You are on page 1of 44

BDAL 4205 15.09.

2008 16:15 Uhr Seite 1

4205 000

D Zinkenfräse K Sinkfræser
G Dovetailer and combjointer S Sinkfräsjigg
F Gabarit de fraisage f Lovetuslaite
n Zwaluwstaartfrees hulpstuk N Tindfreser
I Guida per incastri l Frezarka do wczepów
E Aditamento cola de milano q Φρζα δοντι ν ξυλοδεσας
P Fresadora de zinco T Zıvana frezesi

wolfcraft® GmbH
D - 56746 Kempenich RE Y
Germany
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 2

D Ersatzteilliste E Lista de recambios N Reservedelsliste


G Spare parts list P Lista de peças sobresselentes l Lista części zamiennych
F Liste de pièces de rechange K Liste over reservedele q Κατλογος ανταλλακτικ ν
n Lijst met reserveonderdelen S Reservdelslista T Yedek parça listesi
I Elenco pezzi di ricambio f Varaosaluettelo

D Bestell Nr.
G Purchase order no. 116610070
F N° de cde
n Bestelnr.
I Cod. ord. 116410031
E Ref. No.
P N° de encomenda
K Best. nr.
116700026
S Best-nr 116700023
f Tilaus-no
N Bestillingsnr.
l Numer zamówienia 114210099
q Αριθμς παραγγελ ας
T Sipariş no. 116610068
116610069

116610055
115980200

116610033 117210013

117010001

116610055 116610056
116700023
119900113

D Notwendiges Montagewerkzeug D Zubehör separat erhältlich


G Necessary assembly tools G Accessories not included
F Outils nécessaires pour le montage F Accessories vendus séparément
n Noodzakelijk montagegereedschap n Accessories separaat verkrijgbaar
I Attrezzi necessari per il montaggio
WS 4210 000
I Accessori non compresi
E Herramientas de montaje necesarias E Accesorios no incluidos
P Ferramenta de montagem necessária
P Accéssoirios vendidos separamente
HSS 4220 000
K Nødvendigt montageværktøj
SW 13 K Tilbehør som fåer separat
S Erforderliga monteringsverktyg
S Tillbehör ingår ej
f Tarvittava asennustyökalu
f Varusteet eivät sisälly
N Nødvendig montasjeverktøy
l Potrzebne narzędzia do montażu N Tillbehør følgerikke med
q Απαρα τητα εργαλε α μονταρ σματος l Wyposeżenie dodatkowe
T Montaj için gerekli takım q Εξαρτματα μπορον να
αγοραστον ξεχωριστ
T Aksesuvar ayrıca satın alınabilir

2
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 3

D Montageanleitung E Instrucciones de montaje N Monteringsanvisning


G Assembly Instructions P Instrução de montagem l Opis montażu
F Instructions de montage K Montagevejledning q Οδηγες μονταρσματος
n Montage instructies S Monteringsanvisning T Montaj talimatı
I Istruzioni per montaggio f Asennus Käyttöohje

1 mm 1

6,4

M6

3
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 4

2x

M6

4
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 5

Oil

5
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 6

8
D Bohrfutter mit Schlüssel festhalten,
dann Fräser festziehen
G Thighten drill chuck with key,
then tighten dovetailer
F Maintenir le mandrin de perçage avec une clé,
serrer ensuite la fraise.
n Boorhouder met tandkranssleutel vasthouden,
dan de frees vastdraaien.
I Bloccare il Mandrino con la chiave,
poi serrare la fresa.
E Rentener el portabrocas con liave,
apretando luego la fresa.
P Segurar o mandril de brocas com a chave
e depois apertar bem a fresa.
K Hold borepatronen fast med noglen
og spænd fræseren fast.
S Håll fast chucken med nyckeln
och spänn fast fräsen.
f Poraistukkaa pidetään kiinni avaimella
ja jyrsin kiristetään.
N Borpatron holdes fast med nøkkel,
så trekkes freseren til.
l Przytrzymać uchwyt wiertarski za pomocą klucza,
a następnie dokręcić frez.
q Kρατομε το τσοκ με να κλειδ και μετ
σφ γγουμε τη φρζα.
T Matkap aynasını anahtarla tutun,
sonra frezeyi sıkın.

6
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 7

D Bedienungsanleitung E Istrucciones de manejo N Bruksanvisning


G Operating instructions P Instrução de operação l Instrukcja obsługi
F Mode d’emploi K Betjeningsvejledning q Οδηγες χρσηις
n Gebruiksaanwijzing S Bruksanvisning T Kullanma talimatı
I Instruzioni per l’uso f Käyttöohje

1
D Fräsen von verdeckten Schwalbenschwanzzinken.
Brettstärke von 12-25 mm.
G Sharping of mitre dovetails. Thickness of board 12-25 mm.
F Fraisage des dents couvertes en queue d’aronde.
Epaisseur de planche de 12 à 25 mm.
n Het frezen van bedekte zwaluwstaarttanden.
Plankdikten van 12-25 mm.
A
I Fresatura a coda di rondine. Spessore tavola da 12 a 25 mm.
E Fresado de dientes ocultos de cola de milado.
Espesores de tabla de 12-25 mm.
P Fresadora de zincos de cauda de andorinha coberta.
Espessura da prancha de 12-25 mm.
B
K Fræsning af skjulte svalehalesinker. Braettykkelse 12-25 mm.
S Fräsning av förtäckta laxstjärtsinkar. Brädtjocklek 12-25 mm.
f Peitetyn lohenpyrstösinkkauksen jyrsintä.
Laudan vahvuus 12-25 mm.
N Fresing av skjulte svalehaletinder. Bordtykkelse på 12-25 mm.
l Frezowanie krytych wczepów trapezowych.
Grubość deski 12-25 mm.
q Φρεζρισμα επικαλυμμνων ξυλοδετικ"ν δοντι"ν
χελιδονοουρς. Πχος σαν δας απ 12-25 χιλιοστ.
T Gizli kırlangıç kuyruğu açma. Tahta kalınlığı 12-25 mm.

2
D Frästiefe einstellen. = Brettstärke von Brett B
G Setting of shaping of shaping depth.
= board thickness of board B
F Régler la profondeur de fraisage.
= épaisseur de la planchee B
n Freesdiepte afstellen. = plakdikte van plank B
I Regolare profondità di fresatura.
= spessore della tavola B
E Ajustar la profundidad de fresado.
= Espesor de tabla de la tabla B
P Ajustar profundidade de fresagem.
= espessura da prancha B
K Indstil fræsedybden. = brættykkelse som bræt B
S Ställ in fräsdjupet. = brädtjocklek som bräda B
f Jyrsinsyvyyden säätö. = laudan B vahvuus
N Innstilling av fresedybde = bordtykkelse av bord B
l Ustawić głębokość frezowania. = Grubość deski B.
q Ρθμιση βθους φρζας.
= πχος σαν δας πως η σαν δα B
T Frezeleme derinliğinin ayarlanması:
= Tahta B kalınlığı

7
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 8

3
D Zuerst Brett A fräsen. Brett A rechtsbündig anlegen, oder Nuten gleichmäßig vermitteln. Bleibt an der rechten Seite nicht
genug Material für eine volle Nut, dann ein Hilfsbrett in gleicher Dicke anlegen um ein Ausreißen der Kante beim Fräsen
zu verhindern (Abb. 3b).
G First, shape board A. Align board A flush right or centre grooves uniformly. If there is not enough material left for a
complete groove at the right side, position auxiliary board of same thickness in order to avoid tearing of the edge during
shaping process (Picture 3b).
F Fraiser d´abord la planche A. Appliquer la planche A à fleur a droite ou centrer les rainures de manière régulière. Si le côté
droit ne présente plus assez de matériau pour une rainure entière, appliquer une planche auxiliaire de la même épaisseur
pour éviter un arrachement de l´arête lors du fraisage (ill. 3b).
n Eerst plank A frezen. Plank A rechts vlak aanstuiten, of groeven geliijkmatig verdelen. Indien aan de rechterzijde niet genoeg
materiaal voor een hele groef over is, moet een hulpplankje met dezelfde dikte er tegenaan worden gezet om rafelen van de
kant bij het frezen te vermijden (afb. 3b).
I Fresare innanzitutto la tavola A. Appoggiare la tavola A sulla destra oppure centrare uniformemente le scanalature. Se sul
lato destro non rimane materiale sufficiente per una scanalatura completa, allora affiancare una tavola ausiliaria dello stesso
spessore per evitare che lo spigolo si strappi durante la fresatura (Ill. 3b).
E Fresar primero la tabla A. Aplicar rectangularmente la tabla A o determinar uniformemente las ranuras. Cuando en el lado
derecho no quede suficiente material para una ranura entera, se aplicará una tabla auxiliar del mismo espesor a fin de evitar
asi que se desgarren los cantos al fresar (Fig. 3b).
P Primeiro fresar a prancha A. Assentar a prancha A alinhada à direita ou fazer uniformemente as ranhuras. Caso não fique
material suficiente no lado direito para fazer um entalhe completo, então colocar uma prancha auxilirar da mesma espessura,
para evitar que o rebordo se arranque (Fig. 3b).
K Fræs forst fræt A. Juster bræt A til hojre eller indstil noterne ensartet. Rækker materialet ikke på hojre side til en hel not,
anvender man et lige så tykt hjælpebræt for at forhindre, at kanten flaenger ved fraesningen. (Illustr. 3b)
S Fräs först bräda A. Justera in bräda A till höger eller gör jämna spår. Räcker inte materialet på höger sida till ett helt spår,
använder man en lika tjock hjälpbräda för att förhindra att kanten flisar sig vid fräsningen. (Fig. 3b)
f Esin jyrsitään lauta A. Lauta A asetetaan paikoillen oikea reuna suorana tai niin, että lovet ovat tasaisesti. Ellei oikealle puoelle
jää tarpeeski materiaalia täyttä lovea varten, otetaan avuksi samanvahvuinen lauta, jolloin vältyään reunan ripsuuntumisesta
jyrsittäessä. (Kuva 3b).
N Fres først bord A. Bord A legges høyrejustert til, eller notene formidles symmetrisk. Hvis det ikke er nok materiale på høyre
siden for en hel not, bruker man et hjelpebord i samme tykkelse for å hindre at kantene ikke går i stykker under fresingen.
(Bilde 3b).
l Najpierw wyfrezować deskę A. Przyłożyć deskę A po prawej stronie, lub równomiernie rozmieścić rowki. Jeśli po prawej
stronie brak jest odpowiedniej ilości materiału do wyfrezowania pełnego rowka należy przyłożyć deskę pomocniczą o takiej
samej grubości dla zapobieżenia wyrwaniu krawędzi podczas frezowania. (Ilustracja 3b).
q Πρ"τα φρεζρουμε την σαν δα Α. Τοποθετομε την σαν δα Α με δεξι ισοσκελισμ,  μοιο διαμο ρασμα
των αυλακι"ν. Αν στην δεξι πλευρ δεν χουμε επαρκς υλικ για μια ολοκληρωμνη χαρακι, ττε
εφαρμζουμε μια βοηθητικ σαν δα του αυτο πχους για να παρεμποδ σουμε κατ το φρεζρισμα
ξυλοσχισ ματα αγκ δων στις κχες. (φωτ 3β).
T İlkönce tahta A’yı frezeleyin. Tahta A’yı sağ tarafı hizada yanaştırın, veya yivleri eşit şekilde ortalayın. Sağ tarafta tam bir yiv
için yeterli malzeme kalmıyorsa, o zaman frezeleme işleminde kenarların kalkmasını önlemek için aynı kalınlıkta bir yardımcı
tahta birleştirin. (Şekil 3b).

3a 3b

8
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 9

4
D Vor dem Festspannen darauf achten, dass Brett A fest an der
Innenseite des Fräsgitters anliegt.
G Prior to clamping, make sure that board A is firmly positioned
to inner side of shaping grid.
F Avant le serrage, veillez à ce que la planche A s'applique
fermement sur la face intérieure de la grille de fraisage.
A
n Voor het vastdraaien moet erop worden gelet, dat plank A
goed tegen de binnenkant van het freeshulpstuk ligt.
I Prima di serrare, fare attenzione che la tavola A aderisca
saldamente al lato interno della griglia della fresa.
E Antes de fijar en firma hay que quidar de que la tabla A quede
aplicada fijamente en el lado interior de la rejilla de fresar.
P Antes de fixar, prestar atenção, para que a prancha A fique
bem encostada à parte interior da grelha da fresa.
K Tag hojde for at bræt A slutter tæt mod fræsegitteret, før det
spændes fast.
S Se till att bräda A ligger an ordentligt mot fräsgallret innan
den spänns fast.
f Ennen kiristystä tarkistetaan, että lauta A on kiinteästi
paikoillaan jyrsinristikon sisäpuolella.
N Før fastspenningen må en passe på at bord A sitter godt fast
på innsiden av fresegitteret.
l Przed dokręceniem należy zwrócić uwagę na to, aby deska A mocno
przylegała do wewnętrznej strony siatki frezerskiej.
q Πριν το στρεο σφ ξιμο προσχουμε "στε η σαν δα Α να
εφαρμζει στρεα στην εσωτερικ μερι της μσκας-πλγματος
της φρζας.
T Sıkıştırmadan önce tahta A’nın freze kafesinin iç tarafında sıkıca durmasına
dikkat edin.

9
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 10

7
D Wichtig: Beim Fräsen von Brett B immer ein

C
Hilfsbrett C unterlegen.
G Important: When shaping board B, always put
auxiliary board C underneath.
F Important: Lors du fraisage de la planche B,
toujours intercaler une planche auxiliaire C.
n Belangrijk: Bij het frezen van plankje B moet
men er altijd een hulpplankje C onderleggen.
I Importante: quando si fresa la tavola B mettere
B
sempre sotto una tavola ausiliaria C.
E Importante: Al fresar la tabla B se ha de
poner debajo siempre una tabla auxiliar C.
P Importante: Ao fresar a prancha B, colocar
sempre por baixo uma prancha auxiliar C
K Vigtigt: Anvend altid et hiælpebræt C som
underlag, når bræt B fræses.
S Viktigt: Använd alltid en hjälpbräda C som
underlag när bräda B fräses.
f Tärkeätä: lautaa B jyrsittäessä on sen alla aina
käytettävä apulautaa C.
N Viktig: Ved fresing av bord B må en alltid legge
et hjelpebord C under.
l Uwaga: w trakcie frezowania deski B zawsze
należy podkładać deskę pomocniczą C.
q Σημαντικτατο: Kατ το φρεζρισμα της
σαν δας B να τοποθετε ται κτω ως
υπβαθρο μια βοηθητικ σαν δα C.
T Önemli: Tahta B’yi frezelerken altına daima bir yar-
dımcı tahta C yatırın.

10
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 11

8
D Brett A auf Brett B legen, die Seiten bündig, mit zwei Nuten über die Nasen am Fräsgitter
schieben (Abb. 9).
G Put board A on board B (sides flush) and push over the two guides of shaping
grid with two grooves (Picture 9).
F Poser la planche A sur la planche B, positionner les faces latérales
à fleur et pousser la planche avec 2 rainures audessus des
A
tenons de la grille de fraisage (ill. 9).
n Plankje A op plankje B leggen, de zijkanten in één vlak,
met twee groeven over de lippen van het freeshulpstuk
schuiven (afb. 9).
I Menere la tavola A sulla tavola B, combaciare i due lati a
paro, con 2 scanalature sulla griglia (Ill. 9).
E Poner la tabla A sobre la tabla B, los lados a ras, desplazando
por empuje con 2 ranuras por encima de los salientes en
la rejilla de fresar (Fig. 9).
P Empurrar a prancha A sobre a B, lados bem juntos, com
dois entalhes sobre as pontas na grelha da fresa (Fig. 9).
K Læg bræt A på bræt B med siderne kant i og kør med 2
noter hen over tapperne på fræsegitteret. (Illustr. 9)
S Placera bräda A på bräda B med sidorna kant i kant och kör
med två spår över kammarna på fräsgallret. (Fig. 9)
f Lauta A pannaan laudalle B, reunat yhdessä ja työnnetään
kahdella lovella tappien yli jyrsinristikolla. (Kuva 9)
N Bord A legges opp på bord B, sidene sentreres, med to noter
B
skyves det over nesen på fresegitteret. (Bilde 9)
l Deskę A położyć na deskę B, dopasować stronami, dwa rowki
nasunąć na występy siatki frezerskiej. (Ilustracja 9)
q Bαζουμε την σαν δα Α επνω στην σαν δα B, με ισοσκελισμνες πλευρς σπρ"χνουμε
με δο υποδοχς επνω απ τις ακρες στην μσκα-πλγμα της φρζας. (φωτ 9)
T Tahta A’yı tahta B’nin üzerine yatırın, yanlar hizada, iki yivi ile freze kafesindaki burunların üzerinden
itin. (Şekil 9)

11
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 12

C 10
B

11
D Frästiefe von Brett B einstellen:
Materialdicke + 6 mm.
G Setting of cutting depth of board B:
thickness of material + 6 mm
F Régler la profondeur de la planche B:
Epaisseur du matériau + 6 mm
n Freesdiepte van plankje B afstellen:
Materiaaldikte + 6mm
I Regolare la profondità di fresatura della tavola B:
spessore del materiale + 6 mm
E Ajustar la profundidad de fresado de la tabla B:
Espesor del material + 6 mm
P Ajustar a profundidade de fresagem da prancha B:
espessura do material + 6 mm
K Indstil fræsedybden for bræt B:
Materialets tykkelse + 6 mm.
S Ställ in fräsdjupet för bräda B:
Materialtjocklek + 6 mm.
f Asetetaan laudan B jyrsinsyvyys:
materiaalin vahvuus + 6 mm.
N Innstilling av fresedybde av bord B:
Materialtykkelse + 6 mm.
l Ustawić głębokość frezowania deski B:
grubość materiału + 6 mm.
q Ρυθμ ζουμε το βθος φρεζαρ σματος της σαν δας B:
πχος υλικο + 6 χιλιοστ
T Tahta B freze derinliğinin ayarlanması:
Malzeme kalınlığı + 6 mm.

12
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 13

12

B
C

13

C
13
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 14

14

15
D Zinken abrunden.
G Smooth off dovetails.
F Arrondir les tenons.
n Tanden afronden.
I Arrotondare gli incastri.
E Redondear los dientes.
P Arredondar os zincos.
K Afrund sinkerne.
S Avrunda sinkarna.
f Pyöristetään sinkkaus.
N Avrund tind.
l Zaokrąglić wczepy.
q Στρογγυλοπο ηση
δοντι"ν.
T Zıvanaları yuvarlatın.

14
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 15

16

17

D Leimen.
G Glue.
F Collage.
n Lijmen.
I Incollare.
E Encolar.
P Colar.
K Lim.
S Limma.
f Liimataan.
N Lime.
l Posmarować klejem.
q Kλλα.
T Tutkallayın.

15
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 16

18

19
D Fräsen von Zinken an beiden Brettern mit Paßstück (Y).
G Shaping of tines at wide boards by using jig (Y).
F Fraisage de tenons sur des planches larges à l'aide
du gabarit (Y).
n Frezen van tanden aan beide planken met vulstuk (Y).
I Fresatura su tavole larghe con adattatore (Y).
E Fresado de dientes en tablas anchas con pieza de
ajuste (Y).
P Fresar os zincos nas pranchas largas com peça
de adaptação. (Y)
K Sinkefræsning med passtykke på brede brædder (Y).
S Sinkfräsning med passtycke på breda brädor (Y).
f Leveiden lautojen sinkkauksen jyrsintä
sovituskappaleella (Y).
N Fres med tind på begge bordene med adapter (Y).
l Frezować występy obu desek za pomocą elementu
pasowego (Y).
q Φρεζρισμα με δντια και στις δο σαν δες
με εξρτημα εφαρμογς (Υ).
T Ayar parçası (Y) ile her iki tahtada zıvanalarla
frezeleme.

16
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 17

20

21

17
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 18

22
D Fräsen offener Schwalbenschwanzzinken.
Brettstärke max. 10 mm. Hilfsbrett unterlegen.
G Shaping of open dovetails.
Maximum board thickness: 10 mm. Put auxiliary board underneath.
F Fraisage des tenons ouverts en queue d'aronde.
Epaisseur de planche maxi 10 mm. Intercaler une planche auxiliaire.
n Frezen van open zwaluwstaarttanden.
Plankdikte max. 10 mm. Hulpplankje eronder leggen.
I Fresatura a coda di rondine aperta.
Spessore massimo della tavola 10 mm. Mettere sotto una tavola ausiliaria.
E Fresado de dientes en cola de milano abiertos.
Espesor máx. de la tabla 10 mm. Poner debajo la tabla auxiliar.
P Fresadora de zincos de cauda de andorinha aberta.
Espessura da prancha, máx. 10 mm. Colocar por baixo uma prancha auxiliar.
K Fræsning af åbne svalehalesinker.
Brættykkelse max. 10 mm. Anvend er hjælpebræt som underlag.
S Fräsning av öppna laxstjärtsinkar.
Brädtjocklek max. 10 mm. Använd hjälpbräda som underlag.
f Avoimen lohenpyrstösinkkauksen jyrsintä.
Laudan vahvuus maks. 10 mm. Käytetään alustana apulautaa.
N Frese åpne svalehaletinder.
Bordtykkelse maks. 10 mm. Legg hjelpe-bord under.
l Frezowanie odkrytych wczepów trapezowych.
Grubość deski maks. 10 mm. Należy podłożyć deskę pomocniczą.
q Φρεζρισμα φανερ"ν ξυλοδετικ"ν δοντι"ν χελιδονοουρς.
Μαξιμουμ πχος σαν δας 10 χιλιοστ. Υπβαθρο μια βοηθητικ
σαν δα.
T Açık kırlangıç kuyruğu dişi frezelenmesi.
Tahta levha kalınlığı maks. 10 mm. Altına yardımcı tahta levha koyunuz.

23

18
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 19

24
D Zubehör separat erhältlich D Fingerzinken die gleichen Arbeitsgänge wie
G Accessories not included Schwalbenschwanzzinken. (Abb. 1-12)
F Accessories vendus séparément G Finger tines: same process as used for dovetails
n Accessories separaat verkrijgbaar (Picture 1-21).
I Accessori non compresi F Tenons droits: travail identique à la réalisation de tenons
E Accesorios no incluidos en queue d´aronde (Paragraphe 1 à 21).
P Accéssoirios vendidos separamente n Voor het frezen van tanden met een vingerfrees, dezelfde
handelingen doorvoeren als bij het zwaluwstaartfrezen.
K Tilbehør som fåer separat
(Afb. 1-21)
S Tillbehör ingår ej
I Le stesse sequenze lavorative degli incastri a coda
f Varusteet eivät sisälly
di rondine. (Ill.1-21)
N Tillbehør følgerikke med E Empalmes machihembrados exigen las mismas operaciones
l Wyposeżenie dodatkowe de trabajo que los dientes en cola de milano. (Fig. 1-21)
q Εξαρτματα μπορον να αγοραστον ξεχωριστ P Zincos de cabo, mesmo processo como para zincos
T Aksesuvar ayrıca satın alınabilir de cauda de andorinha (Fig. 1-21).
K Fingersinkning, samme arbejdsmåde som for
svalehalesinkning. (Illustr. 1-21)
WS 4212 000 S Pinnsinkning, samma arbetsmoment som för
laxstjärtsinkning. (Fig. 1-21)
HSS 4222 000 f Sormisisinkkauksessa samat työvaiheet kuin
lohenpyrstösinkkauksessa. (Kuva 1-21)
N Fingertind de samme arbeidsoperasjonene som
svalehaletinder. (Bilde 1-21)
l Wczepy klinowe, procesy robocze takie jak przy
wykonywaniu wczepów trapezowych. (Ilustracja 1-21)
q Για δακτυλσχημα δντια οι διες εργασ ες πως
για τα ξυλοδετικ δντια χελιδονοουρς.
(φωτ 1-21)
T Düz zıvana için kırlangıç kuyruğu açmadaki işlemlerin aynısı.
(Şekil 1-21)

D Fräsen mit Fingerfräser. Frästiefe an der rechten Skala des Fräsgitters einstellen.
G Shaping with finger-type shaper. Set shaping depth at right side scale of shaping grid.
F Fraisage avec fraise à queue droite. Régler la profondeur de fraisage sur l´échelle droite
25
de la grille de fraisage.
n Het frezen met een vingerfrees. Freesdiepte op de rechter
scala van het freeshulpstuk instellen.
I Fresatura con fresa a dito. Regolare la profondità di fresatura
sulla scala destra della griglia della fresa.
E Fresado con fresas de punta (bailarinas, fresolines, brocas tipo
espiga). Ajustar la profundidad de fresado en la escala de la
derecha de la rejilla de fresar
P Fresadora com fresa de cabo. Ajustar a profundidade na escala
à direira da grelha da fresa.
K Fræsning med endefræser. Indstil fræsedybden på fræsegitterets
højre skala.
S Fräsning med pinnfräs. Ställ in fräsdjupet på fräsgallrets högerskala.
f Jyrsintä sormijyrsimin. Jyrsinsyvyys säädetään jyrsinristikon oikean
puoleisella asteikolla.
N Frese med fingerfres. Fresedybde innstilles på den høyre skalaen
på fresegitteret.
l Frezowanie frezem klinowym. Głębokość frezowania ustawić na
skali umieszczonej po prawej stronie siatki frezerskiej.
q Φρεζρισμα με φρζα δακτυλομρφων. Ρυθμ ζουμε το
βθος φρεζαρ σματος στην δεξι κλ μακα της μσκαςπλγματος φρζας.
T Düz freze ile frezeleme. Frezeleme derinliğini freze kafesinin sağ skalasında ayarlayın.

19
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 20

26
D Fräsen von verdeckten Fingerzinken. Brettstärke von 14-25 mm.
G Shaping of mitre finger tines. Board thickness: 14-25 mm.
F Fraisage de tenons droits couverts. Epaisseur de planche: 14 à 25 mm.
n Het frezen van bedekte tanden. Plankdikte van 14-25 mm.
I Fresatura con incastro coperto. Spessore tavola da 14 a 25 mm.
E Fresado de dientes de empalme machihembrado ocultos.
Espesor de chapa a 14 de 25 mm.
P Fresadora de zincos de cabo cobertos. Espessura da prancha 14-25 mm.
K Fræsning af dækkede fingersinkere. Brættykkelse 14-25 mm.
S Fräsning av förtäckta pinnsinkar. Brädtjocklek 14-25 mm.
f Peitetyn sormisinkkauksen jyrsintä. Laudan vahvuus 14-25 mm.
N Fresing av skjulte fingertinder. Bordtykkelse på 14-25 mm.
l Frezowanie krytych wczepów klinowych. Grubość deski 14-25 mm.
q Φρεζρισμα επικαλυμμνων δακτυλσχημων δοντι"ν.
Πχος σαν δας απ 14-25 χιλιοστ
T Gizli düz zıvanaların frezelenmesi. Tahta kalınlığı 14-25 mm.

27
D Fräsen von offenen Fingerzinken. Brettstärke nicht über 12 mm.
G Shaping of open finger tines. Board thickness: not exceeding 12 mm.
F Fraisage de tenons droits ouverts. L'épaisseur de la planche ne doit
pas dépasser 12 mm.
n Het frezen van open tanden. Plankdikte max. 12 mm.
I Fresatura con incastro apento. Spessore massimo della tavola 12 mm.
E Fresado de dientes de empalme machihembrado abiertos.
Espesor de chapa no superior a 12 mm.
P Fresadora de zinco de cabo aberto. Espessura da prancha não superior
a 12 mm.
K Fræsning af ábne fingersinkere. Brættykkelse max. 12 mm.
S Fräsning av öppna pinnsinkar. Brädtjocklek max. 12 mm.
f Avoimen sormisinkkauksen jyrsintä. Laudan vahvuus ei yli 12 mm.
N Fresing av åpne fingertinder. Bordtykkelse ikke over 12 mm.
l Frezowanie odkrytych wczepów klinowych. Grubość deski nie
przekracza 12 mm.
q Φρεζρισμα φανερ"ν δακτυλσχημων δοντι"ν.
Πχος σαν δας χι νω των 12 χιλιοστ"ν.
T Açık düz zıvanaların frezelenmesi. Tahta kalınlığı 12 mm’nin
üstünde değil.

20
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 21

D Tips zum Fräsen:


• Zinken eines Rahmens am Beispiel einer Schublade mit Schwalbenschwanzzinkung. Ecken und Seiten
Markieren. Markieren Sie die zusammengehörenden Ecken und die Innenseiten z.B. wie in Abbildung
gezeigt, denn die Außenseiten liegen bei der Bearbeitung nach unten.
• Zeichnen Sie auf dem Frontbrett die gewünschte Position der Seitenbretter an. (Abb. 2a + 2b)
• Beim Fingerzinken empfehlen wir Brett B an den beiden Seitenkanten im Abstand von 10 mm von der
Stirnseite etwa 2-3 mm tief einzusägen um ein ausreißen der Kanten zu verhindern, wenn nicht genug
Material für eine volle Nut vorhanden ist (Abb. 15).

G Useful hints for shaping:


• Tining of frame illustrated by a drawer with dovetail tining. Mark corners and sides. Mark corresponding
corners and inner sides as shown in the picture as the outer sides are pointing downwards during
processing.
• Mark desired position of lateral boards on the front board (Picture 2a + 2b).
• When shaping finger tines, we recommend to cut in board B at both side edges by 2-3 mm with
a distance of 10 mm from the face side in order to prevent a tearing of the edges (Picture 15).

F Conseils de fraisage:
• Réalisation de tenons d'assemblage d'un tiroir à denture en forme de queue d'aronde. Marquer les coins
et les faces latérales. Marquer les coins et les faces intérieures correspondantes comme indiqué par les
illustrations, car les faces extérieures sont dirigées ver le bas lors de l'usinage.
• Marquer la position voulue des planches latérales sur la planche avant (ill. 2a + 2b).
• Lors du fraisage des tenons droits, nous recommandons de scier la planche B à une profondeur de
2-3 mm sur les deux arêtes latérales à une distance de 10 mm de la face avant - ceci pour éviter un
arrachement des arêtes - voir ill.15.

n Tips voor het frezen:


• Het vertanden van een raam aan de hand van een voorbeeld met een schuiflade met zwaluwstaartver-
tanding. Hoeken en kanten merken. Bij elkaar behorende hoeken en de binnenzijden, zoals bijv, in de
afbeelding wordt getoond, merken, want de buitenkanten liggen bij de bewerking beneden.
• Op het voorste plankje de gewenste positie van de zijplankjes aantekenen (Affb. 2a + 2b).
• Bij het frezen van de tanden met de vingerfrees wordt aanbevolen, plankje B aan de beide zijkanten op
een afstand van 10 mm van de kopzijde ongeveer 2-3 mm in te zagen, om te vermijden, dat kanten
rafelen (Afb. 15).

I Consigli per la fresatura:


• Una cornice sull'esempio di un casseno con incastro a coda di rondine. Marcare angoli e lati. Marcare gli
angoli e i lati interni che vanno uniti, come mostrato nell'illustrazione, in quanto i lati esterni, durante la
lavorazione sono rivolti verso il basso.
• Sulla tavola frontale disegnare la posizione desiderata delle tavole laterali (III. 2a + 2b).
• Per i denti a coda si consiglia di tagliare la tavola B di circa 2-3 mm sui due spigoli laterali, ad una distanza
di 10 mm dal lato frontale, per evitare strappi (III.15).

21
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 22

E Consejos para fresar:


• Ensamblado a diente de un marco e base del ejemplo de una gaveta con ensambladura de cola de
milano.Marcar las esquinas y los lados. Marcar las esquinas que se correspondan y los lados interiores,
p.ej., tal como se muestra en la figura, puesto que los lados exteriores quedan hacia abajo al hacer el
mecanizado.
• Marcar sobre la tabla frontal conforme a los deseos de posición de las tablas laterales (Fig. 2a + 2b).
• Para empalmes machihembrados recomendamos serrar unos 2-3 mm la tabla B en los dos cantos
laterales a una separación de 10 mm del lado frontal, con el fin de evitar asi que se desgarren los cantos
(Fig. 15).

P Sugestões para fresar:


• Zincos de um caixilho, por exemplo de uma gaveta com zincado de cauda de andorinha: marcar os
cantos e os lados. Marcar os cantos coincidentes e os lados interiores como se mostram na figura,
pois os lados exteriores ficam para baixo durante o trabalho.
• Desenhar na prancha frontal a posição desejada das pranchas laterais. (Fig. 2a +2b)
• Em zincos de cabo, aconselhamos fazer um corte com a serra na prancha B em ambas as partes laterais
numa distância de 2-3 mm, para evitar que os rebordos se partam, quando o material não é suficiente
para fazer uma ranhura completa. (Fig. 15)

K Nogle fræsningstips!
• Eksempel på sinkning af ramme til en skuffe med svalehalekonstruktion. Marker hjørner og sider.
Marker de sammenhorende hjørner og indvendige sider, f.eks. som det fremgår af illustrationen,
idet ydersiderne ligger nedad ved fræsningen.
• Lav markeringer på frontbrættet for sidebræddernes position. (Illust. 2a + 2b)
• For at undgå at kanterne flænges ved fingersinkning tilrådes det at save 2-3 mm dybt ind i sidekanterne
på bræt B ca. 10 mm fra facaden. (Illustr. 15)

S Nagra fräsningstips!
• Exempel pa sinkning av ramen till en utdragslada i laxstjärtskonstruktion. Markera hörn och sidor.
Markera de hörn som hör ihop och insidorna som t. ex. visas i figuren, eftersom yttersidorna ligger
nedåt vid fräsningen.
• Gör markeringar på frambrädan för sidobrädernas läge. (Fig. 2a + 2b)
• För att undvika att kanterna flisar sig vid pinnsinkning rekommenderar vi att såga ett 2-3 mm djupt
spår i sidokanterna på bräda B cirka 10 mm från kortändan. (Fig. 15)

f Jyrsinvihjeitä:
• Kehyksen, esimerkiksi laatikon sinkkaus lohenpyrstösinkkauksella. Kulmien ja sivujen merkkaus.
Merkkaa yhteenkuuluvat kulmat ja sisäsivut, esim. kuvan osoittamalla tavalla, sillä ulkosivut ovat työn
aikana alaspain.
• Piirrä etulaudalle sivulsutojen haluttu paikka. (Kuvat 2a + 2b)
• Sormisinkkauksessa suosittelemme laudan B sahaamista kummaltakin sivureunalta 10 mm välein
etupuolelta 2-3 mm, jotta vältyttäisiin reunojen ripsuuttumiselta. (Kuva 15).

N Tips til fresing:


• Tind en ramme, f. eks. en skuff med svalehaletind. Marker hjørner og sider. Marker de hjørnene og
innsidene som hører sammen f. eks som ble vist på bildet, da utsidene ligger ned over ved bearbeidingen.
• På front-bordet tegnes de ønskede posisjonene til sidebordene. (Bilde 2a+2b)
• Ved fingertind anbefaler vi å sage inn ca. 2-3 mm dypt på bord B ved begge sidekantene i en avstand på
10 mm fra frontsiden. Dette for å forhindre en utrivning av kantene når det ikke er nok materiale for en
hel not. (Bilde 15)

22
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 23

l Porady dotyczące frezowania:


• Wykonywanie wczepów w ramie na przykładzie szuflady łączonej za pomocą wczepów trapezowych.
Zaznaczanie naroży i stron desek. Należy zaznaczyć naroża, które następnie zostaną połączone ze sobą,
oraz wewnętrzne strony desek np. w sposób pokazany na ilustracji, ponieważ ich zewnętrzne strony są
skierowane do dołu w czasie obróbki.
• Wymaganą pozycję deski bocznej należy zaznaczyć Na desce umieszczonej z przodu. (Ilustracje 2a + 2b)
• W przypadku wykonywania wczepów palcowych zalecane jest nadpiłowanie deski B wzdłuż obu krawędzi
bocznych, w odstępie 10 mm od strony czołowej, na głębokość około 2 - 3 mm, w celu zapobieżenia
wyrywaniu krawędzi, jeśli ilość materiału nie pozwala na wykonanie pełnego rowka (Ilustracja 15).

q Συμβουλς φρεζαρσματος:
• Για τα δντια ενς πλαισ ου, με παρδειγμα να συρτρι με ξυλοδετικ δντια
χελιδονοουρς. Μαρκαρουμε τις γωνις και τις πλευρς. Μαρκρετε τις συναφε ς γων ες
και τις σω πλευρς π.χ. πως παρουσιζει η απεικνιση, διτι οι εξωτερικς πλευρς
βρ σκονται προς τα κτω κατ την επεξεργασ α.
• Μαρκρετε στην μετωπικ σαν δα την θση που θλετε για τις πλευρικς σαν δες.
(φωτ 2α+2β)
• Για τα δυκτυλσχημα δντια συνιστομε πως πριον σετε την σαν δα B και στις δο
πλευρικς κχες σε απσταση 10 χιλιοστ"ν απ την μετωπικ πλευρ περι τα 2-3 χιλιοστ
βθος για να παρεμποδ σετε ξυλοσχισ ματα αγκ δων στις κχες, αν δεν υπρχει αρκετ
υλικ για μια ολοκληρωμνη αλακα. (φωτ 15)

T Frezeleme için tavsiyeler:


• Kırlangıç kuyruğu zıvanalı bir çekmecede örnek olarak bir çerçeveye zıvana açılması. Köşeleri ve yanları
işaretleyin. Birbirine ait olan köşeleri ve iç tarafları işaretleyin örneğin şekilde gösterildiği gibi, çünkü işlem
yapılırken dış taraflar altta kalır.
• Ön tahta üzerinde yan tahtalar için istenen pozisyonunu işaretleyin. (Şekil a + 2b)
• ‘Eğer tam bir yiv için yeteri kadar malzeme mevcut değilse, düz zıvana açarken kenarların kalkmasını
önlemek için tahta B’nin her iki yan kenarını alın taraftan 10 mm’lik arayla yakl. 2-3 mm derinlikte
kesmenizi tavsiye ederiz. (Şekil 15)

23
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 24

24
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 25

25
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 26

D G
Sicherheitstips Safety instructions

• Beachten Sie unbedingt die Sicherheitsvorschriften der • It is essential to comply with the safety instructions of
Hersteller Ihrer Antriebsmaschinen. the manufacturers who made your drive machines.
• Diese Geräte müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. • These appliances must conform to the VDE regulati-
Geräte ab dem Baujahr 1995 müssen ein CE-Zeichen ons. Appliances built after 1995 must have CE certifica-
haben. tion.
• Ziehen Sie grundsätzlich den Netzstecker: • Always disconnect the power supply:
– vor dem Wechsel von Geräten – before changing attachments
– vor dem Wechsel von Werkstücken – before changing work pieces
– vor Wartungsarbeiten – before maintenance jobs
– bei Nichtbenutzung – while the equipment is not in use.
• Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn die Funktionsfähigkeit der • Before commencing work, test the operability of the
Geräte und Werkzeuge. Arbeiten Sie nie mit beschä- equipment and the tools. Never work with damaged or
digtem oder stumpfem Werkzeug. blunt tools.
• Prüfen Sie immer vor Arbeitsbeginn die richtige • Before commencing work, check that the equipment is
Montage der verwendeten Geräte mounted correctly (e.g. check screwed joints).
(z.B. Schraubverbindungen). • Firmly clamp the work piece into position.
• Spannen Sie das zu bearbeitende Teil fest. • Ensure that the equipment is firmly supported and that
• Achten Sie darauf, dass Sie selbst und die verwendeten you are standing in a stable position and on firm gro-
Geräte immer einen sicheren Stand haben. und.
• Beachten Sie bei den verwendeten Geräten und Werk- • When using equipment and tools be sure to follow the
zeugen die auf dem Produkt, der Verpackung oder in data that is specified on the product, the packaging or
der Bedienungsanleitung angegebenen Daten über in the operating instructions concerning mini-
Min.-/Max.-Drehzahl und Drehrichtung. mum/maximum speeds and the rotation direction.
• Benutzen Sie Werkzeuge nur für ihren eigentlichen • The tools should only be used for their intended purpo-
Bestimmungszweck. se.
• Entfernen Sie nie vorhandene Schutzvorrichtungen. • Never remove any protective devices.
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kleidung anliegt (ins- • Ensure that your clothes (especially sleeves) are not
besondere Ärmel) und schützen Sie Ihre Haare. flapping around and protect your hair.
• Schützen Sie Ihr Gehör bei Arbeiten, die großen Lärm • Protect your ears when carrying out work which pro-
verursachen. duces a high level of noise.
• Tragen Sie bei allen Arbeiten, bei denen Staub, Späne, • Wear safety goggles and protection for the mouth and
Dämpfe oder Funken entstehen, eine Schutzbrille und nose when carrying out work which produces dust,
einen Mund-/Nasenschutz. shavings, fumes or sparks.
• Arbeiten Sie nie auf den Körper zu. • Never work towards your body.
• Greifen Sie nie in laufende Geräte. • Never reach into the equipment while it is in operation.
• Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Geräte vor • Ensure that all electrical equipment is protected against
Nässe, Staub und Feuchtigkeit geschützt sind. damp, dust and humidity.
• Halten Sie Kinder von Ihrer Werkstatt fern und be- • Keep children away from your workshop and store
wahren Sie Ihre Geräte und Werkzeuge gesichert auf. your equipment and tools in a safe place.
• Lassen Sie nie Unerfahrene ohne Anleitung oder • Never allow inexperienced persons to work with your
Aufsicht mit Ihren Geräten und Werkzeugen arbeiten. equipment and tools without instruction or supervisi-
• Arbeiten Sie immer planvoll und konzentriert. on.
• Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. • Always plan your work carefully and be sure to main-
• Verwenden Sie nur original wolfcraft®-Ersatzteile. tain concentration.
• Keep your workplace neat and tidy.
• Use only spare parts from wolfcraft®.

26
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 27

F n
Consignes de sécurité Veiligheidstips

• Respectez absolument les prescriptions de sécurité des • Lees voor gebruik in ieder geval de veiligheidsvoor-
fabricants de vos machines motrices. schriften van de machines.
• Ces appareils doivent être conformes aux normes VDE. • Deze apparaten moeten aan de VDE-richtlijnen beant-
Les appareils fabriqués à partir de 1995 doivent avoir le woorden. Apparaten vanaf het bouwjaar 1995 moeten
sigle CE. een CE-teken hebben.
• Veillez à débrancher systématiquement la fiche de la • Verwijdert u in principe de netstekker:
prise de secteur : – voor het verwisselen van apparaten
– avant de changer d’appareil – voor het verwisselen van werkstukken
– avant de changer la pièce à usiner – voor onderhoudswerkzaamheden
– avant les travaux d’entretien – wanneer het apparaat niet gebruikt wordt
– en cas de non-utilisation de l’appareil. • Controleer voordat u begint of het apparaat en het
• Vérifiez le bon fonctionnement des appareils et outils gereedschap goed werken. Werk nooit met bescha-
avant de commencer le travail. N’utilisez jamais des digd of stomp gereedschap.
outils détériorés ou émoussés. • Controleer voordat u met uw werkzaamheden begint
• Avant de commencer à travailler, veuillez toujours véri- of het apparaat dat u wilt gebruiken goed vast zit (bijv.
fier le bon assemblage des appareils à utiliser schroefverbindingen).
(p. ex. les vissages). • Span het te bewerken gedeelte vast.
• Serrer fermement les pièces à usiner. • Let erop dat u in een veilige stand staat. Dit geldt ook
• Veillez à la stabilité des appareils employés ainsi qu’à voor de apparaten die u gebruikt.
votre propre stabilité. • Let bij alle apparaten en al het gereedschap dat u
• Observez les données de vitesse de rotation minimum gebruikt op de gegevens m.b.t. min./max. toerental en
et maximum ainsi que le sens de rotation tels de draairichting die op het produkt, de verpakking of
qu’indiqués sur l’article, l’emballage ou dans le mode in de gebruiksaanwijzing staan.
d’emploi des appareils et outils utilisés. • Gebruik gereedschap alleen voor het doel waarvoor
• Utilisez les outils seulement pour les travaux qui leur het geschikt is.
sont désignés. • Verwijder nooit de veiligheidsvoorzieningen.
• N’enlevez jamais les dispositifs protecteurs d’origine. • Zorg voor goed passende kleding (vooral an de mou-
• Faites attention à ce que vos vêtements soient bien aju- wen) en bescherm uw haren.
stés au corps (en particulier les manches) et protégez • Bescherm uw oren bij werkzaamheden die veel lawaai
vos cheveux. maken.
• Veillez à ménager l’ouïe lors de travaux bruyants. • Draag bij werkzaamheden waarbij stof, splinters,
• Lors de travaux entraînant des poussières, des stoom of vonken ontstaan een veiligheidsbril en een
copeaux, des vapeurs ou des étincelles, veillez à porter mond/
des lunettes et un masque buco-nasal de protection. neusbescherming.
• Ne travaillez jamais en direction de votre corps. • Werk nooit naar het lichaam toe.
• N’engagez jamais la main dans une machine en mar- • Pak nooit in lopende apparaten.
che. • Let erop dat alle elektrische apparaten tegen water,
• Prenez garde à ce que tous les appareils électriques stof en vochtigheid zijn beschermd.
soient protégés de l’humidité et de la poussière. • Houd kinderen van uw werkplaats vandaan en berg
• Interdisez aux enfants l’accès de votre atelier et conser- uw apparaten en gereedschap veilig op.
vez vos appareils et outils dans un endroit verrouillé. • Laat nooit mensen zonder ervaring of zonder toezicht
• Ne laissez jamais des personnes inexpérimentées tra- met uw apparaten en gereedschap werken.
vailler avec vos appareils et outils sans instructions ou • Werk altijd systematisch en geconcentreerd.
sans surveillance. • Houd u werkplaats altijd netjes in orde.
• Travaillez toujours avec organisation et concentration. • Gebruik alleen originele reserveonderdelelen van
• Maintenez votre lieu de travail ordonné. wolfcraft®.
• Utilisez exclusivement les pièces de rechange wolfcraft®
originales.

27
BDAL 4205 15.09.2008 16:15 Uhr Seite 28

I E
Istruzioni di sicurezza Indicaciones de seguridad

• Osservare assolutamente le norme di sicurezza del pro- • Rogamos tener en cuenta las normas de seguridad del
duttore dei Vostri apparecchi propulsori. fabricante, relativas a sus máquinas motrices.
• Gli apparecchi devono essere conformi alle direttive • Estos aparatos deben corresponder a las normas VDE.
VDE. Gli apparecchi con anno di costruzione a partire Los aparatos fabricados a partir del año 1995 tienen
dal 1995 devono avere un marchio CE. que llevar la marca CE.
• Estrarre sempre la spina di allacciamento alla rete: • Hay que sacar siempre el enchufe:
– prima di cambiare apparecchi – antes de cambiar los aparatos
– prima di cambiare pezzi – antes de cambiar las piezas de trabajo
– prima di eseguire lavori di manutenzione – antes de realizar trabajos de mantenimiento
– quando l’apparecchio non viene usato. – al no utilizar el aparato.
• Prima di ogni avviamento verificare l’efficienza di fun- • Antes de empezar a trabajar, comprueben si su apara-
zionamento degli attrezzi e degli utensili. Non azionare to o herramienta está en perfectas condiciones. No tra-
mai utensili danneggiati o spuntati. bajen nunca con herramientas defectuosas o desafila-
• Prima di ogni avviamento accertarsi che gli attrezzi das.
usati siano esattamente montati (per es. raccordi filett- • Antes de empezar a trabajar, comprueben siempre el
ati). montaje correcto de los aparatos utilizados (por ejem-
• Bloccare il pezzo da lavorare. plo uniones roscadas).
• Accertarsi che sia l’operatore che gli apparecchi da • La pieza de trabajo debe fijarse de forma segura.
usare siano stabilmente sicuri. • Asegúrense que la m·quina y Vds. se encuentren siem-
• In quanto agli apparecchi ed utensili da usare osservare pre en una posición segura.
i dati sul regime di rotazione min. e max. e sul senso di • Tengan en cuenta los datos de los aparatos y herra-
rotazione, riportati sull’opuscolo d’uso e manutenzio- mientas a utilizar, relativos al número de revoluciones
ne, sul prodotto o sulla confezione. mín./máx. y al sentido de giro, indicados en el mismo
• Non servirsi degli utensili per usi impropri. producto, el embalaje o en las instrucciones de mane-
• Non asportare in alcun caso i dispositivi di protezione jo.
applicati. • Utilicen las herramientas sólo para el uso previsto.
• Non indossare abbigliamento largo (soprattutto le • No retiren nunca los dispositivos de seguridad.
maniche) e proteggere i capelli. • No utilicen ropa ancha (especialmente mangas), que
• Utilizzare auricolari per lavori troppo rumorosi. pueda introducirse en el aparato, y proteja su cabello.
• Utilizzare occhiali protettivi e un bavaglio per bocca e • Protejan sus oídos en trabajos de mucho ruido.
naso per lavori, in cui vengano prodotti polvere, trucio- • Utilicen gafas protectoras y una protección de
li, vapori o scintille. boca/nariz en trabajos que desprendan polvo, virutas,
• Non orientare gli attrezzi verso il proprio corpo. vapores o chispas.
• Non infilare le mani in attrezzi funzionanti. • No trabajen nunca en dirección hacia su cuerpo.
• Proteggere tutti gli apparecchi elettrici da infiltrazioni di • No introduzcan nunca las manos en aparatos que
umidità, dalla polvere e dal bagnato. estén funcionando.
• Tenere lontano i bambini e custodire gli apparecchi e • Todos los aparatos eléctricos se deben proteger contra
gli utensili in luogo sicuro. el polvo y la humedad.
• Impedire a persone inesperte di utilizzare gli attrezzi • No permitan la entrada de niños en su taller y guarden
senza opportune istruzioni o senza sorveglianza. sus aparatos y herramientas en lugar seguro.
• Per il lavoro usare concentrazione e procedere secondo • No permitan que personas inexpertas trabajen con sus
un piano preciso. aparatos y herramientas sin vigilancia y sin haber recibi-
• Tenere in ordine il posto di lavoro. do instrucción.
• Utilizzare solo ricambi originali wolfcraft®. • Trabajen siempre según plan y de forma concentrada.
• Mantengan su lugar de trabajo ordenado.
• Utilicen sólo recambios originales wolfcraft®.

28
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 29

P K
Avisos de segurança Sikkerhedstips
• Observe impreterívelmente as prescrições de segurança • Overhold altid sikkerhedsforskrifterne fra fabrikanten af
do fabricante do seu motor de propulsão. Deres drivmaskiner.
• Estes aparelhos deverão obedecer às directivas VDE. • Disse redskaber skal være i overensstemmelse med
Aparelhos de fabrico a partir do ano de 1995 deverão VDE-bestemmelserne. Redskaber fra og med 1995 skal
incluir a marca CE. være CE-mærket.
• Em princípio, remova sempre a ficha da rede, • De bør altid trække stikket ud
– antes de trocar de aparelho – før skift af redskaber
– antes de trocar de ferramenta – før skift af arbejdsemner
– antes de efectuar trabalhos de manutenção – før vedligeholdelsesarbejder
– sempre que não esteja a proceder à sua utilização. – nær drejebænken ikke er i brug
• Antes de iniciar o trabalho, controle o funcionamento • Kontroller apparaternes og værktøjets funktionsevne
dos aparelhos e das ferramentas. Nunca trabalhe com før De begynder at arbejde. Der bør aldrig benyttes
ferramentas danificadas ou gastas. beskadiget eller sløvt værktøj.
• Antes de dar início ao trabalho, verifique sempre, se os • Kontroller om de anvendte apparater er monteret rig-
aparelhos que pretende utilizar estão correctamente tigt, før De begynder at arbejde. (f. eks. skruefor- bin-
montados (por exemplo, uniões roscadas, etc.) delser).
• Tenda sempre firmemente a peça a trabalhar. • Spænd arbejdsemnet fast
• Tenha sempre cuidado, no que se refere a uma posição • Sørg for, at De selv og de apparater der anvendes altid
estável da sua própria pessoa e dos aparelhos a utilizar. står sikkert.
• Observe sempre os dados indicados no próprio produ- • Overhold altid de angivelser for max./min.
to, na embalagem ou nas instruções de operação, refe- omdrejningstal og drejningsretning, som er angivet på
rentes ao número de rotações mínimo e máximo e ao værktøjet selv, dets forpakning eller i betjeningsvejled-
sentido de rotação dos aparelhos e das ferramentas ningen.
utilizados. • Værktøjet bør kun benyttes efter dets egentlige
• Utilize sempre ferramentas para os fins, a que elas ver- bestemmelse.
dadeiramente se destinam. • Eksisterende beskyttelsesanordninger må aldrig fjernes.
• Nunca remova os dispositivos de protecção existentes. • Sørg for at bære tætsiddende tøj (dette gælder især
• Precavenha, de modo a que o seu vestuário assente ærmerne) og beskyt Deres hår.
correctamente (especialmente no que diz respeito às • Beskyt hørelsen ved arbejder, som forårsager meget
mangas) e, proteja os cabelos. støj.
• Proteja os ouvidos, ao efectuar trabalhos, que dão ori- • Bær altid beskyttelsesbriller, faste beskyttelseshandsker
gem a forte ruído. og mund/næsebeskyttelse ved arbejder som forårsager
• Utilize óculos de protecção e um dispositivo de pro- støv, späner, dampe eller gnister.
tecção para boca/nariz, em todos os trabalhos, dos • Arbejd aldrig henimod kroppen.
quais resulte a produção de pó, aparas e vapores. • Grib aldrig ind i arbejdende apparater.
• Nunca trabalhe na direcção do corpo. • Sørg for, at alle elektriske apparater er beskyttet mod
• Nunca toque em aparelhos em movimento. fugtighed, støv og væde.
• Preste atenção á protecção de aparelhos eléctricos con- • Børn bør ikke opholde sig i Deres værksted og Deres
tra a água, o pó e a humidade. apparater bør opbevares utilgængeligt for uved-
• Mantenha as crianças fora do alcance da sua oficina e kommende.
mantenha aparelhos e ferramentas fora do alcance das • De bør aldrig lade uerfarne arbejde med Deres appara-
mesmas. ter el. værktøj uden instruktion og opsyn.
• Nunca deixe pessoas inexperientes trabalhar com os • Arbejd altid efter plan og koncentreret.
seus aparelhos, sem a devida instrução prévia e fora de • Sørg altid for orden, hvor De arbejder.
vigilância.
• Anvend kun originale wolfcraft® reservedele.
• Trabalho sempre segundo o plano e com toda a con-
centração.
• Mantenha o seu local de trabalho arrumado.
• Só utilize peças sobressalentes de fabrico original
wolfcraft®.

29
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 30

S f
Säkerhetstips Turvaohjeet

• Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna från tillver- • Noudata ehdottomasti käyttökoneittesi valmistajien
karen för dina maskiner (t.ex. borrmaskin, vinkelslip- antamia turvamääräyksiä.
maskin osv.). • Näiden laitteiden on vastattava VDE-määräyksiä.
• Maskinerna måste överensstämma med VDE-riktlin- Vuonna 1995 tai sen jälkeen valmistetuissa laitteissa on
jerna. Maskiner fr.o.m. tillverkningsår 1995 ska vara oltava CE-merkki.
försedda med CE-tecken. • Vedä aina pistoke pistorasiasta:
• Drag alltid ut stickkontakten: – ennen laitteiden vaihtoa
– före verktygsbyte – ennen työstettävien laitteiden vaihtoa
– före byte av arbetsstycke – ennen huoltotöitä
– före servicearbete – kun et käytä laitetta.
– när maskinen ej är i drift • Ennen töiden aloittamista tarkista laitteiden ja työka-
• Kontrollera att maskinerna och verktygen fungerar lujen kunto. Älä milloinkaan käytä rikkinäistä tai tylsää
innan du börjar arbeta med dem. Använd aldrig skada- työkalua.
de eller slöa verktyg. • Tarkista aina ennen töiden aloittamista, että käytet-
• Kontrollera alltid att maskinerna är riktigt monterade tävät laitteet (esim. niiden ruuviliitokset) on oikein
innan du börjar arbetet (t.ex. skruvförband). asennettu.
• Spänn fast arbetsstycket som ska bearbetas. • Kiinnitä työstettävä kappale hyvin.
• Försäkra dig alltid om att både maskinerna och du själv • Huolehdi siitä, että työskennelläsi seisot tukevasti, ja
står stadigt. että laitteet ovat varmasti paikoillaan.
• Läsa igenom uppgifterna om minimi- och maximivarv- • Laitteita tai työkaluja käytettäessä noudata tuotteessa,
tal och rotationsriktning. Dessa hittar du antingen på pakkauksessa tai käyttöohjeissa annettuja kierrosluvun
maskinen, förpackningen eller i bruksanvisningen. ja pyörimissuunnan minimi- ja maksimiarvoja.
• Använd verktygen endast till det de är gjorda för. • Käytä työkaluja vain niiden alkuperäiseen tarkoituk-
• Tag aldrig bort några skyddsanordningar. seen.
• Försäkra dig om att inga delar av klädesplagg hänger • Älä poista milloinkaan suojalaitteita.
lösa (spec. ärmar) och skyddar ditt hår. • Huolehdi siitä, että vaateesi (erityisesti hihat) ovat
• Använd öronskydd vid arbeten som förorsakar mycket kehoa myötäilevät ja suojaa myös hiuksesi.
buller. • Suojaa korvasi melulta, jos työ on kovaäänistä.
• Använd alltid skyddsglasögon, fasta skyddshandskar • Käytä kaikissa töissä, joiden yhteydessä syntyy pölyä,
och mun-/nässkydd vid arbeten där damm, spån, lastuja, höyryjä tai kipinöitä, suojalaseja ja suu-/
ångor eller gnistor kan uppstå. nenäsuojusta.
• Arbeta aldrig i riktning mot dig själv. • Älä milloinkaan työskentele itseesi päin.
• Grip aldrig tag i maskiner som är igång. • Älä milloinkaan tartu käynnissä oleviin koneisiin.
• Se till att alla elektriska apparater är skyddade mot • Huolehdi siitän suojattu kastumiseita, pölyitä ja kosteu-
väta, damm och fukt. deita.
• Se till att barn inte kommer i närheten av hobby- • Pidä lapset loitolla työpajasta ja säilytä laitteet ja työka-
verkstaden och förvara dina maskiner på säker plats. lut turvallisessa paikassa.
• Låt aldrig oerfarna personer arbeta med maskinerna • Älä milloinkaan päästä aloittelijoita yksin tai ilman
utan handledning eller uppsikt. ohjausta laitteiden ja työkalujen pariin.
• Arbeta alltid planmässigt och koncentrerat. • Suorita työt aina suunnitelmallisesti ja keskittyneesti.
• Håll alltid arbetsplatsen i ordning. • Pidä työpaikkasi aina järjestyksessä.
• Använd endast originalreservdelar från wolfcraft®. • Käytä vain alkuperäisiä wolfcraft®-varaosia.

30
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 31

N l
Tips for sikkerheten Instrukcja bezpieczeństwa pracy

• Følg sikkerhetsforskriftene til produsentene av Deres • Proszę bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeńst-
drivmaskine. wa ustalonych przez producenta.
• Dette utstyret må være i henhold til VDE-retnings- • Urządzenia odpowiadają przepisom VDE = Związku
linjene. Utstyr som er produsert etter 1995 må ha et Elektrotechników Niemieckich. Urządzenia wyprodu-
CE-tegn. kowane po roku 1995 muszą posiadać certyfikat CE.
• Stikkkontakten bør generelt trekkes ut: • Obowiązkowo wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci zasi-
– før ombytting av utstyr lającej:
– før ombytting av arbeidsstykker – przed wymianą urządzeń lub narzędzi
– før vedlikeholdsarbeider – przed wymianą obrabianych przedmiotów
– ved ikke-bruk – przed konserwacją lub regulacją
• Kontroller utstyrets og verktøyets funksjonsdyktighet – po zakończeniu pracy.
før arbeidet settes i gang. Det må aldri arbeides med • Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić stan techniczny
ødelagt eller sløvt verktøy. urządzeń i narzędzi. Nigdy nie używać uszkodzonych
• Kontroller alltid før arbeidsstart at utstyret som skal i tępych narzędzi.
brukes er riktig montert (f.eks. skrueforbindelser). • Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić prawidłowość
• Spenn fast delen som skal bearbeides. montażu urządzenia (np. połączenia śrubowe).
• Påse at både De selv og utstyret som skal benyttes står • Zapewnić należyte oparcie obrabianego przedmiotu
støtt. lub jego zamocowanie.
• Overhold dataene på produktet, emballasjen eller • Zapewnić w miejscu pracy należyte i pewne podłoże
i bruksanvisningen hva angår min.-/maks. omdrei- dła siebie i używanych urządzeń.
ningstal og dreieretning for utstyret og verktøyet som • Uwzględniać dane techniczne podające szybkość obro-
skal benyttes. tową oraz kierunek obrotów, zawarte w instrukcjach
• Bruk verktøyet kun i henhold til det opprinnelige obsługi, na opakowaniach lub urządzeniu.
bruksformål. • Używać narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Beskyttelsesinnretninger må aldri fjernes. • Nigdy nie usuwać wyposażenia urządzeń związanego
• Sørg for å bruke tettsittende klær (særlig ermene) og z bezpieczeństwem pracy (np. wszelkiego rodzaju
beskytt håret. osłon).
• Beskytt hørselen ved arbeider som forårsaker stor støy. • Prz pracy nie nosić luźnej odzieży (rękawy), jak również
• Bruk beskyttelsesbriller og en munn-/nesebeskyttelse chronić włosy przed kontaktem z maszyną (np. przez
ved alle arbeider som forårsaker støv, spon, damp nakrycie głowy).
eller gnister. • W przypadku dużego nasilenia dźwięku podczas
• Arbeid aldri mot kroppen. wykonywanych prac, stosować środki ochrony słuchu.
• Grip aldri inn i løpende apparater. • Podczas prac powodujących wytwarzanie kurzu,
• Påse at alle elektriske apparater er beskyttet wiórów, gazów oraz iskier należy zakładać okulary
mot væte, støv og fuktighet. ochronne i maskę chroniącą drogi oddechowe.
• Hold barn unna verktøyet, og oppbevar utstyret og • Uważać by kierunek pracy narzędzia nie mógł być przy-
verktøyet på et sikkert sted. czyną okaleczenia ciała.
• La aldri uerfarne personer arbeide med apparatene og • Proszę nie pracować w kierunku ciała.
verktøyet uten veiledning eller oppsikt. • Nie dotykać pracujących narzędzi.
• Det må alltid arbeides på en målrettet og konsentrert • Chronić urządzenia elektryczne przed działaniem wilgo-
måte. ci i kurzu.
• Hold orden på Deres arbeidsområde. • Uniemożliwić dzieciom kontakt z urządzeniami, nar-
• Bruk kun originale wolfcraft®‚ -reservedeler. zędziami i wyposażeniem Waszego warsztatu.
• Nie pozwalać osobom niedoświadczonym na pracę
urządzeniami i narzędziami bez nadzoru.
• Podczas wykonywania prac należy zachować
pełną koncentrację.
• Miejsce pracy utrzymywać w należytym porządku.
• Używać tylko oryginalne części zamienne firmy
wolfcraft®.

31
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 32

q T
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Emniyet Kuralları

• Λβετε οπωσδ;ποτε υπψιν σας τις οδηγ ες • Torna tezgahınızı kullanırken üretici firmanın
ασφαλε ας του κατασκευαστ του μηχανματος belirlediği emniyet kurallarına mutlaka dikkat ediniz.
• Αυτ τα εργαλε α πρπει να τηρον τις • Bu makinaların VDE-Standartlarına uygun olması
προδιαγαφς VDE.Μηχανματα τους gerekir. 1995 yılından itibaren üretilen makinaların
κατασκευς 1995 πρπεινα χουν το σμα CE. CE-mühürlü olması gerekir.
• Αποσυνδετε το μηχνημα απ την μπρ ζα: • Prensip olarak fişi çekiniz:
- πριν απ το μοντρισμα λλων μηχανημτων - makinaları değiştirmeden önce
 εργαλε ων - işlenen parçaları değiştirmeden önce
- πριν απ εργασ ες συντρησης - bakımdan önce
- κατ την μη χρησιμοπο ησ τους - kullanım dışında
• Ελξτε πριν απ κθε εργασ α την • Çalışmaya başlamadan önce makinaların ve takımların
λειτουργικτητα των μηχανημτων και işlevini kontrol ediniz. Asla bozuk veya körelmiş
εργαλε ων. Μην εργζεστε ποτ με φθαρμνα aletlerle çalışmayınız.
 χαλασμνα εργαλε α. • Çalışmaya başlamadan önce daima kullanılan aletlerin
• Ελξτε πριν απ κθε εργασ α το σωστ doğru monte edilip edilmediğini kontrol ediniz
μοντρισμα των προς χρση μηχανημτων (Örneğin : cıvata bağlantılarını).
(π.χ. σωστ σφ ξιμο βιδ"ν). • İşlenen parçayı sıkıca sabitleyiniz.
• Σταθεροποιστε το προς επεξεργασ α υλικ. • Kullanılan makinaların ve kendinizin düz bir zemin
• Φροντ στε για την σταθερτητα του üzerinde bulunmanıza dikkat ediniz.
μηχανματος. • Makinaları ve aletleri kullanırken, kullanma
• Προσξτε κατ την διρκεια των εργασι"ν την talimatnamesindeki, ürünün veya ambalajın üzerinde-
σταθερτητα των μηχανημτων. ki
• Προσξτε στα προς χρησιμοπο ηση μηχανματα min./max. strok sayısına dikkat ediniz.
και εργαλε α τις ενδε ξεις για το μγιστο/ελχιστο • Takımları sadece kullanım amaçlarına göre kullanınız.
αριθμ εμβολ"ν που αναγρφονται πνω στα • Asla koruyucu düzenleri sökmeyiniz.
προ?ντα, στην συσκευασ α  στις οδηγ ες • İş elbisenizin (özellikle kolların) vücudunuza bitişik
χρσης. olmasına özen gösteriniz ve saçlarınızı koruyunuz.
• Χρησιμοποιε στε τα εργαλε α μνο για το σκοπ • Aşırı gürültülü işlerde kulaklarınızı koruyunuz.
που χουν κατασκευαστε . • Toz, çapak, talaş, duman ve kıvılcım çıkan bütün
• Μην απομακρνετε υπρχοντα μτρα ασφαλε ας işlerde koruyucu gözlük, iş eldiveni ve maske
• Φροντε στε για την κατλληλη ενδυμασ α και kullanınız.
προστατεστε τα μαλλι σας. • Asla hareket halindeki makinalara dokunmayınız.
• Προστατεστε την ακο σας κατ την διρκεια • Bütün elektirikli aletlerin nem, su ve tozdan
θορυβοδ"ν εργασι"ν. korunmasına dikkat ediniz.
• Χρησιμοποιε στε κατ την διρκεια εργασι"ν • Çocukları atelyenizden uzak tutunuz. Aletlerinizi ve
που δημιουργον σκνη,ριν σματα,ατμος takımlarınızı emniyetli yerlerde saklayınız.
 σπινθρες μια μσκα προστασ α, γντια • Acemi kişilerin yanlız başına alet ve takımlarınızla
προστασ ας και μσκα αναπνος. çalışmasına izin vermeyiniz.
• Μην ακουμπτε τα εν λειτουργ α μηχανματα. • Her zaman planlı ve konsentrasyonlu çalışınız.
• Προφυλξτε τα ηλεκτρικ μηχανματα απ • Çalışma sahanızı düzenli tutunuz.
υγρασ α και σκνη. • Sadece orjinal wolfcraft® yedek parçaları kullanınız.
• Κρατστε τα παιδι μακρι απ τον τπο
εργασ ας σας και φυλξτε σε σ γουρο μρος
τα μηχανματα και εργαλε α.
• Μην επιτρπετε σε πειρους να χρησιμοποιον
τα μηχανματα και εργαλε α χωρ ς καθοδγηση
 επ βλεψη.
• Εργζεστε μεθοδικ και συγκεντρωμνα.
• Κρατστε τον χ"ρο εργασ ας σας σε τξη.
• Χρησιμοποιε τε μνον αυθεντικ ανταλλακτικ
wolfcraft ®.

32
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 33

D G
5 Jahre Garantie 5 years Guarantee

wolfcraft ® Garantie wolfcraft ® Guarantee

Liebe Heimwerkerin, lieber Heimwerker, Dear DIY enthusiast,


Sie haben ein hochwertiges wolfcraft ®-Produkt You have purchased a high-quality wolfcraft ®
erworben, das Ihnen viel Freude beim Heimwerken appliance which we know you will enjoy using.
bringen wird. wolfcraft ®-Produkte entsprechen wolfcraft ® appliances are built to high technical
hohem technischem Standard und durchlaufen, standards and undergo intensive development and
bevor sie in den Handel gelangen, intensive testing before leaving the factory. Constant checks
Entwicklungs-und Testphasen. and regular tests during their production ensure a

Während der Serienfertigung sichern ständige high standard of quality.

Kontrollen und regelmäßige Tests den hohen Sound technical developments and reliable quality

Qualitätsstandard. Solide technische Entwicklungen assurance give you the certainty that you have made

und zuverlässige Qualitätskontrollen geben Ihnen the right purchase decision. For this wolfcraft ®

die Sicherheit einer richtigen Kaufentscheidung. product we give you a

Auf das erworbene wolfcraft -Produkt gewähren


®

wir Ihnen five-year guarantee.

5 Jahre Garantie Should your appliance fail during the period of


guarantee due to a material fault, we will replace it

Sollten innerhalb der Garantiezeit Schäden free of charge. The guarantee starts on the date of

auftreten, die auf Materialfehler zurückzuführen purchase. Please ensure that the guarantee card is

sind, leistet wolfcraft unentgeltlich Ersatz.


® filled out in full or keep the bill in a safe place. The

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. validity of this guarantee is subject to the condition

Bitte lassen Sie unbedingt die Garantiekarte that the appliance is used only for DIY work around

vollständig ausfüllen bzw. bewahren Sie the home, that it is handled properly and that only

die Rechnung gut auf. Voraussetzung für die spare parts from wolfcraft® are used. No claims will

Einhaltung dieser Garantiezusage ist die be recognised under guarantee unless the details

ausschließliche Nutzung der erworbenen Geräte im on the guarantee card are complete.

Heimwerkerbereich, eine sachgerechte Bedienung


und die Verwendung von original wolfcraft ®
-Ersatzteilen. Garantieansprüche können nur mit der
vollständig ausgefüllten Garantiekarte geltend
gemacht werden.

33
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 34

F n
5 Années de Garantie 5 Jaar Garantie

wolfcraft ® Garantie wolfcraft ® Garantie

Ami bricoleur, Beste doe-het-zelver,


Vous venez d’acheter un produit wolfcraft® de haute U hebt een hoogwaardig wolfcraft®-produkt gekocht,
qualité qui vous apportera beaucoup de satisfactions waarvan U bij het doe-het-zelven werk veel plezier
lors de vos travaux de bricolage. Les produits zult hebben. wolfcraft®-produkten stemmen met een
wolfcraft® possèdent un haut standard technologi- hoge technische standaard overeen en moeten
que et passent, avant l’expédition aux revendeurs, voordat ze in de handel komen intensieve
par des phases de test et de développement ontwikkelings- en testfasen doormaken. Gedurende
intensifs. Pendant la fabrication en série, des de serieproduktie zorgen voortdurende controles en
contrôles permanents et des tests réguliers assurent regelmatige tests voor een hoge kwaliteitsstandaard.
le maintien du haut standard de qualité. La concepti- Degelijke technische ontwikkelingen en betrouwbare
on technique sérieuse et les contrôles de qualité kwaliteitscontroles geven U de zekerheid voor de
fiables vous garantissent un excellent achat. Pour le juiste koopbeslissing. Voor het gekochte wolfcraft®-
produit wolfcraft® que vous venez d’acheter nous produkt geven wij U
délivrons :

5 jaar garantie
5 années de garantie
Indien binnen de garantietijd storingen optreden
Endéans ces cinq années, le matériel présentant des als gevolg van materiaalfouten, wordt het
défectuosités sera remplacé par wolfcraft®. Le délai beschadigde deel gratis door wolfcraft® vervangen.
de garantie prend cours à la date mentionnée sur la De garantietijd begint op de koopdatum.
facture d’achat. Veuillez faire remplir complètement Laat de garantiekaart in ieder geval geheel invullen
la carte de garantie et conservez soigneusement la of bewaar de rekening. Voorwaarden om de
facture. Cette garantie n’est valable qu’en cas garantietoezegging na te komen zijn, dat het
d’utilisation des machines pour des travaux gekochte apparaat uitsluitend voor doe-het-zelven
domestiques, et le suivi scrupuleux du mode wordt gebruikt, dat het apparaat vakkundig wordt
d’emploi ainsi que l’usage de pièces de rechange bediend en dat uitsluitend originele wolfcraft®
wolfcraft® originales. La revendication de garantie reserveonderdelen worden gebruikt.
doit être accompagnée de la carte de garantie Garantieaanspraken kunnen alleen met een geheel
dûment remplie. ingevulde garantiekaart gedaan worden.

34
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 35

I E
Garanzia di 5 Anni 5 Años de Garantia

wolfcraft ® Garanzia Garantía wolfcraft ®

Egregi utenti, Estimados clientes:


avete acquistato un prodotto wolfcraft® di alta Acaban de adquirir un valioso productowolfcraft®
qualità che non mancherà di soddisfarVi in tutti que les causará mucha satisfacción en el bricolage.
i lavori domestici. I prodotti wolfcraft® vantano Los productos wolfcraft® tienen una alta tecnología

uno standard tecnico molto elevato e vengono estándar y están sometidos a pruebas de desarrollo

sottoposti, prima di entrare in commercio a fasi y fases de control antes de ser lanzados al mercado.

di sviluppo e test intensivi. Controlli continui Los controles y pruebas contínuas durante la

e test regolari, durante la produzione in serie, fabricación en serie, aseguran el alto nivel de calidad

assicurano l'alta qualità standard. Pertanto solidi y les da a Vds. la seguridad de haber tomado la

sviluppi tecnici e controlli di qualità affidabili, decisión correcta al elegir un producto wolfcraft®,

Vi daranno la sicurezza di una scelta d'acquisto para el cual les concedemos una

giusta. Per l'acquisto di prodotti wolfcraft ®

Vi concediamo una Garantía de 5 años

garanzia di 5 anni wolfcraft® suministrará los repuestos gratis, siempre


y cuando sean defectos del material y estén dentro
del periodo de garantía, el cual comienza con la
Qualora entro questi periodi di garanzia dovessero
fecha de la compra. Por este motivo deben
presentarsi guasti dovuti al materiale o a difetti
asegurarse de que su tarjeta de garantía esté
di produzione, la wolfcraft® provvederà alla
debidamente rellenada o bien deben guardar la
sostituzione gratuita. Il periodo di garanzia ha inizio
factura. Condiciones de garantía: Que el equipo se
dalla data di acquisto. Vi preghiamo pertanto
haya usado según instrucciones, única y
di farVi assolutamente compilare debitamente exclusivamente para el bricolage, y sólo les hayan
il tagliando di garanzia e di conservare la fattura. puesto repuestos originales wolfcraft®. Para hacer
Affinchè la garanzia venga riconosciuta, bisogna uso de su derecho de garantía, deben presentar la
tener presente alcune condizioni: tarjeta de garantía debidamente cumplimentada.
usare l'apparecchio acquistato solo a scopi domestici,
usare l'apparecchio adeguatamente, usare esclu-
sivamente pezzi di ricambio originali wolfcraft®.
Richieste di garanzia possono essere riconosciute
solo dietro presentazione del tagliando di garanzia
debitamente compilato.

35
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 36

P K
5 anos de garantia 5 års Garanti

Garantia wolfcraft ® wolfcraft ® Garanti

Querido amador e amadora de bricolage, Kære hobbysnedker,


Adquiriu um produto da wolfcraft® de elevado valor, De har købt et kvalitetsprodukt, som De vil have
que lhe irá proporcionar grande prazer na bricolage meget glæde af ved gør-det-selv-arbejdet.
caseira. Os produtos da wolfcraft® correspondem a wolfcraft®-produkter holder høj teknisk standard og
um nível técnico elevado e passam por fases gennemgår, intensive udviklings- og testfaser før de
intensivas de desenvolvimento e de exame antes de kommer i handelen. Under serieproduktionen sikrer
serem comercializados. den stadige kontrol og de regelmæssige tests den
Durante a produção em série efectuamos controlos høje kvalitetsstandard. Solide tekniske udviklinger og
constantes e testes regulares que asseguram o ele- effektive kvalitetskontroller giver Dem sikkerhed for,
vado nível de qualidade. Desenvolvimentos técnicos at De har købt det rigtige produkt. Vi yder
sólidos e controlos de qualidade competentes confe-
rem-lhe a segurança de ter tomado a decisão 5 års garanti.
de compra acertada.
Ao produto wolfcraft® adquirido conferimos-lhe uma
Opstår der skader inden for dette tidsrum, der kan
føres tilbage til materialet eller forarbejdningsfejl,
garantia de 5 anos ombytter wolfcraft® produktet uden omkostninger
for Dem. Garantiperioden begynder med købsda-
Se surgirem danos dentro do periodo de garantia, toen.Sørg for, at garantikortet er udfyldt korrekt og
que tenham origem em falhas do material, opbevar regningen. Forudsætning for indfrielse
a wolfcraft® concede substituição gratuita. O prazo af dette garantiløfte er, at det købte apparat
da garantia inicia-se com a data de compra. udelukkende benyttes til hobbyarbejder, at det
Mande preencher impreterivelmente o cartão de betjenes forskriftsmæssigt og at der udelukkende
garantia de forma completa e guarde bem a factura. anvendes originale wolfcraft® reservedele.
Condição para manter a confirmação de garantia Garantikrav kan kun gøres gældende, når garantikor-
é a utilização exclusiva dos aparelhos adquiridos tet er komplet udfyldt.
na área de bricolage, uma operação adequada
e a utilização de peças sobresselentes originais
da wolfcraft®. Direitos de garantia só podem ser
validados com um cartão de garantia preenchido
de forma completa.

36
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 37

S f
5 års Garanti 5 vuoden takuu

wolfcraft ® Garanti wolfcraft ®-takuu

Till hobbysnickaren! Hyvä nikkari,


Vi gratulerar till Er nya kvalitetsprodukt från olet valinnut korkealaatuisen wolfcraft®-tuotteen,
wolfcraft som vi hoppas att Ni kommer att ha stor
®
josta Sinulla on varmasti paljon iloa.
nytta av i hobbyarbetet. wolfcraft®-produkter håller wolfcraft®-tuotteet täyttävät tekniikan korkeat
en hög teknisk standard och genomgår intensiva vaatimukset. Ne läpikäyvät ennen markkinoille
utvecklings- och testkontroller innan de kommer tuloaan intensiivisen kehitys- ja testivaiheen.
ut i handeln. Regelbundna kontroller och tester Sarjavalmistuksen aikana jatkuvat tarkastukset ja
garanterar hög kvalitet på standard vid serietillver- säännölliset testit huolehtivat laitteen korkeasta
kning. En solid teknisk utveckling och tillförlitliga laadusta. Vakaa tekninen kehitys ja luotettava laadun
kvalitetskontroller är garantin föt att Ni valt rätt. På tarkkailu antavat Sinulle varmuuden siitä, että olet
denna wolfcraft®-produkt lämnar vi tehnyt oikean valinnan.
wolfcraft® myöntää laitteelle

5 års garanti
5 vuoden takuun
För skador som uppstår under garantitiden och
som beror på materialfel garanterar wolfcraft® Mikäli tänä aikana laitteessa esiintyy materiaalista
kostnadsfri ersättning. Garantin gäller från och med tai valmistuksesta johtuvia vikoja, wolfcraft® korvaa
köpdatumet. Var noga med att fylla i garantisedeln ne maksutta. Takuuaika alkaa ostopäivänä.
ordentligt eller förvara kvittot väl. Garantin förutsät- Huolehdi siitä, että takuukortti on asianmukaisesti
ter att maskinen används endast för hobbyarbete, täytetty ja säilytä se huolellisesti laskun mukana.
att den sköts på sakkunnigt sätt samt attendast Myönnettävän takuun edellytyksenä on, että laitetta
reservdelar från wolfcraft® används. Garantianspråk käytetään ainoastaan kotikäytössä käyttöohjeita
kan endast ställas med fullständigt ifyllt garantisedel. noudattaen ja siinä käytetään vain alkuperäisiä
wolfcraft®-varaosia. Oikeus takuun alaiseen korvauk-
seen on voimassa ainoastaan täydellisesti täytettyä
takuukorttia vastaan.

37
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 38

N l
5 års garanti 5 lat gwarancji

wolfcraft ® Garanti wolfcraft ® gwarancja

Kjære hobbysnekker Droga Majsterkowiczko, drogi Majsterkowiczu.


De har nå fått et høyverdig wolfcraft® produkt, Nabyliście Państwo nasz wysokiej jakości wyrób
som de vil få stor glede av. wolfcraft®, który przyniesie Wam wiele radości i

wolfcraft® produktene er av høy tekniske standard og satysfakcji w majsterkowaniu. Wyrobywolfcraft®

gjennomgår intensive utviklings- og testfaser før de odpowiadają wysokiemu standąrtowi technicznemu

kommer i handelen. i przed wprowadzeniem do sprzedaży podlegają

Under produksjonen sikrer hyppige kontroller og intensywnym badaniom funkcjonalnym

regelmessige tester en høy kvalitetsstandard. i jakościowym. Regularne testy i kontrole podczas


cyklu produkcyjnego zapewniają wysoki poziom
Solid teknisk utvikling og sikker kvalitetskontroll gir
jakości wyrobów. Wysoko wykwalifikowany Ośrodek
sikkerhet for en riktig kjøpsbeslutning.
Doświadczalny i Kontrola Techniczna dają Państwu
På wolfcraft® produktet De har kjopt gir vi
gwarancję zakupu produktu wysokiej jakości.
Na nabyte wyroby wolfcraft® nabywca otrzymuje
5 års garanti.
5 lat gwarancji
Dersom det innenfor garantitiden oppstår skader
som kan føres tillbake til materialfeil, gir wolfcraft®
Jeżeli w okresie tego czasu w zakupionym
gratis erstatning.
przez Państwo wyrobie wystąpią nieprawidłowości,
Garantifristen starter ved kjøpsdatoen. Pass på
których powodem jest wada materiału,
at garantikorter er fullstendig utfylt, og ta også godt
firma wolfcraft® zobowiązuje się do wymiany
vare på fakturaen.
uszkodzonych elementów swojego wyrobu.
Forutsetning for garantioppfyllelsen er at det Rozpoczęciem okresu gwarancji jest data sprzedaży
anskaffede apparatet utelukkende benyttes av wyrobu. W związku z tym prosimy o sprawdzenie
hobbysnekkere, forskriftsmessig betjening og bruk czy karta gwarancyjna została dokładne i należycie
av originale wolfcraft® reservedeler. wypełniona oraz o zachowanie rachunku kupna z
Garantikrav kan bare gjøres gjeldende med full- naniesioną datą sprzedaży. W przypadku nieposiada-
stendig utfylt garantikort. nia dokumentu z potwierdzoną datą sprzedaży,
roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględniane.
Podstawą do uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych
jest używanie zakupionych wyrobów zgodnie z ich
przeznaczeniem, prawidłowa obsługa oraz używanie
tylko oryginalnych części zamiennych wolfcraft®.

38
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 39

q T
5 χρνια εγγηση 5 Yıl Garanti

wolfcraft ® εγγηση wolfcraft ® Garantisi

Αγαπητ πελτισσα, αγαπητ πελτη, Sayın sanatkar,


Αγορσατε να υψηλς ποιτητας προ?ν, evdeki Hobi işlerinizde üzerinde zevkle
που θα σας προσφρει εξαιρετικ çalışacağınız yüksek kaliteli bir wolfcraft®
ικανοπο ηση κατ την εργασ α σας. ürününü seçtiniz.
Τα προ?ντα wolfcraft ® ανταποκρ νονται
Yüksek teknik standartlara uygun olan
σε να υψηλ τεχνικ επ πεδο και πριν
wolfcraft® ürünleri, satışa sunulmadan önce,
βγον στο εμπριο, διανουν εντατικ
sıkı bir geliştirme ve test safhasından
στδια εξλιξης και δοκιμ"ν.
geçiriliyor.
Κατ την διρκεια της μαζικς παραγωγς
Seri üretim sırasındaki daimi kontroller
πραγματοποιονται διαρκε ς λεγχοι και
δοκιμς, "στε να εξασφαλ ζεται η υψηλ ve düzenli aralıklarla yapılan testler yüksek

ποιτητα. kalitenin standartlaşmasını sağlıyor.


Η φεργγυα τεχνικ εξλιξη και οι αξιπιστοι Yoğun teknik gelişmeler ve güvenilir kalite
λεγχοι ποιτητας σας εξασφαλ ζουν την kontrolü size doğru bir alım kararı vermenin
σιγουρι μις σωστς αγορς. güvencesini sağlar.
Σας προσφρουμε για το προ?ν wolfcraft ® Seçtiğiniz wolfcraft® ürünü için size

5 χρνια εγγηση 5 Yıl Garanti

Εν κατ την διρκεια της εγγυητικς veriyoruz. wolfcraft® garanti süresi içerisindeki,
περιδου εμφανιστον ζημις που malzeme hatası yüzünden meydana gelmiş
οφε λονται σε ελαττ"ματα του υλικο,
olan hasarlar için ücretsiz yedek parça sağlar.
η εταιρε α wolfcraft ® σας προσφρει δωρεν
Garanti süresi alım tarihi ile başlar.
ανταλλακτικ.
Lütfen garanti kartını tam anlamıyla doldurtup,
Η διρκεια εγγησης αρχ ζει απο την ημρα
fatura ile birlikte iyi muhafaza ediniz.
αγορς. Παρακαλομε να παραλβετε την
Bu garanti sadece satın alınan ürünlerin evdeki Hobi
κρτα εγγησης ανελλιπ"ς συμπληρωμνη
işlerinde, uygun kullanımında ve orjinal wolfcraft®
και να κρατσετε την απδειξη πληρωμς.
Απαρα τητη προDπθεση για εγγηση εκ yedek parçaları kullanıldığı taktirde geçerlidir.

μρους μας ε ναι η αποκλειστικ Garanti talebi sadece tam anlamıyla doldurulmuş
χρησιμοπο ηση των μηχανημτων garanti kartı bulunduğu sürece kabul edilir.
ερασιτεχνικ, η σωστ χρση και μεταχε ριση
ανταλλακτικ"ν wolfcraft ®.
Η προσφερμενη εγγηση ισχει μνο
εν φρετε μαζ σας την κρτα
εγγησης ανελλιπ"ς συμπληρωμνη.

39
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 40

D Notizen
G Notes
F Notices
n Notities
I Appunti
E Notas
P Notas
K Noter
S Anteckningar
f Muistiinpanoja
N Notiser
l Notatki
q ΣΗΜΕΙΩΕΗ
T Notlar

40
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 41

D Notizen
G Notes
F Notices
n Notities
I Appunti
E Notas
P Notas
K Noter
S Anteckningar
f Muistiinpanoja
N Notiser
l Notatki
q ΣΗΜΕΙΩΕΗ
T Notlar

41
BDAL 4205 15.09.2008 16:16 Uhr Seite 42

D I
wolfcraft® GmbH wolfcraft® srl.
Wolff-Strasse Via San Francesco
D-56746 Kempenich (Centro le Piazze)
Tel.: 00 49 (0) 26 55 510 22066 Mariano Comense (Co)
Fax: 00 49 (0) 26 55 511 80 Tel. 00 39-0 31-7 50 900
customerservice@wolfcraft.com Fax 00 39-0 31-7 50 881
Service-Hotline: 0 180-5 32 94 68 servizioclienti@woi.wolfcraft.com

A S N f K
wolfcraft® GmbH Floo Trading AB
Hauffgasse 3-5 Lilla Floo
A-1110 Wien S-26942 Båstad
Tel. 00 43 (1) 7 48 08 08-0 Tel.: 00 46 (0) 43 17 60 20
Fax 00 43 (1) 7 48 08 08-11 Fax: 00 46 (0) 43 17 56 75
Kundendienst@woaut.wolfcraft.com wolfcraft@flootrading.com
www.flootrading.com
F B
wolfcraft® s.a.r.l. E
Tour de Rosny II wolfcraft® España S.L.
F-93 118 Rosny sous Bois Cedex Unipersonal
Téléphone 00 33 (0) 1 48 12 29 30 Paseo de la Florida, 31 bajo
Téléfax 00 33 (0) 1 48 12 15 40 E-28008 Madrid
customerservicefrance@wolfcraft.com Teléfono 00 34-91 758 91 50
Fax 00 34-91 758 17 45
c Atencioncliente@woe.wolfcraft.com
m&b AG Verkaufssupport
Chollerstraße 3 H
Postfach 301 Audaxtrade Kft.
CH-6301 Zug Ungvár utca 64-66
Tel. 00 41-41-7 41 77 66 HU-1142 Budapest
Fax 00 41-41-7 41 65 20 Tel. 00 36-1-2 51 33 68
mail@verkaufssupport.ch Fax 00 36-1-2 51 33 68
sales@audytrade.hu
G
wolfcraft® Ltd. P
The Granary Aquemofer - Imp. e Exp., Lda.
Walnut Tree Lane Av. Egas Moniz, Pav. B, Ap. 79
Sudbury P-2135 Samora Correia
Suffolk CO10 1BD Tel. 00 351-263-65 92 90
Tel. 00 44 (0) 17 87 88 07 76 Fax 00 351-263-65 92 99
Fax 00 44 (0) 17 87 31 03 67 aquemofer@clix.pt

n h
wolfcraft® Nederland wolfcraft® Middle East Ltd.
De Pinckart 54 P.O. Box 2428 · IL-Jerusalem
NL-5674 CC Nuenen Tel. 9 72-2-6 52 60 24
Tel. 00 31 (0) 40 2 63 11 14 Fax 9 72-2-6 52 95 13
Fax 00 31 (0) 40-2 63 11 15 Handy: 9 72-50-52 06 49
klantinfo@wod.wolfcraft.com womea@netvision.net.il
www.Wolfcraft.co.il
W
ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394
CZ-67181 Znojmo
Tel. 00 420-515-22 01 26
Fax 00 420-515-26 15 25
info@elnas.cz

42
BDAL 4205
15.09.2008
16:16 Uhr
Seite 43

D wolfcraft ® Gerät: K wolfcraft ® apparat: D Reklamationsgrund: K Reklamationsgrund:


G wolfcraft ® equipment: S wolfcraft ® maskin: G Reason for complaint: S Reklamationsskäl:
F Type d’appareil wolfcraft ®: f wolfcraft ® laite: F Objet de la réclamation: f Syy valitukseen:
n wolfcraft ® apparaat: N wolfcraft ® apparat: n Reden voor de reclamatie: N Reklamasjonsgrunn:
I Apparecchio wolfcraft ®: l Wyrób wolfcraft ® I Motivo del reclamo: l Powód reklamacji:
E Equipo wolfcraft ®: q Μηχνημα wolfcraft ®: E Motivo de la reclamación: q Αιτ α παραπνων:
P Aparelhos wolfcraft ® : T wolfcraft ® Alet: P Motivo de reclamação: T Talep sebebi:
Επιφυλασσμαστε για κθε τεχνικ αλλαγ.
wolfcraft® üründe teknik değişiklikler yapabilir.
Reserva-se o direito a modificações técnicas
Sous réserve de modifications techniques

Det tas forbehold om tekniske endringer


Oikeus teknisiin muutoksiin pipädetää
Rätt till tekniska ändringar förbehålles
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Tekniske ændringer forbeholdes

wszelkie zmiany zastrzeżone


Wijzigingen voorbehouden

Salvo modificaciones
Salvo modifiche
Kontrollnummer:

D
G
F
n
I
E
P
K
S
f
N
l
q
T
Seite 44

D Gekauft bei: Kaufdatum: K Købt hos: Købsdato: D Datum, Firmenstempel, Unterschrift S datum/firmastämpel/underskrift
16:16 Uhr

G Purchased from: Date of purchase: S Försäljare: Köpdatum: G Date/ company stamp/ signature f Päivays, toiminimen leima, allekirjoitus
F Magasin : Date de l’achat : f Ostopaikka: Ostopäivä: F Date /cachet de l’entreprise / Signature N Dato, firmastempel, underskrift
n Gekocht bij: Koopdatum: N Kjøpt hos: kjøpsdato: n Datum, firmastempel, handtekening l Data sprzedaży, pieczątka firmowa,
I Acquistato presso: l Nazwa i adres sklepu: data sprzedaży: I Data, timbro del negozio, firma podpis
Data d‘ acquisto: q Αγορστηκε στο: E Fecha, sello de la empresa y firma q Ημερομην α, Σφραγ δα εταιρε ας,
E Establecimiento de compra: Ημερομην α αγορς: P Data, carimbo da firma, assinatura Υπογραφ
15.09.2008

Fecha de compra: T Satın alınan yer: Satın alım tarihi: K Dato, firmastempel, underskrift T Tarih, Firma mühürü, İmza
P Comprado em: Data de compra:
wolfcraft ® GmbH
BDAL 4205

D-56746 Kempenich
Germany
www.wolfcraft.de Teile-Nr.: 116310036 / 10.03