+5V

RP1
1

10K

18

C3

XTAL1

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

XTAL2

10uF
9

RST

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15

R1
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

PSEN
ALE
EA

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7

1
2
3
4
5
6
7
8

1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B

10
18
17
16
15
14
13
12
11

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

2
3
4
5
6
7
8
9

ULN2803

21
22
23
24
25
26
27
28

+5V

10
11
12
13
14
15
16
17

+5V

AT89C51

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

+5V

R9

R8

R7

R6

R5

R4

R3

R2

330

330

330

330

330

330

330

330

D8

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D7

10k

39 AD0
38 AD1
37 AD2
36 AD3
35 AD4
34 AD5
33 AD6
32 AD7

1
COM
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C

D0

19

10K

D1

U1

RP2

U2

D6

+5V

+5V
+5V

D2

33p

D3

C1

MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED ÑÔN

D4

X1
12MHz

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7

2
3
4
5
6
7
8
9

33p

D5

C2

+5V

RP1
1

C2

2
3
4
5
6
7
8
9

33p

X1
12MHz

C1
33p

+5V

U1
19

18

C3

XTAL1

XTAL2

10uF
9

RST

R1
10k

29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

PSEN
ALE
EA

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
AT89C51

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7

10K
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

U2
39 AD0
38 AD1
37 AD2
36 AD3
35 AD4
34 AD5
33 AD6
32 AD7

AD0
AD1
AD2
AD3

7
1
2
6
4
5
3

A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

+5V

A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

LED4

74LS47
21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
17

MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
(C AÁ U HÌNH KH OÂ N G ÑA HÔÏP , NGOÕ VAØO BCD)

+5V

RP1
1

C2

2
3
4
5
6
7
8
9

33p

X1
12MHz

C1
33p

+5V

18

C3

XTAL1

XTAL2

RST

P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15

R1
10k

29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8

PSEN
ALE
EA

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

U2

P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7

10uF
9

(CAÁ U HÌNH KHOÂ N G ÑA HÔÏP, NGOÕ VAØO BCD)

10K

U1
19

MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7

P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

39 AD0
38 AD1
37 AD2
36 AD3
35 AD4
34 AD5
33 AD6
32 AD7

AD4
AD5
AD6
AD7

7
1
2
6
4
5
3

A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

AD0
AD1
AD2
AD3

7
1
2
6
4
5
3

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

+5V

LED5

LED4

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1

A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2

74LS47

U3

21
22
23
24
25
26
27
28

QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

+5V

A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

10
11
12
13
14
15
16
17

QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

74LS47

AT89C51

R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17

+5V

RP1
1

C2

2
3
4
5
6
7
8
9

33p

X1
12MHz

C1
33p

+5V

U1
19

18

C3

XTAL1

XTAL2

10uF
9

RST

R1
10k

29
30
31

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

1
2
3
4
5
6
7
8

PSEN
ALE
EA

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
AT89C51

AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
AD6
AD7

U2
AD0
AD1
AD2
AD3

7
1
2
6
4
5
3

AD4
AD5
AD6
AD7

7
1
2
6
4
5
3

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3

7
1
2
6
4
5
3

P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

7
1
2
6
4
5
3

10K
P0.0/AD0
P0.1/AD1
P0.2/AD2
P0.3/AD3
P0.4/AD4
P0.5/AD5
P0.6/AD6
P0.7/AD7
P2.0/A8
P2.1/A9
P2.2/A10
P2.3/A11
P2.4/A12
P2.5/A13
P2.6/A14
P2.7/A15
P3.0/RXD
P3.1/TXD
P3.2/INT0
P3.3/INT1
P3.4/T0
P3.5/T1
P3.6/WR
P3.7/RD

39 AD0
38 AD1
37 AD2
36 AD3
35 AD4
34 AD5
33 AD6
32 AD7
21
22
23
24
25
26
27
28
10
11
12
13
14
15
16
17

A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

U3
A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

U4
A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

U5
A
B
C
D
BI/RBO
RBI
LT

QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

+5V

+5V

LED7
A4
B4
C4
D4
E4
F4
G4

A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1

+5V

LED6
A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3

LED5
A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2

74LS47
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

13
12
11
10
9
15
14

56
56
56
56
56
56
56

A2
B2
C2
D2
E2
F2
G2

R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

A3
B3
C3
D3
E3
F3
G3

R9
R10
R18
R19
R20
R21
R22

A4
B4
C4
D4
E4
F4
G4

R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29

74LS47
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
74LS47
QA
QB
QC
QD
QE
QF
QG
74LS47

+5V

MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N
(C AÁ U HÌNH KHOÂNG ÑA HÔÏP, NGOÕ VAØO BCD)

LED4
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1

3 P1. NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN) LED4 .5/AD5 P0.7/RD MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁ U HÌNH KHOÂ N G ÑA HÔÏP .0/AD0 P0.3/A11 P2.1 P1.0/A8 P2.0/AD0 P0.6/A14 P2.2 P1.2/INT0 P3.1/A9 P2.5 P1.0 P1.1 P1.2/AD2 P0.5/A13 P2.6 P1.4/A12 P2.3 P1.0 P1.7/A15 R1 10k 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.6/WR P3.1/AD1 P0.0/RXD P3.4/AD4 P0.0/A8 P2.3/A11 P2.3/INT1 P3.4/AD4 P0.7/A15 P3.6 P1.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K P0.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 +5V A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 +5V A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 LED5 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁ U HÌNH KHOÂ NG ÑA HÔÏP .3/AD3 P0.7/AD7 10uF 9 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 33p 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.6/AD6 P0.1/AD1 P0.6/AD6 P0.5/T1 P3.4/A12 P2.1/TXD P3.5/AD5 P0.5/T1 P3.2/AD2 P0.3/INT1 P3.2/A10 P2.1/TXD P3.0/RXD P3.1/A9 P2.4/T0 P3.+5V RP1 1 C2 X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 XTAL2 RST 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1. NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN ) AT89C51 +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 R1 10k A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 R2 R3 R11 R12 R13 R14 R15 56 56 56 56 56 56 56 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 RST PSEN ALE EA P1.5 P1.5/A13 P2.7/AD7 P2.3/AD3 P0.6/A14 P2.4 P1.2 P1.6/WR P3.4/T0 P3.4 P1.2/INT0 P3.7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 +5V A B C D E F G A B C D E F G LED4 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.2/A10 P2.

1/TXD P3.2/INT0 P3. NGOÕ VAØ O BCD.5/A13 P2.0/A8 P2.7/RD R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT 74LS47 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G R3 Q2 1K A1015 A B C D E F G LED0 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P .3 P1.4/A12 P2.4 P1.0/RXD P3.3/A11 P2.2 P1.6/AD6 P0.2/INT0 P3.6/WR P3.7/A15 P3.5/T1 P3.5 P1.2 P1.3 P1.5/AD5 P0.0/A8 P2.1/AD1 P0.6 P1.3/A11 P2.0 P1.0/RXD P3.2/AD2 P0.5/T1 P3.0/AD0 P0.2/A10 P2.1/A9 P2.6 P1.4 P1.0/AD0 P0.6/A14 P2.+5V RP1 1 C2 X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 P0.1 P1.5/AD5 P0.3/AD3 P0.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 21 22 23 24 25 26 27 28 56 56 56 56 56 56 56 10 11 12 13 14 15 16 17 56 56 56 56 56 56 56 +5V A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 56 56 56 56 56 56 56 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 +5V A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 LED7 +5V A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 LED6 +5V A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 LED5 LED4 AT89C51 +5V +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM) .7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K P0.3/AD3 P0.7/AD7 XTAL2 C3 10uF 9 R1 10k R2 R3 R11 R12 R13 R14 R15 A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 56 56 56 56 56 56 56 RST 29 30 31 P2.5/A13 P2.7 P3.1/A9 P2.4/T0 P3. NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN) R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏN AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 33p P1.1/AD1 P0.4/AD4 P0.3/INT1 P3.2/A10 P2.0 P1.6/A14 P2.1 P1.5 P1.4/T0 P3.6/AD6 P0.7/AD7 P2.1/TXD P3.4/A12 P2.3/INT1 P3.4/AD4 P0.2/AD2 P0.7/A15 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 (CAÁU HÌNH KHOÂN G ÑA HÔÏP .6/WR P3.

GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM ) 10 11 12 13 14 15 16 17 P3. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM) 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 P1.0/A8 P2.4/AD4 P0.4/T0 P3.1 P1.2/AD2 P0.7/RD +5V P1.1 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.5/A13 P2.2 P1.0/RXD P3.3/A11 P2.1/A9 P2.2/A10 P2.6 P1.1/AD1 P0.1 1 33p +5V +5V RP1 LED0 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅN LED 7 ÑOAÏ N (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P .6/AD6 P0.3 AT89C51 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 Q1 R2 Q2 R4 Q3 R5 Q4 A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 R3 1K A B C D E F G LED3 74LS47 A B C D E F G LED2 21 22 23 24 25 26 27 28 A B C D E F G LED1 LED0 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏP.5/AD5 P0.7/A15 R1 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.7/A15 P3.2/AD2 P0.0/AD0 P0.3/INT1 P3.5/AD5 P0.7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.2 P1.0/AD0 P0.4 P1.0 P1.0 P1.5/T1 P3.6 P1.7/AD7 XTAL2 C3 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 P1.5 P1.6 P1.6 P1.6/A14 P2.0 +5V P1.3/A11 P2.4/A12 P2.0/A8 P2.3/AD3 P0.7 AT89C51 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G R9 Q1 R10 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED7 A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁ U HÌ NH ÑA HÔÏP.2/AD2 P0.5/A13 P2.5 P1.1/TXD P3.7/AD7 XTAL2 C3 10uF 9 RST P2. NGOÕ VAØO BCD.7 P3.4/AD4 P0.4/A12 P2.2 +5V P1.4/AD4 P0.6/WR P3.6/WR P3.7/RD 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 P0.6/AD6 P0.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K P0.7/AD7 P2. NGO Õ VAØO BC D.4 P1.3 +5V P1.0/RXD P3.2 P1.1 P1.7/RD R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT 74LS47 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V P1.5/T1 P3.1/AD1 P0.0 P1.3/INT1 P3.7 +5V AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT 13 12 11 10 9 15 14 QA QB QC QD QE QF QG Q1 R2 Q2 A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 R3 1K A B C D E F G LED1 74LS47 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.1 P1.C2 12MHz C1 33p +5V 10K U1 19 XTAL1 18 10uF 9 RST 10k 29 30 31 P1.2 P1.2 P1.6/A14 P2.5 P1.2/A10 P2.1 +5V +5V +5V +5V RP1 P1.0/RXD P3.0 P1.1/TXD P3.3 P1.3/AD3 P0.4/A12 P2.4/T0 P3.2/INT0 P3.1 +5V P1. NGOÕ VA Ø O BC D.1 P1.1/A9 P2.0/A8 P2.4 P1.0 P1.1/TXD P3.0 P1.2/INT0 P3.3 P1.5/A13 P2.1/A9 P2.3/AD3 P0. GI AÛI ÑA HÔÏ P BAÈNG PHAÀN MEÀM) A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 .0 P1.5 P1.6/AD6 P0.3/A11 P2.3/INT1 P3.3 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K U1 19 P1.5 +5V +5V +5V +5V RP1 C2 P1.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.4/T0 P3.5/AD5 P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.4 P1.3 P1.2 P1.0 P1.4 P1.6/A14 P2.2/INT0 P3.5/T1 P3.6 P1.3 P1.6/WR P3.2/A10 P2.1 P1.

0/A8 P2.3/A11 P2.4/T0 P3.5 P1.2/INT0 P3.2/AD2 P0.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 Q1 A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 R2 1K LED0 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏ P .7/A15 P3.2 P1.5 P1.3/INT1 P3.7 P3.1 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.7/A15 R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 +5V +5V 1 P1.6 P1.1/AD1 P0.6/AD6 P0.1/TXD P3.5/AD5 P0.1 P1.3/A11 P2.4/T0 P3. NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏN.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 P1.1 P1.3/AD3 P0.0/AD0 P0.0/RXD P3.0/A8 P2. NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏ N . GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈN G PHAÀN MEÀM ) .2/A10 P2.4 P1.5/AD5 P0.2/AD2 P0.3/INT1 P3.5/A13 P2.0 AT89C51 +5V +5V R2 Q1 R3 Q2 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED1 LED0 MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P .4/AD4 P0.1/AD1 P0.6 P1. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN MEÀM) +5V 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k P1.0 P1.6/AD6 P0.4/AD4 P0.5/T1 P3.3/AD3 P0.5/T1 P3.0 P1.4/A12 P2.4 P1.7/AD7 P2.1/A9 P2.0/RXD P3.4/A12 P2.7/AD7 XTAL2 C3 10uF 9 RST P2.6/A14 P2.6/WR P3.0 P1.1/TXD P3.3 P1.2/INT0 P3.3 P1.0/AD0 P0.6/A14 P2.1 RP1 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G P1.5/A13 P2.RP1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 P0.2/A10 P2.6/WR P3.1/A9 P2.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K P0.2 P1.

3/A11 P2.6/AD6 P0.4 +5V P1.0/AD0 P0.5/A13 P2.3 +5V +5V +5V R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED7 21 22 23 24 25 26 27 28 +5V P1.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.2 P1.5/AD5 P0.3 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 P1.0/A8 P2.0/RXD P3.4 P1.1/TXD P3.0/A8 P2.C2 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 P0. GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀ N MEÀM) 10 11 12 13 14 15 16 17 AT89C51 +5V +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2:A 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 74LS139 A B E 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.6/A14 P2.5/AD5 P0.6/AD6 P0.6 P1.5 P1.0/AD0 P0.7/A15 P3.5 +5V 1 33p P1.7 P3.2/A10 P2.6 AT89C51 A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏN (C AÁU H ÌNH ÑA HÔ Ï P.2 P1.5 P1.4/AD4 P0. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG) .3 P1.4/T0 P3.2 P1.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K P0.4 P1.6 P1.1 P1.7/RD R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 U3 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT 74LS47 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G R9 Q1 1K A1015 A B C D E F G LED0 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏ P .6 P1.0/RXD P3.4/AD4 P0. NGOÕ VAØ O BCD.5/A13 P2.6/A14 P2.3 P1.5 P1.2/INT0 P3.3/INT1 P3.6/WR P3.1/AD1 P0.0 +5V P1.6/A14 P2.4/A12 P2.5/T1 P3.7/AD7 XTAL2 C3 10uF 9 RST P2.5 P1.1 P1.4/A12 P2.7/AD7 XTAL2 10uF 9 RST P2.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G +5V P1.3 P1.1 +5V +5V +5V R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 P1.2 P1.2/AD2 P0.5/T1 P3.7 1 2 3 4 5 6 7 8 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 PSEN ALE EA P1. GIAÛI ÑA HÔÏ P BAÈNG PHAÀN MEÀM) 10 11 12 13 14 15 16 17 X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 P0.1/A9 P2.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 +5V P1.1 P1.0 P1.0 P1.1/TXD P3.5/A13 P2.3/AD3 P0.4/AD4 P0.0 P1.0 P1. NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏ N.2/AD2 P0.0 P1.2/AD2 P0.4 P1.0/A8 P2.1/AD1 P0.4/A12 P2.6/WR P3.5/AD5 P0.5/T1 P3.2/A10 P2.1 P1.3/AD3 P0.1/TXD P3.1 +5V P1.1/AD1 P0.4/T0 P3.1/A9 P2.0/RXD P3.3/INT1 P3.0 P1.0/AD0 P0.3/A11 P2.2 P1.6/WR P3.6/AD6 P0.2/INT0 P3.3 RP1 A B C D E F G LED3 21 22 23 24 25 26 27 28 A B C D E F G A B C D E F G LED2 LED1 LED0 MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁU HÌNH ÑA H ÔÏP.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.6 P1.3/A11 P2.2/INT0 P3.7 P3.3/AD3 P0.1 P1.7 RP1 C2 P1.3 P1.1/A9 P2.4 P1.7/AD7 P2.2 P1. NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏN .3/INT1 P3.4/T0 P3.2 +5V 1 33p P1.2/A10 P2.

7/RD 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V 19 18 C3 XTAL1 P0.7/AD7 XTAL2 10uF 9 RST P2.3/A11 P2.1/A9 P2.6/A14 P2.5/T1 P3.4/T0 P3.4/A12 P2.5 P1.4/T0 P3.2/AD2 P0.3/A11 P2.2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 XTAL2 RST 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2:A Y0 Y1 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 2 3 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 E 74LS139 P1.3 P1.7 +5V AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT 13 12 11 10 9 15 14 QA QB QC QD QE QF QG Q1 R10 Q2 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 R9 A B C D E F G LED1 74LS47 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.7/AD7 10uF 9 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K U1 19 Y0 Y1 1 C2 +5V +5V RP1 LED0 MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏ N (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏP .0/AD0 P0.2/AD2 P0.0/RXD P3.2/INT0 P3.0/A8 P2.0/RXD P3.0 P1.2/A10 P2.6 P1.2/AD2 P0. NGOÕ VAØ O BCD .0/A8 P2.3/A11 P2.7/A15 R1 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 U3 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.7/RD +5V Y0 Y1 +5V +5V +5V +5V RP1 Y2 Y3 AT89C51 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 U3 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 Q1 R10 Q2 R11 Q3 R12 Q4 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 R9 A B C D E F G LED3 74LS47 A B C D E F G LED2 21 22 23 24 25 26 27 28 A B C D E F G LED1 LED0 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏP .5/AD5 P0.3/AD3 P0.1/TXD P3.6 P1.7/A15 P3.2/A10 P2.0 P1.7/AD7 P2.0/AD0 P0.2 P1.2 P1.6/WR P3.5/T1 P3.4/AD4 P0.4/AD4 P0.3/INT1 P3. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG) 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.6/A14 P2.2/A10 P2.4/A12 P2.4 P1.3/INT1 P3.2 P1.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K P0.1 P1.0 P1.4/AD4 P0.1 P1.6/WR P3.1/TXD P3. NGOÕ VAØO BCD.3/AD3 P0.1/TXD P3.3 P1.5/T1 P3.6/AD6 P0.5 P1.1/AD1 P0.4/T0 P3.4 P1.3 P1.3/INT1 P3.5/AD5 P0.5 P1.1/A9 P2.1/AD1 P0.1 P1.0/RXD P3. NGOÕ VAØO BCD.7/A15 R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2:A Y0 Y1 Y2 Y3 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 2 3 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 E 74LS139 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K U1 P1.6/WR P3.6/AD6 P0. GIAÛ I ÑA HÔÏ P BAÈNG PHAÀN CÖÙNG) A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 .1/A9 P2.5/A13 P2.7 P3.5/A13 P2.6 P1.4/A12 P2.4 P1.0/AD0 P0. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈN G PHAÀN CÖÙN G) 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2 15 14 13 12 11 10 9 7 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 74LS138 A B C E1 E2 E3 1 2 3 6 4 5 +5V Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.5/AD5 P0.6/AD6 P0.3/AD3 P0.6/A14 P2.2/INT0 P3.2/INT0 P3.7/RD R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 U3 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 7 1 2 6 4 5 3 A B C D BI/RBO RBI LT 74LS47 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V Y0 +5V Y1 +5V Y2 +5V Y3 +5V Y4 Y5 +5V +5V +5V +5V RP1 C2 Y6 Y7 AT89C51 QA QB QC QD QE QF QG 13 12 11 10 9 15 14 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G R9 Q1 R10 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED7 A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (C AÁU HÌN H ÑA H ÔÏP .5/A13 P2.0/A8 P2.1/AD1 P0.

1 P1.5/T1 P3.6/WR P3.3/A11 P2.6 P1.5 P1.1/TXD P3.3/A11 P2.4/T0 P3.0/AD0 P0.2/AD2 P0.2/INT0 P3.6/AD6 P0.4/AD4 P0.6/WR P3.1/TXD P3.3/AD3 P0.4/A12 P2.1/A9 P2.0/RXD P3.2/AD2 P0. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG) .2 P1.7/A15 R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2:A 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 A B E 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 74LS139 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 P1.RP1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V 19 XTAL1 18 P0.5/AD5 P0.1/AD1 P0.7/AD7 P2.0/A8 P2.3/INT1 P3.1/A9 P2.2/A10 P2. NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏ N .5/AD5 P0.4 P1.7/AD7 XTAL2 C3 10uF 9 RST P2.0/A8 P2.0/AD0 P0.6/AD6 P0. NGOÕ VAØ O 7 ÑOAÏN. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG) Y1 RP1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2:A Y0 Y1 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 74LS139 A B E 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.4 P1.7/A15 P3.7 P3.5 P1.4/A12 P2.2/INT0 P3.0/RXD P3.3/INT1 P3.7/RD +5V +5V 1 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 Q1 A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 R2 1K LED0 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏP.5/A13 P2.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V +5V 1 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G Y0 AT89C51 +5V R2 Q1 R3 Q2 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED1 LED0 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P .3/AD3 P0.6 P1.1/AD1 P0.0 P1.5/T1 P3.5/A13 P2.3 P1.3 P1.0 P1.6/A14 P2.2/A10 P2.4/AD4 P0.4/T0 P3.1 P1.6/A14 P2.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K P0.2 P1.

7/AD7 10uF 9 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 33p +5V +5V 1 C2 Y2 Y3 RP1 A B C D E F G LED2 LED1 LED0 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏN (CAÁU HÌN H Ñ A HÔÏP.X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 XTAL2 RST 29 30 31 PSEN ALE EA U2:A Y0 Y1 Y2 Y3 4 5 6 7 Y0 Y1 Y2 Y3 2 3 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 E 74LS139 P1.6 P1.0/AD0 P0.1/A9 P2.1 74LS138 P1.5/T1 P3.7/RD 56 56 56 56 56 56 56 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 +5V +5V +5V R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G LED7 21 22 23 24 25 26 27 28 +5V 1K A B C D E F G A B C D E F G +5V A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN LED 7 ÑOAÏ N (CAÁ U HÌNH ÑA HÔÏ P .7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 +5V P1. NGOÕ VAØO 7 ÑO AÏN.5/T1 P3. GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈN G PHAÀN CÖÙN G) 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.2/AD2 P0.7/RD X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 XTAL2 C3 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 PSEN ALE EA U2 A B C 6 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 P3.1/AD1 P0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.3 P1.1 P1.0 P1.0 P1.6/A14 P2.2 P1.4/A12 P2.4/A12 P2.4 P1.2/AD2 P0.0/A8 P2.3/AD3 P0.4 15 14 13 12 11 10 9 7 +5V Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 Y5 +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y7 RP1 C2 33p Y6 AT89C51 +5V +5V R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 A B C D E F G LED2 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏ N (CAÁU HÌNH ÑA HÔÏ P.3 P1.5/AD5 P0.3/A11 P2.5/AD5 P0.1/A9 P2.7/A15 R1 10k 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.4/T0 P3.2/A10 P2.0/RXD P3.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 P1.5 P1.6/WR P3.5/AD5 P0.5 RP1 C2 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G +5V +5V +5V +5V P1.4/T0 P3.2/INT0 P3.6/WR P3.3 P1.0/RXD P3.6/AD6 P0.4/AD4 P0.2/INT0 P3.7/AD7 +5V P1.2 E1 E2 E3 1 2 3 P2.4/A12 P2.2 P1.6/AD6 P0.6/AD6 P0.6/WR P3.4 P1.2/A10 P2.6 P1.0/AD0 P0.0/A8 P2.7/A15 P3.2 P1.4 P1.5/A13 P2.1/TXD P3.1/TXD P3.6 P1.0 AT89C51 P1.7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 Y0 Y1 +5V +5V Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 +5V R2 A B C D E F G A B C D E F G LED3 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.3 Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 P0. NGOÕ VAØO 7 Ñ OAÏN .3/INT1 P3.1/AD1 P0.4/T0 P3.1 P1.2/AD2 P0.2/INT0 P3.3/INT1 P3.6/A14 P2.3/INT1 P3.0/RXD P3.0/AD0 P0.2 P1.1 P1.1/AD1 P0.5/A13 P2.5 P1.2/A10 P2.5/A13 P2.1 P1.1/A9 P2.7/A15 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 +5V P1.4/AD4 P0.0 P1.5/T1 P3.4/AD4 P0.4 P1.3 P1.6/A14 P2.3/A11 P2. GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀ N MEÀM) A B C D E F G LED1 LED0 .0 P1. GIAÛI ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀN CÖÙNG) 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 P1.0/A8 P2. NGOÕ VAØ O 7 ÑO AÏN .3/AD3 P0.3/AD3 P0.7/AD7 P2.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K P0.5 P1.3/A11 P2.1/TXD P3.

2/AD2 P0.4/A12 P2.3 P1.7 10 11 12 13 14 15 16 17 AT89C51 1 2 3 4 5 6 7 8 1 COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 10 18 COL0 17 COL1 16 COL2 15 COL3 14 COL4 13 COL5 12 COL6 11 COL7 COL0 COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 COL6 COL7 2 3 4 5 6 7 8 9 ULN2803 10K MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅN BAØ N PHÍM MA TRAÄ N 4 x 4 +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD3 AD2 AD1 9 RST R1 10k 29 30 31 +5V +5V RP2 U2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K PSEN ALE EA D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 10 18 17 16 15 14 13 12 11 COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C ULN2803 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.0 P1.4 P1.4/T0 P3.6 P1.6/WR P3.6 P1.3/A11 P2.6 +5V 1 33p P1.5/AD5 P0.6/A14 P2.1 P1.6 P1.6/WR P3.1/TXD P3.0 P1.4/AD4 P0.7/RD 21 22 23 24 25 26 27 28 A 7 8 9 B 4 5 6 C 1 2 3 ON 0 = C 1 D AD7 10uF AD0 +5V 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V +5V +5V + +5V +5V +5V +5V R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D5 C3 XTAL2 P0.7 RP1 C2 A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 LED2 A B C D E F G LED1 LED0 MAÏCH ÑIEÀ U KHIEÅ N LED 7 ÑOAÏN (C AÁU H ÌNH ÑA HÔ Ï P.7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 +5V P1.4 P1.2/INT0 P3.5/A13 P2.1/A9 P2.0/A8 P2.1 P1.7/AD7 10uF 9 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 P1.4 P1.6/AD6 P0.2/AD2 P0.4/AD4 P0.6/AD6 P0.7/A15 P3.1 P1.7/A15 PSEN ALE EA Q5 Q4 1K 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 Q4 R12 A1015 AD4 1 2 3 4 5 6 7 8 Q3 1K 3 P1.0 P1.1/TXD P3.7/A15 R1 10k 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.4/T0 P3.2/INT0 P3.5/T1 P3.7/AD7 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 D6 18 XTAL1 10K D7 U1 19 ROW7 Q7 1K Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 +5V Q8 R15 A1015 ROW6 Q6 1K D0 P3.0 P1.5 P1.6 P1.0 P1.2 P1.3/AD3 P0.0/A8 P2.5/A13 P2.2 P1.5/AD5 P0.7/AD7 +5V 1K D3 18 XTAL1 +5V R2 10K U1 19 +5V ROW4 33p +5V +5V D4 C1 +5V ROW3 12MHz +5V ROW2 X1 +5V ROW1 33p AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 ROW0 2 3 4 5 6 7 8 9 +5V +5V 1 Q3 Q1 RP1 C2 Q2 $ .6 P1.1 +5V P1.0/A8 P2.3/AD3 P0.3/INT1 P3.7/RD AT89C51 R16 Q8 A1015 1K A1015 ROW7 ROW6 ROW5 ROW4 ROW3 ROW2 ROW1 ROW0 ROW0 ROW1 ROW2 ROW3 ROW4 ROW5 ROW6 ROW7 COL0 COL1 COL2 COL3 COL4 COL5 COL6 COL7 ROW MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N LED MA TRAÄ N Caù c ñieän trôû naøy chæ söû duï ng khi ta chaïy moâ phoûng +5V COLUMN +5V RP2 U2 P1.5 +5V +5V +5V Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 +5V R2 A B C D E F G A B C D E F G LED7 21 22 23 24 25 26 27 28 P2. GIAÛ I ÑA HÔÏP BAÈNG PHAÀ N MEÀM) 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.1/AD1 P0.7 AT89C51 P2.0/RXD P3.0/AD0 P0.4 P1.0/RXD P3.5 P1.5/T1 P3.2/A10 P2.1/AD1 P0.1/A9 P2.6/AD6 P0.6/WR P3.2/A10 P2.7/RD Q7 R14 A1015 ROW5 Q5 1K D1 P1.5 P1.3 P1.4 P1.3/AD3 P0.1/A9 P2.3/A11 P2.3 P1.5 P1.1 P1.5 P1.5/AD5 P0.5/A13 P2.0/AD0 P0.3/INT1 P3.7 Q6 R13 A1015 4 P2.3 P1.1 P1.1/TXD P3.4/A12 P2.0 P1.2 P1.7 R11 A1015 AD5 29 30 31 Q2 1K D2 RST R1 10k R3 A1015 2 XTAL2 10uF 9 Q1 AD6 C3 P0.4 P1.0 +5V P1.2 3 4 5 6 7 8 9 X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 XTAL2 RST 29 30 31 P1.2/AD2 P0.1/AD1 P0.3/A11 P2.4/AD4 P0.0/RXD P3.2/A10 P2.4/T0 P3.7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.2 +5V P1.3/INT1 P3.3 P1.5/T1 P3. NGOÕ VAØO 7 ÑOAÏ N.2 P1.3 P1.6 P1.3 P1.1 P1.6/A14 P2.6/A14 P2.4/A12 P2.2/INT0 P3.5 P1.2 P1.0/AD0 P0.2 P1.4 P1.

6/A14 P2.6/WR P3.1/A9 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.0/A8 P2.1 P1.2/INT0 P3.5/AD5 P0.0/RXD P3.5/AD5 P0.6 P1.5 P1.6/WR P3.4/AD4 P0.1/AD1 P0.+5V RP1 1 C2 X1 12MHz C1 33p 10K RST P2.4/A12 P2.5 P1.1/TXD P3.4/T0 P3.0 P1.2/A10 P2.2 P1.6 P1.0/AD0 P0.3/AD3 P0.7/A15 R1 10k 29 30 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.3 P1.3/AD3 P0.1/TXD P3.3 P1.5/T1 P3.4/A12 P2.2/AD2 P0.4 P1.7 P3.7/RD 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 10K D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 RS RW E RV1 7 8 9 10 11 12 13 14 10uF 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 XTAL2 P0.1/A9 P2.0 P1.5/A13 P2.6/AD6 P0.7/RD 21 22 23 24 25 26 27 28 RV1 10K D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 9 ALPHANUMERIC LCD 16 CHAR x 2 LINE +5V 7 8 9 10 11 12 13 14 10uF LCD1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 XTAL2 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅN LCD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 RS RW E P0.2 P1.1 P1.3/INT1 P3.3/INT1 P3.4/AD4 P0.7/A15 P3.7/AD7 4 5 6 18 C3 XTAL1 AD0 AD1 AD2 19 VSS VDD VEE U1 1 2 3 +5V AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 33p 10 11 12 13 14 15 16 17 AT89C51 +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 C1 33p 9 RST R1 10k 29 30 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.2/A10 P2.0/A8 P2.4 P1.2/AD2 P0.7/AD7 4 5 6 18 C3 XTAL1 10K AD0 AD1 AD2 19 +5V VSS VDD VEE U1 LCD1 ALPHANUMERIC LCD 16 CHAR x 2 LINE 1 2 3 +5V MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N LCD +5V 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R2 10k PULSE BUTTON .2/INT0 P3.6/AD6 P0.5/T1 P3.3/A11 P2.1/AD1 P0.3/A11 P2.0/RXD P3.4/T0 P3.0/AD0 P0.7 AT89C51 P2.

2/INT0 P3.1 P1.4 P1.6/AD6 P0.5/A13 P2.3/A11 P2.3/A11 P2.3 P1.1/AD1 P0.6 P1.3/INT1 P3.6/WR P3.7/AD7 D5 C3 XTAL1 AD6 18 D6 U1 19 AD7 +5V MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N COÂ NG TAÉ C 10K D7 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 .6/A14 P2.4/T0 P3.7 P3.0 P1.5 P1.5 P1.2 P1.1/A9 P2.5/AD5 P0.5/T1 P3.1/TXD P3.1/A9 P2.0/RXD P3.3/AD3 P0.0 P1.1 P1.0/A8 P2.0/RXD P3.2/A10 P2.7/RD AD2 AD1 AD0 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V 10 11 12 13 14 15 16 17 R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D0 RP2 PSEN ALE EA SW2 D1 +5V 21 22 23 24 25 26 27 28 SW3 D2 29 30 31 +5V P2.4/AD4 P0.5/A13 P2.1/AD1 P0.4 P1.7/RD +5V 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V AT89C51 +5V +5V AD0 AD1 AD2 +5V +5V +5V +5V R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PSEN ALE EA KEY0 D0 +5V KEY1 D1 29 30 31 +5V 21 22 23 24 25 26 27 28 KEY2 D2 10k KEY3 D3 P2.3/AD3 P0.0/A8 P2.2/AD2 P0.3/INT1 P3.6/WR P3.0/AD0 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.5/T1 P3.7/AD7 D6 XTAL1 AD6 U1 19 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N NUÙ T NHAÁ N 10K AD7 +5V AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 SW1 SW0 +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 C1 33p U2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10K D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 10 18 17 16 15 14 13 12 11 COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C ULN2803 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.7 AT89C51 P3.0/AD0 P0.1/TXD P3.6/AD6 P0.7/A15 R1 KEY4 AD3 RST KEY5 AD4 9 KEY6 D4 10uF KEY7 D5 XTAL2 C3 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD5 18 P0.2/INT0 P3.3 P1.2 P1.4/T0 P3.6/A14 P2.4/A12 P2.6 P1.4/A12 P2.7/A15 SW4 AD3 R1 10k SW5 D3 RST SW6 AD4 9 SW7 D4 10uF 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD5 XTAL2 P0.2/A10 P2.2/AD2 P0.+5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p RP2 U2 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 10 18 17 16 15 14 13 12 11 10K COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 1 2 3 4 5 6 7 8 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 1 2 3 4 5 6 7 8 ULN2803 P1.

2/INT0 P3.6/WR P3.3/INT1 P3.7/RD D4 330R RL2 1N4148 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 5V B2 12V D3 L2 12V Q2 R5 10K P0.7/A15 P3.4/A12 P2.4 P1.1/A9 P2.2/AD2 P0.1 P1.3/AD3 P0.+5V RP1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.5/AD5 P0.2 P1.0 P1.6/A14 P2.3 P1.2/A10 P2.3/A11 P2.6/AD6 P0.1/AD1 P0.4/T0 P3.5 P1.5/T1 P3.4/AD4 P0.5/A13 P2.0/AD0 P0.7/AD7 R4 +5V 1 NPN 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 2K2 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N RELAY +5V 21 22 23 24 25 26 27 28 R2 330R D2 1N4148 10 11 12 13 14 15 16 17 RL1 5V D1 L1 12V R3 Q1 NPN 2K2 B1 12V .1/TXD P3.6 P1.7 AT89C51 P2.0/RXD P3.0/A8 P2.

6/A14 P2.0 P1.3/AD3 P0.1/A9 P2.5/AD5 P0.2/AD2 P0.2/INT0 P3.1/AD1 P0.5/AD5 P0.0/A8 P2.4/T0 P3.4 P1.0/AD0 P0.5 P1.3 P1.0/A8 P2.0/RXD P3.7/A15 R1 +5V U2 P0.7 AT89C51 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ÑOÄ NG CÔ BÖÔÙ C (STEPPER MOTOR) +5V P0.1/TXD P3.5/T1 P3.7/RD +5V U2 10K 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 AD0 AD1 AD2 AD3 1 2 3 4 5 6 7 8 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 10 18 17 16 15 14 13 12 11 A V+ B D V+ C +88.1/AD1 P0.3/INT1 P3.7/RD AT89C51 +5V RP1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 KEY0 1 KEY1 2 KEY2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.5 P1.7/A15 P3.6/WR P3.4 P1.0/AD0 P0.4/A12 P2.4/AD4 P0.3 P1.2/A10 P2.8 ULN2803 +5V +5V +5V R2 R3 R4 10k 10k 10k STOP KEY0 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 FOR REW KEY2 33p KEY1 C2 .6/AD6 P0.6 P1.+5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 10uF 9 RST 10k 29 30 31 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P1.7 AD0 AD1 AD2 AD3 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.4/AD4 P0.2/INT0 P3.1/TXD P3.8 ULN2803 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅN ÑOÄN G CÔ BÖÔÙ C (STEPPER MOTOR) 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.5/T1 P3.3/A11 P2.2 P1.7/AD7 XTAL2 C3 +5V 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 1 2 3 4 5 6 7 8 10 18 17 16 15 14 13 12 11 COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B A V+ B D V+ C +88.4/T0 P3.4/A12 P2.5/A13 P2.6/A14 P2.1 P1.7/AD7 P2.3/AD3 P0.1/A9 P2.6/AD6 P0.6 P1.0/RXD P3.0 P1.5/A13 P2.3/INT1 P3.2/AD2 P0.6/WR P3.2 P1.1 P1.2/A10 P2.3/A11 P2.

3/A11 P2.1/AD1 P0.7/RD 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 2 3 4 5 6 7 8 9 A B ULN2803 +5V AT89C51 +5V +5V +5V +5V +5V +5V R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D7 10k 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.4/T0 P3.2/INT0 P3.1/A9 P2.0/A8 P2.6/AD6 P0.5 P1.2/A10 P2.5/A13 P2.1 P1.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G +5V A B +5V Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅ N NGAÉT (NGAÉT NGOAØI) U1(P3.0/A8 P2.6 P1.0/AD0 P0.5/AD5 P0.2/INT0) P1.3 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.6/AD6 P0.6/A14 P2.2/AD2 P0.4/T0 P3.0/AD0 P0.+5V RP1 C1 33p 10uF 9 RST 29 30 31 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.1 P1.2 P1.7 +5V 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.6 P1.7/AD7 P2.3/INT1 P3.4 P1.7/A15 R1 1 2 3 4 5 6 7 8 D2 XTAL2 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D3 18 C3 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.3/INT1 P3.3 P1.2 P1.1/TXD P3.5/T1 P3.3 P1.1/TXD P3.1/AD1 P0.2 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN NGAÉT (NGAÉ T TIMER) LED4 .6/WR P3.5/T1 P3.0/RXD P3.6/WR P3.0 P1.7/A15 P3.0 +5V R2 LED7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V P1.7 AT89C51 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K P0.6/A14 P2.0 P1.4/AD4 P0.5/AD5 P0.2/A10 P2.4/A12 P2.3/AD3 P0.5/A13 P2.4/AD4 P0.0 P1.1 P1.1 +5V 1 C2 P1.7/AD7 10 18 17 16 15 14 13 12 11 D4 XTAL1 1 COM 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C D5 19 RP2 10K U2 10K U1 D6 +5V +5V +5V D0 X1 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D1 2 3 4 5 6 7 8 9 33p D0 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k P1.5 P1.2/INT0 P3.1/A9 P2.2 P1.4/A12 P2.3 RP1 P1.2/AD2 P0.3/AD3 P0.4 P1.0/RXD P3.3/A11 P2.

3/AD3 P0.0/A8 P2.4/T0 P3.0 P1.4 P1.0 P1.2/AD2 P0.5/AD5 P0.5/T1 P3.1/AD1 P0.0/AD0 P0.1/TXD P3.4 P1.0 P1.6/A14 P2.2 P1.3/A11 P2.7/AD7 P2.5/A13 P2.6/AD6 P0.3/INT1 P3.5/T1 P3.3/A11 P2.1/TXD P3.5/T1) AT89C51 A B +5V 1K LED7 21 22 23 24 25 26 27 28 +5V P1.2 B LED4 .1 P1.0/RXD P3.0/AD0 P0.2/INT0 P3.3 P1.6 P1.1/AD1 P0.2 P1.1 P1.2/AD2 P0.7/AD7 10uF 9 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 P1.6/A14 P2.7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 P1.5 P1.5/T1) AT89C51 A C2 2 3 4 5 6 7 8 9 X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k P1.1/A9 P2.0 P1.2/A10 P2.0/RXD P3.4/T0 P3.0 +5V P1.2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 XTAL2 RST 29 30 31 P1.5/A13 P2.2 P1.5 P1.1 +5V +5V Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G LED7 A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 LED4 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅ N TIMER/COUNTER (ÑEÁ M XUNG) 10 11 12 13 14 15 16 17 P3.3 RP1 U1(P3.1 P1.1 +5V 1 33p P1.7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K P0.7/RD +5V 1K A B C D E F G A B C D E F G 56 56 56 56 56 56 56 +5V R2 21 22 23 24 25 26 27 28 P2.4/A12 P2.6/WR P3.3 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.6/WR P3.3/INT1 P3.7/A15 P3.0 P1.1 P1.2/A10 P2.1/A9 P2.2 +5V 1 C2 P1.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G +5V R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 MAÏC H ÑIEÀU KHIEÅN TIMER/COUNTER (ÑO TAÀN SOÁ XUNG) 10 11 12 13 14 15 16 17 U1(P3.3/AD3 P0.6/AD6 P0.3 RP1 P1.6 P1.4/AD4 P0.2/INT0 P3.4/A12 P2.7/A15 R1 10k 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 P0.3 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.3 P1.0/A8 P2.5/AD5 P0.4/AD4 P0.2 P1.

3/AD3 P0.6/AD6 P0.0/AD0 P0.2 P1.6/WR P3.2/A10 P2.1/AD1 P0.2/A10 P2.5 P1.4 P1.5/A13 P2.7/AD7 D3 18 C3 XTAL1 D4 19 (ÖÙ N G DUÏN G MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT) 10K D5 U1 D6 +5V MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N THU/PHAÙT DÖÕ LIEÄ U DAÏNG NOÁI TIEÁ P D7 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 .7 P2.3 RP1 +5V +5V R2 Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G LED7 21 22 23 24 25 26 27 28 LED6 A B C D E F G LED5 LED4 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN TIMER/COUNTER (ÑO ÑOÄ ROÄN G XUNG) 10 11 12 13 14 15 16 17 U1(P3.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.4/A12 P2.0 +5V P1.2 P1.6/A14 P2.3/INT1 P3.4/T0 P3.5/AD5 P0.2/INT0 P3.1 P1.2/INT0 P3.2/AD2 P0.0/RXD P3.3 1 2 3 4 5 6 7 8 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 PSEN ALE EA P1.5/T1 P3.3 P1.1/A9 P2.7/AD7 XTAL2 10uF 9 RST P2.1 P1.4 P1.2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V 18 C3 XTAL1 P0.1/TXD P3.0 P1.3/A11 P2.1 P1.3 P1.0/RXD P3.2 P1.4/A12 P2.7/A15 P3.3/INT1 P3.4/AD4 P0.3/AD3 P0.4/T0 P3.1/A9 P2.4/AD4 P0.7/RD 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 U3 2 3 1 15 D CLK STB OE +5V AT89C51 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 QS QS 4094 4 5 6 7 14 13 12 11 9 10 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 +5V +5V +5V +5V +5V +5V R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 RST +5V D1 9 +5V 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 D2 XTAL2 10uF P0.1/AD1 P0.7 P3.5/AD5 P0.5 P1.0 P1.5/T1 P3.6 P1.0 P1.6/A14 P2.6/WR P3.0/AD0 P0.1 P1.2 +5V 1 C2 P1.2/AD2 P0.5/T1) AT89C51 A B +5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 C1 33p R1 10k 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.6 P1.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G +5V P1.5/A13 P2.3/A11 P2.0/A8 P2.1/TXD P3.6/AD6 P0.0/A8 P2.

6/AD6 P0.0/RXD P3.3 P1.6 P1.6/WR P3.6/A14 P2.4/AD4 P0.6/A14 P2.2/INT0 P3.0/A8 P2.5/A13 P2.4/T0 P3.0/AD0 P0.0/A8 P2.3/A11 P2.4 P1.2 P1.6 P1.7/RD 21 22 23 24 25 26 27 28 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 U3 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 3 4 5 6 2 15 1 SI D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅN THU/PHAÙT DÖÕ LIEÄU DAÏNG NOÁI TIEÁP SO CLK INH SH/LD QH (ÖÙNG DUÏN G MÔÛ ROÄN G PORT NHAÄP) 9 7 74165 +5V 2 3 4 5 6 7 8 9 10K +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D0 RST SW1 D1 9 SW2 D2 10uF SW3 D3 XTAL2 P0.3/AD3 P0.7/A15 R1 +5V D2 RST +5V D3 9 +5V D4 XTAL2 10uF +5V 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 D5 18 P0.3/A11 P2.1/TXD P3.2 P1.5/AD5 P0.5 P1.4/AD4 P0.7/AD7 D4 C3 XTAL1 SW4 1 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 D5 18 10K D6 U1 19 SW5 +5V D7 +5V SW6 SW3 33p SW7 SW4 C1 SW6 X1 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 SW7 2 3 4 5 6 7 8 9 33p SW5 1 C2 .3/AD3 P0.7 P3.7/AD7 D6 XTAL1 C3 (ÖÙ N G DUÏN G MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT) 10K U1 19 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N THU/PHAÙT DÖÕ LIEÄ U DAÏNG NOÁI TIEÁ P D7 +5V AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 1D AT89C51 74164 +5V RP1 R1 10k 29 30 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.4/A12 P2.4/A12 P2.2/A10 P2.3 P1.5/AD5 P0.3/INT1 P3.7/A15 P3.4/T0 P3.5/A13 P2.0 P1.+5V RP1 1 C2 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p 29 30 31 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.6/AD6 P0.1 P1.7 AT89C51 SW0 SW0 SW1 SW2 RP3 P2.5/T1 P3.6/WR P3.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/INT0 P3.1/A9 P2.0 P1.2/AD2 P0.0/RXD P3.2/A10 P2.1/TXD P3.5/T1 P3.5 P1.1/AD1 P0.1/A9 P2.7/RD 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 +5V +5V +5V +5V R9 R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 U2 9 SRG8 R 8 C1/-> 1 2 & 3 D7 4 D6 5 D5 6 D4 10 D3 11 D2 12 D1 13 D0 D0 10k +5V D1 P2.2/AD2 P0.3/INT1 P3.1 P1.4 P1.

6/A14 P2.0/AD0 P0.2/INT0 P3.+5V RP1 C1 33p 19 18 C3 XTAL1 P0.3/INT1 P3.0/RXD P3.6/AD6 P0.5 P1.2/AD2 P0.3/A11 P2.4/AD4 P0.2/INT0 P3.1 P1.0/A8 P2.6/WR P3.2 P1.3 P1.2/A10 P2.1/TXD P3.0/AD0 P0.4/A12 P2.5/A13 P2.3 P1.7 10 11 12 13 14 15 16 17 11 1 19 18 17 16 15 14 13 12 R6 330 SW2 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA 21 22 23 24 25 26 27 28 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 R7 330 D11 29 30 31 P2.1/A9 P2.7/AD7 +5V D5 18 C3 XTAL1 U2 D13 19 10K SW5 U1 +5V D6 33p +5V +5V D7 C1 +5V D15 12MHz (ÖÙN G DUÏN G MÔÛ ROÄNG PORT XUAÁT/NHAÄP ) +5V SW7 X1 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ N G SONG SONG AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D14 2 3 4 5 6 7 8 9 33p SW6 1 C2 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 .4/A12 P2.1/AD1 P0.0 P1.4 P1.4 P1.4/T0 P3.5 P1.1/A9 P2.2 P1.3/AD3 P0.6/A14 P2.7/AD7 XTAL2 10uF 9 RST P2.5/AD5 P0.7/A15 R1 10k 29 30 31 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.0/RXD P3.6/WR P3.1/TXD P3.7/A15 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R8 SW3 10k 2 3 4 5 6 7 8 9 +5V D4 RST R1 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 +5V 330 D12 9 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 +5V R9 SW4 XTAL2 10uF P0.7 P3.5/T1 P3.6/AD6 P0.4/AD4 P0.7/RD D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R5 330 D10 P1.1/AD1 P0.0/A8 P2.6 P1.5/AD5 P0.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 +5V +5V +5V +5V +5V R8 R7 R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 330 330 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D6 U1 +5V R9 D7 +5V 10K +5V D0 12MHz +5V D1 X1 (Ö Ù N G DUÏ N G MÔÛ ROÄNG PORT NHAÄP) D2 33p MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N THU/PHAÙ T DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG NOÁ I TIEÁ P AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D3 2 3 4 5 6 7 8 9 D4 C2 D5 1 +5V R10 10k 10 11 12 13 14 15 16 17 RUN AT89C51 +5V RP1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D0 330 D1 R2 330 D2 R3 330 D3 LE OE R4 330 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V 74HC573 U3 AT89C51 11 1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 19 D8 18 D9 17 D10 16 D11 15 D12 14 D13 13 D14 12 D15 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 330 330 330 330 330 330 330 330 D15 D14 D13 D12 D11 D10 +5V D8 RP2 D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D8 2 3 4 5 6 7 8 9 D9 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 LE OE 74HC573 U4 2 3 4 5 6 7 8 9 19 1 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 CE AB/BA 74HC245 10K B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 18 SW0 17 SW1 16 SW2 15 SW3 14 SW4 13 SW5 12 SW6 11 SW7 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 SW0 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 SW1 P3.4/T0 P3.1 P1.6 P1.2/A10 P2.2/AD2 P0.5/T1 P3.0 P1.3/AD3 P0.3/A11 P2.5/A13 P2.3/INT1 P3.

7/RD LE OE R6 R5 R4 R3 R2 330 330 330 330 330 330 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D0 11 1 R7 330 D1 21 22 23 24 25 26 27 28 R8 330 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V 74HC573 U3 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10 11 12 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1 AT89C51 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 19 D8 18 D9 17 D10 16 D11 15 D12 14 D13 13 D14 12 D15 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 330 330 330 330 330 330 330 330 D15 D14 D13 D12 D11 D10 +5V D8 RP2 D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D8 10k R9 D9 P2.6/A14 P2.2/INT0 P3.1/A9 P2.1/AD1 P0.7/RD LE OE R7 330 D10 P1.5/AD5 P0.5/T1 P3.3/A11 P2.1/TXD P3.5/T1 P3.3/AD3 P0.2/AD2 P0.7/AD7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 +5V D4 18 C3 XTAL1 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 +5V D12 U1 19 +5V D5 33p +5V +5V D13 C1 +5V D6 12MHz (ÖÙN G DUÏN G MÔÛ ROÄNG PORT XUAÁT/NHAÄP ) +5V D7 X1 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ N G SONG SONG AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D14 2 3 4 5 6 7 8 9 33p D15 C2 LE OE 74HC573 U4 19 1 10K SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 SW0 SW5 SW1 SW6 SW2 SW7 SW3 18 SW0 17 SW1 16 SW2 15 SW3 14 SW4 13 SW5 12 SW6 11 SW7 SW4 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 SW5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 SW6 2 3 4 5 6 7 8 9 SW7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 CE AB/BA 74HC245 +5V RP1 R2 330 330 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D0 R3 330 D1 R4 330 D2 R5 330 D3 R6 330 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V 74HC573 U3 AT89C51 11 1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 19 D8 18 D9 17 D10 16 D11 15 D12 14 D13 13 D14 12 D15 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 330 330 330 330 330 330 330 330 D15 D14 D13 D12 D11 D10 +5V D8 RP2 D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D8 2 3 4 5 6 7 8 9 D9 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 LE OE 74HC573 U4 2 3 4 5 6 7 8 9 19 1 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 CE AB/BA 74HC245 10K B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 18 SW0 17 SW1 16 SW2 15 SW3 14 SW4 13 SW5 12 SW6 11 SW7 SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 SW0 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 SW1 P3.4 P1.5/A13 P2.1/A9 P2.2 P1.0/AD0 P0.1 P1.0/AD0 P0.1/TXD P3.2 P1.3 P1.3/A11 P2.5 P1.5/A13 P2.5/AD5 P0.6/WR P3.2/AD2 P0.1 P1.7/A15 R1 +5V D2 RST Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D10 9 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 19 18 17 16 15 14 13 12 +5V D3 XTAL2 10uF 2 3 4 5 6 7 8 9 D11 P0.5 P1.6/A14 P2.4/A12 P2.3/INT1 P3.0/A8 P2.7/AD7 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 D13 18 C3 XTAL1 10K SW5 U1 19 +5V D6 33p +5V +5V D7 C1 +5V D15 12MHz (ÖÙN G DUÏN G MÔÛ ROÄNG PORT XUAÁT/NHAÄP ) +5V SW7 X1 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ N G SONG SONG AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D14 2 3 4 5 6 7 8 9 33p SW6 1 C2 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 .6 P1.4/T0 P3.2/A10 P2.7 10 11 12 13 14 15 16 17 11 1 R8 SW2 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA 21 22 23 24 25 26 27 28 +5V 330 D11 29 30 31 P2.6/AD6 P0.7 P3.7/A15 +5V R9 SW3 10k Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 +5V D4 R1 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 19 18 17 16 15 14 13 12 D12 RST 2 3 4 5 6 7 8 9 SW4 9 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 +5V D5 XTAL2 10uF P0.0/RXD P3.6 P1.0 P1.6/AD6 P0.3/AD3 P0.0/RXD P3.3 P1.4/AD4 P0.+5V RP1 1 10K 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.4/T0 P3.3/INT1 P3.4 P1.4/A12 P2.2/A10 P2.0/A8 P2.2/INT0 P3.4/AD4 P0.0 P1.6/WR P3.1/AD1 P0.

1/AD1 P0.2/AD2 P0.3/A11 P2.0/AD0 P0.6 P1.2 P1.7/AD7 R4 330 D13 18 C3 XTAL1 R5 330 SW5 10K U1 19 R6 330 D6 +5V R7 330 D14 C1 33p R8 330 D7 12MHz R9 SW7 X1 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D15 2 3 4 5 6 7 8 9 33p SW6 1 C2 MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG SONG SONG (ÖÙN G DUÏNG MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT/NHAÄP) +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V RP1 A0 A1 RD WR 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.4/A12 P2.5 P1.7/AD7 R4 330 D13 18 XTAL1 R5 330 SW5 U1 19 R6 330 D6 +5V R7 330 D14 C1 33p R8 330 D7 12MHz R9 D15 X1 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 SW7 2 3 4 5 6 7 8 9 33p SW6 1 C2 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 .7/A15 PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 D6 SW2 RST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7 D11 9 34 33 32 31 30 29 28 27 330 SW3 10uF AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R2 330 D12 XTAL2 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 R3 330 SW4 C3 10K P0.3/INT1 P3.1/TXD P3.3/INT1 P3.0 P1.0/AD0 P0.MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG SONG SONG (ÖÙN G DUÏNG MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT/NHAÄP) +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V RP1 A0 A1 RD WR 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.4/AD4 P0.0 P1.4/A12 P2.2/A10 P2.4/AD4 P0.6/AD6 P0.1 P1.7/RD CS 10 11 12 13 14 15 16 17 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 AT89C51 8255A VCC=VDD D2 D1 D0 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 D3 14 15 16 17 13 12 11 10 D4 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D0 D5 18 19 20 21 22 23 24 25 D1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 RP2 330 330 330 330 330 330 330 330 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 10K SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D8 CS 6 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 D2 SW0 SW0 CS PSEN ALE EA RD WR A0 A1 RESET D3 D9 29 30 31 RD 5 WR 36 A0 9 A1 8 35 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D4 SW1 10k 21 22 23 24 25 26 27 28 4 3 2 1 40 39 38 37 D5 D10 R1 P2.2/AD2 P0.4 P1.3 P1.2/A10 P2.7/A15 PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 D6 D11 RST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7 SW3 9 34 33 32 31 30 29 28 27 330 D12 10uF AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R2 330 SW4 XTAL2 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 R3 330 D5 P0.1/TXD P3.5/AD5 P0.1/TXD P3.5/A13 P2.2/A10 P2.3/AD3 P0.7 P3.5 P1.4/T0 P3.1/A9 P2.4/T0 P3.0/AD0 P0.3/AD3 P0.7/RD CS 10 11 12 13 14 15 16 17 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 D2 D1 D0 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 D3 14 15 16 17 13 12 11 10 D4 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D0 D5 18 19 20 21 22 23 24 25 D1 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 RP2 330 330 330 330 330 330 330 330 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 AT89C51 8255A VCC=VDD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D8 CS 6 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 D2 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 10K SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 SW0 CS PSEN ALE EA RD WR A0 A1 RESET D3 D9 29 30 31 RD 5 WR 36 A0 9 A1 8 35 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D4 SW1 10k 21 22 23 24 25 26 27 28 4 3 2 1 40 39 38 37 D5 D10 P2.7/AD7 R4 330 D13 18 XTAL1 R5 330 SW5 10K U1 19 R6 330 D6 +5V R7 330 D14 C1 33p R8 330 D7 12MHz R9 SW7 X1 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 D15 2 3 4 5 6 7 8 9 SW6 1 C2 33p MAÏ C H ÑIEÀ U KHIEÅ N XUAÁ T/NHAÄ P DÖÕ LIEÄ U DAÏ NG SONG SONG (ÖÙN G DUÏNG MÔÛ ROÄ NG PORT XUAÁT/NHAÄP) +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V RP1 A0 A1 RD WR 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.6/A14 P2.6/AD6 P0.0/A8 P2.4 P1.7 P3.2/INT0 P3.4/A12 P2.5/T1 P3.5/AD5 P0.5/A13 P2.0/RXD P3.6/WR P3.1/AD1 P0.0/RXD P3.6/A14 P2.5/AD5 P0.2 P1.5 P1.6/AD6 P0.2/INT0 P3.6/WR P3.6/WR P3.4/AD4 P0.0/A8 P2.1 P1.4/T0 P3.2 P1.7/A15 PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 D6 SW2 RST D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D7 D11 9 R1 34 33 32 31 30 29 28 27 330 SW3 10uF AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R2 330 D12 XTAL2 U2 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 R3 330 SW4 C3 P0.6 P1.3 P1.2/INT0 P3.7/RD CS 10 11 12 13 14 15 16 17 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 D2 D1 D0 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 D3 14 15 16 17 13 12 11 10 D4 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D0 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 RP2 330 330 330 330 330 330 330 330 D15 AT89C51 8255A VCC=VDD D14 D13 D12 D11 D10 D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 D8 D8 CS 6 18 19 20 21 22 23 24 25 D1 SW0 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 10K SW7 SW6 SW5 SW4 SW3 SW2 SW1 SW0 SW0 CS PSEN ALE EA PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 D2 D9 29 30 31 RD WR A0 A1 RESET D3 SW1 10k RD 5 WR 36 A0 9 A1 8 35 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D4 D10 R1 21 22 23 24 25 26 27 28 4 3 2 1 40 39 38 37 D5 SW2 P2.3/INT1 P3.5/T1 P3.3 P1.7 P3.6 P1.5/A13 P2.5/T1 P3.4 P1.1/A9 P2.0/RXD P3.3/A11 P2.0 P1.6/A14 P2.0/A8 P2.3/A11 P2.1/AD1 P0.1 P1.1/A9 P2.2/AD2 P0.3/AD3 P0.

6 P1.4 P1.5 7 P1.5/AD5 P0.6/A14 P2.6/A14 P2.0/AD0 P0.4 P1.0 P1.3 P1.4/T0 P3.1/A9 P2.2 10 P1.3 P1.0 12 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 VREF+ VREFIOUT COMP VEE 14 15 R5 2K7 R4 2K7 R3 2K7 U3 4 LM741 16 3 C8 DAC0808 VCC=+12V 100nF -12V 2 3 4 5 6 7 8 9 33p +12V 1 C2 C6 100nF R2 2K7 DIEN AP ANALOG Volts +88.7 5 P1.2/A10 P2.6/WR P3.5/A13 P2.0/AD0 P0.3/A11 P2.5/T1 P3.8 C5 Volts 100nF U2 P1.5 +5V +5V +5V Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G +5V A B C D E F G A B C D E F G LED6 A B C D E F G A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 LED3 A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 +5V D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 U3 OE 9 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 17 14 15 8 18 19 20 21 EOC 7 ST U3(CLOCK) AT89C51 56 56 56 56 56 56 56 +5V R2 LED7 21 ST 22 EOC 23 OE 24 ALE 25 A0 26 A1 27 A2 28 10 11 12 13 14 15 16 17 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 10K U1 19 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 6 10 OE VREF(-) VREF(+) OUT8 OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 ALE ADD C ADD B ADD A IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0 EOC START CLOCK 16 12 RV1 +5V 1 C2 P1.1/AD1 P0.6 6 P1.4/A12 P2.5/A13 P2.4 P1.3 P1.6/AD6 P0.1 P1.4/AD4 P0.4/A12 P2.0/A8 P2.5/A13 P2.2 P1.5 P1.8 ALE A2 A1 A0 22 23 24 25 Volts 5 4 3 2 1 28 27 26 ADC0808 +5V RP1 33p X1 12MHz C1 33p +5V 10K U1 19 18 C3 XTAL1 P0.1/TXD P3.0/RXD P3.1/TXD P3.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 +5V P1.5/T1 P3.8 +88.0/AD0 P0.4/A12 P2.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER) R6 D1 2K7 5V C7 C4 100nF 10uF RV2 10K DIEN AP CHUAN +88.6 P1.0 P1.3/A11 P2.0 P1.3 P1.1 P1.0 +5V P1.4 P1.1/AD1 P0.5/AD5 P0.3/A11 P2.3 9 P1.2/INT0 P3.8 +88.3 P1.3/AD3 P0.4/AD4 P0.2 P1.8 +88.6/AD6 P0.5 P1.0 P1.6 P1.1 P1.6 P1.4/AD4 P0.2 P1.3/INT1 P3.6/WR P3.0 +5V P1.3 P1.0 P1.0/A8 P2.7/AD7 XTAL2 10uF 9 RST P2.8 .3 P1.1/A9 P2.7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.6/AD6 P0.7 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER) +5V 100K +88.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.0/RXD P3.1 +5V P1.1 11 P1.6 P1.1 P1.6/A14 P2.7 MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER) RV1 RV2 100K ALE A2 A1 A0 RV3 100K RV4 100K 100K +88.4/T0 P3.1 P1.8 Volts Volts Volts Volts 5 4 3 2 1 28 27 26 ADC0808 +5V RP1 X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 P1.7/A15 P3.7 P3.7/AD7 XTAL2 C3 10uF 9 RST P2.5/AD5 P0.7 AT89C51 VCC=+5V AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K P0.2/AD2 P0.7 P3.2/A10 P2.1 P1.1 P1.0 P1.2/AD2 P0.2/A10 P2.4 +5V +5V +5V Q1 R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G P1.5 P1.6 P1.5 P1.1/A9 P2.2/INT0 P3.6 P1.4 P1.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 ST 22 EOC 23 OE 24 ALE 25 A0 26 A1 27 A2 28 10 11 12 13 14 15 16 17 U3(CLOCK) AT89C51 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 +5V P1.3/AD3 P0.6/WR P3.3/INT1 P3.1/AD1 P0.4 P1.2 +5V P1.3/AD3 P0.2 P1.7 PSEN ALE EA 1 2 3 4 5 6 7 8 P1.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.0/RXD P3.4 P1.3 P1.5 P1.4 8 P1.6 P1.2/INT0 P3.0/A8 P2.3/INT1 P3.1/TXD P3.7/AD7 P2.+5V RP1 2 3 4 5 6 7 8 9 33p X1 12MHz C1 33p +5V XTAL1 18 P0.2 P1.5 +5V R2 A B C D E F G LED7 A B C D E F G LED6 A B C D E F G A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 LED3 A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 +5V U3 OE 9 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 17 14 15 8 18 19 20 21 EOC 7 ST 6 10 OE VREF(-) VREF(+) OUT8 OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 ALE ADD C ADD B ADD A IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0 EOC START CLOCK 16 12 22 23 24 25 +5V 1 C2 P1.2 P1.7 1 2 3 4 5 6 7 8 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 PSEN ALE EA P1.2 P1.4/T0 P3.2/AD2 P0.5/T1 P3.5 P1.

2/INT0 P3.2 P1.0 P1.0/A8 P2.0 5 6 7 8 9 10 11 12 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 VREF+ VREFIOUT COMP VEE R5 2K7 R4 2K7 14 15 R3 2K7 4 U3 LM741 16 3 DANG TIN HIEU ANALOG A C8 DAC0808 VCC=+12V 100nF -12V 2 3 4 5 6 7 8 9 33p +12V 1 C2 C6 100nF R2 2K7 B .2 P1.2 P1.7/A15 R1 10k 29 30 31 P1.0 +5V P1.6/A14 P2.5 27 P2.4 P1.1/AD1 P0.0/A8 P2.7/AD7 P2.1/AD1 P0.3 P1.5/T1 P3.0/RXD P3.4/T0 P3.1 P1.4 P1.3/A11 P2.1/A9 P2.2 P1.2 24 P2.6 P1.4 P1.2 P1.4 P1.6/AD6 P0.5/A13 P2.4/AD4 P0.4/T0 P3.6 P1.5 P1.3/INT1 P3.7 AT89C51 VCC=+5V AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 10K P0.4 P2.1 P1.6 P1.3 25 P2.6 28 P2.8 C? Volts 100nF 10 11 12 13 14 15 16 17 U3 P2.7 +5V RP1 C2 +5V R2 LED6 C5 100nF 10uF LED5 LED4 A B C D E F G LED3 A B C D E F G LED2 A B C D E F G LED1 LED0 10K 5V 2K7 A B C D E F G RV1 D1 R17 C4 A B C D E F G DIEN AP CHUAN +88.5/AD5 P0.3 P1.1 +5V P1.1/TXD P3.6 P1.3/A11 P2.7 P1.8 C7 100nF +5V RP1 X1 12MHz C1 33p +5V U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k 29 30 31 P1.1 P2.7 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.3/INT1 P3.2/AD2 P0.6 P1.5/AD5 P0.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 MAÏC H ÑIEÀ U KHIEÅ N DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER) R6 D1 2K7 5V C7 C4 100nF 10uF RV2 10K DIEN AP CHUAN +88.0 P1.5 P1.4/A12 P2.3 P1.7 P2.0/AD0 P0.1/A9 P2.6 P1.0 22 P2.2/A10 P2.6/AD6 P0.0/RXD P3.0 P1.5 +5V +5V +5V R3 Q2 R11 Q3 R12 Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G LED7 21 P2.7 P3.0 AT89C51 5 6 7 8 9 10 11 12 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 VREF+ VREFIOUT COMP VEE 14 15 R18 2K7 R19 2K7 MAÏ CH ÑIEÀ U KHIEÅ N DAC (DIGITAL TO ANALOG CONVERTER) R20 2K7 U2 4 LM741 16 3 C6 DAC0808 VCC=+12V 100nF DIEN AP ANALOG -12V R21 Volts 2K7 +88.2/A10 P2.3/AD3 P0.4 P1.6 P2.7 +5V Q1 A B C D E F G A B C D E F G +12V 1 P1.0 P1.6/A14 P2.5 P1.2/AD2 P0.4 26 P2.1 P1.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 +5V P1.1 P1.3 P1.5/T1 P3.3 P2.1 23 P2.5 P1.2 P2.7/A15 P3.3 P1.6/WR P3.8 C5 Volts 100nF U2 P1.2 P1.7/AD7 XTAL2 10uF 9 RST P2.4/AD4 P0.33p X1 12MHz C1 33p +5V 10K U1 19 18 C3 XTAL1 P0.1 P1.6/WR P3.1/TXD P3.5 P1.4/A12 P2.5/A13 P2.5 P2.0/AD0 P0.4 P1.7 1 2 3 4 5 6 7 8 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 PSEN ALE EA P1.3 P1.3/AD3 P0.2/INT0 P3.

4 P1.2 P1.7 AT89C51 P0.6/A14 P2.4 P1.4/A12 P2.5 P1.3 P1.7/A15 P3.7 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 PSEN ALE EA P1.4 P1.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2 P1.6 P1.5/AD5 P0.2/AD2 P0.5/A13 P2.3/A11 P2.7/AD7 P2.5/T1 P3.0/A8 P2.U1 19 18 C3 XTAL1 XTAL2 10uF 9 RST R1 10k P1.1 P1.5 P1.0 P1.7 +5V RP1 C2 +5V R2 A B C D E F G LED1 LED0 .1/TXD P3.2 P1.0 P1.3/AD3 P0.0 P1.1 P1.1 P1.1/A9 P2.4/AD4 P0.6 P1.4/T0 P3.3 P1.6/WR P3.5 +5V Q4 R13 Q5 R14 Q6 R15 Q7 R16 Q8 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 1K A1015 A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G LED6 A B C D E F G LED5 A B C D E F G LED4 A B C D E F G LED3 VREF(-) VREF(+) ALE ADD C ADD B ADD A IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0 16 12 22 23 24 25 5 4 3 2 1 28 27 26 ALE A2 A1 A0 +5V U4 OP07 R17 RV1 20K 39K U2 R18 OP07 10K +5V C4 10uF ADC0808 10K R20 R19 U5 R21 OP07 39K 39K C5 10uF U6 LM335 1 ADJ RV2 20K A B C D E F G LED2 MAÏ CH ÑIEÀU KHIEÅN ÑO NHIEÄ T ÑOÄ U3 9 +5V R12 LED7 OE +5V Q3 2 +5V 10K +5V R11 V+ 33p +5V Q2 V- C1 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 +5V R3 3 33p X1 12MHz AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 2 3 4 5 6 7 8 9 +5V Q1 +5V 1 P1.2/INT0 P3.3/INT1 P3.6/AD6 P0.3 P1.0/RXD P3.6 P1.7/RD 39 AD0 38 AD1 37 AD2 36 AD3 35 AD4 34 AD5 33 AD6 32 AD7 21 ST 22 EOC 23 OE 24 ALE 25 A0 26 A1 27 A2 28 10 11 12 13 14 15 16 17 U3(CLOCK) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 56 56 56 56 56 56 56 A B C D E F G D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 17 14 15 8 18 19 20 21 EOC 7 ST 6 10 OE OUT8 OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 EOC START CLOCK P1.2/A10 P2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful