You are on page 1of 6

. .

/I#N~ osnovu (Slana 98. Zakona 0 radu (7,S].novine FBiH", broj: 43/99.,32/00 i 29/03), a
u vezi sa clanom 17. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovl1og odgoja i obrazovanja «<Sl.
novine TK», broj: 7/01.) i potrebe zbrinjavanja viska zaposlenika u javnim ustanovama
osnovnim skolama na podrucju Tuzlanskog kanto11a koji se Inoze pojaviti usljed uvodenja
novog nastavnog programa, smanjenja broja odjeljenja, smanjenja obima poslova ili lljihovog
ukidanja, promjena nacina rada odnosno organizacionih promjena, Ministarstvo obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, kao predstavnik poslodavca i Kantonalni odbor
Samostalnog sindikata radnika osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlallskog kantona kao
predstavnik zaposlenika, utvrduju

ofr
v
j..,
q '. r..\j
.
K R IT E R I J E
.fJ c0 za iskazivanjc prestal1ka potrcbe za zaposlenicima u
\V .l'~ osnovnim skolama na podrucju Tuzla~skog l{alItona
;
.
., /)' VJ
'-' ~
f.
.~
~. I
Q' t'
"
.J'

Clan 1.

Ovim kritcrijima utvrdjuju se uvjeti za iskazivalljc prcstanka potreba za zaposlCl1icima


i nacin zbrinjavallja viska zaposlenika u javnim ustanovama-osllovnim skolanla na podnlcju
Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom 0 radu, Zakonom 0 osnovnom oclgoju i
obrazovaQ.ju, Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog obrazovanja i Pcdagoskim
standardima i op6itn nonnativima za osnovni odgoj i obrazovanje.

'-"" Clan 2.

Osnovnc skole u cilju uskladivanja broja izvrsilaca u odgojno-obrazOV110m radu sa


Pedagoskim standardil11a i aktima skale provode postupak iskazivanja viska zaposlenika.
Osnovne skole u postupku iskazivanja viska zaposlenik~l duznc su primjcnjivati
kriterijc strncl1C sprClnc i radnc karakteristikc, socijalno (parodic.no) i zdravslveno stanje
zaposlcnika kako slijcdi:

1. STRUCNA SPREMA I DRUCE RADNE KARAI(TERISTIKE

a) Strucna sprcma

- visoka strucna sprema 30 bodova


- visa stnlcna sprema 26 bodova
. ...

.
-2-

-."'"
..
- "-~""'cdifikovani
... ,. $fa IIIWJiiI
* sprem.a
zaposlenik
20 bodova
,~ 2apOsienik 15 bodova
(II~ SbuCne spreme) ] 0 bodova
-""""103 7 bodova
5 bodova
.'~. ~nr 1InICai ispit za rad u s)m!i
~1:.',:",
5 bodova
~.. proc:esu nastave

f,rrr~-.I.~. savjetnik
~r J d. -.~ mentor
",-
8 bodova
4 bodova

J'!.~CWIIIiibtj
kurseva, seminara, obuka organizovanih ~dstralle iii uz
-'K. . lOstPedagOSKOgzavada i Ministarstva obrazovanja ostvarenih
. 8,f11tdbodnoj ~ko18koj godini:
.. do dva certifikata
\. ..
Bi i vise certifikata 1 bod,
2 boda
:::~blli koji se boduju su sarno oni certifikati koji lrisu kori~teni u procesu sticanja
~...~,-~ .
zvanja i koji su steceni u prethodnoj skolskoj godiniu odnosu na skolsku
"
Iic!u se iskazuje tehnoloski visak.
.
se sarno certitikati steceni u organizaciji Ministarstva obrazovanja, naukc,
,

llpJlta Tuzlanskog kantona i Pedaga~kog zavada Tuzla po javnam pozivu).


. ~ ,,';;
;'''''.

"r~;~\.D.di..a radnog StaZ3

.\" 1""~ mtki navrseni mjesec radnog iskustva poslije


',/;/J
"tlicanja odgovarajuce strucne spreme
0,25 bodova
)(';ij'fDoI&o""mjuca struena spreUla smatra se profil i struena sprema utvrdena Naslavnim
i prograrnom za osnovnu skolu i Pedagoskim
. standardima za osnovni odgoj i
).

f) Pripadnost Armiji BiB u ratu, l\1UP-u

..za svaki navrsen mjesec ucesca u ratu


...
za svaki navrseni mjesec ucesca ujedinicama CZ 0,55 bodova
- za svaki navrsen mjesec fada po radnoj obavezi u 0,30 bodova
ustanovama obrazovanja
0,30 bodova
Zaposlenici se boduju sarno po jednom osnovu koj i je po njega povoljnijiiz tacke e i C

2. SOCIJALNO STANJE

- domacinstva sa cetiri i vise clallova od kojih


je jedan clan zaposlen
6 bodova
,,'
#
.,.' -j-
...
I' - domacinstva sa tri clana od kojih je jedan clan
~
:~
.
zaposlen
- domaeinstva sa dva clana od kojih je jedan
5 bodova .
clan zaposlen 4 bodova
- domacinstva sa cetiri i vise clanova i dva zaposlena 4 bodova
- domaCinstva sa tri clana i dva zaposlena 3 boda
- domacinstva sa dva clana i oba clana su zaposlena 3 bod a
- zaposlcnik samac 3 boda
Zaposlenik se broj i kao clan domacinstva, a penZlOl1en kao clanovi domacinstva
naju sc kao zaposJeni clanovi domacinstva.

3. ZDRA VSTVENO ST ANJE ZAPOSLENIKA

- invalidi rata 1() bodova


. - uposlenici sa profcsionalnim invaliditetom
- utvrdjcna civiina invalidnost prcko 50%
8 bodova
5 bodova

Clan 3.

\ Zaposlcnik koji ima najmanje bodova u skladu sa clanom 2. ovih Kritcrija proglasava
,; se zaposlenikom za kojim je prcstala potreba.

Zaposlenik koji ima najvise bodova sa liste zaposlenika za koj ima jc prestala potrcba,
ima prednost kod rasporedjivanja na poslove u drugoj skoli.

U skladu sa Programom zbrinjavanja zaposlenika za cijim je radom prcstala poLreba


'jIi°vna skola moze, na osnovu iskazanih potreba zakljuciti radni odnos bez raspisivm~a
t .kursa sa zaposlenikom iz stava 1. ovog clana na odrcdcno ili na ncodrcdcno vrijcmc i to
na osnovu Odluke Komisije za zbrinjavanje zaposlenika za cijim jc radom prcstala potfcba II
ustanovama osnovnog obrazovanja koju imenuje Vlada Tuzlanskog kantona.

Zaposlenik koji je zasnovao radni odnos na odredjeno vrijeme u skladu sa ovim


Kritrijima po isteku zakljucenog ugovora vraca se u skolu u kojo.1je imao raeini odnos prijc
zakljucivat~a ugovora.

Clan 4.

Zaposlenik sfl 30. i vise godina radnog staza u obrazovanju zn c~jim radom je prcst,da
potreba u cjelosti ili djelimicno proglasava se zaposlcnikom za cij im radom je prcsLala potrcbn
. na nivou skolc, ali llsljcd te okolnosti ne moze ostati bez posJa, odllosno radnih zadalaka IHl
i nivou Tuzlanskog kantona.
.
.""t
...#

~"~

-4-
Clan 5.

Podatire0 potrebama za novim zaposlenicima i podatke a zapaslcnicima za kojima jc


prestala poIreba, u skladu sa ovim Kriterijima. skole su obaveznc dostaviti Mini~larslvll
obrazo~ nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona kao i Kantonalnom odboru
SamostaJnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona.

Clan 6.
~;":'
Za tllmacenje odredbi ovih Kritcrija nadlet311 je Kantonalni odbor Samoslalnog
sindikata radnika osnovnog obrazovanja Tuzlanskog kantona i Ministarslvo obrazovnaja,
nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Clan 7.
OV1Kriteriji stupaju na snagu danam potpisivanja.
J
Stupanjem na snagu ovih Kriterija prestaju da vaze Kriteriji za iskazival1Je prestanka
pOlrebc za zaposlcnicima u osnovnim skolama na podrucju Tuzlanskog kantona broj: 1Oi1-34-
4474/08 od 22.5.2008. godine i broj: 02-221/08 ad 22.5.2008. godil1c.

8
",~1\.r
KOSSOO Tuzlanskog kalltona "'~~~:(;'f0'\7~
'. arstyo Obn1Z0yauja,
ph ~.. ,
- rtf"f)
..-"/w"'ry. ,('):'{' . '-~
Predsjednik , ,<::;;ii~'> 'j;TY"j' .'
.~, mlture i sporta
r
...
" ~ .
.

', ' .
...£. "., --
"
.
'f
.
'/
L-::<,
I

#p'"
:i ':. ,/1

)t"irzet POZ oyic ;:i"";~irrlJ;:;~Ji~~-SUlikiC


~ .f"'.
.
Br~j: i.2 --)'T'~ /~; 9
:
~!. " ,. Broj: J()IV~~ - 9lt-fJ7&1
Tuzla, C 9. <:'G. ~e:;<Y:7.
\f..~~,::
. ;

TU:lla,q~ G. 1-l9tJ{j.
. ."

'\.i~'~;'~';:i,;....

>t
.. .,
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
TUZLANSKI KANTON . TUZLA KANTON
MINIST ARSTVO OBRAZOV ANJA/ NAOBRAZBE, MINISTRY OF EDUCA TION, SCIENCE,
NAUKE/ZNANOSTI, KUL TURE CULTURE AND SPORTS
I SPORTA/SPORTA
Broj:1!jTi:~t~fi).0 'J)? 109
Tuzla, U l \)() , 2009. godine

Na osnovu <'Slana8. i 23. Zakona 0 ministarstvitna i drugim organima uprav'c


Tuzlanskog kantona (<<81.novine '1'K», broj: 17/00,3/01,12/03. i 10/05.) ministrica
obrazovanja, naukc~ kulturc i sparta Tuzlanskag kantona, donosi

ZAKLJUCAK

0 izmjellama i dopunama Kriterija 0 bodovan.ju kandidata prilikom


zasnivanja radnog odnosa u osnovnim i srednjim skolama Tk:
akt broj: 10/1..34-8965/09 od 2.6.2009. godine

U Kriterijumima 0 bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u


osnovnimi srednjim skolama Tuzlanskog kantona akt broj: 10/1-34-8965/09 od 2.6.2009.
godine mi,jenja se clan 2. tacka 2. pod c) tal{o sto se iza riJeci instruldivnc nastavc
stavl,ia tacka, a ostali tckst se brisc.

II

Zakljucak stupa na snagu danom donosenja, a ispravljena greska ima pravno


dcjstvo oel dana pravosnaznosti Kriterija.

':~/
~;~.~~:7.~~"':-~~~~;~,
t'f':~".-:'
DOST AVLJENO: l;~'>:;" . .,' '.',
. """:'''" I NJ S T R I C A
~;":Y,;, . ~'.,~'i',;"., '

/../-"./"
121x 1 OS i SS ."
l ,;
"

.
','

,".
",:",,<~~

,'Y;:;~~!.
II . '.h''',,([<:
tVi. !I !'J./.
/ /,
,/
1x 1 Evidenci,ji f'
.
Ixl Arhivi f; ,J)oc.:::Di:'''MJrzcta
.~;,.~
Hadzic-Suljkic
,.,'.'
.
\. ::'.
'.,

"!g:''':-O~//
f " -- ;.

Ii

Na osnovu Nann 98, Zakona 0 radu ("Sluibene noviue FBiHh broj :43/99,,32/00 i 29:(3), a 1I
yczi ~a clanom 17, Kolcktivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazov3l1J"
("Sluzbcnc no vine Twlanskog kantona". broj:7/0I.), i potrcbc zbrinjavanja viska zaposlenika
u javnim lIstanovama osuovnim skolama na podrucju Tuzlanskog kantona koj i sc mozc
pojaviti uslijed uvodcnja novog nastavnog programa, smanjenja broja odjeljenja, smanjenjc
obirna pos]ova ili njihovog ukidanja, promjena nacina rada odnosno organi7.acionih prornjcna:
Ministarstvo obrazovanja, uauke, kulture i .sparta Tuzlanskag kaotona, kao prcsluvnik
poslodavaca i Kantonalni odbor Sarnosmlnog sindikata radnika osnovnog odgoju i
obra7.oovanjaTK-a, kao prestavnik zaposlenika, zakljucuju

SPORAZUM

0 izmjcnama i dopunama Kriterija za iskazivanje prestanka potrcba za zaposlenicima II


osnovnim skolama na podru~ju Tuzlanskog kantona

Clan 1
U clanu 2. tacka e). mijenja se i glasi:
-7.oasvaki navr~eni mjesec radnog staZa ostvaren u ustanovama obrazovanja na radnom
mjcstu za kojc se vrSi bodovanje u skladu sa NPP i PS 0,25 bodo,'a,
-za svaki navrScni mjesec radnog staia ostvaren u ustanovama obrazovatija u sklauu sa
NPP i P5 0,20 bodoya,
-za svaki navrseni mjesec radnog stai.a ostvaren u ustanovama obrazovanja m
rcalizacij i ins trukti vne nasta \it: 0, 15 bodo va,
-za svaki navclcni mjesec radnog staZa van ustanova obra7.0vanja 0,15 bodova.

Clan 2
Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.
Sporazum je sastavni dio Kriterija za iskazivanje prestanka potreba za zaposlcnlclma
u osnovnim skolama na podrutju Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-9455/09 od 09,()6,~OOq
godine i broj:02-384/09 od 09.06.2009 godine.

,
///~"KO ssoo . Ministarstvo obrazovanja,
, ,~:7:;;;'~f~-:~~auke, kulture i sporta TK-a.
,~~~~~~~o~ k~~~// :;~~;.~~.::(I.:,~\-'
() ,:,'r::~,;:;~
: ,.', ";~:,~

~ISlInrA. .'
'j" '$'"...c.",,!,.;...A.;r:
,-1',,,'. ...\('~"'- ," ".;~ M
//I!~EDSJJDN]K' tl/P~~'"
'4:-'
~ i/;~'}t''''i~~''''''l''''''':~'\,; I.'" ',.-
" .~.
,. ("A., , 7'
n~' ,'" 't '1.1 j
: / .,r- :'~. -\v..' " ':.'~
-' "" ':'~~" ,/ ~ .~~ v ~- ,." / #

,ft~
1/"" , /. D
Mirzet Pozdcrovic, prof .. .. ,' ':$":;;r";:-, 0 _ ' . ,: M irzcta Ha dli~-¥Ijkk
;; -
' , , ~ , ,
,
Br'Ojf." ,'..
." ,4., - t:;"'-J,' - i
t ~t ";-:, f! ',"~
(),Z,- I-I/;c-' /09 ~ :-' . '(""J '-~J (";'

Broj:
Tuzla, J, 3. {:lC, /09
\\ :~J
,

.;"
...':' .'
'
"
.'r'
" --,.'

.,'
-f
'
it , :). '/" (.; '.,' r ('
,
'.'
uz.a,;::-
,

"" '.', '-.'


.
1119

'
~,

\~~::\.,.': ,,:~'jr
'c,, ,:; J'J
~~it.' >n '..,..", ':
1)

'~'~~i~;:: \ , '"
'~~'~'~:;'(;~";'/
~,. ,,:dl ~ ~h't~~\."/?
I

""
~~~:;,:;:;';>;"

?1' $ ct/C1
2,»oC. ,CJ
/_.
,