You are on page 1of 12

Online landenpublicatie Bolivia

1. Factsheet
2. Handel met Nederland
3. Bolivia: invoerrechten en bijkomende heffingen
4. Bolivia: documenten
5. Werkwijze Nederlandse ambassades en consulaten-generaal
6. Instrumenten en regelingen bij internationaal zakendoen
7. EVD
8. Bolivia: ambassade te Den Haag
9. Bolivia: Nederlandse ambassade te La Paz
10. PUM
11. Bolivia: internetsites met algemene informatie
12. Bolivia: internetsites met nieuws en actualiteiten
13. Bolivia: internetsites met wet- en regelgeving
14. Bolivia: internetsites met adresinformatie
15. Bolivia: internetsites met economische indicatoren
16. Bolivia: internetsites met sectorinformatie
17. Wereld: internetsites over de dienstensector
18. Wereld: internetsites over kunst, cultuur en media

Resultaten 1-18 van 18


Eerste | Vorige | 1 | Volgende | Laatste

1 Factsheet 15.12.2009
Voor basisinformatie over dit land verwijst de EVD door naar de volgende websites:

Basisinformatie
Factsheets per land met onder meer informatie over geografie, bevolking, economie,
bestuurlijke organisatie, communicatiemiddelen en transport.
www.cia.gov

Economie
Internationale databank met economische indicatoren en prognoses per land. Nederlandse
mkb-bedrijven (tot 250 medewerkers) kunnen interactief zoeken in deze gerenommeerde
databank. Toegang tot deze databank wordt verleend via de EVD: www.evd.nl.
De EIU verzorgt de registratie: www.eiu.com.

Politiek, ontwikkelingssamenwerking, verdragen


Algemene indicatoren. Overzicht van de betrekkingen met Nederland op het terrein van
politiek, economie, cultuur en ontwikkelingssamenwerking, inclusief bilaterale verdragen.
www.buza.nl

Statistieken
Sociale, economische en milieu-indicatoren per land.
www.worldbank.org (> Data & Research > Key Statistics)
Agro
Landenprofielen met agrarische indicatoren.
www.fao.org.

2 Handel met Nederland 22.12.2009


De jaarlijkse bilaterale handelscijfers van Nederland zijn beschikbaar via de ITC-databank
Trademap. In deze databank zijn de handelscijfers per land per productcategorie te vinden. Na
inloggen via 'Mijn EVD' heeft u gratis toegang.

Databank TradeMap

Daarnaast zijn via de databank Statline van het CBS handelscijfers per specifieke
productgroep op te vragen. Vragen over Statline kunnen gesteld worden aan de Infoservice
van het CBS, telefoon: (088) 570 70 70.

Handelscijfers via Statline:

Overzicht totale in- en uitvoer van goederen per land


http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/default.aspx > Internationale handel

3 Bolivia: invoerrechten en bijkomende heffingen 26.08.2009


Invoerrechten
Het Boliviaanse tarief wordt toegepast volgens de Nomenclatura Arancelaria Común
(NANDINA). Deze nomenclatuur is gebaseerd op het Geharmoniseerd Systeem en wordt
toegepast in de landen van de Andes Gemeenschap (Bolivia, Colombia, Ecuador en Peru).
Bolivia gebruikt voor de meeste importproducten een algemeen tarief van 10 procent.
Kapitaalgoederen zijn onderworpen aan een verlaagd invoerrecht en variëren van 0 tot 5
procent.
De percentages worden berekend over de CIF-waarde (prijs inclusief verzekering en
vrachtkosten) van goederen. De invoerrechten moeten worden betaald in Boliviaanse
Bolivianos.

Per product kunnen invoerheffingen en bijkomende heffingen worden aangevraagd bij de EVD
onder vermelding van de HS-goederencode, telefoon: (070) 778 87 32.
U kunt de HS-goederencode opvragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in
Heerlen, afdeling Classificatie Goederen, telefoon: (045) 570 64 00.
Ook zijn de invoerrechten en bijkomende heffingen per statistiekcode (HS-code) van het
product voor Bolivia te vinden in de Market Access Database van de EU: http://mkaccdb.eu.int
> appliedtariffs database. Invoerrechten kunnen wijzigen, let daarom op de datum van
actualisering.

Bijkomende heffingen

IVA: Een omzetbelasting op de toegevoegde waarde van 14,94 procent. Het tarief wordt berekend
door de CIF-waarde van de goederen te verhogen met de bij invoer verschuldigde heffingen,
uitgezonderd de specifieke verbruiksbelasting.
ICE: Specifieke verbruiksbelasting op alcohol, graandranken, frisdranken, bier, cognac, likeuren,
wijnen, sigaretten en motorvoertuigen. De ICE bedraagt tussen 10 en 50 procent, bijvoorbeeld 18
procent van de CIF-waarde op motorvoertuigen en 50 procent op sigaretten. Hier bovenop worden
vervolgens de verschuldigde invoerrechten en omzetbelasting (IVA) berekend.
De ICE op alcohol, alcoholische en frisdranken is een specifieke heffing die varieert van 0,18 tot 1,44
bolivianos per liter (0,018 tot 0,142 euro). De specifieke heffing op whisky (liter) is 6 bolivianos (0,59
euro).
IEHD: Een bijzondere belasting op koolwaterstoffen en afgeleide producten. De hoogte van de IEHD
varieert sinds 1 januari 2006 van 1,88 tot 2,73 bolivianos per liter (0,185 tot 0,269 euro).

Preferentiële invoerrechten en vrijstellingen


Bolivia kent een preferentieel tarief van invoerrechten voor goederen van oorsprong uit landen
aangesloten bij de Andesgemeenschap, bij de Latijns-Amerikaanse Vrijhandelsassociatie
ALADI en bij de Mercosur.

Meer informatie:

Aduana Nacional de Bolivia: www.aduana.gov.bo/index_aplica.htm


Boliviaans belasting instituut: www.impuestos.gov.bo

4 Bolivia: documenten 05.08.2009


Voor de inklaring van importgoederen verlangt de douane in Bolivia de volgende documenten:

handelsfactuur, opgesteld in de Spaanse taal. Het is raadzaam onderaan de factuur een


ondertekende juistheid- en prijsverklaring op te nemen: 'Protestamos que los pormenores de
cantidad, pesos, calidades, valores y fechas de las mercaderías detalladas en esta factura, son
verdaderos y correctos.' (De niet op te nemen Nederlandse vertaling hiervan luidt: 'Wij verklaren
nadrukkelijk dat de in de factuur vermelde gegevens betreffende de hoeveelheid, het gewicht, de
kwaliteit, de waarde en de data op waarheid berusten en juist zijn.)'
transportdocument (origineel of kopie);
verzekeringspolis of veiligheidscertificaat, indien van toepassing (kopie);
afschrift van ontvangst door douane (kopie);
veiligheids- en gezondheidscertificaat, indien van toepassing (kopie).
Voor de invoer van levensmiddelen, levende dieren, planten, vruchten, zaden en kruiden verlangt de
douane een gezondheidscertificaat respectievelijk een reinheidsattest (met analyse), zowel uit Bolivia
zelf als uit het exporterende land. Voor de invoer van gebruikte kleding verlangt de douane een
ontsmettingscertificaat;
overzicht van de havenkosten, indien van toepassing (origineel);
factuur van de transportkosten, indien van toepassing (kopie);
paklijst (origineel of kopie);
oorsprongscertificaat (kopie). Een oorsprongscertificaat is slechts in enkele gevallen vereist, zoals
voor tarwemeel en tarwebloem;
certificaat van toestemming 'Autorizaciones Previas' (origineel). Voor invoer van sommige goederen
moet toestemming worden gevraagd aan het betreffende ministerie.

5 Werkwijze Nederlandse ambassades en consulaten-generaal 08.04.2009


Ambassades, consulaten-generaal en Netherlands Business Support Offices zijn belangrijke
partners bij internationaal ondernemen. In samenwerking met de EVD ondersteunen zij
bedrijven bij het betreden van een buitenlandse markt.

In vrijwel elk land ter wereld is wel een Nederlandse vertegenwoordiging te vinden.
Ambassades zijn gevestigd in de hoofdsteden en consulaten-generaal in andere economisch
omvangrijke steden. Netherlands Business Support Offices zijn steunpunten in regio's met
groeikansen voor het Nederlandse mkb waar geen diplomatieke vertegenwoordiging van
Nederland is.

Medewerkers van deze kantoren hebben kennis van het land en de markt. Zij hebben toegang
tot lokale autoriteiten en bedrijven en overbruggen taal- en cultuurbarrières. Op veel kantoren
zijn medewerkers uit het land zelf werkzaam die goed de weg kennen.

Bedrijven kunnen bij deze kantoren terecht met vragen over de buitenlandse markt. Dit kunnen
vragen zijn over de lokale manier van zakendoen, plaatselijke wetgeving of over welke
instantie te benaderen. Ook verstrekken de vertegenwoordigingen informatie over vakbeurzen
en brancheorganisaties. Voor dit soort dienstverlening kunnen ondernemers in principe bij elk
kantoor terecht.

Daarnaast heeft Nederland in een aantal landen vertegenwoordigingen die een uitgebreidere
dienstverlening bieden. Deze kantoren bieden meer maatwerk. Zo helpen zij u aan contacten
met potentiële handelspartners zoals agenten, distributeurs en producenten, via de marktscan.
Bij deze vertegenwoordigingen zijn medewerkers met een specifieke expertise op bijvoorbeeld
het gebied van landbouw of technologie.

De EVD is onderdeel van dit internationale netwerk en kan bedrijven op adequate wijze
doorverwijzen naar de juiste contactpersonen bij ambassades.

6 Instrumenten en regelingen bij internationaal zakendoen 23.06.2009


Het ministerie van Economische Zaken heeft een scala aan instrumenten en regelingen
ontwikkeld om Nederlandse ondernemingen te ondersteunen op buitenlandse markten, zodat
ze bij internationaal zakendoen op gelijke voet kunnen concurreren. Ondernemers kunnen
tevens een beroep doen op Europese en multilaterale regelingen, programma's en
instrumenten.

Bij export of investeren gaat het om instrumenten die betrekking hebben op:

start en planning;
risicobeperking;
financiering.

Wordt samenwerken in het buitenland beoogd, dan bestaan instrumenten en programma's ter
stimulering van internationale samenwerking. Het gaat om:

nationale instrumenten;
multilaterale programma's.

Geactualiseerde informatie is te vinden op www.internationaalondernemen.nl/subsidies. Op


www.evd.nl/pena is informatie over Europese en multilaterale programma's en regelingen te
vinden.

7 EVD 23.12.2009
Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 148, 2595 CL Den Haag

Postadres: Postbus 20105, 2500 EC Den Haag

Telefoon: (070) 778 88 88

Fax: (070) 778 88 89


E-mail: evd@info.evd.nl

Internet: www.evd.nl

De EVD, agentschap van het ministerie van Economische Zaken, ondersteunt ondernemers en
publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken. De EVD stimuleert
internationale activiteiten met informatie over buitenlandse markten, met projectmatige en
financiële ondersteuning en door het leggen van contacten met zakenpartners in het
buitenland. Daarbij benut de EVD zijn wereldwijde netwerk van nationale en internationale
organisaties, zoals Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassades, consulaten-generaal,
de Europese Commissie en internationale financieringsorganisaties.

Wat kan de EVD voor u betekenen?


De EVD is een organisatie met een breed werkterrein. Naast de focus op internationaal
ondernemen worden projecten uitgevoerd op het gebied van onderwijs, milieu en
gezondheidszorg in het buitenland. De EVD werkt als agentschap in opdracht van overheden
zoals het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Informatie
De EVD biedt onder andere informatie over buitenlandse markten, wet- en regelgeving en
kansrijke sectoren in diverse landen. Veel informatie is te vinden in het maandblad
Buitenlandse Markten of op www.evd.nl. Voor meer specifieke onderwerpen zijn de
E-Nieuwsbrief en een oriëntatiegesprek geschikte middelen.

Marktbewerking
De EVD legt contacten met interessante zakenpartners en relevante publieke organisaties in
de markt of sector waarin de ondernemer interesse heeft. Er worden handelsmissies naar
buitenlandse markten georganiseerd en ondernemers worden bij hun eerste schreden op de
buitenlandse markt ondersteund via seminars of collectieve deelname aan vakbeurzen.

Projectmatige en financiële ondersteuning


Dit onderdeel van de EVD-dienstverlening bestaat uit een aantal regelingen en programma's
die op projectmatige basis sectoren en ondernemingen ondersteunen. Hieronder valt ook
internationale samenwerking in opkomende economieën. Deze ondersteuning is niet alleen
financieel. De EVD brengt ook expertise in om plannen van ondernemers,
(overheids)instellingen en mogelijke handelspartners meer kans van slagen te geven.

2g@there
2xplore
Azië-faciliteit voor China
BS: Borgstelling Scheepsnieuwbouw
CPA: Collectieve Promotionele Activiteiten
CPLA: Programma Collectieve Promotionele Landbouw Activiteiten
FEOU: Fonds Economische Opbouw Uruzgan
G2G
Individuele Marktbewerking
Indonesiëfaciliteit
IRQF: Irak-Faciliteit
Matchmakingfaciliteit ontwikkelingssamenwerking
Matra-Flex
ORIO
Package4growth
Partners voor Water
PIB: Programma Internationalering Beroepsonderwijs
Prepare2start
President's Programme
PSI: Private Sector Investeringsprogramma
SIZ: Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw
Trust Funds
Vietnam Faciliteit

Economische beeldvorming Nederland


De EVD verzorgt de promotie van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland, onder
andere via www.hollandtrade.com, het tijdschrift Made in Holland, aanwezigheid op de
belangrijkste handelsbeurzen en het geven van voorlichting aan bedrijven, journalisten,
decisionmakers en overheden in het buitenland.

Internationaal Ondernemen
Onder de noemer Internationaal Ondernemen biedt de EVD ondernemers een aantal
producten en diensten aan, die samen met partners uit het binnenlandse handelsnetwerk tot
stand worden gebracht. Kijk voor meer informatie op www.internationaalondernemen.nl.

Het internationale netwerk


Bedrijven en organisaties die internationaal zaken willen doen, kunnen gebruikmaken van het
binnenlandse en het buitenlandse netwerk van de EVD. Het binnenlandse netwerk bestaat uit
werkgeversorganisaties, Kamers van Koophandel, onderwijsinstellingen, brancheverenigingen
en diverse instanties die zich bezighouden met internationale samenwerking. De EVD heeft
een coördinerende rol in dit handelsnetwerk.

Het buitenlandse netwerk bestaat uit ambassades, consulaten-generaal en Netherlands


Business Support Offices (NBSO's). De EVD speelt, door zijn kennis en ervaring een actieve
rol in het internationale netwerk, en onderhoudt intensieve contacten met buitenlandse
ministeries, met name in Midden- en Oost-Europa.

Contact
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het Front-office Internationaal, telefoon
(070) 778 88 86, Frontofficeinternationaal@info.evd.nl of naar de speciale Contactpagina op
de site gaan.

8 Bolivia: ambassade te Den Haag 24.04.2009


Bezoekadres: Nassaulaan 5, 2514 JS Den Haag

Telefoon: (070) 361 67 07/360 69 46


Fax: (070) 362 00 39

E-mail: embolivia-lahaya@rree.gov.bo, embolivia-


lahaya@embassyofbolivia.nl

Internet: www.europanas.com

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur

9 Bolivia: Nederlandse ambassade te La Paz 24.04.2009


Bezoekadres: Avenida 6 de Agosto 2455, Edificio Hilda, piso 7, La Paz, Bolivia

Postadres: Casilla/P.O. Box 10509, La Paz, Bolivia

Telefoon: +591 2 244 4040

Fax: +591 2 244 3804

E-mail: lap@minbuza.nl

Internet: www.mfa.nl

Openingstijden: ma. t/m vr. 8.30-12.30 en 14.00-17.00 uur (kantooruren) en van


9.00-17.00 uur (telefonisch) (plaatselijke tijd)

Aanvullende informatie: Consulaire afdeling: openingstijden: ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur
(publiek); ma. t/m do. 9.00-13.00 en 14.00-17.00 uur en vr.
9.00-13.00 uur (plaatselijke tijd)

10 PUM 07.05.2009
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AB Den Haag

Postadres: Postbus 93078, 2509 AB Den Haag

Telefoon: (070) 349 05 55

Fax: (070) 349 05 90

E-mail: info@pum.nl

Internet: www.pum.nl
Aanvullende informatie: Gepensioneerde managers en experts stellen zich via PUM
beschikbaar voor assistentie en kennisoverdracht aan
ondernemingen en instellingen die behoefte hebben aan
specialistische kennis en ervaring die ter plaatse onvoldoende
voorhanden is. De adviseurs zijn onafhankelijk en doen hun werk
belangeloos; ze ontvangen geen financiële vergoeding voor hun
diensten.

11 Bolivia: internetsites met algemene informatie 24.06.2009

Nederlandse ambassade La Paz


Internetsite met informatie over paspoorten, visa, beurzen, handelsgebruiken en klimaat. Daarnaast
bevat de site informatie over de activiteiten van de ambassade op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en consulaire zaken.
www.mfa.nl/lap-es
Gaceta Oficial de Convocatorias de Bolivia
Elke donderdag worden alle nationale tenders gepubliceerd in de Spaanstalige Gaceta, onderdeel
van de officiële Staatscourant.
www.gaceta.comunica.gov.bo
Ministerio de Producción y Micro Empresa
Op deze site staat informatie over het economische ontwikkelingsbeleid en relevante wetgeving voor
economische activiteiten. Verder wordt informatie gegeven over de sectoren transport en
communicatie, energie en brandstoffen, mijnbouw en metaalindustrie, industrie en buitenlandse
handel. Inclusief organisatie van het ministerie en nieuwsberichten.
www.produccion.gob.bo
Cámara Nacional de Industrias (CNI)
Informatie over onder andere industriële sectoren, belastingwetgeving, adresgegevens per
statistiekcode en handelsmogelijkheden.
www.bolivia-industry.com
Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)
Informatie over algemene ontwikkeling van de Boliviaanse economie.
www.udape.gov.bo

12 Bolivia: internetsites met nieuws en actualiteiten 20.04.2009


Diverse dagbladen op internet:

El Deber
www.eldeber.com.bo
El Diario
www.eldiario.net
El Mundo
www.elmundo.com.bo
La Razón
www.la-razon.com
Los tiempos
www.lostiempos.com

13 Bolivia: internetsites met wet- en regelgeving 20.04.2009


· Ministerio de Información Gubernamental
Online beschikbaar: staatscourant, aanbestedingen en wetteksten.
www.comunica.gov.bo
· República de Bolivia - Honorable Congreso Nacional
Belangrijke wetteksten zijn volledig weergegeven. Onder andere de douanewetgeving,
milieuwetgeving, arbeidswetgeving, investeringswetgeving, privatiseringswetgeving, arbitrage
en sectorale wetten (elektriciteit, telecommunicatie, landbouw, transport).
www.congreso.gov.bo

· Aduana Nacional de Bolivia


Informatie over douanewetgeving.
www.aduana.gov.bo

· Instituto Boliviano de Normalización y Calidad


Informatie over (kwaliteits)normen en standaarden.
www.ibnorca.org

14 Bolivia: internetsites met adresinformatie 21.04.2009

Cámara de Industrias de La Paz - Guía Directorio de la Industria Boliviana


Adressen per product van bedrijven gevestigd in La Paz.
www.bolivia-industry.com
Cámara de Industria de Cochabamba
Adressen van leden van de Kamer van Koophandel Cochabamba.
www.camind.com
Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX)
Adressen van aangesloten exporteurs, gevestigd in Santa Cruz.
www.cadex.org
Bolivia Web
Portal met onder meer brancheorganisaties en adressen van bedrijven.
www.boliviaweb.com/business.htm

15 Bolivia: internetsites met economische indicatoren 17.04.2009

Instituto Nacional de Estadística


Statistische database met informatie over de economie, sectoren, sociale indicatoren en de geografie.
www.ine.gov.bo
Banco Central de Bolivia
Statistische informatie over de economie, wetgeving in het bankwezen en gegevens over
wisselkoersen, rente en inflatie.
www.bcb.gov.bo
Unidad de Análisis de Políticas Económicas
Statistische informatie over de sectoren energie, aardolie, aardgas, toerisme, industrie, agro,
transport, mijnbouw en telecommunicatie.
www.udape.gov.bo

16 Bolivia: internetsites met sectorinformatie 20.04.2009


Milieu

Sistema de Información Ambiental (SIA)


Informatie over milieuwetgeving en toepassing in industriële sectoren. Bevat ook algemene informatie
over milieu, milieutechnologie, beurzen, brancheorganisaties, et cetera.
www.bolivia-industry.com, kies SIA

Telecommunicatie
Superintendencia de Telecomunicaciones
Informatie over regelgeving, aanbestedingen, sectorontwikkelingen en telecomoperators.
www.sittel.gov.bo

Voedings- en genotmiddelen

Superintendencia Agraria
Informatie over programma's en wetgeving.
www.sia.gov.bo

17 Wereld: internetsites over de dienstensector 07.07.2009

Bank for International Settlements (BIS)


De BIS is een internationaal samenwerkingsverband van Centrale Banken. De website biedt onder
andere informatie over en links naar de Centrale Banken en statistieken over het internationale
bankwezen.
www.bis.org
Expert guides
Deze site biedt directories van advocatenkantoren in ongeveer vijftig landen. De site bevat directories
voor de belangrijkste sectoren en juridische werkterreinen, waaronder: luchtvaart, banksector,
kapitaalmarkten, concurrentie, energie, milieu, commerciële arbitrage, insolventie en herstructurering,
verzekeringen, arbeidsrecht, fusies en acquisitie, patenten, projectfinanciering, onroerend goed,
scheepvaart, belastingen, media en telecommunicatie, handelsmerken en fraude.
www.legalmediagroup.com/expertguides/Default.asp
FIDIC
Deze site bevat een adressenbestand van (nationale) verenigingen die lid zijn van de Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), een overkoepelende organisatie voor raadgevende
ingenieurs. FIDIC heeft wereldwijd 68 ledenorganisaties. Het is mogelijk hiernaar door te klikken.
www.fidic.org
Legal500.com
Deze site biedt informatie over de juridische markt in meer dan zeventig landen, waaronder
directories met advocaten en advocatenkantoren en artikelen met informatie over nieuwe wetgeving,
trends en zaken.
www.legal500.com/index.php
World Legal Information Institute
Deze site biedt een databestand waar wereldwijd juridische informatie op is te vinden.
www.worldlii.org/catalog/215.html
The world of real estate
Deze site biedt toegang tot onder andere landenrapporten over onroerendgoedmarkten.
www.dtz.com/portal/site/Global
Worldproperties.com
Is de website van het International Consortium of Real Estate Associations (ICREA).
Worldproperties.com fungeert zowel voor de consument als voor de makelaars als wereldwijde bron
voor onroerend goed in de 26 aangesloten landen. Ook kunnen makelaars via het intranet toegang
verkrijgen tot een veelheid aan informatie die van belang is voor de transacties waarbij twee of meer
landen zijn betrokken.
www.worldproperties.com
MIA Europe
Deze website biedt nuttige informatie en diensten voor het vinden van nieuwe verkoopkanalen.
www.miaeurope.biz/index.php
ClickZ
Deze website bevat statistische informatie over marketing en reclame.
www.clickz.com/stats/sectors/advertising
Marketing-online
Deze website biedt samenvattingen van onderzoeksrapporten op het gebied van marketing,
communicatie, reclame en media.
www.marketing-online.nl/researchbase
Union Internationale des Architectes (UIA)
Deze organisatie vertegenwoordigt meer dan 1 miljoen architecten wereldwijd.
www.uia-architectes.org/texte/england/2e1.html
ESOMAR Research Directory
Op deze site zijn meer dan 1.700 onderzoeksinstituten wereldwijd opgenomen.
http://directory.esomar.org/
Buitenlandsemakelaars
Site waarop Nederlandse makelaars wereldwijd onroerend goed aanbieden.
www.buitenlandsemakelaars.nl
Intrum Justitia
Deze site van de grootste Europese kredietmaatschappij geeft informatie over 22 landen,
betalingstermijnen en -risico's.
http://www.intrum.nl/european-payment-tools.asp
Scriptiewinkel
Via deze site kunnen studenten aan hbo-instellingen en universiteiten hun onderzoeksresultaten of
scriptie aanbieden.
www.scriptiewinkel.nl
Inter-Active Terminology for Europe
De gebruiker kan een EU-specifieke term in een bepaalde taal invoeren en krijgt dan de
overeenkomstige termen in een of meer gekozen talen die in de EU gesproken worden. IATE bevat
op dit moment 8,7 miljoen EU-specifieke termen, 500.000 afkortingen en 100.000 complete zinnen.
http://iate.europa.eu
European Express Association
Website van de koeriersdiensten in Europa.
www.euroexpress.org
World Safety Organization
Website van de internationale organisatie voor veiligheid in de industrie en het milieu.
www.worldsafety.org
International Trademark Association
Website van de internationale organisatie van handelsmerken.
www.inta.org
Entrepreneurs organization
Website van de wereldwijde organisatie van ondernemers.
www.eonetwork.org
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen
Deze zoekmachine werkt op basis van een samenvatting van de gegevens die de
participatiemaatschappijen aan de NVP vermelden en is bedoeld om een eerste selectie te maken. Er
kan gezocht worden op: naam, sector, gebied, participatiebedrag en ondernemingsfase.
www.nvp.nl/zoekppm

18 Wereld: internetsites over kunst, cultuur en media 21.01.2009

Kemps Film and Television


Deze site biedt een onlinehandboek van meer dan 41.000 productiemaatschappijen op mediagebied
(televisie en film). Er kan op deze site gezocht worden op diverse onderwerpen met betrekking tot het
produceren van films en tv-opnames zoals: verhuur van apparatuur (camera’s, verlichting et cetera),
inhuren van personeel, rekwisieten, studio’s en podia.
www.kftv.com
The International Council of Graphic Design Associations (Icograda)
De internationale raad van brancheorganisaties in grafische vormgeving geeft wereldwijd informatie
over grafisch ontwerp en visuele communicatie.
www.icograda.org
TrackSat
Deze site geeft een overzicht van radio- en tv-satellieten wereldwijd.
www.tracksat.com
Radio station world
Website met informatie over radiozenders wereldwijd.
www.radiostationworld.com
World association of newspapers
Website van de internationale organisatie van kranten.
www.wan-press.org
World federation of advertisers
Wereldwijd netwerk van organisaties werkzaam in de advertentiebranche.
www.wfanet.org
Buitengaats
Deze database geeft een compleet en actueel overzicht van Nederlandse culturele activiteiten in het
buitenland.
www.sica.nl/buitengaats