You are on page 1of 8

..-- . -..

'--
nPnTOt.lKEIO A0HNnN
TMHMA AICl>A/\IITIKON METPON
l
I
I

Ap18µ6c; ATTocpaoEwc; \l /2020


TO MONOME/\EI nPQTOLilKEIO A0HNQN
ATTOTE/\OUµEVO OTTO TOV .61KOOTr) navaylWTrl KapOKWVOTOVTr)
npoEopo npwTOOIKWV, TOV OTToio 6piOE O npoEopoc; TOl) Tp1µEAOlls
Iuµ()ou,.\iou .6.iOIKl70EWs TOl) npwTOOIKEIOl) A8rivwv KOTOTTIV KArJPWOEWc;.
LlJVEopiOOE or)µOOIO OTO OKpOOTl7piO TOU OTr)V A817va OTls 21 lavouapiou
2020, y1a VO OIKOOEI Tr)V UTT08EOr) µna�u:
Ol) CITOUVTO�: Ap1an:i6r, nAnArEnPri y TOl) lwavvri, KOTOiKOl)
A8r]VWV, oooc; AoTuoaµavToc; op. 32 (nayKpOTI), µE ACDM 014208516, o
OTToioc; TTapaoT08riKE 610 Tou TTArJPE�ouoiou Tou 61Kriyopou /\Ewvi6a
ITaµou (AM .6.''i..A 26001).
Tr,� Ka8' '1� '1 airr,or,: Tric; avwvuµric; TpOTTEslKlls naipiac;, µE Tr)V
ETTWvuµia A/\Cl>A TPAnEZA ANONYMOI ETAIPIA, TTOl) EXEi t6pa OTr)V
A8i)va (o66c; ITaoiou op. 40) Km EKTTpoowTTEiTai voµ1µa, ri oTToia 6Ev
TTapaoTa8riKE, o0TE EKTTpoowTT178rJKE aTTo TTArJPE�ourno 61Kriyopo.
0 OITWV srJTEi VO yiVEI OEKTl7 rJ OTTO 16-10-2019 aiTrJOll TOU, TTOU

KOTOTE8r)KE OTrJ rpaµµaTEia OUTO\J TOl) .6.iKOOTr]piou µE ap18µ0 KOT08Eor)c;


89142/11182/16-10-2019 KOi TTpoo61opiOTrJKE TTpoc; OUsllTrJOrJ y1a Tr)V
OIKOOlµo TTOl) avacptpnai OTrJV apxri TrJs TTapouoac;.
KaTO TrJV OUsllTrJOrJ TrJs lJTT08EOEWc; 0 TTArJPE�O\JOIOs OIKr]yopoc; TOl)
OITOL)VTOc; OVETTTU�E Touc; 1oxup1oµouc; TOl) KOi sllTrJOE VO yivouv OEKTOi.
'f::}�@01.�
/. ?.

m:p18wpiou µno�u TWV ETTITOKiwv KOT08£0EC0V xopr7Y�OEC0V' EVW KOi L) �


� ;:�o�
,-��4--�
• ··- �(Jd
✓ \
TO K08EOTWc; n7c; E/\EU8tpoc; 61oµopcpc:.00Ewc; TWV ETTITOKiwv 17 TpcmEsO Tl7 V�
1

E,\,\66oc; Ent�o,\E T17v unoxptwo17 y10 KEXC0p1oµtv17 ovocpopa T17c; oxrnK�<;


ETTl�OpUVOEWc; µE onocpaoEI<; T17c; (n.6./TE l969/l 991,250112002). H
ETTl�O/\� OE Tl7c; EIOcpopac; OUT�<; OTOV COVEIO/\�TTTl7, EV OLµEI Tl7c; n.6./TE
250112002 (6p8po 82), µE T17v onoio ETTEKTEivnrn 17 unoxptwo17
EVl7µEpC00EC0c; TOU TTE/\OTl7 OTTO Tl7V TpOTTEsO KOi y10 Tl7V ETTl�O/\� EIOIKWV
EIOcpopwv, 6nwc; Eivrn KOi 17 EIOcpopa TOL) V. 128/1975, µnopEi VO E/\EYX8Ei
µ6vo on6 6no4J17 61ocpavE1oc;, 16iwc; 6Tov Ern�a,\,\nrn xwpic; npo17youµtv17
ETTOPK� EV17µtpwo17 � KOTO Tpono KEKO/\Uµµtvo (An 430/2005 TNn
Noµoc;). 0 OVOTOKIOµo<; oµw<; Tl7<; EIOcpopac; TOU V. 128/1975 £iVOI
napavoµoc;, acpou TOOO l<OTO TO npo'i'oxuov (�,\ ap8po 8 TTEp. 6
v. l083/1980 KOi Tl7V un' op18. 289/1980 on6cpoo17 Tl7c; Noµ1oµOTIK�c;
EmTpon�c;), 600 KOi KOTa TO ucp10TaµEvo voµo8n1K6 Ko8EOTW<; (v.
260 l/1998 6p8po 12, 2789/2000 6p8po 30, 2783/2000 6p8po 47,
2912/200 l ap8po 42 KOi 3259/2004 ap8po 39) OVOTOKIOµoc; ETTITpETTETOI
µoVOV ETTi TWV K08UOT£pOUµEVC0V TOKWV KOi OXI ETTi cpopWV, EIOcpOpWV �
0/\/\WV npoµ178EIC0V (�/\. An 1782/2002 E,\,\.6.v17 2002, 1430). nEpOITEpW,
OTOV µE TO /\OYO Tl7c; OVOKOTT�c; aµcp10�17T£iT01 17 UTTOp�l7 � TO ULµOc; T17c;
OTTOIT�OEWc;, 0 ,\oyoc; OUTO<; EXEi apVl7TIKO XOPOKT�pa, acpou O Ka8' QL.) 17
avaKon�, o onoioc; ETTEXEI 8Eo17 EvayovTo<;, EXEi To unoKE1µEv1K6 �apoc;,
KOT<J To yEv1K6 61Kovoµ1K6 Kav6va Tou 6p8pou 338 nap. l Tau Kno,\.6., y,a
Tl7V OTTOOEl�l7 µE 617µ6010 � IOIWTIKO Eyypacpo, Tl7<; unap�17c; KOi TOU TTOOOU
T17<; anrnT�oEw<; Tou (�,\. An 186 l /201 l, TNn NOMOI). npoKE1µEvou 6E va
EK6o8Ei 17 OIOTOY� n,\17pwµ�c; OTTOITEiTOI 17 owpEUTIK� ouv6poµ� TWV
8rnKC0V npo0no8EOEC0V TOU 6p8pou 623 Kno,\.6. KOi TWV apVl7Tll(C0V
npo0no8EOEC0V TOU ap8pou 624 Kno,\.6.. Av O ,\oyoc; OVOKOTT�<;
OTl7pisET01 OTl7V aµcp1o��Tl70l7 TWV W<; OVW npo0no8EOEC0V TOTE 0
6avc10T�<; EXEi unoxpEwo17 vo ano6Ei�E1 Tl7 ouv6poµ� Touc;, 616T1 01
npo0no8EOElc; OUTEc; Eiva, anapaiT17T£c; y,a Tl7V ETT£/\EUOl7 Tl7<;
m161wK6µ£v�c; 61a T�c; <JXETIK�c; r�c, c; TOLJ tvvoµ�c; (JLJVim,ac;, �TOI T�c;
�� ,

·.,...... j /
-1 i '-...
Kpi8r)K£, anocpaoiOTr)KE KOi Or)µOOl£lJ8r)K£ 0£ £KTOKTr) 0l)V£6piaor)
oTo aKpoaTGp16 Tou OTr)V A8Gva Tr)V ..\ ��-. Cl)£�pouopiou 2020, xwpi<;
VO naprnpiOKOVTOI 01 61661KOI KOi 01 TTAr)PE�OlJOIOI OIKr)y6po1 TOU<;.

0 nPOE6POI Cfl rPAMMATEAI


(y10 Tr)V 6r)µooirnor))

novay WTr)<; KopoKwvoTOVTG<;


npo£6poc; npwT001Kwv

.. ,(
•;; J,$0
' ; ... •\