Kaedah Kajian

Kaedah kajian yang digunakan dalam menjalankan kajian ini ialah membaca buku yang mengandungi maklumat tentang ahli keluarga, menganalisis dokumen keluarga saya , dan menemu bual ahli keluarga saya. Penyelidikan dijalankan merujuk kepada buku-buku dan jurnal yang dimiliki oleh keluarga saya. Saya juga telah menemu bual ahli keluarga untuk mendapatkan maklumat tentangahli keluarga saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful