AUTOMATSKI  GOOGLE  PREVOD   PREDMET:  SRBIJA:  Ratni  zločini   ambasador  Rapp  IZDVAJAMO  ZNAČAJ   Hvatanje  RATKA  MLADIĆA  /  Goran

  HADŽIĆ   BEOGRAD  00001222  001,2  NA  003     ¶  1.  (U)  ambasador  Rapp  Je  očišćeno   ovaJ  kabl.     Rezime   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     ¶  2.  (SBU)  u  susretima  sa   predsednikom  Tadićem  i  drugim   zvaničnicima  Vlade  SrbiJe  16.  oktobra,   ambasadora  za  pitanja  ratnih  zločina   Stiven  Rapp  dobili  naJnoviJe   informaciJe  o  potrazi  za   Međunarodnim  krivičnim  sudom  za   bivšu  JugoslaviJu  (MKSJ)  begunci   Ratko  Mladić  i  Goran  Hadžić  i  istakao   značaJ  od  njih  hvatanje,  nudeći   američke  pomoći.  On  Je  takođe   razgovarali  o  domaćim  suđenjima  za   ratne  zločine  srbiJe  i  saradnje  sa   regionalnim  susedima.  Srpski   zvaničnici  Jasno  stavio  do  znanja  da  se   ambasador  Rapp  svoJu  posvećenost   pronalaženju  begunaca,  ali  su   izbegavali  ambasador  Rapp  Predlog  da   zauzimaJu  izazov  koJi  utiču  na  Javno   mnjenje  o  potrebi  za  suđenja  za  ratne   zločine.  Obe  strane  su  se  složili  na   Jasnu  potrebu  za  većom  regionalna   saradnja  za  ratne  zločine.  KraJ  Pregled.   SUBJECT:   SERBIA:   WAR   CRIMES   AMBASSADOR   RAPP   HIGHLIGHTS   IMPORTANCE  OF     CATCHING   RATKO   MLADIC/GORAN   HADZIC   BELGRADE  00001222  001.2  OF  003       ¶1.   (U)   Ambassador   Rapp   has   cleared   this  cable.     Summary   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           ¶2.   (SBU)   In   meetings   with   President   Tadic   and   other   Serbian   government   officials   on   October   16,   Ambassador   at   Large   for   War   Crimes   Issues   Stephen   Rapp  received  updates  on  the  search  for   International   Criminal   Tribunal   for   the   Former   Yugoslavia   (ICTY)   fugitives   Ratko   Mladic   and   Goran   Hadzic   and   highlighted   the   importance   of   capturing   them,   offering   U.S.   assistance.   He   also   discussed   domestic   Serbian   war   crimes   trials   and   cooperation   with   regional   neighbors.  Serbian  officials  made  it  clear   to   Ambassador   Rapp   their   commitment   to  finding  the  fugitives,  but  they  avoided   Ambassador  Rapp’s  suggestion  that  they   take   up   the   challenge   of   influencing   public   opinion   about   the   need   for   war   crimes   trials.   Both   sides   agreed   on   the   clear   need   for   increased   regional   war   crimes  cooperation.  End  Summary.     U.S.   Message:   Capturing   Fugitives   Essential   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐          

    SAD  poruka:  Begunci  Osnovni     Capturing       -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐         ¶  3.  (U)  ambasador  Rapp  sastao  se  sa   ¶3.   (U)   Ambassador   Rapp   met   with   predsednikom  SrbiJe  Borisom   Serbian   President   Boris   Tadic,   Serbian   Tadićem,  Nacionalnog  saveta  SrbiJe  za   National   Council   for   Cooperation   with   saradnju  sa  Međunarodnim  krivičnim   the   International   Criminal   Tribunal   for   the   Former   Yugoslavia   (ICTY)   Chairman   sudom  za  bivšu  JugoslaviJu  (MKSJ),   Rasim   Ljajic,   War   Crimes   Prosecutor   predsednik  Rasim  LjaJić,  tužilac  za   Vladimir   Vukcevic,   War   Crimes   Special   Court   President   Sinisa   Vazic,   and   War   ratne  zločine  Vladimir  Vukčević,  za   Crimes   Investigations   Service   Chief   ratne  zločine  SpeciJalnog  suda  Siniša   Aleksandar   Kostic   in   Belgrade   on   Važić,  i  za  ratne  zločine  Istrage  Servis   October  16.   Glavni  Aleksandar  Kostić  u  Beogradu       16.  oktobra.         ¶  4.  (SBU)  ambasador  Rapp  Je  istakao   ¶4.  (SBU)  Ambassador  Rapp  emphasized   to   all   of   his   interlocutors   that   da  sve  sagovornike  da  Je  saradnja  sa   Haškim  tribunalom,  posebno  predaJe   cooperation   with   the   ICTY,   in   particular   handing   over   the   remaining   two   preostale  dvoJice  begunaca,  Ratka   fugitives,  Ratko  Mladic  and  Goran  Hadzic   Mladića  i  Gorana  Hadžića  i  dalje  od   remained   essential.   He   added   that   while   he  would  give  his  assessment  of  Serbia’s   suštinske  važnosti.  On  Je  dodao  da,   efforts   to   Brammertz,   capturing   Mladic   iako  će  dati  svoJu  procenu  SrbiJa   was   the   ultimate   solution   to   making   napore  da  se  Bramerc,  hapšenje   progress   on   EU   accession.   The   Mladića  Je  kraJnje  rešenje  za  izradu   Ambassador   also   conveyed   the   USG’s   willingness   to   help   Serbia   in   any   way   napredak  u  pridruživanju  EU.   possible,   pointing   to   the   recently   Ambasador  Je  prenio  spremnost  Vlade   completed   FBI   assessment   as   a   sign   of   SAD  da  pomogne  SrbiJa  ni  na  koJi   USG   commitment.   Ambassador   Rapp   način  Je  to  moguće,  ukazuJući  na   suggested  there  might  be  other  ways  the   United  States  could  help,  such  as  tracking   nedavno  završeni  FBI-­‐procene,  kao   financial  support  to  Mladic.   znak  posvećenosti  Vlade  SAD.     Ambasador  Rapp  predložio  možda   Tadic  Meeting   postoJi  drugi  način  SJedinjene  Države   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐       mogu  pomoći,  kao  što  Je  praćenje     finansiJske  podrške  Mladiću.      

  Sastanak  Tadić   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     ¶  5.  (SBU)  Predsednik  Tadić  izJavio  Je   ambasador  Rapp  da  oni  koJi  su  se   skrivali  će  Mladić  veze  sa   organizovanim  kriminalom  i  bogatstva   se  mogu  pripisati  '90  's  ratnog   profiterstva.  Tadić  Zato  Je  bio   oduševljen  saradnjom  njegov   obaveštaJnih  službi  sa  SAD  za  borbu   protiv  droge  agenciJa  u  poslednjih   snimanje  od  2,8  tona  kokaina  u  blizini   obale  UrugvaJ   (http://vvv.b92.net/eng/nevs/crimes-­‐ article.p  HP?  iiii  =  2009  &  mm  =  10  &   dd  =  19  &  nav_id  =  62454).  Ovo   oduzimanje  će  otvoriti  vrata  do   hapšenja  velikog  broJa  figura   organizovanog  kriminala  u  SrbiJa,  kao   iu  Crna  Gora  i  Bosna  i  Hercegovina,   rekao  Je  on,  a  možda  i  Shake  drveće   elementima  organizovanog  kriminala   koJi  su  uključeni  u  zaštiti  Mladića.   Tadić  Je  rekao  da  se  nada  da  se  poveća   i  proširi  američke  obaveštaJne  i   bezbednosne  veze  kako  da  oJača  uloga   SrbiJa  kao  stub  stabilnosti  u  regionu.     ¶  6.  (SBU)  u  vezi  sa  nedavnim  FBI-­‐ procene,  Tadić  Je  zahvalio   ambasadoru  Rapp  i  Vlade  SAD  za   pružanje  pomoći  i  rekao  da  Je  SrbiJa   veoma  dobrodošla  pomoć.  Tadić  Je   izrazio  nezadovoljstvo  holandski  stav  

          ¶5.   (SBU)   President   Tadic   told   Ambassador   Rapp   that   those   who   likely   were   hiding   Mladic   had   links   to   organized   crime   and   wealth   attributable   to   ‘90’s   wartime   profiteering.   Tadic   therefore   was   enthusiastic   about   his   intelligence   services’   cooperation   with   the  U.S.  Drug  Enforcement  Agency  in  the   recent   capture   of   2.8   tons   of   cocaine   off   the   coast   of   Uruguay   (http://www.b92.net/eng/news/crimes-­‐ article.p   hp?yyyy=2009&mm=10&dd=   19&nav_id=62454).   This   seizure   would   open   the   door   to   arrests   of   a   number   of   organized   crime   figures   in   Serbia,   as   well   as   in   Montenegro   and   Bosnia-­‐ Herzegovina,  he  said,  and  perhaps  shake   the   trees   of   the   organized   crime   elements  involved  with  shielding  Mladic.   Tadic   said   he   hoped   to   increase   and   expand   U.S.   intelligence   and   security   links   in   order   to   bolster   Serbia’s  role  as  a   pillar  of  stability  in  the  region.                       ¶6.   (SBU)   Referring   to   the   recent   FBI   assessment,   Tadic   thanked   Ambassador   Rapp   and   the   USG   for   offering   the   assistance   and   said   Serbia   very   much   welcomed   the   help.   Tadic   expressed   his   frustration   with   the   Dutch   position   on   blocking   Serbian   accession   to   the   EU   until   Mladic   and   Hadzic   were  

apprehended  and  turned  over   BELGRADE  00001222  002.2  OF  003   dok  Mladić  i  Hadžić  bili  uhapšeni  i   to  The  Hague.  “My  people  are  starting  to   predati   ask  me  what  I  have  delivered  in  terms  of   EU   accession   and   as   long   as   the   Dutch   BEOGRAD  00001222  002,2  NA  003   block   us,   they   are   adding   to   the   u  Hagu.  "MoJi  ljudi  su  počeli  da  me   ammunition   of   the   opposition,   i.e.,   the   pitaJu  šta  sam  izveo  u  smislu   Serbian   Progressive   Party.”   Tadic   said   he   pristupanja  EU  i  dok  holandski  blok   also   was   frustrated   with   the   role   his   former   Prime   Minister   Vojislav   nas,  oni  su  dodavanjem  municiJe   Kostunica’s   Democratic   Party   of   Serbia   opoziciJe,  odnosno  Srpske  napredne   (DSS)   had   played   in   hiding   information   stranke."  Tadić  Je  rekao  da  Je  bio   about   Mladic   from   Tadic.   “I   believe   they   frustriran  sa  ulogom  svog  bivšeg   have   violated   our   law,”   he   said,   “and   when   Mladic   is   caught,   we   will   prove   premiJera  VoJislava  Koštunice   that.”   Summing   up,   Tadic   said,   “we   are   Demokratska  stranka  SrbiJa  (DSS)  Je   counting  on  the  United  States  to  help  us.”   igrao  u  skrivanje  informaciJa  o     Mladiću  od  Tadića.  "VeruJem  da  su       prekršili  naš  zakon,"  rekao  Je  on,  "i     kada  Mladić  bude  uhvaćen,  mi  ćemo     dokazati  da."  SumiraJući  rezultate,       rekao  Je  Tadić,  "Mi  računamo  na   SJedinjene  Države  da  nam  pomogne."           ¶  7.  (SBU)  U  odgovoru  ambasador   ¶7.  (SBU)  In  response  Ambassador  Rapp   said   he   doubted   the   Dutch   position   Rapp  Je  rekao  da  sumnja  holandski   would   change   without   the   capture   of   stav  će  se  promeniti,  bez  hapšenja   Mladic.   He   encouraged   the   president   to   Mladića.  On  Je  ohrabrio  predsednika   emphasize   the   atmospherics   in   Serbia   da  ukaže  na  atmosferske  smetnje  u   surrounding   Mladic   and   the   war   crimes   tribunal   in   general.  “You   need   to   get   out   okruženju  SrbiJa  i  Mladića  za  ratne   the   message   that   the   court   is   good,   and   zločine  u  celini.  "Treba  da  izađu   members   of   the   government   need   to   poruku  da  Je  sud  dobra,  i  članovi  vlade   speak  respectfully  of  the  institution.”   treba  da  sa  poštovanjem  govore  o       instituciJe."         Begunac  Hant   Fugitive  Hunt   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐       ¶8.   (SBU)   Other   Serbian   officials   told   ¶  8.  (SBU)  Ostali  srpski  zvaničnici  rekli   Ambassador   Rapp   that   it   was   the   o  blokiranju  učlanjenju  SrbiJe  u  EU  

government’s   priority   to  deliver   the   two   remaining   fugitives   to   The   Hague   da  isporuči  dve  preostale  begunce   Tribunal   and   thus   close   this   painful   Haškom  tribunalu  i  tako  zatvori  ovaJ   chapter   of   Serbia’s   history.   ICTY   Cooperation   Chair   Ljajic   and   others   bolno  poglavlje  istoriJe  SrbiJa  Je.   asked   for   USG   assistance   convincing   the   Saradnja  sa  Haškim  tribunalom   Dutch   of   Serbia’s   efforts.   Ljajic   said   that   PredsJedavaJući  LjaJić  i  drugi  tražili   the   government   was   in   a   difficult   pomoć  Vlade  SAD  ubedljivu  HolandiJe   position,   with   no   support   for   ICTY   cooperation   among   a   public   which   saw   it   u  SrbiJa  napore.  LjaJić  Je  rekao  da  Je   as   simply   an   extra   condition   for   EU   vlada  bila  u  teškom  položaJu,  bez   accession;   what   he   described   as   podrške  za  saradnjom  s  Haškim   “enormous  international  pressure”  made   tribunalom  među  Javnosti  koJi  su  to   it   more   difficult   to   explain   the   need   for   cooperation   to   the   public.   Ambassador   videli  kao  samo  dodatni  uslov  za   Rapp   told   Ljajic   it   was   important   that   pristupanje  EU,  ono  što  Je  opisao  kao   government   officials   not   speak   out   "ogroman  međunarodni  pritisak"   against   the   ICTY’s   decisions,   because   otežalo  da  obJasni  potrebu  za  saradnju   doing   so   sent   the   wrong   message.   Ljajic   said   the   ICTY   was   very   unpopular   and   u  Javnosti.  LjaJić  Je  rekao  ambasador   had  issued  many  strange  decisions,  such   Rapp  Je  važno  da  vlasti  ne  govore   as   seemingly   extra   harsh   sentences   for   protiv  odluke  Haškog  tribunala,  Jer   Serbs   such   as   Lukic,   although   he   agreed   tako  poslao  pogrešnu  poruku.  LjaJić  Je   the   message   had   to   be   balanced.   Ljajic   added   that   on   other   issues   of   ICTY   rekao  Tribunala  Je  bio  veoma   cooperation,   Serbia   was   fulfilling   all   nepopularan  i  izdao  mnogo  čudnih   requests   for   witness   subpoenas,   witness   odluka,  kao  što  Je  naizgled  dodatne   protection,  and  archive  access.   surove  kazne  za  Srbe,  kao  što  su  Lukić,       mada  Je  pristao  poruka  mora  biti     uravnotežen.  LjaJić  Je  dodao  da  o     drugim  pitanjima  saradnje  sa  Haškim       tribunalom,  SrbiJa  Je  ispunjava  sve     zahteve  za  svedoka  sudske  pozive,     zaštita  svedoka,  kao  i  arhivu  pristup.         ¶  9.  (SBU)  Uprkos  mnogim  izazovima,   ¶9.   (SBU)   Despite   many   challenges,   the   Action   Team   responsible   for   capturing   odgovorni  Akcionog  tima  za  hapšenje   Mladic   and   Hadzic   would   be   successful   Mladića  i  Hadžića  bi  biti  uspešan  zbog   because   of   its   efforts,   officials   told   Ambassador   Rapp.   Difficulties   included   svoJih  napora,  zvaničnici  rekli   the   years   that   had   passed   since   the   ambasador  Rapp.  Teškoće  su  godine   former   government   had   had   good   koJe  Je  prošlo  od  bivše  vlade  imali   information   on   the   fugitives’   ambasador  Rapp  da  Je  prioritet  Vlade  

dobre  informaciJe  o  kretanju  begunaca   whereabouts  in  2006,  the  likelihood  that   both   had   altered   their   appearance   and   u  2006,  verovatnoća  da  su  oboJica   were   using   false   identities,   the   vast   imali  menja  svoJ  izgled  i  da  su   number   of   useless   tips   called   into   the   police   that   had   to   be   investigated,   koristeći  lažne  identitete,  veliki  broJ   beskorisnih  saveta  pozvao  u  policiJi  da   difficulties   tracking   how   the   fugitives   communicated  with  family,  and  financial   Je  morao  da  treba  istražiti,  teškoće   support,   according   to   war   crimes   police   praćenje  kako  begunaca  komunicirao   head   Kostic   and   war   crimes   prosecutor   sa  porodicom,  i  finansiJsku  podršku,  u   Vukcevic.   Kostic   noted   that   Radovan   Karadzic   had   been   supporting   himself   skladu  sa  ratne  zločine  policiJe  glavu   with   only   450   Euros   a   month   Kostić  i  tužioca  za  ratne  zločine   immediately   prior   to   his   apprehension   in   Vukčević.  Kostić  Je  primetio  da   2008.   Ljajic   said   the   Action   Team   had   approached   Russia   for   help   on   both   Radovan  Karadžić  Je  lično  podržava   fugitives,   since   there   was   evidence   they   samo  450  evra  mesečno  neposredno   had   travelled   to   or   contemplated   travel   pre  njegovog  hapšenja  u  2008.  LjaJić  Je   to  Russia.   rekao  Akcioni  tim  Je  obratio  za  pomoć       RusiJi  i  na  begunce,  Jer  niJe  bilo     dokaza  da  su  putovali  ili  razmatra     putuJu  u  RusiJu.         Domestic  War  Crimes  Trials   Suđenjima  za  ratne  zločine     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐         ¶10.   (SBU)   Ambassador   Rapp’s   ¶  10.  (SBU)  ambasador  Rapp   sagovornika  takođe  istakao  uspehe  za   interlocutors  also  noted  the  successes  of   Serbia’s  domestic  war  crimes  trials  in  the   ratne  zločine  SrbiJa  suđenja  u  ratne   Serbian   War   Crimes   Special   Court.   They   zločine  Republike  SrbiJe  SpeciJalnog   all  expressed  thanks  for  the  USG’s  strong   and   continuing   support   to   the   court   and   suda.  Svi  oni  su  izrazili  zahvalnost  za   the   police   War   Crimes   Investigation   snažnu  i  stalnu  podršku  Vlade  SAD  da   Service.   Ambassador   Rapp   noted   the   sud  i  policiJa  za  istraživanje  ratnih   importance   of   having   trials   in   national   zločina  servis.  Ambasador  Rapp   courts,   which   facilitated   reconciliation.   istakao  važnost  suđenja  pred  domaćim   Kostic   said   the   domestic   trials   had   been   important   in   helping   the   Serbian   public   sudovima,  što  olakšava  pomirenja.   understand   that   Serbs   had   committed   Kostić  Je  rekao  da  domaća  suđenja  Je   war   crimes   and   not   just   been   victims   of   them.  Ambassador  Rapp  told  Judge  Vazic   bio  važan  u  pomaganju  srpskoJ   he   was   concerned   that   the   Supreme   Javnosti  shvate  da  su  Srbi  počinili   Court   had   overturned   many   of   the   ratne  zločine,  a  ne  samo  bili  žrtve  od   Special   Court’s   convictions.   Vazic   noted  

that  Supreme  Court  judges   BELGRADE  00001222  003.2  OF  003   Je  bio  zabrinut  da  Je  Vrhovni  sud   lacked   the   specialized   training   to   poništio  mnoge  od  SpeciJalnog  suda   understand   war   crimes   cases.   Under   provisions  of  the  judicial  reform  package   uverenja.  Važić  Je  primetio  da  sudiJa   (Ref   A),   the   Appeals   Courts   would   hear   Vrhovnog  suda   war   crimes   appeals   and   those   judges   BEOGRAD  00001222  003,2  NA  003   would   be   required   to   obtain   training,   nedostaJala  speciJalizovanu  obuku  za   resulting   in   better   appeals   outcomes.   razumevanje  predmeta  ratnih  zločina.   Ambassador   Rapp   asked   Vukcevic   about   the   acquittals   in   the   Bytyqi   trial   for   Prema  odredbama  za  reformu   killings   of   three   American   citizen   pravosuđa  paket  (Ref),  Žalbeno  sudovi   brothers  (Ref  B).  Vukcevic  said  his  office   bi  čuti  za  ratne  zločine  žalbi  i  onih   would  appeal  the  acquittals.  Both  he  and   Kostic   noted   the   difficulties   getting   sudiJe  će  biti  potrebno  da  dobiJu   police   with   information   on   the   case   to   obuku,  što  rezultira  boljim  rezultatima   talk.   žalbi.  Ambasador  Rapp  pitao  Vukčević     o  oslobađaJuće  presude  u  Bitići       suđenju  za  ubistvo  troJice  braće     američki  državljanin  (ref  BiH).     Vukčević  Je  rekao  da  njegova       kancelariJa  će  uložiti  žalbu  na     oslobađaJuće  presude.  I  on  i  Kostić     istakao  teškoće  policiJu  sa     informaciJama  o  predmetu  za       razgovor.         Regionalna  saradnja   Regional  Cooperation   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐         ¶11.  (SBU)  Regional  cooperation  on  war   ¶  11.  (SBU)  Regionalna  saradnja  za   crimes   was   mixed,   officials   told   ratne  zločine  Je  mešovitog,  zvaničnici   Ambassador   Rapp.   While   Kostic   said   rekli  ambasador  Rapp.  Iako  Je  Kostić   cooperation   with   EULEX,   the   Croatian   police,   and   Bosnian   intelligence   services   rekao  Je  saradnju  sa  EULEKS-­‐om,   had   helped   collect   evidence   on   the   ICTY   hrvatske  policiJe  i  obaveštaJne  službe   fugitives,   Ljajic   said   the   monthly   bosanskih  pomogao  prikuplja  dokaze   meetings   with   regional   intelligence   agencies   were   no   longer   useful,   and   he   o  haškim  beguncima,  LjaJić  Je  rekao   asked   for   USG   support   in   emphasizing   mesečne  sastanke  sa  regionalnim   the   need   for   cooperation   in   the   fugitive   obavJeštaJnim  agenciJama  više  nisu   search.   On   domestic   cases,   Vukcevic   njih.  Ambasador  Rapp  Je  sudiJa  Važić  

korisni,  a  on  Je  zatražio  podršku  Vlade   noted  that  evidence  transfer  agreements   with   Croatia   and   Montenegro   had   been   SAD  u  naglasivši  potrebu  za   successful,  helping  Serbia  to  try  28  cases   saradnjom  u  begunac  pretragu.  Na   with   evidence   transferred   from   Croatia;   USG-­‐aided   efforts   to   establish   a   similar   domaćem  slučaJevima,  Vukčević  Je   agreement   with   Bosnia   had   stalled,   istakao  da  su  dokazi  prenosu   however.   A   key   problem,   Vukcevic   said,   sporazume  sa  Hrvatskom  i  Crna  Gora   was   that   Bosnia   wanted   to   try   those   bila  uspešna,  pomažući  da  SrbiJa   cases   in   which   the   crimes   had   occurred   in   Bosnia,   whereas   Serbia   wanted   to   try   pokuša  28  predmeta  sa  dokazima   individuals   who   were   present   in   Serbia   prebačeni  iz  Hrvatske,  Vlade  SAD-­‐ and   could   not   be   extradited   because   of   pomagao  napore  da  se  uspostavi   the   lack   of   extradition   agreements.   sličan  sporazum  sa  Bosnom  Je  u   Serbia   had   just   passed   a   law   allowing   extradition   if   a   bilateral   agreement   zastoJu,  međutim.  Ključni  problem,   existed,   but   Croatia   and   Bosnia   still   had   Vukčević  izJavio  Je  da  Je  Bosna  želeli   constitutional   prohibitions.   In   the   da  probate  onim  slučaJevima  u  koJima   meantime,   evidence   transfer   was   the   su  zločini  dogodili  u  Bosni,  a  SrbiJa  želi   only   way   to   prosecute   these   cases,   said   Vukcevic.   Ambassador   Rapp   pledged   his   da  pokuša  poJedinaca  koJi  su  bili   office’s   continuing   support   to   the   prisutni  u  SrbiJa  i  ne  mogu  biti   negotiations   with   Bosnia   and   to   other   izručeni  zbog  nedostatka  izručenja   regional  cooperation  efforts.     sporazuma.  SrbiJa  Je  upravo  donela   zakon  koJi  dozvoljava  ekstradiciJu,  ako       bilateralni  sporazum  postoJao,  ali     Hrvatska  i  Bosna  i  dalje  imao  ustavna       zabrana.  U  međuvremenu,  dokazi     transfera  Je  Jedini  način  da  krivično     gone  ovih  slučaJeva,  rekao  Je  Vukčević.     Ambasador  Rapp  obećao  kontinuiranu       podršku  svoJe  kancelariJe  da     pregovore  sa  Bosnom  i  drugim     regionalnim  naporima  saradnje.       Comment   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     Komentar     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   ¶12.  (SBU)  Conversations  with  Serbian     officials  confirmed  that  Serbia  is  making   ¶  12.  (SBU)  Razgovori  sa  zvaničnicima   strong  efforts  to  capture  the  fugitives,   SrbiJe  potvrdio  Je  da  SrbiJa  ulaže   but  officials  involved  in  the  fugitive   napore  da  zauzme  Jaku  begunaca,  ali   search  know  that  they  need  a  lucky   zvaničnici  uključeni  u  pretragu   break  that  could  come  soon  or  not.  

begunca  znaJu  da  im  Je  potrebna   pauza  srece  da  doći  uskoro  ili  ne.   Srpski  zvaničnici  su  Jasno  nadaJu   ambasador  Rapp  će  pokušati  da  ubedi   da  odustanu  holandski  svoJe  primedbe   na  primenu  Sporazuma  o  stabilizaciJi   SrbiJa  i  pridruživanju.  Sa  izuzetkom   saradnje  sa  Haškim  tribunalom   Katedre  LjaJić,  koJi  često  govori  u   Javnosti  o  važnosti  saradnje  sa  Haškim   tribunalom,  sagovornici  se  nisu   odazvali  na  poruku  ambasador  Rapp   Je  to  Javno  mišljenje  u  vezi  saradnje  sa   Haškim  tribunalom  neće  promeniti   bez  snažne  poruke  iz  rukovodstva.   Posetite  takodJe  Je  istakao  potrebu  da   nastave  da  rade  sa  vladama  u  regionu   da  se  poboljša  saradnja  na  begunca   pretragu  i  na  domaćem  suđenja.  KraJ   komentar.  BRUSH    

Serbian  officials  were  clearly  hoping   Ambassador  Rapp  would  attempt  to   convince  the  Dutch  to  drop  their   objections  to  implementation  of  Serbia’s   Stabilization  and  Association  Agreement.   With  the  exception  of  ICTY  Cooperation   Chair  Ljajic,  who  frequently  speaks   publicly  about  the  importance  of  ICTY   cooperation,  interlocutors  did  not   respond  to  Ambassador  Rapp’s  message   that  public  sentiment  about  ICTY   cooperation  would  not  change  without   strong  messages  from  the  leadership.   The  visit  also  highlighted  the  need  to   continue  to  work  with  governments  in   the  region  to  improve  cooperation  on  the   fugitive  search  and  on  domestic  trials.   End  Comment.  BRUSH    

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful