You are on page 1of 5

Xuҩt khҭu gҥo là ngành nghӅ kinh doanh có điӅu kiӋn.

Thương nhân ViӋt Nam thuӝc mӑi thành


phҫn kinh tӃ đӅu có quyӅn kinh doanh xuҩt khҭu gҥo nӃu đưӧc cҩp giҩy chӭng nhұn đӫ điӅu kiӋn
kinh doanh cӫa Bӝ Công thương. Đӗng thӡi, đӇ đҧm bҧo thu nhұp әn đӏnh cho nông dân trӗng lúa,
doanh nghiӋp phҧi đáp ӭng điӅu kiӋn có lò sҩy khô lúa đҥt 14% đӃn 15% và phҧi có tên thương hiӋu
cho sҧn phҭm xuҩt khҭu cӫa mình. Ngoài ra, các doanh nghiӋp kinh doanh xuҩt khҭu gҥo còn phҧi
đáp ӭng các điӅu kiӋn sau đây:
Doanh nghiӋp phҧi có ít nhҩt mӝt kho chuyên dùng chӭa lúa gҥo tӕi thiӇu 5.000 tҩn, có ít nhҩt
mӝt cơ sӣ xay, xát, công suҩt tӕi thiӇu 10 tҩn lúa/giӡ.
Doanh nghiӋp bҳt buӝc phҧi có 50% lưӧng gҥo dӵ trӳ trong kho mӟi đưӧc đăng ký hӧp đӗng
xuҩt khҭu gҥo.
Phҧi đăng ký hӧp đӗng xuҩt khҭu tҥi HiӋp hӝi Lương thӵc ViӋt Nam (VFA). VFA có quyӅn tham
gia ký kӃt các hӧp đӗng tұp trung.
Doanh nghiӋp vi phҥm có thӇ bӏ tҥm ngӯng đăng ký xuҩt khҭu tӯ ba đӃn sáu tháng và bӏ thu
hӗi giҩy chӭng nhұn đӫ điӅu kiӋn kinh doanh xuҩt khҭu gҥo.

@@  
  
1 Gҥo trҳng hҥt dài ViӋt Nam 25% tҩm + Tҩm:25.0% max
+ Đӝ ҭm:14.5% max
+ Hҥt hư: 2.0% max
+ Hҥt vàng:1.5% max
+ Tҥp chҩt:0.5% max
+ Thóc:30 hҥt/kg max
+ Hҥt phҩn:8.0% max
+ Hҥt non:1.5% max
+ Xay xát: Kӻ
2 Gҥo trҳng hҥt dài ViӋt Nam 15% tҩm + Tҩm:15.0% max
+ Đӝ ҭm:14% max
+ Hҥt hư:1.5% max
+ Hҥt vàng:1.25% max
+ Tҥp chҩt:0.2% max
+ Thóc :25 hҥt/kg max
+ Hҥt bҥc phҩn:7.0% max
+ Hҥt non:0.3% max
+ Xay xát: kӻ
3 Gҥo trҳng hҥt dài ViӋt Nam 10% tҩm + Tҩm:10.0% max
+ Đӝ ҭm:14% max
+ Hҥt hư:1.25% max
+ Hҥt vàng:1.00% max
+ Tҥp chҩt:0.2% max
+ Thóc:20 hҥt/kg max
+ Hҥt bҥc phҩn:7.0% max
+ Hҥt non:0.2% max
+ Xay xát kӻ
4 Gҥo trҳng hҥt dài ViӋt Nam 5% tҩm + Tҩm:5.0% max
+ Đӝ ҭm:14% max
+ Hҥt hӓng:1.5% max
+ Hҥt vàng:0.5% max
+ Tҥp chҩt:0.1% max
+ Thóc:15 hҥt/kg max
+ Hҥt bҥc phҩn:6.0% max
+ Hҥt non:0.2% max
+ Xay xát kӻ
Tiêu chuҭn gҥo xuҩt khҭu ViӋt Nam

- Tҩm: 5% 10% 15% 25% max

- Tҥp chҩt: 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% max

- Hҥt phҩn: 6% 7% 7% 8% max

- Đӓ & sӑc đӓ: 2% 2% 5% 7% max

- Hҥt vàng: 0.5% 1% 1.25% 1.5% max

- Hҥthӓng: 1% 1.25% 1.5% 2% max

- Hҥt non: 0.2% 0.2% 0.2% 1.5% max

- Thóc: 15% 20% 25% 30% grains max/kg

- Ҭmđӝ: 14% 14% 14% 14.5% max

$
 

  
ĐӇ hҥt gҥo ViӋt Nam có thӇ cҥnh tranh trên thӏ trưӡng Quӕc tӃ, viӋc chӕng lҥi mҩt hàng là bài toán
chưa có lӡi giҧi. Chúng ta biӃt giá hàng mà thӃ giӟi hӑ mua là giá tҥi đҩt nưӟc hӑ ,thưӡng đưӧc xác đӏnh là tҥi
cҫu cҧng cӫa cҧng dӥ hàng. Có nghĩa là gӗm giá mua gҥo tҥi cҧng xӃp hàng ӣ ViӋt nam, giá vұn tҧi biӇn tӯ ViӋt
Nam đӃn nưӟc hӑ và giá bҧo hiӇm. Khi hàng bӏ mҩt, có nghĩa là giá vұn tҧi sӁ tăng lên,như vұy giá bán hàng tҥi
cҧng ViӋt Nam phҧi giҧm. Hay nói cách khác viӋc mҩt hàng ,đã làm giҧm thӵc thu trong xuҩt khҭu gҥo.

Ai thiӋt hҥi trong viӋc mҩt gҥo trong quá trình vұn chuyӇn ? ³trăm dâu lҥi đә vào đҫu tҵm´ , nhà xuҩt
khҭu đâu có chӏu giҧm phҫn lãi cӫa mình !chính ngưӡi nông dân sӁ gánh đũ tҩt cҧ.

Chúng ta tính trên con sӕ thӵc tӃ tàu H chӣ gҥo tӯ Sài Gon đi Chittagong trong tháng 10/2010 như sau :

Sӕ lưӧng gҥo xӃp tҥi cҧng Sài Gòn : 4665 tҩn gҥo.

NӃu bình thưӡng , chi phí kiӇm đӃm giao nhұn gҥo như sau :

TiӅn kiӇm đӃm tҥi ViӋt Nam : 4665 t x 0,08 USD = 373,2 USD.

TiӅn kiӇm đӃm tҥi Chittagong : 4665 t x 0,16 USD = 746,4 USD.

Tәng cӝng phҧi chi : 1.119,6 USD

Nhưng đӇ bҧo đҧm an toàn cho viӋc giao nhұn hàng, chӫ tàu tә chӭc thӵc hiӋn các công viӋc kiӇm đӃm gҥo vӟi
chu trình đһc biӋt như sau :

- Thuê Cty kiӇm đӃm và giám đӏnh Viêtcontrol thӵc hiӋn cùng lúc 3 đӝng tác : kiӇm đӃm sӕ lưӧng, giám đӏnh
mӟn nưӟc, nêm phong cұp chì hҫm hàng tҥi cҧng xӃp hàng ӣ Sài Gòn vӟi chi
phí : 560,0 USD

- Chӫ tàu thuê thuyӅn viên kiӇm tra viӋc giao và nhұn hàng vӟi chi phí như thuê kiӇm đӃm ӣ hai đҫu
là : 373. 2 USD x 2 = 746,4 USD

-Yêu cҫu hiӋp hӝi Bҧo hiӇm chӑn đơn vӏ nghiêm túc đӇ giao hàng tҥi Chittagong.

Khi đӃn Chittagong viӋc giao hàng tҥi phao vӟi chi phí giá 0.16 USD/tҩn và phí quҧn lý cӫa HiӋp hӝi bҧo hiӇm
Bangladesh 80.0 USD.

4665 t x 0,16 USD + 80 USD = 826,4 USD

-Theo báo cáo cӫa thuyӅn trưӣng tҥi Chittagong viӋc giao hàng đưӧc kiӇm soát rҩt chһt chӁ , nhưng kӃt quҧ vҭn
bӏ mҩt 14,2 tҩn hàng trӏ giá 5.424,4 USD

Bҧo hiӇm yêu cҫu chӫ tàu đӅn 2.000 USD , còn Bҧo hiӇm trã 3.424,4 USD.

Như vұy thӵc chi cӫa chӫ tàu trong kiӇm đӃm và mҩt hàng là :

(560 + 746.4 + 826.4 + 2000 ) USD = 4.132,8 USD

Như vұy do hiӋn tưӧng mҩt hàng mà chi phí tăng lên :

(4.132,8- 1.119.6 )USD = 3.013.2 USD

Tính bình quân mӝt tҩn gҥo , chi phí do mҩt hàng tăng : 3.013,2 USD : 4665 Tҩn = •  @

Đây là chi phí do chӫ tàu trӵc tiӃp trҧ. NӃu tính cҧ chi phí trҧ gián tiӃp qua Bҧo hiӇm là :

(560 + 746.4 + 826.4 +5.424,4) = ! !"#

Vì vұy mӝt tҩn gҥo, cҧ chӫ tàu và Bҧo hiӇm phҧi chi :

7.557,2 USD : 4665 tҩn = $"#

NӃu ViӋt Nam xuҩt 5 triӋu tҩn gao/năm thì tәn thҩt chӫ tàu và Bҧo hiӇm phҧi trã cho sӕ gҥo bӏ mҩt ít nhҩt sӁ
là :

5.000.000 tҩn/năm x 1,62 USD/tҩn = % $•• ••• &

Đây là sӵ thӵc mà chúng ta không thӇ phӫ nhұn. Trong chuyӃn chӣ gҥo này, thuyӅn trưӣng khҷng đӏnh không
thӇ có sӵ ăn cҳp hàng tҥi Chittagong vì các sà lan đӃn nhұn hàng đӅu bӏ kiӇm tra gay gҳt cӫa hӋ thӕng kiӇm đӃm
do tә chӭc Bҧo hiӇm thӵc hiӋn thí điӇm cùng sӵ kiӇm soát cӫa thuyӅn viên. Như vұy khҧ năng mҩt hàng khi
xӃp hàng tҥi cҧng Sài Gòn là hiӋn thӵc. ViӋc giám đӏnh mӟn nưӟc không thӇ phát hiӋn mӭc chênh lӋnh 14,2 tҩn
trong sӕ 4665 tҩn gҥo cӫa cҧ con tàu.Khi thí điӇm mà còn mҩt hàng như trên, nên viӋc mҩt hàng trong thӡi gian
qua chҳc chҳn còn lӟn hơn nhiӅu.

Các trí tuӋ cӫa ViӋt Nam, hҧy cùng nhau nghiên cӭu giҧi pháp chӕng mҩt gҥo đӇ không chӍ giӳ uy tín hҥt gҥo
ViӋt Nam mà còn giúp bà con nông dân tăng thu nhұp thұt sӵ tӯ hҥt gҥo cӫa chính mình.

KS Doãn Mҥnh Dũng

Ä 

1. Ký hӧp đӗng
2. Nhұn L/C: kiӇm tra , chӍnh sӱa
3. Chuҭn bӏ hàng
4. thuê tàu
5. Mӣ tӡ khai
6. XӃp hàng:
- làm viӋc vӟi cҧng đӇ bӕ trí công nhân, c ҭu ..
- Mӡi giám đӏnh
- Mӡi kiӇm dӏch nӃu cҫn
7. XӃp hàng xong, đo m ӟn nưӟc (kӃt hӧp vơi kiӇm đӏnh)
8. Hun trùng (nӃu có)
9. Xác nhұn hàng thӵc xuҩt vӟi HQ
10. Lҩy B/L và fax Shipping Notice
11. Làm chӭng tӯ còn lҥi : CQ, C/W, C/O và các chӭng tӯ khác theo LC
12. Xuҩt trình chӭng tӯ hàng xuҩt
13. Lҩy tiӅn là xong

- Bӝ Thương mҥi, Tә công tác điӅu hành xuҩt khҭu gҥo sӁ có thông báo hư ӟng dүn cө thӇ
tiӃn đӝ xuҩt khҭu gҥo tӯng quý đӃn HiӋp hӝi Lương thӵc ViӋt Nam đӇ HiӋp hӝi hưӟng dүn
các doanh nghi Ӌp xuҩt khҭu chӫ đӝng giao dӏch, ký hӧp đӗng và đăng ký hӧp đӗng theo
khung giá chӍ đҥo cӫa HiӋp hӝi xây dӵng.

-. HiӋp hӝi Lương thӵc ViӋt Nam tiӃp tөc thӵc hiӋn viӋc đăng ký hӧp đӗng xuҩt khҭu gҥo
cho các doanh nghi Ӌp , nhҵm đҧm bҧo tiӃn đӝ phù hӧp vӟi nguӗn lúa gҥo hàng hóa , không
làm biӃn đӝng giá thӏ trưӡng nӝi đӏa, ҧnh hưӣng đӃn hiӋu quҧ kinh doanh cũng như ҧnh
hưӣng đӃn mһt bҵng giá chung.

- Bӝ Thương mҥi, Tә công tác điӅu hành xuҩt khҭu gҥo trӵc tiӃp chӍ đҥo viӋc tұp trung giao
dӏch, ký hӧp đӗng và thӵc hiӋn giao hàng theo ti Ӄn đӝ đã thoҧ thuұn đӕi vӟi các hӧp đӗng
xuҩt khҭu có giá cҧ tӕt, khӕi lưӧng lӟn ӣ các thӏ trưӡng truyӅn thӕng Philippines, Indonesia,
Cuba, Malaysia, Nhұt Bҧn và thӏ trưӡng khác khi thҩy cҫn thiӃt.

-. ViӋc phân công giao hàng theo các h ӧp đӗng tұp trung giao dӏch nêu trên do các thành
viên HiӋp hӝi Lương thӵc ViӋt Nam cùng thӓa thuұn, thӕng nhҩt thӵc hiӋn. Khi cҫn thiӃt,
HiӋp hӝi Lương thӵc ViӋt Nam tham khҧo ý kiӃn Bӝ Thương mҥi, Tә công tác điӅu hành
xuҩt khҭu gҥo đӇ quyӃt đӏnh cө thӇ.

-. Các doanh nghi Ӌp xuҩt khҭu gҥo chӍ cҫn xuҩt trình hӧp đӗng xuҩt khҭu có xác nhұn " đã
đăng ký " cӫa HiӋp hӝi Lương thӵc ViӋt Nam khi làm thӫ tөc xuҩt khҭu tҥi các cơ quan Hҧi
quan cӱa khҭu. Mӑi sӵ thay đәi bә sung nӝi dung hӧp đӗng xuҩt khҭu ( sӕ lưӧng, thӡi hҥn
giao hàng, giá c ҧ, chҩt lưӧng, phương thӭc thanh toán..) nӃu có , cũng cҫn phҧi đưӧc HiӋp
hӝi Lương thӵc ViӋt Nam xác nhұn mӟi có giá trӏ pháp lý khi làm thӫ tөc xuҩt khҭu.

Tәng cөc Hҧi quan chӍ đҥo Hҧi quan đӏa phương kiӇm tra và làm thӫ tөc xuҩt khҭu khi
doanh nghi Ӌp yêu cҫu.