You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 20 maja 2008 r. Nr 86
TREÂå:
Poz.:

USTAWY:

521 — z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw . . . 4774
522 — z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjal-
nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4775
523 — z dnia 28 marca 2008 r. zmieniajàca ustaw´ o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz
niektórych innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4776
524 — z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks spó∏ek handlowych . . . . 4777
525 — z dnia 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spó∏ce powsta∏ej w wyniku
transgranicznego po∏àczenia si´ spó∏ek . . . . . . . . . . . . . . . 4782

ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW:

526 — z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zakresu informacji o dzia∏alnoÊci Komisji Weryfika-
cyjnej powo∏anej w zwiàzku z likwidacjà Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, podlegajà-
cych podaniu do publicznej wiadomoÊci . . . . . . . . . . . . . . 4789
527 — z dnia 5 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia Pe∏nomocnika
Rzàdu do Spraw Rzàdowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji
o NieruchomoÊciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4790
528 — z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcej przeci´tne
uposa˝enie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego . . . . . . 4791

ROZPORZÑDZENIA:

529 — Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szcze-
gó∏owych wymagaƒ dotyczàcych gospodarowania numeracjà w publicznych sieciach tele-
fonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4792
530 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Rady do Spraw Muzeów, sposobu powo∏ywania jej cz∏onków oraz
Przewodniczàcego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4793
531 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie korpusów osobowych
i grup osobowych kadry zawodowej Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej . . . . 4794
532 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ w zakresie jakoÊci handlowej oraz metod analiz nie-
których rodzajów mleka zag´szczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spo˝ycia
przez ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4796
533 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zakazu wprowa-
dzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzàcych z Arabskiej
Republiki Egiptu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4798
534 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie wymagaƒ, jakie powinno spe∏niaç Êwiadectwo fitosanitarne wydane przez
w∏aÊciwy organ paƒstwa trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . 4799
535 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie
w sprawie warunków, jakie powinny spe∏niaç niektóre roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty przemieszczane przez stref´ chronionà . . . . . . . . . . . 4800
536 — Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokoÊci op∏at
abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zni˝ek
za ich uiszczanie z góry za okres d∏u˝szy ni˝ jeden miesiàc w 2009 r. . . . . . . 4801