/I#N~

.

.

osnovu (Slana 98. Zakona 0 radu (7,S].novine FBiH", broj: 43/99.,32/00 i 29/03), a u vezi sa clanom 17. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovl1og odgoja i obrazovanja «<Sl. novine TK», broj: 7/01.) i potrebe zbrinjavanja viska zaposlenika u javnim ustanovama osnovnim skolama na podrucju Tuzlanskog kanto11a koji se Inoze pojaviti usljed uvodenja novog nastavnog programa, smanjenja broja odjeljenja, smanjenja obima poslova ili lljihovog ukidanja, promjena nacina rada odnosno organizacionih promjena, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, kao predstavnik poslodavca i Kantonalni odbor Samostalnog sindikata radnika osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlallskog kantona kao predstavnik zaposlenika, utvrduju

v
j..,

ofr

\V

.fJ
.

q
'.

.

r..\j c0

K R IT E R I J E
za iskazivanjc prestal1ka potrcbe za zaposlenicima u osnovnim skolama na podrucju Tuzla~skog l{alItona

'-'

., /)'
~

; VJ

.l'~

f.
I
t' .J'

.~ ~. Q'

"

Clan 1. Ovim kritcrijima utvrdjuju se uvjeti za iskazivalljc prcstanka potreba za zaposlCl1icima i nacin zbrinjavallja viska zaposlenika u javnim ustanovama-osllovnim skolanla na podnlcju Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom 0 radu, Zakonom 0 osnovnom oclgoju i obrazovaQ.ju, Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja i Pcdagoskim standardima i op6itn nonnativima za osnovni odgoj i obrazovanje.

'-""

Clan 2.

Osnovnc skole u cilju uskladivanja broja izvrsilaca u odgojno-obrazOV110m radu sa Pedagoskim standardil11a i aktima skale provode postupak iskazivanja viska zaposlenika. Osnovne skole u postupku iskazivanja viska zaposlenik~l duznc su primjcnjivati kriterijc strncl1C sprClnc i radnc karakteristikc, socijalno (parodic.no) i zdravslveno stanje zaposlcnika kako slijcdi:

1. STRUCNA SPREMA I DRUCE RADNE KARAI(TERISTIKE

a) Strucna sprcma

- visoka

strucna sprema

- visa stnlcna sprema

30 bodova 26 bodova

.

...

.
-2- "-~""'cdifikovani
-."'"
* ... ,. $fa IIIWJiiI sprem.a

..

zaposlenik
20 bodova 15 bodova ] 0 bodova 7 bodova 5 bodova
5 bodova

,~

(II~
.'~. ~nr

2apOsienik SbuCne spreme) -""""103
1InICai ispit za rad u s)m!i proc:esu nastave

~1:.',: ",

~..

f,rrr~-.I.~. savjetnik ~r J d. -.~ mentor
",-

8 bodova 4 bodova

J'!.~CWIIIiibtj kurseva, seminara, obuka organizovanih ~dstralle iii uz -'K. . lOstPedagOSKOgzavada i Ministarstva obrazovanja ostvarenih . 8,f11tdbodnoj ~ko18koj godini:
\.

..

.. do dva certifikata

Bi i vise certifikata

1

bod,

:::~blli

2 boda koji se boduju su sarno oni certifikati koji lrisu kori~teni u procesu sticanja
odnosu na skolsku

~...~,-~
. "
,

zvanja i koji su steceni u prethodnoj skolskoj godiniu

Iic!u se iskazuje tehnoloski visak. . se sarno certitikati steceni u organizaciji Ministarstva obrazovanja, naukc, llpJlta Tuzlanskog kantona i Pedaga~kog zavada Tuzla po javnam pozivu).
radnog StaZ3

.

~

,,';; ;'''''.

"r~;~\.D.di..a
.\"
',/;/J

1""~

mtki navrseni mjesec radnog iskustva poslije
odgovarajuce strucne spreme

"tlicanja

0,25 Naslavnim )(';ij'fDoI&o""mjuca struena spreUla smatra se profil i struena sprema utvrdena bodova i prograrnom za osnovnu skolu i Pedagoskim . standardima za osnovni odgoj i ).

f) Pripadnost Armiji BiB u ratu, l\1UP-u
navrsen mjesec ucesca u ratu ... 0,55 bodova za svaki navrseni mjesec ucesca ujedinicama CZ 0,30 bodova za svaki navrsen mjesec fada po radnoj obavezi u ustanovama obrazovanja 0,30 tacke Zaposlenici se boduju sarno po jednom osnovu koj i je po njega povoljnijiiz bodova e i C

..za svaki

-

2. SOCIJALNO STANJE

- domacinstva

sa cetiri i vise clallova od kojih je jedan clan zaposlen 6 bodova

,,' #

I'
~
:~

...

.,.'

-j-

- domacinstva

sa tri clana od kojih je jedan clan
5 bodova

.

4 bodova 4 bodova 3 boda - domacinstva sa dva clana i oba clana su zaposlena 3 bod a - zaposlcnik samac 3 boda Zaposlenik se broj i kao clan domacinstva, a penZlOl1en kao clanovi domacinstva naju sc kao zaposJeni clanovi domacinstva.

zaposlen - domaeinstva sa dva clana od kojih je jedan clan zaposlen - domacinstva sa cetiri i vise clanova i dva zaposlena - domaCinstva sa tri clana i dva zaposlena

.

3. ZDRA VSTVENO ST ANJE ZAPOSLENIKA
- invalidi rata 1() bodova 8 bodova 5 bodova

.

- uposlenici

sa profcsionalnim invaliditetom

- utvrdjcna civiina invalidnost prcko 50%

Clan 3.
Zaposlcnik koji ima najmanje bodova u skladu sa clanom 2. ovih Kritcrija proglasava se zaposlenikom za kojim je prcstala potreba. Zaposlenik koji ima najvise bodova sa liste zaposlenika za koj ima jc prestala potrcba, ima prednost kod rasporedjivanja na poslove u drugoj skoli. U skladu sa Programom zbrinjavanja zaposlenika za cijim je radom prcstala poLreba 'jIi°vna skola moze, na osnovu iskazanih potreba zakljuciti radni odnos bez raspisivm~a .kursa sa zaposlenikom iz stava 1. ovog clana na odrcdcno ili na ncodrcdcno vrijcmc i to na osnovu Odluke Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za cijim jc radom prcstala potfcba II ustanovama osnovnog obrazovanja koju imenuje Vlada Tuzlanskog kantona. Zaposlenik koji je zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme u skladu sa ovim Kritrijima po isteku zakljucenog ugovora vraca se u skolu u kojo.1je imao raeini odnos prijc zakljucivat~a ugovora.

\
,;

t

Clan 4.

Zaposlenik sfl 30. i vise godina radnog staza u obrazovanju zn c~jim radom je prcst,da potreba u cjelosti ili djelimicno proglasava se zaposlcnikom za cij im radom je prcsLala potrcbn . na nivou skolc, ali llsljcd te okolnosti ne moze ostati bez posJa, odllosno radnih zadalaka IHl i nivou Tuzlanskog kantona.

.
...#
~"~

.""t

-4Clan 5.
Podatire0 potrebama za novim zaposlenicima i podatke a zapaslcnicima za kojima jc prestala poIreba, u skladu sa ovim Kriterijima. skole su obaveznc dostaviti Mini~larslvll obrazo~ nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona kao i Kantonalnom odboru SamostaJnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Clan 6.
~;":'

Za tllmacenje odredbi ovih Kritcrija nadlet311 je Kantonalni odbor Samoslalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona i Ministarslvo obrazovnaja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

J

Clan 7. OV1Kriteriji stupaju na snagu danam potpisivanja. Stupanjem na snagu ovih Kriterija prestaju da vaze Kriteriji za iskazival1Je prestanka pOlrebc za zaposlcnicima u osnovnim skolama na podrucju Tuzlanskog kantona broj: 1Oi1-344474/08 od 22.5.2008. godine i broj: 02-221/08 ad 22.5.2008. godil1c.

8
r :i

KOSSOO Tuzlanskog kalltona Predsjednik
...
"

",~1\.r

~
.
.

',
'

. ...£.

".,

':. ,/1

-"

,

,<::;;ii~'> 'j;TY"j'

..-"/w"'ry. ,('):'{'

"'~~~:(;'f0'\7~~.. ph
. .'

'.
rtf"f)
,

arstyo
'-~

Obn1Z0yauja,

.
'f

L-::<,
I
.

'/

.~,

mlture i sporta

)t"irzet POZ
~ .f"'.

oyic

#p'"
~! " ,. .
.
;

;:i"";~irrlJ;:;~Ji~~-SUlikiC
Broj: J()IV~~
TU:lla,q~
. ."

.

Br~j: Tuzla,

i.2 --)'T'~ /~; 9 C 9. <:'G. ~e:;<Y:7.

:

\f. .~~,::

G. 1-l9tJ{j.

- 9lt-fJ7&1

'\.i~'~;'~';:i,;....

>t

..

.,

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON MINIST ARSTVO OBRAZOV ANJA/ NAOBRAZBE, NAUKE/ZNANOSTI, KUL TURE I SPORTA/SPORTA .

BOSNIA
FEDERATION

AND HERZEGOVINA

OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA KANTON MINISTRY OF EDUCA TION, SCIENCE, CULTURE AND SPORTS

Broj:1!jTi:~t~fi).0
Tuzla,
U

l

'J)?

109

\)()

,

2009. godine

Na osnovu <'Slana i 23. Zakona 0 ministarstvitna i drugim organima uprav'c 8. Tuzlanskog kantona (<<81. ovine '1'K», broj: 17/00,3/01,12/03. i 10/05.) ministrica n obrazovanja, naukc~ kulturc i sparta Tuzlanskag kantona, donosi

ZAKLJUCAK 0 izmjellama i dopunama Kriterija 0 bodovan.ju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim skolama Tk: akt broj: 10/1..34-8965/09 od 2.6.2009. godine

I
U Kriterijumima 0 bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u osnovnimi srednjim skolama Tuzlanskog kantona akt broj: 10/1-34-8965/09 od 2.6.2009. godine mi,jenja se clan 2. tacka 2. pod c) tal{o sto se iza riJeci instruldivnc nastavc stavl,ia tacka, a ostali tckst se brisc. II Zakljucak stupa na snagu danom donosenja, a ispravljena greska ima pravno dcjstvo oel dana pravosnaznosti Kriterija.
':~/ ~;~.~~:7.~~"':-~~~~;~,
.,' '.',

t'f':~".-:'

DOST AVLJENO: 121x 1 OS i SS 1x 1 Evidenci,ji

l;~'>:;"

.

~;":Y,;,
f'

.

l

"

."
.

I . """:'''" ~'.,~'i',;".,
'

NJ S T R I C A
II . '.h''',,([<: /. !I
tVi. !'J.

/../-"./"

','

",:",,<~~

,;

Ixl Arhivi

f;

.
'.,

,".

,'Y;:;~~!.

/

/,

,/

,J)oc.:::Di:'''MJrzcta Hadzic-Suljkic .~;,.~
. ,.,'.'

\.

::'.

"!g:''':-O~//

f
Ii

"

--

;.

Na osnovu Nann 98, Zakona 0 radu ("Sluibene noviue FBiHh broj :43/99,,32/00 i 29:(3), a 1I yczi ~a clanom 17, Kolcktivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazov3l1J" ("Sluzbcnc no vine Twlanskog kantona". broj:7/0I.), i potrcbc zbrinjavanja viska zaposlenika u javnim lIstanovama osuovnim skolama na podrucju Tuzlanskog kantona koj i sc mozc pojaviti uslijed uvodcnja novog nastavnog programa, smanjenja broja odjeljenja, smanjenjc obirna pos]ova ili njihovog ukidanja, promjena nacina rada odnosno organi7.acionih prornjcna: Ministarstvo obrazovanja, uauke, kulture i .sparta Tuzlanskag kaotona, kao prcsluvnik poslodavaca i Kantonalni odbor Sarnosmlnog sindikata radnika osnovnog odgoju i obra7.oovanjaTK-a, kao prestavnik zaposlenika, zakljucuju SPORAZUM 0 izmjcnama i dopunama Kriterija za iskazivanje prestanka potrcba za zaposlenicima osnovnim skolama na podru~ju Tuzlanskog kantona II

Clan 1 U clanu 2. tacka e). mijenja se i glasi: -7.oavaki navr~eni mjesec radnog staZa ostvaren u ustanovama obrazovanja na radnom s mjcstu za kojc se vrSi bodovanje u skladu sa NPP i PS 0,25 bodo,'a, -za svaki navrScni mjesec radnog staia ostvaren u ustanovama obrazovatija u sklauu sa 0,20 bodoya, NPP i P5 -za svaki navrseni mjesec radnog stai.a ostvaren u ustanovama obrazovanja m rcalizacij i ins trukti vne nasta \it: 0, 15 bodo va, -za svaki navclcni mjesec radnog staZa van ustanova obra7.0vanja 0,15 bodova.

Clan 2 Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja. Sporazum je sastavni dio Kriterija za iskazivanje prestanka potreba za zaposlcnlclma u osnovnim skolama na podrutju Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-9455/09 od 09,()6,~OOq godine i broj:02-384/09 od 09.06.2009 godine.

///~"KO
, ,

ssoo

.

,~~~~~~~o~ k~~~//
/

Ministarstvo obrazovanja, ,~:7:;;;'~f~-:~~auke, kulture i sporta TK-a.
:;~~;.~~.::(I.:,~\-' ,:,'r::~,;:;~ ()
'j" ,-1',,,'.'$'" ...\('~"'...c.",,!,.;...A.;r:
tl/P~~'" n~' ,'" .,r- :'~. 1/"" '4:-'

//I!~EDSJJDN]K'
:

Mirzet Pozdcrovic, prof (),Z,- I-I/;c-' /09 Broj: Tuzla, J, 3. {:lC, /09

ft~-.. , ;; ..
\\
~,

~ :-' :~J
, ,

,

' .
t
"

,'

~t

" .~. ~ i/;~'}t''''i~~''''''l''''''':~'\,; I.'" ',.,. ("A., j 't '1.1 ':'~~ " ':.'~ "" " ,/ ~ .~~ v ~- ,." -' -\v..' , /. D Ha ':$":;;r";:-, 0 _ ' . ,: M irzcta ,
";-:, , f! ~

: ,.', ";~:,~ ," ".;~

M

~ISlInrA.
,
'(""J '-~J

, 7' /
(";'

.'
#
,

dli~-¥Ijkk
. 1119

...':' .'
'

" .'r'

--,.'
.,'

.;"

'

f
'
,

." Br'Ojf." ,'.. ,4., - t:;"'-J,' - i it , :). '/" (.; '.,' r ('
',"~ '.' uz.a,;::- ""
,

'.',

'-.'

\~~::\.,.':
>n '..,..", ~~it.' '~'~~i~;:: \
, '" 1)

':
I ""

,,:~'jr 'c,, ,:; J'J

~,.

'~~'~'~:;'(;~";'/ ,,:dl ~ ~h't~~\."/? ~~~:;,:;:;';>;"

?1'
-

$
,

ct/C1
,CJ
/_.

2,»oC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful