You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 czerwca 2008 r. Nr 96
TREÂå:
Poz.:
USTAWY:

606 — z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o paƒstwowym przedsi´biorstwie u˝ytecz-


noÊci publicznej „Poczta Polska” oraz ustawy — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze . . 5322

607 — z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw . . . . . . . . . . . . . . . . 5323

608 — z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o paƒstwowej kompensacie przys∏ugujàcej


ofiarom niektórych przest´pstw umyÊlnych . . . . . . . . . . . . . . 5325

609 — z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks post´powania cywilnego . . . . 5326

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

610 — z dnia 20 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy
ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5327

611 — z dnia 20 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wa∏brzyskiej specjalnej strefy
ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5328

ROZPORZÑDZENIA:

612 — Ministra Finansów z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie dzia∏aƒ podejmowanych w zwiàzku
z zatrzymaniem wyrobów medycznych, co do których istniejà uzasadnione okolicznoÊci
wskazujàce, ˝e nie spe∏niajà one okreÊlonych dla nich wymagaƒ . . . . . . . 5331

613 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie terytorialnego zakresu dzia∏ania oraz siedzib powiatowych i granicznych leka-
rzy weterynarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5333

614 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujàcych i pierwszych
jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spe∏niaç te podmioty i jednostki
po uzyskaniu zatwierdzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5334

615 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 19 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie


funduszu socjalnego emerytów i rencistów S∏u˝by Wi´ziennej oraz cz∏onków ich rodzin 5335

616 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie


komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz szczegó∏owego trybu i sposobu
przeprowadzania egzaminu konkursowego i notarialnego . . . . . . . . . . 5339

617 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie pomocy
finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5340

618 — Ministra Ârodowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokoÊci
sumy gwarancyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5344

WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:

619 — z dnia 20 maja 2008 r. sygn. akt P 18/07 . . . . . . . . . . . . . . . 5345

620 — z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt SK 25/07 . . . . . . . . . . . . . . 5346

621 — z dnia 27 maja 2008 r. sygn. akt SK 57/06 . . . . . . . . . . . . . . 5347

622 — z dnia 27 maja 2008 r. sygn. akt P 59/07 . . . . . . . . . . . . . . . 5348