You are on page 1of 2

Antigona - Sofokle

Vrsta djela: drama, tragedija


Vrijeme radnje: 5 vijek
Mjesto radnje: Teba
Tema: sukobljavanje Bo jih i ljudskih zakona
Motiv: Antigona
Kompozicija: 1. Antigonina odluka
2. Izvr enje odluke
3. Kazna
4. Smrt
Glavni likovi: Antigona i Izmena, sestre, kaeri Edipove
Kreont, njihov ujak, kralj Tebanski
Hemon, sin Kreontov, zaruenik Antigonin
Sporedni likovi: Tiresija, prorok
Euridika, ena Kreontova
stra ar
Karakterizacija likova:
Antigona - vrlo hrabra, odgovorna, ali ipak i osjetljiva i vrlo ranjiva. Izuzetn
a osoba koja i danas moze posluziti
kao primjer ljudske savjesti i odgovornosti.
Kreont - okrutan eovjek koji zastupa samo zakon bez obzira na osjeaaje i ljudsko
st
Hemon - sin Kreontov, koji je bio razapet izmedu ljubavi prema Antigoni i tovanja
prema ocu. Ali ljubav je
nadvladala tovanje.
PRVI EIN
Poslije smrti Polinika i Eteokla, koji su poginuli u me?usobnom sukobu, vlast u
Tebi
preuzima njihov ujak Kreont. On je zabranio da se Polinikovo tijelo pokopa, jer
je
Polinik izdao domovinu, borio se protiv nje. Onaj tko prekr i tu zapovjed bit ce
ka njen, smrau.
DRUGI EIN
Dolazi stra ar i donosi lo u vijest da je netko prekr io zapovjed i pokopao
Polinika. Stra ar dovodi krivca za to djelo, Antigonu.

TREAI EIN
Kreont ju zbog tog eina osu?uje na smrt. Kreont i Antigona se suprostavljaju
jedno drugom u nepomirljivom sukobu. Antigona obja njava za ta se ona bori,
za Bo ji zakon, ali moa je na strani novog vladara i Antigona mora umrijeti
s Izmenom, sestrom, koja joj se sad pridru ila.
EETVRTI EIN
Antigonin zaruenik, Hemon, tra i od oca Kreonta milost za Antigonu. Sva ta
Hemonova preklinjanja nisu uspjela. Antigonu ae za kaznu ivu pokopati.
PETI EIN
Tu poeinje njezina tu aljka. Ona zajedno sa zborom oplakuje svoj ivot, kojem
je uskraaena udaja. Antigona zavr ava tu aljku sa eto, obrazlo enim
opravdanjem.
ESTI EIN
Tiresije, prorok, dolazi i objavljuje da je Kreont zabranjujuai sahranu, okaljao
sebe i svoj grad. Ali i tada Kreont odbija da odstupi. Jedino pred pretnjom nesr
eae
on urno, ali uzaludno mjenja odluku da Antigonu oslobodi.
SEDMI EIN
Hemon dolazi u zatvor, nalazi Antigonu mrtvu i sam se ubija. Euridika, Kreontova
ena umire eim je saznala za sinovo samoubojstvo. I tako Kreont ostaje sam kao puk
a sjena.
Bilje ke o piscu: Sofoklo se rodio oko 496 godina p.K. a umro je 406. p.K. Napisao
je 123 drama, a od njih se saeuvalo samo 7 i to: Antigona, Kralj Edip, Filoklet
, Elektra, Edip na Kolonu i Trahinjanke. Bogovi ga kao pisca nisu zanimali, iako
je bio religiozan tradicionalista. Istinu o ivotu tra io je u ljudima i me?uljudsk
im odnosima. Sofoklo je pojaeao dramsku radnju tako to je uveo 3. glumca.