‫نبرد علیه رباخواری‬

‫وام دادن پول با بهره توسط مردانی همچون پلتو‪ ،‬آریستوتل‪ ،‬پلوتارک‪ ،‬سنه سا و سیسه رو‪،‬‬
‫پدران اولیه کلیسای مسیحی؛ اکثر پاپ ها و شوراهای کلیسا تا سال ‪1830‬؛ و همچنین‬
‫‪.‬مشاهیری مانند گوته و واگنر محکوم شده است‬
‫اثر یوری لینا‬
‫مترجم کاوه از دانمارک‬
‫مارتین لوتر )تصویر(‬
‫بنیان گذار کلیسای‬
‫پروتستان و بسیاری‬
‫دیگر در دوران او‬
‫رباخواری را محکوم‬
‫نمودند‪ .‬یاکوب‬
‫اشتراوس سخنران‬
‫آتشین مبارزه‬
‫سرسختانه ای بر علیه‬
‫رباخواری و عشریه‬
‫براه انداخت‪ .‬توماس‬
‫مونتزر یک نابغه‬
‫انقلبی‪ ،‬در این راه‬
‫نبوغ انقلبی – عبادی‬
‫خود را با برنامه یک‬
‫جنگ مقدس ترکیب‬
‫‪.‬نمود‬

‫نبرد بر علیه رباخواری به دوران اولیه تمدن بشری باز میگردد‪ .‬از دوران سومر تا به امروز‪ ،‬انسان های‬
‫صالح بر علیه این عامل نیروهای اهریمنی تلش نمودند‪ .‬بهره گرفتن توسط فلسفه یونان محکوم شده بود‪.‬‬
‫پول چیزی مرده محسوب میشد‪ ،‬و چیزی که مرده نمی تواند رشد نماید‪ .‬آریستوتل در کتاب »سیاست«‬
‫نوشته‪» :‬منفورترین چیز‪ ،‬و با دلیل متعدد‪ ،‬رباخواری ست‪ ،‬که از خود پول سودی حاصل میکند‪ ،‬و نه از‬
‫راه طبیعی شیئی برآمده از آن‪ .‬چون پول قرار بود برای معاوضه مورد استفاده قرار گیرد و نه اینکه توسط‬
‫»‪.‬بهره افزایش یابد ‪ ...‬از میان همه راه های ثروتمند شدن رباخواری غیر طبیعی ترین آنهاست‬
‫تا اواخر قرون وسطی بهره گرفتن برای مسیحیان قدغن بود‪ ،‬بهره گرفتن هم ردیف قتل و سرقت محسوب‬
‫‪.‬میشد‬
‫مارتین لوتر با صراحت گفت‪ » :‬همه نزول خوران دزد هستند و جایشان پارو زدن در گالوها میباشد‪ «.‬هر‬
‫کس که پول قرض میداد و بهره ای بیش از ‪ 5‬یا ‪ 6‬درصد میگرفت نزول خوار محسوب میشد‪ .‬در قرون‬
‫وسطی فقط یهودیان مجاز به قرض دادن پول با بهره بودند‪ .‬در کتاب عهد قدیم یک یهودی مجاز به بهره‬

‫گرفتن از برادرش نبود‪ .‬اّما غیر یهودی برادرش محسوب نمی شود‪ .‬و برای یهودیان افراطی غارت کردن‬
‫‪.‬موضوع ناشناخته ای نبود‬
‫در بابل میزان بهره برای پول ‪ %30‬و برای گندم ‪ %50‬بود‪ .‬در آسور هیچ حدی برای بهره وجود نداشت‪.‬‬
‫‪.‬کشاورزان اغلب آنقدر در قرض فرو میرفتند که خود و خانواده شان در گرسنگی بسر میبردند‬
‫در شهر اوروک در سومر دو برادر زندگی میکردند که پول با بهره قرض میدادند‪ .‬وقتی قرض گیرنده‬
‫دیگر قادر به پرداخت بدهی خود نبود و خانه و زمین خود را از دست میداد مجبور بود مجانی برای دو‬
‫برادر کار کند‪ ،‬این برده را به کارفرما های دیگر هم قرض میدادند‪ .‬این مثالی کلسیک از بردگی‬
‫‪.‬اقتصادی ست‬
‫تقریبًا ‪ 3700‬سال پیش حاکم بابل‪ ،‬همورابی در قانونی که ارائه کرد بهره گرفتن از بهره را قدغن نمود‪،‬‬
‫یعنی قرض گیرنده علوه بر پرداخت مبلغ قرض گرفته میبایست به همان مقدار جنس یا پول پرداخت‬
‫میکرد‪ .‬هر کس از این امر سرپیچی مینمود بشدت مجازات میشد‪ ،‬هر چند که اندکی این قانون را رعایت‬
‫‪.‬نمودند‪ 282 .‬سنگ نبشته همورابی در سال ‪ 1901‬در شوش ایلم باستان کشف شد‬
‫تیبریوس کراسوس امپراطور روم در ‪ 133‬قبل از میلد سعی نمود قدرت دللن پول را از طریق قوانینی‬
‫بر علیه رباخواری و همچنین محدود کردن مالکیت زمین یه حداکثر ‪ 600‬هکتار برای هر خانواده کاهش‬
‫‪.‬دهد‪ .‬او در همان سال به قتل رسید‬
‫در ‪ 48‬سال قبل از میلد ژولیوس سزار حق ضرب کردن سکه را از دللن پول سلب نمود و خودش به‬
‫اینکار مبادرت نمود‪ .‬با پول هنگفتی که در اختیار داشت توانست ساختمان های متعددی بنا کند‪ .‬مردم عادی‬
‫سزار را برای نقش او در دسترس گذاشتن پول فراوان تحسین مینمودند‪ .‬پس از به قتل رسیدن او میزان‬
‫پول در گردش ‪ %90‬کاهش یافت‪ .‬مالیات به عرش اعل رسید‪ .‬در نتیجه مردم زمین و خانه های شان را از‬
‫دست دادند‪ .‬بدگوئی از سزار تا به امروز نیز ادامه دارد‪ ).‬توسط رسانه ها و تعلیمات رسمی تحت کنترل‬
‫) یهودیان ‪ -‬م‬
‫‪.‬پس از به اصطلح انقلب فرانسه استفاده از پول کاغذی گسترش یافت‬
‫جار طل شروع به کله برداری های اقتصادی نمودند تا قدرت بیشتری کسب نمایند‪ .‬مخفیانه مقداری از‬
‫تّ‬
‫طلیی را که نزد آنها پس انداز شده بود را قرض میدادند و سود حاصل از این وام غیر قانونی را برای‬
‫جار طل سپس بیش از مقداری که طل داشتند پول چاپ میکردند‪ ،‬و با قرض دادن آن‬
‫خود نگه میداشتند‪ .‬ت ّ‬
‫‪.‬بهره میگرفتند‪ .‬بسرعت این کله برداران پول‪ ،‬ده برابر طلیی که نزد آنها بود پول قرض میدادند‬
‫این خیانت در امانت در تمام دنیایی که فراماسون ها نفوذ داشتند امری عادی شد‪ .‬بانک های آمریکایی‬
‫اجازه دارند ده برابر پولی که در اختیار دارند وام دهند‪ .‬این بدین معنی است که بهره در واقع ‪ %80‬است و‬
‫نه ‪ ،%8‬که رسمًا اعلم میشود‪ .‬بانکداران فراماسون از هیچ پول تولید میکنند و ما را مجبور مینمایند تا‬
‫‪.‬برای آن بهره پرداخت کنیم‬
‫پرایر دو زایون ) فرقه ای از فراماسونری – م ( با پشتوانه دللن پول‪ ،‬مهمتر از همه حاخام پرتغالی منسه‬
‫بن اسرائیل‪ ،‬کسی که در هلند زندگی میکرد‪ ،‬و آنتونیو فرناندز موزز کارواجال‪ ،‬شورش سال ‪ 1642‬را که‬
‫توسط کرومول رهبری میشد را شروع نمودند‪ ،‬که به نوبه خود در سال ‪ 1642‬منجر به تشکیل اولین‬
‫جمهوری در انگلستان شد‪ .‬در سال ‪ 1643‬گروه بزرگی از ثروتمندان یهودی به انگلستان آمدند‪ .‬آنها با‬
‫سفیر پرتغال در لندن‪ ،‬آنتونیو دو سوزا یک یهودی مخفی که آنها را مارانو مینامند ملقات نمودند و در‬
‫‪.‬مورد مهاجرت بیشتر یهودیان تبادل نظر نمودند‪ ،‬تمامی عملیات آنها با کارواجال هماهنگی میشد‬
‫کرومول با برکنار نمودن و اعدام چارلز اول در سال ‪ ،1649‬در سال ‪ 1653‬خود را دیکتاتور نامید‪،‬‬
‫کرومول تشنه به خون و خصم گسترش فرهنگ گردید‪ .‬اجازه داد تا دللن پول قدرت اقتصادی شان‬
‫مستحکم گردد‪ .‬در زیر حکومت ارتجاعی کرومول‪ ،‬موزیک و دیگر فعالیت های فرهنگی ممنوع گردید‪،‬‬
‫‪.‬حّتی لباس های رنگی قدغن شد‬
‫در نوامبر ‪ 1688‬پادشاه کاتولیک انگلستان با یک اشغال گری بخوبی طراحی شده و با پشتیبانی مالی‬
‫یهودیان ارباب پول در آمستردام و به رهبری » پرایر دو زایون« و» انجمن نارنجی « سرنگون شد‪ .‬پادشاه‬

‫به فرانسه تبعید شد و در فوریه ‪ 1689‬ویلیام از منطقه اورنج‪ ،‬پرنس ناسائو‪ ،‬بوسیله یک کودتا که بعدها‬
‫بعنوان انقلب باشکوه معرفی شد بر تخت سلطنت انگلستان نشانده شد‪ .‬حّتی مورخین رسمی نیز تائید‬
‫‪.‬میکنند که مردم هیچ نقشی در این تحول نداشتند‬
‫انگلستان پس از ‪ 50‬سال جنگ با فرانسه و هلند وضعیت بدی داشت‪ ،‬و شاه جدید‪ ،‬ویلیام سوم )از اورنج(‪،‬‬
‫از چند بانکدار قدرتمند تقاضای کمک نمود‪ .‬آنها وامی به میزان ‪ 1.25‬میلیون پوند برای حکومت انگلستان‬
‫فراهم نمودند اّما فقط ‪ 750.000‬پوند تحویل دادند‪ .‬شرایط وام بدین گونه بود‪ :‬اسامی وام دهندگان نمی باید‬
‫افشا شود‪ ،‬و حق بنا کردن بانک انگلستان برای این اشخاص تضمین شود‪ ،‬مدیران این بانک اجازه یافتند که‬
‫یک ذخیره طل ایجاد کنند که بر اساس آن قادر باشند که در مقابل هر پوند طلئی که نزد آنها سپرده میشود‬
‫‪ 10‬پوند وام صادر نمایند‪ .‬آنها همچنین اجازه یافتند که بدهی مّلی را تحکیم نمایند و پرداخت سالیانه آن و‬
‫‪.‬بهره اش را از طریق مالیات بستن مستقیم بر مردم تضمین نمایند‬
‫بانک انگلستان متعلق به بخش خصوصی با کنترل کامل بر روی پول رایج )اجازه انتشار پول( در سال‬
‫‪ 1694‬تاسیس شد‪ .‬قرض دادن با ربا توانست به میزان وسیع تری ادامه یابد‪ .‬اینچنین مردم انگلستان متحمل‬
‫قرضه مالی هنگفتی شدند‪ .‬مالیات میباید افزایش پیدا میکرد و قیمت ها دو برابر میشد‪ .‬برای بانکداران‬
‫فراماسون لزم بود که حق انحصاری انتشار پول را در اختیار داشته باشند‪ .‬بدین صورت قادر بودند‬
‫‪.‬استفاده هنگفتی ببرند و همچنین کنترل تحولت سیاسی را در اختیار داشته باشند‬
‫بانک انگلستان اجازه یافت ده برابر پولی که نزد او بصورت تضمین وجود دارد قرض دهد‪ .‬با پنج درصد‬
‫‪.‬بهره فقط دو سال طول کشید تا بانک به اندازه تضمینی که نزد آن وجود دارد درآمد کسب کند‬
‫در سال ‪ 1698‬قرضه مالی از ‪ 1.25‬میلیون پوند به ‪ 16‬میلیون رسید‪ .‬در سال ‪ 1815‬این مبلغ ‪ 885‬میلیون‬
‫بود و در ‪ 1945‬به ‪ 22.5‬میلیارد افزایش یافت‪ .‬در سال ‪ 1995‬قرضه مّلی به ‪ 300‬میلیون پوند رسید‪ ،‬که‬
‫‪.‬برابر ‪ %45‬درآمد سرانه مّلی بود‬
‫حّتی کمیته مک میلن‪ ،‬که در سال ‪ 1929‬تشکیل شد‪ ،‬نتوانست مشخص نماید چه کسی بر بانک انگلستان‬
‫تسلط دارد‪ .‬تنها یک نام به بیرون درز نمود‪ .‬راتچایلد‪ .‬شروع تمام جنگ های بزرگ و پشتوانه مالی آنها‬
‫‪.‬توسط اختلط مالی نشات گرفته از یک خانواده بانکدار— راتچایلد بوقوع پیوسته اند‬
‫در هلند‪ ،‬جمعیت های مخفی توانستند در سال ‪ 1906‬یک بانک مرکزی ایجاد نمایند‪ 40 .‬تا از مهمترین‬
‫بانک های مرکزی جهان به شیوه بانک مرکزی انگلیس تاسیس شدند‪ .‬بدین صورت بانکداران ماسونی‬
‫کنترل توسعه دراز مدت در جهان را با شیوه وام بهره دار بدست گرفتند‪ ،‬بانک مرکزی بعنوان واسطه‪،‬‬
‫سیاستمداران بصورت بازیچه و مردم مانند بیسواد های برده شده‪ .‬بانک های تحت کنترل فراماسون ها‬
‫بدین صورت میتوانند بر امور سیاسی مسلط شوند در حالیکه اعمال آنها قابل رویت نیست‪ .‬مردم انگلیس‬
‫قدرت این فراماسون های نامرئی را با پرداخت مالیات در طی سه قرن مستحکم نمودند‪ .‬بانک های‬
‫ل متفاوت عمل میکنند‬
‫‪.‬مرکزی می بایست اقتصاد را متعادل نمایند‪ .‬در واقع کام ً‬
‫بنیامین فرانکلین در مورد مستعمره های بریتانیا در آمریکای شمالی در سال ‪ 1750‬چنین نوشت‪» :‬هیچ جا‬
‫بر روی زمین نمی توان مردمی خوشحال تر و مرفه تر پیدا نمود« او توضیح میدهد که علت این امر‬
‫اینست که » ما در مستعمرات پول مان را خودمان میسازیم« اسمش » سفته مستعمراتی« میباشد‪ .‬او در‬
‫ادامه توضیح میدهد که »با انتشار پول خودمان ما میتوانیم قدرت خرید آن را کنترل نمائیم‪ ،‬و ما مجبور‬
‫‪».‬نیستیم بهره ای به کسی پرداخت نمائیم‬
‫در این مستعمرات بریتانیا در نیواینگلند‪ ،‬ثروتی موجود ست که دقیقًا نقطه مقابل فقر و فلکت موجود در‬
‫ل بدون هیچگونه بهره ای‬
‫‪.‬انگلستان میباشد‪ .‬پول به اندازه کافی موجود بود‪ ،‬و کام ً‬
‫وقتی بانکداران فراماسون در انگلستان سخنرانی فرانکلین را در پارلمان انگلستان شنیدند‪ ،‬اطمینان حاصل‬
‫نمودند که پارلمان مستعمرات را قدغن نماید که از سیستم مالی خودشان استفاده نماید و در عوض خواستار‬
‫این شد که آنها از پول با بهره بصورت طل یا نقره استفاده کنند‪ .‬تنها یک مقدار ناکافی از این پول در‬
‫دسترس گذاشته شد‪ .‬عرضه پول به نصف کاهش یافت‪ ،‬و مستعمرات مجبور شدند تا پول را از بانک‬

‫انگلستان قرض بگیرند‪ .‬نتیجه این شد که بهره اوج گرفت و قیمت ها افزایش پیدا کردند‪ .‬در عرض یک‬
‫‪.‬سال خیابان ها پر از مردم بیکار شد‬
‫در کتاب درسی آمریکائیها دلیل ارائه شده برای بروز جنگ انقلبی‪ ،‬مالیات چایی عنوان شده‪ ،‬در حالیکه‬
‫به عقیده فرانکلین »مستعمرات با رضایت خاطر آن مالیات کوچک را تحمل مینمودند که ‪ %2‬بر چایی و‬
‫دیگر محصولت بود‪ ،‬اگر انگلستان پول مستعمرات را از آنها نمی گرفت که موجب بیکاری و نارضایتی‬
‫شده بود«‪ .‬نتیجه سلطه بانک انگلستان بر پارلمان انگلیس فقر دهشتناک در آمریکا بود‪ .‬وقتی چنین‬
‫وضعیتی ایجاد شد‪ ،‬مردم را برای جنگ آماده نمودن آسان شد‪ ،‬کاری که فراماسون ها با کمال میل به آن‬
‫‪.‬پرداختند‪ .‬آنها پایگاهی امن برای فعالیتهای جهانی خود می خواستند‬
‫در میان مردانی که قانون اساسی ‪ 1787‬را تنظیم نمودند کسانی بودند که اعتقاد داشتند میباید در مقابل‬
‫تخلیه مالی بانکداران بین المللی کشور خود را محافظت نمایند‪ .‬از اینرو در ماده اول قسمت هشتم از قانون‬
‫‪ ...».‬اساسی میگوید‪ » :‬پارلمان میباید قدرت انتشار پول و تنظیم بهای آن را داشته باشد‬
‫الکساندر همیلتون‪ ،‬یک فراماسون و وزیر اقتصاد دولت جرج واشنگتن‪ ،‬و همچنین مامور سرمایه داران‬
‫بین المللی‪ ،‬دستور تاسیس یک بانک متحد متعلق به بخش خصوصی و معرفی رسمی پول بهر دار را‬
‫صادر نمود‪ .‬استدلل او بسیار ساده بود‪» :‬یک بدهی ملی محدود برای یک ملت برکت خواهد بود«!!!! او‬
‫‪.‬مطرح نمود که بسیار خطرناک است که یک دولت پولش را خودش منتشر نماید‬
‫بدین صورت ایالت متحده اولین بانک مرکزی خود را در سال ‪ 1791‬متحمل شد‪ .‬آن متعلق به بخش‬
‫خصوصی بود ولی قرارداد آن فقط برای بیست سال بود‪ .‬وقتی به انقضاء رسید تمدید نشد‪ .‬اندرو جکسون‬
‫به این واقعیت اشاره نمود که قانون اساسی حق انتشار پول را به مجلس داده است اّما این حق را به دیگران‬
‫‪.‬نداده‬

‫ریچارد بوسن مورخ برمل نمود که ناتان راتچایلد فراماسون‪ ،‬کسی که در سال ‪ 1806‬بانک‬
‫خود را در لندن تاسیس نمود و کسی که بخشی از جنگ های ناپلئونی را از طریق بانک‬
‫انگلستان تامین کرده بود‪ ،‬متعاقبًا یک اولتیماتوم صادر نمود » یا قرارداد تمدید میشود و یا‬
‫اینکه جنگ خواهد شد«‪ .‬جکسون بانکداران ماسون را یک مشت دزد نامید و قول داد تا نابودشان کند‪.‬‬
‫راتچایلد دستور خود را صادر نمود‪ » :‬باید درسی به این آمریکائی های گستاخ داده شود‪ .‬مجبورشان کنید‬
‫»‪.‬که به موقعیت استعماری بازگردند‬
‫دولت انگلیس شروع به محدود نمودن تجارت دریایی آمریکا نمود و از توسعه یافتن آمریکا در کانادا‬
‫ممانعت نمود‪ .‬رئیس جمهور جیمز مدیسون در سال ‪ 1812‬چاره ای نداشت بجز اینکه به مجلس اجازه دهد‬
‫که به انگلستان اعلم جنگ کند‪ .‬هدف رهبر فراماسون ها‪ ،‬راتچایلد‪ ،‬این بود که کشور را به چنان فقری‬
‫برسانند که آمریکائی ها مجبور شوند درخواست کمک مالی نمایند‪ .‬اگر چه انگلستان در بدست آوردن‬
‫مستعمرات خود شکست خورد‪ ،‬ولی آمریکا هم در اشغال کردن کانادا ناکام ماند‪ .‬جنگ در واقع در سال‬
‫‪ 1814.‬در گرفت‬
‫بسیاری جان خود را از دست دادنند‪ ،‬اّما راتچایلد نتوانست اینبار پیروز شود‪ .‬در حین ریاست جمهوری‬
‫اندرو جکسون در سال ‪ 1836‬قرارداد مجدد بانک مرکزی دوباره موقوف شد‪ ،‬با اینکه او استاد اعظم‬
‫‪.‬فراماسونری در تنسی بود‪ .‬بانک مرکزی دوباره منسوخ شد‬
‫با این وجود بانکداران اروپایی و ماموران آمریکایی آنها موفق شدند کنترل فوق العاده ای بر سیستم پولی‬
‫آمریکا بدست آورند‪ .‬گوستاو مایر در کتاب خود تاریخ ثروت عظیم آمریکا تایید میکند که ‪»:‬در زیر ظاهر‬
‫قضیه راتچایلدها با دیکته کردن قوانین مالی آمریکا برای یک مدت طولنی دارای نفوذ مستقیم بودند‪.‬‬
‫‪.‬سوابق حقوقی نشان میدهند که آنها کنترل بانک ایالت متحده قدیمی را در اختیار داشتند‬
‫در کتاب های تاریخ آمریکا هیچ چیزی در مورد نقش بانک ها در اولین و دومین جنگ های استقلل‬
‫آمریکا نوشته نشده است‪.‬نه حّتی در مورد پول بدون بدهی »پشت سبز« که آبراهام لینکلن انتشار داده بود‪.‬‬
‫‪.‬وجود آنها فقط در برخی از دایرةالمعارف ها تایید شده است‬

‫برای تامین جنگ داخلی آمریکا که در آپریل ‪ 1861‬آغاز شد‪ ،‬آبراهام لینکلن مجبور شد از حق کنگره‬
‫برای انتشار پول خود استفاده نماید‪ .‬بین سالهای ‪ 1862‬تا ‪ 450 ،1864‬میلیون پول بدون بهره »پشت سبز«‬
‫چاپ شد‪ .‬لینکلن برای انتخاب دوباره در سال ‪ 1864‬قول داد که به محض پایان جنگ نبرد با بانکها را‬
‫آغاز نماید‪ .‬لرد گوشن‪ ،‬نماینده دنیای سرمایه داری‪ ،‬در تایمز لندن چنین نوشت‪» :‬اگر این سیاست مالی‬
‫دائمی شود‪ ،‬دولت میتواند بدون هیچگونه هزینه ای پولی را که لزم دارد بدست آورد‪ .‬میتواند بدهی خود را‬
‫بپردازد و وام هایش را بدون بدهی بازپرداخت نماید‪ .‬برای تجارت به اندازه کافی پول خواهد داشت‪ .‬به‬
‫اندازه ای دارای سلمت مالی خواهد شد که در تاریخ سابقه ندارد‪ .‬اگر ما این دولت را سرنگون نکنیم‪ ،‬آن‬
‫»‪.‬ما را سرنگون خواهد کرد‬
‫جنگ داخلی در ‪ 9‬آپریل ‪ 1865‬به پایان رسید‪ ،‬و فراماسونری جهانی مشغول از میان برداشتن آبراهام‬
‫‪.‬لینکلن شد‬
‫قتل لینکلن توسط جان ویلکس بوت‪ ،‬یک فراماسون ‪ 33‬درجه در ‪ 15‬آپریل ‪ 1865‬در واشنگتن و تنها شش‬
‫روز پس از پایان جنگ داخلی به انجام رسید‪ .‬ایزول فورستر نوه بوت )قاتل لینکلن( در کتاب خود » این‬
‫عمل دیوانه وار« )‪ (1937‬نوشت که بوت به لژ شوالیه های دایره طلئی تعلق داشت و همچنین به جنبش‬
‫»انقلبیون« آمریکای جوان جوزپه ماتزینی‪ .‬ایزول فورستر نقش فراماسون ها در قتل رئیس جمهور را با‬
‫‪.‬جزئیات برمل نمود‪ .‬بوت هم بسرعت به قتل رسید‬
‫اسم ذکر شده در بال یعنی شوالیه های دایره طلئی که در قتل نقش داشتند‪ ،‬در روزنامه ها شروع به ظاهر‬
‫شدن نمود‪ ،‬از این جهت فراماسون معروف آلبرت پایک در سال ‪ 1866‬تصمیم به تعویض این نام به‬
‫‪».‬کوک لوس کلن« نمود‪» ،‬کوک لوس« در یونانی به معنی دایره میباشد‬
‫پس از نابودی لینکلن‪ ،‬اوضاع »عادی« شد‪ .‬مقدار پول در گردش‪ ،‬که در ‪ 1866‬به ‪ 1.9‬میلیارد دلر‬
‫رسیده بود یعنی ‪ $ 50.46‬بازای هر نفر‪ ،‬در ‪ 1876‬به ‪ 605‬میلیون دلر کاهش یافت یعنی ‪$ 14.60‬‬
‫‪.‬بازای هر نفر‬
‫در نتیجه در عرض ده سال ‪ 56،446‬ورشکستگی رخ داد و نزدیک دو میلیارد دلر از بین رفت‪.‬در سال‬
‫‪ 1887‬بانکداران ماسونی پول در گردش را به ‪ $ 6.67‬بازای هر نفر کاهش دادند‪ .‬نویسنده ایرلندی‬
‫مارگریت کندی در کتاب »پول بدون بهره و تورم « نوشت که همیشه وقتی میزان پول در گردش کاهش‬
‫می یابد نرخ بهره افزایش می یابد‪ .‬این بنوبه خود منجر به ورشکستگی های فراوان و گسترش بیکاری‬
‫‪.‬میشود‬
‫در کتاب درسی آمریکائیان ادعا شده است که بسیار خوب شد که ویلیام جنینگز برایان کاندیدای حزب‬
‫دمکرات در سال ‪ 1896‬انتخاب نشد‪ ،‬چون او مخالف پول بر مبنای طل و »پول سالم« که بانکها صادر‬
‫میکنند بود)این همان پولی است که بدهی ایجاد میکند(‪ .‬برایان در سخنرانی »صلیب طل« که در مجمع‬
‫حزب دمکرات در جولی ‪ 1896‬در شیکاگو ایراد نمود توضیح داد که‪» :‬وقتی ما پولی را که قانون‬

‫اساسی عنوان نموده دوباره ایجاد کنیم‪ ،‬انجام تمامی دیگر رفرم های مورد لزوم ممکن خواهد‬
‫‪».‬شد‪ ،‬و تا وقتی چنین عملی صورت نگیرد هیچ رفرمی به درستی به تحقق نخواهد رسید‬
‫برایان انتخاب نشد‪ ،‬و ‪ 17‬سال بعد‪ ،‬در سال ‪ ،1913‬پارلمان لیحه ای را تصویب نمود ) که توسط رئیس‬
‫جمهور فراماسون ودرو ویلسون به پارلمان پیشنهاد شد( و حق پارلمان برای انتشار پول را از این نهاد‬
‫‪.‬گرفته و این حق را به سیستم مالی »فدرال رزرو« تفویض نمود‬

‫نماینده پارلمان چارلز لیندبرگ پدر معروف هوانوردی‪ ،‬در این مورد چنین گفت‪» :‬وقتی‬
‫پرزیدنت آن را امضاء نماید‪،‬دولت نامرئی دللن پول قانونی خواهد شد‪ .‬بدترین جنایت قانونی‬
‫»‪.‬قرن یک واقعیت است‪ .‬به‪ .‬روز تقاص نهائی فقط چند سالی مانده‬
‫مردی که رل بسیار مهمی در ایجاد دوباره بانک مرکزی برای ایالت متحده بازی نمود پل واربورگ بود‪.‬‬
‫او یک مهاجر آلمانی بود‪ ،‬که همراه برادرش فلیکس وارد آمریکا شد‪ .‬هر دو برادر در بانک کون لوب و‬
‫شرکاء شریک شدند‪ ،‬که توسط یاکوب شیف ایلومیناتی رهبری میشد‪ ،‬کسی که به »بنای برث« )یکی از‬

‫مافیاهای یهود‪ -‬م( تعلق داشت‪ .‬واربورگ ها توسط نلسون آلدریچ )که بعد پدربزرگ نلسون و دیوید راکفلر‬
‫شد( حمایت میشدند‪ ،‬که در مجلس سنای جان پیرپوینت مورگان به کارچاق کن معروف بود‪ .‬خانواده‬
‫)ساموئل موزز( دل برانکو در ‪ 1559‬از ایتالیا به آلمان کوچ نمودند و اسم خود را به واربورگ تغییر داند‪.‬‬
‫‪.‬در سال ‪ 1798‬این خانواده بانک ام‪ .‬ام‪ .‬واربورگ و شرکاء را تاسیس نمودند‬

‫پل واربورگ ) سمت چپ (‪ ،‬در ‪ 1868‬در آلمان متولد شد‪ ،‬به قصد » انجام رفرم « سیستم مالی به‬
‫آمریکا رفت‪ .‬در ‪ ،1895‬با دختر سرمایه دار معروف آقای لوب ازدواج کرد‪ .‬یاکوب شیف ) در وسط (‪،‬‬
‫همچنین با یکی از دخترهای لوب ازدواج نمود‪ .‬نام سناتور نلسون آلدریچ ) در سمت راست ( سالها قبل‪،‬‬
‫مترادف بود با قدرت پول‪ .‬آلدریچ یک رهبر تعرفه بندی کردن و مسائل مالی بود‪ .‬این سه تن مهمترین‬
‫‪.‬نمایندگان رباخواری سازمان یافته ر دوران خود بودند‬

‫فردریک لوئیس آلن در ‪ 1949‬چنین نتیجه گیری نمود که‪ :‬شوک مالی سال ‪ 1907‬توسط بانکدار ماسونی‬
‫جی‪.‬پی‪ .‬مورگان ایجاد شد‪ .‬این بعنوان بهانه ای برای نشان دادن اینکه یک نیاز برای سیستم بانک مرکزی‬
‫‪.‬وجود دارد استفاده شد‬
‫فرانک واندرلیپ‪ ،‬شخصی که برای راکفلر کار میکرد‪ ،‬در خاطرات خود تائید کرد که‪ » :‬فکر نمیکنم که‬
‫مبالغه کرده باشم در گفتن اینکه دیدار سّری ما در جزیره جکیل در واقع آغاز چیزی بود که در نهایت‬
‫»‪.‬سیستم فدرال رزرو شد‬
‫در حین دیدار معروف در جزیره جکیل که در اواخر سال ‪ 1910‬صورت گرفت‪ ،‬پل واربورگ تصریح‬
‫نمود که استفاده از اصطلح »بانک مرکزی« با توجه به شرایط موجود خودداری شود‪ .‬تصمیم گرفته شد‬
‫‪.‬که پروژه را بصورت »سیستم رزرو منطقه ای« معرفی نمایند‬
‫اطمینان حاصل نمودند که کاندیدای مورد نظر مورگان‪ ،‬توماس ودرو ویلسون فراماسون بعنوان رئیس‬
‫جمهور انتخاب شود‪ .‬مبارزه انتخاباتی او توسط یاکوب شیف‪ ،‬برنارد باروخ‪ ،‬هنری مورگنتو‪ ،‬ناشر‬
‫‪.‬نیویورک تایمز آدولف اوچس و دیگر سرمایه داران قدرتمند یهودی و فراماسون تامین مالی شد‬
‫فراماسون بلندپایه ادوارد مندل هاوس‪ ،‬به اعتقاد بسیاری از مورخین رئیس جمهور »واقعی« ایالت متحده‬
‫در زمان دولت ویلسون شناخته شده‪ ،‬از جمله در رمان فیلیپ درو ‪ :‬مدیر )‪ (1912‬که بصورت ناشناس‬
‫منتشر شد‪ ،‬یک گذار به مالیات بر درآمد مترقی و بانک مرکزی مطرح شد‪ .‬این نیازمندی ها از برنامه پنج‬

‫مرحله ای ایلومیناتی ها شناخته شده بود‪ .‬هاوس موافق تشکیل یک حکومت جهانی بود با الهام گرفتن از‬
‫‪.‬سوسیالیسمی که مارکس در آرزویش بود‪ .‬برای تحقق آن او حاضر بود از حقه های سیاسی استفاده نماید‬
‫لیحه فدرال رزرو در شب ‪ 22‬دسامبر ‪ 1913‬معرفی شد‪ ،‬هنگامیکه اکثر نمایندگان کنگره در خواب بودند‬
‫) و بسیاری در تعطیلت کریسمس بسر میبردند‪ -‬م(‪ .‬در همان روز لیحه مزبور با عجله به تصویب خانه‬
‫نمایندگان و مجلس سنا رسید‪ ،‬پرزیدنت ویلسون لیحه تصویب شده فدرال رزرو را امضاء نمود و کنترل‬
‫بر عرضه پول را از کنگره به بانکداران فراماسون تفویض نمود‪ ،‬چهار بار قبل از آن مردم آمریکا‬
‫شر بانک مرکزی خلص شوند‪ ،‬اّما نه برای پنجمین بار‬
‫‪.‬توانستند از ّ‬
‫قانون فدرال رزرو بعنوان پیروزی دمکراسی بر تراست های پول مورد ستایش قرار گرفت‪ (!!!!!!!)،‬که‬
‫بر خلف واقعیت است‪ .‬پل واربورگ بلفاصله شروع به کار در فدرال رزرو نمود‪ ،‬آن هم با دستمزدی‬
‫بسیار کمتر که بعنوان یک بانکدار دریافت مینمود‪ .‬به رئیس جمهور‪ ،‬نه نمایندگان کنگره و نه حّتی وزیر‬
‫‪.‬خزانه داری هیچگونه تسلطی بر فدرال رزرو ندارند‬
‫سیستم فدرال رزرو در واقع یک کارتل متشکل از ‪ 13‬بانک خصوصی بزرگ میپاشد که از میان آنها‬
‫‪.‬بانک نیویورک مهمترین آنهاست‬
‫پرزیدنت ویلسون اجازه داد که قرضه مّلی از ‪ $1‬میلیارد به ‪ $455‬میلیارد برسد‪ .‬بهره به رتبه سوم در‬
‫!‪.‬مصرف بودجه کشور رسید‬
‫ایالت متحده تا ‪ $4‬تریلیون از بانک های خصوصی متعدد قرض گرفت‪ .‬در همان سال کسر بودجه ‪$285‬‬
‫میلیارد بود‪ .‬در ‪ 1991‬دو میلیون آمریکایی دیگر به عنوان فقیر به ثبت رسیدند‪ .‬قرضه مّلی کمی پائینتر از‬
‫‪ $1‬تریلیون در سال ‪ 1980‬بود‪ ،‬در ‪ $5 1995‬تریلیون بود‪ 32.9 .‬میلیون آمریکائی که در سال ‪ 2002‬در‬
‫‪.‬فقر زندگی میکردند ‪ 1.3‬میلیون بیشتر از سال ‪ 2001‬بودند‬
‫میلتون فرایدمن اقتصاددان معروف معتقد است که سقوط اقتصادی سال ‪ 1929‬بخاطر خودداری فدرال‬
‫رزرو از خریدن اوراق قرضه مالی دولتی بوجود آمد‪ ،‬که پول نقد زیادی در اختیار بانکها قرار میداد‪،‬‬
‫‪.‬بنابر این باعث سقوط پول شد‪ ،‬که در نتیجه بحران مالی بسیار عمیقی را موجب گشت‬
‫از سال ‪ 1810‬فراماسون ها در اروپا شروع به برپائی انقلبات سوسیالیستی نمودند‪ .‬بخصوص وضعیت بد‬
‫گورنسی یکی از جزایر کانال در سال ‪ 1815‬بود‪.‬کمتر از نصف مساحت جرسی‪ ،‬دارای آب و هوای ملیم‬
‫و مرطوب و خاک حاصلخیز‪ ،‬مردم پولی برای خرید مایحتاج نداشتند‪ ،‬تولید متوقف شد و کارگران بیکار‪.‬‬
‫ورشکستگی نزدیک بود‪ ،‬چون مالیات به انگلستان و بهره به اعتبار دهندگان قابل پرداخت نبود‪ ،‬هیچ وام‬
‫جدیدی پرداخت نشد‪ .‬وضعیت بسیار نا امید کننده بود‪ .‬مردم شروع به ترک جزیره و مهاجرت به استرالیا‬
‫‪.‬نمودند‬
‫در ‪ 1815‬گورنسی نیاز به یک ساختمان بعنوان بازار داشت‪ .‬پولی در میان نبود‪ .‬سپس شخصی پیشنهاد‬
‫نمود که جزیره میباید از حق تاریخی خود برای انتشار پول بدون بهره استفاده نماید‪ ،‬در آغاز این پیشنهاد‬
‫رد شد‪ ،‬اّما چون سریعًا نیاز به ‪ 5.000‬پوند داشتند و فقط ‪ 1.000‬پوند در اختیار داشتند‪ ،‬بالیف دانیل در‬
‫‪ 1816‬تصمیم گرفت ‪ 4.000‬پوند در قطع یک پوندی و بدون بهره بعنوان پول حکومت گورنسی منتشر‬
‫‪.‬نماید‪ .‬این علوه بر پوند انگلیسی رایج در جزیره بود که توسط دو بانک در گردش بود‬
‫کار برای ساختن بازار شروع شد‪ ،‬همه چیز با پول جدید پرداخت میشد‪ .‬وقتی ساختمان بازار تمام شد‪،‬‬
‫خریداران آمدند‪ ،‬و تجارت بهتر از آنچه پیش بینی میشد بود‪ .‬در ‪ 1822‬پول ساخت بازار پرداخت شد‪ ،‬و‬
‫‪ 4.000‬پوند یک پوندی را نابود کردند‪ .‬اولین پروژه با پول جدید چنان موفقیت آمیز بود که بزودی پروژه‬
‫های دیگری دنبال شد‪ .‬بعد یک جاده جدید مورد نیاز بود‪ ،‬کاشی‪ ،‬سنگ و کارگر فراوان موجود بود‪ ،‬اّما‬
‫پولی برای پرداخت وجود نداشت‪ .‬حکومت به ارزش ‪ 55.000‬پوند پول منتشر نمود‪ ،‬که برای پرداخت‬
‫بازسازی بازار‪ ،‬یک مدرسه جدید‪ ،‬و سپس چند مدرسه دیگر بکار رفت‪ .‬تمام محیط اطراف بازار نوسازی‬
‫شد‪ ،‬و چندین ساختمان عمومی ساخته شد‪ ،‬همینطور جاده ها را عریض نمودند‪ .‬یک بندر جدید بنا شد و به‬
‫همراه آن بهترین جاده جدید اروپا و یک مجرای فاضلب نیز ساخته شد‪ .‬همه این کارها اشتغال ایجاد نمود‬
‫‪.‬و وضعیت اقتصادی بهبود یافت‬

‫در ‪ 1827‬دو لیسله بروک ) نام دیگر گورنسی – م ( قادر بود از توسعه صحبت نماید و تحسین بازدید‬
‫کنندگان را برانگیزد‪ ،‬و موجب شادی‪ ،‬سلمت و رفاه ساکنانش شود‪ .‬اوضاع مسلمًا بسیار بهتر از ‪1815‬‬
‫بود‪ .‬این بسیار مهم است که ورشکستگی مالی بزرگ ) که سراسر جهان را فرا گرفته بود‪ -‬م ( هیچگونه‬
‫‪.‬مشکلی برای گورنسی ایجاد نکرد‪ .‬هیچ بیکاری وجود نداشت‪ ،‬و مالیات بر درآمد ‪ 10‬پنس بر هر پوند بود‬
‫اوضاع حّتی بهتر شد‪ .‬واردات آرد گران قیمت انگلیس کاهش یافت‪ .‬پول در گردش هرگز از ‪ 60.000‬پوند‬
‫فراتر نرفت‪ .‬جزیره گورنسی به یک مجموعه رو به پیشرفت تبدیل گشت‪ ،‬اّما فراماسون ها از این بهشت‬
‫متنفر بودند‪ ،‬برای ترس از اینکه این ایده به دیگر نقاط اروپا سرایت نماید‪ .‬در آن صورت دیگر قادر نبودند‬
‫‪.‬به پروژه نابود سازی خود ادامه دهند‬
‫در ‪ 1830‬بانک ها با اشباع نمودن جزیره با اسکناس های خود ضد حمله خود را آغاز نمودند‪ .‬بانکداران‬
‫فینکلشتین و شرکاء از لندن اولین شعبه را در جزیره افتتاح نمودند‪ .‬از آنجا شروع به پروپاگاند برای »پول‬
‫بهتر« یا »پول واقعی« نمودند‪ .‬مردم این مزخرف را باور نمودند‪ ،‬نتیجه اش کم شدن پول و درخواست‬
‫های وام در بانک ها شد‪ .‬دولیسله بروک به مانند یک شیر برای نجات اقتصاد سالم و استاندارد بالی‬
‫زندگی جزیره نبرد نمودند‪ ،‬ولی نتیجه ای نداشت‪ .‬نقشه پنهانی و کار تضعیف فراماسون ها اقتصاد جزیره‬
‫‪.‬را در اختیار بانک ها و استعمار آنها قرار داد‬
‫مثال گورنسی از ‪ 1816‬تا ‪ 1837‬خودش گویای واقعیت است‪ .‬ما نیازی به اقتصاد ماسونی نداریم و بسیار‬
‫بهتر هم میتوانیم زندگی کنیم‪ .‬اّما تلش برای رهائی از بهره بزرگترین جنایت محسوب میشود‪ .‬تا سال‬
‫‪ 55.000 ،1837‬پوند با هدف اصلی انجام پروژه های محلی مانند موج شکن‪ ،‬جاده ها‪ ،‬یک بازار جدید‪،‬‬
‫یک کلیسا و یک کالج توسط دولت منتشر و در گردش گذاشته شد‪ .‬این ‪ 55.000‬پوند پول رایج را به بیش‬
‫‪.‬از دو برابر رساند‪ ،‬اّما تورمی وجود نداشت‬
‫در ‪ ،1914‬در حالیکه انگلستان عرضه پول خود را محدود نمود‪ ،‬گورنسی بیشتر انتشار داد‪140.000 --‬‬
‫پوند دیگر در مدت چهار سال‪ .‬تا سال ‪ ،1958‬بیش از ‪ 500.000‬پوند از پول بدون بهره در گورنسی در‬
‫‪.‬چرخش بود‪ ،‬و هنوز از تورم خبری نبود‬
‫در ‪ ،1990‬بطور کل ‪ 6.5‬میلیون پوند پول بدون بهره در گردش بود‪ .‬هیچگونه بدهی های عمومی وجود‬
‫نداشت برعکس بقیه نقاط انگلستان‪ ،‬که علوه بر بدهی ها عمومی بدهی های جنگی اش را هم میپرداخت‪.‬‬
‫‪.‬و هنوز در همه جای گورنسی‪ ،‬رفاه بسیار مشهود بود‬
‫این چیز جدیدی نبود‪ .‬در ‪ ،1793‬لیورپول دچار مشکل فوق العاده جریان نقدی شد‪ ،‬که با یک عمل پارلمان‬
‫و خلق نمودن از هیچ ‪ 300.000‬پوند پول غیر قابل بازپرداخت مشکل را حل نمود‪ ،‬پول برای انجام‬
‫خدمات عمومی مورد استفاده قرار گرفت با منفعت بزرگی برای شهر و مردم آن‪ .‬این انتشار پول توسط‬
‫‪.‬شرکت سهامی لیورپول موجب سبک شدن بحران بدهی موجود شد‬

‫در ‪ 30‬جون ‪ ،1934‬مجله لندن » بریتانیای جدید « بیانیه ای را از فراماسون و نخست وزیر‬
‫سابق انگلیس دیوید لوید جورج منتشر نمود‪ » :‬بریتانیای کبیر یک برده تحت قدرت های‬
‫»‪.‬مالی بین المللی میباشد‬
‫بانکداران ماسونی در حین ‪ 25‬سال گذشته به دولت های کشورهای صنعتی جهان پول قرض داده اند‪ ،‬که‬
‫باز پرداخت این بدهی های عظیم برایشان سخت تر و سخت تر میشود‪ .‬بخش خصوصی دقیقًا به همان‬
‫اندازه ثروتمندتر شده است‪ .‬این قدرت پولی دارای پول کافی برای متوقف نمودن هر سیاستمدار سخت‬
‫گیری است‪ .‬سیاستمداران مردمی منتخب دیگر هیچ وسیله ای برای انجام سیاست هایی که آرزویش را‬
‫دارن نیستند‪ .‬تا موقعی که بدهی ها پرداخت نشده نمی توانند قدرت خود را پس بگیرند‪ .‬با هر دلری که‬
‫قرض گرفته میشود‪ ،‬سیاستمداران قدرت بیشتری را از دست میدهند‪ .‬کشورهای در حال توسعه در‬
‫‪.‬وضعیت بدتری قرار دارند‪ .‬آنها حّتی قادر به پرداخت بهره وام های شان نیستند‬
‫در طول سالهای ‪ 1982 – 1990‬بانک های کشورهای صنعتی ‪ $1.345‬تریلیون بابت بهره و کارمزد از‬
‫‪.‬کشورهای فقیر دریافت نمودند‬

‫اقتصاددان آرژانتینی‪ -‬آلمانی سیلویو گسل آرزومند بود که »پول بدون بهره« را مرسوم کند‪ .‬مارگریت‬
‫کندی در کتاب خود بنام » بهره و تورم پول آزاد « نشان میدهد که چگونه تئوری اقتصاد آزاد گسل در دهه‬
‫‪ 1930‬موجب تلش هایی با پول بدون بهره در چندین کشور شد‪ ،‬از جمله آلمان‪ ،‬سوئیس‪ ،‬اسپانیا و ایالت‬
‫متحده‪ .‬مخصوصًا مدلی که در شهر کوچک ورگل در اتریش مورد استفاده قرار گرفت بسیار موفقیت آمیز‬
‫بود‪ .‬در ‪ 1932‬ایده های مطرح شده در کتاب گسل »نظم اقتصاد طبیعی« )منتشر شده در ‪ (1916‬مرسوم‬
‫‪.‬شد‬
‫در آگوست ‪ 1932‬شورای شهر ورگل اسکناس خودشان را به بهای ‪ 32.000‬شلینگ انتشار دادند‪ ،‬و آن را‬
‫»اسناد رسمی کار« نامیدند‪ .‬به پشتوانه معادل موجودی شلینگ در بانک‪ ،‬شهر ابتدا ‪» 12.600‬اسناد رسمی‬
‫کار« در گردش گذاشت‪ .‬بهای استفاده از پول ‪ 1‬درصد در ماه بود‪ .‬این بها توسط شخصی که اسکناس را‬
‫‪.‬صاحب بود در آخر هر ماه بصورت یک تمبر که بر پشت اسکناس چسبانده میشد پرداخت میگشت‬
‫شهر دستمزد ها و مصالح ساختمانی را با این پول پرداخت نمود‪ .‬یک پیست اسکی ساخته شد‪ ،‬خیابان ها‬
‫بازسازی شدند همینطور سیستم کانال ها‪ .‬چندین پل ساختند‪ ،‬جاده ها و خدمات عمومی را بهبود بخشیدند‪،‬‬
‫‪.‬حقوق و مصالح را با این پول پرداخت نمودند که مورد قبول قصاب‪ ،‬کّفاش‪ ،‬نانوا و هر کس دیگری بود‬
‫بهای کوچکی که پرداخت میشد همه را مجبور میکرد که این پول را در گردش بگذارند بجای اینکه از پول‬
‫شلینگ استفاده کنند‪ .‬در عرض یک سال ‪» 32.000‬اسناد رسمی کار« در ‪ 463‬بار در گردش قرار گرفت‬
‫و بدین صورت مبادله کال و خدمات را به ارزش ‪ 14.816.000‬شلینگ ممکن ساخت‪ .‬در مقایسه با پول‬
‫تنبل مّلی آن اسناد هشت برابر سریعتر در گردش قرار گرفتند‪ .‬بیکاری در عرض یک سال ‪ 25‬درصد‬
‫کاهش یافت‪ .‬با این وصف‪ ،‬وقتی ‪ 130‬منطقه در اتریش در اتخاذ این مدل علقمندی نشان دادند‪ ،‬در اول‬
‫‪.‬سپتامبر ‪ 1933‬بانک مّلی اتریش چاپ هر گونه پول محلی را قدغن نمود‬
‫بیکاری به وضعیت قبلی برگشت‪ ،‬رفاه ناپدید شد‪ ،‬و وضعیت به »حالت عادی« مورد علقه فراماسون ها‬
‫‪.‬بازگشت‬

‫اقتصاد بردگی‬
‫بهره تحمیلی در تمامی قیمت های امروزی ضمیمه هستند‪ ،‬چیزی که تمامی کالها و خدمات را بسیار گران‬
‫میکنند و پول بسیار کمی را در کیف ها باقی میگذارند‪ .‬مورخ اقتصادی جان کینگ اشاره کرد که بخاطر‬
‫بهره‪ ،‬تجار میباید دائمًا قیمت ها را افزایش دهند‪ .‬این مهم بصورت تورم استتار شده‪ .‬او پیشنهاد میکند که‬
‫بهره هر چه سریعتر لغو شود‪ ،‬تا از فاجعه های اقتصادی جلوگیری شود‪ .‬در حال حاضر همه باید کمک‬
‫نمایند تا بهره پرداخت شود! این در تمام قیمت ها ضمیمه است‪ ،‬برای مثال‪ :‬نزدیک ‪ 77‬درصد نرخ کرایه‬
‫ها‪ .‬مالیات ها و دیگر هزینه ها و تعرفه ها نیز اضافه میشوند‪ .‬بنابر این ما به بردگان بانک ها تبدیل شده‬
‫ایم‪ .‬تمام کالها بدون وجه بهره نصف قیمت خواهند بود‪.‬به عقیده مورخ سوئدی هرمن لینکویست‪،‬‬

‫فراماسون ها در سال ‪ 1810‬تصمیم گرفتند که دستمزدها را در سطح فقر ثابت نگه دارند‪.‬‬
‫اینگونه رفتار نشان دهنده تحقیر و تنفری عظیم نسبت به مردم عادی ست‪ .‬بین سال های ‪1860‬‬
‫تا ‪1910‬تقرییًا یک میلیون سوئدی بخاطر سال ها گرسنگی کشیدن‪ ،‬فقر و ناتوانی در فراهم نمودن‬
‫‪.‬احتیاجات خودشان به آمریکا مهاجرت نمودند‬
‫بر خلف ادعای ماسون ها اوضاع در دوران قرون وسطی بسیار بهتر بود‪ .‬حساب شده که یک آجر ‪--‬‬
‫چین ساکسونی‪ ،‬علوه بر غذای مجانی‪ ،‬به پول امروزی معادل ‪ 26.000‬مارک در ماه بدست می آورد‪.‬‬
‫صنعتگران بطور معمول علوه بر دستمزد از مزایای گوناگون برخوردار بودند‪ .‬باوجود دستمزد بال‬
‫ل هشت ساعت در روز‪ ،‬و پنج و نیم روز در هفته‪ ،‬معدن چیان در ساکسونی‬
‫ساعات کاری کوتاه بود‪ ،‬معمو ً‬
‫فقط شش ساعت در روز کار میکردند‪ .‬نه تا ‪ 1497‬یک ساعت آن را اضافه نمودند‪ .‬معدن چیان اغلب یک‬
‫ل بدون اینکه از دست مزدشان کاسته‬
‫دوشنبه تعطیل داشتند که آن را »دوشنبه آبی« می نامیدند و معمو ً‬
‫‪.‬شود‪ .‬این در سوئد در ‪ 1669‬با دستور صنفی خاتمه یافت‬
‫برای اینکه با اشراف اشتباه گرفته نشوند‪ ،‬صنعت گران در فایبورگ‪ ،‬در ساکسونی‪ ،‬توصیه می شدند که از‬
‫پوشیدن طل و جواهر و لباس های مخمل و اطلسی خودداری نمایند‪ ،‬هر چند که آنها بخوبی استطاعت همه‬

‫آنها را داشتند‪ .‬اینکه اقتصاد و زندگی فرهنگی شکوفا بود به علت وجود سکه براکتیت بود‪ ،‬که پایه سیستمی‬
‫بود با بیرون کشیدن مداوم سکه ها‪ ،‬از آنجائیکه اغلب شکسته میشدند‪ .‬بیرون کشیدن سه بار در سال رخ‬
‫میداد و همچنین برای گرفتن مالیات مورد استفاده قرار میگرفت‪ .‬استفاده از سکه های کهنه مجاز نبود‪ .‬به‬
‫هنگام تعویض بازای ‪ 12‬سکه کهنه شخص ‪ 9‬سکه جدید دریافت مینمود‪ .‬اقتصاد رونق یافت زیرا پولی که‬
‫بهره را موجب میشد موجود نبود‪ .‬بهره نباید تحمیل میشد‪ .‬برای ضعفا پیران و مریض ها خانه سالمندان‬
‫ایجاد شد‪ ،‬و ثروتمندان برای فقیران خانه‪ ،‬لباس و غذای مجانی فراهم مینمودند‪ .‬ثروت نسبتًا به طور‬
‫‪.‬مساوی در تمام سطوح جامعه توزیع میشد‬
‫وقتی بانکداران ماسونی کنترل را بدست گرفتند تمام اینها ناپدید شدند‪ .‬از آن به بعد‪ ،‬هیچکس قادر به ایجاد‬
‫یک زندگی معقول و مناسب را نداشت‪ .‬برای اینکه مردم با این نکبت خو بگیرند‪ ،‬این دروغ که اوضاع در‬
‫‪.‬گذشته از این بدتر بود تبلیغ میشد‪ ،‬چیزی که مطمئنا حقیقت نداشت‬

‫سیستم کنونی با بهره به کسانی که دارای ثروت هستند این امکان را میدهد که ثروتمندتر‬
‫شوند‪ ،‬در حالیکه نیازمندان به سختی حّتی شکم خود را سیر میکنند‪ .‬از ‪ 1968‬تا ‪ 1982‬درآمد‬
‫مّلی آلمان غربی تا ‪ 300‬درصد افزایش یافت‪ ،‬در حالیکه بهره ای که بر روی بدهی مّلی تعلق میگرفت‬
‫‪ 1.160‬درصد افزایش یافت‪ .‬در ‪ 1982‬این بهره به ‪ 29‬میلیارد مارک رسید‪ .‬وقتی بهره منسوخ شود‪ ،‬تورم‬
‫ناپدید میشود‪ .‬مارگریت کندی در کتاب خود تاکید نمود که مالیات بر درآمد هم باید منسوخ شود‪ .‬دولت باید‬
‫با یک » مالیات بر ارزش افزوده « بسیار کم راضی باشد؛ در غیر اینصورت اقتصاد پلید رشد خواهد‬
‫‪.‬نمود‪ .‬در حال حاضر وقتی پول کافی موجود نیست نرخ بهره بال میرود‬
‫جامعه اروپا در طول سالهای ‪ 1982- 88‬بعلت بحران های بدهی نزدیک ‪ 735.000‬شغل را از دست داد‬
‫‪.‬در حالیکه ایالت متحده در همان زمان ‪ 1.8‬میلیون شغل را از دست داد‬
‫بدهی مّلی سوئد ‪ 1.4‬تریلیون کرون در پائیز ‪ 1997‬بود‪ ،‬همین سوئد را بیشتر از برزیل و آرژانتین ضربه‬
‫خورده از بدهی مینماید‪ .‬بهره بر بدهی مّلی سالیانه ‪ 111‬میلیارد کرون بود‪ ،‬که ‪ 40‬میلیارد بیشتر از هزینه‬
‫مزایای سالمندان است‪ .‬هر سوئدی به بانک های مختلف ‪ 158.558‬کرون در سال ‪ 1997‬مقروض‬
‫بود‪.‬نصف درآمد مّلی سوئد صرف پرداخت بهره میشود‪ .‬بنگت دنیس گفت‪ » :‬در دوائری که من در آن‬
‫»‪.‬حرکت میکنم‪ ،‬انتظار میرود که سوئد نرخ بالی بهره را حفظ نماید‬
‫در آغاز دهه ‪ 1990‬بانکداران برادران سالمون‪ ،‬که به دولت سوئد وام های هنگفتی پرداخت کرده بودند‪،‬‬
‫‪.‬درخواست نمودند که گرون تنزل نماید‪ .‬دولت پیروی نمود‬
‫با داشتن ‪ $ 132‬میلیارد بدهی مّلی‪ ،‬آرژانتین در بهار ‪ 2002‬ورشکست شد‪ .‬دو بانک یهودی بعلت فعالیت‬
‫‪.‬های خلف کاری صاحبان آنها در ‪ 1998‬سقوط نمودند‪ .‬این یک ضربه نهائی به اقتصاد کشور بود‬
‫بدهی مّلی ایتالیا در تابستان ‪ 2001‬رقم نجومی ‪ 2.391.663.000.000.000‬لیره معادل‬
‫‪ $ 145.831.500.000.‬بود‪ ،‬تقریبًا معادل ‪ 105‬درصد از تولید ناخالص مّلی‬
‫در کشور سلطان نشین برونئی مدرسه مجانی است و خدمات درمانی هم مجانی ست‪ .‬مالیات وجود ندارد‪،‬‬
‫ولی سطح زندگی بسیار بالست‪ .‬نرخ بهره بسیار اندک است‪ .‬کشور دارای ذخایر فراوان نفت و گاز‬
‫میباشد‪ ،‬که صادر میشود و درآمد هنگفتی به آنها میدهد‪ .‬سلطان حسن ال بولکیا‪ ،‬یکی از ثروتمند ترین‬
‫‪.‬مردان جهان است‪ .‬ثروت او نزدیک ‪ $ 20‬میلیارد برآورد میشود‬
‫در اول ماه می ‪ 1998‬دقیقًا ‪ 222‬سال پس از تاسیس انجمن ایلومیناتی ) ‪ 222‬یک سوم ‪ 666‬است که ‪---‬‬
‫این به نوبه خود یک سوم ‪ 1998‬میباشد(‪ ،‬بانک مرکزی اروپایی تاسیس شد‪ ،‬که در اصل یک کارتل‬
‫متشکل از بانک های خصوصی میباشد‪ .‬تمام مردم از طریق سیاست های مالیاتی مقروض خواهند بود‪.‬‬
‫بانکداران ماسونی در تلش برای تحقق بخشیدن به ایده باستانی شوالیه های معبد برای ایجاد یک ابر‬
‫‪.‬حکومت اروپایی با استفاده از سیستم بانکی هستند‬
‫نه« دانمارک به یورو در یک رفراندوم در سپتامبر ‪ 2000‬و »نه« سوئد در سپتامبر ‪ 2003‬نشان داد که«‬
‫با این وجود همه چیز بر طبق نقشه پیش نمیرود‪ .‬نیازی نیست که شخص یک پیغمبر باشد تا متوجه شود که‬
‫یورو اقتصاد را متعادل نکرده است‪ ،‬اّما نباید آن را با صدای بلند گفت‪ .‬برنارد کانولی‪ ،‬کسی که رئیس‬

‫اداره سیاست گذاری پولی کمیسیون اروپایی در بروکسل بود‪ ،‬در ‪ 1996‬یک کتاب منتشر نمود بنام قلب‬
‫پوسیده اروپا‪ ،‬مدعی شده که نرخ های ثابت ارزی و اتحادیه پولی منجر به بی ثباتی و رشد بیکاری خواهد‬
‫‪.‬شد‪ .‬او احساس نمود که نتیجه بسیار وحشتناک خواهد بود‪ .‬کانولی با شتاب اخراج شد‬
‫در یک دیدار از سوئد در آگوست ‪ ،2003‬کانولی تاکید نمود که عرضه یورو منجر به فاجعه اقتصادی و‬
‫سقوط دمکراسی های اروپایی خواهد شد‪ .‬او هشدار داد که یورو بعنوان دستاویزی برای تشکیل یک ابر‬
‫‪.‬حکومت اقتصادی‪ ،‬سیاسی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد‬
‫مشکل در جنوب اروپا بدتر شده‪ ،‬برای نمونه پرتغال در مرز یک سقوط ناگهانی سیاسی قرار دارد‪ ،‬و‬
‫شورش در خیابانها نه چندان دور میباشد‪ .‬این سپس به بقیه اروپا سرایت خواهد نمود‪ .‬او وضعیت را با‬
‫سقوط اقتصادی آرژانتین مقایسه نمود‪ ،‬اّما وضع کشورهای اروپایی بدتر میباشد‪ .‬آرژانتین توانست ارتباط‬
‫‪.‬خود با دلر را قطع نماید‪ ،‬اّما کشورهای اروپایی نمیتوانند یورو را رها نمایند‬
‫یک متر در سال ‪ 1910‬یک متر بود‪ ،‬درست مثل حال‪ .‬یک لیتر هم یک لیتر است‪ ،‬اّما کرون سوئد در‬
‫‪ 2004‬دیگر دارای همان ارزش در ‪ 1910‬نیست‪ .‬ارزش آن به شدت کاهش یافته‪ .‬آیا این عجیب نیست؟‬
‫آمار رسمی سوئد و آمریکا اظهار میکنند که در سال ‪ ،2000‬تقریبًا ‪ 140‬درصد از درآمد متوسط مردان‬
‫کارگر خرج ملزوماتی مانند غذا‪ ،‬لباس‪ ،‬تحصیل و مراقبت های پزشکی شد‪ ،‬در مقایسه با ‪ 75‬درصد در‬
‫اوایل دهه ‪ .1970‬امروز با وجود کار کردن زن و مرد هر دو‪ ،‬درآمد شان به سختی برای گذران زندگی‬
‫‪.‬شان کافیست‬
‫در ‪ 1970‬ارزش کل تجارت جهانی کالهای صنعتی ‪ 50‬درصد بود‪ ،‬بقیه بصورت سهام و اوراق بهادار‪.‬‬
‫‪.‬در ‪ 2001‬این ارتباط بصورت یک درصد کال و ‪ 99‬درصد اوراق بهادار بود‪ .‬سفته بازی حکمفرما شد‬

‫سیستم پولی جاری کله برداری را تشویق میکند و باعث گسترش اقتصاد بدبختی میشود‪ ،‬و‬
‫موجب میشود آنهاییکه دائما به پول نیازمندند بیشتر و بیشتر به کسانی ببازند که بسیار بیشتر‬
‫از نیاز خود دارند‪ .‬پول هر چه بیشتر و بیشتر در دست اشخاص معینی انباشته میشود‪ ،‬که‬
‫البته همان بانکداران ماسونی هستند‪ .‬اگر بهره منسوخ شود‪ ،‬همه از سیستم جدید منفعت‬
‫‪.‬میبرند‪ ،‬نه تنها ‪ 80‬درصد که فقیر محسوب میشوند‬
‫آلفرد هرهاوسن‪ ،‬عضو هیئت مدیره دویچه بانک« خاطر نشان میکند که‪ » :‬کسانی که مسئول سیستم پولی‬
‫کنونی هستند‪ ،‬بخوبی میدانند که آن نمیتواند دوام بیاورد‪ ،‬اّما هیچ جایگزینی برایش نمی شناسند یا نمی‬
‫»‪.‬خواهند هیچکدام را بشناسند‬
‫برای فراماسون ها بسیار مهم است که ما را در اقتصاد برده داری نگهدارند‪ ،‬در غیر اینصورت هر کاری‬
‫برای منسوخ نمودن بهره انجام میدادند‪ .‬از طریق مالیات ها و عوارض گمرکی دولت مالک دست رنج اکثر‬
‫فعالیت های اقتصادی مردم می شود‪ .‬پس آن جملت زیبای انسان گرایی فراماسون ها واقعًا چه ارزشی‬
‫دارد؟‬
‫مهمترین هدف رهبران فراماسون تا آنجا که در توان داشته اند پنهان کردن اقتصاد برده داری کنونی بوده‬
‫است‪ .‬یک شخص باید از خود بپرسد که آیا موفق بوده اند؟‬

‫نقشه راتچایلدها در تصاحب آمریکا برای بانکداران‬
‫کنت چیرپ اسپیریدویچ یک ژنرال ارتش تزار‪ ،‬کسی که در انقلب روسیه با بلشویک ها نبرد کرد‪ ،‬یک‬
‫کتاب در سال ‪ 1926‬منتشر نمود با عنوان » دولت سّری جهان «‪ ،‬که نشان میدهد چگونه نقشه حکومت‬
‫استبدادی جهانی راتچایلدها بر تاریخ معاصر حکمفرما شده‪ .‬او یک مصاحبه با صدراعظم آلمان بیسمارک‬
‫را در ‪ 1876‬شرح میدهد‪ ،‬که در آن بیسمارک توضیح میدهد که راتچایلدها‪ ،‬کسانی که اروپا را کنترل‬
‫میکردند‪ ،‬در اواسط قرن نوزدهم‪ ،‬از این می ترسیدند‪ ،‬که ایالت متحده از آنها مستقل شود و یک کشور‬
‫باقی بماند‪ .‬نقشه بنابراین‪ ،‬تجزیه نمودن ایالت متحده بین انگلستان ) کنترل شده توسط لیونل راتچایلد ( و‬
‫فرانسه ) کنترل شده توسط جیمز راتچایلد (‪ .‬فرانسه میبایستی جنوب را تصاحب میکرد و انگلستان شمال‬
‫شکست خورده را ضمیمه کانادا مینمود‪ .‬بعنوان یک حرکت تدارکاتی در سال ‪ ،1863‬فرانسه و اسپانیا با‬

‫‪ 30.000‬سرباز مکزیک را اشغال نمودند‪ .‬انگلستان‪ ،‬فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی برای نابود نمودن‬
‫جمهوری جوان آمریکا آماده بودند اّما توسط روسیه تنها کشور اروپایی که در بندگی راتچایلدها نبود‬
‫متوقف شدند‪ .‬تزار الکساندر دوم‪ ،‬نیروی دریایی خود را به نیویورک و سانفرانسیسکو فرستاد و اعلم نمود‬
‫که هر گونه حمله به خاک آمریکا حمله به روسیه تلقی خواهد شد‪ .‬در همین زمان کنگره آمریکا‪ ،‬تحریک‬
‫شده توسط آبراهام لینکلن‪ ،‬برای تامین جنگ و رهایی از مقروض شدن به سرمایه داران خارجی دلرهای‬
‫» پشت سبز « را انتشار دادند‪ .‬بیسمارک گفت‪ » :‬راتچایلدها یکباره فهمیدند که ایالت متحده از چنگال آنها‬
‫خارج خواهد شد «‪ » ،‬مرگ لینکلن این مشکل را حل نمود‪ .‬چیزی آسانتر از یافتن یک متعصب برای این‬
‫جنایت نبود‪ «.‬چیرپ اسپیریدویچ در خاتمه مینویسد ‪ » :‬به عقیده بیسمارک جنگ داخلی مهیب آمریکا توسط‬
‫یک توطئه یهودی برانگیخته شد‪ ،‬و آبراهام لینکلن توسط همان دست پنهانی به قتل رسید که مسئول قتل‬
‫شش تزار رومانوف‪ 10 ،‬پادشاه و بسیاری از وزیران ) اروپایی – م ( بوده فقط برای اینکه بتوانند آسانتر‬
‫»‪.‬کشورهای آنها را به خونریزی بکشانند‬