You are on page 1of 36

M rturisirea de credin

a Cultului Cre tin Baptist

1. BIBLIA ± Cuvântul lui Dumnezeu Noi credem i m rturisim c , Sfintele Scripturi ale Vechiului i Noului Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu scris, o revela ie dumnezeiasc (descoperire) c tre neamul omenesc, sunt izvorul f r gre al con tiin ei de Dumnezeu.
y

y y y y

y y y

Galateni 1:11-12 ³Fra ilor, v m rturisesc c Evanghelia propov duit de mine, nu este de obâr ie omeneasc ; pentru c , n-am primit-o, nici n-am înv at-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Hristos.´ II Petru 1:21 ³C ci nici o proorocie nu a fost adus prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna i de Duhul Sfânt.´ II Timotei 3:16 ³Toat Scriptura este insuflat de Dumnezeu i de folos ca s înve e, s mustre, s îndrepte, s dea în elepciune în neprih nire,«´ Ioan 10:35 ³Dac Legea a numit µdumnezei¶, pe aceia, c rora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, ± i Scriptura nu poate fi desfiin at , -´ Ioel 2:28 ³Dup aceea, voi turna Duhul Meu peste orice f ptur ; fii i fiicele voastre vor prooroci, b trânii vo tri vor visa visuri, i tinerii vo tri vor avea vedenii.´ Matei 10:20 ³fiindc nu voi ve i vorbi, ci Duhul Tat lui vostru va vorbi în voi.´ I Corinteni 2:10 ³Nou îns Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S u. C ci Duhul cerceteaz totul, chiar i lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.´ I Corinteni 11:23 ± ³C ci am primit de la Domnul ce v-am înv at; i anume c , Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.´

Biblia ± Cuvântul lui Dumnezeu scris prin inspira ia Duhului Sfânt e singura regul i norm de credincio ie i purtare în via a aceasta.
1

y

y y y y

Efeseni 1:13 ³ i voi, dup ce a i auzit Cuvântul Adev rului (Evanghelia mântuirii voastre), a i crezut în El, i a i fost pecetlui i cu Duhul Sfânt, care fusese f g duit.´ II Timotei 1:13 ³Dreptarul înv turilor s n toase, pe care le-ai auzit de la mine, ine-l cu credin a i dragostea care este în Hristos Isus.´ Romani 10:17 ³Astfel credin a vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu´ II Timotei 3:17 ³Scriptura « este de folos « pentru ca omul lui Dumnezeu s fie des vâr it i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun .´ Psalmul 119:105 ³Cuvântul T u este o candel pentru picioarele mele, i o lumin pe c rarea mea.´ tura

Biblia este singura autoritate în materie de religie; ea e suficient pentru înv noastr . Astfel nu e nevoie de sprijinul tradi iei.
y y y y

y

y

Matei 15:6 ³ i a i desfiin at Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre.´ Ioan 17:17 ³Sfin e te-i prin adev rul T u: Cuvântul T u este adev rul.´ Ioan 5:39 ³Cerceta i Scripturile, pentru c socoti i c în ele ave i via a ve nic , dar tocmai ele m rturisesc despre Mine.´ Isaia 34:16 ³C uta i în cartea Domnului i citi i ! Niciuna din toate acestea nu va lipsi, nici una nici alta nu vor da gre , c ci gura Domnului a poruncit lucrul acesta: Duhul Lui va strânge acele s lb ticiuni.´ Faptele Apostolilor 17:11 ³Iudeii ace tia aveau o inim mai aleas decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toat râvna, i cercetau Scripturile în fiecare zi, ca s vad dac ce li se spunea, este a a.´ Ioan 20:31 ³Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi s crede i c Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu i crezând s ave i via a în Numele Lui.´

2. DESPRE DUMNEZEU Noi credem i m rturisim c St pânitorul tuturor lucrurilor.
y y

este un Dumnezeu, Creatorul, Sus in torul

i

Genesa 1:1 ³La început, Dumnezeu a creat cerurile i p mântul.´ Efeseni 4:6 ³Este un singur Dumnezeu i Tat al tuturor care este mai presus de to i, care lucreaz prin to i i care este în to i.´

2

y

y y

y y y y

Maleahi 2:10 ³N-avem to i un singur Tat ? Nu ne-a f cut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem a a de necredincio i unul fa de altul, pâng rind astfel leg mântul p rin ilor no tri?´ Iov 31:15 ³Cel ce m-a f cut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a f cut i pe el? Oare nu ne-a întocmit acela i Dumnezeu în pântecele mamei? Romani 1:19-20 ³Fiindc ce se poate cunoa te despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, c ci le-a fost ar tat de Dumnezeu. În adev r, însu irile nev zute ale Lui, puterea Lui ve nic i dumnezeirea Lui, se v d l murit, de la facerea lumii, când te ui i cu b gare de seam la ele în lucrurile f cute de El. A a c nu se pot desvinov i;´ Romani 11:36 ³Din El, prin El, i pentru El sunt toate lucrurile. A lui s fie slava în veci! Amin´ M rturisirea de credin Psalmul 94:9 ³Cel ce a s dit urechea, s-ar putea s n-aud ? Cel ce a întocmit ochiul, s-ar putea s nu vad ?´ Faptele Apostolilor 17:24 ³Dumnezeu, care a f cut lumea i tot ce este în ea, este Domnul cerului i al p mântului, i nu locuie te în temple f cute de mâini.´

În Biblie descoperim pe Dumnezeu, ca Tat l, Fiul i Duhul Sfânt, cu des vâr ire una i nedesp r i i în fiin a lor.
y y y

II Corinteni 13:14 ³Harul Domnului Isus Hristos, i dragostea lui Dumnezeu, i împ rt irea Sfântului Duh, s fie cu voi cu to i! Amin.´ Matei 28:19 ³Duce i-v i face i ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh.´ I Ioan 5:7 ³C ci trei sunt care m rturisesc în cer: Tat l, Cuvântul i Duhul Sfânt, i ace ti trei una sunt.´ Dumnezeu Tat l Ioan 6:27 ³Lucra i nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea, care r mâne pentru via a ve nic , i pe care v-o va da Fiul omului; c ci Tat l, adic însu i Dumnezeu, pe care El L-a însemnat cu pecetea Lui.´ I Petru 1:2 ³dup tiin a mai dinainte a lui Dumnezeu Tat l, prin sfin irea lucrat de Duhul, spre ascultarea i stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul i pacea s v fie înmul ite!´ Matei 11:25 ³În vremea aceea, Isus a luat cuvântul i a zis: Te laud, Tat , Doamne al cerului i al p mântului, pentru c ai ascuns aceste lucruri de cei în elep i i pricepu i, i le-ai descoperit pruncilor.´
3

I.
y

y

y

y

y y y y

y y

Marcu 14:36 ³El zicea: Ava, adic : Tat , |ie toate lucrurile Î i sunt cu putin ; dep rteaz de la mine paharul acesta! Totu i, fac -se nu ce voiesc Eu, ci ce voie ti Tu.´ Luca 22:42 ³zicând: Tat dac voie ti, dep rteaz paharul acesta de la Mine! Totu , fac -se nu voia Mea, ci a Ta.´ Luca 23:34 ³Isus zicea: Tat iart -i, c ci nu tiu ce fac! Ei i-au împ r it hainele Lui între ei, tr gând la sor i.´ Luca 23:46 ³Isus a strigat cu glas tare: Tat , în mâinile Tale Îmi încredin ez duhul! i când a zis aceste vorbe, i-a dat duhul.´ Faptele Apostolilor 2:33 ³ i acum, odat ce S-a în l at prin dreapta lui Dumnezeu, i a primit de la Tat l f g duin a Duhului Sfânt, a turnat ce vede i i auzi i.´ Romani 15:6 ³pentru ca to i împreun , cu o inim i o gur , s sl vi i pe Dumnezeu,Tat l Domnului nostru Isus Hristos.´ I Corinteni 8:6 ³totu i pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tat l, de la care vin toate lucrurile i pentru care tr im i noi, i un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile i prin El i noi.´ Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos Matei 16:16 ³Simon Petru, drept r spuns, I-a zis: Tu e ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu!´ Ioan 1:1 ³La început era Cuvântul, i Cuvântul era cu Dumnezeu, i Cuvântul era Dumnezeu.´ Luca 1:32 ³El va fi mare, i va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; i Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tat lui S u David.´ Faptele Apostolilor 8:37 ³Filip a zis: Dac crezi din toat inima, se poate. Famenul a r spuns: Cred c Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.´ Faptele Apostolilor 9:20 ³ i îndat a început s propov duiasc în sinagogi c Isus este Fiul lui Dumnezeu.´ II Corinteni 1:19 ³C ci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propov duit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, i prin Timotei, n-a fost da i nu, ci în El nu este decât da.´ I Ioan 2:24 ³Ce a i auzit de la început, aceea s r mân în voi. Dac r mâne în voi ce a i auzit de la început, i voi ve i r mânea în Fiul i în Tat l.´ I Ioan 3:23 ³ i porunca Lui este s credem în Numele Fiului S u Isus Hristos, i s ne iubim unii pe al ii, cum ne-a poruncit El.´ I Ioan 4:15 ³Cine va m rturisi c Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu r mâne în el, i el în Dumnezeu.´

II.
y y y y y y

y y y

4

y

Ioan 20:31 ³Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi s crede i c Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, i crezând s ave i via a în Numele Lui.´ Dumnezeu Duhul Sfânt

III.
y y

y y y

y y

y y

y

y

y

Ioan 4:24 ³Dumnezeu este Duh; i cine se închin Lui, trebuie s I se închine în duh i în adev r.´ II Corinteni 3:3 ³Voi sunte i ar ta i ca fiind epistola lui Hristos, scris de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneal , ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe ni te table de piatr , ci pe ni te table cari sunt inimi de carne.´ II Corinteni 3:17 ³C ci Domnul este Duhul; i unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.´ Iov 33:4 ³Duhul lui Dumnezeu m-a f cut, i suflarea Celui Atotputernic îmi d via .´ Isaia 48:16 ³Apropia i-v de Mine, i asculta i! De la început, n-am vorbit în ascuns, de la obâr ia acestor lucruri, am fost de fa . i acum, Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul S u.´ I Corinteni 2:10 ³Nou îns Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S u. C ci Duhul cerceteaz totul, chiar i lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.´ I Corinteni 2:12 ³ i noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca s putem cunoa te lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul S u.´ M rturisirea de credin Ioan 15:26 ³Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete de la Tat l, adic Duhul adev rului, care purcede de la Tat l, El va m rturisi despre Mine.´ Ioan 14:26 ³Dar Mângâietorul, adic Duhul Sfânt, pe care-L va trimete Tat l, în Numele Meu, v va învâ a toate lucrurile, i v va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.´ Luca 11:13 ³Deci, dac voi, cari sunte i r i, ti i s da i daruri bune copiilor vo tri, cu atât mai mult Tat l vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!´ Faptele Apostolilor 5:32 ³Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca i Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascult de El.´

3. DESPRE OM

5

Noi credem i m rturisim c omul e creat de Dumnezeu. Trupul omului ± partea material ± e f cut din rân , iar natura spiritual a omului e din Dumnezeu dup chipul i asem narea lui Dumnezeu.
y y y y

y y

y y

Genesa 1:27 ³Dumnezeu a f cut pe om dup chipul S u, l-a f cut dup chipul lui Dumnezeu; parte b rb teasc i parte femeiasc I-a f cut.´ Genesa 2:7 ³Domnul Dumnezeu a f cut pe om din râna p mântului, i-a suflat în n ri suflare de via , i omul s-a f cut astfel un suflet viu.´ Dumnezeu a f cut pe om f r prihan , perfect dar nu des vâr it, cu voin liber de a alege binele sau r ul. Genesa 1:31 ³Dumnezeu S-a uitat la tot ce f cuse; i iat c erau foarte bune. Astfel a fost o sear , i apoi a fost o diminea : aceasta a fost ziua a asea.´ Eclesiasitul 7:29 ³Numai, iat ce am g sit: c Dumnezeu a f cut pe oameni f r prihan , dar ei umbl cu multe iretenii.´ Genesa 2:16-17 ³Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Po i s m nânci dup pl cere din orice pom din gr din ; dar din pomul cuno tin ei binelui i r ului s nu m nânci, c ci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negre it.´ Psalmul 107:17 ³Nebunii, prin purtarea lor vinovat , i prin nelegiuirile lor, ajunseser nenoroci i.´ Deuteronom 30:15 ³Iat î i pun azi înainte via a i binele, moartea i r ul.´

Prin c derea în p cat, omul a c zut sub blestem, i a devenit incapabil de a tr i voia lui Dumnezeu. Prin na terea fireasc , fiecare mo tene te s mân a p catului, înclinarea spre r u, firea p c toas .
y

y

y y

y

Romani 5:12 ³De aceea, dup cum printr-un singur om a intrat p catul în lume, i prin p cat a intrat moartea, i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricin c to i au p c tuit«´ Romani 5:19 ³C ci, dup cum prin neascultarea unui singur om, cei mul i au fost f cu i p c to i, tot a a, prin ascultarea unui singur om, cei mul i vor fi f cu i neprih ni i.´ Romani 7:17 ³ i atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci p catul care locuie te în mine.´ Romani 7:18 ³ tiu, în adev r, c nimic bun nu locuie te în mine, adic în firea mea p mânteasc , pentru c , ce-i drept, am voin a s fac binele, dar nam puterea s -l fac.´ Romani 5:6 ³C ci, pe când eram noi înc f r putere, Hristos, la vremea cuvenit a murit pentru cei nelegiui i.´
6

y y

Romani 7:20 ³ i dac fac ce nu vreau s fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci p catul care locuie te în mine.´ Romani 7:23 ³Dar v d în m dularele mele o alt lege, care se lupt împotriva legii primite de mintea mea, i m ine rob legii p catului, care este în m dularele mele.´

Omul fiind fiin liber e r spunz tor înaintea lui Dumnezeu, de toate faptele, vorbele i gândurile sale. To i oamenii trebuie s moar , iar dup moarte urmeaz judecata i r spl tirea ve nic .
y y y

y

Romani 14:12 ³A a c fiecare din noi are s dea socoteala despre sine însu i lui Dumnezeu.´ Matei 12:36 ³V spun c , în ziua judec ii, oamenii vor da socoteala de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.´ II Corinteni 5:10 ³C ci to i trebuie s ne înf i m înaintea scaunului de judecat al lui Hristos, pentru ca fiecare s - i primeasc r splata dup binele sau r ul pe care-l va fi f cut când tr ia în trup.´ Evrei 9:27 ³ i, dup cum oamenilor le este rânduit s moar o singur dat , iar dup aceea urmeaz judecata,´

4. DESPRE P CAT Noi credem i m rturisim c omul, creat de Dumnezeu dup chipul i asem narea Sa, pentru pream rirea Sa i o via fericit în El, a fost ademenit de Diavol, devenind neascult tor de porunca lui Dumnezeu, i astfel a intrat în lume p catul i blestemul. P catul e lipsa de conformitate fa de legea moral a lui Dumnezeu fie într-o ac iune, dispozi ie sau atitudine.
y y y y y y y

Genesa 3:13 ³ i Domnul Dumnezeu a zis femeii: µCe ai f cut?¶ Femeia a r spuns: µ arpele m-a am git i am mâncat din pom.¶ ´ I Ioan 5:17 ³Orice nelegiuire este p cat; dar este un p cat, care nu duce la moarte.´ Romani 14:23 ³Dar cine se îndoie te i m nânâc , este osândit, pentru c nu m nânc din încredin are. Tot ce nu vine din încredin are este p cat.´ Iacov 4:17 ³Deci, cine tie s fac binele i nu-l face, s vâr e te un p cat!´ M rturisirea de credin Ioan 8:34 ³¶Adev rat, adev rat, v spun¶, le-a r spuns Isus, µc oricine tr ie te în p cat este rob al p catului.¶ ´ Romani 6:13 ³S nu mai da i în st pânirea p catului m dularele voastre ca ni te unelte ale nelegiuirii; ci da i-v pe voi în iv lui Dumnezeu, ca vii, din
7

y y

y

y

y

mor i cum era i; i da i lui Dumnezeu m dularele voastre, ca pe ni te unelte ale neprih nirii.´ Eclesiastul 7:29 ³Numai, iat ce am g sit: c Dumnezeu a f cut pe oameni f r prihan , dar ei umbl cu multe iretenii.´ Psalmul 51:4 ³Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am p c tuit i am f cut ce este r u înaintea Ta; a a c vei fi drept în hot rârea Ta, i f r vin în judecata Ta.´ Efeseni 2:1-3 ³Voi era i mor i în gre elile i în p catele voastre, în care tr ia i odinioar , dup mersul lumii acesteia, dup domnul puterii v zduhului, a duhului care lucreaz acum în fiii neascult rii. Între ei eram i noi to i odinioar , când tr iam în poftele firii noastre p mânte ti, când f ceam voile firii p mânte ti i ale gânduriloe noastre, i eram din fire copii ai mâniei, ca i ceilal i.´ Deuteronom 9:7 ³Adu- i aminte, i nu uita cum ai a â at mânia Domnului, Dumnezeului t u, în pustie. Din ziua când ai ie it din ara Egiptului pân la sosirea voastr în locul aceste, tot r zvr ti i împotriva Domnului a i fost!´ I Ioan 3:4 ³Oricine face p cat, face i f r delege; i p catul este f r delege.´

Universalitatea p catului: to i oamenii sunt p c to i.
y y y y

y y

y y y

Romani 3:23 ³C ci to i au p c tuit i sunt lipsi i de slava lui Dumnezeu.´ Eclesistul 7:20 ³Fiindc pe p mânt nu este nici un om f r prihan , care s fac binele f r s p c tuiasc .´ Iov 15:16 ³cu cât mai pu in fiin a urâcioas i stricat omul care bea nelegiuirea ca apa!´ Romani 5:12 ³De aceea, dup cum printr-un singur om a intrat p catul în lume, i prin p cat a intrat moartea, i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricin c to i au p c tuit«´ I Ioan 1:8 ³Dac zicem c nu avem p cat, ne în el m singuri, i adev rul nu este în noi.´ I Împ ra i 8:46 ³Când vor vor p c tui împotriva Ta, ± c ci nu este om care s nu p c tuiasc , ± i Te vei mânia împotriva lor i-i vei da în mâna vr jma ului, care-i va duce robi într-o ar vr jma , dep rtat sau apropiat :´ Consecin a p catului: moartea spiritual : Romani 6:23 ³Fiindc plata p catului este moartea: dar darul f r plat al lui Dumnezeu este via a ve nic în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 5:12 ³De aceea, dup cum printr-un singur om a intrat p catul în lume, i prin p cat a intrat moartea, i astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricin c to i au p c tuit«´
8

y y

Genesa 2:17 ³dar din pomul cuno tin ei binelui i r ului s nu m nânci, c ci în ziua în care vei mânca vei muri negre it.´ Iacov 1:15 ³Apoi pofta, când a z mislit, d na tere p catului; i p catul odat f ptuit, aduce moartea.´

5. DESPRE MÂNTUIRE
y

y y

y

y

Noi credem i m rturisim c mântuirea este sc parea omului de sub urm rile c lc rii legilor divine. Ea are de a face cu natura omului i cu faptele f cute de el. Omul nu se poate mântui pe sine. El nu se poate sp la de p catele sale, nu se poate desvinov i i nici nu se poate ascunde de pedeapsa pentru p cat. Ieremia 2:22 ³Chiar dac te-ai sp la cu silitr , chiar dac ai da cu mult sod , nelegiuirea ta tot ar r mânea scris înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.´ Romani 1:20 ³În adev r, însu irile nev zute ale Lui, puterea Lui ve nic i dumnezeirea Lui, se v d l murit, de la facerea lumiii, când te ui i cu b gare de seam la ele în lucrurile f cute de El. A a c nu se pot desvinov i;´ Amos 9:2-3 De-ar p trunde chiar pân în locuin a mor ilor, i de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri, i de acolo îi voi pogorî. De sar ascunde chiar pe vârful Carmelului, i acolo îi voi c uta i-i voi lua; de sar ascunde de privirile Mele chiar în fundul m rii, i acolo voi porunci arpelui s -i mu te.´

El nu- i poate crea merite, prin fapte bune, ca s - i acopere trecutul vinovat, i s dobândeasc mântuirea.
y y

y

Romani 3:20 ³C ci nimeni nu va fi socotit neprih nit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cuno tin a deplin a p catului.´ Isaia 64:6 ³To i am ajuns ca ni te necura i, i toate faptele noastre bune sunt ca o hain mânjit . To i suntem ofili i ca o frunz , i nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.´ Ieremia 13:23 ³Poate un Etiopian s - i schimbe pielea, sau un pardos sa- i schimbe petele? Tot a a, a i putea voi s face i binele, voi, care sunte i desprin i s face i r ul ?´

Mântuirea e prin harul lui Dumnezeu. Ea este un har care ni se d gratuit, f r s o merit m. Faptele bune sunt roade ale mântuirii.
y

Tit 2:11 ³C ci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru to i oamenii, a fost ar tat,´
9

y

y y y

Efeseni 2:8-9 ³C ci prin har a i fost mântui i, prin credin . i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s nu se laude nimeni.´ Faptele Apostolilor 15:11 ³Ci credem c noi, ca i ei, suntem mântui i prin harul Domnului Isus.´ M rturisirea de credin Tit 3:5 ³El ne-a mântuit, nu pentru faptele f cute de noi în neprih nire, ci pentru îndurarea Lui, prin sp larea na terii din nou i prin înoirea f cut de Duhul Sfânt,´

Mijlocul de mântuire este Domnul Isus, care a fost r stignit în locul nostru. Un alt mijloc (cruce, taine, sfin i) nu exist .
y y y

y y y

Faptele Apostolilor 4:12 ³În nimeni altul nu este mântuire: c ci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie s fim mântui i.´ I Ioan 2:2 ³El este jertfa de isp ire pentru p catele noastre; i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.´ Isaia 53:5 ³Dar El era str puns pentru p catele noastre, zdrobit pentru f r delegile noastre. Pedeapsa, care ne d pacea, a c zut peste El, i prin r nile Lui suntem t m dui i.´ Efeseni 1:7 ³În El avem r scump rarea, prin sângele Lui, iertarea p catelor, dup bog iile harului S u,´ II Corinteni 5:18 ³ i toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împ cat cu El prin Isus Hristos, i ne-a încredin at slujba împ c rii;´ Romani 3:24-25 ³ i sunt socoti i neprih ni i, f r plat , prin harul S u, prin r scump rarea, care este în Isus Hristos. Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte s fie, prin credin a în sângele Lui, o jertf de isp ire, ca s - i arate neprih nirea Lui; c ci trecuse cu vederea p catele dinainte, în vremea îndelungei r bd ri a lui Dumnezeu;´

Aceast mântuire s vâr it pe cruce, care se poate primi în mod gratuit, e pentru to i oamenii, indiferent de ras , na ionalitate sau clas social .
y y y

I Ioan 2:2 ³El este jertfa de isp ire pentru p catele noastre; i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi.´ Tit 2:11 ³C ci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru to i oamenii,a fost ar tat.´ I Timotei 2:4 ³ Dumnezeuî care voie te ca to i oamenii s fie mântui i i s vin la cuno tin a adev rului.´

10

Pentru ca omul p c tos s se poat bucura de aceast mântuire, el trebuie s îndeplineasc dou condi ii: poc in a i credin a. Ele sunt totdeauna nedesp r ite. -poc in a înseamn recunoa terea p catului, p rerea de r u pentru el p r sirea lui i m rturisirea lui în fa a Domnului, adic întoarcerea la Dumnezeu. (Luca 15:11-24) -credin a înseamn primirea de c tre p c tos a harului divin pe care îl ofer Dumnezeu în Hristos, spre mântuire i via a ve nic .
y y y

y

Marcu 1:15 ³El zicea: µS-a împlinit vremea i Împ r ia lui Dumnezeu este aproape. Poc i i-v i crede i în Evanghelie.¶ ´ Luca 13:3 ³Eu v spun: nu; ci, dac nu v poc i i, to i ve i pieri la fel.´ Faptele Apostolilor 17:30 ³Dumnezeu nu ine seam de vremurile de ne tiin , i porunce te acum tuturor oamenilor de pretutindeni s se poc iasc ;´ Faptele Apostolilor 16:31 ³Pavel i Sila i-au r spuns: µCrede în Domnul Isus i vei fi mântuit tu i casa ta.¶ ´

6. NA TEREA DIN NOU Noi credem i m rturisim c na terea din nou e regenerarea vie ii, înzestrându-se cu o dispozi ie i atitudine duhovniceasc sfânt ; ea cuprinde întreg caracterul; intelectul i voin a. Astfel fiecare p c tos, pentru a deveni un adev rat credincios, trebuie s fie n scut din nou.
y

Ioan 3:7´Nu te mira c i-am spus: µTrebuie s v na te i din nou.¶ ´

Prin puterea sa proprie, omul nu se poate na te din nou, nu se poate schimba.
y

y

Ieremia 13:23 ³Poate un etiopian s - i schimbe pielea, sau un pardos s - i schimbe petele? Tot a a, a i putea voi s face i binele, voi, care sunte i desprin i s face i r ul?´ Ioan 15:5 ³Eu sunt Vi a, voi sunte i ml di ele. Cine r mâne în Mine, i în cine r mân Eu, aduce mult road ; c ci, desp r i i de mine nu pute i face nimic.´

F r na terea din nou, toate încerc rile de a face fapte bune pe care s le r spl teasc Dumnezeu în ziua judec ii, de a tr i voia lui Dumnezeu, sunt falimentare, nu pot da nici un rezultat bun. Prin na terea fireasc , noi mo tenim o fire p c toas , care d roadele p catului. Suntem ca i un p dure care nu poate s aduc roade bune. Oricât l-ai îngriji, tot poame p dure e ar aduce. Numai altoirea e ceea ce poate schimba firea.
11

y

y

y

Matei 7:16-18 ³Îi ve i cunoa te dup roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din m r cini? Tot a a, orice pom bun face roade bune, dar pomul r u face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul r u nu poate face roade bune.´ Romani 8:7 ³Fiindc umblarea dup lucrurile firii p mânte ti este vr jm ie împotriva lui Dumnezeu, c ci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, i nici nu poate s se supun .´ Matei 12:34 ³Pui de n pârci, cum a i putea voi s spune i lucruri bune, când voi sunte i r i? C ci din prisosul inimii vorbe te gura.´

Na terea din nou e lucrarea divin pe care o face Dumnezeu în via a p c tosului pentru a corespunde voin ei Sale. Pentru ca un p c tos s fie n scut din nou, el trebuie s se poc iasc i s cread , adic s primeasc mântuirea prin har. Atunci Dumnezeu face lucrarea na terii din nou prin Cuvântul S u i prin Duhul Sfânt.
y

y y y

I Petru 1:23 ³fiindc a i fost n scu i din nou nu dintr-o s mân , care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu i care r mâne în veac.´ Iacov 1:18 ³El, de bun voia Lui, ne-a n scut prin Cuvântul adev rului, ca s fim un fel de p rg a f pturilor Lui.´ Ioan 3:5 ³Isus i-a r spuns: µAdev rat, adev rat î i spun, c , dac nu se na te cineva din ap i din Duh nu poate s intre în Împ r ia lui Dumnezeu.´ Efeseni 2:10 ³C ci noi suntem lucrarea Lui, i am fost zidi i în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a preg tit Dumnezeu mai dinainte, ca s umbl m în ele.´

Na terea din nou nu e o îmbun t ire a vie ii, ci schimbarea radical a vie ii. Ea nu e schimbarea efectului, ci a cauzei determinante; nu e cur irea vie ii exterioare, ci a vie ii interioare.
y y

y

II Corinteni 5:17 ³C ci, dac este cineva în Hristos, este o f ptur nou . Cele vechi s-au dus: iat c toate lucrurile s-au f cut noi.´ Romani 6:4 ³Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropa i împreun cu El, pentru ca, dup cum Hristos a înviat din mor i, prin slava Tat lui, tot a a i noi s tr im o via nou .´ Coloseni 3:9-10 ³Nu v min i i unii pe al ii, întrucât v-a i desbr cat de omul cel vechi, cu faptele lui, i v-a i îmbr cat cu omul cel nou, care se înoie te spre cuno tin , dup chipul Celui ce l-a f cut.´

12

Na terea din nou ne d calitatea de copii ai lui Dumnezeu; ea ne face p rta i firii Dumnezee ti, capabili de a tr i voia lui Dumnezeu. Ea e a doua fire în via a noastr dup cum prin altoire p dure ul nu e stârpit, el continu s existe îns f r s i se dea posibilitatea de manifestare, tot a a e i cu na terea din nou: firea veche e r stignit ± pus în imposibilitatea de ac iune ± iar firea nou cre te i aduce road bun . Calitatea altoiului e cu totul deosebit de cea a p dure ului: în esen a lemnului, în frunze i în fructe. A a e i cu cel n scut din nou: toate trebuie s arate calitatea lui de copil al lui Dumnezeu.
y y

y

Ioan 3:6 ³Ce e n scut din carne este carne, i ce e n scut din Duh este Duh.´ Galateni 5:22-23 ³Roada Duhului din potriv este: dragostea, bucuria , pacea, îndelunga r bdare, bun tatea, facerea de bine, credincio ia, blânde ea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.´ Matei 7:17 ³Tot a a, orice pom bun face roade bune, dar pomul r u face roade rele.´

Prin na terea din nou devenim mo tenitori ai lui Dumnezeu. Dreptul la mo tenire ve nic e pe baza înrudirii noastre cu Dumnezeu. Cine nu e n scut din nou nu e copil al lui Dumnezeu i nici nu are drept la mo tenirea ve nic .
y

y

Romani 8:17 ³ i, dac suntem copii, suntem i mo tenitori: mo tenitori ai lui Dumnezeu, i împreun mo tenitori cu Hristos, dac suferim cu adev rat împreun cu El, ca s fim i prosl vi i împreun cu El.´ Ioan 3:3 ³Drept r spuns,Isus i-a zis: µAdev rat, adev rat î i spun c , dac un om nu se na te din nou nu poate vedea Împ r ia lui Dumnezeu.¶ ´

7. DESPRE BISERIC Noi credem i m rturisim c dup Noul Testament, totalitatea credincio ilor, f r deosebire de ras , na ionalitate, sau clas social , din toate timpurile, din cer i de pe p mânt, formeaz Biserica lui Hristos; Biserica Universal . Aceast Biseric nu e o organiza ie p mânteasc vizibil , ci e organismul viu, spiritual, al celor ce au crezut în Hristos i au fost n scu i din nou.
y

y

Evrei 12:23 ³de Biserica celor întâi n scu i, cari sunt scri i în ceruri, de Dumnezeu, Judec torul tuturor, de duhurile celor neprih ni i, f cu i des vâr i i,´ Faptele Apostolilor 20:28 ³Lua i seama dar la voi în iv i la toat turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca s p stori i Biserica Domnului pe care a câ tigat-o cu însu i sângele S u.´
13

y y

Matei 16:18 ³ i Eu î i spun: tu e ti Petru, i pe aceast piatr voi zidi Biserica Mea, i por ile Locuin ei mor ilor nu o vor birui.´ Efeseni 1:22-23 ³El I-a pus totul sub picioare, i L-a dat c petenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plin tatea Celui ce pline te totul în to i.´

În limba greac , cuvântul ³Biseric ´ (ekklesia) a însemnat o adunare a celor chema i de acas i de la afacerile lor ca s se ocupe de chestiuni de interes public. Acest cuvânt a fost adaptat pentru a numi nu numai Biserica Universal , ci i o Biseric local , organizat i independent , a urma ilor lui Hristos dintr-o localitate, care se întruneau pentru închin ciune. Biserica local , dup înv tura Noului Testament, este unitatea voluntar a unui grup de credincio i dintr-o localitate, n scu i din nou, i boteza i pe baza m rturisirii personale a credin ei lor în Domnul Isus Hristos ± ca Mântuitorul lor. Ei se unesc la olalt cu scopul de a se închina lui Dumnezeu, de a se p stra curat credin a i înv tura cre tin ± potrivit cu înv turile Noului Testament ± i de a colabora la propov duirea Cuvântului lui Dumnezeu. La început Biserica se întrunea în case particulare.
y y

y y y y

y y

Matei 18:20 ³C ci acolo unde sunt doi sau trei aduna i în Numele Meu, sunt i Eu în mijlocul lor.´ Romani 16:5 ³Spune i s n tate i Bisericii care se adun în casa lor. ± Spune i s n tate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.´ I Corinteni 16:19 ³Bisericile din Asia v trimet s n tate. Aquila i Priscila, împreun cu Biserica din casa lor, v trimet mult s n tate în Domnul.´ M rturisirea de credin Coloseni 4:15 ³Spune i s n tate fra ilor din Laodicea, i lui Nimfa, i Bisericii din casa lui.´ Faptele Apostolilor 8:1 ³Saul se învoise la uciderea lui tefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. i to i, afar de apostoli, s-au împr tiat prin p r ile Iudeii i ale Samariei.´ Galateni 1:22 ³ i eram înc necunoscut la fa Bisericilor lui Hristos, care sunt în Iudeea.´ I Corinteni 1:2 ³c tre Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, c tre cei ce au fost sfin i i în Hristos Isus, chema i s fie sfin i, i c tre to i cei ce cheam în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor i al nostru:´

14

Conducerea direct a Bisericii o are Hristos prin Duhul Sfânt. Nu recunoa tem grade ierarhice. Cei ce primesc anumite îns rcin ri sunt slujitori ai bisericii, nu st pâni care s porunceasc .
y

y

y y

Coloseni 1:18 ³El Hristosî este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel dintâi n scut dintre cei mor i, pentru ca în toate lucrurile s aib întâietatea.´ Efeseni 1:22-23 ³El I-a pus totul sub picioare, i L-a dat C petenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plin tatea Celui ce pline te totul în to i.´ Efeseni 5:23 ³c ci b rbatul este capul nevestei, dup cum i Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul Trupului.´ I Petru 5:3 ³P stori i nu ca i cum a i st pâni peste cei ce v-au c zut la împ r eal , ci f cându-v pilde turmei.´

Dreptul de membru al Bisericii nu se mo tene te, ci se prime te în mod individual, prin na terea din nou. Acceptarea în rândurile membrilor unei biserici locale se face în chip voluntar i personal, în urma botezului, pe baza m rturisirii credin ei în Domnul Isus. Membrii între ei se numesc ³fra i´ i sunt egali în drepturi i îndatoriri indiferent de ras , na ionalitate, clas social sau preg tire educa ional .
y y y

Matei 23:8 ³Voi s nu v numi i Rabi! Fiindc Unul singur este Înv torul vostru: Hristos, i voi to i sunte i fra i.´ Efeseni 5:30 ³pentru c noi suntem m dulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui i os din oaseleLui.´ Faptele Apostolilor 2:41 ³Cei ce au primit propov duirea lui, au fost boteza i; i în ziua aceea, la num rul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.´

Organiza ia Bisericii locale e f cut pe principiul democra iei autonome. Programul Dumnezeesc are ca scop stabilirea Împ r iei lui Dumnezeu în inimile oamenilor, iar Bisericile sunt mijloace alese de Dumnezeu pentru atingerea acestui scop. Bisericile au menirea de a prosl vi pe Dumnezeu, de a r spândi Evanghelia i prin p rt ia fr easc de a da cre terea spiritual necesar fiec rui membru în parte.
y

Marcu 16:15 ³Apoi le-a zis:µDuce i-v Evanghelia la orice f ptur .¶ ´

în toat

lumea, i propov dui i

15

y

y y y

Efeseni 4:11-12 ³ i El a dat pe unii apostoli; pe al ii prooroci; pe al ii, evangheli ti; pe al ii, p stori i înv tori, pentru des vâr irea sfin ilor, în vederea lucr rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,´ I Corinteni 14:4 ³Cine vorbe te în alt limb , se zide te pe sine însu i; dar cine prooroce te zide te suflete te Biserica.´ I Corinteni 14:12 ³Tot a a i voi, fiindc râvni i dup daruri duhovnice ti, s c uta i s le ave i din bel ug, în vederea zidirii suflete ti a Bisericii.´ Efeseni 5:19 ³Vorbi i între voi cu psalmi, cu cânt ri de laud i cu cânt ri duhovnice ti, i cânta i i aduce i din toat inima laud Domnului.´

8. DESPRE SLUJITORII BISERICII Noi credem i m rturisim c în Bisericile din Noul Testament au fost diferite feluri de lucr tori speciali, dar ele au avut numai dou clase de slujire, care au condus afacerile spirituale i materiale ale Bisericilor: b trânii (presbiteri, p stori, episcopi) i diaconii.
y

Filipeni 1:1 ³Pavel i Timotei, robi ai lui Isus Hristos, c tre to i sfin ii în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreun cu episcopii i diaconii:´

I.Titlul de ³episcop´, ³presbiter´ i ³p stor´ au fost date celui mai înalt slujitor din Bisericile Noului Testament. Toate aceste numiri sunt pentru una i aceea i slujb : supravegherea, p storirea i cârmuirea spiritual a Bisericii.
y

Faptele Apostolilor 20:17, 28 ³Îns din Milet, Pavel a trimis la Efes i a chemat pe presbiterii Bisericii. le-a zis:î µlua i seama dar la voi în iv i la toat turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca s p stori i Biserica Domnului, pe care a câ tigat-o cu însu i sângele S u.´

Pentru ca cineva s fie în slujba aceasta trebuie s aib calit ile descrise de apostolul Pavel în I Timotei 3:1-7 i Tit 1:5-9.
y

I Timotei 3:1-7 ³Adev rat este cuvântul acesta: µDac râvne te cineva s fie episcop, dore te un lucru bun.¶ Dar trebuie ca episcopul s fie f r prihan , b rbatul unei singure neveste, cump tat, în elept, vrednic de cinste, primitor de oaspe i, în stare s înve e pe al ii. S nu fie nici be iv, nici b t u , nici doritor de câ tig mâr av, ci s fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani; s i chiverniseasc bine casa, i s - i in copiii în supunere cu toat cuviin a. C ci dac cineva nu tie s - i cârmuiasc bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? S nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva s se îngâmfe i s cad în curs diavolului. Trebuie s aib i o
16

y

m rturie din partea celor de afar , pentru ca s nu ajung de ocar , i s cad în cursa diavolului.´ Tit 1:5-9 ³Te-am l sat în Creta, ca s pui în rânduial ce mai r mâne de rânduit, i s a ezi presbiteri în fiecare cetate, dup cum i-am poruncit: Dac este cineva f r prihan ; b rbat al unei singure neveste, având copii credincio i, care s nu fie învinui i de destr b lare sau neascultare. C ci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie s fie f r prihan ; nu înc p ânat, nici mânios, nici dedat la vin, nici b t u , nici lacom de câ tig mâr av; ci s fie primitor de oaspe i, iubitor de bine, cump tat, drept, sfânt, înfrânat; s se in de Cuvântul adev rat, care este potrivit cu înv tura, pentru ca s fie în stare s sf tuiasc în înv tura s n toas , i s înfrunte pe potrivnici.´

Metoda alegerii este ar tat prin cuvântul grec ³Xeirotonia´ ± tradus câteodat ³rânduit´ ± care înseamn ³a vota cu ridicare de mân ´. Aceast alegere se face de Biserica adunat în acest scop.
y

Faptele Apostolilor 14:23 ³Au rânduit presbiteri în fiecare Biseric , i dup ce s-au rugat i au postit, i-au încredin at în mâna Domnului, în care crezuser .´

P storul e supus i el disciplinei Bisericii, când învinuirea e bine întemeiat .
y

I Timotei 5:19 ³Împotriva unui presbiter s nu prime ti învinuire decât din gura a doi sau trei martori.´

II. Diaconii sunt chema i a ajuta pe pastor în îns rcinarea administr rii bunurilor materiale ale bisericii. Ei au menirea s cultive d rnicia membrilor, s inspire ac iunile filantropice. Ei trebuie s aib calit ile ar tate la I Timotei 3:8-13.
y

I Timotei 3:8-13 ³Diaconii, de asemenea, trebuie s fie cinsti i, nu cu dou fe e, nu b utori de mult vin, nu doritori de câ tig mâr av: c s p streze taina credin ei într-un cuget curat. Trebuiesc cerceta i întâi, i numai dac sunt f r prihan , s fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie s fie cinstite, neclevetitoare, cump tate, credincioase în toate lucrurile. Diaconii s fie b rba i ai unei singure neveste, i s tie s - i cârmuiasc bine copiii i casele lor. Pentru c cei ce slujesc bine ca diaconi, dobândesc un loc de cinste i mare îndr zneal în credin a care este în Hristos Isus.´

17

Îns rcinarea atât a pastorilor cât i a diaconilor se face prin punerea mâinilor. Faptele Apostolilor 6:6 ³I-au adus înaintea apostolilor, care, dup ce s-au rugat iau pus mâinile peste ei.´
y

I Timotei 4:14 ³Nu fi nep s tor de darul care este în tine, care i-a fost dat prin proorocie, cu punerea mâinilor de c tre ceata presbiterilor.´

Noi credem i m rturisim c preo ia în conformitate cu Noul Testament nu formeaz o clasa special , ci o calitate care o are fiecare credincios; ea este universal . Fiecare credincios e un preot. Fiecare are dreptul de a se apropia de Dumnezeu direct prin Domnul Isus, f r alt mijlocitor. Fiecare are dreptul de a oferi jertfe biserice ti.
y

y

y

I Petru 2:5 ³ i voi, ca ni te pietre vii, sunte i zidi i ca s fi i o cas duhovniceasc , o preo ie sfânt , i s aduce i jertfe duhonice ti pl cute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.´ I Petru 2:9 ³Voi îns sunte i o semin ie aleas , o preo ie împ r teasc , un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu i l-a câ tigat ca s fie al Lui, ca s vesti i puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunat ;´ Apocalipsa 1:6 ³ i a f cut din noi o împ r ie i preo i pentru Dumnezeu, Tat l S u: a Lui s fie slava i puterea în vecii vecilor! Amin.´

9. SIMBOLURILE NOULUI TESTAMENT Noi credem i m rturisim c , Biserica Nou-Testamental are dou simboluri: botezul i Cina Domnului. Ele nu sunt taine. I. Botezul.

Cuvântul grec pentru botez este ³baptizo´ i înseamn ³afundare´. Deci, îns i traducerea cuvântului arat forma botezului, c e prin afundare i nicidecum prin stropire. Afundarea se face o sinfur dat , în numele Sfintei Treimi.
y

Matei 28:19 ³Duceti-v i face i ucenici din toate neamurile botezându-i (adundându-i) în Numele Tat lui, al Fiului i al Sfântului Duh.´

Botezul este simbolul înmormânt rii omului vechi, i al învierii omului celui nou, a firii noi, pentru o alt via .

18

y

Romani 6:4 ³Noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropa i împreun cu El, pentru ca, dup cum Hristos a înviat din mor i, prin slava Tat lui, tot a a i noi s t rim o via nou .´

Botezul nu are calitatea de a cur i p catele; cur irea p catelor o face numai sângele Domnului Isus. Botezul însu i e m rturia public a individului c , a primit deja aceast cur ire.
y

y

Faptele Apostolilor 8:13, 21 ³Chiar Simon a crezut; i dup ce a fost botezat, nu se mai desp r ea de Filip, i privea cu uimire minunile i semnele mari care se f ceau. « Dar Petru i-a zis: µBanii t i s piar împreun cu tine, pentru c ai crezut c darul lui Dumnezeu s-ar putea c p ta cu bani! Tu n-ai nici parte, nici sor în toat treaba aceasta, c ci inima ta nu este curat înaintea lui Dumnezeu e ti plin de fiere amar .´ I Petru 3:21 ³Icoana aceasta închipuitoare v mântuie te acum pe voi, i anume botezul, care nu este o cur ire de întin ciunile trupe ti, ci m rturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos.´

Pentru ca cineva s fie botezat trebuie s primeasc mai întâi mântuirea, ca s aib un cuget curat; trebuie deci s fi îndeplinit condi iile mântuirii; poc in a i credin a. Copiii, întrucât nu pot m rturisi c au îndeplinit aceste condi ii nu pot fi admi i pentru botez.
y y

y

Marcu 16:16 ³Cine va crede i se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.´ Faptele Apostolilor 2:38 ³¶Poc i i-v µ, le-a zis Petru, µ i fiecare din voi s fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea p catelor voastre; apoi ve i primi darul Sfântului Duh.´ Faptele Apostolilor 8:36-37 ³Pe când î i urmau ei drumul, au dat peste o ap . i famenul a zis: µUite ap ; ce m împiedic s fiu botezat?¶ Filip a zis: µDac crezi din toat inima, se poate.¶ Famenul a r spuns: µCred c Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.¶ ´ Cina Domnului

II.

Cina Domnului e simbolul mor ii Domnului Isus în locul nostru. Ea se compune din pâine i vin ne amestecate. Pâinea frânt ne aminte te de trupul Lui frânt pentru noi, iar vinul ne aminte te de sângele S u v rsat pentru sp larea p catelor noastre.

19

y

Matei 26:26-28 ³Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine i, dup ce a binecuvântat-o, a frânt-o i a dat-o ucenicilor, zicând: µLua i, mânca i, acesta este trupul Meu.¶ Apoi a luat un pahar, i dup ce a mul umit lui Dumnezeu li l-a dat zicând: µBe i to i din el; c ci acesta este sângele Meu, sângele leg mântului celui nou, care se vars pentru mul i, spre iertarea p catelor.´

Cina Domnului nu are calitatea de a ierta p catele. Ea are doar menirea de a aminti c pentru iertarea p catelor noastre a trebuit ca trupul Lui s fie frânt i sângele S u s fie v rsat. Pentru acest scop El a poruncit ca noi sa facem Cina.
y

y

Luca 22:19 ³Apoi a luat pâine; i dup ce a mul umit lui Dumnezeu, a frânto, i le-a dat-o, zicând: µAcesta este trupul Meu, care se d pentru voi; s face i lucrul acesta spre pomenirea Mea.¶ ´ I Corinteni 11:24-25 ³ i, dup ce a mul umit lui Dumnezeu, a frânt-o, i a zis: µLua i, mânca i; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; s face i lucrul acesta spre pomenirea Mea.¶ Tot astfel, dup cin , a luat paharul i a zis: µAcest pahar este leg mântul cel nou în aângele Meu; s face i lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori ve i bea din el.¶ ´

Cina se poate lua de c tre to i acei ce i-au m rturisit credin a în Domnul Isus i au fost boteza i.
y

Faptele Apostolilor 2:41-42 ³Cei ce au primit propov duirea lui, au fost boteza i; i în ziua aceea, la num rul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete. Ei st ruiau în înv tura apostolilor, în leg tura fr easc , în frângerea pâinii, i în rug ciuni.´

De fiecare dat , la Cin , credinciosul trebuie s - i fac cercetarea de sine.
y

I Corinteni 11:28 ³Fiecare, dar s se cerceteze pe sine însu i i a a s m nânce din pâinea aceasta i s bea din paharul acesta.´

10. ZIUA DOMNULUI Noi credem i m rturisim c , ziua Domnului este o rânduial cre tin care trebuie inut în continuu, petrecut în închin ciune i cugetare spiritual , atât public cât i acas . Spre deosebire de vechiul a ez mânt, mozaic, când se inea ziua a aptea, cre tinii, ca membrii ai a ez mântului nou, trebuie s in ziua întâi a s pt mânii (Duminica) care a fost sfin it de Dumnezeu prin învierea din mor i a Fiului S u i prin trimiterea Duhului Sfânt.
20

Primii cre tini au inut-o ca zi de închin ciune. În ea trebuie s ne odihnim de lucrurile i distrac iile trupe ti, având voie s facem faptele milei i cele care sunt absolut necesare. S rb tori închinate sfin ilor nu avem.
y y

y

Marcu 16:9 ³Isus dup ce a înviat, în diminea a zilei dintâi a s pt mânii S-a ar tat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese apte draci.´ Luca 24:1-6 ³În ziua întâi a s pt mânii, femeile acestea, i altele împreun cu ele, au venit la mormânt dis de diminea , i au adus miresmele pe care le preg tiser . Au g sit piatra r sturnat de pe mormânt, au intrat în untru, i n-au g sit trupul Domnului Isus. Fiindc nu tiau ce s cread , iat c li s-au ar tat doi b rba i, îmbr ca i în haine str lucitoare. Îngrozite, femeile i-au plecat fe ele la p mânt. Dar ei le-au zis: µPentru ce c uta i între cei mor i pe cel ce este viu. Nu este aici, ci a înviat. Aduce i-v aminte ce v-a spus pe când era înc în Galilea.¶ ´ Ioan 20:1 ³În ziua dintâi a s pt mânii, Maria Magdalina s-a dus dis de diminea la mormânt, pe când era înc întuneric; i a v zut c piatra fusese luat de pe mormânt.´, Faptele Apostolilor 2:1-4 ³În ziua Cincizecimii, erau to i împreun în acela i loc. Deodat a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, i a umplut toat casa unde edeau ei. Ni te limbi ca de foc au fost v zute împ r indu-se printre ei, i s-au a ezat câte una pe fiecare din ei. i to i s-au umplut de Duh Sfânt, i au început s vorbeasc în alte limbi, dup cum le d dea Duhul s vorbeasc .´ Apocalipsa 1:10 ³În ziua Domnului eram în Duhul. i am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbi e,´ Faptele Apostolilor 20:7 ³În ziua dintâi a s pt mânii eram aduna i laolalt ca s frângem pâinea. Pavel, care trebuia s plece a doua zi, vorbea ucenicilor, i i-a lungit vorbirea pân la miezul nop ii.´ I Corinteni 16:2 ³În ziua dintâi a s pt mânii, fiecare din voi s pun deoparte acas ce va putea, dup câ tigul lui ca s nu se strang ajutoarele când voi veni au.´ Psalmul 118:24 ³Aceasta este ziua pe care a f cut-o Domnul: s ne bucur m i s ne veselim în ea!´ Levitic 23:15-16 ³De a doua zi dup Sabat, din ziua când ve i aduce snopul ca s fie l g nat într-o perte i într-alta, s num ra i apte s pt mâni întregi. S num ra i cincizeci de zile pân în ziua care vine dup al aptelea Sabat; atunci s aduce i Domnului un nou dar de mâncare.´
21

y

y y

y

y y

11. DISCIPLINA ÎN BISERIC Noi credem i m rturisim c Biserica are dreptul de a exercita disciplina fr easc asupra membrilor care s-au ab tut de la înv tura cre tin a Cuvântului lui Dumnezeu, prin atitudine, înv tur sau faptele vie ii. Disciplina const în mustrare, ridicarea drepturilor i excluderea din Biseric . Reprimirea unui exclus se va face, la fel, pe baza m rturisirii.
y

y y

y

y

Matei 18:15-17 Dac fratele t u a p c tuit împotriva ta, du-te i mustr -l între tine i el singur. Dac te ascult , ai câ tigat pe fratele t u. Dar, dac nu te ascult , mai ia cu tine unul sau doi in i, pentru ca orice vorb s fie sprijinit pe m rturia a doi sau trei martori. Dac nu vrea s asculte de ei, spune-l bisericii; i dac nu vrea s asculte nici de Biseric , s fie pentru tine ca un p gân i ca un vame . Tit 3:10 ³Dup întâia i a doua mustrare, dep rteaz -te de cel ce aduce desbin ri,´ II Tesaloniceni 3:6 ³În Numele Domnului nostru Isus Hristos, v poruncim, fra ilor s v dep rta i de orice frate care tr ie te în neorânduial , i nu dup înv turile, pe care le-a i primit de la noi.´ I Corinteni 5:11 ³Ci v-am scris s n-ave i nici un fel de leg turi cu vreunul care, m car c î i zice µfrate¶ totu i este curvar, sau lacom de bani, sau închin tor la idoli, sau def im tor, sau be iv, sau hr p re ; cu un astfel de om nu trebuie nici s mânca i.´ I Corinteni 5:12-13 ³În adev r, ce am eu s judec pe cei de afar ? Nu este datoria vostr s judeca i pe cei din untru? Cât despre cei de afar , îi judec Dumnezeu. Da i afar din mijlocul vostru pe r ul acela.´

12. DESPRE RUG CIUNE Noi credem i m rturisim c , rug ciunea e starea de p rt ie intim a omului cu Dumnezeu. Ea e exprimarea sincer a l untrului în fa a lui Domnului. Din aceast cauz nu avem c r i de rug ciuni i nu îndemn m pe al ii s înve e rug ciuni pe dinafar .
y y

Psalmul 62:8 ³Popoare, în orice vreme, încrede i-v în El, v rsa i-v inimile înaintea Lui! Dumnezeu este ad postul nostru.´ Psalmul 142:2 ³Cu glasul meu strig c tre Domnul, cu glasul meu m rog c tre Domnul. Îmi v rs necazul înaintea Lui, i-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.´

22

y

Filipeni 4:6 ³Nu v îngrijora i de nimic; ci în orice lucru aduce i cererile voastre la cuno tin a lui Dumnezeu, prin rug ciuni i cereri cu mul umiri.´

Dup starea inimii, rug ciunea poate fi de mul umire, de cerere i de mijlocire.
y y

I Timotei 2:1 ³V îndemn dar, înainte de toate, s fac i rug ciuni, cereri, mijlociri, mul umiri pentru to i oamenii.´ Efeseni 5:20 ³Mul umi i totdeauna lui Dumnezeu Tat l pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.´

Rug ciunea trebuie adresat Tat lui în Numele Domnului Isus. El fiind singurul mijlocitor între om i Dumnezeu. Rug ciunile adresate sfin ilor, credem c nu sunt în conformitate cu Sfintele Scripturi.
y y

Ioan 16:23 ³În ziua aceea, nu m ve i mai întreba de nimic. Adev rat, adev rat, v spun c , orice ve i cere de la Tat l, în Numele Meu, v va da.´ I Timotei 2:5 ³C ci este un singur Dumnezeu, i este un singur mijlocitor între Dumnezeu i oameni: Omul Isus Hristos,´

Rug ciunea este absolut necesar vie ii spirituale pentru cre terea, înt rirea, ferirea de ispite i biruin a asupra vr jma ului.
y y y y

Luca 18:1 ³Isus le-a spus o pild ca s le arate c trebuie s se roage necurmat i s nu se lase.´ I Tesaloniceni 5:17 ³Ruga i-v neîncetat.´ Matei 26:41 ³Veghea i i ruga i-v ca s nu c de i în ispit ; duhul, în adev r, este plin de râvn , dar carnea este neputincioas .´ Efeseni 3:16 ³ i-L rog ca, potrivit cu bog ia slavei Sale, s v fac s v înt ri i în putere, prin Duhul Lui, în omul din l untru.´

Rug ciunea privat se poate face oriunde, iar rug ciunea comunitar se face în p rt ie cu ceilal i credincio i în biserici.
y

y y y

Matei 6:6 Ci tu, când te rogi intr în od i a ta, încuie- i u a, i roag -te Tat lui t u care este în ascuns; i Tat l t u, care vede în ascuns, î i va r spl ti.´ M rturisirea de credin Matei 14:23 ³Dup ce a dat drumul noroadelor, S-a suit pe munte s Se roage, singur la o parte. Se înoptase, i El era singur acolo.´ Matei 26:36,39 ³Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngr dit, numit Ghetsemani, i a zis ucenicilor: µ ede i aici pân M voi duce colo s M
23

y y

rog.´ « Apoi a mers pu in mai înainte, a c zut cu fa a la p mânt, i s-a rugat, zicând: µTat ,dac este cu putin , dep rteaz de la Mine paharul acesta! Totu i nu cum voiesc Eu, ci cum voie ti Tu.¶´ Faptele Apostolilor 2:42 ³Ei st ruiau în înv tura apostolilor, în leg tura fr easc , în frângerea pâinii, i în rug ciuni.´ Faptele Apostolilor 12:5 ³Deci Petru era p zit în temni , i Biserica nu înceta s înal e rug ciuni c tre Dumnezeu pentru el.´

Rug ciunile pentru cei mor i nu au fost practicate în Biserica Cre tin . Noi credem c ele nu au nici o valoare, deoarece cel mort a ajuns la locul lui imediat dup moarte, f r s mai fie posibilitatea de schimbare de la un loc la altul.
y

Luca 16:26 ³Pe lâng toate acestea, între noi i între voi este o pr pastie mare a a c cei ce ar vrea s treac de acolo la noi s nu poat .´

13. DESPRE SFINTENIE Noi credem i m rturisim c , sfin irea e lucrarea progresiv pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt în via a p c tosului mântuit. Ea începe la na terea din nou i prin ea suntem f cu i potrivi i voiei Lui.
y y y

I Tesaloniceni 4:3 ³Voia lui Dumnezeu este sfin irea voastr : s v feri i de curvie;´ I Petru 1:16 ³C ci este scris: µFi i sfin i c ci, Eu sunt Sfânt.¶ ´ I Tesaloniceni4:7 ³C ci Dumnezeu nu ne-a chemat la necur ie, ci la sfin ire.´

Ea înseamn cur irea de p cat i punerea la o parte a vie ii pentru Dumnezeu, prin desp r irea de lume. Cur irea de p cat e f cut de sângele Domnlui Isus.
y

y

y

I Ioan 1:7 ³Dar dac umbl m în lumin , dup cum El însu i este în lumin , avem p rt ie unii cu al ii; i sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne cur e te de orice p cat.´ I Corinteni 6:11 ³ i a a era i unii din voi! Dar a i fost sp la i, a i fost sfin i i, a i fost socoti i neprih ni i, în Numele Domnului Isus Hristos, i prin Duhul Dumnezeului nostru.´ Evrei 13:12 ³De aceea i Isus, ca s sfin easc norodul cu însu i sângele S u, a p timit dincolo de poart .´

24

Desp r irea de lume i punerea la o parte pentru Dumnezeu, se face prin Cuvântul lui Dumnezeu i prin Duhul Sfânt, care ne d putere a ne împotivi ispitelor i a tr i voia lui.
y y y y

y

Ioan 17:17 ³Sfin e te-i prin adev rul T u: Cuvântul t u este adev rul.´ Faptele Apostolilor 2:40 ³ i cu multe alte cuvinte, m rturisea, îi îndemna, i zicea: Mântui i-v din mijlocul acestui neam tic los.´ II Corinteni 6:17 ³De aceea: µIe i i din mijlocul lor, i desp r i i-v de ei,¶ zice Domnul; µnu v atinge i de ce este necurat, i v voi primi.¶´ I Petru 1:2 ³dup tiin a mai dinainte a lui Dumnezeu Tat l, prin sfin irea lucrat de Duhul, spre ascultarea i stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul i pacea s v fie înmul ite!´ II Corinteni 3:18 ³Noi to i privim cu fa a descoperit , ca într-o oglind , slava Domnului i suntem schimba i în acela i chip al Lui, din slav în slav prin Duhul Domnului.´

Sfin irea este o lucrare la care Dumnezeu î i are partea Lui, iar omul a lui. Dumnezeu prin Duhul Sfânt influen eaz voin a noastr i ne d puterea, iar omul accept pentru sine, în totul voia i puterea lui Dumnezeu.
y y

y

y

y

Filipeni 2:13 ³C ci Dumnezeu este Acela care lucreaz în voi i v d , dup pl cerea Lui, i voin a i înf ptuirea.´ Evrei 13:20-21 ³Dumnezeul p cii, care, prin sângele leg mântului celui ve nic, a sculat din mor i pe Domnul nostru Isus, marele P stor al oilor, s v fac des vâr i i în orice lucru bun, ca s face i voia Lui, i s lucreze în noi ce-I este pl cut, prin Isus Hristos. A Lui s fie slava în vecii vecilor! Amin.´ Coloseni 4:12 ³Epafra, care este dintre ai vo tri, v trimete s n tate. El, rob al lui Hristos,totdeauna se lupt pentru voi în rug ciunile sale, pentru ca des vâr i i i deplin încredin a i, s st rui i în voia lui Dumnezeu.´ Coloseni 1:22-23 ³prin trupul Lui de carne, prin moarte,ca s v fac s v înf i a i înaintea Lui, sfin i, f r prihan i f r vin , negre it dac r mâne i i mai departe întemni a i i neclinti i în credin , f r s v abate i de la n dejdea Evangheliei, pe care a i auzit-o, care a fost propov duit oric rei f pturi de sub cer, i al c rei slujitor am fost f cut eu, Pavel.´ II Tesaloniceni 1:11 ³De aceea ne rug m necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru s v g seasc vrednici de chemarea Lui, i s împlineasc în voi, cu putere, orice dorin de bun tate i orice lucrare izvorât din credin ,´

25

14. DESPRE C S TORIE Noi credem i m rturisim c , în conformitate cu Sfintele Scripturi, c s toria este orânduit de Dumnezeu.
y

Genesa 1:27-28 ³Dumnezeu a f cut pe om dup chipul S u, l-a f cut dup chipul lui Dumnezeu; parte b rb teasc i parte femeiasc i-a f cut. Dumnezeu i-a binecuvântat, i Dumnezeu le-a zis: µCre te i, înmul i i-v , umple i p mântul i supune i-l; i st pâni i peste pe tii m rii, peste p s rile cerului, i peste orice vie uitoare care se mi c pe p mânt.¶ ´

C s toria este actul de bun voie prin care un b rbat i o femeie consimt s tr iasc împreun toat via a. B rbatului îi este îng duit a avea o singur femeie, ca so ie; la fel i femeii îi este îng duit s aib un singur b rbat, ca so . Dup moartea unuia din so i, cel r mas se poate c s tori.
y

y

I Corinteni 7:39 ³O femeie m ritat este legat de lege cât vreme îi tr ie te b rbatul; dar dac -i moare b rbatul, este slobod s se m rite cu cine vrea, numai în Domnul.´ Romani 7:2 ³C ci femeia m ritat este legat prin Lege de b rbatul ei; dar dac -i moare b rbatul, este deslegat de legea b rbatului ei.´

Întrucât i c s toria e i o orânduial cet eneasc , ea trebuie întâi încheiat cu acte dup legile Statului, apoi urmeaz binecuvântarea Bisericii. Noi inem ca cre tinii s încheie o c s torie numai în Domnul, adic numai cu credincio i.
y

y

II Corinteni 6:14 ³Nu v înjuga i la un jug nepotrivit cu cei necredincio i. C ci ce leg tur este între neprih nire i f r delege? Sau cum poate sta împreun lumina cu întunericul?´ I Corinteni 7:39 ³O femeie m ritat este legat de lege cât vreme îi tr ie te b rbatul; dar dac -i moare b rbatul, este slobod s se m rite cu cine vrea, numai în Domnul.´

C s toria nu trebuie desf cut prin divor . Divor ul e un lucru oprit pentru cei credincio i.
y

Maleahi 2:16 ³¶C ci Eu ur sc desp r irea în c s torie, ± zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, ± i pe cel ce î i acopere haina cu sâlnicie, ± zice Domnul o tirilor. ± De aceea, lua i seama în mintea voastr , i nu fi i necredincio i!¶ ´
26

y

Matei 19:6 ³A a c nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul s nu despart .´

În cazul de adulter dovedit sau a unei p r siri r ut cioase a c minului, credem c Sfânta Scriptur admite divor ul.
y

y

Matei 19:9 ³ Isus le-a r spuns:î µ Eu îns v spun c oricine î i las nevasta, afar din pricin de curvie, i ia pe alta de nevast , preacurve te; i cine ia de nevast pe cea l sat de b rbat, preacurve te.´ I Corinteni 7:15 ³Dac cel necredincios vrea s se despart , s se despart ; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt lega i: Dumnezeu ne-a chemat s tr im în pace.´

15. D RNICIA CRE TIN Noi credem i m rturisim c , potrivit cu învâ tura Cuvântului lui Dumnezeu i practica primilor cre tini, membrii Bisericii sunt datori, în chip moral, s contribuie din bunurile lor p mânte ti, de bun voie i dup putin , la sus inerea cauzei Evangheliei.
y

y y y

y

II Corinteni 9:6-7 ³S ti i: cine seam n pu in, pu in va secera; iar cine seam n mult, mult va secera. Fiecare s dea dup cum a hot rât în inima lui nu cu p rere de r u, sau de sil , c ci pe cine d cu bucurie, îl iube te Dumnezeu.´ Exod 25:2 ³Vorbe te copiilor lui Israel s -Mi aduc dar; s -l primi i pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inim .´ Exod 35:5 ³Lua i din ce ave i i aduce i un prinos Domnului. Fiecare s aduc prinos Domnului ce-l las inima: aur, argint i aram ;´ I Cronici 29:5 ³aurul pentru ceea ce trebuie s fie f cut de aur, i argintul pentru ceea ce trebuie s fie de argint, i pentru toate lucr rile pe care le vor face lucr torii. Cine vrea s - i aduc de bun voie darurile înaintea Domnului?´ Romani 12:8 ³Cine îmb rb rteaz pe al ii, s se in de îmb rb tare. Cine d s dea cu inim larg . Cine cârmuie te, s cârmuiasc cu râvn . Cine face milostenie, s-o fac cu bucurie. Sus inerea persoanelor ce se afl în slujba Evangheliei pentru a nu duce lips Filipeni 4:16 i 18 ³C ci mi-a i trimis în Tesalonic o dat chiar i de dou ori, ceva pentru nevoile mele. « Am de toate i sunt în bel ug. Sunt bogat
27

I.

y

y y y y y

de când am primit prin Epafrodit ce mi-a i trimis, « un miros de bun mireasm , o jertf bine primit i pl cut lui Dumnezeu.´ Tit 3:13 ³Ai grij de legiuitorul Zena i Apolo s nu duc lips de nimic din ce le trebuie pentru c l toria lor.´ III Ioan 6 ³Ei au m rturisit despre dragostea ta înaintea Bisericii. Vei face bine s îngrije ti de c l toria lor, într-un chip vrednic de Dumnezeu;´ I Corinteni 9:14 ³Tot a a, Domnul a rânduit ca cei ce propov duiesc Evanghelia s tr iasc din Evanghelie.´ Matei 10:10 ³nici traist pentru drum, nici dou haine, nici înc l minte, nici toiag, c ci vrednic este lucr torul de hrana lui.´ I Timotei 5:18 ³C ci Scriptura zice: µS nu legi gura boului când treier bucate¶ i µvrednic este lucr torul de plata lui¶.´ Ajutorarea s racilor, orfanilor i v duvelor Faptele Apostolilor 11:29 ³Ucenicii au hot rât s trimit fiecare dup puterea lui un ajutor fra ilor, care locuiau în Iudeea,´ Romani 15:26 ³C ci cei din Macedonia i Ahaia au avut bun tatea s fac o strângere de ajutoare pentru s racii dintre sfin ii care sunt în Ierusalim.´ I Corinteni 16:1 ³Cât prive te strângerea de ajutoare pentru sfin i, s face i i voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.´ Ioan 12:7-8 ³Dar Isus a zis: µLas -o în pace; c ci ea l-a p strat pentru ziua îngrop rii Mele. Pe s raci îI ave i întotdeauna cu voi, dar pe Mine nu M ave i totdeauna.¶ ´ Matei 25:40 ³Drept r spuns, Împ ratul le va zice: µAdev rat v spun, c ori de câte ori a i f cut aceste lucruri unuia din ace ti foarte neînsemna i fra i ai Mei, Mie Mi le-a i f cut.¶ ´ Deuteronom 14:29 ³Atunci s vin Levitul, care n-are nici parte, nici mo tenire cu tine, str inul, orfanul i v duva, care vor fi în cet ile tale, i s m nânce i s se sature pentru ca Domnul Dumnezeul t u s te binecuvinteze în toate l cr rile pe care le vei face cu mâinile tale.´ Iacov 1:27 ³Religiunea curat i neîntinat înaintea lui Dumnezeu, Tat l nostru, este s cercet m pe orfani i pe v duve în necazurile lor, i s ne p zim neîntina i de lume.´ Cl direa de loca uri pentru închin ciune

II.
y y y y

y

y

y

III.
y

Exod 35:21 ³To i cei cu tragere de inim i bun voin au venit i au adus prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toat slujba lui, i pentru ve mintele sfinte.´
28

y

y

I Cronici 29:1 i 9 ³Împ ratul David a zis întregei adun ri: µFiul meu Solomon, singurul pe care l-a ales Dumnezeu, este tân r i pl pând, i lucrarea este însemnat , c ci casa aceasta nu este pentru om ci este pentru Domnul Dumnezeu. « Poporul s-a bucurat de darurile de bun voie, c ci le d deau cu drag inim Domnului; i împ ratul David de asemenea s-a bucurat mult.´ Ezra 2:68-69 ³Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bun voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o a eze din nou pe locul unde fusese. Au dat la vistieria lucr rii, dup mijloacele lor, asezeci i una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, i o sut de haine preo e ti.´

16. MIJLOCITORUL NOSTRU ÎN FATA LUI DUMNEZEU Noi credem i m rturisim c , Isus Hristos este mijlocitorul rânduit în mod divin, între Dumnezeu i om. Luând asupra Sa natura omeneasc , totu i f r p cat, El a suferit i a murit pe cruce pentru mântuirea p c to ilor. El a fost îngropat, a înviat a treia zi, i S-a în l at la Tat l, la dreapta C ruia tr ie te pururea ca s mijloceasc pentru poporul S u. El este singurul mijlocitor, Profet, Preot i Împ rat al Bisericii Sale.
y y

y

y

y y

y

I Timotei 2:5 ³C ci este un singur Dumnezeu, i este un singur Mijlocitor între Dumnezeu i oameni: Omul Isus Hristos.´ Evrei 8:6 ³Dar acum Hristos a c p tat o slujb cu atât mai înalt cu cât leg mântul al c rui mijlocitor este El, e mai bun, c ci este a ezat pe f g duin e mai bune.´ Evrei 9:15 ³ i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui leg mânt nou, pentru ca prin moartea Lui pentru r scump rarea din abaterile f ptuite sub leg mântul dintâi, cei ce au fost chema i, s capete ve nica mo tenire, care le-a fost f g duit .´ Evrei 9:24 ³C ci Hristos n-a intrat într-un loca de închinare f cut de mân omeneasc , dup chipul adev ratului loca de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca s se înf i eze acum pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.´ Evrei 12:24 ³de Isus, Mijlocitorul leg mântului celui nou, i de sângele stropirii, care vorbe te mai bine decât sângele lui Abel.´ Evrei 7:25 ³De aceea i poate s mântuiasc în chip des vâr it pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru c tr ie te pururea ca s mijloceasc pentru ei.´ Faptele Apostolilor 7:56 ³ i a zis: µIat , v d cerurile deschise i pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.¶ ´
29

y y y y

Psalmul 110:1 ³Domnul a zis Domnului meu µ ezi la dreapta Mea, pân voi pune pe vr jma ii T i sub picioarele Tale.´ I Petru 3:22 ³ Isus Hristosî care st la dreapta lui Dumnezeu, dup ce s-a în l at la cer, i i-a supus îngerii i puterile.´ Romani 8:34 ³Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a i înviat, st la dreapta lui Dumnezeu i mijloce te pentru noi!´ I Ioan 2:1 ³Copila ilor, v scriu aceste lucruri, ca s nu p c tui i. Dar dac cineva a p c tuit, avem la Tat l un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprih nit.´

17. P STRAREA SFIN ILOR ÎN HAR Noi credem i m rturisim c un credincios mântuit prin jertfa salvatoare a Domnului Isus Hristos în urma poc in ei personale i a credin ei, e p strat în aceast stare de har prin puterea lui Dumnezeu pân în clipa de necredincio ie (când de bun voie p r se te aceast p strare). În acest scop a d ruit credincio ilor Duhul Sfânt s -i mângâie, lumineze, c l uzeasc i s -i des vâr easc . Aceast conlucrare între Duhul Sfânt i om se vede în toate laturile vie ii. În r mânerea în har, se împline te voin a omului cu voin a divin , lupta lui, care e sprijinit de puterea lui Dumnezeu, pentru a birui ispitele i încerc rile p catului.
y

y y y

y

y

Isaia 41:10 i 13 ³nu te teme, c ci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare c ci Eu sunt Dumnezeul T u, eu te înt resc, tot Eu î i vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. « C ci Eu sunt Domnul Dumnezeul t u, care te iau de mâna dreapt i- i zic: µNu te teme de nimic, Eu î i vin în ajutor.¶ ´ Iuda 24 ³Iar a Aceluia, care poate s v p zeasc de orice c dere, i s v fac s v înf i a i f r prihan i plini de bucurie înaintea slavei Sale,´ I Petru 1:5 ³Voi sunte i p zi i de puterea lui Dumnezeu prin credin , pentru mântuirea gata s fie descoperit în vremurile de apoi!´ II Petru 2:9 ³însemneaz c Domnul tie s izb veasc din încercare pe oamenii cucernici, i s p streze pe cei nelegiui i, ca s fie pedepsi i în ziua judec ii:´ I Corinteni 10:13 ³Nu va ajuns nici o ispit , care s nu fi fost potrivit cu puterea omeneasc . i Dumnezeu, care este credincios, nu va îng dui s fi i ispiti i peste puterile voastre, ci împreun cu ispita a preg tit i mijlocul de ie ire din ea, ca s-o pute i r bda.´ Filipeni 1:6 ³Sunt încredin at c Acela care a început în voi aceast bun lucrare, o va ispr vi pân în ziua lui Isus Hristos.´

30

y y

Ioan 10:28 ³Eu le dau via a ve nic , în veac nu vor pieri, i nimeni nu le va smulge din mâna Mea.´ Romani 8:26 ³ i tot astfel i Duhul ne ajut în sl biciunea noastr : c ci nu tim c cum trebuie s ne rug m. Dar însu i Duhul mijloce te pentru noi cu suspine negr ite.´ I STATUL

18. BISERICA

Noi credem i m rturisim c autoritatea Statului este de la Dumnezeu; fiind îmbr cat cu putere pentru p strarea dreptului, ordinii i pedepsirea r uf c torilor, potrivit cu înv tura Cuvântului lui Dumnezeu suntem datori a ne supune legilor, a ne îndeplini îndatoririle cet ene ti i a ne ruga pentru toate autorit ile Statului.
y y

y

y

Tit 3:1 ³Adu-le aminte s fie supu i st pânirilor i dreg torilor, s -i asculte, s fie gata s fac orice lucru bun,´ Romani 13:1«7 ³Oricine s fie supus st pânirilor celor mai înalte c ci nu este st pânire care s nu vin de la Dumnezeu. i st pânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. « Tot pentru aceasta s pl ti i i birurile. C ci dreg torii sunt ni te slujitori ai lui Dumnezeu, f când necurmat tocmai slujba aceasta.´ I Petru 2:13-14 ³Fi i supu i oric rei st pâniri omene ti, pentru Domnul: atât împ ratului, ca înalt st pânitor, cât i dreg torilor, ca unii care sunt trimi i de El s pedepseasc pe f c torii de rele i s laude pe cei care fac binele.´ I Timotei 2:1-3 ³V îndemn dar, înainte de toate, s face i rug ciuni, cereri, mijlociri, mul umiri pentru to i oamenii, pentru împ ra i i pentru to i cei ce sunt în l a i în dreg torii, ca s putem duce o via pa nic i lini tit , cu toat evlavia i cu toat cinstea. Lucrul acesta este bun i bine primit de Dumnezeu, Mântuitorul nostru,´

19. LUCR RILE VIETII DE APOI I. Starea intermediar
y

(starea sufletului între moarte i judecat )

Noi credem i m rturisim c la moartea fizic trupul, care e din rân (materie) e coborât în mormânt, iar sufletul care e de la Dumnezeu (spirit) se duce la cer. În acea lume sunt dou st ri diferite i complet desp r ite: una de fericire, odihn i desf tare, numit rai, µSânul lui Avraam¶, µcasa din cer¶, etc. i alta de pedeaps , de chin i de suferin , numit iad, µloc de chin¶, µîntunericul de afar µ, µadâncul¶.

31

y

Dup moarte sufletele celor mântui i i împ ca i cu Dumnezeu se duc în rai, iar ale celor nemântui i se duc în iar. În ambele, aceste st ri suflete ti sunt pe deplin con tiiente i în a teptarea judec ii. Ele sunt f r trupuri.

a) Starea celor mântui i
y y y

y

y

Luca 16:22 ³Cu vremea s racul a murit; i a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit i bogatul, i l-au îngropat.´ Luca 23:43´Isus a r spuns: µAdev rat î i spun c ast zi vei fi cu mine în rai.¶´ II Corinteni 5:1, 7-8 ³ tim în adev r c dac se desface casa p mânteasc a cortului nostru trupesc avem o cl dire în cer de la Dumnezeu, o cas , care nu este f cut de mân , ci este ve nic . « pentru c umbl m prin credin , nu prin vedere. ± Da, suntem plini de încredere i ne place mult mai mult s p r sim trupul acesta, ca s fim acasa la Domnul.´ Apocalipsa 6:9-10 ³Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am v zut sub altar sufletele celor ce fuseser junghia i din pricina Cuvântului lui Dumnezeu i din pricina m rturisirii pe care o inuser . Ei strigau i ziceau: µPân când St pâne, Tu care e ti sfânt i adev rat, z bove ti s judeci i s r zbuni sângele nostru asupra locuitorilor p mântului? Fiec ruia din ei i s-a dat o hain alb , i li s-a spus s se mai odihneasc pu in vreme, pân se va împlini num rul tovar ilor lor de slujb i al fra ilor lor, care aveau s fie omorâ i ca i ei.´ Apocalipsa 7:9 i 14 ³Dup aceea m-am uitat i iat c era o mare gloat , pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semin ie, din orice norod i de orice limb , care st tea în picioare înaintea scaunului de domnie i înaintea Mielului, îmbr ca i în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; « µDoamne¶, I-am r spuns eu, µTu tii¶. i el mi-a zis: µAce tia vin din necazul cel mare; i i-au sp lat hainele i le-au albit în sângele Mielului.¶ ´

b) Starea celor nemântui i
y

y

Luca 16:23 ³Cu vremea s racul a murit; i a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit i bogatul i l-au îngropat. Pe când era el în locui a mor ilor, în chinuri, i-a ridicat ochii în sus, a v zut de departe pe Avraam, i pe Laz r în sânul lui.´ II Petru 2:9 ³însemneaz c Domnul tie s izb veasc din încercare pe oamenii cucernici, i s p streze pe cei nelegiui i ca s fie pedepsi i în ziua judec ii:´
32

y y

y y

y

M rturisirea de credin II Petru 2:4 ³C ci dac n-a cru at Dumnezeu pe îngerii care au p c tuit, ci ia aruncat în adânc unde stau înconjura i de întuneric, lega i cu lan uri i p stra i pentru judecat ;´ Matei 8:12 ³Iar fiii Împ r iei vor fi arunca i în întunericul de afar , unde va fi plânsul i scrâ nirea din ilor.´ Matei 13:49-50 ³Tot a a va fi i la sfâr itul veacului. Îngerii vor ie i, vor desp r i pe cei r i din mijlocul celor buni, i-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul i scrâ nirea din ilor.´ II Petru 2:17 ³Oamenii ace tia sunt ni te fântâni f r ap , ni te nori, alunga i de furtun : lor le este p strat negura întunericului.´

II. Venirea Domnului Noi credem i m rturisim c potrivit înv turii Noului Testament, Domnul nostru Isus Hristos, care S-a în l at la cer, va veni cu slav i str lucire pentru a face judecata celor vii i a celor mor i. Venirea Sa va fi v zut de to i i se va petrece în clipa pe care o tie numai Dumnezeu Tat l. La venirea Sa, mor ii vor învia, iar cei credioncio i, care au r mas în via , vor fi schimba i într-o clip i r pi i în întâmpinarea Mirelui.
y

y

y y y y y

Faptele Apostolilor 1:11 ³ i au zis: µB rba i galileeni, de ce sta i i v uita i spre cer? Acest Isus, care S-a în l at la cer din mijlocul vostru va veni în acela i fel cum L-a i v zut mergând la cer.¶ ´ Matei 24:30, Marcu 13:26, Luca 21:27 ³Atunci se va ar ta în cer semnul Fiului omului, toate semin iile p mântului se vor boci, i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere i cu o mare slav .´ Marcu 13:26 ³Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere i cu slav .´ Luca 21:27 ³Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere i slav mare.´ Ioan 14:3 ³ i dup ce m voi duce i v voi preg ti un loc, M voi întoarce i v voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu s fi i i voi.´ I Tesaloniceni 1:10 ³ i s a tepta i din ceruri pe Fiul S u, pe care L-a înviat din mor i: pe Isus, care ne izb ve te de mânia viitoare.´ I Tesaloniceni 4:16 ³C ci însu i Domnul, cu un strig t cu glasul unui arhanghel i cu trmbi a lui Dumnezeu se va pogor din cer, i îmtâi vor învia cei mor i în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi r mas vom fi r pi i to i împreun cu ei în nori, ca s întâmpin m pe Domnul în v zduh; i astfel vom fi totdeauna cu Domnul.´
33

y

Apocalipsa 1:7 ³Iat c El vine pe nori. i orice ochi Îl va vedea, i cei ce L-au str puns. i toate semin iile p mântului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.´

Matei 24:36 ³Despre ziua aceea i despre ceasul acela, nu tie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat l.´ III. Învierea mor ilor Noi credem i m rturisim c la venirea Domnului mor ii vor învia spre a se înf i a înaintea scaunului de judecat ; trupurile înviate vor fi schimbate i ele în nemurire, vor fi asemenea trupului înviat al Mântuitorului. Cu acest trup se va mo teni via a de veci, cei mântui i în fericirea ve nic iar cei nemântui i în pedeapsa ve nic .
y

y y y

y

y

Ioan 5:28-29 ³Nu v mira i de lucurl acesta; pentru c vine ceasul când to i cei din morminte vor auzi glasul Lui, i vor ie i afar din ele. Cei ce au f cut binele, vor învia pentru via ; iar cei ce au f cut r ul, vor învia pentru judecat .´ Faptele Apostolilor 24:15 ³ i am în Dumnezeu n dejdea aceasta, pe care o au i ei în i i, c va fi o înviere a celor drep i i a celor nedrep i.´ I Corinteni 15:42 ³A a este i învierea mor ilor. Trupul este sem nat în putrezire i înviaz în neputrezire;´ I Corinteni 15:52-53 ³într-o clip , într-o clipeal din ochi, la cea din urm trâmbi . Trâmbi a va suna, mor ii vor învia nesupu i putrezirii, i noi vom fi schimba i. C ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s se îmbrace în neputrezire, i trupul acesta muritor s se îmbrace în nemurire.´ Filipeni 3:21 ³El va schimba trupul st rii noastre smerite, i-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a- i supune toate lucrurile.´ Apocalipsa 20:13 ³Marea va da înapoi pe mor ii care erau în ea; Moartea i locuin a mor ilor au dat înapoi pe mor ii care erau în ele. Fiecare a fost judecat dup faptele lui.´

IV. Judecata de apoi Noi credem i m rturisim c fiecare om va fi judecat în mod drept de Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, pentru a primi r splata sau pedeapsa, dup felul s u de vie uire în via a p mânteasc .
y

Faptele Apostolilor 17:30-31 ³Dumnezeu nu ine seama de vremurile de ne tiin , i porunce te acum tuturor oamenilor de pretutindeni s se
34

y y

y

y y

poc iasc ; pentru c a rânduit o zi în care va judeca lumea dup dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta, i despre care a dat tuturor oamenilor o dovad net g duit prin faptul c L-a înviat din mor i«´ Romani 2:16 ³ i faptul acesta se va vedea când dup Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.´ II Corinteni 5:10 ³C ci to i trebuie s ne înf i m înaintea scaunului de judecat a lui Hristos, pentru ca fiecare s - i primeasc r splata dup binele sau r ul pe care-l va fi f cut când tr ia în trup.´ Apocalipsa 20:12 ³ i am v zut pe mor i, mari i mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Ni te c r i au fost distruse. i a fost deschis o alt carte, care este cartea vie ii. i mor ii au fost judeca i dup faptele lor, dup cele ce erau scrise în c r ile acelea.´ M rturisirea de credin Faptele Apostolilor 24:25 ³Dar, pe când vorbea Pavel despre neprih nire, despre înfrânare i despre judecata viitoare, Felix, îngrozit a zis: µDe ast dat , du-te; când voi mai avea prilej te voi chema.´

V. Starea dup judecat Noi credem i m rturisim c dup judecat , potrivit Noului Testament, cei mântui i vor mo teni via a de veci în fericirea cereasc , iar cei nemântui i vor fi lep da i de la fa a lui Dumnezeu în chinul ve nic spre pedeapsa ve nic . În aceste st ri va fi fiin a întreag ; i trupul înviat, schimbat în nemurire i sufletul. a) Starea celor mântui i
y y

y

Matei 25:46 ³ i ace tia vor merge în pedeapsa ve nic , iar cei neprih ni i vor merge în via a ve nic .´ Apocalipsa 21:3-4 ³ i am auzit un glas tare, care ie ea din scaunul de domnie, i zicea: µIat cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei, i ei vor fi poporul Lui, i Dumnezeu însu i va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El le va terge orice lacrim din ochii lor. i moartea nu va fi. Nu va mai fi nici o tânguire, nici ip t, nici durere, pentru c lucrurile dintâi au trecut.¶ ´ Apocalipsa 22:3-5 ³Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu i al Mielului vor fi în ea. Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea fa a Lui i Numele Lui va fi pe frun ile lor. Acolo nu va fi nici noapte, i nu vor mai avea trebuin nici de lamp , nici de lumina soarelui, pentru c Domnul Dumnezeu îi va lumina, i vor împ r i în vecii vecilor.´

35

y

Matei 25:34 ³Atunci Împ ratul va zice celor de la dreapta Lui: µVeni i binecuvânta ii Tat lui Meu de mo teni i Împ r ia, care v-a fost preg tit de la întemeierea lumii.¶ ´

b) Starea celor nemântui i
y y

y

y

y

Matei 25:46 ³ i ace tia vor merge în pedeapsa ve nic , iar cei neprih ni i vor merge în via a ve nic .´ Matei 25:41 ³Apoi va zice celor de la stânga Lui: µDuce i-v de la Mine, blestema ilor, în focul cel ve nic, care a fost preg tit diavolului i îngerilor lui!¶¶ ´ Apocalipsa 14:10-11 ³va bea i el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; i va fi chinuit în foc i în pucioas , înaintea sfin ilor îngeri i înaintea Mielului. i fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. i nici ziua, nici noaptea n-au odihn cei ce se închin fiarei i icoanei ei, i oricine prime te semnul numelui ei!´ Apocalipsa 21:8 ³Dar cât despre frico i, necredincio i, uciga i, curvari, vr jitori, închin torii la idoli, i to i mincino ii, partea lor este iazul, care arde cu foc i cu pucioas , adic moatea a doua.´ Apocalipsa 20:15 ³Oricine n-a fost g sit scris în cartea vie ii, a fost aruncat în iazul cu foc.´

www.baptistnet.ro/resurse/articole/marturisirea.doc

36