You are on page 1of 365

_ts I ick- book-

~1 MEL 0 DIE RNA -, @ SANGOARAFramfor alIt i balladerna ar melodierna valdigt aangbara och lander ofta pa tars slIer sjua pa

de betonade taktdelarna eller pa nagon fargande ton. Tonmaterialet sr i huvudsak hsmtat fran tonartens egna toner.

EXEMPEL pa mycket sangbara melodier:

- Just once (Quincy Jones - "the Dude")

- Smile again (t~anhattan Transfer - "Mecca for

moderns II)

- T hr 0 ugh the fir e (C h a k a K a h n - "I fee I for' you" )

®IKOMPPRYLARI~

Manga melodier, speciellt i refrangerna sr narapa mer en sorts kompfigur an en melodi. Rytmen och tonernas harmoniska funktion ar ofta viktigare an den melodiska aspekten.

EXEMPEL pa r-efranger uppbyggda av "kompfigurer": - All right (Christopher Cross - "Another page")

- Look who's lonely now (Randy Crawford - "Secret combination"."Bill Labounty")

- Trouble in paradise (AI Jarreau - "Jarreau")

- Mornin'(dito)

@ SEKVENSBASERADE

En fras eller ett motiv upprepas (mer eller mindre exakt) i ett annat lage. Hela latar eller refranger kan vara uppbyggda av sekvenser.

EXEMPEL pa refranger som ar sekvensbaserade: - Livin'inside myself (Gino Vannelli - Night-

walker)

- Never gonna let you go ("Sergio Mendes")

( Dionne Warwick - "Friends

in love") , '

- After the love has gone ("Airplay". EW&F - "I am")

(flIrl()di{~l'rl;1 ro r Lu )

@ I I NI 'J - 11(11111 L (ll) I __ I_I!.

l l n k urn l c a dm e l o d i n k u n m a n o['t" ILn n a ron a n n n n

mel a cl i . I) e n k <J n v a r net t s n ,J b b t ri f' f it. ex.

b l a s e t . Isafall f u n q e r a r den n a s t an mer sam en sorts kompfigur. Mycket vanligo ~r ocks~ de l~nga linjer som loper i strakar, bIas, eller bakgrundskaren. Linjerna ror sig mellan harmoniskt viktiga och snygga toner. De arbetar garna kontrapunktiskt gentemot mel odin genom att rora sig at motsatt h~ll eller ligga still dar melodin ror

sig och vice versa.

3

- Just once (Quincy Jones - "The Dude")

- Sec ret com bin a t ion (R andy era \~ for d - " 5 e ere t c.")

4 ) 2 ACKORD)

-Oet vanligaste sattet att beteckna ackord ar den s.k. gitarranalysen (C, G7, Fmaj7, Hm etc). G/F be~yder d~ Gdur med F som baston.

Ett annat skrivsatt som inte ar sa vanligt i Sverige 8r IPOLYTONE"(sorn f.o. har gett namn ate n f ii r s t ii r k a r e ) •

C~ betyder ett C7 med en overlagrad D-durtreklang pa topp. For att skilja det fran det vanliga skrivsattet skiljer man pa rakt och snett brakstreck.

G/F = G-dur med F som baston G

f = F-dur med G-dur som overlagrad treklang.

Eftersom skrivsattet ar tamligen okant i Sverige stammer inte detta med rakt/snett brakstre2k alltid. Vi har dock forsokt att g~ in for det.

Angaende 11-ackordet rader det lite oklarhet

om hur man skall beteckna det. I Sverige menar vi att ett C13 ar samma sak som ett C7add6. Och ett C11 ar ett B~-ackord med C som baston.

I USA ar daremot ett C13 ett B~maj7 med C som baston. Det vi kallar 13 heter C7add6.

Vi har valt att gora pa foljande satt:

BD Ic k a l La r vi for C11

B~maj7/C kallar vi for C11add13 C7add6 kallar vi for C13

TRE ACKORDKATEGORIER

I princip best~r alIa ackord inom slickmusiken av treklanger eller sammansattningar BV treklanger. De tre huvudkategorierna av ackord behandlas pa

f o Lj an d e s a t t .

eD DURACKORD Blir ofta rnaj7,

(ackord forts.)

o MOLLACKORD

F6rekommer n~stan uteslutande med liten 7:a. Slir ofta m9 eIIer m11.

m7-5 fBrekommer oftast i grundform. (Har i huvudsak 2 funktioner. al Frs~tter m7 i en II-V-I. b/"dimfunktion" dvs genomgangsackord vid kromatiska baslinjer och vid modulationer.

600 - --- ,----
~. -6- ~-. --11-- C -G-
Dm7(F/D) Dm9 (~) Dm11(Dm) Ii m 7 - ') ( Fm If)
Dm
~
'-'------. ~ DOMINANTSEPTIMACKORD

Slir v~ldigt ofta 11-ackord.

Overlagras friskt med alika treklanger.

(lrn m un ~:;;irtf'r ~;lick h n r-ru o n i k pi', "SOV flu Li Lln Vlde u n q" kiln de L t. ex. 1 i', til P u f ii 1 jan des ij t t :

Traditionell harmonik

~ Harmonisering av durskalan

I likhet med den mesta vasterlandska musiken bygger den "s 1 i c k a" h arm 0 n ike n pad u r s k a I an. t'l e n jam for t med t.ex. visgenren anvander man 4- och 5-klanger istallet for 3-klanger.

Foljande ackord far vi av C-durskalan:

~

\~\. . "--.-.--

_. '~:--- -::: --- E,- ~-:--:-:: ---

- ------_=e_ 0 - -- 0-

/\m7 Hm7-S

Av dessa bildas sedan II-V-I och langre rundg8ngar som ligger till grund for atskilliga standardlatar. (T.ex. All the things you are, Autumn leaves)

" 1ft hat vi hat itt a k e s " (M i c h a e I He Don a I d) inn e h a I - ler en kadens hamtad fran detta schemat. Laten gar i Rb -xiu r-.

(harmoniken forts.)

@ Harmoniserin'J av durskalan med frammande ackord V~ldigt typiskt fhr stilen ar att melodin ar inom tonarten men att ackorden ar "frammande" eller andra former (fargningar - dur byts mot moll etc.). Typiskt ar ocksA ovjntade kadenser inom tonartens ram.

EXEMPEL:

-Through the fire (Chaka Kahn - "I feel for you")

ij~- ~~~~....., ~~~~~

~~~~~~ --x.

"~~~~~~ ... ~ ~~~ I ~~ I ~t;l I Ebcgq- Tonight

.~ ~~~$J'.

- Graceful (Koinonia -"More than f e e Li n "!' )

- Love is not enough (David Sanborn)

(harmoniken forts.)

o Harrnonisering styrd av lines

Melodin eller motmelodin rcir sig mellan sA f~rgande toner att harmoniken styrs d~rav. Det kan modulera friskt.

EXHIPEL: - Hornin

(AI Jarreau -"Jarreau") r-J-.....

I I I I

I

J

- I I I

-- j.,. \

I

,

,

r,J If r r G 'f

1/; (r Ht-J A H

.

.. ' ..

[ ..... ,'

I

I

I

'~.LLl • 1.1

,

.._ 7 I

@ 11-ackordet

Ben~genheten att stoppa in l1-ackord i tid och otid ~r star. Den grundl~ggande harmoniska skillnaden mellan slick och jazz ar att dar jazzmusikern spelar A9 eller A13 spelar slickmusikern All. l1-ackordet ar oftast nagon sorts mellandominant varvid mediantik brukar uppstA.

I kadenser ken man lAta 11 fcilja pa 11. Detta anvands flitigt av bl.a. Maurice White och George Duke. Det gar till och med att hitta hela latar sam ar uppbyggda av 11-ackord.

(Her am ll-ackordet i kapitlet "kryddor")

(Harmoniken forts.) 9

EXEMPEL pa 11-ackordet:

_ Look what y o u find (George Duke - "Master of

the gam e") rr--: __ ....;. .. :_;;.;o...-..;.... -r.---------,

1i~~~M¢I_£Y=rtt-f?_gl_J~ __ 8tt~g;l§~H

f ~ KOMPPRYLAR}

Rubriken avser den typ av figurer som ligger i gitarr eller synth for det mesta. Den syftar OCkS8 pa blasriff och i viss man korstammor.

Det ar vanligt att keyboarden ligger med klanger (Elpiano/flygel ar alIt sam oftast dubbat) medan gitarren har en kompfigur. Alternativt byter man. Nedan foljer negra vanliga kompfigurer.

® 2- eller 3-klangsfigurer

Den allra vanligaste rundgangen ar T-Tp-Sp-D.

Om vi utgar fran den ser monstret ut som foljer.

I takt 1+2 bestar kompfiguren av Tach D ( I andra takten byts baston). I takt 3+4 bestar figuren av Tach S.

II

!1

I toner uttryckt blir deb
'i wg; I ¥~ Si::E ~ 11
t ~~ I {;
A
.-1 - - _.-o\ -
j * ~ ~ ~ ~+- ~ .(f-
c A.~1- OMl Gil "

Detta monster Finns med smarre variationer i 100- tals latar.

EXEMPEL:

- All right (Cristopher Cross - "Another page")

- Ride like the wind (C Cross - "Navegandoll)

- Mornin'(AI Jarreau - "Jarreau")

Monstret kjnns igen aven i latar dar harmoniken ar lite annorlunda.

(0

(kompfigurer forts) EXEMPEL:

- ~1r Briefcase (Lee Ritenour - "Rit")

~ e I % G a;pc I '4 \J
r'l,--r r' ~-f r' ~f r r-r Trouble in paradise (AI Jarreau "Jarreau")

- You need a hero (Pages)

- Who's right - wh o " s wrong (Kenny Loggins - "Keep

the fir e :' , P age s - "F u t u res t r e e t". Al Jarreau & Randy Crawford "Casino light") - Through the fire (Chaka Kahn - "I feel for you")

® Hammarklaver-"pumpbas"

Snabba ~ttondelar eller sextondelar i diskanten pa pianot pa gammalt rockmaner.

EXEMPEL:

- Hold the line (Toto)

- Cryin' all night (Airplay)

- You oughta know by now (Ray Kennedy)

Lika vanligt ar det att basen har attondelar sam pumpar. Gitarren dubbar ofta.

(£) Entonsprylar/Ri ff

Bl~sarna har ofta genamgaende riff sam ligger i bakgrunden.

EX01PEL:

- Booqie down (AI Jarreau-"Jarreau")

- Roo f gar den (A 1 Jar rea u - " B rea kin g a way")

T.ex. gitarren kan acksa ha ett "entonsriff" EXEHPEL:

- We're in this love together (AI Jarreau -"B.A.")

@ Brutna ackord

Speciellt vanligt i introna. Oftast pa piano. EXEMPEL:

- Smile again (Nanh a t t a n ransfer -"Mecca for moderns")

- You (Earth, wind & fire - "Faces")

- Just once (Quincy Jones - lithe Dude")

i 5 fORM I

formen pa "slick"latarna ar oftast en utvecklad schlagerform. De b6rjar ofta soft och bYJgs undan for undan upp. Att vaxla mellan tonarterna ar populart sa att refr gar i annan tonart an versen

t . ex.

Nedan foljer ett recept pa den optimala slicklaten:

INTRa Brutna ackord i piano. Rundgang pa 4 takter. Den tas i repris ett tonsteg hogre - da med en straklinje till.

VERS 1 Sang. Kompas av piano-elpiano som spelar identiskt och lagger ackorden.

VERS 2 Bastrumma/Bas kommer in pa efterslag.

BRIDGE 1 [v. i annnn tonart. Borjar f.6. med ett 11-ackord. Blasarna spelar vackra lines. Det hela borjar ta fart.

REFR 1 Korstammor. Blaset spelar fills pa de stallen dar sangaren andas. Gitarren har nu antligen hittat sin komppryl.

INTERLUDE Liknar introt. Modulerar med hjalp av minst 4 11ackord i rad pa ett underbart satt till en ny tonart.

VERS 3

Kantslag pa virveln. I takt 4 en annorlunda rundg~ng an i vers 2.

BRIDGE 2 Som Bridge 1 fast den modulerar till tonarten tersen over forra refr.

REFR 2 Ettorna i takt 1,3,5,7 pushas i basbastrumma.

GITARRSOLO

REFR 3

Borjar med en valdsamt hog ton som snabbt dalar. Darpa byggs solot upp och blir forst 2-stammigt - darefter 3-,4- och 9-stammigt.

Solot svettas fram under 18 timmar i en varm studio.

OBS: FAR EJ IMPROVISERAS.

AlIt for att undvika likheter med jazz. Sblot modulerar till tonarten en t~rs

o v an f o r refr 2

Mer kor. Mer vrak i solorosten. Gitarren fy ller i all t efter producentens tycke och smak. Blasarna spelar nu dubbelt sa fort som tidigare.

Hela smeten forsvinner sa i fjarran •••

\ 1 iri KRYDDOR),

0SarskildLl kLldenSE.:i "IN-UT-IN"

Nagot som a n v a n d s flitigt ~ir "in-ut-in"monstret i kadensen sam fbreqar t.ex. versen eller

r e f r a n q e n , "In-ut-in" betyder att man fran den ton8rt man befinner sig i gar en utflykt till nagon annan tonart for att atervanda. Man okar den harmoniska spanningen for ett ogonblick efter det kanda monstret "spanning-avspanning". Detta kan ske i olika hog grad. Ar man i C-dur sa ar ett "besok" i G-dur inte lika "spannande" sam ett b e s o k i F =d u r . F - du r a r mer "Ut "

( e 11 e r " 0 u t") a n G - d u r .

Vi har valt ut nagra t-ypiska "slick"-varianter pa "in-ut-in"-monstret.

• Dominanten foregas av ackordet en halvton eller eventuellt en helton upp.

EX U-1PEL :

- Smile again (Manhattan

(~e~H.mrjq r

Transfer)

ft:f~ ~

~~

"i!rl c .

II

- Trouble in paradise (AI Jarreau)

~ tnJ r IRB ~i'

• Dito - fast fler ackord a r u t an f o r t o n a r t e n ,

EXEHPEL:

- You (Earth, wind & fire)

,l,~\ H.':'r ..." jFA ",J~1 PI! _ . rq

fiifr t1lJ Dlp-. ~====t

• Dominanten ersi=itts av ackordet en helton under Tonikan.

EXEMPEL:

- Lost in the hurrah (Marc Jordan - "Blue desert")

2J

g

(kryddor forts.)

17

Dominanten fbreg~s av ackordet en halvton bver II i tonarten.

[

EXEMPEL:

- You (Earth,wind & fire)

~ jI 7" B r; [¥"rA;:-iij-___'f¥~~~~:~~ll

[

I

Rundgangar som ar varianter pa de tidigare EXEMPEL:

- Reach out (George Duke)

F-dur: C111Am7 Dm7 G11 G I C11

- We're in this love together (AI Jarreau)

- Who' sri 9 h t - who' s w ron 9 (l'__§_g_~~_--l K L 099 ins)

'(\ ~ Jr', ~ ~ +_ _Ir'_L ~ _.._r-
IV· '. , I f ~
• . ~1iO_) R,C;HT \lt1JOS 'l'~ON' UAi(N l...ov£. ; s '-~IVE -
',-.6 , ~ " , ..,.. ~~. tIf- 1.1 _L_
/'
rtir Ar- F;:;- ~ '""B ~Ay ~~-~ Y
( 2_...."
-:
-- .
- __ z---- • L _l ,
;::::,
r , 'o.&U '
( ® Orgelpunkt

Ett vanligt stildrag speciellt pa versarna. Orgelpunkt betyder att basen ligger kvar pa en och samma ton medan harmonierna andras ovanfbr. Orgelpunkten kan antingen vara ihopbundna helnoter eller aterkommande rytmiska markeringar.

EXEMPEL;

- Without you (Bill Champlin)

~ -

~JP tJ un ~¥rIDn_n)Jnq

1 I U.N "0 LoNC-£'R lAKE ,1' I'M FI>JOf"i II HARo ,0 t'>C

How AM \ 60N'''" .sHAKIc ,i I CAtl'r rr.u, Mr,,<»:r WHA, ,090

:.. I'''~ Gc-J"A hi''',", ,.-r:' ,M/WE II ",\.'>.0£ IT 8E~odO \.JtTHoUi 'fotJ

.' E:'"" ~"" '"'"~l;E: : "~:~~~' :~ '" <_Of> D.,r

H (b2<-)(~ F- - t t -_; r j 7-, 7{ r ffi'1~tf1

I~

- Whatever we imagine (James Ingram)

- 1ft hat's w hat itt a k e s (tv! i c h a e I tk Don a I d )

- Funky bumpkins (Koinonia)

c "instrumenterin "

- Att lata flygel Elpi<Jno spel<J samma sak har redan tidiqare n~mnts. Det gar en fyllig klang med bra attack. Ofta - speciellt pa senare ar har man alltmer bytt ut det ena eller b~gge

mot synthar med liknande sound. Cenom midikoppling kan man ju spela bada samtidigt p~ ett keyboard.

- Bas/Bastrumma foljs s~ gott som alltid ~t och markerar samma synkoper och accenter. Ibland dubbar man basen med sYnthbas.

- Nar basen har en harmonisk linje eller ett

riff som ~terkommer ar det vanligt att gitarren dubbar en oktav upp. Sana har figurer ar ofta med som ett sorts svar till melodins "fr~ga". Dvs. Sangen sjunger ett kort motiv - Bas/gitarr harmar eller kontrar.

- BI~sriff/fills ligger nastan uteslutande i "h~len". Alltsa dar sangen gor uppehall. Dessa riff ar sallan nagra vackra melodier utan har mer en rytmisk funktion. (De vackra melodierna kallas lines).

- 2- eller 3-stammiga gitarrsolon, intron och fills ar kanske det allra mest typiska for

den "slicka" genren. Det ar sallan nagra l~nga solon med snabba rakor utan ofta bara 4 takter l~nga och coola. Vanligt ar ocksa att solona

i princip ar melodin pa refr eller vers med smarre variationer (garna i en annffi tonart).

- Percussion ar en viktig krydda. En triangel t.ex. ger en v a l d i o lyster iH soundet. En cabassa kan oka svanget ~tskilligt. bverhuvud taget ar olika percussioninslag bra for variationen.

- Man jobbar mycket med att variera instrumentationen, soundet, tonarten, harmonierna mellan de olika delarna.

SKIVLISTA

(STORA BOKSTAVER - SUPERSLICKT

sma bokstaver - slickt)

Artist/grupp - titel (producent - skivnr - utg.ar) A

AIRPLAY - AIRPLAY (J Graydon-D Foster - RVP 6456 - 1980) Allen, Peter - Bi-Coastal (D Foster - SP 4825 - 1980)

- Not the boy next door (R Landis - Arista 205 198 - 1983)

Alessi - Driftin'(Louis Shelton - AMLH 64713 - 1978) - Long time friends (C Cross-Michael Ostin - QW K 56 999 - 1982)

America - Perspective (McCauley/lito/Burgess - 064 24 0216 1

- 1984)

ANKA, PAUL - Walk a fine line (D Diante - CBS 25259 - 1983) Attitudes - Good news (Jay Lewis - DH 3021 - 1977)

AUSTIN, PATTI - Every home should have one (Quinsy Jones - QWK 5693 - 1981)

- PATTI AUSTIN (Q Jones m fl - 923 974-1 - 1984)

- GETTING AWAY WITH MURDER (dito -

925 276-1 - 1985)

Average white band - Shine (D Foster - AL 9523 - 1980)

B

BaIley, Philip - Continuation

- The wonders of his love (PB - 92 3744 1-1984)

- Chinese wall (P Collins - CBS 26161 - 1984)

Benson, George - Livin inside your love (T LiPuma

2BSK 3277 - 1979)

- In your eyes (A Mardin - 92 3744 1 - 1983)

- 20/20 (R Titelman - 925 178-1 - 1985)

- Give me the night (Q Jones - HS 3453 -1980)

- Weekend in LA (T LiPuma - WB 3139 (1978)

Berger, Michel - Dreams in stone (MB-Philippe Rault -

WEA K 99228 - 1982)

Brecker Brothers - Detente (G Duke - AB 4272 - 1980)

Bright orange - Bright Orange (L Wellander - KS 80036 - 1983) Broom, Bobby - Clean sweap (Dave Grusin/Larry Rosin -

Arista eRP 5504 - 1981)

Brown, Sheree - the Music (ST - 122 29 - 1978)

Bryson, Peabo - Take no prisoners (A Mardin+T LiPuma - \'IB 960427-1 - 1985)

C

Carlton, Larry - Larry Carlton (LC -_BSK 3221 -.1978)

- Mr J35.Live in Japan (LC - WB 56721 - 1979)

- Strikes twice (LC - BSK 3380 - 1980)

- Sleepwalk (LC (LC - WBK 56974 - 1982)

- Friends (LC - WEA 92 3834 1 - 1983)

Casiopea - Casoipea (ALR 6017 - 1980) - Mint Jam (ALR 2002 - 1982)

- Brush stroke

"

SKIVLISTA(Rlad 2)

Casiopea - Jive jive (ALR 28052 - 1983) - Thunder live (ALR 6037)

- Make up city (ALR 28007 - 1980)

- Eyes of mind (ALR 28016)

- cross point (ALR28029 - 1981)

- Photographs (ALR 28049 - 1983)

- 4 x 4 (ALR 28045)

- the sou n d 0 f 9 rap t-ry'( sam 1- L P ) ( A L R 28055)

Champaign - Modern heart (C-George Massenburg CBS 25018-1983) CHICAGO - XVI (0 Foster - WEA K 99235 - 1982)

- XVII (0 foster- WEA 925 060-1 - 1984)

CHAMPLIN, BILL - Single (D Foster FULL MOON JE35367 - 1978) - Runaway (D Foster - ELEKTRA 5E-563 - 1981) CRAWFORD, RANDY - Secret combination (T LiPuma -

WEA - BSK 3541 - 1981)

- Windsong (T LiPuma - WB K 57011 - 1982)

- Nightline (T Lipuma - WEA 92-3976-1 - 1983)

CROSS, CHRISTOPHER - Navegando (M O'Martian - LWB 5447-1981) - Another page (MO - WEA 923757-1 - 1983)

- Every turn of the world (MO - WEA 925

WEA 925 341-1 - 1985)

Crouch, Andrae - I'll be thinkin' of y~u (Bill MaxwellLS-7052 - 1979)

- Don't give up(BM - WB K 56949 - 1981) Casino light (saml.LP A Jarreau, R Crawford, Yellowjackets D Sanborn m.flo) (T LiPuma-WB 92.3718-1 - 1982)

D

DaCosta, Paulinho - Happy people (PO - 2312 102 -1979) - Sunrise ( PO - 2312 143 - 1984) DeBarge - Rhythm of the night (J Graydon·-DeBarge - ZL72340 - 1983)

Diggs, David - Realworld (Bob Edmondson - PA 8037 - 1983 Doobie Brothers - Takin it to the streets (Ted Templeman -

BS 2899 - 1976)

- Livin on the faultline (TT - KBS 3045-1977)

- Minute by minute ( TT - BSK 3193 - 1978)

- Farewell tour (2LP"live")(TT-WEA 923772-1

1983)

DUKE, GEORGE - Follow the rainbow (GO - EPC 8336 - 1979) - Dream on (GO - EPC 85215 - 1982)

- Guardian of the light (GD - EPC 25262 - 1983)

- Rendezvous (GO - EPC 26059 - 1984)

- Thief in the night (GO 960 398-1 - 1985)

Delta - Delta (M McDonald - WB 252 561-1 - 1985) Dakota - Runaway (Danny Seraphine - MCA 5502 - 1984)

E

Eagles - Hotel California (Bill Scymczyk - AS 7E 1084-1976) - Eagles live (BS - AS 62 032 - 1980)

Earth,wind & fire - That's the way of the world (Sig ShoreCBS 32054 - 1975)

- Spirit (Maurice White & Charles Stepn~ CBS B1451 - 1976)

SKIVLISTA(Blad 3)

(;.

Earth,wind & fire - All'n'~ll (M White - CBS 32266 - 1977) - I am (MW - CBS 86084 - 1979)

- Faces(2Lp) (MW - CBS 88498 - 1980)

- Raise (MW - CBS 37548 - 1981)

- Powerlight (MW - CBS 25120 - 1982)

- Electric universe (MW - CBS 25775 - 1983)

Easton, Shena - A private heaven (G Mathison - 064-24 0229-1 1984)

- Best kept secret (GM+J Graydon EMI 1077951 - 1983)

Edwards, Dennis - Don't look an) further (Dennis Lambert - r: () H D Y I L 7 2 1 4 fl - 1!) R 4 )

Eye toe y e - Lye toe y e (C; a ry Kat z - WAn 5 (J 9 4 () - 1!) II 2 )

- Shakespeare stole my baby (GK - WEA 23919-1 1983)

F

FORD, ROBBEN - Schizophonic (Kris Huston -MCF 3028 - 1976) - The inside story (Steve Cropper - ELEKTRA P-10625E - 1979)

- Love's a heartache (Kazu Matsui - 28MM-0253 1984)

Witherspoon, Jimmy - Live JW & Robben Ford (Mike Verner - LArecords GG 58003 - 1977)

FAG EN, DON A L 0 - The n i 9 h t fl Y (G a ry Kat z - WE A 9 2 - 3 6 9 6 - 1 1982)

Ferguson, Jay - White noise (Michael Verdick+JF - CAPITOL 064-400 077 - 1982)

Ford, Dwayne - Needless freaking (0 Foster mfl - EPIC 85897 - 1982)

FOSTER, DAVID - The best of me (DF+Taka Nanri - SOUND DESIGN 1342-9 - 1983)

FRANKS, MICHAEL - The art of tea(T LiPuma WEA REP 54048X 1975)

Burchfield nines (WB 56479 - TL - 1978) - One bad habit (WB 56814 - TL+A Fischer

1980)

- With crossfire(live) (MF WB-56922 - 1980)

- Objects of desire (WBK 56973 Michael

Colina+Ray Bardani- 1982)

- Passionfruit (Rob Mounse - WEA 92-39621 1983)

- Skin dive (RM - WEA 925275-1 - 1985) Friendship - Friendship (Lee Ritenour+Don Grusin- ELEKTRA 6E-241 - 1979)

- Friendship/L Ritenour Front, the - the Front (RMLP 018 (1985)

Franklin, Aretha - Love all the hurt away (A Mardin - AL 9552 - 1981)

" SKIVLISTA (BInd 4) G

Gronenthal, Max - Whistling in the dark (Michael James Jackson - CHR 1231 - 1979)

GRUSKA, JAY - Which one of us is me (JG - WEA 923923-1 - 1984)

H

Hall, Lani - Blush (Allee Willis - AMLH 64 829 - 1980) Henderson, Finis - Finis (AI McKay - Bellaphon 260-15-058

1983 Holliday,Jennifer -

- Say you love me (T LiPuma, M Jacksonmfl SCBS 26564 - 1985)

Hyde, Paul & the Payolas - Here's the world for 1a CD Foster - A&M 395 025-1 - 1985)

Hall & Oates - Along the red ledge CD Foster - INTS 5258 1978)

I

I-ten - Taking a cold look (Keith Olsen+Steve Lukather CBS 25637 - 1983)

INGRAt'l, JAMES - It's your night (Quincy Jones - WEA 923970-1 - 1983)

J

Jackson, Michael - Off the wall (Quincy Jones - EPIC 83468 - 1979)

- Thriller (QJ -EPIC 85930 - 1982) Jacksons - Destiny(EPIC 83200 - 1978)

JARREAU, AL - Glow (T LiPuma - REP 54 073 - 1976)

- This time (J Graydon - WB 56 804 - 1980)

Breakin'away(JG WB 56917 - 1981)

- Jarreau (JG- WB 25 0070-1 - 1983)

- High crime (JG - WB 250 807-1 - 1984)

- In London(live) (T LiPuma - WB 252 369-1-1985)

JONES, QUINCY - Mellow madness ( A&M SP-4526 - 1973) - I heard that (A&M SP 3705 - 1973-76)

- Sounds •. and stuff like that (A&M SP4685

1978)

- The Dude (A&M AMLH 63721 - 1981)

JORDAN, MARC - Mannequin (Gary Katz - WEA BSK 3143 - 1978)

- B I u e Des e r t (J ay G r a)' don - WE A P - 1 0774 W - 1 979 )

- Hole in the wall (MJ+Don Murry - SOUNDDESIGN

1342-fl - 19f13)

SKIVlISTA (81ad 5)

IJ

K ~~.

Kennedy, Ray - Ray Kennedy (0 Foster - CBS 25AP 1884 - 1~80) KGB - Motion (n Kennedy:sanq)(Kenny Kerner+Riche Wise

t1 C A 2221 - 1'976)

Khan, Chaka - Chaka (A Mardin - WEA BSK 3245 - 1978) - Naught~(AM - WB 3385 - 1980)

What cha'gonna do for me (AM - WB 56888 - 1981) - Chaka Khan (AM - (AM - WB 923729-1 - 1982)

- I fee I for ~o u (A M, 0 F 0 s t e r , R Tit elm a n m f 1

WB 925162-1 - 1984)

KIPNER, STEVE - Steve Kipner (J Graydon - [lEKKTRA 6E-202 1979)

Koinonia - More than a feelin'(Bill Schnee - RMlP 009 - 1983) - Celebration (Bird 156 - 1984)

l

laBounty, Bill - Bill Labounty (R Titelman - WB K 56988 -1982) lARSEN-FELTEN BANO - Larsen-Feiten band (T LiPuma - BSK 3468

1980)

Full Moon/Featuring larsen/Feiten ( WB K 56933 - 1982) larson, Nicolette - Radioland (T Templeman - BSK 3502 - 1980) Lava - Crusin (L - PGR 2382 120 - 1981)

- Prime time (L - PGR 2382 134 - 1982)

- Fire (L - PGR 821 631-1 - 1984)

Loggins, Kenny - Celebrate me home (P Ramone+B James -

CBS 81882 - 1977)

- Nightwatch (B James - CBS 35387 - 1978)

- Keep the.. fire (Tom Dowd - CBS 83869 - 1979)

- Alive (CBS - 88500 - 1980)

- High adventure (Kl+Bruce Botnick - CBS 05932

1982)

- Vox humana (KL - CBS 26221 - 1985) Lorber, Jeff fusion - Galaxian (JL+Rik Pekkonen - AL 9545 1981 )

lorber, Jeff- It's a fact (JL - Al 9583 - 1982)

- In the heat of the night (JL-ARI 90100 - 1984)

M

Madagaskar - Spirit of the street (John Barnes -AL 9565-1981) M cOO N A L 0, - 1ft h a t's w hat itt a k e s (T T e m p l e man + Len ~ War a n k e r -

(HIC.I-\AEL.) WB K 57018 - 1982)

- No lookin'back (MM+TT- 'WB 925291-1 - 1985) Manhattan Transfer - Extensions (J Grajdon - ATl 50674 - - Mecca for moderns (ATl 50789 - JG

- Bodies and souls (Richard Rudolph

ATl 78-0104-1 - 1983)

tvl a t his, J 0 h n ny - Asp e cia 1 par t 0 f m e (D e n ny D ian t e - CBS 25475 - 1984)

1,)79) 1'Jfl1)

MAXUS - Maxus (M O'Martian - WEA P-11141 - 1981) Mendez, Sergio _ Sergio Mendez (SM - AMLH 64937 - 1983)

~ SKIVLISTA (Blad 6)

Miller, Marcus - Suddenly (MM+M Colina+R Bardani - WEA 92-3806-1 - 1983)

- Marcus Miller (MM+RB - WEA 925 074-1 - 1984) Mathison, Greg,project - Baked potato super live (CBS

25AP 2315 - 1982)

N

Newton, Juice - Can't wait all night (Richard Landis - RCA PL84995 - 1984)

- Dirty looks (RL - 064-712294 - 1983) NIELSEN-PEARSON - Nielsen-Pearson (R Landis - CAP ST12101 1980)

- Nielsen-Pearson band (EPIC 34984 - 1978)

- Blind luck (Bill Schnee - EMI ST-12176-

1983)

Night - Night (Richard Perry - PLA P2 - 1979)

o

O'Martian, Michael - White horse (MO - MYRA 1048 - 1974) - Adam again (MO - MYR 1058 - 1977)

- Seasons of the soul (MO - MYR1073-1979)

- The Builder (MO - MSB-6636 - 1980)

P

PAGES - Pages (Bobby Colomby - JE 35459(CBS) - 1978) - Future street (BC - EPIC 83816 - 1979)

- Pages (J Graydon - CAP 1A 062-86350 - 1981)

MR Mister - I wear the face (Peter McIan - RCA PL84864 -1984) - Welcome to the real world (MM+Paul DeVilliers - RCA PL89647 - 1985)

Pervy, Steve - Street talk (SP CBS 25967 - 1984) Phillinganes, Greg - Significant gains (PLANET P17 - 1981)

- Pulse (Richard Perry - PLA FL84698-1984) Preston, Billy - Pressin'on (BP+R Benetar+G Senogles - Bellaphon 260-15-041 - 1982)

SKIVLI5TA (Blad 7)

R ZI

Rhythm Heritage - Disco fied (Steve Aarri+M O'Martian - ABCD-934 - 1976)

- Sky's the limit (SB+MO - ABC-1037 -1978)

- Last night on earth (SB+MO - ABC987-1977)

Rite on time - Rite on time (Rot - PHILIPS 812045-1 - 1qAl) Ritenour, Lee - Captain fingers (Skip Drinkwater - EPIC 34426 - 1977)

- The captain's fingers (LR+Dave Grusin - ELK 52 094 - 1978)

- Feel the night (ELEKTRA 6E 192 - 1979)

- Rit (Harvey Mason-D Foster-LR - ELK 52273-

1981 )

- Rit 2 (H Mason-LR - ELK 960186-1 - 1902)

- Banded together (G Mathison-Trevor Veitch-

LR - ELK 960 358-1 - 1984)

ROBERTS, DAVID - All dressed up (G Mathieson - ELK K 92011- 1982)

Richie, Lionel - Can't slow down(LR+James Anthony CarmichaelMOTOWN ZL 72020 - 1983)

Ruff, Michael - Once in a lifetime (T LiPuma - WEA 925 159-1 1984)

Ross, Diana - Why do fools fall in love (DR - RCA AFL 1- 4153 - 1981)

- Ross (G Katz/DR/Ray Parker Jr - EMI 1C 064- 1983)

RUFUS - Party til you're broke (R+John Stronach - MCA-5159- 1981 )

RUFUS & CHAKA KAHN - Camouflage (MCA 5502 - 1981) - Stompin at the Savoy(live) - (R Titelman - MCA 92 3679-1 - 1983)

Russell, Brenda - Brenda Russell (Andr~ Fischer - A&MSP3174 1979)

- Two eyes (T LiPuma - WB 923839-1 - 1983)

S

Seawind - Light the light (T LiPuma - HORIZON SP-3173 - 1979) - Seawind (G Duke - AMLH 64824 - 1980)

- Seawind (H Mason - CTI 5002 - 1976)

Bob & Pauline Wilson - B & P Wilson (BW - MYR 1102 - 1981) SCAGGS, BOZ - Slow dancer (Johnny Bristol - CBS 32760-1974) - Down two then left (Joe Wissert - CBS 86028 -

1977)

- Silk degrees (JW - CBS 81193 - 1976)

- Middle man (Bill Schnee - CBS 86094 - 1980)

- Urban cowbo~ (B Schnee/D Foster - 1980)

SENDER (Ross Vannelli mfl) - Exiled on earth - KKLI -0547- 1984)

Sanborn, David - As we speak (WB K 56975 -1982) Sembello~ Michael - Bossa nova hotel (Phil Ramone - WB 92-3920-1 - 1983)

SCOTT, TOM - Blow j: out (TS+Hank Cicala - EPIC 34966 -

1977)

- Apple juice (TS+HC - CBS 37419 - 1981)

- Desire (Jeffrey Weber - MUS K 52 411 - 1982)

- Target (WB 78-0106-1 - TS - 1983)

U SKIVLISTA (Blad 8)

Seals, Dan - Harbinger (Kyle Lehning - SD 19336 - 1982) Snow, Tom - Hungry nights (Dean Parks - ARISTA AL9600 - 1982) Steely Dan - Can't buy a thrill (Gar)! Katz MCA 37040 - 1972)

- Countdown to ecstasy. (GK - MCA 37041 - 1973)

- Pretzel logic (GK - MCA 37042 - 1974)

- Katy lied (GK - MCA 37043 - 1975)

- the Roy~l scam (GK - AB 931 - 1976)

- Aja (GK - MCA AA 1006 - 1977)

- Gaucho (GK - MCA 6102 - 1980)

Sons of Champlin - the Sons (CAPITOL SM-332)

- LODsen up naturally (2LP - CAP SWBB-200)

- Loving is why (Christopher Bond -

Ariola Am. ST 50017 - 1977)

Sorrenti, Alan - LA NY (J Graydon mfl - SLP3055 - 1979)

- Non 50 che darei (G Mathieson - SLP 3065 1980)

STALLONE, FRANK - Frank Stallone (FS+Vince Dicola - 821 237-1 1984)

Summer, Donna - Donna Summer (0 Jones - WEA K 99163 - 1982) - She works hard for the monei (M O'Martian - LPR 19080 - 1983)

- Cats without claws (MO - WEA 250 806-1 -1984) Simmons, Patrick - Arcade (John Ryan - ELEKTRA 96-0225-1 1983)

St. Elmo's fire(filmmusik) (D Foster - Atlantic 781261-1 1985)

T

Taff, Russ - Walls of glass (Bill Schnee - MYR 1121 - 1983) - Medals (RT+Jack Joseph Puig - MYR 1173 - 1985) TOTO - Toto (T - CBS 32165 - 1978)

- H yd r a (T + Tom K n a x - CBS 8 3 900 - 1 97 9 )

Turn back (T+Geoff Workman - CBS 84609 - 1981) IV (T - CBS 85529 - 1982)

Isolation (T - CBS 86305 - 1984)

VW

WAGNER, JACK - All i need (Glen Ballard/Clif Magness - QWEST 925 089-1 - 1984)

- Lighting up the night (GB/CM Q 925318-1 - 1985) VANNELLI, GINO - Crazy life (H Albert - A&M SP3139 - 1973)

- Powerful people (G & Joe V - A&M AMLS 63630

1974) 1977)

A pauper in paradise (G&JV

A&M AMLH 64664

- the Gist of the Gemini (G&JV - A&M AMNP 103 - 1976)

- Brother to brother (G&J&Ross V - AMLH 64722

1978)

- Nightwalker (G&J&R V - AL 9539 - 1981)

- Black cars (G&J&R V - PGR 825 108-1 - 1984)

SKIVLISTA (Glad 9)

Watanabe, Sadau - Maisha (SW - WB 252 914-1 - 1985) 23 WATTS, ERNIE - Chariots on fire (q Jones - qw K 56 982-

1982)

- Musician (EW+Don Grusin - WB 925 283-1 - 1985) .: W a ylb i 11, Fee - Rea d rrry ( 1 ips (D F 0 s t e r - 24 0 2 5 1 1 - 1 9 8 4 )

Webb, Jimm~, - Angel heart (Matthew McCauley- Fred Mollin -

F C 37695 - 1982)

Wells, Cory - Touch me (David Anderlee - A&M SP-4673 - 1978) Williams, Deniece - Let's hear it for the boy (DW+G Duke

" CBS 26010 - 1984)

When love comes calling (D Foster 1979) Wilson, Carl (Beach ba~s)- Carl Wilson (Jeff Baxter -

CRB 25225 - 1982)

Wood~, Steve - Take me to your heaven (Jack White - 204 235-320 - 1981)

Wolfer, Bill - Wolf (BW - WEA 960187-1 - 1982)

Wonder, Stevie - Music of m~ mind (SW - STMA 8002 - 1972) - Talking book (SW - TAMLA T319l - 1972)

- Fulfillingness'first flight (SW - T 332

1974)

- Innervisions (SW - STMA 8011 - 1973)

- Songs in the key of life (SW - MOTOWN

2-48001/2 - 1976)

- Hotter than j u I y ;(SW - MOTOWN 062-64121 1980)

- The woman in red (SW - MOTOWN Zl72285

1984)

- In square circle '( 5 W - MOTOWN 7 L 7 i () fl')

19B5)

Voudoris, Roger - Roger Voudoris (M O'Martian - WB BSK 3154 - 1978)

- On the heels of love (Charles Calello BOARDWALK NB1-33233 - 1981)

Warwick, Dionne - Friends in love (J Graydon - Arista 90028 - 1982)

Y

YEllOWJACKETS - Yellowjackets (T ,LiPuma - WB BSK 3573 - 1981 )

- Mirage a trois (Tl - WB 92-3813-1 - 1983)

- Samurai Samba (Tl - WB 925 204-1 - 1985)

Z4

KOMMENTAR TILL SKIVLISTAN

Det svaraste i arbetet med skivlistan ar att veta var man ska dra gransen nagonstans. Bedomningen blir givetvis valdigt subjektiv och gransdragningen kan klart diskuteras. Namn som SPYRO GYRA, MEZZOfORTE,

BOB JAMES,/STUFF, DAVE GRUSIN, CRUSADERS, LITTLE fEAT, RAY CHARLES, HERBIE HANCOCK"JONI MITCHELL, TUBES, JEFFREY OSBORN, MAYNARD FERGUSON kanske vi borde haft med men vi valde att lamna dem vid sidan om.

Naturligtvis Finns det ett stort antal plattor 80m

vi inte ens har hart talas om som sakna~. Upplysning~

ar av den typen tar vi garna emote .

Manga i skivlistan Finns bara representerade med'ett fatal skivor. Det galler t.ex. GEORGE DUKE, BRECKER, GEORGE BENSON, CHICAGO, DOOBIE BROTHERS, BOZ SCAGGS.

Vi tog med det vi upplevde som "slick".

Bedomningen i slick/SUPERSLICK ar kanske annu mer subjektiv. Syftet med det ar att valja ut ett litet begransat antal framfor alIt for den som inte ar sa bekant med musikstilen. For den insatte kan det tj~na n~tta genom att visa pa vad vi varderar som "slickast".

Anskaffning av skivor

Manga av dessa skivor (for att inte saga de fIesta) ir oerhort svara att fa tag pa. Ett flertal finns overhuvud taget inte utgivna i Sverige. Och finns de utgivna sa gars det valdigt dalig reklam. Man kan finna my~ket bra om man bladdrar i rea-backar. Titte pi musikerlistan pa baksidan.

Ar man en riktig entusiast sa kan man skicka efter ifran Japan eller USA. En del skivaffarer har specieliserat sig pa att importera skivor.

DEL II

Innehall

v.;.-A£ter all · 2

After the love has gone 4

All behind us now .........................•...... 8

All in the name of love ............•.••......... 10

All right .....................••.....•.......... 12

And the melody still lingers on

( . ht; . t . . ) 14

1\ n i.q In um.s i a .....•.....••.........

~nthem (from Chess) .....................•....... 18

Anyway you can /.0

(Synth solo: David Pack)

Appaloosa ...............................•.•..... 22 Automatic man ..........•..............•.•....... 24

Back on the road ...................•....•....... 26

(Guitar solo: Steve Lukather)

Best of me, the ........................••....... 28 Black and blues ...............•................. 30

(Guitar solo: Jay Graydon)

Boogie down (horn arr) 33

Boog i e down .....•......................•.•...... 34 Black cars ................•..........•..•.....•. 36

Born to love you , ..•..•.•..... 38

Broken wings ' ..........................•..•.....• 40

Cryin' all night ..•.. , ..•.....................•.. 42 Divina ........................•.......•......... 44 Do be do be ..•......•....................•...... 46

Do you love me _ ...•......... 43

Don't look any further 50

Don't slow down ...........................•..... 52 Don't s t.o o ......................•.....••....•... 54

Don't t.rv to stan me' now .....••................. 56

-, -

(Guitar solo: Michael Landau)

*Easy , 58

(Vocal scatsolo: Al Jarreau, Synth solo:

Larry tHlliams)

EChoes of love ..............••.................. 61

Ending, the(Guitar solo by: Jay Graydon) .•...... 64

Endless _ .•........•...•..........•....... 66

Eye to eye ..•.........................•........• 68

Fadeawav ............................•........... 70

(Guitar solo: Steve Lukather)

Fearless .....................•......•........... 72

(Guitar solo: Jay Graydon)

Freetime 74

Frontline 76

Funkabilly swing 78

Funkabilly swing (Horn arr.) 80

Punky Bumpkins 82

Gazoot .

",Glory of love I the.

Gotta get back to love .. Gospel ....

Graceful.

Happy face .

Homecoming song ..

Homecoming .

Hold me 'til the

(Guitar ~Hold the line ..

mornin' comes .•. solo: Steve Lukather)

Horus .

believe .... gotta try ..

just wanna stop. never gonna let you (Synth solo:

I'll supply the love .•.•. I'd like to go back home again •• she loves ...

that's what it takes.

I I I I

go •.

Robbie Buchanan)

. . . . . . .

If If

Imagination ..........•. Imagination (Horn arr.) In the stone ......•...•. In the stone (Horn arr)

..

Jarreau .. Jump.

(Synth solo: Eddie van Halen) Just let me wait ..

f'Just once .

Kvrie .....

Last nite.

*-Lately .....

Learn to love again .. Let's start allover. Life on the wire .•...

inside myself. it up ...

Lonely weekend.

till. .

what you find ..

what you find (horn arr) who's lonely now.

Lost in the hurrah ..•. (FIUgelhorn solo:Jerry Hey)

is not enough .

at second sight ...•••.•.... (Synth solo: David Foster) is waiting.

Lf, fe .

Living Livin'

Lite Look

!.ook Look

Love Love

Love "f-Lush

Maniac 0 •••••••••

(Guitar solo: Michael Sembello)

Monmouth college fight song .

(Guitar solo: Robben Ford)

.. ' ..

•• 84

• .. 86

• •. 88

• •• 90

· .. 091

· .•• 92

•• 93

· ••• 94 • •• 96

• .98

· .100

.102

• .104

• .106

• .108

. ..

.112 .114 .116 .118 .120 .122 .124 .126

.128 • ••• 130

• .132

• .136

.140

.142

• .144 .146 • •••. 148 . •••.•• 150 .15?

• .154

• .156

. ••• 159 .160 .163 .164 .166

.169 .170

.172 .174

. 176

· .178 . •. 181

Mornin' .

(Synth solo: (vocal a r r ) Briefcase ..

babv .

. .

.... 182

David

F'o s ter)

Maxine Hr Hy

.185 .188 .190

(Guitar

solo:

David

l?ack)

Normalisation. Not like this.

... 194 · .195

One hundred wavs.~. Only one, the (You Oops .....

Overjoyed ..

turned me

inside

ou·t)

......

.196

· .198 .202

· .206

Pa s s it on ..... Please hold on ..

Pools .

Put the weight on my shoulders. (Guitar solo: Mike Miller)

· .208 .211

• .214 ..216

oue s imodo 219

Raging waters. Reach out .... Read my lips.

Ride like the wind ..

Roadsong .

Feasons .

Roofgarden ..

~Rosanna ....

(Synth solo: Steve Steve Lukather)

.220

· .222 .224 .226 .228 .229 .232

· .? 3 4

:oorcaro,

Guitar solo:

Sara .

all mv the ..

love

for

vou ..

· .238 .240 .242

-.<Savin Search, SepteMber ... Sh adows in the Shaker Should

Shout .

rain.

• •. 244 .24f)

· 248

· .. 250

· .25? .254 .256 .258 .260

· . 262

· .. 264 . .. 265 .266 · .. 268

song .

we carryon.

Shout (Horn Silverlake ..

arr.

· ...

Singasong .. Smile again. Song for Katie.

Storm .

Sweet lucy. blue.

Super Sure enough. (Sax solo:

Sweat it out ....

Tom Scott)

. .

.270

. ...

• • • • • • '}. 7 2 .274 .276 .278

· .280

• ••••••• 282

Take Talk. Thank

it

untown.

you ....

(Synth solo: Greg *That's what friends are

There's no easy way .....

Mathieson) for.

":~Through

':Tonight, Too young. Trains .....

Trouble in paradise.

They danced .

(Guitar solo: Michael

the fire. tonight.

· .284 .286 .. 288 .290

· .292 .294

Landau)

United blues 297

Valen tine 298

~We We We

We're in this love together. are the world ....

can work it out.

can work it out (Horn arr. What a fool believes

Weekend in LA .

iWhatever we imagine ..

'\fheels of life .

When I loose my way ..

Without you .

Who's right, who's wrong.

.300 .302 ... 306

· .308

· .310 .313 .314

· .316 .318

· .320

· .322

You .

You and I bring might You need a

-Jo(-You're the

. .. 324

You You

the sun need

out. somebody.

• ••••••• 0328 ........ 330

.332 ..•. 334 .336

hero .

inspira tion •..

'*

_lsi ick- book-

- rAl
.-j d , r')-, r~'"
I I I I
-
.
r - .;_ 'tf'V ~ I, THE:I..J iHE?-£ WAS. A
r
2. \ KNIlIN IN MI
.
..
, (~~ -,- ~A' ~-4)
",' I .1 \ ........ I f"~-' ,... r- r
.- •
• ( \ ) T\fVl(. .... NO "'\A1lI:.R(oMt..- WrlAT "","PM, LOvE. WIll f~E. VA.IL-
i<N E..'r-1 ll-'Al
(~ ) I-\\:.N:_l AND "'11",1> Tt\I\T NO MIX"TTe{Z.. Cb~\(.. w~Ki MI\'1, LOVE \.N ILL $UIZIJI"c
.. ... j ,I 1 \ r' I .....
iii r \ -, AND.'I IME..J 'NS,IDE. THE "(CR.A.n~> '---' CA"ME The.
\ ,I 1 '(NE.W I
( Z) AND L cv E. (THl) Al~TI-\~ Cf \rACr;.: ~t-JV TIME. l<E.£.(--'rrMi::
" $
f"'_' II \ ~ I ~ I ..... ,. -* \ ~ I .-tr
I I
\. - C A.-l T(z'u E Lo"JE . FAIL \ ll-\e4 \ v..:\i\.;LD h\~I\-lE. C~\I}fi)tl\) W
~ \) Q.\,)C::)\\ON LcVcQi ft:A~
( 7__) C~N_A 'I- \ C::S AND EAC t-\ (£ PA.RiC-Ow A l.-lJi 'C ( '1 ) 4lIlTMf LO~f1l1Al KtI\L~ T~£ rw.
..
.. I ' I ..

.- I

..

w ( \) (\V\ t;f'"l A~D H !\\J t. ,'-l '1 \

(2) IN ')\;/->91.1 '1) APrDz Hie.

( f\ fTI-~12_ Al L - Z. ') ,

~1.11_1\ 1

_I"J I

If2...LJe

, 'TO

Af ~ TER.

J l I. 1\ "'"' ~ A.
~ 1I(~: ~ ~~ , ,_." , r I
J \ L .. ALL I INIl-l U -rut: Ot-lE TO H oLD 'IOU h_1 M'1
I \ f
, "

~ ttl k.t. \to ~ ,. " I 11 l ... I , • ,-...
!III A02.MS A.f -It-~ ALL Yo ~~ ~~ ~,.'1~ .
• .. \t ,1\ I ,
L-TJ[ .n. , I ~biArd' ( '1 .. )

(

)

\ \Alill & THE. O~E TO !-\OLD "1M) ,,--, )11

/ UII ~ 1·
.s.
V f • r , c~ Kit ~~
A~M.s l~ lVI, d,t:.C'-1S,
, \ L H ~ ... '''' .... ~ .. ~ ~.~ !t_ ......... -8--9-
I
-... ... >J J -~ ..
".Ji III 12, (VJk~'" ve.-re-l1..kJ C","or&..\s) 1
,J ~~t ., p~ C~A~ItI,"_ .~ i&~ A-II ~VA.· .. • .......... ~t .... , .~
, I
01 -~.._ __ I
__2. _._
_ ..... ~. -Iii '-" "- '-'
J , ~ I ~
.
.
.-( I \ ~y". ~ . I '\ \.I"" v ~v _)
~ ~1 I. -: , ,
.
.
.. ..,; ~t-Mt . I I ..l. fAl, I. FoR.. /\ v.; HILl
,...., ..
, ..L"!
..
~(I) "TD L6vE \/v"'~ ALL w~ COUL~ eo WE'" ftu;t.cf 'tDUNlo ANb"Ijc. K'jJEW~UR
( 2JWI-\IL~ TV LOv6l EACHOrl-lE:R, WtT}-\ A.LL v,Jr;. WOliLD E~~~d-{,.v'[WAS
'" r-'l\. t

I

-

-

_l -

IJ (I) 'PtE" wE R£ At-I'VE

( 2-) S I'f-.o 1'./(./ po(Z -SV LON G ,

.. __I

DEEP IN;) tDe. We' ~w DUe. Love. "VAS TRufIor.::..>...

NE. VE'fZ VN€'hl ThAT WHAT \,;"'1\5 ~Nb,e,M,( 'N~$N'T

I

_J_ J

(,) WHILE oJ C z) R\ bf-1T

wt:';' PArt.' NO ..... f'I\l; .. .ovo THE.PAST \.Iv c: TR\ ED TV FtrJl:> vJHA. r V"t I-\Aj>

W f ,;. \(Nt£~ LO"6 WoULD LAST [V Ip 'TIL SAu~SS _;f_AS AI}- THAT we

,

( \1 NIGl-1T,S0NlEllNG lb\-'\T 'NO\)LD IN" rTC U STh '"" ""'" fSE:"Gu.J

(2) I-\AD,\!jf Wcr:...t ScAfZEt> 1I-\IS AfFAIR \NOULt> l..fA1> OOR lovE

~ I) _....
.. , _l 1 -,r
...1. ...1.
_f __a__j_
_l _J_
.J I r. ! •• ' '-.~ j ~""'~ATUS~ TO e,~ HAf'N wAs <':'Au
bD 1~tH\"'~lJ I-iApFf.N'ED ALD('lG n-tE wl>..'1 1\ND,(ES182.DAi' \,..,)A.'-, A.LL ThAT <« HAP
- •• A
_...._
" " (gv.\ - - . - - "1)
,. ..01 I' I L."'l 1/ - .. ~ r>. ~
~ _, t _, ,,1' ~ , l' " -
( ) .$oMLTf-I \I'll;> Kt\lrfr-l£lJ ALONG Ttie: WAil&. A,\,D i£"S reP-J)A'1 Wf\~ Au.. lA..t HAl)
I t ...
I 1~4(q(o'l1S) P" -~1~+ ~~~., ,...,
.l. + ~ _'t"_ ~ - -I- +_
r_
-
wi , .... -
OHy AfTtR- THE L-Ove HA.S GONE \-\QW CoULD'iOU LEAD (ViE ON
I
~ ~ J 1\ , - I 1
~ .;,. ~ -
SOM~TH \Nt> HA.f'f~r'8) ALOtJb THE VJA.'1 \\Jt-\AT USED TD g,f riA fPl INA S .. ~ A.D
- .
"" " I I~ :!_-+++~ ~~1- .. ~ ~T r
d ~ ~-i:-
-.;:
_, .....
O~ AFTE£._ TIrE .. loVE HA~ GOl'--iE HO"'-i CouLl) '10t) LEADME()'J
I .1
.... I ~ rJ ~ -1. ~ .. -c-r. 1. ~~ ~ L_D_o_
"" I L .,_~il- ..:e-
-
J ......
A,\jv ,,/0T LET ME SIAl AIZOUND 01-1
.. I .1__A I I
.~ I' 11
iii. ... J,_ {,,~t ~~~r- rt:
./ ~ Il .\:~ 11\ ~i" . t .,t-~ A, .,~-&-
_,
~ ...
~Q.o~-.\b CA,J LovE fHAtSLvST &E- FoU t-.J'D OH- OH
l t ..J.. ..1 / .,
IJ.
[l (81ft .... ,
/ .11 ..._ ~ I
.
.
J , ~
AffE:.R THE. LD\/E.. HAS GodC:_
- r j ,II Ole. ~S
,__ , • , .....
_1
, ...,. L ~t FDU~J'0
~ (t", 1(,.\\ ) USLD T\l6E. K{i,jIT WAS \..\.iRoN6 CArJ LOVE:. n~T f'> LV S T
_l \
~ ES

.. '\ ~ I ~ ~

\, - ~ Re~T
, , .1 TtL fA~
.I 1f_.I1 .
4 ;

..

.r-1.

I

,

.1. I

II. t'

........

I

\ ,

I

I

L::::I'

I f t " I ~ , \ ~ J. :1'
,
-,'g., t, ~~yY \ /fV\ sO .~)C g_~"1 THAT IT
2.. \ I f"\ so ..soe_« '1 ... THAI '-(OU
..
~
... ~
..J / - "'V- (~~T~ATt r --I
3, HE'1 I'M SO SOP--R...~
LJ HEY ITIS so Fu N N 'T How wE
I'
...
.s.
~ ., ( D )DNT I.NOR}< THe WAY n\AT wED AL~ WA,\S, Pl.-AN NED
IL "VJEI\,I AWA.Y AN_Q S.OMc 1-\0""1 DIDN'T U N Oel~ <;;'AN t>
I .
-
• (3) c ... , P _!I1ta/' ~-i:..~. ,,'" T ,t- .+ ' '-" 0 .:» .. " ... ~ '.~
('. OLJLDN, FIND THE \N~D:S THAI" MI61-rf MAl{( '-<ou'-' $I~\ (AND)
4) &OT\-\ \-lAO SAID we. S_AM€ -rH,,'J 0 IN A. D I PF IS ,e.el'Ji VI A
c"'~ .
..... -~" ~
._ fIII!I
/' , ~,It (1-2) wE P«.ETE NPEt> FOR ::;c rvV\JV'Y '-(EARS
-"
--' -- ;~ ~~ =7-,-, t.J., ~~ ~ ~--<r
(3-~) WE Pfl...[;rEN[>E~
.... For.: SOIV\AN'{ '<EAR,S j/I -
:"'[ LA'
._.
.._ , n (' r: r I

~it .0-Z) BVT NOw IT!.s nfv1E:ro wA.)1-'\ AWAY tv) r I 1Ef' ([ ~ ':) \: I I'~
, I
, ~ H ...,
~,
11/ 'It' I - -- I
~ (5-'-1) BVT NOw \I'S OVER. 'tf\6'f AND SO ARE MY TE.A~~
_Ii . ,
_11 =
1-
tcB'-2 "
~ ~ NOW, ,CAU$E IWc:.JV£ LEARNE1YP LJ\/PSQME.H~W ~THOUf ~
l. I All B81\ND G,S
. ~ ~ :;-
-.T
- I ... -~ "'" I -~-y '---'" _.
J ALL 8£H 'NO W; NOvJ\ 'cAu5E W~~ fbUND A WA,"( TO LIVE aN ITHOVI F-!\01
_j
~II_ ...
. --,.
,;_ C A.t; ,

(ALL ~~H\ND USN D~0 - z)

AI\jD \13 1. EASY

OT1-lER

ANt) IN

-.,
,,' \ \ h - "/E~ GONNA '&: lhE SA"1E AGAIN AND illS
.-
~
-- ,/ - r·",,' + r-: -rr
,,"" .. ~ ~~A . -_
-~ ~
...
r.;..... / IIIIIIi -I '-- ..., 'r.: liME. WfLl HAVE. To SEE )IF IT!) EVER GONNA

G"4 --"~ 6~tI Dbm,{iJ' (D$- ~~ Ar"'1

U I r tIl r &1"-- tr t I I f r) Il

1;It 16'11 },. Po :1" nO tJ 13) ;~')

f ~"~H~

10

- ~ tI \\ ~ ..,-
.
,. I .,
I I I It" ~ I r I I """ ~ I It"
I ~. ~-
,......_ ..... , A~\

~,1. \ (>jON'T I'1E~ IU L~T THIS HArf'EN -
-- \ tI. I NEveR wl\rJTE"D ro j-\Ug.T .4.holJ
.2.j SA.....; HIM Thee..E vJrnt 1-1 IS A~.,~ NZOUNV'lOU 1 SAw H IS LIPS AS HE: G€l\iTL'1 foutJD Y
-iii..
.
" V . ", T • ... ..... ..L 4'
..I ..... • ..
.,) -i:' ".+. ~*... ~.. .. - .. + ...... .. r • .., ......
.J .IT Ml)::'T kAV€, '& e.J A CI-\AI"J ~E A c."nON tHAT ThRI'IED THt.5 .j£\{'fll... 1b ~'1DE
<i . I HE Af(.D "(oV S~'1 'II NE.v£12. SovSP£'c 1£1)" 1\1£RfS NO NAi I wOULD uEi< ~;: 6(,1(
.ft1!J
..___. 1
/ ---- '1 :t-~I _.
r~ I \ if'«tr f au

-

PA.SSiUN

'--' - -'-"

IT CAME' OVeR- ME: . UI.{E: T(.r.rOf2_Af2., 1"-1-

..

.~.

L ...

...

. --- ., . .... .,

--- ~' - .__...

I COUL.D',..)"I E::>C "rt. THE HAND

I ~ ...

I

7 _

(Li )TR.(A.C\1E~'(. AND I

... ....

.. -..".. '"""

or 1) E..~ T\ i'J 'i Eb

d' ,

,I.

( A L\._ \ N T't--\. ~I\j A iVI t: or L-O v G:. - z )

.- \.d , I

, ,.. I

"

-

-- /

101

3..

""'" - ~

Ali- IN Il-\E ~NA.ME OF L-0VE

"_1 n, , ~ I

-
, .... \ ,1.1 \ ... AI ,.... I.
I lot •• IJ.J.
• • • ~ ~
t / .., WI - - - '.
r )~ll-\A\ \~IT ~~ IN TH€ NAnE Cf" l0\/E
'''~
~ tf ,. -, ICAUSE I HAvE' NJiHI.._Ji TO bFPER '-(oU, g.EIVlEM )~eR. ThAI g's T"R..LJE

M~~j· )n[; J J J 31'J ~'1 rz1a J tlltJ tJ

A 1 DID 1'1 ALL AL(;.H IN 1l-1E' iJA..M£ OF L-O\)E

Ef ~<ll 71 A~ OJ 11 J r'j tV J J J j rJJD j BrHijl

~tI~ ~ J l}J {lJ J J (t J tJEJ ~ 7i!JiJ I j ljJ ttll

ThI'\T J DID IT ALL IN 1l1~ I-JAM(. OP LovE.. ALL \tJ THE ,JAM£. of LD" E

\'Z-

ALL &ISer

" ~"~."IL\ 1\ '~'f" 1.
I'll
" l .. a"
"""Il . ~,...~~ ~I--I!w + ''" .. 1IIj,t_,'iari • ~~j" ~ ~~ ~IrJ
" ~ .. ~" ,~.
""II" . .j~ I
\1 .H~ _t! ..11/ lJ. u. AI _l.L
, o •... ...._.,

~lIR..T ~E.For..£

A.bA \"-.l \ ~eE - PEoPLE

(lASS t r r t err J )

AN 0 I Kf\JO ".J

~

AN KNO\"...,

UIt<E 1'18,w~ ALL ki-v{)\'....,

I ~t~~l\ bE.TS ~Ub~ SO ME Ti 1""1 ~s (BUTl '1bU C'\N bl'{r-
.. IT oNt.
J '"
\J C')" ",-- ~l2T !HIS liME \ 11-11 S llfVlt: TI-1\>-i(,S ~U~~
.'-. '~Ej.'M_'1' S\-\olJLDNTG'Vt AN'(MOft.E.
~ ..• {V IT ,~ETS f-\A'S,D SOME.TlMES. _J '-fUll C f\N bl'-J £' IT ONE.
:....
v ~~ "'-.._; .. -.. • -It 't.J.., __ l'~ -"'"

" (2. \.\)~I A \..\\\~ \)\~ rEf.f_rJT- ANt \N~EN ~ ~ \ ",""'1CU~ ~'<~ 5 •

j. J~ MolZ.£_ T.L'I IA~D [I""D f-N'1 !-~}N ~'_'111 'fo~ S\-\Cl\;L0 ~}~~2-l-<.\\T '-0~

.... ~ - I

.. .-

-

" \.i'rr1

, jfi~.\C:H I ANt Tt_;;WT A 6A.1r-l

.1L ..L

,a.SS r 1 t r r

~. • T I I

_P' -

(~A~~)CrT

(ALL ~\6HT-L)

1Il" ~A , - .- ... I .. \.
-.-
... I ..
--. 1}-, I. fvV>....-"l.... - ;- \,f ~~
" lINk \.Nt(£GlWNA k\::. I -Tf-i'Nk: \T M}bHlJU~T\\JOf'.J,.( IT O~T 1HIS 1lt")L1lT's.ALLtlbHT, I
U, . 'I .. \. ~~ ~-.", , T ' 7'
...... ,.... ... l
J" _... - :--.
_.1
\ I 'VII ~ - t
1H\NI.(WE:~ ~IJ~A M-\La:: l\\')IHINK I"MIGHT' weLl( OVT PINt THIS \1fJ'& \ALL g_,6HT \ ,
- ~~ r ",'-11 ",,7 13

\.. <JUS, W()!U,{ OVT):AvS£ IT IS NOT Tt (j LA, Tf (()iZ

"",," - '- .,,-

IHAI 1M LATE fO(_ ilf

I Ai

I

14

, \L j.( ~ ~ ~L \
...
. , ..
- " ~
.,
\J , e- ·V" , +- ~ ... + *~~~~r~
. o~'·r ;ftvM'1- c,~,9
.. -- ~ f','
,~ .l.,,~ ~ ..... , J - .....
.......
\ ~ .. I ,-
.
e. I, INC:\-'" K,,<-v Vfl,-LY ~TIZ.r\;'1 bEl ~'N THE.: kl: l\RES ~Ib\-l\ cifnlC <.:T t\E:* J fE-v";
Z ,tiILE': vu N' "'ME: ,,)U~\ \~\JC 1'1)TCbCTl-iE(Z 1hF(_ 6e&--) THE
~ , )

... I I 1 ~J
\ I ~ .... I ~ ,
I - ...
.
\,; 1(1) , ccu~o rL~ AI_eNG BUT1!-JE" ,"v\tSLc()Y .C;TlLl".'~~ / I,
,'- .' " _ ,L\. 6ee.-s oJ-J z ."'\ /\:( '\'" l-'
\:~) ;"\\;'-:,\(. ""It>..c, i~UWG iCI ST~ONG "NY IHI::. ~\f:'LeJ;'( '.I1Ll lINb0(~_S _.a..
I .
... ~ I
, \ I 1... 't , I I I I \
-
. - ..
\M _.I'" -,
'" ,-,wi- , I 1. tr.'1 J I ., I I ~ {
(2 ) ON~ PAveD THE \,," 1 f c K.. GLHl::.!'::.'1 ICI~') t r:V"1 ['C L 1;2~".._j E To ~Tt:~£
" \ ,

~.

" ~ , ,\ I J::.J

J

I

I

I

... ..

I '~:~~·=-~!il Frtf 1"- I pill I ~, ~, DItf-,f !U

\, I, ,12., l "J!.J1. bl-~ (!)<VOCA\.. SO\..O) III
I --- LL· ~...._ _L ..J!II!!L ~
• It/ , ,. ~Vf' t .. - ~ -

I

I

-.,.

,

, ...

.....

"' I ~ .... .. - I \ .-
_1
.
.. .
. .. •
~ -f';·V~ .. (~.;~ ~ U~ ~ i~ ~~~,. ~"J.. '" , ' 'II •
~~ JJ.. ~ - ~I j
- _ ~CII. CI.~ ~'~1·~ it ' f' 1&, ,.. r f'
If " I ;," ,
II. S-'~...__ I
I ..... ....
~ , ... . .. ... V ...
~ II.

... .. ....

,.

-,.

, -

,.

.... <;
I
"' ... .1 " I ~ I
I ... ..., ,... , I '''' I
t-L
::...
m '-13 :2
~I·· I Pw.1- I

[b j~fl ) DW\~ leru-~ RiotS' I 9M2 :11
_,..------/~

\

SUCK

SHE:

I ·~G ~~~ ~======:1

IY

\.YEo 'NHO DOp..J"T CA.IGE:

::: .. ~~~~~~., ~-= ~" ,---~ .... ~~~~~~

~ "

... :c'( r¥~"-'-----.~-, ,_~~ ~~~~~

HoW ~ I CR.D£' OvER... Sog,D€R,<; 60T (I M

'~'~~'~"-"'~~~~~-~"" J-:-~j=:;; - I G ' ",1- 3- ~~E3

-

6Bl..:r-,'-7r·' "'~'f~~~~::~" II f' .rrlftl,,'+'·',uJ"If-

.. - .... - ,~" ..~. _"_" -- -=t=-:et.------_.-

,

_c· .•. ~Gt ]*=".~~_:_. ~~~~~~

ttIfM~J:-~-.-.c~4L:-.:~:.~ .. ~:- .. ::~.--.::. -.:-~--- ~~~~

HoVJ CAN I

NATIoNS 1EAf.. TI-l€N SElliES A. PA.t<..T .\1\,( LMr/5 ONL'i

~_u~~~~~~J~~~~~~. -~---~-. ~~~~-~-~- ~

rtlJ1nI··P~fl;r~lJ_~o.:"----:-~-=:-'·~G ~~~

(hg~~lAU') ~ ~
, i L , .. -~ J ~ I I
....
~ tt - ., 1 r 1)
.".
I ~
- .. ~ .A. ,
-" , '",'_ , ~ ,I ... I ~ ...
_._
\t() .--_ f'!'~. J.~ .. , .. - ."".
I T C .<.\JZV .\J t::.
\"Z)(iN,.I? r.,'( L 1ft: I A",(vvA'i ( CAN -n-1A.1IS~WM"'T I ItvILL Db T"O S"lA'i ,-\L i v C
\' A (S'llL) I c.~ HtAl~'tO~S)n if HILl) - AN''( THIN G "\Ul! CA,._) T0.Jf 1'.4.- '( t\LIV C
~ riJ i
.: 11.11. Z,
...... =-
I _.__
. ·
·
I --
'r "' ~" - .
~ gl.,"1 "".M\.''__' 'iOLe NC'L r "(-'-Il i"-'t=' L l'-t t: I
II 1. ',.. J _0
_, _lJ _ _& _P"l :;.
· ...J. LI" LoI_.WI.l ..!""t,_
, . ., ~ ~ ,\ t ... I ,.... - ,..-, ...... ~ I
I ...., -~ I V ....
\J N~ SOfV)EON£ '" Hru'1'Cil; wHErv '"fou FALL (WHEN 100 "-'E:2D £"OMEO NC: L IL,E I
'" I .\ _ .A ~ 4 ) " I ,.
,A n II l .M" r I ~~
t-<C£D ..)Clr)("'otJ(,AtJ'jOt-Jt AT ALL (t\ll.s-h-. AS ~S ~)
~ ~ A
~, l~ • # . '"V'" V -.- -p .. , I
I ~ .. I , ,\l.

I

L J

,,,,,.~

~. AS Fcl-Z. REA,pIN WI"\.\\ ~ SO'""

" tJ
...... j ,1 -e I _- - I

\" ( ~) v rj. ~ ", ';'1--"
TUr2.."N
A ... '1\N t><,,'{ 'tOl; C.ty..J 1 ,~u <;'T ."it ci, TT\-\c O"'G \ \A.jA. "\
~ I I Jft , .. A zz.

APrA. ceQ SAX

I

.w .. , ~ 01

~~1W • ~ .:t~ *' ~ ::t:-

-' I

,

.... 1& .. -
- ~
Cii! .
, .
'W - '-' '" , ..... ., '"' ____ • ........ .,,/
'"
_. -
,.,.
- ( I r L { 1 J CJ..U ' ~ (Si
V l. AffA\.()O-

OF ·11110: fvlO\;NTA\'.~\h"'\ \ MUST CUJ'\~

'<001 R£ ~ rJ6 L of GOL> \ LO\it

- iJ
.. f I. 2,3.
· ~ -
~ . .. <, ~ .j. .. , ... t1 \,...0'. -
--, Aff'AF!-.1 - (1-2) SE£ c
"-.
At ,._,._+S' The'! M.l.i NU v E..lu" ol--l -"
! ( 1) .sa:. l).\E;.-< !"I.I\'i.,Jv R€Oz.PTiu--.!
11
·
. ·
\ ~-1 1 Vv 1 (A. P('ALO()S~ -2)

23

" (\-~) TRlfffi NO MONt:( CAf'..l flu

(3) Tg.,uT11 NO M MeAN V t:: N'(

'-'

Wi1l-t '1lJtJRS~ AS $""0 4J 71 UN

WIT/i 'iovf.. LOlit A .... D DI LI(ON

\ '''" " - , . •
~
, .... .....,.--..
~ .f ~+' .. _- fO~ THE' ~~JOf Mi LIFE
Y?) I ~~~ '1DLJ~ ~~
~.J) I ".il U ¢o r,y:-A.R.. .. to~ THE ~) Of- lIJ~. LifE
.. rTlIrrr,. T 1:::I T f r ~ I 1. L::J 1 TIT
-
, ~--~ - "fr
..... - I -
\j f"l.) 1 .... 1I • '_ I··· -. -, .. "-
AppAL-DO - -SA A('{'''LOo
1) tIL ~ ... A'; ./\ ." ~ .. _r~ ,..., . _'"
... , ,.." r '-v ~ ·V" . "" ..) G ~i+) ~ ,.. .. l-!fO
• ... - A rPALOD5A

'"f

~ I

i~

: C

..

:. \N"'~

'(L,{~\C_S \ 4. APPA.LODSA -~Dt-.JN\N\ 'WILD \N It-\E wA.\.(t ()f \Mt: DA.wN

\ N l~ J Af'PA LaO S.A - 'ioUIf4: THE SrtRIT THAT TURN.s M£:. ON.

- /1Il'!.. __ .~~"""" ... . ...
- J " ,? ~ '-' IV __., \ I '\t-rv~·t.t.,... ~~ • 0)_11'l-\ 9ll3/
, t u, \ ( \\ !>~~ ,") ~'2.. ~~
I.
. 7 1II
II
.... Jl
. ~ I I
.
, .;.._ _ r;. ". , , . - ,. ~ _.... .'f' "'- ~ ~ ~ I, SI.l,'1f VP t.NDLESS

H( KNew:; e: - 'JEa't HI.$ A-Tv - MIC

NI HTS PA1" Ce £AJ2:.-r

LlK~ ,sOME F~N - KE.N - S,"\E:IN 1'R.E: - pr-,.o& - RArv'\'1E.b f2-0!'v'l.A. .... c~ rr' HAS L.eAR10et>\0 ~

(1) Cr !'\)Ee.- NC - ""TIC. Y l)1eA~S SoME~TH'lI-Jb Like;: '-"COu1v£ NEVER '~a~

(2.) v..:\-iE'-i HE: \....001<:$ A.I '{Ol..J (11M) wl\TCHI,,-,b ThO THROlJGH HIS VIDe..O

(~)\tH;)CK:I\~S S- L6c.. - !RIc.. f£~ Itt!:: IM- eo~- SI -BLE:: IS (-.!EAL

TI-1E PAKi HE..'S

AI35US

LAUIDMl\llC iV)A,___! /2)

.. ) ~,

.... 1"'\ ....

-

_,........,

- r - iii"'"

He \tvAS .MA.D£ 10 reREAK -toUR.. I-JEA,e( HE'S THE AU-lT~ MA -11~~ MAN

I A"'- r.. '"i1I''''

(Two Il-\eEE B>lJ<. f1~ s.x SE:.l.iEr-J Obi-IT)

1 /

-,. ,... .... ~

Ht-'5 THE Au - '11) - M A -\1 (_ MAt--J

/

... T

..... ""T ~ (bU\,N{....SOU»

m i14 -'fijI! I

~ e~'IMIl

~ J ~,rID .....

7

I

1....1 ""

I -/,.,

7

I H\l4i cHMIl

(TWu %\Q.E.E MJlJR HvE S\y.. S"£vEr--i ElbK,)

I

T

6-0/6

AU-~

RM1- HMU Il

,.....

T

:J UJAS SU(H fl LOrJE.-L"l, LoNE. -LV 1lDy--

,1. .1, 0 .. I

I

,.. .. .

AUIO n,q-:-nc.. IXIftS MY

; ~ 1-\ ~.A " .'-n
'- lOY I ... A1-
N£ -vER ~t'\£i) \-\E- 'X/OuCD l€AL ~eR A~Y • ~
j,\ U . ." . ~. I!.~ o;
... '1f++$~~ ';'f"; ,
oJ (cHt>~D5 L\ '" ~, (HUstEE

'"

un

II I, A!f (oc~ kCK O,J DH, ~"D

l\ ~ \ !'It: TG C I\\~~ i ll-\S lOA.D C;F- »: H>\T M'-'I UFE. 1';. A l'r::-UE D("<)\ GrJ I

", .ll LBJ ", . - A __ .. -,..., ~ I ('

L

\2 ') "(Cj~ \'0\)~T 2.(~ n( ti f~G,.,jt: I CA\JSC.I\~E. MO\l1N R.ClU'1J0 ~w£Er-J lite \ LINe h'):,LGv~.Yll·(,)(\ (""t. .StlARfD WAC, blL.\Nb, i3lfT Nor wDubli 1;) ctCEP ME. ::;lILL \ I HUPE

.

-_._._ ,

e. Z.)\\M~ GET ~Cl.{ O"lTHE.'f~Al>

{:'» .S;;fV\c\)I\'( 'fCIllL UN - De.LSl'r\N l)

..

6G~ M0S\C

t ~ __

ME.N[) TI-~S HEAC.T of MI~t:. b\\iE.S (Y)'{ HeA<2T A ll-\R.ILL

, \ ,..... ~ r»; ",--.
1
J ... ...., -- .... - - ..... - (o,te'C {),J}
\JOel', '10(; U'{ L>...KEN \ Sf\'{ GC'C'D~'1 E- gAG'(IBAB'11 (..\.(2.- 1':'1_l°""_h--"",J 1

_L #
...... JC , i~ (Vx1v~5)~ ..
~j rZ I I .. I
" I
...I ......., I ....__.,
(~~hr>c:all)) F~ e4
.,..._.
.. _... I - ._.. I I T J .~
,1
.. .. .. - I
\ ~4 # -C4 .. -I- ~~ .~ ,-(
.. " .... " •
-w .- --.r -.- :IIII!!~
) =**=' \ .. .... ~
I ~~ I ... C4 t.' ~ ~- " I
- .. t/; ~er ~e: ~ Jew !t-_+. ~ ., ...
.I ...._. , .i.I, I ~ (VOCAL.. SO,",O)
~~
( A~H ~. b~ f~ ~. t " r"": er'
.1 .. 1. l b) + Jt" ~~
-; _.... n~ i~~)" I .'11 I DJ ~~C,{\\L etiDj) A~II I ~b (II

,

(=SIiib\tJ;lo ,1"18 6~ Gftve 11b\fhe!:)

2.8

,;'~JL, I + "'"' ~ , -
" '''d', -
-,
~ • .___. -
..
f .. L .. L , ,~9 _I •
, , l. I ,\@ ll) 0c~(_ 'STlLL.1 g_{;~E!V\ - l>E"R. How DID i E:.-
r-
" I - ~.
T .
., 'Sa '(\i RP t-_) (;
\j ~Z) I bo0f (A) LovE fHA! WAf \ CA.J', foCbe-,
1)!L \)\N b IF- wE: CA.J HO~~ ON (AN\)) J TH\NI(' J'VE (e",£
.
.
V .. - N~ -
0 ~ (TlH:: 8CSr o r:: I'-'l£ - '2)

... d, \\.. ,-....,

r-- 1_

- - .

2.9

, "..---

...

" '" \ I. I .. - 1) , III" _..I/t_'--"'" .1'\ ......

,

l..d ..L

... ..

L

,.. J ._. --,

R-O - nN-..J C E: / VE A l \.vA Ys t./,,, Ow N i,.J MY ,"1) 1-J D

I 1

-

NO-OyEINILL E-

-

-

-,

--,.

\j 8R Tove H ME tv'\oeE

..... I , . C'~.£f€A'r Rt>'.\{~J) 2 . I
.d. " I , - , . ~
.
...
oJ --- - - ........... .-
faf2_. '--(OlJ J'(At-.JD~j, \..i~ \-\AIJE N~rc .. (\NSl'P. )
I _j_ I _...l
'-. .
" ~ Q ph jJ,HA~:~ iCET\)I<A~ ... '} NO MAIlER HOw MUC \IJ~ HA>I£ ,,~, LEt>. ,_,

~,~bt;fflJ oj J J j tnr tt.} j bIl Jci I

I M~ fWJ6 ·SA \/f' t> THE gCST of M£ for<

a4i~'~!I.J} G' I G§il! I 6" , i!f5~t :1.

'-'(ou

50

, (voc"'~~ ~ -- .~ ~
• I _j I ~ - ~~ rI+
_11
I ~ I _j ~ J;J~~ ......
~
I N (:-ED & c r'-'l El:. C> l>l, I N EE-1> -San€gCt'i ,I NlYv Sufl£\X)D'f ~ ~ ~. f • ~ I .. I r:
I
.
~ ~ J V '71 .,
I NeeD S vM eve 1.->'1 I ,I'JE£l) Sa\I2~I..>t. ~ I. PL€A._)t:,[)u')'T U:A\iLMt::,NC
__ _._ ALu e

...:- ~ *'~= -* 7' r· ,
~, A_~
\. ~ I.. /'"
}' ....... ..
. , ..,
.
.J l ( I) I ',M, T\~~{) OF""" B~'Nb~ ~'( ~'-(S~f I , NO_
I \ 2) 1','1 TIRE-I) Of KE£rli'il> \4wSL foR- C'Nt: A • fal. ~ :;~\ ~
_. _L _l
V' I" ... ",rv Nt INIKO) I "'~ I j.,. f(£l\.SE \)(>I-l', LfAvE; ME A \ f YlllJ \t~N G INVoHA. T I

(g~AC('( XJ bLuES) 2 )

-

I

,t

.,j (l ) L b",Jt= (2) ,y\(AN

.. --

T

" , 1/ ----.,,_ I I oil..
II (l) - HEU' ME HEAL ll-OS gJn::..& e,WES-
Oi-i
\ WOULD D~ 1lt~f!t~~ R.:.!:- '1'0u
(2) OH -- ~

~~ T t- '1 T t-~~ ~~ t' ~
....-.... I I I ~, I ,--

.. , I ~ - I r
(1-2), U\lc JUST'OO\>..l1-J n1E- \.NAY "(\)0 WON! I-\Avc IJ STAI
" j I

'(1-2.) _

-'

I

(n 'JUSt SMA. L.L-r

(2) ~,uST SWEAT

'__ _1A~ ,..

TALI< ANt) JA~M\N~ "18\ j)Q.ENV\-; \r-J Tuw N IDtJltHr

r

T

1

ME. UbH,

~s .JUST \AI TCH'I'Jb THE RAIN L.6twE. T\-IQSE.. gll.i£ So 1!'-I1P€ ~A.IN

'2..

"" . ~ ~ .lL. ~~
c/o D9 c/o -- I to' 7''( £, ~ tJ
~ D9 CoME OW Bt..8'i lfT S uo THE owl -,~e
.u • t'
. ., ... ~-.. :'\ - - _A__l_
.
~j (6u, \ NZ) - ..... - 11 ~ j;." " (C;~AIZ)
... l L~
J ijiF ~9 ~!'/f F' 1HIS~£ ~hJ~-i '~E~M)fpR~~.S
\ J, -#-"-4- ++-4.- -t-i, , II" l _ ....... ~ , «o _._, ., r:,;f:
,,/ - - -I f , '''''''',/ " t ,- J -, r-"-1
I I \ I
" G'jP ~ '9 =rF F' '''/F F9 ~F9¥~~
~ ."-' ~IL .. ~~ I ,," .~, --.
.
, ! I I "--"'" I J \ \ I
..... '-...1 L-- .__J '__J -J
tI - DotJ T 'IoU Fff .. dy)cR.E. U I:::E. '1LJL..'~SE. LX C)tt t(I.Nt:l FINA.l.Ll FOL)rJIJ CU c. 1)1\",( li.J(_; <; \-\Ot."

,

. ,

CI~ _

CH---

..... ~ lid, ....... - . , - , - ............. li~ ..


~ (:<')-- So GOO\) 1D Be DO ..... N Of=fTHf.~ <;HEtF I OH--
(4) -- ('f) 6vUS \l.;I ~fA~:H\S ~LP(X I!. blUES -
r "
" tEl CItEPE?('T, TtL, FAII,e) ~ 1- T 1
.,j L
.. -[r .~ .~ •
.
..
n j I \ N LEl) S0fVl [:,&0[;>'-( \ \ ,,'(E)) S uMe::b() \) '-1 \ NL\::I> .stlIOW>~( .. ~~ .,'
'7 ~ I , ....... ~ 01 r,
,
.
--I.J -- - .. _
... !") r.:

I

I

BLACK GAgs

tlt;=r~' VA,J"JELl~

" 1 JP.I"u..\ (ke.'1b.) I "
'2..>\ .... 1 I /
- ~E) rO
t .t .. 'h.\ oit-.) A. ~~
..... .
.
~~ ~ h4. r r
(gA~)
~ \ tI,\,.
_A.
.. ... .... ... -to l=_ , +- ". ". fI ,-I- - tl_1-c t_~t
i, LhJ'DER THE: COVERo? ~ "-' -, SHE CRAWL'; \ W S IGHI
~ _ - N I (0 t-I"1"
C Tt-\E LIGHT EJ-PoSZS TH8 CfZ..AC,,{$. ~ SfiE. WEA£S ~ ,VjAK£ UP L-I-'E:: 'v'vI\X.
, 1 . V I v DAIZ.K ANGEL WEA£_\Nb DA~~ GLAQ;E.~

OARK ANG€:L I<.IDIN b PACK HOP-SE$

t ji,4 , LK£'1B.) ...
..
l1li ( I, D\~k SHADOv'l~ UN JE-R LO~G l=M.Sf Wtte; ~ ~ rva 1\ I\.A r""
(2) ,'jiTll.",' Pi<.ETt'f IN HER. DIM liT CcYv2.{U.·
Ll
\ j,~ ~CC~O~US) -=-- ,
..- I

- , .. - t~~ -
'- bL-ACIZ CAf2.S LOCK. 6ETiE:R_ I.N'TJ-£ ' . A ~ A
..... ~~. r
, j JJ, i.\ ~' .':
--'"
I .. - .. .... • • ~, ....,._.. ii" ""'" ~~
~ {"l :\(,.( CAt- S
-~ .. ~Ht .')Mf.N:..S hCK li?~TICk. UN (461-11 Bl::FcC.E SHE. 5L-t: EPS
..... (gLACl( C~S -2) ., ( i.J\J

.. v

l

;' I JlI,~" \ ~,:. AHI"I ,. .J- ~I"""
1rII ~ ~
• .... · . ,- "TJ;1 r- -
· -
- - ----- C?'a (Dr: G;A Pj A A') ~
rII G.,. (A) (D/A G/A 'DfA)
'~t;ll~ C, kAt- ..t- II, 1+
. -
· -
T
;'. "Jlrl, \ &l ,
<"bun'~)
~
\001 . -- .~ • ,._,~ "t~. ~ fi .. ... ",:::p."" ~ T
s. SHE.. _)MCv.:ES ThEf"\ r£eNCH C\ bNC~ It-l CO( k.TAILGw \£s - 0'>
\ N A -5(i:: A,P Lc:.s.S, PfC
... ..,.
-. ioI" • .. ' l!...4,\

..

. -

-==='

• • r

3 LAC('( CAe~ Loo l( W1&- IN I).j £ 5iA 1) f

~4 QW AS INIW

I

, r'"

~ ~ .ft,,~ -t tJoT FfQ..jT 1TMf,)

I

.

bL-ACv.: CAR-r;, LGO~ 8~nH~ INnE

, ., (z.y. fl..vS H,4RMOt./\CA
,
... .., ~ r--.. W :; r .'i ~~ ~ ~ .. +'"
. ". _.. ,
._
~ " 11., \ rz JAIL '(D u \''11 All.< \ ,'J TO"'" '1 L , r:- E-
". L WfV)~'~6S VEQ.'1 wROIJ(;.
~
V~. .,..; 0 ~ - • -._u
... J, 1"- -.SUCH A. loVeLY FACt
-#- -'l, i_Do,.J I2_ lituSl' '(Our-. kUlilI 1k \ c; linE.

.
, ,,_ - ~ M"'" WilK 'fOUL ~'(c ~ C> ' .sA~ ~ I \ , ") A N U CH.\ N 01::. -;'\'If. SA L po. I" C ~ 0 F- I I) 1\ '{ ~ (2J N'0 I CAN'T eli AL.O'~ \hoUb!-\ 'iou

'1' C 1'1\'1 - I MUS,) y\ NtJ

(Ji (~)

. '1 \)l.J P--S AN
.i" , (2) A~I\-~v,_j ~ l. ,-<OU N?t.. M \ r-lE \ C(Jt SIlLL Z . DtLA'1' - v.; c.' et f'JU
"
" ( -:'1 'n-1!Nb I)EEr I".IS'DE. '-" -, -_,.. r ~;, - ,"V .. - r' ..;." 411-
h) rv)\ND CAN i"'CV~ ~~ KEI2PS 0A'1\~G, 4 Do~f ThE. _s; N1 £" - we' Kfr
-= .
.
, THE.. ':)Arv)( ( '1Ql.J A bA..rYlf_ I~
t' ~.J.I fL .\'1 - I k I--O\.'-I KUI
.
.. ... "" ~ .. '-' .. "'" 1- f '-" T. 1"- "-
wi APART M'1'
ANt> IN HEAJ2T ITIS CLEAR nlAT LO vI::.
. _.-.
~ 'D

T

(t,v,C_:-J T1.J L L_'V l: ~(tJU ... 2 )

',I Ir"r-Lt----------"fS] OL j;II~'

, 1 ~ .. , n· lII_

.-.__.. J, ."\il.l... S &J12..01U LDvE l'(OUlet

A PA(?_T

,
I ~j, I.,L\ AbA-ME. KNO\,.,-, tSUT ~l r- \ I..(E-Ef' hi 0CE
",~ - I ,
-
__'" ~ -t ;_~ .~ ~ .. ..., .. .~
oJ M'1 Hf ACT '-'
Iii _S C L.£;\R. THAT LOVe:- MAS FGL: Nb A.. CLOU-
d \ l-wVb H I

____ - .;._...,..

D'1 .\)1\ 'f ,

"

.;. . ~ " 11M ~£~

It

J

.... _

...
j ~1,Al!II' 1\, c ",J\8.-L - wfl fZ£ II.! o~ Z, POCo e I rv ,; ... I 6., kw.f'o
·
·
_. 11' -.J .. ';' .; v" -, -.. ,-," .. .... v""'e MOCe
,) To La"t '-(0 L;
-'~ ~.~ I ~,_. ./
..
·
, . ,J y 40

w "'J t;rj A~d9 Y,
JIr
"- 'IT! ... 'V., ... • ..,1' 7'.
~ ~ ....
.
,. 'TV Ftj,Jo9 ~
lIoI __ I

-

'" .~. +-.,. ., • .""r .. J:. T·

I.~M'< (I) DO~llWDERS\ANb Wt\'{ ,,\it::

.....

1'" f

(S'fNllf.)

-

I

I

- '"

\(NC,"-' TI-\M '<Cl;\~t: \-\ALf Of \I\\: fL~t-\ \ A~C SUX)\) lHi\'\ ~IA.~ Me:1

,

t

I

I

-

~I

l :3. of,"~ ,

n I A" E "'esE """'"e...l WI"" S A,o D LEA<" 11) fI-' '*'<, N (""'}I£ Me 1'0 L '"E \0, ret" IA~)w ME" wE

~u (t,~ . it,. IE1 ~b ,. ., II A ~ ~-

~F4dl i ); '1 P D I L 1" t Q I is if r l til En • d

". hEAR. E VOIC-f.S ,SIl\Jb\THE &/CK Of LO\;n"lllOPf>..iUf',AIJi) lElL'S IN E:ti-

\If ~ASS1" /. ~\\;:

~~~~.~~~~~~~

(t1IM;& r ~

, ~. -t,\ Lt- r- ~......., r--~~ c -~~
'---4-- _l_
.
.
_..._ J ~
-
" ~M;' ~
- I 110 - ~ ~ -
,
- --
. ~
{,v .t -...,;' , ., - .........
• r X l1fir 1
j~ r---.:J-

r--J--

..---, ---,

AA HII

...

n

/

OHOU OHUu(\~:9 r--!:_~AtAtt-tt AS;" 'N:::(~~

( 'B) c..oUL..O,J',.. F 1'.(£ '1~U SO \

--'" _j_

r_---~- __

. .

( 2.)

(28) IWAS

. .

('

L__ ~_

/ . .. - .. ~..... - ~ --v-,. -. --. .",-,,-

S IT"ttr-Jb ALoN~ £>'1 lHEIE - L€-PHON£,Sk£D g£ C['_--(~N;b~U_ t-J16l-l7

....

,

~ ... ,\ll ..

-

....... -

~ {1--) .... .. ~... - ""' ..., -",,~

~E: \10 lLE otJTHE ~lrJC SOUtJtB/ SD l)0V(INDlwA~ SHE

PI Vi NA\

=~'f&tJCila: ("B~d')I ,

, r

-..... (1 ... _f - ...

--

I,

,

" J1,,, \
--, .. .. --.:
( ni
J .. .. --,- U T ... ....... ~--
., ...
~ j
--.- 1iiiiI
,- •
~ I~'
~ \ • .. I \ II.
-,-,
"Zl
_" -..,_; Il.- I lil
~
LL I I
L
~ II

" . f , - I I I I I

,. J .j" \ z. I I I
T ,
...." t .. 0 .._ 0 r , ,
~ 0
~ -'- .t , ~I.l ..
- .
-.. ",. \ . .i I. , ,
..
+-..._""" # tjI I ..
.. ·",,0 --n
.JJ.., I I ....
.
~ V f
~~ I].,. \~
I I I
T ~
\J 0 '-'" U ...... ./ I .,

-- ... 1 .JL., I
,-f -.
... I ,.. j" \.

I

~,C,a'CoDA

f III

I

". " 'i0

..

v

a

-

- ,--'"

~ ~ ';.." \

II.

I

, k

, ...., I'

~ T ~ , f

..L

r

:~u PLE5iiJ !III !IlL ~
. .
.
(GU) • .. ~. "v· " • • 1"- -."'.
.- +1-:'. (~) (6,,) .,.,+ _ • (y.J
~
" , -...,....... .. ~ J '" .. .. - .".
, 2.. 1
~ -
.. ·
. . . •
.. . ·
.J (~ ~ ili" i~ '1\:r.. .,~~~ t~i- 1~ 11",10 ~~ 'I· 1~i'" rt. - i -
e _-. _~) I ~_ .. --
.
.
... _± ...... ~ .", ." - ... "" .... . __ ~~9 +II,Y. 1
fl' E~9 ".- g,
i , -.- ,,, .". ,
~j ~ I> "-
V , 1 , Off .. 11'\ ....... 0 -" + .;. •
V
7. ~ ~9

I (rrr iJJ) r~

1

-

"

I

1 - I V

~ -- ,IJIII6f
~ I
.. ~
, I I --
-- ~ 10 t.L ~
" :1 " _.;
SCtx - I

5LICKA

PRODUCENTER:

I I

QUINCY JONES

Borjade sam jazztrumpetare pa 50-talet. Arrangerade at bl.a. Ray Charles, Dizzy Gillespie, Count Baise pa 60-talet. Har skrivit och producerat mangder med filmmusik. T.ex. ROOTS ("Rotter" efter A Haleys bok). Ar idag en av de mest betydelsefulla producenterna vi kan tanka ass. Har producerat bl.a. Michael Jacksons "Thriller" (Varldens mest sa l da platta), Donna Summer, Patti Austin, James Ingram. Han har utgivit ett start antal plattor under eget namn (lithe Dude" ar den senaste). Producerade band-a i d-Jaten "\~e are the world".

I

I

I I

JAY GRAYDON

Gitarrist och producent. En av forgrundsgestalterna vad det galler utvecklingen av ett slickt gitarrspel - saval komp sam solo. ~r mastare pa att spela 2- eller 3-stammigt.

Producent for bl.a. Al Jarreau, Marc Jordan, Manhattan Transfer, Pages, Airplay och Dionne Warwi ck.TOMMY LiPUMA

Borjade som jazzproducent pa 60-talet. ~r idag en av de storre prod. pa Warner bros.

Har producerat bl.a. George Benson, Al Jarreau, Michael Franks, Randy Crawford, Yellowjackets, Brenda Russel, Seawind, Larsen-Feiten-band.

DAVID FOSTER

LAtskrivare och keyboard-player. En forgrundsgestalt kanske mer an nagon annan. Hans latar och slingor (aven strak/blasarr.) finns med pa i princip allt bra fran USA.

Viktiga produktioner: Earth,Wind & Fire, Bill Champlin, Chicago, Airplay, Lionel Richie, Chaka Kahn, Boz Scaggs, Average white band.

Andra producenter av vikt:

GARY KATZ (Steely Dan, Marc Jordan m.fl.)

MICHAEL O~MARTIAN ( Maxus, Christopher Cross, Donna

Summer plus egna soloplattor). .

ARIF MARDIN (Chaka Kahn, Aretha Franklin m.f.).

TED TEMPLEMAN (Doobie brothers, Michael McDonald). MAURICE WHITE (Earth,Wind & Fire, Jennifer Holliday). GLEN BALLARD (Jack Wagner, Patti Austin m.fl.).

BILL SCHNEE (Nielsen-Pearson, Russ Taff).

Manga producerar aven sig sjiilva:

GINO VANNELLI KENNY LOGGINS TOTO

GEORGE DUKE LEE RITENOUR LARRY CARLTON STEVIE WONDER

I

I

,..

-

,

,. .. I

,"

,

a, ~~ P",l 0..,1- ~A ~,~ PW,1 D,.,1 0.,,;

" 11.\ G14itt\r-) :e- :t =f • .,-...... • - ~
'I"
-----
'" r ,
p",~ 6 " ~~ e~ D.,,-; D~1 ~~ ~~ ~ p..,.,.o.,."
.
~r ~ ,.. _. J : ~~C~Ho~0~
" ',Ll\
... -
-
_l_ .. ,l ..iI. . ~ .
V _.... -....:,...0' - I ...._-.-
~ eA 0"," D"," ~~rD!iGG DO '{au LOv6 !"'1E:
t>A i:.~..d D .... llN.,~ eA
..
" -
II" ...., I II .. or - I"" - t '-I. NUl>

2..SAID

( D 0 '1oli L()v(; ,vlf:. -2 ') ,

I ~,

II

II __ • +.._.+ •

( \) - WA"'f , S£E.(V)S SO Lv gON b (2) foet OO~'I DE eRUE.t...

- ..... - . ~~ . - . ......__

H O\AJ ALL ll1E ISoOb TlMts lIv£ I~\CE of '( E..S'Vo,J'T 6\~ Up o~ THE:. 7!1IN6S wE'ifSOTt-1 geEN L-I ~

~

, j I t\

II' ~ CA~ iN£~T1LL ~(? A PMjuF TOM()r_

- _l_

~ .J .u \ _._ 1"'\ • ~ .. ....-t ~ ~ ..._ -..
-~ ,- ...... ..... l1li"""" ..... '-' ~ I
'iQUV£ GoT 11) 1Ul M( 11115 u,\It_ IS REAL, m ME ~T\-lE UIJLl Tl-1l"'l)I).E C",..J S4\Af!_{;
, el¢1

. .

D.LAM~gq, F.6oLDf., O. \-i1'fCH ING~ ~1lO0tl ThE. eEc0(2..D: t, Po"if(~ ~

. (B.s~ f"l (II FU Nil") 1 A ... '( ('VR."THeil-" DEN":n ~. \98<1)

~?\C .! ]J .,rQ1U til law' t1 gV: _I

-
l I- 2. .... M

_._
• - - - ... -~ ..." ~ .J
-
.n"tL. "-' E ,1:.>
_1 "'-
1
... --

oJ COU"-.IT Ut-J

-

H A \NOCu> of ACHANb 11\10

_l_ .. _/_

_ , ,.. -

Ht.R€.'AMSrucv<. wri£f?.E. '1oi;~II\Nl),W\-lA\ "(vii !vEEP IS A

_L

,-...._

...... ..... -"" t.

....

A ;V'lI\N I'D TA\.('~ OVER..

.. ~ I \ ...
-
• c.
~ j_ "_I _r" r
"- .......... .... I
~ (,,0 C"'o rd,S.' - 2lTRAN(,[,WHEN'1'OU nil!'>\( UF'THE
~,.. r#' -
". ~~ l' ...- (_~l< ~lJIT~ ~oU))
, t ....., ~
.... L"l _!"

COOL

I

(Cl:>lJ1T t.o o c-, "'-.t-l'-(

~ 1

- -,

-

AI.-L N I(,H\ LOt-J b

I ,.., I

--- .

-

f' ARAVISE.

... r_/

#

~

- -

LOOLLI,*, II-J '1\JUI{. HE'P\veNLl' £(~

ell/, .'

I

- CiiiiiW

U,'" S .A D £"1 0

I

..

, •

{ vw .

...

III rt..., D 0 !" 'T L.C 0 l.{ I\l'J -1 flJ lL1J-t fR

J .............

~t--'io Uf'i)B.-\ ~f.- '10

A'110

"'IJ 1l.\Tte.t..J ~, R,.ICMMtO 'AoEI S E 6£o~E:. ~ THE' flEc.on.o: wa.c.oI1E

J~...J l...AN G:, i< STEVe: ~A~It.'t. TO -mE ft€A.L WOR.Ld'-Mt.MIS~'19

~f,N~IID\fJJJ JJ2J IJ Jl J JJ BllJ Jl i 313 I JJ JJ j H J I

(S'lNllI . ..s1rV'\IL~, I
y, w t-t~ f- fr T' - t-f' -t'-.J f ~ t1> ,~
~ t'-'"
... I .1 ..l. .rt fl 1 I I I I I I \ I I I 1 I I I J I, I x.ccv;

20 \ AS",-

, .

I'LL SEARCH No II'S NCI TCC

-

1r1: ':GE of t~ T N~- :::CE

\Ai ISH \r-J - oro '{ o o e: "'- '(ES,

1

...

j
.._
\~ :,~_,+ -_ ; +-1'6t~
- ..___/ ~ll L-L Il--1 E~
"'(11
(2..) 111 £ fV\ />-$'\1:. ~(._ '-(0 N D It-I E- rAs.,
___l_
~ JCt~"':LJs)
",. , - I j_ ....._ -

---- + ~+
~ ~L .so POpJ'T _')V)w DovJ t-J \+-Ie \iJ M E£U Nf, \\J)C.N II-J G
~ . -
, , ~! ..... -

--

\l-\E f"\(z£'S

.\

( ,

.. \ I - I .. _l ---- .....
- -~-~
J \)o,_J"\ SLOW DowrJ bO~\\ lOOSE: nit::: MAGIC
I ~ ... --
__/_
..... r , , .. eJ @J
-
,. C~O~S'\ (VOc., SoUJ) \, \rJ1'~d\ "CHOlUS' (R.Ef€Ar \\L fADe)
~ ,
- .
... DON'T !Toe

, J; i , ~ ~I ,.....
~
..
, r tJ- .,. , , 1-..J
.. 11 , .• I'" ,
7 -- ....... .~ \. t:: - VeR-,-( lIl"\E \ LDe"" A.T '''HJU 2. I-\lJ - \j R..S ONT\-IE. TE:L£PHvN:;;

."'1 'r He.AI2.T STARr:, ~'I\"'( IN

IT'S S'c FR.u:'l r~AT\N('

l D ot-J' T STOP - 2)

il- 3) '1'oLl G~,( 2.) 'lOU

D. L.ALCODA (1NlfhovJ (er~6.t)

"""

L I..NHENW0~ r-or: SO SERIOUS

2. £\lSRY SEPIE/'V\~ER..I wf: ,,\lOULD DcOUR.&s-r TO STAY DE.L1RIOUS

], Llf£ ON A ~ACK.STREE.T, wrftllfS WmtND NI&HJ AlL5f'£Nf SE DA. TE D

'1 .. LIFE ON A BACKS ,Wt-l.8<t:l'fDIDNOTSEfM.50 (OMPU _ CI-\ - TED

~~

-

.. ..

_.. ~ I .. ..--

(\) VJt-IEN 'toll w82£ U,,\;,-, FeR. ,-(OLJI?,~CLt=

(l) II"\E. lUC?Nt;:VYoL.\ INTO SGHE.Ot-.,;E (ELSe')

(.3) '(cU ONL l' 1110061-11 IT WAS A f'HA SE: (4) ONL'( R.E ,"'tl"'db~~ED IN A (HA:ZE.)

J-.1' J !'-~ J J- I CA) tv, ~ e

L

-

I

-
-
Iii , 1..1 ........ , ..
~
CO) (1"--- )
_., -r
r. ----
., -_. .. t • - I .......

Dod'T TR'1 TD SToP HE. NOW

~ 'JIo'

(()C1w'T -1(:"t -rG ':IU\-' rvll lvuW -2)

.... (' j.\ ( ~ V~ - e I ~ ) .....

--

(1'- )

A.CCIDENT

.... +" .. r r -

THAT \ CA...J DO wlT1-\CUi

..... ~, ........ ~ I ~ \. -E ~
V _, DO~T T~Y 10 ~f' ME NOvJ ., . .. r • II' Pll
S~ 2.;$;
',I ,1\'\_ I. __
, ...
~
.. ! ~_/ -~~ ~ ~ .l
, n~~i~n~;' ~;ltrt~) 11'tnPJ J II; UJ; f~1 n~):a r r m 1)1 "ftCU l$¥' 1 Jit'l n Ji 'f=J I

E. ;_t.

l ~

F • tOrJ 17 OJ ~9JJ I~. II
~ - ~A.lV~rCAU5E 1Tf FvN \'.it: MAl) CAM£ AND WENT Do,iT 11'-~ TO tsm0iw
~ '~-VI';a_ .... 11 , 1
_j_ ~

. ~ __ t • . -t • .. t ' II'
- - ". , /t,)( _L -,
.
- .
~ H ,
'" -
- -
-, , , ~ , L'c;.rT 8r-.;\2.IL !\ND Vol t."-', AvvA.'1 DIS,ANI 6~AQ-i,A DIFPE:~ENI SHoe.E

DO TI-I e. E, U P tlz..-@.E.ST He- CA,-J

, ( 16) A FM.- T'21'?.. w\~L (,,-
(LA) 111 F.t.c.c THE: rEA~L \
i
~ (2. C') BEL ,L .. E,+,' lYlE +,. 61R..l,- -'l~r
('!./),\ IT' ~ (L~AL.I.. '( (1.€A.~O ( .. Tl""\.''\' )
Ue) To keEr" '-tou N€Ae. .J -
~ t !II .- (2)<. ) -\of ""';
.... 1 !~Il1H \",jI.{\",d; \MA:, '10Ue:. \-l-E.AICT S. V€'- S. , e..£
4Zi; ••• ~~, .. ..,. v .. , t6'Het t",
l 'W.\1 \ f\.t;'~1( OAI '\{o\.i"_ ",e,E"b \~
.1) (l,..E~,( DA'1 '{eli R. NE'E.'D ,CoA.R..~ HIGHER.
~ ~ .., '_",-r T ,. r-r- r C~\'(,KT

,,_ HO,,\IE" ,-101'-')£

I f~

(EA S,i - Z)

(;:.AS.1,

2,

, } [SJ
'" <r -I- \=1.-:1.- .... ,.~. 1- 0
\ L8T "(out. L\)vc ~'N GOUT' t!/~" LSI Mi LoV INt:. 1 rJ-' 1 T\)
'II
-
-
J .. p -~ .. ~ "'" ~"';_.f,
, {1.Z.,3 f4. ,
-
-
\j ~' ~ 0 +-__,+ bft
S,l'Ai )T'~ eASi ..-, 6TA'1' ("'4~ ~o_ .. D
-
.
- l"~ (z.: A/\i~ wHEi2.£ \}IXI USIl£SS 5NC\A,BIRD Mf.LIS AwK1

0:» C.A..J DE - N'i TH),S l.oVC I.'. ~ '10 S'TA'f

:-.. -~ . .,..

-IJ-

.$iAl OT'S) £: A 5,

(&~~ru.)

i ~ f r II

-

,
,. _.i~ SA..l) i E".\Sl
--,
_I_ ~
'W -
-- -::£
'- I.{ C t-: vt,rz_ \I~! ~~"
Lei C,~~
-
, ....
I WI" .... WI' """. ~ ~,
1 =~C: :tk{;P<t[fclt;'''' OtJ~, 110\ lAG , B'M5~_;;';

/" r') ~
I ~ ,i ~f.t\ ~,,-.. ~ .. "'_.jI. ~"'- - .... ~
"
• , v 'r ~
(S'fIJili) , .I-
-, 1Ij" ....... .! •
I
"1 V ~ ,. -.;..; .,. I L-
"" .,. , II- .. ~ - _.. ....... - "'- (GU\~J.....-1
::;r
... f ~ - '-'. .... +r.~ ~t:j~·t t·l;- t--.
.,. : . . ~
lluA - I .L - '.:!~ : .F-oo,.._ .~ ~It
- _. .. ~ l' , ,.. I ~ ~'---
;,.1,' , r-1_ I .......... __., ..... I' ~ \
, •
1 T
I 1-\ EAR. '1 OJP-.. \I 0 \ lE. EVe 12.-1' - .........___., . -
~ \ \.N rleeE.., LEC.H oC<; of LOve.)
. .11
~ ... - ~~(GlOt\J~ .,- :~t:~ .~ :t'+$ -e .'
J,,4' ...... _~It- .-- .. 5-- ~t:

• - .......
~ . c- \j'ER..\ f.(\-\OES 0'fi\..LN(. KQ2f'S. tiN 1-\ \J N 111'-1 G ~ OUT 0 f CO Ni'R.OL I \(£'cY<; ON 3UR
'- -

... '.I.i ~ ~ - ~ • ~ • IIII~ .r-r I
... ~ ....
" ~ , ~ \\1)tJI.{\N 't3uUy '1~U
DARLING r ~\".J(_E \..jIJU VJE-N\ ~\JVAi t'III
.w. t\ .1 I' .. ~r: .. f..; q~.~ ~';l~~ I"-
-. . .
,
, \j \ \:}UIooI I po. / V ~ V' \ \) '~N 'T n\\N \.(

......

I'D Uu:c: Tb HUNT'\\) Cl-\ (o\j'U_ 'T'S. "IOU

- ~ .. ~~-.. j ~ _c'HOLu~l ~5- ~r:~~~ ~t
j, . .j. \.", - ~ ~~~~ -f:.~ ~~.J- :~
..
\" -
~ljN lU\EU\I:f\:S Of LoVS vee fS 0 t-J \4U NIl", (_.., t Arl..C 0.}' OF co"rr·-R..o l,UCD"S D~J 811
.. , - ~~~~ ·for.,~~~ .~ "," .. p!t ~~~t .... :'-,"" '" ~t ~~ .f-:~ j I"""
~=~~
r: .jJ,. I. ~~ ':~
"- .... . ....
"N-ib I EWt.::lt\ OF Lov e. , J\i:t:; OViOF C001'e..0L S!2-\NGIN G BA(l-( wV£ \ V~EDTD
I ....
..
. \! C'l1itn.y S(16) -
.. ' Jt i- ,.:a~ - ~
"'t--"". • - ~ .. I
-

--- -- -..,
,.. I .. .. 1Ii. , . .. ~ -li ......
~ L...}...I '" I I 1 ._ " ' L-- .. __ .
HOLl.>
II
~
- IL

-

EC\-\{)E~ Of- LOvE

-

l\Nb, E.CHO€S Of- LDV-2: -- __

- . - ---.;~-~ - :f: ,.

.~ +- -r-

€CNOE S of' LoVE

~l nil

, a - ~~,.... + ~.
I I --
,. ,,- y .. ......:""
, CM~ .-.--J - e-« .IM~ -
- - -

, v " , li..
• "'5: '-L7 (CHo~\)S liL)

li. ------...

\

en

II

---------_ .. _._-_._-----------

"SeA. r'')

~

ThE: fV'c£...E r(cur-Ib'1\)0 €NAt5LE I L£.T''''<;

VJONI tel' bl\J H£ .SCMtA~I:.c:no'J

-

-

,

,..,J ~,~) - - ~ I I
~ ..
'..J (\) tf\t;}~ .. - -""""
MA'(t:3E- 11' S ThE ,'LIGHT 11,'V)f ( 0 - 0 - U )
(z_ ) ..s~Y&.._:JD ,y,E fVI 'fit ~E IT IS IIll ~1l:>ln I Hl1-J0
, t
- f III I =-

- -

( I

I

.... I " ,

L

, .. ... "" .. "",p

( \) f'vi,\'16t '1~Vt: TIlf' R\b~\T Dt-lt: (2) lY)i\ 'j b E '(0 G' C Crtl E f2-l b H T H fA.:.'1\

__.Id_ ....

,

- u (1-2) A ...... 'l ~(Jl'-._j \ G AJt)tr,'_(,1 I\,\_j L)

,

.. 1Jl' .. ~~ - ~") I ~
-
_l_ _..
'7 ...
- . -- - .. -.J
~ ( \- L ) 'iOI..J Ci)lU~ HAvE ~£&.,.J Tf-If.Du ('H fv\'( H,\N\)<;', THE. L0 b\( CI\.!'-l1- WA\'( ,\t'-.i'-(,'V\L"f~t"
...._ lHC(/t:~ ;l
& (CkO~l... ' ~
~ , I,,~) ...
--
- ~
J 'z_ \ ' -- .... ...... ....
\\- 'CHI\r-JL(\Nt:: eN" MAkE I\I~E \Jc/J'T DAiLE 1D lAKE 11 . f.N DL£S~ A.a..£, TH t? loJ 161-rl':) \ I
11.\ ]~-l\
.
~~ I (2.X HO/.::;v(~ ')

,., .1 ,\ CKE'{i>.) (G0 ,I A(Z ~\fY\\LE) _}., r~ ~,. 11-\~'1--}J-
, ·
·

\j • "'_ "ZI ,-ip• '·_:,r~ .. i~M ,.,., ";:
C~,O: ~ (C~'l
• II. ... I t.. "
. ·
I .. ~ , f r ' , , ,.. ~ " \ 1\

'1C\; \

t;'M ~~ t\ t ~ 1f'

TALK "'Tn "(Qu

\ iH\>-J1A ('LiK L0VE HA..~ R€AC.h(\) ThE. fQ\v C ~ ,,,:;, P-E.-

W£:'lIE: (CMoS rc ~E.. lr\E. ONE:,~ W~()I<, LC\I \S C\;, v f

( ~ '-( C TD E:.. '1' E. - 2. )

69

,,'iI\ I
-
, l I) TUrzr-J, IT'S So ·v" • L~~~t_::; .s.. gc£_ i~
s "'\) T11 A.\
( 2 biGHT \ '\' <; ,S (I IN EIR. D It'-A.\ "'\;'-; Ju S T D (} >--.l"r- See ~ ..
,,\~~~~ J::::::;,ll'~ I -
......
-n) -'-( f cUR.. LOve
--. •
_-I' ~ i" ~ .. ., "" 0 ..._________--. -~~~~~
.., C~,. .. C:'1r D':''' ~~~,
,,"
~ I ,. ... ,. I + I r ' r , , " , , c- I./,'el- C'1E~ \'--' L
II..:
I
• '-.,~ , ~-v"'" .. c 11o.~ 1 +" ''-./o~
8~~ __ 6" 6 .. ,)· '- t'-- "t ~", ~~ ,
.. ... ~~~, e~ •
, ,_,._
0, , ~ ~ , - ~ 1 " .. ~o

:

~=~i:~~ =%CEI ~ffi tiE; E-~::~o~~ 19~)
". , il_ ( l\ S H uFftx'" )
.. I, SHE JUST LiI.(E 11) '\£ASt: ME SHE:"
_..!I.
... ......__._
I " .2 ThINK. St-IE:',S /Vl;W€ ,"IE- C;!..Y - 2..'{ ';'..,+ I A'-lD';'
-- .:s\H€tUE'<ES ThO CALLS 1l1E Q\J2.S - Tvo N I TI-1(.I '.e.\::
.
__!_ , tIr
.... ( :0 0 C U'e. A.I 'v, 3 ) ( )

~ , ,~ \ i)~N'T ;Y)EAN IT \\iMt'" SHE ~1J(2_TS --f/-10S£ "B1OO D (.ED U f' l1-I '( ,(z'E LC_ A
lZ)I.'JI-\~1 AM I .sUF'ros£ ~+ f:,~ -'1 H~ SiU40LlET1"£ GETS ~\~'( ';:'lIAN t
(3) ~1~\Nb AI '(ou,,- f:,w.J,--DooR-wALL L ,{Ol,; l£ N'--N \11,\1 INSA,l'If U:: S .. SutJ If
I .
~ , " , ." r I ...
..... t( III \ "" .\.blNt 8JEe'1' \N O,Q.D, \ "'"
ti ..
- .1
. -
..L ~ .... _."" '-( 0 ~ .J-C A.r-J
-oJ 2.) k> I Lac": A..t::::>u"; \) ,1-1 r! ...__. ~c~n ~ADE.wl\"-(
\ - .
(')) Sr\E: D0'-jl-r(A.n:~ '-ICG wk'2t-.l 1av (A'±- ~; HE:
. .
. .
- , .. f~ 'II ~r V .. "..... .. 1 r4l ..

,HE LI(,HISAiZE to0f eve(0'1'vJHt:C[ ~A(J( WrlEU 'i'0l;

, ~ ,\\ (IZ~ PE tl<;r Ot-JL'1 APr£R. OS)
~
.
"" ' ""-" ... ..... ,-,-
St::E 111 t'M ~ AD L \Iv}\ 'i ...,..,,, """,
1\ .... l J '_";_ -'"
.
.s: (J~".'=;~ -T /
"'1 ti~
f"~ ,..."...., -~_""
..... ...._ ,~Ab~~
~ / .- ........ - -
"'" QJII S Hf.' S '\-IE O\)j[LT e,f ALL HI'\1 '10u fLAl
I .. .tthto_ ~ ~
,. -"""
.._ \. v J \ I - "., JI " ,_",,-, ~,
7
- - ... ~ -...
" " '<oU (A,iJ'T WI,J IBur 'tali CAN CO"1PLAI!\(S'6 ~ .. .. ~~4- _ II
I .-
-
~ \.., .. /~ , -- L-o--3,,;J
I r-"
I
.. , ;EALL~ ... v
1-' LA(u5£ NOtSO[)i WINS n-lc 0A.I~e
r +-) -I.. All I
- JiJ
I .~
" 1\ + ± I. .... ~ -
( Gu 11'f\f2-SbLo -J--.j r -.;')
j I - ~'Tf:\/£ W 1.<.A.'1)-lerz.) <:»
~ ~ b &~Vb 'Yo
.... ~ . S~""1-' ..... )~ (3\ DM ~ _".
-.... ... ~ -,-"",- ... ~~ . A.w~
e ~ \ff ~ ~WtFwn r ~ -UF & I qr-rF1 ~ ~

,~i \..V \..V '(!7
\..V \..V
~
"'" , - or_ - +", or... ._,_ + J-V'--
(\) rl'iOEIN t\ i '(au c",..:. Sa? ME: g\JT tin ,..IuSI' "'VI ThetU:. ThE Ll6HTs
I
.
- (R~P~A.1 IlL)
~ I 1\ _"......, FAvE
,
.._"r V" p - \ +' p
~ AR..~ 6 Ol--Je. £\/e(l.'f~ \-\ee E: '6P£u. \(j l-IetU '{ou _r~t_E THEt'1.
,
.. .._. ~ ;.

~~ r v- ,. "" l bunk '2..~)

A \.((iUI-l0 ANl;> VE-SP£..f A-IE.. AbE" ,

HE -

--

,

'n

P"

(Z~ H( W,LL t)1\r-JCE: Th Sf Ai AL-Ivc (1) LI \.<.(_ A HE - rc.> He ._)\.lfC.\.J!\.jD

I

..

-'(2) III"AL-\\JE \1) S LJf2-'vI'Jt:.?

...

NoT!i\l..j'

~~ DJd

\

,

• If V

-

t