You are on page 1of 1

36 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 413

Σύγχρονες μέθοδοι ενταφιασμού


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

Μετά την αποτέφρω-


ση έρχονται και άλλες
πιο οικολογικές μέ-
θοδοι ταφής

«…γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπε-


λεύσῃ…» (χώμα είσαι και
στο χώμα θα επιστρέψεις),
είπε ο Θεός στον Αδάμ.
Μια σύγχρονη ταφή στη θάλασσα.
Καθώς περνούν τα χρόνια
ένα θέμα που αρχίζει να σχήμα αυγού που το ονό- σκάψουν τάφους και δεν
μας απασχολεί είναι και ο μασαν Capsula Mundi. Σε έχουν αρκετά μέσα για να
τρόπος με τον οποίο θα θέ- αυτό τοποθετείται η σο- αποτεφρώσουν τους νε-
λαμε να επιστρέψουμε στην ρός σε στάση εμβρύου - κρούς, απλώς τους αφή-
γη, ο τρόπος που θα θέλα- κάτι που θυμίζει τη στάση νουν στο ύπαιθρο όπου
με να μας θάψουν. Όχι πως στην οποία έθαβαν τους νε- τους αναλαμβάνουν τα
έχει και μεγάλη σημασία κρούς οι αρχαίοι Ελληνες. στοιχεία της φύσης και τα
αφού όπως είπε κάποιος, ο Πάνω από το αυγοειδές άγρια ζώα.
Νίκος Δήμου νομίζω, «εμείς αυτό φέρετρο οι σχεδια- Στην Σκωτία, την Ιρλαν-
δεν θα είμαστε εκεί» … Ωστό- στές προτείνουν την φύ- δία και τις ΗΠΑ χρησιμο-
σο, από αυτά που διαβάζω, τευση ενός δένδρου που ποιείται η αλκαλική υδρό-
διαπιστώνω ότι σήμερα χρησιμοποιήσει ως λίπα- λυση, μια μέθοδος που δια-
υπάρχουν αρκετές εναλλα- σμα τα προϊόντα από την λύει το σώμα του νεκρού
κτικές μέθοδοι ενταφια- θοδο. βέβαια πολύ υψηλό κόστος. αποτέφρωση που απαιτεί αποσύνθεση της σωρού. μέσα σε υδατικό διάλυμα
σμού. Οι στάχτες του νεκρού Σε άλλες, έχουν τοποθετη- ενέργεια και παράγει διο- Τέτοια αυγοειδή δοχεία καυστικής ποτάσας υπό
Κλασσικός ενταφια- μπορούν στη συνέχεια να θεί στο βάθος της θάλασσας ξείδιο του άνθρακα. Γι’ χρησιμοποιούνται ήδη ως υψηλή πίεση και θερμο-
σμός. Είναι αυτός που διασκορπιστούν στη θά- ως υπόστρωμα καλλιέργει- αυτό και τα τελευταία χρό- τεφροδόχοι. Φυσικά, οι τα- κρασία. Το τελικό προϊόν
γνωρίζουμε και ο οποίος λασσα ή στην φύση ή να ας κοραλλιών, έχουν εν- νια έχουν προταθεί ποιο οι- φές με το σύστημα αυτό απορρίπτεται στη θάλασσα.
γίνεται υπό την αιγίδα της ταφούν σε συγκεκριμένες σωματωθεί σε πυροτεχνή- κολογικές μέθοδοι εντα- απαιτούν τη δημιουργία Η μέθοδος επιτρέπει την
Εκκλησίας. Ωστόσο, συν- τοποθεσίες. Μπορούν επί- ματα ή έχουν συμπιεστεί φιασμού, μερικές από τις οικολογικών νεκροταφεί- ανάκτηση των οδοντιατρι-
δέεται αφενός με την χρή- σης να συμπιεστούν για να σε δίσκους που μοιάζουν οποίες χρησιμοποιούνται ων κάτι που ίσως να απο- κών αμαλγαμάτων (σφρα-
ση χημικών ουσιών για κατασκευαστεί ένα ανα- με τους δίσκους βινυλίου – ήδη. τελεί ανασταλτικό παρά- γισμάτων), τα οποία πε-
τον καλλωπισμό του νε- μνηστικό κόσμημα ή ακό- με ή χωρίς ηχητικό μήνυ- Βέβαια, σε αυτό τον τομέα γοντα λόγω απόστασης ριέχουν τοξικό υδράργυ-
κρού, οι οποίες είναι επι- μη και ένα διαμάντι. Με- μα από τον μακαρίτη! πρωτοπορούν εδώ και αι- από τα μεγάλα αστικά κέ- ρο. Με τον τρόπο αυτό δεν
βλαβείς για το περιβάλλον. ρικοί τις ανακατεύουν με Οικολογική ταφή. Η πα- ώνες οι μουσουλμάνοι που ντρα. μολύνεται το περιβάλλον
Και αφετέρου στις περισ- χρώματα και ζωγραφίζουν ραγωγή της ξυλείας για τα θάβουν τους νεκρούς τυ- Άλλες μέθοδοι. Οι ναυ- από τις τοξικές εκπομπές
σότερες περιπτώσεις, και ένα πίνακα που να συνδέ- κλασσικά φέρετρα, των λιγμένους σε ένα σάβανο τικοί χρησιμοποιούσαν, και υδραργύρου, ένα μειονέ-
αντίθετα με αυτά που προ- εται με τις αναμνήσεις του μαρμάρων και των άλλων χωρίς να χρησιμοποιούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις κτημα της κανονικής απο-
βλέπει η Εκκλησία, μετά εκλιπόντος. υλικών για τους τάφους, φέρετρα. Πρόσφατα, δύο χρησιμοποιούν ακόμη, την τέφρωσης.
από 3 χρόνια απαιτείται Σε ορισμένες περιπτώ- καθώς και των υλικών τα- σχεδιαστές που ζουν στην ταφή στην θάλασσα. Στο Η ταρίχευση χρησιμο-
εκταφή του νεκρού, επειδή σεις έχουν σταλεί στο διά- ρίχευσης επιβαρύνουν το Ιταλία πρότειναν ένα νέο Θιβέτ, όπου στο σκληρό ποιείται κυρίως για ζωάκια
δεν υπάρχει αρκετός χώρος στημα, κάτι το οποίο έχει περιβάλλον. Το ίδιο και η βιοδιασπώμενο φέρετρο σε έδαφος δεν μπορούν να συντροφιάς αλλά μπορεί
στα περισσότερα κοιμητή- να εφαρμοστεί και σε αν-
ρια. Με τον τρόπο αυτό, τα θρώπους – όμως κι εδώ το
οστά καταλήγουν τελικά κόστος είναι πολύ υψηλό.
σε χωνευτήρι, κάτι που Οι μούμιες που προκύ-
στην πράξη καταλήγει στο πτουν τοποθετούνται σε
ίδιο αποτέλεσμα με την ειδικά φέρετρα για μακρο-
αποτέφρωση. χρόνια διατήρηση.
Αποτέφρωση. Πρόκει- Τέλος, υπάρχει και η πε-
ται για μια μέθοδο που ρίπτωση δωρεάς του σώ-
συνηθίζεται αρκετά στο ματος του νεκρού στην επι-
εξωτερικό. Στο τέλος του στήμη. Κάτι που χρησι-
περασμένου χρόνου άρχι- μεύει στις ιατρικές σχολές
σε να λειτουργεί και στην για το μάθημα της ανατο-
Ελλάδα σύγχρονο αποτε- μίας και εξασφαλίζει την
φρωτήριο (στην Ριτσώνα χρήση του σώματος με τρό-
κοντά στη Χαλκίδα). Η Εκ- πο που ωφελεί το κοινω-
κλησία αντιτάσσεται σθε- νικό σύνολο πολύ περισ-
ναρά στην ιδέα της αποτέ- σότερο από ό,τι όλες οι
φρωσης και έχει αποφασί- προηγούμενες μέθοδοι.
σει να μην ψάλλει την εξό-
διο ακολουθία εφόσον ο * Φυσικός, τέως στέλεχος
εκλιπών ή η εκλιπούσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
έχουν επιλέξει αυτή τη μέ- http://alevantis.blogspot.com