œ ç ¾ë NNÿçç Q¯ÿÀÿ xÿæ Lÿ{Àÿ {{œÿ{àÿ ÿçÿ Q¯ÿ Àÿ xÿæLÿ{{Àÿ œÿ {àÿ Lÿ Àÿ œÿ{àÿ

1¯ÿÌöL ë s260.00 6þæÓLÿë s.130.00 3þæÓLÿë s 65.00 sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ ¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ >
Manager, Nijukti Khaba r, TS-3 /193, Man ch eswar I. E., Bhubane swar - 10

www.nijuktikhabar.net

Ó í` ÿœ ÿæ
F† Àÿæ xÿæLÿ{¾æ{S F†ÿ” ´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëN ç Q¯ÿÀÿ Q¯ÿÀÿ þSæD$#¯ÿæ ÓþÖ S÷æ ÜÿLÿþæœÿZÿë f~æB ÿæ S÷ ’ çAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ Q¯ÿÀÿ æ¾æDAdç Q¯ÿÀÿ L æSf Ó¸Lÿö{Àÿ Ó¸Lÿö{Àÿ Àÿ {¾{Lÿò~Óç {¾{Lÿò~Óç {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æ ÜÿLÿ œÿºÀÿ {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ ÜÿLÿ D{àÿÈQ L À¯ç¯ÿæ fÀÿëÀêê A{s >> Àç¯ÿæ Àç -

RNI No. 52621/93

NIJUKTI KHABAR
Employment & Education based leading weekly
µ ë ¯ÿ{œÿÉ´ Àÿ µÿë
BHUBANESWAR

-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç` ÿæÁÿLÿ
Postal Regd.No-BN/43/09-11

18É ¯ÿÌö
VOLL-XVIII

ÓóQ¿æ-27
ISSUE - 27

11 - 17 December, 2010

1 1 - 1 7 x ç { Óº À ,2 01 0 11 17 ÓºÀÿ 20 10 201

5.00
5.00

Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535

e -m a il :n i ju kt ik h a ba r @g mail.c o m

Samantaray Academy
Mul ti pl e L ear ni ng So lu tio n Prov id er.. .

SARVA SIKHYA ABHIYAN(SSA), GANJAM, CHATRAPUR
Applications are invited from the eligible candidates in the prescribed format for engagement of different categories of staff (as per vacancy given below) in KAST URABA GAN DHI BALIKA VIDYALAYA(KGBVS) located 17n os. of Blo cks in Ganjam District. The engagement is purely contractual and temporary in nature and is renewable after one year subject to satisfactory performance. The Application in the prescribed form completed in all respect along with all relevant enclosures in a closed envelop and t he envelop sup erscribe d APP LIC ATI ON F OR TH E POST OF.. .. .. ... .. .. .. ... .. .AN D APPLI ED F OR T HE KGBV........................may be submitted either directly in the office of SSA, Ganjam,Chatrapur in the office hour 10am to 5 pm or sent to The District Project Coordinator, Sarva Sikhya Abhiyan, Ganjam, Po-Chatrapur, District-Ganjam by registered post/ speed post only. The last date of receiving the application form is 21/12/ 2010 upto 5pm. Applications submitted or received after the due date shall not be entertained. The earlier advertisement no. 3722. dated 28/12/09 stands cancelled. The candidates who had submitted applications earlier need to apply again provided they fulfill the eligibility criteria.Details educational qualification, other eligibility criteria, application format, documents required and other details are available in the notice board of the office of the SSA, Ganjam, Chatrapur concerned block office of the D.I. of Schools, office of the Block Resource Centre Coordinators (BRCCs). The same are also available in the Ganjam district website www.ganjam.nic.in and OPEPA website www.opepa.in. The authority reserves the right to modify/cancel the VACANCY POSITION advertisement/examination/interview w ithout assigning any reason thereof. Sl.No. Name of th e Block 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kabi suryanag ar S anakhem und i Dharakot e S heragad a S urad a Ran geil un da Ku kudakh and i Ch ikit i P atrap ur Dig apah and i Ch atrap ur Gan jam Khal likot e Beg uni apad a P olo sara P urush ot tamp ur Hin jil icut Name of the KGBV Gud iali Adapada M undamarai Khamar Goudagotha Dasapur Kukudakhandi Ramchandrapur Rankuda P admanavpur Rikkapalli P allibandha Pathara S .Chachina Bhabarada Ch.Nuagam G op inat h pur Tot al 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3

CIVIL SERVICES APTITUDE TEST (CSAT-2011)
JOIN US TO AQUAINT YOURSELF WITH NEW PATTERN OF CIVIL SERVICES PRELIM EXAM-2011
PATTERN OF EXAM: Multiple Choice Objective Questions 1. PAPER-I General Studies 2. PAPER-II Aptitude Test Both the papers contain 200 MCQ of 2 hours duration and having 200 marks each.

Features :
l Experienced & Highly qualified faculty consisting of retired and existing IAS & OAS officers l Subject wise classes on General Studies & Aptitude Test l Lates t s tudy material s l Audio visual Interactive Teaching-learning processl Evaluation Test with scientific feedback.

We also provide coaching for
BANK INSURANCE SSC : : : P.O.,CLERK DEFENCE : CDS,NDA LIC ,GIC MBA : MAT ,OJEE GL, +2 LEVEL RAILWAY : TECH,NON-TECH REGULAR VST Series at Nominal fees

Name of the post
Warden Account ant P art Ti me Teacher Peon Cook A sst. C ook Wat chman

Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12, Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545

STATE COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING, ORISSA, BHUBANESWAR
NOTICE
The All India Trade Test for Craftsmen (Supplimentary) January 2010 shall be held with effect from 21.01.2010 to 29.01.2011. The Principals of I.T. is/ITCs are hereby requested to submit the list of trainees who will appear. All India Trade Test for Craftsmen (Supplementary) January 2011’ in respect of ex-regular trainees and trainees admitted under 3rd shift during session February 2009 to December, 2010 (two year trade), February 2010 to December 2010 (one year trade) and August 2010 to December 2010 (six months trade) in the name cover of the Controller of Examination latest by 14.12.2010 positively by Special Messenger for taking further action at this end.

NO.2861/GE /10

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 34 2 S d/- Collector and Chairman, S SA, 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 42

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10

1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 7 Ganjam

µæÀÿ†ÿêß {œÿµÿ{Àÿ œÿæ¯ÿL ( Sailor) ¨’ÿ{Àÿ œÿ¾ëN ç ¨æAæ;ÿë ç ç ç
+ 2 ¨ÀÀÿÀÿÿ œÿç¾ëNÿç 02/2011 ¯ÿ¿æ`ÿú ¨ ÿÀ œÿç ¾ ëNÿç ¨ÀÿÀÿ œÿç¾ë N ÿç ASÎ 2011Àÿë {LÿæÓö AæÀ ÿ» {Üÿ¯ÿ {L ÿæÓö AæÀÿ»
{¾æS¿†ÿæ: A¯ÿç¯ æÜÿç †ÿ ¨ë ÀÿëÌ µÿæÀÿ†ÿêß œÿæSÀÿçL (Lÿ) ¯ÿßÓÓêþæ : 17Àÿë 21¯ÿÌö, 1ASÎ 1990Àÿë 31 fëà æB 1994 (Dµÿß ’ÿçœ L ë þçÉ æB) Óë•æ fœÿ½ {ÜÿæB$#{¯ÿ æ (Q) ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ : +2/†ÿ†ÿúÓþæœÿ üÿç fçO ÿ H S~ç† ÿ F¯ÿó {Lÿ{þÎ÷ ç /¯ÿæ{ßæ{àÿæfç /Lÿ¸ë ¿sÀÿ ÓæBœÿÛ þšÀÿë Aœÿë¿œÿ {Sæsç Lÿë Bbÿæ™#œ ÿ ¯ÿç Ìßµÿæ{¯ÿ ÀÿQ#$ #{¯ÿ æ

Know non verbal clues to communicate better
Gaining fluency in nonverbal communication is an important step in mastering communication skills. Whether you intend it or not, a great deal of meaning is conveyed through non-verbal clues. In fact, even before you start talking, your listener will receive some message through them. Once you start talking, they convey your intentions linked to the message and how it should be unders tood. Compared to words these signs are more trustable because they do not lie. Good communication is the foundation of successful relationships. It is key to control the emotions in others and influence their responses. The outcome of meetings, negotiations, conflict resolution and other such exercises depended on the communication sk ills of. speak ers and facilitators.So by improving nonverbal communication skills you improve your chances of success and accelerate your professional growth. Nonverbal communication is much bey ond facial expressions and gestures. It constitutes several elements like how fast or slow you talk, body posture, eye contact, gestures, facial expressions, tone of voice, intonation and pauses. The meaning of most of the nonverbal cues is universal. However some differ according to country and culture. T improve your o nonVerbal communication skills, you should understand the role of each of these elements in the communication process. From the information, you can interpret the message better. Some tips about them: Intonation: Intonation is rise and fall in the voice to suit the message. For example, the voice falls at the end if the sentence is a statement. It rises if it is a question. Another function of it is to mark an end to a part of information (which i s represented by comma in written communication) and to emphasise a particular idea. A speaker should use intonation appropriately. Using it too many times or unnecessarily will confuse the listener. The listener on ' the other hand should pay attention to the intonation of the speaker, to understand the message properly. Tone of voice: Tone gives information about the attitude of the speaker towards the message. For instanc e, a newsreader's tone is factual. A radio jockey's tone is enthusiastic. Some more tones of voice are aggressive,'critical, monotonous, persuasive and nervous. A speaker should be very conscious about his tone especially when he is reacting to a stressful situation. For example, the speaker is in an aggressi ve mood but does not want it to reflect in his speech. He will try to sound calm. In the attempt the tone may become monotonous or indifferent, an undesirable outcome. Body posture: The bearing or position of the body is call body posture. It is different from body gestures. This is another clue to the attitude of the speaker to the message. For example, closed arms and legs suggest disagreement. A speak er can subtly alter the emotions and responses in the listener through his body posture and voice tone. A listener on the other hand, if he "can decode them, can resist the speaker's attempts to influence him. By understanding the attitude of the speaker, he can alter his responses to suit the situation and get what he wants. Gestur es: Interpretation of body gestures is done along with the words and facial expres sions. Through gestures a speaker express es, emphasises or confirms his message. The listener can interpr et the intens ity of the speaker's message, attitude or intentions through them. Facial expressions: Facial ex press ions including eye contact primarily convey information about the speaker's emotions. They keep changing during the communication and are constantly observed and interpreted by the listener. Also, some facial areas reveal some emotions better than others. For example,eyes very well ex pres s happiness, shock and s adness. Brows and forehead reveal anger. Mouth communicates friendliness and cooperation. Understanding the significance of the different elements of nonv erbal communic ation helps in better understanding of the message. More importantly they give information about the attitude, intentions and emotions of the speaker. By learning to interpret the nonv erbal cl ues of the speaker, you can build, appropriate responses. And by controlling your nonv erbal clues you can better influence the other person. NITYA SAI SOUMYA faqs@cnkonline.com.

’ À QæÖ S÷ Ü ~Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ 25 xÿç {ÓºÀÿ 2010

’ À QæÖ üÿþö æs F¯ÿó Aœÿ¿æœÿ¿ ¯ÿç ¯ÿÀÿ~ê œÿçþ{;ÿ {H´¯ ÿÓæBs www.nausena-bharti.nic.in {’ÿQ;ÿë >
F { ’ œ æ ¯ ¿ æZÿ : {’ {’ÿœÿæ ¯ÿ¿æZÿ ¿æZÿ F ¯ { Àÿæ’ÿæ {Àÿæ’ÿæ

Ra jûAfûAUiþ
S÷ ææþê~ ¯ÿ¿æZÿ þê~ þê ~ Së f ë Àÿæs fë À ÿæs

Éç Åÿ Óí` ÿœÿæ
¯ ç{ÉÌ LÿæÀÿ~ ’ÿõÎç Àÿë F$ÀÿÀÿ ÉçÅ Óí `ÿœ ÿæ ’ÿçA æ¾æB¨æÀÿë œÿæÜÿ] > ¨ævÿLÿþæœÿZÿë Aœÿë {Àÿæ™ Éç Å ÿ Óí` œ æ{Àÿ DŒæ’ÿœÿ äþ†ÿæ A™#L ’ Éö æ B LÿoæþæàÿÀÿ ¨Àÿç þ æ~ {àÿQæ¾æDdç > {¾Dôþæ{œÿ Lÿþú ¨ë qç ¯ÿçœÿç{¾æS LÿÀÿç ÉçÅ ¨÷ †ÿçÏæ L À ç ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿë ô d;ÿç {ÓÜÿç Aœÿë ¾æßê Lÿoæþæàÿ, fþç Aæ¯ÿÉ ¿Lÿ QsæB¯ÿæ sZÿæ Lÿþú à æSç¯ÿ > œÿçfÀÿ þæ{Lÿös `ÿæÜÿç’ÿæ Aœÿë ¾ æßê ¨÷ æ$ö ê Ó{µÿö LÿÀÿç DŒæ’ÿœÿ LÿÀÿç { ¯ÿ F¯ÿó ¯ fæÀÿ{Àÿ ¯ÿç Lÿ÷ç LÿÀ ÿæB{¯ÿ >
ÓÜ -Ó¸ææ’ÿ Lÿ ÓÜ ÿ-Ó¸ æ’ ÿLÿ -Ó¸ ’ÿ

¨’ÿÓóQ¿æ -452
¨’ ÿÓ óQ ¿æ - 8 7 Ó Óó Q¿æ 87 F B {ƒ æ †ÿç ± ÿ†ÿæœÿ¯ÿÝö À ÿ B{ ƒæ B{ƒ ±ÿ†ÿæœÿ¯ÿÝö Àÿ ±ÿ†ÿæœÿ¯ ÿÝö ¨ ’ ÿÓ óQ ¿æ -117 ¨’ ÓóQ F µ æÀÿ† ÿ æÀÿ †ÿ x ÿæB œÿ þç L ÿ ú Ó Lÿ à ç þ ç { s xÿÿ þç {sx Éí ¿¨ ’ÿ -1 00 É í œ ÿÿ¿ ¨’ ÿ- 10 0 F µ æÀÿ† ÿ æÀÿ †ÿ {¨ {s÷ ææàÿ ç ß þ {¨{s÷ {¨{ s÷ àÿç L {¨ ö æ { Àÿ Ó œ {Àÿ Óœ ¨ ’ÿ Ó ó Q¿ æ- 2 4 9 ’ Óó Q ¿æ - 49 æ -2
œ ç¾ ëN ÿç ç¾ëNÿç Aœœ ¿æœÿ¿ A œÿ¿æœÿ¿ ¯ÿçj樜ÿ œÿçþ{ ;ÿ œÿçþ {;ÿ Q¯ÿÀÿÀÿ µµÿç† ÿÀÿ ¨õÏææ µÿç†ÿÀÿ ¨õÏ ÿç†ÿÀÿ { ’ ÿ Q ; ÿÿ ë ë Q

{ ¨æàÿç {üÿæÓö-

œ ç ¾ë N ÿç Q¯ÿÀÿ F{¯ÿ B+Àÿ{œÿsú { Àÿ www.nijuktikhabar.net
CMYK CMYK

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

2
Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc @^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZò_ûâ ¯ ùUâ^òõ @^êÂû^ùe IWÿògûe _âùZýK Ròfäûe _âû[ðúuê Rò_, Kûe, ùcKû^òRòcþ I Uâû`òKþ ^òdc aòhdùe ùUâ^òõ þ \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij fûAùi^è \ò@û~òa ö QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK _âû[ðú Principal, Regional Institute, Near Side Over Bridge, Plot No.- 298, Baramunda, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö Mobil e- 9 23890994 1,
9 2 3 8 80 4 4 1 5

^ò~êqò
POST Dy. Manager Labour Incharge Product Supervisor Packing Boy AGE 17-28 17-28 17-28 17-28

^ò~êqò
EARN Rs.8300/Rs.6750/Rs.4650/Rs.3200/QUALF. +3 above +2 above 10th 7th

~ûR_êe,cdìeb¬, ùK¦êSe, i´f_êe, afûwúe, eûdMWÿ, aûùfgße I KkûjûŠò gòÌûokùe ^ò~qò ê _ûAñ_âùZýK Ròfûäeê 72 RY _âû[úð Gaõ _âùZýK Ròfûä _ûAñ DISTRIBUTOR @ûagýK ö

HINDUSTAN SPICES GK ^òRÊ C_ôû\^lc Kµû^ú cùogßeijòZ@^êMk, ê

Vacancy-35, Permanent job _ûAñ AzêK _âû[ðúcû^uê iêù~ûM \@û~òaö (No Experience/No registration fees)Qualification 10th eê Graduati on cûiòK @ûd Rs.4500/- eê Rs.8000/Age(18-23) yrs. @ûi«û 7 \ò^ c¤ùe Bio-Data ijòZ iûlûZ Ke«êö Time 10.30am to 4.30pm.

OPENING NEW OFFICE

Wâ ûAbòõ ùUâ^òõ, bêaù^gße

MIC RO EX PANSION

LûAaû I ejòa û cûMYû ö AzêK aýqòcûù^ @ûi«û 7 \ò^ c¤ùe icÉ _âcûY_Zâ ij iûlûZ Ke«ê ö icd-8 A.M. to 2 P.M. (C ond ition s ap ply)

N/6-315, 1st Floor, In front of Bank of Baroda Jayadev Vihar, Bhubaneswar-15 Ph# 9238100178

SRIMATI ENTERPRISES,
Contact : 9 237 5592 42, 9938 978 008 www.h ind us tans pi ce s.c om

_äU ^õ.-4693, ùi÷^K Äêfþ _ûLùe, cùogße ùefþùIß ò C_WûKNe iûcþ^û Mkú, @û\òcûZû Kùfû^ú, bêaù^gße

ûe ò_ ûU eMWÿ afû òe ^ò SUPRIM COMPANY IWÿGògaõ i´f_êeû,gòbaûo^kùeYû,Ziê^¦aâûo ,@`òiw_ûAñ, ^ì@û_Wÿû, K§cûk, cdêeb¬ eûdMWÿ Ìû ^ì þ 172 RY @`òi@ûfþ Áû`þ @ûagýK ö POST : Asst Manager A. Office, S. Keeper, ò ~ê Supervisor, F.Incharge, Worker, Helper, EARN : 8600-12000, 5000-9200, 35005200, 8th Pass, aû [ðú ò qò ijòZ QUALIFICATION :Mûù~û- +3 Ke«ê öejòaû Lû:AiKûcûMYû öeê_âû3Uû^òRe iûUð`òùKU 9 \ò^ c¤ùe ù~û M icd k 9Uû

e _ûUYû afûwò ^ò SUPRIM COMPANY IWÿGògûaõ i´f_êeû,gòbaû^òkùe ^ì,Ziê^¦eMWÿ,@`òiþ _ûeA,ñ ^ì@û_ Wÿû , K§cûk, cdêeb¬ eûdMWÿ Ìûo o aâû o ò @ûagýK ö POST : Asst Manager A. ~ê 172 RY @`òi@ûfþ Áû`þWorker, Helper, EARN : 8600-12000, Office, S. Keeper, Supervisor, F.Incharge, 5000-9200, 35005200, QUALIFICATION : 8th - +3 Pass, ejòaû LûAaû cûMYû ö _âû [ðú ^òRe iûUð`ù KU qò ijòZ 9 \ò^ c¤ùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö icd : iKûk 9Uû eê 3Uû ò ò

SUPRIM P. LTD., ùcùje aÈûkd _ûL, c^cêŠû, ùiû^_êe 9937450767, 9658972413

KENDRIYA VIDYALAYA PARADIP PORT (ORISSA)
DIST. JAGATSINGHPUR-754 142, Phone No. (06722) 222243: Website: www.kv paradip.org

SUPRIM P. LTD., ùcùje aÈûk d _ûL, c^cêŠû, ùiû^_ê e-9937450767, 9658972413

WALK - IN - INTERVIEW
A Walk-in-interview will be conducted in the Vidyalaya Premises on 14th Dec. 2010 at 11.00 a.m. teachers on Part-time contractual basis year 2010-11. Interested candidates fulfilling the qualification may appear for interview along with their original Mark sheets/Certificates (for verification only) a recent passport size photograph and set of photocopies of all certificates. Date of Interview : 14.12.2010,Post : PGT: Physics, Minimum Essential Qualification :1 . A Master's Degree from a recognized University with at least 50% marks in aggregate in physics. 2. B.E.d or equivalent qualification .3. Non availability of B.Ed, candidates: M-.Sc.(Phy.) with 60% minimum marks in aggregate may be considered. Date of interview : 14.12.2010, Post-TGT-Social studies:(i) 2nd Class Bachelor's Degree with 50% marks ) and in aggregate including electives and Languages in the combination of subjects as under; Any two of the following: History, Geography, Economics and Pol. Sc. of which one must be either History or Geography, (ii) B.Ed, or equivalent (iii) Non availability of B.Ed, candidates, Graduate with 55% minimum marks may be c onsidered. Principal

RECRUITMENT FOR NEW BRANCH
A Company recruiting 15-Male, 10-Female candidates for permanent po sting in New Branch gòl ûûM Z ù~ûûMýZ û- +2/Gr aduatio n/abo ve (No ExMZ ù ~ûMýZ ù~ MýZû perience, No donation)cûiòK ùeûRMûe - Rs. 5000/ -abo ve ijòZ free Ho stel fo r ou tstation candidate, Age belo w 30 years. RUSH yo ur Biodata fo r Interviews within 5days.

þæs÷ç Lÿú þ æs ÷çLÿú ¨æÉú æs÷çLÿú
{¾Dô þæ{œÿ þæs÷ç L ÿú ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿæÀÿºæÀÿ ¨Àÿêäæ {’ÿB ¨æÉú L À ç¨ æÀÿëœÿæÜÿôæ;ÿç {Óþæ{œÿ Aæþ AœÿëÏ æœÿÀÿ Ó´† ¦ ¯ ¿¯ÿ×æ ’ÿ´æÀÿæ ¨æÉú L À ç¨æÀÿç {¯ÿ > üÿþö H œÿçßþæ¯ÿÁÿê ¨æBô Rs. s.60/- M.O. LÿÀÿ;ÿë >
Principal, Regional Institute (M), 298, Baramunda, Principal, Regional Institute, 298, Baramunda (Near side of o ver Brid ge) Bhu baneswar-3 Near side9776986218, Bhubaneswar-3, Mo b- over Bridge, 9583470207 Ph-9238909941, 9583470207

Contact- The Director of Career
Opp.

Hotel Basanti (Top Floor) Mahatab Road, Cuttack, Mobile-9238100193

Or
Principal, RIMS, At/Po- Baniapat, Near Baitarani

DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, BOUDH
Applications in plain paper are invited from Registered Computer lnstitute/Licensed Outsourcing Agencies to provide one candidate in each Block of three Block Offices of Boudh District, on contractual basis as Additional Computer Programmer (ACP) under MGNEREGS. Agreement will be done for one year subj ect to renew al on s atis fac tory performanc e. T he Outsourcing Agency shall be paid @ Rs.5,000/- per month per Additional Computer Programmer. Bio-Data of candidates to be submitted along with the application with necessary qualification & experience certificates to the Projec t Director, DRDA, Boudh through Registered Post/Speed Post by 18.12.2010.The candidates to be so engaged must satisfy the following educational qualification: (i) Must be a Graduate (ii) Must have computer proficiency upto ‘O’ level with use of INSCRIPT, Keyboard for Oriya language, (iii) The candidate must be a resident of Boudh District. Preference will be given to Commerce Graduates with Diploma in Computer Application/l.T, Course recognized by the State Council & work experience as data entry Operator/handling software of MGNREGS. The advertisement is als o av ailabl e in the Websi te of Boudh Dis tric twww.boudh.ni c.in Collector-cum-CEO, Zilla Parishad, Boudh

Gramya Bank, D.D. College Road, Keonjhar-1 Ph-9238943862, 9178838972

fçà ÿâÿâææ S÷æþ¿ DŸßœÿ S÷æ þ¿ Óó×æ: þßíÀÿµÿóf þßíÀ ÿµÿóf
fæ†ÿêß œÿçÊÿç†ÿ Lÿþö œÿç¾ëN ç {¾æfœÿæ þæšþ{Àÿ Aæ¨~Zÿë f¯ÿú Lÿæxÿö þçÁ ë œ æÜÿ] ? Lÿæþ þçÁ ë œ æÜÿ] ? D¨¾ëN ¨æD~æ þçÁÿë œÿæÜÿ] ? ¯ÿçÁ ÿº{Àÿ ¨æD~æ þçÁ ÿëdç ? Óó{¾æS {Üÿàÿ¨àÿæBœÿú { üÿæœÿú œÿó-1077 : FÜÿç Óë¯ ç™ æ { Lÿ¯ ÿÁÿ þßíÀ ÿµÿ óf fç àÿâæ Àÿë ¯ ç.FÓ.Fœÿú.Fàÿ { üÿæœÿú þæšþ{Àÿ D¨àÿ² > þæS~æ{Àÿ {üÿæœÿú þæšþ{Àÿ Aµÿç{¾æS LÿÀÿ;ÿë > FÜÿç {Ó¯ÿæ ÓLÿæÁÿ 8 sæÀÿë Óóšæ 8 sæ ¨¾ö¿;ÿ D¨àÿ² > fçà âæ¨æÁÿ H fçàÿÈæ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þ Óó{¾æfLÿ æŠæSæ¤ÿ æ† ÿêß ÿç †ÿ þÜ æŠ æSæ¤ÿ fæ†ÿê ß þÜÿæŠæSæ¤ÿêê f æ†ÿêß œÿçÊ ÿç†ÿ L þöœÿç¾ ëN ÿç { ¾æfœÿæ, þßíÀÿµÿóf > þöœÿç¾ ëNÿç ¾æfœÿæ, þß íÀ ÿµ ÿóf

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, NAYAGARH ADVERTISEMENT FOR ENGAGEMENT OF GRAM ROZAGAR SEVAK
Applications are invited from the intending persons for contractual engagement as Gram Rozagar Sevak under NREGS in the following Gram Panchayats underline Blocks mentioned against each of Nayagarh district with consolidated remuneration of Rs. 3,000/-( Rupees three thousand) only per month. Sl No Name of the Block Name of the Gram Panchayat 1 Nuagaon Jakeda 2 Ranpur Ranpur The applicant should belong to the Gram Panchayat in which there is vacancy. Incase of non availability of any suitable applicant in respect of any particular Gram Panchayat, then the block, then the District will be taken as the unit of selection. Application in the prescribed proforma along with attested copies of document in support of (a) Date of Birth (b) Educational qualification (c) Mark Sheets (d) Residential certificate alongwith (e) One self address envelope of size 10"X4 duly affixed with postage stamp worth Rs.5/- and one passport size photograph should be submitted to the Project Director, DRDA, Nayagarh by Registered Post on or before 24.12.2010 The cover containing the application shall be superscribed as "APPLICATION FOR THE POST OF GRAM ROZAGAR SEVAK for ...................Gram Panchayat of.,:...................Block. Eligibility Criteria: 1. The Candidates must be resident of the GP Concerned. 2. Minimum qualification of the applicant should be 10+2 pass. 3. The applicant should not be below 18 years and above 40 years on 01.01.2010.Selection Criteria: Selection will be made strictly on the basis of marks obtained in 10+2 examination. Extra Optional marks will not be considered. Higher qualification will not be given extra weight age. The engagement order will be given by the concerned Gram Panchayat. The Gram Rozagar Sevak will execute an Agreement before joining and an undertaking to the effect that he will not claim regularization of service in future. Project Director, DRDA, Nayagarh

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE: NUAPADA

WALK-IN-INTERVIEW
Applications are invited from eligible candidates to fill up the following posts on purely temporary and contractual basis in Govt. Higher Secondary School, Dharambandha in Nuapada District.
Cat egory o f P ost Junior lectu rer in Ch emistry Junior Lect urer i n Botan y Cons olid ate d remu neratio n per mon th Rs. 9300/Rs. 9300/Min imum Qu alifi cat ion req uired Minimum 55% marks in Post Graduate in Chemistry fro m an y recogn ized University. Minimum 55% marks in Post Graduate in Botany from any recogniz ed University Minimum 50% marks in Graduate in Physic Hono urs from any reco gniz ed University.

APPLICATION FORM FOR SELECTION OF GRAM ROZAGAR SEVAK IN THE DISTRICT OF NAYAGARH, Advertisement No : Date :
Applied for: (1) Name: (2) Father's Name:, (3) Present Address: At:..........:Po:.:......Dist:........... Pin:............, (4) Permanent Address; At:............;:.. Po:..............,Dt:................,Block:.............., Tahasil:.................. G.P:............ (5) Date of Birth {Attested copy of certificate is to be enclosed), (6) Age as on 01.01.2010: Year:............., Month:........... Day:........., (7) Educational Qualification:
S l. No . Qualificat ion Name o t the Year of Division Total Marks P ercent age

Laboratory Asst. in Physic

Rs .9300/-

A candidate must not be less than 21 years more than 32 years of Age as on 01.01,10. The upper age limit is relaxable by 5 years in case of candidates belongs to be SC/ST Woman/SESC candidates, Relaxation of age for other candidates will be given as per Govt. Rules. At the end of each academic year, the performance, will be reviewed Candidates having experience will be given-priority. Interest candidates having the above 'mentioned requisite qualification may attend the walk in interview with following doc uments. 1.Original documents and one set of attested copies of Educational Certificates. 2.Two present passport photographs duly attested. 3 Bio-Data Form duly filled up by the candidates.
The Walk-in-in terview will be held on 20.12.10 at 11.00A.M. in the Conference Hall, Collectorate, Nuapad a.

COLLECTOR, NUAPADA

University/ passing Marks secured Institutions from which passed 1 2 3 4 5 6 7 8 (Attested copies of educational qualification certificate and mark sheet to be enclosed) I do hereby undertake that, the information furnished above is true and correct to the best of my knowledge and belief. Full Signature of the Candidate

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

3

`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêaò]û Job Guarantee iað^cÜ gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKþ _ûi ò ò 100% gûeúeòK ù~ûMýZû : CyZû-@^êý^ 5’5” iaòùgh aòa eYú _ûAñ ^òcfLZ VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö Ü ò ô
Cuttack:-

`ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^deòõùe ùUâ^õò ù^A ò

Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
Plot No D-106, Bank colony, Sector-9, CDA, CTC , PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160

U.50/-uû c^ò@Wÿðe Ke«ê ö

(Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu Á ûUò Á ò K ûfþ , NAL CO , PWD, Zjiòf þ I A eò ùMi^ aòb ûMcû^uùe ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, iùbð de, ùUâie, Wâû`Öi cýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A. ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðú uê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^òõ \ò@û~òa ö SC/STuê iêaò]û \ò@û~òa ö ùUâ^òõ _ùe PûKòeò Keòùa ö AzêK QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute Plot No. 298, Near Side of overbridge, Baramunda, Bhubaneswar-751003 uê

QûZâQûZââú @ûagýK

BSS, PROMOTED BY GOVERNMENT OF INDIA

Ó´æ ׿ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßçLÿæ {s÷œÿçó Ó´æ׿ ÓÜÿæßLÿ/ÓÜÿæßçL ÿæ {s÷œÿçó

Ó ´æ ׿ {{ä†ÿ÷{Àÿ œÿçÊÿç†ÿ œÿç¾ ëNÿçLÿë ’ÿõÎç{Àÿ ÀÿQ# # µÿæÀ ÿ†ÿ ÓÀÀÿLÿæÀÿZÿ ’ÿ´æÀÿæ {¨÷æûæÜÿç † ÿ Ó´æ׿ ä†ÿ÷{Àÿ œÿç¾ ëN ÿçLÿë ÀÀÿQ µÿæÀÿ†ÿ Ó ÿLÿæÀÿZÿ ’ ÿ´æÀÿæ {¨ ÷æ÷æûæÜÿç ÿQ ÓÀÿL ÿæÀÿZÿ ÿ´ æÀÿæ ÷æû æÜÿç ÿæ ÀÿZÿ ûæÜÿç ¯¯ çFÓ úF Óúú FLÿ ¨ ævÿ¿Lÿ÷þ AæÀÿ» LÿÀ ÿçdç> HÝçÉæÀÿ ¨ ÷{ †ÿ¿Lÿ A oÁÿÀÿ 1 0þÀÿëÿë + 3 çFÓúFÓ æv ÿ¿Lÿ÷þ A æÀÿ» LÿÀÿçdç> æÀ ÿ» ÷{†ÿ¿Lÿ AoÁÿÀÿ 0þÀ 3 {{¾æS¿†ÿæ$#¯ ÿææ dæ†ÿ÷ H dæ†ÿ÷ ê þ æœZ &ë { ÀÿæfS æÀÿä þ LÿÀÿæB¯ÿæLÿë {¾æS¿†ÿæ$#¯ÿ dæ†ÿ÷ H dæ†ÿ÷êþ ¾æS¿†ÿæ$#¯ÿæ þæœZ {À ÿæfS æÀ ÿä {ÀÿæfSæÀÿä

ê

œÿ ÓÜÿæßLÿ OPERATION THEATRE TECHNICIAN A¨{ÀÿÓœÿúú $#F sÀÿ ÓÜÿæ ßLÿ ¨æ{$æ {sLÿçÓçAæœÿ § MEDICAL LABORATORY TECHNICIAN ¨æ{$æ{àÿæfç ¨ ÷ Ó í † ÿç ç ¨÷ Óí †ÿ ÓÜ ÿÿæ ßç ç L ÿææ æ ß Lÿ ÿ MATERNITYASSISTANT
¿æ B† ¿æ’ÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷ †ÿæàÿç ¨æBô B†ÿ¿æ’ ÿç ¨ævÿ¿ Lÿ÷þ {Àÿ †ÿæ àÿçÿç þ ¨æB ô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´´ 朜ÿ LÿÀÿÿæ¾ææDAdç > Üÿ{ÎàÿÀÿ Óë¯ÿçÿ™ æ Adç >ç æÖ AæÜÿ ÿ LÿÀÿæ¾ æD Adç Üÿ{Îàÿ LÿÀ æ ÎàÿÀÿ ç Ad ü þö H œÿçßþæ¯ÿÁÿê œÿççþ §àÿçQ# † ÿ Lÿæ ¾ö ¿æÁÿß Àÿë s.100/- ¯ÿç œÿçÿçþ ß{Àÿ þç Áÿç ¨æÀÿç ¯ÿ > œÿ ç
ú
Near Bus Stand gòc òkò_ Wÿû , @^êùMûk Ph:-9238532793, 9937972252, 9776504505

CENTRE FOR CAREER STUDIES (CCS)
Chruch Lane, Similipada, Angul-759122

ú

WûKù~ûùM c¤ ùUâ^ òõ ù^A_ûeòùa œ çç¾ ëëN ÿ ç ¯ ÿçj æ ¨ œÿ ¾ N ÿç ÿ çj ¨œ ÿ ÿç jæ
L æþ{Àÿ †ÿæ$# ¨â æ ÎçL ÿ Injection, Blow Printing Læþ{Àÿ Aµÿçj†ÿæ$#¯ æ {àæLÿ Aæ¯ÿÉ ¿Lÿ > ü çœÿçÿçÓè ú, ¨¿æLÿè ú L æþ L À ç ¯ÿæLÿëë ¨ëÀÿëëÌ/ {à æLÿ {àÿæLÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ç ¨¿æLÿçç LÿÀÿç ÿæLÿ æLÿë þÜ çÁÿæ {Ü à ú ¨Àÿ þš Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > À Ü ç ¯ ÿæ F¯ÿó {þÓú þÜÿççÁ ÿæ {Üÿàÿú ¯ ¿¯ÿ×æ LÿæÀÿQæœÿæ{Àÿ ÀÿÜÿçdç > ’ À þæ Lÿæ¾ö ¿’ÿä†ÿæ, ÓþßLÿë {œB Rs.3000/- Àë Rs. 6000/- Contact be{œÿB
tween 3pm to 6pm only.

Ph:-9438012123, 9937033701

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, KALAHANDI
(ST & SC Development section)
Phone No.(06670) 230553, Fax:230233, email:d wo.kalahandi@g mail.co m

RECRUITMENT NOTICE
Applications are invited from the eligible candidates for contractual appointment to the following posts in OSRTC on consolidated salary as per details mentioned below. There is possibility in increase of the salary in future. The application in the format appended to this Notice should reach the Gener al Manager(A).OSRT C,Par ibahan Bh awan ,A.G.Squar e,Bhubaneswar751009 on or before dated 7-01-2011 alongwith a D.D. for Rs 500/- (Rupees Five hundred Only) towards processing fee, (Non refundable) drawn in any Nationalised Bank in favour of the Accounts Officer.OSRTC.Bhubaneswar payable at Bhubaneswar. Application(s) received beyond the scheduled date will not be considered. Name of the Post-Asst.Foreman, Consolidated Salary-Rs.4750/-, No.of Vacancies:S.T.-5, S.C.-4, Gen-6, Total-15, Essential Qualification :Diploma in Automobile Engineering with one year practical training in an Automobile Workshop of repute.Preference will be given to candidates having higer Qualification and Experience. Name of the post-Asst. Tr.manager, Cpnsolidated Salary-Rs.5500/-, No.of vacancies-ST-3, SC3, Gen-6, Total-12, Essential Qualification : B.A.BSC or B.com having three years experience in any reputed commercial organization.The Departmental .candidates having such Qualification and experience may also apply. Preference will be given to Candidates having M.B.A. Qualification in Transport /Financial management. Name of the post-Mechanic(Automobile), Consolidated salary-Rs.4000/-, No.of vacancies-ST-1, SC-1, Gen-3, Total-5, Essential Qualification : (I) Should passes Diploma in Automobile Engineering Age between 18 to 28 years. (II). .A matriculate with I.T.l.trade certificate having 10 years experience in automobile workshops of repute, dealing with Heavy Vehicles overhauling. (III). Should also possess heavy transport driving licence. Name of the post-Store Keeper Gr-III, Consolidated salary-Rs.3050/-, No of vacancies-ST-3, SC-2, Gen-5, Total-10, Essential Qualification: Should be Matriculate with 3 years experience in handling automobile stores. Should not be below 21 years and above 32 years in age.Should be able to furnish cash security of Rs.1000/- (One Thousand Only). Eligibility : Criteria: 1. The candidate must be a citizen of India. 2. Must be not less than 18 years of age and more than 32 years of age as on 1.12.2010.for the categories at SI.No.1,2 &3 and for the category at SI no.4 for which the age limit is from 21 years to 32 years. 3. Should have the requisite qualification as indicated against the post. 4.Should not have more than one spouse Living if married. 5.Should have no criminal antecedent. 6. Should have the ability to serve any where in Orissa. 7.Age relaxation will be allowed as per Govt. guidelines and OSRTC Regulation 1978. 8.Reservation will be allowed as per ORV Act and Rules. SELECTION PROCEDURE 1.As provided under the service Regulation of the Corporation, Selection of direct recruits will be made by a Selection Committee applicable for the post. 2.The Concerned selection Committee will select the candidates through written test followed by Viva-voce of the candidates selected in the written test. 3.Date time and venue of the written and via-voce test or any other procedure to be adopted for the selection will be intimated to the Applicants well in advance through letter in Regd Post with A.D General Manager (A),OSRTC

fS† ÿ¨ëÀÿ fS†ÿ¨ëÀÿ ÉçÅ ÿæoÁÿ, {Sæ{àÿBdLÿ fS†ÿ¨ëÀ ÿ ÉçÅÿæoÁÿ, {Sæ{àÿB dLÿ fS†ÿ¨ëÀÿ, LÿsLÿ- 754021 fS†ÿ¨ëÀ ÿ,
OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE, KEONJHAR
Applications in plain paper as per format appended here to are invited from eligible candidates belonging to Keonjhar District for the following categories of posts purely on contractual basis to be engaged in different ST & SC Development Department Schools of Keonjhar District. SI. No. Category of Posts No. of vacancies 01 B.A. B.Ed. 04 02 B.Sc. B.Ed. (PCM) 04 03 B.Sc. B.Ed. (CBZ) 02 04 I.A.CT/I.Sc.CT 01 05 P.E.T 02 06 SANSKRIT TEACHER 03 07 HINDI TEACHER 01 08 M.CT 12 09 JUNIOR CLERK/ JUNIOR CLERK -CUM-DATA ENTRY OPERATOR 03 The detailed advertisement and the selection criteria may be had from Office of the District Welfare Officer, Keonjhar in the offic e hours of al l working days and Dis tri ct w ebs ite at www.kendujhar.nic.in. The candidates may download the advertisement and application format accordingly. The last date of receipt of the applications in the Office of the District Welfare Officer, Keonjhar is 15.12.2010 by 5 p.m. and 18.12.2010 through post. Collector & District Magistrate, Keonjhar

Mobile No. 9583616263

WALK-IN-INTERVIEW
Applications are invited from eligible candidate to fill up the following posts on purely temporary and contractual basis in Go vt . Higher Secondary School (SSD) Lanjigarh in Kalahandi District . Category of post : junior Lecturer in Mathematics, Consolidated remuneration per month : Rs.9300/, Minimum qualification required : Minimum 55% marks inPost Graduate in Mathematics from any recognized University. B.Ed. will be given preference. A candidate must not be less that 21 years and more tha n 32 yea rs of Age a s o n 01.01.2010. The Upper age limit is relaxable by 5 years in case of candidates belongs to be SC/ST / Women/SEBC candidates. Relaxation of age for other candidates will be as per Govt. Rules.Interested candidates having the above mentioned requisite qualification may attend the walk-in-lnterview with one resume with following documents. 1. Original documents and one set of attested copies of Educational certificates. 2. Two recent passport photographs duly attest ed. The walk-in-interview will be held on 27.12.2010 at 11.00 A.M. in the Conference Ha ll of OT ELP attached to P.A. IT DA, Th. Rampar, Bhawanipatna COLLECT OR-CUM-CHAIRMAN

ZILLA SWASTHYA SAMITI, NABARANGPUR
National Rural Health Missi on
Application are invited from the interested candidates to be engaged as Social Mobilizer on contractual basis under NRH M at Block level MHUs for different Block (Chandahandi , Raighar , Jharigam, Kosagumuda, Nandahandi, Papadahandi, Umerkote, Tentulikhunti, Nabarangpur) of Nabarangpur District. Candidates are requested to apply to the concerned Block CHC / PHC addressing to the respected Medical Officer In-Charge on or before 16.12.2010. Nam e of th e Post : Social Mobilizer, Educational Qualification :Graduation from any stream .must pass out from Oriya medium, Consolidated pay for month :Rs. 5.000/-,Last Date of Receipt of application form: 16.12.2010. Complete filled up application form and photo copy of all academic qualification certificate and mark sheet (10th , +2, +3) with two passport size colour photo must reached the office of the concerned Medical Officer CHC / PHC on or before for 16.12.2010 through Regd. / Speed post only . Candidates are requested to mention Post applying for SOCIAL MOBILIZ ER" on the top left corner of the envelop. The application form can be downloaded from the District Website i.e. www. nabaranypur.nic.in The undersigned has reserves all right to cancel or reject any or all application without assigning any reason thereof. The undersigned has not responsible for any postal delay. Chief District Medical Officer Nabaran gpu r

FORMAT FOR APPLICATION
Post Applied for: . 1. Name in block letters: 2. Father's/Husband's name: 3. Permanent address: 4. Address for Communication with pin code: 5. Date of birth :(Enclose copy of the HSC Certificate) 6. Sex: 7.Categories which belongs (SC/ST/SEBC/OPD): 8. Religion: 9. Nationality: 10. D.D. Details: 11. Education qualification: (Enclose Attested copy of all (the certificates) (Name of the Exam, Year of passing, Board/University, Full Mark, Marks secured,% of marks, Remark) 12.Details of experience: (Enclose Attested photo copy of the certificate of experience) (Name of the Organisation .Designation, Period from .Period to, Total duration of services, Remark). Declaration : I do hereby undertake that the above particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and belief. Signature of the Applicant

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

4

DENABANK
(A Government of India En terprise) Trusted Fam ily Bank DENA CORPORATE CENTRE, C-10, G-BLOCK, BANDRA KURLA COM PLEX , BANDRA(E), M UM BAI - 400 051
D ENA B ANK, A PREMIER NATIONALISED BA NK, INVITES APPLIC ATION S FOR THE POSTS IN DICATED HER E BELOW:

Important: Candidates are required to apply on-line through Bank’s web site www.den ab ank.com. (Where full advertisement is available) N o other means/modes of application will be accepted. Det ails For Specialist Off icers Post Of ficer Post For Probat ionary O pening d at e for On -lin e Regist rat ion o f applicat ion 07.12.2010 07.12.2010 Clo si ng dat e f or On- line Registrat ion of applicati on ( for all applicant s i ncluding t hose from far-f lung areas) 28.12.2010 28.12.2010 Date of Written E xaminat ion for S pecialist O ffi cers ( For Post Codes 8 to 13 & 15 to 19) 20.02.2011 Date of Writt en Examination for Prob at ionary Off icer 27.02.2011 ( For Post Cod es 20) (* T he F ees Payment Challan /NEFT Receipt date should not be earlier than 07.12.2010 and not later than 28.12.2010) Please Note: - Candidates need not send the Print out of the Computer Generated Online Application after submitting the application online. However, they are advised to take a Print-Out of the same and retain the same for future reference and required to produce the same at the time of Interview. 1.(a)VACANCIES

N ote: 1. The number of vacancies as also the number of reserved vacancies is provisional and may vary according to requirement of the Bank. 2. In case candidate applies for more than one post, separate on-line application for each post along with requisite fees must be submitted. 3. Please note Agriculture Officers will be initially posted for 5 years in R ural / Semi urban area only. 4. Candidates belonging to reserved category for which no vacancies has been announced are free to apply against vacancies announced for unreserved/ general category provided they fulfill the age and qualifications norm for General Category. 5 Reservations of vacancies categorywise as under: (provisional-including Backlog)

Abbreviations stand for : SC - Scheduled Caste, ST - Scheduled Tribe, OBC - Other Backw ard Classes, OH Orthopaedically Handicapped, VH - Visually Handicapped, HI - Hearing Impaired, 1. RESERVAT IONS F OR PERSONS WITH DISAB IL ITIES : (PWD) : Reservation is available to (PWD) persons under Section 33 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995. Accordingly, candidates with the following disabilities will be considered for reservation under the category. Definition: I)Locomotor Disability or Cerebral Palsy(OH) : Person who has a minimum of 40% of physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints and is so certified by a Medical Board appointed by the State Government. II) Visually Handicapped (VH) : i) Blindness refers to a condition where a person suffers from either of the following conditions : (a) Total absence of sight. (b) Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye w ith correcting lenses. (c) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse ii).Low vision: Persons with low vision means a person w ith an impairment of vision of less than 6/18 to 6/60 with best correction in the better eye or impairment of field in any one of the following categories: (i) Reduction of fields less than 50 degrees, (ii) Heminaopia with macular involvement, (iii) Attitudinal defect involving lower fields III. Hearing Impaired (HI) are those in whom there is a hearing loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies. 2. EL IGIBILITY CRIT ERIA: (A) NATIONALITY/CITIZENSHIP A candidate must be either i) a citizen of India or ii) a subject of Nepal or iii) a subject of Bhutan or iv) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India or v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the united Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) or (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be provisionally admitted to the examination/ interview conducted by the Bank but on final selection the offer of appointment will be given only after producing necessary eligibility certificate issued to him by the Government of India. (B) EDUCATIONAL QUALIFICAT IONS & EXPERIENCE Post Code N o - 1 : Dy. General Manager (In tegrated Treasury) : (T EG Scale - VI) Qualificatio ns :- A Chartered Accountant or MBA (Finance) with Specialization in Money market, G .SEC and F orex/Domestic Treasury operations. Experience :- Candidate should have 18 to 20 years of Banking experience including 10 years hands on experience in Front Office, Back Office and Mid Office, having worked as

chief dealer for minimum 5 years. Training in Bourse course, knowledge and experience in derivatives ,F utures , currency options , commodity exchange market will be an added advantage. Job descriptions : - The incumbent will have a crucial role to play in providing necessary inputs to the top Management for strategic planning, guidance for integrated treasury (Forex/Domestic) operations and maximizing income through treasury operations. Selection Process :- Interview. Po st Cod e No - 2 : Dy. General Man ager ( Risk Managemen t) : (T EG Scale - VI) Qualification :- CF A or MBA ( F inance) or C.A. Or M.Sc in Statistics Experien ce :- Experience in Banking operations for 18 years including 5 years exposure in Risk Management and related fields like treasury, credit at level not more than 2 Scale below the intended Scale. Experience should include exposure to Migration to advance approaches under BASEL-II. Preference for those who are working or having worked in Banks / Financial Institutions / Reputed Brokerage Firms etc. Job d escriptions : - T he incumbent will have a crucial role to play in implementation of BASEL-II. Preparing various data models for estimation of parameters like Probability of Default, Loss given Default etc. ( for credit risk), Introduction of VaR model, introduction of Monte Carlo techniques incorporating Scenario/simulations, for market risk and also to build databases on Loss event data, defining Key Risk Indicators etc for operational risks are involved. Selection Process :- Interview. : Post Code No - 3 : Asst. General Manager ( International Divisions) : (SMG Scale - V) Qualification : 2 year P.G Degree in Business Administration/ Management from a recognised University / . Reputed Institute with 50% and above marks. Candidates having additional Degree/Diploma in Foreign Exchange, Imports / Exports from a recognised University/Institute with minimum 1 year duration and / or having additional qualification such as CAIIB, Diploma in International Banking from IIB shall be preferred. Experience : Minimum 12 years experience in Banks / Financial Institutions / Reputed Foreign Exchange Dealers of which 10 years in handling foreign exchange transactions/ business at authorised dealer branch. Preference will be given to those who have undergone BOURSE Course in institute of repute in India or abroad. T hose who have hands on exposure to Credit Administration as well as in F orex operations will have an added advantage. Job Descrip tion : Incumbent should be capable of (a) Promoting forex business in the bank / Overseas Branch operations etc, (b) F raming guidelines and policies (c) Identify and mitigate market risk in forex business prudently, (d) Handle inward & outward remittance, export/import finance & LCs etc.; & (e) Dealing Room operations, liaisons with RBI, EXIM Bank, F EDAI, ECGC , etc. Selection Process :- Interview. : Post Code No - 4 : Asst. General Manager – ( Risk Management ): (SMG Scale - V) Qualification :- CF A or MBA ( Finance) or C.A. Or M.Sc in Statistics. Experience: - Experience in Banking operations for 12 years including 3 to 5 years exposure in R isk Management and related fields like treasury, credit at level not more than 2 Scale below the intended Scale. Experience should include exposure to Migration to advance approaches under BASEL-II. Preference for those who working or having w orked in Banks / Financial Institutions / Reputed Brokerage F irms etc. Job d escriptions : - T he incumbent will have a crucial role to play in implementation of BASEL-II. Preparing various data models for estimation of parameters like Probability of Default, Loss given Default etc. ( for credit risk), Introduction of VaR model, introduction of Monte Carlo techniques incorporating Scenario/simulations, for market risk and also to build databases on Loss event data, defining Key Risk Indicators etc for operational risks are involved. Selection Process :- Interview. : Post Code No - 5 : Senior M anager – (Treasury- Domestic/ Forex) : (MMG Scale - III) Qualifications :- A Chartered Accountant or MBA (F inance) with Specialization in Money market, G .SEC and Treasury operations. Exp erience :- Candidate should have 3 to 5 years of Banking experience including 2 to 3 years hands on experience in Front Office, Back Office and Mid Office, preferably having worked as dealer for an year. Training in Bourse course, integrated treasury Operations, knowledge and experience in derivatives, Futures, currency options, commodity exchange market will be an added advantage. Job d escriptions : - The incumbent will have a crucial role to play in providing necessary inputs to the top Management for strategic planning, guidance for integrated treasury (Forex/Domestic) operations and maximizing income through treasury operations etc. Selection Process :- Interview : Post Code No - 6 : Senior Manager (CREDIT / FINANCIAL ANALYST) : (MMG Scale - III) Qualification : CA/CFA / ICWA / MBA (Finance) / M.Com. / 2 years’ PG Diploma in Finance or any other equivalent degree/diploma with specialisation in Finance from recognised university/AICT E approved institutes /PGPBF from NIBM. Additional qualification of CAIIB will be preferred. Exp erience (Po st qu alification) : Minimum 5 years experience in the related fields in Banks/Financial Institutions/Large Indl. Units/ Govt. Organisations, etc. AND/OR Minimum 5 years working experience in treasury/ integrated t reasury dept. of a primary dealer (nationalised banks/financial institutions) Experience should consist both in front and back offices in nationalised banks and financial institutions. Job Description : i) Evaluation of credit proposals fo r working capita l facilities, project f inance, export and import finance. (ii)Monitoring and supervision of borrowal accounts. iii)Preparation of viability study, rehabilitation programmes dealing with BIFR/DRT. iv)Liasioning w ith RBI and Financial Institutions etc. v) Rules/Regulations and practices in domestic/ forex, treasury/money market and RBI/Stock. Exchange/SEBI guidelines, etc. vi) Asset Liability Management & Risk Management. vii) Management of investment portfolio. viii) Bond dynamics. ix) Trading in Govt. Security market/Debt market/ Indian Bond market. x) Equity trading xi) Derivative products of debt/ equity and money market. xii) Money market products like call money, C.P., C.D., Repo. xiii) Forex trading. Selectio n Process :- In terview : Post Cod e N o - 7 Sen io r Manag er (PERSONNEL/HRD) : (MMG Scale – III) Qualification: Graduate from a recognised University with 50% and above marks along with post graduate degree or diploma recognised by AICTE of not less than 2 years duration with 50% and above marks in Personnel Management/ Industrial Relation/Labour Laws/ Labour Welfare/Social Work/HR D or Diploma/Degree in Business Administration/Management with specialisation in HRD from a recognised University. A Degree in Law is desirable. Exp erien ce: Min. 8 years experience in a reputed organisation, preferably in Financial/Banking Institution in HRD/Personnel. Job Descrip tion: Supervision and leading of HRD team at Corporate Office for formulation of HRD/IR policy implementation of HRD/IR strategies in the Bank, attending to disciplinary/legal/ IR matter, effective employee communication, counseling, conducting seminars/workshops on various HRD concepts/corporate policy establishing link with premier training institutes in India and abroad, etc. Selection Process :- In terview : Post Code No - 8 : Manager – (Dealer – Forex/ Domestic) : (MMG Scale - II) Qualification : A Graduate with minimum 55% of marks in any discipline from a recognized University and MBA / 2 Years PG Diploma in International Business / F inance from AICT E approved institutes /Universities. Additional qualification such as CAIIB, Diploma in International Banking from IIBF, Bourse Course from recognised institute will be preferred. Exp erience : Minimum 3 years experience as a D ealer(F ront office- Domestic/Forex) in Banks / Financial Insitutions / Reputed Foreign Exchange Dealers in handling foreign exchange transactions /business at authorised dealer branch. Thorough knowledge of F EMA regulations/ rules related toimport and export, forward contracts, remittance, foreign direct investment and others relating to non resident account etc. Thorough knowledge of UCP, uniform rules for collections , procedure related to trade finance activities, F EDAI/ FIMDA rules, customs formalities etc. Preference will be given to those who have undergone BOURSE C ourse in institute of repute in India or abroad. Job Description for Treasury/Dealings : Incumbent should have thorough knowledge of F orex D ealing Operations/Domestic Dealer operations and hands on experience in addition to day to day dealing operations, derivatives transactions , hedging operations, swaps and options. knowledge of FEDAI / FIMDA rules and regulations is essentials . Experience in back office function desirable. Selection Process :- Written test and Interview : Post Code No - 9 : Manager – (Risk Management) : ( MMG Scale – II ) Qualification :- CF A or MBA ( Finance) or C.A. Or M.Sc in Statistics. Experience :- Experience in Banking operations for 3 years including 1 to 2 years exposure in Risk Management. Job d escriptio ns : - The incumbent will have a crucial role to play in implementation of BASEL-II. Preparing various data models for estimation of parameters like Probability of Default, Loss given Default etc. ( for credit risk), Introduction of VaR model, introduction of Monte Carlo techniques incorporating Scenario/simulations, for market risk and also to build databases on Loss event data, defining Key Risk Indicators etc for operational risks are involved. Selectio n Process :- Written test an d In terview. Po st Co de No - 10 : Manag er – ( Internatio nal Fin an cial Reportin g Stan dard s) :( MMG Scale – II) Qualification : Graduate with minimum 55% marks / Post Graduate from a recognized University with CA. or MBA ( F inance). Experien ce : Minimum 3 years experience in Accounting System in Banks / Financial Insitutions /Leading Companies. Preference will be given to those who have knowledge in IFRS.. Job Descrip tion : F or implementing IFRS . Selectio n Process :- Written test and Interview : Post Code No - 11 : MANAGER (CREDIT / F INANCIAL ANALYST) :( MMG Scale – II) Qualification: CA / CFA / ICWA / MBA (Finance) / M.Com. / 2 years’ PG Diploma in Finance or any other equivalent degree/diploma with specialisation in Finance from recognised university/AICT E approved institutes / PGPBF from NIBM. con tinu ed page-5

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

5

Dena Bank...(Continuation page-4)
Experience (Post q ualificatio n) : Minimum 3 years experience in the related fields in Banks/Financial Institutions/Large Indl. Units/ Govt. Organisations, etc. AND/OR Minimum 3 years working experience in treasury/ integrated treasury dept. of a primary dealer (nationalised banks/financial institutions) Experience should consist both in front and back offices in nationalised banks and financial institutions. Job Description: a. Evaluation of credit proposals for w orking capital facilities, project finance, export and import finance. b. Monitoring and supervision of borrowal accounts. c. Prepa ration of viab ility study, rehabilitation programmes dealing with BIF R/DRT. d. Liasioning with RBI and F inancial Institutions etc. e. Rules/ Regulations and practices in domestic/ forex, treasury/money market and RBI/Stock Exchange/SEBI guidelines, etc. f. Asset Liability Management & Risk Management. g. Management of investment portfolio. h. Bond dynamics. i. Trading in Govt. Security market/Debt market/ Indian Bond market. j. Equity trading k. Derivative products of debt/equity and money market. l. Money market products like call money, C.P., C.D., Repo. m. F orex trading. Selection Process :- Written test and Interview : Post Code No - 12 MANAGER (PERSONNEL/HRD) :( MMG Scale – II) Qualificatio n : Graduate with minimum of 50% marks from a recognised University and post graduate degree or diploma recognised by AIC TE of not less than 2 years duration in Personnel Management/Industrial Relation/ Labour Laws/ Labour Welfare/Social Work/HRD. OR Diploma/Degree in Business Administration/ Management with specialisation in HRD from a recognised University. A Degree in Law is desirable Experience : Minimum 3 years experience in Personnel Administration / Industrial Relations / Human Resources Development in a reputed organisation. Preferably in F inancial/Banking Institutions in Public Sector. Preference will be given to candidates having knowledge / experience in computer environment. Job Descrip tion : To deal with all aspects of Personnel functions like disciplinary matters, departmental inquiries, conciliation/adjudication proceedings, handling court cases concerning disciplinary action/service matters, negotiations with unions, formulations and implementation of personnel policies, performance appraisal, manpower planning, recruitment, implementation of government reservation policy, maintenance of rosters, research and innovation of new strategies/techniques to motivate employees for optimum utilisation of Human Resources, maintenance of employees' profile in systems, identification of training needs, placements, etc. Selection Process :- Written test and Interview Post Co de No - 13 Man ager (LEGAL) :( MMG Scale – II) : Qualificatio n : A Professional degree in Law from a recognised University. Candidate with higher qualifications in Law will be preferred. Experience (Po st Qualificatio n) : The candidate should have a minimum of 5 years experience as a practicing Advocate/Solicitor OR Should have worked for atleast 5 years in a Solicitor's firm OR Should be w orking as Law Officer in Legal Department in Commercial Bank/Financial Institution/ Large Industrial Undertaking, out of which minimum 2 years as practicing Advocate dealing with matters related to Banking Laws, Labour Laws, etc. and be generally conversant with various Bank operations. Job Descriptio n: The incumbent should be able to: · draft security documents for the Bank's advances, · deal with and advise on matters pertaining to Banking Laws, Property Laws, Foreign Exchange Regulations, Company Law, Mercantile and Labour laws · handle and follow up civil suits and other proceedings connected with the recoveries of the advances and Labour Tribunal/ Court proceedings · Write proceedings pertaining to the personnel of the Bank. Selection Process : Written Test & interview : Po st Cod e No - 14: Secu rity Officer : (MMG Scale - II) : Qu alifications : Graduate in any discipline from a recognised University. Exp erience : An officer with minimum 5 years commissioned service in Army/Navy/Air force OR A Police Officer not below the rank of Asstt.S.P./Dy.S.P. With 5 years of service in that rank OR An Officer of identical rank in Para Military forces with minimum 5 years of service. Job Descriptio n : · Supervision of the security arrangements of branches/RO/HO premises. · Surprise checks of branch es/ROs · Security arrangement s of C urrency Chests. · Cash Management. Selection Pro cess : In terview. Po st Co de No - 15 MANAGER (BANKING OPERAT IONS) :( MMG Scale – II) Qu alification: A Degree from a recognised U niversity/Diploma in Banking & F inance by IIBF or any equivalent qualification recognised as such by the Government of India, with minimum 60% marks. (For candidates belonging to SC/ST category 55% marks) OR Master Degree/Post Graduate Degree/Diploma having 2 years full time course with minimum 55% marks (For candidates belonging to SC/ST category 50% marks) Experien ce :- 3 years Branch Operation or in area suitable for Banking Operation i.e. IT Industries / Credit/ NBFC/ Treasury /appraisal of proposal / Marketing of products etc. as an Officer in Banking sector OR Candidates those who are having additional qualification of CAIIB/ACA/IC WA/ MBA(Banking/ F inance):- 2 years Branch Operation experience as an Officer in Banking sector Job description :- ´ Business development and Branch operations including Resource mobalisation, Credit sanction and related functions. ´ Customer relations Management including customer acquisition, retention etc. ´ Popularising alternate delivery channels among the customers. ´ All related Branch Banking Operations : Selection :- Written test an d Interview Post Co de No - 16 RAJBHASHA ADHIKARI : (JMG Scale – I ) Qualificatio n : Masters Degree in Hindi with English subject at Graduation or Master Degree in English with Hindi subject at Graduation. Desired q ualification : Knowledge of w orking on computers Experience: 2 years experience in Translation/ Teaching Job Description To promote Rajbhasha in the Bank Selection Process : Written Test & interview : Post Code No - 17 OFFICER (FOREX) :( JMG Scale – I) Qualificatio n : A graduate with minimum 55% of marks in any discipline from a recognised university and MBA/ 2 years PG Diploma in International Business/ F inance from AICTE approved institutes/universities. Additional qualification of CAIIB, Diploma in International Banking from IIBF will be preferred. Experien ce : Experience in the related field desirable but not essential. Job D escription : Incumbent should be capable of : a) Promoting forex business in the Bank b) Identify and mitigate market risk in forex business prudently. c) H andle inward & outward remittance, export/import finance & LCs etc. d) Dealing Room operations, liaisons with RBI, EXIM bank, F EDAI, ECGC, etc. Selection :- Written test and Interview : Po st Co de No - 18 OFF ICER (CREDIT/FINA NCIAL ANALYST) :( JMG Scale – I) Qualificatio n: CA / CFA / IC WA / MBA (F inance) / M.Com. / 2 years’ PG Diploma in Finance or any other equivalent degree/diploma with specialisation in Finance from recognised university/AICT E approved institutes / PGPBF from NIBM. Exp erience: NIL. Jo b Descriptio n: · Evaluation of credit proposals for working capital facilities, project finance, export and import finance. · Monitoring and supervision of borrowal accounts · Preparation of viability study, rehabilitation programmes dealing with BIFR /DRT. · Liasioning with RBI and F inancial Institutions etc. · Rules/Regulations and practices in domestic/ forex, treasury/money market and RBI/Stock Exchange/SEBI guidelines, etc. · Asset Liability Management & Risk Management. · Management of investment portfolio. · Bond dynamics · Trading in Govt. Security market/Debt market/ Indian Bond market. · Equity trading · Derivative products of debt/equity and money market. · Money market products like call money, C.P., C.D., Repo. · F OREX trading. Selection :- Written test and In terview : Po st Co de No - 19 AGRICULTU RE OFFIC ER :( JMG Scale – I) Qualificatio n: Degree with OGPA equivalent to 60% or above marks from a recognised University in Agriculture/ Horticulture/ Forestry/Animal Husbandry / Veterinary SCience / D airy SCience / Agricultural Engineering / Fisheries SCience / Agricultural Marketing & Co-operation OR Post Graduate Degree/Diploma with OGPA equivalent to 60% or above marks from Institute of Rural Management, Anand or equivalent from any other recognised Institute/University. Experience: NIL. Job description Accelerate and step up rural finance with particular emphasis on agriculture lending in pace with the Government & RBI directives. Documentation and recovery of loans in rural areas w ill constitute part of job responsibilities.. Selection Process : Written Test & interview : Post Co de No - 20 PROBATIONARY OFFICER:( JMG Scale – I) Qualification: A Degree from a recognised University/Diploma in Banking & Finance by IIBF or any equivalent qualification recognised as such by the Government of India, with minimum 55% marks. (For candidates belonging to SC/ST category 50% marks) OR Master Degree/Post Graduate Degree/D iploma having 2 years full time course with minimum 55% marks (For candidates belonging to SC/ST category 50% marks) Job Description : Business development and banking related operations. Selection Pro cess : Written Test & interview : NOTE:- a. Educational Qualifications and experience should be as on 01.12.2010. b. F or posts where experience is essential/desirable, it should be full time and post qualification. c. Experience in the relevant field of the post applied for w ill only be counted. d. Computer Literacy: Computer proficiency is essential. Before joining the Bank in Officer Cadre, candidate should possess basic computer application and operational skills, i.e., WINDOWS, MS OF FICE/LOTUS SMART SUITE, Internet and E-Mail operations. A certificate from a recognised University or an Institute duly recognised by the State/ Central Government or from any other Institute which is acceptable to the Bank to be submitted by the candidate as an evidence of having acquired computer proficiency. The candidate having passed the computer subject during his graduation/post-graduation will also be acceptable. Duration of the course done preferably be for 60 hours.

3. REL AXATION OF UPPER AGE LIMIT Category Age Relaxation Sr.No. 1 SC/ST Candidates 5 years 2 Other Backward Classes (OBC) candidates 3 years 3 Persons domiciled in Kashmir division of J & K State during 01.01.1980 to 31.12.1989 5 years. 4 Person with disability 10 years 5 The children/family members of those who died in the 1984 riots 5 years 6 Ex-servicemen 5 years (for post code No. 8 to 13 & 15 to 20 ) 3 years (for post code No. 1 to 7 & 14 ) (In addition to the usual period of service in the Defence forces) subject to a maximum age of 50 years. NOTE : i. An Ex-servicemen who has once joined a Govt. job on the civil side after availing of the benefits given to h im as ex-service men for his re-employment , his ex-servicemen status for the purpose of reemployment in government ceases. ii. The relaxation in upper age limit is cumulative as per Govt. of India guidelines. iii. All persons eligible for age relaxation under Sr. No. 3(3) above must produce the domicile certificate at the time of interview from the District Magistrate in the Kashmir Division within whose jurisdiction, he/she had ordinarily resided or an authority designated in this regard by the Govt. of J & K to the effect that the candidate had ordinarily been domiciled in the Kashmir Division of the State of Jammu & Kashmir during 1st January 1980 to 31st December 1989. iv. All persons eligible for age relaxation under Sr. No. 3(5) above must produce a certificate from the District Magistrate to the effect that they are eligible for relief in terms of the rehabilitation package for 1984 Riots Affected Persons sanctioned by the Government and communicated vide Ministry of F inance, Department of Financial Services communication No. F.No.9/21/206-IR dated 27.07.2007. 4. APPLICATION FEE INCL UDING POSTAL CHARGES (NON-REF UNDABLE) a) For SC/ST/PWD - Rs. 50/-(Only Postal Charges) b) For all others (including OBC/Ex-Servicemen) - Rs. 400/NOTE: A. R equisite application fee must be paid by way of “Fees Payment Challan “ by visiting nearest Dena Bank’s Branch or by way of " NEFT" by visiting any Scheduled Commercial Bank. B. Fees Payment Challan / NEF T must be paid on or after 07.12.2010 but on or before 28.12.2010. i.e the last date of On-line registration. Even if the Bank extends the date of On-line registration by one or two days, the valid dates of Fee Payment Challan/ NEF T will not be changed. Candidates must write his/her name, Contact Number (Mobile/Phone number) and address and post applied for on the reverse of the Fees Payment Challan /NEFT C. Application fees by Demand Draft/Pay Order/cash/cheque/money order/postal stamps w ill NOT be accepted. 5. SELECTION PROCEDUR E : I. F or post code No. 1 to 7 & 14 there will be only interview. F or post code No. 8 to 13 & 15 to 20 there will be written test & interview. Merely satisfying the eligibility norms do not entitle a candidate to be called for interview. T he Bank reserves the right to call only the requisite number of candidates for interview after preliminary Screening / short listing with reference to candidate’s qualifications, suitability, experience etc. II. All the eligible candidates who apply online for Post Code No. 8 to 13 & 15 to 20 with the requisite fees w ill be called for a written examination. III. Bank reserves the right to change the selection strategy & hold written test &/or interview for any of the posts. Written test are detailed as u nder: F or Pro bation ary Officers 1. Objective 2. Descrip tive Sr. no. Name of Test No. of Questions Marks Duration 1 Test of General Awareness 50 50 50 minutes 2 Test of Quantitative Aptitude 50 50 (composite for 3 Test of Reasoning Ability 75 75 Objective) 4 Test of English Language 50 25 + Total written test marks ---200 60 minutes for 5 Descriptive ( only in English) 5 100* D escriptive (with internal option) 6 Interview 100 TOTAL F OR F INAL MERIT 300 (WT-200 + Interview - 100) *T he test of Descriptive paper will be of qualifying nature only and will not be considered for merit listing. For Specialist Officer Objective: Sr.no. Name of Test No. of Questions Marks Duration 1 Test of General Awareness 50 50 180 Minutes 2 Test of Quantitative Aptitude 50 50 (Composite for 3 Test of Reasoning Ability 75 75 Objective) 4 Test on Specialised Subject 50 100 5 6 25 100 400 (WT-300 + Inter view - 1 00) NOTE: Co mmon Criteria: i. The minimum qualifying marks in each paper for merit ranking shall be decided on group norms. T here will be separate Group norms for SC/ST /OBC and PWD candidates with relaxed standard. ii. T he candidate must obtain minimum 40% (35% for SC/ST/OBC/PWD candidates) marks in the qualifying papers (as referred above) to be eligible for merit ranking for the purpose of interview. FOR PROBATIONARY OFFICER POST ONLY : i. Descriptive paper will be only in English ii. Descriptive Paper to the extent of 7 times (10 times for SC/ST/OBC and PWD candidates) the number of vacancies only will be evaluated based on the Merit Ranking of the objective test. iii. Candidates have to pass in each of the Objective and descriptive test separately. Con ductin g Interviews : i. The short- listed candidates who secure minimum qualifying marks stipulated for Written Test (descriptive as well as Objective Test) will be called for interview in order of merit in the ratio as decided by the Bank keeping in view the minimum criteria i.e. 1:4 (1:5 in case of SC/ST/OBC/PWD). ii. The Interview will carry 100 marks. Minimum qualifying marks in the interview will be 40% (35% in case of SC/ST /OBC/PWD candidates). Marks obtained in interview will be reckoned for merit ranking. The detailed information regarding the written examination will be given in the “Acquaint Yourself” booklet which will be sent to the candidates by e-mail and can also be down loaded from bank's web-site. The call letter for written examination will be sent by e-mail and SMS 6. EXAMINAT ION CENT RES AND DATE OF EXAMINAT ION ( For Probationary Officers Post) The written examination will be held on 27.02.2011 at the following Centres. The examination centres are tentative and may change depending on response of the applicants. CENTRE CENT RE CODE MUMBAI 11 NAGPUR 12 DELHI 13 KOLKATA 14 AHMEDABAD 15 BENGALURU 16 BHOPAL 17 CHENNAI 18 LUCKN OW 19 RAIPU R 20 No change in the examination centre will be permitted under any circumstances. The Bank may at its discretion allot a different centre to a candidate, add / cancel a particular centre if the circumstances so warrant. EXAMINATION CENTRES AND DATE OF EXAMINATION (Fo r Sp ecialist Officers Po st) The written examination will be held on 20.02.2011 at the following Centres. The examination centres are tentative and may change depending on response of the applicants. CENTRE CENT RE CODE MUMBAI 11 NAGPUR 12 DELHI 13 KOLKATA 14 AHMEDABAD 15 BENGALURU 16 BHOPAL 17 co ntin ued pag e-6 Test of English Language Interview TOTAL 50

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

6

Dena Bank...(Continuation page-5)
No change in the examination centre will be permitted under any circumstances. The Bank may at its discretion allot a different centre to a candidate, add / cancel a particular centre if the circumstances so warrant. 7. SALARY AND EMOL UMENTS: A. JMG- I : Pay Scale : Rs.14500 – 600/7 -18700 - 700/2 - 20100 – 800/7 - 25700 B. MMG-II : Pay Scale : Rs.19400 - 700/1 - 20100 - 800/10 – 28100 C. MMG- III : Pay Scale : Rs. 25700 – 800/5 – 29700 – 900/2 – 31500 D. SMG –V : Pay Scale : Rs. 36200- 1000/2 – 38200 – 1100/2 – 40400 E. T EG – VI : Pay Scale : Rs. 42000- 1200/4 – 46800 Note : i. DA, HRA, CCA will be paid as per rules depending upon the place of posting. Medical Aid, Hospitalisation Scheme, Leave fare Concession, retirement benefits and other perquisites will be admissible as per Bank's rules. ii. New appointees will be covered by Defined Contributory Pension Scheme as introduced for Employees of Central Government of India and modified from time to time. 8. PROBAT ION PERIOD : 2 Years for JMG - Scale -I : 1 Year fo r MMG- Scale –II & III ,SMG –Scale- V & TEG – Scale-VI 9. PRE- EXAMINATION TRAINING (FOR PROBATIONARY OF FICER POST ONLY): Bank may arrange preexamination training to the candidates belonging to Scheduled Caste / Scheduled T ribe/R eligious Minority Community at Mumbai,Nagpur,Delhi, Chennai,Kolkata, Ahmedabad, Raipur, Bengaluru, Lucknow and Bhopal. Training centres may also be changed or even be cancelled at the discretion of the Bank. The details of training will be communicated to the candidates separately. An eligible candidate who wishes to avail Preexamination training should fill in the relevant column in the Application format. All expenses regarding traveling, boarding, lodging etc. will be borne by the candidate for attending the Pre-examination training programme at the concerned Pre-examination training centre. 10. CAL L L ET TER S : Call letter for written examination and any other communication in future will be sent/ communicated only by e-mail and SMS to the eligible candidates as given in their on-line application form. “Acquaint Yourself” booklet can also be down loaded from bank's web-site. F or Specailist Officers Post :- All eligible candidates who have applied for the posts of Specialist Officers (Post Codes 8 to 13 and 15 to 19) in case of any difficulty candidates should contact the Offices at the address of the respective centres (details of which will be released in Bank’s website on 15.02.2011) between 16.02.2011 to 19.02.2011 indicating his/her name, address, date of birth, details of Fees payment challan/ NEFT Receipt to enable the Bank to take immediate remedial action. For Probationary Officer Post :- All eligible candidates who have applied for the post of Probationary Officers (Post Code 20) in case of any difficulty candidates should contact the Offices at the address of the respective centres (details of which will be released in Bank’s website on 21.02.2011) between 23.02.2011 to 26.02.2011 indicating his/her name, address, date of birth, details of Fees payment challan/ NEFT Receipt to enable the Bank to take immediate remedial action. 11. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILT Y OF MISCONDUCT : Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false, tampered, fabricated or suppress any material information while filling up the application form and submitting the certified copies/testimonials. At the time of written examination/interview, if a candidate is (or has been) found guilty of 1. Using unfair means during the test or 2. Impersonating or procuring impersonation by any person or 3. Misbehaving in the examination hall or taking away the question booklet/answer sheet out of the examination hall or 4. Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection or Obtaining the support of his/her candidature by any means; such candidate may in addition , to, rendering himself/herself liable to criminal prosecution will be liable to be : a. Disqualified from the examination/interview for which he/she is the candidate may also b. Debarred either permanently or for a specific period from any examination or selection held by the Bank. Note: T he Bank would be analyzing the responses of a candidate with other appeared candidates to detect patterns of similarity. On the basis of such an analysis, if it is suspected that the responses have been shared and Scores obtained are not genuine/ valid, the Bank reserves the right to cancel his/her candidature. 12. BOND OF MINIMUM SERVICE PER IOD: The Officers recruited will have to execute a bond to serve the Bank for a minimum period of 3 years or pay Rs. 1.50 lakh in case the officer wishes to leave the Bank prior to completion of 3 years inclusive of probation period. 13. GENER AL CONDIT IONS: i. Bank takes no responsibility for any delay in receipt or loss in postal transit of any communication. ii. Candidates need not send the Print out of the Computer Generated Online Application after submitting the application online. However, they are advised to take a Print-Out of the same and retain the same along fee payment challan / NEF T receipt for future reference and required to produce the same at the time of Interview. iii. Candidates are required to apply on-line through website w ww.denabank.com. No other means/mode of applications will be accepted. Application link from website will be open from 07.12.2010 to 28.12.2010. iv. Before applying for the post, the candidate should ensure that he/she fulfills the eligibility and other norms mentioned in this advertisement. Bank would be free to reject any application at any stage of the recruitment process, if the candidate is found ineligible for the post for w hich he/she has applied. v. In case it is detected at any stage of recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility norms and/or that he/she has furnished any incorrect/false information/certificate/documents or has suppressed any material fact(s), his/her candidature will stand cancelled. If any of these shortcomings is/ are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated. vi. Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings (including Banks & Financial Institutions) are advised to submit "No Objection Certificate" from their employer at the time of interview, failing which their candidature may not be considered and no reimbursement of fare in case of SC/ST for interview will be paid to them. vii. All candidates will have to produce, if called for interview, originals as w ell as attested photo copies of their educational qualification and experience certificate as well as caste certificates and certificate of handicap or any other certificate in support of their eligibility, failing which their candidature will be cancelled. In case of candidates belonging to OBC category, the certificate interalia must specify that candidate does not belong to “Creamy Layer” section excluded from the benefits of the reservations for Other Backward C lasses in Civil Post and Services under Government of India. OBC Certificate should not be more than one year old as on date of application. viii. Only candidates willing to serve anywhere in India should apply. ix. Candidates should mention the Choice of Center for written Examination. x. Candidates seeking relaxation in Fee/Age must bring a certified copy of the certificate in support of his / her claim at the time of Interview. xi. Application once made will not be allowed to be withdrawn and the fee once paid w ill not be refunded on any account nor would this fee be held in reserve for any future examination or selection. xii. The candidates must affix their recent coloured passport size photograph on the application and should be signed across by the candidate. Three copies of the same photograph should be retained for use at the time of written examination and interview. Candidates are advised not to change their appearance till the recruitment process is complete. F ailure to produce the same photograph at the time of written test and interview, may lead to disqualification. it should be noted that Black and white photograph will not be accepted and call letters containing such photograph will be rejected. xiii. Candidates are not permitted to use Calculators, Cell phones of any kind, Pagers or any other such inst ruments in the Examination Hall. xiv. Any request for change of address will not be entertained. xv. Bank may at its discretion hold re-examination, wherever necessary, in respect of a centre/venue/specific post of any candidate(s). xvi.

The Bank shall not be responsible for an application being rejected which is based on wrong information provided in any advertisement issued by unauthorised person/institutions. xvii. Wherever written examination is held, only those candidates who are blind/low vision or locomotor impaired in both hands and both arms can use own Scribe at their cost during the written examination. In all such cases, where a Scribe is used the following rules will apply. a. The candidate will have to arrange his own Scribe at his own cost. b. The Scriber should possess less mark than the candidate appearing at the written examination for Officers and not more than 60% marks in his own academic stream. c. In case of Probationary Officer, the Scribe can be from any academic stream. In case of specialist Officer the Scribe should not be from the same discipline as of the candidate. d. The Scribe should be one grade lower than the stipulated eligibility criteria prescribed by the bank for the post. e. Both, the candidate as well as the Scribe will have to give a suitable undertaking confirming that the Scribe fulfills all the stipulated eligibility criteria for a Scribe as mentioned above. Further, in case it later transpires that he did not fulfill any of the laid down eligibility criteria or suppressed the material facts, the candidature of the applicant will stand cancelled, irrespective of the result of the written test. f. Such candidates who use a Scribe shall be eligible for extra time of 20 minutes for every hour of the examination. xviii. In case any dispute arises on account of interpretation in version other than English, English version will prevail. xix. The candidates will appear for written examination and interview at the allotted center at their own expense and risks and the Bank will not be responsible for any injury/losses, etc. of any nature. xx. The SC /ST candidates called for interview will be reimbursed ordinary Sleeper Class Railway fare on production of tickets/particulars such as ticket number, date of journey, class, train name and number. T he journey fare over 30 Kms only from the place of their residence will be reimbursed. xxi. Appointment of selected candidates is subject to his/her being declared medically fit as per the requirement of the Bank. xxii. Decision of the Bank in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such Scrutiny of eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of the conduct of the examination, interview, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Bank in this regard. xxiii. Canvassing in any form will be a disqualification. xxiv. Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated in Mumbai. 15. COMPET ENT AUTHORITY FOR ISSUING CERTIFICATE TO SC/ST /OBC/PWD CANDIDAT ES: i. FOR SC/ST/OBC - District Magistrate/Additional District Magistrate / Collector / Dy. Commissioner / Addl. Dy.Commissioner/Deputy Collector/First Class Stipendiary Magistrate/ Sub Divisional Magistrate (not below the rank of F irst Class Stipendiary Magistrate) / Taluka Magistrate/ Executive Magistrat e/Ext ra Asst.. Com missioner.Ch ief Presiden cy, Magist ra te/ Additio nal Chie f Preside ncy Ma gistrate / Preside ncy Magistrate.Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides. ii. FOR PWD – The Competent Authority to issue Disability Certificate shall be a mediacal Board duly constituted by the Central or State Government. T he C entral/ State Govt. may constitute Medical Boards consisting of at least 3 members out of which one shall be a specialist in the particular field for assessing locomtor/cebral/visual/hearing disability as the case may be. 16. HOW T O APPLY MANDATORY REQUIRMENT :I. C andidates are required to apply on-line through website www.denabank.com. No other means/mode of application will be accepted. Application link on w ebsite will be open from 07.12.2010 to 28.12.2010. II. T he candidates should have a valid email ID. It should be kept active during the currency of this recruitment project. Bank may send call letters for writtentest , interview etc. through the registered e-mail ID. Under no circumstances, he/she should share/mention e-mail ID to /of any other person. III. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID before applying on-line. The guideline for on-line application is given as under for candidates who wish to pay the requisite fees by means of “PAYMENT CHALLAN” (where nearest Dena Bank Branch is available): i. Applicants are first required to go to the Bank’s website www.denabank.com and click on the Home page open the link “Recruitment” ii. Thereafter, open the recruitment Notification entitled “Dena Bank Recruitment Project for Specialist Officers- 2010-11” iii. Take a Print of the entire ‘ FEES PAYMENT CHALLAN’ iv. Fill in the F ee Payment Challan in a clear and legible handwriting in BLOCK LETTERS. v. Go to the nearest DENA BANK BRANCH with the Fee Payment Challan and Pay in cash, the appropriate application Fee in CBS Account NO. 116211021104 with Corporate Business Branch, BKC, Mumbai - 51 in the name & style of “Dena Bank Recruitment Project for Specialist Officers- 2010-11” vi. Obtain the applicant’s Copy of Counterfoil of the Application Fee Payment Challan duly receipted by the Bank with (a) Branch Name & Branch SOL ID (b) Transaction ID (c) date of Deposit & amount filled by the Branch Official. vii. Candidates are now ready to apply on-line by re-visiting the Recruitment link appropriate places. Fill in all other required details therein and click on the “SUBMIT” button at the end of the ON-Line Application form. Retain your Registration number and password for further reference safely. After applying on-line, the registered candidates must retain the print out of application form for further reference. viii. Original counterfoil of the fee payment challan will have to be submitted with call letter at the time of written test. Without counterfoil of the fee payment challan the candidate will not be allowed to appear in the written test. Candidates are advised to keep a photocopy of the fee payment challan for future use. OR T he guideline for on-line application is given as under for candidates who wish to pay the requisite f ees by means o f “N EFT ": i. Applicants are f irst required to go to the Ban k’s web site www.denabank.com and click on the Home page open the link “Recruitment” ii. Thereafter, open the recruitment Notification entitled “Dena Bank Recruitment Project for Specialist Officers- 2010-11” iii. Take a Print of the " Instructions for application for funds transfer under NEFT’ iv. Go to the nearest Branch of any Bank which is listed by RBI under RTGS/ NEF T system and Pay in cash, the appropriate application F ee in CBS Account NO. 116211021104 with Corporate Business Branch, BKC, Mumbai - 51 in the name & style of “Dena Bank R ecruitment Project for Specialist Officers- 2010-11” v. Obtain the applicant’s Copy of Counterfoil of the Application Fee duly receipted by the Bank w ith (a) Branch Name & Code Number, (b) UT R Number, (c) date of Deposit & amount filled by the Branch Official. vi. Candidates are now ready to apply on-line by revisiting the Recruitment link appropriate places. F ill in all other required details therein and click on the “SUBMIT” button at the end of the ON-Line Application form retain your Registration number and password for further reference safely. After applying on-line, the registered candidates must retain the print out of application form for further reference. vii. Original counterfoil of the NEFT will have to be submitted with call letter at the time of written test. Without counterfoil of the NEFT the candidate will not be allowed to appear in the written test. Candidates are advised to keep a photocopy of the NEFT for future use. COMMON INST RUCTIONS :- I. C andidates can modify their Online Application F orm and are requested to make use of this facility to correct the details in online application, if any. T his Modification facility shall be available two days after registration and up to 30.12.2010. Modification will be allowed only 3 times. After the above date, no modification will be permitted. Candidates should take utmost care to furnish the correct details while filling in the online application. II. This system generated printout of the application should be submitted along with 2 sets of required certificates/testimonials and photograph pasted in the given place at the time of interview. The above Advertisement is also displayed in the Bank’s w ebsite www .denabank.com Place : Mumbai-400 051 General Man ager (HRM) Date : 01-12-2010

O.U.A.T., BHUBANESWAR
Post: Asst. Computer Operator, Vacancy: 03 (UR-1, SEBC-1, SC-1), Post: Junior Assistant, Vacancy: 03 (UR-1, SEBC-1, SC-1), Regular post, Pay: 5200-20,200 G.P. Rs.1900/- (Pay Scale, Qualification, age same for all posts) Qualification: Bachelors Degree with PGDCA, Age: as on 01.01.2010- 18 -32 Yrs (For reserve categories relaxation in age) A written and viva-voce test for final selection. Subject: English, Arithmetic, G.K. Duration: 2 hours, Full Marks-100, viavoce Test- Pass out written test candidates appear this test. Application in plain paper along w ith

DISTRICT PROJECT OFFICE SARVASIKSHA ABHIYAN (SSA), KENDRAPARA
Ph. No. 06727-220562, FAX-06727-220562, E-mail:ssa_knd@rediffmail.com SSA Kendrapara invites application from the candidates of Kendrapara District for engagement of Block Accountant-Cum-DEO on contractual basis with a monthly remuneration of Rs.8,820/as per eligibility criteria mentioned in the table. The application must reach at the office of the Dis trict proiect Coordinator, Sarva SikhyaAbhiyan, At-College Colony, , Po-Dist-Kendrapara754211 on or before 20.12.2010. Name of the post-Block Accountant-Cum-DEO, Number of vacancy-9, Maximum Age limit-32, Qualification & Experience-B.Com(1st division) with minimum3 year experience or ICWAI(Inter)/ ICAI(Inter) with at least two year of Experience and Having basic Computer Knowledge in Accounting package like, Tally, TCS Ex.preference will be given to ICWA(Inter) & ICAI(Inter) candidates. District Project Coordinator, SSA, Kendrapara

attested copies of all certificates, marks sheets of examination passed, valid employment Registration Card, Experience Certificate, if any, three recent colour photograph duly attested by a Gazetted Officer, a Demand Draft of R s.200/- (Rupees Two hundred) only for Un-reserved & SEBC and Rs.100/- (Rupees One hundred) only for S.C. candidate drawnr in favour of the Comptroller, OUAT, Bhubaneswar-751003 payable at State Bank of India, OUAT Campus Branch, Bhubaneswar and two unstamped self addressed envelope should reach the Registrar, OUAT, Bhubaneswar-751003, Odisha by Registered Post latest by 24.12.2010.

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

7

ARE YOU LOOKING FOR AN ENERGISING CAREER?
Bharat Petroleum Corporation Limited, a Fortune 500 comp any and a leading Navratna Public Sector Company with an all India presence, engaged in Refining, Marketing/Distribution of Petroleum products and Exploration of Oil/Gas is looking for young, energetic and ambitious Engineering and Management Professionals to join as “Management Trainees”. T he company offers excellent opportunities for growth based on performance and potential. NUMBER OF VACANCIES, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND GENERAL INFORMATION
Educational Qualifications from Institutions/Colleges and No. of Vacancies Universities /Deemed Universities duly recognized by AICTE/UGC/AIU B.E/B.Tech/B.Sc(Engg) Should have completed 4 Years full time Degree course in first attempt in (i) Mechanical Engineering (ii) Electrical Engineering (iii) Computer Science Engineering (iv) Fire Engineering 185 35 10 4 Human R esources Should have completed 2 years full time MBA (Human Resources) /MA (PM&IR)/Post Graduate Diploma specializing in HR from a premier Institute or equivalent, in first attempt. 15 Candidates belonging to General / OBC Category scoring minimum 60% and SC/ST/PWD category scoring minimum 50% in the qualifying degree examination are only eligible to apply. Wherever CGPA/OGPA or Letter Grade in a degree is aw arded, equivalent percentage marks should be indicated in the online application (as per norms adopted by the University/Institute). No rounding off percentage would be allowed. AGE LIMIT : Upper age limit is 25 years for Engineering Professionals and 27 years for HR professionals, as on 1.12.2010. SELECTION PROCESS : T he selection methodology will comprise of written test, group discussion and personal interview. The w ritten test will be objective multiple-choice test paper consisting of two parts, Part I – Test on General Aptitude and Part II – Test on Technical/Professional Knowledge. The candidates short listed in the written test w ill be required to appear for group discussion. T he candidates who are short listed in the group discussion will be required to appear for personal interview. However, the final selection will be subject to the candidate’s clearing medical examination. Further, the Management reserves the right to raise the minimum eligibility standards / criteria in order to restrict the number of candidates to be called for group discussion/ personal interview, if so required. Management may also relax / lower the qualifying standards / criteria in case required number of candidat es is not available. Please note mere involvement in the various stages of recruitment / selection process (written test, group discussion, personal interview, pre-employment medical examination etc.) does not confer any right to candidate for employment with BPCL. TEST C ENT RES : T he written test will be conducted in the month of January, 2011 at Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Baroda, Bhopal, Bhubaneswar, Chennai, Chandigarh, Delhi, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Kochi, Lucknow, Mumbai, Nagpur, Patna & Visakhapatnam. T wo preferred choices will have to be opted for by the candidate. However, BPCL reserves the right to cancel or add any centre depending on the response in that area/centre. MEDICAL FITNESS : Final selection will be subject to the candidate’s clearing the medical examination. T he candidate should be of sound health and appointment of the selected candidate will be subject to meeting the health standards prescribed by the Corporation. PERSONS WITH DISABILITIES (PWD) : PWD candidates will have to submit valid Disability Certificate issued by Competent authority satisfying the minimum degree of disability of 40% in respective categories. For PWD candidates, based on the physical requirements, the categories of the disabled suitable for jobs / disciplines are as follows: Disciplines Type of Disability Mechanical OL Electrical OL, HH Computer Science OA, OL, BL, HH, LV Human R esources OA, OL, BL, OAL, B, LV, HH OL – One Leg, OA – One Arm, OAL – One Arm & One Leg, BL – Both Legs, HH – H earing Handicapped, B – Blind, LV – Low Vision EMOLUMENTS & PLACEMENT S Engineering Professionals will be appointed in Job Group “A” on basic pay of Rs.24,900/- (in the salary scale of 24900 - 50500) Plus Variable Dearness Allow ance (VDA) and other allowances/benefits admissible as per the rules of the Corporation. After successful completion of probation, their services will be confirmed in Job Group ‘A’. HR Professionals will be appointed in Job Group ‘A’ on basic pay of Rs.29,100/- (in the salary scale of 24900 - 50500) Plus VDA and other allowances/benefits admissible as per the rules of the Corporation. After successful completion of probation, their services will be confirmed in Job Group ‘B’. Mechanical & Electrical engineering candidates’ postings will be at any of BPCL locations across the country. Fire Engineering candidates’ current posting will be at Mumbai Refinery. HR & Computer Science engineering candidates’ current postings will be in Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Kochi Refinery. However, services of all positions are transferable across the country, as required by the corporation. CONCESSIONS/RELAXATIONS: Reservation of posts for SC /ST /OBC (Non Creamy Layer)/Persons With Disabilities (PWD) will be as per Presidential / Government directives. Upper age limit is relaxable by 5 years for SC/ST, 3 years for OBC ( Non-Creamy Layer ) and 10 years for PWD candidates. PWD candidates belonging to SC/ST/OBC (Non Creamy Layer) category, will be given relaxation over and above the age relaxation available to PWD candidates. OBC candidates belonging to creamy layer will not be entitled for reservation and hence should indicate their category as General. Those candidates domiciled in the State of Jammu & Kashmir between 1.1.1980 and 31.12.1989 will be allowed 5 years relaxation in upper age limit. Age relaxation by 5 years for Ex-servicemen & Commissioned Officers (Including ECO’s/SSCO’s) subject to rendering minimum 5 years military service and fulfillment of other conditions prescribed by Government of India. Outstation candidates belonging to SC/ST and PWD category, w ill be reimbursed 2nd Class rail fare by the shortest route to examination centre provided the distance travelled is not less than 30 Kms ( candidates opting Streams

for examination center other than the center nearest from their mailing address will not be reimbursed the traveling expenses). T he travel claim forms will be available on the website and at the respective test center. Candidates are required to submit the travel claim forms properly filled in, along with the proof of travel/attested true copy of valid caste/disability certificate as applicable, at the time of written test. Kindly note that travel claims sent by post will not be entertained. HOW T O APPLY : Eligible candid ates have t o apply on -line by logging on to the web site of BPCL i.e www.bpclcareers.in. Online submission of the application will be allowed on the website from 01.12.2010 to 15.12.2010. Applications sent through any other means / mode shall not be accepted. While applying online, candidate should have the following readily available : 1. E-mail ID (which must be valid for at least one year from the date of application) 2. Demand D raft of Rs. 400/- as processing and examination fee for the candidates belonging to General and OBC categories only. SC/ST/PWD candidates are exempted from processing and examination fees. DD details ( if applicable ) and valid e-mail ID are mandatory fields without which applications will not be registered. T he above fee paid through Demand Draft is non refundable and should be drawn in favour of "Bharat Petroleum Corporation Limited" payable at Mumbai only. Demand drafts payable at locations other than Mumbai will not be accepted. Money Order / Postal Order or any other mode of payment is not acceptable. ST EPS F OR APPLYING : STEP 1: Go to www.bpclcareers.in w ebsite. STEP 2: Go to link Careers @ BPCL Current Openings, to view the full advertisement details. (Read the details very carefully before applying.) ST EP 3: Click on “Apply” to fill up the application form. (“Apply & Print Registration Slip” links are placed at the bottom of this page. ) STEP 4: After filling the Application form, click on SUBMIT button to complete the Registration process. This will open up the Registration slip screen. Click on PRINT button to print the Registration slip with unique registration number. (Please note that once you click on SUBMIT, you cannot go back and edit your filled Online form. Registration slip however, can be reprinted till 15.12.2010.) STEP 5: Paste a recent passport size photograph on the registration slip, attach the DD (having name and registration number duly written on the back of DD) or caste/disability certificate as applicable and send the same by ordinary post to the address given below latest by 22.12.2010. BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMIT ED POST BOX NO. 5463, GPO, BANGAL ORE – 560 001 Only original registration slip ( no photocopy ) shall be accepted. ST EP 6: If your candidature is found eligible, you w ill be intimated by email latest by 11.01.2011 regarding the written test. On receipt of the email, you will have to once again log in to ww w.bpclcareers.in and go to the link ‘Careers @ BPCL Current Openings’, login w ith your unique Registration no. and DOB (Password is your Date of Birth) and click on PRINT T HE ADMIT CARD. STEP 7: Print the admit card and paste a recent passport size photograph and carry the admit card to the examination centre on the date and time indicated therein. Photograph affixed on registration slip and admit card should be the same. The envelope should be superscribed with “ APPLICATION FOR THE POST OF MANAGEMENT TRAINEE “. Candidate should take special care not to staple the Demand Draft. T hey should use pins for fastening all documents / demand drafts. Intimation regarding examination schedule, admit card along with specimen questions, etc shall be sent by email/post to the address provided in the application. BPCL will not be responsible for any loss of email/admit card sent, due to invalid/wrong email id/wrong postal address/postal delays/loss in transit etc. GENERAL INSTRUCTIONS •Only Indian Nationals can apply. •Those who already applied in BPC L for the above positions during last one year should not apply. •OBC (Non-Creamy Layer) candidates are required to submit attested true copy of valid caste certificate issued by Competent Authority in prescribed format for Central PSUs, alongwith the registration slip. • SC/ST candidates are required to submit attested true copy of valid caste certificate issued by Competent Authority in prescribed format, alongwith the registration slip. •PWD candidates are required to submit attested true copy of valid disability certificate issued by Competent Authority in the prescribed format along with the registration slip. • PWD candidates belonging to OBC(Non-Creamy Layer) /SC/ST category will have to submit attested true copy of valid caste certificate and Disability Certificate issued by Competent Authority in the prescribed formats, alongwith the registration slip. • All qualifications should be full time regular courses from an Indian University / Institute recognized by AICTE/ Association of Indian Universities (AIU)/ UGC. T he courses offered by Autonomous Institutions should be equivalent to the relevant courses approved/ recognized by AIU/ UGC/AICT E. •Candidates employed in Govt. departments / PSUs / Autonomous Bodies have to produce NOC at the time of interview . •Candidates, who have submitted the on line application successfully and whose applications are found in order in all respects, w ill be called for written test. The candidature of such candidate w hose registration slip along with documents received after the stipulated time will be rejected. •Visually handicapped candidates who have asked for Scribe in the application form will be provided scribe for the written test. Candidates are not allowed to bring their own scribe. •Registration slip should not have any enclosure except the demand draft or Caste/Disability certificate as applicable. •Registration slip received with more than one Demand Draft and photocopies of Registration slip/Demand Draft will be rejected. •Candidates will be allowed to appear for the written test only with Admit card and not with the Registration Slip. •Candidates should retain a photocopy of their Demand Draft and Registration Slip for future reference. •BPCL reserves the right to cancel / restrict / enlarge / modify / alter the recruitment process, if need so arises, without issuing any further notice or assigning any reason thereafter. •In case any ambiguity / dispute arises on account of interpretation in versions other than English, the English version will prevail. •Court of jurisdiction for any dispute will be at Mumbai. •While applying for the above post, the applicant must ensure that he/she fulfills the eligibility and other norms mentioned above, as on the specified dates and the particulars furnished are correct in all respects. In case it is detected at any stage of recruitment / selection that the candidate does not fulfill the eligibility norms and / or that he / she has furnished any incorrect / false information or has suppressed any material fact(s), his/her candidature will automatically stand cancelled. If any of the above shortcoming(s) is/are detected even after appointment, his/her services are liable to be terminated without any Notice. •Bringing influence at any stage of the selection process will disqualify the candidate. •No interim correspondence will be entertained.

IMPORTANT DATES
Commen cem en t of on line registratio n of app lications by can didates Last date for receipt o f online applicatio ns Last date for accepting registration slips with requ ired do cuments by po st In timatio n to candidates regard ing admit cards b y email latest b y All India Written Test 01.12.2010 15.12.2010 22.12.2010 11.01.2011 Jan uary 2011

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES EXAMINATION, 2010
The Union Public Sevice Commission will be conducting the SPECIAL CLASS RAILWAY APPRENTICES EXAMINATION, 2010 at.41 Centres through the country on 19.12.2010 (Sunday). Admission Certificates to the candidates have been dispatched. Letters of rejection citing the reason(s) for rejection have also been issued. If any applicant has not received any of the above communications, he/she may contact UPSC Facilitation Counter on Telephone numbers 011 -23381125, 011-23385271 and 011-23098543 on working days between 10.00 A.M. and 5.00 P.M. The Candidates may also get “Venue information” through Interactive Voice Response System (IVRS) of ‘the Commission by dialing 011 -23074458. The Candidates may also send FAX Messages on Fax number 011-23387310. 2. Information regarding “Venues of Examination” is also av ailable on Union Public Service Commission’s Website http://www.upsc.gov.in. The eligible candidates who have not received the Admission Certificates may download the “Venue Information” from the above mentioned website and use it for appearing in the examination. The candidates intending to appear in the examination using downloaded “Venue Information” are advised to reach the venue of their examination on the day of examination. Such candidates are also advised to carry one identical photograph for each session. otherwise they may not be allowed to take the examination. They may also carry proof of their identity such as Identity Card, Voter Identity Card, Driving Licence, Passport etc. to the venue of the Examination.

Central Bank of India
"CENTRAL"TO YOU SIN CE 1911

Central Off ice: C handermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 RECRUITMENT OF CLERKS Central Bank of India, a Public Sector Bank with hea dquarters in Mumbai, invites Online applications from Indian Citizens for post of clerk. Opening Date for Online Registration : 09-11-2010 Closing Date for Online Registration (For all applicants including those from Far Flung Areas) 08-12-2010 For full details regarding eligibility criteria, number of vacancies, application fees, reservation etc., please refer to detailed advertisement) displayed on the Bank's website : www. central bankofindia. co.in and Nijukti Khabar issue dated 13-19 Nov., 2010, or subsequent issues. MUMBAI GENERAL MANAGER(HR D)

GOVERNMENT OF ODISHA DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION SCHOLARSHIP
ON -LINE application through Common Application Form for aw ard of Scholarship (CAFAS) o n its official w ebsite w ww.dhe orissa .in f or vario us scholarsh ips a ward ed by State & Cent ral Govern ment has be en further extende d upto 5.00 P.M. of 10.12. 2010.T he app licant is requ ired to submit the application for th e scholarship aw arded by Stat e Gove rnmen t ON-L INE and obtain th e print out, pu t his sign at ure an d sub mit t he sa me in the of fice of th e Principal of t he concerned co llege on or before 1 0.12.2010 along w ith ne cessary do cumen ts, w here required. The Principal of the concern ed college is required to cou ntersign th e app lication and sub mit the applications relating t o all scholarships (except National Merit Scholarsh ip) to the A.F.A.-cum-Und er Secretary, .Scholarship, De partment o f "Higher Educat ion , Governme nt of Odisha , Bhub aneswar-751001 so as to re ach on o r be fore 15.12.20 10.Th e applicat io ns f or n ational merit scholarships are t o be sent to the Secre tary, Coun cil of Higher Secondary Ed uca tion (CH SE), Odish a, Bhu ban eswa r to rea ch o n o r Bef ore 15 .12.20 10 positively.

AFA-cum -U nder Secr etary to Governm ent Departm ent of Higher Education

µ ë¯ÿ{œÿÉ´ À

11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

iõ_û\Kúd
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8
œÿçÊ ç†ÿ œÿ ç¾ëN çÀÿ Óë¯ÿ ‚ÿö Óë{¾æS œÿçÊÿÿç†ÿ œÿç¾ëNÿÿçÀÿÿ Ó ë¯ÿ‚ÿÿöö Ó ë{¾æS œÿ çÊÿç†ÿ œÿç¾ëNÿçÀ Óë¯ÿ‚
FREE

Teachers & Office Clerk Vacancies
Application are invited to fill following vacant post for January 2011, In pure English) medium Hr. Sec. School: (1) B.Sc.(Hon) two vacancies, each in any one subject of Physics,Chemistry Computers, Mathematics & Biology, (Salary Rs.6500/- Per Month with private tution up to 2000/- per month) (2) B.Com (Hon) one vacanci es eac h in Acc ountancy or Business study. (Salary Rs: 6500/- per month) (3) B.A. (Hon) Two v acanc ies eac h in any one s ubject Economics; Plo-Sc., History; Sociology; English; Education and Geography. (Salary Rs: 6500/- Per Month with coaching classes up to Rs: 1500/- per month) (4) P.U. or B.A. for office clerk cum typist two vac ancies (salary Rs: 5000/- per month) All sc hool staffs get free living accommodation in school campus. Interested candidate to apply within 20 days of this advertisement wi th Bi o- Data plus Educational relev ant documents & one colour pass-port snap by Register post to: Principal, love Dale Hr. Sec School, Dist HQ: Zunheboto (798620). Nagaland.

N.T.T. {¾æS¿†ÿæ: +2 ¯ÿææ †ÿ’ÿ ë – ÿö , Óþß-1¯ÿÌö 2 ¯ÿ †ÿ ’ÿë Óþß-1¯ ÿÌö S.T.T. {¾æS¿†ÿæ:Ó§ ææ†ÿLÿ ¯ÿæ †ÿ’ÿ ë – ÿöö , Óþß-1¯ÿÿÌö †ÿLÿ †ÿ’ÿë –ÿ Óþß-1¯ Ìö
Study Materials, Computer Art & Craft, Spoken English
Hostel Facil ity for Ladies Candidates in nominal price

{Lÿ¢ÿ÷-Àÿæf¿ Óó¨Lÿö ÓÜÿ{¾æS µÿçˆÿçL ÿ {ÜÿD

À ÿæf¿þæœÿZÿ ¯ÿ{fs Lÿ´` ÿç †ÿ fæ†ÿêß ÖÀÿ{Àÿ ’ÿõ Îç AæLÿÌö~ LÿÀ ÿç $æF > {’ÿÉ Àÿ Aæ$# öL ÿ Ó´ æ$ö Óæ™æÀÿ~†ÿ… AsLÿÁÿ LÿÀ ÿæ¾æF {Lÿ¢ ÿ÷ ¯ÿ{fsÀÿ lëZÿçÀ ÿë > ¨÷ {†ÿ¿Lÿ Àÿæf¿Àÿ ¯ÿ{fs †ÿë Áÿœÿæþ#L ÿ µÿæ{¯ÿ Që¯ ÿú {dæs {ÜÿB $#{àÿ {Üÿô Àÿæf¿þæœÿZÿ Ó¼çÁ ÿç †ÿ ÀÿæfÓ´ H Qaÿö {¯ÿÉ AæQ# ’ÿõÉç Aæ > Sàÿæ ¯ÿ{fs Óæ{èÿ D¨×樜ÿ {ÜÿB$# ¯ÿæ A$ö{œÿð† ÿç Lÿ Ó{µÿö{Àÿ Lÿœÿ{Óæàÿç{xÿ{sxÿ {f{œÿÀÿæàÿ Sµÿ‚ ÿö {þ+ AæL ÿæD+ A$ö æ† ÿú {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿þæœ ÿZ ÿ Ó¼ç Áÿç† ÿ Aæß ¯ÿ¿ßÀÿ A$ö {œÿð †ÿçL ÿ ¨÷µÿæ¯ÿ ¯ÿß æœ ÿ {ÜÿæB`ÿç > {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Aæ$#öL ÿ œÿç A+ H ÀÿæfÓ´ œÿçA+ fçxÿç¨ ç ¾$æLÿ÷ {þ ɆÿLÿÝæ 6.5 H ɆÿL ÿÝæ 4.6Lÿë ¯ÿÞç$# ¯ÿæ ×{Áÿ {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿þæœÿZÿ ÀÿæfÓ´ H Aæ$#öL ÿ œÿç A+ fçÝç¨ç ¾$æL ÿ÷{þ 5.2 H ɆÿL ÿÝæ 9.7Lÿë ¯ÿÞç `ÿç > 2010-11 ¯ÿ{fs{Àÿ ¯ÿçµÿç Ÿ {¾æfœÿæ H Ôÿçþú Lÿæ¾ ö¿LÿæÀ ÿê LÿÀÿç¯ ÿæ {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿL ÿæÀÿ Àÿæf¿þæœÿZÿë Aœÿë’ÿæœ ÿ H J~ AæL ÿæÀÿ{Àÿ {’ÿB$# ¯ÿæ ¯ÿç¨ë Áÿ 87,343 {Lÿæsç sZÿæÀÿ þæ{Lÿ÷ æ A$öœ ÿê†ÿç D¨{Àÿ œÿçÊÿç†ÿ ¨÷µÿæ¯ÿ ÀÿÜÿç` ÿç > †ÿædÝæ Àÿæf¿SëÝçL ÿÀÿ fçàÿâæ ÖÀÿêß Ó´ßóÉæÓç †ÿ Óó×æþæœÿZÿë H Aœÿ¿ Óó×æþæœÿZÿë {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿL ÿæÀÿ ¯ÿçµÿç Ÿ Lÿæ¾ö ¿Lÿ÷ þ ¨æBô Óç ™æÓÁÿQ A$ö {¾æSæB {’ÿB`ÿç > {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿL ÿæÀÿ Àÿæf¿þæœ ÿZÿë A~{¾æfœÿæ ÓæÜÿæ¾ ¿ AæL ÿæÀÿ{Àÿ 45,135 {Lÿæsç sZÿæ {’ÿB`ÿç F¯ÿó 22,039 {Lÿæsç J~ H 18,688 {Lÿæsç sZÿæ Óë™ dæxÿç {’ÿB`ÿç > {ÓB LÿæÀÿ~Àÿë {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿þæœÿZÿë Aæ$# öLÿ ×çÀ ÿ† ÿæ ¯ÿçS çÝç¾ç ¯ÿæÀ ÿ þæ{Lÿ÷ æ A$ö{œÿð †ÿç Lÿ ¯ÿçLÿæÉ{Àÿ ¨÷µÿæ¯ÿ ¨{LÿB¯ÿæ Óëœ ÿç Êÿç† ÿ > {†ÿ~ë {Lÿ¯ÿÁÿ {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀ ÿZÿ Aæ$#öL ÿ Üÿæàÿ†ÿ D¨{Àÿ œÿfÀÿ œÿv ÿ{ÁÿB Àÿæf¿þæœÿZÿ A$ö{œÿð†ÿçL ÿ Ó´ æ׿ ¯ÿç`ÿæÀ ÿL ÿë œÿ¯ ÿæLÿë {Üÿ¯ ÿ > ë ÓÀÿLÿæÀÿ {Lÿ{†ÿ J~ LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ Óºç™æœÿ{Àÿ †ÿæÀÿ Ó{¯ÿö æa ÿ Óêþæ ™æ¾ö ¿ LÿÀ ÿç ¯ÿæ¨æBô ¨æàÿ} Aæ{þ+Lÿë A™#L ÿæÀÿ ’ÿç Aæ¾æB`ÿç > {Ó ¯ÿæ¯ ÿ’ÿ{Àÿ F¾æ¯ ÿ†ÿ {Lÿò~Óç AæB œÿ {ÜÿBœÿç > Óþ߯ÿ• {¾æfœÿæSëÝçL ÿ{Àÿ ¯ÿ{fs œÿçA+ œÿç ߦ~ LÿÀÿç¯ ÿæLÿë Aæ$#ö Lÿ ’ÿæß ç†ÿ´ H ¯ÿ{fs ¨Àÿç`ÿæÁ ÿœ ÿæ AæBœÿ 2003 ¨æÓ {ÜÿæB ÓæÀ ÿç dç > œÿçA+ A$öæ†ÿú Aæßvÿë A™#Lÿæ ¯ÿ¿ß †ÿë{àÿB¯ÿæLÿë J~ FLÿþæ†ÿ÷ ¯ÿæs Qaÿö Àÿ Ó{¯ÿöæaÿ Óêþæ ™æ¾ ö¿ LÿÀ ÿæœÿ¾ç¯ ÿæÀÿ A$ö ÓÀÿLÿæÀÿ D{vÿB¯ÿæ J~Àÿ Ó{¯ÿöæaÿ Óêþæ ™æ¾ö¿ œÿ LÿÀÿç¯ÿæ, ¨Êÿçþ¯ÿèÿ H ÓçL ÿçþLÿë dæÝç{’ÿ{àÿ Aœÿ¿ Àÿæf¿þæ{œÿ ¯ÿ{fs œÿçA+ œÿç ߦ~ LÿÀ ÿç ¯ÿæLÿë Aæ$# öLÿ ’ÿæßç† ÿ´ AæBœÿ Aœÿë ÓÀÿ~ LÿÀÿë`ÿ;ÿç > Aæ$#öL ÿ ’ÿæßç†ÿ´ AæBœÿÀÿ ¯ÿç™# ¯ÿç ™æ¾ö¿ ¯ÿç¯ ÿ÷† ÿL ÿÀ ÿ > ¾æÜÿæ Lÿç dç Aæ$#ö Lÿ œÿçߦ~ ÜÿæÓàÿ {ÜÿB`ÿç †ÿæ þë Q¿†ÿ… ÀÿæfÓ´ ¯ÿÞç¯ ÿæÀÿë F¯ÿó ¯ÿ{fs ¯ÿÜÿçµÿí ö†ÿ Qaÿö Üÿ÷æÓ ¨æB¯ÿæÀÿë > †ÿæ Ó{ˆÿ´ Aæ$#L ÿ {¨÷æÓ#æÜÿœ ÿ Aæ’ÿç œÿæœÿæ ¯ÿ¿¯ÿ×æ {Üÿ†ÿë Aæ$#ö Lÿ ö œÿçߦ~{Àÿ WÁÿçAæ ¨Ýç ¾æB`ÿç >

A Teacher’s Training {ä †ÿ÷{ Àÿ H ÝçÉ æÀÿ {ä†ÿ÷ HÝç o d FLÿ A¨ ÷ †ÿç ç ’ÿÿ´´ ¢ÿÿêê H œÿç µ ÿÿö öÀ ÿÿ{ ¾æS ¿ Aœÿë ëÏ æœÿ pen m i s s ÿ ’ÿ´ ¢ÿê {¾æ S¿ A œÿë Ïæœÿ Aœÿ i 19 98 þÓ çÜÜÿæÀÿë ë Lÿæ¾ ö¿ LÿÀç ÿ A æÓç A dç > þÓç ÿæÀÿ Lÿ æ¾ö ÿæÀÿë Lÿæ¾ö AæÓç Adç Ba for o n tc 1 0 t h h

BHUBANESWAR NURSERY TEACHERS’ TRAINING COLLEGE

(Regd. By Govt. of Orissa) 23, Gautam Nagar, BBSR-14, Ph-2434818, 9438183366

For Form & Prospectus send Rs.100/- By M.O. or by hand.

O.U.A.T., BHUBANESWAR
Post: Researc h As sis tant, Vacan cy: 01 ( ST Backl og), Pay: Rs.9300-34,800 + GP 4,200/- Desir ab le: 2 Years experience in Mi ro Biologi cal Researc h. Post: Practical Teac hing Associate, Vacancy: 01 (UR), Pay: Rs.9,300/- (C onsolidated), Qualification. & age as 01.01.2010 same for tw o post - B.Sc. in MicroBi ology / Botany, Zoology / Bi o- Technology with 50% mark s in aggregate Master of Science i n MicroBiology, 21 to 32 y rs, relax ation of age as per rule. Appl ication in plain paper along with attested c opies of al l c ertific ates, mark sh eets of exam ination pas sed, ex perience certificate, if any l a demand draft Rs.200/(Rupees tw o hundred) only for General candidate and Rs .100/- (Rupees one hundred) for SC/ST c andidates drawn in favour of the Comptroller, OUAT, Bhubaneswar751 003 payable at State Bank of India, OUAT Campus Branc h, Bhubaneswar and two unstamped self addres s e nv el ope s ho uld r eac h the R egi s tra r, OU AT, Bhubaneswar-751 003, Oriss a by Registered Pos t latest by 20 th Dec ember,2010.

Ó¯ÿöµÿæÀÿ†ÿêß {¯ÿðÌ ßç L ÿ Éçä æ ¨ÀÿçÌ ’ÿ
(µ ÿæÀ ÿ†ÿ ÓÀ ÿLÿæ ÀÿZÿ FL {¯ÿ ð™æ ( µÿæ Àÿ†ÿ ÓÀÿLÿ æÀÿZÿ FLÿÿ { ¯ÿð™æ œÿçLÿ Óó×æ ) ÓÀÿLÿæ {¯ÿð ™æ Óó×æ) 7þ þÜ ÿàÿæ , `ÿ ¢ÿ ÷{àÿÿæLÿ ¯ÿ çàÿxÿçó, fœÿ¨$, œÿíAæ ’ÿçàÿâê- 110001 þÜÿ àÿæ `ÿ¢ÿ÷{à æLÿ ¯ÿçà ÿxÿçó, ¢ÿ÷{à œÿíAæ’ÿ çàÿâê-110001 çàÿâê{üÿæœÿ-011-24369627 {H´¯ ÿÓæBs : www.aicte.india.org. ¯ÿ çjæ ¨œÿ ¯ÿçj 樜ÿ œÿó : FLÿæ {xÿþçLÿú/11( 02) 2010 ¯ÿçjæ FLÿæ{ xÿþçLÿú/11( 02)

S÷æ fë F s üÿæþö æ Óê Aæ¨ús ç `ÿë ¿ xÿ {sÎ-2011 (fç¨ ç F sç - 2011) üÿæ þö
S÷æfëFs üÿæþöæÓê Aæ¨úsç`ÿë¿xÿ {sÎ (fç¨çFsç)-2011 FAæBÓçsçB , œÿíAæ’ÿçàÿâê †ÿÀÿüÿÀÿë ÓæÀÿæ {’ÿÉ{Àÿ ¯ÿ{Àÿæ’ÿæ Fþú.FÓú. ¯ÿçÉ´¯ ÿç’ÿ¿æÁÿß, µÿ{’ÿæ’ÿÀÿæ-390002’ÿ´æÀÿæ ¨Àÿç` ÿæÁÿç†ÿ {ÜÿDdç> fç¨çFsç-2011 ¨Àÿêäæ {’ÿ¯ÿæ ¨æBô AæS÷Üÿê ¨÷æ$öê ¯ÿçÖõ†ÿ ¯ÿç¯ ÿÀÿ~ê H Óçàÿæ¯ÿÓ ¨æBô œÿç{þ§æNÿ {H´¯ ÿÓæBs http://www.gpat.in.http:// www.msubaroda.ac.in Lÿë {’ÿQ#¨æÀÿç{¯ÿ æ fç¨ çFsç-2011 ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷L ÿë D¨{ÀÿæNÿ {H´¯ ÿÓæBsúÀ ÿë AœÿúàÿæBœÿú fÀÿçAæ{Àÿ ¨íÀÿ~ LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ æ fç¨ çFsç 2011 ¨æBô þëQ¿ †ÿæÀÿçQ œÿçþ§þ {†ÿAœÿàÿæBœÿú Aæ{¯ÿ’ÿœÿ {H´¯ÿÓæBs {Q æà ÿæ -{Óæþ¯ÿæÀÿ, 17 fæœÿëAæÀÿê,, 2 011 {H´¯ÿÓ æB {H´¯ÿÓæB s { Qæàÿæ -{Ó æþ ¯ÿæÀÿ, æàÿ -{Óæþ fæœÿëA æÀ ÿê, 20 11 ÿê AœÿúàÿæB œÿú Aæ{¯ÿ’ÿœÿ H´¯ÿÓæBs ¯ÿ¢ÿAœÿúàÿæBœÿú Aæ{ ¯ÿ’ ÿœÿ {{H´¯ ÿÓæB s ¯ÿ¢ÿ- {Óæþ¯ÿæÀÿ, 21 {{ü ÿ¯ÿõßæÀÿê, 2 01 1 ¯ÿ’ÿœÿ ÿÓ æB {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 011 üÿ¯ÿõßæÀÿê, ÿ¯ ÿõßæÀÿê, Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨ †ÿ÷Àÿ ¨÷ç+AæD s Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷À ÿ ¨÷ç + AæDs ÓÜÿ ¨ Àÿêäæ {Ó æþ ¯ÿæ Àÿ 28 {{ü ÿ¯ÿõßæÀÿê, 2 01 1 AæD ¨Àÿêäæ {Óæþ¯ÿæÀÿ {Óæþ ¯ÿæÀÿ {üÿ¯ÿõßæÀÿê, 011 üÿ¯ÿõßæÀÿê, ÿ¯ ÿõßæÀÿê, ÿÖQ {’ÿß { ¨ðvÿÀÿÿ ¨÷þ æ~µÿæ{¯ÿ ¯ÿ¿æZÿ `ÿæà ÿæ~ , ’’ÿÖ Q†ÿ H üÿ{sæ S÷ Ü ÿ~Àÿ {{ÉÌ {¨ ðvÿÀ ¨ ÷þ æ~ µÿæ{ ¯ÿ ¯ÿ¿æZÿ `ÿæà ÿæ~, ’ÿÖQ †ÿ `ÿæàÿæ~ S÷Üÿ~Àÿ ÉÌ ÿ~ Àÿ †ÿæÀ ç Q Àÿêäæ †ÿæÀÿçQ ¨Àÿêäæ †ÿæÀÿç †ÿæÀÿÿçQ ¨ Àÿê äæ †ÿæÀ ÿç Q -Àÿ¯ÿç¯ ÿæÀÿ Àÿ¯ÿç¯ÿæÀÿ 8 þ B, 2 01 1 þB, 201 {þºÀÿ {Ó{Lÿ÷sæÀÿê

{üÿæ{sæœÿçOÿ-ÀÿçÓaÿöÀÿ ÜÿæB{sLÿú {ä†ÿ÷
? FB {LÿæÓö {ÓBþæ{œÿ Üÿ] LÿÀÿç{¯ÿ ¾æÜÿæÀÿ S»êÀÿ Àÿë `ÿç ¯ÿçjæœÿ F¯ÿó †ÿæ ÓÜÿç† ÿ fÝç †ÿ ¯ÿç µÿç Ÿ ¯ÿç Ìß ¨÷ †ÿç ÀÿÜÿç dç > F$#À ÿë xÿæsæ ¯ÿç{ÉÈ Ì~ LÿÀÿç¯ ÿæ{Àÿ dæ†ÿ÷L ÿë ¯ÿÜÿë† ÿ Aæœÿ¢ÿ AæÓç $æF æ A$ö æ†ÿ FÜÿæ {ÜÿDdç ¯ÿç {ÉÌ µÿæ¯ÿ{Àÿ AæLÿÌö~ êß {ä†ÿ÷ æ {üÿæ {sæœÿç L ÿúÓ ¯ÿç {ÉÌj Üÿç Óæ ¯ÿ{ Àÿ Aæ¨~ {¾{Lÿò~Óç üÿæþö{Àÿ Bqç œÿçßÀÿ, {¯ÿð jæœÿçL ÿ F¯ÿó {sLÿ§ ç Óç ßæœÿÀÿ Lÿæþ LÿÀÿç ¨æÀÿç{¯ÿ æ {Lÿò~Óç ¯ÿç ɯ ÿç’ ÿ¿ æÁÿß ´ ¯ÿæ ÉæÓLÿêß Aœÿë Ó¤ÿæœÿ ¯ÿçµÿæS{Àÿ þš ¨÷{üÿÓœÿæàÿ AüÿçÓÀÿ µÿæ¯ÿ{Àÿ Lÿ¿æÀÿç ßÀÿ Svÿœ ÿ LÿÀÿæ¾ æB¨æ{Àÿ æ L ÿç ¨÷ L ÿÿææÀÿ Lÿ ´æ à ÿçç sç $ # ¯ ÿæ D`ÿç ç† ÿÿúú Lÿç Àÿ Lÿ´ àÿ D`ÿ ? ¯ÿç j æœÿ ÓÜÿç † ÿ Sµÿ êÀÿ µÿ æ¯ÿ{ Àÿ Aæsæ`ÿ{þ+ (Àÿë` ÿç) F¯ÿó üÿç fç Oÿ AæD þ¿æ $ { þsç O ÿ{ Àÿ Sµ ÿêÀ ÿ jæ œÿÀ ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿç dç Àÿ`ÿœÿæŠLÿ†ÿæÀÿ æ FÜÿçS ë~ Aæ¨~Zÿë ¯ÿæÀÿºæÀÿ Lÿç dç œÿíAæ LÿÀÿç ¯ ÿæ ¨æBô {¨÷ Àÿç †ÿ LÿÀ ÿç¯ ÿ æ F$# ÓÜÿç† ÿ Që ¯ ÿ µÿàÿ Lÿþë ¿œÿç {LÿÓœÿ Ôÿç àÿú Àÿ þš Aæ¯ ÿÉ¿Lÿ†ÿæ ÀÿÜÿç dç æ { Éðä ~çL ÿ {¾æS¿†ÿæ- ç fç Oÿ, {Lÿþ çÎ÷ ç {Éð {¾æS¿†ÿæ-üÿ F¯ÿó þ¿æ${þsç OÿÀ ÿ ¯ÿçÌß ÓÜÿç †ÿ œÿë¿œÿ† ÿþ 50 ¨÷ †ÿç Ɇÿ œÿºÀÿ ÀÿQ# 10+2 ¨æÓú LÿÀÿç $# ¯ ÿæ dæ †ÿ ÷ {üÿæ {sæ œÿçO ÿ F¯ÿó Aæ¨ú {sæB{àÿ{Lÿu&÷æœÿç Oÿ{Àÿ S÷æfëFs {LÿæÓö LÿÀ ÿç¯ ÿæ ¨æBô {¾æS¿ æ üÿçfçOÿ þ¿æ${þsçOÿ, F¨âæBxÿ üÿçfç Oÿ, ¯ÿæ B{àÿ{Lÿ&u ÷ æœ ÿçL ÿÓ{Àÿ S÷æfëFÓœÿ LÿÀ ÿç $#¯ÿæ dæ†ÿ÷ {üÿæ{sæœÿçO ÿ ¯ÿæ Aæ{¨uæB{àÿ{ Lÿu &÷æœÿçL ÿÓ{Àÿ FþúF Óú Óç LÿÀÿç¨ æÀÿç {¯ÿ æ F{ä†ÿ÷{ Àÿ Fþú {sLÿú , Fþúüÿçàÿú ¯ÿæ ¨çF`ÿú xÿç þš LÿÀ ÿæ¾æB¨æ{Àÿ æ F$# ¨æBô {¾æS ¿†ÿæ ÀÿÜÿç¯ÿ üÿçfO ÿ ¯ÿæ ç {üÿæ{sæœÿçOÿ{Àÿ FþúFÓú Óç æ F†ÿ’ÿú ¯ÿ¿†ÿê†ÿ {Lÿ{†ÿLÿ xÿç{¨âæþæ {LÿæÓö þš D¨àÿ² ÀÿÜÿçdç > FÓ¯ÿë LÿÀ ÿç {üÿæ{sæœÿçO ÿ {sLÿ§çÓçßæœÿ f{~ Óë¯ ÿç™ æ{Àÿ {ÜÿæB¨æÀÿç ¯ÿ æ F {LÿæÓö Óæ™ æÀ ÿ~†ÿ… {ÜÿDdç 2 ¯ÿÌö Àÿ æ { ÀÿÿæfSæ ÀÿÀÿ {Àÿ æfSæÀ Àÿ {À æfSæÀÿÿÀÿ Óë {¾æ S ¾æS : {üÿæ{sæœÿçO ÿ{Àÿ ’ÿä {àÿæLÿþ æœÿZÿÀ ÿ ÓæÀ ÿæ ¨õ$#¯ÿê{Àÿ `ÿæÜÿç’ÿæ ÀÿÜÿçdç> F$#Àÿ ¯ÿç{ÉÌj Bqç œ ÿç ß À ÿ {s Lÿ§ ç Ó ç ß æœÿ ¯ÿæ {s{Lÿ§æ{àÿæfçÎ µÿæ¯ÿ{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿç¨æÀÿ{¯ÿ ç æ ÓÀÿL ÿæÀ ÿê F¯ÿó I{’ÿ¿æSçL ÿ ÀÿçÓ aÿö àÿæ{¯ÿ÷æ{sæÀÿê{Àÿ ÀÿçÓaÿö Aüÿç ÓÀÿ {Üÿ¯ ÿæÀÿ þš ¯ÿÜÿë†ÿ Óë {¾æS ÀÿÜÿçdç æ DŒæ’ÿœÿ, xÿçfæBœÿ, Óç ÎþÛ, F¨ç{LÿÓœÿÓ F¯ÿó {xÿµÿàÿ¨{þ+ Aæ’ÿç {ä†ÿ÷ {Àÿ þš LÿæþÀÿ µÿÀÿ¨ëÀ ÿ Óë {¾æS ÀÿÜÿçdç æ AæLÿÌö ~ êß ’ÿÀÿþæ : Éçä æ F¯ÿó Aæ LÿÌö Aµÿç j†ÿæ Aæ™æÀÿ D¨{Àÿ ’ÿÀ ÿþæ Lÿþ ú Lÿçº æ A™# Lÿ {ÜÿæB¨æ{Àÿ æ ¨÷æÀÿ»{Àÿ 20 Àÿë 25 ÜÿfæÀÿ þæÓçL ÿ ’ÿÀ ÿþæ þç {Áÿ æ Aæ{ þÀÿçL ÿæ, LÿæœÿæÝæ F¯ÿó ¯ÿ÷ç {sœÿ Aæ’ÿç {’ÿÉ{Àÿ {üÿæ{sæœÿç Oÿ Àÿç Ó aÿö À ÿ ¯ÿ æ ÓæB+ç ÎÀ ÿ ¯ÿæÌ} L ÿ ¨¿æ {Lÿf {ÜÿDdç 40 Üÿ fæ ÀÿÀÿ ë 1.20à ÿä x ÿàÿ æÀ ÿ A$ ö æ†ÿ 16.50àÿäÀÿë 55àÿä ¨¾ö ¿;ÿ æ þë Q¿ Óó×æœÿ : ’ÿçç B+œÿ{œÿÓœÿæàÿ Óó×æ œÿ ’ÿ Ôÿë àÿ Aüÿú {üÿæ{s æœÿç O ÿ { Lÿæ`ÿç œ ÿú ßë œ ÿç µ ÿÀ ÿÓç s ç Aüÿú ÓæBœÿ Û Fƒ {s { Lÿ § æ{ à ÿæ fç , { üÿ æœÿ -4 842575396, {Lÿæ` ÿç œÿ-{LÿÀÿÁ ÿ Bƒç A æ œÿ BœÿÎç `ÿë ¿ s Aüÿ ú {s{Lÿ§æ{àÿæfç-{`ÿŸæB, {üÿæœÿ-0442252 4851 , { H´ ¯ ÿ ÓæB sphysies,iitm,ac.in þ~ç ¨æÁÿ FLÿæ{xÿþ ê Aüÿú ÜÿæßÀÿ Ffë{LÿÓœÿ þ~ç¨ æÁÿ -576104, Lÿ‚ÿö æsLÿ {üÿæœÿ-0820-2571978 Bƒç Aæœÿ BœÿÎç `ÿë¿s Aüÿú {s{Lÿ§æ{àÿæf ç- ’ÿçàÿâê{üÿæœÿÿ -011-26591361

DISTRICT PROJECT OFFICE SARVA SIKSHA ABHIYAN(SSA), KENDRAPARA
Ph.No.-06727-220562, FAX-06727-220562, Email ssa_knd@rediffmail.com

SSA Kendrapara invites application from the retired head clerks of Kendrapara, District upto the age group of 65 years having experience in Block /PWD/RWD with cons olidated monthly remuneration of Rs. 4,000/- on contractual basis. The application must reach at the office of the District project Coordinator, Sarva Sikhya Abhiyan, At-College Colony, Po/DistKendrapara-754211 on or before 20.12.2010. District Project Coordinator, SSA, Kendrapara

WALK-IN-INTERVIEW
Applicati ons are invited from eligible candidates for filling up following posts as mentioned bel ow under NRHM Bargarh for a contract period of 11 months. Name of the pos t-Additional ANM,No. of Vac anc ies : 5 Nos., Eligibi lity : The c andidates must have passed the H.S.C. Examination and must have undergone one and half y ears of trai ning for Multi purpos e Health Work er (Female) at the approved Government training Centers or recogniz ed private insti tutions., Remunerati on : Rs. 5400/- per month, Name of the pos t-ANM for MHU Bijepur, No. of vac ancies - 1No., Eli gibility: The candi dates mus t have pass ed the H.S.C. Examination and m ust hav e undergone 1 1/ 2 y ears of traini ng for Multipurpos e Health Worker (Female) from Govt. Training Center or Govt. recogniz ed Private Institutions . The candidate should be abov e 21 y ears and under 32 years as on 01.11.2010. The age is relax able upto 5 years for SC/ST c andidate, upto 3 y ears SEBC and upto 10 y ears for phys icall y challenged c andi dates. Preference will be giv en to c andidate belongs to Bijepur Block ,R em uneration-Rs .5400/- permonth. Interes ted candidates fulfilli ng the abov e cr iteria are reques ted to attend the WALK-IN-INT ERVIEW on dt.13.12.2010 at Dis tri ct T raining U ni t, Dis tric t Headquarter Hos pi tal, Bargarh at 10A.M. alongwith bio-data in specified format and photoc opies of all testimonials with attested. The appointment will be made purely on merit basis. The candidate belonging to Bargarh distric t w ill be given preference. The authority reserves the right of acc epting/ r ej ecting any applic ati on on the basis of abov e cri teria.
Chief District Medical Officer-cu m-Member Secretary Zllla Swasthya Samiti, Bargarh

{üÿæ{sæœ ÿçOÿ A$öæ†ÿ Aæ{àÿæLÿÀ ÿ D¨{¾æS LÿÀ ÿç Óí` ÿœ ÿæLÿë ÜÿæÓ çàÿ LÿÀ ÿç ¯ÿæ, AæSLÿë ¨ÜÿoæB ¯ÿæ F¯ÿó {¨÷æ{ÓÓçè ÿ LÿÀ ÿç¯ ÿæ > FÜÿæ {ÜÿDdç S{¯ÿÌ ~æÀÿ FLÿ Dˆÿþ { ä†ÿ÷ æ FÜÿæÀÿ ¯ÿçL ÿæ É A¨u çL ÿæà ÿ {s{Lÿ§æ{àÿæfç F¯ÿó B{àÿ{Lÿu÷æœÿçOÿÀÿ üÿë¿fœÿ ’ÿ´ æÀ ÿæ {ÜÿæBdç > üÿçfO ÿÀ ÿ FB ÉæQ æ{Àÿ ç {üÿæ{sæœÿ A$öæ†ÿ A{àÿæLÿÀ ÿ þíÁÿ †ÿˆÿ´À ÿ Ašßœÿ {ÜÿæB$æF > {àÿfÀÿSœÿ, A¨uçLÿæàÿ ú üÿæB¯ÿÓö, Aæ{¨u æ{þs÷ç Lÿ BœÿÎ ø{þ+Óú Aæ’ÿç{Àÿ ÀÿçÓaÿö þš F$#{Àÿ ÜÿëF æ üÿæ{s { üÿæ {s æœÿç O ÿ Lÿæ Üÿ] L ÿç ? {üÿæ{s LÿæÜÿ] FB AæSæþê ¨êÞç, A$ö æ† ÿ FLÿ¯ ÿç óÉ É†ÿæ±ÿêÀÿ {sLÿú œÿç L ÿú L ÿë {üÿæ{sæœÿç O ÿ {sLÿúœÿçL ÿú {¯ÿæàÿç þæœÿç ¯ÿæLÿë {ÜÿD`ÿç æ vÿçLÿú {ÓÜÿç¨ Àÿç {¾þç† ÿçLÿç B{àÿ{Lÿu÷æœÿçOÿL ÿë ¯ÿçóÉ É†ÿæ±ÿêÀÿ {sLÿú œÿçL ÿú {¯ÿæàÿç þæœ ÿç ¯ÿæLÿë {ÜÿD$#àÿæ æ ¨÷L ÿõ† ÿ{Àÿ {üÿæ{sæœÿçLÿú ¾ëSÀÿ ¨÷æÀÿ» 60 ’ÿÉLÿ{Àÿ {àÿfÀÿ Aæ¯ÿçÍæÀÿ ÓÜÿç† ÿ {ÜÿæB¾æB$# àÿæ æ FÜÿæ 70 ’ÿÉLÿ{Àÿ {sàÿç Lÿþë¿œÿç{LÿÓœÿ{Àÿ œÿçfÀÿ
CMYK

¨÷µÿæ¯ÿ {’ÿQæBàÿæ æ FÜÿæÀÿ {œÿsH´ æLÿö A¨{ÀÿsÀÿþæ{œÿ üÿæB¯ÿÀ ÿ A¨sçO ÿ xÿæsæ s÷æœÿÛ þçÓœÿÀÿ |ÿæoæLÿë Aæ¨{~B{œÿàÿæ æ {†ÿ~ë LÿÀÿç ¯ÿÜÿë †ÿ ¨í¯ÿöÀ ÿë Üÿ] SÞæ¾æB ÓæÀÿç$# ¯ÿæ ɱÿ {üÿæ{sæœÿçO ÿ Óæ™æÀ ÿ~ ¨÷`ÿÁÿœÿ{Àÿ 80 ’ÿÉLÿ{Àÿ AæÓçàÿæ æ FÜÿææ { LÿDô v ÿÿçç ¨÷ { ßæ S Üÿëë F ? FÜÿ {Lÿ Dô ßæS Üÿ F{ ¯ÿ { Lÿ{ †ÿ¯ÿÌö {Üÿà ÿæ { sà ÿç Lÿþë¿œÿç {LÿÓœÿ, Lÿþë¿sç èÿ ÓëÀ ÿä æ F¯ÿó {Lÿ{†ÿLÿ Aœÿ¿ ¨÷ Lÿ÷çßæ{Àÿ {üÿæ{sæœÿçLÿúÓÀÿ D¨{¾æS Aæ™æÀ-µÿí †ÿ {sLÿœ ÿç Lÿú {Üÿ¯ ÿæLÿë ú àÿæSçàÿæ~ç æ F$#À ÿë {Lÿ¯ ÿÁ ÿ {¾ LÿæþÀÿ S†ÿç {Lÿ{†ÿ Së ~æ ¯ÿÞç ¾æBdç, †ÿæÜÿæ œÿ{Üÿô ¯ÿÀÿó ë †ÿæÜÿæ ¨÷ µÿæ¯ÿÉæÁÿê þš {ÜÿæB¾æDdç æ FÜÿæÀ ÿ D¨{¾æS ¯ÿæ{ßæ {s{Lÿ§æ{àÿæfç, þæB {Lÿ÷æ ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç , {þÝçÓçœ ÿæàÿ ÓæB œÿÛ , ÓföÀÿê F¯ÿó àÿæBüÿú ÓæBœÿ þš {ÜÿDdç æ F{¯ÿ I{’ÿ¿æSçLÿ DŒæ’ÿœÿ þæB{Lÿæ÷ ¯ÿæ{ßæ{àÿæfç F¯ÿó {þ{ s÷æ{àÿæfç{Àÿ þš FÜÿæÀÿ D¨{¾æS {Üÿ¯ÿæL ÿë àÿæSçàÿæ~ç æ FB { LÿææÓö { LÿDôþ ææ{ œÿ LÿÀ ÿçç {¯ÿÿ {Lÿ Óö {LÿÿDô {œÿ LÿÀÿ ¯ {L Dô

CMYK

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

9
District Programme Management Unit

NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH
(An autonom ous Institu te u nder Departmen t o f Atomic Energy, Governm en t of India), Institu te o f Physics Campus, Sachivalaya Marg , Po -Sainik Sch ool, Bh ubaneswar - 751005, Ph -0674-2304000, Fax- 0674-2304050, web:- h ttp ://niser.ac.in

Chief District Medical Officer, Gajapati, Paralakhemundi
Zilla Swasthya Samiti, Gajapati invites applic ations from interested candidates to engage as Social Mobiliser on contractual basis under NRHM at block level (MHU) for difficult and most difficult blocks (Mohana, R.Udayagiri, Nuagada, Rayegada and Gumma) of Gajapati District. Interested applicants are requested to apply to the concerned block CHCs" addressing to the respective Medical Officer l/c on or before 14.12.2010. Name of the post : Social Mobiliser, Educational Qualification: Graduation from any, stream. Must pass out from oriya medium, Consolidated Pay (P.M.): Rs. 5000/-, Last date for receipt of application form : 14.12.2010. 1. The candidate should submit the academic qualification certificate and marksheet (10th, +2 & +3) along with bio-data. 2.The application form and details of ToR will be available in the district website www.gajapati.nic.in. 3.The undersigned has reserves the right to cancel or reject any or all applications without assigning any reason thereof. Chief District Medic al Officer, Gajapati

RECRUITMENT NOTICE (No.: FC/HUM/02/2010)
The National Institute of Sc ience Education and Research (NISER) has been setup at Bhubaneswar by the Department of Atomic Energy, Government of India as a unique institution of its kind pursuing undergraduate and post graduate education in the basic sciences combined with frontline research. NISER invites applications.from the eligible citizens of India for one post of Assistant Professor in PB-3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs.7600/- for the each discipline of English, Economics, Philosophy, Psychology, and Sociology. For details of eligibility criteria, general information, application form and other terms and conditions of the position please visit NISER web site and read the full adv ertisement carefully befor&applying. The address of NISER web site is :http://nlser.ac.ln. The last date for receipt of applications is January 15.2010. DIRECTOR

NORTH ORISSA UNIVERSITY
SRIRAM CHANDRA V IHAR, T AKATPUR, BARI PADA - 757003, ORI SS A

ADMISSION NOTICE - 2010-11

Appl ications are inv ited from intending candidates for adm iss ion into one year M.Phil Course (Semester pattern) in the following subjects for the ac ademi c ses si on 2010- 11. REGUL AR COURSES: Botany, Chemistry, Economics, Physics; and Z oology havi ng 10 seats eac h i nc luding four seats under s elf financing mode. SELF FINANCE COURSES (SFC):Anthropology, C ommerce, Educ ation, English, Hi story, Oriy a, Philosophy, Political Science, Public Administration, Sanskrit and Soc iology having 10 seats in eac h subjec t.Eligibility : Master's Degree in the concerned subject from any; recognized U niv ersity with at l east 48% of m arks or equivalent grade. In-serv ice c andidates are required 10 apply through proper, channel. Gener al Instru ctio ns: Reservation of seats will be as per Govt. norms. Sale of appli cation form wil l start from 06.12.2010. The l as t date of sale and submission of applic ation for m is 20.12.2010. Application form and information brochure can be obtained from the Office of the Chairman. P.G. Council on payment of Rs. 500/- by hand or on payment of Rs. 550/- by post. The application form can also be downloaded from the Univ ersity website www.nou.nic.in and be submitted to the University with a Bank Draft of Rs. 500/- All amounts shall be: paid through A/C payee Bank Draft in favour of The Comptrol ler of F inanc e, Nor th Orissa University, payable at Baripada. For further information the undersigned may be contacted over telephone 06792-255013 / 257246 during office hours. Completed application form shall be submitted to the Chairman. P.G. Council. North Orissa University, Baripada by hand or registered /speed post. Im po rt ant Instr uct io ns: (a) Entr ance Test-D at e : 28.12.2010, Tim e : 11.00 AM - 1.00 PM;, Venu e : Academic Blocks - 3 and 4 (b) Interview on 28.12.2010 at 2.00 PM. Chairman, P.G. Council

Lÿ¨ú{Àÿ `ÿæ Àÿ þfæ œÿçA;ÿë, ÀÿèÿÀÿ œÿë{ Üÿô! œÿë{Üÿô!
Qæ’ÿ¿ A¨þç É ÷ ~ A¨þçÉ÷
FLÿ S»êÀÿ ÓþÓ¿æ A{s {†ÿ{¯ÿ Aæ¨~ Ó´ßó Qæ’ÿ¿ ¨’ÿæ$öÀ É땆ÿæ ¨Àÿêäæ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ ¯ÿ

Qæ’ÿ¿¨’ÿæ$ö A¨þçÉ÷~Àÿ Ó»æ¯ÿœÿæ

¨Àÿêä ¨Àÿêäææ
`ÿæÜÿæ SëƒLÿë FLÿ LÿæSf D¨{Àÿ ¯ÿçd æB `ÿëº LÿÀ ØÉö LÿÀ æ;ÿë `ÿ ëºLÿ Àÿÿ Ø Éö L ÿÀÿÿæ;ÿ ë > FÜ ÿæ’ÿ ´æÀ ÿææ ëº Lÿ ÿÀ ´æ Àÿ À àÿëÜ ÿæSëƒ `ÿëºLÿ{Àÿ àÿæQ# ÀÿÜÿç¾ ç¯ÿÿ æ `ÿëº Lÿ{Àÿ ç¯ H’ÿæ LÿæSf D¨{Àÿ `ÿæÜÿæ SëƒLÿë ¨Lÿæ;ÿë æ ¾’ÿç LÿæSfÀÿ Àÿèÿ ÜÿÁÿ’ÿçAæ, {Sæàÿæ¨ê Lÿçºæ àÿæàÿ Àÿèÿ{Àÿ ¨Àÿç~†ÿ ÜÿëF, {†ÿ{¯ÿ ¯ÿëlç¯ÿæLÿë {Üÿ¯ÿ {¾, `ÿæ’ ¨†ÿçLÿë Lÿõ†ÿ÷çþ Àÿèÿ¾ëNÿ LÿÀÿæ¾æBdç æ
davp 08101 / 13/ 0060/1011
CMYK

àÿëÜ ÿæSëƒ àÿëÜÿæSëƒ
Sëƒ `ÿæÜÿæ Sëƒ Lÿõ† ÿ÷çþ Àÿèÿ¾ëN ÿ ¯ÿf}† ÿ ÉëQ #àÿæ `ÿæ’ ¨†ÿç

D¨{ À ÿæ N ¾æo üÿÁ ÿæ üÿÁ ÿ {L ¯ÿ Áÿ Óæ {Z ÿ† ÿçL A{ s D ¨ {À ÿæN ÿ ¾æ o ú üÿ Áÿ æüÿ Áÿ { L ÿ¯ ÿÁ ÿ Ó ææ{ Zÿ †ÿçL ÿ A {s æ ¨{À oú Lÿ A ™#L ÿ Ó í`ÿœÿæ ¨æ Bô www.ag mark ne t.ni c.i n L ÿëÿÿàÿSúú A œÿúLÿÀ ÿ;ÿë A™ #Lÿ Óí` ÿœÿæ ¨æBô ™#Lÿ Óí`ÿœÿæ LÿëÿÿàÿS Aœ ÿúL ÿÀ ÿë AœÿúL ÿÀÿ; Aµÿç { ¾æS ’ÿæQàÿ ¨æBô , D¨{µÿæNÿæþæ{œÿ ¯ÿç œÿæ {’ÿß{Àÿ 1800-180-4566 Lÿë Lÿàÿú {¾æS D¨{ µÿæNÿæþæ{œÿ œ ÿæ {’ÿß{ Àÿ 1800- 180- 4566 {Àÿ à ÿSú LÿÀÿç ¨æÀÿç { ¯ÿ Lÿç º æ www.core.n ic.in { Àÿ àÿSú A œÿú LÿÀÿ;ÿë ¨ æÀÿç {¯ÿ

LÿÀÿç¨æÀÿç{ ¯ÿ: D¨{µÿæNÿæþæ{œÿ Lÿàÿú LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ: LÿÀÿç¨ æÀÿç
ÀÿæÎ÷ êêß D ¨{µÿæNÿæ ß D¨{µÿæNÿæ {Üÿàÿ¬ à ÿæBœÿú œÿó..(1800-11-4000 àÿæBœÿú œÿó (1800-11-4000
(Óæ™æÀ ÿ~ (Óæ™æÀÿ ~ Éë Âÿÿ  àÿæSë ) àÿ æSë

œÿç …Éë  ÿ) (¯ÿç F Ó ú F œÿú F àÿú /F þú s ç F œÿú F àÿú àÿæBœÿú À ÿë ) … Éë Óú Fàÿú Fþú Fœÿú Fàÿú
9.30Àÿë ë 9.30Àÿ A¨ÀÿæÜÿ § A¨À ÿæÜÿ§ 5.30-{Óæþ¯ÿæÀ ÿÀÿë ë 5.30-{Óæþ¯ÿæÀÿÀÿ Éœÿçÿç ¯ ÿÿæÀÿ) Éœ æÀÿ )

011-27662955, 56,57,58 011-27662955,56, 57,58 011-2766295 5,56,57,58

(ÓLÿæÁ ÿ (ÓLÿÿæÁÿ (ÓL æÁÿ

LÿõÌ LÿõÌçç þ¦~æÁÿß LÿõÌç LÿõÌ ç F¯ÿó ÓÜÿ{¾æSê ¯ÿçµ ÿæS, µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ ¯ÿçµÿæS, LÿõÌ µÿ ¯ÿ œÿ, œÿíAæ’ÿ çà ÿâê-110001 LÿõÌçç µÿ¯ÿœÿ, œÿíAæ’ÿçàÿâê-110001 œÿíA æ’ÿç ÿâê -110001

fœ ÿÜ ÿç †ÿ{ Àÿ fæ À ÿç: f œÿ Üÿ ç†ÿ{ À ÿ f æÀ ÿ ç: œÿÜ ÿç† ÿ{À D¨{µÿæN ÿæ Lÿàÿ¿æ~, D¨{µÿæNÿæ Lÿ àÿ¿æ~, Qæ’ÿ¿ F¯ÿÿóó Óæ™æÀÿ~ Aæ¯ÿ+œÿ þ¦~æÁÿÿß F¯ þ¦~æÁÿß þ¦~æÁ ß D¨{µÿæ Nÿæ D¨{µÿæN ÿæ Lÿàÿ¿æ ~ µÿæS µÿæÀ ÿ†ÿ ÓÀ ÿLÿæÀ D ¨{µÿæNÿæ Lÿàÿ¿æ~ ¯ÿç µ ÿæS,, µÿæÀÿ†ÿ Ó ÀÿLÿæ Àÿÿ ÿæS ÀÿLÿæÀ Lÿõ Ìç µÿ¯ œÿ, œÿí í Aæ’ÿç -110 001 Lÿ õ Ìç µÿ¯ÿÿœÿ, œÿ A æ’ÿç ààÿâÿâ ê -110001 Website: www.fca min.nic.in

CMYK

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

10

BARODA GUJARAT GRAMIN BANK
( A joint venture of Govt . o f India, Govt. of G ujarat & Bank of Baroda), HE AD O FFICE: Bud dhadev Market, Panch Batti, Bharuch – 392 00, Telephone Nos : ( 02642) 242943, 242608, 244608, Fax - 269874 E -mail : b ggbrrb@ bankofbaroda.com / W eb sit e : www .bggb. in, (Advertisement No. : 02/BGG B/2010) [Advert isement No . 01/BGG B/2010 published in Gu jarat Rojgar Samachar d at ed 13/10/2010 had been wit hdrawn. This is Fresh Advertisement.) Applications are in vit ed for appoint men t in Of ficer S cale-I and Clerical cadre ( Off ice Assist ant ) in Barod a G ujarat Gramin Ban k LAST DATE FOR RECE IP T OF APPLICATION: 10-12-2010 : DATE OF WRITTE N E XAMINATION P ost Co de P ost Date of Writt en Examination 01 Officer (S cale-I): Group – ‘A’ 20-02- 2011 02 Off ic e As sistant (Multipurpos e) Clerical Cadr e - Group ‘B’ 27-02- 2011
VACANCIES: P os t s Of fic e r (S ca le - I) O ffice A s sis tant (Multipur pos e) Cler ic al Cadr e SC 3 ST 1 O BC 6 G EN 10 TOTA L 2 PW D 01 EXS A ge a s on 01 /09 /2 01 0 Min. Ma x. 18 ye a rs 26 ye a rs

5

11

20

37

73

3

11

18 years

26 y ear s

Note: Abbreviations stand for : S C- Scheduled Caste, ST- S cheduled Tr ibe, OB C- Other Backward Classes, GENGener al, PWD – P er sons with Dis ability, OC – Or thopaedically Challenged, V I – Visually Impaired, HI – Hearing Impaired, E XS – E x- Serv icemen Note: P WD includes OC, V I & HI. Note: - 1. The number of v acancies as also the number of r eserv ed v acancies are provis ional and may v ary acc or ding to the actual requirement of the B ank . 2. It is c larified that it may not be possible to employ Pers ons with Disability c andidates in all Offices/ Br anches of the B ank and they will have to work in the post identified by the B ank as suitable for them. 3. As the reserv ation for Persons with Disability & E x-S erviceman c andidates is on horizontal basis , the selected c andidates will be plac ed in the appropriate category (viz. SC/S T/OBC/General) to which they belong. PAY S CA LE : P OS T CODE - 01 : Rs . 14500- 600/7- 18700- 700/2- 20100- 800/7- 25700. P OST CODE - 02 : Rs. 7200 – 400/3 -8400 -500/3- 9900- 600/4-12300-700/7-17200-1300/1- 18500- 800/1- 19300. NOTE :DA and HRA will be payable as per the rules and HRA depending upon the place of posting. Pr ov ident Fund, Gr atuity, Medic al aid, LTC /LFC, will be applicable as per B ank’s rules . E LIGIBILIT Y CRITE RIA NATIONALITY / CITIZE NS HIP: (a) Candidate mus t be a citiz en of India ( b) F or post c ode 01 (O fficer – Sc ale-I) the recr uitment is on all India basis. (c) For post c ode 02 (O ffice As sistant) the candidate must be the DOMICILE OF GUJ ARAT STATE . A GE (as on 01.09.2010): For O fficer Sc ale – I: (Group – ‘A’) - Between 18 years and 26 y ears For Office As sistant (Multipurpose)( Group ‘B’)- B etween 18 years and 26 years RELAXATION OF UPPE R AGE LIMIT: S r. No. Cat egory A ge Relax ation 1 S cheduled Caste/ S cheduled Tr ibe Candidates 5 y ear s 2 Other B ac kward Clas s candidates 3 y ear s 3 In the cas e of E x- serv icemen and commis sioned O ffic ers , 5 y ears (for Offic er s) inc luding ECOs / S SCOs who have rendered at leas t 5 3 y ears (for Offic e y ear s military serv ic e and hav e been r eleased on A ss is tant) in addition to c ompletion of assignment ( inc luding thos e whose the ac tual per iod of ass ignment is due to be completed within the nex t one s ervice render ed in y ear fr om the last date for rec eipt of application) otherwis e Def enc e S erv ices than by way of dismis sal or disc harge on ac count of s ubject to a max imum mis conduct or inefficiency or on ac count of phy sical c eiling as per Govt. disability attr ibutable to militar y s er vice or being declared guidelines . as inv alid. 4 Pe r s ons dom icil ed in K as hm ir D iv ision of Ja m mu & Ka shmir State during the period fr om 01.01 .1 980 to 3 1.12.198 9 5 y ear s 5 Widows , Div or ced women & women judicially separated from their husbands & who ar e not r emarried (s ubjec t to max. age limit of 35 y ears for General & 40 y ear s for S C/ST c andidates) only for the P os t of Office A ssis tant 9 y ear s 6 P er sons with Disabilities Category c andidates 10 year s Note: 1. The relaxation in upper age limit is c umulative as per Govt. of India guidelines. 2. An ex- s erv iceman who has once joined a Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an E x-S er vic eman for his re-employ ment, including a job in the Public Sector Undertaking ceas es to enjoy ex -serv ic eman status for fur ther employment. 3. A ll per sons eligible for age r elax ation under 4 above must pr oduce the domicile c er tificate at the time of interview, fr om the Dis trict Magis trate in the Kas hmir Division within whose jur is diction he/ she had ordinarily resided or any other authority des ignated in this regar d by the Govt. of Jammu & K as hmir , to the effect that the c andidate had ordinarily been domiciled in the K as hmir Div is ion of the state of Jammu & K as hmir dur ing 1s t January 1980 to 31st Dec ember 1989. 4. Above relax ations are av ailable only if the candidates fulfil the v arious c onditions presc ribed in the Govt. of India or ders and instructions in this r egard. To c laim age relaxation, reserved c ategory candidates s hould submit a c opy of the Community Cer tific ate. Definition: P er sons with Disability ( PWD) – Definition of Categories of Dis abilities: ( a) A n Orthopaedically Challenged (OC) per son is one s uffer ing from Loc omotor Disability or Cerebr al Palsy . P er sons who suffer from not less than 40% of relevant disability (as cer tified by a Medic al Board appointed by the Centr al / S tate Gov t.) would be eligible for r eser vation in s erv ices / posts . Locomotor Dis ability means disability of the bones, joints or musc les leading to substantial restriction of the movement of the limbs or any form of cerebral pals y. Cerebral P alsy means a group of non pr ogressive conditions of a pers on characterized by abnor mal motor control pos tur e resulting from br ain ins ult or injur ies occurring in the pr e-natal, peri-natal, or infant period of development. (b) Deaf & Hearing Impair ed (HI) : the deaf are those persons in whom the s ense of hearing is non- functional for ordinary purpos es of life i.e. total los s of hear ing in both ears. They do not hear , unders tand sounds at all even with amplified speec h. Hearing impairment means los s of six ty decibels or more in the bett er ear in the c onv er sational range of frequenc ies . ( c) V isually Impair ed: The visually impaired per sons are those suffering from blindnes s or low v ision. Blindness – refers to a c ondition where a per son suffer s from any of the following c onditions . (i) total absenc e of sight, (ii) Visual acuity not ex ceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better ey e with correcting lenses, (iii) Limitation of the field of vis ion subtending an angle of 20 degree or wor se. P ers on with low v is ion – means a per son with impair ment of v isual functioning ev en after treatment or s tandard refrac tiv e c or rection, but who us es or is potentially capable of us ing vision for the planning or ex ecution of a tas k with appropriate ass is tiv e device. The v is ually impaired candidates and candidates whose writing speed is affected by cerebral palsy c an use their own scribe at their cost during the written examination. In all such c ases where a scribe is used, the following rules will apply: The candidate will have to ar range his / her own sc ribe - i) A t his / her own cost. ii) The academic qualification of the scribe should be one grade lower than the s tipulated eligibility criter ia. iii) The sc ribe can be from any academic disc ipline. The scr ibe should poss es s 60% or less er marks . (iv ) Both the candidate as well as the sc ribe will have to giv e a suitable undertaking, confirming that the s cribe fulfils all the stipulated eligibility cr iteria for a s cribe as mentioned above. Further, in c ase, it later transpir es that he/ s he did not fulfil any of the laid down eligibility c riteria or suppress material fac ts; the candidature of the applic ant will s tand c anc elled, irres pec tive of the res ult of the written examination. v ) Such candidates who use a scr ibe shall be eligible for extr a time of 20 minutes for ever y hour of the ex amination E DUCATIONAL QUALIFICATIONS ( as on 01.09.2010) : P OST CODE – 01 (Of ficer: Scale- I) (i) Bachelor Degree of a recogniz ed University in any disc ipline or its equivalent. (ii) Pr oficiency in local language, i.e. Gujarati is ess ential. (iii) Knowledge of Computer : P reference s hall be given to candidates who are computer literate in MS DOS, MS WORD, E XCEL, NET WORKING. Pr eferenc e s hall also be given to candidates who are hav ing pr ofess ional qualific ation in IT/ Engineering/Bus iness Adminis tr at ion/ Law / A gric ultur e / V eterinary S ciences . (iv) K nowledge of English language is desirable. P OST CODE - 02 (O ffice Assistant) (Multipurpose) : ( i) ( a) B ac helor Degree of a recognized Univ ersity in any disc ipline or its equiv alent; OR (b) P as s with 50% marks in aggregate in Higher Sec ondary Ex amination of 10+2+3 patter n; X I s tandar d of 11+3 pattern / Pre – degr ee or inter mediate or any equivalent examination; OR (c ) Diploma in Banking r ec ognis ed by Centr al / State Governments or Union Ter ritory; OR (d) P ass with minimum 60% mark s in aggr egate in matr iculation / S enior S chool Cert if ic ate ( Old Patt ern) or equivalent; A ND ( ii) P roficienc y in local language, i.e. G ujarati is ess ential. (iii) Knowledge of Computer: Preferenc e s hall be giv en to candidates who are computer literate in MS DOS , MS WORD, EX CE L, NE T WO RK ING. (iv) Knowledge of Englis h language is desirable. APP LICATION FEE FOR EACH POS T INCLUDING PO STAL CHARGES (NON RE FUNDABLE ): S r. No. Cat egory P ostage A pplic ation Fee Total 1 S C/ ST/P WD/E XS Rs . 50/--Rs . 50/2 OB C / Gener al Rs . 50/Rs . 200/Rs . 250/Note: (i) Application fee inc luding pos tage s hould be paid by a single Demand Draft / Bank ers’ Cheque issued by Bank of B ar oda O R a Scheduled Commerc ial B ank for each pos t s eparately to be drawn as below – ”Baroda Gujar at Gr amin Bank Recruitment P roject 2010 – Officers S cale I” payable at Bharuch. ”B ar oda Gujarat G ramin B ank Recruitment Pr oject 2010 – Offic e A ssistant” payable at B haruch. (ii) Candidate must wr ite his/ her NA ME , DATE OF BIRTH & A DDRE SS and CONTA CT NO. on the reverse side of the B ank Draft/ B ankers ’ Cheque. ( iii) P ayment of pos tage c har ges by Cash / Cheques / Money O rders etc will not be ac cepted. ( iv ) Bank Dr aft or B anker’s c heque must be purchas ed on or after the date of advertis ement but on or before the last date of receipt

of applic ation. (v) P ay ment by any other mode will not be ac cepted. (v ii) Candidates applying for both the posts should submit separate application for each post along with requis ite pos tage c harges. ( viii) A pplication onc e made will not be allowed to be withdr awn and postage char ges and applic ation fee onc e paid will not be refunded on any ac count nor can it be held in r es erve for any other selec tion pr oc es s. SE LECTION P ROCEDURE : ( POS T CODE -01) (O fficer: Scale- I) : The s election of the c andidates shall be made on the basis of written test and interview. A ll the eligible candidates, who apply with the requis ite application fee and whose applic ations are received in time will be called for a written test, which will be objective type comprising: Sr .No. Papers No. of Q ues tions Max .Mar ks Dur ation 01 Reas oning 50 50 02 Quant itative A ptitude 50 50 03 General A wareness 50 50 TO TAL 150 150 120 Minutes 04 English Language 50 50 30 Minutes (Tes t papers of Reas oning, Quantitative A ptitude and Gener al A war eness will be printed in Hindi & English). POS T CO DE – 02 (Off ice Assistant) ( Multip urpose) The selec tion of the candidates s hall be made on the basis of written tes t and interv iew. All the eligible candidates, who apply with the r equisite application fee and whose applications ar e received in time will be c alled for a written test, whic h will be of objective type c omprising: Sr .No. Papers No. ofQuest ions Max .Mar ks Dur ation 01 Reas oning Ability 50 50 02 Numeric al A bility 50 50 03 Clerical Aptitude 50 50 TO TAL 150 150 120 Minutes 04 English Language 50 50 30 Minutes (Tes t papers of Reas oning Ability, Numerical A bility and Cler ic al A ptitude will be printed in Hindi & E nglis h) . NOTE : (a) The marks obtained in first thr ee papers will be reduced to 60% for the purpose of preparing merit lis t after the written examination. ( b) T he candidates must obtain minimum of 40% mark s (35% marks for SC/ST) in written examination in each tes t / paper. (c) The test of E nglis h language is only a qualify ing exam and the candidates hav e to obtain minimum of 40% marks (35% mark s for SC/S T) to qualify in it. ( d) Ther e will be negative mark s for the wr ong answers. Mark s obtained in the written test will be reck oned for merit rank ing as ex plained at ( a) to (d) above. A ccordingly, candidates will be c alled for personal interview. Depending upon the number of v acanc ies only those c andidates who r ank s uffic iently high in the written tes t will be called for interview in the ratio of 1:4. Mere eligibility / pass in the written test shall not vest any r ight for being c alled for inter view. The decis ion of the Bank in this r egard s hall be final. The detailed infor mation regarding the written test will be giv en in the “ Acquaint Yourself” booklet which will be sent to the candidates along with the call letter for written examination. Final selection will be on the basis of r anking ac corded after adding the marks obtained in the written test and personal interview. Written Test: (i) The written test for the Post of Officer Sc ale I will be held on S unday, 20-02-2011 (ii) The Wr itten Test for the pos t of O ffice A ssis tant (Multipurpose) will be held on Sunday, 27-02-2011 (iii) The dates of ex amination ar e tentative. The exact dates will be communicated to the candidates thr ough c all letter for eac h examination. The Bank , howev er , r es er ves the right to c ancel or mak e any change in the date of examination, if need ar ises. (iv) The Written test will be sc heduled at the following Centres and the address of the Venue will be advised in the Call Letter : CE NTRE CODE NAME O F THE CENTRE 11. G ODHRA 12. BHARUCH 13 VALSAD NOTE : The Bank res erv es the right to canc el any of the centres and/or add some other centres, depending upon the res ponse, administr ative feasibility etc. The Bank also reserv es the right to allot any of the c entres to the candidates other than the one he/she has opted for. Pr obation Period: For O fficer S cale I 2 years, For Of fice Assistant 1 year Pre-E xamination T raining for SC/ST/Minority /P WD candidates . ( For both Posts ) It is pr oposed to impart free Pr eEx amination Tr aining to S C/S T/Minority /XS Candidates at GA NDHINA GA R OR A HME DAB AD tentativ ely. The Training Centr e may also be changed at the discr etion of the Bank . An eligible c andidate who wishes to avail P reEx amination Tr aining should fill in the relev ant column in the applic ation format. A ll ex pens es r egarding travelling, boarding, lodging etc will be borne by the c andidate f or attending the P re- Ex amination Tr aining pr ogramme at the c onc er ned Training Centre. HO W TO AP PLY: (a) A ll eligible candidates s hould apply in the pr escr ibed Applic ation F or mat giv en at the end of this advertisement to reach on or before the last date for receipt of applic ations. A pplic ations r ec eiv ed after the last date will not be consider ed. (b) If a candidate is eligible and desires to apply for more than one pos t, he/ s he should make s eparate applic ation for each of the posts which he/ she wis hes to apply for along with separate application fee for eac h of the posts. (c) A candidate must fill the applic ation form in CAP ITA L LETTERS in his/ her own handwriting. (d) A pplic ation should be in A -4 siz e paper (11.69” x 8.27”) and should be strictly as per the format and contains no correction / alteration / ov er wr itings . A pplic ation form is als o available on the webs ite of B ar oda Gujarat Gramin Bank at www.bggb.in. ( e) Certified copies duly attested by Gazetted Officer of the following shall be enclosed to the application – (i) X er ox copy of Cas te/ tr ibe/ community / disability/ defenc e s ervice cer tificate in cas e of candidates belonging to S C/ ST/PWD/EX S. (ii) X erox copy of Clas s X (SS C) and Class XII (HSC) cer tific ate c ontaining date of birth (iii) X er ox copy of Mark sheets of Class X ( SSC) and Clas s XII (HSC). (iv) X er ox copy of Degree Certific ate / Mark sheet (Graduation) (v) X er ox c opy of Photo ID i.e. PAN Card, Elec tion Card, Driving Licence, P as spor t (v i) X er ox c opy of S chool Leaving Certificate (f) Applications c omplete in all respec ts should be sent only by Ordinar y Post on the following Pos t B ox No. in a cover / env elop s upers cribed as under: “Application for the pos t of __________________ , Post Code No. ___________, B ARODA GUJA RAT GRAMIN BA NK RECRUIT ME NT P ROJE CT 2010. c hoice of centre for wr itten ex amination ____________ , Centre Code ____” ( Candidates are advised to send only one application in an env elope separately for eac h pos t s upersc ribing the name of the pos t on the envelope as abov e to the following P os t Box No. : For Officer Scale I: Post B ox No. 8451, Mandepshwar, Boriv ali (West), Mumbai – 400 103 For Office Assistant (Clerical Cadre) : Post Box No. 8588, Kandivali (E as t), Mumbai – 400 101 GENE RAL INSTRUCTIONS: a) B ank tak es no respons ibility for any delay in r ec eipt or loss in postal tr ansit of any applic ation or communication. b) A s the applic ations ar e to be pr oc essed by a Computerized S ys tem, it is es sential that the application is str ic tly in acc or dance with the pr es cribed for mat, properly and completely filled and contains no corr ec tions /alterations/ov er writing. c) A candidate mus t fill the applic ation for m in CAP ITA L LE TTE RS IN HIS/HE R OWN HANDWRITING and should use Englis h numerals . d) Before applying for any post, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility and other norms mentioned in this adv ertis ement. B ank would be free to reject any application at any stage of the recruitment process , if the candidate is found ineligible for the pos t for whic h he/s he has applied. The decision of the B ank shall be final in respect of decision on qualific ation and other eligibility norms. e) Candidate s eeking relax ation in Fee/Age must enc lose a certified copy of the certificate in support of his /her c laim and s hould not send original c ertificates or testimonials. f) A pplication onc e made will not be allowed to be withdrawn and the fee onc e paid will Not be refunded on any acc ount Nor would this fee be held in reserv e for any futur e examination or selection. g) An application not ac companied by a relevant certificate/s where neces sary, or requis ite fee or not in the presc ribed format or not signed by the candidate or inc omplete in any res pect will not be entertained. h) A recent passport size photogr aph should be firmly pas ted on the application and should be s igned acr os s, by the candidate. Three c opies of the same photograph s hould be retained for us e at the time of wr itten ex amination and interview. Candidates are adv ised not to change their appearanc e till the rec ruitment process is c ompleted. Failure to pr oduce the s ame phot ogr aph at the time of wr itt en t es t and interv iew may lead to disqualific ation. i) Candidates s er ving in Gov ernment/P ublic S ec tor undertakings (including Bank s) should send their application through proper channels . j) The abov e candidates s hould als o produc e no objec tion cer tificate f rom their employer , at the time of interv iew, in the absence of which their c andidature will Not be considered. Adv anc e c opy of the applic ation along with the original Bank demand draft/ Bankers c heque may be sent to the abov e addr es s, within the las t date for receipt of application. k) Only those candidates who are willing to serv e anywhere should apply. The Bank is at pres ent operating in twelv e distr icts of Centr al and S outh Gujarat Viz ., Valsad, Dangs, Nav sari, Surat, Tapi, B haruch, Narmada, Vadodara, Panchmahal, Dahod, Anand and Kheda.l) Dec ision of the B ank in all matters regarding eligibility of the c andidate, the stages at whic h such s cr utiny of eligibility is to be undertaken, the doc ument to be produced for the purpose of the c onduc t of ex amination, Inter view, selec tion and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No corr es pondenc e or pers onal enquiries shall be entertained in this behalf. m) B ank , may at its dis cr etion hold re-examination wher ever necess ary in respect of a centr e / venue/specific post of venue or a candidate(s). n) The Bank shall not be respons ible for an applic ation being rejected whic h is bas ed on wrong information prov ided in any advert is ement is sued by an unauthorized per son / Ins titution. o) Candidate who applies for more than one post must send s eparate applic ations for eac h post ac companied by s epar ate fee and separ at e cert ified c opies of required c ertific at es in separ ate envelops. p) Only certified true copies of all certific ates s hould be sent by the candidate along with the applic at ion. q) A ny request for c hange of addr es s will NOT be entertained. r ) Eac h applic ation must be ac companied by – 1. Certified Copies of under mentioned certific ates . ( a) Secondar y Sc hool c ertificate/Sc hool leaving c ertific ates or any other document proof of age. (b) Mark s sheet (year wise) s howing s pec ific ally the subjects studied and certificate/s in support of educational qualification viz. S SC/HSC/Gr aduate degree, pos t graduation degree, pr ofess ional / researc h qualific ation etc. ( c) A c andidate belonging to S C/S T/OB C/PW D categor y should attach a certified copy of c er tificate for the s ame. (d) S C/ST/O BC/P WD certificate is sued by Competent A uthority in the presc ribed for mat as pr es cribed by Government of Gujar at. In case of OB Cs, the certific ate inter alia must s pec ify that the candidate does not belong to ‘CRE AMY LAYE R’ section. Candidates belonging to Cr eamy lay er will be excluded from the benefits of reservation for Other B ack ward Clas s in Civil P os t and S erv ices under Government of India. OB C certificate should not be more than one year old as on the date of application. Candidates belonging to OBC category but not coming in the ‘CREA MY LA ER’ are not entitled to OB C Y res er vation and age relaxation. Such candidates should indic ate their category as ‘GEN’ or GEN (OH), GE N (V H) , as the cas e may be. (e) A n ex s erv ic eman c andidate has to enc los e a copy of the disc harged cer tif ic ate, retirement / pension order and doc ument proof of rank (s ubstantive as well as ac tion) las t / pr es ently held. Those who are s till in defenc e service s hould submit a c er tific ate fr om Competent Authority that they will be relived from defence service, in time, to enable the candidate to repor t for duty in the ev ent of selection to work for the Bank . co nt inu ed

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010
Baro da Gu jrat Gramin. .....( Cont inued p age-10)

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

11
ORISSA COMPUTER APPLICATION CENTRE
ADMISSION NOTICE
DURATIO N 1YEAR 1YEAR 8 MONTHS 60Hrs. EL IGIBIL ITY 10+2 / DIPLOM A/ ITI +3 / DIPLOM A O-LEV EL B.Tech/ MCA/Diploma E ngi neeri ng Diplo ma/B.E ./ B.Tech. / MCA cont. & pass TIM ING 5P M to 7PM 8 AM to 1PM 8 AM to 1P M

( f) Disability c ertificate iss ued by duly c ons tituted Medic al B oard at Dis trict level, inc orporating ther ein the nature and ex tent of disability, in the case of pers on with Disability candidates . 2. Bank Demand Draft/ B ankers Cheque pay able at B haruc h. 3. Cer tificate of Nativ ity ( Domic ile Certificate) . Requir ed, if apply ing for the pos t of Offic e A ssistant only. s ) Any resultant dis pute ar is ing out of this advertisement shall be subjec t to the s ole jur is diction of the c ourts s it uat ed in B haruc h. t) Bank tak es no r espons ibility t o connec t any c ertific ate/ r emittance sent separately by c andidate. u) No Candidate is per mitted to us e c alc ulator , Mobiles, pagers or any other s uc h instruments during the written examination / s election process . The candidates will appear for the written examination at the allotted c enters at their expens es and risks and the Bank will NOT be responsible for any injury / loss etc, of any nature. v ) Candidates in their own interest are adv ised to submit their application well in time before the last date to avoid possible delay in postal trans it. A pplications rec eived after the last date will be rejec ted. w) Appointment of selected c andidates is s ubjected to his/her being declared medically fit as per the r equirement of the B ank. Such appointments will be s ubject to the Serv ice & Conduct Rules of the Bank Competent Authority for Is sue of Cer tificate to SC/S T/OB C/PWD is as under: (a) F or SC/S T/OB C – Distr ic t Magis trate/ A ddl. Distt. Magistr ate/ Collec tor / Deputy Commiss ioner/ A ddl. Dy. Commis sioner / Dy. Collec tor / Firs t Class Stipendiar y Magistr ate/ Sub- Division Magis trate / Taluka Magistrate/ Ex ecutiv e Magis trate/ Ex tra A ss istant Commiss ioner / Chief P res idency Magist rate/ Additional Chief P res idenc y Magis trate/ P residency Magis trate/ Rev enue Offic er not below the r ank of Tahs ildar/ S ub Div is ional Officer of the area where the c andidate and/ or his / her family normally resides . (b) For Phy sically Challenged – the Competent A uthority to is sue Disability Cer tificate shall be a Medical B oard duly c onstituted by the Central or S tate Govt. The Centr al/ S tate G ovt. may constitute Medical Boards c onsisting of at least 3 member s out of which one shall be a specialist in the particular field for ass es sing locomotor /celebral / visual / hearing disability as the case may be. Action Against Candidates Found Guilty of Misc onduct: Candidates ar e advised in their own interest that they should not furnish any particulars that ar e f als e, tamper ed, fabr ic ated and s hould not suppr es s any mater ial information while f illing up the application form. At the time of written examination / interview, if a candidate is or has been found guilty of – ( i) using unfair means during the examination or (ii) impersonating or procuring imper sonation by any pers on or (iii) misbehav ing in the examination hall or taking away the question book let ( or any par t thereof) / answer sheet fr om the examination hall or (iv) res or ting to any irr egular or improper means in c onnec tion with his / her c andidature for s election or (v ) obtaining suppor t for his/ her c andidature by unfair means , such a c andidate may, in addition to r endering hims elf/ hers elf liable to criminal pros ec ution, be liable : (a) To be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate. (b) To be debarred either permanently or for a specified period from any examination or r ec ruitment conducted by Baroda Gujarat Gramin B ank. (c ) For termination of service, if he/ she has already joined the Bank. The B ank would be analy zing the r es ponses of a candidate with other candidates to detect patterns of similar ity, if as per the laid down proc edur e, it is suspec ted that the responses have been s hared and scores obtained are not genuine/ valid, the bank reserv es right to cancel his / her candidature. Last Date f or Receipt of Applicat ion s: App licatio ns comp let e in all respect s shou ld reach on or before 10- 12- 2010. An application received af ter last date will not b e entertained in any case. Call Letters for Writ ten E xaminat ion : All eligible candidates will be iss ued c all letters at the corr es pondence addr es s given by the c andidates in their applic ation for m, which will be sent by post. A n eligible candidate for the post of Office Ass istant who does not receiv e the call letter by 21-02-2011 and in res pect of Offic er s who does not receiv e the c all letter by 14-02- 2011 should contact at the following address with details of his /her name, addr es s, xerox copy of the Application form for eac h pos t, details of Demand Dr aft etc , for obtaining duplicate c all letters . Duplicate call letter s will be is sued between 22-02-2011and 26- 02- 2011 for Office As sistant and between 15-02-2011 and 19-02-2011 for Officers S cale I at the following addr es s: Centre Code Centr e Complete A ddress of the contac t Pers on with fax /phone No. 11 G ODH RA B ARO DA GUJA RAT GRA MIN B ANK 12 B HA RU CH HE AD OF FICE : B uddhadev Mar ket, 13 ` VA LSA D P anch B atti, Bharuch – 392 001 (Telephone No. : 02642 - 261945 , 242943, 242608, 244608 Fax – ( 02642) 269874
BARODA GUJARAT GRAMIN BANK RECRUITMENT PROJECT-2010 APPLICATION FORMAT APPLICATION FOR THE POST OF ---------------------------------------------(Fill all columns in capital letters and use A-4 size paper 11.69” x 8.27”)
(vii) (vi) Are you a widow/ Divorced Woman/ Judicially Separated from the husband and is not re-married?: (Mark ‘X’ in the appropriate box) YES NO

COURS ES OFFE RE D .DOEACC O-L EV EL( DCA) .DOEACC A- LEV EL(P GDCA) •CCNA (Cisco Cert ified Netw ork Associat e) .ORACL E 9i by ORACLE University & OCAC

7 AM to 7PM

HOW TO APPLY: Information Brochures and Application Forms are available during office hours on payment of Rs.100/- for O & A-Level and Rs.20/- for other courses. Admission for O & ALevel Programs will be done through aptitude test. Admission of selected students will be completed by 31.12.2010. Classes will commence from 03.01.2011. Admission to other courses are done through "firs t come first served" basis. For details visit us at: www.ocac.ln (Som e of the above cou rses are also being o ffered fro m OCA C Facility Centres at Berhamp ur & Rou rkela) FOR DETAILS CONTACT: COURSE DIRECTOR, AcharyaVi har Square, P.O.-RRL, BHUBANESWAR-751013, PH. : 2588295/2588283/2588280/2588064,EXTN.-108(COUNSELING) CENTRE-IN-CHARGE, OCAC CENTRE, 3rd LANE, GANDHI NAGAR, BERHAMPUR-10, PH.: 068022261541 CENTRE-IN-CHARGE, OCAC CENTRE, STPI COMPLEX, SECTOR-V, ROURKELA2, PH.: 0661-2650611/9338222436

Indian Bank
HEAD OFFICE, 66, RAJAJI SALAI, CHENNAI 600 001 Recruitment of Sportspersons
Indian Bank invites applications from talented Sportspersons for Men’s team in Basketball, Cricket, Football, Hockey, Volleyball and for Men’s & Women’s team in Athletics and Carrom for appointment in Officer and Clerical Cadre. Only Indian Citizens are eligible for appointment under this Scheme. NUMBER OF POSTS : Officers 5* Clerks 15 Note : * If suitable candidates are not available in Officer Cadre, appointments may be made in clerical cadre ELIGIBILITY CRITERIA : Officers Clerks Age (as on 01.07.2010) 21 to 30 years 18 to 28 years Minimum Educational Graduation Pass in 10+ 2 examination or its Qualifications equivalent S hould have represent ed t he St ate Sports Qualification S hould have rep resent ed
th e Cou ntry or w on an Arj una Award or represent ed the S tate with d ist inction f or at least five years in conti nuation

Are you an employee of RRB ? (Mark ‘X’ in the appropriate box) YES NO

To, Baroda Gujarat Gramin Bank Recruitment Project – 2010 Post Box No. ___________ ______________________ ______________________ Mumbai - ______________

Paste your recent passport photograph and sign it across

(viii)

Do you intend to use the services of a Scribe (Mark ‘X’ in the appropriate box) YES NO YES NO

(ix)

Are you a Native / Domicile of Gujarat? (Tick mark in the appropriate box) If yes, have you enclosed Domicile Certificate? (Required, if applying for the post of Office Assistant)

With reference to your advertisement in ……………………………….. dated ------------, I submit my application in the prescribed format. 1. FULL NAME (IN BLOCK LETTERS) (leave one space blank between two parts of your name).
12.

YES

NO

in National event, or the District in Stat e level event wit h distinction , o r his Universit y in an Int erUniversit y event w ith dist inction or if he was a member of comb ined Universit ies Team

If you are a candidate belonging to SC/ST/Minority community/PWD, do you require pre-examination training? YES NO

13.

FATHERS/HUSBAND'S NAME (IN BLOCK LETTERS)

2.

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

(IN BLOCK LETTERS)

14. 15.

NATIONALITY: _______________________________ PLACE OF BIRTH: Place: __________ Dist.:________________ State: _____________

3.

CENTRE OF WRITTEN EXAMINATION____________ (IN BLOCK LETERS) CENRE CODE POSTAPPLIED: ________________________ ADDITIONAL POSTS APPLIED: Have you sent a separate application with requisite fee for the other post also? YES NO POST CODE

16.

PERMANENT ADDRESS (IN BLOCK LETTERS):

4. 5.

P I N (Please attach attested copy of nativity certificate / domicile certificate, if applying for the post of Office Assistant) 17. Educational and Professional Qualifications: a. Details of Higher Secondary Examination/Graduation/Post Graduation as per the eligibility criteria prescribed for the posts concerned in the advertisement. If all the information in these boxes is not provided, the application will be rejected. Particulars of Educational qualification as per eligibility criteria Name of the Institution/ University

6.

Indicate Category to which you belong to by marking "X" in the appropriate box. SC ST OBC GEN (PLEASE ATTACH ATTESTED COPY OF Certificate wherever necessary)

7.

(a).

Date of Birth (As per School leaving Certificate SSC/SSLC) Date Month Year ____ Year _________ Months.

Age (as on 01/09/2010) (b).

Division

Percentage

Are you seeking age relaxation? YES NO

8.

If YES, provide the details --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Details of Application fees:
Name and address of the issuing Bank Name and address of the drawee Bank Date of Issue DD/Banker cheque No. Amount (Rs.)

b.

Details of Education (10th standard onwards as on the date of application)) Name of the Institution/ University Subjects studied in detail Date Month, year of passing Percentage of aggregate marks Class/ Division

Examination Passed

(Bank demand draft/Banker cheque may be drawn in favour of ”Baroda Gujarat Gramin Bank Recruitment Project 2010 –Officers” payable at Bharuch OR ”Baroda Gujarat Gramin Bank Recruitment Project 2010 – Office Assistant” payable at Bharuch as the case may be. Demand Draft / banker cheque must be crossed "A/c Payee Only”. (Fee for the post is Rs. 250/- for General Candidates including OBC and Rs. 50/(postage charges) for SC/ST/PWD/XS candidates). Payment by Cash, Cheque, Postal Stamps, Money Order, etc. will not be accepted and such applications will be rejected. 9. YOUR CONTACT TELEPHONE NO. (With STD code) _______________ Mobile No.______________________ 10. 11. FAX No. : (i) ___________________ E-Mail _________________________

(If space is not sufficient please attach separate sheet) 18. Particular of Post Qualification Experience Occupation/Job (As on the date of application): Designation and rank if any Period of service including the Present

Name of the employer (s) firms etc. and the nature and details of activities carried out by the employer

Length of service Years, Months

Nature of duties performed in detail

Remarks (Reasons) for leaving service)

From

To

GENDER : (Mark "X" In the appropriate Box) MALE FE FEMALE

(ii)

a)

Are you an Ex-Serviceman ? (Mark "X" In the appropriate Box)

19.
YES b) NO

Languages known: S.N. Language Read* Write* Speak*

In case of Ex-Serviceman/Commissioned Officer/Other Equivalents, specify. Date of Discharge __________________ Rank at present / last held. A) Acting ______________ w.e.f. _______________________ B) Substantive ___________ w.e.f. ______________________

(Mark "X" In the appropriate Box) 20. BEFORE MAILING APPLICATION CORRECTLY MENTIONED: a) PLEASE CHECK THAT YOU HAVE

(iii)

Are you physically challenged? (Mark "X" In the appropriate Box) YES NO disability

The post name and Post code you have applied for. The centre where you wish to appear at. Category/Sub Category and have enclosed copies of necessary certificates for SC/ST/OBC/PWD/EXS candidates.

If yes, then percentage __________ and type of _________________________________ (Attach the certificate) (iv) Whether you belong to Minority Community? (Mark "X" In the appropriate Box)

b) c)

d)
YES NO

Details regarding fees (Bank demand draft/Banker cheque) Address for correspondence. Separate application form with requisite fees for each post is sent. Details for claiming relaxation in age and the relevant certificate is enclosed. Domicile Certificate is enclosed. (Applicable if applying for the post of Office Assistant)

e) f) g) h)

If yes. please state the religion : _____________________________ (v) In case of SC/ST/OBC Candidate: Name of Caste/Tribe/Class: _______________________________

DECLARATION
I hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the requirements of the relative advertisement, my candidature/appointment is liable to be cancelled / terminated. I am willing to serve anywhere in Gujarat. I agree that the Bank has the right to transfer me to any of the branch / office. I agree that any legal proceedings in respect of any matter (s) claims or disputes arising out of this application and / or out of said advertisement can be instituted by me only at Courts / Tribunals / Forums at Bharuch only and Bank shall have sole and exclusive jurisdiction to try the case / dispute. I undertake to abide by all the terms and conditions mentioned in the advertisement No._______________dated ______________. Place: ------------------Date:-------------------------SIGNAT URE OF CANDIDAT E

PROBATION : The candidates selected will be subject to such terms and condition as existing in the Bank at the time of appointment. SCALE OF PAY : Officers Rs.14500 - 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – 800/7 - 25700 Clerks `. R. 7200 – 400/3 – 8400 – 500/3 – 9900 – 600/4 – 12300 – 700/7 – 17200 – 1300/1 - 18500 – 800/1 - 19300 Note : DA, HRA and CCA will be paid as the rules depending upon the place of posting APPLICATION FEE : includes postal charges (non-refundable) Officers Rs.. 400 Clerks Rs. 300 For SC/ST candidates only postage charges of `. 50 must be paid along with the application Note : Requisite application fee must be paid by means of a Demand Draft / BPO issued by a scheduled Commercial Bank payable at Chennai in favour of Indian Bank. General Co nditions : a. The selection will be on the basis of performance of the candidates in the Interview. However, mere satisfying the eligibility norms does not entitle a candidate to be called for the Interview. Depending upon the number of applications received, the Bank reserves the right to call only a required number of candidates, after preliminary screening with reference to their qualification, suitability and sports qualification / experience. b. The short-listed candidates will be called for an interview and the date and time of interview will be intimated through a Call letter which will be sent to the address provided in the application format. c. The candidates shall attend the Interview at their own cost and will be not be paid / reimbursed any traveling allowance, etc. d. Before applying, the candidate should ensure that he/she fulfils the eligibility criteria and other norms mentioned in this notification. Bank would be free to reject any application at any stage of the recruitment process, if the candidate is found ineligible for the post. e. Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings (including Banks) should obtain required permission from the competent authority before submitting the application. In case of being selected for interview they should produce the Permission letter / “No Objection Certificate” from their employer at the time of interview, in the absence of which their candidature will not be considered. f. Decision of the Bank in all matters regarding number of vacan c ies to be f i l led, eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, the documents to be produced for the purpose of the interview, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate. No correspondence or personal enquiries shall be entertained by the Bank in this regard. g. Any request for change of address will not be entertained h. Any resultant dispute arising out of this advertisement shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated in Chennai. Application should be submitted only in the prescribed proforma which can be downloaded from our Bank’s website – www.indianbank.in (click here for downloading the format) with all particulars regarding educational qualification and Sports Achievements supported by relevant Certificates and be sent in a separate cover superscribed “RECRUITMENT OF SPORTSPERSONS” to the following address so as to reach on or before 26.12.2010. A ssistant General Manager Indian Bank, Head Office, HRM Depar tment 66, Rajaji Salai, Chennai – 600 001 Application r eceived after th is date will be rejected and not considered. GENERAL MANAGER (HRM)

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

12

“INDO-TIBETAN BORDER POLICE FORCE”
(MINISTRY OF HOME AFFAIRS), GOVT. OF INDIA
RECRUITMENT FOR THE POST OF CONSTABLE (COOK, WASHERMAN, BARBER,WATER CARRIER, SAFAI KARAMCHARI)
The recruitment of male Indian citizen at All India level to fill up the following vacanc ies of above Group-‘C’ Non-Gazetted posts in ITB Polic e Force on temporar y basis likely to be permanent will be held at the designated r ecr uitment c entres as per the schedule given in s uc ceeding paras. The P os t has All India liability and selected c andidates can be posted anywhere in India and ev en abroad. On appointment the candidate s hall be governed by the ITB PF A ct and Rules. 2. P S CALE AND OTHER ALLOWANCES: AY a) Pay S cale – P B-I, Rs . 5200 – 20200 + G rade Pay Rs. 2,000/- per month. b) O ther allowanc es : The post will c arr y Dear nes s A llowanc e, Ration Money, Was hing A llowanc e as admis sible fr om time to time, S pec ial Compensatory A llowanc e while pos ted in s pec ified border areas, free uniform, free ac commodation or HRA, Tr ans por t A llowanc e, Fr ee leav e pass and any other allowance as admissible in the F or ce from time to time under the r ules /instr uctions. T hey will be cov ered under New Rest ruct ur ed Defined Contributory P ens ion S c heme. 3. A candidate appear ing for the tes t should mention/intimate if any cr iminal c ase(s ) is/ar e pending/lodged against him in any police station/Hon’ble c our t. 4. a) The v acancies which may vary due to adminis trativ e r eas ons are as under :Name of Trad e UR Con st able ( Cook ) Co nstable ( Washermen) Co nstable ( Barber) Con stable (W ater carrier) Con stable( Safai Karamchari) 63 26 22 45 61 Numb er of vacancies SC 18 7 6 12 17 ST 9 3 3 6 8 O BC 33 13 10 23 31 Total 123 49 41 86 117

Note: - 10% of the vacanc ies in eac h category are reserved for E x- Serv ic emen. b) Date/ plac e and distr ibution of States/UTs for r ec ruitment is giv en below:Name o f States/UTs : Sikk im, A runachal Pr adesh, A ss am, Nagaland, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Tripura. Recruitment Centre : S HQ (Tez pur), ITBP , Camp, Power G rid Corpor ation of India Ltd. “Charduar Near Lok ra, Distt-S onitpur (As sam)- 784103, Date of recruit ment : 12.01.2011, Time- 0800 Hr s. Name of Stat es /UTs : J& K , HP, Punjab, Har yana, Delhi, Uttrak hand, Uttar P r ades h, Chandigar h, B ihar , J hark hand, W es t B engal. Rec ruitment Centre : S HQ B arielly, ITBP, PO Chaubari, Bukhara Camp, Barielly (U.P) - 243001,Dat e of recruit ment : 01.02.2011, Time- 0800 Hrs. Name of States/UTs : A ndhra Pr adesh, Oriss a, K er ala, Tamil Nadu, Puducherry, Lakshadweep, Karnataka, A ndaman & Nicobar Islands, Goa, Daman Diu, Dadr a & Nagar Hav eli, Recruit ment Centre : G roup Centr e CRP F, J ai Jawahar Nagar, Hak impet, Ranga Reddy ( Andhr a P r ades h)- 500075, Date o f recruitmen t : 16. 03.2011, Time- 0800 Hrs . Name of S tat es/UTs : Chhattisgarh, Madhya Pr adesh, Gujarat, Rajs than, , Mahar as htra. Recruitment Centre : Telec om Bn, ITB P , S hivpuri, Distt- S hiv puri (MP)- 473551. Dat e of recruit ment : 18.04.2011, Time- 0800 Hrs . 5. E LIGIBIL ITY CO NDIT IONS : 5.1 Age:- (a) Between 18 to 25 Y ears (Cut off date for determining the age will be 12.01.2011) ( b) Ther e will be r elaxation in upper age limit upto 5 years for S C/S T candidates & upto 3 years for OBC categor y candidates. ( c) Upper age limit is relax able upto 5 years to the c hildren and dependent family member s of those killed in 1984 riots and riots of 2002 in G ujarat. The SC/ST /O BC relexation as per G ov t. ins tructions will be in addition. Children and dependent family members s hould produc e a cer tificate to that effect from the Collector of the c oncerned Dis tric t where the v ic tim was killed. (d) Upper age limit is relaxable upto 5 year s to all pers ons who had ordinarily been domiciled in the S tate of J ammu & K ashmir dur ing the per iod fr om 01s t day of J anuary 1980 to 31st day of December 1989. 5.1.2 E x-Serv icemen – a) Who has put in not less than six months c ontinuous s ervice in the Armed Forces s hall be allowed to deduct the period of such serv ice from his actual age and if the r es ultant age does not exceed the presc ribed maximum age by more than three y ears , he shall be deemed to satis fy the condition regar ding age limit. 5.1.3 Govt. Servant - The Upper age limit is relaxable upto 5 years to Govt. servant who has put in not les s than 3 years c ontinuous service in accordance with the instruc tions or or ders issued by Central Govt. P er sons serv ing in Govt./S emi gov t. depar tment will be r equired to submit “No O bjection Certificate” with the application form. 5.2 Education al qualif ication : a) 10th Clas s pas s from recogniz ed Board. b) 8th c las s from a rec ognized Institution- For S .T. Categor y candidates belonging to Miz or am S tate, Tirap and Changlang Districts of Arunac hal P radesh. 5.3 Physical Stand ards (For candidates belonging to any S tate/UT/Categor y) Height - 157 Cms, Che st - 76 Cms ( Un- ex panded) with minimum expans ion of 5 cms W eight - Propor tionate to age and height as per medic al standards. 5.4 Medical S tandard: a) Minimum Dis tant Vision should be as under:Right E ye - 6/12 Left E ye - 6/36 b) The candidates mus t not have k nock k nee, flat foot, varicose vein or squint in ey es and they should pos sess high colour v is ion. They must be in good mental and bodily health and free from any phys ic al defec t likely to interfere with the effic ient performance of the duties . 6. SE LECTION P RO CE DURE : 6.1 Registr ation: The eligible candidates of concerned S ates/UTs will report at the designated r ec ruitment Centr e as mentioned in Para-4 for recruitment tests . The Candidates who report at the designated recruitment Centres on the given date and time will be fir st required to submit their duly filled applic ation and other doc ument s as mentioned in P ara- 8 and will be iss ued a registr ation number by the Recr uitment Board. The regis tration will be done at eac h c entre for fir st two days only. 6.2 S cr utiny of applic at ions :-The applic ations of the candidat es who report at the des ignated rec ruitment Centre(s) on the giv en date and time will be sc rutinized by the Recruitment Board. The candidates will be r equired to produce the original as well as attes ted photocopies of the documents. The or iginal documents will be retuned to the c andidates after sc rutiny /v erific ation and photo copies will be r etained by the Recr uitment B oard. 6.3 P hys ic al Standard Test (P ST) : Candidates who are found eligible on chec king of documents will be s creened first for Height, Ches t and Weight meas ur ements . Those who do not qualify the P ST will be removed from the proces s ther e only and will not be allowed to appear in PET. 6.4 Physical Eff iciency Test (PET) : The candidates who are found fit in above Phys ic al Standard Test will be required to qualify Physical E ffic iency Tes t c onsisting of 01 (one) mile rac e to be completed in 10 minutes. Those who do not qualify in PET will be removed from the process there only and will not be allowed to appear in further tes ts. Note: - i) No phys ical effic ienc y tes t will be held for Ex- servicemen. ii) Ex -S er vicemen c andidates will have to qualify P ST, wr itten examination, Trade Tes t, Interv iew and detailed medical examination. iii) PE T will only be qualifying in natur e and it will not c ar ry any mark s. 6.5 Writ ten E xami nation an d Trade Tests: i) Candidates who qualify the P hys ic al E fficiency Test ( PET) will be put thr ough written ex amination and r es pective Tr ade Test as under:W ritten Ex amination - 25 Marks Trade Test - 60 Mark s ( Qualify ing Mark s – Minimum 35% for General and E x- SM and Minimum 33% for SC/ST/O BC candidates) ii) The written question paper will be set to as sess the gener al awareness, gener al knowledge, basic knowledge in E nglish/Hindi and elementary mathematics . iii) The question paper will be set both in Hindi and Englis h and it can be answered either in Hindi or in English using a pen. iv) Each candidate will be allowed to appear for only one Trade Test for the pos t for which he has applied. 6.6 Interview: The candidates who qualify the written examination and Trade Tes t will be put through an Interview ( 15 Mar ks ) to c hec k per sonal bear ing, r espons e, aptitude, general level of intelligence, etc. There shall be no minimum qualify ing marks for inter view but mar ks obtained in interv iew shall be inc luded in the total marks while prepar ing the merit list. 6.7 Medical E xamination: The c andidates selected in or der of merit in respec tive c ategory will be put thr ough detailed medical examination to as sess their fitnes s as per the normal medical s tandards fixed for Constables in ITB PF. 6.8 Appeal against medical examination: i. A candidate dec lared unfit in detailed medical examination if not satisfied with the findings of the Medical Officer, c an submit an application for his re-medical examination with a duly filled Medical c ertific ate as per For m No. 6 (at Annexure-IV ) as a pr oof of evidenc e about the err or of judgment on the part of Recruitment Medical Officer. ii. The medic al certificate will not be taken into c onsider ation unless it contains a note by the medic al practitioner concerned to the effect that it has been giv en in full k nowledge of the fact that the candidate has already been rejec ted as unfit for appointment in IT BP by a Medical Officer. iii. The appeal will als o not be tak en into cons ider ation unless it contains Medic al Re-Examination Fee of Rs . 25/ - in form of Indian P ostal Order or Demand Dr aft in the name of Commandant, Base Hospital, ITB P olic e, New Delhi and Rejection S lip (original) issued by the P res iding Offic er. iv. The appeal c omplete in all respects should be submitted within 30 days fr om the date of iss ue of the communication i.e. Rejection Slip (ITB P will not be respons ible for any postal delay) in which the finding of the Medic al Officer are communicated to the candidate. T he applic ation for re- medical examination shall be s ent to IG (Nor thern) F rontier , ITB P S eemdwar, P.O . , S eemadwar, Dehra Dun ( Uttrak hand) . v. The decision of the re-medic al board of ITBP shall be final and no 2nd appeal will be enter tained as per Govt. instructions and also no reply of the correspondence/2nd appeal will be given/enter tained. 7. APP LICATION FE E : - The c andidates belonging to G eneral and OB C categor y will be r equired to pay an amount of Rs. 50/- ( Rs. Fifty only) as application fee in form of IPO/DD ( non refundable).

No f ee s hall be char ged fr om the c andidates belonging to S C/ST c ategory and E x- Ser vic emen. The IP O/ Demand Draft s hould be pr epared in favour of IG ( Nor thern) Fr ontier , ITB P payable at S .B.I. IMA Dehra Dun. 8. DOCUME NTS/CERTIFICATE S REQ UIRE D TO BE BROUGHT AT THE TIME OF RECRUITME NT TES T:The eligible and willing c andidates should report at the designated recruitment c entre on giv en date and time with duly filled application form ( Annex ure-I) and original c er tificates alongwith attested copies of following :(8.1) E ducatio nal Cert ificates. (8.2) Date of Bir th c ertificate (Matriculation or 10th/8th Clas s c ertific ate or certificate is sued by Nat ional Open Sc hool as proof of date of bir th ) (8.3) IP O/Bank Dr aft of Rs . 50/- ( for General and OB C Candidates only) (8.4) S cheduled Caste/Sc heduled Tribe/OB C Cer tificate ( as presc ribed in Annex ur e- II & III) if belonging to any of these c ategor ies . Caste Cer tif ic ate of SC/S T/O BC is sued by an authority not lower s than Tehsildar. (8.5) Two latest pas sport size photographs and two self addr es sed env elope of 4”X9” s ize with Rs.5/- postage stamps affix ed on each envelops should be brought at time of recruitment test. (8.6) Attested copy of Dis charge Cer tificate in cas e of Ex -S ervicemen. ( 8.7) NOC fr om employ er, in c as e the applic ant is a Gov t. s erv ant. (8.8) A ttes ted Copy of Residenc e/ Domicile c ert if ic ate is sued by r evenue authority not lower than Tehs ildar. 09. GE NE RAL : 9.1 Candidates s hould come prepared for 7-8 or more day s stay at their own ar rangements during the s election process . 9.2 Candidates will have to appear for selection tes t at their own expens es and ris k. Candidates should apply for the tr ade in which they have proficienc y. 9.3 Candidates are requir ed to bring their c ertific ate/documents in original at time of r ec ruitment as mentioned in para-8 above. In case of failur e, their application will be rejected. 9.4 The department will not be responsible for any acc ident or injury sustained dur ing the s election tes t/ r ec ruitment pr oc es s. 9.5 No TA/DA will be admissible. 10. For mor e details about ITBP F pleas e visit h ttp :// ww w. itbpo lice.n ic.i n/ www.it bp.gov.in . ( S anjeev Raina), DIG (E stt) A NNE XURE ‘I’ APPLICATION FORM FO R THE P OST OF CONSTABLE ( WATER CARRIER, SAFAI KARMACHARI, COOK, WASHERMAN AND BARBER ) IN INDO-T IBETAN BORDE R POLICE FORCE, ( To b e f illed in Blo ck Lett ers) ( Candidate will s ubmit this application duly filled at the time of r ec ruitment ) Roll No.... ....... ........ ........ ... (F or O ffice Us e only ) Paste here your i No. & Date of I PO / Bank Draf t ...... ........ ........ ....... ........ ....... . II. V alue Rs ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ..... .... ..... ..... .... . recent passport 1. Name .. .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... ... size photograph (as recorded in the matriculation c er tificate in B LOCK LETTE RS) duly attested by 2. Fat her’s Name .... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .. 3. Date of B ir th.. ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... . Gazetted Officer 4. Category (G ener al/SC /ST /OB C/E x.S erv icemen) . ........ ....... ........ ....... ... 5. E duc ational Qualification ... ...... ...... ....... ...... ...... ....... ...... ...... ... ... ...... ... 6. P rofes sional qualification . ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... .. 7. Do you c laim age relaxat ion ( Yes/No) ..... ........ ....... ........ ....... ........ ....... . ( indicate Category ) 8. Nationality. .... ..... .... .... ..... .... ..... .... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... ..... .... ..... .... .... 9. Religion.... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .. 10. P er manent Home A ddress : (IN HINDI) ( IN ENG LISH) Village/Mohalla____________________ V illage/Mohalla____________________ P os t Office _______________________ Pos t Offic e _______________________ Tehsil____________________________ Tehsil____________________________ P olic e S tation______________________ Polic e S tation______________________ Distt_____________________________ Distt_____________________________ S tate_____________________________ State_____________________________ P in Code No.______________________ P in Code No.______________________ Telephone No:- STD Code___________. No___________Mobile______________ 11. Pr es ent P ostal Addres s: (IN HINDI) (IN ENG LIS H) Village/Mohalla____________________ V illage/Mohalla____________________ P os t Office _______________________ Pos t Offic e _______________________ Tehsil____________________________ Tehsil____________________________ P olic e S tation______________________ Polic e S tation______________________ Distt_____________________________ Distt_____________________________ S tate_____________________________ State_____________________________ P in Code No.______________________ P in Code No.______________________ Telephone No. ...... ...... ...... ....... ...... ...... .. Telephone No. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . Mobile No .... ...................... ..................... . Mobile No-- --- -- --- -- --- -- -- --- -- --- -- --- -- NAME OF PO ST APP LIE D FO R ......... ......... ......... ......... ......... .. A nnexure –I 12. P hysic al Standard:Height .Cms Ches t- Unexpanded . Cms Weight .K g. E xpanded .Cms Do y ou wear Spectacles? (Yes /No) . 13. P ar tic ular s of pr esent employ ment :_________________________________if any, with pos t serv ic e number/name _________________________________of Deptt. etc. _________________________________ 14. List of enc los ures :- 1. __________________ ___________ 4... .... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .2. _____________________________ 5... ......... .......... ......... ......... ........3. _____________________________ 6.... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... . NOTE: ( Candidate should apply only if he fulfils all the phy sical standar ds mentioned in the advertisement to av oid any dis appointment at later s tage) DECLARATION I do hereby declar e that all s tatements made in this applic ation are true, c omplete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information being found false or inc orr ec t or ineligibility being detec ted before or after the tes t and inter view, my candidature will s tand c anc elled and all my claims of the r ec ruitment will s tand for feited. I als o under stand that if at any stage I am found by the Rec ruitment B oar d to hav e used unf air means in the wr itt en ex amination/test or hav e violated any of the Rules /Regulation gover ning the conduct of selection process ; my candidatur e can be cancelled or be dec lared to hav e failed by the Recruitment Board at its sole dis cretion. Place Dated (Signature of the candidate) Full Name:NO OBJECTION CERT IF ICATE (a) Candidates already in Government S ervice must s ubmit on the day of r ec ruitment following c er tificates duly signed by their employ er agreeing to release them, in case finally selec ted for the post of CT( .............) in IndoTibetan Border Polic e Forc e. i. Cer tified that S hri__________________________ holds a permanent/temporar y post under Centr al/ State Go vt . ii. Cer tified als o that he has submitted his applic ation to this department/Offic e on ____________. iii. Certified als o that Shri_______________________ will be releas ed in case of his s elec tion for the post of Cons table (...................) in Indo-T ibetan B order Police Force. Place: Dated: Signatur e of Head of Office with office s eal ANNE XURE ‘II’ ANNE XURE ‘II’ FO RM OF CERTIFICATE TO BE P RODUCE D BY A CANDIDATE BELONGING TO S CHEDULED CASTE OR SCHEDULE D TRIBE APP LY ING FOR AP POINTMENT TO POS TS UNDER THE G OVE RNMENT OF INDIA A c andidate who c laims to belong to one of the S cheduled Cas te or the Sc heduled Tr ibes s hould s ubmit in support of his claim an attes ted/cer tified copy of a certific ate in the form given below, from the Sub-Div is ional Officer or any other officer as indic ated below of the District in which his par ents (or s ur viv ing parent) or dinarily reside who has been des ignated by the S tate Government c oncerned as competent to iss ue such a c ertific ate. If both his par ents are dead, the offic er signing the c er tificate s hould be of the district in whic h the candidate himself ordinar ily r esides other wis e than for the purpose of his own education. W her ever photogr aph is an integr al part of the certificate, the Commission would ac cept only attested photocopies of such certificates and not any other attes ted or true copy. The form of the c ertificate to be pr oduc ed by Sc heduled Castes and Sc heduled Tribes c andidates apply ing for appointment to posts under Government of India. This is to c ertif y that S hri/S hr imati/K umari* _________________ s on/daught er of ___ _____________ ________________ of v illage/town* __________________ in Dis tric t/Div ision* _______________ of the S tate/ Union Territor y* ______________ belongs to the Cas te/Tribes ___________ which is recognised as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under :- The Constitution (Sc heduled Castes ) order , 1950 ________________________, the Const itution ( Sc heduled Tribes) or der, 1950 _________________, the Cons titution (S cheduled Castes ) Union Territories or der, 1951* _________________the Cons titution (S cheduled Tribes) Union Territories O rder, 1951* ____________________ (A s amended by the Sc heduled Castes and S cheduled Tribes (Modification) Or der, 1956, the B ombay Reor ganiz ation Ac t, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, thState of Himachal P radesh Act, 1970, the North E as ter n A reas Reorganization Ac t, 1971 and the S cheduled Cas tes and Scheduled Tr ibes Order s (A mendment) A ct , 1976) T he Cons tit ution (J ammu & Kas hmir) Sc heduled Castes Order, 1956. The Constitution (Andaman & Nic obar Islands) Sc heduled Tribes Or der, 1959 as amended by the S cheduled Castes con tinu ed page- 15

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

THE INDIAN NAVY
ENGINEER A CAREER FOR YOURSELF - INDIAN NAVY OFFERS B TECH TO 10+2 CANDIDATES
1. Applications are invited from UNMARRIED MALE CANDIDATES (fulfilling the conditions regarding nationality as laid down by the Govt of India) to join the prestigious Indian Naval Academy, Ezhimala, Kerala under 10+2 Cadet (B Tech) Entry Scheme. EL IGIBILIT Y CONDIT IONS 2. Age. 17 to 19½ years (i.e. born between 02 Jan 1992 & 01 Jul 1994. (both dates inclusive). 3. Educational Qualification. Senior Secondary Examination (10+2 Pattern) or its equivalent from University/Board with at least 70 % aggregate marks in Physics, Chemistry and Mathematics (PCM) and at least 50% marks in English (either in Class X or Class XII). 4. Physical Standards (a) Height and Weight. Minimum height - 157 cms with correlated weight as per age. (b) Eye Sight. The minimum acceptable vision standard for distant vision 6/6, 6/9 correctable to 6/6, 6/6 with glasses. Should not be colour/ night blind. Note: There will be no relaxation in physical standards. HOW TO APPLY 5. (a) If you meet the above requirements, apply on a single plain A4 size paper as per format available in website www.nausena-bharti.nic.in. T he envelop containing the form should be superscribed with “ 10+2 CADET (B TECH ) ENTRY SCHEME - JUL 2011 COURSE, Educational Qualification .................. Percentage ...............% in PCM. Send your application latest by 27 Dec 2010 to:-

13

10+2 CADET (B TECH) ENTRY SCHEME, (PERMANENT COMMISSION), COURSE COMMENCING - JUL 2011
15. Leave Entitlements. On Commission, officers are entitled to 60 days annual and 20 days casual leave every year (subject to service exigencies). They are also entitled for 40% rail concession to any place and free travel (as per extant rules) for self and dependents. Leave during training period will be as per the Training Policy in vouge. 16. Sports & Adventure. The Navy provides facilities to pursue any sport of your liking. In addition, one can learn and participate in adventure sports, such as river rafting, mountaineering, hot air ballooning, hang gliding, wind surfing etc. 17. Physical fitness. In Naval Academy curriculum a lot of emphasis is laid on physical fitness. You are therefore, advised to build up yourself by physical training, sports, running, swimming, etc. so that you can meet the training goals successfully.

INSTRUCTIONS FOR FILLING UP
1. APPLY ON A SINGLE SHEET A4 SIZE PAPER ONLY. 2. APPLICATION FORMS AVAILABLE ON WEBSITE www.nausen a-bharti.n ic.in 3.INSTRUCT IONS F OR FILL ING IN APPLICAT ION FORMS AL SO PLACED ON WEBSITE. 4. ONLY PRINTED F ORMS WILL BE ACCEPTED. 5. APPLICATION FORM TO BE FILL ED IN ENGLISH ONLY IN BLOCK C APITALS. 6. ST RIKE OUT WH ATEVER IS NOT APPLICABL E 7. ATTACH ATT ESTED COPY OF CLASS TENTH CER TIFICAT E FOR DAT E OF BIRTH VERIFICAT ION. 8. ATTACH ATTESTED COPIES OF ALL OTHER EDUCATIONAL CERT IFICAT ES. 9. APPLICATION AND ENCLOSURES TO BE PROPERLY TAGGED TOGETHER/STAPLED TO AVOID LOSS OF ENCLOSURES. 10. APPLICATION FORMAT PLACED BELOW IS ONLY REPRESENTATIVE FOR INFORMATION AND WIL L NOT BE ACCEPTED IN LIEU.

POST BAG NO. 4, CHANAKYAPURI, NEW DELHI - 110 021
(b) Application must be sent in the format given in the advertisement, otherwise it will be rejected. (c) Candidates submitting more than one application will be disqalified. (d) Application must be accompanied by attested copies of 10th Standard Certificate (for verification of date of birth) and other educational certificates as required. (e) Application and requisite enclosures must be properly tagged by thread or stapled. Integrated Headquarters of Min of Defence (Navy) [IHQ-MoD (Navy)] will not be responsible for loss of enclosures, if sent loose. Note:- Application sent by Speed Post/Regd Post/Courier will NOT be accepted. TYPE OF COMMISSION 6. On successf ul completion of course / training, candidates will be grant ed Permanent Commission as Executive or Technical Officers (Engineering, Electrical or Naval Architect Branches) of the Indian Navy. SELECTION PROCEDURE 7. The selection procedure for the Entry is as follows:- (a) The candidates will be issued call up for Services Selection Board (SSB) interviews based on their PCM marks in 10+2/equivalent Examination. (b) SSB interviews for short listed candidates will be scheduled during Feb to May 2011at Bangalore, Bhopal or Coimbatore. (c) T he total duration of SSB interviews is of 5 days, consisting Stage I (D ay one) and Stage II (Four days). Stage I Tests consist of Intelligence Tests, Picture Perception and Discussion Tests (PPDT). Candidates who fail to qualify in Stage I will b e rout ed back on the same da y f rom SSB centre. Stage II Tests con sist of Psychological Tests, Group Task Tests, Group discussion and Interview. Successful candidates w ill therafter undergo Medical Examination at nearest military hospital for duration of 05 days. (d) Candidates recommended by the SSBs and declared medically fit, will be appointed for training in order of all India merit depending on the number of vacancies. (e) Change of SSB centre for interview is not permissible. (f) Candidates who wish to change their SSB dates must apply to the President of the SSB. Award of fresh dates for SSB would be subject to avaibility at respective SSB. (g) No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result of tests. (h) Return 2nd Class Sleeper rail fare is admissible for the SSB interview, if appearing for the first time for the entry. TRAINING 8. The training is scheduled to commence in Jul 2011. 9. Selected Candidates will be inducted as Cadets for four year B Tech course in Electronics & Communication or Mechanical Engineering at the Indian Naval Academy, Ezhimala Kerala. During the course, Cadets will be allotted Executive or Technical (Engineering, Electrical or Naval Architect Branch). On completion of the course, B Tech Degree will be awarded by Jawahar Lal Nehru University (JNU). Note:- The entire cost of training, including books and reading material, will be borne by the Indian Navy. T he cadets will also be provided with free clothing and messing. THE NAVY OFF ERS YOU On successful completion of training you will be commissioned as Sub Lieutenant. The benefits being an officer in the Navy are enumerated in succeeding paragraphs. 10. Pay Scale & Promotions. The promotion from Sub Lieutenant to Commander is on time scale basis and thereafter on selection basis subject to fulfilment of requisite service conditions. The Pay Scale and promotion criteria is as follows:RAN K PAY BANDS/SCALE GRADE PAY MSP SUB LIEUTENANT PB-3/15600-39100 5400 6000 LIEUTENANT PB-3/15600-39100 6100 6000 LIEUT ENANT CDR PB-3/15600-39100 6600 6000 COMMANDER PB-4A/37400-67000 8000 6000 CAPTAIN PB-4/37400-67000 8700 6000 COMMODORE PB-4/37400-67000 8900 6000 REAR ADMIRAL PB-4/37400-67000 10000 NIL VICE ADMIRAL PB-4/37400-67000 12000 NIL VICE ADMIRAL (C-IN-C/VCNS/PSO) 80000/FIXED NIL NIL 11. Allowances (as applicable). The rates of allowances applicable to officers are as follows:Allowances To whom granted Rate Per Month (pm) (in Rs) Technical Technical Officer 2000-5000/pm dependingon course qualified Instructional All Officers posted as Instructors 1800/pm Flying Allowance Qualified Pilot/Observer 9000-14000/pm Submarine Qualified Submariner 9000-14000/pm Marcos Qualified As Marcos 9000-14000/pm Diving Clearance/Ships Diver 800/400/pm Sea going All Naval Officers Serving 4200-5200/pm on Onboard Ships basis of Rank (Sailing Only) Uniform All Of ficers 16000 (Initial grant) & 5000 (Every 3 Yrs) Hard Area All Officers posted in Hard 25% of basic Pay Area as declared by Govt. House Rent All Officers not provided Govt. 10-30 % of Basic (Pay Accommodation Band +Grade Pay +MSP) Transport All Of ficers 1600-3200 ( + DA thereon) 12. Cost to Company (CTC). The CTC for a sub Lieutenant would be approximality Rs. 58,000/- per month. This includes Basic Pay, DA, Grade Pay, Military Service Pay, F lying Allow ance, House Rent Allowance and Transport allowance. These rates are not statuatory and are subject to change. 13. Privileges. In addition to the CT C mentioned above, Navy provides Free Medical Facilities for Self & dependents, Canteen Facilities, Entitled Ration, Mess/Club/Sports Facilities, Furnished Govt. Accommodation, Car/Housing Loan at subsidised rate. 14. Group Insurance & Gratuity. Insurance cover of R s. 40 lakhs (on contribution) and Gratuity will be granted to the officer as per the latest rules in vogue.

Last date for Receipt of Application - 27 Dec 2010

15. Cer tified t hat I have ver ifed the Date of Birth and Mark s sec ured by the c andidates Phy sics , Chemis try, Mathematic s and E nglish from his or iginal Matriculation/10+2 certific ates and attes t them as tr ue. Signatur e .... ...... ...... ..... ...... ..... Office Seal Name of t he Attes ting Offic er .. ....... ........ ....... ...... Designation/ Appointment Held ... ......... ........ ....... Off ic e/Minis try /Dept . .. ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .... Tele. . ....... ....... ..Date .... ....... Plac e ...... ....... ..... DE CLARAT IO N 1. I, hereby, declare t hat I am unmarried male, govern ed b y nat ionality condit ion as laid d own by the Govern ment of In dia an d have n ever been debarred from app earing at any examination. I have never been arrested/prosecuted and convicted by a criminal court or involved in any other case registered by the Police. 2. I, hereby, solemnly declare that all t he statements made in the abo ve application are t rue and correct to the best of my kno wledge and belief. 3. I, fully u nderstand t hat i n the event of any informatio n being f ound f alse or incorrect ,action can be taken against me. Plac e: .... ..... ...... . Signatur e: ... ...... ...... ..... ...... .... Date: .... ...... ...... ....... ...... ....... Name of the A pplic ant :.... ...... ....... ...... . The terms an d co nditio ns, g iven in t his Ad vertisement, are sub ject t o change an d sh ould, th erefore, be treated as guidelines only Det ails are also available on website : w ww.nausena-b hart i.nic.in

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

BHARAT DYNAMICS LIMITED
(A Govt. of India Enterprise), Ministry of Defence, Kanchanbagh, Hyderabad A.P.-500058
Applications ace invite d from eligibl e Indi an Nationals for the fol lowing posts in Bharat Dynamic s Limited. -Selec ted candidates; may be pos ted at a ny of our Uni ts (Kanchanbagh -Hyderabd Bha nur - Medak Dist, Vlzag etc )Online Applica tion Opens from 08-12-2 010 & Closes on 26-122 010 at 16 :00 hrs.
S l .No . 1 DE SIGNATION (P OST) DE PUT Y MANA GE R • MECHANICAL • ELECTRONICS • IMM • SE CURITY MANA GE ME NT T RA INEE • FINANCE • P ERSONNEL & A DMN. J UNIOR MA NAG ER ( TE CHNICA L) • MECHANICAL • E LE CTRONICS • E LECTRICAL • CIVIL CO MP UTE RS T OOL DES IGN ( NON- TE CHNICA L) P ERS ONNE L & ADMN. NO. OF VACANCIES 9 3 13 3 7 5 RE SE RVATION UR- 11 O BC- 09 S C-05 S T-03 UR- 07.O BC- 04, S C-01

14

2

3

20 32 1 4 1 1 1

UR- 47 S C-10 S T-03

(1 post is re se rved fo r VH ca tegory Ou t of 40 posts at SI.No.1 & 2 and 1 p ost is reserved for VH/HH and 1 po st rese rved for OH categ ory out of 60 posts a t Sl. No.3 ) NOTE: Cand id ates who ha ve applied fo r Jun ior Ma nage r/ Manage ment Trainee / Assistant Manag er in the last five yea rs need no t apply fo r the p ost o f Deput y Ma nager against "th is advertiseme nt. An y Su ppression of f acts will be d ealt serio usly & liab le for temina tion. Basic Pay. Scale of Pay & CTC (Appx. p.a .):
G rade B asic Pay S cale of ' Pay ( Increment 3%) I II Rs . 20600 20600-46500( 3%) II Rs . 16400 16400- 40500( 3%). I Rs . 12600 12600-32500 (3%) AGE LIMIT & AGE RE LAX ATIONS: Age will be reckoned as on 01.12.2010. G rade I MT- II* I II Upper A ge G EN 28 25 45 Limit ( in Years ) O BC SC 31 33 28 30 48 50 ST 33 30 50 CTC (in Lakhs p.a.) 6.4 5.1 inGr.ll 3.9

• * Finance disciplin e CA/lCWAl Cand ida tes - 28 years (Ge neral), 31 ye ars (OBC), 33 years (SC/ST), in respect of Perso ns with Disabilities (PWDs) upper age limit is relaxa ble by 10 years which is over a nd ab ove the rela xatio n a dm issib le f or can did ate s be long s to SC/S T/ OBC (non crea my la yer) ca tego ry. • Relaxa tion will be exte nde d a s pe r rule s in respe ct o f Ex-Serviceme n/ Com missione d Off ice rs/ ECOs/SSCOs wh o ha ve rend ere d a t least 5 yea rs o f Military service and have been released on co mp letio n of assig nm en t (inclu din g t ho se wh ere assig nme nt is d ue t o b e complet ed within 6 months), ot herwise tha n by way of dism issal o r discha rge on a ccoun t o f miscondu ct or inefficiency or o n accou nt o f ph ysical disab ilities a ttrib utab le to milita ry service or an invalidme nt. • Can didate s be lo nging to OBC (n on crea my layer) cate gory are req uire d t o prod uce Com mun it y certif icate in proof of their community a t t he time of in terview stating that th ey d o not come unde r the Crea my layer, from a Compet ent Authority in the prescribed format. The certif icate shou ld h ave been issued on or after 1 st M ay, 2010. • In respe ct of Persons with Disa bilitie s (PWDs) upp er age limit is relaxable by 10 ye ars for th e p osts in Gra de-& MTs an d 5 yea rs for Grade -I ll, which is o ver an d a bove the relaxa tion adm issib le fo r

ca ndidat es belon gs to SC/ST/OBC, (non crea my layer) wherever app licab le . 1.DEPUTY MANAGER: MECHANI CAL / ELECTRONICS / IMM: QUALIFICATION •Degree in Eng inee rin g o r Tech nolo gy or e quiva lent from a reco gn ize d Un iversit y / Inst itut ion (reg ular co urse). Po st Grad ua te Diplo ma in M ate ria l Ma nag em ent is de sira ble for I MM post . EXPERIENCE : • Minimum experien ce of 4 yea rs in M edium / He avy Indu stire s p re ferab ly in PSUs in the re le vant area with minimum two yea rs in t he imm ed ia te lower g rade o r eq uivale nt. SECURITY: QUALIFICATI ON • Successful co mplet io n of ten mon ths p re -Com missio n training course f ro m th e Officers Tra ining course from the Off ice rs Tra in ing Scho ol, M ad ra s or f ro m a ny o the r equ ivalen t inst it utio n u nde r the Defen ce Fo rces (OR) • Su ccessful co mple tion of one t o o ne and h alf ye ar's co urse co ndu cted by th e Ce nt ral/ St at e Go ve rnm e nt s q u alif yin g fo r a p po in tm en t a s De pu ty S up erin t en de nt of Police / Sub-In specto r in State Police, Railway Prote ction Fo rce, Ce ntral Reserve P olice , Bo rd er. Secu rit y Force. EXPERIENCE : • Minim um e xp erie nce of 8 years in the releva nt area with m in im um t wo ye ars in the im me dia te lo we r gra de or eq uiva lent . 2. MANAGEMENT TRAINEE: FINANCE : QUALIFICATI ON • Pa ss in CA/ICWAI (or) • First Class Gra dua tes in Arts/S cie nce/Com merce (2nd Class in ca se of Sch edu led Ca ste /Sch ed ule d Trib e can did at es) with M BA with sp ecia lizat ion in Fina nce d isciplin e with 6 0% ma rks f or UR/ OBC a nd 5 5% m arks fo r SC/ ST ca n did at es in ag gre ga te f ro m re cogn ize d University / Institu tion (Two years reg ular course) PERSONNEL & ADM INI STRATION : QUALI FICATION : • First Cla ss Gra dua tes in A rts/S cie nce/ Co mme rce (2n d Cla ss in case of Sched uled Caste /Sched uled Tribe ca ndida tes) with Post Gradu at e De gre e/ Diplo ma in P erso nn el Ma na ge me n t / So cial We lfa re / S ocia l S cien ce / In du stria l Re la tions wit h 60 % m arks fo r UR/ OBC an d 55 % m arks f or S C/ST can didat es in agg re gate fro m a re co gnized Universit y/ Institu tion (Two years regu la r course) (or) • MBA from IIM Ko lko ta/Ba nga lore/ Ah me da ba d (or) • MBA from a ny University re cogn ized by t he Governm en t with spe cia liza tion in • Pe rson nel Ma nage men t/In dust rial Re la tions wit h 60% marks for UR/ OBC an d 55% marks for S C/ ST cand id ate s in a ggreg ate (Two years reg ular course). 3. J UNIOR MANAGER : TECHNICAL (Me echa ni cal /Ele ctronic s/El ectric al/ Civ il/ Computers ): QUAUFICATION •De gree in E ng in ee rin g o r Tech nolo gy or eq uiva le nt de gree in Me chan ical / Elect ronics / Ele ctrical / Civil / Comp ut ers with 60% ma rks for UR/OBC a nd 55 % ma rks fo r SC/ST ca ndid ate s in agg re ga te f ro m re cogn ize d Unive rsity or In stitut io n as reg ular cou rse . Juni or Mana ge r (Tool Des ign) : - Degree in En gine erin g or Tech nolog y or eq uivalent deg re e in Mech anical Bran ch wit h 60 % marks for UR/ OBC a nd Un ive rstt y or Institu tion as regu la r co urse. EXPERIENCE : NIL NON-TECHNICAL (PE RSONNE L & ADM INIS TRATION) : QUALIFICATION •De gree with sp ecialize d prof essio nal qu alifica tio n in Diplo ma in Bu sine ss. M an ag em en t / PG De gree / Diplom a in So cial We lfare /Tra ining (ISTD)/ Person ne l Ma nag eme nt / S ocial S cie nces / I nd ustria l Rela tion s a wa rded b y reco gn ized Unive rsit ies / I nstit ut io ns recog nize d by G ove rn men t with 60% ma rks for UR/OBC and 5 5% ma rks for SC/ST ca ndida tes in ag grega te (Two ye ars re gular course) (o r) • MBA from II M Calcu tta /Ah me dab ad / B ang alore (o r) • MBA from a ny ot he r Unive rsity re co gn ized b y Go vern me nt with sp ecia lizat ion in Pe rson ne l Man age men t /In dust rial Relat io ns wit h 60 % marks fo r UR/OBC and 55% marks for SC/ST can didate s in a ggreg ate (Two years regu la r co urse) EXPERIENCE: NIL - Fu rt her d eta ils reg arding DD, mod e o f a pplying , select io n p ro cess, p ay a nd allowan ces, ge ne ra l con dit io ns. etc. can b e had b y visiting t he BDL we bsite ht tp :// bdl. ap. nic.I n. App lica tion s sho uld be subm it ted strictly ONLINE by logg in g on to BDL website ht tp://b dl.ap.n ic.in on or afte r 08 -12 -201 0. Applications will n ot be accep ted th roug h any ot her mode. The last d ate fo r su bmission of ap plications closes on 26-12-2 010 at 16. 00hrs.
P LG& E. D./Adv t.- 2010- 3 Gaz ette of India E xtraor dinary P ar t I Section I No. 186 dated 13/09/93. (II) Res olution No.12011/9/94-BCC dated 19/10/94 published in the Gazette of India Ex traordinary Par t I Sec tion I No. 163 dated 20/10/94. (II I) Resolution No.12011/7/95-B CC dated 24/05/95 published in the Gazette of India Extraordinar y Part I Section I No. 88 dated 25/05/95. (IV) Resolution No.12011/ 96/94-B CC dated 09/03/96. (V) Resolution No.12011/44/96-B CC dated 06/12/96 published in the Gazette of India Extr aordinary P ar t I Sec tion I No. 210 dated 11/12/96.(V I) Resolution No.12011/13/97-B CC dated 03/12/97. (V II) Res olution No.12011/99/ 94- BCC dated 11/12/97. (V III) Resolution No.12011/68/98-B CC dated 27/10/99. ( IX ) Res olution No.12011/88/98- BCC dated 06/12/99 publis hed in the Gazette of India Ex traor dinar y Part I Section I No.270 dated 06/12/99. (x) Resolution No.12011/36/99- BCC dated 04/04/2000 published in the Gazette of India Ex tr aor dinar y P ar t I S ec tion I No.71 dated 04/04/2000. (X I) Resolution No.12011/44/99-B CC dated 21/09/2000 published in the G azette of India Ex traor dinary P ar t I S ection I No.210 dated 21/09/2000 S hri/S mt ./Kum. ____________________ and/ or his family ordinarily res ide( s) in the _________________Dis trict/Divis ion of ____________________S tate. This is als o to cer tify that he/s he does not belong to t he per sons /sec tions (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Sc hedule to the Government of India. Department of Personnel & Training O .M. No. 36012/22/93-E stt.(S CT) dated 08/09/93. Signature ______________________________________ ** Des ignation ______________________________________ (with s eal of office) State/Union Ter ritory Plac e ________________ Date ________________ NOTE : The ter m, ordinar ily r eside (s) used here will hav e the same meaning as in section 20 of the Repres entation of the P eople A ct, 1950. ** The authorities c ompetent to iss ue Cas te/T ribe Cer tificates : (i) Distr ic t Magistr ate / Additional Magistrate/ Collec tor / Deputy Commissioner / A dditional Deputy Commis sioner / Deputy Collector / Ist Class S tipendary Magistrate / S ub- Div is ional Magistr ate /Taluk a Magis trate / E xecutive Magis trate / Ex tra As sistant Commiss ioner (not below the rank of Ist Class S tipendar y Magistr ate) . (ii) Chief P residenc y Magistr ate / Additional Chief Pr esidency Magis trate / P residenc y Magistr ate. (iii) Rev enue O fficer not below the rank of Tehs ildar. (iv) S ub- Divisional Officer of the area where the candidate and / or his family res ides An nexu re- ‘IV ’ FORM NO - 6 MEDICAL FITNES S CERTIFICATE {To be submitt ed o nly alon gwith app eal fo r re-medical examination . Please refer Para- 6.8( i)) Certified that Mr . __________________ S /O S hr i ______________________ age_________ y ears , a candidate of __________________ was examined by me at Hospital ________________ on date___________________2. I, the unders igned, have the knowledge that Mr . __________________ S/O S hri ______________________ has been dec lared Medic ally unfit by the Medic al Officer for the post of Constable........................) in ITB P due to __________________ ____________________________. In my opinion, this is an err or of judgment. Date: Signatur e & Name with Seal of Medic al Prac titioner Registration No. _________________ (MCI/S tate Medical Council) Address ___________________________ ___________________________________ ___________________________________

“INDO-TIBETAN..... (Continuation page-12)
and S cheduled Tribes order (A mendment A ct), 1976*. The Constitution (Dadra and Nagar Hav eli) Scheduled Castes Order 1962. The Cons titution (Dadra and Nagar Haveli) Sc heduled Tribes Order 1962 @. T he Constitution (P ondic herr y) Sc heduled Castes Order 1964 @. The Cons titution ( Uttar Pr adesh) Sc heduled Tribes Order 1967 @. The Constitution (Goa, Daman & Diu) Sc heduled Castes O rder 1968 @. The Constitution (Goa, Daman & Diu) S cheduled Tribes O rder 1968 @.The Cons titution (Nagaland) S cheduled Tr ibes Order 1970 @. The Constitution ( Sikk im) Sc heduled Castes O rder 1978 @. The Cons titution (S ikk im) S cheduled Tribes O rder 1978 @. The Cons titution (Jammu & K as hmir ) Sc heduled Tribes Or der 1989 @.The Cons titution ( S cheduled Castes ) O rders ( Amendment) A ct, 1990 @. T he Cons titution ( Sc heduled Tribes) Or der s ( Amendment) Ordinance, 1991 @. The Cons titution ( Sc heduled Tr ibes ) Or ders (S econd Amendment) Ac t, 1991 @. The Constitution (S cheduled Tribes) O rders (Amendment) Ordinance, 1996 2. Applicable in the case of Sc heduled Castes, Sc heduled Tr ibes per sons who have migr ated fr om one State/ Union Territor y A dminis tration. This certificate is iss ued on the bas is of the S cheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate is sued to Shri/Shrimati _______________________Father /Mother _________________of S hri/ S hr imati/ K umari* ____________________ of village/town* in Distr ic t/Division* ____________________of the S tate/ Union Terr itor y* ______________ who belongs to the _________________________ Cas te/Tribe whic h is recognis ed as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the __________________ dated _________________. 3. Shri/Shrimati/Kumari and /or* his/her family ordinarily reside(s ) in v illage/town* ________________________________of Distric t/Div is ion* ________________of the State/Union Terr itory of ________ _________ . Signat ure ______ ___________________ _____________ ** Designat ion ______________________________________ ( with seal of offic e) State/Union Territory P lace ________________ Date ________________ * Please delete the words which ar e not applic able @ Please quote s pecific Pr esident ial Order Delete the par agraph which is not applicable. NOTE: The ter m, or dinarily reside (s) used here will have the s ame meaning as in s ec tion 20 of the Representation of the P eople A ct, 1950. ** The authorities c ompetent to issue Cas te/ Tr ibe Certificates : 5. Distr ic t Magistr ate/Additional Dis trict Magis trate/Collec tor/Deputy Commiss ioner /Additional Deputy Commis sioner /Dy. Collector/Is t Clas s Stipendiary Magistr ate/S ub- Div isional Magistr ate/E xtr a-A ssis tant Commiss ioner/Taluk a Magistr ate/Ex ecutive Magis trate. 6. Chief P residency Magistr ate/Additional Chief P residency Magis trate/Pr esidenc y Magis trate. 7. Revenue Officers not below the r ank of Tehsildar. 8. S ub-Divisional Officers of the ar ea where the candidate and/or his family nor mally r es ides. NO TE: ST c andidates belonging to Tamil Nadu State should submit c as te c ertific ate ONLY FROM THE REV ENUE DIV ISIO NAL OFF ICER. A NNEX URE ‘III’ FORM O F CE RTIFICATE TO BE P RODUCE D BY OTHER BACKWARD CLASS ES APP LY ING FO R APP OINTMENT TO PO STS UNDER THE GOV ERNMENT OF INDIA This is to certify that S hr i/S mt./Kum.* __________________S on/Daughter* of Shri/Smt.*________________ of V illage/ Town* __________________ Dis tric t/Div is ion _________________ in the ________________ State belongs to the _______________ Community which is rec ogniz ed as a back ward class under:* Delete whichever is not applicable. (I) Res olution No.12011/68/93-B CC(C) dated 10/09/93 published in the

µÿë¯ÿ{œÿÉ´ À ÿ 11-17 xÿç{ÓºÀ, 2010

NI JUKTI KHABAR

Bhubaneswar

15

Bharat Heavy Electricals Limited
(A Govt of India Undertaking)

Heavy Equipment Repair Plant, Varanasi-221003(UP)
Employment Notice No. 1/2010
BHEL, India’s premier Engineering Organisation provides world class products and services for core sectors on Indian economy viz. Power Generation and Transmission, Industry, Transportation, Renewable Energy, Defence etc. It has a wide network of 15 Manufacturing divisions, 04 Power Sector Regional Centres, 08 Service centres, 15 Regional Offices and a large number of project sites spread across all over India and abroad. BHEL, Heavy Equipment Repair Plant (HERP), Varanasi (Uttar Pradesh) and Component Fabrication Plant (CF P), Rudrapur (Uttarakhand) has a requirement for the post of Temporary Employees (Artisans) in different trades as follows. (I) F or HERP Varanasi (Uttar Pradeh) , No. of Vacancies 08

• The Question Booklets will be bilingual in English/Hindi languages. • The candidates have the option to give their Written examination and Interview in Hindi. • All Eligible Ex-Servicemen candidates who possess the pass certificate of NTC/NAC or equivalent (% of marks not mandatory) in the relevant trade from Armed Forces will be called for written test. • On the basis of merit of Written Test marks, candidates will then be invited for Personal Interview in the ratio of 1:3 to the number of Vacancies. The interviews will be conducted at Varan asi (Utter Pradesh) E) Health Standards: Applicants should have sound health. Before joining, selected candidates w ill have to undergo medical examination by the Company’s Authorised Medical Officer and the appointment will be subject to meeting the health standards prescribed by the Company. The candidates are advised in their own interest to get themselves thoroughly examined by a Competent Medical Officer before applying. -The definition of Low Vision/Blindness, Locomotor Disability and Hearing Impairment for Physically Challenged candidates is as per ‘The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995’. T he Physically Challenged candidates are required to furnish duly stamped Medical Certificate in relation to their disability from a Government Hospital or Medical Board attached to Special Employment Exchange for the handicap. ‘ Ho w to apply: Candidates desirous of applying shall apply online at the website: http://careers.b helhwr.co .in/ artisan . and www.bhelherp.co m. The candidates shall fill the online application and the particulars of the fee paid if applicable. A non refundable fee of Rs. 125/- (Ru pees One H undred an d Twen ty Five only) is payable by the General and OBC candidates. C andid ates belon ging to SC/ST categ ories and Physically Challen ged can didates are exempted from paying the fee. The fee can be paid in any of the branches of State Bank of In dia, into Power Jyoti Acco unt N o. 31508804711 in favou r of Bh arat Heavy Etectricals Limited , Varanasi. The triplicate challan for payment of Examination and processing fee of Rs.125/- can be downloaded from the web site. T he Journal No. given by the bank on payment of fee needs to be entered in the online Application F orm and the challan copy (BHEL copy only), needs to be attached with the Acknowledgement Slip and sent to BHEL along with other documents. Call letters for the written examination can be downloaded from the website from 15.01.2011. No separate in tim ation will b e sent to th e candi dates b y post (G) Gen eral instru ction / cond itio ns: T he submission of applications will be on -line o nly through our recruitment w ebsite: http:// carrers.b helhwr.co .in /artisan an d www.bhelh erp.co m and no other form of application will be entertained. After submission candidates shall take print out of the Acknowledgment Slips to be sent to BHEL. 2. Cand idates sh all send th e Acknowledgm ent Slip alon g with th e fo llowin g Enclo su res: General & OBC Candidates 1. Challan (BHEL copy) in original for payment of fee of Rs. 125/SC/ST Candidates .1.Copy of C aste Certificates PH Candidates 1.Copy of Medical Certificate issued by the Medical Board Ex-servicemen Challan (BHEL Copy) in original for payment of fee of R s. 125A-(For General 2. OBC Candidates only). Discharge certificate. 3.Trade Proficiency Certificate equivalent to NAC. J&K Candidates claiming age relaxation Candidates seeking age relaxation on Experience Challan (BHEL Copy) in original for payment of fee of Rs.125/-(For General & OBC Candidates only) R elevant Certificate issued by the Competent Authority for age relaxation as J&K domicile. Challan (BHEL Copy) in original for payment of fee of Rs. 125/-(F or General & OBC Candidates only) Experience Certificate from Employres), on their printed Letter Head, stating clearly the period of service, the product manufactured in the Company

Reservation s: All vacancies for CFP, Rudrapur are unreserved. T he number of vacancies being tentative, the reserved vacancies are only indicative and subject to marginal revision/adjustment based on re-assessment of vacancies at the time of selection, taking into consideration the category wise excess/shortage. 25% i.e. 7 (Seven) nos. vacancies are earmarked for w ards of deceased employees of BHEL. If suitable candidates are not found in this earmarked category then the same shall be transferred to selection through open recruitment.As reservation for Ex-Servicemen and Physically Challenged persons is on horizontal basis, the vacancies may be filled and adjusted in the appropriate category i.e. (UR/ OBC/SC). The Physically Challenged persons are required to furnish duly stamped Medical Certificate in relation to their disability from a Govt. Hospital or Medical Board attached to special Employment Exchange for the Handicap. A) Preference for BEST App rentice/RUNNER UP Appren tice of All India Apprentice Co mpetitions ? T he candid ates who were selected as BEST APPRENTICE or RUNNER UP APPRENTICE in the All India Trade Test conducted by the Directorate General of Employment and Training in the Trade Apprenticeship, NEED N OT appear for w ritten test T hey w ill be directly called f or interview subject to f ulfilling other terms and conditions and eligibility criteria. Best Apprentice will be inducted as Artisan Gr. IV with 2 increments and Runnerup Apprentice will be inducted as Artisan Gr. IV in the pay scale of Rs.11700-23000/-. B) Age L imits. Reservation and Relaxation: I) F or HERP.Varanasi: T he upper age limit is 27 years as on 01.12.2010 i.e. candidates should be born on or after 01.12.1983 and before 01.12.1992. A relaxation of 3 years for candidates from Other Backward Classes (Non Creamy Layer), 5 years for SC & ST candidates, is admissible in the upper age limit. In Physically Challenged category, the General candidates will be allowed a total of 10 years of age relaxation, OBC (Non Creamy Layer) candidates a total of 13 years and SC/ST candidates a total of 15 years as per rules. All Ex-Servicemen will be allowed age relaxation to the extent of service in the armed forces plus 3 years (6 years in the case of OBC and 8 years for SC/ST). II) Fo r CFP. Rud rapu r: The upper age limit is 27 years as on 01.12.2010, i.e. candidates should be bom on or after 01.12.1983 and before 01.12.1992. Since all the three vacancies are Unreserved there shall no relaxation on account of age in respect of OBC, SC and ST candidates. In Physically Challenged category, the candidates will be allowed a total of 10 years of age relaxation. All ExServicemen will be allowed age relaxation to the extent of service in the armed forces. 2) Apart from above a relaxation of 5 years in upper age limit is also admissible to candidates who were ordinarily domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 01/01/1980 to 31 /12/1989. 3) Upper age limit is further relaxable upto 84 months to candidates possessing equivalent and relevant experience of working directly in a Public or Private Sector, organization manufacturing, assembly, testing and servicing of Power Plant equipment. This age relaxation of a maximum of 84 months will be applicable to candidates having aforesaid experience of 50 months of continuous or intermittent service. Those with lesser months of experience w ill be entitled for age relaxation’on prorate basis. Such candidates will have to compete with other eligible candidates in Written Test / Interview etc. . 4) F or claiming age relaxation, experience certificate from the employer/organisation is to be produced, with details of period of working, nature of products manufactured etc. Those engaged through a contractor directly in these operations ‘would also be entitled to the relaxation. The experience certificate submitted by candidates for fulfilling eligibility criteria shall be subject to verification by BHEL and the decision of BHEL regarding authenticity/genuineness of experience certificates and relevance of experience shall be final and binding on the candidate. The Company will issue the offer of appointment for the candidates who get selected after availing this relaxation only after verification. C) Emolum ents an d other benefits: / T he selected candidates w ill initially be taken as Temporary Employees (Artisan) for a period of one year. On selection, all candidates will be required to undergo training including in allied trades. During this period they will be paid daily wages prescribed by the respective State Government for the first six months and consolidated wages for the next six months @ Rs. 5500/- p.m. In addition, they w ill be entitled to free medical benefits for self and dependent family members and for subsidised company accommodation if available as per Company rules. On successful completion of this period, they will be absorbed in the regular establishment as Artisan Grade-iv at the minimum of the scale of pay of Rs.11700-23000 with applicable allowances such as Dearness Allow ance, Perks @ 46 % of Basic pay, House Rent Allowance and other benefits like Uniforms, Leave, Contributory Provident Fund (CPF), Gratuity, Group insurance and Group Accident Insurance as per rules. T he absorption in the regular establishment will be based on review of their performance/behaviour/ suitability to remain in the services of the Organisation as assessed by the Committee constituted for this purpose. D) Selection Process •, Selection process comprises of Written Test and Personal Interview. • All Eligible candidates will be invited for objective type Written Test at their own expense. The written test will be held at Varanasi (Utter Pradesh), for which call le tters can be down loade d from t he websit e http:// careers.bhelhwr.co.in/artisan and www.bhelherp.com from 15.01.2011.

All IndiaApprenticesCompetitions -BestApprenticeand Runner-up Apprentice.

Challan (BHEL Copy) in original for payment of fee of Rs.125/-(For General & OBC Candidates only) Certificate or Letter issued by the Directorate General of Employment and Training. 3.C andidates belonging to OBC (Non-Creamy Layer), SC, ST, Physically Challenged and Ex- Servicemen are required to carefully fill in the application form and no request for change of category at a later stage would be entertained. T he category once declared, if found to be false at any later stage will render the candidate liable for suitable actions including termination and prosecution. T he OBC candidates who do not belong to Non Creamy Layer should indicate their category as Gen eral only. 4.Mere conformity to the job requirement will not entitle a candidate to be called for w ritten test and/or interview. Management reserves the right to reject the application without assigning any reason and to raise the standard of specifications to restrict the number of candidates to be called for written test and/or interview. 5.T he Management reserves the right to reschedule/cancel/suspend/terminate the recruitment process without assigning any reasons and alter the terms and conditions at any time during the process due to any exigency. The decision of the management will be final and no appeal w ill be entertained. 6.Any legal proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/or an application in response thereto can be instituted only in Varanasi and the Courts/Tribunals/ Forums at Varanasi only shall have sole and exclusive jurisdiction. 7. T hough the vacancies are initially for posting at Varanasi and at Rudrapur, the selected candidates are liable to be transferred/posted at any of the Company’s Offices/Divisions anywhere in India and abroad. 8.Persons employed in Govt./Semi-Govt./Public Sector U ndertaking/Autonomous bodies may apply directly to BHEL. In case of being short listed for the personal interview which willmmediately follow the Written Test, they should produce ‘No Objection Certificate’ at th e time o f interview. Otherwise, they will not be interviewed and no TAwill be admissible. 9.C andidates who have left a PSU after availing Voluntary Retirement, if selected will be required to return the VRS compensation received to the PSU concerned. 10. At the tim e o f Interview, cand idates are requ ired to prod uce all certificates in original fo r verification and to sub mit attested co pies in supp ort of age, qualificatio n (SSL C, NT C with mark sheet an d NAC issu ed by the Respective Regio nal Directorate of Ap pren ticeship Training ), Catego ry/Caste, Physical Disability, Exp erien ce, if seeking ag e relaxation o n th is groun d, NOC from present em ployer if employed in Govt/Semi Govt/PSUs, Discharg e certificate an d Trade Proficien cy Certificate eq uivalent to NAC and oth er relevant certificates for Ex-servicemen etc. 11.Candidates short listed for interview, will be reimbursed Second class to and fro Train fare from the starting station or the mailing address whichever is nearer to the place of interview and back by the shortest route on production of proof of journey. No travelling allowance will be paid for appearing in the written test 12. Acknowledgement Slips that are not in conformity with the requirements indicated in this advertisement, incomplete and those received after the last date as also, not accompanied with BHEL challan copy for payment of fee will not be entertained. 13. BHEL does not take responsibility of attaching the documents required as above or proof for payment of application fee if sent separately after the despatch of the Acknowledgement Slips. 14. Candidates will be required to undergo medical examination by Company's authorised Doctor prior to their appointment after due selection. 15. Candidates should ensure that they fulfill the essential eligibility criteria prescribed for the post for which they have applied. In case it is found at any stage of the selection process or even after appointment that the candidate has furnished false or incorrect information or suppressed any relevant information/material facts or does not fulfill the essential eligibility criteria, his/her candidature/services are liable for rejection/termination without notice and without assigning any reason. 16. Candidates are advised to possess a valid e-mail ID, which is to be entered in the on-line application form. T hey are also advised to retain this e-mail ID active as any important intimation to them shall be provided by BHEL through e-mail. 17. Our recruitment website http://careers.bhelhwr.co.in/artisan and www.bhelherp.com will provide necessary details regarding selection, how to apply, general instructions, last date of submission of Acknowledgement Slips, written test, etc. 18. No correspondence will be entertained with the candidates not called/selected for written test/interview. Importan t D ates: 1. Commencement of online submission of applications 13.12.2010 2. Closing of online submission 01.01.2011 3. Last date of receipt of Acknowledgment slips at BHEL Varanasi 08.01.2011 Acknowledgment Slips with Sr. Deputy General Manager Enclosures required, shall be (HR ) BHEL .H ERP Ta rn a, addressed to : Shivpur Varanasi-221003 Apply Online and down load Acknowledgment Slips and SBI Payment Challan from our website http://careers.bhelhwr.co.in/artisan and www.bhelherp.com

RNI No. 52621/93, Postal Regd. No. BN/43/09-11 Approved by Govt. of India (DAVP, Min. of I & B) & Govt. of Odisha

11-17

xÿç {ÓºÀ, 2010
Qualification Diploma ITI Matric

CRRI, CUTTACK-6
F i lli ng u p t h e f o llo w in g t e mp o rary p o st o f 4 0 cand id ates are re quested t o s ee we b sit e h t t p: / / w ww.crri.n ic.in. The last dat e of receiving a pplication form is 20 .01. 2011 or see Nijukti Kh aba r issued 1st Jan uary 20 11. Name of t he Post : T-6 (2), T -3 : 16, T -1 :22

VACANCY IN STEEL & POWER SECTOR
Sl. No. Post. 1. Operator 2. Asst. Operator 3. Helper Salary 10,000/- to 12000/8,000/- to 10,000/5,000/- to 6,000/-

16

Contact within 10 days Address : ISPT, Industrial Estate,Berhampur, Ganjam, Ph: 9938798710, 9438603377

REGIONAL MEDICAL RESEARCH CENTRE BHUBANESWAR, ORISSA
Applic ations are invited for the following posts under the time bound extramural projec t mentioned below at RMRC, BHUBANESWAR. The posts are co-terminable along with the closure of the projects. There will be no liability of ICMR and RMRC, Bhubaneswar for continuation of employment beyond termination of the project. Title of the project: "Detection and phylogenetic analysis of chikungunya virus in human cases and vector mosquito species from different endemic regions of Orissa" Duration of the Pr oject: 3 Years : A.Senior Research Fellow : 1 Post(UR),A. Consolidated salary: Rs.18,000 P.M.+HRA,B. Age Limit :Below 35 years (Relaxable 5 years for SC/ ST). C. Essential qualification : 1st class MSc. In Life Science/ Zoology Biotechnology with 2 years research experience in the field of molecular biology. D.Desirable : Working experience in the field of molecular entomology/ Virology/RNA isolation, RT- PCR & sequencing & knowledge in basic bio informatics. 2.Research Assistant : 1 Pos t(UR), A. Consolidated salary : Rs.19,481/- P.M, B. Age lim it : Below 28 years(Relaxable 5 years for SC/ ST), C. Essential qualification:MSc in Life Science/ Zoology/ Biotechnology. D. Desirable : Experience in entomological study, mosquito identification, RNA extraction, RT. - PCR & cell culture. 3.Laboratory Technician :1 Post(UR) , A. Consolidated salary :Rs. 15.080/-P.M, B. Age limit : Below 28 years (Relaxable 5 years for SC/ ST), C. Essential qualification : B.Sc or Intermediate with Diploma in Medical Lab. Technology or High School with 5 yrs Lab, experience. D. Job Requir ement : To collect venous blood in the field microscopic work. 4.Driver : :1 Post (UR), A. Consolidated salary : Rs. 10.503/- P.M, B. Age limit : Below 28 years(Relaxable . 5 years for SC/ ST, C. Essential qualification : Middle school, 8 class with valid driving license for 2/3- wheeler light & heavy light vehicle. D. Desirable : 2 years experience in driving light vehicle Besides, SC/ST, necessary age relaxation shall be extended to OBC candidates, departmental candidates and retrenched extramural project employees of RMRC as per rules in force. Interested candidates may apply for the posts in plain paper along with attested copies of supporting certificates/documents. One recent passport size photograph duly attested by gazetted offi cer to r eac h by post addres sed to the Admini strative Offic er, RMRC , Chandrasekharpur, Bhubaneswar - 751023 or can be dropped in the application box kept in Project cell on any working day during office hour (9 AM to 5.30 PM) on or before 20/12/2010. The cov er should be supersc ribed c learly the post applied for and Name of the Project, Candidate desirous for applying more than one post may submit separate applications for each post. A duly constituted screening committee shall screen the applications and only short listed candidates to be called for interview. Canvassing in any form shall disqualify the candidature. Candidates serving in Govt. / Public sector undertaking should send their application through proper channel and produce No Objection Certificate from their employer at the time of interview in the absence of which their candidature can not be considered. The candidates shall be required to appear the interview at their own cost. Incomplete application and application received after the last date is liable for rejection. Director

I NDI AN INSTITUTE OF TECH NO LO GY
KHARAGPUR-721302
I I T Kh a ra gp u r re qu ire s Professional T ra in ees for its C entral Library. T he training is fo r a period of One Ye ar. A s ti pe n d of R s. 5 0 00 / -p er mo nth will be g iven to e ach t rainee . Postgraduate s be lo w 3 0 years and h old ing F irst C lass in b oth B.Lib. & I. Sc. an d M. Lib. & l.Sc. ma y apply on plain paper t o the Librarian, C e nt ra l L ib rary, (I IT K hara gp ur - 7 213 02 o n or b ef ore 17 th Jan u ar y 201 1 e n clo sin g C V a lo n g w it h a t te st e d co pi es of certificates. Cand id ates w it h relevant comput er knowled ge w ill be preferred . Reserva tion f or SC/ ST /OBC/ PH e tc. will be m ade as p er Govt. of I ndia rul es. Advt N o. : R /1 3/ 201 0 da ted December 1 , 201 0. Assistant Registrar, E-lll

REGIONAL SCIENCE CENTRE
(Nation al Cou ncil o f Science Museums), Ministry of Cultu re, Go vt. o f India , Pan dit Jawaharlal Nehru Marg, Bhu baneswar - 751 013, Pho ne No. (0674) 2542795 / 2541435 Applications are invited from eligible candidates for traineeShip in the following disciplines for a period of one year only: T rain ee Ed ucation (Pure Science) & (Life Science), T hose who have passed B.Sc. in Pure Science (Physics, Chemistry Math) or Life Science (Zoology, Botany and Chemistry) in the year not earlier than 2008 and having fluency in English and Oriya may apply, M.Sc. student or'M.Sc, passed out candidates need not apply. Consolidated stipend is Rs. 7,500/- p.m. Conducting Mobile Science Exhibition in rural areas will be a part and parcel of the traineeship. Application made in plain paper furnishing complete Bio-data and enclosing attested copies of all mark sheets right from SLC to B.Sc. must reach the above address within 10 days from the date of publication of this advertisement.

ORISSA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY, BHUBANESWAR-751003
Applications are invited from the eligible candidates in plain papers for recruitment to the post of Auditors under this University. Name of the post : Auditor, No. of Vacancy with category : 01-S.T., 01- S.C.,01-SEBC, 02- U.R., Scale of Pay (Regular): Rs.9,300-34,800/- plus, G.P. Rs. 4200/-Minimum qualification : Bachelors Degree from a recognized "University and passed Odia equivalent to M.E. standard, Age as on 01.01.2010 : 18-32 years (upper age relaxation in case of reserve categories as per rule). A written test on the following subjects will be conducted to select the candidates for the above post to face the Viva-Voce test for final selection. Subject Duratio n Full Marks General English 01 hour 50 Oriya Language 01 hour 50 General Studies 11/2 hours 100 Mathematics 1 1/ 2 hours 100 Vlva-Voce Test The selected candidates pass out from the written test will be intimated later on to appear before the Selection Committee for Viva-Voce in due course of time. Application in plain paper along with attested copies of all certificates , Marksheets of examination passed, valid Employment Registration Card, experience certificate, if any, three recent colour photograph duly attested by a Gezetted Officer, a Demand Draft of Rs.200/-(Rupees Two hundred) only for Un-reserved & SEBC and Rs.100/- (Rupees One hundred) only for SC & S.T. candidates drawn in favour of the Comptroller, OUAT, Bhubaneswar-751003,payable at State Bank of India, OUAT Campus Branch, Bhubaneswar and two unstamped self addressed envelope should reach the 'Registrar, OUAT, Bhubaneswar-751003, Odisha by Registered post latest by 20.12.2010. Application received after the last date shall not be entertained. This University shall not be responsible for any loss or delay in postal transit. Incomplete application shall be summarily rejected. In-service candidate within the age limit shall apply through proper channel. They may submit advance copy of original application to avoid delay. Applicant should be prepared to appear the written & Viva-Voce test at Bhubaneswar at their own cost. The University reserve rights to canc el the interview, if necessary due to unfores een circumstances or may not fill up the required numbers of posts so advertised. Sangram Keshari Ray, REGISTRAR

SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Hindustan Aeronautics Ltd.(HAL), a Navratna central Public sector undertak ing, is a premier Aeronautical industry of south East Asia, with 19 production/Overhaul/Service Divisions and 9 co-located R&D centres spread across the country. The Divisions at Koraput, a unit of HAL’s vast network, have the unique distinction of being one amongst the few Aero Engine manufacturers in the world. Applications are invited from eligible PWD candidates fulfilling the criteria specified for the following posts in Hindustan Aeronautics Limited for its Division at Koraput.
Sl No. 01 02 03 04 05 Name of the Po st Training O ff icer AsS t. Engi neer( Comput ers) Technician Trai nee ( Fitt er) Techni cian Trainee (M oulder) Techni ci an Trainee (G ri nder) Indu ctio n Level Grade -II Grade - 1 scale -c (5) No. of vacancies 02(OH- l,HH- l) 01 ( HH) 09(VH-03,OH-2,HH-4) 04(VH-02,OH-01,HH-01) 03( OH-03) S cale of P ay (in ) 16400- 3%- 40500 12600- 3%- 32500 8,750- 3%- 25,670

For further details regarding Allowances, Age. Qualification, Experience, Job requirement, Mode of applying, selection procedure etc. please refer our a advertisement in The Employment News dated4th December, 2010 -10 December 2010 and also on our website at www.hai-india.com. from 04.12.2010 onwards Eligible candidates may. forward their Bio-data in the prescribed fomat along with attested photocopies of all relevant certificates to The Sr. Manager (MR), Hindustan Aeronautics Limited, Koraput Division Sunabeda-763002,Dist:Koraput,orissa, so as to reach on or before 03.01.2011. DY. GENERAL MANAGER (HR)

Printed, Published & Owned by SATYAJ IT PANDA, Published at TS-3/193, Manche swar Indu st rial Estate, Bhuba neswa r-751 0 10, Printed at Ni jukti Khaba r Pra kas han , TS -3 /19 3, Ma nc he swa r I nd.Estate, Bh ub a ne swa r-75 10 10 , Phone No.(0674) 258253 2, 2582533, 2 582534 FAX: 2582535, e- ma il : n iju kt ik ha b a r@g mail.c om Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K - iê]úe Kêc ûe _Šû

CMYK