£ †µ­A³VÃÀ­
Z[EHY;<?L\UVG 0œ› º[® 'f­ƒô¤­A®
Z[EHY,8;Z[>?< 0ۛ M¼A© ­A³ãÝò­‘£#¯–Ÿ‹Â ­AË´q£¯4³;­AT"¬nÝ2òÈ­‘£ƒ¯Kҕ³ã+‰%Ù£Ýò­
Z[EHY,8;Z[>?<?<?EHG 0œ› mÝòÈ­AÝ2%Ù£ÝòÈ­'f­ƒÝ2%N¶cË
Z[EHY,8;@lU[< 0p› ðh¯4¢h% "£ƒÝ2הu¼A´q£u¯4³Ú­A‰"[¬£Ý®­Aºc£æŸ h«]­
Z[EHY,8;@lU[<4Ç 1€› mÝ× F¼A´p¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ2®­Aºj¢h% ÃT­‘£ðh¯4¢h% "ª'H³ãÃT­‘£Ý¥Å` ¢h% ÃT­
Z[EHY,8;@lU[<A<?EHG 0œ› ð¯4¢h% "'¤£ƒ&Ÿ RÅK£Ý®­Aº['¤­A³;£·ƒ©'”Å»®
Z[EHY,8cL 0œ› ¦F«
ÃT­‘£n¼A¦Fô*ÅK£·2¡ ù•òËV),¦ ¼A©+TË2£ÿfÄ¡•¢—'p͐ɻ­#¿À' ®ŻþÌfÃ
Z[EHY,8cLÇ 1y› M¼A¦KÃhÃT­‘£ƒÝ2Tû‰ÃÀ­‘£ ¦F«
ÃT­Ä';³VÃT­‘£·ƒF­Aþ'H³ãÃT­‘£òm³ ),Ý
­ƒ';³VÃÀ­
Z[EHY,8cL\UV8,O=8;Z[U 0ۛ 
¿ µ£ ͐%(ÃÀ£#
¿ ]É»­‘£ ¢hº[³;­‘£Äì(¯9£ƒ¡2¿Àà ¦?§=º
Z[EHY,8cL\UV8,O=8;Z[UÇ 1€› ðh¯4'f­A³Ð';³VÃT­‘£¡¿Àà ¦?§=ºµ';³VÃÀ­‘£
ҕ%(®­AÝ ­ƒ¢h% ÃT­‘£Ý¥Ÿrò­A®ÃT­‘£ƒ¯ §h¼A´f¯9­A®þ'H³ãÃT­
Z[EHY,8cL\UVG 3p› ð®ØÙ­‘£n¼A©¿%³ £ƒ¯ §h¼A´f'”Ür®
Z[EHY,8cL\UVG 3 I,_ › M¼A©¯4³ Å»´±Ò”%("­ƒ ¢WŸ
Z[EHY,8cL\UVG 0P› q¦F«
'f£F¼A¦FÃà ¢~©T­A®­‘£‰·ƒ¼A¦FÃà ¢~'f­4ËJŸ À£‰ÿfÀ'¤­AðRŸ‹Øw³Ú£‰% ܋'f­AÃj˃­¤Í žrŸ‹''”Å  ¢—̐4£ Àà),É¢~'•Å Æ ­A´*ÅKC£ "ƒqÌfºc­AÌ'¢~¯–Å»Æ ¢~'¢ÛҔº‹¶cݔ¢
Z[EHY,8cL\UVG\O`Z[LÇ 1€› '¤­AØ(ÃT­‘£ƒ³ ),'HÃÀ­‘£ƒð®ØÙ­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §h¼A´qҔ'§=Ë2­ƒ';³VÃÀ­‘£¯ §h¼A´f'f­A³Ð';³VÃT­
Z[EHY,8cL\UVG k O`<ROc8;Z[U 0œ› Ý2‰ò­A³;£¯ §h¼A´fòÈ­A³Ú£ƒÍ³;­A͐³Ð'f­¼A©³”),á‹ÅÁòÈ­A³µ'¤­ ˜Ëƒ¼Aý‹´
Z[EHY,8cL\UVG k O`<ROc8;Z[UÄÇ 1y› ´¿À½!Ëøò­A³µ';³VÃÀ­‘£ àTÉ»­ƒÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#͐³Ú­A͐³µò­A³µËƒ­ ͐®ªÝ”¢¯ §h¼A´f'¤­A³µ';³VÃÀ­
Z[EHY,8cL\UVGrŒ‘U[>?L 3ߛ ̐­A®[ÅK£ƒ'f¼A½!¯4´q£û&Üré»­‘£ƒÃ';®Å
Z[EHY,8cL\UVGrŒ‘U[>?L 0p› 'H¯4؀® ¢ µ£ûæ܋é»1£ q),Ø,£̐­A® Ý
­A¨
Z[EHY,8cL\UVGrŒ‘U[>?LÇ 1y› mÌq­A®Ý
­A¨Þ';³VÃÀ­‘£¯ §h¼A´fì(¯Á';³VÃÀ­‘£ƒò–¢h+±Í%(®ÃÀ­‘£ƒÆ®ó';³VÃÀ­‘£ Ìq­A®ª';³VÃT­
Z[EHY,8cL\UVG a OcG!L 0p› ¯ §—¼A´—ì(¯9£Ý¥Ÿr¦F´‚òÈ­A¦#£ƒÌ!),É»£Ä´fÕ Ür¯9£% ܋ݳڭ ðh´q­A³
Z[EHY,8cL\UVG!_(O(>?<4Ç 1ۛ ͐³;­A͐³j';³VÃÀ­‘£ƒÍ³;­A͐³Ð͐®ó˃­ƒ¯ §=ò­A©‚'¢}Ý
­A°ø¯ §h¼A´f'f­A³Ð'H³ãÃT­
Z[EHY,8cL\U[@\@ 0ۛ '¿®Å»ÃÛ2¶ RÅK£ƒÍ ¢—¦Ku£ƒ¡2æÅ»³~'•Åp2¶ WÅ
Z[EHY,8cL\<?U[@\@ 3ñ› ¡2Ý¥ŸJ,˃£ƒ¡2æ#ù•«
´q£ƒ¡2¦Fëw˃£#¦F«
ÃT­A´*Å»´
‡†

Z[EHY,8cLNG!s 0œ› %¢h"£¯ §=¢h% "£ƒ¦?§h­Au£¢h% ºc­A´q£ƒ¦#Ÿr­ ©
Z[EHY,8cLNG!s,gmO=8 0œ› %¢—"©T­AÝVÅK£¦A§—­A‰©À­AÝ¥Å
Z[EHY,8cL!s 0œ› M¼A̗®­‘£ƒ¯ §hŸr­ ´q£ƒ¢h% " òÈ­A¦
Z[EHY aÈ0ۛ Â[),ØÙ£#u­A³;£ ­A´¿ÀË\¬r¯–Ür«H¬£ƒ¡ ­Aàu­A´£àF­A´f'yÂ[),Ø
Z[EHY a <?U 0p› Ì!),É»­‘£ƒË ¿À¦F®£ƒ·2%(× ¯9¼A´
Z[EHY a <?UÇ 1œ› M¼AT®­AÃÀ­‘£ Ì!),É»­AÃÀ­‘£#·ƒM¼A©©T­AºÐ';³VÃT­
Z[EHY a EH8 0œ› ³VÝVÅ»%,£¯4³ã ­‘£ƒÓ';³;­A³ãÃT­Au­‘£Ý¥Ür% ÅK£·2'”Ür¯4Ã
Z[EHY,GlO(:=U 0œ› Ý ­Aº[Ý
£‰³ã%,­AÃh¦NÅK£u©RÅ»³ã´q­‘£ƒ"Ür³ã´­‘£
¼AÃhòÚ¬rË´q­
Z[EHY,GlO(:=U[EHY;@ 3p› Ý
­Aº[ÝVÅK£ƒÍºc­A¿À% ³;£¼AÃòÚ¬r˃£ƒ©RÅ»³Ú£ƒËV)` ­
Z[EHY,GJ>AUVG 0œ› % Ür´q£ƒ%?Ï,É»­Aºc­‘£ƒËƒ­ T­ƒ';³Và ¢©T­A®­ÄÃ&Ï,';³
Z[EHY,GJ@\U 0› '*),ÝV¬£‰¯9­Aé +WË9'§=‰·ƒÀà ¿ÀÉD%?Ï,ÉP'f­‰ žÀ%Ù­AÃT£4ÿf%?Ï,É»C£ ¯ §=¦#¼A´q£¤Â ­A®‚®ÃÀ£À¨F©Ãj'¤­‰þ`ƒ+¦£I"ƒqu­A¦N¬£¤³Ú­ ¶c´­‘£4Ÿq¼AÃË9F£9¼AÝ®¼
Z[EHY,GJ@\UÇ 5› ´ ¢ĥ®ÃT­‘£© ¢h¦ ݕ¢}®ÃT­‘£ƒÍº[ÃÀ­
Z[EHY,GJ@\UÇ 1€› ¡ ­ !¢hØy';³VÃÀ­‘1£ ]¢—% É,ÃT­‘£¯–Å»Æ ¢%?Ï,É,ÃT­
Z[EHY,GJ@\>W8;: 0œ› M¼A" 'f­A³ ł ¿ ' ¢¾Ý”L
¢ ]³V¢
º '¤­m¼A"'¤­A³
Z[EHY,GJL 0› ³;­AÌfæŸ[ҕ%(³;£4%(³VÍ ­A³;£4³;­AÌf¦?ü=ºc£‰·2%(³VÍ ­A³ Å ®=),¦#£¤³Ú­A̐­‰¡ ­‘Ò•%n'¢~Ý
­A°œ³Vº[à ¢~©T­A® ¢~T¿Ã ÷‘ËÛÃrÏ,'H³
ÓhʘË2­‘Ò”%,£4³;­AÌfÝ2òÈ­‘£‰ÿfÀ';º[³ ÅK£F¼A©hÂ
Z[EHY,GJLÇ 1€› ¡ ­A%(³µ';³VÃÀ­‘£ ¡2¿Ã ÃËÞ';³VÃT­‘£&Ÿr¦FÃRŎ';³VÃÀ­‘£ ­Aº[ÃT­
Z[EHY,GJL\U[EHY;@ 3p› Ý ¿À"Å»®£ƒÃ §h£òmÕ;£n¼AT®ÃÝ ­A³;£Ý
­A¿Àà Ã˃£m¼A©ÃWÅ»´
Z[EHY,GJL\U[@\s 0ۛ Ý ¿"Å»®´q­‘£Ã §=´q­‘£ òÕV´q­‘£m¼A©ÃhË
Z[EHY,GJL\<?s 3ߛ Ý ¿"Å»®£ Ý ãË
Z[EHY,GJL\@NB;> aD0œ›  ­Aºc£u2¶ RÅÁð¯9­AÝ2ÃT­‘£m¼A©h©T­Aºc­A°‹¬È¯ §h­A°‹¬rÃT­‘£Ä¡2¿Àà ÃhË
Z[EHY;@l>R8 0ۛ  ¢h³Ú­#òÈ­Aèu£ƒÂÂ ¢h³ ű͐º[ÃÀ£ƒT ¢h³Ú­Ë2­ƒÏ,ݕ¢—³;­u˃­ƒ¿Àô ô¢—³;­ƒòÈ­AèúË2­͐º[Ã
Z[E(_=U 0œ› q),ºc£ƒÆ[),Ø ž
Z[E(_=UV8,O=8cL 0p› M¼AÃh˝uÅ £µ¯ §=­A«]ÉAÅK£#£ƒº˜),'Ñ),É»® £Ý¥Ÿ¼A©h%Ù£m¼AÃË9â4¯ 
Z[E(_=UV8,O=8cLFÇ 5› M¼AÃË9â';³VÃT­‘£¯ §=« ';³VÃÀ­‘£©Â¢h% ÃT­‘£Ý¥Ÿ¼A©h%êT­A³Ú­ƒ¯ §=%Ù­Aþ'H³ãÃT­
Z[E(_=UVG 0P› qþ,ý!';ÃT£‰·2͐ ­A©T£À" ³V«]£¤ÿ¤ÀØ(ç ÅK£À¯4³V%Ù­‘4£ ¼A®ô¤­Aôf­‘£F¼A¦F®­Aô¤D£ "ƒq͐ºc­AÃÀ­‘£ ŸqÀ° ­A®ÅK£FҔ³V'¤­A©RÅK£I 2* ¢hûy'”Å  ­A%w³Ú£B<h¯¿ 5c­‘£‰%'…!´
Z[E(_=UVGfÇ 1D› À¡ ­ îrÆ ­‘Ò•%(´Ð'H³ãÃT­‘£4þ»Ÿr­ 'HÃÀ­‘£‰·22¼AƐ¯4ÃT­‘£‰¯4³ã%,­‰É»­A®ÃÀ­‘£‰ÿfÀ¡VŸrÉ¢ ݕ¢hÃÀ­‘£C ÀÝ ¿À³Ú¼A²´j'H³ãÃT­‘£4"2¯4Ë2¬r­ å?´jº˜),ÃÀ­‘£‰Ë° ¢h÷‘Øn¡
­AÃÀ­‘£‰ÍÝ
Z[E(_=UVG!L 3p› ȼAƐ¯9­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä¦ ¿åA´q£¡ ­A© ü=´q£Ä¡¯ §c'HØ
Z[E(_=UVG!L 0œ› m¡
­AÉ»£͐ ­A©â'¤­9¶c° ­AÃT£ƒÍÂ ­A©À£#·ƒ'¿‹ŸrÌq£ƒûF­AÉAÅ
Z[E(_=U[LFÇ 1ۛ ®=),ò ';³VÃÀ­‘£®­A®ÂÖ'H³ãÃT­‘£ ­Aº[ÃT­‘£Ä¡
ù”òm®­A+u­ƒ';³VÃÀ­
Z[E(_=U[s 0ۛ ¯9¼A²Ëã)AŸn'¢¾Í—îr ¢
Z[E(C 0œ› ¦#­AË
Z[E(CpÇ 1y› òmÉ,'f­AÃÀ­‘£#É,³Ú­AÃT­‘£ᐝT'f­AÃÀ­‘£ƒº[´!),ʘÝ
­Aºj';³VÃÀ­‘£ƒ%(Í ­AÃT­
Z[E(CO=G!I 0ۛ  É,³ã¯\),'¤£ƒ'f­AË9³;£'¤­A¯¿Àì(+
Z[E(CO=G!I,>?Z[U 0œ› mÉ,³V¯\),';¯4ÃT£'f­AË9³V´q­‘£òÚÅ»¿À³ ´q­
Z[E(CO=G!I,<?s 3ñ› 'f­AË9³;£ÃRÅ»Â
Z[E(s 3ñ› ®¨F®­‘£ƒÝVŸr'Ñ),‹ÅK£ƒ'H±Í[),®à ¢©T­A®­
ZVG\O kM0ۛ '¢—'HÉ»­‘£Ä·2';'•¬ ³;­‘¼A"£ÿ¤ÌFƒ+¦K®[Ŏݕ¢—©
ZVG\O`Z 0ۛ ';É,'f£ÄØ('f£ƒ%(³Ú­A³;£
¼AƐÕ;£9¶côÑ),Ø(Ã
ZVG\O`ZÇ 1 5‰› ôHØ(ÃT­‘£Äô¤­AÉ,ÃT­‘£n¼AØw';ÃT­
ZVG\O`Zc<?UÄÇ 5‰› M¼Aɻ¼Aɻ­AÃT­‘£M¼AØ('HÃÀ­‘£ƒòmÉ,';ÃT­
ZVG\O`I,<AU 0ۛ ¯4®ÃÀ­‘£eҔº Ÿrɑ),®­‘£Äû&Ür®­‘£ƒ·ƒØ Ü‹Ø Åö:º š ű'¤1­ q),®
ZVG\O`I,<AUÇ 1€› ¯4® à ¢Ë2­
Ҕº Ÿrɑ),® ¢Ž ¢WŸ¼A®ØÙ­AÃT­‘£Ä¯9­A®þ¯\),+T« ';³VÃÀ­‘£Ҕº Ÿrɑ),® ¢ ¢WŸnû ¿À®ÃÀ­
Sb

ZVG\OwŒ–L 0p› M¼A"½!¯‚'H®­‘£·2˜Ë©hÝ
­A˃£ ˜Ë2­A¯9­A³Ú£ ÿ¤Ɛ®£ƒ';¯4ØÙ£Äþ‘)AŸr¦#£ # ­A®­A'•ÅK£Ä'*Ï," ®£ "2Æ[),ØÙ­#Ìfºc­AÌ
ZVG\OwŒ–L\@gmO=8 0p› '¤­A³ Å»¦F³;£
¼A"½!¯4'¤­A³;£%N¶c´—'¤­A³
ZVG\OwŒ–L!s 3p› m ­A®­A'¤£ƒÂ´¿À³;£á‹Ür´*¬£ƒ';¯4Ø ÅK£ÄƐ®ÅK£ƒô;¢h³ ͋Å
ZVG\O`:=:=s 3ߛ 'H³Ú­A¢h³ %Ù­A³ÚM£ ¤Ÿ‹Â ­#ÃWŻ ­
ZVG\Ocg±Ç 5T› méAÜ ŸrÝ2ÃT­‘£ ¿rŸrºc­A ¿rŸrºjòm³ãÃT­‘1£ főŸrÃÀ­‘£ƒ¡2ʘË2¼Aᐩ
ZVG\Ocg±Ç 1€› òm³ÐÌq­AÃT­‘£ƒ¯ ¢hØ ÜM'”ÅŽ´f³Vºz~­AÃÀ­‘£·2Ë2­A%' ';µ³j­A®ÃT¢—­ ÃT­‘£ƒà),Ø(ÃT­‘£ƒ³ãØwÃÀ­
ZVG\Ocg aM0ۛ ¡ žrŸré,ÃT£ÄT³”),É»£Ý¥Ÿ‹¿À' ÃÀ£ƒ¦#­ &),%(àu­A´£·ƒ³”),'¤£m¼Aó ),á
ZVG\Ocg a Ç 1€› Ìf';É,ÃT­‘£Ä'HÝ2ÃT­‘£ƒ¡ žrŸré,þË2­‰³ ),ÉÛ'”ÅŽ¯–Żɻ­Ä¢h% ÃT­‘£·2³”),';ÃT­
ZVG\Oc8;U 0ۛ Ý
­A³ãÝ
£·2Ä'¢h§ ÃT£ÄòÈ­A³ łÍ[),û±ðhé»­Aà ¢¾'¤­ËJŸÀ£ƒòÈ­A³ )` V),®ÃpË\ŸT£ÿ¤#¯‘Å»¯ ¢ݕ¢uҕ%(³Ú­¼AÃh'f­A® à ¢¾'¢ö¼A® Ë ¢¢hØ þ»­ƒÃh®
ZVG\Oc8;UÇ 15› '¢h§ þݕ¢}ðé»­AÃT­‘£òÈ­A³”`) ã),®ÃpËJ–Ÿ ßݔ¢¾ðhé»­AÃT­‘£ƒ·ƒÝ
­A³ãÝÞ'•ÅŽòŸ­ ¼A´‚¦F³V%(ñ¼AÃh'f­A® ÃT­
ZVG\Oc8, 0œ› á ¿³ Ŏ'”ű),É
ZVG\Oc8,8=s 0ۛ %(³;­A³Ú£ Æ ¢—%
ZVG\O`@NB 0ۛ ᐝu­A'f­‘£ƒ';É,';É»­Aº[Ø,£áÉ»­A'¤­‘£n¼A¦K³ãà ¢¡;Ï,³µØ ÜrØ(à ¢‚'¤­ƒ"$r%Ù£ ·ƒÝʘ˃­AÃT­A"
ZVG\O`@NBnÇ 5› þ,º[ÃT­‘£ÄᐝF­A'¢¾Ý”¢Á¼A¦F³VÃÀ­‘£ƒáÉ,áÉ»­AÃT­‘M£ ]'É MÉ»­AÃÀ­
ZVG\O`@NBnÇ 1€› Ø¿À';É¢¿Ø 'HÉ¢';³µ¢h% ÃÀ­
ZVG\O`@\@ 3p› ),ØÙ­‘£ƒà‰ÃÀ­‘£·2¡2ÃT­AÉAÅK£ÄæÜrþ»£æÜr$³ 
ZVG\O`L\U 0ۛ Ø?),'H³Ú­‘1£ µŸr­  ­‘£ƒûuŸr­ ¯9­
ZVG\O`L\UVG 0œ› Ìh©T­A®­A ¿ 
fŎ¯4ºc­Aɾ'f­¿ 

ZVG\Oã_=UÇ 1y› FŸ‹­ ¦KÃÀ­‘£ ­Aº[ÃT­‘£Ä¯ §h­A°‹¬rÃÀ­#';³VÃÀ­‘£ ®­A®Ý
­'H³ãÃT­‘£¡
ù”òm®­A+u­Ä'H³ãÃT­
ZVG\Oã_=UV8 3p› É,³V¯\),'¤£ƒÃRŻ £Äðʘݠ­Aº[º Å»Ã
ZVG\Oã_=UV8 0œ› 'f­AË9³;£É,³V¯\),'¤£Ä'f­A¯¿ìw+u£ƒðhʘÝ
­Aº[º Żþ‰¿Àà ÷‘Ë
ZVG\OãC< 0œ› ³¢WŸr¦FÃT­‘£á‹Å»æŎ ­A®
ZVG\OãC<fÇ 5› ³¢WŸr¦FÃT­‘£á‹Å»¢
³ ®ÃÀ­‘£ƒà‰ÝVÅ»Ø(´ ¢Â®ÃT­
ZVG\Oãs=E;8 0p› '¢h§ Ë2­AÃÀ£ƒ³Uƒ^+W³ ¦NÅá‹Å»¿Àº ¢¾
ZVG\Oãs=E;8mÇ 1y› ò1­ főŸrÃÀ­ è_µ¼AÉ,˃­ '”ÅŽ¯ ¢¼ ԘÝ2®
ZVG\O>[U 0p› ¯9­A¦F®¯»ÃT£m¼AÝ2ÉAÅ»¯4ÃT£ÄÍ ­A©®­A¯4ÃT£ÄÝÃh'
ZVG\>O [UÇ 5› ¯9­A¦F®óº˜)¾Ì­AÃÀ­
ZVG\>O [UÇ 1y› ¯9­A¦F®ªÍÃT­AÃÀ­‘£ƒ¿' ®ÃT­‘£Ä¯–Å»Ý2ÃT­‘£"¼Aý!´‚à‰ØÙ­AÃÀ­
ZVG\>O [s 3p› ¯K­A¦K®£#ò\§—Ÿr­ ´ú¼A% 2£ƒØ ÜrØÙ­Ä¿Àº ¡ ­‘£m¼A¦F³µÌq­Aà ¢}©T­A®­‘£ÄÌfÌ*¬r³
ZVG!UVOcmÇ 5› ³ã³;­AÃT­‘£'HÉ,';É»­AÃT­‘£ƒÂ³Ú¬r­ ÃT­
ZVG!UVOcg 0ۛ T®­AèF£Í ­A®­AèF£Ý
­AÉAÅK£ƒ·ƒð 9FŸr­ "£ Ý2´q£Ý
­A³Ú£
ZVG!UVOcg±Ç 5› ‰®­Aèâ͐ÃT­AÃÀ­
ZVG!UVOcg±Ç 1€› T®­Aè±ð´q­A³VÃÀ­‘£Ý´ö¼AÃ'¤­A®ó® ¢—ÃT­
ZVG!UVOcg
UVG!s 0ۛ ‰!ý ]þ'•ÅŽ% Ür'¤­AÃT£‰!ý ]Ãpà&Ŏ¡
­‘Ò”%y͐ÃÀ­Aà ¢}'f­ƒ'¤­A(³ µ­AÃÀ­
ZVG!UVOcgÄs 3p› T®­AèT%,­A³Ú£ð 
ZVG!UVO`@\U 0ۛ D¼AÝ2¿À' É,ÃT£ƒÂ ¿—Ô˜ÃhØy'¤­m¼AÂ%0
ZVG!UVO`@\UÇ 1€›  ¿ÀÃhÃT­‘£ÄN),Ɂ'f­m¼A% 0 É»­A®ÃT­‘£ƒÂ ¿—Ô˜ÃhØy'¤­m¼A% 0ªÉ»­A®ÃT­
ZVG!UVO`L\UÇ 1€› ³ãÃT­‘£ƒÝÑüh¼A÷‘ØÐ'H³ãÃT­‘£ƒÍÃÀ­AÃT­‘£ƒ'¤­A³V« º˜),ÃÀ­‘£e¼AÝ2³VÌfÃT­‘£ðhʘ¯ÚԕÃß';³VÃÀ­
ZVG!UVO`L\>?EH8 0j› Ý*ü=ÌfÃÀ£»³ãÃT­‘£‰ðʘ¯K¼ 2£‰Ý*ü—¼A÷‘Ø,£4Ìf¦K´[+TÝÑüh¼A÷‘ØÙ£¤·2³m¡2³;£‰Ìf¦F´[+r£¤ÝÑüh¼A÷‘ØÙ£¼A©
&‹©À£Àÿ¤qòÈ­A©hÃT­‘£‰';½‹¯»ÃT­‘£¤u­AÃT¼AÝ2'MÝÑüh¼A÷‘Ø
ZVG!UVO`L\EHG 0p› ÝÑüh¼A÷‘Ø('d 2¬­ £
¼A©á ­A´q­‘£m¼AÝ2³VÌfÃhºc­A³;£³V ¼AË9´­‘£Ìf¦Fʘ'6 ƒ¬­
ZVG!UVO`LNY,G!U 0œ› ¨F©T£Ä¯ §h­A«HÅK£ÄÌHԘ´¿£Ý*ü=÷‘ØЩ`¶c´¿£·2¡ ­‘¼´‚Ì—ÃÀ£ƒÿ¤#'¢h©®ªË\Ÿ
ZVG!U[I,UV8;Z[U 0p› M¼A©
&!©T­AÝ £#¯ §c´ÅK¼A´q£Ý ­ ~£¯4´
ZVG!U[I,> k <?U 3ߛ M¼A©
&!©Ý2ÃRÅ»Ë2£¼A©&!©T­AÝ2ËV) Ë2£ƒ¯ §—­AF­‘ù”«
'f£ƒÝîr ­
ZVG!U[I,>?L 0ۛ M¼A© &!©À­AÝ
£Ä¯ §=´*ÅK¼A´q£·2u­AÃT£ƒÃÀ­A‰©Àҕ³Ú£ƒ¯ §h¼A´f÷‘é»­‘M£ J,˃­‘¼A´q£
ZVG!U[I,>?L2Ç 1€› M¼A
© &‹©À­AÝ ';³VÃT­‘£òm³ ),Ý
­'H³ãÃT­‘£·2 ¢hËÖ͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ® ¢ '¢¾¯»² '•ÅÁ¡H),³ñ¼A® ]ÃT­
S,…

ZVG!U[I,>?LNO k <AU 3p› u­ ԕË2£Ý2³;­Aº[ÃRŻ˃£¯ §="ŸrÝ ­AËV) Ë2£'”ÅK¼A´¬‹ËV) Ë
ZVG!U[I,>?L\E;G 0p› ®˜¢hÃ%Ù­A³;£Tºc­AÌfÃ
ZVG!U[IY;<?>?L!s 0œ› Ý2º[Ìú¼A©&!©À­AÝ
£n¼A©&!©T­AÝ2"Å»®´q­‘£ƒò»),®­A¯4Ã
ZVG!U[U[I 0ۛ ᐝ&¬nT´£q¶c©WÅ»' ü=´‚T´
ZVG!U[UV 0œ› ~­AÉAÅK£'*),®
ZVG!U[U a Ç 5T› m³¢WŸ‹¦KÃÀ­‘£·2á‹Å»¢}
³ ®ÃT­‘£Ä‰¢
³ ‰¢
³ Ìq­AÃT­‘£ƒÿ¤ôž®ÃT­A®´q­ƒÓhʘË2­‘Ò”%(ÃT­‘£þ,ÃT­A®´q­ÄÓʘ˃­‘Ò•%(ÃT­
ZVG!UVgO(L\UÇ 1y› " ©ßÌf®­AÃÀ³ ­‘£ƒá‹ ücÅ»´—¢}
% áø'H³ãÃT­
ZVG!UVgO(L\>?EH8 0p› %,­Aºc£¿À%Ù¬
­ Ìf®­AÃÀ­‘£#%Ù­Aº[';³V«
ZVG!U[@lZ[UV8=L 3ߛ ©ዬ‹F­AÃÀ£ƒÍþ,à ¢h©À­A®­‘£Ä·2¡2ዬr—ԕÕ;­A'¤­A³
ZVG!U[@lZ[UV8=L 0p› éh—ԕÕ;£Ä¿% Ó̂'¤­ƒÂ—Ô•ÕVu­‘£ƒ·2´¿À'Ñ)A¬ Ÿn'¤­ƒûTë(É»­
ZVG!U[@lL 0ۛ ‹ÜrÉ»­‘£n¼A " µ­‘£·2 ¿À¿' Ø,£Â[),Ø ÅK£Ä';®¦NÅK£ƒ¯4³”)AŸ 'f­´¿³;¬­ £'¢h"£ƒÿ¤#Ý ­Aº[Ý £ƒ©RÅ»³ã´­‘ £ M¼A " ]³Ú£u¯4©W¬r´â'”ÅŽÂ[),Ø Å
ZVG!U[@lLÇ 1€› ȯ4³µÂþ»­AÃÀ­‘£#·ƒ'H® ¦lÅÁË2­¯4³”)A¬ Ÿn'¤­ƒ´¿À³;¬­ ®¦#­AÃT­
ZVG!U[_;>?Z[U 0p› %(³;­A³;£%(¢—³ É»£ ÝVÜr³Ú­ ~£
¼AƐÕ
ZVG!U[C 0ۛ  ÃÀ­‘¼A©';¦K«]£ƒT½!®­Aº˜)AŸ'¤­ƒÝ&Ürºc£ƒÌfʘ˃­‘£m¼A¦F³”),ºc£ƒÝVŸràu£ ò,Żɻ£#'¢h©T¼AØ(˃­‘1£ !¢À¼A©˃­
ZVG!> kÈ0ۛ ³VÃWÅK£ƒÃTŸr­ %Ù£ƒ·ƒ¯4®ÃÀ­‘£1]ØA),®­‘£ƒÍ—îr ¢'f­¼A͐Æ[Ï,ÃT­‘£ƒÿ¤#¦(),÷‘黣¡2ÃT­AÌâ³$]à ¢¾'”ÅŽÝVŸr% Ür'¤£ ÿ¤'¿ÀØ Å
ZVG!> k Ç 1y› ͗ԕ%'H³ãÃT­‘£m¼AÃh³”),áø';³VÃÀ­‘£·2 ¿À³Ú­AÃT­
ZVG!>?Z[(U[L 0p› ûæőŸ‹¦ ¿³;£ƒ·ƒeҔ'§='¢—Ø,£¦ ¢WŸ‹%͐½‹®­ '¤1­ !¢h®
ZVG!>?UVG 0ۛ MҔþAŸrþ‘),³;­Ä¯–Å»Ø(à ¢©T­A®­‘£ƒ¯¿À'¤­A³µ';³Và ¢¾©À­A®­
ZVG!>Wg
U 0ۛ ¡2¯4³;­Aá £Ä¡ᐝ&¬£ƒ%?),+u£ƒ¯9­A¯9£Ä¯9­A´f'
ZVG!>Wg
>W8,O(< 0œ› %?),+&ÅK£ƒ¡¯»³;­Aá‹ÅK£ƒ¯9­A¯‘ÅK£#·ƒ¡¯4³Ú­AáïÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£ÿfôÑÏ,Ìf%,­A³ Ŏ'¤­
ZVG!>Wg a Ç 1€› Ý2 ¢—ØwÃÀ­‘£m¼AÝ2'*),É,ÃÀ­‘£ƒ¡ ž‹Ÿré,ÃT­‘£ƒ),É,ÃT­
ZVG!>Wg
@lEH8 3p› ´ ¢ĥ®­A®ó³ Ÿ‹¦Þ'f­
ZVG!>Wg
@lEH8 0œ› MҔ';³;¼AT¨Þ³ Ÿr¦#£͐¿Àº ´â®­A®óU³ ƒ^+W¦
ZVG!>Wg
@lEH8MÇ 5‰› ®­A®óº˜)¾Ìq­AÃT­‘£ƒ® ÌÌq­#ݔ¢ ¿ 
]É¢¾¯4³Ð®­A®ÅŽÆ ­̐­AÃÀ­
ZVG!>Wg
@lEH8MÇ 1y› ´ ¢—Ì‚®­A®ó³ Ÿr¦ï ¢WŸ ³ Ÿr¦FÃT­
ZVG!>W8;:=U 0ۛ %(ë(É,©´q£#û ¿À'œ';³µ¯ §c«M­Au£ƒÂ ­A¯4®[ÜrÝ¥Å
ZVG!>W8;:=UÇ 1€› Ý ­A÷‘Øٟr­ ¦ï¯ §=«]­Aø'H³ãÃT­‘£ ­A¯4®܋ݥÅö'H³ãÃT­
ZVG!> a,a <?U 0ۛ ®Ÿr¦FÉ»­Ä‰¿Àà ÷‘Ë
ZVG!> a,a <?U
Ç 1€› ®Ÿ‹¦KÉ»­Ä';³VÃT­‘£
¼AÃh͋¬r®ª'H³ãÃT­‘£¡Ëã) ËÖ'H³ãÃT­‘£m¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­
ZVG!>?@\>?@ 0p› ÝVŸr';ØÙ£ƒÝ¥Ÿ‹'HØ'¤­ƒÝ2‰Ëƒ£ ÝVÜr²Ž'f­A®£éAÅ»'ÛÝ2TË2£uÌ!)'q)AŸ]'f­ÝTË
ZVG!>?@ a]3ñ› '¿À³V¿À' ³;­‘X£ ¶c´q­‘£';É,'•Å»®­‘£¿Àô Ý2¿Àô Ý
­‘£òڟr¦ ¿À³;£·2 ¶c¯4÷‘ØÙ£m¼A©h"%
ZVG!>?@ a Ç 1€›  ¿hԕÃhØyÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒÍØ(ÃÃT­
ZVG!>?L\UVGJ>AE;8 0œ› u­AÃ%(ë(É»£ƒÌqŸr­  £Ä'HÝ;Ï,Ø ÅK£ƒ®²«
ZVG!>?L\>?Z 0p› ¡ ­A®=),'¤£ƒÝ&Å»²'¤£ ÌqŸr­ à ¢h©T­A®­‘£Ýu­A®=),'¤£¼AƐÕÚ­ ԕ© ¢h"ÅK£¦ ¿«%?),+ ¼A© ­A³ã'
ZVG!>?L\>?ZVO(< 3j› 2¼A©© ¢hÃT­AʘT'f£‰¦ ¿À«]­A¦ ¿À«
Î2£À¦ ¿À«
%?),+¼A©© ¢h'¤£À·2ݝu­A®=),ÃÀ­AÝ¥Ÿr͋Ÿ‹á‹ÅK£»¦ ¿À«
%?),+¯4³ Å»²­»Ý2ה͗ԕá‹ÅK£4ÿfݥ܋²F£—¯–Ü‹³;­‘£‰éAÅ»'f£I
ZVG!>?L\>?Z[>?@\U
Ç 15› ¡ ­A®=),ÃT­'H³ãÃT­‘£ƒÌqŸr­ ÃÀ­‘£#%?),+Ö¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒÝ2F­A®c),ÃT­'H³ãÃT­‘£m¼AƐÕÚ­ ԕ© ¢h+T« ';³VÃÀ­
ZVG!>?L\>?Z[>?@Ng 0œ› ¡ ­A®=),ÃÀ­‘£#Ý2æÅ»²­‘£
¼AƐÕÚ­ Ԙ© ¢h+T«M£%A),+u­A¿Ã Ý¥Ÿrá ­AÃÀ£ƒÝ2F­A®=),ÃÀ­‘£
¼A©© ¢—ÃT­
ZVG!>?L\>?Z[>^[U
Ç 1 5À› ¡ ­A®=),ÃT­Ä'H³ãÃT­‘£Ý2æÅ»²­';³VÃT­‘£̐Ÿ‹­ ÃT­‘£Ä%A),+-¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£Ýu­A®=),ÃT­';³VÃÀ­‘£m¼AƐÕ;­ ԕ© ¢—+‰« ';³VÃÀ­
ZVG!>?L\^> 9,Y;U 0ۛ ¯ §=ʘ˃­A®=),ÃT­‘£ƒ¦ ¿À«
%?),+±¯4³ Å»²­¼A© ­A³
ZVG!E;Z[E;I,>A<?U 0œ› àu¼AÉ,Ë2­A®£‰¦F³VîrÆ
ZVG!E`Œ–L 0p› Í ­AÉ»­‘£ƒž%,­AÃÀ£ƒ©T­AÉAÅK£ÄTÃ
ZVG!E;EH 0ۛ á[)'!¢hÍ ­AÌq£#Ɛ®[ÅK£ƒ·2®­AéAÅK£¦FÉ¢ÀҔ³V˃­ƒË2­ƒ¯K­A%w³ Ŏ'”ÅŽ® ¦NÅK£ƒ% ŸrÉ»£ÿf¡VŸr¿À' "£ƒà ¿Àu­A©
ZVG!E;EHÇ 5› ¿É,ÃT­‘£ƒ¢hØ þ»­ƒº˜)¾Ìq­AÃT­‘£ƒ® 'pÌq­AÃT­‘£ƒû ¿À'œÌq­AÃT­
ZVG!E;EHÇ 1€› Ø¢hþ»­Ä'H³ãÃT­‘£Ã©À­AÃT­‘£Ä®'¤­AÃT­‘£ƒû ¿À'¤­AÃT­
S

ZVG!E;EH(U[I 3p› ©'§h£Ä¢—Ø þ»­# ¿ÀÉ»­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä·2'¿¼AØ(®
ZVG!E aM0ۛ !¢h´*ÅK£ƒ"À¶cË2£' üh¼A+±ôH®£ƒ¯žÀ%Ù­A©T­A³Ú£ƒ·2¯l),Ø,­‘£Äÿ¤#Â[),Ø ÅK£n¼A" µ­
ZVG!E a Ç 5› ðʘ¯Úԕþ'H³ãÃT­‘£ƒ¢h% ÃÀ­
ZVG!E a Ç 1y› '¤­AØwÃÀ­‘£#´!),É,ÃÀ­‘£ ·ƒ!¢h´‚'f­AØ(ÃÀ­
ZVG!dE 9,Y;U[L 0p› ¡”¢h'¹!¢h®óÌ!)p® 'HÉAÅö'•ÅÁ¦ ¢Ÿr%¡HÏ,³ÐÉ,ë(É¢ݕ¢¨‹¢—®­ƒÌq­A´q­ƒž º
ZVG!Ec@\@ 3p› ¡ ­AÉ»­‘£e¼A´f³ãÆ ­‘£ ¢hØ þ»­‘£Ä·2% ¿ 7 "Å»®£
¼Aɻ¼Aɻ­‘£º[éAÅK£ƒÿ¤#ðh®ØÙ­‘£R n¼A©¿ ³ £ƒ©À­AF£ƒ¯ §h¼A´f'•Ür®
ZVG!Ec@\@ 0œ› ¡ ­AÉAű$³ fł¿º èø©`¶c´¿£ƒ·ƒ#&Ür®ÅK£"Ür®£ƒÿ¤Ä%%¿ 7 µ£ƒ';÷‘Ø,£¼A©¯4%Ù­‘£ Äè‰Ý ­Aè±áæ¬ 'f­¼A% 0
£Ä'§ Ür"
ZVG!Ec@\@Ç 1y› ¡ ­AÉ»­Ä³(]ÃT­‘£·2'¤­AØ(ÃT­‘£ƒ¯K­A³µðh´­A³ãÃT­‘£¯9­A³Ð'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤Ä³”),';ÃT­
ZVG!Ec@\@\>W8;: 0p› Â[Ï,³;­Aºc­
ZVG!E;Y;ZBnÇ 5› %¿À͐'œ'¢‚Í žé,ÃT­‘£ƒÍ¿Àº ´‚ÃWŻ ¢û¿À';ÃT­‘£¯9Ÿr­ ©‚¯4É,ÃÀ­‘£#ºc­A°ÖÌ!),É,ÃT­
ZVG!E(C 0p› '*Ï,¡ ­‘£ƒ'¤­A'f£ƒ'¤­A¦#£ƒ·2'¤Ÿr­ ©‚'¤Ÿr­ ©T£¿À' ¿À' ì€'•Ü Ÿ
ZVG!E(CœÇ 5À› '¤Ÿr­ ©‚'fŸ‹­ ©ß';³VÃÀ­‘£ƒ¿' ¿À' ì'”Ü Ÿ]';³VÃT­‘£·ƒ" ¢ fÅ͐àF­A³ãÃT­
ZVG!E(C k OcG 0œ›  Í[),û±ðé»­Aà ¢¾'”ÅŽÉ,ë(ÉAÅK£#®=),º[% ŸrÉ
ZVG!E(CI 0œ› òÚŻɻ£#Ý2&Ürºc£¢h³ ®­‘£þ¢h³
ZVG!E(CIMÇ 15T› Ìfu­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÌfu­ƒº˜),ÃT­‘£òÚÅ»Éß® ¦­AÃÀ­‘£ƒ¡”¢h6' 5c­º˜),ÃT­
ZVG!E(C8 0P› ¼A"³Ú£¼A " µ­‘£—Ì*ÜrÉ»­‘£ÀÂ[),Ø ÅK£¼A%" M³Ú£—·2¿¿À' ØÙ£‰´q­AÌq£¤ÿ¤q³Ú­A̐£4³;­AÌf¯4%Ù£‰³;­AÌfʘ©TI£ ÀÝ2 §h­AØÙ£»³Ú­AÌq­‘C£ "2¯9Ÿr­ ¼A"¼A®[Ÿr¦ß'¤­F¼AÝý!'¤­‘£
ZVG!E(C82Ç 1D› q ¿À¿À' Øn¯4º[ÃT­AÃÀ­‘£»³Ú­AÌ˃­‘ù•òm+ ¢h'M';³VÃÀ­‘£¤·2B˜ü Ÿr¦#­A³
';³VÃT­‘£4¯4%n͐þ»­AÃT­‘£ 4Ÿr ­‰'H³ãÃT­‘£‰¡
­Aò,ܼA+‰´~'H³ãÃT­‘£‰ÿf¯–Ür³;­‰';³VÃÀ­‘£¤¡VŸr´µ'Ñ)P¯
ZVG\Y;Z[>WO(< 3p› ¡ ­AÉ»­‘£#·ƒ'f¼Aé,ÃÀ£éAÅ»'f£ƒ¯ §h­AF­‘ù”«
'f£¼Aë]¬r­ Ë'
ZVG\Y;Z[> k <?U 0p› á Ҕ³V˃­‘£¿À' é»­A®[ÅK£ƒ¿ ' ҕ½!º[Ë2­‘£Ý¥Ür¯K­
ZVG\Y;Z[> Œ‘sMÇ 1€› ÝVÜr®Ŏ¯»³µÂþ»­AÃÀ­‘£#ô¤Ÿr­ ÝVŎ¯4³Ðþ»­AÃT­‘£ƒ';÷‘Ø¢h% ÃT­
ZVG\Y;I,U 3ñ› 'Vîr ­‘£ƒ¡2¨K«H¬£Ä¡2¯4ý!©T£¡ ¼AÝ £ƒ¡2á‹Ür³Ú­‘£ƒ¡Ý2u­AåA´q£Í ¢hɑÏ,®£Ä¡2Ý ãË2£¡ÝVŸW¶c' ü=´
ZVG\Y;U[< 0p› M¼AÃh% ¬‹ËJÅK£'§ Ür³;£%w˃­Aº Å»ÃT£ƒ';é‘),³;£
¼AÃh÷‘¿Àé ³;£';é‘),U³ ™;%wË
ZVG\Y;U[<?L!s 0œ› M¼AÃh% ¬‹Ë´q­‘£'Hé‘),³ã´­‘£
¼AÃh÷‘¿Àé ³V´q­‘£Ä¼AÃh¿Àé ³;­Aèu£'§ Ür³V´q­
ZVG\Y;>?@\U 0ۛ  Ý2 ¿ÀÕ ÅË2­ À­
ZVG\Y;>?@\UÇ 5› ݝ ¿ÀÕj ¢WŸ ̗ºc­A̎ݕ¢}àæ܋‰´q­
ҕô;³VÃÀ­
ZVG\Y;>?@\UVG 0œ› '§ ÜrÌf³Ú£#Ì*Ÿr¦NŎÌfºc­AÌâÌ!)¾"3¿ø 
'•År),̂˃­̗ºc­AÌ!)AŸ]'”ÅŽ³V²­ƒ ¢WŸjҕô;³V´q­³V¢ º
ZVG\Y,g kM0p› Ø¿À'HÉ»­‘£Ä';«M£ҕ';Ã'¤­‘£ƒ³”),Ø ÅŽ'¤­ƒ¿ÀØ ';É»­‘£#¯K­A³V ­
ZVG\Y,g k Ç 1y› Ø¿'HÉ¢Ž¿ÀØ ';É¢'H³~É»­A®ÃT­
ZVG\Y,g k <?U 0œ› Ø¿'HÉ»­‘£Ä·2'Ñ),豩`¶c´¿öÌ!)¾¡
­AÝ ­AÃRŎݔ¢Ã÷‘غ˜)¾Ìq­AË
ZVG\Y,g k <?UÄÇ 5› û ¿À³ ő¬nÉ»­A®ÃÀ­‘£m¼A% 0 É»­A®ÃÀ­‘£ƒû¿³ ő¬n¯»É,ÃT­‘£Ä·2Ø¿À';É¢‚¿ÀØ ';É¢º˜),ÃT­‘£m¼A¦F³Ð¯4É,ÃT­‘£Ä‹Ür«H¬]º˜),ÃT­
ZVG\Y,g k <?UÄÇ 1y› ‹Ür³Ð‹Ür³µ';³VÃÀ­‘£ƒ¿ÀØ ';É¢‚¿ÀØ ';É¢'H³ãÃT­
ZVG\Y,ggÄs 3p› ¦ ¿ ¢h %Ù­A³;£Ã&¬£¯\),®­‘£Ä¦ ¿%w³
ZVG\Y,8;Z[B 0œ› ÂÍ ­AÃT­‘£Ä%,Ÿ‹­ ´ßݔ¢¾¿À' ®ÃÀ­‘£#·ƒ#³ã‰³Ú­Aº[Ø
ZVG\Y,8;Z[BMÇ 1y› ÂÍ ­AÃT­‘£Ä¿' ®ÃT­‘£ƒÂ ¿³V ¿À³j';³VÃT­‘£%,Ÿ‹­ ´ßݔ¢¾%(Í ­AÃT­‘£%,Ÿ‹­ ´‚Ý•¢´!),É,ÃT­
ZVG\Y;@O(I,U 0œ› èTÝ ­Aè‰Ëã)AŸ'f­ƒá&¬rË ¿ £ƒ'§ ÜrÌ ¢hÉ
ZVG\Y;@O(I,UÄÇ 1y› áæ¬ Ë ¿ ±';³VÃT­
ZVG\Y;@O(I,UVG 0p› áæ¬ Ë ¿ ±';³Và ¢}©T­A®­‘£'§˜ÜrÌ ¢hɂ'•ÅÁ®É»­Aè±®É,à ¢©T­A®­
ZVG\Y;@lU 0œ› Æ[),Ø ÅŽ';Ø?),³ ÅK£ƒå?Ë2­A®[ÅK£ƒ"Å»"Å
ZVG\Y;@B 0œ› Ø(ý!'H³Ú£ƒáý!'f­‘£Ä%(Í ­A©T£Ä¢h³ ®­‘£  ¿Àé,ò–¢—É»£ƒ·2òÚÅ»É
ZVG\Y;@BMÇ 5‰› %wÍÖ';³jØ ÜrØyÌq­AÃT­‘£¿À' ®ªÌq­AÃT­
ZVG\Y;@BMÇ 1y› '¿À®ÃÀ­‘£ƒ%(Í ­AÃT­‘£ƒ·ƒÃT­A" 'H³ãÃT­‘£ÿfM¼A¦F³Ú­ ¢h% ÃÀ­‘£ƒ¡2á‹Å»Ã‚'H³ãÃT­‘£ƒ¯4³Ú­ ¶c´ß';³VÃÀ­
ZVG\Y;@lL 0ۛ M¼AƐ®'¤­‘£ƒ¯4³ã´£³”),Ø ÅŽ'”ÅŽ¯4¯4ÉAÅ
S

x

ZVG\Y;@lLÇ 5› ÌfÁÌq­AÃÀ­‘£ƒ¯4¯4ÉAÅö͋ŸráÃT­‘£Ä';É»­m¼AƐ®'¤­ƒ¯4ɾ̐­AÃÀ­
ZVG\Y;@lLÇ 1€› ¯4³ã´‚þ»­AÃT­‘£ƒ® ¯ ¢hØ(ÃT­
ZVG\Y;@lL‹s 3p› ¯4³ã´f%,­A³Ú£
¼AƐ®'¢—%,­A³Ú£·2M¼Aɻ¼Aɻ­‘£¿ % 7 "[Å»«
ZVG\Y;LlZB 0p› ®Ÿr¦FÉ¢¾'”ÅŽ®­AéAÅK£žÀ© "­ fÅK£Ý2ºc­A³;­‘£ƒ·ƒÝºc­A³Ú­‘£ ¡2©®[ŸrÍ
ZVG\Y;b 0p› '§˜Ür"£ƒ·ƒ'f¼Aé,ÃpÍ ­A´q£ƒ'¤¼Aé,ÃT­Aè
ZVG!s 0œ› M¼A½!®­Aº[Ø٣į¿À'¤­A³;£ƒËƒ­AÃT­‘£ƒ·ƒ³”),ÃT­‘£³ ),©T­Aè
ZVG!snÇ 5À› M¼A½!®­AÃT­‘£¯¿'f­A³ãÃT­‘£mҔþAŸrþ‘),³;­Ä¯–Å»Ø(ÃT­‘£Ä·2³ ),ÃT­‘£
¼A©®­A¯Á';³VÃÀ­
ZVG!snÇ 1y› M¼A½!®­A';³j';º[ÃT­‘£nҕþAŸ‹þ‘),³;­ƒ¯–Å»Ø(ÃÀ­
ZVG!s a L 0œ› ¦ ¿Àô¤­‘M£ ),ºc£¦­A³
ZVG!s a L\>?Z 3p› M¼AƐ¯9­#¿º ¡
­‘£Ä¦ ¿Àå?´£¡2¯ §=';Ø
ZVG!s a L\>?ZVO(< 3ߛ M¼AƐ¯9­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¦ ¿Àå?´£¡2¯ §=';Ø
ZVG!s;@\LNO`< 0œ› M¼A͐½‹®cÏ,³;£'¥î‹Â ­ƒº Å»³;­‘£9¶cô¤¼AØ('f£Äuù•«
ò
ZVG!s;@\LNO`<A<?>W8;U 3ñ› M¼A͐½!®=Ï,³ ÅK£
¼AÃhæ¬r®£9¶c©`îrÆ £Fù”«
òÚÅ»Ë
ZVG!s;@\LNO`<A<?>?@\U
Ç › %Ù­Aà ¢}¯9­A³VÃÀ­‘£9¶cô¤¼AØw';ì(¯± ¢WŸ à‰ÃÀ­͐ÃT­AÃT­‘£Fù”«
ò ͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ³ã©T­A%Ù­A³j͐ÃÀ­AÃT­
ZVG!s;@\LNO`<A<?^> [U
Ç › %Ù­Aà ¢}¯9­A³VÃÀ­‘£9¶côf¼AØ(';ì(¯Á ¢WŸ à‰ÃÀ­ ͐ÃÀ­AÃT­‘£ÄFù”«
ò ͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ³ã©T­A%Ù­A³j͐ÃT­AÃÀ­
ZVY kÈ0ۛ ͗îr ­‘¼AÝVŸrºc£ ®=),TÉAŎ¡ ­‘Ò•%€¯4" ¿ø'f­ ¡>¢NØ XÅ £|¡>¢7 ¡
­AvÉ +£¤¡Í[),$í +£|¡å £|¡AºnA+–£N£³ Å»Æ £"­A©À£ƒ©ʘÝ
ZVY k U 0p› à‰ÃÀ£ Æ%7¯»º[®­‘£ƒ·2àTÃT£´ üc´Å»ËúàF­A´
ZVY k >?Z 0ۛ àTÃß'¢¾Ý2F­AÃÀ£à‰ÃÀ­A'f­A³Ú£ ·ƒà‰Ã¾ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£m¼ hàF­A´*Å»Ë
ZVY k >?Z[<?U 0œ› àTÃp'¢‚Ý2u­AÃT£à‰ÃÀ­A'f­A³Ú£·2àTÃpÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹ÅK£e¼ hàF­A´*Å»Ë
ZVY;Z[(E;E 3ñ› ºc­A° £Äºc­A°ïòm³Ú£ƒ¡ ­Aáï¦FÌ
ZVY;Z[(E;E 0ۛ 'Ñ),Ë®£ƒ'Ñ)»Ò”'H®­
ZVY;ZVY,g k UVG 0œ› m'H';ÉAÅK1£ fÅ»³;­
ZVY;I,I,<?U 0ۛ ¡ ­‘¼A®Ÿr¦FÃT£ÄÆ ­A´*łݔ¢¾® ¦­AÃÀ­
ZVY;I,I,<?U
Ç 5› M¼A‰Ø(ÃÀ­‘£ƒÆ ­A´*łݔ¢¾® ¦­AÃÀ­‘£m¼ATØ'H³ÐÝH),ÃÀ­
ZVY;I,I,<?U
Ç 1€› Æ ­A´*Ŏݔ¢®¦#­AÃT­‘£m¼A® ¯4ØÙ­AÃT­‘£ÄåA˃­A³j';³VÃT­
ZVY;U 0ۛ Ý¥Ÿ‹'¢h´q£ƒÓWŸ¼A¦F´q£ ÝVÜÀ£ƒÃT­AØ('p'¢¾¯9­¾'¤­ƒ¡¥Ÿ[¼A´—±"$r%Ù£ ÝVÜrÃÀ­‘£ƒ·2Â[),Ø ÅK£ÄÌ܋ɻ­‘£ƒÿf¡VŸrØÙ­M‹¢—®à ¢}'f­ƒÍ½!®­
ZV2Y Q 0œ› °å?¯4É»£Ä Ÿr­ ØÙ­‘£#´fu­A ­
ZVY2QjÇ 1y› ´fu­A ­ƒu­A³VÃT­‘£ Ÿr­ ØÙ­ƒ® ¦­AÃÀ­‘£ƒà&Ü ŸrÝ ­ƒF­A³ãÃT­
ZVY;<?>W8,O=G!s 3ñ› ¯9­A'œ"­A®­ƒÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£³VÝ;),èÁ'¤­
ZVY;<?<TÇ 1y›  ¿ÀÃhÃT­‘£Ä͋ŻÃÃT­
ZVY;<Wg
>W8,O(L\U
Ç 1y› Â[),Ø ÅÁ¯4³µ¯»¿rº ŸrÃT­‘
£ 4Ÿr ­ƒº˜),ÃÀ­‘£#¯4³Ú­A'f­A÷‘é»­¯4³Ð¯4¿rº Ÿ‹ÂÃT­
ZVY;<Wg
>W8,O(L\>?EH8 0œ› ³ãF¼A͗ԕ¿% £m¼AÝ2³;­‘£¯4³Ú­A'f­A÷‘é»­‘£
¼A" ]³Ú£u·2Â[),Ø Åö¯4³Ð¯4¿rº ŸrÃÀ­‘£#¯4³ãN),ʘ';+&¬
ZVY;< a G!>?L 0› %?),+&ÅK£K¡¯»³;­Aá‹ÅK£u¯K­A¯–ÅK£u¡ ù•òË ¿Àý!´q£u©hºžÀ' % ÅÁ¼AÌfÝÞ¯4³D¡2¯4³Ú­AáÁ® ¦­A˃­q¦F˃­uº˜)¯4³ Ÿr´¿ðhÝ'¤­¼AëH¬r˱Ãy¿º ¡
­º˜)
ZVY;<?L 0ۛ ¯–Ÿr° £Äᐝæ¬[£ƒ‰´q£ÝVŸr¯ §=%Ù­AË
ZVY;<?L\>?_wO`L\UFÇ 1D› ÀÌ!),´fÃT­‘j£ !¢h´*ÅÐ';³VÃÀ­‘£¤·2Ý ¿ÀᐳVÃÀ­‘£¤ð`ԕÃh´µ';³VÃÀ­‘£¤-Ý V˜Ë2­9¼A"÷‘Øm͐ÃT­AÃÀ­‘£‰ÿf¯žÀ%Ù­‰'H³ãÃT­‘£4ð¯4Ìq­AÃT­‘£ðʘ¯ÚԕÃj';³VÃÀ­‘£C Ҕ'HÝVÅ
ZVY;<?L\>?_wO`L\>?EH8 0ۛ !¢h´*ÅK£ƒÌ!),´£' üh¼A+u£ƒ·2Ý ¿Àá ­A³;£Ý ãË´q­‘£uðhʘ'H+&¬£ƒÝVŸr©ዬ‹Ã
ZVY;<?LNY,G!U 0ۛ  ÝVŸW¶c' üh¼A´q£Ý ¿Àá ­A³Ú£ð`ԕÃT¼A´q£ƒ-Ý VË9´­‘£¼A"÷‘Ø(´q­
ZVY;<?LNY,G!UÇ 1€› Ì!),´fÃT­‘£ƒð=ԕô‚';³VÃT­‘£Ý ¿Àá ­A³VÃÀ­
ZVY;<?_=UVG!L 0œ› ¯¿ ¼A®Ë2­‘£ƒ¯¿À®£ƒ¯4Ø Åö¿Àº èø),³ Å
ZVY,g k UVGJ@\EHg
U 0ۛ Í[),ûæÅ»®­‘£ƒòÈ­A³ ÅK£¿ % M%Ù­AË9'f£¦F¿ ³
ZVY,g k G!EHY;@ 0ۛ  Í[),û&Å»®­‘£ƒòÈ­A³ ÅK£ƒ
¿ % ]%Ù­AË'¤£ ¦F¿ ³
ZVY,g
>W8 0p› ¨F³;­
ZVY,gmg >R8 0p› ¨F³Ú­
ZVY,g
Y;<WO(L\>?_=U 3ñ› Ì¿ÀÉ,à ¢©T­A®­‘£#͐þ,´q­ƒ¿Àº ¡ ­
S8

ZVY,8,8;>W8;: 3p›  ­A®­A'¤£ƒÂ´¿À³Ú£ƒÝ˃­AÃT­
ZVY,8,8;>W8;: 0œ› ´¿À³Ú­AèF£ƒÝ2Ë2­AÃÀ­A¯4ÃT£á‹Ür´*¬r´q­‘£ƒ';¯4Ø
ZVY aÈ0ۛ å?Ë2­A®­‘£ƒ';Ø?),³;­‘£·2å?˃­A® ¢¾'¤­ƒ¯ ¢h˃£ƒÿ¤#òÈ­ Ë2£Ä¯ §h­A³ã$&á £ Ä¡¿Àà òm©
ZVY a Ç 1y› M¼AÝVŸràæÅ®¦#­AÃÀ­
ZVY a,k EHO=G!I 0ۛ ¡
­A® F­A³ Ż͐³V´fÃp¡ ­‘Ò•%€(³ ]à ¢'”Å
ZVY,G\O k <AU 3ñ›  Â‹Ÿ‹¦­º˜),à ¢'¢}ËV) Ë2£Ý
­AäË
ZVY,G\O`L\EHG 0p› ¡2äWË9²£ ³ã²'f£³(]©T­A®­‘£
¼AÃh³ Å»²'
ZVY,G kÈ0ۛ Ý Ÿr­ 'H®£ƒ'HÉAÅK£¡Ø('¤­A©T£Ä¿À³ '¤­A©Ø٣ij”),'¤£ %(Í ­A©À£#·ƒ®¦#­AÃß'”ÅŽ';ÉAÅ
ZVY,G k Ç 1€› ®¦#­Aþ¢h% ÃT­‘£ƒ³ ),'HÃÀ­‘£·2¡2¯4à ¢TÃß'¤­ƒÍÃT­® ¢hÃT­‘£¡á‹Å»Ã‚';³VÃÀ­
ZVY,G!I 0ۛ %(º ÅK£1q),Ë2­‘£\5c­‘£ƒ¿ô Øw'”Å
ZVY,G!U 0ۛ ð¯K­AË2£ƒ¡;Ï,+F¼Aá £¯ §h¼A´f'f­A³Ú£ƒ·2 ¶c©À­ ¶ Ë2£®­AòÈ£¼A ҕ';ʘÝ
­‘£³”),¦(),¯4"
ZVY,G!U9Ç 1ț À¡îrÆ ­‰';³VÃT­‘£‰Â‹Ÿr¦#­‰Ë2­Ú¶c©`¶c°p';³VÃÀ­‘£¤·ƒqðh¯9­AËp';³VÃT­‘£4¯ §h¼A´f'¤­A³';³VÃÀ­‘£¤ÿ¤qÝ ¿ 
µ­¤';³
Ë2­‰ÃT'MÆ[),ÉP'H³͐¿Àº ´œÒ”%(Ã&)AŸ ´f'M³(]ÃÀ­
ZVY,G!>?E=@l>AL!s 0œ› M¼AÌf΃­AÝ
­‘£ƒÌq­AÃhà ¢¾'”ÅŽ¡ ù•ò®­A+F­‘£Ä·2¡2Ã&)'fŎ©=¶c´¿£ƒ'ÑÏ,´¿º[®£ƒ¡2¯–Ür©R¬]©=¶c´¿
ZVY,G!>?EHY;@ 3 › n¼A̗΃­AÝ ¿ £uÌq­AÃà ¢œ'¤­¡
ù”òm®­A+&ÅK£u·ƒƒ¡¯‘Ür©R¬£ ¡ e ¿À´q£¿% ®¬ròÈ£¡Ãr') ~­‘£ÿf ¢h÷‘黣K%("¬rÃRŻ˃£K´¿À³;­Aè‚Ý”¢œÍÃÀ­Aèâ¿Àº è
ZVY,G!< 0ۛ ®ØÙ£#Ɛ½!®­‘£·ƒ¯ ¢hÂ
ZVY,G!<»Ç 1y› Í ­A®=)AŸ]'Ñ)pN),É,ÃÀ­‘£Ɛ½‹®­ƒÉ»­A®ÃT­Ë2­ƒ¯4É,ÃÀ­‘£ƒÍ®ª¢h% ÃT­‘£ƒ® ¯ ¢hØ(ÃT­‘£n¼AÝ'Ñ),É,ÃT­
ZVY,G!<?s 3p› ¯ ¢h%Ù­A³;£ÄàæÜ Ÿ‹à‰³PÍ ­A®£ÄƐ½!® ¢h%Ù­A³;£¿r' Ÿ[¼A´
ZVY,G\GJUV8=L 3p› ¯ §= ¼A®´q£Ä®´q­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#©h´¬‹F­AÃÀ£ Ìq­A³ ÅK£ƒ®=),'œ¯ §h¼AÝ- £ƒu­AÃT­¿Àº ¡ ­
ZVY,G\GJUV8=L 0œ› ÝH),´q­‘£á ­A³;£ƒ¯ §=©T­Aºc£͐ºc­A©
ZVY,G\GJ>AZVY;<WY,g 0œ› ¯K­Aé +WË'§=u£¡äËËþÝVÜr‹ÅK£ƒ¯9­Aé,"­A®­A¡H)AŸ '•ÅŽ¯¿h¶c´f'*)AŸ 'f­ƒÝVÜr‹Ż4¯ 
ZVY,G\GJ>AUVG 0œ› u­A³;£ƒÂTÉ»­ƒ';F­Aà ¢¾©À­A®­‘£ƒÂ&¬r'f­A³
ZVY,G\GJs 0œ› m'HþAÅK£Ý
­A®ÃÀ£·2]žÀ³ ³Ú­
ZVY,G\GJseÇ 1y› ‰É»­Ä'Hu­AÃT­‘O£ ]ž³ ³;­'H³ãÃT­
ZVY,G!@lU 0œ› "­A¯K£ ­A¯9£m¼Aáý!'¤­A³;£ƒÍ®­‘£¼A©¯4%Ù£Ä'*),¯
ZVY,G!@lUÄÇ 1y› 'Ñ),Ý2ÃT­‘£Æ ¢hÉ,ÃT­‘£Ä"­A¯Ž¢—% ÃT­‘£ƒÍ ¿À³Ú­ƒòm®­¼Aáý‹'¤­A³VÃÀ­
ZVY,G!@lU[I 3p› ¡ ù•ò"å?´£"­A¯4¦?§¶c´q£à ü=«]­AËã) Ë
ZVY,G!@lEHG!s 3ñ› ݳãݳ ÅK£u"Å»à §=´q­Ë2­¡2Ý
­A©há ­AÃRÅöݕ¢øҕ';Ë2­¿Àº ¡
­‘£Äʘ©TҔ³V´q£ƒ¡ ¼Aï¿À«]£#¡2á‹Ür³;­
ZVY,G!L 3ñ› Ý¥Ÿ[¼A²åA´q£';F£ƒ¡2½!¯
ZVY,G!LO(>?<4Ç 1€› '¤­AØ(ÃT­‘£Ä'HŽ'H³ãÃT­‘£ƒàTØÙ­AÃT­‘£ƒÆ Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£ƒÆ[),ØÙ­#';³VÃÀ­
ZVY,G!LO(>?<Rg UV8=L 0ۛ '¤­AØyÆ Ÿr­ ØÙ£ƒÝVŸr²A¢h¯
ZVY,G!LO(>W8 0œ› ¯4%Ù¬­ £‰Ý2º[³ ÅK£
¼A'¤£e¼A®TÃ
ZVY,G!LO(>W8MÇ 1y› ¯»%,¬­ É»­A®ÃT­‘£‰Ý2º[³ Ŏ˃­
¼A'p®¦#­AÃT­
ZVY,G!_(O(LNY,G!U 0ۛ Ø¢hþ»­A¯4ÃÀ£#û ¿À'¤­A©T£Ä¦w),®­AèF£ƒ),É»£©'§=´q­
ZVY,G!_cU 0p› ©h'§€©`¶c´¿£ƒ©h'§=´q­‘£ƒ·2©h'§œ¢³ µ­‘£ ¢hØ þAÅö2¢ ³ ~­
ZVY,G!_cUÇ 15› ¿É,ÃT­‘£ƒû ¿À';ÃT­‘£ƒû ¿À'¤­AÃT­‘£Ä®'f­AÃÀ­‘£ƒ),É,ÃT­
ZVY;@NB;>?EH8 0p› ´qҔ'H˃­‘£¦X ÅK£ƒTÝ2Ã%
ZVY;@NB;>?EH8]Ç 1€› m¦X Ŏ® ¦­AÃÀ­‘£X¦ Ŏݔ¢¾³ã²­ƒ';³VÃT­
ZVY;@\LO=G!I 0œ› 'V¶cØ(ÉA¬£#¯»'f­A˃­ƒ¿Àº ¡ ­#% ÜráÖ¡¥Ÿ‹É»­#¡;Ï,‡
ZVY;@\LlEHI,>WO=8 0ۛ ³V²'¤£ƒ³(]©À­A®Å'H³ãà ¢¾©À­A®­ ³ µŸr­ É
ZVY;@\LlEHI,s 0p› ³$]©T­A®ÅK£³V²­‘£³V²«]£̗u­Aôq£ƒ·ƒº[©T­A®­A´q£ƒ'¤­A³;­A¦#­A³Ú£ ͋Ÿ‹áÃ
ZVY;@\LlEHg 0œ› ³ ÅK¼A´ £ ˜Ë9©ºc­A³;£³J¶cu£Ҕ³V©À­AÌq£# ­A®£%l¶c´*Ür³Ú£·2';³;£¡
­A˃­A´‚¯4³Ð®¦#­AË2­¿Àº ¡ ­#" ¿½‹'¤£ ¿rŸr¦NÅ
ZVY;@\LlEHgmO=G!s 3ߛ ³ ÅK¼A´ß'¢¾¡2ÃRÜr¿À' ®£Ä¯ §= ¼A® ´£˜Ë2­A©ºc­‘Ò”³V'¤£ƒ¡ ­A ­‘Ò•³ã'
ZVY;@\LlEHg
UVG 0œ› ¦?§h­Aº['¤M£ M³ Å»%(à ¢©T­A®­
SG

ZVY;L 0p› ‹Ż³;­‘£·ƒàF­A©À£ƒÂ[),ØÙ£#ÿ¤#¡ ­A' üh¼A´q£ Ì!)p¿ÀØ 'HÉ»­Ä'¤­Aؾ¼A®˃­ ¦F˃­ƒº˜)»£"2'¤­AØÙ£ƒ'¤­AØwà ¢'f­ƒþAŸ‹¦
ZVY;LTÇ 1 5H› K‹Ż³VÃT­‘£F¼A©hòÈ­A¦‚'H³ãÃT­‘£4'f­AØ(ÃT­‘£),%(ÃÀ­‘£»·ƒqÂ[),ØM¯»¿rº Ÿr ­AÃT­‘£à‰´Ð'H³ãÃT­‘£‰'¤­AØwÃÀ­‘£‰ÿfÆ[),ØÙ­À'H³ãÃT­‘£4 qÆ[),É,ÃÀ­‘£ÀʘË2­A¦FÃT­
ZVY;L˜&LB,G!EHO(L 0p› ¯ §h­A«
àF­A´f'¤£ƒ©Ø(u­A³
ZVY;L\<WO(@l@ 0œ›  ¿ÀÉAŎ¿º èÁÆ[),Ø Åö´f®©T­A³
ZVY;L\<?UVG 0ۛ  ­A'”ÜMžr' Ÿr‹ÅÁ¡
­‘Ò”%y͐ÃÀ­Aà ¢h©À­A®­
ZVY;L\<?UVG!s 0œ›  ­A'•Ü£ Æ ¿À³ ÅK£ Óʘ˃­‘Ò•%Ù£ƒ'¤­AØ(à ¢'f­ËJŸÀ£ƒ·2 ­A'”Ü£ žr' Ÿr‹ÅK£ ¡ ­‘Ò•%͐ÃÀ­Aà ¢'¤­ƒ'f­A
ZVY;L\LB,G!EHO(L 0œ› ¯ §—­A«àu­A´f'f£©Ø(F­A³
Z[s;Z[<?U 0p› Ý
­AÓÀҕ';®£ƒÍ ­AÓÀ¼AÝ
Ҕ'H®£ƒ·2'§h£Ä%?Ï,³;£Ë ¿À¦
Z[s;Z[<?EH8;U 0p› ý!'H³ã%,­A³~¡
Ÿr­ á‹ÅK£Ä%?)»Ò•%("­Ë2­Â[Ï,'*)»¼AÃhË2­ƒº[©À­
Z[s;<?>R8;I,UVG 0œ› É,ë(É»­‘£Í ¢h® ÃT£ƒ·ƒ¿rŸ‹Í ­‘£ƒÿf'Ñ),Ø ÅK£ Ä®­A黣"2© ¢h®ÃÀ­A'f­A³Ú£ƒ© ¢h® ÃRÅ»Ë
Z[s,g k O(< 0œ› ûuŸr­ ûu£ƒ‰¨F³Ú­‘£ƒ'H³ã´q­A®
Z[s,8;>?Z 3ߛ M¼Aɻ¼Aɻ­#¡ ­A%(æÅK£ƒ¿' ¼AØ(®ó˃­ƒAì µ­ƒ‰¿Àà ÷‘Ë2£ê ¢h+&Å
Z[s,8;>?Z 0p› M¼Aɻ¼Aɻ­#¡ ­A%(æÅK£ƒ¿' ¼AØ(®ó˃­ƒìAµ­ƒ‰¿Àà ÷‘Ë2£ê ¢h+&Å
Z[s a G!U[@\@ 0p› Ý2³”)»£ÝÃrÏ,©³
IO kM0p› °å?¯4É»£Ä°¯4'•ÅK£·2¡”¢h'p¯ §='¤­A³Ð'•ÅŽÂ¯»Ø ÅöTƐ®ÅK£ƒÿ¤#¦ ¿À«
©T­A»Ã +†˜Ë2¼Aý!´q£ð`¶c´q­A%
IO k Ç 1y›  Â ¿À¯»É,ÃT­‘£Ä°¯4'•Åö¢h% ÃT­‘£¯¿Â ­A³;­Äô¢h³ãÃT­
IO k,k <?UÇ 5› ¯9­AÃRÅö ¢
Ø ðhÉ»­AÃT­‘£ƒ¯9­AÃWűƐ¯»Æ¯9­AÃT­‘£ƒ·ƒºc­A°ï® ¦­AÃÀ­‘£mҔ'HÝVŎ'¤­Aâ'Ñ)žD¯4³ ŎþAŸr¦ ݕ¢}'H³ãÃT­
IO k,k <?UÇ 1œ› Mù”òm¦(),ÃTŸ ­‘£‹¢—Ý
®­AÃTÃh­‘ÃT£ƒ­ ƋőŸ‹¢
IO(I 0p› M¼A¯4´q­‘£ƒÍ ­A¯
IO(I,I,s 0œ› M¼A¯4´q­‘£ƒÍ ­A¯
IOQ4E;I,>?< 0ۛ ɞÀôÑ)»¼AÉ,®£ô”Ür®£ƒ';‰®£ 'Ñ),'¤­A© ¢À¼A®£Ä¡”¢h'p¯ §='¤­A³Ð'f­ƒ¿À'  ¿À%
IO(:c:=UVG 0œ› Æ ¿À³ ÅK£ƒ';Ø,­A³Ú£ƒ' ü=¯9­A«]£ƒ·2¡”¢h'Ž¼AÂ%0
IO(>?<?s 3ߛ %ž ¼AÃ'¤£ƒ¯ §h¼A´úҔ%(Ãß'¤­
IO(>?<?s 3 I,_ › ¯ §—¼A´úҕ%(ÃT£¯ §h¼A´úҔ%w©hÝ
IO(>?<?s 0p› %ž ¼AÃ'œÝu­A ­A³j¯4
IO(>W8cL!s 3p›  ü=¿% £ƒ¿³ ¼A³;£Ý ¿Àºc­A©hÃT­
IO(>W8cL!s 0œ› ¶c©À­‘Ò•%(÷‘Ø€©`¶c´¿£ƒ¯ §cÝ
­A%
IO(>WG!s 0œ› %¿ á"­A®­‘£% ܋áø‰ý!µ­Aþ¡
­‘Ò”%³(]à ¢}Ë2­͐ÃT­Aà ¢¡HÏ,³ÐÍ ¢hà ¢'¤­9¶c° ­AÃ
IO(>?@ 0ۛ ͋Ür´f³;­‘£æŸrÂ
IO(>?@\s 0œ› ¦ ¿®͐ºc­A³
IO(<?U 0ۛ ‡š,£àF­AØ ÅK£ƒ¯4ºc­‘¼AÉ,Ëã)AŸ]'¢}͋ŻÂï'”ÅŽÃRŻ‹ÅÁòÚܼA
IO=g 0ۛ F­A´q­A¯4" ¿À¡H)AŸ '•DÅ ¡>¢NØ XÅ £¤¡>¢A7 ¡ ­AÉ +£|¡NÍ[),$í +–£¤¡å £|¡xNnx+£N£ÌfÃÃWÅK£ƒ·2Í Ÿ‹­ á £#Ãh% Å'”ÅŽá ­A³;­'f­ƒ³ ),'
IO=göÇ 1y› Í Ÿr­ áÖÍ Ÿr­ áÃT­‘£Ä¯9­AÃWŎ³”),';ÃT­‘£ƒ·ƒ³”),';ÃT­
IO=gO(:=U 0œ› ºc­AÃWÅK£ƒà‰ØÙ­‘£ƒ²¼A´
IO=gO(:=UÇ 5‰› M¼A͐¦KɾÌq­AÃT­‘£ƒÃh÷‘غ˜)ßÌq­AÃÀ­
IO=gO(:=UÇ 1y› ºc­‘¼Aþ¯4¿rº Ÿ‹Â ­AÃT­‘£M¼A͐¦#­AÉ,ÃT­
IO=gO(:=U[@ 0œ› º[³ãÌq­AÃT­‘£ƒ%(ë(É»£#²¼A´f¯–Ü[¼A´¬[£ ´q­A©À­AÃ
IO=g U 0ۛ  ¦?ühҔº[«HÅK£#u­A®Ҕ'HÃÀ£ ¡ ­AË2¬[­ £F2¶ WÅK£ƒ·2¯ §¢hËÝVÅK£¯ ¢À§ ¼AT'f­‘£ÿf¡2äWË2­‘¼A¯»'f­
IO=g8nÇ 1y› M¼Aáý!'f­A³ãÃT­‘£Ä'*),Ý2ÃT­‘£"­A¯Ž¢h% ÃT­‘£ƒÍ ¿³;­ƒ';º[ÃT­‘£Äóã'y ¢WŸnò–¢—Ì—ÃÀ­
IO=g an3ߛ ¡ ­AÕ ¬£̗®¼AÝý!´q£ƒÃu£ƒ¦NÅ»®­
IO=g aM0p› ÃhæÅK£¡ ­AÕ ¬r´q­‘£ƒ·ƒðʘݠ­Aºjº Żôq­‘£ƒ× ®Å»Ã´q­
IO=g a Ç 1y› ¦NÅ»®­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÃŽ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒð%Ù­AÝó';³VÃÀ­‘£ƒº[´!),ʘÝ
­Aºj';³VÃÀ­
IO=8;Z[U 0ۛ ÃT­A £à ü=ʘ˃£ƒ¯4%NԕË2­AÝ
IO=8;Z[UÇ 5T› mà ü=ʘËú'H³ãÃT­‘£ƒÃÀ­AÃT­‘£ƒ·ƒ'•Ür%(ÃÀ­‘£ƒð®ƐÃÀ­
S

‡

IO=8;Z[UÇ 1€› Ãh ­AÃT­‘£ƒ·ƒ'¿À%Ù­AÃÀ­
IO=8;IGl2Y Q 0œ› D¼AÝ2³j'•ÅÁô•ÜrÝVÅK£ƒì(ÝVÅ
IO=8;I,s 3p› Í Ÿr­ 'f­‘£Æ žÀ®­‘£ƒ©=¶2‚'•ÅŽ¡;),³ñ¼A©" ¢h+±äW˃­AÃp¢h% à ¢—©T­A®­ƒT¿Ã ÷‘Ë
IO=8;:cUVG 0ۛ òm˃£m¼A©¯9¼ ƒ£#ÝVŸr';ØÙ£ƒ'•Ÿ‹Øw'¤£ƒ¡ ­A¯9¼
IO=8;:cUVG!EHY;@ 3p› òË2­AÃ'¤£ƒòm1Ë ƒ^+W'H³Ú£ƒÉ,³;­A©hÃT­‘£ƒ¡VŸrØ(';‰Ëƒ£ƒ¡
­A¯K¼ Þ̗Ãh'f£¡Ý ¿À³;¼A²´
IO=8;:c<AUÇ 1 5‰›  û&Ür®ÃT­‘£®Ø('HÃÀ­‘£mҕº[®­AÃT­‘£Ä¯–Å»Æ ¢¾®¦#­mҔô;³VÃT­
IO=8, 3ߛ ¦lÅ»®­‘£ƒÃu£ݥŻ®­
IO a,a UVG 0œ› ÃT­AØÙ­#¡;Ï,³Ð ­A®­A'f£´ ¢—̐£¿Àô ´*ő¬r®­‘£9¶c©`îrÆ
IO a,a <?U 3ߛ M¼A´f';͐³;­‘£ƒ³ Ÿr¦#¼A͐³ Ÿr¦#­
IO a,a <?UÇ 1œ› M¼A´f';͐³;­';³VÃT­‘£á$&Í ¢¾É»­A® ÃT­‘£Ä³ Ÿr¦#¼A͐³ Ÿ‹¦ï';³µ¢h% ÃÀ­
IO=GJUÇ 5› Ý
­Aº[ݪ';³VÃT­‘£
Ҕº[Ý
­AÍÖÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#¯¿ìw+u­A°‹¬n$³ ]ÃT­
IO=GJUÇ 1y› ᐝT'f­AÃÀ­‘£ƒ¡
Ÿv­ ҕ%Aµ­AÃT­‘£ƒ® ®'f­A³ãÃT­‘£Í ­A¿ï
º é‘)AŸr';ÃT­‘£ƒòmË Ò”%w®­AÃT­
IO=GJ>R8;: 3p› Ý ­Aº[Ý
£͐ºc­A¿À% ³Ú£#"܋³;£©RÅ»³ã´­
IO=GJ>R8;: 0œ› ©WÅ»³;£ƒÝ ­Aº[Ý¥ÅK£¯¿¿À³ +Tʘ©
IO=Gl 3p› ¡VŸrá ¢h³Ú­A¯4ÃT£Ä¡VŸrá'f­A³Ú£#΃­AÃ"ÜԘË9´q­
IO=Gl 0œ› ¡VŸrá ¢h³Ú­‘£#¡VŸrá'¤­A³;£ƒòË2£m¼AÃh÷‘¯ §=òÈ£ƒ·ƒÝ
Ÿ‹­ ©®­‘£ƒ'¤­A®­‘£ &!˃­AF£ƒÿ¤Ä¦l܋þ»£#¦ ¿Àå?´q£¡q¶c¯4÷‘ØÙ£# #Í ¿³;­
IO=Gl(UV8nÇ 5› 'f­A®­ƒº˜)pÌq­AÃT­‘£Ä¡¥Ÿ‹á ¢h³;­ƒº˜),ÃÀ­
IO=Gl(UV8nÇ 1€› ¡VŸrá ¢h³Ú­#';³VÃÀ­‘£ '¤­A®­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ"=),'œ ¢WŸÉ»­A®ÃT­‘£Äð%Ù­AÝVÅÆ ­AÃT­
IO=GlH8;U[@\@ 0p› ¡VŸrá ¢h³Ú­A¯4ÃT£Ä¡¥Ÿ‹á'f­A³Ú£ƒá ¿rŸrᐮ­A¯»ÃT£Ä¡΃­Aôq­
IO=GJ<A>W8;: 0ۛ  å?˃­A³;­‘£u¡ ¼A´q¼A¯ §=˃£ƒ®­AÉ,®­‘£Ä¡
vŸ­ )AŸ 'f­´­A³Ú­
IO=Gl8nÇ 1y› Øٟr­ '¤­#u­A³VÃÀ­‘£ ³ãô•Ü 'H³ãÃT­
IO=GJL 0ۛ ͐³VƋÅK£òÈ­A®­‘£ƒÍ½!®
IO=GJLÇ 5T› ûT¯4Ø(ÃT­‘£ÄûTØw¯»Øې® ¯4É,ÃT­‘£n¼AÃ';®ó¯»É,ÃT­
IO=GJLÇ 1€› ô¢WŸr';ÃT­‘£ƒÂ®­AÃT­‘£ÄF­A³ãÃT­
IO(@B 0p› Ø(ý!'H³Ú£ƒé‘),';³;£á ­A©T­‘£Ä¡
­Aàu­A´q£Ý¥ŸràT+&¬£·2¡”¢h'Ž¼A©"˜¢h+ ¼A% 0
£ÄÿfÄô¿À´*ő¬£ƒÂ ­A®­A'”ÅK£ƒÝ ­Aº[Ý
IO(@BnÇ 5› ¯4Ø('HÃÀ­‘£#¢¾
'H³ãÃT­‘£Ì!),³µÝ”¢¾áý!'¤­#u­A³VÃÀ­
IO(@BnÇ 1y› Ì!),³µÝ”¢¾% ô¢WŸr';uÃT­A­‘³V£ÄÃÀ·2­‘£ÍØw';³;çÙ­A­ƒÃÀ­‘® £ƒ¦‹Ür­AÃÀ³Ð­‘£ƒÂ‹Ür³Ð
IO(@B;>R8;: 3p› ´ ¢hÌq£ƒðh´­A©h®­‘£ƒÝ ­Aº[Ý¥ÅK£·2MҔ% µò\­A§=©h÷‘Ø Å Ø';³VÃÀ­
IO(LO 0ۛ Í ­A´ ¢WŸr% Ŏ¿Àº è±Ëƒ­ƒÌq­AÃRŎ¿Àº \è ¡>¢lØ XÅ £|¡¢A7 ¡
­AÉ +–£¤¡Í[),$í +£|¡N(å £|¡AºnA+££
¼AÃTҔ% ¬r÷‘Ø
IO(LlU 0ۛ M¼A´q¼A° £m¼AF¼A´q£´q­A³ Å`µ£·2'¤­A®£ÝTË2£'¤­A®­A©T¼Aá £Äÿ¤#Æ ¿Àºc­A³Ú­‘£1]Ì*Ür³
IO(LlUÇ 1y› M¼A´q¼A°øÉ»­A®ÃÀ­‘£m¼AF¼A´ö¼A ® ]ÃT­
IO=Y kÈ0ۛ òlÙ­ƒ³ Ÿr¦#­ƒ¿Àº ¡ ­e¼A% 
IO=Y k Ç 1€› ® ¢—¯4ÃT­‘£ƒ¯l),´—ÃÀ­‘£ƒòlÙ­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¡ÃÀ­AÉAű¯»Ãßݔ¢¾³ Ÿr¦FÃT­
IO=Y;:;B=L\UVG 0ۛ ®É,'”ÅK£ƒÍ ¢hØ Å
IO=Y,8cLÇ 1y› M¼Aÿ³ ʘÝ
­Aºj';³VÃÀ­‘£ᐝ‰'¤­AÃT­‘£ƒÉ,³Ú­AÃT­‘£ƒò˪ҔA% ~­AÃÀ­
IOãC8 0œ› ðh+F­‘£ð+u­A'f­A®£¯ §=òÈ­A´q£ƒÝ2Í ¢h³;­‘£´—É,'¢À£ƒ·ƒ¡
­A³ ŸròÈ£ƒð
e©À£#ðh%(Ë
IOãC8nÇ 1y› ÝÍ ¢h³Ú­ƒº˜),ÃT­‘£¡
­A³ Ÿrò º˜),ÃT­‘£m¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£mҔ% µ­A莢—% ÃT­‘£ƒ
ð e©‚º˜),ÃÀ­
IOãs 0ۛ Mҕ%(ÃÀ£mҕ%(©hÝ
£ƒ·ƒ'f­A®£m¼AÃË9´ßÝ2‰Ëƒ£ÿfÂ[Ï,͋Żݪà&Ÿr¢Ø
IOãs k G!UVO= 0ۛ ¡¿À³ «f),%(Ë2£ƒ¯ §—­A´7 'f­A®£ƒÝÍ ¢—³;­‘£ƒ´fÉ,'¢
IOãs;<A>?:HBcL 0ۛ Mҕ%(þ'f­ðÌq­A®­‘£ƒ·ƒ¯ §='¤­A"£9¶c¯4÷‘Ø(´q­
IO[UÇ 1€› Â[ÏAŸ¼AáËƒ­ƒ¢h% ÃT­‘£à‰Í³Ú­ ¢h% ÃÀ­
IO :[<?UÇ 1y›  Â'¤­AÂ[ÏAŸráÖ'H³ãÃT­‘£
¼A´f³;¼AT³;­¢—% ÃT­‘£ƒ¦ ¿À«
ÃT­‘£Ä¯ §=©WÅ»«
´­Ë2­ƒÝ;ÏAŸr%(ËJ¬ݔ¢¾Â Ҕ'H´‚';³VÃÀ­
I,UVO(Z[E;8 0œ› ¡”¢h'pÆ[),ØÙ­ƒ¯9­A%(³ Å
I,UVO(I 3ñ›  ü=´q£ ¯ §h­A«
º Å»ÃT£Ä‰³Ú­ ¿º ¡
­‘£Ä¿%,¬­
I,UVO(I 0ۛ M¼AÌfݪݝTËøÝ ¿ÀÃÝ ­AÃpº˜)
SS

I,UVO(I,<?s 3p› m¯ §h­A«
ÃT­A" 'f£ƒàu­A´f'
I,UVO㌠3p› mÍ ¼Aᐳ;£ƒ¡2'H«H¬£Ä͐º[³;­
I,UVOãŒ&8;U[@\@ 0ۛ ͐º[³;­A¯»ÃT£ÄÍ ¼AᐳV´q­
I,UVO(< 0ۛ òÈ­A¦#£#Í Ÿ‹­ Ø,£¯9ҕ³ãF­A«]£ƒu­T­‘£¡¥Ÿr"£ƒÍ ­A¿Àº ½!Ë
I,UVO(<»Ç 5› ˜Ë©ºc­A³Ð';³VÃT­‘£ ˜Ëƒ­A¯9­A³µ';³VÃÀ­‘£®­AÃT­‘£ƒÍ³ã´fÃT­‘£ƒÝ ­A‰ÃÀ­'H³ãÃT­
I,UVO(<»Ç 1y› ˜Ë2­A¯K­A³µ';³VÃÀ­‘£ ®˜¢hÃߢh% þ';³VÃT­
I,UVO(<?UVG 0ۛ ˜Ë2­A¯K­A³ ÅK£ƒ® ¢—Ãߢh% þ'H³ãà ¢h©À­A®­
I,UVO(<?>W8;:=@ 0œ› ͐´q¬r­ ©À£˜Ë©hºc­A³;£ƒ¡ ­A³V«
I,UVO=G 3 I,_ › ‰º Ÿ‹¦ ¢}%Ù­Aâ¯4³
I,UVO=G 0ۛ M¼A¯ §=˃£#®­AÉ,®­‘£ƒ·2͐¿Àº &Ür½!Ë2£Tº Ÿr¦#­
I,UVO=G ¼ }•½ ‘ ŒI“¹€¾u€ ² t|€U‹F³:€Žµ2… sX¿i€›´6}dyN`s-€¹€›•„€
I,UVO=GJ<As 3 I,_ ›  ­A©‚Ý”¢À£ƒ¯ §¢h±Ý•¢À£͐ɢ‚),®Þ¯4³
I,UVO=GJLNB 0ۛ ';æÅK£ƒ¿À% ®[¬ròm´q­‘£ƒ¡2'f­A®
I,UVO(LB 0p›  ü=Ê˜Ë ¿ £ T³V«
I,UVO(L2B ˜ k U[I 0p›  ü=Ê˜Ë ¿Á"õÑË2­‘£T³V«
ݔ¢hÌ
I,UVO(LB k U[I 0œ›  ü=Ê˜Ë ¿ø"õÑË2­‘£‰³ã«
ݕ¢hÌ
I,U k O=Glg
UV8=L 0ۛ M¼AÃ'¤­A®­ƒÌq­AÃT­‘£n¼AÃ÷‘'¤­‘¼AÝ2´
I,U k O(@lUÄÇ 1y› àTØÙ­AÃT­‘£ƒ¯»%w©WŎݔ¢¾ð´q­A³ãÃT­‘O£ q),Ø,­'H³ãÃT­‘£ƒ&Ür½!˱à‰ØÙ­AÃT­
I,U k O(LO k <?U 3p› M¼A©h©T­A%Ù­ ¶c¯4%Ù£e¼A©h©T­A%(ÃRŻ˃£ƒ´f'•¬‹ÃRÅ»Ë2£
¼A©h©T­A% ÅK£e¼A©h©T­A%Ëã) Ë
I,U k O(LlU 0p› ͐º[Ý £ƒ©T­A%¼A©h©T­A%Ù£n¼A©©T­A%
I,U k O(LlUÇ 1œ› ©À­A%¼A©©À­A%'H³ãÃT­‘£ƒÍº[ݪ';³VÃT­
I,U k UV8=LNY,GJU 0p› ðá ­A³Ð4¯ T£ k« 'f­K¶c©RÅ»'¤­A³µ4¯ 
I,U k >?<?>?LNO(L\U
Ç 1y› %¿À͋¬‹® ';³VÃÀ­‘£'HTÌ!),³µ';³VÃÀ­
I,U k >?L 0ۛ ͐º ű ¢WŸj¼A ® ]ÃT­‘£ ˜Ë9Ëø¯4² ¡;),³µ'¤­ƒ® 2¢ ~£·2k«]£#ðhá ­A³
I,U k >?L2Ç 1y› ðá ­A³ñ¼A ® ]ÃT­‘X£ M‹¬ '¢}‰% ¢WŸ¼A ® ]ÃÀ­
I,U k G!>?@ 0ۛ  è&ŸrØÙ£ƒ³ ),É»­‘£ƒ¯4ʘ°³ Å»®˜¢¾¿ÀØ ';ɑ)AŸM'¤­ƒþ¢h³
I,U k L 0ۛ ðá ­A³Ú£ k«
I,U k L\E;G 0ۛ %¢hÃ%Ù­A³Ú£ k«HÅK£ƒ·2MҔ%(©T­‘¼A®˃­‘£m¼AÃዬra
«HÅ
I,U[ZVO(I,U 0ۛ %("'¤£ƒ%(ºc­AèF£ƒ%("£·ƒ%wݪ©h+æ¬ 'f­ƒÃ Ý2TkËø
I,U[ZVO a >?LNO`L\UÄÇ 1y› ©áÖ'H³ãÃT­‘£
¼Aݳ~'f­AØ(ÃT­‘£n¼AÝ2³jð´q­A³VÃÀË2­ ­'¤­A®
I,U[ZVOãs 0p› ²˃£ àTØ(´*ÅK£ƒÃT­A"£¡2©Ý ­A%
I,U[ZVOãsnÇ 1y› Ý2É,ÃT­‘£m¼A͐¦FÉ,ÃT­‘£ÄàTØwÃÀ­‘£ƒ ¿À³Vûu­AÃT­‘£ÃT­A" º˜),ÃT­
I,U[Z[UVO(@lUÄÇ 1y›  § ü=Ê˜Ë ¿ö¯9­AÃÀ­‘£ƒT³V«
ÃT­‘£"³ Å»³jʘË2­A¦FÃT­‘£T³VÃÀ­
I,U[Z[UVO(@lU[I 3p›  ü=´q£ƒT³;­¿Àº ¡ ­‘£F¶c©h¦l¬‹©T­AÝVÅK£ƒžÀ© ¿r' Ÿré,©À­AÝ¥Å
I,U[Z[U[>?L 0p› ';¯4ØÙ£ƒÆ®£nҕ';ÝVł'Ñ)¾ô•ŸrÝ ­Aà ¢}'¢ø¼A®¡”¢¾'Ñ),èÁ'¤­AËJ¬[£ƒûæ܋黣ƒá[)'µ­
I,U[Z[U[>?L!Œ&Y;< 3p› Ɛ®ÅK£ƒá[') !¢'f­‘£';¯4Ø ÅK£#ò\§c‰'¤­A³ ÅK£ƒ©WŸr'
I,U[Z[U[>?_=U
Ç 1y› á[') µ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÆ®ó';³VÃÀ­‘£ûFŸr­ Ý ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£m¼AóڭA"Þ'H³ãÃT­
I,U[Z[UV8;Z[s 0p› Ý ¿"Å»®´q­‘£Ý ãË´q­‘£uðh¯4Ë ¿Àý!´f´q­‘£ƒ®Ìh̐­
I,U[Z[UV8cL 3p› ðT¼A´q£ƒËV) Ë2£ð¯»Ë ¿Àý!´q£#Ý ¿ÀàTÉ»£òm®­‘£Ä®ÌÌq­A©T­AÃÀ£ƒ¡ ­A%w³ã«HÅ»Ë
I,U[Z[UV8cLNG\O(<?>^VO(L\>?EH8 0œ› M¼A©h'¢cÔ˜Õ Å»'H³ã«]£ƒ¡
¼Aá'¤­A³¼A©ò­A̗Ã
I,U[Z[U a L\>?EH8 0œ› á[)'µ­‘£ƒ';¯4ØÙ£ÄƐ®
I,U[Z[U a L\>?_=U 3p› Ɛ®[ÅK£ƒ'H¯»Ø ÅK£Äá[') !¢¾ ¢WŸÉ»­A®à ¢h©T­A®­‘£Äò\§=T'¤­A³ Å
I,U[Z[>?I,U
Ç 1€› é,º[³Ú­AÃT­‘£m¼A
à EËÖ'H³ãÃT­‘£
¼AëH¬rËÖ';³VÃT­‘£´žø'H³ãÃT­‘£
¼AëH¬rËÖ';³VÃT­
I,U[Z[>?I,U[I 3ñ› M¼AÃT¼E2´q£ƒá˜¿À§ ©À£#%ü=þ»£¼AÃE2Ë2£ƒ¡2Ý¥Ÿ[ҕ% á
I,U[Z[>?I,U[I,<?s 3 I,_ › M¼AÃ=¶cÝqԕ¢h% ºc£m¼AÃÀ¼ E´‚ì(¯ŽÝ•¢
I,U[Z[>WgmO(< 3p› %("'¤£%w" ‰®©À£ƒ%("Ÿr­ "ÞÝ2ה͗ԕá‹Å
S]

I,U[Z[>WgmO(< 0œ› %("T®©T£%("T®©öù•òƒÔ•ÃÀ£ƒ%("‰® ©p¡¥Ÿ‹'f£Ä¡
­A©h´*¬n%("T®©
I,U[Z[> a B;UVG2Ç 1y› Ý2Tû‰ÃÀ­‘£%q),®ÃÀ­‘£9¶c¯4÷‘Ø˃­ƒ¯ §=';Øy';³VÃÀ­‘£ ¦ ¿Àå?´‚® ¢2 'Ñ)p¯4þ,ÃÀ­‘£#¦NÜrþ»­A°‹¬rÃÀ­
I,U[Z[>?@\>?EH8 0œ› M¼AÃ
EËÖ'H³ãÃT­‘£m¼AÃh«H¬r˪£Õü=þ,´q­‘£m¼A©h ­A³µô;®£ÄžÀô Ý2®­‘£ƒ&Å»uŸr­ Ý
­
I,U[Z[>?@\>?_=U 3p› ¡VŸr´‚'¤­‘£ƒ¯–Ür³Ú­‘£ƒ¡
¼ ԕ´fu£9¶c¯4÷‘ØÙ£m¼Aà E2Ë'¤­A³ ÅK£
¼AÃh«M¬‹­ Ë'¤£ƒ¡ÝVŸҔ% á
I,U[Z[ 0ۛ Ã&Ï,'¤­ƒ¯ üc÷‘黣 ÃÀ­A©‚'f­´—®£ ¯»Ø,­A©
I,U[Z[nÇ 1€› þ,';ÃT­‘£ƒ';¯4É»­Ä¯4º[ÃÃÀ­‘£#Ý2Ìq­AÃT­‘£ƒÝVŸr©À­A³VÃT­‘£·ƒ̗ºc­A̎'f­¯4ØÙ­A©‚®¦#­AÃT­
I,U[Z[<WO=G\O`L\>?EH8 0œ› ©h«H¬rÃT£Ä©ÃÀ£#';°ÃT£ƒÍËƒ­AÃT£ƒà),+T«M­‘£·2Ì!)pÍ ­A´‚à)»¼A+‰´¾'•ÅÁ̐­AË ¢
I,U[Z[<WO=G!UÇ 1€› ¯ §c'H؀'H³ãÃT­‘£ƒ';º[ÃT­‘£ƒ©h«H¬rÂ'H³ãÃT­‘£ƒÌf´q­AÃT­‘£àN),+T«]­ ';³VÃÀ­
I,U[Z[<?>W8;U 0œ› àTØ(´ÅK£ðh´­A³Ú£'H&ÅK£ƒ¯4´fÃ
I,U[Z[<?>W8;UÄÇ 1› Ä¡q¶c©WÅ»'f­A³~'H³ãÃT­‘£uÁF­AÃhÃT­‘£u͐ÃÀ­‘£·2ƒ¯4%ÐÝ ­AáÃT­‘£ì(¯‚Ý
­AáÃÀ­uÿ¤ƒû¿'HÃÀ­‘£ þ,® ÃT­‘£Ã÷‘Øк˜),ÃT­‘£¯4´fÃpº˜),ÃT­
I,U[Z[EHg a E=@\U9Ç 1ț ¯ ü=°'ȯ ü=°'P'H³ãÃT­‘£4æÜr®‚¡2©Ë9©&)AŸƒ ¢ ¯9Ҕ³V«
´µ';³VÃÀ­‘£¤¦F®­AÃÀ­‘£K¼A©À¼ îrƗԕÃP'H³ãÃT­‘£‰·2¼A©
&!® ¢h+T«Þ'H³ãÃT­‰ÿfÝÉ»­AÃÀ­D ¼A͐¦
I,U[Z[EHGlO(L\UÇ 1y› ÝVŸr©À­A³VÃT­‘£ÝÌq­AÃT­‘£˜ü Ÿr¦#­A³j';³VÃT­‘£Ý ¿À"=)»ù”òm´‚';³VÃT­
I,U[Z[EHGlO(L\>?EH8 0p› ÝÌq­A©ØÙ£˜ü˜Ÿr¦#­A³;£ƒòÚ܋+‰«]£ƒ"=),ò­
I,U[Z[EHGlY,g 0p› Ý-VË9´q­‘£u¡;Ï»¼AʘË2£ƒË ¿Àý!´—´q­‘£m¼A" ÷‘Øw´q­‘£¼A"÷‘ØÙ­A ­A³
I,U[Z[E(s 0p› ô”Ÿr%Ù­‘£ƒ®­AÝ ­‘£%wu£ƒûuŸr­ Ý ­
I,U[Z[E(snÇ 1y› ® ¿Àò­AÃT­‘£Ä̐­A®  ¢Ÿnô¤Ÿr­ ÝÃÀ­‘£ƒô”ŸrÝ
­AÃÀ­
I,U[ZVG!UVO`@\U 0œ› ';&ÅK£ àTØ(´*ÅK£9ԕËJÜrÃh´­‘£ºc­‘¼AÃÀ£ƒ²¼A´
I,U[ZVG!UVO`@\UÄÇ 5‰› 'H±º˜),ÃÀ­‘£ƒà‰Ø(ÃÀ­
I,U[ZVG!UVO`@\UÄÇ 1y› à‰ØÙ­AÃT­‘£'HŽ'H³ãÃT­
I,U[ZVG!U[U 0ۛ M¼A©T¼Aá £n¼A©á ­AÃÀ£e¼AÃh˝u£¡
­A΃¼AåA´
I,U[ZVG!U[UÇ 1€› ¡ ­AÎ2­ƒ¢h% ÃÀ­‘£m¼AëH¬rËÖ';³VÃT­‘£¼AÉ,'§˜Å±®­AÃÀ­ƒË2­¢h% ÃÀ­
I,U[ZVG!U a >?L 3ߛ M¼AÃh͋¬r®£ƒ¨F«H¬£ÄÌf³;­A'§hŸr­ ´q£ƒÉ‘),';³;­
I,U[ZVG!sMÇ 1y› ¡¯»©T­A%y® ¦­AÃÀ­‘£m¼AÃ`ԕ%Ù­'H³ãÃT­‘£ƒÃÀ­AâᐳãÃT­‘£ƒ%?),+±®¦#­AÃT­
I,U[I,>?ZVO(L\UÇ 1€› ¡2¯–¬r« ';³VÃT­‘£ò–¢ŸrØy';³VÃÀ­‘£ƒò–¢WŸr؀¢h% ÃT­‘£ƒÝ2T¯–¬r« ';³VÃT­
I,U[I,>?ZVO(L\>?EH8 0œ› ò‘¢WŸrØÙ£#þ»­A©À­‘£#¡2¯–¬r«]£ÄݝT¯–¬r«]£ƒðhʘݦN¬£¼Aé ¢—%wÃ
I,U[IY;Z[U
Ç 1y› ´f'”¬'¢êÀ­A³;­m¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£¡¿Àà F­AÂ';³VÃÀ­
I,U[IY;Z[L2Ç 1€› àTØÙ­AÃT­‘£ƒ';±'H³ãÃT­‘£·2 ¿ÀÌf³;­ƒ';³VÃÀ­
I,U[IY;Z[L\>?EH8 0œ› ';&ÅK£¼A©hËV),ÌfÃT£ÄàTØ,­A©À£ƒ·2¯Kҕ³ã«M­Au£ƒô;®£ƒ¡2¿Àà u­AÃ
I,U[U[I 0ۛ 'H&¬£mҔ'§=Ë2­‘£'f­Au£ƒ·2' ü=ʘ˃£ ©WÅ»³V´q­ƒ'¤­ƒ'¤­AF£'ÑÏ,¿´ 'Ûÿ¤Ä® ¢µ£ƒ¯ §=u­A«]£ƒ%N¶c´q­A© ¢hÌq£ƒ¯4
I,U[UVgúÇ 1€› Ý;),ÃT­‘£m¼A©h ­A³VÃÀ­‘£ƒ¡¿Àà u­AÃß';³VÃÀ­‘£ƒÝTûTÃT­‘£Ìq­AÃÃT­‘£¼A© &!©T­AÝ ';³VÃÀ­
I,U[U aÈ0ۛ ݝ ¿ÀÕÚ£ƒÝ
­A¦F³Ú£ ·ƒ ¶c° ­AËJÅK£ƒÝ ¿À%ü=þ»£m¼AÌfÝ2'•ÅÁ̗ɁÃRŻ ¢´f'yº˜)
I,U[U a O › ¦Fº[³Ú­‘£ƒ¦NŸròÚÅ»³;£Øw'”Å»®­‘£ƒàTÃT£¦Kº[ÃÀ£ƒ¦#­Aþ»­
I,U[U a UV8DÇ 1y› ¦Fº[³;­ƒ';³VÃÀ­‘£ Ø('p';³VÃÀ­‘£ƒ¡VŸrá ¢h³;­'H³ãÃT­‘£ƒÍþ»­AÃÀ­‘£#¦#­Aþ»­ƒ';³VÃÀ­
I,U[U a <?s 3 I,_ › ͐¿Àº ´ŽÃRŻ ­‘£ƒ¦Fº[³Ú­‘£ƒòÈ­A³ ÅK£¦­Aþìw¯±Ý”¢À£¡ʘË\Ÿr´
I,U[UVG 0ۛ MҔº[³V«]£# ü=¦
I,UŒ&O(Z[UÄÇ 1y› M¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£ƒ¿À' ì(¯±'H³ãÃT­‘£ƒÆ‹Å»® ¢—% ÃT­‘£ƒÃÀ­A"Þ'H³ãÃT­
I,UŒ&O=gmO(Ll>AE;8 0ۛ ¡¯»Ë"£ÄF­AÃhºc­‘¼AÃT£¡2¯4©T­A%Ù£n¼AÃRŸr%Ù­‘£ƒ¡2¯4òÈ­A+T«
I,UŒ&O=gmO(LlEHG!s 3p› ';®Ÿr'®¦#­Aà ¢¾©À­A®­‘£ƒ¡2¯4©T­A%('¤£#¡2¯4u­AÃßÝVÜr'
I,UŒ&O=g
UÇ 1y› M¼AÃ`ԕ%Ù­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ';®Ÿr'œ®¦#­AÃÀ­‘£ƒÍ%(ÃT­Aâ';³VÃÀ­‘£ƒ¡2¯4©T­A%€'H³ãÃT­
I,UŒ&O=Y;<?L 3p› òÚÜr®£Ä‹Ür'¤£ƒ¡¯»³;­Aá £Ä¡òÈ­A©ÀR
£ ˜Ëƒ¼A´f'§cF£¡2¯ §h­‘¼Aå?´q£ƒ·2 ԕË2­A˃­A®Ëø ¢WŸ¡2¿Àà ¯9¼ ¶c° ¼A´
I,UŒ‘UVO(L 0œ› ºc­A³Ú£ƒ¯4³Ú­A̗Ë
I,UŒ‘UVO(LÇ 1y› º[³;­AÃT­‘£òm¦#­AÃT­‘£ƒ¯4³Ú­ ¶c´‚'H³ãÃT­‘£¯4³Ú­‘¼A̗´‚';³VÃÀ­‘£ƒÃT­A"Þ';³VÃÀ­
I,UŒ‘U[Z[L 0œ› 'H&ÅK£qԘË\Ürôq­‘£¡2òÈ­A©T£¡2¯–Ür«H¬r´q­‘£Ä%A),+
I,UŒ‘U[Z[L\>?EH8 0œ›  ';´¬–˜Ëøݕ¢€îrË ¿ ¼A´£ʘË2­A¦#£m¼A©hՔ),º
S=†

I,UŒ‘U[Z[L\>?_=U 3p› M³Ú­AÍ £ƒ%?),+‰¯‘Ür«H¬£ƒ¡2á‹Ür³;­‘£uԕËJÜrÃÀ£ % ܼA+T´q£Ý%?),+u£ ¡2ÝVŸr¯–Ür«H¬
I,UŒ‘UV8;Z[U 0p› ͐ ­A©T£Ä³V²­‘£¡ ­AÉ»£#"³ã«]£ƒ·2ÄÝô¤­Aèu£ƒð 9³;£¯ §h¼A´f©T­A%٣į §=Ê˜Ë ¿ ³
I,UŒ‘UV8;Z[U[<?U[@\@ 3ñ› ͐ ­A©³Úҕº[´q£Ä³V²­Aº Å»ÃÀ£ƒÍ ¢ºc¼A°Ë2­A³;£¡2³;¼A²´
I,UŒ‘UV8;IDÇ 1y› ͐ ­AÃT­‘£Ä³V²­'H³ãÃT­‘£ƒÝ ­ATÃT­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒÌf©T­A͐¢h% º Åö'H³ãÃT­‘£ƒÝ2ôf­A莢h% ÃT­‘£ƒ¯ §=Ê˜Ë ¿ 9³µ¢h% ÃÀ­
I,UŒ‘UV8;IO=8cL 0œ› ¯ §h¼A´f©T­A% ÅK£ƒ¯ §=ʘË9°‹Å‘¬£Ä·2Ä©ºñ¼A̗Ý2'„
¢ D¯»³¿À';%(F­®­AË2­̐­AË ¢À£ƒ ¿ Ù­A® ¢hº
I,UŒ‘UV8;I,UVG 0œ›  ÍÂ ­Aà ¢—©T­A®­‘£Ä³V²'
I,UŒ‘UV8;@\> k <?U 0 › ³V²«HŻ˃£
ð ³Ð¢h% à ¢}ËV) ˃£͐ ­Aà ¢ËV) Ë
I,UŒ‘UV8;@\>?_=U 3ߛ ͐ ­Aà ¢—©T­A®­‘£Ä³”),';à ¢h©À­A®­‘£ƒ¡ ­AÉß';³Và ¢©T­A®­‘£Ä³V²'¤£¡
­AʘT³V²'¤£m¼AÃh©T­A³V'¤£
I,UŒ‘UV8;@\>?_=U 0p› "³ã«M£͐ ­A©
I,UŒ‘UVGÇ 1y› ¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£F­Aþ® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2ØÙ­A®ÃÀ­‘£ƒ¢h% ³j';³VÃT­‘£ÝHÏAŸr¯Ž¢h% ÃT­
I,UŒ‘UVG!UV8;Z[U 0p› ¡ ­A%w³Ú£Ý¥Ÿru­AÃT£‰Ëƒ¬r­ %Ù­‘£ ¡2á‹Å»Ã´q­
I,xU W—O=8;Z[U 0p› ® ®'f­A³Ú£ᐝ‰'”ÅK£ƒÂ ¿ÀÃrÏ,´ÅK£Æ ¢hÉ,Æ ­AÉ»£#Ý ­ATÃT­‘£¡©h²­‘£#¡2ÃT­A%(³
I,xU W—O=8cL 3ߛ M¼AÃÉ,³Ú£Ҕ%(® ¢h³Ú£ƒ®®'¤­A³Và ¢h©T­A®­‘£Ý
­A©hÎ2£ƒ
𠐴£·2Í žÀé,à ¢¾Ë2X­ MÉ¢}º˜),à ¢}'f­mҔ%(® ¢h³Ú­AÃT­ƒþAŸr¦
I,UxWZ[>?UV8;Z[s 0p› ';æÅK£àTØ ÅK£KԘË\Ürôq­‘£%?),+F£ØA),ØÙ­
I,xU WZ[>?UV8cL 3ñ› Ø?),Ø,­Äòm³ãÃT­‘£ƒàu­AØÙ­ ðhé»­AÃT­‘£ƒ';&Ŏ¯–Ür³ Ŏ'H³ãÃT­
I,xU WZ[>?L 0p› Ø?),ØÙ­‘£ƒ';æÅK£ƒàu­AØÙ­‘£ƒ¡ ­AËï'”ÅŽ';æÅ
I,UxW—8;UÇ 1y› ÝVÅ»F­ƒÍ Ÿ‹­ áÃT­‘£ƒ·ƒ˜Ë2­ J,Ë2­';³VÃÀ­‘£ƒ©«H¬rÂ';³VÃÀ­‘£ ¡2°‹¬]͐´q­AÃT­‘£ƒ¯9Ҕ³Vò­A+F­ƒ';³VÃÀ­
I,xU W—8;>?L\U 3p› éAÅ»'¤£m¼AÃT¼E2´q£
¼AÃTҔ% ¬[¼A÷‘Ø,£K¶c¯4÷‘ØÙ£ƒéAÅ»'HéAÅ»'¤£ƒ·ƒ¯9ҕ³Ú¼A‰´
I,xU W—8;>?L\>?EH8 0œ› ¯9Ҕ³Vò­A+F­‘£ƒÍ µ­AÃÀ£ ˜Ë2­ J,˃­
I,UxW—8;>?L\>?_=U 3p› M¼AÃÀ¼ E´q£m¼AÃhË´q£q¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ¡
¼ ԕ´fu£m¼Aà E ­AË'¤£m¼Aë]¬r­ Ë9'
I,xU YU[Z[L2Ç 1€› ),É,ÃT­‘£ƒû ¿À'¤­AÃT­‘£ƒò,Ür®ÃT­‘£Äò ¿À®­AÃT­‘£ƒ¢hØ þAÅö³;­AºjÌq­AÃÀ­
I,UŒ‘EHG!U[@\LO(L\>?EH8 0œ› ©hÃÃT­A" ÃT£ƒ©h³;Ҕº[´‚'H³ãÃT­
I,UŒ‘EHG\g±Ç 1y› '¿ìw¯±';³VÃÀ­‘£¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­‘£#Í ¢hþAŸ‹¦­Ä';³VÃT­
I,UŒ‘EHG\g
>?L!s 0ۛ '¿ìw¯K£e¼A͐¦FÉ»­‘£ÄÍ ¢hþAŸr¦#­
I,UŒ&G\O=Y;IÈÇ 1y› Ɛ®óݔ¢¾¡2¯4º[³ã« ';³VÃT­‘£%(Í ­Ä(³ ]ÃT­‘£é,¦FÃT­‘£á[') µ­ƒ¢h% ÃT­
I,UŒ&G\OãseÇ 1y› ]‹¬nðé»­AÃÀ­ƒË2­®Ãßò³VÃT­‘£¡%Ù­ƒ';³VÃÀ­
I,UŒ‘L 3p› ȼAï¿À«]£ƒÂ´¿À³Ú£ƒÂ ­A®­A'
I,UŒ&Y,8;Z[L 3p›  ü=´q£T³;­¿Àº ¡ ­‘£#·ƒ‰³Ú­ ¿º ¡
­Ä‰¿Àà ÷‘Ë
I,UŒ‘sMÇ 1€› Ý ­A‰ÃÀ­'H³ãÃT­‘£´¿hîrƱݝTûTÃT­‘£ƒ®® 'f­A³ãÃT­‘£
¼Aó㰋¬r'œ'H³ãÃT­‘£ƒ¡2©΃­#';³VÃÀ­
I,U[:=UV8;UVGlO(L\U 3ߛ '¿À®­A ­A³;£ƒò\§c÷‘Ø,£¡¯4' ü=÷‘Ø٣ġᐝu£ƒÃRŻ £¿À' ¯‘Ür´q£#';æÅ»ÃÀ­
I,U[:=UV8;UVGlO(L\>?EH8 0œ› '¿À®­A ­A³µò\§˜Ÿr"£ƒÃWŻ´­‘£¢hº é»­A¯4ÃT£Ä¡2ᐝ‰´q­‘£ƒÃWŻ ­A©`¶c° ­
I,U[:HGlO(IO(L\>?EH8 0œ› ¡ ¼Aá'¤­A³ò\§ Ÿr"£¯4%NîrË ¿¼A´q£
¼Aà­Aèu£ƒ¡2á[),¦#¼A´£¡¯4u­AÃT£Ä¡2ᐝ‰´q­
I,U[:HGlO(I,UÇ 1€› ¯4%NîrË ¿À´¾'H³ãÃT­‘£ƒàTØÙ­AÃT­‘£ƒðh´­A³ãÃT­‘£¡2¯4F­Aþ';³VÃT­
I,U[:HGlO(I,>W8;: 3p› ¡2á[),¦F´*Ŏ'f­A³ã'f£¡¯4u­AÃÌfÃh'f£ÄF­AÃhÃT­A"'
I,U[:HGJU[U 0P› ¯4%Ù£¤%(Ìq¬­ £‰Ý¥Å»þAÅK£Ù¶c° ­AÃÀ£»·ƒqðh¯9­‘¼Aáœÿf¯4% ¼A©`¶c´q­A³;£4%("­‘£¤¡2©`¶c° ­‘£À'¤­A÷‘é»­‘£—¯9Ҕ³Vu­A«]D£ ¡¥Ÿr"¬"2£4Ÿ%?MæÅ»®¾'f­‰¯9Ҕ³Vu­A«ÀŸ
I,U[>?L!s 0ۛ è\&‹©h³;£ƒ¢h% ©h´q­‘£ƒ¢h% ©
I,U U[Z[LÇ 1y› ð%Ù­AÝó';³VÃÀ­‘£ƒTÃp´!),É,ÃT­‘£ƒ¨ ´‹),É,ÃÀ­‘£º[´‹),ʘݠ­Aºj';³VÃÀ­
I,U[<WOãs 0ۛ M¼A©® ×”Í £ƒ¡2Ø('f­A©À£³”),'
I,U[<WOãsMÇ 1€› ØÙ­A®ÃÀ­‘£ƒ¢h% ³ Ŏ';³VÃÀ­‘£
¼A©®× Íø'H³ãÃT­‘£ƒé,º[³Ú­ƒ¢h% ÃT­‘£³”),';ÃT­
I,U[<?U[Z[LNO k <?U 3p› TÃòÈ­A©hÃT­‘£ÄÝ ¿ºc­A©ÃT­‘£¿³ ¼A³
I,U[<?U[:HO(LlU 0œ› ¯ §—¼A´¼AÃÀ¼Aá
I,U[<?U[L\UÇ 1y› M¼ATØ,­AÃÀ­‘£m¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘£1*¿À³VÃÀ­‘£ƒ¯\)AŸrƐÃÀ­‘£ƒÃ÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ƒðé»­¢h% ÃT­
I,U[<?> k UVG\O`L\U 3 › ƒÝ ¿¼A© ­‘Ò”³V´q£Ý¥Ÿr'¤¼A½!¯4´q£qÝ;),Âú¼A© ­A³P'¢}Ҕ'H˃­K¿Àº ¡
­‘£Ìq­AÃyÍ ¿Àû‚'¢}Ҕ'H˃­K¿Àº ¡
­‘£·2Ý2´—'”¬£K¡2Ý
­Aºc¼AÝ2'ÐÝ
­A©há ­AÃ
I,U[<?> k UVG\O`L\U
Ç 1y› Ý;),ÃT­‘£m¼A©h ­A³VÃT­‘£ÝTû‰ÃÀ­‘£ƒÝ2®­Aºj';³VÃT­
]b

I,U[<?> k UVG\O`L\U[<?s 3 I,_ › Ý ­A©á ­AÃWŎݕ¢£ƒÂ[Ï,'HÝVŎݔ¢À£ƒá‹Å» ¢h¯4þݕ¢£ƒÝH), ¼A© ­A³Ð'H³Ú£ƒÌq­AÃ͋Ürûø';³
I,U[<?> k UVG\O`L\>?EH8 0p› M¼A©h ­A³œ¼A©h‰"¬[£m¼A© ­A³Ú£ƒäWË2­AÃÀ£ÝTûâ͋Ürûu£Ä ¢h´
I,U[<?>?ZVO(Z[s 0œ› Ý ¿À¿À' u­A³V´q­‘£Í ­A³ Å»'”ÅK£
¼A‰é»­AÝ £ÃÌq­A'H´q£ƒ ü=¿À% ®´q­‘£®­‘¼A®ʘ˃£ƒ®­A©hëwË9´q­‘£ ³ãÝ
£ò4),¦#¼A©®­AÝ £ƒ'Ñ),‰®´q­
I,U[<?>?ZVO(L\U 3p› 'Ñ),‰®£ ÝVÜr²u£ƒTº Å»ÃT£ƒÝ ¿À¿À' F­A³Ú£T¶c©À­‘Ò•%(÷‘ØÙ£#Ý ¿Àºc­A©hÃT­
I,U[<?>?Z[>?EHY;@ 3p› ¶c©À­‘Ò•%(÷‘ØÙ£ƒ&Ż黭‘£‰á ¿À³Ú£ƒ¿ ³ ¼A'H³
I,U[<?>?:HBcL 0p› ¡
­AÃ=ԕ%,£æŸr¦F®£¯ §cÝqԕôq­‘£ƒº[+&¬
I,U[<?>?:HBcLÇ 1y› ¡
­AÃÀÒ Ô•%(´‚'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §=Ýqԕþ'H³ãÃT­
I,U[<?>?:HBcL!ŒæY;< 3p› Ý ¿ 
]%Ù£ TÃ&),º[³Ú£ƒ&Ÿr¦F®‰Ëƒ£Ý ¿Àºc­A©hÃT­‘£ƒ¡ ­AÃ`ԕ%(%Ù­AË'
I,U[<?>W8;UVO(L\U
Ç 1y› ¡VŸҔ'H´Ž'H³ãÃT­‘£ì(¯42¢ ³ ~­¯ §¶c´¿À´‚';³VÃT­‘£
¼A ¼ h´‚'H³ãÃT­‘£m¼A% ¾ð´q­A³VÃÀ­‘£©«H¬rÂ';³VÃT­‘X£ —Å‘Ÿ‹ÂÃT­
I,U[<?>W8;UVO(L\>?EH8 0p› ¡
­A'¤­A³;£ƒ¡ ­A® ¢ ]ÃÀ£m¼A% T£ƒþ»Ÿ‹­  ­‘£#©h«c¬‹Ã
I,U[<?>Wd8 9ÚY;UV8;Z[s 0œ› ¯K­A¯4 ҕ³T£Ä%?),+F£ƒÂ‹Ü‹'f£ƒ¡2¯4³Ú­Aá
I,U[<?>Wd8 9ÚY;UV8cL 3p› m%A),+&ÅK£¡¯»³;­Aá‹ÅK£Ä'H´*¬ ˜Ëøòl§=÷‘ØÙ£ƒ¯9­A¯–Å
I,U[<?>W8d9ÚY;UV8cL 0œ› m%A),+&ÅK£¡¯»³;­Aá‹ÅK£Ä'H´*¬ ˜Ëøòl§=÷‘ØÙ£ƒ¯9­A¯–Å
I,U[<?>WG!>?EHY;@ 3p› mÍ ¢hº˜),"£ƒò\§—Ÿr­ ´q¼AÂ% 2£ƒ¡2 ¢h´q£ƒÍ ¢hÝ ¿Àá
I,U[<?>WG!>WY,g 0p› &ÜrÆ ¬­ £¼A% ò\§=u£¡ ¢—´—ÃÀ­‘£#Í ¢—Ý ¿Àá‹ÅK£Í ¢hº˜),"Å
I,U[<?>?_=UVGTÇ 1D› Æ[),É,ÃT­‘£h¶c©h´–Ÿ jË2­4¿Àý!´j';³VÃÀ­‘£‰Æ ¿ÀÉ»­AÃT­‘£‰·2%¢hÃT­‘£4¯ §=%Ù­AÃj';³VÃÀ­‘£»Ý;ÏAŸr¯4ÃÀ­*Ìq­AÃÃÀ­»ÿ¤Í[),®ÃT­‘X¸ ˜Ëƒ­ J,Ë2­AÃu¹»¢h% ÃÀ­‘£‰'Hº[ÃÀ­‘£»¯»¿rº ŸrÂ
I,U[<?>?_=UVG!s 0j› K¯ §=%Ù­AÃT£ÝHÏAŸ‹¯4ÃT­‘£À¡2¯–¬r«]£K·ƒK¿¼Aý!´q£À͐ ­A©À£qÆ ¿ÀØ('¤­A³;­‘£À³ã²«ÞÿfK';°ÃT£ð`î‹Â ­A³V«]£ÀÍ[),®à ¢Ð'¤­qþAŸr¦a K¯ §=Ý©À£qÌfÃhÃ
I,U[<?< 0ۛ Æ[),Ø Å±àu­AØ ÅK£ ¦Fþ»­‘£M‡š
I,U[<?LNO 0ۛ M¼'Ñ),« ᐳV´*ŎÌ!)p¯K­AÃRÅöݕ¢Á¼AàT³ ź˜)»£Ä¡•¢h'œË\ÜrÃT­AÃWŎ¡²³Ú£ƒÉ¢h½!ØÙ­
I,U[<WY;I,U
Ç 1€› á[)'µ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÍº['f­AÃÀ­‘£#òl§=± ¢É»­A®ÃÀ­
I,U[<WY;:=U 0p› ¯9­AÃWŎ'”ÅŽÍ ­Aþ»£#Ìf® ¯ §=®˃£ƒ¡
¼A´f© üh¼A÷‘Ø
I,U[<WY;:=UÇ 1œ› É¿Í[),ÃT­‘£ƒå?®­‘¼A©h´‚'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒM¼A©º +©®ó';³VÃÀ­
I,U[<WY;@\>?EH8 0œ› á[)'µ­‘£ƒ';¯4ØÙ£#u­AË2­‘£ûuŸr­ Ý ­‘£ƒò\§=u£ƒu¼A´ßò\§cF£ƒ¡ ­AòÈ­AÝ
I,U[<?_=UÇ 1y› ô¤­A©É¢ŽÝ”Á 
q),%wÃÀ­
I,UVgmO`:=E=:HY;U 0œ› ¯ §h­A¢ ' üc´‚
̗Â'¤­ƒÃÀ­AË'œË2­à ¢—´­‘£%w® ¯9¼A´q£ ÌfÃhݝ ¿À%Ù­AËø'¤­ƒÃ ¢h´q­
I,UVgmOc8;I 0œ›  ­Aºc£Ä¯–ÜrÆ £ƒuŸr­ ¦#£ƒ¯ §2&‹ÃÀ£#¯ §h­A°‹¬rÃT­‘£Ä´f'f­AÌq­
I,UVgmOc8;IDÇ 1y› uŸr­ ¦FÃT­‘£¯–܋ƐÃT­‘£Ä¡¯4ÃÀ­#';º[ÃT­‘£¯ § &!Â'H³ãÃT­
I,UVgmOcG!ZVO(L\>?EH8 0œ› mݥŻuŸr­ ';ÃT£ÝVÅ»F­2¢ ³ ~­‘£¡2©á‹Å
I,UVg
UVOc8MÇ 1y› ÃWŻ ­mҔ%µ­AÃÀ­‘£ƒÍ´q¬r­ ©ß';³VÃÀ­‘£˜Ë©hºc­A³µ';³VÃÀ­‘£ÃRŻ ­Ä'H³ãÃT­‘£º[®'¤­#';³VÃÀ­
I,UVg
UVOc8;EHY,G 0p› ¡
­A³ã«M£Ä ­A®ó® ÃT£ƒþAŸr¦#£Ä͐´q¬r­ ©T£ ˜Ë9©ºc­A³
I,UVg
>?@\U 0p›  ü=Ê˜Ë ¿£·2¯4çÙ­‘£ÄݝT¯–¬r«]£ƒ¯ §c%,­AÃ
I,UVg
>?@\UÇ 1€› %¢hÃÀ­‘£ƒ¯ §=%Ù­AÂ';³VÃT­‘£º‹¶c´qŸr­ ´qҔ³V´¾'H³ãÃT­
I,UVg
E k >A<?>?@\U
Ç 1ۛ Æ[),Ép¢h% ÃT­‘£¡®¦Þ¡2®¦ 'H³ãÃT­
I,UVg
E k >A<?>^[UmÇ 1y› Æ[),Ép¢h% ÃT­‘£ƒ¡2®¦ ¡®¦Þ';³VÃÀ­
I,UVg
E;ZVG\O(Z[s 0p› ¯ §=Ìq­A´*Ÿß³Ú­AÌ˃£9¶c©³Ú­AÌË2£¯ §c̐­A´*Ÿ
I,UVg
E;ZVG\O(L 0ۛ ¯ §=Ìq­A´*Ÿ ©À­A% ÅK£#¯ §c̐­A´*Ÿ ‚³Ú­AÌËø'¤­ƒÝ2ºc­AË'¤£ƒ·2¯ §=Ìq­A´–Ÿ RÅ»Ë2£Ý
­A©W¬r®=ϻҔ'H'¤£ƒ¯ §=Ìq­A´*Ÿ‚Ý2%ü="ÞË2­ƒÝVŸr͋Ÿrá‹Å
I,UVg
Ec<A>?@NBÈÇ 1y› þ»­AÃT­‘£m¼A¦F³;­¢h% ÃÀ­‘£ƒ´!),É,ÃT­‘£ƒÃh÷‘Ø'H³ãÃT­
I,UVg
Ec<A>?L\>?EH8 0œ› ÃÀ­A"£m¼A͐¦#­AÉ»£ƒðh̐­AÉ»£n¼A¦F³;­A©À£m¼A©äW©WŸrÝ
I,UVg
E;8 0p› òÚ܋´£¯ ¢h§ ´q£ƒ³Ú­A²Ý
£¡2Ý ¿À³Ú£ƒ%Ù­Aé
I,UVg
E;8;>RO`Z 3p› òÚ܋´—¦?§¶c´q£ƒ¡ ­AÝ ¿À³ ÅK£¯žÀ"­A‹Å
I,UVg
E;8;@\LNG\O(LlUÇ 1y› MҔ%]®­AÃÀ­‘£©«H¬rÂ';³VÃT­‘£͐´—®­AÃT­‘£m¼AÝ2äW%j';³VÃÀ­‘£m¼AÃì(¯4« 'H³ãÃT­‘£¯ §=u­‘ù•«
´‚';³VÃÀ­
I,UVg
E;8;@\LNG\O(Ll>AE;8 0ۛ ¯ §=u­A«]£e¼Aݠҕä%,£
ҔA% ~­A©À­‘£m¼AÃì(¯4«]£Ä¯ §h¼A´f¯9­A%(ÃT£
I,UVg
E;G\O(<?>?@NO(L\>?EH8 0ۛ Þ¼A´f'œ¯4´fÃT£¡
­A ­A³ñ¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£ÄÃ÷‘Ø';³VÃT­‘£ò\§c÷‘Ø'H³ãÃT­‘£m¼AÃh¿À³ ʘݠ­Aºj';³VÃT­
],…

I,UVg
E;G\O(<?>?@\UÄÇ 1y› M¼Aÿ³ ʘÝ
­Aºj';³VÃÀ­‘£·2¡ ­A ­A³¼A͐¦­AÉ,ÃÀ­‘£ƒÃ÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ƒò\§=÷‘Ø';³VÃÀ­
I,UVg
E;G\O(<?^> [UÄÇ 1y› ȼAÿÀ³ ʘÝ
­AºP';³VÃÀ­‘£ƒ·2¡ ­A ­A³œ¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­‘£#Ãh÷‘ص';³VÃÀ­‘£ƒò\§=÷‘Ø';³VÃÀ­
I,UVg
Y,GFÇ 1y› ¡
­A¦#­Ä¯–Å»Æ ­ƒ';³VÃT­‘£¼A©®× Íø'H³ãÃT­‘£ƒþAÅ»® É»­A®ÃT­‘£ò\§=±³(]ÃT­‘£·ƒM¼A©³”),áÖ';³VÃT­‘£ÓWŸr'f­A³Ð';³VÃT­‘£ðhÌâ';³VÃT­
I,UVg
Y,G!U 3ñ› "­ ԕ´q£ Ý2®Ìh̐£¼A©ÃRÅ»´q£mҔ%A]®­A©Ø ÅK£ƒÃh §h£¦K× òÚÅ»³;£·ƒ͐¦ ¿®­ƒòm¦F´q£ƒÃ>]¢¾
³ Í ­AÌ
I,UV8 0ۛ FŸ‹­ %,X£ ),ºc£¼A͐®£m¼A©©h³;£ƒ¦ ¿Àºc­‘£Ä-¡ š,­‘£·2Â[),³”)¡
­‘Ò”%y'¤­m¼AƐ¯4à ¢¾'¤­9¶c° ­AÃ
I,UV8;:HY;U 0ۛ É¢WŸr¦Nܣġ”¢h'p¯ §='¤­A³Ð'f­ƒÌh©³ñ¼AÌfݝ ¢WŸn͐¿º ´‚¯–Żɻ­#º˜),´*Ŏž º
I,UV8;>WO(< 0ۛ Ã'¤­A³VÃÀ­‘£ƒ¡¶c©RÅ»'¤­A³;£ƒÃhº őŸ£ƒ·2ʘ˃­A¦#£m¼A©³Ú­A¦£ÝqԕË2­AÝ
I,UV8;^> [UV8 0ۛ M¼AéÀ­AÝ¥ÅK£³Vº[à ¢—©T­A®­‘£Ä©T­AÝVÅ
I,UV8;EHg >R8,O`L\UÄÇ 1y› ÃT­A±(³ ]ÃT­‘£¯¿'f­A³ãÃT­
I,UV8;EHg >R8,O`L\>?EH8 0p› ÃT­Au£ð¯9­‘¼Aá £Ä·2©h¦l¬[£ƒ'*)»¼AØ
I,UV8;EHg >R8,O`L\>?EH8,O(< 3ñ› ¯–Ÿr¦F´q£ƒÌq­‘¼A´q£ƒÝ
Ÿ‹­ ¯ §=%Ù­‘¼AË'
I,UV8;E=LlUÇ 1œ› ͐´f®­AÃÀ­‘£̗´q­AÃÀ­‘£ƒÝ¥Ÿ‹'¢h´‚';³VÃÀ­‘£¡°‹¬]͐´q­AÃT­
I,UV8;EHY;UVg UV8=L 0ۛ M¼AÃ`ԕ%Ù­‘£ƒ¡ ¼AÃ÷‘د §c'f­A"ÃÀ£ƒáT'•ÅK£ƒÉ,¯»Ø,£Ä·2M¼AÃh©R¬rº[«]£Äݝu­‘¼Aå?´
I,UV8;EHY,8;Z[U
Ç 1y› %A),+&Åé,º[³;­AÃÀ­‘£ƒá‰'¤­AÃT­‘£
¼AÃ=Ԙ%Ù­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÍ%(ÃT­AŽ'H³ãÃT­
I,UV8;@\U 3ñ› àTÃT­‘£ƒ),ØÙ­‘£ƒÝàTÃT£¦#­Aþ»­‘£
I,UV8cLNO(< 3p› % Ÿ‹Ê˜Ë2£%ٟr­ ´‚Ý•¢}Ý× Í‹Ÿráø³$Mà ¢h©T­A®­
I,UV8cL\>?@\L 0ۛ É¢WŸ¼AØN¶cØÙ£#%ٟr­ ´‚'¢¾³ ),¦()AŸ'f­ƒžÀ© í £Ä%lԕ´¾žÀ© í £Ä%ٟr­ ´‚͐ÃT­Aà ¢¾©À­A®­
I,UV8cL\>?@\LNG!s 0p› %lԕ´ö¼A ҕ';ʘݠ­‘£ƒ%ٟr­ ´ß'¤­ƒÓh®­AÌ
I,UV8;Y;I,UÄÇ 1y› ðàu­AÉ,ÃT­‘£n¼Aó;­A© ü=´¾'H³ãÃT­‘£ƒÃWŸr¦#­ƒ'H³ãÃT­‘£';¯4É¢ð´q­A³j® ¢hÃÀ­‘£ƒÃ Â'H³ãÃT­
I,UV8;Y,8;Z[>WO(L\>?EH8 0ۛ M¼AÃ`ԕ%Ù­‘£ƒáT'•ÅK£¼Aû‰É,'”Å
I,UV8csMÇ 1€› Í ­A´‚'¤­AØ(ÃT­‘1£ ]ë(É,Ãß';³VÃÀ­‘£ƒÃ'¤­A³VÃÀ­‘£ƒ¡¶c©RÅ»'¤­A³µ';³VÃÀ­‘£ þu­AÃÃT­
I,U a O=GJL4Ç 1ț ݕ¢ º[Ø(ÃT­‘£À ¿rŸrº
ô¢h³VÃÀ­‘£‰F­A¦N¬uݕ¢Û¼A©h ¼A®´µº˜),ÃÀ­‘£‰·2À®­‰Ìq­AÃT­‘£ ¼AÝá ­A³ãÃT­‘£¼A͐%Ù­‰º˜),ÃT­‘£‰T³VÃÀ­‘£—Í žÀ¿‹' Ÿré,©T­AÝVŀº˜),ÃT­‰ÿ¤À¡2®¦ß'
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a
I,U a

O=GJLNg
UV8cL 0ۛ M¼A©ò­A¦£ÄTº['Hu­‘£¡¥Ÿr¦#£ÄòÈ­A¦
O=GJLNY,G!U 0p› ¯ §¶c° ­AÃT£®­#Ìq­AÃÀ­‘£ƒ‰³ã«]£ƒ¡¯»'§cF£ÄN),É»£
ҔôH³Ú­A©
UV8;IÇ 1y› òm³”),Ý ­(³ ]ÃT­‘£¡©h®ה͐þ'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­AÝ2³;­ƒ$³ MÃÀ­‘£·2®Ø(';ÃT­
UV8;I,UV8;Z[U 0ۛ Ý2ºc­A³;­‘£®¦#­A©T£Äòm³”),Ý ­‘£
¼A© &!©T­AÝ £ÄÝ¥Ÿr͋Ÿ‹á £ƒ¡©h®×”Í £Ä·2¡2á‹Å»Ã´q­‘£Ä¯4³V©h"´q­
UV8;I,UV8;Z[s 0p› ¡á‹Å»Ã=¶c°ï¢h% "£¡á‹Å»Ã¾³;­AÌhË
UV8;I,UV8=L 3p› 2á‹Å»ÃT£Ä¡2©®¼A× Í´£F­A´fº[´q£¡
­‘¼ ´q£ƒ¯4³Ú­Aá‹Å»Ã
>?Z[L2Ç 1y› D¼A¡
<?U[L\U
Ç 1y› %µL­A®fÅőŸr';³VÃTÃÀ­‘­‘££1³ fŸr¦FőŸrÃTÂø­‘£® ¢h©ÃÀ«H­‘¬r£ƒÃ‚Æ‹Ü Ÿr';Æ ³VÃT­­ 'H³ãÃT­‘£ƒ"ÜԘËú'H³ãÃT­‘£m¼AÃ
7 " ¢h+Ž'H³ãÃT­
<?EHG\O k <AU 3p› "c),'HTË2£
¼A©®­A¯4ÃRŻ˃£ƒ"=),ÃRŻ˃£ƒÍ ¢h ­A³Ú­
<?EHG!UÇ 1€› "=),'œ';³VÃÀ­‘£m¼A©®­A¯Ž'H³ãÃT­‘£ƒ ¿ % 7 'H³ãÃT­
<?E(sMÇ 1€› ôžÀ®ÃÀ­‘£1q),®ÃT­‘£m¼A©=¶c´q­A³j'H³ãÃT­
EHG!LÇ 1y› %¢—" ¼AÃ'¤­A®­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÂ ­A®ó® ÃT­‘£Ä͐´¬‹­ ©ß';³VÃÀ­
EHG!LNO(Ll>AE;8 0p› M¼AÃh©T¬r­ Ý2ÃT£ƒ¢h% "Þݔ¢ö¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒ¢h% " ¼AÃ'¤­A®­
E=@\UÄÇ 5› Ý ­A²wÅ¢h% ÃT­
E=@\UÄÇ 1y› ¯4%NîrË ¿´ß';³VÃÀ­‘£ƒh¦ ÅÁݕ¢ðh´­A³ãÃT­‘£³;­AÌq¼AÝVŸrºc­AÝ2Ãßݔ¢¾ðh´­A³ãÃT­‘£¯4%ݔ¢ö¼A¦F³;­AÃÀ­
E=@\>?L 0œ› ᐳ”),º[³;£̗u­‘£ƒ¡”¢h'¤¼ ´‚'”ÅŽ¿Àº èø©=¶c´¿ £ƒÍ žrŸr'p¡ ­‘Ò”% ¢}̗u­‘£ƒÌfu­Aô¾¡
­‘Ò”%Ù£#·ƒᐳ”),º[³j³$Mà ¢h©T­A®­
E=@\>?LÇ 1y› ÌfF­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ³(]ÃÀ­‘£ Ý;ÏAŸr¯4ÃÀ­‘£ƒ¡2®¦Þ³(]ÃT­
E=@\>?LNO=G!s 0œ› ᐳ”),º[³Ð'f­9¶c° ­AÃÀ£ƒ'Ñ),Ø Å
E=@\>?L\>?EH8 0ۛ ¯4%NîrË ¿¼A´q£ h¦ Ŏݔ¢¾ðh´­A³ãÃT­‘£³;­AÌhËò\§˜Ÿr"£·2͐˃­AÃT£ƒ"¯»°ï¯–Ü‹©R¬r'¤£#Ý ­A²Ë2£Ý ­AäWË
E=L 0œ› '*),éAÅK£¦(),%Ù­AF£m¼AÉ,¯l)»£ƒòmë(É»­A³
G\Oã_=UÇ 1y› M¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£ÄÃ÷‘Ø';³VÃT­‘£ÃÀ­
G\Oã_;>?L‹s 0œ› Í ¿À³Ú­AèF£ÃRŻ´q­‘£ƒò\§=÷‘Ø(´q­‘£ƒ¿À% ³Ú­A ­A³;£¿À% ÷‘Ø(´­
G!U[ZVO`L\UÄÇ 1y› ¯4E
­A´q­A¯Ž'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒM¼A©³”),áú ¢}'Hº[ÃÀ­‘£m¼A©³ ),áï';³VÃÀ­ ÿ¤¡2¿Àà u¼A´ß¯ §='H؀'H³ãÃT­‘£ƒ¡2¿ à ¼A´‚ݝTû‰ÃÀ­
]

I,U a G!U[Z[>WO(LlUÄÇ 1y› &Ür½!ËøàTØÙ­AÃT­‘£ƒº[®'¤­ƒÝ2‰ûTÃT­‘£F­AÃpàTØÙ­AÃT­‘£ƒ·ƒæ܋½‹Ë± ¢¾àTØÌq­AÃT­
I,U a G!U[Z[>WO(Ll>AE;8 0œ› æÜr½!Ëø'¤­9ԕËJ܋Ãp'H³ãÃT­‘£ƒàTØÙ­A©T£ƒº[® ¿À'f­Aèu£Ä¢hº é»­A¯4Ã
I,U a G!U[@l@Ç 1y› %wÍ ­AÃÀ­‘£ƒÃRőŸ‹Â ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒº[´!),ʘݠ­Aºj';³VÃT­‘£ðh%,­Aݪ';³VÃÀ­‘£ á‹Å»u­ƒ';³VÃÀ­
I,U a G!U[@l@\>?EH8 0p› %(Í ­A©T£ƒðh%,­AÝVÅK£m¼A©h+F­A%Ù£ ®­‘¼AÃÀ£ƒ·2¦h·Ù­‘£ÄÿfÄ¡©hÝTÃ
I,U a G!>?_(O(L\>?EH8 0ۛ ¡2¯4º[³V«]£Ä©RŸrÃÀ£#Æ[),É»£Äº[³V«]£ƒò\§˜Ÿr"£ƒºc­‘¼AÃÀ£ƒÃT­A"£¡
­A¯4%٣ķ2¯4%NîrË ¿¼A´
I,U a G!>?_=UÇ 1€› ® ¢® ¢—ÃT­‘£ƒÆ‹Å»Ã¾® ¢hÃÀ­‘£ƒº[ØÙ­#® ¢—ÃT­‘£ƒ¡2¯4º[³V« 'H³ãÃT­
I,U a LNB 0ۛ ¦Fº[³;­Aèu£ƒ¦Fº[³;­Aè±'¤­ƒÃT­A¯9£·2¦Fº[³;­9¶c° ­Aþÿ¤Í ¿ҕä%,£ ­A´¿ËJ¬£¯4¿rº Ÿ‹Â #͋Ż £Ä‰äË
I,U a Y;L!s 0œ› ¯ §—¼A´¼AÃÀ¼Aá £ƒ¯ §h¼A´f¯¿¿À³ +u£ƒÝ2ºc­AË'
I,UVG\O`>A<»Ç 1y›  ¯»Ø,Ҕ³Ðݕ¢}ð´q­A³VÃÀ­
I,UVG\Oc8;:=UÇ 1€› ¦(),®u­A®ó';³VÃÀ­‘£ ðh®Øy¯»®Øy';³VÃÀ­‘£ '§= ¼A©hòÈ­A¦FÃT­
I,UVG!U[<?>?Z[L\>?EH8 0œ› ʘ˃­A¦£';´*¬ ˜ËøË2­';æ¬ ¢Â‹Ür'¤£#ðh¯ ¢h²­‘£ƒ·ƒ#Ý2 ¿ÀÕjË2­Ãh% ÅÁ'¢øҕ';ÃT­A¢
³ á ­A³;­ƒº[ØÌq­Aà ¢}ݕ¢ø¼AÃ';®Å¿Àº è±òÚܼA
I,UVG!>?I,U
Ç 1y› º Ÿ‹ÝÃÀ­‘£ƒé,,Ø +Wé»­F­A³ãÃT­‘£º ŸrÝVŎðÉ»­AÃÀ­
I,UVG!>?@\>?EH8 0œ› é,Ø,+é»­‘£ é,é‘),®[ÅK£ƒð¯4ºc­AÝ £ƒ·ƒM¼A̗ݪ¯4³Ðº ŸrÝVŎº˜)
I,UVG!>?_(O(L\>?_=U 3ߛ % ÜrÝ2³ Å©`¶c´¿öݔ¢ö¼A® Ë2­¿Àº ¡ ­‘R
£ ˜Ë ¿Àʘ¯9¼A´f®$&á £ ˜Ë ¿Àʘ¯ÚԕÃÀ£ƒ·2ĝæ܋®óá ­A´¿öݔ¢¾ðhʘ¯ÚԕÃß"$r%Ù£ ËãÏ»¼A¦F'Û¯»%ÿf¯ §cÝ¥Ür´
I,UVG!>?_=UÇ 1€› M¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£ƒ¯9Ҕ³V«]­A ¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£á ­A´¿ø'¢}ì(¯Þ¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒðhʘ¯ÚԕÃß';³VÃÀ­‘£ƒ·2M¼AÃh'H®ÃÀ­‘£ƒðʘ¯,Ԙþº˜),ÃT­
I,U[@\Z[UV8;IÈÇ 1œ› ð´f³VÃÀ­‘£¼AÃh'H® ÃT­‘£ƒ·ƒ͐¯\Ï,´*Ŏ ¢Ÿn¡ ­AÃT­‘£ƒÍ Ÿr­ ¢
Ø  ¢WŸn¡ ­AÃT­‘£m¼AT®ÃÀ­‘£ƒð 9³;­‘¼Aá'¤­A³j ¢Ÿn¡ ­AÃT­
I,U[@\Z[UV8;IOc8=L 0ۛ ÝԘ´q­AÃÀ£ ©WŸr"£ƒ©WŸr"Ì
I,U[@\Z[UV8cL 0ۛ ð´q­A³;£þ»­A®£·2ÌHԕF£ƒ¿À' ®£ÿf¡ ­A'§=‰«]£ƒÂþ»­Aè
I,U[@\ZVGJ> k U
Ç 1y› M¼AÂ%~főŸrÃT­‘£©«H¬rÂ';³VÃT­‘£';º[ÃT­
I,U[@\ZVGJ> a Ll>AE;8 0œ› ˜Ë2­ J,Ë2­‘£©h«c¬‹ÃT£Äºc­A®£ƒ';°ÃT£Ä¿º ¼A®Ë2­
I,U[@\ZVGJ> a Ll>A_cU 3p› ©«H¬rÃT­AʘT'¤£ƒ©«H¬rÃh'f­A³ ÅK£#©À­A'f£
I,U[@\U[ZVGlO(L\UÇ 1y› mò\§=÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ ¡2¯9¼A© 
â';³VÃT­
I,U[@\UVGJL 0ۛ  Ëã) Ë9´­‘£¦ ¿À«]£#·ƒ©ÃT£ÌŸ‹¦K®£#T¿h³ ¶c°®£ T¿³ òÚÜr&Å
I,U[@\UVGJLÇ 1€› Æ[),ɾ¢h% ÃT­‘£ƒÊ˜Ëƒ­A¦ï';³VÃÀ­‘£ƒ·2ò­A¦Þ̐­AÃÀ­‘£ƒÝ”¢hÃT­ƒ ¢WŸ ݕ¢}òÈ­A¦ÞÌq­AÃT­
I,U[@\UVGJL\UVG 0œ› mòm¦(),É»­‘£ƒÝ•¢—ÃT­ƒ ¢¾Ý”¢òÈ­A¦óÌq­Aà ¢¾©T­A®­‘£ƒÝ•¢—ÃT­ƒÊ˜Ëƒ­A¦lÅ
I,U[@\UVGJL\>?EH8 0œ› ʘ˃­A¦#£ƒòÈ­A¦ÞÌq­AÃT­‘£ƒÝ”¢hÃÀ­ƒÊ˜Ë2­A¦#£Æ[),É»£#Æ[),Ɂ¢—% à ¢¾'”ÅŽ¡2©`¶c° ­
I,U[@\UVGJ_=UÇ 1œ› ËV) Ëúº˜),ÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'f­A³ űº˜),ÃÀ­
I,U[@\UVGJ_=U[I,<?s 3 I,_ › ðT¼A´‚³ Å»´ßݔ¢À£ƒË9° ­ƒËV) Ë
I,U[@\UVGJ_H>W8;: 0ۛ ËV) Ëï¡ ¼Aá'f­A³ ÅK£ƒ¯9­ 
I,U[@\>?:H8 0ۛ ¡ ù•òm¯ §h­AË2£Ä¡
­A" Ë2£ƒ
ð ¢ &‹Ëƒ£ƒË ¿ ¼Aý‹´q£ƒËã),ÌfÃT­‘£ƒðh¯9­AË2£ƒ+TÉ +WË\Ÿ T£ìw¯K1£ µ­A'f­‘£m¼A% À£ƒþ»Ÿr­  ­
I,U[@\>?:H8]Ç 1€› ͐ÃÀ­AÃT­‘£ÄË ¿¼Aý!´¾'H³ãÃT­‘£ƒì(¯ÃfőŸrÃÀ­‘£ƒ·2¡ ­A'¤Ÿr­ ²­#';³VÃÀ­‘£¡
ù”òm¯ §h­AËÞ˃­ƒÓ`î‹Æ ­ƒ'H³ãÃT­
I,U[@\>?:H8,O`L\U 3p› M¼AÃhË ¿Àý!´úҔ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­
I,U[@\>?:H8,O`L\UÄÇ 1y› M¼AÃTҔ% ¬‹÷‘Ø'H³ãÃT­‘£
ҕA% ]®­AÃÀ­‘£ƒÃT­A±(³ ]ÃÀ­‘£¼A©À¼A"÷‘ØÐ'H³ãÃT­ƒÍ´f®­AÃÀ­
I,U[@\>?:H8,O`L\>?EH8 0œ› ¯»%w©WÅK£#ÝVŸr'¢h´q£ÃT­Au£ƒð¯9­‘¼Aá
I,U[@\>?:H8;>W8;: 3p›  ­A®­A'f£ƒá‹Ü‹´¬[£ƒ'H¯»Ø ÅK£Äð¯K­AËï³ãà ¢h©À­A®­
I,U[@\>WG\O k <AU 3p› ©ÀŸ­ ¼AƐ´q£9¶c¯ ü=º[«HŻ˃£#TÃ&),º[³Ú£ TÃò­Að
I,U[@\>WG!U 0ۛ  Ó=îrÆ ­‘£®­A®Ý ­‘£ƒTÃ&),'¤­A‰ÃÀ­‘£ ¡ ù”òm®­A+u­‘£ƒÓ`îrÆ ­'•ÅŽ¿º èÁ©=¶c´¿£ƒ¡2òÚÅ»÷‘Ø
I,U[@\>WG!UÇ 1€›  ­Aº[ÃÀ­‘£#¡ ­A'fŸ‹­ ²­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÓ=îrÆ ­ƒ';³VÃÀ­
I,U[@\>?@\L 0œ› ³¿À'f­A©À£m¼A©³Ú­AF£
¼AÃh© üh¼
I,U[@\>?@\L2Ç 1y› ³¿À'œÌq­AÃT­‘£ƒÍ ­A̎¡
­AÃÀ­‘£ƒÆ[),Éߢh% ÃÀ­‘£
¼Aé ü2 ﺘ),ÃÀ­‘£#ºc­A°Öðé»­AÃÀ­‘£ º[Ø(ÃÀ­
I,U[@N 0œ› É¢=¶c'f£þ,®©TŸ]
I,U[@\Ec<RO`L\U 3p› ðhÌq­AÉ»£e­ ¼AÃh ¢h̬‹ÌqÃT£ƒ£ƒ® Ý ¢ ¿À]ÃÝ ÃT­A­Aá à ­A³
I,U[@\Ec<RO`L\UÄÇ 1y› ðÌq­AÉ,ÃT­‘£n¼AÃÌ*¬rþ'H³ãÃT­
I,U[@\Ec<RO`L\>?EH8 0œ› ÃÀ­A"£ƒðh̐­AÉ»£ÄäW©WŸrÝ
£Ý ¿ÀÃÝ ­Aþ¡©=¶c° ­
I,U[@ a O`>RG 0œ› M¼AÃh³;­A"­‘£žÃ ³;­ &!Ë2£m¼A©h+F­A%Ù£m¼AÃh³;­A"­ðhʘ¯ÚԕÃß';³Và ¢h©T­A®ÅÁ©`¶c´¿
]

x

I,U[@ a O`>RG Ç 1y› M¼AÃh³;­A"Þº˜),ÃÀ­‘£#¡ ­A"­ƒÊ˜Ëƒ­A¦KÃÀ­
I,U[@ a UVG\O(L\U 3ñ› M¼AóڭA"£¡
­A"­Aº Å»ÃT£ƒÍÉ¢Ì!)»ù ]±'¤­‘£ƒ·2ðh¦A§—£ƒÍ ¢hÉ,³;£¡
­A´f´q­AËJÅK£¡ ¼A´—Ý ­Aºc¼AÝ2'
I,U[@ a UVG\O(L\>?EH8 0ۛ M¼AóڭA"­‘£Ý
­Aºc¼AÝ2';´­
I,U[@ a >?ZVO k <?U 3ߛ à ühù”«
´q£ ÃWŻ £#¡2ᐝu£ƒà üc«M­AËã) Ë
I,U[@ a >?@\U
Ç 1y› à ü=«]­ƒ';³VÃÀ­‘£% ܋³µòÈ­A¦FÃÀ­‘£ƒ´¿hîrƱÌq­AÃÃT­‘£àF¼AØ(Ë2­ÝTû‰ÃÀ­
I,U[@ a >?L\U 0p› Í ž³;£ƒ¯ §—¼A´—³ ),á £
¼A©³”),á
I,U[@ a >?L\UÇ 1€› ê ¢h+æÅ»ÃÀ­‘£#Õ ),º Å»ÃT­
I,U[@ a EH8;I,UV8cL 3p› ¡ ­A"­Aº Å»ÃÀ£e¼AÃh³;­A"
I,U[@ a E=L 0p› ‰ÃhNÏ,¨Ö³;­AÌq­‘£9¶c© ¢=îrÆ ­A ­A³ Ŏ"­AÝ2'f£
¼AÃ% ¬rË\ŎË2­¡2ʘË2­A ­A³ ŎË2­ƒ¯ §=Ìq­A¯–Å»É,'p³;­AÌq­
I,U[@ a E=L\>?Z 3ߛ TÝÏ,¨£q¶c©=îrƋŸr%Ù£9¶c©´*ŸÀ£9¶c© ¢cîrÆ ­A'f­A³ ÅK£¡ʘ˃­A ­A³ Å
I,U[@ a E=L\>?@Ng 0ۛ M¼Aó Ÿr¿À' "ó"¼Aý!´q£q¶c© ¢=î‹Æ ­A ­‘Ò•³ã´­‘£K¶c© ¢=îrÆ ­A ­A³ã¯–Ür©W¬r'p"­AÝ2Ãp¯ §=«]­A®ÅK£Ä¡2ʘË2­A ­A³;£¯ §=Ìq­A¯–Å»É,Ã
I,U[@\@lUVG!L 0œ› É¢hÌfØ ¬£M¼ATé»­AèF£ò4),ÌfÂ'¢¾¯–Å»Æ ¢¨µ­Aà ¢¾'¢¾ô;®ªË2­ ¢h© ¢
I,U[@\Ll>R8,O`L\>?EH8 0œ› ¡ ù”òm¯ §h­A˃£#
ð ¢ &‹Ëƒ£e¼AÃÀҕ% ¬r÷‘ضc° ­AÃÀ£m¼AØ('f­AÃÀ­
I,U[@\Ll>R8;UÇ 1€› é,º[³Ú­AÃT­‘£m¼AÃhË ¿Àý!´‚';³VÃT­‘£
¼AÃÀҕ% ¬r÷‘Ø';³VÃÀ­
I,U[@\Ll>R8cs 0œ› º˜),Ãhºc­A³;£ƒ';æ¬[£ƒ¯ §h­A³ã$&á £ƒòÈ­A©WÅK£#ò¼A©´F˜Ë´q­‘£òÈ­ Ë
I,U[@\Ll>ALY;L\U 3p› ³Úҕº[´q£ƒº Å»ÃÀ£m¼A©º Å»ÃÀ£#'”Ÿr¦#­A®£ƒÍ ¢— ­A³;­‘£m¼AÃhዬrÃ
I,U[@\LG!E(smÇ 1œ› þ»­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒÃh÷‘Ø'H³ãÃT­‘£ÃT­A" 'H³ãÃT­‘£ðÌq­AÉ,ÃÀ­‘£e¼ATØÙ­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒ©háï';³VÃÀ­
I,U[@\LG\Y;Z[LÇ 1y› ´!),ÉpôÑ),ɾ'H³ãÃT­‘£Ýʘ˃­AÃT­A"Þ';³VÃÀ­‘£ƒäW©RŸ‹Ýó';³VÃT­‘£Ý¥Ÿrºc­A³Ð';³VÃT­
I,U[@\LG\Y;Z[L\>?EH8 0œ› ´‹),Ɂô*),É»£Ä"­A³ ÅKҔ³V'€Ë2­u­AÃT¼AÝ2'yÃT­A"£ƒäW©RŸ‹Ý
£ƒÝVŸrºc­A³
I,U[@\LG\Y;Z[L\>?_=U 3p› ºc­‘¼AÃ'¤­A³V'¤£ƒàF­A´f'¤£ðÌq­AÉ»£e¼A©hÃT­A"';³;£¡VŸr´f'H³
I,U[LNO`ZBnÇ 1y› ¯ ü=°'p';³VÃÀ­‘£1q),®ÃT­‘£Æ ¿ÀÉ»­AÃÀ­‘£#%(®óò‘¢hÌfÃT­
I,U[LNO`ZB;U[I 3ñ› ¡® ¦£¯ ü=°'¤£#¡2Ý¥Ÿ‹® ÃÀ£#Í ¢h® ¦­A©À£e¼A‹Ÿ‹´­˃­ƒÍ‹ŸráÃ‚Óʘ˃­‘Ò•%ݔ¢y¶c©h´*Ÿ 
I,U[LNO`ZB,g
UV8cL 0œ› M¼A©hËV),¦#£m¼A©=îrÆ ¢h%Ù£ƒ¯ ü=°';´q­‘£9¶c©´*Ÿ h´q­‘£ƒ·2ݔ¢hÃT­'f­ƒ¡”¢h'œòÈ­A¦
I,U[LNO`>A< 0p› ˜ËãÏ,³;­‘£
¼A©`¶c´q­A³V¯‘Ür©R¬r'œ©h«c¬‹ÃT£Ä© ü ƒŸr­ ´
I,U[LNO`>A<»Ç 1y› ˜ËVÏ,¢h³ ©T­A³Ð©«H¬rÂ';³VÃÀ­‘£
¼A©©³ã« ¢h% ÃÀ­‘£ƒÍ´f®­AÃT­
I,U[LNO`>A<?U[I 3p› ˜ËãÏ,¢h³ ©À­A³;£¯–Ür³Ú­‘£ƒÝ
¼A©=¶c´q­A³;£
¼A©`¶c´q­A³V¯‘Ür©R¬r'
I,U[LNO`>R8]Ç 1€› ³ ),'Û³$]ÃT­‘£ÃÌf³V͗ԕ%';³VÃÀ­‘£ ¯»'Hɾ³(]ÃT­
I,U[L\U[Z[L Ç 1y›  %¢ ¯9­AÃÀ­‘£ƒ¯4';É,ÃT­‘£Ä¯4´q­ƒ®¦#­AÃT­‘£ƒÌq­Aþ® ¢hÃÀ­
I,U[L\U[Z[Ll>AE;8 0œ› q),Ìq£ƒ¡2¿Àà ÝÔ•á ­AÃT£Ä¯4´q­ƒ®¦#­AÃT­
I,U[L\U[Z[Ll>A_cU 3p› Ìq­AÝVÜrÝ¥ÅK£ò–¢ÀҔ%w˃­‘£1*¿ҔôH˃­‘£ƒ¯4´q­ƒ®¦#­Aà ¢—©T­A®­‘£1q),¨
I,U[L\U[Z[Ll>A_cU 0œ› Ìq­AÝVÜrÝ
£¦ ¿åA´f³
I,U[L\UV8cL\>?EH8 0ۛ ³”),'¤£m¼A©® ×”Í £ƒ%Ù­AÍø$³ MÃÀ­‘£Æ ¢h'f­A©À£e¼AÃh¦?§=ºc£m¼A©³ ),á
I,U[L\UVGuÇ 1y› ³”),';ÃT­‘£‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£ƒº[ØÙ­
I,U[L\UVGJ:=UV8=L 3ñ› "=),áÃRÅK£Ý
­Aôœ';³Và ¢—©T­A®­‘£ƒ" ¿ÀäW%Ð'H³ãà ¢h©À­A®­
I,U[L\UVGJ:=UV8=L 0ۛ "=),áÃRÅK£Ý
­Aôœ';³Và ¢—©T­A®Ŏ©=¶c´¿
I,U[L\UVGJ>AE;G\O(L\UÇ 1y› M¼A͐¦KÉ,ÃÀ­‘£#Ãh÷‘غ˜),ÃT­
I,U[L\UVGJ>AE;G\O(L\>?EH8 0p› M¼A͐¦#­AÉ»£ƒò\§=÷‘Ø(´q­‘£ƒ²Ë2£¡©hÃT¼A´q£ƒ¡2%á 7 ¯4´fÃ
I,U[L\UVGlg
>W8,O=8=L 3ߛ M¼AÃhË ¿Àý!´¾'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ƒ¡2©á ­A³V'
I,U[L\UVGlg
>W8,O=8=L 0p› M¼AÃ
EËÖÝ
­AáÃÀ£m¼AÃT¼E2´‚¦ ¿À«
'
I,U[L\UVGlg
>W8,O(L\>?EH8 0œ› M¼Aà E2Ë2£ƒÝVŸr';½‹¯K£m¼A© ­A³Ú£ƒ¡
ù”òm¯ §—­AË2£Ä¯ §h¼A´fÎ2­‘£m¼AÃhá ¬r­ ³V«]£m¼AÃhì(¯4«]£#¡ԕ´£Ýu­‘¼Aå?´
I,U[L\UVGlg
>W8;UÇ 1D› ÝVŸr'H½!¯Ð'H³ãÃT­‘£‰é»­AÃÃÀ­‘£¼ ¶c°³m';³VÃÀ­‘£¤¯4ý!'¤­À';³VÃT­‘£4žô Ý®­‰';³VÃÀ­¼Aà E2Ëp';³VÃÀ­‘£¼AÃá ¬[­ ҕ³ã´µ';³VÃÀ­‘£¼AëH¬rˁ'H³ãÃT­‘£¤·ƒqÝVÅ»u­
I,U[L\UVGlg
>W8;U[I 3p› %ücþ»£ƒ¯4ý!'f­‘£n¼AÃT¼E2´q£ƒ%ü=þpÝVŸr';½‹¯K£¼AÃhË´
I,U[L\UVGlG!UV8=L 0ۛ É,³;­A';³µ³ ),'Hà ¢¾©À­A®­‘£ƒáT'f­Aà ¢h©T­A®­
I,U[L\U[@lLÇ 1€› ´¿hîrƱÌq­AÃÃÀ­‘£#à ü=«]­ƒ';³VÃÀ­
I,U[LNB,GJEH8;UÄÇ 1y› ¦X Å»¯4³Ðݔ¢ð´q­A³VÃÀ­‘£ ³Ú­AÌf¯4%yݔ¢îrË ¿´ß';³VÃÀ­‘£ƒ¡
¼Aá'¤­A³ñ¼AƐÃÃT­
]8

I,U[L\E;8,O(L\UÇ 1y› %Ù­A¦FÃT­‘£̋),³Ðݔ¢òmÉ,'HÃÀ­
I,U[LNGlO(Z[LÇ 5‰› 'H®Ÿ[ҕ';´âº˜),ÃÀ­‘£ƒà‰Ø(ÃÀ­‘£ƒ'HŽº˜),ÃT­
I,U[_(O(@\LNO(LlUÇ 1y› ðÌq­AÉ,ÃÀ­‘£#®܋ØwÃÀ­‘£#Ãh÷‘ص';³VÃÀ­
I,U[_(O(@\LNO(Ll>AE;8 0p› ÃÀ­A"£ðÌq­AÉ»£#ä©RŸrÝ £m¼A©ÃÀ­A"
I,U[_=U[<?E a Ç 1€› q),®ÃÀ­‘£ƒá‹Å»¢}
³ ¯ §='H؀'H³ãÃT­‘£
¼A©`¶c´q­A³Ð'H³ãÃT­‘£͐þ»­AÃT­
I,U[_=U[<?E a g UV8=L 0ۛ Ý ¿À®ûu­A©T³£n¼Aዩ`Å»¶c¢¾
´q­A³;£ðò­A³;£ƒð=ԘÃÀ¼A´q£ ÝVŸr©hዬrÃT£Ä© ühÒ/ £n¼A©'¤­AÝ
I,U[_;>WO(L\UÄÇ 1y› òmØ('HÃÀ­‘£#‹܋'HÃÀ­‘£mҕô;³Ð̐­AÃÀ­‘£e¼A©h ¼A®´‚º˜),ÃT­‘£'H´f³;­AÃÀ­
I,U[_;>WO(L\>?EH8 0œ› D¼A©® ÃT£ƒéAÅ»'œu­A¦l¬ ݕ¢òØw'¤­AÃT­‘£ÄòmØ('¤­A©T­‘£ÄòÚÜr®£Ä‹Ür'
I,U[_;>?Z[U 0œ› ð¯9­A˃£ƒÂ ­A®­A'”ÅK£ƒË ¿¼Aý!´q£ƒ¡ ­‘¼A©÷‘'¤­A³;£ƒ·ƒe¼AÂ%0 £nҕ%Aµ­A©
I,U[_;>?< 0œ› ò,Ür´q£m¼A¯4"­A £ƒ" žÀ´q­AÃT£ƒ·ƒ%¿÷‘ص˃­m¼AÃ% ¬rË\łT¿Ã ÷‘Ë
I,U[_;>?<A>?@NB 3ñ› M¼A¯4"­AÂøÝ2%ü="£¿À% ³;­A ­A³ ÅK£ƒ¿À% ÷‘Ø
I,U[_;>?EHY;@ 3p› òmØ('f­Ä¿Àº ¡ ­‘£#òÚ܋®­#¿º ¡
­‘£Ä¢hØ þ»­‘£ƒ©'§h£Ä¿' ¼AØ(®£#à ¿Àu­A©pô¢h³;­A©‚'¤­
I,U[_;>?@\U 0p› ð 9³V%Ù­AÃT£Ó`î‹Æ ­A4¯ ßêÀ­A³;­ƒ%Ù­AÃÀ£ƒÓ`îrÆ ­AD¯ 
I,U[_;>?@\UÄÇ 1y›  ËʘÁ'H³ãÃT­‘£ƒðh¯9­AËï';³VÃÀ­‘£·2Æ[),ɾ̐­AÃÀ­‘£ƒÓ`î‹Æ ­A4¯ ßêÀ­A³;­ƒ¯ §=%Ù­AÂ'H³ãÃT­‘£Ý ƒ^+W';½!¯‚'H³ãÃT­
I,U[_=Ec>AI 3ñ› ³;Ҕº[´q£ƒ"ÜWԕ˃£¼A©hº Å»Ã
I,U[_=EcL\UÇ 1€› é,º[³Ú­AÃT­‘£ƒò–¢ŸrØy';³VÃÀ­‘£ þ»­AÃÀ­‘£#¢}
I,U[_=EcL\U[I 3ñ›  ¯ §h­A«]­‘¼A¯–¬r´q£ƒ®©h®Å»ÃT£Ä¡
­AÝ2ý!´q£ƒ% ¡¢—%¿Àà ÃT³;­‘­A¦N£ƒÅKÝ;£ƒÏAŸrðh¯4ʘÃÀÝ ¿­‘'f£ƒ£®%ü=¦#þ¾­AÃTòÈ­ ¼Aý!´£®´‚¯4É»­ƒ¿Àº ¡ ­‘£
I,U[_=EcL\>?EH8 0p› ¯ §h­A«]­A¯–¬r«]£#¯‘ÜrÌq­‘£#¡2¿Àà ³Ú­A¦#£ƒð¯9­AÝ2ÃT­‘£´—¯,¶cË2­‘£ƒËã),¦
I,U[_=E;Y,GFÇ 1€› µ­ƒÌq­AÃT­‘£òm'*),Ý2ÃT­‘£º[É,¯Á';³VÃÀ­‘£m¼AæF®ÃÀ­
I,U[_=E;Y;L 3ñ› ´f¯Ú¶c©RÅK£òmý!´£Äá ­‘¼A&¬r'f£ᐝ欼AÃh÷‘黣òmý!´
I,U[C 0p› ¡;),Ý
£ƒ´¿À+u­A³
I,U[CpÇ 1œ› ¡;),ݪݕ¢Áù”òm¦(),ÃT­
I,U[b;L\UVG 3ߛ %Ù­‘Ò•º[ÃÀ­‘£ƒ Ý ˜Ëƒ£%,¼A²«
I,>WO k U[L\U[@ 0p› ͐¿Àº &ܳ ),¦#£ƒ‰á ¿ ¢hº
I,>WO k U[L\>?Z 3p› ‰á ¿À ¢hºjÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä͐¿Àº &Ü ‚ÝVŸr͋Ÿrá‹Å
I,>WO k U[L\>?Z 0œ› ͐¿Àº æ–Ü ‚³”),¦NÅK£Óݪ³”),¦Þݔ¢¯–ÅK¼AÉ,´âT¿Ã ÷‘Ë
I,>WO k E=<?>AZVO`< 3ñ› %¿À÷‘ØÙ£ƒ¯žÀ"­‘¼A'¤£ƒ¯9­‘¼A¯»÷‘é
I,>WO(:H8;Ec@\UÄÇ 1y› ®²« ¢% ]'H³Ú¸ ³”),¦e¹m¼AëH¬rËÖ'H³ãÃT­‘£m¼AÃh%,­AÁ'H³ãÃT­
I,>WO(:H8;Ec@\>?@ 0œ› ³ ),¦Þ'•ÅÁ¯4º[ ­AÃT£Ä³”),¦Ö'f­¼AëH¬rË2£³”),¦#¼AÃ%Ù­AÃ
I,>WO(:=E;8,O(< 0œ› ';«H¬r¢³ µ­‘£ƒ¡”¢h'p'Ñ),à ¢}ݕ¢% ÜrÝ2¢}
I,>WO(:HGlO=g 0œ› M¼A% À£#¢³ µ­¼A% À£ƒ¡ ­A' üh¼A´q£ƒÝ ³ Ÿr­ '* ),­ à ¢¾´f'y® '•Å»³Ú£ƒ'*),«HÅ»ËÖ¢³ µ­‘£
¼A©';«H¬
I,>WO(< 0p› É»­AË®£ƒá‹Ür¯±à‰ÉAÅK£à‰ÉAÅ'¤­# ¢hº[³Ú­
I,>WO(<?U[Z[L 0p› %¢h"ÅòÈ­A+u­‘£ƒÍ[),®ÅK£Í[),®à ¢'¤­ƒþAŸr¦#£ƒòÈ­A+T«
I,>WO(<?E=:HY;U 0p› Í ­A´f‹Ż´q£¯ § &!Ã&`) 9³;£ƒ%?)p˃­ƒ¡ ¼Aᐞ
I,>WO=g
U[LlUVG 0œ› ¡2á';Ø,£ÄÂ[Ï,É»­Aèu£#),ØÙ­AèF£ ˜Ëƒ­AÝ ' ˜Ë2¼Aý!´fËV)AŸ'”ÅŽÍ ­A´f‹Ż´q£ƒÝ¥Ÿ‹©T­A%٣ݥŸr®­A¯
I,>WO=g
U[LG!>?ZVO(<?<As 3 I,_ › éAÅ»'¤£¼A͐® ¿À' ® £ƒ·ƒM¼A͐®¿À' ® ¼A©h¿ ³
I,>WO=g
E;8;I 0œ› º Å»³Ú­‘£ƒº Å»³V'
I,>WO a UVG 0p› 'f­AT%Ù­AÃRÅK£Í ¢h® ͋Ür¢hØ %Ù­A³
¢ ³ &!&ł';¯4É»­Ä¿À³ u­A®£¡VŸr¦(Ï,Æ ­‘£#¦#­AÆ £ƒ´!Ï»¼A®˃­
I,>WO=G\GlB;UVO 0œ› %N¶c´q£Ý¥Ÿ‹¦A§cº[«cÅK£Ä¯ ¢h؀®ÃT­‘£%l¶c´¾º˜),à ¢—©T­A®­Ä³”),¦
I,>WO=G!s 0œ› Mҕ%(Ð˃¬n
¼A©h©³V«
I,>WO(LNGJ> k U 0ۛ 'Hé‘),³~­ ݯ9u¼ h­A'f®=­‘),£Ä³”ÃT),­‘Ìf£ÃÀ¼A­A©‰©T ­A%Ù­‘££ƒž% ¡ ¼AíA²A'
¢h¯9£n¼AÃRŸ‹%,­
I,>?Z[U 0p› ¯9Ÿr­ Ý ­
I,>?Z[UÄÇ 1œ› ¯9Ÿ‹­ ݕ¢}ݕ¨
I,>?Z[LNO(LlU 0œ› ¡ ­AÎ2­‘¢ £ƒ¡ ‹¢—­A¢h®% " ÃT­
I,>?Z[LNO(LlUÄÇ 1y› ¡ ­AÎ2­¢—% ÃT­‘£m¼A® µ­AÃÀ­‘£ Í[),® ÃT­
]G

I,>?Z[LNO(Ll>AE;8 0œ› ¿À´f® ¢2~£¡ ­AÎ2­A¯4ÃÀ£e¼A®%~­AÃÀ­‘£ÓT®­‘£m¼A® ]©T­Aè
I,>?Z[LNO(LlEHG 0œ› M¼A® µ­Aà ¢h©T­A®­‘£·2M¼AÉ,ý!¢hØ Ø(³;£Ä¡
­A¢h% "'¤£ƒ¡”¢h'¤­‘¼Aᐯ9¼A´q£F¶c©h´cÔ)¾Ë2­9¶c©À­Aá‹Å»ÃߝT¿Ã ÷‘Ë
I,>?Z[L\>?EH8 0œ› Í[),®ÅÁòÈ­A+F­‘£þAŸr¦#£ƒÍ[),®Í ­A®£ÄÍ[),® ­A® ¼A©`ԕË2­AÝ £¿ºc­A©³;­
I,>?Z[L\>?EH8,O=GJs 0ۛ '*),+u£ƒ¡ ù•òá ­AÃT£Ä"$&%(Ý ­A¦K³
I,>?Z[LNY,g 0ۛ ©ÃÀ£#';ºc­A©´q£ƒ©h«H¬rÃT£Ä¡
­A¢h% "
I,>?U 0œ›  ¯9Ÿr­ Ý ­‘£ƒé,å?¯9­
I,>?UÄÇ 1y› ‰³ãÃT­‘£%( ¼AÃ';®ÃT­‘£ƒÝ2u­AåA´º˜),ÃT­‘£Ä¿À³ãûF­AÃÀ­
I,>?xU ˜ 0p› '¤¼Aé,ÃT­Aèâݔ¢¾¯ §h­A« ¼AÃh'H®ÃÀ­
I,>?U[L 0ۛ ò4),ÌfÃT£Ä¡
­Aºc­A³Ú£ƒ¯ ˃£ƒ·2³Ú­A̐­A¡;)AŸn˃­ƒ³;­AÌhËV)AŸ'”ÅŽÝ2òÈ­
I,>?U[L2Ç 1y› Ý2‰Ëø¯»³µò4),ÌfÂ';³VÃÀ­‘£ ¯ Ëï® ¢—ÃT­
I,‚> Q4UVGÇ 1y› Mù•òԘþº˜),ÃT­‘£¡qԕ´f³µº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡2®¦óº˜),ÃÀ­‘£ƒÝ× F¼A´Ãߢh% ÃÀ­‘£ƒ‰´fò–¢—%µº˜),ÃÀ­‘£eù”òƒÔ•Ãu¼A´ßº˜),ÃÀ­
I,‚> Q4UVG!UV8;Z[U 0p› ò–¢h%Ù£ƒu¼A´fò–¢h%Ù£
ù•òԘÃh´q­‘£ƒ¡Ý ­A%ü &!Ë2£ƒ¡2Ý2F­AÃh´­‘£¡VŸr´f³;£m¼A©h³”),á £ƒ"˜¢h+
I,>‚Q4UVG!UV8cL 3ߛ ¡2®¦#£ƒ¯ üc°'f£nù•òԘÃÀ£9ԕË2­A³Ú­‘£ ¡2Ý2F­AÃÀ£ƒ¡Ý2%ü="
I,‚> Q4UVG!UV8cL\>WO(< 3ߛ ¡¥Ÿr´f³jÝVŸr͗ԕá‹ÅK£Äò–¢h%('H³Ú£m¼A©"˜¢h+‰'
I,‚> Q4UVG!UV8cL\>WO(L\UÄÇ 1y› M¼A©ò–¢—%̐­A®˜¢hÃT­‘£ƒ¡ԕ´f³€¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£ò–¢h%y';³VÃÀ­
I,>‚TeZVY;<?L 3p› '¤¼Aé,ÃT£ƒ¦NÜrþ»£%¿ % 7 Ý ­AäWË2£% Üròm³Ú£ƒ¡Ý ¿À¦Fu£ ¡2Ý ¿À'H³Ú£ƒ¿À% ©&)A¬‹á £#òÈ­A³ Å
I,‚> TeZVY;<?L!s 0p› '¤¼Aé,ôq­‘£'¤¼Aé,ÃT­Aèu£ƒ¿ % 7 Ý ­AäWË´q­‘£¿% ÷‘'H³ã´­‘£Ý¥Ÿ‹'HØÙ£ƒÍ!¢hÉ»­
I,‚> Q‰Y;@\U 3p› ôžÀ®­#¿Àº ¡ ­‘£n¼AƐ´—³Ú­¿Àº ¡
­‘£n¼AÍ ]³;­¿Àº ¡ ­‘£e¼A©h¯¿À®£n¼A©`¶c´ ü=´
I,>‚Q‰Y;@\UÄÇ 1y› ðÉ¢h® ÃT­‘£ÄžÀô ®­AÃT­‘£m¼AƐ´f³;­AÃÀ­‘£͐ºc­AÃT­
I,‚> Q‰Y;@\>?EH8 0p› ôžÀ®­A©T£¼AƐ´—³Ú­A©T£˜Ëƒ­A¯4Ã
I,>?: 0ۛ *¿À%Ù­Aè
I,>?:nÇ 1y› q),%(ÃT­‘£¿' ¢—% ³VÃT­‘£¦w),É,ÃÀ­
I,>?:=U[@\L 0œ› ÃWÅK¼A´ß'¤­ƒÝ2æÜrºc£¦ ¿Øw'¤­‘£˜Ë9©`¶c° ­‘£ÄÝ¥Ÿr¦?§=º
I,>?:=U[@\L2Ç 1y› ¯»Â ­AÃT­‘£ƒ¯4ÃÀ­‘£#·ƒÝ ¿á ­A³VÃT­‘£Ý¥Ÿr¦?§=º~'H³ãÃT­‘£'§=F­A¿Àà ݠ­A³j(³ ]ÃT­‘£ ¢h«HÅ»%Í ø'H³ãÃT­
I,>?:=U[@\Ll>AE;8 0œ› m¯4 ­A©T£Ä¯9­A'¤£ƒ¯9Ҕ³V¯9­A'¤£#·ƒ'§=F­A¿Àà ݠ­A³ ¶c° ­A¯4Ã
I,>?:=U[@\Ll>A_cU 3p› ¯9­A'¤£Ä¯9­AÃÝVŸr͋Ÿrá‹Å
I,>?:=:=UVG 0œ› q),%(à ¢h©À­A®­ƒT¿Àà ÷‘˃£Ä¼AÌfÝ2ݕ¨ 
),%Ù­Ìq­AË ¢ÀX
£ ),%(à ¢¾'¤­ƒËJŸ 
I,>?:=>?L 0ۛ ¯\Ï,ÂÓRŸ‹Â £ƒ¡¥Ÿ‹¦ ¿® ò³;£ƒ¡”¢h'p¢ ݔ¢
´f'œ'¢¾-¡ ƒ+'f£ÄÓ'¤­Aè±'f­ƒ¡VŸr'
I,>?:H8;> Œ‘sDÇ 1y› Ý2ʘ'¤­A³j'H³ãÃT­‘£Ý2הu­AÃp'H³ãÃT­‘£ƒÃ&Ïp
͐þ»­AÃT­‘£4Ÿr ­#';³VÃÀ­
I,>?:H8;>?LNO=GJs 0ۛ ð`îrÂú¯4%(©RÅö©T­A®­‘£ƒÍÉ»­Ä¯9­A%(³ ¯»ÅK% 

£
=
ð
I,>?:H8;>?L!s 0ۛ ͐É,å?¯4ÃT£ÄTË2¬r­ %Ù­‘£¯4%Ù£#¯»%w©WÅK£ƒ¦(Ï,³V© îrÂø¯4%Ù­‘¼Aá'¤­A³ Å
I,>W(UÇ 1y› µ­Aè‰ÃÀ­‘£ƒÃT­A®­AÃT­‘£Ãº[³ãÃT­‘£ƒÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#¯¿ &!´­AÃÀ­‘£#³ ),'HÃÀ­
I,>?<WO a >?IO(L\U
Ç 1y› ²ËÖº˜),ÃT­‘£Ã÷‘غ˜),ÃT­‘£þ,ºµÌq­AÃT­
I,>?<?UVgmgmO 0p› %¿¼A©há ­‘£m¼A—ԕ´q­‘£ƒòڟr©h³VÌq­A®£n¼A©';½‹¯
I,>?<?>?:=UV8;Z[U 0œ› ¯9Ҕ³Uu£Ëʘþ'•ÅÁá ¿ÀÃT£Äðí[),¦#£ƒðh퐝F£ƒ¡ ¼A©³Ú­A
I,>?<?>?:=UV8=L 3p› ¯9ҕ³ æÅK£ðhí[),¦lÅK£ÄÝ ­A©á ­AÃT£¡•¢h'¤­A¦?§h¼A% 2£Äð퐝&ÅK£ƒ¡2éh³V´
I,>?<?<‚˜ 0p› %¢h³j®¦#­AÃÀ­‘£ƒþAÅ»®óÉ»­A®ÃÀ­‘£#ØÙ­A® ‰Ø?),®ó';³VÃÀ­‘£ƒ¡ ­A¦­¯–Å»Æ ­ƒ';³VÃT­
I,>?<WY;L\U
Ç 1€› ¯4´f®­'H³ãÃT­‘£à‰ØÙ­AÃÀ­‘£ƒ¯9­AÃRÅó¼AT®­A'H³~º[®'f­'H³Ð¢h% ÃT­‘£ƒô”Å»'¤­ƒ'H³ãÃT­
I,>?<WY;L\>?EH8 0ۛ  ¯»´—®­A¯4ÃT£ƒº[® 'f­A¯4Ã
I,>Wg 3ñ› á ¿rŸrᐮ­‘£ÄԘ%Ù£u¼A®ÃT£ƒ¡¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ¿h' ԕ%Ù£ƒÂ ¿rŸrá ­‘£Ä¡qÔ•á ­ÄÝ
­
I,>WgúÇ 1y› á ¿rŸrᐮ­#º˜),ÃÀ­‘£ƒá ¿rŸrᐮ­Ä';³VÃT­
I,>Wg
UV8;@\>?EH8 0œ› ¡ ­AË2­Au£ƒ¯9Ҕ³Vu­A«]£ƒàu­A´­‘£®× Í ­AèF£Â[Ï,É»­AèF£ 4Ÿr ­Aèø'”ÅŽÃT­A¯K£m¼A©`¶c´q­A³
I,>Wg
>W8;>?@NBPÇ 5‰› à‰Ø(ÃÀ­‘£ƒ'H±º˜),ÃÀ­
I,>Wg
>W8;>?@NBPÇ 1y› à‰ØÙ­AÃT­‘£'HŽ'H³ãÃT­
I,>Wg
>W8;Y;L\>?EH8 0ۛ ÂØ ÅK£#';æÅ
]

‡

I,>Wg
>W8;Y;L\>?_=U 3ñ› Æ[),ØÙ­‘£#°[),É»­‘£ƒÃ=ԕºc­
I,>Wg
>W8;Y;L\>?_=U 0ۛ ®à ¿öÝVŸrÎ2­
I,>W8 0p› "=),³ã¦ ¿®£'*),®­Aº[®£ƒá‹ÜrTá ­AF£ƒû&Ÿr'¤­A³
I,>W8MÇ 1y› "=),³V¦ ¿À® 'H³ãÃT­‘£º[½!®­ƒT ­AÃT­‘£ƒ'¤­AÃL~­AÃÀ­
I,>W8;U
Ç 1€› %?),¯4º[³Ð'f­ò4),ÌfÂ'H³ãÃT­‘£Oµ­AÃT­‘£ƒ·ƒò4),Ìfñù ]®­AÃT­‘£m¼AÌfu­AÃT­
I,>W8;: 0ۛ à柋¢
ØwÃ
I,>W8;:nÇ 1y› ØØ(Ã'¤Ø(ÃT­ƒ­A"ÃÀ­‘$r£#%,£" Ø($&þ
Ð
%
H
'
I,>W8;:=s 3p› '¤­A®­‘£ƒ žÀ®­‘£¦lŸ‹%,­‘³Ú£­AFÃT­‘¼A®£Ã͐Ìq­AÃT­‘£Ä·2"$r%µº˜),ÃÀ­‘£ƒÍÌq­AÃT­
I,>W8,8;UVG 0œ› ³Ú­A´ß'¤­ƒò4),ÌfÃT£Äò4),Ìq£ƒò4),ÌfÃr),ʘÝ©
I,>W8cL 0œ› à&Ü ŸrÝ ­‘£F­A³Ú£¡
­Aàu­A´q£ƒÂ[),ØÙ£#͐®£Ý
­A ËJ¬
I,>?E;Z[U[@\U 0ۛ ᐝ欋¯ §=¢h% "£ƒáu¬r­ äWË9²ª'f­ƒ¢h% "£ ¯K­A%w³ Ŏ'¤­ƒ¢h% "
I,> aD0p› É¿À͐'”ÅK£ƒÍ[),³VÃÀ­‘£ƒ¡2©¦#­Aºc£¡©h¯9­A´q£ƒÃRŻ ¢'¤­ƒû ¿À'f­A©
I,> a Ç 5› ÉA܋͐ÃT­‘£Äû¿À';ÃT­‘£þ»­A®Ü]º˜),ÃT­
I,> a Ç 1y› É¿À͐'”űu­A³VÃÀ­‘£ ¿É Í[),ÃT­‘£Äû¿À'¤­AÃT­
I,> a BcLNB;UVG!>WO 0ۛ M¼AÉ,å?°‹ÅKҕ³ãË2­‘£ƒ¦F® ¢}'•ÅÞ¼Aû‰½!®Å͋Ÿr%€º˜)pÌq­Aà ¢ݕr
¢ &!©À­AÝ Í—Ô•%º˜)pÌq­Aà ¢'f­³”),¦#£FŸr­ Ý Ý¥Ÿ‹´­‘¼AÃh'f­
I,> a <?EHgmO 0p› M¼AÉ,å?®=),u­‘£¡
¼Aá'¤­A³%Ù­AË'€4¯ T£ÄÝÃh%
I,> a <?EHgmO(Z[s 0p› ³;­AÌfÃhË2£³;­AÌf% Ür´a˜Ë©hºc­A³;£¿' ¼AØ(® ÃWÅK¼A´q£ ³Ú­AÌfžà ¼A´f'œÂ ­A´¿ÀËJ¬£'*Ï,"®£ ·ƒ³;­AÌf% Ür´¾Ý&Ürºc£ƒÿ¤R˜Ë9©ºc­A³Ð'*Ï," ®
I,> a <?EHgmO(Ll>AZ 3p› ³Ú­AÌfÃT¼AË'¤£ƒÃWÅK¼A´ßÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä'*Ï," ®ÞÝ¥Ÿr͗ԕá‹ÅK£Ä³;­AÌfž à ¼A´—'}¼A©+TËV)p ¢WŸ ¯ §=©RÅ»«]£Ä'•Ü‹ØwÃWÅK¼A´fÎ
I,> a <?EHgmO(Ll>AZ 0œ› '”ÜrØ(ÃRÅK¼A´fÎ
I,>WG!U[Z[L 3ñ› ÝVÅ»á ­‘£ƒÝ³ã®£ò4),®­ÄòÈ­A®­‘£ƒ¯ §=ʘ˲£ƒÝ ­A²­A´q£q¶c¯4÷‘ØÙ£1*¿À®­ƒ¿Àº ¡ ­‘£ƒ¡”¢h';%wu£ƒÍ³Ú­A͐³;£ƒ'§=u­A¦F´£¡2¿Àà '§=
I,>WG!U[Z[L2Ç 1€› ®² 'H³ãÃT­‘£ƒÝVÅ»áøÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£ƒÂ®­AÃT­‘£ÄÝ ¿Àá ­A³VÃÀ­‘£ ·ƒ³;­Aºj͐´q­AÃÀ­‘£ƒ¯4´q­ƒ¢h% ÃT­‘£ÿfÄ¡
­A΃­ƒ¢h% ÃT­‘£¡
­A¢h% " 'H³ãÃT­
I,>WG!U[Z[L\>?EH8 0œ› ® ²Ë2£
¼AÃ"­AÃÀ­‘£ƒ"­AÝ2ÃT£¯ §="­AÝÃÀ£ƒ¡
­A¢h% "£mҕ%("­‘£¡;),³;£ƒÝVÅ»á £ƒ´q­A'¤£ƒ¡
­A΃­‘£ƒ¯4´q­
I,>WG!U[Z[L\E;G 0p› ¡2¿Ã "­AÝ'¤£ƒ¡ ­A¢h% "ó';³Và ¢h©T­A®­‘£¡
¼Aá÷‘é»­A´q­‘£Ý¥Ÿ‹Â ­A®'f£¡© ¢h²'f£n¼AéÀ¬r­ º['
I,>WG!U[Z[L\E;G\O(L\U 0œ› M¼AÃh¢h% "­A®˃£ ¡ ¼Aá÷‘é»­A´q­ƒ'¤­ƒ% …‹´f³j˃­¯4%Ù£ƒÝ¥Ÿ‹Â ­A®'œæŸrÉ,®[ÅK£ƒ¡¿Àà "­AÝ2'œ©¦N¬
I,>WG!U[Z[L\E;G!s 0j› KÉ»­AË9¢h³ ý!Ø(³ ÅK£Ã¦F³;¼AÃh©T­‘¼AÝ2ËV)AŸu'¢ ÃT­Ay¯»´­ ¼A©©³ã«Þ'•ÅÛ¯¿h¶c´f'f£4¯ ¼A´µ¦?§ Ÿ‹° £q·ƒq¡ ¼Aá÷‘é»­A´q­»¦F«]£ÀÝVŸr ­A®'P&ŸrÉ,®Å
I,>WG!>?:=> k <?U 3p› ¯9Ҕ³V ­A® Â"Å»®£®­AË ¢Ìq­Aà ¢}ËV) Ë
I,>WG\ 0œ› ';ØÙ­A³;£ƒÆ ¿³;­
I,>WG!L 0ۛ  žÀ®£'•Ü‹É»­‘£#¦NŸr%(¦NÅ
I,>WG!L!s 3ߛ  žÀ®­‘£¦‰Ô•%,­‘£F¼A®ÃÀ£¿' ¼AʘÝ2´q£¡ &!®Å»®£ÄÃRÅ»Â
I,>?@NO k >?<?>?L!s 0œ› m¡Ý ­A Ë\¬£u¡2ËV) Ë´q­‘£ƒ¡2²‰´q­
I,>?@NO k <?U
Ç 1y› ͐® º ŻÂ'H³ãÃT­‘£¡Ý2T°‹¬n';³VÃT­‘£Í ¢h'f­A³Ð';³VÃT­
I,>?@NO(I,_(O=8cLNO(:=U 0p› àF­AØÙ­‘£ƒØ?),ØÙ­‘£ƒºc­‘¼AÃÀ£#¡2®­Aò
I,>?@NO Q4U[Z[L\>?EH8 0ۛ ©ž³;£m¼A©h³;­A¦#£m¼A©³Ú¼Aý!´£¼A©Ք),º
I,>?@NO(:;G!U[UÄÇ 1y› ¡Ý2הT´ßº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡”¢h'p³;­AËúÃߺ˜),ÃÀ­‘£ƒ·2ðh¯4Ë ¿Àý!´‚þº˜),ÃT­‘£ÄéAÅ»'y¡ ­AÃT­
I,>?@NO(:;G!U[UVO k <?U 3ߛ ¡
¼A¯ §=Ë2£ƒ¯ §h¼A´f'•Ür®£ƒ¡
¼AÃh÷‘ØÙ£#¿h' ¶c©T­A%
I,>?@NO(:;G!U[UVg
UV8cL 0p› ¡ԕ´f³;£žÀ© ³Ú£m¼A©³ ),á £ƒ¡2òm©ÃÀ£û‰¦FÉ»­‘£ƒû&ŸrûTØ,£ÄT´—ò‘¢h%Ù£ ¡2¿Ã ¯4Ë ¿Àý!´f´q­
I,>?@NO(<?<?E(CßÇ 1y› ¡
­A΃­#þ¢h% ÃT­‘£¼AÃ+ ¢háø';³VÃT­‘£©À¼A̬‹´â';³VÃT­‘£þF­AÃhÃT­‘£ƒ³ µ';³VÃÀ­
I,>?@NO a,a UVO=G Ç 1y› ¡2®=),¯±º˜),ÃT­‘£Ä¡%ü&!ËÖº˜),ÃT­‘£ƒ¡ԕ´—äË2¬r­ Ãpº˜),ÃÀ­‘£#¡ ­Aɾ ¢¡ ­#Ìq­AÃÀ­‘£m¼AƐ¯±Ì­AÃÀ­
I,>?@NO a,a UVO=G\O=8;Z[U 0œ› ¡ԕ´fá ¬r­ ÃT£ƒ¡2%("¬rÃÀ£ƒòÈ­A¦óÌq­AÃÀ­‘£ƒÂ ¿À¯4'¢ݕ¢}º[ØyÌq­AÃT­
I,>?@NO a,a E=>W8=L2Ç 1ۛ M¼AóڭA"Þ'H³ãÃT­‘£
ҕ%(® ´‹),É,ÃÀ­‘£ƒ¡ ­A"­Aòڟr¦ 'H³ãÃT­‘£
¼A͐¦#­AÉߢh% ÃÀ­‘£m¼AÃ÷‘ô;®Þ'H³ãÃT­
I,>?@NO a,a E=>W8=Lg
UV8=L 0œ› m¡
­A"­Aò,Ÿr¦#£m¼AóڭA"­‘£
¼A©ô;® ';³VÃÀ­
I,>?@NO a,a GJEw_(O(< 0p› ¡Ý2הu¼A´q£u¡¶c©RÅ»'¤­A³;£Ä¡¯ § ÅK¼A´q£ƒÃT­A¯4Ýԕ% Å
I,>?@NO a,a GJEw_cUÇ 1y›  ¡¶c©RÅ»'¤­A³Ð'H³ãÃT­‘£ÃT­A¯4Ýԕ%'H³ãÃT­‘£m¼AÃWŸr%Ù­'H³ãÃT­
I,>?@NO=Glg±Ç 1€› mºc¼A°Ë2­A³jƋŻÂ® ¢—ÃT­‘£m¼AÃ
7 "À¶2¾'H³ãÃT­‘£
¸eݕ¢—ÃT­ƒÓhʘË2­‘Ò”%»¹ƒà‰ØÙ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2M¼AÃh͋¬r®ó';³VÃÀ­‘£ƒ¡2ݝT°‹¬n';³VÃÀ­
]S

I,>?@NO=GlgmO=g
UV8cL 0œ› M¼AÃh"37 ¶2WÅ»'H³ã«M£ݕ¢hÃÀ­ƒÓʘ˃­‘Ò•%àTØÙ­ƒ¢h% ÃT­
I,>?@NO=GlG\Oãs 0œ› ðh®Øy¯»®ؾ£ƒ¦FÉ,͐ɻ£Ä'§=‰ò,Ÿr¦
I,>?@NO=GlG\OãseÇ 1y› ð®؀¯4®Ø';³VÃT­‘£'§c‰òڟ‹¦Þ'H³ãÃT­
I,>?@NO(@lL\UVG 0p› ¡òÈ­ Ë2£m¼A©h¯9¼ 2£ž% ©T­A¦Fa
I,>?@NO(@lLNG!EHY;@ 3p› ¡òÈ­A¦#­‘£Ä¡&Ÿr¦#¼A®'¤£ƒ¿ ´ % 7 ]˜Ë%Ù° £m­‘¼A£ƒ©h¯4¡ í ¿À­A'¤ý!´¼ ¶c‰'œ¿À% à&¬rØ(ÃT­
I,>?@NOã_=E(CœÇ 1œ› ¡¯4ÃÀ­#þ';º[ÃT­‘£ƒÃ¾F­AÃhÃT­‘£¡¶c©RÅ»'¤­A³'H³ãÃT­
I,>?@ k O=8;IÈÇ 1œ› ݕ¢hÃÀ­Aòڟr¦Þ';³VÃÀ­‘£¼A´f´f³€¼A͐´f³j';³VÃÀ­‘£ƒ´!),É,ÃT­ƒËƒ­ Ø ÜrØ(ÃÀ­
I,>?@ k O=G Ç 1y› Í ž ҕ³\¶cØw³Ð'Ñ)p¯4%NîrË ¿´ß';³VÃÀ­‘£m¼AÃ'¤­A®ÃT­
I,>?@ k U[<A>?UŒ 0œ› ¡ ¼A© &!©T­AÝ
I,>?@ k U[<A>?U[_=UÇ 1y› M¼A© &!©À­AÝ Ãß';³VÃÀ­‘£ƒÃ¾F­AÃhÃT­‘ £ äW%Ù­Ãß$³ MÃÀ­
I,>?@ k Y,G!@lUÄÇ 1y› m%¢¾É»­A®ÃÀ­‘£˜ËËø';³VÃÀ­‘£ƒðé»­¢h% ÃÀ­
I,>?@ k Y,G!@lUVg
UV8=L 0œ› ˜Ë9Ë2£ƒðhé»­A©T1£ ]‹¬£ ˜Ë9Ë Ò”'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­#Õ ˜Ë
I,>?@\Z 0ۛ '*),è ¼A¯4Ø Åú¦(),®ó©=¶c´¿£
¼A͋ŸrÍ £#Të(É,®£Ä¿À' ë(É,®£Ä'§
I,>?@\ZVO=GJIDÇ 1y› Æ ¿É»­#¢h% ÃÀ­‘£m¼AÃ'¤­A®ó¢h% ÃÀ­‘£ ô¢WŸr'¢—% ÃT­‘£ƒÉ»­A® ¢—% ÃT­‘£ƒÆ[),ɾ¢h% ÃT­‘£ʘË2­A¦FÃÀ­‘£ƒÃß®˜¢hÃT­ƒ¡¶c©RÅ»'¤­A³Ð'H³ãÃT­
I,>?@\Z[UVG\8]Ç 1œ› %2¢ MÃÀ­‘£ÃT­A¯4ÃÀ­‘£ƒ¯9Ҕº[ ­AÃÃT­‘£M¼A©h©T­A³ãÃT­
I,>?@\Z[UVG\8;>W8;: 3p› M¼A©h© ¢h'”ÅK£ÄÎ2­AÃRÅK£Ì n\ŎÝ2‰ûTà ¢h©À­A®­‘£ƒÝ2‰ûT%Ù­A³;£Ý¥Ür²T%("ő¬
I,>?@\Z[B,O=G!:=U 0› òÈ­A³
ð´q­A³VÃÀ­‘£¤¯4%NîrË ¿¼A´q£¤Æ ¿ÀØ('¤­A³;­‘£Ik«
"=),áÃT£‰),ÃT£‰¿ ¼Aý‹´q£4·22¼AéT¬‹­ ºc£»¯K­A®ÃT£‰ÝVŸr¯9­A%(Ãjÿ¤ÀáÉ»­A'f­‘£ôHØnÌq­AÃT­‘£‰'HÉ»­A'¤­

1 › ÀÆ ¿É»­À¢h% ÃT­‘£4Ã&Ï,';³ Šݕ¢ ¡2®¦‚'H³
¢h% ÃÀ­‘£»Í³ ÅÐ';³VÃÀ­‘£K¼AÃh'f­A® ÃT­‘£¤Æ[),É,ÃÀ­‘£‰·2%¢~É»­A® ÃT­‘£‰Â ¿À'¤­AÃT­‘£‰ò ¿À¦F´q­AÃj';³VÃT­‘£4¿ý‹´Ð';³VÃ
I,>?@\Z[B,O=G!:=U9Ç È
I,>?@\Z[> a <?U 0œ› Æ ­À£m¼A©í ­A°‹Å‘¬£n¼A"÷‘˃£  ¢—®­‘£ƒ¡2¿Àà ˃­AËJÅ
I,>?@\Z[> a <?>W8,O=G!>*O=8 0ۛ M¼AÃË9â¯9­A®Â';³Và ¢h©T­A®­‘£m¼AÃË9‰';´q¬­ £u¡2¿Àà "­AÝ'
I,>?@\Z[> a <?>W8,O=G!s 3ñ› M¼A"²« ˃­ƒ¡¿Àà "­AÝ2Ãß˃­% Ÿ‹ÉßÝVŸr͋Ÿrá‹ÅŽËƒ­ƒðݪì(¯â'¤­ƒËƒ­ƒðÝ2'*)Íþ»­Aà ¢h©À­A®­
I,>?@\Z[> a <?>W8;U 0› Ë ¿ ú¼A"²­‘£Ë ¿ ­ãË2­AÝ £¼A"²«]£K·ƒ Ý ¿Àá ­A³Ú£¼AÃh˝pÍ% ´q­‘£KÝVÅ`~£%(ë(É»£u¡2¿Àà "­AÝ2ÃT£¼A©À¼AÃË9F£%(‰ÃÀ£¼Aæ?§=º
I,>?@\Z[> a <?>W8;UeÇ 1y› M¼AÝOµ­AÃT­‘£"­AÝ2Ãp';³VÃÀ­‘£ƒ%(ëwɁ¢—% ÃT­‘£m¼A"²­¢—% ÃT­‘£ƒ%(TÃp'H³ãÃT­
I,>?@\Z[<WO(>WgÖÇ 1y› þu­AÃÃT­‘£Æ[),É,ÃT­‘£ƒ ¿À';³VÃT­‘£¡¶c©RÅ»'¤­A³'H³ãÃT­
I,>?@\Z[<?E=@\U
Ç 1y› ),® ÃT­‘£ðá ­A³ãÃT­‘£ƒ¯ §c'H؀'H³ãÃT­‘£9¶c¯4÷‘Ø';³VÃÀ­
I,>?@\Z[<?E=@NY,GJU 0œ› ¯ §='¤­A"£ƒ¯ §=';Ø Å»'H³ã«]£#¯ §c'f­A"ÃÀ£ƒò–¢h%Ù£ƒ¯ §='H؀'•ÅÁ¿Àº èø©`¶c´¿
I,>?@\Z[E=<?EHY,G Ç 1y› á$rÍ ­#É»­A® ÃT­‘£ƒ³ Ÿr¦Þ͐%(®ÃT­‘£ƒì(¯-¼A͐¦­AÉ,ÃÀ­
I,>?@\Z[EHgŒ–EHGJL 0ۛ %¿ 7 µ£ƒ¯‘Żɻ­‘£e¼A©h'H®´q­‘£';÷‘Ø
I,>?@\Z[EHgŒ–EHGJLÇ 1€› % ¿ 7 —ÅÁ'H³ãÃT­‘£
¼A©';®ª'H³ãÃT­‘£'H÷‘Ø¢h% ÃÀ­
I,>?@\Z[EH8;Z[UVGJLÇ 1y› à‰Í³Ú­AÃT­‘£ ˜Ëƒ­A¿À' ®Þ';³VÃÀ­‘£ƒ© üc° ­#';³VÃÀ­‘£¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­‘£e¼AÃh÷‘ôH®Þ';³VÃÀ­
I,>?@\Z[EH8,8;U[Z[L2Ç 1ۛ ¡® ¦Þ'H³ãÃT­‘£ƒÝ2ה͗ԕáø´!),É,ÃT­‘£Í ¢h ¢h®ª';³VÃT­
I,>?@\Z[EH8cL\UV8cL 3ߛ ¡Ýԕ´¿÷‘Ø,£¡2á‹Å»³;£ƒ¡2¯ §=ÝԕÃT£n¼AóڭA"
I,>?@\Z[EH8cL\UV8cL 0p› ¡Ýԕ´‹),+u£¡á‹Å»³Ú£ƒÍ ¢h žÀÃWÅ
I,>?@\Z[EH8cL\>W8;Y;UÇ 1y› Æ ¿ÀÉ»­AÃT­‘£³”),';ÃT­‘£ƒ¿À³ 'HÃÀ­‘£͗Ԙ%º˜),ÃÀ­
I,>?@\Z[EHGJIO=8=L 3ߛ M¼A©h¯4³ Å»´q£
¼A© ¿ ³ £ƒÍ ¢h´q­A®£ƒÍ ¢—Ý ¿À³Ú£ƒ¡2Ý¥Ÿr¦F´
I,>?@\Z[EHY,8cL 0ۛ ͐çÙ­‘£eҔôH³ã´q­‘£¼Au¼A´f'f­AØÙ­‘£ƒÆ‹Ü‹Ø
I,>?@\Z[EHY,8cL2Ç 1y› ͐çÙ­#¢h% ÃÀ­‘£m¼Au¼A´ß'¤­AØÙ­ƒ'f­AØ(ÃÀ­‘£ƒ'f­A؀® ¢hÃÀ­‘£m¼AÃ'¤­A®ó® ¢—ÃT­
I,>?@\Z[EHY,GlO(:=UÄÇ 1y› Ý
­Aº[Ý2º Żþ'H³ãÃT­‘£‰Ã¾´!),É,ÃT­‘£ƒ¡2ÃT­A%(³Ð'H³ãÃT­
I,>?@\Z[EHY,GlO(:=UVg
UV8cL 0p› Ý
­Aº[Ý2º Żôq­‘£ðʘݠ­Aº[òڟr¦#£n¼Aó;­A"Þ';³Và ¢h©T­A®[Ŏ©`¶c´¿
I,>?@\Z[EHY,GJ@\U 0œ› Í ­A´f‹Ż´q£ƒÝVŸr©T­A%Ù£ƒÝVŸròÈ­A+T«]£ƒð¯»¢—% "
I,>?@\Z[EHY,GJ@\UÄÇ 1y› Í ­A´—‹Ż´‚';³VÃÀ­‘£ƒ´f'•¬';³VÃÀ­
I,>?@\Z[E(_=UVGFÇ 1y› -q),®ÃÀ­‘£ ðhá ­A³VÃÀ­‘£ƒ¯ §=';Øy';³VÃÀ­‘£ƒþAÜ Ÿrþö¼AÃ'¤­A®ÃT­‘O£ q),̂¯9­AÃÀ­‘£#¯4´q­ƒ® ¦­AÃÀ­
]]

I,>?@\Z[E(_=UVG!s 0p› ¯ §='¤­A"ÃT£ƒ¡2¿Ã Ý¥Ÿrá ­AÃÀ£#þAÜ Ÿrþ»£1q),Ìq£ƒ¯ §=';Øy'”ÅŽ¿Àº èø˃­1q),¨ï¿º èø©`¶c´¿
I,>?@\ZVG!U[I,>?L 0œ› ¡ ¼A©&!©À­AÝ
£Ä¡¯»'•ÅK¼A´*¬£Ä¡¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£ ¡2¯4u­AÃT£Ä͐%(ÃT­A&Å
I,>?@\ZVG!U[I,>?LÇ 1y› M¼A©&!©T­AÝ Ã¾';³VÃT­‘£þF­AÃhÃT­‘£ƒ¡2¯4u­AÃß';³VÃÀ­
I,>?@\ZVG!U[U[L 3p› Í ¿/Ò u­AÃT£Ä žÀ´HԘ˃£´¿³;£ƒÂ[Ï,';Ý
£Ý
­A©há ­AÃT£ƒÝ ¿ÀÍ ¿/Ò
I,>?@\ZVG!U a Oc8;Z[s 0œ› M¼A©h³”),á £ƒ¡2Ý¥Ÿ‹¦¼A´q£m¼A©hò–¢h%Ù£m¼A©h ¿ ³ ´q­‘£ƒ¡ԕ´—³
I,>?@\ZVG!U[Ll>AE;8 0p› M¼A© ­A³;£Í ¿Ò) £ÄÝ2‰ûu£
¼A©© ¢—'f£Ä·2 ¶c©À­A´cÔ)Ä Ë2£'f­AË\¬¶c©T­Aá‹Å»Ãh´­‘£Ä¡ ¼Aá'f­A³
I,>?@\ZVG!>Wg
>W8,O(LlUÇ 1y› ò–¢h%';³VÃÀ­‘£ƒ¯4º[ ­AÃÃÀ­‘£#® ²« 'H³ãÃT­‘£ƒ¯ üc°'p'H³ãÃT­‘£¡Ԙ´f³Ð'H³ãÃT­ƒËƒ­¢2% MÃÀ­
I,>?@\ZVG!>Wg
>W8,O(Ll>AE;8 0p› ò–¢h%';³VÃÀ­‘£ƒ¯4º[ ­AÃÀ£#Ý2‰ûu£
¼A©© ¢h'f£n¼A© ­A³Ú£m¼A© ­A³ã«]£#¯9Ҕ³Jî‹Æ ¢h%
I,>?@\ZVY;@\@2Ç 1y›  ¬]
­ ';³VÃÀ­‘£ƒ©T­A%Ù­A¿Ã ©T­A%';³VÃT­‘£͐º[Ý ';³VÃÀ­‘£m¼A©©À­A%'H³ãÃT­
I,>?@\ZVY;@\@l>AE;8 0œ›  ¬­ £#©À­A%Ù¼A©©T­A%Ù£n¼A©´f'”¬£ƒ¯4³ Å»²­‘£ "­ 2¶ T­A°‹¬£ƒÍº[Ý
I,>?@\IO(>W8 0œ› à ü=«]­‘£m¼A´f³J¶c'¤­A³;£¡2©¢hº ®ÃÀ­‘£
I,>?@\IO(>W8ÈÇ 1y› ´¿hî‹ÆÁÝ2Tû‰ÃÀ­‘£ƒà üc«M­'H³ãÃT­‘£
¼A´f³J¶c'¤­A³j'H³ãÃT­
I,>?@\IO(>W8cŒ&Y;< 3ñ› àT‰ë(ÉAÅK£ƒ¡ ù•òF­AÃWÅK£ƒà üc«M­AË ¿Àý!´q£m¼A´f³J¶c'¤­A³V¯–Ür«H¬£Ý ­A©΃£ƒ𠐴
I,>?@\UVO(@lU 0œ› ˜Ëƒ­‘¼Aá 1£ !¢h%Ù£ƒÍ‹Å»F­A³ ÅK£³”),¦#£¯–Żɻ­‘£# ¿ % 7 
I,>?@\UVg k O=G\nÇ 1y› Ìfºc­AÌâݔ¢¾ð´q­A³ãÃT­
I,>?@\UV8;Z[B,O=8cLÇ 1y› 7 ÃT­
I,>?@\UV8;:HO`:=UÄÇ 1y› ¡®¦Þ';³VÃÀ­‘£ƒÆ[),É,ÃT­‘£Æ ¿ÀÉ»­AÃT­‘£Ä¡® ¦Þº˜),ÃT­
I,>?@\UV8;:HO`:=UVg
UV8cL 0œ› Æ ¿Øw'¤­A³;­‘£¿¼Aý!´q£N),²«]£ƒÝ ¿ 
µ£ƒ¡2©'¤­A"
I,>?@!Œ&Oã_=EHY,G 0œ› ¡2¯ §=Ýԕôq­‘£ƒ¡2' üc¯9­‘£#¡2¿ ³ ¼A £#¡2¯4u­AÃ
I,>?@!Œ&Oã_=EHY,GFÇ 1y› ¡¿³ ¼AÂï¯ §='H؀'H³ãÃT­‘£
¼A©³ ),áø';³VÃT­‘£¡¯4u­Aþ'H³ãÃT­
I,>?@ W:HY,GJUÄÇ 1y› '¿Àì(¯±'H³ãÃT­‘£ƒì(¯-¼A͐¦­AÉ,ÃÀ­
I,>?@\:=E;G!:=UÇ 1y› ©h‰Ã¾';³VÃT­‘£Æ Ÿr­ Ø'H³ãÃT­‘£ƒðh¦F®ó¢h% ÃT­‘£¼AÃ'¤­A®ó¢h% ÃT­‘£Æ[),É,ÃT­‘£ƒ®=Ï,ØÙ­Ä¢h% ÃT­‘£¢¾
% ¢h% ÃÀ­
I,>?@\:HGlO(Z[U 0œ› ® ÌÌq­‘£ƒ¡2¯4F­AÃÀ£e¼AÃh³;­A%(³;£¡2¯4Ë"£ƒ'H®[Ÿr'
I,>?@\:HGlO(Z[UÄÇ 1y› ¡¯4u­Aþ'H³ãÃT­‘£ƒ¯9­AÃWŎð´q­A³ãÃT­‘£'H®[Ÿҕ';´‚';³VÃT­‘£¡®¦Þ';³VÃÀ­‘£ƒ%üh¼A÷‘ØÐݕ¢ø¼A¦K³Ú­AÃT­
I,>?@\:HGlO(Z[UŒæY;< 3ߛ ®ÌhÌq­A¯ §=%Ù£e¼AÃ=Ô•í £ƒ'H®[Ÿr'H';³;£Í ¿À³Ú­‘£ƒ';æÅ»ÃÀ­
I,>?@\:HY;>?@\U 0œ› ò‘¢h+F£%Æ ªÞ© ¢h+u£9¶c©TŸ‹­ ¦
I,>?@\:HY;>?@\U
Ç 1y› ò–¢h+±Í%(®ÃT­‘£m¼AƐ¯K­AÃT­‘£ƒ·ƒ‰´f©T­A®­ƒ'H³ãÃT­
I,>?@\:HY;@lL 0œ› à ü=«]­‘£ƒ¡2¿³ ¼AÂ
I,>?@\:HY;@lLÇ 1y› à ü=«]­ƒ';³VÃÀ­‘£ð ­AØ(ÃT­‘£Äð';´q­AÃT­‘£ƒ¡2¯ §=ÝԕÃß';³VÃÀ­
I,>?@NB 0ۛ  ° ­A®ÅK£³V'¤­A͋ÅK£ƒ·2µ­AÃT­‘£ò4),ÌfÃÀ£#¯4³ ),Ý
­
I,>?@NB]Ç 1y› ° ­A®Åö®¦#­AÃT­‘£ƒ° ­A®[Ŏ ¢Ÿn¯4³ ),ÝÃÀ­
I,>?@NB;UVO=GJL\UV8MÇ 1y› ‰Ã¾´!),É,ÃT­‘£ƒðh%,­AÝ 'H³ãÃT­‘£m¼AÃh³;­A"Þ';³VÃÀ­
I,>?@NB;U[_=U[<TÇ 1y› Í ­A®ªÍ!¢h³ãÃT­‘£Í ­A®óÃr),ÃT­ÄË2­O]ÝH),Ø(ÃT­‘£®Ø('f­AÃÀ­
I,>?@NB;EH8;U[@lL 3p› Í ¢—艝u­AÃT1£ q),ØÙ­‘£ƒ©WŸr'f£Ä';¯4Ø ÅK£#àu¼AØ(Ë2­‘£á‹Ür´*¬
I,>?@NB;EH8;U[@lL‹s 0œ› Í ¢h艝u­AÃRÅK£'H¯4Ø(´q­‘£ƒ¡2ᐝæ¬[£#¿' ¼AØ(®´q­
I,>?@NB;EH8;E;Y,G 0œ› ¡2¯4u­AÃT£Ä¡¯»'•ÅK¼A´*¬£m¼AÃh³;­A%Ù­A³;£®ÌhÌq­
I,>?@NB;EH8;E;Y,GÇ 1y› 'H®Ÿ[ҕ';´‚'H³ãÃT­‘£ƒ¡2¯4u­AÃß';³VÃÀ­‘£ƒÝ2Ê˜Ë ¼AÉ,¦#­AÃT­‘£ƒ·ƒÃßÝ2'f­A³ãÃT­‘£þº Ÿr'f­A³ãÃT­‘£ƒ¿‹º ŸrÉAű'¤­ƒì(¯4˃­#þ¢h% ÃT­
I,>?@NB;EH8;E;Y,G\O k <?U 3ñ› ¡¯»F­AÃh'f­A³ã'f£ƒÃWŻ £ƒ';®Ÿr';'H³
I,>?@NB;EH8;E;Y,G\O k <?s 3 I,_ › ¡2¯4F­AÂݔ¢À£ÃRŻ´q­ƒÝ”¢À£ƒ';®ŸҔ';´‚ìw¯±Ý”¢
I,>?@\>W8;Z[<?>W8;UeÇ 1y› M¼A©³Vý!´‚';³VÃÀ­‘£ Tþô¢h³ãÃT­‘£ƒ¿³ ¼AÂøº[ØÙ­AÃT­
I,>?@\>W8cŒ‘U[Z[LNO=8cL 0œ› m³”),¦#­A«•¿À¡;)AŸnݔ¢¾ ¿Àý!´ß';³Và ¢h©T­A®­‘£¼A©\+ &Ã
I,>?@\>W8;:=UV8;Y;EHY;@ 3p› ';¯4Ø ÅK£hq),ØÙ­
I,>?@\>W8cL\U[:HG\O(LlUÄÇ 1y› ¡2®¦Þ¡2®¦ó';³VÃÀ­‘£‹Ür«H¬M';³VÃÀ­‘1£ fŸr©
É fŸrÉp';³VÃÀ­
I,>?@\>W8cL\UVG!U[@\L\U[I 3p› M¼A
à 7 ¶c©À­A°‹Å‘¬£e¼A
à 7 Ý2×”Í—Ô•á £m¼A
à &‹'¤­Au£ƒ¡¯»²¯9­A´*ÅK£ƒ¯4²¯9­A´‚³Úҕº[´
I,>?@ E=>W8=L2Ç 1y› Ì!),ɾ¡® ¦Þ'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸ¼Aáøòڟ‹¦Þ'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸr͋ŸráÖ´!),É,ÃT­
]=†

I,>?@\<?>W(U 0ۛ ¡2¿³ ¼A £Äà üc«M­‘£ê ¢h+
I,>?@\<?>W(U
Ç 1€› à ü=«]­ƒ';³VÃT­‘£Í ¿À³;­ƒ® ¦KÃÀ­‘£ƒ¯4ÝVŸr%þ'H³ãÃT­
I,>?@\<?E;ZVO(L\UÄÇ 1y›  Ì!),Épð~­AÉ,ÃÀ­‘£ƒð´q­A³ãÃT­‘£ƒÝVŸ¼Aáøòڟ‹¦Þ'H³ãÃT­
I,>?@\<?E;ZVO(L\>?EH8 0ۛ º[ØÙ­A©T£Äº:š ű˃­ƒÌ!),Éß'¤­ƒð>µ­AÉpÌq­AÃÀ­‘£ƒÝ¥Ÿ[¼Aáøòڟr¦
I,>?@\<?E;I,:=U
Ç 1y› T'f­AÃpݔ¢ö¼AÃh'f­A® ¢h% ÃT­‘£ƒº[ØÙ­AÃÀ­‘£#ðhé»­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒ·ƒ#®˜¢‚Ìq­AÃÀ­
I,>?@\<?E(sHO(< 3p› M¼A© &!©T­AÝ2àF­A´*ÅK£m¼AÃh÷‘é»­Aº Å»ÃT£ƒÃh‰'€º[³;­Au£ƒ³;­A̾Ք),º ÅK£ÄòȼAý!´‚º Å»ÃT£nҔôH³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#Í ­A¦NÅ
I,>?@\<?E(sHO(<?L!s 0ۛ M¼A©&!©À­AÝàu­A´q£ƒ¡
¼AÃh÷‘é»­‘£³;­AÌfՔ),ºc£ƒÍ¦#­A©h´£ÄÝT'yº[³Ú­AæÅK£òȼAý!´—º Å»Ãh´q­
I,>?@NgmO`< 3ñ› D¼AÃh³;­A"­AÌfÃh'f£òm˃­AÃ'¤£ƒàN),³Ú£%,­A¿À³ «]£ƒð%Ù­AÝ £¡¥Ÿrá ¢—³;­‘£Ä"=),'HTË
I,>?@NgmOc8=L\<?UÇ 1y› ð´q­A³j®˜¢hÃT­‘£ÄÃRŸr¦#­ƒ';³VÃÀ­‘£'H¯4É¢ðh´­A³ãÃT­‘£´!),ÉpÉ»­A®ÃÀ­‘£m¼A¦F³;­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒþ»­Aº[ÃT­
I,>?@NgmOãs 0p› À­AÝ
£ÝVŸT­AÝ £ƒòm˃£ƒòmËÖ'¢}'f­A³ã« ¼AÃ7TÝ
­Aº[Ý
I,>?@NgmOãsnÇ 1€› M¼AÃh³;­A"ó';³VÃÀ­‘£É,³;­AÃT­‘£òmËòÚÅ»´‚';³VÃÀ­‘£‰Ã¾´!),É,ÃT­
I,>?@Ng
UVg k UVGÇ 1y› ¡¥Ÿr¦ òڟr¦Þ';³VÃÀ­‘£ƒÍ Ÿr­ Ø(ÃT­‘£Ä¢h% "ÞË2­ƒ¯ §hŸr­ ´‚'Ñ)Ž¼A©òÈ­‘¼AÌf´Ž'H³ãÃT­‘£´!),É,ÃT­
I,>?@Ng
>?@\@2Ç 1y› M¼A©h%Ù­#';³VÃÀ­‘£ ò‘¢hÌâ¢h% ÃÀ­‘£ƒº[ØÙ­#¢h% ÃÀ­‘£ƒ¡q¶c©WÅ»'f­A³Ð';³VÃT­‘£Æ ¿ÀØÙ­Ä¢h% ÃT­‘£m¼AÃh'f­A® ¢h% ÃT­‘£ƒ¯»%lî‹Ë ¿À´¾'H³ãÃT­‘£Oµ­‘Ò•³ã̂'H³ãÃT­
I,>?@Ng
>?@\@O(< 0œ› ͐(³ µ­ ¶c´f¦lÅK£
¼A©h%,­Aèu£ƒ¯4%NîrË ¿¼A´q£
¼Aó;­A';³V«]£¯ §=ʘ˃­A¢h% "
I,>?@\E k U[I,>?UV8;Z[U 0ۛ ¡2©Î2­‘£Ä¡ ­AÎ2­A®ŸràTÃT£¡
­A΃­Aòڟr¦#£#º[é
I,>?@\E k U[sMÇ 1€› m¡
­A΃­ƒÃߝu­AÃÃÀ­‘£¡
­A΃­Aòڟr¦ó˃­ƒð®ƒ+à‰Ãp';³VÃÀ­‘£ƒ¡2©Î2­Ä';³VÃT­
I,>?@\EHGJI,UVG 0œ› ¦FÉ,͐ɻ£Ä¡'§=u£ƒ-¡ ˜Ë©=¶c° ­‘£#'§=Tòڟr¦#£ƒ·ƒà‰Í³Ú­Aº[Ø,£Ä% Ÿr¦#­‘£¦w),® F­A®
I,>?@\EHGJI,UVGÇ 1y› ¦KÉ,͐ɾ';³VÃT­‘£'§c‰òڟ‹¦Þ'H³ãÃT­‘£
¼AƗԕñù”òƒÔ•Ã‚'H³ãÃT­‘£ð¯»ÕV©‚à­AÃÀ­‘£#º[® ®Ŏɻ­A®ÃÀ­#ÃÀ­‘£ƒ·2³ ),¦lÅ';³VÃÀ­
I,>?@\EHGJI,UVG!<?s 3ߛ ¦FÉ,͐ɻ£n¼AÃ˝-¼A©¿ ³ £ƒ"­AÝѧ¼A©¿ ³ £ƒð¯»ÕV©RÅK£ÄÍ ¿À³Ú­‘£ƒ% Ÿr¦#­ƒ'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ƒð=îrƘüÔ ]®
I,>?@\EHGJ:HO=8;^> [UÄÇ 1y› ð®Ø٭į¿À®ØÙ­Ä'H³ãÃT­‘£ ¡ ˜Ë9©T¼ ¶c°´Ž'H³ãÃT­‘£¡¥Ÿ‹É,͋Ÿrɂ'H³ãÃT­
I,>?@\E(C8]Ç 1y› ¡VŸr¦NÅ»'f­A³ÐÃß';³VÃÀ­‘£¡q¶c©WÅ»'f­A³';³VÃÀ­‘£ ´f̂¢h% ÃÀ­‘£ƒÊ˜Ë2­A¦Þ';³VÃÀ­‘£ ¡2¯4ÃÀ­#þF­AÃhÃT­
I,>?@ a O=GlO(:=UÇ 1y› mÍ ¿À³;­Aè±';³VÃÀ­‘£ ´¿hî‹ÆÁÝ2Tû‰ÃÀ­‘£m¼AÃ`ԕ%Ù­'H³ãÃT­‘£ƒº[®'¤­ƒ';³VÃÀ­
I,>?@ a O=GJ>AL!s 0œ› ¡ԕ´f³;£ƒò–¢—%,£¡Ý2‰´q­‘£¡2Ý
­A%ü &!Ë2£¼A©+T‰´q­
I,>?@ a O(@l@\>?EH8,O(L\U 3ñ› á‹Å»³;£ƒ"­ Ԙ´q£¡2¯4²¯9­A´*ÅK£#ÝVŸrË9‰"Å»®£
I,>?@ a U[<‰Ç 1y› % ܋³µ';³VÃÀ­‘£¼AƐ´f³ãÃT­‘£ƒðhÉ»­AÃT­‘£ƒÃÀ­A"ó';³VÃT­
I,>?@ a UV8;@NO k <?U 0œ› Æ[),É,à ¢‚'¢¾Ëã) ˃£ ¡2ÃT­A
© &!Ë'¤£#ʘ˃­A¦Kà ¢¾Ëã) Ë2£Í Ÿr­ Ø(à ¢‚Ëã) Ë
I,>?@ a UV8;@\U
Ç 1y› Í Ÿr­ Ø(ÃT­‘£Ä¢h% ÃT­‘£¡HÏ,+Tá‹ÅŽÍÃT­A';³Ð¢—% ÃT­‘£m¸#ԕË2­AËm¹2';³VÃT­
I,>?@ a UVG!@\U
Ç 1€› M¼AƐ´f³;­AÃÀ­‘£žÀô ®­A©ÃT­‘£¼AƐØw'¤­AÃT­‘£Äº[ØÙ­AÃT­‘£n¸ Ý2òÈ­l¹e¼A©Ý2Ì*¬rÃß';³VÃÀ­
I,>?@ a >WG!>?LÇ 1y› Tþ´‹),É,ÃÀ­‘£ƒð%Ù­AÝ 'H³ãÃT­‘£ƒº[´!),ʘݠ­Aº';³VÃÀ­
I,>?@ a <WO(Z[U
Ç 1y› Í ­Aº[³Ð';³VÃT­‘£̗¦FºÐ͐%(®ÃT­‘£ƒ¡2®¦Þ$³ MÃÀ­‘£ƒ·2u¶c° ­AÃTŸ‹­ ´Ò”³V´‚';³VÃÀ­
I,>?@ a <WOãs 0p› MҔ%Aµ­A©T£ƒ´fu­A"­‘£u¯ §c'f­A"ÃÀ£m¼A©'¤­AÝ £ƒá‹ÜrTá ­A
I,>?@ a <WOãsMÇ 1€› ôžÀ®­AÃÀ­‘£eҔA% M®­AÃT­‘£¯ §=';Øy';³VÃÀ­
I,>?@ a <?UVO(@\U
Ç 1y› ¡¯ §cÝqԕÂ';³VÃT­‘£
Ҕ%(® ¼A͐¦#­AÉ,ÃT­‘£nù ]Ìq­AÃT­‘£'§)»¼Aᐴ‚'H³ãÃT­
I,>?@ a <?UVO(@NY,GJU 0œ› ¡¯ §cÝqԕôq­‘£ƒðh%Ù­AÝ¥ÅK£1!¢h%Ù£¡2Ýqԕ´!),+F£'§W),á
I,>?@ a E=@NO(< 0ۛ ˜Ë©=¶c° ­‘£m¼A©`ԕ˃­AÝ
£
¼A©á ­AÃÀ£#¡ ¼Aá'¤­A³;£m¼A©h©³V«
I,>?@ a E=@\UÄÇ 1y› éAÅ»'œ(³ ]ÃT­‘£'¤­AÁ ¢¾®­AÃT­‘£ ­Aº[ÃT­‘£Ä‰Ã¾û ¿À'f­AÃÀ­‘£ƒ·2Í ¢—ÃT­ÄÿfÄ%¢¾¢h% ÃT­‘£%,­Aþ';³VÃT­
I,>?@ a E=@\>?L\>?EH8 0ۛ ¯ §=͋Ÿ‹á £³VÃT­‘£¼A©`ԕË2­AÝ £ÝÌq­A©Ø٣ķ2³¿¼A £ƒÂ ­Aºc£9¶c©hòÈ­A©T£Äû¿'f­A©
I,>?@ a E=@\@\U[@\@2Ç 1y› ¡ ¼Aá'¤­A³ݕ¢º[ØÙ­Ä¢—% ÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'f­A³ƋŻþ® ¢hÃÀ­‘£m¼AÃ'¤­A®ó¢h% ÃÀ­‘£9¶c©ʘ©¾%(Í ­ƒÍ žÀé,ÃÀ­
I,>?@ a G!E a EHG!Ll>AE;8,O(L\U 3p› ¡ÝVŸr¦#¼A´q£ƒ¡¯ §=F­A«]£9ԕË\ÜrÃT­‘¼Aá'¤£ƒÍ ¢hɑÏ,®£Ä';‰´*Å͐þ,´*Ŏ'¢Ý ­A° £ƒ¡2ݝu£¡ÝVŸr¦F´q£m¼A©+T
I,>?@ a G!E(_=UÇ 1œ› û&Üré»­ƒé,º[³Ú­AÃT­‘£'f­AØ(ÃÀ­‘£h]ë(É,Ãß';³VÃÀ­‘£ƒÃT­
I,>?@ a Y;L\U 0p› M¼A©h©T­A%Ù£m¼A©h´—'”¬£ƒûT¦FÉ»­
I,>?@ a Y;L\UÇ 1€› ȼA©©T­A%';³VÃÀ­‘£ƒ"­ 2¶ À­A°‹¬n';³VÃT­‘£´f'”¬n';³VÃT­‘£ûT¦FÉ,ÃT­
I,>?$@ 9,Y,O(<?‚> WZVO(L\>?EH8 0œ› ¡2ËV) Ë´q­‘£¡Ý ­A ËJ¬£¡2²‰´q­‘£¡¯K­´q­‘£e¼AÌfÝ2'¢}'f­A³ã« ¡Ý2T°‹¬r´q­ƒº˜)
I,>?$@ 9,Y,O(<?> Œ–sÈÇ 1y› ¡2ËV) ËÖé,º[³;­AÃÀ­‘£ƒ¡2²Á͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'¤­A³µ® ¢® ¢—ÃT­
I,>?@NG!U[:;O=G!I 0p› ¡ÃÀ­A%w³Ú£ƒ¡2©Î2­‘£ð¯ ¢h²­‘£ÄÍ ¢h¯4³ã©T­Aº Å
I,>?@NG!U[:;O=G!IMÇ 1ۛ ´¿hîrƱÌq­AÃÃT­‘£¡ÃÀ­A%w³Ð';³VÃT­‘£ð¯ ¢h²­'H³ãÃT­‘£ƒäW˃­AÃpþ¢—% ÃT­
†b

I,>?@NG!U a O`>RG 0p› ‰³ãהT´Û'”ÅŽºc­A®´
I,>?@NG!U a Y;LlU 0p› ¡¯ §—¼A´—÷‘é»­‘£¡2¯4Ë"£ƒ¡¯»F­AÃ
I,>?@NG!U[@ a U[Z[L 0œ› ¡2ÃT­A%(³;£¡Ý2הu­AÃT£¡2Ý ãË´q­‘£¡
¼A"÷‘Ø(´q­
I,>?@NG!U[@ a U[Z[L!Œ&Y;< 3ߛ ¡ ¼A"÷‘ØÙ£ ¡2Ý-VË
I,>?@NG\Y a Ll>AE;8 0œ› Ø Ü‹ØwÃÀ­‘£#Ø ÜrØ٣Ĵ!),É»£m¼A©%Ù­A³V«]£ƒò,Ÿr¦
I,>?@\@NO`L\>?@!ŒæO`Z[L\>?EH8 0œ› ¡2ÝԘ´!),+u£¡´ üh¼Aå?´q£ƒ¡2¯ §=ÝԘÃh´q­‘£ƒ¡¿³ ¼A £m¼A©h³;¼Aý!´
I,>?@\@NO`L\>?@!Œ–sMÇ 1y› ¡Ýԕ´¿À÷‘ص';³VÃÀ­‘£ƒ¿À' þ»­AÃT­
I,>?@\@\U[Z[L2Ç 1y› '¤­AØ(ÃT­‘£ƒÂ‹Å»³ãôf­Aɾ';³VÃT­‘£‹Ż³VÃT­ÃÀ­‘£ƒ·2Ý2F­A®c),ÃT­ƒ';³VÃÀ­
I,>?@\@\U[Z[Ll>AE;8 0œ› ‹Ż³Vô¤­AÉ»£ƒ¡¥Ÿ‹P
I,>?@\@\UVg >R8,O`L\UÄÇ 1ۛ ôžÀ®­AÃT­‘£¦ ¼AƐ˜´—˳ک=­AîrÃTÆ ¢h­‘% £Í[),ÃT­
I,>?@\@\UV8;@l>AE;8 0œ› û‰¦FÉ»­‘£Ä®É»­AèF£ô•ÜrØ٣ġÃh͐ÃT£n¼A͐¦#­AÉ
I,>?@\@\UV8cL 0ۛ ¡Ý2הu¼A´q£‰´fò–¢h%Ù£
¼A©³ ),á
I,>?@\@\UV8cL2Ç 1y› T´—ò‘¢h%µº˜),ÃÀ­‘£e¼A©h ¿ ³ úº˜),ÃT­
I,>?@\@\UV8cL\UVG 0ۛ Mù”òƒÔ•ÃT´­A©h®ה͋ÅK£©ºjT¿Àà ÷‘Ëú̋)¯ §= ¼A®´Ž‰´¾'¢ø¼A©¿ ³ øº˜)»£m¼A©h³”),á‹Å
I,>?@\@\UVGJLNO(L\>?EH8 0ۛ M¼A©©h³V«]£e¼AÃhÍ—Ô•á £ƒ® ¢ µ£ ˜Ëƒ­ J,Ë2­AÃ
I,>?@\@\>Wg
>?<WO=G 3p› m¡Ý2%ü="£¡2ݝu­AÃT£mù”òƒÔ•ÃT£Í ¢h ¢—®£ƒ¡2®¦#£ƒÍ ¢hÌ!),É
I,>?@\@\> a O(LlUÄÇ 1y› ȼAƐ´f³;­AÃT­‘£ðhÉ»­AÃT­‘£ƒÃh÷‘Ø'H³ãÃT­
I,>?@\@\E;Z[>WO(L\UÇ 1y› Ý2F­AÌHîrË ¿À´ß';³VÃÀ­‘£¡®¦ 'H³ãÃT­‘£
ù”òƒÔ•Ãß';³VÃÀ­
I,>?@\@\Ec<RY;Ll>AE;8 0œ› M¼A©®Ë9ÃT£ƒÕã©RÅ»';³V«]£e¼A¯»à‰®­A©À£ƒà ¿À®­A©T£·2M¼A©Ý2Ì*¬rÃT£ÃT­A"£ƒ²Ë
I,>?@\@\Ec<A_cUÇ 1Л ĦF®­AÃT­‘£¼A¯4à‰®­AÃT­‘£uà),®ÃÀ­‘£¼A©®Å»Ãp';³VÃÀ­‘£u·ƒƒ¡® ¦ø¡® ¦ï';³VÃÀ­‘£u´!),É,ÃT­‘£òڟr¦ø';³VÃÀ­‘£uÿ¤m¼A©Ý2Ì*¬rÜ'H³ãÃT­
I,>?@\@\E;8,O=8;Z[U 0p› Í ¢hÝ ¿À³;­A¯4ÃÀ£m¼A©`¶c©h³V´q­‘£
¼A©Tù”òƒÔ•Ã´q­
I,>?@\@NY,O`I,UÄÇ 1y› ³ ),'HÃÀ­‘£m¼A©¯»³ Å»´‚¯4³Ú­A‰"¬¢h% ÃÀ­‘£m¼AéÀ­A³V« ';³VÃÀ­
I,>?@\LNOc8;Z[U 0œ› % Ür³ ÅK£ƒ¡qԕ´f³;£·ƒ'f­A®£ÝTË
I,>?@\LNOc8;Z[UÄÇ 1y› ¯‘Å»Æ ¢‚Æ[),É,ÃÀ­‘£ƒ%üh¼A÷‘Øݔ¢¾º[ØÙ­AÃT­‘£ƒ¡2®¦ ³(]ÃT­
I,>?@\LNOc8=L 3p› % ܋³;£ƒ% Ür³\¶c° £ƒ% Ür³j'¤­‘£ƒ·2¡2®¦#£ƒ¯ ü=°'ÿfìAµ­‘£qԘ˃­A³;­
I,>?@\LNO`@\L\U 0œ› m¡¿³ ¼A £ƒ¿h' ¶c©T­A%Ù£ƒà ü=«]­
I,>?@\LNO`@\L\UŒ&Y;< 3ñ› ¡2¿³ ¼A';³;£ƒ¡2¯ § ÅK¼A´f';³
I,>?@\L\>?<TÇ 1€›  ¿À®­AÃT­‘1£ főŸrÃÀ­‘£92¶ T­A©‚';³VÃÀ­‘£¶c©=îrÆø';³VÃÀ­
I,>?@\L\>?<?<WO(L\>?EH8 0œ› Mù fŸr ­A©À£ƒÂ ¿h¶2T­A©À£F¶2À­A©«
I,>?@\L\>?<?<?UVG!s 0ۛ òmç ÅK£Ä‰í ¼AÃh÷‘'H+&¬r"­A®­
I,>?@\L\>W8;Z[L 3ߛ ¡2®¦#£mù”òƒÔ•ÃT£ƒ¯ ü=°'f£Ä·2 ¶c¯»÷‘Ø,£Ý ¿À¯ §='f­A"
I,>?@\L\>W8;Z[L\>?EH8 0œ› ¡ԕ´f³;£ƒò–¢—%,£¯4º[ ­AÃT£Ä·2 ¢h÷‘é,´q­‘£3¤Ÿr ­Aèu£#¯»%w©WÅK£ƒÃT­AT©³ ÅK£m¼A©T¼A" ÷‘Øw´q­‘£¯ §= ¿ 
]ʘ©
I,>?@\L\>W8;Z[L\>?_=U 3p› ò‘¢h%y͐´q­Aà ¢—©T­A®­‘£ƒÝ ¼A©"˜¢h+F£
¼A©h" ¢h+T'
I,>?@\L\>W8;:HY;>?@NBÈÇ 1y› ò–¢h%¾¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒ¯4º[ ­AÃhÃT­‘£Ä¡® ¦Þ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¯ §h¼A-Ý ø'H³ãÃT­‘£¡2¯4à ¢'Ñ)p¯ §=
¿ ͐ÃT­AÃÀ­
I,>?@\L\>W8;:HY;>?@NB;U[I 3ñ› ¯ §h¼AÝ- £ƒÃT­A&ÅK£¯ §h¼A´q¼A÷‘é,´q£
¼A©J,Ë2­A´q£ðʘ' ü=÷‘Ø
I,>?@\L\E;G!LÇ 1y› ¡ žrŸré,ÃÀ­‘£m¼AÝ2'*),É,ÃÀ­‘£ƒì(¯Þ¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­
I,>?@\L\E;G!L\>?EH8 0p› Ø¢—þ»­A¯4ÃT£Ä¿' ìw¯»´­‘£¼A©' üh¼A´
I,>?@\LNGlO(Z[LÇ 1y› äË2­AéfőŸrÃÀ­
I,>?@\LNGlO(Z[L\>?EH8 0œ› äWË2­AÃp'¤­mù fŸr ­A©T£ƒ% ÜrÝ2³ ÅÁ¡H),³Ð®¦#­A©
I,>?@\LNGlO=Y;:HBcL 3ñ› àT͐³;­AË2­¿Àº ¡ ­‘£Ä¯4¢h³ "­AÃ
I,>?@\LNGJ> k Y;LlUÄÇ 1ۛ Í Ÿr­ Ø(ÃT­‘£m¼A©h´f³V« ';³VÃT­‘£¼A©òÈ­A¦Þ';³VÃÀ­
I,>?@\LNGJ> k Y;Ll>AE;8 0œ› M¼A©´f³V«]£ƒÍ Ÿr­ Ø
I,>?@\LNGJ>AZ[L 0œ› M¼AÌf®­‘£ÄæŸ‹É,®
I,>?@\LNGlY;@\L 0p› ¡
¼A©
&‹©À­AÝ
£ÄÝVŸr¢h% º
†,…

I,>?@\LNGlY;@\LÇ 1y› ¡ ¼A©&!©À­AÝ ';³VÃÀ­‘£ ÝVŸr¢h% ºj';³VÃÀ­
I,>?@\LNGlY;@\L!Œ&Y;< 3ñ› ÝVŸr¢h% º ÅK£ƒ¡ ¼A©&!©T­AÝVÅK£Ý¥Ÿ‹"Ë2­AʘT'
I,>?@\LNY,G k Ç 1y› Æ ¢—É,ÃT­‘£ÄÝ´q­AÃT­‘£·ƒà‰ÍÉ»­AÃÀ­‘£ƒÿfn¼A©rÃßÉ»­A® ÃT­‘£Ä"Ÿ­ ¼A´¾òڟr¦Þ';³VÃT­
I,>?@\LNY,G k O=8;Z[U 0p› Í!¢hÉ»­‘£m¼A© rÃT£ƒÍ ­Aá ­‘£Äð¯»ÕV©T£Ä·2àT͐³;­Aº[Ø
I,>?@NY,8;>?L!s 0œ› ô¿ÀØÙ£n¼A©ò–¢h%
I,>?L\Z[B 0œ› µ­Aèu£ƒ·2ÃÀ­A®ÅK£ƒ),³ Å
I,>?L\L\E 0ۛ Ë° ­‘£ƒ©hº Å
I,>?L\L\EÇ 1y› Ý2הT´ßº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡•¢—'p‰´¾º˜),ÃT­
I,>?L\L!s 0ۛ ¦NÅ»´£¦­Aà ¢¾'”ÅŽ'¤¼A©´q­
I,>?_=U 0ۛ É¿À͐'”Å
I,>?_=UÇ 5› É¿À͐'•Åöu­A³VÃT­‘£·ƒ),º~ ¢WŸÌq­AÃÀ­
I,>?_=UVG 0ۛ ¯4Ãh¿ÀÉ $&Í ­
I,>?_=UVG!:cUÄÇ 5‰› ô¢h® ÃT­‘£n¼AƐ´—³ãÃT­‘£·2Mù”òƒÔ•Ã¾‰´¾º˜),ÃT­
I,>?_=UVG!:cUV8;Z[U 0p› M¼A©®ÃÀ£m¼AƐ´f³;­A©T£·2ò–¢h%Ù£m¼A©h³”),á £ƒÿ¤¡2¯4 ü—¼A´—¦#ù”«
´ß ¢WŸ
I,>?_=UVG!@lU 3p› Mù”òƒÔ•Ã±ù”òƒÔ•ÃT£ÄÃT­AÃÀ­ƒ¯ §='¤­A³Ð'¢
I,>?_=UVG!@l>”Œ‘sMÇ 1y› Mù”òƒÔ•Ãúù”òƒÔ•Ãß';³VÃÀ­‘£ ³ Ÿr¦ ¼A͐³ Ÿ‹¦­'H³ãÃT­
I,>?_=UVG!@l>AE;8 0p› N),É»£
ҔôH³Ú­A©T£Ä·2͐º[®­A©À£#´fu­A"­‘£O‹¢—®
I,>?_=UVG!@l>AL!s 0œ› M¼A©Àù•òԘÃh´q­‘£m¼A©ò–¢—%
I,>?_=UVG!L Ç 1œ› ô¢h³ãÃT­
I,>?_=U[@\L2Ç 1y› ðh´q­A³VÃT­‘£ðhàF­AÉ,ÃÀ­‘£ƒ·2©WŸ¼A´‚'H³ãÃT­‘£ƒÆ‹Å»ÃhÃT­
I,>?_;>AI,U
Ç 5› ô;Ø(ÃT­‘£Ä·2n¼AI h´­´‹),É,ÃÀ­‘£
ù•òƒÔ•Ãh‰´‚º˜),ÃÀ­
I,>?_;>AI,U
Ç 1y› òÈ­A¦ó';³VÃÀ­‘£ Í Ÿ‹­ ØwÃÀ­‘£#'¤­AØ(ÃT­‘£ƒ¡2®¦ 'H³ãÃT­‘£·2òÈ­A¦Þ¢h% ÃÀ­
I,>?_;>AI,UV8;I 0ۛ ®­Aòȟr­ "£ƒ·2òÈ­AÌh˦#ù”«´‚ ¢WŸ
I,>?_;>AI,UVG 0œ› òÈ­AÌf'
I,>?_;>R8;U 3p› è\&!©³ Å»Ë2£9¶c©h¦lő¬‹Ë2£ƒ·ƒ¯9¼A© À£#ÿ¤ ¢h÷‘é
I,>?_;>R8;>?L!s 0œ› %ž©ʘ©
I,>?_;>A@l>AE;8 0œ›  Í Ÿr­ Ø(ÃT­‘£͐Øw©À­A³;­‘£Ä·2òÈ­A¦F¦#ù”«´‚ ¢WŸ
I,>?_;>A@l>AE;8,O(< 3ñ› ¯ §h­A¢À% ¼A" 'f£ƒ·ƒòÈ­A¦Þ'¤­
I,>?_=EHGJZ[U 0œ› ´f®­A'¤£m¼A©©À­Aºœ¼A©=îrÆ ¢h%Ù£·2¯ üc°'•Å»';³V«
I,>?_=EHGJZ[UÄÇ 1y› ´f®­A'€¢h% ÃT­‘£m¼A©h©T­Aºñ¼A©`îrÆ ¢—%'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¯ ü=°'p';³VÃÀ­
I,>?_,Y;<A:cUÇ 1y› ¯ §=';Øy';³VÃÀ­‘1£ q),®Þ¢—% ÃT­
I,EmÇ 1y› 'H³ãÃT­‘£ƒ¯‘Ür³;­ƒ';³VÃÀ­
I,E;Z[>?<AU 3p› ¡2á‹Å»ÃT£Ä·2ÝV`Å Ý';à ¢}ËV) Ë
I,E;Z 0p› 'HØ(àT³;­‘£·2àu­AØÙ£ƒÌfºc­AÌâ¦(),%Ù­A
I,E;ZÇ 5À› ';ØwàT¢}
¢Ÿ#]É»­ƒ';³VÃT­‘£·ƒàF­A؝ ¢WŸ#]É»­ƒ';³VÃÀ­‘£̗ºc­A̱¦(),%Ù­Aâ ¢WŸn³$]ÃT­
I,E;Z`U[LÇ 5› Ý
­A³ ³ÚŸr­  "Þ
£ƒ·2³Ú¼AÌH¶cØw³Ð ¢WŸ¼A ® ]ÃT­
I,E;Z[L\EHG 0œ› É»­Aý‹Ø(³Ú£#žÀ© ͐í ÃT£#­AÃÀ·ƒ­‘M¼
I,E;Z[LNG!>W8;U 0œ› ‰´q£m¼AÝ- Ÿr­ ´ A©êÀ­AÃ
I,E;ZVY,g
UV8cL 0œ› ®˜
¢ J,ËïD¯ T£ƒ%N¶c´q­A© ¢hÌ
I,E;ZVY,g
UV8cLÇ 1y› M¼A®ù ]´¾¯ §=u­A« ¢h% ÃT­‘£ƒ¯ §=F­A« D¯ ‚¢—% ÃT­
I,E;ZVY,g
UV8cLNO=G!s 3ñ› M¼A® µ­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä¯ §=u­Añ¼A©h+‰Ë9'
I,E;I,:=UÄÇ 1y› º[ØyÌq­AÃT­‘£ûFŸr­ Ý ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2';´f³;­AÃT­
I,E;U 0œ› MҔº[³V«HÅK£Ä üc¦lÅ
I,E;UVG 0p› 'H´q¬­
I,E=: 0ۛ '%¿ 2­‘£ &!©T­AÃÀ£#·ƒ#ÃWőŸrÂ֝F­AÃh©T£ƒ¡2ᐝæÅ
I,E=:Ç 1y› ¯–Å»Æ ¢®¦FÃT­
I,E=>: W:HB=L 0ۛ %?)pº[©T­Aè±Ìfºc­AÌ!)AŸÈ'•ÅÁ®É»­Aè
†

I,E=:c:=U[I 3ñ› º[éAÅ
I,E=:;gmO 0p› M¼AÝ- Ÿr­ ´q£‰´
I,E=:;gmO(L\>?Z 3p› º[éAÅ
I,E=>W8;:=@ 0œ› ';³V´*Ür´q£'H³ã«HÅK£ƒ'f­AË\¬
I,E=<?U 0ۛ Í Ÿr­ ØÙ£#%Ù­AÃÀ£ƒ·2Ø¿À';É»­
I,E=<?UÇ 1y› Í Ÿr­ Ø(ÃT­
I,E=<?< 0p› ¦ ¿¼AÉ,Ë2­
I,E=<?<WO=G 0ۛ ɑÏ,®³
I,E=< a B;>W8 0ۛ ɑÏ,®ҔôHÃ
I,EHgO(>W8 0œ› ²A
¢ 
I,EHg U 0ۛ  ¦ ¿rŸr͐Ì
I,EHg U[@\L\>?Z 3p› àT¢—³ ®Ü£·2¯9­A® ´Ü
I,EHg U[@\L\>?Z 0œ›  ­A';³;£à‰³j'¤­ƒÃrÏ,'H³
I,EHg U[@\L\>?ZVO(L\UÇ 1y› ¯9­A®´*Ün͐ÃÀ­AÃT­
I,EHg >R8,Oc8=L 3ߛ ¯ §=͐®£ƒ¯ §=á ­AÃ
I,EHg >R8,O`L\UÄÇ 1y› ©‹¬W¶c©‚$³ MÃÀ­‘£·2"­AÝ2Ãp';³VÃT­
I,EHg >R8,O`L\>?EH8 0œ› ©h‹¬W¶c©T£Ä¯ §=á ­AÃh´q­‘£#·ƒ"­AÝÃ
I,EHg >R8;U[UVG Ç 1y› ¡2ʘË2­A ­A³Ð';³VÃT­‘£'Hé‘),³ã´­ݔ¢"­AÝ2Ãß';³VÃÀ­
I,EH8 0p› Tºc­A"ˤ¶c¯ ¢—Ãp'•ÅÁòÈ­A+F­ ¢W–Ÿ ¡¢NØ XÅ £¤¡>¢A7 ¡ ­AÉ +£|¡NÍ[),í +£¤¡(å £¤¡xNnx+££ ðh¯9­‘¼Aá
I,EH8nÇ 1y›  ¯4º[ÃhÃT­‘£ƒ¦?§=º[« 'H³ãÃT­
I,EH8,O`L\UÇ 1€› %Ù­Aþ'H³ãÃT­
I,EH8,O`L\>?EH8 0p› %Ù­AÃ
I,EH8;U 3ñ› MҔ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­
I,EH8,`U[s 0p› ¦Fá ­
I,EH8;E;G 0ۛ %Ù­A´q­
I,E;EHg
@\IOãs 0ۛ ';Ë2­AT´ß'¤­mҔ%wÃÀ£ƒ¯ §=® Ëï'¤­mҔ%wÃ
I,E;EHG 0œ› %(³ã©T­AÌq­
I,EHGlgmO=8cL 3p›  Ý ¿À" ¿Àå?´q£uÝ ¿h¶c´
I,EHGlg
>?L\EHG!s 0ۛ "Ë9æ?ü=º
I,E=@O(:=U 0œ› *¿À³Ú­A'y'”ÅŽF­À­
I,E=@lU 0p› *¿À³Ú­A'
I,E=L 0ۛ M¼A͋Ÿr¿% £ƒ·ƒ"ÜWԕË
I,E=L Ç 1y› M¼A͋Ÿr¿ö
I,E=LlUÇ › ¶cà ¢hºÐ%  ¢W® Ÿn¦ÉAÜr­A͐ÃÀÃÀ­ ­
I,EHY k <?U 3ߛ %¿À¦FÃT­‘£·2%?)œ%A)»£ÿfÄ%?)p³ Ÿr¦#­‘£ƒÆ®[Å
I,EHY k <?U 0p› ¯ §—¼A´—ì(¯9£·2Ɛ®
I,EHY k <?UÇ 1œ› % ÜrÃÀ­ƒ';³VÃT­‘£·ƒ%¿º[³;­ƒ';³VÃÀ­‘£ ¡”¢h'pò­A¦Þ'*)p% ÜrÝ2¢}
³ ¯4³ÐN),É,ÃÀ­
I,EHY k <?s 3 I,_ › % ÜrÃÀ­‘£ƒ%?)œÍ ­A³
I,EHY k L 0p› ÝVŸr¢h% ºc£ƒ"Ÿ‹'f­‘£·2%¿¼A©há ­
I,EHY k L Ç 1y› ÝVŸr¢h% ºµ';³VÃÀ­‘£·2%¿¼A©á ­Ä ¢WŸ¯4É,ÃT­
I,EHY k LJŒæY;< 3p› Ý¥Ÿr¢h% ºc­AʘT'¤£ƒÝ¥Ÿ‹"Ë2­AʘT'
I,EHY k Ll<AU[@l@ 3p› M¼AÃ=¶cÝ¥Ÿ‹¢—% º
I,EHY;:;B 0p› Ý ­AÃT­¿Àº ¡ ­#¡ ­AØÙ­‘£#¦NÜ Ÿ‹° ­#¿Àº ¡ ­Ä¡
­AØÙ­
I,E(_=U 0œ› ¯ ¢WŸr¿ÀÉ '”ÅK£#';¯\),´q£ƒ';͋Ür´f³
I,E(CO(:=UVG 0œ› Í ¢h©À­‘£#·ƒ³;­AÌfu­A´­‘£
¼A©hᐩT­Ä³;­AÃRÅ
I,E(C8 3p› ðh%Ù­AÝ
£ƒº[´!),ʘݠ­Aº
†x

I,E(C8 0œ› ³ ),©TŸ­ £¿À®­A˝âÍ ­A®
I,E(C8MX9G!U am› ÃWŻ ¢À£Ä´—®˜¢
I,E(C8nÇ 1y› ÃRŻ ¢ï¼A¦F³;­AÃT­
I,E(CG!s 0œ› %(¢hº Ì
I,E[U 0ۛ ¤Ÿ‹àF£ƒûT¯4'”ÅK£ƒÃRőŸ‹%
I,E [UÇ 5T› 4ŸràTÃT­‘£ƒûT¯4'”ű® ¢—ÃT­
I,E [UV8]^U[L › %wÌ*¬rÃÀ£ƒÍ ­A³Vº
I,E[UV8 0ۛ %(Ì*¬rÃT£ƒÍ ­A³ãº
IG\OwŒ–L 0œ› É gh­…!ØÙ£ƒ¿rº ŸrÉAÅK£Ä·2Ãh²­‘£ƒ¢³ µ­
¼AÂ%T£Äÿ¤#TÝHÏ,%Ù­
IG\OwŒ–LÇ 1y› ‰Ý;Ï,%Ù­͐ÃT­AÃT­‘£¼A ® ]ÃT­‘£·2òm´*ő¬ 'H³ãÃT­
IG\O`:mÇ 1€› àTݥŻØ(ÃÀ­‘%£ főŸrÃÀ­
IG\O`>R8 0ۛ ÃT­A®[ÅK£ƒ¯4´fÃT­A®­
IG\O`>R8]Ç 5T› m͐ºjÌq­AÃT­‘£n¼AÃ';®óÌq­AÃT­
IG\O`>R8]Ç 1€› µ­A®Ŏ';³VÃÀ­‘£ÃT­A®Ŏݔ¢¾Íºc­A';³Ð¯9­AÃRÅó¼AÃ'¤­A®ÃT­
IG\O`>R8,O`:=U 0p› ¯K­AÃRŎ'¤­m¼AÃ'¤­AÝ £ƒN),³ ÅK£
IG\Oc(U 0ۛ º ŸrÝ £ƒÍ6´ ]¯¿
IG\Ocg 0ۛ ¡ ­AË´fÃß'¤­ƒ¡”¢h'pÃÀ­A¯
IG\OcgmO 0œ› ÃÀ­AØw'¤£9¶c©ÀŸr­ ¦
IG\OcgmO(L\>?Z 3p› ÃÀ­AØw'”Å»Ë
IG\OcgmO(L\>?@\L 0p› ÃT­AØ('H'¤­A³
IG\O a UVG 0p› ͐Ìq­AÌ
IG\O a UVG!s 0p› ͐Ìq­A¨#£Ä'H¯4É»­ÄÍ ¢hà ¢‚'¤­ ˜Ë9©Ý ­AË
IG\O a U[@ 0ۛ ¯4%Ù¬r­ Í
IG\O`@\L\>?Z 3ߛ ¯ §=‹ŸrÉ»£Äð% ŸrÉ»£Ä"¼Aý!´—"­A®Å
IG\OcY;:HB=L 0ۛ M¼A% '¤­A³ ÅK£ƒ·ƒàæÜ ŸrØÙ£ƒÿfÄ©T­AË ¿ï'f­ƒû)AŸr'¤­
IG\OcY;:HB=Ll@NgmO=8 0p› M¼A% LfőŸrà ¢}©T­A®­‘£Ä® ¢ ]'
IG\OãCpÇ 5‰› főŸrÃT­‘£·2¡ ­A'f¼A+&¬r´‚';³VÃTŸ‹­ ¡
­
IG\OãC k O`Z 0p› %?),+FO£ q),ØÙ£ƒ';æÅ
IG\OãC k GJ>AI,:cU 0p› ';®%Ù­A³j¯¿À®
IG\OãCFUVG 0p› %(³Ú­A̐£¯ ¢—Ø ÅK£Ä·2főŸrà ¢¾©À­A®­
IG\OãCFUVG!@ 0œ› m̐Ÿ[­ ¼Aà‰Ëƒ­‘£ ®[Ÿr¦(),Ø
IG\OãC<fÇ 5› ¦ ¿ÀÃh¦ ¿ÃT­AÃT­‘£á‹Å»¢¾
³ á‹Å»¢¾
³ Í[),®ÃÀ­
IG!UVO`I 0p› òm˃£ƒÉ,³
IG!UVO`IMÇ 1y›  É,³ãÃT­‘£òm*
­AÃT­
IG!UVO`I;ŒæY;< 3p› òmË2­AÃh'f£ƒË É,µ
Ú
³
A
­ 

©
ÃWÅK£#òÚÅ»+T«
IG!UVOcg 0ۛ ¶c©å?Ã
IG!UVOcg±Ç 5› ¶c©å?þ2¢% MÃÀ­
IG!UVOcgÄs 3p› ¶c©håAÃh‰Ë
IG!UVOcG!s 3p› Ý ¿ÀÃhÝ
­AÃÀ£m¼AÃÌ*¬rÃÀ£ƒ·2ðh%Ù­AÝ
IG!U[I,:cU 0œ› ÝVÅK¼A¯4ËV)AŸ 'f­̐­A®
IG!U[I,:cUÄÇ › Ìq­A®óݔ¢¾¯»'HÉ,ÃÀ­
IG!U[:c@ 0ۛ  žÀ®
IG!UV8;Z[BMÇ 1y› Mù•ò¦w),ÃÀ­‘£ƒ¦NÅ»®­ƒ';³VÃÀ­
IG!U[@l@Ç 1€› ';¯4É»­Ä¯4º[ÃT­AÃÀ­‘£#Ý2Ìq­AÃT­‘£ƒÝ2©T­A³ãÃT­‘£·2àu­A©ß¯»³µ¯4ç ÅöÍ Ÿr­ áÃT­
IG!U[@l@\UVG 0p› Â[Ï,'•ÅK£ƒ·ƒÝÌq­Aà ¢¾©T­A®­‘£ƒÿfàu­A©¾¯4³µ¯»ç ÅÁÍ Ÿr­ áÃ ¢©T­A®­
IG!U[@l@\>W8;: 0œ› ©=2¶ T£Ä·2TÝ
­A®­‘£ ÿ¤Ä¯4ç ÅKR
IG!> k,k <?U
Ç 5› Ø(¯4'HÃÀ­‘£#‹܋ÃT­AÕV©‚'¤­AÃT­‘£³;­A®Þ£ ͐ º[ĝÃTF­ ­A³ã¯–Å»Ø
†8

IG!> k,k <?U
Ç< › Ø(¯4'¤­AÃT­‘£Ä‹Ürà ¢¢h% ÃÀ­AÕV©¾'f­¡>¢NØ ÅX£|¡>¢7 ¡
­AÉv+£¤¡Í[),í$+£|¡卣|¡AºnA+–£N£³;­A®Þ͐ºc­AÃÀ­
IG!>?UVG 0ۛ Ý ¿ 
µ­Aà ¢¾©À­A®­ƒË\Ÿ
IG!> Œ‘L 0p› Í[Ï,Æ ­A³;£ƒþ¢h³Ú£ƒ·2û ¿À'¤­A©T£ƒ¡ ù”òm¯ §h­AË
IG!> Œ‘LÇ › ͐º[ÃT­
IG!>?<?< 0ۛ Æ ¢h%(ÃßË\Ÿ T£·2';©T­AË%Ù£ƒÿ¤¡-VË2­AÝ
IG!>?<?<TÇ 1y› Æ ¢h%(ÃT­‘£·2';©T­AË%';³VÃÀ­‘£ÿf¡-V˃­AÝó';³VÃT­
IG!>W8, 0œ› ¯ ¢hËÞ¯4%Ù­A°‹¬£ƒ·ƒFҔ%(³;­
IG!>W8,nÇ 1y› ¯–Å»ÃT­‘£ÄÝH') ]ÃÀ­‘£ ·ƒFҔ%(³;­¯9­AÃhÃT­
IG!> a Ç 5› Øw¯»'HÃÀ­‘£#‹ÜrÃÀ­AÕV©‚'¤­AÃT­
IG!>?_=U 0ۛ ¦#­AÉAŎ ¢WŸnò\§c‰«]£ƒ·ƒ¦­AÉAÅö'¤­ƒ¯4° £ƒÿ¤‰"[Å»Ã
IG!>?_=UÇ 5T› m¦#¼A´ßݔ¢¾Â®ÃÀ­‘£ƒÃT­
IG!>?_=UÇ 1€› ®­AÃÀ­‘£ƒ·2þ,'¢h®ÃÀ­‘£#ºcŸ‹­ 'HÃÀ­‘£ƒÿfn¼A©©h"ª'H³ãÃT­‘£ÃT­
IG!>?_=UVG 0œ›  ­A®'¤£ƒ¦#­AÉAÅ»©T­AÃÀ£#'Ñ),©T­AÃ
IG!^> :[<?U 0ۛ Í‹Ü Ÿr%Ù­ÄÍ Ÿr­ % Å
IG!^> :[<?U
Ç › Í‹Ü Ÿr%Ù­ÄÍ Ÿr­ % Ŏº˜),ÃT­‘£º[½‹'”ÅŽÍ ­‘Ò”³V"ÃÀ­
IG!E;8;U 0p› ¡ ­A©T­AÌfTá ¿úTý!fŎ¡
­‘Ò”%'”ÅD¡¢NØ ÅX£¤¡>¢A7 ¡ ­AÉ+£|¡NÍ[),í+£¤¡å(£¤¡xNnx+££ ·ƒÃ³jTá ¿öTý!fÅK£ƒÿfÄ'¤­AÁÂ[),³
IG!E;8;UÇ › ¡ ­A©T­A̎'H³ãÃT­ATá ¿öTvý fÅ̞ÀÝVÅ»ÃT­
IG!E aM0ۛ  Í‹Ü Ÿ‹%,£·2M¼A¦F³;­A©
IG!E a Ç 5› M¼A¦K³ãÃT­
IG!E a Ç 1y› M¼A¦F³;­AÃÀ­
IG!E;Y;:HB=L 0ۛ Ý¥vÜ ~­‘£¡2'f­A®
IG!E(_=U 0œ› û¿rŸ‹É
IG!E(C8nÇ 1y› É¿ÀÍ ­AÃT­
IG!E(C@l>R8;U[@l@ 0p› 4Ÿràu£ Ý ¿h¶c´*Å
IG!E(C@ls 3ߛ 4ŸràT´­¿Àº ¡ ­‘£ÄÃRőŸr%ݔ¢¾òm³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­
IG\Y k Ç 1€› é‘),';ÃT­‘£ƒ¯‘Å»ØwÃÀ­
IG\Y k,k >W8;: 0œ› 鿐'f­Aè
IG\Y;: 0ۛ  %(©T­
IG\Y;:Ç 1y› %(©T­Ä¢h% ÃT­‘£Í ¢hº˜),"Åö'”ÅŽ%(©T­ƒ¢h% ÃÀ­
IG\Y;:c@\L\EHG!U 0œ› %w©À­ƒ'”ÅŽ¿À% 'f­AÃ
IG\Y,g 0p› þ‘),®£ ü=% Ÿr¦#£·2¯»%,¬‹­ 'f­AÂ'¤­
IG\Y,göÇ 1y›  þ‘),® ͐Ìq­AÃT­‘£Ä͐̐­AÃÀ­
IG\Y,g k UVO(L 0œ› mþ‘),®ó'”ÅŽ¡
­A©À­AÌ
IG\Y,gg
UVG 0œ› mþ‘),®ó͐Ìq­Aà ¢©T­A®­
IG\Y,8, 3p› I ƒ£ Ãh" ¢¾ ¢WŸ ‹Ür³
IG\Y,8, 0œ› I .˜Ëƒ¼Aý!´
IG\Y,8,`UV8 3p› \ 2£Ã"˜¢¾ ¢WŸn‹Ür³
IG\Y,8,`UV8,8;U[@\@ 0œ›  \ ´q­‘£uT´f©T­A®­A¯4Ã
IG!s 3p› mÝ¥Ü µ­‘£" ¿À÷‘'
IG!snÇ 5À› Ý ¿ 
]ÃT­
IG!snÇ 1y› Ý
¿ µ­AÃT­
IG!scUVG 0ۛ Ý
¿ µ­Aà ¢¾©À­A®­
IG!s,8;U[@\@ 0ۛ ÝVܵ­A¯4Ã
IY,O(< 3ñ› Mҕêh'f£Ä%?),Ã&)AŸ
IY k Ç 1y› ð¯K­‘¼Aáï¢h% ÃÀ­
IY k >?EHY;@ 3ߛ ÝVŸҔ% á
†G

IY;Z[B;U[@\@ 0ۛ ³;­AÃWÅK£ƒÉ+WË\Ür'œ'•ÅŽ¯»Ê˜ÃRÅ
IY;Z[B=s 0œ› ³;­AÌË9É+WË\Ür'y'¤­
IY;Z[ 0ۛ ͐´6µ£ ·ƒ"ÜWԕË2Ҕ'§='¢hØy ¢WŸ
IY;Z[nÇ 5T› û ¿À';ÃT­‘£Ä·2É¿À͐'”ÅöF­A³ãÃT­
IY;Z[=<?>W8;: 0œ› ͐´6 '¤­ƒÍ—îr ­
IY;Z[L 0ۛ ÃT­A®[ÅK£ƒN),³ ÅK£ᐝ‰ÃWÅ
IY;U 3ñ› %¢hË2£ k«
IY;U 0ۛ %¢hË2£k«
IY;U[< 0ۛ êRŸ‹%Ë ¿
IY;U[<TÇ 1€› êWŸr%Ë ¿ ú'H³ãÃT­
IY;U[L 0ۛ Ë ¿¦K® ¦NÅ»´
IY;: 0p› °Ã
IY,(U 0ۛ ³;­AÌq­AÓWŸ ® ž‹ŸrÉߝ ¢WŸ ¯4%(©RÅ
IY;<?< 3ñ› Ý ¿—¶c´£&Ürþ»£ƒ·ƒM¼Aÿ³ ʘÝ
­Aºc£ƒÿ¤Äá ¿rŸrᐮ­
IY;<?<TÇ 1y› Ý ¿h¶c´ß';³VÃÀ­‘£ƒ·2M¼AÃh¿À³ ʘݠ­AºP'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤Äá ¿rŸrᐮ­Ä'H³ãÃT­
IY;<?<W8;U[@\@ 0œ› mÝ ¿h¶c´*ÅK£·2M¼AÃh¿À³ ʘݠ­Aº[´q­‘£ÿfÄá ¿rŸrᐮ­A¯»Ã
IY;<?s 3 I,_ › Ë9° ­AËV) ˃£ðT¼A´‚³ ÅK¼A´¾Ý”¢
IY,g kM3p› ͐º[³;­
IY,g k Œ‘EHY,8;IDÇ › º[´f¯ §còmÃT­
IY,g aÈ0ۛ ¶c° ­AÃ'”ÜrÉ¢Óʘ˃­‘Ò•%'¤­
IY,g a Ç 1€› ¯4Ø(';ÃT­‘£Ä͐¿Àº ´‚ݶc´ ¢%Ù­A±¯4³ÐÍ ¢hÃT­
IY,g a <?>W8;: 0œ› ¦ ¿À®¦ ¿À®­‘£ƒ¯4'ÑÏ»¼AÉ,Ë2Ÿ­
IY,8 3ñ› á ¿rŸrᐮ­‘£Ä'¤­A® ¢¾³ Ÿr¦Þ'f­
IY,8 0ۛ ´f'f­AÌq­ƒ';³Và ¢¾©T­A®­‘£ƒ´f'f­AÌq­
IY,8]Ç 1y› ´f'f­AÌq­ƒ';³VÃÀ­
IY,8;Z[U 0p› &Üf¬£ÌfÉ»£#&Ürþ,u¼A´
IY,8;: 0ۛ ¦(),͐³;£ƒ®[Å»%,£·ƒ~­A%
IY,8;:=U[E;8 0œ› ¡VŸrá'”Ür¯4'¤­A³;­A¦#­A³
IY a U 0p› ò4),®­‘£ƒÝVÅ»á ­‘£ƒá[)'µ­1µ­Aà ¢©À­A®­
IY a UÄÇ 1y› mé,¦FÃT­‘£á[') µ­ƒ¢h% ÃT­
IY a <?>?ZVO(L\U 3p› MҔê¦ ¿À«]£Ä%A),º[³Ú­
IY a <?>?ZVO(L\U 0œ› ¯ §—¼A´¼A®¼A¯9£#Ãh'H®
IY a <?>?ZVO(L\U
Ç 1y› ¯ §h¼A´q¼A®¼A¯â͐ÃÀ­AÃT­
IY a <?>?Z[>?L‹s 0p› %¿À³ Ÿr¦NÅ»¯4ÃT£Ɛ®£ƒ';¯4Ø
IY,G\O k >A<?>?L!s 0œ› M¼AØ('¤­Að¯4ÃÀ£e¼AØ('¤­A©
IY,G\O k <AU 3ߛ M¼AØ('¤­ 
IY,G\O`L\>?EH8 0p› Ý2TË2£¡©À¼Aá
IY,G!U[@l@ 0œ› %(Í ­A©
IY,G!>W8;:MXG!U am›  %?Ï,³Ú­AÃ
IY;@N 0œ› Ý¥ŸräË2­A'¤­A®£¦w),á‹Ü‹®Å
IY;@Ncs 3p› á ¿rŸ‹á®­‘£#'¤­A®­‘£ƒ·ƒð%Ù­AÝ £ u¼A®Ã
IY;@\L 0p› á‹Ür®£m¼A‰ç ÅK£ƒ·ƒ‹Ür³;­‘£Í ¿À³;­A%Ù­
IY;@\L Ç 1y› á‹Ür®ªûu­AÉ,ÃT­‘£Ä·2n¼AƐÉ,'HÃÀ­Aá‹Ür®ª¡
­‘Ò”%(ÃT­
IY;@\L!s 3ñ› á‹Ür®ªÝ ­‘£ á‹Ü‹® ݔ¢¾® %,­¿Àº ¡
­
IY;L\> Œ&Y;< 3p› 'H´*¬ ˜Ëø¯»³;­AË«
IY;L!s 0ۛ 'H´*¬ ˜Ëƒ£ƒ·2 ¿‹Ÿr¦NÅK£ƒ'H³
†‡

I,CO=GrŒ 0p› Í[Ï,ÃÀ­
I,CO=GrŒTÇ › Í[Ï,ÃÀ­ƒÌžÀÝ
­¯ §=';Øy';³VÃT­
I,CFU[<?<4Ç 5À› ͐Ý2ÃT­‘£ƒ³ãº[ÃT­‘£ƒ·ƒäWË2­AÃp® ¦­AË ¢¾³$MÃÀ­
I,CFU[<?<?>R8;: 0œ› à‰³
I,C>W8;I,<?U
Ç ›  ';âº˜),ÃÀ­‘£ƒàTØwÃÀ­‘£m¼AÝ2¿À' É,ÃÀ­
I,s=U 0p› ³ Ÿ‹¦
I,s=UÇ 1y› ³ Ÿr¦FÃÀ­
I,s=UVG 0ۛ ³ Ÿr¦F¢h³ Ì
I,s,8,O=g
>?Z 3p› ¦Kʘ˃­Aʘ‰'
I,s,8,O=g
>?ZVO(‚< ˜ 0ۛ ¦FʘË2­AʘT'yÝ ­AהË
I,s,8,O=g
>?Z[@ 0ۛ ¦#¼A´ú¼A©Î2­AÃ
I,s,8,O=g
>?L\U 0ۛ ¡•¢—'Ž¼A©`¶côÑ),Ø('p¯4%Ù­A°‹¬
I,s,8,O=g
>?L\UÇ › äW©`¶c´¾';³VÃT­‘¼A©=¶cô*),؀ݕ¢—ÃT­
I,s,8,O=g
E 0œ› É»­AÓà ¢—N)
I,s,8,O(@\L\>?Z 3ñ› ³;­AÌf©RŸ‹"Å»Ë
I,s,8,O(@\L!s 0ۛ ³;­AÌf©RŸ‹"
I,s;@\UV8cL\UVG!s 0ۛ  ¯ ¢¼A"
UVO(Z[B 3 I,_ › ¯ §cÊ˜Ë ¢h'¤£ƒº[³;£¯ §h¼A´
UVO(Z[Bn^U[L › ¯ §=Ê˜Ë ¢h'f£º[¢h³ '
UVO(:cUVG 3ñ› ðÊ˜Ý ¿À'¤£ƒÓ`î‹Æ ¿À'f£·2¡2á‹Å»³;£ƒ´*Å»²«
UVO(:cUVG\8;U[@\@ 0œ› ðhÊ˜Ý ¿'H´q­
UVO(:cUVG\8;U[@\@ 0œ› '¤­ATÃT­‘£ƒðhÊ˜Ý ¿À';´q­‘£®­A®Ý ­‘£ƒ¡
­A¦?§=º
UVO(:c<AU 0ۛ ‹Ż®£ƒðhʘ'§W),"£m¼Ah¦ £ƒ·ƒË ¿ ø'”ÅŽ¯4´q­A'¤­
UVO=G 0ۛ 'f­AÃÀ£ƒ·2Í ­A®[Å»á ­AÂ'•Å
UVO=G 0ۛ 'f­AÃÀ£ƒ';«c¬[£R©h«M£·2äW˃­AÃT£ÿfÄÍ ­A®ÅK£Äò ¿ÀçÙ­
UVO=GJ< 0ۛ ¯4%(©RÅÞ¼A©" ¢h+u£ƒ¿À' ®ŻþÌfÂ'•ÅŽ¡”¢h'œð¯K­‘¼Aá
UVO=GJ<As 3p› ݝTËøݔ¢¯4º[® ¢À£Ä¯–Ür©W¬£#·ƒðT¼A´‚'¤­A®ó'¤­‘£ƒ¡2©Ý2³µ¯4³Ú£ƒÿ¤¯ §h­A´F7 '¤­A®Å»ÃT£¡
­Aí £Ä¯ §=°u£ƒ¡ ­A³Vהò 'f­‘£ÝÍ ¢h¢¾
³ '¤­
UVO=GJ<As 3 I,_ › ÌFnJÅK£"Å»à §h£ÝT˱¯4³
UVO=Gl8nÇ 1y› ';F­AÃÀ­‘£ƒð¯9­AÌ*¬rÂ';³VÃÀ­‘£¯žÀ%Ù­#';³VÃÀ­
UVO=Gl8;U[@\L 3p› ðhʘÝ
­Aº ÅK£ƒðhí[),¦NÅK£#Ý2ʘË´q­u¯‘Ür©R¬r'¤£Ä¡¯9Ҕ³Vºc­AÝ2"Å»®
UVO=Gl8;U[@\L 0œ› ¡2¯9Ҕ³Vºc­AÝ £#Ý2¿Â £ƒ·2Ý ­Aè±'f­ƒ¿À³ ¯4˃­‘£ ͐˃­AÃT­
UVO=Gl8;U[@\L\<?s 3 I,_ ›  ­AºµÝ”¢À£ƒ¡ ­A¦?§=ºµÝ”¢À£¡2¿Àà ³Ú­A¦Þݕ¢
UVO=GJLNB 0ۛ ¯ ü ©WÅK£ƒòÚܼAu£ƒ¿% ¼AÃhË2­‘£ƒÝVŸrÝ ­A³;£u·ƒòÚܼAu£ƒ°®£n¼A‰ç Å
UVO=GJLNBnÇ 1€› ¯ ü ©RŎ ¢WŸn¦#­AÉp¢h% ÃÀ­‘£m¼ATç ÅÁݕ¢}͗Ԙ%';³j¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2M¼AƐ¯±Ìq­AÃT­
UVO=GJLNB;UV8 3ߛ M¼ATç Å'f­‘£ƒu¼AØ(Ë2­
UVO=GJLNB;<?s 3ߛ ¯ ü ©WŎÝ× Í—Ô•á‹ÅK£ƒ¯9­‘¼A°‹¬r©À£#Ý Ÿr­ Ý ­‘Ò•³ã'
UVO=GJLNdB 9ÚY,Oc(U 0ۛ òÚÜr';ה¯K£#òÚ܋ ­A®£ƒòÚÜrɑÏ,®
UVO(@lU 0ۛ  Ý
¿ µ£
¼A© ­Au£¼AÃh¿À³ ê ¢h"´q­‘£ žÀÃT£ÄÝ ¿À¦F‰´q­
UVO(@lUÇ 1y› %
¿ ';Á';³VÃÀ­‘£"­ ԕ´ß';³VÃÀ­‘£ƒº[®'¤­ƒ'H³ãÃT­‘£m¼A
© ­Aâ¢h% ÃÀ­
UVO(@lU[< 0ۛ M¼AÂ%T­Aá ­A³Ú£ƒ³ Ÿ‹¦Kà ¢¾'¢¾Ý2‰Ë ¼AÂ%‚³(]à ¢'¤­ƒþ»Ÿr­  ­‘£Ä´fÝ©WÅ»³¸főŸrà ¢}Ë2­ƒ³$Mà ¢'f­é»­Aé
UVO(@lUVg
UV8=L 0ۛ Ý ¿ M%Щ`¶c´¿£Ý
¿ µ£ƒÝ ¿¼A©há ­‘£ƒ·2¯4³ãòÚÜru­A©T¼Aá'¤­A³
UVO(@lL 3ñ› ¯–Ür©Wő¬£ÄÝ¥ÜrËã)A¬r%(Ëø'”ÅŽ¡H),³
UVO(@lL 0ۛ ¯–Ür©W¬£ÄÝ¥ÜrËã)A¬r%(Ë Ò”%w"­
UVO(@lL\UVG!<?s 3ߛ ¯–Ür©Wő¬£Ä¯¿À³VžÀ© Ë2­‘£¯–Ür©R¬]'”ÅŽ¡;),³µ'¤­
UVO(@lL\UVG\8 3p› ¯–Ü‹©Rő¬£Ä¯¿À³ãžÀ© ˃­‘£ƒ¯–Ür©W¬M'”ÅŽ¡;),³µ'¤­
†S

UVO(@ls 3p› Ý2³V®£ Ý ¿ 
'¤­‘£ƒÝ ¿À¦FF£ žÀ ¢WŸ£Ý2º[̐£Äº[®'¤­‘£ƒÝ ¿ 
]%,­Aè
UVO(L Ç 5T› mò4),ÌfÃß';³VÃÀ­‘£1µ­AÃT­
UVO(L Ç 1y› µ­AÃT­‘£¿À' ®ª'¢ø¼AæF®ÃT­‘£X~­̐­AÃÀ­‘£ƒÂØy';³jÌq­AÃT­‘£ÄÃ÷‘Ø';³VÃÀ­
UVOã_=U[@ 0œ› ¡H),®´*Å
UVOã_=U[@\IGJE a Ç 5T› ¡;),®´*Ŏݔ¢¾®¦Þ'¢¾Ý ¿ÀÃhÃT­‘£ƒ% ÜrÝ2¢
³ '”ÅŽÍ ­A´ú¼AƐ¯4';³µÝ ¿ÀÃhÃT­
U k,kÈ0ۛ òÈ­AØÙ­‘£#·ƒð´q­A³;£²˃£ àTØ(´*Å
U k,k Ç 5› Ì©T­A³ÐòÈ­A¢
º˜),ÃÀ­‘£#Ø(ÃÀ­
U k EH8=s 0œ› ¡
­A͐ÃWÜrÝ
Ø £'*'f)»­¼A©hð%,´f­A³Ú³VÃÀ£m­‘¼A£ ´f';ÿÀâ
%'
U[Z[Z[UV8cLNG!>?Z 3ߛ ðʘ'¢=ԕÕ;£·2ݔ¢¾º[ØÙ­ƒ¿Àº ¡ ­‘£e¼A©h'¢cԘÕÚ£#'§=͋ŻÂÖݔ¢öҔôH³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ÿ¤¡ ˜Ë9©T¼ ¶c°´
U[Z[Z[UV8cLNG!>?Z[>?L!s 0p› '¢=ԕյʘ˃­A¦#£¼A©h'¢cԘÕã´q­‘£ƒ¡
¼AÃhË´q£m¼AÃh˝u£¼A©h³”),á £ƒ·ƒM¼AóڭA®­A¯4ÃT£¡Ãr)'~­A¯»ÃT£ƒûT'f£ÄÝ2Ã'
U[Z[B;E 0p› ¦lÜ ŸrÌq£ƒ¯ §h¼A´fäW©À¼AÃT£ƒ·ƒ¡¿Àà 'H³ã«
U[Z[B;EmÇ 5À› ¯ §h¼A´fäW©À¼Aô¾º˜),ÃT­‘£Ä¦NÜ ŸrÌfÃT­
U[Z[B;EmÇ 1y› " $&%Ю=Ï,ØÙ­AÃT­‘£Ä¦lÜ ŸrÌfÃT­‘£ƒð
³j ¢WŸnžÀ© Ý ­ƒº ű" $&%Ð'Hº[ÃÀ­‘£ƒ·2¡2¿Àà ';³V« 'H³ãÃT­
U[Z[<?> a @\U 0ۛ  ¦?§=º[«]£ƒÍ˜§—­AÝ
£ƒ·ƒÌËã)»¼A´—º Å»Ãh´q­‘£ ¡VŸrá ¢h³Ú­
U[Z[<?> a @\U
Ç 1€› ¡VŸrá ¢h³Ú­#';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §=òÈ­A©hº ŻÂ'H³ãÃT­‘£ƒÍþÌ­AÃÀ­
U[Z[EH8;E;g
>?ZVO(< 3ߛ ¦Aücº‹¶c°‹ÅŽÝ× Í—Ô•á‹ÅK£ƒ¡½!¯4˜Ë9ËJÅK£Ý ­A©á ­AÃ
U[Z[EH8;E;g
>?Z[@ 0œ› Ý2ה¯K¼ "­ 2¶ À£ ¡2°‹¬r"­ 2¶ 
U[Z[EH8;E;gÄs 0œ› ¦#­Aº ¬W¶ ËÖ¯ §=Í—Ô•á £Ä¡½!4¯ ˜Ë9Ë
U[Z[@\LO(@\s 0ۛ ¡
¼A´‚¡ ­Aº +®­A%Ù£ƒæŸ‹¦K®£ƒ¯4³Vu­AÃ`ԕ%Ù£ðʘݠ­Aº
U[Z[@\LO(L\>?Z 3ߛ  þ';³Và ¢©À­A®­‘£n¼A% 2­A';+æ¬r'¤£¡
¼A´‚¡ ­AÃRŸ[ҕ%(´
U[I,I,s 0œ› ò,Ÿr©³Ú£#ý!';³;£ƒÍ©=ԘÉ,³
U[I,I,sMÇ › ý!';³mµ­AÃT­
U[I,:=U 0ۛ á ­A³;£ҕ';ÃT­A³Ú­‘£ƒÍ ­Aþ»£ƒ'Ñ),³;£ƒ';¦#­A³;£·2'Ñ),³;£ƒ¡2¶ 
U[I,:=UÇ 1€› ´ ¢ĥ';³VÃÀ­‘£ á ­A³Ð(³ ]ÃÀ­‘£ ·ƒûF­A® ³µËƒ­mҕ';ÃT­A³Ú­ƒ®¦#­AÃT­‘£ÿ¤ð';Ý
­AÃÀ­‘£ƒð ¢À¼AÌf´ß';³VÃÀ­
U[I,> k <?U 3ߛ µ­Aà ¢Ëã) ˃£1µ­Aí £ƒò4),Ì˃£ƒòm²«HÅ»Ë
U[I,> k <?U 0p› µ­Aà ¢'”ÅŽ©=¶c´¿ £ƒò4),ÌËÖ¯4%Ù­A°‹¬
U[I,>?Z[L 0ۛ ³;­AÌq­AÎ2­‘£¡
­A΃­A4¯ 
U[I,‚> WZ[U 0ۛ ¯ §h­AÝ ­A%Ù£ƒòm©hÃT£Äº[© ¢h®ÅK£Ä¦?ü=ºc£ƒTº[®£ƒ¦FþAÅ
U[I,>?L2Ç 1y› Æ ­A¯4à ¢‚'¢ö¼A® Ë ¢¾´žÀ˃­A³P'H³ãÃT­‘£ƒÝ2ה¯9­A%(Ãp';³VÃÀ­
U[I,>?L\>?EH8 0œ› Ɛ¯9­Aèu£ƒ¯ §c'f­A"ÃÀ£ƒÝVŸW¶c'H³ã«
U[I,>?L\EHG 0p› Ý2ה¯9­A%('¤£©ºÐ̋)Áҕ';Ý¥ÅÁ¯4T­‘Ò”%y'Ñ)p¯ §='¤­‘¼A"´‚';³Và ¢'¢ï¼A®Ë ¢´žË2­A³j';³V´q­ž º
U[I,>?L\EHGJ>RO`< 3ߛ Ý2ה¯K­A%w'”Å»Ë
U[I,>?L\EHGJ>RO`< 0p› Ý2ה¯K­A%w'€'f­® ¢ µ£ƒÝ2ה¯9­A%('”Å»Ëø® ¢ 
U[IY;ZVO(LlUÄÇ 1y› ¯»þ»­AÃT­n¼A® µ­AÃT­‘£
¼AÝOµ­AÃÀ­‘£ Ý ¿Àá ­A³ãÃT­‘£m¼A"²­¢h% ÃÀ­‘£m¼A"¼A²´¾'H³ãÃT­
U[IY;ZVO(Ll>AE;8 0œ› ¯9­A® \à c`¯l),+‰«]£n¼A"²­‘£ƒ¯4þ»­Aè ¼A ® µ­Aèu£ƒÝ ¿á ­A³
U[U[< 0œ›  ¡”¢h'œ¯ §='¤­A³µ'”ÅŽTƐ®ÅK£ƒ¦(),®ÅK£ƒÍ ­A±TƐ®Å
UxQ4U[Z[L 0œ› ô;®£Ä¯9Ҕ³V«]­AF£·2¯ §=ò­A©T£Ä¡Ý2³
UxQ4U[Z[LÇ 1y› M¼A Ý ø';³VÃÀ­‘£¯ §=òÈ­A©‚É»­A®ÃÀ­‘£#¯‘Ür³;­ƒ';³VÃÀ­‘£·2͐Ìq­#®­AÃT­‘£ƒ®­A¦NÜ 'H³ãÃT­‘£ÿf®­A¦l܋ÃT­‘£ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒ¯ §= ¼A®´Žº˜),ÃT­
UxQ4U[Z[L\>?_=U 3ñ› Ý
­Aá'¤£ƒÝ2ôH®£ƒ¦ ¿À«
'f­A³ã'f£ƒðh¯4ËV),¦NÅK£ƒ'¤­Aâ'¤­
UxTeZVO`Z[s 0p› ôH®c),ʘ¯9­A%('H´q­‘£¦ ¿À«]£#͐®£¯ §=òÈ­A©
UxTeZ[>?UV8;Z[s 0ۛ ²‰´q­‘£%(²´q­‘£ Ý ­A ËJ¬£ËV) Ë9´q­
UxTeZ[>?UV8cL 3p› 'f­AË\¬rÝ
­Aá'¤£ƒ·ƒ¦ ¿«'¤­A³ ÅK£'f­AË\¬r²F£Ëã) Ë2£%(²
UxTe:cs 0œ› ¯ §h¼A´fF­‘£ƒ&ܼA´*¬£¯¿À´f®­‘£¦ ¿%š,­‘£ìw¯
U[:=: 0ۛ ¡ë(É»­
U[:=E 0ۛ ¡º[ +r£žrŸ
U[>?:HBcL 3ߛ ¡÷‘ØÙ£ƒ¡ ­Aé
†]

U[>?:HBcL 0p› ¡÷‘ØÙ£ƒ¡ ­Aé
U[>?:HBcL\U[UV8 3p› ¡é»­A³ãº
U[>?:HBcL\U[UV8 0œ› ¡é»­A³ãº
U[>?:HBcL\U[UV8cLNB 3p› ¡2é»­A³Vº[©ÀŸ­
U[>?:HBcL!s 0œ› ¡¶cÝVÅ
U U[Z[LÇ 1y› ô¢WŸr';ÃT­‘£n¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘£ƒÍ ­Aº[³µ';³VÃÀ­‘£ƒº[ØÙ­AÃT­
U U[Z[L\>?EH8 0œ› M¼AÃ÷‘'¤­AÝÃÀ£¼AÃ
7 Ý ­A³V«]£m¼AÃh'H®ÅÁ¿Àº 豩`¶c´¿
UV(UÇ 1y› ͐þ»­AÃT­‘£Ä¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ® ×”Í ­ƒ';³VÃÀ­
U[<WO k EHG\O(L\U 3ߛ ¯9ҔU³ ŽÝ•¢}͐ÃT­AË2­¿Àº ¡
­‘£Ä͐ ¿ º u¼A Ý £
¼A©=¶c´ üc´
U[<WO k EHG\O(L\UÇ 1y›  ¯9Ҕ³UŽÝ•¢}͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ'f¼Aé,Ãh´q­ ¯‘Ür©R¬r'ÍÃT­AÃT­‘£n¼A©`¶c´q­A³j¯‘Ür©R¬r''H³ãÃT­‘£ƒÃÀ­
U[<WO a @\UÇ 5› ͋Ż´fÃT­‘£ ˜Ë9´Å»´º˜),ÃT­‘£Ä¦ ¿Ì—³ÐÌq­AÃT­‘£ƒÂ®­ƒÌq­AÃT­
U[<WO(@\Ll>AZ 3ñ› ®‹Ż®­‘£Ä®® ­‘£·2M¼ ¶c° ¼A´H¶c° ­A¯4'
U[<WO(@\Ll>AZ 0ۛ Ó®­‘¼ ¶cØw'¤£Ä³V͐Épݠҕº[´ú¼A͐ÃWű¿º èÁɑ),³ Å
U[<WO(L\UÇ 1€› ¯ §c¿ô ¼A½!®´¾';³VÃT­‘£¿Àô ®­AÃT­‘£mҔ%(®ó͐º[®­AÃÀ­‘£#ðh½‹®¼AÝ´¾'H³ãÃT­
U[<WO(L\>?EH8 0ۛ ¯ §=Ýԕôq­‘£ƒ¯ §c¿Àô ½!®´q­‘£
¼A% V),½!®­AÝ £¦F©R¬
U[< k E(C 0ۛ '¿Àº[ÃRÅK£Ä'*),ÃÀ­
U[< k E(C¾Ç 1€› '¿Àº[ÃRÅöݔ¢þ,'¢h® ÃT­
U[<?I,UVG 3ߛ Ì ¢hé»­‘£ƒÍÉ»­
U[<?I,UVG 0p› ͐ɻ­‘£ƒ¯¿À³(µ­‘£ƒ¯–Ü‹©R¬rÌq£Ä¦ ¿¿ ³
U[<?I,UVG!<?s 3p› ¡á ¢hÉ»£͋܋þ»­ƒÝ
­
U[<?U[Z[L 3ñ›  ¿ÀÃT­Ä¿Àº ¡ ­‘£e¼AÃh©T¬­ ¼A´
U[<?U[Z[L 0ۛ  ¿ÀÃT­Ä¿Àº ¡ ­#˃­m¼AéÀ¬­ ¼A´‚T¿Àà ÷‘˃£Ä¼AÃË ¿Àý!´úҕ';Ë2­¿Àº ¡
­#˜Ë2¼Aý!´
U[<?U[Z[L2Ç 1y›  ¿ÀÃhÃT­‘£ÄÆ Ÿr­ Ø® ¢hÃÀ­‘£ƒÍ ¢h³;­® ¢hÃT­‘£¼AéT¬‹­ Â'H³ãÃT­
U[<?U[Z[L\>?EH8 0œ› Æ Ÿr­ Ø٣Ġ¿ÀÃT­A©À£m¼AéÀ¬r­ ÃT£u¶c© ¢cîrÆ ­
U[<?U[Z[L\>?EH8;U[UVG2Ç 5› ³Ú­A̗žà ¼A´f'y ¿ÀÃÀ­A©&)AŸ] ¢WŸn¡2¦ ¿À©T­AÃÀ­
U[<?U[Z[L\EHG 0œ›  ¿ÀÃhà ¢©T­A®­‘£m¼AÌfÝ'Ñ)p ¿ÀÃhà ¢'f­¡
¼Aá'¤­A³µº˜)»£¼AéT¬‹­ '
U[<?U[Z[LNG!>?Z 3p› M¼A͐Ìf®Åö'f­‘£žÀ© í ¿À´q£m¼A©hí ¿hԕËË
U[<?U[Z[LNG!>?ZVO(< 3p› M¼A͐Ìf®Åö'f­‘£žÀ© í ¿À´q£n¼A©í ¿hԕË9Ë
U[<?U[Z[LNG!>?Z[>WO=8 0p› M¼A̗͐®[Ŏ'f­'f­A±Ìq­AÃà ¢¾©T­A®­‘£e¼A©hí ¿Àê
¢ ƒ­
U[<?U[Z[LNG!>?Z[>?L!s 0œ› M¼A©hí ¿À´‚"¼Aý!´q£m¼A͐Ìf®Å
U[<?U[Z[LNG!> Œ‘sMÇ 1€› ȼA̗͐®[Ŏ'•ÅÁ"¼Aý!´‚¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£#T'œ¢—% ÃT­‘£ƒ¡ ­‘¼A©÷‘Ø€'H³ãÃT­‘£
¼A©í ¿hԕÃhËï';³VÃÀ­
U[<?U[Z[LNG!E;ZVY;L\>?EH8 0œ› M¼A͐Ìf®Åöݕ¢ ü=Ê˜Ë ¿ö% ŸrÉp¢h% ÃÀ­
U[<?U[Z[LNG!E;8 0œ› ¡ ¼A´fÝ¥Ür²Ž¯9Ҕ³Vu­A« Ë2­ƒ¡2«•¿
U[<?U[:HO=8;Z[U 0p› 'Ñ),T®´q­‘£ Ý ¿ÀɑÏ,®¯»ÃT£ƒÝ ¿hԕ%(³V´q­‘£uÝ ¿ÀàTÉ,¯4ÃT£Ä¡HÏ»¼Aʘ˃£m¼A"÷‘Ø(´q­
U[<?U[:HO=8cL 3ߛ Ý ¿—Ô˜%(³Ú£ TÃ&),º[³Ú£Ý ¿ÀɑÏ,®£m¼A"÷‘Ø
U[<?U[:=s 0œ› "c),F' c=¦lÅ»´q£"=),'œÝVÜr'œ¦lÅ»´q£ƒT³;¼AÝ2Ë2­‘£Ý
Ÿ‹­ ¯9­
U[<?UVg
UV8cL 0œ› ´—ʘ©À£ƒ&Ür®ó©=¶c´¿ £ƒæ܋®£̗É
U[<?UVg
UV8cLNO=G!s 3ߛ ¯4º[®­‘£ÄNÏ»¼A®'¤£¯ §h­A³Úù•× òm'f£Ý³ã®
U[<?U[_wO`L\UÄÇ 1y› ðé»­AÃT­‘
U[<?U[_wO`L\>?EH8 0ۛ ðʘ';+æ¬[£ƒ£ ð`¤Ô•ÃTŸr ¼A´q­Ä£ 'H¤³ãÃTŸ‹Â ­‘£­AèFð`£ÄԕÃhð´‚ʘ' ü='H÷‘Ø(³ã¯4ÃT%Ù­ £¤Ÿ‹Â ­F¶c° ­AÃ
U[<?U[_wO`L\EHG 0ۛ M¼A3® …!ØÙ£ƒÍ[),ûøðé»­Aà ¢¾'”ÅŽ';®£ƒðé»­Aà ¢¾©À­A®­ƒT¿Àà ÷‘Ë
U[<?U[_=UV8 3ߛ Ë2­A³Vº
U[<?U[_=UV8 0p› Ë2­A³Vº
U[<?U[_=UV8cLNB 3p› Ë2­A³ãº[©TŸ­
†=†

U[< Œ 0œ› %¢h©À£ƒ¡å?Ý2³;­‘£ƒ¯»³ Å
U[<?>?Z[>?LÇ 1y› M¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘£1főŸrÃT­‘£ƒ¯ §='H؀'H³ãÃT­‘£ƒô;® ¼AÃh'f­A® ÃT­
U[<?>?:=> k <?U 3ñ› ËV) Ë2£m¼AÃh©T¬W­ î‹Ë2£©TŸr­ ƐÃWÅ»Ë2£ƒ¦?§=º[« 'H³ãà ¢}ËV) ˃£¦A§cº[«cŻ˃£#¦?§h­K
U[<?>Wg
>W8,O(L\U
Ç 1y› M¼AÃh'f­A® ¢h% ÃT­‘£ƒ% Ür³~'H³ãÃT­‘£ƒÆ[),Ép¢h% ÃÀ­‘£ƒäW˃­AÃp¢h% ÃT­‘£·2® ¿Àå?´‚'H³ãÃT­‘£ÃT­
U[<?>?bH>WG 0œ› ¡”¢h'p%(©À­‘£ƒ·2º Å»³Ú£ƒÝ´q£ÿ¤¡ ü=´q£Ý ¿Àá ­
U[<W 0œ› ¡”¢h'p¯ §c'f­A³Ð'f­Í ­A³Vºc¼AÝVŸràF­
U[<?<?> a @\U 0œ› ¡VŸrÉ»­A'¤­A³µ© ü 2£ƒ% Å»à&¬r© 2ü 2£ƒ·ƒòÈ­A¦ ¼AÌfݝ ¢WŸn¦?ü=º~Ý¥ÜrË\¬n'¢¾Â ­A³ )AŸn¡;),³µà&ÜrT´ ¢ž‹º Ÿ
U[<Wg 0ۛ ¡•¢—'pÌ*Ÿr¦F®Ŏ͐ɻ­Ä¯ ¢hÉ
U[<?EH8;:HO`L\UÇ 1€› ®Ÿ‹Í ­#';³VÃÀ­‘£ ´q­AÃhÃT­‘£ƒÍÉ»­AÃÀ­
U[<?dE 9ÚY;UV8;Z[U 0œ› Í[),®à ¢'•ÅŽ"¼Aý‹´q£ð 9±Í[),®ÅK£ƒ©T­Aý!ËÖ"¼Aý!´q£ƒ©T­Aý!¯4¿ÀØ ´q­‘£Ä©ý!´ ü=ʘ©
U[<?Ed9ÚY;UV8cL 3p› Ý ¿À©hý!´­‘£͐ɻ­#Í[),®à ¢©T­A®­‘£ƒ" $&%(´¿À³ +‹£u©T­ æÅK£·2TÃߺ[³ã«
U[<?@\U 3ñ› ¡HÏ,³ÐòÚÅ
U[<?@\U 3 I,_ › ¡
¼A´qҔ³Vý!´q£¯4³ Ÿr´¿£Ãº őŸ]´!)»£ ¡2°©T­‘£Ä¡ԘË9° ­‘£#©h³V»Ã +
U[<WY;I,U
Ç 1€› á[') µ­ƒ¢h% ';³€¼AÃ';®óÌq­AÃÀ­‘£#͐ÃÀ­‘£ƒ%üh¼A÷‘Ø͐ ­A'H³Ð®­ÄÌq­AÃT­‘£ƒºc­A°ÖÃß¡ ­AÃT­
UVgmO`Z[>RO`L\U 3ߛ %¿À͐®­‘£ƒ' üc"£ƒ²wÅ»«
UVgmO`Z[>RO`L\UÇ 1 5À› %¿À͐®­ƒº˜),ÃÀ­‘£#²wÅ»« uŸr­ Ý º˜),ÃT­
UVgmOc8,O(L\UÇ 5‰› D¼AÃ';®ÃÀ­‘£ƒðʘ¯Úԕþº˜),ÃT­
UVg k O=8,;g
UV8cL 0ۛ Í Ÿr­ áÖÍ Ÿr­ áÃT­‘£ÄÍ Ÿr­ á
UVg k O=G\Ç 15‰› Ìfºc­AÌÁ¯»³µÂþ,ÃÀ­ƒË2­ƒÂþ»­AÃÀ­‘£ƒ·2Ý ¼Aהu¼A®´¾º˜),ÃT­‘£mҔ';ݥŎ'¤­Aâ ¢WŸ ®¦FÃT­
UVg k O=G\GlO(@\@FÇ 1€› àT͐ɻ­AÃT­‘#
£ ˜Ë2­A¿À' ®Þ';³VÃT­‘£òÈ­A³µ¢h% ÃÀ­
UVg k O(@\@ls 0œ› ³Ú­AÌf% ܋´ß'¤­#'¤­AËJ¬˃­ƒ¯4%Ù£ƒ·ƒMҕ';Ý¥ÅÁ'f­AË\¬n'¢ö¼AÃT¼A\ ø³Ú­A̐­¡
­‘Ò”%'¢Ë9ºcŸn
­ ò–¢hÌ ¢¿Àº ¡”¢‰¿Àà ÷‘Ë
UVg k U[<?<?>?@NBPÇ 1y› Ý¥Ÿr©À­A³VÃÀ­‘£ Ý2Ìq­AÃT­‘£ƒÝ ¿hԕ%(³j͐ÃT­AÃÀ­
UVg k U::[<?U
Ç 1y› µ­ƒÌq­AÃÀ­‘£ƒðÉ»­Ä¢h% ÃT­‘£¡2¯4º[³V« ';³VÃT­‘£¦F͐Â';³VÃT­
UVg k >?L\L\UVGFÇ 1y› 'H¿É ¡
­Ä'H³ãÃT­‘£ƒ´*Å»´q­'H³ãÃT­‘£·2'¿%§ ï';³VÃÀ­‘£¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­
UVg k <WO [EH8]Ç 1y› Ìf¦F‰¦#­AÃT­‘£͐¿Àº ´‚‰'¤­AÃT­‘£û‰®'¤­AÃT­‘£‰'¤­AÃT­
UVg k <?UVg 0œ› M¼A% 0
£Ä®²«]£ƒì(¯
UVg k <?UVgmO(L\>?Z 3ñ› ®­A²ù”«'¤£n¼AÂ%0ú¶c©hì(¯9£#í[),´f'
UVg k E;I,sMÇ 1y› M¼AT®­® ¢hÃÀ­‘£ƒÓ';çÙ­#';³VÃÀ­‘£ƒÝVŸr¦Fé,Ãp'H³ãÃT­
UVg k Ec<AI,UV8ÈÇ 1y› Ý
­Aº[Ý ¢—% ÃT­‘£ƒþ»­Aþ,Ý ¢h% ÃÀ­
UVg k Ec@\@Ç 1y› Í ¢—® ͋܋Ø,­Ä'¤­Aþ,ÃT­‘£ƒ¦ ¿À®'¤­A³ ÅÁ'H³ãÃT­
UVg k G\O(Z[UÇ 1y› Æ ­A´*Ŏݕ¢}®¦#­AÃT­‘£
¼A¯4ØÙ­AÃT­‘£¦(),%Н ¢Ÿn® ¢hÃÀ­‘£ƒôÑÏ,®Ŏòm³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¦A§cº[« ';³VÃT­‘£¡VŸr¦NÅ»'f­A³';³VÃÀ­
UVg k G\O(Z[U 0œ› ¦w),% ¢WŸ ® ¢hÃT­‘£¡
­‘¼A®Ÿ‹¦KÃ
UVg k G!E=>?I,UVG!s 0œ› Í ¢h®ªÍ‹Ür¢‚
Ø '¤­ƒ'¤­AF£
¼A'œ'¤­Aþ,ÃT­‘£ÄݥܼA';&¬
UVg k G!E=>?<4Ç 1y› ð®ûu­AÃT­‘
£ ˜Ë2­A¿À' ®ó';³VÃÀ­‘£ƒ¡
­A¯K¼ ï ¢WŸnÉ»­A® ÃT­
UVg k G!s=E 0ۛ M¼A¯4ë(ÉߦFòÚ¬[£mҕ';ÝVŎ©`¶c´¿ö'¤­ƒ'Vîr ­A¯4ÃÀ£#¡2¯–Ür«H¬]%("­‘£ò\§ Ür«]£Ä¡
­A³ Ÿrò
UVg
UVGlO(<?I 0œ› ¯ÚԕÃÀ­‘£ƒºcҕ³ã´‚‰«HÅK£ƒÌf©À­‘Ò•º[³
UVg
UVGJ:=UÇ 5› M¼AÃ';®ÃT­‘£ðòm³ãÃT­‘£ƒ¯ §c'H؀º˜),ÃT­
UVg
>?:HGlO=8=L 3ñ› ¯4³V¢h% " Ìq­Aà ¢h©À­A®­ ˜Ë2¼Aý!´q£ƒ¢h% "ʘ˃­A¦NÅK£ ¯»³V¢h% "ÅK£¢h% "óÆ[),É,à ¢h©T­A®­‘£e¼A©h¢—% "©T­AÝVÅK£¯ §=©T­AÝVÅ
UVg
>?:HGlO=8=L 0ۛ ¯4³V¢h% " Ìq­Aà ¢h©À­A®­˜Ë2¼Aý!´q£ƒ¢h% "ʘ˃­A¦NÅK£ ¯»³V¢h% "ÅK£¢h% "óÆ[),É,à ¢h©T­A®­‘£e¼A©h¢—% "©T­AÝVÅK£¯ §=©T­AÝVÅ
UVg
>?:HGlO(L\UÇ 5À› ¡2¯4à ¢¢h% "Þ'Ñ)pÆ[),Éß';³j% ÜrÝ2¢}
 ¢WŸ ͐ÝÃÀ­‘£ƒ¯4³ã¢—% " ¼AÃ';®óÌq­AÃÀ­
UVg
>?:HGlO(L\>?EH8 0p› %¢—"ÞʘË2­A¦FÃT­‘£m¼A©h¢h% "¦F‰ÃÀ£³ ¯ §=¢—%©T"Þ
A
­
Ý
UVg
>W8;UV8cL 3p› ¤Ÿr ­‘£Ä¯ §=´q­A¯–ÅK£ƒu­ ԕË©h³;£¯ §h¼A´q¼A÷‘é,´q£M ¢h÷‘黣ðhʘ' ü=÷‘Ø
UVg
>?@\@O=G!s 0p› ò–¢Ò•%(Ë2­‘£̐­AÝVÜrÝ £¦ ¿åA´f³Ú£ƒ% Ür´
UVg
>?@\@l>AE;8 0p› M¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£ƒðh,% +W¦#­A³;£ðʘÝ2¦N¬
UVg
>?L2Ç 1€› M¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£ƒÆ[),É,ÃT­‘£K¶c'•Ÿr%(þ'H³ãÃT­‘£¢h% ÃT­
…bb

UVgmg U[L 0ۛ îrË\Ü ŸrØ ÅK£ƒÂ‹Å‘ŸrØÙ­
UVg
EcL\>?EH8 0p› M¼AÂ% ú© üh¼ ƒ£ƒ‰Ãr),òÈ­A©T£Ä´f³ Ÿr¦ÖòÈ­A©À£ƒ¡
­A© ¢h¦#£#® º[³;£ƒðhæŸr¦#£ƒ¡ ­A© ¢—"
UVg a UVG!EHG 0p› Tºc­A³;­AÌq­‘¼Aᐳ;­AÌq£ƒÝ2 §—­AØ,£'§=©À¼A´¬]³Ú­A̐­
UVg a B,O`@\>?@ 0œ› Í[),® à ¢ ¢Ÿn"$r%A)AŸ¯»³µûTØ('f­ƒËƒ­ƒÌ!),³;£ƒ¯ §=òÈ­A©T£Ä¡2ݳڣƒ¦ ¿ÀìNîr³V«
UVg a B,O`@\>^[UÄÇ 1ۛ ¦ ¿À¿À³ ´q­'¢¾Ý ­A°øð`îr ­A³ã« 'H³ãÃT­‘£·2Ì!),³Ð¢h% ÃT­‘£ƒ¯ §=¿ ͐ÃT­AÃT­
UVg a B,O`L\>?Z 3p› òÈ­A³ ÅK£ƒÍ®¯–Ü‹©R¬r'¤£¦ ¿À¿À³ ´q­A¯–Ü‹©R¬r'¤£
UVg a >WG!U 0ۛ ³;­AÌhË2£ƒ³Ú­A÷‘gØh£Ý
­A §h­AÌhË2£u·ƒ¡
­‘¼Aᐯ»Ê˜Ë2£Ä©"
UVg a <?E(sMÇ 1y› '¤­Aâ ¢WŸ ®­AÃT­‘£ƒ¯ §=ËV),¦Þ';³VÃÀ­‘£ƒ®¦#­AÃT­‘£'¤­AÁ ¢WŸ ®¦#­AÃT­
UVg a <?E(s=U[U 0ۛ Ã&Ï,';³;£ƒÝ”¢h©h'
UVg a <?E(s=UVG 0p› u­‘¼A®'f£ÃrÏ,'H³Ð(³ ]à ¢—©T­A®­‘£q¶c©T­A&ÅK£ƒ¯ §cò ¿
UVg a <?E(s,g
UV8=L 0p› '¤­AF£ÃrÏ,'H³ ÅK£ƒ'H&¬£ዟrá ­‘£Äð퐝u£ƒ'¤­A³”),Í ­A³
UVg a EHG!>WY,g 0ۛ ¡•¢—×”¯\)»Ò”³VË9F£ƒ¯žrŸr黣ƒTë(ÉAÅK£ƒÍ ­AÌq­A³;£Ä©T­‘ù”«Ìh˶c° ­AÃ
UVg a E(CKUVGuÇ 1y› ¡ ¼Aá'f­A³Ð¢h% ÃT­‘£ƒÝ2T°‹¬n';³VÃT­‘£"¼Aý!´‚˃­ƒ²‰´q­¢h% ÃT­
UVg a GJU[@\@ 0p› ‰ºc­A³Ú­AÃRÅK£Ý
­A §h­AÎ\Å
UVg a L!s 3ñ› "ÜWԕ˃£Ҕ³Vý!´q£ƒ³ Å»´­‘£¡2'f­AË\¬£1µ­A®ÅK£ƒðhÌq­AÉ»£e¼AÃh÷‘ôH®£¡2Ý
­A³Ú£ƒ&Ürþpu¼A´
UVg a L!snÇ 5› µ­A®Åº˜),ÃT­
UVg a L!snÇ 1€› µ­A®Ŏ';³VÃÀ­‘£ðRŸrÉ¢h® ÃT­
UVg
Y;<WO(L\UÇ 1ۛ ͐³;­A͐³ Å'H³ãÃT­‘£ƒ³ ),+â';³VÃT­‘£É»­Aºj'H³ãÃT­
UVg
Y;<?@\>?EH8 0p› Í ­A%Ù­Aâ'¢³VÝ £ TƐ®Å'¢¾´ ¢h®£ƒ¯»Ë¤¶cË
UV8,O k <?UÇ 1œ› "¼Aý‹´fu­AÃp';³VÃT­‘£Ëã) ËÖ͐ÃT­AÃT­‘£ÝT°‹¬n';³VÃÀ­
UV8,O(Z[L Ç 1y› M¼AÃË9±ÍÃT­AÃT­‘£¼A©á ­AÂ';³VÃT­˃­ƒÍÃT­AÃÀ­‘£ƒ·2¯–Ü‹³;­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÝ× ¯9­A%(Ãp';³VÃT­‘£ÿfÄ¡
ù”òmÃhËï';³VÃÀ­
UV8,O(Z[Lg
UV8=L 0ۛ ˜Ë©=¶c° ­A¯4ÃT£n¼A©á ­AÃÀ£#'¤­AÃRÜrÃÀ£m¼AÃË9F £ ˜Ë9©T­ ¶c° ­‘£ƒ"­AÝ2ÃD¯ 
UV8,O=g U[<4Ç 1€› &Å»ÃT­A'¤­A³ Å';³VÃT­‘£̗É,ÃÀ­‘£ƒ³ Ÿ‹¦Þ¢—% 'H³ñ¼A% ±¼A©À¼A% ‚'H³ãÃT­
UV8,O=g EHY,G!U[I 3ߛ ¡
­AÝ2ý!´£¡¿Àà ³Vý!´q£ƒ¯ ¢—§ Á ¢WŸ ͋Ÿrá ­#¿º ¡
­
UV8;ZVO=g a Ç 15‰› É¢h³;­É»­A®ÃT­‘£Ä¯4É»­A©‚É»­A®ÃÀ­‘£ƒé,º[³VÃÀ­
UV8;ZVO=g a g
UV8=L 0p› É¢h³Ú­ƒÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒÉ¢h³;­‘£¯4É»­A©T£ÄÆ ­A©ÃWÅ
UV8;ZVO(@lUÄÇ 1y› Ë ¢hé,Ãpþ»­AÃÀ­‘£#®¯ ¢hØ(ÃT­‘£M~­Aà ¢¾ ¢WŸ³(]ÃÀ­
UV8;Z[B,O=8cLÇ 1€› )»Ò•º[´‚';³VÃÀ­‘£ƒÌq­A% Ün';³VÃT­‘£¡ ¼A´‚¡
­AÃWŸr%y¢h% ÃÀ­
UV8;Z[B,O=8cLNg
UV8cL 0ۛ Ø?),ÃT­‘£Ä¿ÀØ Ø('f­‘£ Ìq­A% Ü£ƒÓRŸ‹ÕVÌq­A®£ÄN),º
UV8;Z[>WG!Z[<?U
Ç 1€› à ¢h³VÃÀ­‘£ƒà ¢h³;­É»­A®ÃÀ­
UV8;Z[EHg a O(@\@Ç 1y› à ¢h³ãÃT­‘£ƒ¯ §=%Ù¼A²«M­'H³ãÃT­‘£ƒÂý!';³µ®¦#­AÃÀ­
UV8;Z[EHGJU 0œ› MҔôH³Ð¿À% º[³;­Aà ¢¾'¤­ƒ';ºc­A©
UV8;Z[EHGJUÄÇ 1y› %¿Àº[³Ú­Aà ¢}'¢ø¼A®Ë ¢}'Hº[ÃÀ­
UV8;Z[EHY,8cL\UVG 0p› ®É»­Aèu£ƒ ¿Àé,ò–¢hÉ»£ƒÝ2u­A¦Ku£Ý
­ATÃT­
UV8;Z[EHY,8cL\UVGFÇ 1œ› ®É»­Aè±';³VÃÀ­‘£m¼A‰® ÃT­‘£¿é,ò–¢hÉpº˜),ÃÀ­‘£#Ý ­A‰Ã ¢º˜),ÃT­
UV8;Z[EHY,GlO(:=UÇ 1D› ðʘݠ­‘Ò”º[´µ';³VÃÀ­‘£¤Ý2ºc­A³;­Ҕ%(®­AÃT­‘£‰ðhòÈ­A³VÃÀ­‘£»Ý2ºc­A³;­4¢h% ÃT­‘£FҔº[הT´j͐þ»­AÃT­‘£‰¯ §W),ʘݠ­Aº[ÃТ—% ÃT­‘£¤ð
¢À¼AÌf´Ð'H³ãÃT­‘£4·2͐þ»­AÃT­‘£‰ð`Ô
UV8;Z[EHY,GlO(:=UVg
UV8cL 0œ› ¯ §),ʘÝ
­Aº[ÃÀ£#ð
¢hÌfÃT£Ý
­Aº[ݪ͐þ»­A©T­‘£Äá žÀË\¬£ƒ¡ ­A"­
UV8;ZVG!E;O(ZBnÇ 1y› % ÜrÝ¢¾
Í ­ƒÍ žÀé,ÃT­‘£¡¯4º[³ã« 'H³ãÃT­‘£à¿Ý Ìq­AÃÀ­
UV8;ZVG!E;O(ZB,g UV8=L 0œ› %³ wÍ '¤­A­ƒ©À£#¡ ¯»¼Aᐳ;'f­‘¼A­AᐳÐ'¤%(­A³µ
¯ §c© ¢h"£¡
­A'§=T«
UV8;ZVY,g k UVG Ç 1y› Í[),ûú®­A%(ÃT­‘£ƒ%(Í ­AÃT­‘
£
'H³ãÃT­‘£ƒ³ ),'HÃÀ­‘£ƒ¡2Øw'¤­AÃT­
UV8;Z[s;Z[<?E a U[I,>WO 0œ› M¼A©&!©'Ñ),"£n¼A©í ­A©®[ÅK£#˜Ë2Ý ­A¿À' ­A³V®Þ
UV8;I 0ۛ M¼Aݳڭ‘£Æ[),³;£ƒ¡VŸr´q£ƒ·2 ü=Ê˜Ë ¿£‰³Ú­‘£ ÿ¤¡ÝVŸr ¦?§=­ º Ë2£ôH®£ƒ‰Ãr),³V°
UV8;IÈÇ 1y› ¡VŸr´‚'H³ãÃT­ƒËƒ­º˜),ÃT­‘£Ä·2u­A³jÉ»­A®ÃT­
UV8;IO=8;:cUVGÇ 1y› M¼A©¯4 \Ŏ ¢ŸnÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒ¡
­A¯D JŎ ¢WŸnÉ»­A® ÃT­‘£ƒÌ!)»ù M± ¢WŸnÉ»­A® ÃT­
UV8;I,UVO=G Ç 1y› ¯ § ÅK¼A´‚'H³ãÃT­‘£å?Ë2­A³j';³VÃÀ­‘£ƒ®­AÉ,®­͐ÃT­AÃT­ 
… b,…

UV8;I,UVO=Glg
UV8=L 0p› ),ºc£ƒT‰´q­‘£uå?˃­A³;£®­AÉ»£ƒÂ ­A©
UV8;I,UVOã_=EHY,G 0ۛ ËʘÃÀ£ƒðí[),¦
UV8;I,UVOã_=EHY,GuÇ 1y› Ëʘþ';³VÃT­‘£ðhí[),¦ó';³VÃT­‘£%?Ï,ɾá‹Ür¯±'H³ãÃT­‘£ºc­A°ï¯KŸr­ ©‚F­A³ãÃT­
UV8;I,EHGJ@\UÄÇ 1y› ݝT°‹¬rÃp';³VÃÀ­‘£ƒ¯–Å»ép¯4³ñ¼A ® ]ÃT­‘£Ý'¤­A³VÃÀ­‘£ ¡2¿Ã F¼A´¾¢h% ÃT­
UV8;I,EHGJ@\UVg
UV8cL 0p› º¿ëwÉAÅö'”ÅŽ‰'¤­A³;£¡2¿Àà ),%(ÃT£ƒ%ü=þAÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒº‹¶c´q­A²³j';³VÃÀ­
UV8;I,E(CpÇ 1y› áÃ‚¯ §=%Ù­AÃß';³VÃÀ­‘£ƒ%(¢hº ̂¢h% ÃT­‘£%,­Aþ';³VÃT­‘£ò–¢WŸr؀'H³ãÃT­
UV8;I,E(Cg
UV8cL 0œ› %(¢hº ̎¢h% ÃT­‘£ƒ© üh¼ 2£© üh¼ 9%,­AÃÀ£ƒ%(¢hº Ìq£ƒ%Ù­AÃT£ƒ¯¿Àë(Ë2­A°‹¬]Ë2­ƒáu¬r­ °‹¬ %,­AÃ
UV8;IY,G\Oc8;Z[U 0p› ݺ[ÃÀ£ƒÝº[Ãh"Å»®´q­‘£Ýº[Ãh"¼Aý!´q£ á‹Å»³ãÌ
UV8;IY,G!UÇ 1 5À› Ý2º[ÃT­‘£ƒò ¿¦K´fÃÀ­‘£ƒò4),¦FÃT­‘£ƒÝ2º[þ'H³ãÃT­‘£¦Fr
 µ­AÃÀ­‘£ ·ƒ%ü=þß³ãº[ÃT­‘£ƒÂ® ÃT­‘£ƒ³ãº[ÃT­
UV8;UVgs 0p› "3¿ £m¼A©h³”),á‹ÅK£mҔ³V¯¿
UV8;UVG!:cU[L\>?Z 3p› ͐®£Ä´ ¢hÌfÝ+r£"¼Aý!´£DÌ*¬£ƒ¯\Ï,¿À³ +
UV8cŒ‘EHG!Z[UÇ 1D› q¯¿÷‘Øe';³VÃÀ­‘£»Í®‚͐þ»­AÃÀ­‘£‰¯4ý!'f­À';³VÃÀ­‘£¤·ƒq®­AÃÀ­‘£‰¯ §= ¼A®´Ð'H³ãÃT­‘£4¡
­A³ã«Þ'H³ãÃT­‘£Ҕ'§=Ë2­AʘT'¤­»ì(¯ ¢WŸ ®­AÃÀ­‘£¤ÿ¤q%(Í ­AÃT­‘£9¼
UV8cŒ‘EHG!Z[UVg
UV8cL 0œ› m¯ §=©h´¬‹ÃT£ƒ¯ §c®ÃT£Ä¡
­A³ã«]£#͐®­Aʘ'¤­A³;£Ìf͐³V%N¶c´*Å
UV8;:HO`:=UÇ 1ț ¯ §=«Þ';³VÃÀ­‘£¤©Ã~® ¢~® ¢hÃÀ­‘£»·ƒqÃrÏ,'H³
$³ MÃÀ­‘£¤ÿ¤À®É,ÃÀ­‘£ù•òÉ,ÃT­‘I£ À® ¢hÃÀ­‘£‰®¦#­AÃT­‘I£ "2À³ ),'f£® ¢hÃT­‘£‰Ý2¦#­Aè'H³ãÃT­
UV8;:HO`:=UVg
UV8cL 0› ¯ §h¼A´fÎ2­‘£Ý¥Ÿ¼A©h%,+r£¼AÃË9F£K©hÃT£·2 ˜Ë9©Ý ­AË2£Kዟrá ­‘£'¤­AF£K'¤­AËJ¬£ÿf®É»­Aèu£uÝVŸr¦?§h­Au£X ݦ#­Aèu£u&Ÿr¦FÃRÅ
UV8;:HO`:=>W8;: 3ߛ ³ã‰«HŻ˃£ ¨Þ® ¿ÀòÈ­ УĝTú[³V«]£TÃ&),º[³;£¼A% 2­A';+æ¬r'
UV8;:=UV8;I,UVG Ç 5À› ¯žÀ%Ù­ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒðʘ¯,Ԙº˜),ÃÀ­‘£m¼AÃ';®ÃÀ­
UV8;:=UV8;I,UVG Ç 1y› ÌfTÃT­‘£ƒðhʘ¯ÚԕÂ'H³ãÃT­
UV8;:=>W8;U 0p› ';®£ƒË4,Ô À£¡¥ŸrÌfÃÀ£#Ý ­AáÃT£ƒË ¿¼Aý!´
UV8;:=>W8;U[UVG 0p› ÓWŸr¨#¼AÃË9³;£ƒË\Ÿ ©
¢ 2­‘£';®ó͐ÃT­Aà ¢Ë2­ƒÂ®­Aà ¢h©T­A®­‘£ƒ'H® '¢£#'¤­Aâ ¢WŸn%(²£ƒË4)Ô p͐ÃT­Aà ¢‚©À­A®­
UV8;:=>W8;U[UVG!>W8;: 0P› ';®‚͐ÃT­Aà ¢~'”Åß¼A©í ­‘£‰Ë¤Ô)h"­ ¶2T£4´‹),¯`~­Aà ¢~'f­‰'¤­AF£4‰'¤­AÃP͐ÃT­Aà ¢Ð'”Åñ¼A©í ­‘£©T­ ¶c´¿¼A©í ­‘£‰Ë4Ô,h'f­A³
'¤­I˜Ë©Ý ­AË
UV8;:HGlOV_cUÇ 1y› q),%(ÃT­‘£'f­AØ(ÃÀ­‘£ƒÃ²­A'¤­A³ Ŏ';³VÃÀ­‘£·2Í žÀé»­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒ¦Fº[³;­ƒ¯ §=òÈ­A©‚É»­A®ÃÀ­
UV8;:HGlOV_;>W8;: 0œ› má ­A´¿c`®';ÉAŎ¡ ­A% ÅÁ¯4³œ¼AÂ%~q),%(à ¢'”Å-¼A©hí ­‘£h*¿À%Ù­Aèu£ ·ƒ*¿À%Ù­ƒ¿Àº ¡ ­e¼AÂ%À£ƒ'•Ÿ‹%w'¤­A³ Å
UV8;:HGJE=@\@4Ç 1D› *),¢Ø ¡2®²³”)AŸr ¢WŸ¼A® ]ÃÀ­‘£¤·2'¿À®‚°[),'D'¤­‰°[),'D® ¢~® ¢—ÃT­‘£‰¡¯»ÃT­AÃT­‘£‰ÿ¤ÀÝ;)' ® ¢hÃÀ­‘£»äË2­AÃ;főŸrÃT­‘£‰®=Ï,®Å»Ã~'H³ãÃT­
UV8,B,O=8;Z[UÇ 1€› þ»­AÃÀ­‘£R4Ÿr ­#';³VÃÀ­‘£͐þ»­AÃT­‘£Ä¡
¼Aá'p';³VÃÀ­
UV8,B,O=8;Z[UVg UV8=L 0ۛ ͐þ,´*ÅK£#¡ ¼Aá';´­‘£© ü ‹ÅK£ƒÍ ¢—"Å
UV8;>?:HgmO 0œ› ¦NÜrþp¯ §&!ÃT£Ä¯4¢hº ®ÅK£Ä¯ ¢h%Ù­A³ÐÍ ­A´
UV8 E=>W8MÇ 1y› ¡
­A΃­#¢h% ÃÀ­‘£¼A©há ­AÂ'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­A¢h% "ó';³VÃÀ­
UV8 E(sÇ 1D› q³ã݂® ¢hÃT­‘£‰ò4),¦¾';³VÃT­‘£4¡
­AÃ=ԕ%eðhé»­AÃT­‘£¤³ãÝ
­ ¶c©À­A%(Ã';³VÃÀ­‘£‰Â žÀÃj';³VÃT­‘£4·2¡
¼Aá'¤­A³m˃­»ò»),¦ß ¢WŸu³(]ÃT­‘£4ò4),¦ß';³VÃÀ­

UV8 E(sÚg
UV8cL 0œ› ò»),¦£¼A©®­AÝ £ƒ¡ ­ ¶c©T­A%(ÃT£ÄÝ¥Ÿ‹ò4),¦#£ƒÝ ¿~£¡ ­AÃ`ԕ%
VU 8;<WO=G!:cUÄÇ 5‰› ͐þ»­AÃT­‘£ÄžÀô ®­AÃT­‘£ƒ·ƒÍ ­A´‚͐þ»­#';³µ';º[ÃT­
UV8;<WO=G!:cUÄÇ 1y› ͐þ»­AÃÀ­‘£ƒžÀô ®­AÃT­‘£Ä·2Æ[),Ɂ¢—% ÃT­‘£9¶c©h´Ÿ–ß';³VÃÀ­
UV8;<WO=G!:cUVg
UV8=L 0p› ͐þ,´*ÅK£ƒ© ühÒ) £Ä͐þ»­A©T£n¼A©`¶c´q­A³Ú£ ·ƒÆ ¿ÀØ('f­A³Ú­
UV8;<?>?:HBcL\UV8Ç 1D› ‰'¤­AÃT­‘£4ÌËV)»¼A´fu­AÃP'H³ãÃT­‘£¤Ý2Tû‰ÃÀ­‘£¤Í´f®­AÃT­‘£‰¡ ­A®=)»Ò”'H´Ð'H³ãÃT­‘£4¯ §='¤­A"‚É»­A®ÃT­‘£‰Î2­AÃ~¢—% ÃT­‘£¼A͐T®‚';³VÃT­‘£Ú¶c¯4÷‘Øn'H³ãÃ
UV8;<?>?@\LTÇ 15,› qÝVܼAœ¯4j ¢WŸ ÃÀ­A¼A® ]ÃT­‘£¤·ƒqò³V´*ÅÐ';³VÃÀ­‘£¤òm³ã´Å º˜),ÃT­‘£ÀÃrÏ,'H³
³$MÃÀ­¤Ëƒ­¤º˜),ÃT­‘£‰ÿ¤Ҕ';ݥŠ'f­AË\¬  ¢WŸu®¦FÃT­‘£‰Ý2ºc­AË´q­¤¯ §h­Aå?´
UV8;<?>?_=UV8ÈÇ 1€› ð
¢À¼AÌf´‚';³VÃT­‘£Ý ­Aº[ݪ¢—% ÃT­‘£m¼AÌf®­AÃÀ­‘£ƒºc¼A+欋´‚'H³ãÃT­
UV8,g
>?L!s 0œ› ©žÀ³;£m¼A©h³”),á £ƒ¿ % &!TÃRÅK£ƒà ü=«]­‘£ƒ®­A¦#£ƒ"¿À ´q­
UV8,8;Y;> 0p› ®­‘¼AÃÀ£ƒ°'f­AÃÀ£ DÍ £Äð%Ù­AÝVÅK£¡
­A®Ý
UV8;EHGlg
>?L‹s 0œ› Tºc­A¯9­A¯9£Ä¡ʘ˃­A ­A³;£ƒ¡ ¼A´‚¿À% ÷‘Ø(´q­
…b

UV8;EHGlg
EHY;@ 3p› ͐¿º ´£Ä͐ɻ­‘£ƒ¡2ʘËJŸr´q£ƒ¢h% ©¾Ý ­‘£ƒ·2͐¿Àº ´‚Í ¿³;­‘£ƒTºc­A¿À% ÷‘Ø
UV8;EHY;:;B 3 I,_ › ¯–Ür³Ú­‘£ƒË° ¢h÷‘Øì(¯±Ý”¢À£¯4Ë2¬r­ å?´‚ì(¯âݔ¢
UV8,G\O`:=UÇ 1€› '¿¼A¯4´‚';³VÃÀ­‘£ƒ'§W)»¼Aᐴ‚'H³ãÃT­‘£
ù MÌq­AÃÀ­
UV8,G!>?Z[BMÇ 1y› áÃT­AÉ +WËÖ';³VÃT­‘£·2ð¯»Ì­ ';³VÃÀ­‘£ÿf˜ü Ÿ‹¦­A³~'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­AòÚܼA+T´‚'H³ãÃT­‘£ M¼AÝB~­AÃÀ­‘£
¼A"¼A²´ß';³VÃÀ­
UV8,G!Ec<A<»Ç 1y›  ÃÀ­AF­A©À­A®Å¯4‚ ¢WŸ ¼A® ]ÃÀ­‘£ ÃÀ­A ¼A® ]ÃT­‘£òm³V´*Ŏ';³VÃÀ­‘£·2®¯ ¢—ØwÃÀ­
UV8,G!Ec<Rg UV8=L 0ۛ ÃT­A-¼A ® µ­AèF£¼A,Ø +Wé»­‘£ƒòm³ã´Å
UV8;@NB,GJ>R8;U
Ç 1y› ͐ ­#$³ MÃÀ­‘£¯9¼A© ‚Ý2‰ûŽ'H³ÐÝ ¿À³;¼A²´p$³ ]ÃT­
UV8;@\>?:H8 0ۛ ¯4´q­A'¤­Aá ­A³ ÅK£ƒ·ƒû‰ë(É»­
UV8;@\<WOã_=UÇ 1y› %Ù­AÝó͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒ¡2¯4à ¢©h"  ¢WŸ';³VÃÀ­
UV8;@N8,OcG!UÄÇ 1y› ̐­A®  ¢Ÿnô”ŸrÝ
­AÃÀ­‘£ƒ® ¿Àò­AÃT­‘£ƒÍº['¤­AÃT­‘£Äð®ûu­AÃT­
UV8;@NY;UÇ 1€› ¯–Å»Æ ­Ä';³VÃT­‘£¯–Å»Æ ¢ï¼AÃh'H®ÃÀ­‘£ƒð¯»Ì­AÃÀ­‘£ƒô;® º˜),ÃÀ­‘£ƒ¯–Å»Æ ¢º˜),ÃT­‘£¯–Å»Æ ¢¯4É,ÃT­
UV8cLNO(>?< 0P› ÝVŸr¯9¼ œ'f­‰
ð ³;­‘¼Aá'¤­A³
Óݎ¯ §='¤­A³M¼ ¶c°³'H³ãÃT­Ҕ'Pð 9³;­‘¼Aá'¤­A³ Å~ðÝ2'Ñ)º‹¶c´qŸr­ ´qҔ³V´jÃP';³mÝ2'¢À£4·2Óݎ¯ §='¤­A³M¼ ¶c°³'•Å ¦NŠݥŸr¯
UV8cLNO(>?<4Ç 1y› ðý!´‚¯ §='¤­A³œ¼ ¶c°³Ð';³VÃT­
UV8cLNO=8;:=<?UÇ 1y› àT͐ɻ­AÃT­‘£ƒà ¢h³VÃÀ­‘£ô•ŸrÝ ­AÃT­‘£ð®ûu­AÃT­
UV8cLNO=8;:=<?UVg
UV8cL 0p› ð®ûTÃT£¯ ¢WŸrÂ
UV8cL\UVGFÇ 5› òÚÅ»´f³jÌq­AÃÀ­‘£ƒà¿ÝÃÀ­‘£ƒòÈ­A¦Þ® ¢hÃÀ­
UV8cL\UVGFÇ 1y› à¿ÀÝ ­AÃT­‘£·ƒòm³V´*Ŏ';³VÃÀ­‘£ ÿ¤M¼A ® ]ÃT­‘£Øٟr­ ';ÃT­‘£Äþ»­ƒ¢h% ÃT­
UV8cL\UVG a G!>?@\U 0ۛ òÈ­A³ Ŏ'f­Au£ðí[),¦#£Ä'f¼Aé,þ'f­AË\¬
UV8cL\UVG a G!>?@\>W8;: 3ߛ ðhí[),¦NÅK£ƒÝ
­Aº[ÝVÅ
UV8cL\UVG!LNO`>R8nÇ 1y› Ýʘ'¤­A³Ð'H³ãÃT­‘£
¼A%Â ï¯ §=Ýqԕþ'H³ãÃT­‘£ƒÍ ­A´‚‹Ż´¾ ¢WŸn®¦#­AÃÀ­‘£ƒ·2äW˃­AÃp¢h% ÃT­‘£ÝH),ÃÀ­‘£ƒ‰Ã ¢WŸ ®­AÃT­
UV8cL\UVG!LNO`>R8,g UV8=L 0œ› ¡
­A%(³;£Ýʘ'¤­A³;£
¼AT®­A¯9£ƒ¡ ­A©òm¦F´q£ÄÌËV),ÃÀ­A³;£
Ҕ%w½!®¦NÅKO£ !¢h®ó'”Ür%
UV8cLNB,G\O(<?<4Ç 1y› %Ù­AÝ ÍÃÀ­AÃT­
UV8cLNB,G!EH8;UÇ 1y› ³;­AÌfh¦ Ŏ¢h% ÃT­‘£m¼AÝVŸrºc­AÝ2Ã߯»³œ¼A͐黭AÃÀ­‘£m¼AÝ¥Ÿ‹ºc­AÝÃÀ­Aìwþ'H³ãÃT­
UV8cLNB;Y;@\>WO(@Ng 0p› ðʘݠ­Aºc£ƒðÊ˜Ý ¿À';´q­‘£ ¡ ¼Aa
´ % ­‘ £ ˜Ë¦?§=´q­
UV8cLNB;Y;@\>WO(@\L 0œ› ðhʘÝ
­AºÐË2­¡ ¼A´a% ­A¯–Ür«H¬‡˜Ë2¼Aý!´q£ % [)wԘ\ 2£ðʘݠ­Aº ÅK£
UV8cLNB;Y;@\>WO(@\L\>?Z 3p› ðʘݠ­Aº[Ë ¿Àý!´q£ƒðÊ˜Ý ¿À'¤£ƒ®©h®Å»Ã
UV8cL\>?Z[UÄÇ 1y› ô¿ÀÝ2®­AÃÀ­‘£ƒ® ¿ÀòÈ­AÃÀ­‘£#͐º['¤­AÃT­‘£®­A®ÂÖ¢—% 'H³jô”ŸrÝ ­AÃT­
UV8cL\>?Z[UVg
UV8cL 0œ› ͐º['¤­A©T£Äºc­A©ò­A©T£®­A® £¡
­A';+欋«
UV8cL\>WG!U 3p› Ý¥Ÿr¯‘Ür«H¬£#¿À' ®£ÝÍ £ƒ¯‘Ür³;­‘£ƒÝ2©R¬
UV8cL\>WG!U[<?s 3 I,_ › Ý2ה¯–Ür«H¬r´f˃­‘£ ¯‘Ür¢}
³ ´‹Ï,³~ݕ¢À£¯–Ür¢}
³ ì(¯Áݔ¢
UV8cL\>WG!U[L!s 0œ› Ý× ¯–Ür«H¬r´q­‘£ƒÝ2‰¦?§=´q­‘£ÝÍ
UV8cL\>?L\<?UÄÇ 1y› ¡
¼Aá'¤­A³¢h% ÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'¤­A³ Ŏ';³VÃÀ­‘£ ÃÀ­A±(³ ]ÃT­
UV8cL\>?L!s 0œ› M¼ ¶c° ¼A´q£ƒ·ƒ¡
¼ ¶c´fʘ©À£ƒÿfÝ- 2­‘£Ý2ʘ©
UV8cL\EHg k Ç 1y› ¦#­AÉ,ÃÀ­‘£ƒ·2Ý2F­‘¼Aᱝ ¢WŸn³$]ÃT­
UV8cLNG\O(>?<?@ 0ۛ ¡
Ÿ‹­ ´£¡¥Ÿr´q¼AÉ,˃Ÿ­ £ƒ·2MҔ';ݥŎ©=¶c´¿ö'¤­ƒòÚÅ»´f³ Ŏò­A¦
UV8cLNG\O=8;Z[U 0œ›  ¯žÀ黣¯ §=© ¢—"£ƒ·2êÀ­A³;£ƒÿ¤¡ ­A³Vהò
UV8cLNG\O=8;Z[UÇ 1y› Ý× N)»Ò”º[´¾'H³ãÃT­‘£ƒ),º€Ò”%w®­ƒ'H³Ð® ¿Àò­AÃT­‘£ƒ¯ §cÝqԕþ'H³ãÃT­ƒËƒ­ º[+)A¬Wԕ\ ø'H³ãÃT­‘£ƒ&ÜrÆ ¬­ ®­AÃT­
UV8cLNG\O a Ç 1y› ô•Ÿ‹Ý
­AÃÀ­‘£ƒÌq­A®ó ¢WŸn¯4';É,ÃT­
UV8cLNG!UVO(L!s 0œ› M¼A©Ã´*ÅK£m¼AÃh© ¢h%(ÃÀ£#¯ §—­A°‹¬rÃT­‘£n¼A©ÃhË
UV8cLNG!UV8;Z[BnÇ 1œ›  ­A³”)AŸn¡;),³N~­Aèžq),%'H³jÝ ¿À³Ú¼A²´ß';³VÃÀ­
UV8cLNG\Y;@\L Ç 1y› Ý;ÏAŸr¯â¢h% ÃÀ­‘£ƒ% ÜrÝr
'¢¾òm³ ),ݕ¢ÁҔ'HÝVŎ'¤­AËJ¬ '*)pÆ[),ɾ¢h% ÃT­
UV8cLNG!s 0ۛ É¢h©hþAÅK£#êÀ­A³;£ƒ·ƒ¯žÀ¢é»³ £ƒ˜Ë2¯ §c¼A© ¢hý!´‚ 
µ­A©ØÙ
£ ¡ ¼Aá'f­A³Ð ¢Ÿn® ¢hÃÀ­
UV8cL!C>W8;UÄÇ 1y› ® ¯ ¢hØ(ÃT­‘£Äòȟr­ ÌfÃT­‘£·2"T£Ä³”),ÿ¤É,#®ÃT­‘2¢ £~ÿf£ÄͼA ® ®ª
—
¢
%
T
Ã
­
UV8;Y,g
UVG\O(LlUÇ 1y› M¼A¦FÃÃÀ­‘£ƒÝ¥–Ÿ J,Ë2­'H³ãÃT­
…b x

UV8;Y,8;Z[>WO(L\UÄÇ 1y› ¯ §='¤­‘¼A"´‚';³VÃT­‘£'Hº[ÃÀ­‘£ƒð`îr ­A³ã« 'H³ãÃT­‘£·2¯ §h¼A´fÎ2­ƒ';³VÃÀ­
UV8c_=U[<?E a Ç 1y› M¼A®ô¤­Aô¢ ¢WŸ͗ԕ%y';³VÃT­‘£
¼A¦F®­Aôœ®¦#­AÃT­‘£·2à ¢h³VÃÀ­‘£ ÿ¤þ,';ÃT­
UV8c_=U[<?E a U 0p› M¼A® ôf­Aô¤­‘£ƒ·2þ,ý!';Ã
UV8c_H>WO k <?U 3p› É»­AºÐ'¢}ËV) Ë2£®=`) V˃£9¶c¯ ü=º[«HÅ»Ë
UV8c_H>?EHY;@ 3p› ê ¢h+æÅK£è‰÷‘˃¬
©À­A®­‘£ƒÉ»­AºÐ'H³ãà ¢¾©À­A®­
UV8c_H>WG!E;8MÇ 1y› à ¢h³j®˜¢hÃT­‘£ƒ­ © ¢h'H³ã÷‘Ø(à ¢hÂ
UV8c_H>WG!E;8,g
UV8=L 0œ› ¯4ɑ),Ý £ƒ·ƒ¯9'Hҕ³Ú³ã¼ ÃT¶c° ­‘£¼A´ ·2¯»É‘),ÝÃÀ­‘£ƒð¯9Ÿ‹­ ´—ÃÀ­‘£ƒÝVÅ»F­AÃÀ­
UV8c_H>WG!E;8;@ 0œ› ¯Kҕ³ã¯ §=¢h% "£ƒÃh¦F³”),¯9­ ԕ´
UV8c_H>?@NO`:=UÄÇ 1y› 'f­ƒÝ ­ATÃT­'H³ãÃT­‘£¡ ­A‰Ã ¢ c`Ý ­A‰Ã ¢¾¢% ]ÃT­‘£·ƒ'f­ƒäË2­AÃp';³VÃÀ­‘£ƒÿfį4³ñ¼A© ­A³';³VÃÀ­
UV8c_=E(s 0œ› ¯ §h¼A´q¼AÃT¼Aá £ƒ³Ú­AÌf% ܋´£¡”¢h®‹Å
UV8c_=E(s 0œ› % ܋´£ðh¯4³;­AÌf% Ür´q£ƒ³;­AÌf% Ür´q£·2¯ §—¼A´¼AÃÀ¼Aá
UV8c_Hs 0p› É»­Aºc£ƒè‰÷‘˃¬­ £¿' þ,ÃT£Äê ¢h+
UV8c_HsnÇ 1y› É»­AºÐ';³VÃT­‘£è‰÷‘˃¬ 
¢% þÝ2'HÃÀ­
UV8c_HsnÇ 1y› É»­AºÐ';³VÃT­‘£¢2% ­ þ'HݳãÃT';­‘ÃT£­‘£Ìf®è‰ÃT÷‘˃­‘£Ä¬
­ 'H³ãÃT­‘£ƒÌf®ÃÀ­
UVd8 [s,g
U 0œ› Mҕ';ë(©'
U[EH8 0p› ';½‹¯
U a B;UVg
UVGlO(< 3ߛ ²«ò,Ÿr¦ ¿À³;£ƒ²ù”«
'f£K¶c©½!¯9­AË ¿
U a B;UVg
UVGlO(< 0p› ¡•¢h'¤Ò”%w©hݥŻ˃£ƒ¡”¢h'f­Aº
U a >?Z 0p› Tºc­A'f­ ˜Ëƒ£ '¤­ ˜Ë ¼A̗ݪ ¢WŸn©WÅ»³”)AŸ 'f­ƒ©h«H¬rº˜)
U a >?Z[UV8cLNG!U 0p› ¡ ¼Aá'¢=ԕÕÚ£#ðhʘ'¢=ԕÕ
U a >?I,UVg
>?Z 3ߛ ÝVŸr'§h­AT'yžÀô ®­ £#ðhÉ»­AÃRÅ
U a >?I,UVg
>?Z 0p› Tºc­Au­A³ ÅK£‰³ã'
U a >?I,UVg
>?E=<?E=:=s 0ۛ Ìq­Aï9Ҕ%('p³”),¦ ¼A©hÎ2­AÃÀ£ƒ‰³ã'Fch¼A©΃­AÃ
U a >?<?U a @\s 0œ› D¼AT³V¦NÅK£u¡2¯Ú¶cu­A³
U a >?<?U a L\>?Z 0œ› ¡2¯Ú¶cu­A³ Å
U a > a B,O=8cs 0p› ¡ ­‘¼A©ò¬r­ ©T£Ä·2èTÝ
­ATÝVÅ»º'¤­ƒÌHԕN),ʘÝ2©¾Ì‹)rŸâÌféh³ Ŏ'Ñ)pTÃT­AË2­Ìq­A´q­ƒž º
U a >?@\Z[E a O`< 3p› ᐝu¬r­ äWË9²wÅ»Ë
U a >?@\Z[E a O`L\U 0œ› ᐝu¬r­ äWË9²´q­‘£ ·ƒᐝF¬‹­ äWËœ
U a >?@\E;I,U 0ۛ ð¯4J,˃­AÃT£ƒðh¯4';° ­‘£#';° Ÿr­ "£ƒ² © ü 2c=©­ ԕ¦N´q¬ £·2àTØ(ÃT­‘£ƒ¯ §cÝ¥Ÿr¦
U a >?@\E;I,>?Z 3p›  ðD¯ J,Ë2­AÃT­AʘT'¤£ ·ƒ¯ §h­AÝVŸ¼A¦F'
U a >?LNO a B 0ۛ Ý2F­‘¼Aá c=® ¢ µ£9¶c üh¼AO´ c`® ¢ 
U a >?LNB;U[L 0ۛ M¼A©"˜¢h+‰«]£ƒ® ²«M£ÄÃT­Au£·2ðh¯9­‘¼Aá
U a >?L\EHg U 0œ› ÝVŸr²A¢h¯9£Ý
­A³ãÝ¥Ÿr¦?§=º
U a >?L\EHg >[U
Ç › Ý ­A³€¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£ƒÝVŸr²A¢h¯â';³VÃÀ­
U a EHZ[B 0œ› Ë ¿À¦#£ƒÝ2ה©´q£
¼A©T¼A" ÷‘Øw'¤­A®£ƒ¡2©T¼Aá
U:9,Y,O(< 3p› Ëã) ˃£ƒéAÅ»'f£͐³Ú­A͐³;£ƒ´¿À½!Ë2£Ý2
U:9,Y,O(< 0œ› Ý2u£ ͐³Ú­A͐³;£ƒÝ2%ü="£Ý2F­AÃ
U:9,Y,O(<4Ç 1y› ¡•¢h'Øwý!';³µ'¤­ƒº˜),ÃÀ­‘£#͐³Ú­A͐³jº˜),ÃT­‘£Ä¡•¢—'HÝ ­ƒº˜),ÃT­‘£ÝT´q­ ';³VÃÀ­
U:9,Y,O(<?>?L‹s 0œ› ݝu­Aôq­‘£͐³;­A͐³ ÅK£ƒ´¿À½!Ë´q­‘£uÝ ­AהË
U:9,Y,O(<?>^VO(L\>?EH8 0ۛ Ý2‰';³V«
U:9,Y,O(<?^> [UÇ 1y› ͐³;­A͐³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ¡”¢h';Ý
­'H³ãÃT­‘£ÝŽ'H³ãÃT­
U:9,Y,O(<?^> [UVG 0ۛ ݝT'¤­A³;£ÝT'¤­A³ Å
U:9,Y,O(<?<?s 3 I,_ › ͐³;­A͐³Ú£ƒžÀ© Ý ­ƒº ÅK£ƒðh´fÃT­ƒº ÅK£ƒÍ³Ú­A͐³µÍ³Ú­A͐³
U:9,Y,O=8;>Wg
>?L!s 0ۛ ¶c©òÈ­A©Ž'•ÅÁݝTòÈ­A©T£Ý2‰© üh¼ 2£Ý2‰´q­‘£¦FהòÚÅ»³ã´q­
U:9,Y,O(L\UÇ › m͐³;­A͐³ju­AÃÃÀ­‘£ƒ·2Ý2&Å»' ü=´fÃÀ­
U:9,Y,O(L\>?EH8 0ۛ ݝ&Å»';³V«]£·2Ý2æÅ»'¤­A³;£ÿfÝ2‰´q­
…b8

U:9,Y,O(L\EHG 0ۛ òÚÜrTäWËø¢³ µ­‘£¼A©h+¿© Ö¢³ µ­‘£
¼A´f³V²
U:9,Y,O(L\EHGJ>RO`< 3ñ› òÚÜrTäWË9©´*ő¬£
¼A©+ ¿À©
U:9,Y;U[@\LNG!>WO=8 3ñ› ¡-&‹©WÅ»Ë2£ÄàN),ɑ)AŸ 'f­‘£à¿ÀÉ,Ý2©T­A³ Ŏ'¤­
U:9,Y;U[@\LNG!>WO=8 0ۛ à ¿ÀÉ,Ý©À­A³;£ƒ¡-&!©T­A³ ),º
U:9,Y;>?<A> k G!>WY,g 0p› Ý2‰´¿À½!Ë9´­‘£KÝ2u­Aôq­‘£uÝ ­AהË
U:9,Y;>?<A> k G!>WY,gf˜ ŽÐ…sh¾
U:9,Y;>W8;Ewb 0œ› ³;­A´öҕ%(Â͐³;­A͐³~º˜),à ¢'f­ÝTË2£
¼A©+ ¿À©
U:9,Y;> a Ç 1ۛ ÝÌq­AÃÀ­‘£ƒÝ¥Ÿ‹©T­A³VÃÀ­‘£·2¯–Ür³Ú­ƒ';³VÃT­‘£ÿfÄÝ
­Au­AÃp';³VÃÀ­
U:9,Y;> a g
UV8=L 0œ› mÝ
­AT¦?§ ÅK£ð¯4';³V«]£ƒðh¯Ú¶c'H³Ú£ƒ·2Ý2Ìq­A©ØÙ£ÄÝ
­AÌ
U:9,Y;>?LNO k <?U 3ñ› Ë° ­A°‹¬£éAÅ»'f£ƒ·ƒM¼AÃ÷‘¯4²
U:9,Y;>?L‹s 0œ› Ԙ˃­AË2£q¶c©T­Aò­‘¼A©' ԕË2­A˃£·2M¼AÃ÷‘¯»²´­‘£¡2¯4²¯9­A´
U:9,Y;>?_wO(<?UV8cL 3ñ› ݝu£´¿À½!Ë2£͐³;­A͐³Ð'f­‘£¡•¢h'œ&Ür½!Ëø'¤­‘£ƒ´¿À½!Ë2­A°‹¬r'€"$&%
U:9,Y;>?_wO(<?UV8cL 0ۛ ݝT©`¶c´¿£Ý2‰³Ú­‘¼A"
U:9,Y;>?_=EHZVO`< 3p› ¦(),®£êË2­A°‹¬[£ƒ¡q¶c¯»÷‘Ø,­A°‹¬[£#ÝVŸҔ% á ­A°‹¬
UVG\O 0ۛ Ý× ©´q£©+&¬£ƒÝ2!à +‹£ƒ'f­A®
UVG\O`I,>AZVO`L\UÄÇ 1y› ð>µ­AÉ,ÃT­‘£ƒÌfɾݕ¢Áq),%(ÃT­‘£¼AÝ&Ü ¬r®Þ';³VÃT­‘£·2ðÌq­AÉ,ÃÀ­
UVG\O`@\UÇ 1€› M¼ATØÙ­AÃT­‘£m¼AÃh'f­A® ¢—% ÃT­‘£ƒ'¤­AØ¢h% ÃT­‘1£ *¿À³ãÃT­‘£ƒ·ƒƋŻ®ÃT­
UVG\O`@\UVG 0œ› M¼AÃhº[³VÃRÅKX£ ¿³VÃRÅ
UVG!U[Z[L 3ߛ ÝVÅ»á ­‘£OMÉ»­‘£ðé»­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#¤Ÿr ­‘£Ä®ה͐©

UVG!U[Z[L Ç 1y› ]É»­ƒ';³VÃT­‘£·2ðé»­AÃÀ­‘£ƒÿ¤#͐ÃÀ­AÃT­‘£m¼AÃhF¬r­ « ';³VÃÀ­
UVG!U[Z[Ll>AE;8 0œ› ðhé»­AÃT­‘£ƒ·ƒ¤Ÿr ­Aèu£ƒÿ¤M¼AÝu¬r­ «]£ #ò©ÃT£ÄàT³
UVG!E;I,UÄÇ 1y›  ­AØyÌq­AÃT­‘£á‹Å»¢¾
³ Ãh÷‘Ø'H³jÌq­AÃÀ­
UVG!Ec@\>?EH8 0p› '¤­AØÙ£ƒ·2³ã¦FÉ»£m³ ¼Aà‰á‹Å»Ý ¢¾
UVG!EcL\>?Z 3ߛ ¯ §¢h±Ý¥Ÿr͋Ÿ‹á‹ÅK£ƒ'f­A ¿À' ­A©
UVG\GuÇ 5› òÚÜr®ÃÀ­‘£ƒ·2òÚ܋® ';³VÃÀ­‘£ÿfòmØ(';ÃT­‘£m¼A©h ¼A®´âº˜),ÃÀ­
UVG\GlO=8;I 0ۛ  ÝVŸr¢h% "£Ý2F­A ­A³
UVG\GlO=8=L 3ߛ òmØ('f­¿Àº ¡
­‘£Ä·2à&ÜrTà ¢}©T­A®­
UVG\GlO(L\>?Z 3ñ›  òl§=‰«
"Å»®£ ·ƒòÚÜr®­Ä¿Àº ¡ ­‘£#ÿ¤Ä¡
¼ ¶c°³Ú£ É»­A©TŸr­ ɑ),®
UVG\GJEH8;U[EHY;@ 3p› ¡2" ¿ £·2ò ¿À®­Aà ¢©T­A®­‘£ÿfM¼A Ë2­‘£ò\§=u­Aʘ‰'
UVG\GJEHG 0œ› òÚ܋®£ƒ·2¡2" ¿ ´q­‘£ƒ¦F®´*ÅK£%?),+F£ÿfÄ"ÜWԕËøòÚ܋®
UVG\Y;I,>?L\U 3ñ› D¼A©hêT­AÃÀ£m¼A©êh´­Ä¯–Ür«H¬£Ä·2n¼A©êÀ­A¯¿À¿À³ +
UVG\Y a L Ç 5› òmòm'pðhé,ÃT­‘£ ȯ4³œ¼AÃh'f­A® ÃT­
UVG\Y a Ll>AE;8 0œ› ô¿Àô;'f­A³Ú£m¼AÃÝ2³V«]£9¶côÑ),Ø(ÃT£Ä·2Äô¿¼ ԕÝ2Ë2Ÿ­ £ô*),É»­
U[@\ZVO a U 0œ› òÈ­A¦FÃT­‘£ƒ·ƒM¼AÃ`¶c´q­A³;£Æ ¿ÀØ('¤­A³;­‘£ƒÿ¤͐ ­A©
U[@\ZVO a UÄÇ 5› ò­A¦KÃÀ­‘£ƒ·2͐ÃÀ­‘£#ò­A¦Þ'H³j͐ÂÖÌq­AÃT­‘£ÄòmËÖË2­Ì!)»ù ]±Ý•¢ÍÂÖÌq­AÃT­‘£ÄÝ
­Aô€ÍÂïÌq­ÄË2­
¼AÃ';®óÌq­AÃÀ­
U[@\ZVO a UÇ 1 › ƒòÈ­A¦FÃÀ­‘£ ·ƒ#͐ÃÀ­‘£òÈ­A¦ï';³P͐ÂøÌq­AÃT­‘£òm˱Ë2­Ì!)»ù ]âݔ¢ñ͐ÂÁÌq­AÃÀ­‘£ Ý ­Aôy͐±Ìq­AÃT­˃­Ä¼AÃ';®ÞÌq­AÃT­
U[@\Z[B;U[C¾Ç 1y› Æ[),É,ÃT­‘£ʘË2­A¦FÃT­
U[@\Z[E;G!L 0œ› ³ã²'f£ƒ¯»º[¢h³ %Ù­A³;£u­A¦N¬n'¤­ƒ(³ ]©T­A®­
U[@\Z[E;G!LÇ 1y› ¯»º[¢¾
­A°ú̐­AÃÀ­‘£ƒ¯4º[³Ú­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ³ã²­'H³ãÃT­
U[@\EcL\UVG!>?Z 3p› ¦ ¿Àå?´q³ £'¢¦NÜrÝ

þ
U[@ a U[Z[>WO(<?<As 3 I,_ ›  ¿ J,Ëï';³V'¢À£
¼A©"˜¢h+±'H³ã'¢À£¼A©" ¢h+TF´ 7 £
¼A©"˜¢h+±ìw¯±Ý”¢
U[@ a >?EH8,O`:=U 0œ› ¦ ¿Àå?´f³Ð(³ ]ÃT­‘£ò–¢h%® ¦­AÃÀ­‘£ƒÂ ­A³V© üh¼ 2£ ­A³µ¯ §cËV),¦
U[@ a <WO=8,O`I,U 0p› %¿¦l¬ '¢}Ý
­ATà ¢'¤­ƒ žÀ%Ù­AÃT£ƒ·ƒ#àu­Aݪ'f­žÀ%Ù­AÃp˃­ƒ¯4Ø(³ Å
U[@ a EHY;@\UÇ 1y› Ý2¦­Aè±';³VÃÀ­‘£ ·ƒM¼A©©À­Aºµ';³VÃÀ­‘£ƒÿfį4² ® ¢hÃÀ­‘£ #¦?§=º[« 'H³ãÃT­‘ £ "2Ý2ºc­A³;­¢—% ÃT­
U[@ a snÇ 1y› ´q­A'HÃÀ­‘£ƒ¢% ]ÃT­‘£·2´q­AÉ,ÃÀ­‘£ƒò–¢h%®¦#­AÃÀ­‘£ƒÿf¦ ¿Àå?´f³VÃÀ­‘£̐­AÝVÜrÝ2ÃT­‘£ƒò‘¢Àҕ%(˃­AÃT­
…bG

U[@$9,Y;>WG!U 0œ› ¡•¢h'Ý× F­AÃpÝVÜr'œð¯K­‘¼Aá £#·ƒ‹Å»F­AÃÀ£ Tºc­A"Ë
U[@\@OVs 0œ› Ë9ʘÃT£ƒ·ƒ©«H¬rÃT£³VÃT­‘£¼AÃ͋Ÿrá £Ä¯ §=͗ԕá
U[@\@OVsnÇ 1y› ¯ §=Ëʘþ'H³ãÃT­‘£ƒ¯Kҕ³â';³VÃT­‘£ÌqŸr­ ÃÀ­
U[@\@OVs;>?@\L 0œ› M¼AÃh͋ŸráÖ® ¢ ]'
U[@\@lUV8;Z[U 0œ› ´fʘ©T£¦ ¿«M£Ä·2Ý ­A³;£òÈ­A©À£ƒ&Ür®©`¶c´¿£ÿfÄÝ ¿¦»Ô•á
U[@\@lUV8=L\>WO(< 3ñ› ¡
­A
© &!Ë'¤£#·ƒ¯ §=á ­AÃT£ÄÝ ­A³V© ƒ£‰:º
U[@\LO k <?>A@BMÇ 1y› mÃRőŸr©¾É»­A®ÃÀ­‘1£ ]É»­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒé,º[³Ú­AÃT­‘£q¶c° ­‘¼A¯4´Ž'H³ãÃT­‘£ÌfF­AÃÀ­‘£ƒ·2¯ §cF­‘ù”«
´‚'H³ãÃT­
U[@\LO k <?>A@B,g
UV8=L 0œ› ¶c° ­AÃÀ£#·ƒ ¶c° ­A¯4ÃT£ƒÝVŸW¶c° ­A¯4ÃÀ£#ÿ¤ÄÃRőŸr©À£R Ä%…‹´f³Ú£"ƒÃ&Ï,';³j ­A';³
U[@\LO(L\U 0œ› MҔ³V˃­AÝ´q£uò,ÜMÝ2ה¯K¼ 2£·2%("­‘£¡2©`¶c° ­‘£Äÿf©žÀË2¼Aý!´f'œÝ¥Ÿr¯K¼
U[@\LlU[UVg 0p› ͐ɻ­æÜr½!˃£ ·ƒ¡
­A%(³Ú£ Ý2הu­AÃ
U[@\LlU[UVg±Ç 1€› Ý2הu­AÃp';³VÃT­‘£·2u­AÃÃT­
U[@\Ll>RgO k <?U 3ߛ ͐¿Àº æ܋½‹Ëƒ£·2¡ ­A%w³ã«HÅ»Ë2£ƒu­ ԕË
U[@\Ll>RgO(L\U 0œ› ¦F«
ÃT­‘£nҕ';ÝVŎ©`¶c´¿ö'¢¾¦ ¿À« ¡2°©T­&Ür½!˱'f­¡¿Àà F­AÃÀ£ƒ·2ÌqŸr­  £Äÿ¤#'”Ür´q£ƒT´
U[@\Ll>RgO(L\UÇ 1y› ¡ Ÿr­ ';ÃT­‘£Äæ܋½‹Ë±®¦#­AÃÀ­‘£ƒ¡Ø(';®ª'H³ãÃT­
U[@\Ll>RgO(L\>?EH8 0p› æÜr½!Ë ¼AÃì(¯4«]£Ä¦F«ÃÀ­‘£ƒ·2Ý2הu­AÃT£¡ ­A%(³;£ƒÿ¤#Ý2הu¼A´q£u¡2Ø('H®£Ä'”Ür´
U[@\LG\O=8;:=UÇ 1y› % ܋³j(³ ]ÃT­‘£·ƒM¼A´‚ô¢h³Ð® ¢hÃÀ­‘£ƒÿ¤¯4³;­A˃­AÃT­
U[@\LY,O=G!s 0ۛ Ã% Ŏ'¤­ƒÂ[Ï,É»­Ä¿Àºc­AÃÀ­‘£ƒÝ2¿ÀÕ~'f­ƒ'Ñ),®£ƒ·ƒµ­AÉAÅ
U[L\Z[BnÇ 15› á ­A´¿ö¡2°©T­Ä'¤Ÿr­ Âﯻ³µ´ ¢hÌq­AÍøÉ»­A®';³ÐÆ ­A¯9­ƒ';³VÃT­©T1­ q),%(ÃT­
U[L\UVGl8,O(< 3p› Ý2ÃT­A´fÃT£·ƒM¼AÃʘË2£ÿfÄ¡Ã=ԕ´
£ "ƒ¡
¼A©hÃT­A"ÅK£ Ÿq¡2¯9Ҕ³V©´*¬rÃh"Å»®
U[L\UVGl8;>AL!s 0p› Ý2ÃT­A´fÃhʘ©T£·2M¼AÃhʘË´q­‘£ÿf¡2£ Ã` ԕ´f#¡'f2­A® ÃT­‘Ò”%ÙR
U[LNB;UVG 0p› ¡ ­A'f­A"£ƒ·2MҔº[‰Õã©
U[LNB;UVGJUVO(< 3p› ©À­ABË ˜Ë2£·2¡ ­A'f­A"Ż˃£ÿf ¶c©h¦lő¬‹Ë
U[LNB;>?Z 3ñ› ¡
­A ­A³ÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒÃWÅK¼A´‚Ý× Í—Ô˜á‹ÅK£žà ¼A´f'
U[LNB;>?ZVO(< 3ߛ ¡ ­A ­A³µÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒÃWÅK¼A´‚Ý¥Ÿr͗ԕá‹ÅK£ƒžà ¼A´f'
U[LNB;>?Z[@ 0ۛ ÃRÅK¼A´‚"­ 2¶ T£ÃRÅK¼A´ú¼A©hí ­‘£#¡ ­A ­A³VÃWÅK¼A´
U[L\^> 9,Y;U[L\L\U 0ۛ Ý ãË´q­‘£uÝ-V˃­A ­A³;£
¼A"÷‘Ø(´q­‘£
¼A"÷‘ØÙ­A ­A³;£·2³ ÅK¼A´
U[LNGlO(Z[LFÇ 1œ› àTØÙ­AÃT­‘£';®ŸҔ'H´Ž'H³ãÃT­‘£
¼AÃ'¤­A®ó® ¢—ÃT­‘£ƒÍçÙ­Ä®¦#­AÃT­
UVY;<?E=:=>^[U
Ç 1y› ¶c´¿¼A´¾';³VÃT­‘£·ƒ¯ §="ŸrÝ ­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÍÉ»­Aèø';³VÃT­
UVY;<?E=:=s 0œ› ¯ §="ŸrÝ ­‘£ƒÍÉ»­Aèu£ƒ·2 ¶c´¿¼A´
UVY a B;UVg
>?@Ng 0œ› M¼A¯ §=ËÖðT¼Aý!´q£ƒæŸ‹¦K® òÈ­A+æÅK£'Hé‘),³jÍ ­A´‚'Ñ)p'Ñ),‰®Þ³ ÅK¼A´ßݔ¢¾';º[ÃT­‘£·2¡ žÀÝ
­Ä';ºc­ƒ¿Àº ¡ ­#©À­Aý‹Ë
U[_(O(ZVY,O(L\UÇ 1y› "ÜWԕËø';³VÃÀ­‘£mҔ³Vý!´ß';³VÃÀ­‘£ƒÆ[),É,ÃT­‘£¼AÃ'¤­A®ÃT­
U[_(O(ZVY,O(L\>?EH8 0ۛ ¯9Ҕ³VʘË2­A¦#£ƒ·ƒ‰® " ¿Ò/ £ÿf"ÜԘË\Å»'H³ã«
U[_(O(I,UÄÇ 1y› Ø,­A®ªTØ?),®Þ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¡®¦Þº˜),ÃÀ­‘£#ÿ¤ÄòÈ­A¦FÃT­‘£ º Å»®­º[©T­A®­Ä͐´q­AÃT­
U[_(O=8;:=U[<?>?ZVO(< 3ñ› èTÝ
­AèŽáæ¬ ¯¿h¶c´f'œÝ× Í—Ô˜á‹Å
U[_(O=8;:=U[<?>?@\L 0ۛ èTÝ
­A莝‰´‚'¤­ƒ¯ §= ­A³ã'
U[_(O a EHGlO(L\UÇ 5À› òÈ­A¯±º˜)pÌq­AÃT­‘£ðɾ̐­AÃÀ­‘£ƒÌq­A´ ¢¾³Vº[ÃÀ­
U[_(O a EHGlO(L\UÇ 1y› ò­A¯Á͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒðhÉ»­#¢h% ÃÀ­‘£ƒ©T­A÷‘¯‘Å»òÚÜr´‚';³VÃT­
U[_(O(@\>?EH8 0œ› ͐ºc­AÃT­‘£Ä·2ØÙ­A®óTØ?),®£ƒÿ¤'H¯4؀©ÃÀ£ Ɛ®
U[_(O(@\>?_=U 3p› Ø,­A® à ¢©T­A®­‘£·2Ɛ®ÅK£ƒ';¯4Ø ÅK£Ä¿' ¼AØ(®£ÿf¦(),®u­A®
U[_(O(@\>?_=Ux˜ 3p›  ¦(),®u­A®Þð ³Ú£
¼AƐ¯9­ƒ¿Àº ¡ ­Ìf©T­AÍ £Ä ¡ ˜Ë9ý‹´‚
ð ³
U[_=U 0p› ÝԘäË2­‘£uÝ ­AËJŸ‹'f­A®£·ƒʘËV),ºc­A³Ð'¢}¯4º[® ¢'f­ҕ%(ÃT£ÿfMҔ'HÝVŎàTØ(ÃT­ƒ'¢¾éAÅ»'€¯–Ür©R¬'f­ƒÝ2TË
U[_=UV8 3ñ› Â[Ï,³VÝ £·2¡”¢h';Ý
­‘£ƒÝ2u£ƒÍ³;­A͐³Ú£ ÿ¤Ì!),É»­‘£#Ý2
U[_=UV8 3 I,_ › ðÝVŎ¯ §='¤­A³;£ƒ·ƒòÚÅK£ƒÿ¤ðÝVŲ«M#
£ n¼AÃÝVŸr¢h% ºjì(¯±Ý•¢
U[_=UV8 0ۛ ÝVŸräWË2­
U[_=UV8]Ç 1€› ͐³Ú­A͐³µ';³VÃÀ­
U[_=UV82˜ 3ñ› éAÅ»C' c`éAÅ»'¤£ƒ·2į4²¯9­A´Ž³;Ҕº[´£¼AÃ÷‘¯4²£ÿ¤ Ԙ˃­AËJÅ
…b ‡

U[_=UV8;>W8;: 0ۛ ÝVŸräWË2£ÝVŸrûu­‘£ƒÝ
­AË\Ÿr'¤­A®
U[_=UV8;<?s 3 I,_ › Ý2u­Aôq­uݔ¢À£ƒ¡”¢h';Ý
­‘£ƒ·ƒM¼AÃ÷‘¯4² òÈ­A©‚Ý•¢
U[_=UV8cL 0œ› àTØ(ÃT­‘£ƒ·ƒ© ü ƒŸr­ ´q£ƒÿ¤#ô;®
U[_=UV8cL!Œ&Y;< 3p› M¼A
© J,Ë2­A´q£·2àTØwÃÀ­ƒÝ”¢¾òm³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­
U[_=UV8cLNY,O(< 3ñ› ¡
¼ ԕ´fu£ ·ƒôH®¶c©ì(¯
U[_=UV8cLNY,O(<?<?s 3 I,_ › ¡VŸr´‚ ¢WŸ£ƒ·ƒôH®´F7
U[_=UVG 3 I,_ › 'Hò,ÅK£ƒ·2Ý2%Ù­‘£ ÿ¤Ý2©R¬r%Ù­
U[_=UVGJ:HG!U[UV8 3ߛ Ý%Ù­͐ºc­A³;£m¼AÃh´‚º[³;­‘£ƒ·ƒ¡²˃£ƒÿ¤#¡ žÀÝ ­ƒ¯\Ï,á ­ÄË2­ƒ© ü=²
U[_=UVGJ:HG!U[UV8 0p› Ý%Ù­͐ºc­A³;£m¼AÃh´‚º[³;­‘£ƒ·ƒ¡²˃£ƒÿ¤#¡ žÀÝ ­ƒ¯\Ï,á ­ÄË2­ƒ© ü=²
U[_=UVGJ<RO`@\L\>W8;: 3p› ¡Ã=Ԙ´q£ƒ¡2²Ë2£¼AÃʘË
U[_=UVGJse^U[L › ¯ §=Ê˜Ë ¢h'¤£ƒ¡•¢—'p¡•¢—'f£ƒº[³Ð¡”¢h'
U[_=UVGJsHCB;UVGJU 3 I,_ › Ý©W¬T£º[³µ';º őŸ
U[_;>?Z[LÇ 1y› ¡
¼Aá'¤­A³µº[³Ð® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2 ¶c° ­AÂݔ¢ö¼AÃh'f­A®Þ¢h% ÃÀ­
U[_;>?I,UV8;Z[U 0œ› Ý
­A²˃£ƒ¦F©T­Aº ÅK£ƒ¯ §cF­A«]£ƒ·ƒÝ
­A²wÅK£ƒ¦F©À­Aº
U[_;>?I,UV8;Z[UÇ 1y› ¯ §=';Øy';³VÃÀ­‘£9¶c¯4÷‘Ø';³VÃT­‘£¯ §c³Vu­‘ù•«
´‚';³VÃT­
U[_;>?I,UV8=L 3ñ› ¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ·ƒ¯ §=ʘ˲£ÿf¯ §c'HØ
U[_;>?< 3p› %¿À÷‘ØÙ£ƒÍ ¿³;­‘£ƒ¯9­A¯‘Å
U[_;>?< 0œ› Í ¿³;­Aèu£ƒ¿À% ÷‘Ø(´­‘£·ƒºc­‘¼AÃT£ƒÿ¤M¼A©¯4%Ù­
U[_;>?/< ˜ 0œ› '¿À';æő¬
U[_=E;(UÇ 1€› ¡ ­Aº +W©À­AÂ'H³ãÃT­‘£·2Í ¿®­AÃT­‘£Ä¯¿À'¤­A³VÃÀ­
U[_=Ec<RY;Ll>AE;8 0œ› *¿À®­A©À£ƒžÀô ®­A©T£Ä·2M¼A©h'f­AÝ £ƒð
e•¢h%
U[_=Ec<A_cUÇ 1y›  ôžÀ®­AÃÀ­‘£ƒ·2q),®ÃÀ­‘£ÿfÝ ¿À®ûu­AÃT­‘£ į §=';Øy';³VÃÀ­‘£mҔ% µ­AÃÀ­‘£¼A©h'f­Aݪ';³VÃÀ­
U[b,O(Z[L 3p› éAÅ»'¤£ƒ·ƒ" ¿ £ÿfM¼AÃh%?)A¬r+F £ Ë9° ­A°‹¬£ƒÝ2¿¼A´
U[b,O(Z[LÇ 1y› FŸr­ ¦FÃÀ­‘£ƒ·2ƋŻþ® ¢hÃÀ­‘£ƒÍ®¯–Ür©W¬r'p® ¢—ÃT­
U[b,O(Z[L\<?s 3 I,_ › éAÅ»'œéAÅ»'f£ƒË9° ­A°‹¬rF´ 7
U[b,O(:=:=UVGlO(L\U2Ç 1y› ͐þ»­A';³'Hº[ÃÀ­‘£ƒ®ה͋ÅÁÂ[Ï,ÉAűºcŸr­ ';ÃT­‘£¡Ê˜Ë ¿¼Aý!´‚'H³ãÃT­
U[b,O(:=:=UVGlO(L\>?EH8 0œ› M¼A©=¶c´­A³Ú£·2¡2Ê˜Ë ¿¼Aý!´q£ƒÿ¤¡
¼A´f"Ëã)»¼Aý‹´
U[b,O(<?LÇ 1y› m͐þ»­AÃT­‘£ 4Ÿr ­Ä'H³ãÃT­‘£·2͐þ»­Aèø';³VÃÀ­‘£¯ §="ŸrÝ ­ƒ';³VÃÀ­
U[b,O(<?L\U[I 3p› ð`ԕôq£ 4Ÿr ­‘£ƒ·2¦(Ï,³ã©T­‘¼ ԕ©´q£ƒÿ¤#Tºc­AÃ
U[b,O=g 0œ› ¯»³ Å»²­‘£ƒÓÀ¼Aה´fºc­AÃ
U[b,O=g
>W8,O(L\>?EH8 0ۛ ¯4³ Å»²­‘£ƒÓT¼A× ´—ºc­AÃÀ£ƒ·2į4³ Å»²«M£n¼Aó Å»²«]£ ÌqŸr­  £Äÿ¤¡
­A®=),ÃÀ­
U[b,O=g
>W8;UÄÇ › ¯4³ Å»²­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÌqŸr­ ÃT­‘£¼Aó Å»²« ';³VÃÀ­‘£ƒ·2¯‘ÜrƐÃT­‘£ƒ¢% ]ÃÀ­‘£ƒÿfÄ¡ ­A®=),ÃT­Ä'H³ãÃT­‘£ Mq),ÌfÃT­
U[b,O=g
>W8;UVG 0ۛ ¯4³ Å»²'
U[b,O=g a <?U 0œ› ¡
­A%("¬£·2%ü=÷‘ØÙ­ ԕ´£ÿ¤ð%Ù­Aº[³V«]£ƒðh%Ù­Aº[³V« ¢h% ÃT­‘£ #ÃhæÜrÃÀ­
U[b,O(@ a UVG\O(L\UÇ 1y› òmÉ,'f­AÃÀ­‘£#·ƒ'§W),áªÒ”%(®­AÃT­‘£ÿfÄðòÈ­A³ãÃT­
U[b;ZVOã_wO(L\UÇ 1y› q)'M®­ ';³VÃÀ­‘£ƒ¯\),®­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ),%(ÃÀ­‘£%q),%(';³€¼AÃ'¤­A®ÃT­
U[b;ZVOã_wO(L\>?EH8 0ۛ q') ]®­A¯4ÃT£¯\),®­A¯4ÃT£Ä¦Fþ»­‘1£ q),èF£ƒ·ƒq),%wÃÀ­‘O£ ¿%,­Aè
U[b;Z[U[U[IDÇ 5› ¡ ¼Aá'pº˜),ÃT­‘£͐þßÌq­AÃT­‘£ݥŻu­¯9­A³µ';³VÃÀ­
U[b;Z[U[U[I,>W8;: 3ñ› ͐¿Àº ´q£#·ƒ#͐ɻ­
U[b;Z[U[U[I,>W8;:=<?s 3 I,_ › ͐¿Àº ´‚Ý ­‘£ƒÍ¿Àº ´q­AË9´‚Ý•¢À£
¼AÃh¯4ØÙ£#¡ ¼A´
U[b;Z[U[<4Ç 1y› m͐þpÌq­AÃT­‘£Ä·2ð
T´—³Pº˜),ÃÀ­‘£ ¢h÷‘霺˜),ÃT­
U[b;Z[U[<?<AUV8;Z[U 0ۛ ¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£·2͐þ»­Aèu£#ÿ¤Äð T´q­‘£ð T¦ ¿À«
U[b;Z[U[<?<AUV8cL 3p› ð
u£ ¢—÷‘黣 ðhʘ' üc÷‘Ø,£¦ ¿«
© 2£ƒ·ƒ͐¿Àº &Ür½!Ë
U[b;Z[U a LƒX9G!U am› Æ[),Éß';³;£¡ ¼A´Ò”³Vý!´q£m¼AÝ2©T­AË
U[b;Z[U a LÇ 1y› Æ[),É,ÃT­‘£ƒ·ƒM¼A©³ ),áø'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤ÄØA),';ÃT­
…bS

U[b;Z[U a L\>?EH8 0p› ƋÜrØÙ£ƒ·ƒ¡¯4©À­A%Ù£#ÿ¤³”),'¤£ e¼A©hÝÌ*¬rÃÀ£#Æ[),É»­A©
U[b;Z[U a L\>?EH8,O(< 3ñ› M¼A©"˜¢h+F£¡Ãr)'~­‘£¡Ý ­Aá ­A³V«
U[b;Z[U[@\@ 0ۛ ¯ §h­A ¿ÀË\¬£Ä·2͐¿Àº ´q­AË´q£¡ ¼Aá'H´q­‘£ƒ¡ ¼A´f'§cF£ƒ¡2ÝVŸr˝
U[b;Z[U[@\@\>?_=U 3ñ› ¡
¼Aá'¤£Ä·2¡ ¼A´—" Ë2£ÿfM¼AÃh¯4ØÙR 
¯Kҕ³Ú¼A‰´
U[b;ZB,Oc8;:=U 0j› ¡%(®­‰Í%(®­‘£‰¯9Ҕ³V©´*¬rÃÀ£‰·2º¿¼Aë(É,£ Ë2 ­A©Ä¡ÃÀ2£ÀʘˤÂ[Ï,ԕ´q'D£ Ìf"ƒºcŸ¡
­ ˜Ë2­A¯9­A³ Å»¦K«Ö¡”¢h'6~º˜),´ ¢~ž‹º Ÿ£‰ÿf2¼A©T¼AÃh˝u£¤¡2%w®[Å͐%(®ÅK£I ÀÕ˜Ë" ¢—+
U[b;ZB,Oc8;:=UÇ 1œ› ¡%(®­ƒÍ%(®­'H³ãÃT­‘£ƒÍ%(®ÃÀ­
U[b;ZB;:U 9,Y;UVG 0ۛ ¡•¢—ý‹Ý2 ¢h';³;£ÄÓRŸ¼ ®À¶c´q­AÃß'¤­ƒ¡”¢h' ԕË2­A˃­A®Ë
U[b;Z[>?@\U 0p› ³;­AÌhË';³;£u¡ ­AÍ ­A%('f­A³ ÅK£ƒ¢h% "Å»u­A®Þ¯4³Ð'H³
U[b;Z[>?@\UÄÇ 1y› 'H³Ð®¦#­AÃT­‘£ƒ·ƒ'f­AØ';³Ðô¢WŸ‹'Û¢h% ÃÀ­
U[b;Z[>?L\UÄÇ 1y› 𠢐¼A̗´‚';³VÃÀ­‘£ð';Ý
­AÃÀ­‘£ƒ·2ðhòÈ­AÉ,ÃT­‘£nù ]Ìq­AÃT­
U[b;Z[>?L\UVg
UV8cL 0œ› º[® ®£#·ƒà‰Í³Ú­Aº[ØÙ£ƒÿfÆ ¢—É»£ Ì!),"£𠢗̗ÃÀ­
U[b;Z[<WO(>WgøÇ 5› M¼A½!®­AÃÀ­‘£ƒ¯¿À'¤­A³VÃÀ­
U[b;Z[<WO=gmO(L\>?EH8 0ۛ M¼A½!®­Aº[ØÙ£ƒ·2M¼A% 0 ¼A©" ¢h+u£ƒÿ¤e¼A©=¶c‰ËÖÍ[),á'œ"$&%
U[b;Z[<WY;I,UÇ 1y› Æ[),Éߢh% ÃÀ­‘£·2M¼AÃ';®ÃÀ­‘£ƒÍ ­Aº[³'H³ãÃT­
U[b;Z[<WY;@\>?EH8 0ۛ Í Ò•º[÷‘'¤­A³;£·2˜Ë2¼A´f¢h³ 'f£©h̬‹ÃT£n¼AéT­A³ã«]£ƒ¯ §h¼A´f³”),á £³”),'¤£ Ƌ܋Ø
U[b;Z[<WY;@\>?_=U 3ñ› M¼AéÀ­A³V'¤£ƒ·2Æ[),ɾ'H³Ú£ÿfM¼AÃh'f­A® 'H³Ú£ Ä¡2®¦
U[b;Z[EHgmg
Y,8;>?ZVO(L\U 0ۛ M¼AÃ'¤­A®­ƒ¿Àº ¡ #
¼Aý!´q£ Ìq­‘¼A´HîrË ¿À´
U[b;Z[EHgmg
Y,8;>?ZVO(L\UÇ 1y› Ý2F­A̾ݕ¢}­ Í ˜­AË2º[³
'H³ãÃT­‘£¿Àº ý!'¤­#¯9­AÃWŎ͗ԕ%'H³ãÃT­
U[b;Z[EHG!>WO(L\UÇ 1y› µ­AÅ
® 
főŸrÃT­‘£‰É»­ƒðhá ¢hÉ,ÃT­‘£ÄƋŻ®ÃÀ­
U[b;ZVG!UVg
UV8cL 0p› ‰®£ žÀ®­‘£ƒ·ƒ¦(),͐³
U[b;ZVG\Y;Z[>WO(L\>W8;: 3ߛ ¡ ¼A´‚¿
% ]%,­Aèu£'H÷‘Ø%Ù­AË9'
U[b;ZVY,G!@\>?EH8 0ۛ ¯4ËJ¬‹ØwÃÀ£#òl§=‰«]£ƒà&ÜrTÃT­‘£ƒ·ƒ#þ»­Aèu£Äá ­A©T­‘£Ä¡
­A'§=T«
U[b;ZVY;@\U 0œ› ²F­ƒËã) ˃£ ²× Ë
U[b;ZVY;@\UÄÇ 1y› Æ[),É,ÃT­‘£ƒÌq­Aà ¢‚¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2²u­'H³ãÃT­
U[b;U[ZVY;L\UÄÇ 1y› ¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ';³jÉ»­A®ÃÀ­‘£#·ƒ#¯ §=͋ŸráÞ';³VÃT­‘£ÿ¤¯ §h­A« %wë(Ép¢h% ÃÀ­‘£ƒô¤Ÿr­ Ý¥ÅÁ¢—% ÃT­
U[b;U[ZVY;L\>?EH8 0p› Ý2ה¯9­A%(Ãp';³VÃÀ­‘£ƒ·2Ä¡
­A³ã«]£#ÿ¤¯ §=òÈ­A©ÀR
£ Äô¤Ÿr­ Ý¥ÅK£©á #
£ "2 ԕË2­A˃­A®˱'•ÅŽ% ŸrÉ,ÃÀ­
U[b;U[ZVY;L\>?EH8;UVG 0p› ©À¼Aá'f£ƒÌf½!®­A%Ù£˜Ëƒ­Aá
U[b;U[ZVY;L\>?_=U 3p›  ¯ §=͋Ÿ‹á'f­‘Ò”³V«HÅK£Ä·2'¤­AËJ¬r'¤­‘Ò•³ã«HÅK£m¼AéÀ¬r­ º['f£Ä'¤­AËJ¬r²
U[b;U[ZVY;L\>?_=U 0œ›  ³;­AÌhË ¼AÃË9â';æ¬‹Â ­A³ ÅK£ƒ¯ §c©´*¬r'¤£ƒ³;­AÌhË';æ¬r ­A³ ÅK£¯ §=͋Ÿrá';´q¬­ £#¯ §=͋Ÿrá'¤­A³ Åö©¦N¬
U[b;U[ZVY;L\>?_=xU ˜ 0p› ¯ §=͋Ÿ‹áïÝVŸr͋Ÿrá‹Åö'f­AË\¬
U[b;U[ZVY;L\>?_=xU ˜ 0p› ¯ §=͋Ÿ‹á'p'H&¬r ­A³ Å
U[b;U[ZVY;L\EHG 0œ›  ';³Và ¢©À­A®­‘£n¼AéT¬‹­ º['f£ƒ·ƒÝ¥Ÿ‹¯9­A%(Ãß';´q¬­ £ƒÿ¤#ÝÑü=´f® ¢ ¯ §=©h´¬‹'f£Äð 9³jÝ
­Aá'
U[b;UVg a <WO=G!s 3p› ¡2¿Ã 'H³ã«cŻ˃£ƒ·2%ü=÷‘ØÙ­ ԕ´¾'¢}ËV) ˃£ƒ¡ ­A%w"[¬£ƒ¡îrÆ ­
U[b;UVg a <?> Œ–sÈÇ 1y› %ü=÷‘ØÙ­ ԕ´ß¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2ðh%,­Aº[³ã« ¢h% ÃT­
U[b;UVg a L 3ߛ ò ¿Àý!´q£ƒÍÂ ­Ä¿Àº ¡
­‘£Ä·2͐³ ÅK£ƒ³;Ҕº[´
U[b;UVg a LÇ 1y›   ¿Àý!´ß';³VÃÀ­‘£ƒÆ[),Ép¢h% ÃT­‘£³;Ҕº[´‚'H³ãÃT­
U[b;UVg a L\>?EH8 0ۛ Æ ¿ÀØ('f­A³Ú­‘£ƒ·2͐ ­A©À£#ÿ¤²u­
U[b;UVG!Z[>?@\U 0p› ¯9ҔU³ u£·2¡-VË2­AÝ £
¼A"²­‘£ƒÿ¤R˜Ëƒ­AË2­Au£'HÝ2³V´
U[b;UVG!Z[>?@\UÄÇ 15› ¡ ãË2­AÝó';³VÃÀ­‘£ƒ·2M¼A" ²­ ¢h% ÃÀ­‘£ƒÿ¤#¯9Ҕ³U±';³VÃÀ­
U[b;UVG!LÇ 1y› ðí[),¦ó';³VÃÀ­‘£·2¯9ҔU³ Ž'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤e¸e͐® ¹#®¦#­AÃÀ­
U[b;UVG!L\>?EH8 0ۛ ¯9ҔU³ u£ ·ƒðí[),¦#£Äÿfį §=Ëã),¦
U[b,B,O=Y;@\LÇ 1y› főŸrÂø® ¢hÃÀ­‘£#·ƒ#°';ÃT­‘£Äÿ¤R˜Ë9Ëï';³jÉ»­A®ÃÀ­‘£ "ÜWԕËø';³VÃÀ­‘£ƒ" ¢h+ŽÃß³$MÃÀ­
U[b,B,O=Y;@\L\>?EH8 0ۛ ²Ë2£·2µ­A®Å'H³ãÃT­‘£ƒ"[ÜWԕËJÅ»';³V«]£ÿfnù fŸr ­A©ÀR
£ Ä°'¤­A©ØÙR
£ "ƒ
U[b,B,O=Y;@\L\>?_=U 3ñ› Ý;') Mà ¢©T­A®­‘£Ä·2°'¤­Aà ¢}©T­A®­‘£ÿfµ­A®Å';³Và ¢}©T­A®­‘£ ¯–Ür³;­‘£¯–Ür«H¬
U[b,B;> k >AL 0œ› ¯ §=u­A« ¯4T£Ä·2¯ §c%,¼A"[¬r´ß©=¶c´¿
…b]

U[b,B;> k >ALÇ 1y› Mҕ%A]®­AÃÀ­‘£ƒ¯ §=ʘË9² 'H³ãÃT­‘£¯ §=';Øy';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §=%Ù¼A"¬‹´ß';³VÃÀ­
U[b,B;> k >ALl>AE;8 0p› ¯ §=%("¬‹ÃRÅK£ƒ¯ §c%w"[¬rÃT£ƒ·ƒ´fF­A"­‘£ÿf'ÑÏ,´¿À'
U[b,B;>?<ROcG\O(L\UÇ 1y› ºc¼A+&¬r´‚'H³ãÃT­‘£¡ ­AÃTÒ Ô˜%(´‚';³VÃÀ­‘£ƒ·2 þ'H³ãÃT­‘£ÿ¤Ý¨F©¾'H³ãÃT­
U[b,B;>?<ROcG\O(L\>?EH8 0p› ¡ ­AÃ`ԕ%(ÃT£ƒ¡ ­AÃ`ԕ%Ù£ƒ·ƒº[+æ¬
U[b,B;EHG!LÇ 1y› M¼A"²­¢h% ÃT­‘£ƒ·ƒð¯4¢h% " 'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤Ä̗´q­AÃÀ­
U[b,B;EHG!LNO`L\>?EH8 0ۛ Ý2ʘËV),¯4¢h% "£·ƒá ­‘¼Aæ¬r'¼A"²­
U[b,BHY,g UÄÇ 1y› ¯ ü ©RŞq),%Ð'H³ñ¼AÃ'¤­A®ÃÀ­
U[b;>?<AU 0œ› %¢h" ¼AÃ'¤­A®­‘£ƒ·ƒM¼AéT¬‹­ ÝÃ
U[b;>?<AU
Ç 1y› %¢—"óݔ¢Á¼AÃ'¤­A®ÃT­
U[b;>?@\LÇ 5‰› º˜),ÃT­‘£Ä³Vº[ÃÀ­‘£ƒ·2ÄÌq­AÃT­‘£ÄÿfÄÌq­A³(]ÃT­
U[b;>?@\L\UV8;Z[U 0p› M¼ ¶c° ¼A´q£·2Ý- 2­‘£ÿf¡ ¼ ¶c´fʘ©T£ƒ¨F©À£#¨F©Ã
U[b;>?@\L\UV8cL 3ߛ ¨#¼A©h´£·2©´*¬ru­AÃT£ÿ¤Ý ƒ £ e¼A͐퐝u­AÃ
U[b;>?L 0œ› ¦FTÃT£
¼A͐%Ù­‘£#·ƒ#Í ­Aº[³Ìq­Aà ¢¾'¤­ƒ³;­ ¶c´q­‘£
¼AæN¬r
U[b;EHIY;@ 0œ› M¼A͐%Ù­‘£ƒ¦FTÃT£ƒ'”ÜrÂ
U[b;EH8;UVG\O(LlUÇ 1y› M¼AÃ÷‘¯K­A¯âé,º[³;­AÃÀ­‘£m¼AÃ%?)A¬r+&Åé,º[³;­AÃÀ­
U[b;EHG k >?LNO=8cL 3p› ¡2ʘˤԕ´q£ƒ¡2ʘË2¼Aá'¤£ƒ·2¡ ¼A´F˜ËË\Å
U[b;EHG!Z[>?@\UÇ 1y› òÚÜr´‚ò¦­AÃÀ­‘£ƒûu­AÉ,ÃT­‘£Äô•Ü Ÿ‹'HÃÀ­‘£ƒ¡H),ûu­Aèø';³VÃÀ­
U[b;E=L\>?Z 0œ› ¡
­A';+欋'f£ƒ),º['¤£ƒ·2M¼A©h¢—% "­A¦F´£'Ñ),è ¼A©¢h% "Ŏ©=¶c´¿£m¼A©¢h% "[Ŏ¯\Ï,á ­ÄË2­"$&%ÐË2­³ ÅK¼A´
U[b a O=8;IDÇ 5› ôžÀ® ̐­AÃÀ­‘£ƒ·2*¿À® Ìq­AÃT­‘£ƒÿ¤¯ §=Ý ­‘Ò•³ã´ßº˜),ÃÀ­
U[b a O=8;IDÇ 1y› ôž®­AÃT­‘£ƒ·ƒq),®ÃT­
U[b a O=8;@\U 0ۛ ¯ §=Ý ­A³;£ƒ·ƒôž®­A©T£ƒÿ¤M¼A©`¶c´q­A³
U[b a O=8;@\>?EH8 0ۛ ¯ §=Ý ­A³;£ƒ·ƒôž®­A©T£Äÿfn¼A©`¶c´q­A³
U[b a O(LNG!>WO(LlUÇ 5› àæÜrTÃT­‘£Í ¢}³”),'œØ?),'‚Ò”ô;³VÃT­‘£Ä·2M¼A©=¶c´q­A³j¯–Ür©W¬r'p';º[ÃT­
U[b a U[Z[L2Ç 1€› ¡ ­A"­ƒ$³ MÃÀ­‘£·2³;­Aº~2¢% MÃÀ­
U[b a U[Z[LNO`L\>?EH8 0œ›  ­Aºc£Ä·2¡ ­A"­‘£ƒÿ¤Ä¯ §=´*Å»²­
U[b a U[I,>?UV8;Z[s 0ۛ ËV) Ë´q­‘£·2¡;Ï»¼AʘË2£ƒÿ¤Äð¯4Ëã)»¼A¦K´q­
U[b a U[I,>?UV8cL 3ñ› ËV) Ë2£ƒðÀ¼A´£·2Ä¡
­A
© &‹Ë9'
U[b a U[I,>?UV8cL 0ۛ ð¯9­A˃£ƒ·2Ý2ºc­A³;­‘£ÿfÄÝ
­AáÃ
U[b a U[I,>?L\U
Ç 1y› "[Å»à §c´­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒÝº[® 'H³ãÃT­‘£ÿ¤"Å»à §ò–¢hÌfÃT­
U[b a U[I,>?L\>?EH8 0œ› m"Å»à §=´q­‘£u¿Àô ´*ő¬£ƒ·2Ìf®˃­ T­‘£ƒÿ¤Äá ­A©T­‘£Ä¡
­A'§=T«]£ ò–¢h¨ ¿Àº è±Ý•¢hÃÀ­
U[b a U[I,>?L\>?EHY;@ 3p›  ¿—¶c´£¿Àô ´*ő¬r®­‘£ƒ"Å»à §=¦#­AæÅ
U[b a U[<TÇ 1€› M¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£ƒÍ ­Aº[³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒô¢WŸ‹'HÃÀ­
U[b a UV8;IPÇ 1y› ðhé»­AÃT­‘£ƒ·ƒR˜Ë9Ëï';³VÃÀ­‘£ÿf®¦#­AÃÀ­
U[b a UV8;I,>?LNY,G!U 0œ› ðhé»­A©T£M]¯4´q£ ·ƒ˜Ë˃£%]‹¬
U[b a UV8;@\U 0p› ®­A¦K´qO£ ]¯9­A©T£Ä·2M] ¬­ £ ˜Ë9Ë
U[b a UV8;@\>?_=U 3p› Tº Ÿr¦#­‘£ƒÍÉAÅö®­A¦F´ß'¤­
U[b a UVG!>?UV8;Z[U 0p› ¡¿Àà òm©T£Ä·2¯»³ Å»²­‘£ƒÿ¤R˜Ë9©ºc­A³Ú£ #΃­AÃT£"ƒ¡¿Àà òÚܼA´
U[b a UVG!>?UV8;Z[U
Ç 1y› m¡¿Àà òm©‚';³VÃÀ­‘£ ·ƒÌqŸr­ ÃT­
U[b a UVG!>?UV8;Z[U[I 3p› ¡¿Àà òm©RÅK£Ä·2¡ ù”òmÎ2£ÄÿfÄ¡-Vˤ¶c´
U[b a UVG!>Wg
UV8cL 0p› ¯4³ Å»²­‘£̐Ÿ‹­  £#¯4³$µ£ƒ·2M¼A©hÎ2­AþݥŸr͋Ÿ‹á‹ÅŽ¯4³ Å»²­‘£ÿf¯ §cËV),¦
U[b a UVG!>Wg
UV8cL2Ç 1y› ¯4³ Å»²­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÌqŸr­ ÃÀ­‘£#·ƒ#¯ §=ËV),¦ 'H³ãÃT­
U[b a UVG!L 3p› M¼AÃh¯¿À«]£#·ƒ ­A®­A'¤£ƒÿfÄô¿À´*ő¬r®­‘£ ¡-VË4¶c¦
´ ˜Ëƒ¼Aý‹´
U[b a UVG!L 0œ› M¼AÃh¯¿À«]£#·ƒ ­A®­A'¤£ƒÿfÄô¿À´*ő¬r®­‘£ ¡-VË4¶c´¦˜Ëƒ¼Aý‹´
U[b a >WG\O(L\>?EH8 0ۛ M¼Aà &!©T­AÝ2»Ã +r£ƒ·2Ý2u­‘¼AåA´q£¡Ԙ´q£ƒ ü=Ê˜Ë ¿£ÿfÄ¡©hÝ
­AÃ
U[b a >WG!UÄÇ 5› T³VÃÀ­‘£ ¯ §=« ʘ˃­A¦KÃÀ­‘£·2Ý2F­Aå?´¾º˜),ÃT[­ ÆKÃT­
U[b a >WG!UÄÇ 1y› Æ[),É,ÃT­‘£Ä·2M¼AÃ'¤­A®ÃÀ­
…b=†

U[b a <WO(>W8DÇ 1y› ݝTûu­AÃT­‘£·2¯ §c'f­A" 'H³ãÃT­‘£ƒÍ´f®­AÃÀ­‘£˜Ë2­J,˃­ ';³VÃÀ­
[U b a <WO=8,O(L\>?EH8 0ۛ  ¡2°‹¬£Ä·2ÄØ Å»'¤­‘£Äÿf#˜Ë2­J,˃­‘£ ©h«H¬rÃ
[U b a <WO=8,O(L\EHGJs 3p› Í[),á'¤£Ä¡°‹¬r'¤­A³ ÅK£Ä¡2°‹¬M¯ §='f­A" '
[U b a <?U[L\>?_=U 0ۛ ¯–Ür³Ú­ƒ'H³ãà ¢}©T­A®­‘£ƒ¯»%¯–Ür©R¬‹'
[U b a <?>AZ[>?L 3ߛ ¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ·2¯ §='HØÙ£ÄÿfÄÝ ­Aô
[U b a <?EHI,U
Ç 5‰› ô•ÜrØ(ÃÀ­‘£#·ƒ´—É,';ÃT­
[U b a <?EHI,U
Ç 1y› ðhé»­ƒ¢h% ÃT­‘£·2Äòm'pݔ¢¾ðÉ»­¢—% ÃT­
[U b a <?E=>?L 0p› ©RÅ»³ã´­'¤­ƒ'¤­AF£¡-e ¿À´Ž'H&¬£ƒ¯»³;­A'§=
[U b a <?E=>?LÇ 1y› 'f­A± ¢WŸn®¦#­AÃÀ­‘£ƒ·2Ä¡¯»Ã ¢Ž'¤­Aâ ¢WŸn®­AÃT­
[U b a <?EHG\O(L\>?EH8 0ۛ q),Ìq£ƒþAÜ Ÿrþ¾þ»Ÿr­ þ»£Ä¡qԕ© ¢—+‰«
[U b a <?EHG!UÄÇ 1y› q),̗ÃÀ­‘£ƒÌqŸr­ ÃT­‘£ÄþAÜ Ÿrþ,ÃÀ­
[U b a <?E=@\>?EH8 0ۛ òmÉ»­A'¤­‘£ƒáÉ»­A'¤­‘£#·ƒô•ÜrØ(ÃÀ­‘£e¼A©=¶cô*),Ø(Ã
[U b a <?E=@\>?_=U 3ߛ òm'œÝ”¢¾ðɾÌq­Aà ¢}©T­A®­‘£ƒ"[Å»à §c%,­K
[U b a <?E=@\>?_=U 0p› ðÉ»­ £ƒ·2ô;Ø(à ¢h©À­A®­
[U b a EH8;UV8cL 0ۛ ˜ËBJ,˃­A´­‘£·ƒ#¡2°‹¬r%("¬r'¤£#ÿ¤ÄàF­A´qŸr­ '
[U b a EHGJL 0ۛ M¼AÃ˃¬r­ ´q£ƒ% ÜrÝ2¢
³ ¢h% "Þ'¢ú¼A® Ë ¢ò–¢hÌq­Ä¿Àº ¡ ­#u­A®
[U b a EHGJLÇ 1€› M¼AÃhË2¬r­ ´¾'H³ãÃT­‘£ƒÍ ­Aº[³Ðò–¢hÌfÃÀ­
[U b a E=@lUÄÇ 1y› q),®ÃÀ­‘£O),® 'H³Ð³(]ÃÀ­‘£ ·ƒ¯9­A¯âðhàF­AÉ,ÃÀ­‘£ƒ';®­A覐),® ÃT­‘£ƒÿ¤h]Ø('¢‚ ¢WŸÉ»­A®ÃÀ­
[U b a E=@l>ALl>AE;8 0p› Mҕ%Aµ­A©T­‘£ƒ¯ §=%("¬rÃT£·2˜Ë2­J,˃­‘£Ø Å»'¤­‘£m¼A©h©³V«]£Ä¡°‹¬
[U b a E=@Y,G!U 0œ› M¼A©h©³ã«M£Ä·2MҔ%Aµ­A©T­‘£ƒÿ¤#©À­AË ¿øá‹Ür¯±¡
­‘Ò”%y ¢WŸn¯»É,ÃT­
[U b a EHY,8;IÈÇ 1€› l˜Ë2­J,Ë2­';³VÃÀ­‘£ ͐´q­AÃÀ­‘£ƒ·2Ý2‰ûu­AÃT­
[U b a G!U[@\@ 3ߛ ¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ·ƒéAÅ»'¾¼AT®´q­ ¿º ¡
­‘£Äÿf´ ¢ĥò‘¢hÌq­#¿Àº ¡ ­
[U b a G!U[@\@Ç 1œ› M¼AÃhÂ[),É,ÃT­‘£ƒ·ƒ͐´—®­AÃT­‘£ƒ©h«c¬‹Ã‚'H³ãÃT­‘£¯ §=';Øy';³VÃÀ­
[U b a G!U[@\@\>?EH8 0ۛ ð`î‹Â ­A³V«]£ƒ©T­Aý!Ë9³ ÅK¼A´q£ƒ¯ §='¤­A"ÃÀ£ƒþAŸr¦#£ƒ©ÃÀ£#ðÀ¼Aý!´£¯4%
[U b a G!U[@\@\>?_=U 3ñ› ÝVÜr'f£·2˜ËJŸ‹Ì—'¤£ÄÿfÄ%("¬r'¤£ #¡2°‹¬r©h´[+
[U b a Y;<?@\>?EH8 0ۛ M¼AÃ'¤­A®­ƒÌq­AÃT­‘£n¼AÃ÷‘'¤­AÝ2ÃT£u·ƒʘË2­A¦
[U b a Y,8;:=UÄÇ 1y› M¼A‰ØÙ­AÃÀ­‘£ƒ·2ƋŻ®ÃÀ­‘£ƒÿ¤#'¤­AØ(ÃT­
[U bd9ÚY;>?@\>?L\U 3p› ðhʘ' üc÷‘Ø,£ð u£·2͐¿Àº ´q£ƒÿ¤¯–Ür³Ú­‘£ ÄÝ¥Ür²
U[b;LNO=8cL 3ߛ ©h´¬‹F­AÃÀ£ ·ƒ¯ §= ¼A®´
U[b;L\UV8;IDÇ 5‰› ôžÀ®­AÃT­
U[b;L\UV8;IDÇ 1y› ôž®­AÃT­‘£ƒ·ƒ͐þ»­AÃT­
U[b;L\UV8;@\>?EH8 0ۛ M¼A©`¶c´q­A³;£·2ôžÀ®­A©T£ÿf͐þ»­AÃÀ­
U[b;L\UV8;@\>?_=U 3ñ› ͐ɻ­‘£e¼A©h"­A®£ƒ© ü=º[´q£ƒ·2Â[Ï,É»­‘£Äÿ¤e¼A©=¶c´ üc´£ #͐¿Àº ´!)AŸ]'Ñ)p®­Aò ¯»¿rº Ÿr ­Aà ¢Á©T­A®­
U[b;L\UV8cL 0ۛ ôžÀ®­A©T£Ä·2M¼A©=¶c´q­A³;£ÿf¯Kҕ³ãF­A«
U[b;L\UVG!>?EHG 3p›  Í ­Aº[³ ÅK£Í ­K£Rȯ4³ Å
U[b;L\UVG!>?EHG 0œ› HD¯»³ ŎòÈ­A¦#£ƒÍ ­ K òÈ­A¦#£ƒ·ƒ¯ §=';Øy'¤­AËJ¬
U[b;L\UVG\g
>W8,O(LlUÇ 1y›  ðµ­AÉpÉ»­A®ÃT­‘£·2Ý2ʘË2­AÃT­A"Þ';³VÃÀ­‘£ÿfÌfɾ'f­AØ¢h% ÃÀ­‘£m¼AÝ&Ü ¬r® 'H³ãÃT­
U[b;L\UVG\8,O(< 3ñ› Í ­Aº[³ ÅK£ȯ4³ ÅK£Í ­K£#·ƒM¼A©¢h% "ÅK£ƒÿ¤Ä¡ ­AÃh'f£Ä¡
­A'¤¼ ¶cT'
U[b;L\UVG\8,O(<?<?s 3 I,_ › Í ­Aº[³Ðݕ¢£ƒÍ ­ K ì(¯ŽÝ•¢À£·2MҔ% µ­A© ¢¾Ý”¢À£ƒ¢% ]à ¢}ݕ¢
U[b;L\>W8;Z[L 3p› Í ¿ÀûF­Ä¿Àº ¡ ­‘£#·ƒÃ÷‘ØÙ£ÿf® ¿Àå?´
U[b;L\>W8;Z[L\>?EH8 0p› ÃT­A"£ ·ƒ¡¥Ÿ‹´
U[b;L\>W8;:HY;>?@NBÇ 54› Í ¿ÀûF­AÃÀ­‘£K·2Ã÷‘ØP';³VÃÀ­‘£Kÿf¡
¼Aá'ÌhËV)»¼A´yݔ¢€¡¶c¯4÷‘Øj˃­q× ®­AÃy';³D¢h% ÃÀ­‘X£ uԘ%Ⱥ˜)yÌq­AÃT­‘£X"ƒÍ ¿Àû‚Ìq­AÃT­
U[b;L\E=<fÇ 1y› mݳڭAº[ÃT­‘£͐þ»­Aèø';³VÃÀ­‘£ ·ƒ ¶c´¿¼A´ß';³VÃÀ­
U[b;L\EHG!LFÇ 1y› ƋŻÃß® ¢—ÃT­‘£Ä͐®¯–Ür©W¬r'p® ¢hÃÀ­‘£ƒÌ!),³µÝ”¢¾®˜¢hÃT­
U[b;L\EHG!Ll>AE;8 0ۛ ƋŻÃßÆ[),³Ú£ƒÍ®­Aʘ'¤­A³;£ƒÍ® ݕ¢}¡¯»º[³V«
…c…Ub

U[b;LNG\O 3p› ¡
¼Aá'¤£#·ƒ¡Ý ­Aá ­A³V«]£ƒÿ¤Ä¡
¼A´qҔ³Vý!´
U[b;LNG\O 0œ› ͐þ,´ÅÁ©`¶c´¿
U[b;LNG\O(Z[LFÇ 1ۛ főŸrÃT­‘£·2M¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘£ ÿ¤Æ Ÿr­ Ø(ÃT­
U[b;LNG\O(Z[Ll>AE;8 0ۛ M¼AÃ÷‘';+æ¬[£ ·ƒM¼AÃÂ[),É»£ÄÿfÄÝ ­A³;£ ÄÝ¥Ÿ‹¦A§cºc£"2Ý2´q£Ÿq¦?§ԕ°øݔ¢¾ðh%,+Wà üc´ß©À­Aý‹Ë
U[b;LNG\O(I,>?L\UÇ 1y› òÈ­A¦ ¢¿Àº ¡•¢ï¼A©h¢—% "Ŏ¡2¯4³;­Aá‹Åö'*)ËV) Ëú¡
¼Aá'¤­A³ Ŏ'¢ºc­A°ø žrŸnÝ;ÏAŸr¯4ÃÀ­
U[b;LNG\O=8;U[E;Y;@ 3ñ› D¯»³ ÅK£ƒÍ ­Aº[³ ÅK£ƒÍ ­ K£#·ƒ¯4³;­A˃­‘£ƒÿ¤e¼A©h¢—% "Å
U[b;LNG\O(E;G!I,>W8,O=G!s 3ñ› ¡Ãr)'fÅK£m¼A©" ¢—+F£ƒ¡2Ý ­Aá ­A³V«]£ƒ¡-e ¿À´q£ƒ¡2Ý ­AF­ ԕË
U[b;LNG\Oã_wO`:HO=8;Z[U 0œ› ¡ ¼AF´ ˜ËË2£͐ ¿ º ˜Ë9Ë2£ƒ·ƒ¡
¼A´f'§=
U[b;LNG\Oã_wO`:HO=8cL 3p› ðÉ»­ Уķ2Ä¡ ¼A´ ˜Ë9ËJÅ
U[b;LNG!UVg
U 3p› ¡ʘË4Ԙ´q£ƒ·ƒ͐¿Àº ´q£ƒÿ¤¯4³Vu£ ¡
¼ ԕ´f
U[b;LNG!UVg
U 0œ› M¼Aݳڭ‘£ Æ[),³Ú£ƒ¡¶c´£¡
¼ ԕ´fâÝVÅ»F­
U[b;LNG!UVg
>?@\L 0ۛ ¦F³V±%(®Þ'f­
U[b;LNG!UVg
>?L!s 0ۛ ¡ʘË\Ÿr´f´q­‘£ ÝVÅ»u­‘£ Æ[),³Ú£ƒ¡Ԙ´q£mҔ';ÃT­A³;­‘£·2¡2¦A§€òÈ­A¦#£ƒÿ¤M¼AÃ';Øw´q­
U[b;LNG!>?ZVO(L\UÇ 1y› Æ ¿ÀÉ»­AÃT­‘£Ä ¿Àý!´‚'H³j¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2Ý ¿À®ûu­AÃT­
U[b,Y k UVG\Oc8;Z[U 0œ› ¡
¼Aá';´q­‘£ƒÍ ­A¿Àº ½!Ë2£ƒÍ¿º ´­AË9´
U[b,Y k UVG\Oc8=L 3ñ› ¡ ¼Aá'f£Ä·2¯ §c ¿À³;£ƒÿ¤º[³;­òm³;­
U[b,Y;I,UÄÇ 5› ¯4ÝVÅ»ÌfÃT­‘£ƒ¯»Ý¥Å»ÃÀ­m¼AÃ';®ÃT­‘£‹ÜrÃT­ÄØ(¯4'HÃÀ­
U[b,Y;I,UÄÇ 1y› ¯4ݥŻÌfÃÀ­‘£#¯4ÝVÅ»ÃT­
¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£ƒÂ‹ÜrÃÀ­#Ø(¯4'¤­AÃT­
U[b,Y;<?LÇ 1y› ͐¿Àº ´â¯ §cÝqԕþº˜),ÃT­‘£ƒºc¼A+&¬r´‚º˜),ÃT­‘£·2 þº˜),ÃT­
U[b,Y;<?LNO=8cL 3ߛ ¯ §=ÝqԕÃÀ£ƒºc¼A+欋´£ðh½‹®¼AÝ´
U[s=U 0y› ¡ Ÿ­ µ£uÃ
¢ T£®=),ÃT£·2
¼A© ­A³Ú£uÿ¤ ® ²Ë2X£ ð¯9¼ ¶c° ¼A´q3£ "2äWË2­AÃÀX£ Ÿq¼AÃh"­AÃT­‘X£   ÇÀ¡ Ÿr­ %Ù£<ÈRŸr¿À' ³Ú£XÉ ÇÀ¢hº %Ù£ › ? rŸ ¡
­A'¤­
U[s=UÇ 1y› %¢]ÃT­‘£ƒ´q­AÉ,ÃT­
U[s=xU ˜ 0p› Â%&!F­‘£¡ žÀÃh'f£Ä%ü=¦(),¯4'¤­A³V'y'¤Ÿr­ Â
U[s=xU ˜ 0p› ¯ §=ʘË9²%("ő¬£¯ §=ʘË9² Ý
­A²wÅK£ÕV÷‘ØÙ­
U[s=U k O`<A< 0œ› ¡ Ÿ­ '”ÅŽ¯¿À´f®Ŏ˃­ƒ´q­A³;­‘£¡ Ÿ­ 'f­þ‘),³
U[s=U k GJEwC 0ۛ ò4ÏAŸ£ƒòlü=¿' Ø Å
U[s=U[:c<RO`@\@ 0œ› mÂ%&‹u­‘£ƒ¡ žÀÃ'¤£ƒ%ü=¦(),¯4'¤­A³V'œ'¤Ÿr­ Â
U[s=U[:c<RO`@\@\U[@ 0p› Â%&!F­‘£ƒ¡ žÀÃh'f£Ä%ü=¦(),¯4'f­A³ã'y'¤Ÿr­ Â
U[s=U[<WO(@B 0œ› ͐³ Ï,ÃRÅK£ƒ¯4® 'f£ƒ¯»¯4ÃRÅ
U[s=U[<?>?I 0ۛ ¯4®'¤£Ä¯4¯\),ØÙ­
U[s=U[@ 0ۛ  ¡ Ÿ­ !¢WŸ£ƒÃ ¢ 
T£®=),Ã
U[s=U[@l>A:;B=L 0œ›  %üh¼A÷‘ØÙ£ÃÌf³;£ƒ·ƒÌËã)»¼A´
U[s=U[@lEHG!U 0œ› ¡ Ÿ­ '¤­#'¤Ÿr­ ØÙ­‘£ƒ
¿ % 'f­Ä'f­A³ã«]£ ² ¿¯–Żɻ­
U[s=U[C >AL8;U[@\@ 0œ›
Œ&O k <?U 0œ› ';ºc­AÃRÅK¯£n§=¼Aʘ˝ ²Ë2%(­u"ő³ã¬[£ƒÃT¯ §=­ ʘË9² Ý
­A²wÅK£Õã÷‘Ø,­
Œ&O k G!>?Z 0œ› ͐ÃT­A©T£Ä·2þ»Ÿ‹­  ­‘£ƒÿfò©ÃT#
£ "2';¯4É»­
Œ&O k G!>?ZVO(L\UÇ 1y› ͐ÃT­AÃÀ­‘£e¼AÃhF¬r­ « ';³VÃÀ­‘££ ¦K þ,ÄÍÃÀ­‘£ƒÃT·2­A©ÌØÙ#
q­A®ª';³VÃT­‘£ÿ¤ûæ܋ép͐ÃT­AÃÀ­
Œ&O k G!>?ZVO(L\>?EH8 0ۛ ³VÃÀ­‘£ƒÍÃT­A©hØÙ£#·ƒûæÜr黣¯9­ ]ëwÉ»£Äá‹Ür´*¬r´q­‘£à‰Éwԕ´
Œ&O(Z[U 0œ› m
¿ µ£ ¿rŸrºc£ƒÂ ¢hº[³Ú­‘£ƒ·2Ý ­ATÃT­‘£ÿf¡2¦#­AÉAÅ
Œ&O(Z[UÇ › m¿rŸ‹ºjô¢—³VÃT­‘£·2Ý ­A‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£®É,ÃT­‘£Ä¿é,ò–¢hÉp';³VÃÀ­
Œ&O(Z[xU ˜ 0p› Ý
­ATà ¢Ý ­A‰Ã ¢À£Ý× ¿ 
Œ&O(Z[U[L\>?EHY;@ 3ߛ º ŸrÝ2¿ ~£·ƒº ŸrÝà ¢¾©À­A®­‘£#ÿ¤Äºc­AÝH),ʘ¯9­A%('¤£ é,é‘),®
Œ&O(Z[>?<?U 3ߛ Ý ¿À¦Fu£Ý ¿ÀÝ ­AäW˃£uÌ!)ßÝ2º[̂ ¢WŸn¨F´q­ƒÌq­AË2£ƒ·ƒ¿®­A˝u£uÿ¤M¼A‰® ÃÝ ­A³
Œ&O(Z[>?<?>ALO(L\UÄÇ 1y› Ý ¿¦K±';³VÃÀ­‘£ Ý2º[Ìâ';³VÃÀ­
…c…=…

Œ&O(Z[>?<?>AL!s 0p› Ý ¿¦KT´q­‘£uÝ2³V®´q­‘£·2Ý ¿¼A©há ­‘£ƒÿf´ ¢h¨#£ ĺ˜)»¼A"˃­A³ Å
Œ&O(Z[>W8;: 0œ› Ý
­ATÃT­‘£·2à&Ü ŸràTد4Ø٣ĩ`¶2TŸ‹­ ®£ƒÿ¤®=),èF£F­A° ­‘£ ÄÝVŸrÌq­Aô
Œ&O(Z[@\>Wg
>?<?U 0ۛ éAÅ»'œÝ%ü&!Ë2£·2ÄéAÅ»'‚¼AÃh'H®£ƒÿf¡ ­AÃÍ ­AÃÀ£ ¯ §h¼A´fì(¯
Œ&O(Z[L 0œ› '¤­Au£ ·ƒ´ Ë2£Ýqî‹Â ­AèF£Ë° ­A°‹¬‹´­‘£ÝʘËø©h«H¬rÃT£Ä·2¡2©`¶c° ­
Œ&O(Z[L\>?EH8 0p› ð¯4Õã©RÅö%(®£·2M¼A©³ ),á £#ÿ¤Ä͐®©T­‘#
®R
£ "ƒð¯4Õã©
Œ&O(Z[L\EHG 0œ› m¡¥Ÿ‹"£ƒ¦ ¿À«
'f£¿Ø 'HÉ»­‘£M]ëwÉ»£·2¯ §h¼A´q£¼AÃÀ ¼Aá #º£#[% ® ÜrÝ2¢
³ '”ÅŽ¡;),³µÝ”¢¾'¤­A‰'¤­A¨
Œ&O(Z[L\EHGJs 0ۛ  '¤­A(³ µ­AÃÀ­‘£¼A" ½‹¯»¦Aücºc£¼AÃhF¬‹­ « "­A®­‘£ƒ·ƒ¦w),%Ù­Au£ÿfÄ'*),éAÅK£ #%¿À'¤­AÃ
Œ&O(Z[L\@ 0œ› ´ Ë
Œ&O(ZVY;<?L!s 0P› ËV) Ë´q­‘£¤·ƒqTÃP'•Å "¼Aý!´q£¤ÿ¤À¦ ¿À«]£Ù¶c©òÈ­A©À£ À¡ ¼Aá'f­A³Ú£I"22¼A©&!©T¼A©hí ­A®Ëß'¢ÛҔ'HÝVÅß¼A©+TËp'•Å ¡ äË2­A¯4'ȝ‰ë(É,®ÅK£IŸq¼A©
Œ&O(I,UÇ 5À›  ¿À³Vûu­AÃT­‘£¿À' הº[®­AÃÀ­‘£ƒ·2ðhÉßÌq­AÃÀ­
Œ&O(:mÇ 5‰› °'HÃÀ­‘£#·ƒ¯9ҔU³ â';³VÃÀ­‘£ÿf'¿À®Å»ÃÀ­
Œ&O(:mÇ 1y› °'f­AÃÀ­‘£ƒ·2¯9ҔU³ Ž'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤Ä'¿À®[Å»ÃT­
Œ&O(:=:=EcL 0œ› èæŸráÃ¾'¤­ƒ¦h5c­
Œ&O(>?<4Ç 5À› ‹Ür';ÃT­‘£ƒ·ƒþ,®ÃT­‘£ÿfòÚ܋®ÃT­‘£ º[³Ú­AÃT­‘£ "ƒMҕ%(©À­A®­m¼AÃ';®ÃÀ­‘£ ŸqM¼A͐¦KÉ,ÃÀ­
Œ&O(>?<4Ç 1y› òA¿À®­Ä¢—% ÃT­‘£·2Æ[),ɾ¢h% ÃT­‘£ƒÿ¤nҕ';Ý¥ÅÁ'*)Ž¼AÃh³;­A"Þ';³VÃÀ­
Œ&O(>?<WY,G!U 0p› 'H&ÅK£·2òÚ܋®£ƒÿ¤¡
¼AÝ Ò) £ à‰Ø(´*ÅK£
ҕ%(©T­A®­
Œ&O(>W8 3p› *¿À"£ ¯ §=ÝqԕÃÀ£ƒ·2 ÃÀ£ƒÿfÄÓ`î‹Æ ¿À'
Œ&O(>W8 3 I,_ › º[+&¬n¯–Ür©W¬r'¤£#·ƒ¯ §=ÝԘÃh´q­ƒÝ•¢
Œ&O(>W8=L 3ñ› M¼AÃ͋¬r®£#uŸr­ %Ù­‘£"¼Aý!´—º Å»ÃÀ£ƒ¿À% ͋¬r®
Œ&O(>W8=L 0ۛ æÜ‹Æ ¬­
Œ&O(>W8=L Ç 5› æܼAƋ¬‹´ßº˜),ÃÀ­‘£ƒ¿ûF¬r­ ÃÀ­‘£m¼AÃ͋¬‹® º˜),ÃÀ­
Œ&O(>WG 3y› ƒÝ ¿—Ô˜%(³Ú£qì(¯4©À­AÃT£u·ƒ9¶c©`î‹Æ £KÝ
­Aô¤£K¡ ¢hàu£Kÿf¡2¿Àà '”Ür®£3 Ýqîr ­‘£X"ƒ
¼AÃ÷‘';¯4ØÙ£XŸðT¼A´q£X 2*" ¿¼A £<h*éAÅ»'f£XɃ'Ñ),³;­
Œ&O(>WG 0œ› m ¢h®­‘£ Í ­AÌq­A³
Œ&O(>WG˜ 3ߛ Ý ¿hԕ%(³;£·ƒòmÉ,'•Å»®­
Œ&O(>WG ˜ 3ߛ Ԙ˃­AË2£Ýîr ­ ˜Ë©ºc­A³Ú£m¼AÃ÷‘¯»²´­
Œ&O(>WG ˜ 3ߛ æÅ»éAÅÍ[),®Ŏ'¤­‘£ƒTá ¿À³ÐòÈ­A+æÅK£·2M¼A"÷‘Ø
Œ&O(>WG!s 3ñ›  ¯4³ Å'¢Ý2F­AÃÀ£ ·ƒ'*),T®£Ý ¿À¿' F­A³Ú£ ÿ¤Äû‰ý!'”Å
Œ&O(>WG!s 0ۛ  ¡2å?ݳڭ‘£ Ý ¿hԕ%(³ ÅK£¯4³ Å
Œ&O(>WG!2s ˜ 0p› ¯9Ҕ³VËã)AŸn'”ÅŽ';ºc­AÃRÅ
Œ&O(>?LNB 0p› M¼Aà E2Ë2£ƒ·ƒM¼A© &!©T­AÝ £ƒÿ¤Ýqîr ­Aèu £ #ᐝ&¬£ "ƒ‰´
Œ&O(>?LNBcŒ&Y;< 3ñ› M¼A© &!©À­AÝ¥ÅK£n¼A© &!©Ý2ÃRŻ˃£ƒ·2òý‹´q£ÄÿfÄÝîr ­‘£ MM³Ú­‘£ "2Í ­A´‚'¤­ƒÝqî‹Â ­
Œ&O(<?Z[EH8 0œ› Í ­A̐£u¶cË ¢—ï4²wÅK£m¼A" 'f­A³Ú­
Œ&O(<?Z[EH28 ˜ 0œ› ´Å»© §y%üh¼A÷‘ØЩT­A®­
Œ&O(<?<4Ç 5À› M¼A¦F³VÃÀ­‘£ ¯»É,ÃT­‘£Ä·2àTØwÃÀ­‘£ƒ¯4´fþº˜),ÃT­‘£ƒԕ%µº˜),ÃÀ­‘£#ÿ¤#T´¾Ý•¢}ð´f³VÃÀ­‘£ ÄòmØ(';ÃT­‘£#"2ô”ŸrÝÃÀ­
Œ&O(<?‚< ˜ 0œ› m®É,ÃT­‘£ƒûT¦FÉ,ÃT­‘£ƒ·ƒM¼A¦F³;­A©T£à‰Ø(´*ÅK£ƒÿ¤#ºc­A³Ú£ #ðh´q­A³;£ "2ÃÀ­A"£ŸqàF­AØÙ­‘£ ƒ*û‰³ãÃT­‘£†<*¯4´fûTÉ
Œ&O(<?<WO(Z[>?EHY;@ 3ñ› ò\§=± ¢WŸnÉ»­A® à ¢¾©À­A®­‘£ƒû&Üré»­‘£ƒá[') !¢'f­‘£ò\§=T̗Ãh'
Œ&O(<?<WO(Z[s 0ۛ á[') µ­‘£ƒ·2û&Üré»­ƒ´f'”¬£ƒÿ¤e¼A Ë2­¢hº ´¿£ #ò ¿®­A©T­
Œ&O(<?<?EHY;L 0œ› ®É,ÃT­‘£ƒûT¦FÉ,ÃT­
Œ&O(<?<?EwC 3ߛ '¿ÀÆø®­A® Ë2­ƒ¯‘Å»®­‘£ƒ·2¯»³V´*ÅK£ÿfÍ ¢}Í[),Ë2­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä͋ŸrÌf³;£ Èݳ
Œ&O(<?<?EwC 0p› ¯4³ã´*ÅK£ ò,ܼA
Œ&O(<?<?EwCÇ 1y› Í[),à ¢'¢ö¼A®¡”¢¯ ü ©WŎ'*)Ì‹),´fÃÀ­
d 3| {,7 3ߛ û&Üré»­‘£ƒ·2¡ ¼A© &!©À­AÝ¥ÅK£Ä¡ᐝ&ő¬£m¼A Ë2­A©À­A% ÅK£ ® Í ­AÉ»£ƒÿfq),ØÙ­‘£ƒÌq­A®Å
…c…U

Œ&O(<?@\UVB;E;EHI 0ۛ ûæ܋黣ƒ¡Ý2ʘË´q­‘£ƒ·ƒq),Ø,£';¯4ØÙ£#ÿ¤¡2ᐝæ¬
Œ&O(<?@\> Œ–sMÇ 1y› ûæ܋épé,º[³;­AÃÀ­‘£ƒ·2Í ­A´‚'¤­AØ(ÃT­‘£ƒÿ¤hq),ØÙ­ƒÍÃÀ­AÃT­
Œ&O(<?@\>?L!s 0p› ¡Ý2ʘË´q­‘£·2M¼A Ë2­©Ã
Œ&O(<?L\UVGFÇ 5› º[';®­AÃT­‘£¡Ø(';ÃT­‘£Ä¡Ø('p'¢¾Í[),®ÃÀ­‘£#·ƒ#É,¦FT¦#­AÃT­‘£ƒ®É']É»­AÃÀ­
Œ&O=g
U 0œ› ¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£ ¯ §h¼AÝ ´q­‘£J,˃­‘¼A´q£uÃT­AT©³ ÅK£ƒ'”ÅK¼A´¬[£ Ë9"
Œ&O=g
UÇ 1y› MҕþAŸrþ‘),³Ú­#¯‘Å»ØwÃÀ­‘£ƒ·2¯ §h¼A Ý ú'H³ãÃT­
Œ&O=g
>?<?>WO=G 3p› à‰¢h³ ®Ü£ƒ·ƒ ¢—®ÅK£
ҕº[®­n¼AT®­‘£ÿfÌq­Aþ¯4º[ ­AÂ'f­‘£¯9ҕ³Ú¼A´q£ ¡
ù”òm²
Œ&O=g
>?<?>WO=G 0œ› M¼AIÀ£ƒ·2M¼A¯4"­A £ƒòÚÜr´
Œ&O=g
>?<?>WO=G!>?L!s 0ۛ º¢h®ª ¢—®£ƒ·2¯Kҕ³ãË
Œ&O=g
>?<?>WO=G!>^[U
Ç 1y› Ý ­AáÃT­‘£ƒ-¡ V˃­AÝó';³VÃT­‘£·Ý2º[Ìâ';³VÃT­
Œ&O=g
>?<?s 0ۛ '¿À¿ÀØ ×”Í £Ä¿' ®£ƒàT³;­AÃT­‘£·ƒÍ ­A®ó͗îr ¢À£Äÿ¤#©WŸr"£ òÈ­Aè±Í—Ô•á ¿
Œ&O=g
>W8;U 0œ› ¡'¤­A®£ÄÝ¥Ü µ­‘£Tº Ÿr¦NÅ
Œ&O=g
>W8;Ux˜ 0œ› ¡'¤­A® ¼AéT­A³ã«
Œ&O=g
EHY;@ 3ñ› ¯ §h¼AÝ- £m¼A©J,˃­A´q£ Ë9"À¶c©RÅK£ÃT­AT©³
Œ&O=8 0œ› ¯–vŸ ~­‘£·2),Ƌ¬r®£ƒÿ¤#ÝVÜr¯9#
Œ&O=8nÇ 1y› ¯‘Ÿ µ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒôHØ(';ÃT­‘£ƒ£ ÿ¤ òįm§=É,"'¤Ÿr­AÝ2ÃT'­‘£Äð ¢À¼AÌf´ß';³VÃÀ­
Œ&O=8,O(L\>?Z 0p› º[éAÅK£ƒá)A¬WԕI ƒ£u·2¯»²¯9­A´*Å
Œ&O=8,O(L\>?Z[>?@Ng 0ۛ á ­‘¼A&¬r'Hº[黣¡
¼A´‚òȼAý!´
Œ&O=8;Z[>?UVG 0œ› ®º[³ ÅK£ƒÏ,¨
Œ&O=8;Z[> ŒæY;< 3p› òÈ­‘¼A©h´q£ƒ·2u­AÃT¼AÝ2'f£ÿ¤®º[³ ÅK£ ðhæŸr¦NÅK£ "2'¤­A½!¯9¼AÃ'
Œ&O=8;Z[s 3ñ›  ³¿¼A'H³Ú£·2TÃ&),º[³;£ÿ¤Ý ¿—Ô˜%(³
Œ&O=8;Z[s 0ۛ  TÃ&),¦#¼A´q£u·ƒ'H½!¯4ÃÀ­‘£ƒÝH), ¼A© ­A³;£ÿfðhæŸr¦#£Ó`î‹Æ ­‘£ƒÂ ­Aº
Œ&O=8;Z[snÇ 1y› Ý;),ÃT­‘£ƒ';½!¯4ÃT­ƒ';³VÃÀ­‘£·2¯4Ýԕ%'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤#¯ §=Ýqԕþº˜),ÃT­
Œ&O=8;: 0œ› ÿÀ'”Å»®­ƒ¡2°©T­n¼A©+ žÀ®­Ä%,Ÿ‹­ ´£·ƒ~Ÿ‹­ ¦£ÿ¤¯–ŸrÌq­
Œ&O=8cLNO(@\L\>?Z 3p› ® º[³ ÅK£ƒ·ƒ´—³ ƒ^+W¦NÅK£ ûTý!'•ÅK£ÿfÝ2Ã'”ÅK £ ¡¯4ì(¯
Œ&O=8cLNO(@\s 0œ› 'H½!¯4ÃÀ­‘£ƒ·2á[)'µ­‘£ƒÿ¤#òl§=F£ ´ üc÷‘«M­‘£ "ƒ¯ ¢h§ 
Œ&O=G 3p› % Ür³Ú£·2¯4³ã®­‘£ƒÿ¤͐þ,'H³Ú£ #´f'
Œ&O=G 3 I,_ › ͐¿Àº ´Ž% ܋³;£% Ür³µ¯»³;£·2¡ ¼Aá'
Œ&O=G!Z[U 0œ› ¶c©ÀŸr­ ¦#£#·ƒ´fF­A"­‘£ÿfÃh'H®
Œ&O=G!U 0œ› MҔ';³;­AË2­‘£òÈ­AÉ»­‘£ƒ·2ò»),̗Ã
Œ&O=G!UÇ 5‰›  Ìq­AÃT­‘£Ë2­ T­'H³ãÃT­‘£·2Í ¿À³ ŎË2­òm®Ŏ%("­ ¢WŸnº˜),ÃÀ­‘£ƒÿf¡ ­ƒ¯4É,ÃÀ­
Œ&O=G!U[CFU[<?< 0œ› M¼A͐%Ù­ƒ'¤­ƒ¯ §=«]­Au£#³Ú­Aâ³Ú­AF£q¶c©T¼ ¶c´
Œ&O=G!>W8,O 0œ› m¡
­AØÙ­‘£ƒ žÀ%Ù­‘£ƒ·ƒ'H®ô¤£ƒu­AÉAÅK£ƒÿ¤#³ã̐£ô•Ür®c)AŸM'”ÅŽá‹Ür®£ƒ¯4³;­A¦
Œ&O=G\g 0p› ‹¢—´£·ƒ ­A'f£ƒÿ¤¯4ç ÅK£ ºc­A³Ú£ "2Í ­AÉAÅK£ Ÿqº[Ìq­A³;­
Œ&O=G\gŽÇ 1ۛ éAÅ»'¢¯»³µ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2Ì!),´fÃT­‘£ƒÍ[),ÃÀ­
Œ&O=G\g
UVG 0p› ' üc+‰'¤£ƒÌ!),´fà ¢¾©À­A®­‘£mҔ'HÝ ­AÃ
Œ&O=G\G!E(C 0œ› Ý ¿À¡2³µ'”ÅŽûT®
Œ&O=G\G!E(CœÇ 1y› M¸eÝVÜr¡2³j'f­l¹#͗îr ­¢—% ÃT­
Œ&O=G!LNB;UVG 3ñ› % Ür³;£®× Í ¢¾¯9­A³Ú£ƒ·2¡ ¼Aá'f£Äÿ¤e¼AÝ2©T­AË
Œ&O=G!LNB;UVG 3 I,_ › ¯»¢À³ £ƒ·ƒ¡
­A¦ ¢ݔ¢À£ÿfȯ4³;£ ÄÓÝ2'¢¾¡ ¼A´Ò”³Vý!´
Œ&O=G!LNB;UV–G ˜ 3 I,_ › ¡ ¼A´‚% Ür³;£ÝÍøݔ¢¾% Ür³
Œ&O=G!LNB;U[@lL 3ߛ ¡ ¼A´‚% ܋³;£ÝÍúݕ¢}% ܋³
Œ&O(@\Z[>W8,O(L\UÇ 1y›  ),ºP® ¢hÃT­‘£Ä·2ÄÌq­A% ÜM';³VÃÀ­
Œ&O(@\Z[>W8,O(L\>?EH8 0ۛ Ìq­A% Ü£ƒ·2Ø?),ÃÀ­‘£#ÿ¤#),ºc£ƒÝVŸr),º[Ã
Œ&O(@\Z[>?@Ng 0p› ÓØ(®ÅÁ'f­ƒÝ Ÿr­ Ë9©T­A%¼A©³ ),á‹ÅŽT´ß¡;Ï,³µÝVŸr¦Fé,Ã
Œ&O(@NB;>?EH8 0ۛ Mҕ';ÝVŎ©`¶c´¿ö'”Ŏ͐ÃÀ­A©ØÙ£#·ƒ ­A®£ƒÿ¤¯4º[ÃT­A©À­‘R
£ #˜Ë©hºc­A³
…c… x

Œ&O(@NB;>?EH8]Ç 1y› þ»­A®ÃÀ­‘£ƒ·2éAÅ»'œ';³VÃT­
Œ&O(@NB;>?EH8,O k <?U 3ߛ ³ ŻʘË2­A¿Ã Ý
­A³Ú£u·2˜Ë9©ºc­‘Ò”³V'¤£ƒ®=ϻҔ'H'¤£ƒÿ¤Ý ¿"Å»®£ ®´q­‘£ "2Ý2¨K®­
Œ&O(@\L 3ߛ %ücþ»£ƒ'HÝ ­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä·2Ä´Ÿ‹¦£ÿfÄ´ ¢hÌq£ Ø('f£#"2¦Fº[³;­‘¸È¸e³ Ÿr¦#£ ¡ ­‘Ò”%»¹
Œ&O(@\L 0p› © §=´q£ð¯»©T­AÝ £e¼AÃh³;­Aºc­A³j© §=´q£ƒ·2®[Ÿrà‰Ã
Œ&O(@\LFÇ 5À› © §=´‚³(]ÃT­‘£ðh¯4©T­Aݪ';³VÃT­‘£òÚܵ­ƒ³Vº[ÃÀ­
Œ&O(@\L\UV8nÇ 1y› Ìf'HÉ,ÃÀ­‘£#';ÝÃÀ­‘£·2ÌfÉ,ÃT­‘£Äÿf® ¦­AÃÀ­‘ £ M¼A¯4ØÙ­AÃT­
Œ&O(@\L\>?I,>?EHY;@ 3ñ› ´¿À¿Ã '‚¼ATÌq­AÌq£ƒÃ';þ»­‘£#'¤¼Aé,ôq­ݔ¢¾´ ü=å?´ßº˜),à ¢h©T­A®­
Œ&O(L 3ߛ ),ØÙ­‘£ƒ·2M¼A';ÃT­
Œ&O(L 0p› ͋ő¬[£#·ƒMҕ';ݥũ=¶c´¿ø'f­͐¿Àº æ܋½‹ËÖòÈ­A¦
Œ&O(LFÇ 5› N),ØÙ­ƒº˜),ÃÀ­
Œ&O(LFÇ 1œ› N),ØÙ­'H³ãÃT­
Œ&O(LNO(< 3p› ¨F©hàF­A´f'¤£ƒ·2òÈ­A©WÅK£#ÿ¤ÄòÈ­ ËÖÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹Å
Œ&O(LNO(<?>?L!s 0œ› òÈ­ Ë9©"´q­‘£ƒòȼA©hF´ ˜Ë´q­‘£·2 ü=Ê˜Ë ¿£ÃÀ­A"£ƒÿ¤#';æ¬ ® ¢ 
Œ&O(L\U 0œ› ò­ Ë2£ž% ©¦#¼A´q£ƒ·2%¿ÀòȬ­ Ë2£ÿfÄ¡
¼ ԕ´f±ôH®£ #º˜),ÃWÅK£#ò­A©RÅ
Œ&O(L\U[I 3p› ò­ Ë֝ ¢WŸj¼A ® µ­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#žÀ% ©À¼AÃTҔ% ¬r÷‘Ø
Œ&O(LNB;UVG 0œ› M¼A¯4´q­‘£ƒÍ ­A¯9£Ä·2Äðʘ¯9¼ 9'f­A³Ú£ƒðʘ¯9­A%('¤£ƒÿ¤Í ­A¯4%Ù­A%,­‘£ #òȼAý!´fÝVÜr'pð¯K­‘¼Aá £ "2è\&!©³;£Ä¯4³ãF¼A¯4´q­
Œ&O(LNB;UVGFÇ 1y› ¯9­A®';ÃT­‘£m¼A¯»´­º˜),ÃT­‘£ƒ·ƒÓ`îrÆ ­ƒÝ”¢¾¦?§=º[« 'H³ãÃT­‘£ÿ¤ðʘ¯Úԕþ'H³ãÃT­
Œ&O(LNB;UVG!<WO=8;I 0ۛ ÌHԕ‰òÚÜ[¼AF£ƒ©h´fÃT£m¼A¯4´q­'¤­ƒà‰³Ú£q¶c©¢h% "
Œ&O(LNB;UVG!<?U[@\@ 3ߛ ¡2ÃT­A° £ÄÍ ¢¾Í ­A¯±'¤­‘£ƒ·2M¼AÌfÝ2'f­ƒ³ã ¼AË´q­Î2­A´¾Ãߺ˜)
Œ&O(LNB;UVG!<?s 3ߛ M¼A¯»´­´¿½‹Ëƒ£u·ƒ¯ž¼'¤£ƒÿ¤ ¶cà ¢hº Å
Œ&O(LNB;EHg 0p› Æ%7‰¿Àô ØÙ¸ ¦Fº[³;­AèĹ
Œ&O(LNB;EHgŽÇ 1y› ° ­Aºµ® ¢—ÃT­‘£ƒÃÀ­A¯4ÃT­‘£Ä·2¯žé,ÃT­
Œ&O(L\>?:HY;U 0p› F£ ¢hº[ôq£·2°'¤­AÃ
Œ&O(L\>?:HY;UÇ 1y› °'f­AÃÀ­
Œ&O(L\L\UV8nÇ 1y› N),ØÙ­ƒ';³VÃÀ­‘£q¶c°‹Ür®ª'H³ãÃT­‘£·2ðh¯4Ìq­ 'H³ãÃT­
Œ&O(L\L!s 3p› ͋ő¬‹%,­A³
Œ&O=Y;<?L 0p› òÚÜr®£ƒ·ƒ¡©h¦ ¿À«]h£ q),ØÙ£ƒÿ¤%A),+u£¡¯»³;­Aá
Œ&O=Y;<?L!s 3p› ¡2" ¿ £%A),+T¯–Ür«H¬£Ä·2Í ¿³;­‘£ƒÿ¤hq),ØÙ­‘£ Ä¡¯‘Ür«H¬
£ "2¡2¯4³;­Aá‹Å
Œ&O=Y,8,O 0œ› ¯»" ¿£ƒÌq­Aéh³
Œ&Oã_=EHY,G 0ۛ ' ü=¯9­‘£Ä·2¯4²£ƒÿ¤Äݺc­A³Ú­‘£ #¡2¿Ã ¦A§cºcR
Œ&Oã_=EHY,G9Ç 1€› ' ü=¯9­Ä%üh¼A÷‘ص$³ ]ÃT­‘£·2Ý2ºc­A³;­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÿ¤£ #ð"ƒhï4'f­A §=³Ð´q';­‘£³VÃTŸq­ ¯4WÅ
Œ&Oã_=EHY,G\O k <?U 3p› MҔº[´f'f­A³ ÅK£ƒ·2®­Aòm%Ù­AË'¤£ ÿ¤¦ ¿À«
'f­A³ ÅK£ Äݺc­AË9'f£"ƒð¯4'¤­A³ Å
Œ&Oã_=EHY,G!>?L\U 3p› ¡;Ï,³”)AŸ ݕ¢}¡
¼Aá'Á¼A¯ §=Ë
Œ&Oã_=EHY,G!>?L\U 0œ›  ¿rŸrº[® ¦­‘£' ü=¯K­A¯9­ 
Œ&OãC8 0ۛ MҔº[³V« '¤­ƒÍ—îr ­‘£ ü=¦ÖÆ[Ï,ÃT­
Œ&OãC8nÇ 5T› M¼A¦FÉ»¼A¦FÉ»­AÃT­‘£Ä·2*¿À"­A‰%j';³VÃÀ­‘£ƒ®®=),¯,îrÂ[)p';³VÃT­‘£ ­A¯4®ÜrÝVŎ';³VÃT­
Œ&OãC8nÇ 1€› MҔº[³V«HŎ'¤­ƒÍ—îr ­Ä¢h% ÃT­
Œ&Oãs 0œ› ¡2å?ݳڭ‘£¯4³ Å
Œ‘UVO=G 0œ› òË2£ƒÉ,³Ú£ƒ¡¥Ÿ‹¢—% "­‘£ƒ·2òËï'”ÅŽ©`¶c´¿
Œ‘UVO=GFÇ 5‰›  É,³ãÃT­‘£òmËò,Å»´‚º˜),ÃT­‘£Äݺ[u­AÃT­
Œ‘UVO=GFÇ 1y› É,³;­AÃT­‘£òmËòÚÅ»´‚';³VÃÀ­
Œ‘UVO=GrŒ&Y;< 3p› òm˃­AÃ'¤£ƒÉ,³;­A©hÃT­‘£ƒ·ƒòmËò,Å»´£É,³;­ƒ¿Àº ¡ ­
Œ‘UVO=G!<?U[@\@ 3ߛ M¼AÃÉ,³Ú£ƒÃò,¬rË2£ƒÝ ­Aº[ÝVÅK£ òËï³Úҕº[´
Œ‘UVO(@\> k >?<?>AL!s 0ۛ Ý
­AäËøº˜),ÃT­‘£ƒÝ2הò­˜Ë2£ƒ·ƒ#º˜),Ãhºc­A³ Å
Œ‘UVO(@\> k <?U 3ñ› º˜),à ¢}'¢ËV) Ë2£Ý ­AäWË2£ÝVŸròÈ­ ˜Ë2£·ƒÝ ¿À';³;£Ýº[Ì
…c…:8

Œ‘UVO(@\L 0œ› ò4),Ìq£#ðhʘÝ©À£ƒ%Ù­A©´q£·2ʘËV),ºc­A³
Œ‘UVO(@\LÇ 5‰› ò4),ÌfÂ';³VÃT­‘£ò4),Ì~µ­AÃT­‘£ƒ·ƒM¼Aúc­A®óº˜),ÃÀ­
Œ‘UVO(@\LÇ 1y› %Ù­A©´¾'H³ãÃT­‘£ƒò4),̎¢h% ÃT­
Œ‘UVO(L 0œ› ©WÅ»³V´q­'f­'f­Au£ƒ·2¡-e ¿À´‚'H&¬
Œ‘UVO(LNB;UVG 0œ› ¯–Ÿ µ£ƒ¯4³Ú£ƒ·2'Ñ),豺[½‹'”ÅŽ©=¶c¿ ´ £ƒÿfÄ©¦N¬£ÄÌq­‘¼A´
Œ‘UVO(LNB;UVG!@ 0ۛ ¯–Ÿµ£ƒ¯4³
Œ‘UVO(LNB;UVG!s 3p› ¯4³ã%Ù­A³;£·2¯–vŸ Ý2%üc"£¯4³µ'”ÅŽ´f³Vº
Œ‘UVO(LNY,G!U 0œ› ìw¯K£#¡ ­A' ü—¼A´£
¿ µ­A' üh¼A´q£·2®²«]£m¼A% 0
Œ‘U[I,UVG\O(< 3p› Ý¥Ÿrà&Åï¼A©+TË'¤£ƒÝVŸràæŻ˃£Ý¥Ÿràu£·2¯4³\¶c¯4³D¶c©RÅ»' ü=´q£ƒÿfĝuŸr­ É»¼A®'
Œ‘U[I,UVG\O(<?>?@\L 0ۛ Ý¥Ÿ‹à‰©À­A% Å
Œ‘U[I,UVG\O(L\>?EH8 0ۛ Ý ¼ Ô˜á £ ¢h®ÞÝ2òÈ­‘£ƒ·ƒÝ¥Ÿ‹àF£&ŸrÉ,®£ƒÿ¤³;­AÌhËV)AŸ'¤­ƒÝ¥Ÿ‹ËV),¦#£ƒ³;­AÌhËøÝVŸrà
Œ‘U[U 0p› ô”Żݠ£ƒ·2 ¢hº[ôq­AÃÀ­‘£ ÿ¤ÄÓÃT­Au£ƒ¯¿³J¶c'¤­A³;£ į4çÙ­‘£#Ìq­A¦NÅ»³
Œ‘U[UÇ 1œ› ¯9­‘Ò•³ã´!)»¼A+‰'€¢—% ÃT­‘£ƒ ¢hº[ôq­AÃÀ­ ¢h% ÃÀ­‘£ƒTÌ܋³ Ŏ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2MҔ'H³Ú­AË ¢¯4³Ð® ¢hÃÀ­
Œ‘U[U k <?U 3p› M¼AÃ͋¬r®£'HTÌ!),³;£ƒ¿À% ͋¬r®£ƒ²wÅ»«
"¼Aý!´
Œ‘U[U k <?xU ˜ 3p› ¡%ü=þ»£Ä·2͐%(®à ¢h©T­A®­
Œ‘U[U[I 0œ› µ­Aí £ƒò»),̗ÃÀ£#·ƒ¯4" ¿ø'f1­ µ­Aí £ƒÂ ­A³Ú­
Œ‘U[U[IDÇ 5‰› ò4),ÌfÂ'H³ãÃT­
Œ‘U[U[IDÇ 1y› Mù ]®­AÃÀ­‘£ ³Ú­AÃT­‘£ƒ·ƒ¯9­A®þ'H³ãÃT­
Œ‘U[U[I,UVG 0œ› Mù ]®­Aà ¢¾©T­A®­‘£ƒ¯9­A®Ãhºc­A³;£ƒ¯\),+T'¤£ƒ·2µ­Aà ¢}©T­A®­‘£ÿfÝ2ºc­AË'€Ã% Å
Œ‘U[U[< 0œ› ¶c¯4"[¬M΃­AÃ
Œ‘U[U[<4Ç 5À› Î2­A´¾';³VÃT­‘£·2¯–ÅK¼AÉ,´‚˃­ƒ¿
% fłº˜),ÃÀ­‘£ƒÿ¤Ýºc­A¿Àà òÚܼA´‚³$MÃÀ­
Œ‘U[U[<4Ç 1y› Ƌ܋ÃT­‘£ƒ·ƒØwØ?),®ÃÀ­‘£#ÿ¤ÄF­A®܋Á';³VÃÀ­‘ £ %¿ ðhé»­AÃT­‘£ "ƒ¯4(³ ]ÃT­
Œ‘U[U[<?>R8;: 0œ› ¶c¯4"¬n΃­AÃT£ƒ·ƒ¡¿Àà òm©À£#ÿ¤Í[),á £ ƋÜrÃÀ­‘£ "2Ý2ºc­A¿Àà ò,ܼA´
Œ‘U[>?:H8MÇ 1y› ûæÜré'Hº[ÃÀ­‘£#·ƒ#͐ÃÀ­A©؜'H³ãÃT­‘£ÿ¤͐ºc­AÃT­ƒ';³VÃÀ­
Œ‘U[<?>AZ[>?L!s 0œ› ¡
­AÃ=Ԙ%Ù£ƒÝ
¿  žÀÃ
Œ‘U[<?>R8;U 3p› M¼A͐½!®ÅÁÝ
­‘£u­A̐¬‹­ ³ Å»Ë
Œ‘U[<?< 3p› M¼AÃh% ¬rËJÅK£';é‘),³
Œ‘U[<?< 0œ› µ­A®£&¬
Œ‘U[<?<AE(C 0ۛ Ý ­A°‹ÅK£ƒÝ¥Ÿ‹¦lÅK£º[‰Ì!),®ÅK£ƒ·ƒÌfÃT£ƒÿ¤M¼A© &!©T¼A©hí ­A®ËÞË2­¼A©êʘÝ2u­Â'f­ƒ-Ý VË
Œ‘U[<?<AE(C@B;> aP0œ› ÝVŸr¦#£ƒ ž RÅK£Ý
­Aº[Ë\¬£ƒ ¢h®Ì!),®£ƒ·ƒM¼A‰®­A¯K£ ÿ¤òÈ­AèT ­A³;­‘£ n¼A©&!©À¼A©í ­A®Ë ¡
­‘Ò”%'f­Ý ãËøº˜),ÃT­
Œ‘U[<?EH8 0œ› ¡2¯4³Ú­Aá‹ÅK£#ê ¢h+æÅK£¡
ù”òmË ¿ý‹´q£Ä·2į9­A¯–Å
Œ‘U[<?EH8;>?EHY;@ 3ߛ %¿À÷‘ØÙ£¿% ³;­A ­A³ ÅK£‰ºc­A¯9­A¯‘ÅK£ƒÍ ¿À³;­‘£·2Ìq­AÃß͋܋ûø'H³ñҔ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­‘¸¡2¯4³Ú­Aá¹ £ƒÿ¤#¡2¯4³;­Aá‹Å
Œ‘U[<?EH8=s 0œ› ͐ɻ­#¯9­A¯K£ƒ¡¯»³;­Aá £Ä͐ɻ­#Ì¿À&¬£ƒTºc­A¯9­A¯
Œ‘U[<?L 0œ› ÈÃRŎ';¯4É»­‘£ÄÃ`ԕ%Ù­
Œ‘UVgmO(<?U 3p› ¶2RŎ'¤­‘£92¶ RÅÁ̐­‘¼A´‚ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£K2¶ žÀ «
Œ‘UVgmO(<?U 0œ› ¶2RŎÌq­‘¼A´q£ƒ¡;Ï,³V´q£F­A%Ù­
Œ‘UVg
>W8;>W8;U 3p› ¶2RŎ©h¦l¬]'¤­‘£ƒ¡;Ï,³V´¾Ý
­‘£92¶ žÀ «]£#·ƒ#'Ñ),T®£ƒ ¿À®­A˝u£ÿfu¶2RÅÞ¼A®Ÿr¦
Œ‘UV8;Z[U 0œ› à ¢h³Ú­‘£ ¡ ­AÉ»£Äºc­A³V% Å»©T­A³ ÅK£ƒÍ ­AÉ»­‘£#·ƒ͐ ­A©T£Ä³V²­'¤­ƒÝ
­AáÃ
Œ‘UV8;Z[UÄÇ 5› ´f®©À­A³j®­AÃT­Ý¥Å`]ÃT­‘£·2êË9°‹¬r'œË2­ƒÝVŸr¢h% ºjË ¿Àý!´‚ð 9³j¢¾
% ';³jÝqî‹Â‹ÅŽÍ ­A´ú¼AƐ¯9­AÃT­
Œ‘UV8;Z[UÄÇ 1y› ºc­A´­à ¢h³ãÃT­‘£͗ԕ%'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ͐ ­AÃT­
Œ‘UV8;Z[>W8;: 0p› ¯4¢hç Í ­A¨#£#® 'HÉAÅöË2­´f®©T­A³Ðô¢WŸr';à ¢¾'”ÅŽ';®­
Œ‘UV8;IDÇ 1y› ³”),';ÃT­‘£·2¡ ­AÉß';³VÃÀ­‘£ƒ% Ür³j';³VÃÀ­‘£ƒÿfÄ͐ ­AÃT­
Œ‘UV8,8;U[< 0œ› ÝHÏAŸrô
Œ‘UVG\O(< 3ߛ ÌŸ‹¦K®[ÅK£ƒÍžÀà ®­‘£#¡2 Ý ãË
Œ‘UVG\g
UV8cL 0œ› ]&Å»³;£ðÍ ­A®£XM® ͐®­
…c…UG

Œ‘UVG\g
UV8cLÇ 5‰›  ðÍ ­A®.µ­AÃT­‘£ƒ·ƒ#º[®®ª ¢WŸnº˜),ÃÀ­‘£ƒÿ¤'§),áï ¢WŸº˜),ÃT­
Œ‘UVG\g
UV8cLÇ 1y› Ì!)," ¢—% ÃT­‘£ƒðhÍ ­A®ÃT­
Œ‘UVG\g
UV8cLNO(L\>?EH8 0œ› ðÍ ­A®ÃÀ­‘£#Ì!),"£ƒðhÍ ­A®£1]&Å»³;£
¼AÝ'¤¬­ £·2'§W)»¼Aᐴ‚';³VÃÀ­
Œ‘UVG\8 0p› ¡•¢h'œ´f³Vº~'f­ƒ¯lÏ,á ­‘£#¡”¢h'œ¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ© ü=²
Œ‘UVG!E;Z[>AE;Y;@ 3p› Ì*Ÿr¦F®ÅK£͐žÀà ®­‘£Ä·2¡ ¼A´‚'§ Ür³Ú£ƒ'Hé‘),³
Œ‘UVG!E;Z[>AL!s 0p› Ì*Ÿr¦F®Å»¯»ÃT£m¼AÃh¿Àé ³V´q­‘£·2Ãh% ¬‹Ë´q­
Œ‘UVG\G!U[L 0œ› à ¢h©h® ¢'•ÅŽÌq­‘¼A´‚'¤­ƒ¡”¢h'œÌ­AÃh©³
Œ‘UVG\G!U[LÇ 1y› þAÜ Ÿrþ,ÃÀ­‘£#´f®­A"Þ';³VÃÀ­‘%£ q),ÌfÃT­
Œ‘UVG\G!EHY;@ 3ñ› ®=),¢
¢
º '•ÅŽ´f³ãº
Œ‘UVG\G!s 0ۛ ¯9­A³Ú£ƒº àF­A'fØÙ­‘£ƒ£·ƒ·2¯Ä®9=),­A³Ð
Œ‘UVG\G!snÇ 1€› ÃÀ­A©ßݔ¢¾¯9­A³Ð';³VÃT­ ® ¢¾Ìq­Aà ¢}©T­A®ÅöÃ&Ï,'¤­
Œ‘UVG\G!2s ˜ 0ۛ u­AûæÅK£ƒT½!®­Aºc£'¢—©ØÙ£#ÃÀ­‘¼A©'
Œ‘UVG!L\>?<?U 3p› mð¯4Ìq­ £ƒôH® %,­AË9'f£·2¡ ¼Aá'f£Ä¯ §= ¿À³
Œ‘UVG!L\>?<?>?L‹s 0œ› ôH®%Ù­AË9'H´q­‘£ð¯4Ìq­ ȯ4ÃT£ðh©R¬r³Ú­A¯4Ã
Œ‘UVG!L\>?<?^> [UÇ 1y› ð¯4Ìq­ ';³VÃÀ­‘£ƒôH® %,­AË9'y͐ÃÀ­AÃT­‘£ÄÍ[),à ¢¾'¢¾Ëã) ËÖ͐ÃT­AÃÀ­
Œ‘UVG!_=UV8cL 3p› ¦F&¬£ƒ·2ÄðÊ˜Ý ¿À'¤£ƒÌ!),"óݔ¢¾òm³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ðhʘÝ
­Aº ÅK£ÿfН‰';´q­ƒ¿Àº ¡ ­
Œ‘UVG!_=UV8cL\<?s 3 I,_ › ðʘݠ­Aºjݕ¢£ƒÂ ­Aºjݔ¢À£ƒ·2ðh¦?§=´q­ƒÝ•¢
Œ‘UVG!_=EHY,G 0ۛ ¦Fæő¬£·ƒðʘݠ­Aºc£ƒÂ ­A©T£Äÿf˜Ë9¦?§=´q­
Œ‘U[@\L\UVG 0œ› ¯4'f­Ä¿Àº ¡ ­#àu­A©
Œ‘U[@\L\UVGFÇ 5› Í ¿³;­ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒÝÉ,ÃÀ­‘£ƒ·2àu­A©¾¯4'HÃÀ­‘£ƒÿ¤¦K® ÃT­
Œ‘U[@\L\UVGFÇ 1y› ÝÉ»­AÃÀ­‘£ƒ¯4'¤­AÃT­
Œ‘U[@\L\>?_wO`< 0p› ʘËã),ºc­A³;£ÌËã),ÃT­A³Ú£ ¯»©R¬£ÄðʘÝ2©
Œ‘U[@\L\>?_=U 3ߛ ðʘÝ2©ßÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£·2 ¿ҕ%(´q£ƒ¯ §cÝqԕÃT£¡
­AÃWŸr%('f­A³ Å
Œ‘U[@\L\>?_;>AL!s 0œ› ðhʘÝ©À£ƒ·2Íá ­Aèu£ÄÿfÄðÆ ­Aº
Œ‘U[@\L\E;EH8nÇ 1y› ͗ԕ%(éÀ­A³µÍ Ÿ‹­ áÃT­
Œ‘U[L\U 0œ› ʘËã),ºc­A³;£ƒ¯4©W¬£ÄðʘÝ2©T£ƒ'¤­AËJ¬£·2Æ ¿Àç Å
Œ‘U[L\L\UVG 0œ› Í ¢hÉAÅK£R˜ü˜Ÿ]®­‘£³”),'¤£ƒÍ—Ô•áÃ
Œ‘U[L\L\UVGFÇ 1y› Í ¢hÉAÅöÉ»­A®ÃT­‘£ƒÌ*Ÿr¨F³Ð ¢ŸnÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#·ƒ³”),';ÃT­‘£¡Ø('¤­AÃT­
Œ‘U[LNY;@ 0œ› ¯ ¢hØy'¤­ƒÍ—îr ­‘£Ä¦FòÚ¬
Œ‘UVY;I 0œ› ûT¦FÉ»­‘£#® É»­AèF£ƒÍ!¢hÉ»­‘£·2òÚܼA±'¤­ƒ¡ ¼Aá'f­A³ÓhÝ ¼AÃË9±¯4³œÒ”'œË ¿ ú ¢WŸ¶c©À­AæÅÁ'•ÅŽÝ2ºc­AË´q­';¢ ³
Œ‘UVY;IO(< 3p› Ìq­A¦NÅ»³ÐÝ¥Ÿr͋Ÿ‹á‹ÅK£#·ƒô*Ï,¨ÞÃrÏ,'H³ Ŏ'¢}͐%(® ¢¾'”Å-¼AT®Ŏ¿Àº èu¸e̐­A¦NÅ»³4¹£ÓÝóÝVŸr͋ŸráÖ'¤­
Œ‘U[_=UVG 0œ› Ìh©³Ú£ƒÍ
¿ µ­A³;£ƒ·ƒ¡
¼AF´ ˜Ëƒ­A¿À' ® ´­‘£ðhʘ'Hë(é»­
Œ‘U[_=UVG!>?@NB 3ñ› Ì©h³µ¯–ÅK¼AÉ,´q£È÷‘«]£ƒ·2‹Ÿr®£#ðhʘ'f¼Aë(é,´
Œ‘U[C 3p› °[),É»­‘£ÄÓà ¢ö¼A¦Fà ¢À£%A)Â ­A³
Œ‘U[Cp^U[L › %?)p ­A³
Œ‘:U 0p› ´¿À'”Å‘¬nØ?),¯–ÅK£¿rô Ÿ‹¢—% %,­A³ÐØ?),¯–Å
W—O(@lZ[E 0ۛ 
¡2Ýô;®´q­
W—O(L 0ۛ 
¡
­A΃­‘£ƒ¿Àº ý!
W k G!U 0ۛ 
³¢—"­‘£´­A³Ú£´Ÿ‹´¿
W k G!E;Y;@ 3ߛ 
³¢h" ¢h%Ù­A³Ú£u´*Ÿr´¿ÀTË2£Ý¥–Ü TË
WZ[=<?U 3ñ› 
‹Ÿr®£Ä¯4®£Ä·2¡2á‹Å»³;£ƒÿ¤Í ¢À¼Aé,'¤­AÃT­
WZ[L\>?EH8 0ۛ 
'¤¼A½‹¯»´ß';° ­‘£#û&ÜréAŎ';ºc­AÃRÅK£·2û&Üré
WZ[L\>?L\>?EHY;@ 3p› 
Ãh'H®ÅK£ûæÜréAÅK£'f¼A½!¯4´q£ƒÍÃÀ­A©Ø Å
WI,I,<?U
Ç 1€› 
Ý ­A³ Ÿr¦NÅ͐Ìq­AÃT­‘£Ä·2´¿hîrÆ±Í ­A´!)AŸn ¢WŸ ®¦ ¢¾³Vº[ÃÀ­
WI,I,<?UVG 0œ› 
Ý ­A³ Ÿr¦NÅ͐Ìq­Aà ¢©T­A®­
WI,U[<?>?L!s 0œ› 
Ýîr ­Aèu£ èTu­AÃ%Ù­A³ ÅK£·2 ¶c©À­‘¼Ah c=òȼAý!´q£ƒÿfÄ¡2¿Àà ³Ú­A¦
…c… ‡

5 › '¿À® Í ¿À®­AÃT­‘£n¼A©';®óº˜),ÃÀ­
WI,:=U[L!s 3ñ› 
Í ¢h';®£ÄÍ ¢h žÀÃT£#˜Ë2­A¿À' ®
WIY;Z[>WO=G!s 3ߛ
M¼A©&!©À­AÝ ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£n¼A©&!©À­AÝ ¯4%'¤­
WUVG!Z[U 3ñ› 
Ì*Ÿr¦F®ÅK£ÄòmË2­AÃh'f£ƒ¡ ¼A´‚'§ Ür³Ú£ ·ƒ'§W),á‹ÅK£#¡ ­A¦Þ͐͋Ür®­
WUVG!s 3ߛ 
¡

­A¦ÞÝ ­‘£ƒ¡VŸr¦#­A³;­ƒÝ ­‘£®­A®£ƒ'§W),á‹ÅK£Ä‰';´q­¿Àº ¡
­
W,Œ‘U 0œ› 
͋Ÿ‹Ý¥ÅK£ƒÍ Ÿ‹­ Ý ¿À³ ÅK£ƒ ¿À³V®Å
W,Œ‘UÄÇ 5‰› 
Í Ÿr­ Ý ¿À³ Ŏ͐Ìq­AÃÀ­
W,Œ‘L\U[UV8M^U[L › 
¯ÚԕÕVº
W,Œ‘L\U[UV8 0œ› 
¯ÚԕÕVº
W,Œ‘L\U[UV8cLNB 3ߛ 
¯,ԘÕãº[©TŸ­
W,Œ‘L\U[UV8cLNB 0p› 
¯,ԘÕãº[©TŸ­
W,Œ‘LNB 3p›

9
r
Ÿ
­
©TŸ­
W,Œ‘LNB 0œ›

9
r
Ÿ
­
©TŸ­
W,Œ‘L\>?U[LNB 3p› 
¯4 ­AÝ©ÀŸ­
W,Œ‘L\>?U[LNB 0œ› 
¯4 ­AÝ©ÀŸ­
W,Œ‘L!se^U[L ›
 ¯
4Â ­AÝ
W,Œ‘L!s 0œ› 
¯»Â ­AÝ
W: 0œ› 
¡
¥Ÿr¨F³'¤­ƒ¯ ¢hɾË2­ôH®£·2M¼Aó㰋¬r'œ©`¶c´¿£ƒû&Ÿrû&Ŏ'ÑÏ,ÉAÅ
W:HBcL 0œ› 
Ë ¿ £ƒÝ2‰³Ú£u®É»­Aè
W:HBcLÇ 5‰›
 ®É,ÃÀ­‘£ƒu­A³V¯–Å»Ø';³VÃÀ­‘£ ¿ ' &!´*Å»ÃT­
W:HBcLÇ 1y› 
®É,ÃT­‘£ƒË ¿ ø';³VÃÀ­‘£ƒË ¿ ±';³;­ƒ¢h% ÃÀ­
W:HBcL\UVG 0œ› 
ËV`) ­
W:HY,GlO(L\>?_=U 3p› 
ì(¯4©h´£ÄÝ ­A'f­A³Ú£ ¯ §h¼A´fìw¯‘ÅK£ƒì(¯4'f­AʘT'¤£#®­A²ù”«
'f£%üc÷‘Ø,­ ԕ´fì(¯–ÅK£·2³ Ÿr¦NÅ»ÃT£ƒÝ ¿hԕ%(³;£¡®[Ÿr' üc´
W:HY,GJU 0p› 
¡ ­A' ü—¼A´£þ»Ÿr­  ­‘£ƒì(¯9£Ä¡
­A'¤­A³;£ƒÉ‘Ï,®£ƒ·2M¼AÂ%À£#ÿ¤#&ܼA´*¬
W:HY,GJUÇ 5› 
Ý
­ATà ¢¡ ­AÃT­‘£Ä·2M¼A% ¾ÍÃÃÀ­‘£#&ܼA´*¬¦Fþ,ÃT­‘£ƒ·ƒ ¢h÷‘éœË2­¯ §h¼A-Ý ø¯ §=';Øyº˜),ÃÀ­
W:HY,GJUÇ 1y›
 ¡ ­A'¤­A³µÍÃÀ­AÃT­‘£m¼A% ¾Ë2­ƒ&ܼA´*¬͐ÃT­AÃÀ­‘£#͋܋¢
Ø '¤­Aþ,ÃT­‘£ƒ·ƒ¦F«ÃÀ­ƒ';³VÃT­
W:HY,GJxU ˜ 0œ› 
Ìfºc­AÌ⯻³µ'¤­ƒÍÃT­¿Àº ¡
­n¼AÂ%T£Ä·2ÃÀ­Aâu­ß'¤­ƒÃ ¢h´q­ƒË2­Ý2òÈ­A¯9¼A´ú¼AÌfÝ'¤­ƒ¡ ¼Aá'f­A³þº˜)
W:HY,GJUVB;UVO(I 0œ› 
Ìfºc­A̎¯4³µ'¤­ƒÍÃÀ­#¿Àº ¡ ­n¼A% T£ƒ·ƒÃT­A±F­ 'f­ƒÃ ¢h´q­ƒË2­ÝòÈ­A¯K¼A´±¼AÌfÝ2'f­ƒ¡ ¼Aá'¤­A³V³ÐÃߺ˜)
W<WO=g
UV8cL 0ۛ 
ݥ܋´£¢h³ "­‘£ÃÝ £ƒ´*Ÿr´¿£'¢—ݳ
W<?U 0œ›
 ® ¢
J,Ë9¯4T£¼AF¼AÝ2®£·2´q­A³j'”ÅŽÃʘ°‹ÅK£ÿfÝVÜr‹ÅK£m¼AÂ%5 ÅK£ ÄÝ žhԕËÊ ¢h«HÅK£ƒ¯‘Ÿ¼Aý!´£"2³¢—´ÅK£³ Ÿr%Ù­
W<?UÄÇ 1y› 
¢h«HÅ»
© ÖË2­Ãʘ°‹Åö';³VÃT­‘£·ƒM¼AF¼AÝ2®Þ ¢Ÿn"­‘¼AT®Þ'H³ãÃT­‘£ƒÿ¤ÄÝ ¿Àá ­A³ãÃT­
W<?>W8;:=@ 0œ› 
Â
‹
r
Ü
Ú
³
ƒ
£
Í ¿À³Ú­A%,­
W<?< 0ۛ 
‰Ã¾òm³Ú£ ò³µ¯ ¢—Ø,£Ä¡ ­A´ ü—¼AåA´
W<?<TÇ 1y› 
¯–Ür³Ú­ƒ';³VÃT­‘£òm³ãÃT­‘£ƒ¡2° ­AÃT­‘£ÄÃ';"­ƒ¯‘Ür³;­ƒ';³VÃÀ­‘£·2þ¢h³Ð®¦#­AÃT­‘£ƒÿ¤M¼A¯4®­AÃÀ­‘£ Äþ»­A®ÃT­‘£ƒðWŸrÉ¢h®ÃÀ­
W<?<?U[L 0ۛ
M¼AÝ2³j¯4³ÐÍ Ÿr­ áÃ ¢'¤­ƒô•Å»´q­‘£ƒÂ[),Ø Å»Í—Ô•%Ù£ƒ·2¯ ¿ ¢
5 'f­ƒuŸr­ Ý
W<?<?s 0œ› 
à),É¢¾'”ÅŽÍÆ ¢hÉAÅK£Ä·2M¼AƐÆ[),ÉAÅÁ®É,'•Å
W<Wg 0› 
Ҕô;½‹u£¤Â®¼A% T£À·ƒ¼Aû‰½!®ÅK£4Ìq­A®­‘£‰ÿf‰';ÉAÅÐ'¤­‰´q­A³;C£ ô•Ür®[ÅK£»uŸr­ É»­‘£‰¯4³ã%,­‘4£ "22¼A% j® ¢hà ¢~'f­‰u­AäW˝u£Ò”ôH½!u£CŸqq¯»Øw®
W<?L\UVG 0ۛ 
Ɛ®ÃWÅK£ƒÝ
­Aô”ÅK£ƒÆ—Ô•ÃT­
W<?L\UVG Ç 5T› 
ƐÃhÃT­‘£Ä³VÝ2ÃT­‘£q¶c©`î‹Æøº˜),ÃT­
W<?L\UVG Ç 1€› 
Æ ­AÃhÃT­‘£m¼AÃh° ­A³VÃT­
W<?LNB 0ۛ 
'
•
܋ɻ­‘£# žÀ®­‘£¦‰Ô•%w¦NÅ
W<?LNBcs 3ñ› 
 žÀ®­‘£ƒò\§c÷‘Ø,£¡¯9¼A
© T£Ä¡" ¿ £ƒ¿' ¼AʘÝ´
W—8 0ۛ 
‰Æ®[Ŏ'f­¯4³
W—8,O(< 3ñ› 
Ý ¿ ¼AÃT¼E2´£Ý ¿¼AÃh«HÅ»´¬[£m¼Aë]¬r­ Ë9'f£ƒ·ƒe¼A¯»Æ®­‘£#¡ ­‘ù M³ ÅK£¡
¼ ԕ´f
WI,:=U[L Ç

…c…US

3 ,I _ › ¯–Å»Æ ¢£#¡ ­‘ù ]³j ¢WŸ£¯9ҕ³ã«]­AÁ ¢WŸ£¡¥Ÿr´‚ ¢À£ į–Ür«H¬]ì(¯±Ý•¢
W—8,O=8;Z[U 0ۛ 
u­A®¦ ¿ÀÌq­A³ ÅK£ƒ¡ ­A‰%(ÃWÅK£ ³Ú­AÌf'•Å»ËÖáÃT£ƒu­A®£ƒ¡ ­AË2£'H³Ú£ 'Ñ),"
W—8,O=8;Z[UÇ › 
¯–Ü Ÿ‹¨ó¢h% ÃT­‘£¿À³ ¯4Ë ¢¾¯žÝ•¢}'f­ƒ¯ §=͗ԕáÞ'H³ãÃT­
W—8,O=8;Z[>WO(< 3p› 
u­A®¦ ¿ÀÌq­A³ ÅK£¡ ­A‰%Ù­AÃRÅÁÝ× Í—Ô˜á‹ÅK£áÃßÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒ¡ ­‘¼A°‹¬r'
W—8,O=8;Z[>?UVG 0p› 
¯‘Ü Ÿr¨ó® ¦­Aà ¢h©T­A®­‘£ƒÝ³ã'f­A³ Å'H³j©À­#¡ ­A³ +˜ËËÖ'f­ƒ';&¬r ­A³ ÅK£³;­AÌf'Ñ),+F­Aä˲
W—8;Z[B 0œ› 
¡”¢h'pÆ[),Ø ÅŽ¦#­Aà ¢h©T­A®Åó¼A ¼AÉ,Ë2­
W—8;IÈÇ 1y› 
¯9­AÃÀ­‘£m¼A‰® ÃT­‘£ƒ·ƒ̐­AÃhÃT­‘£ƒÎƒ­A´ß';³VÃÀ­‘£ƒÿ¤#ºc­A°Ö®¦FÃT­‘£ƒ¯ §h­Aå?´‚'H³ãÃT­
W—8;I,>W8;: 0œ› 
q),Ìq£ƒÌ!)p¿À
' ÆøÎ2­A´úҔ';Ë2­ƒ¦FË2­º˜)
W—8;U 3ñ› 
ð 9F £ ¢h÷‘黣Ý ¿hԕ%w³Ú£·2'Ñ),‰®£Tº Å»ÃT£ƒ¯»´—®­‘£ƒÿfò®­‘£ƒ¡îrÆ ­‘£ ÄòÚܼA+T´£òmÉ,'H%Ù­A³
W—8;U 0ۛ 
Ì¿ÀF¬‹­ ÃT­‘£ƒ¡2°‹¬]% Ÿ‹É
W—8;UÇ 1y› 
¡2°‹¬M% ŸrɁ¢—% ÃT­‘£ƒÌ¿Àu¬r­ ÃT­'H³ãÃT­
W—8;UÇ 1y›
M¼AÝ&¬r® 'H³ãÃT­‘£ž®óÆ[),É,ÃT­‘£·2M¼A% '¤­A³ Å»ÃÀ­‘£m¼A"½!¯‚';®­ƒ¡ ­‘Ò•%(ÃT­
W—8;UVG!s 0œ› 
ÝÌq­A©ØÙ£ÄØ Å»¯4ØÙ­A¯9£#é»­AØ(Í ­AØ٣ķ2òmç Åó¼A̗ݪ ¢WŸn žÀ® ¼AÃh°³µÌq­A´*Ŏž º
W—8;:=UVG 0p› 
º
c­A°Ö'•ÅÁ¡¥Ÿr¦ ¿À®[ÅK£ƒ¡¥Ÿ‹¦ ¿®
W—8;:=UVGuÇ 1y›
 ºc­A°ú®¦#­AÃT­‘£ƒÆ‹ÜrÃÀ­‘£ƒ·2ô”Ÿrݔ¢¾º˜),ÃÀ­
W—8;>?@NB 0p› 
¯9Ҕ³V÷‘' üh¼A´q£Ýu­‘¼Aå?´q£u¡Ԙ´
W—8;>?@NB]Ç 1œ› 
¯‘Ür³;­ƒ';³VÃÀ­‘£Ýu­Aå?´ß';³VÃÀ­
W—8;>?L\U 3ñ› 
¯9Ҕ³;¼AT´£ݥŻu­A%Í
W—G 0œ›
 %
h
¢
©%Ù­A³Ú£ Ý2Ã&),͐³ 
W—G!U 0p› 
¡ ­A¦£̗® ÃT£Ä¡
¼ ÃT£ƒ·ƒðʘݠ­Aºc£ƒÌ!),"£ƒÿ¤'§),á £ ´!),¯\)AŸ'•ÅöÍ ­Aþ
W—G!UÇ 1œ› 
¡ ­A¦Þ®¦#­AÃT­‘£ƒÝ ¿À®¦#­AÃÀ­‘£ '§W)»¼AᐴŽ'H³ãÃT­‘£ð ¢À¼AÌf´‚'H³ãÃT­‘£·2%Ù­A¦FÃT­‘£®­AÃT­
W—G!xU ˜ 0ۛ 
´!),¯9£ƒÍ—Ô•% Ür'
W—G!UVOcG\g 0œ› 
´!),¯9£ƒÍ—Ô•% Ür'
W—G!UVgO=8 0p› 
¡ ­A¦ÞÍ ¿Àûu­Aà ¢©T­A®­
W—G!U a <WO(Z[U 0p› 
‹܋½‹ºc ­‘£¡
­A¦Þ³$M Ã ¢¾'¤­9¶c° ­AÃ
W—G!U a GJEHE(Œ 3p› 
¡  ¼ Ãh³”),á'¤£#¡ ¼ ÃÀ¼A̗´q£ƒ¡ ­A¦óݔ¢¾Ã¾Ìf®à ¢}©T­A®­‘£Ä¡2%,­ K
W—G!U[@l>AI,U 0p› 
¡
 ¼ Ãy¶c° ­AÃT£Ä‹Ür½!ºc­
W—G!U[CFEHGl=@ 0p› 
¡
­‘¼A´f"Í ­A¨#£ƒ¡ ¼ Ãh'§˜Å»É»­
W—G\g 3ñ› 
%ü=þ»£e¼ ¶c°³Ú£¡®£ÄT̗͋܋´£é‘),Ý
£';É»­
W—G\g <As 3 I,_ › 
TÌf͋Ür´*Ŏݕ¢£ƒÕVþ,´q­ƒÝ”¢À£ƒÌ!),³Ðݕ¢À£
¼ ¶c°³ã´­ݕ¢À£á žÀË\¬]ݕ¢
W—G\g8;U[@\@ 0p› 
‰Ìf͋Ür´*ÅK£ƒ%ü=þ,´q­‘£
¼ ¶c°³V´q­‘£ƒá žÀË\¬
W—G!@lL 3ñ› 
¯ §=°u£Ä¯9ҕº[®­‘£#Ý2©R¬ ¯ §=°u£ƒ·2 ¿ J,Ë2£¯ §cá ­AÃT£Äÿf¯ §c
¿ µ£¯ §h¼A´q¼A÷‘é,´
W@\ZVO`< 3ñ› 
³;­AÌf'Ñ),+±Ý× Í—Ô˜á‹ÅK£'H³jÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒ¡ ­‘¼A°‹¬r'¤£#áÃ¾Ý2ה͗ԕá‹Å
W@\ZVO`< 0ۛ 
áÃT­Aä˲£1]Ìq­ ԕ‹Å
W@NB 0ۛ 
TƐ®ÅK£‰Ê ¶cË
W@NB]Ç 5T› 
TƐ®Ŏ'¤­m¼A"'¤­A³j';³VÃÀ­‘£ƒ‰Æ®[łu­A³VÃÀ­
W@NB;UVGlgmO=8 0p› 
‰Æ ¿À©À­‘£ƒu­Aº Å»¦lÅ»³Ú£á‹Å‘Ÿr©³
W@NB;UVGJs 0ۛ 
‰Æ®[ł¯»'HÉ,à ¢Ž'f
­ ˜Ë©Ý ­A©¾Ë2­q¶c° ­AÃ
W@NBcs 3ߛ 

T

Æ 

® 

Å
'
}
¢ 

Ý
%
=
ü 

"
ƒ
£
‰

Ê ¶cË9Ë ¿Àý!´q£Ä¼A͐ݠŸr­ %Ù­
W@\@Y,G!U 0œ› 
%(³Ú­A³;£Æ ¢h%Ù£ƒÂ‹Å»³
W@\L 0ۛ 
%¿ 5 ÅK£ƒàæÜ ŸrÝ
­
WL 3p› 
é
AÅ»'f£ƒËã) ˃£ ¡2¿Ã ìw¯K£ðT¼A´
WL 0œ› 
‰³ ),É»£ƒÍ‹Å»F­A³ Å 'f­ƒÂþ»­A©À£#¡ žrŸré,Ã
WLÇ 5› 
éAÅ»'œº˜),ÃÀ­‘£ƒËV) Ëøº˜),ÃT­‘£ÄÝÌfÃÀ­‘£ƒÝH),º[ÃÀ­‘£ƒô;͐ÃT­
WLÇ 1y› 
éAÅ»'œ'H³ãÃT­‘£ƒ¡2¿Àà ì(¯±';³VÃT­‘£·ƒM¼AÃËV),Ìfþ'H³ãÃT­
…c…U]
W—8,O(<?<?s

0 › Ëã) Ë9´­‘£¡;Ï»¼AʘË2£ƒ¡2¿Ã ìw¯»´­‘£Ä¡2¿Àà '”Ür®´q­
p
WL\Ll>R8;: 3ߛ 
ðÀ¼A´£ËV) Ë
WL\Ll>R8;: 0p› 
Ý ­AF­AÃÀ£Ý
­AÌq£m¼AÃhËV),ÌË
W_=U^U[L › 
¯
9Ÿ‹­ Â
Wb 0p› 
'¤¼Aé,ÃT­Aèu£Ý¥Ÿ‹'HØÙ£Äòڟr©³ãÌq­A®
WbnÇ 5›
M¼ ¶c°³µ³ãº[ÃT­‘£ƒº˜),ÃÀ­
WbnÇ 1€›
m%ücþp'H³ãÃT­‘£¦#­AÉ,ÃT­‘£Ä®¦#­AÃT­‘£ÌfÉ,ÃT­‘£Ä¯4ý!'f­Ä';³VÃT­
Wb;U[I 3p›
M¼ ¶c°³Ú£ƒ%ü=þ»£m¼AÃhË´q£
¼AÃTҔ% ¬‹÷‘Ø,£¡®
Wb;LNY,G!U 0p›
M¼ ¶c°³µ©=¶c´¿£q¶c° ­A©³UÕ ˜ËÖË2­ÝVŸr³;¼A´q£Ì!),É»£#·ƒM¼ ¶c°³V´q­‘£%ü=þ,´q­
W:Ç 5T›
mÝ 

ÃhÝÃÀ­AÃT­
Y—O k,k s 3ߛ
M¼A¯4®¼A¯4®­‘£ƒþAÅ»®­‘£n¼A¯4 ¼A¯4 ­‘£Ä®‹Ż®­
Y—O(: 0ۛ 
¯
4
´q­A'f­‘£äW©Ìq£ƒ·ƒ¯9¼AØ(Ë2­‘£ƒÿ¤¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'¤­ƒÌf®ó ¢WŸ 'f­ƒ¯lÏ,á ­
Y—O(:Ç 5› 
þAÅ»®­ƒË2­ðh%,­Aݪº˜),ÃÀ­‘£ƒ"¼Aý!´fº Å»Ãߺ˜),ÃÀ­‘£#ðhʘÝ
­Aºjº Żþº˜),ÃT­
Y—O(:Ç 1y› 
äW©h̐­¡
­‘Ò”%yݔ¢¾Ý2Ìq­AÃT­
Y—O(:;G\O=8cL 3p› 
̗® ´­¿Àº ¡
­‘£Ä¯ §h¼A-Ý £ƒÝ ¿À¯ §='¤­A"£m¼AÃ=ԕ%wÃWÅ»Ë
Y—O(>?<4Ç 1y›
 Ý Ÿr­ Øݔ¢¯–Å»Ø(ÃT­
Y—O=`U 0ۛ 
¯4¯4ÉAÅK£¿ÀØ ';É»­‘£ƒ·2¯»³V´q£ƒ´fºc£ƒÿ¤eҔº[‰';«]R
£ n¼A‹Ÿr¦#­A³ ÅK£ "2þ»Ÿr­  ­
Y—O=`UÇ 1y› 
Ø
À
¿
;
'
É
‚
¢
À
¿
Ø
;
'
É 

¢
H
'
ã
³
T
Ã
‘
­
ƒ
£
f
´
j
º

® 

¦
A
­
À
Ã
­
Y—O=g k UVO=Y 0p› 
T"­A®
Y—O=g U 0ۛ
 Ì
h
T
©
­A®­‘£ƒ¡ Ÿr­ Â
Y—O=g UÇ 5› 
̗® ÃT­‘£ƒáá';ÃT­‘£Ä'§W),áï ¢¡ ­#Ìq­AÃT­
Y—O=g UÇ 1y› 
Ìf®­AÃT­‘£Äð';Ý ­AÃT­‘£ð ¢À¼AÌf´‚'H³ãÃT­
Y—O=g >R8;:cE 0p› 
¡”¢h'œ´f³Vºj'”ÅŽ®­A® ¼A ¼AÉ,Ë2­‘£ƒT³;­A®
Y—O=8, 0p› 
¯4²£ƒ'Ñ') ~£͐¦K®£mҕ';ÃT­A³Ú­‘£ƒžÀô Ìâ'¤­ƒÍ¦F®Å-Ҕº‹¶cÝ
­
Y—O=8,Ç 5À› 
¡”¢h'ŽÒ”'HÃÀ­A¢L
³ ]É»­mҔ';Ë2­ƒÌq­AÃT­
Y—O=8,Ç 1y›


F
¦ 

®
Å
”
Ò
º‹¶cݕ¢}¯4³µ¡ ­A'§=T« ';³VÃT­
Y—O=8,8;U[< 0p› 
ô;®­A® žÀÃ
Y—O aM0p› 
…!® žÀ¯9£'*),è±Â‹Å»ÌâÌ!)pþAÅ»®[Ŏ®Ø('H´*Ŏ¿º èøº˜)»£ƒ®=),®'
Y—O a Ç 1y›
 ô;Ø(ôHØÙ­AÃT­‘£Äûu­AÉ,ÃT­
Y—O=GJU 0ۛ 
Â
‰'¤£ƒ%(T'f£ƒáá'
Y—O=GJUÇ 1y›

AûT®¼A®­AÃT­‘£%(T'HÃÀ­
Y—O(@B 3ߛ 
T'H%Ù­A³j¯»³Jԕ´¿ÁÃ';®Å
Y—O(@B 0p› 
T'f£Â[Ï,á
Y—O(@BnÇ 5› 
Â[ÏAŸráÃT­‘£Ä%(‰';ÃT­‘£T'HÃÀ­
Y—O(@BnÇ 1y› 
%(‰';ÃT­
Y—O(@B=s 3ñ› 
òmÉ,'”Å»®­‘£Ä³ Ÿr¦NÅ»®­‘£ƒÂØ('”Å»®­‘£ƒ°[),ÉAÅö¢h% ³j%(‰';à ¢}©T­A®­‘£¡
­AÝ ­A³
Y—O(@ 0œ› 
"
[Å»"ÅK£ƒ¿À' å?¯–ÅK£ƒÍ ­Aì(%(%,­AÃÀ£m¼AÝ2à‰É»­
Y—O(L 3ñ› 
ݝu£Ý
­A¯K­AØ,£ÄÂ[Ï,³VÝ £
¼A'HÃÀ­‘£ƒÂ¯4ØÙ­
Y—O(L 0ۛ 
Â[Ï,³VݪÏ,%,­AÃÀ£·2¡”¢h'œÝ
­‘£ƒÍ³Ú­A͐³µ'”Ŏ‹ŻÌ
Y—O(LlL\UV8nÇ 1 5‰›
 Â[Ï,³VÝ 'H³ãÃT­‘£ƒÂ¯»Ø,­Ä';³VÃT­˃­ƒº˜),ÃT­
Y—O(LlL\UVGFÇ 1y› 
*¿À"­A‰%j';³VÃÀ­‘£ƒÂ ­A¯4®܋ݥŎ';³VÃÀ­‘£ƒ¿À
ô Ý®­AÃT­‘£m¼A Ë2­¯ §="ŸrÝ ­ƒ';³VÃÀ­
Y—O(LlL\UVG!s 0ۛ 
 ­AØ Üҕʘ'¤M£ ¿"­A‰%Ù£ ­A¯4®܋ݥÅ
Y—O=Y,8cLÇ 1y› 
ôHÉ,ô;É»­AÃT­‘£Ä¡';ɾ'H³Ð®ÃT­‘£òmÉ,'ŽÒ”%µ­AÃÀ­
Y—Oã_=EHY,G 0p›
¶c©T­A%Ù£ƒ³ãÝ
£·2Tº['¤£ƒÝ ¿¦»Ô•á
Y—Oã_=EHY,G9Ç 1y›
2¶c©T­A%¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ ¿À¦‰Ô˜á±¢h% ÃÀ­‘£9¶c©T­‘Ò”%(÷‘Ø'H³ãÃT­ƒËƒ­ƒÝ ¿¦¼ ԕᐴ¾'H³ãÃT­
Y—OãC<?U[@\@ 3ߛ 
%?),+‰³Úҕº[´q£¡ ¼AÃ`ԕ%(ÃRÅ»Ë
WLN8;U[@l@

…c…V†

0œ› %(³Ú­A³;£á$&Í ­‘£ƒ';®Ÿr'¤£ƒ%?),+u£1q),Ø
Y—OãCpÇ 1y› 
´—É,'¤­AÃT­‘£Øw'¤­AÃT­‘£%w³Ú­A³j';³VÃT­
Y—O(b 0œ› 
Ý2ÃT£ƒ¯»ØwÝ2Ã
YUVO 0p›

A¯Ú¶cÝVÜ
YU[Z[ 0ۛ 
á$&Í ­‘£¼AÂ% JÅ
YU[Z[nÇ 1€›
M¼A% \Ŏɻ­A®ÃT ­‘£¯4³V« 'H³ãÃT­
YU[I,:=UÇ 5T›
mðÉ,à ¢¾'¢¾ËV) Ëﺘ)Ì­AÃÀ­ 
YU[I,:=UÇ 1€› 
¯4³ã%Ù­A³j'H³ãÃT­‘£ƒðhÉ,à ¢}ËV) ËÖ͐ÃT­AÃÀ­
YU[I,:=<?>W8;: 0œ›
M¼A ¼AÉ,˃­ƒ'f­͗îr ­‘£#·ƒ¡¿Àà òm©hº ŻÂ‰¿Àà ÷‘Ë
YU[UÇ 5T›
mòÈ­A¦FÃT­‘£ƒº[؀̐­AÃÀ­
YU[UÇ 1y› 
Æ[),É,ÃT­‘£% ܋³µ³ãº[ÃT­‘£ƒÍÂ ¢³Vº[ÃÀ­
YU[U[Z[U 0ۛ
 ò–¢—Ép'f
­ DÃT#
£ Dþ'¢¾Ý2%üc"Þ'*),豩`¶c´¿
YU[U[Z[UÇ 1y› 
DÂ';´f³VÃÀ­‘£ &ÜrÉ,ÃÀ­‘£m¼AÃÂ[),É,ÃÀ­‘
£ DÃö¼AÍÆ ­AÃT­ÄË2­®¦#­AÃT­
YU[U[L 3ñ› 
©
—
¢
K
¦
À
©
A
­
T
Ã
Ä
£
´
h
¢
q
Ì
ƒ
£ 

"
»
Å
à
=
§
#
¦
A
­
æ

Å
YU[U[L 0ۛ 
Ìfºc­AÌ!)AŸM'¤­ƒÍ ¢hÉ»­‘£Ä·2¯l),´­A©h®Å
YU[U[L2Ç 5T› 
ÌFn\ŎÌq­AÃT­‘£ƒòÈ­A¦FÃÀ­‘£#Â× ¯4´‚º˜),ÃT­
YU[U[L\>W8;: 3ñ› 
²ù”«'¤£Ä"Å»à §¹˜Ë9´Å»´¾º˜),à ¢—©T­A®­‘£Ä¡
¼ ¶c°³Ú£ƒ¡¶c° ­AËJÅ
YU[@NB 0ۛ 
uŸr­ Ý
£¦(`) &!´q£ƒ¡
­‘¼AT+u£ƒ¡
­‘¼AT+âò»),̗Ã
YU[@NBcs 3p› 
),ØÙ­ƒ´q­A̐­‘£K¶c°‹Ür®£ƒ¦(`) &!´f%,­A³Ú£F­AÝVŸr®
YU[bMÇ 1y› 
û¿À'¤­AÃT­‘£® ­AÃT­‘£ƒ),É,ÃT­
YU[b;> k >A<?>?L!s 0ۛ 
®'¤£ƒÃ §=´q­‘£m¼ATÉ»­A¯4ÃT£ƒ'Ñ),T®´q­
YU[b;> k <AU 3ߛ 
®
=
),%Ù­A³;£Ã&¬£ƒ ¿À®­AË9F£®';%Ù­A³;£¡2¿Àà à ¢hË
Y>?Z[nÇ 1y› 
º[®'¢F­A³ãÃT­‘£ ­AÍ ¿À'p®¦#­AÃÀ­‘£ ·ƒûF­AÉ,ÃÀ­‘£R u¶c©`î‹Æø'H³ãÃT­
Y>?Z[(UVGÇ 5‰› 
¯4³ÐF­A³ãÃT­‘£
¼A´f®¼AT®­AÃT­‘£
¼AØ(F¼AØ(u­AÃT­‘£m¼AûT®¼AT®­AÃT­
Y>?UVG 0ۛ 
ò
È
­A¦Fà ¢h©À­A®­‘£Ä¯4®­AË'¤£ƒòÈ­A¦#­ƒ¿º ¡
­‘£Ä·2ÌFnJÅÁ®à ¢©T­A®­
Y>?:HBcL 0p› 
ðÉ»­AÃT£òm¦#­AÃT£ÄòÈ­A¦FÃT­‘£ƒ·ƒ´Å»³ )AŸ'•ÅÁÍ[Ï,Æ ­A³
Y>Wg
@\s 3p› 
¯4´f®­‘£ƒÝVÜr²F£Í[),%Ù­‘£m¼AûT³;¼AûT³;­‘£m¼AÃh͋¬r®
Y>W8;Z[BMÇ 5À› 
º[Ø(ÃT­‘£nҕô;³VÃÀ­‘£mҔº['HÃÀ­
Y>W8;: 0ۛ 
ô
—
¢
'f£ÄôHØ('¤­‘£ƒ·2Í[),®[űØ?),®ÅK£ƒ´q­AÃÀ­
Y>W8;:nÇ 5› 
ô¢h';ÃT­‘£®­A´fF­A³ãÃT­‘£Í[),®ŎÍ[),®ÃÀ­‘£ƒ´q­AÃT­ƒ¢h% ÃÀ­
Y>W8;:nÇ 1y› 
ô¢h'HÃÀ­‘£e¼A¦F³Ú­AÃT­‘£Í !¢h³VÃÀ­‘£ƒF­A³ãÃT­‘£Æ[),É,ÃT­‘£Äº[³;­AÃT­
Y>W8cL 0œ› 
Â

';T'Û¯»Ê˜°³;£ƒ·ƒ¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'¤­m¼AÝ&¬r® ‰'”Å»®­ƒ"Å»"­
Y> a,a O=8cL 3p› 
͐'H©À­A% ÅK£Ä͐ý!'•ÅK£Ä͐´fý!'HÉ
Y>WG!L 0ۛ 
û
T
w
Ø
'¤­‘£ƒ·ƒº ŸrÝ¥ÅK£´­AÃÀ­
Y>WG!L2Ç 5T› 
º Ÿ‹Ý¥ÅŽé`5c­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒÂ[)AŸr® ¢'H³ãÃT­
Y>WG!L2Ç 1€› 
ô¢WŸr';ÃT­‘£ƒðhÆ ­A®ÃT­‘£ҕº[®­AÃÀ­‘£#®­AÃT­‘£ƒÉ‘),®ÃÀ­
Y>WG!LNO`L\>?EH8 0œ› 
Â[),®­‘£#à M³Ú­
YEHO`L 0ۛ 
´!Ï,³Và ¢©T­A®Ŏ©=¶c´¿£ƒÍ ¢hÉ»­‘£Äɑ)AŸr¦#­
YEHO`LÇ 5T› 
´žÀ³ãÃT­‘£͐º[ÃT­‘£Ä·2® ÃT­‘£ƒÓhᐳðᐳñҕô;³VÃÀ­‘£m¼Aà ¿ ³
¢ &!Ëïà&ÜrTÃT­
YEHO`LÇ 1€› 
´žÀ³Ú­AÃT­‘£͐ºc­AÃT­‘£ƒ¯ §=©T­‘Ò”º[´±'H³ãÃT­‘£ÃT­
YE;ZÇ 5À› 
Ó'd5c­Äº˜),ÃT­‘£ƒ¡”¢h'd‚º˜),ÃT­
YE;U 0œ› 
Í

ô”¬]'•ÅÁ´ž³V´*ž ­A%(³;£¯9­AÃRŎ¯»³µÍº[´q­Ä¿Àº ¡
­Ä͐ô”¬M'¤­ƒ¿ÀØ ';É»­
YE=:Ç 1y› 
'Ñ),É¢‚u­A³VÃÀ­‘£Í ¢WŸr´‚®¦#­AÃT­‘£·2Ä͐® Ãh÷‘Ø'H³ãÃT­
YE;EHI 0ۛ 
Í
­Aþ»£ÄÝ žÀ®­AÍ £ƒÌf®‰Ëƒ£·2Ì©À­A³;£ƒÌh©T­A³Ð'f­þ»­A©T£ÄÿfÍ ­A¿Àº ½!˃£ ͐¿º ´­AË9´
YE;EHIÈÇ 1 5‰› 
Í ­Aþß¡ ­AÃT­‘£ƒ¿É Í ­AÃT­‘£ÄÍ[),³VÃT­‘£͐ºœ¼AÃh'H®ÃÀ­
YE;EHG 0œ› 
ô;"¬£̗&Å»ÃT£‰Â ­AÃÀ£ƒ'*),é»­
Y—OãC

…b

1y› ôH"¬ ͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ¦FÂï';³VÃÀ­
a
y
1
›  ¯4³Ðô;É,ôHÉ»­AÃÀ­‘£#¡”¢h'¤­A¡•¢h'Á¼A¦K³Ú­¢—% ÃT­
YE Ç
YEHGlO 0ۛ 
¯ ¢hɾ¯\Ï,á ¢À£Ä͐þ¢—% ©RÅK£ƒ·ƒMҕ';Ý¥ÅÁ¢—% "óË2­'f­A® '•ÅŽ¿À' ® ©Ã`¶c¯K¼A´
YEHGlO(< 3ߛ 
©hÃ`¶c¯9¼A´‚ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£ƒ·ƒ¯¿À÷‘¯±ÝVŸr͋Ÿrá‹Å
YEHGJ>AI 3ñ› 
ô”Ür®%Ù­A³;£ƒ·ƒ³Vý!´q­AòÈ£ƒ®­A® Ý ¿Ý
¼AÌh̗´q£ÿ¤#òmÉ,'”Å»®­‘£Ä‰';%Ù­A³
YEHGJ>A@lL 0ۛ
 u­A®ÅK£·2ô”Ür®©À­A®­‘£ƒÿ¤ô•Ü‹®=)p'¤­ƒ¡äËËþ';³Và ¢©À­A®­
YE=Ll>A<?<WO 0p› 
Í ¢hÉ»­‘£Äûu­A®³
YEHY,8;I,UVG 0œ› 
¡”¢h'pÆ[),Ø ÅŽÝ2¿Õ ŎTƐ®Å
YEHY,8;I,UVG Ç 5À› 
ô;É,ôHÉ»­AÃÀ­‘£#ƐØ(¯4ØÙ­AÃT­‘£Ä´fÉ,¯4ÃT­
YEHY,G 0ۛ
 ¡ ­AØÙ­‘£ƒÂ‹ÜrÃT­‘£Ä žÀ%Ù­‘£ ÝVÜr¨
YEHY,GuÇ 1y› 
¡ ­AØ,­Ä͐ÃT­AÃÀ­‘£#¯»Ãý!'•Å»ÃÀ­‘£#¡ ­AØÙ­#¯‘Å»Ýà ¢¾'”Ŏý!'•Å»ÃÀ­
YEHY,GJ>A@B 0œ› 
Ý2Ìq­A©ØÙ£#T'¤£ƒòmÉ, '
YEHY,GJ>A@BMÇ 5À› 
ô;®ÃT­‘£ƒÍþ,ÃÀ­‘£#ò­ Ë©À­AÃߺ˜),ÃÀ­
YEHY,GJ>A@BMÇ 1y› 
Ý ¿À"=)»ù”òm´¾'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸr©À­A³VÃT­‘£͋Ür¢Ž
Ø ÍÃÀ­AÃT­
YEHY;L Ç 15›

A

Â
»
þ
A
­
T
Ã
‘
­
ƒ
£
[
Í
,
)
[
®
±
Å
[
Í
,
) 

®
À
Ã
‘
­
ƒ
£
2
¡
T
Ã
A
­
(
%
µ
³
';³VÃÀ­
YE(C 0œ› 
¯ §=©T­Aºc£Äþ»­A©T£ÄÌ©À­A³;£ƒá ­A³Ú­
YE(CpÇ 5‰› 
͐º[ÃT­‘£n¼A¯4àT®ÃT­‘£ƒþ,® 'HÃÀ­
YE(CFUVG 0p› 
ô”Ür®£ƒ¯¿À÷‘¯9£ƒ';®Å
YE(CFUVG9Ç 5› 
ô•Ür® ÃT­‘£Ä'f¼A®˃Ÿr­ ÃT­
YE(CFUVG!s 3ߛ 
ô•Ü‹®%Ù­A³;£ô•Ü‹®=)AŸ]ݕ¢}®%Ù­‘£ ¯¿À÷‘¯4TË
Y—Y;Z[LNY,O`L\UÇ 5› 
É»­A©TŸr­ ɑ),®ª';³VÃÀ­
Y—Y;Z[LNY,O`L\UÇ 1€›
m®º[³;­AÃÀ­‘£ àTØ(ÃT­ƒÍþ,ÃÀ­‘£#ðh´f³VÃT­þ,ÃÀ­‘£e¼ ¶c°³ÐÃß³ãº[ÃT­‘£mҔº[®ÃÀ­
Y—Y;Z[LNY,O`L\>?EH8 0œ› 
¡ ¼ ¶c°³V´q­‘£ƒ¡ ¼Aà E2Ë2£®º[³”)p'”ÅŽ´f³Vº~ð´q­A³jþ»­A©
Y—Y;U 0ۛ

A

Â
‰

W
Ã
K
Å
£ƒ³”)," Ã%Ù­AÃT£á ¿À¡ Ÿr­ ®­
Y—Y;UV8;Z[s 0p› 
©T­Aý!¯4¿ÀØ ´q­‘£Ä͐ºc­A©T£ÄØw'Í[),®Å
Y—Y;UV8cL 3p› 
Ý
¿À©hý!´­‘£©T­Aý!¯4¿Ø £áÉ»­A'¢¾'¢‚Ý ­A°øÍ[),®à ¢¾©À­A®­
Y—Y;UV8cL\<?s 3 I,_ › 
á ­A³;­A¯ §=©T­Aºc£ÄáÉ,½!® ¢¾Ý”¢À£ƒ© ¢¾¡2Øw'¢À£Ä´ ¢hÌq£ƒ©T­Aý!¯4¿ÀØ ´q­Ä'¢Ý ­A°
Y—2Y Q 0œ›
m³¿ÀèŽ'f­ƒ³ ),¡
Ÿ­
Y—Y;>?I 3ñ› 
´f³V®£¯9­AÃWÅK£ƒ³VÝ £ÕV©‚¯4%Ù­A°‹ ¬£Ä¯4´f®­‘£¯9­AÃWűݠ­͐º[´­‘£ÄþAÅ»®­
Y—Y,(U 0ۛ 
ô¤­A®£ƒ®Ÿr¦F³Ð'•ÅÁÃ&),'œÌ!)p¯ ü ©WŎ ¢}¦FÉpÌq­A´ÅÁž º
Y—Y,G\GJs 0p› 
º[©T­ƒ'¤­ƒû)AŸr'¤­‘£#·ƒº[É,͐ÉAÅ
Y—Y;@NB 0ۛ 
ðÍ ­A®£#®­A®[Ŏ'•ÅÁû‰®'¤£ƒ´fT´—u­Aº[ØÙ£¿rŸ‹º[¯4³µ'”ÅŽ®­A®[Å
Y—Y;@NB]Ç 5› 
ôž®ÃT­‘£ƒÍº[ÃÀ­‘£#®­A®óº˜),ÃT­‘£¦­A® Ý ¿—¬º˜),ÃÀ­‘£# ¿ 
´f‰´fu­AÃT­
Y—Y;@NB]Ç 1€› 
¯ §c¿ô ¼A½!®´‚';³j¢h% ÃÀ­‘£ƒ®­A®ó';³Ð¢—% ÃT­‘£ƒ·ƒ#á[),ÃÀ­‘£#¯9¼A
© ‚'H³ãÃT­
Y—Y;L\U 0ۛ 
Í Ÿr­ Ý ¿À³ ÅK£¿À³ã®Å
Y—Y;L\LlUVG 0ۛ 
ô;É,ôHÉ»­Aº[ØÙ£àT͐³;­Aº[Ø
Y—Y;L\LlUVGFÇ 5› 
¯4³ÐôHÉ,ô;É»­AÃT­‘£ÄôHØ(ô;ØÙ­AÃT­‘£Ä´—É,¯»ÃT­
Y—Y;L\LlUVGFÇ 1€› 
àT͐ɻ­#¢h% ÃÀ­‘£¦KÉ,͐ɻ­¢h% ÃÀ­
Y—Y;b 0œ› 
Í

c
º
­A©À£#¯ §=©T­Aº
Y—Y;bMÇ 5‰› 
͐º[ÃT­‘£n¼A¯4àT®ÃT­
Y—Y;bMÇ 1y›
M¼A¯4à‰®­AÃT­‘£ƒ¦F®­AÃÀ­
Ys 0p› 
Tý!fÅK£ îrƐ³
YsnÇ 5› 
ðÉ,ÃÀ­‘£#òÈ­A¦FÃÀ­‘£ƒÍ‹Å»´fÃT­‘£ƒFÌ nJÅÁݕ¢òÈ­A¦ Ìq­AÃT­
YsnÇ 1€›
mðÉ»­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÍÂ ­#Ìq­AÃÀ­‘£ƒ'H´f³Ú­AÃT­
Ys;>W8;: 0œ›
ݝTËø'¢ö¼A®Ë ¢¾%("¬rÃp˃­ƒò–¢WŸ‹Ø
Œ‘EHO=g 0p› ôð¢hhÃÀÉ»£ƒ­AÃTûu£Ä­A¦¡£½!¯Ž
·2'Ñ),¯9£#'§W),á
YE;EHGFÇ

…,…

Œ‘EHO=gŽÇ 1y› mô¢—Ãß͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒûu­A¦óðhé»­AÃT­‘£·2'§W)»¼Aᐴ‚';³VÃÀ­
Œ‘EHO=gs 3p› ûu­A¦ó%Ù­A³Ú£ ';ô;%,­A³
Œ‘E kM0œ› àTÉAŎ'”ÅŽÌ ¢hÍ £#·ƒá[)'µ­
Œ‘E k Ç 1y› á[') µ­ƒ¢h% ÃÀ­
Œ‘EHZVO`< 3ñ› ÃT­Aò,Å»Ë2£ƒ'¢=ԕյ'¤­‘£ƒ'¢=ԕյÝVŸr͋Ÿrá‹Å
Œ‘EHZVY;@ 0p› ôÑ),'HÝ £ƒ'¢WŸrÕÚ£ƒÃT­‘ù”òÈ£ƒ©hºœ¼A͗ԕ¿ö
% ÌfºcŸµ
­ ҕ';³V«*¢Ó'd5 Ŏº˜),´*Ŏžrº Ÿ
Œ‘EHZVY;@ Ç 1œ› '¢WŸrÕН ¢WŸn®­AÃÀ­‘£mҔ'H³ã«¢Ÿn¡”¢h'p'¢=ԕյ ¢¾®­AÃÀ­‘£ƒ'¢=ԕյݔ¢öҔ'H³ã« ¼A‰®­AÃT­
Œ‘EHI,I,UVG 0œ›  ­A³Ú­‘£ƒàF­AÝ £òÚÜrÝ ­
Œ‘EHI,I,UVG Ç 1y›  ­A³Ú­ƒ¢h% ÃT­
Œ‘EHU 0œ›  Í žÀ³ ÅK£mҕ³ã¯¿£ƒ" ¿ £ƒ¯ §h¼A´f¯4²wÅK£m¼A©³ ),á‹Å
Œ‘E=: 0œ› '¿Àº[³Ú­‘£ƒ¿' ºc­AÝ
­
Œ‘E=> k <?U 0p›  ҕ³ß%?),+u£ƒ¡©h¦ ¿À«]£#žà ¼A´f'Û%?Ï,͋¬r½!Ë
Œ‘E=>?< 0œ› ºc­A³Ú£ƒ¡Ý2ô;®´q­
Œ‘E=>?<4Ç 1y› º[³Ú­AÃT­‘£ƒ© ü=° ­Ä'H³ãÃT­
Œ‘E=>?@\LÇ 1y› °[),¯4ÃT­‘£ÄÂ[),³ Ŏݔ¢Ë2­¡¿à ¼A´âì(¯âݔ¢ö¼AT®­¢h% ÃT­‘£¼A‰®=Ï,ÃWŎ';³VÃT­‘£¡2Ý®[Ŏ'H³Ð'¢¾¦F® ¢¾Tþ,ÃT­
Œ‘E=<?I 0œ› ´fºc£ƒ·ƒÍ ­AÉ»­‘£ƒÿ¤Ý §=%Ù­AË2 £ ÄûN),®
Œ‘E=<?IDÇ 1y› %A),º[³Ú­AÃT­‘£´fºj';³VÃT­‘£ÿfÄ®¯ ¢hØ(ÃÀ­‘R
£ Í ­AÉ¢ ¢Í—Ô˜%';³VÃÀ­
Œ‘E=<?I,UVG 0œ› ̋)´—º~'H³ã´­ž º
Œ‘E=<?>WO(:=U 0œ› ¯9¼ ˃Ÿ­ £ƒ¯9¼ 9ËV)œ'f­¦ ¿—îrÆ ­
Œ‘E=<?>?E 3p› ôÑ)»¼A®Ëã)»£ƒ¡•¢—'pº ÅŽÍ ­A³ÐN),É¢}¿Àº Ë ¢}'f­A¦FÌâ'”Å
Œ‘E=<?>?E 0œ› ôÑ)»¼A®Ëã)»£ƒ¡•¢—'pÍ ­A³j),É»­ƒ¿Àº ¡ ­#'¤­A¦FÌâ'¤­ƒ´q­A©
Œ‘E=<?>?EeÇ 1y› Mҕ';´q­AÍø ¢}¯ ü=÷‘éœ'¢‚Ãhה͐³jÉ»­A® ÃT­‘£ƒ·ƒÃה͐³ãÃT­
Œ‘E=<W 0p› ®=),¦#£ƒT¿Àà ÷‘˱¦F«]£#¡ ­A%(æÅ®=),¦
Œ‘E=<W=<?EHGJU 0œ› ';ºc­A©´q£ƒàT¢h³ ®[Ün';° ­ƒ'Hºc­AÃWÅK£#¯lÏ,³;­‘ù”«'œÍ ­A´ ¢
Œ‘E=<?<?EwCÇ 5› ¯9ҕ³ã«]­AÁº˜),ÃÀ­‘£#ô;®À¶c©hìw¯±º˜),ÃÀ­‘£ƒ¯–Å»Æ ¢¡
­AÃÀ­
Œ‘E=<?<?EwCÇ 1y› ¯–Å»Æ ¢¯–Å»Æ ¢Ìq­AÃT­‘£ƒÝ ­A°øÌq­AÃT­‘£¯–Å»Æ ­#';³VÃÀ­‘£¯–Å»Æ ¢¡
­AÃÀ­
Œ‘E=<?<?EwC “›Ë#´h… s3}„´~´¨€L¿z}
Œ‘E=<?<?EwCFUVG 0œ› ¡á‹Å»Ã‚ ¢h®­‘£#¡2¿Àà ˃­AËJÅK£
¼A"÷‘Ë
Œ‘E=<?<?EwC >R8;: 3p› % ÜrÝ2³;­‘£¡2¦K®­‘£#ÃWŻ ¢¾'¤­‘£ƒÍ ­A%'f­
Œ‘E=<?<?EwC >R8;: 0œ›  ¢h®˜¢À£e¼A" ÷‘ËÁ©h¦N¬£#¡2¿Ã Ë2­AËJÅÁ©¦N¬
Œ‘E=<?<?s 0ۛ ævÜ —¬‹´­‘£ÃÀ­A%,­AÃWÅK£ƒ¡2Î2­Aôq­
Œ‘EHg
UV8cLÇ 5‰› æÜ f¬r´q­';³VÃT­
Œ‘EH8;I 3ߛ æÜf¬£¡2Î2­AÃÀ£ƒæ܋þ
Œ‘EH8;I,<?UÄÇ 1y› ¯¿À'¤­A³VÃT­‘£Ä®­AÉpå?˃­A³j'H³ãÃT­
Œ‘EH8;I8;U[@\@ 0ۛ å?Ë2­A³Ú£  ­A©À£#¡2¿Ã ³;­A¦#£ƒ¯ ¢—§ F£ƒ·ƒ³¿À‹Å
Œ‘EH8cL 0p› Ìf®óÝVŸW¶c'¤­A³j'f­̗®ª³$Mà ¢©T­A®­Ä¯9­
Œ‘EHE;I 0p› ¡
­Aºc­A³Ú£ƒò4),ÌfÃTM£ µ­A%w¯»%,­A°‹¬
Œ‘EHEc< 0p› &Ü f¬£¦­Aðh% ÅK£ƒ¡΃­AÃT£ƒÌfÉ»£Äæ܋þ
Œ‘EHEc<—Ç 1y›  &Üf¬͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒá[)'µ­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒé,¦#­AÃÀ­
Œ‘EHEc<RB,OcG!I,s 3ߛ ¡ ¼A´‚Ý
­Aºc¼AÝ2'f£¡2Ý
­A©há ­AÃT£Ä¡!ý ]É»£Äð´q­A©®­
Œ‘EHEc<A>?@NB 3ñ›  ÝVÜrÉ»£ƒò»),®­‘£ƒ&Ü f¬£Í ¿)Ò º Å»Ã
Œ‘EHEcL 0p› ¯9Ÿr­ ©À£#¯žÀ³;£ƒ¯»¦
Œ‘EHEcLKÇ 5› ® ÃT­‘£ÄØwº[® ÃT­
Œ‘EHEcL k O(<?< 0œ› ¯9Ÿ‹­ ©‚Ý•¨
®à ¢}'f­ƒ¦ ¢WŸ‹%
Œ‘EHEcL\>W8;: 0ۛ ¡ ­Aá ­A³;£Ä¢ ¯9‹¢—Ÿr­ ©‚
³(]à ¢'f­9¶c° ­AÃÀ£ƒÌfÉ»£#ÃWőŸr©
…

Œ‘EHEcLN8;E=L\U 0p› ¯,Ԙà ¢¾'¢¾ÃWŻ ¢‚'”ÅŽØ Å»'¤­
Œ‘EHEcL a G!>W8=L 0ۛ ¯žÀ³Ð'f­¼AÂ%0
£Ä¯9­A%¼AÂ%0
Œ‘EHEcL\@\L\U aM0œ› ¯žÀ³µ'¤­m¼AÂ%0 £#·ƒ¯4%( ­A¯
Œ‘EHG 0œ› Í Ÿ‹­ 'f­‘£ƒÆ ž®­‘£ƒ¡2®Í ¢h®­‘£Ä³ Ÿr¦NÅ»®­
Œ‘EHGX9G!U am› ͐%(® ¢} ¢£9¶c° ­AÃߝ ¢À£ƒ¯ §h¼A´q¼AÃT¼Aá}¶c©hìw¯±Ý”¢
Œ‘EHG ˜ 0œ›  ¿ …!´¾ ¢WŸ[£ƒÝ•¢—´ß ¢h´
Œ‘EHG\O(:cU 0œ› m ­A³;­‘£%Ù­AÃT­
Œ‘EHG\O(:cUÇ 5›  ­A³Ú­ƒË2­àu­AÝ '”ž
Å q),̂ ¢àæÜrTÃT­
Œ‘EHG\O(:cUÇ 1y› ®ÜrØ(ÃT­
Œ‘EHG\Oãs 0œ› á ­A©À­‘£#¡ ­A'§=T«M£Ä¡”¢h'f­A¡”¢h'pþ»­Aè
Œ‘EHG\OãsmÇ 1y› á ­A©T­Ä'H³ãÃT­
Œ‘EHG k UVO=G\O=8;Z[U 0œ› má žÀËJ¬[£ƒÝº[Ãh"Å»®´q­‘£Ã&¬r´q­
Œ‘EHG k >?IDÇ 1y› ‰ÃÀ­'H³ãÃT­‘£ƒ©h̬‹ÃT­‘£Ä³”),';ÃT­
Œ‘EHG!Z[U 0œ› "¼Aý‹´q£ƒÍ®£ƒÌ!),³
Œ‘EHG!Z[UÇ 1y› %wÍ ­AÃÀ­‘£ƒ®­A ­A³Ð'H³ãÃT­‘£m¼A©h©" 'H³ãÃT­
Œ‘EHG!Z[UŒ&Y;< 3p› ͐®©À­AÃT£Ä¯¿À÷‘Ø
Œ‘EHG!Z[U a @ 0œ› M¼A‰ØÙ­‘£Ä%l¶c´f¯4ÃÀ­Aºc£ƒÝVŸrÉ»­AÝ¥Å
Œ‘EHG!Z[> k <?U 3ñ› ͐®©T­AÃÀ£#¯¿À÷‘Ø
Œ‘EHG!Z[> k <?s 3 I,_ › ͐®¯–Ü‹©R¬r'¤£#͐®­Aʘ'f­A³Ú£ƒÍ®ªÝ•¢
Œ‘EHG!I 0œ› ðh°®Åö̗¦Fºc£ƒÃh% ÅK£ƒÃT­A®­'f­ƒ©hº]¶c° ­AþÌfºcŸ]
­ ¯žÀ%(®ª¯9­A³œÒ”';Ë2­Ìq­#Ý2'¢
Œ‘EHG!IMÇ 1y› º¢h®ÃT­‘£¼A͐ÃT­Ä´ž¢
³
9
¯
A
­
Ð
³

Â
® 

¢
q
Ì
A
­
T
Ã
­
Œ‘EHG!U 3p› ¡2¦?§h£Ä·2¯–Ür©W¬£ÄÿfÄÝ
­ATà ¢£ ¡ ­A¦ ¢¾'¤­
Œ‘EHG!U 3 I,_ › Ý ­A‰Ã ¢À£ƒ·2į4º[® ¢
Œ‘EHG!UVO=Glg 0œ›  ºc­A°'Ñ),º[ÃRÅö´—'d¡>¢lØ ÅX£|¡¢A7 ¡
­AÉ+–£¤¡Í[),í$+£|¡Nå(£|¡AºnA+££u¡2¦?§yÍ ­A¿º £Ä¯4¿rº Ÿ‹Â ¢ŽÝ•¢}'*),º[ÃWŎ´f'œºc­A°
Œ‘EHG!U k EHI,UÇ 1y› òȼA©h÷‘Ëï';º[ÃT­‘£ƒ·ƒ¯9Ҕº[® ¢ݕ¢}͐´—®­AÃT­ƒËƒ­ Ìq­AÃhÃT­
Œ‘EHG!U k EHI,>W8;: 0ۛ ¯–Ür©À¬r­ òÈ­AÝ £#òȼA©h÷‘Ëï'”Å-¼A©h¯4%Ù­A¡H)¾'*)¯9ҕº[®˜¢‚Ý”¢¾Ìq­A® ¢—ÃT­‘£ƒ·ƒ#¡ ¼AÃ÷‘Ø€%w"[¬rÃ
Œ‘EHG!U[ZVO(@lL 0p› ¯–Ür©À¬r­ ¿Ã F­AÃÀ£ƒ¯–Ür©W¬rݥ܋ÃT­‘£ÄòȼA©÷‘Ë9©T­A«HÅK£#¯»º[® ¢ݕ¢ðh¯9­AËÞ'H³ãÃT­
Œ‘EHG!U[ZVO(@lLKÇ 1y› ¯–Ür©W¬rݥ܋ÃT­¢h% ÃT­‘£òȼA©h÷‘Ë©À­A«cÅö';³VÃT­‘£¯4º[®˜¢‚Ý”¢¾ðh¯9­AËÖ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¡
­A¦ ¢¾Ý”¢¾¢% ]ÃÀ­
Œ‘EHG!U[Z[<?E=@\UÇ 1œ› ³ ),'HÃÀ­‘£ ¯ §h¼A´f͗ԘáÖ®¦#­AÃT­‘£‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£ƒ·2͗ԕ%';³VÃÀ­
Œ‘EHG!U[Z[<?E=@NY,GJU 0œ› ¯ §—¼A´—Í‹Ÿ‹á
Œ‘EHG!UŒ&O(LNB;UVG 0p› ¯¿À³V+u£·2Í ­A¯±%Ù­A%Ù­‘£ ¯‘Ür©R¬rÌ
Œ‘EHG!xU W—8;:=UVG 0ۛ ´f̬‹ÃRÅ
Œ‘EHG!UŒ&G!EH8cL 0ۛ Ý͐ݔ¢¾¡ ­A¦ ¢À£ƒÝ2Íïݔ¢¡ ­A¦ ¢'¤­ƒòÈ­A¦#£m¼A͐®¿À' ®ªÝ ­A‰ÃÀ­
Œ‘EHG!UVB;UVO(I 0œ›  u­A° ­‘£ ® ®­AØ
Œ‘EHG!U[>?:H8 3ߛ Í ­Aº[³ ÅK£ƒ·ƒ¯4³V¢h% "[ÅK£¼A©h¢h% "ÅK£ƒÿ¤¯4³;­A˃­
Œ‘EHG!U[>?:H8;UVG 0p› ¯4³ã¢—% "ÅK£
¼A©¢h% "ÅK£ƒ·ƒ¯ §=©À­AݥŎT¿Ã ÷‘Ë
Œ‘EHG!UVgmOc8 0ۛ ô*),³ãžÃT£©ºÐ¡
­A%(&ŎÌ!)p% ÜrÝ2³”)AŸn'„
¢ ȯ4³Ð³V!ý µ­ ¦F˃­ƒº˜)»£ƒ·2Ý2³V¯‘ŸrÂ
Œ‘EHG!UVg
Ec@\L 3ñ› Ý©W¬r¯ §=°u£Ä¯ §=°u£ƒ¯4º[®­‘£Ä·2¯ §cá ­AÃT£ÄÿfÄÝÍúݕ¢}͐ɻ­
Œ‘EHG!UVG\Y,8,8;UVG 0p› ¡2¦?§=©´*ő¬£ƒ·ƒ¡
­A¦ ¢Ìq­Aà ¢}©T­A®­‘£ƒÿ¤¡2¦ ¿¡
­
Œ‘EHG!U[@\U[UÇ 1y› ¡¿Àà u­AÃß®¦#­AÃÀ­‘£ƒ¡
­A¦ ¢ݔ¢¾¢% ]ÃT­‘£·2¡ ­A¦ ¢ݕ¢Ý;),ÃT­
Œ‘EHG!U[@NB,O`I,EwCœÇ › m¯–Ür©W¬r®²«
ÃT­‘£Ä¯–Ür©À¬r­ òÈ­AÝ2ÃT­‘£Ä¯4º[® ¢ݕ¢¯ §='H؀'H³ãÃT­
Œ‘EHG!U[@\>?:HBcL 0œ› ¡2¦?§=%üh¼A÷‘ØÙ£ƒ·2¯‘Ür©R¬]Î2­AÃÀ£ƒÿ¤#% Ür³ã%,¼A"[¬r´q­
Œ‘EHG!U[@\L 0p› Ì*Ÿr¦F®£ƒ©ÃÀ£#'¤­AÃÃÀ£ƒ¡2³Vë(Ë
Œ‘EHG!U[@\LO(<?<—Ç 1y›  ¯4º[®˜¢¾Ý”¢¾à ¢h³µ®˜¢hÃT­‘£ƒ¯»º[® ¢º Ŏ³”),'œ® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2¡ ­A¦ ¢¾Ý”¢¾),®Þ® ¢(³ ]ÃT­‘£ÿ¤#¯»º[® ¢ݕ¢}¦A§cº[« ';³VÃT­
Œ‘EHG!U[@\LlUVG 0p› ©þ³V²'¤£ƒ©hÃß¡ ¼Aá'f­A³ ÅK£ƒÌ*Ÿr¦F®ª'f­ƒ¡2ô;ݳڣƒ·2©héT­AÝVÅ
Œ‘EHG!U[L\U[<?<4Ç 1y› ¯9Ҕº[® ¢ݕ¢}͐´­AÃÀ­‘£ƒòȼA©h÷‘Ë©T­A«HŎ';³VÃÀ­
… x

Œ‘EHG!U[_=UVG 3 I,_ › Ý2žÀ% ©T£Ý%Ù­‘£
¼A³V'¤­A®
Œ‘EHG!U[CO=G\8Ç 1y› ]©h³V%Ù­A³j';³VÃT­‘£¯4º[® ¢ݕ¢Ý2 ¢h´‚';³VÃÀ­‘£ƒÌf´­AÃÀ­‘£ ¢h´q­AÃT­
Œ‘EHG!U[CFEHG!I 0œ› ¯ §—­Aý‹';°ÃT£ò,ܼA‰'¤­‘£ƒ¯ §[¶c´­A©hÃT­
Œ‘EHGrŒ‘U[>?L 0ۛ Ìf$&´‚'”ÅŽ¿Àº 豩`¶c´¿£·2%(ë(É»£#Ì¿Àu¬r­ ÃT­
Œ‘EHGrŒ‘U[>?LÇ 1€› q)pÍ žÀé,ÃÀ­‘£ƒ¡ ¼Aá'f­A³Ð®­Ä̐­AÃÀ­‘£ƒ·2Ì¿Àu¬r­ ÃÀ­ƒ¢h% ÃT­‘£ƒÌf$r´ßº˜),ÃÀ­
Œ‘EHGrŒ‘U[>?LNY,G!U 0œ› m%wë(É»£ƒÌ¿Àu¬r­ ÃÀ­‘£ƒ·2¡2¯4ºc­A³;£Ä% ŸrÉ,%Ù­AÃ
Œ‘EHG!:=U 0œ› òmç ÅK£#·ƒ#®=),ºc­A$³ µ­AÃT­‘£ƒÿ¤#©hº]¶c° ­AþÌfºcŸ]
­ ¯4³µ¿À' ÆÖ͐ÃT­A˃­ƒÌq­AË ¢
Œ‘EHG!:=UÇ 1y› ¦Fþ,ÃT­‘£ƒÿ¤#á[') µ­ƒ¢h% à ¢¾'¢ï¼A®Ë ¢ÁҔ'HÝVŎ©=¶c¿ø
Œ‘EHG!:=UVGJs 0p› Ìq­A®Ý ­A¨#£ƒÍÃT­A©hØÙ£#Ìq­A®£ƒ'”Ür؀³VÃT­ ´ '•ÅÁÃ';®ó';³VÃT­
Œ‘EHG!:=U[LFÇ 1y› òÚÜr®ªÌq­AÃT­‘£ƒËƒ­A%Ãß$³ MÃÀ­‘£
¼A͐ݥÜr³ãÃT­‘£
¼A% Öݕ¢}ð´q­A³VÃÀ­
Œ‘EHG!:=U[LJŒæY;< 3p› ò ¿®ý!'HÉ»£òÚ܋®óÌq­Aà ¢©T­A®­‘£m¼A©`¶cT³V«
"Å»®£·ƒ¡Ý ­A©á ­AÃ
Œ‘EHG!:=>?_=UÇ 1y› ²F­';³VÃÀ­‘£ƒ·2Æ[),Ép¢h% ÃÀ­‘£ƒ ¿¼Aý!´‚¢—% ÃT­
Œ‘EHG!:=>?_=UV8;U[@l@ 0ۛ  ²u­‘£·2 ¿¼Aý!´q£ Æ ¿Øw'¤­A³;­
Œ‘EHG!:=>?_;>W8;: 3p› ²u­A"Å»®£%(Ë2­A® ¿
Œ‘EHG\ 0ۛ '¤Ÿr­ ØÙ­‘£1µ­AÃT­1µ­Aà ¢}'f­'fŸr­ ØÙ­
Œ‘EHG\Ç 5T› M¼A©hòÈ­‘¼AÌf´âº˜),ÃÀ­‘£ƒô•Ü‹ØwÃÀ­‘£#·ƒ¯9¼ ¼AÃ';®ÃT­
Œ‘EHG!<?EHG\8 3p› ®­A ­A³;£ƒ¡2Ý2ºc­AË2£ƒ·ƒ~­A®[ÅK£ƒÝ¥Ü‹ÃT­‘£ðÌq­AÉ
Œ‘EHG\gŽÇ 1ۛ ͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ·2þ»­A®ÃÀ­‘£ƒÿ¤M¼A"²­¢—% ÃT­‘£ƒÝVÅ` ¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ2á ­AÃT­
Œ‘EHG\gmO`< 3p› ¡HÏ,¯4 ­‘Ò”³V'¤£n¼AÃ˝u­A¿Ã Ý
­A³Ú£Ä¼AÃË9F­A¿Àà ì(¯9£ƒ®=),'¤­A ­A³ ÅK£ ˜Ë©ºc­A³Ú­Aà ¢hÝ ­A³ Å»³
Œ‘EHG\gmO`<A>?L!s 0ۛ M¼A"÷‘ØÙ­A ­A³;£¡;Ï,¯4 ­‘Ò•³ã'H´q­‘£Ä·2M¼AÃh˝u­A¿Àà ì(¯â͐´q¬r­ ©À£m¼AÃË9â¯9­A® Ã
Œ‘EHG\gmO`<A<?s 3 I,_ › M¼AÃË9F­A¿Àà ݠ­A³;£uË9° ­‘¼A©T¼Aá
Œ‘EHG\gmO`L\>?EH8 0p› ͐ÃT­A©hØÙ£#³ãÃT­‘£ƒÝÑüh¼A÷‘ØÙ£·2ðʘ¯K¼
Œ‘EHG\g
UVG 3ߛ ¯4º[®­‘£Ä¡¦F®­‘£¯4º[® ¢©«H¬rÃúҔ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­
Œ‘EHG\g
UVGJ<As 3 I,_ › ¯4º[®˜¢À£#¡ ­A¦ ¢À£ƒ¯–Ü‹©R¬]'f­A®  ¢
Œ‘EHG\g
>?IO k <?U 3ñ› M¼A©';ØÙ£#¿À% Ì ¢W¬r˃£ƒòm˃­AÃ'¤£ƒÉ,³;­A©hÃT­‘£Ä·2Ý ­Aº[Ýó´!),É,à ¢}©T­A®­
Œ‘EHG\g
Y;<WO 0œ› ÝVÜ T£¼AÃ˝u£
¼A©T¼Aá £Ä·2TË2¬r­ %Ù­
Œ‘EHG\g
Y;<WO(L\UÇ 1y› ͐ÃT­AÃT­‘£˜Ë©`¶c° ­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒM¼A©T¼AáÖݕ¢³ãÃT­‘£ƒÿ¤ݥܖßì(¯â ¢¾³$]ÃT­
Œ‘EHG!@NOc(UÇ 1y› ʘË2­A¦Þ¢h% ÃÀ­‘£ƒÆ[),Ép¢h% ÃT­‘£òÚÜr®ªÌq­AÃT­
Œ‘EHG!@\CFUVO=G9Ç 1y› "¯4_
° µ­ƒ';³µÆ[),É,ÃÀ­‘£ƒ"¯4a
° ~­A';³Ð¡q¶c©WÅ»'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£·2û&ÜréAŎ" ¯4
° µ­AÃÀ­
Œ‘EHG!L 0p› '*),ØÙ£ƒ¦Fþ»£mҔ'H®­
Œ‘EHG!LNB 3 I,_ › ¡ ­A¦ ¢À£#·ƒ#Í ­Aº[³
Œ‘EHG!LNB;Z[E;g
>W8;: 3ñ› ¡ ­A¦­A&ÅK£ƒ·ƒ¡
­Aà ¢‚©À­A®­‘£ƒÿ¤#¡ ­A¦F‰Ãh"Å»®£ n¼AÃ';Øy¡ ­A´q­ƒ¿Àº ¡ ­
Œ‘EHG!LNBcC>?LNB 3 I,_ › ¡2òÚÅK£#ôÑÏ,³VÃÀ£ƒ´fʘ'f­A®
Œ‘EHG!L\‚> WZVO(Ll>AE;8 0p› MҔ'H®­A©`ԕ% ÅK£ƒ'*),ØÙ£ƒ¦Fþ¾ÍÃT­Aà ¢¾'”Å-¼A©í ­
Œ‘EHG!L\> Œ‘seÇ 1y› %ü=þp';³VÃT­‘£‰Ìf͋Ür´‚';³VÃÀ­‘£ ·ƒMҕ';®­A͋Ÿr% Åö'H³ãÃT­
Œ‘EHG!L\>?LNY;I,U 0p› á žÀË\¬£ƒÝ ­Aº[Ý
£%ü=þ,´q­‘£ƒá‹Å»³V´q­
Œ‘EHG!LN8;>?:HBcL 0œ› ¯`~£·2¯9­ µ£ƒÿ¤#%?)pÝ2å?´q­Aº
Œ‘EHG!LNGJU[@\@ 0ۛ ¦FþAÅK£#'Ñ),ØÙ£mҕ';®­
Œ‘EHG!LNGJU[@\@FÇ 1y› ¡ ­A'§c‰« ݕ¢}³V²­'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ¡
­AɁ'H³ãÃT­
Œ‘EHG!LNY;>?L\E;Y;@ 3ñ› ÝVŸrËV),¦NÅK£žÀ% ©RÅK£ƒ¡ ­A'¤¼ ¶c‰'
Œ‘EHG!LNY,8,O`L\U 3ߛ òÈ­ Ë"­A®ÅK£" ¿òÈ£ƒòÈ­ Ë©T­AÃÀ£#Ý;Ï,òÈ­ Ë©T­AÃÀ£ƒžÀ% ©"­A®Å
Œ‘EHG!LNY,8,O`L\U[<?s 3 I,_ ›  ò­ ËÖݕ¢À£Ý žÀòÈ­ Ëïݔ¢À£ƒÝVŸrËV),¦Öݔ¢À£ƒžÀ% ©Ëã),¦Þݕ¢
Œ‘EHG!LNY,8;U 0œ› ÝHÏ,òÈ­ Ë2£ƒÝVŸrËã),¦£º˜),ÃWÅK£e¼A ® ]ÃWÅK£ ò­ ËÖݕ¢}æÅ»®Å¿Àº èú©`¶c´¿£ƒ·ƒáÃ
Œ‘EHG!L!s 0œ›  ­A®[Å»Ý
…8

Œ‘EHG!CO=G!I 3p› ¡2¦F®­‘£#¡ ­A¦ ¢¾'”ÅŽ¡;),³;£ƒ·ƒ¡¦?§¶c°
Œ‘EHG!CO=G!I 3 I,_ › ¡
­A¦ ¢À£ÄÝ ­A‰Ã ¢
Œ‘EHG!CO=G!InÇ 1y› ͐þ»­AÃÀ­‘£#·ƒ¡¦?§=ݠҔ³V´¾'H³ãÃT­‘£ƒò–¢—Ì—ÃÀ­‘£#¡ ­A¦ ¢¾'Ñ)p®´q­ƒ';³VÃÀ­
Œ‘E=@\L\UVG 3ߛ á ­ ¢h˃£ƒ% ÜráøòÈ­AèMÆ
Œ‘E=@\L\UVG9Ç 1y›  ¯9­A®ÃÀ­‘£ƒ% Ürá ¼A¯4®­AÃT­‘£mù ]®­AÃT­‘£ƒ¯K­A®Ã߯l),+‰« 'H³ãÃT­‘£·2Ý2ºc­AË´q­'H³ãÃT­
Œ‘EHY;< 3p› ¡2" ¿ £F¼A®Ã
Œ‘EHY;<4Ç 1y› M¼A͐¦­AÉ,ÃÀ­‘£ƒ¦NŸr%Ù­ƒ';³VÃT­
Œ‘EHY,8;IDÇ 1y› ÃRőŸr©¾É»­A®ÃÀ­‘£#͐ÃÀ­AÃT­‘£9¶c° ­A¯4ÃÀ­ƒ';³VÃT­‘£þ»­A®ÃT­
Œ‘EHY,8;IO(L\>?EH8 0ۛ ÃRőŸ‹©T£ƒ·ƒÝ¥ŸW¶c° ­‘£ÿfÝVŸW¶c° ­A¯4ÃÀ­‘£m¼AÝu¬r­ «
Œ‘EHY,8;I,UVG 0ۛ Ý¥Ÿ¶c° ­A¯4'f£¯ §=©´*¬r'¤£n¼AÝu¬r­ ´q­
Œ‘EHY,8;I,UVG Ç 5T› ÉAÜr͐ÃÀ­‘£e¼A¦F³ÐÌq­AÃT­‘£ƒÍ žÀéÌ­AÃÀ­
Œ‘EHY,8;IG!s 0p› þ,®­Ajè µ­AÃT­‘£þ»­A®à ¢'f­ƒ'¤­AË2¬‹­ ®Ë
Œ‘EHY,8cLNO(>W8 0p› Ý;),´q­‘£ô6˜©À­A³;­‘£ƒÿ¤#ðhʘ¯9¼ â¶c° ­AÃ
Œ‘EHY,GF^U[L ›  ­A³
Œ‘EHY,G 0œ›  ­A³
Œ‘EHY,GrŒ‘E=<?I 3ߛ  ž¦ ¿ÃT­‘£ƒÂ ­A³ã¦ ¿«M£ ­A³V¦ ¿À«]­
Œ‘EHY,G!L\U[UV8n^U[L › Â[Ï,%(º
Œ‘EHY,G!L\U[UV8 0œ› Â[Ï,%wº
Œ‘EHY,G!LNB 3p› Â[Ï,° ­
Œ‘E(C< 0ۛ ¯4²wÅK£n¼A ¼AÉ,Ë2­‘£ƒ ¿À¦#¬­ £¿¦lő¬
Œ‘E(C<fÇ 1y› M¼A ¼AÉ,Ë2­F­A³ãÃT­‘£
¼AÉ,Ë2­Ä¯4';É,ÃT­
Œ‘E(C<?UVG 0ۛ M¼A ¼AÉ,u­A³;£ƒ·ƒ͐¢Àº ¼A®Ë2­‘£ÿf˜Ëƒ­Aá
Œ‘E(b 0œ› ®c),‰ÉAÅ
Œ&G\O(ZVO(@ 0p› F­A³ã¯–Å»ØÙ£ƒð¯»ÕV©T£Ä¦ ¿À®¦F¯9­AÉ»­‘£ƒ% Ÿr¦#­‘£ƒô;Ý ­A%
Œ&G\O(Z[L\>?EH8 0œ› ¡¥Ÿr"£#¿ÀØ ';É»­‘£hfŸrÉ»£·2¯4 ¬­ £ô•ÜrØ
Œ&G\O(Z[LNY,GJU 0ۛ º:š Å±Ø ÜrØ(ÃT­‘£ÄØ ÜrØyô”ÜrØ٣ķ2Ä%w³Ú­A³
Œ&G\O(:=>?<?U 3p› ¿À®­A˝u£ Ý2º[̂ ¢¾Ø ÜrØyÌq­Aà ¢¾©T­A®­‘£#ò ¿³Vò ¿À³Ú­‘£ƒ¿Àô Ý¿Àô Ý2ºc­‘£ƒòڟr¦ ¿À³
Œ&G\O(:Hg UV8=L 0œ› ¡VŸr"£MfŸrÉ»£ƒ¿ÀØ ';É»­‘£#·ƒ¯¿À³VÌq­‘£ƒ¯»Â ¬­
Œ&G\O(:HGlO=8;Z[U 0ۛ *¿À"͋Ü£Ý ¿À¦‰Ô•á £ƒTº['
Œ&G\O(:HGlO=8=L 3p› *¿À" ͋Ür%Ù­A³;£‰º['”Å»®­‘£ƒÝ ¿À¦#¼ ԕᐴq£ Ý ¿À©À­AÝ
Œ&G\O(>?< 3p›  ¿À®­AË9F£Ãhæ¬£'HTÌ!),³;£"¼Aý!´fº Å»ÃT£ƒ¿À% ͋¬r®
Œ&G\O(>?< 0œ› ';T̋),³Ú£m¼AÃ͋¬‹®´q­‘£ƒ·2Mq),Ø,£‹Ür'f£Ä%?),+
Œ&G\O=g
U 0œ› þ»Ÿr­  ­‘£#Â['Ï ]ØÙ­‘£ƒÍÃÀ­A©Ø
Œ&G\O=g
UÇ 1y› ͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ¦Fþ,ÃT­‘£ƒ·ƒð¯9­AËÖ'H³ãÃT­
Œ&G\O=g
U[CFEHGl 0ۛ Â['Ï ]ØÙ­‘£mҕ';ÝVŎ©`¶c´¿ö'¤­ƒþ»Ÿr­  ­
Œ&G\O=8;Z[B;>?@\U 0œ› T´q­‘¼Aá'f­A³Ú£³;­AËø¢h% à ¢¾'¤­ƒ¡
¼Aá'¤­A³
Œ&G\O=8;Z[B;>?@\UÄÇ 1y› ‰´q­‘¼Aá'¤­A³j¢h% ÃT­‘£ƒÂ ¿ÃT­A©‚ ¢¡¿Àà F¼A´‚¢h% à ¢¾'¤­ƒ¡ ¼Aá'f­A³Ð¢h% ÃT­
Œ&G\O=8, 3ñ› ¶c¯4÷‘Ø(©T­A% ÅK£m¼AÃh÷‘'H¯»Ø,£Ý
­Aô¤1£ ]³;­‘£Ýîr ­
Œ&G\O=8,Ç 1€›  ¿Àý!´‚'H³ãÃT­‘£·2M¼A͐ÃÀ­ƒ&Ür½!Ë ¼A% 5 űò‘¢hÌfÃT­
Œ&G\O=8,c<?s 3 I,_ › Ý ­AôœÝ
­Aô¤£mҔ%(®Åq),®Þ'¢£F¶c¯4÷‘Øì(¯ŽÝ•¢
Œ&G\O=8cL\>?Z 3ñ› ˜Ë¦?§h£𠢐¼A̗´q£ƒ% Å»©À­AÃT­‘£ƒ¯9­A¦F®£‰´f©T­A®­‘£ ð=ԕI ƒ£ '§W),á[),× I
Œ&G\O(L\UVGl8,O(< 3ñ› òÈ­Aè±Ý
­‘£òÈ­Aè±'f­m£ò\§h­‘¼ '¤£Äò\§h­ RÅ»Ë
Œ&G\O(L\UVGl8;>AL!s 0ۛ òÈ­Aè±Â ­A³;­‘£ò\§h­A´ ü=ʘ©T£Ý¥ŸrÝ2¦N¬£m¼A͐³Ú­A%w³ Å
Œ&G\O=Y;I 0œ› Ɛ®£ƒ'H¯»Ø,£Äá[') µ­‘£ƒ%(¦#­
Œ&G\O=Y;IY;<?UV8cL 3p› ¡2ᐝ&ő¬£#Í ¢—艝u­AÃT£ƒ';¯4Ø ÅK£ƒÆ®Å
Œ&G\O=Y;:HBcL 3ñ›  ® %,­¿Àº ¡ ­‘£Äòm³;­ƒ¿º ¡
­‘£Äòm³V¯‘Ür³
…G

Œ&G\Oãs 0p› ®É»­AèF£% Ÿ‹¦­
Œ&G\OãsmÇ 1y› É,³Ú­AÃT­‘£ƒûT¦FÉß';³Ð´—Ëú'H³ãÃT­
Œ&G!UVO= 0ۛ ®º[³Ú£ƒð&Ÿr¦#£ƒûT®'f£·2Ý2Ã'”ÅK£ƒ¡ÃWÜré»­
Œ&G!UVO=Ç 1€› ³ Ÿr¦ ¼A͐³ Ÿr¦Þ';³VÃÀ­
Œ&G!U[U 3ߛ ¶c©´*Ÿ T£K¶c©T­Aá‹Å»ÃT£¿Àý!´q£ƒ·ƒ ¿ …!´q£
¼Aà 7 " ¿À½!'
Œ&G!U[UÇ 1y› ¶c©h´HÔ,¾';³VÃT­‘£Æ ¿ÀÉ»­AÃT­‘£ƒÆ[),É,ÃÀ­
Œ&G!U[U[I,EHg 0œ› ¶c©´H)Ô ´q­‘£ƒ¡ ­A̐­A% ÅK£9¶c©À­Aá‹Å»Ã´q­‘£ƒ ¿¼Aý!´q£ƒ¡Í% ´q­
Œ&G!U[UVB;E=<?I 0œ› ̐­A¦NÅ»³Ú£ƒ´q­A® ¿À'¤­‘£ƒ¿¡
­Aô”ÅŽÌfæÅ»Ã
Œ&G!U[U[<?s 3 I,_ › ¿Àý!´‚òÈ­A©‚Ý”¢À£m¼A͐ÃÀ­ƒ³”),'€Ø?),'f£M*¿À"Åݕ¢£ƒ¡
¼Aá';´q­ƒÝ”¢À£9¶c©´*Ÿh´q­ƒÝ•¢£ ͐¿º ´­AË9´‚Ý•¢£ƒð%Ù­A³V´q­ݔ¢
Œ&G!U[UVgmO=8 0œ› ¶c©´H)Ô ߝT¿Àà ÷‘˃£·2M¼A©"˜¢h+±¡
¼Aá'¤­A³µ¯ §h­Aå?´‚‰¿Àà ÷‘Ë
Œ&G!U[U:[UÄÇ 5‰› Ìf±Ì­AÃÀ­‘£e¼Aé,¿é ³jÌq­AÃT­‘£ƒé,ë(É»­Äº˜)pÌq­AÃT­
Œ&G!U[:U [UÄÇ 1y› ÌfF­ƒ¢h% ÃÀ­‘£m¼Aé,¿Àé ³Ú­ ¢h% ÃÀ­
Œ&G!U[:U [UVG 0p› ô §˜Å»Ì—³Ú£mҔº[‰Ë4,Ô 
Œ&G!U[>?:HBcL 0ۛ Í[),ûu£#u­A®£òÈ­AÉ»­
Œ&G!U[>?:HBcLÇ 1€› Ìfºc­AÌ⯻³µu­A®ó®­A%(ÃÀ­
Œ&G!UVd8 [s 0œ› ¯9­A¦F®¯»ÃT£ÄÝÃh'f£ð× æÅ»%Ù£Í ­A©®­A¯4Ã
Œ&G!U:9,Y;UV8=L 3p› ¡ý!Ý2³;£Ä͐¿Àº á ­#º˜),à ¢¾©À­A®­‘£#Í ­A³ÐÍ ­A³Ðº˜),à ¢¾©À­A®­
Œ&G!:U 9,Y;UV8=LÇ 1y› Í ­A³µÍ ­A³ÐÌq­AÃT­‘£ƒÍ ­A³ÐÍ ­A³Ð¡
­AÃÀ­
Œ&G!:U 9,Y;UV8=L\<?s 3 I,_ › ͐¿Àº á ­‘£®¦#­A´q­A³;£¡ý!Ý2³
Œ&G!U[@\Z[E 0œ› ô ¢c§ ¶c'*)»£Ä´q­A¨Þ¡q¶c´f³V'¤­A³ ů4³Ð´H¶c©RÅ»¸
³ fŻà ¢¾'”ÅŽ¡•¢—'Ž¼A©T¼Aá
Œ&G!U[@NB 3p› mÃ˃­‘£ ÃWÜr´fÃT£ƒ´q­AÌq­
Œ&G!U[@NB;UV8]Ç 5T› ´q­AÌq­ƒº˜),ÃT­
Œ&G!U[@NB;UV8]Ç 1y› ´q­AÌq­ƒ'H³ãÃT­‘£·2&Ż黭'H³ãÃT­
Œ&G!U[@NB,8;U[@\@ 0œ› "Å»´f®´q­‘£·2éWŻôq­‘£ƒÿ¤M¼A‰é»­AÝ £M ¡2²wÅ»«
´q­
Œ&G!U[L 0œ› M¼Aþ,ÃÀ­‘£#¿À' þ,ÃÀ­‘£ƒà‰ÍÉ»­Aº[Ø٣ķ2'§W),á
Œ&G!U[LÇ 5‰› M¼Aþ,ÃT­‘M£ fŻ̗ÃÀ­‘£ƒ² ¿À$ráøº˜),ÃT­
Œ&G!U[LÇ 1y› ¡®Ÿ‹' ü=´‚';³VÃÀ­‘£ƒ³ Ÿ‹¦lŻÁ'H³ãÃT­‘£ƒ³ã¦KÉ,ÃÀ­‘£m¼AàTÝÃÀ­
Œ&G!>WO=G 0œ› ´f¯Ú¶c©WÅK£#ÝԕË2­AÝVÅK£uTº‹Ô•´
Œ&G!>?Z[L\>?EH8 0œ› ³V¦FÉ»£m¼AàTÝ
­A©À£ƒà‰+&¬r«]­
Œ&G!>?UV8;I 0œ› ȼAIÀ£q¶cà ¢hº ÅK£Äݺc­AË9'f£¯4² Ý2‰°‹¬r'
Œ&G!>?UV8;I,<?s 3p› ¶cà ¢hº["Å»®£ƒ%(˃­A® ¿£ƒ' ü=¯9­A® ¿ £m¼AI h©´
Œ&G!>?UV8;I,@NB;> aP0p›  ž RÅK£q¶cà ¢hºc£#·ƒ¡¿Àà ¦?§=ºc£ÄÿfÄݺc­AË9´q­
Œ&G!>?:HO(L\U 0œ› ®É»­Aè±'f­ƒÌfºc­AÌ
Œ&G!>?:HBcL 0ۛ É,³;£òmË2£ƒÝVŸ À­AÝ
Œ&G!>?:HBcL\UV8nÇ 1€› É,³Ú­AÃT­
Œ&G!>?:HBcL!ŒæY;< 3ñ› òmË2­AÃh'f£É,³;­A©ÃWÅ
Œ&G!>?:=>?I 3p› Ìfu­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#·ƒé,ë(É»­
Œ&G!>?<?< 0œ› ûu­A®³
Œ&G!>?<?<‰Ç 1y› ûF­A®³Ð®¦#­AÃT­
Œ&G!>W8;:=U 0œ› Mҕ';ÃT­A³Ú­‘£ƒÝ¥Å»uŸr­ ´q£u·ƒûF­A® ³;£ƒÿ¤¡
Ÿ‹­ ®
Œ&G!>?@NÇ 5› ðƐ®ÃÀ­‘£ƒÃT­AÃÀ­‘£#';®=),®ó';³VÃÀ­
Œ&G!>?@Ncs 3ߛ Mù ]®­AÉAÅK£³ Ÿr¦NÅ»®­‘£‹Ÿr®
Œ&G!>?L\L\UVGFÇ 1y› ¦NŸr©T­AÃÀ­‘£ƒ¿ÀØ 'HÉ¢';³VÃÀ­
Œ&G!>?_=E=<?EHY;@ 3ߛ ¡2Ý
­A³Ú£ ðh°®­‘£Ä´¿—îrÆ £¡H),Æ ­‘£ƒÂ‹Ÿ‹Â®
Œ&G!E 3 I,_ › % Ür³;£·2¯–Å»Æ ¢
Œ&G!E=: 0p›  ¢hþ,'¤£ƒ%Ù­A¿À% ³
… ‡

Œ&G!E=<?>?Z 0œ› ‹Ÿ‹Â®´q­‘£h!¢h®'”Ür%Ù£¯4®´q­
Œ&G!E=<?>?ZÄÇ 5› MҔ'H®c),®ó';³VÃT­‘£Óé,®­AÃÀ­
Œ&G!EHg±XGJU ae› ݕ¢À£'f­A³ã« ݕ¢À£¡;),³µÝ”¢
Œ&G!EH8cL 0p› ¡ ­A¦ ¢À£ƒ·2u­A° ­‘£ƒ®­A®­AØ,£¿ 

Œ&G!EH8cLFÇ 15› Ý
­ATÃT­';³VÃÀ­‘£ ·ƒÝ
­ATà ¢}º˜),ÃT­
Œ&G!EH8cLNO(:=U 0œ› ¡2¦F©T­AÉ»­‘£ÄÝ
­ATÃT­‘£),º[³;­
Œ&G!EH8cLNO(< 3p› Ý ­A‰Ã ¢'f­‘£¡
­A¦ ¢'f­
Œ&G!EH8cL\>?UVG 0œ› M¼AÝ2©T­AÃÀ­‘£ƒ·2º[%Ù£ƒÝVÅ»F­
Œ&G!E=@\L 0œ› m¯9­A®­‘£ƒ´¿À+u­A³
Œ&G!E=@\L!s 3p› é,ëwÉ»­‘£Ä·2¯K­A® ¢h%Ù­A³
Œ&G!E=LNB 0œ› ô¢hÃÀ£ƒûu­A¦£·2Í ¢h'¤­A±'•ÅŽ©=¶c´¿
Œ&G!E(C8 0p› ´ ¢h©h³;£࿐É,'•Å
Œ&G!E(C8Ç 5› ´ ¢—©³Ðþ»­AÃT­‘£ƒò4ÏAŸ]þ»­AÃÀ­‘£ƒ'§W),áï';³VÃÀ­‘£ƒà ¿ÀÉ,'HÃÀ­
Œ&G\Y;:HO(< 3p› ȼA‰F´ ˜Ë9ËJÅK£u͐ ­Aà ¢©T­A®­‘£ƒ¡2½!4¯ ˜ËË\ÅK£·2M¼AT´­Aºc­A³ Å
Œ&G\Y;:HO(<?>?L!s 0œ› D¼AT´˜Ëƒ¼AË´q­‘£Ҕ'Hô¤­AË´q£ƒ';j]‹ő¬£¡2½!¯4˜Ë˃£ƒ·2M¼AT´q­Aºc­‘Ò•³ã´­
Œ&G\Y;>?L 0p› ôH®£·2ÝԘ´q­AÃ
Œ&G\Y;>?L!Œ&Y;< 3ñ›  ô;®%Ù£ƒ·ƒ#ô;®%Ù­A³
Œ&G\Y;>?L\>?EH8 0œ› ð¯4Ëã),¦£ò4),¦ ¼A©h®­AÝ
£Ý ¿ 
µ­A¿ÀÃ òm©T£·2Ý2ôH®´q­
Œ&G\Y;>?L\<?U[@\@ 3ñ› ôH® º Å»ÃT£n¼AÃ÷‘ô;®£ƒ¡2¿Àà ¯4Ìq­ R
Œ&G\Y;@\LNGlO(L\U2Ç 1y› M¼AóڭA"Þ'H³ãÃT­‘£ƒ¿' ¼Aë(é,´‚';³V£ ÃT­‘ȣݺ[³Ú³ ­AÃT­‘£m¼AÃh÷‘ôH® 'H³ãÃT­‘£ðÉ»­Ä¢h% ÃT­‘£ƒ'¤­AØ(ÃT­
Œ&G\Y;@\LNGlO(L\>?EH8 0œ› M¼AÃh÷‘ôH®´q­‘£·2ÞÀ³;­&!˃£ ¿À' ë(é»­
Œ&G!s 0ۛ ‰Æ®[Ŏ'¢}͐¿Àº ´‚Æ[),¢
Ø Í—îr ¢£ƒ·2͐¿Àº ´‚ÝVŎÆ[),Ø ÅŽÆ[),Ø Åö©`¶c´¿À¡;)p'•ÅÁþ¢h³
Œ&G!snÇ 1y› ´f®ÃT­‘£òÚ܋ÃÃT­‘£Ä·2Ø 'Æ[;),©T¢
­AÍÖ͐ÃT­AÃÀ­
Œ&Y;U[< 0œ› è&ŸráÃT£ÄÌf®­Aà ¢}©T­A®Åö©`¶c´¿£·2ð ¢hÌf'œ©`¶c´¿£ƒÿ¤#òÉ,'f­A©À­‘£R ¦F&ő¬
Œ&Y;:=>?L\>?_=U 3p› òm¦(),É»­‘£#òm¦ ¢hÉAÜ[£#¡ ­A©T­A³Ú­
Œ&Y;:=>?L\>?_=U 0œ› òÈ­A¦#­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#òm¦(),É»­‘£Äò ¦Nܣį4®­AË9'
Œ&Y;<?ZVG\Y,g 0œ› ¡
­Aá ­A³Ú£#¡ ­A®×”Í £¢—Ø '
Œ&Y;‚< W<A<TÇ › ¯–Ür³;­'H³ãÃT­‘£
¼AÃÍ ­Aº[ÃÀ­‘£#Ý2ה¯–Ü‹«c¬ 'H³ãÃT­
Œ&Y;‚< W<Rg UV8=L 0œ› ¯‘Ür«H¬r´q­‘£m¼AÝ
/Ò £ƒÝVŸr´ üh¼Aå?´
Œ&Y;<?< 3p› ò³;­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Äòm³;­ƒ¯‘Ür³;­‘£ƒ·ƒ¯–Ür³Ú­‘£ ¯‘Ür«H¬
Œ&Y;<?< 3 I,_ › ¯–Ür¢¾
³ ´!Ï,³j¯4³Ú£ƒ¯–Ür«H¬]ì(¯±Ý•¢
Œ&Y;<?< 0œ› ¯‘Ür«H¬M¯Kҕ³ãF­A«]£ƒÝ2ה¯–Ü‹«c¬[£ƒ¯–Ür«H¬]%("­‘£ƒ·2Ä'ÑÏ,ÉAű'ÑÏ,ÉAŎ¡2%,­'H³ãÃT­‘£ƒÂ ¿À';´q­ƒ';³VÃT­‘£ÿfÄòm³Ð¯9­AÃT­
Œ&Y;<?<‰Ç 1y› 'H®ôœ¢h% ÃÀ­‘£ƒá[),ÃT­‘£ƒ·ƒð`ԕÃT¼A´‚¯»³µº˜),ÃÀ­‘£ƒÿfį–Ür³Ú­AÃT­
Œ&Y;<?<AUVG 0œ› á[),͋Å
Œ&Y;<?<As 3 I,_ › ¯–Ür³ ÅÁ´‹Ï,³~ݕ¢À£¯–Ür«H¬r´fË2­
Œ&Y,g k <AUÇ 5› ¡ÃÀ­AÉAÅ»¯4Âݔ¢¾';³VÃT­‘£·ƒØwØ?),®ÃÀ­‘£#þAÜ Ÿrþ,ÃT­
Œ&Y,g
U 0p› á ¿À¡
Ÿ[­ £#òÈ­A¯K£ƒ·2'Ñ),¯
Œ&Y,g
UÇ 5À› òÈ­A¯±º˜),';³µðhÉpÌq­AÃT­‘£Äòmòm';ÃT­‘£ƒ'§W),áÖ'H³ãÃT­‘£ƒ%¿'§ øº˜),ÃT­
Œ&Y,8 0œ› TÌq­‘£ƒ¡ ­AN),%ÐÌfÃ'¤£h!¢h®£´—u­A"­‘£é`5c­‘£mҕ%(½!®¦NÅK£º ŸrÝVŎðÉ»­AÃÀ­‘£#ÿ¤#¡ ­A),%̗Ãh'pº˜),ÃT­
Œ&Y,8;Z[L\>?EH8 0œ› ¯ §='¤­AËJ¬£Ä'f­Au£ ­A'H³ ÅK£ƒ¡ ¼Aá'f­A³Ú£ƒ¯4%(©RÅK£Ä'f­AË\¬
Œ&Y,8;Z[L\>?EH8,O=G!s 0œ› ¯4%N¶c° £ƒ¡H),º[¢h% %Ù­A³Ú£ƒ¡
¼Aá'¤­A³ Å
Œ&Y,8;I 0œ› ¯‘Ü Ÿr¨#£#&Ür®áÃÀ£ƒ·2¡ ­AËÖêT­A³;£òڟrÉ»­A³;£ÿfÝVŸ¼A´‚òڟrÉ»­A³
Œ&Y,8;IO=g
UV8cLNO(< 3p› æÜr® òÚÜr´q£ƒ¡ ­A© &!Ë'¤£#Ï»¼A®'¤£Í ¿¼AÃ˃­A% ÅK£æÜr®Þ´fʘ©À£ƒÝ× Í—Ô•á‹ÅK£ƒ´q­‘¼Aʘ©'¤£ƒ¦ ¿À¿À³ ʘ©hË ¿Àý!´
Œ&Y,8;IO=g
UV8cLNO(< 0œ› ÃRÅ»©T£¡
­Aá ­A³Ú£#&Ür®£Ý ­A³VòÚÜr´
…S

Œ&Y,8;UVG\O(< 3p› Mҕ'§=˃­ƒ'H&¬nÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒ¡VŸrÊ˜Ë ¢À¼A÷‘ØÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹Å
Œ&Y,8;UVG\O(< 0œ› Mҕ'§=˃­ƒ'H&¬£ƒ" ©%Ù­Aºc£ƒ ü=´f'‚Ò”'§=Ë2­
Œ&Y,8;:HY;@ 0p› '¿¿À' ³ã¿% 2­‘£O*¿Àה&ÅK£uᐳã´ÅÁ'f­ƒô”Ür®
Œ&Y,8,8;U[< 0œ› Â[)AŸr¦#­‘£ƒÃ®ÅK£á ¿rŸr¡ ­A³;­‘£Äá ¿À¡
Ÿ]
­ òm³ãà ¢}'•ÅŽÃh®Å
Œ&Y,8,8=s 3p› ‰Ì ¢h%Ù­A³;O£ !¢h®©À­AÉAÅK£#ºc­AݪÌfÃ'¤£ƒ'ÑÏ,´¿À'œ'f­A³ ÅK£Ҕ%(½!®¦NÅ‚Í ­AÌq£Ä´fF­A" ¢'¤­
Œ&Y,G 0œ› ô;³;£ƒÝ2&Ür³;£³”),©ÀŸ­ £ƒÆ ­A®
Œ&Y,G!>?EHY;@ 3ñ› ¦ ¿h¶cÝ
­ ¢WŸ[£ '§W),á‹ÅK£Ä¡ ­A¯ ¢'¢}Í ­Aº[³;£ƒ¯ §c‹ŸrÉ»£ÌFnÍ ­AÌ
Œ&Y,G!<?EH8;: 0p› ôH³ã®Ÿr­ ¦#£ƒ¡”¢h'œæÅ»® 'f­¡
­Aé,©ÀŸn
­ òÈ­A¦
Œ&Y,G!<?EHY;:HB 0ۛ Æ ¿Àç ÅK£#¡2©'¤­A"
Œ&Y,G\8,O(Z[U 0ۛ òmç ÅK£#ò­AÉ»­
Œ&Y,G\8;>?@NBMÇ 1y› Ý ¿Ý
¼AÌh̗´‚';³VÃÀ­‘£ð¯Ú¶c' ü=´‚';³VÃT­‘£·2Ì¿ÀØÙ­AÃT­‘£Ä¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£#ÿ¤òmç Ŏ¯4³Ð¦F³VŽ'H³ãÃT­‘£ƒòmç Åö¯4³Ðþ»­AÃT­
Œ&Y,G\8;>?LNY,G!U 0ۛ ôHÃWő¬r³;£Äu­A®£¡Ý2Í ­AÍ £#Ý ­Au­AÃ
Œ&Y,G\G!>?UVG 0ۛ ݝ&Ür³jÍ ¢—à ¢©T­A®­
Œ&Y,G!LNB;UVG 3p› ¡
­A¦ ¢À£Ä% Ür³j'¤­‘£ƒ¡¦F®­‘£Ä͐þ,´*Ŏ'¤­‘£ƒ¡
¼Aá'
Œ&Y,G!LNB;UVG 3 I › ¡;Ï,³µ% Ür³Ú£ ¡ ­A¦ ¢
Œ&Y,G!LNB;UVGFÇ 1y› ͐þ»­AÃT­‘£Ä¯ §W),ʘݠ­Aº[Ãߢh% ÃÀ­
Œ&Y,G!LNB;UVG\Oc8;Z[U 0p› Ý2ºc­AË´q­‘£‰%(%Ù£¯ §W),ʘݠ­Aº[Ã
Œ&Y,G!L\>?_=U 3ߛ ¦ ¿Àå?´£Â[),³ Ŏ'f­‘£ ¿À³;­A˃­ ¿º ¡
­‘£n¼AƐ¯9­A´ ¢¾¿Àº ¡”¢
Œ&Y,G!s 0ۛ '*),¯K£#'§W),á £ƒ¯K­A¦K® ¯4Ã
Œ&Y;@\UÇ 5À› M¼AT®ÃT­‘£m¼AT®­';³µ¡”¢h'œ'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒM¼A¯4àT®óÌq­AÃT­‘£ƒÕ㩂º˜)pÌq­AÃT­
Œ&Y;@\UÇ 1ۛ M¼A‰®­AÃT­‘£
¼A¯4àT®­AÃT­‘£ƒ¦F®­AÃÀ­‘£m¼AØ(à‰®­AÃT­
Œ&Y;@\>?<?<RO`I,U 0p› ´!),¯\)AŸn'”ÅŽÍ ­Aþ»£ƒÍ—Ô•% Ür'Ñ)AŸ]'•ÅŽÍ ­Aþ
Œ&Y;@\>?EH8 0œ› ¦K® ÃT£ƒÕã©«]£e¼A¯»à‰®­A©À£ƒÝVŸr®¦FÃT£ƒ·ƒ¡•¢—'•Å»òm©hÃT£Äݝ ¢h';ÃT£ƒ ¢h®£
¼A\ «
Œ&Y;@\@ 0œ› ͐´*Ÿr¦FÉ»£Äº[®®M£ ]É,͐ÉAÅK£ƒ¦ ¿À®¦F¯9­AÉ»­‘£Ä²wÅ»à §c´­
Œ&Y;@\@Ç 5› ͐´*Ÿr¦FÉp͐ÃÀ­AÃT­‘£Ä¦w),® F­A®Þ';³VÃÀ­‘£ƒ¦ ¿À®ó';¯9­AÉ»­ƒT ­AÃT­
Œ&Y;L\>?<?U 0p› ˜Ë°‹¬£ƒ´¿hî‹Æ £ º[½!'¤­‘£ƒ¡2Ý
­A³Ú£¼AÃh³V°‹¬r'
Œ&Y;L\>?<?>AL!s 0p› º[½!'f­¯4ÃÀ£#´¿hîrƐ´q­‘£¡Ý ­A³V´q­
Œ&Y;LNY,G!U 3p› mòȼA©÷‘Ë9´q£ ¡2¦F®­‘£ƒº˜),Ãhºc­A³;£ƒ¡ ­Aà ¢©T­A®­‘£ƒòÈ­A©RÅ
Œ&Y;LNY,G!U 0œ› m¡
­A¦#­A&ÅݝTË2£òȼA©h÷‘Ë
Œ&Yd:ÄÇ 5‰› ì Ÿr¡
­AÃÀ­‘£#¯»³Vu­A«˜¿øº˜)p'¢‚ðhÉpÌq­AÃT­
:HO kM0ۛ ͐'H͐'¤£Ä¦K¯»"¯9£ƒÍ';©T­A%
:HO k Ç 5› ͐³V͐³;­AÃÀ­‘£͐'H͐'p';³VÃÀ­‘£ƒ¦F¯4"¯Ž'H³ãÃT­
:HO k <AU 0ۛ àT³j'f­'*),ÃÀ­‘£ƒ¯9­ 
:HO`I 0ۛ ͐Ƌő¬]'•ÅŽÃr),'f£¿À' %Ù­A®ÅK£¡¥Ÿr¿À' "£ÝOµ­AÃRÅ
:HO`IMÇ 1y› ÓᐳÐðᐳñҔôH³ãÃT­‘£ƒÝ žÀ³Ðݯ9­AØÙ­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¡2ʘˤԕ´ßžÀô ®ÃÀ­
:HO`IdYs 0œ› É»Ÿ‹­ Ý
£Ä¦()۝îrƐ³
:HO`: 0p› É»­AØÙ£ƒ¯ §h¼A´fÍ—Ô•á £Ä¦K®­ƒàN)AŸ‹Ø,£àFŸr­ Ø Å
:HO`:Ç 1y› ¿‹ŸrºµÍ—Ô•%';³VÃÀ­‘£  ¿¯Á';³VÃÀ­‘£ƒÍ[),®à ¢¾Ã¾¢—% ÃT­‘£ƒ¦F®­ƒà)AŸrØ(ÃT­
:HO`>A<?s 3 I,_ › *¿À"Ŏݔ¢À£ð½!®­AÝ Ý•¢£ƒ¡
ù”òm®­A+u­Ä¯–Ür©R¬‹'
:HO`>R8 0ۛ ¯ §h­‘¼Aå?´q£ƒ®­Aò£ƒôH®
:HO`>R8]Ç 5T› ¡ ­A¦ ¢͐þ,ÃT­‘£ƒ·ƒM¼A‰®ÃÀ­‘£ƒºc­A°Ö¡
­AÃÀ­‘£ƒ®­Aò ðhé»­AÃT­‘£ƒÿ¤͐þ,ÃT­‘£žÀô ® ÃT­‘£Äð`ԕÃT¼A´¾'H³ãÃT­
:HO`>R8]Ç 1€› ¯9­AÃÀ­‘£ƒ¯ §h­Aå?´‚';³VÃÀ­‘£ ';u­AÃT­‘£ƒ¯ž%,­'H³ãÃT­
:HO`>AL 0ۛ  ­A®£ÄþAŸr¦
:HO`<RO 0ۛ á‹Ür±áÉ»­A'f­‘£ÄʘËV),ºc­A³Ú£ðʘÝ2©
:HO`<RO`bHs 0ۛ ¡ ­A'f­A" ¦lŸ‹¦­‘£Æ ­AË2­ƒ¯4° £ÄÓRŸ‹ÕµB¡ µ­AÉ»­‘£#·ƒ#¯ §—¼A Ý ø¯¿À¿À³ +)AŸn'”ÅŽÝ2òÈ­‘£ƒÌfTà‰Ø
…]

:HO`<AU 0p› ¡ Ÿr­ á‹ÅK£#û)AŸr'¤­‘£ƒûTý‹';É
:HO`<A< 0ۛ M¼A¯4 2£·2';¿Ø ´­‘£ÿfn¼Aþ»£#'§W),á £Ä¿À% ÷‘ØÐòÈ­A©T£# h]³ )AŸr £ƒ³V¦FÉp'¤­ƒàu­A©T£m¼AàTÝ2ÃT­
:HO`<A<»Ç 1y› ³V¦FÉ,ÃÀ­‘£m¼Aà‰Ý2ÃT­‘£OfŸr³ ),ÃT­‘£ƒ·ƒ#Æ ¢hÉ,ÃÀ­‘£#Ý2´q­AÃT­
:HO`<A<WO=8cL 3ߛ òmÉ,'”Å»®­‘£ƒ³ Ÿ‹¦lÅ»®­‘£ƒ·2Ý ­Aº[Ý¥Å
:HO`<A<WO=8cL 0p› Æ žÀ®­‘£ƒ¯ § Å»´fF£ ­Aº[à ¢©À­A®­‘£ƒ³;¼AÝ2'œ‰¿Àà ÷‘Ë
:HO`<A<?UVG!s 0œ› ‰'¤­AÃ&)p'¢¾ò,Å»´—³~̐­Aà ¢'f­ƒu­A¦N¬£͐³;­A× %,­‘£ƐÌÌq­‘£ƒ³ Ÿ‹¦KTº[®£ƒ·ƒM¼A% "­A®­‘£ ¯ §='H× ¯9­
:HO`<A<?U[s 0œ› ® ה͋ŎÃÀ­A©‚Ì‹)®¼ ¦FËV)Ý•¢¨‹¢—èâÌq­A´*Ŏžº £Ä·2Æ ­A¯4à ¢¾'¢¾¡2²³µÍ žÀé»­Aà ¢'f­ƒ´FJ,´q­
:HO`<A<?>W8;: 3ߛ ¯–Żɻ­A'¤­A³;£¿ % M%Ù£';÷‘Øw'¤­A³
:HO`<A<?EH8 0ۛ ¦ žÀ®ÃÀ£ƒ¯9Ҕ³Vu­A« ¼A©" ¢h+
:HO`<A<?E aÈ0ۛ Ý2³V¯4Ø%?Ï,É»£ƒ¡ žÀÝVűÝ2©T­A³ Å
:HO`<A<?E a Ç 5› ݳã¯4Ø%?Ï,É,ÃT­‘£ƒ´ ¢h¨Þݔ¢¾Â® ÃT­
:HO`<A<?E a Ç 1€› Ý2³V¯4Ø%?Ï,É,ÃÀ­
:HO`<A<?E(C@ 0œ› ôfŸr­ ÝVŎ'¤­ƒ´FJ,´q­‘£ ô¤Ÿr­ ÝVŎ¢h% à ¢}'•ÅÞ¼AØw';éAÅK£ƒô¤Ÿr­ ÝVÅK£ƒ¯ §h­A«
%(ë(É»£·2ô”Ÿr¡
­AÝVÅK£ƒ¢h% à ¢¾ËV) ËøT¿Àà ÷‘Ë
:HO`<A_(O=8;^> [U
Ç 1y› ð ¢À¼AÌf´‚'H³ãÃT­‘£¯ ¢§ ҕ³ã´‚'H³ãÃT­‘£m¼A©hí ¿À´‚"¼Aý!´‚Ë2­
¼A͐Ìf®Åö'f­ƒ¡2Ý2³µ¯4¿‹º Ÿr ­AÃT­
:HOcg k <?U 0p› Ì¿À¡
­
:HOcg k <?UÇ 5› Ì¿À¡ ­h!¢h® ÃT­‘£ƒ%ٟr­ ©¾¯4³Ð®¦FÃT­
:HOcg k <?UÇ 1y› %,Ÿ‹­ ©‚¯4³µ® ¦­AÃÀ­‘£ƒðÉ»­¢—% ÃT­
:HOcg k <?UVG 0œ› Ì¿¡
­A³ Å
:HOcg k <?>W8;: 0ۛ Ì¿À¡
­M!¢h®ÃÀ­
:HOcg
U 0ۛ !¢h®£ƒ®[Å»®­‘£ƒÍ ­A¨#£ƒ¡ ­ ‹¢—Ø,£Ä·2M¼A" 'f­A³Ú£ ÿ¤Äé`5c­ƒðÉ»­AÃÀ­
:HOcg
UÇ 5T› Ì¿À¡ M­ ‹¢—®ÃT­‘£ƒ·ƒM¼A"'¤­A³j'H³ãÃT­
:HOcgmg
EH8 0p› Ý ¿À¡2³j'”űØٟr­ ¦#£ƒ·ƒM¼A͐Ý
­A´q£Â[Ï,¯4ɾ'f­ƒ´FJ,´q­‘£ÿfƐ®£ƒá[)'µ­
:HOcgY;L 0œ› ³Ú­A¦#£9¶c©³
:HOc8;I,UVG 0ۛ º ŸrÝ £#·ƒò4),®­ƒT¿Ã ÷‘Ë
:HOc8;: 0ۛ %(®£ƒÌfʘË2­‘£¦w),®£ Ø?),®Å
:HOc8;:HG!UV8;U 0œ› uŸr­ ݪ'f­ÝÉ»­A©
:HO aM0ۛ Æ ¢h%Ù£ƒ%(³;­A³Ú£ "[ÜWԕË´q­
:HO a Ç 1y› %(³;­A³j';³VÃÀ­‘£Æ ¢h%'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒMҕ';ÝVŎ'•ÅÁ³V²­'H³ãÃT­
:HO a U 0p› ¿rŸ‹¸
Í ­AÃT­‘£ƒ ¿rŸrºjô¤­AÉ,à ¢¯4³Ð ¿rŸrºj'”ÅŽÂ[Ï,É»­Aè
:HO a UÇ 5À›  ¿rŸrº ºjqô¤),­A®É,ÃTÃT­‘­‘£Ä£Ìf ¿rŸrה¿ÀºÐ
º
 
¡
:HOcG\O(:=U 0ۛ ¦ žÀ¢—³ ̐£N),Ø(³(µ­AÃÀ­ ­Aè‰ÃÀ­‘£#·ƒàæ܋³VÃT­
:HOcG kM0ۛ ';¯4É»­‘£#©=2¶ T£ƒ¯»º[ÃT­A©T­‘£ÄÍ ­AÃT­‘£Ä© ¢—+
:HOcG k Ç 1€› ';¯4É»­Ä¯4º[ÃT­AÃÀ­‘£ƒÝÌq­AÃÀ­
:HOcG k O(:=U 0p› '”ÜrÉ»­‘£ƒÌ*Üré,ÃÀ£ƒ'Ñ),èÁ&Ür½!˺ ŻÁ©`¶c´¿£m¼AÃh³V°‹¬r'œ©`¶c´¿
:HOcG k <?UÄÇ 1y› M¼A©h' üc´‚'H³ãÃT­‘£ò\§=÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ƒ¡¯»Ã ¢‰´f®Íú'f­ƒÂ ¿Ãß® ¢—ÃT­‘£ƒÆ Ÿr­ Ø(ÃÀ­
:HOcG!I,UV8 0ۛ ô¿À®©T­A³ ÅK£#Í ­A¦#£ƒðhí ­AÃT£ƒ¯¿À÷‘¯±©T­‘¼AØ('f­‘£Í ­A¦lŻ ­
:HOcG!I,UV8;UVG 0œ› u­A®ÅK£ƒ'¤­AƋÅ
:HOcG!<WO=8;I 0p› u­A®­‘£ºc­A³;£¦KÌf³Ú­
:HOcG!<WO=8;IMÇ 1€› ºc­A³Ð¯4º[ÃT­AÃÀ­‘£#¦F® ¢} ¢}F­A®­ É»­A® ÃT­
:HOcG!<?>AZ 0ۛ ®º[Ý ¿ÀÃ
:HOcG\g
UV8cL 0œ› 'H¯4É»­‘£Ä©`2¶ À£#¯l),"­A'
:HOcG\g
UV8cLKÇ 1y› ©`2¶ ‚¯4º[ÃÀ­AÃT­
:HOcG\8;UVG 0œ› ¡”¢h'dT£ÄÝ¥Ÿr¦?§=ºc£¡ÃÀ­AÌâ'¤­ƒ¦(),%,­Au£
ҕ';ÝVŎ©`¶c´¿ö'¤­ƒ'Ñ),+F­A¦#­A³
:HOcG\8;UVGFÇ 1y› ¡2ÃT­A̎òm³VÃÀ­
:HOcG\8;U[L 0œ› ´q­ATÉ»­‘£ ˃­A'•Ü‹´£³ãý‹´fuù•«
:HOcG\8;>?@NB 0p› ¡ ­AòÚÜr+T«]£#Ý2Ìq­A©Ø
…=†

:HOcG\8;>?@NBnÇ 1œ› Ý¥Ÿr©À­A³VÃÀ­‘£ Ý2Ìq­AÃT­‘£ƒ¡2®Ÿr' ü=´‚';³VÃÀ­
:HOcG\G!U[L 0ۛ ¡2Ø,­A³ Å
:HOcG\G!>?@\EH8 0œ› ݔ¢hÃÀ­‘£mҕ';® ¢}Ë2­ƒÃh¦K³~'•ÅŽ³ã²­ƒ';³Và ¢}©T­A®ÅÁݕ¢hÃÀ­
:HOcG\G!>?@\EH8nÇ 1y› N),³ã ­ ͗ԕ% Ŏ';³VÃÀ­‘£ƒ³V²­'¢ö¼A®¡”¢ïҕ';® ¢ ¢Ý”¢hÃÀ­m¼AÃË9´ß';³VÃÀ­
:HOcG\G\Y;<?EHY;@ 3p› ûTý!'•ÅK£Ä¦Få?¯–ÅK£ƒÍ ­A´*ÜrÃRÅ
:HOcG!L\UVG 0ۛ ),̐­Í Ÿr­ áÃ ¢'¤­ƒÍ—Ô•%,£¯4ç ÅK£#¦ ¢À¼AØ(Ý
:HO`@ 0ۛ ¦ žÀÝ £ƒ©T­AË ¿£ƒº[©T­‘£·2¦ žÀÝ
:HO`@\U[EHY;@ 3p› ¦ žÀݪ'¤­ƒÝ ­‘£ ¦ žÀÝVÅ»Ë2£·2Ħ žÝ
:HO`@NB 0ۛ ¦Fº[³;­ƒàu­A©
:HO`@NBnÇ 1€› ¦Fº[³;­àF­A©¾'H³ãÃT­
:HO`@ a Ç 5T› mºcŸr­ ô;ÃT­‘£ƒ%(±® ¢hÃÀ­‘£ƒÝ
Ÿ‹­ Ýó® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2¡ ­A'¤Ÿr­ ²­ƒ';³VÃT­‘£ÿfĝ‰³ãà ¢}¯4³VÃÀ­‘£ƒ ücÊ˜Ë ¿Á'¢ö¼AÃ';Ø(ÃT­
:HO`@\LNG!>?Z 3p› ¯ ¢—Øy'¤­‘£ƒ¡é,³ Å»Ë2£ð%(³ãÝ¥Ÿr͋Ÿ‹á‹Å
:HO`L\U 0ۛ êT­A³Ú£ƒô¤­AØw'¤£ƒ%(³V©À­AÌq­
:HO`L\UV(U[U a UVG 0ۛ êT­A³ã¯9­A®£ÄêT­A³V³ã²'
:HO`LNB;UVG 0œ› ';¯4É¢'•ÅÁ´—ºc£·2¡2¯4ÃT­Ä¯–Ür³Ú­ƒÍ®ó®¦#­AÃÀ­‘£ƒÿfÄ°'pÌq­AÃT­
:HO`LNB;UVGFÇ 5‰› ¯9ҕ³ã«]­AÞ¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒÝ2‰ûTÃT­‘£·2Ód' 5c­ƒº˜),ÃÀ­
:HO`LNB;UVGFÇ 1y› ͐Ø?),³ãÃT­‘£ƒÓh'65c­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ·2´fºj';³VÃÀ­‘£®¯ ¢hØ(ÃT­
:HO`LNB;UVG!>W8;: 0œ› òÚŻɻ£ÄÌfF­A©À£ƒÍØ?),³;£ÄÝò­
:HOcY;I,s 3p› òÉ,'•Å»®­‘£Ä³ Ÿ‹¦lÅ»®­
:HOcY;:=U 0ۛ u­A¯9£ƒ¯žÀu­AÃT­‘£¯ §=u­A¯4'f£·2¡2¿Àà u­AÃ
:HOcY;:=UÇ 1€› ÃÀ­A¯4ÃT­‘£ƒ¡ԕ%Ù­A̐­Ä';³VÃT­‘£¡2Ø('H®ª';³VÃT­‘£¡
Ÿr­ ';ÃT­‘£° ­Aºµ® ¢—ÃT­
:HOcY,8=L 3p› %¿Í®­‘£ƒ¯4´f®­
:HOcY,8=L\<?U[L 0œ› ®=),¢
:HOcdY [U 0p› ³¢h"&žº ';'f¯4­ƒÉ»­‘%N£#¶c´q¦#­A­AÃTÆ ­
:HOãC 0ۛ Í ¢hþAŸr¦#­ÄË2­ƒ®¨F®­¡
­A%(&Å
:HOãs 3ߛ  ÃT£O*¿À"£¯ §=ÝԘÃÀ£ƒ·2Ø('”Å»®­
:H>O [U 0ۛ Ø('HØ('”ÅK£#¡2©®=),';ÃT£Ä·2Ì!)p©=¶c´¿öØ('HØ('”Å±Í Ÿ‹­ áï';³µ¢% fÅÌq­AË
:HO>[UÇ 5› àæÜr³ãÃT­‘£´q­A'HÃÀ­
:H>O [U[<A<?U 0p›  ü=¦#£
ҕº[³ã«
:H>O [U[L\L\U 0œ› Ý2³V'¤­A³ ŦFÌfØ,£·2M¼AÃË9´ß'¤­‘¼A®'œÝ2F­A ­A³jD¯ T£Äݝu­A ­A³j4¯ 
:HO>[U[L\L\UÇ 1y› ¦FÌfØy ¢WŸÆ ­A¯4ÃÀ­‘£#¯ §='f­‘¼A" ´ß';³VÃÀ­
:=UVOcG 0ۛ Ý ­AF­AÃÀ£ ';¯4É¢À£Ä·2Ý ­AÌq£ƒòÚÜr®£ƒÿf%ٟr­ ´ ¢h%Ù­A³j¯Kҕº ŸrËã)pêT­A³Ú­ƒÝ2×”Í—Ô•á £ Ä¡HÏ,Ìq­A³;£ÄËJŸ–
:=U[<WO(Ll>R8 0ۛ Ý2¢h³ Ý £̐­AÃh©³ )AŸM'”ž
Å µ­A®Þ¦F®­A';³µÍÃÀ­AèÁ¦NŎ©=¶c´¿
:=UVg 0ۛ Fù”«]£ƒÌf©T­Aº[³
:=UVgöÇ 5› Fù”« ®¦#­AÃT­‘£uù•« ݔ¢¾òÚÜ[¼A+‰´‚';³VÃÀ­
:=UV8;I,UVG 0œ› M¼A®Ÿ‹¦£Ý¥Ÿr΃­A¡H) ¢WŸj¼A®Ÿr¦Þ'¤­ƒò–¢h%Ù£ƒ·ƒ¯ §=' üh¼A´q£ƒÌq­‘¼A´q£m¼A©" ¢—+Á';³€¼A®Ÿ‹¦Þò–¢h%yݔ¢
:=UV8;UVO`<AEc:=>?ZVO(< 3p› ©RŸr"­A©h®Å-¼A©h+‰Ë9'f£ƒ©WŸr"ó'¤­
:=UV8;UVO`<AEc:=s 0p› ©RŸ‹"­A©®ÅK£©RŸr" © ü=´q­ ԕ´q£ƒ·2¯–Å»þAÅK£¿À' ®£ƒ©RŸr"
:=UV8;UVGlO(< 3p› ݔ¢hÃT­A¯K¼A´£ݕ¢hÃÀ­AÃT­AË9'f£ݔ¢hÃT­AäWË9²£ݥÜr¯K¼A´
:=UV8;UVGlO(< 0œ› Ý ­Aá ­A³V«]£ƒÝ ­AF­ ԕ˃£uÝ ­A©R¬¼ h'f£ÄÝ
­A©W¬r®=ϻҔ'H'¤£ƒ¡ ¼A©" ¢—+‰'¤£ ˜Ë2­A¯»'
:=UV8;UVGlO(<?> [UFÇ 1D› O˜Ëƒ­A¯4'M͐ÃT­AÃÀ­‘£»Ý ­Au­ ԘË\Å»'H³ã«ø';³VÃT­‘£4Ý
­Aá ­A³ã«ï';³VÃÀ­‘£¤¡”¢h'D©h¦N¬2 ¢WŸFÝ ¼Aהu¼A®´P';³VÃT­4Ë2­‰®­AÃÀ­‘£»·ƒÀ¯9Ҕ³V«]­A¾¼AÃh'f­A® ÃT­
:=UV8;UVGlO(<?<As 3 I,_ › ¯ §h­AËB7 £ƒÍ¿Àº á ­‘£Ä¡ý!Ý2³;£ÄÝ
­Aá ­A³ã«
´­ݔ¢
:=UV8;UVGlO(L\UÇ 1y› ÌfÃhÃT­‘£ƒ¯ž%,­Ä';³VÃT­‘£ðhʘ¯ÚԕÂ'H³ãÃT­
:=UV8;UVGlO(L\>?EH8 0p› ¯–Å»þAÅK£ƒÝVŸr´q­AÃT£ƒ¡;Ï,®­A%Ù£ƒðʘ¯K¼ 2£ƒ©WŸr"£ƒ·ƒË ¿À¦
:=UV8;UVGlO(L\EHG 0p› Ì ¢—â—³ Øw³Ú£ƒÌHԕÁ¢h% à ¢¾©À­A®­‘£ƒðʘ¯K­A%w'œ©=¶c¿ ´ £ƒÌfÃ'
…x
b

:=UV8;UVGJ>AZ 3ñ›  Ìq­‘¼A´¾'f­‘£¿À' ®ª'¤­‘£̐­‘¼A´f¦F´q£ƒ©¦Nő¬rË
:=UV8;UVGJE=@\>?L!s 0œ› ðh%Ù­A³V´q­‘£%,­AÃh"Å»®´q­‘£¡HÏ,%Ù­AË\¬
:=UV8;UVGJEHY;@ 3ߛ %,­A´q­‘£ð%Ù­A³Ú£ Tºc­Aʘu­‘£ %Ù­AÃh"Å»®
:=UV8;U[@l>A@ 0œ› ðhʘ¯9¼ 2£ƒÌHԕu£ƒ©RŸr"£ƒ·2èTÝ
­Aè±á&¬n¯¿—¶c´—'œ'¤­ƒ¯9Ҕº[®­Ä'f­Aë(É
:=UV8;>WO(< 3ߛ ';¿À³ «]­ATË2£¯ §=ÝԕÃT£ƒ¡ ­ ԕÃ%(';³;£¿³ ¼A³Ú£mҔ%w® ¯4ÝԘ%
:=UV8;>?LNO`< 3ñ› ÌfÃÂÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒÌfÃà ¢hÕ Å»ËÖÝVŸr͋Ÿrá‹Å
:=UV8;>WY;@ 0ۛ ÝVÜr²±Í ¿)Ò £ËV) Ë9´q­‘£ ¦ ¿À«
©À­A¯¿À¿³ +
:=UV8cL\U[U[< 3p› Ý ¿À"[Å»®£ Ý ãË2£
¼A"÷‘ØÙ£¿À' ®[Å»ÃT£Ä®¼A®´
:=UV8cL\<?U 3p› Ý ¿À"[Å»®£Ý ãË2£Ý¥Å»á ­‘£òm®­‘£ƒÃh §h£·2º[½!'f­‘£á‹Å»u­‘£ƒÿ¤%w˃­A® ¿£òmÕÚ£ƒ'*),T®£ƒÝ ¿À¿À' u­A³
:=UV8cL\<?UVgmO=8 0p› òmÕЯ¿À¿À³ +F£ Ý ãËø¯¿À¿À³ +F£òm®­ƒ¯¿¿À³ +u£ƒÝ ¿ÀÌfÃT£ƒ¿À' ®Żþ¯¿À¿À³ +F£"Å»®©RŸ‹´‚‰¿Àà ÷‘Ë2£¡
­AË\¬
:=UV8cL\<?UV8;U[@\@ 0ۛ òm®TÃÝ ­Aº[´q£ƒ'Ñ),‰®´q­‘£òmÕ㴐­‘£Ý ¿À¿À' u­A³V´q­‘£uÝ;Ï,ÌHԕË
:=UV8cLNG!s 0œ› '¿À®Żþ®=),¦#£ƒ"³ Å»ôy¡ ­A%w&Å
:=UV8;Y;>W8;U 3ߛ ¡
¼Au¼ ´q£
¼A©" ¿ £Ýqîr ­‘£©À­ ¶c´¼A©h'f£¡Ý2®1£ ]³;­
:=UV8;Y;@ 0p› Ìq­‘¼A´£©h¦l¬
:=U[Ec:HG\O a B;>?ZVO(< 3p› òÚÜr¦(),®óÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒò4Ï,¦()»¼A®'
:=U[Ec:HG\O a Bcs 0p› òÚÜr¦(),®£ƒòÚ܋¦w),® ¼A©í ­‘£Ä©ºñ¼A©í ­n¼AÌfݝ ¢WŸ¯ ü ©Wű¡;Ï,³ÐðÝ2'•Å©`¶c´¿À¡;)¾'f­ƒ©h«H¬rº˜)»£ƒòÚÜr¦(),®ª'”ÅŽ¯¿h¶c´f'
:=U[Ec<AEc:=s 0œ› òÚÜr´fʘ©T£ÄòÚÜr¦FòÚ¬¼A©hí ­‘£#©hºœ¼A©hí ­e¼AÌfÝ2 ¢ŸᐳV´*ŎË2­ðhÝ'”ÅŽòÚÅ»´f³ ÅÁ©`¶c´¿À¡;)p'f­©«H¬rº˜)
:=U[E;g
U[LNG!s 0p› ³¢2~­A¦#ù”«
´£òÚÜ[¼AF¼A´q£Ì˃­‘¼AF¼A´
:=UVGlg 0ۛ MҔ'H½!®­‘£ƒ¡VŸr¿À' ³;£͋Ż̐£Ä·2ĝ&Ür®£ƒ¡ ­‘Ò•%Ù£Äð,% +W¦F
:=UVGlgmO=8 3p› Ìf&¬rÃRŎݔ¢À£m¼AÃh'HØ(©h´ő¬ ÃT­A´ ¢h%Ù­A³
:=UVGlgmO=8 0œ› Ìf&¬rÃߢh% " 'f­¼AéT­AÝVÅK£ƒÌf&¬rÃRŎ'”ÅŽòÈ­A+u­
:=UVGlg
>W8,O(L\UÇ 5À› MҔ'H½!®­ƒô”ÜrØ(ÃT­‘£'f¼A®˃­AÃT­‘£ƒðh¦FÃT­‘£ƒÌHԕ‰ÃÀ­
:=UVGlg
>W8,O(L\>?EH8 0œ› ðe”¢h%Ù£ƒ¿ô Ø,­A©À£#¯»Ã¯4ÃÀ­‘£#© ü £e¼A©h'f­AÝ
:=U[@lLNO(L\>?EH8 0œ› ¦FòÚ¬ 'f­A®£ƒ·2¦FòÚ¬] ¢WŸn³$MÃÀ­
:=U[@lLNY,G!U 0œ› òÈ­A©À£# ¢—÷‘Ø,­‘£Ý¥Ÿr'¢h´
:=U[L Ç 5T› ȼA‰®ÃÀ­‘£® ¢hÃT­‘£¯4¿rº ŸrÃÀ­‘£#º˜)¾Ìq­AÃT­
:=U[L»Ç 1D› ¯9­AÃT­‘£‰';F­AÃÀ­‘£¤¯žÀ%Ù­‰';³VÃT­‘£4¯ §h­Aå?´Ð'H³ãÃT­‘£¤®­AÃT­‘£‰·2Ý¥Å`]ÃÀ­‘£—ÿfºc­A°œ¡
­AÃÀ­‘£»TÃT­‰® ¢—ÃT­‘£F¼A‰®­¤® ¢hÃÀ­‘£‰ðÝ2'f­AÃÀ­‘£¤ÿ¤À® ¢~Ìq­AÃT­‘£‰Â
:HB,O`@\L\<?s 3p›  ü=Ê˜Ë ¿öÝ ­‘£¯–Å»®­
:HB;Ec@\L 0p› òÚ܋´£¯ ¢h§ ´q£ƒ¡ ­AʘF­‘£¨K©
:HB;Ec@\L\<?s 3p› ¯ ¢h§ ´fì(¯–ÅK£Ä¡
­‘¼AʘT'f£òÚÜr´!)p'¢¾Ý2ה͗ԕáø'¤­
:=>WO=8cL 3p› ͐¿º ´â͐ɻ­‘£m¼A©h"­A®
:=>WO=8cL 0œ› %¢h©À£#¡2Ý ¿À³;£žÀ% ʘË2£%,­AÃh©T£ƒ© ü=º[ʘ'¤­AË2£ƒ·ƒ¡Ý ­Aá ­A³V« ͐®óË2­ËV) Ë9´q­ '¤­ƒT¿Àà ÷‘Ë
:=> k U 0œ› m´­AÃÀ­‘£ð¯4ºc­AÝ £#`é 5c­‘£Í[),®Åöé‘),®Å
:=>?I,I,s 3p› ý!';³®­Aà ¢}©T­A®­‘£àæÜrT´q­¿Àº ¡
­‘£Ä‹Ÿr¯4®£#¡2Ý
­A©há ­AÃT£ÄI ƒ£¡½!º[É
:=> Œ‘L 0œ› %Ù­AÃT£ò–¢WŸrØ٣ġ¯–¬‹« '”ÅŽ¿Àº 豩=¶c´¿ £ƒ·2"¼Aý!´q£ËV) Ë´q­
:=> Œ‘LÇ 1y› M¼A©h" ¢h+±¦ ¿À« Ë2­"¼Aý!´‚¯ §=%Ù­AÃß';³VÃÀ­
:=> Œ‘L\U[I 3p› ¦ ¿«cÅK£¦ ¿«©À­AÃ
:=>?: 0œ›  º[½!'f­‘£Ø(TØwu£ƒ·ƒ̗ºc­A̎'¢}Ý
­A°ú'•ÅŽÃÀ­A©T£ÄÿfÄ®ç Ü£nҕô;³V'”ÅK£m¼A͋Ÿr¦NÅ
:=>?:HOc8=L\>?Z 3ߛ ͐¿Àº ´‚͐ɻ­‘£ÄòÈ­A³ ÅK£ƒ% Å»á ¬r­ '¤­A³;£¢h% ©r)AŸM'¢¾Ëã) Ë
:=>?:=:c<AU 0ۛ é,,Ø +Wé»­‘£mù ]½!®Å
:=>?:=:c<AUÇ 5T› Èù ]®ù ]®­AÃT­‘£ô”Ürº[É,¯4à ¢‚Ý”¢¾º Ÿ‹ÝÃÀ­
:=>?<?IDÇ 1y›  ';®Ŏ';³VÃÀ­‘£ T'¤­AÃT­‘£ƒÝ;),ÃT­ƒ¡ ­‘Ò”%þ»­AÃT­
:=>?<?I,UVG 0p›  ¿À®× F­ô¢h³ãà ¢©T­A®­‘£ƒÝH),ÃÀ­¡
­‘Ò”%yþ»­Aà ¢‚©À­A®­
…x…

:=>?<?< 0ۛ ¦F®ôHÉ»­‘£Ä·2¡ ­Aáø¯9­A©‚'”ÅŽ®¦Fòm¦ '•ÅÁ¡•¢h'œ¡VŸr¦?¢h§ ¨ ÃT­A¯9£ÄÿfÄ®=),®­‘£´­A®[Ü
:=>?<?L 0ۛ 'H®[Å-ҕ';Ë2­¿Àº ¡
­‘£ÄT'H%Ù­A³;£Ý;),ÃT­ƒÂþ»­A˃­ƒ¿Àº ¡ ­
:=>W8 0ۛ M¼AÌfÃT£ƒ"³Ú­AÍ £ƒ·2Âfő¬£¿À³ 象;),Øwà ¢'•ÅŽ';®£ƒÿ¤Ä̐­A®£ƒô¥Ô•%Ù­
:=>W8]Ç 1y› ³¿èÁ¡;),Ø(ÃT­‘£m¼A͐ÃrÏ,®­n¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£ƒ·ƒ#ô”ŸrÝ ­AÃT­
:=>W8;:=UVG 0œ› ¡2%(³(µ£ÝH)AŸré
:=>W8;:=UVGJ<As 3p› Ý
­A©há ­AÃRÅöݕ¢À£á‹Å»¢‚
É,³V´ ¢
:=>WG\O'Q¤U 0œ› M¼A̗³Ú­Aôf£¡ô § Å»'¤­#'¤­ƒ³Â[Ï,¯9ݔ¢À­A£˃É,­m³V¼A´ ¢}
f
Ì 

Ý
'”ÅŽ¡2¦K®[űØٟr­ ¦ ¢ö¼A¯»Æ®űݔ¢®× Í‹ÅŽº˜),´*Ŏžº £Ä¡•¢h'¯ §='¤­A³;£ƒ'¤­¤Ÿ‹Ø,£¼A—ԘÃr),÷‘Øg
:=>WG!IÈÇ 5T› º Ÿ‹Ý¥Å»ÃÀ­‘£ƒÍ[),®Å»ÃT­‘£Äº ŸrÝVŎ';³VÃT­
:=>WG!IÈÇ 1€› Í Ÿr­ áÃÀ­‘£#® ¯ ¢hØ(ÃT­‘£ƒà ¢h³ãÃT­
:=>WG!I,UVG 0œ› "º[´*Å»³Ú£ ᐳã«HÅ
:=>WG!I,<?U 0p› ';‰³ã͗ԕ%,£¯ ¢—Ø Å
:=>WG!I,<?UÇ 1y›  ¯ ¢hØ ÅŽÝ•¢}'HÝ2ÃT­‘£à ¢h³ãÃT­
:=>WG!< 0ۛ ®É,'”ÅK£#'VԕË2­‘£Í ­‘¼A®'¤­‘£ƒ·2¡ ¼A©©À­‘Ò•º[´q­Ë ¿©T­92¶ WÅK£ƒÿfÄÃ&Ï,';³;­AÃWÅ
:=>WG!LB 0p› ';‰³~'•ÅŽÃÀ­A¯9£ƒ´*Ÿr¦Þ¯ ¢—Ø ÅK£Äà ¢h³;­‘£'Ñ),´—® 'H"
:=>?@\L 0ۛ ´q­Aʘ¯4ËJ¬£æÜr® ¡
­A" Ë2£Ý
­A³ÚŸr­ "£òÈ­A©
:=>?_=UÇ 5› %(ÍøÌq­AÃÀ­‘£#¦F®ÃÀ­
:=>?_=UÇ 1D› q%¢hÃÀ­‘£‰%,­AÃP';³VÃÀ­‘£»·ƒÀ͐´q­AÃT­‘£‰ÿ¤ÀÝHÏAŸ‹¯4ÃT­‘£‰¢~
% É»­A®ÃT­‘£I ¼A©h ­A³Vô;®‚¢h% ÃT­‘£I"2¡2¿Àà ΃­»Ëƒ­¤¡ ­AÎ2­‰¢h% ÃT­‘£IŸqð¯4Ìq­AÃT­‘£‰¯ž%,­‰';³VÃ
:=<WO(Z[>WO(< 3ߛ ͐ô”¬]'f­‘£ƒžº 
:=<WO(I 3ñ› ¯ §=ÝԕÃT£ƒ ÃÀ£ƒºc¼A+&¬r´
:=<WO(IÈÇ 1€› ¯ §cÝqԕþ'H³ãÃT­
:=<WO(I,I,UV8]Ç 1€› ¯ §cÝqԕþ'H³ãÃT­‘£1*¿À"Þ';³VÃÀ­‘£ƒ Ãß';³VÃÀ­
:=<WO(I,U 0ۛ Ì*Ÿr¦F®ª'f­ƒu­A¦N¬£©ÃhF­A¦N¬
:=<WO(I,>WO(LlEHG 0œ› ´f®©À­A³µÂ®­Aà ¢¾©À­A®­
:=<WO=8;Z[UÇ 5› Mҕ';³V« É»­A® ÃT­‘£ƒûT®';ÃT­‘£Ä̗¦FT¦#­AÃT­‘£Ý¥Ÿ‹'¢h´‚';³VÃÀ­‘£ ¬M
­ ';³VÃÀ­
:=<WO=8;I 0ۛ M¼A¦F®Ø ÅK£ƒ¦#Ÿr­ 黣ƒuŸr­ Ý ¼A¯–ŸrÉ
:=<WO=GJUÇ 5› ‰';ÃT­‘£ƒ%(T'HÃÀ­‘£·2´*Å»²« %üh¼A÷‘Øݕ¢¢% ]ÃÀ­
:=<WO=GJ>R8;: 3p› T'•Å»®­‘£ƒòmÉ,'”Å»®­‘£ƒ¯ §=ʘË9²£ƒ¯ §=';ØÙ£#Ý ¿h¶c¯4÷‘Ø
:=<WO(@l@ 0ۛ '¤Ÿr­  £#"[Å»"­‘£·2%(¯–¬r«]£Ä·2ÄåA˃­A®­‘£ƒ'¤Ÿr­ Âø'¤­ ®­AÝ
£ƒÿ¤%¿À³V͋ŻÃÀ£Â%&‹u­‘£Ä¡ žÀÃh'
:=<WO(@l@\s 3p› 'fŸr­ ÂÖ'¤­‘£ƒ'fŸ‹­ ÂøÝ%ü="£m¼A'HÃÀ­
:=<WO[UÇ 1€› "Å»"­ ® ¦­AÃÀ­ƒË2­ÌfÉ,ÃT­‘£Ä·2à),Ø(ÃT­‘£ƒÿ¤® ¿À'œô¢h³VÃÀ­‘£m¼A';ÃT­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÂ‰'¤­AÃT­
:=<WO [>?UVG 0ۛ "Å»"­̗É,à ¢©T­A®­
:=<?UVO=g 0p› MҔ'H³ã«]£ƒÌËã)»¼A´£T'
:=<?UVO=göÇ 5› Mҕ';³V« É»­A®ÃÀ­‘£#T';ÃT­‘£ƒÌf¦F‰¦#­AÃÀ­
:=<?UVO=8]Ç 1€› ͋ŻÃhÃT­‘£ƒÍØ?),³VÃÀ­‘£ƒ';Øwà ¢'¢}¯–Å»Æ ¢̋)Á‹¢—´ß ¢¾¯4É»­Äº˜)pðhÝ'Ñ)p͋ŻÃÃÀ­
:=<?U[U 0ۛ ¡
­AÃ=ԕ%,£¯ §=Ý2Ã`ԕ´q­‘£ƒ·2¡”¢h'œ¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ¦#­AÃT­¦lÅ»´
:=<?UV8 0ۛ àF­AØ ÅK£ƒ%(³Ú¬­ £ƒ¦Fþ»­
:=<?> kM3ߛ M¼A';ÃT­‘£mҔôHÝ2®´q­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä·2Ý ¿À©ý!´q­
:=<?>?I,U 0ۛ MҔôHÝ2®­A©T£͐ºc­A©
:=<?>?I,U
Ç 5T› á‹Å» ¢¾á‹Å» ¢¾Íþ,ÃÀ­‘£eҔô;Ý®ÃÀ­‘£ƒÍº[ÃT­
:=<?>W8cLÇ 1y› ‰';ÃT­
:=<?>?@\L\UV8]Ç 5› ‰';ÃT­‘£%wT';ÃT­‘£Ìf¦KT¦#­AÃT­
:=<?>?L\L\UVG 0œ› ûT®'¤£ƒÂ‰'¤£ƒ% ÅK¼Aå?´
:=<?>?L\L\UVG Ç 1y› T';ÃT­‘£ƒûT®';ÃT­‘£ƒ·ƒòmÉ,'H%Ù­A³Ðº˜),ÃT­
:=<?EHO`LÇ 5T› ͐ÉAÅö ­AºÐݕ¢}2¢% MÃÀ­‘£Í ¿À³ Ŏ%üh¼A÷‘Øݔ¢¾Ø(';Ø('•ÅöÍ Ÿr­ áø';³µ¢% ]ÃÀ­
:=<?E k U 0œ› ®=),Í £Ä¦w),® ©`¶c´¿£ƒ¦(),®­‘£͋ŸrÉ,®£#·ƒ¯ ü ©RÅ
…x 

:=<?E;EHg 0œ› ¡VŸrá ¢h³Ú­‘£#á ¿‹Ÿrá'f­A³Ú£#·ƒ#³ ŸrÌq£ƒð%Ù­AÝVÅK£ƒ"=),'¤£m¼AóڭA"­
:=<?E;EHg±Ç 5› ðh%,­AÝ º˜),ÃT­‘£Ä·2u¼A®Ãpº˜),ÃÀ­‘£ƒá ¿rŸrᐮ­Äº˜),ÃT­
:=<?E;EHg±Ç 1y› á ¿rŸrᐮ­Ä'H³ãÃT­‘£m¼AÃh³;­A"Þ';³VÃÀ­
:=<?E;EHgs 3p› ¡¥Ÿrá ¢—³;­‘£Äá ¿rŸrᐮ­‘£Äð%Ù­AÝ
:=<?EHGJ>”Œ‘sMÇ 1y› ͐ɻ­Aè±';³VÃÀ­‘£9¶c´¿¼A´ß';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §="[ŸrÝ
­';³VÃÀ­‘£ƒ¡
­A%(³Ð'H³ãÃT­
:=<?EHGJs 0œ› '”ÅK¼A´*¬£ƒÍÉ»­Aèu£#¯ §=´q­A¯9£ƒÃT­AT©³ ÅK£¦wÏ,³ã©T£ƒË9"
:=<?EHGJseÇ 5› ¯ §cÝqԕþº˜),ÃT­‘£ƒ¿Àº ® ÝÃÀ­‘£ƒ Ãߺ˜),ÃÀ­‘£ƒ·2"˜¢fŎF­A³ãÃT­
:=<?E=@l@ 0ۛ T'f£ƒûT®'¤£#òÉ,'f£ƒ';®ô¤£#Í ­Aº[³ Å-Ҕ% µ­A©hØyË2­%(T'
:=<?E=@l@Ç 1€› Í ­Aº[³ űT'œ¢—% ÃT­‘£¿®הu­'H³ãÃT­
:=<?E=@l@NO=G!s 0ۛ "$r%µ'Ñ),+F£¡
ù”òmí ­AÃT£n¼AÃዟ‹¿ Ø
:=<?E=@l@\s 3p› M¼A'HÃÀ­‘£#T'•Å»®­
:=<?E(_=U 0œ› %N¶c´q­AÃT­‘£º‹2¶ À­A«
:=<?E(C 0œ› % ÅK¼Aå?´q£%wT'¤£ T'¤£ƒ´f‰´fu­Aº[Ø,£´q­A©
:=<?E(CpÇ 5‰›  ÂT'HÃÀ­‘£%wT';ÃT­‘£ƒ·ƒ´—T´fF­AÃÀ­‘£uÌf®ÃÀ­‘£ƒÿfÄ®­A® º˜),ÃT­
:=<WY;U 0ۛ Ý¢h³ "
:=<WY;UÇ 1y› Ý2¢h³ "Þ®¦#­AÃÀ­‘£ƒÌ!),É,ÃT­
:=<WY;L 0p› ͐¿Àº ´q­AË´q£òm³ãF­A³
:=<WY;LÇ 1œ› òm'Ñ),Ý2ÃT­‘£ƒéAÜ Ÿ‹ÝÃÀ­
:=<WY;L\UV8 0ۛ ®Ý £ƒ¡ ­A¢
:H8,O`L 0ۛ îrƐ³;£¿À' Ø('”ÅKØ £e'¤¼A­ƒ¯,¶c®Ý¥Ý Ü £®­AÝ
­
:H8,OãCœÇ 1ۛ '¿´—³ãÃT­‘£%ٟr­ ´¾Ý•¢}'f­AØ(ÃT­‘£·2ÃT­A" 'H³ãÃT­‘£²ËÖ'H³ãÃT­
:=EÇ 5T› Ìq­AÃT­‘£Ä®ÃÀ­‘£ƒÂ ­A®ó͐þ»­AÃÀ­‘£#¡ ­A¦ ¢‚͐þ,ÃÀ­‘£ƒ¯ §= ¼A® ´â';³VÃT­
:=E;O(I 0ۛ ¡VŸr¿' "£ƒ¡ Ÿr­ ¿' Ý
£Ä'*),Ìf'¤£ƒ¡ ­A³
:=E;O(IMÇ 1€› ¦(),%(ÃT­‘£¡VŸr¿' Ý F­A³ãÃT­‘£ð';Ý ­AÃT­‘£¯žÀÃÀ­# ¿Àò»),ÃT­
:=E;O(< 0ۛ ®²Ë2£¼Aé,'f­AÃÀ­‘£ à ¿ÀÉ,%?Ï,ɾ'f­ƒ¯K­A®­‘£ƒ¡ ù•òm¯ §h­AË2£ÄݥŻu­ ԕ´
:=E;O(L 0ۛ ͐'H³Ú­‘£ƒÍ';³ Å
:=E;O(L\U[U 0p› ͐';¢}
ÝVÅ%Ù­AþAÅ
:=E k,k <AUÇ 1€› ÌF³ nJÅr'•ÅŽ 
~­AÃÀ­‘£ƒº[É,¯±Ìq­AÃT­‘£ƒòm'Ñ),Ý2ÃT­‘£ƒÉ,'Ñ),ÝÃÀ­
:=E;I 0œ› è\&!©³;£Ä¯4³ã
¢ &!©h³;£ƒ¯4³ãF­Aʘu­‘£'H´q¬r­ ³Ú£¢—% ©´q­
:=E;I;Œ&O(LNB;UVG 0œ› ᐝ&¬ ¼A" ²'f£ƒ¦ ¿À¿³ £ᐝæ¬j¼A¯4´q­
:=E;I,<?U[@\@ 3ñ› ÃT­‘¼ ¶c´f'¤£ƒ¡ᐝ&ő¬£ƒ¿À% ÷‘ØÙ£ƒ¡2ÃRÅD&!©h³V©T­A% Å
:=E;Ig
E=LB;UVG 0ۛ ᐝ&¬nu­A´­
:=E;I,@\UV8;I 0ۛ èI&!©h³µ'”ÅŽò–¢h¨ ¿Àº èø©=¶c´¿ £ƒè‰"Þ¡2¿Ã ¦A§cº
:=Ec:=:=<?UÇ 5› ¡
Ÿv­ ôf­Aɾôf­AɁ'H³Ð¢% ]ÃT­‘£¯¿À´f®Ŏô¢h³ãÃT­‘£ƒ¡ Ÿ­ u­A³VÃT­‘£
¼A´f³VƋÅï¼A´f©Â';³VÃÀ­
:=Ec>R8;: 0ۛ  Â ­A®£®ÃT£ƒ¨F©hÃT£Ä¨K©hÂË2­ À­
:=Ec<AI 0ۛ Ý;),ÃT­‘£'•Ÿ‹ÂÃT£ÄÝ ¿À©h«H¬£ƒ·2³¿À¯4˃­‘£ƒ¯žÀÝ ­‘£ƒÝ2ה¯9¼
:=Ec<AI,UV8 3ñ› Ý ¿Àú[³Ú­‘£ƒÝH),à ¢¾'¤­‘£ƒ·2T'”Å»®­‘£ÿf¡ ¼A´‚æ܋½‹Ë9©T­AÃ
:=Ec<”Œ 0œ› ¦(),½!ôf£¦ ¢Ÿr%¡HÏ,³ÐÉAŸrÉ¢'¤­ƒ¡•¢—©
' !¢h®
:=E;8;: 0ۛ à&ŸrØÙ­‘£ƒàF¼AÉ,˃­A®
:=E;E;I 0ۛ ²A¢hu£ƒ¿' "®£ƒòm®­AèF£mҔº[´q£ƒ¯ §=¿Àô ½!®´q­‘£ƒ®­Aò
:=E;E;dI ˜ 3ߛ Ë9° ¢h÷‘ØÙ£ ¯¿À÷‘'H®
:=E;E;I k s=U 0œ› ³;­Aâ³Ú­AF£
¼A©h%,­Ä'¢¾Ý2‰Ëø'¤­ƒÝ2®­A
:=E;E;I,@ 0ۛ ¡2ÝÍ ­AÍ £ÄF­A®£ƒÝ¥Ÿ‹¯9¼
:=E;G!U 0ۛ ³¿ ¼Aᐳ;£³Vý!´ú¼A¯–ŸrÉ»£Ä¦#­Aþ»1­ fÜrÃT£·2M¼òA¿ÀÌq­A'f­A³Ð'H®[Å
:=E;G!UÇ 1€› ò4)AŸ‹'HÃÀ­‘£m¼A´f'*),ÃÀ­ƒ'f­AØ(ÃÀ­‘£ƒ·2ÝVőŸr¦Þu­A³VÃT­
… x=x

:=E;G!:=U 0p› ¯4ºc­Aɑ)¾ ¢WŸnÝVŸr';³;­¯4°
:=E;G!:=U2Ç 1y›  ¦F® ¢}´f'yòm³ãÃT­‘£ƒÌFnJÅÁÌn\޵­AÃT­
:=E;G!:=U[EHY;@ 3ߛ òmÉ,'•Å»®­‘£ƒòmÉ,'¤­A©%Ù­A³;£#D× %,­‘£"=),ò­A˝u­AÃ
:=E;G!>?<A<WO 0ۛ ©u­A¿Ã +
:=E;G!s 3ߛ ³Vý!´f‰Ëƒ£u³Vý!´‚Ý”¢¾òm³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­
:=Ec@ a U[< 0œ› Ý ¿ÀÝ2u­A ­A³;£ÓRŸr‹Ż®ª'¤­ƒ'Ñ),èÁ©h«H¬rÃT£ƒ·ƒᐝæ¬j¼A"²­‘£ƒá&¬¼AÝ- ­ Ԙ´q£Ý2ʘË´q­
:=Ec@\@\> aM0p› ¦Få?¯–ÅK£ƒ¦F¯4" ¯9£ƒÂÂ ¬­
:=Ec@\@\> a Ç 5› ˜Ë°‹¬ Í ­A´—‹Ż´‚';³VÃÀ­‘£ƒ¦F¯4"¯Ž'H³ãÃT­
:=E;Y;:=UÇ › ¦(),®ó͐³ãF­AÃÀ­‘£ ¿
³ µ­AÃRÅ»ÃÀ­
:=E(_=UVGl8mÇ 5› ³Ú­AÌËø';³VÃÀ­‘£ƒ"­AÝ2Ãp'H³ãÃT­
:=E(_=UVGl8mÇ 1y› Ý× òÈ­A®ÃT­‘£"­AÝÁ'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §c͋Ÿráï';³VÃÀ­
:=E(_=UVGl8,O=8;Z[U 0ۛ "­AÝ2ÃT£"­AÝ2Ã߯ §=«]­A®ÅK£ƒ¡ ¼Aá'f­A³
:=E(_=UVGl8,g
UV8=L 0œ› Ý2³V'¤­A³;£¡ ¼Aá'f­A³Ú£ƒ"­AÝ2ÃT£ƒ¯ §=Í—Ô•á £#"­AÝ2Ãp'”ÅŽ&ŸrÉ,®ÅK£ƒ¡2‰® %,­A³ ÅK£³;­AÌË
:=E(_=UVGl8;EHG 0ۛ ¦F©ÃR¬‹³;£ƒ³Ú­AÌË2­‘¼Aá'¤­A³ ÅK£ºc­‘Ò”'Hu£ƒ"­AÝ2'¤£ƒ¯ §=͗ԕá';´¬­
:=E(C8 0p› Â[),¦­‘£̐­Au­‘£ƒ·ƒ®º Ÿr¦#­‘£ƒÝ ­AË2­
:HGlO k Ç 1€› ¯4';É,ÃT­‘£Ä®¯4';ÃT­‘£û‰¯4Ø(ÃÀ­‘£#ƋŻÃhÃT­
:HGlO(Z[U 0› èI&!©³'•Å %(Ë2­‘£4Ó &!©³ ů §=òÈ­A©T£·2' ü=¯K­‘£»%(˃­‘£¤ÿ¤¼A"÷‘Ø(´q­‘£¤-Ý VË´q­‘£—"=),ò­‘D£ ò4),ÌfÀ£‰'H³ãà ¢~'¢~¯4º[® ¢~Ë2­‰Í ­A%n'•Å ¯ §h­A°‹¬rÃÀ­‘£
:HGlO(Z[UÇ 1€› Ý2Ìq­AÃT­‘£˜ü Ÿ‹¦­A³~'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­AòÚܼA+T´‚'H³ãÃT­‘£·2u­Aþ͐þ»­AÃT­‘£ƒÿ¤' üc¯9­ƒ';³VÃT­
:HGlO(Z[UŒæY;< 3ñ› Ý ¿"=)»ù•ò´£Ý ¿hԕ%(³;£Ý ¿É‘Ï,®£ƒÝ2¨K®­‘£ƒËV) Ë2£ ­A¿³ £Ý ¿Àò¦
:HGlO(Z[UŒæY;<?<?s 3 I,_ › Ý ¿hԕ%(³V´q­uݔ¢À£ƒ
ð T´­ݔ¢À£ËV) Ëïì(¯âݔ¢
:HGlO(Z[>?EHY;@ 3p› %(Ë2­A® ¿£ƒ' ü=¯9­A® ¿£Ä%(Ë2­A"Å»®£u·2Ý ¿hԕ%(³;£q¶c©ì(¯4©À­AÃ
:HGlO(Z[>?EHY;@\<?s 3 I,_ › %w˃­A® ¿À´q­ݕ¢£ƒ' üc¯9­#ݔ¢À£' ü=¯4Ë2­
:HGlO(I,U 0ۛ ¯4%Ù£ƒ%(Ìq¬­ £Ä·2 ¢h«HÅ
:HGlO(I,UÇ 1€› '§=u­A¿Àà ݠ­A³j³$MÃÀ­‘£ ¢h«HŎÍ% ø';³VÃT­
:HGlO(IY,O(< 3ߛ '§h¼AT'¤£¼AÃhË2¼AT´q£ '§=T3" 7T®à ¢}©T­A®­‘£͐³;­A͐³Ð¡HÏ,³Ðá‹Å»F­
:HGlO(IY,O(<?<?s 3 I,_ › á‹Å»¢¾
¢£ƒ'§=‰" 7 £ƒË9° ­A'§cF£º˜),´ ¢¾º˜),´ ¢
:HGlO(IY,O(L\U 0œ› ¦?ž§ Ì¿¡•¢h³ØÙ£ ዶcÅ»ÃÀ¢À³ ­A£ƒ´—'¤'§=£±©ݕºÐ
¢ö¼A©
&!©T¼A©í ­A® Ëޝ ¢WŸ ð¯9­‘¼AáÖ¯9­A豺˜)
:HGlO(IY,O(L\UÇ 5‰› ð¯9­‘¼AáÖ¯ §h­Aå?´‚';³VÃÀ­‘£m‰¼A© ¿Àà &!÷‘©TË ¼A©hí ¼AÌf­AÝ2®ÃËÞ
¯4³ Å»²­ ¢WŸ Ýô;®óº˜),à ¢¾'”ÅŽð¯K­‘¼Aáï¯9­AÃÀ­
:HGlO(IY,O(L\UÇ 1y› ð¯9­‘¼AáÖ¢h% ÃT­‘£·2'§=±Ý”¢ö¼A% 0 ® ¦'”­AŎ
À
Ã
‘
­
"Ÿ­ Ҕ'H´‚';³VÃÀ­
:HGlO(IY,O(L\>?EH8 0œ› '§=T"37 © ühÒ/ £#'§=u­A¦#¼A´q£ '§=±Ý”¢¡
­A¦ ¢'”ÅŽ£ƒ¡H¡V),Ÿr³Ð
͐þ»­A©
:HGlO㌖L 0œ› ';®u£ƒ¯žÀ͗ԕ%
:HGlO㌖LFÇ 1y› 'H®±®¦#­AÃÀ­‘£ƒ¯žÀ͗ԕ%®¦#­AÃT­‘£·2¡”¢h'p ¢WŸ¼A‰®­AÃT­‘£m¼AT®­AÃT­
:HGlO(>W8 0p› ͋ŻÌq£ƒ¡ԕÃT£Ä¡ÃÀ­A̐£Ä%Ù­AÃT­‘£·2¡2«•¿£Ä³V©T­‘£'H«]£ƒÿ¤¡•¢—'Û͐¿º ´âÆ[),Ø ÅŽ´!),®£ƒ¡”¢h'pÉ¢hþ³U JÅ'”ÅŽ´!Ï,®
:HGlO=g 0p› ÃÀ­
:HGlO=gmgmO=G 0œ› ˜Ëƒ­A'H³ã«]£ " ¿ øòÈ­A+u­ƒÍ[),®à ¢‚'”Å-¼A©hí ­‘£ƒ·2'Ñ),豯 §h­A³;ù”×”ò'Û'¤­A
:HGlO=gmgmO(Ll>AZVO`< 3p› ˜Ë2­A';³;ù”«'¤£˜Ëƒ­A'H³ã« ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£#˜Ë2­A';³V« 'f­
:HGlO=8;I 3ñ› ͐ɻ­‘£n¼A©"­A®£© ü=º[[´ +r£·2òÈ­A³ ÅK£ƒÍ ҕþ,˃­‘£ƒ¯ §=´q­A¯–ÅK£Äl
ò ˜Ëƒ£ Tºc­A»Ã +r£ƒTºc­
:HGlO=8;I,UVY,G 0œ› m͐É,åA¯»ÃT£Ä¯ §=´q­A¯9£ƒuҕº[u­‘£ƒ"=),ò­‘£ Tº[ʘ©
:HGlO=8;>?L\U 0ۛ  ¦?¢—§ ÃT­AÓØÙ£ƒ';É»­Ä¯4ʘ°³µËƒ­ƒÂçÙ­AÃ
:HGlO=8=LFÇ 1y› %¢—ÃT­‘£ƒu­AÃß®˜¢hÃT­‘£9¶c©WÅ»'f­A³Ð';³VÃT­‘£
¼A-Ý øº˜),à ¢}'¢}¯4º[® ¢º ž¶c©RÅ»'¤­A³µ';³j® ¢hÃÀ­
:HGlO a U 0œ› ¡VŸr¦NÜr³Ú£#%Ù­ 
:HGlO a B 0ۛ ¦?§h­Aô¤£#¢³ µŸ­ ҕ';´ö¼AÂ%
:HGlO a B;>?Z 3p› ³¢ µ­‘¼A% RÅ»Ë2£·ƒÝ ¿¼A ¼ h´q£ƒÝ ¿ ¼A®ù ]´q£Ý ¿©Tù”«c¬‹´£ð Ž³ ÅK¼A´¾Ý•¢}©«H¬rÃúҔ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­
:HGlO a B;>?L\U 0p› ¦?ž§ ôf­AÓhØ,£Ä¯ ¢À¼ ԕÝ2®ó'¤­ƒ¯4ʘ°³
:HGlO a,a <?U 0œ› ¯ ¢Ÿr £#¯»'HÉ»£Ä¿é,ò–¢hÉ»£ƒ¦ ¿Àʘ°±¦ ¿Àʘ° ­‘£ƒ¿ ' &!´*Å
…x
8

:HGlO a,a <?UÄÇ 5‰› Mù•òmɾÌq­AÃT­‘£Ä¿%' &‹´*Ŏ® É,ÃT­‘£ƒÌ¿ÀØ(ÃT­‘£Ä¦ ¿À°ÃT­
:HGlO a,a <?UÄÇ 1y› ¯»'HÉ,ÃÀ­‘£#ºc­A° ­A¯9­Aèú'H³ãÃT­
:HGlO(@ aM0œ› ¯4';É»£Ä¯–ŸrÌq­‘£#‹Ÿ‹¦ ¿®
:HGlO(@ a Ç 1y› ¯»'HÉ,ÃÀ­‘£#° ­ATÃT­‘£·2Ý2Tû‰ÃÀ­
:HGlO(@ a >W8;: 3p› m®=),òÚÅK£ƒ¯4';É,à ¢—©T­A®­‘£Ä®­A®‹Å
:HGlO(@\@ 0p› àu­AÝ
:HGlO(@\@\s 3ߛ àu­AÝ%Ù­A³;£àF­AÝ 'f­‘£¼«
‰Ëƒ£ƒ·2º[³Ú­
:HGlO(L\U 0p› û&ŸrûT³ ÅK£ƒ¡VŸr¦NÅ»éAÅ
:HGlO(L\U2Ç 1y› ³V¦FÉ,ÃÀ­‘£m¼Aà‰Ý2ÃT­‘£·ƒÍ ¿À³;­A%Ù­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÂ‹Ür³;­'H³ãÃT­‘£ÿf'§W)»¼Aᐴ‚';³VÃÀ­‘£
ù ]Ìq­AÃT­‘£ ´*Ÿr¦Ö';³VÃT­
:HGlO(L\UŒ&Y;< 3p› ' ü=´f΃£ƒ¡ žº[Ý
­AÃhÙԕ%Ù£ƒTÃ&),º[³
:HGlO(L\UŒ&Y;<A<?s 3 I,_ › ' ü=´fδq­ݕ¢À£¿³ ¼A³ÐòÈ­A©¾Ý•¢
:HGlO(L\>‚WZVO(L\>?EH8 0œ› m¡
­AÃ=ԕ%,X£ ¿"ÅK£´ ü—¼AåA´
:HGlO(L\> Œ–snÇ2Ç 1 O › Ýqԕ´¿À÷‘ØÐ'H³ãÃT­‘£´ ü=å?´ß';³VÃÀ­‘£ƒ"­ ԕ´ß';³VÃÀ­
:HGlO(L\>W8;: 3p› ';É»­‘£ƒ';é‘),³;£ƒ';'•¬‹"
:HGlO(L\>W8;: 0œ› û&ŸrûT³ ÅK£ƒÌq­A®ÅK£ƒÝ2®­ !¢WŸ
:HGlO(L\>?@ 3 I,_ › ݕ¢Ÿr´‚ ¢—´£Í ¢h%Ù­Au£m¼A͐ÃT­æÜr½!˱'¤­‘£ƒáF¬‹­ °‹¬M ¢WŸ
:HGlO(L\>?LNY;I,U 0œ› á—Ô•Ë©À­A%Ù£ƒ' üc´—Î9´q­
:HGlO(LNY;>?L\EHY;@ 3p›  ¿ …!´q£ݕ¢Ÿr´f ¢h´q£ᐝF¬r­ °'”¬£Ä·2¡2¯ §=u­‘ù•«
´
:HGlO(LNY;>?L!s 0p› ÓhÃT­Au£ò–¢WŸrØ٣į §=%Ù­AÃ
:HGlOV_cU 3p› ¦NŸrò,Å»³;£ƒòÈ­A³ ÅK£ƒ¦ ¿À¿ ³
:HGlOV_cU 0œ› ';͘§h£Äݝu­‘¼Aá
:HGlOV_cUÇ 1y› ),%(ÃÀ­‘£ƒÃý!'¤­A"Ŏ';³VÃT­
:HGlOV_;>?LNO(L\U2Ç 5À› '¢WŸrÕÐ'•ÅŽ¡;),N
³ —Å‘Ÿ‹ÂÃT­ƒËƒ­ƒû¿'HÃÀ­‘£ƒ¡
­A'¤¼A+&¬r´‚º˜),ÃT­
:HGlOV_;>?L!s 0ۛ  ¦ ¿À¿À³ ʘ©T­A';+&¬r«]£ƒ¦ ¿À¿À³ ´q­‘£¦ ¿À¿³ ʘ©T£ƒ¦NŸròÚÅ»³ã´q­‘£ ò­A³ Å»¯4ÃÀ£ƒ¡
­A';+&¬r« "¼Aý!´
:HGlOV_;s 0œ› ³ãÝ
­‘£FŸr­ Ý 'f­³VÝ
:HGlO [>W8;: 0ۛ  Â³ãÃT­‘£³;­AÃÀ­‘£ƒàu­AÅ
Ý µ­AÃT­‘£ƒ·ƒ³V¦FÉ,ÃT­‘£°[),É»­ƒÆ‹Å»®ÃT­
:HGJUVO(@\U 0œ› ͋ő¬
:HGJUVO(@\UÇ 1y› M¼A';ÃT­AÃÀ­‘£ƒÂÍ‹Å‘¬]®¦#­AÃT­
:HGJUVO(@\s 3ñ› M¼A'HÃÀ­‘£ƒÂÍ‹Å‘¬r%Ù­A³;£¼A'HÃÀ­Aèø ¢ŸÝÃÀ­ƒ¿Àº ¡ ­
:HGJUVO(L 3ߛ ͐ɻ­‘£ƒ¯ §=á ­AÃT£n¼A©" ¢—+F£ƒTºc­AÃT£‰º[ʘ©h¯–Ür«H¬£n¼A© J,Ë2­A´q£ð 9
:HGJUVO(L\<?s 3 I,_ › ¡2ʘˤԕ´q£ƒÍ¿Àº ´q£ƒ·ƒ©RÅ»³V´q­ƒÝ”¢
:HGJUVO(LN8;U[@\@ 0œ› ͐ɻ­AèF£ÄFҔº[u­‘£ ¡ ¼Aá'¤­A³;£Äòm®TÃÝ ­Aº[´ £ ¢h÷‘é,´q­‘£‰º[ʘ©À£ƒ¦ ¿À¿À³ ʘ©À£#͐É,å?¯4Ã
:HGJU[U[I 0p› ®­A® Ý
­‘£¡ ù•òm®­A+F­‘£ƒ®c),òÈ£#®­A®Â
:HGJU[U[I,s 3ߛ ¯ ¢hØ Ü£Ä®­A®‹ÅK£ƒ®c),òÚÅ
:HGJU[UV8 3ߛ º[³Ú­‘£ƒ·2Ä´q­A̐­‘£ÃË2­‘£K¶cô•Ü¼A´*¬ru­AÃT£ÿ¤'¥î‹Â ­
:HGJU[UV8 0p› º[³ãË2­A®ÅK£º[³;­A³ Ÿr¦#£ƒ·2àu­AÝ2%,­A³P žÀ%Ù­AÃT£ÿ¤Ý
­A¦ÖòÈ­A¨
:HGJU[UV8,B;EHY;@\U 0œ› Æ[),¢
)AŸM'Ñ)pº[³Ú­ƒ³(]à ¢'¤­ƒàT³
:HGJU[U[LÇ 5T› ȼA‰® 'H³j¯ Ø §=«]¯ ¢—­AɑÁ
:HGJU[U[LÇ 1€› ÃhÙ¶c'¤­A³j';³VÃT­‘£';Ý2³VÃÀʘ'f­ ­A³Ð';³VÃT­‘£¯ §c«M­Aú'H³ãÃT­‘£á—Ô•Ë©T­A%¢h% ÃÀ­
:HGJU[U[L\>W8;: 0p› ÃhÙ¶c'¤­A³;£¯ §c«M­Au£ƒ¡ ù•òÃ`ԕ%(ÃT£ƒ¿À' "® æŸr¦F® ¯–ÜrƐÃT­
:HGJU[:HO=G!>?EHY;@ 3p› ¦K½!®­˃­ƒû¿‹ŸrÉßݔ¢Ý2×”Í ¼ ԕᐴq£ƒÝ¥Ÿ‹à‰Â ­A³ Å
:HGJUV8,O(I,U 0p› Í ­Aì(%ݔ¢¾òm³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­#¦(),®­
:HGJU[sÚB;EHY,8;I 0ۛ M¼A"'¤­A³ Å¿ ' 2­‘£ƒ´q­A¨Þ¿ ' 2­
:HGJ>AUŒ 0p› %¿ ~£ÝVŸr´q­A¯9£ƒu­A´fF£"=),'f£4¯ E
­A´q­A¯
:HGJ>AU[_(O=8;Z[U 0p› ¡Ԙ˃­AË2£
¼A©¯K¼ 2£ƒ';÷‘ØÙ£ƒ
¿ % ]¢hº ´¿£ƒºc­‘¼AÃT£³ ŸrÌ
…x
G

:HGJ>AU[_cUÇ 5› ³ Ÿr̂';³VÃÀ­‘£ƒ³”),ÃÀ­‘£ "c),'Û';³VÃÀ­
:HGJ>AU[_cUÇ 1œ› "c),'y¯4¿rº Ÿ‹Â ­AÃT­‘£';½‹¯K­AÃT­
:HGJ>AU[_cEHY;@ 3p› %¿ 7 ݺc£Ä¿
% ]%,­Aèu£'H÷‘Ø(';³;£¯–Żɻ­AÌfÃ'¤£ÄàN),³Ú£ %Ù­A¿À³ «
:HGJ>A<?<TÇ 1€› ò ¿ÃÃT­‘£·2Mù MÌq­AÃÀ­‘£ƒÝ´q­AÃÀ­
:HGJ>Rg 3ñ›  òm˃­AÃ'¤£ƒÉ,³;­A©hÃT­‘£ƒ¿À' ì(¯
:HGJ>RgO(Z[U 0p› %ٟr­ ´ö¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘£ƒ¿‹Ÿrºj͐ÃT­AÃÀ­
:HGJ>Rg UÇ 1y›   žÀ®­';³VÃÀ­‘£ƒ¦‰Ô˜%Ù­';³VÃT­‘£¡¯9¼A© 
‚'H³ãÃT­
:HGJ>R8 0ۛ ͐ÃT­A©hØ Å±º ŸrÝVÅK1£ fŻݠ£ º Ÿ‹Ý¥Å
:HGJ>R8]Ç 5T› %ٟr­ ´ú¼AÃh'f­A® ÃT­‘1£ fÅ»Ý ¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒ%ٟr­ ´¾¯–Å»Ý2ÃT­‘£mҔ'H Ҕ'; ­AÃT­
:HGJ>R8;IÈÇ 5T› ȼA¯4ݪÌq­AÃT­‘£ƒ´ ¢ĥº˜)pÌq­AÃÀ­‘£#·ƒMҕ';Ý¥ÅÁ'f¼Aé,Ãp'¤­A± ¢ŸnÌq­AÃT­‘£ƒÿ¤Ä͐¿Àº ´â¯4þ,ÃÀ­
:HGJ>R8;IÈÇ 1€› ¯–Å»Ý2ÃT­‘£‹Ür«H¬M';³VÃÀ­‘£·2´ ¢ĥ';³VÃT­‘£Ý
­Aþþ»­AÃT­‘£ƒÿ¤Ý2´­AÃÀ­
:HGJ>R8;I,UVG 0œ› M¼A¯4Ý2úc­A³Ú­‘£ƒ·2É»­Aþ
:HGJ> a Ç 1€› ¯4';É,ÃT­
:HGJ> a U 0œ› ¯»'HÉ»£Ä%(Í ­A©T£Ä·2T³”),É»£¯ ¢À¼A"
:HGJ> a UÄÇ 1y› ¯4'HÉ,ÃÀ­‘£#·ƒ‰³ ),É,ÃT­‘£';÷‘Ø¢—% ÃT­
:HGJ>A@l<As 3p› òmË2­AÃh'f£ƒÉ,³Ú­A©ÃWÅ
:HGJ>A@lL 0ۛ àu­AÃT£m¼A¯4Ý ­AÃT£·2®­Aò
:HGJ>AL 0ۛ òÚÜrÝVÅK£ƒÍ ­A®Ü£Ä·2¡ ­A³V«]£ƒ%ü=þ,´q­‘£ƒÝ ­Aº[Ý
:HGJ>ALlL‹s 3ߛ '¿À³V¿À' ³Ú­‘£ ¢h³ ´*Å»®­‘£
ҕ';ݠҕ';Ý
­
:HGJEHO=8 0p› ¡ ­Aºc£#ºc­A˃£ƒ';³;­Aº[ÃT­
:HGJEHO=8Ç 5› 'H³Ú­Aº[ÃT­‘£ƒ"=),'œTÃT­AÃÀ­‘£ ³ Ÿr̂';³VÃT­
:HGJEHZ[UVG 0œ› ¯ÚԕÝ
­A³ ÅK£Ҕ';³;­AÃT­Í ¢WŸrà ¢Á©T­A®­‘£ƒ),% Å
:HGJEHZ[UVG!s 0œ› MҔ'H³Ú­Aà ¢}'f­ƒÝ ­Au­AÃT£‰Ý ­A®­Óʘ˃­‘Ò•%Ò”';³;­AÃT­
:HGJE=>W8 0p› ';‰³Ú£ÌŸ‹àF­AÃÀ­‘£ƒ¯ ¢WŸr؀¡HÏ,³ÐÌqŸr­ à±'f­͋ŻÂï'¤­ƒòÈ­A¦
:HGJEHEHg 0p› ݥŻݠ£·2%¿À½!ºc­
:HGJEHEHgŽÇ 1y› àN),É¢'”ÅŽ¢% ]¢ ³ ';³VÃÀ­‘£ƒà),É¢¾'L
¢ ]žÀ³ ³Ú­'H³ãÃT­
:HGJEHE(_=U 0ۛ ÃT­A®[ÅK£ƒ'HØ Åö¿Àº è±®'”Å»³
:HGJEHE(_=U2Ç 1€› ÃÀ­A®Ŏ';³VÃT­‘£û¿À³ ő¬nÉ»­A®ÃÀ­
:HGJE a UÇ 15› Ø(Ø?),®ÃÀ­‘£ƒØ?),º[ÃT­
:HGJE=@\@ 3 › òlÙ­‘`£ *¿À$³ *¿À³;­‘£4N),ØÙ­‘£¤·ƒqÝ2Í £‰¯–Ür³Ú­‘£¤ÿ¤q),ØÙ­‘£¤é‘),Ý C£ À¡-&!®Å»®£¼AÃh®¬rÌÌfÍ ¿À³Ú­‘£j),ØÙ­‘£I"2͐ÉAÅK£‰òÈ­A³ ÅK£‰òÈ­A³ ÅÐòÚ܋®£ ŸqÀ͐É
:HGJE=L\U[$@ 9,Y;U 3ñ› M¼A©® ²«M£ÄÍ ¢¾ ¢h®£ºc­ ¶c˯ §=%Ù£ƒ¡2ÝVŸr¦F´£¼A©+TF£Í ¢hþAŸr¦#­Ä͐ÃT­ƒ¿º ¡
­
:HGJE=L\L\E 0œ› ¦ ¿Àô¤­‘1£ q),º
:HGJEHY,8;I 0› ¯ ü ©RÅ ´f®£4òÚÜr´f®£‰·2¯ ü ©WÅ»´—®¾'¤­»'Ñ),èyò­A¦£‰òÚÜ[¼Aj fŸrÉ»£‰ÿ¤À¯ ü ©WÅK£»ò,ܼAF£‰ žÀ%Ù­AÃT4£ Àݺc­A³Ú­‘£¤¢hØ '¤£‰¡
­Aá ­A³Ú £ "2À'¤­A³V«
:HGJEHY,8;IMÇ 5› M¼AØ('ÛÌq­AÃÀ­‘£#ᐳã´Åݔ¢¾®¦ÞÌq­AÃÀ­
:HGJEHY,8;IMÇ 1€› ᐳã´ÅÁË2­¡
­Aá ­A³¯»³µ$³ MÃÀ­‘£·2ÃRőŸ‹©ßÉ»­A®ÃÀ­‘£F¶c° ­‘¼A¯»´‚'H³ãÃT­
:HGJEHY aM0ۛ û ¿Àë(É»£#Ý2æ܋ºc£ƒ¯¿rŸrÌq£Äݝ ¿À%Ù­AË
:HGJEHY a Ç 1€› Óh'HØ,+Wé»­'H³ãÃT­‘£ƒÍØ?),³VÃÀ­
:HGJEw_cU 0œ› '¿rŸrÌ
:HGJEwCœÇ 5› ¯4Ãh¯4ÃT­‘£̗TÃT­‘£·2͐þ,ÃT­‘£Äÿ¤#º˜)¾Ìq­AÃT­
:HGJEwCœÇ 1y› ð¯4Ìq­AÃT­‘£Äð¦#­AÃÀ­‘£ƒÍþ»­AÃT­
:HGJEwC < 0œ› ¦ ¿³;¬r­ º[ØÙ£m¼AûTÉ,'f£ÄØ(³VØ(³;­Aº[ØÙ£
:HGJEwC <—Ç 5‰› ¦ ¿À³;¬‹­ ÃT­‘£ƒØ(³VØ(³Ú­AÃT­
:HGJEwC LNB 0œ› ð¯4Ìq£Ä͐þ»­A©T£Ä¯žÀ%Ù­A©T­A³Ú£ƒôH®£#¯9Ҕ³V«]­Au£ƒÝVŸr© ühÒ/ £m¼A©h'f­AÝ
:HGlY k,k s 3ñ›  ¦NŸr%Ù­‘£à ¿ÀÃß® ¦­¿Àº ¡
­‘£Äà ¿ÀÃßÝVŸr͋Ÿrá‹Å
… x=‡

:HGlY;I,:=U 0ۛ ¯¿À³Ú­AÃT­ƒûT¦FÉ»­‘£#èT+u¬­ £ƒ"3¿À ´q­‘£ ¿ % &!TÃRÅ
:HGlY;I,:=UÇ 5› ¡¯ §=ÝÃ=ԕ´­¯ §=';Øy';³VÃT­
:HGlY;I,:=UÇ 1€› ¡2¯ §=Ýԕôq­A¯–Ür©W¬r'p® ¢hÃÀ­ƒË2­¢—% ÃT­‘£ƒ®­A¦Þ³$]ÃT­‘£è‰+u¬n
­ ';³VÃÀ­
:HGlY;U[@\EHg
U 3p› '¿Àì(¯9£ÄÉ,³;­A©hÃT­‘£ƒòm˃­AÃ'
:HGl2Y Q 3ߛ 'HÉ»­‘£ƒ';é‘),³;£Aì µ­‘£ƒòÈ­A³ Å
:HGlY,g k <?U 0ۛ ͐É,͐ɻ­Aº[Ø
:HGlY,g k <?UÇ 5T› '¿ÀÉ,¿À' É»­AÃT­‘£Ä¦ ¿Àæ ¿ÀÃÀ­AÃT­‘£ƒ¦ ¿À³Ú¬r­ ÃT­
:HGlY,8=L 0œ› Ý¥Ür¡2³Ð'•ÅŽÍ[),®[ÅK£ƒ¦ ¿À³V¦ ¿À³Ú­Aº[Ø,£à¿À³~à¿À³Ð"$r%
:HGlY,8=LÇ 5‰› Ý ¿À¡³Ð'”ÅŽ´f³VºjàÏAŸàN)AŸ 'H³ãÃT­
:HY,OcG\O=8cL\U[U 0p› ÌfF­AÃh´q£¼AÌf×  ¢h%Ù­A³ ÅK£ Ìq­‘¼ATÃT£ƒ¯ §h¼A´fòÚÜ
:HY,OcG\O=8cL\U[UÇ 1œ› M¼AÌfהu­® ¢hÃÀ­‘£ƒÌfF­AÃh´‚'H³ãÃT­‘£͋ŻF­'H³ãÃT­‘£¯ §h¼A´fòÚÜ]º˜),ÃT­‘£¼A©&!©T­AÝ Ò”%(®­AÃT­
:HY,OcG!I 0ۛ Â[Ï,'”Å»%,­A³Ú£ƒ·2]͐³ã%,­A³ ÅK£Â[Ï,'HÝVÅK£¯4º[³;­‘£Ä³V²­
:HY,OcG!IMÇ 5› Ý ¢—´ß³ãº[ÃT­‘£ƒÂ[Ï,';ݪ³Vº[ÃT­
:HY,OcG!IMÇ 1€› ³$M©À­A®Ŏ';³VÃÀ­‘£ ͐ ­AÃÀ­‘£#¯»º[³;­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒ³V²­';³VÃT­
:HY,OcG!I,>WO=8 0œ› M¼AÃh¦Fº[Í ­AÃT£Ä³V²'¤£ ÝVŸr³ã²'
:HY k UVG\8,O(L\E;G!>WO(< 3p› ¦F©ÃW¬r³Ð'f­‘£ƒ¦F©hÃR¬r³ÐÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹Å
:HY;U[@l@Ç 1€› ¡2Ø('H®ª';³VÃT­‘£¡qԕ%Ù­Â'H³ãÃT­‘£ƒ¡2¿Ã F­Aþ'H³ãÃT­‘£ƒòŸr­ ¯â® ¢—ÃT­‘£Ä´­AɜÌq­AÃT­
:HY;U[@lL 0ۛ ¡ ¼A´¼A° £Ä¯9­A¿Àº ÃÀ£ƒ ¢hº[F­AÃ
:HY;>?IO=8;Z[U 0p› Ý2®­Aºc£ƒ¡2¦ ¿À©T­Aèu£Ä¯4´q­ ͐´f®­AÃÀ­‘£ƒ¡2¿Àà "­AÝ2ÃT£Ý¥Ÿr ­A® ÃT£ƒ"­AÝ2Ã
:HY;>?I,U 0ۛ  ¯4°¯ §=%("¬r'¤£ƒ³;­Aºj͐´q­Aà ¢¾©T­A®­‘£#¡2¦ ¿À¡
­
:HY;>?I,UÇ 1y› ¡2¦ ¿©T­Aèø';³VÃÀ­‘£ƒ³;­Aºj͐´q­AÃÀ­‘£ƒéAÅ»'y®­AÃÀ­
:HY;>?<?I 0ۛ ¯4³\¶c¯4³µÝ2ºc­AË´q­©¾³V²­ƒ';³Và ¢¾©T­A®[Ŏ‰ë(É,®ÅK£Ýu­AÌ
:HY;>?<?L 0ۛ ¡¯»³;­Aá £Ä'HÝVÜr³;£Ì¿À&¬£Ä%A),+
:HY;>?<?L!s 3ñ› ¡2¯4³;­Aá‹ÅK£Ä¿ÌÒ”³Vu£%?),+æÅ
:HY;>W8;UVO 0ۛ M¼A¦‰Ô•ÃRÅK£ƒ¡VŸr¦?¢h§ ¨ ¡"ô”Å‘¬]Ë2­),º[³
:HY;>?@\U 0ۛ © ¢—+F£ƒÝVÜr³ã´£¯\),"­A'f£ƒì(¯4³ Ÿr¦#£ƒ¡ ­A'f­A³
:HY;>?LNOcG 0ۛ M¼A¦FØÙ­A³
:HY;< Œ 0œ› µ­AÉAÅK£ƒ¦Fþ»­‘£ƒ¿r' ŸrÉ»£Äòڟr©h³;£ƒÍÉ»­Ä¡Ԙ´f³Ú£ ©=¶c´¿öݔ¢¾Ì!)pòm³ÐÃßÝ2'¢
:HY;<?< 0p› á[') µ­‘£ƒÌq­A®£ƒ·ƒ̋)á[') ‹¢} ¢Ÿnô”Ÿrݪ̐­AË
:HY;<?<4Ç 1y›  é,¦FÃT­‘£Ɛ®ÃÀ­‘£ƒá[') µ­ƒ¢h% ÃT­
:HY;<?<?s 0p› ÃT­A®ÅK£ƒ¦Fþ»­
:HY;< aÈ0ۛ M¼AæF®ÃÀ­‘£ƒàæÜ ŸrØÙ£ƒ'*Ï,³
:HY;< a Ç 1y› ®Å»® ̐­AÃÀ­‘£ƒ¦FØy';³VÃÀ­‘£¼AÃh¦F®ÃT­
:HY,g 0ۛ ¦()AŸr%Ù£ƒ·2Tݥ܋ɻ­
:HY,göÇ 1y› ¦()AŸr%®¦#­AÃT­‘£¦w)AŸ‹%ݕ¢Ì!),É,ÃT­
:HY,ggÄs 3p› M¼A¯9¼A¯K­‘£#®Ý2®Ý ­‘£ƒ¦()AŸr%(%Ù­A³
:HY,8 0p› ´!),¯9£ƒÍ—Ô•% Ür'
:HY,8,8;UVG 0œ› ¦(),®Àԕ%Ù­AÌq£ƒ´!),¯â®­Aà ¢¾©T­A®­
:HY,8,8;UVGJs 0ۛ ¦(),®Àԕ%,­A¨#£ƒÍ—Ô•% Ür'œÂ®­Aà ¢‚'”Å-¼A©hí ­
:HY,8 a E(CI,UVG 0p› Í ­Aìw%
:HY,8;@B;E=L 0œ› ¦(),®Ŏ'¤­ƒé,å?¯9­ƒËƒ­ƒu­A³;£¦(),®Ŏ'”ÅŽ¯4¿rº ŸrÂ
:HY,GJ:=<?UÄÇ 5‰› ¦K® ®ó¦F®®ó';³VÃÀ­‘£ƒ';®'H® 'H³ãÃT­‘£º[É,º[ɂ';³VÃT­‘£¯9­AÃRŎݠ­ƒ"$r%µ';³V´ ¢¿Àº ¡”¢͐º[ÃT­
:HY;@BnÇ 5› ͐ºœ¼AÃh'H®ÃÀ­‘£m¼AÃ';®ó¯»É,ÃT­
:HY;@lL 0ۛ º[©T­Ä'¤­ƒûN)AŸ‹'f­‘£ƒûT'Ñ),³;­‘£ƒ·ƒ¡
­A© ¢h"£ƒðhæŸr¦#£ƒ¡ ­AÃ`ԕ%
:HY;@lL\E 0p› M¼A©h" ¢h+߶c©T­A%Ù£ƒðhʘÝ
­Aºc£ƒ¡ ­AÃRŸ‹%,£¡
­A© ¢h"£Äð&Ÿr¦#£ ¡ ­AÃ`ԕ%
…x
S

:HY;L 0ۛ ¡¥Ÿ‹´—ÉAÅ
:HY;LlL\UVG 0œ› º[®'¤£ƒ'”Ÿr黣ƒ·ƒôH³ã ¢} ¢WŸ¯ ü=÷‘ép¡2®¦Þ'H³ãà ¢}©T­A®Ŏ® 'HÉAÅ
:HY;LlL\UVGFÇ 1y› Æ[),Ø ÅŽÆ[),Ø ÅŽÃÀ­‘¼A®Ë2Ÿ­ ͐ÃT­AÃÀ­
:HdY :[<?UÇ 15› ͐¿Àº ~
:=s,gm8,O(@l>RY,g 0p› ¡´ Bµµ­AÉ»­AÃT­‘­ƒ£ƒ¯‘% ŸrÅ»¦FÃT®­ £ ˜Ë2­A˃­Aâ'¤­9¶c° ­AÃ
:=s,gm8,O(@lL 0p› ';ݳã´ÅK£¯4º[®©À­AÃ
:=s,gm8,O(@lL\>?Z[@ 0ۛ ';ݳ㴐 £ ˜Ëƒ­AË2­A
:=s a @NY,g 0œ› -µÒ•³ãË2­u¼Aç,£ ¿À®­AË9â¯4ʘ°³
:=s,G\O(LlUÇ 5› à&ÜrTÃT­‘£ý!'H³®¦#­AÃÀ­
B,O 5› ¡
­Aºc£Ä©T­Aº~©T­Aºc£Äºc­AË
B,O k >?L 0ۛ ¡ ­A%w´q£ƒþAŸ‹¦
B,O k >?L2Ç 1€› ¯\),"­A'Û¯»º[£ ÃT˜Ë­AÃT©­ ºc­A³Ú£ƒ·2³¿¼Aá £ƒ¯ §c© üh¼A´q£ƒÂ ­AØ٣ĐÝ'¤­‘£ƒÿ¤¯\),"­A'¤£ ©=¶2T£Ä·2%("­‘£¦#¼A´q£9¶c©òÈ­A©À£#¯ §=' ü—¼A´
B,O k >?LNO k <AU 3p› ³ãº[à ¢}'¢}ËV) ˃£m¼AéÀ­AÝÃWÅ»Ë2£
¼AéÀ­Aݪ'H³ãà ¢¾Ëã) ˃£¼AÌfÝ2 ¢Ÿn³Vº~Ý'¢
B,O k >?LNO`L\>?EH8 0œ› àT³;£T'f­AÃÀ£ƒ¦?ü=ºc£m¼AÃh©T­AÝï¶c° ­AÃ
B,O(Z[ 3ñ› Mҕ';³;­AË ¢¾'¤­‘£ƒ·2¯¿À³;­AÃÀ­
B,O(Z[ 0ۛ Æ ¢h%Ù£ƒàu­A©T£ƒ'¤­AØÙ£#·ƒM¼A̗º +W©T­'•ž
Å ]'É ]É»­Aº[ØÙ£#·ƒMҕ';³;­AË ¢¾'¤­ƒØ(ç Ü
B,O(Z[Ç 1y› MҔ'H³Ú­AË ¢¾¯»³µ¢h% ÃÀ­‘£ƒ·2¡2¿à ¼Aa
ºc­A³Ð'H³ãÃT­
B,O(Z[c<AU 0ۛ ͋ŸrÝVŎ'”ÅŽ‰ý!fÅK£ƒ·ƒÝÃpÝ ´ ­Aôœ˜Ë9'H³ã©à ¢}
'”Ÿrà&ÅK£ƒÝ2Ãp'•ÅÁá ¿ÀÃ'”ÅK£#ÿ¤Ä'¥îr ­¢h³ "u£ #';®¦NÅK£m¼A" µ­
B,O(Z[c<AUÇ 1€› '”Ÿrà&Ŏݕ¢}ÝÁÝ
­Aôœ';³VÃT­‘£·2Ø¿À';É¢‚'•¿ÀŎ
Ø ';É¢'H³ãÃT­
B,O(Z[;8;U[s 0ۛ Mҕ';³;­AË ¢'f­àN),É»­ƒËƒ­ƒ¦#­AÉAÅ
B,O(Z[;8;U[sMÇ 1y› u­AæÜr®[ł͐ÃÀ­ƒ® ¢hÃÀ­‘£ƒ·2¡ ¼Aá'p¯ §cËV),¦Þ';³VÃT­‘£ÿfnҕ';³;­AË ¢¾'”ÅŽ¦#­AÉAŎ¯4³Ð® ¢¾Ìq­AÃÀ­
B,O(UVg EHG\G\B,O(:cU 0p› ³Vý!´¾'f­ƒÍºc­A©À£#"c)»ù•«
´H2¶ T­A©
B,O㌑L 0œ› %N¶c´q­‘£æ܋é
B,O㌑LÇ 1y› ÃRőŸr©¾¯4ý!'•Åö';³VÃT­
B,O(:c:HO=G!I 3ߛ %¿À͐®­‘£ƒFҔ³VË9®£͐žÀà ®­‘1£ ]É,͐ɻ­
B,O(:c:=<?UÇ 5› N),®ò­A©ß';³VÃÀ­‘£ƒû柋û‰Ø€'H³ãÃT­‘£ƒÍ !¢hÉ»­ƒ';³VÃÀ­
B,O(:c:=<?UÇ 1œ› ';‹ÜrT³j';³VÃT­‘£Æ[),¢}
Ø Æ[),¢‚
Ø ¿ÀØ ';É¢'H³ãÃT­‘£ƒ';´f³VÃp';³VÃÀ­
B,O(>?< 0p› ¡;),®­‘£ƒ¯4ʘ°³
B,O(>?<4Ç 5› ¯»Ê˜°³µÍ³ãÝ
­AÃÀ­‘£ƒ·2ÌfËÌfË9'f­A³ãÃT­‘£"­AÍ ­A"ÃÀ­
B,O(>?<4Ç 1y›  Ý2®­Aâ';³VÃÀ­‘£Ã¶c'f­A³j';³VÃÀ­‘£ƒ¯¿À'¤­A³VÃÀ­
B,O(>WG 0ۛ Í ­A®£ƒ'¢h"£³”),©TŸ­
B,O(>WG!IGJU[@\@\UVG 0ۛ Í ­A®ó͐ÃÀ­Aà ¢©T­A®­‘£ÃT­Aèu£ƒÍ ­A®óÝVŸr©T­A³ãà ¢}©T­A®­
B,O(>WG!s 3p› Í ­A®%Ù­A³;£û‰Í³Ú­
B,O(<?U 3ñ› ´HԘ¿À% ¿h³ ¶c´q£º[ç,­'HçÙ­‘£u¶c©`¶c°
B,O(< Œ 3p› ¡ ­Aá ­‘£Ä¡ዬ£Ä·2¡2¯–Ür«H¬
B,O(< Œ 0œ› ¡ ­Aá ­ÄòÈ­A¦#£ƒ¡á ¬­Ÿr"
B,O(<?< 0p› ͐ɻ­ƒ';‰³Ú­‘£ƒ·2Ä%Ù­A®­AÃT£¯ §=© ¢—" u­A¦N¬
B,O(<?<?E(CßÇ 1y› ¯–ÜrÌfÃT­‘£Ä¯9¼A
© ‚'H³ãÃT­‘£¯9­A'p';³VÃÀ­
B,O(<?<WY;Z[>W8,O(L\>?EH8 0œ› òÚÜr®ªÂ‹Ür'¤£ƒò\§=
B,O(<?E 0ۛ ´ ¢hÌ!),æŸ‹É,®£ƒ¿À' ë(É,®£#Të(É,®
B,O(<?L 0p› ¯4É»­A©À£#é,º[³Ú­A©T£ƒ·ƒ®Ÿr¦FÉ»­Aº[Ø
B,O(<?LÇ 1œ› ¯4É»­A©‚É»­A® ÃT­‘£ƒé,º[³Ú­AÃT­‘£ƒ·ƒ®Ÿr¦FÉ»­AÃT­
B,O(<?L\UVGuÇ 5› ¯4'HÉ,ÃÀ­‘£#³\¶cÝ¥Åݔ¢¾Í Ÿr­ áÃÀ­
B,O(<?_=UÇ 1€› ¡ ­Aá ­#';³VÃÀ­‘£%A)¿Ø 'HÉ¢';³VÃT­
B,O=g 0ۛ ³;­AÃÀ£ƒÌqŸr­ àF£'•Ür½!ºc­‘£ƒ¯¿ÀçÙ­
…x
]

B,O=g <AU[L 0œ› ¯¿³V©T­‘£¦Ÿ‹­ ©T£M‹¢—É»­‘£ƒØ?),®­
B,O=gg
UVG 0œ› º[°[Ï,É»­‘£Äà‰ÃÀ£ƒu­A³V´!Ï,®£uÏAŸr¦F³ Å
B,O=gg
UVGFÇ 1y› u­A³VÃÀ­‘£¯–Å»Ø(ÃT­‘£Ä'•ÜrØ(ÃÀ­‘£ƒ¦Fþ,ÃT­
B,O=gg
EHZ[ 0ۛ ûæ܋®ÃT­‘£1]Ø?),®­‘£ƒÃÀ­‘¼A©'Ñ)AŸ]'•ÅŽû&Ür®ÃWÅK£1µ­AØÙ£ƒ¯4®ÃÀ­
B,O=g a UVG 0ۛ Ø?),'H³Ú­‘£ƒØ?),'H³ Å
B,O=g a UVG Ç 1y› Ý2´­AÃÀ­‘£ô•ŸrÝ ­AÃT­‘£ð®ûu­AÃT­‘£ƒ·ƒÍ ¢hÉAÅöÉ»­A®ÃT­
B,O=8;I 0y› ƒºc­A° £º‹¶c´q£u·2àTÉAÅ'•Å}Ý ¿Àèu£Kÿ¤ƒ'f­A¾';³Và ¢ñ©T­A®­‘£M ƒ¡;),³;£¯4²£M"ƒƒÝ ¿® ¢µ£Ä¼A® µ­A©hØ,£3Ÿqƒ¡
¼Aá'¤­A³;£©"£
B,O=8;IÈÇ 1€› %¢hÃÀ­‘£ƒÝHÏAŸ‹¯4ÃT­‘£ƒ¯»¿rº Ÿr ­AÃT­
B,O=8;I,ZVY2QÐÇ 1y› º[°';ÉAű¯4º[ÃÀ­AÃT­
B,O=8;I,>?ZVO aÈ0p› ';T̋),³ ÅK£·2¡”¢h'p¯ §='¤­A³Ð'•ÅŽà ¿ÀÉ,%?Ï,É
B,O=8;I,>?ZVO a Ç 1 5À› M¼A©"˜¢h+±¡É,Â˃­ƒ¿À³ '¤­A©¾É»­A®ÃT­
B,O=8;I,>?ZVG\OwŒ–L 0ۛ º‹¶c´q¼A"½!¯9£º‹¶cF´ ˜Ë2­A¯9­A³Ú£¼A" ½‹¯»'H&¬£º[°[Ï,Ø Å
B,O=8;I,>?CFEHG\ 0p› ºc­A°ø'f­'f­Au£m¼A"½!¯4';æ¬
B,O=8;I`UVG!ZB;>?UŒ 0p› ³¿Àu­A®£¡VŸr¦(),Æ ­
B,O=8;I,<?U 0p› %N¶c´q­‘£æÜré
B,O=8;I,<?UÇ 1œ› ºc­A°ú®¦#­AÃT­‘£ƒÆ‹ÜrÃÀ­‘£ƒ·2¯ §=͗ԕáï';³VÃÀ­‘£ƒÿfÄ©«H¬rÂ';³VÃÀ­
B,O=8;I,@lU[< 0p› ͐˃­AÃT­‘£ƒÍ ¿º[ÃRÅK£ÄÝ
­AèŽ'f­ƒ¿À³ ¯4˃­
B,O=8;I,@lEHg
U 3ߛ Ý ¿hԕ%(³;£Ý ¿Àì(¯9£ƒ·ƒð%Ù­A³;£ðT¼A´q£ƒ%Ù­A´q­
B,O=8;I,s 3p› ´žË2­A³;£¯ §[¶c¿´ ´£·ƒ'¿À" ®£ƒ'¤­A³ Å»¦F³;£'¤­Aâ'¤­‘£m¼A￐«M£Äÿ¤Ý ¿ÀàTÉ»£Ý ¿ ¼A©á ­Ä'f­
B,O=8;: 0ۛ ®Ø('f­AÃÀ­‘£#·ƒþ»­A®£ƒðh´­A³
B,O=8;:Ç 15› Øٟr­ ¦FÃT­‘£ƒ®Ø('¤­AÃT­‘£ƒ·ƒôfŸ‹­ ݥŎ¢h% ÃÀ­
B,O=8, 0p› ®ÀîrÆ ­‘£¯ ¢h'¤£#¿À' ';ÉAÅ
B,O=8,`UVGFÇ 5› ®­A®Ý ­'H³ãÃT­‘£ƒÂ ­Aº[ÃÀ­‘£ ÃÀ­
B,O a B,O>VO=G!I 3ߛ Ý¥ŸrËã),¦ï'¤­‘£ƒ¡ ­A'f¼ ¶cT'
B,O a B,>O VO=G!I 3 I,_ › ÝVŸrËV),¦Öݔ¢À£ƒžÀ% ©Ëã),¦Þݕ¢£ƒ¡'V¶cu­A´
B,O a B,>O VO=G!I 0p› %ž©ËV),¦#£žÀ% ©‚àTØwÃÀ­
B,O a <?U[@\@ 3p› ¡2òÈ­A¦#­‘£#Í ¢—ÃÝVÅ»Í
B,O a,a UV8MÇ 5› ¡ ­#¯»É,ÃT­‘£ƒº˜)¾Ìq­AÃT­‘£ƒØ Ür؀¯4É,ÃT­‘£Ä͋Ż´fÃT­
B,O a,a >?<?s 3 I,_ › Ý
¿ ݔ¢À£ƒÝ;Ï,òÈ­ Ëøݔ¢À£ƒ¡ ­AÃ`ԕ%ݔ¢
B,O a,a >W8;U[@\@ 0œ› ¡
­AÃ=Ԙ%Ù£ƒÝ
¿ µ£ÝHÏ,ò­ Ë
B,O a,a s 3ߛ *¿À"£òÈ­ Ë©À­AÃT£ÄÝHÏ,òÈ­ Ë"Å»®£ Ý ¿ 
fÅK£ôH®­Aô•Ür®­‘£#º[³Ú­ƒòm³;­‘£Ý ­AÃRŸr%Ù£ƒá—Ô•Ë
B,O=GlO=8;:HY;U 0œ› ©h«c¬‹ÃT£Ä©T­Aý!Ë2£Ä©ý!´ ü=´q­
B,O=GlO(@\@Ç 1y› ´Ÿ‹¦ï';³VÃÀ­‘£ƒÝ´q­AÃÀ­
B,O=G k >R8;:cUVG 0œ› ¡2¦ ¿À¡ ­‘£#º[³ã'f­A³Ú­‘£ƒ¡¦?§=% Ür´
B,O=G k EHY,G 0œ›  Í—Ô•%(³V¦#­Aºc£͗Ԙ%(³\¶c° ­AÃT£ƒ³ã²­ƒ'f­K¶c° ­AÃT£m¼Aé,'¤­AÃT­‘£ƒ¡ ­ 
B,O=G k EHY,GFÇ 1y› ¶c° ­A¢h% ÃT­‘£ƒ¡ ­ Ëø¢h% ÃÀ­‘£ƒ"³V« ¢h% ÃÀ­
B,O=GJI 3ñ›  ';É»­‘£ƒÝ-J,´£'¤¼Aé,ÃT£ƒò­A³ ÅK£ ¢—º[ô‚'¤­‘£‰Ý ­AäWË
B,O=GJI 3 I,_ › ¯9­AÝ £m¼AÃ';Ø
B,O=GJI,UV8MÇ 15‰› 'HÉ»­Ä';³VÃT­˃­ƒº˜),ÃT­
B,O=GJI,<As 3 I,_ ›  ¿Ò/&‹';®ªÝ•¢£ƒ'f¼Aé,Ãh´q­ ݔ¢
B,O=GJI,CuOcG!U 0ۛ ®=),¢}
¡ ­‘Ò•%€'•ÅŽ©=¶c´¿À¡•¢Ÿ
B,O=GJI,s 3p› mÝ
­Aº[ÝVÅKº £͐¯–Å»ºc´f­A¿À% ®ó
B,O=GJU 0ۛ ]³V¦(),"£O]³Vºc­‘£ƒ³;£ƒÝ ¿h"[¶cÜrÝ ³V©W­ Å»³j¯\),þ»­‘£Ä%ücþ
B,O=GJUVg 0ۛ ÌfÃT­Aà ~­AÃÀ­‘£ƒTº[®Ý³Ú­‘£q2¶ RÅ»¦?ü=ºc£Ä'H3® h©T­AÝ £ƒ¡ԘF´ 7 ¯¿À³
B,O=GlmÇ 5› Ý ¿ÀÃÃÀ­
…x†

B,O=GJ<AU:9,Y;>W8 0ۛ òȟr­ É»£Ä‰ÝB]³;­‘£é,é‘),®£ƒÃ';®‹Å
B,O=Glg 0ۛ ÿ'HÝ ­AÃT£ƒàu­AØÙ­‘£ƒºc­‘¼AÃT£Â[),Ø
B,O=Glg±Ç 1€› ÿÀ'HÝ ­Aþ'H³ãÃT­‘£Â[),Øy¯4¿‹º Ÿr ­AÃT­‘£Äºc­‘¼A¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£#Æ ¢—É,ÃT­‘£ÄÝ´q­AÃT­
B,O=GlgŒæY;< 3ñ› ÿÀ';Ý ­AÃ߯4¿‹º Ÿr ­Aà ¢©T­A®­‘£#ºc­‘¼AÃh'f­A³ã'f£¡2¯4'f­A³ Å
B,O=Glg
<?U[@\@ 3p› ºc­‘¼AÃ'¤­A³V'œÃº őŸ£¼AÃ÷‘¯9­A¯9£¼Aÿ³ ¯4ÕV©À£#Í ¢hÂ[),ØÙ£n¼AÃ%?)A¬r+u£ƒò4),®­‘£Ý¥Å»á ­
B,O=Glg
EH8;>?Z 3p› ¡”¢h';´q­A®óÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä¡¿Àà ì(¯9£#Ý ¿À³ Å»®­‘£Ý¶c©³
B,O=Glg
EH8;>?EHY;@ 3ߛ Ý ¿É‘Ï,®£ƒÝ ¿Àà‰É»£Ý2F­AÃÀ£ƒ¡2¿Àà ì(¯9£Ä¡•¢—'HÝ ­‘£ƒ·2Ý ¿À³ Å»®­‘£Ý¶c©³
B,O=Glg
EH8;>^[UÄÇ 15‰› M¼AT®ÃT­‘£ƒ¡2¿Ã ìw¯±º˜),ÃÀ­ƒË2­ƒÍÃÀ­AÃT­‘£ƒ¡2¿Ã '•Ür®ªº˜),ÃÀ­‘£F¶c©h³jݕ¢€¶c©³ñ¼A‰® ÃT­ƒËƒ­¼AT®­AÃÀ­
B,O=Glg
EH8cs 0œ› ¡”¢h'p´q­A®£¡”¢h'p®˃£ ¢h®£ƒ¡¿Àà ì(¯4´q­‘£#¡ ¼A©³ ),á
B,O=Gl8;U[@\@ 0p› ¨KÃÀ£ƒà),ɑ)p'f­Ý
­Âݠ­AF­AÃ
B,O=Gl8;U[@\@Ç 1y› Ì!),´fÃT­‘£F­Âþ»­AÃÀ­
B,O=G aM0ۛ  Í‹Å»Ã
B,O=G a Ç 5› ͋ŻÃß͐Ìq­AÃT­
B,O=G a E;EH8 0p› ͐Ƌő¬[£ƒÍ½!®
B,O=GlG!>?UVG 0p› ]³ã¢
'¤­ƒ¿ ' 2­‘£ƒ® ¿À¢hØ ³;­
B,O=GlG!E(CÛÇ 1y› ݺ ´q­A'fÃÀ­m­‘£ ¼A" ¿ % 'f7 ­A³Ð¢h% 'HÃT³ã­‘à ¢
B,O=GlG!seÇ 1y› ®ÜrØ(ÃT­‘£Ý´q­AÃT­ £ƒ·ƒ¯4º[ØÙ­AÃT­‘£Ä¢Wº Ÿr¦#­Äô¢h³ãÃT­
B,O=GJ@NB 3ñ› *¿À³(*¿À³Ú­‘£'Hé‘),³Ú£ ';¿ÀÉ ¡ ­‘£#¡2Ãò­A©ÃT­‘£Ä';'•¬r"£ƒ¡¿³ ¼A';³;£ƒ¡ ¼A¯ §=˃£#';É»­
B,O=GJ@NB,8;U[@\@ 0p› *¿À(³ *¿À³Ú­A¯4ÃT£-Ý J,´ÅK£';é‘),³V´q­‘£u';¿ÀÉ ¡ ­A¯4Ã
B,O=GJL 0ۛ  ü=¦#£mҕº[³ã«]£ƒÍ ­A³Vºc¼AÝVŸrºc­
B,O=GJ_=U[@\L 0p› ¡2ÃT­A̎'f­AØ(à ¢¾'¤­ƒÝTË2£·ƒôHÝ2®£ƒ¯ž%,­A©À­A³;£ƒðh¯4Ì
B,O=GJ_=U[@\LFÇ 1œ› ‹¢—´ß'¤­AØ(ÃT­‘£ƒ¡ԕÂ'f­AØ(ÃT­‘£ð¯4̎¡•¢hd' ‚';³VÃT­
B,O=GJ_=U[@\L\UVG 0p› ¡ÃÀ­AÌâ'¤­AØwà ¢¾©À­A®­‘£#¡2ÃT­Â'¤­AØ(à ¢'¤­ƒËJŸ 
B,O(@lL\U 0ۛ ÌFnJÅK£ƒ"[Å»à §c´­‘£© ¢h¦#£Äð´q­A©®[ÅK£ƒ¿ô ´ő¬[£ƒº[É,͐ÉAÅ
B,O(@lL\UV8nÇ 1 5À› %?Ï,É,ÃT­‘£ƒÂ®­AÃT­‘£ƒFÌ nJÅÁ'H³ãÃT­
B,O(@lL\>?<As 3 I,_ › mÌn\Åݕ¢À£¿Àô ´*ő¬ ݕ¢À£© ¢h¦Þݔ¢À£ƒ"Å»à §=´q­¯–Ür©R¬‹'
B,O(@lL‹s 3ߛ ô¿À´*ő¬r®­‘£ƒÌFn9Í ­A̐£ð´q­A©®­
B,O(L 0ۛ Ø?),¯
B,O(L Ç 1y› Ø?),¯±Ý•¢}þ,'HÃÀ­
B,O(LlZB 0œ› ݔ¢hÃÀ­‘£ƒ·2Ý;),Ë ¢¿Àº ¡”¢͗îr ¢À£ÄûN),®£˜Ë2Ÿr­ ´
B,O(LlZBnÇ 15› ݔ¢hÃÀ­‘£ ¡VŸrÉ¢ôÑ),É,ÃT­‘£Ä͗îr ¢ö¼AÃh'f­A®ÃÀ­‘£ƒ·2Ý;),ÃT­‘£ð¯9­AËÖ'H³ãÃT­
B,O(LlZB;U[L 0œ› '¿À½!ºc­AÉAÅK£ƒÍÝVÜr®­
B,O(LlU 0ۛ à üc«M­‘£Í žÀ³;£ƒÕ ),º
B,O(LlUÇ 1y› à ü=«]­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÍ ž³µ$³ MÃÀ­
B,O(LlUŒæY;< 3p› M¼Aà‰ÃrÏ,ÃT­‘£ƒà ü=«]­ƒ';³Và ¢'¢ËV) Ë2£¿ ' ¼AʘÝ´q£¦#ҕº ¬r´
B,O(LG!U[I 0ۛ Ãô;³V´q£ƒ¡2¿ ³ ¼A £ƒê ¢h+u£ƒÍ žÀ³Ú£ƒà ü=«]­‘£ƒ¡¯ § ÅK¼A´q£e¼A©h³”),á
B,O=Y;:;B=L!s 3ñ› à‰Të(ÉAÅK£ƒ¡2º Ÿr'f­A³ ÅK£ƒþAŻ黣ƒá˜ü=÷‘ØÙ£ƒ¦ ¿h¶c´q­ 
B,O=Y;<»Ç 1y› főŸrÃT­‘£à‰ÝVÅ»Ø(ÃT­‘£ƒ·ƒ̗ºc­A̎'f­F­A¦N¬͐%(®ÃT­‘£Äÿ¤#ÃrÏ,'f­A³ ),º[« 'H³ãÃT­
B,O=Y,8cL 0œ› ¡-šÙ­‘£#¡Bµ­AÉ»­‘£#¡ ­Aà ¢}Ìq­Aà ¢'f­K¶c° ­AÃT£ƒÍÝ”¢h³;­
B,Oã_=U 0œ› u­A®ó¡2Ý2Í ­AÍ
B,Oã_=UÇ 1y› ³(]ÃT­‘£¯4';É,ÃT­‘£Ä·2¯ §—­AåA´‚';³VÃÀ­‘£¯9­AÃT­‘£ƒÿ¤Ìfì(³V´‚¯4É,ÃÀ­‘£ƒ¡
­A
© &!Ë'pº˜)¾Ìq­AÃT­
B,Oã_=UV8 0œ› ͗ԕ%(³V¦#­Aºc£ƒÍ—Ô•%(³D¶c° ­AÃT£ƒÌfºc­AÌ!)ß'¢¾é,º[³ãà ¢}Ë2­ƒ³ã²­ ';³Và ¢¾'¤­9¶c° ­AÃT£·2¡ ­Ë2£ƒ"³ã« ¶c° ­AÃ
B,Oã_=E;Z 0ۛ ðÌq­AÉ»£Ä´fº[Ý Ãhº[Ý
£´—Í ­Aº ÅK£Ã÷‘Ø(´q­‘£ ¯ §=®Ë2£¼A©ÃT­A"£m¼A©äW©WŸrÝ
B,OãC 0ۛ Í ­AÌq£e¼A" 'H³Ú­
B,OãCÇ 5T› †µ­A³VÃÀ­‘£O~Ÿ‹­ ÝÃÀ­
…—86b

B,OãCÇ 1€› ô¢h³ ÅÁ®¦#­AÃT­‘£ƒÍ ¢h´ ¢øҕô;³VÃÀ­‘£ƒô¢—³ Ŏ®¦#­A';³µÍ ¢ŸrÃT­‘£Ä·2Í ­Âݔ¢ö¼A"'¤­A³j';³VÃÀ­
B,OãC(UVG 0p› ô¢—³ Å»©T­A®­‘£1q)AŸr ¢h©T­A®­‘£ƒ¯žÀ'¤­A³
B,Oãs 0ۛ Ý¥Üv—ÅÁàF­AÝ
B,O VOcG!I 0ۛ %žÀ©¦#¼A´q£ƒÝVŸrËV),¦#£·2Ì!)»ù ]F£1]´f³;­
B,OVOcG!IMÇ 1€› ]´f¢
ŸnÉ»­A® ÃT­‘£ƒÌ!)»ù M± ¢WŸÉ»­A®ÃÀ­
B,O VOcG!I,EHY;@ 3p› Ì!)»³ ù ] ¢WÁ
B,O [U 0ۛ '¿Àº[³;­‘£ƒá ¿—Ô˜á '¤­‘£ƒòmË9¢hº ´¿À'¤£ƒžÀ% ©T­Aá‹Å»Ã
B,O[U[< 3ñ› òÚÜr³Ú­
B,O [U[< 0ۛ Ý ¿¯9­A³ Ŏ'¤­ƒÝ ­ƒ© üc²
B,O [s 3ߛ á ¿hԕᐮ­‘£ƒ'Ñ),º[¢¾
B;U
XG!EH8 ›  ©ºc£ðÝ2à ¢ ³ %Ù­A³
B;UVO(I 0› 2¼Aݳڣ—"Å»+æ¬[£»¶c´f'f£—·ƒqÝ2³V%Ù­A³Ú£—F­‘¼A®'¤£¤¯ §=á ­AÃT£ÀT¿Ã ÷‘Ë2£—ÿ¤q¡ ­A%(æÅK£4³;­AÝ £C Àu¼ ¶c´f÷‘'f£Ò”%(F­A¦#£¤Í ¿ Ò) £ÀÝ2TûF£4"2¿ J,˼A©h+‰Ë

B;UVO(IÈÇ 1 5‰› ¡¦ ¿À©À­Aèø'H³ãÃT­‘£ƒ³Ú­Aºj͐´q­AÃT­‘£Ý2³V%Ù­A³jº˜),ÃT­‘£·2º¿À'”ÜrT´‚'H³ãÃT­‘£"­AÝ2Ãß';³VÃÀ­
B;UVO(IO`ZB;U 0ۛ ݳã%(% ¬
B;UVO(I,>W8;: 0ۛ DҔ';ݥŮ ¢ '¤­m¼A©h+‰ËÖ©T­A'pÌ!)pÝ2Íøݔ¢„ȯ4³µ³ãº[´q­ ž º £#\Ù£ƒÝ³ãÃT­Au­‘£u"Å»+&¬r'¤£O~­AÃÀ­
B;UVO(I,<?EH8;: 3 I,_ › ݳÐ'¢¾Í®£ƒÍ ¢Ý;), ¢¾Ý2‰û ¢À£¡VŸrá ­Aá ¿hԕá
B;UVO(`I 9,Y,O=G!LlUVG!@ 0œ› '¢=ԕÕJ¶c° ­AÃÀ£#Ý2%(³j¿'f­Au£¯ §=á ­AÂ'¤­AË2¬r­ ®Ë
B;UVO(I,@lLNG!EH8;: 3p› º[éAÅK£ƒ¿‹Ÿrº[Ì!),³;£ƒ¡ ¼AÉ,Ë®
B;UVO(I,s 3p› Ã"Å»®­‘£´ ¢hÌq£ƒðh´­A©h®­‘£ƒ¯ §c‹ŸrÉ
B;UVO(<»Ç 15T› m‹Ÿr¦#­ƒ';³VÃT­‘£àu­A©ß'Ñ)pòm³Ð®­AÃÀ­‘£ƒ¡qî‹Æ ­ƒº˜),ÃT­‘£Äòm³VÃÀ­
B;UVO(<?UVG 3ñ› ¡ ­A³”) Ë9Ý
­Aá'¤£ƒ¡ ­A³;­A±';³Và ¢©À­A®ÅK£Ä³”),¦Fº[³;£"Ÿ­ ¼A´f';³
B;UVO(<?UVG 0ۛ ‹Ÿr¦#­Ä'H³ãà ¢'¤­#'¤­AF£
¼A Ҕ'Hʘݠ­‘£ƒ¯ §—¼A´—'¤­A³
B;UVO(<?LNB 0ۛ ´*Ÿr¿À% ¿—³ ¶c´ÅK£¡ ­A³”) Ë´q­‘£q¶c©T­ ¶ Ë
B;UVO(<?LNBcŒ&Y;< 3ñ› ´*Ÿr¿À% ¿h³ ¶c´q£¯¿À÷‘ØÙ£9¶c©=¶c° £ƒòm®­Ä‹Ÿr¦#­‘£ƒ·ƒ ¶c©T­ ¶ ˯ §=%Ù£ƒÂ‹Ÿr¦#­ƒ';³Và ¢}©T­A®­‘£¡
­A³ ) Ë';³
B;UVO(<?LNBcs 3p› ´*Ÿr¿À% ¿h³ ¶c´q£ ò®­ƒÂ‹Ÿr¦#­‘£m¼AÃh³”),¦#£ƒ·2¡ ­A³”) Ëø';³;£9¶c©À­ ¶ Ëø'¢ø¼A®Ë ¢øҕº[´f';³;£ƒÿ¤Ä¦ ¿«'¤­A³ Å
B;UVO aÈ0ۛ þ¢h³Ú£ƒ¡ØÙ­A®­
B;UVO a Ç 1€› þ¢h³Ð®¦#­AÃT­‘£Ó';ç,­'H³ãÃT­
B;UVO=G¤Ç 15,› ÀÝ ¿ÀÃÃÀ­‘D£ ©h«ï';³VÃÀ­‘£¤'¤­AÃj®¦#­AÃT­‘£‰äW˃­AÃP¢—% ÃT­‘£¤·ƒ¸K ¿Àd' (F­4ÓʘË2­‘Ò”%‰¹T¡2¿Àà ÝÔ•á ­AÃj';³VÃT­‘£9¼A© ­A³m';³VÃÀ­‘£‰ÿfÀ¦ ¿Àå?´jÝVŸr¢h% "¾¯9­AÃT­
B;UVO=GJ>R8;: 0œ› Ý ¿ÀéÀ­AËJÅK£©h«]£ƒ·2äW˃­AÃT£ÿ¤#¯ ¢—"ÅK£m¼A© ­A³Ú£#¡2¿Ã Ý¥Ÿrá ­AÃ
B;UVO=Gl(UV8nÇ 1€› '¤­A®¦#­A'H³~Ý ¿ÀÃhÃT­‘£ƒäË2­AÃp¢h% ÃÀ­
B;UVO=GJ@NOãs 0œ›  ¬[­ £#º Ürºc­‘£ÄÝ ¿ÀÃRÅ¿Àº èøÍ ­A´q£ƒ¡2ô;©T­Aº
B;UVO=GJ@\U 0p›  ¿À%Ù¬
­ ® ¢}̐­Aà ¢'•ÅŽ¦#­AÉAÅ
B;UVO=GJL 0ۛ ™;%w˃£mҔ%w®£ƒ·2MҔ%(® ¢h³ ÅK£Ý
­Aº[Ý £ÿf͋ŻÂø'¤­ƒòÈ­A¦#£Ä¦NÜr%Ù­‘£ ò‘¢h%Ù£m¼AƐ¯–ÅŽÍ ­A´q£ƒ¦ ¿Àå?´‚¡2°‹¬
B;UVO=GJL\>?<As 3 I,_ › Mҕ%(®óݔ¢À£ƒ¨Þݔ¢À£ƒT©
'¢À£ƒºc­‘Ò”% ¬r'pì(¯âݔ¢
B;UVO=GJL\<?U[@\@ 3p› Í ¢öҔ%w®£ƒ‰Ã¾T³;­¿Àº ¡ Ã ­‘q£#),ðh®ó
ʘÝ
­Aºjº Å»ÃÀ£e¼AÃh% ¬rË
B;UVO=GJL‹s 3p› ºc­‘Ò”% ¬r'f£Ýqîr ­‘
Ҕ%(®ÅK£ƒ·2Ì!),³Ú­A©³;£º[ç,­Ä';ç,­‘£͐®%Ù­AË'¤£ƒÍ®©T­AÃ
B;UVO=GJL‹s 0œ› Ì!),³;­A©h³;£ƒº[çÙ­ƒ£ ';™HçÙ%(­‘£#ËÖ͐ݕ® ¢À£

B;UVO(L 3ñ› ´q­A¯9£ƒ¦Fæő¬[£ƒð÷‘«
´q­‘£·2ð%,­A Ë9¢hÌf'fÃT£­‘͐£ƒ®¯ §=©T‹Ÿr­AÃÉ,´q­‘£#¡ ­A© ¢—"£ƒÝVŸr²,),ò
B;UVO(L Ç 1y› ¦Fæ¬ 'H³ãÃT­‘£ðÝ2'¤­AÃT­‘£ƒòmÉ,'¤­AÃT­‘£Äð ¢À¼AÌf´ß';³VÃÀ­‘£ƒ·2¦F&¬º˜),ÃT­‘£Ä ¿'§ øº˜),ÃÀ­
B;UVO(LB 0p› ûu­AÉAÅK£ƒ¡”¢h'pô”Ür®ó'¤­ƒ© üc² ¼AÌfÝ2'f­ƒûu­AÉAÜ]͐ôq­žº £Ä·2ûu­AÉAÅ»%,­A³Ð žÀ%Ù­AÃT£ûF­AL
É ]ë(É»£ƒ©RÅ»º[É,Õ
B;UVOã_=U 0œ› éAŸ‹ÉAűݠŸr­ Ý £ ÝVÜrÌfÃT£ð͐'¤­AËJÅ
B;UVOã_=UÇ 15› ðhé,ÃT­‘£·2ô¢WŸr';ÃT­‘£Äÿ¤#éAŸrÉAÅÁÝ
Ÿr­ ݪ® ¢—ÃT­
B;UVOã_=UV8 0p› ¦F¦KÃÀ£¡
­A'¤­A"£Ä·2u¶c©¦N¬£ÄžÀ© ¿r' Ÿr黣ƒÿ¤¯4³ã
¢ &!©h³
…—8…

B;UVOã_=UV8;<?s 3p› ¶c©h¦lő¬‹Ë2£ƒÍ žÀ¿r' ŸréAÅK£nҔ%'˜Ëƒ£ð u£¡qԕ´qҔ³V² ÝVŸr͗ԕá‹Å
B;UVOã_;>A<?s 3 I,_ › Í[),ûúݕ¢À£ ŽÝ•¢À£'f¼Aé,Ãh´­ݔ¢À£ƒ·ƒð%Ù­AÝ¥Åݔ¢À£ƒ¿ % 7 ݕ¢
B;UVOã_;s 3p› ¦ ¿À¿³ £ƒòÈ­A³ ÅK£ƒòÈ­A³ã©´q£ƒ·2'¤¼Aé,ÃT£¿
% ]%Ù£ƒÍ[),û±Ý
­‘£ÿfÄ®%Ù­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ò­A³VË ¿ý‹´q£ ð%(Ý £Ùԕ%Ù£ƒá‹Å»u­
B;U[Z[L\>?Z 3ߛ ¡ ­A%(´ß˃­9¶c©òÈ­A©‚ÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒ·ƒ²ËJÅK£ƒ´f¯ ¢ÀҔ%('œ'f­
B;U[Z[L\E;G 0ۛ ô;É,ôf¼AÉ,˃­‘£#´*Ÿr¦Þ';³Và ¢¾©T­A®­ƒ‰¿Àà ÷‘Ë
B;U[I,:=U 0ۛ Í ­AÉ»­‘£Ä'fŸr­ Ø?)AŸ Ë2­ƒûu­AÉAű'”ÅŽØ(ç Å
B;U[I,:=UÇ 1€› Í ­AÉ»­Ä͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒà ¢—³VÃT­‘£
¼AƐ¯9­AÃÀ­‘£ƒØ(ç űݔ¢¾¡ ­AÉß';³VÃÀ­
B;U[I,:=UVB;Ec: 0œ› ݔ¢hèu£ƒ'¤Ÿr­ ¢hØ %Ù­A³jÌ*Ÿr¦F®ű‹܋ºc­‘£# ­Aº Å
B;U[U[I 0ۛ äWË2­AÃÀ£ J,Ë2­A®
B;U[U[IÈÇ 1y› äW˃­AÃp¢h% ÃT­‘£ J,˃­A®ó';³VÃÀ­
B;U[U[< 0p› ¡”¢hÉAÅK£#¡”¢hÉ
B;U[> Œ‘UVG 0œ› Í ¼AƐ˃­‘£1q),ݳڣ'H®=),³
B;U[>?:HBcL 0œ› ¤Ÿr ­Aèu£ƒð`î‹Â´­‘£·2Â[),Ø ÅK£ƒ¯4³Ú­A'f­A÷‘é»­‘£
¼A " ]³;£ÿ¤#¯»%w©WÅK£#ÝVÅ»u­
B;U[>?:HBcL\UV8MÇ 1y› ¤Ÿr ­Ä';³VÃT­‘£Ý ¿Àá ­A³VÃÀ­‘£ƒÍþ»­AÃT­‘£ÄT'f­AÃÀ­‘£ ð=ԕÃT¼A´‚¢h% ÃT­
B;U[>W8;EHY;@ 3ߛ à),³;£Í ¿À³Ú­‘£ƒ%Ù­A¿À³ «]£¡ ¼A´—¿À% ÷‘ØÙ£ƒ';¿ÀÉ ¡ ­
B;U[>WG 0ۛ ©T­‘Ò”³VÝ £ƒð 9³;­‘¼Aá'¤­A³ Å
B;U[>WG!U[@\@ 0œ› ©À­‘Ò•³ãÝ
¸#2¶ RŹe£ƒ³Ú­AÌf¯ ¿ RÅK£ð ³Ú­‘¼Aá'f­‘Ò”³V«HÅ
B;U[>WG!<?E;EHg 0p› u­A®Þ¡Ý2Í ­A©‚Ì!)pð 9³;­‘¼Aá'¤­A³ Å'*)Á¼A‰® ¢
B;U[<?< 0ۛ ˝T®=),'¤£ Ãh³V'¤£ƒ¡2á[),®=),'
B;U[<?<?>?@NB 3p› Ãh³V'”ÅK£ƒËT®=),'”ÅK£ ÃÀ­A³V'”Å»Ë2£·2ÃhAØ MØÙ£ƒ¿À% ÷‘ØÙ£ƒðhʘ¯9­A´*Å
B;U[<Wg 0ۛ ¯4´f©T­A³Ú£ƒ'H«H¬
B;U[<Wg
U[L 0ۛ ®=),¢
B;U[< aP0ۛ Ý2ºc­A˺´q­‘'¤£­ƒ‰Ø?%(),%Ù¯9££eð¼A¯4" '¤³J­A2¶ ³;T£ƒ­AÝ2« ºc­A³;­‘£¡
­A³Ú­AF£¡ ­ Ë
B;U[< a Ç 1€› Ý2ºc­AË´q­'H³ãÃT­‘£T%w%Тh% ÃT­
B;U[< a UVG 0œ› ‰%(%Ц­A³Ú£ƒÝ2ºc­AË'¤£ ðh¯4'¤­A³V'
B;U[< a Œ&Y;< 3ߛ ݺc­AË9'f£ðh¯4'f­A³ ÅK£ƒð¯»ËV),¦NÅ
B;UVg 0ۛ T¦K¨#£ƒ¦(),ØÙ£mҔ'HÃÀ­A³;­
B;UVgúÇ 1€› T¦F¨Þ®¦#­AÃT­‘£¦(),Øy®¦#­AÃÃÀ­‘£ƒ·2à ¢h³ãÃT­
B;UVg
>?@ a B;UVGJU 0œ› ¦w),®­Aዬ£ƒ¡ ­Aá ­#¦(),®­
B;UVg
<?E;Z 0œ› ¡•¢h'Á¼A©+ žÀ®­ƒ¯\Ï,á ­
B;UVg aÈ0ۛ ¯4¿ÀØ ¡ ­‘£#Ý2ÃT£òȟr­ ¦
B;UV8 0ۛ ¿¦lő¬
B;UV8;Z[U 3 I,_ › ˺cŸ­ ݕ¢À£¡ÍÖݕ¢£ Óhݪ'f­A³ã« ݕ¢À£ÓݪÌf¦Kº~ݕ¢À£Óݪ©ÌfºÐݕ¢À£¡´F7 £¡´ ¢h©
B;UV8;Z[UŒ‘EHG!LNB 3 I,_ › ¡ÍÖݕ¢£ƒÓݪÝ2‰Ë±Ý”¢À£ƒÓݪ'¢¾4¯ E ­A´
B;UV8;Z[B,gmO=8 0ۛ Ã&Ï,';³;£ƒÂ ­A';³;£ҕ'”Ÿr';³;£ƒØ(º[® ¿À¡ ­
B;UVGX9G!EH8 › M¸#¶2RŎ©h'q¹©hºc£ƒðݔ¢À£ƒðhݪ'*)»£ƒðhݪ'•Å
B;UVG\O`<AI 0ۛ ¡2¦A§c% ܋´£¡•¢h® ‹ÅK£#¡ ­A¦ ¢‚¡ ­A¦ ¢¾¯¿'f­A³ãà ¢h©À­A®­#³Ú­AÌf% ܋´£%?Ï,É,à ¢—©T­A®­
B;UVG kÈ0ۛ ÌfÉAÅK£#Í‹Ü‹Ø Å
B;UVG k O`< 3ñ› ÌfÉAÅ±Í‹Ü‹Ø ÅöÝ2ה͗ԕá‹Å
B;UVG!ZVY;<?UVO=8 3p› ¡2ʘˤԕ´‚͐®©À­AÃT£ƒ¡ ¼A´‚¯ §=͐®£#·ƒ¡
¼A´‚'¤¼Aé,ÃT£ƒ¿h% ¶cÝ ­AäWË
B;UVG!I 0ۛ Ý2æÜrºc£û¿Àë(É»£ÄËJÜrá
B;UVG!IÈÇ › Ó';Ø,+Wé»­ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒû ¿Àë(Éß͐ÃÀ­AÃT­
B;UVG!I,@gmO=8 0p› ³V©T­Aºc­‘£¯4" ¿À¯9­A® 'f£Ä¦F½‹®­A©T­AÃT£¦(),¯9­A®£Ä¦FÉ¢ÀҔ³VË2­
B;UVG!U 3 I,_ › Óᐳ;£ÓݪÌf¦Kºc£Ä˺cŸ[­ £ƒÓÝï¶c° ­Aþ¯4³;£ƒÓhݪ%w"­  ¢WŸ
B;UVG!UVO k EHY;L 3 I,_ › ˺ őŸn';º őŸ
B;UVG!UVOwŒ–L\UVG 3 I,_ › ¡ ­A¦ ¢À£ÄÓݪ'¢}Í ­A%Ù£ƒòȼA©÷‘Ë֝ ¢WŸ
…—86

B;UVG!U k s 3 I,_ › Óݪݔ¢À£ƒÓݪ'¤­A³V« ݕ¢£ƒÓݪ'¢¾êT­A³Ú­
B;UVG!U[I,>?LNOcG!s 3ñ› ¯ž¼h'f£ÄÏ,ìwÝVÅK£͐¯\Ï,´*Ŏ'¤­‘£ƒ¯4³ Ÿ‹¯4³;­A¦F´
B;UVG!U[I,>?L!s 0œ› ©WŸr"£ƒ¯4³ Ÿr¯4³Ú­‘£ƒÍ¯\Ï,´*Å
B;UVG!U[>W8 3 I,_ › Óݪ ¢WŸ
B;UVG!U[@ls 0ۛ M¼A©ᐝ&¬£m¼A©h ¿ ³ øT´q£‰´q­ ԕ´f³
B;UVG!U[Ll>AZ 0ۛ ¶c©ᐝ&¬rò\§c÷‘Ø,£Ä'Vîr ¢¾T´ß'¤­ƒá ­A³ã« 'H³ãà ¢¾©À­A®­‘£ƒá&¬ ¼A©h³”),á‹ÅK£n¼A©ᐝ&ő¬
B;UVG!U[Ll>AZVO`< 3ߛ 'Vîr ¢}‰´¾'f­á ­A³V« ';³Và ¢}©T­A®­‘£ᐝæ¬j¼A©³”),á‹ÅK£¼A©ᐝ&ő¬£F¶c©hᐝ欋ò\§=÷‘Ø
B;UVG!>?LNO`:=U 0p› ͐¯lÏ,´ÅK£æÅ»³Ú­AÝ
£ҕ³ãý‹°%Ù­AË
B;UVG\g >AL 0œ› Ëã),¦lÅK£žÀ© ³;­A¦NÅK£ƒË9´ÅK£¡2³Vë(ËÖ©T­AÝVÅ
B;UVG\g >ALO(:=U 0p› ¡ 
­ u£¿À' Ø Å
B;UVG\8;>WO 0ۛ ¡VŸrÉ,'*),"ªÍþ¾Ìq­Aà ¢¾'¤­ƒ³ ),¦£¡¥Ÿ ‚© üh/Ò
B;UVG!E 0ۛ "Ür³ã©RÅ»³;£͐ºc­A¿% ³;£ƒÝVÜr³Vu­‘£·2ÄÃT­AË9'f£ƒ';° ­Ä¯¿À¿³ +
B;UVG!Ec>AZ 3ñ› ©RÅ»³Ú£ƒ"Ür³ã´q­ Ë ¿Àý!´q£ƒ©RÅ»³ã´­'¤­‘£ƒ"Ür³ã´q­ '¤­‘£ƒ©WÅ»³œ¼A©h+‰Ë9'
B;UVG!Ec>R8;U 0ۛ  ©WÅ»³;Ÿr­ ¦FÃÀ­‘£ ͐ºc­A¿À% ³¡;Ï,³V´q£©RÅ»³D2¶ RÅK£·2ÃT­‘¼AË9'f­
B;UVG!Ec>A@g 0œ› ͐ºc­A¿À% ³ ÅK£ƒ©RÅ»³ã´q­‘£ "[Ür³V´q­‘£¯\Ï,¿³ +F£ƒ¯»³;­A'§=
B;UVG!E;8 0p› ©h¦ ¿®­
B;UVG a U[@ 0œ› ¦lŸ‹Ì£Ä%Ù­A%Ù%£ µ­AÌ
B;UVG\GJ>R8;: 0œ› ¡”¢h'p¯ §c'f­A³Ð'•ÅÁ‰Æ®Å
B;UVG!@2XG!EH8 › M¸#2¶ RŎ©h'q¹©ºc£ƒðhݕ¢À£ðݪ'*)»£ðݪ'•Å
B;UVG!@lU[<”ŒKX9G!EH8 › ¡¯»Ã ¢´*ÅK1£ *¿À%Ù£¶c©hËJŸ
B;U[@\>?LNOc8;Z[s 0ۛ %¿¼A©á ­Ä ¢Ÿn¯4É,ÃÀ­
B;U[@\>?LNO`L\UÇ 5› Ýqԕ¢h% ºj';³VÃÀ­‘£ƒ¿³ 'yÌq­AÃT­‘£nҕº[ Ҕ'; ­AÃT­‘£Äé,º[³µÌq­AÃT­‘£¿ % ¼A©á ­Ä ¢WŸ ¯4É,ÃT­‘£Ä´¿À´f®­AÃT­
B;U[@\>?LNO`L\>?EH8 0œ› Ýԕ¢h% ºc£ƒ¿% ¼A©á ­‘£n¼AûTû‰'¤£ƒÝVŸr"Ë2£¡ ¼AëH¬r˃£F¶c©h³Vòڟr¦
B;U[CpÇ 1œ› '¤­AØ(ÃT­‘£ƒÆ Ÿr­ Ø(ÃÀ­‘£ƒ¦Fþ,ÃT­‘£Ä͐ÃT­AÃT­
B;U[2s ˜ 0œ› ËãÏ,©þ'•ÅÁI 9´­‘£Ìf©T­AÃWŎ'”ÅŽð&Ÿr¦
B;>?Z[ZVY aP0ۛ MҔº['•Å
B;>?I,U 0ۛ µ­A®£‰É»­
B;>?I,U
Ç 5T› M¼AƐ¯»ÃT­‘£Ä¦ ¿åA´¾³Vº[ÃÀ­
B;>?I,U
Ç 1€› M¼AƐ¯9­AÃÀ­‘£ƒ¦ ¿Àå?´ß$³ ]ÃT­
B;>?I,U[EHY;@ 3ߛ òË2­AÃ'¤£ƒÉ,³Ú­A©ÃT­
B;>?UVG\O=GJZBcs 0ۛ ºc­AÓ³Ú­A'•Å‘¬[£ƒ¡¿Àà '§=u£ƒ´q­A³V´fה˃£u·2 ¶c©h¦N¬n% Ür´‚Ý2æÜrº~©T­ƒ¯4%Ù£ƒ·ƒ¯¿À³ )»Ò•º[´q­‘¼Aᐯ4ʘ˃£#¯4³ãF­A°‹¬‹'Û³Ú­AÌË
B;>?:HB 3ñ› ¤Ÿr ­‘£Äð`ԕÃh´£ð=îr £ƒ·2 ¢—÷‘黣
ð u£͐ɻ­‘£#ÿ¤#Tº Ÿr¦#­‘£ ͐®©À­AÃT£ƒÍ¿º ´âòÈ­A³ ÅK£ƒ¯ §=‹ŸrÉ
B;>?:HB 3 I,_ › ͐¿Àº ´q£m¼Aúc­AË9´q£m¼Aï4Ø
B;>?:HB;<WO=8;I 0œ› 4Ÿr‹űÌf&Å»ÃT£ƒð=ԕô¾òÚܼAu£ƒ¯4ºc­AÉAÅö¢—% "£ƒ¯9­A©W¬rʘËï¢h% "
B;>?:HB;<?s 3p› ͐¿Àº ´q£m¼Aúc­AË9´£¼Aï4Ø
B;>?:HB,8;U[@\@ 0p› ¤Ÿr ­AË\ÅK£ƒ·2³Ú­A̐­‰ºc­A³Ú­A̐­®=),¦()AŸ '•ÅŽ¯»%w©Wű˃­ð¯9­‘¼Aá
B;>?:HBcCOVs 0œ› ºc­AèT© ¢À£Ä¡ ­AÁ³Ú­ ¶c´q­ ˃­ÝÉ,'¤£#͐ÉAÅÁÝÉ,'¤£ƒ³;­Â¯»°
B;>?<WO=G!>?L!s 0ۛ  ¡ ­AÃRŸ‹%,£ð½!®­AÝ £ ¯ §=ÝqԕÃh´­‘£ ¿Àº[®£#¡ ­Aº +W®­A%
B;>?<?< 0p› ¯4ºc­AÉAÅK£Ä¯4©R¬‹´£Ø Å»®­‘£ƒÉAÜ Ÿr¦F³
B;>?<?<?s 3ߛ ¯4ºc­AÉAÅK£#¯»©R¬r´fTË2£¯4©R¬‹´Ż˃£ ¤Ÿ‹Â ­#ÃWŻ ­‘£m¼A©+T
B;>?<?L 0p› &Ür黣'H$r̐­‘£´—® ©T­A³j'”ÅŽ ¿¼Aé,Ë2­
B;>WgÖXG!EH8 › ðݔ¢À£ƒðhݪ'*)
B;>Wg
@\U[< ŒXG!EH8 ›  ©ºM¶c©ËJŸ[1£ *¿À%Ù£ƒ¡
­A¯K£#¡2¯4à ¢´*őŸ
B;>W8;I 3ñ› M¼A¯4Ɛ©À­AÉ¢‚'¤­‘£m¼A¯4Ɛ®­
B;>W8;I 0ۛ MҔº[³V«HÅK£ƒÍ ­A³Vºc¼AÝVŸrº Å
…—8 x

B;>W8;I,UVG2Ç 1y› ³ ),'HÃÀ­‘£¡Ø('¤­AÃT­‘£Ä¡É,Âɻ­A®ÃÀ­
B;>W8;IG\O=8;Z[U 0œ› ¡ ­AÉ»£Ä³”),'yØ?),'¤£#¡2Ø('f­A©À£#Í ­Aá ­‘£Ä¯ §h¼A´f³ ),á £m¼A©rÃ
B;>W8;:=U 0ۛ  '¿À®­AÍ ­‘£ƒ';$&Ìq­‘£ƒà&Ür®£êT­A³VÝ ¼ Ô•á £·2©ºñ¼AÌfݪ¯4³µ'Ñ),豩`¶c´¿ö®˜¢‚˃­
¼AÃòÚ¬r³Ð³V¢ º
B;>W8;:=UÇ 15› '¿®­AÍ ¢¾®¦#­AÃÀ­‘£ƒÂ‹Ür®ª®¦#­AÃT­‘£ƒ·ƒ¡Ø(';ÃT­‘£m¼AÃhòÚ¬r³Ðº˜),ÃT­‘£Äé,º[³VÃÀ­
B;>W8cL 0œ› Óh"­A³;­‘£ÝVŸr'¢h´q£ƒÝ žÃ
B;>W8cLÇ 1y› Ó"­A³Ú­ ';³VÃÀ­‘£ƒÝVŸr'¢—´ß';³VÃÀ­‘£ƒÌf´­AÃÀ­‘£Ý žÀþu­A³VÃT­
B;> aD0p› '”Ür½!ºc­‘£ ‹܋´—É
B;>WG!U 0ۛ Mҕ';³;­A˃­‘£ƒòÈ­AÉ»­‘£ƒTÌf% Ür³ ÅK£ƒòlü=ʘË2£ƒ ¢hº[Ãh´­AÃÀ­
B;>WG!UÇ 1y› òÈ­AÉ¢¯4³Ð³(]ÃT­‘£·ƒàæÜrÝ ¢h% ÃT­
B;>?@XG!EH8 › ðÝ2'¤­‘£ƒ¡¯»ÃT­
B;>?@\@ 0ۛ ô¿ÀôH'¤­A³;£Ý ¿ÀÝ2'¤­A³
B;>?@\@2Ç 1 5‰› ô¿Àô;'¤­A³VÃT­‘£ÄÝ ¿ÀÝ'¤­A³VÃÀ­
B;>?@\L\E;G!>WO=8 0œ› ÓÀ¼A´fºc­AÝ'¤­A³;¸m® ¢ ]'q¹m£ƒÓT¼A´fºc­Aݪ'¤­m¼A ® ]à ¢h©À­A®­‘£ƒÓÀ¼A´—ºc­Aݪ® 2¢ M'
B;>?@\L\E;G!>?Z 3p› ¡ ž¼A´fºc­‘¼AÝ'¤£ƒÓÀ¼A´—ºc­AݪÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒÓT¼A´fºc­Aݪ ¢ö¼A ® µ­¿Àº ¡ ­
B;>?@\L\E;G!s 0œ› ÓT¼A´fºc­AÝ
£´—©À­A³ Å`
B;>?@\LNGJ>AE;8;>AZ 3p› ÃÀ­AØ('pÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK£ÃT­AØ('•Å»Ë
B;>?L 0ۛ F­A³Ú£Øwý!';³;£ƒ·ƒÝ¥Ÿ‹ËV),¦#£ƒžÀ% ©àTØ(ÃT­
B;>?L2Ç 15T› u­A³VÃÀ­‘£Øw';³;­AÃÀ­‘£ƒ®¦ÞÌq­AÃT­
B;>?L\Z[B 0œ› ¯»'HÉ»£Ä¡
­AÉ»£Ä³”),'¤£
ҕº['¤£¯ §h¼A´f³ ),á
B;>?L\Z[BMÇ 5› ô”ŸrݪÌq­AÃT­‘£ƒ¡2Ø('HÃÀ­‘£#·ƒ¡Ø('p';³j®ÃÀ­
B;>?LNB;UVG!LlE 3 I,_ › ¡2Íï´f'¤£ Ë9ºcŸ]
B;>?_=U 0ۛ Æ% 2­‘£ƒ·ƒFù”!ý ]ËV)AŸ'¤­ ­ƒ´—û¿‹' ŸrÉ»£#ÿ¤ÄòÚÅ»Éß'¤­9¶c° ­AÃÀ£ƒòÚŻɻ£Ä'f­A±';³Và ¢©À­A®=)AŸ]'f­Ý&Ürº
B;>?_=UÇ 15T› mÆ% ¢ ¢WŸnÓh'H,Ø +é»­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸrËø';³VÃÀ­‘£ƒ·2%(® Í Ÿr­ áø';³µ³ãº[ÃT­
B;E 5› º˜Ï»£ƒ¿Àº ´
B;EHOcG 3ñ› Ý2ô¢h%Í ­A® 'f­‘£͋Ürþ»­
B;EHOcG!I 0ۛ ¦#Ÿr­ Ìq£#þ¢—³;£ƒ¯¿‹Ÿr²wÅK£ƒ'Ñ),+F1£ ]Ìq­AÃT­
B;EHOcG!IMÇ 1€›  ¿À¯»'¢ ¿À¯4'¢Ì!),É,ÃT­‘£Ä͐ØA),³ãÃT­
B;EHOcG!@\U 3ۛ ƒòÈ­A³ ž˃­KÍ žÀéAÅ¿Àº 股©À­AÌß©À­A®­‘£Aì ‹¢Ð¶c©³P'¤­‘£uÍ žÀé¢ñ¿Àº ¡”¢¦F® ¢œ'¢Ð¶c©³P'f­‘£ôHØ Å¡ ­A©T­A̾©T­A®­‘£Í ¢hÝ ¿À³;­‘£X ¿ ¼A´—';¿ Ø
B;EHOcG!s 3p› ¯9¼A®´‚'¢h"£ƒÝ2ô¢—%Æ[),¢}
Ø Í ­A® ©T­A®­‘£·2òÚÜr³Ú­‘£ƒÝ2ô¢h%Ù£ƒá©h®­
B;EHO`b 0œ› á[') µ­‘£ƒÆ®£ƒº ŸrÝVŎ'f­ØƐ® Æ[),¢‚
B;EHO`beÇ 1y› á[') ~­¢—% ÃT­‘£ƒÍ ¿ ƒ­ƒ¢h% ÃT­
B;E k,k <?U 0p› ®Ÿ‹¦KÉ»­Aº[Ø
B;E k,k <?UÇ 1œ› ®[Ÿr¦FÉ»­AÃT­‘£ƒòmØ(';'H³Ð®ÃÀ­
B;E k,k s 0p› º[͋ÅK£mҔ%(®ª¯4ÝqԕN
¢h®ó˃­ƒ'f­Au£
¼A¯ §=ËÖ©`¶c´¿ö˃­ƒ'¤­AËJ¬£ƒ·ƒ®';ÉAŎ'f­àN),É»­
B;E;Z`U[s 0p› ºc­A'•ÅÁ'f­1!¢h®£ƒ% ÉAŸr!É¢
³Ð¦ ¢WŸr%'¤­1!¢h®
B;E;I,:=U a E;I,:=U 0p› Mù ]ÉAÅK£ƒÃT­AÃÀ­ƒ¡HUÕ Ï,˜ËÖ
ݝ&Ürº
B;E;U 0œ› '¿À%Ù­A®ÅK£ƒô¤­A©É»­‘M£ *¿À¯9¬­
B;E=: 0ۛ ݥ܋'H³Ú£ ©h³;­Aº
B;E=>?@\L 0p› ¡2ÝÍ ­AÍ֐þ»­Aà ¢}Ë2­ƒðhé»­Aà ¢}'•ÅŽô;®£ƒ·ƒäW©Ìq­‘£ƒûTë(É»­
B;E=>?@\L Ç 1y›  ðhé»­AÃT­‘£þ»­AÃT­‘£ÄžÀô ®­AÃT­‘£ôHº[³Ú­AÃT­
B;E=<?I 0ۛ ¯4';É»£#¢hØ '¤£#¡2©®[Ÿr͐ÃT£Ä·2Ìfºc­AÌâ'¤­ƒ¯ ¢Ÿr%Ù­
B;E=<?IÇ 5,› À¯4';É,ÃT­‘£À$³ MÃÀ­‘£¤¯9­AÃÀ­‘£‰° ­A‰ÃÀ­‘£»á³ãÃT­‘£4ݝu­AÃT­‘£4á ­A³V«Ö'H³ãÃT­‘£¤³ã²­‰'H³ãÃT­‘£¤¦?§=º[«Þ';³VÃÀ­‘£¤·ƒq³Ú­AËyº˜),ÃT­‘£Ì­AÃhÃT­‘£‰Ý2‰ûTÃT­‘£4ÿf
B;E=<?dI ˜FÇ 1y› ÝVŸròÈ­A®ÃÀ­
B;E=<?I,UVG 0ۛ ¯4';É,à ¢©T­A®­‘£#$³ Mà ¢©T­A®­‘£¡
¼Aá'¤­A³ ÅK£Ä%N¶c´­‘£¡ Ÿr­ ';É»­‘£#';®
…—88

B;E=<?I,>W8;: 0œ› ¯4çÙ­‘£ÄØ Å»'¢}'•ÅŽò,ܼAF£·2¡ ¼Aá'f­A³ Å
B;E=<?U 0ۛ M¼AƐÕ;£ƒÆ ¢—%,£¼A͐®£#'Vԕ%(³;­‘£¦ ¿Àºc­
B;E=<?UÇ 1y› M¼A͐®ó ¢¾ò¦­® ¢̐­AÃÀ­‘£m¼A͐®Åq),%(ÃT­‘£Æ ¢h%'H³ãÃT­‘£%?),+±®¦#­AÃT­
B;E=<?>?IOãs 0ۛ ʘËVÏ,ºc­A³Ú£ƒÆ ¿Àç ÅK£ƒðhʘÝ©‚'¤­mҔ%wÃ
B;E=<?>W8;U[@\@ 0œ› ¯K¼A©´q­‘£ƒá ­‘¼A&¬r';´q­‘£ƒ·2¯\),¯Ž'•ÅÁ¯4%(©RÅK£Äòm¦F©Ã
B;E=<?<?E(C 3p› ') ]®­‘£¯\),®­‘1£ µ­A®ÅK£ƒ·2û&Üré»­‘£m¼A Ë2­‘£¡Ý ­A³
B;E=<?<?E(C 0œ› ¦Kþ»­‘£'¥Ô•%('f£¼A©©³Ú£ƒ¦ ¿Àºc­‘£Ä'•Ÿr%(³Ú­
B;E=<?<?s 0p› ¡•¢h'œ© ü=² Ì!)pÝ2%Ù­ƒº[³;­³Vº[´q­ž º
B;E=<?E;ZVO=Y;@\L 0ۛ º˜),u£ƒ¡
­A¿ º ¼A´£Í ¼A® ¼AÌfݪ'Ñ)pÌf®­ƒ¢%
B;E=<?@\LlUVG 0p› q),®£Ý2©³Ð'•ÅÁ͗Ԙ% Ür'œ©h¦ ž³VºÐ(³ ]à ¢'”ÅŽ° žÀ®Å
B;E=<?L 0p› Ì*Ÿr¦F®£ƒ·ƒ¯4ºc­AÉAÅ
B;E=<?s 3p› M¼AÃh%?)A¬r+F£¯9¼A© À£ƒ¯9­A'¤£#òmý!´q£ƒáu¬r­ ʘu­‘£ Ý ­Aá ¿
B;EHgO(:=U 0œ› Ý2ʘ'f­A³Ú£ݕ¢h©À­‘£ƒ¯–ÜrÌq­‘#
£ % ­‘£Ý× F­AÃÀ£ ò¼Aý‹´
B;EHg U 3 I,_ › à‰³~'f­‘£ƒ¦?üK£·2Ý 
B;EHg U 0ۛ  àT³;£¢h% "£¦?ü=ºc£ÄÌcԕTòÚܼA ­A%,­‘£¦A§—­AהË2£¡ ¼A"÷‘Ø
B;EHg U[<AU[@l@ 3p› M¼A͐ÃÀ­#àT³jÍ ­A³Ð'f­‘£¼Aó;­ Ë
B;EHg U[<As 3p› ¦Aü2K£#àT³j'¤­ƒÝ
­‘£·ƒÝ
­A%Ù­‘£ƒ¡ ¼A"÷‘ØÙ£¦A§—­AæÅ»«]£ƒ¡2Ý ãË2£ƒìAµ­
B;EHg U[@\L\UVO(I,UVG 0œ› ³Vº[à ¢}'•ÅöÌf¦Fºc£ƒà‰³~¡HÏ,³Ð ­A³”)AŸ ´—³ãôœ'¢}‰'¤­AÃ
B;EHg U[CuOcG!I 3 I,_ › à‰³j'Ñ)»£ƒàT³j'”ÅŽ¡H),³
B;EHg >AZ[>?IO(< 3p› MҔº ŸrÝ2'f£Ä‰¿Àà ÷‘Ëø©háøÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK£ÄT¿Àà ÷‘˱àu­A´—'
B;EHg >AZ[>?I,U 0œ› Ãh³µº[ʘ˃­‘£ƒ‰¿Àà ÷‘˱©á £Ä‰¿Àà ÷‘Ëøº[ʘ˃­‘£ƒ·2T¿Àà ÷‘˱àu­A´f'f£Ã³ãº[ʘË2­ƒ'¤­A³ Å
B;EHg >A<?s 0p› á ­‘¼Aæ¬‹'Ûðh¯4¢h% "£ƒá&¬¼A©h+‰Ë9'y©T­Aý!˃£#ᐝ&¬n©À­Aý‹Ë
B;EHg E=:=UV8;U[EHY;@ 3p› ÝÌq­‘¼A´q£ƒ¡”¢h'œº ű¯ §c'f­A³Ð'f­‘£¡•¢h'Ý
­‘£Ý2̐­A´*Ż˃£ Ý2©«H¬
B;EH8;U 0ۛ M¼AÝ2½‹®[ÅK£ Ý ­AÃp®¦Fà ¢¾'”ÅŽ¯4°³ Å
B;EH8;U[@lL 3ñ›  Ýîr ­‘O£ ]³;­‘£éAÅ»'¤£ƒè‰u­ ԕ%Ù­A³;£Tԕ˃­Aõ*˃£ ðÀ¼A´q£m¼AÃ÷‘';¯4Ø
B;EH8;U[@lL‹s 0œ› Ýîr ­Aèu£ƒè‰u­ ԕ%Ù­A³ ÅK£\]³Ú­A¯4ÃT£ƒ¯ §h­AF­‘ù”«
'H´q­‘£" ¿ úòÈ­A©T£uԕË2­‘¼AË';´q­‘£uÝ2ʘË´q­
B;EH8;U[s 0œ› ‰á ¿£"º[%
B;EH8;U[sMÇ 1y› æŻ黭';³VÃÀ­
B;EH8;U[s k U[U 0œ› Tá ¿öTý!fÅ
B;EH8;U[s;Z[EHg kM0p› ‰á ¿ø'f­ƒ%Æ ƒ­‘£"º[%'f­%Æ 2­‘£ƒTá ¿ö'Ñ),+
B;EH8;U[s;Z[EHg k Ç 1y› mÆ ¢h%';³VÃT­‘£
¼AƐÕÐ'H³Ð¢h% ÃT­‘£Ã÷‘Ø';³VÃT­
B;EH8;U[s,g
E;EH8 0p› º[ÃRÅ»&ÜrÃT£ƒ¡ ­AÃRŸ‹%wu­AÝ £¼A©h©T­Aºc­ ԕ´f³µ%Ù­A× ¯4ʘËïÝ2º[©T­Aݪ'¤­ƒ¯ §=°±u­AÝ
£
¼A©h©T­AºÐ'¢Í ­A%'¤­ƒ¯4º[®­Ä‰º Å»ÃÀ­
B;EH8;E;G\O=G!>WY,g 0œ› mF­AÃh¢h% Ë2£" ¿À';³;­AÃÀ­‘£¡½!¯4Õ ˜ËïÌ!)ŽÒ”'HÝVŎ'¤­AËJ¬ '¢ø¼A®Ë ¢} ¢hº[Ãh´q­AÃT­'•ÅÁ̗¦Fºñҕ%(˃­ƒÌq­A© ¢
B;EH8;E;G\O=G!s 3ߛ Ý2הu­AÃ%Ù­AË'¤£u'”ÅK¼A´*¬r'H³Ú£¡
­A%(³ÐÝ¥Ÿr͗ԕá‹ÅK£ƒ¡2ž© ´¼AÃh'f£Ä¡2®­Aòm';³
B;EH8;E;Y,G 0ۛ  u­AÃT£¡ ­A%(³;£ƒ¯–܋̐­‘£Ä¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£¦(Ï,³V©À£J,˃­‘¼A´q£ ͐þ»­AË\ÅK£#·ƒ#¡”¢h'pÝ2הu­AÃpÝVÜr'œð¯9­‘¼Aá £#‹Å»u­AÃ!+r£¿Àº Ì*Ür³;£ÄÌfÃT­AÍ
B;EH8;E;Y,G\O k <?U 3p› ¡ ­A%(³µÝ2ʘ'¤­A³j'¢}ËV) Ë2£ƒ¯–Ü‹Ì—ÃWÅ»Ë2£ƒ¡ ­A%(³V«HÅ»Ë2£F­AÃhÃRÅ»Ë
B;EH8;E;Y,G\O k <?s 3 I,_ › ¡
­A%(³ÐÝ
Ҕº[´q£ƒòÈ­ Ë9¯–Ür©W¬r'f£ÄÝ2הu­AÃpÝ
Ҕº[´
B;E;EHI 0ۛ ';ÃØ?),¯9£Ä¡H),þ,ÃWÅK£e¼A¯4Æ[Ï,ÉAÅK£·2ô;«M£Äÿ¤#Ø?),¯9£# #¦#­AÉAÅö'•ÅÁƐ´—³ Å
B;E;E(Œ 0ۛ *¿À³;£ƒÝ ¿ÀÃ
B;E;EH 0ۛ ¡
Ÿ‹­ 'HÉ»­‘£Ä'fŸ‹­ Ø,­‘£Ä¿À' ®­A©T­
B;E;EHÇ 1y› ô”ŸrÝ
­AÃÀ­‘£ƒ'¤Ÿr­ ¢‚
¯»'HÉ,ÃÀ­‘£ƒÌq­A®  ¢WŸ ¯4'HÉ,Õãá ­‘£#¡2Ø('f­AÃÀ­
B;E;E=<?>?:HO=8 0œ› ¦ ¿ëwÉ»­‘£ÄÍØ %(Fݔ¢¾
A
­
"
B;E;E=<?>?:HO=8;>?@Ng 0œ› ¦ ¿Àë(É»­‘¼A¦F³ ÅK£ƒÍ%(u­A"Å
B;E;E aM0p› à ¢h³Ú­‘£º[®'f­‘£ý‹';³;£Ä¿À' ë(É»­
B;E;E=L 0œ› ðh½!®Ün'”ÅŽÍ[),®ÅK£ƒ·ƒᐴf'H³Ú£¼A´f³\¶c'f­A³jÝVÜr'¼A½!®­Aº[Ø
…—86G

B;E;E=LÇ 1y› ᐴ—'¤­A³VÃÀ­‘£®Ür®Ü]Ë2­º Ürº Ü]';³VÃÀ­‘£ƒ·2ðh½‹®[Ü'•ÅŽÍ[),®[űÍ[),®ÃÀ­
B;E aM0p› '”Ür%Ù£ƒôfŸ‹­ %,£ðÆ ­A®£ƒ·ƒ¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ¯\Ï,á ­̋)¾"³Ú­AÍÁ͐ÃÀ­Aà ¢ ¢WŸn'¤­Aâ¡ ­A´q­ƒžï
º ¡HÏ,³ÐÓÝ 'f­ƒô;®
B;E a Ç 1y›  ¡”¢h'œØٟr­ ¦ó'¢¾Í® ®ÃT­‘£Ä¿ô %w';ÃT­
B;E a U 0œ› ¡ ­A"­‘£ƒ¡ ­AÝ2³;­‘£m¼A
© &‹©À­AÝ
£¡ 
­ &!©Ý2ÃT£Äð× æÅ»%Ù£òm³ ),Ý
­
B;E a UÄÇ 1y› òm³”),Ý ­'H³ãÃT­‘£ƒðhה&Å»%µ';³VÃÀ­‘£ƒð× æÅ»%к˜),ÃT­‘£ƒ¡ ­A"­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÂ ­Aº[ÃT­
B;E a UŒæY;< 3p› ¡ ­A"­‘¼ ԕ©´q£ƒ¡ ­A"­A¯–Ür«H¬£Ä¡ ­A"­AÌfÃ'¤£ƒº˜),úc­A³
B;E a U[<?U[@\@ 3ñ› M¼AóڭA"£¡
­A"­Aº Å»ÃT£ƒÃÀ­ƒð× æÅ»%Ù£º[´q­A"
B;E a U[<?U[@\@N8;U[@\@ 0œ› ÞÀ³;­&!˃£ƒÃT­ƒðhה&Å»% ÅK£ ®­A ­A³ ÅK£m¼AÃh³;­A"­
B;E a,a UVG 0œ› '¿À%(ý!';É»£#·ƒô¿À%(';à ¢}©T­A®­Ä'•Å»É»­‘£¯9¼A´*Ÿr¦#­‘£ƒÿfÄî ¼AÌfÝ  ¢WŸ º˜),'H³Ð¡ÃÀ­AÌâý!'”ű ¢WŸn¯»¿rº Ÿr´q­#ž º
B;EHGJI,U 0p› MҔôH³ãà ¢}©T­A® ¢®=),¦#£%(®£m¼A¦F³”),ºc£ƒÝ2ה¯ §=%Ù­AË
B;EHGJ> [E;8 0œ› M¼A²¼A´fÌq£ƒ¡ ­A'f­A" 'f­ƒà ¢h³Ú­‘£ ¡ ­A'¤­A"© ü=´q£mҔ%('/+
TëwÉ,®£ƒ¡
­A'¤­A"¦FòÚ¬]TëwÉ,®
B;EHGJ> [E;8=LNO`< 3ñ› ² ž¼A´fÌq£ƒ¡ ­A'f­A"© ü=´‚'¢¾Ý2F­AÃÀŸr­ ´f³;£u¯»Ø,£Ä͐³;­A͐³ã¯4É»­Äݝ¶c° ­AÃT£͐³;­A͐³Ú¼A¦F³;­Ý¶c° ­AÃ
B;EHGl8 0ۛ  ÝVőŸr¦# £ ¿rŸr¦#£ƒ·2'”Żɢ¾'”ÅŽòÚÜ Ÿr'f£Äÿ¤#Ãh³;¼AÝVŸràF­‘£å?Ë2­A®­
B;EHGl8;U[L 0ۛ ® !¢h³ ÅK£ƒ©³ ¬
B;EHGl8=s 3ñ› ÝVőŸr¦Þ'f­‘£ݥőŸr¦ÞÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒ·ƒݥőŸr¦Ö'¢‚Ý2%ü="£';É»­‘£ƒ'Hé‘),³Ú£
¼AÃ% ¬rË
B;EHGlG!UV8;I,EHY;@ 3ߛ ÌHԘŽ¿' ëwÉ,®[ÅK£#ÌHԕ±4¯ RÅ
B;EHGlG!> k <AU 3ߛ òË2­AÃ'¤£ƒòmË\Ÿr';³;£É,³;­A©hÃT­‘£ÄòÚÅ»+‰«
B;EHGlG!>?I 3p› òm˃­AÃ'¤£ƒòmË\Ÿr'H³Ú£ƒÉ,³;­A©hÃT­‘£ƒò,Å»+‰«
B;EHGlG!> Œ–snÇ 1€› É,³Ú­AÃT­‘£ƒòmË9òÚÅ»´‚';³VÃT­
B;EHGlG!EHG 0p› '”Ÿr¯4'”Ÿr¯–ÅK£Ä͐ɻ­ƒÉ,³Ú£ƒòmË2£T­AÝ £ƒÝqÔ)À­AÝ
B;EHGJ@\U 0ۛ à),É»­‘£ƒ ¡ &!©À£´¿³V¦#£·2MҔ³VÝ ­A®­‘£Ý©À­A³
B;EHGJ@\UVgmO=8 0œ› à ¿ÀÉ,Ý2©T­A³Ú£ƒà¿É,þ»­‘£#Ý2©T­A³Ú£ -¡ &!©T­A³ ),º
B;EHGJ@\U a E(CFUVG 0œ› º[ÝV¬r¯9­A©h³;£ƒ¡-&!©͐®£ðh´—ÃÀ­ƒÌ!),³œ¼AÌfÝ2ݕ¢r"1"Þ¯\ÏAŸrɾ¡•¢—'Ûݔ¢h'”Ÿrɾ ¢WŸ%(ݪ¿Àô Øyðhé»­AË2­Ìq­#Ý2'¢
B;EHGJL\>?ZVY;<ALY,G!U 0p› Í ­A¦ÞÍ ­AÃRÅK£ƒðhí ­AÃú¼A©í ­
B;E=@lU 0p› ¯ž´­A©À­‘£ƒ),̐­‘£̐Ÿ[­ ¼Aà‰Ëƒ­
B;E=@l>AUVGJs 0ۛ N),Ì ¢}ÓʘË2­‘Ò”%
B;E=@ a >ALO k <?U 3ߛ  ¢hº[u­AÃÃh©T­AÌq£ƒ¯9¼A°''f­ƒ¡ ­A%(³µ';³Và ¢©T­A®­‘£Ä¡ ¼A´¼A°ú¯–ÜrÌf'f£ÄÝ2ʘ'f­A³j"[Å»®
B;E=@ a >ALO(< 0œ› ¡¶c¯4´q­A®£Ä¡HÏ,+Tá ­A®Ë2£¼A ҕ';ʘÝ
­A® Ë2£%(©T­AàT³
B;E=@ a >ALO(<?>AL!s 0œ›  ¢hº[u­AÃ%Ù­A³ ÅK£¡ ¼A´q¼A°øݕ¢—©T­‘£ƒ¡ ¼A´q¼A°ïÝ2ʘ'f­A³
B;E=@lL 0ۛ  ¢hº[F­AÃh%Ù­A³ Å'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ƒò4),ÌfÃh%,­AË\ÅK£ƒòȼAØ(Ë2­A³ ÅK£ƒ·2ݔ¢hÃÀ­‘£ ôÑÏ,Ìq£#ÿ¤Ä͐¿Àº ´âݔ¢À£ƒòÚÅ»É
B;E=@lLNO(:=U 0p› ͗ԕá'¤£ƒ"³ Å»³V͗ԕá'f£̗u­Aô¾ ¢WŸ Ҕ%(Ë2­ƒ¿Àº ¡ ­Ä¡
­A%(&Å
B;E=@lL\U[< 0œ› Æ ­À­A®Ë2£ƒÆ ­À­A©T­AÝ
B;E=@lL\U[@\@ 0œ›  ¢hº[u­AÃ%Ù­‘Ò”³VÃT£©hº]2¶ WŎÌ!)߯9¼A°'Ñ)AŸn'¤­ƒÝ2ʘ'f­A³Ð';³V´*Åžº £ƒòȼAØ(Ë2­‘Ò”³VÃ
B;E=@lL\>?<AU 3ñ› D¼A©h¯4³ Å»´q£
¼A©³ ),á‹ÅK£ƒ¯ §h¼A´f'”Ür®£Ä3" ¿ ´­A'¤­A³ Å
B;E=@lL\>?<AU 0ۛ  ©žÀ³ ÅK£"3¿ £¿ % &!TÃ
B;E=@lL\>?<A>?L!s 0œ› ©žÀ³;£m¼A©h³”),á £Ä3" ¿ ´­‘£®­A¦ÞûT¦FÉ»­
B;E=L 3ñ› ¦Fæ¬£´—å?´q £ D÷‘«]£´ ¢hÌq£ƒ·2ðhÊ˜Ý ¿À'¤£ƒ'¤­AæÅ
B;E=L k U[I 0P› qý!Ë2­A³ ÅK£¤Í ­A¦¾'•Å ý!Ë2­A³ ÅÐÌ!)PÆ[),¢Ð
Ø ¯\Ï,á[ÏAŸ '¢~®¦#­Aà ¢~'¢Û¼A®Ë ¢~¦(),͐³
©¦ žÀ³ãº
É»­A®'H³¦K&¬ '”ÅÐÌq­A´*Åž º £»·ƒq"[Å»à §n© ü—Ò) œ'¤­»ðh¯4Ë ¿ý‹´
B;E=LlU[< 0ۛ º˜),Ø(®£ÄݳڭAË
B;EHY;:;B 0p› ¯4" ¿ö'”Å-¼A¯4Ɛ®ŎØٟr­ ¦ 'f­̐Ÿ‹­ àÁݔ¢ö¼AT®­¿Àº ¡ ­#Ì!),É
B;EHY,8;I 0ۛ M¼A"';³ Å¿ ' 2­
B;EHY,8;IÈÇ 1€› ®® 'f­A³ãÃT­‘£ƒ¿Àº ® 'f­A³ãÃT­‘£ƒðhòÈ­A³VÃÀ­‘£m¼A"'¤­A³j'H³ãÃT­‘£O]¢h% É,ÃT­
B;EHY,G 0ۛ  à&ŸrØÙ­‘£ƒàTÉAÅ
B;EHY,GJ:=<WO(@\@ 0œ› Í ­A®[ÜMàTÉAÅK£ƒ¢h³ ´ßàTÉAÅ
…—8 ‡

B;EHY,GJ<As 3p› º[³µà&ŸrØÙ­‘£ƒàTÉAŎà‰ÉAÅK£͐¿Àº á ­
B;EHY,GJ@ 0ۛ à&Ÿr¢ÀØ £#'¤­AâÓhʘË2­‘Ò”%'f­¼AÃË´¾Ý2‰Ë
B;EHY;@lU 0œ› ¦?ü=ºc£ƒò©ÃT£ÄàT³;£‰º[®£ƒ·2àT³;­AÃÀ­‘£ ©WŸr"£ƒ¿À' ®£ÿf˜Ë9©`¶c° ­A¯4'œ¡VŸr¦#£#Ý2òÈ­‘£ Ä'*),éAÅK£'f­A³$~­AÃÀ­
B;EHY;@lUÄÇ 1y› àT³j ¢¾ÍÝ ­AÃT­‘£àT³µ ¢³(]ÃT­‘£·ƒ‰'¤­AÃߢh% ÃÀ­‘£ƒ¡ ­Ëø¢h% ÃT­‘£ƒÿ¤ÝVŸrËø';³VÃT­
B;EHY;@lUVB;E=<?I 3ߛ ¦Aücº‹¶c°‹ÅŽ'f­‘£¯9ҕ³ã©T­A³ÝVŸr͗ԕá‹Å
B;EHY;@lUVB;E=<?I 0p› à‰³Ú­AÃT­‘£¿' ®£ƒ¿À' ¿rØ ŸrÍ £Ä¯9ҕ³ã©T­A³Ú£ƒ·2àT³jÍ ­A³;£¦Aücº‹¶c°‹Å
B;EHY;@lUV(U[U a UVG 0ۛ  ¦?ü=º‹¶c° £‰'¤­AÃ%Ù­A³;£àT³VÍ ­A³ Å
B;EHY;@lU[C> Œ–U 0ۛ à‰³Ð©T­A®[ÅK£ƒ¦?ühҕº[«HÅK£Ä‰'¤­AÃp'”űu­A®Ҕ'HÃ
B;EHY;@l>R8;: 0œ› àT³;£"³ã«M£·2¨FÃ߯l),"£ƒà),É¢¾'¤­ƒÝ
­AÌq£ƒû&Ür®
B;E(_=UVGFÇ 5‰› TÉ,³;­AÃT­‘£¯4³µu­A³VÃÀ­‘£¡
­Aݪ¯9­AÝ Ò”ôH³ãÃT­
B;E(C 3 I,_ › 'žÀݕ¢£mҕ';ݪ´f³Vºc£mҔ'Hݪ¯ §c'f­A³Ú£mҕ';ݪ'f­A³ã« ݕ¢£Ҕ';Ý %("­ ¢WŸ[£Ҕ';Ý ¡©=¶c° ­# ¢WŸ£
Ҕ'H´fÃÀ­
B;E(CFU[_=UVG 3 I,_ › ´f° ­‘¼A¯9£mҔôH³ÐòÚÅK£Ä´!)Ûò,ÅK£ƒËí ¼A¯9£Ä¯4³\Ԙ´¿£Ì!)¾º˜)»£ƒ¡ žÝ
­ƒº˜),à ¢¯4³µò,ÅK£mҕ';´fÃT­ƒò,ÅK£ƒ'H±Ý”¢'H
B;E(C>?$L [UVG 0œ›  ¡”¢h'œ¯ §='¤­A³µ'”ÅŽÆ[),Ø Å±Í—Ô•% Ür'
B;E(C< 0p› ò4Ïpò4ÏAŸ£ ¿ ' ƒ­ƒË2­ò–¢À¼AÉ,Ë ¢}'•ÅÁÍ[),®Å
B;E(C<fÇ 1y› ò,Ü Ÿr';ÃT­‘£Ä¦ ¿³;¬r­ ÃÀ­
B;Y kD0œ› ¯Kҕº[Ë ¢‚'”ÅŽÃÀ­Aº
B;Y k,k Y kD0p› ͐®©T­‘£"=),³V¦ ¿À®£¿º ¼A®¯9­AÉ»­‘£Ä¦(Ï,¦­‘£¯¿À'¤­A³;£ƒº[É,͐ÉAÅ
B;Y;Zc@\L\UVG 0ۛ M¼A͐Ý
­A´*ÅK£ƒô¢h³ Ŏ©T­A®­
B;Y;I,I,<?U 0œ› òÚŻɻ£#àu­A®Þ ¢h®£ƒÌfTà‰ØÙ­‘£ƒû ¿Àë(É
B;Y;I,I,<?UÇ 5‰› ÌFnJŎ ¢WŸj¼A‰®­¢—% ÃT­‘£FÌ nJŎ';³VÃÀ­‘£ƒòÚŻɾ'H³ãÃT­
B;Y;U 0œ› ³ Ÿr¦#£ƒ·2n¼A½!®­Aº[ØÙ£#ÿ¤ÄºcŸr­ 'f£Ä¯¿À'¤­A³;£¦ ¿®ó¦F¯9­AÉ»­
B;2Y Q 0ۛ ´q­A©T£ƒ'§W),á
B;2Y QjÇ 1y› ô¿À®­AÃT­‘£'§)»¼Aᐴ‚'H³ãÃT­‘£ƒ´*Ÿr¦Þ';³VÃÀ­‘£¼Aþ»­AÃÀ­
B;2Y Q4s 3p› '§W),á‹ÅK£Ä'§W),áÃ¾"Å»®£ƒ ¿ % 7 "Å»®
B;Y;: 0œ› ¡ ­‘¼A®Ÿr¦FÃT£Ä¦(),%Ù£ƒ%Ù­A©T£m¼A¯4Ø
B;Y;:mÇ 1y› Æ ­A´*Ŏݔ¢¾® ¦­AÃÀ­‘£åA˃­A³j';³VÃT­‘£¯9­Aݪ(³ ]ÃT­
B;Y;:=U 3ߛ ͐ɻ­ƒòÈ­A³ ÅK£͐¿Àº ´â͐ɻ­‘£ƒÍ˜ücº[´£n¼A©"­A®£9¶c°‹Ür®'¤­AË
B;Y;<W 0ۛ ¯¿À³Ú­Aà ¢Ìfºc­AÌâ'¤­ƒ'*),é»­
B;Y;<?< 0œ› M¼AƐ® 'f­‘£ƒÍý!';®£Ä·2¯¿À³Ú­Aà ¢}̗ºc­A̎'•ÅÁ'*),Ø ÅŽËƒ­ƒ¯ ¢WŸr%
B;Y,g 0p› Mù•òmÃÀù•òÃT­Aº[ØÙ£#¦ ¿ÀÃh¦ ¿ÀÃT­Aº[Ø
B;Y,g±Ç 1y› ¦ ¿ÀÃh¦ ¿ÀÃT­AÃÀ­‘£eù”òmÃTù”òmÃÀ­AÃT­
B;Y,gmO=8 3ߛ ‰¿Àà ÷‘˱'f­‘£F­AÃh©RÅ»Ë2£F­A¿à ¼A+‰'
B;Y,gmO=8;U 3ߛ %(Ë2­A® ¿£' ü=¯9­A® ¿ £#'Ñ),‰®Á¶c©hòÈ­A©‚'¤­
B;Y,gmO=8;U[<?s 3 I,_ › ' ü=¯9­ƒ¯‘Ür©R¬r'¤£Ä%w˃­A® ¿À´q­ݕ¢£ƒÃ §=´q­ݕ¢
B;Y,gmO=8;>?@Ng 0ۛ T¿Àà ÷‘Ëø'¤­9¶c©hòÈ­A©T£Ä‰¿Àà ÷‘Ëʘ©À£%w˃­
B;Y,gmO=8;>?L!s 0p› T¿Àà ÷‘˱Ìq­‘¼A´q£ƒ·2%(Ë2­‘£T¿Àà ÷‘Ëú̐­‘¼A´‚'¤­9¶c©hòÈ­A©T£Ä‰¿Àà ÷‘Ëʘ©À£òm®TÃÝ ­Aº[´
B;Y,g k <AU 3ñ› Ý §h£ƒÝ2%Ù­‘£¡
ù”òmu­Aó;Ҕº[´q£e¼A©hÃRÅ»´q£% Å»Ã
B;Y,g k <AUÇ 1€› ÃWŻ ­eҔA% ~­AÃÀ­‘£©"ó ¢WŸ 'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ù•òF­AÃö¼A‰ØÙ­AÃÀ­
B;Y,g k <As 3 I,_ › % Żôq­ƒÝ”¢À£¡2á‹Å»Ã´q­#ݔ¢À£ƒ¡ ­AþF­AþÆ[),É,'H³
B;Y,g k Y;: 0p› á[)'µ­‘£Ɛ®£Ä¦FÉp͐ɻ£#T';³;£¯9­ ]ë(É»£#·ƒ#Æ ¼A®˃­‘£ƒá[)'µ­ƒ¢h% à ¢}©T­A®­
B;Y,g
IG\Y,g 3ߛ Ԙ%Ù£Ý ¿h¶c´q£ &Ü f¬£&Ürþ»£m¼AÝ2ÉAÅK£ƒÃRÅ»³ãÝ
£¡ ­AÃRŸr%(º Å»Ã
B;Y,g
IG\Y,g 0p› Ԙ%Ù£Ý ¿h¶c´q£ &Ü f¬£&Ürþ»£m¼AÝ2ÉAÅK£ƒÃRÅ»³ãÝ
£¡ ­AÃRŸr%(º Å»Ã
B;Y,g
>?I 3p› ¦NÅ»®­‘£Ý% ¬£ƒ´f³Ú£ Ãh
B;Y,g
>?I,>?L‹s 0œ›  ÝVÅ»®£´—³ ÅK£¦lÅ»®­A¯4ÃT£ƒÃhæÅ
…—86S

B;Y,g
>?<?>RO`L\U
Ç › ÃRŻ ­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ%(Í ­AÃT­‘£ƒ%(¯–¬‹‰% ¬rþ'H³ãÃT­‘£¡2º Ÿr'f­A³´!),É,ÃÀ­
B;Y,g
>?<?>RO`L\>?EH8 0ۛ % Żôq­‘£ƒ%(¯–¬rT% ¬rÃT£u­Aúc­‘¼AÃT£¼A©ÃRÅ»´f´q­
B;Y,g
>?<?>AL!s 0ۛ Ý §=´q­‘£% Å»Ãh´q­‘£ ¡2¦F©R¬
B;Y,g
EHG!>?@\L 0ۛ ¯9Ҕ³Vºc­AÝ "Å»®ÞT¿Ã ÷‘Ë2£é,é‘)»¼A®Ë2­‘£®º[³ ÅK£ƒºc­ ¶c˯ §=%'Hºc­AÃWÅ-¼A® ]à ¢—©T­A®­
B;Y,g
EHG!E;Y;@ 3ñ› TÝÏ,¨£
Ҕ%(½‹® ¦lÅÁÍ ­A̐£º ŸrÝH),É»­‘£ÄT̐­‘Ò”';Ë2­‘£ƒºc­AÝ2'H³Ú£¯9ҕ³ãºc­AÝ"[Å»®£ƒÝ2³VÝ
B;Y,g
EHY,G 0P› q´f³ ÅK£4¡
­AÕ ¬r´q­‘£‰·2À͐®¦Fu£‰Ì—®£»³ãÝ
£4ÿf ¼Aɻ¼Aþ»­Aº[Ø,£ûT'f£‰ð¦?§¶c©hòÈ­A©T£ º ŸrÝ¥ÅK£FҔ%(½‹® ¦lÅK£4Í ¿Ò/ £ "2ÀTÃ&),© üh¼ 2£‰TÃP'•Å
B;Y,g
EHY,GFÇ 1y› F­Aþ³(]ÃÀ­‘£ Ýԕ´¿À÷‘ص³$]ÃT­
B;Y,g aD0œ› '•Ür͐ɻ£Ä·2'¿À͐ɻ­
B;Y,8;ZB 0ۛ ðò­AÉ»£#ÝVÜrÌfÃT£ƒô”Ür®ÃÀ£#¦#Ÿr­ 黣'”Ür͐É
B;Y,8;Z2B ˜ 0ۛ '¿À͐ɻ­#T¿Ã ÷‘Ë
B;Y,8;IG!U[I 0œ› ÝHÏ»£ƒÝ žÀ';É»­‘£ƒ"´
B;Y,8;IG!U[I,LNB 3ñ› ÝHÏ,©ÀŸ­ £ƒ"´qŸr­ "
B;Y,8;IG!U[I,CFU[>?:HB=L 0œ› ®¦Fòm¦ Ý©À­ƒTÃp'f­´‹Ï,®
B;Y,8;:=UVG 0p› òÚÜ µ£ƒ² ¿Àá ­‘£·2¯ §=͐®ª¡ ­A'fŸ‹­ ²­‘£ƒ´ ü=÷‘«]­
B;Y,8;:=UVGFÇ 5› òÚvÜ ~­º˜),ÃT­
B;Y,8;:HG!>?<?s 3 I,_ › òÚÜ ݔ¢À£ƒ·ƒÍ ¢hÝ2͘§ Ŏݔ¢
B;Y,8;:HG!s 3ñ›  ò,Ü µ­‘£ƒ² ¿Àá ­ƒ¯–ÅK¼AÉ,´q£ƒ·ƒµ­ Уƒ®­A® ‹ÅK£ƒÿfIJ ¿Àá ­Äݥ܋'
B;Y,8=L 0ۛ M¼A"'¤­A³;£¡¢—º ³;£Ä ü=¦F˃­‘£ ¡ ­ !¢hØÙ£#¯‘Å»Æ ­‘£ƒ´f®­A"
B;Y,8=L Ç 1y› M¼A"'¤­A³j';³VÃT­‘£þAÜ Ÿrþ,ÃT­‘£Ä¯–Å»Æ ­ƒ';³VÃÀ­
B;Y,8=LlUVG 0ۛ M¼A"'¤­A³ ÅK£¡ ­ ‹¢—Øw'
B;Y,8=Ll>R8;: 0œ› M¼A"'¤­A¸
B;Y,8=Ll@NgmO=8 0œ› M¼A" ³ 'f­A!³ ÅK¢h£®ÃÀ˜Ëƒ­‘£ƒ­Aá  ü=¦FË2­
B;Y,G!I,<?U 0p› Í ­Aá ­‘£ƒØ(ç ÅK£#Ø(ç(³
B;Y,G!I,<?UÄÇ 1y› Í ­Aá ­#É»­A®ÃÀ­‘£ƒØ(ç ű®¦#­AÃÀ­‘£ƒÍ—Ô•%'H³ãÃT­
B;Y,G!<4Ç 1y› ðÆ ­A®ÃÀ­‘£ƒô¢Ÿr'HÃÀ­
B;Y,G\G\O=B 0œ› ©T­AºÐ©T­Aºc£Ä̗ËÖÌfË2£ƒ"­AÍ ­A"
B;Y,G\G!>?ZVO=8;U 0ۛ ¡¥Ÿ‹áÉ»£͐ÉAűòÈ­A³ Å¡
Ÿr­ á‹ÅK£Ä´*Ürô¤­AÃ
B;Y,G\G!>?U[I,<?s 3 I,_ › ÌFnJŎݔ¢À£ƒ"[Å»à §c´­ݕ¢
B;Y,G\G!s 0ۛ "Å»à §=´q­‘£FÌ nJÅK£´ ¢h¨
B;Y,G\G!snÇ 1€› ÌFnJÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒÃÀ­
B;Y,G!L 0œ› Â[),ØÙ£ÄàF­A©À£ƒ¿Ã 'HÝ ­AÃT£ƒºc­‘¼AÃ
B;Y,G!LÇ 1y› %%¿ 7 ¢h% ÃT­‘£Â[),د4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£ºc­‘¼AÃ߯4¿‹º Ÿr ­AÃT­
B;Y,G!L!Œ&Y;< 3p› ÿÀ'HÝ ­Aþ¯4¿rº Ÿr ­Aà ¢h©T­A®­‘£ºc­‘¼AÃh'f­A³ã'
B;Y,G!L\<?UÄÇ 1y› Ø('H³Ú­AÃT­‘£ƒáý!'¤­#®¦#­AÃÀ­‘£ ÌFn\Ŏ®ÃT­
B;Y;@ k O=8;I 0ۛ ¯9¼A´q£ƒòm´q¬­ £9¶c©À­AæÅK£ÃT­A°
B;Y;@ k O=8;IÈÇ 1y› ';r
¢ ˜Ë9Ëøݕ¢}®­AÃT­‘£·2Ì!),´fÃT­
B;Y;@ k O=8;IG!s 0œ› ¦Aüc º‹¶c]°‹ÅK‹¬ £#¡2ݕ¢½!¯4˜Ë®˃­AÃÀ£­‘£#Ҕ';°[Ý
),É­A
B;Y;@NB 3p›  ¿À¯9£Ä ¿À¯±Â ­A¯9£ƒ"Ÿr­ ´q1£ µ­A)," ÃWÅK£1!¢h´*ÅK£ ' üh¼A+±';æ¬
B;Y;@NB 0œ›  ¿Àå?¯–ÅK£#"Ÿ­ ¼A´q%£ µ­A),"Å
B;Y;@NBMÇ 1y›  ¿À¯±'H³ãÃT­‘£Ý ¿ÀÃÝ ­AÃß';³VÃÀ­‘£"Ÿr­ ´¾'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒ ¿À¯±³Vº˜),ÃT­‘£X~­A),"Öº˜),ÃT­‘£Ä"Ÿr­ ´¾³Vº˜),ÃT­
B;Y;@N 0p› M¼AƐ®'¤­‘£ƒÆ ­A®£©ý!'H®
B;Y;@NÇ 1y› '”ÜrØ(ÃT­‘£Ä¯4Æ[),³VÃÀ­‘£ƒòÚÜrÝVŎð´q­A³ãÃT­
B;Y;@Ncs 3ߛ òÚÜrÝVŎòm³ Ŏ¿Àº èu£ƒ·2ÝVܵ­‘£" ¿À÷‘'¤£ ìAµ­‘£m¼A©h³VÝ
B;Y;@\L\<?UÄÇ 1y› þ,'¢—®ÃT­‘£ƒáý!'¤­#¢h% ÃÀ­‘£ƒáý!'f­A¯ ¢h®ª'H³ãÃT­
B;Y;L 0œ› û)AŸr¯4ÉAÅK£Ä¿' Ø Å
…—86]

B;Y;L\Z[B 0p› Ýԕ% ܋'f£
¼A¯–ŸrÌf³Ú­‘£ƒ¯4³;­A´q£ƒ® ¦KÃ
Bcs k GJ>AI 3ñ› ©«H¬rÝVŸr';³;£n¼AÃÌq£mù”òƒÔ•Ã±ù”òƒÔ•Ã¾Ì­‘¼A´fËã)AŸn'¤­‘£mҕêhÌq­‘¼A´
Bcs k GJ>AI 0ۛ ©«H¬rÝVŸr';³;£n¼AÃÌq£mù”òƒÔ•Ã±ù”òƒÔ•Ã¾Ì­‘¼A´fËã)AŸn'¤­‘£mҕêhÌq­‘¼A´
BcsHIGlO 0ۛ ͐¿Àº ´-¼Aݳ )AŸ©T­A®­ƒÝ Ÿr­ ¯9£̗®˜Ë2­A®
BcsHIGlO=8=L 0ۛ ¯9­AÃRÅÞ¼AÃ'¤­A®à ¢}'f­ƒÍ× Í ­
BcsHIGlO=Y;<?>AZ 3p› Ìf®¯ ¢À§ Ҕ³V´
BcsHIGlO=Y;<?>AZ[@ 0œ› ¯4Ãß ­A®­‘£#ðh%w';¦#¼A´±¼A©hí ­‘£#Ìf®¦#¼A´‚"­ 2¶ À£̗® ÌÌf® ¼A©Î2­AÃ
BcsHIGJE=:=UV8 0œ› ºc­AÓhÉ gW),ÌfÃT£ÄÌf®ÌfÃ'p©À­AË ¿
BcsHIGJE=<?E=:=>?@\L 0œ› mÌf®¼A©΃­AÃRÅK£ƒÌf®´fʘ©Î
BcsHIGJE=<?E=:=s 0ۛ Ìf®´fʘ©Î2­AÃÀ£ƒÌf®¼A©΃­AÃ
BcsH:c>AUV8;U 0ۛ ¶c©T­ ¶ Ë ¼A©΃­AÃT£9¶c©=¶c°ï';³Và ¢'•ÅÞ¼A©í ­
BcsÚg8 0p› òmÌfÃÀ£9¶c´¿¼A´ß'¤­ƒ¦NÅ»´
Bcs a UVG k Ec<AU 0œ› ¡ ¼A´f"ËV)»¼Aý!´q£
ҕ';ÝVÅŽÍ ­A´‚'*)à‰ØÙ­ƒÍþ»­A';³µ';º[ÃT­‘£Ä¡2ʘËV)»¼Aý!´
Bcs a UVG k Ec<A>?Z 3ߛ ¡
¼A´f"Ëã)»¼Aý‹´f¯–Ü‹«c¬
Bcs a B;UV8 0ۛ ºc­AÓô;ÃT£ÄË2º Ì[c
͑¼A% 0 Ì!)Ž¼AÃT¼ E2´‚"$r%A)AŸ ¢WŸj¼A ® µ­ƒÌq­A´­žº £ƒÝ2F­AÝ ¼AÂ%0
Bcs a 8;Ec@\>?@ 0œ› Ý2ה),º[ÃT£' üh¼ ±ðh¯9­AËïݔ¢¾ðhʘ¯Úԕñ¼AÃhÕ;­‘£Ä͐ÃT­A©hØ Åó¼AÃÕÚ­‘£ƒ·2Í ¢—Ý ¿¼Aá
Bcs a 8;EcL\^> [UÄÇ 1y› Ý2ה)»Ò”º[´ß';³VÃÀ­‘£ƒ' ü—¼ ¼AÃÕÚ­ƒðʘ¯Úԕþ'H³ãÃT­‘£m¼AÃhÕ;­ƒ'¤­ƒ¯ §còÈ­A©‚É»­A®ÃT­
Bcs a EHZVGJ>A@ls 0ۛ  ÍÃÀ­A©ØÙ£#';¯4Ø٣į9­ ]ëwÉ»£þ‘)AŸr¦#£#Ɛ®£¼A‰Ý
Bcs a EHZVGJ>ALlU 0œ› þ‘)AŸr¦NÅK£Ä'H¯»Ø ÅK£Ä¯9­ ]ë(ÉAÅ
Bcs a EHZVGJ>ALl>AZVO`< 3p› þ‘)AŸ‹¦lÅK£Ä';¯4Ø ÅK£#¯9­ ]ë(ÉAÅK£ƒÆ®Å
Bcs a E=LNB;U[@\>?@ 0ۛ ¡2¿Àà u­AÃT£ƒ¯Kҕ³ã'H½!¯4ÃÀ­‘£ƒ¡Ø(';®£Ä'f¼A½!¯4´¾¡°‹¬[£#';½!¯4ÃT­
Bcs a E=LNB;U[L\>?ZVO(< 3ߛ u­AÃT­¿Àº ¡ ­‘£#'¤¼A½!¯4´
BcsH@lL\UVG!>WO 0œ› MҔº‹¶cØ ÅKҕ³ãË2­‘£Ä¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'”ÅŽ&ÜrÆ ¬
­ Ì!)±¼A©h" ¢h+T'H³€¼ ¶2hËV)AŸ '*)pº˜),´*Ŏž º £ƒ©T­A´!)wԕF­A%
BcsH@lL\UVG!>?Z 0œ› MҔº‹¶cØ ÅKҕ³ãË2­‘£ƒ¡”¢h'p¯ §='f­A³Ð'”ÅŽæÜ‹Æ ¬n
­ Ì!)Ž¼A©"˜¢h+‰';³ñ¼ 2¶ ËV)AŸ'Ñ)pº˜),´*Ŏžº £Ä©T­A´!)wԕu­A%
BcsH@lL\UVG!>?Z[@ 0œ› Mҕº‹¶cØ ÅKҔ³VË2­‘£¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'”ÅŽ&ÜrÆ ¬n
­ Ì!)Ž¼A©h" ¢h+T'H³ñ¼ 2¶ Ëã)AŸ'*)pº˜),´*Ŏž º £#©À­A´‹)wԕu­A%
>?Z[U 0œ› DҔº[F£ƒÍ³ãô
>?Z[U k UVGJ: 0p› Mҕº[T¯4©W¬r´q£ƒ¯9­AÃRÅö¯4³Ð͐º[´*Ŏ¿Àº èø͐³ãôÛ'”Å-¼A"®­ ˃­ƒÂçÙ­AÃT£Ä͐ô•¬]'¤­ƒ¯4ºc­AÉ
>?Z[>W8;: 0ۛ ¯9­A¦#£m¼ATé»­AèF£'¢h'œ©¦ žÀ³ãºµ¯4³Ð'”ÅŽÝô¢h%´fº
>?Z[EH8 0ۛ æÜ[¼A´¬[£ ¯ §h¼A´fìw¯
>?Z[s 3p› ͐ô”Å‘¬r®­‘£Ä͐ô•¬]'¤­ƒÍÃT­¿Àº ¡
­‘£Ä͐³VôœÝ”¢¾òm³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#Ý2% ¬£ƒéAŸrÉ»­‘£¼Aÿ³ ʘÝ
­Aºc£͐ô”¬MÝ ­
>?I,UVO 0ۛ M¼A© ­A³Ú£#òÈ­A©À£ƒT´ £ J,˃­A®£ƒÝ2‰ûu£'H½!¯4ÃÀ­‘£ƒ³;­A˃£ ΃­AÃT£ƒäË2­AÃ
>?I,UVO(< 3ñ› ¡ ­A%w"[¬W¶c©ì(¯9£Ä'f¼A½!¯4´q£'¤­A½‹¯K¼AÃ'¤£J,˃­‘¼A®£ƒu­AÃT¼AÝ2'
>?I,UVO(< 0ۛ ¡ ­A%w"[¬£ƒ¯–Ür«H¬r´q­ƒËƒ­ƒ¯ §WÏ,þ,´q­ƒ'¤­ƒÃhæÜrÃÀ­
>?I,UVO(<?>?@Ng 0œ› u­AË2­©T­A%Ù£ÄÍ ­ K "ÜWԕËÖ©T­A%
>?I,UVO(<?>?@\L 0œ› M¼A©hÎ2­Aþ©T­A% Å
>?I,UV8cL\>?ZVO(< 3p› ©žÀÝ ­#º ÅK£©º ÅK£Ä¡•¢h'œº ÅK£Ä¡•¢—'Ûì(¯9£Ä¡”¢h'pòÈ­A©À£ƒ´fÕ Ür¯9£¡
ù”òƒÔ•ÃT£Äݝu­AÃ
>?I,UV8cL\> Œ–sMÇ 1y›  ¯4º[ ­AÃhÃT­‘£Ä©º Åö'H³ãÃT­‘£´¿À½!Ëø'H³ãÃT­‘£͐´f®­AÃT­
>?I,UV8cL\>?L‹s 0œ› ¯4º[ ­AÃT£Äݝu­Aôq­‘£Ý2ìw¯»´­
>?I,>?EHg 0p›  ¿Àºc­A©³Ú­‘£Í[),®  ­A®£ƒÍ[),®Ŏ'¤­ƒþAŸr¦#£Ä©T­ á ­A³Ú­‘£ƒ©T­Aý!4¯ ¼A´q£Ä©T­ ˜Ë©ºc­A³
>?I,>?E=@\s,8;ZVG\O(Z[s 0ۛ M¼A©" ¢—+‰´q­‘£
¼A©T¼A"÷‘Ø(´q­‘£
¼A©" ¢—+‰òÈ­A©À£e¼A©h" ¢h+Ž®²«]£#¡2Ã&') µ­A¯4Ã
>?I,>?E=L 0ۛ æÜv—¬[£ƒÌHԘ±'¤­ƒ¯9­A¦F®£m¼AÝ2ÉAÅ
>?I,<?U 3ñ› Í ¢h'¤­A³;£m¼AÃh¿À³ í[),¦#£ƒ¡ ­A®ÝVÅK£ƒ¡
­A®¶cËï"Å»®£ƒ·2M¼AÃh'H× F­‘£Ý ¿h¶c´q£ Í ¢—º Ür%Ù­‘£e¼AÃh³V°‹¬r'
>?I,<?U
Ç 5› Ý ¿¼ ¶c´¾ ¢WŸn'¤­AØ(ÃT­‘£ƒÝ2‰Ëú¦lŸ‹©T­AÃT­‘£¼A͐´­¢—% ÃT­
>?I,<?UV8;U[@\@ 0œ› mÝ ¿h¶c´*ÅK£¡ ­A®À¶cË2£ƒÍ ¢—'f­A³ Å
>?I,<?s 3 I,_ › ˜Ë°‹¬  ¢Ÿ£ƒÝ ¿h¶c´*łݔ¢À£ƒÍ ¢—¯4³V©À­Aº űݔ¢
…—8H†

>?I,E=< 0p› &ܼA´*¬£¯ §h¼A´fF­‘£·ƒåA˃­A³;­‘£¯–ܼAÌf´Ž‰¿Àà ÷‘˱Ë2­ƒ©=¶c¿´
>?I,E=<?>^[U
Ç 1œ› ¯‘ÜrÌfÃT­‘£ƒ¡ ¼A´‚¯ ¢h§ ú'H³ãÃT­
> Œ . EH8 › Ë2Ҕ%,£¡2¦F³;£ƒÌ!)»£Ä̋)¡ žÀÝ ­ƒÃ¾º˜)»£#u­AμA®˃­mҔ'
>?:H8;>?L\UÇ 5› ¡
­A¦Þ®¦FÃÀ­‘£ƒÌf®ÃT­‘£ÄÝ ¿®¦FÃT­
>?:H8;>?L\UÇ 1y› ¡ ­A¦ó®¦#­AÃT­‘£̗®­AÃT­‘£ƒÝ ¿À®¦#­AÃT­
>?:H8;EHGlO=8;Z[U 0œ› ¡2Î2­AÃh´q­‘£ƒÃT­A%Ù­AÃRÅK£¡2ÃT­AÉAÅ»¯4ÃÀ£¡ÃÀù•òδq­
>?:H8;EHGlO=8=L 3ñ› ¡΃­AÃRÅK£ƒ&Ü f¬£m¼AÃh¯4þ»£ƒ¡2ÃÌq­AÃT£Ä¡2¯9ҕ³Ú¼A´q£#¡2ÃTù”òmÎ2£¼AÃÍ ¿r¬Ò/
>?:H8;EHGJUÄÇ 1y› äË2­AÃpþ¢h% ÃT­‘£ƒÃ¾u­AÃÃT­‘£´¿hîrƱÝ2‰ûTÃT­‘£Æ[),Ép¢h% ÃT­
>?<W 0p› ©hº ű¡”¢h'
>?<?< 3p› Í ¿À³;­‘£ƒÍ‹Å»u­A³;£³”),¦F¦?§¶c´q£ ¡2¿ à ¼A´£¡" ¿ò
>?<?< 0œ› ¡
­A¯9¼ ƒ£#Í ¿³;­Aèu£m¼A©¯4%Ù­‘£ƒ¿À% ÷‘Ø(´q­‘£¡¯»'f­A³Ú£# ¿ % 7 
>?<?<?U[:HO(< 3ߛ ¡2žÀ© á £Ä"­ ¶2ö¼A©¿ ³ £ƒ¡Ԙ˃­AËøË ¿ý‹´q£9ԕ˃­AË ¼A©¿ ³
>?<?<?U[:=> k <AU 3p› ¡¶c¯4÷‘ØÙ­A²³;£ƒÌ!)p¯»þ»­#þÌq­#Ý2'¢£¼A¦F ¼A¯4 £Ä¡2¯9­Aé +W˃£ƒ¿À% ©T¬W­ î‹Ë
>?<?<?U[:=>?L\>WgmO(Z[s 0ۛ Ìq­A³VÌf¯4ÃÀ£#';â¡2Ý®[ÅK£ƒ%?),¦K®­A¯4ÃT£ƒº[³Ú­AæÅ»¯»Ã
>?<?<?U[:=>?L\>WgmO(L\U 3ߛ ̐­A³ãÌq£ƒ'H±¡2Ý®£ƒ%?),¦K®­‘£Ô•Ëƒ­AË ¼A©¿ ³ £ƒÃ';®ÅK£m¼A©À¼A᪼A©h¿ ³
>?<?<?>AZ[>?L 3ñ› "­ 2¶ ö¼A©%¿ ³ £ƒ¡¿à ¼A´q£e¼A©À¼Aá ¼A© ¿ ³
>?<?<?>ALlUVG\O(L\U 3p› ¡2ï4þ»£&Ürþ»£
¼Aó㲳;£
¼Aï»þ
>?<?<W8;U[@\@ 0p› ͋Żu­A³ Å
>?<?<?E=:=>?ZVO(< 3p› ¡2´f° ҕ'”¬r'¤£FԕË2­AË ¼A©%¿ ³ £9ԕË2­AË ¼A©h¯4³ Å»´q£ƒ¡2Ë° ­A°‹¬
>?<?<WY,g
>W8,O(L\UmÇ 1y› ÌËV)»¼A´¾TËø'H³ãÃT­‘£ƒ³ ),"Ãp';³VÃÀ­‘£ƒÝÌq­AÃÀ­‘£ ðhÌq­A®­#';³VÃÀ­‘£ðÌq­A¦F³µ';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §='¤­A"ó';³VÃÀ­
>?<?<WY,g
>W8,O(L\>?EH8 0œ› Ìf¦FT¦­Aº[Ø٣ij”),"ÃWÅK£ðÌq­A®­‘£ƒ¯ §c'f­A"£ÄT'f£¯ §='¤­A"Ã
>?<?<WY;@\>?EH8 0œ› á[') µ­‘£ƒûuŸr­ Ý ­‘£ƒÆ®£ƒu­AË2­‘£ò\§=±Ìq­A®£ƒò,Ür®
>?<?<WY;@\LNG\O(LlUÄÇ 1y› Ý2TûF­AÃÀ­‘£ ˜Ë2­ J,˃­A'H³ãÃT­‘£u%ü=÷‘ØÙ­ ԕ´¾¢—% ÃT­‘£m¼ATÝ
­A®Þ¢h% ÃÀ­‘£m¼A% ‚¡ ­‘Ò•%'¢¾êÀ­A³;­9¶c¯4÷‘Ø';³VÃÀ­
>?<?<WY;@\LNG\O(Ll>AE;8 0œ› ©«H¬rÃT£Ä͐Ë2­AÃÀ£ƒ%ü=÷‘ØÙ­ ԕ´£
¼ATÝ
­A®£ ðh%Ù­Aº[³V«]£m¼AÂ%
>?<?<WY;@\LNG\O(Ll>A_cU 3p› ð%Ù­Aº[³V« ì(¯9#
>?<?<WY;@\LNG!>?EHY;@ 3p› m¯ §h¼A-Ý £ƒÃT­AT©£ ³Ú£˜Ë2ð­ J,ʘ' ü=˃÷‘ØÙ­ £mì(¯ ¼A© J,˃­A´
>WgmO(:cU 0p› Æ ­A˃­‘£ &ܼA´*¬£¯ §h¼A´fu­‘£ƒ¯ §h¼A´q¼A͋ŸrÍ £Ä·2ò­A©T£ƒòÈ­A©hÃT­‘£#J,Ë2­A®
>WgmO(:cUÇ 1y› ¡2ý‹Ý É»­A®ÃT­‘£ƒ´fÝ2©RÅ»³j©‚ì(¯ŽÍÃT­AÃT­‘£Ä·2J,˃­A®ÞÍ Ÿr­ áÃT­‘£Ä';½‹¯»ÃT­ƒ';³VÃÀ­
>WgmO(:cUVG!s 0œ› F­AÃÀ¼AÝ'œË2­';½!¯9¼AÃ'¼A% T£·2¡23® ƒ^+W'f­A³Ú£ƒÿ¤M¼A% T£ n¼A% '¤­A³ Å
>WgmO(:c>R8,OcG!s 3ñ› '¤¼A½‹¯»´£';½!¯9¼AÃ'¤£J,Ë2­A®[ÅK£ u­AÃT¼AÝ2'¤£ ¡2©T­ ¶c´q¼A©h'
>WgmO(:c>R8,O`L\>?EH8 0œ› ';½!¯4ÃT­‘£òÈ­A©ÃÀ­‘£#';½!¯4ÃT­"¼Aý!´q£ƒ·2'¤¼A½!¯4´¾©`¶c´¿£ƒÿ¤#'¤¼A½!¯4´¾æܼA´*¬£u­AÃT¼AÝ2'¼A% T£ ÄòÈ­A©
>WgmO(:c>R8;UÇ 1 5À› Ý;),ÃT­‘£m¼A©h ­A³VÃT­‘£¡¿Àà F­Aþ';³VÃT­‘£'H½!¯4ÃÀ­ ';³VÃÀ­
>Wg k G!E=:=<?>?E 0ۛ û柋û‰ØÙ£Äû‰ ¢h®­‘£ƒàT͐ɻ­ƒ¢h% à ¢‚©À­A®Å-¼ ¶c° ¼A´q£ƒ·ƒ#¦Fɾ͐Éßþ¢h³
>Wg k Y;UÄÇ 1y› ¦Kº[¢¾
ݕ¢}³ Ÿr¦FÃÀ­‘£ ·ƒ¯–Å»®­AÃÀ­‘£ƒÿfMҔ%(®ó¯4³Ð¡2ݳÐÉ»­A®ÃT­‘£ҕ%(®ó ¢WŸ Í žÀé»­ƒ¢h% ÃT­
>Wg
>?LNO(LlUÄÇ 1y›  ¢h³® ³ Ÿr¼A¦Þ
>Wg
>?LNO(Ll>AE;8 0œ› ¡2¿Àà ';³VT«]®£Ä­AÃTí‘';£®¡£ƒ¿Àà ðh'H´³ã«­A³Ú£'H¯ §h³ãÃT¼A´f­‘ì(£ƒ¯9Ãh£#'H® ¢h® 'H³ãÃT­‘£ƒÃh'H® ð´q­A³VÃÀ­
>Wg
>?LNO(LlEHG 0œ› ¡2¿Àà ';³V«
'¤­A³ ÅK£ƒÃh'H® 'H³ãà ¢}©T­A®­‘£ƒÃh'H®ªðh´­A³ãà ¢©À­A®­
>WgmgmO`L\UVG!>WO(< 3p› ´¿hî‹Æ £ ¡2ÃT­A
© &!Ë'¤£#¡2%(ÃT­‘£Ä·2¡ ­‘¼Aʘ‰'¤£¡"­A³ ÅKҕ³ã'f£¼Aó;­A'¤­A³ Å
>WgmgmO`LNY,G!U 3p› m'¥îr ­‘£¡2á‹Ür³;­‘£ÄÝ2‰Ëøݔ¢¯4º[® ¢£#·ƒM¼AÃ% ¬rËJÅK£ÿfÄÌFnÍ ­AÌ
>Wgmg
UVO`@NY,G\O k <?U 3ߛ ¡2° ­Aºc£#¡2¦#­Aá £e¼A©h"­A®£Í ¢:º ,£͐¿Àº ´â͐ɻ­
>Wgmg
U[I,>WO(LlU 3p› m¡ÃWŸr´f³;£
¼A͐ÃT­Ä͋ŻÂø'¤­‘£ƒ ¡ ˜Ë9©TҔº[´q£#·ƒ¡
­AÝԕÃT£ƒÝ ¼ ԕÃ';Ø,£ð¯9¼ ¶c°´q£ƒ´q­Aʘ'¤­‘¼A®'f£©h´¬‹F­AÃÀ£ƒ´¿À³ Ÿr´
>Wgmg
U[I,>WO(LlU[<As 3 I,_ › ¡òÚÅK£Ä´¿À³ Ÿ‹´£ôÑÏ,³VÃÀ£ƒÓÝVŎàTÉAÅK£ "[Å»à §—£ ÝVÅ»á ¢
>Wgmg
UV8;@lU 3p› ¡2¯9Ҕ³;¼AT´£¡
¼AT´q£ƒÍ ¢¾:º Ù£Ä͐¿Àº ´‚͐ɻ­‘£#͐¿º ´
>Wgmg
UV8;@lU[<As 3 I,_ › ¡ʘË4Ԙ´q£ƒÍ ¢}:º Ù£#͐¿Àº ´
…Gb

>Wgmg
UVGJ@\UÄÇ 1y› É¿ÀÍ ­AÃT­‘£MfÜrÍ ù”òmÉßÌq­AÃÀ­‘£ƒ®¦#­ƒ¢h% ÃT­‘£É»­A®ó¢h% ÃT­
>Wgmg
UVGJ@\U[I 3p› É¿Í ­#¢h% ÃÀ­‘£ƒÉAÜrÍ ­Ä¿Àº ¡
­‘£Ä͋ÜrÉ»­Ä¿Àº ¡ ­
>Wgmg
UVGJ@\>?EH8 0œ› ¦(),´q­‘£m¼AÃh‰Ìh̗ÃÀ£ƒ ôq­‘£ÉAÜrÍ
>Wgmg
>?:HGlO=8=L 0ۛ Mҕ';ÝVŎ¢h% "ó ¢WŸnÌq­Aà ¢¾©T­A®­‘£#¯4³ã¢h% "ÅK£¢h% "­ ԕ´f³V©T­AÝVÅ
>Wgmg
>?:HGlO(L\UÇ 5À› % ÜrÝ2¢
³V©T­AÝÞ';³VÃÀ­
>Wgmg
>?:HGlO(L\>?EH8 0œ› ¯4³V³ ¢h% " ¢h% "ó©T­A ¢WÝ Ÿ £ƒÌ¯ ­§=©À͐­AÝÝ
ÃÀ£ƒ­‘¯»£ƒ³V¢h% ¢h% ""Þ­ ԕ´f ¢WŸn
>Wgmg
>W8;UV8cL 3ߛ M¼AÃ';Ø'¤­‘£ƒ¯9­Aݪ'f­‘£¡
­Aà ¢‚©À­A®­ Ìq­A';³µ³ãº[ÃT­‘£ƒ¢h% "­ ԕ´f³V©À­AÝ
>Wgmg
E k >A<?U 3p› ¡2®£Ä%ücþ»£9¶c° ­A©³
>Wgmg
E;G\O(< 3ߛ % ¿ E Ò”U³ T£¿% ³;­A ­A³ ÅK£Í ¿À³Ú­‘£ƒ¡2ᐝæő¬£uԕË2­AË ¼A©h ¿ ³
>Wgmg
E;G\O(<?>?L‹s 0p› %¿³;­A ­A³;£¯9­A¯K£#¿À' ';æ¬£Í ¿À³;­Aèu £ ˜Ë2ù”òm ­A³;£ƒ ¿ % E Ò”³V´
>Wgmg
E;G!LNO(< 3p› ¡2‰³Ú£ƒ¡ ¼A‰ØÙ£ƒ¡ ¼A©ÃÀ­A"ÅK£#¡2Ã&!©h³
>Wgmg
E;G!LNO(<?>?L!s 0œ› ¡2T³V´q­‘£¡
à &‹©h³V´q­‘£n¼A³J¶c° ­‘¼AËʘ©
>Wgmg
E;G!LNO(<?>^[UÄÇ 1y› ¡T³µ';³VÃÀ­‘£¡®ª';³VÃT­
>Wgmg
E(_(O k <?U 3ߛ ¡®£¡Ø(®£Ä%ü=þ»£e¼ ¶c°³Ú£¡
¼ATØÙ£#·ƒ'Hé‘),³Ú£¼AÃh% ¬rËJÅ
>Wgmg
Y,8;U 3p› ¿Àý!´q£m¼AÃh³;­A¯4% Å»Ë2£¡ ¼Aá'f­A³Ð¯ §h­Aå?´
>Wgmg
Y,8;U 0œ› ð`ԕ¿ý‹´q£m¼AÃh³;­A¯4%
>Wgmg
Y,8;>?L!s 0ۛ ¿ ¼Aý‹´q£ƒ¡ ¼Aá'¤­A³;£9¶c©À­Aá‹Å»Ã´q­‘£ƒÆ ¿ÀØ('¤­A³;­
>Wgmg
Y;LNO k <?U 3ñ› ¡®£e¼ ¶c°³Ú£ƒ¡¯Kҕ³ã©´*¬rÃ"[Å»®
>Wg a O(Z[L 0œ› Ø(ý!'H³Ú£ƒáý!'f­
>Wg a O(Z[L2Ç 1y› ';Ý2'H³jÌ!),É,ÃÀ­
>Wg a O(<?UÇ 1œ› ';Ø(º[³;­ƒ® ¦­AÃÀ­‘£ƒÝVÜr®Ŏ¯4³Ðþ»­AÃT­
>Wg a O=GJLÇ 1€› %¢hÃÀ­‘£ƒ·2Ý ¿Àûu­AÃT­‘£ƒ¯ §c'H؀'H³ãÃT­‘£͐´f®­AÃT­
>Wg a O=GJL\>WO(< 3p› M¼AÃh÷‘¯4²£9ԕË2­AË\ÅK£  ¿ÀÃÀ¼AÝô¤£ƒÝîr ­‘£¯4²¯9­A´‚³;Ҕº[´q£9ԕË2­‘¼AË9'
>Wg a O=GJL\>WO(<?>AL!s 0œ› ¡2¯4²¯9­A´q£ÄÓ`ԕݠ­Aôf£9ԕ˃­AË
>Wg a O(@l@NO k <?U 3ߛ ¡¦F× Ë2£
¼AÌfÝ'¢¾¯9­A³Ðþ̐­ÄÝ2'¢WŸ
>Wg a O(@l@\U 0œ› ͗ԕ%³Ú­ ¶c´­‘£¦#¼A´f³”),á £¡ žÀÝ
­K¶c° ­AÂË2­
¼ ¶c° ¼A´‚ÌfºcŸM
­ ݔ¢ö¼AÃh'H® à ¢¾'¤­ƒu­A¦N¬nþº˜)»£ƒÍ‹Ÿr%¦F®Å
>Wg a O(@l@\>?_=U 3p› Ý
¿ ¿ % 7 ³;Ҕº[´£ý!® ¢h"ªº Å»ÃÀ£ƒð%Ù­AÝVÅ»Ã
>Wg a O(Ll>AUV8;Z[U 0œ› Í ¢— žÀÃRÅK£Äð´q­A©®­A¯4ÃT£ƒ¡2á‹Å»³V´q­‘£ƒ¡2ݠҕº[÷‘«•¿À´q­‘£ƒðhÊ˜Ý ¿À';´q­‘£ƒÍ ¢hÝ2͘§ Å
>Wg a O(Ll>AUV8cL 3ñ› Í ¢h žÀÃÀ£#ðh´­A©h®­‘£ƒ¡2á‹Å»³;£ƒ¡2ݠҕº[÷‘«•¿£ÄðÊ˜Ý ¿À'¤£ƒÍ ¢hÝ2͘§h£R˜Ëƒ­A¿' ®
>Wg a UVO(ZB]Ç 1€› ¡2¯4³;­AáÖ®¦#­AÃT­‘£ÃT­‘¼A®" 'H³ãÃT­‘£%?),+Á® ¦­AÃÀ­
>Wg a UVO(ZB,g UV8=L 0ۛ Ìf©T­A͐´f®ÍÖ'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ù”òm"ŸrÝ2ÃT£ƒ¡ ù”òmËV),¦#£ƒÃÀ­‘¼A®"£ƒ%?),+u­A³”),¯4«
>Wg a U[I,UÇ 1y› ³”),';ÃT­‘£¡2Øw'¤­AÃT­‘£n¼A©rÃßÉ»­A® ÃT­
>Wg a U[I,>Rg UV8=L 0œ› ³ ),'œØA),'¤£ƒ¡2Ø('f­A©À£Í ­Aá ­‘£m¼A© rÃ
>Wg a U[<‰Ç 1y› é¢h®ÃT­‘£¢h³ ®ÃÀ­‘£ƒþ,'¢h®ÃT­
>Wg a UV8;IÇ 5› ȯ4³Ð®Ø('HÃÀ­‘£m¼AÃ';Øyº˜),ÃÀ­‘£ƒ¡
­̐­AÃÀ­
>Wg a UV8;I,>R8;: 3ñ› M¼AÝ2³V¯4³j'¤­‘£m¼AÃh'HØ'¤­‘£ƒð¯K¼ ¶c°´£ÄÃÌf% Å»'œ'f­
>Wg a UV8;U[LNG\O k <?U 3ñ› ¡2¦K× Ë2£ƒ¡2° ­Aºc£ÄÍ ¢h¦ ¿ÀÌf³;£Ä¡ò–¢—í
>Wg a UVG\O(L\>?_=U 3ñ› Ìfìw³ ÅK£#¡ ­AÎ2­Ý¥Ür'¤£ƒ¡2©&!Ë2£Ä¡ ¼AéT­AË\¬£ƒ¿Àº ý!&Å
>Wg a UVG!Z[U a L\> k <?U 3ñ›  ¡2%ü &!Ë2£ƒ¡2¦(),³;£ƒÃ¾u­A®Ür±¯4É,à ¢}©T­A®­
>Wg a UVGrŒ–U[Z[L 3p› ¡2¯–Ür«H¬£%?),+âË ¿Àý!´q£ƒ¡á‹Ü‹³;­‘£Ä'¥îr ­‘£qԕËJ܋ÃT£ƒ¡2áÍÃT­
>Wg a UVGrŒ–U[Z[Ll>AE;8 0œ› ¡á‹Ür³Ú­A¯4ÃT£#¿ ¼AØ,£Ä%?),+F£';æÅK£¡2¯–Ür«H¬r´q­‘£Ä¡¯4³Ú­Aá £hq),Ø
>Wg a UVG!>WO(< 3p› ݝ §h­AØÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒÝ ­A §h­AÌhËøÝ2ה͗ԕá‹ÅK£ƒÍ ­A%("­Aº ÅK£ƒ·ƒ¡Ê˜Ë ¿ 
>Wg a UVG!>WO(<?>A@g 0œ› Ý ­A©R¬rò»Ï,Á¡ ¼Aá'¤­A³;£ƒÝ2 §—­AØ'f­ƒ"­AÝÃÀ£ Ý ­A §h­AÌËø'¤­ƒòÈ­A©À£#Ý ­A §h­AÌË9©T­A%
>Wg a UVG!>WO(<?>A@lL 3ߛ Ý ­A §—­AÌË©À­A% Å
>Wg a UVG!>?<‰Ç 1ۛ ]´f¢ñ
³  ¢WŸ É»­A®ÃT­‘£ÄÌ!)»ù ]Ž ¢WŸ É»­A®ÃT­
…G,…

>Wg
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g
W> g

a UVG!>?EHY;@ 3ñ› àT‰ë(ÉAÅK£ƒ¡ ù•òF­AÃWÅK£ƒá˜ü=÷‘ØÙ£ƒ¡ ­AÎ2­A¯4'
a UVG!@\EH8,O(< 3ߛ òÈ­A©‚©À­A'f£¡';´ ü ¬]©T­ îr˃£ ¡-˜Ë2¼Aý!´f¦F´
a UVG!@\EH8,O(LlUÄÇ 1y› ò‘¢h+±ÍÃT­AÃT­‘£ҕ';Ý¥ÅÁ'f­ƒì(¯±Ë2­© ¢h" á ­A³V« ';³VÃT­‘£͐ÃßÌq­AÃT­‘£ÃT­A±¢h% ÃT­‘£ƒ&Ür³ã´p͐ÃT­AÃÀ­
a UVG!_H>?EHY;@ 3p› ¡¦Fה˃£ƒ¡2ò–¢hí £Ä¡¯ §c© ¢h"ÃWÅ»Ë2£ÄÃßà ¿ÀÝ2à ¢Ëã) Ë
a U[LNY;EHY;@ 3ñ›  '§W),á‹ÅK£ƒÌ!),³ã%,­A³Ú£´ ¢—̐£¯ §=ë(É
a U[LNY;@ 0œ›  © ¢—¦£¦¼A´f"¼Aý!´q£͐®£ƒ¡ ­A© ¢h¦#£Ä¯ ¢h§ ³ã«]­
a >W8;:=U
Ç 15‰› D¯4³ñ¼A¦F³;­AÃÀ­‘£ƒ®¦#­AÃT­‘£ƒØ(';³;­AÃÀ­
a <WO(ZVO k <?U 3ߛ ¡´!),+T«cŻ˃£'Hé‘),³Ú£ ´*Ÿr¦ Ҕ%(®£m¼AÃh% ¬‹ËJÅ
a <WO=8cLÇ 1y› ¦#­AÉ,ÃT­‘£ƒÌfu­AÃT­‘£ƒ';®±®¦#­AÃT­
a <WO=8cLNO(L\>?EH8 0ۛ ÌfF­A©hØÙ£#';®±®¦#­AÃT­‘£®¦#­A©Ø
a <?UVg
UV8cL 0ۛ ºc¼A°Ë2­A³Ú£ƒ¡;Ï,̐­A³Ú£ƒ"­ 2¶ À£ƒÝ
­Au­AÃT£Í ­AÝ2ÃT­
a <?>?ZVO(L\U
Ç 5À› ô”ŸrÝ
­AÃÀ­‘£ƒ¯ ¢hÂ֝ ¢WŸÉ»­A®ÃT­
a <?>?ZVO(L\>?EH8 0p› ôHÝ ­A©T£ƒ® ¦­A©À£ƒ·2¡2¿Ã F­AÃÀ£ƒ¡°‹¬[£#´q­Aʘ¯4Ë\¬£ƒ¡ ­A"Ë2£Ý2ה͗ԕá
a <?>?Z[>?L 3p› ¡ԕ´¼AÃW¬Ҕº[´£¼A©©T¼A²´q£ƒ-¡ ˜Ëý!´q£ƒ·ƒ¯–Ür³;­ÝTûF­¿Àº ¡
­‘£Ä¡2Ý
Ÿr­ "¼AË'¤£¼A©
&!©T­AÝ Ëã) Ë2£¡”¢h´fÍ ­A³ Å
a <?>?Z[>?L\<?s 3 I,_ › ¡¿Àà F­Aþݔ¢À£m¼AÃ7 Ýqԕ¢h% ºc£ƒ¡ Ÿ­ &Ü Ÿr%'¢À£ƒÍ ¢}¯–ÜrÆ
a <?EHG!UÇ 1€› M¼A©hô*Ŏ';³VÃT­‘£¯ §h­A°‹¬rÃÀ­#';³VÃÀ­‘£¼Aàu¼AàTË2­AÃT­‘£uŸr­ ¦FÃT­
a <?sDÇ 5‰› ݔ¢¾¯9Ҕ³V«]­A ¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£®¯ ¢hØ(ÃT­‘£ÄÝ2‰ûu­̐­AÃÀ­‘£#T´f®ͱ(³ ]ÃT­‘£ÝVܼA´‚';³VÃT­
a E=<?>ALlU 3p› ¡Ý-V˃£ƒ¦NŸr©T­A³Ú£ƒÍ ¢hÌq­‘£ƒìAµ­‘£ƒ¡
¼A" ÷‘Ø
a EHG!LÇ 1y›  Í ­Aº[³Ðݕ¢}®­AÃT­‘£ƒ¡ ­AË2­A´¾';³VÃT­‘£·2ÝVܼA´ß';³VÃÀ­‘£ƒ¡2°‹¬M$³ ]ÃT­
a EHG!LNO=8;Z[U 0ۛ Tº[ʘ©T£ƒ¯ §còÈ­A©T£¡ ­A© &!Ë';´q­‘£ƒ¦(Ï,³V©À£ƒ¦ ¿À¿À³ ´q­‘£¯ §h¼A´f÷‘é»­
a EHG!LNO=8cL 3p› Tº[ʘ©¯‘Ür«H¬£#͐ɻ­ÄòÈ­A³ ÅK£ƒ¡
­A©
&!Ë'
a EHG!LNO(Ll>AE;8 0p› Í ­Aº[³Ðݕ¢}®­AÃT­‘£ҕ';Ý¥ÅÁ¢—% "ޝ ¢WŸ ¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­#˃­ƒ® ¢}̐­AÃÀ­‘£#Í ­A³ã͐³V%Ù­A³ ÅK£·ƒ#Í ­Aº[³ݔ¢¾®­AË\Å¿Àº ¡•¢Â‹Å»Ì ¢
a EHG!L\UVG 0p› òm³ã´Å';³Và ¢¾©T­A®­‘£ƒÍ ­Aº[³ݕ¢u­A®ó&Ÿr¦#­Aà ¢©À­A®­‘£Ä¡
­A˃­A´—';´q¬­
a E=@\UÄÇ 1y› D¯4³Ð³(]ÃÀ­‘£¼AÌf× F­ƒ';³VÃÀ­‘£®¦#­AÃT­‘£ƒá[)'µ­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒé,¦FÃT­‘£ƒÆ®ÃÀ­
a E=@\>W8;: 3ߛ ¯ §=ò­A©‚É»­A®à ¢©T­A®­‘£ƒ¦ ¿À«
'f­A³ ÅK£ƒ³”),͐%Ù­A³;£l
a E=@\>?L\>?EH8 0ۛ ®¦#­AÃT­‘£(³ ]ÃT­‘£¡ ­A³”),¯4«]£Ä·2¡ ­A"­‘£ƒÿ¤ò #á˜Ë[') µ­‘£ Ä®¦#­AÃT£ƒ%(ë(É»£Ä‰º[ÝVÜrÝó';³
a E=@\@\> k >?<?>AL!s 0œ› ¡2Ý× òm©´q­‘£ƒ¡2Ý2הòÈ­A©hÃT­
a E=@\@\> k <?U 3ߛ ¡2Ý× òm©T£ÃT­A ¿ÀFҔ';ÃT£ƒ¡2ú˜),ÃWÅK£#¡2Ý
­AäË
a E=@\L\EHG 0ۛ á[') µ­ƒ¢h% à ¢}©T­A®­‘£Äé,¦#£ ¯K­ —Ÿ‹ÉAÅK£#͐¿ï
º ìÙ¼A¯4Ë2­
a E=L\UV8;Z[U 0p› %¿À͋¬r®´q­‘£ƒ';T̋),³ ÅK£¯¿À¿³ +‰Ê˜©hº Żôq­‘£ƒÃ¯¿rŸrÝ2'H´q­
a E=L\UV8cL 3ߛ %¿À͋¬‹®£ƒ';‰Ì!),³;£¯¿À¿³ +‰Ê˜©hº Å»ÃT£ƒÃh¯¿rŸrÝ2'
a EHY,8;IPÇ 1y› ͗ԕ%'H³ãÃT­‘£à ¢h³VÃÀ­‘£ƒ·2Ìf$&´¾';³VÃT­‘£ƋŻÃß® ¢—ÃT­
a Ew_cUVG!>?@NBMÇ 1y› M¼AÃዬrÂ';³VÃÀ­‘£ ¦F³ Å»Íø'H³ãÃT­‘£ƒ%ÙҔ³VÕÐ'H³ãÃT­‘£
¼AÃ7 Ý´‚';³VÃÀ­
a Ew_cUVG!>?@NB,g
UV8cL 0œ› %ÙҔ³VÕ㴐­‘£¼AÃዬrÃh´­‘£ ¿Àô¤¼A®Ý¥Å
a G\O`Z[L\>?ZVO(< 3p› ¡Ý ­AäWË2£¡2Ý× òm©T£'f¼A½!¯4´q£¡¯ §=ËV),¦#­AʘT'
a G!U[:;8,O k <?U 3p› ¡Ì ¢h˃£#Ì!)pÝ2º[Ì❠¢WŸ¨F´q­ƒÃßÌq­AË
a G!U[:;8,O(L\UÄÇ 1y› ¦#­‘ù•òmþ';³VÃT­‘£¦#ù”òÚ¬r«Hű';³VÃÀ­‘£ƒ·2ò³VÃT­‘£
¼A¯4®­AÃT­‘£ÄÉ»­A®ÃT­
a G!U[@l@ 0œ›  ¿Àº[³Ú£ƒÆ ­A¯9£m¼A% 0
a G!U[@l@Ç 1y› ¿Àº[³Ð';³VÃT­‘£Æ ­A¯4ÃÀ­‘£m¼AÂ%0 ';³VÃÀ­‘£ƒ·2͐®­Aʘ'¤­A³ÐÃ&Ï,';³ ŝ ¢Ÿn® ¢hÃÀ­‘£ƒÍ ¢h¦#­A³Ð¯4'HÉ,ÃÀ­
a G!U[@l@\>?EH8 0p› M¼A% 0
£é,åA¯K­‘£ƒÆ ­A¯9£Ä¯ §=òÈ­A³Ú£ƒ¡Ý2³
a G!U[@l@\>?_=U 3ߛ ¯ §=òÈ­A©h"­A®ÅK£ƒ'¤­A³V¦F³Ú£ ¦ ¿À«
'¤­A³ ÅK£ƒ¦F× òÚÅ»³;£mҔ%(®ó ¢WŸn¦FÉ,à ¢¾©T­A®[ÅK£m¼A% 2­A';+æő¬
a G!>W8cL 0œ› Æ ­A¯9£e¼AÂ%0 £ƒ·ƒÆ ­A¯4à ¢©T­A®˜¢¾'¤­ƒÃT­A±Óʘ˃­‘Ò•%Ì!)p¯¿h¶c´f'Û¯»³µÆ¯9­Ä³Vº[´q­ž º
a G!>W8cLÇ 1y› ¿º[³µ';³VÃÀ­‘£ Æ ­A¯»ÃT­‘£Ä‰Ãp ¢WŸ Í žÀé»­ƒ¢h% ÃT­
a G!>?@\E;8MÇ 5À› 'žÀ%'H³ãÃT­‘£ƒÍ—Ô•%';³VÃÀ­
a G!>?@\E;8,g
UV8=L 0œ› 'žÀ%Ù£ƒÍ—Ô•á ¿À¡ ­AèF£Ä'f­A³Ú­A͗ԕáÃT£ƒ'¤­A³;­A©À­AÝ
…G

>Wg
W> g
W> g
W> g

a G!E k O k <?U 3p› ¡Ý2הòm©À£m¼A© ­A³ݔ¢¯4¢À³ £ƒ¡2Ý× òÈ­˜Ë
a G!E a UVG 3ñ› ¡¿à ¼A´q£#Í ¢—̐­‘£Ä¡2" ¿ £ƒ¡2¿Àà ¯»Ë ¿Àý!´q£
a G!E a G!>?U[L‹s 0œ› ¡Ëã) Ë´q­‘£® ¿hî‹Â ­A¯4ÃT£Ä¡¿à ¼A´‚'¤­AF£ƒ¡2Ã&Ï»¼Aʘ˃£ƒ¡2¿Àà ¯4Ë ¿Àý!´f´­
a G!E(_=U2Ç 15‰› ƒÝ ¿Àá ­A³VÃÀ­‘£ ð=ԕÃT¼A´p';³VÃÀ­‘£u© ü—Ò) ø';³VÃÀ­‘£u¡îrÆ ¢'¤­A‚ ¢WŸ ®­AÃÀ­‘£ ·ƒ#ð
T´f³Dº˜),ÃT­‘£Ý ¿ÀᐳVÃÀ­‘£uð=ԘÃh´pº˜),ÃT­‘£͐þ,ÃÀ­

>Wg a G!E(_=UVg UV8=L 0œ› © ühÒ/ £#͐þ,´*ÅK£ƒð=ԕÃT¼A´q£ƒÝ ¿Àá ­A³;£
¼A"²­‘£ƒÍÃÀ­A©
W> g a G!E(_;>?@\UÄÇ 1y› ¡•¢h'¤­A¡”¢h'p¯ §¶c´¿À´‚';³VÃÀ­‘£ƒ·2ÄÝ2‰Ëø¯»³µ'¤­A±Â®­Aà ¢}'¢ø¼A®Ë ¢ø¸¦NÅ»´¾¡
­‘Ò”%‰¹͐ÃT­® ¢hÃT­
W> g a G\Y;I,UV8cL 3ñ› Í ¢h¯4³ã©T­Aºc£M¼AÃT¼A©W¬r© ¢—'f£Ä¡Ý ­A©á ­AÃÀ£ƒ&Üf¬£ƒþAŻ黣ƒ¦ ¿h¶c´q­ 
W> g a Y;:H8]Ç 1€› ]ë(É,Â'H³ãÃT­‘£'¤­AØwÃÀ­‘£#³µ';³VÃÀ­
W> g a Y;<?@\U 0œ› ¯ §¢h³V«]­‘£Äáý‹'¤­‘£ƒ'¤­A³V«]£ƒÂ ­A®£Ä¯ §=Ëã),ÌfÃT£ƒ¯ §c©´*¬rÃT£Ä¡2ݳڣ ¯ §=òÈ­A©
W> g a Y;<?@\>?_=U 3ߛ ¯ ¢h§ ³ã'f£ƒ¯ §=©´*¬r'¤£ƒ¯ §W),ʘݠ­Aº['¤£#¿À³ 'œ¿À³ '€'H³Ðº˜),à ¢}©T­A®­‘£Ä¯ §=òÈ­A©‚É»­A® à ¢¾©À­A®­‘£Ä·2¡ ­A© ¢h¦F"Å»®
W> g a Y,8;>?L!s 0p› %(ë(Épݔ¢¾ ¿¼Aý!´q£ƒ% ŸrÉ»­AòÈ­A©T£Ä¡2¯–Żɻ­‘£#Æ ¿Øw'¤­A³;­
W> g a Y,G!U 3ñ›  ¡2¯9¼A© 
T£ÄžÀ®­‘£ ¡2" ¿ £Ä¦‰Ô•%,­‘£®× ¯4Ø
W> g a Y,G!>?L!s 0œ› ¡2¯9¼A©h´q­‘£# žÀ®­A¯4ÃÀ£ƒ¦‰Ô•%w¦NÅK£ƒ¦‰Ô•% Å©`¶c´¿
W> 8 3 I,_ › òÚÅ»´f³
W> 8DX9G!U am› òÚÅ»´f³;£ƒ¡ԕ%w³Ú£ ¢WŸ[£ƒÍ‹Å»Â
>W8 “›Žµ2… sX€‹*€yº€U‹du ’
>W8 ŽÐ… s-¾4yNjs ÎÏ¿z}€¹‹Fw
>W8 “Г”Žµ2… s3}'€2yN`s-wUu€›•€ ‰ ´
y x s3}'w„w`€
>W28 ˜[˜ 0p› Ý ­A‰Ã ¢À£·2³Vº[´ ¢¿Àº ¡”¢ŽòÚÅK£ÿfÄ¡ÃÀ­A%(³µ';³V'¢
>W82˜ 3p›  °[),É¢¾ ¢WŸ£Ý¥Ÿr²A¢—¯â ¢WŸ
>W28 ˜ 0œ›  ¯ §=Ëã),¦Þ'¢}ËV) Ë2£éAÅ»'
>W28 ˜[˜ 0p› M¼AÝ2f
ݔ¢
>W82˜[˜ 0p› ´q­‘Ò•® '¤£c¼AÓÝ2Ý ® ¢¼A® ¢WË ¢Ÿ£ƒ£ƒ'§=ӝ±
¡ ù•òm¯ §h­AËÞݕ¢
>W8,O k >?<?>?L‹s 0p› ¡2ËV) Ë´q­‘£¡ݪ
Ý ­A ËJ¬£¡2²‰´q­‘£¿À% ͋¬r®´q­
>W8,O(Z[Z[U[@\@l> k <?U 3p› ¯4¿rº ŸrÂÞݔ¢¾Í ­Aº[³Ú£ƒ¡HÏ,àTØÙ£ƒ¿À% ®¬rò£#¡2¯ §h­Aå?Ë2£
>W8,O(Z[ZVY,G\O`Z[s 0ۛ òÚÜr®£Ä¦F®´*ÅK£‹Ür'f£Ä¡2" ¿/Ò
>W8,O(Z[ZVY,G\O`L\U 3p› ¦F®´q£ƒ¡2" ¿ £¡Ë9° ­A°‹¬
>W8,O(Z[L\>?EH8 0p› ¡2¿Ã í[),¦£Í ¢h'f­A³Ú£ƒÝ ¿h¶c´*ÅK£ƒ¡
­A³Ú­A
>W8,O(Z[L\>?_=U 3ñ› D¼AÃh¿À³ 퐝u£Í ¢h'¤­A³;£ƒÝ ¿h¶c´q£¡
­A®ÝVÅ
>W8,O(Z[L\>?_;>?L‹s 0p› Í ¢h'¤­A³ ÅK£ƒÝ ¿h¶c´*ÅK£¡
­A® Ý¥ÅK£ƒ¡ ­A³;­Au£¡¿Àà í[),¦
>W8,O(I,:U 9,Y,O(Z[s 0p› ¡Ëã) Ë´q­‘£¡2¯4Ë2¬r­ å?´f´q­
>W8,O(I,U:9,Y,O(L\U 3ñ› ¡Ëã) ˃£ƒ¡¯»Ë2¬r­ å?´q£ƒ°[),É»­‘£Ä¡¯–Ü‹«c¬[£#¡2á‹Ür³;­‘£Ä¡2ÿÃ ìw¯
>W8,O(Ig
>?@\@l> k <?U 3p› ¡¦?§=º[«]£òm³ã´Åþº˜),à ¢'¢¾ËV) Ë
>W8,O(I,_=UVGJL\UV8=L 3ߛ Í ¢ ]͐³Ú£ƒÍ ¢h¯4³ã©T­Aºc£Ä¡Ý ­A©á ­AÃÀ£#‹Ür';à ¢—©T­A®­‘£Ä割—²'
>W8,O(<?>?UV8,O k <?U 3ߛ ̋)¡®¦ Ҕ';Ë2­ƒÃ‚Ìq­ƒÝ2'¢£ƒÌ!)pº‹¶c´q­ Ԙ´qҔ³V´¾Ã±Ò”';Ë2­ƒÌq­ƒÝ2'¢
>W8,O=8;U 3ñ› -µ­A®ÅK£Í ¢h'¤­A³;£ƒÆ‹Ü ŸrÆ ­
>W8,O=8;>WgmO(LlU 3p› Í ¢hÌq­AÃÀ£e¼AÃhÌő¬‹©T£Ä ü=´
>W8,O a,a G!E a G!>WO(L\U 3p› ¡Ëã) Ë2£¡¿Àà ¯4Ë ¿ý‹´q£ÄÍ ¢héAÅ»'¤£ƒÍ ¢h ¢h®
>W8,O(L\LlUV8=L\>?EH8 0ۛ Í ¢h¯4³ã©T­Aº ÅK£ÄÍ ¢]͐³ ÅK£ƒ¡2Ý ­A©á ­AÃRÅK£Ä割h²­‘£ƒòÚÜr®£#¡ ­AÃT­A'¤­AÃRÅ
>W8,O(L\LlUV8=L\>?_=U 3ñ› Í ¢h¯4³ã©T­Aºc£ÄÍ ¢ ]͐³;£ƒ¦#­‘Ò”ôH®£#¡2Ý
­A©há ­AÃT£ƒðh¯ ¢h²'
>W8,O=Y;I,> k <?U 3p› Ì!)¾Ý ¿ÀÃÀ­Aèâþ¯4É¢À£Ä ¡ ­ ˜Ëƒ£ƒ"$r%µ³Úҕº[´
>W8,O=Y;:HY,GlO(< 3p› M¼A´f®'œË2­¡
ù”òm+ ¢h'œÝ× Í—Ô˜á‹Å
>W8,O=Y;:HY,GlO(L\UÇ 1y› m¦h ÅÁ¯4³µÍ žé»­AÃT­‘£m¼A´f®'€'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ù•ò+ ¢h'œ';³VÃÀ­
>W8,O=Y;:HY,GlO(L\>?EH8 0œ› Ø Å»'¤­‘£m¼A´f®'¤£ƒ¡ ù•òm+ ¢h'
…G x

>W8,O=Y;@ a >?Z[>?EHY;@ 3ñ› ¡" ¿ÀòÈ£ƒ¡2æŸ‹¦K® 'f­A³ ÅK£ƒ‰Ãhº ÜrÝ
>W8 k EHG\8 3ñ› ÌHԕÁݔ¢À£9¶c©À­AòÈ­‘¼A©'¤£Ä¡¥Ÿr´fòÚ¬‹©T£Äݺ[̂¯ž%,­AË9"ÅK£ƒÌq­A´*Å
>W8 k G!U[I 3ߛ ÌHԘŽÝ•¢£9¶c©T­AòÈ­‘¼A©h'f£Ä¡VŸr´fòÚ¬r©T£ÄÝ2º[Ì⯞À%Ù­AË9"ÅK£̐­A´*Å
>W8;ZVO(<?ZVY;<WO k <?U 3ߛ Í ¢Àҕº[Ý ­AÍ £Ä¡ÃÀ¼A¦KÃh´q£ƒ¡ÝVŸJ,Ë
>W8;ZVO a O k <?U 3p› M¼AÃh͋¬r®£Ä¢hº ØÙ£#';F£¡2ÃT­AÉAÅK£Ä¡Ëã) ˃£ƒ¡²
>W8;ZVO a O(Z[>?LNO`L\UÄÇ 1y› ¡Ëã) ËÖ'H³ãÃT­‘£ƒÍ ¢h͐ݪ';³VÃÀ­‘£ƒ¡Ý ­AT°‹¬n';³VÃT­
>W8;ZVO=G!Z[UVGlO(L\UÄÇ 1y› ͗ԕ%'H³ãÃT­‘£ž' %'H³ãÃT­
>W8;ZVO=G\8,O`L\U 3p› ¡2©´q­A³Ú£ƒ¡©h´q­A³œ¼A®˃­¿Àº ¡
­‘£ÄÝ2"³ Å»³Ú£ &Ür´*¬
>W8;ZVO=G\8,O`L\UÄÇ 1y› Ý"³ Å»³P'H³ãÃT­‘£ƒ¡2©´q­A³Ð® ¢hÃT­‘£"³ Å»³Pá ­A³V« 'H³ãÃT­
>W8;ZVO=G\8,O`L\>?EH8 0œ› %¢hºÐá ­A³V«]£ƒ·ƒ¡©h´q­A³
>W8;Z[UV8;I,>WO=G!s 3ñ› ³;­AÌq¼A©Õ ),º ÅK£#òÉ,'f­Aà ¢‚©À­A®­
>W8;Z[UV8;I,>WO=G!s 0ۛ ¦?ü=º[%Ù­Aº ÅK£#¡ ­A¦Þ®¦#­Aà ¢}©T­A®­‘£ÄÍ !¢À¼AÉ,Ë2­‘£ƒô;Ý ­A% Å
>W8;Z[UV8;@\U 0œ› Tº['f£Ý ¿À¦‰Ô•á £ƒá‹Ür¯
>W8;Z[UV8;@\U
Ç 1y› '¿¼A¯4´‚';³VÃÀ­‘£ƒ¿À' þ»­AÃT­‘£ƒÝ ¿À®¦#­AÃÀ­‘£ƒ·2Äá‹Ür¯±¢h% ÃT­‘£ƒÝ ¿À¦#¼ ԕᐴ‚'H³ãÃT­
>W8;Z[UV8cL\>?_=U 3ñ› ͐þ»­A©T­Ä¢h% à ¢}©T­A®­‘£ƒÝ ­Aº[ݪ¢h% à ¢}©T­A®­
>W8;Z[UV8cL\>?_=U 0ۛ 'f­A³ã«]£ƒÝÍÍ £Ý
­Aº[Ý £ƒÍþ»­A©T­‘£ÄðÝ2'¤­A©T£ƒ¯ §¢h³V«]­‘£ƒ¯ §c®=),òmÃT­
>W8;Z[U a L\>?EH8 0œ› ¡ ­A³V× òÈ£ƒ" ¿ÀìÙ£ƒÝVÜ h¯9­ 
>W8;Z[U[@\@NOc8=L 3ñ› ®¦#­A´q­A³;£¡2é³ã´q£ƒÍ³;­A͐³
>W8;Z[U[@\@NOc8=L\<?s 3 I,_ › ® ¦­A´q­A³Ú£ ͐³Ú­A͐³;£m¼AÃhʘË2£ûTÉ»­Aû‰É
>W8;Z[B 0œ› mÓRŸr £ƒ¿Àô ؀'f­ › ·Þ©TŸj
³ á‹Å»¢À³ £ƒ°[),É»­Ä°[),É»­#';³V'¢
>W8;Z[>?I,UV8;Z[U 0œ› M¼A¦F³Và ¢¾'¤­ƒþAŸr¦#­ £mҕ¼Aº‹¦F¶c³;Ý ­A©À­‘£ƒ£ƒ·ƒòÈá­A³ ‹Å»¢¾
>W8;Z[>?I,UV8=L 0œ› Ý¥ŸrËã),¦#£ƒà‰Ø(ÃÀ­‘£ƒÍ ­A´
>W8;Z[>?I,UV8=LO(< 3ߛ ¡ ­A'f¼ ¶cT'f£¯ §h­AÝVŸ¼A¦F'
>W8;Z[>W8;UVG\O(L\U
Ç 1y› ̗® ÃT­‘£ƒòƒ¶c±';³VÃÀ­‘£ƒ³;­ 'H³ãÃT­
>W8;Z[>W8;UVG\O(L\>?EH8 0œ› Ìf®­Ä';³jòƒ¶c±'H³ãÃT­‘£ƒ¿ ' &!´q­ƒÍÃT­AÃÀ­
>W8;Z[>W8;UVG\O(L\E;G 0œ› Ìf®­Aà ¢©T­A®­‘£ƒòç Å
>W8;Z[> a >?UV8=L 3ñ› " ¿Àì'¤­‘£ƒ¡ ­A³Vהò 'f­‘£¯4º[® ¢'f­
>W8;Z[>?@\>?EH8 0p› '¤­AØÙ£ƒàu­A©T£ƒÌFJ,
>W8;Z[>?L\U
Ç 1€› ðh'HÝ ­AÃT­‘£ƒðhòÈ­AÉ,ÃT­‘£ðé»­AÃT­‘£𠢐¼A̗´‚';³VÃÀ­
>W8;Z[>?L\UVg
UV8cL 0ۛ ͐þ»­A©T­‘£Äð';Ý ­‘£ƒ®­A® £ƒ'¤­A³V«]£ƒ¯ §=®=),òmÃÀ£#
ð ¢hÌfÃ
>W8;Z[<?UVg
UV8cL 3ñ› 'Hé‘),³Ú£
¼AÃ% ¬rËJÅK£'HÉ»­‘£ƒìAµ­‘£ƒ´*Ürô¤­AÃT­
>W8;Z[<?>W8,O(L\>?EH8 0œ› û ¿À'¤­A©T£ÄAì ~­‘£Ó`îrÆ ­‘£¿ ³ ¼A £ƒÂ ­Aºc£#¯ ¢h§ u£ƒ¯ §=© üh¼
>W8;Z[<?>W8;UmÇ 1 5‰›  û ¿À'f­AÃÀ­‘£ƒ ¢h®ó$³ MÃÀ­‘£û
¿ ]ÃÀ­‘£ƒ¯ §=© ü=´‚º˜),ÃT­‘£ƒÓ=îrÆ ­ƒ';³VÃÀ­
>W8;Z[<WY;I,UmÇ 1y› Ý ¼Aהu¼A®´p';³VÃÀ­‘£á ­A³V« ';³VÃÀ­‘£³(]ÃT­‘£
¼AT®­AÃT­‘£ƒÝVŸrË ¿Àý!´ß';³VÃÀ­
>W8;Z[<WY;@\>?_=U 3p› M¼AT®­A';³;£ÝVŸrË ¿Àý!´q£Ý
¼A× F¼A® ´
>W8;Z[E=:H8;>?L\E 3p› ¦ ¿Àå?´q£ƒ¡2¯ §=';Ø,£n¼AƐ¯9­‘£ƒ¯l),"Å»%Ù­‘£ƒÍ ¢h+±Í%(® ';³;£ ¿À¯»'¢
>W8;Z[EHB;UVG!UV8cL 3ñ› ¡ÝVŸrÍ% £ÄÍ ¢hÌ!),É»£#Í ¢— ¢h®£ƒþAÅ»®­‘£ƒ¡2Ý¥Ÿ‹¦K´
>W8;Z[EHg
U 0ۛ ¡ ­A‰%(ÃRÅK£¡
­A˃£ƒ¯ §h­‘¼Aå?´q£ƒ®­AòÈ£¿ÀÃÀ­Aôf­
>W8;Z[EHg a OcG\O k <?U 3ߛ ¡´¿À½!˃£ ¡2¿Ã ¯4F£ð u£¡Ãr') µ­‘£ƒ¡ÃWÜr¯9£ÄÍ ¢̋),É
>W8;Z[EHg a O`L\> k <AU 3p› m¡Ëã) ˃£ Í ¢— ¢h®£#¡2Ý¥Ÿ‹¦K´
>W8;Z[EHg a U[L\UV8cL 3p› ¡2ËV) Ë2£ƒ¡2Ý2‰°‹¬£¡¯–Ü‹«c¬[£¡¯ §c ¿À³;£Ä¡¯»Ë2¬r­ å?´
>W8;Z[EHg a <?U[L\U 3p› µ¼Aë(É,´q£ƒ¡2¯–Ür«H¬£Ä¡¯ §c ¿À³;£¡2¯4Ë2¬‹­ åA´
>W8;Z[EHg a GJUVB;UV8;@\> k <AU 3ߛ ¡2Í[),äWË2£¡
¼A‹Ÿrʘ˃£ƒÝ2‰û±Ë2­¡2¿Àà u­Aþ'¢Í ­Aº[³
>W8;Z[EH8;Z[U[>?_wO k <AU 3p› ¡ ¼A‹ŸrʘË2£ÝTû±Ý•¢}Í ­Aº[³
>W8;Z[EH8;Z[<WY;@\>?_=U 3p› ¡
¼AÃh«M¬‹­ Ë'¤£#¡2á‹Ür³;­
>W8;Z[EH8;@\>?@\LlUV8;Z[s 0œ› ¡2Ý¥Ÿ‹¦K´q£ƒ¡2ËV) Ë´q­‘£
¼A©¿ ³ ©T­‘£Ä¡%ü=þ,´q­
…G8

>W8;Z[EH8;@\>?@\LlUV8=L 3ߛ ¡2ËV) Ë2£ÃT­A ¿ÀÃÀ­‘¼AÝÍ £m¼A©h¿ ³ £¡ÝVŸr¦F´
>W8;Z[EH8;@ a >?ZVY;EHY;@ 3ߛ M¼AƐ¯9­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¡¯ §h¼AÝ £Ä¡2¯ §=ʘ˲
>W8;Z[EH8cL\>W8;UV8;Z[U 0p› ¡2Ý¥Ÿ‹Ëu£ ¿À' ÝVŸr˝u£ ˜Ë2ù”òm ­A³
>W8;Z[EH8cL\>W8;UV8=L 3ߛ ¡ÝVŸr˝&ÅK£¡ÝVŸrË9´ £ ˜Ëƒù•òm ­A³ Å
>W8;Z[EH8cLNG!E(_=UVG!Ll> k <?U 3ñ› M¼AÃT¼A©W¬r©T­A%
>W8;Z[EH8c_=UV8;>?UV8;Z[U 0œ› ¡2ËV) Ë´q­‘£·2¡2Ý ¿¼A©há ­‘£#ÿ¤%¿ 7 µ£¯–Żɻ­‘£ÄÍ ­Aá ­
>W8;Z[EH8c_=UV8;>?UV8;Z[UmÇ 1y› % ¿ 7 ¢h% ÃT­‘£¡2Ý ¿¼A©há ­# ¢WŸ É»­A®ÃT­
>W8;Z[EH8c_=UV8;>?UV8=L 3p› ¡Ëã) Ë2£¡Ý
¿ ]'H³Ú£%¿ % 7 ]%Ù­AèF£ƒÍ ¢—þ,Í £#¡2Ý ¿ ¼A©á ­Ä'f­
>W8;Z[EHG a EHG\O(LlU 3ߛ M¼AT®­‘£
¼AF¼´q£ÝVŸrË ¿Àý!´
>W8;Z[EHG a EHG\O(LlUÇ 15› "­‘¼AT®Þ'H³ãÃT­‘£ƒÌfʘ° ­ƒÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#Óh6' 5c­Ä';³VÃT­‘£
¼AT®­AÃT­
>W8;Z[EHG a EHG\O(Ll>AE;8 0œ›  ¢h®£ƒÝVŸrËã),¦£Të(É,®ÅK£ƒÝ2F­AÌ
>W8;Z[EHG\GJU[Z[L 3p› ¡2" ¿ £¦K® ´
>W8;ZVG!UVO(@lU 0œ› ͐þ,´*ÅK£Ä͐þ»­A©T£Ä© üh/Ò £ƒ·2ðhʘ¯9¼ 2£®­Aò
>W8;ZVG!UVO(@lUÄÇ 5À› ͐þ,ÃT­‘£ÄžÀô ®ÃT­
>W8;ZVG!UVO(@lUÄÇ 1y› ͐þ»­Ä';³VÃT­‘£͐þ»­AÃT­
>W8;ZVG!U[I,> k <?U 3p› m¡
¼A
© &‹©hÝÃWÅ»Ë2£ƒ¡ ¼A© &!©À­ ¶cË2£þF­AÃhà ¢ËV) Ë
>W8;ZVG!U[IY;<?EHY;@ 3ߛ ¡
¼A
© &!©T­AÝVÅK£#"ý!'”ÅK£ƒÝVŸr¢h% ºj';³Và ¢}©T­A®­
>W8;ZVG!UVg
UV8cL 0ۛ ͐þ,´*ÅK£#© ühÒ)
>W8;ZVG!>Wg
>W8,O(L\U
Ç 1y› Ó®Ìq­A±®¦#­AÃT­‘£ƒ%?),+&Åé,º[³;­AÃT­
>W8;ZVY k O(L\>?EH8 0œ› ¡VŸrÉ¢ݔ¢hÃT­
>W8;ZVY,g k UV8;Z[s 0p› Ý2ºc­A³;­‘£òm³ ),Ý
­‘£¯4%(¦?§=º[«
>W8;ZVY,g k UV8cL 3ñ› Ý2ºc­A³;­
¼A®Ë ¢}¿Àº ¡”¢À£#¡2© &!˃£#ðÀ¼A´
>W8;ZVY,g k UV8cL 0ۛ ¯4%(¦?§h­Aº ÅK£ƒ¡ ¼Aá'f­A³ Å
>W8;ZVY,G Ç 1y› ¯4É,ÃÀ­‘£#ðhé»­AÃT­‘£ȯ4³µ®˜¢hÃT­‘£ƒð
³ã%,­AË\ź˜),ÃT­
>W8;ZVY,G\O k <?U 3p› ¡2Ý
­AäË2£m¼AÃh¿À³ ¯9­AË
>W8;I,U k L\U[I 3p› ¡ žÀº[Ý ­AÝԘ%Ù£ƒ¢h% Ãh%Ù­A³; £ k«HÅK£#' ü=´fÎ2£¡2¿Àà ¦?ü=º Å»´
>W8;I,U[Z[UV8;Z[s 0p› M¼Aî[¬rÌÌf´q­‘£ƒ¡-&‹®[Å»®´q­‘£ƒá˜ü=÷‘Ø(´q­‘£mҕþ,é»­Aè
>W8;I,U[Z[UV8cL 3ñ› M¼AÌÌq£#-¡ &!®Å»®£ƒá˜üc÷‘Ø,£ÄþAŻ黭‘£ƒ¡2¿à ¼A´
>W8;I,U[Z[>?@\>?_=U 3p› ¡ ¼AÃT¼ E2´q£ƒÝ Ò ԕ% á £Ä¡
¼ ¶c°³ãF¼A´q£ÝԘ¢h% º["[Å»®£¡
¼AÃh«M¬‹­ Ë'
>W8;I,U[U[I 3 I,_ ›  Ý2¿À £Ë° ­A°‹¬n ¢WŸ£©T­ ¶c´f©ß ¢WŸ
>W8;I,UŒ&O(L\>?:HO k <?U 3ñ› ¡2°'f£ÄÍ ¢°'f­A©hØ,£Ä¯9ҔU³ &ÅK£ ¡ Ÿr­ ´
>W8;I,UŒ‘UV8;@\> k <AU 3ߛ ¡2³V²«HÅ»Ë2£Í ¢¾ÍÂ ­A©
>W8;I,xU W—8;>?L\U 3p› ¡2ÝVÅ»F£¡ ¼AÃË2¼AT´q£¡
¼AÃÀ¼E´q£ÄÝ
Ò Ô•% á £ƒ¡ ¼AÃË´
>W8;I,U[<?> k <AU 3p› ¡2 ¢—Ø,£ÄÌ!)Ž¼ATØÃßÝ2'¢£ƒ¯4ý!'f­
>W8;I,UVgm8;> Œ‘sDÇ 1y› Ý ¿À³Ú¼A²´ß$³ MÃÀ­‘£ØA),ØÙ­Äòm³VÃÀ­‘£ƒ%(ë(Ép¢h% ÃT­‘£ƒ²¼A´f¯–Ü[¼A´¬ 'H³ãÃT­
>W8;I,UVgm8;>?L!s 0œ› ºc­Aþݔ¢¾³V²­‘£̗u­Aôq£º[Ìq¬r­ ÃT­‘£Ä͐%(®­‘£ƒ²¼A´f¯–ܼA´*¬£ºc­‘¼AÃh¯–ܼA´*¬
>W8;I,U a UV8;I,UV8;Z[U 0œ› ¶c©h´c)Ô h´­‘£¡2ÃT­Aá‹Å»Ãh´­‘£K¶c©T­Aá‹Å»Ã´q­‘£u¶c©`îrƋŸ‹%w´q­
>W8;I,U a UV8;I,UV8cL 3p› ¶c©´H)Ô T£ƒ¡2ÃT­Aá‹Å»ÃÀ£F¶c©À­Aá‹Å»ÃT£9¶c©=îrƋŸr%
>W8;I,U[@\ZVG!> k O k <?U 3p› ¡©h«c¬‹ÃRÅ»Ë2£Ä¡2' ˃£ƒÌ!)p͐Ë2­AþÃߺ˜)¾Ý2'¢
>W8;I,U[@\LNGlY;Z[L\> k <AU 3ñ› ¡
¼A©hÃT­A"ÅK£¼A̗Ý2'¤­ƒÃT­A" Ãߺ˜)¾Ý'¢À£¡2à &!©³Ú£#¡2ÃT­ &!Ë
>W8;I,U[L\UVG\g >R8,O`L\U 3ñ› ¡
¼AÃÀ¼ E´q£ƒÍ ¢¼Aé,'f­Aà ¢
>W8;I,U[b 0p› M¼AÂ%0
£m¼AÃh"­AÃT£³;­ ¶c´q­͐´­Aà ¢¾'¤­ƒºc­A° £Ä·2M¼A©+TËøÝVÜr‹ÅK£ƒÝVÜr‹Ż¯4À£#¡2¿Àà '§=uù”«'¤­
>W8;I,U[bMÇ 1ۛ ݥ܋‹Ŏ ¢Ÿ ¼A ® ]ÃT­‘£ÝVÜr‹Ŏ¢h% ÃÀ­
>W8;I,>?ZVO(L\U
Ç 1y› ͐´q­AÃÀ­‘£mҕA% µ­AÃT­‘£¯ §c'H؀'H³ãÃT­
>W8;I,>?ZVO(L\>?EH8 0œ› ®²«]£n¼AÂ%0
£¼AÃ"­AÃ
…GG

>W8;I,>?ZVO(L\>?_=U 3p› M¼AÃh¢% ¬r"'¤£mҕ%Aµ­Aà ¢—©T­A®­‘£ƒÝVÜr'
>W8;I,>?Z[LÇ 1€› ¡2¯4³;­AáÖ®¦#­AÃT­‘£%A),+Ž®¦#­AÃT­
>W8;I,>?Z[LNg
UV8cL 0ۛ ¡2¯4³;­AáÖË2­';3® ƒ^+W'œ®¦#­AÃT­‘£ƒ¡ ù•òËV),¦#£ƒÃT­‘¼A® "
>W8;I,>‚Q4UVG!UV8;Z[U 0p› ¡2¯4²¯9­A´q£ƒÍ ¢h´f³ãôH%Ù­A³ ÅK£·ƒÍ ¢h¯4³V©À­Aº ÅK£#ðh%Ù­AݥŻÃh´­‘£ðh¯ ¢h²­‘£n¼A©³;¼Aý!´
>W8;I,‚> Q4UVG!UV8=L 3ߛ M¼AÃ÷‘¯4²£¡2¯4²¯9­A´*ÅK£#·ƒM¼AÿÀ³ Ê˜Ý ¿'f£ð%Ù­AÝVÅ»ÃT£m¼A©h³Vý!´
>W8;I,>?:=UV8;EHY;@ 3p› %¢h"[ÅK£ƒ¢h% "­A©³ ÅK£q¶c©¢h% "Å»Ë
>W8;I,>?:=UV8cL 3ñ› M¼AÃዬrÃÀ£ƒ%Ùҕ³ãÕ;£ƒ% Å»ÃÀ£ƒ¦F³ Å»Í
>W8;I,>?:=U[@\L\>?EH8 0œ› ¡2¨F«H¬£͐%(º[̗&Å
>W8;I,>?:H8,O=8cL 3ߛ '§W),á‹ÅK£ƒ ¿ ' £ƒ¿À³ ÷‘ØÙ£ƒ¦ ¿h¶cݕ¢ ¢WŸ
>W8;I,>?:H8,O(L\>?EH8 0œ› ³ ),+F£à ü=«]­ƒ'¢‚Ý ­A°ø'§W),á
>W8;I,>?:H8;>?L!s 0œ› ¡2¯4u­AÃT£Ä¡ÃÀ­A%w³Ú£
¼A´—³\¶c'f­A³Ú£º[®'f­A¯»Ã
>W8;I,>?:=E 0p› ÃWÅ»®
>W8;I,>WG!U[Z[L 3p› Ø¢hþ»­‘£Ä¯ ¢h%Ù­A³;£͐ºc­Aà ¢Í ­AÌq£#ô¢h³Ð'f­‘£ƒ¦ ¿Àå?´q£¦(),®F­A®£ ¯»³”),²£ƒ¡2¿Àà u­‘¼AÃ'
>W8;I,>WG!U[Z[L\<?s 3 I,_ › M¼A´—³ãÆ ¢h¯4þݕ¢£ ¢—º ³µô¢h³Ðݕ¢À£¡•¢h¯ ¢hÂÞݕ¢£ƒà¿F­A';³;£¡2¿à ¼A´‚þAŸr¦ ݕ¢
>W8;I,>?@\ZVG!U[L\>?EH8 0p› ¡
¼A©h© ¢h'¤£ÄÍ ¿)Ò Öº Żôq­‘£ƒ·ƒ¡
¼A´f"Å»à §=´q­
>W8;I,>?@\ZVG!>Wg
>W8,O(L\U 3ñ› ¡
¼A©h© ¢h'”ÅK£Ä¡ò–¢—%w';³;£Ä¯4 ¢h®£m¼AÃÀ¼A©R¬r"˜¢h+F£Ã&¬n¦FòÚ¬
>W8;I,>?@\ZVG!>Wg
>W8,O(L\U[<?s 3 I,_ › ¡Ô•á ­Aá ¿hÔ•á £e¼A©h© ¢h';º Żôq­Äݕ¢À£¼A͐ÃT­mҔ'HÝVŎò–¢—%¾¼A© ­A³Ð'¢
>W8;I,>?@ a UV8;@O k <?U 3p› ¡2ʘË2­A
© &!Ë'¤£ƒ¡¯Kҕ³ãʘË2­AÌ˃£m¼AÌfÝ'¢ï¼A͐ÃT­ƒÃ¾ÍÃ¾Ý'¢
>W8;I,>?@ a Y;LNO k <?U 3p› M¼AÃT¼A©R¬‹©T­A%Ù£e¼A
à E˃£9¶c¯4÷‘Ø
>W8;I,>?@\L\>W8;:HY;>?@NB,O k <U 3ñ› ¡2®¦ó';³Và ¢¾Ë2­Ìq­AÃà ¢'¢}ËV) Ëúú őŸ£Ä¡
¼A©hò–¢hí £¡2Î ¢hË
>W8;I,>?_H>?IY,O(< 3ߛ ¡2'¢h®­‘£ƒ¡•¢—'f£Ä¡•¢—'pÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK 
˜Ë2¼Aý!´f¦K´q£ž
© Ë2¼Aý!´f'
>W8;I,>?_H>?IY,O(< 0p› ¡2'¢h®­ƒ‰¿Àà ÷‘Ëø˃­ƒ©`¶c´¿£ƒ¡”¢h£ 'œ
f
Ì
T
Ã
£
# 
˜Ë2¼Aý!´
>W8;I,>?_H>?IY,O(<?>WL!s 0p› ¯ üc°'Hʘ©À£#¡”¢h';´­Aèu£˜Ëƒ¼Aý‹´fʘ©
>W8;I,>?_H>?IY,O(<?<Ws 3 I,_ › ¡2®¦#£9ԕË2­A¢
¡”¢h'p¡”¢h' 
>W8;I,>?_H>?@\> k <WU 3ñ› ¡
¼A©hòÈ­AÌ˃£#ò­A³ ¦óԕË2';³V­A¢³ à ¢£ '¢
>W8;I,EHg
>?LNO k <AU 3p› Ì!)¾¨F´­ÃßÌq­ƒÝ2'¢£ƒ¡Ìf˃¡£ƒËã) Ì!)ßË Ã¾¯4® ¢
>W8;I,E;EHG 3p› ¡qԕ%(³;£ƒò,Å»´—³Ú£à‰¢h³ ®Ü£ƒàT³j'¢¾òÚÅ»´f³j'¤­
>W8;IY;Z[U
Ç 1€› ¯ §¢Àҕ³ã´‚'H³ãÃT­‘£ƒ®­AÃT­‘£ƒðh'HÝ ­AÃT­‘£ðò­AÉ,ÃT­‘£Ä'f­A³ã« º˜),ÃT­
>W8;IY;Z[UVg
UV8cL 0ۛ ®=),òÈ£®­A® £Ä¯ ¢h§ ³ã«M­‘£¯ §=®=),òmÃÀ£#'¤­A³V«]£ƒðhòÈ­A³;£ð';Ý
­A©
>W8;IY;Z[L\>?EH8 0œ› ¡ ­A³V× òÈ£ƒ¯ §=© ¢h"«]£Ä·2ô;® ¼AÃh'f­A® ÃT­‘£¡¿Àà u­AÃ
>W8;IY;<?:=U
Ç 1 5À› þ³”),';ÃT­‘£q¶c©RÅ»' üh¼A´‚¢h% ÃT­‘£‰Ã¾(³ ]ÃT­‘O£ *¿À"Þ';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §=ÝԕÃß';³VÃÀ­‘£ ÝVŸr´¿À÷‘ØÐ'H³ãÃT­
>W8;IY;<?:=UV8;Z[U 0œ› %¿À®­A³;£å?Ë2­A³;£²u­‘£1µ­‘¼A´f³V%Ù­A³ ÅK£ò4),¦ ¼A©®­AÝ
>W8;IY;<?:=UV8cL 3ñ› Ý §h£ƒ%(Ë2­A® ¿O£ ~­‘¼A´f³j';³Và ¢¾©À­A®­‘£ƒ¡2¿Àà ¦?§=º["Å»®
>W8;IY;@\LNGJ>RO`< 3p› ŽÝ¥Ÿ‹Í—Ô˜á‹ÅK£n¼A"½!¯9­‘Ò”%µÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ -¼A"½!¯–Å
>W8;IY;@\LNGJ>AE;Y;@ 3ñ›  ¢—º[ô*ÅK£¯9ҕ³æÅK£ð퐝&ÅK£ƒ'H&¬r"Å»®
>W8;IY;@\LNGJs 0ۛ  ¢—º[ôq£ƒ¯9ҔU³ u£'§c‰"Å»® ´­‘£·ƒM¼A"½!¯9 £ Ö¼A"½!¯9£ð퐝
>W8;U k G!>WO(L\U
Ç 1y› I ø';³VÃÀ­‘£Ã"©À­A®­ƒ';³VÃT­
>W8;xU Q4U[Z[L\>?_=U 3ߛ M¼AÃ÷‘ô;®£Í ¢hô¤­AË%Ù­‘£ƒ¡2'f­A³ã° £#Ì!)p'¤­A³V¦F³jþº˜)»£Ä¡¿Àà ¯4ËV),¦NÅ
>W8;xU Q4U[Z[LNY,O(< 3ߛ M¼AÃ÷‘¯ §=òÈ­A©T£Í ¢‚¡2Ý2³;£
¼AÃ'¤­AF£Í ¢h'f­A³Ú£ ˜Ë°‹¬[£ƒ¯ §=òÈ­A©‚³Úҕº[´
>W8;UxTeZ[>?UV8cL 3ñ› ¡Ëã) ˃£m¼AÃ';הu­‘£Í ¢h'f­A³Ú£m¼AÃ÷‘ô;®£m¼AÃh¦ ¿À«
>W8;U[<?>?:=> k <WU 3p›  ¿Àà ¢̐­Aà ¢¾'¢¡Ëã) Ë2£¡¿à ¼A´
>W8;U a L\>?LNY;I,U 0œ› m¡Ëã) Ë´q­‘£¡2¿Àà ¯4Ë ¿Àý!´f´­‘£æÜ f¬r´q­
>W8;U:9,Y,O(<?>AL!s 0ۛ ÃT­A͐³Ú­A͐³ ÅK£ƒ¡2ݝT´q­‘ £ ¤ŸrÃWŻ £#¡VŸr´f³;£m¼A©h+‰T´q­
>W8;:U 9,Y;>ALO k <?U 3ñ› ¡Ԙ˃­AËJÅK£¡2á ­‘¼Aæ¬r'¤£Ä¡qԕË2­AËúÝ¥Ÿr¦F´
>W8;UVG!L 3ñ› ÌfÉ»£#Ý ¿h¶c´q£¦#¼A´—% Å»ÃÀ£ ¡2³;£Ä¡ ­A®Ý¥Å
…G ‡

>W8;UVG!L\>WO 0ۛ ¡ ­A®À¶cË2£ƒ'¤­‘Ò”º[®ÅK£#ÌfÉ,´q­
>W8;U[_;>ALO k <?U 3ߛ ¡2©&!Ë2£ÄÌ!)pØ(®óÂÝ2'¢À£¡ ¼AéÀ­AËJ¬
>W8;U[b,O(Z[L 3p› ¡" ¿% £ƒ¦F®´
>W8;U[b;ZVY;@NO k <?U 3ߛ ¡2²ה˃£ Ì!)¾ðT¼A´‚þé,º[³;­A˃­ Ìq­ÄÝ'¢
>W8;U[b,B,O=Y;@\L\> k <?U 3p› Í ¢h:º ٣ġÃ=ԕ´£̋)Ýu­Aå?´ßþº˜)»£ƒÌ!)ß ¿'¢}ú őŸ
>W8;U[b;EHG\O k <?U 3ñ› ';é‘),³;£
¼AÃ% ¬rË\ÅK£ƒº[éAÅ»®­‘£ƒ¡2ÝTÃRÅ»Ë
>W8;U[b a UVG!>?UV8;Z[U 0œ› m¡¿Àà òm©‚"ÜԘË9´q­‘£ ¡2ÃT­AÉAÅ»¯»Ã
>W8;U[b a UVG!>?UV8;Z[U[I 3ñ› ¡%(²£ƒ¡2¿À' "®£ƒ¡2¿Ã òm©â"ÜԘ˃£¡ÃÀ­AÉAÅK£#ÃrÏ»¼AÝ
ù ]Ë2­
>W8;U[b a <A>?ZVO k <?U 3ñ› ¦NÜrþ»£ƒ¡2'H° £Ä©«H¬rÂݔ¢¾Í ­Aº[³Ú£ƒÍË2­Aþݔ¢¾Í ­Aº[³
>W8cŒ&O=g
EHY;@ 3ߛ %¿À÷‘ØÙ£Í ¿À³;­‘£ƒÍ%(ÃÀ­AF£ƒ¡2Ë"¶c'H³Ú£¼AÃWŸrí
>W8cŒ&O=gs 0p› 'H®[Ÿr'f£¡¯4Ë9"£ƒÍ%(ÃT­A&ÅK£¡¯ §h¼A´f÷‘é»­‘£ƒ¡ʘË\Ÿr´‚¿À% ÷‘Ø(´q­
>W8cŒ&O=8;Z[s 0ۛ ͐¯4ÃÀ£®É,'H¯»ÃT£mҔ'H"c),³;­A©`¶c° ­‘£ÄÍ ­A®­A¯4ÃÀ£ƒ·2¡ ­A³V× òÈ£ƒ¯ §c°Á¡2©`¶c° ­‘£¡ ­‘Ò”%
>W8cŒ&O=8=L 0p› ͗îr ­‘£Í ­A®'f£®É,'f­‘£Ä¡2½‹¯»©ˤ¶c'¤£ƒÃÀ­AÍ ­‘¼A®¦
>W8cŒ&O=8=LG!s 0œ› ¯žÀ%(®ªÝ•¢hÃÀ­
>W8cŒ&O(LNY,O(L\U[I 3ߛ &Ürþ»£ƒÍ ­A%(®­
>W8cŒ&O(LNY,O(L\>?EH8 0ۛ M¼A©),ºc£ƒÍ ¢h©h'•Ü‹ô•ÅK£ÄævÜ —¬‹´­‘£Í ¿/Ò ®=),¯
>W8cŒ‘U[Z[LÇ 1y› ͋ŻF­A³ ł'”ÅöƋÜr´ß® ¦­AÃÀ­‘£ƒÝVŸr ­A³µ';³VÃÀ­‘O£ M³Ú­AÍø';³VÃT­‘£Ý2É»­AÃT­‘£m¼A͐¦#­AÉ,ÃÀ­‘£#% ܼA+T´ß';³VÃÀ­
>W8cŒ‘U[Z[L\>?EH8 0ۛ ðÉ,ÃWű͋Żu­A³ ÅK£͋Żu­A³ Å'•ÅÁƋÜr´q£9¶c¯4"¬r%?),+u£OM³Ú­AÍø';³Và ¢}©T­A®­‘£% ܋+‰«
>W8cŒ‘U[Z[L\>?EHY;@ 3ñ› ÝVŸr ­A³ ÅK£q¶c¯4"¬‹Ý¥Ÿr ­A³ ÅK£ƒðɾ'¢¾®¦Fà ¢}©T­A®ÅK¸e͋Żu­A³ Źm£ƒÆ ¿À´fº ÅK£ƒðÉ,ÃWÅK£ƒžÀô ®à ¢©À­A®Å
>W8cŒ‘UVGÇ 1y› ôH® ¼AÃ'¤­A®ÃT­‘£ƒ¡2¿Ã F­Aþ'H³ãÃT­‘£ƒ¯Kҕ³ã«M­A ¼AÃh'f­A®ÃÀ­
>W8cŒ‘UVG!UV8;Z[U 0ۛ ôH®£ƒ¡¿Àà u­AÃT£ƒ¯9Ҕ³V«]­A
>W8cŒ‘UVG!>?EHG 3p› ¡¯ §cá ­AÃT£Æ[),ØÙ­‘£ƒÃRŻ ­‘£àF¼AØ(Ë2­‘£¡H),Æ ­‘£ƒ¡2¯4' ü=÷‘ØÙ£#¦(Ï,«
>W8cŒ‘UVG!>?EHG 0œ› Æ[),Ø,­‘£Ä¡2á‹Å»ÃT£Ä©ºjÌ!)¾¯4%Ë2­9¶c° ­Aþ ¢WŸn';âº˜)
>W8cŒ‘UVG!L\>?<?>AL!s 0ۛ DÝ2³V´q­‘£'H±¯ž%,­A©À­A³ ÅK£m¼AÃh÷‘ôH® ´­
>W8cŒ‘U[@\LÇ 1y› Ý´q­AÃÀ­‘£ ¯‘Żɻ­#¢h% ÃÀ­‘£ƒ'H÷‘ØТh% ÃT­
>W82WI,U[< 0p› '¤­‘Ò•ô;³;£̋)Áҕ';Ý¥ÅÁ‰´¾ ¢Ÿnþº˜)»£ƒ¡ÃWDÅ &!©³V©À­A% ÅK£#ÃÀ­‘¼ ¶c´—'
>W28 WI,U[<?>?L‹s 0p› % ­Aº Å»Ãh´q­‘£ ¡2òȼAý!´q£#ᐝ&¬n˃­‰´¾ ¢Ÿn¡ ¼A©&!©T­AÝ £#¡2ᐝ&¬
>W28 W—8;>?L\U 3ñ› ¡2¯9ҕ³Ú¼A‰´q£ƒ¡2Ã`ԕ´q£ƒÍ ¢hº[%٣į–Ür³Ú­‘£ƒ¡¯K­A³;£ƒ¡2ʘËJŸr´
>W82W—8;>?L\U 0ۛ ¡2Ã`ԕ´q£ƒIè &!©h³
>W28 W—8;>?L\U[@\>WgmO(< 3p› ¡
¼A´‚ÝVÜr²
>W28 W—8;>?L\U[@\>WgmO(< 0œ› ¡
¼A´‚ÝVÜr²â³Ú­‘¼A"
>W82W—8;>?L!s 0œ› ¡2Ã`ԕ´f´q­‘£ ¡2ÝVÅ»‰´q­‘£·2͐ÉAÅöòÚÅ»É
>W28 W—G\g 3ñ› ³¿ «]£ƒ¿À% ͋¬r®£Ä';‰Ì!),³;£'Vîr ­‘£ƒ©r),%,­‘£·2¡ ¼ ¶c°³;£ƒ¡2%ü=þ
>W28 W—G\gmOcG!s 0ۛ ¡¶c¯4´q­A®£ƒ"ô¤­ µ­AÃT­
>W82Y—O=g
UÇ 1€› ¯ §cÌ©T¼A® ´â';³VÃT­‘£Ìf®­AÃÀ­‘£#¡ ­A¦Þ®¦#­AÃT­‘£ƒòÉ,'f­AÃÀ­‘£#ðh'HÝ ­AÃT­‘£
ù MÌq­AÃÀ­
>W28 Y—O=gmgO(L\>?EH8 0œ› ¯ §=Ì©h®ÃT£ÄÌ©À­A®­‘£Ä̗® ÃT£ƒ·ƒ"3¿À ´q­‘£ÿ¤Ý¥ÜrÌfþ¡HÏ,³ÐÌf®Ã
>W28 Y—O=gmgO(L\EHG!s 3p› M¼A©hՔ),º[ÌfÃ'¤£#òÉ,'f­Aà ¢h©T­A®­‘£
ð ¢hÌf'
>W82Y—O(L\UÇ 1€› ô¿À®­AÃÀ­‘£ƒº[©T­Äòm³VÃÀ­
>W28 YU[b;> k <?U 3p›  ';É»­‘£ƒ¯4ý!'f­‘£ÄÌ!)p®ÂøÂÝ2'¢À£¡
¼ATØÙ£#¡2Ø(®
>W28 Y>?Z[LÇ 1€› ®¦#­AÃÀ­‘£ƒÉ»­A®ÃT­‘£¸% ŸrÉK¹#¢h% ÃÀ­‘£ƒF­A³ãÃT­
>W82Y>?Z[L\>?EH8 0p› ¯ §=«
ËÃT£®¦#­AÃT­‘£ƒ% ŸrÉp¢h% ÃÀ­‘£ƒu­A³
>W28 Y—Y;UV8;Z[U 0p› ¯ §=òÈ­A©T£Ä¡2ݳڣƒÌ!),³;£ÃT­Au£ƒ%(Í ­A©T£ƒ³ ),Í £ƒ¡ ¼Aá'f­A³
>W28 Y—Y;UV8;Z[U
Ç 1€› m%wÍ ­A©¾É»­A®ÃÀ­‘£ƒ¡Ý2³Ð'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §còÈ­‘¼A©´‚';³VÃÀ­
>W82Y—Y;UV8cL\>WO(< 3ߛ ¯ §=ò­A©"­A®ÅK£¯ §=͐®£Ä¯ §=´q­A¯–ÅK£Ä³”),Íø%Ù­AÍø©À­A®­
>W28 Y—Y;UVd8 VO 0œ› òÈ­A³ ŎÃÌf®­‘£ðɾ'H³Ð®¦Fà ¢}©T­A®­ƒÌ¿À'¤­A
…GS

>W82Y—Y;b 0› ƒ¡¥Ÿ‹´7h¯ §=©À­Aºc£ É»­A® ÃT­‘£KÌq­A³ Łº˜),ÃÀ­‘£uòÚÅ»´f³MÌq­AÃT­‘£òÚÅ»´f³Dà ¿ÀÝ
­AÃÀ­‘£q¡VŸr´f³;­A©hº[ÃT£¡
­A¦Fu£K·2òÚŻɻ£u¡ ¼Aá'¤­AèF£¢h³ ®¯ ¢h®
>W8cŒ‘EHG\g±Ç 15› ͐´f®­AÃÀ­‘£ƒÌf´q­AÃT­‘£ƒÝVÜrÃT­¢—% ÃT­‘£ƒ';º[ÃT­‘£ƒÝVܼA´‚';³VÃÀ­
>W8cŒ‘EHG\gmO(< 3ñ› ¡ÃrÏ,¯4 ­‘Ò”³V'¤£#³ ÅK¼A´¼A©h ¿ ³ £¡ ¼A©T¼Aᐩh´£Ä¡ ¼AÃË2¼AT´
>W8cŒ‘EHG\gmO=8cL 0œ› ÝVÜr'¤£ƒò–¢ÀҔ%(Ë2­‘£ƒÝ2u­A ­A³j¢h% à ¢}©T­A®­‘£Ä¦ ¿Àå?´—³Ú£¦ ¿åA´f% Ür´
>W8cŒ‘EHG\gmO(Ll>AE;8 0p› ]͐³;£ÝVÜrÃT­‘£Ýu­A ­A³;£©T­A´q¬­ £¼A©Î2­A¯»ÃT­‘£Ä ¢h´q­A©ÃRÅK£Î2­AÃT£·2¡ ù•òmËã),¦#£ƒÃT­‘¼A®"
>W8cŒ‘EHG\g
UVG 0p› ÝVÜr'f£ò–¢ÀҔ%w˃­‘£ƒÝ2F­A ­A³j¢h% à ¢¾©À­A®­‘£ƒ¦ ¿Àå?´f³;£ƒ¦ ¿Àå?´f% Ür´
>W8cŒ&G\O(Z[L\>?EH8 0ۛ 𮟋à‰ÃÀ£ƒØ ÜrØÙ£e¼A
© &ôq­‘£
>W8cŒ&G!>W8;:=U
Ç 15T› ´!),É,ÃÀ­‘£ƒÍ ­Aá ­#É»­A® ÃT­‘£ƒÃ¾F­AÃhÃT­
>W8cŒ&Y,G!>WO(L\UÄÇ 1y› '§W)»¼Aᐴ‚'H³ãÃT­‘£ƒ'§W),áÖݔ¢òm³VÃÀ­
>W8cŒ&Y;@\UÄÇ 1y› É»­A®ÃT­‘£n¼A%Â ï ¢WŸÍ žÀé»­Ä¢h% ÃT­‘£·ƒ¯9­AÃRÅö ¢Ÿ ù”òm¦(),ÃT­
>W8cŒ&Y;@\>?EH8 0ۛ É»­A®ÃT­‘£·2¡2'•¬£Äuҕ%(³;­‘£Ì¿À"Ÿ‹­ %,­‘£Ý´
>W8;:=UV8;>?EHY;@ 3p› ´¿À³Ú£ƒÂ ­A®­A'¤£m¼Aï¿À«]£#¯ §c©RÅ»«]£#Ý ¿ÀàTÉ»£ƒ¯ §h¼A´fòÈ­A©À­AÃ
>W8;:=UV8;Y;>?L‹s 0œ›  Â´¿À³V´q­‘£ ­A®­A'”ÅK£ƒÝ ¿À¯ §=Ëã),¦£F¼A´fÝVÜr²‰´q­
>W8;:HG\O`>R8]Ç 1€› ¯4ý!'¤­#³ Ÿr¦Þ³ Ÿ‹¦KÃÀ­‘£¿ÀÉ Í[),ÃT­‘£Ä©&),³ãÃT­
>W8;:HG!U[I,>?UV8cL 0ۛ Ý ­A‰¦?§ ÅK£TÝ
­A®­‘£ðh¯4'H³ã«]£ƒ¡¥Ÿ‹"£#u­ T­
>W8,B,O k >?LÇ 1y› ͐Ý2ÃT­‘£³Vº[ÃT­
>W8,B,O k >?LNO=8cL 0ۛ ©T­AÝVÅK£m¼AéÀ­AÝ¥ÅK£Í ­‘¼A"Àԕ%,­
>W8,B,O(<?U
Ç 1€› Ý Ÿr­ Ý󮘢hÃT­‘1£ főŸrÃÀ­‘£ƒ¯–Å»ÃÀ­
>W8,B;UVG!UV8cL 3p› ¶c©T­AòÈ­‘¼A©h'f£Ä¯žÀ%Ù­AË"[ÅK£ƒÌHԘ&ÅK£ƒÝ2º[Ìq£ƒ¡qԕ´fÌq¬r­ ´
>W8,B;UVG!>?LÇ 1y› ¡ ¼Aá'¤­A³µ¯9­AÃÀ­‘£ƒu­‘¼A®'œË2­ƒ©À­‘Ò•³ãÝóº˜),ÃT­‘£Äð 9³;­‘¼Aá'¤­A³j ¢WŸn¯9­AÃÀ­
>W8,B;UVG!>?LNO=8;Z[U 0œ› %Ù­AËÖòÈ­A¦#£ƒ¯žÀ´ ü='œáÃÀ£#
ð ³;­‘¼Aá'¤­A³;£͐¯\Ï,´*ÅK£ƒ&Å»³;­AÝ £u©h³;­AÝ2´
>W8,B;> k >?LÇ 1œ› ³ ),'HÃÀ­‘£¡Ø('¤­AÃT­‘£Ä‰ÃÀ­ ';³VÃÀ­‘£ƒÍ³VÌfÃÀ­
>W8,B;E=@ a >?LNO k <AU 3ߛ Ýʘ'¤­A³jê ¢h+æÅK£¡Ý2ʘ'f­A³ã"Å»®
>W8,B;Y,gmO=8 3p› ¡u­A¿à ¼A+T'¤£ƒ'Hé‘),³Ú£
¼AÃ% ¬rËJÅK£Í ¢h%(% ¬[£ƒ'§ Ür³
>W8,B;Y,gmO=8;>?L!s 0ۛ ¡u­A¿ à ¼A+‰';´q­‘£m¼AÃ% ¬rË9´­‘£'§ Ür³Ð';æ¬
>W8;>Wg
>?ZVO(< 3p› M¼A©h³”),á‹ÅK£ƒ¿ % &!TÃT£ƒÍ žÀ³ ÅK£ƒð® Ø,­‘£Ä¯ §h¼A´f'”Ür®£ƒ¡ Ò”º[´—';³
>W8;>Wg
>?LNO k <?U 3p› M¼AÌfÝ2'f­¡¿Àà 'H³ã« Ãhº őŸ Ҕ'H˃­ƒÌq­ƒÝ';´q­‘£ƒ¡2¿Àà ¯4Ã
>W8;>?L\>WO(< 3ߛ ¡ ­A³;ù”×”òm'¤£ƒ¯ §—­A³;ù”×”òm'¤£¯4º[®­
>W8;>?L\>WO(< 0p› ÃÀ­AâË2­"$&%Ð'f­¯4º[®­Ä¡²³Ú£ƒ¯ §=°u­A²³
>W8;>?L\>WO(<TÇ 1y› ÃT­A±'¤­ƒ¯4º[®­Ä¡2²³œ¼A ® ';³µº‹¶c´q­A²³j';³VÃÀ­
>W8;>?L\>WO(L\U 3p› ÃWÜr´fÃT£ƒÃhË2­‘£¡
à VË4¶c´
>W8;>?L\>WO(L\U 0œ› % ÅK¼A²´„˜Ë2¼Aý!´q£ƒÂ ¢h®­
>W8;>?L\>WO(L\U
Ç 15‰› ¡
­A³ãהò 'H³ãÃT­‘£m¼ABÝ ]®­AÃT­‘£¡VŸr¦NÅ»'f­A³Ð'H³ãÃT­‘£® ¢hÃÀ­‘£ƒ¯ §=© ¢h"ª'H³Ú­AÃT­‘£ƒ% Å»²­¢h% ÃT­‘£¯4º[®­Ä'f­AŽ'H³ãÃT­
>W8;>?L\>WO(L\>?_=U 0œ› ¡ ­A³V× ò ';³Và ¢}'f­¡
¼Aá'¤­A³;£ƒ·ƒ¯ §=°ø'¤­AËJ¬‹©T­Aº Å
>W8 U[Z[LÇ 1y› òÚÅ»´f³µô¢WŸr';ÃT­ƒËƒ­ƒ¯4¿rº Ÿ‹Â ­AÃT­‘£n¼A¯4'f­A³ Ŏ¢h% ÃT­
>W8 U[Z[L\>?EH8 0ۛ òÚÅ»´f³jÉ»­A®ÃÀ­‘£e¼A¯4'¤­A³ ÅÁ®¦#­AÃT­‘£ƒ¡VŸrF´ 7‰²A¢—¯4«
>W8 Y,8;Z[L\>?EH8 0ۛ ¡
­A΃­‘£ƒ¿Àº ý!u£#¿Àº ý!TÃT­Au­‘£ƒ¡ ­A¢—% "£ƒ¡ ­AÎ2­A4¯ 
>W8 Y,G!UÄÇ 1y› ºc­‘¼A¯4¿rº Ÿr ­AÃÀ­‘£#';÷‘Ø¢h% ÃT­‘£ƒ¿ % 7 ¢h% ÃT­‘£
ù MÌq­AÃÀ­
>W8 Y,G!>?EHY;@ 3ñ› ¡2¯4'f­A³ ÅK£ƒºc­‘¼A¯4¿rº Ÿ‹Â ­Aà ¢©T­A®­‘£¿ % M%Ù­Aèu£ƒ²¼A´f'H³
>W8 Y,G!s 0ۛ ¡2ʘË2­A ­A³;£Â[),Ø,£Äºc­‘¼AÃT£²¼A´£ÓÌ*¬
>W8 Y;@\L\>?Z[U 0ۛ ¡qԕ˃­AË2£ƒÍ ¢hÓ=ԕÝ
­Aô”ÅK£ƒºc­‘¼AÃT£¡ᐝ&¬
>W8, 0œ› ¶c˃­Aº ÅK£ƒ‰"[ÅK£ ³ ),"ÃT­Aè
>W8,nÇ 1y› ¶c˃­Aº Ŏô¢h³VÃÀ­
>W8,c<A>W8;: 0p› Ý žÃT£¡
­Aº[Ø
…G]

>W8;<WO=8;I 3ñ› òÚÅ»´f³ ÅK£¢—% "Å
>W8;<WO=8;I 0ۛ %¢h"ó'¤­ƒòÚÅ»´f³ łò­A¦
>W8;<WOãsMÇ 1y› ÌfÉ,ÃT­‘£Ä¯–Ÿr¨F'¤­A³ Ŏ';³VÃÀ­‘£ƒ'H® ‰'¤­A³ Å';³VÃT­
>W8;<?U[L 0ۛ òÚÅ»´f³j¡ ­Aà ¢'¤­ƒF­A¦N¬£¯ §c© ¢h"ªêT­A³Ú£ƒÃT­A'¤­‘£ƒ·ƒ~­AÉAÅ
>W8,gmO(LlU 0œ› Ý2º[©T­AÝVÅK£m¼AéÀ­AÝ¥ÅK£Ý
­A°ø³ãº[à ¢}©T­A®­
>W8,8 0p› Ý2³;­AË2£ᐝ欋"­A®­‘£ƒ¯9¼A°'Ñ)AŸ]'¢ø¼AØ('Hà ¢¾'¤­F¶c° ­AÃ
>W8,8,O(L\U 3ñ› ¶c©T­Aò­‘¼A©'¤£#¯ §—­A' üh¼A´f'¤£ƒÝ2º[̐£Ä¡VŸr´f̐¬‹­ ´
>W8,8;UVG 3ߛ Mù”òm´f³ ÅK£
¼AƐ¯9­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¡¥Ÿ‹´—³ Å»Ë2£ƒ¡VŸr´f³J¶c° £¦l܋þ»£ƒ¡q¶c¯»÷‘Ø
>W8,8;>W8;:=@ 0œ› Í ­A³ ÅK£ƒ¯9­A³ ÅK£·2¡2ÃT­AÌâÌfu­'H³ãÃT­
>W8,8;E;Z[UV8;Z[U 0p› M¼AÃ%?)A¬r+T´q­‘£
¼AóV¯»³;­Aᐴq­‘£¯9¼A©h´­‘£Ý
­Aá ¿À´q­‘£ƒÝ2³V® ´­‘£·2¡2Î2­AÃh´­
>W8,8;E;Z[UV8=L 3ߛ M¼AÃh%?)A¬r+F£
¼AÃh³V¯4³Ú­Aá £ƒÝ
­Aá ¿ £ƒòm®­‘£m¼AÃhì(¯4ÕV©À£#·ƒÝ³ã®£
¼AÃ÷‘';¯4Ø
>W8,8;E(_wO(LlUÄÇ 1y› ÃhË2­ƒ';³VÃÀ­‘£͐%w® ÃT­‘£ƒÃWŎ³;­Aº€¼AÃh'f­A® ÃT­
>W8,8;E(_wO(Ll>AE;8 0œ› mÃRÅŽÍ ­A´q£Ã©WŻÂF­A¦N¬£ÃR܋´—à 
˜Ë©hºc­A³;£ƒÃh©³ ÅK¼A´
>W8,8;Y;UV8;I,E 0ۛ Ó"­A³Ú­‘£Ý žÀÃÀ£ƒ©'§W)»¼Aý!´q£ÄÝ¥Ÿr'¢h´
>W8,8;Y,g
UVG\O k <?U 3ñ› ¡2ÃT¼A¦Fôq£ƒÍ ¢h" ¿ÀF­A³Ú£¡ÝVŸ J,Ë2£¡¦Fë(Ë
>W8;E;ZVY;<RO`L\U
Ç 1y› ';®â®¦#­AÃÀ­‘£ƒÃ&!´f³µËƒ­Ø Å»'¤­Ä®¦#­AÃT­‘£ƒÝVŸr ­A³j';³VÃÀ­
>W8;E;ZVY;<RO`L\>?EH8 0ۛ Ã&!´f³µËƒ­ƒØ Å»'f­‘£Ý¥Ÿr ­A³ã«
>W8;EHG!I,>W8,O(LlU 3ߛ '§câ³;Ҕº[´q£ƒÍ ¢h'¤­AË%Ù­‘£ƒ¡2ʘËJŸr´q£ƒ¡ ¼A´qҕ³ãý!´£¡ʘ˃¼Aá'
>Wd8 9,Y;U[@\L 0œ› ¡¿Àà ÝqÔ•á ­AÃÀ£#¡ԕ© ¢h+T«]£#´f®­A"£´fº['”Å»'f­A´q£Oq),̐£¢2% ~­Aò­A®Å
>Wd8 9,Y;>RGJUÇ 15T› ¯–܋ƐÃT­‘£Ä%,Ҕ³V˃­ …!´ß';³VÃÀ­‘£ ´f®­A"Þ';³VÃÀ­‘£ƒÌqŸr­ ÃT­‘£Ä¯–ÜrÆú¯9­AÆï';³VÃÀ­
>W8d9,Y;>RGJs 0œ› ¯–܋Ɛ´­AÆ £¯ § &!ÃT£ÄþAÜ Ÿrþ¾þ»Ÿr­ þ»£Ä´—º['”Å»'¤­A´£¯4³ Å»²­‘£ƒ¡2¿Àà ÝVŸrá ­AÃ
>Wd8 9,Y;>A@l>ALl>AE;8 0Л KÌqŸr­  £Dq),Ìq£À¡2%,­A® ´Åñ¯–Ürƾ´q­AÆ £À¯4³ Å»²«M£·2ļA©há ¼Aæ¬‹ËV)AŸ#'•ÅÛ¯4³ Å»²­À¡;Ï,³MðÃh'*)Ð%(ë(ɵ¢h% à ¢'¤­À¡”¢h' •Ô Ë2­A˃­A®Ë
>Wd8 9,Y;>A@l>ALl>A_cU 3ñ› M¼AÌfÎ2­AÝ ¿£ƒ¡ԕ© ¢h+T«
"Å»®£ƒ'ÑÏ,´*Ürº[®ÅK£ƒ¯–܋Ɛ¯9­AÆï';³Và ¢¾©À­A®­‘£1q),¨#£ƒÌq­AÃà ¢'¤­ƒÓ`î‹Æ ¿À'
>W8,G!EHO`I 0œ› þ»­Aèu£ƒá ­A©T­‘£Ä¡ ­A'§c‰«
>W8;@NO=8;U 3ñ› ¯9­A¦F®£Äð`ԕu­A% Å
>W8;@NO(Ll>RO k <AU 3p› Ì!)¾´ ü=å?´ßþº˜),© ¢À£¡´!),+T«cŻ˃£ƒ¡ ¼A´—®c),òÚÅ
>W8;@\ZVG!> k UÇ 1y› M¼A ® ]ÃT­‘£ƒÃh² ';³VÃT­‘X£ ),%(ÃÀ­‘£¼AÃh"­AÃp';³VÃÀ­
>W8;@\ZVG!> a L\>?EH8 0œ› Ãh²£ƒ® ¢ µ£m¼A" ®­A® ¢ µ£·2ðh¯9­‘¼Aá £#ÿ¤¯4´q­
>W8;@\ZVG\Y;LO k <?U 3p› ̋)Áҕ'pþAÜ Ÿrþ»­#þÌq­ƒÝ2'¢À£¡®²˃£ƒ¡2¦K× Ë
>W8;@\U[Z[L 0ۛ '”Żɻ­A‰'Ñ),É»­‘£#·ƒ#͐¿º ´â´¿hîrƱ©`¶c´¿
>W8;@\U[ZVY,G!U 3p› Í ¢—¡
­AÉ»£Ä¡³Ú¼A²´q£ƒÌ!)»ù ]â'¤­‘£ƒ'§îr ­
>W8;@\U[ZVY,G!>?L!s 0p› ¡³ã²­‘£ƒ¡Ý ¿À³ã²­‘£ ¡ ¼AÃT¼A©W¬&Ãh´q­‘£1]´—³Ú­‘£òmË2£ƒÝ-ƒ^+W';Ø,£̋)»ù ]F£"Ÿ‹'f­
>W8;@\U a O=GlO k <?U 3p› ̋)¡®¦ Ãߺ˜)Ý'¢À£ƒ¡ ù•òԘÃÀ£#¡ ¼A©Ëã),ÌË
>W8;@\UVG!L2Ç 1y› ¡VŸr´f¦N¬r´‚';³VÃT­‘£É»­A® ¢—% ÃT­‘£m¼AT®­AÃT­‘£¼A ® ¢h% ÃÀ­
>W8;@\UVG!Ll>AE;8 0P› 2¼Aé ¢h"ÃT£‰¯ §c© ¢h"ÃÀ£¼A® ]à ¢ Ë2­4Æ ­A¯4à ¢  ¢ŸF¿À' ƜÌ!),Éj¢h% ÃT­‘£‰';¯4É¢~ ¢Ÿ ® ¢h݂Ë2­‰Ìq­A®Å ®¦#­AÃT­‘£‰·ƒÀÉ»­A®Å ¿Àº èœË2­9¼A‰®­A运º èÛ©=¶
>W8;@\>?I,U 0ۛ òÚÅ»´f³ ÅÞҕº‹¶cÝ ­‘£ƒ¡-Vˤԕ´f³;£¡ԕ´—ò¬r­ ¦
>W8;@\>?I,UVG 0œ› ¡VŸr´f³ Ÿr¦NÅK£ƒÌ!)ŽÒ”';ݥŎÝ2u­ÂÓʘË2­‘Ò”%'¢¾òÚÅ»´f³jº˜)»£ÄÌ!)pò–¢h%Ìq­Aôq­ƒº˜)
>W8;@\>?I,>?EHY;@ 3ߛ Ɛ®ÅK£ƒá‹Ür´*¬£ƒá[)'!¢hÍ ­AÌ
>W8;@\>?:HBcL 0œ› ¯–Ür³;­Î2­AÃT£¯–Ür³ ÅÁ¯4º[ ­AÃT£n¼Aó Å»²«M£¯9ҕ³ãÎ2­AÃÀ£ƒ¯4³(
>W8;@\>?:H8;>WO 0œ› M¼AÃh"­AÃT£ƒ¯»ç,­‘£n¼A% 0 £ƒÂ¯4³;­AÝ £ƒ´fT¦­
>W8;@\>?:H8;‚> WZVO=8cL 3ñ› ®à ¿£ƒÆ[),ØÙ­‘£ƒ² ¿ÀÕÚ£#´¿hî‹Æ £¼AÃh³V°‹¬r'¤£ƒ¡2¦ ¿À¿ ³
>W8;@\>W8;Z[UVG!U 3ߛ '¿¼AØ(®£Ɛ®ÅK£ƒá‹Ür´*¬£ƒ';¯4Ø ÅK£ÄûæÜré»­‘£¿% ³ Ÿr¦#­
>W8;@\>W8;Y,O(L\UÇ 15,› Ҕ%(®‚ ¢WŸuÌf¦Fºm'H³ãÃT­‘£4¡¯4à ›
¢ ȯ4³m%(Ë2­A©À­AÃ';³VÃÀ­‘£‰¯žÀé,ÃT­‰Ëƒ­¤¯žÀé»­AÃÀ­‘£‰¨ß ¢WŸ É»­A®ÃÀ­‘£»·ƒÀÓ"­A³;­¤';³VÃÀ­‘£‰ÿfÀ® ½‹®c)D¯ÚîrÂ[)
…G=†

>W8;@\>W8;Y,O(L\>?EH8 0ۛ ¯žÀ黣Ó"­A³Ú­‘£ƒò–¢h%Ù£ƒÂ ­A¯4®[ÜrÝ¥ÅK£¿Àô Ý2®­Aº[ØÙ£Ä%wTÍ ­A¨
>W8;@\> a >?I 3p› ô”Å»'f­‘£Í ¢=¶c©T­A%Ù£ÄÃRÅ»³VÝ £Í ¢hT̐­‘£ݥŻ黭‘£òlÙ­‘£ÄæŸr%
>W8;@\>?@\L2Ç 5› %ü=þp³Vº[ÃÀ­‘£m¼AÌFy';³VÃÀ­‘£ º[é'H³ãÃT­‘£ƒ¡2É,ÃT­
>W8;@\E=<?_=UV8;Z[s 0ۛ MҔ%w©À­A®­‘£ƒØÙ­AØy¯»®ØÙR
>W8;@\E=<?_=UV8cL 3ñ› Mҕ%(©À­‘¼A®Ë2­‘£ k«
"=),áÃÀ£ ­Ak²«
F£"=),%,áÒ”³VÃÀÕ ­A²‰´q­
>W8;@\EHg8;>RO 0œ› ȼAÃÕ;­Aò­A©T£ƒÃWőŸr%Ãß¡ ­Aà ¢'¤­ƒ³”),¦
>W8;@ a U[Z[LÇ 1y› %¢ ]ÃT­‘£òÈ­A®ÃÀ­‘£ƒÌqŸr­ ÃT­‘£Ä¯4$³ MÃÀ­‘£m¼Aó Å»²« 'H³ãÃT­
>W8;@ a U[Z[L\>?EH8 0ۛ %¢ ]òÈ­A®£ƒÌqŸr­  £Ä¯4(³ µ£m¼AÃh³ Å»²«]£¯4³ Å»²­‘£¼AæFº[Í ­AÃRÅ
>W8;@ a U[Z[L\EHG 0ۛ Ó`Ô ¶c¯ ¢hý!Ø(³;£ÄÌqŸr­ ÂÖ'H³ãà ¢¾©À­A®­‘£m¼AÃh³ Å»²'¤£ƒ¿¡
­AÓhÃT­ƒ';³Và ¢¾©T­A®­
>W8;@ a >WG\O(Ll>AE;8 0œ› Ý
Ÿr­ Ý ® ¢hÃÀ­ƒË21­ főŸrÃÀ­‘£ƒ·2Ý Ÿr­ Ý £ÿfè\&!©³Ð'•ÅŽ¯ ¢h§ ³V«]­‘£nҕ%(®  ¢WŸ ¡
­AÃÀ­ƒË2­¯4É,ÃT­‘£ƒ¡ ­A'¤¼ ¶c‰'Ñ)`e©
>W8;@ a >WG!U
Ç 1y› Ý Ÿr­ Ý ® ¢hÃT­‘
>W8;@\LNO k >A<?>?L!s 0œ› ¡ ¼ ¶c°³V´q­‘£ £ƒ™H‹%(Ÿ‹ÂËÖ® ¢W´qŸ ­ ò–¢hÌfÃT­‘£nҔ%w®  ¢ŸnÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒ·2ô”Ü Ÿr';ÃT­‘£ƒ¨  ¢ŸnÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒ¯ ¢h§ ³ã«]­ƒ'H³ãÃT­
>W8;@\LNO`<A<TÇ 1y› Í žé»­AÃT­‘£ƒÝVŸW¶c° ­A¯4ÃÀ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ¼Aá'¤­A³µ¢h% ÃÀ­‘£ƒh¦ ÅÁ¯4³µÍ žé»­AÃT­‘£ƒ³Ú­AÌú¼A´—® 'Û';³VÃÀ­‘£³;­AÌ˃­‘ù•ò+ ¢h'œ';³VÃÀ­
>W8;@\LNO`<A<WO(Ll>AE;8 0œ› ¦X ÅK£ƒÝVŸW¶c° ­A¯4ÃÀ£ƒ³;­AÌú¼A´f®'¤£ƒ³Ú­AÌË2­‘ù”òm+ ¢h'
>W8;@\LNO`<Rg UV8=L 0ۛ ¡ ¼Aá'f­A³Ð¯ §=á ­AÃÀ£F¶c° ­A¯4ÃÀ­‘£#·ƒ¡¥Ÿ‹"£mҔ'6&!´q£k« ò­A¦
>W8;@\LNOc8=L 3p› ¡
­A
© &‹Ë9'f£ÄÌfì(³ ÅK£ƒ´¿À³\Ԙ´q£¡”¢h'H%(u£ƒ¡2Ã`ԕ´f³V'¤­A®Å»ÃT£·2"[Å»à §—£ ÿ¤Ä©´*¬ru­AÃ
>W8;@\LNOc8=L 0œ› ²«M£Ä¯4®£·2©´*¬ru­AþF­AÝ '•Å-¼A´q¼A°
>W8;@\LNOc8=LNOc8;U[EHY;@ 3p› ðhݥŎ²« 'f­‘£ô*Ï,³ãÃT£´fʘ²«M£´­Aʘ'¤­‘¼A®'
>W8;@\LNOc8=L\<?s 3 I,_ › ôÑÏ,³VÃT£´—ʘ²«]£ƒ´fʘ'¤­A®£û‰Ø(¯4ØÙ£"Å»à §
>W8;@\L\UVO`I 3 I,_ › ͐Ìq­AË2£Ä͐%w®˜¢¾ ¢WŸ£ƒÌf¦Fºµ ¢WŸ
>W8;@\L\>?:HO`L\UÄÇ 1y› ðòÈ­A³ãÃT­‘£ƒòmÉ,'¤­AÃT­‘£Í ¿À³;­Aè±'”ÅŽ¡H),³Ð͐º['¤­AÃT­‘£Ä͐º['f­AÃÀ­
>W8;@\L\>?:HO`L\>?EH8 0œ› ͐º['¤­A©T£® ¿ÀòÈ­A©
>W8;@\L\>?:HO`L\EHG 0œ› ͐º['¤­Aà ¢—©T­A®­‘£Ä‰Ã¾ô¢h³Và ¢h©T­A®­‘£ð';Ý
­AÃ ¢h©T­A®­
>W8;@\L\>W8;Z[L 3ߛ Ý2º[ÌfÎ2­AÃÀ£9¶c©T­AòÈ­‘¼A©h'pÍ ¿Ò/ £#Ý ¿ÀÍ ¿Ò/
>W8;@\L\>W8;Z[L\>?_=U 3p› ¶c©À­AòÈ­‘¼A©'¤£u¶c©òÈ­A©‚¯ §¢Àҕ³ã´q£9¶c©F´ 7T¯ §=© 2ü
>W8;@\L\>?LNY;LlU 0œ› M¼AÃh˝u£ƒ³ ÅK¼A´q£u·ƒÝ¥Ÿ¶c° ­A¯4ÃT£ÄÝ¥Ÿ¶c° ­‘£m¼A©í ­ƒ'”ÅŽð=ԘÃÀ¼A´‚'¢ø¼A®Ë ¢}Ý¥Ÿ‹à‰Ø(þË2­Ýu­AÌ
>W8;@\L\>?LNY;LlUÄÇ 1y› é,º[³Ú­AÃT­‘£9¶c° ­‘¼A¯»´‚'H³ãÃT­‘£ƒÃWőŸr©ßÉ»­A® ÃT­‘£ƒ¡ ­A³V× ò ';³VÃT­‘£̐­A³ Ŏ';³VÃT­‘£¯ §c ¼A®´â';³VÃÀ­‘£ ® ´­'H³ãÃT­
>W8;@\L\>?LNY;Ll>AE;8 0p› Ý¥ŸW¶c° ­‘£·2˜Ë©=¶c° ­‘£m¼A©T¼Aá £Ä'¤­AÃRÜrÃÀ£ƒÿfn¼A"²­
>W8;@\LNGlY;Z[LÇ 1y› M¼AOÝ µ­AÃT­‘£͐´f®­AÃÀ­‘£m¼A"²­¢h% ÃT­‘£ƒðh¯4¢h% "ó¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ2‰ûu­AÃT­‘£¡ ­AÎ2­Ä'H³ãÃT­‘£¡
­A¢h% " 'H³ãÃT­
>W8;@\LNGlY;Z[L\>?EH8 0œ› ȼA"²­‘£ð¯4¢h% "£
>W8;@\LNGlY;Z[L\>?EH8;@ 0œ› ð¯4¢h% "£Ä¡ ­AÎ2­‘£ƒ¿Àº ý!u£ƒ¡ ­A¢—% "
>W8;@\LNGlY;Z[L\>?_=U 3p› Ý2u­A ­A³j¢h% à ¢©T­A®­‘£ƒÎ2­A à c`¦FòÚ¬£ƒðh¯4¢h% "óË ¿Àý!´q£m¼A"²'
>W8;@\LNGlY;Z[L\EHG 0œ› ¡2äW˃­A¯4'f£ð¯4¢h% "'¤£ƒð=¶c´­A%Ù£ƒ¦ ¿À¿ ³
>W8;@\LNGlY,g
UV8=L 0p› ºc¼A°Ëƒ­A³;£ƒ¡;Ï,Ìq­A³;£ƒ·ƒ'H®£ÿfÄ® ¢ µ£ƒ® 2¢ MD¯ T£ ÌqҔ³VË2­‘£'¤­A³V«]£ƒ'¤­A³V'¤£m¼AÃT¼A\ 2£Ý ­AáÃ
>W8;@\LNGlY,g
UV8=LO(< 3p› T%(%w¦#­A³Ú£ Ý2ºc­AË'¤£Ý
­Aá'¤£ƒðh¯4'f­A³ Å
>W8;@NY k EHG!I,>W8,O(L\>?EH8 0p› ¡Ãhá‹Å»Ã´q­‘£ƒ¡2©"´q­‘£ƒ¡ ¼A©ÃhË2£n¼A©Ք),º
>W8;@NY k @\LO=8=Ll>RO`< 3ߛ M¼A Ë2­‘£ûæ܋黭‘£ƒ'f­A½!¯9¼AÃh'
>W8;@NY2Q4UVG\O k <?U 3p› ¡2 Ý K£à ü=«]­AËã) Ë2£ÃßÝ2º[à ¢}ËV) Ë
>W8;@N2Y TeZ[>?UV8cL 3ñ› ';F£ƒ¡2¯4˃¬r­ å?´£·2¡2ËV) ˃£¡²
>W8;@NY;<WO=G 3ߛ êWÅ»¯–Å»Ë2£êRÅ»¯±Ý¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹ÅK£ƒØÙ­A¯–Ü]'f­‘£¯9­AÃRÅöݕ¢Á¼AàT³;­¿Àº ¡ ­‘£Ä¡'¢h®­
>W8;@NY;<WO(L\UÇ 1œ› ¡®¦Þ';³VÃÀ­‘£m¼A͐®¦#­AÃT­‘£·2ØÙ­A¯–Ü]͐ÃT­AÃÀ­
>W8;@NY;<?L 0œ› ¡2¯4u­AÃT£ƒ¡2ÃT­A%(³;£¦­A®[Ŏ¦F®=Ï,Ìq£ƒÆ ¢hÉ
>W8;@NY;<?LÇ 1y› ¡2¯4u­AÃß';³VÃÀ­‘£ƒ¡2ÃT­A%(³j';³VÃT­‘£¦­A®[Ŏ¢h% ÃT­
>W8;@NY,G\Oc8;Z[U 0p› ͋ŻF­
>W8;@NY,G!:cUV8=L 3ñ› ³;­AÌfÕ ),º ÅK£ƒÍ ­A¦NÅK£#³Ú­A̐¼A©h¯4³ Å»´
>W8;@NY,G\g EHY,8=LO k <?U 3ߛ ¡ÌfË2£¡3® ƒ^+WàTÃRŻ˃£ƒÌ!)p¯4³Ú­ ¶c´‚ñҔ'H˃­ƒÌq­ƒÝ2'¢À£¡
© &‹Ëƒ£#¿À% ³Ú­A³”),º
…‡
b

>W8;@NY,G\GJU[Z[L\>?EH8 0ۛ ͐®©T­‘£n¼A©Õ ),ºc£ƒô;Ý
­A%Ù£m¼A©håA® ©T£Ä¯ §=Ìq­A'*),¯
>W8cLNO(Z[L 3p› ¡B]ë(É»£e¼A©hÃT­n¼A͐¦KÉ»­¿Àº ¡
­‘£ÄÝ ­‘¼A͐´£¯–Ür³;­
>W8cLNO=8;:=> k <?U 3ñ› Ì!) ¶c¯4"[¬nݔ¢Ì­AÂþ¯4É¢À£Ä¡2ØwØ?),®£Ä¡¶c¯ ü&!Ë
>W8cL\U[:HG\O(< 3ñ› ݝ¶c´q£uÝ2æ܋ ­‘£ƒ¯–Ür³Ú­‘£ƒ¯–Ür«H¬
>W8cL\U[:HG\O(LlUÇ 1y› ÝVŸr¯–Ür«H¬]'H³ãÃT­‘£¯–Ür³Ú­ƒ';³VÃT­‘£̋),É,ÃÀ­‘£#¡2¿Ã 'H®þ';³VÃT­
>W8cL\U[:HG\O(Ll>AE;8 0ۛ  ¡2¿Àà ';®Ã
>W8cL\U[:HG!>?L!s 0œ›  ¯–Ür«H¬r´q­‘£ƒ¡Bµ¼Aë(É,ʘ©T£ÄÝqîr ­A¯»ÃT£ƒ" ¿% ´­‘£Ý2ôf­Aèu£ƒèTF­AÃh%Ù­A³ Å
>W8cL\U[<?<AU[Z[L 0œ› ݝTûF£F¼A´q£Í ¿/Ò £ƒÎ2­AÃ
>W8cL\U[<?<AU[Z[LY,O(< 3ñ› Í ¿/Ò ïÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒÍ ¿/Ò ¼A©+TË'¤£ u­AÃT¼AÝ2'¤£Ҕ%(F­A¦NÅK£ J,˃­A®Å
>W8cL\U[<?<A>?:=UV8;Z[U 0ۛ ݝTûu£ƒF¼A´q£Î2­AÃÀ£ƒ·2M¼A" ²­‘£ ÿ¤Äݝu­A ­A³;£O]͐³;£ ÄÝVÜrÃT­‘£ƒÓÀ¼ ®­
>W8cL\U[<?<A>?:=UV8;Z[UVG 0ۛ Ý2F­A ­A³j®­Aà ¢¾©À­A®­‘£Äò–¢ÀҔ%w˃­‘£ƒ¦ ¿Àå?´f³
>W8cL\U[<?<A>?:=UV8cL 3p› Ý2‰ûT%Ù­A³;£º˜)»¼A"˃­A³;£Í ¿/Ò F­AÃÀ£ƒ¿' "®£ƒÝ ¿À¯9Ҕ³;¼A´‚΃­AÃRÅK£ƒÝ ¿ÀÍ[),á £ƒÂ´¿À³Ú£ƒ¦ ¿À«HÅ
>W8cL\U[<?<A>?:=UV8cL\@\>WO 0p› ¯4É¢ï¼A® !¢®=),¦#£ƒÝ ¿¼A"¼A²´¾Ýu­AÌq£¶c©h´HÔ,ö¼A© ­A³';³Và ¢©T­A®­ÄÝ2¿À%Ù­AË
>W8cL\U[<?<A>?:=> k <WU 3ñ› Í[),áÃRŻ˃£#Ý ­Aôf£Ý2‰û± ¢WŸn¡ ­Aà ¢}ËV) Ë2£9¶c¯4÷‘ØÙ£ƒÝ ¿h¶c¯4÷‘ØÙ£Ý ¿ÀÍ[),á
>W8cL\UVg a UVGlO(L\U 3p› ¡
¼A´fò4),¨#£Ä¡
¼AT´ßò»),¦lÅK£¯9­AÃT­AÝ2ý!´£Ã" ¢hÍ ­AÌq£Ä͐%(¯4³V¢hº Ìq£Ä‰´f©À­A®­‘£'§),á‹Å
>W8cL\UV8;IDÇ 15› M¼AÃhË´¾³(]ÃT­‘£Óh³;­A%Ù­'H³ãÃT­‘£ƒTÃ&),³ã°Á³$]ÃT­‘£m¼A©h ­A³µ';³VÃÀ­
>W8cL\UV8;@\U 3p› Mù fŸr ­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¡
¼Aá'¤£Ä´Å»© §h£ƒ¯ §=ë(É»£#¡ ¼A´fF­ À£ƒ¡
¼A´‚';é‘),³;£¡2ʘˤԕ´‚´ ¢hÌ
>W8cL\UV8;@\U[<?s 3 I,_ › ´ ¢h¨Þݔ¢À£ƒ¯ §=ë(É,´q­Äݕ¢À£𠢗̗ÃÀ­ƒÝ”¢À£ƒÍ¿Àº ´q£ƒ';é‘),³V´q­¯–Ür©W¬r'f£Ä´f¯9­A'œÝ•¢
>W8cL\UV8;@\> Œ–sMÇ 1y› ´ ¢hÌâ';³VÃÀ­‘£ ¯ §=ë(ɂº˜),ÃT­‘£ƒÌhË2­A%Ù­ƒ';³VÃT­
>W8cL\UV8;@\>?L!s 0ۛ ¡
­‘¼Aáý!˃£#´*Å»© §=´q­‘£ ¦#­Aþ,´q­‘£ƒ¡ ¼Aá'H´q­
>W8cL\UV8;@\>?_=U 3ߛ Mù —Ÿ‹ÂÃ ¢¾Ëƒ­ƒ´fÃà ¢©T­A®­‘£ÄÌ!),³µ¢h% à ¢¾©T­A®­‘£ƒ© üh/Ò ';³
>W8cL\UV8;@\>?_=U[<?s 3 I,_ › ¡ ¼Aá';´­ݕ¢
>W8cL\UV8=L 3ߛ ¡2ʘˤԕ´¾¯9ҕ³ æÅK£®©h®Å»ÃT£n¼AÃ÷‘黣¡ ­AÝý!´ú¼A%Â
>W8cL\UV8=L 0p› ¡ ù•ò¯ §h­AË2£Ä¯ §=Ëã),ÌfÃT£ƒÓh³;­A%Ù­‘£¡°‹¬£ÄTÃ&),³V°
>W8cL\UV8=Ll>AE;8 0œ› ®²˃£ƒ¡ ­A'fŸr­ ²­‘£¡
ù”òm¯ §h­A˃£#¡ ­A"˃£ƒÓ³Ú­A%,­
>W8cL\UV8=Ll>AE;8,O(< 3ߛ ̐­AÃh͋ÜrûT'H³Ú£ƒÌq­AÃT­Ä͋ÜrûF­‘£Ó³;­A%Ù­mҔ';Ë2­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä·2º[³Ð´—³ãºPݕ¢À£º[³µÝVÜr³V´¾Ý”¢À£¯–Ür¢
³ ´!Ï,³jݔ¢
>W8cL\UV8=Ll>AE;8,O(<?<As 3 I,_ › ̐­AÂ͋܋ûø'H³Ú£q¶c© ¢=îrÆ ­ݕ¢À£ÝTûâ͋Ürûú'¢
>W8cL\UV8=Ll<As 3 I,_ › m¨Þ®¦#­A'H³Ú£  ¢hº[Ãh´‚Ý•¢À£®­A®Ý ­ ݔ¢
>W8cL\UVGFÇ 1ۛ ¦#­AÉ,ÃT­‘£ƒTç Ŏ¢h% ÃT­
>W8cL\UVG\O(Z[LÇ 5› ¡”¢h'œ% ÜrÝ2¢¾
³ ¯»³œÒ”'H˃­ƒ';³VÃT­
>W8cL\UVG!Z[U[I,UÄÇ 5› ¡2¿Ã ÃËÖ'H³ãÃT­‘£m¼AÝ2ôf­‘Ò”³V"Þ';³VÃÀ­‘£ƒÍ‹Å»Â֝ ¢WŸ¯»É,ÃT­‘£Ä͋ŻÂï͐ ­A©‚';³VÃÀ­
>W8cL\UVG!Z[U a L2Ç 1y› ³;­ ¶c´q­͗ԕ%'H³ãÃT­‘£³;­Aº~ ¢WŸ ³”),';ÃT­‘£ƒÍ‹Å»Âú ¢WŸ ¡Ø('¤­AÃT­‘£Ä¡® ¦ó';³VÃT­‘£³ ),'HÃÀ­‘£ƒ'f­AØ(ÃÀ­‘£ƒÍ—Ô•%'H³ãÃT­
>W8cL\UVG!Z[U a L\>?EH8 0p› ³ ),'HÃÀ­‘£ ³ ),'f£¡Ø('¤­A©
>W8cL\UVG!Z[U[@\@\>?EH8 0p› ͋Ż͐ ­A©À£#% ÜrÝ2¢}
¯4²  ¢WŸn';º[ÃT­‘£¡¿Àà Ã˃£#¯ §—­A°‹¬rÃT­
>W8cL\UVG!Z[B,O=8;:=UÄÇ 1y› ¡%(®­͐%w®­ƒ³ 'H³ã'¢}
ôf­A³~'H³ãÃT­
>W8cL\UVG!Z[EHY,G!@lU 0œ› Í[),®  ­A®£#®˜¢hÃߢh% ÃÀÃT£ƒ­‘£ƒ¯9ô¢h­A³\³Ð
¶c¯9ҕ³ã
' ˜Ë©ºc­A³Ú£ ˜Ë2­A¯K­A³;£ ¢—®óÌ!),®£ƒÝVŸrÝ2¦l¬
>W8cL\UVG!I,U a UV8;I,UV8;Z[U 0ۛ ¡•¢—'p% ÜrÝ¢
³ ¯4³Ðݺc­A³Ú­‘£ƒ¯4³J¶c¯»³;­Aá‹Å»Ã´q­
>W8cL\UVG!I,>?Z[L 0œ›  ³”),'€Ø?),'f£m¼AÃh+ ¢—á £#·ƒá ­‘¼Aæ¬r'}ҕ'§=˃­AË ¢WŸ]͗ԕ%';³Và ¢'”ÅŽ¯\),¯±'”ÅŽ¡ ­AÎ2­
>W8cL\UVG!I,>?Z[LÇ 1y› ‰ÃÀ­ƒ';³VÃT­‘£³ ),'HÃÀ­‘£m¼AÃ+ ¢háø';³VÃÀ­
>W8cL\UVG!U[@\L 0P› q¯ §còÈ­A©T£À·ƒq®­AòÈ£Fҕº[´q£‰òÈ­A¦#£‰®­AòÞ'f­‰äW˃­AÃT£4¡°‹¬£‰ÿ¤qò­A©T£‰ð ¢hÌfÃT­‘£I ÀÝ2³”),'¤­A³;£¤Â ­Aº[´q£‰ÝVŸrÍ—Ô•á £D"ƒÀÝVÜr%Ù£D˜Ëƒ­AÌ
>W8cL\UVG!U[@\LÇ 15› ³¿¼AÂøðhʘ¯ÚԕÃß';³VÃÀ­‘£ƒÝVŸr͗ԕáø³(]ÃT­‘£¡2ݳÐ';³VÃT­‘£ҕº‹¶cÝ ­ƒ¢h% ÃT­‘£‰Ãp® ¦­AÃÀ­‘£m¼AT®­AÃT­
>W8cL\UVG!U[@\L\>W8;: 3ñ› M¼AÂ% 2­A';+&¬r'f£‰Ãr),º[³;£‰Ã¾®¦#­Aà ¢}©T­A®­‘£‰ÃhòÈ­A©ÃÀ­‘£mҕ%(®ªÍ%(®­У¼A©Ã&),% Å
>W8cL\UVGrŒ‘UVG!UÄÇ 5‰› ͋ŻÂï ¢WŸ ¯4É,ÃT­‘£Äºc­A°øÉ»­A®ÃÀ­‘£#¯4³\¶c¯4³ñ¼A©³”),áú'H³ãÃT­‘£%AM® ¢h% ÃT­‘£ƒº‹¶c´f²A¢h¯Ž'H³ãÃT­
>W8cL\UVGrŒ‘UVG!UV8;Z[U 0œ› m͋ŻÂø͐ ­A©T£Ä ¿Àé,ò–¢hÉ»£Äº‹¶c´f²A¢h¯
…‡…

>W8cL\UVG!>Wg 3p› ¡½!¯4'¤­A®Å»Ã
>W8cL\UVG!>Wg 0œ› ͋ŻÂï'¤­ƒÝ2‰Ëƒ£ TäWË9'f­A®£¡qԕ´f³
>W8cL\UVG!>?EHG 3ñ› òÚÅ»´f³ ÅK£òÚÅ»´f³Ð'f­
>W8cL\UVG!>?EHG 0ۛ òÚÅ»´f³;£¡Ԙ%(³Ú£ƒ¡ ãˤԕ´f³
>W8cL\UVG U[Z[LÇ 1œ› ͋ŻÂø ¢ŸnÉ»­A®ÃÀ­‘£ƒ¯ §=© ¢h"ª'H³Ú­AÃT­
>W8cL\UVG!<?>W8,MÇ 1y› '¤¼AÉ,ËV)AŸ '*)Ì‹),ɾ';³œ¼AT®­AÃT­
>W8cL\UVG!<?EHZ[nÇ 15› M¼AT®­AÃT­‘£¡ ­‘¼A3® ƒ^+W¦FÃß';³VÃÀ­
>W8cL\UVG!<?E a UVG 0p› º‹¶c´—²A¢—¯â';³Và ¢}©T­A®­‘£¡qԕËÖ'¢}¡
¼Aá'¤­A³ ¢Ÿºc­A°ïÉ»­A®à ¢©T­A®­
>W8cL\UVG!<WY;I,U 0ۛ ¡©h'f­A"£#͋ŻÂø'¤­ƒ'¤­AËJ¬r'§=u£ƒ´fu­A"­u˃­ƒ¦#­AÃT­ƒÌ!)pÃÀ­AØw''¢}¡¥Ÿr'Ñ)AŸ]'¢}͋ŻÂï ¢WŸº˜),´q­ƒž º
>W8cL\UVG\gmO=GlG!>WO(:=U 0œ› Mù”òƒÔ•ÃßÌq­‘¼A´‚˃­ƒ©RŸr" 'f­¼A©©T­Aºc£Ä¡ ­A¯4Ý  ¢WŸn$rË2­AºP"­A% Å'H³ãÃT­‘£ƒ¯4³\¶c¯4³;¼A©h©T­Aº
>W8cL\UVG\g
U[I,>WO=G!s 3p› ͋ŻÂï'¤­‘£ƒTäWˤ¶c°
>W8cL\UVG\g
U[I,>WO=G!s 0œ› ‰äWË9©´*ő¬£¯ §h¼A´q¼AÃÀ¼Aá £ƒ%(®­A®
>W8cL\UVG\g
U[I,>WO(L\U 3ñ› ͋ŻÂÖ'f­‘£ƒTäWË9©´*ő¬£%Ù¼Aæ¬r˃­AÃRÅ
>W8cL\UVG\g
>W8,O k <?U 3ñ› ¡2Ã`ԕ´q£ƒ¡¯K­A³;£ÄÍ ¢hº[%
>W8cL\UVG\g
>?@\@\>?EH8 0p› Æ ¿ç ÅK£¼Aé ü—¼ 2£m¼A©h³;­A
>W8cL\UVG\g
>?L\L\UV8cL 3p› m¯9­A³ ů9­A³ Ŏ¡ ­Aà ¢©T­A®­‘£¡qԕ´f¢}
>W8cL\UVG\8MÇ 1y› %¢h"Þ'¢òÚÅ»´f³jò‘¢hÌfÃT­‘£Ä¢—% "Þ'¢òÚÅ»´f³ ³j'fžÀ' ­‘£ƒ%Ý (³ ]¼A©ÃÀ³Ú­A­‘ £ ¡ԕ´qҕ³ã´ß';³VÃÀ­
>W8cL\UVG\8,O(< 3p› ¡
­ ԕ´qҕ³ã'f£òÚÅ»´f³ ÅK£¢h% "ÅK£ƒ©À­ ¶c´¼A©h'
>W8cL\UVG\8,O(L\>?EH8,O`< 3ñ› ¡ ­ Ԙ´f³Ú¬r­ ÷‘gØ Å»Ë2£¡ ­A¯4ݪ'f­‘£¢—% "=)AŸn'¢¾Í‹Å»ÂÖ'f­‘£¡
­ ԕ´fÌq¬r­ ´*Å»Ë
>W8cL\UVG\8,O(L\>?EH8,O`<A>?@Ng 0œ› ¡
­ ԕ´f³;¬r­ ÷‘gؘŻË´q­‘£u¡ ­ ԕ´—³Ú¬r­ ÷‘gØ Å»Ë9´­A©À­A%
>W8cL\UVG\8,O(L\>?EH8,O`<A>?@\L 0p› ¡qԕ´f³;¬r­ ÷‘Øg˜Å»Ë´q­A©T­A% Å
>W8cL\UVG\8;U[Z[>W8;U 3ñ›  ¯4³\¶c¯4³€¼A©hÃT­A"ó'¤­A³ ÅK£àF­A´f'
>W8cL\UVG a G!U[LÇ 15› ¡°‹¬]';³VÃT­‘
ÃÀ­‘£ ©h«H¬rÂ'H³ãÃT­‘£ƒÝ2TûF­AÃÀ­‘%£ q),®ÃÀ­
>W8cL\UVG a G!U[LNO`L\>?EH8 0p› ͐˃­AÃT££ ˜Ëƒ˜Ë2­J,­ J,Ë2Ë2­‘£­¡2';³V°‹¬M
¯ §='f­A" ÃT£ƒ¡2¿Àà ©À­A%
>W8cL\UVG a G!U[L\UVG 0p› ¡2¿Àà ©À­A%('f£Äð½!° ­Ë2­ƒ´f³ãÌ¿F­';³Và ¢}©T­A®­‘£Ø Å»'¤­A'¤­A³;£ƒ¡2°‹¬]¯ §='¤­A"'f£òÈ­A÷‘Ë'¤­A³
>W8cL\UVG\G!E=:;O(L\U2Ç 1y› ¯ § &!Â';³VÃÀ­‘£ƒ¯–ÜrƐÃÀ­
>W8cL\UVG\G!E=:;O(L\>?EH8 0œ› ¯–Ü‹Æï´q­AÆ £¯ §&!ÃT£ÄÝ2©T­A®£ƒ·ƒM¼AÂ%0 ¼A©"˜¢h+
>W8cL\UVG\G\Y a LÇ 1œ› ͋ŻÂø ¢WŸ ¯4É,ÃT­‘£ÄA% M®Þ¢h% ÃÀ­‘£ƒº‹¶c´f²A¢h¯±'H³ãÃT­‘£·2³ ),'HÃÀ­‘£¡Ø('¤­AÃT­‘£Äÿf¡2®¦Þ';³VÃT­‘£'f­AØ(ÃT­
>W8cL\UVG\G\Y a L\>?EH8 0ۛ ³¿'f­A©hØ,£Ä¡ ­AÉ»£#òڟ‹¦£¼A© &ÃÀ£ƒ·2º‹¶c´f²A¢h¯K£ƒÍ‹Å»Âï ¢WŸ ¯4É,ÃT­
>W8cL\UVG!@\U[Z[LÇ 1œ› ¡”¢h'œ% ÜrÝ¢¾
³ 'Ñ)p¡
­A³Ð¯9­A³Ð'H³ãÃT­‘£·2¡ ­A³Ð¯9­A³µ';³V'¢ö¼A©hòÈ­‘¼AÌf´â';³VÃÀ­
>W8cL\UVG!@\U[Z[L\>?EH8 0ۛ ͐³;­A͐³Ð³ '¤'Ñ­ƒ)p'H'¤ØÙ­A­AÃÀØwÃÀ£#­‘¯4£ƒ³\¡”¶c¢h¯4'p³Jî‹% ÜrÆ ¢hÝ2% ¢
>W8cL\UVG!@ a UVG!@\UÄÇ 1y› ôž®­AÃT­‘£m¼AƐ´f³Ú­AÃT­‘£
¼AÍ ]³;­AÃT­
>W8cL\UVG!L!C>W8;UÄÇ 15‰› ͐Ø(ÃT­‘£Ä®¯ ¢hØ(ÃÀ­
>W8cL\UVG!_wO`< 0p› ¡ԕ´f³;£‰äË}¶c° ­AÃT£ƒTäWËø'¤­A®£ƒÍ‹Å»Âú'f­9¶c° ­AÂ˃­ÝTË2£ô¤­AÝ®­
>W8cL\UVG!_=UV8;UÇ 5› ͋ŻÂø ¢Ÿn¡ ­AÃT­ÄË2­¯4É,ÃT­‘£Ä¡ ­AÉ¢‚¡ ­AÃT­‘£ºc­A°ïÉ»­A®ÃÀ­
>W8cL\UVG!_=UV8cL\>?EH8 0œ› ͋Żª¼A͐ ­A©À£#¡ ­AÉ»£#TäWË9©´*¬rÃT£ºc­A°ïÉ»­A® ÃT­‘£m¼A͐©À­Aè
>W8cL\UVG!_;>AU[C 0œ›  ¿À®­A'¤­A´q£ ò‘¢WŸrØÙ£#%("¬‹ÃT£ƒÝ2®­Aºc£ƒÝ2F­A¦F
>W8cL\UVG!CFUVOã_=UÇ 1€› Ý Ÿr­ Ø(ÃT­‘£m¼AT®­';³œ¼A͐ÃhÃT­‘£m¼AT®­ƒ';³j͐Ø(ÃT­
>W8cL\U[@\L\>W8;U 0p› ¡VŸr´fÉAÅK£ƒ¡¥Ÿ‹´—ÉAÅöÌ!)p¯ ¢h؀ݕ¢}‰® êT­A³j´f'œÌq­A´ÅÁž º
>W8cL\>WgmO(L\U 3ñ› àF¼AÃh÷‘黣u ¢h®Ì!),®£ƒ%?)w¶c´*ÅK£ƒ¡ ¼A´ú¼AI h´q­‘£ %ü=þÝ¥ŸrÝ2¦N¬£Ý ¿¯9ҕ³ãË
>W8cL\>WgmO(L\UÇ 1y› Ó"­A³;­'H³ãÃT­‘£ƒÝVŸr'¢h´¾'H³ãÃT­‘£·2͐´f®­AÃÀ­‘£ƒÝu­A ­A³j¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ¥Ü‹ÂÃT­ƒ¢h% ÃÀ­
>W8cL\>WgmO(L\U[<?s 3 I,_ › ¡ ¼A´ú¼AIh´q­ ݔ¢À£mҔ%(®=),Ìq­AÃßݔ¢À£ƒ¯Kҕ³Ú¼A´‚ìw¯±Ý”¢À£àF¼AÃh÷‘Ø(´­ݔ¢
>W8cL\>Wg
>?IO(L\UÄÇ 1œ› É,³Ú­AÃT­‘£ᐝ‰'¤­AÃT­‘£É»Ÿr­ Ø(ÃT­‘£Äòm˪Ҕ%(®­AÃT­
>W8cL\>Wg
>?IO(L\>?EH8 0ۛ ᐝT'•ÅK£ƒÉ»Ÿ‹­ Ø,£ÄÉ,¯4ØÙ£ÄÉ,³;­A©T­‘£òmËï%("¬‹Ã
>W8cL\EeXGJU ae›  ¢WŸ[£ ͋ŻÂ֝ ¢WŸ£ƒòÚÅ»´f³Ú£ ¡VŸr%(³
>W8cL\E=<?UVG\O k <?U 3ñ› ¡2ݺ[ÃWÅ»Ë2£ƒ¡2 Ý K£ÄÌ!)pÝ2ºc­ƒÃßÌq­ÄÝ'¢
>W8cL\E=<?UVG\O=8cL 3p› m¡Ý2º[Ã"Å»®£ƒÃß͐³ã%Ù­ &‹´¾';³Và ¢}©T­A®­‘£¡ݠҕº[÷‘«•¿£Ä·2¡2ʘË2­A ­A³ Å
…‡

>W8cL\EH8;UÄÇ 15T› ¯4þ,ÃÀ­‘£#¦ ¿ÀÃh¦ ¿ÀÃT­AÃÀ­‘£ƒ®ËÖݕ¢¯4þ,ÃÀ­
>W8cL\E(bH>?ZVO(L\UÇ 1y› Í ¢hº˜),"ª'H³ãÃT­‘£ƒT´f©T­A®­';³VÃÀ­‘£ ¶c´¾'H³ãÃT­
>W8cL\E(bH>?ZVO(L\>?EH8 0ۛ Ã"­‘£ƒÍ ¢hº˜),"ÅK£ƒT´f©T­A®­A¯»ÃT£ƒ¶c´*ÅK£ ð=ԕI 9´­
>W8cLNG\O(Z[LNO k <AU 3ñ› º[éAÅK£ƒ ¿rŸrº[Ì!),³;£¡
¼AÉ,Ë9®£#¡2© &!˃£#¯ §cëwÉ
>W8cLNG!U a >?I 3ñ› ͐ºc­A¿À% ³;£m¼AÃhÉ,³;£m¼AÃhòÚ¬rË
>W8cLNG!>?ZVO(Z[s 0œ› ¯ ¢— £#®¯ ¢hØÙ£#ðh®ûF­A©À£#'¤¼Aé,ôq­‘£¡2ݳ㮴q­‘£ ¦NÜrþ,´q­
>W8cLNG!>?ZVO(L\U 3ñ› ð®ûu­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä¯ ¢h%Ù­A³;£Ä'f¼Aé,ÃÀ£®¯ ¢hØ(%Ù­A³;£ƒ¦NÜrþ»£Ä¦Fº[ÃT£ƒ¡2Ý2³V®
>W8cLNG!>?:HY;U 0œ› '•ÜrØ€Ë ¿¼Aý!´q£ƒ';¯4Øy¯ §=͋Ÿrá £ÄÝ
­‘¼AÌf"
>W8cLNG!>?:HY;UÄÇ 15› ͋Ÿҕ%(" 'H³ãÃT­‘£'•Ü‹ØwË ¿¼Aý!´â³ãÃT­ƒËƒ­ ';¯4؀¯ §=͋ŸráÞ';³VÃÀ­‘£ ¡2ž© áÞ¯ ¢h§ ±';³VÃT­
>W8cLNG!>W8;@\>?Z 3ñ› òÚÅ»´f³ ÅK£ƒ¡VŸr´H¶c° £ƒÝîr ­‘£¡Ý2®ÅK£9¶c©À­AòÈ­‘¼A©'¤£Ä¯ §h­A' üh¼A´f'f£ƒ©À­ ¶c´q¼A©'
>W8cLNG!E;IY;Z[UÇ 1D› ®­AÃÀ­‘£»¯ ¢h"‚'H³ãÃT­‘£9¼A‰®­AÃÀ­‘£¤¯ §c© ¢h"Ž'H³ãÃT­‘£¤·ƒqÌq­AÃj¯»º[ ­Aõ';³;­AÃÀ­‘£¤¯9Ҕ³VËp¢h% ÃÀ­‘£‰ÿfÀ®­AÃT­‘£‰¯ §= ­A³m';³VÃÀ­‘£C ðʘ¯ÚԕÃ
>W8cLNG!E;IY;Z[L\>?EH8 0j› uÌq­Aï4º[ ­AÃT£2¼A©+T˾¯ §=© ¢—"£K¯ §= ­A³Ú£À¯ §=© ¢h"ÃT£K·ƒK¡
­A³Úù•× òm'PÍ ­A´q£q¡ ­A³V× òó¯ §¶c´q­A©hÃT­‘£ð¯4'§=uù•«
'¤­‘£qò,ܼA‰'¤­
>W8cLNG!E;IY;Z[L\EHG!s 3ñ› Î2­A¯»'f£Ä¡
­A³Úù•× òm'¤£ƒ¯ §¶c´q­A©ÃÀ­Aì(¯9£ƒ¯ §h­A© ¢À¼A"'
>W8cLNG!E=@ a U[Z[L\>?EH8 0œ› ¡qԕ´f³V%üh¼A÷‘ØÙ£¡qԕ´f³;­A©h®=),';Ã
>W8cLNG!E(_=UVG!LFÇ 1y› ¡ԕ%(³µ'Ñ)p),É,ÃT­
>W8cLNG\Y;I,UÇ 15‰› ƒº‹¶c´f²A¢h¯â';³VÃÀ­‘£uA% ]®ï¢h% ÃÀ­‘£´‹),É,ÃÀ­‘£à¿Àݔ¢hÉ,ÃÀ­‘£u·2Äà ¿ÀÝÞÌq­AÃT­‘£Í ¢¾Í ¿À®­AË ¢Ìq­AÃT­‘£¡ ­A¯‚Ý•¢¡ ­A¯âà ¿ÀÝÞÌq­AÃT­
>W8cLNG\Y;@\>?EH8 0ۛ M¼A͐ÃT­Ä¡
­A΃­ƒ'¢¾¯ §=© ¢h"ªË2­ƒ¡ ­A¦F‰ÃÀ£% ]®£¯žÀé
>W8cLNG\Y;@\>?_=U 3ñ› %AM® ¢h% à ¢}©T­A®­‘£ƒ¡2¿ à ¼A´âì(¯âݔ¢¾ºc­A°ÖÉ»­A®à ¢}©T­A®­
>W8cLNY;>?L\>?EH8 0ۛ ¡qԕ´fÎ2¬‹­ ÃT£m¼A͐ÃÀ­m¼A© ­A³ÐË2­ƒ¯ §=F­A« '¢Î2­AÃÀ£ Ý2º[Ìâ΃­AÃT£ƒ¡2¿Ã òm©
>W8cLNY;>?L\>?_=U 3ñ› ݺ[Ìf΃­AÃßÝVŸr͗ԕá‹ÅK£#Ý2º[ÌfÎ2£ƒ¡ԕ´f³VÎ2­AÁݕ¢}̐­AÃÀ­ƒ¿Àº ¡ ­
>W8;Y,8;IO(L\UÄÇ 1y› É¿ÀÍ[),ÃT­‘£ÄÍ ­Aþ¾¡
­AÃÀ­‘£ƒÍº[ÃT­‘£Ä͐ºœ¼AÃh'H® ÃT­
>W8c_wO(I,UÇ 1œ› ¯»þ»­AèÁ';³VÃÀ­‘£ƒ%(Í ­ƒ® ¢hÃÀ­‘£ƒ¡ ­A'§c‰« 'H³ãÃT­‘£á ­A©T­Ä'H³ãÃT­
>W8c_wO(I,UVG 0ۛ  Âþ»­Aè±';³Và ¢¾©T­A®­‘£ƒ¡
­A'§=T« ';³Và ¢¾©À­A®­‘£ƒ¡ ­A'§—­A‰'¤£ƒ¡ ­A'§c‰«
'¤­A³ Å
>W8c_wO(<?>?I 3ߛ ͐®º Å»ÃÀ£#¿À% ͋¬‹®£ƒ·2³ ),¦NÅK£ T³ Å»Ìq£ƒ¿ ³ «
>W8c_wO(<?>?IO(L\U
Ç 1y› %¿À͋¬‹® ';³VÃÀ­‘£¡"ý!´‚';³VÃÀ­‘£ƒ·2Í ¢h'¤­A³Ð'H³ãÃT­‘£U³ ';³VÃÀ­‘£ƒûæ܋黭ƒ'H³ãÃT­‘ £ ˜Ë°‹¬ 'H³ãÃT­‘£ƒÃÀ­
>W8c_wO(<WY,O k <?U 3p› ¡2&Ür½!Ë2£¡ÃhN),®£ƒÍ¿Àº &Ür½!Ë
>W8c_wO=G!>WO k <?s 3 I,_ › m¡•¢—'HÝ ­‘£m¼AÃʘ˃£Ý©W¬r%Ù­‘£m¼ ¶c°³µì(¯±Ý”¢À£
>W8c_wO(@\>?EH8 0œ› þ»­Aèu£ƒá ­A©À­‘£#¡ ­A'§=‰«]£Äº[‰®­
>W8c_=U[Z[L\>?_=U 0œ› ¡
­A²A¢h¯K£e¼AÃWŸr%Ù­‘£ƒ¡¯»©T­A%Ù£#¦#­A®ÅK£´­AÃÀ­‘£%A),+u£ƒÍ[),®ÅÁé‘),®Å
>W8c_=UV8=L Ç 1y›  ¡ ­‘¼A©÷‘'¤­A³j';³VÃÀ­‘£ƒÃRÅŽÍ ­A´ú¼AÃh'f­A® ÃT­‘£ƒèTÌq­A%'H³ãÃT­‘£¦Fþ,ÃT­‘£ƒ³ãÃT­
>W8c_=UV8=Ll>AE;8 0œ› ³ãÃT­‘£ƒ';½!¯4ÃT­‘£ƒË ¿¼Aý!´q£ ´f%(͋Ż³;£¼AÝu¬r­ «]£ ¡ ­‘¼A©÷‘'¤­A³
>W8c_=UV8=Ll>A_cU 3p› Ë ¿¼Aý!´—u­AÃT£ÃWŎÃRÅŽÍ ­A´ ¢WŸ]Ý;),'H³Û¼AÃ'¤­A®à ¢}©T­A®­‘£m¼AÃhF¬‹­ « ¿À' " ®
>W8c_=UV8=LlEHG 0œ› ©hºµÌ!)pÃWÅŽÍ ­A´‚ÝH),Âú'H³ñ¼AÃ'¤­A® ¢À£m¼AÃhF¬‹­ ´­‘£¡ ­‘¼A©÷‘'¤­A³V'
>W8c_=UV8=LlEHG!s 0ۛ Ý¥–Ÿ J,Ë2­A4¯ À£ƒÝ¥Ü‹Â‹ÅK£ƒô¢—ºcҕ³\¶c´£ôH% ¬1£ ]©À¬­
>W8c_=UV8=LlEHG!snÇ 1y› ÝVŸ J,Ë2­A4¯ ¾Ë2­ÝVÜr‹Åö͐ÃT­AÃT­
>W8c_=UVG!@\U 3ñ› ˜Ë ¿Àʘ'§=u£¯ §h¼A´f®=),u£ƒ¯ §h¼A´f'”Ür®£ƒðh½!Ø,­‘£¡HÏAŸrá ­
>W8c_=UVG!@\>?EH8 0ۛ ðʘ'§=T«]R
>W8c_=UVG!LÇ 1y› ð®ØÙ­Ä'H³ã£ ÃT˜­‘Ë ¿À£ʘ¡H'§=ÏAFŸ‹á £
­#¼A©h';¯4³V³ÃÀÅ»­‘´f£ƒ´qð­ ®Ø(ÃÀ­ƒ¯4®Ø(ÃT­
>W8c_=U[@\LÇ 1y› ©`¶2‚¯4º[ÃÀ­AÃT­‘£ÄÝÌq­AÃT­‘£·2%¢hÃT­‘£¯4%(©Wű¯4³ñ¼AÃË9´ß';³VÃÀ­‘£ƒÿ¤#à ¢h³VÃÀ­‘£ ³¿À¯4˃­®¦#­AÃT­
>W8c_=U[@\L\>?:HO(LlUÇ 1y› q),ÌfÃT­‘£ƒÌqŸr­ ÃÀ­‘£#´fº['”Å»'f­A´‚';³VÃÀ­‘£ ¡2¿Ã Ý¥Ÿrá ­AÂ';³VÃÀ­
>W8c_=U[@\L\>?:HO(Ll>AE;8 0œ› q),Ìq£ƒÌqŸr­  £Ä´—º['”Å»'¤­A´£¡2¿Àà ÝVŸrá ­AÃÀ£#þAÜ Ÿ‹þ»£#Æ ­AÃh͋ŻÃ
>W8c_=U[@\L\>?:HO(LlEHG 0œ› q),¨#£ƒ´fº['•Å»'¤­A´¾'H³ãà ¢¾©À­A®­‘£ƒ¡2¿Àà ÝVŸrá ­A´q­
… ‡=x

>W8c_=U[@\LNg
UV8cL 0j› K¯\),"­A'f£Fù M® ´£‰·ƒKà ¢h³Ú­‘£Fҕô;³;­A©À£ÀÿfÝVŸr¯9¼ ¾'¢ '§cËp¡
­‘Ò”%D ¢WŸ ¿À³ ¯4Ë ¢ 'f­®¦#­AÃT­‘£‰Óݱ¯ §='¤­A³n®¦#­À¿Àº ¡ ­À¿À³ ¯»Ë2­
>W8c_=U[L\UVG\O(LlU 3ñ› º[éAÅK£m¼AÌF ÅK£#¦Fº[³;­‘£ҕ%(ÃRÅK£¯¿À³;­AÃÀ­
>W8c_H>?I,>?EHY;@ 3p› mê ¢h+TÌfÃ'¤£ƒÉ»­AºµËƒ­ƒº[Ý2%µ¯ž%,­Ä';³Và ¢}©T­A®­‘£·2Í ¿À³Ú­‘£ƒÌ!)pÍ ¿À³;­®¦ ¢
>W8c_H>?:=EHGlO(L\UÇ 1y› ¯¿À÷‘Øy';³VÃÀ­‘£ ͐®ªÍþ»­AÃÀ­‘£ƒÌq­AÂɻ­A®ÃT­
>W8c_H>W8;Z[> k <?U 3p› ¡2ÌfË2£ƒ¡2¨F´q£#¡ ¼AÉ,¦#£#¡2%(הË
>W8c_H>?E=<WO k <?U 3p› ¡23® ƒ^+rË2£Ì!Z
þº˜)ßÝ2'¢À£ƒÌ!)pØ ÜrØyþÝ2'¢À£¯9¼A© 
>W8c_H>?@\> k <?U 3p› ¡2%ü &!Ë2£Ä¡®²) ˃]£ƒ³;¡2­Aͱ
® 

>W8c_H>?LNO(Ll>AE;8 0œ› Í ¿À®­A©T­‘£n¼AÝÔ,h«]£ƒ%Ù­A©´q£9ԕËV),´q­
>W8c_H>?L\UÇ 1y› Í ¿À®­AÃÀ­‘£#·ƒ ԕËV),´q­¢—% ÃT­‘£m¼AÃhÙ)Ô « ò–¢hÌfÃÀ­‘£#ÿ¤®­A®Âø¢h% ÃÀ­‘£ƒ¿Àô Ý®­AÃT­‘£ Ä¡
­A'¤¼A+&¬r´‚'H³ãÃT­
>W8c_=EHZVO`L\>?EH8 0œ› ¶c´¿¼A´q£¯ §h­A°‹¬‹ÃT­‘£Ä¡
­A©À­Aº[ÃT£Ä¡
­A)Ô «]£m¼A©ÃhË2£ƒ·ƒ´f®͋Å
>W8c_=E=>?Z[U 0p› ͋ŻÌf'f£ƒÂ ­A®­AÃ
>W8c_=EH(UÇ 1y› Í ¿À®­AÃT­‘£Ä¯ §h­A°‹¬‹ÃT­Ä'H³ãÃT­‘£q¶c‰³ã« 'H³ãÃT­‘£¡ ­A©T­Aº[Â';³VÃT­‘£¡
­Au¼ )Ô ´¾'H³ãÃT­
>W8c_=E=<WY,8=LO=G!s 3ߛ ¡ ¼AÃ`îrÆ ¿'f£m¼AÃh÷‘'f­Au£Í ¢h'¤­AF£ƒÍ ¢—©"
>W8c_=E=<?_=UÄÇ 1y› ®¯ ¢hØ(ÃÀ­‘£#à ¢h³VÃÀ­‘£·2ð® ûF­AÃÀ­‘£ƒô•Ÿ‹Ý
­AÃÀ­‘£ƒ"­‘¼AT®Þ'H³ãÃT­‘£ƒ¡2¯4³;­Aá֝ ¢WŸô•Ÿ‹Ý
­AÃÀ­‘£ƒà‰ÍÉ»­Ä¢h% ÃT­
>W8c_=E=<?_=UVg
UV8cL 0œ› ôHÝ ­A©T£ƒðh®ô;ÃT£Ä¡
­‘¼A°‹¬r'Ý¥Ÿr';ØÙ£ƒû&Ÿrû‰Ø
>W8c_ÚY;<W8;UVG\O k <?U 3p› ¡ò–¢—í £#©hÌâÝ ­‘£m¼AÌfÝ  ¢WŸ àF­A©¾Ãß® ¦ÞÝ'¢
>W8cCuOcG!I 3ñ› ¡Ԙ´f³\¶c° £ƒ¡qԕ%(ì(ÃRÅK£ƒò,Å»´—³ Å
>W8cCuOcG!I 3 I,_ › òÚÅ»´f³j'”ÅŽ¡;),³;£ƒ·ƒ‰Ã¾ ¢Ÿ£
ҕ%(®ó ¢WŸ
>?E;I,>R8;U 0œ› ¡ ­AËV),ÉAÅ»Ã
>?E=LNO 0ۛ M¼A͋Ÿr¿À% u­T£ƒ';«]£#¡2«•¿£#Ìf³Ú­‘£¼A´f®u­
>WG\O(@lZ[> k <?U 3p› '§W),á‹ÅK£Ä¦ ¿h¶cÝ
­A©h³;£m¼Aɻ¼Aɻ­
>WG!U 0ۛ '§W),á £#¦ ¿h¶cÝ ­‘£'*),¯K£#³ ),Í
>WG!>?I,U[@\Z[UV8cL 3ñ› Ó`ԕÕÐᐿÀà +±'”ÅŽòȟ­ ¼A´‚T'”Å»®­
>WG!>?@ 0ۛ Ó`ԕÕᐿÃ +F£ƒ·ƒ¡
vŸ­ '•ÅŽ¯¿À´f®Å
>WG\nÇ 1y› °'f­AÃÀ­‘£ƒÝ´q­AÃÀ­
>WG\c@\EHg
U 3ߛ òÈ­A³ ÅK£ ¿ % 7 ]%,­AË\ÅK£ý‹®˜¢h"ªÌ—Ãh'f£¿%% 7 ù M´¾';³Và ¢}©T­A®­
>WG!EH8 3ñ› ®=),¢}
º Ý
­'HÉ»­
>WG!EH8 0ۛ ®=),ººc­ 'f­‘£ƒ·ƒ'Hé‘),³Ú£ƒ-Ý J,´£®=),¢}
>WG!EH8]Ç 1€› Ó=¶2RŎ';³VÃÀ­‘£ ®c),ºc­#ô¢h³VÃÀ­‘£ƒ·2Í ¢—ÉAűɻ­A®ÃÀ­‘£ƒ®=),ºc­ƒ® ¦­AÃÀ­‘£ƒºc¼A°Ë2­A³ÐÍ Ÿr­ áÃÀ­‘£#Í Ÿr­ áÃÀ­‘£#ÃÀ­
>WG!EH8;Z[<WO(I 3ߛ ®c),¢¾
º '¢¾ºc¼A°Ë2­A³ÐÍ Ÿr­ á ¢¿Àº ¡”¢
>WG!EH8;Z[<WO(I 0p› ®c),¢¾
º '¢¾¯4ʘ°³ )AŸMݔ¢¾Tþ»­¿Àº ¡ ­#Ìfºc­AÌ
>WG!EH8;>?Z 3ߛ ´q­Aà ¢'¢
¯4³;£˜Ë2­AÌ!)»¼Aý!´—ì(¯
>WG!EH8;@ 0œ› ®=),º[͋Ÿ‹áÃT´!£ÄÏ,Í ³j
h
¢
A
É
K
Å
>WG!EH8cs 0p› M¼AÃ=Ԙ%Ù­‘ £ ˜Ë2­AÌ!)»¼Aý!´q£#£ º[˜°Ë2';­AÌHÉAÅ ¶c´¿¼A´q£Í[),®Ŏé‘),®Å
>WG\G\O`I,>RO`L\UÄÇ 15‰› ðÌf®­Ä';³VÃT­‘£T'f­AÃÀ­‘£ƒÌf¦F‰¦#­AÃT­‘£·2T'HÃÀ­
>WG\G\O`L\>?EH8,O(< 3p› ¡2 ¢h´fÃT£ÄÎ2­AÃh³;Ҕº[´q£ Í ¢—ݝTûF£æÜ f¬£¡2Î2­AÃWÅK£#¡2ÃÌq­AÃ
>WG\G!U[Z[E;8;Z[>A<WO k <?U 3p› ¡Ãh ¢h®£#¡2Ý¥Ÿ‹¦K´q£ ¢h®óþ'H³ãà ¢}©T­A®­
>WG\G!UŒ&Y;LNO k <?U 3ñ›  ¡BfŸrÉ,ÃRŻ˃£ƒ¡Ø ÜrØÙ£n¼Aÿ ³ ³
>WG\G!U[:;Y;<ROcG 3j› "­ 2¶ ¼A© ¿ ³ £‰¡
¼AÃhË2¼AT´q£¤'§=³;Ҕº[´q£F¼A©T¼Aá¼A© ¿ ³ £‰¢—Ø þ»­‘£¼A©+TF£4 ¡ ˜Ë9©T¼ ¶c°´q£‰Í ¢hɑÏ,®£‰Í ¢hþ,Í £À·ƒ¼A©h+‰Ë9¦#­AæÅK£4¿% ³;­A ­A³ Å
>WG\G!U[:;Y;<ROcG!>?L‹s 0œ› ¡
¼AÃh˝u£˜Ë2¼A´f'§=u£¼A©À¼Aá ¼A©³ ),á £ƒ¡-˜Ë©`¶c° ­‘£Ä·2¯K­A¯9£#¡ ­A©T­A³ã¦NÅK£ƒ¿À% ³;­A ­A³
>WG\G!U[<?U[_(O=8;Z[U 0p› M¼AÃh÷‘ôH®´q­‘£Í ¢h®¦#­A©À£ƒ¡Ý2×”Í—Ô•á £Ä¡ÝVŸr%Í ´q­
>WG\G!U[<?U[_(O=8=L 3ߛ ¡ÝVŸr%Í £ƒ¡2¯ §h­AÝVŸ¼A¦F'f£n¼AÃ÷‘ô;® £ ˜Ë°‹¬[£ƒÍ ¢hÌ!),É»£Í ¢hT´—® Í £ Í ¢—®¦#­A©
>WG\G!U a OcG\O k <?U 3p› mÌ!)ŽÒ•ô;³Ðñ¼AT®óÝ2'¢£ Ì!)¾Ý ¿á ­A³j'¢Ëã) Ëøþº˜)»£ƒ¡2¯ §h¼A´f'f­AË\¬
>WG\G!U a GJU[@\@\> k <?U 3ߛ Ì!)p%(ÍøþÝ'¢À£ƒ¡2%(הË
…‡8

>WG\G!U[@l>A@lL\> k <AU 3ߛ Ì!)p¿À³ 'œÃ¾Ý'¢À£ƒ¡2¯ §h¼A´f³ ),äWË2£¡ ¼AéT­AË\¬
>WG\G!U[@ a EH8;@\> k <?U 3p› ¡2¿%à ³V%Ù­AË\ÅK£ %Ù­‘¼AË9ʘ©º Å»ÃT£¡
¼A©
&‹©hÝÃWÅ»Ë
>WG\G!U[_cUVG!UV8;Z[U 0œ› m¡ÃÀ­A%(³;£¡¯»F­AÃ
>WG\G!U[_cUVG!UV8=L 3ñ›  Í ¢h¡2%(Í £#¡2¯4u­AÃßÌfÃh'f£Ä¡ÃÀ­A%(³VË ¿ý‹´
>WG\G!U[_cUVG!@\> k <?U 3p› ¡¯9Ҕ³V©h´*¬rÃRŻ˃£#͐%(®à ¢¾'¢¾¡2ËV) Ë
>WG\G!U[_cEHZVO k <?U 3ߛ ¡B]ëwÉ,ÃWÅ»Ë2£ƒ¡2Ø(®£Ä¡®
>WG\G!>?:HO`L\UÇ 1€› mݥőŸrÃÀ­‘£ƒ¯9­AÃWŎ¢h% ÃT­‘£mù”òm¦(),ÃT­
>WG\G!>?:HO`L\>?EH8 0œ› M¼AÝVŸr ­Aèu£ƒ¡ ­A͐¯9­A"Å
>WG\G!>?LNO k <AU 3p› M¼Aɻ¼Aɻ­‘£Ä´¿ÀÃ'¼ATÌq­A̐£"Å»à §='*),¯‘Å
>WG\G!>?LNOc8=L 3p› Mù ]Ìq­Aà ¢}©T­A®­‘£Ä'§W),áøðʘ¯,ԘÂ';³Và ¢¾©À­A®­
>WG\G!>?LNOc8=L 0œ› Mù ]Ìq­Aà ¢}©T­A®­‘£Ä'§W),áøðʘ¯,ԘÂ';³Và ¢¾©À­A®­
>WG\G!>?LNO`L\UÇ 1€› M¼Aþ»­AÃÀ­‘£eù ]̐­AÃÀ­‘£ƒ¿À' þ»­AÃT­‘£ƒÆ ¢—É,ÃT­
>WG\G!>?LNO`L\>?EH8 0œ› M¼Aþ»£Ä¦ ¿h¶cÝ ­‘£ '§W),á £Äð ¢hÌfÃT­
>?@\<WO=8;I 0œ› êWÅ»¯9£#ØÙ­A¯–Ü[£#¡2¨F³;­
>?@\<WO=8;I,UVG 0œ› êWÅ»¯±©T­AÝVÅ
>?@\<?U 0ۛ ØÙ­A¯–ܣġ¨F³Ú­
>?@\<?U[L 0ۛ  Æ[),ØÙ­ƒêWÅ»¯
>?@\E=<WO(LlUÄÇ 1y› ¡2®¦Þ$³ MÃÀ­‘£¯ ü=°'p';³VÃÀ­‘£ƒ·2"=),áÃÀ­‘£ƒÝ ­AôÛ';³VÃÀ­
>?@\E=@lZ[U[<AU[@ 3p› ݝuҕêhÍ ­A¿º £Ä%A)œÍ³Ú­A͐³µò ¿Ìâ'¤­
>?@\@NY;U 0› 2¼AÃ'¤­AÝ
£4Í ­Aº[³e¡ ­AÃT­‘£‰Íºc­A©T£·2ÀÌfÃÃÀ­‘£‰Ýqԕ´q­AÃT£4©RŸr"£‰ÿ¤Àô;®£‰¯9ҕ³ã«]­AF£I À¯ §c'f­A"ÃÀ£‰¡
­A© üh¼ 2£I"22¼A©©À­A%Ù­ ¶c¯4%P¼A©h+‰Ëƒ£‰´—Ãh'•Å
>?@\@NY;UÇ 1 5À› M¼AÃ'¤­A®ÃÀ­‘£ ¯ §='f­‘¼A" ´‚'H³ãÃT­‘£¯ §= ¼A®´Ž'H³ãÃT­‘£®­AÃÀ­‘£#͐³ã´—ÃÀ­‘£¢—% ÃT­‘£ƒ·ƒM¼AÃ';®ÃT­‘£͐º[ÃT­‘£Ä͐þ¾Â®ÃT­‘£ƒô”ÜrØ(ÃT­
>?@\LNB,g
Y;@ 0p› ¶c°®É,Tì(‰äW˃£Ý¥ŸrËã),¦ïò,ܼA
>?LX9G!EH8 › ˺c£ƒ©hº
>?L\Z[B 0œ› µ­AÌq£1*¿ÀÌf®ÅK£ƒÂ ¿®£ƒ®´
>?L\Z[BMÇ 5‰› *¿ÀÌf®­AÃT­‘1£ *¿ÀÌf®Åöº˜),ÃT­‘£·2®­A®‹ÅÁ´—Í‹Å»Ë9´ß$³ ]ÃT­‘£®=),òÚž¶c©òÈ­A©‚$³ ]ÃT­
>?L\UVg 0ۛ ³V';u£ ‹ŻÌq£Ä‰%Ù£
¼A©+TË2£¯4%
>?L\UVgúÇ 1€› M¼A® ® ¢hÃÀ­
>?L\>W8;UVG\O=8cL 3ñ› ³VT´q­‘£ òl§=‰«
'¤­A³ ÅK£%?Ï,³;­ƒ';³Và ¢©T­A®­‘£Ä®´q­mҔôH³ã´q­
>?L\>W8;UVG\O=GJs 3ñ› àæ܋‰´q­¿Àº ¡ ­‘£#ò\§c‰« ÝVŸr͋Ÿrá‹Å
>?L\>W8;UVG\O=GJs 0ۛ ò\§=T«
'f­‘Ò”³VËã)AŸn'¢ö¼A®Ë ¢¾¯4°¯ §c%w"[¬r'p¯¿h¶c´f'¤£ƒ·2u­A¦N¬
>?L\@\U[< ŒKX9G!EH8 › ¶c©Ë +r£¡ ­A¯±º ÅK£ƒ¡
­A¯±º Åö¡
­A¯
>?_=EHGJs 3p› ºc­A°‹Åö%ٟr­ ´‚'¤­
>?_=EHGJs 0œ› ºc­A°‹Åö%ٟr­ ´q£¦KÌf% Ÿr´
>?_;s 0ۛ ¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'”ÅŽ®´q­‘£© üc²®´q­ 
O(Z[ 0œ› 
þAŻ遡
­A%(&ÅK£ƒ·2¡”¢h'œ'H®£ƒË¤)Ô T£ÿfÄû柋ɻ­‘£#¯4´q­A'¤­‘£ Ä'HØ(º[® 
O(Z[(U[L 0p› 
Ìq­A';Ø,£¼A‰³ã¨£ôH´¿Àèu£ƒÍ‹ŸrÉAÅ 
O(I,U 0œ›
mFҔ³VË9®ÞË2O­ ]³;­AÍøà),É»­ 
O(I,UÇ 1y› 
°'¤­AÃT­‘£Ä´*Ÿr¦Ö'H³ãÃT­ 
O(: 0œ› 
%
Ù
Ÿr­ ´q­‘£%Nԕ%,­AÃÀ­‘£¡
­A¢‚
³ '¢¾%ٟr­ ´!)AŸ'”ÅŽÃ&),'œËƒ­ƒ'HØÙ­A©‚©À­ƒÆ ¢h% 
O(:mÇ 1y› 
%lԕ%Ù­Aà ¢—%,­A³~'H³ãÃT­‘£%ٟr­ ´ ¢ö¼AÃ'¤­A®ÃÀ­ 
O(>?< 0œ› 
'
¤­A³;­A¦#­A³;£͗ԕ% Å»¦?ü=º 
O(>?<?EHG 0œ› 
Ì ¢—®³;£ƒÌ ¢h®%~­Aà ¢¾'¤­ƒ%(³”),¦#­‘£'f­A³Ú­A¦#­A³;­‘¼Aᐯ9¼A´q£͗ԕ%w¦?ü=ºc­Aä˲ 
O=g 0œ› 
 ¿À³ã$&Í ­‘£¡ ­A³Ú£ƒ·2'¿À®­A©À£e¼AÃhÂ[),É 
O=g±Ç 1y› 
%wÍ ­AÃÀ­‘£m¼AÃÂ[),É,ÃÀ­‘£#&ŻÃT­‘£¿À' ®ÃÀ­
…‡
G

O=8;>?L\EHG 0œ› %w³ã©T­AÃÀ£ƒêT­A³ã¯9­A®£ƒÂ[Ï,'”Å»%Ù­A³
O a O=8 0œ› ¡”¢h'p³ ),¦FÃT£³”),¦FþË2­ƒ³ ),¦KÁ'•ÅŽ³ƒ^+W¦Nł¿º èø‹ŻÌq£#®­Aº[؀'f­'f­A 
O a O=8nÇ 1y› 
³”),¦FÃß';³V'¢ÂT'f­AÃÀ­‘£ƒ'f­A®­ƒÂ‰'”Å»®­ƒ³ƒ^+W¦FÃT­ 
O=G 0œ› 
áý!'¤­‘£e¼A©h³”),á £ƒÝVŸràT+æ¬[£ ';é‘),³j"$r%Ù£ Ø(ý!';³;£Ä·2TØw'¤­‘£à‰É»­‘£‰´*¬rÍ ­Aà 
O=GFÇ 15‰›
MҔº[®­AÃT­‘£Ä·2ûTÃ'¤­A³VÃÀ­‘%£ ]'É ]É»­AÃT­‘£ÿf´f';³;­A³j';³VÃÀ­ 
O=G!:=E;8 0p› 
¦F¯4ÉpÝ2¯4É»£#¦F¯Ž"¯9£ƒ¦NŸr©À­AìyÍ[),®ÅK£ƒ¡2ð‹¬‹'p©à 
O(@Ng
>W8;U 0ۛ 
 ¢—®ÅK£ƒÍ ¢h®­‘£F­A¦Fá‹Å 
O(@ a UVG 0ۛ
 Ý
VÜrË\¬r'f­ ԕ´q£uuù”«M¼A©h" ¢h+u£ƒÌf͐³VÌf% 
O=Y,8;I,>?Z[U 0ۛ 
¯–ÅK¼A®˃­‘£ƒ¯9Ÿr­ ¿Àº ³ ),¦#£ƒ'•Ÿ‹©®ª³”),¦ 
O=Y,8;I,>?Z[U
Ç 1y› 
¯–ÅK¼A®˃­ƒ';³VÃT­‘£¯9Ÿ‹­ ¿Àº ³”),¦F¦?§¶c´‚';³VÃT­ 
O=Y,8cL 0ۛ 
Ý žÀ³;£ò\§=T«]£#à&ÜrTÃT­
ҔôH³ãÃT­ 
O=Y,8cLÇ 1€› 
Ý žÀ³j';³VÃÀ­‘£ƒò\§=T« 'H³ãÃT­‘£ƒà&ÜrTÃT­ 
O=Y,8cL‹s 3ߛ 
³ Ÿr¦NÅ»®­‘£òmÉ,'•Å»®­‘£#Ø('”Å»®­‘£#Æ ž®­ 
Oã_=U[<?>R8 0ۛ 
͐Ƌő¬£ÄòÈ­A®­ 
OãC 0p› 
Ì
f
͐ɻ­‘£# ¿rŸrº~'•ÅŽº:š Åó¼AÌfݝ ¢WŸnÝ2Íø%ٟr­ ´¾®¦ ¢¾³ãº[´ ¢}žrº Ÿ 
OãCÛÇ 1y› 
áÉ,'HÃÀ­‘£#É»Ÿ‹­ ØwÃÀ­‘£#¦#­A®ÅÁ¦K®cÏ,̂'H³ãÃT­ 
Oãs 0œ› 
Ã
W
Å»®'”Ÿré 
UVO(<?EHY;@ 3ñ› 
"ý!'•ÅK£Ý¥Ÿr¢h% º ÅK£ðTҔê ÃÀ£#É»­Aº ÅK£Äê ¢—+æÅ 
UVO(<?EHY;@\s 0œ› 
"[Ÿr'f­‘£Ýqԕ¢h% ºc£è‰÷‘˃¬­ £É»­Aºc£e¼A‹Ÿ‹´­‘£¡qԕ¢h% "­ 
U[UVG 0p› 
´

A
­
À
Ã
­‘£`é 5c­‘£ƒð¯4ºc­AÝ 
U[UVGFÇ 15›
M¼Aþ»­AÃÀ­‘£ƒ´q­AÃT­ƒu­A³VÃÀ­‘£ é,é‘),®[ł';³VÃÀ­‘£ƒÂ ¿ÀØ('”ű® ¢—ÃT­‘£ƒº ŸrÝVŎ';³VÃÀ­ 
U[<?<As 0ۛ 
®Ür¡ ­AÍ £Ä¿À³ã$&Í ­‘£¦#­Aþ»­ƒ³VÝ Ì!)ßô;®ó'¢¾³ãÝó¡;Ï,³µÂ‹Å»ÃWű'¢¾¡;ÏAŸrØ(à ¢ݔ¢¾ÍÃ´q­ƒž º 
U[E a O=G!I,^> [UÇ 5› 
̋)»ù ]â ¢WŸnÉ»­A® ÃT­ 
U[E a O=G!I,s 0œ› 
Ì!)»ù Mu£1]´f³;­‘£Ý¥Ÿr';Ø 
UVG\ 0ۛ 
á

!
ý
f
'
­‘£Äû‰Ø('¤­ 
UVG\Ç 1y› 
ûTØw';ÃT­‘£Äô¢h'HÃÀ­‘£ƒûTØw'¤­Ä¢—% ÃT­ 
UVG\cs 3p› 
û
TØ('f­Ä'¢¾Ý ­A° £ƒû‰Ø('¤­#©À­A®­‘£ƒûTý!'•Å 
U[@\@ 0œ› 
TÉ¢Ë2­ƒ¢h³ "‚'¤­ƒ´H¶cF­‘£¿rô Ÿr%(ÃT­ 
U[@\L 0œ› 
é`5c­‘£º ŸrÝ¥ÅK£K¶c©TŸr­ ¦#£Äò–¢h+u£ƒ¯9Ҕ³Vºc­AÝ 
U[@\LÇ 1y› 
º ŸrÝ¥ÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒé,é‘),®Å';³VÃÀ­‘£mҕ%(½!®¦NÅ'H³ãÃT­ 
U[@\L\UVG 0œ› 
‰BÝ ]³;­‘£ué,é‘)»¼A® Ë2­‘£
ҕ%(½!®¦NÅ»Í ­AÌq£ƒòȟr­ É»£Ä¯9Ҕ³Vºc­AÝ2'f­A³ ÅK£m¼A©% Ür+T' 
U[L 0œ› 
ÝVŸr¦Fæ܋Ý
­‘£͐¿Àº ´Ž'f­A®­‰'”Å»®­¯4ʘ°³;£Ä·2ô¿Àºc­A³Ú­‘£ƒÿfÄØ?)AŸrþAÅ 
U[LÇ 5À›
M¼AÃ';®ó¯»É,ÃT­‘£ƒÍº[ÃÀ­ 
U[L\L!s 3ߛ 
͐¿Àº ´‚'f­A®­ 
U[L\L!s 0p› 
ƐÌÌq­‘£ƒðò­A³;1£ 
ԕ©T­‘£ƒ¯K­AË2­ 
U[CFU[< 0ۛ 
uù•«]£ƒ¡2®Ÿr'¤­A³;£ƒ¦Fº[ÃÀ­‘£ƒòÚÜr+T« 
U[CFU[<4Ç 1€› 
uù•« ˃­¦Kº[à ¢ݕ¢}ÝÌq­AÃT­ 
U[CFU[<A<?UVG 0p› 
Ì!Ï,º[³ ÅK£ƒ¦Fº[ÃT­ƒÍÃÀ­Aà ¢©T­A®­‘£¡
¼AÉ,˃­‘£ƒFù”«
'f­A³ 
U[CFU[<A<?UVG!s 0p› 
Ìf©T­Aº[³Ú­A´£Fù”«
¿Àý!´q­‘£¦Fº[à ¢À£Ä¡
­Aò,Ür+‰« 
> k UÄÇ 1y›
 ´
q
­AÃT­u­A³VÃÀ­ 
>?: 0p›

A

°
ã
³
œ
'
ÃT­AÂøÃÀ­Aà ¢'•ÅÁ¦K´ 
>?:mÇ 5› 
ÃT­AÃÀ­ 
>W8;:=<?U 0p› 
û‰Ãhû‰ÃÀ­Aº[Ø,£ÄØ(ÃØ(ÃT­Aº[ØÙ£ûTÃ'¤­A³ 
>W8;:=<?UÄÇ 15› 
Ø(Ã'¤­A³VÃÀ­‘£ƒûTÃûTÃT­AÃT­‘£·2]>à ]ÃT­AÃÀ­‘£ƒûTÃûTÃT­AÃT­ 
E kM0œ› 
º
[ 

®
¤
'
­Ä'f­Au£'f­AË\¬£˜Ë2­A¯K­A³;£®­Aò '¢ø¼A®Ë ¢øҕ';Ë2­¿Àº ¡
­Ä'¤­AF£·2¡ žÀÝ ­ƒž© Ý
­ƒÆ ­A¯»Ã ¢'f­'f­Au£éAÅ»'¢}'f­ƒ'¤­A 
EHZ[(U[s 0ۛ 
à ¿ÀÉp%?Ï,Éß'¤­ƒÝ2©T­A³Ú£ à),ɑ)AŸn'¤­ƒÝ;Ï,%Ù­A¦K³Ú£·2é,¦ 

… ‡=‡

EHZ[(U[snÇ 1€› é,¦FÃT­‘£á[)'~­¢—% ÃT­‘£·2͐³Ú­A͐³µÝ”¢¾Ý2©T­A³Ðº˜),'H³Ðáý!'f­¢—% ÃT­
EHZVY;<WO=G 3p› ¯9Ҕ³Vºc­AÝ2"Å»®£ºc­ ¶cË';³;£é`5c­AÍ ­AÌq£#¯9Ҕ³Vºc­AÝ2'¤£ƒ'*Ï,´¿À'”Å 
E=: 0œ›
MҔº[®­A©À£#';ה¯4ÃÀ£ƒº[®'¤­‘£ƒáý!'f­ 
E=:mÇ 15‰›
MҔº[®­AÃT­‘£Äáý!'f­Ä¢h% ÃT­‘£û&Ür±ûæÜr±';³µÂ® ÃT­ 
EHB,8 0p› 
Ì
­Aà 
E=>W8MÇ 1y› 
Ý
¥ŸrË ¿Àý!´ß';³VÃÀ­‘£m¼AT®­AÃT­‘£Ì!),É,ÃT­‘£ÄÝ
Ÿ‹­ ØwÃÀ­‘£ƒ·2M¼AT®­³Vº[ÃÀ­‘£m¼AT®ÃT­‘£ƒÝ ¼Aהu¼A®´pº˜),ÃÀ­‘£ƒÌ¿ÀÉ,ÃT­ 
E=>W8=L 3ñ› 
Ý
­Aû ¢¾'¤­‘£m¼AT®­ƒÌ¿À®­‘£Ý¥ŸrË ¿Àý!´q£ƒ·2ÝVŸrË ¿ý‹´ö¼A© ­A³ 
E=>W8=L 0ۛ 
Ì!),É»£e¼AT®­A¯9£ƒ';$&Ìq­‘£ƒ¦#Ÿr­ é 
E=>W8=L Ç › 
Ì!),É,ÃT­‘£n¼A‰®­AÃÀ­‘£ÃT­ 
E=>W8=Ll<As 3 I,_ ›
M¼AT®þ'H³Ú£ Ý ­Aû ¢¾ ¢WŸ 
EH(U 0œ› 
º
‹
Ÿ
¥
Ý
K
Å
£ƒé`5c­‘£¯9ҕ³ãºc­AÝ 
EH(UÇ 1y› 
é`5c­ƒF­A³ãÃT­‘£º ŸrÝVŎ';³VÃT­ 
EH(UVG 0œ› 
ð 
¯4ºc­AÝ2'f£º ŸrÝH),É»£Ä`é ¢¾
5 Í ­AÌq£Ä‰B
Ý ]³;­ 
E=<?<?s 3ñ› 
Ý
­AÃWŸr%Ù£1*¿À"£³;¼AÝ2'¤£¼A©hÃ&),% ÅK£ƒ·ƒÝ ¿rŸ‹%w³Ú£N),ØÙ­‘£ƒ´q­AÌq­ 
E=<?L 0œ› 
û
TØ('f­ 
E=<?LÇ 1y›
MҔº[®­AÃÀ­‘£#ûTØ('HÃÀ­‘£#áý!'¤­ƒ¢h% ÃT­ 
E=@\L\<?U 0œ›
máý!'f­‘£ƒþ,'¢h®£Ä ¿Àé,ò–¢hÉ 
E=@\L\<?UÇ 1y› 
áý‹'¤­Ä¢—% ÃT­‘£ƒþ,'¢h®ÃÀ­‘£#é¢h® ÃT­ 
E=L 0p› 
'
;
]
«
£ƒÌf³;¬­ £¡«•¿£n¼A͋Ÿr¿À% u­ 
E=LFÇ 1œ› 
Ø,Ÿ‹­ 'HÃÀ­‘£m¼A® ® ¢hÃÀ­ 
EHY,G\8,O(< 0p› 
͐º ¦
Å µ­A´q­‘£³”),̾ÃT­AT ­‘£ƒ·2¡B]Í ­A³;£ƒž% ¼AÃh'œË2­ƒu­‘¼AÝ'€Ýu­A ­A³j4¯ 
EHY,G\8,O(<?>?@Ng 0ۛ 
¯4h'f­‘Ò”³V´q­‘£ƒÝVŸr¯9­A%('œ'f­AË\¬n˃­ ˜Ë9©Ý ­AË2£ƒÝVŸr¯9­A%(Ãp';®­ 
EHY,G\8,O(<?>?@\L 0ۛ 
¯
4h'f­A³Ú£ƒ³”),ÌfÃT­AT ­m¼A® ]à ¢¾©T­A®­‘£ƒ·2Ý2F­A ­A³ã¯4p'¤­ƒÝVŸr¯9­A%(' 
EHY,G\8;U[s 0p› 
˃­ T­‘£q¶c° ­AÃT­ ԕ´f³j ¢WŸn˃­ T­‘£ƒÝ2ô;³ 
EHY,G\8;U[snÇ 1€› 
˃­ T­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒÂ®ÃT­‘£Ýô;³µ';³VÃÀ­ 
EHY,G\8;U[s,gmO=8 0œ› 
TÌf% Ür³;£ƒ³ ),̂¯4³Ð'f­AŽ'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ƒ'; ¢h³Ú­‘£'f­‘Ò”³Jԕ%Ù­ 
EHY;@\L 0œ› 
ûæÜréAÅÁ®É»­AèFX£ ‹¢—®ó ¢WŸnÝ2©T­A³ )AŸ'f­ÄêRŸrêhË ¿ 
EHY;@\LÇ 1y› 
Ý©À­A³jº˜),';‡
³ !¢h®  ¢WŸ ®É,ÃT­ 
E(_H>WO(< 3ߛ 
¡
­AÃÀÒ Ô•%(´q£1*¿À"£º ŸrÝ2¿ 
µ£Ý ­AÃ`ԕ% 
E(s 0œ› 
¡ ­AÃ`ԕ%Ù£ƒº[+&¬1£ *¿À"Å 
E(seÇ 1y› 
¿"Þº˜),ÃT­‘£ƒ·ƒ¿"ó';³VÃT­‘£¡ ­AÃRŸҔ%(´‚'H³ãÃT­ 
E(s=Œ&Y;< 3ߛ 
ºc¼A+&¬r´q£O¿" 
E(s=EHY;@ 3ñ› 

Ý
 
A
­
`
Ã
•
Ô
Ù
%
£
1 
*¿À"£º ŸrÝ2

¿ 
µ£ à 
Y k >?<ROc8=L 3ñ›
D¼A©hÌfË'¤­A³ ÅK£¯ §=¿ô ¼A½!®´q£ƒÌfËï" $&%('f­A³ ÅK£u à 
Y k >?<AU[U 0œ›
mÌ¿À͐®ÅK£ƒTº˜),ʘÝ©¾Ë2­͐ɢ‚º[+&¬n'¤­ƒÊ˜Ëã),ºc­A³;£ƒðhʘÝ©h'f­A®£¯ §=º[+&¬£ƒ·2¯»Â ­AÝ© ¢WŸ]©+&¬n'¤­ƒðʘÝ2© 
Y;I,:=U 0p› 
̗Ìq£uԕË2­AË';´q¬­ £Tԕ˃­AË2­Aá‹Å»"£
¼A© ­A³ã¯9¼A´q£ƒ·2M¼AÃh«H¬rËï¿À' "Ð
® ˜Ë2¼Aý!´ 
Y;I,:=UÇ 1ۛ 
ÌqŸr­ ÃT­‘£m¼AÃh«H¬rËÞ'H³ãÃT­‘£
¼A©ò‘¢h%y';³VÃÀ­‘£ ·ƒ¡
­A΃­ƒ¢h% ÃT­ 
Y;I,:=U[@NB;> aP0ۛ
M¼A© ­A³ã¯9¼A´‚'¤­ƒ¯4% 
Y;I,:Hg
UV8cL 0œ›
M¼A©h ­A³V«]­‘£e¼AÃh«H¬rË2£m¼AÃhá ¬r­ ³V«]­‘£ƒ·ƒ¡¿Àà u¼A´£³;­AË2£T´q£ ÿ¤n¼AëH¬rË2£¼A© ­A³Vô;®£Ä% ŸrÉ»­AÎ2­‘£ Äè\&‹©h³ Å»Ë9% Ÿ‹É 
Y;I,>?Z[>RO`< 3ߛ
ԕË2­‘¼AË'¤£qԕË2­AË2­A® ËÁ'¢ð¯4Ë ¿Àý!´q£9ԕË2­AËøÝVŸr͗ԕá‹ÅK£ƒá&¬r"­ 2¶ T­A¿Àà ݠ­A³ 
Y;I,>?Z[>AE;Y;@ 3ñ› 
Í ¿Ò/ F­AÃÀ£ƒÂ´¿À³;£m¼A©h© ¢h'”ÅK£ÄÝ
¼A©h© ¢h' 
Y;: 0œ› 
Ìf¦#£#\û Ñ,ûT³;£ƒÝ ¿À³;­Aº ÅK£àTÉ»­ 
Y;:=:=<?U 0œ› 
Í ­A¨K¦F³ ÅK£ƒÌq­A% Ü[£ƒÓ`ԕÕVÌq­A®£ÄƐ® 
Y;:=:=<?UÄÇ 1y› 
ºc­A°ï'”ÅŽÝ2ôf­AèŽ'H³ãÃT­‘£ƒÍ ­A¨F¦F³ ÅÁ'H³ãÃT­‘£ƒÌq­A% Ün';³VÃÀ­‘£ Ɛ® ͐® ';³VÃÀ­ 
Y;:=:=<?UVG 0p› 
Í ­A¨F¦K³Ú£ƒ¡ žrŸrÕVÌq­‘¼A®'¤£ÄÃØÙ£#Æ ¼A® Ë2­‘£á[') µ­ƒ¢h% à ¢}©T­A®­ 

…‡
S

Y;:HY;<WO=G 3ߛ 'Hë(épÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä¦F® ¢¾'¤­‘£ƒ'”Ÿré+WË 
Y;>?Z[U 0p› 
³VÝ £ ¡2'”¬ 
Y;>?Z[s 3ñ› 
³VÝ2%Ù­A³;£³VÝVÅ»®­ 
Y,g k <AU 0ۛ 
 ¢h®óÌ!),®£mù ]ÉAÅK£#·ƒæÅ»éAÅï¼AØÙҔ'H˃­‘£ƒÃT­AÃL]Ø,­Aè 
Y,g k <AUÇ 1€›
M¼AT®­AÃT­‘£¦KÉ,͐ɾ';³VÃT­ 
Y,g a Ç 1ۛ 
'
•Ü‹%wÃÀ­‘£ðƐ®ÃÀ­‘£#·ƒ®Ÿr­ àTÃT­‘£É»Ÿr­ ';ÃT­‘£ÄÿfÄôH®Ÿr­ ¦FÃT­‘£ƒ'”Ür%(ÃT­‘£ƒÂ[Ï,';ÉAÅ»ÃT­‘£ÄðƐ® ÃT­‘£ƒðhé»­A©ÃT­ 
Y,g a UVG 0œ› 
'”Ür%(à ¢}©T­A®­‘£ƒ·ƒ£ ¼ 2¶ ËV)AŸ'¤­ƒ¡”¢h'p¯4º[ÃÀ­A©T­ 
Y,8;Z[L\>?EH8 0œ›
M¼A‰®­A¯K£ƒÌ!),É»£#ÝVŸr¦F 
Y,8;Z[LNY,G!U 0ۛ 
ËV),¦#£ƒ ¢h®£Ì!),É»£e¼AT®à ¢¾'¤­9¶c° ­AÃT£ƒéAÅ»'œÝ2‰Ëƒ£uÝVÜr²±ÝTË 
Y,8;:=<?U 0œ› 
Ì*Ÿr¦F®£Ä©à 
Y,8;>?EHG 3p› 
Æ
[),Ø,­‘£¯4%(©RÅö ¢WŸ 'H 
Y,8;>?EHG 0œ› 
Æ
[),Ø,­‰¿Àà ÷‘Ë2£·2M¼AÃhהþ¯4%(©RŎ'¤­ƒ¡ ­A%(æÅ 
Y,8,(U[L 0œ› 
ÌhËV),ÃÀ­A³;£ƒ%Ù­A©´q£ò4),Ì 
Y,G!>?@\I,>?Z[L\>?EH8 0ۛ 
¡ ¼Aá'f­A³Ú£#ÝVÅ»F­‘£¡ ¼J,´fË2­A³;£¡2‰® %,­A³ ÅK£¡
¼Aá'¤­A³dc=²A¢ 
T£ÄÓ®­A'¤­ 
Y,G!>?@ a G\Y;I,UV8;Z[U 0œ› 
ᐝ&¬r"­ 2¶ À£9¶c ü—¼A´—"­ 2¶ T £ ˜Ë©hºc­A³;¼A©í ­‘£KԘ˃­AË"­ 2¶ À£³;­AÌfÃRÅK¼A´ 
Y,G!>?@\L 0p› 
ᐝ欋"­ 2¶ ΃£¶c üh¼A´fÎ 
Y,G!s 0ۛ 
Ì*Ür³ ÅK£ƒ¯‘Ÿr ­AË´q£ƒ¯–Ÿ‹Â 
Y;@\L 3p› 
á
­‘¼A&¬r'¤£9ԕË2­AõÑË2£Ýîr ­‘£ðT¼A´q£ƒÓu­AÃ%Ù­A³Ú£ Ý2º ÅK£ƒ" %¿ 
Y;@\L 3 I,_ › 
éAÅ»';é»­A'f£ƒ¯K­AÝ
£m¼AÃh'HØÙ£ƒ¡2òÚÅK£Äºc­A®ó ¢WŸ 
Y;@\L\>?Z[U 0œ›
Ԙ˃­AË2£qԕË2­AË9´­‘£Ó=Ԙݠ­Aô¤£ƒ¡¯»²¯9­A´q£ƒ·2 ԕË2­AË9'H´q¬­ £ÌfÌq£Fԕ˃­AË2­Aá‹Å»" 
Y;@\L\‚> W—O k <?U 3ñ› 
³V²«HŻ˃£ ðÀ¼A´q£ƒ"=),áÃRŻ˃£ƒðT¼A´q£ƒ²u­ËV) Ë 
Y;@\L\>‚WZVO(L\>?EH8 0ۛ 
¯4² ݝT°‹¬rÃÀ£ Æ ¿Øw'¤­A³;­‘£¼AÃ%?)A¬r"ó';³V« 
Y;@\L\> Œ‘seÇ 1y›
 Ý2ʘËøé,º[³;­AÃÀ­‘£ ¯»² Ý2‰°‹¬‹Ãp'H³ãÃT­‘£ƒÆ ¿Øw'¤­A³;­¢—% ÃT­‘£m¼AÃh%A)A¬‹"Þé,º[³;­AÃT­‘£Ýº Ŏݠ­‘¼A͐´‚';³VÃT­‘£²u­ƒ';³VÃT­ 
Y;LÇ 1y› 
Í ­Aº[³Ð'Ñ)Ž¼AÃ';®ÃT­ 
Y;_=UV8;>?<?U 3p› 
´—¿À³ «]£ƒËVÏ,©hÃßÝ2ה͋Ÿ‹á‹ÅK£ƒ®É,';¯4Â'f­ 
Y;bHLO a E=@l>ALl>AE;8 0œ›
'HØ(´q­‘£ƒÝVŸrݦN¬£Ý ­A°øÝ ­A°
ãO(<?U 0œ› m¡•¢h'œ¯ §c'f­AM¼³ÐA'•ÃhÅÁ
ãO(<?U[>AI,Ec@\Z[E a U 0p› ¡•¢—'‚ù ¦w]),®=ò,Ï,Å ÃT­¼A̗Ý2 ¢WŸnÃÀ­AÃT­ƒ¯ §c'f­A³Ð'¢}³ Ÿr¦Þ©¾ì(¯ ҕA% µ­Aèâ¯4É,´ ¢žrº Ÿ
ãO=8;:HO=G!E;E 0œ› '”Ÿr¦#­AìÙ£ƒ¡ ­ ¶c¢ÀØg ¼A®˃­ƒ'f­¡•¢h'Ì­AÃh©³ñ¼AÌfÝ'¢¾¯ ¢—Øy¯4³Ð¡•¢—'p° žÀ®­ƒº˜),´q­ƒž º
(U[Z[Ç 1y› 'žö';³VÃT­‘£ð®Ø ÅŽ';³VÃÀ­‘£ƒ¡H),';ÃT­
(U[U[< 0ۛ Ìfºc­AÌâÃT­A©‚'¤­ƒ¯ ¢Ÿr%Ù­‘£ƒ·2å?Ø Å±¯ ¢WŸr% Ŏ'”ÅŽÃT­A©
(U[U[<»Ç 1y› !¢hÃT­‘£ÃT­A©¾Â®­AÃT­‘£ƒ·ƒ¡HÏAŸ‹á ­#';³µ¢h% ÃÀ­
(U[UV8 3ñ› ðÊ˜Ý ¿À'¤£ƒ·2´*Å»© §h£´ ¢hÌq£ƒÂ[') µ­‘£ƒÿfÄ';¿ÀÉ ¡
­
(U[U aÈ0ۛ %¢ ¢ ³ µ£ƒ·ƒ³(*žÀ®£ÿ¤#'Ñ),Øy ¢WŸnàu­A´¾'•ÅŽËƒ­Ý͐ݔ¢¾Ý ¿À³;¼A²´¾Ìf¦Fº
(U[U a Ç 1ț ÀᐳãÃT­‘£‰³”),';ÃT­‘£4³V²­‰';³VÃT­‘£4%ü=þP³(]ÃT­‘£4¯9­A®ÃT­‘£‰¯9­A͗ԕ% Å 'H³ãÃT­‘£4Â[Ï,'HÝVÅ 'H³ãÃT­‘£¤·ƒqÃrÏ,'H³
³$MÃÀ­‘£¤ÿ¤À¡ ­AÎ2­À¯9­A® Ãj'H³ãÃT­‘£4͐̐­ 

(U[U a UVG 0œ› ³V²'¤£ƒ³(]à ¢—©T­A®­‘£³(]©À­A®­
(U[U a >W8;: 0ۛ ³V²­‘£¢2% M¢³ µ£
¼AæFº[Í ­AÃRÅ
(U[: 0ۛ Æ[),ØÙ­#¯–Å»¯K­
(U[< aÈ0ۛ ݝ ¿ÀÕ ÅŽàF­AÝ ¯9­A´‚'”ÅŽ³;­ 
(UV8 0p› ¯4º[ ­AÃÀ£#%üh¼A÷‘ØÙ£Î2­AÃ
(UV8nÇ 1y› Ìq­AÃÃT­‘£ÄÝ2‰ûTÃT­‘£¯4º[ ­AÃhÃT­
(UV8,8;U[< 0p› '¿ V)AŸ '¢}³Vº[à ¢¾'¤­ƒà‰³Ú£·2M¼A"'¤­A³ Å¿ ' V)AŸ 'f­ƒû ¿rŸrÉ»£Äÿ¤#),³ ÅK£¯4³ãÃT­A®­
(UVGl8;U[< 0ۛ %Ù­AÃT­‘£ƒÆ[),ØÙ­ƒ¡2ÃT­A̎Ë2­ƒ%Ù­AÃÀ­‘£ƒ·2͋ŻÌq£ƒ¦F³ ÅK£´—ʘ©À£ƒ¦NÜr%Ù­
(UVGJE=@\UV8;U 0œ› ȼA‰ç Å'f­´ ¢—®
(UVGJ@\U[s 0œ› ¡•¢h'¯ §='¤­A³µ'¤­ƒ),Ø,­DÃRÅÁ'H¯4É»­
…‡
]

(U[LlZB;Y aM0ۛ  ÂØ(ÃWÅ
(U[LlL\<?U 0p› '¢h´f®ÅK£¢h% ¦F‹ÅK£ƒ¢h% ¦#£ƒ'HÉ»­Aº Å
(U[s 0œ› ´q­A®ÅK£ƒ¿r' Ÿr¨#£ƒÂ ­Aò,ÅK£#·ƒØ Å»'¤­‘£ƒ% ÅK¼A¯4'¤­‘£˜Ë2­J,˃­‘£¿r' Ÿ‹¨
(U[s,8;E=L\U 0œ› Ý¥Ÿr¦NÅ»´¾ ¢Ÿn ¿ J,Ë}¶c©³Ú£ƒ'Ñ),èÁ ¿ J,Ë ¼A-Ý ­ ԕ´ß˃­m¼A© ­A³Ú£ƒ ¿ J,ËøÍ ­A´
(U[s;@\L\E;8;U 0ۛ ‰º[³Ú­AÍø'¢¾Í‹Å»Â[)AŸ]͋ŻÂï'¤­ƒ¯4ʘ°³
;B,O=8 0p› ݳڭAË2£u¯K¼A°'f­u£ƒ·2µŸ­ £¡•¢h'œðh¯9­‘¼Aá
c>?Z 0œ› ®­A´‚'•ÅŽu­A³;£¯9­A%¯ §=ºc­A³;1£ *¿À³Ú­AàF­A´
c>?ZnÇ 1y› ®­A´ßu­A³VÃÀ­‘£®¼A´fË2­AÃT­
c>?I 0œ› º[®©À­AÃT£Ä͐'H³ Ŏ'¤­ƒÍ—îr ­‘£ƒ·ƒ®'HÉAÅö'¤­ƒ¦h5c­‘£ƒÿfÄ';é‘Ï,´ÅK£ á[),'¤­‘£ƒÆ®
c>?IDÇ 1y› á[),'¤­Ä¢—% ÃT­
c>?I8,O a Ç 1y› M¼AÃ'¤­A®ó® ¢Ìq­AÃT­‘£ƒ®˜¢¾òÈ­A¦FÃT­‘£ҕ';Ý¥­
Å ˜Ë2¼Aý!´‚'*)Â ¿À³;­ƒ®˜¢¾Ìq­AÃT­
c>?I8;U[s 0p› ¦ ¿À%Ù¬­
c>?<A<TÇ 1y› u­A³jÉ»­A®ÃÀ­‘£#·ƒ#¨F´‚® ¢—ÃT­‘£ƒ©h"  ¢WŸ';³µ®˜¢hÃT­‘£ƒ)»Ò”º[´‚'H³ãÃT­
c>?<A<?>W8;: 3p› F­A³ãà ¢©T­A®­‘£ƒàF­A´f'¤£N)»Ò”º[´‚'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ƒÝ2ה),º['
c>?<R8 0œ› òç,­‘£Ä¡ Ÿr­  ­‘£#¯»Ì­A©À­
c>?<AEc:HG\O=g 0p› MҔ'H®=)»£¡•¢h'ô §hŸ‹­ ݥŻÝVÅÃT­A¯±Ì!)p¡•¢—'pº[Ìq­A³µ¦?žÀ§ ±'¢¾Í³Ú­A͐³µËƒ­ Ý2©T­%A)¯\ÏAŸrɾݕ¢}¿À' Æú'H±º˜),´q­ƒž º
c>?<AE;g
U[LNG!U 0ۛ æÅ»Ø(³Ú£ƒ¡•¢—'Ûô §hŸr­ ÝVÅ»ÝVŎÃT­A¯ŽÌ‹)¾¡”¢h'œº[̐­A³&Å»Ø(³j'¢¾Í³;­A͐³ÐË2­¯9Ÿr­ ÂÖôH³ã®Ÿr­ ¦Þ'¢¾®¦Fòm¦Þº˜),´q­ƒž º
c>W8 0œ› MҔ³U&!´ ¢h%Ù­A³;£ƒÃÀ­A´ ¢h%Ù­A³;£uÃÀ­A´q­‘£ƒÌq­‘¼A´£©RŸr"£¿À' ®
c>W8;I 3ߛ ' ü=¯K­A® ¿£ƒ%(Ë2­A® ¿£ƒ ¢hº[³VÍ ­AÃÀ£mҕº[´f';³;£ð%Ù­A³
c>W8;I 0p› ̐­‘¼A´q£©¦N¬£Ä·2Ìq­‘¼A´q£ƒ¯ §c'f­A³Ú£ƒòȟ­ ¼A´q£ÿf¯žÀ%Ù­A©T­A³;£ð¯4Ì
c>W8;I,<AU
Ç 1y› ¡
­A¦ ®¦#­AÃT­‘£ƒÌf®­AÃÀ­‘£ƒ¯ §=Ìh©T¼A®´‚';³VÃÀ­‘£ƒÝ ¿®¦FÃT­‘£ƒ·ƒ#¡ ­A¦ó͐͋Ür®­#º˜),ÃÀ­
c>W8;IG!U[I 3ñ› ݦ(`) À£ƒÝ¥Ÿ‹Í‹Ÿrá‹ÅK£ƒÝ2̐­‘¼A´
c>W8;IG!U[I 0ۛ '¿¿Ø ה͋ÅK£ƒÍ‹Ÿrá ¿¦K«]£Ý2ה͋Ÿrá‹ÅK£òÈ­Aè±Í‹Ÿrá ¿
c>W8;U[L\>?Z 3p› ¦¼A´‚ÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£¦Kʘ˃­Aʘ‰'
c>W8;:=I,EHg 0ۛ ³;­AÌhË2£Í ­A%("­Aº[´q£ƒ³;­AÌfʘ©T£"­AÝÃÀ£·2Ìq­‘¼A´q£ƒ©¦N¬
c>W8;:W@NB;UVG 0ۛ  ³Ú­AF¼AžÀ³ Ë2­
c>W8;@NB;> a0œ› ÃT­A´ ¢h%Ù­A³ ÅK£Ý2ה͗ԕá
c>WG\ 0ۛ M¼A¦FÌq¬r­ à‰³
c>?@\@ 0œ›  ¿Àה͐ÃÀ£ƒÂ ¿Àהu­‘£ƒÍ[),Ý ­‘£ƒå?Ë2­A³
c>?@\@Ç 1y›  ¿Àה͐þ';³VÃT­‘£‹Ür‰ÃÀ­‘£ƒÂ ¿À× F­® ¢hÃÀ­‘£ƒå?Ë2­A³j';³VÃÀ­
c>?L 0p› ® 'HÉAŎ'¤­ƒÃÀŸr­ %Ù£ƒ·2M¼A'¤­A³;­‘£ƒÝ ­A³VvÉ +W¦NÅ
c>?L\ZB;UV8 0ۛ ³VÝ;),èTà‰³Ú£ ¯K­A'H"­A®­‘£ Í ­A©h‹ő¬ µ­AÃT­
c>?L\U 0œ› ‹Ż®£ƒ·2® ¿¢—Ø ³;­‘£ƒÿ¤¯4´*Ÿr¦#£ƒ¦ ¿ š ÅK£ƒ´¿Àý!'H®
c>?L\L\UV8 0œ› M¼A͐®=Ï,ØÙ­‘£e¼A͐½!®Å'¤­ƒÍ—îr ­
;8,O(Z[ 0œ› Mù ]®=Ï,ÃT­‘£º‹¶c´—®­Aà‰©À£ƒ'*Ï," ®£ ­A®­A'•ÅK£Ë ¿¼Aý!´
;8,O a @NO(Z[ 0ۛ M¼AݯK­Aº ű'¤­ƒû),®­
;8;UVO(IDÇ 1y› ¦NÜ ŸráÃT­‘£F­AÉ,ÃÀ­‘£ƒÝ
­AÃhÃT­‘£ƒÝ;ÏAŸr%(ÃT­
;8;U[U 0œ› à ¿ÀØ(ÃT­
;8;U[U[ZVO aD0œ› à¿ÀØ(à ¢‚¯»³µ'”ŬD¯»³µ'”ÅŽº:š Å
;8;U[U[<4Ç 1ۛ ࿐Øwà ¢¾û ¿À'¤­AÃT­‘£ƒà ¿ÀØ(Ã&)AŸ '¢͐®óÍ žé,ÃT­
;8;U[<?< 0œ› "c),'ÛÝVÜr'œà&Ÿr¢¾
äW©T¼AÃ
;8;U[<?<‰Ç 1y› ͐̐­AÃÀ­‘£#·ƒØ ücʘ'”ËŎ
'¢¾Ý2‰Ëøà&ŸrØÙ­ƒÍÌq­AÃT­ÄË2­͐ÌfÃT­
;8;>?Z> ˜ 0œ› ´¿hî‹Æø©`¶c´¿£ƒÝ ­Au¿Á
A
­
Ã
;8;> Œ–U 0ۛ  ­A'•Ü[£#Æ ¿À³ ÅK£ƒ¿À' ´f³VÃRÅK£·ƒ¯ §h­A« àu­A´f'yË ¿
;8;> Œ–UÇ 1y› Æ ¿À³ Ŏݕ¢}'f­AØ(ÃÀ­
…‡†

;8;>?:HB=L 0p› ͐ºc­A¿À% ³Ú£ƒ"Ür³ã©RÅ»³;£¡”¢h'p¯4%(©WÅK£ƒÃT­AÓhØ
;8;>?:HB=L Ç 1œ› ÃÀ­AÓØ'”ÅŽ¯4%(©RÅöݔ¢¾Ý ¿À"=)»ù”òm´ß';³VÃÀ­
;8;>?:HB=LB;EHE;I 0œ› ÃÀ­AÓ؀Ë2­"Ür³ã©RÅ»³Ð'•ÅŽ¯»%w©WÅ
;8;>?L 0œ› M¼A͐ÃÀ­A©T£Ä͐ÃT­A©hØ
;8;>?LÇ 1y› ͐ØwÃÀ­‘£e¼AT®­AÃÀ­‘£ Ì!),É,ÃÀ­‘£#uŸr­ Ø(ÃT­‘£ƒ·ƒÌq­A®ÅŽÍ ¿ÀÃhÃT­‘£ƒÍØ(ÃT­
;8;>?L\L\>W8;: 3p› Í ¿ÀÃÃÀ­‘£e¼A͐ÃÀ­A©ØÙ£#͐Ø(ÃÀ­
;8;E kM0p› ¦Ÿ‹­ 黣 ¦ ¿ÀTÉ»­
;8;EHZ[ 0p› Ø(ý!'H³Ú1£ ]AØ MØÙ­Aº[Ø
;8;EHZ[Ç 1y› u­A³VÃT­‘£O]ØA]Ø,­AÃÀ­‘£ƒØ('H³Ú­AÃT­
;8;E=<?< 0p› à‰ë(ØÙ­ƒÍÌq­AÃT­‘£Ä·2àTë(¢}
Ø 'f­"$&%Ù£ÿfÆ[),Ø ÅŽ¦(),® ¯4ºc­AÉAÅ
;8;E=<?<4Ç 1y› mà‰ë(ØÙ­ƒÍÌq­AÃT­
;8;E=L 0œ› ¦#Ÿr­ 黣¼A¦K³ãºc£ƒ·2ðh®ûTÃT­‘£ƒÿ¤#¦ ¿hî‹Æ ­‘£ #Ìfʘ° ­‘£#"2¯ ¢—Éß'”ÅŽ¦#Ÿr­ épÌfºcŸ]
­ ݕ¢É»­A® A¼ Ãh'H®´*Åž º
;8;E=LÇ 1y› ¦Ÿ‹­ épÍ Ÿr­ áÃT­‘£ÄÝ2Ø,­AÃÀ­‘£¡•¢h' ¢WŸj¼A‰®­AÃT­
;8;E=L\L!s 3p› m¦#Ÿr­ é,%Ù­A³;£·2Ä'f¼Aé,ÃÀ£ƒ¯ ¢h‹Ż%Ù­‘£Ä¿À% Í ¢À¼Aá
;8;E(CpÇ 1€› Ý2‰ûu­AÃT­‘£Ìq­AÃÃÀ­‘£ƒ¯4º[ ­AÃhÃT­
;8;E(C>W8;: 3ߛ Ìq­AÃh'f­A³Ú£ƒÂ ­A®­A'¤£ƒÝ ¢—´
;8;E(C>W8;:=<?s 3 I,_ › ´¿À³ã´q­ƒÝ•¢£ ·ƒÌq­AÃ͋ÜrûT'H³
;8;E(C<?U[I,:=U 0œ› ΃­AÃT£ƒÌq­AÃh'f­A³ ÅK£ƒÍ[),á £ƒ¯4º[ ­AÃÀ£Ý¥ÜrÃÀ­‘£ƒ¯9Ҕ³V˃£ƒ·2M¼A©hí ­
;8;E(C8 3ñ› Î2­A´q£ƒÌq­AÃÀ­ƒ¿Àº ¡ ­
;8HY;Z[c<AU 0ۛ ¡VŸr¦ ¿À®Åö'f­ƒÌ!),É
;8HY;Z[c<AUÇ 1€› ¡VŸr¦ ¿À®Åö'¢}¯\),³Ðݕ¢}%wÍ ­AÃÀ­ƒË2­F­A³ãÃT­
<WO k U[< 0œ› ®˜¢h͐®£ÄݳãÃT­A ¢œ'¢ï¼A®¡•¢ø¼Aå?¯–ű˃­¯4³V ­‘£Äݥ܋'ÛD¯ 
<WO k U[<‰Ç 1y› ¯4´q­m¼AÃ"­AÃö¼A ® ]';³€¼A¯4'¤­AÃT­‘£ƒÝVÜr'p4¯ ¾®¦#­AÃT­
<WO k EHG\O(L\E;G!s 0p› ¯ §=ËV),¦F"­A®­‘£ ¡- 2­A³Ð'”ÅŽ¿À% 'f­AÃÀ£ƒ³VÝ ­AËÁ'•ÅŽÌqŸr­ ÂÖ'¤­ƒà‰³Ú£³VÝ Ò”'§=Ë2­K¶c° ­AÃ
<WO k EHG!>?EHY;@ 3ñ›  ¢—º[ô*ÅK£ƒ¯9ҔU³ &ÅK£·2Ý-J,´£'¤¼Aé,Ã
<WO k EHG!>?EHY;@\<?s 3 I,_ › ';÷‘Øݕ¢£ƒ¿ )Ò &!';®óݔ¢À£ƒ¯9ҔU³ ŽÝ•¢
<WO k EHY,G 0P› Ou£¤¯9Ҕ³Uu£¤ ¢hº[Ãh´£4·2'f­Au£¤'¤­AËJ¬[£¤T̗% Ür³ ÅK£‰ÿfÀ® É,'f­‰ÌfÃà ¢~'•Å ¯–Żɻ­‘£À¯ §=Ý©~'•Å –¯ Żɻ­‘£I ÀTÌf% ܋³%(®£I ¼AT'Mݝu­AÌ
<WO k EHY,GÇ 1y› ¯9Ҕ³Uâ';³VÃÀ­‘£ƒ'¤­Aâ';³VÃT­‘£'H÷‘Ø';³VÃÀ­‘£ ´f';®Å»ôœðé»­AÃÀ­‘£ƒ·2¯ §cÝ©¾'•ÅÁ¯–Żɻ­# ¢WŸ º˜),ÃT­
<WO k EHY,G!UVG 0ۛ ‰Ìf% Ür³Ú£ '¤­A±'H³ãà ¢h©À­A®­‘£ ¼AT'
<WO k sÚGJ>R8cLNB 0ۛ Ø¢hþ¢³;­ ¶c´!)AŸ©T­A®­u¶c° ­AÃT£òڟr©³ÐÌq­A®£ÄàæÜrTà ¿ÀžË2­‘£uò,Ür®ò ¿À® žÀË2­‘£ƒ¦(),$³ ዟrá ­‘£Ä¯ ¢hà
<WO(Z[U 0ۛ Mҕ';ÃT­A³ ÅK£ƒ¦(),ØÙ­‘£ƒÍ ¢h®£Äɑ),³ ÅK£ƒÌq­A®ÅK£® žÀÝ
<WO(Z[UÇ 1y› ɑ),³ ÅÁݕ¢}Í Ÿr­ áÃT­‘£Ä® ¢hÝ ®¦#­AÃT­
<WO(Z[ 0p› ';æÅK£¡ ­A© &!Ë';´q­‘£#¡2òÈ­A©T£Äº Żôq­‘£ƒ"[ÜWԕË´q­
<WO(Z[mÇ 1œ› µ­A®Åº˜),ÃT­‘£'H±º˜),ÃT­‘£KԘË\Ürþº˜),ÃT­‘£m¼A©hº ŻÂº˜),ÃT­‘£ƒ³Úҕº[´‚º˜),ÃÀ­
<WO(Z[VO(IO`>A@l>AZVO`< 3ߛ òÈ­A¿© 'f£ÄäWË2­AÃh ÃT£¼A—Ԙ´q­A¿À' ®
<WO(Z[(U[s 0p› å?Ë2­A%Ù­‘£º[³V'¤­A³;­‘£Ø(º[® ¿À¡ ­
<WO(Z[(U[snÇ 1y›  Ý”¢h©À­ƒØ(º[® ';³VÃÀ­‘£·2Ã&Ï,';³Ð'f­ƒ'¤­Aâ';³VÃÀ­
<WO(Z[=<WY;@\LG!U 3p› á ¿‹Ÿrᐮ­‘£Ä¯ §='¤­A"óº Å»ÃT£Äô”Å»'f­‘£m¼AÃh÷‘¯ §=ò
<WO(Z[EH8;>?Z 3p› ÝVŸ¼A²å?´q£ Æ[),ØÙ­‘£ƒ ¿ J,´fÝ2³;£u® à¿£¡½!¯â" $&%('
<WO(I 0ۛ ®É,'¤­‘£ƒÃ&Ï,Ìf©T­AÃÀ£#Æ[),';³;­
<WO(I,I,UVG 3ñ› ÝVÅ»þAÅK£m¼A‰Ý”¢hÃWÅK£ ¨FÃÀ­
<WO(I,U 0ۛ Í[),ûF£Äu­A®Þ¡Ý2Í ­AÍ £eҔ';³;­AË2­‘£òÈ­AÉ»­
<WO(I,UÇ 1y› ®­A%(ÃT­‘£Í[),û‰ÃÀ­‘£ƒÍ[),ûF­Ä³(]ÃÀ­‘£ ÿ¤É¿ÀÍ[),ÃÀ­
<WO(I,<?U 0ۛ T ­‘£ƒÉ‘),èF£'H®Æ ¿®
…Sb

<WO(I,s 0œ› uҔº[®­‘£ƒ¢h% ©RÅK£Ä¿À' ®Ÿr­ ¦FÃT­‘£͋Ż͋ÅK£ƒ³;­AÃWÅK£ƒÍ ­AèF£¿À' ®[Żà ¶2WÅ
<WO(: 3p›  þAÅ»®­‘£ƒԕ%Ù­‘£ TäWË9F£·2¡ ¼ Ԙ´f
<WO(:mÇ 1y› á‹Å»¢}
<WO(:=:;O=G!I 3p› ݳ ¿h¶c´q®£ÃTþA­‘Å»£n®¼A¯4­‘£ƒÆÉ,ԘÃT% ­
<WO(:=E;EH8 0œ› m%(®%(®£ûæÅ»®
<WO(>WG 0ۛ FŸ‹­ %,£¼A͐®£ƒÌ*Ÿr¦F®ŎÌq­Aéh³'•ÅÁ³Vº[à ¢}'•ÅÁ̗¦Fº
<WO(>WG!I 0ۛ  Ý2³V%Ù­A³;£ÌfæÅ,ԕ%Ù­A³;£¡ ¼Aá÷‘é»­A´­
<WO(>?L!s 0ۛ ¦?ü=º‹¶c´‚ÌfÃßÌ!)¾¯9­A%(³ Åú őŸ]žº £¯ §h­A' ü=´f̗Ã
<WO=(U 0p› û&Å»®£ƒ´q­A®£·2¦ ¿À®­A͋Åö³ Ÿ‹¦
<WO=g kM0p›  ¢hTÃT­‘£ò–¢—Éß'¤­ƒÍ—îr ­
<WO=g
U 3ñ› ®Ÿr¦FÉ»­‘£ƒ®[Ür®­‘£ƒ¯–Ÿ‹¦ ¿®£#ð ]É»­A¯
¿ ]É»­‘£ƒØ ÜrØÙ­‘£#ò,Ÿr¦
<WO=g
UÇ 1€› ®Ÿ‹¦KÉ»­'H³ãÃT­‘£ƒ¯–Ÿ‹¦ ¿®ó';³VÃT­‘£¡¯9­‘Ò”º[̱'H³ãÃT­‘£òڟr¦ 'H³ãÃT­‘£¡2¯–Ür«H¬È';³VÃT­
<WO=g
UV8cL 0p› ³”),ÃÀ­‘£¼A©h®­A¯9£Ä"=),'
<WO=g
UV8cLÇ 1y› ³ Ÿr̎'H³ãÃT­‘£"=),'œ'H³ãÃT­‘£³”),ÃÀ­‘£ƒ·2M¼A©h®­A¯â';³VÃÀ­‘£ƒu­A´—‚';³VÃÀ­
<WO=g
UV8cLNO k <?U 3ñ› "=),';̗Ãh'f£¼A©®­A¯4TË2£"=),'f­ ¶c¯»%
<WO=g aÈ0ۛ % Å»¯4'¤£mҕ%(˃­‘£ƒ® žÀ× ¯9£m¼A³;­A¦
<WO=g a EHE;8 0œ› ¡ ­A²A¢h¯9£n¼AÃ`ԕ%Ù­
<WO=g a EHE;8MÇ 1y› ¡ ­A²A¢h¯±';³VÃT­‘£
¼AÃ=Ԙ%Ù­ƒ';³VÃÀ­
<WO=8;Z[U 0ۛ ÍÆ ¬­ £ÄòÈ­A®­
<WO=8;Z[UÇ 1y› ÍÆ ¬]
­‘£à &!´f³j®¦#­AÃÀ­‘£ƒÂ‹Å»³VÃÀ­‘£ƒôf­AÉ,ÃÀ­
<WO=8;Z[UVG 0ۛ Ã&!´f³;­ £F‹Ż­A³ã³VÃTà ¢}
<WO=8;I 0ۛ ¯ ü ©WÅK£e¼ATç ÅK£ °®ôf­A£#É,ÃòÚ¢Ü[¼A'fF­ƒ£ƒ¡Ìf¶2&Å»TÃT££"·2®­A'¤¿À­ ½!'¤£ ¢h% "£ƒÿfÄòÚÜrÝVŸr¯9¼ ƒ£ƒÓ®­A'f­
<WO=8;IÈÇ 1y› ´fØË2­ƒ´*Å»³j¯»³µðh´—³ãÃT­
<WO=8;I,U[I 3ߛ Ìf&Å,Ԙ%Ù­A³Ú£¶c° ­A©h³;£ƒÝVŸr¯9¼ 9©T­Aû+r£ƒÌq­AË%Ù­A%Ц žÀ³µTÃ'”Ür®­˃­AÃRŎT'f­AþË2­Ìf&Å»Ãß©h¦ ž³VºÐ'f­ƒ³$]à ¢©T­A®­
<WO=8;I,>W8;: 0œ› MҔ'HÃÀ­A¢}
<WO=8;I,<WO(I,s 0ۛ ÌfæÅ,³ ԕ%Ù¯4­‘Ò•³ã³µÃTðh£´fòÚ³VÜWÃT¶c©À­ ­‘¼A‰ÃWÅK£ƒ·2ò¼Aé,Ë2­‘Ò”³VÃ
<WO=8;I,<?EHG!I 0p› Ìf&Å,ԕ%,­A³Ú£̗&Żþ'f­9¶c©À­AæÅK£¡ ¼Aá÷‘ØÙ­A´­‘£òÚÜW¶c©T­A&ÅK£Ä¦Aücº[¯9¼A´q£ƒF­‘¼A® 'yT'f­AÃÀ£ƒ·2òȼAé,˃­A³;­
<WO=8;IgmOcG\ 0j› ÀÝVÅ»F­‘¼A% 0 £‰Ý³ãº[%Ù£¤É»Ÿr­ É»­‘£Àò‘¢WŸrÉ»£Ù¶c°®‚ݥŻu­‘£¤·ƒqÌf&Å»Ãj¯4†
³ ¤Ÿ‹Â‹Å€Ìf¦Kº
Ì!)PÌfºc­AÌ'*)P³;­Aº]ҔA% ~­Aà ¢~'f­4'f­A€¢À% £¤ÿ¤q¡ ž¼A´fºc­
<WO=8;I,@\ZVO a U 0ۛ M¼AÌf´fÃRŎ¯ ü ©RŎ¡”¢h'pÍ ­A³Ð ¢Ÿҕ%Aµ­Aè±¢—% © ¢À£ƒ¢h% ºc­A´‚'”ÅŽ´H¶c©RÅ»³Ú£mҔ'HÝVŎòÚܼA±¯ §c¢—% "ó'¤­m¼AÂ%
<WO=8;I,@\<?>?I,U 0œ› ò,ÜW:¶ ]®ÃT£ƒÌf&Å»Ãß'¢¾¡”¢h'p͐ɢ¿ÀØ ';É¢'f­ƒ¯»ºc­AÉ߯4³Ðݔ¢öҔôHÝ2®óÌq­AÃT­
<WO=8;U 0ۛ ¦F®ÅK£ƒ'”Ür ­
<WO=8;:HY,O`:=U 0p› ò­A+F­‘£ƒÌfÍ ­AÃÀ£ƒÍ[),®Å
<WO=8;:HY;>?I 3p› Ý ¿h¶c´q£°'f­‘£ƒuŸr­ %Ù­‘£ƒ';‰Ì!),³Ú£¼AÃh͋¬r®
<WO=8;:HY;>?@NBÈÇ 1y› 'HTÌ!),³jº˜),ÃT­‘£Ä¿À% ͋¬r®óº˜),ÃÀ­‘£ƒ ¿ÀûF¬‹­ ÃT­‘£ƒÝ ¿h¶c´¾º˜),ÃT­
<WO=8,cs 3ñ› %¿À͐®­ƒ¯»´—®­‘£ƒ®×”Í ­
<WO=8cL\UVG\8 0p› ®­A®¢hØ ÃÀ£ƒôf­AÃWÜrÝ £ƒ'•Ÿ‹ÉAÅ»®£#® žÀה¯
<WO aÈ0ۛ ¯4½!®­‘£ƒ¡VŸr®­‘£Ä·2Ħ(),%,£¡¥Ÿr'¤£Äÿfnҕ';ÃT­A³Ú­
<WO a Ç 1y› ´fºj';³VÃT­‘£®¯ ¢hØ(ÃT­‘£Ä·2¯4ɾ¯4ɂ';³VÃT­‘£ ­AØ(ÃT­
<WO a @\U 0ۛ þ»­A®£m¼A¦F³Ú­A©T£mҔôHÝ2®­A©À£#‹Ür'¤£ƒ¦F®´*Å
<WO a @\UÇ 1€› þ,®ÃÀ­‘£mҔôHÝ2®ÃT­‘£Äá‹Å»¢}
³ á‹Å»¢}
³ ̐­AÃÀ­‘£ƒÍ‹Å»´fÃT­‘£ƒÂ‹Ü‹'HÃÀ­‘£ƒò\§=÷‘غ˜),ÃÀ­
<WO=G 0p› '¿À®ó¢h% ©h´­
<WO=G!Z[UV8cs 0œ› Â[),³ Å
<WO=G!I 0ۛ ÝVÜr¡³Ð'”Ŏ͋ő¬
<WO=G!:cU 3ߛ ͐ɻ­‘£ƒTºc­AÃT£Â[Ï,É»­‘£#·ƒ͐¿Àº ´q£ƒ¯ §= ¿À³Ú£#ÿ¤Äð%Ù­A³
…S,…

<WO=G!:cU[<As 3 I,_ › M¼A©=¶c´­A³Ðݔ¢À£'HÝ2³V´¾Ý•¢
<WO=G!:cU[@\@ 0œ› ò–¢ŸrØÙ£#¯9­‘Ò”³V´!)»¼A+T'f£ÓÃT­Au£¯¿À³\¶c'f­A³
<WO=G\ 0p› ®­A©T­‘£ƒ¿À' T³ ÅK£'§=©T­A'¤£Ä¡¦?§
<WO=G!_(O 0œ› ®­A©T¬­ £Ó½!®ÅK£'•Å»É¢'”ÅŽ¡VŸrÉ¢ݕ¢ø¼AÃ';®à ¢}¯4³µÝVÜr³ã´£'”Å»ØÙ¼AÉ,ò
<WO=G!s,8;:=>?L\>?@ 0ۛ '•Ÿ‹é,ÃT­A®Ŏ'”ÅŽÝVÜrÌf¡HÏ,³ÐÌf®Ã
<WO=G!s,8;b 0œ› Ø¢WŸr¿ÀØ ¡ ­‘£Äº[®'f£Ä¦FØ ÅK£ƒ'•Ÿ‹é,ÃT­A®Å
<WO(@\Z[>?_;>?EHY;@ 3ñ› '¤­A¿À'¤£ƒ®× ¯4ØÙ£ƒ'¤­AÁ¢—º ´¿'
<WO(@NB 0ۛ  ­AÍ ¿À'¤£#´H¶cu­‘£³J¶cÝVÅK£ ɑ),³ ÅK£ƒ'Ñ),É»­‘£ƒ·2'Ñ),É¢¾'”ÅŽu­A³
<WO(@NB]Ç 1€› 'Ñ),É»­ƒu­A³VÃT­
<WO(@\L 3ñ› ¡qԕ´‚'¤­‘£ƒ¡ ¼ Ԙ´fu£m¼A¯4Ɛ®­‘£¦ ¿Ì—³Ú­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#¦F´
<WO(@\L 3 I,_ › ¡
­‘ù ]³j'Ñ)»£ƒ¡qԕ´‚ ¢WŸ
<WO(@\L 0ۛ Í[),ûF£Ä·2ÃÀ­A¯9£ƒÿ¤Ì*Ür´ ¢¾'”ÅŽ®';ÉAÅK£ƒôHu¬­
<WO(@\L Ç › ³Vº[ÃÀ­‘£ƒÝº[þ';³VÃT­‘£û ¢h® ÃT­
<WO(@\Ll>R8;: 3p› ®´q­ £m¼AØ('f­ £ƒÂ®­ Уu¶c° ­AËJÅK£¼A³J¶c° ­AËJÅ
<WO(@\Ll<As 3 I,_ › ¡ԕ´‚ ¢WŸ[£m¼AÃ%Ù­AÃT£¡
­‘ù ]³V'¤­A³
<WO(L\Z[B 0p› M¼A͐½‹®[ÅK£¼AÝ2Ø('HÃWÅ
<WO(L\Z[B,(U[s 0p› M¼A͐½!®Åïù ]Ý'¤­Aà ¢'”ÅŽÂ ­AòÚÅöË2­ƒ¿r' Ÿr¨
<WO(L\U 3µ› %¢h³;£‰Ý ¿h¶c´q£‰¢—% ³m'f­‘£‰¡ ¼A´f'f­A®£Í ¢h®­A´*Å»´q£»·ƒq͐¿º ´Ò•%(ÃАþ¢ÐË2­‰³Ú­A´µ¦FË ¢£»ÿ¤©žÀ¿À' ë(é,©T­AÝVÅK£h¶c©¦Nő¬r˃£ ¯4%eݔ¢Ð¡2®¦
<WO(L\U 3 I,_ › ¡Í ¢h³';³V'¢À£¢h% ³Ð'H³ã'¢À£
¼A©h®הÍÖݕ¢£ƒ·2ĺc­A®ª ¢WŸ
<WO(L\U[<?s 3 I,_ › ºc­A®  ¢Ÿ£ƒ°[),É¢ïҕ%(þ¿Àº ¡”¢
<WO(L\UV8;U[@l@ 0œ› %¢h³Ú£¡Í ¢h³Ú£e¼A©h®הÍ
<WO(L\UV8cL 3p› ò,Å»´—³ ÅK£ƒ¦ ¿Àå?´q£ ¡2%ü&!Ë2£Ä¡¯ §='HØ
<WO(L\UVG 3ñ›  Í ­A%'¤­‘£m¼A¯4Ɛ®­‘£ð ³ã'f­A®[Å»ÃT£¡¯»³
<WO(L\UVGlO(< 3p› ͐¦F®ÅK£ƒ¯»º[®Ü]'f­‘£mҔ';ÃT­A¢}
³ 'f­‘£¯9­‘¼ &!©R¬r'¤£#¯K­ &‹©W¬W¶cË
<WO(LNB;U 0ۛ ]³;­A%Ù£'§=ˤÔ)
<WO(LNB;UVG 0p› Ý ­AÍ ¿Àþ'f­ƒô¢hÃ
<WO(LNB;UVGuÇ 1œ› Ý ­AÍ ¿Àþ'f­ô¢hþ®¦#­AÃT­‘£ô¢hÃh%Ù­A³µº˜),ÃÀ­
<WO(L\>?LNY;I,U 0ۛ  ¡2²Ÿr­ "£¼A©&!©‚¢³ µ­ ԕ´f³;£·2Â[Ï,É»­Aèu£#ÿ¤F¶c° ­AÃÀ£m¼A©`¶c´q­A³Ú£ ¶c©h´*Ÿ´q­‘£q¶c©T­Aá‹Å»Ãh´­
<WO(LNGJ>R8;U 0ۛ Ø(ç ÅK£#Ɛ³ãÆ[),͋ÅK£ƒ¯9­ µ­AÃT­‘£ƒÝVŸrÉ»­AÝ
<WO(L\LlUVG 3ñ› ºc­A®ª'f­‘£¼A¯4Ɛ®­
<WO(L\Ll>AZ[U 0ۛ M¼AûT®¼A‰®[ÅK£ƒû柋û‰³ ÅK£ƒ®';ÉAŎË2­ƒ®c),¢‚
º '”ÅŽÌq­A®Å
<WO=Y;I 0ۛ ¯ §="Ÿ‹Ý
­‘£9¶c´¿¼A´q£´q­A³ Å»ô
<WO=Y;IÈÇ 1y› ¯ §="[ŸrÝ
­'H³ãÃT­‘£ƒÝ2³;­Aº[ÃÀ­‘£ ¦ ¿À« ¦#­AÃT­‘£´q­A³ Å»ôœ'H³ãÃT­
<WO=Y;IO k <?U 3p› ¯ §c"ŸrÝ2ÃRÅ»Ë2£Ý³Ú­Aº[à ¢ËV) Ë2£ƒ¦ ¿À« ¦#­Aà ¢¾ËV) Ë2£ƒÝ2³;­Aº[ÃWÅ»Ë
<WO=Y;IO(LlEHG!s 3ñ› ¯ §="Ÿ‹Ý
­AË ¿Àý!´£K¶c´¿ ¼A´—©À­A%Ù£ ¯‘Ür«H¬£#¯ §="ŸrÝ ­Aʘ‰'
<WO=Y;:HB 0ۛ º ŸrÝVÅK£ƒºc­ ¶cË2£ù ]®ù ]®­Aº[Ø
<WO=Y;:HB]Ç 1€› º ŸrÝ2ÃT­‘£ҕ';'*),® 'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒº ŸrÝVŎ'H³ãÃT­
<WO=Y;:HB,O k <AU 3p› º Ÿ‹Ýà ¢¾ËV) Ë2£ƒºc­ ¶cËã),ʘ¯9­A%('f£ºc­ ¶cË';³
<WO=Y;:HB;>W8;:˜ 0œ› º Ÿ‹Ý¥ÅŽðhÉ»­Aà ¢'”ÅŽ©`¶c´¿£ƒºc­ ¶cË9¯9­ 
<WO=Y;:HB;>W8;:=<?s 3 I,_ › mº Ÿrݪ'H³Ú£º ŸrÝ¥ÅÁݕ¢
<WO=Y;:HBcL\UVG 0œ› º ŸrÝ¥ÅK£Äºc­AÝ £mù ]®ù ]®­Aº[ØÙO£ M½!®Å
<WO=Y,8;Z[B 0œ› mÃË ¢Ì—ºc­A̱'Ñ)pÝ2¿ÀÕ~ ¢WŸ É»­A®ÃT­‘£·2Ìfºc­AÌâ'”ÅŽÝ2͐ݕ¢}͐ÉAűÃÀ­A©
<WO=Y,8;Z[BMÇ 15› ®­AÃT­‘£ƒô¢WŸr';ÃT­‘£Ä·2į9­AÃRÅö ¢WŸ#]Ý2'f­AÃÀ­ ˃­®­AÃT­‘£ÄÿfÄ¡ ­A³Vהò 'H³ãÃT­‘£ƒ¡ ­A³V× ò ';³;­AÃÀ­‘£ ®­AÃT­
<WO=Y,8;I,UVG 0p› á[),͋Å
…S

<WO=Y,8;I,UVG Ç 1€› á[),ÃÀ­
<WO=Y,8;IG!s 0œ› á[),͋ŻàF­AØÙ£Äá[)»¼A͐ËV)AŸn'¢'H¯»É¢‚á[),à ¢¾'¤­9¶c° ­AþË2­ƒàu­AØÙ£ƒ'H¯»É¢‚á[),à ¢¾'¤­ƒT'f­AÃÀ£ƒ·2á ¿À®­Aè
<WO=Y,G!UVO`L\U 3ߛ ®­A¢h³ ®Þ'”ÅŽ¯9¼ 9ËV)AŸnݔ¢¾Ý2Ìq­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#ºc­A³ÐË2­´q­Â¯4º[à ¢‚¿º ¡•¢
<WO=Y,G!UVO`L\U 0p› ÓWŸr¦F® žrŸrɾ'¤­ƒ³;­AÌf'¤¼A©
<WO=Y,G!U[< 0p› ';½!¯4© ü=²£¡•¢h'œÝ2%Ù­ƒº[³;­ƒ³ãº[à ¢}©T­A®­ƒ© ü=²£Ä·2®­A¢h³ ®Þ'f­´­AÌ
<WOã_wO 0p› M¼A¯4àT®­ƒÕ ˜ËøÌ!)ßÌh©T­A®­A
¿ fŎ¯4ºc­Aɾݕ¢ø¼AÃ';®´q­žº £#¡ ­ à ¢hËV),,% +¦­A³Ú£®­A©T­
<WOã_wO(LlEHG!s 0ۛ á[),à ¢}'•ÅŽÌf¦Fºc£Äºc­A°ï ¿rŸrºjá[),à ¢'f­ƒ';T³;­‘£·2àu­A©ßá[),à ¢¾'”ÅŽ%(©T­
<WOã_=UV8;I,UVG 0ۛ ¡•¢—'pÝ ¿¦¼ ԕᐴ¾© ü=²
<WOã_H>?@NB 3ñ› ͐¿Àº ¯ §c%,£͐¿º ´£·2¡ ¼A´ ˜Ë9ËJÅK £ ˜ËË9"Å»®£ðÉ»­ £ƒô;Ì܋Ò
® ]‹¬
<WOã_H>?@NB]Ç 1€› ðhÉ»­AÃT­‘#
Ë ]‹¬n';³VÃÀ­‘£ƒô”Ü Ÿr';ÃT­‘£ƒ® ¿Ø,­AÃÀ­
<WOãC 0œ› M¼AÃh˝u£ƒ'f­AÃW£ÜrÃT˜Ë£_
¶c° ­¼A©á ­AÃT£n¼AÝ- Ÿr­ ´q£ %N¶c´*Ür³
<WOãhC ˜ 0œ› l˜Ë©`¶c° ­A®[ŸràæÅK£'¤˜Ë­AÃR©`ÜrÂ
´!),É,à ¢¾©T­A®­
<WOãCFŒ&Y;< 3ñ› "­ 2¶ À­A¿Àà ݠ­A³; £ ˜Ë©hºc­A³;­A¿Àà Ý
­A³Ú£ᐝæ¬r"­ 2¶ ÝVŸr‰´q£"­ 2¶ À¼A©TҔº[´£KԘ˃­AËV)»¼A´
<WOãC<?U[@\@ 3ñ› ᐝæ¬j¼A©¿ ³ £ƒ¡ ¼A©T¼Aá £#˜Ë©`¶c° ­¼A©¿%³ £9¶c© ¢=î‹Æ ­A ­A³ Å
<WOãC<?U[@\@N8;U[@\@ 0œ› ¦FÉ,͐ÉAÅK£n¼AÃ˝u­‘¼A´f'§=‰«
<WOãC8 0p› ¿®­¿Àº ¡
­Äàu­AÝ%Ù­A³j žÀ%Ù­AÃT£·2Í Ò”þ,Ë2­ÄT®‰®
<WOãC@NY;>?L 0ۛ ÃT­‘¼A®"£  ¿À'd(F­‘£ƒ¡ ù”òmËV),¦#£˜Ë9©ºc­A³V¯»%
<WOãCs=UVG 0œ› "­ 2¶ ΃£ƒ©'”Å»®
<WO(b 3p› þAÅ»®­‘£m¼A"¼A°®£ƒðh%Ù­AÝ
£Ã&¬£ƒá&¬nòl§=÷‘Ø
<WO(b 0œ› þAÅ»®­A¯4ÃT£m¼A"¼A°®´q­‘£ƒ¡
­A ­A³Ðò\§=÷‘Ø(´q­
<WO(b,O(L\>?_=U 3ߛ ³¢h'¤£m¼A"¼A°® 'H³ãà ¢}©T­A®­
<WO(b,O(L\>?_=U 0p› ³¢h'œ¡;Ï,+F¼Aá £¿À®­A˝â';³Và ¢¾©À­A®Ŏ%(©T­‘£ƒà ¿Àç Å
<WO(b;>?L‹s 0œ› þAÅ»®­A¯4ÃT£¼A"¼A°®´q­
<WOãs 3p›  Ý ­AF­ ԕ˱ÌfÂÝ× Í‹Ÿrá‹ÅK£ƒ¦?ü=º‹¶c°øÝ2ה͋Ÿrá‹Å
<WOãs 0œ›  ¯4´*¬£ƒ¡¶c´f³;£·2';´q­A³;£ÿ¤#"´*¬£%,Ÿ‹­ ©T£ ĦNÅ»´
<WOãsÇ 1D› q³$]ÃT­‘£¤¯»Ý
­A³ãÃT­‘£¤·ƒq¯ ¢h"‚'H³ãÃT­‘£4¡
­A¦ ¢~³(]ÃÀ­‘£¤ÿ¤qu­A³n¼A¦F³;­AÃÀ­‘£¤º[ØÙ­AÃT­‘£% À´f³V´*Å»Íyݔ¢P® ¦­AÃÀ­‘£‰ÝÌq­AÃT­‘£I"9͐%wÃÀ­‘£‰%,Ÿ‹­ ©j¯4³m³$
<WOãs=UVG 0œ› ¯»´¬[£ƒý!Ë2­A³ ÅK£¡¥Ÿr¿À' ³Ú£ƒ·2¡VŸr¿À' ¡
­Ä®¦#­Aà ¢}©T­A®­‘£Ä¡2ëwÉ»­Ä¢h% à ¢}©T­A®­
<WOãsÚgO=8 0ۛ ¦?ü=º‹¶c° £Ä¿ % ¼AÃË2­A%Ù­A³Ú£ Ý ­Au­ Ԙ˱ÌfÃ
<WO VO=G 0p› 'Ñ),þAÅK£ƒ¿À' ÷‘霳”),¦NÅ
<WO[>W8;U[@\@ 0œ› Ý ¿h¶c´*ÅK£¡
­A®¶cË
<WO [s 3p› ¡ ­A®ÝVÅK£ƒÝ ¿h¶c´
<?UVO 0ۛ  ­A³;­A¦#­Aºc£ƒºc­A³
<?UVO(I 0ۛ ¡÷‘颗¯4%Ù£ƒÃ ¢h´ ü=ʘ©À£ƒ¡2¦A§c¦KTÃT£¡¦?§=©À­AÃRÅK£Ä·2%ü=÷‘ØÙ­ ԕ´£ðh%,­Aº[³ã«
<?UVO(I 0ۛ ݥŻݠ­³;Ÿr­ ¦#­‘£ƒ·ƒÝ
­A¿º ®£ƒ° ­AºÐ® ¢hà ¢}'f­®Ÿr¦F³;£ƒ¯»ÃÝ ­A®£ƒÿ¤#ÝVŻݕ¢'”ÅŽ¯9¼ 9Ë2Ÿ­ ̋)Æ¯9­Aèø ¢WŸn®¦F´*Åžrº Ÿ
<?UVO(IÈÇ 1y› ³;­ ¶c´q­
Ҕ% µ­AÃÀ­‘£ƒ® ¢¾Â® ÃT­‘£ƒÃ ¢h´q­ƒº˜),ÃT­
<?UVO(I,UV8 3ߛ ÝVÅ»Ý
­'¤­ƒÍÃT­¿Àº ¡
­‘£Ä·2ò­A³ ÅK£ƒá‹Å»u­‘£ƒ&Ÿr%
<?UVO(I,UVG 0ۛ ³;­AºÛҕ%Aµ­Aà ¢}©T­A®­‘£ƒÃ ¢h´q­‘£ƒu­A¦l¬ %("¬r'¤£ ¡2¦ ¿À¡ ­‘£#ݔ¢hÃT­A¯K¼A´£·2ÝVŸr¯9­A%('y'¤­ƒ® ¢
<?UVO(I,>W8;: 3p› ¯ §cá ­AÃT#
£ ¢h÷‘黣u͐¿Àº ´Ž¡
­A
© &!Ë'p˃­ ¯ §=òÈ­A©"­A®Å
<?UVO㌠0œ› ¯D 2­‘£ƒ4¯ À£ƒ4¯ \ÅK£ƒ©'”¬£Ä·2¯ÚԕÃT­‘£4¯ T£ƒÿ¤¯4½!®­
<?UVO YU[L 0ۛ Æ[),Ø Å±¯D JÅK£·2Ý2F­A ­A³~¯4T£Äݥ܋ÃT­ƒ¯4À£#® à¿À¯DT£ƒ¯4h'
<?UVO㌑s 3ñ› ¯4 \Å»%,­A³
<?UVO(:HY;U 0ۛ ÝVŸrËV),¦#£ ¢—®£ƒÝVŸrà
<?UVO= 0œ› Æ ¢—%,£%w³Ú­A³
<?UVO=nÇ 5‰› ³VÝ2ÃT­‘£ƒØ(¯4';ÃT­‘£‹ÜrÃT­ 
… S x

<?UVO=ãO(:=U 0œ› ‹ÜrÃT­‘£ÄØ(¯4'HÃÀ­‘£ƒÂ‹Ü]Ìq­Aà ¢¾'¤­ƒº[³ã̐­AÃÀ­‘£#Ø(¯4'¤­A©T£nҔ³VÝ ­A©
<?UVO=cs 3ñ› M¼AÌfݝ ¢WŸ Æ ¢h%º˜)»£m¼AƐÕVË ¿Àý!´q£ƒÂ‹Ürà ¢—©T­A®­‘£Ä·2Ì!)pò–¢—%y͐´f®­
ҕ%(˃­ƒ'H³ã´q­ ž º
<?UVO=8 0ۛ %¿À͐®­‘£Ä¯4´f®­‘£·2M¼A͐ÃT­Ä͋ő¬n'¤­ÄFŸr­ Ý
<?UVO=8]Ç 5› û¿À';ÃT­‘£¢—Ø 'p®¦#­AÃT­
<?UVO=8]Ç 1y› û ¿À'f­AÃÀ­‘£ƒ·2Ý2הò­A®ÃT­
<?UVO a Ç 1y› '”Ür%(ÃT­‘£ƒðhƐ®ÃT­‘£ƒô¤Ÿr­ %(ÃT­
<?UVO=G\8]Ç 1€› Ìq­AÃÃÀ­‘£ƒÝV`Å MÃÀ­‘£¯4þ,ÃT­‘£Ä·2M¼ABÝ µ­AÃT­
<?UVO=G\8;U[I 3ñ› D¼A©hêT­Aû+r£ƒ¯9¼Aë(É,´q£n¼A©"­A³ã%,£´¿À³Ú£¼AÃh¯¿À«]£Ä%w²
<?UVO=G\8;UVG 0œ› ÝV`Å ]à ¢h©À­A®­‘£m¼A©í ­A°‹Å‘¬[£e¼A"÷‘Ë
<?UVO=G\8;>W8;: 0p› ÝV`Å ]ÃT­‘£¡2äWËË9ÃT£ ¡ ãË2­AÝ £·2M¼A©í ­‘£n¼A©í ­Ä¯ §h­‘¼Aå?´q£
¼A©
ê 2­‘£Ä¯9Ÿ­ ¼AÉ,ʘ©T£Ä¯ §=©WÅ»«
´­
<?UVO(@\U 0ۛ ¯4çÙ­‘£Ä®¦#­AâË2­ҕ';³;­AË ¢¾¯4³Ððé»­AÃÀ­
<?UVO(@\UÇ 1€› MҔ'H³Ú­AË ¢}¯4³µ¢h% ÃÀ­‘£é¢h'f­¯4³µ¢h% ÃÀ­
<?UVO(@\UVB;Ec<AI 0œ› 颗'f­‘£ƒé¢—'¢}'•ÅŽò,ܼA
<?UVO(@NB 0ۛ ¯4çÙ­‘£Ä¯4ç ÅK£#ɑ),³ ÅK£ƒ´H¶cF­¼A̗Ý2 ¢WŸnÍ ­A̎͋Ÿrá ­#³ãº[´q­ ž º
<?UVO(@\L 3ߛ Ý2Íøݔ¢Æ[),Ø,­‘£Ä®à ¿À´f
<?UVO(@\L 3 I,_ › 'HŽÝ•¢}'Hu£ƒÍ¿Àº ´‚º Åö';
<?UVO(LNB;UVG 0œ› ¯4ý!'¤­#˃­'Hu­AË2­ƒ¿º ¡
­Ä‰É»­
<?UVOã_=U 0p› Æ ¿Àç ÅK£ƒ¡
­A΃­‘£m¼A©%Ù­
<?UVOã_=UÇ 1y› mÆ[),É,ÃT­‘£ƒÆ[),Ɂ̐­AÃÀ­‘£#·ƒÆ[),Ép';³µT³VÃÀ­‘£ ÿ¤Ä®­#Ìq­AÃÀ­
<?U[Z[LNY,G!U 0ۛ ˜Ë2­J,˃­AÃT£©ý!´ ü=´q­‘£ƒ·ƒð¯4¢h% "£"­AÝþô;Øw'¤­A³
<?U[Z[LNY,G!UÇ 1€› ˜Ëƒ­ J,Ë2­AÃp¢h% ÃÀ­‘£ƒð¯4¢h% " ¢h% ÃT­‘£ƒÝV`Å ¢—% ÃT­‘£ƒÍËƒ­AÃß';³VÃÀ­
<?U[Z[LNY,G!UVG 0œ› ˜Ëƒ­ J,Ë2­A´q­‘£ð¯4¢h% "'¤£m¼A"²'¤£® ¢hý!³¢h% à ¢}©T­A®­‘£ ˜Ë2­ J,Ë2­AÁ¢—% à ¢¾©À­A®­
<?U[I,:=U 0ۛ 'H¦#­A³Ú£ƒ¯4ºc­Aɾ'f­m¼AÃh'H®­ƒ¿Àº ¡ ­eҔº‹¶cÝ
­‘£¯4´*¬£ƒðò³;­ƒ¿Àº ¡ ­ÄòÈ­A¦
<?U[I,:=UVG 0ۛ µ­A´q­‘£ ͐º ÅK£Ä® ¢ µ­ƒÍº Å
<?U[U 0œ›  º[©T­'•ÅŽ¯ §h¼A´f'•Ür® Ҕ%("­‘£·2¡ ­AÉß'”ÅŽÌf¦Fºc£#"³ã«]£ "Ÿr­ ´Û¶c° ­AÃ
<?U[U[Z[B 0p› ©žÀí £n¼A ҕ';ʘÝ2'f£ƒ·ƒÌ!)AŸr'
<?U[U[Z[BMÇ 1y› mÌ!)AŸr'œ®¦#­AÃT­
<?U[UVG 0ۛ M¼A´fƋő¬n%üh¼A÷‘ØÙ£ƒ';Ø,­A²£'f­Aà —Å
<?U[U[@ 0ۛ ´f®ƐØÙ£ƒÃRŻ ¢'¤­ƒž®
<?UŒ‘L 3p› Í Ÿ‹­ Ë2­‘£ƒðh½‹Ø Ŏ¡;),³
<?U[: 0ۛ Øٟr­ ¦#£ƒ¯žÀ³Ú£ƒ¯9­AË2­
<?U[:HO(< 3ñ› "­ ¶2T­A¿Àà '”Ür®£ƒ"­ ¶2À¼AÃTҔº[´q£9ԕË2­AË2£'¤­AÃRÜrÃWÅK£m¼AÃË9F­A¿Àà '”Ür®
<?U[:HO(<?^> [U
Ç 1€› ˜Ë9©`¶c° ­A¿Ã ìw¯±ÍÃÀ­AÃT­‘£Ä̐­AË9̂'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §=F­‘ù”«
´ß';³VÃÀ­‘£ƒ¡ ¼Aá'f­A³Ð¢h% ÃT­
<?U[:HO(<?<?s 3 I,_ › '¤­AÃRÜrþ'¢‚¡2¿Ã Ý
­A³Ú£ žÀ© áì(¯øݔ¢À£m¼A©T¼Aᐩh[´ +r£9ԕË2­AËã)»¼A´ßì(¯ŽÝ•¢
<?U[:HO(Ll>AE;8 0œ› % Ür´f¦F«]£ƒ¯ §h¼A´q¼AÃT¼Aá £·2% Ür´¾Ë2­ƒ¯ §—¼A´¼AÃÀ¼Aáø'¤­m¼AéÀ­AÝú¶c° ­AÃ
<?U[:=UV8;I 0p› û&ÜréAŎ';ºc­AÃRÅK£ƒ¡2¯–Ür©W¬È';ºc­AÃRÅK£ƒ¯\Ï,³Ú­‘ù•«
'œ';° ­‘£#';ºc­A©´
<?U[:=UV8;IO=GJs 3ñ› 'Hºc­A©h´*ÅK£#û&Üré»­
<?U[:=> k <?U 3ߛ Ý ­Aôœ¯4þ,à ¢ËV) Ë2£q¶c¯4÷‘ØÙ£ƒ¯ §c'HØÙ£ÄݝTû‰Ã ¢¾Ëã) Ë
<?U[:=>?EH8 0p› ôÑÏ,Ìq£ƒ%(®£ƒÝ”¢hÃT­‘£ƒò,Å»É
<?U[:=>?@\<WO(L\U
Ç 5‰› 'f­AÃWÜrþ͐ÃT­AÃT­‘£n¼AÃË9â͐ÃÀ­AÃT­‘£ ˜Ë9©`¶c° ­Ä'H³ãÃT­
<?U[:=>?@\<WO(L\>?_=U 3p› ˜Ë9©`¶c° ­A¯4'¤£n¼AÃË2­AT'¤£¼A©À¼Aá'f­A³ Å
<?U[:=>?@\<WO(L\E;G 0œ› M¼A©há ­AË'¤£ƒ'¤­AÃRÜrÂ͐ÃÀ­Aà ¢h©À­A®­‘£m¼AÃË9±ÍÃT­Aà ¢—©T­A®­‘£ ˜Ë9©`¶c° ­A¯4'¤£Ä"­ 2¶ '¤­A³
<?U[:=>?@\<WO(LNY,GJU 0œ› M¼A©á ­AÃÝ2òÈ­‘£ƒ'¤­AÃR܋Â͐ÃT­Aà ¢}©T­A®ÅöÝ2òÈ­‘ £ ˜Ë©`¶c° ­‘¼A¯»'f­ÄÝò­‘£ ˜Ë©hÝ° ­A¯4'œ¡VŸr¦
<?U[:=>?L\>WgmO(Z[s 0p› ¡;Ï»¼AʘË2£ƒË9° ­A°‹¬r´q­‘£ƒ¡Ý ¼A®Ë9´£O]³;­A¯»ÃT£ƒÝîr ­Aè
<?U[:=>?L\>WgmO(LlU 3p› ðÀ¼A´£¡Ý2®M£ M³Ú­‘£Ýqîr ­‘£Ìq­AËÌ
…S8

<?U[:HY,g
U 0ۛ ô;®ÅK£#ƋŻ&Å
<?U[>?@NY,G!U 0œ› Æ ¿Àç ÅK£Ä¡©h'f­A"£ƒ¿ô Ý¥¬r´q£ƒ¡ ­A³;­Au£'f­AË\¬¼Aé üh¼ 2£¼A© ­A
<?UVg
EH8 0ۛ ÃRŻ͋Ü
<?UVg
EH8,O`I,U 0œ› ® ¢—N),à ¢hÉ»£ƒÃRŻ͋Ü]'¤­ƒ³VÝ ¼A‰®­ƒ¿Àº ¡ ­#&Ż黭¯9­AÃRÅ
<?UV8;IPÇ 1€› ðhá ­A³µ¢h% ÃÀ­‘£ k« ¢h% ÃT­‘£ƒ¢h% ÃÀ­
<?UV8;:=LNB 0ۛ ®× Í ­AèF£m¼A©=¶c´q­A³;£žô ®­A©
<?UV8;:=LNB;UV8]Ç 1€› m®×”Í ­';³VÃT­‘£͐þ»­AÃT­‘£Ä´­AÃhÃT­‘£ÃT­
<?UV8;:=LNBcC>?@\U 3 I,_ › ®×”Í ­A豝 ¢WŸ£¡ ­AÉ»­
<?UV8;:=LNBcs 3p› ®× Í ­‘£ƒÍÉ»­
<?UV8;>?UV8;Z[s 0ۛ Ý&ő¬£¿®­AË2¼ATË´q£u ü=¿À% ®´q­
<?UV8;>?UV8=L 3p› Ý&¬£ƒ ü=¿À% ®£%(Ë2­A® ¿£¿À®­A˝u£u'Ñ),‰®
<?UV8;@ 0ۛ "Å»"­‘£ƒ¿À% ͋ő¬‹Ãß˃1­ *¿À% ¬r͋ŻÃß'¤­ƒ'¤Ÿr­  £ƒ'¤Ÿr­ Â
<?UV8cL\>?< 0œ› %Ù­A®£‰ÝVÜr³;£Tݥ܋³j'•ÅÁ%,­A®
<?U[E a O=GJI 0œ› ´ ¢=ԕ¿À% ¡ ­‘£ƒÂ‹Å»´q­
<?U a UVG 0œ› '*),þAÅK£ƒ¿À' ÷‘é,³ ),¦lÅ
<?U a G!E=@ls 0ۛ '¿÷‘é,³”),¦#£'*),þ»£ƒ¡2¯4³ãÝ
<?U[@\>?EH8 0œ› Â[),ØÙ£Ä2Ì ]u£àF­A©À£ƒ²¼A´q£ ¿Àà ';Ý
­AÃ
<?U[@\@ 3ñ› °[),É»­‘£uԘË\Ürôf³Ú£ ';u£ ·ƒ¡½!¯Ž¯9ҕ³ãF­A«
<?U[@\@ 3 I,_ › °[),É¢‚ ¢WŸ£¡½!¯â¯Kҕ³ãF­A« ݔ¢
<?U[@\@\UV8]Ç › àTØÙ­AÃT­‘£ƒ';â';³VÃÀ­
<?U[@\@\UVG 3p› Æ[),ØÙ­‘£Ä͐¿Àº ´‚Æ[),ØÙ­‘£ƒ®à ¿
<?U[@\@\E;8 0œ› ¯9­A黣Ý͐'¤£m¼A"²­‘£ƒðh¯4¢h% "
<?U[@\@\E;G 0p› ¯»ç,­A'¤­A³;£¯4çÙ­#¢h% à ¢¾©T­A®­
<?U[@\L . EH8 À›  ¡ žÀÝ ­ƒÃ¾º˜)ŽÒ•'¤£Ä"­AË%Ù£'H%Ù­‘¼A[´ +r£ý!Ë2­̐­Aà ¢
<?U[L 0ۛ ¡
­AÉ»£Ä³”),'¤£¢h% ³ Å
<?U[L2Ç 5T› òÈ­AÉ¢¯4³Ððé,ÃÀ­
<?U[L2Ç 1y› é¢h'¤­ƒ¢h% ÃT­‘£òÈ­AÉ¢¾¯4³Ð¢h% ÃT­‘£·2¡ ­AÎ2­ƒ¢h% ÃÀ­‘£ƒÿf³ ),'HÃÀ­‘£¡Ø('¤­AÃT­
<?U[LNB,O(< 3ߛ ¯ §—­A«àu­A´f'f£ÃÀ­A"'f­A³ Å
<?U[LNB,O=GJ:=s 0œ› ¡
­A®À¶c˃£ƒÝ ¿h¶c´*ÅK£ƒ¦FôH®´q£Ԙ%(´q­‘£¦Fº[³ ŎÃWőŸr%Ù£ƒÃRőŸr%
<?U[L\L\UVG 0p› ¡2²³;£ƒ©h«H¬£ƒ·2¯DT£ÄÝ¥Ÿr¢h% " 4¯ T£m¼A% 5 ÅK£ÿfÆ ­A¯ ¢}'f­¡²³
<?U[L\L\UVGJU[I 3p› ¯4þ»­n¼A® µ­‘£
¼A©êÀ­AÃ!+r£ÄÝ ­A²³
<?U[L\L\UVGJ@ 0p› M¼A% 5 ÅK£·2M¼A©í ­‘£ÄÎ2­AÃÀ£ƒ¯9Ÿ­ ¼AÉ,ʘË
<?U[_=U[U 0ۛ %(³VÍ ­A³;£³;­AÌfÝò­
<?U[_=U[< 3ñ› Â[Ï,³VÝ £͐³;­A͐³Ú£ƒÝu­AÃT£·ƒM¼AÃ÷‘¯4²£ƒÝ2TÍ ¿Ò) £ÝTòÈ­A©
<?U[_=U[< 0ۛ Ý2‰òÚ܋æÅK£·2Ý2u­Aôq­‘£u͐³Ú­A͐³ ÅK£m¼AÃh˝u£ '¤­AË%Ù­
<?U[_=U[<TÇ 1€› Â[Ï,³ãÝó';³VÃT­‘£¼A'HÃÀ­ƒ'H³ãÃT­‘£ƒÍ³Ú­A͐³µ';³VÃÀ­‘£·2ÃT­A" 'H³ãÃT­‘£ÿ¤®­AÃT­‘£ƒô¢WŸr';ÃT­
<?U[_=UVG 0ۛ Ø¢h';ÃT£ÄÉAŸrÉ»­‘£ƒÍ[),ûu£#ðhé,à ¢¾'”ÅŽ';®£ƒþ¢h';®Å
<?U[_;>AL!s 0œ› º[® 'f­A¯4ÃÀ£#‹Ÿ‹Â®´q­‘£m¼AƐÆ[),³;­A¯4ÃÀ£ƒ¡;),Æ ­A¯4Ã
<?U[_;s 0ۛ ð¦#­Aº ÅK£Ä·2ÌfF­'•ÅŽ¿º èÁݔ¢hÃÀ­
<?U[_;sMÇ 1y› ð¦#­Aº[ÃÀ­‘£#͐Ø?),³VÃÀ­‘£ƒÓ'd5c­AÃT­‘£'H³ãÃT­‘£ƒ·ƒݕ¢hÃÀ­ ¢WŸ òm´*ő¬n';³VÃÀ­
<?U[CI 3ñ› ®Ÿr¯4Ø٣ĿÀ% ³;­A ­A³ ÅK£ƒ¡
­A ­A³Ðò\§=÷‘ØÙ£ƒ¿À% ÷‘Ø
<?U[b;>AZ[E;8 0œ› '*),+u£ƒ® ¿À¦F´q£"$&%('Ñ),+
<?>WO k >?<?>ALl>AUã@ 0œ› ð
³ã%,­‘¼AË9ʘ©T£·2k«
<?>WO k >?<?>AL!s 0œ› ð
³V%Ù­‘¼AË9ʘ©T£Ìf©T­A͐%(º ÅK£e¼AÌf×  ¢h%Ù­A³ ÅK£ ·ƒM¼AÌfÝ'¢ö¼A®¡”¢ð 9³V%Ù­‘¼AËʘ©pº˜)
<?>WO k <?U 3ñ›  ð
³V%Ù­A´q­‘£u
ð ³ã%,­AË\ÅK£uÌf©T­A͐¢h% ºc£M¼AÌf×  ¢h%Ù­A³Ú£ ¡2á‹Å»Ã
…SG

<?>WO=G 0ۛ ûæ܋黭‘£m¼A ˃­A©T­A% Å
<?> k U[< 0œ› ¡2¯4©À­A%y¯4À£#͐%(ÃT­A&Å'f­® ¢µ£m¼AÃ`ԕ%Ù­ƒ® ¢2~£¡2¯4³;­Aá
<?> k U[<Ç 1y› %A),+Ž®¦#­AÃT­‘£ƒÍ%(ÃÀ­AÁ';³VÃÀ­
<?> k UVG\O`< 3ߛ ð%Ù­A³;£ᐝu¬r­ ʘu­‘£ %Ù­A´q­‘£ƒ%Ù­AÃRÅK£ÝVÅ»á ­‘£ƒÝ ­Aô
<?> k UVG\O`< 0p› ð%Ù­A³j¯–Ÿ‹°‹ÅK£#Ìfôq­ƒ'¢¾¡ ¼Aá'¤­A³”)AŸn'Ñ)p͐þ»­Aà ¢‚©À­A®­
<?> k UVG\O`<A>?@Ng 0ۛ ð%Ù­A³Ð%(®Þ'¢ï¼A-Ý Ÿr­ ´q£ ¡;Ï,%Ù­AËJ¬r©À­A%
<?> k UVG\O`L\U
Ç 1y› Æ[),Ép¢h% ÃÀ­‘£mҕ³ãºc­ƒ';³VÃT­‘£K¶c©T­Aá‹Å»Ã¾'H³ãÃT­‘£ƒ ¿Àý!´‚'H³ãÃT­
<?> k UVG\O`L\>?EH8 0ۛ Æ ¿ÀØ('f­A³Ú­‘£mҔ³Vºc­Aèu£# ¿¼Aý!´
<?> k UVG!L!s 0p› ¶c©´*Ÿ h´­‘£q¶c©À­Aá‹Å»Ã´q­‘£ƒÆ ¿ÀØ('¤­A³;­‘£ƒ¡ ­AÌq­A% ÅK£Ä·2¡ ¼Aá'¤­A³;£9¶c©hʘ©
<?> k G\O 0ۛ  ´¿À®­A³Ú­A"Å
<?> k G\O=G!>WO=8 0œ› ¯¿h¶c´f'f­A®ËÖ'”ÅŽ¢% ¢³ 'H³ãà ¢¾©À­A®­‘£ƒ¯¿—¶c´—'¤­ &Ë9²
<?> k G\O=G!s 0œ› ¯¿h¶c´f'f­A® Ë2£ƒ©À­AÃT­A®Ë
<?>?Z[UV8;Z[U 0p› ¡ ­AÎ2­‘£ƒ¡ ¼Aá'¤­A³;£ƒÝ2Ã%Ù£ƒ®­AÓhÝ ž—Ԙݠ£¡
¼Aá'¤­A³Ð¯4
<?>?Z[UV8;@\U
Ç 1€› ¡ ¼Aá'f­A³ãÃT­‘£Ä¡
­A΃­ƒ¢h% ÃT­
<?>?Z[UV8;@\U[U 0p› ®­AÓÝ žhԕÝ%Ù­A³;£¡
¼Aá'¤­A³4¯ ¾¯9­Aà ¢©À­A®­
<?>?Z 0p›  ­AØ(ÃT­‘£ƒ·ƒÂ[),Ø
<?>?ZnÇ 1y›  ­AØ(ÃT­‘£Ä¯4Éߐ¯»É‚'H³ãÃT­
<?>?I 0ۛ þ,ý!'HÃÀ£#þ,';ÃT­‘£ƒ·ƒ¯4¯4ÃWÅK£#¯4® 'f£ƒ¯»¯\),Ø
<?>?U 0ۛ ûæ܋é
<?>?U
Ç 1y› û&ÜrépÍ[),®ÃÀ­‘£ƒ·2¡ ­A³;­A±';³VÃT­‘£³ãº[ÃT­‘£ƒº˜),ÃÀ­‘£ƒ® ¢hØ(ÃT­‘£ÄÝ;),ÃT­‘£ÿfº˜),ÃÀ­‘£m¼ ¶c°´‚º˜),ÃT­
<?>?UV8 0ۛ %Ù­A©T­‘£9¶c©hʘ©T£Ä¡
¼Aá'¤­A³;£ƒº['
<?>?UVY 0ۛ Ìf¦Kºc£u¶c° ­AÃT£X~­‘¼A´f³
<?>?UVY;L\UV8,O=8cL 0p› ¯ §h¼A´f¯¿¿À³ +u£¯ §h¼A´q¼AÃT¼Aá £Ä·2ðh¯4ݕ¢—ÃT­A¯9¼A´ú¼A©h" ¢h+
<?> Œ–U 0œ› ¨F©hÃT£Ä¯ §h­A«]£ƒÌq­AÃT£Ä¡
¼ ¶c´fʘ©À£ƒ¡
­AË ¿À͋¬r®£Ä·2¨F©hÃß'¤­ƒþAŸr¦#£Ä¡
­A³ã«M#
£ ˜Ë©hºc­A³;£ÿ¤¨K©hÃRÅK£Ä¨F©þ ҕ³
<?> Œ–U[<?U[@\@ 3p› D¼AÃÌ*ő¬r©À£ƒÍ ¢hÌq­AÃT£Ä ¿À%Ù¬­ £ƒ¯ §h­A«
³Úҕº[´q£m¼AÃh¿À³ ʘݠ­Aºc£m¼AÃ`¶c´ ¢hÌ
<?> Œ–U[<?EH8;: 3p› ¨K©hÂòm³Ð'f­‘£ƒ¡ ­AÌHԕ
<?> Œ–L 0P› ðʘ° ­A¯4ÃÀ£Àðé»­Aà ¢P'¤­‰'f­Au£¤·ƒqÌ!)P‹ŻÌðé»­AË\ÅÐÌq­AË2£‰ÿ¤¼A3® …!ØÙ£‰ð V),® ÃÝ ­AáÃT£¤©hºmËJ–Ÿ €¼AÌfÝݔ¢P'Ñ),èy‹ŻÌÐðé»­Aè€Ìq­AË2£F¼A͐Ìf®Šݕ¢
<?> Œ–L2Ç 1y› ðhé»­AÃT­‘£ƒðh'HÝ ­AÃT­‘£ðòÈ­A³ãÃT­‘£mҔ%(®ó͐þ»­AÃT­
<?>?:HO(L\>?EH8 0ۛ Í Ÿr­ áÃÀ­‘£#͋Ÿrá ­A©
<?>?:HBcL 3p› T'”Å»®­‘£ƒÂT'H%Ù­A³;£ðh̐­A®­‘£#·ƒ#º[®'¤­‘£Ä®࿐òÈ­A³;£ÿ¤Ý³ã®£Ý ¿À';³;£Ý ¿À¦FF£¡2'f¼Aé,'¤¼Aé,Ã
<?>?:HBcL 0œ› ³ ),"ÃRÅK£¯ §c'f­A"£ÌËV)»¼A´q£ðÌq­A®­‘£Ä·2MҔ%(ÃT£ƒÿ¤n¼A³;­A¦#£ƒ),‰Í% \ÅK£ % Å»¯4'¤£ ÄÍ[),á £#΃­AÃ
<?>?:HBcLÇ 1y› Ý ¿À® ¦­AÃÀ­‘£ƒÌf®­AÃT­‘£ðÌq­A®­ƒ';³VÃÀ­‘£ƒ¯ §=Ìh©T¼A®´‚';³VÃÀ­
<?>?:HBcL ˜ 3p› ¯ §=ÝqԕÃÀ¼A´£¼A‹Ÿr´q­A³;Ҕº[´
<?>?:HBcL\UV8MÇ 1y› ‰'¤­AÃT­‘£ƒÝ ­Aôœº˜),ÃT­
<?>?:HBcLNB;EHY;@\U 0ۛ ³”),"ÃWÅ»à‰³Ú£
¼A̗Ý2 ¢WŸÌfºc­AÌÁ©À­A®=)AŸn'Ñ)AŸn³Ú­ ¶c´q­ҔA% ]®­Aà ¢}'¢ø¼A®Ë _
¢ ¤Ÿr ¢¯4³Ð³”),"ÃWź˜),´ÅÁžº £ƒ% Å»¯4¦?ü=º
<?>?:HBcL\<?s 3 I,_ › º[®'¢‚Ý”¢À£Ý2³V®´q­¯–Ür©W¬r'f£Ä¡ ­‘Ò•º‹¶c´q­Äݕ¢
<?>?:HBcLN8;U[@\@ 0ۛ º[®'¤­A¯4ÃT£Ä‰'
<?>?:HBcLN8;>W8;: 0ۛ M¼A͐Ìf®ÅK£#%Ù­‘¼ATÃRÅ
<?>W(U 3ߛ Ý2%üc"£Ýu­AÃT£͐³;­A͐³Ú£ƒ¡”¢h'œÝ
­
<?>W(U 3 I,_ › ´¿½‹Ë±ì(¯±Ý•¢
<?>W(U 0p› ¯ §h¼A´fì(¯9£ƒÝ2u­AÃT£´¿À½!Ëøì(¯
<?>W(UÄÇ 1y› ¯4ÝԘ%';³VÃÀ­‘£ƒÂ ­Aº[ÃT­‘£ò4),¦ó';³VÃÀ­
<?>W(U[<?>WB;EHE;I 0œ› Ý2הòÈ­A©hÃT­‘£ƒ¦ ¿Àu­AÃT£¡
­AÝ ­A³
<?>W(U[<?s 3p› Ý2הò©T£ƒ¡ ­A"­AÌfÃ'¤£#º˜),à ¢h©T­A®­
<?>W(U[<?s 3 I,_ ›  ';%Ù­‘¼A[´ +r£Ý× òm©T£º˜),à ¢¾'¢¾Ëã) Ë
…S ‡

<?>W(UV8ÈÇ 1€› M¼AT®­AÃT­‘£ðh¯4F­¢—% ÃT­
<?>W(UV8;U[@\@ 0œ› Ý ­A%ü&!Ë2£ƒÝ2u­Aôq­‘£u´fÝ2©RÅ»³;£
¼AÂ%À£#¯ §—¼A´—ì(¯–Å
<?>W(U[C>?@\U 3 I,_ › ðÝVŎ³ ÅK¼A´¾Ý”¢À£ƒðÝVŎ´!Ï,³j¯4³Ú£ƒ¡;Ï,³µòÚÅK£¡
¼A´qҔ³Vý!´
<?>W=>W8;: 0œ›  ­Aºc£Ä—¶c'¤­‘£1*¿À"ÅK£ƒ¯ §cÝqԕôq­‘£¡ ù•òm®­A+F­‘£ƒ·ƒ%("­
<?>?<WO(Z 0ۛ ͐'f­Aº[Ã
<?>?<?s 0œ› '¿À ¿À%Ù£ƒÃT¼A®ÃWÅK£ƒ';‰®£Ãh³;¼A¦FÝ
<?>Wg kD0p› ¡¥Ÿr¦#£ƒÌ!),É»£Ä¡©hË©À£#É»­A®ÅK£"­ µ­‘£ ·ƒMҕ';ÃT­A³Ú­
<?>Wg
U 0ۛ ‹ÜrÃÀ­‘£ƒÝô¢h% ÅK£ƒ·ƒ®­AÝ
­‘£ÿ¤¡•¢—'p¯ §='¤­A³µ'¤­ƒÃWŻ͋Ü
<?>Wg
U
Ç 1€› ®­AÝ ­®¦#­AÃT­‘£ƒ·ƒô•Ÿ‹Ý
­AÃÀ­‘£ƒÿfį ¢hɾÓʘ˃­‘Ò•% ¢WŸ ‹ÜrÃT­ƒ¢h% ÃÀ­
<?>Wg
U[@\L\E;8;U 0p› '•Ÿr';É
<?>Wg
>?L 0ۛ ÝVÅ»F­‘£º[%Ù£ƒ¡2©T¼Aá £Ä¡¥Ÿr´q£mҔ';ÃT­A³;­‘£·2³”),'
<?>Wg
>?LÇ 1€› ÝVÅ»F­ ¢WŸnÍ Ÿ‹­ áÃT­‘£ƒ³ ),'HÃÀ­‘£ƒà ¢—³VÃT­‘£¯9Ҕ³;¼AT´¾'H³ãÃT­‘£ƒÝVÅ»F­AÍ% ±';³VÃÀ­
<?>Wg
>?LNO(L\>?EH8 0œ› ÝVÅ»u­ ͋Ÿ‹áÃT£Ä·2¯9Ҕ³;¼AT´f´­‘£ÿ¤#³ ),'f£¯9­A͗ԕ% ÅK£ÄžÀ' %Ù£ Ä¡2©T¼Aá'¤­A®£#&Å»Ë2­A%
<?>Wg
>?L\U[I 3ñ› ¯9Ҕ³;¼AT´q£ƒÝ¥Å»u­A%Í £Ý¥Ÿ‹'•Å»«H¬£m¼AàT³;­¿Àº ¡ ­‘£Ä'*),´q­Aºc£ƒ´*Ÿr¦
<?>Wg
>?L\<?U[@\@ 3ߛ ¡ÝVÅ»F£¡2¯9Ҕ³;¼AT´£¼AóV©À¼Aá
<?>Wg a Ç 1€› ®Ÿ‹¦KÉ»­AÃÀ­
<?>W8;ZB a >W8 0œ› '•Å»®­̋)¾¯9Ҕº[Ë ¢'Ñ)pá ¿À³ ÅÁ¯4³µ³ã!ý ‹¢
<?>W8;I,UV8 0p› ÃWőŸr͋Ün'¤­ƒ¯ ¢hÉ
<?>W8;U 0› qÝVÜr´q£¤É‘),³ ÅK£¤·ƒq³¢ µ­‘£¤®'”Å»³;£4ÿfþAŸr¦#j£ ~­A'¤­‘£¤¢³ µ­‘C£ À©WŸr"£‰àT³;­AÃT­‘4£ "2¯–Ÿ¼Aý!´q£‰¯4%Ù£»%(Ìq¬­ £IŸqÀÓRŸ‹Âp'f­‰Í ­A³ã©TŸ ­ ¡VŸr"£I 2*ÝVÅ»F­‘£—
<?>W8;U
Ç 1y› ¡¶c´—³Ð®¦#­AÃT­‘£
¼AÃh"­AÃß® ¦­AÃÀ­‘£m¼AÂ%0 ';³VÃÀ­‘£ ® '•Å»³Ð͐ÃT­AÃÀ­‘£ƒ¯–Ÿ¼Aý!´‚®¦#­AÃT­
<?>W8;UVO=G 3ߛ ³¢ µ­ '¤­‘£ƒ¯–Ÿ[¼Aý‹´fì(¯9£Ä¢ ³ µ­ATË2£·2ÝVÅ»á ­
<?>W8;UV8 0ۛ Ýþ'¤­ƒ'H¯»É»­
<?>W8;UVG 0ۛ Ý2¿ÀÕ~¦­A&ŎÌfºc­AÌ
<?>W8;:=UVG Ç › M¼A©h®הÍø˃­ƒ¢h% ³ Å';³VÃÀ­‘£ƒÝH), ¼A© ­A³Ð'H³ãÃT­‘£% Å»àæ¬ 'f­A® ´—'œ³ãº[ÃT­‘£
¸e¿ %  ¢WŸc¹2³Vº[ÃÀ­‘£ƒû&Ür®ÃT­‘£à¿À® ÃT­
<?>W8;:HY;>?@\L 0œ› òÈ­A+u­ƒ¯ §c©RÅ»«]£#͐¿º òÈ­A+æÅ
<?>W8;:HY;>?@\L\>?Z 3p› ò­A+F­ƒÝVŸr͋Ÿrá‹ÅK£Ä͐¿ö
º ò­A+F­ƒ¡2äWË9ËþݥŸr͋Ÿ‹á‹Å
<?>W8;>W8;: 0p› ¡¶c´f³;£¡q¶c´f³ã¢—% ÃT­‘£Óʘ˃­‘Ò•%
<?>W8, 0œ› ® ÉAÅK£ƒ·2T"­A®
<?>W8,MÇ 1y› ̋),É,ÃÀ­‘£e¼AT®­AÃÀ­‘£ ÝVŸrË ¿Àý!´ß';³VÃÀ­
<?>W8=L 0œ› ô¤­Aºc­#͐ÃÀ­Aà ¢'¤­ DÃWŎ'H¯»É»­‘£ƒ%Í JÅK£ƒ¯»ç Å
<?>W8=LlU[< 0œ› Â['Ï ]Ø
<?>?EH8 0p› " ¢h³Ú£
¼AÝ¥Ÿrº
<?> aP0ۛ ¡H),黣º˜)AŸr黣ƒ¡;),÷‘黣ƒ¡ᐳڣƒ·2MҔ';ÃT­A³;­
<?> a Ç 1y› ‹ÜrTÃT­
<?^> 9ÚY;UŒ‘sDÇ 5‰› ¦F®ÃT­‘£¼A¯4à‰® ÃT­
<?^> 9ÚY;UŒ‘sDÇ 1y› ¦F®­AÃT­‘£m¼A¯»à‰®­AÃÀ­
<?>^9ÚY;UVY,G 0œ› æÅ»éAÅÝ ¿À¦#¼ Ԙᐴ‚uҔ%w³Ú­
<?^> 9ÚY;>?I 3p› ´—³ã®£͐º[à ¢©T­A®­‘£ƒ·2¯4´f®­‘£ÿfį9­AÃRÅö'¢¾òȟ­ ¼A´q£ ÄÌf®TË2£"ƒ¿À®­A˝u£Ä¼A';ÃT­
<?^> 9ÚY;>?I 0œ› ³VÝ £ ´f³ã®Þ©`¶c´¿£ƒÌf®
<?^> 9ÚY;>?IO(LlUÇ 1y› Mҕº[Ý ­AÍÖÝ
­Aôœ';³VÃT­‘£ò ¿¦K´q­Aþ'H³ãÃT­‘£ƒÍ ¢—Í ­A'p'H³ãÃT­‘£ ¿À'¤­AÃT­‘£Ä¯4ØÙ­AÃT­
<?^> 9ÚY;>?IO(Ll>AE;8 0µ› Ҕº[Ý ­AÍÖҔ'H´q­A͂'¤­qžÀô Ý2®­ҕ';ÝVŁ'f­A³$~­Aà ¢Ð'Ñ)͗ԕ%';³VÃÀ­‘£qòA¿À¦F´‹Ï,ÃÀ£K ¿À'ÑÏ,´­‘£2Ҕ%w©À­A®­‘£Xk«
"=),áÃT£3k«
¿¼Aý!´
<?>^9ÚY;>?IO(LlEHG 0p› k«
"=),áÃ‚';³;­Aà ¢©À­A®­
<?^> 9ÚY;E;G 0œ› m"͋¬r´q£¯ ¢h˃£ƒÝ ¿³;­‘£FҔ%(³;­‘£ƒ" ³;­AÍ £%Ù­Aì
<?>?@\L 0ۛ ݥ܋‹ÅK£ƒ·2͗ԕ%Ù£ƒÿ¤¡Oµ­AÉ»­‘£ƒ% Ÿr¦F®

…SS

<?>?@\L2Ç 1y› ÝVÜr‹Ŏ ¢WŸ ¼A® ]ÃÀ­‘£ƒ·2ÄÝ ¿ÃÃT­‘£ÿfM¼A©h³”),áø';³VÃÀ­‘£ ¯ §h¼A´f©T­A%y ¢WŸ®¦FÃÀ­
<?>?@\L\UV8]Ç 1œ› äË2­AÃp¢h% ÃÀ­‘£ƒÝ ¿ÃÃT­
<?>?@\L\<?U[@\@ 3p› Í ¢—¯4³V©À­Aºc£#¦#­‘Ò”ôH®£ÄÍ ¢]͐³;£¡Ý ­A©á ­AÃ
<?>?LNO=8cs 0ۛ èTÝ
­AÓhËV)AŸn ¢WŸ¡”¢h'pÝ ­Aá ­A³V« ¯ §—­A°‹¬rÃT­Ä'•ÅÁ³ ÅK¼A´
<?>?L\UVG\O(Z[s 0œ› Ý
­A²³ã´­‘£¯4þ,à ¢ï¼A ® ]à ¢'”űËã) Ë´q­
<?>?L\UVG\O(< 3ߛ ¡ ­A²ҕ³ã'f£Ë° ­A"$r%,£¡2²³µ¯ §h¼A´‚¡²³Ú£ƒ"$r%µ¯ §—¼A´‚"$&%Ù£éAÅ»'œéAÅ»'
<?>?L\UVG\O(LlU 3p› ¯4þ»­n¼A ® µ­‘£·2Ý ­A²³
<?>?L\UVG\O(LlU 0œ› °[),É»­Ä¯4þ»­m¼A ® µ­ƒ¡ ­A%(æÅK£Ý
­A²³jT¿Ã ÷‘Ë
<?>?L\UVG\O(LY,G!U 0œ› M¼A©hí ­‘£#Ý ­‘Ò”º[ʘË2£mҔ'HÝVÅ-¼A©h+‰Ëø'¤­ƒ"­ ¶2hݝ&Ürº
<?>?LNB;U 3ñ› ®‹Ż®­‘£Ã&¬£ƒ ¿À®­A˝u£u·ƒô¿´ő¬‹®­
<?>?LNB;E=:HGlO a B=s 0œ› ¯4ʘ°³µ'¤­ƒÆ ­A¯9­‘£n¼A®¯–ÅK£¯9­A+F­A«
® 2¢ MÃ
<?>?L\>?:HO(L\UÇ 1 5À› ¡2%,­A® ´ß ¢WŸn® É,ÃT­‘£Ä¿À'd(F­O]É»­ƒ';³VÃÀ­
<?>?L\>?:HO(L\>?EH8 0p›  ¿Àd' (F­‘£'¤­AÃRÜrÃWŎû‰¦FÉ»­‘£Ä¡
ù”òmËã),¦£¿À';%(F­®É,ÃÀ­
<?>?L\>?:=>?EHY;@ 3p›  ¿Àd' wu­ƒ®É,à ¢¾©À­A®­‘£m¼A©©À­A% ÅK£#ûT¦FÉ»­A®Ü
<?>?L\L\UVG 0ۛ ɑ),®ÅK£ƒ¯K­A®'•ÅK£Ä·2'”ÜrÉ»­‘£ƒ';³V';ØÙ£ƒÿ¤ûN),®
<?>?L\L\<?U 3ñ› Æ[),ØÙ­‘£ƒ°[),É»­‘£Ä´¿—îrÆ
<?>?L\L\<?U 3 I,_ › °[),É¢‚ ¢WŸ£¡½!¯â¯Kҕ³ãF­A« ݔ¢
<?>?L\L\<?U 0ۛ ¡2½‹¯Ž©`¶c´¿£ƒ·ƒ¡½!¯p¶c° ­AÃ
<?>?LNY,G!:=s 0œ› è‰Ý ­AÓËã)AŸn'”ÅŽ¯ §h­A°‹¬rÃÀ­#';³Và ¢'•ÅÁ³ ÅK¼A´
<?>?_wO k <?U 3p› ¨Kà ¢ËV) ˃£³Vº[à ¢}ËV) Ë2£·2M¼AÃh©T­Aݪ'H³ãà ¢}ËV) Ë
<?>?_=U 3ߛ ¨F´q­‘£ƒÌq­AÃ%Ù­A³;£¨#¼A©´q£ƒ·ƒô¿À´*ő¬r®­‘£ƒÂ ­A®­A'¤£ƒÿfÌf®´q­ƒ¿º ¡
­‘£ÄÝ ¿®¦F´­¿Àº ¡ ­‘£# #Ø('”Å»®­
<?>?_=UÄÇ 5› ¨FÃÀ­‘£ƒ¨#¼A©´â³ãº[ÃT­‘£ƒé,º[³ãÃT­‘£³Vº[ÃÀ­‘£ƒ¦ ¿ÀÌf³µ';³VÃÀ­‘£m¼A͐´q­AÃT­
<?>?_=U[<?>WB;EHE;I 0œ› ¨#¼A©'¤­‘£Ä³”),¨#£ƒ³”),Ìf¦#­A³
<?>?_=U[<?s 3p› ¨#¼A©h´£n¼AÌHԕ%,­‘£Í[),®´q­ƒ¿º ¡
­‘£Ä¿ô ´ő¬‹®­‘£1*¿À"£Ìq­AÃ%Ù­A³;£Ý¨F©T£ðʘݠ­Aº[¯–Ür«H¬£Ø('
<?>?_=UVG 0ۛ ¨Fà ¢h©À­A®­‘£#³ãº[à ¢h©À­A®­‘£Ä·2';® ¢hÌq­
<?>?_=U[@\L\E;Z[ 0ۛ þ‘),³;£ƒÉ»Ÿ‹­ ¦K³Ú£ƒÂ[Ï,¯9­AË ¢À£ƒT© ¢h"Å
<?>?_H>?I 3ߛ 'f­A®­‘£ÃRÅ»®­‘£ÝVŻݕ¢}'¢}³ Ÿr¦Þ'¤­‘£ƒ·2Ä͐%(³ Ÿr¦#£ƒòœ¢
'¤­
<?>?_H>W8;: 3p› ¨#¼A©h´£ÄÝ2¨K©À£ƒ©´*¬ru­AÃT£Ìq­AÃ%Ù­A³Ú£m¼A©퐝u­AÃT£ƒ·ƒ MÒ³ •Ÿr'§=¦ï
ƒ
Ë
A
­
"Å»®£ƒÿ¤Ä͐º[à ¢©T­A®­
<?>?_H>W8;: 0œ› ¨#¼A©h'f­‘£Ä¨F©Ãú¼AéÀ¬r­ ºc£Ä³”),¨
<?>?_H>W8;: | i 6ߛ ¨F©á ­A³ ÅK£¯ §h­A«HÅ
<?^> VO=G!I 0p› M¼AƐ¯4';®ÅK£ƒÍ ­ATÃRÅK£¦ ¿¢hº ³;­‘£m¼A¦F³Ú¼A¦KØ
<?E 5‰› %2¢ )
<?EHO(I 0ۛ Í[),ûu£ƒÍºc­A³;£Ä·2%(Í ­A©
<?EHO(IÇ 1D› qÍ[),ûœ®­A%(ÃÀ­‘£¤òÈ­A³ Å';³VÃÀ­‘£¤·ƒq͐¿Àº ´Ð¢h% ÃT­‘£‰òm³ãÃT­‘£4F­A®‚®­A%(ÃhÃT­‘£¤ÿ¤¸͋Ÿr% Ür'D¡ ­‘Ò•%‰¹Àòm³VÃÀ­‘D£ òm³;­‰® ¢hÃÀ­‘£¤®%Ù­‰® ¢hÃÀ­
<?EHO㌠0œ› ¯9­A©‚³ ),Ø Å
<?EHOãŒÇ 1y› Óhᐳµðhᐳàæ܋‰ÃÀ­‘£ É»Ÿ‹­ ©T­Aɑ),® ҕô;³VÃÀ­‘£ƒ© üc° ­#Ý2‰Ò
<?EHO㌑UVG 0œ› Ý ¿h¶c´‚¡ ­A%(æÅK£¡ ­A®Ý¥ÅÁ‰¿Àà ÷‘Ë2£¡ ­A©T­A³;­‘£à¿ÀTý!'HË É»£˜Ë͐´*%wÅ»u´p­A" ';³VÃT­
<?EHO=8 0ۛ k«]£#ðhá ­A³;£ƒ';Ì*¬
<?EHO=8]Ç 1€› ðhá ­A³µ¢h% ÃÀ­‘£ k« ¢h% ÃT­
<?EHO(LB 3ñ› ¡
¼AÃ=îrÆ ¿À'¤£e¼A©h¿ ~£¡2¯ §=ÝԕÃ
<?EHO(LB;UÇ 1y›  à ü=«]­ƒ';³VÃÀ­‘£ ÃhôH³ã´‚'H³ãÃT­‘£¡ ¼AÃ`îrÆ ­ƒ¯ §='H؀'H³ãÃT­
<?EHO(LB;@\EHg
U 3p› à ühù”«
´£à ü=«]­ƒËã) ˃£ ÃÀ­A¦F©T­A³
<?E kÈ0ۛ Ý ¿—¶c´ß¡ ­A%(æÅK£ƒ&Ürþp¡ ­A%(æÅ
<?E k Ç 1y› Ý ¿h¶c´*ł ¢WŸj¼A¦K³Ú­¢—% ÃT­
…S]

<?E k,k s 0ۛ ®͋ÅK£ƒÂ[Ï,¯K­A³;£Äð¯4"­A®­
?< E k U 0œ› m¡¥Ÿr"£ƒòÈ­A¦#£ƒ·2MҔ³V®£ƒ¯4³;¼A® 'f­
?< E k @\LlUVG 0p› û&őŸr¦#­ƒTƐ®Å
?< E;ZVO(< 3ߛ ¶c° ­AÃßÝVÜr'
<?E;ZVO(< 0p› ¶c° ­‘¼AÃ'¤£9¶c° ­AÃRŻ˃£ƒ¢h% "ÅK£¿'f­A&Å
<?E;ZVO(<?>AL!s 0p› M¼ ¶c´q¼A° £¶c° ­AÃÀ£#Ìf¦Fºc£ƒ ¿À'¤­A
<?E;ZVO(<?> [U
Ç 1y›  ¡”¢h'¼AÃTҔ% ¬‹÷‘ضc° ­AÃߢh% ÃÀ­
<?E;ZVO(L\UÄÇ 1y› ¶c° ­A¯4þ'H³ãÃT­‘£ƒ³$MÃÀ­‘£Í žÀé,ÃT­‘£9¶c° ­AÃú¼AÃÀҕ% ¬r÷‘Ø';³VÃÀ­
<?E;ZVO(L\>?EH8 0œ› ¶c° ­AÃT£n¼ ¶c°´ÅK£·ƒ ¶c° ­AÃú¼AÃì(¯
<?E;ZB 0ۛ ûæÅ»®1£ µ­AÉAÅ
<?E;Z 0œ› ´q­A®­‘£·ƒ͋Ÿr% Ür'p'¤­ƒàN),É»­‘£ÿfÄÍ Ÿr­ á £# #®ØÙ£ÄÌ*ÜrÉ»­‘£e¼A"%~­‘£¡2®'
<?E;ZnÇ 1y› ´­A®­ ® ¦­AÃÀ­‘£ƒ·2͗ԕ%';³VÃÀ­‘£ƒ®¯ ¢hØ(ÃÀ­‘£#à ¢h³VÃÀ­
<?E;Z>˜ 0œ› º[©À­A®­A´
<?E;Z[EHg
E=L\>?_=U 3ñ› ®Ãh"Å»®£ƒ¦#¼A´q¼A©T¼A"÷‘Ø
<?E;Z[EHg
E=L\>?_=U 0ۛ ³¢—®ó'¤­ƒÓRŸrÌfÃÀ£ƒ'H®
<?E;ZVY;@\L 0œ› M¼A'Ø š ÅK£Ä·2òڟ‹òÚÅ»³ Å
<?E;I,:=U 0œ› Æ[),ØÙ­ÄÝ
­àT³;£û),¯4ÉAÅK£#·ƒM¼A©©h³;£ÄFŸr­ %Ù£ÿ¤#ô § Åö ¢hÝ2Ãp®=),¦()AŸ 'f­ƒÝ2u­ÂË2­ðÃh'¢¡”¢h'f¼h´‚º˜),à ¢}'f­9¶c° ­AÃ
<?E;I,:=UÄÇ 1y› ³(]ÃT­‘£͐ݠ­AÃT­‘£ƒàT³jË2­'HT³;­¢h% ÃT­‘£K¶c° ­AÃߢh% ÃÀ­‘£m¼AØ('f­AÃÀ­‘£ƒ·2M¼AØ(';ÃT­‘£Ä͐ÝÃÀ­‘£ƒ³Vº[ÃÀ­
<?E;I,:=>W8;: 0p› é,º[³VÃÀ­‘£¼AØ(';ÃT­‘£n¼AØ('f­AÃÀ­‘£ƒ·2É¢h³Ú­‘£m¼AØ('Hà ¢¾'¤­9¶c° ­AÃT£nҔ'H³Ú­AË ¢¯4³ñ¼A®Ë2­¿Àº ¡
­ÄàT³
<?E(Œ‘L 0œ› 4Ÿr ­AèF£Ä·2Øٟr­ É»£ÄƐ®
<?E(Œ‘L!s 3p› ð=îr £ 4Ÿr ­‘£#͐ɻ­‘£"­AÃ%Ù­A³;£àT‰ë(ÉAÅK£ƒ
𠐴
<?E=: 0œ›  ®';ÉAŎ'¤­ƒ¿—' Ԙ%Ù­‘£ƒ® ,Ø +Wé»­
<?E=:=:cUVG\B;UVO(I 0p› æÜrþ»£¦­A©h% ÅK£ƒæÜv—¬[£ Í ¢—©'”Ürô
<?E=:=>?Z 0ۛ ԕË2­AËø"­ 2¶ À£ƒ´f'•¬ "­ 2¶ 
<?E=:=>?ZVO(< 3ߛ ´f'”¬¼A©í ­n¼A©+TË'¤£m¼A©©À­A% ÅK£´—'”¬ ¼A-Ý £" ¿ £9ԕ˃­AËÝVŸr¦F´
<?E=:=>?ZVO(<?<?s 3 I,_ › Ԙ˃­AË"­ ¶2h©´q£u" ¿ øì(¯âݔ¢À£ƒéAÅ»'
<?E=>?L\UVG Ç 1€› %¢h³j';³VÃÀ­‘£ƒØÙ­A®óTØ?),®ó';³VÃT­
<?EH8;U 3ñ› ¡'¢h®­‘£n¼AÃÌ*¬rÃÀ£ƒÝ ¿ÀÃÝ ­AÃ
<?EH8;U[<?>W8;U[@\@ 0œ› ¡'¢h®­A¯4Ã
<?EH8;U[<?s 3p› M¼A͐ÃT­ƒÝ ­A°‹ÅŽ'¤­‘£ƒ¡Ý2ºc­AË2£¡'¢h®­‘£n¼AÃÌ*¬rÃÀ£ƒÝ ¿ÃÝ ­AÃ
<?EH8;U[@\E;g
U 3p› ¡2'¢h®­‘£n¼AÃÌ*¬rÃ
<?EH8;: 3ñ› ®× Í ­‘£ƒ% Å»à欣͐ɻ­‘£ÄòÈ­A³ ÅK£'f¼Aé,ÃÀ£ ·ƒM¼A³V'¤­A®
<?EH8;: 3 I,_ › % ܋³µ´f'
<?EH8;:nÇ 5T› ͐ÉAÅö®­A®Ý ­ƒ';³VÃÀ­‘£ ´f³ãÝÃÀ­‘£ ͐¿º ´‚ ­Aº[ÃT­
<?EH8;:=U[_;>?L!s 0ۛ % Å»àF¬r­ Ë ¿£͐ÉAűðh §
<?EH8;:=>W8;: 0ۛ ®­A®Ý ­‘£ƒ¡ ù•ò®­A+F­
<?EH8;:=>?LNY;I,U 0œ› ® ×”Í ­Aèu£ƒ·2TäWË2­ 0 ¢ ³ µ­ݔ¢¾¯–Ür©Wő¬]©T­ƒ¯9¼ E2&Ŏ% Ür³ ÅK£ƒ¢h% "­ Ԙ´f³
<?E;EH 0ۛ %¢]ÃT­‘£ì(¯9£Ä%ü—¼A÷‘Ø,£¡ ­A'f­A³
<?E;EHnÇ 5T› ¯ §='H؀º˜),ÃT­‘£nҕA% µ­Aèâ¢h% ÃÀ­
<?E;EHnÇ 1€› M¼A©h ­A³µ';³VÃÀ­‘%£ q),ÌfÃT­‘£2¢% MÃÀ­‘£ƒ´q­A'HÃÀ­
<?E;EH ˜ 0ۛ %üh¼A÷‘ØÙ£ƒ³V²­‘£·ƒ%ü—¼A÷‘ص³$Mà ¢¾'¤­9¶c° ­AÃT£Â[Ï,'HÝVŎ³(]à ¢'f­9¶c° ­AÃ
<?E;EHg 0p› Ì¿®­Aº˜)AŸ]'¢}Í ¿ÀÃà ¢‚'¤­ƒ³Ú­AÆ £ ´qŸr­ ´q£';³Vàu­‘£
<?E;EHg±Ç 1y› m͐ɻ­ƒ¡;Ï,³µá ¿rŸ‹á®­eҔA% µ­AèÁ¢h% ÃÀ­
<?E;EH8 0œ› ¯K­A¨£Ä͐%(F­A"£ ¿À% ÷‘Ø(ÌfÃT£XM®£ƒ·2Ìf®ó¯»²wÅ
<?E;E aD0œ› ôVԕ%Ù­‘£ƒ´¿À'HÃÀ­‘£ƒô¤Ÿr­ Ý
­
…S=†

<?E;E a B;E=<?U 0ۛ M¼AƐÕ;£ƒò­A¦Kà ¢¾'¤­#¦ ¿Àå?´¾F­A¦N¬ Ë2­ð¯9­AË
<?E;E=@\U 3p› ¿®­ƒ¿Àº ¡ ­‘£#þAÅ»®­‘£ƒ·2%¿À³Ú­A ­A³ ÅK£ÿfÄ¡¶c¯4÷‘ØÙ£#¡ ¼AÃT¼E2´
<?E;E=@\UÄÇ 1y› q),®ÃT­‘£þAÅ»®­Ä'H³ãÃT­
<?E;E=@\UV8MÇ 5› þAÅ»®­ƒ'H³ãÃT­‘£Oq),®ÃT­‘£Æ[),É,ÃT­
<?E;E=L 0œ› m®ÜrØÙ£ƒ®Ür؀'f­F­A®
<?E;E=LÇ 15› ®܋ØwÃÀ­
<?E aÈ0ۛ ¯ ¢hɾ'•ÅÁÆ ­AØwÃ
<?E a Ç 1y› '¤­AØÉ»­A®ÃT­‘£Ä¡® ¦Þ'H³ãÃT­‘£ƒ';´f³VÃT­‘£';®â';³VÃÀ­‘£ƒÆ Ÿr­ Ø(ÃT­
<?E a U 0œ› m®×”Í ­ƒÉ,¦
<?E a UÄÇ 5À› ®× Í ¢¾®× Í ¢¾É,¦óᐳãÃT­
<?EHG!I 0ۛ ¶c©T­A&ÅK£ƒ¯ §cò ¿£Äݳã%,­A³Ú£uÃÀ­AË'¤£ƒ"­AÝ2'f£ºc­‘Ò”'Hu£ƒ¿À' ®Å»ÃÌfÃÀ£#¯9¼A´q£òm´q¬r­ ³Ú£ƒ¯4³V ¢
&!©³
<?EHG!IÈÇ 1 5‰› "­AÝ'€'•ÅÁòȟ­ ¼Aa
<?EHG!U 0ۛ M¼A©í ­‘£ÄÍ ¿Ò/ £ƒÝ2®­A´ ºc£m˜Ë¼A"©h²ºc­A­‘³µ£ƒ';Í ¿ ³VÒ)ÃÀ ­‘u£ƒ­A"ÃRÅ ­AÃpÌfu­AÃT­‘£ƒ¡2ʘË2­A ­A³Ð';³VÃT­
<?E=@\UÇ 1 5‰› ),ÃÀ­‘£ƒ¦NŸr©T­AÃÀ­‘£ƒÃ÷‘Ø';³VÃÀ­‘£‹Ür'HÃÀ­‘£#ºc­A³ãÃT­
<?E=@\@ 0p› àu­AØÙ­‘£ƒºc­‘¼AÃT£ƒ¿Àà ';Ý
­AÃÀ£ƒºc­A³;£ƒ¯»³;­AÌfË
<?E=@\L 3ñ› ¡® ¦ Ҕ'H˃­ƒ¿Àº ¡ ­‘£hq),Ë2­¿Àº ¡ ­‘£Äºc­A³;­ƒ¿Àº ¡ ­‘£Ä·2ºžÀ³Ú­AÃT£ƒÃh÷‘Ø,£¡®=),¯K£ƒ¡ ¢—´£Ä¡2%üc÷‘Ø
<?E=L 0œ›  òÈ­ Ë2£mҔ'¥¶cT´q£·2MҔº‹¶cÝ
­‘£ƒ¡VŸr¦#£ÄòÈ­A¦#£ƒ¦ ¿¼AØ('f­‘£ƒÿ¤¯4½!® ¢¯4É,ÃÀ­‘£eҔº‹¶cݔ¢‚ ¢WŸ¡ ­AÃT­
<?E=L\LlUVG!s 0œ› ®­AØ(³ Å
<?E=LNY;@ 0p› ';‰®£ ¯Dª
<?EHY;I 3ñ› ð`îr‚¶c©³;£ðRŸr ¢œ¶c©³Ð'¤­‘£ƒÌ!),³V%Ù­A³;£òÈ­A³ ÅK£ƒÌ!),³µ'¤­
<?EHY;I,<?s 3 I,_ › Ì!),³Ðݕ¢}"$&%Ð'H³ã´q­ ¿º ¡
­
<?EHY,8;:=UÇ 1€› Ý2‰Ëú© ü=° ­Mq),ÃT­‘£ ˜Ë°‹¬ ¯4É¢³Vº[ÃT­‘£‰Ø(³V¦h&!´*Ŏ';³VÃT­
<?EHY;@\U 0ۛ Ì*Ü Ÿ£Ä‹Ż®³
<?EHY;_,G!U 0œ› á ¿rŸr©T­A³Ú­
<?E(_wO k <?U 3p› å?Ë2­A³~'H³ãà ¢¾Ëã) ˃£ TÃò­A©ÃT­
<?E(_=U 0œ› m¯ ¢h§ u£ƒ¯ § ÅK¼A´q£ƒå?˃­A³;£u ­Aºc£Ä¿ ³ ¼A £ƒ¯ §=«
Ë2£u¶cà ¢—º
<?E(_=UÇ 15› ¯4Ýԕ%µ';³VÃÀ­‘£ƒÂ ­Aº[ÃT­‘£Äå?Ë2­A³j';³VÃÀ­‘£q¶cà ¢hºÐ(³ ]ÃT­‘£¯ §¢h±'H³ãÃT­
<?E(_=U[<?s 3ñ› TÃ&),º[³;£åA˃­A³;­‘£Ý ¿hԕ%(³;£Ý ¿Àòm¦
<?E(_=UVG 0œ› å?˃­A³j'H³ãà ¢}©T­A®­‘£ƒ¡2¿Ã ³;­A¦NÅK£ƒ¯ ¢—§ æÅK£m¼A\ 
<?E(C 3p› ÃWŻ ­‘£#á‹Å»u­‘£%wÍ ­Ä¿Àº ¡ ­‘£#%Ù¼A®´q£';æÅ»ÃÀ­‘£¼AÃhה„
à ¢h«HŎ'¤­‘£ƒ¦Fº[³;­‘£m¼AÃhዬrÃT£ƒ'”Ÿr¦#­A®£ƒ¦F³ Å»Í
<?E(C 3 I,_ › ÃWŻ ¢À£ƒá‹Å»¢}
³
•
Ý
¢
<?E(CpÇ 5À› Í žÀ® '•ÅŽ´f³ãºjÉ,'f­A³ãÃT­ƒËƒ­Í[),®ÃT­
<?E(CFUVGFÇ 1 5‰› ÃRŻ ­Ä'H³ãÃT­‘£æ܋½‹Ëúà‰ØÙ­AÃT­‘£à‰ØÙ­AÃT­‘£ð´q­A³VÃÀ­‘£ %(Í ­AÃÀ­‘£ƒ'HŽº˜),ÃT­
<?E(C<WO=8;I 0œ› ´—³Ú­AèF£ÃWŻ‹űòÚÜ[¼A
<?E(C<?s 3ñ› ÃRŻ £ÃRŻ ­‘£Ä¡á‹Å»ÃÀ£ƒ¡ᐝu£ÄÝ §
<?E(sHO(< 3ߛ ³;­AÌfòmý!´q£ƒ¡
­A΃­A'f­A³ ÅK£ƒÝîr ­‘£òȼAý!´‚Ë ¿Àý!´
<?E(sHO(<?>?@\L 0ۛ ³;­AÌfòmý!´q£ƒ³;­AÌf¯4² ݝT°‹¬r'
<?E(sHO(<?L!s 0œ› ¶c©T­‘¼ATòȼAý!´£Ýqîr ­Aèu£©ô¤­A%Ù­A³ ÅK£ƒèTF­AÃh%Ù­A³ Å
<WY k,k UVG 0œ› ¡
­A®ÝVÅK£ƒ¦#­A©% ÅK£ƒ'¤­ATÂ[),³;£ô•Ü‹º[É
<WY k G!>?ZVO=8cL 3ߛ M¼A';ÃT­ƒ';³Và ¢¾©T­A®[Å
<WY k G!>?ZVO=8cL 0p› M¼A';ÃT­ƒ';³Và ¢¾©T­A®[Ŏ©`¶c´¿
<WY k G!>?ZVO(L\U
Ç 1y› M¼A'HÃÀ­ƒ'H³ãÃT­
<WY;Z[U 0p› ¡”¢h'œ¯ §='¤­A³'•ÅŽTƐ®Å
<WY;Z[>?I 3ñ› ‰'”Å»®­‘£ƒÝ ­Aô¤£ƒÝ ¿—¶c¯4÷‘ØÙ£ƒÝ ¿Í[),á
<WY;Z[ 0ۛ %žÀ©‚ËV),¦#£Ý¥Ÿ‹ËV),¦#£òÈ­ ˃£ƒÝHÏ,ò­ Ë
…]b

<WY;Z[=>?<?s 3 I,_ › %žÀ©¾ËV),¦Þݔ¢À£ÝVŸrËV),¦Þݔ¢À£òÈ­ ËÞݔ¢À£Ý;Ï,òÈ­ ËÖݕ¢
<WY;Z[=s 3p› ò­ Ë©À­AÃT£ÄÃÝVŻ͐©³Ú£ƒÝô;®£ƒÝ ¿À%ü=÷‘Ø
<WY;ZVG\O(Ll>A_cU 3p› ®­Aò'H³Ú£ƒôf­AË9¢¾
<WY;I,>?ZVG!EHY;@ 3p› º Ÿ‹Ý¥ÅŽ'¤­‘£ƒº ŸrÝ2Ã%¢'¤'¢¾­ Ëã) Ë
<WY;:nÇ 1y› ´q­AÃÃÀ­‘%£ főŸrÃÀ­‘£ƒàTݥŻØ(ÃT­
<WY;:=:HO`:=U 0ۛ Ý ­AF­AÃÀ£ƒÝô;³j'¤­ƒ¡2ÝÍ ­AÍ
<WY,(U[CO=G\g 3ñ› ¦ ¿Àæ ¿ÀÃÀ­‘£ƒ'H±¦F³Vu£·2ðh%,­AÝVÅ»ÃT£Í ¢h¯»³V©T­Aº
<WY;<?< 0p› ÝԘÃÀ­AØÙ­‘£ ´*Ürô¤­Aþ'¢¯–Å»Æ ¢}'f­ƒé,º[³Ú­A©
<WY;<?<‰Ç 15› Ý ¿À®­AÃT­‘£á‹Å»F­'H³ãÃT­‘£ƒÂ ¿À¯±';³VÃÀ­‘£ "Ÿr­ ´‚'H³ãÃT­
<WY;<?<WO k s 0ۛ ®=),³ ÅK£ƒÍ—îrÂ[)AŸn'Ñ)pÝ ¿À®­Aà ¢¾'¢ö¼A®¡”¢¦lÅ»´
<WY,g k O=G 3ߛ 'HT³j'¤­‘£ƒ';‰³jÝ2ה͗ԕá‹Å
<WY,g k UVG 0ۛ  '¤­Aéœ'HÍ ­AÉ»£ÄÍ ¢h'¤­A±'•ÅŽÂ‹Å»Ì
<WY,g k UVG Ç 1€› þ¢h³Ð®¦#­AÃT­‘£Ó';,Ø +Wé»­ƒ';³VÃT­‘£´—®˜r
<WY,g
>W8,O=G!s 0p› T'•Å»®ÅÁ©`¶c´¿£´q­A³;­A¦F«]£ƒÂ—Ô•ÕV¢ u­ D¯4³Ð(³ ]ÃT­‘£®'HÉAÅÁ'f­AØ(ÃT­
<WY,g
>W8;EHY;@ 3p› T'”Å»®­‘£ƒÝ ­Aôf£ƒÂT';%,­A³Ú£
¼Að³;­
<WY,g aÈ0ۛ þ¢h®­‘£Äþ¢h³
<WY,g a Ç 1y› þ¢h³Ð®¦#­AÃT­
<WY,g a s 3ñ› þ¢h® ¢—%,­A³
<WY,8,O(Z[s 0œ› mð`ԕ\ ´q­‘£u¯9­A¦F®¯»ÃT£n¼AÝÉ»£ƒÍ ­A©h®­A¯4Ã
<WY,8,O=G 3ñ› —ԕÕVu­ƒ'¤­‘£ƒÂ—Ô•ÕµÝ2ה͗ԕá‹Å
<WY,8,O(L\>?Z 3p› ¯9­A¦F®
<WY,8,O(L\>?Z 0œ› ¯9­A¦F®
<WY,8;Z[B 0p› %A),¯»º[³µ'¤1­ µ­AÃT­
<WY,8;Z[B;U[EH8 0ۛ %?),¯4º[³µ'¤­1µ­AÃT­
<WY,8;: 0ۛ ô¢—ôHÉ»­
<WY,8;:=U 0ۛ  áý!'¤­‘£ƒé¢h®£ƒþ,'¢h®
<WY,8;:=UÇ 1y› áý!'f­Ä¢h% ÃT­‘£þ,'¢h® ÃT­
<WY,G!Z[B 0œ› Ìfºc­A̱'¤­ƒË'¤­AË'€ð®؀̐­AÃÀ­
<WY,G!UÇ 5› ®­A®Âø¢h% ÃÀ­‘£ƒ® ¿ÀòÈ­AÃÀ­
<WY,G!UÇ 1y› ô¿ÀÝ®­Aº[ØwÃÀ­‘£#®­A®ÃT­‘£ƒ¯ §=®=),òmÃhÃT­
<WY,G\nÇ 5› Æ ¿À¯K­ƒ³Vº[ÃÀ­‘£ƒàF­A´¾ ¢WŸn³ãº[ÃT­‘£m¼AƐ¯Ž'H³ÐÍ žÀé,ÃT­‘£¿% ͐'HÃÀ­
<WY;@\L 0ۛ ®­A®Ý ­‘£®=),òȣĮ­A® £m¼A® åAÝ ­‘£'f­A±¯ §c© üh¼ ƒ£ƒ'f­A ¿À';´q­
<WY;@\L2Ç 5T› ®c),ò ';³VÃÀ­‘£'f­A±ò4),¦Þ'”ÅŽÓ`î‹Æ ­ƒ'H³ãÃT­
<WY;@\LNGJU 0œ› T'f£¯ §='¤­A"£ƒ´ ¢hÌ
<WY;@\LNGJEHY;@ 3ߛ ‰'”Å»®­‘£³”),"ÃÀ£ƒðÌq­A®­‘£ðÌÌh©®£Ä´ ¢hÌH¶c©RÅ
<WY;L\U 0ۛ ͋ŻÃT£Ä´fה͋Ür³Ú­‘£ Ý ­A³ Ÿ‹¦lÅ
<WY;b,Y,G!>?EHY;@ 3ñ› M¼A©+TË2­AÝ2ý!´q£¼A©h®­AÝ2‰Ëƒ£ ¡ ­AÃ`ԕ% ÅK£m¼A©h®­AÝ¥Å
<WY;b,Y,G!s 0ۛ ò4),¦ ¼A©®­AÝ £m¼A©+TËøÝ
¿ µ£ƒÝ
¿ ò»),¦
<?s=U 0ۛ ÝÌh¨F%,­A³Ð¯9­AÃWÅ
<?s,g a B 0œ› ® ݥŻ'¤­‘£ƒ¯–ŸrÆ ­‘£ÄÍ ¢h³ Ÿr¦Þ¯9­AÃRÅÁ̋)¯4" ¿À¡;)AŸ]'•ÅŽÃhÝH)AŸ  ¢Ÿnº˜),´q­ƒž º
<?s,8;ZB]Ç 1y› u­A³V¯–Å»Ø';³VÃÀ­‘£m¼A͐ÃT­m¼A©À¼Aᐩ´pԘ˃­AË Ò”'H¡”¢% Ÿ‹Ép¢h% ÃT­
<?s,8;b 0ۛ ©Ãú¼A͐®­A©
gmO`Z[U 0ۛ ¦F%,­‘£ÝH),ØÙ­‘£ƒ·ƒ̐­‘¼A
© RÅ
gmO`ZB;>W8,O(L\>?EH8 0ۛ ð¯K­AË2£ƒ³ãÃT­‘£ƒÍ‹ŸҔ%("£ƒ%ٟr­ ©À£#àu­A´q£ Ɛ®
gmO`ZB;>W8;U 0œ› ‰"Å»ÃÀ£'H®£ËJŸ
gmO`ZB;>W8;UVG!s 0œ› ';®Ë\Ÿ T£ƒ';®ó˃­ƒËJ–Ÿ ß'¤­ƒ';æ¬
…],…

gmO`ZB;>W8;>?@\L 0ۛ 'H® ͐ÃT­Aà ¢‚©À­A®­
gmO`Z(UVGJU[< 0p› Æ[),Ø ÅŽÝ2¿ÀÕ Å‰Æ®Å
gmO`Zc>W8=L\Ec@NB 0ۛ ͐³VÝ ­A´*Å
gmO`I 3ñ› ¯9­A¦F®£Ä% Å»©À­AÃT­‘£ƒð=ԕI
gmO`IO=g 0œ›  žÀÉ,u£ ͐º ܋¨£¡ ­AË2¬[­ £ƒÍ‹Å»©RÅK£ÄÍ ¢h¦F±Ý
­‘Ò”º[Í ­‘£‹Å»T´Å
gmO`I,ZVO an3ñ›  Ý2Ã'”ÅK£¯9­A¦F®
gmO`I,ZVO aM0ۛ  Ý2Ã'”ÅK£¯9­A¦F®
gmO`I,I,UV8MÇ 1y› ¯K­A¦K® º˜),ÃT­ÄË2­¯9­A¦F®ªÍÃT­AÃÀ­
gmO`I,UVg
E=>?@\U[<?<?U 0œ› ®É,'•ÅK£Ä'VԘ˃­‘£¿r' Ÿ‹©T­A³ ÅK£¿À' u­A³ Å
gmO`IG\O(@ 0p› TÕ;­AÝ
gmO`IG!>?:HO(< 0œ› ¦#Ÿr­ ©¾'¤­ƒ¦NÅ»´
gmO`:HO [>W8;U 0œ› ¯K¼'¤­‘£mҕ³ãÝ
­A®­‘£ƒ·2Í ­Aì(%¡ ­‘Ò•%³$Mà ¢¾'¤­9¶c° ­AÃ
gmO`:=>?Z 0p› Ìq­A% Ü
gmO`:=>?ZVO(< 3p› Ìq­A% ÜnÝ2ה͗ԕá‹Å
gmO`:=>?Z[>ROc8 0œ› Ìq­A% Ür¦F³
gmO`:=>?@\LNG\O(LlU 0œ›  ž¼AÌH¶c¢hgØ ØÙ£Ä%(ëwÉ,%Ù­AË9'
gmO`:H8,O=8;>Wg
EHY;@ 3p› ‰ºc­ATÃ`¶c'¤£ƒð%Ù­A³
gmO`:H8,O(L\U 0p› ¡2&Å»³;£͐ɻ­#¡ ­A%(æÅK£³ Å»Ý
gmO`:H8;U[@\>WY,g 0œ› ž à ¢À¼A" ˝
gmO`:H8;U[L 0œ›  ¿À× Í'œ¯4ʘ°³;£Ä‰';´q­AÃRŻݠ£u®=),º['¤Ÿr­ ´
gmO`:H8;U[L\>?Z 3ߛ  ¿×”͐'”Å»Ë2£ƒ·ƒ¡
­A';+欋'f£1főŸrà ¢¾©À­A®­
gmO`:H8;U[L\>?@Ng 0œ› ¡ ­A';+æ¬r« "¼Aý!´‚'f­ðʘ¯9­A%('œ'f­A³ã«
gmO`:H8;>‚WZ[UV8=L 3ñ› "=),òÈ­AË9F­AÃÀ£
¼A©"­A®£´ ¢—Ìc¶c©WÅK£ƒ¯ §=´q­A¯–Å
gmO`:H8;> Œ–snÇ 1€› Æ[),Ø Åö‹ŻÌâ'Ñ)p͐ɻ­mҔ%µ­AÃÀ­
gmO`:H8;>?LNY;I,U 0œ› ¡ ­A'¤­A³;£ƒ';%Ù£ƒ¯9Ҕ³Vu­A«M£·2¦ ¿À¿³ ʘ©T£ƒTº[ʘ©T£ƒÍþ»­Aè
gmOcB,O=G!>?@NB;> 0œ› Tº[+&ő¬
gmOcB,O(LNgmO 0œ› Tºc­AʘF­
gmOcB;E=:HO=8cs 0œ› m¡•¢h'œ¯ §c'f­A³Ð'•ÅÁ®'HÉAÅK£Ä´¿ÀÃ
gmO`>AI 0ۛ ¡ ¼A©©T­‘Ò”º[´q­F2¶ WÅK£ƒ¿À' F­A³ ÅK£'¥Ô•Ë2­
gmO`>AI,UV8 0ۛ ¡ ¼A©©T­‘Ò”º[´q­ ¶2RÅK£ƒ¿À' u­A³ ÅK£'VԘ˃­
gmO`>A< 0ۛ É»­A'
gmO`>A<»Ç 1y› É»­A'p ¢WŸÉ»­A®ÃÀ­
gmO`>A< k O(: 0œ› É»­A'œ'¤­ƒ° žÀ®­
gmO`>A<WgmOc8 0œ› É»­‘Ò”'H˃­
gmO`>R8 3ñ›  ¿ J,Ë2£¯ §=á ­AÃÀ£#¡ ­A© &!Ë9'fM£ µ­AÝ
gmO`>R8;<WO=8;I 0œ› Tºc­AêRÅ»¯K£#&Ür®ÞòÚܼA
gmO`>R8;<?s 3 I,_ ›  ¿ J,Ë9´ 7 O£ ~­AÝ 'H³Ð'¢À£m¼A©"˜¢h+â';³µ'¢
gmO`>R8;@lLNOãs 0œ›  ¿ J,ËøÝ2ºc­A³;­‘£òm³”),Ý ­‘£¯ §=á ­A¡ ­Aá ­A³
gmO`>R8cLNO(>W8]Ç 1y› ³(]ÃÀ­‘£ ͐ ­AÃÀ­‘£#ÝVŸròÈ­A® ÃT­‘£m¼AÃh©T¬r­ ºj';³VÃÀ­‘£ƒÌq­A³ Ŏ³$]ÃT­
gmO`>R8cL\UV8,O=8;Z[U 0ۛ ¨#¼A©'¤­‘£#͐ ­A©À£#¯K­A®Ã߯l),+‰«
gmO`>[U 0ۛ Tý‹'¤­
gmO U[@lL\>?Z 3ñ› ³;­ÂËã) Ë2£¯ §c´­A¯»©T­AÃT£Ä"­AÃh%,­A³Ú£͐ɻ­‘£#¯ §còÈ­A©"­A®[ÅK£m¼A©òÚÜ[¼A´—u­AÃ
gmO U[@lL‹s 0ۛ ¯ §=´q­A¯9£ƒTº[ʘ©T£Ä´ ¢hÌq£ƒ¦(Ï,³V©À£m¼A©òÚÜ[¼A´£¡ ž &!©hËJ¬£Ä·2³Ú­A̐­A¡;)AŸn¡;Ï,³Ð³;­‘¼AÃËã)AŸn'”ÅŽ¯4%(©RÅ
gmO E;G 3p› ͐ɻ­‘£#¯ §cá ­AÃT£Ä¡
¼Aá'p¡ ­A© &!Ë9'Û˃­ƒTº[ʘ©¯–Ür«H¬£Ä·2Í ­‘¼A® ¦
gmO E;G 0œ›  ¢hÌf³Ú£ƒÝ•¢—ÃT­‘¼Aᐯ9¼A´
gmO E;G!>?L‹s 0ۛ ¡
¼Aá'Ý¥Ÿ J,˃­‘£͐¿Àº ‰´q£ƒ¯‘Ür«]¬r­ ©`¶c° ­
…]

gmOc(UÇ 1€› ͐ÃÀ­AÃT­‘£ƒþ»­A®ÃÀ­‘£ƒ³VÃÀ­
gmOc(UVG 0œ› ͐ÃÀ­Aà ¢¾©À­A®­‘£Ä'f­A³ Å»¦K³Ú£'H´q¬­
gmOc(U[@NB;> Œ–L 0ۛ °[),ɢݝTËø'¢ö¼A®¡”¢ð¯9­AËÖË2­ƒÝ ­AáÃ
gmO`<RO`I,s 0p› M¼A͐F­A³ ÅK£³”),¦#£¡ᐝT´q­
gmO`<ROcG!>WO 0p› T® ¢ÀҔ³V˃­‘£·2%¿À©T¬‹­ ´O£ ]³;­AÍúº[©T­Ä̋)Ì©³Ð'¤­ƒ'f­A³ã« º˜)
gmO`<AU 3ñ› ¯¿¼A½!®Ÿ‹¦£¯¿À¿³ +âÌq­‘¼A´‚'f­
gmO`<AU 0ۛ ¯¿À¿À³ +u£ƒÃ³
gmO`<AU[_cE=<?UV8=L 3ñ› Í ¿À³Ú­ƒÂ ­Aº[à ¢©T­A®­‘£ƒÕ”),º ÅK£Ä¡
¼AÃh÷‘ØÙ­A°‹Å‘¬
gmO`<A>?Z[U 0p› èT÷‘Ë2¬­ £';¯4ØÙ£#ê ¢h+
gmO`<A>?Z[>?EHY;@ 3p› Í ¿³;­ƒÂ ­Aº[à ¢‚©À­A®­‘£ƒÕ ),º ÅK£#ê ¢h+æÅK£¿% ̬‹Ã
gmO`<A>?:H8]Ç 1€› M¼AÃ=Ԙ%Ù­ƒ';³VÃÀ­‘£͐%wÃÀ­A±'H³ãÃT­
gmO`<A>?:H8,Oc8=L 3ߛ Ք),º ÅK£'H¯4Ø ÅK£Ä¯ §h­A«
àu­A´—'
gmO`<A< 0ۛ ¿‹Ÿr¦F³ ÅK£ƒ·ƒ#Ý žÀ³V¦#­Aºc£ƒÿ¤Ä¦ ¿ÍžÀ³ ®­‘
£ ¡%Ù­A®´q£m¼A©h ­A³V®Ë
gmO`<A<?UVO k <?U 3p› ¯–Å»Ø(à ¢‚Ý”¢¾Íþ,Õãà ¢'¢¾ËV) Ë2£ƒÃhæ¬[£ áÃh©ዬrÃWÅ»Ë
gmO`<A<?U[L 0ۛ  ¿rŸr¦F³ ÅK£&ÜrݳڣF­A³ã´‹Ï,®
gmO`< a GlO(Z[L\>?Z[U 0œ› %¿À÷‘Á
gmO`<ALG!UVO(LNg
UV8cL 0ۛ  %¿ÀØ ³Ú˜­AË9 ©­A³;ºc£­A³Ú ¿ ' £ƒ˜Ë¿À% ³;©h­Aºc ­A³;­A³Ú£ƒ£ ͐¿À% %(÷‘Ý2Ø®¡ Ür'”Å ­A³V«
gmOcgmO 0p› uŸ­
gmOcgmgmO(< 0œ› ¶c´fïK­AËJÅK£ƒ©hºj¯4" ¿ïÌ!)p¡2¯4à ¢͗îr ¢}'*)p% Ürá ¼A¯4®­A´ ¢}žrº Ÿ
gmOcgmg
E=LNB 3p› ȼA©"­A®£
¼A©h"­A®'¤­AË2£ƒÍ¿Àº ´‚͐ɻ­‘£ÄTºc­AÃ
gmOcgmg
E=LNB 0œ› mòÈ­A³ źc­A°‹Å
gmOc8 0ۛ ‰¿Àà ÷‘Ë2£¯¿¿À³ +u£ƒÃ³
gmOc8nÇ 1y› ¡ ­A%,¼ATËV)AŸ ݕ¢ò³VÃT­‘£‰Ìf͋Ür´‚';³VÃÀ­
gmOc8,O(:=UÇ 15‰› ®­AÃT­‘£Ä"­AÝ2Ãp';³VÃT­‘£͗ԕ%?),͗¶c´‚'H³ãÃT­‘£ƒ¯ §=͗ԕáï';³VÃÀ­‘£ ðh¯9­AËÞ';³VÃT­
gmOc8,O(:=UVO k <?U 3ߛ "­AÝÃWÅ»Ë2£'¤­A͋Ün'¤­‘£ƒÍÝª'f­‘£ƒ¯ §=͗ԕáÃRÅ»Ë
gmOc8,O(:=UVg
UV8cL 0p› ¯ §c͋Ÿrá £#ÝVŸr ­A®ÃÀ£ƒ"­AÝ2ÃT£͗ԕ%?),͗¶c´£¡¿Àà "­AÝ2Ã
gmOc8,O(:=UVG 0p›  žÀà ¢hÌf³;£ƒ¯ §c͋Ÿráï';´q¬­ £ƒÝVŸr ­A®'¤£ƒ¡ ¼Aá÷‘é»­A´­‘£
¼AÃh©T¬r­ º['¤£#'¤­‘Ò”³Jԕ%Ù­
gmOc8;IO(L\U 0œ› ¡ ­AÎ2­‘£ƒ¡ ­A¢h% "£ƒ¿º ý‹u£Ä·2% ÜrÝ2¢
³ '¢¾ÃT­A±¯4³Ð"­AÝ2Ãp';³Và ¢}'f­¡
¼Aá'¤­A³
gmOc8;IO(L\UÇ 1y› Ý;ÏAŸr¯4ÃÀ­‘£ƒ% ÜrÝ2¢
³ ³;­A÷‘gØ'Ñ)p"­AÝ2Ãp'¢ï¼A®¡•¢}¢h% ÃT­
gmOc8;IO(L\EHG!s 3ñ›  ¡ ¼AéÀ­AËJ¬£ƒ¡ ­AÎ2­Ý¥Ÿr͋Ÿ‹á‹ÅK£#¡ ­A¢h% "'
gmOc8;IO(L\EHG!s 0ۛ  ©hº€¼AÌfÝ'Ñ)p¡ ­A¢—% " ¼AT® ¢
gmOc8;U 0ۛ  ¡2Ë2­A®£àN),É¢}" ¢h³j¡ ­‘Ò•%€Ìq­Aé³ )AŸn'¢¾¦F® ¢}¯4³µÍ ­A®
gmOc8;:HO=8;U[@\U 0œ›  žrŸr¦FÃWÅ»Ì
gmOc8;:=U 0ۛ Ìq­Aéh³”)AŸ]'•r
gmOc8;:=UVG 0œ› º˜Ï,%Ù­‘£ƒÂ³ãÅ ÃRÅK£ƒ¿ÃÀ̗®[Ÿr­ % ŎË2O­ µ­‘Ò•³ã"
gmOc8;:=<?UÄÇ 1y› Ø¿À';É¢¿ÀØ 'HÉ¢';³VÃÀ­‘£ƒ©áø';³VÃÀ­
gmOc8;:=E 0p› ¡ ­A
gmOc8;>RO 0p› ]$&´q£´Å»© §yÓ=îrÆ ­‘£ƒÝ2Ã'¤£¯9­A¦F®¯4ÃT£Ä¡”¢h'Ž¼A©+TË2­AÝ ¼Aý!´q£ ð=ԕF­A%
gmOc8;>RO`Z 0œ› ]$&´*ÅK£¯9­A¦F®
gmOc8;>”Œ‘U[@\L 3ߛ ¶c¯4÷‘ØÙ£ƒÝ ­Aôf£Ý ¿hԕ%(³;£Ý ¿Í[),á £#¯ §cʘ˲
gmOc8;>”Œ‘U[@\L 0p› Ìfºc­AÌâ'¢¾u­A®ó'¤­ƒÍ‹Å»Ìf'
gmOc8;>”Œ‘U[@\LÇ 1y› ¶c¯4÷‘Øy';³VÃÀ­‘£̐­‘Ò”º[³';³VÃT­‘£Ý ¿ÀÍ[),áÖ'H³ãÃT­
gmOc8;>”Œ‘U[@\LNO`L\>?EH8 0p› ¯ §=%("¬rÃT£¯ §='¤­A"ÃT£ƒ¯ §= ­A³;£9¶c©hì(¯Á¯ §='f­A"
gmOc8;>”Œ‘U[@\L\<?s 3 I,_ ›  Ý ­AôyÝ ­Aô¤£9¶c¯4÷‘س ÅK¼A´¾Ý”¢À£9¶c¯4÷‘Ø(F´ 7 £ƒ¯ §='H؀ì(¯âݔ¢
gmOc8;>”Œ‘U[@\L\E 0ۛ àN),+T«]­A¯4T£¯ §='¤­A"¯4T£¯ §h¼AÝ Ò) ø¯DT£ÄÓT¼&!´fºc­A³;£ƒ ¿ÀÃT­‘Ò”%¡ ­A
…] x

gmOc8;>”Œ‘E=<?I 3p› M¼A©T¼A©á £ÃÀ­AÃT­ƒ¯ §='f­A³Ð'¢À£ƒÍ¿Àº ´‚Ý”¢
gmOc8;> a Y;