You are on page 1of 23

c  

  

Pháön I :
NGÀÕN MAÛCH 3 PHA TAÛI MÄÜT ÂIÃØM .

I.2 Tênh doìng ngàõn maûch siãu quaï âäü ban âáöu I¶¶ 0 taûi âiãøm
ngàõn maûch bàòng phæång phaïp giaíi têch . Tênh I xk vaì ixk .
a. Láûp så âäö thay thãú .
$ ö
UH = 1 $ 
E4=
 > 1,08
$ $
$ $ 
 E8= 0,8 ,
 >
$ >

$ $ $ E5=
   > $ 1,08
$ ö
 > E6=
$4 1,08
$5 $
0,269 $
 E7= 0,8
0,156 ö

$ $ $
0 ö>
$ $
E = 0,8
 > Sæí duûng pheïp qui âäøi gáön âuïng
3
 ö> trong hãû âån vë tæång âäúi
Choün Scb = 100 MVA
E1= Ucb= Utb E2=
1,13 Ucb 10,5= 10,5 kV 1,13
Ucb37 = 37 kV
Ucb115 = 115 kV
a 
Suy ra : Icb10,5 = = = 5,5 kA
 a > >
a 
Icb37 = = = 1,56 kA
 a 
a 
Icb115 = = = 0,5 kA
 a > >

F1,F2 : maïy phaït âiãûn turbin næåïc coï cuäün caín, tra baíng 6.1 ta
coï
E1= EF1= 1,13
E2= EF2= 1,13
Phuû taíi 1: E3= Ept1= 0,8
F3,F4,F5 : maïy phaït âiãûn turbin håi, tra baíng 6.1 ta coï

-1-
c  
  

E4= EF3= 1,08


E5= EF4= 1,08
E6= EF5= 1,08
Phuû taíi 2: E7= Ept2= 0,8
Phuû taíi 3: E8= Ept3= 0,8
Hãû thäúng cäng suáút vä cuìng låïn: U H = 1
Âiãûn khaïng caïc pháön tæí :
Maïy phaït thuíy âiãûn :
 
± : X1 = XF1 =xd¶¶ = 0,2 = 0,526 0,54
- 
 
±2 : X2 = XF2 =xd¶¶ = 0,2 = 0,345 0,69
- >
Maïy biãún aïp :
V c:
UNC% = 0,5(UNC-T + UNC-H - UNT-H )%
= 0,5(17 + 10,5 - 6) = 10,75 %
UNT% = (UNC-T - UNC)% = 17 -10,75
= 6,25 %
UNH% = (UNC-H - UNC)% = 10,5 -10,75
= 0%
 V % 
X3 = XHB1 = . = 0
100 -

 V 10, 100
X4 = XCB1 = . = . = 0,269
100 - 100 40

 V 6,2 100
X = XTB1 = . = . = 0,1 6
100 - 100 40

V c 2:
UNC % = 0,5(UNC-T + UNC-H - UNT-H )%
= 0,5(17 + 10,5 - 6) = 10,75 %
UNT% = (UNC-T - UNC)% = 17 -10,75 = 6,25 %
UNH% = (UNC-H - UNC)% = 10,5 -10,75 = 0 %

 % 
X6 = XHB2 = V . 

=0
100 

  > 
X7 = XCB2 = V . 

= = 0,179 0,341
00  

-2-
c  
  

 %  > 


X8 = XTB2 = . = = 0,104 0,198
100 - 

 
Phuû taíi 1 : X9 = Xpt1 = x¶¶ pt1. = 0,35. = 1,458
- ö

1,944
 00
Âæåìng dáy D3: X10 = XD3 = X1.l3. 2
= 0,4.32. 2
= 0,096
 

0, 2
V  > 
Maïy biãún aïp : c3: X11= XB3= . = = 0,175
1 - 

0,263
V 10,5 100
c : X12= XB4= . = . = 0,105
1 - 100 100

$ 5 5,5
Cuäün khaïng âiãûn K 1: X13= XK1= . = . = 0,138
100 - 100 2

 >
Maïy phaït nhiãût âiãûnF3: - = = = 62,5
c sV 
37,5
 
X14= XF3= xd¶¶ = 0,125 = 0,2
- >

0,333
 >
Maïy phaït nhiãût âiãûnF4: = = = 62,5
c sV 

31,25
 
X15= XF4= xd¶¶ = 0,125 = 0,2
- >

0,4
- 5 >
Maïy phaït nhiãût âiãûnF5: - = = = 31,25
cosV 
62,5

-3-
c  
  

 
X16= XF5= xd¶¶ = 0,125 = 0,4
- >

0,2
 
Phuû taíi 2 : X17 = Xpt2 = x¶¶ pt1. = 0,35. = 1,59 1,522
 

 100
Âæåìng dáy D2: X18 = XD2 = 0,5.X1.l 2. 2
= 0,5.0,4.42. = 0,063
 1152

0,062
 %  > 
Maïy biãún aïp B 5: X19= XB5= . = = 0,7
100 - >

0,875
 
Phuû taíi 3 : X20 = Xpt3 = x¶¶ pt1. = 0,35. = 2,5 2,917
- ö


00
Âæåìng dáy D1: X21 = XD1 = 0,5.X1.l 1. 2
= 0,5.0,4.52. = 0,078
 
52

0,082
b . ciãún âäøi så âäö thay thãú :
Boí caïc phuû taíi khäng näúi træûc tiãúp vaìo âiãøm ngàõn maûch (
phuû taíi 1 vaìUphuû
H = 1
taíi 3 ).
$ ö
$ $ 
 ö E4=
 >
$ $ > 1,08
  öö

$ >
$ $ 
  ö N E5=
1
$ 1,08
$ ö
$ $  > E6=
 > 1,08
 
$ $ ö E7= 0,8
 > ö>

E1= E2=
1,13 1,13

-4-
c  
  

X22= X21+ X18 = 0,078 + 0,063 = 0,141


0,144
X23= X1+ X3 = 0,526 + 0 = 0,526 0,54
X24= X2+ X6 = 0,345 + 0 = 0,345
0,69
X25= X5+ X8 = 0,156 + 0,104 = 0,26 0,354

Biãún âäøi (X4,X7,X25) - Y(X26,X27,X28)


$ö$  
X26= = = 0,068
$ ö l $ l $ >  l  l 

0,095
$ ö $ >  
X27= = = 0,098
$ ö l $ l $ >  l  l 

0,099
$ $ >  
X28= = = 0,065
$ ö l $ l $ >  l  l 

0,125
X29= X23+ X27 = 0,526 + 0,098 = 0,624
0,639
X30= X24+ X28 = 0,345 + 0,065 =0,41
0,815
Âàóng trë (E1,E2) - E9
$ l $  ö l  ö
E9 = 
= = 1,13
$ l $  ö l ö

$ $  ö ö
X31= = = 0,247 0,358
$ l $  ö l ö

X32= X26+ X31= 0, 068 + 0,247 = 0,315


0,453
Âàóng trë (E9,UH) - E10
 $ l $  > l  ö
E10= = = 1,04
$ l $  > l ö

1,031

-5-
c  
  

$ $  ö >
X33= = = 0,097
$ l $  ö l >

0,109
X34= X33+ X10 = 0,097 + 0,096 = 0,193
0,221
Biãún âäøi (X11,X12,X13) - Y(X35,X36,X37)
$ $  > >
X35= = = 0,044
$ l $ l $  > l > l 

0,055
$ $  > 
X36= = = 0,057
$ l $ l $  > l > l 

0,072
$ $  > 
X37= = =0,034
$ l $ l $  > l > l 

0,029
X38= X34 + X35 = 0,193 + 0,044 = 0,237 0,276
X39 = X36 + X14 = 0,057 + 0,2 = 0,257 0,405
Âàóng trë (E10,E4) - E11
$ l ö $  ö > l  
E11= 
= =1,059 1,
$ l $  l >

052
$ $  >
X40= = =0,123 0,164
$ l $  l >

X41= X37 + X40 = 0,034 + 0,123 = 0,157


0,193
Âàóng trë (E5,E6) - E12
$ l $ >  ö l  
E12= >
= = 1,08
$ > l $  öl 

$ > $  ö
X42= = = 0,133
$ > l $  l ö

Âàóng trë (E11,E12) - E13

-6-
c  
  

$ ö l $ ö > l  >


E13= 
= = 1,07
$ ö l $ ö > l 

1,069
$ ö $ ö > 
X43= = = 0,072 0,079
$ ö l $ ö > l 

E13= 1,07 E7=


$ ö N $ 0,8
 1 >
c. Tênh doìng ngàõn maûch siãu quaï âäü ban âáöu I 0¶¶:
 
I¶¶0*= 
l 
= l = 15,364 14,057
$ ö $   >

I´0= I¶¶0* .Icb10,5=15,364 .5,5 = 84,502 kA 77,314


kA
d. Tênh doìng ngàõn maûch xung kêch :
¶¶ ´
i xk* = kxk.I 0 + kxkÂ.I Â
 
= .1,94. + .1. = 41,484
  >

37,868
kxk : hãû säú xung kêch cuía hãû thäúng , tra baíng 6 -3 :
kxk=1,94
kxk :hãû säú xung kêch cuía taíi täøng håüp , láúy k xk = 1
i xk= i xk*.Icb10,5 =41,484.5,5 = 228,162 kA 208,274
kA

I xk= I ¶¶0 l ü € 

= 84,502 l  ö € 
= 140,568 kA 128,611

I.3 Tênh doìng taûi chäø ngàõn maûch vaìo caïc thåìi âiãøm t = 0; t = 0,2
s vaì t = m bàòng phæång phaïp âæåìng cong tênh toaïn .
a. Láûp så âäö thay thãú .
$ ö
UH = 1 $ 
E4=
 > 1,08
$ $ 
$ $ 
 E8= 0,8 
 >
-7- $ >

$ $ $ E5=
c  
  

b. Xaïc âënh nhoïm maïy phaït nháûp chung .


- Nhoïm maïy phaït thuyí âiãûn : F 1,F2.
- Nhoïm maïy phaït nhiãût âiãûn : F 3,F4,F5.
- Nhoïm hãû thäúng cäng suáút vä cuìng låïn :H
c. ciãún âäøi så âäö thay thãú .
Boí caïc phuû taíi khäng näúi træûc tiãúp vaìo âiãøm ngàõn maûch
(PT1,PT2) .
X22= X21+ X18 = 0,078 + 0,063 = 0,141
0,144
X23= X1+ X3 = 0,526 + 0 = 0,526 0,54
X24= X2+ X6 = 0,345 + 0 = 0,345
0,69
X25= X5+ X8 = 0,156 + 0,104 = 0,26 0,354
Biãún âäøi (X4,X7,X25) - Y(X26,X27,X28)
$ö$  
X26= = = 0,068
$ ö l $ l $ >  l  l 

0,095
$ ö $ >  
X27= = = 0,098
$ ö l $ l $ >  l  l 

0,099
$ $ >  
X28= = = 0,065
$ ö l $ l $ >  l  l 

0,125

-8-
c  
  

X29= X23+ X27 = 0,526 + 0,098 = 0,624


0,639
X30= X24+ X28 = 0,345 + 0,065 =0,41
0,815

UH = 1
$ ö
$ $ ö 
 ö E4=
 >
$ $ 1,08
  öö

$ >
$ $ > 
  ö N E5=
1
$ 1,08
$ ö
$ $  > E6=
  > 1,08
$ $ ö E7= 0,8
 > ö>
Âàóng trë (E1,E2) - E9
E1= $ l $ E2= > l  
1,13 E9 = =
1,13 = 1,13


$ l $  l >

$ $  ö ö
X31= = = 0,247 0,358
$ l $  ö l ö

X32= X26+ X31= 0, 068 + 0,247 = 0,315


0,453
Biãún âäøi (X11,X12,X13) - Y(X33,X34,X35)
$ $  > >
X33= = = 0,044
$ l $ l $  > l > l 

0,055
$ $  > 
X34= = = 0,057
$ l $ l $  > l > l 

0,072

-9-
c  
  

$ $  > 
X35= = =0,034
$ l $ l $  > l > l 

0,029
X36= X10 + X33 = 0,096 + 0,044 = 0,14
0,167
!!!!!!! X37 = X14 + X34 = 0,2 + 0,057 =0,257 0,405
Âàóng trë (E5,E6,) - E10 .
$ l $ >  l  ö
E10= >
= = 1,08
$ > l $  öl 

$ > $  ö 
X38= = = 0,133
$ > l $  öl 

$ $ 
 ö E4=
 >
UH = 1 $ 1,08
 ö

$ 
E9= $ > ,
1,13 $  ö N E10=
 > 1 1,08
$ 
 >

E7= 0,8

Biãún âäøi Y(X22,X32,X36) - (X38,X39,X40)


$ $ 
X39= X22 + X36 +
$ 

 ö ö
= 0,141+ 0,14 + = 0,343 0,364
 >
$ $ 
X40= X32 + X36 +
$ 

 > ö
= 0,315+ 0,14 + = 0,767 1,145
 ö
E9=
1,13
$ ö
$ $
 - 10 - 
 ö >
UH = 1 E4=
1,08
c  
  

Biãún âäøi sao læåïi


X41= X38=0,133
1 1 1 1
X42= X39.X35( l l l )
$ 35 $ 37 $ 39 $ 40

  
= 0,343.0,034( l l l )=
 ö > ö 

0,4370,428

X43= X40.X35( l l l )
$ 35 $ 37 $ 3 $ 40

  
= 0,767.0,034( l l l )=
 ö > ö 

0,9781,347

1 1 1 1
X44= X37.X35( l l l )
$ 35 $ 37 $ 39 $ 40

  
= 0,257.0,034( l l l ) = 0,328
 ö > ö 

0,477 E9=
1,13
$ ö
$ ö $ ö>
 
 ö 
UH = 1 E11=
N 1,064
1
Biãún âäøi âàóng trë (E 4,E7,E10) - (E11)

- 11 -
c  
  

 
ö l l 
$ öö $ $ ö
E11=
 
l l
$ $ ö $ öö

 
 l l 
  > 
= = 1,064
 
l l
 >  

1,062
1 
X45= = = 0,089
1 1 1  
l l l l
$ 1 $ 41 $ 44 >  

0,097
d. Tênh âiãûn khaïng tênh toaïn .
- 
- Thuyí âiãûn :X tt1= X43. = 0,978. = 0,939 0,89
 00

SâmTÂ = SâmF + SâmF2 =38+58 = 9 MVA


-  >
- Nhiãût âiãûn : Xtt2= X45. = 0,089. = 0,158
 

0,15
 l l 5
SâmNÂ = l p
c sV
> l > l >
= l = 178,25 MVA 154,25

. Tra âæåìng cong tênh toaïn .
- Taûi thåìi âiãøm t = 0.
Xtt1 = 0,939 tra âæåüc I *1= 1,24
Xtt2 = 0,158 tra âæåüc I *2= 6,7
- Taûi thåìi âiãøm t = 0,2 s.
Xtt1 = 0,939 tra âæåüc I *1= 1,14
Xtt2 = 0,158 tra âæåüc I *2= 4,0
- Taûi thåìi âiãøm t = m .
Xtt1 = 0,939 tra âæåüc I *1= 1,43

- 12 -
c  
  

Xtt2 = 0,158 tra âæåüc I *2= 2,7


Å. Tênh doìng trong hãû âån vë coï tãn .
- 
I âmTÂ= 
= = 5,278 3,63
10,5 3 > 

- >
I âmNÂ= 
= = 9,801 8,48
10,5 3 > 

- Taûi thåìi âiãøm t = 0.


1
I CK0= I*1.IâmTÂ + I *2.IâmNÂ + Icb10,5
$ 42

1
= 1,24.3,63 + 6,7.8,48 + 5,5 = 74,276 kA
0,428

- Taûi thåìi âiãøm t = 0,2 s.


1
I CK0,2= I*1.IâmTÂ + I*2.IâmNÂ + Icb10,5
$ 2

1
= 1,14.3,63 + 4,0.8,48 + 5,5 = 50,908 kA
0,4 8

- Taûi thåìi âiãøm t = m .


1
I CK m = I*1.IâmTÂ + I*2.IâmNÂ + Icb10,5
$ 2

1
= 1,43.3,63 + 2,7.8,48 + 5,5 = 40,937 kA
0,428

Pháön III
NGÀÕN MAÛCH PHA VAÌ 2 PHA CHAÛM ÂÁÚT TAÛI ÂIÃØM N.3.

III. Tênh doìng ngàõn maûch vaìo thåìi âiãøm t = 0 bàòng phæång
phaïp âæåìng cong tênh toaïn khi xaíy ra N ( vaì N( , taûi âiãøm N.3.
. Tênh doìng ngàõn maûch pha N ( .
a. Láûp så âäö thay thãú .
* Så âäö thay thãú TTT.
Boí caïc phuû taíi .
Caïc âiãûn khaïng tênh toaïn giäúng tênh toaïn trong ngàõn maûch
3 pha

$ 14
UH = 1 $ 11 0,333
E4=
0,263 1,08
$ 21
- 13 - $ 13
0,082 0,138
$ 
c  
  

Biãún âäøi så âäö .


X22= X1+ X3 = 0,526 + 0 = 0,526 0,54
X23= X2+ X6 = 0,345 + 0 = 0,345 0,69
X24= X5+ X8 = 0,156 + 0,104 = 0,26 0,354
Biãún âäøi (X4,X7,X24) - Y(X25,X26,X27)
$4 $7  
X25= = = 0,068
$ 4 l $ 7 l $ 24  l  l 

0,095
$ $ 25  
X26= = = 0,098

$ l $ l $2  l  l 

0,099
$ 7 $ 25  
X27= = = 0,065
$ 4 l $ 7 l $ 24  l  l 

0,125
X28= X22+ X26 = 0,526 + 0,098 = 0,624
0,639

- 14 -
c  
  

X29= X23+ X27 = 0,345 + 0,065 =0,41


0,815
Âàóng trë (E1,E2) - E9
$ 28 $ 29 ö ö
X30= = = 0,247 0,358
$ 28 l $ 29 ö l ö

X31= X25+ X30= 0, 068 + 0,247 = 0,315


0,453

UH

$ 21
0,082
$ 14
N
$ 33 0,333
$ 18
1 E4
$ 10 $ 32 0,072
0,062 0,112 0,055

$ 15
$ 25 $ 34 0,4
0,095 0,029 E5
$ 16
0,2
$ 26 $ 27
0,099 0,125
$ 22 $ 23 E6
0,54 - 15 -0,69

E1 E2
c  
  

Biãún âäøi (X11,X12,X13) - Y(X32,X33,X34)


$ $  > >
X32= = = 0,044
$ l $ l $  > l > l 

0,055
$ $  > 
X33= = = 0,057
$ l $ l $  > l > l 

0,072
$ $  > 
X34= = =0,034
$ l $ l $  > l > l 

0,029
X35= X10 + X32 = 0,096 + 0,044 = 0,14
0,167
X36 = X33 + X14 = 0,057 + 0,2 = 0,257 0,405

Âàóng trë (E5,E6) - E10


$ > $   ö
X37= = = 0,133
$ > l $  l ö

X38 = X37 + X34 = 0,133+ 0,034 = 0,167 0,162


Âàóng trë (E4,E10) - E11
$ 36 $ 38 > 
X39= = = 0,101 0,116
$ 36 l $ 38 > l 

X40= X35+ X39= 0,14 + 0,101 = 0,241 0,283

UH = 1

$ 21
0,082
!1
 .3
$ 
$ 40
 
0,283
E11
$ 31
- 016 -
,453
c  
  

Âàóng trë (E9,E11) - E12


$ 31 $ 40 > ö
X41= = = 0,136 0,174
$ 31 l $ 40 > l ö

X42 = X18 + X41 = 0,063+ 0,136 = 0,199


0,236
Âàóng trë (UH,E12) - E13
$ 18 $ 42  
X43= = = 0,048 0,061
$ 18 l $ 42  l 

Váûy : X1 U = X43= 0,048

* Så âäö TTN:
Tæång tæû så âäö TTT thay sââ E = 0 ta âæåüc X 2 U = X1 U =
X43= 0,048
* Så âäö TTK:
Aáûp så âäö thay thãú : $ 
, 3
$ 54 $ 3 $ 
2,268 , N.3 , $ 
,
$ $9
, ,33

$ 
$!
, 9
,3

$ " $
X44= X0D2= 3X18= 3.0,062 =0,186
X45= XCB1= X4= 0,269
X46= XHB1= X3= 0
X47= XHB2= X6= 0
X48= XCB2= X7= 0,341

- 17 -
c  
  

X49= X0D3= 3X10= 3.0,112 = 0,336


X50= XB3 = X11= 0,263
X51= XB4 = X12= 0,105
X52= XB5 = X19= 0,875
X53= X0D1= 3X21= 3.0,082 = 0,246
 100
X54= 3XK2= 3.$ . 2
= 3.100. = 2,268
 1152
Biãún âäøi så âäö :
X55= X45+ X46= 0,269 + 0 = 0,269
X56= X47+ X48= 0 + 0,341 = 0,341
$ 55 $ 56 , . ,
X57= = = , 5
$ 55 l $ 56 , l ,
$ 5$ $ 5# , . ,
X58= = = , 7
$ 5$ l $ 5# , l ,
X%9= X %8+ X49= , 7 + , = ,4
$ (7 $ (9 , . ,
X&'= = = ,
$ (7 l $ (9 , l ,
X6 )= X**+ X6 += , 86 + , = ,296
X62=X,3+ X,* = ,2 6 + 2,268 = 2,
1
X63= = = 0,193
1 1 1
l l l l
$ .2 $ 6- $ 62 0,875 0,296 2,514
Váûy X0 U = X63= 0,193
b. Tênh X ( :
Ngàõn maûch 1 pha tra baíng 7-7:
X (1) = X2 U + X0 U = 0,061 + 0,193 = 0,254
m(1) = 3
c. Quy tàõc âàóng trë TTT:
Thãm X (1) vaìo så âäö TTT.
Biãún âäøi så âäö .
X22= X1+ X3 = 0,54 + 0 = 0,54
X23= X2+ X6 = 0,69 + 0 = 0,69
X24= X5+ X8 = 0,156 + 0,198 = 0,354
Biãún âäøi (X4,X7,X24) - Y(X25,X26,X27)
$4$7  ö
X25= = = 0,095
$ 4 l $ 7 l $ 24  l ö l >ö

$ 4 $ 25  >ö
X26= = = 0,099
$ 4 l $ 7 l $ 24  l ö l >ö

$ 7 $ 25 ö >ö
X27= = = 0,125
$ 4 l $ 7 l $ 24  l ö l >ö

- 18 -
c  
  

X28= X22+ X26 = 0,54 + 0,099 = 0,639


X29= X23+ X27 = 0,69 + 0,125 = 0,815
Âàóng trë (E1,E2) - E9
$ 28 $ 29 , . ,
X30= = = ,
$ 28 l $ 29 , l ,

X/0= X2 1+ X/2= , + , = ,4

$ 15
UH = 1 $ 11 ,333
E; =
, 3 1, 8
$ 61 $ 13
!1
, 8 $
,138
N.(1)3 0,254 $14
(3)
N. 3 ,
$ 18 $ 17 $ 16 E:=
, ,11 ,1 $ 13 1, 8
,
E9=
$5 1, 8
$4 $8 $8
,
,1 ,1 8 ,3 1

$3 $3

$1 $6
, Biãún âäøi (X00,X02,X0/,) - Y(X/2,X//,X/4)
E1= $ $ E< =  >
X /2 = = = 0,055
1,13 1,13
$ l $ l $  l > l 

$ $  
X33= = = 0,072
$ l $ l $  l > l 

$ $  > 
X34= = = 0,029
$ l $ l $  l > l 

X35= X10 + X32 = 0,112 + 0,055 = 0,167


X36 = X33 + X14 = 0,072 + 0,333 = 0,405
Âàóng trë (E5,E6) - E10

- 19 -
c  
  

$ > $  ö
X37= = = 0,133
$ > l $  l ö

X38 = X37 + X34 = 0,133+ 0,029 = 0,162


Âàóng trë (E4,E10) - E11
$ 36 $ 38 , . ,
X39= = = ,
$ 36 l $ 38 , l ,

X= >= X3 ?+ X39= , 7+ , = , 83

UH = 1

$ 21 !1
$
0,082
0,254
!u
V 3
!3

$ PQ
$ 40
,
0,283
E11
$ 31
0,453

Biãún âäøi Y(X @8,X


E39@,X >) - (X @,X ,X 3)
= = =A =

$ B8 . $ C D , . ,
X= @= $ B8 l $ C D l = , l , l =
$ 3B ,

,
$ 1J .$ I1 , . ,
XEF = $ 1J l $ I1 l = , l , l =
$GH ,

, 1
Biãún âäøi sao læåïi.
K 1 1 1 1
Y= !1 l l l
$ $ M 1 $ L 1 $ LM

= l l l = ,
, , , ,

XN O= $ 21. $ !1 .UR = 0,082.0,254.20,365 = 0,424

X44= $ 41. $ !1 .UR = 0,384.0,254.20,365 = 1,986

- 20 -
c  
  

X45= $ 42 . $ !1 .UR = 0,614.0,254.20,365 = 3,176


d. Tênh âiãûn khaïng tênh toaïn .
- 66
- Thuyí âiãûn :X tt1= X45. = 3,176. = 2, 96
 1

SâmTÂ = SâmF1 + SâmF2 =37+29 = 66 MVA


- 131,25
- Nhiãût âiãûn : Xtt2= X44. = 1,986. = 2,607
 100

- l - 4 l -
SâmNÂ = 3 5

cosV

l l
= = 1 1, MVA
,

g. Tra âæåìng cong tênh toaïn .


Taûi thåìi âiãøm t = 0.
Xtt1 = 2,096 tra âæåüc I *1= 0,5
Xtt2 = 2,607 tra âæåüc I *2= 0,384
h. Tênh doìng trong hãû âån vë coï tãn .
- 
I âmTÂ= 
= = 0, u
115 3 uu
- u u,
I âmNÂ= V
= = 0,
uu uu
Taûi thåìi âiãøm t = 0.
u
I(u)NAu= I*u.IâmTÂ + I*.IâmNÂ + Icbuu
$R

u
= 0,.0, u + 0, 8 .0, + 0, = u,98 kA
0, 

I(1)N.3 = m(1). I(1)NA1= 3.1,598 = 4,794 kA


2. Tênh doìng ngàõn maûch 2 pha N ( , 
.
Tênh X ( , :
Ngàõn maûch 2 pha tra baíng 7-7:
$ 2U . $ 0U ,u.,u
X (1,1) = = = 0,046
$ 2U l $ 0U ,ul ,u
$ U .$ 0U
m(1,1) = . 1€ 
!$ U l $ 0U

- 21 -
c  
  

,u.,u
= . u€ = u,5
!,ul ,u 

Quy tàõc âàóng trë TTT:


Thãm X (1,1) vaìo så âäö TTT.
Biãún âäøi nhæ trãn ta âæåüc
Biãún âäøi sao læåïi.
1 1 1 1
UY = !1,1 l l l
$ $ 21 $ 41 $ 42

u u u u
= l l l = ,u7
, , , ,u

X = $ u. $ !u,u .UR = 0,08. 0,046. 38,u67 = 0,u44

X44= $ 41. $ !1,1 .UR = 0,384. 0,046. 38,167 = 0,674

X45= $ . $ !u,u .UR = 0,6u. 0,06. 38,u67 = u,078


Tênh âiãûn khaïng tênh toaïn .
- 66
- Thuyí âiãûn :X tt1= X45. = 1,078. = 0,711
 100

SâmTÂ = SâmF1 + SâmF2 =37+29 = 66 MVA


V 131,25
- Nhiãût âiãûn : Xtt2= X44. =0,674. =0,885
S 100

- l - l -
SâmNÂ = 3 4 5

cosV
 l l 
= = 1 1, MVA
,

Tra âæåìng cong tênh toaïn .


Taûi thåìi âiãøm t = 0.
Xtt1= 0,711 tra âæåüc I *1= 1,67
Xtt2= 0,885 tra âæåüc I *2= 0,95
Tênh doìng trong hãû âån vë coï tãn .
 
I âmTÂ= = = 0, u
115 uu

- 22 -
c  
  

 u3u,2
I âmNÂ= = = 0,66
uu 3 uu 3
Taûi thåìi âiãøm t = 0.
u
I(u,u)NAu= I*u.I âmTÂ + I*2.IâmNÂ + Icbuu
$ 3

u
=u,67.0,33u +0,9.0,66 + 0, = 2,39 kA
0,2

I(1,1)N.3 = m(1,1). I(1,1) NA1= 3.2,359 = 7,077 kA

III.2 Tênh doìng âiãûn âi trong âáút trong træåìng håüp ngàõn maûch
trãn luïc t = 0.
a. Ngàõn maûch pha chaûm âáút.
Ta coï : I(1) N0 = I(1) NA1
Màût khaïc : I (1) Â= 3 I(1)N0
Váûy doìng âi trong âáút : I (1) Â = 3. 1,598 = 4,794 kA
b. Ngàõn maûch 2 pha chaûm âáút.
$ 2U
Ta coï : I (1,1) N0 = I(1,1) NA1=
$ 2U l $ 0U

Màût khaïc : I (1,1) Â = 3 I(1,1) N0


Váûy doìng âi trong âáút : I (1,1) Â = 3.2,359 = 7,077 kA

********************

- 23 -

Related Interests