You are on page 1of 6

TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG

Giaùo aùn Tin Hoïc Lôùp 7


Tuaàn 14
Ngaøy soaïn:24/11/2010
Tieát 27
Ngaøy daïy: 26/11/2010

BAØI 5: THAO TAÙC VÔÙI BAÛNG TÍNH

I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc:
 Höôùng daãn cho HS bieát caùch ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät
vaø ñoä cao cuûa haøng.
 Giôùi thieäu cho HS khi naøo thì theâm coät, theâm haøng.
 Bieát caùch xoùa coät, xoùa haøng.
2. Kyõ naêng:
 Reøn luyeän tính caån thaän, bieát laøm thaønh thaïo caùc thao taùc
treân baûng tính.
3.Thaùi ñoä:
 Thaùi ñoä hoïc taäp nghieâm tuùc, nieàm say meâ vaø höùng thuù
khi hoïc moân tin hoïc.
II. Chuaån bò cuûa GV vaø HS:
1. Chuaån bò cuûa GV:
 Giaùo aùn, SGK, trang thieát bò ôû phoøng tin hoïc.
2.Chuaån bò cuûa HS:
 Vôû ghi, SGK, ñoïc baøi tröôùc.
III. Tieán trình daïy hoïc:
1. Ổn ñònh lôùp hoïc.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
 Caâu hoûi 1: Neâu caùch nhaäp vaø söû duïng coâng thöùc treân
trang tính?.
Traû lôøi: Caùc böôùc nhaäp vaø söû duïng coâng thöùc treân trang
tính nhö sau:
− Choïn oâ caàn nhaäp coâng thöùc.
− Goõ daáu =
− Nhaäp coâng thöùc.
− Nhaán Enter hoaëc nhaùy chuoät vaøo treân thanh coâng
thöùc ñeå keát thuùc.
 Caâu hoûi 2: Neâu caùch nhaäp haøm vaøo moät oâ tính?.
Traû lôøi: Caùch nhaäp haøm vaøo moät oâ tính nhö sau:
− Goõ daáu = ôû ñaàu kí töï baét buoäc.
− Goõ teân haøm caàn tính:
+ Haøm tính toång =SUM(a,b,c,…)
+ Haøm tính trung bình coäng =AVERAGE(a,b,c,…)
1
TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG
Giaùo aùn Tin Hoïc Lôùp 7
+ Haøm xaùc ñònh giaù trò lôùn nhaát =MAX(a,b,c,…)
+ Haøm xaùc ñònh giaù trò nhoû nhaát =MIN(a,b,c,…)

3. Baøi môùi:
 Vaøo baøi:
− Caùc tieát tröôùc chuùng ta ñaõ hoïc caùch nhaäp döõ lieäu, nhaäp
haøm vaøo moät oâ tính cuõng nhö caùch nhaäp vaø söû duïng coâng thöùc
treân trang tính. Bình thöôøng khi môû moät trang tính môùi thì ñoä roäng
cuûa coät vaø haøng baèng nhau. Khi nhaäp döõ lieäu hoaëc tính moät haøm
trong oâ tính, coù theå xuaát hieän caùc tröôøng hôïp nhö hình minh hoïa
treân H. 32 (SGK). Vaäy laøm theá naøo khaéc phuïc caùc tröôøng hôïp naøy
ñeå laøm cho trang tính cuûa chuùng ta theâm ñeïp maét vaø thaåm myõ,
hoâm nay chuùng ta seõ cuøng nhau tìm hieåu noäi dung cuûa baøi naøy
nheù.

Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa


Noäi dung
GV HS

Hoaït ñoäng 1: Ñieàu chænh ñoä roäng cuûa coät vaø ñoä cao
cuûa haøng.

1. Ñieàu chænh ñoä roäng


cuûa coät vaø ñoä cao cuûa
- GV cho HS quan - HS quan saùt vaø haøng.
saùt hình vaø neâu neâu nhaän xeùt:
kí töï quaù daøi ñöôïc Döõ lieäu soá quaù
nhaän xeùt cuûa + Daõy kí töï quaù Daõy
hieån thò ôû caùc oâ beân daøi seõ xuaát hieän
baûn thaân veà trang daøi ñöôïc hieån thò phaûi caùc kí hieäu #
Coät quaù
roäng
tính ñoù (Hình 32). ôû caùc oâ beân
phaûi.
+ Coät quaù roäng.
+ Döõ lieäu soá
quaù daøi seõ xuaát
- GV: Ñeå thay ñoåi hieän caùc kí hieäu Hình 32
ñoä roäng cuûa coät #.
ta laøm nhö theá + Doøng quaù heïp. * Ñeå ñieàu chænh ñoä roäng
naøo?. - Cho 1 HS ñöùng coät, haøng ta thöïc hieän caùc
- GV: Vaäy muoán leân traû lôøi caâu böôùc sau:
thay ñoåi ñoä cao hoûi veà coät. + B1: Ñöa con troû chuoät
cuûa haøng thì sao?. vaøo bieân phaûi cuûa teân
- GV toùm taét caùc - Cho 1 HS ñöùng coät hoaëc teân haøng caàn
böôùc thay ñoåi ñoä leân traû lôøi caâu môû roäng.
+ B2: Keùo thaû sang phaûi
2
TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG
Giaùo aùn Tin Hoïc Lôùp 7
roäng coät, độ cao hoûi veà caùch thay hoaëc sang traùi (ñoái vôùi
haøng nhö trong SGK ñoåi ñoä cao cuûa coät), leân hoaëc xuoáng (ñoái
trang 37. haøng. vôùi haøng) ñeå môû roäng
- GV löu yù HS: hoaëc thu heïp theo ñoä roäng
Nhaùy ñuùp chuoät hoaëc ñoä cao theo yù muoán.
treân vaïch phaân
caùch coät hoaëc - Choïn moät vaøi HS
haøng seõ ñieàu thöïc haønh taïi
chænh ñoä roäng maùy cuûa mình
coät, ñoä cao haøng caùc thao taùc vöøa
vöøa khít vôùi döõ hoïc.
lieäu coù trong coät
vaø haøng đó.

Hoaït ñoäng 2:Cheøn theâm hoaëc xoùa cột vaø haøng.

2. Cheøn theâm hoaëc xoùa


coät vaø haøng.
- GV cho HS quan - HS chuù yù quan a. Cheøn theâm coät
saùt Hình 38 (SGK). saùt Hình 38. hoaëc haøng.

- GV: Hai trang tính - HS traû lôøi: Hai


naøy coù ñaëc ñieåm trang tính veà noäi
gì khoâng?. dung thì gioáng nhau
nhöng thöù töï cuûa
caùc haøng thì khaùc
- GV: Muoán cheøn nhau. HÌNH 38
theâm coät hoaëc - HS traû lôøi caùc
haøng ta laøm theá böôùc ôû trang 38, * Muoán cheøn theâm moät
naøo?. 39 (SGK). coät hoaëc moät haøng, ta
- GV toùm taét laïi laøm nhö sau:
caùc thao taùc cheøn - HS chuù yù laéng + B1: Nhaùy choïn moät coät
theâm coät hoaëc nghe vaø ghi vaøo hoaëc moät haøng.
theâm haøng ñoàng vôû. + B2: Môû baûng choïn
thôøi neâu lôïi ích Insert vaø choïn leänh
cuûa vieäc laøm caùc Columns\ Rows. Luùc naøy
thao taùc naøy. moät coät troáng seõ ñöôïc
+ Lôïi ích cuûa - HS leân thöïc hieän cheøn vaøo beân traùi coät
thao taùc naøy thao taùc cheøn ñöôïc choïn vaø moät haøng
nhaèm giuùp chuùng theâm coät vaø troáng seõ ñöôïc cheøn beân
ta tieát kieäm thôøi haøng. treân haøng ñöôïc choïn.
gian vaø laøm trang Coät môùi ñöôïc cheøn
theâm
Haøng
tính theâm phaàn roõ môùi
ñöôïc
raøng, ñeïp maét. cheøn
theâm
3
Choïn caùc coät caàn
xoùa

TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG


Giaùo aùn Tin Hoïc Lôùp 7
* Löu yù: Neáu choïn
tröôùc nhieàu coät
hay nhieàu haøng,
soá coät hoaëc soá
haøng môùi ñöôïc
cheøn theâm seõ
ñuùng baèng soá - HS: Choïn coät
coät hay soá haøng hoaëc haøng muoán HÌNH 40
ñaõ choïn. xoùa vaø choïn
Delete. b. Xoùa coät hoaëc haøng.
- GV: Muoán xoùa - HS theo doõi caùc * Ñeå xoaù thöïc söï caùc
moät coät hoaëc thao taùc cuûa GV coät hoaëc caùc haøng, ta
moät haøng naøo vaø ghi cheùp vaøo laøm nhö sau:
ñoù thì ta laøm nhö vôû. + B1: Choïn caùc coät hoaëc
theá naøo?. - HS chuù yù laéng caùc haøng caàn xoùa.
- GV: Thao taùc vaø nghe GV giaûng baøi. + B2: Môû baûng choïn Edit
giaûi thích cho HS vaø choïn Delete.
hieåu roõ caâu traû
lôøi ñoù ñuùng hay
sai. - HS thöïc haønh
* Löu yù: Khi xoùa treân maùy cuûa
coät hay haøng, caùc mình caùc böôùc
coät beân phaûi vöøa được học.
ñöôïc ñaåy sang
traùi, caùc haøng Choïn caùc coät caànMôû baûng choïn Edit vaø choïn
xoùa Delete
phía döôùi ñöôïc
ñaåy leân treân. HÌNH 41
* Gôïi yù: Coù theå
laøm baèng Menu
leänh hoaëc duøng
chuoät hoaëc duøng
baøn phím.
4.Cuûng coá:
 Cho HS trình baøy lại caùc böôùc vöøa hoïc ñeå naém vöõng kieán
thöùc hôn.
5.Höôùng daãn veà nhaø:
 Xem laïi baøi vaø ñoïc nội dung các phần còn lại để tiết sau học tiếp.
 Laøm baøi taäp 1, 2, 7 saùch baøi taäp trang 42 & 44.
IV. Ruùt kinh nghieäm:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
4
TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG
Giaùo aùn Tin Hoïc Lôùp 7
…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

GVHD
GSTT

VUÕ XUAÂN HUØNG TRAÀN


THÒ KIM PHÖÔNG

5
TRÖÔØNG THCS QUANG TRUNG
Giaùo aùn Tin Hoïc Lôùp 7