You are on page 1of 610

n^nfddid vrrfc

fe fe fe tRf >H T f^H T


fan u r r f e re t r a i n d d ' f e n r

H •v
t TO
s H d ' d ' H

TO1 flftu t f l

<S'<Sc(Hd o W H T ( H d l d ' O ) ^ f o W " F t

1
?5W W a hi of :
Vol
1
fUWB" ^ H tft ^ ^ H of^t

H 3 " ^ I t T THUT tfl"

d_ld^»fTHT A'cSoJHd of&d'

H d l d ' Q , ftRjr ^ f t p K ^ n r (iftTO)


UoT "OToT ^ U7J |

irfuwt : 2005

i W ^ UoTBoT:
O ^ ^ ^
H3" ^TtF THUf tTT
cVcSo(Hd oTWcF dfdHlW rldld'Q"
W f W ^ T (iffPH)

fen tTOH FTOt fe^ SPtf fHUf ttf 3FH* cra?T


lVdl&'«J £ TT3 H^F W HfvJMdl f^H1!

wm:
£ ^^

146, fF^R^KS" fcTO" V^rfsZ. >>ffKHH^


i

>
1
i
ji.
I

i
ddcld1

3fHoT 7 wtFf^iraw
as 60
1 ITOtdFFFTTFt 60
WW tft % W3 tft 7F7& 15
w^FHora 16 TTOt FW ^ dTF^T Ft 61
18 H'yl isdojttd 62
19 HHItfoi'Oet!l 64
w £ffiwrtft £ tcraT wz1 21 H'tll dddt* THUJ tfl 65
1
H'sP old MAPP d 23 H'*fl Hd'd'H' UfeWtt' tft A'tt 65
TO* tft % tJdJclrt 23 H^1 oRRTt 67
UfdJF fWOTU 25 H'tf) o(dtt ^ Ud'd 'd 69
1
4H't» S 3 H'<t' 28 ^dd'ti<S
8 ti' Wflldtt' did 70
1
Hdld g HttfiJcj'Qd:tM H^ c(d<Sl 31 clWl $ ^'H^ elldC
ftfaJ foj <S Q d d dl« 32 >Hd dtt' y^tti' 74
wfdd rRT 33 TO1 tft Ft ITOoft F1 tTW l^d" 77
1
TO tft F M TO 7
34 TO7 tft 3* V>MF ^tdlT 79
1
H^ Id 36 W tft % A'AolHd tT1^1 81
iratutrat^tH^
a 37 tldd'^A Udd<S' 84
1 1
H ^ tft Ft 38 oret TPS7 85
1
ww tft t? <s'H otd<s' 40 fo(H<Sy% TP^7 87
! , l
%Jd<Sfedf«>H«1>H 41 H'yl £d'dl til 89
|» ft ^ft^WN
WW ^u1^' Ihui tft 42 WW PBFd rntlf dfs FT 90
tldd'tW did 44 TTOt fU7 yd^t 3U dd<S' 93
IWH ^ ^dU<S 44 TTOt IfdTfftwFt 95
yldrt fud as tt'Od' ""* 46 fUd <S y^'ttl^ otfHQfcSH^
K 96
7
dJd KHd fHH^ 47 Tnft tPJZ?) d^ftfuxtft Ft 99
T f>f£ ^tl W 3H 49 Tnft Hdd od<*)'H frfur tft Ft 102
rJUft 'd f«H«S'<S 50 Trot ^ ira^ frfur tft Ft 103
fHHdl d dld^' 51 H'tll ny^'d Hfd'tdd Thuj
tJH'
m
Jte'ti'd 52 Ft 105
1 7
TTOt F Ud ^ Ft 53 fdlU'Al JJF ftWtft 108
jrot Tnfire FtfeypWtFt 54 TT«t ftfttf fife ^Hf yd1 112
ftnra TOT 59 si'al yd't?d THUJ h1 Hwud 113
TTtft SFt HdtJ'd fifur Ft Ft 115 TTOt A'AdHd wtS" ^t fe»»r3t 181
Trot Ft 117 rrot 333* T <s< ' so<Hd Jjrfs 1 184
1
irot >M «fltt<s1 Ft 119 Hnjt Hd^d Ft H? 187
TTOtcJdd'd fifur>f$Ft 121 rrot w?> frfur Ft rnr §
1
Trot f . qjdy.cm frfur Ft Ft 122 f<Sdl'd TftflETCt 188
1
rrot wfoVd frfur Ft 125 TTOt F 5T3ftfeF §H3 Ft 189
TTOt feoT FftW3Ft 127 rrtrt g^t rrn8 frfur fifF 192
rTOt^JdftWWfifurM'iol Ft 129 rrot hf?t frfur
rrWt 333"fifur3F" Ft 134 fife 531^ ^fow Ft 193
1
TTOt F*Ft >X3F?>fiwFt Ft 136 TTOt 3JII3" 33* Ft H^ 195
rrWtrr.flfdwdftfuffrtdid cs
Ft 138 mft33I^M3FFt 197
7
8
FFt mjt H.rifdkJdfifurfft 138 (HF) FH#F frfur fft 3F 198
1
rrot HfdiVd firur F ^ Hldft frfur Ft 200
1
d'ftH' ^TO Ft 140 f ^ frfur Ft 200
Rnjt F»Ft HHtftH fmv Ft Ft TTOt H3T ^ff H3fifurFt 201
ITOt F ftfiu Ft 141 BF fyof<!' aTO" 203
>>ffv[HrT3 Ft rmrt stf? frfur Ft 207
TRft F^ft 33*0? fifur 143 rrut ye'Qd 1
208
ddl'Udl ^ff Ft FTft 3I3F^fifufHFS3 3313 ^ff 211
H^ft Ft ^ <Sc'So<Hd 144
Hdftd frfur 211
1
w zocz >H'0e' 146 f "^ ff?> frfur 212
- T 7
TnWtsJ'yl Hd frfur irar^B Ft 147 F ^ F*3T3fifurftfe33F H yS 213
7 1
H ^ HfUF^pEr H Ft 148 t&> fnur 214
T T ; 1
mrt W3 Ft 150 H FtF H ?3 F fsfdlci 214
ITOt HF (TO*) rpil fpRlf tft Ft 150 HF (WW) S33T frfur fft Ft
TTOt «d'dl<5 152 3T3I3Ft^T 216
Hnjt F'Ht 3H?T frfur yFcF Ft F*F 154 F ^ FF77fifurFt FtW 220
HF 31 UfUH1 fe?P 1
F ^ F3T frfur Ft 220
W W ? ITS' 156 irot rrfew £ ^ ararit 221
1 1
TTOt H. HHtrfifurFt rrot f ^ Odd I'd fifur Ft 226
7
fU3" ^ ^ Ft 166 rrot f ^ fifur d'«ci<; 228
1
TTOt cflddcb Ft 168 rpyt F ^ ^I3fwfifurf
1 1
F^ft frfui fft F VPF fun 169 f 1 ^ wwii fifur 230
rrot F*Ht 33FFfifurFt 171 rrot F^t ojdd'dfifurFt 231
1
rnWt w Tit * 3F3 rrfire F'S 172 rrot 9F3 F H3tF Ft 232
1
FTOt 32" fHUT Ft 174 Htf F 237
TP¥t yF*3t H'fdU PTW 178 JTOt 3^ fsjlHA 240
1
Htft >H3F??fifurFt 179 1^3 Ft H^ 244
TTOt HH 1 TOH F t 247 f u ? JHtftd^'tt ^TC F t 325
TO* tft F t eaTOt 249 Tret feoT ZHoT Ft 326
ftWft W tft F t d f d d l y f d i l 252 TO1 tft f 7te nftra"
«S'<SdHd F t xragt F t k H H d 1 253 u t*r a t g ^ a f t t r a 1 328
1
TTbft W E f l W ret Ft 256 i j t q j f apr H'fdy tft f
TTOt c r a g - F t UBTWTit F t 257 <JJddlV) fe^H 331
iret ftw $ graft w *wQ<j' 261 TO tft 1
d ' t l d l FH7>

TTOt H^HA H W 3 F t 263 y'ddrt grgft 336

i r e t HdtJ'd1 ftw $ HUtF* F FHH7T 2 6 4 iret ftw tft F t 338

H^3^rJd<StfldftWtfttft 267 fTSTHU 341


1 Tret tPH W E tft F t 344
Trot o(rtydi F» are 268
HU?ITO ora^ 270 TTOtTjt?>3raFt 345

iret W tft F t fHU3 fFH?t 274 Tret Tft3T Ft 347

sJ'Vfl d'd 1 ftw F t F t f r o F t H33" 279 T r e t f t f«F f t f t f F t 348

Trot f 1 ^ s w frfur tft >hf ITOt WTO f F F J ftw F t 349

H. FVT frfuiHt 281 ufowt ITOt feT: UOTH ftw tft F t 350

T ^ f c i f t w A ' d d THUI f U f w a f t w Fa t f t ITOt feT: UOTH ftfur tft F t 351


1 1
fedfdHdfdfUHFHF1 ^H'fe II 283 Tret WH F FTI 353
fU3" ^dl1^' B1 cldZtt ffW Tret
285H. ZfUWftwFt 354
tPtjftW F t m
feihft 286 iret H. ddftWftftwtft
Ht.>>nFt.3rt. 288 f«t?d Ft 357
i r e t oToT ^ H F t 291 fWUUfr 359
i r o t fife* i r q w F t 292 Tret UF3

TTfire FHHt
a
tP^T 361
1
ITOt HU3t F t 298 ^ p H ^ fHoTO UP? 362
TPh^FHHSfWHHfywfHlV 299 WW fecrat TTftra 363
TTOt a w fHUf t i t F t 301 feP»TSt <Ud«tJ<S ftW tft JfWTT 364
i r e t y y f frfur t Q w d i d ftw tft F t 302 TretH.3Hfe>»rwftWtftfFFH^ff 371
1
iret jft ftw >M§ ftfo HU7 IPS 375
F^^roftWFt 304 fyddl>T£ <T3t 376
ITOt ^E >H3tT?>ftwF t 305 fcfiw^ t f l ^ ' A 377
ITOt ftw CTC5H* ^jfr F t 307 i r e t g^H H'fdy F t 378
T
ITOt rldld'Q y'd^'d Ft 308 ddd'gcb H Fy% ^ W t H ^ t F t 5T5t 380
F3HSftwtft 312 iret ^aft
TTOtH. JJdHA f l W t l d l d ' Q ' ^ ' f t F t 317 rot <Ud\JdA ftW HHt»T tft F t 382
TTOt F 7 aP^it F t 318 iret dl'foy oTfTFt 383
Tret 33T3" >raiW ftfuf t f t F t 319 i r e t H3" fHUf tft F t 384
i r e t HW f l W Ft 323 iretfuyifttFt 385
iret rot tot? ftw f u ? Ht^" FH* F t i r e t 388
I
t

Tret F'Ft wratar firm F t 390 466


TTtft fUS" cirflrt F t 393 H'til ylnl HdlH old 469
<S'<So|Hd >Hd furf SddT Tret y t y t y f d ^ d ^ra F t 473
397 Tret H. FdTHtH fifuf F t <S'«1'HT 475
^ d ^ ' d " ofrtdllUd H ' f j y 398 <S'<So|Hd—£4
Fret F i r t h>jf fnuj- F t Ft 399 HU7 W ? ITS' 477
H'tfl H ' d ^ ' d HAdd fHUJ tfl F t 402 Tret jjhfrt 3H3" frfur F t F t 479
H ^ F1^ TOHt fiffttf Ft 405 H(V«1 F t HdTET F t %?>Ht 480
i r e t F i r t ddt fnur £ y n d * F t w s 4 0 6 Qdd't)<S
s
H't?dld
cs
tfl 482
Tret T^ HdTF ofHHtd F t 407 1760 » W 3 " U W F tdT 489
T r e t ^ d ^ ' M ' d 1 y'd' HW 17 fipftf^tTFt 4 0 8 W F ¥dT 495
Tret feoT yTTHHT?7 F t 410 y ^ Ft F 500
1 1
feof <Jd yHHM1?) 411 U W F tdT zf y w fUF Ht# F ^ 503
Tret W d t F t 412 r r e l y ^ ' t t tfl 505
r r e l H<sHdl
GS 3 didly Thuj tfl 415 g j d ^ T d 1 9TT TTfOT 506
H'Ul drttJ'd H. ttfdfcd fHUJ tfl tfl 418 508
fus" ciy% 3 1
420 Tret tHrtUd F t 510

H'tfl olHoJ d t " ufdrt 1 d i d ' 422 flWd' tfl 512

Tret HS" F75t F t 425 Tret f w p d * 7TW ^ Ft 515

WW tfl A H6 tfl oj'd fed «6<5' 427 Tret t d ^ f HU7 w f ? VPS F t 516
1
Tret H 5 F t 5 3 t t T S 429 FdT frW F t >HF

H'«l fedSdlW HHdlWi t f l 431 3 F t yHH muf FT 517

H'tfl V.hIh). H'tfdld


s
tfl 433 TretKfU%^
H'tJdld tfl tJHdl H'tfl 436 fojfcirt frfur F t F t 518
1
dttol 9 3 ^ l i r f t 439 rret tfwwZ >H3 Afad Ft 522

d F d t dl'drfA >Xd d'ftitJd' 441 H'tfl Hdtf'd yAd Thui


Tret d T dft F ^ t ydH<s frfur F t F t 443 ^TlTdtFt 525
Tret fedT Fdft F t 446 rret tt. cjjdy.tfH frfur
1 1
Tret d^rlft F H <PH fydrt H 5 447 H<SHd1
e
tfl 529
Tret dT g»THt oieu FF F t Ft 450 r r e t o(d<SH irat
m Ft 530

Tret 103H fifuf F t fFWt Ft 453 r r e t gasrt % tift'oi s t f t 533


Tret H. cjtttflu" fiffiu F t f F & t 455 rret frfur snrt 536
tat* S
atZ 3" H d 458 Tret H W F F t HdTF 538
t^dd'tJA
m
>HHd1oJ fHUJ 460 13 f 1 ^ F t ydrft 543
t/W'A tfl d<5oi 462 Hfdd Hdld'O F FWH F t Tret 548
1
<DdtWfd>H' tfl M'dd 465 >)fdt reu d f H 550
H^Hfdd—
ld wfcll

f f H o F

efts1" fr{ B vfa tjfa wfiitll


cTW Ufe U^fU Hfddjd J7F JFVhfrll
TJ?> Z77> WW fiw fifw t f f ,
fe"TO"WW zltid fjW tft
A'AclHd cJffUr trfcPtF WUI
for tTUTH H fen fen JU HT5oT
>Hr@:UT dfdtd 1 S i fen o l ^ y d l l t f t ^ " H t w WHt Tft 3 J J
TTOoT ^ tft »PEI

ads' d'd<* UIW TFTtt WfeW I


(WWf dJdt/'H t f f )
Hfddld IjmfeW fkzt W frfdT UWI
(wrf ujBwm t f f )
wfir Ad'feg cj&t zrfa mr Hfr ud^fdyQ 11
(WUT HStV)
I JJW ^ Hfddjd fhfc cm unfl HUfll
p (nim DUO)
1 H UTf w f u ^ t f t U7TT U ' f d H ' d l ^ F £ o(<Y>ydfl r f t ^ "
j t H i u n r i w f m Tft u j f ^ r f w f n W t f t £ i f e ^ t H'ricV
j cS'^d ^TOTH'Tdy
FFSTdlddk/l )ft U]f B p HiUH t f t f UofH
oftH1":

i
_ _ __

ttfimw w¥f tycrw oft twfeG mi


jw fm?> £f uoth u utu wfoG ujwi
uru
— as mw tft urn?
•» urn*
— oft
tPor fuBW m u Sw mu xfu
era- ^ h h h u n ? # h w s " v ^ r u t h I
3" U^" BoT HUT3" Ht UTcT B p H'foy tfl" § Ulf VT?7
gut u i h te crrefiftr, fay ^ Tf u j f u r g h ^ u s - rfl §
W oft" # v r f i w , H ¥ VI 'cSMdl TO I ira- w ^ fnW
Tfl" cS'AcWd o T ^ r ^ f e w " £ TP^t fdtddll Ut 3TJ UTS"
H i u ^ t f l Ht H^1" M 1
ftT^tl
W fifuf tfl" U1" tTcSH fife" OTW oftF", d f d H l t t
H d l d ' O , fatf1" H f t l W VFH1" H^1" ofa, fUH 7 H d d ' d H
fyfui rfl" £ urar u f e w i rfl ^ Set b5 ut S #
^Jf Ura" H ' f j y rfl HOT7 s/dldl B l f f m r ^ ftl>>TO
Ht I H 3 J J W VldM'^d1 u t Ul Blf TTOoT H^ftra" rfl" £
^T HU o f t e 1 ! dJdd'H rfl ^ H 1
^ TO:
iter w ww crier oft mu orit fe^'rf /
ttt crut SlffrPH7 wiur Ufa Sife" WFt I
UTT H ' d H ' d tfgB" H'foy I
cflrr u ' d H ' d d i f y d ^ 1 ^ H'foy ohr TTO ftf^t ^ ^
W V ^ >TOoT 7TO t J ^ ^ f t f e Hi" I
UTf ^H^T U ' d H ' d rfl >>TU^t w l " M j^T^e
TO:

3c7" uh wfocT sirfmr mfti huww cpfecr wuwti


feu fofa otb3" siffmr wwi & $ Bar p j $ urwi
3*3" WS" )JW WW WWW I W fyftr TOT H'UA' TFWI
__ (_9J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

feH Blf Uf? VTTfJoT u t Z^re fe^ B^7"


HcStpf U I frfui rft £ ^ t B1 W 36
t t o Hditt' vu 7 ^ 1 " tffa ^ H i r f w " o f t n t i n•vt
Urrar H'fdy

» f f H H ^ o r g- 1 3 H i f t e
T
F•st Ur^"
S
H fij9" ^fUB" dltd'^dl tf iTO Ut UP^T?
^ t h^ 1 " oftnt 1 fen t t r " n t m r e H'foy
1
tTl" § feHcS'cS o M ' k w rTET Ht I fcf ctttdllUd H ^
Ht
•v — =
B t f W frflU rft U UoTH

W —^ W Ht
*>
B W H'fdy, 7

H 7 * oft" d & ^ s f l W ^ HVT ^ftra" ^ feu UofH


w^ru ^ r ^ u 1 ^ 1 frfur rft
i r•»o f H o f t ^ t ,7 h n^t ^ v n e v r w f c r z s f w i t z o m r o t i r e t

g^i frry" £ tM utzst, i r a W fetft^r >>fH oce\ n t


7
u t j u p H'foy rft ^t>>r u ^ s f t e 7 fotftM7 1 f F r y f w
feoT g t e » f H ^ t H f o t t r o HrTC Ul HB75H fe W
^ U 1 ^ 1 frfui rft UUT d d H ' t t l fetd^'cS H?> I fedcS' ^
f%fe>>r i{or3" ora" ^ w w f n W rft ^ t u u ^ t u j f
u t g FrfUH rft V ^ i o r s/'^cV W t I H H ^pf
u'dH'd ^ u 'Bjf v r f e ^ B p i' ' f i r f c O h offtir
fe^ ut w i r f e ^ i ' fcr ^ u t i j u r ^ r h u 1 ^ n?7i
ftTcJ1* £ HJcT BT9" H'fdH rft § KfcM 1 ", QdcS' U i n ? W
UFI ftTcJ1" £ TO Oh ofter, § u t ^ddHcS
UFI fyOcS' i f e T ^ r 3" WW fifuf rft £ ofte 1 " I
Hrftrn n t u j f u r f ^ g f n u [ n t ^ § >fe ^ fey?
» W H ' d ' d l ^ l TO ^ w t s/'^cS 1 HRT u p
H'fdy >>f?r w h ora- f ^ n t fe h >>ru rft i r•sa i ? u
$ IHiFE7 s t u t H1" w f t w e 1 " SoTBT, <SUt' H1" W f
^ t w e 1 " ?Kjf I "fen u t fB7> B 1 ? WM I
( 10 )

W t f U Tft UTU U p H'fdy t f t f w UTJ ?TOor H'fdy tft"


£ tddHcS f ^ t »f3" v h 7 ^ S f t P t f 7 I for IT
W t f t ^ t Tft UTU Ul¥ HTftra" t f t UU ^ WoT
s/'^cV W ufetl feH l^TZ H?7 ^ H ^ 7 cTU?ft
if cffeT MH #UT rt^'Q'id TO MH Hdld' § ^ t Tft U1U
UTS TFfeH t f t ^ TTO fl^e UU MH HUTH1" £ feu
offer fe U | H'fdy § w s n r u f o r v u f r r w
T
oft I HU^ VoTH
•s
oT§-1 >H U ^ <S'<SoMd W
tft £ utu u p H'fdy t f t n u t h u u v w u " g ^ i j nu
u^rnt ^ u t u f w " , gwfsr n i j fyddiH 7
^t Ut > J f W tt'Gd H 7 UoTK ote 1 " I W T ^t
?TOoTflU H f r t t S ^ t UTUEWU U?7, W feUUTH
HU^t t WT5" H H T # § U^ I feft feUUTH W W t ,
K t F ?>uf fe^uri feus' UTU u p H'fdy t f t ^ t t h ut
HUS" UHW U $ U7> ^ t r H1 I f U p Hrfag- t f t
Ut H^1" o f f e t t f t ^ t Ul HUTU f W g 7 ^ Ht=F UTU U p
H'fdy t f t MUT >>idid'H ofu ^ #UT WUF f%U HUTU
HU U^1" Ul W oflddcS UTU U p H'fdy t f t £ >ftf Utf
offer TTOT ^ | f ^ H £ HTSltrU ?>Uf t P ^ t , TFU
feUUTH SUt H ^ r OTU U ^ l
feu VldM't/' WW feW t f t £ xJ&'y] I 2 8 >HUTHH,
1943 (13 W W ) H H ^ u t >ffTW t f t "UH1"
w w yutr u f^u TO ure, w tft #
o f f e WPS 7 Hdld' £ <V<SdHd ^ Htft H ^ H t H U
feW t f t ST57 "ftfe 7 , ftTcJ7 ?> TTUtTfe TTOoTPTU t f t HU^TH 1
^ MUT W f e W >HH ^ T j r f e ^ - t H r f t w I
( 11 )

f w i j TO t f t W tT?TK TO fes £ ffW


w f t P H ^ T ^ t d f d H l t t d'S<3d ^ ftfe" (H cS'cSoMd
H1 ^ t e 2 1 fewnteB u g r f t n r 1r 5 fe^nfeB
Ft f ^ t ^ U), BTH H d f d f o , ftfH7 Hdtd'd ^UF feW t f t
>HH HT31" U^Of ofa t f t # 26 K W , 1913 (13
HH3" 1 9 6 9 ) § f U ^ t 3T3" § »ffK3" I
ura" ynt>HT h re f r e h f ^ O T feW ^ f w r
fawi fedcS' £ TO" feW t f t u t H ^ ofa"
w f i g ^ r TO" feW t f t H ^ t orat t r a p
^ y d ' y l i for i r u f t j w h ^ b y d ' R e ^ r i
u t VldM'^d1 § orfeK M H UB ^ t
W " HB1" B T T O W H ^ T , fipry fetl cS'cSdHd Ht
H W i r ^ f e d " w t I TO H o r ^ feUBIH F ^ T #3",
H >>ff>T3TJT3t) ^ e t TO tft ^ UB feof
§ ^ t H^" ^ ^ TO I
tft £ W BTBfe fcS^'H I K3 i •sr e f a r £as >>ffHH
•>

^oT feW H t r f e ^ l TO* t f t BTUfa fcS^'d ^ t HcS"


MB" w f t d " fcS^'d ^ t H?> I ^rfFRH1" VIO'd'pH^ § feHTO
^ft FT3" £ 3" UrfaMi" § HBft f^d1" I I f f e w S
VIO'd'H' f f t f e B feW F cf^d" d l < i f ^ d feW t f t H1" W 1 "
t f t ist& v c r fyodiK u t u f t f e h ? t i h z h tft
H TO* ul" B f t f e H?> I UB "Hd1 d 1 iH1 u f e w U'tdlVtdd
few tft W d'H'H'H) >HH UB fow^
U B^R TO t f t H HdU'rt H77 I Hdtf'd VB^T feW t f t
W Hdtd'd Hdtlld feW t f t H t f t ^ > T ,
d'HddUHt d'f-Htdd I j W , d'HddlTHt W f^HcScS ^ T ^
( 12)
rft t oret ^ era- sr f u & t u w u v n t feu
farT7 5T UU?7 U ^ ' Q d H7> MB" tddHcS oTUU H?> I H?>
1 9 6 3 HFt H H U f t d'HddUHt f^HcScS ^ t HT^t
H i^RJ WW rft d'HddUBt feu UTU H 7
UgTUt rTET feu ^ H ^t Ut Ht I 37JU fHW
rft U7^ £ oflddcS oftH 7 1 TO 'HU U ^
u f u HB"7 77 II' W rft £ »ffHdr
oftHI d'HddUHt UHJT f^HcScS rft £ TO rft H HU77
H^ >HH ofU ^ >tf7U rft § TO ^sJs^dfl
HHfWf 7 I H feH H ^ 7 TO rft W f t U f c W d ^ t H?7
UTUfa fcS^'d ^ t HcS", ^ feuw H?7 I U W U U ^ t
£ "UH^U >HH H W U" 5T >KTU I W 7
rft o r f u ^ t OTTTt
U y u HU H?> I rT^ U37> V T f e w ^ fe>HTUTt H?>1 H
d j d ^ ' d l UHUt U :
fzwt fas ifw uv $ bus 11
fTOcr gfe- m # w wmii
(WdT QDQ)
fcrfc fkfe w i/u" jj&wfa wft c?§?> mf §-//
/h/pt i / f brfa fwifd ujwir n yu7 feu crnt §•//
( w aog;

H f w U TO rft U 7 rffe?7 fej?P" VdT^frf 7 W j H 7 ?


H t l U U W U t y U H U H ? 7 I U U dJdH'ctl OTUt U :
fR7P~ TPfk fdld'fH 7> fem Ufa 7PH* Hfc HSU
TO" fk HFt <*>'<bc(i I/U?5"TOf773" II (»fm
fHPT 7> fwm ?P>f 7T folZfdWll
7> 11'dd Hf& JPBf fjfaWII (WdT 5t£.S>)
A'Act TPTJ IjW 7> Wlft II (WUT HQ)
( 13 )

A'Act WUH fUPHttt WOT l/BHJJUII (W


Ufa UfarJ7> FoT U few fatf'd c?s? ?pfa I
(U'dH'dl <\o)
fk?> ufa trfwr h ufa uf ufa ftifcpw <5<*jw7 //

Ufa cT JJW& H Ufa HU7 II t7W

dttdll^F )ft UTU U t f w frjW t f t VIO'd'H t f t


W ^ t ^UH7?) U :
zf&tf iiu pf u mru jtr&w xfa u1 ctu h^'H 11
(HUW &TT)
feu W^foV ljUT3ft>>ft W tft U T ^ e t ^ H?> I v u
fWTU W t f t £ n n f ^ t UH?F foC3 ^ t ?nft fer Ht
fo w f t VcT?7
S
HH t f t ^UH

fUP>f7ft t f t H d d l ^ ' c S U1" I >>rU
fltjFH^^dd^ H?> I H f e H H U f t ^ o f f d d 1 feVfU1"
feu oth >>ru t f t £ v h ^ u sr o r f ^ r b 7 o r f u s 7 w ^ t i r k
f H t F HUT fUTW U#UFI ofu ^ ^ t TP ofUB" ^ W% I
H W t f t U fen HcP" U ofeoT f^THH ST HUtF
W tft U d V s/'^cV UTO H?> I
guw faptnrf wOr iiuhjjuii (»m IDS)
H WW rft £= "UMHU u t H H F e H?> I WW t f t ^ t HfUHT
U, H W HH UT^H ^ t ?5Ut' I F HoTE I dJdH'dl
UHUt U :
zuw
•s fan? wfeG ii tttt —Htf wfa vd'feG ii
Tra* mufa wr ohm ctuQ wxuiFii
UHW pl'dig C u f a tJg few" 7> Wfall
(wm <i3£t:)
(Jl!
H fen WW rfl" u t vrfUH1" H1" w w r a u ira
fe^tOT^t ^TT^tu"Hfddld orfe H ' ^ ' d l ^ T , fFTH
^ f e w t ^ 1I' fen o r e ^ >h t u £ ^ ^ t i t r B B
W rfl" ^ t ftT?fl ^ t O H d d 5 t F # © T O t Ut Ul H
^ H ^Ft" W T ^ T fewt ^T ira" W rfl u t f^TU7
h u o t u t "fere" W T J 3 s r sftfl" fere* ofte7
ui ™ w ? i t ^ t f ? ) H P i t i i f i H fore"
f f e tP" .dl«M>d1 U # ^ ^H W tfl »f3" Hdld' W
ftfK1" W F Ul

—o
TO TO f w % W F t o firm rft
n ^ f d d l—
d wfell

% >/# W Hit

W W tft # H^r tfl" >XH

M o r a y r o ^ u o t k ^(SH'd f w r t ^ ^ n t o fnW

rfl"^1" r T U T H f c ^ M ' Q d 1 I t ^ T H § H W ^ ^ t rTUTH


1
"fe^" W f e HK Ut H>f H>f fHd" M ^ d ' d M ^ OT TO I
iffre fe^ w f w ^ 1 , nfunte ftfe
gf^t, W rft"U ? > W rfl" Hd^d'd H'fdy f w rfl" M B ?TOt
ofd" rfl, VTH1" fe1" fiw rfl", VTHt U T O ^ ofa rfl, xTtW
V-TH1" ^TO" frfui rfl", vrvft dJdcVH ofcT rfl" TO I
H ^ W r f l ^ T T O T r f t Hdtl'd H'TdH f ^ t f l " ^ H V T O t
MBd" OT tfl" ^ W > f e fifuf Tfl TO tT1" 3" TOHt o f t ^ t
fe Tfl" fereir org 3" y ^ r ^ t ™ H 1 ^ > f e frfuj-
rfl" £ W t ^ H £ TOH fe»T Hd^'d
W f t t fifuf rfl" £ TO >fo ftfuf rfl TO TOcfl o f t n t rfl"
tohI" h1" v h b ^ o f t ^ t Tfl" w tt&w £ ut n r TOHfonr
U W WW > f e frfuf t f l o(fd<£ HHt' ifed" ^ t
U H'^dl1 W fcl W ^ " t t t M3" S3" UBnf
^ ^ t U ^ f t l d d ' s A w * TO7 U1" ?TH o ^ g f l | H ftH

rTU orfo>tfT VrT 3" TTO Ut UHt H1" VTB1" f u ^ 7 rfl


WW tfl" ^ WTO7?) t?3H?> ofTO I ftfH fife"
sf^t sire £ for? ww >fe ftfui rfl ^ srfeM*"
( 16 )

Ht I H U ^ U w f t t fHUT rft W B 7 >H3U rft ^ H U T O


ofU W i f t U T O U t f t e U T F U U f e u ^fe>>T i t e ^ t
tout y.dilul feu t t o( iitT w a I f e fo>>rut i fen
§ sr v r ^ - f t j H 1 " n t u r n u ^ r *ruf fo w rft u t n u f t u t
f w ftr©1 feu orfu ^ *fut w vfe
ftfllf rft tffdd h u t fe fen orfc>>r § u j u feu ^ BrT
ir^nj ^ t u I oft u f w r h u ^ u wu, few u
1RT H1" § H £ rT?>H U, fen £ ffe 1 " # W T «H»dl'0<i
TO frry" £ ujufiwt ^ t i ^ ^ W t ^ u ' O d l ^'Odl
ui feu feH'd1 TOTO u ^ n t F d f r w rft ^ y f t i h h v t
IP" feH Ht w t fife F U ^ t Hdtd'd W feW rft
? T O U U t l H fer H1^1" ^ TO TO TO WW u t n u frfui rft
£ rT?7K f j W I f p r y £ w i s K 3 Wfrf1" § W
w ^ f f H H ^ o t ^ uTuftftft u t f ^ ^ t § ^rfewi
—o—

TO" tJ7>7>ffafctrfew TO" firs7 UdWA II


TO" TO" f i t s 7 TO" TO" cftS" TO" TO" ZT tJ?>7>t
f f f f c UJf tTfety7 Wfell
WW tft UoTO

W 3 " , IfiTO fe^ fe^r HftRKT^T H f u n t e " Hdld'O


f l t e t U ^ H ^ H t H d ^ ' d wftWrftUTHHdrdfo,U|UT^T
fRHferU, feu?T U" UTfe feif VTH7 VH^J" ^ U ^ t oftf 2 6
K W TO 1 9 1 3 ( 1 3 UHU) ^ t ft^tft U ^ $ feoT fe^FUt
U 7 "UoTH U f e ^ l feH HVf W c f e feW rft £ ftfe"
W , H W T oftjU'fofHd'cS feuU, W T T ^ J T f W 1 " u f e > > r
( 17 )

Tft i t t # u i r f u ^ u £ fent o f f e t t f t vf >>iw u ^ i r e v f u u


H Ht, U 1 ^ ^ H ^ 7 F'Ut VoPH ^ f t w I > H 7 3 7 H
H fFPT ^ H t f w ? 7 t f t ^ r U g 7 ^ H c S oTU
£as ^ t VnTH
*•>
UEt I W t f t f c l o f t i t i H t ^ W
T f t ^ p S t T O ^ o t e T ' f e t H fyy'cS fe^ dd'cSl TMcft
FT UUt Tft, H tdddl'O" W t U MH S U 3 7 7SUTU § UUT ^UT
W U7> I d l d y ' d l OTEt U :
t17>H WUcf FUcT Ufa TPUf tJ?> UU§lfoTUt W / /
(War ^ s t f ;

H H tdddl'dl UHHt»ft ^ ' O ' - d l ^ T U?7 fcj tT<SH HU?7


>
7>Uf I ^ H T ^ T fen B ^ 7 Ut UU 7
Ul 77 HUt£ VFB7 H UTU¥ feu Hutu § H Bf*" Ut fe>HTU
UU 7 U, HtT TO7 H W U B 7 Hofet ofU
r f t e t u >hh t t s " h u t ^ t fen B f 7 Horat fyy'cs ifc
^BHt tftetui fej^^^ii^^d gunyHufewi
h fen fe^ul" <su £ f a s t w irf^r i fen fesrut
for £ ^ t feoT >HUT>ft
cSd'd 1 E f w i ^ t £ WHt WHt TO Hd^f'd W
f r w § W H t f ^ t M B ^ f w fe >HTU H UTU OTB u t
HUS" y ^ U ^ TOH feM7 U I H ^ U H U t d d d ' d Ul fUUU 7
UHoT7 K W Ul TOH HK W cSd'd 1 Ht fFHT UTU f ^ U
TFU W H U fUPH7 UE 7 Ul Hdid'd W ftfuf rft H^" ^T
HUBWHUFI W H S y W U7 H O T offe7 M B feH?TO
otu <sr u t u ^ t u 1 " Trftra - i f u u 1 u t u ^ t u i? ^ f e t t f t ?> orfu
UTU TFfOT t f t W UofK?™ 7 ftPH7! UoOWH 7 >HTfe>H7 :
/EST JJUWTOF7^7Ufa W $ ^fir U oTHU^II
___ _ _ _ _ _

feFT UoTH UftjH W V feH ^


TTTH fTOB frflU u l w fuPH1" 3 IT? trfeW" ^T TTTH fTOB
frfuj- ' f e t e 7 fefe7' orfa ^ y ^ ' Q d i h graor u Voth
I t w z j vfh 1 " to" § f k ? ^ ^ c r i W i fen h k
VTOoT rFH" H U ^ t £ tfHt HPT^t M3" vTdl^rd'd

cfTO TO I Hdtl'd ^ B F ftfuf t f t £ Uf^" >>FF ^ ' d l l ^ f " >H3


H3" .dldly' § H 1 ?) £ tfH ofB Ijf^FI
—o—

TO" F ^ ^ TO* TO" H o ^TO"TPUII


TO" H fS7>R HtJdld' fpHJ UJ& tJdH'd II
tT<W t

HdtJ'd
cSsJWl

y d ' O— d WHt feu7 3 1 " i f ^ t f t o— ^ HVT,1 BTfij
*s

WTgB IFH W B M H f^TH?? ^dls^'cS ^ J U Ut ^ 3TH TO I


feTO1" »f3T cFH VIO'd'H g o i d d l , 7? felft, fm\
lydcS1 F f i f e f i f e l^dcSdM W I fej ^ ^ t/k'A
^ r f w r oldcSdl, HiTT ^BT I fej
H orrot F W
S
Hd"
S
TOUT,
'
rT^t >H3 TOHWt TOUT I
K

WcT^FTTOUt dfdctdl ^dldl


H ' d d l I fedcS' F1" feoT feoT TO?> WTRoT d<Sdl' I fcj >HH
^ddH'yft w v f t u ^ r fe fcdcS' w ^sr
oflddcS o t f z W o(dcSdi H HoT3" TO TO ^ f i j H^1 orfew
ofdcSdl I UtT^" TO 3 feTO1" U UoTH feF
cTCJTKJT I H HHt' W sTH fel W ^ F ^ W ^
WcT "fe^" for forot TO t T "U^H u f e f " U I i f f ^ H ^
^TH Ht t HU^d" SUF fiFfui rft £ t T O £ 3" OH OT

—o—

HTO'-wlw'

v n r fin^" f w t y n ^ t re s^sT" ^
i r e " TO TO" I WG "UtT ^Hd" VFB1" fUH1" 7> 7F&
^ fife ^ IT f ^ IM ^ HK^ ^
ire t f c » F t f e » F ^ t fe^t i > f h ^ tft
£ H'^U'cS ore 3" HHoT ^ t W H W d " rft
£ u r e fe»F § feu1" fa" fel W 1 " Vfta TO r T H TO,
feTO1" Ut HUHt fau^t U5F fat ^ t r T ^ t Ul feH
orfu 3" H ^ ' Q d r T ^ H U fieBH tTtT u r e f e » F S
i f f e w fe B v ^ e 1 B* o r f r o K fer v ^ t
?^ft' v ^ t , vr s r e w t i^fctf u i » f u
yQtd'd fefcrft^MH^o^imfci^wS
nrawt i uit Mnis- h ^ - h ^ ^ f treffo f n u r ,
fflW, t U F frfur, i f e B ^H o f d d ' d fifuf t f t
KH ofire1" I F BRoP" dV 3HW
IF >>Td U ^ t ^fo>>F § feoTS ore 3" fas1" fe7 I UJR

<^dH'9 i=re toi >H^eTH n t u f u TT^", W

TFf^F § t ^ M ^ ffe>>F H >HH feoT


( 20 )

uu 1 ?) u h i h f HH->*fe y r o n t § h u t i n t h ^
2/d 1 ^' cTO O h ^ t WUT W >>1H OdcS' 7TO oTHfeU
dw # I TO ?ft UUt 0tT 3U1" TO, W HW?
H. frfui rft, H H H. U ? ^ " frfuj tft, H. fcSddd
p ft a '•d *s r a p n ^ p ft ^ . ft r ft
T7TU[ rft, UU TUUU THUf (WW UTCU THUf tft), "UTT^" TFH1
fyfur t f t , u t s t t i f h ^ r t f t h?7 1 TO t f t
§HU s/d 1 ^' Ontwt feu VU1" U%
< ^ ' Q < i WUTI OH feU ^ W TO ^ffePH 1 Ht I § H
h k fen fen u u t fenfe7? h O h feu u t y u T s i u w u f 1 "
Ht, feffo H1- § H HK ferot w t Ht H TP" u t t u
U F H t l fer o[U3" JU^ f H H t e 1 ^ Ut few oR-f&TO
u e H77 I ^ O h feu u t ^ H o T W MH few HVF
tfU H Ut d f d d 1 I ¥U H Ut fyHcS'cS oTU j f e 7 >HH
djdydl u ^ t H ^ t i » n r £ oret dy'csl oru
^Ft 1 Oh w fen ^ t UTutu-ujuO § 7suf v t e H
H77I tfH oTU3" HUH H7> I .dldly' £ o r f u u UH H?7, HfUPH7
TT oTU, ^ t , UT?)1" t f t H^UT t f t UU i f ^ - i j O t f t UHt
U H1" ^ t F f W T oTU I feH Hcf* l f f u * F H UTUfa-fUHt H?7 I
TO oTU5T ^ W t W U t e Ut£ U1T5" § MH <Sd'Q<£
§ w t fe u ^ t >f§" ^ fere uftfei H F
W t HH feU >H T §H H1" ^ f u t §*Ut d l ' O d WUT
rFU:
hu w Pr Mm & wfewi
MH t f t feu:
W F Hfd4)4 HW ftld&> MkktW Jf H&B*
h v f f e w £ orfu ^ M n ^ - h u t u <ft ^ t i Oh
feu ob-f ofU?7 § f F ^ § F > f t >HH u f w u H?7 fe UU oTrf
(21 )

UftPtf 7 7FW ^TT oTUU H?> I o T W ^ d l d l B 7 f U M 7 ^ ,


S H t M 7 ddcSlM 7 B 7 faM7^ MB" oT^oT feu ^t
B 1 MUT d f d d ' i f e H H f feS-fe^ UUT W W
fUTM7 M B UU ^ H feu ^ U 7 Ucf HiUTM7!
—o—

tfW famr&ll
w w frfur tft £ tarafF

feoT ^ U HH7 S ^ U 7 ^ U 7
MH 7 H f e M 7 fo fife t u ^ 7
B 1 V 5 t F f e t § U frfur t f t M B U'Uft fUTMT?ft HU 7 frfur
tft ¥ r H T frfur t f t TO TTOoTHU oTHUt M 7 ^ " HUT W I
7
fojTft U - W VHt
•s
UU ^ t M ^ HUT I feoT ^ U feu
y f e M 7 B VUU B v f r i M 7 B 1 MUIH fu?> HUTB £ WW t f t
7
£ M O f ^ - M ^ fife" f H H ' d u t t?5Bt oftBt I W tft £
7
M ^ H^'td'd UB?) frfuL[ ^ U H t £ orfu fu^tM7
fotf^UtM7! WW t f t U i f e ^ " B H^'td'd £ ftfc7 U Tft
W UH B7 cSU frfur t f t o r f f e HUT fe f i f e F U ^ 7
Ut HUTB M f e t U, feU?ft Ut ^ t f u & t foS" I UoTH M ^ T U
FEJ FU^T ^TFEYTUFET I yft—UTU
-s
UTU H'FOY tft MUT MUUTT
oTU fU&tM 7 ITHtM1" B 7 ftfe" F U 3 7 UT f u % t fooTH M*Ft I
ftte s u ^ 7 u u u frfur tft, TUTM7^ HU7 friur tft B
T^H TT UU V>ft H?>, frfe" VUU B HUTB £ WW t f t U M 7 ^ ^ "
W UH ^ fBMTUt oftBt I fFTH UTTB cf WW t f t 7> M7©^*"7
)ft, UU BoT ^ f W fe^oTM oTU f U B 7 I HH1 M c W U
WW 7SU frfur t f t U% t U ^ t ' M 7 VUU I MUT HUTB ^ t
§^toT feu Tft I HUTB& ^fdtWW tftU^fw^BU
M 7 ? B HUTB £ WW t f t § l f U Ut ^Utf 7 o f t u t B W 1 "
( 22 )

r f t ^ U r e W I HcJ!cJ tTOTT i?t H T O feg W tft § f i f e


u feara ^ t jftf JTrerar ^ r e ^ r t ^ f e fotr cRft u i fen
dr^ 3 f w t ^ ^ nto fifw
OT ^ W rft doT 3T5" B 7 HUTH # TOHt offet" fe rft
w w h7 w u i 3 1 " g 7 ^ 7 t f t orfTO UdtJd' H7
f t u t u i r e f e t lore"^7 OPTOUI fej orfe^^r

TFUf feWW H^F TKUf tfl" ?7 TO^t oTTHT fo W tft


cDT3" cJoTS" t F oft o P c ^ Ht B 7 WW t f t WH U offer
fe y r ^ t ^ n t ^rfa u , w f t b 7 nt i w uro
^ t foNdl d f o U,
tTrfe>HT oTTOdt I HHt HsT W f t I "fet HUTH 7> WW
tft § M - w t s o r f e » r H^ra" £ #ft ^ ^dHcS
oftH I WW tft £ frfur UcF § UoTK ore TO
Hdtd'd H n f r f u f t f t ^ r v r e f e ^ t r a p w o r a ^
t r sr w <c5Tfe>>rr, fat TO ^ v r e v r H'foy g f e w u i
fet of^T-oftdTO TO fife H u t HUT3"
TFKM 7 ^ d ' d d l ¥ c T T O t H t l WW ^ t a frm t f t #
a /> v r nr r ? a ^

Vfg" oTTTO ^TdT, Idl k W f i f e Hd" tTcTJ7 3" oTFT


HdT W TO, F 1 ^ oflddcS oTTO TO B ifc 3
d d ' o re7 fr^e7 u i w f t n r e t T C TO U 7 I H ^ t TT^J
7F& ^ f e M 7 ore I H 7 W W t f t o r f r o TTdT, f w vfi"
^ n • p «—> ^ A* ft _____

TU3 7 TOT ITW TO TO:


CP9" JcTcT/ fi-IMddl WIT, fBS" £ fdcVd tttF I
h v r a o r £ f^ru 7 ore?ft ueT b 7 ^ft o r r o g t , fer
o t ^ t j oft u r e w f r a ^ r 7 u i fer ^ r o ore ^ >>far^t
HHHt fe^ te u t fcTOH ore W ^ 7 » f H y ^ t W ^ H
( 23 )

ore^T d f d d 1 I few g ^ 7 t f t ^ W 5T HUTH1" TOH


U?7 H f T O - f T O I w ^TT fcj1" U I
—o—

w ufo* wu fim <r utf wi? II

feoT TO TO W TO feW Tft "Hd1 d 1 H ^PUS"


WT5" TO tP" 5T F fe^t dfdttd W,
BTBHt HTO U BTft Ht I F t HBT3" >HTHt, fHH fcF cTC
Tret^f 1 " ^ t TO I WW t f t 7} TjHHoPcJ oRT TOHt oft^t,
h1^1" t f t ferot urant TO % h b fean? u oft
oTBcf Ul H1" TO t f t o r f r o 7TBT fa feTO7 f ? f w
H 1 ^ 7 feoT iftcF d l ^ ' P d ^ T U, § H ^ F U1" I feu feH'd'
y f d - y f n zjtB" H t a r feW t f t n t i fflTp" § ^tth
t u ^ f t r e TO i H v r ^ r >HH y r o t h b i h £ ^
T^HHoHB orafg»ft TOHt o f t ^ t W t f t dd'sfl'tf 1 " BHt' Ut
tFS" I TO W H » f a r t f t F rddHcS U UTH I H feH
cTC HVT WW t f t (S'cSo(Hd oTOTf (tHdld'O ) >HT
3TF I fet W 1 " t f t TO 1 9 2 6 f % F H F t - T O F VRltS
BTH TO " ^ f ^ f F S T O HBT3" TO* oftH I
—o—

TO1" t f t % TJVX *JdH<S

TO 1 9 2 9 FH^t ^ H W tft § ^HH


fen ftte F § f feW t f t , f ^ T T f t feW tft, ^ H t
H ^ feW t f t Fcjft o f d d ' d feW t f t , HTO feW t f t
( 24 )

>HF ere UU f n W ^ t W H I cS'cSo(Hd >>f W 1 " rft


§ TOdt oftFt, ^ ^ rft, >>TO t f t § HUIF* TJFH o T U e t ^
TO, f ^ n r ofU fife FU^f tddHcS I HUT3" F t TOHt
TO^ujuH'foy
^ U f i f e ? U ^ f VUU I fen ^ U W rft £ UoTK oTU
T^TH^- f f y flfg- ^
f w F t HU f%U, f r i t HUTS' HUTO" TO, ttdwftw I F
w utnu fifty tft H TE F Hti W fifur
rft Vld'd'rl fem? ^iUT TTO >HTUS" H^oT U W
ofUUUTO,HUlF*5 T 3"§3 T UUtU I feorfFPj^Hn^H^F1?
W 1 ^ oldd'd frfW § UoTH oftH1" fa" § U F J HTUH^" UWZ
TO feF U, rF I F ^ t F1" UI^t ^ U few F1" ofdd'd
fifur >fc W ^ro UU ITUfU^F I rTF
¥U d T O T W "3* WW tft (HtHU fifur rft) £ y f ^ T ,
" i r e t feu H ^ F f e w u ?" »ruf F f w , " w to
fifur rft i m , F H W HOTd"1" TO > K W OTt TO TO I
Hdid' » r § F t » f t TO, d" ^ t ore t=r ^ e u r o oru
B" l ' feu TO % f t ,"CPU TOUT fira^UTI
f >roor f$rip oraur w ) f w i " h f o^dd'd fifur
I T O t § UT w rft UTSS" v u f e w W WW rft £ UH
y f e w , "ctdd'd f w , § u v t e 1 oft o r f i i F n t ?" ^
o(dd'd fifur ORFUF7 fetuW^WFK^SL f r @TT
§ feu7- fur TO w rft F U^TO oru § u orfuF, w ^
TOUT fiia<£d~l fUF § fecf^ w t F H orfUF1" F U W
rft f^OF o(dcSdi F1" >>ru TO A d d ! I fej TO" 3" rft
g r o a n u u F ORFRO fej HF f ^ r F u t ^ H TO i
TO f ^ n r TO ut Ul feHH^t u 1 ^ <SF fifur rft
_ _ _ _ _ ____ (

7i W3 U 12 (WW) ^IHU frfui t f t § tddHcS f U U


UOTH OFFER FE W f t FE U1", HU ^ t >>FR UT§
Ur, 3" W TO ^ t ?>Ut' >>tT§UT I W f t f t f t U t t f t ^ U
1
I l ^ f e f w i T H ^ l f e
w ^tnu ftw tft £ w fnW tft u uu?ft
W zfoCW H f e UU77 offe1" W WW fifuf tft
H d ' d ' H MWU ft UTHI

t7U?5" 7JU7> UJU For Van" wfe &&


Hfddld ife* W Ufe Ul
irfuw1 ftwu

UHU £ for WW cSd'd 1 Utf 5T yrft TO^tl >>ffK3"


fenro oTU f<SdcSH offer UcT tldHcS cStd'd1
f r o f ^ t o f W f w S l H t o F T O - H ^ ^
fnuf g r ^ £ fyd<s' u TO f w oruur yft? fen £ yrot u f o
UTftl H U UH ^TR tHdild ftftlf § TTO H W
i f e feu tfUfU ST WW ftw tft UH
w i w ftw t f t u f u w u u f u w u fen w §

u t W fHH I fen ftu ^ t H^ftM1" U77, tTU UTU cS'<So(


t f t ofdd'dUU u f t f u TO, tfgU H'fdy IT
ttfdd' t f t ofdd'dUU H'fdy F t UJU 7TOoT Tft U rddHcS
oTU?7 ^TRH VUU ^ r UfU TTOoT HftUH t f t »TUf Ut UH3"
FEU>HT^FHHI <y>fdd' t f t £ y f e ^ UTU ?TOOR H 1 fd y
t f t U UUTO U7>, § U fofddl tTUfr ftuW U?7 I f^TU7
( 26 )

o r a ^ m j tTHI ^tfF>tfTOIftort3t
3 7 UTJ TTOoT H'foy t f t o r f r o fo >>F tF§" FTTF ZF

— *s

W VF^oT W•v F 5 TO— TO UJ^t Ft>>F ^ c f F


^ t t F F 7 U I »T3T W M7 o f f e 7 , yOT 7 UT?t
fet^jt^^t \ddHcS oTB Wl W t tftu^t
UF i f r o HH1 feu UJJ TOW H'foy t f t >H t to'
»FTO t F fyd'H I ^ F t ttfdd1 tft £ U 3 t t^J FF
7
W tF tldHcS oft? H ^ Ut UB7?) UF I orfcjF fej
§Ut TOW TFfuS" tft TO fFRT3" W^t F ^ F ^
UHH TO ^ ^ W TO I fTO 7 H F ^ f^7^
7
>>F W >FB Hjf TFfug F BTO 7 ^ f t l W I UTJ
TOW TFfOT tft £ tffe»F, " W , H fedcS1 fe©1 U F 7
U1 ? " H 7 W TO3t o f t e t , " U ' d H ' d , H t 1 fa^t W f e P H 7
5 UTFt I F H § TO7 ^Zft Tft, FTH UJ^t ^ >H7fWr
3" >>FU tft TO?* ST W I feH oTW TO SOjF 7 c^ft,
> f S > M c t e m 7 © 1 ^ 7 u 1 ferot w t .diwdl UFt, w i ?
ora t f t I" 3 1 " >Hcff UTf TFftm TFftre t f t £ y l ^ H 7 , " W ,
3 B 7 TOf oft U ?" H 7 W F i H » F fe t f t Vta7 ? F <H>fd<t'
U ^ U T J t f t ^ t f H T J ^ T fbru 7 , "fed" fe©1 B^F7 U I fe
^t^ ^ g- ^ >>fT^e TO F5" HB
ST Ut i=FF TO, 3 ^ ^ U, W f f F 3 7 I feH o ^ lUyd'Oci
F t ^TFt ^ I
fedcS1 ^ T O ofcT ^ H ^ 7 f % F W 7 feM7 i TFUt FT3" BTf
TOW TFftra" t f t £ ^ F t Ft V7 ^ H 7 ^ 7 ut
g i r ^ f w i fenHf7ut wr w fnW tft
H^oT § ^ft W f n ^ I g ^ F t o f t w tft
(27 )

7> U ^ W ZoT 3" HOT1 WfH W uV


M ^ H ^ f u r u T f e u w u f e T M 7 , fafffa M w v f e ^ t ^ u i r e V
tddHcS c f t 3 H?> I W c^E fiw tfl" HUB Ut fi-RJcF U UJU
feu W J >KH HTO ofte1" fe oPoP" f w W U feH
o f i r e feU oft W U I MUT i f c r a t o f t ^ t t f t , foT feU t f U J H
U?> I >>TO t f t £ ret o f t ^ t , tddHcS fFH" M B M 7 ©^"
W UofH cfe 1 " B* M n j t f t £ W ? ) 7 feu tfUJH H


U1" I MOT t f t ofU 3+ W t f t £ IffeM 1 ",
— *

oPoP", 3U1" 7TH oft U ? $7Tcft oftgt t f t H ^ fe £


HU1" 7F fFOT frfui UW HUH1" f d f ^ fefe1" ofd"
3" Zft W & U U?? I f%U UoTH u f e w 3 U VPBT ft^^TFH
oft U fedft oft^t t f t fe ^ TFH H. W fHW t f t W

#UT H T H T -flfH T re oTdH1" U?7 I ^UF fcw tft ^ H3OT


fuZ 1 ", ^ B T B u f t l B M B re W U ^ t VFB1"
i ^ o r ofe u i oPoP" B r f t re1" f w r e fepfwr u , uiunt
u feu i r e f g h ^ to m1" u u u i h h 1 ^ ret fiftjt
3 dHlttl Ul S ^ W ^ f l f W T T O I ? ! ? ^ ^
ui w ftPH1" f w u y u f ¥ utr u+i feu
iffeM 1 " for u ^ oft TP Ul B1" F f w t f t fen
U1" tfuftu ftfuf u I feu ^ t H 1 ^ HUfe f w Ut U 3 1 " H 1 ^
t f t o r f t f e ^tor u i h t o ofte1" tfdipj mttF uV
U77, t F © UcT t F ite M B H 1 ^ TO M1" 3" HUT3
crfUM1 oTUI feu UoTH >fe W WW HtHU feW
t f t i i B M 1 U1F WW fiw tft ^IfUU
UTF >HH >HUT^ Ut fife" B (S'cSolHd W UTH I
—o—
(
^ 111 ___________

fen fe?> f ww u t n u f i w t f t £ w ^utut f^utm1"


•fer urn O h feu oTUF to IfU TO WW t f t ut u f u F
Ul oTSt ^ U A HUTO U F * F TO F oTF TO feu
»F7=-ng THT^et U, W TO t T I fer F^P" f r o ^ t F U
TO I ofUt ^ U HUTF UUTO oTTO TTOoTHU ^ t
3 HUTF H Ut F 3 T O oTU f i f e t u ^ f ^HJH H3" tTO1" I
for H>T y l d t ! 1 fUPtf1" F HUTF TOHt ofU dlHdl
^ U U W TO frfuf t f t § § U ^ f ^ UTHt M F W t f t ^ HU
^ ^ t tTUjr ftTU TO UHHH1" H ' f j y ufe^H1" U, W T O
TTfetf 1 " >HF UofH oTU # feoT TOt ttdl^'yl fo(0To(
H f W " feu I T O t F t TOF TO Htl TOt 75UTH" W t
F t UUF KtT TO UTFl" I F # U FH^ oflddcS UU 7 d" HUTd"
0 6 1 6 tfl Ul for ^ U W FtHU fiw F t MTTO UT^t
v r f e ^ 7TO >KT WW t f t F UUTO ofUU F orgr-oftUTO
TO » f T O >TOF TO I »fUU->HFUt f W U ^TJ fer U I
TOTOoTHt^tFfTOWUTHFUfUfTO 7TO
Of feu u^t TO f h # u t i f h ww tft f uuto
ofUF TO I feor f r o TO f m tft £ oftF, "utu
UTU
•s
H'fdy UUTU
«S
u— f e Ut F J U,' Ht
*S
UTU

?TOoT H T f e u F

TO I Uor Ht o m f e U # , HUH1" W ^ f d W U ofU


^ ' f d d j d ^ ' f d d j d oTUfeW" feO fe^>FFT H f e F HU^F PTE)
M U F F oTU WUT T ^ f e H 1 " F f e F1" UTU ?TOoT HftUH
W F HUU SoTF TO I fej TO HtHU ftfllf t f t F
TO feu ^TT UTU I W TO TO1" few7 fo W W ^ f e W
I (_29j_ __ _

j orar few^UT IU^t ^ ^ TO H TFK § fuf§- frf^U7


I Ht, § H HOT7 ITH W A f t t f t U I tTU HU W
I HHWH "feoT few fuf& W " f e w eft VTHt t f t § i t ? f e t ^ f e t
| VPcT t f t TO £ Ht UTU UTS HftUU t f t £ f u r M^'Ocb
7
UT^F frfur t f t TO W U W r r e 7 U I OTt" fefcUS'A
ofU $ ^ ' f d d l d ^ ' f d d j d U 1 W U ofuftpjft W F few
otu?t u i vre 1 " t f t £ mutw fen ut ^nf fen?ro
ofU3" ^ ' f d d j d ^ ' f d d j d U1" fHHU?7 orarfuW W U 7
fe>>TU
offer >>fe VTU1 t f t § t ? f e t oTU H UfeM 1 " Ht,
§ H Ut UUT y d ^ 1 WHt I U^-HWt frfur tft

U, kJH<V<S oTU ^ fe^rU U W I ^ t ^Ht' ^HcVcS ofU


^ Wftuuiu ^ ' f d d j d W fHHU?> ojUU UH W U 1 " W ^f UW
VHI felJU U 1 ^ 7 frftlT t f t H^'td'd UfU 1 " frW § orfUH"
WUT, " t T U TO t F $ Utf, WU1" W >H T §U T U ? "
feU Utf o r f f e WUF, t f t ^ f t ?>Ut M'6'id 1 I W 3
iftT frfe t u UoTH ftfeM1", UHU Utf ^ u t M'O'-e 1 U I
fen £ to u y ^ feu7 t f t istet w^u1" 1 f w u
utw feuu w r FfrlU frfur t f t UH fHHU?> ofUU
i i*>r r u 7 w ^ m 1 u u u?> 1 d l n d l ^ u t u —
Uoth ufe>>r, —
uhu
H^U Utf t W W >HT@UT Ul H1" H ^ ' t d ' d £
#ir u ? f e t o f f e t , TO t f t Hur-ue 1 " t t w u u > f # w f
w ^ >>r u u u?7 u1" uoo-r ufe>>r vffew m u u TO1"
fer I fe@fe MUT W*v ^wt w t u^t TO ^ Ut
W F <cW'Q\d HT) I UoTH >H^HTU U f U 7 frfur t f t ^
§ »fUU W fe»F I ( W ) EtHU frfur t f t ^fet
frfur t f t ^ n f u H >ftr u f e w h 7 m u t h 1 ^
_ __ __ _ _ _ __(_30_)_

F t 7; TO?> oftF 7 , VJiPF7 W U ? F 7 >>fuf feu7,


THO'd'-H d d ' s f l f^TU7 HFoT1" VJFF 7 >Jf3' FBT ^ J 7 BT fe^JTFt
U I f F H HBU7 TO* "U H1 td1 FBT TO7 f k w Ht, for
£ WW tt fmi vft TO I W Ft £ H^'-d'd W
feW £ UoTH oftF 7 H F 7 5T Hfddld' F t UHUt f % F &
FT* 1 fen BIJ7 u t o f t e 7 FUPX11 SFSF ?>F feW t f t , H7**7 ^}HB
feW H t § TO* ^ Hfddld' F t UHUt f % F TOF I UFU 7
feW § UoTH oTU ?*UTB f % F # F "IFF 7 I W HtHB feW
F t § BTU B p H'fliy F t >HUT W tof TO7> oftF 7 , fej
F §UBW fet F 7 u f w f 7 U, fej TO5" fa>H'<£

u , ferr ofTO- u sr ^ r f e x 7 otb 1 fej ^ r o to ^


F f a u feW F t F TOU7 f % F FT* M 7 fcJPH7 I Ft
>HUT H Hfddld 1 MUT H f a FoT7 I F F 7 I W TO" feW Ft
£ MBFTf o f t ^ t F W t U TOFt oftnt U BIB TOW H'fdy
F T T ^ t dd's* 1 >HF W F f e ^ H 1
© ^ ^ W ^ t dd1^1,f^V7
oTB fe? oFUF t fHB <H>dl'G<£' I UU ^ t oTHt TOHt^f7
^ t F ^ t f 7 I > H T O ^ ^ H H 7 T O t F i ^ T > H F fyH'd 1
F t H B f ^ F t § H W W F f F F 7 ! UBF 7 oTU UTf H'fdS
§ slUT rt^'fy^ >>fF TO 3T HtH VH^F f F F 7 I U3H
oftB 7 , fet M 7 ST H ^ 7 crfUM7 I
for fro (ww) Htnu feW F t £ fen f b j 7 , fat
TO F H F H 7 H'foy gfe^H 7 U, H ^ 7 olTOt HU oTcT f F F t I ^
W Q >HF ^ TO* H ^ 7 oTTO BUI
- o —
( 31 )

fkfw t&fhr ite otwFfwii s7 uuunr ITFIWII


fag HHSfa F W B tell
TOre* § M ^oi'Oe tft w ora?^

TO xF HUtcST, UTUHt Ut TO, f ^ f w Ut Uddl oTd^r


HUT3"i" § i r e t Ut ret Ht I WW t f t U UoTH WSTPU"
W FtHU fHW, F H sTFt" TTUftd" frfui, 3 t H frfui
Ut fefzt OTt ' H M ^ o c Q d utHUTUTHtl UTUVft o T W
girt tTW ^ T O HUT3 W feofe H f e w d f d \ j ' Ht I
WW t f t F § 3 WUTU feu ^ t TO for g u t 3 1 u t
W& Ht I f r o u f n W (WW HtHU fnur) t f t £ g u t f TO
TO c f e TO7, H ^ F tft W TO Udtd'Qd1 » f 3
^UTUfeU^tUdtJ'Od1 I HdT3^H3"feoT^Ut ^ ^
Ht, H W t u t F d t UTO TO I f377 f ^ T U t Hre
^ T frot»T F ^ T TO, fro Wt' HUT3 § TO
S o p f e f 1 " tFE 1 " Ht I §3oT HUT3 U feu fej
»f T fe»f T fe fFTFT IPH U f U Ut fWQdl *5%ft Ht, TO
^ o c G ' f e ^ r d'd<H>l u t feu Hoft f r o t u u t u u i ^ t h t o s
HF^f 1 " >>TFt I feoT U R § UHU TO 3 WW t f t § W
$ UHU TO I WW fHW t f t p U ^ W?> oTUU TO,
S^Ft d j d y ' d l UHUt U ' T t t o T W U f ^ F * TO s l o f G ' f V w
fen 3 ^ " HUT3 £ ofHt f ^ H H u t I
—o—
( 32 )

ftfe f b ^ T fafe 3r a r e

e v r e n ^ ^ t Hup- fife" t u ^ f ^dk'cs h u t u u TO i


fen HK FEROT ?7uf W T n t i fir,
UTH7 F Soft* tJ'fSd F 4 k H F TO I WW t f t £ HUTF
£ UTO oftF 7 c F ? F idl^'cS f % F U^U1" oTU3" HUTF7
§ HHTO UF" U I HfUU d'9<3d
F 7 HUTF1" § W U W % \ F1" HUftnft £ HTO TO 3"
UTH H M+F" H t F H § W t f t £ UoTH oftF1" F " f T O
HH WR >HF § H F cTO § l [ U UTH UcJ
F # l dft HUftW £ feH F J 7 Ut oftF" I TO HHU dflld'H
UoTH o f t F , feH UTH t HUP" UT feu tJ3" UU WR
UTH UUT UT ©F 1 " fooTU F ©TO W § ^ F t I
F 7 HUftW £ UTO TO 3" feH Ut o f t F I UIH HUTF"
orut-ofut Hte+ F fen fer Ul F 7 WW tft F7
U'cSci IFH UfTO UU TO M F UTO oTU UU TO
^ R FRO FU^1" f r o F U u UTU UUF TH»PF F U
7
U UTU I f U Hot fe*f W H F " feu U I HUTF TO"TO
UT H F - H F oTUt F F t M 7 TO I WW t f t d d ' s f l TOt fi-RJU
U I "UU "feU^t Ufe" F fSTH § ^ t V F 7 ?nft Ht I W
rft oft UTO oTU UU TO I HFVUtf 7 F t M 7 UHF" § TO
TTO I feu UHH OT UtHU feW tft" Ht I fH?p" £
HUTU VUTU U UT F U 5 7 § f f t o f t F >HF fe*T HUH U ^
if TOlW § F T O oftF" M F >HfUPHT?7 TO F UTjU §
TOH oftF 7 I feH HH1 f HUTF1" U 7 ^ 7 cSF ftw
rft F UTO XJTF oTU^" orfTO fa" H 7 ^ § F feu?ft UU?ft
F " S ^ t ^ t TO7 TOf Tft I TO ^IF 7 HUTF7 U fa" F U ^ 7
( 33 )

ftte f r o of § U 5 UIU I ^ HU W VoTH feft-fet


tJ'cSd U ftRF Ul H f e H H f ftfe" t r a 7 WoT TOoT feu
^U UUI
—o—

fefew ^7ty'd7 ^ imfrjar&tii


1
wfut u H ^

fen HcjF H ^ 7 o r a f e f t ^ HH7 Utfe^H 7 H 7 w £u


frfur t f t £ f u u u frfur t f t £ to h u # uoth ofte7,
wfuu w sr i r ^ u t oru sf i n f e HU?> >fe sr
f u u u frfur {ww h!hu frfur tft), ^u?> frfur tft, truftu
frfur tft, oidd'd frfur tft k1?^, ^ u t frfur tft, fecra frfur
tft f u f o wfou £ BUI TO frfur tft u f e w Ut
HHnfet oTU # <S'cSo(Hd VUU I fojU TO utHU frfur t f t
(fFUU frfur tft) £ HftUM7 HHd" wftjU tf7^ tT TO
^U 1 ^ 1 frfur tft § W uftpH 7 , tft w r £ u frfur tft £
Mnr u w t f r w u B 7 MUT UOTH trfeM 7 ,
V^put "HdM1 td1 feu Ufa 5T oTUTft V#UTt, H ¥ U 7 M f r f d
^ f t P t f 7 fe7 td'dltd 1 U I WUTU feU 5T7ft fcH<S1 cS oTU
7
w u f ^ n u oTdTV i f u u i ? wutu ofui? u?7,
7TU B H 7 ^ UtfH" U?7I MUUW ydd<S >HUUB H'ddtt W
UB W r T ^ U?71 ftraoT U 7 W VfUU7 U ^ 7 U I WUTU
fd>H T Uo(drt!M t , ^ d d ' Q T t W U W T ^ o f d c S l ' H 7 I ^ ' f d d j d
^ ' f d d j d U 7 fHHU?> ofut t F ^ 7 U I WUTU fd>HTU ofU?7 WEt
Worarr W ^ ^ >H"0<il>>ft U?7 >HB ^ d d d «^'Hd tTW
M ' Q d 1 , fHH feU U 7 ^ H TO U oTdtU
f u r U, HIT £ H f e HTvS7 I H HUH1" HTOU
TO H 7 ^ f U B T F S l fej TO TO feoT
TO W 7 7 u f e > F , TO TO frfuf t f t F1" HTO TO^t
^ t FUUt Tft, fer OTTO" TTftW" £ H f e S T O c f t F 1 I H^1"
>HF V ^ E T ofU?ft HU ofU i F H t I c J F f e r ^ W o(f6(S'yl
oTW FF^t H1" ^ V H UTE UU f F F U ftw ( T O EtHU
ftnif) t f t 3 HBTtU frfuf t f t UU I
m ^ w o p t o fej H t f t r g w ^ u 1 ^ 1 frfuf tft
£ FHFH1" ypfuw crfn ZofTTOt V ^ H t oftnt Ht, F ^ F c T
frfur ( T O EtHU ftfuf) n t ^ w **fuu u f u ^ v ^ t
oftstl
—o—

TO? TFftcT W umr BtPfell


W W tft WH& U^T

TO 1 9 3 2 feu TO TOT fiw t f t t u ^ H rdfe'cS' F t


H H n j F t ofU 3", cVcSomd >H"F UU oT?t W t HUTF^ § F W
ZJF fTO 1 " y f6o^1 ?TfUB TO F F W feoT TO F t f ^ u f t TOt
UT?t Ht, ftT& TO TOff ^ f e ^ F U I fej f ^ u f t H 7 ^
oCfr^ 3" » F T O EFfetf 1 " >HF o[W oflddcS F1" V ^ U
TOrfeX1"! oTFoT F t IffTOF W t fife" F"
cTC HUTH few UFt I fi-fHHcft HTO ftw, FUTtU fifuf,
HFtFT g ^ T otb f n w , faro f n W , tos- ftfui, y r o
f n W , f F F B fifur (WW HtHB fiw) t f t F TO5" of¥ UU HUIH
TO t f t F FUH?F 75Ft ^ f t f t TO § F U W I t u ^ " H
TO $ fife" ^ ' r f l UTUFWT W3 of^t, TO hIhU ftfuf
( 35 )

t f t £ W t UTUH oTU Hret HdT3 § feHcS'cS d d ^ ' f ^ t f ^


fo(0To( Hret HdT3 H^d" ore t o f t UHt Ht I
UUU >H3 t f t U tddHcS o f t § I WW t f t £ Hret
Hd73 £ t f t ^ ^ r f w r falT 3 WW FtHd" f n W t f t § 3oT

yrd1" H v p u r e u f i w 1 " 3 feu1- fe d d ' s f l HUOT


^ t H 3Ht' ofd'fcfl & Ufet 3+ g r g r t f t « UF I W
t f t £ Hret HdT3 f g r f - W t H ^ 1 3" ^ fUB1" I yTOVTHt
Ut HKOrat 3 1 ^ H U Hret HUT3 § >HTfURHT U U 3Ut
UTHI tTU W Ut HdT3 7i >>TrfUPtfT Hdft 3 1 " UofH ^ffe 1 "
fo HUT3 flF HoTUt U i r e f t l d d 1 H31" H W ? f t H'fdy U t TO
fcr U 3 § H U H 1 ^ tTdftcT f n W £ ^ i ^ r f I tTU
Hret HUT3 3 T O 75%ft "3* HUTtd" fHW sift Ut 3 U ftPH7 I
ww Ftnu fnW tft £ u u i r e t t forre1 ore ^ to b fe
tVfHHUt 3U?> fifuf t f t § i r f e w fe g ^ T t f t U1" oft UofH
U, ^ n j H tTS" u t >HrfePHT f k f f UTHt ? M d f 3U7> ftflir
orftrs" HdT7 fe Ud" H r f d W 3 * WfdPH1" f>W UTEft Vd
3 treftd" fyfui § >KrfePKT fnwt >HTfUPHT U1"
oftH1" 3 UTW feu U i f e i r f i s w u f t w Ht, ©U 5T
fnW § ^ n - fu3T 3 for fe fer tft §
U ^ H 1
^ WZoT£T| ^rtM1" u t PcSH'cSl H^1^ ife7
1
fo(6To( w t f t ur fife " ur yft W3 fcr ftr fer
u f w " u o T O u r e w u u ^ 1 " ! u r e h u 7 >H T fenr yfti fro 1 "
UH HUT3 § W TO *3 W TO >H3 U
u 1 n r t t treftu f n W yft, © u o r f r o fo k uftj
HoTUT 3 HUT3 U 7F& Ut fife" §TOt ^ V H fUPH11
—o—
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7
feer cT^ jfe " 9/?5" WFtll
H^1 Hf

TO HUTF TOT H f i W F F I H d F d T^TO fifur,


ddPdd frfur nuut** 7 , H. HH#F frfur £ t r o t oftFt n t
Hdid' TTOo^dtdl^r
TO IfijjTU7o r U 3 " U H 3 " U U T O F # l HUTF ^ TO^ H?^HU
oru ^ ^TH1" TO fifur t f t t f t feu f u u u fifur ( W utnu
fifur tft) § H ^ TOT Hfuf»RO i r u u UTU I feu TDK'CS
H U I F HUT F HUTF" H ^ G ^ 7 UUt»ft TO I ^ f e t f U F U f i f u r
tft W t f t F UHUt H ^ F U 7 " F UTUf^H1" F ufu ^ H^7
feu fUH1" H^" HUT I TO TO fifur H t £ H F TOTU F F 7

t f t HUTF TO TO1" F 7 UHU^tf 7 £ >HFU H F UT F U 7


^ H o f d ^ ' Q d 1 , UHFU y ^ ' O d , F 7 ^ H d ^ ' O d 1 , fe^oPM
old^'Qd1 F ^ H r l ^ ' O d F »TU TO d f d d 1 I foUf7
u r o t , H F HTO 7 FA TO t f t ^ n r n M 7 UU TO F 7 i r f u n 7
u t fUFU fifur § TOJU o f u TO7, o r f r o 7 U 7 ^ 7 t f t >H 7 §F
TO, F T O 7 oldcSdl I ^ u t f u u u fifur t f t £ H T O 7 fa WW
oTH oTU^7 UT TOTU o f e f F F TO, feu FUlt UTH ?>Uf I TO
H WW t f t ^ H TOdt oTUF U 7 F 7 fHoTftUF TOt H f e u f t I
UTU uru feu fen n t FHOPFRO H'Gdl uuft u f e TSUT i UH
H U T U U t U F I cTC HH7 U t F fUPH7 F 7 feof fe?> TO TO
fifur tft W J ^ f d r t d U T U F r U H U M ^ f U ^ f ^ ^ M W
H F 3" WW cTH oTU^ftuW F W UTHT V UTU I f U ^ H
fW77 fUF F7 TO t f t H F UfUH 3" § U F Ut
7
M 7 UTU F 7 UHUfaft ^ fUFU fifur feu fur ¥ H F U
S F t oTU, TO tft UTU I ^ ^ fUFU fifur t f t TOTU
( 37 )
fcor&z wut U7 ww tft £ HUU UP ix UofH ofte1", fenu
u f w
sr WTCF wu UTU I H&t unit WUft, H^7 US" wuft I
feuu feW § TO W few, HU?7 cTd?7 WUT, oft ufe, U U
W f t W U t f t U UT U 7 U MUU W FPU 7 U 3 tTU W f t
M >TF7§U U 7 U 7 W U TO7 TFTU7 ff B 7 feuu feW t f t
HU^" WUT feoPfeB ^ w t B 7 f u t U f a ?>Ut', HU"HU u f e 7

ui u 7 orfus" wur ut
UUT7 tft u i n ^ ' d H U >HUU
W WU U?> B7 W U H^7 oTU wutut U, UU w u
tTUf U 7 UoTK cfU f u u U ^ B 7 W U UW U f e t U 7 Ul B 7
W " ?>U few t f t o(foe WUT, feu HU7?) U?7, H ^ 7 H 7 ^
B^T ofU^ 7 w u U?J B Wif M ^ f e *b B § W U o f e f u u
U?7 I U1 U ^ t >HUU UUUt U t H ^ 7 orfu^f 7 oTU I feH fu?7
7
U MUUWt tu?? B yddcS' u t H ^ few ufet b ^ w

ut feUUTH7 t UofH U U 7
Ht fe feuw7 H H 7 M U f e t ' TSUf

d l ^ ' O d 1 I H ^ feHU?) f%U tT3" U f e S 7 Ul


—o—

U'feG wptf H^ll


U o f t OlHdl F t H^1

fen UCF7 H^ 7 orufe>>ft orgfeM7 feor fu?7 ww § IPFT


oCW U u u t U l §*BH few tft ora 7 oTU U U U?> I

o(W H1 g r w oftUH?) H U U S 7
Ht I U 7
^ HH 7

feW t f t irfUW cTOU B ^ F T W U t U?7, U U OTU B

oidd'd f H W tft WTWfnW t f t ^ t H T O I fe^Wt

tt'ylcs feu h ^ 7 feW ^ u b m b wfet u i u w feW


( 38 )

' F TO UTF I oflddcS H f TO Ht F1" f f e Uraft


^ n t hb 1 " f n W F t £ ferr fe TOtw (^nft>>F) w u ufu
Uret»T TO, ^ H t ^ >HT§" F1" f ^ F U fyfur t f t ( W tft)

TO" f n W t f t u f T O TO TO F org1" H d ^ d era TO TO I


F ^ " H* ufe** 1 " f w W U f F F U fHW t f t (WW
tft) £ t r o t oftnt t f t w w ^ f t fujt f1 to^h7

ofte 1 ", fcrFU f n W f tthS" m f u u f u ^ u n u t i f e 7 orfcPH1"


1
orai fet RdHcS'cS ^ f t traj " w f F1" wu # f w
oral J T H W ^ H ^ ^ o f ^ W ^ W o r a f
3" "UTR" H7^1" o ^ f d d 1 ^JTO1" UftPH1" ora M3" fedd feu
nra ^ fe^oPM o r f ^ r oral u m f e ^ feu w t
i r f e n r ora > h f w u t ufro1" u i f f w f t F f e ^ Ft
HHOTFt H 1 M ^ r a r F TO5" VU7T TO^1" UI c*
w f t nfddjd § 3ut tt^'^'Ji i fero s r o o r a f e n r o r ^
HVRTF TOt M F o f l u r o H f u f e » T I W TO frftif tft
Ffe7> feF >>f 5T oftUTO Hd^ci oTTO HUT >HF
ujuntr fnW tft TOWt ^ ^ araft^ft feu f 1 - TO i
—o—

fmfa zmr TO" i/^a- wfem fefa tfu sto mtnrii


HTH 1 r f t y<Sdl

fen f ^ " u f u t h ^ t o r a l w hh1" y l d ^ 1 fupx1" i for


^ U t H1"3T t f t SFSF t f t F WU1- f^TF7 fTTUf TiTO" H <5T WW
TO ftftlf t f t TO W t H W ^ TOFt oftFt, W t f t HW
(
_ _ _ _ _ J1! _ _ - „ _
£ dd'sfl TO H ^ oTU WEt U, f^OP" oTU, TO feH §
>KrfeRHT u # i >f ure ferr ^ fen u 1 fc^-ru" ore1" i vfe1"
T r e t u wfyof 3 (SH^'cS u f u p > r u i f ^ a r ore B h u t t o
§tT f u § " I cP" W HW 1 cSU feW t f t o(fde *TUT, fen u t
W t 3 1 " s/dldl U crrst Ul for § w f f <5Uf Q t l d 1 I
feu w^t H ^ 7 h u h oreu 1 u , to w f f ^ t fen § u u ?>ut'
©re Horu i v t b 7 tft ?> feu ir?>cft oft^t, Hurenr, feu fewur
ore^1" 3" HUTi" TO feor U HUt£ 7SUF tTfe^T oTUUF I H ^
ore t r f w r o r e u r i w feor u W t " i h r e t o r r o ^ w
tft £ HTO offer, feu B1" TO W TO ut UUUF I feH U
UT f%>HTU ftldd 1 >fer 3 cTO ^ 3" W t U" feH U
(feu 1 feu*) f%»ru u f r o ^ r e t ore w© i h fen ut
u f e w i vru1" tft w tor ure ^ v h mt ufet i ere h v t
IP" feur few UT f%>HTU ofte1" h t ure HUtU
Ufetl UtF" f ^ F U offer 3T ©H U fUHTUT f%U ^doT If
f U P K T , © U ^ ' f T O t 3 d l H d l f%>H T Uore^ftfeUU T UHU T 3
Ufetl fe^" HVf f ^ U F 1 ^" feu7 feW tft U "TO M7 U^" TO
b1" t i u ret»r £ I w p t ret § u ^ f w fe h u u r e ^ "
U Br TO" W W TO I feu 31" TO W 1 " ufe>HT ftPH7 U
b1" to ^ w f f u y sf wddl ret HUHHre UHt H
ftfHT t f t £ o r f r o HUft fa H1 3T ere IT 3" HU t P f 1 , Vf
?>Ut >TOU oTUtT o/d^'Od I W1^ t T ^ H U fUd1" I W^oft
U feBT tft £ U% ifcj 3" Hret « § TOHt offet tft, HU
>)f]tffe>HTU Ut Ufe UUt, <M>dofl ?>uf TOUt I HUt TO
3" TO3t U, HU TO1 tT^T^ U I W ^ U H TOt t T # I
feu TO ix Hret w h uu1?) u ufet h t o ^tut fer feu
31" ret t n u v f t u t u f e u i fttefeu oftvfu w ^ " t r ^ r e t i
( 40 )

fet ut 6Pdd1 uut, U UU fife" f u ^ f UW UtHU


feW ut Hd'd'H TO t u mb £ w t ufe uut u
7
oftut u t u ^ f e ^ u ^ ^'dlt!1 U ^ W f f t c f e
WUT feu B1" feV u t U^1" Ht, US" feV ofU fe HUTB U U U
u fetft ydcS'w TO fife" §ut uwt u f e i w f i h^u 1
f u u TF I HT# W u t UJd^'Wl u t ^ u t U,
U 7TW M7>U oPUU U H1 d d l I feHU^ u t u f e w , U U ^
^ u u - ^ u u t fife" §UT UWt UTUt B u t u t UJUU^ oTU ?TW
feu1 frfur u t u1" f%»ru oru ^ ftfc t u ^ t u u u i fen uf1"
W £ u feur ut UT n f e ufe»FI
—o—

faQ jpmit
gedfd crw?> uwufll
ww tft w tth ora?r
feoT fe?> W cSU few ut Hd'd'rl tfH U orfUd"
WUT, oPoT, uut H^T UUB U VU Wff U U UU1" ?TK WU
UT, feuu TOoft HTUHH" »fT UTUT f j I HWff UU17TH UUW
^ Ufer Ul feuu feW UU1" TTH UT3rfu>>fT £ u f t w U H1"
uu fen £ i UT f^uu few u t (UTUT ut) orfus WUT,
HTGR FLRAT UT ^ H^T UT^ UT ?TH feUU feW U U
HU U feu1 feW U^UT Ul V U H & f w U
cTW FUFER FUFUR ORFU Ut UWT@U UU U^ l U7SH H>T
UoOWHT MTfenfT Ht 'fe^T VUoT HUH Htf UTUT jjfz ^T
o[ ^ f e U oTKW ||' feu oTU^ Efet WIU *B feUU feW
7>TH UfyW fUPHT UT gr^T feW rft orfUS" WUT
( 41 )

UoOWVF H7 fTO oTO TO U, TO w f t utet W ut


7PH utuu fifur TO f F H ^ H ^ u f H H F ' u n t
uro1" u i fen ww n t £ ? t h u r o t uru fro 1 " i
—o—

fm itu* ut jtftt 7P" ifcft fcu huws suf i

W tft TO H^ 7 "feu HUT ufcfu TO I fer


TOT^ft TO ^FTUhr uut»ft TO:
H^cl jfe* wzt II
UcQf gfr UBH UU irztll
WW tft Ht H^ 7 ofU UT TO HH7 fTOH 7 H 7 ftTU ^ t
nrH-iTH Hup f r o n t , f ^ 7 feu7 f u ^ ut h u h ^ 7 , tof
H7 UoT^T >TU WW Ht H HU^H H TO ut TO ufTO7 I
KTOU >Hnr Ht ferfeH HFt f u t oTHU7 <suf HtTO^feTTI
H F U7^7 Ht M W M ^ H H W F 7 '>H7fe>f7 tft' oftu ^
H^ VHI oTUt ^ U i ^ t feU ^TJ feU W TO HUtU
Ht ^Ut V ^ U ?>Uf TO TOU I fTOTO1"HtOTUcT1" ^Ut feu
HUUF F j t , oft oft >X7*r TO^7 UH UT^TEt HUt I for
H f 7 u - l j ^ u t 7TO ?FH feu UUT H^7 ofUH TO I H fUHTTO
oTUfeM7, HHdd g T O f e » f t M ^ H ^ H F F t H 7 § H H ^ 7
'tft WfeK 7 ' orfu UT F3" TO7 I HsF oTUfFtf7 H fed" TO
£ H ^ H 7 F H H U T H 7 ^ t H i " H 7 H H oTUfFtf7 F TO HUT
H 7 ^ 7 H7 TO7 TO7 oTU IT7 H3F F 7 fe FUT f U TT HUT^" I
TO7 TO H7 ^t HH7 TSUt Tft fHHF7 I UHF feu f I f ^ T
Ut TO7 IT7^1" H HHFU UTJFtl H^7 feu W U TOJU
( 42 )
1
tTO oT^dt W3\ ^ t TOt' TO V ^ I TOT UU?ft Ut HU
fedcS1 I UTO 7 feu ^t^f 7
fWH^f W TO
^ u r s " ?*ut " f e 7 i fear ^ u ^ u t t vth7 tft
U tddHcS ofTO Mfet tTF W Hfau feW tft F UTO7
TO ^fepH1", f W F h r TO, TO ^dltd1 U >H3
>PU HUU TO H 7 U7*? VFH7 £ W TO feW tft" § TO^t
offet tft HU 1 ^ H^'td'd ^ W ^ OT^ U UTS' TO,
fe^tffet**7 ^ f r f 7 TO, TO ^UT fUU7 U, >HTU tft F 7 UofH

fe VFH7 tft, feoTU ^ f t tret Ufe TOt', Hs?7 feft F f 7 Ut


TO!" u i feu ornfet otu feu7 u, feue uro^ feu f w u f a f 7
TO feu7 U, feUTT UU7P" ^ U 7 ^ Hd'd'iH W
UTOUTI WW tft F HTO TO VFH1" tft U1T U UTU I
—o—

tf/ftcT orfu jfe7 cfufofll


ww ^u1^1 fifur tft H 1 nnf^r

^U 1 ^ 1 feW tft TOWHU VUUI TO W TO feW tft $


TO7 WUF B 7 UTU H1 >HUT oflf# fe^" fe^7 # S3" «
TO* >>rTO WTO TO HTO Ut HUS7" WTO fe^7 TO
HfdoPd TO* f w f e w ! TO ITOt S T O UoTH
w ^ f f u ( w ) n t e u feW tft £ f w feu w f few
U^f7 VRFUU^f7 F >HUt uftPK7 3 W ITH U ^T i t e UTU I
oft UTO TO fe U^f HUnjU^f f w u feu feoT UH £ U1?*
( 43 )

feu W F , Huut B u u UUTUU >HUW-UUW orut FFETOI


$ ftPHTU feu ^ f e UU U?> tft W T-TUTUU BU7^"
SoTcf u , UHT w t i UHU7 >>fru^~ we feu orfu f u u 7
U, »TU BHf W # , B U ^ ^oTS" U I feu f w U § ^ f
sf ( w ) ^tnu ftfur tft wh u uu u?> i fen B f r
W
•s
U T ^OTD U §—"U U B TO-FWH UW UU I U W ^U 1 ^ 1
ftw t f t WW S u ftw t f t § arfUcf WUT, U ^ t u f e w - l r f u w
WUT UUt U, "fefe VUTUU W UU U?> B 7 MUf TO £ u ftw
t f t orfu^- WUT, t f t , feu d d ' s f l feuv7 UUt U I BHf
fefuw v ^ r u t B 7 feu f^ru 7 u u t u i ^ w w ^u1^1 ftw
t f t o r f u ^ WUT, w f t oft U ^ ' Q d ' Ht, BHf B1" ^ d d l ' d ut
V^-lT^rg- U I feu U 7 d d ' s / l ofHfet U, W f t B1" ^ f t j t
7
UIUT oTU WU W >H T §U U 7 I BUT§ U 7 t f e ^ 7 §
UUtM1" M ' O ^ l m 7 U77 I dd'c/l ofxfet UUB Ut W t U d 7

UTU7 t f t u t M B u u w t U, H 1 ^ feu oft u I FEHUD7 feu


>>r sf orfus" WUT w f t B 7 ftfw ^ w u71 fe?ft fenuu7
Utf U W ^ U 1 ^ 1 ftw t f t orfUE" WUT feu UU?7 oTU
UTW cS7 >HB sRf BHf B 7 UUUFU fWGdl w sr w
U, UTU TTOoT UT u t HUU U I feUcS7 UU?7 HS" W £u
ftw u t u ^ B U 7 feu u w >HT few B fefunruru
MUT HtH UoT f u u r I feu Hit UU?> H5" (U^) ufeu
ftW tft Ui? UH?> UU, HUU U?> fe U 7 ^ 7 tft U fefew
UTU Ut U 7 ^ tft § UTU TTOoT U 7 HUU offe UU U77, feH
U ^ t feU^t UTW U I MU U i f e 7 sisJdl, UHoT HUtU
WUT U f e l HUP7 s/'^cS1 ?TW H^T o?U?ft Ul
—o—
( 44 )

um Iffur off xj'ctdl HU* cTBWf Tpf W//

feoT ^ r e ^ n g r ^ U frfur tft Hd'd'H ^Od'^fS l^TOTO


TO W TO m r ore TO TO I H > n f t feu ^ t ? ) TO I
M^d'cSd g r o u t ^ WWF u r e to HU u u t e i
fen h>t ( w ) Fh=re frfur tft h^1" feu totu to i w
tft U T^UUtoT M7 3" ©TO U 3" UTE
rrre ure >HTrot fife © i r e toi TO w tft u t Hvnft
TOt B 7 oft UUU TO fe ( ^ g r ) EtHU fifur tft ©TO
TO I f f TO I ^ F t ure1"feUTfeUP"U I WH IFH UTf^T
U^U*TUtUETOI W t f t orfTO ^UT oft d f e ©TO ^TsT
U f e W tf^ 1 " tf 3 1 " TOHt o f f e t U ' d H ' d W t f t 3 1 " HVTlft
feu Ht, u r e ret UU ^ UU TO I >HTU tft §
UTfeM1" H1 Hd'Qd *5Et F H ©ITU U 5T Uff U f d W
rfti feu TO 3" w £ u frfur tft v r p t o f t h t o y n toi
©*5" 3" f T O feu ^ fe>>T offer, H ^ u r e w
ut TO1" UTUtU1" Ul
—o—

u r o r feu uuH u JJU&7 w tthr $


iren £ tddHcS

feH BcJ1" rfe1" oTUU HH1" tfeU1"fePK1"I TO feu fTO1"


g f e n r fe M ^ d ' d ' u u u ? r feu iruH uu1" u ire w
t f t U UUTP" feu ITUH TTUf u f w I o P ^ t UU fTO 1 " ^fe^f 1 "
feu1" I feor HK UTH § W " TO, W £ u feW t f t
( 45 )
Vld'd'H M »TTO cTHU fad'H^TO TO I (U'U7)
utnu frfur rft U U ^ F F TOJUH IFH TO F 7 « w h
fefwi TTUU 0 6 MFU HV tt'ttCft oTUt rtol, feu TjoChi
OTTO1" ufe»TI tftTOTTOTMFU F" 3" H f w W tft
F UTO FEF H'FCFLD UUt UL HHHU TOH F" W H U
fcF U, FF UT TO 1{TO UU I TO F fTO 7 TO" U fUPtf7 I
MUTH f r o ww tft £ u r o frfur UTO u n f e , UTO
fFtf 7 , oCZ\ HoT orfUF TO fe UTU1" feu FEFWR u fe
F UU?ft feu TOH U F U,TOP"HUt»ft UFt»ft
TO, Q'dlrtl^ft ^t HUt>>ft uut»ft TO F O'dlH' feu UT^T
UFt»fti F feu ferrohr uiu ttoot nt**7 fen
F F f r f t F 7 f r o 1 HfUF7 oPH tft I f TTOoTIj'dH'd FUTO
fe©1 H W I HoT OTU fe© H W >HF ^d'OlW fe©
orfuui ©h v u h ^ h uto § ^ u r o e t e fur©
urrftuE1"! H HTOU ww nut>>ft fe© u e f r f t TO FE r r o t
7
TOT>>FT• £ MNR^FT TOFT feu FOM U »F U, >HF UTUTR
t^rpfrW ©UTH1" feU UTC7 ?>UT UFt>>ft I
TOK HUU7 S/'^CS1 ^ F E ^ F T § P D H F U, H S/'^CS1 U #
F 7 UjU fU?*7 TO" cJU F F F U, HUCT ^ H TOH FTF H F
TO I feU TFU UTO ( T O ) FtHU fifur tft TO ^ TO UU
TO M F HUF TO fe feU F " FUt oRTOt U*F ^ H t U I
U7^7 tft UTO F feH HUft ?PH ofU UU TO TO UTU HU7
VU1" oTU UU TO I H M F F T O F E U W F E H ^ U f U R > F 7
>>FHTOOFTF7FA>>^?TO^HU^J78^L<?^<SL TTHH^OFTOT
U, fo©fo HU7 VTHoT VcT HU7 HHUU U I
( 46 )

i? UTW fettt 5T Hfer SFW


1
fife H f a'Qe

TO frfur t f t fife* M ? HfUcP" feu u f e u t 6 f d d * j


H?> I W 3U ftfsF 3* TO u t >>FTO UTO H?> I feoT
^ U y f b ^ ^ H t ?rfuu 3 4 1 - 4 2 # I vfa* HfTO f i f e
VUU 3" TO ifH1" feu >>FTO cRFfe**1" I
u t n u ftfuf t f t £ t r o t o f t g t , t f t w t t ^ ' y l u u t u >>ru
tft ^ T O 3 f 3F HT TO TO fiiW t f t orfTO HUT,
U ^ ¥ t 3 UTSft U, aT? iTOt U 3 oftj £ fef1 TO
tT r H T U, 3 J TOt tt'Od1 I t f Ut UfetH § WW feH?TO
u1" ufetH u i wff ere f r o ^ro 1 " u, 37ft f r o u f f e wut
reoF tdrfoC orUUT,feH*5Ut3f ?>Uf tt'Qd' I fidd<V H T O
oTU >>TTO >KTTO *3 f y d ' H UTH >H3 H T O F t UFUt UU
ftTM^e1" Ufet I H ^ ' ^ ' d ' TOSHTOT
U, H3" 3 3 f TOf ttdld1 I ^ g r tft TO. fWTOUT
>>HF W tT^ UTU W fTO W ufe" FUtUI tft
£ ^ t >tfUF £ UJTO1" U, U HofF1 U ^ t reoT t F # VU
3 J HUUTFTOTUI feH Ut ofte1" fUPJFI TO fefe1"
dl5*<£' Hf oftF 7 31" TOJ TOJ W ^ o F u f e w I TO
frlW tft ^ W ^ t T f F 3 t , ItfTOtFU U rF^T, tf^oT ?>Ut olTO1" I
H ^ ' ^ ' d feu TP" UU 3^" TO tft TO1" ^ feoT F HUIU
U UIU fe 3 UUF1" ?>Ut' 31" F H £ fro 1 " Ufe^1" HU oTU fTO1",
i ^ f e U F H U T U ^ 3 t 3 t H ^ H U oTUfTO1! feH3^tHUT
irf^F ufe>>r ut fro ufe" sr i f h u u i u i WW TO

fyfui H t >>FTO *3 t F I H^'ti'd' £ 3f


OT fro 1 " >H3 ftffew TO5" UH t c j f ^ 3 l t f HK W
( 47 )

Ut vfftJ w f t B t f t ?TW WUT fe f u H U 7 ^ u t M B 7>Uf


nt b1" (ww) utnu frfur frt £ ww ut § TOBt oru ^ fiprt
Bf feu W^UM1" Ht, § U W M^U1" I OT frfur
tft U # MH UU, UU?7 oftB1", MU B* H^1" ^ W t UU Ut oTU
fUBt, tlftUM1" Ut B f W fUB 1 ", HfU B" UU UTU I fUH
Bf1" WW utnu ftfur ut W7B1" WU ufuu H?> I UU ^ t
feu H^T oTUU W U UU U t f t u H 3 , § U Ut M ' ^ ' d '
• f e WUT U ^ t M T , o r f u ^ r H^T f^fg- § ? KHWU W UtHU
ftfuf Ut § UU #W 5TWOT^ WH H?7 I
— o —

TJU H& zTHW ^ffi/B W&f II


tt H3TUT fHTra1-

fUH B^" feoT fe?) WW "tft HUTB7 § BTUU uruft "UUU I


H¥ §VUH, MfrfB UU?> Ut oTUU H77 "UU f%U ^ft fUoT
fu?7 WW tft £ H s ^ ' d ' § t u feu UWftUM1", f t W feu
(ww) utnu frfur u t , uuu1" frfur u t , u ^ f t - ^ u t h b 7 frfur
tft, WtUTUHtf ftfur tft, ^TUtoJdd'd ftfur tft, fcSd'rt
ftfur tft B UUfeUUTHHcS B+ WW £ u frfur tft £ UTU UTU
HfttrU tft Ut UUUt feu UU?> HU oftB I sFUt BHf HftUM1"
£ UIU-UTU # # U?>, UTU <TOoT U UJU M 7 ? U, oftj £ fej
orfu^T fe frrfWM1 ?Kjf I # H B1" MUT H¥ §UUH
uu ut oiuu u1" iru MU UTU UTU nftuu ut uuut feu M 7 ^
^ U U yU1" oTUU TF I H1^" Ht UTU UTU HftUU tft HtH UoT"
3" W B Hd<^<£ ofU cTWUft ^ W U1" UofH U, dfddcS'H
feu ufrfM1" U:
( 48 )

dfddl uu wet fmr HU^i €U TMUW w §w or wu7/


ufu3~ fwpuf ww oc&, fmr fiPHTuT ?pfui
H BKf Wf&H* 7i >JffHdT ^ f e w U, d f d d feu IT5T
dfdcb 1 § I ^ H , oT^1", feuiTO, oT^fUcT, I f R oTot'd'
U IFUTft ufe^ 1 " f I g c F , UfFHB, UUTH, few
ojdfdd' HU d f d d ' U I F t rTUtft H ' f d y , TTO H ' f d y ,
3 w f u h^ct, u w t H 1 Toy, H'foy u 1
^

§ ddd'PH H'fdH 3" U 1 ^ § fe TO oflddcS SrfTO1" ^


=v

trwr u i
mUHFddld oTWfmWFF,&Wtt§fcufU?FHfTP>r£ II
&&H cru ttic Udsf'dTr
1
feHA'A WfifSTffu 7^11 1
feu?T VdTB^H " W^FU

MfHB
is
TO
— 7
UTHS" oTTO

"
ore, feu ^HcVcS ore, oT^feur HTO5" IT VfTO1" t W r f t
H'fdy HU ©re u # , fen ©nre u i ^ u i f ^ u i r e yu1"
ore i fen ftrir feron ^ t ore b f^Odl
^ t VUt ^dld'G I TO H3U n © ^ ^ TTOoT UTTt aft HU
BoT B ure HHU ^'fddjd ^'fddjd u t oO-PEt ofU I
f s s feaT 7FHII
Tpfk furuik ?>fcrruufu TPH* HFC HSII
fw wet A'Aci* i/u?r wet fell
h h ? ? ^ t u f e u ure u1" hu?? h t o 1 " , ure u t
»TfUPHT f%U dfd<i 1 I
era" rTOcT &77" Fffk faCE titer W yW off HdA'dIA' II
JTU net A 'AolI # UofH BtPfeil
ure U UoTH feu dfd<±' ^ t sTUTcjt U I ^TJ ^ ^T
ofHfet ore w Ht
•s
ure
— —
ufa H'foy u t >>rur w m oreu
( 49 )

DFDD1 U FE MOTO TOT >>TTO UU?P H^T


H F-HDD1 ^T fen wrarOTUUF, OOROT OTUUF,
HUU FHHUF I
—o—

WoRrf TpfuiJfr&twWoRft irztw Httll


t f F H" ftfS" 3" F H H 1 ofH

U ^ T O f r f u i rftHdld' § F W F U H cSdld2 HTOT?


UH UTU I oHF-oftUTO U fcF U I WW utTO fiw rft
jfe1" feU FHU TO I W rft HUt F U ^d'Odl Ht MF
>HH TO fife7 ^t ?>Uf }ft H FT ^t Tuft, W F FUtH
U fUP>T I H FTOt"WW Ffew F W rft £ F^-TOt
v 7 ^ w t Qy'u ftwfeuTOHTOU7^i fey feu
fro1" ^t Ht F FT ^tl F U TO ^ H F W rft F VH
oftFt F g^HT tft F U IgoT ^ TO WHTOMF iffe^ 1 ", MH
F U TOt W F U, oTWt TOfet U I F" W utHU frfuf
tft orfro HUT >HH c^T FT TO fife1" Ht F Ut HIT, H
FU TOHTO TOfet U, fHH feu FT ^t Ht F f w
^t i TO nt to ^ to y n to h orfro h u t , to
F fro1" U, FT F" F f r o F ^ H T O F H fe»T I
fet feu ^t F f W " F F U fe F U F feofU ofut
^ U t MrfeH1" U F ^ffeUF ^t I TO Ut TO tft HHt F U
F tUT UJU HftUU § ^t tt^Q'xi TO MF >tfar ^ t ^oTF
TOi HHt F U F F t Ht I
—o—
( 50 )

F7U" ¥ 7>ut tTU UU Ufa TPfu II


^HH fcWcS'cS

WW TO" frnJLf rft Udd'^cS f y d ' H ^ TO I sJd'«Wd §


UoTH offe1" fe uM f w i ifet UTsft rT
fyd'H H TO* ut ( W 7 ) UtHU frfur tft TO UT§ I UofH
W J W s i d ' y l ^ d £ u M HUt I TO rfl" HUTB f w TO
TO § H W TO feoT U U ^ t F UHH 'H W t f f
feHcS'cS
oTTO1" Hf cffe 1 H7 ( W O UtHU frftif rfl HTO *5UT TO oft
oftF1" W % oTTOt ol^fdd 1 VTO 7 few 75Ut' I TO
rft feH?TO oTTO BUT 3TU, o^fdd 1 fe^1 FFtu I i f e t TO*
FsT u M TO UTU U M feu WW tft W VfFH1"
fowl H fro TO tft v f r o TO I H ITFTK §
1
UtfeWTO W ^ H U ^ r f e ^ ^ T T O f i R ^ ^ o ^ ^ r d d
TO1 VH offer I TO tft o^fdd 1 IffTO tfH TO I
odULFfej?fe:^UTFTo(^rddl M t H t f W H ^ f W F
Hi" TOHt offet tft ^H Hrf^T U, oTgfTO" VrFH1" W 3"
TOrfeW U I oTTO feu >HrT olsjfdd1 TO* TOt fe»f TO I
tft feH?TO oTTO BUT, feH ofU^ TOTHForefou
TO* Ut oTH HrfUM1" U H1" TO rfl TO Ut TO TO H TO^
offer, feUFt H^r ^H feu ofut tT^Ut
a
Ul
—o—
jj

( 51 )
_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,mmm _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ __ __ __

HU H'fdW cT§ZT fT7^ UJ& 3UII


fHHHt 3" U r a ^ r
j

I WW tftfeoTHK feu fyd'tHH1?) I UUTtM7 ^ HH7


j TP u f e w . H?> MH ?Kjf Ht I iddd'^cS UTUftW H1 oflddcS
j Hd^d oTU 3" ^t H77 W WH 7F ftfew U 7 feoT H^'td'd

j HHt?7 few I ©U U ^ t tfjft U^T W fUPtf 7 U 7 3"


I (WW) UtHU ftW t f t t orfUU 7 , ^ U t oTU fHHUt Ut UoTdt
I UU, W t f t S H d l ^ ' y l ft I U 7 W ( W ) UtHU ftw t f t
j £ feu1" fe fvraut u t UoTUt oft o?U?ft ft I § u w uutw
j ^ t t i r t , flut oTU fHHUt ut UoTUt fe©1 ?7Uf fuu1", TO
! t f t £ HUT^fet ft UT (UTU1) UtHU ftw t f t W U WW tft
TO W V T O U H f d c S ' K U T ^ ' ^ ' d 1 U ^ U 7 ^ o f t u t , U T U T
I tft, H^TUTU fi-fHUt u t UofUt HUTt U^U 7 U, W U tft U 7 oft
7
| UoTHU ?U UTU7 7
tft HHofU c5T oTfhUT 75Ut, °TP> fdof'ds*'
7
^ f t H H t e feu Ht, >HU U7UTtM7 U HH7 oTU T^ff u f e w ,
W f t HUU7 U fUoTW Ht I ©Ufi-fHUtUt UoTUt HUft
tPU 7 U I § U ^ t W U^r H ^ t U^UT Tft, U^rr HUHTFU
j u f e w U UU ^ V H H1" ( T O ) UtHU ftw tft £ ol fd\i 1 ,
u r u f t w TO TP" UHt, feuu1" ofdcSdl I
feHU^feoT^TUUTUTrft t/l^'cS feu fyd'iHHT?) H?> I
j feoT H^'td'd § UoTH oftU7, MUT U 7 ^ r UTU7 W W I
§ H £ ^ t W U UT 5T TO7 ^ fuu7 fe oTU, H § ^ t
dld^ 1 UTU1 Ut £ HUT^ftUW U I U 7 (grgr) ^fag- frfuj
I tft 7> Ufe7?) feu W ^T UTTUt cftut tft UHt f u u ^ 7 H^r^Tg-
t f u w U ©U ^T" dld^ 1 HUTU7 U, MOT tft U 7 oft UoTH
( 52 )

U ? F WW rft orfUF fer TO § ^ UTF" fenr Ul F1"


( W ) HtHU fifur fft £ w f ^ r r UTF" fe>>F 3" W fft
F ^ HT f F F I F ^ T dld^' HUTF 7ft, feu F T
to ^ ( h 1 ^ ) utnu fifur fft § o r f r o h u f , to u HHt' f
TO f f t HtM7' UHF1" HHF 3T ffe 1 " ofUH ft I H ^ F ^ cTCVF"
Ut 75Uf rfdIF I TO f f t orfUF UU TO W f t TO
Ut HHF F F F I feH Ff 1 " F UTUt TP" TOoT U F ut
U f U F Tft I
— o —

UtFT ojfuu FdAWlW # H^fu UU tfWhFU II


kdM' Ut ZfUU^W UUUJU UTU irtWI

ftT H^'td'd

TO ( T O ) utnu fifur fft TO fft Ht UfUt H^1" oTUH

1 1
3 n f u w fer feu "UHcSd
•s
K fer©

TO TO fft
( T O ) utuu fifur rft HsP F few o f f e r oTTO F1"
©U H ^ ' F d irfro 1 " ut ^H oru fFtf1" oTU I TO ©H H TO
feu huu1" ?>uf n t 1 fen vutf n u t ww TO fifur fft £ f ^
^ T O T O r f t ^ I UoO-r o f t ^ f e o T o ( ^ f d d ' H f H U * H ^ H o f t
( W ) U*f F U UH3U © F U fe© F UoTH oftF" fe W
TO 3" fHHTO ofU I HHir F HUtcT Tft, ffTH UoTH TO
TOJU TO, F u f u U UTU, HUtU OT UTU F " TO utHU
fifur f f t F " TO f f t F " UoTH TO "Ut WH U UT f ^ d d l H 7
3" TO UU VU FHU1" H ^ F U UTUF fuPW F feFU oTTO
w f d P W , TO © s f e w & HU7Tr U I feu feu UoTH F
rr?r TO WW F t r o fnW tft
( 53 )
7 7
W UtTOTU 7 H (WW) FtHU feW tft £ feu fe U J U W
w t t HTfte7 u f 7
u , f r o 7
f u u uoth TO? > h t
§ f 7
, 0 d < v

7 7
f u u F t T O ut ifeUT7 I f p f e f w Zfefe U ^ F 7
t T # ,

F F 7 H^'td'd UTH 7TO F 3 F 7 F f e I W t f U oTF HVT ^ W


7
M W ^ f e W H yHdd IT W TO feW tft
TOF7^ orfTO HUP", tft fej oTH H 7 TO7 W U I >f TOf
TO HTO 7 I F 7 WW TO" feW tft o^fdct M f e H f e W
U F 7 UfU F 7 W ofU H I feu TO?> oTU § H £ FU
fTO1" I

sTFt dJdtd'H tft F H F TO:


2/UF7" 5 f t " HUTU ?> UMT ITE&TI
— o —

MU IFTI* OFF 4'CIDL, HZF CRUST GV TFWII


T> ^
j p t f t ^ H i r c r e ^ t

feoT H K H 7 ^ TO feW ift TOt F TO1^" UTH I ftTH


F t feTO § tftfe»ft TOJ f % U H*J?> F TO TO7 UH-T F
>>ra^H TO F t F ^ f e t F ^ F t " U I feu FDJ7 FTT F "fey fcJU7
7
U , ^ i ^ ^ T T O f t ^ ^ W t ' f F W t U I » f n ^ t T O - ^ t F t

WW F t 7> JTO Uraft F t feu itfnj TOfet I feH V U ^ t


F H 1 ^ TO feW tft £ *57fe»f7 F feH IT
f r o n t r o T^FE7 W TOF7 UI fen irot fe ^FF
7
^ H Hfeu few tft TO § H U I f r o feu7 U, V U ^ t TOF7

U, f F H TO UHH *F W 3" F ut?> WU § l f U § F 7 ^ "RUT


F 7 cTT^t UTO7 U fcJPtf7 I V U ^ t UHF 7 TO ofTO UHF 7 TO
UTF VU W T O M T O ^ oTTO WW tft feF Utf F VH" HTO
— _ — - _ _ —

foC3 H fdC3 7TO ^tfU1" HcJ


^ w TO i for Bf 1 " TOt TOt ferroWr uv $ tost
TffeM1" 3" ©TO UUU UT? I H^1" W " ^R" W tft U1"
RdHcS'cS o r e ^ f W T 3 TO TOJ y d ' Q d l Tft I M HU U
Ufet, TO TOfeft U, Ut U B ? T U t UHFt ©TO
s f e U, ftT$ U ^ TO1" I HW HW feu TO1"
frru1" i r o t irfeM 1 ", wtj n<tiQ<t ^ r o i feor n u f 7
1 1 1
^ 3" TO UT? 3 TO ?TO k^H " TO 5T U^" " TO " ftw I f>M
ut ^ f u u t TO7 sf ^ u i u i r o t u1" w u u w oru f r o 1 " i
d l d ^ 1 UU 3" H ^ H " u t W rdHd'd V 1 ^ 3" >HUT
H U T W t HU oTU f T O t l rdHd'd H ^ t HU Ufet TO U ^ t
> H U © H W ? ^ > K T f e > > r , f ^ T O U T f t . f T O 1 " IFH1" HU 1 ©^ 1 "
HU oTU fUH1" I TO U1" fUTO 1 " W HU1" HU1" 5T U^U TO1"
w tft u vh offet i ww tft o r f r o w£\, >ftu f%u
UTU fcpf B1" W HtHU frfur tft orfro w£\ u t
TOT H TO U1" f v r o 1 " W HU1" 3" U ^ TOfet U, ©TO
^ H U t H 1 ^" Ht I B1" W t f t TO Ut WH TO I feH
H^1" oTU oTU <5T m r f w W U u f t f u TO I
— o —

H?>TO"Hsf JJ§fir 3JU


of§- ucrfk yffcw iFFtw II
T r o t ^ H ^ H wfu* ^t feyrot ^t

feoT HVf WW 7>U feuf u t UHUH1" HrfTO TOU I H^U


UTU^frfUM 1 " Ut U ' d d ' >HWoft3tlUTUU>H ir U T iH^HdH T U
HZFyUH feoTS" TO I UJUHfe Ut»fT fed'd' TOtM1", ^ r ^ t H
( 55 )

U ^ H 7 fUPtf 7 I H 5 HH 7 U<? aTUUT HTfe>Hi" F ffec^ UHt UHt


ftfHoTUTUI f u t HH 7 H T O u f o M 7 fUPtf 7 I o f e f r r H F i o r
>>ruTH ora?) h u t i u t ^ t ^ h u fyfW f f t h u u ^ t u u u t j
FHU ^ UU F " F U HU+UUH F J 3" UU 7 ^ U F TO I ofetM 7
F vftf feF feu UTH fcoTHt fe feu Hs-l'Fd d d ' d 1 TO7
HrfeoT Ul feU F F i r F ufet TO ^TOF dddl 1 I H F TO
TO u t H v r r o t u u t , ^ u h to i feu^f f n u t e 7 to ^ru^"
UTUHt 0 UUt Ht I UHF feu WW f f t £ u M Uoft, feoT HUTO
Ut s f e 1 W I H 7 ^ HUft ^ UT^H7" y ^ H 7 ofu ^ U^U7
fft F TO W tft u f T O UU TO F 7 W
UtHU feW f f t £ ^ H t S F t UU7 fHUt F " U ^ 7 TO7
^T ©UU U H 7 WTJ o( fesT f F F d 7 " WW f f t feH ©UU
f y d ' H UTU I UoTH oftF 7 , f W T H HUTt U, fe»P" TO S o f f e I
feH H H TO TOf Ht d 7 " feoT IFH u f u ^ F ^ H HU"
H^ TO ©UU TOU I TO TO ©TO W^T ftfTO HUt UTUt
FTO" TOf Ht I HU HU UT >>TTOt TOT IF3" UT UHt UT
U T ^ T T O ^ ^ U ^ f t W ^ U W f f t H T O o l t e 7 ! feH
HVT TO7 IffUH 7 Ut TO fe^7 U1U TO, "UUT H t UHt ^ U t
UTUt, VU7 feU H d t ^ t ^ U t 7>Uf Ht, feH oTUUT UJU F f U U
orfUH TO:
U7U ivfe7 ctf FoTUt, HtF cTU^f Jfif TFUII
TO UoTH u f e W , cTC S T O ^ H F ^ t fe»T I feTO7
UTO TO ST H3" U M TO TOUI H ^ t § tt'Oe
U7Uft>H7 3 TftPH 7 Ht I feH W H TO U^7
HU I feoT fevffFU F oTUt H UT VTH H ^ U UT S U 7 feu7
U7J 7 TO7" UT feH ofUt H W H H ^ UT TO f f t H "UH
oftF I WW TO feW f f t W F M H H H Sof 3" UTO
( 56 )

u u i H u f t w § u u ? ) o f t e 7 fe fer § o r f u u u?) h ^ i tp"


VUf HUt U, UW7 U, UU t u
^t f w r u f e u ttT ttTSTH5?7 oTUUU?7l feu vfe1" M'feol
Ul fUH Ut H^ 7 § UUU BUT ^rUT Wdlddl I
UU—UTU TO Ut U^Uff U UTjtw
UUT UUTW U#U U U 1 ^ U Ut I
fUU U W U WHS" UK 7 WU,
UUt H f u u U1" feu © t T C U Ut I
H U f e TTO Ut TO U WW U+U,
feH H f u u fife" feu 7F Ut I
UTUVft HUUt TO ut ofe WU,
HUtS M7©^" U VPW U U ^ U Ut I
u^ vuu orfe?7 nt u u+u,
HU U^U Ht ©ITU U U ^ U Utl
fHHW ^SUt UU7^ *U U 7 UftfU,
7
feu ofUW U f^U U" U ^ utl
oTUU uftfu Ht UUU fuUUTH7 Ut,
l^U UUU WUU U7^U Ut I
HoT U+U U TTU feUUTH7 U ,
TO ©UU £ UU ©WSU Utl
oTU m w HI WU H? ^ UTU,
UU1 ^ $ FH^t U^U ut I
frTU^ d'dcS' fU § HfU U^U,
WU U7JH7 UUT7 U U^U Ut I
UU—UTU UtU7 Ut UTofUt HU7 oTU^t,
H^ 7 oTU?)t FWS't WU U Ut I
( 57 )

f r l O T t W HU ^ d f o d 1 FU 1 ?) W ,
F * Ut F H U Htl
UTU Vtu F FTOf TO d fd <i 1 ,
UUt yFU U tftI
fro WRERO UOTH £ TO 3" F ,
UoTH HTO FoTTT TO U tft I
FF: >K T TO T »F1T fHU T F^t,
F1" u t f r o e 1 " TO TO u tfti
H^oT H i w TO Ht HUH u f t f F
TOT TO* fejuTvr uu u tft i
uraft HH 1 " fifur TO* u u orut uraft,
HTTO fHUf F TO1" HHUU U tft I
utu H'fdy u t u r o f n W oju H^,
TO rl'dlt/l tPUU FUU U tft I
UFU1" fHUf F HU fHUf HWfe© 1 ,
F W ^ F W FE©1 TF ^ u t FU U t f t i
f r o fHUf Ht fefut»F OTTO
VTOoT HU F u f T O UFU U tft I
TO—fej^tHUF f W U F 7 UPUoT UF1",
f i P H W Hfddld TO1" F Vtu U t f t I
f e & W ^ ^ f e W TO* f W U ofUF 7 ,
TOT .dldly H WTJ >HHtU U t f t I
U^ TO F1" TO WU § F TOJt,
UTU U W H WTJ ^ F t U U tft I
FF w ^ om^ut *F y u y OTUF,
F^" F Fir "f 7>tu U t f t I
( 58 )

fu ©u oret ?r nfu Hore,


tr^- ^T^ s y? h utu U Ht I
yrg" irte* u #u u uw1" u,
Wu HfeU H¥ ^utu U ut I
>HUt U^t ? H? Ut tTU,
© u ^ut ^ t utu U tft I
U ^ H¥ U: >H"UT Ul? tFU1",
HUtffe^ 7 f-HOd1 Hutu U tft I
frU-HUHU »f1U^T UH U oTU PHdd1,
p §H ^ ^ s/dl^'cS U tft I
fHU^7 W UTU Ut oTU H^ 7 ,
H^ 7 ©H Ut oTU UU1?) U Ut I
WoT UWoT Ufrf 7 UTU1" U UUH fUU 7 ,
UTU U UTU feUU U U tftl
UTU UU U UU?) £ HT) 5T U,
U# WoT USoT
is
U1" fUPX1?) u uf
oTU?ft 7FW U oTU?ft UUU »fUT,
HUryUU U oTU ^ fUU 7 ^ U tft I
TO UtHU feW HUt U UU?) H?)U,
U W £ u ftfur u f u r r e u ut I
UTU w feu H^ 7 u 1 few vfe 7 ,
U^ 1 WoT Ut HU U UT^" U u t l
oru^t u r f w u t UUT feu fe©1 UH3",
UTU7 feW fa© UHoTU7 sT7?) U tft I
—o—
_____ (_59_)_ _
goQf zfe UBH UU IFFf II
f* n -n
ftitra W T
i
i
i
I feoT H>f g 7 ^ 7 t f t fHTO H 7 ^ ^ n ^ H HK
j TO f l f H U TO ^ f e t l fet VIO'd'H1 u f e W t f 7 U f 3 ? )
t mh^'cS TOi ntnvrfro,totvrfro,TOnfroi w n
| ^ W i T t ^ O T r F t ^ F f t R F U l H1^7 t f t f T O H T O t
i
j fa^fsTdi © t o retw u ^ e tT to to i f l r t ftri" ( w )
j FfHU fifui tft tl 7 UU TO H7 WW tft 7i fet U 7 TOH
j oftB1" I Hfe TO7> orfe fet ut oHJ cTO WUT UTF I

i TOt, T?' i r o t 3 u t TO, f r o f r o fet u t t f f u u i


j 3 f a u f r o h 7 ^ 7 tft £ H^'td'd' § y f ^ r , f r o f r o u ure,
©U TO7 TKTF UftfW, fet U ? H7 H^'td'd' £ ulHW tft
f ©U H7 TOtW feu y ^ 7 Ul Wff 3+ H f e w Ht 3Hf
j
tf^pfew U 31" H 7 ^ 7 tft o r f r o 7TUT, Wft 3* TO § TO
u t feu7 Ht ^ fet 3 ©u f r o f r o w © t ut y ^ 7 u i
WW t f t © T O TO W F 3 1 " oft ^ TO fat UoTH ore UT
I —

UTF TO, ©ET Ut oTCT 7TO WUT Iff TO 3* H7^7 tft £


§TO feU W few M 3 ftlWU oTU orfro *TUT, Wft 3+
TO Ut feU7 Ht TO 3 TOt ITOt, fet Ut y ^ 7 U I TO
feH?TO W t oTU W F i r e t ^oT Wl 31" Hfa HTO
orfe TOST feu OT ^ H^'td'd 3 Hurt
FFUTO"Ud7?) TO 31" WW tft ?>feU3"M 3 fe?)7 Hf3 TO?)
Utf TO?) oftH7, >f# £ Wft TO7 HUTU1 W W U7 >H3
orfTO UUU IT7©!? U7 TO feu H 7 ^ U U f e w f w W Ut
UU7 U, feUH7 ^STO IffUF I
_ _ __ __ ( _ 6 0 J _ _ _

H3 TTUW 5T fUPtPft II

fUoTH>f U ^ f H ^ o r U 3 " U U © l J U H U T O T O I ©TO


W TO fifty t f t >>TTO MTTTH' HU TO TO I f^HcS'cS
H 7 UfetH ft fUPH7 H^1" W " ^FT UTU I H 7 feoT f u t
UWUtHUfiTOHtnt Ufet ^ TOt faut HHt
d"7 WW rft TOt HHt TTH ©^<5 I F i t HHt sT^" 5T H3" UTUt I
HH FUtH H f t w H7 H^1" WW ^H TO 3* HU3" HUT fe
fej HUt H7 H'^U'cS oTTO >H7Ut Tft I H, tF ^ HfdcS'H H7
M'^'D 1 FRO7 >HH fer?RO DD^'FIWI MUTH f r o Trot
UTH W tft TO UHt d"7 TO TO fTW tft orfTO HUT,
TO 331 H^7 VUt UHt H7 UUt U I H¥ URT3" HoTdfrtf7 331
Hd'fyd' feu ™ TO HUT VU^tf7TOI
—o—

eg- OT^U imtn


Trot £ t?fcr ^ t

for Hcf 7 HH7 U t d H 7 fcJPtf7 I WW TO" fifui t f t VRPUH


H t ©HU feuu UHt UTUtl feUU TO UtHU fifty t f t VUt
HiTO (H^ 7 ) oTUH TO I ^ H 7 H 7 f F d 7 ufUM 7 TOtf7 ^ t TO
UTOH o f e t HUHTO frfur t f t HUTO d" feof ^ U t H UT
>tf 7 fu»f 7 Tft, ©H H ofut TO, ©H feH <^dd<S ^ H f a f t
7
Ufe ^ ^ TOHVf TOOTH I ^ H K T O T H H 7 H # ^ ' f e U
H ^ u t W UT f H H TO I fer # H £ H ^ u t HHt fe UT7 H 7
F H 7 HU feH *d" TOH7 oTTO7 M ©TO cTH7 fi+HUt
UTF IK UFTW NFE, TTH f r o 7 UH n f e u r TTO NFT YFE»R
( 61 )
1 1
•H 1 D i 1 uu w vfF c t o feu u t e U UOTH ?>ut rft i fen
W tTU TOUT fife" U HUTt iTUl" oTcJ frfur § UU1" wfUTW
U r © H ^ f e u fojQdl (H^r) W W WUt I © H T O U T © U ^ t
rftwrfti w t r f u u f t e ^ o f H u u ^ w w
fife o('Q'<3 TO W ^ W ^ ' d 1 U ^ T , W ( W ) UtHU
frfur u t £ ©uu c a r e r uu ^ otuut w w © ^ 1 " w ofin?
©UU 3 T F fHHUt UU W ^ t I UF U1" U ^ U ^ UU U
Wrftf^oliQdi I U U H W ^ W T O U H ^ U ^ I
U U vrufe H W fa© fa© HTTH UUWS 1 ", © H U TO
W UU UHUU ^ t UUWt WW UtHU ftfur tft fUH
U^r Ut H^1" ofUU H?7, fUH oCtt WW ^ U ftfur tft fe?p"
Ut ft?1 *U U U U UH H?7I
—o—

TTOt F UT^VF Ft

feoT HVf W <SU ftfur tft V W ' d ' d £ UU77 oftu1" fe


^UT WWUT TO1" FEW, WFT UR WUTU I UU?7 H?7 (TO)
UtHU ftfur tft £ UW few UH offer, U HHH
WvFFU ufd<s<i ^ w rft i ww ut £ ufe?) few, uu ferr
U ut^ UU?7 ?Kjf H?> WUT U1" UTU7 tft orfuu feu oft offer,
WTJ ix TO7 ^Bftuw, feu £ U1" ^Ut UTUTH ?^ft WUT,
U1" ^ UU ^F few U1" W U W fe SF ©u ut UW1"
fuu 7 UT WW ^ 373" 3" orfUU, ©Ut UW f%U fow'UT I
ferr u uiuTH u1" ^ T ^T W TR I i f e t u u ^F few I
(ww) utuu ftfur ut £ w u u t ^ u u ^ ©ut u w feu
^ T fuur I UTUT tft £ UUU fUWUT u r f e w , feu oft oJUf
___ ( j 6 2 J __ _

W7T\ TOTO^fwUTFnftlrTOT^iyl t ^ U I ofet


W HUTt ^t TO y f TO, fF?p" feu f w ^ VRFUTO
HH vrtir feW Ft ^t TO, f r o orfro BUT fe f oft orut
tTO, feoT UTH F1" orfro1" U fe grgr ^ ^ TO, TO 1FH
h t o ?juf TOF1" i H1" (ww) u f e u feW t f t o r f r o wat fe
F y ofU, dd 1 ^ 1 TO5" FT t TO T^ff I TO tft FT HTO
Ft F1"TOFTFT | FUFt HTO tt'Qd TO felW U, fet HU
TO TP" HFt U, TP" W UWJTFUt HTO TO, fer T ^ t
H f W H W I g^T Ft F1" feu ^t HltfFTOHU fe feH
F 1 ^Ft FtF 7>ut' HUT^t I TO F F oft TO ? H 1 ^ Ft TOH
oTUF TO, W FT ^ F y few, H W U W 3" F¥FT U1"
MF TO 3" fesW f F F 1 U1"! ^ fe^ F1 HTO F1
UofH oTTOUT FT H^r few FWWI TO 3" TO TO
feW Ft Hd'd'H TO TO F orfTO BUT, ^ Hi" § I
H^t HUTFTOTS'Ufa UTEt I WW tft £ §Ut TO1 tt
yfro few F TO yn TO i y r o OFTF1 fe "TOT UOTH feu
TO1" yoT U felW U I H^t HfuWF1" feH £ UrfTO
ofU WEt U I feu WW UU feoT HTO & TOF7 Ul
—o—

CTCJCT /TO7 6cttictl JJBUll


Trot ^uoraor nt

feoT HK FUUTF?) UTUfeWB feW £ TO


feW tft yTR" TOFt oftFt fe WW tft H f e W U TOTOoT
£ ^d'd U'dcV U, oTF U'ddl1 ? F1" WW tft orfUF,
I F f U W U f e w U I fFHF^TBTFHd'd'H F 1 yfTO1
( 63 )

UTUT w ddtd'd UU 7 U, TO U W ©H £ d'HcSldl u t U^UT


old'Q'td 1 U, ©U HTO 7 o [ W V ^ U 7 U, U U V ^ H t
3 d'HcSldl feu fclfo U tTU 7 U, HM7 d'rldk/1
U 7 TTOoT TO TOT oTTO7 Ul feH H f * Ut TTU M ^ d ' d
UUUFU feu feQdlW W # >>r§U TO TO HTTOoT feu
n r ^ ^ t w n t orrot u u t u i fen § ^ u7©
VU1" UU 7 U H ^ 7 feHTO U 7 TO tTOIU7 Ul feH Hcf 7 u t
^UTOoT >>TTOt U ^ f e t oTU fUU7 U, U U U ^ t VUt U Ufet,
>>nret TO1^ W#UF I U W yfe^ UIHW,
UJufu>>TO feW u y HRTH^" fet fed UTU UJU Ut Tfe 7 oTU
feu7, HW 7
U"#UF I fen TO {WW) HtHU feW t f t
Ht UTU UTU HrfTO Ut £ ¥UT tt^'QD VFFT UU
TO H1" UTUfu»TO feW ^ UUT7S U few I WW t f t £
tu oftU1" ^UTOoT U 7 HTOH U, feH § ^ U t TOoT
F U t l ©H § <Sdo(rio( HTOH f w TOoT H oTfeu TO I
H feu TO7 f r o 7 TOoT H UUt-HUt, feUU-fefe, f ^ F U f t ,
§d 1 dll UU u f e feu y d 7 Ul djdy 1 <il UHUt U :
fzwt ifo $ BUS II
<TOcT OT" 5T W T WUUTTII
H UHU7 TOUTtW U7 ^ t UoTH U:
jtr&W HU pi U ZTHII
' u f e o r H ^ " H u f u UU 7 II WU ?> tTOU >TOH UU 7 II*
H H 7 ^ TO H 7 feu TO7 ^UTOoT U, fUH 3UTOoT § H
7
UW t f , ©U H 7 >HoTO VUtf § Ut TO7 U I feu STTO WW
FtHU feW tft £ tife'cS feu ^ t o f f e I feu TTO TO?) H W
tft UTT £ ^ t HUTO oftdl W tft ?5" U f c w fe UTT
©H HVf UTU Hrfro g 7 ^ TOT feUT Tft I WW tft
( 64 )

UJUfUWH frfur ? ^ H UTO oTU UU TO I fel tT UTO foQ"


UTU TO, F H ofet ^ YE utuu frfur tft F w u f w
F H d ^ d o f t F TO I
—o—

cr H& HKII
H H^gT UUHHU off UTfS HWII
Z*Ht S*o[*Q<t Ft

7
feoT ^TU ft?> ft?) UTU TO frfur tft Hd'd'H F F §
fHHTO oTUUUTO, ^UTTUfew^FUTUHt ef'Ht/l U,ftPHTH
HUft U F HHt UFt "F" ^oT H F I VUfeHHK H ^ ' F d ^ u t
TO TOt U I fejU ftTU Ht
*v
HW?ft

Hftuu tft F 1TO UHF
TO, feu u u (UTU1) u t e u frfur tft HU VU TO I feor
HH HUTU feu W ix HHt fF>PU oTU ©U I f U F feu
UTU1" t f t fHHTO oTU UU H?> I H f d c V H F ^ ' ^ ' t H 1 f F F F1"
>HUf WW TO frfur t f t orfUF HUT, feH HVf fcSdcSH F
7
FUh-T TO U F1" UU feU tffeptfi" feu tft F H U W tft
F " H ^ ' F d I » m r tft £ HHt HUTfet Ht F " TO tft U§
VTO UU I W U UH1" # orfTO HUT, HHt HUTfet F1" ?5Ut
Ht, W W fU?P" u f e » r Ht F HHt H 3" >W fURJf U I F
TO HT# f U ^ ^ t HHTO HUT f U W U I tfH UU I HHt
F fdlH'H ^oT few »TH U T O F F 3" ^ V H oTU f F H I
feu H v n f t HfUH U UTU I TO TO H t f t VFHoT F WW TO
frfur t f t H d ' d ' H t f t F TO F ^ t HHTO HUT TO I
—o—
( 65)

A'64 fSJJ tJ?> W&t IFF II


TTOt ^ d l d U H W ftW Ft

»I grgT fft U ddH<S oftu >HU T^HHoTU oTU c5T W tft U TO


j f ^ ftw I U T O f y ^ ' H o T U f e w o f u f u w W 1 " ^ U feW
t f t H d ' d ' H £ UU77 oftU UUUU ftfur, feu H ^ 7 f-Hdd 1 W
^ tHjr U, feH Ut U ^ t H ^ 7 U, U ^ t u f f e w f W U f e t
I ufu H ^ T O U t u f U U 7 ^ ! u f e r u u f u W W ^ j OTUU7
u , u u @U ^ t y u >KTUTH TTW HU1" ?5Uf TP" U 7 U o f ^ 7 VFU
3 5T i t e 7 u f u u 7 U U UTUW U ^ 1 " U 7 UU 'U WU t f t U 7
u , yu1" u u # ?>ut F U 7 i fen £ ? f t u , FU feuu UP?7 u u t
u MU i r u uu 1 " § u u ? f t u w HW u , fen u t JFE1"
y u t u urut u i few oft u r f t u feu vfe 7 h 1 ^ h?> u t w
UUS" WUT ftw u , u # u t fu?> UU U?>, H 1 ^ 7 WHt slcxe
U 7 fUTT u f e w I feu t u US 7 <5T W w f e w I UsF wfeof
. H ^ U I H 7 ^ u t e U 7 HUWU H 1 ^ ^ ftrg5 HT# ^ w t HTUt
f fefut feu v f e 7 OTUUF I fen § H 1 ^ 7 u t HUU iH'fciQ >HU
f fen U 7 fitWW u f u € " I feu H 3 7 H ¥ U 1 WUT U I
I; -o-
li
i;

i| IFfe UTU tTW 3" 3HW


•I 3F 3" W 7>ut II
T r o t VlO'd'H" V f f e ^ H W t f t <VW
i
i

j W £ u ftfur t f t H d ' d ' H u t oTVrut HU u t UHU ^ U T


I UU U 7 #W u u t U I HUTU7 HS" HS" 3" UUH?7 oTUUtW MU
W 7 ^ 6 6 ' G V l W UHI feoT HK H d ' d ' H 1 i r f e w w 1 " UUH?7
( 66)

oTTO ^ H F cS'cSoMd W f e W I WW tft F tJdHcS oTU


>HH >>ffHF H T O TO H U H V T O u f e » F I WW ift" F UoW
— — —

7
w w u ( w ) F t n u feW t f t H d ' d ' t i y f e r o § w f
sio('Q<i BUT | y u r g r ^ y ^ r ^ H U ^ o f u # TO* ^oT 5T
Hd'd'tF I f ^ H H ^ d ' d ' H 1 HrfUH
7
W F ^ T O BUT H 7 F SoT *JH TO I
wrft y d ' O w F t HUtft SoT UUt F TO FTO
^UT ? F B IF feWU o f f e t Htl HUTUTtTr P 5 ^
yfe^ BUTfeuu7?* fen £ vufew u f 7 >>iuf (ww) utnu
few t f t o r f r o BUT t f t WW t f t F UoTH W5TFU FTT TO
F 7 H d ' d ' H o r f r o BUT, W F 7
SoT TO1" » f T O w f e w
U I W f t UUT F" UUF UHFtW # * F U 7 HT^tFU7 ^ t UUTtW
f F F U 7 f%U ^ t feU feu7 ^TO7 few 7>Ut' oTU HoTF I HU
^UUT B W t F t B ^ U, U B WW TO* TO H U ^ t TOt
I F fe»FUt, 7 F B HTO1" fe»FU oTU F ^ U T F V F f e w F u f t

oTU TTO S o F few ofUt I TO7 WW B , TO H ^ TO*,


feU feU TO7 TO TOf ^ ' Q d 1 I UTF F t feF?ft UTB TO
( W ) UtHU feW t f t o r f r o BUT H d ' d ' t F , W f t ' feH H>T
F t Gsflo( feu U 7 , d d ' 9 TO* F 7 ^ B u t H ^ TO feoT fe?)
F t ^ t feTO TOf I FTft oTF t u Ufe 7 V F M t , F F " oTF feUB
TO feFU o(d'dl I H £ oTU f t f e 7 I WW
FUTO oTU ^PlfH y f e W U B 7 fUTW I feu H ^ t o(d'<il
feoT HUft F TO tfsf7 TO feF Tft, WW TO feW t f t
Hd'd't-I § F 7 F H t , t f t feUTF f B W t UTO ^HF
H d ' d ' t F y f e W £ TO7 F U B r f u W UU feu TO 75Uf
F7 W t f t tfH U o r f r o BUT, § U B'dldl UTO § orfUF 7
( 67)

u, §h £ fen f r o fen u uu?ft ^ tft u r o TO i W 7


H^'td'd U ^ U ^ H7 M'dldl fef U HoTF U I
—O—

H7 oft HW7 H c?U W o[§ TTUfU cJUII


H^H" o i d o l

h ( w ) utnufrfurnt fun d^p- v f t o f^puT ix


H^7 ofUUUTOI fTO fTO UTU U ^ fft H TftH feu U F ^
UUT?> FTO7, H H ufu HUtU Ht >TOH ofTOt, WW rft H
7
U U F U U ^ , feHcS'cS d d ' Q ^ S W H W t fi^'Qd' IH^t
u f f ^ T feu feH FUtH ^t ?nff Ht TOH I H^ HTO

£ h frfur Ht Hd'd'rl Ht jfe 7 OTU TO I fcSdcSH Hfaf 7 TO


W t ^ M H H t H•s W— T T t H'fdH dy'cSl T ^ H T O I U U U ^ H 7
W »ffHH
«s
>Hdfdldd ITO OT ^ Ht
*>
HW7>t

H'fdy H
IF3, H^1" oTUfFtf7 ^t OTH UfUH TO I f w HTOU F feH
HTOt d f e ^ t TOt'TO OTU I f f f e sFUt dJdFH rft
fetfH TO:
qjufmt zjzfm Jjfe" nfcfufawe7wufu S&7!
OT/H tfU/F TFWZF?> Ufe fes7 OT/F TJ&Ft ZTPI
Hfddjd tJdHS> mr fruife fe<r fer/
^'fofld QJU WW &fi/UWfiPHWHV U W /
OuF 3" V'lTor Ufe xJdk ufe HTOHcT W7TI
BUS" of^W /UF F^U qrfu sfGrtM W&fU U$ fodto' I
titek yjoris m7^7 UTPI
fej ^tf^HU7 W utuu f w r rft Ht TOt UUt Ht I TO
OT3T fHHTO UtOTHdfd<£',TOOT3"H^1" oTUt H'el, ffT^
_ _ _ (_68J _ _ _ _ __

dldy'dl UHUt U:

J7UF TO7 TO? TO V 7 ^//


HK?i W cTUH oTTO W tft Ut H? 7 oTU UUTOI

O^'dl VTU RoTE7 U I H>FFEUA^ 7 H^U OTU ^ U 7 U I


fen HJT H^7 >>{3*feHTOU ^U TO ©U ftTWU7 >>fUr WUf
tFUTUI H fen H^7 W HtHU feW tft i f e 7 feHTO oTUU
TO I d l d y e l UHUt U :
373" off JET cTBU uikll
m mm Hf?> ww mfeii
Hotfe wmfe ddlfd 3Uf fc7 fmr f wfu cid'fyfd II
fyocS' vurEftw > t o h t u w sffeu feW tft ifer oreu
TO >H3 Hit H^UW >HUt W UUTOI W 7TU feW
tft ^t Hre HUTfaf" feu urft tT*U TO fe feu vfe7 TO 31
W tT7 feu7 Ul feor HK gr^7 tft £ cSdldS U U U ^ *3
>>TTO ^rfenf U I ©t frot ut HUTU UUH?T VUUt,
fUH feu HUUre TOTO few ^t Ht I ©H £ TO3t offet
tft ^ut >HTUU ^UUT7 ^ t TO7fe»T Ul HW tft orfTO
*TUT, HtHU U 7 TO HU7 U, TO7 H3 7 3 1 HfUW U I HH7
g f e w h 7 fen vrS" TO fewsr Tftf© 1 feu ^toh^7
oTUU7 U I feH £ H ^ 7 oru 3" tfH oftH7 U I 31" H. FUTO
feW tft *>f3 UU ^ t TU&t u t Hret HUT3 7> W tft ^ HT3
HU?> feU7!
—o—
( 69)

u w cinQdl H H Hfetfte7 ufen


T r o t era** F inre %

U ^ f e U B U W ^ f e W u t H O ' d ' H U 7 tJddl'd & rPH"


W mv >H T §U 7 tTU 7 U I feUUTH7 u t UUU oTU?ft » f U
d'dcS 1 FEW oru?>t HU ©ru f u u t i feuum7 § w
feVTUW feu H i j d w TO oTUW U fet (UU 7 ^) *U U 7
w f e w I for HH1 U W UtHU feW u t u t U ^ t orfe?>
H^1" g u t Ht I fe§fe U W ^ W TTU UHUU ufdcS<£ ^ W ,
H W WHS", HUftW £ ^ d d ' Q d ^ H U w f e MU
MrfUoT HH1?) W U t t Ut UoT fed'd' U U 7 Ht I UUU
HH1?) U 7 U r ^ f e w feU IT 3" U W U W feu IT7 W U HcS" I
UU HTU UHUU, U W Ut U 7 W T S " >HU w f u >H7fU H W
HH^VTU *U UU ^ VTU7 fHU *UUU WUH77I feUcS7 HH7?)
UoT 3" I R r a t *U U ^ U H?> I H ofUW U f u t *U feUUTH1"
Utl/tftPtf 7 HUUUTUtI W t f t S ^ W H ^ F U W
u t u u feW u t £ UOTH oftu 7 , " f e u fen Hurt u 1 W F 3ut'
H d l s J ' Q d ' l " HUfetf 7 § orfu # U W 7
UU oTU^7 feu7 >HU
feUUTH7 § UoTH oftu1" fe feH £ feu wi? TO UfecT U,
§ U UoTH U UU1" feu UU 7)Ut U 7 n f W UJUf UW H W
MU UoTH oftu 7 fe UtUU UUUU7 U UU" U 5 H W US7
5T H ¥ § feut GiocOd 1 UI UUt feH § ?>Uf U ^ t I UoTH
W ^ P U U W UtUU feW rft 7> t f f U M 7 U 7 H W U ^ 7 <5" feu
WS" feUU U 7 UfetH U H 7 HU oTU f U U 7 I f u ? ) W U
fe?)7 U r W UoTH McSH'd W ^ - f e U U ^ t UU oTU f U U 7 I
feofw i f u u t u w t feu Q y u 3" u ^ " HU oru ferui fen
d'«H>d feu UUU feUUTH oTHHU U Ut>FU U UTU I feH §
( 70)

HOT, fen £ F o F H , feH § fek y f e , feH § HTO, feH


§ feUFUF >HF feH § F o T U I fyd<s1 offocS'yl feUHUH

UTF, fa?}7 feF ^T^t TOt fHUf ftfe ^oTUt TO7 M F FoT
^t U I feUUTH TO UU, facj7 f w WW u f a u fHUf
t f t I j f U E TOU *H UU, fey £ FUU ^ t HUrat F W
r f t F t H ^ ^ t VUt oTUFUUI feH Ff*" H ¥ F t V t f e t f 7 oTU
WW t f t 0 ^ fe?T H T W (S'cSoMd W f W F I
—o—

fsg m> wft IFF ii

HH7 ?TOoTHU 3fecT t f t FUUTf?) IfUU UTU I


fet ^ t feUUTH7 § d ' d c S ' Ut UUt I d f d d 1 FHf H 7 ^ HsF7
HUT oTUF U, H 7 ^ HURT <5Uf ttfUF, F 7 W7> fcSd^H
oTTO feF U F Ut W oTUF U I 1ft ^ ^ T J u f o 7
H W u f U F U I fet WW F t F t feUF oTF f r o t U Ufetl
6<Std'd UfUfe»TO feW § HU?) oftF1", UTUfeWff, HUtU
cTC f T O 1 u f U F 7 U, F W HH 7 TO tTO F 7 feH
FtHU F 7 fcPtf7?) UTO 7 U, feH £ H f e t HUF H ^ 7 oftFt UI
feU H 7 ^ t f t 7; WW UtHU feW F t § UTU UTU TTfUH F t
H ? 7 oTTO ^ t w f & w F o f F oTF W ofTO >HF oftUTO
ofU?) ^ t M ' O d 1 , H F B H UTU UfU F t H ^ t H f ^ T F 7 F H t I
UFUt H ^ 7 F 7 IffTO 7 Ut ofUF TO, F t f t HUFt u f T O t Ht,
§ U ^ t fet HVRF f F F t I TO F ^ t FUTO oTTO W ^ F 7 ,
§ H § orfTO 7 , W H 1 ^ > f # FtHU § Hra ^ H » f T § F TO,
( 71)

W 1 " f U 3 oTUU1" U fe ftfe" ftfe tF* oflddcS ofufe UU


Hutu fem7 UfePH1"U lTOfeuTO1"TTU cTH oTUUF | feH
cTC HH1" UUUTTO 3" ^HJH TTOoTHU U t fe»FUt
oTU H F h UH3" feU HUTU1" § UUTO f U U TO HH1"
Hd'dcSUU H d l d ' 0 HUTU1"TO^ f e u 3" cV<So(Hd
W fyd'H I TO <sfdQ' W HUTU £ UUTO o f t u I fife"
SU^1" 3" ¥ f e t HU1"feWUT 3 U UfeWUT § HTO
o f t 3 , >>TU dd's* fife" >f§" FtHU £ TTOtTO3H^1"
offefl" U, ^ H t HH1"TO"3 1 "fen£ fife" <§" r l ' f y G , uru
?>Uf U 1 ^TO1",TOJU^ T Ofeuu t ^ f e u I 3HffeHU1" TTO
TO1" fo(0To( © H d f e ^ r o t u i feu»rit HTO r l ' ^ d l 1 I feH
TO?) oTU 3" HUT3 § 3fe>)f I
—o—
y

srt £ u few feor f r o MH TO,


fe»fT uut § TO TOt f r tfl" I
H^T oru ^ 3 r T O 1{H7> oft3T,
3 § UHt§ s/dldl U1" UTU U Utl
U ¥tf3W HH1" U H T
#,
A <1 v A. ^ A
3 5 UHTF w f t H^T U tfl I
H T U T UT^1 UJUU»f T U T feuUUU U,
Hutu frfur u t TOt u u j T u tfti
UU oTUU 3lffHMT w f t© g ,
UH#3 few U 7TO UT^U U tft I
TO feu feu UZJT £ ITcf oftU 1 ",
UH T U T ^oTUT ¥UT HUTT U tfl" I
( 72 )

f w w HoT^1" HUH or HUTH feu~,


HH1" T^U^F" Ft feUH W U Ht I
Hfrr fe^F^F §u #H $ H,
Mnr ^ H HUTU u^T u tft I
uju ufu UHU H WtH xru
^fUHW cftHt»F W UTH I F U tft I
MH orufWr TTf fe?) HH ut"H,
HF £ wfi HH1" U Ht I
W7> fV £ HUH Ut HUT oftH 1 ",
>>F UTU W i ? cSoP" feu HTU U tft I
fH<S oTU7> >HUHTH H"UT,
feTU HT?1 Ut UT^t H U tft I
HH#H fHW fe? ^TF H'dtJ1 Ht,
HUt»F §H 3 HU* H U W Htl
HU1" HfeW" feU U HUH vfifW,
>Ftr HcSH feU feH H1" U tft I
§H HH 1 Ut UTU UTS" feH1,
UTU cS'cSct Ht ITU UUTU7 U tft I
HUH?> H UT H T § f?7UTH ortHT,
H¥ fHHt»T W UH T U Ht I
UUHt UTH oft feWF" feHtl'd UH1",
HT§ >HTITF fH»f T UF T U Ht I
oTHt UHt H UfUHt Ht feH ^Ut,
I"U ^ fHHt or^T U tft I
UHU HftUH H 1 UFUTU H t oTUt H^,
fe^F^F UFUTU £ feu F U rftl
( 73)

TTC1" M'O'T!1 U HW UTD'^DL


HUU HW H f?>UHW HU1" U Tft I
U^T HFTUU U UUU UT » f f K 3
UH T UT U^ fUH7T?> OTUT ft UT I
§U HTJ H fUU 7 UHHH Ut £,
fu'u iruu UUH fuuT ft Ut I
W F ^jtjT £ UoTH W ^ F U UWt,
ftHddl uru u >>ru ft uti
HVP" u f e w U U ^ t fcj HUTU ^UUt,
WUT H7> U UHT ft Ut I
W • ^ —\ O* «

WOT^" ^ U OF ¥UT W^'YL U ^T,


UTU UTU § WUF H7>T U ut I
>HU HU UT HH7 UUtU oTU WUf,
feu U^t TP UHW7 ^TU U ut I
Wft HUt ut uu+ur HUT uu,
fen UTW1 TP" H?ft U^rU U tft I

UU H7# H f^U 7>7 t u ^Ut,


fW»F >H T U^ T UU U^T U tft I
HW HUU UT fUU7 §UUH U7T,
w u uy u »rur uuT u ut i
UUFOR u u t » r u u u 7 u r u TTW1,
UTU UU7>t' § U 7 T § W7 U Ht I
iru—H^7 u: u^7 fuut,
H^7 Hd'dy uftuw U tft I
W U ftfHU ut UUtU £ orut H^T,
wr u ^ mut fw^Tfuw u ut i
uru7 fuutw utu £ uh u sf,
w t UU 7 oTU # u u 1 (Sd'pyw U tftl
_ _ (_74j

ttfdd1 H^7 era FF7 HJU Ffew,


UJU7 >H3T 7TB >HFT i w f e j f U tft I
FtF U'dH'd 3TW Ft oTUt H^r,
W" JTO H^H7 TP" W r f u W F tft I
»fTOF7H tft FtF HfU TO UTF,
fevrfew F f e t ' F >TO fe^few F tft I
un-TFnr FT" y'0<M>1 'F OTTO H^7,
oTF H^7 F7 Frfew F tft I
FtF V7FH7F l / t f w oTTO BFT,
ftftf FTHf >tfFH r fe»f 7 F tft I
FU IFFTOJ H^7 ITH FF,
FOTH TO u^7 U Ft I
ftf w t unjutu £ H^7 oTU
TO HTO7 F7^"' U Ft I
H^7 § fHH FfU H^7,
H ^ 7 f F F ftTUt F F 7 TO ^ - F f e w F t f t I
F^7 oTO" HWHt F 7 J U TO U1F,
fFTcJ7 W T O 7 UTJ fdyfyW F tft I
—0—

ufa oft urfs" Tifir tr%ii

o f e t HTOTO feW F t TO I f f TO F TOT H 7 ^ 7


F t F t H ^ 7 oTTO TO, TO TO dlfdHdl I W c^F feW t f t
TO crfe orn^t f r o F" H ^ 7 oTcTF TO I fen oTTO w
<%F few t f t £ o f e t HTOTO few & TO w f e w i Wlf
( 75)

W UH 7 H 3" o r f n u , o f e t H feu H 1 ^ W IT ^ | o f e t
orfuur Tft HU F " feU HH TJUf >HT@^T, U H OTU orfUH
Hf^utTOFlTH I H f d U T O orfu^" fedcV w f w i
TO rft WH U o( orfUH, Ftf o f e t HU H 7 H H 7 feu ?JUf
^ J f f e w , feu tf# H H 7 ^ 7 UH 7 VU1 HH I f fUPH7 U I feu
feHW Hutu Uift H H H 7 )ftl
HHU7 UH?> Ufe>>f ofet o f t j § feu 7F ofut' fe OT
7
feftw ?5Uf, HH oft H W U ? H 7 o f e t orfUH7 Ht >>flf
Ht H HUH?) UH ufuu" I H 7 TO Ht orfUH H H7^" HUH?)
7
HW U, feU HUtU H 7 HH 7 ?5Uf UfUH7 UH 7 , VU H >tf7U
tft H7 f W H OTtlfeU^t fyJH'd' feH H ^ 7 Ht, fo(0To(

UTU7 rft £ HH 7 UHH UT feH HUU feH ^dd<£' Ht I o f e t


orfUH7 rft H f e UU?) I VU TO feu >tftftu HoT feut UTH UUt
fa" feU HU ©HU feu i t u TO, H 7 f ^ T H UTO s^'Hd fau7
A
Ul
HtHU7 UU?) feU feU7, UtHU, H 7 ^ 7 HUtU UU" feH7
UfUH7 U H OTt W STH^T H 7 H 7 ^ HUTU oft
oTUUF I H 7 U 7 ^ 7 UtHU fHUf t f t Ht ITU feofH UTUt M H UUf
HUT VU I TOHt oftHt, UTU7 t f t feg^7 ^ r l f f e § 1 >>fnq-
t f t H HUTU H 7 ^ 7 oft UTH U^UT71 >HTU t f t H VfUH 7 Ut H ^
£ HU fe© I fed?)1 orfu UU?)7 *d" feUT VU >HH HU?)
^ HU H 7 TO t f t o r f r o HUT, U% TT1", W f t >HH d d ' 9
TO Ut U 7 TO UTU WU feH ^ T ^ 7 HTO 7 Ut V H 7 Ul
7
Hfaymr imy $ w^t fk && zt w ^ fkfu w^ii
H HTO 7 Ut VH1" Ul feU ^ t HH H 7 HUt oft
oTUUT7 ? H 7 >HUf U UT TOHt c f t n t t f t » f U H f w feu
HUH 7 ?)Uf,feu»FIR t f t H f r o 7 oftUI feuvf » f T O f i f e "
( 76)

fTOWUT H'^'dl' I HUt TFU7 t f t © t W U 1 "


U TFFEW oTUUft H1 W tft u t w feu H>F ^iftu
oTU W ^ U F I U1" WW t f t o r f r o #UTfe©1o f e t feu U1" u f o
^fe ?nft IW U TO feu U1" few Ufufew Hi?

£ ferouw £ ^didl feu fero IF©^1" ui uu u


^ U t TD-fT TO fen § UUcFTO W UTO^ tTO1" "§
feH U1" ftiw dTO1"! HVT ^PtfU feu W HTO

UfedFI
H fero TO?) ore 3" H UUfeRJUTHW *PH HUft TO,

n r e T O T O 1 w u i ro fecj1" feu (Tsre feor w ^feu


feW t f t , 2. W UUU1" few t f t , 3. HH Wfewt f t ,
TO?> feW tft ^ r o t , u s " ureft TO1 feW tft, ^ r o
^ w O ^ f* ft a o n p n a a

feW t f t , sTTT VP?1" feW t f t , ¥ f e t H H ^ d few t f t W>F,


feuufeWut, ^fet u r e wfeWu t , w t h^H feW
tft, ^fet ^ ffeWtft, uutfeWtft ^oretTO1",ufa1"
r ft Q _
___
_ ft A • ^ ^» ft A > ^ ft A ft
TTW UT, UU JFH HUTTW feU TO HTU1" feW tfl", HH HtTO

feW tft, oreurefeWu t , Huure u r ofeWtft, TOure


ufefuufewt f t , UUtft ?fw few t f t , ofel" HUHTO feW
1
t f t , h t o nfeu feW t f t , Hditfld feW t f t fife ireunjyu "
( T O u y u t ) , y r o feW uffer, ftp? tft feuro feW feurr

H r f u w &TOTO1"3" W t f t o r f r o #UT, ^ f e t UHf


NRFUW £ TO » F 3" fen £ SFT, fen £ UROL" H ^
oftsft I s/ '^cV WTTFU H¥ £ H^1" U1TOfTOUF I Wft
UU 1 ^ Hrfuw § Tft ure u p H'fdM tft ?TO u f e w Ul
TFfuw £ ure MU djdydl ? r o u f r o 7 ui uu Hsr
H few fen TO u f e u £FEHOTHU1"<TO TF^t Tfe 7
OFFEFT ULTOTTO7 HUTU ORET FRO7 UFEU7 UL UUUFU H
( 77)

UU7 TZJt oTU HU7 »fr ^p^r ft | ^jfl8 HftUM1" £ H W TO


7
HT^T ft i utuu feu ?5UF fe1", fen VF# ut orut UTJH7
U" oO-rut Ul WW HUTU W& ^ w t TO fefut fuu > w
utuu ut oruurn UH7 HFTUW £ TTO U ^ 7 UI uu fen
H f t W T O R r f e d 1 UI^UtHHTUS" Ht U1U UTU Hftftu
— *y -S •>

MUT MUUTT oTU?ft ft I UTU H f t u u HdcSdl I H W MUffe 7


TSUf y ^ ' O d 1 , faffe WoT >fU I H W HUtU UW
U ^ U oTU U S 7 MU MoPW UUU U 7 U W HTs^1" ft I
feu£ UU?J oru HTUfeUUTH>HU HUffrft £ UU feu7
>HU UoTH oftU 7 , U T ^>H T U>>fnT^tW fWGdlW 1 W W I feH
u^ 7 H'u fuuuiH w h r fefuhr uuu i
feu U W U 7 ^ ( 2 8 MUTHU) U U t UTW ft I feH
UTS' ut U W u t ftPHW few UU I >HoTW UUU U UofH
W O T U 'UfW n f ^ f e cS'cSot' HU ©eft UftUll' U H d ' ^ ' o f
WOTU H?> 1 9 4 3 , 2 9 MUTHU ( 1 3 1FU) ^ W fe?7 H#U
fu?> ^ u uu 7 ftfe *u 'fe©" uw vrfu uw w f e u u w n
r
fe© u u tftfUTu f e HHW II" U HUfeTcT W^FU U W £ U
ftfur u t UW7 UUW 3" HUU3" UUU UTUI HU § U W tft
U fes^ U1" w t UU u f e w I (TOoTHU HUTU7 U1" UUU ^ U t
feofe ftfewi HUTU7 £ U W tft U WWUt UUTO offe I
—o—

rou fadfe ft/w m? cr tm p>r unrn


W t f t ^ u r o t t w u ^ r

ft?) ft?) u w <^u ftfur tft HUWU u 7 Hutu ftfti^7 u ^


^fiftw ^W u f u W HUWU feu UW U ^ U offe 7 fUPtf7 I
U W tft U fes# u t HU UUoT HUft U H?) *U ^tft,
i
»
( 78)

k&a Ftf w u f a u feuf F t § ufew:


crete* fauu" °rmnf Hfc m & ww
UWfyGdfl7T tjrfr tfrtf 3 ufeii
WW FtHU fHUf F t F t feu
d ' t t d U U f e t l f t l ftTH f F H UfetH H^1" OTUF TO, § H §H

W F t F HHFU >HH UU F t F 7 3HU 7 f w TO


^UfeT HUfetf 7 £ HUF t f t U F TO7 IfU TO
FWI oTFt ^ c f t W t f t F t TO W U ^ f t FUJ 7
feoffew 77 F U F 7 ^ 7 , HUfetf 7 £ UHH f w r f f t F
TOFt oTU F7 ^ ^ B »fT^T IW F t F t f>f£t
UFF f % F W H W I T O cftf F H f u t *H tUT t r f e w
f U M 7 ! TOT ^ F H F "UU^S" HUftW 7> ferj'd c f t n t H 7 HUfejf 7
F t feSTJ7 WW UtHU feW F t *H F B t u i u t I F F 1 feu^ UFt
F 7 U F 7 TffUPtf 7 F 7 H 1 ^ FtHU fHUf F t f w »fFU
TO Ft oTHU f % F TO UTF I HUTH £ H. HUTO fHUf
frot § TO F t § TO ^ H H t f r P H 7 F W U F7
TO-TOt W ^ 3" HUTH f % F B w f e w I HtT TOT
F t UHH oTTO BUT F 7 t f f TO, rtdd' f % F TO ^ f u
fej1" U, TO HcJ ^T TOHt oftHt, TOJ HUTH t f t , >f H 7 H ¥
H 1 5 U 7 U 7 , IfUT F 5TUT 7>Ut U 7 I HU H* sFHt UFU 7
fHUf F t , F ' H t UTO fHUf t f t F 7 UU f F H § ^ t FTU TOT
HcJ f w I H 7 oTHT IbFH HUTT TO vTS, TFU ^ I ^ H 7 ^ T U W
^ F t U f e 75Ut', fej H 7 t f t T O F t , UJU F 7 HTO H T O
F t » f H UIU F t "UHcSd1 TO F t U f e Ul W f t TO t f t H
FU7^ W oTHt ^ U t HTO TO TO, oTfUF TO, feH
F 7 TO HU 7 U I fefew feoHU7 F t TO H 1 H f F W UI feH
_____ _(_79J ___ __

7 > ^ T U t ^ t F U T f T 7 oTHoTTJUf, <Sdo(Uo( Ul feHH^^H^t


UUF H ^ 1 oftFt U, feU H ¥ F TO U I feH £ H"^7 oTU
UT H 1 ^ UH o f t F Ul TTO ofet HUflW £ UTU1" f f t d d ' d
URU orfu UR UTU u?> fe H 7 ^ FIRS' feu § WW ut UU
HVffe© I fen oTU3" UUT d 7 w f t H F ^ Ut UTj^t U I feH
U f e H f a oTU fe&t fifur £
H. F T O UT
UUT U ^ F F t ^ f U H oftHt, UU WW UtHU fifur f f t £ feu
^ t >HUf UU U ? p UU H. HUU?> fifur £ VTH-HHt UUT "feu
*d UU Ut fedt M d HUTd 7i © F t M T ^ F feu UTF ^ ^ d " f u
w f e n t l f W F U WW u f e u fifUT f f t £ UUT ^ UT HUTF
F " UU7> H?> UT UTTdt o f t d t , Hfddld WW f f t £ ferUU7 oftFt
U, HUTF £ Hfdol'd o f t F U, Hfddjd f^TU7 oTUS, feu fsfQcfl
fcSa'Qd F t F o T F UUH31 fedcSl UTTdt oTU 5 tUTUT feH
UTU7 f f t oTHU f%U H H UTU I H ¥ F feWF7 fe^#
F F U uru 7 utnu fifur fft £ KfofI
—o—

arfe" ?r fd<*>dl cwfywii m sruir $ wfewu


WW tft WW\* F ^ T

TO TO fifur f f t H ^nfdd ©UUF HUTt *>TU


UTUt' U H UTU >HF TTOoTHU feu UtUU7 HU U UTUt I H F
OTt HUft U 7 ^ UtHUfifurf f t § H F 7 H ^ y w t feuUTH
o r f r o , feU F 7 UUft U f e Tnft, feU W£> F feP^ W Ht,
HUTd" £ >tf 7 U^t HUfft TPH >HUT oTU f F d I feu H ^ 7 UU
^ t UH-ofUH oTU?> I UTU7 UtHUfifurf f t fTOorf F ^ t f 7 ufe7
ro ro ^ © i r u ^ U F u?>, fe©fe feur F 7 u 7 ^ f f t F feSd
( 80)

W uV, UHU7feUoTTO1"HTO *5UTTOI feH UU feu WW


rft TO UUITO U f t j ^ rfdT W I H W t f t ^ HeT ^ ^ o^ftw
£ TO "feu HU7 ^ft Vra" few >>fU WTC57 few 3T U% few
fe H tTEft U 7 ^ d d ' d l I fel HH7 5T H W ^ U frfur
tft Hd'd'H £ UTH & UUTO U UofH offe 7 , "SftHU, feH
HVf (cfF HVT Wet) UTOTO TO" tT7©, ^ f e t ^UU frfur
§ W U 7 ©! feut fero TO1" U U fen § TO U 7 ^
?TO fetF HoTU U l" H 7 MUF HtH FoT H f e TO?) feu7 I
>hut£ f r o ^ f e t ^ u u frfur rft § h w ^ ^ r ^oth ^ f n w
H 7 F f e t ^UU fifuf tft orftfu fe U W tft U1" UoOT U

STUU frfur tft § UTU H'fdH u t u u u t feu fetF <5T c r f u u


U W ?TO fcSsCQdl U U7 W ¥TO ofU H I W t ^UU
frfur u t UIU H'fdy >>fUT W ZoT # orfuu, Ulf u t
HUoFHU1^ cTOWftUHor fcS^'dl 1 H7 W HtHU frfur
t f t orfro 75UT, w f t ^ t w f t u HoT oftUTO Ut fWQcfl HUt
U t u W t T O H ^ T T O ^ H r f T O ^ W O T ^ oftUTO oTU^
U fefe U fet oflddcS o(d dl' ^ T O H K U U H H U t U ^ ' d l 1
H 7 HUt feut feO<n UUUFU feu *5UT ufedft I
feH Hf 7 WUH feu HTO TOtf U UTHI Ffet UH#H
frfur tft fife w f n w ^TO u 7 w u t HUH firwu
Ht, feu ^ t few u uiu i ^u?) frfur ut, ^fet feuu
frfur u t >HH YRO frfur u t ^ t fewu u UIUI
y r o frfur mh ¥fet f r o frfur t u f r o 7 ut fife f u s t '
HWUTU UTUUWU t u feH7 fotGTcf UfeoTS"UTU H 7 fesf
feuuiH cS'd'd U tTO fe fero feUUTH W U U
?TO ^ UTH I H WU" t f t £ U 7 ^" U 7 i f e 7 HH 7 VoT7 feg1
( 81 )

u y n feuum7 § few fe w f f 1 m u w w u , H1^


feu1 u w u 7 UOTH u few u , unf feu u t fen^ut u
H W HH1?) H^t MU H 7 ^ H7^" u t >HTfeRHT fe© I
feu H ^ 3T H^T W3 UH UH o r f f e WUt U UU1^" U1^"
U 7 ut UoTH u f e w U U 7 W f f f w UoT HoTU U 7 I feu U 7
U U f e t HUUt U UU UofH u f e w U U 7 U W Ut U#UF I H
U W r f t ^ fydcS' § H W HVTO fcSdld'cSl TO oTU^1 ^ H U ^
feu7 U1" feu orfes" wut u u u 7 ^ fen u t u u t U U7
u r f t ^ t feu7 Horu u i u 7 u w u t o r f f e w u t , u u^7
U U7 ^ UU TTO feoT u t u w u t U M W U 7 UU7
HH1?) U fe©, W f f M T C W7 UU 7 orfUM7 oTUW, oftUU?)
^ H U feoT ^ U 7 , feoT U ^ t UWtW >HU feoT fewUU7 (UU 1 ^)
U fe©l H feU?ft £ feu HH1?) U feu7!
—o—

UU7 sJcQf II
WW tft £ (S'<So(Hd tT1^

U W HtHU few u t 7PW U HTUtW § W ^T UTU


H r f e u W3T »fUUTH oTU 'HoPW UUU U 7 W W >fe HUU
^ ^ U U ^ U U H t U S ^ ^ ^ f e u U U U U I fUH<S'<So|Hd
feu HU 7 V T ^ H 7 Ht, ©H cS'cSo(Hd § ^ U W ^tUU
feW u t ufet UH#U feW, 3 u u feW >HU feuu
feW u t UW# tt'fcl?) U UUW ut Hdld'Q Ufet HU feW
^uw u uru u y u i feu1 ¥ f e t ^UU feW »fU urut feuu
few § HTU U wfiPHW WUBtU H. Huutu feW U TO
UU feu7 MU Uom" oftu 7 , UHt wftPH7^" UUU, w f t ftte
__ _ _ _ _ _

TROT' VTF7 TFT £ FI-R* SF WNTU^F B SF D 0 ' 5 TO


UdU'dl I fedcS' £ FU Wlf HH<^d feW § B c5T
u^ur fife o f H w t r § f u i fe*r h h H v t o ut
f i f e BH w t f HH<£d feW tft F WU IfUUI MUT tHH^d
feW tft F fifH 7 tft H 7 ^ cfe feW tft F feu fyoy^
UU >HUFTH oTU UU TO fe W tft TO oTF1 tddHcS F#UT I
>Hdtd'H Ft HVFUFt H UT>HF fUs? oft F W TO fe TO
FtHUfeW t f t y f TOHTTOlftfeHFrH^tf^UI feu
feH F 7 TO HUH7 feu w f e w fe TO Ut >HUFrH
offet Ht F feu?T F FUH?) U UTH I fEW fTO ^ fife f u ^ f
HW3TU UTUFWU U W tft § W u f e w >KF
FUUF77 F7^" Ft u f e FHt I VTF7 Ft £ HTO feu
H f W U offer >HF W f f e fFFt I
US7 YPSR off WHIJTII
fcm 7> faHdQ 3H OT& Ufa ufo JJtF WtJsf tJUIUfFII
fen H f 7 VFH7 tft Ft w f t n B o[ Bftp>TO
Ft fewut offet I Ffet feW F YRO feW § HTO
offer fe FHt' MF feu ut 3fUU, ^ W T O F 7 HF^UT I
fedcS' HU?) oTU fife tffew TO FU TO H 7 HTF7
tft >HF fif^T UU HUTF f i f e £ f e w F U ^ FoT FTO
W I fe^ VTF7 tft ^OfH Hi? HT), feu VTF7 Ft F
7FH *H UJUFWU7 H f e W Ul fe*T F W B oTVTOUU
FT UU TO F F^UT f i f e £ f e w F 7 Ht, feH £
WTO TO1^ WOTU feUTTO W H Ufet HU oTU fFFt
F 7 HTH7 tft orfTO BUT fe T)7 F W feUTTO TP"
vt, v u fen 7i > r o r o t oru f r o t i FHut ^ u feu u r o
offer Hut F TTO §HTU oTF oTU BFf VU TO
( 83 )

fVldldd Vt, VU feH £ feu oftHt F1" UTU1


rft Ht UR?F F HH feu Ut UU?7 feoffor, " W feu1"
oft OTF U, W t feU1 U, UU7S" Ut TKJT TOF" I
UH OT feUTUU l " W o r f r o Ht HU Ht fe feH H UU
feu1 feuTuu | H feur vut H feu orvR^r yQwl^r
W OT?> HUT f w i UTU1 Ht W W UH7> u f W T
fe feu F U t ©HU fen HcfT ut fer I UTU7 H t OTTHVU
F H W H 3" rldld'O VUUI UHH feH ¥ f e t H'Od
feW HUtft fefeW, H U 1 ^ <SH feW Ht H1" W HdU'H
yft I feu UTU7 Ht H HUHTT" HUt W >tfUFH" OT 3"
H f t w Ht H UTU feH UTU7 Ht F " HH U fUPtfr F " TOHt
ofU ^ UfU foF HH W t S o T f e w H UTH H t
H f W H " ^ H t U M H feOT H U ^ f w u H Hfdol'd
7FH feH feH f W 3" »rfe>tf T l H f W F H^HcS
*H F 3" ©HU HT >HUt OTU feW, sTfet feUU
feW t f t f H. HUrftH feW H t H W H 3" tf^J U771
UTU7 rft § U?5Ht OT 3" FUT feu fe c* H. H d t f l d
feW H t OTt VUH, H H ^ r o t Sfe>tfT I UTH § H ^ WW
^H W t f t £ >>TO^t feH3H oftF" I fH7> ^ H ¥ f e t
OTU feW t f t £ W W t f t H t ^ U HT oflddcS o f t F F
UfetH WSTFU §UT w f w w fUPtf 7 I feu FUT fe^ fet
^ U U I feUH feUH HUft feH feH § V F HUF, 3"
HdH?) OTH UUI
—O—
( 84 )

tju hu uvfu wUr su trfe 11

fe^ W ^ u t feWdt oftnt I fe?>


feuu frfW £ UofH oTU ^ HHU1" ^ T O fdoCds^ >HH H H f e
W § # U feu1! fel HHte ^sT TO tft TO
u t © t w t rft >HH w i r w t fyfur u i-m^d
frfur § ?TO<§" 5T ^dd'^cS iTO" § few U UTF I H. Hdt-fld
feur u t ^ u s ^ r o £ TOTO ^ w z ^dd'^cs u t w f r o
feofUTOfuUtW I f^TOuuurroiruu^uMHSuu
1
H* h t o fe urefu>>rs> frfur u u r e u ^ u, u fesf
o r e t UU Ul TO TOT ^ t TO H Hret ^ H H w ^t ^ut
TiUt' I H+ fydcV H U f e w § u t feoT Hret W offdd
75UF fe HHt r r e u r e u r e f e » r o frfur u u r e u ? h*
OTU frfur § n t ? r o t f e w u 7 w f t u t TTOT u H 7 Hret
o r f r o WUT K H 7 HUT§ oTU U 7 w t o f t Ufe 1 " U 7 ,
j f e u 7 feuu7 u 7 1 T O ^ n t n r e t feu TO H: u r e f e w s feur
£ t f e w u i HT ^ f e t 3 u u frfur u t , u r f e u frfur u t u
w u f e u frfur u t n r e r feu TOUTH i n r e t ^ r o £ u r e r
HfeM 7 h 1 " ¥ f e t uruu frfur u t o r e u h ? TO, o t u Hret TO
H o r e Hret TO TO H <5r ww ut £
a. r\ r v <\ r r • f A- r r. -i •

TOHt ore u t feut fe feu h t w u n r u fenr ^ »


TO w r u t cS^t » r f H » r t r # u u h ? ^ w hu7 ^t
WTUUU u t Ul H1" W t f t o r f u u fe UTU UJU Ulft TO,
h § urer § f r o f w i feu TO >TOot u t w ite7
TO I rft U UUTO ore ore feur^TOt
UfeT U I TT. Urefe»TO frfur u t u t TOt § H U »fuu u £
( 85 )

UTU I U U © H U W UTU H 7 did ftd W W frfur tft u t H W


tft £ ©*5" 3" W ufew U HfeoTU M W f o F I
3 u u frfur £ H W tft § ftw fe u w u w 3" u w
^ w t fnw w # , © u r r o HUH?7 U1 W 3" w f e w u , o r f t w
Ht H § H: dJdPdWW frfur £ t f e w U I UW vf ^ t HUT^
?TW UWU 7 U 7 ! U U U W U 7 3" # f t f W U 7 ©U H W
U T)7 Ut U W ^ W 7 U 7 >HUU W U § I H W tft £ UHt ftu©
U t w UWUtW VIUW # UTUH UTUH U U feu U7
^ o F U t W I feus § H. UTUfUWW fifur tft U feu TO
UTU UU H?7, W UTU I ^ U U frfur tft £ Hdrd'd Ut U 1
u w u u ^ " u^u i f f e w u 7 © u urfuu fe r r § u 7 u u ^
w © ^ u 7 tret u u 7 ut ?rut' rft i w f f srut u w c^uf
t f a w i # u u u 7 u w © < ? u 7 uu7 uu71 fejH^^r^ut
sruu frfur u t uu 1 ?) u UTU u 7 u w u t orffe wut sruu
frfur u u u ut ?>ut' ufuu 7 1 u £ u ^ feu ^ t feu1" rft UTU
UTU u u I © u u w t u ^ " ^ w £ t f e w rft, u u fen S
rft u 1 " urut sruu frfur u t £ u u UTJ sr f w nuft
U H?T feu U ^ 7 UU1?) UU1" U fe f u u W T T ^ 7 Ut oTUoT
# f u w Ul
—o—

fU^r Rph% g* uw yute* w cru^i


o f ^ t 5hf5" tT 1 ^ 1 ,

U W u t ^ UW i r e t SoT feu u u ? ) fuWTT oTU


sr H. u j u f u w w frfur u t § u f n w fe w f f ofet u t § 3 t
u u w t UDDD1 UL H U ^ f ^ U W H U T ^ 7 ^ " U W u t fife"
( 86)

HTOt o f e t TOVTOUTHI rTF o f e t F t TOt W ^T ©H 7>


f r o b 7 TO i p f e w f 1 ^hnFT fee ^fe F t , fe§fe
TO F t F feiT3" W H 7 ^ 7 f F H W f 7 >HFT W few I H^U7
F t £ cS'<So(Hd F 7 H 7 ^ 7 F T * F W u t f H W Ht, o f e t
§ F f e w i H 7 ^ F t £ F f e w fe cS'<So(Hd H ^ 7TO fTOt
n t e r H f f ursrt fe t t o ufro7 ^t n n f r o u feri
"feH 35Et H 7 ?*^ F UoOT W S H ^ W Wft "UFF F 7 ^HF W
t f t F 7 ^ t fett UofH Ht fe F HH7 TO F 7 o f e t 7TO
wfe feF7^ o?F TOt I feH *5Bt FHt' F H fe MUTCS7 HH 7
fet1 H F t F oTTO7 F I o f e t F t TO feWH" Ht, orfTO *5FT,
HH7 >TOor F t UF 7 feF f y d ' Q d 1 F F t F 7 F l >f
Wft' TO t f w U FHt' H 1 ^ 7 F t F t U F F H ^ 7 o f t n t
F l WW F t 7> F F ^ " F y T O f ^ m 7 o f t F t F I dd's^l
TOt V 7 f F F 7 F l F cTC H ^ 7 W F t 3 F j J UTH HrfUH
F t F t oftFt F » f F HFTF7 § F r f u W F , UTJ Hfe H f e H
F f e w F, H f W F >HFT tJrt'G I fej g f o TO TO
F t £ feF1" fe feut UTO W7> WW F t £ oftF 7 Ht I TO
cTC HH7 W f t F F 7 ^ TO dfdct 1 F I feH Fcf 7 fetJ'd oTU
o f e t F t F t TOt " S f t t feHTO, W - o f l d d < S F dldU'dl
F 7 V ^ F t J t t ' Q d TScJT TO I TOt ^ ^ feFU feW Ft
W F j f e w ^ H H t ^ w t ^ ^ l MFTyrovrfet
W UIFt I TO F t £ f r o t U 7 ^TFt few F t F UTO
few t W T O TO TO7 few I TO TO F t TO VF feW+
F 7 F H 7 F few I fe^ feG1 feH TOft V F 7 ttdltd1 few,
© F V F F F 7 few I VTOHfet o f e t F t TOt F t H?TOt Ufet I
fen f 1 f r o h t w ww tft £ H f e w fe ofet |r fyd<s
H F H ^ ' t t d H H T O T O I F F ^ fF7> F 7 TO W W TO H 7 ^ 7
L?ZJ _ _ _ _ _ _ _
oft TO1" e d d ' ^ c S fa?P" HVF HUT H f e , feH rTUf1" F
OT H ^ t tJ'Jlti) Ul WW t f t H1" feu ^UTT" U f e w Ht fe
7
©UU
— HUftM H H?> feu VUTT
»> U UTUt fe WW t f t H HUH?>
oTTO HHt HU f T W V H 7 U, »f 7 V t UrgT ^ £
H » f U t U I H HUflW £ HHTU OT UT iddd'^cS H Ut
foMcSUU UTUT feu feoT TO H t OTt H HUt, feu H >HUT
^ l T O t H T H > H T ^ t H U T H T H t l felJU HTUt f H W t OT UT
HTU HUft H. UJUfeWH feW, 6<3td'd H. feuu feW t f t
URFE>>FT H. UHH feW tft, H. URRO feW tft, H. HUT
few, H. UJUfUH few, H. H U ^ few H OTt UU ^ t
HUft>>ft £ HUUTTO VUH UT o f e t HUHTO feW H t TOt W
UT UTUT t f t £ g?vHt oftHt t f t feU W7> #H-^#H ^'Od1
n n f e n u , HUTH H 1 HTHH1' U, TFH v T u W r u t u f a f t ^ t
» i ' 6 V l » f t TO I W f t feoT UUH H U ^ t HUfr 3" >HTU
UTUT feH feoT TO H HUH" oTHU UH" UU TO H U ^ t H1"
WTYUTFEHHTHUI FEHHUTF^TLFOT#HT#^©UH£HI
HT feu QcSdl TO TO o f e t H t ^ t TO UU TO I o f e t
HHTU OT 3" WW t f t £ HUTH ?TH Ht fewl" oftnt I
—o—

s ^ f e - itt Hw Sufu
ferasyt tP^r

TO UTUT t f t feoT u M feH feUTH>TO U UTU H feftUTH


HHUt»ft Urefaft feH TO UTU I HUTH HHH U^U1 t f t f e T O U U
UTUT feH WUt UTH H UHU Utd1" U^-T H t TOt UUH >HH
feu TOt feUHt VUt TO" oTTO feu feFfeH o f t n t H feu
( 88 )
^ f e u 3" m r u u era?) wur i few uu?> frfur £ ^ n ^
fuu 7 1 o(f<j id H U r r ^ W 3 " u u t w u w W ^ U T | tj^WW
rft U TO Ufet 5TUU ftfur tft, H H ^ d ftfur r f t ,
feuu ftfur rft u frfur tft feu u i r frfur h?> i
UoTH oftUT fe U 3 UoT3" ft <5T oTVTUt offt I feoT ofHU U t
H ^ ' y l oTU3" tJ'cSdl W7 f i f e oTU?>UU cT w^ut HUUf ftfur
r f t , U UTUUWU U UTUt H7>, feu?ft U" UTU UTU Hftuu few
^ "UoTH oTU WU U feu cVcScfHd ^ W t HfUWU 7 ^cSH'd
uru rrfeu u t h ^ 7 oru?ft u rr#u r r n oftuu?> oru?ri uu
feu MoT^ ^ t H?> I feu HUTt U WUt u t u WU rft
uuu ?>uf rr?> u ut feu u 1 HUTU H?> I UTU rrfuu §
§UT tt^'Gd' ^tuuutrftl feoTU+lfUHUUUUTfei^
U 7 UU ^ t ¥TUt U U TO ^ u t ^ H U ^ t <5Uf I W tft £
UoTH oftu7 fe ro UW feu WoT^t few
UUTW
§ U ? f t § # U 3" UUiT?) fewutft U UTU TFfeu § UUT
w ^ u t u i w u ^fet u r f e u frfur § UTU rufuu u t H ^ feu
^ ^ UHU ftfur £ ?rw w ^ UUTW feu WOR^ WH" UW
UTU I UUTW WoT^T U3" # F U t W U7J fHU *U UoT 3"
UTUUU Hfeu, U feu1 fu?> >ftw (UU feWHtUU) u t UUt *U
7
ft, ©U UUU I HfeuWSfStUZftfur ^ f e u feft TPW ttoW'
U^" U t UTW oTU U 7 5TUt offt feoT feoT W Ucft U 7 W W #
u t ^ ^ u u w £ , u u f e f t ? r w u t f urw?ru^fe§fe
ddd'^cS UUTW fe oTU3" Wor^ W few Ufet rft I feH
cTU^r ^TUt WcTS7 fe § fUWU 7F U# U ©U U7 ^ t
U U 1 ^ W feu1" ft I t u feoT UUW ^ W ?PW UTW UUt, U 7 ?
WUtW feoT UUU feu #U feutw U feoT UUU U7 U 1 ^
w 3" ^nrn w ^ FEUTRO oru ^ u^t ufeuuu 1 " TTW irw 1 "
( 89)

FEMRE OTCT ^ UJU Wftt £ 3UT H^FEW H FIFST HTH


W•s U s l W I fe?7 feu ttdd' WS" ^ T O HU

H7
feuu feW tft £ ww tft £ stent oru ^ f i r # u f r o
A w "N <» o f w ^ n A n f> » n
TUH7 >HH rlHs*d feW tft £ >HH ^U?> feW tft
£— H ricld' #U UTO H W >HH W 5T W U
FEW OTU 3T UTU TFFTO "J ¥UT JWFYTF7 HFELRW HTU
VTFU g f e f W I
feH Hf1" Ut H>ft TOtU oTUUUUI u f e H H U f t ^ ^ E t
U f e U7 W
k
U W ^H^cF

H 7 §U

TfetoTU TT oTUTT H
fen ORFESFET feu u u HU OREU UUI
—o—

FYGDIL TRRFR TFRFR 3 ZFU7 UFEU


TROT T ^ R FE## ^T

fen H^" ut orferot U7 HH7 Ul feSS MH #UTUT


feu ^H 7 tft W Hutu HUH oTHUU UU7 W fTO7 Ul cfet
^Ut feu W § HU TO7, HUTU ut UTUU few
tft £ UoTH W>TFU U ^ (fTOUH7) W ^ HU fe7 I WW
tft 7> tTUR^ feu U7 <3" tf 7 feH <5Ut UfeTTO"UoT^7
>pu sr w u t u t w e feu u s u 7 ^ 7 1 ¥fet ^uu feW
7
t f t £ ^UreT feu fesid U HTO U^t U ^" I feHHf7 ofet
ofet grgT £ t f e w § ut M H ^ I
feu ^UH M7 I >TOor u t UU7 TO srfet HH^d feW
tft H>ft fewU^"HUtU^UTUI W r f t U M W t
n
•s r w <\ r w r « o *s a. _2 f* <\

oTUU feW UT, feUU feW tft H WW c^TO feW tft


fe^feWufeUTHI HVP" HtnU 7 HtUU7 W ^ U feW tft
( 90 )

F t HUHt W Ufet I W t f t feU?P" f F T F feuFFTOHUTtW


TO* TO t f t F t HUHt ' F cVcSo(Hd UUU I feu W ^ TO
t f t F feUcfTH W^t W^r feW t f t TO cSfUU fo(QTo( fej
TO TO feW tft F t
HUHt F ITS" TO U?7, F # U WW oTUr-oflddcS U feF U I
TO gtHU feW t f t H d ' d ' H W U 5 " F U H H F oflddcS feu
F1" FoTS1" VPU 3" H F F f t H W ofU?> I TO t f t TO
"#¥ 3" HUTFt UUF U s * ' f e d US" I F F t/fe'cS feu1
o r e t Hdld' TO t f t F TO* 0 6<± >HF FUH?> W oTU
TO tft f fet Ut ufeS" F t UTOt ^ t oTU?> I feu1 F
fedUTH feU Ftf ^ TOt HtUtP" W V H feu offdci, W
F+ fef UTU Ht, US' feu W UTU I feH Ff 1 " F t w UtdtP"
¥ U t W ufo 1 " HS" TO t f t ^ V H foMcSUU Ut F1" fild'H
F >HUT F t F ^ t ttojd' HVF H F t F oTUF UU H UU
F U TO* F U F U cTUF UU I
—o—

mr fa wwwmf WFI>HII
a. ^ w ^ n a

T r o t TF^H" THUf g r e * ^t

ftfe > H F U ^ * F", F F U1^ r F T O U t U , fe*f


1 F1" sFUt
feuu feW feu u M utt'O'^ Ht i fen £ u f *rfoTw fe
HTH1 t f t "fefHTOU 3 f u u UU U?> feu FUH?> oTTO ^ H F
w f e w I feH £ FUH?> o f t F M F F f e t 3 F U feW UU* F"
W W UF1" few fe" fet dd's*

1
UH1^" F 7 oft fedd'H U
F + F f e t ^ U U f e W ^ F f e w f e t t o ^ ' ^ U ^ d j d ' d 1 o/dltd1
U F1" TFFU feW t f t HTOt oftFt fe feu H ^ HJ
WW Fta fiw tft tU^TO U H3TH+
ii
n
IS
fe
V
V
33

TJ
JJ
i
is
&
(JC
7i
X

¥\y
v
v
15

•c
V
( 91 )

UUH, UU U W tft £ RdcSo('d oTU fed1" ^ u t feuu feuf


tft £ HUflW 7TW cftut | ufet feuu ftw tft U W ,
Ufet feuu ftfuf tft, H. p f e w ftfur tft >HU
I UHU ftfuf tft U 1W UTofWftfurI feu?ft W frfur £ ^
I WW tft TO U3Ut cftut, tft feu?ft orfeTTfet 7F TO,
;
HUtU UUU ofHUU UU7 W feu1 ft I UH" WoH?t ^tuurtw
f UU ofU, HTgrt H^ 1 H7>UU oTU I Utft ftfuft UT UoTH UTU
1 u r f u u f e W T T T ^ ^ ' I T I F E R I feu UTW HOTU oru?FT
j! i f e u f t I WW tft ffe 1 " H7>UU ofU?ft u t Tuft rft u w , uu
I Utft ftfur UT HU7J yfo ^ ft^T H ^ p - oTU WUt, 7TW Ut
) fejr, W^tut W^tut u t u W feudt UTU H'fdy
jl ^ H U ^UUt u f e I HU U1 u f e w * UTUt feuu feW uf§" £
t* W U ^ t UT^TU feu1 HTUH UW ^ U W few # H^T oftut I
j UHUHUfetft ^ W U i r e t u t H^T H^TW WUt I feH U ^ t
S HVF UUtU UU 7 few I ere ere HUTU U^S" WUTt I US'
I WW tft u t UHUt uurft feu 7>3 W UTFt u t WW tft HHU
j UU m u ^ F HUTt 7TW W cVcSoWd W UUU I U f e t U W
ftfur U T O U t W ^ T ^feu I MUT u t UUt ofldd<S U 1 >tf£u
I v r e e UU I UU MUoft fUTO TTW 7TO Hdld' few
I ftwU ofU UUtW U?> I feft ^ t UTW UW fe t?dd'^<S U1
| U W tft W UTU U?> I feu?ft u t U^t oO-rut UI feu^IFH
^ t U W tft UW, Hdld' HUTU UU fe »fU feofe U U f e I
fUTO JFW Ut U f t MUoff ^ t HUTUt UU W $ orfre
wufe>ft,uw t f t r e u H f u u u w ^ u f t u ^ i feuutuui
feu u f e t re re ix feu1 u u u u o r u u u ?TWU RE WUT i
o f e t w ?PW u t w ^ u t u u i u n f feu?ft £ feu u r e ^ H U
fe©1 UU U r Q u U, H ^ t feu feu WBfet UUUTt I feu?ft
_ _ _ _ ___ (92) _ _ _ _ _ _
u t feu Ftuu7 nufet ^tf uf FTO7 u t HUTU HUH UU1?) TOt !
fur wff feu w sr TOt h ^ 7 ofuu u 7 uu feu wi? f r o
U H^'td'd § U T O 7 ^ t TJUf U W I feu H 7 u f e 3 f e ?5Ut' I
TO F f e t HU 7 few U t F f e t § U feW U t , U U f e t w
feu *TUT TO, feu?T § W Ut U HTO XJTU W fe H ^
W u t £ UoTH offer Ht fe U ufet feu feu7 HH7 TO
• r b « >5 n, A r A
u 7 fen TO ^ F u s t ^ H'fyQ i
H feu u 7TO"^ u t u f eTOT!"UHt u i feu u 7 Hre fIUU 7
OTUU TO, fet UU 3" UH T^Ut', W U 7 U^" ^ d d ' ^ c S ^ O f H
?>Ut t T O TO7 I H 7 ^ HUTU § 7TO ^ 5T feu?)7 £ W
tft TOUt o f f e t tfl" TO" UUU'UcS' ^ U H ?>Ut U 1 ^ 7 I f^TU7
ore, wi ?TO fife FUSt' TO I feu TO 3" W ut U ^t
7
HTO ^TU w f e w U UoOT o f f e 7 Ht fe U ufet feu feu
HH7 TO U 7 fife FUSf y ' d d r f l feu TO r l ' f e O I feH
HTO § XJFU oTU Uf fife FUSt WS Ut fewut oTU WUt I
UU feU1 U t w HUTU7 £ UU XT7 3" fet <S'cSo(Hd u t UU
>HH feS" U feUUTH7 £ feU7, feU fet1 UfTO 7 WW t f t TO
H ^ 7 oTUU TO, § H H ^ 7 H ^ 7 o(d<Sdl I Hret HUTU U »fUT
HH vffU7 few t f t >HH U35Ure u f e f u u few rft TO I HUTU
u HUH7 u u u 7 ^^" *ufeuuTHu u ore ure >nu ww nfeu
few tft w t u t UJ 7 W U ^ t Hret H^ 7 ore?) wuti u u
Hret HUTU WU7 § ^ U H TOt Ufet H 7 HrefeUUTH7£ f e o f e
^U ^ W F f e u few t f t 7> TO7 UT u t u 7 few £ H ^ f e w
H 7 u t u 7 few W t f t § o r f r o 75UT7, u f e u few, H W U
u t H ^ 7 S 3 " UT UUUPU?) u f e w FETW Ht u TO W U u t
W UT H ^ 7 HSMTT H u t UI feu u f e ?VUT I H 7 W tft
£ feur w f t w u ?ret' n w f e t , HU7^" FFUH^" Hret HUTU
( 93)

H o r f r o *H Hs/'&l U I Ufa 7 fifur £ » f u f of^oT feu7


fe W f f fen Hf"" H ^ 7 ?>Uf OT?) rot, H OT?ft U F 7 UfUH7"
OT feU W VFU UT fe^OTtf OT, HUTU F t H ^ 7 OT,
feu rot rot w u n t h ^ 7 w f t orfu ^ w ^ ' d i i
1
M g f e p w t i t f c M f e H w t H ?
7rdt OT?) rot H 7 feu w f t fet oft OT?T U I fedcS' U T O
OT 5T orfUH HHf H ¥ OT W , W f f feu TO U 7 I fefTO7
UTO OT UT HU H H d UU^ 7 § f ^ F U t OT HHt I H H
HUTU7© TOH H7" UHH feH H H H ^ H: HfUTHU feW t f t
d l ' f a y TO1" ^ H fHH I ©TO 7 £ fOT 7 , W f t ' F 7 H F § F U t
H ^ 7 H 3" »FU Ht H HHt feUU F H U H 7 »fUf U 7 ^ t f t
£ fOT 7 Hdtd'd HrfUU >HH Ufa**7 H t MUT TOt ?7Uf UUt I
feUUTH7 £ feoTS" U # H ^ 7 F feu UoT feH7 U I TO W f t
fife" UU3-7 § H H U 7 I H H U 7 ^ t f t UoTH OT?>Ut, © F H ^ 7
H ^ H H ^ U T I fedcS' UTO OT TO57 ^ H HU » f H fife"
#U^f W VUHI
—o—

7
WUf cfUt SllfrPH wiur Ufa fk& Sfe" WFt I
T r e t f i f e " S d d T H U oTHTT1"

TO 1 9 4 5 feu HHUU H HUfe H HU u f t W " Ut U 7 * 7


tft f r o uu^f u f r o t (yFFt) ^ ^ feu TOH, feu TO H^"
HHHt S 7 ^ UFt U I feu ©H HH1 H oTHU Ud" TO, fecj7
feH U 7 ^ TO feW tft Hd'd'H ^fefUM7 OTH TO I feu
HUf7 UTHUT^tU HdFd IFTO fiiW tft UU7 ^ TO TO U 7 ^
TO feWHt Hd'd'H ^ H H ^ t H t I H >HtTfeHHUJ7 TO
( 94 )

F t w feW r f t £ W fcS^'H oftF 7 I H#U TiD-r oTU7 oflddcS


F ^ 7 HU U few W J TO r f tfeuZjfeu F U oTTO BUT I
1
tddid'd f ^ Z ^ TOt HH 7
>>fFU u f t j feHTO ofiift F ^ F H?> I TO rft F HU F t H>H
fett'ci f%U f r o WOft M H HUTH7 oCW oflddcS H T O
W ^ B U T t w i fife" UfeT "F F f e t tftH 7feWUHUt Ft
j f e 7 ^ T O BUI 7 >HF UFUt feu UfTO" BUT7 I ^ ^ ^ U U f r f u i
t f t , ^ U t ^F?> feW F t ^ F *F >HH F ^ t *H ^ f e t f F F U
feW rft ofldd<S F t fo^Ocfl ofU?) BUT I f i f e TO37 feF HUft
U B t W ^ H ' Q d ^ H F W § S " BUTTOI ¥ T F t HFTUTU feW,
w t F u f t u ftw, FTFt F B f a f n u [ » f H ¥ f e t HB 7feW^ t
UTUft>Ht feU UfTO BUT UUi oflddcS F 7 oTH HUcT F B
f W I f i f e H T f f e w F" W^Ft U*HfeWtft £ W ^ B3TU
F ^ H W ^ f w l feof fe?> WW rft 7> F f e t t f t H 7 feW
> H F F U U H ^ ' t d ' d ' £ UofH oTU oTHfuW F feTO I T H
? T B u t f u 7 yu^ 1 " few I F F 1 UTO 7 HU U f e w F 7 fTO 7
F t B ^ # U ^ f i f e B f e W H* ^ U t o(dd'd feW £ W T O 7
feoT ofHU7 ^ U 3" t U ^ H F V o f t w feu7 few VH
oftntWI WW tft WH U feH § orfTO BUT fe o f d d ' d
fHW, feF?ft UUB o P U § ofU?ft Ht I H 3U7TO3" fFWU
U fUTW I TO t f tfeH§UfeUFU oTTO BUT IfeSfecS"
HTH7 tft F t F l f f e w ^XT UUt U, HUTH ^ tTOUUt U >HH
feUUTH ^ t 7 ^ WUFt U UUTOI
—o—
( 95)

E3&t W m f t t 3 Tpjft U& ttfwil


T r o t yn?> frfur

ww tft £ UTO frfur ureft § t u fewur ro OTTO


edd'^cS H § f e w Tft I UTO offer Ht fe UU WS ifet
Wft' WU W T^ret Hi- UTO frfur f i f e H WU5" HUU
O('0'<3 TO1" w ^ u f r o ^ s u r f u w T f t i wwrft^^w^
offer Ht fe Wft' W W tt^'dl, TO ©U UTO TO7 TO
1
M u i uTuvrt u t u u u , y r o frfur t ^ t s § v u vftr
^ f e t few u i fen § ww tft £ UTU § UUTO feu >HU
TO?) offer, y r o frfw, w f t TO UUUTTO u w c* f u s t '
feu ^ f e u U1", H TO HoT U, U Hfe TO UUU I "UTO
f w UUTO ^ ^ >>fe UTO TO ^ HTO MH U f e w I >HUfe
ut f r o WW tft TO f u s t ' UUU few I W ur Huftw §
feu u f e UHt fe UTU WW tft 7) TO tddHcS feu >HH feu
W © ^ " UT UofH offer | vf U1" feu w f e w U1" I ^ f e t t f f e 1
frfur dddly § TOUt oTU UT HT^T tft TO VUfeW UT WW
tft UH ^ orfro 7TUT, " u f t f e w w few tr, TO u ^ #
HU ' u TO feTF few l" TO U S 3" offeur, tft WU tft
£ UoO-T ofU 3" UUUTU7) U t f e w Tft, WU Ut > f f e w
^ f e u , w u ut 06'O<t w u ut few^fe
^ f e g-1 ^TH w u u t u uu?5t feu u u u few u ,
oTU UT WU tft U UU?P" feu ut I WW tft £ UoO-r offer,
^ f e U, TO feu 3 f e u d'ddl 3fUW ofU UTO frfur
tft feu "Sfeu 5T ofturo u t uruut ¥TO #UTI UU ^ f e t
uu?>ufe frfur (uuut) feuu frfur (UUH feiw?ft) TTOOT
frfur tft UUFUUt H W 3"feUUTHu f e UFI HUTO
( 96)

ftfur Ht fife ITU sfoft^W U", WFF feW fife HWoT UtH?F
W Ht U f r e WUT UUI U H3" aFUt ytHddl MUU77 feW
WJ ^UU ftW feu 5"fau ufeu7 WUT UU I feuu^7
7
feS"fe?7^H U^Ut oTW7 U7 feu ft, ITU firWU UW
tft furUT Ut W^HU7 feU Ufe Ut UlffHW oTdt U^U
U?> I HK WWU Ut UU feu" U W W § U U?7, UU feu
7
^ft TFH fewfe fHHU?> UWU7 ufeu ft I re oTUt fife1" U"
HUTU £ W 3" U?fet oTU?ft tft ftfe UU?7 IF© HUfe7?^
w© i ut ww ut £ fife tu wef u ww ftfur ut iQ^t
*U WU UW U W >HU feu feoTW UWt UU £ UU re7 I
for u§+ ^ h uwu 7 fuu71
—o—

wfcr ?> uu
"^ar
wfa ir&tii
feu fft&fu f¥RT UTUF WTit II
ftfe cTq^'wIc orfnOfAH^

u w ut feu fen fife oru oru ufetn re WUT uu


7
H?J u fife TTU^W u ufew £ w r e - fife oftuu?)
o(d^'G<i u1" UUWH u^r few i feu fen fife feu
orfeGfcSHd UU H?> I M U T W f ^ cTC aT U U U W t f t § f e

^ H U f i f e UU^f W U ut U W t f t 7; H ^ U U feu7, orfuu


H 7 ^ U W U 7 UoTH But' I U t feu^ UU U W t f t t fe W
ut, §u orfre WUT, ut HUTU w u ut ut OoJlo( oru uut
ft I orr^t HUTUfeoftftuut ft, feH WUt UUU I Ut U W
tft £ feu U^U U feu7 ut feu UU feu orfre WUT, tft
feu ut ^fe TSUt, TF§ UTUtH U H^U UUt tFU U I Ut
I

(_97J
R
| WW tft o r f r o HUT, W f f UTU H S O T U 7 fe H U ^ " , HU7??
f fe?ft ^ U t feu1" U, H7^" © f t t T O H 7 UoTH ?>Uf I HHt' W
f
U ^ H oflddcS OT^'Qddl I feu orfu^" feOcS'
r
?TO F U f t W t t T fed7 I 7; oflddcS oftH 7 H t T F
? oflddcS OT 5T ^UTH >tf7©5" HUT H 7 feW" orfnOfcSHd
J ufe>>ft £ UTUft^ft Md" fife" H u f ^ W 7 & F f i w fe d U 7 ^
f WT3 H 7 TO »fddH')ft" TO, fero <sut" W , H wr
j tftedrfeftuTOdidyd rot)ft 1 >tfrft ©u?ft £ yfe^ 7 "
I Tft fe HHf oTH oft OTU U, feu W u t 60I60C U H 1
, sffe^tf 1 " U, H 7 ^ 7 orfviOfcSH^ ITUUt H 7 WTH U fe u f e t UH1"
feUH7 ?>Ut ^ T O 7 , TTU OT OT 3" I feu TO7 TO
d d ' d ' Ut feTOB UUlW W TO, TO d d ' 6 H 7 oft o r f r o r
U I W f t H7 TO7 Ut U f e oM'dl I U H t u OT Hut I
feU TO UT UTUft MH HUTt UU7?) UU H orfUH UUT7 u t
U f e » F U 7 ^ tft ?>Uf »TU I feU H 7 ^" fefw w tft TO
UHt H 7 W t f t o r f r o HUT, TTO Hfddld' ^ HH OT W3
Ut HH fed7 Tft I feH OT3" W f t UTU ?>Ut' I VH-HH fe?ft
W E feu orfnQffSHd UH UF f r o uu^T UFE7?^ fen w
TO I TO feu feu >H7U TO fe W T u f e TOUT fe HHt'
I fe© UtfH U ? "UUH7 OT ^ tUT fe©1 H ^ ' O t ! U ?
UTU H r f u u feUB7 SoTH TO, H ^oTH TO H 7 TTO fetf© I
feU U f e 7 feU 3" Hfe 7 ?) feH OT tft TOJHF >W TO I
oftUH?) ©UTO WW tft £ UTO OT^ HU oftd" H 7 U T O
OTfeW OTfenft feU1" feui? UH >HH H?ft feH H5T
H >>TU TO fe feU jlU fe© UUH TO, VUH7 OT 3" 1§UT
fe© H ^ 7 © ^ TO, UTU HrfUU feTO7 ^ O T TO, ©U UH
© % 3" t f f U H 7 ^", W f t H ¥ OT HTftUT I H 7 feu UTO TO
( 98 )

3 " H ¥ # f oTU^TTOUUI FHUt ^ U WW F t ^ feu UTO


oftF 7 , ^ f e t TO # f oTTO F t ferot UTB U, TOJTO W
3" UTB oTUI ? F B F t F H f T O 7 fe TO f i f e c S t k ' B F TO I
feFUTOTO^" feOcS' fe^ Ufet F feu TTfetw
V TO UTU I OT F t ^ feU UTO oftF 7 , F f e t faU3" TO
feU m # ftfe T T U ^ B F" TO TO, § F 3" tff
U F 1 ^ " , 3EfP F 7 W f f F O t Q b ' ^ ' d l I feu ^ t
ut ifeur, uuft UTB F 7 feu U fe >nnj- ut UTU H'fdy
F >tfUT t f f U F 1 ^ H 7 feU feoT F F £ fyH'd' ofU 5f
^ U f U UTF >HF HUTF U U ^ U UUt Ht F 7 TO
F t orfTO BUT, F F FHEft tUT BUTF7 ^ T O 7 U >HF UU
f r o t w UTB7 TO feU B W U I UgT oft i f e s 7 U ?
F 7 WW F t F t » f F U F 7 H F 7 HrfuW F TO UTU
>HF H F F TO fe TO "UF7 Tuft TO F t £ JTO oft o r f r o r U,
f-Hdd 1 feUTS7 F 7 W f Ht, § U UU H7J ^ o r f r o BUF, rft
>>FF F 7 W f f feH F f 7 Ht, TO TO 7TO 7 UTU VU7 U fUPtf 7 I
Hrutw sfB 7 HM7^" oTU F ^HUT F* W f t feu feut UTBFt 7>Ut
oCWi\ \ feH F f 7 feUTF £ HTUt HUTF feu WW F t F 1
H M ^ > M F 7 fTO Htf £ ^ ^ H 1 ^ TOTF TO^
feu feu feUT^ Ufew £ WW t f t fe^ HTTU UU TO I feH
FcJ 7 >rfddH'Ht WW rft >H3TB F TO F t T-FUt UTB W B F "
TO I
—o—
( 99)

Hfddjd fmr & ifrj?> cr?u


Trot jra* ftfur tfl" ^rt

r
UW tft fife" §U^f fWrOTO U?> I feu ?TW U fife
ij TTU^W HTO WfUTW U1" HUTt H W M
I frfur, r i y ^ ' d 3 u u frfur o r f e w u f e t STHT^ frfur H t ,
R
H. frfur n t >HU u u orut Huft u w 3" f i f e t u ^ t
f ww t f t TO w © 5 " w u t i wrs feu r p u urr urr ufo 1 " oruu
I W © U U?> fe UTU1" t f t 3 W U ^ HUTt ^HU fi-THUUt W © U
u?j, w u 7 uw ^ ifcut orutu tft w£ HTO feunuufe©i
feu TO ww ut TO uuu u 7 H. u ^ ftfur u t £
u7>ut oftut, ut wff rraw uu oru?> wut u 7 urft rrfet HUU
oru r r § ^Hfe©"i ww ut shru^ TO uu oru orfuu,
fe?ft oruwt fe© OFUUT ft, wff uut U^t HUU OTUW >HU
UU US? OTH W^UT I HTO HU oru, UU HW S 7 ^ fuuorut
ft tp" ut w f t utwoT But ft u T57 ut fen u 1 HUTU u 7 i vpfuw
^ w t U7 feu ^rut UTW ut 75tff UU HUU UUU U^UT I
feu^1 UU?> oTU UU f U U U 7 WU feu UTW1" oTUU W © U
u?> u H. U3" frfur ut orfre wut uu ifw u 7 few ?>uf,
f w ut uu?7 oru f u u 7 fe r r f e w u 7 r r t TO ft ?suf,
j HUU UU1" ?>Ut' o r u u t o/dcSdl I U 7 feu HUU7 ^ W orfUH"
wut fen UTW feu ^ t srut wu ft u w u 7 HHU ?nff rra i
! fen u f r uu?7 oruu fife u u u u 7 H. u^- frfur urr ix orfuu7,
! U U W U W u t o r u HUU oldcSdl I HVT W i* f<Sdo('d Ut
w f t ife" ^uut fe fydcS' U7 UUU UUU UTWUtW oru??
WUF I Hdtd'd £ UUU HHUftUW UU feu 73T HHfew, UU
ut ^ut ^ut uru ©WW W W^U 7 U7 Huuru U7 H?7
( 100 )

w u u t u f e w , fe§fe fyocS' u t feuust feuu


Ht U feu HSt >TOU ?TO u f e u TO UU vfe" fTOTO ut
crfTO H W U U few U WlfetW TO-HUtftW oTTO
WUFI feor fe?> H#" £ Wft ^ t .dlttdl o f f e t H1"
HUUre Hrfeu tft feH .dlWdl § Hfe <f H3" UTH feu W
^ fvHUf? u t w is u f e t w w i f e vrS* " u ^ f u u t w u
vfe1" HU few I Hdtd'd HrfuU £ u f e H fdbcld'd oTU # W
UT^ U l i f e >>fe fe^fe feU feU U f e TO Ufet fe HUUTU
7i HU U UUH WlfeHd^^tufetHTU^HTU
fed1" I U U HUUre Ut U^J TO" UTU U1" f W feu?F U
ufd^'d £ W U t TO W 3" Hret U f e UHt H TOUt o f f e t ,
t f t ^ H U t U U T O f e t ofU I U U t U 3 " WU W ^ U + H ^ U t
ORFRORIRETfeure u t w u w f e ITS' W n f e u
IRE u r e t u"ui ure TOt OTUUFI n u u r e £ HU £ TO
it UTH feu W 3" >TOU u t JTUU feu ^ H offer Ul TO
u feuurre £ ^ f e , wu u 1 ^ i r e HU ore m u uu" u u f e
ufe, n u u r e § ^ t orfro 1 " fe § u ^ t feu^H ore i
fed?)1 UTO ore # u u feu1" i w u f e w ^ w u i r e n j o r e ^ r
feu1" u § u u uutorf rotw HU U u r e t w u U^SF u t u 1
UOTH n u u r e £ u f e w i feu ^ t UTJ feu i r e ore?) ^UF
U feH § U t U o f f e UU UU?) IrFU w u fe w f t ' u u t
UST HUU oreret u USR ^ H u ^ f e t i feu u ^ j feu
feTOH oreu1" u >MUUTH+ oreu1" u fe u 7 ^ u t w i f e uu?)
y u ore i feur UTU Huure £ u # u?fet o f f e t fe w ut
feuiF o T U ^ T O f e l T U ^ f e U o r e I UU UTU § HUT ^ t
oft fe TO WW u f e u few u t HTUHS" u f TO U
UTO o f f e r , UH oft u f e u , fedcV U U 3" >HUUTHt oreU 1
_ __ _ J_101_)

U , TO F & f w H F & t H F 7 Hdtd'd £ U BH 0


^ TFT § W ZFEWI WW TFT^FEHF W ^ $
t f ^ 7 oftF 1 ' F 7TO F U few F 7 Hdtd'd tft £ oft # f a W
fe F3J F UU tf^ TO F W1" tft 7TO BUt W § F
TO I feror H f t W TO oTU F f t S W F + F 7 U,
§ U BUT B TO F feTOt H^oT HUT § r T F t U, feH
H^oT ' F feW # o r f F F F 7 W T O UJU § 1 fedcS' HTO
o T U ^ W U U U T U I feUU Hdid'd tft F t W f W j t F 7 TOt
dd'cSl UUt UU TO feu yrft ^ t TOt fe W F t FUU
f^Sm'ofdcSdl I W3TB fe?7FFFUfe *FfcFTWF7FFHUF'U
£ o r f r o BUF, F F 7 OTTO U F HF7 v r f e w U F ©U
^ t W T O 7 VFU, VU H f t H W F feu, H F "F TO ^ I
7
JTO

M F U ^ t UTO
K
U UUt U F TO7 feu ^ t feut W ^ F
0 UUt U fe fen § TOt oftF 7 F f e I fen oTTO F & UUt o f t F 7
F f e 7 U I feH F ^ 7 tTF 7> Hdtd'd £ UUt oTU f F F 7 F Hdtd'd
HUtU^FUtoT ' F T O H ^ y f d ^ ' d & B u f e t ofU^ 7
5T WW F t TO f i f e t u ^ f V U f e w I feuu WW tft ^ t W U
W TOJU HUTF7 $ FUTO F UU TO F 7 Hdtd'd £ TO
W BH7 H S t ^ WW t f t F UTO 7 *F W Ffew
F H 7 ^ 7 F t 7; feH F f i " F 7 J feu WTS TT S c ^ ' f ^ W Ht,
Ut W ^ U T O oftF 7 , F orfUF 7 Ht V F 7 ?7Ut' oft
H F F oldcSdi ? F H H F F U UTUt I H T O F 7 TO Ut F 7 ^ " TO
VU W U F U 7 oTH U U F Ut ^ t MoT^ ^ W Ht, F fcUoFU
^ F ^ f e j f e F T O J U offeWI FTUTOF7^" w f e l T O
olU^ 7 F UTU HftUH F" feH7 HUT F >>ffeF ^oT ^ cJTU ^ B 7

TO I feTO UTO oTU UTU $ F U f F F 7 I feu?F £ UfU


W Wfe o f U ^ f e w >HF UTU HftUH H ftfH7 HUft
( 102 )

H »ffHH ^oT UTfiflLfHH I fcSdcSHOT7>HHT >HH W


fft Ht HUTHOT?7HHT I feu?ft H HH IJFU H. HUUUT fifuf
fft Ut HftHoT H H^Ht oTH7 ^ H UU, H i H feu
f u u r a t w u f i i t e uru 7 utnu fifur fft £ i n feu fan7
3" oflddcS ofd'G'^ UUI feU U^U1 f f t H HUflW f w
TO-Wf^ HUft H?7, H W f f t *H UUH f ^ H ^ ' H U**H H?7 I
—o—

>vzr erf ftg- II


H ^ f t H U H U U F P H fHUf H t ^t

fife" TTU^H Ut HUH UUOTf feW UfUH7 Ht, H iftUH7


OT S h fifur fft UTH ufe ur MftUM7 Tft >HH OT fft F
Ur^tfH feft W UT UfeS" HUT fiw Tft I HH feH £ VH1" HUT1"
fe OT f f t £ orfeOftSHc!' H H3" UH OT fed" U?7 H 7 feH
£ ^ t OT fft H HUH?> OT?7 f F F Ht HHt H TTU^H F
fife §U^t feH UUfW 7 H H?> f%U feU OTcT U ^
ftW fe UTU7 cSH fifur rft H d ' d ' H H § d ' d c V >HH OT
H1" V F H feH UH H?7, H §Ut HH UUt H 7 H § OT H F T O 7
H1" W
•»
H HH H 7
HSUFI
S
H OTt UU ^ H fft H f o w t H1
"
W H feH1 H 7 VT TkB"' HcSH7 I feU fU?P" UH1" UT UTU1" f f t
H H^'^d'd' UTH U?)dt OT <5T WW tft H H 7 ^ d l f d ^ T I H H
MHU fUPtf 7 H 7 UTU1" f f t OTTft *H US' H?>, feH 7> HU 7 U f e W
H UTU1" f f t £ HUH § WU-hV Ht >HUT HUH £ ©HU
fed1" n t >>mr n t usft f ^ n r u , » m r f f t n t H ot7 feuuut
F 7 HTH HT fU?F u f e » f fe WT *JdH<S OT Ut » f r ^ t | feu
w ur h?> u ^ t mh u f e w , » m r £ fen w t u 7 ^ §
( 103 )

UdT-^W TO I foT3f UTO" oTUt H f e TO W H ^


feu ©ut UTU U^oft Ufet U fe H§ UTO WUT § oft W U
"fUUTOU1" W Ut UH offes" WUT, US' ufei"-UTUi' UUU
U UlUtW, WTOU § W U UHfe I fUTT UTO oTU UUUtU
Ufet utu1" feW £ UoTH oftu1 fe MU UUHUrU^U, few,
HUU £ IWU UUtU U H^'td'd TO HU1" ^ ^ orfuu,
HUU1" U UoT^r UU7 7JHTU M 7 © ^ U U1" HUU £ feUT
UTO ^ WU ut >f HHU fURtfT, ©ut HTWoT U, ufu© feu
H^r HTU ^ HUt Urft WU ^t U ^ fe© I WHUHTU^US
UU U UTU I W ut oduu feu U1" uut ut HUT Ht, u w
TOHUTHTU^ oft oTU?7TUI U W rft £ HU7 UU UU fUU7
»fU HUU § UW-UWt ^oT 3" Hfe»TUt U 7 ^U1" U 3"
»ffep>r feutl HUU >HTUS" f u £ cSfedd oW
fe©ut 'u U U f e w i feu Ht U W u t ut >HUUUTHUTI
—o—

ut?> uuu uu £tT& uifsr u/fe ?PW w&WII


T r o t ^ u t yg?> f n u r t f t F t

f w u U W ut fife" uu^t f w u UU TO I uuut


u w t w feu feoT sTUt UTO few u t H?7, feH U1" oTU
HUU1" TO ofU^ U W Ut feH & Uffe1" offe c* ^ t UW1" WU
H?> I feoT fe?> U W Ut W U W dTd^d ^ H U W U+
>HUT ^ f e t UTO feW £ W U f e w U1" U W U t orfTO WUT,
u f t f e w f r o fe?7 U UTU, H#U W u t u t ^ U feu HWoT
?5Ut' UW U1" feH ^ TOUt oftut, U W t f t , HU1" TO UUU
UUU1" U UT U W ut oduu fe UT H W Utfe orau11 fe©ut
( 104 )

UT feu HU 7TO HH1 U f e ^ U 7 UTO feW £ feu


offet, W Ut >T U 7 UUU W U 7 I TO U 7 UTU §
^ t ?>Ut W ^ ^ U t I W U Ut f^TU1" oTU, HU7 UT7> ^ f e oTU,
vf u u u u s o r u f e w orui u 7 UTU7 u t o r f r o #UT U UTU
£ ob-r W ^ 7 U U 7 W U TO ^ f e OTUUFI UUT7 UTO TO
U B f W W H 7 Ut Ut ^ U U HSOT ¥ f e t ^UU feW u t U
HUTU UUU TOt', f T O 7 UU W d [ TOUT,
u t TO 3 f e
7
U#Ur U7 W t UTO feW Ut £ H f e UTO feu I
> H U f e f T O H # U U t f^HcS'cS oTU^Ht
•s
WJTUtut^U
U feu d'ddl TOtl F f e t ^UU feW u t H fw TO UU
?TO f u t HU feU HHoT U f e w H 7 HU ©ut TO^
7TO TO feU W f t U ^ 7 feTOt fe TO fTOTO Ut ^fe
u few u 7 feu u s 7 u h u f e w I MUfe f r o W UTU7
utuuu?r ^ w ^ orfro
u f e w u t f u w u u w i f t " to
7
HUT, TO7 u f t f e w , TO U1" oft uns Ul U 7 feu orfuu u t
W u u t u t u s t feuu u u t I § " u t TO3 ?TO f T O T O ^ f e
u fuTw i u 7 w u t orfro *rut, w r n u u ^ t feu u ^
UU H 7 HHor u f e w ofU I ^ u - u r a u t TSUt' oTU?ft, U+ feH
7
£ H f e UTO feu I feH £ U U HWor TOS" U 7 oftUTO 3 T O 7
©ut HU 'u ut oTUcV I UTU7 ut feH U ^ 7 H'^U'cS U
fe§Ut OTTO ^ f e w TO UH UU TO I

—o—
( 105 )

Wddrl'Ht t m i l ft<5" UBH W f l / II


Trot Hftfen ftfur ssf§y%

f W U TO tft TO 1947-48 feu F fov" feF


HUTH § " ^ F TO f i f e FTOUU HF F t TO^t *F c T U ^ ^ t
oTU §"FU u f e T O BUT TO F 7 feH fife F FUFTU foaUT
feW ^ F t HfUFU ftfUT tft Hoft TO TO I feu Ufet ^
3" TO tft F "LFH M 7 ^Ffe TO7 TO rft F TO
TO UTU I TO rft £ fUF TO f W T U ? T B 3" fen F 7
i f f e W F 7 "feH 3 F f i W tft HU1" 7F HfUFB feW U
7
F fife FWFUU7 U I feu HHsft F H t e U F K Heft u f e fuu
Ht F FTT >Hnf tft F tddHcS B u t M ufe»F U I F7 TO
t f t ORFUF BUTF7 UI F 7 fen £
•S A A A . Q *N r ^ *N ft ^ ft *S ft ^ ft n _

TOFt oftFt, U7 t f t , HU TUF7 tft ?> TO" sT? U F 7? FT >HlHF


sToP" f F F 7 Htl TO t f t orfUF fe" feu F 7 TOt FUft UTB
U I HfUFU feW £ TOFt oftFt, t f t TO t f t feu^t FH] 7
f W F F U F7 TO t f t £ feU7 t U ^ t ' TO7 feF feoT
UJUFWU7 U, ^ U ufilF U7 I oTF Ufe 7 FUU >FUt I feTO7
UTO oTU 3" WW t f t FU^t' W UTU I F H W WW? F U F ^
HIUFU feW w u u f t "is" § FEBS STHF fife TTU^B TO
TO TO F 7 fen § TO MUTO feW t f t o r f r o BUT, U B
TO WW t f t F FUTO oTU7 few^7 F 7 FUFTU HfUFU feW
F t H W U MUTO feW F t F 7TB TO F t F FUTO oTTO
^ T T F F B ITU HHF feu H F F 7 > H r @F 7 U fe TO rft ?> TO"
UTO oftF 7 Ht feF Ute 7 VTUt', VU feH UTB £ F 7 F HTBU
UTU TO I § F F 7 HU feTOt UTO Ut W t Ht F feu *F
OToft Ht I TO feoT F 7 HU ofU# feftUT7 ^ B I F F TO F
( 106 )

HtT r f H f t W £ ^ t few7 HH1" U foPX7 I W f f t UH


HftUH u t V ^ H T ? I § U H7" ©H UU7S § f H UTUTOUTI fen

fedU W rft HUTH § HUH?7 HH" HUt W W »TU


H 7 HfUHU feW § H*fH W 3 TJ\ HU offUH HUT, HH 7 VUt
HfcfFUUfrtf7 HfUHUfrRH7",W fUPH11 fa?)7 feu Hrfu^H 7 , "UU
HH^UUTUI H oftHHFHt^UtHJfHUIUUHUTIH
UU Ut f H UTU H 7 >HUT oft V S ^ U t I H 7 HfUHU feW H 7 H?^
WW tft H UU?T HH 3" SU fUPX7 » f H HU 7 UoT 3" U?7Ht oftdft
W tft, HHt H 7 >HHUH7Ht U, K H 7 feftt HUH 7 ^ T Q H 7
Ht fe HHt H& f H UTU U#UT I feH Hcf 7 Ut Ufa© I
HfUHU feW 7i H H ^ft T T U ^ H >tf 7 ©H 7 , U 7 ^ tft H
HUH?7 OT ^ HTH7 I feoT ^ U feHUH7 ? F H QcSdl o f t d t ,
WW tft f^TU1" ofU UT oTH H ^ ftfe" HfcfHyU ^ t HUH?) fe©
H7" UTU7 t f t offUH" HUT, OTt ? n j f , oTH HVft >tf7fe>tf7 H 7
#fcTUtl feHH^UtUW tft H H f e ^ f t t e ^ H HUTH H?7
d 7 " ^ f e t HfUHU feW WW tft § U?7Ht OT ^ >HTUH ftfe
HltfHyU H fUPtf 7 I fet WW tft H 7 H f e 7 ^ IJ'dH'd
H UJUHWU HfrPtf 7 I HUTH7 H 7 UUH W t feofe ufe>>fT" H
HUTH £ TOHt OT 3" UTU7 tft § UTH § fet Ut Utf few I
W tft wz\ H f H H OTU7 <SUU fd?7 feH M H U 7 ^ H
OTU feu s f e u i H f H H ffevTHUU H » f U H uftPJFUUU
fen H ^ u t yu?7 feW tft H?> I feu?ft £ ^ t ww n t H7
UUH H?JHT?J offer I H#U tUT VH" ©UUH H ^ ' d HfUHU
few tft, VFHUU f f t >HH UU HTUt HUTH ^ UH UT U?THt oftdt
fe WW f f t w£ fife" fe?) IFHHTUbtf7 >H7Ut>K7 U?) I UTU
?TOoT H f t u u , 1THHTU MH H H ^ H ' d H ' d I Uhft H H
( 107 )

3 s/dt|dl UTU ?TOoT Wftt TO ^ t feu W U TO I fet UHH


U ' d H ' d UJU UTfuU feW tfl' Ut UJUUWUt TO" feu7 U I ofet
fe?T UT oTOU offer U ^ r U, HUU U 1 ©^" U1" feure U,
W U t f t f^nP" ore I UT W tfl" 7) U?)Ut H?)UU ^ U HUt
UT HHTUT feU ^cS'0'HHU offet Ufet I UU. Hdld' § "UU7
HUP" fe W Ut £ W U TO UH HUU U ^ ' O d 1 U UT
f
f r o f e u t w UUU H r e t W HUTU1" UUU U f e t w I HsT U
u f r o 1 " >HUUTH oTU UT u f r o r UUUt UT o ( d ' d l W w ut
£ W i f e H f e *U U UTUT u t UWU 7 u f e w U T O
offet ^ u t Ht U Hret HUTU UU <7 UU7?) U UUt Ht fe H 7 ^
u t f r o 7 F r e t u r o H uf © u u f w u d ^ d d l i i r e w
u t n f e u u t © u u u u u UTU i f ^ i r finf HUTU7 £ u u u t
U UTO U T O HU o f f e u HUTUT UT UUU U 7 ^ feofe TO
OHTO UUU ^ T WTO W u f f e w feu Ut i r f e w few
U feH H ^ r U "fUWU § ^ U <§f Hret HUTU UUU UU7?) Ht I
HUU US' ©UUU HUTU ?> TOUt OFU UT HO-T U 7 Ufe 7 ?) feu
u t H ^ f e w I WH U u f e 1 ? ) feu UUU ¥ r e t fero ufew
fe©FE HUU ore ^ f r o f e u t w HUTU7 u u u t w TO >HU
W u t U UUTO > x f r o f e t TO I HOT U TDW'CS U H#U
WH 7 u t u t ^ r e U OFFERO U ©UUU W tft £ ^UH
W©S" u t fewut offet I HUTU £ U S fewu ?TO WW
u t § ?rere oflddcS u t HTO feu feu7 offer I UUUUU U
7
Huft u uuu uu ^fet nfeuu feW u t u u u r e ,
TO

UWHUU UTO few u t , UTUfeWH feW, UHtU feW MU


FRET feW UTH Huft TO i fen U ^ t ww u t HUTU § u r e u
UU fife t u s t 5T5" ?TOomU W UUU I
—o—
( 108 )

U/U &U7 tjdlfd niF TTfr cTfew #/cT U&cffw II


fcpnrpft g % r frfur t f t

FETWTFT HU1" FEW t f t ftfe" u u ^ U u t H?> I u u w


HUTtW feu, U U W t f t Ut HUTU oTUU UU H?7 I feu?P"
u t Uoft HUU1" U W feW u t ' u Ht I feUTF § o f u t w
£ feU1" fe" U W UtHU feW Ut © U U W ^ U feW t f t U t
yu?7feuu1"u I urft ^ t feu u1" sf UUH^ HW1" oru w f e w
OfU I feH £ W3T or^oT 3" orfus 7 , W3" fe©1 TO feuu U,
feui? feuu *U U W £ u few t f t U1" HUU ^ H feTW U,
©U U U HUU Ut oft W ^ U I >T Tnjt ©U U W I
H feH U ^ " HH1" UtUU1" few I feUoTU U t WTt U ^
^ u ^ f e f u T W ? f t ^ u f c n § ^ " *u t ^ 1 " fero wfew i
U ^ t UOTWFE, U ^ t w UWTF1" U U t w o f t u t w UU
fefew » f u U o r w t e ^ u u t u f e t i fen u t U o r w t e § #u
feH f w ? ^ W HUTt £ feu1", fe© feTT UU UUT feu1"
U l feoT W t U W UtU^WUT^UT^UlfeHUHTJ
feu fora w f e w , UW feoT ^ u t # U W © U U1" I feu
WU5" § 7FW W UWt UWt U W tft U UUT
feu UUfew U1" feH § #US" TFU ut u w u t ufew1" ut
orfuu, W © fUTW?ft tft, UoH? U I U1" feH £ ©UW feu
H ^ W T o f t feu1" Ut, UoT# oTUU, £ U^r UUT oftu1"
U I U^tW U^U UUtW oflutw U?7, ITU SEP" feHS" feu
7>Uf W © * ? 7 I UUU UoTWfe UUt U I W U t f t feu1" ofU I U W
u t orfes" w u t , feTW7ft u t , feu feu^t ^ r t UTW u 1 'HUU
UUT o r >tf©UU ?FH' feH^H ofU 3" U W t f t >HUt W E U T
oTU W U UTU few cfUUFI 7FW feu O'ddl WU U r f e W
( 109 )

oTU, 3TU TOt o(ddl1 I fUTW?ft rft >HUf H f e TO?) 3 f e 3"


W UoT ^ W T O U ^ W VUF I H F *F U W H oTTO
BUT I fcSdd'd F t w f t f^iP" UUt fe TO frfe1" F W Ft
f ^ F f ^ H few I TTOt V f e feoTB TOt U fUTW I fUTW?ft
t f t F TO $ 7FFt W u f e t I FPUt F T O f e FU U UTUt,
fe?F ww? Fyvr ^t f u sf csfe u few i fun §For £
^ few?ft t f t F t HUtF W U T U t l oTF oTF W 3" WW
t f t TO oflddcS F t d ' d d l WTO BUT few I feH F^ 1 " HUTF
o T d f e w o f u f e w feH F F t HUfet U UTUt >HF TO1"
1 T 7
tfHUfewi ^fF^U wfeF^F 7ftH UfFFtF^t
^BUTU W ^ f U H H H F ^ U F U T U I few?ft HF7 feuj
t f t F TO ' F TOt TO ^ t f t l HFF 1 " U fe feoT F1" > f # F t
HUT S U UTUt, FF 1 " t f U F F t U UTUt I fej F1" TOt H ^ t UTB
UUtl HFF 1 " HFF 1 " WW rft TO TO5" feu F1" 3" IFF1" VTU
U feW I WW tft orfTO BUT oft UTB U, U F 1 fe^1 U ?
FT feU o r f r o BUT" fy t ^ r ? F F1" UU oft oTU^, HU H i "
F t HUT s>U Ufet U F HUt UFoT U Ufet I HU1" F1" UTU feF
Tuft BUTFT, WIT f^RF ofU F1" urgT ^ orfTO BUT, ^ U t
feofU TF oTU, UTU f^OF oTUUF I feft fe?) ^ B WU
Ut F U UTU W 3" H f e t Hdlddl M F fdHd 1 oTTOUt I F TO
oTU^T nut', # F t § H § TO 7>Uf W § S " TOT I TO1" UTO
TO fUTW7ft rft U # WH UUI W UoT 3" ^ U H W T O
UTU W "UFF I VFBoT F t W f t UF 7 ^cJcft fe feTF U17>fF
©Ut BBoft ^ W UfU W few >HF ^ F f e TO1" 3" UUt
.dlttdl FtHW^tHUTUTBUF I o<fd"^1 t f t , H U F ^ f B U U f e t ,
feH £ TO UTBF-^fUHt feu W fFF 1 " Ht I H HUt B ^ o f t
FT fdHd' VoF Ul >HUf f u i W c f t tft o r f r o BUT feTOU
H , HU ura" M 1 © ^ ^ T W ? H i H 7 H § H ' < i t d l TSUf, U H fcoTH
HU i f , IT I feu HH OTt ^ W f - H t H U fUPH1" I
orut ^ u TOHt oftnt TO f u p > r o t f f t ?>ut' TO i feu?ft H f r f t
u f e r TO ur >>ft^t-uT»f 7 ^t f u r o u UTU i ODCS' w o r f r o
*d ^ t f u p > r o t TFT ^ TO i u r o HU fuwrpft
t f t o r f r o HUT H UTU1" tft" o r f r o H 7 UTH TO HOTt U, TKJT
H1" HU1" W H ^ U Ul W 3 UH 3" UTU1" tft TO f%U
IfUUI OT t f t t HU7 Ucf ^ w € t u f e HHt >HH TOt ^ " H
£ W ^ t HUT ^ UTU7 Ht t TOHt o f t n t , OT tft, f^TU7
OT, fUH oPUH § feu H ^ r © I H 7 OT t f t o r f r o HHT
fUP>T?ft tft, H H TO feTO7 § fto-ft OT I fecSH'cS H OTt
^ U t UTHHt U F H t U I HHt' fUHH 7 H H # I H 7 feTWft
t f t UU H3" 3" o r f r o HUT ' H f e UTO' t f t dd's* 1 UoTH fHU
HU I H "feu feHH Ht u f e Voft U UTUtl HU 7 UOT HTU
w j » F T O WUf UUU >KH fe^FU H 7 f T O U7J U ^ t UH
IFH ? F H HIT H1" f%»fTU oftH 7 ! OTt ^ f t ^ K 7 £ ^ t OTt
§ UUH OT fHH 7 I UU ^ t H7^" fed'd TOT o f t d I H feH f^TU1"
§ UT fUP*F7ft tft Ht HUU7 UU ^ t UU UTUt I TO WW
tft TO f ^ d ' d d l WTO HUT I
feoT f T O HUHt H 7 HHH U, f T O ^ H WW t f t
H HUTO oTTO fePtf7 H 7 WW t f t ITU OTHt ©UU TO TO I
7
fUP>F?ft HH 7 feW Ht £ ¥ f e t tftH feW tft UHUfe § TOHt
oftnt MH TOHt OT 3" MHU U 7 ^ t f t § H 7 HU7 u f O T F
H UTU1" TO feW Ht H UTO H H TO I UTU7 UtHU feW tft
f U T W f t tft t orfTO HUT, fUT»F?ft tft UTUT (TO feW) tft
H HUTO U HTH TO H 7 »TUf f U T W f t H t orfTO HHT tft
HfHMTHTUt f ( S d c S H O T ^ f ^ 7 T O > H U H T H O T T H 7 f O T
( 111)

UUt'-SUt HUt?ft HTO feu tldHcS UUTOI U1" W rft UH


U 5T o r f u u , feTW?ft tft TO UUH77 oTTO TO ? U1" fUTWTft
ut orfro wur ut feu ut u^t uuft ufo ft, f^roru, oru^©
tfdHcS I fydfSl TOUt o T T O ' U U W t f t U H H U o r f e U UoTH
ftfew W3"feoTUH W tft U1" HUU TFTO ofU few
u+ feTw?ft u t uu?ft *u ^ f e uu, £ u u t feu u w ^ f e
1
u f e w »fU TOUt oftut, tft K U+ TO ufer i f f o w ut feu
ut ww u t orfro wur, u ftnt TO7 Tft u few,
W3T <^'Hd Hra UUH77 feft HUU feu TOUT I UtHU >XU
wff fet ut uu u1", TO w f t feu?ft u uu feu feuu Ot
^ H OTTO TO I H feH U j t feTWTft tft £ ofut u f e t
HHU1" ©H HUU feu feu U UTU Ut fUTW?ft tft oft #UU
TO I WW ufeu ftfur u t ^UHt *U TO TO >HU HHoTU1"
o r f r o w u t , feTWcft t f t , U UTU UUH?> U 7 fUTW?ft t f t £
W UoT TOUt oftut, tft, feu7 I
VT TO" UoT f f e w
feH fe?7 1rfeTWTftu t u t u u u s^cS' UUUfet WU
*>

1 1
2/ ?TW oflddcS u t d ' d d l UTO WUT" I fej U U W HUft
us - oru# fen § wfet ^uu ftfur ut u 1 UUT U HUU
U ^ B u t fe©ut "few u f e t >HU UU^HUft ' u HoTUUt U t
f ^ Q d l ^ t ofUUUUI feu?ft 7> feu fe©Ut W tft U UW 1
UUWS" U UT>HU ^ t UUUt ^ t U H^W UoT fesTUt I u f e w t
UfTOt U U feUUTH u f e H77, ©U" feu >>ffHU ^ t S o P ^ U
uu 1 fen u f t ferwrft HU1 ftfur ut w ut u uu TTW
wtrtu usr ui? uui
( 112 )

E&t >Hdt!'fH mrut HU JJ3W c1W Wfc WFt II

H ^ f t u f e H fHUf f l r a " WHf w

ww t f t fust FYD't-IH1?) H?> I u f e t a fen vm HUT


§ rFBUMI feuu UtUH few t f t f i f e wiff
uu u" w u r fewu ore ^ t t o u t h u fus 1 " HfetoTH *u uu?7
n u t MU >HUUTH offet" fe ww tft u r f e w § w u tft u
tddHcS U t T O | U1" w f t UtF ^ U U t fe W t f t Ut u f e t
WW Ut oJd'yl^d feor u f e HU oTU U1" U t f t u u r u u
u f e I feu UcJ1" ut feor u f e WW few U 7 feu£ § ¥fet
U•vf e H few t f t WK U 1 " W ^ UUU

ufe I feH WW t f t
£ W u f e w U1" >>feUUTHt WW t f t o r f r o HUT oTU H
UUH7> UUt WJUTH 7> H f e u f e r tlffew I U H U UTH
UUH?>, MUU W7 $ W U I »fUT ^ H U UJU Ut UU7
feu u u f e y u u i u y u ut feu u t w u r r ?jut' urefet
y u t I >HUUTHfeH ItTH oTUU *U o f f e t u f e t u I feUTTUU?*'
ofU 3" W f e f e U § UofH offer fe UU TO" ufet UH1" 3" U1"
o^d'^l^d £ Ufet H Z W o f f e t , Ufet HUt U H i f e t I W
TFTUMFEUFEURUMU^FUT^UFEIRFEUI FFETUFEH
feW u t u u u t feW ww u t u mth f u w u ^ f e UU U?> I
^ u t HH1" W T Ht fe UTU UUU UTUfet Ht I feu?T UT >fer
feH U WU1 UTS UUr W 3" w f e w I UJS UU1"
urs feufew u f e w Ht I ¥ f e t iftUH feW t f t o r f r o
#UT fe f > f £ ^ W UU7 U 3" U f e t fcSd'd ^ UU W I feH
f H ^ i r f e t u t u r e U ^ r H ^ ' d l I H W f t UTUfet feu ^ t WW
t f t U UTU Ut H ^ r oTUU UU I f ¥ fotH'ci1, UH 7 ^ t
w i ^ t w , uuure u t fe^fet ^ t rot i urefet feu h ^ "
( 113 )

fe^fet, W T VFBoT F t W f t few1" U fe .dldlWl feW Ut


UoftUIUtl W T f u t TO1" ^ T O feW WfUtoF <3«5dcSlW
1
feu BW1" uuutu
- HUt£ F B fuu " Ul H F B U F f e t u f e H
feW F JFU ut K§" BUF feu U UTU I
—o—

H n u f e 7 w i " fegr cffe-


feu" ftUF jpHVit HWII
^Et U d ' t J d fHUf t f t H t t U d ^

W Ft fu^t' ufe HU oTU UU TO »TH ? F B HUTF1"


§ F^U UU TO I HBUd F ¥ f e t Md'idd feW F F f e t H T O
1
feW £ WW F t £ W W U f e w I ufUB " HUS" feW ^ B
Ffe»F fofOTol feu FcV Ut F F HF 1 ?) feW TOUfe^ W U
TO I F 7 F F UTB UUF W T F B U i f T O I F ^ d l f d H d l TO I
WW F t ^ HTO few TO For UU?) oftF7" I FB 1 " U r f u W
U, UTB "UUT UTjt U M F TO F F F B ^ f e t feUF1" U F ? F B
TO F t W S n F U f e t feUF1" F l ^5" fe?) ufTO BUt W
TO W U U I B W f t ' F1" QiH'd FUTB feF TO W I W U
F U t W I F U ^ ^ B t W 6 dl<H>' ^ U t U U U ' d ^ l I
7
^ F ^ F WfeUUrfeWFU?^
oftFt, WW t f t TO F F F HfcWd" £ F ^ F TO I § u t ©F^U
HoTF1" Ul feu H F1" BU1" fewUF I F1" H 1 "^ t f t orfTO
BUT, WWK, F H f e UTO TO few I TO ^ f e t H d ' ^ d feW
^ UU TO ^ TOFt o f f e t , UTU1" t f t W f t WU1", FTR",
QtFdld feW >HF WU HTO feW ofet HTB HF HTTO feW
TO UU I H f e t oftUTO feTO F t W W Ht, UU § H £ W7>
( 114 )

uru FOT1"feuut nfet u f w " I >HTfe§1-irfe§1


F H £ OT oflddcS frffW" U TO W f t ©H F feW §
^ ^ t H ^ W t i t i t M f e i W ^ I feuiP"
OT 3" oflddcS F t F F UWH I W F t H f e » F H WU feu
»TU M H UUT? oftF 7 fe U F F U f w , feu UTU ?TOoT F "
UfU U, f i W oflddcS > H T © F U, fet d ' d d l Hfetf 1 " OT I
Mur uu fero nut fnuro ORFU>>R OT I FEOT TT1 OT, H
H feu1 F t HTO BUt U H1" TO U^HUS" HBoP" H t HU OT^UT
>HH HU TO TOU ^ t y ' d d r t TOoT F t HU ddAdl I feOT
OT, TO »fUT OT fe»TUr I H1" U F H U feW Hfrf 1 " W
feU f l W U F TO fUPtf1" M H TOdt o f f e t , TO WW
F t , TO m u t u fcS^'d I F t F t feuV" F U f e t U F H
Ft F feU oflddcS F t F H U t F HfU»T
OTUFI H feH f T O F F U t U F F U feW WTt fecOF
UUt, >HF UU, TO UU I feS fe?) H ^ H t oRF TO BUTt I
feUTP" £ FUT ^ t feV BU >HF f W oftUTO ^ t UUH
1
HUH1" OT?) HUT Ifeu?) 'H t n f ^ H UUH UHtBt Ht >HH
© F t HU feH oflddcS OTH TO I feu W rft H TO W
UUH UUH f T O Ufe oftUTO OTH TO I ^ H H t F U f e
*H fedcS' H TTO fcdcS' H HUUt ¥ f e t H^dcS feW f f t F U
f F H TO I w f e t U F F U feW f f t £ WW f f t H UOT >TOFU
rlrtUd W U H ?)UTU feH HUHt OTt UH1" B u t I UTU1" f f t
H UTO W ^ F U oftUTO OTH OTH U W WTUtoT >HH UU
OTt HBoT" feH F H UUI f T O £ feUTP" H fe?)
ufeu U ^ oftUTOFFUTOHUT I feu^FHBoT
ujuro feW Hunt v ^ u t OT ix ?TB urfet Huftn n t
fefFH7 IfOfH OT IffUB1" F " » f r T O f U F " f f t F TTO
( 115)

oflddcS U 7 JFU feu* feu7 I re U W rft U UTO 1 " W W U


WU3 WTUtoF VoT ft u f d ^ ' d H H U ufe feu7 ft I for
Uft W tft U UU7> H f e U U I
—o—

FTS* Y?>T TJUZT J& UUF II


Trot jitft Hdt^'d vws* f n W tft ^t

U W t f t fife UU^f s f e u HUTU § cTUTOH1


fife UUU U 7 feoT t r f t H. HUH feW WUS" HUU UTU fUoT
UF Ut ^ t ira^- ^ f e fop>{T I Hdtd'd oTUU ftW U
UJU feH # W UW UW?> U wftUoT U fUTW U 7 i t t f t
^sP" W5" ^TTU HUU fife UHtW UUU fcJTW I UU 1 Pdrfof1
W ^ WUS" fife & HTO w f e T W U t fUH £ fife UU^f
uru1" t f t u ^ w u t w i u s 7 nt i fen t> 7>3 w ^ u f e w
fe WW rft U 7 ^ ^ feu ft U 7 feH § feft HUft £ U f e w
fe feu ^ Ut ft, W T HTUHS" feH feU7 ft I itrft £
UUU § U U ut 7FW UcJ f U U 7 U W U
WUT U U U feoT H^'tJ'd § u ^ u t oftut tft WW rft U
UUH7> ofu£ U7> I H W W U o r f u u r f e u w rftutreuw
UU feU UW UTU U77, US" U 7 HO-T § U U ^ U UUH?> USUT I
feH ^ W ^ ^ ^ T U W U I Srft 7> feoT UU U U <5 U?7Ut oftut
fe H W tft U UUH?) oTU^ U?> U t © H ^ t feftt UTW oftut
feuu^uuurw tddHcSreuti ^utHrewurfeuw
tft U UUH?> ^t ofu£ u?> u fife ^t uure7 U I uw fefe
vrwof ut uu71reuuH?rOTUS" ut uwuti fenu^t h?7
US7 Uof^7 VPU UU >HUT US' fUTW U t feoT fHUT UUT
( 116)

^dd'G'td1 wftp*1*u* ©h ^ fen § uut u7 u^j7 ufe7


U feu1" u t t u t SoT 3" US1" UH u f e w I §H £ UUT
^dd'Od ^w § ufew fur ww ut u UUTO urufeuti
feu ^ ^t liu ^U u1 UTW ufewi US" HUS"fewfWt
HU feu U few fe" HUUt ofet fe?) HUT UTE TO U fUsf
Wd^'Ml f W fent w f e w Ht, ©H U1" UU 7 TJUf
oft UTH U#UF I U H , U VTHoT U t UU1" I UUTO U 7 US" oTU3"
Ut H ' ^ ' d l I
feH U^7 H?) UcT 3" UU >HUt U57 feU7 U7 ^fddH'Ht
U7^7 tftfeoTUH Ut §U "feu1 UrUU W UT UU feu ^Ut
U H W W UHUI Sift UUH?) ofU UT UTU UTU U few
U7 W u t 7> sftft U7 fife u f e w feffe feH 7> ^rut
^ u u t ufet Ht I ^ u t 7> ufew u t HU7 ftfe UUU U U7 W
7
u t S UW1" ufew, feus ?feu0rfuu 7 utuuui U+UTU7
u t UH 3" orfuu, 3 f e M >H, ¥fet ^UU few ^ W
ftfe ? U7 feU orfuu7, U7 Ut I UTU7 Ut £ Ufew, US" fefe
wfew u7fen£feu7ut wu ut u uuh?)7 nut u7 u ^
ut S UU?) offe 7 , UUT7 U ufe UUTO, rFU, U 7 UT ^ f e S o F
HF^ feus7 UU U7UWt ?TO U^ wfew U U WU U 7 UT
WU^fet TO^I feu H f e uu?) orfe ^"WfePHTUUHU
feu HUU7 Ufe 7 U fe UTU7 ut f UU uf ¥fes^" U 7 f w
UU7 HUT7 >>fe WU^fet H ^ H , feu §Ut UTT UTO UI UU
UTU uufew U7 UU7 HUF fe WU^fet orfuut fe U U 7
HUU U 7 uf Ut TO feTW, >f U 7 HUTU1 UUU UbfU U Ufet
Ht, ^TOTUU £ U ^ U U fed7 Ht UU feu K WT ^ ^U
U* 3 f e UUt Ufet U TO K feHTO ^ f e U7 I HUS"
7
fHW orfuu 7 , H1 feH UfetH WW tft U UUTO oTUfeu Ht,
J}117)

fay Ft few HFoP f ^tcT U UTUt I TO t r f t H T O feW


H § H F t UJd^'rf] Hdtfld ^ U F t U^gT t i f t f t HUH1"
U U U f e t l ©H fe?i" B 4 WW F t F t HUTF ^ T O BUT UU M F
t f W W Z W » f f H•sH SoT frfuT H F UTU I fi=ft H. H T O fHUf
£ >H1TOT feoT UFU1" U S I P B fHUf TTOcfHU feUUTH
Sfew I feH F ^ j§tft H. H T O fHUf >tftffu FoT WW rft
F FU TFB UUI
—o—

fufuftjfaW^B7 TUB II
H^ft c«Vd TTO

U ^ F t UU^t' fyd'HH 1 ?) TO, F U cSf^Q' HUTF 3"


B1^ UUt Ul feU1 TO Ut fife U H t W feF feoT > f e
feU feoT WTJ ufUF1" Ht, faH F1" TP" oTTOT ?FU Ht I feH
F t §HU 2 5 W & Ht F F F HUTF1" U 1 ^ F t TO TPS"
BUTtW F1" feH § ^ t UF1" BUT fe FU^t' ^TUt UUT WTJ
UfUF TO H 7 feu ^ t iddH<S oTTO BUt UTO1" § F U f w " I
feH F TO1" feU HFU1", UsF feu, © H UU1" U1" few U,
TOoPUt F t U T O vnut U, UUF W ^ " , feoT UU feu fenu7
F feoT UU feU feift I feU BUF1" FUF1" TO UUU few
F feH TO ^ d ' d l d ^ t U I TO W TPUHS" Ut W U
FoTS 7 VPU 3" ^ d ' d l d B1" TO fUPH1" I Hdld' 3"
BUft F f e t W TO F1" feoT F Hs^td'd' £ TOFt oftFt F t
feoT TTU >HTfe>HT U, ©U F U Ut UTO1" VPUt TO1" U I WW
F t £ UTO o f f e r , § H § H 1 ^ TO B ^ I H^'td'd B S
UTU F1" feU orfUF 1 fe fet feu^r UU Tuff, UU F1" 1TF
___ _ J^JLL _ _ _ _ _

ITU feu ifaw ft, K BUt' TO i f e j o f f o ^ f e feu7 I


^ W ^ W ^ W ^ F l W I W r f t UH (5T o r f u u
feB1" feUTfeW H^U Ul W Ut B U UU H ^ ' t d ' d
1 7
#tT ^rfeu ,©H B orfes , uw HW UB w ut B nfew
ft, BUt U 7 fUU "dt W U ^ U T I feH WHt T f e W U W orfuu
U W OT ©"5" U U U, BUf U1" W tft U 7 UoTH ft U §
7
wft fuu w uwut i u B*U ©3 ^ B*W uu few U
U W tft 3TW W WUH oftut I U W tft UH ^ orfuu,
B W »FU W H - W ufuw BUt', U?FT U?FT uut U UW
U 1 HUTU1" feUU1" ft, feH U 1 U f e t w , feft U 1 W ^ " , feft
U 1 o f t w HUT HUT # UJUW oTUU7 ft I u f o t f e ^ t w f e ^ t w
7
oTUU7 ft, orfuu ftlTHlfu feU UU ^HU 1 " ft Ife?ftfeu
U feTW HUU1" U f e t W B , HU UH fefow ft I U1" feu
U W tft U t ^ d d M ' H U 7 UU 3" W U feTW U feH B HU
7
UTW few I orfuu", >KU U7
BUt fvrfww I UT u w
tft offeu # U W f e u W U t U U u t w U B , UU f U B 7 HUT
HUT # U W ft, © H U 7 feHTU U t US 1 " U # U F I U o W U f e
fed'Qs1 ft U t M U ^ t HoH" H f e W,' >HUt ^ t U jJdl'dl
1 7
U UUTfeU #few Ht I US' W UU Ut UB ftI
UUUUTU U U 7 , M U ^ t Hop- H f e WI U W tft U feu U U B
HS" (5T ?ftU U W t US" feTW M U UUBt *U ^ f e few I U B U t
oftut tft f W U UTUt, UUH W # I H 1 US" UUU 1 " BUf, W U
tft U UU?ft feu Ut UUfeF Ifeu?ftU B U t oTU <3" ufe fuw I
cTC feBt UT>HU feH B feHU7, U 3 W , feut, f W o r u t ,
HUUt W U 3" UU H U feutw w f t U W tft B U B U t oTU
U W 1 U 7 ^ UTW UUT UcJ WUt M U U U ofoPU u f e B 3"
7
>rffvru Sor few u uwtw u feu ste <5r uwtw ^U ©^
( 119)

HUT fawn ftHFT^Hoidd'd frfur u f w 1 - fopx1 u u for


w TP UUH t t o ut v t w fern for S yrut ©HU u n f a r
^H'Qd Ht fefut fe^utl feH £ WW Ht H
Hd'd i ->H3 T U t HTO UT>tfU HUtU #fe>HT H Mtftu HoT
U H f r f t Ht fe©Ut fe^Utl
—o—

uifiv ttlfo & WW I


TTOt >TFt s f l w c l ^t

f i f e urfhH1" H y d d H w f%u?ft H ©HU ^ h fer


UUH ut f w u ^ H t VFUt, fHH § WW Ht VTUt eflttdl
orfUH H?), UfUUt Ht I fen £ U^t U^t HtH H 5 UT W
tft But OT 757 OT UH1 UTO1" I OTt ^ U Urftut OT HHt
H OTt ^ U HUTOTUT WW tftOTUU^t UUH H 1 ^ I feoT
^ U HTH1" HUTOT?>HUft H1" HUT HoT f ^ T H r HUT fUPtfr
H H U T H ^ ^ oTHt W l H ^UUft U UTUt I UU ©Ut S/IHH!
^ H t UTH, HTUt £ HUT f%U I f UT UU HUt I HHHt U
fe >HH oft oftH1 H ^ , HUT H1" oPHt U UlUt UU H?) f%H
U^t HUTF U fer UTU1" tft § HUT sJocQdl Ht I fuuu
>>fHUHTHt ft?) ft?) ww ufrru frfur tft ^d'ykd £ orfuH
HUT fer HH >HH fern UTUU HU OT >HTUtUI WW tft feoT
H fuUUTH ?>TB H UT u M f%H f^d'H UTU H VT^f WtHHt
H UU MUT HT U M U^t OTTUt, fo(6To{ H1^" W UTU
f%U?ft H ©UU Ut Htl HTUt s/L<H>d1 ufeft Ht »T^TH HH
MUU Htft WEt H W UT UTUT rft § HU1 u f e w H1"
UTUT tft UH 3" cftUH, HTUt HtHHt, OT HUT feM7,
_ — — _ — _ _ JJ.2—) __ __ __ _ _ ..
W f t >>TUt W ^ U I 3+ H"fet ^ "3U UT W UoT f W F
H W t T t U l f H o t e T I M ^ ^ ^ T f t i r a g f e H W
Ut, U 7 ^ tft £ ©H HcJ7 Ut UUT 7> UU *U UU UT goTS 1
HU oTU fed7 U ?TO UfeUUTH7§ ^ t UUT sToTS" U1" feH'd1

ut W tft orfuu sflttd) U UU WSTO £ UU TO fed"


Ht U 7 oft Ufe" TOt I feU Hfet Wfe^t Ut HUU7 Ut UUT U,
few ufe, t r o t w s u , © r o t gur u 7 feuun-r 3
Hfe UTO orfe UT U^t USjt UUT gor HUt U 7 WW tft 7>
©H u t feu UUT § feu u f r o fed7 U ufet feu
UU « Hfet effect § U uf ^ U H WUS" W T O *U W
feu^u i feur ^ u vrfet F t e ^ t £ w i f e uut' HU u f e $
feor u u u u 7 UH fewu offer MU WU^TO, u UJUHU f u w u
HU1" few u t TO, ferot § orfro WUft fe feu TO1" UH
K UTU7 u t ^ H U U ^ r f e w U, ©U?P" § UH oTUfeft I UU
HU7 feW Ut FUTU WoT Ut TO, orfuu WU1" £ WU WS
u u t ut u f e u t u , feu wu ^dd'dl i feur f r o feu u u §
feTW u f e w Ht U 7 ftrir Hfet w f e s t UU HfetW UH
UT feu TO7 UH W UT UTU7 tft TO § TO uut U UU HU7
feW uu 1 w f e w u1" fen § u u 7 w f e w u 7 feu ^ t HUTU
u t UU few I WT7 TO u f e w fe U U HUTU UTU7 t f t U
s/dldl U1" feU ^ t HUTU Ut HUTU feu U 7 USU7 I UU Hfet
U f e s t TO7 HTU UT, U ©H £ H-^ U f e w u f e w Ht,
UH OTTO HUft H 7 ©H U 7 UUt HU7 feW FUST W FETW
a w»>< o y r r w A• A g a

u w or FUFE UH or feu fewi orfuu 7 K TO" feu7


Ht fe feu wu «^dd<£' U U U feu Uor fewut F l TO
nfet wte^t UH § »fut § ftru fe vffeuTO1HU UTU
( 121)
W W rfl" *TFU y < £ ' f y W U, GO(S' § UH cTU?F U H H F 7
1
fnur ord fe vf ufu b ^ trs " u f ufu ofiffew Ft ife
u f i f e t Ul F1" feH tffcj1 § UTU7 tft UH UU U7> F
w t HUTF ^ t UU 1 ^ U I feu" orut f H W HUftW £ feu7,
§ U F f e W HoT, F VPUt F t HUU1" F1" fef1 BUTT feu
feufcS" U'Otd 1 U ? fen Ff 1 " HUTtW £ HF1" few F U UU1"
fiTsT^1" feF7 F n f e t ?> "SFt TTTO feu UU1" WW t f t F FUTT
feUTO^WUoT fFF 1 " I WW t f t £ feu UU1" H7>FU oTU
few F <5T H ^ ' ^ ' d £ UoTH oftF1" fe feH £ F f e WHS"
TO UUU1" fe©, W f t feH £ ^ d d ' d l F » f F U HUS" f F F
F1" U1?) HUT^1" ^ F UU W F H U T ^ f e w F WW tft
£ feU W F H f e t F fUU F1" W?> HF1"
feW £ F tfH oTU feF1" fe B F feU ofV^T UfU feF1"
5T ^ F H I feH Ffi" feH K f e t F t W ofUt H ^ f t w U?7 F
UTUT F t F t few feH H f e t F UfU UaT-^TUT 75UT U7> I
—O—

yst'utw mrfou
Trot cldd'd fHUf H %u ^t

ofdd'd feW ftfe F 1 UfUS" ^T* 1 " Ht F WW


t f t F t HUTF ofUF 1 Ht I feH F IMU feoT "UFU ?> F?>H few,
feH W TP" s/dl^'cS feW u f t f W few I H T F T - f e F T § UFU
UUF Ut ftfWU U F UT>,feUcT1"£ Ui? Ut
UFU § Vfew, F F H W F1" ufew F 7 feu UtVFU
U fUTW I UUF feTOT oTU^rfew ITU feu cftoT TF U f e w
F feWF1" UtVFU US" oCd<£ HUfolifefUTW I U F U F f e i h ?
( 122)

feUHTUtctfdd'd frfufUW UUTB U falW I H T f o f t ^


^t u f e HUft ?>ut Ht BUTHt H UU # B 7T3W *F HH ^ f U F
u f e F i feu y n u H feu feuun u f e w WW tft"
TO f i f e UU^f UUfW1" H TOdft oftdt rft HU1 UHU HUtU
^ fUPtf1 U H FH H fe^ feu Kg TOt>>f Ft orut ^ t
Ufe HUTt ?>Ut BUTHt H TOhf1" H feH ?>Ut HUTF I H1"
UTU1" rft feUU F UTU feu W H UTO o f t F fe o(dd'd
feW, UTU F 7 F F T >fe ^ ©H Ft U F feu dfdd 1 ftt
U I HUU oTU, UTU feUU oTUUF, UHUfeoTF F F F F fTO
U H'ddl I "UU >>ffeF s^oT UTU ^ H UF MH fcSd^H
H UTU UTU Ft HUIF orfUMT ofU I oTUFU feW £ UTO TO
»TU ^ t >>ffeF ^fe>>T H UTU^Tfft f ^ t SoPfe»fT| UTU
Ut feUlF HFoT F H H W U ftt UHU £ TOH fiw H
WU feU UHt»ft H U3" fu^" UTU I ofdd'd feW HUT H 3"
UTU1" tft ^TB UU^t "UUfFJfr H TOHt oftdt fe WW rft ^JfU
Ft feuiT HHoT F H H UJU UHU £ TOH few U
tft feUU1 oTU UT <9" UU F" UTU7 tft 7> feH F 1 7ft u^ftw I
feH F ^ t Ut ofdd'd feW F UTU tft F UTO TTB H
UHUUUUUI o(dd'd feW Ft sf'^cS1 TOt W UTUt fe ©U
U^t HUU1 TTO UTUT tft F UTU Fl" HUTF oTUF" fUFI
—o—

Put gg- dike1 ii


Trot g j r o t f H fifur ? f t ^t

>2 O « >5 . V . n « Q X f> w «


F H ^ f i f e ¥U^FUTft>HT^FfetU feu l M u S ? f t
Ht H UTU7 tft H^oT *H feut U^1" UU TO I UHfrft f i f e F
TO U1" g g n ^fer yft F fet UUH f ^ F F " f>iut TOt Ht I
( 123)

FE^FTOFIWUIHUTUBW^FH^UT©^HU OFUFUUTL
fufe^wirfeor w ^ ^ w ^ w f o r ^
W t f t B ©H § UoTH offer, " c f e § UoT^t HUTU W 3"
w © ^ t ft, fwut IF©^"FTI" UT URJUUH ftfur UT »TUTW
fu?> U d d ' r f l w HUTU UtW UU3" W TO MU H W fUB
H^oT *U UU W1" 3" fHUt U 1 ©^ UU I UU UO-T § HUTU B

tft U 7P7S HUWU ftfur Ud^'dl W ufew


U WfUPH7HUft I U W tft o( fd<£ ttdl,^TUUHt^TU,U^TB,
HW ^ ' f o O , >HU U1" UHt H^1" ^ W t oOFW Ut oTU f u u t I
©U UUU UH UU 5TW U ^ ^ UTUUUH ftfur tft U 7FW Ut
UU HUTU ©UUT U UTU I ^oTUU HUU1" ft fe K HTUt U ^
HU1" BUt', HUTU <J fcJWU oTUU UU U H W fe?) UU W1
sr feut u 1 © ^ uu u HWH W UTU FTFE ^ w f u n u
ftfur uut ^ fte I fen U^ft HUTU § UHt 7T fewt U ©U
©UUT U ^ UUROFRTFT feu UBS" WUT UTU U ©UU U W tft
WUHt u f e t feu fyd'H <sr uust' U W § UW UU I ufeft
7> fife" UHtw u t WUTS7 Ht U feoT U HUTtW 7i U W
tftBTOUt o f U ^ U W U ^ t WUtUoT feWI U W
ut u M ©uu # u w u w t ECXE WUT u u u ftrt u 1
fife" 1TW ^Wt HUTU sft W UTUt U 7 U W tft ?> UoTH oftu1"
fedd'rtlW^^HUTUBUoT^H^^WW^H7©! iW'tJ'd
B dd'ttlw UoT # HUTU § ©UTU few U feU1" fe UUrf
U W U t WU oTUUUU?) I HUTU U W tft ^W © U ^ feftt
U ^ W UTUt UT U W tft B HftuW & W©S" WUt
feU7 I ^oTUU UJUUHHftfurB W UoT ^ ©uu feu u f e w
Ut >HUUUTHt U W rft UH orfeS" WUT, ^ U UUt ^ U
( 124)

sf'ofdd 1 , oO-FW U 7 f > M U 7 © ^ U t ^ f e w £ ^ t offet,


UU (Vlddl ofVFH UHf o f f e t U , f e H F ^ U t >HU ?5Ut' U I

U dd'Wl W HUTU U t W T W TO U H ^ fe?> UU H 7


UT H ? 7 o f f e t I TOUfet ^ T O 7 U U+goT W t I feU U T O
TO UT Hfet HUTU UH U Ufet, orfTO 7TUT UrU7 U t , US" TFsT7
U ^ " H f e fcJTW U I U U f e t UHcSd1 feH Ufet, W f t ' U 7
©UrH UU U 7 UU Ht I W u t £ UTO o f f e r , ©U^H fe©1
fe7 Ul H ? 7 U 7 TO U1" UUU f r o u r Ul UTUUfet UHUt
A
Ul
fTOcr i f f wlkxmhi sr of1tiw?> feuwt trrihi
feu HU?7 ore HUTU § PcSO'W o f f e r H1" Hfet HUTU
UHt UHt f i f e TO UUUt I feoT ^ U feut sJ'of<!d WW u t
U UUTO" oTU?) wfew U 7 WW U t HU?) oTUU oTUU orfTO"
HUT fe U feu oft »fUUTH OTUU7 UU 7 U
7
? 7TO Ut orfuu,
7
u sJ'ddd u ufew,feut>HUUTH ureu thtw fe fewu
U t H r e f e " U H U 7 ^ H U U F " U H " I feU TO ^ o r f u u 7 u t u u 7 ^ 7
HU?) H f e U, U H f e TO H f e r e W©SUT u r ^ft H 1 ^ 7 oTH
TOUT, ure UH UTOUT I WW u t orfuu MUUm" U 7 HUTO
U TO u t orefet uut U, UU U H7 UU Ut oTUU7 U I feu
cSUt' oTUc^t ufetut I ^reruu o r f r o BUT7 u t HHU UUH, uu
fet1 MUUTH orefe U 7 HTH7 Ut £ feur, feu MUU^ orfuw
ore fe U H U U ' d H ' d , feu^r ^ t Hutu HU TO W # , ©U
U f e t U 3T U f e l feUS U f e t U 3" H ' d d l ©U W U UU7 §
U 7 ^ UTOUT fe feU UUT U, feH U t U ^ f e t ^ H
oTUUt U l UU 7 oTH feU W U UUP" TOUT I ^oTUU £ H f e
UTO orfu UT feU Ut MUUTH HU oTU feut U feH U 7 oTH
_ __ J±2±L_ _ _ _ __, „
UTO ^ f t w TOS" BUT f w i faff F^ 1 " W t f t TO §
HHF F <5T TO W W f r o TO I
—o—

Ufa ffJMUS 3Uf tPfa ZTPfell


* t* n go s^ ^
TTOT H R F B 3 fiW HT

"irnEt HfUFU feW fife" sTR" F* W rft F t HUTF < t t o


BUFI f r o FIFE FRO*" F FH ^ f r o v r t u u F t F u t *F UI
f r o w f i f e ww TO orua" fen § TO7 orfu sr w f e w
F^F1" Ht I feJFU F1" HUfe1" U, feu W T O TOoT F fU3"
TO HF1" W^ TO1" UI f T O feU feF U, >XFTTO oft ^UF 1 "
U fe feoT oTO"TOTF1" feWTOT UU F H^I ofF
^ W f w ^ u t F F FF1" U, H W F f t w W^F1" F I
VffUFU feW F U 3" U^1" ^ f e w I TO feF H F F 7 U fe >HFT
H feF feut F t F oTF Tnft FUt feu oft F t F F l F U f e W
F U f e W F F " TO W HU 3" UUoT U t t ' G d * r f e w
F+ HfUFU feW F t W FtoT feTO U f e t w I H F u f e w ,
W & W t T t l fo<QTo( UU^T F1" 3" H 1 ^ F t F FUTO oTUF1"
UfUF7- Ht, feFTP" orfTO" *F WW t f t F FUTO TO F H^FUT
F ^Td TO* F^F feuu ut few MF § UTO u f e w ,
sJdltd1 TOt'UF1"! fydcS 1 UU?> oTU3" W U U U T U I u f f t f e 1 "
HT>HF Ut feH F1" FU1" UU^F
is
1
" W <5T W f H W I W3 oTUST faff
TO ^ t UUt Ht fe©fe § F >HF feF*ft ?nft' Ht
W U t F W T O WW £ HfUFU feW £ WW Ffew
fe TO F 7 UTU1" tft £ W U U f e w Ul TO* TO
# U t F1" W H U f e W ^ t Tft I feHF©UUUTO
( 126)

ww vrfcW i Mufe OTfaft § fetrut mut m h vrfunu


feur £ WW f f t TO H 7 TTOt u f e HHt I OT f f t >tfnr
fft £ TOt femr oftnt, UTH nut u f w oftnt, ?^uf H* TO
fen TO1" £ fe1" Ht I irfro 1 " H1" WW tft cTOfT TO,
feu o r f r o HUT ^FEM 1 , feu OTt HH, FRO1 W OT, ©FT
irftro1" ut ITF u I © u n u t v f e n t TO H u u >>r
3" HUTH OTH7 lUU1" U feu OT3T TO WW WF> H t ©HU
H fent I TO HUTH >HH feTOH ?>ut 5TO 1 " I HfUHU feW
£ feHUH1" ? T O TftH UoT W ufe»T H U ^ f f t H1"
H O T W offer1 HUTH feu u f e TO U ^ t UU7?) UUt HUUoT
H H H ft?) OT f f t "TO WW f f t feoffor I H H U 1 ^ W&
UtH H B H1" UTU1" f f t f T O t tdl^'cS HUTHTO F U U U
TO I feu HH "H sTUH1" fent f F U U f e » F H HU1" UoT UT
Hfe 1 ?) feH TO fuPH1" H1" UTU1" f f t £ Hfe 1 ?) H t H H n f d t
H UT»fH feH £ TO W 3" UTO offer H d ' d c S ' o f t d t ,
o r f r o HUT fe ^ftPH 1 ", H U r f U f e f e H 3" fefet W U1"
H H TO-^UU H tftU HUT1" ^ T O *FHU feft fent » F fUPtf1
feft HT f H H t H t HU oTTO UfFU1" HoT rl'ddl I Hfeut
HoP" § HTTO U H ' d d l I feU d'd<V oTUt f F H TO I
>HddH'Ht f T O H H1" H3" OT TO UU feu ^ t HoT §
H H S ' Q d ' H1" V H T f t t U I H H UTU1 f f t ^ feTO UTO o f t d
>HH yfe>HT fe HH HH H 1 ^ HUTU fe&t oft fe >>Ffe>>F
H H1" ^H 1 " U 3" orfUHT f f t K H1" HH F ^ U H 7 » F f e » F U1" I
HHt UTU1" 7FB feH Ht, ©U VU TO ^ f e TO I 9d<V feH
OT fe?) U f e t TO I feH OT3" HTT *H f^TlF OT, MOT f f t
H UTU U t H ^ t OT?) H 7 HoT fe© H1" U 1 ^ f f t 3 WH U UT
UTO o f f e r , HUF ^fo>>F H U?ft H U TO UT >>Ffe>>FT H UTU
U27_)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TTOoT U W t u t ^t STWt BUf feTW I UB UTU W UU


^ W f f t orfUU,

^ UB US' Tuft Ure1", BUt U1" U UU tu W ^W W


H'j'dl1 I U 3 UJU U f e W U^U UfcoTUBUt qTUB7 I fcSdcSH
^ orfcTW oTU U cS'<So(HU Ut HUTU orfUW ofU U1" Ufet
TUP
WW Ut U1 wfUPtf1" W sTUH UTU UUfeW U "^U U"
fiftf
^ t r FEUBH U WW u t u t HUTU OTUU7 FER I f ^ H u" > J F W
H 1 ^ u ^ w n f u u u feur B Hutu s f e w i feu u t u urrw
; §HU WW u t B @H § UUUh WW Ut UUB ofUU HB fe
>H^HU U ^H UU1" U UVftB U few WW-UUW ofU HofU
^ UBI UU U f W U UU U UoTH W W U UUU cTC oTU HoTU
UBI

a
i HW &W && tidHA U 7 ^ / /
IF H ^ f e c T F t F f w r e ^
A.
9TI
fUWU W Ut fife" UU^f UU oTU UU HBI >HU
a
B'cScWd oTWUfBUt WU HB U1" UU^1" U1 U UHt U W
SI«
ferFS" WUt UUU1" UU W&W U1" WU u t § U feRF HoT
7
feU^U WU HB I feoT feB fife UU^W U1" feoT feW U
W BUfeuTUt Ut ^t HUTU oTUU1" fUU1" Ht,feoT# B fold'S
*U W UU^f w f e w MU WW u t B UBUt o f t u t fe WW
Ut WU Ut WUt HU oTUB u M fewut U, WU tft
feUU1" oTU, U M feU UUB U1© I U1" W tft feH Ut UBUt
HB # U M feU fUU1UHTB UU >HU B*W Ut UoTH ofU 3"
u w t ¥ f e t OTU frfur u t , feuu frfur Usft ^ W , feuu
( 128)

few ufer ? sFFt WX few, feTW?ft HU7 few cSydid'd,


HUU few U UWtU few Hre ut f w WH U Ufet UTO
u7 UOTH feu7 u f e w ugd<t' ui ufeww uuu ur ©u
UJUUWUT'UU fcWdcS H'fdy feu oflddcS offer 3 UHUoM
UTOUt oTTO *U W oftUTO ^ t fet ut offer 3 U ^
§feuut"TOI Hd'd'H' u f e w w r U ^Ufa d d ^ few tft
UU7 § UU UU7 WUF H7 ©U?T S ^ t f e t w t W tft
U iddHcS offel f O T ^ n M t f f f f F ^ ^ H t e M ^ W
tft £ Ufet U^t ore?7 W UoTH offer 3 ufet "U ©UU UT
feoT UHU £ rFUt UUT feut UUt *U UU UH U 7 >HUt feoT
UU feu HU U"TO1"H^1" Wf 7 vffet u u t © u t UWt
U, UU UUTO HU W tft W UUTO fe© U 7 U1^7 tft
feH U TO U 7 UWU I W7i few orfuu1", WW feH f > H W
nreu 7 f w u ? u 7 feu w n f e t w uu uf ut orfuu1",
TOU7 ^ f e u f e § U 7 ¥ f e t U7?) few u t orfuu feu W
U3J UT UUI UU" UUUUT £ W " UTjtW U 7 oft # f t f W fe
UTU7 ut HreHS" U f HHorefet u f e TO I feu WW tft U
UUTO ore uf US 7 UH u f e w U TOt TOt © 3 UT H 7 ^ tfl"
U UU?)7 W HU7 U f e w U 7 U ^ tft UH U ^ orfTO
wret ww u s t © u t © u t ufe" nret u f e 7 u u 7 uuuur
orfuu7, UTU7 tft K ofet TTO ?TOofHU WW feu7 U7 U U 7 ^
S u few u t U UUTO oreu7 feu7 U7 I ©H cT UT>HU feoT
U ^fet UUfe UUTO ^ t oftu TO UUTO"K U^ 7 U feTW
U7 U WU ^ f e TO TTOoTHU UTS" ?7Ut' feu I T f f e w £ HU7
HU7 feU UU "U ^ U # f e w U, orfuu £ 15TO Ut U ^
orfuw ore I feH ore3" HU7 TO ofet f r o 7 H* © U ^ Ht >HU
WU U UUH?)7 u t TO feu UTW Tft UU VT U 7 7rdt HoTU7
( 129)

Ht I W U £ feu Ut FUTO f F F , U ^ t feuU7 oftFt I H1 u f u


F 7 f e u t U1 d cS1 ^ U t T f f e r H t I W rft ©H F 7 ft-TWU
^"U^TOUUH H^'^'d § ttT ^ ufet feu few'tdlw
>HFfi-fHUtF 7 W HUR7 UF3UT § f F F 7 F TO5" Ut
feoT HW F UFUUT § UTO offe 7 fe UFUU17 TO HUtU
U^ 7 U few U F TO ^'fddjd UJU-HFU F t H W t f e t f 7
o T U B H T U ^ F F U T O 7 ^ F 7 H7** £ W MF H W ^
Hfe UTO feu7 F WW F t §H 7> FUTO F ^IH
f u ^ t ' W UTU I
—o—

UTFt WUW UP? bdct'd uvurfll


TTOt UTUfe>>ra" fHUf H T f ^ " ^ T C Ht

UTU7 F t UU^f 3fuu HUTF § F 7 ? UU TO I fife


VTOfew F dldfeWB feW F fU 7 feuf u ^ t 75F5-W5
TOSUfUFTOI feU?F F t f i f e feF FUft W U t Ht I feoT
^ U feU?T F TOT ITU UU TO, UTFU U§ TO, "UU7
feU UoPUtW F fHU7 *F HT# ^ B t w W t
UTjtW TOtW TO I fife F t TSfeu F TO F" BUT UU
TO F F F i n f e © UTU7 TO" feuf F t W UU TO F dddlQ
fWU W UtHU feW F t TO* TO I TO F feUoPU W
feUHBUfeWF7 H^'cSl F TO feF UTUfeWB feW TO
Ft TO5" BW few I WW F t F 7 W U TOt' oftF 7 I
F 7 UTU7 UtHU feuT F t F H?> feF wfew fe fed" U^ d o(1 dl
UF U?>, WW tft £ HU7 TOt Ufew F cT UtTOHoPUoftFt
U I 7
UTU feUU oTU F ^fet HH7 w f e w F 7 feTO7UgTUT I
( 130)

OT HK g w OTTO u t W f t i f e UUt fe terror F f i f e


feu oTTO U fUPH7 >HH H7J feu TO UTU I TO HB feu
WUHHHHTOfefeu^of'd' fa^fttl fedcS' ^ufer
Ufe1" feu OTt»T F TO1" BUF fa fife" W UtHU
feW fft TO Hofd'W'cS TO I H ©U femF OT?) H1" OT U
HOT1 ft I H F UTUfF>FB few H WU H W o P F oTTO >>FU
§U?ft § fOTT, HHt' ftfe" f F 3" W fft TO TOHt
OT fa WW ufFH1" *H fOTIF OT, H ^ t HH TOTTt U # I
WUfe»F £ »F HUTTO73" W&Zt>W feu IFUt »THUU^f
UTUT fft H >>fUT f F ifH oftdt F" WW fft ?> "iffe^H1" Wfet
feu oft U F" feu?ft £ TOHt oftdt fft HUT H H1" feu?ft
H UU OT orfro F irfUB1" ut orfFH fa MUT F" HHt OT
HUT few HUf I f J HT ^ F ^ H >>F UUt U fft WW feu
UT oCdB' § £s*'6<£ H U t ^ t H U U T O I feH OT#
feH F" UJU ?TOoT § #UT ?>Uf BUTUF I feu § B" f F # H
fFTT^U1" § W H # IfeHFJ1" Utftfe>>FI HHUt ^ U W o F H
*H feu?ft Ht HUTU1" TOHt oTTO *H WU H feu HUT B UT
»FU >HH UJUfe»FB few UU1" Ht TOHt offet H1" »TUT Ht
HcjT W fft £ feu TO feHt H >HUFHTOHUTJUt offet I
HtHUt ^ U F?> few, H feH fife" HT^fOTF F TO,
feU UTU1 cSF few fft # B H HUft TO, feH £ UTUfe>>FB
few UU1" Ht feU TOHt offet fft f f f e £#><*d'd U H UJU
UtffHU U I feU Hfeut ^ U TO 3" »FU TO, »FU fft feu?ft
*H fOTIF oTU I feu^ UH oTHH UU Ht, ©U H1" ^UH
few, § U #HT H1" TO UU 75Ut' ^ ' G d 1 H TO feu WU
^t GVld UU TO I >>FU fft fOTIF OT I F" W fft £ U U ^
HUft FH" UT H »fUTOTt^ U TOdfrft oTTO *H UOT oftF",
( 131)

H ^ US" UTU UTU H'fdy W3T W UoT ^ UW HUT U ©H


U UTW M F ^ HfUWU1" WOTU w f e o(d^'G
»ru ©UBt § orfre1" fe fej feu ^tr u 1 ^ U feuBH orfuw
ofUB >HU HB" Ut UJU WUT MUUTH ofU I UTU UWt
oTUUFI few B W rft U WfUTW W 3" UTU W 3"
H f t w MBHTU wfe" i r e ofd^'few MU HWWU *U
©UB"1" B U W Ut U UUB UH PcSdcSH oTUB § fe^ U1"
©U ^t U3J feU feUBH oTU 3" >HUUTH oTUB WUT I
ddlo(' UUtW Ut HB feU HUU UB fe UTU Wfe" UTB ^t
o(d^'fiiW U U U^J feU ^t PcSdcSH oTUt u f e Ut UU >HU
UoT ^Ut B f e UTW BUf U^t I feoT feB U ^ B feUBH
ofU did (id WW feur B WUUT oftut U W rft WU U UoTH
W W U UTU W 5 ^t ofd^'few U re fBUBH oTU 3" UH
HT^tW HUft U f e U1" WU UtfeUU1"ofU fe H ^ UUB ofU
HWI UTU B WT fewu u f e w f w U W rft fej U
fe^ U ©UU Ut ©UU W UU UBI feof UU feu H W
U U UU feU JWHUTI ^W W 3" UUB offe1" u j u f e w w
fHWHUUTUlTB U1" U feUBH oftU U1" ^Ut ^W
BUf fi-rfww I 3u><£] BUf, oftj u t u u f e *U d d ' 6 ^W
feWUF I UUt U UfeUT I UU UTU B BUf s ^ W , UUfe *U
u f e UU ^t HB feu ^'fddjd ^'fddJdUrfHHUBorutUW
U I Wft' UU>HUT HUT t f e W | feUB1" UUB ofU W5U
U UTU I
U^UUtoT *U UW WUT U*" WUS" fHUU f u w f e w
B orfuu wff u t w=r uut U U W U I re UUTB u w
w f e w B ut feww u t feu ufe re TFU UH uu
fe ujufeww feur oft uu1" uru u1" ut u ^ ui w u orfu
__ __ J13LL
UUt U H'^dl I oTTO U7 HoTUH7 U, d ' d t t £ U 7 U 7 ;
^ r f t TOt U ^ f F ^ f e TTO u t fel TOP" U 7 W ©
UUfe *U, Ufet TO1" fed" w f e w ?TO orefer I dldftdWH
feW ^ Ut UoT H UT TO feU feHTO oTUU TO UU
U TP uf UH TO U 7 UU UU S T W OTTO HIUTW U 7
W W HUU1" U fe >HUT W ^ U W UUt U HUt I U 7
UU feTO7 § #U TOT) U " f e w , orfuu 7 HU U H
UHt oft W T O 7 offet U U 7 feu orfuu u t fe^ UTU
u t UoT U UU oPUUt W W oTU?ft Ul TO UUfet WH
UUU U7 fe§fe TOH UUfe UU feU U I W f t U 7 ITUt
7
Wfufet TOSUre U 7 , UTft feuu ofel Hfeuru feuu
oTTO, Hfet UU U H f e t U U f e I feuU ftfe FUSf HUUt
Ut UU feU WW tft Ufet TTO feH?TO ofet u f e
TO U H ^ U W t n o m ofet U f e TO H f e 'H S ^ 7 U f e t
ufet TO, uTuvft ? r o ere u r o t e U UUt Ul oTfet feu
^ U f e t W T O § U U U ^ f e t Ufe I H^'id'd HUt u f e
TO fe oft CPUS' Ul fero § U f e t U 7 ?) feW TO W
few, fen £ wfet u r u f e w n few UU7 u t fe^rfUH o f f e t
Ht, o r f r o HUT7, UTU7 u t feu oft ofeoT U I H f e U 7 u f e
• ft ft W • O ^ ^ ^ ft

U l ^ W <5" ^ HUTt u f e t U U UHt TO feu U c^7


u f e t w i f e §UU U^fet u f e Ul WW u t orfuu U TO
TSUf UU 7 U 7 UU feH § UU 7 U#UF I U J u f e W H feW
UU7 U feu fero7 US' TOUt u u t o f f e t Tft U W T
QdcV u t u u f e Ul W H U 7 sPU" U T O 7 U U 7 Ul
UTU feUU7 ofe Tfpfeu WFT UUt Ut U TTO" I fedcV UTO
7
oTU 3" U 1 ^ Ut £ UHUU IF HU U ©UU t H H 7 U fed
u u T ' u u ^ u r e u r u u u t u t W ^ U W UUt U U 7
( 133)

FtT 7> feH W "F HFUU U ^ UUt oTU fFF" F1"


HTUfeWB feW ^ P U U WW tft W t f e OcS^'td
oftF1" f UTU t r o H ufuB1" Ut UHtW H W B
UHTF
•s
F1" ZoCW B 3" UTOt' W W- »fHUrTVft U 1 ^
tft UfUBU" F UETO UjUFWU H TO W UTU F1"
BTCfeWB feW FU1" feW UT^T tft £ FU u t # u
TO TOJ 3" F « F1" U W feu *F UU ^ UTU1" Ht
TO UUF F W 3 WW tft F UTO1" *F ^ f e TO F1"
UTU1" tft orfuu fifi" TO UTB oTU FT feu UU TO
UTU7 tft >HUT u f U UTU F TOUT ^ fiJWU F1" TO
^fU fUU1" U H1" WW tft UH ^ orfTO BUT, FHf ©Ut
U 7T feU3" f W TO ?rfuu F UB F ©UU Ft WW
tft F TO Ft TO1" >>foran>tf ^ BUT UTU Ht, WW ^ t
7>Ut Ht u f e w TO >HTOTH F >HUFTH oTUt FTF Ht F 7
^Ut UTUfeWB feW tft orfUF fe UF F 7 Wft' ©Ft
U1" UU TO Wft ©U TOt' UU I Wft FT WU F TO UTU
U1"! WU Ft FT ^Urfe HorarW § F feuur oTU 3"
WW UTO ofe feF I WW tft 7> UTU UTU Hrfuu £ W
UoT 3" feUTF § W F feF7 >HF UofH oTU 3" UTU HrfUU
FT HUU W f e 1TO o r u ^ r f u w F feu?F £ U^Ur tft F
UoTH W W U w f H F ^ t ^of few I F F TTOoTHU UTUF
F ©UU TO7 B^UIW FT UJufeWB feuf £ TOFt oTU
3" F TO Ft H^r oftFt >HF UTU1" tft F UTU F
HdU'B US" UU I feH HcjT WW tft Wf TO ^ t Hd'fed'
ofUF TO I
—o—
_ __ J J . 3 i _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W fetf7 UU7 Hfddjd S7 »fcBU H?> H'H'fdWII
TTOt H37> fiw ^t

fife HU H1 UTO frfur feur U'd^l Ht I f i f e


H U H fer IFH HUTH1" HUTH Ht, feu feH H3" OTtU
MH UU ^ t OTt HUTH HUTH HUTO TO I feH W H
f i f e UU^ 7 § ^t UUH7 H W Ht I feU feu" HUTH
TOW £ OTVPU ^ H H^ 'H ^ f t U f e W UU UT
UU"fU3" OT fe1" Ht H f i f e feu ^ t H ^ H 7 UUT5H1" UfUH7
Ht I UU H H TO TO W UtHU feW rft H HUTO oftH
H1" feH Ht fHHUft UHH UTUt I feu » f f e H 3" UJU
H 7 feW HH few H n ' t ufd^'d £ ^ t >>ffHH ^ o T
ft=W I feUTT7 H HUHU H. HSHH" fifur t f t U ^ t H ^ H t
oTH1" ^ H o f e t , UTUft H TOt H U ^ t UU I ©U777 £ U W H
HH1" feH H 7 ^ ^ t fHUt H1" UHTU o f f e 7 I H. UH?> fifur
*s

H t UJU UTU H >HH H^'rd'd UH fe >tf T UH f i f e H U H


HU Ht WHUUt H UT UU^t cTO feH UUHH I WW tft
UH 3" orfUH M 7 few UH1 fifur, feu ©Ut UH7 U ^ f t
^ w ? H7 fen ^ fftn f o r 3" orfro 7 nt ro ©u UH7
?5Ut, TO H 7 W4" H t H t feUU7 HHoT7 M n r H UTU H 7
HW7H7U U 7 ! feH H f 7 Ut H ^ 7 fHHTO OTfetf7 feSTHt
©HU feH rFH" HK feu OT UtVFU U few H H^fet
?TH TP" U H f e w I ©H HH1 feH Ht ©HU 8 0 W &
Ht I feU © H t © H t UHH HUT7, WW t f t HUt ©HU UUH
U HUft U, TO K TOfrf7 H 7 UUH UUT VTH" fo^f7 U
feUU7 OT, H § » P U H HU?T feH H H H I feoT fe?>,
f r o H HH 3" ^ H feu URUFEW § o r f r o HUT7 FE SNT
( 135)

ore, o f u s w ut ure w ufe TO u ©to1"

ore feW ^ t TO u 7 ure u orfro wrer fe©1 w f


TOUsfet u f e 7 ff, Hfe u 7 w t f t f r o ?suf feufet
r» "s • /» /» n ft <> • >\ A <>

feu u 7 feu orfro1", H J u 7 ferru TO i ww UT TO


WT HS" WU Ht ire WTO ftfe U UUT7 feW (feu WW
ut U7feTOTHTft) £ TOUt ore feut fe WW u t feu
£ u f r o uu f r o ws" fe©i u 7 w u t orfuu feu
f r o ws" fe©i u u u FORF H uwreti H1 UUH1 W
ut U 7TO UH tTO7" ui u u ufeu1" f r o w f e w u 7
UTO few WTO TO WgTO few § orfUU7 W tft
TO WT UUTO U ^ Ufe TO, ©TO1" £ H§ USS" W
tTO7 Ul feV Ut U f e w , UU TO 3" UH TO U7 feu
ere fewu1" u t u f e r e feu1" u f u T w i fero7 u
H^TO few tft £ feu?p TO Tft HU>fet HRFUH U t U 7
ire w r o ore f u u 7 1 ut w r e u u t w u u t w TO,
u u UH ^ u fen 7> w ^ u feut, u1^7 u t w u f e , vf
7 7 7
TO u f e w U ! feH £ TO fiiTO cSUtI UTU HrfUU
§ tttu u r o 7 ui fero7 orfu ur u u r e ^ r e ^ r f u u r e
^ r f u u r e orfu ur i r e fewuT feu I feu u u f e t u r e u u t
A
Ul
<TOcT c/xifaw fk§~ sfk, f f e J7TO fe" ufytyril
§fe hHw fegttfdr €fe ufew If f r o ? sfen
(i (i n o r • r r « a.
TO TO WW H f e u few u t , fUTp" 7> feu feut fUUUTT
u u t r o u 7 ^ u 3" w u u t H>T ^ t w ^ ufe ^sti
—o—
___ _ _ _ _ _ _ _ _

A'Acl 77cT W7^ fiftpfe II


TTOt ^ H t >H3tT?> frw tft ^

H. HIT frfur rft UU^1" ^ W , fecj1" U fe feu WT # W


B 1 ^ UHUVF H'foy u f e w u , u u w ^ f e w ut,
fey B fedotslw offe w f e w Ufe1 u, rrut feuu
feur fedo(d!9 u t u y u u t H u ^ t u u u u u u p *u feut
urut u i feu?)* u u u 1 >HUHB feur u t feor ^ u u u u uh-nu
u ufe, u u u fewu o ( d ^ ' f y w u u WU*H ? r wfewi
w f e u u r u f ^ u s " WUT " f e w , feu ? r w r r u w r w©1^
U U u f e U^OFUR Ul feU HU Ut fcSH'cSl UUt U I feH §
uuu few u o r w t e u s " oru u r u f e w B u u u ofet
u f e w B WW tft B UBUt oftut I feu?ft fUBt' WW rft
f i f e UU^T' VUW '5T5 feu Bfeu UU HB I u u ^t WW
u t ^W UBUt orfuw oru WW rft »1<£HSl oTU 3"fcPHHU
u r f u w oTUB I u u feoT fe?) ufet >tfUUB feW u t UUU
Uorwte feu W UTU U orfuS" WUT fe US' U1" MU HVP"
Ut U I feu?ft Ut UUttft Ufet cSsTdd ^U H. feUU feW Ut
W^oftu^fl" o{'d&l BTW w ut ^ w u y u t I feu utut WW
ut U ^ t HUU1" u u u t Tft I feH B U ^ t HUU1" TTW U W
rft ^ W UBUt oftut u t HU u r f u w rft >HUHB feW r f t U U U
Ut>TU UB, ©UB1" U1" ^ t feWTU BUt' U H f e W I US"
U1" WtftU *U UUU UB W U rft ©UB1" *U feUU1" ofU, ©U
BtoT U U W I WJT U W rft orfuS" WUT, Ufe1" feu?ft B
Uorwte U+ few u u t U fo(0To( UUT# u w feu1 u t u
u u UB t u r s " feur U w r w feur, U > r u w s oru 3" u ^
B W sf feH u t UBoT feu Htu H U ^ ^ U U $ UU u i f u
( 137)

TO W T WW rft F t fefeW ^ t oTUF TO, o # 5 TO TTH


£ WUS" U F feF f T O f e t TO U, FHf ©U?F 1r oft TO7
7
Ul feH oTU^f feH § W T O oftF F1" TO f T O feu U F
HF 7 f r o UUt Ul feUTF F 7 WUUt HH7 U I feu UTO TO
u t u t cSsTdd HTU £ U U ^ TOFt oftFt IFFRTU t f f e F s
TO7 U F f e t W TO, feUU7 oTU^f HU F r f e w F t § H W
oTU oTU fe© I
feH F t HUU7 # U feU TO # UTO oftF 7 , UUT7
UtU 7 , UTU T-PfUU £ HU 7 UoT rldld'O' TO^F
feW TO F ^ f e t F ^ © l feH f F H TTO ©HU UU feFt I
utut £ UTU H 7 W Ffew F Hdld'Q' F"
F t F 7 TOH
TO#F feW § few FTf F^Ut F Ufe1"
nur^fewi TO#F feW orfuF 7 fe wfuu F t W
fcSH'cSl W TO F W T UTF ofe few F 7 TO £ HU TO
Hdld'O UHUF 7 ?* B w f e © I feu F t W ^ W H 7TO
BUT UTUt, UfU^? W«H<£ ^ t TO few I feH § >HUTB fe?>
HUTU7© feF7 feTOT oTU^few few I feu ^ f e U
U 7 ^ rft *F U U F HUU7 UUF 7 "fUU7 F HUTF ^ t ofUF 7 fUU7
F H ^ 7 ^ t l UU F H 7TO U T W HUtU fFWUT W Ft
F F T O 7 feF f W H few I
feU H^ft utut cSsTdd feu
c?U £ W f U f e 7 fe©HTO
FTH § 19TOfet2000 f feu^ut fe©fe feu utut feH
TO" u f d ^ ' d H H F fe©HTO u f e UUt U, fe^7 F TOt WU
UHt FUTU7©1 F 1 H. UTUUTO feW rft TO F feUTF F UFU
HUITO feW, UUfHFU I T O feW, H T O f e feW M B ufet
>>ffHF
•s
I T O oTU TO I
—o—
( 138)

WET JJUfr ff tJ& H tJ& QlldAd'd II


TTOt H- H f d l t d d f r f t V ^

f w t WW tft fife"HtfHUUtll^'cSBT^TOHtlTU^t
F ut ^ L f H M 7 UU TO F " l i f e F 5 U Ht HUTH feofet
oTU 3" HUUH UHH frfW HUTH £ TTO H 3" W HH *H
>tfr ^ TO UTU I W Ht Ht Ufet » T © H t HU 5T H. HfUTUU
feW HUU WW 0 fUTW F W Ht £ TO M 7 UT s i d ' ^ W d
§ U M U T O H 7 UoTH oftF" I W Ht 3 feH1", U J U W
t f ^ r U, oft U f e U I feH £ OT t f t H UTO 7 W UoT
3" TOHt oftHt, UTU1" t f t , feUU7 ofU, f i f e U T U H W TO 3"
F N T ? ) B7©" H T T O Ut HUUH UHH feW ^ t TOHt oftnt
H1" f w U WW t f t £ TOHt H7SHU oTU feH f i f e U3U
W 3 TOt UJUHWU tdk'cS B 7 3" HUTH7 § H r f e w I feoT
^U f w TO H T O f%H tdl^'cS H r f e ^ f 7 ! feH f i f e §
UTU7 t f t £ ofet ^ U UfetH fHH 7 I feH f i f e H HUft H f e f u u
feW, HUUU UHH feW Ht H OTt UH1" feW t f t TO I
—o—

HF UV/HF HH7" fHUUWW TJWFP" HZF" WWUt II


(war
« * m r o ^ ft ^

f t f t H ^ f t H: rifdltJd ffiUf tft

f i f e UU^t y f e w " H f e 7 ^ feu UTO orufFHT" WW t f t


£ olfdd' >HlHH ^oT ^ UTU ^ f e UH" I OTt^t fcSdJd'
TFUUI H F ofU ITHt > 3ffeH siTO U HTH H 7 >>ffHH
F " WW fF^TU o f t F F H 1 1 feH H>f >>ffHH »> —

1
TO FWRFW " F%H fep>rot H F frfur t f t UH TO, H fen
( 139)

fife" FUS1" U TO, U U S M >H3 Ufe-UH "feu UfTO TO I


FRO uruft >HU w f e u f e t ^ t u<ft U TO I v r f e w u Hdid'
u r f e o f e u f e w 3" tjfdhdd feW TOU ^ W feW'WlW U1"
W U W 3" s / d l f d W >H3 W t f t § TO3t o f f e t , t f t ?f
UTO W U1" I W t f t orfTO t u W f t oft orefe I W TO
feus7 v r f e w u u u § u u u f e i for u^ 1 " for § ere 3 ^
£ orfro w r >>ffk3 u 7 urer fewu TO1" U, >>rfe3 gur
H , UTU W U HU1" oTU U#UTT I feu UTO TO UT >>ffH3 g T O
^ f e t HUTU feU HTTOU f e w I TO USTU »ffHU S T O
srw orefeutw § u f e w few 31" orfro 1 " tft K uut ^re
>HlH3 STO1" u 31" uuure Fret HU1"feWt f t £ u > t f u f e u
•s —

WP" W E ofU UT UU^P" V F f e w fe U W f H 3 § £ f e u t US1"


u l u w u i 31" rjfdhdd feW 3UUT FFT 3" WW tft TO W
few 3 WW u t £ Hret ufe UHt, u t TO UU f u w u >>ffHU
1
TvUt SoT©U 3 " WW Ut £ U f e w oft ufe, oft orfro TO
u u f u w u i feu offd^1 tft Vf UUt ^ U wfH3 sToTcT WUF
TF U1" ore^" orfuu fe 3 w f t ^re fe©1 u f e w I UTU1" tft
r « "s ft ft a ft w r A- A . «-» r* n

o r f r o ^U 3 w f t ^ r e W H 3 FUT f w offer UT Hldhdd


few d f d ^ 1 u f e w T u t T O u r e f u w ^ g o r f ^ ^ u f e w ^ r
TO ore^" K UU n f e w , u u t ^re S u feu g f e w ©u
1
H f e UTU1" feur 3 HUTU ^ t utu feur, OT feu tfdfdd'
uutwuzftwiutfft^refcsddl' 3" »ffH3 g f e w 31" UTU1"
tft £ u f e w 3 feust UWTO feu Ht 31" feu orfuur i=ft
H1 2-11 UWTO feU Ht, U Hd'd'rl1 u f e w Ut ^U Ht
31" feWU UTU7 tft orfTO fe UWTO feU HT^T ^fer TO1"
Huure H. tUTS" feW, ©u u u s fewu UU 3 HUUre u t
TOTO W UT W H 3 fe©1 ¥UT o f f e r I feu orfuu1" tft HUTU
( 140)

ift 3" .dl<H>d1 W y u t w u u t w I #U K WU W 3" u t t f t ^ u


fcftUF U >>ffHU ^oT 3" feftUT US' feTW I feUU VW feH
u f e t U1" U U W U feTW U K ©H U t w U ^ HUT U ^
5T WU feTW 3" WoTS" U VTU B HU fHU HB1" few U
d'HHtj'cS r T 3" UUW u
oTUt H W H W ff —
H3"
5T fife w f e w U1" I US" U^PlS" UoOT MBH'U wfi-TU sTorS"
WfUTW Ht, UU flTWU sJccQ'^ BUt' I W f t UTW UH W
HTU ^ U fifWI U W t f t oTftfu HUU oft UU1" ft W
ifu f u w f e w TOTRTFEHHF VRFET HUT U BTW UU 7
UU fUU1" I t u U1" i f u f u w f u w U" TO ^ 3" v r e t HUTt
orfuu1" t f t H § U HUtft W © UU H B H7^" oTU fe© WU
>>ffHU
»N
^ o P © I UT iftT firwfuw B fen B
=
U3" U 3" w f t »f. U
S o r f e w I feu w u t U U^1" fewu-uu-fuwu feur u
B^BoTHU H^1" oTUU1" feu1" I
WUT U1" W # u f t fer HB 1 9 6 0 f%U U U HU
HUUt UUnr
•s
ftfur u HK UFFUt HU
SS
W HUU1" w f e T W
yft u1" fen B ^ t u n r u w t f t B ftru u s u t u fdTdi w

oftut Ht I
—o—

fyuwt oTU B" UB oft WBUHtII


(»fm t<?tf;

TTOl" s P F t H f d k J d fifUT o C r t H ' ^ T O Ft

U W t f t U U t ^ B fife Hfewt' WUTU HB I fife oPWH1"


UTUUWU
— — u f e t u f e f u u feW t f t UTUt WUt UU HB I feu fife
Hfewt' UUHB oTUB WU HB I feoT f U B Hf 1 " feH B UTU
( 141)

HrfUU WJT MUFHT o f f e t fe oTBU7 ^ " B WW rfl" feF feu


W ^ ' W ' c S B'Qd ifTOUTfetOT^ftfeHfW^rdk'cS
HTO W f e W I tdk'cS F t HHOfet H W U ofet fife7
F t HUTF 7> TOFt o f f e t fe WW rft" H7^" f i f e W UT tdk'cS
B 1 © I feF F t F ' F t F f e F U feW t f t u f TO, F H#U MUFTH
oTU W TO I UU fen ^ H 7 ^ t f t ^ f e t TOFt 7>Uf o f f e t I
HUTF7 F t UTTFt HUT UT UTU7 F t orfUFr BUT fe H F cT u f U B 7
TO^fife
o —
o/'BH' H ' ^ ' d l I feU F UTUFWU
- -
F UTUt
•>
Ffet

F f e F U feW t f t TO I F f e t F f e F U feW TO UT UU7?)


U UTU I orfUF 7 H F 7 >KF TOFt ojU?7t Ht UU WW rft £
WU feuif7 oTU feFtl H W rft £ f i f e oFBH 7 F 7
t / k ' c S B 7 ? I ^ U H W © ^ " BUT F f e F U feW rft §
TO UB 7 UTO o f f e 7 FUt HUT UUt U UTUt I >Hcif
feU feut f U F ^ B t MUFTH ?>Ut' oTU?ft I HU^UUU7 § ofet
HFUUtW U F t W TO I FUt W H TO H 7 ^ FUUt
W © ^ 7 few I
—o—

# Gutifr ft foxfh u i/u" wr er onfall


TTOt ^ F t H d t f l d fHUf f f t H t

UTU7 rft £ f i f e F U ^ 7 B* f w Ht F H F H 7 H^UU


HH? oft F B # ^ t fepput ©UU F 7 ^ F t fewut offet I
feH^ft F" feoT f T O U f e B 7 F U H H F ^ F UU HUTF7 7 T B
F H F H 7 H^UU UUF I feuu finT 3 F HUTF7 £ UB UT
7
fife ^ f e f e r B F1 © F W feW F t UH feu ? *F
o f f e t I HTUt HUTF UH feu TO F H F H 7 H^feu TO
( 142)

H B UHt I ¥ f e t OtH'dld feW £ UH T^feu Ht UU^t IF


But, H HoT HfTO TO Ht WW 9 TO r F H t
U | HfTO 7 M MUT fife" TO » F f e » F , feu U B H t
offet © H t H ^ p u t HI fej^OT t u M H 7 HSfddl
%B U ftW H 7 HH Trfuu f%H H 1 feuft I H U cSfdO'
MH ftfe TO H B o F £ >>F UH MH HUTB I F
UH U W o M MH H^'dl^H 7 ^ t TO oT^H71 fe^7
feH W Ht H TO UTUft H f e t OTU feW H t H H f e t
HUHtH feW Ht UUU H TO, ©UTS7 H t TrfUU feH
^ U ^ HH U UTUtl HUTH7 £ HHUVF H r f u u UUH WW
Ht f H'U 7 U 7 ^ H f t w fe UTU7 H t UH TTfeU feH feUT
UUt Ht, feH feH H f e t OTU feW H t H HUT HUHtH
feW H t f U ^ HH U UTUtl WW H t o r f r o BUT H H 7 ^ 7
Ht, ^ U H few I UU ¥ f e t OTU feW H t TO UTB 7tUf
OTTTt I fe©fe HWcS 1 H ^ W U, HUTH1" H1" ^ r u t feofe
U I OTU feW § Hfe>>F H1" feH H oflddcS Tuft TO71
feH £ cS'cSoWd H 7 HTFUTI U^SF H t £ OTU feW
H t H TTO H irfUUHTU ^ fed" d 7 fe OTt HUTH feH
fHB^ feH§HH?FH# I ^ f e t HrfUU H H UfeU ^frfBM 7
|> UsT fe HHt HU TTO fe©1 UfUH U B 7 ufddtJ'd o r f r o
BUT fe WW H t H TO UTUft U, feofe H 7 OT U, W f t
HU^T H ^ 7 feu UTHU w 1 fen H ^ 7 f r o f r o H ^ HB
H BUT I H H UTUT H t ^ U H feu »FU H1" F U t
OTU feW Ht § W U W HTUt UTB HHt d 7 ^ f e t
OTU feW Ht o r f r o BUT H VFBoT H t UH1" I H f e t OTU
feW H t £ ¥THT H f e OT K f T W I UTU VFHT feH1
Ht fe MTU fe HUT ^ j r HUHtH feW HUtU few
( 143)

© w unar M 3 § i t u t w u u t w TO

»{3 w f t ^ t feUU U U T H U 7 , roUWUTOIUU Ffet


3UU few tft UU7 £ U ^ U U fed7 fe >f tdddl'Ol feOdl
bflddcS U t gfe" UT TKJT U 7 HcTE7 I UTU TO U 7 U 1 ^ U,
37ft ©H FUH 7 I HUt FUTUt feU feWJ ?T "LP© I
H Fret ufuu few u t £ feu feutw o n f e u t w u f e ur
^ t TTOofHU 52 H ^ oflddcS Ut fe©Ut feFfet I
—o—

Hfbw tfu mr oft mu m >yfer//


T r o t tT fnur tft •s
^t

WW u t U HUft Ht » f f e 3 H U 3 1 HUUre U U^H


few t f t , W 1 ? few u t » f 3 UWHfe few WW t f t U TO
sust' w © s " wut 1 feu ww tft u t vrfuwu 7 # U UT UUU
UHUUI TO fedcS' § HTH7 u t £ UU3 7 HH7 TO UfTO
TO7, o r f r o 7 fe H f e TO1 oft H S 7 U, UHt' TTOoTHU TOUt'
u f e w ure 1 w f e u T O ores 7 ore ^ u 7 u u t ¥ T O H u t u t
UUI feoT fe?) F f e t U UO-T few t f t 7i U?fet ^ f e t fe TOT7
tft HFE uu?p" 3 1 u u TP ore 1 fero7 u t HUU7 # U ww
ut feu?)7 ?TO fewu ore?) HUT, fe©fe feu H7^7 tft U
UUfe HUft TO I feu?ft ?TO WW u t £ HTO ^ t ofU HS" I
feor ^ r e F f e t U UTH few rft W T O UUU >H^d'd few
£ ?TO H w f e w >H3 TO3t o f f e t fe WW t f t feH o f f e
t oflddcS U t UTU HUH I U ^ t f t feUU U WU feu W U I
S s ut ^ u 7 few Ht, feure7 ore 3" TO n u r ^ f e w
W U ^ 7 ufsTdd UU ^ U ©UU UUUTHU7 H ^ 7 ^ o r f r o Hret
( 144)

fe feH Ucj 7 oflddcS o r f u W oTU 'UTU TTOoT oft ^ f e w u t ,


UTU cV<So( oft ^ f e W U t I feHU^UTU (S'cSo( u t ^ f e w u t
o r f u w oTU MU Ufe U W t U f e t UTUU feW t f t B UoTH oftB 7
fe fen § oflddcS feu7 fe© I feu W UW feu
H f e U F I H fen Ucf 7 u f e t >H^d'd feW u t B feuu feUU
HUTtU Ut W f t feuwfet oftut HUftU U U§HU US' UTU W3"
•s

U W U t U U U T W ^ U T H U t U U U U U ! oPWU feu HUTtU


Ut feuwfet Ut fe©Ut oTUB WUt I feH U f 7 W u t B UU^t'
ufe UT u u u feuu7 uunfetwi
—o—

OHdfd cTUU HU7 TO" fofc Wt wrf U


(WdT

TTOt s T C t d d U H fifuf Hdl'Udl tft

few7 U7}tw f i f e U W TO feW tft U UTU


W u t U UUB 7 W O T U ofet H W V f t B UBH
few, feu U 7 TTH UUUH feW u f e w feTW I U f e t WTW
feW t f t B f e w U U f e t feU HB I feU U W B U feW t f t
^ W W 3" offeUB Ut d ' d d l W ^ © U UU, BTO u t WUS"
H i r UUUH feW B W W © ^ 7 ! HH1 U f W ? U W t f t
U W UUW H U t f e U t feutu >HU U W ufeu feW u t
H U W U UU^t' UU oTU UU HB I U f e t WTW feW t f t t feH
U UU 7 WUT7 fe U W t f t Ut U U ftfe UU^f UUTU U UUt
7
U U ufet WTWfeWut fife fust' w sf uw ut u
UUHB oTUB WUt » f U o f e ofU oftUBB U t ^ t d ' d d l UUB
wut w d u u w © ^ 7 w u s " u u u b ^t w w © ^ 7 1 fen
( 145)

H>f OdHHfrfuiF t ©HU 8-9 W& F t Ht I feH oTUUf" WW


F t F t w TJFU1" feH *F TO" BUTtWI UUUH fHUf £ ^Ft
I^TF oTU 3" H 1 ^ F t F U W t tt^'Odl F UBt
TOt U^"1" U^1" oflddtS ^ t frftf fe»T F oflddcS F t F r F U t
^ t B ^ ' G d l I H 1 ^ F t 3 feH § TO1" fifWU oTUTP" »TB
feH § W F F TO7 I oTUt ^ U TO TO1 3" o f f e d 1 ^ '
F HUF H T O I UUUH feuf F1" H 1 ^ t f t 7TO W ftfWU
U feW fe UfU Ut TO F f t u W oTU F UfU W iTFt
Ut ^ V H UTU7 t f t TO W F f t U W oTU I F1" U f u f e w §
UUF feoTU U " f e w fe H 7 ^ feoT Ut TO1" U, feF feu
feUUTH Ut TP" TO feU H F ^ feUTF £ UUUH feuf
F 1 feWF F B F t Ut oTU feF1" I IfU feu feu ^ t WW rft
F t HUTF oTUF1" fUU1" I WW F t £ HUTF1" feu U T O oTU?F
1
feU TO1" F U F oflddcSlW yddl I Hd'td' feu G 9 d l ' M F
y ' d d B TOoT" F t HU oTUUFI F f e t UUUH feW F 7TO
oftUTO oTTO ^ B H f e f e F ^ F F F f e t UTUHU feuf rft
>HF TOt F feUc^1" F1" HoT W ^ F 1 " feFU feuf TO
BUT TO I fedcV fFTft F1" ^ i f t W FU1" U f e w I F f e t U U U H
feW t f t W T O F U H H F UTU1" t f t F FU7F feF F F
HUtS" oftUTO oTUF UU F feH Fcf1" W tft F t UUF
UTOF1" B H t l FUT UUT ufeu 1 ", f F B t , ofBoTd', UUHt,
fUHB1" F FUUTTO W f e *TH ItPH FUJ1" *F F1" UT U^U1"
t f t F ? F B d 1 trldl ¥ U F UU >HF WW rft F t w U U F feFU1"
B U t W I feH F^ 1 " UTU1" t f t F UTO H f e UU I F f e t UUUH
feuf £ U F U B HBoT feU UfH 3" oftUTO oftF1" >HF feH
F t w W ^ t © MF ^HU1" F ? f t w F feu UUF
V F B F UUtWI
( 146)

feu yrui 7 ^ uufeH1" Ffet UUUH feW tft" *d ftfe uu^1"


feu UUT>TFT >HH UU ^T OFUT UT^T GTGT FFT £ FYOCS'
©UUfeUU1"o f f e t w I UH" WUt UUUH feW TFL" W fft Ft
UH UH ©Hdd OTH U?>1
—o—

TO" H" UJT tJW # wfkw HU HHH" JVfe" HWU II


(nm
WW tft £ cS'AcMd W tore* w S ^ I

fen #B w f f t f u s t ' f r o w TO, feu u ^ £H


feW f f t £ v f f w " H 7 f r o f r o 7 n t i ww f f t v r f w " feu
HcVO'-d TO H HU* ^ H § UUHt ¥U^t H771" TO I feH
HK H feumH cS'cSoWd UfUH TO, feu ^TH1 Ft H ^ W
& UUHtHcS'G'td TO folSTd WW cSH feW fft ^ HU7 sT7^
§ TO1" u u f e w Ht, fen OT^f UTU1" utuu few fft HUT ^ft
fdlddl OT 3" HU1" £ UUHt UU^t HcS'O'^ TO I H ^ t
HH7?) HUTH1" v f f i w H f F MUf-flfg' fe^'Q'tdl^fr TO,
U W f f t ^ u f t f e u u 7 ^ <VcSo(Hd W HHUS" HUU HU7
Uof fTO71 HUTU OTt UfFH1" £ feH HH7?) ftf# UfU-HHU
UHrHT,HdBUBTOTHt^Ufe>HT^UTUT^OTTOdt
offet fe UTUT fft, HH HHt HH1?) B $ U H7 feu
OTt BUt B 3 H TO I HHt' >>f1UH' UUt frfew
OT H7 UTUT t f t orfUH" BUT Wft H1" WW fft § W UTO
M7©*7 U7 I Wft fOT § ^sT 3" oft HHT fj f f f f e feH Ht
HUfft OTt HTHI feH Hcfr ht^t ^ft fTO f^PUft <^d'dll
TO fe wfww HH1?) ^ t feft W UoT fTH TO >HH
( 147)

cS'cSoWd U 7 UUU raw >tfUU Hldo('d UUU H ^ H O T


1
w t HUTU § ^t FUS" U <S'cSo(Hd W UTO UU feu
H?> I
—o—

JT crus7 o T W otuhf w rftw fettt ftwfu 11

FRft ^ ^ t HB" frfur n a t nt

f w t w tft t a s t ' few?? u?>, Hdid' HUU1"


WiHre u u t w TO I WW tft u t WW TO uf Hfeu
HUT U* HU fHUf tft U fUWU7 feW tft tUSt W
Ut TO W UT HUTU oTTO HUT I feoT fe?> fedcS' £ TOUt
offet fe WW tft Wft' HUT TfPUt WE Ut sJdoM'U feu
ofe ofUU Ht, Wft' ©U7P" £ TOU^ ^U'Od HUt feu7 U 7
§H £ Hfe d'dtV v r f u w U feWS" U U7 W l f e t
^UoTCFU UH1" H # I UHtTOltFU^U'Od § orfu UT HU TO
UU ^ t feUFSU U I feu orfu 3" JTO W V U" UU1"fe^"I
US' w f t W l f e t W F V W'Oct HUT U7, WU tft Hfe
feUU1" #fu©l TO tft £ UTO offer fe UJU u t ©U H #
U^UoOirUH 1 ©! WW tft U" WftcT^U H UT fed?)7 7> HUT
W 3" ^UoT TO UUf1" UUfe # ^doM'U UTH OTU feut
U ?PH VTH^1" WUonFU U f e w >HU §USt' U^U1" tft TO W
3" HUTU ^ t oTUU UUI UTU1" tft £ UTO ofu£ fe Uofe U
3" oTH orfuW ofel »ffHU goT UT feTOH ^ t orfuw ofe I
feH o T U # feUTP" U H f e U f d ^ ' d £ » f f H U g f e w U U^Ur
t f t U UofH WOTU" U feoT W UUjr U ^ r 3" HU>fet
W f t t U 7 W 6 HU o?U fed7 W ? oTH feB feB U ^ l ^ W 7
f%U W § S " WUT7 I UU feu U W rft UTW SdrfT W H d'tddl
UUU UU >HB UHU UU fe U W rft Ut U ^ t feUU7 Ul U 7
U W rft B UUB oftu1" W f t ' US" U f feu B cTOoTHU
(rldld 1 Q ) UW U W U I UHf @U U W t U f e w ofU I
—O—

U HW irfujf wy UHWII
(WUT tD)
TTOt HfOH'UUT H 1 HTCSHTB" ^ t

fewu U W rft FU^f fyd'rD-TB UB I >HUTUU oPUTUH


B UTU H ^ W 3" fe^tW feU U W WUT U 7 HB 1 9 4 7 feu
HWoT Ut #sT U UT feUHUTB WU U ' f d H d ' B US"
7
WUT I feH oTUB oTUWWH HU U Ufet I few W W (US"
i r f e W B ) ^ W HHWVPB f U U W § WU feUU w f i P H W ,
u f e w U Hdldd WfeoT Hit Ut fefow feu
HHWHW B H W HU ofU feu7 I feH feWBoT HK §
$ U W U t U U f e t fBUHB feW t f t W <5T orfeS" WUT rft
U B t w *U UTUt U ^ - U ^ t HUt UUt U, UW1 few U » f U
U^r UUU1 Ufew U f e W Ul d d ' 9 B^W Ut nfoH'OU
HHWHW U1" fife U, feUU UTU B W B1" oTU
U W , fe@fe UHt' UU 7 feU U B U I UHt US' UJU UW W
fife ^ W UJUUWU HUHWU U^W U 7 U W rft offes" WUt
fe UHt feoTU B1" ofU I W f t feH U WHU feu U B U 7 I feUU
§ U t U1W U S t , Hfdrl'UU fife U HHWHW B HWWHH^U 7
7 7 1
oftu fe w u us" feu fife ix irfeHUTB UW
( 149)

Ut U UU faui? W T O TO TO u t H F u f e F U?7, feU?F


F1- i u 7 F 7 O H ' d TOfel F F 1 feF H B W oTU UF H 3 FT
feUTT feF feoT HHBH7?) ^ t Ht fau^7 W tft F t
HUTF oTUFt Ht I ©H 7> fe?> feufew F t u f faff UTO
UU F 1 UTUT t f t £ W ^ F T O F t srfHH oftFt I fan TO
W FUUTU F FUHcS" o f t F F+ oft ^ U F 7 U fe HRFEU Ht
UTU UtfUF feW rft H d ' d ' H *F H ^ U U?>, TO* UH
fUWU U77, FUH?) oTU ^ U U ^ U fUTW I feH £ WW t f t
TO W ^ f i f e HferFVU F HHBHW" F t Hfet UTB F H t
fe £ # U *F UH5*t cTU?7 F t fWQ'd U ^ f e t U I TO*
Ut F f e w fe UTU7 t f t W H W UT W U f e w F1" H §
l/tur F UtU UTU UtfUF feW t f t F U F 7 f u w f e w H H F
FUH?> UU U?>, F U W l i f e 7 U^T oTU 3" HU*fe feF W
UTU U?> FT UTUT tft orfTO BUT feU tH'dd' UtU UTU UtfUF
feW Hd'd'tH fet UU TO d'tHd cS'dd U f U F U?>, frTTj7 F
WHU W f t HUTW feF US' U 7 I H'^'H, F WTO 1 " ^ U F VU7
oTU feF7 U, Fg" feH F 7 TO FUUTU feF fi-fBUF I feH
3 W F F UT F U f F F T I feUoTU F t W f t UW ^ U F t fe
S <s

feu FT feuu FTO w f e w Ht f l f i " feH fife y'ddB


fife7 3 TO7 TO f F F 7 , faH feU oTUt HHBH7?) HTU UTU
F ofet UTU^U mi feu "UUF UTU I feU HHBH7?) ^ t UTU
feF U U f e W >HF feBUUt U ^ ' urfuTHF 7 ^ UUF few I
—o—
( 150)
Uaf llUrfew PTOcF J W §E UPfe II
(WdT 18V

Trot >TH ^ t

for HVT BOR £ HHBHW H1" UUH H>TO B U FEW


TO U ^ t f t >HTTO HUTtW § UoTH UU fa" w f w UoT
Tuff W 1 " , W T O UoT F t OTfet feftt UTU HftUU1" H1"
UoTH ft:
UW wfew A'Aol' JW §JJ unfell
&& IffcT UW 3* tF J/UFU 7> Wfell
feu?ft i r u T B t w >hhh ot?> t w t f t w l ^
TO I © u ORFIRE TO fe feu feut OTfet UTU uru H?>HU
7iUt UHt MH yrft HUTtW § F ferovr OT?> H1"
UOT OFTE11 ORFTFE fa HVFT HUHFE»ROORft>HH W tft <
£ W U ^ t ^ ^ feu feoT H w f e ITO ofd^1 W H UU^1"

feu ufrot ^ u 1 0 1 w f e i r o u f e w ifencTO H?ftw


*H OT ^ddl H OTBWH TO ft fUTW M H HH Ht

HE" H HT^HH BoT TO HH1" dfde BUT I fSH H^1"

TO 1 9 4 7 feH feft feu1" HH1" B f W w I


—o—

H &Ht fod'tolWII
H^ft fe (ww) fro fifur tft ^t
MUTHH 1947 feH BoT infeHH 1 ^ H fUHHH1?) W U

H1" HH (UTH1") HTJ fnW tft >HH H^1" fifuf tft W T O

llfd^'d feOT UUH I feU H^T ufd^'d 7> Ht »ffifBHU


- as

^ $ W U TTOoTHU FU^f W IT3" ftt WW t f t TO ^ U U


( 151)

UTU U UUcft f f e r W ^ S " WUt I feu t f e u f e w r U W


BU fiw t f t u t H^P" " f e u ^ t Ufe UT UTU HB I feu U ^ feH
WE Ut HHt U HUtB WW t f t U t HU 1 HS" FU^f UUHB
©TUB W HB I "feu?ft B oTUt ^HUt WW t f t U* ^ U H H W
>
u t w f e T W Huft u u Huuu r >ft UB UB w ufeu feur
tft c*F feB UU BfUU orfu 3" HVT WUrfet UTU fo<0To{ W
tft B u f e u feU US" ^ W t oTU-^U U 7 UU1" Ht I feH oTU3"
WfcTTW BUf HB feU, ITU feu U U UU feB W f e T W HUT
few oTUB U W t f t ' ^ F feB UU B f e t ' offe UT UU few
ofUB I feH Uf 1 " Ut feoT HUtB 7 W f e T W B 1 feut UU ( U W )
TFU ftfur t f t U Tfe1" "feW B UU Ul? UT UBUt o f t u t fe WW
u t y s " u1- u w u t WfeTW u ut fe§i fesr u r ur
F B <H>'0<i UB I U W t f t o r f u u , US" U W U t oPUW oTUU
U, feU ^ t W%UT I UU feH UHU t fe tTS" I >>fer H UHt
HUUt U W Ut ft U1" W f e T W ft, UW U ^ l feUB1" B
wfurw w few1" w r f u w u u w u s " uru w $ F B I
HTWoT u t w f t UU1" fo[ MUTHU HUtB feu oTUWWH HU
U feTWI HHWVFB UTU W W 3" W W WoP" B VTUt U W
U WUt U W U+ feH feWBoT HK B # U 3" ( U W ) HTU ftfur
t f t U u f e t H^1" ftfur t f t U W t f t U UUB W U oTUU UB
U HB feU HUU UB fe feH oTU5T U W t f t W7> W f e T W
BUf HB feU U M U U W oTUU UB fe U W t f t H 1 ^" U* f W
U Ufet, H W feH UUU U" U U 1 ^ I US" W f t UTftWUTUt
UT UoT Ut UU 7 ^" UUB*" feu W U W ft I feu u ^ u f e u t
WJUTH HS" UT U W t f t B UTU B UUHB U o[ feww fUU1"
fe H cTF t w Ht, U feTW, UJUUT^ Br I u u t # - fewuut
UUU u u t ft, § U U U W Hut H W H U U f t u f e u f t I feft Uf 1 "
( 152)

Ut U f e w I MUfe Ut fTO feHUUt ^ f e w £ fef£ ^ t


feu-feu TO, u f e t w Ufet feUU u O d ' G d HU oTU fed I
( U ^ ) H ^ feW tft U H^ 7 feW tft Ufd^'d HHU »ffeUHU
UUUI fe^Tft U u f d ^ ' d § »fU 7 Ut HUH?7 U TO fife
UHUtW u n f e f r o ufet w f e u t f W t f t TO t u s f
W "UUU >HU W ¥U UT W U^ Ufew 3TOUt Hfet
^ t Huft i ww u t o r f u u fur w f t u t u u f e u f r o 7 u t ?>uf
1 7
Ht tFS"feu,TO"US' UW HU UT U W ufe, US' feu
3feu UT jfe7 ofe I (W) HHIfewtftTOTOWW HtHU
feW tft ut UUUt H^7 feu HUT ufe I
—o—

Wddrl'Ht tF?> II
TPtft H d ' d l d H^t

W £u few tft UfeuSHUTt ©TO WHTO,©U?ft


£ H7^ tft U1" UU7 TTfUTW U HUU1" ^fe W UT UUTO ^TO •
HUT I feu?ft feu feoT HTO UfeHUUt£ UTH7 cSU feW
tft ^HU feoT HTO Ut yd'dld USfet Ht, U FTO UUUft
*s ^ n r i) >> ft f* ^ V « Aw *s »•» r i>

TO oTH f u u t Ul feU U ^ 1 U H T O U f ? U TTO


feU U S t W J U f e t c* HHt H T O ttdl'fc) UUt U I WW
t f t feH ©UU WU& UU UT W H ? T O feHTO feu U S
u f e n t i fen ^ feu uurers" u s t HUU1" ? r o u ^ f e t yft u u
WW t f t U UH oTTO u" UfTO 7 u t WW t f t 1 9 4 3 feu TO7
u f e I feH £ feu Hd'dld W T O TO u t u u t U U U
TO Hd'&l feU feUU w f e w U 7 ( T O Ut & w f e w I
t f e U U HU 7 ^ f e Ufe U feH § HoTO fefew U feH £
( 153)

fdd'fyH oTU BUt I W t f t F t HF1" TO 3" UU^f FUTO


oTTO w f e w i F F UHTF >HUT UU UT W u f e w F7 f w
tfT U ' d H ' d 3 HTO TOT B U T £ f UTO oftF 7 Ht fe UH
H HTO" HU UTTO"UH F t HU7 FoTF1" F F1" feu TO" UT feH
F t W ITU1" feoTB UTUtW F feH £ HTUt HUTF feu TOT
IT fFF 1 " 'UTU WTl U, UTU" U' I feH F ^ " Ut W UtHU
feW t f t orfu<5" BUT fe sFHt UHTF F1" B w f e w F F UH
J F B U UTU, H f e t WUTS' TO u t UUt TO1 U I F fe?ft HUTF
TO* § U U feuu ^ B 3" W f e W F oTUt FtF 1 " § U U
W f e W UU H f e t Qd'dld B 3" w f e w UU TO F UTU Ut
UUt TO1" U l H f e t y d ' d l d few UT F l UTU7 t f t F UTO
TO^feHUHt F t W TTTjr fero UTUtW, orfUFT WW ^ft
TO oft UFT Ht fe FHt" feu FU feu B5T TO U I K TO
Ut F f e r UT F y d ' d l d B W @ F T W I UTUT tft»f c r f F F ,
§ u t 7>Uf W > t oPdttl 7F oTU, F U TO UT W f e W U , feoT
W F fTO 3foU FUTO W oTU, W oftUTO TO I F F
F F UT3" W f e W , B 3" W s ? t UU feu UTB UU feH
3 ? F FHt' I UU UVftW TO" feu feU1 WW U I feH 3 oT?t
as k

UU U•vH t W <*B>" UTU1" t f t F t > HFUF T HF T F t UTB F H t fe feu


F f T U F J F B UT>HF TO F H UT F HU TO HUT UT §d'dl<£
BUt I feH F ^ t W W t f t HUU1" ^ r f e w F UTU UU oTUF H7> I
—O—
( 154)

uu us $ u^zhr
(U'dWdl HO)

TTOt ^ e t HH7> fifuf & y S H * ^t

fer y d ' d i d ^ f e £ HHU ure" w nt to yd'did


UUHHt OT fedt >HH Hriud H F UTU UU ^ t OTt HUTtW
« n w v o r (i r » n ^ «-< r n ^ A,

^ TTO UTB HHT TUT H 1 ^ ?vH THUf HI HT H H T W UU^t


fyd'RI u u t ft I fer u f o TO ur fer v r n t H f l n i w H
W U t Tft H H W ^ H fifur t f t H HUTt TO, W T O UHU
UTO fifur § o r f r o <suft fe TO1" FRO WE ft UTH n u t n f e t
UUt TO W T HoT OTt f H 7 (HH1") 7>uf ftfew I H ^ t
fife w, H H ©ft w CSH fifur t f t n t femro HH
UUt H 7 f H (HH) B u t TOHt OTt' I F U t UTO fifur
H 7 HTO TO ? W U f t f e w >HH HUTH feH HHtTB
ft ? W tft § W u f e w i UU >f§" H t TOHt OT?) H
^UH 7 U, HUTH7 U, HUH 7 U fe H H U 7 ^ 7 t f t feoftf" UU,
© F TOHt TOUT I feH Hcf 7 OTt f T O HUT UTU I oflddcS
TO ^ H U 7 ^ t f t H HUTO OT ? U 5 7 UH UH 7 Ul H H
HU 7 f T O w f e w H 7 UTH H 7 cSTdd1 UH OT? feu S T S
HUTHUU^BFUH7?^ few H TO feH feftt f U ? T
U fe HH 1 OT WW t f t feoTB TO H 7 H t TOHt OT71
W T W d d H ' H t UTU7 t f t fer-H H ^ H W ? T O UfTOH
u f T O H UH?) fifur OT" H 7 U B H H U S H TO fe fcl feu^7 1

HH 7 few U H 7 H ^ ' t d ' d ' £ feH § W ^ T H fedft, UUt '


UJUHU7, UTU7 t f t W U TO I H 7 feU feoTHH © f e w H I
fe WW t f t HTJHH" HHctd'yl W% TO H feH I
£ u u ? f t *d w u f e w i ww tft £ y f e w , Hfet, feu
_ _ _ _ _ _ _ _ _U55_) __ _ _

» p f e w u 1 wfen£#fewfei^K HHUd u 1 w f e w
IF | f w U'fofHd'cS W J W I F I H§HUtHTO W U
tft U iddHcS HUt t f e w U I W t f t o r f u u fepT t f e w
Ul WW tft UUT ?TO UsT UU TO UU UUH?) oTU 3" feH
Ut HU-UU Ut TO Ufet U feu ^ f e t Ufe TO Ut feTW I
UTU1 tft U ofet ^ U ifeS" ^ t TOUt TP" ofU H f e W U 7
ure1" tft orfTO HUT fe U7 UH HU ufet ftF-H^FT7 U I U 7
feU UU U<J UT QcSdl ofU?) HUF tft UtF UT ufet ?ujf I ofet
WE u ufe Hfet u u t w u u t feuu1 ofe I u u u f e TOut

oTTO Ut HUt H7 ^ TO feu t f e w Ht W U^U1" tft orfTO


HUT, UTU TOt oTUUF I »ff>fU SoT 3" feTOH o r f u w ofe
U WW t f t U 1 w f U T W H UT feu ^ U H HHUd UH1" feTW
U VFU7 t f t £ Hfet UTH UHt fe UTU7 t f t f T O >HUUtF>ft
r> ftn w o ^ o p o w " r

TO fe HS" H"U ^ UUF oT UU U t feUU1" offer I orfUU W H U


SoT H # , UU1" (vfe 7 ) U Un§UTT U 7 feH H f e u f e ^ U £ ^ J f f e u
sfoT few U TFH U MUU Ut WW t f t U t feUU1" ? F H fedcS'
U UTU ^ TOH few I UTU feu u n t w u u s fes u f e I
cVcSo/Hd HU 1 " fdo('0<i ^ H u f e w u t offet W W W

WW tft ^ H U ifetut H<±*Q<± HUftl HTU 1 " T T O U Utftut

U^fet Ufet U U ?TO TO feU ?U?F USfet Ufet U fe

feoT U U U 1 " U U ? ) W HU U U ? ) feW "J UTU 1 " tft 7> offe1"


7 7
U >HU H U U U U U feTW I TO K U UT TOUt dd'dll fe

WW tft u f e w u t u s t Her 1 " fe© I feoT U U U 7


U U U fe© I

fen u j 7 h t u 7 u u t u t y < i ' 0 ^ feur uuu w uu


fUTST U ^ 7 u u t Ul U t f t u t U ^ 7 uf i f t u t feu If 7 3" W U S "
UUU UTO few, § U » f U UUU § ? T O H 3" W 3" UTU7
t f t W J t HU 7 u f e w I U t f t u t u t i f t u t w u r UU UT UUU £
_ — ( _L 5 £L _ _ _
WW tft HTO f&W fFF1" I WW rft 3 tffew F f e t TO
ft, feu W ft ? UTO fHUf t f e w tft WW rlriud F 4
w f e w F I WU" £ UF F t few offet Ht, HF?) offe HT),
dd'c/l feTOFUfet I W F H F ^ F ? > H f e W F I feFHUVPF1"
tft ?TO W U TO F1" WddH'Ht W tft 3 WW £ I f f e w ,
HTFT feH iftlft feF oft F F 1 VPF1 orfTO BUTt, W tft,
Wlf ^ H F "Urftcft UI F1" W tft orfTO BUT, H ^ Urftut
FT-feof TO HF 1 HUTFt U F ifrftut H d ' O d TO feut f T O
UUF TO F1" HTF1" orfTO BUTt tft Wlf F1" HTO H f e U,
few oTU, U F f e W F t TOt TO1" fe§" W WW tft UH 3"
orfUF, W% fcSdcSH orfuw oTU, UJUFWU W U f e w oTU
F f e H ^ t HUTF o f f e w ofUl UIU TOt oTUUF I WW rft F t
few ? F B F t F WE feTO1" F UfU feoT UU UH £ F?5H
few F VPF1" F UfU i f e f u W F t H ^ t U<T UTUt I feH Ff 1 "
H W ^ B HUft WW t f t W F ^ BF" TO I UTO feW
7
oftUTO ^ t H ^ F Ht, feH ?> 5 0 - 6 0 H ^ fet d'tddl ¥Ut I
feH F ^ " H W UTU UTU FTF1" I F U F oTU B ' F TO I
—o—

ft W ufe 7P>f fiptpzlw H7T WU


W 7JWPP" §Vfa gcty U1FFII
(>HdT ttf;
H1 U f r o 1 >K5TFt feTT" ^ W

HIT? W f e IPS'

flTWU w rft fife" § r o t HUTF1" § FTU TO TO I FoT


FoT ^ W HTO W f e ITS" o l d ^ ' O d F t feTO o f f e t , feH
_ J±5LL ._
UT^>HBT^fU7ftfeUirUTU I ^ feW W J U f e t
^ f M ^ J U U H H ^ i w I UUT W I F B t feoTB offe

U WW t f t B HTU i r B t W " B ITO oTUB UT H U ^ ulHW

fe U B t W *U UUU UTU U l HWoT U t » UUWt oTU UT

UUUWoT W U U T U U U U B U B U U U f u W U U f d ^ ' d f e f e ^

UTU U B I fen UfT UH *U orut HoTU W U UB U U?ftW

U U W W U t U U U U oTUW W I W 3UU U 3 W ft I ftfeftt

BTO"IFB U U f e UT B^" ^ U U HoTUt ft I UTBt fHUF B WW

tft UT UoTH
— •> U^B offer UU feU feU ^ t u f e w WW ft
fe WW tft fe BfeUBT, H^T oTUcft, oftUUB oTUW U 1TB
oTUBfeUH U t f f e f e w UT Ut ^ H ft fe§fe feft WW BU
ftftlT tft U HH1 u 1 W 3" WFT UoT UTUfetfT, i r e t w U H^TUTUT
B fet W T^jt'fe^TtTfer I HTU jgUt H ^ t oTUU UB U
feft feftt H^T feuW Ut oTU HoTU UBI UB UB W tft
U H ^ ' ^ ' d IfeHUFR W tft U 1 UoTH HRFEW B W B
U f e W UITB1FUU oTUB Ut fewut HU U Ufet IfifeSd^T
y u w t BTB UU WTUTB, feu US' Uf1" HUW UTUUWUt
UFEW ft, feft U U U flfS feoT few (Uof^) UUF 7feuUTU
HftuW feTW W3" UW UU1 H'fdy feu 1TB ^joPH oTUB
^ H U HUU fe^fet oftut Ufet I ^UU U U W WftUW feTW
>HU UWW §UU UTU H'fdy UoTH oTU UT ?TW UUtft Hftuu
UoTH offer MU feoT W UJU cS'cSof U'dH'd U1" WTTS
w f e w feTW I UTBtW U H^'td'd' Ut US" offet ufet I feH
IFB U 1 WSTUtW few feU #UT UU 7 U IfeHWUt >HBfet
Ut H s ^ ' d US' UTUI UU W ITBt, UU UUtft Hftftu U
uT^,ifeu^,ifeufeuuTu,uTuwferut>>fuuTuuTuuw
fe u UU^TU feu ufeu ^TWI feu yru h^UTU
( 158)

H ? ) - i P 3 t : (1) H f e t § H feW t f t f ( 2 ) rot HH1" feW


tft (3) SFUT H ^ fms t f t > F f ? , (4) HFET ^ H WH
feW t f t B H , (5) F U t W H feW t f t W ? , (6) fisur
fifur t f t t u s 1 " , (7) w f e t H?ftir fifur t f t u u ^ " , (8) ¥ f e t
H F d l d fifur t f t OT^1", (9) H f e t H d ^ ' d 1 fifur t f t UU^1",
( 1 0 ) ^ u t e H fifur f f t ^ n t y u r , ( i i ) F ? t Q n ' d i d fifur
OT^t, ( 1 2 ) sFUt H WH fifur t f t »ffeBHU, ( 1 3 )
HUTH fifur f f t ^ d d ' ^ c S , ( 1 4 ) sFUt d l ' d l d l w fife" U T f t w ,
(15) ^ H t fifur tft t d ^ t , (16) fi^FB fifur
f f t fife V F f ? , ( 1 7 ) OTH fifur f f t , (18)H T Ht f f t F
fifur t u u f e t , ( 1 9 ) WH fifur f f t (20) A^dtj'd
HUU fifur f u ^ 1 " , ( 2 1 ) ^ " HH1" fifur f f t u u t tu^r,
( 2 2 ) ¥ T U t U J u f e W B fifur f f t fife- (23) w t
H t t f e w U fifur f f t HVFU F u t , ( 2 4 ) ¥TUt F U fifur f f t
i u u f e t , ( 2 5 ) srfet fenFFtF fifur f f t t u u n j t , ( 2 6 ) ^ u t UH?>
fifur f f t HUUU1", ( 2 7 ) ¥ f e t H^U?) fifur »TH ( 2 8 )
F f e t oMd'd fifur f f t I
UTUT t f t 3 UOT offer fe HTU H ^ ' i d ' d ' § >>ffHH
sjoCfefrF f F # fo(6To( OTt H s j ' F d ^ H ^ M H U H O T 1 "
U fen NT u f e H feu U # , fen OFUH W
OPUH feg feur?J ? r >>ffHH W WW fe>>FU OT UT
HTU H ^ ' F d ' § >>ffi[H S c P f e W fUPH1" I fed?)' H ^
I F S f r F , U^t>>F, tt'dld1»F H u f d d F d ' £ U 1 ^ f f t
£ HfU^FH1" Hfft fe H f e t feU W75 f H B H 7 UI M S f e t fe?)
fOT TO <5Uf fFH 1 " H »fUU MHU ftt d f o e '
Ul ? F fOT £ UIU OTt H3U1" H H 7 U TP" UfUHt f F TO
H t OTt U f e OT?ft U ? F HHTft U, OTt MtfUTU ?)ftt
( 159)

H* ?SUt'TOTF I F ^ U U f e o r ^ d l d y ' d l U ^ ? f t T O ? f t
W UTU f y f d d ' H F t feUTU oTU^t U, # U t F f e » r e t u f e
TOt oTTOt I F U ^ HrfUW § f U F UHFU f F F H'<£d"l, F F "
UfU H r f u u F t UFUt f%U TO *F F W U F1" TO-^Hf
fbJHcS'cS oTU 3" feU UHFU IT fe§ut *F F W
U, ^TUFTH TOFt oTU WUSt fe§Ut *F UTFU US1" U
F fsJ0</l ' F U U H ' ^ U ' c S dfd<£' Ul H U F § U U TO1" UTO1"
U, TO I f UT feU >HUFTH oTU ^ TO FoT F t HT^t HUfet
U M F ITOtW £ UfU F t UT* tt'Qdl
Ufer ^ oTU?P" U F lTOt»P" F t fcSdld'cSl UTOt U I
feH fe§Ut F 1 § U U F W I T S TO1 UHFU ^ U HsF?*
sf feu U H W I T O t OT u , U F U HF 1 ?) ^ t feu UHFU
TOt W t T O , H F T O HF" UTO TO I feu » f a f S t fe§Ut
TO Ut U?^, F 1 f T O ^ UUoT fHUT £ HF
U ^ t W F 7 1TO oTUTF Ut U I f r o r o F 1 f r o 1 ^ 1 " feoT
Ht
•s
HUH?ft

HrfUU F1" ^ t oTU?F U I u f d d t d ' d ,' M'dldl »TF
ifetu fe@ut F ?TO TO HFU FTW H W ^T #TO I
fe? F ^ " ^ Q F" F U F U oTU?)1" U I U U H U t U F t f e f e > T
^ f e UTOt U, U U ^ - U ^ s t UUF1" 7KJT^oW, OdcV ut ^
fro1" Hutu FT fefuw £ s f e u u i fen FEJ1" n f e w FH
ur HUU-HHUTUt U3", F F , Mrfe few oTU # UTU1" F t
£ I T O U W F t nfUFHT oftFt F I T O HU u f e w I ITOoTTO
F t feut feU UUt UTUt feU TO HFU UU1" TO
U^H H F H F ^ U t TO HFU F 1 HUU tt'Q^' U, feu feTO1"
n^Hfddld W f e § U TO1 I F F U F U F W t TO
HFU F1* HUU tt'Qd1 Ul UJU w f e I f F W ^U ^t
FT5" F1" Ufef H F ^ u t TO HFU F1" HUU <H>'0<£'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ JJL 6 jLL _
U I feu UreT HUH1" U 7 U § s t W # , § U » f § U t u f e t 7T U T O
UUt HUU MU HH HUU fi-TH1" 3" HUU H ' O d 1 U I
UUfeoTMUT 'U HfdcS'H Ht ^'fddld orfu UT HWS 7 U >HU
U ^ t UUfet U f^Hd'H U # # W § U U?>, § H U UU7 HUU
H'Qd 1 U I HUHU UUfeoTWW *U UU1" HUU HT 3" M ^ 1

U UUU feor >HUT§ HfdcS'H Ht ^'fddjd olfe 3" I feu UUU


HfeUF W 5 U,1 feH Ut Hfet H f t w Ht —
U—
TU UtfUU feW
U t £ HoTH VFUUT UTU feu feut U, ©U UUU Ucf 7 U HUU1"
Ut HfcJWU 7 feut U I HoTU HreUT UTU feu H 7 ^ rft 7> feu
HUU" Ut H f t w U H f e t Ht, feH K f t W W J H r e W 5
wife ufew i ww ut £ ufetw § feu ^t ufew fe
oTHCJUT U 7 U7*" U U olH^dl f feu feu UU-UU s^Qt!
?ref i OTH^UT £few?)u7©^" ut #fen ure?ft u uu nrfuw
£ H'^U'cS dfdd 1 Ul UTU UU fe1 Ul WW Ut U UofH
WrFFU HPU WU WUSt fe§Ut oTfeH U UTU I UU1
HU UH £ U 3" fTO U UTU U 7 UreUH UfeUUre oft #UU
Uc^ fe feor UoTS7 ^ H 1 ^ o r w cfer U §1? ut
^ H nre ^ w u%w u7 ufeuure7 £ HHOFU7
vrfew I uu1 ufeuure ^suuu 7 §u?R & WH F U 3" U #
u7 feu ufe?>ufeuure e f t u U W H uu u7 feor UH
7 ;
GTH Hre ur ureu s/u FETW u ufeuure orfus" HUT7 fe
7 1
H?)7 ^fe ^ U 7 wfewfeu U U S ut ^HdcS' TPH s/H'FE W
Ul UU feu ufe W ut § UHt U 7 UTU7 ut orfuu fe
feuoinydi u,fen£few??in^s" ut *ruu ofet uu ure£
U?7 UU UHt' UoTS dfd<£1 I U r f e fe?> ufeuure 7 3 # f e w f

fe US7 HU7 TO7 ^U U UWH U^oT7 HreU7 feUU7 U I ofet


^ret HUUHtW HU7 UTU TFH H 7 3" u s u f e 7 u , u f e t w u u
__ __ J i . 6 i L _ _ _ _ _ _ _ _ _
7
uiw u w u i u u f d d t i ' d u o r e 7 u u 7 w u r >TUB §
W ^ U 7 U I fen § wf U " f U B u f d d t d ' d ' B feoTB U 3"
# f e W I U f f e feB feoT UH c* HTW W K3T oTW H^U UUT
feuuu^jtw UT^UWF fHU BUT fe U U U *U W UWU7
U §*Ut §*Ut ufe 1 " HTU u u t Ufe 1 " U U 7 u f u u u r u B feH
t u f e w fe oft u f e u , U7" o r f u u 1 fe vr u ^ 7 UUT U 7 I
HB U ^ t U f e f e U u u t Ul H1 W ut fe UBUt cfUBt
U U 7 Ufddid'd o f f e s WUT7 fe W U U 7 feH B UoTH
BUt U 7 feu IT3" WU WUT7 U 7 ufddid'd B U W
I F f e W U1" U U f d d ^ ' d UU W UTU I feUB7 B WWoPU7
H r f u W fe U Uof^T, w f t ' W U I fUBT orfuS" u t UU Ht fe
feu u u t B*W UU feu1 few oru feTW I feH U 1
fUTWcpf feB feoT B U ^ B W^oft, feH U dlfdd-UTU
ITU UB W " HUS" cfin? IFU UB, U TO U^t
U I Ufddtd'd' B U f e w , Ufe1" U feu fupT W U t U U 7 feu
orfuut fe K feH fe W U t U1" I U 7 u f e u u r u o r f u u 7 fe
UH oft fe U I WUf offdV) HU B H B fe $ W
fe feur, HU1" UU ^ U t ^ f e t - ^ U H BUf, vf W U U 7
W UoT UT U W Ut B UBUt oTUBt U fe ^ U HU UUt B
HHyQ<£ I Ufddtd'd orfuu 7 , feB7 feu W5 U 7 UUT BUt*
UU 7 , © U B 7 feU fet ^ t W U BUt' U 7 HoTU7 I W^oft
orfuut, U fe U UoTS" ^ W 7 , K U 7 W U H'O'dll I UB 7
orfu WUT s f e UU UUt U 7 Ufddrd'd o r f u u 7 , UUUU^ U
U 7 , feU f^OFB #U W, U WUt UU ufew U 7 fe ^ U©11
feH B WUT WUt feut orfUUt, U l d d ^ ' d I feu
HS" o[ IffeuUTU B f^OFB U W f e Ut fewut offet U7
oft ^ U U 7 U fe WUt cfU ^ t BUt' I u f e u u r u B feu UTW W
( 162)

tft ? B oftnt H*" OT tft o r f r o BUT fe oTBETUT HU I F


fcF Ul fcj TTO TO? TO^TUT H ftt TO I HU BUTE" feu
u^ ut fro TO, feu feu fro1" u HfeuF H fen HTJT H>F
Bftu»FI
HHU ? fe?> H 7 ^ t f t § o(Bydl fefewi U W tft f i f e
HUHUU t f k ' c S B1" UU TO, UTH UTUT H t ^ © U H U H U B
*B TOt feH ofut I feft oTB^UT £ WW UU u r f u W
U, HTUT o f e H BTB BTB W " HUT UUt>>F TO, OT
tft H HTUTO >W U^HT I UTUT tft £ U f e w fe TO H H ,
HT ?fUHT K ?BETUT UT I TFB Ut orfUHT, HHt HU UTH feu
H?ft>>F 7> feTO IFH B f e t H f e ft, fTOT ^ f e r feB W W 5
UUt TO U I H" t u u oTH ?nJT TO HH 1 1 HHt H H , H t T O
ferot ufe nt B^ u, k ©ut yut urufenrw 1 H HHU
y d ^ ' O d TO HT TO, u t u H B W H t H ^ H oTU ? HHU
uht fe^r ut> ^ mfro w ufet»ft nt ufe u h* ©u ^t
y u t ? u feu1" W I H?ft»F § UHUft ^ B B 7 © I U'Ur
1
f f t or^oT ? o r f r o BUT H TO U 1RF§ BTBH TO ^ B
H H1^" UHH feu UoT UT©H ^TB1" I W f t U1U TTO? H HUTH
W H HT§ oft H # U F I H t c f O T I o r f r o BUF, >f H f o w
U T H W T H t U T H U t U H T B U T H ' ^ d l 1 I fed<V o r f u ? > K B U
U few I feHHVfUTHH^^^HHT U f e f e Ht I WW
t f t »FUH HU HHH u M B ? HH ^ H H § UU^f W UUH
H HTU W5\>W § feoTHU ? U ? UTO offer fe W T H t U T B
HUU ? u t felTO U©UF I feH oTU? wfww £ H'^U'cS
UfTOTUI H f t u W £ H f e UTO ? f e ? >>FUHtW f ^ O d l W
H ^ B B U b f t H oFfeH ft UTU I H H U ^ H WW ^ H W f t
H H U§Ut (U?T) H B t H H?)UUU ? F B BTUtU HUTHt Ht, H^Ur
( 163)

fife" M'^ld TOt UTUt 3" *HcSd<fd fefl HU


F t H F U7)Ut UU U ^ T O HUT F1" I T O t W £ f R F TO
Ft ¥ F t oftFt ITU UU feF UTH uftTW t t f e w Ht, ©H feu
FltTF1" ^ H 3" UTH F1" TO1^" U few F1" feoT F H U§U UT^U
U few I ITOt ^ UUcft FoTS" F t ^ffHH oftFt F1" UUUt feu
uu snr ^f mut w w uTut H1" i r o t wuu r few i feuu WW
F t £ TOoTU1" HftUW fe HoH? tMt, W f t ' W U I feH H>f
fife w f H W F ' F T U t ^ F U T H fHUT F t ITO oTU UU TO, HUTWT
UTO § HTO WUT feF Ht, H F t 1 W f H F TO ^ U t TO
HFU F 1 ITO TO1" Ht I H feu ITOt WUF fej7 Ht F F
W f t U f T HTO tt'Od W f e W F1" feH £ TOFt oftFt, H F
U ' d H ' d TO § u t ^ U 7>Ut, W U Ut feUlT1" oTU I F F " WW
F t £ feTF FoT# U # F WW F t TO W F1" HfeUJU
Ft Wft feW UUt fe feoT F H Ht UTU UTU HftUU feF
IToTH
•v
Ufew F W f U H F t W ^ U T— FUTS" WUT UTU F1"
ITOt F t MUt ^ w t ^ u t U F TF UUt I
H TOgur £ yu1" FU w f t u w , wfete1" UF OTU f r o t w ,
UU feW, UUUt UU 7F W U t F F F H ^ ' t d ' d U F U
UTH WS" " f e w F1" Ufew 1 " H* § H § U^U feu ^ U t 7F WW
feU F H U ^ r oTU3" UTH TP" HUT I feH Ff 1 " W lifer
feW, W T U f u Ur>HF U ^ r ^ t U F U UTUt >HF UTH
^ ^ H H U F ^ f e W F T I fedcS' feUHfddJd' F T W H f e u r
>HF ITOt I T O oTUt feW I F F H^'td'd S # H U ^ feF
WUoPfeW F1" W% tl'cS<t U few I feU feU ^ t Ffew
H f e r U fe UTH UTU HftUU F t UHUt feu Ht u f i j W
H f e r , F U ^ H feU WUor F U Ut ^d'cSd F 1 ^ H few
Ht I ^ t U f e fe H f d d j d ' F t feUU1 I T O feF 3 u t
( 164)
feuj?7 BUf few I MUTW feB I F B W HU WUT" U >HUTW
feB feoT U^Bt B UBUt o f f e t fe W rft feft UTU TTOoT
HftUU U 1 W W ft, § U H B UJU BTBoT HftUU U UUU UUHB

feu1 ft I feft Hfddld U W ™ UBI feft UJ1" feft B


UTU TTHBoT H'fdy U , feft B U H ^ U ' d H ' d U U oTUtW
B fen I F B UcFB HUtU ftfuft U tddHcS UU HB I U W tft

UUB oTUU HB fe U f e t feu fVRW T O T UT UU, feu UTU


Ut feUU1" ft I feU BHTU UoT <5T U U W tft U UUB
HUT H^'-d'd' Ut sJ'^A 1 UUUt UTUt I US" H U f e ftfuft W
ufeu1" U feTW >HU oTW^TUT U 7 UU UTU fcJTW I feoT feB
UWt feW U f e t fcSd'W feW f W f W UTU B feRKW

U # fe H § I U1" U W t feW1" B ^ W W 3"


u f e w fe oft u f e ft U1" orfuur H B feu UTU feu UHUU1"
^ f e UU feu UT w u t u f e UBI feu orfu 3" feu US' WUT
f W U t U^Bt few o r f u u w f t UU fe Ulf Ut, HTB UT
B u t feHUT I W fWUT ft I UU feu o r f u u r , W U # U
H B feHU UB U ?TW otut U W ft, BTW UHt U W ft I U f e t
ftfur B U W t f t 3 W W ^T UBUt oftut u t U W t f t B UoTH
o f f e r , feH § w f e u UW sJo('G U ?7W HUUfe wut W
fdoi'Q I feft U^p" offer feTW I feu sfiiJB1 UU feTW UU HUtU
>HU ^ t fet U W ft U t ufet ftfur feH B U W t f t fe
fewui u w u t uks" w u t feu oft ufe ft u fe^ ^nrut
ft, HU UH U fe§ut >KU feUBH UU1" OFUUR ft U^ feu
orfUUr, H U W U UWt W 1 3" feUBH feft UU1" ft, UWUt HHt
W f e f e t ft I WFT U+ HU fe UU ^ t BUf offer feTW I K
J}65)
UUtft H'fdy ^ f e U f e t § orfu fed7 Ht MU Vf U 7 TO W
oT H" TUTW Ht I WW rfl oTkTU fe d ' J l O W of TO HUtU
fifur £ uurfetf, u f e u t TO Hret, TO ?ref offer u

UI feH ofTO >>TUT ^ H U TO1" fcSdcSH ^TO1" U I feH £ H f e t


> M u w r o t uut fe§ut ore?? HUF, fen £ UU
ufet ^ t H'^u'cS TO u w r e f e f r o dod'fn u 1 § u u u
f u r TO7 HU u f e w I U f e t W U TO feu HUU H 7 H 7 uf
U ' d H ' d U HHoT UU TO I HUfeu Ufet ITO TOJU
TO feU7 Ht, U f e w f e u Ut ^UU 7 U UUt Ht I feu ITO
i r f r o t ^ r e to u r e ^ HUTU7 feu W F u t u f e Ht i feu
oTUUT HUTU7 U F UU1 UUUtW TO U HUTU7 U 7 F r e t feofe
7 7
Ht i n f e w u WTFFU FUT u uf ^MUU ut w u u t o f f e t uret I
^fuum fUWU WW u t £ W U o f f e t I TOT U HUU 7 U t
1
HVFUUt u U T W U1U HTfeu U 7 UoTHTFH7 few feTW W "
w TOrfuw ferw1 ureuH uuure feu u f f e r o HU
offe 7 u f e u nre u f e t feur ureu uuure feu u y u uu
7
TO u f w ut u f e w i ureu ureft feur u u orre u t w
TO7 H7 uu TO u 7 feuu w u t £ nre u f e t w § ? f e t w
^ u u t w , u u f r o 7 feutw TO, u ^ 7 uf, feu7 *u ?rfet uut
? r o U o r e t w u < j uf UFUU f ^ r u w HU 7 ur, OTHUOTH ore
# w Hrfuw u UTH7 feu ure u 7 ^ uu 7 feu fenu£
( H W ) , HF U 1 HUU FEWU WW t f t HUTU HFE U f e t UUUre
feu UUU I feH H>f W F (Sure7 u f e w U orfro-oTTO u 1
ureu u i HF HUTU7 ^ u ^ w f u u u ufe u r e t w i ureu
nfeuju u t u Hrevfe uuure feu f u u t fesrret ufet
7
W H ^ U r e w f e u f e I UTU u t W T O W T O " U W H U I
( 166)

oflddcS U feu1" Ht I W ^ f r W F W W ? H ^ - H H 7 , HU^TOU1"


£ UTUtH ©UUH OT t f t £ >>ffkd HH?) o f t d :
w&t QtJdFd mr TJT> wftiG B&fr wb^II
^HfS wu oft w&t II
>HH UU?7 oftd" fe W3\ HUTH f<Sd'tt U UTUt I OT t f t
£ W 5 HU1?) H OT ^ u f u w HUTH § H f e w I I T S H
VRPHH W% tJ'cSd 1 U r f e w M B feu ^ t h I t W fe feu
ITS" OTt VRFUUU Ut OT^1" HOT1" Ul OTt Hfe>>ffet
UTHT-HUTUTHT ^ t TJUf OT^1" HOT1" I feu B1" UTU ?TOoT
H r f u u H t W F U UUftlH UUt U H feufeuf?J HHnjHt UUt .
1
U I feU W G H W& B HU-HTHt BUt OT^feW
fePH7 U I feH B U f e ? T B U7?) H t HVTUHt UUt I
—o—

HW mft cb'Aof' tW OT HiF UFII


F R f l H . H S * T tHUf tTT RT3" HT

HVFUHt ©UUH H d ' f y W few1" fe feH HUJ1" U5"1" OT


feH »f3 T Ut fe?7 HU B U u f e w U, ©U H 1 ? HUTH H f d d j d '
H HUH?) OT HOTt U B UOT W ^ U HUTH tddHcS OT ?
BWt UTUt I H H B f W E " H W H. HBU feW ^ U T ^ B
H HUT?) feW B W E BUT H1" feH H ? t HoTdt 7i HUT?) feW
§ f H UUof 3" VrfeH 1 " I fe©fe feu HUTH feH H H - f e u U t
? T B H d ' d d ' OTH W UU H?) I H^'cSl H t ©HU Ht, HUH
IFU H?>, HcS" HU cSUt Ht I H H feH § # H u f e w
fUTW H1" HUH1" W UTUt M B MUUUT U fefl feH § OT
( 167)

fe WW rft F U F ^ f w t H* FUTO F T O W U H t f e ^ W
^ T O few I feoT W F H t § WTUUT ft few I fedcS' F^ 1 "
§ UTUT ^ TO ^dld'T^W few F1" W 1
rft £ H. HFU
feW § u f e w fe HF FH feu fen 2/ '^(S1 ? r o w yft
MUf HFU feW TO TO UT orfTO WTO rft TOt" UTW F1"
f r o F n f e t w u f e t w u r o t w TO, w f t w ute ^ w
H F F1" I TO1" WTO fe fet H F F feofe FF 1 " U I W f t
ftfew FW feofe feF UfeT-S^ F W § F F1" I 7TO
UH-UsT TO UH oTU W ^ U T I f w t U ^ rft orfTO WFT,
t u F feW U f e r , TO-U^ I feF F U ^ H d ' d d ' F1" TO
fefeWUI UJU UTU feF fTOUF 7 TPW TO feUF H f U F W
5T TOtW FU ST feFfefetW TO I feUTO^HFUfeW
7; HH^t HUTt, TOFt oftFt, WW rft TO HUH W t , »TUt
^ H F HU feUF TO* w f e w oTUfetl W rft £ H ^ ' d
F » f f e•v F F W HUT^r 5T FUT?> feW F HU
s
f%F i r f e w F
feH § HUF W Ufet I feu?F F ^ r £ W § F t u f e w *F
^Jffi-jF SoT few F feW H F ST F F few ?FW UTU WU F t
HUTF oTTO WUTI feoT fe?) H. HFU feW £ UU UcJ 5T H^ 1 "
HUft F 7 WW rft o r f F F TO W f t u f HVT FoT 7PTOHUFW
F W U, § U H^1" oTU # F T O HTO1" oJU fe§" I feU?T F t
H^1" H U >HUt F f e w few Ul
—o—
(
_L6JLL„___ ,_ _
UfU HUT& &F& mft f&£U HUU Ufew II
(wm tei)
rtdld offeSTT F t

HUU Wfe~ W75 U UUT §UUU feu ^ t u f e w feTW


Ht fe WW HUTU U t o f t j B H#U B 1 ^ U BUTU oftUUB HU
u#urn HTUtW HUTU7 B HTHWU ^ W U Qb'Qd 1 Ul feu
BUTUoflddcS f i f e U U ^ " f e U U ^ U W U t U U B H W r U 1 ? *
*u W UOR 3" TTU BUTU feu uu 7 u f e w U B3W
ftfe7 f W U 3" ^ U H feH UUJ7 'UUUUUFI feu UUU HS"
HTUt HUTU U HB UTU UTU U UTU I fe§fe feH Uf 1 "
>HBTUtU W f e W 5 U 7 UUTUTH u f e w ut Ht, feH Ucf 7 BUTU
oftUUB ^ t u f e w t ^ U Ut HU US" WUT7 Ht I >HUTW feB
oflddcS U t HVTUUt U" WWU BUTU cflddA ut fewut HU
UUt I HfeUTU7 ^ H U UUU Ut HUU W&oft f d W U o f f e t
UTUt I UU fUWUsift Hfddld' Ut UUUt feu feWU-UU-feWU
U UTU >HU HUTU7 ^ t UH-UH7 5T UUUtW I UUU W t feofe
U fcJTW I fUWU WW U t B HfeUJU 7 WUt >HUUTH oTU
BUTU oflddB U t WfUTW HUTt I BUTU oftUUB UTU UTU feu
f i f e UU3 7 U ^ W U f e w I fUWU W U t HfeUTU7
§UU U § U oTU UU HB I HUTU7 UU UU UT UUHB ofU UUtW
HB I U W t feW >HU HTUt HUTU HU UW UUt U : U UUt U
UUt U U oPU, U U oTU UUt U U oPU I
u w t feW feu HUU 'HU7 UT opufe w f u u w f e w ufe
ofUT^fe w f e w UTH' U=f IFUB 7 W UU UBI fen
U f 7 u f e UH o f u f e w BUTU oftuUB ftfe UU^t U U f e W I
UHU feU oTUt UUJ7 *U UTUft feuf oftUUB UTjt', o f e t
o^fed1^'TOftmf ^fetfew^arTOftw wu^tw
d ' d d l w U ^ ' Q ' ^ UUITO"HUTF1" £ W tft F F T O
^H^'cS t F ^ W UoT 3"TOtW f t ITOTUoflddcS f T O
TO 3" f i f e feF F tft^ HJUFWU 7 HU H W o(ldd(S oTU
oT TO F oTUT tW 1 " feF" F t FF 1 " UTUW HTH ^ oTUt H F
^ H F ofutu ^"UH <S'cSo(Hd U U ^ t ^ 5 " ( f e tTOF^ 1 "
HTO1" U S t W TO) feU U U f e W >HF TOTU oflddcS F t
j HHHJFtTOtIfeuH f e f F W F ¥UT U ^ H " M F TOTU
oflddcS FT, UU TTO Ut U F t UUt I H 1 "^ t f t £ W U F t d ' d d l
feF 17 ITS" UUTFt UUTcft o M ^ ' 9 I cTC UU
cS'cSo(Hd Hdld'O ^ t oTU^U » f F UU TTO ^ u t W ^ U t
H^'td'd U F T O U f U F H?> I
—o—

faff fJMtt TjfW fdtofetr 7PTjfU fUSBf Sfe


(wm stfg)
^ H H fifUf H t £ VTH1- ftfH1

feoT ^U U7^feFfeuut Ffet § F H few


t f t HUtft HftUH F WUT TO H 1 " ©H ^ F^FT § tffew

fe H F ^ U TO7 feF Ht H1" § H FTO1"feu§ H F


HTF1" fUF1" Ft>>F W ^ ' d ' TO WUTtW fe § F Hfew,F
Hi? OT U, H fet IFS" F t fe§Ut oTU 3" W U ^ 1 "
F T O HTO 7 oT3" feF F I H f e t » f H FoT UTFtTOTUUt, W f t
FUoTE feUF U+l F H f e t TOFt UTU1" F t TO oTU UT H f e t
HoTFt oTU^t| § F H few HFF 1 " U fe oftfeuu f e 3 f e U
H1"TOTOUTWUF U I UU H F feu WTO1" F f T O ^ U ^ U U t
B 7 for 7) feu1" H J BHf feufet fe© HT H UH1" BUT B 7
©TO1" £ for § UHU U UT feut TOHt c f f e t fe WW WW
H t WW TOT d d ^ ' O I sTUt ©HH feuf f f t H TOHt OT UT
U 7 ^ f f t § HsT OT H f e w fe H t VFH7 feB1" f f t » f H HoT
H O T ?>UF TO I OTt f T O 7 H TO »f T W T H t H H 3" orfUH
TO, TO >HH U H U H t H t HTUHE" TOOPU7" f w B H§
feufet feH I ©TO 7 W U f f t H HTO1" feH TOHt o f f e t U
fe H ^ t ^ t HOTt OT?7© I ©U TO 1 9 4 7 feH TO
U'folHd'cS feH H T O H W H H U VTU UTU TO I ©TO 7 £
H ^ § OTt ^ U fOT 7 U fe UTU7 f f t § TOHt OT, H 7 ^
*H feUU c?TO I H W U f f t fOTIF OT, ©U777 H 7 TO7 U
H f e I B 7 UTU7 f f t orfTO BUT, UJU HrfUH feUU7 o(dcSd1,
©U?T H 7 ^ t TO1" U H f e U F I UU H UTU HrfUH »fUT HU 7
U ? 3" TOBt OT H I F f e t ©HH feW £ feH BcJ7" Ut o f f e 7 I
H H WW f i t H 7 UTO TO ? UTU HrfUH MUT TOHt o f f e t
B7" ©H H>f Ut ©HH feW § W ^ H W U t fe B TO7, H 7 ^
*B UJU UTU Ht feUU U uiut U I TO w f t fe% UU U ?
HUUTU § UB" U 7 ! OTt feOT TPOTTT1"I H fUH Hcf 7 u t
feH HU TTO H O T 7 U ? HI? d f d d 1 Ul H feH Bcf 7
W feH H^THTU7 *B UUH UUH UUfeH 7 U H t W UUtW
TO I
—o—
_ _ __ _ _ _ _ JJ_7j_) _ __ __ __
WfU ITUW H 5T W$tII WU tJTP" oft ffe7" II
(mtmf jrfuw)
H^ft ^ F t u b w frfur ^ t

fifWU WW tft §USt fyd'HK7?? TO W J UU H ^ ut


3^" >TOfetW 1TO WJF offer feTW I fife" t u u f e f 3 s
Hdtd'd UoT frfui U HU3U W Ufet Fret UUTO few ^ t
u f e t w feu to i ^ r o u t H v r u u t u u ^ w w ut £
n r e u f e t w £S w u f r o 1 " i feu feir F r e t u u u u few
£ WW tft f TO3t offet, tft F H u wu ure o f e t w £
ut toh few u, vfe" ?ret v u ufeftw u" w ure
fe^-feoT UUU TOH WW W feu1" U, UU TO H f e t i f f e t
U^" TOt U I HU feu1" u t 3 UUHt U u f e w Ht § U o ( f d >
u u f e t TO TO >HUT ^ u t ' TOUft I feH cTU^" H 1 ^ Hre 7
uferre fcSd'H u i w u u t ure u u u u t u ^ UUHI
fewu ure1" u t o r f r o *rut, u u u t oft uu u # u ? fen
HF >roar u u u u i 3 >roret f r o feu fufe few
U UU offer U feH § TO UUU Hdldl" I U|U W UT feu^H
oTTO1" U » f 3 UTU 3 FUH1" UTO1" U, UTU F H t oTUUF I F r e t
UUUU few £ H f e U T O orfe UT WU U1" UT fcSdcSH HU oTU
fuu 1 " >H3 ure 1 " u t u t HUT3 ^ t orUU1" feu1" VTOoT u t w f t
u u t H 1 ^ U MUU u t U U ^ TOH few I feH U1" TP"
UTU1" t f t 7> UTUUTO few < f f e w I U WW U^HU W f t f^TU1"
uut feur uu ure £ TOH few, f u n u 7 >>refeuu few
TfuwfuTW w r u r e f e u u n t w u re nuure
UoT fHW t f t WUS" UUU UUU? few § orfTO" HUT 3 § W
>rorefe w u u u ^ ^ to f r o feTW, u TO UUU1"
_U72_L _______________

Ut U ^ t fHW Ufetl H B U1" u f e u B HUU ^ T ^ f e H W


fUU 7 Ht, orfUUT Ht U U f e t fe U ^ H'Sdll, UU "feu HU
U W u t u t felT u u t ft I US' U W u t u t HUTU BUt' sTsfdl I
—O—

wfautr W U7/UU or

TO" i r f e w WHII
Trot W t f t B" U f ^ H f t u u - tTW

HUU w f e " 1TB U U W U W t f t B UUU Hftftu Ut

feWUt oTU WUt I feu fet HB 1948 Ut UTW ft I feH HK

H. U H f e ftW W W W U W t f t U UUHB oTUB wfew


Tft U feH U ?TW feH U 7 UH H W UT W3oT >HUUB ftfur

U feH Ut H W Wt Ht I U W t f t B UUB offer, U H # U ftfur

W f t UUU H'fdy U W ft, UHt Wt H ^ HT# (TW UW U*

feH B UBUt offet Ut HTB UUUt fe ft I feu WUS"

B UUU H ^ BTW UU U , feU UUHB ofU WWUF I H U # U

ftfur t f t orfuu fe feoT u r feu U^UT ft UHU1 few ft I

U W U T U U T U B WW OFFTW *U WT UHWU ftfur B U"U


U H U feU W U^TU U feur U1" U W t f t UWt ftfur

U HWWU B T W W 3", fey feu UFET ^UU ftfur tft,


WFET (HU) FEB ftfur u t , u f e t feuu ftfur u t u^T ^ w ,

ufet UTUHU ftfur, y u B ftfur, HUWU ftfur, u w t u ftfur,

o(dd'd ftfur, VFTHUU u f e u ftfur u t oTWorf IRUBTFT


H . u u r ^ u few tft, wfet u t u 7 ftfur u t , B U T ftfur u t , § u

ftfur u t , U T B ftfur, u f e t u UTH ftfur u t w f e u n u ^ w

U BTW UU HUTt U fewfe u t HUTU ?TW U W t f t


( 173)

U'dd1 & feW U UTH I UU^1" F UHtW" HoT W fft


Sdd'^l ^ B H. fTO feW fft Ht W^t *B UTH I MUT H. HBU
feW H f e w ^BW Ht ufet feH fyd'H ? trot
UJUfWUT TO H r f e u s f e u I feu HTH1" f f t £ >H T UH T »f T TO
TO B r f e w Ht >HH OT feWf f t H1" >HTTO K H ©UU
1
B U T f e w Ht I OTt H u f t w H TO feu ^TO" Wf&W fe
OT <5H feW f f t B1" >>TTO f H TO I ITU fedcS'
£ MTTO ^ H H H f T HUT^1" few U B1" fedcS' H §
HHU (5T H H ©UU UTU7 f f t H1" HUU" UUS-1" HU OT fed7 d P f e
# U ? UH1" BUT fe HH1" OT f f t ^ H H Ul fe^ fe&t Ht
OT HUTH few U UTUt, fe^ feH HUt TTOoT W ^ U
TO I feBtHHcS^'d H feoTU OT1" BU UTU H ftfW WW
f f t ^ H H 3HU OTFH ^ U Ht feOT OT^fet UTUt I WW
f f t >HH HUTH U M feH fyd'rl UTU I W^PW f d o ^ ' VTHUU
UtHU feW M B TTOoT TO TO I feu OT H>TO TO
UTU, BU U UTU M B u M U B UUt I feu U^1" U s i d ' Q d fe
u M feH fPU feOT OTcSUt fe feoTU1" TO Tuft TO, TO
oft UHUF I H T O f f t f W E " TO, feUTP" £ HUTO
VTHUU ? 7 B UTB o f f e t f f t MHf UTU B W3 TTB H
UTHU Ufet feH H B UTU, UU ©U?F H t w feOT1" H 1 ^ TO
TO I HHt' HTsft OTt HHH OT, HUTH H TTO oTBU1" ^ B
TO U T O UTU1" UtHU feW f f t TO H1" hSWcS K T O £ TO
uruf ufetM 1 " H U T W B HOT1" § f T O OT^feM1" MB
feOT1" H ^UU ^ t S U OT^U M B feU1" fe W 3 W W §
UTUOTtUfe-HH TP" U# IfeUTTH TTB H WHU
feOT1"
^tfeOTTB?fU¥BtuM *B M1 UUTOMB ufeB T^U
^t HUU1 ©BU 3" fu^Bt M7 uut uMfeHfyoTtS U fTO I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J_L7±L _ _ _ _ _ _
f U H F c ^ U t u f e w I f U W U U W t f t HUTF HTOHUUTHUTO
*F § F U UU I ferot u M ufetn WOTU ut w uuuti
?TOor F ™ u f e u few t f t £ TO t f t isf
H W ^ t HUft fe t f t W f t ' HH7?) TO UTU WU U UTU I W U
t f t "J U ^ t UUW UUt U^Uft F1" UTUT t f t orfu^" WUT fe
UUTUTH feu fen Fc}7 U ut WW U I WW t f t feu feu ^ T O
TOTH F WW feu fyd'H F HcS^'3 U U f U H7feu t F
UTOIHTUUTOfeuUfefe>H^HTUo(ldd(STOTfUUTIUfU
H r f e u UUU HUUfe" t F W U f e w I feu feoT IFH fedtt)
HU]7 ' F TO rft ^ H F F U w f e w few >HF u r u f t w §
HUTF HHF H^ufeut ^ U U oTHU few UTU I WW t f t U^Uftw
HHF H^-HTH H F t f e F t UF^Ut ¥ T O WUt I
—o—

faUWt cIW 7> UWFt TO oft WUWfk II


T T t f t s F E t TO" fHUf i ? t

FHU FtHU f r o TO feW £ HU TO F f e w >HF


H F F 7 U feu F 7 TOU1" H F HUTF TO I of)dd<S § U U H
^ f e t ^UU feW t f t t U f e w F1" § U ? F £ H ¥ Ffew
fe W f t UTU7 u f e u feW t f t <TO W U UT F feH § UTUT
rft F TO FU feU W fUTFrfeW IfeH£ Ht W ufew
FT WW rft ?> feH U f e w fe F f e t F U 1 ?FH oft U W
feH £ F l H W rft HUT TOT TO feW U >HF f U F 7 F 7 ?FH
feTOfeW F f l l T O 7 f l f e U T T O Ul HU f l f F 7 rft WW TO
feW t f t F t HUTF oTUF UU F H ^ t S U 7 U F 7 § U ? F ?TO
7
F7 FUTO oTUF7 feU7 U 7 I fet HU7 ^ U 7 feu UTO U,
_ _ _ _ _ _ _ _ J i Z I L - ——« - - _
WU tft H^T UH U1" WW tft U# UTO UU orfuu, »fer
feu U UU^1" HUTt U I UU W HF 3toT U, UfTO ^ H U
Wft UUp UH, feu Ufet U1" ^t H'UcS U1" US' feW
£ u f e w fe few W F c* Hfe UU UTU^Ut U fe?FU *U
UU1" UTU U, § U Hfe HHJ?) TO I UH K WU tft U ?TH
TOUT UT UT grgT fft g^r HUftW § ?TO H HU7 UFU
TO U UU U ?TO Ut US" feW ^ t UfeW U f e 7 Ul UHU
feU orfuur, tft WU F H UT UTO W feTW U,feUU1"oTU
UU?> IF§I WW tft orfTO HUt fe UsF UfeWU
feorfeJr, UUT ?RA UUH *U H wfe>?f ifenTO1ofet ^u
TOUt oTTO *U HTH1" tft ?) feH U UUH feu UU?) u f e U1*
Ffet US" few £ c^UHt fefet UTUU fe^T UT WW tft

£ fTOrfBW I Hfe UUTO Hfe H^U 3" UU UTUH OTU 3" HTHT
tft MU HUftW § ^ o F f e w i feU1 UU7 UTU UUU UT UTUT
tft £ UU]T UHU oTU 3" WUST WHS" UU feu UTU^Ut
UoT§H^rfHWWTUre-UU H^'td'd' U WTOUTdUWU7
HrfuU U UUfe feU H^T feU I H#U Ut UTUUt U UH-Ufet
^ H^ US" few ^ Hfe H ^ U UHU U
HUTU feU ^UUUT feU7 I WW tft 7> Hfe WW ^ U feHTTO
oTU UT feTOH ofU UT ^ U HUU3" UUU Ht UUU Hrfeu
UUU UT H^T feU fUTT HST U UT>HU feu Ht W tft
Ut ^TU UT oftuu?) HU^S" ofU?F I feH Uf1" ofet fe?7 u f e
U1" UUfr ^ f e £ Ffet US" feW § t f ^ U U feU7 fe HUt
UUJT feUHt oTU UU, H^T HVTO TO H I H TO feufe
UUjr ?)Ut TOt ITOfeWU^t §UTH UfeTW,orfuur, UUT
H^t UT TO fefew U IfeH£ UTU1 tft TO Hfet UTH UHt,
orfuu1" fe feoT U1" UUH UU U felW, WHU?) WU ufet UU1
_ _ _ _ _ _ J i Z i L _ _ _ _ _ _ _ _ _
VF FRO1" HVTB FEU UUR 3" FOR^W TO
feU U few TF I U f T HW1" feU feWB U W U, feUU7 oTU
5T ^ U t ^ U 1 ^ U H I WW u t offeS" WUT fe UUjr w f e B
u u BTW u w i r f e w u u w u s " w v w w u w u 1 wi
uur frfur orfuu1" u t UTU HU B U1" fet JM U UTU feu#
u r y ?TW UW W I TO u t orfus" WUT fe HU UTU WW
But', i=FUTUt feU1^
orwuftuuHU U ' d H ' d ?TW I feHWB
u f e t oTU UUU Hiuu W ix H W UW >HUUTH ofU,
few feu WUT fet UHWtUUH U ^ U W fHW, H^W
BUf I H U UcF uru UU1 U u f e , H 3 W I fUH B H f e
UUB orfu 3" feHWB u f e t oTU 3", UUT U^1" HUU3" U^
HU1" U f e w >HU H U few WW »fUUTH o f f e t fe U UTUtU
fcS^'d, HU1 UTUtU U 1 fedd'H ofU I UUW U t UUf 1 WW B
U ^ U U fed1" I W U feuir OfU 3" HUTU1" fe§ I feu UBUt
oTU UT H U t f e WUt U UT ^ s j Q d UUB oTUt fUTW I feu UTU
WUT UU UT UTU UT Horuw oru UT HUU w f e w fuu1" U1" feoT
H^'td'd B UUB offer fe UU UBt UU U1" oTH
BUt, Hfddjd U1" ? U W Wt HHU WU UB U1" Ufet US" feur
B UT ITUolUH1 oTUBt HU oTU feutl MU U U ^ ofUH
ut u f e w Ht fe WUT U W feur B HUU UW ur feu7 fe
US" feur, H§ UU1" WUF U fe UUJ1" WTW B UWU U feu1"
U, § H U BTW u t § H BTW u u f e t UUJ7 Hut UUt U, fed
U UW ?TW Uoft u t HW W W U UH UU" HUUt UWt I US^
feur u BUU1" feu uw wfes* WUF i orfuur UB UTU utfuu
feur, W U B >HUUTH HS" 3" UBt fet fedU1 ofU feut I
U W "feur feu t BTW W few U UUfT UT UoF feu-fwu1
ofuwrfewi ww u t ^iw u y f e w u1" uru1" u t orfuu fe
_ _ _ _ (JL77^) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
UH"fifurU ^ r UH H , fc W ^ H H1" for o( fife1 f f t UHH1"
u t U, W U f f t Ut 3" TOUftW U ' d H ' d Ht w f t feuur
UUt fe fTUf1" UT fe1" Ut HoT few I § H H TTO u t W
UTH1" HVffe HHHt f H B UTUt H UH ^ t ^ f u u 3" TO TO,
f M - f W ^ t oTU^r few I WW f f t orfUH fe UJU H oTUU1"
U, TO BUt ofUHT U I Wt* UU1" Ht, H ©H HUp" H f P ^ U
TP" f r o n 7 , feu frup" TO fe^1 f r o n t n t i HU TO ^ U H1"
feu f r u p f r o u f e t I ww f f t feu UHT u r u UJUHWU CSFEU
? u w t tt^'Q*! UU H TO fifur £ UoTH offer fe HU TT
oru, frajr u^r B I UHfifur£ HUJT y^'Odl HU oru fent i
HUft HH1" o f e o[ UU ^d'O'-d UU H U f Ut H>f feu fTUJ1"
feWU U UTUt I
UH" fifur £ WW H>TO UU 3" ? H HU offer H
WW f f t ?i feH UUB H feoT UTH Ht HUH?ft H r f e u H 7 W5
fTUt UUH" W UoTH offer MH UU Ur>HH UTUtU1" §
H^HUHTUr S*O('QH B U t ^ t f e U 1 " ! feH^Hfe UTO?fe
3" HUHc^t H'foy H 7 IPS' UU1" UT HUtoTU B ^ 1 few H7 H
M ' d d W H T O 1 " feU W ^ f T l f e I U W f f t H UoTH M^FrU
feH £ W U E t TOt feU Ht UTU UTU H r f e u W ? U BU
>HH H ^ 7 HU oTU fedt I W W ? UlUfer § H S H U W 1 "
sjocQ'ti 1 feU1" I feH H 7 UrTUt UTO UUH HHUU ufew I
uruuwfuw Ht M'dd 1 UTU1" f f t £ U H B HU UT ? t d t I
—o—
( 178 )
jtfr&w HU uu u jtpjT ii
W YRFU U CTU H^'H II
TFtfl" y t T O t wfu* ?>7&

7
feoT fe?7 WW tft £ HrfUU § feu fe rft H 1 ^
HFUS" H r f u u F F U TDDHCS ORU?7 fe§" H 7 y r r u t H r f u u
£ feu7 fe tft few F t HfeWF 7 f j fe VrTUt feofe1" Ut
^HFU W HoTF7 U, 5TUt F W feWTFt ?)Ut F 7 HoTF7 I WW
tft orfTO WUtfe W f t UTUH'fdy § > H U F T H c r U 3 ' w f e w
W WF TF UU t^dHcS FUU cfd^'Q F 7 UTFUt Hrfeu orfTO
WFT fe tft feF UTW TOt' ft HoTFt I § H H>f U F ^
TO7 feW t f t TO, o r f r o TOt fe faro ^ t u u f t i r o t , to
>HH VRTTOH W § F TO, TO TO F t FUTO oTU FW
F ^ F TO, feoT FHt' u f e w t ^ U >HFU FUTO ofTO F t UTW
oftFt U I WW F t orfTO WFT, UFTU feF fe?ft F F FTO?) 7
F t UTFU FW 3" W U 7 , H FUTO F 7 FTO oTU 3" F t F 7 ^
TO I U F 7 ^ £ H7^" ?TO oTU feFt F 7 H ^ t f t orfTO WFT
fe W S F UTU F t feW U#Uft F 7 W Ut FUTO oTU^7
FWTOI feTO7 HTO oTU 3" WTJU W T O W T O ' F F 7
feF I cTF § H 7 ^ UTU1" ^ F PyHcS'cS oTU f T O T O oftF 7
>HF MUFTT oTU UT H r f e u Ht UfU UTfUF feW t f t § TOFt
oftFt, " H F U ' d H ' d , W U tft F FUH?ft § F U UTTU f % F
FW W U U 7 , W U t f t few oTU 3" FUTO fe§ >HF HUU3"
HrfUH F W U FUTO o l d ^ ' O I feF?ft TOFt oTU 3" fetT
UU feU >HFU feW^ UUI H#U UFTUt HrfUU £ W F T H
oTU 3" F U ^ F 7 u f t j W F 7 oft FUFT U fe F U F U ^ " HrfUU
© f e H r f e u Ht UTU UTfUF feW t f t H F TO TO >KF UTUT
._ J 2 7 1 L
tft u § u ore u u TO U1" u u r e t H r f e u UUH?) ore ^ HS1"
UH u f e w UU H B F U fe TOUT ^ f e ftg- M feu" Ut
w u r e u u ww t f t u § u oret w% u?? uuret nrfuu
TO # u HHureret feu TOI u u r e t H r f e u § TOuftuu
tft o r f r o n u t , " T O T HU u u u UTH I H feu n u f e u n t f t
WW7 U t U U T O l " TOT UTO ore ui" u u f e w u u f e w TO
ure u t f u u feur w r u r e r t f t w u urei uuret nrfeu
u t HHTUut u 1 ut>HU u r e 1 t f t TO u r e u UTUUWUT
UUT u r r e u u u , u u n ? f t ^ f e t Hret u f e u n t w ww ut
o r f r o ^ f e w u $ i w H ^ f e P H T U # U F i uu uuret
o r ft >1 *s —» « ^ w A. a. r n

HTfeU o r f u u , t f t TOU ^ f e t ofet UTH ??Ut, H" ofet fife


UUU UUTO oreur feur U 7 I UU HU U W U t f t UT UTO
TT v f f e w few I UTff UT UTO HUfeUU U, u u f e HUofT
H& ^ t Hfddld' U UUTO U u f e I TO U ^ t Hret HUTU TO
TO ut UUT?? u u u t n t i fen f r o i r u u r e t H r f u u u r e r
u t UT u u u Hfeurre u r r o HUT UHI
—o—

7m it jjf&r Tjfk UUT II


(mrnxf jrfuw)
H ^ f t nratTFT ftfur Ft

fewu UTUT t f t UUU HTfeU U UUTO oTU UU TO >HU


HUTUT § ^T u r e u u TO I t i n t H. U H # U feur UT HSOF
»reu?? feur, fen § u r e r u t £ ? r o foti'd ^HU feur
n t , u u H. U H # U feur UUT £ ^ r o ?ret n t v f f e w fe u t
feoT UT vfer few U 9 C* HTH Ut §HU U, UHU7 feu
_ __ U 8 0 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

U^U1" Ul feH U^1" offe UT U ^ U U fEU1" F t I TO t f t U


1
UUU H'fdy r ^ F T O ^ f c l ^ UUU few7 feVFU
U feTWI W U Ut W UUI oTUt sf'ofdd' W feWtT
o r u ^ f u w UU > W feB-feB few f ^ W UU1" u f e I ofet
wrut U1" UHUU u ix u w s 1 u t UU U u f e I w u u uuu
few ¥ U B fe feu vfe1" HUtU u t W sTsT u f e I HU1" t ^
U1" fe^" feoT UU1" Ht I US" u f d ^ ' d U s i d 1 ^ ' oTUU1" ft
fe TO U t U1" UU?> fe©1 W >fc few, K i " § UTU1" t f t
WW UU feU U1" W U HoTU U1" W W&U 1 " I U S H^T U
U ^ > t f U U W oTUUUBI U T U T U t H T i " U i U 5 t W ^ t f H U
UTUtl s f ' o ^ d ' BWt>f§" B u w T u u f e u T f t , w u t f t feuu7
ofUl >fer ^foT ft u f e | feH Ucf1" »fUU r H *U ^fUUUT ofut
u w u 7 u w u t B feofuwuut HWWU § U I H W fe F W
U ^ UU u t U W W u u t w UBI UTU B H H f e fHW B
UUHB U UT UUB offe1" fe fet feoTU B1" ofU, > W B f e
U U f e U F I feft oTU^U1" feHUUB U t JTUU » f U
HH t U T WS"Ut UTUUTTO U ' d d 1 *U feu1" UU Ht I UW US'
fen U B1" *U WU w f e I F B o W fe§ I UTU fet oTUUF I
feUB1" UUB oTU UT >HWU U UTU I U W rft ^ H^
UJUUWfeW U1" UUHB H W oTU UT WUH W & S " U t fewut
o f f e t I Ht HUU3" H'fdy # UFFUt HftUU B fHUU"^
UUfeH oftu1", feH feu u t u W W u t U ^ U wrwt feoT Ht
H f t u U U W U t f fe o f f e t U f e t , U US" WtB'BoMd HftUU
feft HUU ft I feH U feB f d O d ' d B UUHB o f d ^ ' 9 U f e
UBI U W t f t feH B JTH UHR" few *U U"fUBU HB I UUU
HTfeu U U U WnjHt o f f e t U1" HUTU W U t H f e u HHU
UWH U t HoTW feu UW# HUHB UoT U W t f t B feurfeuft
( 181 )
H E W U t I feUU W rft H Wfet HQtd'd H. tUTE" feW

tft UHH feB HT), § U ^ t UUH ^TH ?U UU TO I feUTft

Ht ftfU oTU? OT Ht £ UHH feu feH ^ t W & H ?>Uf

fen71 v r f u w H 1 y u t u u t i t r f w ^ t >hh w Q f e w ^ t
u f e t feu UFTUH?) >HH d j d ^ ' d l H1" n n r UH 7 f u u 7 1
H fen Hf1" UHU H'foy Ht U'dd 1 ?U ? ^ V H ftfe

cS'tSomd feu ITUH I W T O H^'td'd UTUt UHU

HftUU H 1 VHTH M H MfHH H B WU W U E ^fet HftUU

B u t § f e w MH yQtd'd § H^'^'d £ H*feW fe WW H t


ZTO fen "UUH UTU TO M H W U rft But VTinH
«
s
M H Wf>TH

H B # f e w Ul ? T B Ut UTO offe1" U fe TO M ? ^ TOU


TO feH B d l ' O » f H fHHTO cTUI fUTO1" orfu ? H ^ ' t d ' d
7> "UTIFH
it
>HH W f e*>d H BfeH1"I H
S
^ ' d H f t U H ^ •W
>
H
? M f H H H B HTfeW M H UH ^ U t ^ ' f d d j d ^ ' f d d l d orfu
? ^ H f e UB1" ? W H UUtf H UUTft feH H1" f W H I
feU feU HHE1" HUUt U fe WW Ht feH ^ t UTHt, Hfet

# B tft feH ^ t H f e n f e t ? H feU UTU cSUt TO H^H I TO

TO ww nt H fero fewuft, yd'dil, u r f r o t u r r o t H y u


HU H7> I feu Ht Tft UHU Hftftu Ht ufeBt U'dd' I

—o—

M& 3H faxfr II JJV TtUtT ttujfa w&ll


(>HdT iS)t)
TTOt <V<So(Hd t?t fe^M1^

WW Ht H UHU Hftuu W3W ?TO Ht >HH ITO

dd'Od Ht HU H U H ? H>H VUUt I U ^ tft H1" H H Vdnr

HU HU HoT HUTH1" feH § B feU1" Ul HUTH1" W HU f i f e


( 182 )

FU^f UUF WW ^ S 7 UUt»ft TO I UTU7 tft £ orfro 7 fe


W TO H u f r o 7 <V<SoWd FUU T T f o f oTU UU
HUTt UK F ftfU UU UTU7 tft UUFF UU I WW tft ofUt
TTO F 7 fUTUT feF Ut UU, ^Ut UTO TOt ofUF TO I feu
oTUt H W W>H? UU^t HUTF F TOFt oTTO fe HUt£ UT>tfF
>ffHW fe UTO oTTO HU offe, feu UFUf fe?fT, feu FSF
UTW F TOt TOt tiW'A feU f?fe UTO oTTO" HU offe I
rofUHHH1 FoTUTU7 tft >>ff>TF Ft W F ^ U U 7 oTTO
TOT UU Ht, F ^t HUft 3 u t fUTF H W W ^ F 7 Ht, UUoT
F 7 UfU —UU7 oTUF TOI F ^ t >>ffHF UTO Hd <<£ oTUF7 Ht,
7

fcSd'tt U Ffer Ht » f e UrgT tft TO F fife7" § ^t UTUtH


TOTOTUU Htl FU HHF FT ^ Ffer?) \ feft F^"
f r o f r o F^Ft TO7 U UUt U >HF F F ^t UTU7 TO ftfur
tft F FUTO TO, UoTH TO7 TTOoTHU Ft U>HFUt U UUt
U, TO W H^7 HsTO^t UI UTUT tft £ TOFt oTU?ft
Ft F1" FTH £ FU3 7 Ut F W , UUF faweFUtUU7
o f U F T O I fTO F ^ HHT u f e F 7 few >>fe f T O f T O F ^ F t
TOT UFt F f e t Ul faTO7 ^t HUTt W FUTO oTU F^F7
U, § U UTU1 tft F t Ut TO F f e 7 UI TO feu orfUF7 U fe
U 7 ^ TO fHUf tft F 7 Ft HUU U F UU HUftW § ^t F 7
# FHF7 UI UU^f F^Ft TO7 U UUt U UUfeuUTOSoTHU
feF HfuWF7 UUFfeUT^"UUt UI H?>>fe FW UUt U feUUH-T
M W UTUt few Hfet tft UTVft TO ^t WUT UU I
orutw £ orfro 7 HfUWF7 F 7 UTU7 tft ?TO Ut Ht, TO"
feu^r ^UF 7 U, F HUFt oTUt FWI F feft £ HH¥'6<£'
F 7 ©H £ UU7 TO7 orfTO7 I ^ W TO fe^r F" Ut W©Ft
U, feuW Ut UTU F UTO fe UWF TO TOt H7
( 183 )

H<5HUUtW ofUU TO I feH U^1" Hfe Uoffe 22 HiftW HUT


UfetW TO I <S'cSo(Hd U feHfe Ut HUTU offet TOSt U1^"
HUT TOt I o f e t w £ TOUt olTOt Ut TO U H ^ TTOofHU
H ^ H U1" WW Ut £ orfTO1" fe >HU Hfe UofH 7>Uf, TO1"
I U U UU1" UofH u f e w feu U1" 3" H^1" HsFH H^fet I
wft HTHoT u t UU1 ^uut fe cS'<So(Hd U f f e u ofet
UUfe HUftW "J HTH1" cSU feW Ut ?> UUTO U <3"TOHoffe1"
fe fife tUSf W Ut Hfe H^'td'd HfeU feW § H W#,
feU Ut WW7 HUU Ul TO ?TOomU Ut H^1" §ut o(d<Sdl
>HU HfewU1" crfen o(d<Sdl I fenfe U HUft feoT§ U UT
HUTU U UU feU fife FUSt' UUU, fey" feu WUT feu
TO—UHUre H. u f e f e u fHW Ut UFHU oTH1", H. UU7> few
fife oTHU+, Aydtd'd tHT few, UUU^ UTFTU few tft
Hdld1^' U , UU^t UUU WUUUfeHUft 7FHTO I H. UHfe
few fife HUUU1" OFH1" u fen uf1" fenfe u t HUTU UH ut
fife ¥USt' uuut » f t W ut WW tft § TOUt offet fe tft
1
ro feuu oTU ut TTOoTHU U H I feH U*U Ut WW 7PE fHW
Ut £ (WW) ufeu fHW tft t ^UTO U Ut UoTH offer fe
HUTU UU1^ fe W#Uft, UHt HUTU U 7FH TTOoTHU U H
tTO1" U I U f e ffe1" H3TH, Wft UUfe >HUT HUT W I
H feH U ^ r feUU U1" UTU1" t f t £ HHF1 fUU1", ©UU
TTOoTHU Ut HUTU ^t fe W Ufet, fey feu H. UUHt
fHW oF§oT oTH1" 3* Ht I
—o—
( 184 )

mr?> wfz f s " wfe >rutii


TTOt cS'cSotHd W © ^

1
U U HUTU B TO uu U U B U t oftut 3 + u w ut

offeS" W U t fa" HfeUTU U1" UoO-r?)THT W U TF U UoTH ftfew


U7 U W W I MUUUT ofU UoOWH1" few UT UoTH

wfew:
fax 3H iw fcirfj gfPF jpr mm raf wfe w f n
(war got)
feu UoTHBW W UT U W ut B Huru § u*few fe
UfU H'fdy U T
§UHWU T
yorHWfUTWUI uwutnuru
? T W <S'<So(Hd W § S " W W fewu U U I feoT U feUUTH

UU^f TO feu s k UT U H U HTU feUUTH, U W t U U 7 > H U

H^'td'd TTTW W UT f U W U U W tft UJU H'fdH W U t W W H

oTU3" B ' B o W d § W f e W T H U U M feU feUTU UTU I W W

feH fewfe U t H U T U U BtBOTHU fewfe ut HUTU U^t U H

W 7TW W UU UBI WBoTHU U U U $ U W tft B HUTU

H H U HUtfe H U U H U 1 U f e w I U W J H U H B W W UTUWtW

wrwt u1", feu us" w f e u c u r f e w u w ft >hu uhuutw


u f e w ft, feu U U WT U W tft B W f e t fuurfeu offet
» f U H U T U feU U U B offer fe H T B U S ' feft H W oTUB U 1

UoTH U f e w ft U H U U 1 Ufew 1 " H U W U y S ' O s ' U l HTUt

H U T U feft1 U UfeS" W T W feUUTHT TO H W T U oTU W W W

U UTU UTU U t H W r H f e H U t fe B T W U H3" I HUTU* B TO

feU fefe U ^ feft1 U UfeS" W T W H W W U r B FTUt U T W

U ^ fe HTU U W ^ H W r ofU I H U T U U r feofe U feH H T U W

§ WU UT feft1 W T W feUUTH oTfes WUt Wft U W UT H W


fUw w ^ Kt aif ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
fl
fl

3
f
f

i
i
__ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

T^St oTU?ft, F HUTH TOt U H* few F t H^ 7 feu


H ^ T ^ f e l fej orfu 5T FU?) TOT FT W UtHU few F t
orfTO WFTfe"HHf 3 7F , F F ^ r UUT HfeoPU
F # U F I "UU WUH f%U TO-^TO TO" oTTO feUUTH feH
UTW § 7)T VfS I HUTF TO* HTUt F t HTUt H^ 7 WW UtHU
few F t § HUt UTUt I ro UTUT F t £ ofut fetft?ft>tfU F
fe»TO Worf ?TO HTOT offet fe fe37F WW7 HU^U
HK feF ro HoTFT U F1" H T f ^ ^ feHTU WT ^ F l H W
fe HU^U y d ' G d § UTU WU U F ITO WUTTOT
feGfe FT ^Ut H^oT W © F t U TP" Ut TO ^Ut TO1"
Ul U HoTFT U fe feH H ^ t HH7 TOT W% I UTUT F t
orfTO TOT UU HT§ FT UoTH U feoT HUfe F W U WU
HU^U UcT^r HUTH § feUTO) ofd^'G I feu UF?7 TO
5T oTUt UH UU, UWt TOt UTH U UT o r f r o WUT U F 7 WUT
F F HU offer | oTUt TTO F1" W HU#U F t UUTUt TO"
£ WUT tTOUT I H. HUU?) few orfUFT, tft HU^U y d 1 Oct 1
UUF W " U feoT HUfe F W U feWcS'cS oid'Od 1 H 7 TOt'
U HoTF11 UTUT tft orfTO TOT W f t H 7 UofH TO37 U,
y d ' Q d 1 FT UJU ?) U I feH FfT feuru oTU HU^U F t
FUJT F t feclfet oTU?ft HU offet F 7 F ^ F UTH FUf 7 ufe
Ht I Hdld'O W H. feWUT few F feH F t W W FF?)
^U F t FHt?) Ht I F F fUUTft U F 7 WUF fe HU^U ro
fUU1 U H FUjr ^ n -gt feu?ft £ UTU7 tft TO W
UR FU] 7 S R O F t t r o t offet » f e feor FRO7 NNTE F 7
( T O U t V F H 7 ¥ T O 3 ? u £ t r o t offet tft W U H t
»MU few HU UHU f w u r few £ £ HUt^FT^^Ut
TOoT fTOU fePH7 Ht I H feH § U ^ t W FoTfft^ 7 ?TO U ^
( 186 )

feH Ut Hfet offet, UU feH u t Wds?'U) Hfere U Ufet I


§H U 7 Ht.WH.Ht. u f e w ^ u MU ufeWH
d'ftkjd1 UHUUTHfeU kfH'H otd^'fewi § U ^ f e H^U
ufet UU ^ W £ u f e w fe feu HBoft HU § U7)H Tnft
UHoTUtl ofetW £ HHre feut fe f l f W feW W UHU7
fewu oTU feu1" u f e UU f w u 7 feW TSUf >feur I WU
Ut U WU oft WU 7 u i H UU U 7 HU ^US 7 Ul WW u t
feuu U WU feu WH U UU?7 offer, UHt HU^U ^ H U
U U f r ^ t U , Hdld'1 fyHcS'cS o(dcSdllW, dd'd U7> s^Uddl I
UTUfeUU7oTUUF, dd's/l HUTUUUt d<9dll,UUU^t WUft I
HTU7 £ cTO Ut QcSdl offet fe Hfe UU-HU U t ^ t w I t
UU UU7 UU HUfe U 7 UU7 U U 7 feU7 HUtU "SW Ufe 7
U, WU feu ^t feuu7 oTU fe fews" UU" ^ UT fuu 7
feife7 TP few ofe I U 7 UTU7 u t orfus" HUT, VTU7 u f e
W Ut U, UHt US 7 UHH7 oTU HU^U ^ H U fefe7 UU]7
^ t U, feH oTU<5f HUTU7 U f«HcS'cS UUfe U7> ^Ut
H'ddl UUIU H'fdy feUU7 o(dcSdl I feu feut Ufe ^t
>>rut u 1 ?>ut ^njuuft i
UU HTU7 U fd ^ 1 d ^ u f e U 7 > > f f H U ^ o r ^ ' U T U U H S
HUT I WWW UtUTUU^vfe^HTUUfd^'d ^^ffeUSoT
few I H WW u t U UU?> H f e UH I Hfet sTU?) oTU U UUU
fewu7 few u t HUU7>t UTUU^ UTU Ut cftf U UUU7 £ U?>H
few I u f U H U 7 ? ^ HfdcS'HfeW cffuW I feHU'fe?) H1?^
WW? feoT >fi" £ UU U?)H few, feH U 7 7FH qTHUtU feW
u f e w feTW IH: fewu7 feW Ut ^ft HVft W^T ^PH" U?> I UU
UUfUW ^ f e UH U?> I feu U WW Ut U UU?> U Hfe UH I
—o—
TO TO f w WW ^ t o fnui u t
n

i
li

I
i

iI
( 187 )

U W W Hd^fd (P3-II Jri¥ WU c7>F3 II


(>HdT $38)
Trot m ^ s ^t w i f

Hd<^d W H d H d J ' ^ f H d d l o f l d l d i y l l U W r f t U U o T H
TOHWdd ddcS'Kf^fttefe^^HWHHftPKTUtfe
U^ 1 " 3" fenrfew, HUWU 5 0 few u t , U UU Wt feU1" HUU1"
MBTFU UUT U W fo^rutW" I U W U t B UTU H r f u u U1"
UoTHBW W 3" HUWU y<£'6<£ W H U >HUUTH o f f e t U UJU
HTfUUB 5dl Hdld § ^ d d ' O d WHUHUWU *U
UUUTUt UTHt I U W U t B HHU 2 0 0 7 , UcJ7 WW feB
HWU >>fe WU UT U ^ " frfe U UoT w r f u w I U ^ T U o T H W U t
B W T WTU WU UH oTU HW1" U UoT U W rft B
W J U W TfU I ©UUU HUTU B H W oTUBt HU o f f e t U fe
UTjt WUUWt UTUt I H U H W U3" UU U t fe UUt Ht U1" U ^
UTHdlcS1 3 d o('d<S dldHtUUUHt I H T f ^ u t w f t f e u i F U U t
fe feoT UH UUW W UTU U UWT U S t HU U UTUt I HUTU1" H W
oTU UT UUU UH U UUtW HB I UWT B ^ UTUHt Wt UU U UTUt
U UUUt Wt UWt U UTUt, feH oTUUT HUTU*" £ f f e r oTUBt HUt
UUT^IHUVftutfwfw^WTWWtWUdl HdldW^UW
U t fe U^UU UU I fUU U W rft BTO UUU f W T U oTUU HB I
U W Ut B W W W u w t w WTWtUUJTUiUWUTW
frfur w*wt u u p w f & w >hu u w ^ t w " w w t u u p fe
vftu1" frfur u 1 " w w w w feu71 few feu HUWU u t HW
fet, fe vftu1" ftfur u t WBUTHU B f u u ur HW oruu u u u
( 188 )

£sr ippjj ifhr zjbuw 11


TTOt ftfur H t H H & fcSdl'd TOH<ft

Hd^d Ht H^ 1 TO BU TO UUt U H WW tft TO


TO ? H^7 oTU^T UU TO H HUTH7 § HUTO H UHTOI
fTO H fHHHUt HTO feW £ TOHt oftnt, tft f i f e
o('QTo(W H W H HUt HH H t w W HH UUtW § TO
H7?? ft UTH I fej TO fHU Ht ofut Hfet ft fe WTO
WW tft TO TOHt oTU fe HUtW W T ^toT oTTO I W
tft orfHH, feH §ftt >TUt ft, feH H W WU 7 tu^rr ^
TTOofHU W § H I J W 7 S f e W Ht I H 7 ^ £ t f e fU|§
ITfeW Ht H7 HTO frfur orfUH7, W tft, feu § u t vrut U,
WU" tft £ U3 7 UTH u f e w I TO feuiF oTU, feH Ht feuj7
3toT ft H f e H7 UTU1 tft orfHH HH Hfet TO B UTU
UJU W ftt UTUt U H 7 UTU WV feUU7 o(ddl' I H ^ H t tj'tdd
7TB U^t feut U^ £ feH H feU UU ^ feut TO HU^,
1
feHHt d'ddl ttdl H'«idl1 MHHBtj d'o^d W H fett'H
oTUH1" U, ©H £ fetP©, feup UH Hfeuft I UTO feW £
feH HcJ7 ftt oftH7, fHUt HTHU TTO UcJ W U HUfet »fH
VPH7 ?> s*'o(<!d TO B feTW H 7 HTH1 Ht feup TO UTUt I
fen Hft-TlTVPH7 oTUt ^ U W uf UTU7 tft H HUTO OTHt
UUt H w f t n 7 fent uut I
—o—
t

(
i
__ __ ___ _ JJL8iL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TTTT & Hfur fti? jjfo BUT II
T r o t tT sra* f i f e ^ ' Q u d Ft

f i f e td'Oud H f u n t e HUT7 fatf7 f O T W feoT VP^t


tT ore dldVl HT I THH tTPH7 H ^ P t f 7 UT TO, H ^ 7 oTET
?>Uf Ht I irfu&t c ^ t 7F W7?) oTU Ht, H f i f e H ^ W
oTCT feQ" H. w f t e f w r fewt UTFt Ht fHUt
fews ore Ht H f i f e ^ u ^ o r fewut uret
Ht i u h u t w f t ran fe^w v r n t t t ore
^ feVTBT feu SUoT U f c J W I i r a w U UTEt, U I ^ T "
feu TO7 u'QVl fefw1" ©re h Wot § ^"-ffs7 ^t
feu7 oreHtSorfeH3iHcfT9uiFi fen^r ^ nute7
>>r fuptf 7 , f i f e ^ S o T £ of^or sr f i f e ^r €
^ 2s7 h h o t fire" i f tfti fen hvt 3wt?r
?7Uf H?> Uet>>F I oTSor ^ f r p t f 7 TTO UFU of^t
Ht I feu H?> 1 9 4 9 U t U f a Ul VFFt £ feoT fe?>
W TO M7 feoT ofu# § >HUT W fU^7
of^oT H TFUT HZ f E H 7 oT^oT § >HUT WUT UTEt H 7 fife"
f%U $ fUPH7 H <J5oT £ fecTS" U # W t V7
>HUT I UU ft^ o ^ o T VPU 5T cPiSt <So(H'cS
U fUPH7 I rKT UH 7 OT fe oT^oT § >HUT VF8t tT ofe
£ u h 7 ofnt t f e M 7 £ fen § o i ^ d 1 H f ore f e ^ 7
h7 f n w £ feu orfu ^ ^ ^ f e w fe fen
^ ^ H f%U oft U, feu B 7 i r a w UHt Hsdtfl U I >H#I
^ z t Kret r l ' ^ d l l I iTC1 Vffe^H7 ^ >PFt H 1 X f f e ^ fe
H W I fe^1 w t B 7 feu orfcfet fe H1 H 7 W T HoT^t
Ht. K ^ W W d W Ht I K H 7 f%U ^ t W tt'G'dll
( 190 )

H^ HUT <
5T WU TO1?) U UTS'I o r f u u fe feu H1" USt

VFSt Ufe U, oft offer W% I fefU UU orfUU feH §

feHutxTtu^TOHuyusfe'w^i w fen § nfeuft i


fen U^r ut offer ferwi W M ^ fen § ufet
Ufe sfe" ufe I fedcS' £ -£ HUfe UU 3" fy<H»'H
OFU^FEW, w f e w ufew<su UHUUTO U UU ^t ofet
uuj 7 H ^ UTU uu fen u 7 fe^TU TP u n f e w i
W 3" ufet t feHF UfUWW H: W f f e feW
feu § FTFE UUSUOF £ H UU fe TO ^ feu fen
§ u u t ufet few ofe TO W U"7 § U Hfe I
UU TTOOTHU TO Ut WTO WU\ U7FEDCS'U7 |TU?F"
u f e w fe UTU1" u t U S ut oTUcft ^ f e TO, feu?P" TO
Hfet u r HU1" feofT TOfel UU HcfeU u t H ^ TOUt TO

oTUUf f r o feofe feu UTU7 u t U1" fTO^ 1 " W T U l feu

HUU W § U TO fe U U TO UTU TO W H W >HUUUT>fl"

UTU1 U t UTU "U U f TO U1" feU UUTO oTU US UH

TO I W ^oT Ut WW Ut f TOUt offet fe feH Hfet

Ur feHTUT fTO feTW U I US7 W T oTUUt U, W U Ut

feuiP" ofe UT g r g i ^ £ feUU U t ?>UU <TO UoT

Ufew fe feU1 W H Ul o r f u u U t HUUU W I U ^ tft

orfuu »fer UTU1 u t u ftfir WH Ul feH Ufr orfu


Ut US UTO UH U o r f u u »TUt W U W Ut ^ Uofetw

s

UoT t for 5 u s t w U fe§l feu »fut WM ut HUTU


$ ufeu fero fe feu uurut *u u s t w TO feu7 u i
UTUT ut £ UTO offer u fe Uofet feu UStW fe?7

fe§l feffe feu?T £ HHfew fe feU ufut # U Uoffe

TO7 Ul ofetW W U f e w Ur feu orfTO fe feu W


_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ J ± 9 ± L _ _
OTt u o t f a r ystw ro # u Uofh-r Trut" u i
fOT £ u f e u t HHU TP" BUT H* feoT few >HTUHt
£ § H f e w fe Hfo§", W t f t £ i f e 7 OTcS"
H 1 fe H1 d 1 offer U, Hd^d Ht oPU H ^ 7 Ut U 3 t » F TO I
UOTfrfr HOT C5T H ^ OT H1" feu H f e UTO orfu UT S o f d l w
cTO HU^U H t H^1" feH fUH1" I F ^ E BUT H1" u t u t STO
UOTt feH OT fHUt IT UoTUt VPHt H feu *H UU
WIT UU IP" UW § HUt H f e I feH Hf 1 "
UH HH UOTtW" HU f i f e HUSHoT § HU UU I
w ^ vfte" H UJUHU OT UUH vrut § HUH W
UTUt I o r f u u t OT WIS, WU+ f O T WE W H1" feu o r f u u t
utut fewS OT, f i f e HU^HoT fe@fe H H1" OTHt UUt
feUHt H H § TO § U H W t I MUT VTUt H OT orfUHt,
H oTH OTBt U+, H § oft u f e w U, H H1" U1" I H
§ U HTE 1 U H1" UfU?T HU B f e (tfoT OT, H fef feTOt
UUt U1" I fo(6To( feoT H1" H^1" OT?> cTO H feoT cTHB
TTO H ^ H B f e feTO TO UU TO i orfUHt fe H§"
# U UT f i f e HUBHoT ^ E orfUEUt # U » F UTUt few
Ht UU, fet1 feTOt feUHt Ul H TZjf ©U H 1 ^ , TO
H t ->H T TO f i f e W U E UfU t / ' Q u d Ut sfe" M 1 © H1" H.
W f t H fHUf H Ufet ^ U3" UH UU I orfUH WW tft
H t U ^ t feUU1" UUt VFUt 3 f e U UTUt H VFUt £ feH
H fife" td'Oud feH H UJU ^ W U I feH fe?> H" H ^ t
f r o r o ut uutl feH Hf 7 fewu UTUT Ht feuur
OT $ HOT W E feH TO I
—o—
i?i.L _ _ _ _ _ __
H TTUt IJW TJ¥ fesf SB7 II
(WdT Xl^D)

TTOt ^ F t T F J fHUf fife tg^T

Hd^d Ut H^1" H^t Htft tFUt U I HUT3" W Fret

^T^HUTHS" PidHcS'cS otd^'Qd 1 Ul far cTU^" H^t 3*ft


H^ 1 U UUt Ht H W tft ^ t Hd^d ^ tff U H^1"
aTU^7 UU H?) MH Hdld' t USF-HUt W
rft fat TO H?>, fcdcS1 feofe U rFE1" fe HUT
rTO1" fe W 1 " tft ^tt'dl traf tddH<S ^ UU U?> I WW
tft "fen cJ^" fHUcT UcJH1"TOH?> WW rft H ftf^

T T ^ F UPJF^U TT^F1" U77, O^FDD H O ^ W UPTFTG-

STcF TF# oOf^-^t^ H ^ - B ^ t w WW w f e w


o(dcSdi I TFW ^ t W1" ^ > T T
H U H ore fe>>F ore H1"
rft o r f f e HUT, H ^ F W , »FIF FOR oreTT, FRNR
HW 1 u , NREi H HHT OTH^1" YD'fy^R ^ HUT? feu
Bfe tdttdll fe fej t ^ r r ^Tfe>>fT ^T oTHU1" Ul W• ^ F
H ^ - B H t , ofire feu IF fen H^ feu WoF fe>KT
ore w fen f & feu i f sr ^ o t h shj fc>*F ore i
fen ore # fife u t HUTH & uor f^H 1 1
TJ?> TO W rft ur1"fe>)FUT,f z w HoT ^ t H5TU ofUH H?> I
—o—
__ ( 193J

HWcT cfe jhr* WFt II


Trot fiffur fife- ^ d i Q ' Ft

Hd^d Ut H^1" UU1" ?TO UH UUt Ul Hfe UU W


3" H^1" oTU UU TO I fife UUTfe W Ffet oTUTO feW,
FRET MUU fHW, Fret uucS fHW, Fret nuure1" feW
>HU UU ^ t ofet UTUHU feu?5T U fife fcdcS' ?TO H^1"
ore UU TOI HrfUW § W u 1 w f e w § ofet ofet
fe?7 u ure TOI W u t u 1 ure IRO u t w f e w HUTU
TO, u w u t w f e w ?ref feu i n r o ureu to, ure
ure u t u^1" feu feu ?ref f r o u t , u u f e TO ^ u uu
TOI feu HVf § WU o f f e r oTUUt I feoT fe?? WH §
u u H^1" u 1 u r o w HVT u f e w w TTtnre, uuut HF
ut unnru u feTW w Fret UTO luW, Fret »fuu
feW, Fret Huure1 feW feur u f e TO ur ufe1" ore?? HUT
1
i r e fe hh 1 ?) u " n r e 1 ut Hor few i to u1" nre 1 " u t
sfut TOUT I USUf HUU1" ut w f e w H 3" ure TO"
H'^'dl I ure UU fe?) ^feu 3" feu W UFEUTI feu
few ufe1" ut ore uu TO fe w u 1 nre1" u t ^t w
ure u w ^ s " nre ut orfuu ufe 7 ©rut u f e u , fe?1" fe©1
?ret ureu u1" feu MUT1 UH ur orfuu u t H^1" oft urufe,
HH1?) u1" nre 7 ut Hor few u ifut w uretn ^ t u
fewi fro1" urfro u t u u nt fe ure u u uuur w TOU
U oft #UU TO fe feu?)1" feu Htvru u t w UUtW FUtW
TO W UUorf ^ r f e w £ W UT WW tft § HU1" U f e w
U orfuu u t WU ure UUor HtHU U FU WH TO, TOH
ure feu n r e f e w ww u t £ u f e w fen £ # u to
( 194 )

H 7 VFWoT feu Ut U^ 7 Ht U for ^ few §


HHUrfuW Ht fe HU7 B 7 BUf UHW fe HW feH B
offet Ul TO tft B U f e w U 7 U orfuu tft HW
WW B feU7 ft fe HU1" B 7 UTUU UUS7 ft I WdUtTVft
W tft orfuu oft u f e fe© BUf UHS 7 , feu UUt U 7
vrw ft u 7 w f f But uus"7 i w w Q uuor i f e 3" u w
B 7 UTTI U 7 Hd^'d B HfeW fe feu U 7 UTW oTHUt
US" UTUtl orfuu7 tft WU Ut feUU7 HUoT7 UUT Ut
feW-fW Ut HW ft feUU7 oTU UT HBUU oTU I WW tft
feH Ut HUU7 sM^cS1 B
S
UU 3" U# UHB UU U HWUW
§ feUB7 B UW-1Tfet £o('Q<± U 7 UoTH f u u 7 U 7 HWUTU
u w - u f e t «do('G<i WUT UTU U UUTW w f w w § UoTH
offe 7 fe fet ofU, UU HUTU B 7TW W7 # fet Tftvfe
W^, UUoT feUW ofU I feB7 UUB ofU 3" UUorf" fe UU
feU U 7 feU UHU UU U f e UB »TU feoT UU B orfuS"
W W© wfUTWI Ufew 7 U 7 feB Ut Ut HW Ht US" U ^
u t wt HW U7J ufetl ufet »fUU ftfur orfus" WUT7 fe©
UUB ftfw UUt WW tft Ut Hold], UU ftfe BUf WUT
W UTU B 7 UUoT TftVTU Ul Ufet UUB ftfur orfuu7 UUt
feU U 7 UUU cSd'd1 Ut UU few I WU 7 US' U f e U
HW oTUtft I US" feu H. UUB ftfur H f e UfeWU
WTUfe7 HU7 VFS feu7 ft, feH fe fe HUU UB U
feUB7 U 7 UU wt orfet oTH fe feu7 ft I
( 195 )

3nrc?T ft^J WSfU E& UfT II


W W U 3 T J W Z & W oft tell

(nfer 323)
TTOt 3 P 4 3 " J U * ^ h^T

HcfeU Ut ffer feH HUTH7 7> UUH UU UT W ^ feu7


few I jfe 7 H7 HTU Ut U3" HU TPBOTUTO""UU utut
H M f e w OT ^sT d'0To(W H H. UWHt feW ut B^oft
^fHUtUUOT OTHU^H^I feH utut § OTt UU UOT1"
H O T § H TO VU feu feu ^ t WW H F E W UOT1" H U ^ U H

UTUU B Hfet Ht I feH Ut HUOT UE?> %B Wfet feUU feW


HtfHU UtW OTt UUtW OT *H HOT 3" feHHUtW OT
vuHH1" i urutw £ fen § orfuE1" fe feu feofe1 ut ufi"
^ ^ u u t w " H o r B H T u i fen OT^" fen h1" TT1" ^ f e t fenu
feW ufe 7 it feiw i fen ut Hcfeu *h ftfe vrfeBT h 2 h?>e"
feW HUTH 7> " f e 1 " H c5T j f e 1 ofd^'Q'id 1 fUUT I feH U H ^
*H BoT^" H t HBW Ubft UHt M H Hdld' £ © H t © H t orfUH1"
H B H f e t OTH1" s^'foG H ^ O T I feH 7> HBW ^ t OTUT
feH H1" TPH HBW ofU^ HHUU u f e w I HUTH U t
feWH1" W ^ W U t >HH WW H t U W I T OT5T f w HUTO
H ' u t <V<Sc(Hd u M T O ^ H T H B U T V U t H B o r r ^ W © E T
H 1 ^ UUH H*F ft fUTW I OTt Ut.Ut. U^H I H ' d d W 7> OT
T^ft Ht orfUH I OTt H s ^ ' d ' £ UTU1 H t TO TOHt o f t n t ,
H H W f t wfi-TH # B HU#U WE H f e U1" H1" OTtw TOB1"
H1" tf^ToT UU 7 ft fefe Hdld' H ^ 7 OT UUtW US', TO H H
TO HT UT HUH UT H1" © f t OTt ^ t ?>Uf UU 1 , feu oft OToT
U I UTUT H t o f f e u ¥ f e t UJU UTU U t H ^ " § U ^ t - U ^ H ^ t
( 196 )

U W U?? I for UTUU UU1" Ut H ^ 1 U, Hfddld t f t W


O'dd-cVtHd U UT H^1" ofd<^' UU U?? H1" u t U1" >H5TFt>>ft
fe??1" feU Ut Hd^d fewu US1" Ul UTUUfet UHUt U :
HU7" sr c r u f e w f i v
ufu cid'^fe view whii
for ww ut ut feuu1 u f u t fe??1" feu
u u f e t u u f e t >hu y s " u s t w u t fewut u s - Hurt i feor
HU feu H. HUU few u t HfeWS" ^ H £ H^1" offet WJ
UU ^ t HUU1 ^ r f e w £ H^r offet I UU HoT UH UHt fe
cS'cSoWd Hd<^d U t f e ^ U H U U t U I feu HfeH1" orfuS"HS77
U U U U I UU UU U"feHUUtH^r oTU?> HUt W Ufe I feoT
fe?? feHUUt W fe ^H UU ?PH U f e w fe WH
£fe<H"UUH U UfetW U »fUTH fe?? feu H^" HU oTU??t
Ht Ifi-THUUtHU1"feWHHTU ^ H 1 HUU1" U fe feu1" WUtW
?^ff, oftj £ ^H fepr UHUF I feH & UTU § UH $ U??
TP" W # , H#U fe?? of ^ U feH??1?? oTU 3" HU^U
*U Ufe" U S " f e w U H?? feU feut feoTU fe feu1" WUtW
??Ut I vfeu W> feHUUt feur HUTSUT I tTU H<feU ^ H t UUf
*U UUU UT #UUT U UT u f e UUTU feur U U^S" HUT UH
U??, # U UT UST UH u f e w I orfuur Wit U ^ § fe??tw
feU1" feU1 W UfetW I UHfeTWU1"^ U UoT W ufet feu
cSUt Ht I H?? feU HUU1" U fe feU UTU1" Ut Ut Hofet W
<Jh u fern u u s t feut u ufet u t u "Sr ut yfe1" uru ferw i
H#U 3" feHUUtW £ u u t u u t ??TH H ^ " HU oTU feut I
H^r UU ??TH U H UUt Ht fe H#U UU, UUfeU UU,
U WH § UU UUT UUT yft I HUTU1" >fU1 ' n f d c V H ^ r f e u j j '
UT unr uruutw H^T uru u u t w H?? I H^T ^RFEWUTHUUR J
( 197 )

wt for HH1 Ucft ft UUt Ht U W tft U HUB HS" UT HUT


Wt ftfU UU HB I U UttHdd fe UU U t U ^ U UTHt
U1" W tft fe UBUt o f t u t UTUt, t f t UU1" H f e oTU3"
feHUUtW W fe UW feu1" ft I WW tft B feoT few1" W
U1" 3" UU feu UU?) W1" 3" UUJ1" U f e U1" UoTH offe 1 ", feu1"
feu UUJ1" U U , UU1" feoTW WWUF I ere f U UB1" UUJ1" UUS"
*U UU U t u f e feoTW w u t I HUTU1" © U UU1" fHHUUtW
UoT Ud ^ ' Q V l W U U t W I UU1" o f e few o f e few feoT HUUT
feftt US' UTUt U HUUT WUt U ^ B *U UU ¥ U B wt WUT fe"
©u 1 fnut feuT ix feu ut TT1" UU ufetu I (HU) BUS" ftfur
tft ftfe" vrsur w w fuu1" H. UU1" ftfur u t B ufewt w ^
UUU H'fdy W t f t U UUHB o f t u HB U fe u 1 ©UUU
§ U 5 t HUTU OTUU UU HB I US' WW H t ^ W UoT ufeS" U1"
HB US1" UT feft ufeS" WUt WW t f t B U?vUt o f t u t I WW
t f t B feu?ft U t UBUt U W B oTU WUt I feUB1" B HUWU U t
H W f w U UU1" feH1" few U feH WW U U HUTU HUUT U"
UU UT UoT UWt U1" feu?ft B 3UH1" UU uf UWUt oTU UT HUUT
feU UU1" o f f e 1 " HU oftu1" I feUB1" £ WU 3" Wfet feVfU
ftfur tft w w u feor u uuftfur"B WUT UT u u u t u r u
uut oftut i
—o—

o r roar UH" tflw ro//


H^/t fera* n f e nt

U W tft H W w t U 5 t fet BTW oTUW UU UB U WUS 1 "


feUBH W oftUUB U1" UfetH wt BUt ' Q'2 I HUU
UU?™ ftfur tft u 1 U W tft HUU UoTH u t W TWU UU
( 198 )

TOI HUH fapww M »r uwt Q


TO I feoT fe^ l Ki ^ n j fHUf 7TH >HTU3T s^'dH £ss W UTH,7
H f i f e UnUT ^ f u u H Ht H+ g r g r rft S HUH § i f f e ^ ,
Mre feu7 fe U, f W fawU1 U HUH £ U I T W
t f t feU HU1 ^ i ^ h 1 U, feH fife UFUF ttfdd1 U feu
H^r oTU?7 Mrfe^T Ul 3TF fe?) ^ H U oT^1 feu feu
HUH fUP>T Hi" WW t f t £ feH § tffe^F fe HUT
T T H o f t U H r f e H H t ^ H U ^ r t f t £ >>TU^t UH?P" H
?TH fe>KT Ht, § U t UH f U H 1 t f t HUT g g j ^ f j | 77135-
Ut feEf 1T5T u f u ^ " u t TOHt oTU f U H t H WW t f t 7> H?>HUt
u fent i fen £ uftresr HU^U u t H ^ " feu fun 1 " v r f e ^
H t u HU^U *H H HlfU >tflfe ITS" U&U U^, fet feH Ut
fe§Ut TTHt UTFt IfeUT^rUt HUT?> H^T U^" HoT fo^ UUt
U H feU^r u t ^ t HUH Ut ITU7 Ul U 3 feu?5T £
T v ^ T tTUfr y d ' O d feu H IT^T feu gUH ^W offer
U VU uftfu jdldlyl H UTHT-F^ feu U?71
—o—

fSJT eft fife TJZt H& UfeW


f3B TPTPSC UBJTfe Wkll
(wm 8o3)
, n , ft n *% t u
(H3") H H ^ d ffiUf tft S B *

fe^T feddUU, H f u r f t e HUTT, HVPTT ^ r ^ t fife


r
UHT fe& Hdtd'd W fHUf t f t U UJU 4 UHHU 1 9 3 2 §
yHU £ TOH fe»T, ftTH UT TFH tTH#H feW ufiPH 1
f m r \ fyocs'1 ut i t ? u f e ^ r ut wurnt ^ w u t ^ nt i
( 199 )

•fawn ftu3T fen y r o Huryuu u t OTTO <PTUT I fer


fe?7 y d d d l HU feu TO u f e r oTU UU TO ^fet HH^d
feW f f t TO TO TO TO TOI 1TTO fifur f f t TO fe
cS'cSoMd TOUT UtHU fifur f f t TOt oTTOt
TO, fecj7 £ HU^U H 7 OT HU offer U M H HUTd1" ^ r u t
f ^ o f e feU Tfe1" OT WW ©3 1 " UUtW TO I feU u f e TO
# ¥ f e t H H # H fifur f f t H TO £ U ^ t feU TOtl U ^ §
H H flTW H1" TO feU HUt WW fe H W\ f F UT H ^ " OT1" I
fen u^d § w r wuft 3+ f w t uru1" ufeu fifur fft
U HUTO UU I UOT o f f e r , HUU1" oft f f , H^1" oTTO H1" HoT
Ul oTCJ § TO (S'cSdHd UUU 3 * feH £ H#U H^ut
U f e VTH1" f f t f UHt fe H 3 * <S'<So(Hd U B fTH 1 " U I H f e t
£ feir feoT y t j d d l , feH § U U 1 OTTH o r f t f u TO, feH U
OTHfofl TO (S'cSotHd UUU 3 1 " HUTd" UF W t feofe
Ht H UTUT f f t feu u f H ^ r OT^1" UU TO H* ¥ f e t HH<£d
feW £ W W § f e w 3 TOHt o f f e t UTUT f f t TO W T O
UUcV" feu UU H yfer OT?) u t HHH UUH I W W f f t fifUU
U WU feU W U >H3 UOT offer H O T 7 U, UJU TTOoT W
uru u y u, H^T OT i nfet f n f e d fifur fft £ u f e uro
feu1" M 3 Tfe1" feu HU UIH I vfu?5T 31" HU^U Ut H^r feu
UU" I ©UUH HUU Ut ©H'dl TO ^ t UUH H ^ oftdt I
TO 1959 feU feu?ft Ut fefut HfUHfe UUHW
UTUHWUT cS'cSolHd feu W fU3t >HH feu?ft £ feH
HUjr £ ^ t HTU TO B f e l
( 200 )

HldM Wlw rt'rtof' t 7 l / P # Ufa TFtfll


^ F t H t e W fifUf t f t

fe HtU7 feW rft U t HUTH f w H?F oTU?>


fife" HUTt H W H feoT > f # £ W tft W TOHt offet
t f t H1 H U ^ W i f e 7 Ut <S'<So(Hd dfd<£' Ul feUU7 cTU
UUHf W7 B 7 WW t f t £ i f f e w fe BU 7
TFH oft u ? MH fen u 7 v f e 7 u , f i f e feuB7 u ? B7
FOR ^ u f r w fe t f t HU7 f i f e s n n u v f e t istF> u u f t H W
U >HH HU7 7TH UU3" feW U I B 7 WW t f t £ UoTH oftB 7 ,
£ f e u , UJU TTOor U 7 f U 7 yTJ 7 U H ^ 7 oTU 5T TOH
HTO 7 oTU H B" W U 7 » f f H B ^ t SoT H I feH
7
H f e HU?> feu B »ffH3" SoT H ^ 7 feu sTZ fUPH7 I
H^ 7 oTUUr oTUU7 cTC oflddcS fiftf UreftM 7 feu ^t
fUH 7 WcF jffUPtf 7 I feH U 7 HF 7 ** UIUH Ht, feH oTU5T
WW t f t £ feH U 7 ?FH TfteH feW W f U B 7 ! HU1B"
feH £ HtBH feW orfu 3" ut W § u t UUti WW tft
fen TTH ^ t HUH f w u O?uu H?) 1
—o—

wfti TFWt JJW W Oft faftr fjlftr Wtt7 7PBII


TyEF fiw tft

^ f e t 7>W feW t f t ^ft H B VftU7 feW t f t U t HUTB feu


H ^ 7 ofUU oTUU WW t f t £ fedt ofU ^ ITS" Ut cV(So(Hd
^fUUUIFI feu yfeH feu V7>H?> H 5T >H7U H?> I feu?)7
u t feO<n H7^7 tft ^ IffUU Ut >HB f f e 7 old^'Od Ut HUT7
(201 )

feut I feu w t feu WU U t H W feut Ht, feu HUTU B


UU UT H W oTUW^U W3" UTU B Wt u f e u U t fe©Ut f U U
HBI
—o—

TTWcT o f f H W Ufe" W F t l l
Trot >rat ^ r o fe ftfur

fUH WW HUWU US' UT fewU U FELW U1" HUWU feu


UW IT©S" WTRU UU oftu7 U1" HUT WW H. HU feW tft
»TU FIJW few ut B WW ut ^W UBUt oftut fe U W
ut UU ' u feus' U ' Q s WUTU HTB HW UUHI HUWU wt
BW* fewu ufew u >HU w u ut ut femr HUUT feus'
wt wft' WW few UTW offer U I U WU rft w f e i w
fe© UT wft feu wfew feus' few feu ofutu I WW
ut B feuw ut H W HBUU o f f e t I feuw B BW1" wfew
feus' few ot UTW offer MU cTO Ut feu QcSdl o f f e t
fe WW ut uufe § W W3" fe HTUoTU W © U UB
>HU uut HdtJ'd wt W © U UBI fet UUt UU BW1" feus'
few UT feH UUfT u" H W feus' WTU 3" UU ut BT OfU
7
UWI US" HT# *U feuu u f e © I uufet H W feu H W ut
feus" fe UT U W H t UH U UT orfus" WUT feH HUWU *U
U U W Ut feus'UWUF I UHt HUU7 BTW H W o f f e t U I feU
W§" w w t UTW BUf, UTU <V<So( U 1 UTU HUU1" s / ' ^ B '
W r f e W UT U >HU UHt Wt feH feB § Hdtl'd US' u f e u t I
7
UUftW WUoTHTUr fe USUTtWI W3" W # Hfeu feu
dd'snW§BtWWU^do<H,UrUS'HlSdnW>HUfe^
( 202 )

W T oTW U t f f e w oidcSdflW I H feH U^1" Ut U f e w I


feUTF HTO1" u f e » f u t 3" u f e w H'<5dl' I
H feu Ufe HU^U Ut TO UUt Ul feTO <TO Hd^d
feU TO I F f e w feTW I fej ^ t feoT UUU HUU Hd'^dl
u f e Ht fe©fe fen u 1 ufro1" f r o ^ t HU^U TO TO,
Hrfew feu u f e t HH fe ?)feUT U1 I F f e w U f e r Ht, feH
oTUUf TO UU1" WJg" 7>Ut' Ht UU1" I feH Hd^d feu TO UU
Ufet U f e © 1 W © S " oTU3" HT^" Ht I TO HU^U feu i f e U W
feTW, U UUU WJZ Ht I UHU1" HU^U ^ t UUUt W ©V
Ht H1" fe UU 1 ^ t HU^U Ut H ^ f e t oTU??t U1" TO W
fero yfe i fen cruui" HU^U u t u f e u u u 1 uu feur u TO
§ feu uut Ht I UU1 TO HU^U feu u f e w feTW U1"
UTOVffet ^ f e fe?) Hd^d u t UHt feu w f e W U FUT
U^r UTU7 U t £ H f e H d ^ d ' UtUU1" u r TO, U UfTO1"
HUTsT1" UT U f e w Ht, H uf HUTU HHU HU^U *U UUU I HUTU1"
U1" fed?T feofe Ht fe UUoTUHT u ^ - u t u U 1 Hdld' ?TO
FUt UHt Ht I WW U t ^ H f e UtUUr Ur TO HU^U feu
U1" 3" H3" u 1 ufro 1 " W U HU^U feu feTO1?) o f f e r , HUTU1
HFHUTUTO fyHcS'cS offer | feHTOUHtU HoCfdW?TO
UUUt WoPHTOT© f e w I H feu ?TOofHU feu WW rft
UT irfTOT f^THHT Ht I U ^TOfet fe?F U W U HU^U U^"
^ HUTU1" § fen?ro URU^T feuT|
—o—
( 203 )

frfzst SB WWW II
1
— f m z

W t t W t WU, W TP" IFfWf 1 " rft


pHdd* ^t ^Ft §H U7 fUH rft
Uf^r U^faf 1 " UUfrF, oPdldld UfipJTU Ufaf1"
fH.^d' o f ^ t <S'cSo(Hd tddy'd I
feu t^ddl'dl cSdH1 Ufew tTET tft
feH U7 >H T f rF^T tfU fcSdoCd rft
a u w W A • n . r « 1 •

fife HUT or UHPH1" HUTB1" TCU H W UPX1"


ft-l.^d' oTUUt cV<So(Hd U 3 W U l w I
U UrFU HB HHH HUt?F U^ Ht HU1" rft
H^T tfH^"
u
H"UT oTU ^ fHUU* rft
7
Hon? w u r u UU y ^ Hdld' c*H f ^ w W "
u^tM 1 " f n . ^ d ' o r e e t cS'cSo(Hd t i d y d u f o r i
HUB TFUt Ht UUT g ^ T fe^ffenr HUH rft
UU ^t HUTB W UUT few?t TO rft
?>UH 7>UH H UTUH UUT H W ^ f
f n ^ d ' ©reut cS'cSo(Hd u b w ut>>ri
ore ^ H MUUTH UUT t Ht ^dd'P^tf1" tft
WW rft 3 UoT HU^U § U Wf&W rft
H^r HU U UUt HUTH1" feUTJ UU'd^l^T
f n . ^ d ' oreut (S'cSolHd U U W
HoT 'U 1 U^H H^T oTUS rft
U UTFt HUH^Ut fEUU MHt H?TF rft
orent urant uu u fet^ ite ?ure ut>>r
pH^d' oreut TTOoTHU tddH'd I
( 204 )

>HHt HoTHt OTH 7T ^Ht W5T tft


ftHOd1 ^ t OTt HOT1" UOT1" OT 3" W tft
OT OT 3" H H^1" HUTd7 TOH HW Hfoft
TOfoft f n . ^ d ' OTHt cS'cSo(Hd H U W ut»P" I
HU HU H: fHHHUt H^ 1 " OT^ W tft
HUJ1" HU)1" 'd" W fHHHUt fTO" OTF tft
HU1" U3" t/l^'d' ©ITU ©HWtW
H?ft»ft fH.^d' OTHt 7TOOTU H U W u t w I
UTO1" HWU 1 " 7PH oTVT ft UU1" TTO OTH
UWHt WOTU f f t » T O UJU HUH H1" UUH
H^faf 1 " ftHhf1" H H d t W HH HU^U oPU Utw
HTftW f H ^ d ' OTHt 7TOOTU H U W U t w I
i r f w ?>UTU, W ^ H TO WW uf H
HU HU H HUTH1", H^1" OTHtw W 3" H
^'fddJU HPdcS'H, HUTH1" H"U : ©HWtW
TOtW fJH.^d' OTHt 7TOOTU H U W U t w I
UOTt, W WW, few^H f W fOTTH tft
HU HU if nf^H, H UUoT OT OT^ tft
H'^loftt >HH HOTU oPUT, H H d.^d'd UtW
HTftW" f n . ^ d ' OTHt TTOOTU H U W H l W I
fro uM H urntH ft fro 1 " TOTO H1 u^H
H^ ©HU ^Ht fOT § Ht.Ht. ^ H
UE" BUfhft oTHU1", Fft' H MH^'d UtW
H7ft»ft fH.^d' OTHt ?TOOTU H U W uWf1" I
j^UtUOT HUTUU H Hryft ^ W UW Ht
MftHW TO Uf^rfe©1 H UH Hd'd'H1 tft
TO UIHtw Ht HU1" HU UH HUoPU UtW"
H T f t w fHSH1" oraHt TTOOTU UUEFU U t w I
( 205 )

W^ UBt fe Ht UUBf W U
HW oru HBUU o f e UTW W IT U
Uoft feUU UUtW BU7 WU UtFU utW""
U B t W fe^d' oTUUt <S'<So(Hd tddy'd U t w I
W ^FT £ ^RUT FEN IT UH7 ^FEW w
UJU H'fdy B fe U ^ W 7 feoT feB U % W W
B7 Ut UUtW UUtW feU BUTU ^ F U utw
fetw fejgU7 oTUUt BTBoTHU U U U ^ U t w I
feU Wt feu BUf feftfW fe7 fe ofd'O'td 1 U
feU Wt fed" BUt fefw fe7 fe fewfe7 U
feu feu But uutw feu7 fen utw^ u t w
UBtW fe^U7 ofUUt cVcSdHd UUU^U U t w I
TO U t B HUTU7 U feU UUB H W f e W Ut
fUH B fe7 ofdcSl UUt WW VPfeW Ut
wff But feu u f e t w feu ife 7 utw
fetW fe^U7 ofUUt BTBofHU UUUTU U t w I
UTU UTU U t U fe7 WW BTO feWW ut
fuu^r wt fet WW tu W H^ UT u f e ut
fe UfetW HU 7 fir^ HU UfU UTU Utw
U B t W fefSU7 oTUUt cS'cSoTHd tJdy'd u t w I
BW BW1 U feoT UU Ut oTUU U ufeu
^fUUtfet VTWoT HU U HB Ut UU WU
fetW HTUt HBUt WUUS" H f e t W H W Utw
UBtW fe^U7 oTUUt TTOoTFTU tddy'd Utw I
fet Wt HUT HUT WW Ut U* fefet rft
feB fe feB fe UW? HU U f f e Ut Ut
UTjtW UUfeHT oTUU f B U UUTUU U ^ Utw
fetW fe^U7 ofUUt (TOoTHU UUUTU U t w I
i
i
( 206 )

Hd^d feWU ofd'T^W fTO1" M ^ f e t w W tft


feoT fTO U W U UU'U HUU HUU tft
f^U HcfeU 7XF UT HUTU1" TO TO 6'ddlw
TOtW fegTUt oTUUt cTOoTHU U U W U t w I
UUJT UUJT U HUTHUHU Hrfew tft
HuWf HUH *U tP" UT TO U1" oTHH U ^ f e w tft

ofet H f e " U feTO Hfefe U UHoTU Utw


TOtW fe^U1" oTUUt TTOoTHU U U W U t w I
o( 'dldld' £ W 3"H U HU^ U orfdW
HTH o u s t w w u u u u §uru— ur F f e w
f u u u o p u t w urutw feuuruH u f e w u u t w
U?ftw fe^d' oruut TTOofHU U U H ^ u t w I
UTU HUS" H r f e w H ¥ £ U^" 3" UU TO1"
W U HUt W# feH £ feU UU1" UfTO1"
^U fe^U U # # ufe1" U § H UOTU utw
TOtw fe^U1" oTUUt TTOoTHU U U U ^ U t w I
tfe TO1" UU1?? U feU HfUWU 1 " U^ tft
7 7
?r ut u^ u^ ^ ?r ut uut UoT ut
>TOoT TOW U^1" UT HUTU1" feW^S" U TOTUUtW
TOtW feSH1" oTUUt <S'cSo(Hd U U W U t w I
TTOoTHU OTHUT U'few ¥TUt ¥UUt M
U oTUt ^fewut fk^d' TOtW oTUUt >H
<TOoTHU U TOtW TO TO WU1" ^UUtW
TOtw f k ^ d ' oruut (TOoTHU d d ^ ' d U t w I
TO UTU1" tft TO UUTU U UTcfU1" T^U1" tft
TTOoTHU U W U Ufew WTU cSd'd 1 tft
UTU1" fHW fnuu1" u f e u u feuuru utw
TOtW fe^D' oruut TTOOTHU DD^'D U t w I
—o—
( 207 )

zt&HF7 CTUH pit ift


J R f t uftT^" fifur ^

HU^?U Ut ufWddd' HEt W HUTH U


UU VU fe HHt MB TO tT1" f^HcS'cS W t ^TTB
ZZtW H 1 ^ " HHt ofM^T H ^ f e w feP>Flf^orHUUt?>fU
faHddlW £ VtT Ure ffU MUTU f o r a ^ A HUtl feu
UHte HU l M Hdld'G HfUU U UTtTS" feW Ut Ht I oTHU1"
fe>HTU U fUPtf71 §UU HTU If fUPtf7, UttHdd U
fUPJFI iW'id'd' £ JUtW ^t ^Bt ^Ht UTH oTU fUBfaf1" I
feH £ UTtT5" feW § tT ulHM1" fe BUt UHte IftT #
Soft Ufet HUB BTH "feU M1" few >HB HUB HU1" FH 7
HH^ HIUTW I ORFIFER, >r Y^" TT ^ OTHU7 ^ y u 1 U7 I fen
§ HUTB £ HUH HH^rfeW W feH U1" S ^ 7 TT Ufe»P" I
>Hnf § fen £ UF2J ofe 5T feu7 fe K oTHU u t w feu1"
TT ^ U 7 B 7 H& UF3J HUT I fen £ tT1" ^T HHH ^fe 7
WW Ufe1" few MB TTOoTHU ^ H UH f w i HUTU Ut
feH§Sors"^TH^FHuft^tuHirui fa?*7 feu trture
UFTRU feW ^ t H?>I fen £ w f & w U HH^'OTTDNR
HHyOT^^r H uorfuM7 aorfuw *B u ^ sf feu7
^I'dcSlW7 HU ofU fUBfrf 7 B 7 UTTTU feW £ §lfU W $
feH § Wif few B" Olfdd HUF fe BUt fU3" (felU)
feu1* u t Ht, yut u ufet i y^" b onw ^u i
feu UTU UIU U I IJCF 7 F OTU I fpfpft BUt TTUJ7 Uoft U,
for?^ttwuufhhi TRnreutu1-^uuroru
HI feuBU7*JBH"HTSTHU7 U 7 B urefenB"
HU1" T F F H I UTRTCT feW orfuu7 fe U H ^ ^ FUTH
( 208 )

H Hr?ftft5^ t nfau U ^ H H F ^ W t HHfe ft,


©ft U1" u u , fen H f ^ t u n t e BEt ft nQ^'d orfuur TO
S F E ft f ^ T B W^F H1" fer ORFRO1" ORU FEY FEU1" I UTHU
frfur orfro" TO © H U TO ut FOTP^H1" u n
fen H^T ftt dfdHl&U'd U W d t HHfe U1"
offer I W t ^ B t HHte UUH oftHHt HU UTOUTTOfifur
§" U feHt UTUt MH feu TTO U TO HHfe B UT rlStd'd
^ ^ ^ U T F T ORU^FUNTI fen feu TO HUH UN^ir feur
tft £ UUH HUE1" HtH HTO (Htfew ^ W ) UH1" 3" W f c
ITO W oftd" UU TO I feU feoT r l t ^ ' d UIHU feW Ht
W^t ojdy<Sl H^r Htl
—o—

7>fe UBt Ujfe Tttcr fe^ fen* u J " JJWZtll


(vim yoo)
TTOl" y c O c

HU^U y d ' O d H 1 Ur^fH TO UTU1" rft £ UUt HUU,


HUtfe H WW UTUUWU1" W U H 1 © ^ Ht H U r U T ^ g f H u r
fft ^ t UoTH OT UU TO fe TO Hd^d TO feTW U,
UTUUWU1" ^ t ofu1" ^PU UT ftoT y < i ' 0 I W WW fft £ TOHt
oftdt fft H oTUr cHUUWU1" H f t U W H1" W HUTtW £
orfro1" ft w i r HUU W©E" Ht ITFHU ww £ U feur fft Ht
HTUtOTtHUJ1" ^ U 3" WW fft UtWfeHrpftWHoT feHtW
H1" UTU1" rft o r f r o BUT fe feU H 1 ^ PsfOdl feUU H ^ H j
H U^FT fefTU 5 H feH U1" H feH HTJ1" Ut U f e W , HkJ j
HU UT few H USJ H I F H t 7 P E H^U OT OT UTU, oTH HOT1)
( 209 )

H r e ^ f e U T H I U f e t § U U W HUTU t sJ°TH oTU 3" W tft


£ u u p u t H^ret ure^ret u H^ret d d ^ ' O d i r § u u u
Hfddld' W MUUTH oTU TOt HUU Ut ?ftu UTOt HU
UHt I TO 1 9 5 0 HUt?T H W HHU 2 0 0 8 UUU U t Hdld'd
§ UfTO1" F r e t UTUU f n u i £ oflddcS o f f e r :
tydllot'd oflf? iru cTOH 3J& eft ^fewzt II
wfett Xjuf qjfe rTOcT feH' feH US TT^Ff II
oflddcS H 1 §—
U U U Ht UTU
—— UTU
^ H ' f d ^ MUT MUUTT oTU
1 1
3" UUT ^uuret >HU 77 ^U ^ uu" fnu 'u NRE" ut £ HUU
ut ?ftu uut, HUTU uu ^t uufe H^ure7 £fenuut§ feu1"
^sretw u uut u uurre urei ust uut H^1"
1 1
HU uuret I ust uu uu UTU FHHUUT W ^ H^T ore uu
TO i ^ut H^T u uut u, turn § ufet w <sut' fuu7 ww
U H^T oTTO W >HTU § ^ F r e f t HHFU TO I f u n
TO ^ t WW t f t H ^ ' d ' d ' TO W UT UfTU TO, U T O oTUU
TO, H'^'H urenr ^ ' f o G , HT^ & & i

U U urer tft H ^ ' d ' d ' TO W UT UH U^U U1" Hret


HUTU § U 1 ^ U ^ WW H USt Utft ?TO H^1" HU U
ufet i uru1" ut £ uufH ure?r, www, fro Tret' ure?ft,
u u t <TO oTH oTUcST Ul feH HfT WW t f t W f t HfUTO
FUU TO fe H W UT oTH H U t f e W feu U HUtfew
UT OTH f r o 1 " feu ure^T feu TO i feu H^T ferot uut
(TO TOt fe Ulf HVT feu u t u f e f f t HFRO UT HUU
U FETW I TO UHUt VFFRO U 1 oTH HU U FETW U feH
UT ^ t u f HH1 feu ut feu U feTWI feH H^T feu
ustw HUTU1" H^T ure ur ww i ure-utu
u u t w TO
fen H^T ut UH u ureti FTFE HRE ut UHU UU ufe
_ _ (_210_) _

t w u f e t U, feH Ucjr W W rfi" Ut HU1" H ^ t w UUt


Ul UU UU UoT feu U f e fe UUt U fe B'cSolHd fe
UT) W UtHU feW rft UU1U U UTU fey B >HBTUt
few feU HUWU U W US" UTUUWUr U W f e r HU
o f f e 1 Ul U ^ t fet WW H W fe UUt Ul feU feU u f e
wu u f e fe u fe ww u t B ^ u t wt HW7 oruwfet
w ^ u t wt w fen u w vffeTW, w ^ f e w u w
ut feoT uut, frfet wt HW UUt H. UJUfeWW feW
S f e r u UUUTUB w f e U feuu feW Ufe1" U H. SHd'tt
feW u t uwuu WTW ut oruwrQu uu fe©fe feu urfuHut
HB I feu feut WU1", yftfeu, feu1" u t fe uut, feu
HUTtW t fe feu, oTH Ut H^u WUT 3" feu oTUW UU
HB UU feu WW fe WW Ut U UoTH >HBHTU ut fe
feU1" Ht I fe1" WUt Hd'd'H' u f e w w W u f e u u feW
B U feuW fe B UBUt offet Ut W?> UoTH oTU feu
feut UUp" UHt' oTU Wft feoTW Ut UWW feu Ut U1"
WW tft B UUB oftu1" Bfe U, fet fUWU feurfuW
U UU feu UTU BTBoT U WU Ut HW U; fiFTH feu HUTU
B UW few UT HW oru UT WU Q6 i 6<£ 1 Ul feH U f r
UU wt orut H'doT'd' B UBdft offet UU WW Ut feut
UUB oTUU UU fe fet Wt feoTW feu fe1" BUf oTUUF
HU Hdld' HW oTU UT W ^ Q i ' Q d I feH Ucfr HFcft HUTU
f u w u BTW HW oTU UUt Ul
—0—
(211 )

IOT OTBH wgu tjw ijur? yuy ufkor tid'dil 11


dldt^ fifur H f f e H <Sdld

^ f e t UO-T few, dldU<5* few H HTH fHW U 1 UTUft W


HHOT ?)UTU H w f e w I fedcS' U TTO fe&t H feoT H ^ 7
f f l j U U fHW ^ t w f e w i feH HH HUU U t H ^ r TO UUt
Ht HT u r u f t w £ feoT H f T O ^ f e u uf d ' d d l OTt H 7 H H
fTO BUT HT feH TO7 iftfeu fHW WW rft § QcSdl OT
^ u f e ftjw i fen u ftjH7 u 7 TP- yoo-r U U n t H feu f u B t
U UfUH ^ T B TO" I HTgr f f t £ y f e w , oToTT H UTUftW
U TTO fe©1 Tuff few H 7 feH ?> TOHt offet tft H Wlf
Ht U HTO 7 feU U f e H ^ 7 OT?ft H W 1 " U 7 I H 7 ^ f f t
^ yfew OT ^ t h h 7 fen 7> TOHt o f t n t f f t w u
u t feUU7 <TO UH fD-TH 7 TOT W I W U f f t fOTU 7 OT UT
w r o u u ? ) 7 feu u f r o u t w u # H 7 w fft £ fen §
UntfB OT " f e w >HH UOT oftH 7 fe feu UTU TTOoT H 7 WU
U, H ^ 7 OT TOH HTO 7 OT B I feH £ f f e 7 OT 3" UTU7
f f t H o P ^ t VTOH 7 B U t l
—o—

n f e g y u w f e ^ Hufe" swztn
(WUT
^Ft Hdlld fiW tft

feH HcJ7 u t HUU U t UBUt H ^ r f e u WfetfTUTtufrfw


f f t 3 HU 7 UoT UT UTU7 f f t TO u f T O U t TOHt o f f e t fe
UTH UT TO U f e W U fe W U f f t U UU?T feu U f e ^ H ^ t
OT1" I W U feuiF OT H 7 OT f f t 3 y f e w fe HU 7 fife
(212)

fowd 1 uu^FoftuH1"»ruruBut o f f e t tftHU7ftfe"


fe ft Hfetw u f e t w F uuftuftwft,fen1"u7
7
7 7
B 7 NQ^D'D ^TJU fnurftI >F nfet-nu u U HU u W^UR
^ W W f e H fet>HfeTUt U* HB MoT few ft I U U f e
tddHB oTU 3" HB § W ^ U w f e w ft I feUU7 oTU 3" WUS"
UUBtfeUUtf UHWUUHI W U ' d W d BfeH^wtUTtfW
oTU 3" H W oTU 3" UBH H^W 7 oTUB W UoTH offe1" I ^ f e t
HUTtU feW B cVcSoWd offet H W Ut fe§Ut fesnut U

TO tft UB7?^ftfeUfUtfeftHUH WWlH'BUfUUWU7


BTB B^BomU U W f e W >HU § U U t W t feuftHH UUtl
—o—

tTcT JFU" UjfWt? F U B cflddA rt'rtof Bfc"//


^Ft ftflU tft

fUWU W tft U W Ufet sTtTB ftfur tft B UBUt


7
o f f e t fe UW tft UUT B WU tft U UUB feU UU, K
feuftoTUfe^HW o^'dl1 U7 UW t f t B y f e w fe UU7
?TH oft ft, U7 WUT ulHW fe HU7 ?TH ^UB ftfuf ft, fUU7
U7 Bnr UTUfeWW ftfur, H W U7 ?TH ofdd'd ofa, fife"
t T O W W , uftjHte HUT7 ft I US" H5 Hdtd'd HU ftfur tft
u t VFWW WUoWU feu WfeTW U7, ©UTft B feu HUt
UBUUU UW§S" u t faOdl w u t ft I US" H1 feu WU tft
u t HW feu UoT ut UfeS1" U7UUr U7 I fUWU UW tft
oTfeS" WUT U fe" HB HBU7 ft U7 t u Bfe ft I feu UTU
cS'cSot u7 uruft,feuufe ur HW ©ru ur wu u7 UBH HSW
(213 )

ore h i srfet feur tft fen fe<5 h 1 i r e ut ?roomu


ufu5" HUT UH I ITOt UTUft H^" ST HTH1" t f t u UJU cTOoTHU
UT H U ^ T FEFUT OTHU U U I
—o—

yw nrfew ufow Tj&pfen


( w r sttf;

^ p t tT^ra fiw fife" d d t d ' H ygr

HUU Ut ife1" Hi? UU ?FH UH UUt U, Hdld'1 H>tf


HE" H^" H^t UU UU H H^1" ore?) W UUlW U?>,
fey" f%UfeoTcStH^'cS vfe"1" H^1" oTU for U I ffe1" ofUU1
oTUU1" W t f t U UHH?) oTU ST B MfHB HU?> H^"
WW tft UUF Ut U fUTW H QcSdl offet fe WW tft
K UH" UJU TJUf U1^1", W tft U ITH ufu Ut H^ 1
oTU?ft Ul WW tft £ i f f e w , HU1" ?PK oft U H
ftfe" foW^' U ^ f o r ^ H?5Ht oftnt t f t HU1" ftfe" ddtd'H
y u 7 , fife" H f e ^TH U, HU1" ?7H ©H'dld feW UI W
tft £ feH u t H?TBt H?)fU oTU HHt H UoTH offe1" fe
H s P U1" TTfelW U, UTU <TOoT U1" HU1 TO}* ^ I W
oTU # tT?>H HJ^H1" OTU H MB M"fHH SoT 3" UJU
HE" I fen £ Hfe HU?> orfu ^ MfHB SoT few MB
H^1" feu tTU fUTM1" I feu oTUt U1" oTH ofU?> § B ^
UoTS" § HUH HoTB7 Ht I feH £ ¥ t H^1" U1" HUH H 1 ^
06'fywi
—o—
(214)

pte" uuu uv itJTT u/fe ujfe 7pw warn ii


fHUJ

HUU Ut fei7 TO UUt U H* U W U U UfTO ^U7>


feW H f u u £ W UT WW t f t § HU7 U f e w U TOUt o f f e t
7
t f t , Vf fet dfd<£' U W jjf -3 7TO Ut TOUt o f f e t , t f t
H WU1 UUT U 7 FEW7 OFES" WIUTW n t UU HU
^ r ^ A ^ o o ^ ^ » a A A • ^ n

U TUTW U UU H7> UUT oTUU7 U U UU ^ t oTUT u t u 7 TO"


UTU § sfd'GVlW TO I feUU7 oTU ^ TO feUTT 3 s U U ^ ,
K dd'sS TO UoT Ufe ^ H ^ 7 ofd'dl 1 I WW t f t £ feH §
UTU H'fdy § HU 7 UoTS" § feu7 >>TU HTO o f f e 7 fe H ^ "
UU1" TO UUt U, feQdl HFTO" I HtfVfu oTHU7
U, f U H UUtW U o f e t W M U d o t ' Q d l W TO U U TO1"
^ t fen ofHU feu UI feu TO sfet u t u UUT ?>uf oruuft
U UUcSHfet ^ >>ffeu ^ ^ UTU TO Ur I ^U?> feW
£ UTO TO UT H t f e u U t w UUtW U T O U do('6<£ U t
H^T HU
-s
uru feut u t f t w F » f f e u s u r few HU
feTW, feront us- feTW u u^re7 £ fen U 7 FTFE7
feu71 feH £ HUU ut H^T feu o r e t feH1 irfew U HUTU"
UTUT ut £ feH ut fefut (HU) FTO few t f t ? T O Ffet
oft HVPU W feut I
—o—

yw w7^ for ww $ w&II


H^t W WZZ H 1 fed I d 1

HTU UTU feHUUt U UU H ^ ' d ' d ^ u t H ^ 7 UTUU TO


U j f e 7 uru WUS" TO FTUT HH¥U TO I UUt Uofet ?vUt,
( 215 )
7
W WW TUTO feU W U H W)oT V U W ^ U H UU TO I
UUoT Ut UH?P" feu H B - H B t ft?) W tft, ft^ WW tft
feoTBU7 ft I u f U B 7 H 7 HU^U TO tTO ftt WW tft
Ut UTO HsT ft UUt Ht UU TO UJUUMTU7 TO t T O TTO
H1" HUTH1" feu HTO ftt HUU1" >HH O d H ' d UU 7 ft fUTW I
TOt UU UU H HUTH1" » f H Un=T ftfHHUt H ^ 7 BUt M 7 u f t
TO I fe?)7 f%H ftt OT7 UftUH HUfcfe H 7 BUU U fUPH1"
H ftU ^ t frfHHUt W UTH H OT u f e B 7 ^ t H H ft
fcJTW I HHUt H T O H 7 BUU U 3" HtHUt H T O H 7 BHU U
fUU7 ft M H HUTH1" HUH7 TPB ¥ H 3tT 3" H ^ 7 OT UUfaf1"
TO I HtHUt H H B *H HHUt U o ^ ' d l S OT ¥U ^ UUU 7
UUfaf 7 TO I feU TO 1 9 5 0 Ut U f e ft, @H HVf HHUt ©UU
U d t J ' Q d BUt oTTO1" 3 U t TO I feoT H f e t o W d l W B 3"
©UU UUHt H1" HtHUt H H B H U 7 ft^7 feUT UUt I
HUTH1" S » T # f w H1" TFU W U H TO fe H f e t I•vT O
sfe"UTUtl f r o § fewu WW t f t W UTU H feofe u f e w
# U i t UTO oftn 7 fe oft u f e ft, feft feofe fe©1 ftfew
U H 7 TOT HUTt ?) U?)Hr oTTHl ToT UTU7 Hi HUU" T5UT of
feoT H f e t Ht HH ft UTUt ft H 7 OT t f t orfHU fe H U 7 ^
f W ft, H f e t HUt ?5Ut, fe©Ht ft » f H ? T B ftt H ^ ' U ' d
£ #H » f f e H H B HUTWftUW >HH UOT oftd 7 VFH7 U
HU feu U 7 © I H^'U'd' 3 UoTH H?) UT feF ftt oftH 7 I WW
t f t feUU U UTU feH W H H f e t U H^HUT B ^ orfTO
BUT, © 3 H f e t j f e 7 S ^ t UUt H I UJU TTOoT H 7 UfU ft,
H O T t f t l H 7 UTU7 tft Ht feUU7 H U t H H^HH HB<?
BUT u u , SHU UTJ ur HU1 UTU7 n t § HTUHE ^FUW H1"
©fe UT TO ufet H WW tft & TMHoTU offet I WW tft
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

orfuu, WR ut vrnt HU ufet, n f e t HU ufet orut nt,


U T T H f e t 1-flQV) l U H W ^ ^ H ^ ^HUTiyrutHUTH
irfUH1" U t B^1" Ut H^1" f%U UU UTUt 3" TPH Ut ufo 1 " ofut
rTU U7> fe > r o t H 7 HU u t UTUt Ht "feu W WW rft £
FEMR oftnt u i fen HFR ww tft feuu1" oruu H?> I
—o—

aToT zyftr ctf m* crust jpf JPUII


fe Tjfte" ftfur fft n t ^ r a r a n t h^t

UU u t W fe ?TH o f u § U ^ f e UTH H?> I WW


r f t ^ H U U U t H ^ H U o T j f U B t l feH H>f W fe ofU
3" tffoG' I F ^ t § V U 7FH I F ^ t f%U t WU Ufet I
U WW t f t £ W t HrfeoT ?T fcF, UU H-^1" U1" UU MB"
Hdld' U t HsFH ofUTft I feH oTU?) W rft <5T5" f ^ H UfU5"
HUT ITU I feu ^ t WW tft Ut UW Ht, feH £ UTSt H^1",
feH § H^1" U Ut § H U HoTU U^H^" § i f e ^ U ' O d I
H^1" U H UUt U VRFUTHT V f e w U1" ^ u t u UUUU feW
WW t f t U UUHcST HUt w f e w B1" oft ^ t f U 7 U fe H^1"
U ^ t B t f t ?TH U H UUt U, VU W rft u t feUB" fent
u n j u t u i feu ww tft £ iteBt ofu sr fife" H'dfoOF u
( f e ) ? > U 3 " f e W f M W T F H Hdld'O' sJ'c^d o j H ^ d feW
5TH H fePtf1" B" WW t f t WU UH Ut U&\ U*U U^" § feu1"
B1" ^oTUU orfu^" HUP" fe U ^ M 1 ^ " oTUS" I F ^ t f%U ^ f e t
WU ufet, feH oTU5T feg1 UT U ^ t H^oT (SUt I WW rft
fUU s^'Hd fef tTUf1" HUHHS" I feHH tT" ^ d d ' ^ c S tT1" feH
UU UUp" HUt£ U HUtS Ufe Ut W t HUHt U

i
flTS ( f e ) fKUJ Ht y f
-.4
• >

if
%
jf
i

Iff
| t
|f

' !
if
(217)

tM^dl 1 I W ^ H ^ u f e U T U 7 tft^uWu^ToTUU
U ofe »ffiTFU W Ht 7> HUt?F U HUfe7 WUS" TO
7
UfeWH U 7 feHH U 7 ddd'dcS rTS" HHt feu UT WW
Ht orfTO HUT fe ^tftu HrfUU, fTO HU7 Ut H^ 7 TO UUt
U, UHt U sJ'oidd U HUfe Ut TO oTUU U f f e 7 ^ ^ U7
U fe?> ^ t U 1 ^ 7 HHfTO U I fife tuS1" H ^ 7 TOH WTUT?>
U, ^H1 U 7 U f e t H ^ UTO >FjgoT U, UU UHfeoTUFUTU
U f e t Ut HUF HU HoTU7 U I TO UHt U 7 TO~ufet
^ U Wft' feuw U7 I UTU7 tft TO HU7 UUT ^ ^ u t u
HrfUU HS U 7 feU d d d ' d HS 7 cSTO feW ^ t ?TO Ht,
TO-Ufet SoT ^UtU HrfUU feH § orfro HUt fe oToT
feU UUU ^ t H^r fTO UUt Ul U cSH^'cS U, H feu H^r
Hfe HH U 7 W rft Ut UUU UHcSd1 H HUTU7 U I U U
fife FUS7 "U ufet ut feor dl'dld FU ur fewfew ofe1
u+ H1 ww ut § TOUT uru ur feu h ^ 7 TOUU uru7 few i
( f e ) feW ut H?> urus7 uru t urfro HUT fe vr§
H7JHUUI feUH^HJH fe^l ^Ufe^UTUT tft TO W
UT TOUt offet tft FUS1" u 1 ufet feW§S" ut H^ 7 feH
§ UUH U 7 UTU7 tft orfuu, UH ?>TO, H^ 7 UUt U f 7
ftSgl'^ dl1 U 7 feU UU U S Uf orfuu7 tft UUU f c W U F I
UTU7 tft £ UoTH offe 7 fe FUSf ~5R5 feu feuS7 TOUT
HUF U, § H U 7 U f e t H 7 ^ HTjSor U, dl'dld 3U Ut
fewfew uru u 7 UOTH TO ur ( f e ) ?>TO feur ut £ UTU7
tft ^ w u f e w U ^ TO ut u u f u w i UHU feu fife
>Fc£Ur WU^ UIU1 fifcw ut UFUTU H UT H f e H ^ U UT 3US 7
I ^ H S 7 ^ U TOUT U" dl'dld FU UT TTOoTHU W UTU7
j tft U UH offet U 7 UTU7 Ut US. UH UH >HU ^UTS" ^ H U
(
I
(218 )

HW <^dd<£ WUT I fej H W UH Ut feut UUt I cTC few


U T W (HU) 7JUS" feW H t B U W H t W H U dl'dld U WW
WUS" UTU fHTT W F UUf W HUS" Wt fewfe1" HU
ofU feu7 U 7 W H t UUU UHcS" UU I HH7 U 7 UT U W t
Ut UTUTU ¥U 3" UTU § H3" fo(6To< fe BUS" feW H t U t
H W feH U ^ " Ht feB H W oTUBt HOT § # WH dl'dld W
3" BTBoTHU U 1 2 1 feWHtUU ftfe" §U3f UUUW § U U^1"
fUU W H oTU feoT fe fe HdHcS'cS oTU 3" ITWt U t
dl'dld UU UT feB U ^ U § cS'cSo/Hd UUUW W " U^
7
f f e feUBH oTUU w f e I W U UFUTU ^ UT feB H W
ofUBtl feoT feB U W t U t UFUTU 3U UT WUH W UU HB
U1" UHU feu o T W B W WB Uoft U ^ 7 Ul feoT WUt U""
HB o f f e w fe" US' oft oftu1" tFW UU HB feu U W H t W
feWB UU UT H U H fe H^'Hdl UUU HB, W UJ" HU fe
t UU U 7 fe ^ B HU IFH B fe felW I few
fUH U f t UFUTU W UT W 3 B feUBH oTUU W UU HB U 7
UHU feu UUU WU1" ^ B 7 UUfcJW u f e w U ^ o F v r u t H W
UW UHU1" Uoft U ^ 7 Ul WU HUU UB f W U t WUF ?
IFH WU1" Wt © " u t w UB, o[F fe UT o r f u u UB fe ^ B
B ^ Ut WUUr UT U t ^ B 7 UoTU VFUB WTHU W W I H U
§ U WUT wfew 3" HWHUT
U t ftfe fe *U U W r f e W U
?FW Ut WWoTW HTfeW, Bfeu W U 7 fe1 feoT UH UHU7
fe UT IFH U feTWI feH U f t u t oTU few U T W UFUTU
W UT UTU B W UU UB U t UHU feu feoT fe7 H W fe1
U o W W f e l W I feH ^ WU UT HB feU HU W U t fe feu
U t WFT HUU Ut fet i r f e U F UU HB feu U W H t UT
W H U r f e W , HWHUT B u f e UT UU U r f e w , H H fer ^ut
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f o r uf U^? HU TTO WH sf TJTO frfur UTW BH*- TO W


fUTW H7" S H^'Hdl U r ^ U offeM feu OT3T TO7
TP" H1" HUH 7 H f e w H TT1 Ut H H VFU H f e » F , UU BH1"
feu ^ H UT BHT f % U W H t BUT fUTW, feH TTO TO7 OT
f B T O fUPH7 I TO OTT f%U ^ H UT BUTE oTTO ^ T H t u ^ t
UUH, UfUB1" HTTO TTO HTU OTTO TO >HH W HU1^
feHcS'cS o f f e r H UFUTU H f e ^ H U T U T O T ^ (S'cSolHd WW
rft H UH cffeft HT UTU1 H t UH $ orfUH fe H UHH 7 H 7
U T)Ut fe UHH feH HU TTO oft ^J'<£H UU TO H 7 7STO
fifur £ HIT, >HH ^ r ^ t Hrftt UTB UHt I H 7 UTU7
rft orfTO BUT fe feU olBMdl £ j f e 7 feH feUTT) U ^ f e
H 7 ^TTO offer Ht UU H H O T 7 ft 5T H ^ 7 OTt TO I
feU j f e 7 UH TTO fFUt UUt I HH T)TO feW rft ^ t
HUU7 TTO H ^ 7 oTUt UTU >>fH WW f f t UTO UH UU I feu
YFE7 U^T ORFRO n t I feur f r o UFUTU OT ^ H H TTOOTU
UUH HT UTUF f f t 7> W U feu H ^ ^ Hs/'B) >HH UHT>
o f f e r , HH f f t , Heft UFUTU H t H^T" UUt ft UTUt >HH feu"
H 1 U r ^ t ^ t 3 f e ft fcJTW I TO W f t feU1 H 7 H B Ut ^ U H
feW o(d'di I WFT H UFUTU T^ff fowQdl, feu 3 f e u UT
U t U U H ^ T o r f u W O T I UTH§OTHHTHT#TO>>fHUirfuU
H t fefut o r f u W OT I feH f T O H" HH feW fftufeur
TO BUT UU H UTUT f f t H o F ^ t ft UTH >HH UHUt H t
H ^ r OTT> BHTI
—0—
( 220 )

dWt* WtJ?>fofft/WTIsT cTHII


^ T ^ t sTRTT fifuf t f t t f t W

H U U U t H ^ U H U U t U I feoT ¥tT?>feW7F U 1 Hfe1"


h^1" oreu 7 ore^T w tft MUT w sr ^ u fuTW § UH
HcJ Ut fet UfU^" W 9<Sdl o f f e t I W rft £ "feH B* feH
U1" TP" M B f i f e VfeM 1 " B 7feH£ U f e M 7 fe HU1" TP" FH?)
feW u B"FIFEUB 1 u I feuir ORE ut MN; tft u UUTP" feu
US M B H ^ 7 HtfH I H 7 ^ 7 t f t £ UoTH oftB7 fe h ^ t ^ g^ft

u, OTU H ifen§ fyOdiH1"feuunro ©rufewfuiw B


HTMUfeuforut fojQ<fl wfet oft Hvnr TPT>othu
feu W f U B t IfeH§ H7^7 tft f w UfeuWHT> fTWtftW
oTU^"UHUH?7l feH £ ^ t <S'<So(Hd U t oPSt ffe 1 " cftBt I
MHUtoF, M B fedlfi'* ^ t t P U UU U?> M B UUT
IffeMTH UJUUM^1" A'cSolHdb'i U ^ 7 3" fdO'feH w t U
MB fife U B ^ t <S'cSo(Hd UTUUM7^ H ^ f e M 7 Ul
—o—

HU # sFM BtTFII
^Ft i=rar fflw tTT
HUU U t H ^ 7 U H U t feU Ut WW t f t TO fife 1 " feU
Ufe 7 ?) W 7 M ^—U H7> M B M f H B ^ t H3" UU"" *B sJonfeM 7
U 7 fUU7 Ht I feoT ^ u t U 7 ^ 7 t f t U u f e 7 ? ) VffUH oTH7 feu
HUT UU HT>, Hdld' H 7 ^ UUtM7 Hc^, fUTp" feu feoT
>feT t ^ f H U f M r ^ U T U M B U T O ? ? oraUTU I feUlrfUW^Tj
yft B OTBt ^ t H ^ U 7 Htl u g f t BToTB ^ W Ht IfeHU 7
7
FU 7 <S5BUfeWofet ofet fu?> <S'<SolHd UfU # i f e oTU
(221 )

f F U 7 Ht I tdW'cS u t H H n r u t "U U T W UTUTtW TTO fe


feu UB UT <V<So(Hd Ut W feTW WU HUU U t H W
(UUoT)
feu WUTfeTWI feoT feB W U t Hdld' § UUHB U UU
HB UT feH >f§" B UTU1 t f t UTW W UT UoT7 UfeS" U t UBUt
oftut I orffe WUT7, U t HUT f e u W U tft U UUB 7 feu ufe
# H W oTUB B oTUUT ft U 7 W rft B u f e w fe feu#
ftfe w f e w U U feH UT H3T Ul feH B UBUt oftut
7
Ut HUT Tft UUT ftfur ft, HU fUU U 7 B 7 fUHB ftfur ft W
hut fife nfew orw7fti fen b wt u t u t ut B u^uw oru
few I UTU1 rft fet wut HTU fuUUlHT B ^H'G ^ W U f e
wt o r u r f e HB I UJWcf feu feH U 7 BHU Ht I feH B Wt
BTBoTHU U f e Uf offet H W o f f e t I U T W feu ftfe HtW
W oTUBTW UTUtUTH *U UTUUWU1 U w f e w I UUH WT fe
f f e t UTUUWUT UoTU fe HTUHS" 4 W U U U 1 9 8 2 §
HUfet ITUU o f f e t I fey U 7 HUfet feuW 4 WUUU B
oTUTTW ufetUTH UJUUWU7 cS'cSo(Hd feu H B r f e w U f e 7
a
! ui
I -o-
i
I
ypfew ref vm eft 1s7> w crun
H**ft > r f e w H^1 offet

fUWU W t f t BTBoTHU U ^ t fet cTW H W ofUW


UU UB I feUU feu1" ^ Pd<£iy) ft UUt ft, feUU WUU U
feU7 ft, fed UWHUU U UU UB, feU UUU HUT ftRF ft W
feUU UTUU *U HBT fe W U 7 feU7 ft I W t f t UU UUf 1
UT UT H ^ ' t d ' d ' B UoTH oTUU UB, u f e U UT H W ofU, fet
( 222 )

fTO ?)Uf UTU?)t IforHfi" fe?) US HU^" ?TO H^1" TO


uut Ul UU UH HU7 UUH UUU UHt Hfe UT) I ufeur uut
ufet c^uf U, fen WW UH HUTS" U7 UTU1" Ht U7 UoO-r 7nSt,
frot c*" H^T w§ut u, HUT ufet u i for uruut uuu
H ^ 7 W fa W U 7 U foj7 U I fHH oreuf ^ f e t feUU feW u f e r
U 6<3td'd UTUfeWH fHW, H HUU HUT 3" H ^ 1 cTU^" UU
U ^ , fej1" £ H d l d ' 0 U o T W U HH1?) U T O 7 HU oTU feu7
fe U U ^ H t H ^ 7 W#UTt U 7 § U r e UUT7 fewUT I H U
UoTW *H U S ' ^ f e t offet UoTH U Ufet W UJUfeWH feW
U t U slfet feUU few UTW £ U 7 ^ H t TO W ^ TOUt
o f f e t H t H ^ 7 UUU HU 7 U t TO UUt U U H HH7?) O u ' d
fewu7 U, § U UoTW ^ H US' UH HUTU u ? ) , f w u r u f e ?
7
WW u t orfus" HUT, w f t U^f 7 fewu U, UHt feWU7
U, U S UHt UTS" I feu orfe U[ H S feu71 cTC fe?7 HW U 7
feu?P" UU 7 ^ feu W ^ U ? f e t o f f e t fe WW U t W f j W
?)tU TSUt W @ u t , feus7 HH1?) ©Ure H 3" W H U 7 , § U j
7
UUTH u^t u I ufetfeuu ure I ww ut feu orfuu fe ww
TO VigUf&Ut WH Ht I feu d d ' o J ' UN U, ftfe HUHt
ure Ifeuuu?) ure ut HSfeu71us" H. ujufeww few
ufeuufHWTO1HUU U?JfeUorw ^rfeW^U+WUS"
UTH feu ut W& U^S7 Ul US cTHU ^H U7, UUft j
HUfeWUt frot U, feu sTtld 1 ut 7F U ufe I feu ^t feor
uuu7 ut u i us"feuru fe?)7 u t w feu u r f e ure uf ure7
u t TO U ? f e t uru<s UUU I WW t f t TO u u u f e (UTU7) HTU
7
few ut, Fret ufe"fewut u HU ?res"fewut H^ ore
UU H?) Ifeu?ST7;TOUtoffet tft US" w ufet ure1 ?ret j
TOUT, H^T UUU uurw w §ure WUt u, wft w §u?r
c
h

'U
*

5
i
a
7}

r-t&m
_ ( 223 )

£ HU ferife HUT 7JUT' TO fo(QTo( HVP7) H t H 7 UH B ^


UHt U, TO fer OTtH ? UTsF orfUH 7 , HHt H § WU H H ,
H » F T O t H H f e # H 3" UH foM7 3" HOT7 7 H ^©H 7

UTHdJdr^WBfHUTdfJ^1 feTOiddd'^i^H**7^
OTt # H >K T §H T U 7 H H OT feH H 7 TO1 U H feu U 7 I
H7 W rft orfHH TO H 7 HHt?) OTt UT UH PeOdl,
feU H ^ 7 H 7 feu Ut TOHt UfTOt U, feU oft OTUTI feu?ft
S TOHt o f f e t , rft t U H t t u # u t r l ' ^ d l l I H fefH Hf 1 " ?7Ut
OT7P" H 7 OT feU H^1" UH OT fe©, H H H ^ 7 >H T #uft © H
f i j S B 7 fdH'y OT ^ feU H ^ 7 HU OT fe© I feu UTB TO
UTU1" rft UU feH W orfTO BUT, HHt TO U H ^ 1
UH o(d^'6<b ^ b , feu w H 7 fen H ^ t ^ r o t u >HH
HH rot Ul feu HUUFUt H ^ 7 U UUUH^ H feu feut
^TT-ufe UTB WW TO o f f e t I H H fe?) Ut TF# TO >W UT
feBtW feutW UTB1" OT?) BUT H+H U, feH H ^ 7 H 7 VTBoT
§ feOT U, H 1 © H 7 UT >H7UST OT OT I feU U T O OT UT
feU HU feH I feU feB feU U UT TO W UTU H H T O
BUT OTt UTU H t U f e # T O feH TO, TP" OTt UTBoT
H1" Qdld'dl H1" OT U, Ut H ^ 7 UH OTH TO I feu fe?)7
c* feU OT H B HOT1" U I feU H 7 © u t UTB U u f e t H WU"
Ut Hnfl" H d ' O u UH TO fe feoT TOH HUTH § UTfe 7
H d ' Q t d ' UH 7 )ft I ©H § HUT UH TO H r f u W OT?) I ©H
£ 3" W UH orfUH fe W ^ t feu OT oTcftU,
HUF Ur^-UferUT I H 7 ^ S U f e 7 B UT HUF oTTO7 B UT
uftn7 uf u ^ ? ) n t fewut o f t n t MH H H u f u n t fe©ut
B u t I u f r o £ V^?) 7 HU o f f e 7 Uffe 7 TO USJ, H UTtH7
§ U ^ 7 , UftH 7 TO U f , H UftH 7 £ U ^ 7 H feoT H E 7 HUU
_ ( 224 )
I "J ™ —". ~ 4J
UB UT UcT Ut W feoT U # fe U W U t W U # I H U UU f
/fc

B W u f e w B ' u f t u 7 v f e u f K UTfe7 § U ^ 7 ' o r f u f e w


u f e w U 7 feH B feH B UUW 3" U ^ W HU o f t u 1 ' H U f e w
U ^ feTW, § U H1 U^1", H UfeFT U^" feTW, § U K U^1"' J
-
o r f u W HU oTU feU7 U feH Uf 1 " U u f e W I T feu I H U

3T feu UW, feu fe few 3" feu fe' U ^ W HU oTU few I *


US" UU U t fet Ht, fe B UB 3" U ^ W HU oTU feu7 fe
' f e w feu WW, § W u t Hut, f u w feu w w , § W u t HUt' I #
u f e t feuu few u t u u j u f e w w few u t o r f u u US" U 7
© u t UTW US' urut fe f u w feu fe7 feut u, u w ^ u $
u7, u u ws" w r f w w B u u u r f u w u 7 w i r u u t u w u t i
uu W feu UTU B ? f t u B ^ ' w § ^ i feuu > ^ u u w u ^ &
fe tdk'cS u t HVTUUt u" UTW 7 feoT H f e t feH U WW fe^" 1
H^'rd'd U, fe U feu feoT U f e UUt U, fe B U f e t fr:
feuu few B feut o f f e t u t >f TO u t U UUHB oTUB 3
UB, feH B feUW § TO u t few HU 7 feoTfew g
U 7 HTU7 B UBUt o f t u t , H t >f ^ F feW"UW fe7 oTU?ft ftI j?
W U HBHU ofU I WW H t HH3U 7 UT o r f u u fe feH feW-^W ft
§ U 7 HWUTU fe U QsHofl U f e UB I UUB o f f e r , H 7
u f f e w , fen B H. u j u f e w w few UTW W H 7 1 UTUT feu I
W ^ f t d l 6 d l B H f e t UT HHTB HHF HUt U f e 7 ft fe H f e t
^ W U ^ t U f e t fe fe7 fet ft I W U HUUHU B ^rf'Qdfl I «
Hdtd'd Ht ^ W UUU UTB^t WUT UU 3" UBUt o f f e t H t fI
H1 o[F fe feut fe7 oTUBt ftI u r f t W U d l 6 d l H 7 ^ I >f
HUWU feU feHBTB oTU WW 7 1 feu orfu UT TO W UTUt I
UlUfUWW few HUUT ft fy yput feH?TB oTU WWUft
_ ( 225 )

UU HFET 7i oPdtd 1 W§S"T"HT I H d d ' d ^HTUTUTP" W § S "


^ f e o T U U f U T W I f r o f e f t u f e r u f e d l 6 d l UToft orufe ?
@U § feUU feW u f e r yyp- few § H U feu^ £ dl6dl
U ^ t U 7 oft UUU U?7 fe H H U ^ U 7 U t w UUtW HUTtW
U?) I feu ^ U ui" UUTO U UTU U UHt UHt H 7 UTU7 u t
£ ufew fe feust vrfet UHt t u t Ht, u r f e u t Ht fe K
FES-TO H ^ URU^t U, § u UR SU 7 u t IFE UV u f e t I H
H U S u 7 u t w UUtW U?) I Hfet u r f e u t , UHt feu dlO^l
w , vffeHTTOuru ^ w § u t ur i feu uft ufe u ^ t i ww
u t UH 3" o r f u u fe vrfet £ oft W ^ S 7 Ht, § U H 7 WUS" 7
oTH oTU Ufet I feu U 7 UU HoTHHt U ^ t H ? 7 W H t Ht I
uut uru u w w ur u ? f e t w ufet u f e n t i u u 7 ^ u u ? 7
offer Ht fe feu UTU ( T f W U 7 WUU, feoTU U I W&
US' U 7 3" U o r w ^ r f e w 7F75 feus I U U U 7 # f ^ F U
offer U 7 H 7 f e w US" ^ t ¥ U u f e t I feUTS7 ^ U o T W
t f l F ^ W fdH'y o f f e 7 U UUUt HrfHW ©U U ) f oTU^7
feut fe U U H ^ H S u # u f t WTt HH1?) HUt H ' ^ ' d l I
feH Ufi" HrfHW UTU WU Ut SoTUfet U :
M r f k u oft u u f t ii

feH fe?) U5 F f e t feUU fHW Ufe 7 U HUUre UTUfeWH


fHW U S UHH 7TO H ^ 7 o f d ' Q s HUT I
UU fen H ^ 7 feu HUUre HUU few u t ftfe ^ f e f e f e
^ t orfet feH7 fe H?) I feu^t U 7 UT f r o UTU W § U H?),
fedA* u t w w f a w S " UH7 U H U t W H?) I
—o—
_ ( 226 )

yps7 ytfc yw
Dddl'd1 fifuf tft

f f e f O T j f e l ^ f H W f e ^ W H t ^
Ufa H ^ OTU H77I ^ f e t fwdl'd 1 f n W t f t u t f d H d ^ ' d l
f w f ^ n f e t w u t i ^ u w f e t fwdi'd 1 fnuf "g" fvrH ^r TO
rft TO fUTHt M H U o f t u t , TO rft HU7 vfe 7 3TH
fUP>T, U HUt£ U UTU ^ U t UU 7 7SUt' rfdW I K § f U H 7 »f3"

UUt fedt/1 U 7 , feuU7 oTU I HU7 v f e 7 f>TH r T # I § <?TH


UF § W U HUfe U UTU U77I f W TO rft arfu^" HUT
fe >FUt HU 7 feoT v t e 7 UTH fUTW, W fe3 u t UTH feuu
U?>, c^F H ¥ UTU U7>, oTF H ¥ U f%UU U 7 I >HUf VFUt £
t u TOUt oft^t fe W r rft K B 7 TTU H 1 ^ 7 H U ¥ WU
t f t U UU w e t U1", UUU feUU7 ore, HU7 v f e 7 H ¥ r T t I
UTjtW i f e fe?}7 HU7 tffaf ?>Ut HUTU7, u § u t UUt feUtft
U 7 I f W U TO t f t HHore7 fn d I'd 1 frflU £ orfu^" HUT,
feu H f e t irz U ? B 7 fiddl'd' fiw rft offu^" HUT fe feu
H f e t fUHHUret f w Ul UTU7 rft H f e t § o r f f e HUT fe
VFB7 U t , UJU T-ffUU j w t o f t M W WU rTST fcSdcSH
ore, UTU ¥ H t OTUUT7 I v r u t w uru v y u t I H ^ feu feut
URE fe u r u 7 u t feuu7 ore, VFE7 NK u f e i H VTHOT
u t w f t feuu7 u u t fe MUTH f u ^ u t f f e u 10 vfe7
UTU W fUTWI H f e t £ u f e ^ r g t 7PH H r f e w >HU
i f f e w f e u v u u vrut£ u y f e w ut ?>ut', w r fef w
fUTW U 7 VfS" ^ t f f e w fe VTH7 >f U 7 U|U i f e 7 H?> U ^ 7
fUTW Ht fe U ^ H^TT Ut ?5Uf fo(QTo{ H ^ W H ^ UUU
_ ( 227 )

HUT oTUUr n t , fen oTU3" HU1" TO UTO HUt F t I feH UTU3"


K fUTW Ht H Vf UTU ^ U H T5Uf HTO 1 Ht I UU U^H TO
H ^ U^H feoTcF TSUf fefow I feoT feu UHHU1" ^ B HH
^ U ^ U feut HTO oTTO H f e w HUt HTH1" HU #UTUT feu
TOt UHt feUHt U, H W Hfew feUH I feu HU^T TO
TO, H T H T -fUH T H t H^1" oTUtHt UHt U, # H t H1" UT W T O t
VTH7 § f T O , § H H 1 TO OT, T>Uf H1" HU TTO OTt
UU UHoT < ^ d f d W r l ' ^ d l 1 I fUTO HTO OT ^ HH H d ' d ' H
>HBUUUTUI H UoTH >TOHTU VT UfU ^ U H U U f d W
U1" I feu TO 3" HTH1" HUH UH UUt H c r f u u t , H B H § TO
Ut ©U HH fHU1" ^T " f e w ^ " I VFUt f> HUIT HUT U E f e t ,
H3" "§" ? T O few >HH TTOoTHU W 3" H 1 ^ H t § W ? f W
»TH TOHt oftdt fe UTU1 H t , HU1" >fer B H fUTW U I W T
Ut 10 ^H W U w f e w U H1" UTUT H t orfTO BUT, HUF
VFH7, > f # § feWU TTO u f t f W OT M H feTOH ^UW
OT I >fer HUTO OT UT U ^ HH1" X^H *H W
feH feU
K
feU H B HHt

Hfe 7 " U » f d TTO W T O t VFHT —t
HHHT U fe U ^ feut WW H t TO I
UTU1 H t orfTO BUt fe HH UH U H d t W UTB1" cSUf
OTtutw U U t W I UfU H 7 UT HTHT-fUHT ^ t H s F OT", feHT>H
orfuw OT, u f e W *H W UT UTU 3" U ^ H1" » f f H H
ScTUTUTU^TBU^I UTU"H T feu$§UTB^ T ^"HUT^UH T Ut
UTUt, HTH7 >HH K i " t HUT H 3" w f e T W TTO UTU H f e W I
VFH1" Vfi" TTO B UT HTU U ^ UTU HH OTHt UHt UHt
WU UUHt I
—o—
_ _ _ _ _ j_22jn
feer j f u UUB" ws'w $

TT¥t ^ F t H W fifUT
V

ftTH fe UJUUWU u t w ©UUWtW" HHW7 Uc^B |t


w u r t w U 7 fe W BTW UTW wt fe I © u u u u w W J #
UTU UTH UUT US", f u n fe u u t U S B WUT U 7 UU feoT j
fHHHUt U KB feu U 1 © fe fcj H W H B fHW I K W l f e t fc
fefe ?FW U S W I ^ U t fe UTU u f e w UUT U S 7 © , fet f
oTU *§" MU ufet W ? Ifi-THUUtf U W U 7 US' orUUT" W rft f
B UoTH o f f e 7 fe Ht UTU UTU H'fdy WUT feBtW I F W § , |
feH Ut feoTW W U t , fe Ut W f e t fefe ?FW fHHUUtW 3
BTW u w UR USRU I fe fe UTU f n n u u t w u t w f f e t w «•:
I F U t W UTUtW I f f e t u r u t u f u f e u ftfur Ut fefet, feH \
UT f i f e feB H f e fe U MU U S ' f e t U r f e f e ITUt U I
feH B WUS" BTW fi-THUUt W UT UfUTW Ut H W HU oTU
f f e t >HU UTU UUt "fUWU oftU UTU I feH feut H W feu j
feH U 7 HU 7 U W ftjW Wt ?FW H W ofdwO'id 1 feu71 feu
uru fvrws" f u r w u 7 fen OFUB fen u 7 u f e u u IUTW i feu
orut FEB uru feu71 fen u f i r u 7 u f u f e u ftfur B urw HUTW
or feu7 fe HH7 U 7 H W fi-fwt U, U U UUU" U ^ U" feu7
u t f f e f e t B u t oru HUTU7 U* UB 7 feu7 ftt u f e t fe U
UT3" 3" WUTUtW UBI feu UUB HB UT H W oTUU7 feu7!
feB I F UT Ufe B f e U feTW >HU Urft UUT Wt frrfUW *U
u 7 u u u I u r u t u f u f e u ftfur u t u f e r w u t HW uru u u
UB Wft BTW ut feH UT vfer U W feW HW oTU feu1 ft I
U W "tft ufewu ufewu feUB7 UTW W UUU I feUB7 fu©
UU 7 B fe u 1 feu ^ u w u t t HU 1 u f e w U 7 fe u f
_ ( 229 )

3 d d ' d c S ^ H H. u r e f e w n frfur t f t o r f r o wut fur w


tft W U Hfdkid fifur W H ' f d y d ' d 1 U, U 7TO fei7 oTU
feu1" u u 7 W tft orfro HUT FE nrfuuufe feu feu
UU TO, HU feu U 7 TOfet feUU7 U I o?fet H ^ orfTO
HUT fe UH H^7 U 7 oTUU7 U, ffe 7 U 7 cTC U 7TOfi-THS7
Ut U, HUU HfeUT7 I HUTtW U 7 H3 7 U I UTUfeWH feW
feu TO7 u 7 fen f r o w r o t TO U7 UTO uruur u
uju uru ut H^7 ^t OTUUFI fen u uftu ^H7 t ^
TOtW #ftfW ofeuft I ?TO ut UUTH offe 7 fe WT U1 H F W
urn u ^ t ?>uT o(d'0<i i >*ffeu sur ^ ure ^H 7 TO U7 I
7 7
Ffet ure feur tft £ Hfe HTO feu U W ^ U t iffew
» f f e u Sor few I MU u 1 W " oTH u f g w fe fefet
TOt V7 HUt U UTUUWfeW feu HUSt H^7 oTUU7feu7I
nre7 ut u HTO nfe UH, fife vrofurw TO
UTUUWU7 H f e u w ^ 7 Hrfurar U, fet Ht UTU UffeU feW tft
7
£ UTO ure TO i fen UTUUWU7 nrfuH feu Fret ure feur
£ WTOt oTH7 feuret Ul HUH W fe?}7 £
ddy'cslw oftutw, U UUT7 feu HUFE UH, FE^7 § vffe
TO £ UHTU feu, HF HU 7 feu TOU fetrfew ufew
ui feu HF ore Fret ure7 feur ut u TO u f e w u, uuu
^tftw orrereret offet uut ui fen u f 7 ure7 ut u HTO
Hfe UH >>fU cTOoTHU ut H^7 U7 TO fefew I
—o—
_ ( 230 )

W 7 7 & fmx w mw ctifFII


H^ft d j d t t e fHW §• ^ 7HHMII f H W

HOT Ut H^1" >HH HU^U TTO OT f f t U1" HUH HH


f fer ft » f H HUTH1" cVcSoWd § ^ d l d ' Ufdt w Q ' u l w ^
TO I F f e t d l d ^ frfur f f t >HH ¥ f e t WTHU feW f f t £ W *
UT OT f f t TO TOHt oftdt fe IJ'dH'd WW TO >>TO f f t ?
U UU?ft feu Ufe H ^ oTTO § OTU1" ft I W U f f t feuir 3
OT uf TOdt TOHU oti ww f f t £ u f r o fen u1" f r o J
>HH TT^ ftfew H* feu olfdU 1 f f t HU1" ?TH d_ldU<^ frfuf J
ft H HU7 f i f e OTUt OTT TO TOt ft I UHU § ^ t feH U1" j
TFH H f i f e U f e w d 7 feH 7> H f e w f f t HU1" WTHU y
feW » f H fed1" U1" TTO-T H: flfHU1" feW ft H HU1" f i f e H f e t {•
ft H ¥ f e t oft HHTIT U TO ft I HTST f f t S ftfew fe HHt
U ^ OT I f f ^ t ft H1" feu?ft £ TOdt oftdt f f t W U f f t l

Ut feUU1" HUoP UH UH rTWW V f W I WW f f t orfTO ]

BUT feU H1" HUft U f e ft I TO >>ffed ^ o T B # H U U U


Ut H ^ r W U ^ OT H TO" H ^ t o l d ^ ' 0 I fejF^Hfe
UTO orfu UT >>ffed" SoT feW H UUU U oTUtUTU7 TTO
1
OT o(d'Q<£ BUT I OT feU U ^ OT fiftf "dt 6 0 - 7 0
H ^ ' U ' d TTO UU H ^ " o(d'0'U Uft I feU7>TO ft^ #U
V f f e t H T O HoT >XH iPTft U 1 ^ , U U ^ f e w feu,
HtH HTO H^Ut fTUf *H IJUU B r f U W I feu U ^ t ftt orfTO
h^ 1 " n t fe§fe fen vuu utro h ofro ^BtwHHtrft
?7Ut' TO, VUU U%T ?TO OT ^ u t wfww fTU1" Ht M d
U ^ T T O U t ^ H t W T T O d d W ' y l o f f e t f f t u t Tft I W U WW
H^'U'd' § OT f f t UUH fcfWU OTU TO I
—o—
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j:£3JLL __ _ _
# Wdlfd 6'QId 3 WEf HFt II
Trot o ^ d d ' d fifur t f t

HUT WW, W^fet >HdlHd § cVcSomdfeuTOTO

W ^ U feW tft Ut HUHt HTTfet W TOt U I HUTU1" W

W fdOdl HHF 3" H^1" oTd" UUtW TO I W tft UfetW

^ H HUTU UUU

H1" UTirU
*s
1
" ^oTS" HHt UUTU1" HUT

UfetW H WW tft U UUTH WtfFU W F <^dd<£' HU

Ufew I W tft £ oTHUoTH1" offe1, HUHH ftldd1 UUUtW

UTH feU UrfUW UU1 U, § u t HoT TTO U?j UT WU 1 " ^UH1"

UU TO I UUfeoTU TO feU ^UTP" U fe HTH1" tft U TO

W U 7 fHHUfeu^ HStUUftUTHUI WW tft U U UHfe


feu w uu ur?> ur fiut nfeu i r uruuru few, u fen feunt
U1" ^ H oTUU1" Ht, UUTU feu W U I UU U'dH'd feH TO
1 1
UUU UfeH§ WU TO HUT H"feu»ruf orfuu " tft 1

H^1" HU fe© H1" HTH1 tft TO fTO W U tt Ht, Hfe Ut

feH U UU1" U" UU or orfuu, H TUTS" Wft UU HUT^WU

UT I TO H^ 1 HU feU U1" I U'dH'd ?TO U H^'d'd Ht,

§ H £ UU W U HS" HUTU U W t u fUUT, § U U S 3"

HUTUTO feTW H WW tft oT¥ 3" oTUH UU 3" HUTU


1 1
TO uus" HUT u " uruure frfur unt 3" us" WR uu UUTH
feu1feHurfeTWfe>rfeuuft ufe uruTO1"HU WU1"
K fe^1 H W I o

TF UHfe U1" feH 7> UU U Gtt HH
1
U ufet HS U<J 3" UU HHI HUTU UUfeH§ HS TOt
feu UHfe Sor HS" fo(0To(TOfeufeuts/'s-W Ht fe
feuUHfeUTU1" tftUTOfHHTO IfeUUH^'d'd UH'fdW
U1" UoTUTH^" uufew U UU ^t H^'d'dfeHU 7TO W
_ ( 232 )

3TU I U U U W rft UOT ^ V W ^ d d d ' d feW^U*^


7 7 7
w £ \ I T ©TJ©TT UUJ U ?>Ut' Ht U TO rft HHOT c* o< fd id,

i r e t orfuu u t ©u b 7 u w h ^f ftfHor f u m 7 i fen w


u t U H 7 fUPH7 TO Ht U U U 7 $ Hre i r e t MH U
^ H ^ ^ T O r f t ^ W W F ^ d d ' Q d ' HUOTfUH7!
o l d d ' d feW dldlyl u f e feu u t Ht feu? ferTWt U 7 ^fl-
^ H OTU7 Ht I § H fe?) U 1 TO rft u t W f t feuif7 UHt
fe Mr? UU o f t j UU, feU H 7 fUPH7 I ^T.lft. feu
W $ feH7 ferT7?U H f U H t e U F U t W W OT U^TUU^"
feH £ 2 5 0 feH U H t e tfutu HUt H Hdtd'd fUPtf 7 I
UUT feU UUoT TO UHU 7 U fe feU H ¥ U 7 ^ 7 u f e u feW
rft U f r f 7 fHUU7 U?>, fUcJ 7 £ HU^tf 7 TTUtW f V 7 feu7
f u u t W I H t W U U 7 ^ 7 rft feH BcJ7 feUU7 OTU H?> I
—o—

Ufa" UUU UV U/fc" U/fc ^ W7FWII


T r o t ^ r r a " H >ret*r H t

TO TO TO <5U few rft u t UUoT HUHt TO"


§ ?>HTU oflddcS fe?> oTUUTO U U f f e H. cSfd^d
feW WT.WT.lft. U HVUU, U t u U UUT faufet»fu H
ofdcSW >H^HU UT), t r f t UsT fe»T TTOofHU WW
rft f H*FHt f u u H Hdtd'd Wftt W% l l f d ^ ' d HHH HUU
TO W rft U t U U oTU OTU I fWWU feu W Ut o r f u ^ 7
fe TO u t vr u u u u u 7 o f c 7 , u7 ^t ^u71 feuu7
OT ^ uu u ^ u t u r u u t H?>UU OT U feH U f 7
_ ( 233 )

§*Ut UW UT HWOft fet I i r U w f e w U1" HtBt>tfU,


H (rlriUd ift.F.ut. fe fe ftfe UB WW U ) UU feU HUt
^ # fe ORAWFER ft, fen B feu ft FEW I utvrut
few WT UTHt U*" feu HttUd U UHUUTW feu UHbfW
ft few I sw w u t f e u w ^ u w rftutuurft W U U t
ut, fen fen B uu w u g u w Tft i fen B UHUUTO
U UToTUU B feu1" fe >f UU HTW (TOoTHU "UU W 3" H W
U r u f e H H T W W t t T W t J ' O t J ' U+, feH oTU3" H B S U t fe@"
U1" d ' o f d d B feu1" fe fe uftrut" few WT Ufet U, sfUt
BUf f f e t W Hofet U U f e H B f f e ofU 3" S U t W ftt WUt
UUUHt *U W ^ W l f e t fe§ut y u t UfT feurul" I §uuu
WUTU feu UTfFU WUF U feu?ft "UU W U w f e w
B WtUBUT U H W HU offe1" I fUWU U W t f t UHTU
W U U ^ U W UU UBI UoT UU WU UT HU B U7JJ1" UTW UUt
W UU UBI HU feH ftfur UTW W UT W U fe WUT U+
feH B UBUt o f f e t tft H B feU ft U UTofUU B feut U f e
u u o f f e t ft u1" u w u t o r f u u fe But u u 7 , sur w i
feH B u f e UUB orfe UT UUT «doT WUt U WUH H ^ f e W
B feH B UUU1" UTW t u ufeu 1 " IfeHB feu sft SoT few
u w f t feuu1* uut fe fen u t UTHU u t fevrut fewcrw BFE
U ufet I feH B w i f e t fe-ufet UHFT B W U HWUt I
—o—
___ ___ ___ J _ 2 3 4 _ )

tFBcT ft3" WW IjW WWII &


f W OT rft HH cS'cSoMd Ufe uftTOH1" UH UU
f r o feTOH H U T W 77-HH ^ H y ' Q ^ l HftUH H feu ®
W g fOTHtUU HU ft, u f e T O ^ H H TO" WU Tft H ?4TH ®
TtfTT HUTt feu W 3" W T O t TOHt oru B H TO I f W U
OT fft w r feron oru 3" y ' O w l n f t u u *h d f d B d ^ h h
UTH I H H ©ft U U H H+ W H U^H H* OT HUTH WW fft U <
tddHcS' s F H H fecfe! ft UTUt I U T H ^ t H^'td'd' U T T B U r U 1 " 7
rft H HUTUfttW fUTW Ht H H ^ H1" UU # B feftt fu>>TO r

UH1" Ht fe oTH WW fft feUU ? P B HoT UT offed' ^ H H


U O T oTTO I fej H+ OTtU U T Bfttft,f f f e fofw J
U: 51
a j

ctu?u uuar m m oft H § t r $ orfu ot framu it

orfuw off frgr 7>Ut UW Ut U3W& II


§ H HVf H T T H >>TOH H ' d U 1 Tft, § U fft H 1 " HTH i
fTOH 1 " ft H fft UTUT fft >HH fft HUU 7 ^ B HUft ^ t # U f.
UT UU1?) Ufe f P H TO, H HOTf f tfeUU7 P B HoT ^ orfuu <
TO,TO1"ofet orfeH1" I » f H ^ t WW fft S feUU ? T B HoT
UT U O T oftH1"OTtTO1"OTH 1 " WH £ feoT olfed 1 Ufet ;
UTU1" fft H HU?ft feu TOHt oftdt I

fedd^'cS UJU H U H U ' H U ^ H W B t fft I


uru yutw w vrfe§" OT TT" j r B t fft1
UTB UB 1 " U U TO" H H T ft TOHt OTH1" fft I
feHTO H ^ , fH.^d HH1" B U t UUH HUU7" fft I
HUTH1" H U H U H 1 " u f e w TO f R T O rft I
HUT W f ^ t Vfuftft HfddJU fedd^'cS f f t I
( 235 ) _ _ _ _ _

H?) FEFE7 MTJTFU HUT U UU OTt OTU1 rft I


frmu?7 H^ 7 , feu HU7 MM HUH7 u t i
HU, HUtf, tuTUT ™ f u § " fUPtf7?) fetoT rft I
iftUU, OTH, ufe»F, ftfH7, feu H¥ UJ3" >H^oT rft I
HU U W fcdHU UU U HU 7 Ut UUU7 tft I
feHU?7 H ^ 7 , fej^U HU 7 *5Ut ™ HUH7 rft I
wrut W MUT^" of% 1TH OT fu§" tft I
U UT3 u ^ t hub7 feu HUtU U ^ U f u § rft I
u t ut uu ^HU UTT uu HU7 ut uuu 7 ut I
FHHU?) H^ 7 , FEGU HU7 WUT UTTH HUU7 tft I
p F UF OTfUU ufuu tft mm dfddl tft I
dlddl, ufucft", orfu^t feuu OT UltfH Hfddl rft I
frftft feuor fcS^'fyG yom U TOufrciu u 7 u t i
fenus H^ 7 , fegu HU7 But UWH HUO7 u t i
FUt UTT ut HUT W £ UUt OT?ft tft I
FEFEW uu feu HFE HU7 ut >>ROR u uu?ff ut I
UU?> oTH*5" U 7 ftPH7?) UTT UU HU 7 Ut UUU7 tft I
feHU?> H ^ 7 , fe^B HU 7 BUt UWH HUU7 rft I
UoTH >feH" U 7 TO Utffe©" HfeUTU f W P U rft I H f e
UU?) OT H?ftU U ^"T UU?> BH 7 U ut I
UTT U f e w UU H^oT HU 7 Ut UU UU U 7 t f t I
feHU?) H ^ 7 , faSB HU 7 HUt UWH HOT7 rft I
f?)Hor 7 HU 7 U H^7 oTUtU But ut I
M B HVT BoT feF U 7 ? feu HUT tfTT U HUt rft I
HUTH uy fycS'H UU H¥ HOT UUU 7 tft I
fenu?) ffe7, faSB HU 7 But UWH HUU7 rft I
H7)H¥ UUfe UU UHtf OTU ^T UUfe I
_ ( 236 )

HU7 ut uu FKWU ORE wt f w f e uutu B7


H B HB UU fcSd'W UU few HW 6did' rft
feHUB HW, fe^U HH1" WUt UUH HUU1
HU HU Ht ifet HH1" W HHUoT w f e f e tft
HU HU U HH1" U W HU UTUtU tft
HH 7 HH1" HH oTUtU HU <S'cSo(Hd H1" tft
fHHUB H W , fe^U HH1" WUt UUH HUU1
U Ut U Ut U H1" >>TWH fddPdO' W W tft
HUfe HUT fdld'H WR B7 fuuu7 Hfe tft
UH UH UU fewutu ?TH H § U H u f u H 7 t f t
fHHUB H W , fe^U HH 7 WUt UUH HUU7
feH WW Wt" feoTW feH HUtU: H 1 ?) Ht
HU HUB 7 feH UTT H7 UW feWB Ht
W f t HUBt Hcffe H Hfe>H UUfe B 7 HUH7 t f t
feHUB HW, fegU HH 7 WUt UUH HUU7
feB7 feU Wt UU feU f t f e Qtt'eM fWWW TP"
HU HU 3" VTU feut UU UU ^ HTW B7
UUB 7 feU Ut UU Wot feu US' UT UTUU7 t f t
fHHUB H W , fe^U HU 7 w u t UUH HUU7
oTUU7 UUt HUUB HfeUTU HU 7 Ut oPU 7 B
UW fe7 feW utw UUt HU 7 Ut W W t
Ufew UUB 7 UUT o f e t HtH U UUU7 t f t

feHUB HW, fej^U HU7 WUt UUH HUU7 tft I


fewu UW ut feu orfeu7 HS" 3" Ui? ut UHB UU
— k

WJ U^t ut feuu7 oftut I


—o—
_ ( 237 )

HU7> UU" HUU Hf<J& WTUTII


H^ W TO

5 r ^ r* n ^ A. a. ^ A • Av<
HUUTOTUTF U, TU77 ^t HUU ITUTO,W?^ WU
ufet u t § s " >hu u ^ ' Q s ut fefut fe H f e frfur ut ut
>hu fe u t ofrfurut ut nt i fe^riforrEzfw
(TO UtU U7> UU HU I U T H T O ^ t H U T U H 3 " U f e t § U U
UHt U r f e f HUH UoT Udd'Qd' U1" feUUT U ^ U Vffew
fcSH'cS U UTHI feu ^ t feUUT Ut U o f e t U T O ^ Ht I
UTUUWUT HS" UT UTUU HUT feTW U+ f l l W WW U t U
frfHUUtW § UoTH offe1" fe UTUU *U TO U1" UTHHUT%W
W^ UT THHHUtW U UUUt o f f e t Ut UJUU © f e ITTTO1"
u f e w ufe U1" TOUT d ' ^ t S d l , feu §UU TOt FUTU W
u^feur i TO uf uuuufe feur (uuut) u uuut uffet
ut feu H^T UoTH ofe Ui" UTH W 3" Hfetw Hcfldl W
U f e W H >H16't!1 U UT HTH1 t f t U UoTH *UfeuTO"HUU
u f e w u ftjufu uru fewfew I fe?p" U TP" TO—ufet WE
feur, fedcS' UT vfer ¥ f e t UUUH frfur, feUU frfur, TTOOT
feur, HIT frfur, HTO frfur, u f e t UTH, H^UH frfur, fefe
frfur, >HUU u u , u n t u U U , HTTO, fe ww, ururn, w u v r ,
ddd'd frfur, feu frfur, UUTH frfur, u r u f c w H frfur,
URTO frfur, feuu u u , UUTU u ^ , H S T O frfur, w frfur,
WUfrfur,TOS"WE, oTO UTH, UUTU TTH, UUt U^, U^
UU, UTUfeHU,FUTU TO, HUUU UU, HUUU UU UTUUT
U1 fUSfet U UU ^t ofet UTUHU fewu jfe1" UfTO WH I
UU U^.T Ut U HrfUW U # f e W UT UUU Ufew U HU
frruTOfeTOTOUT WW tft Ufeuu1"§ fewu 7PE
_ ( 238 )

H V W f e W fe W f e t f f e B B l U c ^ t , feH B UsU fet, feH


B fe fet, f f e B WUU u f e w §*ut-gut HW
UTUU u t U Z F B fe WUT U1" UU feu UTU u1" u r u u ,
U H t w f e u BUf s f e f W , feH BT fet HUtU few Ut § U c f
B1" feTU1" UWI f f e oTUUT U U W U1" w f H U SoT WW U
feW H U UT fe1" W W I feUTU H r f e w B H f e U U B feu1" i
u nffku srors" # fewu u UTU i feu?u w f a w f u u
d ^ f d d , feoT feoT fe1" U feoT feoT UUT H^T f U U UHUU
>
f U U UTU >HU TUW Ut oToTU Wt f U U UTU I feHTTO oTUB
WUt H ' ^ c i fe ffer fep>fT | feuw u r f e w B feWB'B oTU !
^ f U U UHUU u f e B ITU W ^ H U r ^ U U U T U U T W f H U *
SoTUr UTUU ^ ' G c t U t H W HU oTU f f e t I feu I
H W oTUH1" w f e w B
B
UrUU UUt I HW U" WU^t UTW feu U <
fe BTBoTHU U Wt UUf1" USt", U W Wt W tft B TO '
UTUUWU U W U , UU feH fe", UUU U1" H B *U ( f e u ^feUW 1 "
U ^ f e f e fe1" W f e T W U W U oTU^i" >HUUt U1" "UUU WUF j
U) feH U1" TFH BUf fofuW feTW I H W U W B u f Ut j
HH1 feU Ufe 1 " U ^ f e U t fe1" UUt oTU f f e t » f U w f H U H U
U 1 fe1" U ^ f e W W few uf HB1" U ^ f e U t fe1" HU
oTU f f e t I feH Uf 1 " feU fe1" oTUHT-WW w f e w U UU
W U t I UTUU, oTWH, ITWoftW HTU U ^ UT UUt fewut ;
UUTUt oTUt ofUtHtWU 1 B'Bo/Hd U 7 HUU fUHUT W^fUTW I
feur feB flTWU TO ut B uut feu W UT UUT B UoTH ,
1
U Wt TTBoTHU
offe 1 " o f e t ^ U t orfwU " H3 1 ", U1" UUT
B feU orfeu1" U t d ' d d l WUTWUtI

wft u1 UUB uufet, HUt U c*W W o r u t I


\
l'

4'
H

fx
Jf?
P

»
rT
r?
?

ai
r
r*

M
V

i
1
_ ( 239 )

HU^t fej U Wt, HTO TjoTH1" U Uffe»fT I


rft ^ B ^ 1 tTCT W fere7 oT&H TO^ef^TI
tft © V ^
U wftjf5" TO^T, I T ^ e rft U ^HoTO I
f k ^ d ' U orae" W , W W ^Ht yfepn71
tft f V ^
H U ^ F W^t>tfT U f ^ " , HtH Hdd' I
TO H ^ t W H ^ " , H U ^ HOT U TO TTOHf^H 1 "!
tft © V ^
TO ^ TOU1", ftf% U H ^ ^ F I
e^f ^ o r e fan £ T^W U TO fee i
tft
H cS'cSo(Hd ^ 3oT e ' c S d W I
HBtT ^ t ftp>rot w ^ e 1 , t r c h % ^ r h ^ f t ^ trf^»r i
tft ^
edHcS H o t t o > H T ^ e , t r edHcS i r # e i
H t rft BJ^" U d l ' O e , OT Trap- H 1 ^"' TO I
tft ^
u M rP" TO ^ t HOT rT Tritt U I
TOt^ u ntn i q i r e * r e vreB" TO n f ^ r i
tft © V ^
rre" H fee grr Q'di<y>' e - TTO e w i
w tft fet fey w r r t rRTO ww trf^r i
tft f V ^
rTe B f e r o f ^ e , HOT fcj <S'<So(Hd ^ I
fat H3" I F l f t HHt H vfew I
tft ^
_ ( 240 )

y ' d d t t BUT H W ^ H , W ^ f uB WI

tT UT ft UTUU feur^H, 77OT1" ™ HBoT W ^ ^ f e w I

tft UU
fKHUt" TO H ^ U 7OTT,OT7TOTtUH1" I
ftt UTU ftp Ut UtF, W yffew UTU1" W rTO ^ f e w I

tft © V UU

HH¥ TF oPUTtT OT UTOft1OTUftUUUT I

VFfe© UJU UUTU OT UU HUf7 TFU feu U%W I

tft UU

u u wh ujuu^t, y r o h u # h ^ i
H^1" feu feBU1 VfeTjH^1" ^"few U vfer t ^ t U f e w I
ut ©H1 uu
U ^ t ut WUW ^ u t , ^ f e w u t feu cTOOTU Ut I
U?ftw W feu HUUt, Hut Hfaw H HU?ft W u f e w I
t f t © V UU
HUT H UUfeHU1"OTHTOufi^W I
tft ©H 7 UU

feU orfeH1TOUt fuwft WW tft


— K
UTO UU >HH
UTH 7> uHBW U1" UH^U UtffeH offe7 I
—o—

u 7 ^ © h u / H mr w f i f c HET/H
Trot H7^ r^HcS

HfeT t l ^ ' Q d ^THH u f e w feu W UTOIOTH 7


HTUT" t f t H UHTH
•>
H UTOH 7 B UTUt £
3S
H B UTU,' OT
-

feftUTHTO^ U^" ut u f r o BUT UU IfeUUfeWUUH


_ ( 241 )

feTWut, m r frw feu U* iiof n t ufe uu u orfuu


fe u^" feu ufeu 3" H^1 ore ^ feu H'^'di i fer^feu
U^ UU uut U"TT U U ^ UU, U >>ffHU SoT
Uf feur HU ure HU I feu cS'cSo(Hd ufeu UTH U1" WTJ f^HcS
u u Huftw § u f e w fer uut U1" ^VH W ure, HU
UH FE^1 uut W B* §U?F u u f e w fer §u orfuu HU
fer wft ere H>F ufeu w^ret i §u u1" >>ffHU sur ur
feur HH UTU UU H1" UTU f^THU orfuu 7 fe >T W UT QdcS'
W ^ U T U 1 " ! § U HUTt U 1 ^ f^THU U o r f u u fe W U
#U & WW ut U Hfe Hrfuw u wfeu ^ur feu1" I u
H feTW H1" U U ^ t s u r UHUT I U H ITU U # f e w UUt
1
UT^T | ^ t uut Huret ufes uut' u^t I ur^feu " IP?T ^
>JffHU s^oT USUI" H1" H S UT U ^ f^THU orfuu1" fe W& § H
H U f e , K ^ H t U U f e ^UUF HHt UT^fecT IP" Ut WUfet, Ulft
IRE ore ^Ht vrH-uut *H1HU sur USUT I VF uut
I HU
surfer i u1" §u Huft H UTUOTHU ure HU, feu orfuu fe
WW tft U HUU Ut WT UU fe HS" UT Wf>{U e^oTS" § HU
w u ut Qd'^w1 u u f e i wft feus1 >Hfeu surs" ure
Ht I UTUU *H ufe 1 " U ^ ^ S " UTH Ht I W U UU H H f e T l 1
^
U o(€pfdd
feutWI feu HS" Ut U 1 ^ feHU ^ U feTW I U f U U W t
UTS' ut urfe ure ur Hunt ire uuu1- u HU ure^" CVCSOMD
§ UU ut few UU HU feu UoF f U U 1 U S 7 few fe H
urfuw feu Hofet U H1" >rffHU SoTS" <c'Hd orfuS"
ut UT I U feu7 U 1 , H1" vr HoTUt HUfeF MH U 1 Ut » f f e u
SUFUF I feu UoF feUTU7 u r e Ut TPUoTHU UUU feTW I HU 1
ufe U W U UTUH ufew UT Hdld' U7" fUWU UU UT U S 1
_ __ „ _ _ __ _ _ __

TO e f e » r i f r t " h u ^ § w # fywcS'cS o f t e 7 w t #
^ BT8t w t ^ f t p > r y f e ^ iddHcS ofaST TO ^
WZ fePtf1" TO U J J ? T O o T TO U J f T T O o T K S " TOt HIT ^
1
feoTf^" I ifew ys}iQ\Ji > f f e » f t ^ wfw , feH
£ F f w , H^'^'d TO, WU ^ >ft #
Vg^-^lfeUotfo^1 fee?T"fee"HcP"Kg1"?nff fo<6To(
>
vffe^ t W HTfe>>r" # HTjft ^te" UTH" TO I fecT
TO W TO, >>rfKH SoT ITH o f o r a v f T O TO I fatf
cfR* ifeP" >Jf3" 37T UH TO I ^ J " f ^ T O fefe f
"Usi'de1 tT^ for £ e y d 1 ^rfetf1" fe He ^h fet ?
TO, TO uut ftfar cFH fHW £ ^ H f a TO1" ft
3" F f w fe ftr^T rft W f f u t OT ZF I ^ H B
tte TO ir^T^" »TEt I t t F W ^ w 1
U fet >>F W ^ t f d ^ d l l TO^ rFi^t U » f § 5

f r o rre 1 " e i fey crfe ^ ydddi § T r f ^ r e f r o ^ r o <

f r o § f w t g 1 ^ tft HcrTHT § o t t o o t -
w r o
Hdld' U 3" OTTO OTTO ^ f o f f r r i f^TTO
§ H f e w 7i ^frPtf 1 " fe" W t f t M1" UTH TO, "f ^ t TO
# OTTO ore ^ v e fee ^ e ^ - ^ e e r ^ e f e ^ r TO fee"
feu e t ^ e fa" fen ^jffvTH" e t TT s o f OT" v e ^ w $
W ZoT
oTTOt HJ^f oftHtl fePH1"
H3TH fe^ t f S>>ffVT3" i=ft £ M I H•s HoCm
^feHTTO
FEROVR orf^H7 OTU I era" ^ r o ^ fi^-faQ1 w w rft HTO
OTTO f^rro f l r t z f e ^ i »ffk3r sor
1 1 1
e ^ H " >>fddiH'Kt W " rft o r f e ^ ^ T O " Tnf!"' W f f
fen § >>ff>rar £ocQ\d, ^ n t ^ to fee
(243)

^ U TP, W f f H 7 cSH^'cS
H f e w 7PB UTO OT UU I F , feu
TO^ U ^ f^TTOHTTOOT fefewi WUH'HfeWTP'B
HTH § t/k'cS feu UU UH W rft H UTO HfewOTI
WW f f t S UTO OTS ^ f e t #BT UtHH1" fFH 1 " U I HH H1"
B^H 0 6 ' G I
U f e w HTO U f e w TO ©HU H HUU I
UUt HUt UTU HU H U f e t UU?P" >HUU I
ffTU^t ©HU UJU H HUTP feu u t d ©Ut BU feu U
HHUt fe>HUU f F UUt U I feH HcJ1" WW f f t H WfHH HH?)
TO-TO UT W=T UU, OTCJ UU UTU f^TTO U1" TO feUHB U
feTW >HH >>ffHH ^ T O <^'Hd TOU^feW I WTOB^"
UTH few £ o r f r o BUF HUt UUt >HH BUfet HU UU H TO
w u u w r o o f u f e w ^UUT ofin? o r e f e u > H H o i o r T U B H # ,
H ^ t » f f H H SoT 3" UJU WW TO f F ^ r fed fcSdJd' Ut
?>T HU f F ^ r | Hi" TO o r f r o BUT W U ^ r TO UoT" U ^ 7 B
f%U WfHH
«s
SoT B ^ f I >rfHUfFHt UTUT rft feoT f T O HUTHT
§ HUTO ro ^THH UTUU W H HT UTUT f ^ r r o S HUTH feH
u f U UU U7J UT W OT 3" TOHt o f f e t UTUT f f t H § ^ t
WfHH S o T UT UJU TO7© f O T feUJUT Ut TP HU WW* I
W t cSUoTOTTHTfeU1"H § S H t n f f H H S o F © I H1" HTUT f f t
HHOT7 ^ o r f r o BUt, HHUUF TO" fe©1 HH w f e d H ^ W f t
HT T^jf H & orfUHl TO H Ut orfUHT Ul HH HH W oft
OT7F B UT H f u W Ht I UTU f^TTO orfUH7 f f t W H feut
UoT u r u UR n f u w n t fe H >>NHH TKJT SOPUF >HH HH
TO o r f r o ^ t TP Hut H >>ffeH ^OTI UU TO d d ' 9 HTO
TO-TO ^ HUT TO >>ffed SOT" ^ ' H d TO feTW U H1"
UTUT f f t o r f r o BUT HOT HU 7 >fe " f e w U H1" W T O T
_ ( 244 )

s^of ^ uru w w u f e w i ere feu Bfuu uf w w u w


v f f e w § WW w uf u w u t u w f e w W UT W i f e WU
W UT dJdfHUt UtWB u u t u oTUB WUT I UB-UB f U W U U W
u t UUB1" urut' HU U WU UU oTU feu HB >HU UBH H W
TUU HB I
—o—

UU7 UW JJU1^7 By Hd
SB WBT3"TO/cTUBWBII
Iffe ^ H^1

UTUU ut ferut 52 t u , fe^ut fe §OfU oTWH


Ut ferut 13 t u i feH H^ UTUU U HB U1" UUU1" U ^
§^UU HB U1 ofWH U^feW fUTW I fUH Ut HW1" UUt
u mut >HU fe, othu u t w » t u u u r f e w feu UUU WUTS"
Ut HW" HU UUt I frTH WW U UW rft B HW WUU oTUWUt
U f e H U W U U W U t U 1 UU UcJ UT H W HUT UU HB I few
HUWU1" ufuWW UW SPUfwUUfew,UW HUIUU, UW
^utufe, UWHfet, feruw U ufe wt I H: HUtfe fHW
Hrffetw, H i u u Ufe UUTUU H: feHW fHW tft f f e t
WTW, f u U W TO, UBUU U^ UUBtW W^W I UU UUT"fe
HB UW rft U HUft 7TB I fej1" HrfUW B fet WTU UW
i —' • o 2 b <\ r o p ^ n r

Ut U" H W U t HUT HUTt fe U W U t TUU H W fUU I


W f t feoTW Ut oTUW f U U U1", UU U W rft B feoTW § H W
feH $ Wt BUf f f e t MU UUB offer ftfH UJU TTBoT U
UU Ut H W oTUUT WU1" U ? f t w W UW1 U W Ul fUH H W
_ ( 245 )

feu W f f e UTUfe Hfe fUH1" H HUTS'! §Ht UU ofU^" ufet


hu ure^" feu1-, Tftfvre, HU 1 , Hofet few WUST
UUH HTO1" ore H^l HfeHH^1 feu Wife UTUfe" HF
u f u r r f e w i US" ifeu HUTS" UtH^HU uuret I Hold's
U WU W^S1" HU U few, feu1", oTH1" MU HTH HUU
offeut UHU Hdl^'few few I feH fUWU ^ H HUft U
U UUUH'Qs ^HfHHHUttufeUHt'cS'cSoMd H^orU,
uuure u t f j k u^reri ww ut u uuu wsnre uuu
HUTS7 HU ufew I fey feHHUtW U UTf U f e U U H H U I
feu UUU UHt-UHt MU feH UHS", fe§fe fey U HU
feU H r f e w U 7 H T HU Ht I US" H W UUt feu ^ H ofet
H'^'dl i uu ure7 ut u 1 uu ^H ust uut u 1 uu 7 nt i HTH1"
W ^H HUtfew feu »fU HUtfew U1" ^HfeU"feu,fe?5T
u1" ©TH uffew feu mu uffew u 1 OTH fvfu1" feu i PydcS'
ut fen #u ix ww ut u fen u^" urfe u'dH'd u u u
ft V « /•> V • n <1 f* \J f\ r •

U H ^ U U UHS" ^ feu1" U ortuuu u t UTU feut feH Uf1"


ut fewu HTHT rft U WUS" H^'td'd' UfeoTUOTU3" UUU
offer, UUU H'OS ^ H US feH UHU UU, fe§ HUU
>HU UW feu UUU fef HUTUFI WU1" U1"feuH^1" HSt
# u t oreut U I feu H^T UHt' W U H f e U1" H^'td'd' U
HfeuUU feu1" I feus feW fey HHHVPUfi-THUUtWTFH
Ufe Ut H^r UTU^1" UU HU fey U HHF U Ufet Ht, fey
U WUS" TFH of¥ UU" H^'d'd H1" HH WT Ufe U UH U
S u t u f e u t I US'UUU Ut H^r feu UTUHU UTUU HUT I Fret
UTH feW feHt ^ H , Ffet UJUU^ few UHt ^ H , Fret
WTHUfeWUtfifeHTSt ^ H >HU fey U U ^ UTHtUFPU
UU UU W feu I WW tft U UUU offer feu UTU cVcSof
_ ( 246 )

F W U U c5T H^1" ofe 3TJ TTOoT Mnf fHOT ofddl',


H ^ ' t d ' d ' £ Hfdy^cS TO H^1" Hf oftHt H ^ TOt
OT5" Hf U^t fe "feof IFH ^-^Hf VOT WTFl" t T ^
TO, fer VH w H sr w ofzt to
fo(0To( fej e f e TO 1 9 5 2 - 5 3 ^ t Ul § H HH TO o f e ^
HFte 1 " TkJT TO MH Ut i f c r ddldcS
HHtTF TO I H 1 ^ oTH Zmf o f t e 7 tTOT yfl-1 fer t j t ^
^ t c ^ ' y l ZJUUtUI feoT ITH W W^t TO flfti
^ t ^ H ^ d d W ^ l oT^t W % TO I TOt H r f t
OTH e ^ f t w fo H ¥ i / f o r H e r e f e 7 H'ftjy fee" i f s e
W1" fe^rat oftdt BTSTt I ©H IT W , w f e w
>hh n t n v r f r o fee" i f w TOTtw h t o ^ h o t TO

OTH VTOcT n u t jftl fofQTol fcj H^ w - w


>H5Tet->TOTet u f t TO^t Tftlot&W^ m H fey
TO W iFft >Knj V e w TOtMWH ^ d d ' Q ' - d TO I
7ST& TO1" OTt f^ET TO offdd 1 U 5T W OT I H^1"
ofTO ^ B " I w H ?TH TO: HTH frfui, MH>HT frfuj,
f r w , h w frfuf, y r o fifui, h o t frfur, Hd^d
fim, fnur, o n j fnW, t ? w fiw, Hd^d ftw
OTt, OTTO fHUf UUBHt, » f O T r f t e fTW, H d ^ d frfuf,
WSH^" frfuf, VTO fiw, spF frfiu, <TrOT frfuf, Hfdltdd
fiw, ¥TO fifur, f^oPfiFW,F^T fflW, frfuj" f f e s ^ t ,
w frfur, erarr fifur, W H f n W , M o t fiw, OTT fiw,
HfefOT ftfUf, OT ^ t foj1" ?Tf5" o r e t fHW H^1" oTTO ^ R "
TO I
_ ( 247 )

fafk zrnf yd'fowii


(WdT

TTOt i f o r TOH ^t

UUU u t H W feu feoT P 5 > M H W UUH B UBUt


oftut fe K wt fet Bfeu uuu ut HW o r a w w W fawu
TO u t orfus" WUt oTU W ufet UTU cTOor U1" WU HW U
WHU UTJ1 ft U 7 HW UUH orfeu7 tft HU 7F& HBUTU Ut
Ufe HoT WW fe feB UH UWUT, W W tft orfuS" WUT
feU UWPU feH § BUf f f e t Ufet, HW HUTT WW HW
oTUU UB I UWPU WTRU Wft feu UTWoT BUf UUt I Odld'dl
oTU?ft, » f W f e H U oTUBt W Hrfew HUfet feu H W fe
BUf, U HftuW WSt ft U 7 feU UU U 7 fe o!U W U 7
HW HUH offeu 7 rft WU fe Hd^'d U^f7 ft, feu HB
W^wfewftu7UW^orfwfeUt^feuWH'<idll,
UU fe oft UUUF I HW UUH offd't!1 HB U 7 HftuW Ut fe
ft, UW wrwt fet UTW But U 7 HUUU B UU U(J UT feut
offet fe U W rft feU UUT7 fetUTU ft, feu feft WUTW
UrftU7 ft, H1 feH B ^ WU HHUW U 7 U W tft feH *U
UHB
•s
UU W J H W UUH B— H W U W few I H W UUH
H W oTUB WUP" U U H W oTUU B 6<Sdl feB u f e U ^ B
HU 7 few ft I UTU <ofdHd W U feH u t UU B feu7 UT
UUVWU U UH o f f e 7 I feU oft UUU 7 ft, feft U fe VPU
U UUt ft I feft U 7 HfeoPU U feU1 ft, feft B UfeHU (HWUUT)
B U f e W H 7 feU7 ft I feH § UUoT (BUoT) B u f e w W
7
fUU7 ft I H W UUH W U t B feu U ^ 7 WU feu ft I H U feHUt
WUt W U t U 7 UUVWH B WWTU f f e t H W UUH B UH
_ ( 248 )

oft H 7 for § UH oftd7 feTW I UUHUTH £ feHU UTUH §


UOT offe 7 ! fUHUrfUHTU fold'y H 7 ^ HH d 7 fedU
UJUH £ FTU7 fdH'y foid'y OT3" H f e w , tft feH £ H7^"
©HU Hrfew feofet ofU?> >HH HutBtW 'H Bfet U, OTt
HUF OT 75Uf oftd 7 ! WU feoT ©cSdl fe?> UTUUWU7
cVcSoWd M M T O I U ^ UtHU f ™ tft TO B f e U?7 I
feH U 7 >HH fUHTU fo^d'y Tuft u f e w , feH U 7 ^t Ud 7
OT, H fUH S VFfeW B BUt U H 7 feu7 fUH § UtToT H f e w
H'^dl1 I fo(0To( cS'cSo(Hd H7 fUoT-fUoT fife U 7 TO U I feH
£ OcSdl fe?> BTU TO I fedU UTUH o<foe BUF W f t d 7
© H Ut HH HOT U7 HH f W H fofd'y ^ B 7 OT OTUF I
TO" feu d d ' 5 HTUH^" U ^ 7 U, HHt UH H i f e B # H 7
UcfHUTH £ HB 7 HUH H I f f e w HH fe?T ©cSHt f T O 7
ftjTFU feH feH I F U f e , UH B^" TO ? H 7 HB 7 UUH
© H t UTU HTU 3" U 3" OTHT'-OTH7 orfTO BUF H t >f H7fe>K7
^ U t B S t K j f e 7 Ut OTc^t U I K V F f e w H 7 f W U OTt
?5Ht OTW, HU *H f ^ U 7 OT, H § ©U Ut ¥ H H # , K UU
H ^ 7 OT B ^ 7 H 7 UUHUTH £ ^ f d H f d W § UOT o f t d 7 HB 7
UUH § cVcSoMd Ut "SW W © I feu H t UU § ^flfH
UUU7fewfeTWI TOHHH^©feWH7HUfaOTfuU7
U >>fH TO ^ U feU7 U, UU UUU H t H ^ 7 " ^ H H H 7 B f e P H 7 I
^ c* ^ H ftlWU HTU7 t f t HUTH7 § tddHcS feH UU H H
feU UUH H 7 HTU H^HTU 7 £ © f e 3" TSHHoTU o f t d t , UU
HB 7 HUH £ BH 7 U 3" sisJ'Od feHH7 oftd 7 » f H © f e 3"
UTH7 t f t HTUH^ UU U7> 3" US' BUT few I WW rft orfUH,
HB 7 UUH UH 7 fe©1 U ? WFT HU 7 d l d ^ ' fe?> U o f t j §
HUHTU H H ^ HF^TU fe^7 H ^ U T I UU HB 7 HUH H 7 feB
_ ( 249 )

?ret' U^E7 §ret-©ut uut WW u, w ww TFT urfeu HH7


HUH UtUU HU UU1 fe©1 U U HTOt Hdtd'd §

TO ^ TO UH TO fe?7 fee Hi" I U feH U ^t fewu1"


S s u ^ut feure ureu7 u w Huure u orfu 3" feut >Ffew
oTU W ^ H fe^7 fee W W TO7 UUH U 3" orfTO7 tft
H VFfeW UUt H^t I >HddH'Ht WW tft orfTO HUT, UH
VFfeW Ut Hfe oTUUr TO VPfew fe© UUt HU 7 I W HH7
UUH U UTU ^ f e t Hret oTUfet UHt W orfuu7 tft K W
HH7 UU Ut w f e w U7 H§ HHF U Ufet feH H^ 7 U HU
Hre UUU ofeS" TO I U >Ffew H Ut U7 HHt U7 feu7 UUoT
7 7 7
U s f U I feH oTUUT K U TO feU Ut'H? c f d ' d l , U WW
7 1

tft UHU U UT orfuu UUF HH7 HUH feu UTU ?TOoT U7 WU


U, ife 7 o?W WITS7 UUH H^U H, U7 HH7 UUH HfeuUU
orfu Ut H^ 7 oreU HUF I H feu feu feoT UfetW ?FH ^UU I
—o—

oTBH t f e off WU?f HU II

WW tfl" ^ t ofM1^"

Ucf7 FTU1 u ure 7 UU feW tft u t UUHt u u u u fewu7


feufe u f e w i fen feu Hufeuu u u u i ure 7 tft
U H r f u w HUfeUH 7 U t f t w f e w feU7, UH-Ufet
c u r f e w i nrfuw Hufeuu7 u t w WUH feu feure7
UHUtW-UHUtW ufe feu UUUt fe WUSt" HUJ7 'H WU
uutTOI WW Hfeu feW tft HUreTU T WU HUfeUH orfTO
HUT u u f e t TO umfet U, U TFUoTHU U fe^7 ©U 7 UUT
UU u I fen u f e HUU US" UU TO, feH ufe Ufe*U HUT
_ ( 250 )

UU UBI W Ut fdl<±dl feU Hdld' B Wf>{U ^ o F f e w


urferui fey ere u f e w u f e w Wt UUTB feu w t u t u
Ut UoT^r BUf fewUTt US" UB U, few WU 1 W f e U u f e w
ft, UTUt w t y WUU UUt ft I feu H ¥ oTXfet u t w UTW B ^ I
UB ft U U f e t W U t W TO tft orfuS" WUT, feu UTU B'Bof
W WU ft, U oTU feU1" ft UTU <VcSo( u t oTU fUU1" ftI
feUW UUB oTUUT UTH fe U f e w UoTH offe" H W o f e t
oft H W ^ U 7 ft W UUT B TO rft U t f^TU1" UWU1" orfwU1"
HU o f f e t , U H^U HUfeUH1" B TO rft U t oTVFUt U t UTW
oftut Ht I H orfwU1" feH UoPU ft:

UW ufeu few tft u t wut oTU?ft,


U B t W UUU W U t UTU UU?ft I
U ^ t W UTU W HUTW UUUtW,
UB HU TO tft oTHfetW U U t W I
UU^t ?^UTU feU U % W WX tft,
HTU UUT feU oTUUT UWS" u t l
ofutw UUH ^ f B BftW,
UB HU TO
U^ Hrfew feB U" UU UU r f t ,
UU UU UUT3" U W U UU t f t I
WE UUHWUt
•s
H U W §- U U t W ,'
UB HU TO
feUU U T W f e w fe U W H tft,
W B Ut UfeU UUt U f e W H tft I
f i r >HU B f e " fetw WBcftW,
UB HU TO
.(i-5i-L __
w w *e fewet djdydl
foHro ofte 1 " f f a w ^ ^ i
W H ora^T HHt' K W t c f t w ,
TO H t W
W t HTHt W U £ UI^T fe^
e j e H d fee t=ffe?7 § ^ f w i
e e HHt e w e v e e S e t w ,
TO He ww
yrr sf ferfew h ere e m
i f e r e TO fee fee1- w £s i
UH TO TT EFOR TOETW,
TO ne w
w r feor v r f e w trer? fee tft,
f u w e ?>w h ^ 3Hf w e fti% rft i
TO n e £ huh 1 " v e e t w ,
TO He
T f t e § sre* 3 o r few n e e ? r w tft,
i i ^ ^ J l o n f e w © e u t d d o c w rft i
wrotw fa* tetw,
TO He ww
fiw n e 7 H f e w © v e n n e 1 rft,
TOH1" tJ%F ^ fnfew W tftl
feTW W X foldcS' O S d l W ,
TO He
fFTH H ©"ve e u frlOd^'cS t f t ,
w f r•s o re ^T old'G'^

rftl
_ ( 252 )

ft?7 TO W
HUTd fTBU £ ft d H f ^ f t u W ,
ww-wi i n / f a r u nfef n f t u w i
OT m r ufet w uut Hutwi
TO TO VFBoF oT>FUt>>ft H c f l w I
—o—

f¥J7> TO wufe WUfU dWW $ sTO"ffFFfeII


fiPH 7 !" F ^ 1 t f t ^ t d f d d l y f d e l

fe>*FU OT f f t TO # B >TOor u t W U feu f p ? u f u u


TO, TO OT £ u feW fft u t feu TO ©H t r e - u f e ,
u f e r o >tfd" HUtU u t OTt ^ t V ^ U ?5Ut'UUU TO I VU TO
*\ —

7
^t >TOor u fes^ feu fey* ufo ut w u ^ut Ht uuu,
i r o t ^ t OTt ^ T O 7 ?>ut TO S O T , feu feu1"
f f t U T y f t ^ > T O H T U § U t ^ U H B H T O I U H H U ^ t UTO
oftHHt d" UTS^U ^ B ?>Ut V T ^ U TO I § H HH1 U WW
f f t U OTt OT B U ftft TO, frTTJ7 feu TO7 BdlU' ft OTt
Ufef OT f f t U 7 U B 7 u t f e w HoT u t ft, OTt U B 7 UTO
? f t ^ f f t TOtW ^ W ?TUf TO UfTOU I TO cVcSoMd » F
HU^U d" UJUU^FU7 U ^ f e w HUTH1" U1" UTO feofe ft^
BUF H feftUTH7 U t f d l d d l ^ t Ufet I feH OT^f U 7 ^
t f t U 7 UB1" fe Ho('Q<i # B feftUD-F U U f e w ? F B UB
f F S 7 feH oTUUT WW f f t U U B feu oTBtW IF^^tW
HUOTFENTWH u u u f e ^ uufft £ URFE^UBF
I F ^ ^ 7 HU oftd1" I WW f f t 7> WW ?>U feW f f t ?> BS"
_ ( 253 )

Wet e*ft 3 f t t f W ^ t lftT-HH H W WtT TO 3 TTOoTFTe


3oT ©et Wet W^tOT^tolfdd1 fee Wet
ne vnwer £ fent e, ^ t f w e t weTut e H fair w
FT^t u e n t § orfe ^ ©H © V e w ^ 7 w ^ t i TT^T
FENwet ©Ve oret eToftw e eietw D 7 H^'TD'D' £ HH7
QcSdlwore-ore^"feewet yti^'yl i f ^ ^ f w r e e w
rft £ o r f r o o o - r e t w o f t e t w i
—o—

w&Rfs zftuw tju mrum uufrii


6'<SclHd ^t feHHd1

f w e w 7 tfl" ee e¥ ^t H^7 W ? fcron ere^"


f r o f 9-30 ^wt nep ir Her?7 §
OTTO ^ ^t *FOT w e w , ^ e e w ^ efewu-efewu
fnee fcnet oree ee M iteute ' e ^ y f I infwf 7
H1 nerd" ^w w - w sr w eor ^ OTTO ore^" fcrw eet
Trete, oretfeofeefep>ri n e f t w f e e f r r o
tft wfrone ydddi e r o ftw rft ^t TO tf^ TO H7
u'dH'd £ w f r o g r o He ore ft© i fee eje ?roor u 7
we e, w rft £ fet w e d i r f t w o f t n t e , fan are^r
fen rrej7 § eeT-^ei wetTO1Here7 w - w ^ w7^" ^FE7
eefrf 7TO,w ^ 1TOHH^w7 ©re eetw to ^ sides'
urg 7 imiH ore^TOi nexr fen ete H i eoTS-
•v

He ore fere TO H gsft H% § W7-^7 sr >net M ? TO I


fee ^t eed" et ftiw irfer-^fede nent e i fen Bcj7
e r o oreH-oreu F H § UOTH ofte7 ofet TO7 ere B 7 WW
_ ( 254 )

t f t W UoTH HB 3" WH B feu o r f w w HU o f f e t :


U W S F
W ^ feH UUUt *U, W BU ftfur UUB ft W ,
OT UUTW *U HUTW Ht, HU UU UW HUFU I
UU UHoT yd'dll B feu oftu W feu,
TTBoTHU UUUt B, U7 Ul" HtH UoT^U Hit I
feft fe UUUft Ut, U f t w feU tU U
UU oTUU feHUB tft, KUt H^Ut U»U H ^ t l
BtUU § UTWS" WUt, UB-UB fe U WU UWrft,
TFBoTHU UUUt B
UB W W B U feW t f t fey B o f f e t orfBB U U f e w ,
« a o • wi B r r* ^
u ut u urufew U- W or u feuu feu w f w i
UTU <S'Bo( UU UU ufe ufeUB feoT BUf few,
<S'<So(Hd UUUt B
feft W BU ftfur tft WUS" UW B UUW UTU,
feU HB UUUTWt U UW UUt UU HH7 UTU I
Ucji- u f e u u u t § fey u w f e utwB u wir,
B'BofHd UUUt B
feU UU^1" BUTU U VTWoT HU7 i ^ r
UB f W ? W tft UtUUftfUTtft BTH UUrfeW,
HU U r f t HTWoT B UUT *U o f f e U U fe>HU,
BTBoTHU UUUt B
fe ftfUT H UrfeW Ut HW oTUUf UTU ft Ufet,
UU UUTU WW Ut feft HU Ut UU UUTfet I
U?J HU U HUU U* feuu fUHor UTU H Urft,
BTBoTHU UUUt §
HUUsT Ut UUW U feU ft W tft B UUfet,
_ ( 255 )

TO H U S t H U S t tft 3T5" U W tft £ W)"l


TO H W H r f U W U U U H f f w U UHoFU,
A'AcfHd UUUt §
feu fHHTO f T O U 1 " U U f e TTOoT U t TO U ? j t ,
ttdltd'd UTUHU 1 " U ? T H U t U T U f r o >tfS>Ml
U U T TO 3 W U W T O feu1 UUH H W ,
cS'cSofHd U U U t U
© u i " u n u t u t feu5 u f e u u u ^ t fewl^ut,
UR H S U oPUF u 1 u UJUHfet U fTUHT^Ut I
f r o >TOH o f f e MH HfeUJU U 1 u f e u f e ,
<TOofHU UUUt U
TOuftuu u nffku u uu utu7 u uurfuw,
HU1 u f e u f r o u 1 " U HUS1" W W UUH H U ' f d W I
uu i f f c w uunt w f r o sroF^u u u fewu,
cTOoTHU UUUt §
ft o . t\ f V 1
1
TO HUU " UT feu U H U t H S t H d ' Q V l ,
A « (I 1 ^ « ft fc^ • w ^ A.
feu H S t Hire1" UT TO u u r e u r UHT W W t I
i r e u f e w uunt u h u t s fey urg1 fewu,
TTOoTHU UUUt U
UTU1" feW U ^ oT^t UST HU UUH U1" u f i j W ,
HU UTU UTU U t f t UUTU" oTUUT U f e 7 > f f e w I
HU W T H *U fewu U UTHUftUU U U T O © u f e ,
UUUTHU UUUt § U r Ut, H f e f o P ^ U H f e I
fedfed1 TO^U'dH'd HUU UH UH U feUU
UoT # o r f u u oft H U S t UrfeUT U l U UTH few feu HF
fewu u t w u f e " TO I feH HcJT feuu1" oTUU UH W U S "
WHS" *U W U W UTH I
—o—
_ ( 256 )

uru wet c?(t tm hw uusfu ujufonj'd11


Trot fifur w w ^t

frKf Hdldd, dfdH)<H> UUt f i f e U3t H HdU'd E W


fHW H i f e TO TO H §H ut 125 feW HHt?7 U I feH
H H f e w H TFH UUfifUU feW, HUTO feW, WTUfe feW,
HcSrfld feW H UBrftH feW TO I H: TTO feuf £ uir HT?
H7 W f e d eTc? TO OT few fe if HUtfew H
M - M H H7 UTU UtfUH feW rft H HUTO U UTH H7
HUT *H u f r o 7 U TSUf H7 HU H 7 ^ 7 U I feH £ fcSdcSH ^t
W few MH HtUU U'dd' ^t HU
— 3
OT fedt I HUT-HUT
UTUIFH7 *H ^t fUTW UHU HrfUH Ht U'dd' ^t offet "UU
HUTO ?)HtU ?>Uf UU I HH HH fe?) Ufe UTU H7 fedU
fewfew § HTO BUF fe H TO HUtU ^ TO7 U I feH
§ oltdddl fOT £ H f e w fe H cS'cSolHd WU H'fetd HU7
w u y u 7 u i = r # i feu?TOOTUirafewi u f e w *h^rut
feofe U I feU HHU3" HTUHS' H3 7 UTTdt oTUt WW U'dH'd
f^ftF OTI oflddcS H §UUH UTH7 Ht £ HTO HU oftd:
HUTO" c ^ HJ OT? II UU WiUT UU1UfS UFf II
H'tlfa fm JTUJ& bffc tI'd fa fadtt oTU II
H UHHHUTOUUoT UTUH7 Ul TO UUH HUTO OTH7
^ r f e w $ UH TO, OTt UJUHU MUUTH OT B H TO fe
UTU UtfUH feur rft H HUTO OT£ TO, H cT UH H7 HUtU
TO7 U I HU HUH7 Ht B ^ U, UTU feu^7 fOT feTW
Ul HTpt1 U'dH'd Ht HH WUHi: U feH £ HUTO OT^
TO UTU UTU H7feH feH OT I H: BTB feW £ feuf7
H7 oft ^UH7 Tft UTU UTU TFfeu ^ B t W Ht UTU UtfUH
5
_ _ __________ J i . l L ,___ __
f H U T t f t U B U B I tldHcS ofU^" fcSd'tt U f e l W I feHUt W H
U^UUT^WtuW^UTHdU,ttUS"fUTWIUUUUBHTTft
*U B'cScMd w f e WfeTW M H f e H F H W u f d W d u t
U ^ t HUU1" 7TO <S'Bo(Hd U t HUTU oTUB W f e l W I
—o—

yBT BUtycTJTII
Trot ofeor ^ t y^T^rnt

HHU 1 5 2 6 oTUor Ut UUBHUft B U^fe Ut d t t ^ s f l


feu H W fUUU1", fUU1" oFST tft U UTfe feu Ht UTU BWoT
•s ' S 'S

HrfUU U t B >HWUTU T F f e W I fUH oTUUT ofUoT U t UUBHTHt


feHH oTUUT BTBoTHU H B f e t U f e t Ul UTU TTOoT fe t f t
B yUBHUft U t UTU § fe UT feoft fife *U ^ d ' d
I F f u W I feHHH1 U W U t HTUt UTU UT H d l d ' d 1 HUTU1" 3*
o(d'G^ HB fe f U U # BUTU f f e f f e >>T^HU B >HTfer U #
feut § u f e feU WU HfeoTU feU Woft U f UU UB I
U UH U UT >H^HU U W f f e r ft I feH Uf 1 " U w t U W t
UJU B'cSof U t W U feU fHHUB WUB oTUU UB § c j r £ gjg-
BTBoT HrfeU U^T feU UB I feH ofUUT U W t f t HUTU1"
B H d l d ' d UTU feU I W U rft Wt U ^ B 1 2 fe UT 2 1
fife U HUWU feU feHBTB oTUU » f U HUTU1" B feHcVcS
oTUWrfe HB I H 1 ^" U ^ U t W B B U W I feH Ucf1" ofeoT
u t uuBHuft w u t , u u u w t fefe u f e w I UTU u urut
U f e r B HU fe§fe feoT U t UUBHfet ofU§" HUTU1" U T - U U
W U t W H B I f w f t u w t f t BUTU U U f e T B feU w f H U
UUB o f f e I u f e w :
_ ( 258 )

wfir Ad'feg CT8T Tjrfa HUT >ffu Ud^fduG II


fodci'fd wctu ufe- tjm mfe clFdyG II
Hfddjd A'Acl IjmfeW Itizt W tjfUT UWI
crf& d'dA UJU A'Aol WfeW I
fen Hf 1 " UTU TTOoT H r f e u H t U WUTHU feu W3WTS
U o r e t HH1" W f e u UTO TO UT Hdid' UTO
fcSd'tt UUtW I H U U T ^ H T W U ' d H ' d UfHUU fdHdl 7TO
HOT 3" UTH U TOH offer fe OFET OFEOT Ut UUUVPUt U,
TO1 § H t oTfegr, H ©UH »fUU feUU1 U I feu
UHTHTrftfHTO PdHdl OTFH^fed1 Hfe UoTH oTUU
TO I feu U d f e HUftW U UUTt U ^ r IfUr U, fe©fe feu
UTO Hret HUTU U HreHS" UU 1 Ht, H U ^ U1" TO7 ofTO
Ut feUU1 Ul W U ' d H ' d offe feVTO UTT U UUU f^OfT
oTUU TO I feH TO U ' d H ' d U UoTH offer fe o f e t TO1"
UrfeU 1 Ur UTU1 t f t U t f^rU 7 HUoP" UTH U o r f e u r HU o f f e t I
UUU?>HTHt *H «^'Hd feoT u t u t WTO" UUt UUHHU

t orfu UUt U fe UUt U t »TUr cS'<SolHd U f e w *U TOfe


UUt W l f e t UUUt § orfuur U ©U Ur ^ oft fTOUr
UI FEU UFR uut uuut u H^THu^reyuTOI u>HUT
orfeur feu fefuw few Ul
offeur—ust uuut ut feure
>HUH U oTUT UHt u t U U # f U T W UUr feH" "U HU,
UU ?TO oTUT K Urfe U , UUUt oTUUt,
TO WU1" ^ t TOtH uut ut, iffew cVcSo<Hd U t I
oTUUT oft HU ?TO u r f e U , ©U1 oft fetter UU,
W fuU feufe1 HU, UU fe© Ur©Ut
oft u u f r o ^ r u, w feu1 utuuf (Sd'GVI i
_ ( 259 )

OT HT U efzru, ^ddH'HT fay oTRTH,


i t u W HoTdt Ufa ^ t ,
TO >Hnr ^ t
ft A V • "N "N ft A r —V .

tT H ©TO1" TO tT7^", OT i=F of H oft feW^",


w ^ zfetvr f r o ^cS'QVl,
oft fro^1
feu TT ufe 7 OTtw OTTtw, ©*f fros" H e ^ K a f t w ,
U rFS" OT OTtW OTftw, ra TOH ura u t ,
TO W
cS'<So(Hd K W H f e W , TOT feu feu c* H ^ f e w ,
FERO1" UFO* H TO WFOW, ^ IN©^T,
oft fro^ 1 "
H 7F oftH feu OTTO, fay § H^t OTTO,
WTH f w U H<£, ^"TO1" ^ e t
TO W
t F # <S'cSo(Hd TT M 1 © 1 ^, H ^ feut u f e H d ' O t ? ,
W fi-TOT1" U ^ d H ' O ' ^ , TOtW fow©^,
oft d A
faro H^or cS'cSomd OTT3" ^"S1" t f t ^ t
t ^ ©TO1" U U OT^, TOtW OTUt,
TO WT-F
fau# W cS'cSo/Hd U , © £ oTH oft ©U OT^,
OTU UTS" ©U UJU U , H 3J3" dl'G t f l ,
oTl d 6
fe3" oth tiu f t r , © t e r f ?TOOT u t y r r ,
rd^td 1 TO fHOTt 3 3 T F , 7F OT ^ t ,
TO W
_ ( 260 )

Woft feu ^ t ufo" Hd'OV, W §UT W^'QV,


H ^ M W t dl'QtJ, TO Hd'OVI,
ft «>
9 I d rt .••*« •»<«•
tTC1 H ^ t W ^ T O , fe F T ^ " e fFT©1 UTRcT,
t f ^ e TO f y d d l w TOt H^U e t ,
TO MOT
Woft fej u f o o # e , TTOaTOT UTJ cTOoT dfd"^,
A «> «s ft. A. ft

©e ire i r e , Tffe TOT,


I d ("> .•••• •••••
VT W t TOt, feU UTH HUTH1" e fee TOt,
h ^ t oru w >>nr n r o t , i h j ^ Hucrt,
TO >>FNR
n f d d j d h u © ^ t TO, frfq- u w y^,
7 1
h otu f n u e e " >ftu -31X3 y y Q V l ,
^ ft
^T «•••• •••••
uhh1" fep>ra fetor yd'Qe, ^ fro h t o Hd'Qe,
e TO § U IF^e, orfew suet,
TO »FAR
g^i u u § w u t , ut TOtw t r e t Fput,
TOfe OT w fewut, OT ftr© tt'OVl,
hV f r o e u , h § fe©1 ?nif y f e w f e y Q ' e l
W t f t feu d f e d ' TO g u 3 u t VTO U ? |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J i ? i L - _ _ _ .„ _ _ _ _ _
fSW 5T TM3§ fcfit £?/F 7pf%T II
« ft ft O »—«i A
TTtft F ^ T fifur g M H"

W u t H^T UB UUt Tftl feu fife >fer H feoT


H^'U'd frfur OT fer Ht i for £ UUT ^ B ^U
"feu1OTTB UT WTO" WWOTH§ UIJ1 feu7 OTT OT few
H1" fHHHUtfeUUfifurfeHTFB HUH TJUTH u f e w I d PdU1
H fro1" x f t H1 UUT fef1 few I H UTH7 tft § UHU1" U1",
U^'6'U1 U1" HU OT I 7TB ftt UUU WW UHU UHU crfuS"
BUT TO, H^t W3\ UTB UUt fw few, H UUT fe^1 ^UH
few I TO WW tft UH1" 75Uf H& oft HH1"TOUTMH
feHHUt HH1" feur ^ t TO TO OT H OT tft § UHU1" W I
f ^ f ^ H ^ o r f e ^ n j ^ ^ ^ H u f e w i feu feur
Tft,TOYW fifur HUH ^U feTW I ^U UTOTU1"HH OT ^
ufetUHdHcS *H W s f f e w Ifeuft^1"feu1"W3T UB fcJTW
H HH ufeft £ d^d'd ^ BUt H1" feH £ u M >>fUT STB
VPUfUHtlfeoTUH ftt UB1" U feTW fe HH1" HU fUTW HH1"
HUfeTWIfeUUWW tft MHU WTO" WHS" 'H BH UU
TO H U fTO H^'U'd TOt-HOft OT UU TO H1" feoT
H^'U'd H H § "HUUVTU^" orfHU, UU fUS" I feu RdH'd1
u M ^ B T f t l ?TB Ut UTO oftH1 fe Try, H^'td'd' U1" H1"
faWBUfuW OTI U^t U^t UTB H fe?ft UTB U^1"
BH TO I H1" UHUfe Hfet H^T feW tft orfeu, WU tft Ut
feUU1"ft,H^1" fuWB uufer ft I UU WU tft HH oft UTB
ft I H1" HTUT tft orfUH, HH HH Bfet ft WU UH7 BUT
HfeUF I §UU HUTO UBT U fURF ft I UTW 3 WUT
HT UM UoT BUt HT # fifur u M U Ufe>Q'feoTB-UT
_ ( 262 )

U W W fUTW I WoT W% o(f0d WUT fe W ufew, UU


UWW U f e U B feH § UoT^ few fe U Ufet U*W W UT I
fet HUB WUT7 Ht MU Ufew few ? feH B HFUt UTW UHt '
t f t HU1 BTWUt U Ufet, fit feHddlW W UUT WUU UB1" U
WW t f t U UUU B Ufet UW W W HU feut U 7 Worf B
U f e w fe Ufew few ? U 7 feU orfuu 7 foj u f e w Wt
HUt UTU1" t f t B Ut o f f e t Ul U U K UTUt UW W W VTUt
U+ WW t f t B H B Ufet U t WfetB U feu^W few ot § U U
BUt U f e w U1" H1 UU feTW I W% WoT UB W t f t UB
W u t OTUB WUT I
WoT7 B yfWH B t f f e w fe feu U 7 WW t f t U1" feUUTH
U I feU offe UT S U 7 few I UU 1 fi-fHUUt feUU few B UU1"
WUT7 fe tF feW ufet UW" W felW U U 7 feu UUU1" feu I
HTU UUU W W HWUTU1" B orfuu7 feu fe fHBU WWt UTW
U, HUT 75T 75T feuur oTU^- feH B UU1" few B w f e w
U, H B U U ^ BUf U1" U f o H W W H B W H ' d d l I HWUTU
feUB Wt HUW1" oTUB WUT fe W f f U1" UUU tdH'dl fe U
w f e w u u1" ut u u u 1 vrrfuw ufet u w w f e w u i feuu
few UUUT feu oTU WSU o f e TO U o f e WU t tTC B
feWUUUfel feUB B U UTU HWUTU UU 7 few B W U
UTUT ut §w w w u i ww tft orfes wut wu w Tru ufeu1*
Tft oft UTW UI w t H<t'0 oft UTW U U 7 UU7 few B UUU
UUU UUT W U o T U T f e U 7 r f t H U f e f e u U T U t l VT UUT
WUU UB 7 , feH oTUUT K UUU B W W VPU feut I UU W U
U t B feUU7 oTU UT H B UUT^T few I HTU HWtd'd HS"
UU1?) U UTU I WW t f t B TTU H W ^ ' d ' UfeUUTH1"§ feoTB
ofU UT HHUrfew fe WUt WTHH u f e t Wt feu feut UTW B 7
_ ( 263 )

u # , fen £ s r e t ^ t H o r a t e u # H ^ e f t p t f 7 oru i ^ t o
et ^et 7>Ut', HoH? U H^1" o r f e f 7 o f t I feW
e 7 OT e u ORE SR H f w u TTO w e E ^ H f e n TTO
rT" W J >HTTOt>>{7 f ^ Q d l W oTTO HUT I
—O—

tF feS7 UU7 Hfddjd H 7 WttT H?f H'WFdWII


T r o t H2H<S h w h ^t

CS«CSO(HD idfe'cs H I T W U i fuwu ww fft wror *H


fyd'iHH1?) TO I F f e t ^UU f n W rft" oftUTO oTU UU TO I
u'dcS1 v^ft—vrfew feu Qtd'nl UTUW v r f e w feu
O^'HI I feu W tft £ WfHH HTO HJ oftH »fH
UTHTOORETH^HD'YL ^ E L W F E U F A T O O R ^ F E O R
UJ^t e fHHTO e t H^ofH TTW H 7 ^ TjUoT fcfwt OT^7 f e H 7
yfti UEN £ feu7 fo Hut H 7 H7^" CTEOR ut W ^ F O W
U H7 W TOoT o r f r o WUF fe u f o 7>Ut, o f w p
w r t w TOIw ylridi1, feny wut h u ypu ?>uor wu rFEut
H7 feu g r o TO # e n u 7 ^ TOTO H T O orfro wer rft
§ u feu^hx7 g u t w TO I W rft orftfe fe feor H7 H
H WFT TO WFEW U , H W , HU7^, HUE 7 , FOUTTO7,
et^H7, WtX, feU H ^ 75H TsUoT7 § W tTO
TO I fero" £ foif f H W WoT ^ t ^ d f d W o(d(Sdl I
w feu t n t f e r o , frovr,TOH» r f e SOT eferoruOTT,
H TO c^UoT t $ $ r T O ^ r a f a f 7 U f a 7 TO I W W >HH
UfefW ofdcSdl H VU 7 ^ o f f e f otdcSdl VU >H7U' >HTO ?nff
o f f e r o(d<Sdi fcl6To( Wof UTU H > H ^ d ' d ' e f r f 7 I w H*
_ _ _ ___ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

cS.<odd o(dcSdi fe fej UH UH7 Ul WUStW HH7 feu


UTUtW f U W # f e w oldcSdl I fej HF UUtW o(<H>ydl feu
UfetW H'ddflWI feUH^feUH7HUUU W U H t ^ Hd'yl
fe K ufeH 7 UUH feds-l'cS' U ddHcS offe UU H PcSdcSH

U W c* feu UH UU I ufeH feu WU tfl" U ddHcS offe


U UU7!" ufe oTU feu1", UU feu UUU ut ure ^UU
offet U WT VT UoH" u u ^ HF ureu HU w f e w U71
ure1" u t urfus" HUT u f e u u u © u ure TTOOT u t feuu7
UHt U, US' feUUH H HUTU orfuW oTU I feu Hfe UUU
urfe uf feuuH ureu HUT mu TO ureft Fret uruu few
U* HU" feu UT ufet U7 HH7 HUT uf offeuu feu d'ddl
FUU7 feu7! feu Hre7 ut ufd^'d fUHUHt U HfeHUft
u f e w feu7!
—o—

J7FU7 UTW TTHUW EWHt H HKU fWTFU II


Trot HdtJ'd' fHUJ & HUfer £ tddHcS

cVcSoMd UStUUtTTO^HUHtuferUI feUStUUf7


fUWU UHt Ufet U, ©H UUJ7 U ^ Ut USt UH7 HUft Ufe 7
Ul US UUT W HoTSt UfeHUUtW ^ H ^ o r e t Ufe UU I
feHUUt H7 UUU fewu7 HUUU Fret UU7 few u t Hdld'Q*
^ f e , Fret FUTU few u t Hdld'O, Fret UUt feW tfl"
Hdld'O , Hdd'd1 feW Ut UTHU7 W feW tfl" dfdHfe
UUt, HHcffefeWtfl" feu Hre 7PE UUfi-fHHUtH UT UStW
u t HW7 ore UU HU U7 HUUre7 feW tfl" WUS" ©HUTU UU7
( 265 ) __

feW H* wfcJTW B UT ft-TBS" ftfe" oTBUt U f e w "fUTW I feft1


feH U H§" »rfUHUUT^ Hsft OT OTU H?) I ©UTftUTHfeBS"
UB1 feTW I UU1 OTt fe?> HfeW Ht 7P H7 OT1" feW £
OTt HOT feH MH fe&t ^ t Ufet IfeUfeU^ t 7P H f e w ,
feoT fe?? HUTH1" § UUH?7 feU feU W tft BOT U
7 1
feHddl W OT UUU H HU" feW t orffe WUT fe HdU'd 1
feur TJUf fUHU7, feu fUTW ft I H1" HU1" feW £ feu7 tft
§U uru feBS" few Ht, oTBUt U 3" WUS" Hfew OT"
>>ffeHU UT^ H^t feBS" UfBW feTW I ofet H7kJ fUH" U?>
>HH fe&t ^ t Ufet ft UU OTt fe?? ft UTU, §U Vffew ftt
?)Ut H7 HTU1" tft offdd BHT UTU ?)T?)or U UTU u t H^1" S ^ t
feUH1" UI HH oTB 7) fe?) H^H H U f e B 7 HHH HH1"
HUT^fefe fe U f e B t U M HUF?7 B U f e H 7 HU1" feW crfeu 7 ,
fet* WU Ht Ut UH1"ft©H H^rfttOT"B% I WW Ht d fd^U
fe fer UJU Ut UH1" U, § H H^" Ut ft#UF I fen£ HU?)
OT 3" HUTH1" § UUH?) U 3" WUS" WHS" ^ B t HU]7 W
fyd'H I Hdtd'd1 feur>tffeHUUT^>M,H?TOOTUHUFFU
feB>ftUUU,UTH§ W U ^ O T U f e H H ^ f e W U I >H^'cSo(
ut u^ur ufew H1" fen £ HU H unfet BTU uf #fewi
oft t u u 1 " ft fe UTU Hutu H H U U r f e w § ^ UT § U U
Q v Q < ± BUT U?) H 7 feH u t w ¥ U U U t W U f e 7 feoTB
UTUtW M H © f e U5" fUTW I ? T B ftt oTfUU7 feu oft oTU?>
BUT ft H 7 H U f e orfUH, H 7 ^ <VcSo(Hd H H 1 ^ t f t H 7 UOT
ftfeW ft fe HdU'd 1 feur § OT fe H 7 H 7 fe?7 U ^ U H
U f e B 7 feU^I" U f e t W @ H t ft § H *H W H f e I H ?F Hfew
H 7 HS" H H UoT few^7 H 7 HUHU 7 feW UU HTJ^UrfuU 7
fe H US" ftt feWU UUT j j f \ fe?7 u g u H u f e B 7 ftt
_ ( 266 )

cS'BoWdUUUiH'Wdl' I U U H ^ f e H U f r W fa>H'Q I feUU1"


ofU HrF fet H* HUtU ftW >HWU U UTU I feH B
WUS" >ffew § T-PUt U f e UHt fe H B H^1" fe7 $ fe^
U ^ U U U f e w (S'cSofHd UdxJ'G I H f e w B U f e w fe
r >• r a. w *s "s f« ^ n . w A *s A «• r *»
TUU" i H d d l B M ^ ^ ^ f t W J T O l U ^ WTUB
wu feuuyu § feut ui t n 'u ut uuu How ui W
H U U W few feoT fe feHW77 oTU ^ f f e f e oTUUT oTUU1"
MfeHUUT^ U 1 w f a w s " U w f a w s U 1 Hdld'O' W
fefew I fe§fe fen H>T WBoTHU HUHB Bufritufewi
Hdld'G U UU ^ feB U ^ U U" U f e w Ut WUS"
UU1" fHW B cV cSo(Hd W fefew few U t WU
I U f e t UU 1
UT U ^ T UU1?) UU I HBU1" f f e t *U W U w f e w BUf, W T
U^UT Ut W fcJTW I fe TO U t UUB oTU UT UTU Ht fe
oTW B TUB U ^ U U" UTUW Ut HS" H U W u f e t U" HUTW
1
www i u w f e w U U1" HUUW few orfeu1"
HU UH few
UTU U1" H^Ut UTU feoTW BUf fefew UU U W HoTU U HUfe1"
U 1 UU feTW I U U W U t U W W U U1" W Ut B W B
W ^ t HTUt U f e fe UT fe Heft" U1" W tft o f f d d WUT fe
feUfeut fe WUT U 1 W oTUt I UTU WU U t H W feu fewut
U U HW sfe" UT Hfew ^W W UW, HW feu f f e feut
U I WUt WUTU WfUTW U 1 feB1" BUf U W I u f e U
H W oTU Ui" H U U W few B H f e UUB K B UT %U W U S t
fe§Ut HU oTU f f e t I feH HVT U HUTU ^ W U ^ t Ht, HTUt
HfUt H U U W few U 1 HS" 3" f W B U Ufet »TU fe UW
U t fe U W U t UoTU §*Btl
_ ( 267 )

§" HF> WEFfePH7cftfU


TTOt t rJdcStfld fHUf t f t ^ t

fvwe w t f t fen e e £ fedw ?>et' Ht e l r o


f e e I H^1" foHTO w t w e TO I OT H ^ ' t d ' d ' §
UofH ot 3" Ht H w ? 7 t T r f r o e 1 - to ot^" fen7
» f t e r o ofte1" fa" H'^u'cs e $ f^Odl orrot e , n t
Hw?7t y r f r o e 7 e r o ^ H^rgn u i v^t feW
TO1" <H>'6<£ # 3 t l fe^HJ feTO TO OT3" fee
OTTO TO I TO H^1" e 1 " OT f e 1 " Tft r T OTt OTcft 3 H
ye 7 nt, ©e1 IROet Hvrrot O ^ ^ ^ H ^ ^ F fe"e
TO i faro1" i r e t w fee e r o r t e f m (eerft) ^ t nt i
fen et TO e 10 h1 12 Hot Ht i fej wrot
TO *3" felW, 7>fOT £ OT i r f e w I OTe1" OTe7
TO e u f e t c r a ^ w f e t c^fet' u1" ^ H f e i w i fene
f u w e e m 1 ' rft e H ^ ' ^ ' d ' e f r o e efewe H ^ e w
§ # o r OTe OTe fei w vee, fat OT nt i wet
tddcStfld feW TOT ftjW Ht I W tft £ feH'd1 OT
sr w t © h e wfer©1 oti^t sr w ot wet i ftnr tfere1"
vpfew tJdcStfld few e t »ftf y^j eieti fro 1 " TO
b* fefe i r o t i r o OTe1" e e 1 e , fee v r r o OTF h1*
fuwe w tft o r f r o wet i r o TO sr OT ifee1"
n w e i tre1 to^ w e r h1" to oft, fa^fa H u e h1" ot
^ t OTt' Ht H1" ^H 1 " t f t orfTO Tfet fa TO TOI H7
TO ero few f-^te e feiw, OT feiw fa
w t TO1" OTf fat e f e t i w w tft £ ^ r o t e e f w ^
i r o OT ofte 1 ", f e n § TO T r f e w i n t e y tft H'foy
_ ( 268 )

U W5 WE fe 8 7 10 Ut oTU fUHt I H •
J
fen Hep- f w t w tft f w u t PoiQ^l u t u u u
FcSdld'cSl U T U U H U I 1

t
>
—o—

w TO w / s ^ §"// fe^ Try ewu $wu \

i
<S'<So(Hd feU H^1" UUU UU 7PW TO UUt U, HUTU1"
H^1" uru uru ur u u u HTF ©U7 u u t w u u i feur feu fewu
ww u t Hfeuru u t uuut feu Hutfe feu feuuH uru uu
HU, HVFUt Hfe HU W feHUfe Ufeu1"U IfeoToTW H ^ ,
©U, HH ofe fe7 feWUoT UU IFU ot HUU3" U
UU^U feU W UHU1" I feH U UUU HHW ^UT UUTU
UU, uu 1 feu W UHtfH US' HUF HT U ^ tft orfus" HUT
fe UU feuu1 UTHfe-HHtU >HUU UTS' HUF U I H
TO U ? Ur W U f e w fe K oTHMdl W, HU1" U^U U,
VT WUS" dTTT feu UTUt UUF oTH UUt US' US11 HUt'UUtW
U H^TfeHUU^ H u f e HUF UU Ul VT WUS" Wr^ feu
Mfeu oTH UUtTOUS' U1" UTH7 tft orfeS" HUT, Hfet >>ffeu
£o('Qs >HU Ht UTU UTU HrfeU 7FH UTO Ut fe§ut
UUUFU feU HUTt U, Wft' H1" feU UUT oTH Ut oTUU UU I
h t ornydi orfuur fe vr feu ^ h uut TO us" I vr uufet
Hfet H^T UoT TOt U I HUTU ^ t fen u f e uut HUTS'
UWfeF I U WU UTU Hrfeu U WU ufe U, HF HS U^UF,
UTHH FU UWfeF, WU UVFH Hd'dl1 I UU UVrfHW
^ f e t ufe offet UT H ^ tft feor UH FUoT U[ TO fe UHU7,
_ ( 269 )

ffHfeW few, H fej U1B7 fet1 fetw TO, HUt UTOt


UfH7 U^'dl I UTU Ufe H'foy Ht H7?) H ©BU u w u t
^ B t W H § Ufe1" OTt' OT?> U ^ ' d l I HUt fe U^'dl I
H7 ©fe c5T dWydl "J BUT d 7 feu feoT HH H3" few I
fTO § WW rft Ht HVFUt U7J UTUt H7 feH feWcW HH
$ # U UT W tft HUH Ut UU7?) UU, feHU?) feu H f e w
^ feU oft PdHd'd U f e w I ©fe HUW H TO WU,
TPU feuU-©UU # f e W UU OT ?)HU ?5Ut w f e w fe©fe
TUT H 7 •>feHU^H feu7 t f e fUTW I UU oft HUH TO
oTBC—
fe u f e u ^ U B 7 HH 7 few Ul feH § © 5 F ur w
tft ?) urfuW MH d'dcS 1 offet fe HOT ufe ^ ufeu7 few
OT o(Bydi HU ufet W Q H 7 u H 7 fen £ TOHT uftnt nt
HUW 7 HTO H f e Ul TO feu feTOH U fcj7 Ht frfe
oTBCTUT W HHtfB fe BUF Ht UU HHt >HHU H 7 ^ ?JUf
feH7! H U 7 ^ H ^ U H 7 t f e fUTW d 7 W rft o r f f e BUT
H 7 Ut H 7 H7> orfUH U 7 fe TOGJUT HU u f e t W ^ H 7 U,
UfeU 7 Wtfi $ few OT I fedcS' HTO OT >HHU H B UTU
>HH UTU H 7 feU >HUT >HUHTH o f f e t fe H H U7HHTU HHH
HUH, oTBgUT fe© w f e w , W U H t H t W7> H feUU feH
?) BTBH B S H fe©1 ^ U H H 7 WW 7PE feW t f t H UU feu
HUH?) UU >HH HTO o f f e 7 , "UU feu olBMdl Ht I feu HUT
OT7 *H UH ?)Ut, H H?7 H7 U^U HB feu7 U, MH UJU
H'foy H t H ^ 7 UTO H f u W H 7 WTFFU U UUt U, feH H*
HUHTHH ?5Ut UUUtl feHH7 feBHT feuutufe feu HU
H t H ^ 7 H B UUt U, ©U dJdH'dl (?FH) H 7 ^ t U ^ U H B 7
H # l djdy<bl HHUt U :
W c ^ §"// fecf ^
TFUt II HS W&fH W&$r JBU7/
_ ( 270 )

HIT? w f e " 1TO " U W OT e # I


H H W fee HTO W ITS' TO OT^ HtH

HfTO ( W " OTt) ^ W tOTjrTft p d H'fdyOTOT^r


fe§l H1" W Hfe STO oTftj ^ HtH fc^few W WW

7yE fifuj tft Hd'd'H 5 UTH I WW etOT fHW tft £

UWTSefHUf rftHd'd'H ^ TO id^'G'few H^1"

T W ^ f H H T O e T ^ t i ^ T U T O T f r o T i fen
e ? T O ^ T O U—
cS'cSoiHd et ee ^t e ^ e tTO1"e eieti
—o—

§• H?> ufe Trw II


HU3 IT3 ora^

HoTTO U BTHt TO W1" tft £ tRT BV 1TO VrT1"


^ U ' Q d 1 OT ote 1 " I fen HH w f e t tftH1" ftfuf, (WW) WTJ
fHUf, fFOT fifuf B f e 1 , fer ^rg 1 " t f t e t UOTt fee

eftfe TO H (TO) ?>TO frw tft, Hdfldftftlftft fOT

MOT e t H^TOTeTOI w tOTTfiwt f tTOBIZ

ufu^ fe"eTOI wfet OTTJ fnw, ewrft fnW,OTFFRW


1
eHd^d
e w efHUf
wet^t irfet e oTH OTe TO fI e
f r o H 1^ f irfOT eTOi
itft »mefnW,
STO fHW fcj
w e h o t fee ^t c T O o t o t ^t efefro w ^ iftr

Merot efee1" nt ( w ) ^e?> fnW tft ww tft

e T T O O T ^ H i e ^ ^ H ^ f e e f ^ H ^ T O w t ^ f e t
OTe firm tft ofldd<s ^t OTe i FT^t feee fnW e ^ t
_ ( 271 )

W W W U U U W t Wt oflddcS oTUU I fedcS' H f t U W ^ U W


rft B W l f e t IWQ<fl u f e U 3" oTUB WUt UoTH offe7" >HH
td" HUU 1FB HU oTUB WUt UWlW u t fe offet Ufet I
fe§fe fetw u 7 ww1" u # , ^ u t wt fe1 feuw1" B 7 UU I
UUU u t HW1" feu UT"ftfurwut HB, WH U1" u f e w 7 wt fet
B 7 UH UU U HUWU UC^B WW, HUU US77 WW HWWU
UTUW UU, feUB7 FEU Wfet UJUUWftfuru t ftfe UWt, W ^
WTHU ftfuf ftfe HFET, fU1" ftftlf U^HWRW U , U W ftfur
UUUUTUU, UUB ftfur, HUU ftfui HVTU Wfet, UTUUUH ftfur
u w u u 1 , HUU ftfur f i f e WUUT^, w r u u t u ftfur f i f e u u u
uut or, uwu^u iftuH ftfur f i f e i f e n w , iftuH ftfur,
fe7 ftfur, wrw ftfur, HUW^" ftfur unfwu, u t u n ftfur
HWWW, HUW5" fnur fet, HUUB ftfur WBU^" U1, femw
ftfur fewut u 1 , u f e UUB ftfur, uuftu ftfur, w r u ftfur,
A A A A A A A ^ A • • A C ft

nfuuu ftfur, uwuru ufufeuftfurfife urwu7 u~, uu 7 ftfur


1
HUT, tu " ftfur H 7 ^ " , UJUF ftfur, ?ftw ftfur, UUTU ftfur,
feu1", UOTH ftfur, u w ftfur feuu ftfur, HUB
ftfur, fuHW, w f e w u ftfur HUUU7, UTUUUB ftfur, uruuw
ftfur, feuB7 ftfuft u t fe§ut W u t B UUU u t HW1" UTUB
u t Wfet I U5" IFBfaft u t W oftut I U ^UUW7 HUUU ft
7
feu UUf
7
u f e w U1" UfeTB
7
WUTU7 ft, feu HUU W f U 1TB
fe feB w w w u w offe 1 fen feu HUU u f e w HW viuu
W UT cVcSof UHt wt HU UoT, feH U B ^ '>tftut
W^t B UUUT UUt W4B 7 feUU HVPWII U 1 ^ U f e U ^ W U B
§ wftur ufe§" HU1" u—
fe fpfe HFTN u f e i r w ii uw f n — t u II
w f e w f e UW HU1 HUfet UB UHW Hfe I! UU^ II Hfe
feW7HWHH7feu^,>tfUUHUfUUUTUt II ufe ftmfe feHfe
_ ( 272 )

w u u orfe t t o o t u f e u u u u u u u r e t n
fen HUU ir ufro 7 ufrot ust TTOOT UHT Ft HUUUT
H f e t I feu U U feofu oTU UU7 Hire To H f e 7 U, H feH
UTHUU <M>'Q<i ^TTH u f e w I fTO UU feHUre ?TO MUT
U f e w H'<Sdl' I HUU3" U U f e t feu TO UTH—Fret UTO
feW, u t o feW, uiFuret u f e f u u feW >HUtWH", WUH 7
few, USUW few HU uturet u 1 , HUH7 few U W U U 7 , UTH
feW, TOure u t u H feW f i f e w f e w u u u v r f r o to
u, fewu7 feW fife utu uuu feW fife >fetw
^ w , u r e m feW feuuuu, orrer7 U ^ feW f i f e > f e , FU 7
7
few I feuu U f e t W ut fsjQcfl §uu£ HUU3- feu wfet
u f e t I ITU U 7TO UUUt H r f e u , c f e B US' U U UUt
vrfuwu 7 ? r o i r e ureir
•v
offe 7 ferw i feuu7 u f e t w ? r o
^ F U U H ^ U R E ^ t HUI UHU7 IFU HU^U u t UUOREH7
feUU u f e HUHUt ^ f e t HUJ7 *B u f u w few I feH U
u f e t HUU URONF feW f i f e u r e ^ 7 H 7 f e u , s u HUB u u n j
feW (HUTS HUU) f i f e UFUT7 ^ f e u 7 , Fret Hdtfld feWflfe
>TOUr, W F feW o('0(3, HfUUU feW, t f f e feW, fUWU7
feW oOTOUU7, feUU few UUH feTWUt UUFUUt, frlOd
few oi'Q'<3 ore7, ureu^ feW, U*F#B feW uusuur u
f^dcS' ? T O ^ ¥ U U H^'d'd HUI feu Hre ufet
feu HUHUt ^ f e t UUJ7 HUU w f e ITU 7 Ut fefut f U F r f S "
wreti feu ure 7 u u feW u t n t HUHut H'fdy

UU7 Ht I ©U ITU WW u t U Hfe HTO ^ f e t HUJ7 HU oTU


feu7! feu F r e t u t h feW n f e f e w ^ f e u t fe§ut W7
feut I 7TO cTC UU H^Ure U feu I feu ITU TO 1953
U" HU UH U TO UoT UU W UU TOI ©UU HUU Utw
_ _ _ _ _ ( 273 )

u f e t w H cSdi'd1 ^ H ' O d u t feQd] F f e t u r a f o r a few


rft U T O ^ B U t B 7 f H d t l cSdl'd1 U ^ H ^ H ' f y W r F e 1 " !
BUTUUt fsfQdl PcSdrlcSfHUfttT1" fHW f i f e y ^ d l T U B t U
fHW H f%WW fHW U t B1" feHt I HUTH U Hi? J F T O W^
HUTO fHW H f e B cTB1, rtw fHW B f w S " H , UTUF
fHW U U 3 f e » f t H% feu?ft U t fefut B f e t I U1U *H ufeu 1 "
HTf fHW HUUU1", W T O fHW UHt ^ B U1" TO UTU *H
ufau7 F f w feiwi f n w ftfe t r o u OT
U U H ^ ' U ' d HU^U U t Hl^fet ^ H H f ^ O ^ l B^Ut HTSt I W^UT
fHW fife" HHHJ ^ f e t oft, W fHW fife" OTH, OTH fHW
U t fdQcfl y'Ottl HftUH *d OTt HIHt, fet H 1 ^ £ U fHW
tft £ HU o f t d 7 Ht I d j d f U W B fHW 6<3u'd Udd'UcS WW
H HdU'd WHd'M fHW t f t TOOT ^ B feu § U U B t H^1"
*d TO I W UTU HUft, H ^ ' U ' d ' ? T B d f o H ' d OT77 BUt
M H H ^ t UTUUWU ^ H H B O T , BU1", HtfHU W feF Ht,
fej HdU'd UTUfeWB few UU1" U t fcSdld'cSl TO Ht,
f W f e feU UTfeHUt TO, H ' d d B UTfeHUtW WW oTTO I F
^ U W TO >>fH HHUUT UTO f ^ rft o T ^ ^ B o F j ^ feOT
TO, feU WW <SU fHW t f t U # B U HUft TO I feu W\
?TOOTU UfUH TO, U3" fewS" UHUUT TO I W UTU U U ^
H HUftW TFB HUft d f e y ' d OTH TO I feH Hf 1 " Hrft
H ^ ' U ' d H ^ - U f e t >>FTOt W U c f t fe§Ut fe^1" u f t TO I
feH H ^ r HTU1" t f t f O T ^ t HH f fedB1 T^ff u f T O f H U
TO I H HUTH H W » F © H t Ht, § U ? f t ^ H H ^ t feft UOT
Ht, fHU HW7 U B U t ft, § U H^ 1 " OT?), 7TH HTO" >HH H#U
HTH Ul^'cS feu UUt d ' d d l ¥ T O I HTU feftUTVF § H^
H U t f e W t f t 5" H U t f e w WWU T ^ W ^ U U t w f U H t w
_ ( 274 )

r r e t W H7> I feoT TO1", OTT, e oT^fUU fej f e T ^ H d d


f e e TO i ijeut' frot* HTTO TO fen1" e^e1" nt i TOT
H^'td'd W ^ c f ^ f t f d O d l w OT ^ W S " TO OT
HK^e TO W tft e HTO1" § Hfe OT 5T TOE TO I
—o—

OTTO H?> uypu1" II


TFtft W W t f t ^ t fHTO feH^t

tdk'cS HOT1", W oflddcS Ue1" I OTt W t H1" U ' d H ' d


oflddcS H 1 ©UTO >HTU w f T O ^ T O OT 3" e ^ § c f f e d '
et ™ t wet fyn'd 1 OTe i ornt W t ro efro^-
>Ht§Ht w FEN OTTB1" fee ut e u r o TO B1" ©HH£
^ t ERN § FERE1" OT $ ORFEG1" TO H ^ t IFEORf r o W J O T

TO ^ r o b t z f r o e e f r o e , H e r e e »iur ( f a t
y r o v r n t e 1 efe7> wure1- u) » r fern I HUTH1" e u r o
OT UUbtf1" TO MD" W e t w TO OPHCS1^' V c f t w OT
uutw TO e ^ ^ TO e u r o OT f ^ U IITOTRT

h1" e*H b t fen Hvf § ot ut Os/low ufue1" Ht i ^ f


e t e 1 HTO TO ^ e r n £ orfed 1 OT oftnti
W d d ' s f l HTO fcSdoCd t f t I
HT§- fOT UU feoT^n-
H ^as ero 1 " e t i/tet TOH^t
>HU HMH H e 1 HHt sf'^cS 1 I
_ _ (_275_) _

HUU u t u WU HUTU >T,


UtUU Wt oTUt TJTFtl
HUB U t t offe U W ,
HB § Hfe B1" WUt I
fet UU Ufet HB UUoPWW,
HU w f w Hd'^d 1 I
HT§ UUB1" Ut Ufet
ur^u7 ufetw uutw w f t w ,
UU UT UUfe UU1?) I
orfuu uf hu 7 But,
u f e w ut UW1?) I
«v

Hfe H f e UHoT UHoTWW,


UH rftsT H UU U feUU7 UFWW I
TUBs
UUB7 Ut Ufet
UUUt opfew HtUW U UTUt,
UUHB UU V UT I
HUTW UU feH U W ,
UU UU *U W UT I
W UftfW UU HUTWW,
few HUfeW B B ^ 1TWWI
HTB UUB1" Ut Ufet
>H@UW u t u UTS' BUt fet,
UTS' MWUW B1" wfeUI
BUU feUU Ut oTU UT U W ,
feB wu ut unu I
w f e w BTW w f e w But H ' ^ e 1 ,
WU1" H7^" ut feu U UUTWWI
HTB UUB1" Ut Utut
(276)

U f e oTU U S QcSdl orefe,


UTW feU TO7 I F Uf I
feU MUUTT HU 1 HHt H f e t ,
u f e © UUUt *5T |
U f e t H ^ U UTff TO^^T,

U ^ o f e t § ^ t TO 7F H ' ^ d ' I
HFE UU?F ut vfet HITNFET,
>ire HUH HUT s ^ t FTTOTI
»FH u u f e t H u f e feuurre u t ,
u f e H f e *u u% feurrori
H f e UU7F u t i f f e t HWHHt,
>IRE HWH HUT 75HT <^CV I
fen urfeur u1 HT>HU w n r e u ftfet UH?f feu UUTH
offer fe o f e t , feor u r f e u r UU U1" U ^ U UUt Urfegr
HU o f f e t I
^ ^ n

TOt SU:
^cT/cS'cSolHd HUtfe U, f>fe UoTHT feu fePU U I
HUU TO 7F <S'cSo(Hd UU r f t ,
i f e HtfeW" U t OTUT OT^U t f t ,
fen HUUU W uf UUT UU u t ,
feus HUIF ore w ,
tffet HS UT TP" ufe,
ft ^ 0

HU" HUTT u r u I T U ,
? r a s/'^tS 1 u u r e u feureu
cTOoHTU HU*fe
Hutfe *u feuurre »fh ut,
?TO UoTH1' ^ t >>FUU few ut,
_ ( 277 )

VFU WoT *U UUB W UT ITU tft,

H U TO U W U W ,
UW B HW,
f r l d d l f r l d d l UUJ7 U W
HUTU7 B UW Ut U W
<S'<So(Hd HUUU
HUW UUU7 HUWU U cSd'Od f ,
HW UBH UBH WWt WW B,
UJU BTBoT ut UUt *U UsJ'Qd B,
feW oTU fEHTTB,
UUT UU fHU UW, UW fefew7 HVFB,
UW oTUT feu UH7 W*Wt Ul
B'cSoWd HUUU
Urft oPUT7 U 1 UH U W § U tft,
BUt feUU U t FWoT U U I F O U tft,
>
fUTWB Ulft ft fe H 7 §U r f t ,
HUUU U BtH'd,
UUT UH UU HTU, odUU W & Z y f o d ' d ,
fe U U oTU feUoTU U l
B'BolHd HUUU
HUUU feUoTU U 7 feWTT ft,
fet HWoT oTUB MUUTH ft I
fet WUUt oTUU feoT *TH ft,
S^ a A

U oTUU >HHT UUT,


HB fe oTU WUt, HU UB Ut B 7 ufeut,
BH U ^ u f e UJUW U f w u U,
BTBoTHU HUU3"
_ ( 278 )

fet fcSdoCd i=T^t fFcT U,


<S'<So(Hd Ut fcSd'feW e1" H 7 ^ U,
feu fese7 fevrfew § H1^" U,
feu feiffew e t ife,
3 IcSdlTdW et UTH,
utu u u e ^ U%,
uf tre TO fee xru e i
rt'MHd Heifer
1
HFE HFEH Heu H?> s/'^d ,
feu fe^r ofet BUT f e w ^ r ,
tfe tfts7 cT "UU U feuer dl'^d',
HFEH7 »FUU WPUI
H 1 ^ OTTO H4 TO, UF w f t UHOPU
t r e t etft n f e f e ^ fee w ei
<S'<So(Hd H e r e
feoT 1TH UTU S ^ t W U U,
e n ITH u # TTH e 7 ^ i r u u ,
H t H ofldd » r r e HU u,
e u H^7 UHT tret,
ftru^t ww et § ^ret,
drut f h 7 ?>ut tret,
Htft TF^T u HU'U u f e e ^ e
<s'<soiHd H e r e
Otfed1 e t HHnjHt IJ'dH'd £ fedcSl feuu
oftnt H ORFUCF HTO H1 TO u i HUTH e fee u t se?>
3U7> HUT W fe orfeH1" HU^t U, ofet VH5T W WO* Ut TSofH7
fthjfee1 U j t T O H ^ f e e ^ ' ^ A 1 ^tUIHHTUtufed'^cS'
_ ( 279 )

u t u u t u i for u ^ 7 ww tfl" u feuu feu w ur urut u u u


offe »fU feu U ^t H¥ §UUH feu7! uretn feu
UUHU U 3" feu >rfuu Wlfet WHS" ^ f e t UUJ7 'u U7 UUU I
7 7
feH Uf fUWU WW ut feuu oTUU ufeu I
—o—

w / 3 * NM WSJF
sP^ft H 1 ^ 1 fHUf t f t fiw HUH

WW u t TTOoTHU ufeu 3" »fU W ^ t feu7 U U ^


UU HUI fife" TO "U Ffet UTU7 feW tfl" oTUTUTft HU I
oPUTUH f%U feH7 HU" HU, UUt UUt UPUTUHt t f e w 7TO
TO-TO Ht I HfUWS" oPUTUHtW Ut VftfeUT UHt I WW
feW ^ t feH HtfeUT feU UUfew I HtfUUT "U tfew
t f e W TTUoTHU Ut u f e TO UHt IfeoTVffew UVffeW
UU7 Ffet UTUTfeWu t U urfeu7 fe 7TOUTHU urur u t u
u f e w U U7 u r s t UUHfe UUI Ffet UTU7 feW tfl" WW
u t U feft HU U HUU7 ^ t UUU HU I orfuu fe K §U WW
Ut ufeu 7 U7, feH ^ tfeUUTHU U ^ ufet UH7 UUt' U7 feu
fe7 oduu 7 HU HU UUH u t HUU HUT7 H, U U7feHfuUUIH
U U7 UH1 U^r feu u f e w U HU ufuW U^t W Ffet UTU7
feW urfeur UU TO U 7 HU U, HU TO U 7 WT TO feu
UtU I feu Ut HUU H7 H UfeHfeUUTHU W UH7 u f e w
W HU7 feU ofe HUt U U7 UfeW W K UU7 feu H H ^ I
feU HUU HS" UT feU fe7 fTO 7 U feTW U7 TO UU feoT
WT.Wff.H. U HHFrfeW fe ¥ f e w U feUU7 UTH7 W oft
HS7" Ul UTU7 feW §U HU7 Ut ufeu 7 U U U 7 ^ tfl" U7
_ ( 280 )

Huft ft i for £ ww uw u , H PyocS' u f e r


feu h u t u u OT furw >hh § u t - u u t OT uf ufe u t b fawn
H^HTURF^FIFEFTUFUTHJUH^HCS'CSOMD UJFEWI
fen u TO feu u r o ww yft fe f r o feu ufe uut
ft#, H WW rft H 1 TO7 OT B^r | yf feu U t w HUH1"
B^UT feUU7 UT| TO UH ^ H 7TOOTU uftfew
Ufer?> Ut HKOfet ft Uoft yft 3" U ^ rft Hfddld' § f t
feU B UTU TO, fe§fe HUUt UT HHH Ht H* ¥fet WW
w r n f* o \J o « A « /N A n A "s

feW TUUU feW UTS' £ TOHt oTTHT fe TO" HTUT fft U


fUTHT I H TOHt OT?ft ft I Hfet feUU feW ofTdU' fe feH
# B OTt W ?nft HT HOTT, TO oftj § TOHt OTt H1"
HTUT feW orftfur H H1" TO HT^t ft I HB-yB'd' TO
>HHUHT7Ht HTUT fft orfro BUT, feH § ^ftt UTO7, W U
B W § H ^FET feuu feW fen MUU B WFEW I
HTU1 feW HU1 UoT UT U?THt oTU?7 BUT" H*" HTUT tft ufUBT
ftt orfUH fe H^T HUH1 feoffew I feU UtW HUHT Bfet
fftUT Tft, HH Ut U ^ U 7>ftf TOt I <TB ftt HTO offer fe
HH ^ W HUT ^ ^ T T^JF Y^R | ^ HUT yft | ^JT ^ WT
# B fef w f e w U HT sTUt HTU1 feW U t w W feu
HB W felW >HH TOHt offet, fft HHt 3"*" ^HHUfFVft ft,
HH OT tTOU ft, UTB H* feu ^ B t feft Hcjr ftt UHt, H
feft1 Ut fefew TP" S B H f e w UU feuiF OT UT UH, feu^t
UTB § U TO BfeWS" orfUH HtfefeftUTHTU Hrfew
ft, feU UTB § H Ut HUt ft fe TOt ? H1" H ^ tft offeu
fe feBTO TOt, fdOTot Wft HT HftuW £ UU ^ t ?>Uf
B'OU, UtBoT ^ t Wft Tuft UUt, Odld'dl Tuft UTUH,
UH fOT H ?nft HUTU, feft HftuW feu W UTUt I fOT j
_ ( 281 )

' feUUTH U B1" *U fet W BUf I feu H W fe H ^ W


U HUUW U UH feu U, HTUt H W § U t oTUW UU UB I
fey feU B f e " U H. u j u f e w w fHW U U U W 7 WW » f U
H. UHU^W fHW HWUU WW I H f e >HUfeUUTH1"U1" H r f u W
I ?TW ^ u t UWSoT B u t I U HUU WUT u f e t U 7 feu u u t u t
j fet Ht I U Uof^T feuw feu u t HUU W 3" fe §
I HTU UT w f e w I
i
I
i
feUB UUB H S " ^ WUt U W few U T H B U I U UTUU

felW I UB U W t f t fe U W Ut orfu 3" UUB1" *U HU 1 u f e w


UT U W U t B feH B W U U ^ UH oTU ^ UU feu7 I
—o—

# H'dlfd 6'ofd TO TO? TO? ##7/


TTOt H1^7 ftfur t f t >HH H . fHW tft

feH U f " WH.WW.U. U t W WUT ^ t I d l d d l U U U t H t I


WUt U W fHW W f e VFU B BTW W UT, U U W C* HTW
UT Ht, cVcSo(Hd W ^oTS" w f e w I UHU feu B f e u U
UW *U W UT o r f u u r , WUT ^ t f d l d d l U u u t U, iHdld 1 0
U fefe I Hdld'O UUU U^T feU BfeU o r f u u r , WU*
U1" fefetW Ut U W t W UB, fe BTBoTHU UWfe I HfetoTW7
*U UUB WUT UT ?TW Ut H. W B few o('6oi W W Wt
f U W U U feTW I orfuur fe K UU B*W feu7 U1" I UHU
feU W UT orfuur fo[ HU 1 <y<So(Hd feu UUF UU U, fe
W T U W U t U 1 Wf" U W I feH Hcf1" UTW1" oTUU oTUU
<S'<So(Hd W UTUU W UT HWWU B U W t f t U UUHB
o f d ' Q d WUt feU feut Ut o f f e t Ht fe U W t f t HUUU U
_ ( 282 )

7TO tJd^'d f w e t t/l^'cS ^ H t rraj1" W


UTU B 7 fejT^ £ ^ U 7 t f t £ W W u f o w B7 W
tft £ tffew, TO7 ^ f e w ^ U 1 few, f w W U ©
TO ? H 7 feH £ TOHt o f t ^ t t f t rldld'Q t U 7 e t f d l d d l
u e t Ht, ©u 1 e ^ W U 7 I Hi- WW t f t £ UTO o f f e 7 ,
OT^tw B 7 ofet ? r oret OT7 w w ut u f u e t w ? > i
Wft B7 TO7 ut HoT fen1" for ^ U t UTU TTOoT U'dH'd
OT1 V1" feBTW I H1"feOTTH^ t OT ?>Ut V i f e I
H¥ UTU (TOoT e TO UU TO I feH B f 7 HTO OTe OTe
u f u f e § UOTH OT ^ »feu W F W e 7 UOT7 HUT^7 FEW,
o r f u e OT TOt w e e e f e h 7 h t u 7 few £ HTO TO $
TOt OT n e t d 7 H7^7 tft §of OT OT ^ V1©^OTTITOl"
OTe OTe UTO OTt tT7 UU TO, dofrf1 U 5T TOt § UU
V7 ^ uyt, *5fW ?TO TOt OT f e n t H UTO ofte 7 ,IPH
u ^ sor f r o s o f t e TO, w t xiiu T?7 ^ oth7 f e © i
(TO ut orfue fe WU cTO § UtT7 # Hf" W OTt,
fen feofo7 ut we H tffet I fej HTO TO feW
HUd"OT7?)u f e w , orfue7 fe W tft TO MOTtTHt TO,
f r o 7 u f e w u t OTS" w t t r e TOI feu?)7 £ TOJU W SR
B H ^ s f w h n e e uigt p e i n i w 7 ^ few H 1 ^
feW § o r f u e 7 , u u t w r H 7 TO e t w w yutw u
U f e t w , HsT HUT Ht, § t f t w OT f O T t W I WFT H 7 H feH
u u e t e e t HUT ^ t OTe H 7 U 7 ^ 7 t f t £ © u ^ t y u t ot
TOt Ht I feHfTOH" sTOfeW^t WW tft 3OTtOTTF
e t e OTT few Wd ?TOoTOT W HUTHOT?>OTFI
( 283 )

felft >H6'dd firot fifg- WUTtW fedfd

H ufe fbuF TO7 ^ r p f e ii

cS'<So(Hd U S HU u t H ^ 1 TO UUt U, Hdld' U 7 UH^t


feofeui f U W U WW t f t H 7 ^ U ^U ^HUU W H S ^cfet
HUJ7 cT ftTU H ^ 7 TO UUt Ht, ^ U UUU I H f e t w Hdld'
U UTU7 U t U UHHoPU o f f e t I UTU1 t f t U UUU o f f e r fe
U o f e U UT H ^ r ofe I UTU UJU U t H ^ 7 F U F 7TO fHHUt
U I feH U ^ r U H U t feu UH Tfe u f e w U W UT HU 1
u f e w u TO UH UTU u u r f r o HUT fe u ^ n t , v n f e w
^ F T U UHt feU 3 U t UTHoT UUf UUt I HrfHW U ^ U UUf
feU U UT Ut Odld'dl oTUU H f e U I feu feust HUt W t
H ^ r TO UUt U, feVTUU H S t U f e t U, feu HHTU feu"
W § U r Ul feUUTH U S t TOUt U t Ul H* f w t WW H t
orfuu wfetfeHfeudd'<Sl ^fet feust ufe U,feuur
U ^ Ur UUnf
•v
U,' UU UTU
-S
HrfuU UHU U U :
quif ftfu few tF
FgT WZfc fas? Wfe II
feut w w fmt firs' vufhr feufe
# ufe fddt) WW GH'fe II
feu HTUT UTU u t feUU1 HUoT" U ^ U1" UUTU U, feH
UTH feut feut urw uru u u t u I feuu1" u u u uru ur F H
TO feuu UTH Uor ut o r f r o HUT, WW o f e t Urfegr I 3 7
UTUT H t u t feuu u r HUoT feu o / f e d 1 HU o f f e t :
U^HTW S U
>HUUH H f e 7 HTHoT U t H t , HUt HU 7 U 7 H f e ,
VTHoT HU U>HU U r , >>fe U 7 u f e t u f e I
UTU7 H t U UU U HUT U* UH f U W U ,
( 284 )

feutw f n u t w uu u$f u ^ t w , w tft u w t i


feu H f t w cVcSo(Hd ut", WU BUf ft i r f e t ,
feu wt UUH oftut uut, UH1" But t ^ ' G d l I
fuu fuu WW oft m f t , wff feB BUTU,
feutw fnutw
HftuHTU w W FE, WUOTCFU But wut,
WHUBt B1" feoT UH ut, UUU U1 >HU W oPUt I
W u t WU1" Uoft w u t , w u t feu wu,
feutw fnutw
w fet HUW w FE WWW, f f e t wt w IRFET,
WU HW1" uut WW, orfu ^ W o r a w f e t I
UTW feu UW IFUt feuu, WU UBt U WU,
feutw fnutw
feft WU U UTU ?TBor U1", UTU WBoT feft ufeu1",
•S fs . «-»» A « A **> Is » ft

HW rncj1" H" WW UUt, UU lUW WU1" I


UH *U fuu UU ft w f e , UJUHU fUWU,
feutw fnutw
HW fet w f e t UW, feu UTU u t Hcf,
UTU UTU HVPB U W UT, WUT WU ft ^UI
UUU ?UU oTH UW TO, HfeUTU W ufewu,
feutw feutw
feu Htfrfe, w f e t , WU1", WU WW w u t ,
w u t u t u W UUt W ufeut, UHFT ft WU Wfet I
UUf1" UUP" UU Hfe fuG<flW, fe orut UW H^,
feutw ftrutw
W fet fHUBU fuu1" ft feu, W fet fviUBU ft W'U1,
U ^ut few ft HW oTUU1", UW ft HS" UU1" I
( 285 )

BU 7 UHt ft UU TO, oTTO H HH1" UJtTU,


feutW fefttw
U ? f t W TO UU 7 ^ U # , UU 3" fHU cStrl1 d 1 ,
f w n u f t u v r f e w H UB", W ww UTUUWU7 I
U ^ §HU ft H+U, HUS" H f e B H7TO,
feutW fefttw
orfUH 3" H TO7 ?TUt, u f e w Ut U>TO,
UU UU H f t W H f e t , UU TO UU1?) I
UTH o f e t H UTH7 feW tft, H B o r H yfod'd,
feutW fefttw UU Ucjt U^tW, HTUT t f t U U W U I
—o—

mr ffcr wswmf irFtwii


fife g u p f H1 c w X t t fifur

fro H ¥ f e t c m S B few U WU ^ B t UT 7TH


TO OTHt, fi=TH U U3" ^ t u r f e u TO I feH £ HUH HUTH
£ 7TOOTU TTO H f e w I U f e B 7 feH ^ W T O WU UHTU7
fowOd1 HU o f t d 7 , feU feoT H f e t feH U 7 H W OT
UT Ht,' feH U WU UHTU1 feofe1" OT?T HU
-s
ftfew H VFH7
U7> OT UHTUT
•v
few§ut

UUt >HH TTO W t WTftUH feW
UU feofe' OT^TBW^H7 I feH^^tWUSt feQ<fl WftU
7
HoT fewfetl feU ^ t W]£\ HUTH f H ^ U 7 feu I H f e t w
§ f c S d c S H O T ^ ^ H H H U H o(fdcbl I feu?ft feu feoT u t u t
HUF [<Sd<SH OT?7 BUTt I WW tft *d HUU7 UTO ^ B t U f e t
? T B UU fttutw ^ t 7TOOTU y f e w *d W J HUHtW *H
W § S " B U f t W I HUTH feH H f e t W u W w H ^ 7 OTUtW
( 286 )

UUfaf7 I feu UfetH. UTO feW e t u , HTO MHUtoF ufet |


TO, fRTO TOOT TO orfue TO fa" TO H>r?> MoT few
U, wfePtf 7 & $ UfU TOfe I rHJ W 7
tft £ f i f e oTOT |
e f e w e 7 ufetn fro 1 nt b* HUTB e TOBt OT?j *b
^dl,^THHtfTOrBfOT?>i" ^ H . Ot?) fc^wfei
^ W t f t e t / W ' A OTTI f i f e e t HUTB £ W Tft TO
TOBt OT ofet ^ U t/l^'cS Wdl^'S M B feH f i f e

fee eTT ^ t H 1 ^ tft e U W Ft I


—o—

fe" 7? Um }jddlJ
H^ftnr nt fef3t

TO U'dH'd £ UUt HOTOTf7TO^fHTO Wfe 1TO


M W OT^t fe^BI H^7 MR" UU ^t TO UUt Ul ITOtW
e t W& *B, H^'rd'd' e t W *B, Ufddtd'd' e t vfou *B,
w^ldlwetttdld PWH^d'dfl tftetoflddA *Bfefut
TOt I f W U W tft e ?TO (TO) c*TO few tft WW
tft UTU H'fdy e t H^7 fee fro 7 ^ e B ?TO ut
>TOOTT u u f t OTU FEW ?TO o f t u r o fee fUTF
WTTI ¥ f e t OTU FEW tft ?TO o f t u r o fee TOt *B ¥ f e t
feeu feW, HB >HHU few tft, fer^7 § u 1 ^ 7 tft f w u ? r o
OT ^ t orfue TO, WTO few tft, F ' e t Hdtfld few
TO7, w t OTTO feW tft, ¥ f e t n t r o feW tft, ¥ f e t u n r o
few tft, vfe w ^ r o feW, ¥ f e t w feW, y r o feW uffe 7 ,
o(dd'd feW UTO feWe?>t, Hdtfld feW, errUTTT7
( 287 )

fHW, UUTOt HfefeW,feUU"ut HUHt oflddcS ut fWut


H1 fuut I feUU^ feu oT ITUSt HU^U TO, HUU
HSU U UHTO UH HUITOHF W WUSftw fe§UtW
H'^u'cS u^" ureuuuuB^Huuuu7 *uui Fret^uu
feW u UOTH Ht fur nre ureTtw T WE E ur uors7 u uf
H^7 ure i uuurefeuuu uu u ^u, u ustw, ure uwz,
ure urrftw u urntfeW<fetw i*> ^f TO ufeu i HUH^u
w UH ^hu Ht u tffew u u uunt ^fe ufew" feu
^ H , TO HU HStW, ^fTOU, UUre U UU ofet HTH
^HU TO I ureftw ^fet Hret HUF1 WW ?TO FUt Jut
Ht I feu Ucf7 Hre fojQdl feF7 UU TO I UH fUWU WfHB
Hure did**1 UUTO I uu fuwu ww uufeWut Fret
UUU feur ofeu1" ^ f e UTUUWU ut »ffHU sio(»6d UUI
fUWU WW Ht »ffeu UUUT HUTU7" U Ure UU HU,
ureft uftuuu uru uu HU i >>FFHU ^ocQs1 ww ufeu feW
•s —

ut ut <VcSo(Hd feu HU o f f e 7 I UfTO 7 UfTO Fret HU 7


few ut HU HHU >>ffeu ^ o T ^ U UUI § H § U U B Fret
UTU^fe feW H t , feUS HUTU F r e t oft H>TU ^E UrU3" H f e
H f e TO, feU7 HH7 feUU7 U >>ffHU s W ' Q s U t fefut
ferret I § U U U TO 1962 feu » f f H U sio('6s ut fefut
f w u WW ut U UTH ut W feut fe§fe Ffet UJUU^
feW ut u ww ut ufet ^re ureuw TO feu FH feu
7
HU Ifeuu U UoretUU HUTUfe, >ffew U tffew U WW
U U 7 Ht I feH ure^" UTUT Ht U UTH feu feuiT oTUfeutI
—o—
( 288
___ __ mmm __ __ ____ __ ___ ___ )__ ___ __ ___ ___ __ __ ___ ____ ___ •
mmm
s f e - OT? u7/u fTOcr fan fen* j j w ^ I I >

feWU W t f t <S'(ScMd 3 f e u UT ^ t Hdld' § H W j


TO >HH W T O UHcft HU § TTO B fpTTJ1" feu H ^ " ^ t |
TO1" Tft, UU UU HoT Hr HUTd7 § 3 W I feH H ^ t OT ?
1
U ^ t U ^ U t TO feu tT1" feF ft, feH §*Ut-HUt H f e w ?
U?ftW W U ^ t UHt U, TO feoT HUP" fe^f Ut •
H f e w #U UtTOT?UUTftfo[ WT ^T ^Vf Hrfew H
fro 1 " fe#" U H feu1 ft I HBUt HBUt u f e Ht.WUt.^t. HoT
HUU UTUt I Tft W U t . ^ t . WW H T O BUT fe 7TOOTU W
feft W ^ U 7 ft W T §U?ft feU U f e U B t fe Hd1" OT fe
^ '—I • A- ^ f* n o u ^ a =v .

W feU" > K W U I f r o t WW feVFUH H ^ t U, OT^1" U 1


UUU BUF ft, §UU TO UT OTH U ^ f t H W fUTW ft H UU
^ t UH UT TOUT ft, UHrOTiVUfetUT ft fe Hrfew feu
W ^ U t ft I feUTft feu1 feoT HUT orfuUT HTff Hrft HU HUt
7P d r f O T UW HUTU TO, TP ftt feu?ft TO UTBoT ft,
H r f e w UT UU ^ t OTt HTTO 75Uf I feoT feftt u f e ft feu?ft
7> OT feU S U j ^ F T O ^ f e t HHfe UUt UUt ft, feH ? F B
Su ^ n j ^ ^K rofet r F U TO I HT TFU orfHU feu UHT
OT, HT uf i yft.wut.^t. ^rfew £ fro ufew ut
fe§ut BT fent HTfeufro HU 7TOOTU W UTU I UU
VS Udd'B oftntl ufe 7 ?? feu uruftw, u f e t w ,
B'dldlw, ufeft ^rfBW H UU ofet HUftW H ^t u f e w
fe feu^r feft OT UBUr ft, feU H f e W f w W § H t ft ?
feu^r ^t OTt HHUT, § U feftt odUUr fe feU HT TFUr
OT HTUT tft Ut feUU ? F B HBH1" ft MH TFU HTHr tft Ut
_ ( 289 )

f>fUUOTHUUt U I Vffew e1" UH1" H* WW tft £ Ut U,


TTO H1" feH W%OTtUH1" TSUf IfeUTP"£ TO TTTO oftH
OT OTt UH1" ?>Uf ^fePH7 ^ feUTT" £ HfW1" fe >>fOF
f w utfar©1tstyk Hutu ^ furor £ hus" cfin?, uu1"
feu HOTt>tfi", mfro w 3" »fH UU1"feuw e 3"
w tft § w ufew i fro1feuuret' ut&f yfe^7 e w
Ht fe ferot vrfew f w wifet ui w ift £ feu?^
e TO^ H iffro1" ut yfe^TOToftn1", wfet f w u
1
H1" FYO<S' £feu "tft wff frot H >>FU U1", H 1 ^ UUH
^ T f e n f e H U I H1^1" feOT "UtTU e 1 " UofU 75UF Ht I W
t f t e t to1" to ^ w r f n f e w fe e u r o OT TOFE H ?TO
ut feor t f e w tft, TOt HoelOTf1"TOUUt U, VH1 OTF
U ToT TOT OTT UTWOT ?5UL, TF Ut H W TOT H" HUTL tT*et
ui H1"feufeuHrfew feu nr^et ui MddH'Ht w
tft offTO WUT wfet H HTft v r f e w W yfe^" OTT U feu
HHt H f e W £ TO^t OT)P" H TO^S" f T O ^W 1 ^" TO^"
u f c w ^ TO ^ feH W HHOT1" oftHT Tft fe TTOoTTTU
v r f e w f w w O V l U N E fen f r o 'H IRUE FE TTOOTHU
OT1" ^"Sft HHt?7 U I ^SFS" u e £ V^HTO ^ H H H U ^ t
fsfOdl W ^T OT t f e w u OT Hrft Hi" f r o t h w ene

?r" uI e n e HHT f r o t H ui TO W tft £ feu TO OT


e n fen 1 " H1" feu f r o v ^ t TO UTUI OT OT?) OTT H1"
1
UTU1" tft orfue fe HU e n nrft e ^ fro " H1 URIH
TJUf OT UU ? TOT Hcffa" OTH UoT U
OT dd'A OT ?>ut I Hi" feu UU U<J $ orfue fe
U1^1" tft W3 H TO U ufet, TT§ H1^ OT fe©, TTO H1"
( 290 )

if? H t tf1^ H^ 1
cTC c(d<V U I ftra^F ofa" W?>

vret wt orftrs" Hdocd § t r sr oft


^ror ? fej odrre wt ^ t ^ ^ t u f o u, "fern i f h
^F rp^r u, fen i t h Htfi-fe, ^Fraft ^ret u 1
fen T-PH fe-r^H1" w^fw u?> H ^ Wcrft u?>
UcT few1" era" o[ H 1 ^ H1" fo feu HTf^H 1 f w

^ F t UHt U I HHt' Tuff TO", dd'£


7
fewtH IW rft feu?T £ t t ^ ^ rTET i M ^ T
BU H?7 feUTP" £ feoT f H TTO" »ftf ftwfet fe
H f o H1" ^toT Ut TTTWt U, HJiftefeUTT"£ TO fe# u t f T O t
1
U ^ t Ul W rfl" £ fe^ rT" Hfddld' § W zfw
H ofTO H J oftH fe fe^I U cVcSo(Hd s^dldl W
vjh, h fe*r ^ t W T d t u t H H t e U, H r f e ^ W yHW
H djdy'dl ^ r e t u:
/ ^ p * fen- w ^uhs" ud"
FcT fe^
fczft ww fmf £/#" feufa
w ufa fauu Jiw wjrfeii
H feu 7TH Ht ydo(d U, HHt' ^ t UJf
r l f w cTCI H U ^ >>TU Ut VH1" HUT H'^dl1
ftr ftfrft d'o(d Ul H TO* tft ^ >>ffkd"
1
H<T Ht.wt.^t". WH UF » f H W tft f W
^UH UTHI
( 291 )

fSJT eft fife JJ&t H?> UfUW


fejj 7P7P5C UBJlfe- WWII
TTOt oHoT ^t

few1" HUTUU Bfenfe UUTTO7 fife HS oftr feu feur


doPcSd'd oPoP TOf UoPU oTHUT Ht I feu TO 1953~54
u t u f e u i WW fft U1feoTHUftfeHUt UoPU ^ UUfeW
fen u irufe TO ws" wro I u u f e d w e TO Uorst
feu ^U U UTH, feu oTTO M 1 H7 W u t W HUft feH
u orfro WUF fe w w ut, feut feuu w ore i feu u u f e
fr oftj § (S'cSoWd W u f e TO U U U"Ure UUfe ^U
^tUWH'ddl B t UU T ^tTO r UiH l <idl l I oPUT WH 4fUU1,
TTOoTHH TOH1" feu U ? U1" HUTt U U f e w fe iHdld1^'
u ure ^ n t e *u HUB # ujuuwu1" ui fen ufeu uf
W ufeu few u t UUtW § ure TO TO I §U W F UUf
TOU1", TO uureu ureu ut TO uf w § u TO >HU ufeor
^ t uut uut I VTfeW ^ t uut UsJUt, Hdld' TO U fenut
U U F E W 2O(DLWUUI U U R F E W U ^ U ^ ^ ^ U W U T
u f e TO I oToT UTH cS'cSo(Hd Ut feSU TO UT UUU UH
Ufew U feH HUTt U UTO TTOoTHU UUHU ^UU UUfeW I
HU^U feu fenuru ure ^ u u »rut uuure feu w ix
UUHU offe Hi" oft ^UU1" U fe feoT u f eTO1"U ^U WUt
UH TO feor u f e Ud'PHW U ^U WUT UH TO I feu HsT
^ u uf >HU uuure u UUHU ure uf u ure 7 u t u w f e u
UUU TO UTfeu1UUP" ut UfeTWI HS UT WU UUt feTW1
>tffHB ^or uf few HU feTW U oPoP" WH W oPUP" feW
us" ferw i ww u t TO u u u t ure uf feuurn TO ut uop
( 292 )

fttf ^ uffe BUT few I d l d y ' d l f<Sd<SH oTU7> BUT7 I


Ht HUtfe feu H HUU wfc U B UU U?>, feu Ht HUtft <'
HftUH U t W UB 7 B'G<£ BUT I feH £ TFUtfefuuftW f t U
HoT TTOoTHU Ut B f e t I
—o—

UJU/W7 off wif Tffk UTFt


137> Hrk UU I P F
A £ ft * > ^ «
1
TTOT U f e H" ^t

B U T U f e u H U T d 7 i n ^ U 7 ^OTUUtWU?> I B'dldl W
•s

H ^ 7 H ^ 7 U UUTUU few ^ U H 7 UU U?T I HUTH7 SoT $ UH


ft U U t w U7> I TTB U7> UTH7 rft, U7> H 7 ^ t f t OT u f t U?> I
ofet UTUHU uf H US' UTB7 oTU UU U?> fe feu UUTUU feu1
W § H U?7 I UUt feU U o f e t ^ t OTt 75Uf, HUTS" ^ t OTt ?>Uf
H f e 7 1 feu > HU¥ s T B t UTB U fe fe?ft HUTd 7>
S
UJrTU7
fe^
1 7
^udt ww ft ifeuu WW tftOTuntw ?TB,fecj u feu
*H ISWW ufewft,BUTUfeuUUH I UHt BUTUfeUUHTU7
iv — * — <\ «v

UftU 7 ^" B u t B f e f e H ^ f e t u f U?7, OT HUTH UUTH7 U S 7


7
^ U ^ U U U t ft H H f t u W
U f e w I H 7 ofet U•sH t W 7>
S
UTB7 oTUU ^ U UT WW t f t orfUH
fe oft UTB ft UTB7 VPUt WU ft, H 7 orfUH t f t W U oft B f a j 7
^ U H UUt ft, UUt U o f e t 7>ftt', f U 7 OTt W W <5Uf I fedcS'
UJfPU7 feu W ^ H 7 ft H 7 feWU WW t f t orfuS" BUT, fe<5*
£ Uddl'd UOT UU 7 U, UTU TTOoT § U ? f t § UTd 7 U ^ H?>
7
UU ^ feft W U Udtd'Q'U U?> I H feft1 U HUft U 3 , fey
U t W UTU cS'cSo/ £ U B t w OTtW U77, § U H ^ t HUH 7 T B
( 293 )

UW 1 " fewer OT fcSdcSH OTe fet & W © ^ TO I fet —

-
hw i r ufe<FF" era era* h^OT § ott • few e , feir
e t H f e w e 7 e , e e t u e r e t ?>et' t r o t e t OTt HeT<r t r e 1
e , T r e t efeor e V t e i fee ere t t o o t e1" w e e , fen § ere
TTOoret^wG't! 1 e i f e r o u T O O T ^ e T H $ u T O o f f e T ,
TO1" ofet, | r ^ t e w t w 1 ^ 1 tft e t feeir fro

e e^OTt H ^ f e t 1
Wfe" <5* Wfti fglF&U
otf ayg^ w trfu w/e U?> HWII
w e t o(fed' fen v*so r e e :
OT^T s e : >TOoT e Ufd^'d tft,
fdiddl tp - e # , fdiddl b 1 w e tft I
fere 1r e ^ e ^ t , e f e w t t t=F# tft,
a v o r A • ^ • A
7
fen w e fee f w H" w ^ tft 1
OTye7, t e ^ r b 4 e e t TOTft tft,
WW tft e ftfc TO ^sJs/'dll tft 1
errr TOt f e w e t > f t & tft I,
fen inipe 1 -
i p f e w e fife fere te tft,
few# w e 1 " OTie CTOT tft I
oTOT^ ^ W gT^T g ^ j g n e f e tft,
1
fed" w e
y r e Hdid'O" y e e w u u n t tft,
d'ddl few^e fen TOt TOt tft 1
tfjft fee OTIH 7>Ut H H f e tft,

feH W F
( 294 )

UUt fifuj i5C5 B J ^ E W t rft,


orug u H^T >>r§ L e r r e rft i
cSfoO' HUTH ^T Ft,
fife W•s t T
^ ^ oTFoT HUH VHt tft,
— — 7

o 1 tricfl f w r ^ e y t fcsdcsyfl" rfti


B y >K T § 1 et HUT3" re rft,
fife W ^
OTFT H MTor^hf- f w rft,
W F TP" ofTO OT rft I
H VF^- UTJ rft,
fife V•s W 1 "
A n r w w. v/ =v A- "s ^
»f^t>HT^T fife- u I m w rft,
WrTW H HHPtf1" W > H T W rft i
hut? ferf^x1" w g1©1 rft,
7
fife W ^
7
A ' d d , vrfuH or?r h ^ fiw^ tft,

for ^ t ftfe f u tfti


W f t f T H ^ 1 U M UT tft,

fife W^1"
o l t t ' d ' , HUt^P", V ^ t f 7 H W t V T ^ r f t ,
PHU^', H W t , H f t l W i T C rft I
^te TO U UW 1 ^ r f t ,
fife Vfl7^7
fife H HHHt Ift tft,

f H ^ t w yU7 U H^ 7
oft tft I

yfddk'tt, fetft, d<H>^s*l s f ^ t r f t ,


fife VH 7 ^ 7
(
_ ______ _295.L _ _ _ _
.di'foy ORF u t u w ufe ut,
i r e u o r ^ u feu ^ t feu u f e u t i
BFfeu UUTU UTU or HUfe u t ,
feu UJFU1"•s

UUTU uuife" URUU ?ro ut,


H^1" oTdfew § U UTH ofet WE ut I
feUU1" ut ^t H^T fefet feFt ufe ut,
feu IJWW
•v

uru feuu U*J feu7 HUF ut,


fe»F# UWW U ufeu HUF u t l
UU tTO O w HUF U3J u f e Ut,
feu WU 1 "
UTWUt, UUH utu U UWWH^U ut,
utu HUHU, ofUH UU WU tft I
¥fet or HHfe1" TFUoTHU oTUfe Ut,
feu V•sW W
feufew f i f e ^UTU U TO Ht,
feu ^ t yfe 7 few§U UH u r u u t § T O u t l
UrfW" U UUU §ut 7F TOfe tft,
feU UHTU1
*

feH feU >>ffHB ^ o p f e w WW U,


w fiddly U W Ul
fife d'O'oi u ife1 few# ut,
f u u UH'ti'
UTU1 ut U HU U WH U ofte ut,
urunju uru feu ufe u Hfe utl
Hut UU H^T HUTU uufe tft,
feu UH'd'
( 296)

HWtw 1 " fife fzw orfet UU r f t ,


fer ^t W fe»F§U" ft HUU rft I
HUTH W f w U H^ 1 " TP" tft,
fen w•s
?>UTU H H H T , OT feW rft,
sTHt oT fo^oT fer W rft I
feofer WU1" feH fett'cM few# tft,
f7>H V H ^
WU1" fow^H U T O 3" H UUBUoT rft,
OT W H fOT § HoT rft I
^ITU1" TP" H U H ^ i r f e 1 " U W fft,
fen HHTU7
OTt UU ftfe" W U 1 " fow^H tft,
ferot U feu TTO Tuft » f T § H t f t I
faro h ra fefw TP- f F # f f t ,
f?fe WU1"
>Xr©HT ? ^ f t M H u f e t W H oTU1" U1",
HUHt *H feofe W H TSWW W I
f r o t u f W HUTH W U 1 " fft,
1
f?fe W U
>XT§H 3 W U U few fewu fft,
fdlddl U feu Tyjt W ^ H TTU fft I
BUTU *U U T O § H1" W f W # fft,
f?>H W•s U 1 "

>HHt feu TOU ftu Tft u f e fft,


MTO TO Voft»ft HoTfetW" u f e fft |
HUT U OTrft UTU ft HUTfe tft,

kTH ^IH'ti 1
( 297 )

UTU ttfU ^ t U Vld'cSd1,


PUT HUT § fWtft U VFTiH71
M F H Ufer ^dd'<5 tft,
fife W
M^oT" Ut VP^US - U UIU ttfopr,
SoF £ W W fen ufo P7!
^fw1" W P 7
dlQH'W
B
t T # tft,
fife 'UH'P 7
dy'csl n u f t p h p of^t,
7
WW tft H H^ wft HUT ^ I
•feu >HUPTH H^7 f?5^t tT# tft,
fife W•s F
s/'^cV g t e UTU UJU P ,
fcSHoCHH7 P 7 T O H ^ 7 ofUP I
UIU UIU f S E p r U H^" I w t tft,
fife W
orfut § TP H37 p f w V^7^ tft,
pTH UTtFfiWpr HUt foTO tft I
fear P H NFE u URSAT TRE t f t ,
7
fife w p feu fife1" h 4 >h 7 # t f t i
feu olfed' H^" IJ'dH'd HUHMHUHI orfifPH^"
ftfW HfftW" £ fw W ^ P 1 " Ul
W 7
Tft orfUP feu ~zF H 7 ^ 7 fife W "OUTcFH U , H
2 8 MHTHH ( 1 2 - 1 3 HUFft W W
PU^^UTtTPUHlfp75t,o(ttord H ofHt HH H 1 fuWU
7
W P H VUPP U3 I TO*7 P 7 feofe U P 7 U ,
f p 1 ^t W P 7
fet ifep7, W >H T § 1 p 7 U I W
( 298m) m am m
^ ""
TOTd* § OTB1" W W F dlOH'W e i § W ^ H d " ;
1 1
OTerfew tre " e TTfeeefetw 1;foe "3" ^ t ?rfee
fee ef%w i=rer u, eTOe fffe-TO soreTOi fero ;
HTO OT >HOT W T O W T O TO efe I
—o—

# HWfa TO? TOf ##//


TTOt fiddl tjt

Hfe Hfro et H^7TOTOtU, Hdld' W1^ eetw


TO IOT^tet W efet,TOtwfet efet I TOT H^'id'd
WdfeHOTtWT HoTTOTO,fe^feefeHOTtHtT few
fife em ee1?) e fHHH" fee TftiTOtHerd ^ ere
£ n n -n ^ ^. A « ^ S^ r\ n n

OT^rfeW fcJTW, fen d^ 1 " fePH1^ ^ H e f e , t R ? §75" 5T


u © ufet w<£ w£\ b" ww et >rfe<r w ere h "fenne1"
1 1 1 1

few T; ww rft £ w efewi ww tft £ yfew fe h


*t> o « A • w ^. \jf* o A* r o
- 7 1 7
OR? e , ERROTe ee " e D »rer emw tft H feHOTt
e1" wd fet h^1"OTe7ee 1 e1", ne1 fife e e ^ etvr e i
fero § wfet oPcjfewyfee ^ w to wfew, e 1 ^ et
t W e f e w d" TOHt oftdt" fe W t f t WFT OT^t Ht
OTt eieon", feWtw h"OTHfetw?^et',TO "era" oth1"
1 1

^"etTOTfenri W et HHOT1-^ orftfefe wire1" OT1"


e1" ere et ee1" e OTTJ few orfee1", WFT DR fdOdlw
eieor eee ^'dlelwTOdr fero £ HfdcS'H e* w^e1"
feet eet OTth wet i f e y et fdiddl 20-25 Ht, fee?r
h1 flnifeorvrfet ^t Ht wd e^ee et ere ^t t<jt eet
nt 1 et wet w net d" flft wTOt1 f w e e1^7
( 299 )

t f t oPTJ frfW U o r f T O WUT, Ut UU oft U I HU 1 U f c j W


W feu fdOdlW UTUoP" fcSofttl W UT oPTJ frfui UW^ U
fUTWI TO tft U H ^ ' d ' d § UoTH ore 3" urfuw §
^dd'few UoTH o f f e r , oTTJ frfuf § UUU7 u f e u 7 UTS7
fe§i fdQdl w uruor7 HUTU7 yft i Hret HUTU # u ^ UUTU
u u r e t fe ro or?j frfur fdQdlw UTW HUTU7 n t , ro
u t TO t f t U feu1 HUF WHtWI u r e 1 t f t U UoTH offe1"
§ H Hret U W & , 1 J W UHfe H U Hret HUTU feu UU1"
TO tft WWfeuU 7 ^ U t Hret
offer U t Hret HUTU o( fdVl
ur Fret uut E ut w f e w , feu u 7 nret ro feu" ut ufe
feuuwt nti fen u^r u u nret w ufet uu 7 u 7 WIUTW
UT Hre ut uu1?) u ure i fewu ww ut orfro wut feu
UT uufet HU ut HUT uut oTUUt Ht, feUT W U t Ht § H
iFH uwt ufet i fen U^T ww ut ^uur ureu ufeu nti
—o—

m off fzs ywwewwn


Trot tddH<s frfur § wfcfeu fiw

TFUoTFTU HU1" ^ t H^T TO UUt U, HUTU UU 7TO fe?7


ure u u t u i UTU1 t f t FEUUH uru ut HUTU feu W H I HUTU
UUHU ore ut fuuro U uut UL feu U HUT FU7 H^T ore
uu HU,FECJ1"w ftfe FEU^R HU TO rot uretw ^fet
UL feu QcSdl ore utfeUUTHufe UH HU I feu U^ feU7
7
feuru>FEHUI feur ut §HU TO7 WE U UHU ut wsre
WE Ht I UT UT Hfeuu feur WT isu W W UUHU y

feur Ht I feUU7 U UTU7 tft U HU7 ufew U7 WW tft


( 300 )

UH UH u r f e u u n oft HUTS7"FTI ITU7 vfe 7 ^ H c s few


HUU tf^7 Ht I fer 7> UU H3" UT UTTdt o f f e t f f t HU7 HUtU !
HUH HHB1" ft, H § UTUft feUU few f f t <^ddl1 HU1" OT
fe§, fo(0To( feU Vfe 7 UTUftW $ ^ U H 7 UfUH7 Ht I ¥ f e t
feUU feW f f t H ^ t WW HUH HU H?>, feH oTUUT feH
^ feU HUT HUT BUtl WW rft orfUH fe § U H 7 HUH
feW HU1" ft, H § HU?F" W ft H f e U F I fefU feu orfUH7
?7Uf UTH1" f f t H § H 7 feUH TPB1 ^ t HU7 OT fe@" fe§fe
feU SfPH 1 ?) Ht, feH § W f t HH¥ ?>Ut Ht I H 7 UH
HU US" H1" H 7 ^ Ht I feH Ht H?Tdt HS" 3" UH7> o f f e 7 ,
ft A r ft ^ Q ^ • a ft ^ ^

HUF HUH TRFE7 HU1" ^t U fF^UF H HUH ffet


^tfeUHfeUF HOT1"ft3" WW*OTIHTU1 fft U1" HH?>
W 3BS" BfePX1"fefeHHt fs*0</) UTUHWU7 cS'cSoWd
HUTFB HH HH#H few OT B7 fent I §U feu H^t
^ r l ' Q d l H oflddcS OT?)7 feV fUTW I feH Ut HUT ^t
yut us" Burti H U HU1" US" BUF H 7 HU1" UU7 utFEP>Fi
HUH FEW HU1"ftfeTWH HU1" B 3" DFEW OTU I 7FU
fen w& uf UFEW orar?> fe fen £ uuft HUT
HUTtftIfeu^t U5HT§HT fe H few^7 Ht, H& UH1
cSUt Ht fe WW fft fufS few U7>, HUt UU HUT UUt
OTfedtHOTtUU HUT BH1" d7 §U ^t HUtftfFUft
Ht I feu UTUHT^t H1" ^TOT ft:
# wurfu j w $ fret fief u#7/
feH He}7 UTH7 f f t H feH £ ^ t H HfUTW, UTH7 f f t
£ § H H1 ftt feH7 ft I
—o—
( 301 )
crate- ubtt mm off h§tt & crfu feww//
Trot ^ F t w w firm tft ^t

7
W tft cS'<So(Hd U7> I feoT f H d d l H

UO-T feW tft WW tft" i m u f e U U U?> I feUTF P ftlH7

H . ThdI'd 1 fifUf tft cS'cSoMd >>TH B 7


fedcS' £ U * H fifuf

tft £ ^did'fy^r i fen £ w uor ifcnt oftnt, w


tft F H 3 H^ 7 oTU?ft U, H fet H^ 7 UUt U,
§H HUr ^ t ?5UT iT^t B 7 WW tft orfu^p,
for H^F UJU ut HStl HTft ^FUH7 H3 7
W g l w U, fedcS1 Ut oret U I VU for P HUH
W t TOHt OTTO W tft oftu^" H U T , H

p t F^ 7 pfe UUt U, rF "UH7 ora" H H^1"


feu-Htftfc p t H^'P'd o(fd<£di, ©U W Ut
feu^TH ^ f e t U * H ftflU tf^7 Htl for § W rft W H U

dfdd HUT, ^ H fifuf HU fiTH7 £ Hdd1 fWTU


FEN-FEW u i ifftnFT H 1 ^ M W vfe1" f p n 7 , y ^ H^7
oTU?F Td'dtd1 UI HUT H feW HP^"
?5UT ftPtf7 SFH7 tft £ PHU1 HP?> oftB7 U fa" HUT oft
HBT^f U H7 feH £ fent oftnt fe tft F R feuiT7
ut u 5 H7 HW tft orfife "feuu7 oru ^ H7 orfup TF
fetToT H HUT^7 U HUT W I UTH feW H77 fcp HP
for u wr w tft MH u?>, oft HUT7 I fen PFA-r fen
HP "fep W fHP Ufet**7 oft #t|pT U fe fen
TFP7 U I >HUT H^ PTM7 HUB7FTFOUTWIFEHH7TO,FEFH
7
OTPH >>fgt few B 7>pt ^UT BUT U, FPH fcp
utu H^'dd'd Uf tTP U?> 3" fecS'd ^ t UtfoH7 P 7
^U
( 302 )

?rfeTw f w ei fee ^ H^7OT^Sfofl fero i


fee u r w e i r w r trcjtw b 7 oft ^ t r e 1 § fe y r u r o >
w Tft HHotd'yl tTC i fee e r o ofte1*, vfeT oft
TO

vrere1 fri ve wft eje et feeir fen e 1TOee ITH 1


?>ef efewiTOHtcft^t, ww et w r o ee?r
et e^t 1 w rft ™ e ^ orftfe,OTFfeenexr
1
TTO ero TO TTOOTOT H ^ oret trot ei fero
ero OT fen e f r o 1 £= un^e e ^ ot fron
1
fee Ffet emfewet ^ e ^ TO OTT WW et
e we ?TOome H^1" oret tre TOI
—o—

jrfk OT e e fe^'e' II
Trot fifujr GH'did f r f u i TFT t f t

e 1 ^ et CS'cSotHd fyd'H eeTOIfeorfro foron


OT3" WIRE W T O H1 OT§few ^fe W TO W H
H1" irfet eeen few et £ E wire TFT HTO W
veremOT^w e TO w w efewi f w e ww
et £ wfro ero orroOTOTfro, fro § wfet On'did
few et fife" eeem ye e fet eftre feeein
TO £ ^t w ^ w efew i;TOHtoftet fe w
et e flat ^ w few e, e fro Wt £eie
Nj err few sf op^-op^ sr ifle7 e wdOTtOTH
^tOTfOTe71e orfee w »raf wro § ire1
e ^ H^gr et ^ feor te 1 t e 3" ^ few § w
few 3 fen e e et ## ^fe irfe^ fife fee
( 303 )

fUU-Ure HS7 UHT Hfe U HUU offe 7 , u f e w WUT7


uru-ure uureu sure" £ u uu ufe u u feuw ufes"
U # f e w U U UTO u t feopfeu o?UU ^ T O Qrl'dld
few ut fife feu u-feu HS1" UUT Hre uf HUU offe 7
U HoPfeU 7 UT ut HUP" WFU 7 U, U UTU WU HUU 7
uureu slcSdl1 M B feuW7 UUUT7, § U W i f e UreH7 u
wut w fuifere u#ur, uu wu-wust H^7 uret UTO,
feur uu u MUTS- Bors ut u ^u-wu ufe ureu ut
oft WS UL UHt oft HHFU U H f e feH UTO U 7 UU7
uut I nre7 ut ufeurH^ure u §u ^ uu7 (TPH) HUP?7
few B HUU offe 7 fe feopfeu MB UHt U ^ 7 U feofet
ut HU7 fe§"l feH FH UTO U ^ 7 § U S ^ UUUB UTO
HTJfe§-u7 fe uftj U feopfeu uru >HU uut uureu
7
sToT uf feUW7 UU B 7 fe^7 u^ ufew U W rft
U UUU* B feUT £ u u u S S £ TO HUTt fe WW u t
7
HUH » f u t ^ H B wft U ^ ut feu feu ^ H UUt
7 7
ururet u 7 ure u t u UH u ^ fey § » r u t § feu feu
urn ureu B1 ^uu t feur H^ure u t u u w HUT^7
7
ut fey U^ t fe^ 3 ^fe1" U1^ u7 ^ wu
wifetw fefutw ure B7 feu us" w ^ wifet
fe§ut ureu WUT i
—o—
( 304 )

l[sT WSBtTHt W$ll


TTOt T & F fHUf ^Ft fHUf Ft

WW tft TO Ffet cOT" few fft MH HUU fHW fan I


§ W T ¥ H ^t ^feu TO ufe UU TOI HHH fHW Ut ufau 1
ut fo*Qdl yft for U7 oTHU7 HTU H TO Ht IfeH7> Huftut 1

feu OT TO OT TO IfeHHuftutfeufeTO"UHUH U7
feu7 U TTO7 H 7 HHH U HU U UTH I ¥fet TiU7
few w\ ufeu7 feu7 Ht HOTHUTH H orfft OT7 UT feU-^H
Ut H^7 W\ feHddlW TO old^'Ou1 Ht I feu yfeH feu
cSofdl oTUUf MftHW Ht feH § Ht.WHt.sfl".OT?>ut WTU
0UU BTBOT?>Ut WUH HUft UUt Ifeufeuu7-feuu7HHH
few Ut Huftut feu HHH U # # HUt #U w f e w H7
TOHtW ^ H t UTH oftdt I W 3" WW fft TO feorfeHOT
fUHtfe"WW fft HHH TO WTOt Huftut feu HHH OTt
TO7 ft ?TO §U H^T feU V7 ^ H UT Ut WW ft, H
fOT yfeH WW £ W UT HU7 HUT7 HfewOT^t 3fe 7>ftt'
>HH feTO7 OTt HUTt #UUF §U ^t fefew OTUF I ©H
7
^ fed HU or orfu feu feu urn OTI UTU fft urfuu
7
OTt ufe ?nff, W ftt fed ufe HTU UT TO7 W ^ U T , TTH
§ H § WUTUTI 77U7 few £ feOT WW f f t f ^ t UH fed7
W3" HH-T fP" UT HUU § ^ t UH fed7 o f f e u 7 H W T O 7
HU7©" UUt' HU HHH U 7 HTH7 f f t § HH 7 HUT fUTW ft UH 7
7
?7Ut o f t r o H UT u f e w ft I feu y f e H ^ f e t u f e OT feTW
f f P T UHH WW HU § ^ T O U H f f t U TO » f d u f e H 7 ftt
f O T UU TOU7 # H f H U TO fe § U ITH ft WW, W f t W
Uft W, fe§fe § ? j r § ^ t UH UTO 7 UU 7 ft H HUoPU U 7
( 305 )

oTH ^t ^Ut $ "fen dcj1" FfetOT1"frfui 7) oftcft I


WW tft UfUHE-UfUHP HU^?UTO£ tT 3U U?7 B UUU
£ v f u ^ T Ut ^ H^T fe P fU ^ 3" v f HU f p d "
feu ^t Hd^d TO W fer U, t^ET W tft £
pfW" PTO7 H WW t f w r »fddH'Ht W tft UH 3"
o r f u u H^ 1 " w oru >HTfe>HT n w y u 3" HU
fend7 U^" Ut QhB
>>frfe>tfT V f I UUU U^1" UU1?? Ufctf 1 "
yuh Hfuw >>fT@:eru1" fedcsl TOPtfen£ $
U,fefHHH 7?W fnW ^t TO tr^T § | grgr ^ orfup w
H?7 feu HUH1" U fe feH^ >>T 3" U, tJHS"
t f e 1FH ui" PH tFe1" U ^ H H1"^ I feu
H5" 3T TOT" fHUf UUT) u fUPtf1" fe W tft § fe#" VH1"
HUT few fe H W ut PHfed"1"!forW W
3" W tft £ oftd7, aydp'd U tT^! feu feu ^H
?57 offUM7 oru I HHf UTU $ fed P U HHFP U, HTOoT H1"
u u t o ™ u i uiup 1 " t (^u)h?> ^ s/didl orfuw oru,
d 7 fecj1" ^fe 1 " £ W UoT W tft d" f w HUftl
—o—

firg& wtffk iffw ypufur WWII


T r o t s J A O d ^ r c »ratT?> fifur ^t

feoT ftfe" ^ S d d w f t p ^ ftTH feu UI feu P H3"


WU1 feoT Hd^cS fiW, feH § W t f t P H t o r f u p H?> >>fd
PtT1" HdHcS fHUf fen § W tft ^ A d l o r f u e H?> I PcT
W t f t TO <S'<So(Hd feUUIH u f u u H?> I fife" feu fey"
pT ^ T few i f d t oTUP1" Ht Md" § H £ ofut FFH
( 306 )
— — • —• —• — — — — — — — — — —— — — — <

feor^roetenteOT *euytifeT^nfewfeeuravfuI
^ente^orfe'^^uutHti fern et ente >HUTO
feW £ erot w t , fen OT5r ^ot e# e ;
ut Wt=F ^sTI fen oTOTT SfeHH^Hora ferd7 I
dd)o(' TOTW HU U UFETW I (S'cSolHd W ^T WUS" F
2/d1^' § feu7 fcr w e t to nut stent ot fe h ^ h I
f e e e 1 ^ 7 i e e 1 >HUTO feW e ^ d 1 ^ ' £ § H § ww et '
TO ^ d i d ' f e w ei" w e t orfro OTT e FV>DCSH OTe7
u e 7 u d" Hum ei" ?rut v t e 7 ? d 7 feu orfue 7 e t fed^H
?>uf u e 7 d 7 urn 7 e t orfue e 7 Hum e u i feu orfue 7
e t Hum e 7 ?>uf sftrt e r e t i um 7 e t fen e OT1^7 § orfue
TO fen e t w ufei" 0>dcSH u e 7 ?>ut', Hum s ^ t e r e t
?>uf, e n f evfte e 7 Hofevr f e r o e t u f e OTe u , fen
£ e 7 Hure ^ f e t e n t e ^ t TOt u i feu U T O O T ^
ww e t >HUTO feW § orfue e m , e f e w e m i ww e t
e7 w s r o u f e w fa Hofen e v h OTTe u u w d ^ r a r o
feW feeu fewfew TTO Hum v t e 7 feu71 fen OTU fee
UJU e t e n t e feor ufet » f e feu Hofen 7 ^ t urn feTwi
feu e W 7 TTOoTHU w ^ u-u sf WTO ot7^7 § orfue 7
Hut feu ww e t TO TOet OTI fen e O T 7 orfue e e
ww e t e 7 UTO TOUT7 e 7 um 7 e t TO <5 esrmh feu
orfue 7 um 7 e t e 7 TO ^T h vfew 7 ut u u e wm 7
W W U, TO" H U T O H § U F e 7 H d ^ d fefW OT7 £ fen §
um et TO fee ^ furdrfuw d ww et orfue fe©1
7 7 7

%u wfew nmt ente e 7fenetw wr* 'e1 uret OTre


OTTfeworfroOTFet Hofen sue ye7 feu7
frou fewu Hum7 vte uu, fen OTe fee Hmt evfte
( 307 )

feur uret I ww tfl* o r f r o wut feu ro feu oft ws" w f e w


u i feu u u UCJ uf o r f r o w u r , ure1" tft u ufet, H1 vrfet
HUTS" w f e w ur i fevfture u1" B* u n t u UTO ut HU1" U I
wu ufe, u r e fews ro urer i fen u wu7^1" u ^ t
u u u t offet, U'DH'D u t w u f^ru1" ure, feu u1" HUU u t ,
HF UTW uu 7 1 ww u t u f e w u URE feu WH urfes"
wur h f i r ufew 1 " Hure Mfeu >HU f u u u n ure
u1" ure Fwt uruuri >HUUU feur u M f k u sur few u
feBUHt US" 3" HUre ^ f u u t , UoT oTHfet oTUU WUF UUT
*B u n t u w uf ^ r e t ureu WUF B WW u t u t w f t
fe u s ut H W feu oTHret uru^" ©ut w r o ^ r o t uvrtu
HW W WUt B § U Ut WHUU UTO UU UVffe ^ t UTO
UW1" WUt I US" UH U 3" cS'cSoTHd Ut HUTU oTUU1" U, Hfe
w r i f e ur f u u UHU u ur w u s 1 - UUH Hure few i fen
B^1" TO tft ure feu HU I
—o—

ufe- u u u u v uife urfe WW WWWII


TTOt fifuf oWHT ^TO F t

UTU1" u t u t Hfe>F Hret HUTU feu t w UUt Ul ftfe


UTOU1" B* u u u u r e UW^B feur tft TFUUTHU UUU I u w u t
U UUHU offe I feu WW UU feur u t u t ^ t H^1" UTUU
u u HU i ww u t u fen u u f e w HS1" uuuure 1 " UoTS1"
u u1" fen u u u B t offet, u t Burs B+ U1" UU uru u feu
feur u s t w r s u fen u u s w r offe1" u u1" ww u t ^ f u u
w f t feust w r s U feH UTO WT UH UH U B1" feu orfuu1"
( 308 )

rft HU OrZ HU7 U WU1 TO OT OT feU H oF^t fe&t 1


ft, H ^ t w U ^ ' ^ l w o f t d t W TO, HU ^toT ?>Ut OTt OTt '
urfuu TO fe fen § OTt SFTUW u t umu ft HU WFT i
?TOOTU § HTO ^ f e U7 I cS'cSomd ^ ^ feH UU HTH I
H7 tTO1" 7>ftt', WH fft f^OFOT§ U ^ f e ft H^i I H7 fUWU '
WW rft orfro HUt cSydtd'd1 feu feu^t w t u f e U WU 1
fcSdtSH orfuw OTUU W3" d'ddl w f e w OT I utut TO
OT § orfro 7 UU W UT UUH^U feu HU7 UoT rFfeW OT
>HH HfetW TTO UH ftfe U 1 ^ >FU r T f e w oTU, UTU
OTUF H 7 cS^did'd £ WU H7 Ut feu W3\ u f e UHt
WTO itU OT7 HH^tU few t feU1 fe U ^ W $
HH7 UoT w f e w OT cTO F ^ Ut f f e 7 OT w f e w OT
d 7 fe?jTO feu Ut oftd7 I H#U (TOoTHU W ^ oftUTO U 7
Q6lQ<±1 §HUH VFU Ut WW tft U UdHcS OT^f
wnm WU W tTO7 I UTU u t Wft UUt fe WT UU,
oftj UU Hfet HMd OT feHTO ^ f e ft UTUt I H7 feH H ^
irfu^u >HH ^HUUTU HW#H few Ut WW tft H HUH HUH7
H¥ UTUt fe HTU7 tft U Hrft HTO HH UU TO I feu WW
irfe^U TO dor H? 7 OTU W UUTOI
—o—

cTUfe" Tjfe&U TJUht WfUW W?> & §§*//


sx

to'dld Ut itF fuifu ufuw W OTH #^7/


TFtft H d l d ' Q qTTO" y ' d t d ' d Ft

H: HTUT few fed7 feTO few tft ftfe feTO H f e u f e


HUTU7©1fiFRJ7H f e W S 7 fecj7 £ HUTU1©1 WFUt ^ >HUT^r^
WHcft HUf7 HU7 Ut WTOt fuurfen oftdt >HH feu ut
_ __ ( 309 )

HHte H HUt I H: ^UT feW »fHU feW y f o n


feu f w u t h u t u u h?> i fen otu^" OCE\ y f e n ^ h fe^
p u f u n r ^ tF^ufuuH^i fecr^ufecr y ^ ' d fej1"
U UTU fUPK7 IfeUU^TUT feW tft ?P?>orHU ^HH
fc»FU Ht B 7 orfuur H1 ^ t OTP TTOoTHU ?>Ut' fUPK1"
WT §U ?TH VT ^ t UHe 1 U7! ^UT feW W^U
y r f u H cS'cSoiHd v y u , tre" >>r ^ UTU^FU 7 H i u u
oftd H7 y d ^ ' d ^TUT feW £ orfue1" s r u feu H7
fe^ i u H f e t TO U?>, feu ^ K ^ P VHHt U fen H f 7
Fkf 1 " UTH7 oTU?> HUT fePtf7 d 7 m u r feW fen §
ORFUE1" UH HUTU feu u n f e W SOFTU 1TR? HUTU
feu H 7 H'dldl o r f u e 7 W F W >H r #UT, UTU
7
H'fdy £ #UTHUTUF "feu feoT, WfHHUT I tTH
7
HUTU feu VH <\ ^ 7T —
i T ^ U fHH fUPtf 7 d 7 y ' d t d ' d UU fU3"
fup>r o r f u e 7 <S'cSo(Hd "E7 TP" UHe 1 " u f e t F ^ HUTU
u7tut f y d d ' K u § T T H ^ t w u uut u
1
HH1" TTTH P UTH7 ofU5T H T ^ f 7 U?> I W^l feW o( fd°td »FIP"
fey UTH1" B 8 oft H ^ f U U H >)fnr UJU U H #
H1" 3" SoPUT d 7 t l ' d t d ' d orfuUT ^ H t UTH
TnTt' B U ^ H § UTH TP" H d 7 HH1" cTH P UTH1" oTU 3" Ut
t F ^ t » r u ? n ^UT feW HU u ^ 7 oraBT OTH u f e w u fen
£ § H U - V H U t H ^ 7 U U 1 ^ t f t t f t H7?) P ftfH7^ s f e t UTH
u trfe i fen £ ofet ^ u n u t feu1" vu t r e ^ ' d
H'fdy u t UU fe K B 7 H d 7 § fHH # Ut t P ^ 7 U H
^ft HU H?> feu U y f e ^ u t H ' ^ ' d l 1 I fen H f 7 UTH7
oTUf^P" d" Ut >HddH'Ht U 1 ^ 7 t f t W W UTU d 7
Y'DTD'D orfue 7 © u »R u f e fe UH >HTU7 UTHU7^
J_310>_ _ __

oTTO" Ut TO t f e ' d l I fe?p" orfu fe WW t f t ^ i ?


few d" 7TO Ut ^""UT few HU few I W1^] few £ d 7 WW
rft TO WdtHW U f e w VU y<£^'d fddsftfefUt?^TU
p r o 3or ^ TO ferw i fen e w TO^ e 1 irfro 7 ut
ww e t w orfue, feu e 7 u r e e m u, e 7 orfue1 u 7
e t I urn 1 e t orfue DD1^1 TTH few u e fen e
f W F ^ H ^ ^ I ^ F W d 1 Ul feu OT7?)
u ferw fe HU7, HU fife e fee7 e 7 FTH feu fefe e r e
7 7
UTUI T^E ut ww e t orfue ire feu u ^ Hefen IR
e 7 e H ^ u e T u f r o f u p > r ? u r e e T u ^ ^ t ^ u t n t i feu
HTO <F5UTfewe 7 Wfl" Hue7 ut Ht fe WW tft £ OT"
en IUTW cTO ut UTO ofte7 W3 Hum ^t uuft ue sr
vtet dd'sfl fro7 ufew £ e UTO7 ut OT feiw
7 7 7
HTOU e OT ww vte H ^ OT en fen 1 ureem uu ^
feu7 u sf, fro7 feu7 u ^ tr^feiwi ww et SfeuUTO
ofte7 ureem H^OT ee" HU1^ ^reemt frot u OTt
OTH oftn1" Tft, orfue7 u7 et i ww et orfue en urareut
fee fero w Ht dr7 orfue7 u7 et i urn7 et orfue
ureeut fee fero tpOTiee 7 du7^ ^reemt fro
tret, feu orfue7 et feu oruetfrrcretTft uraeut feu
fero <H>'0<i e 7 euutTOe wftfen?)7TJ\ WM
e 7 feu wut oft, trot UTO7 uoftw e 7 oft ^fee71 e 7
urn7 et orfuefenHcj7 wft' BTU ?roor nrfuu e tu
TO d7 e PcSdcSHTOdldfetf e 7 TO UTU UTO7 fee e^
efei feu feor ferw ui urauret enet u:
3J& off Hzfsr Hfiyrfu 11
jre/e w^r H?> warn
( 311 )

FEN UREUF UTU U UUUT Wfewu ORUCT U|ret U I W


Ht u uuu HS"-HS" ut ufeure UANU U FOR ut fe >F U1"
»fU ufecF ut Ht fej W MddH'Htfe"HU Utw Hretw
ufe1" UHt ufe UU I Hre1" ut y'dd'd U ufeu UUfeUH
frfe PcSH'cS ^HU UTOHUt HUUt U, UJU U UUU1" U1"
f w u uuut u, feu ufe ufe U U1" I ufeure orfuu1" ut
ufe ui feu HUU ureuf ufeure u w" w UHTU u uf
S *v

1
HUU offe " u t w f e w U, HUTU feu VWW SoT Ut
H'fyS, U1" feu W UoT 3" HUTU U feu U ufe I tl'Sd'd
FTUTfeWU orfuu1" HUTU US' oftfew^1"U US" W HreTUt
U H ^ U U Ut u f e w U Ui- FTUT feW offeu1" W tft U1"
HUU ufeur^ret u1" HUTU u unfei uu HUTU feu w
1
Ut t u W H'dldl U W few 3" WU " ^dd'Qd' HU
urufeu1",ufet Uf1" u uureu w ure u1"feusur uf us
UH UH i u^ ^nrn u1" UHUfeuwrerfeWurfeur u
U1" orfuu1" Ht H1 U7 HU1" UTO U UTO1" oTUUtW UU feu
ufew ut uut' uu u^rfeu11ufeure orfuu1" ufe
UT s^d1^1 wr ut HU wftw uutw MH ^t HU oTUt
1
UFET fj I cSUU U" wft ^t U1" Hfet cfc UT uufew U
UU1" ufe" U UU urer tft U >HU U1" HU UFER-UTO1"
feu w r <*few u fe H1 ut UTSU7 u1"!feu1"UH feu1"
u t HaT UTF Ut UHt UTH I H §U cTC UWU1", U UU
» f u t u u ww n t i feu u u u t u u ^ u n t u f e t Ht i fen urea"
vr uu ureuf u s t ferw u r f e u r ww ure fey ufew Ht
§H W ^U #U few Ifeufeuofet ^re HUTU UTO W
ut NRE7 ut u UUHU uruurfeu1"u ww ut u UUTH Muure
wfvru sur urfeWHU feTwi feu feW fife urn
_ _ .„_

fe>HTfe>HT ft HHiHdfld few u t f u - VtHH ofo fejr U WU


HI TO feu H 7 ^ ufd^'d feuftl fefH^^
fH?p" U TTH-T WW rft H UTUHH few H HfUUU few UUfe I
HfUUU few ScSs*1 Ut.Ht. MHUH %U3" u f e uft TO I H H
UTH HH HHH TO 2 0 0 0 U H 7 ^ 1 HUt£ TOsT1" fUTW W
FTHT few £ fej Hnjt UHT § H<£'«1 I
—o—

W W H H W fJW'd
U ^ H H FHH75T fifuf f f t

HU^U US" 3" HUH H ^ T F HU ft feP>F W tft U t ofU?ft


oTVFUt U t Hrft HHH t H Ufet I HUTH1' cVcSo(Hd feut
UtW W U U t W T O H r f ^ ^ f U P H ^ H T H U r H ^ U d H c S
few T F ^ f n y U HH 1 " fHHT MH 7P7P tft, U^Uft »fUTO"
fHW t f t , WW t f t U t HUTH oTUU TO I H faiT U'fomd'cS
H" » F Hfow UfUH TO I feu Vfer w u f u w § orfTO
HUF H W TTOoTHU H ^ H t U TO H ^ ft HUTO o f u £
TO I H § ^ H t H H1©", H 7 ^ 7 ft, H H 1 ^ ft I feH Hf 1 "
oTUt H f e ftfuW ^ H t HUH ofet WW feH U t f T O
£ WU U HHHU oTU f U H W WU U HTO" HUT HU H7" feu
H f u W H HdU'd HHH few ^ f e f ^ f t H W " H WU WH t
HUHTH UTU HftUH £ tUT tt^'Qd ^ H H ^H1" H UT H^U 7
ft I § H U 7PH # H U U f e W feH Hf 7 " ftt ftfew I pHdd 1
HUF TTOoTFfU § HHTU1" H UT » F f U » F I § H U 7FH # H
fUH 7 "! H H HUHTH ^ T H 1 ^ft-TH H T O HfUPtf7" H7" feu vfe1"
orfuur H H 7 MH feft ftt u f e UT ? F H Ul^'cS HS" TFH WW
{ 1
1 1L
t f t ^ y f tddHcS off I H W ^ J 3 u ' f t w tPU I fen
Bf 1 " o r f e ^ f e H § 3 U f e B T U T 3 $ ? r r H 3 t oflddcS Hfe^tf 7
»T3 CTO WW TFT £ HUH?? OFTB I H?> HUB YHT H?PUTL
tdl^'cS u t n n n j B t b 1 WWXI u r a n t £ HHH orusr WW tft
U 1 WHS" fife £ tdk'cS ^ H t tTUp TO ut n u r f e w
fUPtf 1 , fHH TO *3 f W H B 7 feu v f e 7 f U
y ^ T u t WW t f t U ^dHcS oTU-ofU U ^ 7 TO UU 7 f j I US'
ww tft u t feuu fenut fen TO uiut
•s
u 1 ^ tft £ utrutu

feUU fifuf UT® £ UoTH oftB 7 § U vfe1" H U T t ^ ^ U I feTO7


u t feu u f i j fUPtf 7 UI UTB § feB feTO7 ^ E U TP" feH §
^t ^ ' H d feoT HU1" ftw H feH F 1 ^ ^ Ut >tfTUrH
oTU *Wdl' I 3 * d d d l Q feUU feW £ HfdiWcS orfu feoT
UU W V H ^ fHM 7 fe^7 oTfifer, IT tFU, fet Ut ^ T U ^
aTU H B 7 feU Vfe1" fet HU fUPtf 7 WW t f t M 7
^ >HTTTS"
3 fad'H U?H fHUU H U(U feU >>T ^ feH § TO Tfe
HU?> oftB 7 oPoF BU 1 ^" tft >H3 VTVF tft U ^ t M 7
UIU WU H t W H ^ f f a 7 H ^ e U?> I B ^ t ^ U t H ^ f t H ^ 7 ,
3 * feH £ HfcHU?) H?> # W t f t H TPTT t f t B 1
i l u t ^ - ^ u t w 7 H ^ f l W feytW H 3 , § U feoT £ I
FIQYFEUFEOR FFETSUTTHUT^THNFT HD'YL B7 WW
t f t HUB y n U orfus" HUT I oToT U ^ t W Z o r f u W oTU I
feoT # ^ u t feu ^ u f u n r HU7> oftB 7 oToT d l d y d l
I f f ^ i 7 oTU, fedcS' UU?) oTUW ©re" *b UU UU ^r u n f t ^ t
feBt I fet djdy ' d l u t feu "UUTdt u f e u t U : ' d l d W l f t f U ^ f
^ r t t v l H U 7 ^ 7 t f t HT feH THUU BoT oT feH H ^
W feU TO >>F "fUPH7 >HB HfdUU?) orfu ^ W tft §
HtH f c T W UoT feB7 I feHfeute W t W
( 314 )
1
OT?>tOToftdt I fej H? ¥fetOTTOfeWrft £
TTOofOT fed feoPcTsT TOt fee efew U I e OTW
ir froetwTOi w?>.^t. orrot fee fro HoretwTOi
>HT^^rofeefOTH¥OT¥fetOTTOfewet^tOT I
fee w wfew e ifendip" ^reOTfewe OT
fero wue tto7 et irfeore Hue ^t feV d1- feor
fro W e t e TTO1" e t fee ?TOOTOT W et e
eero OTTO we I EN" fen e TTO1 et emft ' w few
et' £ (S'cSoiHd w eeamfeeTOurn7 efee few et
eTOw OTe i tufewtTt^feHH?^
FEH'D1 OFTE1" I 0P0P OT E ^T TO7 E+FEH^^T HFD*W<S
TO ^ nee irf^w w et £OT??ofte1", w few
eed1" 7PW ^t ^tr feiw, (TO ere wreem et £
^t fee hh1 eje >OTTO e^ et § ero oftd1" nt eee1"
e^t on" efee1"1 WFT TO em7 et 7iTO?>ofte7 eed1-
^t ^TT FETWI) e1" emft »raro few et orfro OTT
et >ne w et e e9, ww et oriroOTtetre1" oft
e OT few ifeeTO1"e1- e e w *e # e1" 3"
oftero orfewOTeri ^ U M TOOP etwOT1"ereer we
ere we1OTFyd'dy emw oreer e1" fee EROTOsr
fen £ fee Hfe ott ^r ww et & w e f e w i H
fen "fro ww et £ fee eyfee1" oftdtw iTO1957 fee
TOtw e TO et tree ww et £ TTOOTOT 1760 wte
iroOT^e1fenHe^OTTfee^tfeeTO1"H^1" OTe7"
fee1" we e f e w fee ereet OTe1" fee1" WW et e
irf^OT tidHcS wr wfed eroTOe1"fee1"1 irsr e OTT
et Hvrvdt §ued w^or ere efe yfeee et few
_ _ _ __ _ _ _ JJAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _
few I UoTH wfew,
U(b 'Hdl HUTT" V II
3H WS 5W yfeiPBcT A'feci WJH W / /
femr fem SH uf itfsu w UH wfurur SHU w / / < ? / /
FFFUW* FOR OTW7> ^J7> CTUFWII
INPM MFE jptnnf uuwu furxuf nufwinii UW&II
uif? uunj uwu tfeu wfecr fyuf j?wyw//
UHtyfUPH7??w&u Hfe wuf
3H Wim feuu U V W 11311
SHUf HUfe &FUt nPTF 3H Uf Him 3U& II
UW UWThFU pfrw7 7P7&C U/U $ UT&II3M3II

f w ww tft u fen uorHTrrff ut fewfew offet


>HB HUTUfeuufew, HCddJd' U7 UofHTTH1" HS1" VHUU7
U7 wfew HI Hfe ITU7 Ut WSt U7 WW HH Hfet Hofet
feH UoOWH feu U I Wlfet HTfeW Ut HU 6'o(d MUT
MUUTHHt,
Wfell UU TO U Wlfet >HUUrfe HUUU oTU HHt I
HfeUTU HU 5 W U UJUHfet UWU7 HH3" ufew Ul

wuriu w w y u u - TO? TO? u # / /


H UoOWH7 HU" TO U7 Hfddld' U7 feu wfew
U:
HW U7^ IjfeimcT TrfecC IfHH UWU II
H HTOoT HFU7 ut UfelFH oTUU7 UlfeHU^7
Ufe WW Ut U nffeU HUU offe IfeUHUU HUTU feu
HU ¥fet UUHUfeWUt U HS" MB HS7 UHU ufew I
( 316)

tT WW Tft £ UU?) oftd" Ht, feH UoOWH feu Hfddld


u t H^t ft, UHcSd1 ft, feu HS" feH UoOWH U 7
HH tTTLT oTU?T HU o f f e 7 I HHHU UUH?) feW Ht
£ WW Ht U HH?ft *H WTH o f t d 1 , d j d ^ ' d l W U OT?ft
HH oftdt I HHH few d j d ^ ' d l T^TU OT HHt, Hdlld u t
fttHH Ut fWdldl IFH OT HHt, oflddcS feu W H H
K 7 —

7
7F& WT U•sH ^ U S ' HHT fewS" ^ t HS"

UU7?)
7
UU, fey utw W^t^ MH ^IsflGOTH TFU UTftw OT
feU HS77 HHT I Hd'td' feu f f e - f f e U W H HHoft
feH oflddcS OT?7 HHT I HcS" 1 9 8 4 H UHT H Ht
•v

w f e d H U MoPH HHH U HUU'd US" UTH I H OT fey £


W U S t fe§ut feU OT oftd 7 G u ^ t H O T THUT oftd 7 I
JTW feu HUTH7 § HH 7 ft I H fey £ feu H UUfeH UUt
ft HH cS'cSo(Hd UTH7 UtHU feW t f t H UHt ft I fey £
cS'cSoiHd W W t f t Ut UUHt *H W feH HUH Hfew
H £ W W tft £ U W t H feH d l d y ' d l ?TH f O T H f 7
H f e w M H f O T 7 feWU feH7 MH fe^ HUt OT" 1? W W
tft 7i HTU^7 fed71 feu H3" OT" fey U1" ^HU 7 feu i f e w
ft I OTU feu-HoT, WTUfet feU UHt U, HH H ^ 7 HcTU OT I
feH £ HdcS' ft# feu HH OT OTU feu HH" HOT 7
ft I H ft?) ft?) fUWU H7H7 tft fey W t feUU ¥fet
HUH?) feW t f t *H oftdt I
—o—
( 317 )

cffe UoQf hHdfcl Ufa


few hrfa ovefor gfywzhrii
TTOt H : HdH<S fifftlf H d l d ' Q ^ ^t

H: HdHcSfewtft ffW a'fiJttUe ^ >>fr ^ Hdld'O'


i M e f r o OTti HdHcS few £ Horetw ^ # fetre
TO7 few, SOT e t w e r f e w ©re i e ^ e t eOT"
$ ore e1" §H£ OT few OT faffa fee v e wfet TOI
ft® w f y ^ u e ^ t feye1 orroefeTWHti OTTO few
>fte^OTOTTift e O T m ^ e e d i f f e r nt i fee e t w
ww e t TO feopfee1" weftw i feor f r o fee w u
et TTOOTOT TO OTretw $ w f e w feHe TO nem
e t HTO nt e fee e n e fee e e w f e w Ht i net e e 1
nm § ^VH vrfew w ut u^'di11 ee" wetfeTw
e1" ww e t efesre e e e ^ fen TO w ere i em 7 e t
e t t o H^'td'd ^ t TO e e 1 fen ^ ^ e ^ vfw z&zr
e r f e w e1" ww e t £ h^ 7OTTe e OTt fee >re
eorf^OTHem^uTOfer$e,emfeeOT3" w f e w
e1 e1" fee OT § f e w orfee1" ww e t § FTFE TO7 OTT
feiwi feer ^ e r o ^ oti emr e t orfee nem vt 3"
nte ^ t SOT e t w TOtw fee orfee1"
e t fro 1-TOvrontTO"OTetOTe1"e1" iOTTOHWH
H w e e*OT?>ef OTe1 e1" em1" e t e eorn w w e fen
£ Hm m h ^ ^ T w f e e sor few, eet we nret e efet i
w f e w e w e fcSdSn ^ feiw, fur-
ore i w e f e w £ e tow eHte e ^ w OT fee 1- 1 fen
£ fee IT OTt § h fee e f r o otf we e 7 diH'd1
( 318 )

7T U # , U ^ 7 BUT U few, U J d ^ ' ^ l ^ t H # I feu BUT U


w rft £ UU?T *B M 7 feui7 yru1" U ^ u - u ^frPH 1 " I
^ r i> f* > ^ • & ft w r* n A

UTU7 rft o r f u u B fodcSK ^ f e M 7 U, B 7 B J MI


foB75H crfUM7 oTU M B HoT H oTH crfUM7 oTU I B § ;

feu ^H o f f e r oru I fen £ Hfdy^cS H77 HoF £ <fu


B ^ B U M U T ^ ' Q d HUoftBB 7 U f feft7 U r W Ut feH !
U^U £ ^ H B HHt H¥ U feBt I f i f e fee UT^
fen U 7 feoT fHBU fijw feoT U H E M B feoT H ^ U t UT7
feW7 offtfe 7 BU UTU £ UTB § feTO cSUf feB7, o r f u e 7
MTUS" fHBU 5 feoT UHH 3 feoT UT7 H o[ M 1 I § H W ^ H
U H I H fen Bcf 7 ut Uiufe»ft £ fen § UU rTHt?> U feBt
M B UU HH7?) ^ t H fed7 I HH7 V 7 5T feH H VBU ^ t U
UTU, fet U 7 oTH ^ feM7 M B rTHfe ^ t UU oT^t t r u f e
7
HUtl HU<ft" rTUf7 feu HoP?) US ^T ufeS" HUT7 M B WW
rft HtM 7 fe^B7 oTU?> HUFI
—o—

fijuj& UUtt irfa l/UTO"S3U Wafer II


TTOt f f e " cFcjft

rldld'Q B" Ur^ft H ^ ' d UTRU feW rRT feB WW rft


TO ollddcS oTU?) M 7 ©* 7 7 B 7 ( T O feoT f w feu7 r f e
7
fevffe'U fen H 7 M fe few nt, ^t MrfeM oTU I rTU^U
7
oflddcS oTU3" ufeM B 7 fWU W t f t orffe HUT M^
feu^r tfc feu7 BU TTO ^TrT7 (UUH?ftMH) UoT
fHMT^^T U, feH § ^ H *B oflddcS ofU?) H 7 , feu
( 319 )

oflddcS ofe W UU feur U Ure1" tfl" W HUU TO ^ ^fe


* U U U U U ^ f w fed7 oflddcS TO offer? "TO W ?TO5T
~3 u t feUoPU" w f t W ^ F T feoRft, UTUT U u f f e r ^TOt
U f e TO Ufet I TO ^ TTfet HUTU UU1?) Ufe Ufet I feH feu
w ww rfl" u fen uu uTuft orfds1 HU UTU fro 7 1 TO1
^t fen u M'Q^1 ufe ufe fen ir f w uftuuu TO
H^T i fen ©"uu ww ut ut wft feuu unt, fen u
UJUUfet, F f e t dJdd'H t f t UTW ^U 1 ", U f e t UU HTO tft
utw d l d H ' >HU WTJ Utw offetw ^TU UTU H U t W I
W T O o f e t H > H U H S T a ' ^ T U U U ^ U H U o f f e I Hdld' feH
§ TO HUU UH U U t W I feH U Bofefeu 35"40 WE
cS'cSo(Hd d ' d d l FUt I feH U UUU UU U^Uft UTUUf H ' e ^
Tft I
—o—

Ufe jJZF tf37" §wfew


UH UUW wfew WH WH II
T r o t ZKSTS v r a r o fifuf tft ^t

Hfeu Hdld10 HU UUt U ufecT ^TO H. H d d ' d ' feW


U HSUf HUTHfeWut Hfet U Ufet MUfeuufew ^TTO1"
UfeiwifeHMdl^'dfeufeorHofU tft feu US ^oTU
UH TO I feU © y U t HUTU oTUU HUT feTW I UHt"UHt W f t
HUTU HUft fe W i f e UU feU ¥ U UcJ # UfTO HUT UH
>HU W f t feuut U Ufet fe U 1 c S d ' O d ' , U 7 o f u S TO UH
feur uvruvr UTO fe? nfet uuufti uiu ufe^u w ^t
HU fewuT feu7, U uru^rot U w u 1 H w ^ 1 u*
( 320 )

©H^OFFDCI1 feft W t UJU UHt TTO I ©TT ?) for ut VFHH


^U^U^UTUUHtH 1 ^! feH Hf 1 Ut UH U1^1 TTO utH
UTU I TO fugH H H o C d iH'dl<£ HUT, feH U TO feu
TOSVTHt ^ H f T O TTOOTU TTO U 1 OT7F" Ufew I feu
TTOoTRU uffuW feu U""fcw U tdW'cS £ HHH TO,
feu W UT HUTH H ft® UUUd 1 TO TO fUTW I W - T O 1
>>TTOt feUHt >TOHTU HU fUTW, oflddcS U fUH1 U HU feH
§ feH U f e U t OTt HUU TSUf I oflddcS ©UUH W Ht £
» f f e d HTO HU o f t d I feH H ^ t TO1" feu TO HUT:
feU UU7 Ht UHU OTt f%H HUHH HUt I
oft W oft W U TO^t ^ HUt|
feH HcJ1 U ^ W H t 3 HTO o f t d , OTt ufew §"
UVTHH1 Ht W f t HUT?> HUTUt U fe" UfTO, TOHt HH ?5Ut
ufeut, UTU WUW^^t H H U H+H TO, feu ^t UH1" 7>Uf
HUTH1 fur uu furuu uru£ TO >HH feu furcru uruTP" u,
ut Hutu Ht H^fet WW c S d ' Q d , TO U1 f W H UUH TO,
ofro HH UTOUT,feuOT1"Utw HUtW HSfet UTOUt,
W1^" HUtU Ht HUH Ut "fent fefuW UUHTOI UU d j d ^ ' d l
UHUt U:
crtcT /Jw/oT
>KH
Efo UW W TJW WF^H II
feH HUt T^F H UT HUtU § TfWS UTO1 UfetU1 Ul
ofetW Ut H1" §U UTH Ufe"UH UTO WW £ Ufe1 feH
fUTW §H £ OTt UTHU TP" oftnt UHU HHF Ut UH H UTH
f%U U1 fUH1" I feH Hfi" Ut VTOHTOHWfHoT fefew
=v
Ul
( 321 )

H^rr tjm w&w &


feuTOK^dWsI UtU et Hf*" U ofet HoT tTH et
ef1- fen et oreu ?>ufOTei for UTO ee" HUTW feW
e ofo*feeOTH1" HTOOTFfeHTP"feuUTO
etOTOTtutOTOTTOH1" feu sr w et ^fe
HUOT3"OTU<JTOfeTWMB"TOfew?>cTO UTO
HTOOTFI Umret^Hnft Hd'QdlOTOTfeetferOTt
^T-TUt HfeUfee1oTHOTt MOT ^ wOe- TO
Hue ye ufueTOi ©TjT § ye ufue ^rfeorfe?> feor
OTft UUtW"?TOtW H^ OT?) e 7TOOTI w
»fe ©y e ut ofHfut et OTTO M e^1 ferwi
ee1 §H £OTOTtet Hutut e^t §u UIH IF $ feuT
few we ©H etfevrute 1fern§ ire1 7F HUT i ee"
fevrut w yfe^ <ret §h eOT1§TO1er fewe1 er
§h § wf o(Hdd1 et Hurut e^ ufet we §u wf ure1
^"feUTfeWI ofet^ofOTferoU ^ HTO HUT d7
fee5feor^OTOT £ iffew fer feu OTH oftOTeTOe1-
fere £ efewferet feu ?rotw et H^fetOTeTOI
sHoTZU UUd"few^1"Ht §U HHFfeTWorfTO WUF fe^
§ orHdut et Hunft e^ ufet u >HHfeuyd^'Hd ?>uf OT
H^ i §u uteuft few sr fey e ?>or TO 1 e e uteuft
et hot fey e fee ufet e1" feu OT7 sr
1
TO uiu wdfeore e § orfroOTT,OT1^1"W I T e * W T
utOTTe Fre HU ere1 nt TO wu tjuly i fene^
feU3" dld^'dl,feTOHWd f«HcS'cS V^t B1OTUfee
TO, §<7 IrujuwuetfeuuTOtOTfe*et, w sr ufro,
TO e1- ^t ire1" ?>ufOTie1*.UTU UJU ^FROTOT^-U e^e
( 322 )

TO MB HUtU Ut ^ t ^fet HU ?5Uf UtfU I VU fet M7 5T I


opfeM7 ra trut u ifenorusr UTU UJU ut feuu § HHU i
tfsT W U 7 MfifB SoT 3" UTU ^ H US" 3" ufed U&I
RdHcSc
' S w t otto" w orin? iffro sr mb yjunfe
^f^TTU >HTVS" UTU >>(3 ufeM 7 U 7 ^t f W H U 5 l f e u U U ? >
HS" ^ HUTHfeWU 7 H?>TOfeTM7,HUS" HUT7 H?P" feu
H 7 UU Ut MrfeM7 fe7 U, VFHoT W 1 " MddH'Ht HU7
MUF-ftfe7 HW oTU UH fUB7 I UU?7 >fe Mfed" ScT 3"
— «
s

feuf HrT fUPX7 M3" UU i f f o M 7 3 cTOoTHU M 7 ^ " HUT


f w i feoT \rf7PH 7 3 M 7 3" Uor^ 7 >FU 3 t n u t U T O
VTUt V 7 3" U S 7 WW tft U UU?7 H S t t F U 7 U, feoT
few ^fHM 7 U7 W U H ST >>fTfe>>f7 M3"feuUTOM7
^ cTffeHUFH§" tft W
», U H § " I — ^ufeu 7

"UUfeuufeM Ut TP" H?>feufeutHUt U37 Ufe>f fe^T


7

^Ut UttT ?>Ut HSt, tTUfeUT)7 ufeM7 H7 ©H £TOfeH


U TH3UUFU3I fen^ym ( T O ^ ^ U F U ^ H T U H 7
UTU7 t f t £ UU?7 cTUfUM7 feu7, " ^ f e t UTU UFU U W U
* — —

U 7 fe^oT ^ t fHH t T # H 7 UTU u t UU3" feu7 U t f t u t U,


ITU ofet HoT felT U 7 W U ^ t ?>Ut H HoTU, o r f u u W f t
?5Ut H S 7 l " feU HUS" ^ H t UTH U fe feU UJU ?TOoT U 7
UfU U, feUB7 feu" TOfrf7 WU fUPtf 7 § H U t UHt HU 7 HUt
^ U u f e t "UU fen u t UHt feu t P H t u f e u f e t ©U HU 7 HUt
Ut tTHt UUUTt I tTU* WUT3" HUTC5"feW?> WW t f t U MfH3"
UU?? HS" H 7 HUU 7 U H?T fe£ feofe feu "f fe?ft UU
TO7 U ITU M d d H ' H t UTU7 tft HW tTCU U^l Mnj7
feU *THt fe^1 t F S 7 U, UHtM 7 WU H U f e I U 7 ^ t f t U 7
UU?) >fe ^ ^ f e M 7 § U u t 1 TO H H 3 f r o ^ ^T fePH7,
^ __ ( 323 )

§ H W H UTO HU U W MUU w f e w U orfuS" H S U


U H^H U I feH feU fej HTH1" tft U 1 Ut HS" felW U
feH U HUU HUTU § VUU-UUU uf TT'UofHU UTO u f e w
UU f f e 1 feu ^ t fUH 1 few I feU H S MUHre W U S
UJU ^ t H T O " U f e W feU feuuu UU >HU <S'<Sc(Hd HUt
^ t offet HH1" o f e u UU I feU U WW t f t U t UUfeH feH
UTO HU U1" U f e U HUH UU feu UU I
—o—

UU7 cfhr wfer OTII


T r o t g r n fHUf ^ Ft

H: U ^ feW tft ^U1" ^TO feH oTUUT fey U1" 7TH VtW
Ht, feUU1" UT ftfe Ht I feU o f t u t W ^UUt ofet H'ddH
UHrfeUUTWHHUI feUHTHTUtutH¥THS"^'<S,(So(Hd
Ut HUTU UTUU HUT UTH U HTH1 tft U HUU H S f U W U UTO
HUTO UTUU HUI fey U >>ffeu # H UTUUt UT W U
(VcSoMd HUT M ' Q s 1 HU oTUfUUTI feH U^1" HH1" U f e U 7
feTWI fey Hdld'6 > > n f e t U ^ H ^ # H o r S U t U U ^ T O T
W U 7 H r f e w M U HUU H d l d l W few UT U UUtW
7
HU I feH Uf 1 " ofH U H feu Ht I feoT U ^ feu ^ H HU ofU^"
W l f e t TOt feU W UTH I HTMU feU feoT HUU ^ T O HU
U >HUT UTOS" HlUTW U H U ^UH1" § MUT HUT Ufet U
WSUT 3" H U f e t W U U 7 HUftl H ¥ H U f e t W , HUTU,
u r u u w H¥ HS uf HWU u few, UTH feW u fey
UTO UU ofet U f e w U WJT UF 1 ©^" U t UUU § f e H o f f e t
UU >HUT U 7 U¥ Hoft, feH oTU5T H ¥ H S UT H W U U
( 324 )

feTW H feu WW U f d ^ ' d UUH ©H^T ft fUTW I W f e d


H: WH feW £ fyHcVcS o f t d 7 H fcSd^H UTU3" WUfeW"
£ WH1" BUt feU1" fe W U 7 HH^e1" 75tft u V Q d 1 ,
1
HHt'
— W*> few oTU I feu W
•> U " H UT <V <So(Hd—H f t f e w
d 7 HTU1" H t ufTO 1 " Ut TO W U f TO w Q ' P d W u t
i f f e w TO1" Hut oTUtrS HT oft WE ft H1" H: UH-T feW
TOHt o f f e t H t W H H ^ H Ut ft, oTUHW H1" UTd H f
UT W U ft fUTW Ul OT H H i t ftt feUH ft 3" TO UTU I
HTUT H t HHOT 7 3" orfUH TO TO H ^ OT ftt US'
H f e U F , H UTU H1" H ^ r TO # feUoT fe^few ft I W F
u u s " ?>ut fen7, fen W H H1" UTU n r f e u § HUT HUTH1"
ft fen uruur UTU f^nr uruur", ?>uf 1 OT fen H HTU
UTS7 TOUT1" I H: U ^ feW t f t feu UTO B 3" WU HUH H
HUU § » f H WHS" H f e w $ 7 P E HUT7 # TFUt HUJ7 u t
H ^ f e t o f f e t >HH feU HH Ut feU1" Tft fe f O T 7 3" cSctH'cS
ft fUTW, fecj7 oTO H w f t w HHtcftW feft1 H UT W ^ f e t I
VTHoT H t w f t UH 7 feH H 7 o P U H W H T O U t HUU MU1H
f T O ftt MHHTU7 feu ^U" UTUt H feu ftTU H ^ T j O T H UU
ofet WW* H H d l d l w H 3" W © H TO, ©U feu HUU U ^
3" W H U ^ feW UU7 TO W U » f H feHW feH7 fe HHt
OTt feOT 7P OT, W f t H d t u t W H UUoT # H H U 7 , HHt
©H Hcj 7 ftt W T O 7 OT" HH7©" HH H H HUtft H fe© I feH
H f r H d l d l W H sTU UU UUoT W UTU H H: U ^ feW W
OT ITfUH7 ^feT TO few I H: U ^ feW t f t UU7 § WW
t f t 7; HTO o f t d 7 TO 7PE d l d y ' d l H 7 H ^ U ^ t HH1" H
^ U t T O H feoT H f e feft © H t H 7 Ht HUH?ft HrfeU H 7 H 7 ^
UH1" UU I H: UTH feW UU7 £ HH?> TO uf feoT W H © H t
( 325 )

rTUJ1" Ht H4H?ft H^OT e1" ITO W OT fed1" I WFT


OT, o f t j O T , feS-fe^H^FfWHWtteTO
TO ee i H: emftfure em wmt motfew,Fmt
feW erofeW,f ^ r ofeWet,fee?rW 1 " OT1^"
£ MOTT-MOTT oTW^OT7OTI H: emfeWem1" tft e
HTO lireOT-OT3" em7 tft e1" HOTWOTHTOI fe?p"
W rat e1" We1"TOHoT TTOoTOT Wfee1"e IfeeTO
em7 et etwfeee*e OTftw e1" fro fen^mi
—o—

tFQJ §" TO" ri'dIA U1^ II

Trot ^ F t ftfur

fife" w f t n ^ r o ^t

^mt hto feW % we esfar OT fife" wfte^H


e efro nti fen TTO ¥*et weTOfe?p"e1"
m^e1" TTOoTOTOTFefew Ht IfecTfTO HTOfeWWTO
•s

wefew ^o/fdtd1 fewe <s'<so(Hd w w 3" H1 e ^ w


e §uOTT-OTTeWF tto w et e wfee UTO TO
M'^'di1 e fee em e 1 w f $ ttootot uefew,
we1"OTTefee^ sr eeroTO7"OTe1"efew fee
t/k'<s fee uefew, oftero Hd^<+ ofter i wwe fee
em7 et S HTO OTTO OT ©fte i HTO OTfew-OTfew
orfro wet ofet OTIF ^fe Heft yfe1 OT^T W T O 7 e?>H
1
OTTT OT e e TO, w w e ik w ^ e TO, feu w
# oftero HD^DOTeTOe UTO ^t HD^DOTeTOI
fen e^1" HTOOTe-oreeHTO Met wet ere e1"fero|>
( 326 )

Uor fe 0C&3 UU?)feWu t Wf HUT UTUt H 7 f w t UTUT


u t £ uu?) o f e 7 , feu fe u u p ?5ut'fenfeW$
Hdl'G dT ? T O few £ feH £ H'^U'cS o f e - j fej
UU77 HS?7 HUT H 7 UTU1" t f t 3 UU?7 o f t § US" t^UT 3" fe,
UJU d 7 orfu ^T M r f e M , H UU?) HS" ^T M7©" "3" TTO"
U U U T - f e Utf ^ M 1 ^ 1 , US' TO1, H UUT-^UT, HS" <5
UU?7 UTUU ^ H feUT IfeuH ¥ HS" 3" UU??feWHUU 1
U fe UTU7 t f t B 7 M d d H ' H t U?7 H ¥ c?U UHt r F U U?),
UU o r f u u feU UU?7 §?> TO ^ H feUT IfeUHHF <5Ut'
HUft I UTU7 U t UfeUUU?)fe1 9 8 7 feu fe UU UU??
feW U H UTU >HUUUSU3" 2 HTH UU I feu W f U f e 7
14UUUfe3HTU7Iffe^^tUWIfUUfePH7 I feHUH^

fen U HfuuufeWH feofUH few WfUtoT U?> 3

Bfeu 7 H ^ o T ufuu 7 U > f e H: UU??feWt f t ^ feu

ffe ^ >HHUt^ U 7 > t f 7 f e H f e M 7 TO


h t ^ u u?? ftwir w u t u uu?) w u m ^ u u??
fe UTUU TJFU orfUM7 oTUUF I feu W "Ufd^'d f f e £ > f t
3 UTU7 t f t 3 >HUTU HUU7 U f e U IfeUH ^ f t H: UU??
few ?? UTH £ H S f e t l
—o—

fe/cT t7737F Mdfo feci A*fffs^TU/F Od'fs II


T r o t feoT ZHoT

feoT UUoT ^ u f e f e u fefeUU TO1 HftPJfTS" TO


UTUUMTU7 HrfeU cS'<SoMd U »fUt U t $ W f f e 7 Ht I
7
UJUU^fTU7 3" H?> feu fU?? 7 u f e t f fe H f e ^ r TTOoTHU
( 327 )

^ H HU H S t cXdrtl ^ H UU, fey1" fe7 dJddWU 7 H'fdH


U ddHcS Ut oTU TOtH I fej W U S 7 UUoT H <S'<So(Hd
UTUUWU7 HrfUH W UUfew I feH U HU^U feu feWcS'cS
oTU^" W UT HU7 U f e w , UTUUWU7 ffeUH U t UoTUH7 o f f e t
HUU3" U UUHU o f f e I feu feH U H ^ ' d ' d § UUUt
uffet ut ww ut u UUHU ureu uu, uru" rout i u ^ u r e
orfuu7 ro u 7 # f u w u nre7 ut HUTU U UUHU U
^ MUU w i f e WHS" u UH ufe uu i ro u 7 ure ^ u
Hreu M'Qsdl, MH U 7 UUHU UUT rout I F C J M H U
ut ^urefeu feunj feu7 u 3" orfuu7 >F UUHU ^t uuu ureu
uu u >nret ^t #ut uyu^ 7 ui H^ure urfeu7 u uut
7
UUHU ureu ut www u u feust ufe u u uu firwu
u feu uret W ure7 ut ro ^t ureu w HUTU UU, WW
ut wifet Huut u VFHOT uu i ^urefeu fen u f 7 urfe ut
fe UH cTC feu #U Ut HU U7, HUU U ©UU UUHU UTUU
HUt UH7feTWI UTUVft Ut UU Ht ©UU cSdl'd ^ H W *U
W U[ U^" feTW, feu U^7 HUTUt Ht U feu UU uf WW
tft Ut WU feu USfeTW>HU Wf HUT Ufet KfeTWI
UH ^ H UU^U U H^'d'd feu7 H7 feTW fe©fe ©H
u iru7 uut nt fe ©u ufet HU7 u Ifenurefe feu u u ^ u 7
fe offe7 Ufe7 U I Burefeu HU 7 few U, UH ftfe7 HUT7
U U UUoT ureu U ^ 7 Ul M d d H ' H t WW t f t W T O WHS"
u ©u # ureu w ure MU HUU ut uuruH7 uffet u fen
7
d d ^ ' d U fuu HUF Ht ©U W U ^ I feoT H ^ ' d ' d $UoTH
7
oTUSf feH H ^ ' d ' d § H ufet Ht ©H U HU ^ feu
7
UH^few i fewu ure ut HUU UUU-UUU UHt-UHt
U S t W U ^ ot ©H U 7 U 7 uf U ^ U UTH feu ^ U f e f e U HU 7
( 328 )

few Ht >HH H^F? §tffewfeuOT"f W U ? ^


fen & i H 7 H^'^'d £ fen £ W ^ H VTH 3" Q a ' f y w i
HH ^UFEFEU ^ W UTOTW H7 oft HHH7 H WW rft feH
U TOJHS" TO H7 feH Ut HHt Ut HU TP" HHt H # d t
HTH7 rft U UTO7 H HH7 Ufew orfUH7 TO-TO
FW? W RFTFEYTOHH^ HUT7 3" HUTO fUH I WW
rft HTO HHT feH" Wfe»f I H7 THH ?> feH7 rft H HUoT
sJd'ykd H7 feUHUU ^ S 1 HH7?) # w f e w H7 H
^ f t l W TTO7 U HH7 UUoT TO UTH *H H^7 H I WU rft
U UUTO oTTO Ut fefe7 Ht feH OT3" WU U UTO7 feu
UUfew H7 | HTH7 rft urfeu fek7 H7 HUt UUt H Hfet,
PcSdcSH c f f c f OT TO oTU HH7 Hfew WfHH ^oT 3" UTU
TO Hfef I TO HUUT S" 3" »TUT HH f w I feH £ H F
OT ^t UUTOOT?7W © ^ 7 H 7 W rft £ § U HH7 WU
7
OT^7 TO7 H feH £ HUH HH TO7 orfTO7 H HHt feu
U t f ^ ^ T O § U H ? P " 6 d ' d U H7 HU7 UUcf ^H 7 3" B H 1 ^ 7
Ht H H HH ufTO7 Ht I feu H¥ WH u t f^TU7 H I feu >>ffHH
^oT 3" feW HH feTW H 7TOOTH u t HUTH ^ t OTU7 feH71
—o—

fefactecrgjr^ mfkfefsrqjfe snu wzhrii


ww NT F NFTRA* u f c f t NRGFT TRE1

TO rft £ fen-fen TO H7-H7 UT Hdld' § HrfUW


HI HTH7 rft U TTO H7^ ^W W HH7 Ht U ?PH
UHT fen fero BHT7 HI fen ^t TO nt TO feu
UHUt rTH § 7PW B UT H f e TO I HU <S'<So(Hd ^UJH W
( 329 )

tTC TO fee Mn^tW f^Odlw OTe TO eeet


tft e TP"feHVoTUTOIUm1" Tft TO tTO HH Ht HTcT*s — 5S

era ypfuH et h^1" ( w ) 3TOfeWet § s k e^e


TOI
(l) e^-umft ^fet ^eefeWet, (2) H'ylo* to
»mefeWet (^e (3) e^t feee feW et,
(4) enet e^t erirofeWet, (5) ^fet f t o feW
et, (6) ftfi f r o w ¥fet HeetefeWet, (7) em
1
ofet eie "feWe eera fettdy ^H'Q'^1 e HOT ddd'FN
HTfUH e1" 1TOOTe1,(8) Hdt-fldfeWHTOt ^Tftw
(TOtw), (9) OTem feW ^rftw" 'efeeofterotOT1,
nti ife f w e :
(D^mt feWet, (2) (TO)OT^feWet, (3)
ete1"feWet, (4) ntrofeWet, (5) fep*rot
eerefeWet, nffee sJocQd et fefet fey f w f e r
et Tft i era1" et e irfee e:
(i) tet hto few et, (2) op?}feWet, (3)
¥fetOTFfeWet, fee HU W et e TO eftre ^fe
v^feeeTHTOi w ^ u r f w f M j f e ^ w ^
fee TOTfeWHH§" ere H1" e ^e-^e foire et TP"
V # I ore-ore W ero feW OTOT1" § ^t TTO w
e^eTOe ore-ore irfee e ewfefeWneve
eetfeWridid'O eee7feWerwuTO1"^ § ^t
ume w e^e TO i fey et f w e1 ww et Ht p d
Hrfen et fefet ^t ot1" ^e to fe§fer fet ^t ww
et ^feee TO, nt p d nrfee e1" i r e ot e e^e1
Ht e Hm HTO-HTO ST HVF .U'Qt!TOI fey feW1" H1
( 330 )

uw^uu^torHtH^ut^H^eH?? luuputH^ut,
FTf H W , fe^oT oTTO7, HUTU ^ d d ' Q d ' W7^
V F f e 1 WW tft feH § ^ t feUH7 ?>Ut H?> u f f e f U U UU
# h w f z w t fen TP" fen fsjQ<fl h w t u w ht? i feu
U f U t HU1" UU # H UTU1" t f t U ?TH u f e u 7 Ht I ?TOoTHU
UUft tTU 7 (1) (WW) feW tft, (2) Wfet HdHcS feW
tft, (3) ¥ f e t Hdt-fld feW tft, (4) Wfet fe7 feW tft, (5)
Wfet UJUfu»TH feW tft, (6) sFUt »ftfe feW tft UUPHt,
(7) Wfet UTUUU?> feW tft fet, (8) HUH UUTTO-T feW tft,
H^U fat oTU7 oflddcS U t fefut cTUU H??l cS'cSoWd UU
^ t UUH feW fe^Ufa-f7 oTUU H7>, U HVU W Ufaf7
UH 7 tt'O'-t! H?> I UUU U t fe1", HUTU U t fe7,
U t f e 7 , HfetoTH 7 , Htfdd' U t W H U t fe7 I f f e Hcj 7
w n n f ^ f o r fe^ubjp" c r u u H?? i ftra
^ n t tTUj1", wfet feuu feW tft u f e 7 , snut t f t d 7 feW tft
Wfet HUflU feW tft fe7 ofaU H7> I UTH H 7 UUUt
tTU u t U UU" WW t f t u t TO UTS' u t W& U f U t
UU1" fefw U # H 7 §UUcTd M f f e HTU feW t F S H5" I
feU H 7 VoT Ut H7>, OTU oTUfet Wfet tftd 7 feW tft, Wfet
fe7 feW tft, W f e t U U f t U feW tft, sFUt W T H U feW tft,

UUFHt tfe few tft, affet UTUUTO feW tft fet, fey f
oTU oTUfef ?PH H t T S 7 I
—o—
( 331 )
Hsr fmfc & ucQf $ uju >rfcf? ujwn
3 J J cfpT TTftra" t f t F T d l d d k f l fe^H

cS'cSoWd dls^'cS H W U I f w t W t T t M W ^
HH UH oflddcS HS" UU UU I UTdoT u t UH U1 feu U I for
feU Tft UTU UTfUU fHW tft U Tft UTU UTH TFfUH tft §
UTUUTUt feut Ht I ofeoT ut UU ofUS" ufe-uruft wret a u u
fHU[ tft U'dcS1 UU UU I
HW fmfc £ UcM $ W wfcG UJWII
UtsTU feu snut fHoTU U HUTU sift oftUUU HS" UT UH
U UUt U, oflddcS U ©UTO TO tft U M f H U HUU HU
offe I
Tft uru utfnu frfur u t u HHH u t h uoru nut i fen
7
UH HUt feu ^ IfU^iroPU offe", HUHH ^ U
feu11 HUT-tto uruu UH Hufenuu feu u f e s u u u i fet
Hfddld tft U HS feor offe, HU Utw HUU1" TO" ¥U~¥U
1
^ feutw I vrft UTH U s »ffHU
»> SoT HU " fHW Hd'dd
HS1" 3" TTfUHUiUW U1" HUH1 HS" HHt iffTH t f e w I
HH tfUUt U1" HU Ut UU feU § W offer, >tfUoP" feoT
uruu uu i
UU1 UUUPU $ UTS" HUt U1" VH VH >HU UretMH H
UT Tft UTU UTH H'fdH tft MUf W UoTfeu1"MU TFU "UH
U HUU offe1" I
WfePH7 WFf WcT& oft US? TO" II
ww ftitrfc sr uctH $ uju H'foG ujw //
ujjar dp tft wfc€ ipie && oft u u / /
w or fuutP ug ft Off jjwu Pr
( 332 )

feH OT# d t t d f l w e 7 UOO-r U fe Ht BTU B R


— ——

FPfeH £S OTTU OT3" HTre 7 e OT feH HTO H fee& e t


w r a OTe TO e e f e w e 7 h t o u y e 7 e t > r f e w e c r
Ue1" e I BJJ H^UH £ ipTU OT3" ?>ef >fee I UTf H 7 feu
§ w s v O T t w e 7 v e t w fee u e OT f e e TOI §e
f e e 7 e t § e ? r § ^5" fvrcre 7 e i ww e f a e few e t £ fee?r
7
w^ H H S ^ f e w fe e m 7 e t £ e j e e r a F r f e e f w
i r e i e OT^" e i e t t o o t H r f e n e e e r o o f t e w e Here 1 "

WFE E 7
H T O T T O O M E N F E OT# HF??>R E ^ E F O T OTS"
TTOOTOT e t e ^ e t TO7 e i HHH 1 7 6 5 ofeor n e t e e £
w e e f r o ere e r f e e e t £ ere e f e t n t e j e era Hrfee
e t § e f e e t i w% e j e e H T O w w OT e e j e e r a
H^feu e t § OTTU OT^ TO, ^ t r IT h ? 7 OTI e r e
tft w e 7 w f e e sror ^ e j e TO we feroHOTi
fero HTO OT^" H H r a e t o f t e t F H ^ f e feee e t
? ? e e OT^" eoTH o f t e 7 TO7 o f e t WFT e f r o e t o r f e e 7
e 7 F H £ OTTH TO 3" o r f e e 7 H e o f t e t i
1. eje nrfee t t o ^ e e7
i r e VH TOe n e r sr,
e r a H r f e n e w e t feor7
e TOertue £ HTO OT,
eje era yrfee e t e r a oti
2. He^fe" f wet e 7 e r e ,
few ott nt ^ n e lire,
TOeftue e7 fee OTH7^,
fee eorH e H 1 ^ 7 v e e m f ,
( 333 )

HH v r f e ^ UJU U]U H f e f I
1
3. feu W UU Ut H'fcS©, UJU UUTU UU UsJ'fcSG,
fer UTO TOT v r f e © , fen UTO © H fen^'H
orfu©,
UTU UTU WTT M U H H orfu© I
4. H H^ 1 HUt urn^r,
TO H^SH H TO
H s f ^ H1" U s l d ' ^ ' ,
feu UTO TO7 HUt WU orfu©,
UTU UTU W W U W ^ U orfu© I
5. TO oTO H TO UTU,
o f t d UTO UJU H TO UTU,
ofet UU?F oTH7 feu TO UTU,
v r w a. i « "

THD1" W T t f t UtHTO,
OT TTO1" TTO" ULH
•s
1
" 7>
ss
I
6. U^t H7>tw UUt ^Ut,
f r o 1 TO feTFUt u u t ,
U UtF HOT H^t,
feU UFF H ^ddd
TO-TO UT ufTO HUH HI? I
7. U H ^ T F H S feH'dl,
UTU oTUH UH WSVFUt,
W U ^ U H UHW feWt,
^ U H feTO f H d ' d H t ,
UJU UUTU OT 7 F H 1 ^ H t I
8. UTU feH W ^ H U t W UU,
W U tt'Q'U U.Ht., *TU,
( 334 )

u fcpxw £ utuu
H ITU OTH d i H ' y W tft,

U fe feu1" WtM1" tft I

9. »FU" fe ^UHtM1" H1" 3",


W feu WU 1 " IF
fet yed u^" it,
>>TO ^ H t VUTUU W M,
UTU H ' f d y § WUT H ^ U Ml

10. HUTJTU1" feU U cS'cSoWd U ,


W U 1 " UTH feU I F 5T TO,
HTrF TPH » F f e t oTUU,
US' H T # fe UfU tft,

tfe HUU HH f f e UFU tft I


11. fe UUTU fet fe1",
fe1 oftfeM 1 " feHU1 fe7,
H1" Ut UH UU UTUfer,
HUCF ? F H U fe1 fefe tft,

fer oTUU fe©1 (TOofHUtU tft I


12. UU fe ?TH fet»F WU
UTH Hfddld MUT UU 3",
feoT f f e MUUTH U oTU 3",
fe©1 WUT H ^ f e M 1 " WWTS,
1
UTU TTOoT i f l u r W UI
13. U few £ UtUU
: « -s >>
f
UTU>ft U U j f t . i n * ,
U HHHt UHHU u t ,
( 335 )

Iffe HHHt tTO UHfe Tft,


TO HTO HUH UHfe tft I
14.TO>HHU Ut ^Htf UHt,
UU-UU HHHUt,
ufe orfu fuuT uu ufet,
HU >HTO *U ftW^t Wftft,
H^1" oTU?ftfeu^tHHtftI
15. H^H HsT Hdld' § UHU,
UTU TTOoTTOUUHU,
UTU UTU HftUH feu ^HU,
-s », '

TP rl 1 f d 0 oTUTH f w f t t
7
fey feu H Hfe frorftt Ml
16. feU HUT HUT HH ft,
H ^ 1 o f f e r H1 f r o u 1 " TOU,
feU HTOftTUTH Ufe ft,
UH UUH UUTO H7 H,
ITU 7FUU Hfe foT HI
17. HTU UTHU ?FHU HTTO,
UTU TTOoT UH UsJ'cSd,
MUT HUT § UTUH HTTO,
UH UTUW Ut HH HHH ft tft,
#£f s/'^cS1 ^ f e t >HH ft tft I
ft O *S 1 ft ^ ^

18. UTtFfeWUtTOHtTOTH,
TO HTO UTU1- ^ HcjtU I
UTU HUTU oTUUT H?ftu,
d j d y d l utu VTSOT u i
UTU utu HrfUH UTU ?TOoTftI
( 336 )

fcj orfesn- h u t sr ww ut re uu h few oru^ jj


£ TO1" U 7 W U fe^l
—o—

wmr $$ sw 11
W W tft d'ddl y'OdA HTUft

1. W l " U U U H f H W tft, Hdl'Udl I


2 . WTHt y d ' t d d fHUf rft, TOW ^T^ I
3. w t MdTT?? f n w t f t , ( H r f r o y u ) H d i d ' O " i
4. u t H U tddHcS f u W r f t M W F , (H'^of H ^ ' d Tft
>HonH B W H H r f e u , MfHdHU)
5. UTH ftw tft, H t f e u ^TH I
6. WTUt HdHcS f H W t f t , f r o t ^ T O I
7 . u t n u M H U f u W t f t d ° l U d y , HUT ^ T O I
8. w r u t y u s f u W t f t , ^ t o i
9. s r u t H H U f n W t f t , H f w s * ^TH I
10. U ^ H U U U U U fiw tft, H f w ^ r I
1 1 . w r u t o r w f u W t f t , s / l c s k ' w TOT ^ T H I
1 2 . UTUft H U S " tft, f H H H ^ T O I
1 3 . UTUft W - U W tft, HUUTS I
1 4 . a T C t U J U W fms t f t , H l f e u WTEt © H H f H W tft,
W I W
15. w t ^ ' f d d j d f n W t f t , HUHU ^ f e t © H H fiw tft
(tHdld'O)
1 6 . t T U U T U fcSU'cS frfuf t f t , H H n j ^ f e t I
1 7 . wrut » t h h t fnur tft, HHTH I
( 337 )

18. sTEt H W fHUf t f t , ^dltjdc) I


19. rlQid'd UTRU fHUf t f t , Hdld'O" (OT UUft) I
20. W fHUf t f t , HUT I
2 1 . W t HTO fHUf t f t , H l l ^ t o I
2 2 . sPHt f l J W a 7 ^ t w , H&Ud I
23. e f ¥ O T fiw tft, TOt^ fnanrar, tow I
2 4 . sFEt tou fHUf t f t , TOOT I
25. e ^ t TOOT I
2 6 . ^ m t h t o fnuf t f t , f n r o 1 " i
2 7 . UOTt OTft « W HtH <JFFT, f r o t I
7
2 8 . d d d ' d fHUf t f t , w f w ^ I
2 9 . fcTT: fHUf t f t OTft, fcftft f w ^ t I
30. feoT OTH7 fHUf t f t OTUTTO I
31. "srmt TOKr fHUf t f t , TOW11
32. F ^ t TOhf fHUf t f t , 7>§OT I
33. S m t Q H ' d i d fHUf t f t , TOOT I
34. ^ o f t e OTHH fHUf t f t , t W U t W I
35. W t fHUf if^t

36. feoTHTW tfHtw HUOT5 I


37. HOT?? fHUf t f t H t f t , U f ^ t I
38. F ^ t TOH7 fHUf t f t , oTOTTO I
H fug" 7TH W TO, feJ H^T U ^ f t W tft £ TO

TTOoTOT W tffcw, OTHt d ' d d l W OT^ OT MUf


fifg1 ^ t ^ t TOt OTH TOI
—o—
( 338 )

ujuyftf fpu Qjuyftf #F ujuyfcr ufuw mputii


Trot g r a y e r f n u r tfl" F t

©UH fHW ut ufUH vfeH HTH1" UUfewut Ut


H^1" UTUU UU I fey U HyUUfeTWUfHUf ut fey U faiT
¥ f e t UTUW few tft oTUUf U r f e w feTW, HTH1 UU few
U t U U f e i T H f e t orufeHdId'Q'ufTOHUTWI
feUU W HtHU few Ut U <S'<So(Hd Ut H^1" W H HUt
>HU TO u f e w u IJUTUM uruu HU uru f u u i WW u t
ofet sTUt "Sfet UJUW few U UTO H UFE I feoT feu WW
Ut UTDW few § offdS HUT UTUW few U HFE U S UUF1"
yutuHi feu urfes" Hurutvrfet feu uftoM'di',
K US" ofefeure U1" fUH oTUoT Tf HTTU VTU-"UUT o(do(

dJH'd' UTUU1" W I H 1 ^ Ut U feH U ofet ^ f e t HUU offe 1


r* /"v- r r r r « i> r » o o a.

feufe feH U feur UUH few U WW UU few tft U HUUt


offet fe H f e Ufd^'d f U S # f e © WVS" UTO u s t
UtfSH H1"^ tft U UJUVRTfewU HUJ"1" fe^1" feut "UU Wfet
UTUW few ut HUJ1" H ^ ufet UUf Ht, fej1" U WW Ut
U1" HUU HU uf UUf1 H HUt I US" WW Ut U UoTH offer
UTUW few Hfe ^ H W l f e t UUf1" HS1" H U1" Ffet UTUW
few U feU1" Ht U1" U1" HU UTH UU]7" Hd'Od HHt VH UU
WJ K fet W i f e HTO-HU" f u f e VTOUF I H^H1" tft orfuu
ufet UTH UUt' UTU WU U, WU 1 " feH <V<So(Hd HUTU
sur few urfe© ifeuurfeu1" ut HUT ufe uruu vruuut
fe fei1 U'UOFHU utw uutw *ru uu, feu orfu 3" H ^ H
Ufeu1"IfenU^r ut HH1" HWfeTWI HTOoT Ut Wft
UU1 ^uut UU cVcSdHd ^H1 Ut 3UUfeoTOS"HUft U1"
( 339 )

fen ut uup feu fejrotw w nuftw I TO uup >HUT


o r e t HfUUTt U UUft Ht, PcSH'cSlW 3" HUU 1 U fe"
HUt rTH} 1 d 7 sTTO feu Ut W©UT HUft U I FfetujUHUfeuj
£ W t f t TO W UT QcSdl o f t d t , tfl" HHt UcJ1" ^ T O
1 7
^ F E W £ HOT nut, ^Ht F^NR OT fe uu ^ U HST I H ^
ut W UH ^ orfro HUT f r o ^ u t feu1 Ht fe OTU
IF H, HU d" feu^T HTO H f e w I U HTO TO OTU Hfe
UU B 7 oTHU ^FU UT "d7 ?>Ut ^TO ofe HoTU Ht I Hfet UTUHH
feur orfro HUF ut uup tfufet w dd's*1 UTO: TO
^ ut U, oTHU TP" UtHUHTOU UTUt, HUTOOTt
f^RF oTU, H 7 ^ tft orfUU OTt Ufe cSUf, HUU U71 H 7 ^
tft £ HUftW § orfu Ul" 3TO ^ f H W ufe offet d 7
§7p" £ ^TO feH Ut UUf7 3 1 H^t Hfe OT fUdt d" feH
Ut rTUJ7 HU Ufet I UJUHH feur § WW u t £ feu H f e w
fe TO UTU >HUT >HUUTHOTU|UTOtOTUFI feH £ Hfe
HTO orfu UT UTU MUT >HUUTH offet VFHoT u t WTt feUU
UUt »f^HU7 U TO HU UTU "d ^TO feH Ut UUf7 H Hfe
HUF fedt, feH OT^f UJUHHfeWHTO HH u f e w I WW
tft ^ feu feu HUJ7 yd'Oct sTHd" u f u w d 7 feu ^ f e u 1
u t TO K WU HH feofe OT ut SBt H S ^ t feu UUf
Hd'^'dl' I feH £ Hdld'O d 1 fe@Ut 3T 75OTU tF UT
UTUUWU1" few d" TOt-TOt VFfeW ytJ'Oel HU
OT fedt I WW tft U feHt tfl ^ 1 cS HUTS' HU U UTU d" WW
tft £ UTUHH feur § feH TO7 few >>fd feH § OTt
HUTtW TO oflddcS oTTO »Td W5 OT?) #TO HUT "d feH
7TUUT HH UTO HUTHU IfeHU7feoTHUfe7 W tft TO
feHt HUT feTW d" TO feu ^fUH ?>OTU wfew H1"
( 340 )

UJ^eWU7 ofHUt feH 7TO OT fe 3 HUtcS7


u r u - u w feu7 u UTUW feW orfucf WUT7 3rrf
1
w^e f W O T ^ e ^ u T O ut w f e w
ut I K T O U l f e t fW0<fl o(d'dl' I dd's* UU?>TOUT1"W
1

U 3Tft M W OTt UTUt UU I UlUeWU ^ f e w §


tT^U e U1UW feW 7> TO 5T U^ 7 tft TO W
^ TTOoTOT W UfeW M3 TOTt ufe erft I U^SFtft offee
f n r r £ A n r ft*v a A

F W F W D L U W KDRD1 U,TOTTO^ T ^FEU T UFE>H T IRET


OTf TO1 ^ TOI F ^ t UTUW frfuf £ H f e UTO orfu #

feU OT feH e 7 OTt ^ t oTHU1" Tnff U, >f feTO7 fet oft


o(d'dl' I OT WW t f t e UTO OT § H HVf fey et
fdd'feH Hdld'O'Ut Htl feu WW t f t e UTO WOTU fet
fUUrfUH OT OTt W d of#, H W , UJU# W d
OT ^ t oTT^t HVTO e o T O *3 TO few M 3 WW c^e feW
tft e 7 FYFDD'H fey^r HU OT FEE1" I FEW-FEW w f t
feUUOTtfefeorUU3 ^ UTUTO1f e e 7 I e OT137 fee
u u—d i r u f e d " u f e w I u w t - T O t f r o t WHTO U u f e t fe
fey e frot >ffew £ W5UT-W5UT ^ t w - w t w
OTTO1" WOTtW3 WT t»f3 9?ftW Hre UUTOI >OToftu
feu" fey e t w e o r w irfro SOT *3 TO u u t w TOI
TO U^ 7 tft e UTO7 § w e OT-OT 5T TOT7 llfd^'d TO
um7 tft,TOWW tftOTfeu7U I
( 341 )

fwH few//
HU

Hfeu U7>S" H © u f e HUU ut fe1" TO UUt U I f W U


UTU1" rft cS'<So(Hd H fe oTUU UU HUt ^TOt H^oT 3" tF
3U H7> I HUT U M U ^TUoT HUTS' cTU3" tftlf UoP?fet W
UTUT t f t u M feu © f e sr TO >>r t r f d" i r f u w d 1
fed fefet U UTUt, ferd tddHcS offe fcSd'H U UUt U I
fefe £—feoT T f e t r o >>fTfe>H7 f f e UT ^TH V t d H
feW u, fen £ fefe fe 3" iffeMT feu fe u ? ferd1"
^ u1rp>T ffe TOU1" fe U?> | feuHS"<5rU^Tfefe>>fT
orfuu1" fe HoP" ut feUTH U fe#" HU fet rPU U?7 I ffe
d^T orfu TO HW fUPH1" fo(0To( f f e f f e f f e f e t
u1" fefewuut Ht, fen fe § <suf Ht feu1" i fe feu
MOfS" U^dU feu W OTHt fer H1" fen ut HTUHSt
fe © H HUT UU cTOof fe tft U ojfeu feUJT fet
d 7 oft #¥UT U UTU cTOoT fe tft UtTOoTfet,©U HHOT7
UU U7> d" Ut U 1 ^ uteu feW tft U UUH?7 U UU U?> I
TTU feuutw UTU1" feTO UfetM7 feu ^UHt d" TO
fe © U t ~ © U t fet WW U 3 UUH?> fet WW
U, fen 3 f T u t U W u utd" UTU I UT>HU feu ©15 ^ HU
fe fer 7TO feU1 U H?T feU oft U f e ^ H >H?ft oTHUUt
^ fepjf, t§>HT MUT KU feS" HU oTU fed" I feH £ fet
feffrfr d" UTU7 tft U t H»f fet I H: fe feW VPHseF1"
^doM'U cTO <S'<So(Hd M f e * * 7 H?> feu >HU
fe U feU7 U fe<JT fet 1 feu ^ t H fet oTHUUt #tPUFI
fe HUT3" £ TTOoTHU M WW tft § HU 7 u f b l W d 7
( 342 )

feu wurs uf u^"feTWw ft ufew u7 fuwu Hre1


rfl" U IFFEW Fret fe^ W U ? U7 HF U WU WTO1"
feoTO7 Ufew >HU H: HUfewrft HUT ^TO U ufew
rft wu* u^7 Huft nut ir wfew U I ofturo ^t ore WW
u »ruUUF wuor u iTOUFFUut fewu ww nt orfuu
feu "U HU Ut ufro1"feuU7 O^d1 HU U, UUT B7 us uf
#UT vrreu M feu uf #ur vrreu7 u ifeuTOufufen
— —

few uu ^t cV d'ddfl ^S "few, UTO Ut WW rft U HUU


7 1 7
offe Fret ure wu ufeu uhu it ufe " u, u ure f^ru

ore U7 fuw feu ^t UUHU U ufeTOUU ofet HUU


TOfeHrfeu W% FHU7 Ut TTfUTW U UUfeHfeuFHU
^rot feust UTO ui u ure feui^u7 u uuu ut
feur^U1" ULfeuTO^ UfeHfewHUU7 UfeuU TO
HUT UUHU UH HU ©U Ut UUU UTU UU UU IfeuUUU TO
uf HU FEURA FERWI u urutu ut feuu TO:
PRATER Hfddld HUH WfUW W?> W HGT//
3'did ut wfe furfu UfUW UUT cTUH II
feH Uf1" utUHfewUUU7 *B ^fe few UU HTOoT
MU^tUS uut W§S"feuUUU offerTOuf HrCF-HcF
U KU uut UoftU UU, UU UfeHfewW HU ^few few I
HUTU UTO W@ur U UUHU UTU3" HS WW UL UU ^fet
HU u u^t uurer fvrout u, uu ww utfen§ Q^e1 orfu
3" ut w § u uu ifeor^refenu UTO HTOfewwfew
• A w r* n 1 A n • Am 7
r \j .
W UU UH oT d Idd UU W WW rft W ©^S" HU W U^
utfeurefrofeTW1feuTOut utun few u us7 uu
vffew I HUT U4 HUfewU UTO UUHU oreU wfew >HU
WH uure U7 UHTU W ^ wfew I TTOoTHU W uf WW
( 343 )

tft f w ufew w ww fft u r f u u w few1, QWdw


d 7 U t d H frfur orfuu7 t f t H § W U ^ H J H l f WW UUT7
fcrU fefow ft, d d ' s f l HUTH OT feftt feHU7 ft I
U ' d H ' d UH ^ crfftu HUTUUU7 U f<SUo(i J f e u t T O f e H U 7
U, HUd"H?) feU ToT?> HUnjUU 7 Ut TTJU1 oTTdT U TUH oTUoT
HU1" Tft O ^ d ' HH u f t f W ft B 7 UtdH feW U ^ d U 7 feu
H H W feTW U UT Q<Sdl oftdt t f t f H ft UTUt, f^TU7 oTU
HU U U UU OT fe© H f O T U #UT WW, W T I f f O T
Ut feu7 TP" OT1" I B 7 U ' d H ' d feUU U UfU feu W U H
feU TO WU U7 W U H # wfew Tft, ©Hfeu1feH
£S UTFU U UT HU?) o f f e 7 H feu BU U U UU" OT fed" >HH
, H fOT Ut fefew S<ft OTUF,' >>ffed SoT Ut U1U
—as WW

US' IfeH£ Hfe UU?> vffew H: HUfeurWE ^UH UH


few UU WH HUrft U7 UHTU HU feu uftuw B7 UU
>tf£ ft UTUfefefeHHtUHftftutft,WU ^oTS7 W
ft fUTW I UUH W Ut UTU ?FH ^UH UUt UHU HU UU
UUftf?)UU"ftUTUfe^HH UUt ^t UTS~t WftftUTUt ?FH
UtOT7feuW^H U UUtftfe©1W f e w H UU UU
US' Ut HUT HUTt Ht ft UTU UU UU" B7 Q'sJd £ ©H #H
feHdd1 Hfdd 3<Sd1 ofldl rftHB7UTS'-UtS,^OT'-£o('Qd
H W ft feTW U7 f^TU7OTUTuu ^fe urui H WFT B1
US' oTUU7 Wfeftut ^t feu7 ?)ftfOTWB >>ffHd SoT
3"feurHtH'dl1 B7OTfeuW^H UUt UUT1"feuUS' UU
3tur U?) H¥OTSOT B7 UtdHfeurU UU ©H #H ^fe
ft UTU Ifeuf^THH7 UU UtdHfeurUU7?)ftfeTWMB HUU7
?PH 7TOOTU WW tft Ut HUTHOTU7fUW I
—o—
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J344J

H*H W& tfl" H t


Jl
f e y feeeye DFDHLW HBTt e TO f e y TO feiw J
U I fet em1" tft e t/W'A OTTeeTOI TO-IJTO sMoIdd |
TrTK WW tft, TO^d feW W 3 OT ¥ t oTHt d'o^d WW
Tft e OTTO oTTO WHI TO1 Um1" tft § W Z f e W H7 3
W tft e y f e 3 e f e w tftOT1"?TH HTH WTO U, W f t 5
^oTOT IF e WU tft e OTTO OT?> WH ZF I H1" WW tft rt
orfee e ^ t e e f t e f o e , e ^ o r e e t e1" ^H OTe e e1" H ^ ^
e ^ i e r ^ H n f w r o tft orfee TO
^ t yfe1" f r o efet e e Hee eft u fewe em1" e t
orfro wet H^T e m to B8 HOT TST H'feS e r n m w r o
orfee ?>ef HOTe i ww e t orfro wer e y w^r fe?>t Here
^ e e H t ' e H ^ O T ^ H o i d H'd1 u ^ . H m r a H t o f e
wetfeefee^teiw e ee1^fewnreee oramt fewe
urn7 et orfro wet ee e1"TO-3tsr e ue ore-ore e§H
e t fenrnt e i r w VOT e * e t e , fen e t e m fe§" e1" n m
W*W e t Here TOT e t orfee feneteme1" ww TO ?>et'
e w f t e1" w i r fen f w e t e n e t e w e1" e t e r e e 1 ^
TO w e e1" e1" em1" e t HHOT1 SR orfro wet, TO e t HOT
e m 1 nmt H e r e f e e w t y ^ e e 1 ^ e e e t ei fewe
ww e t orfee fen e t e ^ m t y e eie iZw e t fewet
ei djdydl e n e t e :
HTT Hfd^ yeJe1 ut h zteii
kgfew H& Ijwufa tlddld cF write II
ufa&if ff&feu* C& BZfll
TFXcC }ife^JW fSTF HTPfeW llfew II
( 345 )

F W U w w tft ORFFE HUT tft f f e d ORFER


oft >>fd 3TU U UJH" UFf^fT oTU I dldH'dl UHUt U:
d/'^d §SBftr H&ll
fuAfH tpfe u§>f fwy Z&II
ww tft orffe HUT FPU H1" HD^D u TO ut WUTT
orau U?> UU fet H 7 MUUTH oTUU feUT fe fet>tfT UtvPU
fe H fe TO H1" ^'oTUU orfuu tft UTH H1" U,
h ^ fe h 7 f f e nt feu1 u, fet H f e mm H7 few
UTU7 rft o r f f e HUT fet f f e H^r >HUUTH orfetf 7 oft fe
U H U U ' d H ' d U f e t U W T O W ^ U T t f t U ^ tfe f f e
U|U t^TU 7 cTUUT7 I H ^ t u ^ t UTtft feUT, dO'ol 1 fe ^ t feF

TOUT1" I fer d'cldd' £ nffeu?) feu7 f f e fed d" W U

H 5T >tfTU->H7U^t U feU >tfd" U T U tft Ut WfeH7


7 7
W^FU

> H U U T H oTU?? H U T I

—o—

U W fefa 7jt B^J $11


T r o t Ejt TTOTET ^ t

ftp»FU WW tft Tft 7>UTU feu 5T Hdld' § HTU UU H?>,


feUHH 7>Ut U (^H HU td'd'dfeuTUt fet Ut U W feu
UUd'feUlfS^^UTUffeH^HTHUUferT^UTfe^
HTU7 fe HUftM71fe>>PUWW tft Ut fdd'fyy ^'Hd f f e
W UUd" HUU fe HUT7 ufUM1 U, ftTU WW tft f f e t d
feU fHHU?) oTUU H?> I f f e ^U U ^ U H1^ U7^7 fe
feHcS'cS ofUST fHHU?> f f e Hfe U UTU I f f e H>f fUHUT fife
d1 sHUt fHdl'd1fifUTtft u f f e U UU H?> I fUHU fe f f e
( 346 )

^FTS" UT W ^ N "UUT" IFENU HU FEU FRU?)7 UFEW


fe w u t U 7 UU?) oTUU UU UU fe UUU VRTUUU UTU
HU ??ut, feu oft ufe ust I for u ?U?F u ^ U ut uu nt
^ n >->. run r » TI ^ • yw.

UTU7 ut U W U - W ^ U
feut, UTUU *U UTS' U U 7 >HUT
fedI'd1 few ^U^- ufew ut UTH U, U 7 fUWU WW ut f
urfes" HUT feu nut ujufe UT HTUU HUT ufet' upfen i
U uf ufeu7 US7 U I HS" few fn d I'd'feW7U Wft UUU &
OTUU U 7 , U^U U UHTU7 u f e g o f f e r UU, fewu7 UHTU7
7
= »\ -
*' K

s^c^S" ?TH HHUt u ur ?ftuu U U t U UTUfe ^ U S " U 7 i


^t ufeu7 U I feu UUU HS" ut ¥ f e t feUFU7 feW U U ^ t
U few, HU 7 feu uut feut UTHUUt U, U U 7 ^ U t HU S
UU U 7 feoT Hfufu feu HU f U U U 7 U ^ U U 7 frfHU7, US7" 3
UU ^UU I >KUT U 7 UU UHTU7 ^UT HU" Ht, US" U 7 U H f e P
t ^ t UoT HUT u f e t , HU feu U s i d ' ^ ' oTU^" UUUt oTUU *
HUF I WW ut # H U ufet, fej7 U^d'Gs *U Ut WW rft \
orfes" HUT, "feUFU 7 few wft' HU Ut UUU offer U, feu
UHTU7 ut ? F -gw UHt', UU Ut UHTU7 sJofld1 UU, FfifW
^ • /N. « • A A A A A V O A

FUfet uut uut U 7 Ffet iHdl'd' feW UU UCJ oT H?fet


oTUU H f e T W , u t K U 7 ^ u ut feTW fe fef ufe y d d l l ,
surs"-^o('Qs ut uruu u 7 UTHHIU WH U7 U 7 UTU1 ut
UH U # orfuu, SoT-SoF few oTU, UU UTUfe uuf H W ,
feu UUU HS" Ut feUFU7 feW U HU UoT oTU few fe W T
U 1 feH7 f U U 7 fUHcTH ?)Ut y S ' O d ' I
—o—
( 347 )

# ww7 jpfuw wy uww II


TTOt H t s 1 Ft

fwu OT tft CVCSOWD sfeu 3" HUIH7 t H ^ uu


TO I H f f t W S " U t HUTH Ut TOHt TO UT OT t f t H f t f W S "
irftu H dd'fyn feuuuu TOOT *H H t n r UTH U UTUT
feu UHt IfeufttHTUT feu H^for WW WH Hfe7 U^ Ut
TOt HUSt OTt Ht MH H ^ feu H^t HTOt H^t
Ht 7FH Ht irfUoTUH7 HfeoTHfe HUH HUS7 UTHU7 Ht, feH
feH WW tft H 7 W T O Hrfew fUTW I U ^ feu uW'cS
HHt WTfWWWT7^ UTTOtW HT 3" HUST H ^ US 7 3" fegfet
OTUT xi*6<£\ H 7 ^" Hfddjd W H oftd UTU I tdk'<S HUTS"
HU ft UTU, Hdld' HTH UUtW TO I WW Ht U »ffed
UTO TO ^ HUTH7 HUH UHU UUtW TO I H 7 ^ Ht HUTH7
?> Mfed
as •»
SoTS" ^THH UU3 7 uru uft TO I UU MH^TU MfeH
UT HTUT few UUT ft I Hdld' w f e d ^ o r 3" TOH HTO 7
oTU UUtW TO I HTUT t f t HfeU feU ^ t HUH7 WTf*PW £
u f e t H U U f t TO I H t d 7 U ^ t f t ^ HTU7 t f t $ TOdt o f f e t
t f t HTUt UUt £ oP^t UU ft Ufet MH HoT UHU U1" HU TJUf
#few, F^nr urusf UHU ut urn HUH I HT fuu us" uruur
WW t f t £ feH § HTO o f f e r s/dl^'cS § W U UTU, OTt
HHT-1TO oTU HT HtH 7 U ^ t f t orfTO HUT tft" H 3 7 OT OT
3" UH feW HT WW t f t £ UU?> offer I HUH Hfet" UJUUTSt
UJU H ' f d y UT I T O oTU^r H # H1" HTUT t f t U UOT >tf<SH'd
H f e r U ^ t f t £ WUSt" OTt feu. Hi" UTU UTH HrfUH U 7
HH fe?ft ^ W HHU W f e I T O OT^rfeW H1" VrHor U t
Wft UUt fe HTH >HUU Ut HHU £ TOH few feH
_ _ _. _ _ _ _ _ _ _(_3 4 1. )
/

U 7 ?FH WW t f t £ HfdcVH u f t w d" U H W UT>>fU f f e f


UU U d U £ tT?>H ftw, fen U 7 ?PH UTU7 t f t U UcTH
MTTFFU ^ ' f O d l d I F H u f w faPtf7 H1" f f t d 7 U ^ U t W f t
HUCF fe UTFt fe fHH ?> 3fi5t f%U feoT oTHU7 H t T '
Ht UTU
—ss
UTU
»«
H ' f d y VoPH oTU HU d" HUU7 <S'<So(Hd 3

u t HUXJTU7 M^TTU fe7 OTTO HUT fe fe U^UPH7 $ ^ t *


U^HfdcS'H^'fddJd M ^ f e >HT©Ut>H7 U?71 33

feU^UT ^ f j ^ ^ f ^ ^ r ^ i t ^ u r u ^ ^ u f e H'fdy *
ut W fe H7 f f e t Hnft Hftp>fe ^ / W w u t fe 3

uut u I f f e ut f u u ^ r u h r u QcSdl oTU?? *d" unru 7 u *


o r f e u u ^ t UTU I f u u f u g W " U 7 sPUt feofe UfeM 7 1 H U ^ J
t f t U M f f e UU?) US' WW ©UUH d" ofldd<S U5" '
Uj? TO fe I f f e d ^ F WW t f t H f t R > f e d " feU ?>fUU *d 1
^ t fyHcS'cS ofU?> U H t f e H?7 I UU M H ^ U § *f§- U ^ U 7 1

M f f•v e f ^ T U —fe7 f f e 7 I H d l d ' £ > J f f f e SoT # >K T lf^ 7


H 3 H H T O 7 o f t d 7 ! f f e " d f r HH 7 H f w # U f r f 7 fed7 $
U UTU7 t f t cVcSoWd M 7 UTU I
—o—

# HWT jpfuw z y UHWII


Trot fife ftftf

feuu fe7 UTU H f f e ^ U fen <S'<SoWd M 7


ferdt oTU "St WW t f t £ HHUd H UTUt © U U'fofHd'cS fe
§ U«| u t UTH UU H?> Md" fe © f e "fequ TO H?> I
fUH o T f e MUJH f f e f u u - f w U 7 o f e t SUoT Ht I fHtf
H d l d ' £ U f e 7 ? ? HUT^U VU H?? f f e 3U?> fo[ W f f d F f f e
( 349 )

e e e u m w r o HU § ^ t ?set e r e f e e fee e f e 7 ^
fee f e e ¥ m t OT e i ^ r o OT??, eievft e t e e nt e
efe 1 ?) OTeerei w et e7 w TFenet w e Ht fe
f e e ^ 7 OTt f e e ^ t TO e f e § e e f e w £ ^ t e 7 ^r e m
fe f e e e 7 HI? e e t HHTO,orfee TO fe f e e ¥ m t e m - e m
e u E f r o ^ f e e j e - ^ f e e T e e u HTOH W H H 7 ?PW e ^ e
TOI f e n ECJ7 e m 7 e t e t H>H TO- ER f e e ¥ m t ^ t w ^ S "
wet e efe 7 ?) fee ¥mt feofe TO weT feiwi e m 7 e t
e »ffee ne?r £ wft OTemt fe H¥ e TO e
e m i § H HH Here fee e% ^ w w f e w e 7 e w e TO
f e n OTer Heie § w 7 OTTO wet f e e Fmt frftr i r e frftf
f e e w ir w QTO fe v t e t H^ 7 H OT?^ e e f e r o
Heft ww e t § w sr e m TO § e f e n n m w § OT ef
UH e e fe f e r o f e e H7^ ?TW w ^ e nt, H 1 ^ W ofee
Ht § e w e fe#* w e - w e <sr H^ 7 OTe TO I fen ef 1 " f e y
e f e w e t HHmet e 1 e 7 w e w fewe ^ f e w fe nrn
WUH fee e w - f r o ^ e f r o wer v e i
—o—

7
f r fear w Hfeggr ^ Weee" Hwfawii
Trot H>nr ^ fron fifur ^t

e m 7 e t ¥ m t oft HHm Here7 £ e m e e TOI feor


f r o f r o feiwe7 or ^ e n m e fefnfw fen?ro OT^
e j e e w e 7 w f u z ?> w e e TO e 7 feee feW e fewn iffe 7
e f e w w fee7 n t i fen £ e m 7 e t § # fewn w
t e fee TO f e e t e ww e r o § w e t TO w e r e 7 e m 1
( 350 )

tft orfuu uu" f i r t , HU F1" ut" nfe uu1" uut HUT7, H W


7
^TOUH H'OD HUFUI feu orfuu ut HUH1 fHUUfet
WTUH fy<H>o(H ^ft u w uut ^ U U U 7 U 7 H^H7 rft orfuu
u 7 feu >>ffeu sur uf feur HU UTUI feu Hfe HUU urfe
uf U^U feu HTH7 rft U UTO Ut W feTW U HUUt o f f e t
H& W rft MU U H uufe UUU 7 feu Ufe ^ Ut H ^ 7

^TO U U feU feUUTH HS" uf H^ 7 UTUU7 feu7 I


—o—

>/u off feg" ytrwzuwii


irfTOt TTOt fePHTOt UOTH fHUf t f t ^ t

fife p ™ fife vftutw u uut i r ^ - f e u feTWUt


UUHHfeW rft HTH7 UU few rft ut HUTU oTUU HU I U U
H W rft U H 7 HUH Ufe U 7 feU fife TftTftM7 U" fife U f e f e
^ T O U fe F f e t oft HH 7 !! UTH U U 7 uf Ufet HUT UTH I U U
H7^ Hfeu feur ut ¥fet oft HVFU HUTU7 U UTJ UU HU
U 7 U f e f e ^ T O U t HUTU U HTH7 rft § HUUt UTUUf WVS"
fife H W , feTJ7 feU HUUt UTUU ^ T O F f e t UUHH feur
rft ^ t HU I U U UTUUWU oflddcS U" §ITUU WW rft U
W f e u HUU HU Uffe U 7 feTWUt ddHH feW HS" uf HUU
UH U f e w , VU HU feU HUU 7 U fe W U U few rft U 7
HUU oTU?ft ^ T O HU UU feu ^ t ©cj 7 U H^UT UU, j f e 7
uruu UU,fei7U7 ^H U7feHU7ut U I u t ^ u ut HHnfet
u1 wwe HUTU <^ddd1 HU Ufew W rft U UUUfe {WW)
wy feur ut WW rft ^HU UTO HU7 UT H WH I UU
____(351 )

WW e t W 1 ^ 7 s^oTcT WeT H7 feTW?>t eeHH feW W OT?)7


*S —

HfeW fa" WW feW tft H7 H§ ofet ^cT HtH W e


e fee TO, OT fej7 HH 7 § ^ t OTe U 7 fe HtH W e
f e e TO fa ?>et i e e 1 e r a 7 e t £ w e 7
^ot 7
ot o f t e 7
e7 feor OToft ^ UH fee ^ w e t e HTO fee1 feor
" u r r e 7 e e e u ? t t o e o r ^r feor o f e t H e e t e t feTW?>t
e t HOTOT^ h t o offe 7 , ferw?ft e t n t e w e ser
eje H r feH t ^UT OTT SF WFEW e e 7 fep>rot e t
£ H f e u r o orfe 3" w ^ few e TO fee S e e 7 e
fe fee TO ^ t >HDDH'Ht TOI He 7 y f t e w e «*
e 7 OT?T

7 7
e f e w Ht e fey £ ye ot f e e !
—o—

e / e or H e / e e e 7 //
f t f l " TPWt fePHTOt fHUf t f t H t

ferw?ft e e t n feW i f f c w § e t e m ^roe'TTOorHe


w e , tffew e 7 e e u m n f e w e i fee w eor sf ftrir
f e e e ^f feor e e w TTTO ofe w & TO feTW1 w w
e OTT W , e 7 e f t w £ w e e t oftet I §H H § u e e W
w e ereftw § efetn f e e 7 ferw i oftero e f e w - e f e w
ww etne feW e t w w sr e f e ^ fee He w r o
©ire w TO, Here7 n f e f o r er w ott e e t w to e 7
feTwrft e e n n feW e t TO fee orfee, fee e f o ^ f e OTf i
ww £ e feW e t e 7 TO e w y e sr e 7 e f t w H e TOTt
Here e 1 fee TOI fee e 7 ereftw TO e t TO
TO WJ wor ^ t HH eoft e ^ e TOI e m 7 S e feW e t e
( 352 )

fe^7 U1" HUd" ^UoT ft I feu HUH?) fe^^WUI tTU1


W rft £ UU77 HU oftd" B 7 H ^ f e w - H ^ f e w feH Ut
f y d d l feftt HUT UTUt d 7 oft" ^ U U 7 U HTUHcT WW ?)U feuf
rft U UUH?) ft UU U?> H f t H W d" U HU v f e f t *d Ulf U?>
d 7 fen £ ^ u u - ^ u u £ w u f e w d r u ^ £ u few t f t $
o r f u e H d ' G , fclTW?>t t f t H O T H ? ) feu oft OT^H^fet f
J
1 7 1
tftU ft, OTt HoT ^ut OT?T ©U HH ft 3" ufes" U " ?
Ht US' HH1" HUH fUTW ft I WW feu d" fey feu OTt f
£UoT TSUf, feu^ UH1" H U f o w ft, H 7 ^ 7 fe^ ftt UH ft, ©Ut I*
H d ft, feH UTU5T H?) H1^" oTUUT cTOOTU w f e w OT US' ^
Wff feH HUH feU ^Ud" UU" U7fedTT1"HU?)OT3"MHU
ft UTU I fUTW?ft t f t HU 1 H ^ T T f t feu W d 7 WW UtHU *
feW tft HU?) ofU UU" U?) fe ^ f e t ofet HUTS' HUft WW i
tft U HH I? "dU W UU U?>, WW7P ^ f t H W § U S ' ^ t 3
H 7 ^ tft UUH?) U 3" HUt IT feU U771 f ^ l F OT feu U^, 7
HU H f e Hsf'Hd Ut H ^ U I feu HU?) HS" o( feTW?ft t f t c
^ UU H?) feU fcSHtd1 OT few fe WW t f t £ W T U HUt I
U f e t U, feH § I f H H i J S 7 ft I feH fe?7 3 1 ¥ f e t UUHH feW 1
Ut Hoft HUH7 H¥ UTUt, ©U HUH1" TTO 7TOOTU W © S " HUT I
feu HUUft ^ t oTUU H?7 d" UU* ^ t fe?)7 § HH7 feHU7 feu
cS'MHd W UUH?) OTU H?) I
—o—
____ ( 353 )

eg o^u m^ ip&tii
TTOt VFH1" W

f w t WW t f t fife" U U ^ t H ^ H t 7>fou u
Hdld'G feu 5 cVcSofHd § >>T BU H?7, H* >HUT W U t
U M d l ^ ' d Hdtd'd FEU?J feWu W HTH 1 " U^L" H U U 7 T T O
uu UTCH o r f e uru feu ^ uiut t ^ h fen ut w^ofl
UTUfe>HTH fe H fer H ^ o F ^TUT feW U?? I WW S»Ffet
Hfet H H f e fiflif § feu7 fe feU]7 Ufa©, fe U ^
tft u t u f e t » f e t fe u f e © , ufet fe UTUT tft
§ u t r sio('^'dl I U^" UTUT t f t u t fetor u u u t UI few
WW tft ut ufet ^t fe fet U H7 fey £
ut UTsft HUT UTUt W sTUTfeW7> tffj-PH7feVFc?7 tft WW
t f t ut ufet W HUT Ufet, fe fe O f f e W7j HUTU VW
HUF W WW U^t QtMH U UTUt I cTC >HUT W H ufet UoT
UTUtl sTUfefeU ufet ©HU ST #UUT U fe 7jcCH fet
feur fet', VU uM fe fet tf^t U, Hd'dd ^t fet fet I
sJd'«Wd U37 UU1?? u f e M 1 U^r U H1" WW tft o r f u u u f e t
^ H7 fe Ut>KT UUoT HUT UTUtM7, fifi" WW ffe If UUt
U, fe ufet HUTUU oTU H fe H7 ^ufefeu £ ufeuu^
offe^uM Hd'dd oftHtHT-uMHd'dc! UUTUtl fifgfe
^ ufet h t h t tft u uru >hut H »rut i h t h t ufe»FU^ H t
fe 7T uut, fe WW tft, fe UTU1 tft orfuut fet £ WW
t f t MUT UU UT fdlH'H fe offer W WW t f t 5 UTHTH tt
if utr ^ f e t f 7 H UU?) offer H^HT MtT H 7 fe fe>FU £
ufet £ Ufer ^T ffet>HT, ffe oTU3" MtT Wff Ufet fe
$ fo>>FU i H 7 HTHT £ fent oftnt u r u 1 tft fen H^1" u t
___ ___ « -
( 354 )
_ _ ___ __ _ ___ _____ '

feOTfcHetOTedfdd1 OT W33" feW e W^cft 1

did ft? w w OT w feww e f e ^ i for e f e t e 7 " f e w e ^ t


ut" t d 7 em1" HOT) ofte, VTd7 OTt
feOT OT?F FEWU OTF E TFOTF I EIFTOTOTOTF
fee W^oft d" WBoT" y'dd<!? HWoTetOT ofdcSdl, Hd'd'
*d rd^cSdl, OT fcSdcSH orfeW OT, eif § TO TOS7 U I
fed?F OT?) OT3" VFH7 £S H W e 3" e M fee fe
cS'<So(Hd W UTHI
—o—

cTW e/F TF&fe Hfddjd JJU JFVlW II


i r o t H: e f t r a frfur n t

TO fen Hfet d j d f e w w OT e t H^et ftfe" H^te 7 ,


e f e n t w HTO, f e y feeeye, H: e f e w f e w ?FW e met I
r o . —. *N A r n W <—v ^ *» "s o ^

fife" H^te 7 ner e e t fife" efeor TO e i f e e efet


didFEw w OT e t w t H: e f e w f e w ?FW e eiet e 7 fee
feor-e ^ e w i r e TOt t ^ w w ^ urn1" e t TO e e r o
OT?) ^ r o w e t i H: e f e w feW e t 17 feVtefee sreet
TOI feor ^ e fee <TOOTOT § e e r o OT?) w e e Ht e 7
H: e f e w feW e t t e t w e TO7^ WSTOT w r o t u r a ^ w t
§ orfro WEF fe He 7 § E 7TOIHH WIF £ YEE e t ERE
TO, e w e o f t feet OTf e 7 nfet e r e f e w w OT orfro
weft e t ne 7 e 7 fero1" e t w <set'ire 7 , ent' w n e t f e e t
OT #H e 7 W e t feet OT H f r o 7 e t H¥ OT
e r e e TO e w r o t v r e 7 e t e e t r ^ocGd ^ w t etw
erft i fee etw TO sr H: e f e w feW e TO FEE OT neu 7
( 355 )

UF Ufet urfuu U H feu u f e U, W U u t f^OF o(dcSdl I


<S'<So(Hd W 3" W rfl" t W U f e w U1" W rft urfUH"
HUT HS 7 fet § r f t w f w w f e w U, f w w f e w U I
W » r u r u f e w rft HU7 f i f e H ^ f e U, 17 feU^FTU ^ut
w uf W U U UUHU" HHt w f e w TF W U U1" MUUUnfl"
U ^ U U I Hfe fijSTU1" ofe I U1" H 7 ^ rft UH
U 3" urfes" HUT UTU WU U1" UU # H UtfeUU1"^UHUtW
UU, UTU WU UUU W feHUr U, HUU1" ut H S U, feUUH
o f o r ufe i fen u ^ u u ^T TTW fen HUTU ^T urfuw
UTU I feu HUT U1" W U H uf W H Ht I WW rft U fey
feU U r e HU U Uf WfUTW U feut U1" feu UHt-UHt WU
^ r f U H W UTH U w Q d l tffUW U W f H U ^ t SoT few I
Hfeure u t w f t u u t fey u w u u r e uuu 1 " u UUH
few i fey u ?TH tdd'^d few, w f t u few, fe few
MU u r f e u few TUUTH I H: u f e H few u ufet UTUfeWH
ore HK-HK U W 3" WW rft U UUHU UTUU UU U HUTUW
ureu uu i feur W t H: u f e n few u t s u t w u I fey u
30 fUTH UUf1" feu UU UTUUT Ht HUU UU fe feust UUf1"
UU urufe U1" HU UT (S'cSoTHd W uf WW rft H* UUTH few
u t WW tfl" U UUTH offer © U T feu fefH "SW UT UH" UU
ure H # u1" fey u fey ut o f f e uu n t unrHfeur u t w
HHUtW U UHUftW uretu1" H WH U UU feu feuftw
u u r e t w u f e u ? F w n t w i feu WW u t UTH W uuut
uffet U1" urer rft orfuu feUU1" HU^1" fe©1 UTUU U ©U
uretu*" ofe uf ^rfUH ore fe©, UoTU ^ H H HSUT UUftW
uretu 1 " H uf ©H "u u UTUHFTFEU u u uf u u ure, ure
F H t UTUUF I feH U^T ut offe1" feTW UU UUU HU^1" U f e w I
( 356 )

fen feu w t HUB fife1 fecrfew, fen feofe uu


H 3 0 fefe UHFE U TOU HH I feoT W t H: UfTO feW
t f t W T O t 17 fiftf t n fs*6</l OT u f t TO B1" HTH1"
tft Tft 7SUTU HTH1" TO HUH B1" 17FIFTFt t T § HB1" HUTS'
*B M^FTU OT tft § TOBt oTU3" y'dsJd *B H UTH I H 1 ^
tft ^ H B Hopfeu 1 " BH HUFH UTH I feft USB1" ^ U U 3"
oflddcS oTUUT B HTO TO1" UT f t f t w § fcSd'U oftB1" I >>fe
fTO1" H T W H3" W H HfeoFU TTO feft1 HTH1" tft §
FETJ-FEDILFEDTI^ H H ^ R O ^ H B OT tft ftft»ft

U t w OTt ufstM 1 " M f e t w I fey feu H: u f T O fifur


t f t ^ t TO I feH HH1 t t T feu H: WHH fHW t f t TO I W W
t f t ^ U H HH U^EFU feW U t U t 7 OTU u f e t feu HUU,
feft ww tft ut fuuftun nt i feu Hfet Hnft UHT f ufe^1"
feU, TO fUTUt feft 2 0 - 7 - 2 0 0 3 7> OTTOt TOTO W U
H. "UfTO feW tft £ UHt I ©7J1" U TTO © y U t W U ^ f e t
u t u t UTUfeWH OT Wt Ht I © y £ U f e w fe feH Hfet
i f c HTH1" UtHU fHW tft U t f^OF ft I ©<JT U HTO H B ft
Uft TO I H§" M B HU ¥ f e t ^TUT f n W £ HTO oftB1" Ht fe
feH iHd'iH' feU ©TOUT B HTUUH UH1" U t HU oTUT>UT I
MtT H feft TO feTUt HH H UUt U1" B HU1" OT1" ^ t OT^1"
feU ftt Ufe feF ft I feH ft HTH1" tft U t HtffeH I
( 357 )

3JW rt'rtgr H3 7 cfl&t tpfe II


Trot H: unfenro ftfur tft fro^ ^ ^t
fefe ^TO H: UUfe»TO feuf tft UTU1" tft Ut HftjVT
H3" fe-fe cVcSoWd 5T W tft U tddHcS OTU H?7 I
feH Ut fuuu ^doWU Ht I f f e iftFU >HTfe>HT >Hd" ?fet'
gfet fet, f f e u f e t f f e ww tft u uu?> u ^ ' Q e fet
<S'<So(Hd feu I fcdcS' £ MUU fk'tJ'd' U ^ ' oTUt ^ U
fedt I f f e f e t UU WW tft UU7 U VPHoT W UUfu>>FH
fnW § fet u ^ u TP" f n f i w I W f u f e IFH ^ t
UTU7 tft fed7 § UUH?) fe fet u f e U U ^ U WTjf HUJ
f f e f f e fUH Hf 1 " ut U t d UTU H 7 UU f f e fUH £
H?) U ^ 7 foM7 fe TT fe fe fe UUH?) U UTU
7 7
ufet feu UU?) IFU H 3fe U, ?)Ut d ufet H ^UH
UH7 rl'^'dl1 I f f e TO fe7 fefe f f e 7 UI fe fi-THUt
U 7 IfHTU U UTUtH HUTU1" HUTUT fe ^ f e feu fe ffe
u f e UTU H 7 f f e U 7 H?> UUH © U ^ U fUPK7 I fe fe ^ f e
feu U-Td?) T f e UTU UTU H 7 TUU ?)fel ITUl U S 7 W tft
£ W U OT f f e 7 U H 7 U^U1" t f t feofUH Ut MUU fcTO d"
u u f u w H fuW fe M7 u f fe I u u f e w n ftw £ ©Vu
# f t P ) T d F f w u WW t f t H T U f e ^ u?) I UUfU»rHfHUf
7
?> © % 5T HU 7 u f e t f Md" U'U 7 tft ?> UU?> o f t d 7 W U u f e t
oftuut u , h 7 fedt offet tft >>nr tft u t u i f^ru 7 o r f e
feu UU?) I F © H 7 UTU7 t f t u f e t feu f y d ' H UTU I f f e U
feru^u H HU H 7 HUUTU £ fedt oftdt t f t UoW ofU
feu# IFH UHtU, H 7 W t f t £ UoTH o f t d 7 fefeVU TO
r F c F U, fe U f e t fe H^oT d" U f t H 7 f f e £ Hdld'^'
( 358 )

TO uM TO wet (TO utTOdftoftdtl tft Hdld1^' 3*


TO v^1" wutu 3* fewu urnr tft orftre wut TO U e 7
nut u M TOt f r e t u i WIT § # 3 t u HUT H TO
31" for is H f e u r o feu1" 1UU TO sWti 1 U, fee" u M UHd
feu t t t uor e f e , net uyesr u M i f e r o w oftet
w e t £ feu Uor f r o 1 3 oft OTe1- u i u M TOt
t r e t u 1 fee £ u M feu OT wut, feor w OTre e t #fen
oftet 3* urnr e t £ feu ^ t HTOOT^f u M wet w e r e
e 7 U^H c^te1- 31" uufeww feW H?) U^T few fe frfe1"
feu u M u ^ e t ?)Ut TO e t ufe ut ?>uf OT?ft 1 to fen
e y feueyu u r o f e r o e u w u u u e UTUI fet f e
e OTTO yrfeu urn 7 e t e Hurt ww e t £ i^re ot uu
TO 3* urn 7 e t £ >neT^or ut e 1 e u r o f e e OTTO wfuz
UU3 y e u u 1 TOT f e t w £ umr e t e e u r o ofte 1 F W T
1
u m tft OTTO H f e U 7 T O WTH-ltfTH H T O OT3" > X 3 S t f t W

§ e u r o e 3" ^ f e n TO 3* u n e fee H: u u f e w w feW


e t Het e ^ TO fe u M V31" OTt fe?- TOt e * e t u 1 HH
3J1" ut (TOoTOT I f y e UTH I TTOoTOT 3" 7>H (90) few>ftOT
u r o f e r o e r u w u u i f W e r ^ ^ n m y d i ee 1 ?TOorOT
W 3" VU% 3+ (TO ut OTem TTfeu £ WW tft W TO3t
OT f e e t fe ww e t fgnr otst feeu ^ t t t o e u r o fe§" i
3* WW tft £ UTO ofte1" H ^ t u f feu U T W ut u e u
TFfeu e t H'dd 1 OT?> e t fewut U I HH1" u f e w 3+ w f t
^njH w^uti Hdtd'd t MF 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^
w f e i w e feet i w u e t w i r e ^feu w r r e *3 w UTU I
TOHdtd'd HTFEUSUM^TO^ftUoft^TFTEI" fiHdcV
3U7> Ht, ©TO1" ut Uoft fee TO UI Hdtd'd tft ^t
__ _ J359J _ _ _ _ _ _ _ _ _

FEHOTORF ^ U ^ H ^ U U ^ U U I HH w f e w H 3" ^NRN


feUU UTH B 7 H?>Bt OT5T UTH fe W rft f^TU7 OT3" H7^"
fe^ H f e u HUU HUTO fe© I Hdld' W H t f t £ HHH W H
OT UUtW TO B 7 W rft £ #U HTO oftB 7 H H W f f HHH
HftUH UTU B 7 © H few UHt I WW W H TO" H ^ f B 7
^ f H H W © H UH H U f e HUU U f e f e H ^ U T I
—o—

ffTW UHfo 7PU rf7> H TJUWII


H W ^PET

feWU HTU1 rft 7) TO 1 9 4 9 feH HU^U w f w


H IFH UOTH 7 B TTUH?ft H'fdy ^ H t HUf 7 Hoft OT5T fet
HTO W f e ITO W o f t d H HU1" W W UTU H ^ 7 UT HUTH
H feHcS'cS HUt M B H H <^dd<£ HUt oTHU H ^ 7 UT U U t W
H U T ^ U t W I 1 9 5 0 feH HUU HU o f f e r , t f t ,
UTH, HU7^" B HrT-S" VffeH 7 UTUUWU7 H E W f t u W I ftfSH
W HtH HfUH B I T O t W ^ H B HUf 7 H ^ f e t ! feu OT
TO 1 9 4 9 H 1 9 5 3 HoT H f e w B HUTd7 7> Tfe 7 OT3" HUH
WW © 6 ' f e w I feH HH WW rft OT-oTU H ^ 7 HUH HH7
f i f e 7 feH ^ t H 7 W © U TO I TO 1 9 5 3 H W (OTTS") H
HUt£ feSH H W H t Bcf 7 ifUTHt-HUTHt ^ H 7
HHU W f e
1TO f i f e UU^t' H 7 UT W T O oftB 7 B feft" H fife7
t u u f e f , M U U ^ H , U3U, W ^ t , HH 7 , TO7, HTJ7 M B
UU33" HH7 ^ t feH UU B H H feH OTT H 7 ^ cVcSo(Hd
HUH B feft1 fiTSH H W H t B f 7 Tft HHHH 7 HftUH, H f e
oftBH#^tferrnt t ^ t wu 1 firtuuunt,H^tw
_ _ __ _ __ (y60) ,

U Hfe tt'Qd U t H ^ " U S UU1" UTO U H UUt U U UTUU


u h u t ^ t u ^ f u u 1 u , u u u f e t ^ t utnur u u f u u t uret
U feH UcJP" U feu W TFH ^ t UUf f o f f e f H f e 1 1 HUU1"
^ r o H^1" uret feu u u fo(6Toi UTU ? r a u r HF ere H'DD 1
Ul H ^ ddsE?'6<£ U fcSdld'cSl HUt U W UTfeHUt H f U W
— *s

u t fe©ut H r e t Ufet Ht I feus 6c5d'd H: UTUfeWH few


U t UUUTUU ^ T O , H: UHUTO few u t UHUU ^ T O , UUH"
few HHW ^TO1", F r e t feUU fHW rft u f e r , H U f e w U fHW
U UU 1 fyfuj- HU I UUUUT H: UUU fHW t f t UTHU1" ^ T O W
UTH HUTtW UTO UTOUTU oTUU HU I oflddcS UTUU ^ T O ,
W f e u f e t , H ' d l d l , UUU H'6<£ ^ T O , U U t U S U
nretoTO-Hfuu terc ^TO, u r u u feu u u f e u ^TO
n r e u u u r e r u t u UUTH feu w wu^tw fe§utw
ure UU TO U u r e r u t H S >HUHre fejr feu UU >HUH
UUH ^ t ure f u u I u r e u TTO ^ H U u r e f t UUT, Hunut
u u r u ^TO, u u f w u § u f e u u r e feu NRER UUT UU # H
fewu uu fewu u f e u I feu feu ^ t U T O 7 u u u t u , fe
feu n r e j§ut H^T u r e u HU U WUS" W U U u r e u u u r
U WU u t H^T UT HUT fens U ^oJd'dfl HH¥U TO I F f e
U HUtU U^t ^r^r £ grgr feuf u t U t UUHt H7T 3"
ufeur u Hutu u u u H'fdy u fewut offet I feu UTU1
U t UT UHU7 UTS7 Ht I
( 361 )

yxter w&fe i p imn


1TOt U f F W f t t f H c f t ^

TO 1953 f f e UUHt d1 UTW MH U HUtS W rft


£ UHUt ^U UfU fefe tFS" Utfe»FUtofet I cS'cSolHd
HMn^ufeferH^feft^^TTOH^frotufe
h ffe ^u UTU^fUTfercrfeuu3feu i frot H^t oru
fed"fe>>FUu uiuti u ffe feu 3feu U1^ tft ufet
urut' UfU feuu feu I ufe f f e ufet f f e oflddcS d"
djdydl u7 w u feu7 fori ferot ^u ut ^ ww
tft £ ffefeH UTUUM^T fe1 urufey"cftft d"fed"§
fefe u fe urufeutTOofHU ffe UTU I ffe ^U US'
feW 7> UTU1" tft ^Hd" HoTS? U1" UUH 'cUtM1 ^HU7 d" HUU
uufer g^T ffer >>fear offer UUd" ^utw HtF
fed7 d" feruw U Uffe7 Ut Hf7 UTHUW U UUfenf7
feu F ? I uruftfeWH^U-HTH HMH fefe *d
d'tddl 3UU fel UTU1" tft H^U U1^7 fe feUTF?) ofU
f f e f e oTU^ UTUft>)ft H irffer Ut fefe U f e ^ fe1" feU
fUH1 HU" UU I fe Hfr Ut ^ F HH7 Utd" fUPtf7 I f f e f f e
ww tft £ ferd u tfu ufe ujuu»Ffu»F ut M'dd1 HU
oftdt I cSdflcS1 UTU tddHcS OTU5T UJU^TU7 UtU7 UFU "UUU I
WW tft U 1 fet feft>>F § UoTH Ht fe feu ^ t ^dH<S oTUTJ
UT^t U, U f e £ TOoT feU fe-fe UUfeW li'Od' U I
tTU1 Utd7 UFU feU d 7 feU1 U Ffet fefe £ feTd" §
u f w fe fe nt uiu urfuufeWtft § wewu u u w
HTU UtU7 H # f n f w Ht d" UIU t f t § UtU1" fe oruu H H
7
H?7 feU U©H W Ufet fe HU feu U[U § UtU7 fe oTU77
( 362 )

feUF UTsTFU £ Ufa1" W dltd'^dl c^Eft fee


HZ f e e 7 H1" y'tdH'd UU1?) U feTW fa HU UtU e t
oreu ?>uf oftet H # utu1" ?set feu u ^ f e e 7 e1" »fddiH »Ht
ij'dH'd orfue y'^H'd H ? 7 f e u O T t f u i w ? r oru?^et
u e w r o 7 utu1 v g ^ g ^ eer i ee" H r eH r u
£ urer^ut ?>et # f e w e1" ?>et TO u t f e w
OTt v e t nti fen w t y § 3" y^H'd uu 1 ^ u feiw
e orwuftuu i r e u m § ntn ?or 3" feee1" often feu utu1"
ofte 1 ofu^" fen u j u e w u e 1 ?TH utu1 unu u f e w
ferw i
—o—

fe^feW H& l[¥ Ufa tfddld oF 97?fe"//


djd^>H 7 H T fwo('d U F 3

feu1 HTH1- e t HUTH HTO feoFU UTU UUU H eUTO


orfe e1" feu1 e ¥ f e t £ nmt Hd'yl fa fen u j u e w u e1"
?FH feoTU uru fa©1 f w i feoT W t UTU ?TOoT HrfUH
f n > H W e 1 TO y e u t § w e?>tw e t HU oru^1" #
feu fefw w UTU e1" HW y e u t feu UJU e HU feu
^H feTW1 unar e t £ Huens £ TO £ w er wet
feu1- fa w i r TOtu HU e fee w fen £
w r o t w u ^ w t # orfu f e e 7 fa e orfu e § u UJU ?>ut'
e HW w irutw uiutu fee w w f e w i feu mf
# HU few fen e ujd^'wl £ uju ?roor Hrfuu
TO 9<sd) oftet e t TO u muti fen § HWH e 7 UTU
e t orfue TO wft' fen £ e r f e e m fee w # u w u t i
( 363 )

UTU ?TOoT Ut UTP?tfeTft UTU UffUUftfuftft feUFU


feH HUJ1" UUU H1 HH1" UUUt HU Ut H7>feuHt I Hfddld'
U HUU1feUFUUTU3" HH UUUt U1 §IFU uftH1" IfeHoTU^"
feH UJUUWU U1 ?FHfeoTUUTU Ul HUU3" ^fet HUJ1"
UTU tft UtW fcSH'cSlWfentw: 1.TOtUUUt, 2. fUHU1",
3. US1^1"!
Ufe1" UTU HUU3" "U >>fefeHHtuUUU U U UTU HrfUU
fetUHUtUUfroufeu I (SdllcS1 UTO UJUUWU1 U HU1"
UTU U-U ^dH'dl UU, >FHfeufel"frofeHHfeU,HUTU
H'fdy feur n t e , feoru u r u U H n t e u v r u 1 H'fdy ofe

^ j f e feHHfeU UU UU U WW t f t 7> fecj1" H f e UTUUWfeW


ut l/j'dd1 oftutl
—o—

HfS7 HU TJ&t WUTH7 II


1
gra^TH KW feoret Trfira

feUFU UTU H* Hre1" t f t HUTU HHU UTUUWfeW VFH


feofet UUU U ddH<S uftu feu feTW?ft t f t U HUTU1 §
I u f e w UT UTU H'foyi cT feur u TOW1 HUftW TO u
feH HUJ1 W UT Hfddld' U HUU1 U t w OT ¥U~¥U 3"
TOW1 feutW TO I feH UTU^" feH HUJ1" U 1 ?TH >FH
feofet TFfeU U I HU" UJUUWU1" TFfeU U UUTO UTUUT W U
1
W H Ui" u f e t ¥ f e t §ufeurorfuu" t f t fet U1"fe^1"U U 1 ,
us, uturutw utfeHutwTOi f?IF uru^ wu UH fe
feu HUU1" ut TFUtfefeU U1 fewu UTU1" rft UTO HUT
fe HU >FH# u1 5TU uruu UH Ht UTU utfeufeuftft U
__ __ __ __ __ __ __ __ __(___
364__)_ __ ___ ___ __ __ __ __ __ __ /
HTU oft d t t ^ s f l WW sTH oCft 77 HUt?>, 77 fe?7 H 7> ?

£ tow1" n u f t w h 7 Hfddjd' S s u v p f e w fe <•


(Hd'd'H^d)TOUTHUfeH?jtwdTTtTU7 I for HUJ7 *
HUH 3" Hfddjd' £ frfur £ UoTH offer fe^f TO7 IFH oTU I
feu H7^7 u f e w Ul H H U ^ u f e oftd7 few H7 ?
HUU7 U ¥U U 3 feTO H Hfddjd' 7i HUU7 U t w ^ W *
¥U"¥U UT TOW7 I ©HUH fHW § UoTH oftd7 fe
Ufet HUU7 fUH Ut UH fe©l TO feWTvt1 oftfe MWF *
Ufew ©H ^dd'dl I feH UJU of7 HHW U I feU UUoT £ '
?>Ut fUHU7 I fey § HHt TO 3toTUtW orfuu U Hfddjd1 1

Ut ?7ufu TTO feut UtU H HUU7 TO tTOUT I UTU UfU feu


UUoT HTO HH oTcluf TOfe7 UI HHUH UJU H u f e oTU HoTU7
Ul Hfet HUTH OT Ht U Wfrfd HTO TO Ut fcSd'<M> U —

ufetl feu" UU u j u u w f u w U UUTO oTUUT feWU OT Ht


wnm UTUUWU7 HU7 u r u WTO WHS" *H W fed'H I
—o—

fmt frjfwr qju wtwfun


faw^" d)d*hJ<S fifttf t f t jtTOH 1 "

feH HH fUTW?>t dldHUcS feuf rft fe^U7 ^t fet


HUU UH TO H feu ^ t feH UTH7 orfuw oTUU TO I OT
rft HUTH feH H T O oTUU TO fe feHTO H 7 UJU TTOoT
HrfUH U 7 H H 7 U|U u t f e u feW rft U HUH U 7 feWTS"
H feU H 7 HUTH &
SS
W Ut U fe WW 7PU feuf rft £ Ht
«s

UJU
~"S5
u •f» e H'fdy feH Ht
*
U—TU
-s
TTOoT U ^ rft U HHH UUTO
( 365 )

HH%U £ ofU^" 3" UTU TTOoT H'foy U1" HUV yd^'few,


H US" cS'cSo(Hd U TTU UTU^frf^W f f e HUT U?> H feft
^t >H T fe UTUt f f e H1" 3" ire-yur o f f e u?7 I U ^ U rft 7

UU?> oTUU H?> fe UfU feuu 7TH fwU s^ll'Qd fet,


UTU ut ipfet fet 3" WH-IFH rTS" H feS" fet,
UIU U7 HUU" ufe1" UUUt UI UTU1" tit U1feuH3" ©UUH
Ht I UU HT7TOUT fUT»T7ft UTUUU?7 f f e rft ffeu1" ^H ffe
ufe UT y f e oTfe H?7 I U^HT offelH*"©fe-©uut UT 5T
UU?7 feut»T UUtWI Ufe ^ U»tfU fUP^fet tft
BJUUMrfeHTUtM'dd' o T U U - o r a U U U H f e u j U ^ f T U T f e r
7
ULTUfeUI fet Ut UTU rft UTU^Ut U fe?fe *H <5feu
UU H?> I ffe fe1" HUW U1 fiwif ufetfr H feu^
HU fet H1"feTWfttft o r f f e HUT, tft, fet' fe feu U,
feu H1" H?>HH U H7ftp?fTUUTU1" tft 3~fuu fUPtfr?>t tft HTUt
fWU d"feUoTUt UTH U oTHWT feu UIU ?TOoT UU^
^d'd »TU U?> I
nnr Ad'feg cf&T zpfe HUT Hfa Ud^FdyQ II
fa del'fa Wcn§ fife tJUT H&& clfdyQ II
ufeH w ffeoPU feu MToPU U fUPHT I
fe H ^U^r fe7 U UTU U fUPH11
U fe1 oft feTfet ^ U t fe UrTU U fUPH7 I

Ufe" 3"ferfUHHferUU fePH11


ferU W >f ^FP" H1" WU U fUPH11
ffe WPU HUE" 3" Htu
UIU TTOoT ^d'd U fUPtf7 I
ffe £ offer feUoT fer W U fePtf11

ffe oTcfe ffeoT Ut fe U H1"fepjfettft orfuu, ffe


( 366 )

w ofet eret e, fee et w fotre e e 7 w et orfee


djdy'dl ^t eeet e:
UJU off HZfe H7> Hfu ftPtPftll
UTU & JTZfe H3" m H^ll
UTU 5T e r o if ZFU&II
UTU WUWUH HF7 FTHHol'dO II
UTU Huts' fH@ fPfe ftPtfTf II
utu7 Qu7 W^fu Wft II
¥fet didtd'H et eee TO:
UIU Huts orfu fiPtFft HU7 UijTU $ II
fkft eero uju HU 3s WUHS feu wfft u§umtuu
TO e e fee ejenfe e wTO>fe eje nee wu eje
Hrfro^eroTO>>fewfetejeemet^eTOTOi fee
7
oT&x e eu-eu, H^MHHTO oree e eie et
' — as •>

e eero wet oreee7! eirveteeeroTreee 7 otf


*> —

^t ?>efTO7ifep>rotet orfro wet ©Het i e fene7


sret eu" e, eeT I ©H et t e e t e et oft w^
e, ee1 Qh^1 eore fero et ?ret' i erfe ireroj eeeTO:
e|r fuuft nru wuft f r f e irfe 7>fuft faun
Ulf UUT WU U*f UtQ" crfu ft7 Hfad feUII
fee oresf ee e 7 eore fero, W3-W3, eu-eer e
te nev e 7 e et ?>ef i e 7 ww et orfee »feiwt iferet
uij oft fwftpx7 e:
Huts wft3& uprm wfkstr srfifwii
e Hefe e e 7 et fefew e e 7fep>rotet orfee,
iffpt1 U'dH'd £ ^t fefw e:
ey & Ulf ft UQJ kcw fd~U && 3" IjW fWft II
( 367 )

>HUfet UUfet U f :
fcwfU J!*1F A'Aol'ftmUW TJlft^ll
feH U ©U UTO UU1" UF1" ^t feu1" U I
TO § UUU f w , ufdtt'd U UH f w UU fHW U1" HU Ure
UT U U W ^ U UVTHH1" U 72 ^ U UUHU UH U H U+U
S

TO I FEY UT s/'^cV U V H W § UUTO ^T fuu 1


fuu1" U IfeRtffettft orfuu, ©U U1" HU1" >HUT HUT U I UH^
U'dH'd UHU TO:
HU7" WU7" HU7" II
ut UTU1" ut orfuu MUT HUT Ut Hre ut ofut Hfe TO
ire UJU Hrfuu ut feu ^t UHU TO:
^ ^A A
?>& H§T oT cfU II
UJUHfa1 §U fedW $ II
u u " feure uu uuur u uut', w w wre-" f w f o r
^ ft r> ^ ^

U ut MUT-HUT UTUU1" U:
l{¥ tft ZHfU TFU eft UHW11
?p?>cr mr i p i u 7> WZfll
H UU >HTTO fwrfuw U >HUT HUT ufeu1" Ul UU
feHU1"feHUft Ul Ffet UU tft UHU TO:
m wfhr fwu p r mw,
<ydw<*l w urfewi
HUH UU uf && W UTEf,
UUH fifltFU ufew I
U uu1" ure u u r o t u t umret u1" HUH1"TO>MFOR
feu U'Qd' U, feu Wft TOUtW TO U t u UH U UUTO
UU TO I Hfddld UHU TO:
( 368 )

7F77cT H fiptffc fe?5? fcfiu YT fl/Ufll


feu WW WW ^ f e w B oTHfet ^ r f e w §
UNRB
•s
u— u t w TO,' B1" fuTwrft RFT orfro ©u

HUH
FEWHOT ft:
u f t feft- z / u s f e u iruqprii
fHHOT^" OTUTOUt oft ft I feu f u B1" ddlU'd
U »fB UU Ut HSTETT HI B1" WW tft orfuu UH U TWU
^t W HHTO1"ft,fUH £ feH § H^rfew ft, B WW tft
O n g o A ^ SV

OTJU BHt WH UT UUlBt U?ft U:


g f t feft i / u u f e U IFUqUHII
H u f e , fefe, UUHB WHUH ft B1" feH t u f%U ^ t
UHft,feHOT5Tt u Ut HUU ft I H Wff WTO WlsJd',
frou-fuwfuw u t w t u w UH HOT U1" B1" UTU ut t u
ut H^t ft I H UIU TTfeu ut t u U1 fUWT> HUfet B+ UTftw
H ^UoTU1" ft HOT1"ftI djd^'dl HHUt ft:
UJU 5T UU?> tft W r&Hd'd1 II
HHU TFUTUfeftfy&YRFU WWII
UU?r c[>m WUTH5 WWII
HUT tyujfc ferr hpt PT7" fotririi
fHH ttrfofl u t HTUt UUt ftut ft ©H § ut HHt Ut oTUU
UUt ft I UTU TTfeu UHU TO:
HU off WU JFPU1ft tTW//
Hd'did WTO HHt TTO >TOH >TOUt ft B HHH «s
1 1
Bfr-Bf " Ut TNP" OTUt ft I fHHUt Wff H ^" T>ftf UUt ©H
t WTO HHt UT HUU TSUf UH1" B § U H^ 1 ^t T^ft OT
Hurut i fen Bcjr ut f u y £ uu ut irunt u, © y ^TTB
H^t ^t ft B UUTO ^t TO I HHt W t u W\ f v W HUTU1
( 369 )

U I f f e oTU5T fuP>T?>t t f t dd'sA^H1" fetJ'd' ^ f e U?7, fet'


d j d y ' d l U ^ H > f c U U I W f t d j d y ' d l ^ t I T ^ U U7, W f H
^ t oTUU TF H UJU U UU7^ ^ t UU U?JI BTU U
UoTH ofd^d1 U, W f t fet fe oTUU 7F I > > f f e t HUtft 7TO
Tuft oTUU U U UTU U UoTK >H<SH'd fe, fe § UIUHfe
f f e U f e U H H H?> Ut HUtft U # , fe § H7SHH
f f e " U f e U, US" fet' HHF d7 Ut U UU?> HS"
3" fUP>T?ft Ut H ¥ HHU UTU I o r f f e UIU U UoTK W ^ T U
oTUU U H1" UTUHfe Ut U I feu UIHU Ut H > r f e t fet I
>HUTO ?>UTU UUU feUU Ut fefUt H U T W f w U
W t f t W * f H f u p j f e t UTUUU7) few t f t ( W W ^ f e n f t
U1" WITH f f e fe f w U fer f f e r | fe 1 9 5 9 U ^ U W &
WW t f t otttoid UUU 1 u f e t Ut TTUt H 7 fe UUf7 >>Tfeft I
f f e f f e 1 " Ut ufeRH 7 U f e U fe WW t f t £ > H T f e > > f f f e
UUTTTTO Hdld' § H t U | U U T U H'fdy TPH u f e w I f f e
7
UHU
as
Ufe1" Ht H fefd i f e f r f 7 7>
ss
t f e U 7 ? U 7 M r f*>f e s ^ 7 "
3"feWRurfuw I feu fet ipfe^H USt^ fet^tf7 7 7

TO, fey u t W U ofU^T ^T ut UIU UTU H f e u t f t cTO


ufe»T H d H U WW tft Ut fe ofHoid feU fe7 fet I UU
UTU1" t f t <S'cSo(Hd W UTU H 7 UT>HU feu fUP>P7>t
d l d W A feW t f t ^ t otHoTd feU fey £ ^ t oTUr U W U
u w i fern £ ww u t u^u fey £ fe feu1"
fe7 £ UUH Hdld' § UTU UTU H r f f e cTO u f e w U H
» f f f e S o P f e W U,7 o f f e H o f f e UU ^ t WW t f t U UU?)
HS" 3" nffed" ^oT 3"feWHU UTU I ffe 3TH7 HS" fepjfet
t f t UUH UH fe, var fUP>fet t f t £ ^t Hdld' § oTU7 urut'
d l d y ' d l H UTS' 7TO u f e w I UU4 ^TUH > t f 7 f e HUT H 7
( 370 )

Hdid' Fret feofe oTUUf UBH Ut HoTO feu feTWUt tft


§ UTO W F f W I U U Hdld' ^ U H HSU HcrftW U1" feu
Hret HUTU U H3U<S oTUUf HUU UTUU HUT FPU HUTU h^T
UFUHT UTOCF ^TO Hre1" HtHU feW tft U HUU HUTU UTU
UTO u f e w U I w f t Hret HUTU t feoT ^ f e UHU U1" fe
UTUUFET u t U F 1 ^ UTH1" Ut ^ld'd Hfet fe^Ut ^ f e t
UUTHTO TO U,' feu UUUT TO u u t >>fU U U-STU u f^e H'fdy
ut yu1", H^1" U »f§UUT ufeut ^rfew TO U, ©U UU
feHTOUUt IfeuHTO1 ifeur fe UTU ufe H'fdy U "UUTU
UTUt oft UUTOuf UTUUTHU H^1" UUt U U FUT H^few
1
Hfe" Ul UU H UTH" ut ufe UTUHfet Ut HTTUfet U, §U
Hfet uomro feu i n UlfeTWUtut UfeuHUU TO
uf Hdld' HUU UHU UHtW I feu Hret ufe UTH U fUTO1
u r e y u ^TO u j u u ^ feur u t u u u t i u u UTH 1971 feu
oTOofu U1 H r e t f e U1" feu1" Tft Ut UU^U U ^ U 1r ufURt
F r e t UTUU^ few tft UTO TO u f e w I U U UTH TO 2 0 0 2
U H U ^ Hutu w r u t u r feTW Ut UTU UTUUWU1" ^ u t f f u
feu HHt W feur Ht, few U t w Hdld' U HUU fifWU
feurfewi fen u j u u w u u Huruut F r e t u n ^ t u feW u t
U u l H W fe u u 1 w f t Ht »ffeUHU Hrfeu feu TO HUUH
feur u t f w ^ r f e w u UUHU uruu ure u t HUTU1
w u - w i f e t w QcSdlw ore u u t w HU, U U u f e t HUTU
u t ^ret w u t fey feu vr ^ t Hrfvro n t u t uret
HUTU U ofet TOUtW o f f e t w U TO TOU UTH I MUfe
feu w f t HUUt uffet u t H f e ure UTU Hrfeu tft Ut H ^ 1
UH f w uruut u r e f e t U H t H U U H U ^ " u r f r o HUT, H^ 7
U UUT -gr Hre u t U uut U UU U w f t UUH1" U, Hut H^T
_ _ __ _ __ _ J_3_7i_L __ __
Wd" UTU W W?HOTcT1'f U cS'cSoWd oTOTf
tT ST fetf ITO1"e feu HTO TO Wft H^tTOTHTO
5T UcTO U UTU H TO fee f^H^'H UfeTWfee TO
Vid'd'tH ^t feU oTfe TO TO feu ufo fTOTOft\oTU,
feU W f t TTOoTRU W ^ U T U HrfUH e t ffe 1 " U e t # t f t I feH
feu ufe Horuut H r f e u ft nurd ft TOHETt e e m ft
^t TOt ifeTj1"fe?r fee nit ujuewfew e w i o r ft
HUTe e HfdMdi urn1" e t e t OTHt ^t H?rfet i feu
H¥ HUTe1" § TO1 U fe TTOofHUTOU1"HVUe^fe »fd" feOT1"
^ f e t OTTTTO e t ECFTW fee e ^ e t TO7 UI TTOOTHU
otot1" ^ f e Hufemr e1" >xefeOT1"^fet uorrro e
Hufeu^P" e1" w w fee ftfg" ir w srTOeor fewu u f e w
w ^ e 7 ui e nmt ueu yrfeu e t TO uut yft i ee" ww
e t ueu H'fdy e t u'dd1 OT UU TO e1" feeu
1
uufeww feW ft UH"OTTfeTWI
—o—

TO7" cjtftf V f e I I
T r o t — H . U H f e W f f fHUf f f t

e e 1 H. uufeww feW § ire1 OTF fe URN7 e t ueu


yrfeu e t u'dd' OT UU TO fen ft ww e t TO W
ix H?>et oftet e t "f^nr otst ^UH e*e uu feeu e u r o
e ^ H'feQ i ww e t ft fen et TOet H?^eu oftet w e
nurd ft ^VH ter $ w v tfu HTO feeu w , feu^fen
Hdt^'d e t TOt §vuwt n f r o fee oftet w e fet ut UTU
HTfeH few 3" Wire 7 fed^H UTU Hrfuu e t H^T OTe
( 372 )

UU M B u k ' c Y W U UdlU' fcF I feoT fe?7 HdU'd


rft £ W t
^UoHFU feu H few feft feTO M B UU3"
7
u^u TO IfenOT?ftu TFH feuu nute §o(<!D1 Ht I feu
M7^" HdU'd 7) HTTBt offet rft TTOfeftfeoTutu ut fTU]7
ft, ©U HTO BUTOTU7ftIOTOTtMOTH UU WW ft
MBOTOTtUU ^oTJTOftfFU7ftI ©U fcTUUt §
B^7 U T O TTUt fUU7 I M n j OT, feH felTO § UU
UfU B7 UTU7 rft £ M3U f W 3 ft ©H Ufa § WfeM7
B7feoT7?OTfeUM7 Ufa UTO HUF,feuHUt rTUf7
ft,feHHUt Hfeft<So(H'cSOTU7U7 I UTU7 rft orfUU B§
TOfeft1UTS7 U#UF, B7 ©U orfro HUF fftfeuTOOTt
UU HUJ7fe©feftW UT H Ufe HoT7 I UTU7 fft orfftu feu
UTU ?TOoT U7 UTUftU B MtT HOTt HUT HH7 B7 B§ HOTt
^tfeHfTUft Ht UU B UUf7 HUft U, UJU 7TOUT U W UU
feoTUtHUTUUtUUt ft I B H ^ H U f t U f P U u M u t H'y)<S
B 1 1FU f F MTTO 7 ^ H OT H I fet TO UTUU^t U 7 U ^ U
— —

UHUF, B M 7 UT dldH'dl HHfeM 7 OT, BU 7 ^ t TO7


7
ft f F # U F , UU TO fet <So(H'cS TSUt oTTO7, HdU'd § feu
fe feH U t HUJ7 H f e f e B" IFU OT feBt B HdU'd §
^UonFU U feoT 1FH Ht
*.
UTU
-"SB
UTU HrfUH UoFH oTU# BT^FU
B UTUt UTO HUt fOT 7 H UTU HrfUH U t H ^ 7 oTU B HfetT
ITO fFUt UUI fey feU d l d y ' d l ? F H H3" UUUT B UJU
HUWU 7 feU TOUT, ©cS7 feU U ^ U t oTH7 uftuft I feoT UU
UU]7 HVHTO u r u B UUB U 7 ^ feu WW rft OT HH7 ?>feu
TO, fey 9=tHB UOT oftB 7 fe feu WW UUtU H feu BU j
7 T
nut HUB H 9ru feurTOi frot uufenOTut ww fft !
MTTO U U U 7 H S 7 HUT Hd^d'd £ U M f e U T O B o T HdU'd
____ ( 373 )

»ffet fet f f e WW t f t W HUP" fe Utft


W U I fe W u t ^OOT > > r f e HUT H 7 f f e u t HUTU
£UTU1" t f t U 7 UUHH?)HT?) offer fo(GTo( U U H ^ U t f d l d d l
ffe fe7 § > ) f f f e S o r f e w fUPH7 Ht, f f e oru^ HUTU
WW u t U 7 UUH HfeoPU cTU?7 HUft I WW t f t f f e fe
UTU feU feTU £ H W UU cVcSoMd UTU I faiT
Hdtl'd ?) WW t f t U UU?) 7 H WTH o f f e 7 I WW t f t >H7©1U
fe f f e ^ t UU?7 oTU # H?> U UTU feuu fet feu
fedfe H fe7 fet few H7) I f f e UTU UTU fefe Ut
7
fet ffefe o T U ^ t U H I T O ^ t oTUU dfd<£' UI Hdtd'd
•N A n « ^ « O r Aw
UU?) H^ or ffe ut o f f e 7 »fffe TO ffe ^U or —

irffe7 fe ufet»T U7 W5 H nu>fet feuu U7 ffe w s


o r f e f f e HfeUjU W H oTU 5T UoTHcS7^ H ^ i f e t u U 7
fer W # f f e HH-HHU u t » r S" H W t U P ^ H 7 I f f e
U ^ U 7TO U W t UT UIU fefe § fe HsT" W U

oTU?>t I ^dolH'U feU ^ t f f e ITH fefet UUf 7 U S 7 ^f UIU


H f e u IfoTH o f f e >HH fe7 fet f f e UTUt feW UU fe^f7
U H U f e feU UTU Hfeu oTU?) HlUPH 7 , f f e H f 7 fe
U t U^TUt fe Hcrft I
f f e feUU U 7 W W dcJi-fl UT© UTU7 t f t TO >HTfe>H7 I
ffe § UTU7 ut £ UU7> o f f e , UTU?) HU1 UTU ffeu 7 u,
U UTU UUH ? f e t TTH offer U f e » f H fe-U1??, feuft fet
UU W UHFT f f e U f f e 7 U, ?)Ut W feuj^ ITU u f e u U?) I
H ^U?) feuft oTfeH 7 oTU H 7 WW WW tft U UU?) HS"
5T >HH UUH?? oTU U 3 7 UH U f O T I
HUUTU fefeH H f f e 7 ^ 7 fet fet UTU feUU U fe
( 374 )

UTUU HUF I HUtU feu feoT IFU feu U Ure ^doM'lT ^TO
fey ifrF IFU7 U ¥UT iffew ^TO fuu Wlfet ufet feu
IR©^" HUF U U Y HUTU uru?> HUF I for U^ 7 fen U YU
^IJUMIWtftHTOHfeUHlfeH U HWrUUU"
^ H U d d d y . d l >HU HKH1?) f H t U - ^ f e t H feTO7
u t u few i © t UHUt turuut yd'yl fen w ? t h ufeu
H HUfefefeUsTHUTHt Tfew IfeHfeuUTOt UU HU7
life feu ^H 3"fewuU Ufe7 U,feHUUF^U HHU
UUI UUoT UF¥U U Ure7 rft U ?FH Ut HUU HUTt UUt U I
feU toTUUt U^t Ufe, feu UTU HY" HUtU UHUt ufeut
Ul ufeut turuut H fufH feu feH U7 ?FH feuu HUte
turuut U, fet UTU7 U H^H HHU UU, feu H¥H i f e
^feUH U7 UU7 U MU UTU HU HUt UUt U I UUt feUU
^rfeu fet HUfe ure H^Ut U I >HUUFHTUfeuU,
^ ^t ure ut H^ut Ul HU^t THUU U" ^fe TUTHHTUU
Ut UUt" U wfeH HtHU >HUTU U ?TH *§" UI HUF
feU HtHU Ut turuut" U, U^t' IHHt HtHU Hfe turuut I
fet ^ t ure 7 ut u ^ u t w u u i UH^T ure UTHUTH H2'o*dof
HUtH Wfutur, feutw t u r u u t w HUUre u t w UH
i f e t W I d d ' d ' u t f d l d d l feuUTTHHUTUTHMU H o r f d W
Ut f d l d d l feu UFUt >HU UUoT ^ H UU I feHUUU ^doTH'U
feu WW t f t U UUTH >HUHre I F U t W W I F U oTd^'Od
HU ure feu »FU nre IFU7 u t fereut uru# §UT nuure
u t feurfeH ^ r o t § u t feu uu i f f e w u ure u f e u u
MU Uy HUTU ^uurfew WW Ul H d d ' d Wlfet §Ut
feu U|U TFfeu ut H^7 WV3" UHt' HSt HUU7 UTO UTUU7
U WJ UUT U" UUT UHTO MU ^iftw HU UTU H'fdy HHt
_ _ __ __ _ _ _ J 2 7 1 L _ _ __ _ _ __
OTHe7 UI fTO Ufefe UTU Hrfeu § W e e 7OTTW^fHW
e^e 7 u i Hdtd'd e t u j d ^ ' ^ l e 7 u f u e u OT U, ^
h§" e 7 ? t k rnfee fHW w e OT H§" W 7FH ^fd\!d fHUf
u i fen e f 7 fen t o t § urn1" e t e t w o t uet u
» r e fee JOT7 IRFU^u TTOOTHU e 7 OTW U, TTOOTOT e t
OT e ^ 7 e t i f e 7 OTe TO i f r o e 1 H7?? f r o f n f e w f r o e t
u fe urn1" e t e t feuu TTO UTU yrfuu e t H^ 7 TTO
OTT-^TUTOTTTO1 fen u r e w e t £ w j e 7 e n f e u 7 ore
e t e f e f e t u e u Hrfuu ut HTOTt 1OTTOTTe n u t £ u ^ n e
WW e t TO ^ TTOoTOT w u i v u v ™ e 7 HUter ww
e t TTOoTHU ut 3fOTI
—o—

H W Ufa FPhfftptrzfwH?> HU
# HTO7" fzyfe- sJcQf tT1TFII
t* n u n

ftfe H U 3 IPS'

TO 1954 e HU fee um1" e t TTOoTHU 3fOT ut ut


H^ 7 H^W OTe uu Hdid' § e w u u i e ^ e O T r e
H W fee fero H W e t e f 7 f i f e t u ^ f HOT HU
oftei TO »fut fife 7 e e f e w e7" eTfeu 7 OT ^ f 7
OT fee 1 " 1 ^ e ftfe7 § e w u u fen ut w r o
1
ftte
> M , Ht ^f et t fUHU^
feor use
1 " e f e 1 ^ UU
", WUUWt w u ^It feu 1
orut ut >xfuHeuT^
ftfe7
fee e 7 # e f e 1 ^ w i f e OT w e w f e e s o r ^ e u u i h 1 ^
A A A aaa v c r « •

e 7 e f e r ? > f i f e u f e t u t w m e 7 feun n f e OT^t ut


n f r o TO1" f e u TO cS'cSofHd s 7 ^ u f e w u fet ^ t u s e 7
««« s ____ |M| ___ _ _
( 376 )
_ _ 4

idl^'cS W%, few fe U ffe 1 ", ^U^, TO1** VFUU1", fes"


^"H, bfed'fe'U fe ^ t fet fe U fife* f f e U f e ? ) H1"
WW W tdfe'cS H f f e TO1" WdW MU » f f f e ^ t fe
3" ^oTfeH1" Ufe1" I f f e Ut f i f e TOUt TO1" W -dt TJZW
Ufe?) HUTU1" ffe1" MU fe ^ t fe U fife1" feu Ufer?)
fe I fe U HUFE YUP^RFET" ^fe ffe fife fe^T' ^
HUTU
W& U fe W UTU I ffe UIUfeUUut UUUt feu
7SUTU oftUTO » T f e ufe»T I U W rft •»Ht —U—TU *,UTU fefe Ut
§ fe oTU UU H?)l U^ 1 ^ 1 " U UTUftW, ^fetM 1 ", U f e t
f u m f e t w ^ d ' i H d l fet i fey feuunr^^to'ddl feti
f i f e U feUoTU WW tft U WU Ut fet i r a f e UU d'ddl
¥UU fe WWfeufro feu ufe UTU I fUHBfrfUU
HVPUTH HUU?) oTU^T WW rft cS'cSoWd UUU I ffe 1 "
UTW fero w w u t UF1" feyfet § u t UHUVF feuu
feu I feFRft o f f e WW u t UHUH fefe H <S'<ScWd W
UTU I
—o—

fe ftt^7 UU fife" / F ^ IJF" C[HH?> # c ^ f e zir II

ferrtruTHuteTurferui u ^ u t £ JJPH u u f e 1 ? )
feu feuw" feUUTH1" £ UoTH offer cTCJ § fefeH H §lffe
H f e » r " £ orsoT ^ f e t u w yrfex 1 " £ HfeUU?) feu11
>HUTH f f e oflddcS Ut HHnfet f f e f e H ©fed
H f e H 7 £ U^U1" Ut U 1 UoTH fe 3" f i f eTOU1"H Ufe^H1"
HUT^1" 3" Ufet U ^UoT TO WW Ut U UoTH WOTU U ^
( 377 )

feW TO H W rft U 1 HUTt *ft, feH U TO fUTH TOoT


i U T O I feftfT ^ TOoT^TOt HH o T H f r o t I feftUTH TTO
! UTO1" UMTU7 HfdcS'H ^ ' f d d j d U1" f T U ofet f F U TO M B
i •

; TTO" o[<£o( ^ ^ t f P U TO I WW tft WHS" foTOH B* ©HTO


! UH feoT U H^'U'd' 7PE feH rTHf1" HUU UTU I
feftUTVP" § TOUT ^UU UH UH ft UU TOI
WW tft fTOt HTO1" *U HTO OTTO TO, HWH, W
ftt ft^1" UfetU 7 ft I HoT feH TP orfro fe WQ oC^TJ W
UT feUH ftt BH feuu TO I OT HHt OT ^t OT?P UfetU 1
j ft, HUtU H f e W UfUU1"ftMB HB1 HHTU' ft, feUTTOt
ofTOt fe?ft MUt ft I feft HTO OTfeW-OTfeW HOT oftB1"

i UH TO ft UH UH UT fUHTTO OT W WTOtW"
j fe©HtW OT B7 feuUTH7 £ HfeHTO oftB7 I H1^ tft U
| TTO TO ^ ?TOOTU feU W UTUI WW rft TO WE
j r « n a. r B • A» • A
fOT TOT HHftut H ^ t feftUTH7 B" ^ ^ © U TO B1" fe
; feftUTVP" § HB1 HUTU7 Uft fe OTfet OT?ft feTOt MUt
i

Ul
—o—

mr fiw w&wwt irufrtf II

TO U HUt£ Ut H f e W WW rft £ 7TOOTU H?7fetl


MUTH fTO HfHWS" U HUftW H: HBU few fft U U ^ H
WW H. TJU7 feW fft, H: fruftu feW UHH, H: UU?FH feW
TOt, ^oftH H: W^BTU few fft UTU^H MB H: feUTO
feW fft UTH7 ^ H B fej7 U OT UU HUTB £ WW
( 378 )

et efw feet oftet et f^orOT3"wftpnre et Here §


1
OT efefe e# e " FEY et feet H?>OT OT# W et
wftpnreueei Her^wtH^oT Hte1" e ^ e wui fee
e f e 1 ^ W e r e OT OT OTie1" oTSt W ^ W e e t W T O I H 1 "^
e t OTTH § © v e n e e e TO, ? r w e t w f e e s o r e ^ n e
v e ^ 1 " f e e TOI Here 1 " w f e e s e r SR w i r e 1 " e?SN HTO1"
OTetw TOI OT FRO w f t p x r e w1" SF fee TTOOTOT W
^ yeT^vrnt o f t e t fee ot f r o u f e w w w sr H'Q<i e
vretS ^ d d ' ^ c s e w e r e i © u e 1 " sf e ^ e y e ^ w t e r e t e t
fet 3 f e e i fet e e f e t n o f t e r o e e 7 e e OTTH W1^"
Q6'QV1 e i
—o—

SHU" 77F TO £T cFtF//


T r o t c r a g * H ' f o y *Tt

Hd'd'H1 V f e > H W f f e O T f e W e ^ O T d l d r y t d d few


e t ^ t e e e r r o i i e e e e H ^ i fee ^ t n e i e fee v e e ix
-
ww e t e h t o e oftero h t o w ^ e i OT e e 1 fee w
eer sr fe© e 1 " fee e 1 " H e r e fey ^ w sf ee 1 ??
e e t fe fee S e w ? ) h f e 1 ^OT1" e t e n j e 1 e e >HddH'Ht
O "N O r « «^ ^» ^ • A V

ww e t e t ^T HOT t e n e t t e y ^ iret i e e - ve-ne


f r o fen e g * w u t feor 1 r o ww e t ft m o t s n e t e
e n r few e t e w i r e e e e t e (hth 1 ) h t h few t fee1" fe
i f e - n e f r o 7 e 1 feor w ^ o r e f e ? 7 fee w ^ e 7
e e fift
e1" ^ fee1 e fen e^ 1 " e fefe e * e w e r e fee1 ee 1 " e i
§h § wi? fe m o t u w er few§"i e 1 " e e ^ few e t
( 379 )

TOF^WFEW^^CT H'FOY U>TFUU WUF U S

UTO u f e w HUT UH-T oft U § feu dfd\d' U ? U 7 W j f


o f e u H'fdy U u f e w t f t HU7 ?TH d l d f y d d feuf U U H ^
U f e W H U7!^ U j u f e u t U, H d ' d ' r l ' f f u U U feur rft
u1" u u u u 7 u u s * H1 feu7 u1" fen w f e w u 7 , w u "
rft U W ^ S " U 7 "UU1" H^UTW U 7 U ^ WU" rft U HUU H S U
U UUHU UTUU HHt feH UTUU UU 7 U U1" WW rft U S UH
UH u u u u u f f e 7 fur WT "u ftfg" u r uf u u t u u s 7 u r u f t w
^ T O U S U W uf t f e w UfU U U UTH few U UUU o f f e 7
fe UfetH U feTW, W f t US" U f e U feU UTO U 7 U ^ U
rft U U H U f e t S U r Uf U f e r U feu H W ^ t U U UTH feur
rft U HfeUUU HU 3" H r f e u U U H U f e t SUP" 3"
UfeTO feU H W U 7 U W 3" Hrfeu t ^ H f t w ^TO
U S U UTU7 rft U H ^ H S " feu7 feu7 U 7 WW rft U *>ffHH
•s

u u u HU u f f e u u u u u r u f e w - u r u f u w u u u 7 feu u f e w
fe f f u ^ T O WW rft U H d ' d ' H ' FfUUU feW U feo(T6W
U H l f f e W u f f e t M U f e T H d ' d ' d ' U UTU offer U W f t u
U feH UcJ7 WW UU feW t f t U H d ' d ' r l ' rft U t U f e ^ S t
fe U U UTU7 rft u f e W H UUU ©H HK U ^ ^ t UTO Ht
§ H HK U 7 HTU7 UTO o f e u H 7 f e u U u f e w HS" 3" U S
UUHU UH U HU WU W f e W I HU feU UUUt o f f e t rft fepT
H f e feU7 H d ' d ' r l 1 U f e W H 7 H'fdy U t WW UU feW rft
u u f e ^ s t Ht u n t f^ru 7 uru3" H f e t u f e ^ s u t u i feuu7
f U U 7 H S U u t u t UU Ht fe WW rft U UUU o f f e 7 feu
feust W&t UTO U, feu UTU 7TOUT U 7 UfU u , u u u fero
UTU U u f e ^ s f e f e U1" UJU UUU ^SUT U U 3 S t u t HTU
™ __ _ ( 380 )

fe U T O U T f U H ^ U T U U U H'^IQ I fej^HU
1
ut ofeu H'fdy HUB uu ?) uu fur w tft m£ MddH'nt
TO fur h?F utw uuuTOI fun fro B* ofeu Hftuu ut
Uoft s/'^cV WUTUtl US"OTUH'Poy UU M1" UT UTU1" ut
U TFUHS"TOUT UdHcSOTUB MfifB UU?) ^tTOUUU
§ fcSB" ?>¥f ottot f r o u t otu H'fdy w ww ^
W f w u ft fUTW fur Udd'UcS B1 WW fft U ?TH ut
7TOOTU W UTU B TFUt Udd'UcS WrNU U^t Ut
TOT UTTOUUt Ul
—o—

Wfu BoT, W Hfc UJXUT ^fll

uruyu ^fet U^t utOTtUk'cS HUTS" HUT B H^U1"


Ut £ WlT^tfeuftUH^t UU Ut UUtfe§feOTtUUB^ft
Ht B Ht, Ht ^tfeoPBfeuftTH oTTO WW tft feu
3fUHTOIfeHU fuSH WW Ut fe^ tft U1" HUU ft
B U^t UT UHH1" ^tftftTH fF UTfeftUTHfUHTTO ^t OT
HU B UTU^ ^t IT HH IfeuW or HUTB B HUB HUF fey
feu H: feuu frfur fftfife"Ulfew ^H, H: HTOfifurfft,
H: HHBfifurfft, H: UUTBfeWfftTOB^fet ^H MB
UU ^t f w u ^H HUTt H>f-H>f *B M1 H^ Qi'Qu
7
uft IfeftfeurHUUT ^ TFH UT HBoF ufe 1 ?) feu M ©^
HUF I B1" oftUTOTOUt, H"^ fft U HTOTO3" MB UUTO
uruuf,feftut ufro HUT fuiM7 B © H U W U U © H § W U
utfeuH ut fFfewOT?),UU ©UOT"^tT Ut WW fft TO
( 381 )

W feFW fe I fe WW rft cS'cSoWd § > H T f e HUT d 7


f f e H 5 o T 3rT W f t ^ ^fet u M f f e fe cVcSoWd
Ut W feptf7 d" f f e £ > > f f f e ^ c T 5T f f e U 7 OT-T H ^ K ^
3

feW ufW"fePtf d" WW rft few^'dd ffe § Hf orfu


7

Ut W f e TO I ffe £ fet U W5 feu fewi ffe


d" WW rft Ut U ^ t feU1" Ht WW rft f f e § c P ^ t fe feu
H?> I Hdld'Q U ?>UTU cftUTO feu fe WW rft U f e t *d
fe TO U 7 f f e ^ t WW rft U f i f T O IFH u f e t *d" W l
f f e UU H 3 o TftjVTTOfeuUT^TO fe^ feu WW rft
U W few, f f e U t ©HU 15 cT HTH Ht I f f e U 7
?TH W f f e ^ o T URTO feW U f w fePH7 I U W U t f f e
§ ©UTU7 o r f u u H7TI feH £ ^ t ITS' d" fet feiftl WW
u t fen $ UUUt uruftw feu TO ^ t H u f e H?> U Tfet
feuru?> u t TO uut Ht I feuru?) H UTU1 u t U f e t , HUfe
7>UTU U t t f e t f 7 U fedt oTUTJ *d U f e d U U 7 »FU d"
fefeUoflddcS offeriUTd^feUHTfeUUTUTUtf ^ U H
SUUTU?) ^ UIU I feU" UTUUWUT f f e t f e UT »TUI
feuru?) "UH ^UTU UJUU»TU oflddcS offer d" t u t » T §
H W f e feU H>F f f e r I U r f e r feUU » f d fer fet UTU I
feoT f f e fet UHH U S U r U, fet ^ t W W I
feUTTO d" U^fUt fe? W tft cTOoTHU W UTU, f f e
M7 U^T F f e Ut UUHt U^t UH IFH <TO Hcfet UTUt I
f f e u f e t ' u u u u f e f e u f e w i Hofe u w " u fer
ITU UTU I fen u f e t *d UJUUU?> few fefe U fed7 u t £
UTU7 rft MUT UJUUU?> feW rft U 7 HU 7 ffefew I
—o—
( 382 )

sr uuft nhf or hHd'd' II


TFtft ^ f t fiw HHtW fft ^t

^ ^ e 7 HTjt?7T 2 4 1955 § H 1 ^ feuf


tft e t HUnt e ITO W WW etOT few
Tft I F ^ f ft OTTO e e e TO 3 e t e j j We e t
TO-HUSTe7 ^ t HHF7 OT TO I few e
^'fodjd few e t £ ww tft w e r w e e t eoret eV #
w e f e w i ww e t ft i f f e w ^ 1 Id did few "urre fee
w^ftt w ^ w f e w u e1" fee S roet oftet e t
ne ft TOH few u , ©H w t fee w e w ^ w e
e r o 7 fee v e e e* i w u - H e w ? f h utr i e 7 OTTH e f e w
fen e1* TFH djddd<s few t t ^ w f e w utu e1* ?FH
^t few efeeFi e t HTO ofte ^ f e e j e few fee
ne1 OTVF e , e j e e 7 e n o r f e w OTOTF o f t e r o OT^
ere e t w t WOTF e e e w fee Q ^ d i 1 e OT1" ? f h
©V OTeri fee HTO OT^ w e e ^ w et ft
^•fodjd few ft OT f e e 1 1 ^'fddjd few ft ww et e
eoTH >TOHTe n e e 1 ?FH e j e e r o few eV f e e 7 ! HVT
IF ^ H'H1 e t e HTO TO e e i e j e e r o few oftero
fm # i r f r o 7 cS'cSoiHd d'ddl OTe1- fee1, fee e w t - e w t
HtOT f w - n f O T T , f r o t , ©rwofe w e e e e t w $ veierH
OT?> w e r i e n et w e t e HTO n f e e e fee
y'dd£> ^w w f e t o r , TO^, feerwsr, e e r o M e u r e TOT
e t en1" fee w ix o f t e r o OT?> otfi e ^ e t e j e e r o
few ' e n t w ' e ?FH u f e u e f e w i TO 1 9 9 9 fee
feee^HTO oftero ^ h w fewe e e t f e n fee e e r - e e t
( 383 )
ureft wftf& uu i Fret UUUHfeurut, Fret y<H>fW\dd frfur
ut 'ddife1', Fret HH<^ldfeurut irfre7 Hrfuu ^TO,
fe »ruufitfuitft ©u7 ^TO, Fret PcSdHcSfrfurtft tfeut
^TO, Fret uf¥uufrfurtft fet, Fret ddftftddfrfurtft
rft Trere ^TO u fen "fere Fret ujuuuufrfururftw tft
^t uu i Fret ujuuuufrfurtft untw uu ^t fe^tw
fere fe w tft utw uuntw, yucsmft mu >nrer fuir
u s t HUU7" UTO d'ddl FUU UU I
—o—

UU7 >/UUU oriu WBW H frs?> 3 WWII


f r e t d i ' f o y era* ^ t

UTH7 u1 H: HUUre7frfurWlfet HUUUt


fife u r f e u
U ufd^'d HHU TTUoTHU W UUT3 wfew U WW tft
u w uur uf uuut uffet ut nut tu uufewn tuufere
ufuut U, UUU FO^H UTU^FEW u, uufeuufe uut uut I
wu f^ru7 ure, feu ufe u ufe, ufe uu ^rot u ufe
vr uuu u7 HU ^UH^ 7 ! f^ru7 uru^"feu§ uuu ut uru
UUH i fuwu ww ut u wure t orfu w »fffe
UH HUT^7 UT fey U ^ o r f e w U WW tft U UUU offe 7
u u t § u ^ t u f e u u f e u f t U UU U UUU ^ t feut I WW
U 7 TFH UJUUUU feur uut U UHU U7 7TH W l f e t HUUt
UTO UU fe§" I UTO ut uutur HH-HH U 7 ofus 7 u
^ UUU offer, ufew u u f e ^ D D D 1 feH ofuS U 7 URFU© I
feuu7 UUU oTUUf UUfeWH oTU U UTO U HU U7 feu u
orfuu nre urufeuunurfuw ure w? U§ ure u7 »ffHU
( 384 )

WO[ 3" UTU WW TO I feTO HTO OT 3" W fft « TO


UTH H feu W T O f r o dl'foy TO1" ^ftlTH W UTH I WW
tft H UTO H f e UU, WW Ht §U ft UTUt H TTH H
W U HH £ TOH H few I UUfeWH OT H HHt §fft
W f t H f e W u ^ H H f t H I WW Ht H UOT WSTFU HH W
?TH UJUHTO feW U f e w fUTWI ft?) W tft fey £
# f e w H TOH H UfTO1" Ut ?TH UH feH I U W& WWW
HHU H1" HcSH ftfew I feH HTTTHHHITO feW UfHW
fUTW I feH HfT VRFHUH fH, ¥ f e u H ^UHVTO fHTft
Hfew H iH'cSdd'd UH TO I
—o—

HUT tyfeWH cTBH TJH fefywil


Trot fe fHW t f t F t

UTH1" tftfiftfet'UTUUWU Ufe7?)OTUftTO73* feft


feoT HH HTO few tft fWJW WW\ H ^ o T *B WTOt HHJ " 1

feuufUHTOI HUT H1^ HH1 o T T O WWTOI U ^ tft Ut


HMTO^feU^t Hfe7?)feHHUH I Hfe^HtHVRJHt
H H^W?feuWW tft TT'HOTHUT MfeWH H HTO- oTTO
HUT Ife©fefeuWH ^t HUT >tffeWHOTHTOH1" WW
fft orfro HUT, HH fft HUT MfeWH HU1^" HH utw UTOT
TO IfeHH^r offet VTUUT HUH W UH1"ftMB UfUUTHt
VTUUT H^1" HH1"ft,HfeUTH ifet HUH HOTOTHfe1"ftI feft
Hy utujunfeft, p H d d ' dldy'dl >TOHTU,UTUHfe>TOHTU |
HHH1"ftI §U HH1" UHH1" HfeOTHH1"ftI Wft H1" BUfe
feU HTftUT dldy'dl 'H WfHOTMB Ht UTU UTU HrfUH !
— -S *-

Ii
\
( 385 )

3" UUU UH UUI


—o—

ofeU fTU 7FZT UUT Hdfd II


Trot fife w
^t

fefjr dldtd'HUU HFUHTE UUW W 1 ^feuu^


A • A A A A *N A A A A « A A

fetw feu nfe HT^ UT HUTU ?? ww ?ru feWut^wus"


fife w f e ut feut offet u u TO ut fen fy feu
VUU W ftfe UFUt few U1" Hdtd'd >>feu feW fet
HUHU?> feW ut § fedt OTU 3" W Ut § W i f e ffe
H few ffe Htf ut feru £ ffe UFUt few ufe
fedt offet ut Ufefe Ui" W ffe W Ht UU Hdtd'd
ut WV ut § feu H WUH1" UTU1" ut orfuu HH1" U1" dd'sJ'
Ut Ht UU Hdtd'd fet § fe IT 3" fet H W f e W , UU US"
f f e Htf U ^ U1" Hfe fe HH1" 3Uf fe W^UT U HUfe
feWU H f e HH1" ferUT I UU fe HTOoT Ut UU1" »TUU WW
Ut fe 1943 f f e fe" fe? § fe1 UUH ^ H U f e U 7
fyd'iH U §7p" Ut UUJF TO ufeu feW tft UUTU fe I f f e
ntf ut HUTU £ CS'MHd feu1" w 3" fe" fer t Hurft
*d uru1" ut fe fedt o f f e t u1" ww ut ferd ut fedt
H7> "dt UUUt tTU HHd" ftfe H t f UUU I HUTd" £ H T O f f e
U H - l f e t UT fedd'H offer U f e W Ht I feftw f w fet
feuru1" U W H: HHJ feW, H: fe1" feW, H: feW
H: dldrJdcS feW f f e U7^" ^ U 1 d" TTH UU feTd" ^ t
Ht I WW U t £ H f H f f e U H - l f e t ^oT 3" UU?7 o f f e r fe
( 386 )

fiflr w e feof'd eep" WIF § t oftero orfew


wer i Herd e ero ww et ft Hure eeife1" ^wt
eep" e fe e ^ fife1" fife Ht^r, fife fee, fife ejeeye
we fife or^re et ee *d nt HTSOT ofteti fen eneet
eifetw fife TOI fee eep H^" ere^" % were
§ eje nrfeu wet e y H^ sf ee werfew efeorITH
H^BF tft wet efeorIFH ereTtw wet en wfew fcJTW I
w-oftero HJ efew ue e ^ ft efe1?? fee nee We
wer we fo(QTo{ froe^Hrofew?^eeef^HtfeH
t wor HW^T orfee TO i §e nee few^sr en TOT-iot
or Wor ?? ^d'Q-d1 Ht, ee - efe?7 et HHnrdt eet e frot
^ fere efe1?? fee wetTOuje1" f ew eie e1" §e ee
fee^1" fe ?toot eor w^ ntfern§ fen HH
1
HHWHW" £ >OT sf fen eef HURE eeue " fee f w e w
ye ^f en fee1" Ht ere § ttc 3" feTwe1" ^e fewcser
eu TOT 3" HTH1" et e nrevre w we eiee^t w ^ e
?FW efew, enf fet w net eep eOTe1"offer e
1 1
H d+ fet fen ft ^t ^ro ?>et' fee " e " UTUT et wer
orfee Mneere e ere ene^^tfen eej1"ftsToJd1 ?>ef
erfe7 ?rw e1" fee »feeTHTOTe1"e1 fe e w w yeir
fe fen rot fee1 ore i w f t w r w y e u e 7
OTTH TO #
fet w e e t eet *Fee e >ne ^t fnfew feee e e " 7 1

fenftww et e HTe>re 0 ut OT ut feet oftet


et fee He e OT e He ?FW fet ee ^t eret ee1"
TO t-efetOToretwfeeetwTOe1" w et orfee TO
1 T 1
§?JT § ^t w w e " fen £ H etw ee " § wire fe
nfew dr f w e h 1 ^ et £ f^nr oftet e feee tenet i
( 387 )

oTU uf UTS^" "feu1 HH U 7 feu7 vfeUW U7 feu TO1" HUTU


U WW Ht Ut U"H UHU oTUUtW fefe feu UUU
UfetW I W f e w t ^ f e i W t T t ^ f e
U U f e w fe Ffet TO for HUJ7 U feu U UUf ^UU7 HoTS
U u f e ^ feU TO=TUt Ffew ore I H M^UTU TO1" TO
§ < 7 u 7 UTO uru §ure u few ui u1" u ^ ^TO7 ure1"
H>ft H W rft U TOUUUfHWI HUU7 ^TO HUTt U 7 HUU
TO u r e , i r e ureft uret HUT u r f e u uft TO7 U © a r e u f e w
U ut uut I uftTO1"©U feTW u feu Ut U 7 UTU U# fet
HHU u t fro^T u r e f e r ui feu ufe UHUt~UHUt WW
ut fe u u u uret fe ©H uu u 7 ©ure u feTW u, fen
ufe u 7 HHU FEN^7 uretu 7 u uut' UT ^ HUTU >HH ^t
feu "U sTUUt U Ut fewu WW rft Urffe" HUT HHU
f r o ufeur i feu feur feu feu u UH uf feut u f f e t ,
WW rft UTU3" Hfe fferef feu TTOUTFTU UTUUWU7
HS 7 © ut H Hfe W U tft U UUHU UU UfTO U HUTU ^t
W 3 66'QV] UU, UTO ut §cjt ^Tg- ^gr^t H : ^ frfur ?
H: fe7 feW, H: UHtU few >HU H: UJUUUU few tft fecjt
Ut feU Hfet UUf7 Ht, U HUUt offet tft Wft feU HUJ7
UUUTHU UTU <5?'Hd S^t, UT grgT ^ft feUU U WU feu
WH U <S'<So(Hd Ut UtU UTO HUT U HUU offer fe feUS
HHU HUTU TO © y U HfU ^t feHUF UfeoTHUJ7 UUU
H 7 uf fe*f Ut Ufa UTO HHt feU7 U UrfeU feu ©H Hfe
U 7 TOt-fUHU feoTOUF feH U HHHHTU7 U Hre u f e w
Ht Ut feV Ut Ufew H U Ufe fWt fet UT feoT fe
W I F E HH 7TOt feuu FCSORFNW u feu FYOFEL u uret
U feruret u WW rft £ u f e w Ut WW tft urfeu feu
( 388 )

£ irfuH1" ut ufeM7 u, feu §H WTJ u 7 u^T flfuu u U


H o r ^ o J d ' O ' t i 1 UUT T T t f e m ? U U HUB HUTU Tft,§UUUTt
Bcf 7 UH HS" H^XU feu UTU7 U t £ UU?) oftB 7 HH US'
7^UJ TUH B" ^JUT ?nJT OT?Tl TUH UT U^T U 7 oT <MU UH TUU
B U ^ f r T ^ t f ^ U Ut UH feBtW UTS" fe§fe feu
WU?)--ITS UU 7 UUUT7 I feH B ^ 7 ut H U t f e ut ?>tu UUtUTUtl
feu UUfT H U t f e U U d ^ ' d feu U^f UH u f e ^ f e t OT
U U f e U I feH UUJ7 *B C T O O T U UTUU^TU1" H ^ f e M 7 fePH7 I
feu ufes- ut uuft fe§ut WW Ut £ Htf U ufes- WW
OTTBfeWU Ffet ufefuufeWUt Hfetl OT feu
feufeuuTHyu?)feW^t uu i HUB fens' i r WWW HUTB
feuf U UT ^ r Q s " HUTt B feu HUTB U 7 wfet feofe US'
HUT I
—o—

UU cffor UUF ufeii


TU3" H ww ^ H 1 F T T r e t

H t f f i f e feU U ^ UUW'cSHUTUU U ^ B HUTB


UUt U IfeU1U UTU WW feW, MtTfeU feW,
^ B U feW M B UFTU7feWUTU feu H 7
7
U f d ^ ' d HHB
F W H U T J T O I H f e h n 7 B HU ufe7?? feu H 5 UTU B
feu UTU OT1 OTt HUTU feu, OTt Hi? U 1
^ B OTt U f e t
Ut fe©ut oTU?) HUt I f u g 5 fecj7 U UTU UU M 7 UTU B © t j 7
£ feU #?> UT UUF-UUF HH1?) oTU UT U 3 7 HcJ HHtM 7
B H UH7 B H777 fefeM7 On Wf UoT few H H HH7?) UoT
# BU?) HUT B 7 fey £ >>fu feRS7 HU U fUPtf 7 I feu
( 389 )

feoT UHU £ o r f f e HUT fe fe U " ere fufer ut ?>uf H


1

ffe f-sffe U UTH fey Ufe1"f f e M^U fet Ufe


U fe Uffe1" U 31" HH1?) S^" 3" fe U1© 31" fey £ HH1?)
U^tf1"fe1"fefuufrtf1" I fe fey £ HH1?) fe ffe1" 31"
fey § ffe fefe fe few H1" fey U H?) f f e W& ' ^d
1 1
few, fe^ £ ffe HH?) fe ftw U" fey § ffe
f u f e 7 fe u few i u - f f e fet f f e u f e w u1"
Mfet ufe H'ssJl U fet ufe" U U1" H 1 ^ HH1?) HU
U U ^ f e UH u f e d 7 feu UUd" Ut ^U UTU d" HTU1"
HH1?) fe 3" UUWfe S 3 " 3" Ut fe UIU I ©UU W
Ut" £ Ufe 1 ?) U t H H n f e t HH UU?) o f f e UfU fe Igfe"
3" TP" ^JfrfUM1" oTU I HUfeUU1" § Hfe>>r fet O u t U I >HU
d d ' s J H f e H t ^ ToTH U UTU UUT U UTUT HT, UU1" ?) TUU
fe fe 3" HH1?) Ufrf 1 " ifei" UcJ HUfrf 1 " H?) UU UfU U t f ^ l F
HUoH" fe HH1?) 3" fe UTU I US" tF 3" M n ^ T UTU
fefe H MUT ^ f e fet feUU U1" fet UU fe7 U[U S ^ "
>tfTfe>HT fe I f f e UU?) HS" j f e t feTU fe?) U UTUt d"
H ¥ ^ U H W o[ UTU UTUf HUT U U ¥ f e t ¥TUT feW
fet UTU UTU U1" oft feU U?) fe fej U U ^ r f l W " , febtf1",
feoT d" feorf U f f e <TU fe U?) d" HH1?) u t » T fe7
fet>>T fekfi" U?7I UU U U HH1?) ^ f t w U1" UU 1 HUF fe
fet 6 ° m ' < s ? ^ u f e > > F , f f e u y u f e ? ? u u i fey ?tww
UtUTHo^d'A 1 offe 1 " 3" HH7?) HsM&<£ HUT I HfUM1" fe WW
U t ^ Ut H f e HUt UU?) o f f e H?) d" fefU U f i w U 1 ^ U t
£ Ut o f f e t UI ©fe W £ U ^ U U 5 fe feoT f f e t
fey T f e feU cfe ? P H U<J 5T fey U UTU fe f f e t l
fey £ ffet feu feftw fe w f f u u f e UTU fet oTU?)
____ ( 390 )

w nt ww H>TO HTJ few Ht v e wt fen IFH


W eHd7 etOTfwfew I Hit Wj 9" UTH TFU Wft HU1"
HVTO ^ut ew ere i wi? TO1- fee w ^ w ^t uetw
e r o HH1?) TO e ^ I 7KJT VORE" efeet w f t w w
HVTO S^R G- TO eie fee OT eere ww et et TOT OTet
e ?>ef E 7 *wft nre1 H>F?> W ERE7 Ht,7 OT wft fen wjenr
eteefeufd^'d e e H ^ w e f w ^ w i r i frot
fetre ^ w wfenit wa e n ^ e ^ w e e i fee frot f e y
ft >neTw fro efe1?? fee ww et e OH oftet e1" u ^
et orftre wer fe wftft*e 1 fen ^ frot w e " e1" e
et wet frot u^e e1" wft e* ejenret et v^e e1" i
fee frot Horeet ft ^ fe#, TO1 ewer e*
7
TO tee trot Horeet ?> teet eret e tee trot ir^ or
Horeet £ fret Here fee Trefet e* Here TO W
et-TO ww et w e wefeore e ft orfere wet fe
ww tft £ fee H¥ ot ere efe?> fee et en fee 1
Htl
—o—

§U*
as
ftlw ft reWV $ Hft ufaw Worth II
TFtft ^ F t W r a l c T ftw Ft

ee 1 HTH1 e t fife Hts| et Here ft "sne ee TO fen


efe7?) weT ee TO i ©H fen eje H'fdy wet feor et
ome1- e f e w Ht e fe^w IFH ww e t ^ n e feor e n
wfeiw nt e e e IFH HHW fee et e^ertfeW^t efee
TOI HTO e >FE WVH fee efe1"OT?>wet e1- Heftw
( 391 )
^ f* ^ n f* n f* r\ n *T>. M, A

U feoT-U H3" oTftfe fe TO tft W3 HU 7>U\ WW W3


H'dltd Ut u f e u UUI fey feU feoT WTUfe feW ?TH W
vfe 7 Ht, ©U HS7 Ut HU7?) Ht orfuu7 K WTUt UUfe WW
tft uuu UH feu7 HUTU7 u7 u7 UHU urfeu fe urer
u fey ufe7 u, fe7 u7 >>fe uut Hutu7 u7 feu fey u
HreHS" U7 UU urufeTWUU UTU7 tft Ufeuj7uut Ut^U
feu UT UU7 U H1^ UH ^U ufer?) Ut HVFUUt UHt ©UUU
UTH7 tft U UHTU7 sTfew UfeTWU7^U Hfe H^'td'd W
Wlfet UUJT >>PUTH feu U UTH I WW tft UH feu WUS"
WHS" u HTOUT ut feu uurs7 Hret u u u u i uravft
ut UU Tft wruturfeurUHt-UHt WW tft ^TO UU U ?TH
W HUF I fet feUHt UTfedtH'HU7 US" UTU3" W
HWU UUT UUt Ht U UU U IFfew U UUU7 Ut Ht UU
U HreHS"feurUUUT yft >>fHUfefetyU ^OF UTOFAIRUUU1
UoT UF #faw W UTU7 tft WHS" U UUTS7 >FHt UU UU
U HTO7feUUUt Ul Hfe UTf1" ^U HWUW U UTU7 tft
U7feHUTOoTU^few >HU UTUT u t FEUUH feu US UTH I
feH U U-feU ^fetfait1UUU1 U 7
oT U
T #fUW7
W U TU7
tft
fevruu uru uu u u i u r e ^ H T WH t f t u t ^ r e u u f t u u u
HU U feTW U 7 UTU7 tft ufe 7 ?) feu W 3" uftuuu HSU
HUT UTH U feu HUTU Ut W feTW I fe©ut HUHt U feu
feu u u u f i f # w HUF w fen u feu u u u 7 ubr uf # f u w
W UTU7 tftfeuHTO7 tu UU UUIfeHHK UUU7 uu u
feTW U UU U fe7 PdHS HUTfewU7 ufeuure U fegH
IFH u u u 7 uoft u u wrutur feur u # u uf HHUPU 7 n f t u w ,
feus7 U UU U US I feu UTO HS" UT feu FtT few U
ufeuure u u u - u u urfe ur UH7 IF feu7 u nre u s ut
_____ ( 392J „
¥ H UT UHOT5"W UTH H WU1" IT UT W4Ufe few ^ few *
H 7 feHU HH"Hoft HS" HUTt H UH HHU UT H^'U'd' £ feH ^
§ UH" ?FH H<J few H 7 WW Ut ^ t W UTH I HTH1" *
Ut £ H^'U'd orfUH Ut WH Ut U HH feu Wtt HUF
UH ^ f e w feTW U H 7 WW rft £ u f e w fe ¥ f e t H oft
oTU?> HUF Ht H 7 feH ?> HU UH feH7 rfl" U^H TFU Vffew
feU Hfe UHt Ht fe WW Ut W3 § HU" 7>Uf H >f feU7
fe K WT UTH § Ht H H f e HH" UoTsT UT vffew £ feu7
HUTU7 U7 I feH oTU^f Pt Hfet UTH HTF§" HH U1" fuilr HUH1"
UoT-UoT Ut ^UU 7 fuW, HH HHt H 7 TFUt U ^ d'dlU UU
. ^ » A • n y a , n />

H H" HTU H 7 H" BU 7 ^ HH HOT oT H~few £ few^7


Ht, H 7 WW Ht orfuu W7> HOTU7-HOTU7 H H 7 W U Ut
UoTfew feTW, fen US' fe^ FTFHUF H ? F H ut W ut
£ u f e w HU7 ftte" feu^7 U H 7 feu orfuu7 u t feu Ht^7
ut WW7 ftfe U, HU7 fej7 H UfTO7 ^ d ' G , >f »fUt H OT
^ t feU feut UTHHt ?^Ut OTfeF H 7 WW rft 7i feH H1 ?FH
U f e w H 7 feH £ U f e w Ut HU7 ?FH WfUfe few U H
feH7 U 7 ?TH HH7 few U, W f t feu U7 H dHU'd' feH
U7 I H dHU'd HH7 few, TFU few, dlddd<S few H UHtu
few Ut WW Ht U UHT HUTt TO I FEJ7 UT HS" UT
UTH7 Ht orfUH feU H 7 WUS" HUftW U 7 ut Tfe7 U
MB ?FH Ut HU?> oftB7 Vfe7 B 7 U3 7 fHU7 U, HUH BUoft
OTUF WFT >JffeH WW UUTO OTU7 feu7 U, feH ?>
OT TO B 7 ftfHUF ut, feu HUTH7 Ut HU OTUF B feu
orfu Ut WWW fUB 7 B 7 feH £ WW Ht U HTO MB ^U
TO UT W Ht U UU?F *B HH7 UoT 3" >F^t HUTt I feu
U^fet OT ^ "^ToTUU HS"feTWB WW rft H HUTF WiTFU
( 393 )

3cSc*' # ? J f ^ U u f e few I U U F H r f t HHd" f f e 1 "


few Ht U 7 2 - 1 2 - 2 0 0 0 § »fHUfe few £ WW £
feU HTUt H^ft Hd'fcl I
—o—

fe c?t <pwt ^ u ?r gftr//


T r e t ftrar oi«i1A ^t

fe WW t f t UTUtWU 7 cS'cSoMd f f e H t ^ fe£ fed"


7T W G fe H?7 H1" fefe f f e d 1 T^U7 few £ UTU7
t f t fe W 3" feut o f f e t t f t offe Hfe f f e § Ufefe
fe U 7 U 1 ^ t f t £ UU?) o f f e 7 feu Ufe 7 ?) HUT UU U?),
feTd7 olfeT H 7 ^ ©3 1 " UUWft U?) %U OTU ^ f e ' d ' d l W 7>W
feW £ ERE ut ffe 7 w ? IF feru fe»r 3" uu7^7
feut o f f e t tft feu »mT u UUH?)7 u t fefe oTU UUt U,
orfe u f e u f e f e fe H 7 U 7 ^ tft £ fey u t fedt
fe^feUTr^UfetHUfUU1"! ffe fefe U7" 3" f f e
U7" ufe 7 ?) H U r f e w I H: ^U 7 feW £ fe feu fe
i t 3" fefefe offel" fet Tft, fey 3 fet ut » r f e fe
7
feu td'cSdl^f 7 HUT7 3" ufe ?? H U T ^ f e w , oflddcS
o T U ^ f e ^ F d" U U feoT fe Ufe 7 ?) U t H H n f e t fet W H:
75U7 feW £ H ^ U U f e 7 ^ H U F f e HUt ^ fedt ofU f f e t
H 7 U 7 ^ U 7 Ufe 7 ?) ^ fe Zft H f t W H U 7 ^ t f t U 7 > K 7 f e 7
H ^ 3" UTH U f i f e 7 H ^ t HUTd" M 7 Ufet d" H: feW
£ HUTU § U 7 ^ t f t H UU U f e f e fe HUt fEWW oTU fedT
d 7 fet U f i f e 7 u t o f e t feTd" © f e 3" U ^ t U UTUt i feu?r
f f e f f e f e 7 U 7 U B i f f e H ^ W U 7 H . U 3 ? 7 T H f i w , H . t/W'A
( 394 )

feW H.OTOT-TfeW,fcdcS'fTO7" e UTOT TO >tfH fe


OT^U^HTjtWTOI Wollf^lTCTOlfTOOTTHcfTH f
e HTO tff TO I WW tft § feet offet fe H^H7" tft WU f<
tft e w f e e7" Vd1" WT H^ft Ut" HUP" U I Wft' H1" W H ff

TO, H7^" Ufefefe©M3" WU UU fife7" et HUT3" UI feoT 7


feor f r o fero7" e fife7" § ^t fe©, w "feu feu fefe *
ut UU t/W'cS W©" I wft H'U fife feoT§ U Ut WU tft e i
euro w e h u t t e7" w fe7" w s ^ u t e "feu?re fewu t
7

Hdid'd UU?THfeWUU7" fyH'd' OTU3" W T O


ueufe H^'^'d § orfro wut, wtoteu ^few
e7fewu,feu?>7'ft3ft OTH e^7 u ifeuww et e ¥fefe
HTOTOIfeu?P"Hueru7" e >f§" Ut tu djdt)^feWW3"
W few TTOoTHU (HTH7") HHJ few tft fe W Ut feumH
uu we e^etTOTf%e uui H WW et ft j-nut fere ft
yn u ue?) ofte7 i HTutfereftfeuut e fe?) uu fee-1
7 7
HRFUW ft W 3" OCW ofturo er WW fe ©^ " WD Wffe
^ore^ne^t fewuu#i wro?^Hfew©i wfee —

S o r f e w e f e U F I Hd^'d UU?TH feW ft orfro wut fe"


w w erft e7" fzft ww ut h t o i f f e ^ u wfee
7 — it

^ i eu^ ?ro uu ^t ^or WOTr i e7" efe7?)fewftfeet


oftet et wft e7" wfee sor we u7" uu iterTO1uruew
feW e or WE e7" ©ue7" fefe orufe e7" HTH7 et ft HTO
offer, © H § ^ t (TO ut SoT W t H7" TO feH e SU 3U1"

Hdti'd euTro-rfeW?)fe^ftoftetfetft HU7" vfe" e7" feue I


n t e 1 ^t sur u i w feW h^p" 3" huIS er u i ©ue7" |
7 7 i

fet" orufe I HTH" tft orfue fe ©u£ ^t ?TO ut SoT"I
!
I
___ _ _ _ _ _ _ _ _ J — U

fe© I HHt' feUU7 v f f e w W feoTH UHt orUU7 I u f e ©


Vffew U W WH Ut ^ t d ^ d l cCW oTU fet U >HU UUtW
feU^tdO'd' TTHoh^ctdi I U7 feu7 s/d'sc' U W f
Hfe HUU feir i u u w i f e feu t n z u u f e u feu "fife1"
UtW Hdld' W HTFfW, HUU Fret feofe u f e w I Hdld'
U oTH7 oftUHU U7 »fU W tft U HUU" W >HU UUHU7
U7 HUU HTU © u f e w I feu1" W fewu7 feofe fe UTU3"
7
H ^ ' d ' d ' U'UUtfeH^'Hd^yU fedtd'HTFUHfew,
fen ureuf feu u t w u r e t fetw uoftw uretw u7
H ^ ' d ' d U Hre7 u t IFH W uf UUUt offet fe WW tft
fewu7 feufe fe ure^ Hfe1 u f e w u t fer-fero U7 UU7
fedd'H u u t U H f e w , feH ure^" fetw oFSt Uoftw
u r e t w UUI UTU U 7 u f e r u t u HDLD' UL WT oftjTFH 1
^ t fewu7 feofe fe7 u i w u u t feuu7 ore uf HHU HUH,
u f e feus ureu" W 3" fetw u f e u t Hd'dd UTUU UU,
©UU7 U ^ t UUU7 uret' HVrerfe© U 7 fewu WW u t
U feuu7 U W W U U 3" UU f f e 7 >HU UTU U u f e r u
feu u u u Fret feofe u f e w I u f f e ufe" ureft Fret feu
few u t U uftuuu uffe 7 I © u f e WW u t U >Hfeu HUU
HU offe I UUU7 feu u f e w fe F r e t feu UTU UTUUTU7
u u u r e U I feu WU 7 FE-UHUT u t w UTU7 H UT W W U I
ure w u feu feut fet HUT HUTU7 u , ©u f f e u t U I u
n r e f e TO w r u u fet fet u # 11feu1HU7 u t w fetw
FU uf H uf U f e t W UU I 1FU UUf u f e , ufet UU feu W
uf u f e t ufe u f e UUI IFU7 u t w fe7 U<J uf H u f e
u u i u u 7 HIUTW u fur uru feu u t w urfet fetw
Uoftw u r e t w u u i feus feu4- fetw H # u f e u u ,
( 396 )

U M W 3" Udt»r ut fet^ U?7I feu feu fe ^


UUUTfe ifS" t^fe U?) ifeTHUffew^^FHrFferfeT $
U I ufePtf1" Ufe" U fe HUTd U f f e >HTfe : i
1. ffe H fe fe fey U U WlIfeTd"fetfe I fe i
fe U^" t f e U?> I f
2. U IT fe fe fey U U fe1" W o T W I fe7 cfU?) i

7F& fe U f e UTS I fl
3. fe I? fe fe fey U U UTU cP" UU?) ofnfe | UU?> $
Hfe ?TH >>fe UT^1" fe Ufe U?) I f
4. ufe fe uffe fey u u w u ©iiryu iff^H^
U1^1 Hfe Ut ufufe UcTI )
7
5. Hfef fey UT HH ^t UTH fURH feu#VHT fe
?7 W Ifefe"HUTUfeU>HT§U ?uff, §U?T UT HH
^t fUPK1" I
6. fe u t vru fet fey £ feud fekr fe feufe i
H f f e f e feu M1" fefrr ut UoT ^ feufe U?) ©u
U1" fefet^feffeu?)! §U?)T f »{Ut ut
HU1" fefeftl
WW u t U feu feu UU?) H^" 3" fe UT H?) fe fePKT I
HUt^H7 UcffafT ftptfr ^T >>fef A t fUUb>fT I feu^^urur
u t i r vrfet Huft fe ww u t u f e fe u urut i w t ^ f e
feu feut UTHdt fet oTUU d1" Tfet fed" 3" fefi" U
Ufet I WW Ut £ tfH U feu?)T § f f e , HPddld' f W
fe H §—, 7MUT ^'Hd feu feut UTHdt ?5Uf ofdcSl I H Ht
UTU UTU fefe tft f W feor 5Tfeu?P"& WU U 3"
u f e n r I >HUTH ffe ¥TUt fdlddl feu »fffefeTUufe>>r I
fed1" 3 >>fffe SoT 3" TOH H3H offer | feufe
( 397 )

W F W Z W T fWW £ Hdtd'd UU?FH feW, tdW'cS feW,


tJdcVH" feW UU7 £ HHH l l f d ^ ' d >>ffHB
•y
^ f e w B1
" US"
-

fife" W W H U ^ U t Hdtd'd T^H7 fHW £ UTH1" H t HHT


H?Tdt o f f e t fe WW t f t H UTUUWU ^ H B HVife ^ U 1 "
U 7 , feUlF OT uf feH <S'cSo(Hd UTUUWUT 0 B7 H 7 ^
t f t crfUS" HUt, OTt HH7 W # U F , fet 7TOOTU US' H f e U F I
Hdld' OTH Q i ' f l f W OT?7UTtW, HU MH OT ^ f u u
HHUT I feTO HU?> ofUU UU HUTd7 § B W UH OTtfi"
fife H f w u OT u t ^ o n r f i f e yftf w UTU I >HH >HB
oTdoT u HUfe feH fife H t f U fewfe feu OT Ut U ^ U
hWU I W T OT t f t ^ H H cS'cSolHd rldld'O' W UTU I
—o—

»pfu mr wwuu ?ry mrwn


<S'6o(Hd fife FU^T HU7 W ITS'

HU >HB HHJLT UT HUtcT WW rft £ ?TOOTU Ut


HUFlHW M B T>3 U fifer ^ UTUTH feU UU HUTd7 UU~UU
W UT WW t f t U UUH?) UTU5T M B Mfi{B HU?) HS" UT OTH
9 6 ' Q V I M 7 , U ^ U OTTS" WW H t ftfe UU^t HUU,
H W U t BcJ7 HHU I F 3 UU UT ¥UT W B
U f i f e 7 § HH7 U UT c^UTU oflddcS H ©HUH U B U OT
fe?7 u f u u ut cS'cSoMd M 7 UTU I UTUHt feu WW t f t H H
Udd'UcS U f e Ht © H UTU UTH TPfeU cTO W H f e Tft
B HB feu US' OT^f H H f i f e § U ^ t HUU M*fe UH5
UHU H?), © H ^ t UTU H'fdy ?5TH W rTU Tft I feH OT5T
WW t f t WW U OTT W Ut u M feU Tft UTU UTH TFfeu
*> —
.J— — '

W U[ ^ U H W U T H I feHnft H e H e H 1 " HrfeH H f e oft ^

d<H><£c/l H I F H y r o v n f t H cS'cSolHd ^ U H W U T H I Herd 1 " ^

e 1 HUH fe^Te1" feofe e f e w folOTo( TO tft e1" 1,1

1J1
ee-irdnr f r o f r o t r for e ueT^vFHt e
^fWw'Hlw t Mfvrd" eJot'fyw •fepH1"I TO w f w r e e t
nerd S TO e t e 1 e f e t n w^" wet feet offet h* ww ?
e t S TOTe e t feet TOee oftet i »ret e t efi" n t e 7 e ^
e TO fee w e r e TO e e i e i f r o ^ e Heie 1 " e 1 s

ufew1" fenre1" f e f e e fee1" e i e e t - e e t e r e t f


fePH 1 ^ efe 1 ?^ fee w sr e w t ^ e TO e ww e t e f
;
wfvre h t o TO
— ut Here* R<WTT e e e t w TO I WW e t
n e e e e e ut w t n e ut eie HTO wet orfe e e
TO fe f e e HH1" ^ e - ^ e ftut froe 1 " i TO e t e HTO
TO^HTO w o r w f v r e s o r e e T O i HH1" ut orweftue
e r e e w e e t ori^et ft WW tft ft HH1" W<? wet feet offet
e1" ww e t ft f e y e t feet TOee ueu wet e oiwdilyd
e j e e » r e e f e ^ w e r e He e e i
—o—

jm utfwe & qjft di'^O ii


g r a ^ n r e 1 owrafhra Trftra

wfxpKre
- w f r r e e t n—e e ^ e t wfee to e e t e e war
Here ore^f >ne w f n e i r o oresr ww fe1" e e TO e

TOeftue e r e e w e e t omet e t feet TOee ore^ ww j


e t ft e j e ^ r e r ypfeu w ut o f t e r o He orfe-1 M f k e n r o
OTfeMT-OTfe»r HTO ofte f e e ejeewe 1 " orweftae HE
( 399 )

U ' d H ' d U c^H fe u , fet fet ut to u, w e U7


?TH few IT )TU U ' d H ' d U1" U J W fe >H T §U T UI
» f n r § f f e H>f d 1 H 1 ^ ferfe1" u r u f e r U TOUftUU H U
H'dH'd > > f f f e ^oT ^ UfU ^ H fefe"
U, fey £ UcT fe ^ f f e ?nft SfePtf 1 " fe >>ffKd s^oT
UTU fes fe d" UjUUfet ?TO fe I >X*ftU § UTU ^ > H T f e t
H d ' f y d 1 ofU?)t U I f f e UcJ"r U UU7> Hcf UU^fU1" offet
UUd" UH fet U Ufe 1 ?) U 1 o f f e t TO UTU1" U t §
fHUlF§" U 3" H T ^ H f e d offer few I W U 1 " S T O d" § U U U
feu U Ufe Ursft C^fet HHU feW u t ) ?) WW Ut 7F7S ^ f e r U
^UfeU 1 " HU offe1" I
—o—

xwhr >hs irefu mffu & tr&hfffru


n r a t ^ f e t H>fe fnur n t ^t

HHU feW U t UTU7 U t & o r f f e HUT, " U t fet'


<VcSofHd MrfUPtf1" fet W T H oft feU1" fe^1 ?)Ut' U f U ? "
dTr WW U t o r f f e HUT, " w f t " U1" UU fe U f U TF U U f e
"U ^ t ufeH 1 " U f U U1", "dHt d 7 Ufe 1 ?) U t HVR-fet d" U^XU
U f U U, W f t oftUTO U t U r f e d 1 - HH U f U U \ U U HUUt
W 3" fe H # l " fe o r f f e HUT, " U t fet' fcSH'cS H r f f e
fe^ ?)Ut" Hfe^H 1 " ? " U1" UTU1" U t o r f f e HUT, " f e u u f e 1 "
H r f f e § U U H r f ^ T U # U1" fe § Ut ftSH'tS H r f f e V f f i w
U f e r U, W f t ' fe UTU *d UfUH1" u t feu »fd fe1"
feUU H r f U W U f e ^ UI FTUtW Ut Hdld' UUH?) ofcfe
HUlutM 1 " U?) I" UU U fcSH'cS U, § U W f i UJUHfe
MOOJ

W O T U U H U TF, U dldy'ctl feut U: ^


F^UUf cTUfo IfW AlH'g II $
H W f t o f f e t of>fet W fferU Hrfew U, UTU UTU feu &
offet W U, UTUUt UUt U d J d y ' S l feut U :
uuur H3t fkfew ctmf hw <*>1h'£ ii $
w f t djdy'dl uur-uur w w orfe UT, u fet f i f e \i
fezr nt i UTU H f e © uju, w f t UTU UTU fefe u t § ut Iff
1{UIU uru^ >feu u 7 1 ^ ^ fe7 uruu ujuufet Iff
*U WTO oTUU TF I w f t fcSH'cS fefe U ©HU UUt', PcSH'cS ' fi
feuu u1" u u 7 u f e u r u u r u u U1" i u u fen u u f e t WOTU f$
w f t fcSH'cS feuu H f e w U: f
^SUU? ctufk
uw AlH'g II »
7F?>oc Hsf fkfmr cmf JJW Alwe 11 g
• « n r « ^ ^ ft ^ A. « r* At a? i>
7
u ^u wfet HHUfeurut orfuu, urft HUTU f w uut {
^dd'Qd Ui- W tft urfeu wft HUTU ^t ^dd'Qd U+, \
Hfet UUJT U U1" U 1^fet «cdd'0d UU, Wft W feu ^ U j
^ d d ' O d U+l UfeH " H f d k ' c S U t H H n f e t ©UUU fe
^ U , feU feU H f e U 1 ^ ^ U , t u U ^ U U f e r U U t HHTUUt
U i U T >HUI H feU feU U f e f e UTO feu UUH UT UTU H'TdH
U t UUcft feU UU UT HUUT, sM^cS' UTO >HUUTH UTUUT UTU
HrfeU § tUT H ^ r 3", W f t fair U W r SoTU UF, UU UTO
feU ^ t fes1 HUUt U fe HT^r fe feUofet U, Odld'dl
W f t UUt' UTUU, HUTS' w f t u u t u f e , u r f e u r u H f e fe ;
fet UUt, feU feU7 W U f e t HfeUTU fe f U U UU, ©U i
f f e fe H ^ r ^ UHTUr i f e t ^UUT f f e r U f e 7 U I U
W U u f e t HUTU feu ^ d d d 1 U, ©U ^ t Hdld' U W
Ut H Ut W © u t W UU I ©H H f e WW UT^UT W U1 W U 1 ,
(
_ i.°JLL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
WE HUtft W Hdid' UOT UT W W © S " OTt UUH ^ f e t
u f e ?>ut, h u t u feu w UT ^ t ©H Tftu w SUTU f d W U
US1" ft >HH Hdld' £ u t ofUOT ft, U U W Ut few UTU5T
H" W © S " H1" Hdld' f W ? ) ft Hfe 1 " ft, H 1 ^
UUUHH Hdld' U 7 Ut UU 1 U, feH oTU^"lfHTUT Hdld' U W
ut UOT sr fowQVlw u?j 1 UTUUWU w ur UH Hdid'
OT^oflddcS H S U t W U?), fOT § ^ t f O T u f e W feOT
cSUt UfUH1" I UJU TTOoT Ut HUU ft W T HoT UJU 3 UTUT
^Ut feOT, OTT W feofe UUT H, feu ^ t Hfddjd
f^nrOTU1"ft1 ujuufet HHUT ft, u ^ f e u u u f e u f e fefo
srfet, H f e Ti ^ U U ufet II H, w f t UJU UJU u t HUWU1"
W O T U H U T U W J PcSH'cS H'fdy U M U H f e u nfdoCd feu
UT, feftu ?5Ut, UU (TOOTU feUOTt OT5" ftS" oTUSf W f t
fen BcfT UJU u t UU 1 feu u f e uft Tfl, WW T^Ut HdU'U 1
UJUHfeW^TTOft I UJU HftUHUt WW ^ J U ^ J ofUU W,
W% feur UT u t - u r f t W WfHH ^ f e w ft MH MUT Hdld'
§ M f e d ^ u r 3" UTU HU?ft 7P~E H ^ t H 7 ft I H1^1" OT ftt
OT1", oflddcS M B HUTH7 § UJU HftUU1" U37> U1" ft I
UTH1" Ut U MfeB UU?> HS" 3" UTUft Hfet HHU feuf u t
•» — —

HUH UH UU M B cS'cScMd HUT UU I U f e w B W


UT oflddcS Ut UTHUt OTU Uft, U UHT MUf ^UU 7 feP ft I
Ffet HHU feur £ HU ^ t HTU1" rft OTW HH?) UOT©S"
d T d d ' t f t o T U f e U ^ t cScSo('i' HftUHUt oTU^U1"
HoT fifeUF, fe§fe feu cScSo('cb' HftUH UTUUWU U
ftfe-UTUft Uft H?) I H H fecj1" £ OTt ^ U OT t f t OT feftt
u f e uftnt W ww u t urfuu u w few, HOT WW OTOT
UOTHt H5" ft, feft cS<So('<i WW HOT ft# ©ftt cScSd'd'
( 402 )
= r
W f t tTOi PlJU H ^ dlddhdl UTU UTU H'fdy § frot
U e^T ^t ofturoOT?FU# UTf eTU H'foy £ UTU TTOOT
ere^oflddcS offeWOTWd pHdrf) HHt'cScSoCd' TFfeu
ere et ufeOTUu, e nfddjd w ut ere e1" w yntw
TO, OT e ?F rF TO TO fee OT?F u f e felW, U'foMd'cS
fee fee e WU e * e r o 7 V#UF, FE§FE:
tRF WJF 3ZF ^Wll
feHOT5'©U:et>HTHTOfeu?>u3'l cS<So('di H'Poy
UTU ?TOoT, e t UTU UTU TTfUU UTOT TO d" fey 7>
ITdV HHU Ut oflddcS H d ' f y W OT I W rft e1" UTO TO"
sr wfet Hvfe few e t S n f e UTO feu1* e >HUT e 1 e e 1
^ t oftUTOOTOT?>UTU UTU ypfeu T> HtHOTFUt HU1" UoT
$ HUOT??i H>fe few e t u^? ^ x r t w uruft e ujufiftf
TOI FEY-E1 W E T u u e F W ? N T E f e u ? T O O T R U
w £ ^ t ureut OTe TOI Hnft wftpxre e e f e w e t
TO uut u i u 7 ^ e1" Hut?F u e nfe" u^h e urur fee
efe1?)OTTUUTOI UTUVftTOOT5TWW et Urfe Hd^
f r o ueut e u § w ut eure1* ?rfeu e fero7?) OT
NR^E TOI
—o—

>/§" wfuw oiQd ere OT//


TTOt q ' d t d ' d HSrra" fHUf t f t F t

e e 1 w f t w r e efe 7 ?) ott uu to e1" ww e t ot ^


fe?F ureOTre?rfuu e fyHcS'cS ot^ to ereTOI feor
f r o ww e t FYWCS'CS OT UU TO >>FDfeuuTH?rfuu e TO
( 403 )

U OT VTU-VTU 3" c ^ F H U H ^ ^ f e t ^ HfelW


gTHt»r u fe 3" o r f f e H a f t ^ r , " j fe fet1 ?rfuu f f e
OT H W U?7, f f e f f e H3U T K J T , H1" W tft fe 3"
orffe, Hfetu ! feQ1 fejt § fet fe 7Kff, f f e
dT UTU ?TOoT U TOUTtW ^ f e U fHUf U?), TO HU?) Ut
UUfet ofU fe U?7, f f e 1TOH § fe Ut If u f e t U, >tfUT
HUH £ iTHH U1" ftfer cSo|H'<S offe1" I f f e Uf 1 " W tft
Mnf feU T f e U f f e fUH?T?) oTU UU U?) U fe fUUUTVT
& fyHcS'cS o r u ^ u u u ^ i f f e f e ^ i ' d ^ ' d H i H f e u f n W
tft u t fcfQdl Ht f f e § UH1" fe fuw fe UTUT tft ?) feu
feHcS'cS oTU?) ^ f e ^ F f e r U ftfTO H#U H Ut u f e fe
i f e r H W 3" Ufe 1 ?? U t fe»TUt oTU HUt U feTU § ^ t orfu
f f e 1 " U U f e " S f e " VTU-HTU ^ f e u UoTOUTU ^ t fefe
ofU HU, fUH B f * ferH f f e o f e t feoT fe1" U fUPH1" I
UU 1 UTUT t f t fyHcS'cS oTU3" ^ U H fe B1" H d ^ ' d feUU £
feru & ?ro h uru1" u t £ feut o f f e t , u t UUH^ U
3" B U H - l f e t SoT 3" H ' f e G , B1" fecJT U 7 f w u 3"
UW tft u f e t feu" feu B U|U Hrfuu u t u u u t feu ¥ f e t
feu fHUT H offeu?) HU oTU^T ffer B >>TU U f e 1 " VTU
3" f f e 3" ofluu?) H d ^ d ofU?) HUT, B1" f f e U f f e fet
U H ^ f e t UTU1 t f t U H T U f e fe1" B H?7 f f e
H d ' Q d HUP" fe fe ^ijfyfr uuf U n f e ^ 7 ftw U
UUTUT t f t % l F o r U ^ U T H 1 UTUT t f t ^ H H t U ^ T ^ " sJoCs-i'
fet fe7 HcSUU U U f e I f f e feu1 U fe f f e fe ffe
£ y f e r U f f e UT Hdtd'd fe U ^ , UU f f e H ^
FLPHTU 7; TO H^ut fe u u r u 7 u t F^NR ORU?) B1" fet NUT
U^T^^oC^' u w u r f e u WWU^UTUTtftTO^US"
( 404 )

HUF OT M d d H ' H t WW t f t 7) fewd1 UTU3" for § TO HU


few o r f u u TO fe uTuvrt U d" H f e f w H Hurt U W U
H^'td'd § ? F H H UTU d" fed1 ^ U t HHt HOT 3" H W # ,
W f t ' g o m u t u i f u U H T O T O ^ d ^ ^ ' y l HTO HH U f e W
orfUOT u t UUt OT HU1" UHrffew few U I H ^ f e fHU U 7
fUOT HOTUt OTOT Ht I W H t f t £ H ^ t % I F oftdft U H
US" Ut HHt HOT UT few@UT ZF OT feu H^'td'd TTO
H "few OT3" H H ^ U UT HHt fe^oft W d H ^ ' U ' d
£ ur^R feu H^T nut D" UH^fet § TTO H ut wnm W
fUTW I HHt felOTH feU IF UT HH oftdt OT WW tft §H
Ut HH Ut HHt goT Ut HUU HH UU d" dH^'y) § TO HU
Ut ^OTOTUTFU feOT d" HTO oftd1" feTOH orfuW ofU,
UfU § Ud" UHOT U, UJUTOtUrUOT U feH Hf1" feu oflddcS
1
d" » f f e d HTO oTUST tl'dU'd HSUU fety tfts £ •UHcSd
>
U
UT OTHH WHS" WHS" d" H f a W S " W UTU I
HfeWS" TJWW Ut fdlddl feU HUTOT 75" M f e u ITO
offer TO HUTOT fcSdcSH oTTO HUT UUtW fe@fe U'U7
tft fed^H Ut felft UH Ut HUTOT fed^H oTTO ^HTTd
tfW'cS feU WW U^ftw oTU^F HU TO d" dtd'd' HUUJU^f
H ^ HUTOTUTOd" UWW Ut TO HdU d" UTU HdU U t w
HOT tTO HUTOTUTOI feH Hf1" HUTd UTUU-oTUU UH
OTHOTUH W©S" HUTOTOTOT>>ffed goT UT feW HU
U f e TO U fbT HUU HOT HOTW©OTfeW B HTH7
tft Ut HUU U-UOTUUUt I HfewS" U t w HUTOT £ OTUU
UU WW tft cS'cSoWdOTITHW UTU I W3 ut TOWHift
cS'cSo(Hd Ut offetl i r f c w HUTUOTHUU feofe U f e w
d" » f f «es d ^t ur^t HUTU £ ^ f e w i —TO f r o - f r o »ffHd
»s
( 405 )

SoTZ ^"few Ut fdlddl ^U UUt U U cS'cSoWd HU U


UTHDU'D 1 U F E ^ ^ D T U U ^ H T T ^ U ^ S L UFEW
^TOfeUHUU UUUrfe U 13T ©ufe TU UTH Wfe ITU1"
u HFE u HFE HU ures" irut ^ ^ IFH ufe uu,
©UUU Hret UTU fe HHret oflddcS fe" ufeu1" Ul H#U
ufeu ut HHOTUt U H°>fU UTO ut >>fffe >tffferutw
r
u>>Nfe^o{'rywufe
s
uuf^u>HlHUSor^
0 ss *>
fV>d<SH
1
ureur UUUt fer U IfeHU^T ©UUfeutHdU'd WOTU
ufew HUret ufet U U fHH uluwu feuu UUU HTU
©ufew I
—o—

Hfe" U OTF tFEffll


TTOt TOHt fifuf ^TO F t

fe-fe fUWU ure 1 u t UUUTHU ffeUVTU UUI


Hdld' W uf HT¥ ©U1 UUtW UUI U r e r u t W f e WHS"
u 1 ureu WH, u f e r u ^TOt UUjr UUU feu1" U UUHU o f f e ,
UTUT u t u f e n u - u f e H u fe ^ r o ure u 1 ureu w ure,
feu US' Hfer ut UUJT" UTU fe UU UUIfetfeoTfUTO
feu o f e r OTTH fer Ht,feHU1U* HUT ^TOt ^fet UU1
Ht fe©fe HUT U1 fe1 feW Ut fHHfeufeoTW fet
fet Ht i uret ^ret w ut uffeu-uffeufeuw ufe
HU MU ofet fet feu ^t fUTU ufe HU I WW Ut feH
UUjr >HU ofet feft feu fUTU fecjr feu Ffet oft
TWU U US ftfe feH U1 UUHtfeWU W HUtW U1
URTU FU" uffer, UTU1" rft UfeHU HU Hfe Usft HUtW
( 406 )

w N W F ^ I for ft UJU fee fee1 ^ UU VH1^ to


FEW I FCJ TO 1 9 6 2 T 2 0 0 3 HOT I F W HFE 3
unt wfeu1*u, HTO ?*uf FEE7, uu fro 1 F F U, feu
M W , E/ '^CV E 7 HTO U I
—o—

Hft oft fzs yri'^dd'd' II


F R f t ^ F t U H t fHUf UHH* F t

Hdl'Udl nfeu e7 uftre ^fewu eretfeu1H:


uutfeWwiret mrrot § w TTOOTHU wfewi
§TO" w et IFH w u-u $ u?>et oftet, "et nret
uut § ueu1" JTO u UTUTO,>ne ear yeu e7 HU ?>ut'
efew, f^ru7 ofu yeu et ere HOT i" e7 ww etftuu?>
ofte7, "UTU ^RE ^re, tfe ure e7 wfee ^ we feW
ne i" feu e Hdfdw e7 w e w # wu TO, fee1 w
TOU e fee i ee ^ H H H # e7 UHH fee e TOU UM
fee TO Huftw § e fee, e wu uet-vrot ft sor
wui WE W^FEfeuTT1"e wu yeu ft e?^-r few fen e7
w et e1 ujuerofeWutrfew 7PE ut HTO ofte
eure ere HHU fee Ht, e enf ene feu ut e UTU e
uV WUI H feor HU ft e?)H E few U eHU7 W E%UF,
HH eg7 ut ufew, HH7 U7 feor UU TOU ft e?7H few I
feu nut utffen Hvrau ww et e1 uut i
_ __ _ _ __ _ J±°1L _ _ _ _ _ __
WU oft H37 HU7 WHS II

H ^ f t Tf\ oTHHfe F t

fen e t ueTjVFHt n t ?>eTe orHHte e 1 ww


B

et e yere Heft Hdrd'd hu e r e ^ feW et nerd § t t o


w ^ <s'<so(Hd TO Me w et wet feet oftet fe nt
OTTU oTHVftd" eeTO fe et f^OF OT, Hdld' WU et § •s

w e OT eetw TO, yere feft fe otst w et ft feet


OT wet w t h t o offeTfeerft fe, to st fewet
OT, wft' e r o fee ot eretn w7- ^ udWi e7- ot td'd'd
feWTOe r o TO ^njH etOTTeu e f e w
*> —
fr ^
OTTD7 § efew fe fe ww efee feW et TTOOTOT
(Hdld'O ) fee1" WOTTOe1"OTTdFHTO UH fefw
w t fro-e 1 ^ HTH1" et et OT?7 weftw i HOT fewe
ww et w f e eeet r f t § w er TftOTTe§ fewe
ee i fee ^t uresr e few?> fe e fe ww et e ^t
fe OTe TO (HTOT efere WQ'-D e1" fet OT oree) e7"
H'fdy nt eie efe H'fdy et wet Meem OT^, eorn w
er f 7 ^ eje H'foy et wfeiw w w e et OTe TOI Ht
OTTe e r e HH nfeeje1" wet w e ^ OT^, eoowH1" w
eeet i f t HTO wet e r e i r e I fen HHOTerere feW
etftTO1"wer fe hth1 et w ee to e1" fee ot Herd
w er ene fee ^ e feu ww et § w fefew, fen
ww et ft ejeewe 7 H'foy feu feor ere ofet Ht w e
oftero e7" u^re ewrfew nti feu1 OT erere few et
ww et ft n e e et WH-Hfeore w er nt ?^eie u e e i
e f e w feewH e ?rw feeTF et 7 fet fe ei
( 408 )

feu fet U fe ^ f t M f f e f f e v f e fe^r dU


HUP" 3" tft U7 Od'd 1 offer d" f f e 1FH # ifer^
JF 3" Hfddjd UoTH o f f e tdfe'cS ttdl'Gd HU fe I Hdld'
Hg7 HTH orar oflddcS Hd^d o f f e >tfd W rft U tddHcS
3" WW O b ' O d fetW HHft^l
—o—

wufr?> crfew imfe & nufe uiftw H^'dl 11


TTOt g r e ^ T H T W H^ 17 f r o f t T ^

f f e u f e t fe v f t u M M U VPHoT fe-fe yft 3IU


dddify^ H T f e t f t u i r ^ T O i m ^ d H w w w
w Ft uru dddify^d H'fdy tft u t w u feu ufe>>r u i
W tft t f t HHd" W 1 " fe feu d" fet tddH<S fer o f f e
f f e f f e " fet fe fe w f e I F 3 UU 3" fe irfe^f 1 " d"
ofldd<S ^ t fe1" f f e I UU 17 f f e fe § ITd1" *ffeP>T"
d1" fe ttft»ft £ TO <5T Hoffe yd'yl fe W tft § W "
TO d 1 fet fe feU feMfe1" U f e I
ipfetoTHfeUH: iHH^dfeWtft, HQ^d'd UUfefafeW
u t u 17 feV TOTO u ^ fe tut ibftw £ fey feu
T
Hfetfe oTUTO »fU ffefeWtft, nQtd'd HUU few
tft,TOUTUWdTU few tft, Hfeu UHHU few tft,
fefeyu d 1 » f e H f e r u fe1" few tft, U fe fife 1 f f e f e u
U 5T rlriUdTO?ftufeUP" 3feUIfeyfeu^f1"£ W
3" UTU1" tft TO fedt offet u t f ^ n r oTU3" Hfe fe feu
U UTfe UUH?>fe§"dT UTUT u t £ UoO-T offer fet >Hfe
V^>>f1feorU>HHtligxJid"i I feu Uf1" ut offer few, » f f e
( 409 )

ITU >tffe offer feTW U sitft u f e t w WFtW U WW tft


U H S W H HPdo('d UTOHUT UTHI f W U H ^ t f t U U U t
t f t H f e Wife ITU U fe U U•v UTfe UUU

Ur fetW
U HTH1 tft U US HfdoCd UTO HHU HTU U HUTU I
fUT U © U f e Ufe UTUft ^fet feU few tft UU1" U WUUt
offet ©UUU oflddcS offer I ©H W U^XU Hre7 tft U WfVTU
UUU HU offe fey feu U f e w fe UTU WU feu HF U
^ t UTO UoTH HUS Ut Ul
u u wu u u Hf H^fty crt? uorik Hfoir IFZIW 11
H ¥ "U ^ t UTO U :
Hsr fm?> & ucQf $ wj wftfc djwn
Ht
•s
UTU
— —
UTU H f e U t f t SSU UUTU
*
UTU3" H f e 7 feu oTOUTtUU
Ur UoTH U I U fe feu ©Ut UUoft UTUU7 U, U UoTH HUU1"
U | H UoTH HU # fe©Ut oTU, UTU feUU1 UTUUF I UTU WU
^ t UoTH HUS" ^ r f e W U WW IFUU u f f e t w UUI
feH U^r ufet HPdS1 tft U UTU UUUT W UUTH V f f e w
UUHUUTUcS'cSof US'UTH I dlHfd W U UU UTU W, UfUW
U UtHU UTU U1 UUTH VTU US US 7 ? W u f e t U HTOUT
US' UTH I feH Uf 7 Ut UTU WU feU feH U WUS" HTOUT
U7 UUTH vffew ©cj7 U Ut UTU7 U^UU ^fefejf 7 IfeHHcJ7
Ut fe feU ^ t H¥ U" ^ t UTO UUTH HUS" Ut U, feUS7
^ t WUS" HTOoT U7 UoTH HUU1 U ©Ut fe7 WJU7 ITUU
UTUU7 U I fHH oTUUt HUH UUTS U uf fe©UtW UTU, UUTH
vfu U fet >HUU ITUU UTU UTO feUUH s t ureTr U UTU
HU7^ >HUT-feT UUUT11 dd'sJ1 U WW ftreH7 HHU U U
fHH HVT W UT f w u Ufew U I fet fet UUU WU UUS"
u u g u H u r e t , PcSdcSH u u f e u u u s t U UTU HU Hfer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J.110 L _ _
HOT ft ?FH li urfu WTlfZ HH1" sld^'H 1 H H7> 3" U HfoT I
OTt HHT WT OT HOT US" UTU MUT MUOTH OT?ft ft, UTU
H d ' f e d 1 OTUF I
feH OT^ UTU £ MUT HUT HHUOT Ul fUH H ^ " HTU7
Ht £ UU ^ t HUH H 1 ^ UH77 oftd" OT TFU Ut f r f t M^HU
H f t f t HUH UH UU M B U W rft § fEW TFUt S H £ H3"
MHU HfdoTU ? F H feOTM o f t d 1 OT WW H t fHU ^ f u t
UU H?) ©H HUf 7 OTUH W UTU I f t f t ufetM 1 " WW rft £
fHU WW Ut OTUH ftutM1" I feH f H 3 d" feH j§H § 7TOOTU
Ht § H Ut feu1" OTS" HUF I HH^ftHH 1 " HSid 1 Ht feu WW
H t H HUHcS" OT?> M 1 © ^ UfUH H?7 I
—o—

HH&W& dd'^d tfRcR? OT ftfe" OT tffmwg' oTWW II


OTtft feoT HHW>F?> F t

W H t Tft (SUTU Ufe 1 ?^ HUF UU H S OT feoT HHHVFS


£ H?Tdt o f t n t Ufa t f t HUt feoT H W F 1 ^ H?Tdt ft fe HU1"
fe^-feoT HOT ft H HUH Uf>FU UfUOT ft, ©H £ u f e f e u t
Ut>FUt ft, vf ©H OT HUH feOTH oTUOTfew U UU ©U 3 f e
? ^ f t ftfew I W U H t OTt ^ H H (f^RF) OT fe ©U
U H f e OT WW t f t orfTO HUT" fe feft HUT feft OTHt H
WUS" UTU OT1?) HUfe OT W5 oTUOT M B OTHt § c t f d d 1
fe UU1" fyWcS'cS OT Ut W75 OT Ut M B feoT MSHUT UOTH
H Ut OT1^ HUfe 3" feoTH feoTH UHU £ H 1 ^ oTU I HH
W5 UU7 xj ^ f e ^ t © h HHTH § ft UT ©U H H HHH feu
U1" Ut UU H ^ t B UU UH ©H HHH feH WU-UOTd ©H
JLLLL _ —— _ _ —— —

Hi ft few otT Hi £ ^t oifod1 fe w - h w §


x ^ e o r i u w O T w e f e u w ^ ^ t H U T e orfewOTi § h
HHWVTO £ HTO TO fw ut ofte1" IOT1??HUfe e 7
HUOT^7fro7 W3" ?TO Ut W tft et HUTe ^t OTe1"
feu7 IOTHH UTW t l F W tft?TOofHU W UTU e 7
fej ^t WTO Hi § cTO W cS'cSo(Hd wfew e OT
tft ft feee7 offer i orfro wur, tft wu ft u^t f^m7 oftet,
HU1"TO7froro £fe ufeTWu e* OT et £ §H £
HTO OFFER fe TO W W § TSUT i E E EU 7
vfe7 OR?5H etw K W tfew ORU e ee" HVT fro feu
TTOoTRU ^t Ufe" >FU e 7 fewOTI
—o—

JTU 5T fifor few Tjfk UUHII


feor UH HHHH1?)

Ht <5UTU H7^ tft e TO W ^feorHHW>TOftUW


oftet, et HU e fewu uuTOWJ ufro fewu e 7 feor
vfe7 u, et vre7 HUIU ife urut we eHut §Het HOTut
H7 §H 7TO HTO WBet U, H e HU1" vfe uue ut
eut u7 Hfe e ^ro ot, nfe wu e 1 toh ot u#, e 7
HTH1 tft £ HTO offer, WP" >HUt tJW orfuWOT3" TOH
et HW tfewOTIHfe UTU H^UH eHe TO:
UBWJU ffeW feWUfft TJW BUT II
E WOT $ f f e w U, WE orfew OT E 7 HHWH7?)
i nfeurofeu71HTH1" et £ fen ft frofetw e 7 w e
S <s

fee1" HTO ofte7 fe feu wrot ujuwret M i


( 412 )

u fet', ore »for ^t w nut'i fe § f e u g F ^ w u


^ d d ' f e W Ui" U[U H f e t W d UTHt, fe Ut TO U f f e HUT U1
UIU I U f e fet1 f f e f f e » T f e t Uld^'tt) U H§" § ?TH ii
H ^ >>TTfe>tfT d" WW rft § ufew fe UtU U t Mnj" ut 3
Ut UUB felT U UTUt U W ^ W UTU feu few W 1»
rft" TO U 3" orfUU fe W ^ U - d ' ^ ' d § TJFU orfUM1" fe d" 11
f f e UTU TTOor U1" UTU U UT WW U I feu ^
d'ddl ¥fe»fT oHJI fe £ f f e Ut offer f f e 1 feu fet WW 1
U t U Ufer?> HUTU UU, fe f f e d'ddl ¥UU UU I f
—o— |-

few feW HU?U W&kll |


^ Wt U§ft tP^II
TTOt i P t f e t t ? t

UTUT ut U f f e Ht 7SUTU feu U f e 7 ^ HUT UU U?> d" i


feu1 U UUH uf-feu w u t Ufe1?) feu » r f e HUT UTU j
>HH § U UTUT Ut U UU77 H^3"U#TOUHd" feUB7 fet 1
UU?> ^y1" § HHU (5Uf Ht ^ r f e r fe Hdtd'd HU td'd'd
feW Ut feu1" oTUUT ^TUHt feU HHUT feu I fe feu Hf1"
Ut feU ofUUr ffer § ?TH Ut UHU U t f e f f e fedt ^t
oTU fet fe UTU7 Ut ofe Hfe feTUU feu ^t UU?) u f e ;
d1" UTU1 rft ^ TO U ^ orffer fet ?JUt' fe HVF oTU UT (
MfeUT W feoT ^ U >Hd^'d ^ H f f e WW tft u f e t w
H 3" fe oTU^" UT UU H?) d" feH H^oT *d U 1 ^ Ut W UU
|

H?) feU feoT fUTUrF ^t Ht W feTUU feu ufe^F Ut


i
T T T
>K ^ U Ut UT feu H f e u £ UTU ut f f f e r rft >HU
7
( 413 )

TO oTUUf feH fdldH feu feoTU U UU UU, pHdd 1


IFUUt W U rfl" U HUUt oTUU1" UU1" U WFT ©H U ddHcS
U fe U1" WW tfl" ufet f W ©UU Uf feTUH feU TO UTH
U WW t f t U ^ U 3" ITUUt UH fe > f e WW H t U U S
W U U T O oTUHt ^ f f e f e w f e U T O U f e f e H U f e u
H r f U H ^ t ^ U H t W *U TO UTH fe©fe feiufew feu WU
Ut ^UHtW *U TO uf fiffew TOU TO U W t ^ t fey
A n o o r» v r r> « A • «•> o «
1
u f e w U ut fefUW feu " U, W WW tft U ITUUt
fefUW HU o T T O fet feU1" W ITUUt U Hfe u t w UTO
UUoTU 1 " fetw U UTO ut feu ^ t u f e w fe © U oTU H U 1 "

fet ©U HU1" W-fU U >HUT-HUT U, UU U1" HUrffe1" UTUU1"


U, fe UUU U u t ©HU orfro WOTU WW u t UTO-UTO
dld^'sl u t w UUfetW f f e f e t UTH I UU HU Hfe U f u
fe u f e w Ut u f e u t feor ©UTH ofut fet, WW Ht U
UHU WHt U+ WW tft U ITUUt t U f e w uf O'dlHl oTTO
U1" oft UTUU Ul
feH U >HUf WW H t U1" fyH'd 1 feHS" ©U UHU1"
U f e H Hfe1" U W f e t © U f e t ofut U, feU U©H ofut U
u t feu TO ww u t u n f e f r o f e w u i r u u t feuu
U fZWW o f f e r u t feHTUT ut U^EUt U WW tft fe
7
fewu o f f e " U WW tft orfuu dd'oM UU U U ^ W Hfet
UJUHfe UTO ffeu 1 " U, H fet u f e w U fe fe uru HU1"
u u t , HU1" wrr-FER u , u u u fet ©urot urut u t UTO uffet
U fe feu Hfe1" U W l f e t U©H ufut U, feu UTUHfe W TO
Ul UTUUfet feut U:
few /5*W orfu jjufu cTWWII
3@ wf U§H % 7> WWII
( 414 )

for HHt HUtU § W 7 ^ few-few HUr-UU 7 ofe


H f U § H feU ¥ t SUf rTfet, Q'dlttl H oft VFOT OT ftfew
ft H OT fedt, feH H J 7 H 7 U § H HH SUf OTHt I feH OT
feOTtT UU UTU OT Ul d j d ^ ' d l HHUt ft:
HOT TjfSUJU HS?OT Ut H Wfcll
fesifdW H& UW ufu WUUTUOTUHfe"//
UfU 7PH HS fc&few off U§H UUT II
TFTySC Hfddjd fSW fHtPfeW
ftm7 uu ufew mujn
feH OTUf U©H UUT H t HU" HU UTU Ut& ft, HUtU ofUOT
3" U § H SUf OTHt I W U t WW t f t H U H S HS" Ut HUH
HH ftfeW, orfUOT t f t W H t f t H H § feu SOT SHU 7
fefew ft H ITHUt S feU UUTHtW feU H U t W H fe^J7
feOTU7 § HS" UT WU Ut HUH ftt UH UU I US" H W t f t
S feU7 fe W f t ' US' MUT OTOT ft, HTft W l f e t fiffuw
OTUtUUI fedcS' U H S UTU3" WW t f t W l f e t u M feu W
feU^HMUTf H f e ITU I H^UU HU UTU3" W t f t OTUH
WUS" WHS" *H W UTU I fe^f WW t f t HU OTS HUt U f e
*H UTU M B F f e feH feHHtW B OTU PdcVd UTU, HOTHt
HTUT M B HTft HHH *B W @ H feft >FUt HTUT OTt OT
UTUHWU7 ft, feft ^ U ' d H ' d S H f e t sTUT HUt § HUHS
fed" H S , feH UTUHWU, HTU7 H H B U U ^ t OTt fefBU7HoT
UTUHWfuW feH OT Ut oTU7 cftUBS oftB 7 I feH B f 7 UTH7
t f t S Ht SUTU feH HUTH feH OT7-oftUHS B 7TH U f e t
OT UOTU
•s
HOTfewi WfHH MfeOTUtW S
S
MfeB

— HH Tft SUTU HUF Ut WW S'cSdHd


7
c u r f e w I OT tft W
UTU I UUS>FHt B HUH feofe ftfew UUSHfet H H 7 MH
__________ ( 415 )

"3" WrPJW fe 3 U^t et fet oflddcSTOOTFI feufet


feuwt nt fet Ht e fefe yro w et £ fe ufe ut
fee § HH7 tee1" i TO fere |> ire1" wure *d" Hdid'
tfl^'cs fee w ^ O T 7 odddcs e 7 66'0<t wurtwi
—o—

OT oTOT5? UUt Hfc II

TTOt H7>fet 3 s UTHtH fHUf F t

f w u w et OTUTTO twenre TOI TOfet et


OTTd HTH1" et § feet OT 3" H7>HUt W UTUt H HUTU^
^t did^wu7 H'foy e7ufewfep>Fi feu utut urutu
feW et TOI feu OT OIfe fwwfe TOI ee1 u ^ et
fee H7feuOT1"OTUUTO,HU ffe 7>TOfeeW^H
unit MdOTTd"feeorffeOTFHHTOTTdWt feH e
HUTUOTfOTtfeTO1WTOOT1"'d' dfdd1 U d"fetW^e
uu ^tfefep>Ffene1 ©fed ofturo ufew >ne ww
et 7> WFED" HTOOTofte, HTOOTfeW-OTfeW"UJU
feuu et FFE7 e fewe MH ue?? ofte HHJ fere et TO"
e ^HD UTU e 1 UOTH u , 'UTU HTU e t NFE© HUTU UTU1"
oft fe Hfddjd et etfe1"HUTUTO3"OT?ftefefet U
e HUTUOT3"HTFUt H7 HUTU Utfe1"OTctfifeuft I UTUVft,
H u e t fe UTU u t u feuu e HHOT H e r o e r e t e TO I e
1 1
wif fro ufetn w sore u", e " UTUfeuu£ ^t OTT
ERETE1 UMEDIDYRET E ^T YU^YU7 W-RW OT?F
erute1- u ifeuere1" w ^ f e w § fewetw to, fen
( 416 )
^f

Ut UTU fefe H s/ '^cV W U f e t >HU d l d ^ ' d l ?TH f w U


u few, fe £ h f ore f f e few I feH oTUUT feut oT5"
W F H o f f e UTU H f e r U ?SUf >HUTHT W WfU
I f f 3" fep>fet o W ' Q d HUT feU1" U I fePtffet W feu ^ t
>HUU U^" WW U : few, HHHU feu H d t J d 1 f f t , § U
few Ut ?>Ut I feu oTUUf feu feu ^ t UUH feptffet U?)
feu# h u crfe 3" H1" h ^ feu u?7 vu Mnr djdy'dT *H
W f H ? n f t oTUU, ^ H H UJUUfet feut U: '
^ U Wfo cTU II
Wtt rTWS tJ7TH HU II

U HUfeUU1" ^ f f e f f e u t ^ u 1 " fe7 U fe U orffe


U?) fe oTUUT ^ t fer^U U?), U f e » f f e t fe o r f f e UUH
U?) "UU oTUU ?nft UU W d l d ^ ' d l *§" WTH ofUTT
U UTU UTU H f e u § UUTU UJU1" oft fe H f e 1 " U >HU
UIU UT t f e UTU UT > > f f f e -goT ^ UTU ^TH fe | W tft ;,
£ wr ftwu (TO uu?> o f f e fe ufe 1 ?? u t H H n f e t w i
U r W UTUtU feW t f t £ f W T U feu W 3" H f e f e ^ UT
UH5 1 " HU oTU fUH1" fe WU feTH U t fe^" H HH?) U1" j
UUH IgUoT fe1" U, H W U t U UUH?7 *Ut' o f f e TO, >HU 1

"UfUH fe?7 UUH?) o f f e U?) I UUH?7 oTU^ >HU ^ f f *f e UU?7 j1

HS" $ H?) fcSd'H U few I f f e oTUS" U ^ u t U UU?P" j


I,
HTOUfi?" »fe H* »fffe ^ I UTUUfet »fe
UTU UTU Hrffe § H S I VT Hfet HUTH TO U1^ Ut § ut
>*Tfe»r" ww" u1" 1 u t u t ut uu ^t ifeu u1 feurro 1
1
& T feu H?mut ^ t UUU UUH?) fe u t f^RTOH "
o r u ^ l fen U^T orfu 3" j g u f e UH1" f f e t I UTUT u t tdfe'cS
__________ ( 417 )

ut Hvruut u1 ww? ddd'dcs w uuui for ir ©ufe


^fet UTUFE feW Ht U1" fe foddttf^tftUTOVTOUfeW
H fe UIU UTU U H^'d'd HU, FEY U UTU UTU U ufet
w r u w ut fe7 uru^ret u fey u uret uretu feW u
fefew UOTU offet Ht, Ui" fey u feut offet ut wut
ufe UTUUTHU fe ^ wnfe u r f e ^TO H 7 ^ utnuu vuu
fe HZTUUU uu u 7 fe feuuH feui ut u UTO ftro 3
UrUoTFre W ^ UUHU ufe Hfeu f f e ffeUTO Ure^ >HU
HUU3" U UUHU UTU3" HHU UHfeU WW Ut U HUU HS"
3" HU UH ufew i ww ut u ^t fey w uuu Hfeurre
uffer W feu feor u feu ufeu 3" WW ut fe ^UH H^S"
fet wfeTW fe ure UTO ut ure TTOUT feuu ut w fe
feurs" ut feut uffet i fe ut urfeu ut f^ru1" ureuf feur
1
HUU ure TTUUT yrfeu w nfe ^t u fe© uuu fwu "
HUTU1" U Wff ^t WU U WTUTO UU1" UTUfewoTUret
MU fe ut fey w H^'d'd Fret uretufeWut u^ HU
fey w sreu1" us" feTW fe ww ut ureuf ufe ^t
feur HTO1" fe, UTO HU feut uret WW U fe UTU1" ut
us" uufe uu *u WH w ure^ ure fet #fu© i fen
UFT HUU1" feu ufet FUU US" ure U1" 'TFUURFHT ww ut
fe feuu?f few tft £ urfes" HUT HUFEUU dd'd' fe1"
fuutu1" W feu1" U, feH U fero feu UTO UT HTO1" HUTt
ww u UTO urut u f e 7 u fet ure uufe fe feu u, ure
WW rft U ^HUUWUH1" U UUU HS"
uf UTUfe feW U f e t U1" feTW ^HU WW tft U HU1" UUTfeu1"I
ww ut U ferure U URFE 3" W ? ure TFUUT u f e u w
HUU HUT^1" 3" fe fcSddUfewut U U Uf UUU offe1" feH
_ ,-,„„.„„, _ __
(418) '
3
^HOT oTfWrOT^HfetUTUtufHW^HOTUUfUUS
oftOT H H W HfUHt TOt H t W '(TOUT HHt F t HU' HOT i
# H W UH o(dcSlW H S feULF^" H 3" HOTUUbP" S w f U T W '
H f u u t I OTHH OTfew HU fcSdtJW fHW t f t S UTUtH feW
§ tffew H TO rft S UHS oftd" § U ^toT H S , HU f U S
H W HUTS" H Ht OT UTUfe feW orfUOT U W rft S feoT-feor
WJU H ^ t U H S oftOT HU OTfew OT Ut Ht OT HH fcSdxJtt
feW rft arfuS" HUt OT OT HHt Hsft OTSt OTH fUOT U t w
HTO OTH TO I feH Hf 1 " f u W H WW t f t HOT U t w HF
UT MUTH OT H S ^ O T TO H OTHt HcSHdl Ht H H UUt
U | WW t f t HSHUt Ht HUTH "S UTUtH H UT H U U t U S OTUH
W T O WHS" *H W UTH I TOHUt H U U T H S H1 21
feHHtUU HU H H U U ^ Ht HUt H ^ H t HI HSHUt HUt
^ H H t U I OTH S OT rft H TTO OT HH OT W f t
U f U W U I feH H ^ " fUWU WW rft HUUTHS H t HUTH S
OTUH UH U ^ U t ITU <S'cSo(Hd W UTH I HU1" WU S OT
S H fHW rft Ht UUHt H w f e ITOT H OTT W I TO H ^ U t
oTH1" "feu UUHt H S f e t UTUt I US" OT t f t Ht oTUSt UTHfet
Ht TOHM OTU OT1" f%H Ut t H UTUt H HUTOT HU~HU H
W OTH §OT UUtW U S I
—o—

TFU oft HfUW HF S" H'^fd II


TTOt H t t t d ' d H : fifdkld ftfur fft ^ t

H: HfUTHU feW rft HHHTU fife" UFfeH oTOT H


OT S H fHW rft H UHT HUTt » f H fSOT^UHt TO H
feU OT UtHU few rft TO ^ t W § H UU I W H t f t
(419)

ft WU e f e w fe H W e t fe W WTO ^ f e t
eUJ7 sldlfdW H7 HTOTOU-TOE"H1 W tft ft fedt
offet fe W tft W feTO e 7 W f f e SoP" HUd"
feW HtTr fe u ydd£> fe* fee w $ ^t wffe ^ocG
TO Hdld' W § HTO w j t t w TO H 7 U W tft orfue
UTU e1 feet ore yfe w^'dl fife1 eofH U#UF
ut oraret e 7 H feet offet et fe fefet ufe et fe
ut yk wi e 7 UTU7 et orfue fe fe u7 feu
fe offe" >HdU few?> U UTU e H 7>fef H7 ^f fe fUTW I
e feu7 HTW ee1 feu few e 7 H7^ et w f e wrre
*uf TO H1 irfew fe ww etfeuuTOUTU
ve-Hd"feu^ue7feu7e feu H ??fet IF wut e fro1"
W»fU feu f<Sdl'd VFcft H7 fe HTH7 utnu feW et wire
WTO 'eTOIH feet offet et w feu UTU Ht e 7
orfue fet ufe e 7 ut ue7 fe UTU Ht H feu7 en
oft ire7 fewe7 u e 7 orfue fe >ne TO ere e 7 UOTH
TKTT I FEUOFU UOFH ufew U fe IRFTO7 W T O fe
ffetw fee e 7 wfee Sop feu TO ^t wfee
eJoffyw efeUF I feH orfe Wft dF UoTH TO feUU
ut fro-ure feor orusr fend7 § UTU TFW fe uu u71
ee1 ureu e 7 USTH ufe 7 ©e1 TO wfee sorfew
e f e u F i fero HTO TO $ H feu UOP HU7 uor
feet offet et fife1 wir et ue7!
—o—
_ ( 420 )

HUW UUH Hfu fpn? uuy u


Tuar o r w gr

feoT ^ f f e o^^feTHUTUr tft f f e d t oTU3"


>>Ffe" f i f e ^ y u H urut 3" H r a w ? t/l^'cS n f e w u
H1 feTH £ W*s U fet fedt oftdt u1" rft £
TO fen fcfetft UU^ fe W H UT i T C fet UoTH
o f f e 7 fe § U siof'dl I W t fed § UIU H f e u § fe
tt^'Qd § U Ut W s i o f Q d U 7 UoTH o f f e 7 H1"
f f e dcf 7 Ut offe 1 " fcTRX7 I I W U t UfU fefe >HUT >>fUUTH
offe" W rft H feuUTH7 fet W H 3" ofU feW U W
£ UU fe H HUTU § UTUUWU u t W U 1 " S o p f e 7 HU U
fePtf7 I W tft Ufet feu fe 3" fe u f e UTH feW u
UU fe feu U HUTU ut "UUTUT VUUfeTWH1" UUUtU (UTU7)
1
TFU
— feW t f t £ WW rft ^ H d " W U " I F U[ fe offer H
ffeufeuUTH1"§ W U 7 «^dd<£' UU U fePtf7 d 7 f f e §
W U 7 SoTH" H1 irffe1" Ut f f e U§ fuu?> few £ U fe W U
•s —

^rfe»F U »Ffe>>F Ht I f f e £ »F 3" W Ufe>>F H7


U 1 ^ Ut f f e § orffe yrjddl W F ^UH ffe 1 U feuUTH7
fe fe Ut fet' ^t W U 7 SoT Hi" feu orfuu1" ut W U
ut ufe H7 f f e fet K H1" f f e fife U1" Vfet ^t ?>Ut iffer
fafffa ffeffefe^^fe>>F^ftUUtUI§HUT?rHUU?>
fe U H U>FHU U1" ?FH TFU feW U f f e oTUUTfe1"UUH
U H H f e t U W cTC W1" Ufe7 fet I HU1" fife UHfe
U H f f e W f e 7 UfeW H WU1" Vfet W ^ o T ^ H UU,
UTU H f f e 7 W 7FE H 3" w f e 7 U7 H7 UU fe fe
fet Wfet fe fe fe f f e UTU H f f e 7 IF UT U feut
^ _ _ — _ _ _

u vf ©u ^or ww u7 uu vf for fife w uru uut


srfurw w ww rft HUH UH UU urfeu UUUUF feu w ww
n r v p v A A
n A> • u
uuvft ww u u ww wwfeuuruut ww u uut w w i
1
o f t j W HH7 W feTW fur fey fuu ttdofl U" fdHd' UTUU
u1 Uffe7 feUTU HUTU1" u7 ut fe u utut utwfuwntw
feufecruure UT ut fe feu* u wr urcj vrfeu ^t uut
feare ufet uto u $ ut uu feu uu u ufet ^t u7 firo
• u A Aw *s v *—> r A B A
7
UT §ur ur ut vfu urus vrre tuu uu i u tuuT uu uut
U § y U f e w feU Ur-lft Uf feU fUHU1" uruu uu u U 7
us1 # feuur uut ww ui fe UTH uft uifeuurfeu7
utfeuufeuri
ut uru7 ut urfeu fe wu^7 ffear ^t uu uu ujunfe
feu WF uu ^t ufe uut ure uf fere u ure ure fet i
feu w u w ure feuu »ret §UT HIUTW u, us" fen u
fen ut HU uut feu w Hfe w u u i w UUUUT urfeu7
ut nfeuuu vr WFW uuu viu uf ure ur ufe trvru ^ur
ww w w ww ut u UTOfeufeurvww u feu7 u7 •s

fen u nfeuuu urfe sur fewi fey uuu7 u ure7


ut u ufet ^re fe uuf7 u ufew feu feu feu ^t
urfew uuvft fe feu feu ^t uu u wu^tw nfetw
U W fet ^t utu UTffe uut UTUU U UTU7 ut u feu
uuufeurre^"^t UH UUI
—o—
(_422_)

ww wfu ufbr t f f e fymft JJW ^WI \


1
TTOt olttoTd W liftJOT a t e ^
!
OT tft £ fan fe OTOT TO1" ix U T f feeH ^ H d " 1

H% fe HOT TO^few TO WW tft e t fe1 MOT e t


HftjoT ^ j j fife-fife H f f e - H f f e fe UTHt "fe" OT fe fHW
tft e t e e j 7 ww e t n e IHW tft Here e e i e fecj 7 7> fecf
OTOT MH ejeeMre 7 HOT H ^ f e M 1 " e fecj 7 e e u r o
o r f e M e M i n e HTO OT^s* o r f e to ot e r e 7 e M e
TOetM1" sI'^cS 1 ^' ^ t O T t M 1 " e e t e t M t T O I f f e H M T O
Ut 1956 fee 13 ¥ W § HTH7 fe fHUf tft e t OTTft d"
TOofe et fee Mret M e u e n t e 7 H v n e T H w u r e r e
§ u e e ww tft § feret offet fe hth 7 tft f^ru 7 ucu^t Hre
o(8oTd etM 7 fere7 § ^ t e u r o fe§ e 7 ot e t orftre
Wet ¥ r e t fe dd's*' Hfdd^'dl e 7 feUHT^TTO
erert, H^'td'd M T f e o T T ^ t f H W U O T t , P«H o(d<3 OTreoP^t

few efeft i fet' feu et M 7 ut e e r o fe7 OT FOM7 u,


3 f e u fej7 et n e e u i e 7 fere £ feet oftet, OTe,
7
H T O OT?> ^ w t fet efe OTf, eufet f^ru eretet e,
f^ru7OT#orwcnd e w Me fere7 & ere e 7 H^H7 e t orftre
wet, Hfddid' e 7 eerH w^ut e ucrH M7 fuiM7 e 7 fetgt,
OTMeOT6fdd<3 feierHyd'^'dl fo(0To( MeOTHtfe
w w ^ eiet e i orwore e t fere fife e r f o u orw7 ^ w
e i t r e f u w 7> f e n ut ^THH u^ft ercft M e e f t r e f n w
e t fefet w e r ere fe e e 1 ^ t HTH7 e t feMre fe ©e 1
e M etM 7 feOT 7 fete # TTW M7 e r e 7 ot e r o e 1 ufew 7
HREFEOTFEF,M^MTFTHTE7FFEETHOTW^TGT| feOT
( 423 )

13 H W ^ HUTft OTTO §UUH 16 ? w f HoT Hof OTH7


HUU W W6 cV <So(Hd d t t ' ^ l OTHt HUJ7 W oTdUT
13 WT S" ^ OT OTT U7 oTHoTd Ut fewut OT
fedt, TFH UHUtW, ( W ) OTJ friW rft, OTHlt ^fet
OTU feur t f t , s r u t
fuuu f u W tft u^t OTOT (ww HOT
uuut tin1"),feuuTHfrfujMH H^OTU srut uuftu feur,
OTHtOTUTUFHW, H: did fid WHfeur>KdOTHtUTUHU feW
tft § ^t UJT HOT few I HHHUfeH"HHW tft U
OTHfeTWU7feWfdWU UH IOTH1tft S Hfddld' I? HOT
feW^HfddOTHfTOHWFftcS'cSo/Hd'feWUU^f^
UJUUWU TOOTfUHHUU IfeuOTEtUTTOfeWtft S
7

OToTd S" TO oftOT fe W tft W UU US, feHt TOW


TOOTfUHHUU UT 3fUU UUTO,UOTUfUOT feu
fenfUHOTHU>HU UtOTSOTHUHUJ7 UU HStOTTO
HUTtW § H^t UHt UHt I H: UH#Hfrfuitft, H: UUftU feW
tft HUfetOTH,H: UTUU^frfuftftfeOTufeyuOTH,H:
UJUUUSfeuftftOTHOTHIfecj7U ?FH UU ^tOT^tHUft
TOOTfuWS UftH oftdt fe W tft U UtOTS UTd §
Hfe»F oTUSUTI H Ufe7?)OTHUOTUTHH7 ufet HOT
FOTSt UUfeWUtOTHUtOTfcFfeHOTHUHUJ7 #U3
HUT I #ufew-#ufew feoT TO Ut HUf7 UHU o f t d t I feH
HSt Ut 2 5fefefeUHTUTfeufeoTHUH HZfetOTtHOTUt
UUt Ht feH feH oTfet oTHU ^t US' UHTOHfeufe*H
fUOT Ht,feoTUfefefetHOTUt HOTUt U I HUftW S fUH
?FH feoT HUtSOTHOT OT few fe HUfeOT100 UUH
Udt fes U few UTUfet »TH WW WW tft HUtOT UT
6fdd<Sd"l HS 3000 UUH HfeWUT,HOT UOT U fUTW I
( 424 )

H t h § fen £ w ^ fe £ ^ f e t vru feut fe" to rft feW


itTOH f f e feu U?T fet feoT U ^ ^ t fe fe ©U u t fe7
U f 7 ^ oTUU7 oTU Uc^, f f e ^ f e fet' ffe
H U f e ^ H B fet U f f e t , TO B fe fet fet fe TO
fet u f e u f t I f f e U f e TO 3" fet 3 U few, >HUfe f f e
H ^ 7 Ut W 3" ¥ f e t U t f f e feW rft fe" ( f e l B ) § U^U
U feu7 fe K" f f e HH" ^UTB fet fet U HoTe11 H B 7
TO feuut # U t U fe fet W i f e TJTHU >HB fe fe U W
W UU U?), fey § oTHU W ^ U oTu£ TO I fefet u f e orfu
UT TOT few B 7 W% Ut fe?) U UTU fe TO oft fe WW
rft ^ t ^ f e U?>, TO U WW rft Ut UU 7 , TO B 7
U W rft o l d ' O d d i fet Ufe7 I feuu ffe ffe ffet
tf7 W rft £ TOoTB U t feWUt oTU fet WW rft
^ f e F f e t U l f e feW rft £ U»fU fetTO ~3W fe
o T U ^ f e w >HB fe Ufet Ufof 7 fewU7 feoTU7 fe H fetW
UU w f t tftidd ^ U d t fe U T f e feW u t fe ofut UTUt B 7
f f e U 3 7 t - ¥ f e U f e w fe TO feWU7 feoTU7 U 7 HUU7
HU TO U flTH Ut U c T U, HUTB 77 o r f f e 7 U fe fet
fet UlRfet fet U B 7 f f e 7> WW rft § fedt offet B 7
7
WW rft o r f u u fet U f e TJUt' U I U U 7 U^BU ^ HdHcS
HTFTUU U f e oTU fe oft o r f u u 7 U B 7 f f e S HUH?)
ra to w 3" fe £ y f e t ufe fet B 7 fe o r f u u 7 fe
fet' fe7 H f e W U feoT U B U f e fet feoTU oTU^ u t
fe TSUt' TO feWU7 feoTU7 U feU W U TO K B U f e f f e t
feU 3" U f f e 7 U 7 fet' feH <TO UUU UfeUT B H u f e t
u p w § fe feU7 U 7 fUH TO ^ t fe feoTU feut
§U ^ f e w ufeUF B UTfe feW fet-fet WW rft TO
( 425 )

wfew H Hfet Hfe fet, US" oTOoTH rTS" ut fewut fet


u w tft ^ f e vffei" H.nt. ww nt fen feu w tft
U1" >XTHS" H f e w feTW Ht, U S ' H r e 7 t f t HH H f e ofHoTd
u fe fe 3" u i f e feur u fetw § nre w f f e t fe HTH1"
tft UTHoTH Iffe UU UU, HHt Wfet fewut #fe© H7
fetw U WTOH1 uret HFH, s/^'cSl yu feu uferu ut
fewut ure fet I us" nre1" ut ufet feu UTHUTH u7 UU
UU H ©W Hdld'1 WW tft ut fetur ure uutw UUI
—o—

suu fe hfimfsrTPFE JJW CTWII


TTUt H5" tJ?>t F t

UTH § fe fet Wfet fet feU fer flfW U, H1"


UTH U fHH U W tft U HlfU UUHUfeHH7 oft ^tfU7
UfefeurfereHdHd' ^fe HUTHHT HreHS" vq UU fey
UfeUH fe UUT, fuu7 fer, ffe fe feu H^7 fe, ffe
UHfeufeHUU"U I fe U UUHU uru^ HfefewfewH1"
WW tft U HUU offer fe tft UHTU UTUUf HoTU UTH U, ffe
feu UUHt Hfew UT fe U, HUHt fe H1" HUH Ut tPHU
urfeuretw U wu ^t fe H U uu, H UHTU HFE
feTW fe feu Hut fet H UTHU7 Ut U7 UTU fe I Wft UTHH7
uruu uuf WH uu fe ut yruu w uu w I ^ n f e feu
HT# WW u1 feft UU HfeHHVf § ureu UU, *TU Wft
HH HU fe utfcPHUW UU U7 H fe <^USdl, H fefe
fe Wfeu7U MUT <^'Hd ^t fe HS7 H fetw H7
7
VRG-FE7 u ufen 1 W - W $ UUHU ureut U ire uu
2 )
J1 1 ..

WUfe§ Hs/'dl1 HVrffefeFUl efeft sJ'dtd1 ^ ^


fFT?}7 <J tTsTHfed1"U ^cj7 ?Tr?5" rF c^ ufe" oTU TT feu HH7 i
tfVfeTWe 7 ffe U^d'2'dl1 fe7 UU ?^ft w f e 7 feu #
1 1
feu7 feW fee ^H H *5dl IfeHOT3"WFT Ut e 7 ^ j 3
ufeOTWfedcSHTO OT^f U UTU ITOtft UU1?) i ff
UU fee TO fe feu fOT HUfeUU7 eOTTOHffe7 OT ft
?>Uf UU OTTO OT3" TO ft WfeTWd7 HOT Ut fl
TO uM W or HW^dfewTOfeTWe orfue7 tft HU d~
dlrtdl U UTUt e dure tT^U e TO7 HHoT feurfuw ^t
cS1" "uu w tft e 7 Od'd1 fet fet feuut zfe i ure
HTH7 tft £TOOTTOe 3" HHU7 fed7 U dT H: HWfe
few tft orfue TO fe H fere e 1 f r o 7 fefe7 u r e OTf
OT Hofe7 d" Wft H3Wfeufy dd'HOTfewU,TO"WW I
e t e w f e w e 1 fefet e fe ft v f e w fe ww e t fe
w f e u t e 7 u w f e few ft e f e w 3" oftj H ^ ft w f e u r i
e 7 fe orfue 7 fe vf ^ t HUTO HTH7 e t § fe ^rne
TOW i Mure f r o HTH § fee7 ure1" e t ft fe ^ n e
HUTO vyetw e fet feft wfetw-wfetw
Ufetw WW rft § fferfe ^Hd" w 3" wu fe§fe ufe j
§ ut w i r e t ufet fee ww e t e e r o . w f e e 7 e ^
u e 7 u e fe e t ^ t w f e t ufet w 3" Hue, TO fee fee
fe ww e t nut ufet fee fe^"i u f e t w e t w wfefe 7 i

OTT UfetW OT fe T ^ feft fe OT3" feH ft Wfet uM


7
i
To" d" fe ^ feet e hu feft fero e fee ur uM
et fefe ot?? wut e 7 uwfe few fe ft orfue7fefercfe
ww et ft fe euro feeTO§?p" § vsre a^'di1 e 7 j
fe et orfue TO euu u^re'di1 e 7 TO ufet HUTO e
( 427 )

W UTUt OT f W U OTH7 rft HUTH £ HUH?) HS" HUt


H HUHfeHUtSTH HoTS" HHt UTi^t H WW H HUOTH feu
HS1 1FH #fe»f" TFH UHH1"^" H^HTHHHH ufet HdHcS
H W 5T UOT" HUTt OT fe t f t S W t f t H HUHS OT
^T HOT OT fUOT fe OTH1" rft W UTH fecj1" S H S OTH HHH?)
fed" H S § U # U H HUOTH feu H f U S OT H H # H fHUT
H t UUTS U UTU fe fe rft S WW rft S" "UfUOTS" few I
—o—

m oft feg- yti'^dd'd1 ii


WW tft ^ H5" ^ t oTH fes l ^ r

fcjfe d j r l d ' d l Ht I H H H W H t HHU^UH H u M


feH1 § H U OT HUTOT S H 7 ^ rft ©HU f O T H t WWF oTU
feut H H F H HfUOT fe S H ^ rft H UTH feH U ^
irfenf 1 " OT H 3 § HoT UT HTH1" rft HHOT 1 orfuS" HUT
HOT© fe t f t OTH "S S t U HUTt W OTHt U OT fe rft orfUH
t f t » F U £ HOT Ut U HHt H F OTSH U I HUTH S HTOT t f t
H UTH feH UTU HTU H U^faf 1 " HTU fedt oTUS HUT UU
f ^ O T U W ^ H ^ u M f e H U H ^ U HOT OT ^ U f e t
f U H U H ^ t U H H T U f U H H f 1 " Q s d l W ofUSHUT I UUftPtfTU
WW rft HH U t w H S U UU UHt-UHt H H OT UU U S >HH
HUTd1" UUHS UTU3" feUTH U UUt»r U S HU fe H H S feH
HUt fHH U H S U S H t OTt OTOT U fe WW f f t HUt u f e t
feH fes" I US' H H HTOT rft UHt-UHt UTStW OT" HUH
OT HTU H r f W " H »FOTH >HT# H 1 ^ t f t feHU HUt u M
feH U S , HUt U f e t feH H HTH1 t f t HH § W t U O T H
( 428 )

feu W fe u?> fet ?Kit' fee TF fen u t ufet £ I


fe WUF t f e u?7 fen u t ufet § H^1" fe WUF 3" WW ff
r F U U?7 I BUU-UUU W Ut fe u t u f e t fe W t f f Hi" i
W u t o r f f e U?> W U u f e t fefet U Ui" fe u t o r f f e I
1
wut wu ut ut u orfe uu?7 ufe u" w ut ufet
feu ffeu ^ fe § ufet u^rfe"fetfeu1"ut fetw i
HUfe ut U Ufetw fe WW ut H¥ § ^ Ut fe j
u t u f e t feu u1" feufe u u feu-feu fert UH ^ t fe fe
WW u t £ fet fe § ^ f e w UI Ucf feu u w ut
UHH u t HoTO" feu tfWF Ufet H T O U U U I U 7 fe £ fedt
o f f e t u t UTT u t fet U U ^ W&W WW u t o r f f e o f t j
§ fefet d 7 ffe irffet uru U^UT tft 7>feuut fet u
feu ut ufe7?? Hfewi UTU7 ut u w w fet feu
H?7—fePKfet U T f e few u t UFWU oTRT, H: U U f e feW t f t
fife uufet ^ f e , fey U 16 UUoT, 7 W , fet oPUT h?7 I
feu Hdtd'd uuftu few rft UUfet Hdo(&' fe-ufet
fer fet 7>: 1 0 feu ufuu H?> I H: o f d d ' d feW rft HUU,
UVT^, U f f e t e (UU3" ^ " f e ) , 1 0 / U , W H U H , HUUrft fe,
offeur-20 I HUU feW, feu feW, feu feW ^fe,
H: HU?7 feW rft UHWyU If, H: sT?> feW rft f i f e U^ Ut,
H: UTUfe feW Ut f f e 7 ufeu H: UTUUU?>feWtft
ftfe WW ut^ij ywT Ufet HTO, s/^'cSl UU ut
<SUTU uu I ITFWP" ufet HTO, w^fetyu 7 —73, ITU W U
fe, fe UUTU orfeu 7 —25, u f e u f e r ^ feu *5Ut I WW
rft Ut feurfUH WUU fe Ut fet, WSU HTFUVU j
ufetwi I
WW u t £ feut oTUUf ^ f e t o f d d ' d feW rft fe u f e t ,
__________ ( 429 )
HUTU Mure I fe w u H u u r e urufe
H
feW ut ww rft u uruuw^r fet fmr feu H uf ure i
feu U Hre1 tft U feut oftutl ut UJUUWUR H1^1"
ys'Qs fet©feuutuy u u 1 - n r e 1 " u t u feH'd1 ureu
u feu U Hfew W fe W ffe1" 35000 urfet u
^t feu ifeuw ufeut fet nre7 ut ufeu HU ©H
feU^tfeTHUHUUhr d d l ' 6 ' > f e f e l f e u H'G<£ ^ f e
f f e r U1" f f e UJUUWU u t fer feUU fet U1" Hret Ut felU
HUU UH fet I UU WW u t U fe fetw ^ H , UJUUWU
H: UJUHtf feur u t UTO UH 3" HUTU H uf ufet, fet ^ t
HUU H ^ r Hre 7 u t U UoTH W W U fet I HUU u f e t H WW
t f t U UjUUWUT UTUUT fetf HUTU U f f e r - 4 , ^HU fe,
UTHoTUr I
f ^ H W t f t U U T f e f H U T U t feQdl H'GslHU oftutl
utfe feur ut fe©ut nret, UTUUWU1 ust feu feu
fefeurnur ujuuwu1 u—177 uufeu fe, us1 Hure, fe
UT: HtujufewHsP", UUTU W U , 31 U ^feufetW^tfu©,
fe fetw, 10, fefe HUUtft fe, orHofer-25 ffetw
f f e feu dU 1 ^ 1 HUT#t»fU
•s
H 3" feTW I
—o—

TTOt H3" F t H7^1

US" H#U u r WRF tft u t ^ r e U 7 oflddcS fet H f H


feU Ut UfeW fet feTU U U f e U ^ H U HUU ^ U t W
feWUt offet Ht, H#U U UferU feu HUU HUTU1" UTUU
fetW fey feU HU tft ^ t Ufet H 3" WHI UferU If
_ _ _ _ _ _(_430_) „

ward fejt £ ww tft t H?fet oftdt fe TO 3" fet


st

u f e d u oCd d T UT feufe olfe" W tft £


I
TO £ UoO-r offe", " t o TO tft dd's*' f W T U ftfU V ffer
U l " f e H U ^ t U T O oTU^U'dH'd few U UTU d 7 fe rft J
UTUT tft £ ufet feU f W 3" fet TO TO UU tfe fet
U fe U U ^ f e feU feU U1" fefet U TO UTU fe fefw
u f e w U '>tffe WTO' U1" I f f 3" W t f t offeu fe f f e
U1" H ^ W}J Ut fet U I ( H T O U UTU1" fe feuf t f t u t ) f f e
HUT ur fe feu ^u feiw fe ww ut ^ UT >>rfe >pr ut
orfu f f e r fe feu UT u f e ury tft Ut fet U f f e U1" fet
u f e U UTUt U fe feu £ u f e w Ht fe few oTUUT oTU
^U" TO TO oft offer u f e dT fe ufet fet oTU5T H U H
35UT " f e w U t n f e u u r y f t UTU7 t f t o r f u u fe t f t ^ U TP" fe
fed" fet Ut TP" fer^ fe W f t UT fepf ofU^ f f e r U fe
H f e UTU t f t Ut fet U fe§fe uuwfe feu fefw U
'>tffe U f f e U t H f e UTUT tft UT 7 T H U I U 7 ^ tft
Ut ^fddM'dHT U U ^ f e t f t U H U U T U U ufet »fUU W
UIU U WW tft £ H UIU ftTU WW tft fet WHH
H U r f e w Ht I TO UTU1 t f t £ feu f f e f e H offet, f f e UUp"
"U H ^ - H T H Ufer?? feu W W Ufet H T O U U U U U ^ f f e
feu ut w u f e i feu fet uyu ^ t Ht fen feu fen?TO
oru^ ^ H d " feoT UUU fefet UHt fet Ht f f e feu
WW t f t U7JT feHcTO ofU ^ U , fe f f e W i f e t UU fe
UTO f f e r ut I feu fet fe? feu uTur Tffuptf1" u f e w
ut, feu ww ut u f f e ^ u H?7 I fe u fen u1" i r f f e u
H#u HTH UTUT tft U UUH^ OTUU U ufer?) feu ^ t UT |
3" U r f e t ¥UU I U f e ? ) feu UUU few feofe fer U,
3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ J ± L L _ _ _ ^_ _ _
OT H 3 t f t S OTH H tdW'cS feu TOHt oftHt fe TO ^ t
OT TO5" OT HH1" feOT OT# OT W rft H HOT >TOHTH
feH § HH1" fefow H feH S #cFUT feu W 3" HH1" HoT
Ut W T O T ^ " TOOT HU oftOT I ufeOT HUTH § jSHfe HOT
Ut orfTO HUF fe H HfeOT HUTH H MUt TO rft H feu
HOT HUTOT OT fe H S TOt B" HOTH HS" Ht TO UHt H t
Vlfet f H H t H f e TO WW Ht Hra OT HOT SUf Ht OT WW
H t S HOTU TO H H T W »TH HU *H f ^ l F o f f e t H U^H
§ H § HUTO H UT HHUrfuW fe W f t HUt OTt Hs/'Hd
HHt S U t HU TO OTHH W UU OT H feH HH S" HOTF5"
OT H HTOTO3"feuHfelWOTTOHOT UtOTfeH
fe TO H OTt § HOTH fe©1 feOT HOTS cTUUT fe©1
HorfUW OT H UTH-UTH UTU3" TO OTfeW OT+HH t u feoT
H OTUt HH" feu ut u f e w OT H feu U or H f e t HUTt fe
HUTOTS HU H 1 TO U Ufet I H HUfeUH1" § OTt feH HUU
H Ut WOTUF OT H§" feoTOT fefewi feH OT3" H TO
rft H 1 H ^ t HUTOT U1" I feHU U W rft S TO S fUHOT oftOT
fe MOT HOTOT OT UTU H OT1OTS OT fer U ©H H t UOT
feH TO OT TO rft H f e fSOT Ut WW rft § HH1" UoT UT
TO UTU I HU HUTOT TO UT HUH U U ^ UUtW fe TO TO
TO t f t H M S WW-WW HfeM 1 " § o f f e UU U S I
—o—

Trot fect3d]»r MH^tws" Ft

Hfet HUTH S feoTUUtW HHUtMH feu TO rft H


HtOTS OT©S" H t HoftH o f f e t l feu feoT OTUt feUU feW
t f t HUUfet foJ0<n OT UUHSJ fenffeu1" H O T © H U W
( 432 )
— — —

OT fet feoiJdWwtTfF^^'A u^'yly fofOfe fet


fere et fet w^rrut ui otf H>t y<idi' ^ f e n ^ J
yfetw (§ww) >>REHU uiw oftet i HU § F E W ;J $
efere M'Od et feeree feet fe fet fen wOTHjj fc
He^^'UHore^efeftt^'Qd1utuertdk'cs w f e |j fa
oi^'dd wetw^1"wii e+ferei^rerwOT^"oj^'dd' i
™ ut s f e w ^re w nfet eej7 uw H wfe ire • ft
uuOTffeTiureTet>He^^reffefeT,euTuiuye i #
1
w t fefe ttfuwfere "£ HUH ww fe^few i w et
e HUT? ire ^fere1"HTO w f e t w i oretfereetfee
fetfere1"£ wfee ^t s'few e1" fee fe uru1" etfeH
1
OT?? wut e " Hfe fere nee^ feeu feW et e fet
euurutfefutOTeH?? IfeuW et e fmfew e1" URE1"
et orftre WUT I e1 OTF § H U W ofte1" I OT e yu1"
OT^" w u efere w^1" we1" e1" fe ferw w urenre
Ure1"fe1"Ht IOTOT"Wf fe fet1 e1"feolSdlW HHUt»fW

OT^"fetujufeuue eu?> v^re u?> i H ure1" et e1" w r


ue?) sfww, fen ^ri £ efere e1 e^u fee7
Ht fe ^ fet efeoTUUtWe fe IFH HUOT fe U?>,
feu?r fee 50 uere etw vfetw fe feetw i fen fe
fee feu whu wfewfeTWi fen fe feuet ecrp" fe
fet e1" H:feeufeWe1" £uu ferw wfew e1"feuuue
M^HU US"feTWi fen fe feu eup" feuw fe ft
uue Huurtw wretu1" wretw fen e Hue Hue1" wfew
Ht IfeHet He ON feH HeVFFT ? r f e f 3OT?>tHt, e
DID^CSD #HU ferw Ht, fen e ^ree uue ^ fere
( 433 )

Hrfew fePX1" fest HUU US1" UTfeHUt 3UHt <Ffet


Ufet I US" feoTUUtW Ui" feureu UTU^, H f e t W 1 " >H^HU
ureuf fen u u u r e u u t fen u t ^ f e t B r e t u f e t i u u u u f e t
feofe ufew H1" dl^dcSd ^ t n f t Wfet c?UHt *U U U
feTW u uureu UTO ut H:feUUfeWut W UT HH UTH
UT US" UTOofu u t feu #u-#u ^ UUTO U Ufet I feUU
feur fcfet ©ut feu *u ufe feiw I u feu »fuu uferu
WW WW W dl^dcSd ut US" WW Ht I ffe WW i=ft
HUU1" oreuf u r g t gitffe HUI
—o—

MR FE ORFU YFE* UF HUFE SR CRAP" SIPUFI


TTOt % j f t j f t . H'^dld Ft

fwre urer ut cTHoTd ufeu ut feu u ure uu uu


feu feut UT Fret feofe UfeurU U feu UT ut
uffe WW feor US1" HHUU rl'ddld ufeu feu W©S"
Hferw u Fret feufe #u u[fenu UTUT ut fe UTU
feurfe fet wfuiw HUft W WW tft orfuufeffe UTU
urour ut uru u, feu uu utu ut fe uut' ure uuur w
HUT H'ddld U feu fe UHUT H f e U U UU W H^H
feu y^Hd fefent U feut U w f e feur feurfer
feu71feurfeuUHTUT ^uufeu1nt u feu UTU1 UUU feur
ut urfet ;=rfo»ft ^ >>fT ^ orfuur y-Hddl1 feu UUre
ufetw u uu fe ut feu urfeu uure ut uftFERu HU
fe utfeur^t UUUtW uut ut fen Ufecjtu ufe fe
UU ureur UUT ut HUtfeu1"feutU UrfUU1" UU UU UTO
( 434 )

fTOUHfeTOU?) I UTUT^ufeUTUftFfetfeufHUf
rftfelUfeuWUr ^oTTOHt HTfeyTOW 3" crfuur
tft fef Ht fe w uruft u fet w ur fe1" u1 f r o t w
^ fe U t W HUcP" fefetW OTU fetw TO H1" F f e t feu
feW Tft o r f f e fe W f t H 7 TO Ut HUU oTU fet ^ t ?5Ut,
feutHfefefwwfetWU^Htrl'^dld Me* Wfe
U1^ f f e fe, fe feU feW £ UTf5" ©OfU
u f e w u 1 " H 7 U U ^ U f e r T O U t W feU7 Zft feU7 i f e h f t
?^UU W U t W ^ rl'tddld orffer fefetw feu1" feut
TO U I fUH Heft f f e UU fet feoT oTUU1" ffe 1 " H f f e
j f e t w MUUt UTU1" rft fe fefetw UUtW I feu £ feoT
ffe fe UTU" rft f fe^ oft^feH Ut >Hn| rft § WlfH1"
1 1

UTU feyrfer Ut U TO UUU Ufefe fe I ffe UTUUTU TO


feoT u f e HH 1 ?) UT Ht fen feu ffe £ U U , ^rfeMT^T^,
rlcSddd, U 1 HH 1 ?) >XH w f e fe?) W H
UU ^ t offet HH 1 ?) U f w u f e w Ht U fe fe U ^ddtd 1
Ht I f f e y'ddrt fe" feU ^ t UT-UT 3" UTU feurfer Ht I
f f e U fet ^TU feutw oTU?) fe UTUT rft £ WFT Ufe 1 ?)
Ut HHTlfet H* UT>HU HHt U fed1" U t f f e S WUH 1 " U^U
fey'Od1 HU oTU f f e r I f f e £ UTU U t w fet fet
fewtw fen feu feoT O<CIH1 ^ u ^T f i f e fe^jr u^uyu
U wfet dldt!^ few § cfUHt f u u f f e r few H f f e
feU fe1 ifet U T O U r ^ f e H U H U ' U U U ^ " TO^H
^uf ere ut ffet feu urafefeWufe §few fe
H§" Ut fe £ U^T #fe>HT U Ut UTUUTU £ ^U7 UTO
ur feu TO feu fe feyfe i feu £ uu wt fet uru
utw fet fetffetw fenjt £ 3" fe UUT?> g- n u
( 435 )

HS I fen s feu7 fe feur HHU *H fen ^t w w feu OTt


UUTdt fey UT USt" HHU HU ^TH H W # OT H W H UUt
U<J UT ©U UUTHt U^" UT HOT HOTUT OT WW rft S UTUft
yd'tdd feW § WUS" ^ T f e t HHU ^ S § feU7 H
©HU

'HH
«s
fHHUfe UTUfe S UH' feu HU OT UUFHt S
WU^tW W ' H u f e ^ l M t ^ HUt OT H f e t HOTEU
fHW S WW H t H UoTH W W U feu UUTHt HHU *H feu
Ut H feHt OT OTHUTU WW HU OT Ut feu UUTdt OT
H ^ H f e W I OT W fcj feH OT3" UfHU7 fUTW H feu WU
OTH feH7 W f t U feH feH S W U 7 H H 7 UT H O T H f e
Ut HOT S feufet fe W U 7 HUt HHH 7 U H feu feH S feoT
HOT OTH Ht H ^ o f t S" WU *H H 7 Ut U f a UT H UU OT fed"
HU H H feH S H ^ o f t £ (HsTS) H U t f f e OTS HUt oTOTH
U % W OT Hdcfl OT f f e t B feU HUH feWOT UfHU7 fUTW
Hfet HUTH # U UUt U H H H - f u S OTU ^OTH U ^ S B ^ t
H ^ o f t OT H ^ t OT OTHUTU UTHU7 U[ WW rft H HUOT *B
W fefUTW B H S H t oftdt rft f^TU7 oTcfe H S UH H © HHt
OT HU7 OTH OT feOT I H fes OTU oTOTHU^ UTHU
OT U f e w W ITU H ^ o f t S U t H ^ t feu HH7 UOT U H H~OTU
feOT H W U H ^ o f t H ^ Ufet OT HH OT#Uft H HH7 HW
feTW B 7 feH OT OTt feOTH SUf HHt f^TU7 OT fUH H ^ t
S feOT©OT d d ' 9 W f f e W U U W H feUU OTI OT W
rft orfUH f i r s ' UU W f t OT H S OT ^ t 7>Ut fOT 7 , WUS"
WHS" *B H S W B WUOT OT OT I feu OTU-OTU H S B t
OTt OTOT u , f f t F^RU7 uru fen HH 7 HUT OT OT# B feu
oTBoT OTf ot FFUt HUTH UU1?) U UUt U IOTHUTUH OTU-OTU
H S H t UTUS *B U W f f t crfUH HH B fe§ feOT OT Hdld'
( 436 )

ft ere e fe fewt ere7 nt i fe ufefe fee HUH7 e


ore THU1" D ^u utr orTOtucj or fewt ere7 Ht i fro
fe ofteTO"tt^ofl^t PhQ't/1 H'^dld £ §ret
for ut feet oftet HTH7 et fe OT eufe wit HU7
ere ufeTWi ww et orfuefeuUTU ?roor e 7 wu
u feu efueu ?>uf fete ye i em7TOw UTU et fe e
oren-r wfet e^ H'^dil e 7 e e fen ft ww et ft
W fe ut TOTH e 7 fe-fe fet fet TO ufet we
3" fe ufet, uret fere fere u urut i uu fen e HH
f w fe HTHT tft, u?) ww e t e t w ^ r e w u t i fen f r o
"e ereuru e uretn w ^ HW et e euH?7OTe7feu71
—o—

trefir v u e / u u / w /Wfcr w^fn


H ' ^ d l d ^ t f f e t TTOt

fewu w et e f^rHH en 3" e wffe uret TO


eremu ^t ww et etfereOT^wfe efere fee
v y e ut ure1" et e HTO HTO E euro OTTOI ee 1
feorfetw Hfeiw? w f e nre7 e OTT nre UTU e 7 HTH7
et £ feu euro fere »re ereuru ^tfeuv y f e w e ww
et e wfee HTOOT^s"ofte i efere et HHnret ir HTW
•s

ww et feor i n u o r fee w n f e fere ^t fe w ut


rddHcS UCUft WUTt H7 H'^dld ft ^t fe W Ut HH7 Ufew
e 7 WW et HTOOT?7wut e HTO OTfeW-OTfeW
ereuru orfue HUT nut ereuru wire7 ^rut ere fen7
e 7 feu orfue7 et yoo-r ofu e 7 HTH7 et orfuefefeufrfet
( 437 )

feH U ^ t U fey f WUU HUT^ 1 uf "SUF


fe W fel UrfUU1" Ht WW T r U w feu feu UU UU fe
w f t u t w FER w Huru w u u ^ u u u u t HUTU K TO
KUT^t Ui" HUTU7 W "UU © U W fet UUf ^ U U H f e U
UUT# MUT W vf UTU ^UU u u t HUTU1 ui" WW u t urfeu
fur u t r o u fe u u t w f e u t K u i ^ f e u t uft fe
feu u t feufe ur fe u i uiu TPUUT w UJU w r u feu
HU Ut HU U <5" feu H U feu § u u t g W HUTU1" Ut UU
uju urour u uru u 1 UTU ferfefe u t fej orfuu1" u t ufe
^UP© ^H-^TO Ut grgr o r f f e fe f f e oft ^UTS"
u f f e uruu1 u u u u feru U UTU TTOUT u uru ©ut HUI^1"
fefe u t feu TO ut UUTU u uut u fur HTH7 u t feu
f u u HUU uru UU TO UTU ^ u f e " »FU uft Hdl^'Qddi I
u t HTUUTU urfeur u t WT feu surs" u f f e uruu1 u feu
HUT^T ut HTU HrfuW U ¥UTT©I Ut WW rft UrfUU TO
H U f f e fe H feUS WW U HU UTUUT U ©ut HUTU U r f e f
Ut H'ddld feu orfuur rft TOU Ut HUT^1" fe© I W WW
u t urfeu feu uru Hfe UTU ?TOor U W U fe Hfeu^H Ht
^rfeurui u u 1 Hfet HUTU U HfdcS'H Ht ^'fddjd futW W
feur Hdd'd U © H UTO feU~UrU u f e w U W Uf WW
tft U vfer u f e w Ut WW rft UrfUU H S 1 © F f e t fe^1 W H
U w Hdd'd U feut uffet tft V F f e W W U H # U Ht
w u u t H f e w u t Mufturu u u t uruu vr u f e w ww ut
MU feru ^'Hd TO H feu Ut u t gT^T ^ t u ufew
uft h 3" w f e w u w urfeu1" u t l i f e uurutw fefew
u t w U U I UTU1 u t urfeu feu UU WTT u f e w u t UTUU
UTU" fe HU UUor feu UUtW TO W WW rft orfuu WTS
( 438 )
— — — — — — — — — — — — — —• — ~~ — ~~~
feu H ? W t fe W f t fet" fFH"1" U

U1" H^'tJ'd Hdid'd U 7TO U 1 feutw # WU U W


5T W rft U WTT fe f f e t w UT fet HUTU d" rl'tfdld f
^ f oT UU1?) U f e UTU fe UTU1" tft U f f e " f f e f f e oft
o R F ^ U d f e t drf UTUT t f t £ UHUfe (UTUT) H 1 ^ feW £ f f e r ^
fe feU tUT <H>^'G<£ & fe H U U f e t ITUTUT ^ r g- 3
felU I" ^ U U 7 fe§"l f f e Ucfr Ut offer felW fer^TU 75" &
UTU fefe £ fe H^'Qd fet feU ofe uV HU #
U U H U H U T U ^ ^ d d ' G < i HU oTU feu d7" UTU7 rft ?) UoTH ^
offer I T f f e r H'^dld £ U W Ut SoT^ U 7 H'^dld £ fe F
U?> H U c r f f e 7 t f t h" u 7 u u f e t ^ f t j r £ UT irfUH 7 Ut oft
fefHWI HTUTUT tft o r f f e fet ?ft feu ^ t ^ o r HI f f e
Hftjr § Hfet fere* UU1?? U ufet I HUTU £ ^UUrfe"
U T W ^ t feU U U UTU I UTU7 rft £ Hdtd'd § W U
U Vfeur U
is
ufew U W Ufet f f e fferfT w f e
W H H U W UTU feu f^HHT Hfet HUTU fe WW
rft, fe UTU7 rft o r f f e HUft U W I T H f f e o r f f e fe WW \
tft £ tTUUTU £ UTU ?T?)or UT UTU feur fe U rFU f
<J HTU I T f f e 7 I UTU7 rft fe oTU?) UTUT, o T H W i
HTf UTU I fer feW tft U t ^ t UTU dfeO*/) o N W UT UTU I I
UTU 1 didfidd feW tft U t UUfr ^ t UTU I fet u u p w-w 1
Ut WW rft £ H d l d 1 § U f e w I UU >tfd<^'d £ W f f e U 7
UTUT feWU fer f f e r fe >H^HTU >?fe^TU ffer
f f e r feU ^ t » f f f•v e ferU fer

f f e 7 I dd'd' Ut fdlddl
feU HUTU £ W f f e ^ f e w I UTU7 rft U w f f e UU?S" H U T O
oTU3" d d ' d ' fe H f e , HUTU UTU I UUU 7 , feUTUU,
ufetw, uHTf ^ ut fefent uh uru urfe mu
( 439 )

H W % T O W%T H H I f f e f H W ^ W W d HUre e £ f e w

^w wer1" fe orftreTOfeee1 e fee1- ^re fe w


TO et Hfet fe ufe met e, HTO wer ?5H ire kfe"
5 f f e 7 f e e t O T e r e TO i H f f e e ^ " HRE oreofe fee
w et et e-e ONE e eet e e Heftw e feet OFRO
'efeirro1" H'fdy fee i nteitre H'foy oftero ee7
fen tfefen eje nrer fee etft i et TOT ereewfew
et M'dd' offet,OTfro fet 3fee ^ ^HH orefe et
w eie i OREOFE e f e r e W%T ee TO I wine fere et u^t
sret wfee ew eet eifere1"»fffe ser ut wd OT1 *v

o f t e r o TO ut n e e wre fe1" e e t w TOI


—o—

cWcTd H1 ^ i m t

ure 7 e t £ orwofe e t w fere1" ' e orfe fe1"


£ e f e w w e HTO e e j 7 OTH7 oftero e 1- HH 1- fee 1 " i
e1" e f e r e w & w eret HTO, w^ret y e , fe HERE
e t were Ht, v e fere1" e feet erro ejeewe7 eere
w e , e j e e w e 7 eiee1" e e e ^ t fet e j e e w f e w fee
ww e t ft orHT-oftero eref fere1" § eje ?rw e f e w e
wfvre ^ t s o n f e w i eiee 7 e j e e w e fere1" e nee
feweTfuwefeHTfeeHrerrft£fOTor^
fen e j e e w e 7 n i e u fee e n r e frfur e t op^t n r e
fe7 OTe e e w e TTOOTOT e t n e c r e 7 TOoftero
fe wer e y f e w ^t w e r e weft i ww e t ft feor, nWe
w e w r fe fe otttoTd e t w fere1" t HH1" f e e 7 1 ^ r e t
( 440 )

US" f d S or HUtS HUF Ut WW tft S OTUH W © S " tft


fewt oftdt, fefew fes HofUUt S HUTOT § HOT fUOT
feH fes HUTOT OT HUB F f e t feofe ft fUTW 3" WW t f t
Ut u f e t f O T OTH feUFUt u f e t H feu WW tft OT WHS"
OTfeW feTW I H H TO t f t u M feu W feU^R OT WW
OTU ^ U S " HUT H HUTOT S f O T Ut ^UU 7 HU oTU feut
>HU UU UrfH©1 ft UUt ft HUt U - U oFU »TH TO t f t UUt
U ft#' U t » F WOTOT W © S " H U f t W H HUTU S TO tft
OTHU UUHiT U t w Hfe*" HoT oTUOTUtW H?> feH oTU<5r WW
Ut U t U M HUTU HHU OTUt UHH U t HoTH feu U>HU UUU
U UUHt I UU" U W tft u M ©UU Ut U>HU UUU U W U
UUU OT U W tft U U W H HUTOT OT F f e t feofe ft fUTW
U OT t f t UtW UHH?OTOT"HUT feTW I HUTOT feWU OTH
feUHH UUtW U7> I H F U S d U * feH H H ^ U H f t R F H t l
feU H S 1 9 5 6 Ut U f e ft © H US" OTUT feUOTH SUf Ht
UOT I UU 1 URFU U UHS" OT HOT HVF Ufe fUTW OT OT
tft S feoT ©*Ut UUp U f ft Ut HUTOT S feWU OTH
feu1" TFU HUTU t f t d d ' s * ' feWU OTOT >FU feF Ul US'
UOTFT U UHS" f%U HOT HOT ftt UfUOT ft U UHt OT Ut
W U WUS" OTU feUTU oTU, fe©utw H F f e , HfeUTU f$W
oTUS H U f e H F § UTU feu W # , H F U HoT UHoT HUH
US" I fedS' orfu ut HUTU £ UU H ^ u t WW tft OTU Hfe
*H OT feUTUI feU HF OT UU Ut UOTU u t w HOTUtW
U urfUHU UU7?) ft UU" U S H WW tft S" Hfe FOT UU HS I
OT tft H OTH HOTtf feU TO u t U UT^Ut HOTOTU
(UTUT) HTU feW, Ufe UTUTt F f e t OTU few tft MH H:
UTUfeWH feW tft UUUTU?) OTH HS I feH Hcf1" OT tft
_ _ _ „ __ J i . 4 J L L _ __ _

feU U f e t Ht, fey f f e fe HU1?) feW U t , H: HSHS"


fHW t f t fet W HSUP" FUTU feW UHUU U" U fe ^ t fet
V U f e fe HU fey U W f%U Ure HU U fe fe1"
U t W UoTcftW HU I U U WW rft W UUU U TO WH
U1" ferU1" U WW rft U UHHoPU o f f e fe7 u t offet
>HU WW rft U 1 UTH Ure1" UTO sTU f f e 1 " U H ¥ U
W ^ U W UUt U W § " WW r f t , rft wfew U I H: HSHS"
feW ut u n r e 1 rft U t f e t o f f e wfet ufetfeufeu1"
3"UHUtdl'dsJcS wfet fet feu H W ^ H U T c f ufet n r e t
fefeH U ferure ^ t l i f e UTH I UHcft dl'ddcS U H^THS"
HTO H f e u ^TTOt UUJT H: HTOHS" feW rft U HUU Ut «?IjtW
ufeu ut fewut o f f e t
^ f e W ^ T O W $ H f e HS1" 3"
u ww ut u fen uretn H'Os fet feut o f f e t u1"
fet oflddcS fe1" HU U feTW I feu HU 1957 U U f e t Ut
a. a
UTO u, fe feut wrut uut Ht u feu uup ^unt ut
\j ^ a r b a i o f*

fet Ht I
—o—

UUHU #I/FE" CTUU mmt uet 8ci>uli


dHdl dl'dsJcS >H3" d'ftHted' Odld

ufet UFUTO fe HTO HU^U ufero HUT uu uu i uret


feofe yu1" u ifem1"ww ©u1" uutw uu i ww ut feru1*
U UTU UTHfeUHUTO US UU UU MU wfi-TU s^UT uf feW
HU1" UU UUI fet feu ufeu HUTU UU U1" ufet U
HS3" FUTUfeWU HUTOfeWHHUd ^ T O U HUUt o f f e t
( 442 )

ftr ww et feu7 OTS" feeeu1" OTTU fet t t o fe feft


UWfefewettdk'cS <Y>'0t! TOlf^OT^^ttjfe'cS
B 7 H W rft £ feet H7SOT cffetl dftTtid1 TOTU
t/W'A WUreOTU HTH I fet ^t HUTd HTO fefet fe
WUTt HH ffet e fe1" fee Wt OT fe1 Ufew Ht fo(GTo(

feofiS- UU H?> ©e1 WSre" HU5tW 3" HdH fetw Ht I


to 57 feu fe e 1 ^ t fewe1" urfu fefe u uu to fen
OT3T fe e 1 ^ t fewe1 (So^H'cS UOTFI fetw HU W
efeuft I oFW UOTF,feWTJoTOTTOTTUft,f e r e wfeUT,
OTet irfeft, H 7 ^ e U^ w f e ^ , feH OT^ W t 3oTFTO
UOTFIfetfeUH7Ut fer HOTFIfeuUfe1" H^TO3"
orffe f e r e fee fetw ^fdddllw fe W 3" HU
eretu, ureu iruop" fee fe w wutu i fet OT nret ft
H¥ OT fe uf w ere1" u, e j feu^7 fe ereur i fen e^1"
fet OT OT e fet OTI OT uu OT fe1" £ e1" ure 7 et
fe w 3" feet oftet fe ure 7 e t fen few?^r HH RE
nre u u 7 ^ i ww e t H¥ ft fewre7 f e e TO fe fet feOT
OT UTU et fe w e feron OTI ujuuret e n e t
U: UTUU b^'d Hfddjd
ww e t ft ecftw e sr& wut Here fee1 nret HUT^7
1 0 1 w f e wft OT OT^7 fee i Hdid' fe e 1 fewe7
w f eOTTfetwi fenfeeuretfepxret^t w ^ ureut
OT?> wut i fecj7 feu fe Here few e t e ^ i " ww et
e Hurt TO feu ^t w 3" ofturo et ureut OT?7 wut i feu
irfrot fefet OT?F e w TOI HU ure1" e t £ nfrot
feQcfl fe ururt ^ret feu few e t § feet Ht i fe Here
feW rft $ fufetfeQ<flffeut Ht i fen ©rutfeuuu1
TOfet'Ht I UHUr few £ W tft § Wlfet fet fttrl'd
ut feut offet >HU fewt offet, UU W tftfenOTTO
orfe life i ffe fe ffe ufe, fe ffe fen ut uut
fdWUt ?njT Ht I ffe UTH § HTHoT >>TU ut U7^ Hofe U?>,
fe§fe ww ut yu H?7 i ww fe feW ut u1" uu H?7 u
WW ut ^fet HUCTU1" fefet fe H?> I ¥fet HU1?) feW
tft djfdHd feu H?> oflddcS f f e WfWW ^t U^Ut Ht fe
fet oCd<S' ofU3" UTUT tft cTH ffefe ut ufe ut UTH UHt' I
feu fe^ ut ufe HdrlcS feW tft § U d 7 fer
feUTUrfefeuf tftUtUBjrUTUTutHUfeuTtftfeU^I^'cS
W fe U?7 fey grgft HU1?) feW tft ^t U*UUt ¥U
UU U?) IfeUfeuHVPUTHfeuW H ^t UTUUt ^U1" I
—O—

ctldfd IjW off UF& HUt UJ1?>tII


Trot uruft ydHcS fifuf t f t t?t

ffet feu HUU?)fewtft fe ufe uruft H?) I


ftfcjt ut WHT tft ut ^TU f f e w ofU^fet fet UI WW
tft U Ufe1?) HUT UU H?) I fet UTUft ^t W ^ Urfet
WUU H?) I fen UTU uruft HUU?) few tft £ ^t VUT
nfeptfT ut fen u H?) feu fu?p" ufew fe vr ^t UT
urfet sTUT, UU H?> feu feU1 U fe U U ^ tft
H§ ufet §UH" UT H§ »ru HUH U1" U1^1" U H W
Ufer UT Ui" fet UUoT UI ffe Uf*" fet f f e HUT UTU
feoT f f e uru £ fen U fe feu >HT^1U fet, w
( 444 )

few ^ I W T f e f e t e B M f e ^ H W I \
HTU W OTU W Ut feUOT VPSf SUf ofetOT UOT I UU tt
1 1
UTUft W d'ddlw FUtOTUUS, Hfe© OT5 "ufeOT f
U I feU UTU TFSoT OT UU U W f f OT HUTOT U F H HHt j
WU W U Ft W U W t F f e w oTU I H W f t ' US" tf
W H Ut HS" W U U 7 I US' UH UU oft OTUOT U11 F f e t %
HUUS feW U t SHU* U 1 HUH Ht, HU OT f f t U H U S i
HS" U3" HH UU M B U S B t oftut f f t W H f f t S H ^ t 'f
o f f e t I H o f t j U UlOTS feU UUU U W t F U W I 1
MUTHfesOTHU UtOTSfeUFfet HUUSfeWfft UH I
HHU HUU UT OT U t UTW FUTB W3" OTU Ut Hfet OTUOT \
UHt I U W U t S UTUft feW OT HUU HfUOTU oftOT I i
feH £ OT Ut U UUOT U 1 HfUOT UfetH fUOT fUTW I
feH S HHU Hfew
0
'fes HH oft© fesut kHF IFfe©' I
fen WH *B OT u t s IIFER j f e WOT HUS u f t u i MUTH
fes feu UTUTtfewS 'fes HH oft© fesut HF Hrfe©'
HUU H%WIfeHUf1" HU7 USOTfeutHHU UfOT feu1
MBfeHWH *B HOTS' US' fe©fe feu UOTStHUU
OTU Ht IfeHu1 HT>HU WW fft S ^t feH HHU U
HOTS" U UtOTUtHOTUtOTStI U^B UTMU UTUft feW
S WOT HUH UT UU HHU UffW I OT fft orfUU UW [
few WOTfe©1HUHfeOTI ©Ut HHU U^OTUTUft j
feW UH H3" ot
• oTfeS" HUF f f t H OT UHOT Ht fe U f e t
feOT f W U, HU HHUU Ut f W U t OT oft HOT HUTOT
Ht I W H f f t OT HHUU U HUt OT OTU o f f e t HoT
ufet, feu oru?) H W=R W HUH FEOT H MUTH fes
UW few S HHU U^" Trot HOTUt OTHU^ fft
ij
i
( 445 )

U H3" 1r ib 72 ^fet fe U UUHU fe I ©ufe w


rft U HUU o f e W fHW fet UTH U%W fe7 U,
UU W^i" u fe uut few UTU H'foy feu U7 Ufet
ufew ut u i uut-uuu7 feHuut u# fet ut uu ufetn
H^P" oruut U^ ffe ^t UH ^ fet ire u fet u feu
^ u t UUHU offe UU, oft U^U u#uft ? fe UT UU UTHtH
u t UUHU uruut u i f f e u§T UFFE i F u n r e HUU u ' Q d
UU " W U UUU TO HHfu UUU oTU TTOoT fet UU UU ll"
ufet ufew ut u feu ferfet fet ©u u t uu u f e f e
u t TO U UUHU uruu UUI M u f e feu W few u
HHU u % w TO Hfet u u t TOfet u 7 H 7 ^ u t urfeu
W few WT fet Hfet u u t H S f e t , ureft HUUU feW
rft U FE U S Uf t u u t uffet rft K U 7 WT HHU ^ t
^uu-sruu u uf^w u fuut feu wu ut ut feu uut'
Ht offet, ©?p" feu K WTO WU U HS1" HHFU7
Ht UU W U rft u t feu UTUUf » f f e u UUU TO uf
u u t HFU7 fe feus U 7 ^ U 7 feuS7 HHU U ^ feust
TTUt Hd 1 ^' I W U rft Ut H f e UUH U 7 H 7 ^ rft u r f f e
hut u w few uu ^t uruu1 uftuuu w uru7
u f f e t HU uruuf UJU u f e u rft § Hfe VoT uf HU1" fe
fetUI W U Hfddld f^nr 7 uruu UU #U U S^UU7 fe
©ut U ^ H # l feu UUU TO UT ureft few U W fe
uf nfeuuu feu7 mu w r u urer ut u 7 uor feft
US"feTWTTOUTHU W 3 d'ddl FUU7 ffe71
—o—
( 446 )

UW Hfu WE $UT Hfu fiuftll fa

Trot feor feft ^t


7
d'fVkdd' OTTU fet 7TO fe tdfe'cS W U T fe TO e tf?

feoT fe?7 "fet" U T U H 7 T U e fe feu feoT feft w f e w "feH

^ H W f e f e W r f t e ^ t ^ d H c S ofeH?7l feUW3"feTO ^

iffew fe WWfefeWrft dT fe7 HTO HTHTO,feu


feaF^wfeTOe7 H^'tl'd' £ e^HWfeuW UtHU
feW tftTOe7 fet orfue7fe?p"et fet WUt^tUTT
feu fee1" fe ut ^ few, HTH7 fe few tft H7 H37 gt
etw fee TO e H¥ e fro, fe fe ut ^ we to, fc
feu ^t fee TO ? e 7 H^'td'd' ^feu7ferfecj7et Hue $
omfet u, e HUH7 u# e 7 H7^ fe ?rffee OT fee TO ^T
e 7 feft orfue7 k wt fetj7 ft vune7 u7 e feu efere -jf
fee wor ut fe feiw e ww etOTefere fee wire ^
WHS" e w ^i" HE UTU i ife-fefeu7ure feor fereru ^
7
FT TO7 ^ UOTH ofte fe fe H¥ re f i f e feor feft fen
e 7 t^th w u, fe7 u Me fe e u t u e f i f e e 7
3" W^RE HTUF, W U fe I HFE fe W 3" W I
uruft ofturo OT uu TO e fereru fwi e 7 3"
w^-wfe 7 oft ene7 ufefeurfeftereu et u f e vput
wfew fer u, TO fee orfue7 we fee7 fen ure ft j
ferere fet fe e 7 ^ feTW e w^re feet fe7 ft
csreOT7tph u e 7 feft ft ereu wre ut e^u fee71 3
u7, HU7 ut ?TH u fereru orfue7TOTOww et ft *
uwfew u e 7 euft uure ufeTW1 ©re <sr w HTH7 t
7 7
et § w ufew e HTH et ft HTO ofte fet wfet
7
j
—— ( 447 )
fet U HH1" U t fen £ UTUtf ?FU U t feoT HUT feu7
W rft £ HHofaT g r o offer f f e W fe W
VTH U, fet ffefet feut U I ffe Offe W W
fer 3 1 "
W^J, ^jiJI^ji U I ffe fe UTU TTOoT UT ^ Q- 3-
UTU TTOoT Ut W t l l f ^ f r oTU ffe fet u f e t U, U* fet
£ HfdH^cS orfu Ut feut offet tft f f e fe fe ITgTH UT
w f e w U tdddl'd ffe ^ t ffe Ut fer^ ffe© Ui" W
rft orfuu WW W& U UTU U ffe feut W WW rft fe
^ t offet Ht U feHU?P" f f e r yfl", U H feHUTT feu U, M U
U1" UfeUUt U1 ffe U^'cSd' oft ^ t Ufe U U fe fet
feU fe UTUT Ut Ut f^OT ffe ^t ITgr^- fefe U
feU Ut i •fv t f W fe1 f f ,7 HoT-75or
— —
Ufifer U U fet UU
^t fer U, ©U ^t ofe H Ut fet orfuur ut fer UTU UUT
UfeTWffe orfu UT UTUT tft U UU?>t *u ^fe fipw UT
UTUT ut £ ffe f UHUU U UHTU U ut UH oTU^ uu feu71
ffe UfT UTUT rft H?>t ut»ft feu H^l
—o—

TRft H^ft %*5T H'H fad**1 H3"


UU1 ffet U uffe ^fe feut fe, uruft fer U^H rft
§ ufufer 7>UTUfeu<5UTH ^fe Ufer?P" U^ ITU1 #feP>{T
f ^ ffe UTUft HU^feWUtU HdrlcS feW Ut^tUTUUt
¥ U UU U ^ u t fey £ ^ t W ^ UTfet WU?7 Ut fet U
Ufer?> feU W f e *5UT I f f e ^ t UUU ^ f t W oftUU?7 oTUU
H?7 I f f e r U T W fey S ryd(H>' fe(fey UT?THUUTH
fefefeUJTU HUHUfeu^rUTU U UU orfuufetfeu^1"
( 448 )

ut TO) 7>wu( u f e w fe UOTH f w VTCTUOT ww ufeu


few rft feu UTO US U Ffet HfdHdl ft feu1" ft UHt ^ t
fen HH OTF 06'G,OTTOfft s w u u HOTut s r o
UHT U OT ftu UUOTHH UTTO1"UTH fft (TO W 3" HTH1
fft U UUTO oftd U Uofet ^OT ut HHTU WW FU oftdt
OT WW fft S TO fft £ fft w f e w feu1" U W U UJU
HrfUH $ HH1" UoT 3"OTfeUOTTOU fej1" U TTO WU
ftfUW § U feu1" U HToft HUU1" HUTU1" feu WUW fUOT I
OT feS feH Uf1" Ut UOT fer, TO fft U W U few§S"
HTHT-fft^HftUH^W^^OTTO^UTOUHOTUTU
§ orfu 3" HToft U1" HUTU feU WUW few OTS I TO tft
S WW fft U UUTOOTUTU HTO HUTOOT5TH3" HH
UOT I HU TO fft feH Ufe HTU HOT feu U U1H fe fet
H f e w U^Ut SUt Odld'Jl oftdt SUtOTUtI feH OT B"
UTUT fft S" HUU OT WHTO OTt UUt SUt, feu feH B1
HTUT tft S" oft OTF feu OT feUH HfBHUTftfeU1"U WW
fftOTHUTOTOTFOT OT Uft TO >HU feH § feU ^ t UOT
HUFOTSoTHUU3" UU1" Ut HOT UH UUt UOTfeUOTS
HTH1" fft UOTSOTUW§S" B* UfeOT ^tU HU UUUtwfeoT
UHt feu U1" UT WW fft U WJt UU UT USdt oftdt fft WU
^tU HU UUUtW WU fft Ut FOT OTS ft, WU fft HSUU
OT | OT UW fft orfuu TO fft Wft oft oTUOT ft, Wft OT
HUTOT S" UTUOTHU^ uft U1", feH £ UHt fefF UT ^UU
OTTOfft feU orfuu fftfeUOTWU fft Ut FU1" ft, WU
HSUU UTU,OTWW fft orfuu TO fft UStW UTfeW U1
HUU ^U UUt ft, Wft OT fet UJUHfe MOTFU W f e
UU TO U UTft H f e w HTO oTUStftOTfeHOTHHOTTft
( 449 )

cSd'fect >fecT f % U ^ t W U WHt ire-VtT1", V^-H7^

h1" dd'sfl v r f w h ^ u#uft TO n t orfue tft


3 H'^di1 feu v r f w r 3+ h u ^ ut u,
NFDHOFD ort w TFL" orftfg, TO rft H7"^ ^ ut Tsut',
wft' v n f e w oft orarft u 3Hf w ^ t v r f e w w 31"
TO TFL"FERORFTFE O[¥ HU NUT W>T VRFW* DO-I
fe&t fnw^t 3 TP- ut ^ t u OT u u f t w ^
^ W HU ^UUF ^Ft U 7 ?^ fvra^" U 31" W rft fefH UUT
wfun feu crfuu TO tft h h ^ 3 u feu7- t r o t
^ddl1 f^f^^T^ft'fHH^7 I HW)t
A ^ > ^ w w A n n • w ft r « i
H W fen UU >>TUT UtfT UET H7" UoT5" 7> fi-fe ?nJT HT
rt'Qd1 vrfe^H7" £ fe^'did1 ^ t H 7 ^ 7 ut OTH u fen
orcrsr v p f e w fe ^ ^ t r u H 1 ^ fen ^ t ^ret
75Ut 3 T T O fen § § US' tJW7" oTUt' 3 + TO tft
Wr rft^fWUT^^UU^^^^tfH^tl ^Wtft
£ HUP?1" # TO TFTas£ I F W F ^ H 1 3 NRFUPH7" £
fen ^rTOfft M3"fecj7"u w trot
U^T ^ H rft, Hofddl T^fe ^ H , sJ'o(dd oTUU » f 3 UU ^ t
oTHt W HUH Ut UU7"^ UF 3 "fey £ feu ^ t Ufa UT^H
^ 3 HT W H t rft ist& rT # ^ r f t fa" tft TO7" £ ^ t u
UUH § U% 3oT Tuff Wfe^tf7", H 3 s/dl^'cS JU Ut U?>, 3Ht
W ^ tddH<S oTU 31" cJT W H t tft ^ TO *3
WTU u f w r orftfu feu fFTCTfeZJBHZJ+UOT u?7 fftfjT
7; ^krOTUUHfewmfen i wff 31" tr ^ vrfe^
feoftst oT^e" U7" 31" HT W H t tft ^ tfefTJ7"^
tddHcS oTU?) tll^'cS ITUUI
—o—
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

uu1" fnfew or wftf jpmitii


TTOt 3T H>HTHt tft ^t
d'ftfed 7SUTU feu t/fe'cS HUT UU TO U W f e 1 F 3 +
Ut fefeut U W U I fed U1" UUH feofe fer u , oTU7
oftUTO U1" W U TO feF U ^ f e ^ I P H F tdl^'cS
H f a w U oflddcS U f f e 1 U U U T U T Ut M T C fe fed'tHH^
TO H1" Ut H W H t U T f e fe tft, feut fe, UTUft fer U*H
tft, feuw fe FEY u feuut ? f e F H , sJ'oidd oruu u
fey u fe ^ t fet f f e ^ f e t w £ tdk'cs feu w
W u f e w >HU fed feu fe UT ofturo U W tft
U w f f e UU?) H U T O offe U feu fe ut W ut fet
TOUt U oftUTO TO ^ U ^ Ut UH UU U Ufer?7
Ut H H r f e t "U U^HU U ^ t f t TO UUU feu**1" fe t f t £
W u t § u f e w fe tft W U H f e 7 T O HcVdcS UUH U
HUfeUU UT H W H t u f e n fe tft W U U?7 u fefe hto"
of'UH' U1" U f e oTU UU U?) U UU1?* HdUt ?)feu TFE fey
Ut ftftft U f e UUt U I feu W U tft U UUH?> oTTO feu W
TO U1" WW rft ^ UH U UT fey § tft W f e W W f u W
U UU?) TO UU I UT H W H t tft orfuu TO tft UTfe feofS
U UTU TO, fetw fet UUt U, f f e U1" UUU # ^ f e t u f e
u fey u r f u w d" fef u f e w u f e i UT u w u t orfuu
HU t uuufet'fe t ^wfe r u T ^'^t^uuu, fo(0To( fey
£ wufe oftfe ifeTOI W tft orfuu fe d1" UWU UU
TOI
isref wu eref ztuu7" i/<3" uuw iy?# /
fetwfeu fe, oruteufet ^ f e u1" ^u?) fey £ fe
(451)

I F f e TO fe fejt ft fet H 3" rl'^'dl I dTft' fe§" OTU


H, fet OT d" fet rft#, HOT7 WW Hdre V f e I TO e HTTO
OT ^ t H H 7 TO dd'A fet WOT 7 e dd'dl I
fen ecf 7 nfddjd otu TO fe ? t k ot e e j 7 Hd'fyd 1
OTe1" e fee e ^ 7 fet e e y ^ y e TO e e r e feere
f f e t fe nre e r e TO, fefe f f e t e 1 e e e e r e to
fe ntH w e 7 TO e r e TO e fefe t r o t e OTT
efeerefe T^iMereffeteHU^TTOOTere
TOI fee e^1" e t >>re YJF e e r o t r o t TO e f e r e
e y ^ e i orre e t fet TO fet e e eje e ee?ff ott
e r e e t © e d 7 e e e r e e t e f e f e TTH n r e t e eje ee?*7
e 1 e e e f f e e t fe w e e t HtH e r e e t i ftri" ^ t , TO
^ t "d e f e e t fetw fe wet ^ t f e e et f r o 7 e i fee
^feTOH^re^OT,OTT^reeero^^e]few
reOT?P"?>et i ejenret feet e :
UTBU Hfddjd & VUgr ?p§-//
fen orfe eje e t fe i wft fere1" e fe e t
a r e e 1 0 1 w f e v r e #9" to e fe et § fe-ere
e yrr-Hre OT^fe n e t fee1" e i fet ^ t He t yey e
fet fere e 1 fe-ere e fHHTO ot7©" i f e e e g 7 e r o
e w f e w - e ? $ f e w et H w n t e t e to e 7 i r o 7 to few
fe fe1" e fe e t H W fet n f e e e y e t e , ere1" e t TO
w f e fet' H W fe n e fey1" fe OTt ^reret >re3" e 7
fHHe?r e , e fe yet 108 H f e e t H W fe e 7 u ^ t
feft e f e e f e n e^1" f e y e TO fee OT?T H^t e r e 7
e e1" w e t ft w f efcWcS'e t HHnret e 1 e i w e w i r e
e e e t e ( w ) w v fnur e t ft fee7 fe n f e w r o fe1
( ___
452 ) >

WW\ H W H Ut W OT d d d l S S K W few 3" U W f f t


?> TUUt OT U W fft ?> H W H UT UT HMO-ft fft "S feu
UU feu7 H© HWVft fft HOT feUoTUt TOUfeH^HW
I
ftt UOTU HHH H©, feUOT HTO oTUST H W HT HMO-ft fft
$ U feut I HT HWHt fft S H W ^ 3" U # MUU OTH
HH H OTH7 fft ?? HH1 HTOTH1" U orfuu fftOTftOTU3"
MBUfPHt ft HH TO Ht Hfe W HHt ^ f a fHU7OTHH TO
feH fUOT HSt OTU7 Ht fe WW fft H§" WTO UU1 H W
TO B TO OT ^OTOTftOTHHTOOTW oT H W U feOT
U TO HWHt fft HOT HTO HHT OT H W tft orfuu UHt
©HU feu H7^ U1 ft fen uruur TTO HOTOTHUT OT
UT Hwvrt fft orfro BHf wwTOut uutft,fen©ru^r HH
HHt feu UoTOT U U feH Ucf7 ©U UUTO HOT UTU UT U
H W H 3"OTUHUH UTU U UU UU Ufe 7 ?) feu W © U
Uft I feoT fe?> MUOTU § feS UH ^ ^ U ftt W UTU OT
H W fft orfftu MfT MH # H foCW UUTO fed" HWHt fft
orfuu fft MFT WW HUU WW feofe ft feU7 ft I feH feu
WW-WW HfeU U UU UU#U HTO UUU uft TO I TTU W U
WUS"OTHU"USUI" WT HU7 UTH7 UUTU HtfeHOTTO©UU
OTjf fUTW I WU fft U UUTO oTTO W feTW, OT WW fft
orfuu MOT WW HHUTH fe©1 WWW Ht, UTU OT WHU7
H Ut OT UTUOT Ht feH oTUUf MU ^ t HOT ft, UHtOTUT
OTTO oTU HfeUTU WU U W UHUT7OTHWHt fft HfeUU77
orfu UT ©H feofe feu UUU U UU1 HH7fefewOTHUU
ftt UTU UT HH OT HofUUt orfUOT HWHt fft UHtOTorfuu
Ht fe HOT U W TO7 U UU UHtOTWT MUTOTH^ft © U 7
U feMTU7 HH I UHt Wt TO ftfew fe WW U W HOT

i
i
J_453.L _ _ _ _ _ _ _ _ _
U W W H t rft mftoTU feu u t orfUU fe W 3+ w
utyft"uuvrTOUT^t^^rtiffu^o<'dl w t n r f c j f
U1" fFTH oTU3" UTW H7^" U fuptf 1 , K U ^U?> 7TO Ut
sf t f w r w 3+ H7^ ut feu TO st uu1?? u ufe
fa § U feu-? feTOH W H t UTSH U 3 rft 3 1 ^ t
U77I fen Hcfi" W rft U7" UT W H t UTSH U 3 rft
oret f w r u ^ f e w feu1" I fen 3 ^ life*7" oirtoTd 3 US"

U U U t ^ U?> fa feU3T TO rft £ WW ^ U >HUt ^ t u


UUH W u f a w W WW rft £ H?JfU T^Uf offe 7 " 3 UT
W H t rft ^ t TO rft U idk'cS' feu rTU U?7 M 3 W
rft £ U TO U t W § H W U f U 3 t feH
WW rft U t oTU?ft oTHfet U t TOJ UU W t ^ Ufet I
—0—

WU HOT" era* sfef WFtll


Wde'fH Emit
TTOt 10HHftfurtft f^&t ^TO ^t
f w u WW rft U fu&t feu tdl^'cS HrT UU U7> 3
HUT37" W1^ ^S 7 " UU^K7" U?>, fey feu fet U ufuS"
103H fTW >H3 Ut U3?ft fUPH7?) oTU ^ t > H 7 ^ HUT,
fey Ut TfTUt UHt § ofet W& Ht3 UTS' U?>, UU feu V3U
U t U ^ ^ ^ t U T J I foj7" 3 ^ rraj7" t F ^ f f W U oft3t
HUIJ3U 3* U7> I feoffee feOcS' £ H 7 ^ rft TO3t
oft3t H7^7" rft H7^" *3 ofU w f f y3U ^ f f HS rTfefe
H Ut fHW rT^t 31" W f t fet TO fyddlH
^ unfe i wff y3U £ hu 7 ^" TO ^ ut y n
_(_454_)_ ______

U TRFWRcxd'di,E 7 ww tftorfue HOT 7 §TOTUSRFE 7


u^7 w u i HU HTEN few 3 OT feft feet o f e t fe
tft w feu1" fe wft' y e n ft e u u ut e u f e ufe s f e e ^ u t
H 7 WW tft orffe OTT for u f e ft wz ufe§", fee i f e
7F H'feG I Wfi-fd"~go( UT UTU ^fe US" UTUfetOTUT
e 7 fey" ft HFEUTO fe UT OT1 feu w f f e feru u f e w
© e 1 w f f e ^ o r few i u j u e t w f t f^rn 7 fet fe feor Hre
e m ut fey e wu feu e 7 e?rn u feTW i feuuye
HH UU H HOT et HreS7 ctUft OTT 3" Hc^fee HOT e 7
HU uferwI fe1 fe SeeTOfeefeoruu u efe e 7
WITfeorHTH7 et fe sk fetu wefeorwire fe ufe
ere I fee e y e ^ret H W urefeoruu HOT £ e?>H
w few e 7 feu HH uu I feyfewuusf WITH fee
FES" nut E 7 feu feu HTRE OTT fe e feor ft ww et
fe sfe- wu e 7 e e £ f f e ?>uf wurfe71 w et f^nr
feor HOT uu e fe e 7 ffe 7fee1feorwft ww
et fe SFE" wutu e fet HOT7 et UFE fe ufe efe
f f e ere7 ure ure7 et et wft fgw fet fe vffew ft
e?)H H few E7feuH^ HH uu e orfue ww et ft W
ft yeu7 et e^t e feet, TO fey fee- fuor wire TO
ufe efeur e feor ft ww et fe ^ w ^ u t i fey ft
w f e n f e w e ft* uu 7 few, feu few, HHfeeu few
we HUHtfte few UH i TO efew fee n n f e e u few ft
ww et fe s f e et feeru OT?) OTT HU vrre7 e 7 feu
HU erer few orfuet e HU7 HOT fetw w re eu u
feTW B7 HU7 f f e ?nftttdld1H7 ifeH few orffe OTP"
TO ure 7 e t ft WH 7 § w i r e n u t ^ t feor HOT e f e e 7
\if
i'P

feil
#

I'

, fii
si
! ?
!
3-
i
fi
_ ,(i.5£L _ _ _ _ _ _ _ _ _
u cS«cSo(Hd fet ^t f^ru7 o r f e fe feu u feu u fe
3" orffe *5Ut f f e feuft u7 ffe-ffe
fe feofS fe HU U H ' d d l fe ^ t U t >JWt U UT ^ f e f t
ut i wir fe1 ut ww tft § feut o f f e t Ht tft wft uuh
fet feu fe1" U U f e fe sToJ'dl US" W U 7 UTOt H 1 fe
TSUf fer UTU feut u 1 ^ t Horuut tfet U Ut
feu ufe H3" UT feUc^t u t I f f e t felW?> fe ^ t fe UTUt
«s ^ n o f* • **» up . \j /> « r n

U orfuut fey ufew fe ^ T H U f e U U feW UTU "


U3" 1

tft fe W ^ ' d l U U U feu ut H U ^ Wft ut © H U

U Ufet ut feu § (S'tScMd W UT U^7 feu7 U feu ffe


u7 TJTH U?>TfeWufaw few u fer uuftufeWfet
f f e u f e t u f c f e 7 UI feu HTU7 t f t U ?TH U UTUUWU7
u f e w UI feu fe7 UUU Ut U ^ U t TOT^WUI ffefet,
^W U feU UT oTUT-oflUU?) oTUU7 U I f f e W f U f e r ,
fegT ", fydlS'd U fe ^t fet fe" ut ^ wfew U,
1

feu H¥ uru1 ut ut ui fen u j t ffet u ufew


u t HTUt fe UUt U U HTUt f f e t feu WW tft U t U~U
oTU U UUt UI
—o—
fyu/?r farw> jrfw u v ?pm jriB^jfe try fe&fetrii
FRft H: dtttdltf fiw tft f^fcft ^TC

H: TOUfe feW t f t f f e t ^ f e UTU7 t f t U UUU HUU7


UUU U?7 I feoT UTU f f e ?> HU "UU £ H W w f e w fe
fen u H^dd u7 ufe >fejftfe ufepH7u fen ut
7
fe fe ufet, U i u f e w S feu7 3" UHlfHTO UnTH ofu^
( 456 )

fUOT U oJ'ofdd' S UtU-^=TOT3"feHUtHU § U t t H d d


OTfUOTI fefeifWH^fe^MrT^UfeOT
tftfeuoft W ^UU few IferUf7 HW-HW U TO
w 3" w ufeu frro tft s UUTO feu OT fen £ uu s

f w i OT feH S ufew tft HU HOTUOTUf^ TTO


MolHlS'd ft fUTW MU HUt HUTOUTUt ITOHU OT
HHHUU HOTOTjffTOfeOT§ H HHU Ut UUH7^ U7 I
OT W tft oftftufeUOTFHU7ft,OTtHUOTjfUUt U
feoTOToTUU£ TO HU 3" HHHUU U7JS" HUt fOT1" U
TOUtUfeWfft UHUTOfeHU fHHTO ^toT ft, feoT ITU7
feU1" UHHftIOTOTH1"tft orfUU UH WTO UJU UH feu
^t^feft H'^dl1 IOT^Ht/lufeWfH^'ttdOTHUfeoT
UTOTOfeHSUTUHWUIfeftfeU1"HUOT UH Ut MU"
UTjtOTfeuHOT UU1?)ftfewUfeHSHTO7 WUfew £
ufewOTuruu orfro HUT HTOOTW^U ut ufuu TO,
UH HTO"feuWW tft U UUTOOTftUTUfeHUcf1" HTO7
HHU UT HOTfeTFUfeOTI HU HUfeOTW>HU tik'tfl W
UfetOTH:TOUtUfeuftft H3oT U HOTU *UOTUU" TO,
feH H^oT U HrfHW *H UUftWOTHTOTOI utOTHt US"
UPTO ©7J7 U Hfew £ H^tOTHVWUt UT3" Ut UST OTH
H7J 3" ©7J7 § MUT HUFfeutU UUfe UHS" oFTO UfOT
^U Ut FUOTftfeWMrft U4 TO ft UT Ffet ojHtdlU feW
Ut U HOTUfeU#few MUTOUUSfeUTUT ufe1 ftt
HU fUTW I FfetOTUtUfeWOTHOTU UU fUTW HU WU
HU fUTW,feUS"HU U ©OTfttUUH ftfew fey HW
tft S UHUOTHfeUHTOfeUfeuftUWTft Ifeu#U Ut
( 457 )

TO7" UU7?* fe MtT B7" W tft £ Ut u f W " oftdft


?nTt 3T H m t t feu UfWT Ht ©Ut U ^ Ht I TTOoTHU
tddHcS ofU?7 >tfTfe>>fr 31" for 3 Ut Ht fe W
rft ufu^T Ut HHofUT 5T orfuu HS7" S^t 353 UIFt, 3*
fej offtfe7" tft 253 £ oft Ht >HHf £ H3" cTC Wff
fu*T fUB7" Ht VU Mnj tft £ f^OF oftgt H STU fURH1 §
fe?)7" ^ f u u u f feHU ^hu7- "feu ITO few i "fair w^7"
HU H W U, Hcreu UU HoTU7" U, HUtU u t feu^t ^ t ufo
U, feu 31" W £ ut feUU oftgt 31" f w u W tft orfuu
fe ojtttdlU" few fen oTU3" ut 3* H U W ut HUT3 ofU?7
3 ?PH tTUH" u t Tfe U I 31U HoTU7" feu U% U
5T iftf HUT u 31" ofttidlU' few £ HSU7" W ufe>>T I
fen HF7" ww tft Huft»r u t u f w " CRUU U?> I feu NNFT
F H § H: TOUUr few £ Hd'^l I feH Hf7" H 7 ^ fu&t
u t u k But u , w u t fySddl u f r uut u i w ^ t
oftU377 3" V^U ufe UU U7> I
»N

—o—

mfe fkfe SH ut tmtn


f w u WW tft f u & t ufe 7 ?? HUF ^ HUT37" §
UU U7> I olrtoTd U HUt?> WUF ^ f u & t 5T i f t T O feu"
(S'cSdHd wfe" HUT1" # feoiddl HU o f t ^ t 3"
(S'<So{Hd ^ cpr UU H^'id'd ^ t VUU UTU fFTH ©TUT) U U 3
USoT W UU7" U Ufe 7 ?) Ut H ^ t H7?^ U S U t U I feoffee
grgr Tft HUU U WU feu W 3" H^'td'd' § HU ^ fecf
Ufe 7 " 3" feoT i f S t HUT^fetl H7" fife" ftfuiW
feHHUt feUU few t f t £ Ufe 1 " 3 HUT^7" ftw 3T7"
_ ,(i?IL _ _ _ _ _ _ _ _ _
"U'dH'd 7i UoTH offe1" W& w f e w feW HVRT ^ f e >>fe
UUfeoT e H^'td'd' t M t o t i W f ^ f e H W
*d (S'cSo^Hd fey w © , w u 7 hh 7 w f e feuret wk
^ T O W <S'<So(Hd Hd'^'dl H1" feu e ^ fe e 7 feoT
life <s'cSo(Hd fey w e7 w tft £ i f f e w fey
w d 7
ffe orfue u 7 tft i fe y f e w f f e t ^ Trap - #yt
u orfue et f f e f f e 7 gT^T tft orfue wire 1 " f f e
"fere ?>re oft u s ? ^ u , w § e1" e fe >rewu s u t fere
e f e f e e r e t e t u i e 1 © eure1" e 7 © eup"
fe 1 F H V U U 7 *d" cS'cSdHd 3" § r e U * U V fe7 U

e fuor-feor n f c w u t w "sw fe euj 7 uy w f e 1


e7
fey £ e f e u r o feu7 e e - e r e fe fe ?rre w ur v e t
e t u fere euj 7 uf e r e v r e feu1" *d" <sreomu
3" ©ifu u"u v 7 urfeor-feoTvrfewut e1" ^ u 7 uV f e e 7
e w ^ u w ^ f e f e e ^ oft^Tft w y ^ e y o T H W ^ H T u
ttu1" ^ h oru w e 7 u d 7 ww e t y e u ^ orftre wut urut
HH7 w f e 7 fen euj 7 w fes7 ujuewu7 u s ^ u t i
—o—

orre H" ira

ure 7 et e feu fet ?RRE efere WUT uu u ^ , fere


7
feu HUTW wut u?> e efere et mmret u ^ fere7
e 7 e w t w e r e t w u?> uu efere ^ret euj 7 f f e e 7
fefeut feet fe opus i f e t tHdi'Qd oru^" e eHU7
m r e fetw, ^ e w f e orusr ufeu7 wurfew ere 7 ure
§ yfeu ere w v w f e t w fefetw fe¥T§:efe§1fefet
( 459 )

feTCSUI ffe^ruunu^feu^^u^fet ©H'dld few


rft ddrrl'H UU ^ f e w U1" U f f e Ht U feU U f e * I f ofU
UU feuu fecTU UUTC5"feuTO"UTU U* feu feoTUH
n Am ^ t> A. *> r ft r

_~Ut-§fet Utf1" W U fufe £ W UTU I HU WfeTW,HU


W fUTW,feuTO1"Ufet UTUTOU1"feu>>f?TU HE" ^
HiT U¥oT UTU U oTU UTUft U Ufet ^t Gfe <5T HU W feTW,
fe W fePtf1" ofTO 1 1
1 35Ut H " feU TO " TO UT W rft £ >KT^TU
fuut f w uw i r w u ?r ^u, fet HU wft
fro H W U feu tffe'cS Mdl'G'-d U1", feu fe?5" f f e OfU
fe (SUf fefew, 3U TP" W wfet UUP" fe >HTUTH fe
fWOdl ^fefeOcflofU U7 Hit UU U UTU UU ^U "UU U?>
T t 1
feoT U U £ o r f f e >H U ITU1" U" U f f e fe feu W
fePtf1" U1" UU1" fet fefew 3" £ VTU U*" HTU © H 1 did feW
§ orfuu fe U+ fet HU U feu U1" f f e ^ f e 7TO feH'd1
oTU3" U l w H ©U fe Ut fe fe 3" »fTfew U1" H1 H*
fe 3" WX UUfet U U+ ffe § orfuuTOfetP"U1" feU
1
orffe" HU?P" U, K U1" Uffe " ut HTT U ^ uufet U U1"
nufewufeWfetorfuu fe wft wfe ^fe wut uufet
u u fife uuf feGfe HufewufewTOMuhh ^fet
ufetro Tft U UU ^t fet Hd^'d'TOWR51" Ht U WW
tft U feft HT? U*" ffe fet Orl'dldfeWU" HUU-HUU
fe-fe UUU ufe U WTUt uru fe oTU?7feutH^-HU

(ofer) U^f1" U U1" H U f e W U feW # U 3" orfuur fewfew


1 1
fe " IT" #few Ht fe feU U ffe Ur fer U W #U
^ U1" OtH'did feW feUH UfeW ^ 7F fe "3" fet u f e
fe Ut U U1" HUfUWU feW ffe orffer U UT fe fer
( 460 )

U 3 + fej W % Ut U H U U U fag" H ^ ^FH fe feH^ >*f#

U t oTU U T H U U S T H3" £ ^ T 3 U MUTW


r *s i r ws —^ wr »

1
TU?> U H c* ^ r T H T U U ^ rft TO feofc U U 3 U T T W tft

Or!'did feuf £ U t H U - H U U T fer I F 3" H3" § W

f U 3 T © U 3 F H ^ r H t 3 T H S " <5T S F S F tft U U 3 U 7 T 3 orfuu

W f t 3 T lrfu*T U t feu1 H t ^ U t H U TKTt' 3 H f >>FUTH OTU,


7
V U 3Ht' H ^ r 5T U t U U , U U B U t W ?njf U U W W

feU^r H U 3 " u f e U , Hfddjd' £ feoT-feoT § few U^rftw


1
U 3" >HUt 3 " U U U f e U fcSdS 1 oTU fe>>F oTU >5f# TP" U W

IFfUM 1 " oTU 3 W J >>FUSt fe§ut H'^U'cS U 3" oTU I


—o—
fhddo{ orQ" li'ftG s f c JTWII
^dd'^cs ^ w wralor firuf

ST.Ift. feu U O T U 3 ^ T O t H 3 o T *3" U U U 1


^ 3 " 137>

frovftuu U U ftfe w t U l fet1 U UUT3 few

rft W tft U HUTt H7>, U f U H 1 " fej1" U T V 3 U U U 7 P H feW

tfrFUU3"HUtU^fe"1UW3 t u f e y W V3UT MHUtoT


feW ^b-FU U ^ HUtU fUP>F 31" fey U1" H?> UU3 §75"
few fey £ UJU U|U u p Hrfuu utf H?7, 3JU Hrfeg" MUT
>K^UTH oft3t, HU 1F3H T U! feu oft ^ U 3 few,
UfeSF HUT 3- HU1" V3U 1 HUtU UTU VT feH
UcflW feu feH U »FHU t f f e w , »FU tft f^OF o?U feH
H t § frlO'id1 oTU 3 7TO Ut W ^ U feW rft 3 U1^1"
UtHUfeWrft U 7 TFH "flFW I U^F tft H dd'ofl HUT3oTUUT
UT >>FV rft f^nF ofU I feH 3^T HU fe^ >XUUTH oft3t 31"
_ (jW1) _ _ . _. _
7 7
UJU ut wft f^ru uut UH fvfc UTW H§" u HOTH UH
UU >HU HOT ^'fddjd-^'fddjd oTUU7 ffe fe fUTW >JfU
orfuu7 UJU H'fdyOTUoDWH1" H©, #ut oru, uu sut'
tt'QdlOTUJU U UH UU U UoTH feu H ftlW
orus hut i ufes" hut u feu few HtOTwrufe fHW
orfuu7 H§ H7feoTfeut uWt ^UUT f w S feu ffe 7
H UTU HS U »FUT feur fe U 7 HUU U fet Tft UJU ?TOOT
U^ rft, WW SUfeWut U WW UtHUfeWrft ^t W
HSHHHWUHU^T^fUTWOTHWUto
uurt UTU UJU UTU HRFUU UU US U UOTHOTH7 H wfew
U ?OTHfeu7ut SUfOTHW ut orfuuOTUUoTH?™7
H utOTHujufew § fen ur w ufet ©u w u w urut
ufe us I HSfeurufu ut (feut) wfurwfentu, H feu
©U Ut UH WW U, ©U HU7 ury U UU WUS" H rfetf
UTU US I ©U HTH7 rft U UTH US, HU7 ©U HOT rft HfeTW,
UTU u u-u ur urfes fe u us" ww urn ufe wft u§ OTS"
TSUffe7OTWTUfefeworfuu7 UUOToru HS UoTHSW
HOT©feUHH7OTHUTOT#OTFfet HUTHfeWrft S
feut-feut UU-HU U ^ UJUOTfUHOTUoTHSW few I
UOTTSW WfeW:
3JU UW Wfet? W&WUft HXfr wfew Uddl'H' II
UoTHOTH7 H <5T HU7 ufUOTUfeuWTUfefeW^H HS
Ut fuwu urus HUTOTWTUfefeWorfuu7 H UUUTHyfest
UOTUfe H#OTHTU orfuS" Wft USOTS"SUt fe7, H
H7^" ^H Ufe Ffet HUTHfeWHt WWU1feuW UT ufe-ufe
3"OTUtOTHH'6s if^H^orufeWoid'OfeWUtufe7
UU7 UfeTWH UH7feuut WTUfefeWHUtU feTW
(462)

3 vtoot e ero 1 " feu u f e few i fen e 1 w f e n fefew 1

ORAN ocwx ^ret e u r e few e t ft t r o t ufeeu 1 " TSUTU ure1" :

ofte 7 UTU ^ ^ UTU e eu?>r f f e UT e r e TO H ^ F E 1

e1" t r o w ^ ^ ofte 7 fe1" nreor e eu?5T fee feu


feTW I fee oruuf EUF YIU e1" TO E UTU TTO FE
dfdd 1 u i
—o—

dlddl UT&t ft wfe OT Ufe uHtll


tdk'cS ^t fecT

fewu w et trot etw Hdid' § ere uu to e


feu trot etwfere*"ure1" et et e-e opu ot uutw
u?>fe§fefeuOTT-oflddcSe1" w^e nre uutw to1
1
§OT orword etwfere "w e OT-OT 3" e-e uru OT
uutw TO fe fe ure1" et fey ft w t w eure1"
3" wfee SOR ut UTU efew u eft-RI"vere etw
Hdid• ww et ft w eOTuutw TO fe fet u UTU
TO,TOww et fet ^uu w ut euro fe fee e y
TOTtw Hdid' fewu fee feuro U UUtWTOd" W
et frot etwfere1"E vu^wu OT uu TOI uy TIRN
efere fee wret fefe ye1" ui we ure e efere fee
1
HOIDDT £ efew fe TOT fere et UH UTU wfe ure " et
fefeut et oftj § HHnret u, oftj £ OTT feut TOTIW
fere1" >ra" feu fee 3" WRE Q6'G E >nure fro fur
fere1" e1" uye ^ret fefe ufew e Huwe1" WSTOT ft^
( 463 )

U'dH'd U H f e #UT I j f e w fewi ©ITUUWUUt


U MUUHFT fet U1" W fe UTUfetfr feWTitW" HH1" fed1"
feTWI W t f t > H W > H W fe fe fe U?7 U f f e IPH
"H01 d1H1 ufe>HW fftfeufeWUT feu ufefeuu feW,
H: Hdrfld feW Ut Htffetw, ufe ^d'tdd H: feryr feW
rft, UTfe fe Ut HWHt Ut, fe UUTO" fefe feu^P" Ut,
fefet UTT, fe UTUft feU feW tft U WW
Ut UUUt tfe, HU7?)feWUt, ¥fet HUU?>feWUt,
uruft fer UTH ut, utnu u u f e feW ut
^fe, UUTUU feW ut tfeuu ^ f e , i f e t uufe few
Ut UUPfet ^ f e , ¥fet UTHfeWUt HUfe ?7UTU ^ f e U
UU ^t tfU UUU I ITffer HU1?) feW Ut £ oflddcS
HU offer U f f e d^r WU UTUftW £ ^U-^Ut HH1" fed7
feTWI Ht UTU UTU feUU U W tft U iddHcS oTU U[ MU
UTUftWU HdtJ'd' fe fe Ut UTUt feTU fcSd'tt U UUt
TTt U fet UTUftW W ©fed WW tft £ >>ffHd UU?> HU
offe:
1{W oft JTUfe" HUTS' #" 1PW UV ^ WfeWII
efew7?? ifor iruquH jpmft uw Hfsuju fuwfewii
HcJT feu^T l{f u t HUcS" fe1" U ©UfeUaT©U
fen
UfeT U I f f e oTUUT feu £ ^U?rr 7>ut U pHddl Ujfew" u t
ufe fe UUt UI feu UTfe dT t feu U?7 I UTUUfet
feut U:
w fefa ^ w ^ g ii f fefe u&fe uuhr@n
§• fwfw wurfc #up/u// J- fefe z7U3t uuf wiuii
¥ fefe /fe feu /fe Wife II f fefe TJUH UWII
WFEFEHUW W fefe fe// fe crfet urcu >HSH
( 464 )

fen orcra" W ut urfu u ^ t U^H T feu ©ru W


TO U7> I f<Sds/6 feor fcSdo/'d u t Ul
TFZyoC hdsiQ fc£on& Ufa $$ 3W U^W//
TcSdoCd fcSds/0 U r F ^ H U 1 " rFU oTU?? font U
tFU1" Ul
fad si 6 mr mm fk^u
feH oTUST UTftPH1" 3 1 ^UcT ?5Ut' Hdtfd U HUt Ht
UJU HTU H'foy tfl" U 1 feor H fer W dL^few
fUPtf 7 U I fe? oT^" 3 U UIU U t HU?J #U ^ U t H H t
U^1" OTf rtdidll I
WOT orfuu u?> fe urftpjr u f u r o u s - TTO MUF
25UTSUTt»F, w t U U ^ »i'6<id~l H TJUHt IFUUft, UU
feu# UTU u t HB?7 feu U?> H fey ^ HTU UT HU7>
tfy^F U § y £ ere U HoTUT I
ttt 7> &&TPt WUqUH Hdd'ulll
dQfdide w um sre ^ m t ?> w w t n
fen oru<5r fey TO UTU W UU?> u , § y § >HUT t w
? ^ f t Horut 3 w t 7>Uf HoTUT I
&& cF Wtt WWfffofFF& II
fife 7>Ut JTF dHold Tnft wHT 7> TF& HWII
for Hep" i w - w feu UU UUp VFWoT UtfS"
U, UU rTUp IfUHTHH1" W ^ H U I ^ U ST >HTV^t>Hi' TOtW
fcSdcSH

ofU, HTU § X?FU I UIU # W U 1 >3ffHH SoT UIU


U S , t u 5TUt HTvS U t ?>Ut I feH Hf"" M l H H
UU?> ofU <5T UT^T f f t £ HHOTdt o f t ^ t 3 ^UU fifur
rft § UofH oTU3" U'dcS1 I f ^ u t :
Si.
( 465 )

tf& OT rtfy? SQr & H clMdfltr WW §"/


feH Hf1" UtOTS Ut HHnjut uut U uyu Ffet fereut
feu Hdld' S—Mfed ^OTfeWfeTWI
—o—
uus" i/sfer i/fen w&fr ZS
/T w / /
HTHOTHTfenr Ft M'dd1

feciddl UUWUFUT^HHOr^HUTUMUTHfes
UTU1" tft ?> UTUUWfUM' Ut UTHU1" HU oftdt, HUOTU UT^tW
H ^ W UTU U Ufe HUTUU Hdrd'd few feW ut Ut
UM feU HTH1 UtOTWHS" HUF UW Ut S" feOTfew
few U UU UfeftwfeUHTUfeUHTH,H^'tJ'd MU Wfe
IFSt HS UTU I US* HF cT MUT HW Ut Ut uMOTUUt
U U fet Ufet utytM1"OTUtSfeUW UUtMT US U HF
HoT #U"#U $ UUT?> U UU US IfeHU^ UTUUMW Ht"
HUTH1- h^UHfeUOTit W Ufew I HTUT Ut S Ht UTU
UTUHrfUH HUOT UHW urfuw MU HUftM1- S UfeOT
Ut HH^rfew HtfeHofU^"OTfUM1"£OT$ UUT oTUfet MU
UTHoTfeu^t UUft Hfew UTUt Ifeu1UTUUMOT Hfe UTU
HTfeH, UTUUMW UoFH UTUOTfUH,UJUUMOT HW Hrfeu,
UTUUMW HrTS UH1", UTUUWU1" TTSoT fUM7© MU UU ^t
fefeUW UfUUMTfeMT" U UUHS oftU I UW Ht UU HUJ1"
UTU Hrfeu S UHW H ^ H UU MU HUTU1" UTHoT feu
Hrfew U16't/l W UUtM1" H UTUUMW UUUoT oTHUtM1" OTH
feUU1© U 3" HW UtOTHSHTS oTUU UU IfeHH^1"
UJUUWrfUMt utOTHU1"oru 5T HW utOTUHMTUS" MTflS"
( 466 )

d" d'ft-hdd' 7SUTU B I F ^ U U >HUTW fe?) W tft £


<S'(So(Hd Ht fdWUt oftdt I Hdtd'd' e t w u f e t w
OT W Ufetw I TO TO tft <^'Hd ufet H, Hdtftd feW
tft netstw w 3" w f e w i ure1" tft et ufet ?TO
fwdi'dl ufet we ^e w UTU Hdid' e 7 HTO
fero ufew IfeOTTTOoTHU Hdid' e 7 HTO sPUt feoTS"
HHHUt 7TO UTU1" tft et fefe" OT feu1" U fo(GTo( UTU7
et OI^OTD »fe frot HH1" e ^ orut vrutfew UTWGT ? N M
w uu TOI UTU H'FJY wur >>WTH OT 3" TO et ufet
fee w f y d ' H we feumH d" irot feui OT efetw feu
TO UTU d" ww tft et ufet e HUTU OT ufetw w t ewe
et HTO fee wft ^H uutwTOw ^ e ^ e uu TO,
Hufe wfeHHfet ewret e 7 uut u, fro1" fero 3" wz\
frot e wor ot7?) to fe w r fyo(6 fe©1 u ? ©H HH
vfet <5THU 7F TO OT3" H^t ?uft HE" Hoft, e H ^ t f e t H 7
Hdld' w f t w e t w I fen B f 7 utOTTd"ofut fTOHtUU
EOT ww tft ft FEE17?! OT?) w u t E ww tft ft JOTt HUTB
ft fen HH ?TO ^ H H TO fed7 d" WH UHB feu Hdld'
§ e w UU cVcSoMd HUU UTU I
—o—

JFtJft Wfe Wft w writ II


WW tft £ <S'cSo{Hd irare^1-

TO e 1 w e t TO e t e t onu ftri" feuum7 e i r o t


uu Hdtd'd' e t w orw cS'cSo(Hd H u e u f e t w e e " WW tft
e t u f e t T O u t u ^ H y e t d r f w u r H^'did WHtHyetHUTd"
( 467 )

£ TO H fcSd'tt H f d Ht »foTO U feit ^ f f e I U7^


tft u M f w fero 3" TO W H 7 HUTU £ W tft U7
TO U*U IT-IT UT ¥U f f e r >HU © f e TO" u t ^ O T 7 HU
fet I U 7 TO WW t f t fet-fet UTU^TU 7 fefe TO W
fe U?) "3" fell? TTHJ?)1" "U^ fet U I > tf T & WW t f t , t f t >HTfe7>T
rt

fe F fer / f e EU775" QT^t//


1
Vfod'dl Hfddjd UUU"//
fe H" TO7" fe fe OTH JFU7/
fe H"feWWWd/^' / f e fe7 tWd II
U'dA':-
/fe c7#fe7"TO?TO7"feU7^ tft I
f f e He)7 fer3" U'dcS1 U ^ U t U 7 fel" U U fet fe-fe
rftUUU?TTO|^^HUfeuUU?)l H^'td'd
fe-fe UT ITH oTU UU U?) fa" F f e t feH £ fe7" ?>Ut Sold"
UHU7 S 3 " UT t d f I fHH Hf 7 " feTH Ut s f e f f e W tft
fefe U t d d ^ ' d TO UUU I UTU H f e u § W fe 3"
TSHHoTB" o r f e fe fe^fuPtf7 >HH UJU fefe MUt ^Hdtd'H
oTU UT TO W UTU U W UT UU?7 f y ^ ' H oftH H w f e w
W U feTH7" f f e ^ d d ' f y W fUPtf 7 I TO feTH7 UU-UU
W <5T UTU7 t f t U UUH?> oTU UUtM7 U?) I >HUt tffew M7
UTUt H fUH tff?P>T *H UUH l^Ut f u f e ufH»T fe^fe U7^
t f t oTUt HUtf??>T Ur^HU WTJWTOH?) I WW t f t U UUH?)
oTU UT H UU?) TO UT Hdld' f<Sd'<H> U UUfrT7 U?) I W
t f t » f f f e UU?7 ofU 3" HsT U fe T f e U H oTUU TO H ¥ 7 T O 7
^ T O TOkr WU-WU UT t f e U?) I tffaw *H f f e tu^ri- ^
feTH W U t H foy" £ U 7 ^ t f t § f f e t f e t UUH?) fe
( 468 )

WHt t ? > 3 t o f t e t 3 fej7 Ut TO3t ofUS U TTW Ut ofet


^ r ft . o a ft ^ ^ _T ft ^ ft « •

t ^ t HVT u t , 3Hf 3 * o?ut-ofet HUfe W W fuu


3" »T3 W f t UOT?7 § 3UHU TP 3 + H 1 ^ U t £ UU?7 ofte 1 "
^ H t ?>Uf HK HH1 feu H ¥ § U f e f e feH H ^ d l ' , "UU
1
US" fife" t u ^ f Ut t M fo(QTo( t-T
^ HVU w f e ITO »fU¥ oTU?T U 3 u t HUT3 §
UU77 oftH1" I 3 H f UW W f t S H t Ut >tfr UU U1" HUT3 fife"
t U ^ t UWt UTUt 3 MBTW Ut fe?> W rft cVcSoWd' f i f e
UUU UTU » f 3 W 6 [ lJUT3t lfUT3t FUU w f e
i r e i f W o f t e r f e H fett'cS U t W Hdld' § tldHcS U t U U 3
f W H Ht fet ^ t H^1" HTH tdk'cS f%U UU3" ^ U t feeT&
US" ^ f f e P J T I fet1 IPH U ftfe7 £ MHT U t 3 ^ UfetH fUH 1 "!
FU3"1" U1" feww, H f e w oHF U1" f y w o c , ftfe" feut U1"
feww, ftfe UFUTWt W^Ut U § HVF fUH1" 3 W t
f d l S d l feU HUT3 § t f t W UT » f f T O S o T 3" UTU TPW
U f e » T I Ht HUU W I T O U #UT *3 U U 3 UU~UU 3 1
Hdld' UUUt>tfT I >HUTW fU?> fet W7> 7>UTU oflddcS
(iTOH) feoffenr 3 HTU H r f e u u t UTWoft Hfrut gfet I ^TgT
rft UTU UTU H'fdy U t UgTcft feu UU oTU UU U?> 3" W S
^ R " ^ r T UU U?> I oT^t, ^ ^ t 3" UU UTSt" fe?>TOt O ' d d l ^ F
3 U 3 U U ? > I HUT3 £ WW t=ft U WU u t IfaHt I H ¥ 3"
^ r gjUU>>fTgT yftf H W u f e w 1 *H3 ^ I f H Hdld'
3 UIU H r f e u Ut ITWoft W feu VUUt feQfefet
Ut UU HTW HUU w f e VT3 u t r F U U?> >H3" fet1 Ut 7>UTU
oflddcS HU UU 7 U I feH 3 1 § U U 3 W U t ofet fe3 FU^f
^feu fe§fe HUT3 £ WW rft § TO3t oTU 3" uif few
( 469 )

HT I fe H U f e e WHUt f f e TO f n n f U^S" ^ W 7 Ht I
Hdld' H ^ - H T H e e f e ^ fee Wre fe1"UUtW TO H f f e
^t W W i r e t W QcSdlW cTU^f H H f w w e t w TOI
—o—
JTfeW W/F^ TOfe" dd'dl II
Trot fern fe

f u w u nre 7 e t f r o ure" or ^ e w dfd&d ^ r e e


TO fefe e fereu (fe) feW e t TO I TO
w ^ ci'dttlw ^ r e t e e j 7 fen TO n f e e u f e w e feu
dfdwd wet e 7 e ^ H e u f e t w f f n r t ww e t ft w
eere wuftw e 7 ( f e ) feW e t orfue ^ret utu 7 eu?ft
u h ?>ut ^ ' Q d 1 , e u ut HU7 fe w # e 7 fey ft e u ut
HH7 u f e w d" fe fe ur H^f u f e t w d 7 w et £ y f e w
^ret fen w u t w u e 7 feor utut £ e f e w e t w f t fewu
Hfeu e 1 w u t w U7 e H H: o(dd'd feW y'dtJ'd e t fet
e u t n fe e 7 TO utut eutn fe h u Hreor feHure TTW
I TO 1947 feu fe e t fe HH1 H: oldd'd feW e t
^ w t w TO fee u r e e r u wur TO h feuu w uf fey
§ wftpnre fewu fee u r e e r e t e t fe©ut few uiut I
fey e 7 ufd^'d H H f e t Hfeeu fe >Hd w f e t w e e f a
fe, TOrftd fe Wd Hfeeu fe, w f e WfUtftd" feW,
u u t f t e feW, HUHtfte feW w e e e n f t d feW ^ r e t w h?> I
e e 1 TO 1949 fee ww e t ft n f e u y d ^ ' O d 1 HU ofte 7
e 7 H. o(dd'd feW § ire 7 WfeTW d 7 feu w f e yfd^'d
H f e ?TOofHU fee e w sf Hre n f e ^ e £ orre fe7 fee
( 470 )

fUTF I F f e w I H F U 1 UfeOT WU" o f d d ' d feW f f t S UoTOT


# f e w U t uOToftWW ufd^'d ^ t HOT feu HHT feTW
OT fWU HW rft TFUt HUTU U W&feWHOTHHoT UU"
TO U H: oTUOTUfeWrft S WHS" "UfUOTU HHU HW fft
MUT HOT UfewOTHW rft S yfewOTUtfeftWU
UOTH: oTUOTUfeWfft S Hfew fftfeHUH WUOTI
OTH WUOTHHt HTOStftHfedUOT,H^T H^oftw
US I WH fft tft f^RF HUOTfeHUOTUOTUUtfe©UtOT
ferOTWH fft ut HOT HU" 3"OTHUUHS oTUS OTHU
OTUUftfewftHWH fft TFU Ufds-I'd §WTO
UUOT ?TH ^ Ufe©OTHW fftfeUUU UTUfeUWU
orfuuOTt?ft FfetfeUUJU STSoTOTUTUftfeftfeftt
OTt HUH1" H UT W©OTft©ftfeOTftt^HfeHOTftI TFU
HfUOTU HTO Mfeu 5oT H© U HUTU orfuw oTU I fUH^U
SUt HSt,feSTF^"OTOTU U TFUfeUSHorfuw oTU I feu
feOT UtOTtUTH SUf,OTfeyS HW fftOTHUS TO
3" ufUOTU HHU MftfU WoCfewUfedSHoTTO HUT MU
•s

UU U^SM*" U OTUUt F U S HUT, OT fefe VTHoT OT UOT


ft: 'um WWfu TPTtcn J7U wfull' U HOTOToT
MSTFU oTUOTU feW f f t M n f e t f f f e sOTUOTHUt oTUU UU
HHoT U UUOT feU HUU UTU, fey U t UTUOTHt HfHUU
OTTFUUfd^'d S H <5T <V<So(Hd M 1 © ^ UUt M U u f e w
U 1 feUSH ofUOT^Ut UUt I feHHUt S H W u t H f e t H ^
orfu 3" Ut HOT©^ H S MU feH U t H W f f t HUU HOTF
UUt I
Ut 7PW H ^ o f t § HOT ftfew ITU HfeOT HOT UH HUOT
feOT U MUU-MUU HUtU WW fUTW I fTU UHUt H 3 o f t Ut
( 471 )

H f e t o f f e t W for Mriof] *H VTOoT u t fi~RJU fet I U U H 3 "


o[ H U f e fe feu7 fet oT¥ f f e 7 Ur>HU Ut ^ f e t U t fe
U UTUt, H 7 f f e HrU7 Ut u f f e r u s3U?> T^UF fe u f e ^ 7 HUUTU
Ufew few, ffe ^ t Ufet U fe1 HUfe U W U - W U U
femuiucrutut uuTHfeuf^rirfetu^Hufeufu
UTU U?7 fe7 fe U, ^ t utut ^fet Ufe W fe W f f e
Ufet ^ t 75Uft U f e H ^ U J U U t f e w ^ " UTU fe
ututw t A 3" Ut UIU UTU fefe tft U fe wfe
W 5 offe Ut »TUU7H7 o f f e t w , H U U ' d H ' d ! f^TU7
U 7 W I US" WUT7 U" WUUU UTUT UUTH oTU UU-S" UTUtW
£ cTO ^ Ut <S'<So(Hd UTU7 Ut U UUH?7 ofU?J W U t fet
W ITU7 JTfUTW fe UTU7 Ut W ?TOoTHU UU^t UUU
U?7 U 7 U f e t £ U ^ 7 Ut UHH 7 feUW U ufetw £ fe^t
tPS" ^ r f e O f e w UU U f e t W feu ofU?7 fe©fe
fe^7 feu" feoft ffeHfeu UU U U UU Ut WW VTW Ht
U UHU7 ^ t Orw Ht, fe7 ?)Ut Ht UU utut UUTH fe £
HTUtW § fe ^ feWU ofU few US' fe U f u f e f f e
H?) fen aru^r uruvft u u u nt u w w ^ t u u ^ f u w i utut
Ut W & 3 W f t Ht fe U ^ t H U f f e W Ut fe
l l f e t w US U W ift U feS" utut £ HTU7 U 1 ^ u f e w
U 7F& ut u u f e 7P7S feut o f f e t , U t fet ^ t fe
U fe7 U f e W U fe fe feU7 f f e 1 " ^ >HUU->HUU fe
& f U W U U UTU U US' HU *U HU ^ H U t f e W u t feu7
fet U, Wff WU Ut ^U UU U7 feu ^ t utut ^ f e t u f e
w fe I "UU u u f e t f^OF HUoT7 H W U U f e t W 7?~F> UT
Ht
•s
UTU

UTU
«!
feUU U fe W f e W5 oTUUt fe feuW UI
f f e oruut w u u t f ^ n r u f e © fet feur?> w w ww
( 472 )

tft HUU U UJU feu >HTF orfuu Ufa7" for 3 1 ^ f t UU feu^t


ufe" U, iftT wfe" 1F5" oft? U?> I feH cTUST HPddJd fKUU
oTUUF ?7Uf US' fcSdcSK oiut tFS 7 " U, HHf H7^
Ijfd^'d UtHUftU, dd'c/l K^HfeHU OT (VFUt >F1?) fet
HUU7" u1u>>F § cTO W 5T cVcSoMd >H7§ut UUt U I
fedcS' UU?7 oTU ^ U HU Ufet £ V W U UUcS" ofte7
S

feoTU 7F ofU, UIU WWt ofUUF I utut W UcT 3" f%WU


^ f t m v y u t H VFH1" t f t § JFUt Ufe" UHt fe W tft £
fi-TUU o f t n t "3" UU?> o f t e 1 U ITU?)7" 7>Ut UIU ofUUF, ^ U t
feW7 ?>Uf V#UF VFH7" > F § fet UH UUt o r f u u t U 7 ^
t f t 75" feUU ofhdt U for oTU5T US" c*dcV T^Ut' 3 fcSdcSK
orfUM7" oTUI US' U f e t £ § U V W U HU U W tft £
f U H H7> V WU H7" VFWoT U t W f t f^OF UUt fey U WU
*TU £ H?>H W fe>>F 3" feH U7" 7FH Hdltfld feW u f W F
few I U H W U T W UU £ tT?>H fo»F, fUHU7" ?FH
Hdltilir feW U f W " few I u t u t UUTH 5TU U IfHt U 7
HUUHJ UUH?> feW U, feu (TT^ofHU *>F <5T TSFU7" t f t U UUH?>
ofUU UU I H: UUH?> feW U t feOdl f u w t WUTt UUt Tft U
UUH?7 1 9 6 3 f e u U T U T ^ u f U ^ l f U U S ' U T l T H T w 1 U T > H T
U feu WW t f t U tddHcS oTU?> ^ H U fd>>FU UU 3 H: £

H?> feU H S i u ^ F fe U H 1 ^ t f t fijJiF cTU^ »FVS"


7
H
—T O UU " iu7" ^ H f e » F U t U7" IFiFU
», U S ' H7"
fet u f e U 3" UUH?> ^ t TO u t U tFS" fe§fe
H ^ ' t J ' d >HUU tFS" ? n f t f U U H >HUU s/dldcV W UI U U
feu feufr HUU u f e 7 ? ) ^ w t u u p VUU H7" U7^7" t f t U W
Ut ^ HUTU § UUH?7 U UU U?7 VU feof5 UUH U feH
}

OT5T fee fe u e e fe e ferd e fefe HTH et ^


UT? fe FT? ^ e t w f e f t HH7 fe tt^'dl HU
e^e7 e fe fefe few e fee ure