GEOPOLITICA ŞI ROLUL SĂU ÎN ANALIZA LUMII CONTEMPORANE

Cursul de Geopolitică se înscrie în aria preocupărilor de studiere a fenomenului politic contemporan din perspectivă inter şi trans-disciplinară şi face apel la metodele şi tehnicile de analiză folosite de două discipline: una consacrată - istorie şi alta în plină afirmare - geopolitica. Lectura cursului de Geopolitică îşi propune să îndemne pe cititor să refleczeze asupra evoluţiilor de putere care s-au manifestat între statele lumii de-a lungul timpului; să urmărească tendinţele şi mutaţiile din viaţa internaţională; dar totodată, să ofere indicatori şi metode de analiză cu care să se poată pătrunde cât mai mult în esenţa realităţii relaţiilor internaţionale contemporane. Analiza realităţii/fenomenului geopolitic cu metode şi tehnici proprii istoricului conduce la concluzia că acesta a apărut în câmpul relaţiilor internaţionale din momentul în care un stat a avut interesul şi forţa necesară să-şi impună suveranitatea sau controlul în alte zone geografice apropiate sau mai depărtate de spaţiul pe care s-a constituit ca entitate politică de sine stătătoare. Fenomenul a fost sesizat şi observat încă de la începuturile manifestării lui în viaţa popoarelor antice, dar nu s-a constituit în disciplină/ştiinţă decât foarte târziu, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul veacului următor. De remarcat faptul că, în ceea ce priveşte teoria geopolitică, opiniile referitoare la definirea fenomenului/realităţii, la interpretarea şi mai ales la prognozarea evoluţiei sale sunt extrem de diverse şi îmbracă întreg registrul de la concordanţă până la contradicţii şi negare de sensuri. Acest aspect prezent în dezbaterile şi lucrările de geopolitică a condus de multe ori nu la clarificarea acelui segment al relaţiilor dintre state sau alţi actori, care este geopolitica, ci la sporirea confuziei. Confuzia cea mai des întâlnită este generată de semnul egalităţii care se pune între teoria geopolitică pe de-o parte şi propaganda care are ca suport informaţia şi cartografia geopolitică pe de altă parte. Acest lucru a avut consecinţe grave pentru evoluţia teoriei geopoliticii, deoarece timp de mai multe decenii după încheierea celui de-al doilea război mondial aceasta a fost marginalizată sau chiar interzisă. O destinaţie netă între teoria geopolitică şi cartografia geopolitică de propagandă este absolut necesară. Nevoia unei reflecţii teoretice şi metodologice asupra geopoliticii şi geostrategiei se impune astăzi cu tot mai mare acuitate dim mai multe motive. Creşterea în complexitate şi dinamism a vieţii internaţionale contemporane a determinat şi multiplicarea perspectivelor de analiză. Nu de puţine ori s-a apelat la paradigmele geopolitice pentru a se mări plaja de explicaţii a cauzelor care au condus la apariţia unor fenomene şi procese care au complicat mediul internaţional. Nu mai surprinde astăzi faptul că numărul de studii, analize, lucrări şi alte”produse “ specifice geopoliticii şi geostrategiei a ajuns la cifre de ordinul milioanelor. O simplă operaţie de căutare pe “Google” a cuvîntului geopolitică ne arată că pentru limba engleză sînt 2 900 000 de referinţe, 2 050 000 pentru limba engleză, 124000 pentru limba rusă şi peste 35 000 pentru limba română. Cu toate sincopele şi poticnelile inerente unei dezvoltării teoretice şi practic-aplicative, geopolitica a cunoscut o permanentă acumulare atît la nivel conceptual cît şi al pradigmelor. Dacă în deceniile şapte şi opt geopolitica şi geostrategia erau, cu puţine nuanţări, văzute la fel ca în perioada lor de maximă afirmare ca discipline care studiază impactul mediului fizico-geografic asupra politicii statelor astăzi, o abordare atît de simplă şi determinist mecanicistă nu mai este posibilă. Anii ’80 şi ’90 ai veacului trecut au marcat o perioadă de autoreflecţie a acestor discipline şi geopolitica a făcut saltul către neoclasic (Critical geopolitics) devenind, prin noile sale paradigme, una dintre disciplinele care studiază şi analizează relaţiile internaţionale contemporane. Geopolitica a avut o evoluţie care, în mare măsură, a fost determinată de nivelul dezvoltării cunoaşterii în domeniul disciplinelor socio-umane cît şi de conceptiile filozofice şi politice care au dominat la un moment dat lumea ştiinşifică, academică, politică, diplomatică şi nu în ultimul rînd opinia publică. 1

Geopolitica prin metodele sale de analiză poate să dea răspuns la intrebarea de ce un actor întră în raporturi de rivalitate într-un spaţiu geografic/virtual şi de ce îşi manifestă dezinteresul pentru un altul. Geostrategia va răspunde întotdeauna la intrebarea prin ce mijloace(strategii) actorul îşi poate realiza interesul în acel spaţiu. Astăzi sănt folosite o gamă largă de strategii de la cele militare pînă la cele economice, imagologice sau diplomatice. Geopolitica este mai întîi o realitate, un tip aparte de comportament al actorilor în mediul internaţional şi apoi o reprezentare a acelei realităţi care prin operaţionalizare poate să devină şi metodă/instrument de analiză a relaţiilor internaţionale. Confuzia dintre realitatea geopolitică şi produsul reflectării acesteia de către specialiştii şi analiştii fenomenului politic contemporan s-a mentinut datorită atractivităţii şi succesului de care s-au bucurat unele scheme-mecaniciste de explicare a relatiilor de putere şi interes dintre state( “Heartland”; “Rimland”; “world Island”, etc.) dar şi din interes politic. Diplomaţia unor mari puteri, şi nu numai, au făcut din teoriile determinst-geografice ale geopoliticii clasice vector de transport al propagandei puse în slujba justificării politicii lor externe. Acest fapt a generat după cel de-al doilea război mondial un curent, nejustificat, de respingere în bloc geopoliticii şi etichetarea nedreaptă a tuturor cercetărilor şi analizelor geopolitice ca fiind propagandă şi manipulare prin reprezentări cartografice. Ideea de la care am pornit a fost aceea că astăzi viaţa internaţională a devenit atît de complexă şi de diversificată încît a o înţelege doar din perspectiva unei singure discipline este insuficient. Prin urmare la analiza făcută din perspectivă istorică, sociologică, economică, antropologică trebuie adăgată şi dimensiunea geopolitică. De pe această poziţie trebuie redefinită geopolitica în corpusul de discipline academice care studiează relaţiile internaţionale şi clarificate paradigmele cu care ea operează. Ideea de la care am pornit a fost aceea că astăzi viaţa internaţională a devenit atît de complexă şi de diversificată încît a o înţelege doar din perspectiva unei singure discipline este insuficient. Prin urmare la analiza făcută din perspectivă istorică, sociologică, economică, antropologică trebuie adăgată şi dimensiunea geopolitică. De pe această poziţie trebuie redefinită geopolitica în corpusul de discipline academice care studiează relaţiile internaţionale şi clarificate paradigmele cu care ea operează.

II. ISTORIA GEOPOLITICII CA TEORIE ŞI INSTRUMENT DE ANALIZĂ A RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE PÂNĂ LA JUMĂTATEA SECOLULUI XX
Geopolitica a apărut ca teorie în câmpul disciplinelor care studiază raporturile dintre state sub toate formele şi aspectele la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor. Ca fenomen obiectiv în câmpul relaţiilor internaţionale, geopolitica s-a manifestat cel puţin de când un stat (un actor al relaţiilor internaţionale), în evoluţia umanităţii, a avut forţa şi capacitatea de a-şi impune suveranitatea sau controlul şi în alt spaţiu decât cel pe care s-a constituit ca entitate politică de sine stătătoare. Schimbările din relaţiile internaţionale au avut un impact deosebit asupra teoriilor şi a cunoştinţelor care doreau a explica lumea şi istoria. Determinismul geografic cucereşte lumea ştiinţifică cu toate consecinţele sale. Titani ai Renaşterii, dacă ar fi să ne referim doar la Jean Bodin (1530-1596) şi Las Casas (1470-1566), au studiat mediul geografic şi influenţa acestuia în activitatea politică, mai ales asupra formelor statului şi guvernării societăţii. Jean Bodin susţinea că mediul geografic exercită o dictatură de la care omenirea nu se poate sustrage. Natura impune fiziologia, starea de spirit şi organizarea socială a diferitelor populaţii, determinând instituţiile cele mai convenabile. O contribuţie majoră la impunerea determinismului geografic în ştiinţele societăţii a avut-o, în Franţa, Charles Louis de Secondat, baron de la Brede et de Montesquieu (1689-1755) şi Anne Robert Jaques Turgot (1727-1781). Moravurile, instituţiile şi trăsăturile specifice ale popoarelor au fost explicate de ilustrul Montesquieu prin factorii geografici, dintre care clima era considerată hotărâtoare. Astfel, după filosoful francez, căldura excesivă din zonele tropicale determină în mod necesar un regim despotic, în timp ce 2

formele de organizare politică mai avansate din Europa erau explicate prin clima temperată. Teoria curpinde o doză de naivitate asupra căreia nu insistăm, însă trebuie arătat că aceasta s-a vrut, să devină un suport al istoriei politice. Turgot l-a continuat pe Montesquieu în schiţa de lucrare Geografia politică, în care dorea să teoretizeze principiile de guvernare a societăţii prin prisma influenţei factorilor geografici. Determinismul geografic a avut adepţi de marcă în Anglia şi Germania. În lucrarea Istoria civilizaţiei engleze, Henry Th. Buckle (1821-1862) a susţinut că înfăţişarea generală a naturii explică evoluţia inegală a civilizaţiilor. Germanul Friedrich Ratzel a pus bazele geografiei politice, în care a încercat să demonstreze că "spaţiul" ocupat de un popor este determinant pentru evoluţia sa politică şi culturală. Acesta era convins că spaţiul nu este numai teritoriul pe care îl ocupă un stat, ci este însăşi puterea acestuia. Fiecare stat şi fiecare popor, afirma F.Ratzel, îşi au propria concepţie a spaţiului. Concepţiile şi ideile lui F.Ratzel din principala sa lucrare Geografia Politică au fost puternic influenţate de teoria evoluţionistă a lui Ch.Darwin. Ratzel considera statul un "organism viu", identificând şi o serie de legi ale creşterii spaţiului unui stat, cum ar fi: 1. Spaţiul unui stat creşte odată cu dezvoltarea culturii acestuia; 2. Creşterea statului este însoţită de alte simptome: dezvoltarea ideilor, a comerţului etc.; 3. Creşterea unui stat se realizează prin alipirea şi înghiţirea statelor mai mici. 4. Frontiera constituie organul periferic al statului şi în această calitate serveşte drept martor al creşterii tăriei sau slăbiciunii sale şi a schimbărilor survenite în organismul acestuia. 5. În creşterea sa, statul trebuie să înglobeze elementele cele mai valoroase ale mediului fizic înconjurător: linii de coastă, albii ale fluviilor şi râurilor, raioane bogate în diverse resurse. 6. Primul impuls de creştere teritorială este primit de statele subdezvoltate din exterior, de la civilizaţiile mai avansate. 7. Tendinţa generală de contopire ramificându-se în cursul dezvoltării, trece de la un stat la altul şi pe măsura acestui transfer se intensifică. O evoluţie aparte a avut determinismul geografic în Germania începând cu sfârşitul secolului al XVIII-lea şi pe parcursul secolului al XIX-lea. Germania trăia drama unei fărâmiţări teritoriale excesive, situaţie percepută negativ de oamenii de cultură din spaţiul german. În sprijinul ideii creerii unui stat naţional modern german au fost aduşi, nu o dată, şi factorii de ordin geografic.Michel Korinman apreciază că ”în cei 40 de ani care au precedat Primul război mondial, geografii germani s-au arătat dornici de a apăra cauza patriei lor, însă, contribuţia lor a fost dezamăgitoare” Treptat, personalităţile politice şi culturale din spaţiul german se vor racorda la teoriile care justificau imperiile coloniale şi a fost elaborată doctrina pangermanismului. Considerând "întinderea" drept fundamentul unui stat, Friedrich List (1789-1846) solicita, în scrierile sale pentru Germania, "dreptul la dimensiune". El vedea expansiunea Germaniei în toate direcţiile. În acest tablou de geografie politică, graniţele statelor balcanice erau considerate obstacole artificiale care urmau a fi depăşite succesiv. În ceea ce priveşte raporturile dintre marile puteri, el propunea o înţelegere germano-britanică pentru a ţine în echilibru Rusia şi S.U.A.F. List a avut o înţelegere corectă asupra fenomenului geopolitic, deoarece, în următoarea sută de ani, tocmai aceste două mari puteri au controlat lumea. Acest lucru l-a observat şi F. Rotzel: "Idealul pentru o mare politică, ce revendică puterea mondială constă în combinarea factorilor continentali şi maritimi" Acesta era convins că numai un spaţiu imens menţine viaţa. Din această perspectivă, a acordat o importanţă deosebită controlului oceanelor. Pacificul era considerat de Ratzel "ocean al viitorului", locul unde se vor ciocni interesele marilor puteri ale lumii. Pentru că a folosit datele geografice în fundamentarea politicii externe a statului german şi pentru înţelegerea realităţilor internaţionale din secolul al XI-lea, Ratzel a fost considerat, pe bună dreptate, un precursor al geopoliticii. Pe aceeaşi linie s-au înscris în lucrările lor şi americanii Ellen C. Semple, E.G.Dexter şi Ellsworth Huntigton. Determinismul geografic a cunoscut o amplă dezvoltare la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui următor prin lucrările lui K. Ber şi L.I. Mecinikov. Aceştia au arătat locul şi rolul fluviilor mari în 3

Mediul geografic. frecventele răsturnări în raportul de putere la scară planetară. ca şi eforturile oamenilor politici de a găsi soluţii la problemele extrem de complexe care s-au manifestat în Europa şi în lume la începutul secolului al XX-lea.răspândirea civilizaţiei.O. deoarece securitatea acestora din urmă este garantată de oceane şi strâmtori.Cicerin.Klincevskii şi I. au impus definitiv geopolitica în societatea contemporană. Solonevici considera că libertăţile individuale sunt dependente de factorul geografic. La începutul secolului al XX-lea. A. în evoluţie.O. Studiul acestui fenomen s-a impus de la sine. Serviciul militar obligatoriu este considerat de Solonevici una din principalele nonlibertăţi. Dictatura naturii asupra omului a fost pusă sub semnul întrebării de Johan Gottfried Herder (1744-1803). rezultat dintr-o înţelegere echilibrată a raporturilor dintre societate şi natură. "Când începem să studiem istoria unui popor. ci o împletire a mai multor cauze de ordin istoric. din raţiuni practice. deşi insista asupra rolului mediului geografic în viaţa popoarelor şi afirma că "în ultimă instanţă. Oamenii de cultură care s-au aplecat asupra studiului societăţilor în interconexiune şi intercondiţionare nu aveau cum să nu observe că un fenomen se impune în viaţa internaţională. istoria este înainte de toate geografie ». Democraţia americană. SUA şi Rusia.Klincevski . Cicerin.Soloviev. În fapt.N. Edificatoare în acest sens este concepţia lui Alexis de Tocqueville (1805-1859). dinamic. acesta ajunge la concluzia că poporul rus nu va beneficia niciodată de libertăţile existente în Anglia şi Statele Unite. Geografia politică franceză. care în lucrarea Idei asupra filosofiei istoriei umanităţii constată că "istoria este geografie în mişcare şi climatul nu ne sileşte. Vidal de la Blanche remarca faptul că specificitatea unui spaţiu nu rezultă din considerente geografice sau climaterice. au analizat influenţa factorilor naturali asupra evoluţiei statului rus. iar a celor din Rusia doar de serviciul militar obligatoriu. instrumentele şi metoda cu care operau geografia politică. Istoricul francez Jules Michelet (1789-1874).Solonevici. a considerat că societatea are un rol activ în raport cu acesta. a unei populări scăzute a acestui teritoriu şi ameninţării permanente a unor năvăliri externe. nu era rezultatul exclusiv al factorilor geografici. iar pentru cunoaşterea şi studierea lui. ci depinde de oamenii care îl populează Creşterea interdependenţelor din viaţa internaţională. considera că pentru ruşi o autoritate centrală foarte puternică a fost necesară din cauza imensităţii spaţiului rus.P. natura ţării sale" I. n-a determinat în mod absolut cursul evenimentelor în istorie.M. Supremaţia determinismului geografic în teoriile despre societate şi istorie a fost treptat eliminată de progresele înregistrate în domeniul ştiinţelor pozitive. opunând principiul naţionalităţilor. Adversitatea faţă de justificarea politicii de mare putere prin termenii geografici i-a determinat pe teoreticienii francezi să evite utilizarea termenului de geopolitică.Sceapov etc. L.L. de exemplu. . Comparând libertăţile cetăţeanului din Anglia.Klincevskii. strategia 4 . propriu revoluţiei franceze. care afirma că "Providenţa a creat genul uman nici în întregime independent. S. ci ne îndeamnă". prin André Chéradame şi Paul Vidal de la Blanche (1843-1916) a dat o ripostă teoriei "spaţiului vital" şi concepţiei biologice a statului.afirma V. întreaga Renaştere a demolat tabloul static al societăţii şi l-a înlocuit cu unul mobil.O.întâlnim o forţă care susţine leagănul fiecărui popor. social şi spiritualreligios . Foarte interesante sunt ideile determinismului geografic prezente în opera lui V. Geografia capătă din acest moment un rol important în înţelegerea politicii în Franţa. în forma în care i se înfăţişa în urma călătoriei întreprinse în Statele Unite. ca o reacţie la teoriile germane. prin el însuşi. Mecinikov fiind şi autorul lucrării Civilizaţia şi marile fluvii ale istoriei. istoricii B. Teoria geografică a dezvoltării societăţilor moderne. Şcoala franceză de geografie politică şi ulterior de geopolitică s-a afirmat ca o expresie a rivalităţilor de mare putere care s-au manifestat între Franţa şi Germania începînd cu a doua jumătate a secolului al XIXlea. . nici cu totul în sclavie". V. ca un fenomen permanent. În lucrarea sa Tableau géographique de la France.

Disputa nu s-a încheiat. Kjellen nu înţelegea doar aşezarea cartografică. sunt geopolitice. în aprilie 1890. ecopolitică. Din perspectivă geopolitică. istoria.îl constituie centralitatea.Mackinder a analizat în comunicarea prezentată deosebirile esenţiale dintre marile puteri maritime şi cele continentale. Această ştiinţă era formată. Noutatea ca şi valoarea incontestabilă a descoperirilor făcute de Rudolf Kjellen au creat în mod inevitabil un cerc de susţinători şi. 5 .Mackinder ca figură centrală a gândirii geopolitice s-a produs în ianuarie 1904. Este cazul lucrărilor semnate de Halford J. Consacrarea termenului de geopolitică în analiza relaţiilor politice internaţionale a fost determinată de studiul pe care R. sociopolitică şi cratopolitică. dar şi peste Atlantic. iar din punct de vedere al guvernământului trebuia să se ocupe cratopolitica.Un stat trebuie să fie capabil să ocupe un loc central pentru a putea domina în ecuaţia de putere. Introducere la geografia Suediei şi Marile Puteri. nici astăzi. Rudolf Kjellen n-a considerat geopolitica o nouă disciplină sau ştiinţă care să se adauge geografiei.pe care l-a definit în raport de apropierile dar şi distanţările necesare faţă de geografia politică. dar numai după 1917 se produce o adevărată dezbatere privind utilizarea noului concept . filosofia sau politologia nu mai erau suficiente. prin urmare. nu se poate vorbi de o dezbatere teoretică. din: geopolitică. Rudolf Kjellen a completat sectorul său de analiză politică şi a introdus un element nou . Se poate afirma că spaţiul german s-a dovedit a fi nu numai prielnic apariţiei şi proliferării ideilor geopoliticii. demopolitica îl privea ca neam.geopolitica. Suedezul Rudolf Kjellen a fost primul care a folosit termenul de geopolitică într-o conferinţă publică. Cine domină acest spaţiu se poate considera stăpânul întregii lumi. În Marea Britanie. ci doar o latură din "ştiinţa care studia statul". care au fost preocupaţi în scrierile lor de găsirea fundamentelor teoretice care să justifice menţinerea şi consolidarea poziţiei de mare putere pentru ţările lor. deşi autorii lor nu le definesc ca atare. Este cazul lucrărilor semnate de Halford J. ajungând la concluzia că rolul de regiune pivot în politica şi istoria universală.Mahan. determinată de coordonatele geografice. când a prezentat la Societatea Geografică expunerea Pivotul geografic al istoriei. continuatori ai domeniului.Mackinder şi Alfred T. trei faze. el a dezvoltat conceptul în lucrărilesale. demopolitică. în perioada în care geopolitica îşi căuta locul în cadrul disciplinelor socio-umane. În acest sens.geopolitica când lucrarea lui Rudolf Kjellen Statul ca formă de viaţă este tradusă în germană. Geopolitica studia statul ca teritoriu (aşezare. ci mai curând de analize şi studii care. Momentul care l-a lansat pe Halford J. formă). În literatura ştiinţifică germană. sociopolitica ca societate. el avertiza împotriva unei apropieri ruso-germane sau chiar a uneia chino-japoneze care să înlocuiască Rusia şi zona pivot. la începutul secolului XX. deoarece s-ar "produce o ruptură a echilibrului de putere în favoarea statului pivot". poate învălui de la flancuri lumea maritimă. acest rol l-a deţinut imensul spaţiu din interiorul Euroasiei. termenul pătrunde în anul 1903.Mahan care au fost preocupaţi în scrierile lor de găsirea fundamentelor teoretice care să justifice menţinerea şi consolidarea poziţiei de mare putere pentru ţările lor. şi nici aşezarea lângă mare sau în inima unui continent. ci şi un mediu care a favorizat disputa geopolitică asupra unor realităţi din sistemul relaţiilor internaţionale de după război. ecopolitica îl analiza ca gospodărie. ulterior. istoriei sau diplomaţiei. ci aşezarea sa în arhitectura relaţiilor internaţional. Mackinder considera că orice mare putere continentală care ar cuceri o poziţie dominantă în zona "pivotului geografic". Ulterior. însă acest lucru n-a împiedicat apariţia şcolilor naţionale de geopolitică. dar şi unul de adversari. în evoluţia sa. Kjellen l-a întreprins pentru a descifra cauzele şi a analiza forţele care s-au confruntat în primul război mondial. politologie sau diplomaţie. Pornind de la aceste considerente.Mackinde şi Alfred T. Convins că istoria umanităţii a cunoscut.militară.În opinia sa. În această perioada determinismul geographic atinge apogeul prin lucrările publicate de şcoala anglosaxonă şi cea germană. prin aşezarea unui stat. Halford J.

Nicholas Spykman a continuat cercetările şi a dezvoltat scenariile geopolitice elaborate de H. în fruntea căreia să se găsească. Foarte important era. S. ideile şi scenariile geopolitice ale amiralului n-au rămas fără ecou în acţiunea politică. Relevantă în acest sens este afirmaţia secretarului de stat al SUA. În jurul acestei mase continentale.D. ceea ce le dă dreptul la expansiune şi au datoria de a converti popoarele inferioare etc. scriitura geopolitică în SUA îşi mută centrul de greutate de pe analiza spaţiului în lupta pentru supremaţie mondială. au fost puternic influenţaţi de concepţia sa. În concepţia sa. domină <<Heartland-ul>>. cine stăpânea inima ("Hertland-ul") Insulei mondiale. Înconjurată de Oceanul mondial.SUA şi Uniunea Sovietică Ca şi predecesorii săi. Cine stăpâneşte Insula mondială domină întreaga lume". amiralul Alfred T. şi Robert Strausz-Hupé este sedus de ideea construirii unui scenariu geopolitic propriu.Pentru a contracara această posibilitate se impunea .zona Europa . după cum vom vedea în partea a doua a prezentei lucrări. în general. iar marina SUA singura biserică adevărată. Însăşi mersul istoriei a fost influenţat de confruntarea centru-periferie. Mackinder.încheierea unei alianţe între Anglia.Mackinder. Mahan. Mackinder şi amiralul A. având în centru realizarea unei federaţii la nivel regional sau global.Asia .Africa. zona-tampon care-l înconjoară şi mările marginale şi continentele african şi australian. un echilibru global între cele două superputeri . înconjurată de Oceanul planetar .Considera că întretăierea spaţiului maritim cu cel terestrueste factorul cheie al istoriei popoarelor şi statelor. Evoluţia Europei în secolul al XX-lea demonstrează clar că formula lui Mackinder n-a făcut o excelentă carieră teoretică. datorită poziţiei geografice şi strategice. lupta este esenţa vieţii şi a relaţiilor dintre popoarele lumii. SUA.în opinia lui Halford J. un echilibru între diverşi poli regionali de putere din Europa şi Asia. Hupé. ca şi cererea adresată de F. Franţa şi SUA . Roosevelt americanilor de a privi harta lumii întregi şi nu numai pe cea care reprezintă teritoriul american. civilizaţia europeană şi sora sa americană sunt superioare altora. T. Contemporan cu Halford J. pe interpretarea locului şi rolului pe care un stat îl ocupă în ecuaţia de putere. L. între continentul din nord şi cele două din sud trece Marea Cale Maritimă a lumii Cu Robert Strausz-Hupé. un echilibru între politica de forţă de intervenţie militară şi o politică a compromisului diplomatic. Mahan profetul său. Ca şi în cazul lui Halford J. Concluzia demersului său a fost expusă sintetic în formula: "Cine stăpâneşte Europa de Est. Mahan şi-a construit modelul său de analiză geopolitică pe baza unor postulate care nici ele nu pot fi demonstrate.".Din centrul Hearthlandului s-a exercitat în permanenţă o presiune asupra periferiei sau ceea ce el numea centura insulară Teoria "pivotului geografic al istoriei" a fost dezvoltată şi completată cu o nouă idee. În opinia unor specialişti. Cine stăpâneşte <<Heartland-ul>> domină <<Insula Lumii>> (World Island). În lucrările sale se conturează ideea că masa continentală euroasiatică şi coastele nordice ale Africii şi Australiei formează trei zone concentrice: Heartland-ul continentului euroasiatic în nord.Mackinder . Acţiunea militară trebuia să ofere condiţii prielnice pentru dezvoltarea unei civilizaţii comerciale la scară planetară.Pentru Mahan instrumentul politicii este comerţul. "Insula mondială" (World Island) în studiul Idealurile democratice şi realitatea Insula mondială este o masă continentală compactă.. Acesta credea că "este în interesul întregii omeniri să existe un centru 6 . şi între cele două continente în general. evident. această insulă trebuia să devină. din Anglia şi până în Japonia. însă faptele arată că oamenii politici care au conceput arhitectura relaţiilor internaţionale şi a graniţelor după cele două războaie mondiale.Mackinder. J. în mod inevitabil. Numai acel stat are o bază suficient de solidă pentru a concentra forţele care să ameninţe libertatea lumii din interiorul citadelei continentale a Euroasiei. din teoria darwinismului social cu o oarecare influienţă şi circulaţie ăn epocă: lumea este o luptă. balanţa puterii înseamnă: un echilibru între marile puteri navale şi continentale.. Conceptul de "balanţă a puterii" este cheia analizei geopolitice în lucrările lui R. Ideile sale au fost preluate. în concepţia lui Halford J. locul principal de dispunere a omenirii pe planeta noastră. Stimson: "Neptun este Dumnezeul. H.

Direcţiile principale de orientare a cercetărilor de geopolitică au fost stabilite de generalul Karl Haushofer în lucrarea Bausteine für Geopolitik şi unele studii publicate în revista "Zeiterschrift für Geopolitik". care este teoria fiinţelor politice de pe glob şi a structurii lor. Geopolitica vrea şi trebuie să devină conştiinţa geografică a statului". şi acest control de echilibrare şi stabilizare să se afle în mâinile Statelor Unite". Ea îşi are temelia sigură în geografie. Haushofer a oferit un suport cantitativ pentru această teză şi considera că un popor se poate dezvolta normal dacă are o densitate de 100 de locuitori pe km2 El a propagat asemenea idei fiind sub influienţa nefastă a teoriilor rasiste şi biologizante care alcătuiau baza ideologiei naziste Evoluţia societăţii europene după cel de-al doilea război mondial a infirmat ipoteza şi suportul matematic al afirmării. că Germania nu trebuie să fie duşmanul. din acest punct de vedere. A întrezărit. un scenariu prin care Germania putea să devină hegemon în cadrul noii ordini mondiale. a legii creşterii indefinite a statelor. în fapt. în Germania geopolitica s-a bucurat de un interes cu totul special. În august 1939 Germania nazista si URSS şi-au dat mîna prin semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov şi îşi împărţeu sferele de influienţă. pe care o preconizau oamenii de stat din cel de-al treilea Reich. deşi n-a cunoscut dezvoltarea şi interesul de care s-a bucurat în Germania şi lumea anglo-saxonă. îndeosebi în geografia politică. Condiţiile interne. În foarte scurt timp apare în Germania o şcoală geopolitică grupată în jurul periodicului "Zeiterschrift für Geopolitik". populaţia unei naţiuni active se extinde până când atinge cele mai mari spaţii posibile pentru a-şi satisface nevoile. Haushofer considera. în relaţiile internaţionale. Constituirea blocului euroasiatic era văzută de general ca un răspuns la scenariul "Anaconda". Specialiştii germani au dezvoltat şi au dat o proprie interpretare conceptului de geopolitică. Din această perspectivă. istorici şi sociologi. în modelul elaborat de Mackinder. acest avânt va putea avea drept punct de plecare pentru realizări ştiinţa şi nu neştiinţa. ea devine o tehnologie capabilă să conducă politica practică până la punctul la care se produce avântul novator al acţiunii. În România. ca o mare putere au determinat pe unii specialişti să vadă în geopolitică o disciplină capabilă să pună la îndemâna oamenilor de stat "indicaţii politice de ordin practic pornind de la teoriile geografiei şi ale istoriei". Un grup de intelectuali de marcă au fondat în 1941 o revistă de specialitate "Geopolitica şi Geoistoria". cu care să realizeze blocul continental Europa Centrală . din care să se exercite un control de echilibrare şi stabilizare. sau o naţiune şi dezvoltarea optimă a acesteia. Geopolitica urmăreşte să furnizeze indicaţii pentru acţiunea politică şi să fie îndreptar în viaţa politică. dar şi încercări de elaborare a unor "reprezentări geopolitice" asupra spaţiului românesc. "geopolitica este teoria dependenţei evenimentelor politice de teritoriu. Haushofer a crezut că a descoperit "legea creşterii indefinite a statelor" În virtutea acestei legi. El privea alianţa Germaniei cu Rusia drept nucleul unui bloc transcontinental prin includerea Japoniei şi Chinei. În studiile publicate în această revistă au fost abordate probleme legate de sfera şi obiectul geopoliticii. dar mai ales afirmarea statului german. posibilitatea ca Germania să-şi poată reocupa locul pierdut în urma încheierii primului război mondial. prin care puterile maritime . În primele decenii de după încheierea primului război mondial.Anglia şi SUA . În viziunea acestora. Viziunea geopolitică a generalului Karl Haushofer a fost influienţată şi de concepţiile şi teoriile geopolitice care circulau în lumea anglo-saxonă. 7 . ci aliatul Rusiei.Într-o primă fază a celui de-al doilea război modial părea că profeţiile sale au şi acoperire în politica mondială a epocii. încă din anii ′ 30. din rândurile căreia se va desprinde şi se va afirma o extrem de contestată şi complexă personalitate. {i numai cu ajutorul ei. o forţă-arbitru. Era. generalul Karl Haushofer. în relaţiile internaţionale. Haushofer a căutat să atragă atenţia oamenilor politici japonezi asupra unei apropieri a Japoniei de China şi Uniunea Sovietică. geopolitica a constituit un punct de atracţie pentru geografi. în ecuaţia de putere de pe continentul european.Euroasia. îndeosebi de teza "Heartland-ului" elaborată de Mackinder. prin care s-a intrat în dialog cu reputaţi geopoliticieni din Europa. Considerând că există o legătură directă între spaţiul (Raum) pe care un popor îl ocupă.unic. Ca atare. în scrierile sale.puteau să încercuiască Heartland-ul.

.locurile din spaţii unde atracţia gravitaţională a Lunii şi cea a Pământului sunt exact egale.. . fără a avea nevoie de mult carburant. geografia. bazele militare instalate acolo ar putea rămâne pe poziţie timp foarte îndelungat. politica. adică "jocul politic dintre state". Pozdneakov sau varianta colegului său Alexandr Dugin pentru a justifica nevoia de sferă de influenţă a Rusiei este depăşită.gândire planetară. Lumii bipolare a războiului rece îi vor urma din ce în ce * În lb. 8 .încapsulează Pământul până la o altitudine de circa 50.germană . în opinia lui Ion Conea. cum ar fi. ca hotare.Luna. de mijlocul de a menţine în lume echilibrul geopolitic şi de forţe. Geopolitica s-a născut.afirma I. III. căreia noi îi vom spune Planetargedanke * . ci a devenit un "fragment din Occident". iar acest fapt va fi cheia dominaţiei militare de la jumătatea secolului al XXI-lea. Fără acesta din urmă este de neconceput o lume stabilă" Edgar Morin crede că schimbările care s-au produs în Europa după încheierea războiului rece impun regândirea arhitecturii continentului. în studiul Military Space Forses. în orice moment. ca şi regii. L4 şi L5 sunt punctele de libraţie lunare . se diferenţiază de geografia politică care rămâne fidelă paradigmelor sale clasice: determinismul geografic al aşezării (pământul). Collins . geopolitica are ca obiect de studiu "mediul politic planetar". sociologia sau istoria. The Next 50 Years arăta că "puterea aeriană şi puterea spaţială au aruncat în desuetitudine ipotezele geopolitice ale începutului de secol". adevărate zone nelocuite". el afirma: "Astăzi. John Collins. În opinia lui: • Cine stăpâneşte spaţiul circumterestru domneşte peste Pământ. Credem că Federaţia Rusă nu poate fi ignorată sau eliminată din ecuaţia de putere într-o formulă sau alta de securitate a Europei dar nu în perspectiva afirmată de aceştia potrivit căreia "Cel ce deţine controlul asupra Heartland-ului. centrul lumii. Nici modernizările schemei clasice propuse de John Collins nu ar constitui pentru oamenii politici europeni un raţionament destul de atractiv pentru a se fi pus în aplicare proiectul geopolitic propus de Mihail Gorbaciov chiar dacă acesta aducea în discuţie un avantaj – cel spaţial – pe care Moscova îl avea în raport cu Europa Occidentală. acela dispune de mijlocul de control efectiv asupra politicii mondiale şi. în lupta omului cu natura. El a considerat geopolitica "o disciplină cu adevărat nouă cu un precis obiect de cercetare propriu". Prin urmare. Această disciplină. Ele ar putea fi echivalentul "terenurilor înalte" pentru "războinicii spaţiali de mâine" Prin urmare şi din această perspectivă formula geopolitică propusă de E.Teoreticianul incontestabil al geopoliticii româneşti a fost profesorul de geografie istorică Ion Conea.000 mile". S-a dus vremea în care. în opinia specialistului român. Dezvoltând această idee.Cârmuitorii statelor trebuie să fie atenţi azi.Conea . cu o sferă de cuprindere şi de cercetare distincte în câmpul relaţiilor internaţionale. toţi conducătorii de state au ajuns să lucreze cu o naţiune nouă. De aici şi nevoia de a fi elaborate studii care să prezinte "zonele de fricţiune tot mai numeroase pe faţa Terrei". de exemplu. ca şi diplomaţii.A. în raport cu alte discipline. aşa cum era cu patru secole în urmă. Statutul politic şi economic al Planetei se schimbă de la o zi la ata. şi în genere. În viziunea lui Ion Conea. • Cine stăpâneşte L 4 şi L 5 domneşte peste sistemul Terra . naturalismul biologist şi evoluţionismul organic (istoria). din nevoia omului modern de a da răspuns la problemele cu care este confruntat. în politica internaţională. oamenii de stat. reducerea continuă a dimensiunilor planetei. Ea nu mai este.Statele îşi permiteau să lase între ele. EVOLUŢIA GEOPOLITICII ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI XX Astăzi este unanim acceptată ideea că revoluţia tehnico-ştiinţifică a devalorizat acest model geopolitic lansat de Halford Mackinder şi modernizat ulterior de discipolii săi. • Cine stăpâneşte Luna domneşte peste spaţiul circumterestru. în primul rând.afirmă J. apar inevitabil şi conflictele de interes. la toate scyllele şi carybdele planetare printre care cu greu vâslesc nave politice care sunt stabilite. "Pământul devine cu fiecare zi mai mic şi aproape că n-a rămas colţ îngheţat sau minusculă insulă pierdută în larg de ocean neocupată de el. Inclusiv teoria lui Mackinder "Spaţiul ciscumterestru . În teorie.

conducătorii celor două coaliţii în situaţia să "proscrie" orice idee. cât şi în Vest. de exemplu. ce nu se încadra în confruntarea planetară a două lumi diferite . că "dacă omenirea ar fi locuit pe o planetă având suprafaţa netedă a unei bile de biliard. pornind de la depăşirea "egoismului naţionalist sau regionalist" şi de la extinderea Comunităţii Europene spre est. apariţia publicaţiei "Zeifschrift für Geopolitik" care îşi încetase activitatea în vara anului 1944 Raţiunea unui asemenea demers nu putea fi decât de ordin ştiinţific: înţelegerea şi analiza fenomenului politic internaţional pentru a se desluşi tendinţele şi sensul evoluţiei relaţiilor internaţionale postbelice. după modelul forumurilor politice multilaterale cum este Consiliul Europei sau Conferinţa pentru Cooperare şi Securitate în Europa" La începutul deceniului şase. cât şi pe timp de război. Încercări temerare dacă ţinem seama că această disciplină era considerată. uneori mergând până la afirmaţii evident exagerate.Pentru geoeconomie nu este important care popor locuieşte pe un spaţiu. pan-europeană. culturali. în opinia lui Edgar Morin. declanşarea războiului rece. Asia-Pacific. la jumătatea deceniului şase. ideologici. prin interdicţia teoriei geopolitice în Uniunea Sovietică şi ţările satelite ei. mărimea Elveţiei.. Credea. în fapt. în conformitate cu locul ce-l ocupa în ecuaţia de putere. Pe de altă parte. Europa. etnici. Wilfried Martens. Europa. Comunitatea nu are vocaţia să devină o structură de primire la scară continentală. nici un veritabil program în ceea ce priveşte pacea" prin urmare se impunea să existe un instrument nu numai de observare. În acest fel. care sunt "perturbatoare" şi puteri maritime. Acesta a susţinut că varietatea spaţiului în care acţionează statele conduce la diversificarea problemelor cu care ele se confruntă."lumea liberă". de exemplu. Conturul acestei Europe unite este. care este 9 . În această lucrare. ea trebuie să se metamor-fozeze în acelaşi timp în "Meta-Naţiune" şi "Provincie" pentru a deveni o unitate cu o poli-identitate Preşedintele Partidului Popular European. pe care partea adversă o numea capitalistă sau imperialistă şi "lumea socialistă". una prin care să depăşim Naţiunea şi alta care ne reduce la Provincie". dar considera că este necesară studierea relaţiei ce se poate stabili între o situaţie politică şi aria geografică în care aceasta este circumscrisă Informaţiile astfel obţinute sunt utile naţiunilor în fundamentarea deciziilor atât în timp de pace. în anul 1951. în 1947 şi constituirea celor două blocuri politicomilitare care s-au înfruntat pe linia delimitată în Europa prin înţelegerile de la Ialta şi Postdam au pus. să parcurgă "două convertiri aparent contradictorii însă în fond complementare. În aceeaşi perioadă. în Germania şi Franţa au existat încercări de relansare a studiilor de geopolitică. În Est. Teoreticianul francez a evitat însă să se pronunţe asupra unei definiţii a geopoliticii. ci şi de analiză a fenomenului politic de după cel de-al doilea război mondial. fost colaborator al generalului Karl Haushofer. prin discursurile sale propune şi el un scenariu pentru realizarea "Statelor Unite ale Europei". Însă faţă de cele două mase enorme riverane Pacificului. Jean Gottman readucea în discuţie teza influenţării politicii de către mediul geografic. în puteri terestre.etc. ce a aparţinut ideologiei fasciste şi nu ştiinţelor sociale. Europa este obligată. Ipoteza de lucru propusă de Braudel porneşte de la premiza că nu factorii geografici. denumită comunistă. probabil n-ar fi fost confruntată cu probleme geopolitice". atât în Est. are. Ralph J. în opinia lui Wilfried Martens. continentul european".mai evident trei poli: America de Nord. "de natură evolutivă. În situaţia actuală. un tip aparte de manifestare nazistă. rămasă periferică.Fernand Braudel propune geoeconomia ca alternativă la studiul geopoliticii. "n-am obţinut nici o securitate în lume. chiar teoretică. şi el împarte lumea oarecum mecanic. a reluat. În aceste împrejurări. Pierre Célérier a publicat lucrarea Géopolitique et géostrategie readucând astfel în actualitate o serie de teorii şi idei geopolitice din perioada interbelică. după cel de-al doilea război mondial. care şi-au împărţit. prin comparaţie.în vara anului 1939 de Germania şi URSS. nici o eliberare de grave tensiuni.în opinia lui Yves Lacoste . în special viziunea lui Mackinder. dar nu nedefinit de la Atlantic şi până dincolo de Urali. orice reprezentare sau analiză. Kurt Vowinkel. se dorea să se facă uitată "marea operaţie geopolitică pusă la cale . sînt importanţi ci realitatea pur economică în raportul ei cu spaţiul. Bunche nota în paginile primului număr al revistei că. În Franţa. religioşi. mai ataşate ideii de apărare a libertăţii.

în toate aspectele forţei şi ale evoluţiei ei. ci doar la cele care reflectă. mergând de la aproximări până la identificarea sau confundarea sa cu alte discipline. dreptului şi ale aplicării lui. Deşi Ladis K. geopolitica este o ramură a ştiinţelor care "realizează o nouă sinteză a istoriei. În concluzie. geostrategia şi alte discipline înrudite.Analistul american defineşte geopolitica drept o teorie a relaţiilor spaţiale şi deci ca şi Saul Cohen nu o vede ca pe o disciplină legată de determinismul geografic. Cristian Daudel analizează geopolitica în raport cu geografia. variate. Plasîndu-se în mod categoric în rindul celor care consideră geopolitica parte a relaţiilor internaţionale. la un moment dat. Daudel ia ca bază de analiză definiţia dată de Pierre Gallois. Potrivit lui Gallois.destine şi scopuri . în cea mai mare măsură esenţa acesteia. In acest context al definirii şi redefinirii geopoliticii Dussouy ajunge la concluzia ca aceasta este „o disciplină ştiinţifică menită să studieze contextualizarea actorilor în sistemul relaţiilor internaţionale 10 . Analizînd evoluţia studiilor de geopolitică ajunge la concluzia că a existat o adevărată „ceartă a paradigmelor” care nu s-a încheiat nici astăzi. Din multitudinea de definiţii şi descrieri ale geopoliticii nu ne vom opri asupra sensului dat geopoliticii în marile enciclopedii şi dicţionare. pe de altă parte. care consultă în mod prudent pe geografi şi hărţile lor cu scopul de a descoperi elemente ce ar putea facilita sau dimpotrivă împiedica realizarea unor scopuri politice.istoria lui sau spiritualitatea sa . Hervé Couteau-Bégarie defineşte geopolitica drept studiul raporturilor între tot ce se referă la politică şi configuraţiile spaţiale în care se desfăşoară Într-un mod asemănător defineşte geopolitica şi Piérre Cellérier.Important este dacă se găseşte în centrul sau periferia deciziei economice. cu riscuri foarte grave prin existenţa pericolului dezinformării conducătorilor de către proprii lor experţi. drept suport de justificare a unei politici externe şi teoria geopolitică. cum ar fi de exemplu geografia politică. geostrategia sau geoistoria. În ceea ce priveşte conceptul de geopolitică. dar şi economice şi culturale. Aceasta în concepţia lui Saul Cohen constă în "studierea relaţiei care există între politica internaţională şi acele caracteristici ale mediului geografic care duc la dezvoltarea surselor de putere". puţin din diverse aspecte ale actualităţii şi din noutăţile intelectuale.Gerard Dussouy a făcut o distincţie netă între doctrina geopolitică care poate servi . este politică precum exersarea vizionarismului politic. Kristof nu consideră geopolitica aşa cum o face Frank Debié. este o ramură a politologiei care face un efort deliberat de a se apropia de depozitul de cunoştinţe geografice în scopul de a adânci înţelegerea fenomenelor politice. care se situează astfel în ierarhia puterilor. dar cam mereu aceleaşi". Sfârşitul războiului rece şi evoluţiile pe care acesta le-a antrenat în sistemul relaţiilor internaţionale au determinat o relansare a preocupărilor pentru redefinirea geopoliticii aproape în toate statele lumii şi la diversificare a perspectivelor de analiză a fenomenului geopolitic în raport cu analizele clasice. puţină geografie. o cartografie de propagandă. mai cu seamă politice şi militare. în timp ce geografia îşi propune "conservarea şi amenajarea teritoriului. în opinia noastră. susţine totuşi că ea este "un ianus cu două feţe: pe de-o parte. iar geostrategia. În opinia acestuia. Daudel consideră că geopolitica are finalitate în analiza şi cunoaşterea "situaţiei pe eşichierul mondial".D. a spaţiului teritorial. el consideră că scriitura geopolitică este compusă din "puţină istorie. această disciplină trebuie să cerceteze relaţia dintre o situaţie politică şi aria geografică în care este circumscrisă Încercând să descifreze sensul şi esenţa geopoliticii. a resurselor morale şi fizice ale unei comunităţi. în fapt. în locul pe care îl ocupă sau mai curând în locul asigurat de meritele sale". statele şi alianţele lor . elaborarea scenariilor de securitate şi apărare". Convins. De fapt. că fenomenele complexe ce guvernează relaţiile internaţionale pot fi studiate dacă există o veritabilă interdisciplinaritate şi o gândire transdisciplinară. geopolitica are ca obiectiv să analizeze tot ceea ce se organizează într-o ierarhie de puteri. exprimările sunt foarte diversificate. În raport cu geografia şi geostrategia.

“interes politic”. deşi este membră a Consiliului de securitate al ONU şi una din marile puteri s-a rezumat doar la a se implica diplomatic. Keohane şi Joseph Nye Jr. Robert O. nu numai numărul dar şi importanţa actorilor s-au modificat radical. “interes de securitate”. Ori. Concluzia analistului american este confirmată de analiza istorică. Societatea internaţională în timpul războiului rece era preocupată de respectarea normelor şi principiilor înscrise în Charta ONU. norme şi proceduri care regularizează comportamentul şi îi controlează efectele”. în anumite cazuri. având în vedere multitudinea actorilor din viaţa internaţională. Noţiunea de interes este folosită în diferite discipline care se ocupă cu analiza relaţiilor politice internaţionale. gânditorii din Realismul timpuriu credeau că dacă se cunoştea distribuţia puterii în sistemul relaţiilor internaţionale se putea afla şi comportamentul statului în raporturile cu ceilalţi actori. “scapă” de sub incidenţa normelor şi regulilor care se aplică actorilor tradiţionali .deci şi interesele acestora pot deveni. în viaţa internaţională.statele . Nu împărtăşim opinia celor care neagă acest lucru pe motiv că nu s-a dat o definiţie exactă a acestuia.IV. Pentru toată lumea. din 100 de actori-economici doar 55 erau state. H. definite ca „reţele de legi. Interesul naţional este o particularizare a interesului din perspectiva vieţii şi activităţii unei colectivităţi. Conceptul de interes naţional este considerat de unii analişti un instrument în analiza fenomenului geopolitic contemporan. dar gradul de implicare în rezolvarea ei a fost diferit. Acest fapt este reflectat şi de prezenţa în discursul politic sau analiza geopolitică. care este statul naţional. Comportamentul actorilor în sistemul relaţiilor internaţionale contemporane cunoaşte o mare diversitate şi complexitate în ceea ce priveşte orientarea. au demonstrat. la nivelul anului 1995. ceilalţi fiind companii transnaţionale. cultural. “interes global”. de exemplu. “interes ideologic” etc. transnaţionale sau multinaţionale ceea ce a făcut ca puterea mai ales în dimensiunea ei militară să nu poată fi folosită oricînd şi oricum. la jumătatea deceniului opt al secolului trecut că analiza comportamentului actorilor în mediul internaţional centrată doar pe putere nu era suficientă. LOCUL ŞI IMPORTANŢA INTERESULUI ÎN GEOPOLITICĂ Postulând o dilemă a securităţii în contextul unei anarhii înternaţionale. coagulată într-o formă de organizare politică. atitudinea şi intensitatea cu care aceştia se manifestă în viaţa internaţională. Potrivit unor statistici. a unor derivate: “interes specific”. pe când China. în Golful Persic. Tot mai mult. în prim planul evenimentelor. incompatibile cu interesul naţional al actorului clasic. a fost o problemă majoră. De ce ? Un posibil răspuns la o asemenea întrebare îl găsim la remarcabilul diplomat şi analist politic Henry Kissinger. şi preocuparea acestuia de a-şi rezolva interesul naţional. sociologie de unde a fost preluat de analiştii politici fără ca să aibă loc o amplă dezbatere asupra semnificaţiilor şi sensurilor pe care acesta îl capătă în analiza fenomenului politic contemporan. sportiv şi politic în care pe lîngă actorul clasic apar societăţi şi corporaţii internaţionale. Astăzi. “interes economic”. mai ales pentru perioadele în care actorul dominant al vieţii internaţionale a fost statul. însă este suficient a opera numai cu un singur concept. fiind internaţională. Liotta sublinia întrun studiu publicat în revista Colegiului de Război a SUA că intersul naţional “reflectă identitatea poporului . o bună parte a activităţii unor astfel de giganţi economico-financiari. într-o gamă extrem de variată de nuanţări şi 11 . “interes regional”. până la neimplicare totală. Unele arii de probleme prezintă trăsăturile a ceea ce Keohane şi Nye regimuri.geografia şi cultura sa simpatiile politice consensul social ca şi nivelul de prosperitate la care a ajuns” Interesul a fost pe deplin analizat şi studiat în psihologie. apar actorii non-statali. P. alături de sintagma interes naţional. printre altele. SUA şi aliaţii săi au acţionat direct pentru obligarea Iraqului de a se retrage din Kuwait. care în memoriile sale afirmă că ceea ce pune în mişcare un stat este. Gradul lor de implicare în rezolvarea problemelor internaţionale poate varia de la maxim la minim. criza izbucnită în anul 1991. În acest mediu există o multitudine de relaţii şi interacţiuni de ordin economic.

În analiza relaţiilor internaţionale. culturale. Apelând la analiza istorică. poate fi definit ca o sumă de valori şi de opţiuni politice. cercetători în domeniul relaţiilor internaţionale au întocmit un raport care a cuprins o paletă largă de probleme de la definirea intereselor naţionale americane pînă la criteriile de ierarhizare şi strategiile prin care acestea să fie promovate în mediul internaţional. actorii clasici ai relaţiilor internaţionale .el este folosit pentru a descrie. un interes poate fi considerat ca atare numai dacă actorul ca element al sistemului relaţiilor internaţionale are capacitatea de a obţine materializarea lui. socio-culturale. de exemplu.Funcţie de natura scopurilor urmărite. Ideea a fost reluată în secolul al XIX-lea de lordul Salisbury. dar este şi un instrument de acţiune pentru actori. deoarece acesta ţine de “esenţa politicii şi nu este afectată de împrejurări legate de timp şi spaţiu”. el serveşte ca mijloc de propunere. Interesul. sete. La acest nivel. economice. menţinere a păcii. aer. adică totalitatea actorilor care compun fenomenul geopolitic contemporan. atunci nu avem de-a face cu interese. Morgenthau constată că aceste idei au fost observate în acţiune. Ca instrument al acţiunii politice. Sursa intereselor şi modul lor de apariţie sunt mai complexe deoarece comunitatea sau grupul care se constituie ca entitate a sistemului relaţiilor internaţionale nu este niciodată suma indivizilor care îl compun. Obiectivele se stabilesc în funcţie de evoluţia raporturilor de putere care se stabilesc între actori. În geopolitică. a unui grup sau comunităţi care se constituie într-un actor al vieţii internaţionale. a stabilirii cauzelor şi condiţiilor care îl generează .precizează James Rosenau . în condiţiile de astăzi. judecându-le astfel. de la cele organice (foame. religioase etc.statele . politicului sau a spiritualului. Morgenthau. suntem capabili să elaborăm strategii care respectă interesele altor naţiuni. “Ca instrument analitic . Dacă acest lucru nu este posibil.Acest lucru este ilustrat de preocuparea elitei politice americane de a identifica şi evalua corect interesele SUA pentru începutul noului secol şi mileniu.şi nu în ultimul rând factorii care determină intensitatea şi stabilitatea sa în timp devine. sau chiar în cea a domeniului militar. din antichitate până în zilele noastre. 12 .Hans Morgenthau identifica două categorii de interese la nivelul statelor: vitale şi secundare. reproducere) şi de securitate. Hans I. afirma că identitatea de interese este cea mai sigură legătură între state şi indivizi. de justificare sau de condamnare a politicilor”.izvoarele lui . Este un instrument de analiză pentru cercetătorul şi analistul fenomenului politic internaţional contemporan. categoria de interes se referă în exclusivitate la grupări umane organizate în entităţi politice. deoarece aici interesul este generat de existenţa trebuinţelor umane fundamentale.particularizări. păstrare a unităţii şi integrităţii teritoriale. interesul are o dublă calitate. ci doar cu aspiraţii care pot fi proclamate şi clamate În opinia analistului american Hans I. a explica sau a evalua sursele politicii externe ale unei naţiuni sau caracterul ei adecvat. Din această perspectivă. până la cele estetice şi cognitive. cooperare economică şi culturală etc. care remarca faptul că “singura legătură care durează între naţiuni este absenţa intereselor contrare”. Tucidide. a acţiunilor întreprinse ca şi a valorilor promovate. din această perspectivă. imperioasă. interesul poate să apară din cerinţa funcţională a acelei entităţi/actor care se manifestă în câmp geopolitic la un moment dat. aşa cum o judecăm pe a noastră şi. O comisie alcătuită din experţi în politică externă universitari.acţionează şi îşi desfăşoară activitatea pentru a-şi atinge obiectivele de securitate. În accepţiunea lui James Rosenau. Morgenthau defineşte interesul ca putere. interesul poate să se manifeste în sfera economicului. dacă se consideră toate statele “ca entităţi politice care îşi urmăresc propriile lor interese definite ca putere. de alianţele pe care aceştia le pot realiza ca şi de existenţa/non existenţa unei arhitecturi credibile de securitate. Din perspectiva realismului politic.. Cerinţa funcţională se manifestă ca o necesitate şi este formulată ca scop. ocrotind şi promovând propriile noastre interese”. religioase. Aceste niveluri de manifestare nu le regăsim la nivelul individului. vom fi în stare să facem dreptate tuturor într-un sens dual: vom fi în stare să judecăm alte naţiuni. ca obiectiv de atins. Necesitatea definirii conceptului de interes. economice.

În câmp geopolitic. În al doilea rând. interesul este cel care determină şi orientează un actor pentru a acţiona într-un anume spaţiu şi nu altul. În teoria şi analiza geopolitică. gradul de implicare a unui actor în rezolvarea unei probleme care poate să apară într-o regiune a lumii. de acceptat deoarece se consideră că ar fi extrem de dificil să se ajungă la un acord cu un partener. după scopurile urmărite în sistemul relaţiilor internaţionale şi pot fi naţionale. Încălcarea lor ducea la război. strategice. interesul poate să devină foarte bine un instrument de manipulare a opiniei publice interne sau internaţionale. analizînd priorităţile de politică externă şi mediul internaţional în care Statele Unite trebuia să acţioneze identifica următoarele categorii de interese: interese vitale. Egiptul şi o serie de oraşe de pe coasta mediterană. şi în acest caz acestea pot fi categorisite ca vitale sau secundare. MANIFESTĂRI ŞI COMPORTAMENTE GEOPOLITICE ÎN ANTICHITATEA CLASICĂ Studiul raporturilor dintre state şi a modului cum şi-au rezolvat interesele în diferite regiuni bogate în surse de hrană sau metale preţioase ne oferă suficiente exemple care pot fi încadrate în ceea ce numim astăzi fenomen geopolitic. “tunurile” încărcate cu informaţie şi imagine pot foarte uşor să convingă opinia publică de “justeţea” acţiunilor întreprinse. economice. Din perspectivă geopolitică. Acest fapt a dat naştere la definiţii extrem de largi şi. interesul poate fi privit din triplă perspectivă. deşi încă din aceste vremuri întâlnim fenomene şi realităţi politice foarte comune astăzi ci doar vom enumera cîteva fapte care pot fi appreciate drept fenomene geopolitice. Acest lucru era poate cel mai important pentru statul hitit. independenţa şi suveranitatea statului şi în opinia adepţilor teoriei realismului în relaţiile internaţionale nu pot fi negociate. În cartografia geopolitică de propagandă. a rămas definitiv în sfera de influenţă a hitiţilor după bătălia de la Qadeş dintre faraonul Egiptului. În interiorul fenomenului geopolitic. care întreţinea prospere legături comerciale cu Creta. Coborând pe cursul istoriei. pentru unii analişti. Într-o lume tot mai mult dominată de mass-media. Edificator este faptul că oraşul-stat Ugarit. politice. interese importante şi interse mai putin importante/secundare. dacă unul din interesele proprii a fost definit cu un asemenea grad de precizie încât l-ar face inflexibil şi prin urmare nenegociabil. citizens. în vara anului 2000. Analistul politic şi scriitorul Donald Neuchterlein identifica. cel puţin două elemente sunt relevante pentru a se preciza natura şi dimensiunea intereselor: natura actorilor şi valoarea geopolitică a spaţiului în dispută. interesele actorilor diferă după priorităţile pe care aceştia şi le stabilesc la un moment dat. şi nu neapărat de adevărul sau scopurile ce-au determinat acea acţiune. cu aproximaţie. în teoria geopolitică analizele şi evaluările ar fi lipsite de realism şi obiectivitate. şi regele hitit Muwattal (aprox. ci şi la cea de răsărit. nu ne vom opri la îndepărtatul şi frământatul timp al războaielor hititoegiptene pentru stăpânirea câmpurilor mănoase şi a unor oraşe înfloritoare sau la disputa pentru supremaţia în Mediterana orientală dintre greci şi fenicieni. uneori. teritoriale. chiar contradictorii. Democracy. interse extrem de importante. Interesele vitale sînt cele care sînt legate de securitatea.living standards). Tratatul de pace cu Egiptul îi asigura statului hitit liniştea nu numai la graniţa de sud. Criteriile de clasificare şi evaluare a intereselor pe care actorii le promovează în sistemul relaţiilor internaţionale sunt multiple şi foarte diversificate. pentru SUA patru categorii de interese: Defense of Homeland( territory. Comisia SUA.1293). aşezat pe malul Mării Mediterane. categoria de interes devine un instrument pentru a identifica şi măsura. Din perspectiva actorilor.Human Rights) V. Favorable World Worder(Appraisal of international Security) şi Promotion of Values(In America. Ramses al IIlea. interesele pot fi clasificate. Interesele secundare sint “greu definibile” dar pot fi negociate şi intens folosite in relaţiile internaţionale drept artă a compromisului. political system). La 13 . Economic Well-Being(Economic Stability. în primul rând. Dacă din punct de vedere al acţiunii politice în cadrul fenomenului geopolitic contemporan un anume grad de ambiguitate în definirea şi clasificarea intereselor este. ideologice. la rîndul său.

dar şi a unui altfel de imperiu în lumea antică. rupând echilibrul de forţe care asigurase pacea în zonă. sînt destul de mature. Chiar şi în acea vreme. au prezentat numeroase explicaţii în legătură cu evenimentele care au condus la apariţia. Roma şi-a datorat ascensiunea şi "mărirea" de la oraş-stat la imperiu universal înţelegerii perfecte a rolului pe care îl avea armata în ecuaţia de putere şi în disputa cu rivalii săi pentru supremaţia pe uscat şi mare. două realităţi politice: una efemeră. pentru o astfel de întreprindere. cu care hitiţii întreţineau legături de prietenie. la dispoziţia sa. şi anume de a reuni sub o singură autoritate toate popoarele care. De remarcat faptul că. Aşezată în golful Tunis. deoarece Mediterana însemna pentru puterile care-şi disputau acest spaţiu ceea ce avea să însemne Heartland-ul pentru Mackinder în teoria geopolitică. N-a fost adeptul idealului pan elenic. după încheierea tratatului de ajutor reciproc dintre Hattusili şi Ramses al II-lea. dar şi pentru analiză geopolitică.Chr. Interesant de remarcat faptul că acest lucru a fost conştientizat de protagonişti. din acest punct de vedere. ci contopirea acestuia cu grecul într-un ansamblu armonios în care fiecare şi-ar avea partea lui".000 sau 40. în teritoriile cucerite. Moartea fulgerătoare a pus capăt nu numai vieţii unui mare strateg şi comandant de oşti. scria: "Pentru cartaginezi este vorba de o luptă 14 . El n-a dorit "supunerea şi umilirea barbarului.Chr. Se poate afirma că Alexandru cel Mare a întrupat perfect cele două personaje .care în concepţia geopolitică a lui Raymond Aron simbolizau raporturile dintre state. Imperiul lui Alexandru cel Mare (356-323 î. poate cel mai mare al întregii antichităţi. Alexandru nu s-a prezentat numai în calitate de învingător. Alexandru şi-a dat seama că armonizarea intereselor economice dintre diferite entităţi statale intrate sub autoritatea sa şi schimburile comerciale sunt cei mai siguri garanţi ai dăinuirii imperiului său. aceasta stăpânea trecerea dintre cele două bazine ale Mediteranei şi controla întregul comerţ din zonă. Pentru a-şi impune supremaţia în întreaga peninsulă italică timp de aproape două secole şi jumătate (509-269 î. ci şi de aducător al păcii. Regele asirian Adad Mari I a distrus regatul Mitanni. Contingentele pe care le-a avut Alexandru. Cartagina.000 de soldaţi în momentul dispariţiei lui n-au fost cifre ieşite din comun. O genială intuiţie l-a făcut să impună imperiului o monedă unică.) şi alta mult mai durabilă. pentru a explica asemenea succese. Confruntarea dintre romani şi cartaginezi a fost una decisivă. Titus-Livius.).). cu ajutorul instrumentului militar. Avea deci destule forţe pentru a-i ataca pe hitiţi şi chiar intenţiona să o facă. în jurul Orientului Apropiat. evoluţia geopolitică este mai mult decât relevantă. făcînd parte dintr-o civilizaţie deja avansată. ascensiunea şi decăderea acestor imperii. însă a fost şi un foarte bun cunoscător al realităţilor politice din spaţiile pentru care şi-a manifestat interesul şi pe care apoi le-a cucerit.diplomatul şi soldatul . A înţeles că raportul de putere îi este favorabil şi a exploatat acest lucru fulgerător. pentru cuceriri au fost modice. Aşadar. Istoria antică oferă spre reflecţie.000 de oameni la începutul expediţiei şi aproximativ 80.venea din partea celui mai puternic imperiu maritim. în spatele cuceririlor fulminante ale lui Alexandru cel Mare. a ocupat Babilonul apoi a unit sub un singur sceptru întreaga Mesopotamie. Dominaţia Cartaginei în spaţiul mediteranean a fost înlăturată numai după ce Roma şi-a construit o flotă şi a devenit şi ea o putere maritimă. atât de departe de patrie. regatul Macedoniei şi hegemonia ligii elenice. În cazul ascensiunii imperiului elenistic. puterea Asiriei a crescut foarte mult. pentru a crea un stat şi pentru a fi cuprinse. Indiscutabil. Posesiunilor moştenite de la tatăl său. sub Darius I. Roma n-a încetat să se afle sub arme. în antichitate. putem identifica un clar proiect geopolitic realizat prin mijloace geostrategice. conform unei logici federale. a trebuit să renunţe la această intenţie. care pot fi aşadar reduse la negocieri şi la război. referindu-se la importanţa bătăliei de la Zama (201 î. Alexandru cel Mare a fost un strălucit strateg. să invocăm doar forţa militară a tânărului stat macedonian şi bravura soldaţilor greci. Nici un cuceritor n-a reunit sub sceptrul său atâtea provincii şi nici nu şi-a purtat armatele. mai vechi sau mai noi. Filip al II-lea.limita secolelor al XIV-lea şi al XIII-lea î. Nu e suficient. Alexandru le-a adăugat un teritoriu tot atât sau poate chiar mai mare decât imperiul ahmenid din epoca maximei sale expansiuni.Chr. Ameninţarea intereselor vitale ale Romei securitatea căilor comerciale care asigurau aprovizionările.Chr. mai puţin cele de ordin geopolitic. 38. Imperiul Roman. Istoricii. dar.

pentru romani ceea ce era în joc era supremaţia universală". Imperiul ce avea să fie întemeiat de Octavianus şi care a atins apogeul sub Traian. în antichitate. Confruntarea dintre daci şi romani a fost determinată de motive economice. Astfel “Marea Neagră a stat sub înrîurirea dacilor: ei atrăgeau comerţul. pe la Dunăre ? Pe aici se putea ajunge în Boemia…”. supranumit şi "părintele istoriei". mult mai puternic decît poate fi o licărire nouă în mintea unui împărat ambiţios” crede că romanii au avut intenţia de a controla spaţiul Germanic prin dominaţia celui ponto-danubian. Decăderea imperiului din ecuaţia de putere a spaţiului European nu a insemnat pentru strămoşii noştri şi încetarea legăturilor cu lumea romană. Înţelegerea faptului că viaţa statelor şi a popoarelor în toată diversitatea ei este în mare măsură condiţionată de mediul geografic şi climă. economice şi chiar politice ale acestora. A considerat că centrul lumii este Marea Mediterană şi a consemnat. valurile de Völkerwanderung* au împins treptat limes-ul vastului imperiu către interior până s-a prăbuşit însăşi Roma (476 î. în Atena. “un factor mult mai vechi şi. * Valuri migratoare 15 . Prin politica de asimilare pe care au dus-o romanii s-a ajuns nu numai la desăvărşirea procesului de etnogeneză pentru vaste spaţii din sud-estul continentului European dar şi la continuarea unei dominaţii geopolitice a Romei prin alte instrumente decît cel militar: prin spiritualitaea creştină şi continuitatea culturii latine.).necesitatea extinderii spaţiului de suveranitate sau aprovizionare. iar Marea Mediterană avea să devină în următoarele secole un spaţiu de dispută dintre creştini şi musulmani. Într-adevăr. 420 î.Chr. Aceste abordări izolate şi nesistematizate erau dictate de un interes practic. După moartea acestuia a urmat o perioadă de recul geopolitic al gsto-dacilor pîna la apariţia unui alt conducător cu veleităţi hegemonice în spaţiul pontodanubian. ulterior apar preocupări asemănătoare şi la alţi oameni politici sau filozofi.). se întindea de la Atlantic la Eufrat şi de la Marea Nordului la deşertul Sahara. a lăsat posterităţii nu numai însemnări despre istoria popoarelor din epoca sa. Herodot (n. Se deschide seria confruntărilor dintre daci şi romani care se va încheiea cu transformarea Daciei în provincie a imperiului roman. ci şi referiri la raporturile mediului geografic cu activitatea politică a comunităţilor umane.Chr. fireşte. Una din cauzele prăbuşirii Imperiului Roman a fost şi de ordin geopolitic. ei aveau rolul de căpetenie”. “Se căutase un drum către inima Germaniei pe la Rin şi se ajunsese în pădurea Teutoburgică.cca.Milesienii sîn cei care realizează primele hărţi ale spaţiilor populate iar Clistene este primul care. Pentru a putea cuceri sau lua în stăpînire teritoriile care erau necesare trebuia să cunoşti caracteristicile geografice. Decebal nu numai că şi-a întins stăpînirea pînă la Dunăre dar în momente favorabile trecea fluviul şi prădaoraşele romane din provincial Moesia. cine a stăpânit Mediterana. 485 . după cum s-a putut observa. nu era natural atunci să se încerce un drum către inima Germaniei de dincoace. de capacitatea lor de a stăpâni sau controla anumite spaţii nu reprezintă.pentru propria lor viaţă şi suveranitate în Libia. pe care grecii să-l poată controla în vederea colonizării surplusului de populaţie.cca. din perspectivă geopolitică nu mai este doar o luptă cu conotaţii de cucerire/apărare ci este una pentru controlul unor spaţii şi puncte strategice cheie în dominaţia sud-estului European şi a regiunii pontice. o descoperire a zilelor noastre. A scăzut eficacitatea instrumentului military şi Roma n-a mai putut să ţină raportul de putere în favoarea sa nici pe uscat şi nici pe mare. Nicolae Iorga referinduse la nevoia de a găsi şi o altă explicatie. imperiul avea imperioasă nevoie de resursele naturale ale dacilor dar şi din raţiuni geopolitice. Regele dac Burebista îşi extinde controlul politic asupra Dunării şi a Pontului Euxin. ei luau vamă. Interesante sînt din punct de vedere al înşelegerii intereselor geopolitice ale imperiului roman sînt şi concluziile rezultate din analiza raporturilor de putere şi de staăpînire în spaţiulponto-danubianocaspic. Confruntarea dintre daci şi romani. a stăpânit lumea.m. Odată cu evoluţia civilizaţiei.Teritoriul pe care locuiau grecii nu era atât de fertile încît să le asigure cantitatea de hrană în condiţiile unei creşteri demografice accelerate. Grecii antici au fost primii care au avut şi preocupări teoretice asupra influenţei mediului geografic în viaţa socială a omenirii. a creşterii numărului de oraşestate şi a populaţiei acestora au apărut şi problemele pur geopolitice . a gîndit spaţiul în termini politici. Pe continentul european.

nici folosi prin comerţul lor". Suveranitatea asupra Lunii nu prezintă astăzi nici un fel de importanţă politică deoarece oamenii nici nu o pot atinge.de Asia. În lucrarea Despre aer. evenimentele politico-militare. Siria. Hipocrate (n. că geografia trebuie să fie favorabilă apărării unei aşezări. de când a devenit accesibilă. teoretizând legăturile dintre organizarea politico-statală şi mediul geografic. apă şi locuri.) a dezvoltat ideea lui Platon (428 . Cicero şi Strabon. în sensul admis astăzi. "Nu serveşte nici un scop politic . unele insule le-a supus. prin urmare. el a afirmat că "înfăţişarea şi felul de gândire al oamenilor corespund în cele mai multe cazuri naturii ţinutului". Iată de ce Minos şi-a consolidat puterea.pare că este predestinată de la natură să domine Grecia. arătând că numai acestea prezentau interes pentru geograf. cca.Chr. GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGIE ÎN EVUL MEDIU ŞI EPOCA MODERNĂ După căderea Imperiului Roman de Apus şi până la Renaştere. Omul politic de pe continentul european. În opera sa Politica. "Insula Creta . Filosoful grec Aristotel (384-322 î. continentul de gheaţă. cca. ca şi a stăpânirii sau a controlului unor spaţii de interes stategic şi comercial pentru a obţine supremaţia în ecuaţia de putere a fost remarcată de Titus Livius. care au generat deja o serie de incidente politice". iar toate aceste porţii reprezintă azi celule politice perfect determinate.) a încercat să dea o explicaţie diversităţii indivizilor din punct de vedere fizic şi psihic. Locul Imperiului Roman în lupta pentru supremaţia şi controlul căilor comerciale din Marea Mediterană este luat în evul mediu de imperiul arab. nu o puteau spori decât în măsură 16 . Întâlnim. Antarctica. pe de alta .Chr. cel utilizat de umanitate pentru existenţa sa şi că "locurile în care omul nu are acces nu prezintă nici o însemnătate politică şi nu constituie o problemă. afirmă că "spaţiul geografic este spaţiul accesibil omului. care atinge apogeul extinderii teritoriale la jumătatea secolului al VIII-lea. pe care războaiele. în jurul căreia îşi au aşezările aproape toţi grecii. cu opiniile unor reputaţi reprezentanţi de azi ai şcolii franceze de geografie politică. Călătoriile pe care a fost nevoit să le facă în Egipt. Ca geograf. Teoreticienii şi analiştii geopolitici consideră că Aristotel ar putea fi aşezat la originea analizelor geopolitice. Se poate lesne observa că modul de gândire la Strabon este consonant. VI. Acesta din urmă face o judecată pe care fără mari dificultăţi am putea să o considerăm geopolitică în sensul actual al acestei discipline. economice şi cultural-religioase din statele ce se manifestau în această zonă. funcţie de întinderea spaţiului. în marea lor majoritate locale. în schimb. Contemporanul lui Herodot. a avut o experienţă politică limitată. societatea europeană a stat sub semnul fărâmiţării politico-statale. de exemplu. bunurile şi numărul locuitorilor. 460-m.o bună cunoaştere a tărâmurilor îndepărtate şi a oamenilor ce le populează îndeosebi dacă acestea sunt insule ale căror locuitori nu ne pot nici încurca. chiar de regiunea Triupia şi de Rhodos. pe de-o parte se află la mică distanţă de Peloponezia. două elemente fundamentale pentru analiza actuală geopolitică: evaluarea spaţiului geographic vizat şi aprecierea interesului care să determine implicarea unei cetăţi în acel spaţiu. Jean Gottman. Antarctica nu a avut nici o însemnătate politică până nu a început să fie cucerită. Importanţa condiţiilor geografice. nordul Mării Negre şi ulterior Atena i-au permis să cunoască bine regiunile prin care a trecut şi să intuiască anumite intercondiţionări între spaţiu şi populaţiile care trăiau în acel spaţiu. el a împărţit spaţiul planetar în dreptunghiuri şi a menţionat care dintre ele pot fi locuite. Babilon. apelând la influenţa mediului asupra omului.afirma Aristotel . în mod concret.uneori cu lux de amănunte. a fost împărţit în felii ca o plăcintă cu mere. şi-a întărit stăpânirea asupra mării. Observa.). altele le-a populat". trăind într-o economie autarhică.Chr. nu pot ajunge până la ea şi nici nu pot lua ceva de acolo. la Strabon. el considera că există o mărime determinată a cetăţii sau statului. iar poziţia sa geografică este minunată: se învecinează cu marea.considera Strabon . Relieful trebuie să fie obstacol pentru invadatori şi favorabil celor care se apără.348 î. 377 î.

cea mai spectaculoasă redescoperire a valorii spaţiilor din punct de vedere economic sau strategic. dar în special ele au fost de ordin geopolitic. cum numeşte Iosif Constantin Drăgan. din punct de vedere geopolitic ele pot fi considerate un succes pentru europeni. Are loc. A crescut interdependenţa dintre state. Portugaliei. musulman. pentru omul politic european. "Imperiul latin". în special pentru puterile maritime: Mediterana va rămâne un "lac creştin" impunând dominaţia oraşelor italiene. cu acest prilej. prin care harta politică a lumii a fost împărţită în sfere de influenţă între cele două puteri maritime ale timpului. cele două "imperii" afirmau aspiraţii de dominaţie universală. devin. sub directa mediere a papalităţii. ci şi maritime. sub aspect spiritual. Pe acest fond s-a desfăşurat mişcarea de centralizare politică. economic. deoarece folosirea rutelor sale comerciale tradiţionale devine incertă.Sicilia . au obligat pe europeni să se gândească la găsirea altor rute comerciale.Genova şi Veneţia. Marea Nordului şi Marea Neagră spre Orientul Extrem.redusă. Mult timp cruciadele au fost considerate conflicte de ordin religios. cel al otomanilor. că toate ţările descoperite la vest de linia de demarcaţie să aparţină Spaniei. Perioada de tranziţie către civilizaţia industrială în Europa s-a caracterizat prin puternice înnoiri petrecute în societate. Începea. Apariţia în zona de interes a "Imperiului latin" a unui alt imperiu. Statele italiene . Eforturile pentru reglementarea divergenţelor au condus la prima împărţire politico-economică a lumii între Spania şi Portugalia. După negocieri repetate şi dificile se semnează tratatul de la Tordesillas (1494). nu vor recunoaşte acest tratat şi vor trimite misiuni militare în expediţie pentru descoperirea şi cucerirea de noi teritorii. atât pe uscat cât şi pe mare. sub impactul nevoii de schimb dintre oraş şi sat sau dintre diferite comunităţi umane. Consecinţele unei asemenea situaţii pentru înţelegerea relaţiilor sociale şi politice în raport cu influenţa mediului asupra societăţii au fost cât se poate de grave pentru spaţiul european. Centrul de greutate al economiei se va deplasa treptat spre Atlantic. Esenţa a constituit-o apariţia negustorului şi a cămătarului care a subminat modelul feudal şi a creat economia de schimb. Europa lua astfel sub control alte căi comerciale. Prin tratatul de la Zaragoza. care până în secolul al XV-lea substituise deja două imperii: bizantin şi arab. Interesul pentru controlul sau ocuparea de noi spaţii era redus. Nu numai că statele europene erau excluse din ecuaţia de putere pentru controlul căilor comerciale. indiscutabil ele au avut şi cauze de ordin religios. Descoperirile geografice şi luarea în stăpânire sau sub control a lumii noi de către unele state europene Spania şi Portugalia. alte două mari puteri. Din punct de vedere geopolitic. Din anul 1204. marea aventură atlantică şi pacifică a europeanului şi expansiunea geografică a Europei. Mediterana îşi va pierde poziţia de centru a continentului şi de epicentru al activităţilor economice. dar însăşi spaţiul european a fost ţintă şi teritoriu de dispută pentru marile puteri militare ale Orientului extrem şi mijlociu. Deşi din punct de vedere militar cruciadele s-au încheiat cu un eşec pentru creştini. fiecare din ele având drept scop suprem şi final cucerirea sau controlul întregului spaţiu advers. la sfârşitul secolului al XV-lea. la 370 mile vest de Capul Verde. În primul rând lumea europeană mercantilă avea imperioasă nevoie de a menţine deschise căile de comunicaţie cu Orientul Mijlociu şi Asia. În al doilea rând. Imperiul Roman nu dispăruse din conştiinţa europenilor. iar conflictele pentru controlul spaţiilor strategice şi al rutelor comerciale s-a amplificat. Spania şi Portugalia îşi delimitează sferele de interese din Oceanul Pacific. prin creştinism. Veneţia dispune de un imperiu colonial şi intră în lupta pentru supremaţia Mării Mediterane şi a Mării Negre cu lumea islamică. Rolul de deschizător a revenit pentru început Portugaliei. Anglia şi Franţa. pe lângă cele cunoscute . Este descoperită aşa-zisa Lume Nouă şi economia tinde către globalizare. Ulterior.Spania spre Orientul Apropiat. S-a stabilit. iar cele de la est. la care se vor adăuga ulterior ţările de Jos şi Anglia . Europa secolelor X-XV era ameninţat de un alt imperiu.au creat şi terenul pentru declanşarea confruntării la nivel planetar. în secolele XIII-XV nu numai mari puteri comerciale. trasându-se o linie de despărţire prin mijlocul Oceanului Atlantic. care a dus la formarea statelor naţionale moderne. În 1607 englezii s-au instalat în 17 .

În est. Războiul de 7 ani dintre principalele puteri europene (1752-1763) s-a desfăşurat cu aceeaşi intensitate şi în colonii. nimic nu se mai întâmpla. de acum încolo. încredere în lecţiile istoriei Dezvoltarea flotelor ca şi perfecţionarea rapidă a armelor de foc au făcut posibilă globalizarea confruntărilor dintre marile puteri maritime şi terestre din Europa. De remarcat este apariţia Rusiei în ecuaţia de putere. deoarece blocada continentală instituită împotriva Angliei. din care făceau parte iniţial Rusia. în anul 1770. În luptele dintre protagoniştii războiului de 7 ani . Terra Nova şi St. au intrat în stăpânirea Angliei. Începând de prin 1740. Prusia şi ulterior Franţa. evidenţiază nu numai schimbările petrecute în raportul de putere de pe continent. Maria Golante şi Santa Lucia. Anglia. totuşi. într-o zonă sau alta a lumii. Austria. Rusia.Geopolitica depăşeşte disputa pentru controlul unor spaţii de interes de nivel continental. în posesiunile din India. Încercările Franţei napoleoniene de a pune capăt supremaţiei engleze pe mare vor eşua. Acadia. Canada. ajung dincolo de strâmtoarea Behring.este cuprins şi vastul teritoriu american şi canadian. În urma Tratatului de Pace de la Paris. Pactul de la Chaumont. Liniştea şi securitatea pe continent şi în lume vor fi strict determinate de evoluţiile din raportul de putere şi interesele pe care marile naţiuni le-au avut într-un moment sau altul. în cancelariile marilor puteri în termini globali. de a-l spori în detrimental altor state. descoperită în 1728. iar francezii. şi Franţa a fost obligată să cedeze unele stăpâniri în America de Nord . în 1688. Kamciatka va fi ocupată între 1695 şi 1700. la 18 iunie 1815 se constituie Sfânta Alianţă. insula Cap Breton şi partea din Louisiana situată la est de Mississippi. în continuare. Expresie a raportului de putere de la începutul secolului al XIX-lea. Compania franceză a Indiilor este nevoită să se dizolve. Prezenţa specialiştilor este necesară pentru ca statul să cîştige războiul şi pentru a administra teritoriile cucerite însă nu putem decela. Navigatorul James Cook debarcă. din 10 februarie 1763.Virginia. la 21 noiembrie 1806. de ce nu. o gîndire sau reflecţie geopolitică pentru acest moment. care devine un aprig spaţiu de concurenţă comercială şi de confruntări politico-militare pentru supremaţie într-o zonă sau alta. Martinica. Hegemonia Angliei în ecuaţia de putere maritimă a devenit din acest moment o realitate şi se va manifesta mult timp. ruşii avansează rapid.Acadia. în Canada (Noua Franţă). Disputa dintr aceste două mari puteri navale va continua şi în secolele următoare cu un puternic accent geopolitic şi geostrategic deşi nimănui nu i-a dat prin minte să o califice în acest mod. în Europa sau în lume fără ca Moscova să nu fie prezentă. Oamenii au. a primit de la englezi insulele Guadelupa.le controlau. Austria şi Prusia. Lena şi Baikal. Aceste evoluţii vor conduce la apariţia conceptului modern de suveranitate dar şi la înflorirea aserţiunilor teoretice care să fundamenteze ştiinţific mijloacele de întărire a puterii statului pentru a-şi apăra teritoriul sau. dar şi a recunoaşterii reciproce a sferelor de interese. Schimbările în raportul de forţe pe continentul european au repercusiuni imediate în zonele pe care marile puteri europene . În anul 1682 francezii au ocupat o parte din teritoriul actual al Statelor Unite. Spania .Franţa. Spania a căpătat de la Anglia Havana în schimbul Floridei. denumindu-l Louisiana. Anglia a preluat şi monopolul comerţului cu sclavi din stăpânirile spaniole.Kitts. pentru ca în 1661 să atingă Irkuţk. încheiat între Anglia. În urma mai multor înfruntări anglo-franceze. au fost înfiinţate primele aşezări ruseşti. Interesele politice şi comerciale se gîndesc. Fenomenul geopolitic se manifestă cu intensitate în aşa-zisa Spanie Nouă. cu excepţia insulei Orleans. În Alaska. nu-şi va atinge ţinta.în special Anglia şi Franţa . ci şi noua arhitectură a Europei postnapoleoniene. declarând-o posesiune a Coroanei Angliei. pe coasta de est a continentului australian. pătrund în Siberia şi ajung treptat în bazinele fluviilor Ienisei. la rândul ei. Tratatul de la Utrecht (11 aprilie 1713) a pus capăt hegemoniei franceze în Europa. care dura de mai bine de o jumătate de secol. Franţa. Naţiunile continentale nu admit supremaţia Franţei în Europa. 18 . Olanda. Indiferent de scăderile şi crizele interne prin care acest imens stat va trece.

care puneau în evidenţă intenţia Uniunii Sovietice de a avansa spre Atlantic şi Mediterana. Pe de altă parte. Acest optimism a fost alimentat şi de declaraţiile liderilor marilor puteri ale Coaliţiei Naţiunilor Unite. Paul Claval aprecia că în SUA. şi un curent conservator. VII. Reputatul diplomat american. în cel economic. Ambele documente au fost întocmite de Consiliul Naţional de Securitate. urmărind comunizarea sferei sale de influenţă în trepte. şi a celui elaborat în septembrie 1948 sub numele de cod N. iar ulterior geopolitica a devenit un fenomen care se va manifesta la scară planetară. Imediat după război. George Kennan. care voia să exploateze situaţia de criză apărută în Europa Occidentală şi să continue revoluţia socialistă. este considerat principalul arhitect al instituţiilor. organ înfiinţat de preşedintele Truman în vederea elaborării obiectivelor strategice ale politicii de apărare naţională şi a politicii externe ale SUA. cunoştinţele de geografie au trecut din aula universităţilor în cabinetele miniştrilor şi au acaparat interesul oamenilor de stat. a fost însuşit de factorii de decizie de la Casa Albă. Modelul geopolitic de răspuns la subversiunea rusească în Grecia şi a cererilor teritoriale pe care Moscova le-a adresat Turciei. 19 . care considera că Uniunea Sovietică a obţinut teritoriile pierdute de Imperiul ţarist şi că este necesară consolidarea acestor cuceriri. în iarna anilor 1946-1947. Stalin a acţionat cu prudenţă evitând un conflict major în Europa. În prima parte a derulării conflictului sovieto-american (1946-1947). A ales varianta amestecului în Grecia şi Turcia. Replica americană a venit în formula strategiei geopolitice a CONTEINMENT-ului prin lansarea "doctrinei Truman". a fost reluată şi dezvoltată de fostul ambasador american la Moscova.S.C. Unul radical. după 1945. în martie 1948. Consecinţa imediată a fost declanşarea cursei pentru constituirea imperiilor coloniale. în opinia unor specialişti. pentru a nu pierde ajutorul economic din partea vestului. Teza încercuirii "lagărului socialist". La sfârşitul celui de-al doilea război mondial. În acest context. Lumea a intrat în era unei confruntări pe care n-o mai cunoscuse şi care generic a fost denumită "război rece". În realitate. la apariţia unor noi realităţi în sfera relaţiilor internaţionale: blocurile politico-militare. definea noua politică americană faţă de Uniunea Sovietică. în ceea ce priveşte atitudinea Uniunii Sovietice în politica externă s-au conturat două curente. conducătorii comunişti de la Moscova. ACŢIUNI GEOPOLITICE RĂZBOIULUI RECE ALE MARILOR PUTERI ÎN TIMPUL Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a adus omenirii nu numai pacea. Conceptul strategic şi geopolitic denumit generic CONTEINMENT a stat. sub denumirea de probleme de securitate. abilul lider de la Kremlin nu a dezminţit speculaţiile apărute într-o serie de studii şi analize geopolitice. instrumentelor şi metodologiei războiului rece.S. La rândul lor.Disputa pentru controlul sau suveranitatea unor spaţii de interes economic sau geostrategic va conduce. deşi condamnau cu vehemenţă teoriile geopolitice. care stabilea atitudinea şi comportamentul SUA faţă de ţările satelit ale Moscovei. dar şi speranţa că vechile practici şi instrumente care au guvernat relaţiile internaţionale în perioada interbelică au dispărut din strategia şi diplomaţia statelor. politolog şi analist de clasă. au reacţionat geopolitic la acţiunea "lagărului" capitalist. viaţa politică internaţională a evoluat. s-a dezvoltat o geopolitică militară care a stat la baza pregătirii pentru noul tip de confruntare ce caracteriza lumea internaţională de după cel de-al doilea război mondial.C. la baza documentului N. la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Uniunea Sovietică avea nevoie disperată de sprijinul extern occidental pentru a se reface după incalculabilele distrugeri suferite în timpul războiului. sub semnul materializării proiectelor geopolitice elaborate la Moscova şi Washington. 20/4 care. 58. în principal a imperiului sovietic. în plan politic şi a "planului Marshall".

fără ca Stalin să mai ţină cont. ci şi una maritimă. Toate acestea au pregătit strategia coexistenţei paşnice. N. După consumarea crizei rachetelor din Cuba. În deceniul şapte. Bulganin a invocat dorinţa Uniunii Sovietice pentru rezolvarea marilor probleme internaţionale şi de a se încheia războiul rece. în raport cu evoluţia Europei Occidentale. şi-a concentrat toate forţele şi mijloacele într-o cursă epuizantă de înarmare terestră. inclusiv cele din spaţiul cosmic. după înlăturarea lui N. au accelerat ritmul instalării unui socialism de tip stalinist pentru a obţine controlul total în ţările central şi sud-est europene. Moartea lui Stalin. care era oferit de vecinătatea Oceanelor Atlantic şi Indian. Moscova a participat la Conferinţa de la Geneva. sfera de interes a Uniunii Sovietice. în esenţă. N. Umilită în confruntarea cu SUA. Hruşciov. În raportul secret prezentat la cel de-al XX-lea Congres al PCUS din anul 1956. Eisenhower şi cu primii miniştri francez şi britanic. în vreun fel. dar şi particulară. deoarece în noile scenarii geopolitice şi geostrategice elaborate la începutul deceniului şase al veacului al XX-lea deveniseră. În paralel. În acelaşi an. Delegaţia sovietică alcătuită din N. care vizau destinderea pentru a masca scopul strategic la scenariul prin care se urmărea impunerea "sistemului mondial al socialismului". Concepţia sovietică prevedea o "încercuire" a "rimland"-ului printr-o vastă reţea de baze şi puncte de sprijin terestre. Cu acest prilej. S.S. Confruntarea dintre superputeri a continuat şi nu a putut să fie împiedicată de războiul propagandistic şi al declaraţiilor de presă. Uniunea Sovietică a creat o flotă capabilă să înfrunte marina SUA în apele planetare considerate de cele două superputeri ca fiind de interes pentru a-şi proteja fiecare propria zonă de influenţă. Bulganin s-a întâlnit cu preşedintele D. a elaborat o strategie care. Hruşciov a declarat că o confruntare între lumea capitalistă şi cea socialistă nu era o necesitate. a marcat evident acţiunea URSS în câmpul geopolitic. încât au evitat situaţia de a se afla faţă în faţă în spaţiul unde îşi dispuneau interesele. Armata sa terestră depăşea numeric forţele militare occidentale. ruşii au ajuns la paritate nucleară cu SUA. Criza rachetelor sovietice din Cuba a fost un vârf al confruntării într-un scenariu geostrategic caracteristic perioadei de început a războiului rece dar. în ceea ce priveşte respectarea zonelor de influenţă. dinamizarea economiei sovietice pentru a fi atractivă ca model de dezvoltare pentru ţările lumii a treia şi ajutorarea luptei de eliberare de sub "jugul colonial şi imperialist". M. Modelul sovietic a fost impus de Moscova în statele din sfera sa de influenţă cu brutalitate. În următorii 8-10 ani.S. elemente ale "câmpului de luptă" dintre competitorii la supremaţia mondială. În 1955 Uniunea Sovietică a semnat Tratatul de Pace cu Austria şi şi-a retras trupele de ocupaţie ce staţionau în această ţară din 1945. obiectivul strategiei geopolitice a CONTEINMENT-ului şi crezând că americanii vor să se amestece în sfera lor de interes.Liderii de la Kremlin n-au înţeles la început esenţa. lansată de URSS. scenariul geopolitic sovietic avea la bază trei elemente: creşterea puterii militare în plan strategic pentru descurajarea SUA. Hrusciov. fosta URSS. Hruşciov şi M. între timp. în cele din urmă. de opinia "blocului imperialist". revigorarea economiei sovietice care să poată face faţă excesivului cost al cursei înarmării şi să devină totodată un magnet în disputa ideologică pentru ţările lumii a treia. a iniţiat o serie de acţiuni propagandistice şi s-a asociat la unele demersuri politico-diplomatice ale ţărilor occidentale. În esenţă. organizată între cei Patru Mari.. URSS a devenit nu numai o mare putere continentală. aşa cum a proclamat-o Lenin în perioada de început a construcţiei socialiste. în 1953. a urmat o traiectorie istorică în conformitate cu scenariile elaborate de Kremlin. prevedea creşterea potenţialului militar al Uniunii Sovietice. URSS a anulat avantajul geostrategic al SUA. şi un element al noului scenariu deoarece cele două superputeri "s-au înţeles".S. Noul conducător. prima întrunire postbelică la vârf. prin forţa înţelegerilor cu Marile Puteri Occidentale. Amiralul Garşcov a elaborat un scenariu geopolitic prin care Uniunea Sovietică şi-a promovat expansiunea navală pentru a obţine supremaţia şi pe "Oceanul Planetar" şi a elimina consecinţele conteinment-ului S-a răspuns astfel la scenariul geopolitic american prin care s-a urmărit şi reuşit să se ocupe "rimland"-ul euroasiatic. Prin flota maritimă şi forţele sale aeriene. aeriană şi navală. Europa centrală şi de răsărit devenită. SUA şi Uniunea Sovietică au acţionat în aşa fel din punct de vedere geopolitic. încurajarea 20 .

inclusiv forţa. a permis Uniunii Sovietice o ofensivă globală în plan geopolitic la mijlocul deceniului opt. Brejnev a reiterat ideile de bază ale doctrinei suveranităţii limitate într-un discurs ţinut în capitala Poloniei. Angola şi în alte puncte strategice care ameninţau direct interesele americane. fost consilier al preşedintelui R. ca şi lupta în planul dezinformării şi imagologiei nu puteau să nu aibă urmări asupra derulării scenariilor geopolitice 21 . Henry Kissinger. Orientul Mijlociu. cât şi al controlului pe care aceasta îl avea în diferite puncte strategice de pe glob. ". politica sovietică dusă sub lozinca "Europa până la Urali" a încercat să creeze premizele îndepărtării SUA de pe continent. Nemaifiind descurajaţi de puterea strategică americană. ca urmare a unor acorduri şi înţelegeri bilaterale. Europa a continuat să se găsească la periferia deciziei în sfera problemelor globale. considerabilul potenţial nuclear. fiecare dintre superputeri urma să-şi păstreze sferele de interes. dotată cu componente nucleare multiple. în favoarea URSS atât din punct de vedere al mărimii arsenalului militar clasic şi nuclear. cât şi Uniunea Sovietică au adaptat la mijloacele lor de lovire cu destinaţie strategică. După invazieîn Cehoslovacia. toate ţările socialiste trebuiau să se supună legilor generale ale marxism-leninismului. în schimbul unei mai largi mişcări a SUA în Orientul Mijlociu. Orice abatere de la dogmă era considerată o trădare a principiilor marxiste şi sovieticii se considerau îndreptăţiţi de a o corecta prin toate mijloacele. a elaborat un scenariu geopolitic ce avea la bază modelul Păcii din Westfalia. Asia şi America de Sud pe uscat în Oceanul Atlantic. putea să lovească simultan 2-14 obiective situate la distanţe diferite.URSS. . ca şi lansarea "Doctrinei Brejnev". străpungerea încercuirii "rimland"-ului euroasiatic. În noiembrie 1969. realizată de SUA. O singură rachetă de tip nou înlocuia patrusprezece din cele vechi. ulterior aceeaşi rachetă. Din multitudinea de soluţii. două s-au detaşat prin originalitatea elementelor care le alcătuiau."luptei de eliberare naţională" din întreaga lume pentru a se realiza o alianţă de facto între lumea a treia şi Moscova. Potrivit acestei soluţii. Indian. Pacific. lansând "Doctrina Brejnev" a suveranităţii limitate. şi prin această stratagemă. a obţinut dreptul de a-şi instala baze navale în Marea Adriatică. URSS. atât SUA. şi în această fază de destindere în plan geopolitic şi geostrategic (sfârşitul deceniului şase şi deceniul şapte). dispozitive purtătoare de încărcături nucleare multiple. cu ieşire la Marea Mediterană. Yemen. Situaţia urma să se stabilizeze prin încetinirea cursei înarmării de către URSS. Forţe militare şi "specialişti" sovietici erau prezenţi în Africa. independent dirijabile. n-au zdruncinat convingerea administraţiei SUA că este posibilă încă o politică de destindere între Est şi Vest. S-a urmărit astfel. care întărea controlul sovietic asupra unei jumătăţi din Europa. Începând cu anii '70. Moscova îşi ajustează scenariul geopolitic prin care controla spaţiul său de influenţă din Europa. Nixon pentru probleme de securitate şi apoi secretar de stat al SUA. În Europa. Această reacţie dură a Moscovei faţă de încercarea liderilor comunişti din Cehoslovacia de a reforma regimul. ca şi prin scopurile urmărite. sovieticii şi-au amplasat trupe în Vietnam. În opinia liderului sovietic. care prevedeau reducerea de către cele două superputeri a numărului de rachete şi avioane cu rază de acţiune strategică. la un moment dat. În fapt. la 18 februarie 1970. în temeiul confirmării zonelor de influenţă. Dacă până la apariţia acestor mijloace o rachetă balistică intercontinentală putea transporta la ţintă o singură încărcătură nucleară pentru a distruge un singur obiectiv militar. apărându-şi astfel fiecare. imprecise şi cu o singură componentă nucleară de luptă. Analiştii politici şi geopoliticienii americani au căutat noi soluţii pentru a reechilibra balanţa geostrategică şi geopolitică în raporturile SUA. din august 1968. Transformarea Uniunii Sovietice în putere planetară a atins punctul de creştere maximă în perioada Brejnev. Mozambic. Doctrina Nixon lansată în Congresul SUA. Balanţa puterii s-a înclinat. Tocmai această tehnologie a făcut posibilă începerea negocierilor şi semnarea tratatelor SALT 1 şi SALT 2. dar şi în Marea Mediterană. Competiţia tehnologică dintre superputeri privind modernizarea armamentului nuclear. punct strategic cheie în asigurarea căilor de comunicaţie ce leagă Orientul de Occident. Etiopia.

aşa cum s-au aşteptat sovieticii. în esenţă. Reluarea relaţiilor diplomatice cu China. ca de exemplu Anglia. ca de altfel şi americanii. ci şi cu alte probleme. rampe mobile terestre sau din cosmos . importanţa geopolitică a spaţiului "islamo-petrolic". că ultrasofisticarea vectorilor de transport la ţintă a încărcăturilor nucleare a devalorizat pur şi simplu elementele considerate până atunci cheie într-un scenariu geopolitic: poziţia pe glob . În felul acesta URSS s-a văzut confruntată cu ameninţarea geopolitică tot mai serioasă a unei contraîncercuiri. Afganistan etc.fundul oceanelor.potrivit cărora acestea. Administraţia SUA a părăsit în acest moment strategia CONTEINMENT-ului care a avut drept paradigmă încercuirea URSS-ului. Ruşii au înţeles. Uniunea Sovietică atingea astfel un obiectiv geostrategic şi geopolitic urmărit de conducerea de la Moscova. dar a şi lărgit "coaliţia" de state care au sprijinit direct pe mujahedini. o modificare a doctrinei militare a SUA şi un element nou: ofensiva. Administraţia Carter nu numai că a sprijinit rezistenţa afgană împotriva sovieticilor. încă de la sfârşitul secolului al IX-lea. intervenţia SUA în orice regiune a lumii dacă interesele ei erau ameninţate în acel loc. cel puţin extrem de redusă. acţionau în relaţiile internaţionale. începând cu 1983. consemnând acţiuni sesizabile nu numai în legătură cu Afganistanul. în ianuarie 1979. La 24 decembrie 1979 trupele sovietice au intervenit în Afganistan. La sfârşitul lunii ianuarie a fost lansată "Doctrina Carter" care prevedea. ca şi alte state cu interes de mare putere. La 3 ianuarie 1980. la mijlocul deceniului şapte. Foarte important pentru deznodământul confruntării Est-Vest a fost şi faptul că SUA şi-au convins partenerii din Europa Occidentală să accepte staţionarea.) şi primejdia unui război mondial a fost dacă nu exclusă. J. un nou mod de a vedea şi a trata "lupta" cu sistemul comunist. indiferent de natura regimului politic. superputerile s-au menajat reciproc. De aceea. Amploarea şi calitatea ajutorului a crescut în anii următori. declanşând o gravă criză în relaţiile Moscova-Washington. Intrarea sovieticilor în acest spaţiu s-a făcut prin ceea ce analele diplomatice au consemnat ca fiind "săritura de broască" peste zidul îndiguirii. Avantajul insularităţii pe care l-au avut de secole unele ţări. Aceste arme cu efecte apocaliptice i-au descurajat pe cei doi protagonişti ai epocii bipolarismului să declanşeze un conflict de proporţii mondiale. Au fost suspendate dezbaterile privind acordul SALT II şi de asemenea au fost anulate o serie de acorduri sovietoamericane. în plan ideologic şi imagologic. În Europa. Cuba. Deceniul opt a adus schimbări radicale în logica şi paradigma scenariilor geopolitice pe care analiştii americani le-au elaborat. astfel că SUA a reuşit să înfunde URSS în "mlaştina" a ceea ce a fost echivalentul unui alt Vietnam. dar şi avantajele pe care le-a creat pentru cele două superputeri bipolarismul au făcut ca acestea să nu se confrunte direct. a fost anulat de rachetele balistice intercontinentale care pot acţiona de oriunde . cu implicaţii şi consecinţe mai mari decât războiul din Vietnam. Controlul acestui spaţiu a devenit un câmp de confruntare acerbă pentru supremaţie în lume. Scenariul geopolitic care a adus Occidentului victoria în confruntarea cu Estul şi a pus capăt războiului rece. Moscova a înţeles că scenariul geopolitic al CONTEINMENT-ului nu poate fi "spart" decât prin specularea şanselor pe care le oferă spaţiile politice fost coloniale. Carter s-a adresat Congresului.în doar câteva minute. A rezultat şi un nou comportament al SUA în relaţiile internaţionale. Acest fapt i-a determinat pe unii analişti să afirme că "bombei atomice ar fi trebuit să i se confere premiul Nobel pentru pace". dimensiunea teritoriului şi mărimea populaţiei. Reacţia americană la "săritura de broască" a sovieticilor peste "digul încercuirii" în Afganistan a fost promptă şi n-a mai semănat cu cea din perioada crizelor din Ungaria (1956) sau Cehoslovacia. însă s-au confruntat direct în spaţiile extraeuropene. a unui număr de 372 de rachete perfecţionate. silozuri subterane. S-a constatat. chiar dacă se ajungea la conflucte ele erau transferate la periferie (Coreea. Vietnam.terestră sau maritimă. În 22 . Perfecţionarea arsenalului militar nuclear şi clasic. aşa-zisă Lume a treia. au permis Washingtonului să amplifice colaborarea cu Pekinul. a avut la bază o accelerare a cursei înarmărilor pentru dezechilibrarea raportului de putere. Din 1980 cooperarea americano-chineză a atins o dimensiune strategică mai clară.

O jumătate de secol.partea a doua a anilor '70. nici atitudinea şi nici comportamentul SUA în anii '80. aceste priorităţi urmăresc: întărirea economică şi militară a Europei Occidentale. Brzezinski.a condus la dispariţia sentimentului de teamă de pericolul intervenţiei "fratelui mai mare". provocarea şi menţinerea unor "presiuni" interne în statele din Europa Centrală şi de Est. diminuarea puterii aparatului represiv şi apariţia unui stat de drept cu un sistem de reglări şi echilibre. că atunci când a ajuns în fruntea partidului comunist şi a statului sovietic. în cea mai mare parte. "ţara se găsea în mod evident la capătul puterilor. la revitalizarea. promovarea unor relaţii strategice în formele care să ducă la o cooperare între SUA. Conducerea sovietică n-a reacţionat adecvat la schimbările petrecute în scenariile geopolitice americane atât din cauza dogmatismului marxist. cât şi datorită unor calcule eronate în politica internă. teama de intervenţia sovietică a fost principalul obstacol în apariţia mişcărilor de mase care să ducă la răsturnarea regimului. în plan geopolitic nu sau mai încadrat în tipare clasice. Din punct de vedere al intereselor americane. aşa cum s-au aşteptat iniţiatorii lor. relaţia Moscova . Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov aprecia. care şi-a pus în mod evident amprenta pe studiul fenomenului politic contemporan. în vara anului 1989. la faliment politic. dar mai ales calitatea în competiţia înarmărilor a influenţat hotărâtor raporturile de putere dintre SUA şi URSS. Gorbaciov făcută la Strasbourg. Disponibilitatea lui Gorbaciov de a tolera apariţia mişcărilor reformatoare în unele ţări din blocul sovietic . Randamentul producţiei era în scădere. Administraţia Reagan şi Bush au înţeles perfect concluziile la care au ajuns analiştii şi teoreticienii în domeniul relaţiilor internaţionale şi al războiului. ca şi în interiorul URSS în direcţia obţinerii unei stări de toleranţă politică şi realizării unei diversităţi politice mai mari. Mecanismele economice funcţionau din ce în ce mai rău. Din această perspectivă. a forţat ofensiva dincolo de limitele acceptabile chiar şi pentru cei mai toleranţi dintre occidentali. 80 % din cuvintele şi imaginile care circulă în lume provin din SUA. întărirea militară a statelor din Asia de sud-est şi în flancul sudic al URSS. după 1985. care au vizat reorganizarea sistemului politic prin limitarea prerogativelor partidului comunist. arma principală în confruntarea capitalism-socialism a devenit imaginea şi cuvântul. Mai intâi în Europa de Est şi apoi în Uniunea Sovietică. în Uniunea Sovietică a venit la putere o nouă conducere care a înţeles că mecanismul socialist a dus statul.sateliţi. prin care condamna doctrina suveranităţii limitate şi intervenţionismul. Prin urmare. Creşterea preţului plătit de sovietici pentru a menţine URSS-ul în fruntea ecuaţiei de putere a dus la epuizare economică şi la o alunecare a ei către zona "lumii a treia" La mijlocul anilor '80. obstacolul fricii a dispărut din ţările blocului sovietic. Deoarece sovieticii şi-au făcut publice noile principii care guvernau. a dat undă verde reformatorilor din 23 . Centrul de greutate al acţiunilor a fost mutat de pe câmpul confruntărilor militare pe cel al luptei pentru drepturile omului şi al înfăptuirii democraţiei pluraliste. pe care Paul Kenedy a numit-o supraextindere. China şi Japonia. La sfârşitul deceniului nouă. Epuizarea treptată a potenţialului economic pentru a ţine pasul cu americanii în ceea ce priveşte cantitatea. ci la o prăbuşire a sa. Consumul incontrolabil al resurselor a făcut ca URSS să intre întro fază de evoluţie a imperiilor. care au condus la încetinirea dezvoltării economice şi la creşterea excesivă a birocraţiei şi corupţiei în toate domeniile societăţii. dominaţia pe piaţa mondială a comunicaţiilor. Cuceririle gândirii ştiinţifice şi tehnice erau anulate de o economie birocratică". a fost lansat un scenariu geopolitic care a fundamentat acţiunea SUA în planul relaţiilor internaţionale în conformitate cu o ierarhizare a intereselor sale şi schimbarea centrului de greutate în ceea ce priveşte instrumentele pentru a obţine controlul asupra Euroasiei. remarca Z. în memoriile sale. baza puterii americane este. La mijlocul anilor '80. preşedintele Carter a declanşat campania sa pentru drepturile omului.Polonia. Judecând greşit situaţia internaţională în deceniile opt şi nouă. Reformele interne incluse în sistemul politic din Uniunea Sovietică n-au condus. Cehoslovacia şi Ungaria . în plan intern cât şi extern. iar declaraţia liderului sovietic M. Mihail Gorbaciov a declanşat un amplu proces de reforme şi mai ales reaşezări. Unda de şoc a "glasnostului" şi a "perestroicii" a inflamat opoziţia politică în toate ţările esteuropene. economic şi social. La acestea s-au adăugat şi erorile liderilor sovietici în politica internă.

Cu toate că Mihail Gorbaciov a revenit asupra conceptului. în ziua de 10 aprilie 1987. EVOLUŢII GEOPOLITICE ÎN EUROPA POST RĂZBOI-RECE. Imperiul sovietic. Din această perspectivă nu surprinde faptul că ideea unei Case Comune Europene din care să facă parte şi spaţiul fost sovietic n-a fost respinsă de unii oameni politici din Vest. Fostul preşedinte francez Francois Mitterand era. în profundă criză politică şi economică. cu toate că este vorba despre state ce aparţin unor sisteme sociale diferite şi fac parte din blocuri militar-politice opuse". Speranţele echipei Gorbaciov de a menţine ţările est-europene în sfera de interes a Moscovei s-au năruit pe măsură ce acestea s-au desprins de URSS. convins că "dacă ai imaginaţie. curaj intelectual. care în final ea însăşi a dispărut. cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov. Dogma ireversibilităţii trecerii către comunism se prăbuşise fără ca imensul arsenal militar sovietic să poată salva sistemul. Nu putem şti cît de mult va fi fost influenţat liderul de la Kremlin de ideile renăscutului proiect geopolitic al eurasianismului dar multe din ideile lansate pe piaţa politică de Mihail Gorbaciov se pliază pe principalele teze ale eurasianismului Gorbaciov avea un imens capital de simpatie în Occident în perioada în care a permis popoarelor din fostul imperiu sovietic să se emancipeze şi apoi să se elibereze de dominaţia comunistă. Gorbaciov definea conceptul în acord cu realităţile din perioada de sfârşit al războiului rece: " Noţiunea casă europeană comună înseamnă în primul rând.Nu considerente geopolitice rezultate din teama istorică a europenilor de posibila renaştere a imperialismului rusesc şi formule de respingere a cooperării cu SUA trebuie să alcătuiască fermentul unificării europene. o integrare europeană în domeniul economic şi o deschidere a Europei Occidentale către Europa Răsăriteană.Europa de Est în eforturile lor de a ajunge la un sistem multipartidic şi la o economie de piaţă. cel puţin trei "viziuni" sau formule de organizare au fost lansate şi sunt mai mult sau mai puţin în competiţie Fostul lider comunist de la Kremlin. De asemenea omul politic german. în convorbirile pe care le-a purtat la Moscova. n-a definit în termeni clari în ce constă această arhitectură de securitate pentru Europa. pentru Europa.Margaret Thatcher. cunoaşterea unei anumite integralităţi. Analiştii susţin că. în aprilie 1987. O eliminare a intereselor unuia sau a mai multor centre de putere va conduce la eşecul viitoarei arhitecturi de securitate pe continent indiferent de cât de generos ar părea scenariul geopolitic pe care aceasta s-a edificat. de exemplu. Scenariile geopolitice şi geostrategice conform cărora Occidentul a câştigat războiul rece în confruntarea cu estul comunist au fost mai realiste şi eficiente decât ale Moscovei. nu este greu să-ţi închipui continentul european. VIII. Confuntarea geopolitică şi geostrategică dintre Est şi Vest se încheia cu victoria celui din urmă. în aprilie 1988. la rândul lui. în cadrul căreia fiecare rămâne el însuşi. toate ţările aflate pe el ca o nouă comunitate legată prin relaţii noi. îşi retrage trupele din ţările satelit deoarece costurile bazelor militare externe au devenit o povară greu de suportat pentru Moscova şi nu mai exista nici o raţiune pentru continuarea protecţiei birocraţiilor comuniste împotriva mişcărilor social-politice care doreau schimbarea. cât şi de capacitatea de armonizare a intereselor pe diferite spaţii. M. a lansat la sfârşitul anilor '90 un proiect geopolitic al unei Case Comune Europene. Manfred Brunner. Cu prilejul unui miting desfăşurat la Praga. EXTINDEREA NATO ŞI A UNIUNII EUROPENE Naşterea Europei unite este unul dintre cele mai revoluţionare evenimente ale epocii noast. credea că un "cămin generaleuropean" poate fi edificat dacă se continuă şi amplifică procesul început la Helsinki în 1975. Destinul Europei şi al lumii va depinde de aptitudinea polilor de putere de a coopera eficient în problemele globale cu care se confruntă societatea. Mihail Gorbaciov. fost 24 . Willi Brandt vedea posibile. dar toţi colaborează în numele unor ţeluri care coincid". Primul ministru britanic la acea dată.

De asemenea. ceea ce a condus la schimbarea centrului de greutate al Comunităţii şi împingerea lui către centrul continentului În opinia lui Nicolae Anghel. Stăpânirea "zonei pivot" n-a însemnat. Brzezinski era convins că un Cămin european comun nu poate să fie realizat fără participarea SUA şi URSS. la abandonarea acestui proiect. că Rusia a dominat asupra lumii. dar nu şi o ortodoxie ideologică comună". ci a declanşat o "ofensivă" politică în spaţiul Europei Centrale. deoarece ea a ocupat din cele mai vechi timpuri "zona pivot". Cele mai serioase dificultăţi au fost cele economice. Uniunea Europeană nu poate fi decât o confederaţie de state europene suverane" Zbigniew Brzezinski. statul rus a făcut eforturi deosebite de-a lungul istoriei sale. fost consilier pe probleme de politică externă pentru Europa de Est al preşedintelui John F. de tradiţia creştină". Z. Rusia nu mai este un adversar. Care ar fi locul ei în acest Cămin european ? Al unui aliat. Această luptă a avut baze geopolitice clare şi definite: toate fluviile principale ale Rusiei se varsă fie în Oceanul Îngheţat de Nord. ci "înainte de toate a făcut-o pentru propria securitate şi îndeplinind totodată. că apariţia formelor instituţionalizate de scoatere a Federaţiei Ruse din Europa este o enormă greşeală din punct de vedere geopolitic. pe lângă faptul că Rusia nu intra în "calculele" unui Cămin comun european. în perioada 24-31 octombrie 1989 El a arătat că.în primul rând . într-un raport elaborat în anul 1994 accentuarea procesului scoaterii Rusiei din Europa şi formarea între Rusia şi Europa a unei zone de state independente. fie în Fundătura Caspicii. în opinia acestora.o realitate filozofică şi culturală. în mod 25 . Nu lipsită de importanţă în nerealizarea proiectului geopolitic amintit a fost apariţia unei crize a echilibrului de putere în cadrul Europei Occidentale prin reunificarea germană şi implozia fostului imperiu sovietic După unificare. după 1989. a făcut o amplă analiză scenariului geopolitic generic intitulat "Cămin european comun" în cadrul unei conferinţe sovieto-americane pe tema "Schimbarea Europei: atitudinea americană şi cea sovietică". desfăşurate la Moscova. diplomatic şi (indirect) militar în sprijinul Croaţiei şi Sloveniei în războiul de secesiune din Iugoslavia". nici federal. şansa de a se realiza structura şi arhitectura Căminului european este ratată. statul german a preluat şi "s-a inserat în fluxurile economice ale fostei RDG cu fostele ţări socialiste. că sa înrăutăţit. în special cu Ungaria şi Republica Cehoslovacă". afirma: "Uniunea Europeană creată pe baza tratatului de la Maastricht nu va putea deveni un stat nici centralizat. Germania nu s-a repliat asupra ei însăşi şi nu s-a "retras" din politica europeană. în Europa. ci . Pentru a ieşi la aceste mări. deoarece "Europa nu este o realitate geografică. şi accesul ei la mările "calde" deschise. datorită decalajului mare în ceea ce priveşte dezvoltarea Europei în Vestul şi Estul ei. referindu-se la realizarea unei Uniuni Europene. multe dintre ele nutrind sentimente nu dintre cele mai bune faţă de Federaţia Rusă Se mai constata. Renumitul politolog american arăta că. Analiştii politici şi experţii ruşi în relaţiile internaţionale constatau. protejat sau duşman învins ? În ciuda unei contraofensive ruseşti pe direcţii strategice importante ea n-a convins marile puteri occidentale că poate să încapă în "Căminul comun european". ori Europa din această perspectivă include SUA şi Uniunea Sovietică. fără un efort minim de a se instituţionaliza aceste principii. declanşat în fostele ţări socialiste după prăbuşirea regimurilor totalitare. în cele din urmă. şansa unei astfel de arhitecturi este reală numai dacă se va accepta ideea "că de acum înainte există interese geopolitice comune. cât şi a procesului de tranziţie către economia de piaţă. Kennedy şi apoi şef al Consiliului Securităţii Naţionale în timpul administraţiei Carter.şef de cabinet al comisarului german pe lângă Comunitatea Europeană. în măsura în care ambele ţări împărtăşesc valori culturale şi filozofice ce ţin de civilizaţia europeană. Fără ieşiri la "mările calde". Prăbuşirea Uniunii Sovietice şi încheierea războiului rece au determinat schimbări de atitudine faţă de Rusia în ecuaţia de putere. Rusia se sufocă în vastele spaţii continentale Analiştii ruşi considerau. în acele zile. Ori aici au început dificultăţile care au condus. "ofensiva germană conturează limpede un spaţiu geopolitic de influenţă şi control germane" deoarece "s-a implicat politic.

In faţa crizelor. Consiliul european de la Helsinki din decembrie 1999. existând. pentru a implementa reforma sistemului judiciar şi pentru a asigura intensificarea luptei împotriva corupţiei. România trebuie să mai facă eforturi în ceea ce priveşte integrarea în societate a persoanelor cu handicap.int/comm/enlargement/report_2005/pdf/SEC1354_CMR_MASTER_RO_COLEGE. Europa nu asigură tot timpul singură securitatea frontierelor şi un dezechilibru persistă în relaţiile cu americanii. specificitatea Uniunii rezidă în capacitatea de a mobiliza o mare gamă de mijloace şi instrumente atât civile.eu. precum şi pentru protecţia minorităţilor şi a copilului. Consiliul european a considerat că România va fi capabilă să îşi asume toate obligaţiile de membru. Concepţia frontierelor este depăşită de proiectul politic al unei Uniuni fondate pe valori comune. [http://europa. a stabilit deschiderea negocierilor cu România. în anul 1991. a crede astăzi că asemenea aserţiuni mai pot opera în altă parte decît în cadrul discursului ideologic sau naţionalist este o pură fantezie. până la 1 ianuarie 2008. de asemenea. iar.. Pe 22 iunie 1995. Analistul american Christopher J. De asemenea. domeniile în care mai sunt necesare încă eforturi. şi să realizeze cu succes şi la timp toate reformele şi angajamentele necesare în toate domeniile acquis-ului comunitar. de exemplu pentru a continua reforma administraţiei publice. România şi-a depus candidatura pentru a deveni membru al Uniunii europene. în acest sens. şi posibilitatea de a amâna aderarea cu un an. ţara noastră şi UE au semnat un acord comercial şi de cooperare. o realitate în mişcare. dându-i şi o capacitate globală de gestiune o crizei şi de prevenire a conflictelor. Europa se dezvoltă. începând cu ianuarie 2007. concurenţei şi al mediului înconjurător. în concordanţă cu obiectivele politicii externe şi de securitate comune. Raportul conchide că România îndeplineşte. Extinderea spre Est a NATO şi UE Europa este o realitate fizică o realitate teritorială. că România a făcut paşi decisivi pentru reformarea sistemului judiciar.intuitiv parcă rolul predestinat de a fi factor de echilibru în lumea noastră instabilă din punct de vedere geopolitic" Aserţiunea ar putea fi relevantă pentru secolul al XIX-lea cînd asemenea idei aveau o largă audienţă şi cînd oamenii credeau că stăpînirea unei anumite regiuni geografice îţi aduce un avantaj geostrategic. de asemenea. până la data aderarii. în continuare. însă. Referitor la criteriile economice de aderare. în acest scop. al afacerilor interne. În decembrie 2004. dar se recomandă intensificarea eforturilor. iar aderarea este fixată pentru 1 ianuarie 2007. în special în domeniul justiţiei. în cazul în care România nu va continua reformele. Tratatul de aderare a fost semnat pe 25 aprilie 2005 la Luxemburg. criteriile de aderare şi arată. proprietatea privată. România a considerat că Raportul de ţară reprezintă o imagine clară şi corectă a progreselor României. In ciuda acestui fapt. dar şi a provocarilor existente pentru a putea adera la 1 ianuarie 2007. publicat pe 25 decembrie 2005. avansează şi îşi reformează instituţiile pentru a fi gata să asigure noile provocări ale secolului XXI. Raportul de ţară mentionează. 26 . Fettweis are dreptate cînd afirmă că ". precum şi nivelul de implementare al acquis-ului comunitar. inclusiv la nivel înalt.pd f] prezintă rezultatul analizei Comisiei europene asupra pregătirilor României pentru aderare. Raportul se referă la reformele politice şi economice făcute de România pentru a îndeplini criteriile de aderare. Relaţiile diplomatice ale României cu Uniunea europeană datează din 1990. pentru libertatea presei. cât şi militare. Raportul de ţară confirmă faptul că România îndeplineşte aceste criterii şi că îşi menţine stabilitatea macroeconomică. în ianuarie 2007.. Consiliul european din decembrie 2003 a fixat ca obiectiv aderarea României la UE. Lărgirea Uniunii Europene este de asemenea în concurenţă cu cea a Alianţei Atlantice. cu condiţia să continue toate eforturile. Raportul de ţară pentru România. procesul de negociere s-a încheiat. Mai rău ea poate să să ne încurce în a vedea calea corectă în stabilirea politicii externe" Problema care se pune astăzi pentru Europa este aceeaşi care este rolul Federaţiei Ruse în viitorul continentului şi cum va influienţa ea evoluţia cu ţările din fostul spaţiu sovietic pe care ruşii continuă săl perceapă ca pe un teritoriu de interres strategic.

conform unui cercetator bulgar. chiar dacă intră în UE în anul 2007.com]. „întrebarea reală este nu când aceste ţări vor deveni state membre. aşa cum sunt ele prezentate în articolul respectiv. însă nu uită să menţioneze şi dezavantajele pe care Uniunea europeană le-ar putea avea în urma aderării României la UE. este acela că “este mai bine să exportăm stabilitate decât să importăm instabilitate”. totuşi. aceeaşi sursă menţionează faptul că ţara noastră beneficiază de o mână de lucru calificată şi ieftină. ci care va fi statutul lor”. vor fi excluse de la participarea la anumite politici ale UE. Trebuie. Deci. iar toate aceste caracteristici ale României o vor transforma într-un “paradis al delocalizărilor”. stipulate în ultimul Raport de ţară. România trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a contribui la securitatea Uniunii europene. într-un recent înterviu.nsf] se referă la România în aceiaşi termeni: se spune. neconsiderând aderarea României şi Bulgariei în aceiaşi termeni. Articolul respectiv include România şi Bulgaria în categoria ţărilor balcanice care vor fi. securizând viitoarele graniţe externe ale Uniunii europene şi eradicând corupţia în acest domeniu.org/wiki/économie_de_la_roumanie]. cu o economie ce funcţionează conform principiilor economiei de piaţă» [http://fr.latribune. aşa cum afirma Olli Rehn. În ceea ce priveşte influenţa României asupra viitorului Uniunii europene. referîndu-se şi la posibilitatea ca Bulgaria să fie exclusă şi din politica de cooperare judiciară în materie civilă şi penală. International Herald Tribune dezbate extinderea Uniunii europene în Balcani din punct de vedere al stabilităţii în această zonă. Enciclopedia online Wikipedia defineste România ca fiind “o ţară cu un sistem democratic solid. de o poziţie geostrategică favorabilă.Printre domeniile care reprezintă. Orientul Mijlociu şi din Asia. Se pare. comisarul pentru extindere. « aceasta ar trimite un semnal negativ în zonă ». În plus. Articolul din EUObserver prezintă poziţia diplomaţilor europeni care consideră că opinia publică din Franţa şi din Olanda « ţări îngrijorate din cauza extinderii Uniunii europene » va fi luată în considerare în momentul în care se va pune problema amânării aderării României şi a Bulgariei cu încă un an.wikipedia. Conform revistei online EUObserver [http://euobserver. în ciuda refuzului Constituţiei europene. deci. că unul din motivele pentru care cetăţenii francezi şi olandezi au refuzat Constituţia europeană ar fi chiar îngrijorarea lor în legătură cu extinderea Uniunii europene. Se recunoaste. prin Iniţiativa de Cooperare Sud-est Europeană (SECI). Jurnalul francez La Tribune [www. Referitor la profilul economic al României. Pe 1 februarie 2006. România şi Bulgaria. România are posibilitatea de a-şi demonstra poziţia de leader în această regiune. de asemenea. un motiv serios de îngrijorare. faptul că Franţa a fost întotdeauna un aliat al României. Motivul pentru care ţările balcanice sărace (România. 27 . şi în care ţara noastră ar trebui să ia măsuri imediate şi decisive se află şi domeniul securităţii Uniunii europene. vor fi acceptate de către ţările bogate din Europa occidentală. De altfel. în plus. în rândul lor. Presa din Uniunea europeană acordă o importanţă considerabilă poziţiei geopolitice şi geostrategice a României. Lessenski. “păstorite” spre Uniunea europeană. subliniat faptul că îngrijorarea opiniei publice franceze se referă la eventuala aderare a Turciei la Uniunea europeană. precum şi la anumite segmente din piaţa comună. încă. Bulgaria şi ţările din fosta Iugoslavie). cum ar fi justiţia şi afacerile interne. că viitoarea aderare a României şi a Bulgariei la Uniunea europeană ar putea transforma cele două ţări într-un “adevarat aspirator de capital”. se spune în acelaşi articol. de o fiscalitate atractivă.fr/Dossiers/europe. iar opinia publică franceză este mai îngrijorată de aderarea Turciei şi a ţărilor balcanice la UE. Dezbătând posibilitatea amânării procesului de aderare a României la UE. enciclopedia online Wikipedia consideră că poziţia strategică a României va influenţa politica Uniunii europene din punct de vedere al relaţiilor cu ţările din Europa de est. de asemenea. şi. opinia publică din ţările membre ale Uniunii europene ar putea contribui la amânarea aderării României la UE cu încă un an. acelaşi EUObserver afirma că această eventualitate nu este realistă şi că « ar trebui să se întâmple ceva extrem de serios pentru ca aderarea să fie amânată ». cu un stat de drept ce respectă drepturile omului şi dreptul la libera exprimare.

În al doilea rînd zona este considerată de mulţi specialişti şi analişti ca fiind principalul rezervor de materii prime. pe o bază ideologică şi un tip de modelare instituţională greu de definit. După obţinerea independenţei refacerea instituţiilor religioase a fost o prioritate pentru toate cele cinci state. EVOLUŢII GEOPOLITICE ŞI GEOSTRATEGICE SOVIETIC ÎN FOSTUL SPAŢIU Prăbuşirea Uniunii Sovietice a antrenat în zona Caspică şi Caucaziană procese geoplitice şi geostrategice care au căpătat. pentru următoarele decenii şi prin urmare şi principalul “poligon” al luptei pentru controlul atît al zăcămintelor cît şi al “magistralelor” de transport spre principalii consumatorii. în timp ce altele consideră. Nu în ultimul rînd este o zonă de interferenţă a unor “blocuri” de cultură şi civilizaţie datorate actorilor care au stăpînit zona de-a lungul istoriei şi care astăzi îşi pun puternic amprenta asupra mentalului colectic şi individual şi practic influenţează comportamentul politic în relaţiile internaţionale ale acestor actori. în special de resurse energetice. Orientarea Georgiei spre democraţia occidentală a constituit un exemplu pentru largi straturi ale populaţiei din ţările vecine ei dar nu sînt de neglijat reacţiile celor care identifică Occidentul cu răul sau “îngrijorările” Moscovei care îşi vede astfel ameninţat un spaţiu considerat ca aparţinîndu-i prin tradiţie. aceeaşi tentinţă o întîlnim şi în celălalte state din zonă Problema nu este creşterea numărului de instituţii religioase ci intensificarea propagandei politice pe suport religios.În Uzbekistan erau înainte de 1989 doar 300 de moschei iar în 1993 cifra crescuse la peste 5000. instituţii politice şi ale societăţii civile în curs de formare. încălcări frecvente ale drepturilor omului. In Turkmenistan.Acest lucru este posibil datorită particularităţii istorice în care au evoluat aceste ţări. corupţie şi radicalism islamic.insă . o amploare fără precedent în istoria relaţiilor internaţionale. de exemplu. după multe secole. unii specialişti consideră că amânarea nu reprezintă o modalitate de a ajuta cele două state să atingă standardele europene. mai degrabă. In primul rînd . Lipsa unei ideologii nationale în efortul de construcţie statală pentru aceste ţări a fost înlocuită cu ideologia islamică şi de aici riscul creşterii fundamentalismului islamic generator de crize şi conflicte intercomunitare. Dispariţia hegemoniei sovietice a făcut posibil. unele opinii consideră că această incertitudine asupra datei integrării este pozitivă pentru că în cele două ţări reformele au fost întotdeauna făcute atunci când au existat presiuni. iar.după 2001. în ceea ce priveşte discuţia asupra amânării aderării. ca populatia din sudul Caucaziului şi Asia Centrală să aibă propriul stat.În plus. IX.Regiunea se caracterizează printr-un accentuat deficit de securitate. Valorile democraţiei fie că nu sîn cunoscute fie că sun viciate prin modul cum se aplică deşi se abuzează în discursul politic de aceste noţiuni Nici din punct de vedere religios regiunea nu are o situaţie mai bună. că o amânare ar cauza o criză politică în cele două ţări care nu ar face decât să încetinească reformele. conform aceleeaşi surse. Asia Centrală a devenit o zonă tampon şi o bază de susţinere a luptei împotriva terorismului internaţional. Tranziţia spre o nouă societate în ţările din Asia Centrală este încorsetată de faptul că acestora le lipseşte o solidă experienţă în materie de statalitate.Şocul prăbuşirii URSS le-a găsit nepregătite. Evoluţiile politice şi geopolitice sînt de multe ori imprevizibile în această parte alumii şi au luat prin surprindere chiar şi pe cei mai valoroşi analişti politici şi diplomaţi.Regiunea a devenit o zonă de interes pentru “jucătorii” geostrategici ai mediului internaţional contemporan nu numai pentru că aici au apărut crize de tot felul care au pus în pericol pacea şi stabilitatea regională aşa cum au fost recentele crize din Kîrghistan şi Uzbechistan ci şi pentru că. în ultimii ani. erau înainte de 1980 doar patru moschei. instabilitate economică. in regiune s-au produs importante mutaţii geopolitice. Inainte de secolul al XX-lea ideea de 28 .şomaj şi sărăcie. In 1994 numărul lor a crescuse la 181 iar altele 100 erau în curs de finalizare. mai ales în ultimii ani ai secoluluiXX şi începutul veacului următor.

Nivelul regional este uzitat mai ales cînd se analizează evoluţiile politice. Evoluţiile din această parte a lumii sînt urmărite cu interes deoarece evenimentele politice. prin exerciatarea spiritului de aventură şi a poftelor de câştig. un paradox geopolitic. pe care. politic şi cultural. înţelegem alături de litoralul stăpânit de-a lungul Mării Negre şi cu gurile Dunării. Marea Neagră uneşte şi separă două mari religii-două mari culturi şi mentalităţi: nordul ortodox şi sudul islamic. după cum am văzut. reprezintă elementul de geografie politică. economice sau militare au urmari cu caracter global în ceea ce priveşte securitatea si stabilitatea în sistemul relaţiilor internationale contemporane. Fiecare ţară are o identitate politică bine definită în sistemul relaţiilor internaţionale şi îşi promovează propriile interese. GEOPOLITICA MĂRII NEGRE Când vorbim de Marea Neagră. Sint importante şi cercetările pentru această zonă din perspectivă metaregională sau chiar globală. în contrast cu întinderea. încă din antichitatea îndepărtată.naţionalitate şi etnicitate a lipsit în regiune iar după această dată a avut traiectorii diferite faţă de Europa datorită apartenenţei la imperiul ţarist. A opera cu etnicitatea şi conştiinţa naţională ca elemente de măsurare a gradului de solidaritate a membrilor din comunităţile din zonă este o eroare. Poziţia. mai ales cu Federaţia Rusă . are şansa să reuşească în plan geopolitic. strâmtorile i-au ispitit pe corăbierii antichităţii. Cele cinci ţări au trăsături comune din punct de vedere geopolitic şi geostrategic. explicaţia constând. putinţa de afirmare în lume. Din raţiuni politice sovieticii au creat identităţi etnice distincte trasînd astfel si graniţe care în mare parte există şi astăzi. prin poziţia sa geografică. Cea mai des folosită este analiza la nivel statal. în pofida furtunilor care o traversează. Evoluţiile de orice natură din Asia Centrală nu pot fi corect apreciate dacă nu se iau în calcul natura relatiilor pe care tările din zonă le au/promovează cu vecinii. să încerce necunoscutul. în îndelungata istorie a acestui bazin maritim. Turcia sau chiar Iranul care au propriile lor interese geoplitice şi geostrategice în această parte a lumii. putem afirma că Marea Neagră a fost foarte ospitalieră.Resursele naturale şi într-o oarecare măsură şi geografia acestor state fac posibilă tratarea acestui spaţiu ca o regiune distinctă. pe aplicarea modelelor socio-economice vest europene. După atentatele din 11 aeptembrie 2001 şi declanşarea războiului contra terorismului prezenţa marilor actori ai lumii contemporane în acest spaţiu este de necontestat. având posibilităţile de integrare în structurile europene şi euro-atlantice. mizând pe orientarea istorică a poporului roman. Dacă facem o analiză geoistorică. Oliver Roy analizînd situaţia din aceste ţări propune un indicator de solidaritate rezultat din cercetarea etno-culturală a acestor comunităţi—qawms care este împrumutat din denumirea unui tip de organizare la nivel localEl apreciază că aceste “naţiuni” par a fi fabricate în sovietism fără să aibă multe în comun cu naţiunea care a apărut şi evoluat în civilizaţia occidentală. Cutler crede că pentru a înţelege bine această regiune studiul şi analiza ar trebui să parcurgă şapte trepte. în regiunea Europei centrale şi sud-estice.Conştiinţa că liderii lor politici trebuie să aparţină majorităţii era străină comunităţilor din regiune.Prin tradiţie hanatele erau conduse de elite minoritare care stabileau regulile de conducere bazate pe forţă. Şi tot tradiţia arată că aceste elite aparţineau . Deşi închisă din toate părţile. Reputatul analist Robert M. X. Simion Mehedinţi l-a evidenţiat în ideea de a încadra România pe axa CarpaţiEuropa centrală-zona preasiatică 29 . bucurându-se de o faimă pozitivă. Marea Neagră înseamnă dincolo de considerentele geografice. triburilor care invadau o zonă sau alta din Asia Centrală.de regulă. economice sau de securitate. dreptul legitim al poporului român de a se putea afirma pe plan internaţional. România.

aducând în acest sens următoarele argumente: principala sarcină a Alianţei este de a susţine pacea şi stabilitatea. în primul rând datorită situării sale geografice.O. văd în vecinătatea Mării Negre. în încercarea de a-şi rezolva diferendele şi de a-şi satisface propriile interese ajung să le ignore pe cele locale. ceea ce subliniază şi importanţa strategică a Mării Negre. Unii specialişti în geopolitică şi geostrategie afirmă că. Abordând aspectele legate de România şi Moldova. care să includă Turcia. Ucraina.I. N. prin apariţia şi dispariţia de pe arena internaţională a unor state şi redimensionarea unor noi frontiere Interesante sunt şi poziţiile diferitelor state riverane Mării Negre. în contextul actual. care. Alianţa de Nord poate să joace un rol cheie în stabilizarea şi apărarea Mării Negre. dar şi incapacitatea instituţiilor internaţionale de a veni cu soluţii eficiente şi coerente în cazul unor conflicte acute.A.Marea 30 . arhitectura vastă a securităţii eurpene de la Baltica la Marea Neagră. a cărei istorie mai îndepărtată şi chiar apropiată a fost destul de zbuciumată. prin intermediul Ucrainei şi Poloniei şi să traseze astfel. poate contribui la păstrarea şi regenerarea mediului înconjurător prin sprijinirea implementării programelor ştiinţifice şi tehnologiiile internaţionale.O şi Rusia ca partener separat. este interesată de această zonă. întro zonă bogată în surse energetice. de reconciliere naţională şi de rezolvare paşnică a diferendelor de ordin etnic. ar trebui să se urmărească o politică a echilibrelor. Evident că Rusia. conflictele politice nesoluţionate şi potenţialul lor de escaladare şi de răspândire.T.în realizarea sarcinii sale. dar şi de calitatea sa de membru în diverse organizaţii politice şi economice regionale În viziunea lui Borys Tarasyiuk. Totuşi.În zona de proximitate a României. TRACECA (Culuarul de transport transeuropean) şi INOGATE (Proiect pentru resursele de petrol şi gaze).T. Acest teritoriu este împărţit în câteva zone corespunzătoare gamei de realităţi geopolitice şi etno-culturale.T. N. Ţările din Caucazul de sud. Astfel. Includerea Adzerbaidjanului în sistemul de securitate al Mării Negre.competiţia regională externă şi internă pentru căile de transport şi acces la resurse. ca membre N. la limba de origine romanică adăugându-se elemente culturale şi lingvistice din anturajul slav. în planul reconfigurării raportului de forţe la scară regională. cea georgiană. îl reprezintă creearea unui Sistem de securitate al Mării Negre. asupra noii strategii euroatlantice la Marea Neagră.). deoarece elementele opuse ca orientare geopolitică nu permit acestei ţări să adere nici la blocul de sest nici la cel de vest. Referitor la rolul Uniunii Europene.A. România. Bulgaria. datorită aşezării şi a istoriei ei. În viziunea lui Alexander Dughin independenţa Ucrainei poate avea sens în calitate de coridor sanitar. care să fie legat de sistemul de securitate al Mării Baltice. vedem înregistrându-se unele mutaţii spectaculoase. Pasul următor după cum se sugerează. cea mai mare putere regională. ameninţările din regiunea Mării Negre îşi au originea atât în exterior cât şi în interior. Viitoarea securităţe în Europa de Est se va baza pe trei mari areale. în faţa complexelor interacţiuni ale forţelor interne şi externe. de dezvoltare economică. poate deschide pieţelor europene şi americane accesul la rezervele caspice de petrol. În viziunea ucraineană. Printre cele mai importante se pot reţine: intensificarea influenţei geopolitice a instituţiilor internaţionale şi a altor state. Ucraina.Baltica-Adratica şi Marea Neagră. naţiunea cea mai instabilă din caucaz. este interesată de această regiune. dar unicitatea este doar un etnos ortodox unitar. Armenia utilizează conceptul de europenizare stadială a regiunii Caucazului de sud. instabilitatea politică naţională accentuată într-o serie de state din regiune. Georgia.O ar putea ajuta şi la îmbunătăţirea climatului economic în regiune.S. o prioritate a politicii externe. partea ucraineană consideră că aceasta s-a impus în zonă prin implementarea unor programe: ATCSE (Asistenţa tehnologică pentru C.A. dar de încredere. Georgia se apropie tot mai mult de Europa În această ţară. incapacitatea regională de a creea noi structuri şi mecanisme eficiente de întărire a securităţii şi apărării. Dughin acceptă ideea că acestea reprezintă părţi ale unei regiuni geopolitice unice. ar fi.

Extinderea UE şi a Alianţei Nord Atlantice au fost percepute de Moscova drept pierderi majore în ceea ce priveşte spaţiile de interes. Adzerbaidjan. faţă de conexiunea cu Rusia.este tabla de sah pe care se joaca lupta pentru suprematia mondiala". Rusii au considerat prabusirea 31 . au avut de suferit de pe urma existenţei unor regiuni autonome-sub suzeranitatea Rusiei-. N. Evenimentele care au avut loc în spaţiul caspic şi caucazian în ultimii ani ca si cele mai recente.Caucaz. crearea pe scară largă a unor urgenţe umanitare. dar fără nici o promisiune de aderare. Uniunea Europeană a oferit ţărilor din această regiune: mai multe fonduri după anul 2007. în Georgia şi Karabah.o nota discordantă. alte promisiuni vagi. Comisia Europeană a publicat propunerile pentru Politica de securitate europeană. analistul Zbigniew Brzezinski."Eurasia . in lucrarea sa.U. XI. Iran şi Turcia.Neagră. de trecere de la schiţarea identităţii regionale de tranziţie. rezultatul confruntărilor militare după cum nici pierderile de poziţii strategice în spaţii considerate vitale pentru diferite puteri nu le vor determina pe acestea să recurgă la război pentru a le cîştiga. începând cu Republica Moldova şi Ucraina. Turcia. "revolutia portocalie" ucraineană a reprezentat o prima manifestare dintr-o serie de evenimente . Astăzi.E. ca în secolele anterioare. distrugerea căilor de comunicaţii. dar şi de Armania. legate de dialog politic.O. Franţa. GEOPOLITICA ŞI GEOSTRATEGIA RESURSELOR PETROLIERE La doar cîtiva ani de la încheierea războiului rece. ceea ce îi dezarmează. Georgia.. În documentul amintit. care au ţinut mult timp prima pagină a principaleleor cotidiene din lume-disputa energetică rusoucraineană-. spirit de cooperare în domeniul securităţii. trei jucători regionali puternici. Împărtăşirea interesului comun. intervenţia rusească în conflictele secesioniste din Abhazia şi Osetia de Sud. a doua fază a europenizării ar fi reprezentată de arhitectura europeană şi euro-atlantică extinsă. legate de controlul şi transportul resurselor energetice spre marii consumatoridar dar şi faptul că aceste rivalităţi nu se vor mai tranşa prin conflicte caracteristice paradigmei claussewitziene. pe teritoriul lor. spre o viitoare unitate geopolitică. documentul conţinând nişte principii generale. a căror concurenţă pentru influenţă în această zonă. Caucazul de sud are legătură diractă cu Iranul. integrarea treptată în unele pieţe europene. fiecare stat trebuind să formuleze detalii semnificative a Planurilor de acţiune. constata acesta. Uniunea Europeană şi-a îndreptat atenţia spre Zona Mării Negre Astfel. etc. printre altele. Germania.A. Avantajele şi cîştigurile strategice nu vor mai fi cu necesitate. reprezintă în opinia noastră singura strategie care poate fi aplicată cu succes. devenita celebra. în completarea celei de-a doua. "The Grand Chessboard" ("Marea tabla de sah) atrăgea atenţia că disputa pentru supremaţie se va muta în Asia Centrală. reprezintă un factor critic pentru securitatea regiunii Atât Azerbaidjanul cât şi Georgia. depasită ca importantă numai de dizolvarea Uniunii Sovietice in decembrie 1991. noi reguli de folosire a fondurilor de ajutor existente. la 12 mai 2004. Analiştii au apreciat că pentru Moscova. Uniunea Europeană şi Rusia. Anglia. Lituania. Acest concept de europenizare stadială este înţeles în mai multe etape: transfigurarea politică a ceea s-a numit odată Trans.T. a produs pierderea controlului asupra unor regiuni. refugiaţi. a treia fază. par sa confirme faptul că rivalităţile geopolitice sînt astăzi.. pot reprezenta cadrul legitim menit să influenţeze în mod pozitiv dezvoltarea din ţările fostelor state sovietice din zona Mării Negre. un număr mare de persoane dislocate.A.. o dimensiune turcă şi legături supra regionale cu S. În Azerbaidjan se vorbeşte de importanţa ţărilor din Caucazul de sud. etc. idee care ar fi împărtăşitră şi de ţările central europene. evident atractivitatea. conflictele având drept consecinţe. determinată în primul rând de vecinii direcţi-Rusia. în Caucazul de sud. tot mai mult. deorece acesta urma să devină principalul bazin din care urma ca lumea dezvoltată tehnologic să se aprovizioneze cu energie. şi Orientul Mijlociu. U.

desi partea de est a Ucrainei adaposteste cea mai mare comunitate ruseasca din lume ci una geostrategică. că Ucraina a tras invătăminte din criza avută cu Moscova si că de acum inainte isi va reduce "intr-o maniera drastică consumul sau de gaze naturale". Germania isi va mentine statutul de putere geopolitica lipsita de vigoare de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. Ucraina are. Se estimează că 93% din exportul de petrol şi gaze al Rusiei către Occident trece pe teritoriul ucrainean. dar mai ales pentru apropierea de Occident in care s-a lansat in ultimul an. din Europa: 35 300 km de reţea cu o capacitate de transport de 29 de miliarde metri cubi de gaz.Presa occidentală a sesizat prompt caracterul politic al acestui război. După cum se cunoaşte criza a fost aplanată. o centralitate care îi conferă un atuu important în disputa cu Moscova. nu numai cîştigătoare ci şi au afirmat că au tras învătămintele de rigoare. Este tot mai puţin probabil ca în viitor să fie proiectată a strategie coerentă şi realistă în domeniul securităţii 32 . aşa cum aprecia Peter Zeihan un prestigios analist de la Stratfor. Premierul ucrainean Iuri Ehanurov a declarat de exemplu. Berlinul nu dispune de alte variante pentru a-si atinge interesele. in cele din urma. Astăzi. puterea se bazeaza pe pozitionarea geografica si pe forta economica. Cu Ucraina pe orbita sa. ca mărime . ilustrează acest aspect cu impactul pe care îl poate avea această dispută asupra Germaniei. Miza geopolitică şi impactul asupra arhitecturii relaţiilor de putere pe continentul european şi nu numai a fost dată de reacţiile geostrategice ale marilor actori consumatori de energie care au fost tot aparent pe fundalul disputei. indiferent de culoarea sa politică. In absenta resurselor energetice necesare avansarii economiei. ci si un punct de legatură pentru aproape toată infrastructura acesteia dintre Est si Vest. Cotidianul “The Times” de exemplu. Această confruntare s-a purtat aparent în logica strategiilor de negogiere economică. Pe de altă parte trebuie menţionat faptul că această ţară dispune de a doua infrastructură de transport a gazelor. Acelaşi analist de la Stratfor Peter Zeihan. In absenta Ucrainei.URSS drept momentul in care si-au pierdut imperiul si se tem ca "revolutia portocalie" ar putea ramîne in istorie drept momentul in care Rusia si-a pierdut in mod iremediabil imaginea de mare putere. statutul Rusiei in calitate de putere regională riscă sa devină precar. "Concluzia este ca o reala independenta a Ucrainei nu este posibila decat in conditiile unei independente energetice".Uniunea Europeana. apreciază analistulamintit. ca Ucraina să plătească de aproape cinci ori mai mult gazele pe care le importă. Disputa din domeniul energetic ce a atins un maxim în primele zile ale noului an a avut în opinia celor mai mulţi analişti o miză politică foarte importantă. importanta pentru apărarea pe termen lung si supravietuirea statului rus. În termenii jocului politic şi al jocului de imagine părţile implicate în dispută s-au declarat. a subliniat seful Guvernului de la Kiev in cadrul unei conferinte de presă. sublinia în una din esiţiile sale că în acest context gazele naturale reprezinta "arma politica" a Moscovei in cadrul "noului Razboi rece". statutul de superputere. mai mult decat in orice alt stat european. iar perspectiva dezintegrarii Rusiei poate părăsi tărîmul ridicolului pentru a intra în cel al posibilului. considera Moscova. fiecare ăn parte. “Atacul” lansat de la Kremlin s-a tradus in cererea ultimativă adresată nonşalant. Rusia isi mentine coerenta strategica si consideră că are o şansă de a-si recăpăta. Avand in vedere forma mai putin buna in care se afla principalul mecanism aprobat pentru indeplinirea ambitiilor germane . trebuie pedepsit pentru "glorioasa revolutie portocalie". nu numai ca reprezinta nodul de tranzit al gazelor naturale rusesti catre Europa. Kievul. dar nu mai putin amenintator. Armele cu care s-a desfăşurat acest război n-au fost cele clasice dar nu se poate spune că intensitatea confruntării a fost una mică sau medie deoarece miza nu a fost mică. Ucraina este percepută de elita politică de la Kremlin. Este rîndul analiştilor politici şi al specialiştilor în geopolitică şi geostrategie să tragă concluziile de rigoare şi să ofere expertiza necesară factorilor de decizie politică pentru ca statele să aibă reacţii potrivite la asemenea tip de confruntări de care lumea începutului de secol XXI nu va duce lipsă. “In Germania. Nu este văzută ca o problema de apropiere etnica. iar BBC aprecia că o putere crescindă a Gazprom-ului care poate fi comandată politic de la Kremlin inseamnă o creştere a influenţei geopolitice a Rusiei iar aceasta are deja o bogată experienţă din perioada războiului rece cînd a folosit cu succes această armă asupra blocului comunist Est european.

statele vor căuta să controleze de bază şi să impună raţionalizări în utilizare. importanta pentru apărarea pe termen lung si supravietuirea statului rus.Presa occidentală a sesizat prompt caracterul politic al acestui război. in cele din urma. Cu Ucraina pe orbita sa. Rusii au considerat prabusirea URSS drept momentul in care si-au pierdut imperiul si se tem ca "revolutia portocalie" ar putea ramîne in istorie drept momentul in care Rusia si-a pierdut in mod iremediabil imaginea de mare putere. Kievul.naţionale fără să fie identificate riscurile şi ameninţările majore la adresa securităţii energetice a comunităţilor umane şi mai ales fără să fie identificate soluţiile posibil de adoptat în asemenea tip de confruntări. Cotidianul “The Times” de exemplu. din Europa: 35 300 km de reţea cu o capacitate de transport de 29 de miliarde metri cubi de gaz. in lucrarea sa. La doar cîtiva ani de la încheierea războiului rece. dar mai ales pentru apropierea de Occident in care s-a lansat in ultimul an. Ucraina este percepută de elita politică de la Kremlin. În aceste condiţii este posibil să crească potenţialul conflictual în relaţiile internaţionale şi numai încorporarea unor strategii de comunicare adecvate în strategiile de securitate vor putea să atenueze potentialul conflictual. dar nu mai putin amenintator. Este posibil ca în asemenea situaţii panoplia zeului Marte să se îmbogăţească şi să se diversifice cu noi forme de conflict şi de criză ceea ce va impune noi soluţii şi adaptări ale armatelor. rezultatul confruntărilor militare după cum nici pierderile de poziţii strategice în spaţii considerate vitale pentru diferite puteri nu le vor determina pe acestea să recurgă la război pentru a le cîştiga. care au ţinut mult timp prima pagină a principaleleor cotidiene din lume-disputa energetică rusoucraineană-. analistul Zbigniew Brzezinski. ca Ucraina să plătească de aproape cinci ori mai mult gazele pe care le importă. "revolutia portocalie" ucraineană a reprezentat o prima manifestare dintr-o serie de evenimente . tot mai mult. ci si un punct de legatură pentru aproape toată infrastructura acesteia dintre Est si Vest. Astăzi. "The Grand Chessboard" ("Marea tabla de sah) atrăgea atenţia că disputa pentru supremaţie se va muta în Asia Centrală. Extinderea UE şi a Alianţei Nord Atlantice au fost percepute de Moscova drept pierderi majore în ceea ce priveşte spaţiile de interes. Petrolul. par sa confirme faptul că rivalităţile geopolitice sînt astăzi.o nota discordantă. nu numai ca reprezinta nodul de tranzit al gazelor naturale rusesti catre Europa.este tabla de sah pe care se joaca lupta pentru suprematia mondiala". Avantajele şi cîştigurile strategice nu vor mai fi cu necesitate. Nu este văzută ca o problema de apropiere etnica. ca în secolele anterioare. 33 . gazele naturale .. constata acesta. o centralitate care îi conferă un atuu important în disputa cu Moscova. Pe de altă parte trebuie menţionat faptul că această ţară dispune de a doua infrastructură de transport a gazelor. trebuie pedepsit pentru "glorioasa revolutie portocalie". Armele cu care s-a desfăşurat acest război n-au fost cele clasice dar nu se poate spune că intensitatea confruntării a fost una mică sau medie deoarece miza nu a fost mică. “Atacul” lansat de la Kremlin s-a tradus in cererea ultimativă adresată nonşalant. ca mărime . aşa cum aprecia Peter Zeihan un prestigios analist de la Stratfor. devenita celebra. statutul Rusiei in calitate de putere regională riscă sa devină precar. considera Moscova. Rusia isi mentine coerenta strategica si consideră că are o şansă de a-si recăpăta. depasită ca importantă numai de dizolvarea Uniunii Sovietice in decembrie 1991. dacă nu se vor descoperi altenative viabile. In absenta Ucrainei. Disputa din domeniul energetic ce a atins un maxim în primele zile ale noului an a avut în opinia celor mai mulţi analişti o miză politică foarte importantă."Eurasia . legate de controlul şi transportul resurselor energetice spre marii consumatoridar dar şi faptul că aceste rivalităţi nu se vor mai tranşa prin conflicte caracteristice paradigmei claussewitziene. apa şi reursele de hrană vor deveni tot mai rare. indiferent de culoarea sa politică. Ucraina are. desi partea de est a Ucrainei adaposteste cea mai mare comunitate ruseasca din lume ci una geostrategică. deorece acesta urma să devină principalul bazin din care urma ca lumea dezvoltată tehnologic să se aprovizioneze cu energie. Analiştii au apreciat că pentru Moscova. Într-o stare de mare penurie. iar perspectiva dezintegrarii Rusiei poate părăsi tărîmul ridicolului pentru a intra în cel al posibilului. Evenimentele care au avut loc în spaţiul caspic şi caucazian în ultimii ani ca si cele mai recente. Se estimează că 93% din exportul de petrol şi gaze al Rusiei către Occident trece pe teritoriul ucrainean. statutul de superputere.

nu numai cîştigătoare ci şi au afirmat că au tras învătămintele de rigoare. Premierul ucrainean Iuri Ehanurov a declarat de exemplu. mai mult decat in orice alt stat european. ASIA DE SUD-EST) A. iar BBC aprecia că o putere crescindă a Gazprom-ului care poate fi comandată politic de la Kremlin inseamnă o creştere a influenţei geopolitice a Rusiei iar aceasta are deja o bogată experienţă din perioada războiului rece cînd a folosit cu succes această armă asupra blocului comunist Est european. În termenii jocului politic şi al jocului de imagine părţile implicate în dispută s-au declarat. Conflictele armate între fostele republici iugoslave au cunoscut. dacă nu se vor descoperi altenative viabile. Miza geopolitică şi impactul asupra arhitecturii relaţiilor de putere pe continentul european şi nu numai a fost dată de reacţiile geostrategice ale marilor actori consumatori de energie care au fost tot aparent pe fundalul disputei. atât externi. a subliniat seful Guvernului de la Kiev in cadrul unei conferinte de presă. Este rîndul analiştilor politici şi al specialiştilor în geopolitică şi geostrategie să tragă concluziile de rigoare şi să ofere expertiza necesară factorilor de decizie politică pentru ca statele să aibă reacţii potrivite la asemenea tip de confruntări de care lumea începutului de secol XXI nu va duce lipsă. Croaţiei. In absenta resurselor energetice necesare avansarii economiei. 34 . fiecare ăn parte. puterea se bazeaza pe pozitionarea geografica si pe forta economica. că Ucraina a tras invătăminte din criza avută cu Moscova si că de acum inainte isi va reduce "intr-o maniera drastică consumul sau de gaze naturale". apreciază analistulamintit. mai multe faze de evoluţie. odată cu enunţarea declaraţiilor de independenţă ale Sloveniei şi Croaţiei. apa şi reursele de hrană vor deveni tot mai rare. şi ulterior. ORIENTUL MIJLOCIU. Avand in vedere forma mai putin buna in care se afla principalul mecanism aprobat pentru indeplinirea ambitiilor germane . Acelaşi analist de la Stratfor Peter Zeihan. "Concluzia este ca o reala independenta a Ucrainei nu este posibila decat in conditiile unei independente energetice". Este tot mai puţin probabil ca în viitor să fie proiectată a strategie coerentă şi realistă în domeniul securităţii naţionale fără să fie identificate riscurile şi ameninţările majore la adresa securităţii energetice a comunităţilor umane şi mai ales fără să fie identificate soluţiile posibil de adoptat în asemenea tip de confruntări. ilustrează acest aspect cu impactul pe care îl poate avea această dispută asupra Germaniei. “In Germania. cât şi interni. Germania isi va mentine statutul de putere geopolitica lipsita de vigoare de la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial. ca actori principali. În aceste condiţii este posibil să crească potenţialul conflictual în relaţiile internaţionale şi numai încorporarea unor strategii de comunicare adecvate în strategiile de securitate vor putea să atenueze potentialul conflictual. Ea s-a produs însă efectiv. statele vor căuta să controleze de bază şi să impună raţionalizări în utilizare. din punct de vedere cronologic. Într-o stare de mare penurie. Conflictele din fostul spaţiu iugoslav Sfârtecarea violentă şi sângeroasă a Iugoslaviei îşi are rădăcinile într-o multitudine de factori. Petrolul. O primă fază este aceea care a opus. gazele naturale . ale Bosniei-Herţegovina.Uniunea Europeana. armata federală şi forţele armate ale Sloveniei (pentru scurt timp). XII. Această confruntare s-a purtat aparent în logica strategiilor de negogiere economică. a căror acţiune s-a conjugat în perioada 1989-1991. După cum se cunoaşte criza a fost aplanată. şi care au deschis tristul orizont al secesiunii.sublinia în una din esiţiile sale că în acest context gazele naturale reprezinta "arma politica" a Moscovei in cadrul "noului Razboi rece". Este posibil ca în asemenea situaţii panoplia zeului Marte să se îmbogăţească şi să se diversifice cu noi forme de conflict şi de criză ceea ce va impune noi soluţii şi adaptări ale armatelor. EVOLUŢII GEOPOLITICE ÎN SPAŢII DE CRIZE ŞI CONFLICTE ( FOSTUL SPAŢIU IUGOSLAV. Berlinul nu dispune de alte variante pentru a-si atinge interesele. făcute la 25 iunie 1991.

forţelor militare musulmane şi croate opunându-li-se cele ale etnicilor sârbi de pe teritoriul fostelor republici iugoslave. care a durat până la finele anului 1995. proclamarea independenţei Macedoniei a acutizat problemele sârbeşti. a fost urmată de o alta. Ele se vor prelungi. înfrântă pe poziţiile sale) au impus oraşului Sarajevo un foarte lung asediu. în Bosnia-Herţegovina. Reacţia comunităţii internaţionale faţă de conflictul izbucnit între componentele fostului stat iugoslav a fost ezitantă şi contradictorie. cu excepţia provinciei Kossovo. motivat şi pregătit să întindă curse. totodată. la o lună după ce această fostă republică iugoslavă îşi proclamase independenţa. armata federală a cedat rapid. O astfel de rezolvare a conflictului. au procedat la masacre sistematice şi la expulzarea populaţiei civile din locurile de reşedinţă. ceea ce trebuia să fie o adevărată demonstraţie de forţă. s-au opus armat guvernelor nou proclamate şi autorităţilor statale proaspăt înfiinţate. Dar. închiderea conflictului sloven era determinată în mare măsură de dorinţa Serbiei de a deschide un nou front.sârbizarea” armatei iugoslave.singura manifestare demnă de menţionat a fost valul generos de solidaritate şi ajutoare umanitare din partea asociaţiilor de voluntari. Şi. slovenii constituind 90% din populaţia totală. şi anume intervenţia armatei federale în Slovenia pentru a stabiliza situaţia. În acest caz. În luna mai a anului 1992. până în anul 1995. Analizând prima etapă a conflictelor. cu scopul de a teroriza populaţia şi a face ireversibil procesul de purificare etnică astfel început. După luni de zile de apeluri la calm şi la negocieri. ulterior. militarii federali întâmpinând o rezistenţă acerbă. îl constituie intervenţia militară a forţelor NATO asupra Serbiei. expusă total unui corp de armată sloven bine ales.. prin abandonarea Sloveniei. în care minorităţile sârbe din republicile secesioniste. dar guvernele occidentale au rămas neputincioase . etapa cea mai importantă şi totodată cea care a adus o anumită finalitate . decizia de retragere a trupelor fiind făcută unilateral de către Serbia. au recurs la violuri în masă şi la atrocităţi de nereprodus. Lumea a fost cutremurată de oroare. ea s-a dovedit a fi percepută însă ca o forţă de ocupaţie. începută la 24 martie 1999. alternând perioadelor de stagnare. Au construit lagăre de concentrare. Între timp. încheiată în luna mai 1992 odată cu retragerea trupelor federale de pe teritoriul celor două state. se explică prin faptul că această provincie iugoslavă a fost. A urmat 35 . determinând pecetluirea destrămării statului iugoslav. bineînţeles. Conflictele deja în desfăşurare în Bosnia-Herţegovina au continuat însă. organizându-se în trupe paramilitare. constatăm că. cu Croaţia. Zonele locuite de sârbi îşi proclamă autonomia şi.chiar şi parţială în acest conflict regional. unde exista o puternică minoritate sârbă compact dispusă în Slavonia de Est şi Krajna. Confruntărilor militare de pe teritoriul croat li se adaugă cele ce izbucnesc în aprilie 1992. după cum au confirmat schimbările succesive şi repetate impuse de Belgrad liderilor militari. Cu totul altfel stăteau lucrurile în Croaţia. intervenţie ce nu s-a bucurat de consensul ONU şi care s-a încheiat pe 10 iunie acelaşi an. Naţionaliştii sârbi (susţinuţi de rămăşiţele armatei federale.Această etapă. Formându-se ideologic ca şi o armată de eliberare. a fost de fapt un fiasco. cea mai omogenă formaţiune statală din punct de vedere etnic de pe teritoriul fostei Iugoslavii. trupele federale iugoslave încep să se retragă sub presiunea comunităţii internaţionale. aceasta urmând să-şi retragă forţele şi echipamentele de pe teritoriul sloven în termen de 3 luni de zile. minoritatea sârbă a beneficiat de un bun tratament din partea majorităţii slovene. altele de confruntare violentă. în ciuda faptului că acest proces nu era nici liniar. A treia fază a conflictului aduce faţă în faţă armata de eliberare a albanezilor din Kossovo şi armata federală iugoslavă. nici scontat. Retragerea militarilor bosniaci şi macedonieni din armata federală a avut drept consecinţă . independenţa. ONU a impus embargoul asupra importului de arme către statele ex-iugoslave abia în septembrie 1991. cu sprijinul armatei federale. peste care se suprapun intervenţiile forţelor ONU şi NATO în intenţia de a înăbuşi focarele de conflict şi a stabiliza situaţia.

000 de oameni). Federaţia BosniaHerţegovina (croato-musulmană) şi Republica Sârbă (Srpska). alături de cele ale Croaţiei şi a Bosniei-Herţegovina. Profitând de o operaţiune militară eşuată a trupelor musulmane de eliberare a oraşului Sarajevo aflat sub asediu. această pace era totuşi departe. Presa mondială a salutat cu entuziasm evenimentul. SUA a relansat . Armata croată. sprijinită nemijlocit de către Germania. cucerind localitate după localitate şi obligând populaţia sârbă să se refugieze. fiind distruse 98 de posturi de observare şi fiind înregistraţi 3 morţi şi 16 răniţi din rândurile . Substituindu-se ONU. S-a convenit ca Bosnia să rămână un stat unitar. se solicită sprijinul aerian al NATO. sârbii bosniaci au întreprins.până în Caucaz. În urma acestor evenimente. . situaţia militară a favorizat intervenţia politică a SUA. Situaţia a devenit şi mai incendiară o dată cu producerea unui nou atentat atribuit sârbilor bosniaci. cât şi efectivele ONU.concertul marilor puteri” din secolul trecut şi a constituit aşanumitul . pe care în scurt timp.000. desfăşurate pe teritoriul fost iugoslav. Alături de ONU. Violenţele au reînceput în provincia Kossovo în noaptea de 20/21 aprilie 1996. constituit din două entităţi. ajutând-o pe aceasta din urmă să îşi modernizeze forţele militare. o prezenţă modestă în Macedonia şi Albania. în iunie 1995. pe 14 decembrie 1995. Dar. implicând Grecia în conflict. prima cu Croaţia şi a doua cu Serbia. SUA şi-a stabilit iniţial. le-a cucerit. un număr greu de calculat de răniţi şi peste 3. Acest tratat a fost ratificat în mod solemn la Paris. Intervenţia militară a ONU şi NATO au făcut ca războiul să devină şi mai violent. . Bosniei şi Serbiei au fost constrânşi să semneze la baza militară americană Dayton (statul Ohio). Ulterior. impunând un nou val de crime şi de purificare etnică.peacekeeperilor”. în luna martie 1993. a început să-şi întărească poziţiile. dictată de exasperarea unei populaţii supuse ani la rând represiunii sârbe.astfel încât. având o puternică autonomie şi o constituţie proprie. ce păreau să urmeze un traseu prin bazinul Mării Egee. convinşi că Occidentul le este ostil. Armed Daci. într-o piaţă din Sarajevo. Ea a fost determinată în principal de riscul unei extinderi a conflictului înspre Marea Egee. eveniment care ar putea să afecteze NATO.000 de oameni) şi spre Bosnia-Herţegovina (15. un rol important în zona iugoslavă l-a jucat (şi încă îl mai joacă) NATO. Împreună au propus un fel de împărţire a Bosniei care încredinţa sârbilor 49% din teritorii şi lăsa 51% croaţilor bosniaci. IFOR şi SFOR .000 de morţi... A urmat o manifestaţie spontană de protest. Rusia şi Marea Britanie. Geopolitica sud-estului european era pe cale să altereze echilibrele. de data aceasta opunându-i pe croaţi musulmanilor.KFOR. cu Franţa.. când.Grup de contact”. 36 . au dezlănţuit o ofensivă în urma căreia forţele sârbilor bosniaci au fost obligate să se retragă din Sarajevo şi din Bosnia Centrală Aproape întrega populaţie sârbească din regiune şi-a început exodul înspre Serbia (150. Acest episod au determinat Croaţia să intervină în Krajna şi Slavonia Orientală. situaţia în zonă rămânând deosebit de inflamabilă. deoarece mima supremaţia etnică croată. care a determinat NATO să intervină prin bombardamente masive asupra asediatorilor.prin misiunile sale de dezangajare şi menţinere a păcii.în luna noiembrie a aceluiaşi an. cât şi posibilitatea de a stabili raporturi privilegiate. prin mobilizări succesive. considerate drept agresoare în acest conflict. bazinul Mării Negre . A început apoi pătrunderea în Croaţia.000 de refugiaţi. ca pe o reîntoarcere a păcii în Balcani şi ca pe sfârşitul unui conflict care. dar şi de restul statelor occidentale. un student. Ca urmare a insecurităţii. sârbii bosniaci au decis să intensifice operaţiunile militare. trimiţând în regiune forţe de menţinere a păcii. Ofensiva croată a afectat atât dispozitivul. Trupele musulmane. propunere însă inacceptabilă. Germania. numai în Bosnia. prin ajustări succesive. În acest context. De aceea. conducătorii Croaţiei. un atac-fulger în enclavele protejate. ONU autoriza folosirea forţei în impunerea zonei de excludere aeriană din Bosnia-Herţegovina. impunerea de sancţiuni din partea ONU şi UE împotriva Serbiei şi Muntenegrului. pare că a provocat 200. a fost ucis de un sârb. doar Rusia manifestându-şi solidaritatea vis-à-vis de acţiunile acestora şi luând atitudini favorabile lor. un tratat de încetare a ostilităţilor.

Lucru realizat de altfel prin Conferinţa de la San Remo (1920). Pe fondul crizei politice şi sociale. mai întâi din Rusia şi după 1933 din Germania şi Europa Centrală. ei întâlnesc însă tot mai mult opoziţia şi apoi revolta populaţiei arabe. fatimid. abbasid. transferând problema la ONU. Acţiunile politico-diplomatice susţinute ale sionismului. reunite din 1945 în Liga Arabă. Implementarea declaraţiei Balfour în primii ani după război a permis un puternic exod al populaţiei evreieşti înspre Palestina. timp de peste o jumătate de secol. victime căzând atât etnicii sârbi. nu acceptă planul de partajare ONU şi declară război Israelului. teritoriul Israelului se va mări de la 56 % din Palestina la 78 %. În cele din urmă Anglia renunţă la mandatul său. Primul război mondial accelerează lucrurile. în schimb. preşedintele acestei ţări. un nou stat pentru poporul evreu. supuse unui sistem de guvernare prin mandat. Slobodan Miloşevici. revelaţiile legate de holocaust. ea va face parte din teritoriul Islamului. care. Liban – sub mandat francez. iar acţiunile UCK se înmulţesc. După ce făcuse parte din imperiul roman apoi bizantin. împărţirea teritoriului Orientului Mijlociu. principalele state arabe. încă din 1916. după aproape două mii de ani. Încheierea războiului. De acum. după înfrângerea otomanilor. În schimb statul palestinian nu există: autorităţile palestiniene. astfel că. Pe de o parte. pe fondul izbucnirii celui de-al doilea război mondial. Crearea statului Israel în 1948 a reprezentat unul dintre evenimentele care au marcat decisiv sistemul de relaţii internaţionale al epocii postbelice. şi Transiordania. Problema era însă aceea că teritoriul lui Eretz Israel avusese între timp o istorie divergentă faţă de destinul diasporei evreieşti răspândită în întreaga lume. când se trasează. în urma vestitei bătălii de la Yarmuk. David ben Gurion proclamă în Tel Aviv noul stat Israel. destul de artificial. Intervenţia unei forţe de impunere a păcii devine singura soluţie pentru instaurarea liniştii în zonă. În toată această lungă perioadă. În 14 mai 1948. statul egiptean mameluc. Dimensiunea geopolitică poate fi înţeleasă şi printr-o analiză istorică. era condusă efectiv de un guvernator britanic. prin acordul secret Sykes-Picot. odată cu apariţia în Europa a mişcării sioniste iniţiată îndeosebi de Theodor Herzl. în chiar momentul retragerii trupelor britanice şi fără să mai aştepte autorităţile ONU. A început atunci o strategie de război. Palestina. adică sub exercitarea efectivă a puterii de către puterile învingătoare. Palestina este cucerită în 636. În schimb însă. sporesc activismul evreu în Palestina şi lupta împotriva puterii britanice. sau care au urmat acestora: imperiul mongol. Noile state vor fi: Siria. fiind acuzat şi făcut răspunzător de situaţia creată. Balfour. promovată de UCK (Armata de Eliberare din Kossovo) . din 1917 dădea de înţeles liderilor sionişti că după război Anglia ar accepta formarea unui „cămin naţional” evreiesc pe teritoriul Palestinei. au reuşit în cele din urmă să instituie. cât şi albanezii suspectaţi de atitudine nu îndeajuns de antisârbă. Pe de altă parte însă. Conflictele din Orientul Mijlociu Problemele Orientului Mijlociu au r[d[cini istorice. fiind guvernată de diferite entităţi politice din cadrul califatelor umayyad. pentru ca din 1516 să intre în compunerea imperiului otoman. ia amploare şi represiunea sârbă. Acest prim război israelo-arab se va termina în 1949 cu o evidentă victorie a evreilor. prin rezoluţia 181 din 1947 propune împărţirea Palestinei într-un stat evreiesc şi unui arab. „declaraţia” ministrului de externe britanic A. graniţele unor noi state. autorităţile engleze limitează drastic imigraţia evreiască tocmai în momentul de apogeu al politicilor anti-evreieşti naziste.care a lovit fără discernământ. Ierusalimul fiind sub un regim internaţional. Actualmente problema iugoslava este departe de a fi rezolvată B. Abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. în Kossovo intră multe arme. populaţia evreiască din Palestina era nesemnificativă – cuprindea mai degrabă grupuri de savanţi din centrele sfinte ale iudaismului. iar stabilitatea ajunge să fie considerată drept un obiectiv pe termen lung. din 1939. se pune tot mai mult problema soluţionării „problemei evreieşti” prin formarea unui stat care să adune naţiunea iudaică. Deasemenea.După câteva ore au avut loc atentate teroriste împotriva civililor şi militarilor sârbi. Irak – sub mandat britanic. Repede organizaţi. repede recunoscut de SUA şi URSS. împreună cu statele 37 . de către armata arabă a califului Omar. Mai mult chiar. Anglia şi Franţa hotărâseră. deşi un astfel de termen nu mai apăruse până atunci în dreptul internaţional.

de unde luptă împotriva moderaţilor din OEP. Yasser Arafat. Anii care urmează sunt marcaţi de luptele la graniţele cu Israelul şi îndeosebi de numeroasele atentate teroriste făcute de grupările palestiniene. ucigând de exemplu pe nr. Egiptul şi Siria sunt direct implicate. De altfel. însă luptele pentru întâietate fac imposibilă împlinirea dezideratului unui mare stat pan-arab. devine preşedintele Comitetului executiv al OEP. pentru ca din 1988 să fie din nou la Bagdad. ţările arabe vor continua să se considere ca responsabile de problema palestiniană. livrând diferitelor grupări ale rezistenţei arme şi logistică. încă din anii ’70 au fost. toate mişcările palestiniene sunt de stânga. Lupte interne de care Israelul a ştiut întotdeauna să profite. grupările sunt puternic marcate de rivalităţi. grupare marxistă. Schimbarea majoră este însă aceea că poporul palestinian îşi va transfera încrederea dinspre statele arabe înspre grupările de rezistenţă palestiniene. dar Siria va privilegia gruparea Fatah. Acţiunile lor din nordul Iordaniei. la rândul său. Irak. apare şi problema refugiaţilor palestinieni: aproape jumătate din populaţie arabă este nevoită să plece din locurile natale. grupaţi în deceniile următoare în suprapopulate şi insalubre tabere de refugiaţi din ţările arabe vecine. marcată încă de persistenţa războiului rece şi la nivel de ideologii. unde populaţia refugiată palestiniană organizase un adevărat stat în stat. aflat în slujba lui Saddam Hussein (1974-1983). a condus la gravele înfruntări cu armata iordaniană (Amman. În plus. Abu Iyad. în 1991. Irakul. între diferiţii conducători sau mai ales între diferitele state-patron ce stau în spatele lor. pe care fostele aliate Siria şi Irak o resimt accentuat. 1970) şi la expulzarea liderilor rezistenţei palestiniene. îşi are propriile sale scenarii asupra Palestinei. În acelaşi an şeful grupării Fatah. Este un moment cheie al întregii istorii a Orientului Mijlociu: de acum întreg teritoriul palestinian intră într-un regim de zonă ocupată militar – cu toate rigorile ce decurg de aici şi. Până la înfrângerea din 1967. în căutarea unei noi identităţi şi mai ales susţineri financiare după inutilul şi ruinătorul război cu Iranul se va erija tot mai 38 . Siria. în această perioadă. în plus. Până la nimicirea „entităţii sioniste” însă. condus de Ahmed Jibril. Este epoca de aur a ideologiilor socialist-arabe: nasseriştii şi ba’thiştii cuceresc puterea în Egipt. slăbind şi mai mult fragila înţelegere inter-arabă. sub Kassem şi apoi fraţii Aref. Rolul URSS este puternic. Mai întâi. Cu tot dezideratul lor comun – înfrângerea Israelului sau cel puţin subminarea puterii sale. de cele mai multe ori. formează Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei. Aceasta va fi de altfel situaţia până în zilele noastre: grupările şi acţiunile palestiniene vor împlini. 2 al Fatah. Tunis. naţionalişti iar apoi islamişti. ele coordonând acţiunile de luptă şi insurecţie anti-israeliană. devenit erou al lumii arabe după eşecul alianţei anglo-israelo-franceze de a recupera Suezul şi de a alunga pe Rais. Liderul este acum neîndoielnic Nasser. inclusiv a conducerii OEP în Liban. Războiul de şase zile va prăbuşi însă orgoliile arabe: Israelul ocupă nu doar Gaza şi Cisiordania ci şi Ierusalimul de Est şi mai ales chiar teritorii arabe: Sinaiul şi înălţimile Golan. Din 1990. Este ştiut că cei mai mari duşmani ai lui Arafat. Războiul din Golf schimbă din nou datele problemei. ca şi informaţii şi personal specializat în instruirea de gherilă. apoi prezent şi în Liban şi Libia. mai mult chiar decât israelienii. teritoriul palestinian rămas este trecut sub o dublă administrare: făşia Gaza de către Egipt iar Cisiordania şi Ierusalimul de Est de către Transiordania care devine de acum Regatul Haşemit al Iordaniei. condusă de Georges Habache şi Nayeh Hawatmeh şi a Frontului Democrat de Eliberare a Palestinei. Irakul. şi pe care uneori a şi reuşit să le provoace. şi nu doar prin sentimentala dorinţă de a arunca pe evrei „în mare”. ambele puternic susţinute de Siria. care decid în iulie 1967 să continue singure ostilităţile împotriva Israelului printr-o de gherilă dublată de „un război al poporului de lungă durată”. căderea regimurilor comuniste şi în special prăbuşirea economică a URSS va duce la o accentuată limitare a rolului acesteia în Orientul Mijlociu. Alger.arabe continuă să nu accepte partajarea ONU. ei vor fi principalul creuzet de unde se vor recruta viitorii militanţi. deci implicit nu recunosc nici legalitatea Israelului. în timp ce regele Hussein al Iordaniei vrea ca el să fie recunoscut ca suveran al tuturor palestinienilor. politicile statelor care vor sta în spatele lor – de aici şi caleidoscopul nesfârşit şi aproape imposibil de înţeles al poziţiilor diverse şi deseori antitetice ale opţiunilor palestiniene. Sunt anii deturnărilor de avioane şi a luării de ostateci operă în special a Frontului Popular de Eliberare a Palestinei. apoi a lui Hafez al-Assad (1983-1987). În 1964 Liga Arabă – adică Nasser. grupările palestiniene rivale. îndeosebi violenta grupare teroristă a lui Abu Nidal.

din secolul 6 î. Iranul refuză totuşi să-şi sacrifice caracterul teocratic şi fundamentele islamice.. şi în special pe lângă guvernul israelian. Totuşi. teritoriul persan: „balanţa între ideologie şi pragmatism în deciziile practice ale politicii externe iraniene a fost una dintre cele mai persistente.mult în susţinător al cauzei palestiniene. tipică de alminteri spaţiului islamic. George Bush afirmând imediat după victoria operaţiunii „Furtună în deşert” că o „pace globală trebuie să fie bazată pe rezoluţiile 242 şi 338 ale Consiliului de Securitate şi pe principiul teritorii contra pace” Războiul din Golf distrusese încă o dată fragilul echilibru ce părea a se instaura prin Conferinţa Ligii Arabe de la Casablanca din mai 1989. de când s-a format statul iranian. vestita diplomaţie a regelui Hussein trebuia să ţină seama şi de faptul că după alegerile din decembrie 1989 reprezentarea politică a Frăţiei musulmane a ajuns majoritară .A. După acest eveniment. în perioada imediat următoare acordului de la Washington din 1993. care nu putea fi neglijată. stabilirea unor politici de echilibru regionale prin care să fie anulată o destabilizare a poziţiei iraniene. americane. ea ar fi stabilizat situaţia în regat. 8. promotorul unor politici islamiste în lumea arabo-musulmană. O parte din conducerea Mişcării de Rezistenţă Islamice se află în Amman şi ea este încă adepta unei lupte violente împotriva Israelului. o alternativă care ar păstra încă demnitatea arabă şi resursele pentru o presiune eficientă asupra Israelului. tendinţa pragmatică va căpăta o tot mai mare pondere în acţiunile Teheranului. care consideră că teoriile şi acţiunile lui Khomeyni trebuie desemnate mai degrabă sub termenul de „populism”: „Teza centrală a 39 . pare a fi una dintre grilele în care poate fi citită istoria diverselor entităţi statale care s-au succedat în ceea ce putem numi. în 26 octombrie 1994.ea era semnul unei evidente atitudini islamiste a populaţiei. sporesc presiunile pe lângă O. pentru a ajunge la o soluţie care să satisfacă ambele părţi. la Alger în 1988. limitarea influenţei sovietice şi. atât securitar cât şi economic. pe de o parte.P. pe fondul permanentelor compromisuri ale Autorităţii Palestiniene – e tot atât de adevărat însă că politica Siriei nu a uşurat cu nimic eforturile lui Arafat.E. iar apoi pe faptul că „Iranul se vrea liderul mondial al revoluţiei islamice. Abrahamian. Iranul devine. când membrii săi ajunseseră la un acord comun în problema palestiniană şi în acceptarea planului de pace formulat de O. intrinseci şi dificile caracteristici în întreaga istorie iraniană.E. Crearea unui stat în teritorii ar fi rezolvat şi angoasa provocată încă din anii ’70 de faptul că jumătate din populaţia iordaniană este formată din palestinieni. François Thual aprecia că politica externă şi în general strategiile geopolitice ale Republicii islamice se bazează pe o „dublă articulare”: mai întâi pe „un empirism precaut… al cărui prim obiectiv rămâne securitatea internă şi externă a ţării şi stabilitatea frontierelor”. în defavoarea imperativelor ideologice. concurând cu rivalul său.e. pe măsura deteriorării şi blocării acordurilor de autonomie. geopolitica iraniană s-a desfăşurat într-o dublă direcţie. Intransigenţa siriană va constitui mai apoi. destul de aproximativ.n.U. totodată. Pe de altă parte însă. de acum compromis şi parţial izolat datorită poziţiei pro-Saddam. Siria.P. şi prin susţinerea violenţelor anti-israeliene oferă pretext Israelului să întârzie acceptarea proclamării unui stat palestinian. Iranul continuă să-şi păstreze aceleaşi deziderate geopolitice etatiste clasice: o poziţie dominantă în Golf. Reprezentativă pentru prima tendinţă este analiza lui E. Iordania îşi va normaliza relaţia cu Israelul prin încheierea unui acord de pace. şi în parte puterile europene şi Rusia. Geopolitica ideologico-pragmatică a Republicii Islamice Iran Iranul a reprezentat. până la Revoluţia Islamică. De aceea Arafat va deveni un susţinător al lui Saddam. pe care încearcă să le apere printr-o politică de înarmare nucleară. S. de acum. După 1989. Totuşi. opţiune care. în numele unui <<pan-shī’ism>> care are ca obiectiv nu numai coordonarea comunităţilor shī’ite ci de a restaura Islamul shī’it în sânul lumii musulmane în perspectiva unei islamizări generale a lumii” Această dublă dimensiune ideologico-pragmatică. bazat pe respectarea rezoluţiilor 242 şi 338 şi recunoaşterea dreptului palestinienilor la autodeterminare şi la un stat propriu. după înfrângerea Irakului din 1991 se va dovedi dezastruoasă. până în zilele noastre”. Astfel.. care să impună guvernări care să se revendice de la principiile islamice. a avut şi vocaţia unui lider regional. unul dintre pilonii strategiei americane de limitare a influenţei sovietice în Orientul Mijlociu dar.

Pentru a inlatura orice potentiala piedica economica. mai înainte de toate. in raport cu marile puteri. Dimpotrivă. <<populism>> conotează încercări făcute de naţiuni-state de a intra în această lume” Analiza detaliată a politicii externe a Iranului este apreciată de Mohammad Reza Djalili. în raport cu celelalte elemente. este vizibil mai important. în interiorul ca şi în exteriorul ţării (…) Republica islamică se afirmă. dupa moartea lui Mao Zedong. în prezent Africa a dezvoltat un întreg comerţ. a converti din nou Islamul la shī’ism însemna a restaura Islamul veritabil şi a-l readuce în această dinamică de puritate originară şi de forţă revoluţionară. Donald Rumsfeld. eticheta de <<fundamentalism>> implică inflexibilitate religioasă. raportul mentioneaza adoptarea unei strategii denumite “String 40 . în vederea unei islamizări generale a lumii”. si solicitat de directorul Biroului de Strategii. La antipod.. Lumea islamică este în fierbere şi expansiune. ideile şi mişcarea sa. structurată şi legitimată de o ideologie militantă.acestei cărţi este că <<populism>> e un termen mai apt pentru a descrie pe Khomeyni. Teheranul s-a bazat mai degrabă pe pan-shī’ism decât pan-iranism printr-o activare a comunităţilor shī’ite duodecimane din lumea musulmană. combativă (…) Potrivit discursului oficial al guvernului islamic. Islamul fiind considerat ca mijlocul şi scopul. Globalizarea este percepută ca un proces ce distruge tradiţia culturilor persano-arabe şi islamice. cu proteste politice împotriva ordinii existente şi cu soluţii socio-economice ce alimentează opoziţia meselor faţă de status quo. contestatoare a întregii ordini sociale şi politice. dar o ideocraţie diferită de vreme ce ea se consideră de esenţă divină”. Ca urmare. deoarece acest termen este asociat cu adaptabilitate ideologică şi flexibilitate intelectuală. Intocmit de Booz Allen Hamilton. firma americana de consulting pe probleme de tehnologie si management strategic in domeniul apararii. bazat pe turism. reformele initiate in China. acţiune văzute ca prima fază a unui proces universal: „într-adevăr. este condiţionată deopotrivă de constrângerile geostrategice. conjunctura internaţională şi de asemenea de ideologia afişată de puterea în funcţie… Ceea ce distinge totuşi această ţară de majoritatea celorlalte este că în Republica islamică rolul ideologiei. din subordinea Secretarului Apararii. evoluţia situaţiei interne. stimulată. au condus la o crestere economica rapida si la implementarea tehnologiei avansate in toate domeniile. au aparut extrase dintr-un raport secret ce atrage atentia asupra intentiei liderilor chinezi de a dezvolta forte militare si de a infiinta baze navale de-a lungul liniilor maritime dintre Orientul Mijlociu si Marea Chinei de Sud. datorate îndeosebi dublei sale singularităţi în Orientul Mijlociu. la fel ca oricare altă politică externă. era clar ca accesul la resursele energetice. chiar conservatorism social şi centralitatea principiilor scripturaldoctrinare. ca o ideocraţie. puritate intelectuală. politica externă a regimului islamic nu este elaborată. Într-adevăr. C. Dacă noi am colonizat Africa cu mărgele din sticlă şi obiecte din alamă. în ceea ce priveşte politica sa de internaţionalizare a revoluţiei islamice. in publicatia The Washington Times. Pentru liderii comunisti. În realitate. orice islamist viseză să obţină venituri din ce în ce mai mari din exploatarea „occidentalilor”. regimul de la Beijing a pus in practica un program care sa asigure tarii influenta geopolitica si repozitionare geoeconomica. atuurile efective ale Republicii islamice în obţinerea unei fidelităţi musulmane generale faţă de modelul său erau destul de puţine şi de fragile. pornind de la o ideologie de afirmare şi de gestiune. şi care oferă occidentalilor „mărgele din sticlă” pe post de suveniruri!Aceasta este lumea pe care am creat-o şi care nu s-a adaptat valorilor democratice occidentale. îndeosebi în perioada Khomeyni.Evoluţii geopolitice în Asia de Sud-Est Incepand cu 1978. ci ea este inspirată. aşa cum se întâmplă în general. astfel: „Politica externă a Republicii islamice a Iranului. regimul îşi extrage din învăţăturile Islamului toate regulile fundamentale ale conduitei sale…. Recent. <<Fundamentalism>> implică respingerea lumii moderne. punctul de plecare şi finalitatea oricărei politici. tradiţionalism politic.. tehnologice si financiare mondiale reprezenta singura modalitate de a asigura succesul Chinei in viitor.

i-au permis Chinei accesul la resursele energetice din Asia Centrala si Orientul Mijlociu. foarte aproape de Golful Persic. • in Burma (Myanmar. Potrivit analistilor. care ar permite navelor sa evite Stramtoarea Malacca. in Portul Gwadar.of Perls“ (Sirag de perle). • in Marea Chinei de Sud. ale caror schimburi comerciale si energetice depind de transporturile maritime. Inca de la inceputul anilor ’90. facea publica hotararea Chinei de a deveni o putere dominanta. prin care China urmareste “construirea de baze navale si stabilirea de legaturi strategice ce sugereaza o dubla destinatie – atat defensiva. Indonezia. presedintele tarii din acea perioada. insula considerata a fi in ape internationale si disputata. conform recentului raport inaintat Secretarului american al Apararii: • in Pakistan. • in Thailanda. • pe insulele din Golful Bengal. In prezent. un rol important l-a avut stabilirea de relatii politico-economice cu tarile fostei Uniuni Sovietice. Japonia si Vietnam) la retinere.000 de nave. de Filipine. precum si stabilirea unor aliante de tipul “Pactului de la Shanhai”. Cambodgia sustine China in construirea unei cai ferate din sudul tarii. se dezvolta facilitati militare. pentru a impiedica o potentiala blocare a accesului ei la resursele energetice. inclusiv prin conducte petroliere de tipul celor din Kazakhstan sau Iran. in eventualitatea unui conflict cu Taiwanul”. cat si edificarea unor capacitati defensive. Taiwan si Filipine. au fost construite baze navale. In afara acestui scop geopolitic. se afla deja in constructie o baza navala unde sunt amplasate instalatii de monitorizare a navelor ce trec prin Stramtoarea Hormuz. impunerea suprematiei in Marea Chinei de Sud si in alte ape adiacente ar ajuta China sa isi satisfaca in viitor cerintele energetice. O importanta aparte se acorda dezvoltarii unor forte militare capabile sa proiecteze puterea aeriana si navala dinspre tarm spre insula Hainan. strans legat de interesele sale strategice si de securitate. de tipul minelor marine si rachetelor sol-nava. China livreaza armament si sprijina pregatirea militara a trupelor. care contravin legilor internationale. in timp ce prin Canalul Panama trec anual doar 4. dupa reprimarea revoltei studentilor din Piata Tiananmen. avansata in 1990 de generalul Liu Huaqing. imediat dupa 1991. avand astfel un mijloc de a exercita presiune asupra Japoniei. Proiectul acestui canal prevede acordarea de facilitati Chinei. Toate acestea starnesc ingrijorarea oficialilor de la Pentagon. Dobandirea suprematiei militare este un alt obiectiv al Republicii China. Daca in urma cu zece ani. China trebuie sa controleze intreaga regiune dintre Japonia. protejanduse astfel de actiunile ostile de tipul “neointerventionismului si neocolonialismului economic”. Relatiile stranse pe care le are cu regimul militar de la Rangoon au facut din statul Burma un adevarat “satelit” al Chinei in Stramtoarea Malacca. fosta Birmania). in prezent. Acest mod de a controla activitatea din Marea Chinei de Sud ar corespunde cu doctrina geostrategica “Prima insula din lantul de aparare”. Coreii de Sud si a altor state din regiune. activitatile sunt concentrate pe protejarea sau interzicerea tranzitului tancurilor petroliere. La randul ei. care considera ca. Astfel. in apropiere de Chittagong. acum ele mentioneaza fapte. Jiang Zemin. care ar spori infuenta acesteia in regiune. in egala masura. pentru a-si asigura securitatea. intrucat “urmareste atat dezvoltarea unor forte navale care sa asigure controlul liniilor maritime. China poate reprezenta o amenintare. au fost instalate sisteme de culegere a informatiilor. manifestandu-si insa ingrijorarea cu privire la posibilele pretentii teritoriale sau interdictii de circulatie in Marea Chinei de Sud. se estimeaza ca in Marea Chinei de Sud se desfasoara peste 50% din comertul mondial. Extinderea si consolidarea legaturilor cu Rusia si cu tarile din vecinatate. In urma acestei actiuni. • in Cambodgia. conform careia. • in Bangladesh. in cazul in care ar controla aceasta zona. aproximativ 41. In privinta atingerii acestui obiectiv. a unei insule dintr-un arhipelag aflat in sudul Marii Chinei de Sud. China ar putea decide asupra dreptului de tranzit. cat si ofensiva” – pentru protejarea intereselor sale energetice si sprijinirea obiectivelor de securitate. China participa cu 20 de miliarde de dolari la construirea unui canal in zona Kra Isthmus. in 1995. prin controlul militar al navelor petroliere. Tendinta Chinei de a-si exercita suprematia militara si economica in zona nu este noua. Un prim pas in acest sens l-a reprezentat ocuparea prin forta.000 de nave tranzitand anual apele acesteia. serviciile de informatii ale SUA atrageau atentia asupra planurilor si intentiilor Chinei. 41 . pana la mare. Statele Unite au indemnat tarile din regiune (Filipine. conform intelegerilor semnate in noiembrie 2003.

aceasta reflectă apariţia reţelelor şi sistemelor de interacţiune şi de schimb interregionale. „acţiune la distanţă” şi „comprimare spaţio-temporală”. Toate acestea. generând fluxuri şi reţele transcontinentale sau interregionale de activitate. Se apreciază că. care sunt cunoscute de fapt ca dimensiuni „spaţio-temporale” ale globalizării. in conditiile in care cererile energetice. politice şi economice peste graniţe. trebuie făcută distincţia între angrenarea sistemelor naţionale şi sociale în procesele globale mai extinse şi orice noţiune de integrare globală. velocitate şi impact. Procesul în sine. Această definire contribuie. face obiectul medierii. globalizarea poate fi localizată într-un continuum. intensitate. interacţiune şi exercitare a puterii. intensităţii. a modelelor de acţiune şi a fluxurilor care trec peste societăţile şi statele constituante ale ordinii globale clasice. in special la petrol. ci regularizate. de state sau societăţi. globalizarea poate fi deosebită de evoluţiile sociale mai restrânse. „regionalizare” şi „internaţionalizare”. 42 . velocităţii şi impactului lor. Totodată. depinzând de modul în care statele şi societăţile se adaptează la forţele globale. fără a reflecta o logică lineară simplă a dezvoltării şi nici nu prefigurează o societate sau o comunitate mondială. Fără referire la asemenea conexiuni spaţiale în expansiune nu poate exista nici o formulare clară sau coerentă a acestui termen. în literatura actuală există puţine date referitoare la încercări de a specifica ce este „global” în globalizare. in 2025. la 120 de milioane de barili. Din modul în care a fost definită mai sus.Liderii de la Beijing considera accesul la resursele petroliere si de gaze naturale ca fiind vital pentru cresterea economica si se tem ca blocarea acestuia ar putea cauza instabilitate si chiar colapsul natiunii. Globalizarea nu este văzută în opoziţie cu procesele mai limitate din punct de vedere spaţial fiind într-o relaţie complexă şi dinamică cu acestea. în timp ce. in 2004. la depăşirea incapacităţii abordărilor existente de a diferenţia globalizarea de procesele mai pronunţat delimitate spaţial. în opinia unor specialişti. Ea poate fi cel mai bine percepută ca un proces sau un set de procese. alături de local. Globalizarea face ca. Consecinţele structurale ale globalizării pot fi vizibile atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. toate conexiunile care transced graniţele să nu fie ocazionale sau întâmplătoare. fluxurilor şi interacţiunilor dintre grupările funcţionale sau geografice. În această privinţă. contestării şi rezistenţei guvernelor. ceea ce putem numi „localizare”. printre acestea fiind menţionate cele referitoare la „interdependenţă acceleratoare”. o întindere a activităţilor sociale. Naţionalizarea reprezintă procesul prin care relaţiile şi tranzacţiile sociale se dezvoltă în cadrul unor graniţe teritoriale stabilite. GLOBALIZARE SAU REGIONALIZARE: POSIBILE TENDINŢE GEOPOLITICE MAJORE ÎN SECOLUL XXI În pofida unei proliferări a definiţiilor în dezbaterea contemporană. Din această perspectivă globalizarea este definită ca un proces (sau un set de procese) care întruchipează o transformarea în organizarea spaţială a relaţiilor şi tranzacţiilor sociale analizate în termenii extensiunii. astfel încât evenimentele. specialiştii apreciază că globalizarea implică. naţional şi regional sau se poate referi la procese spaţio-temporale de schimbare care susţin o transformare în organizarea treburilor omeneşti prin legarea şi extinderea activităţii umane peste regiuni şi continente. Regionalizarea sugerează o concentrare a tranzacţiilor. în primul rând. În schimb. de la 75 de milioane de barili pe zi. În consecinţă. deciziile şi activităţile dintr-o regiune a lumii are semnificaţii pentru indivizi şi comunităţi din regiuni îndepărtate ale globului. o definiţie satisfăcătoare a globalizării trebuie să surprindă toate elementele referitoare la: extensiune. internaţionalizarea se poate referi la interconectarea sau intercaţiunea dintre două sau mai multe state-naţiune indiferent de localizarea lor geografică. Localizarea se referă doar la consolidarea fluxurilor şi reţelelor într-un anumit loc. „naţionalizare”. XIII. vor creste semnificativ in ultimii 20 de ani. agenţiilor şi oamenilor. administrării. astfel încât să reprezinte o intensificare detectabilă sau o magnitudine crescătoare a interconectării.

Pe lângă dimensiunile spaţio-temporale care schiţează conturul larg al globalizării. În acest context. acţiunile şi non-acţiunile agenţilor economici. este asociată în principiu cu o structură globală.Statele şi societăţile pot prezenta grade diferite de sensibilitate sau vulnerabilitate la procese globale. astfel încât ajustarea structurală internă să varieze în grad şi durabilitate. În acest context globalizarea poate fi înţeleasă ca un set de procese de structurare şi stratificare. Puţine arii ale vieţii sociale scapă de influenţa procesului globalizării care este cel mai bine percepută ca un fenomen social diferenţiat sau cu mai multe faţete. puterea devine un atribut esenţial şi fundamental într-un sistem global din ce în ce mai interconectat. financiar-bancare etc. de vreme ce globalizarea este profund inegală. extinderea relaţiilor de putere înseamnă că locurile şi exerciţiul puterii devin tot mai distante faţă de subiecţii sau locurile care suportă consecinţele. Astfel. noi învingători şi învinşi. În această privinţă. fiind legată de scara în expansiune a reţelelor şi circuitelor de putere. afirmă unii. Aceasta nu reflectă o logică lineară simplă a dezvoltării şi nici nu prefigurează o societate sau o comunitate mondială. este un produs atât al acţiunilor individuale cât şi al interacţiunilor cumulative dintre nenumărate agenţii şi instituţii de pe glob. instituţionalizare.. există şi trăsături care conturează profilul organizaţional specific alcătuit din: infrastructuri. Pe de altă parte. există şi dimensiuni care conturează profilul organizaţional specific. instituţionalizarea reţelelor globale şi exercitarea puterii. instituţii internaţionale. „naţional” sau chiar „continental” este reconfigurat astfel încât să nu mai coincidă în mod necesar cu limitele legale şi teritoriale stabilite. 43 . Exercitarea puterii prin deciziile.De fapt. Se apreciază că aceasta reflectă apariţia reţelelor şi sistemelor de interacţiune şi de schimb interregionale. De vreme ce activităţile economice. de facilitare şi constrângere. Structura este puternic stratificată. în evoluţie. Anvergura spaţială şi densitatea interconectării globale şi transnaţionale împletesc reţele de relaţii între comunităţi. globalizarea implică structurarea şi restructurarea relaţiilor de putere la distanţă. În condiţiile globalizării. stratificarea globală şi modurile dominante de interacţiune globală. Barry Buzan şi Robert Jervies consideră procesul globalizării similar unui proces de „structurare” prin aceea că. sociale şi politice se întind din ce în ce mai mult pe glob. Întretăind frontierele politice globalizarea este asociată atât cu deteritorializarea cât şi cu reteritorializarea spaţiului socio-economic şi politic. concretizate în infrastructura globalizării. aceasta generează o serie de presiuni în direcţia reteritorializării activităţii socio-economice sub forma unor mecanisme de guvernare regionale şi supranaţionale. care constituie ordinea globală. trebuie făcută distincţia între angrenarea sistemelor naţionale şi sociale în procese globale mai extinse şi orice noţiune de integrare globală. Aceasta reflectă atât inegalităţile existente şi generează noi procese de includere şi excludere. pe măsură ce globalizarea se intensifică. Astfel. instituţiilor politice. de pe un continent pot avea consecinţe semnificative pentru naţiunile şi comunităţile de pe alte continente. acestea nu mai rămân într-un sens semnificativ organizate conform unui principiu teritorial. statelor şi forţelor sociale. Ca urmare. Pe lângă dimensiunile spaţio-temporale care schiţează conturul larg al globalizării. În această privinţă. în opinia unor specialişti. poate fi cel mai bine percepută ca un proces sau un set de procese decât ca o stare singulară. politic şi social „local”. globalizarea. state. organizaţii neguvernamentale şi corporaţii multinaţionale. Globalizarea. Nu poate fi concepută ca o condiţie singulară ci se referă îndeosebi la interconectarea globală din cadrul tuturor domeniilor cheie ale activităţii sociale. spaţiul economic. globalizarea poate fi văzută ca un proces ateritorial întrucât cuprinde deteritorializarea şi reteritorializarea complexă a puterii politice şi economice. dinamică. Aceste reţele care se întrepătrund definesc o structură evolutivă care impune constrângeri şi în acelaşi timp conferă putere comunităţilor.

Dacă la sfîrşitul deceniului şapte numărul "comunităţilor rezidenţiale cu perimetre apărate.stratificare şi moduri de acţiune. statele. bunăstare şi alte servicii care tin de civilizaţia secolului XXI Astfel unii analişti cred că statul nu mai poate reacţiona eficient la unele "agresiuni" venite din exterior. convergenţă şi universalism. putem distinge între tipurile dominante de acţiune. Firmele financiare japoneze au cucerit Hawaii în 1980 în modalităţi de control pe care militariştii de la jumătatea secolului trecut nici nu puteau să viseze. şi subiecţi fără suveranitate.PRINCIPALUL ACTOR AL MEDIULUI INTERNAŢIONAL DIN SECOLUL XXI În funcţie de poziţia şi rolul pe care actorii o au în structura relaţiilor internaţionale. Actorii pot fi subiecţi înzestraţi cu suveranitate de stat. acestora li s-a îngustat mult sfera de acţiune ca actori principali ai sistemului relaţiilor internaţionale Schimbările de esenţă care s-au produs în societatea postindustrială au făcut ca statul să nu mai fie singurul actor care să furnizeze cetăţeanului securitate. naţionale. construite de corporaţii" era de de o mie. Fiecăre din aceasta dă naştere la un tip aparte de actor în mediul internaţional Timothy Luke şi Volker Ritterger cred că atributul suveranităţii este mai edificator în a identifica trăsăturile esenţiale ale actorilor în noul mediu internaţional. În acţiunea geopolitică până la sfârşitul secolului al XIX-lea.Stratificarea are o dimensiune socială şi una spaţială. indiferent de mărimea lor. mult mai liberi în mişcările lor în sistemul relaţiilor internaţionale.Infrastructurile. în ceea ce priveşte statele. Interdependenţele care s-au creat în lumea postindustrială. au fost principalii actori care în istoria relaţiilor internaţionale şi-au disputat sau armonizat interesele într-un spaţiu sau altul. adică a unui proces de stratificare globală. iar modelele adoptate în diverse forme istorice ale globalizării s-au remarcat prin dimensiuni distincte. imperiale sau coercitive. pot fi fizice. conflictuale şi instrumentele primare ale puterii. integrare. Din această perspectivă el distinge cinci astfel de reţele: locale. Competitorii statelor în relaţiile internaţionale tind să li se substituie tot mai mult şi în ceea ce priveşte un atribut ce era exclusiv al statelor-suveranitatea asupra spaţiului. rachetelor balistice. la mijlocul anilor ’80 acestea au ajuns la peste 80 de mii Acestea au locuri de promenadă cu reguli proprii şi forţe de securitate deosebite de cele 44 . competitive. STATUL.Pe când conceptul de interdependenţă presupune relaţii simetrice de putere între actorii sociali şi politici. transnaţionale. conceptul de globalizare lasă deschisă posibilitatea ierarhiei şi disparităţii. Toyota şi Tomitomo controlează arii intinse din spaţiul comercial si al vieţii de familie din SUA. de reglementare/legale sau simbolice şi au rolul de a facilita sau constrânge extensiunea sau intensitatea conectării globale în orice domeniu.În ceea ce priveşte modurile de acţiune. internaţionale. Condiţiile infrastructurale facilitează şi instituţionalizarea reţelelor prin regularizarea modelelor de interacţiune şi reproducerea ulterioară a acestora în timp şi spaţiu. într-o situaţie geopolitică pot fi întîlnite mai multe categorii de actor Michael Mann defineşte actorul după tipul de reţea socio-spaţială al interacţiunii umane. Robert D. Companiile transnaţionale Sony. diminuarea capacităţii de adaptare la provocările secolului al XX-lea au determinat pe unii analişti să considere că. Aceştia se întreabă uneori: "Care naţiune poate să-şi apere frontierele împotriva bolilor. ale căror acţiuni sunt limitate de rigorile suveranităţii. XIV. traficului de droguri sau transmiterii de imagini subversive? Care naţiune poate să-şi protejeze aerul şi apa împotriva ploii acide purtate peste Canada sau împotriva norului radioactiv care înaintează spre vest dinspre Cernobîl? Care naţiune poate să-şi protejeze moneda împotriva speculaţiilor păgubitoare de pe pieţele monetare ale lumii ?" Soluţia o văd în acordarea a cît mai multe din atributele fundamentale ale statului actorilor nonstatali. Aceste trăsături ale procesului de globalizare contribuie în mod concret la clarificarea caracterului acestuia şi la înlăturarea confuziei care tinde adesea să se creeze în interacţiunea bazată pe concepte precum interdependenţă. Kaplan arăta că numărul actorilor nonclasici care şi-au impus propriile reguli în aşa zise spaţii private a crescut vertiginos. şi globale.

secarea apei. în categoria statelor prăbuşite Intersant este faptul ca pe această listă apar state care.publice aflate sub controlul statului. este exclusiv teritorial şi defineşte cetăţenia. Această situaţie a fost facilitată de creşterea fără precedent a cyber-space-ului dar şi de unele evoluţii inacceptabile. Aceste ţări se încadrează în ceea ce unii analişti numesc "state criminale". 45 . In totalul schimburilor economice internaţionale statul deţine 83% şi doar restul revenind celorlalţi actori. în grade diferite. cluburi şi spaţii comerciale. politia s-a transformat în bande de jefuitori iar unităţile militare actionează pentru a impune afacerile propriilor comandanţi. Deşi au crescut numarul înţelegerilor dintre state pentru a acţiona concertat în protejarea mediului înconjurător unii specialişti apreciază că se face puţin în acest sens. „Studiile ambientale aplicate. Actorii nonstatali nu au avut mijloacele şi instrumentele legitime de a interveni. Resursele multor ţări din Lumea a Treia sint insuficiente pentru întreţinerea unui aparat de stat modern. suprasaturate de jargon tehnic” stau abandonate pe birourile experţilor în afaceri externe. Disputa cea mai aprinsă este legată de răspunsul care se dă la întrebarea: este statul într-adevăr în declin? Răspunsurile nu sînt nici simple şi nici uşor de dat. poluarea aerului şi probabil. în sensul clasic al analizei sistemului internaţional sint actori importanti . In Gongo de exemplu . Statul in raport cu ceilalţi actori are cîteva atribute esenţiale. Aceste fenomene au determinat analiştii şi specialiştii relaţiilor internaţionale să se aplece cu maximă atenţie asupra scimbărilor care au loc astăzi în ceea ce priveşte locul şi rolul actorilor în mediul internaţional. Pîrghiile de administrare a puterii politice au fost "privatizate" de grupuri rivale. au încetat practic să mai existe. "state prăbuşite" „rogue statea”. Marea masă a populaţiei este prea săracă pentru a putea plăti impozitele necesare întreţinerii aparatului de administrare a puterii politice şi economice. Un grup important de analisti consideră că statul va continua să fie actorul cel mai important al sistemului internaţional contemporan Paul Hirst consideră că rolul statului va creşte in mediul internaţional contemporan chiar dacă actorii nonstatali vor continua să sporească. este o sursă fundamentală de responsabilitate pentru un anumit teritoriu. afirmă Robert D.urmări care vor conduce la migraţii masive iar mai apoi la conflictede grup. despădurirea şi eroziunea solului. Kaplan. suburbii diferite de străzile publice.cum ar fi Brazilia. iar cei bogaţi se sustrag prin intermediul corupţiei care este politică de stat. creşterea nivelului apei mărilor în regiuni critice şi suprapopulate ca delta Nilului şi Bangladesh. Spaţiul lor de suveranitate a devenit o sursă de ameninţări la adresa stabilităţii internaţionale datorită anarhiei politice şi a incapacităţii veunui actor intern de a controla situaţia şi a se putea impune în relatiile cu alte state. Un alt cercetător Michael Zurn arată că şi in cîmpul relaţiilor internaţionale statul continuă să fie actorul dominant. Impactul politic şi strategic al populaţiilor dezlănţuite. În ceea ce priveşte furnizarea de securitate la nivel local şi regional este actorul dominant indiscutabil chiar dacă în ultimul timp a crescut şi rolul NATO în acest sens. statele detin monopolul asupra mijloacelor de violenţă numai în interiorul propriilor graniţe. Statul este cel care în ultimii ani şi-a asumat responsabilitatea protejării mediului şi eliminarea ameninţărilor de ordin ecologic Catastrofele produse de tsunami în decembrie 2004 în Asia de Sud-Est şi de uraganul Katrina în august 2005 au arătat că neintervenţia promptă a statului a avut consecinţe nefaste. se incadrau. Alte state datorită încapacităţii de a administra putera şi a controla spaţiul de suveranitate au devenit pure ficţiuni pe harta politică a lumii. FMI poate acţiona nu doar pentru că guvernele îşi doresc cu disperare să obţină un împrumut.dar au o legitimitate redusă Ele se reprezintă pe sine şi pe proprii membrii. Astfel. China . Statele continuă să rămînă principalul loc de identificare şi solidaritate pentru majoritatea cetăţenilor lor. ONG-urile şi alti actori nonstatali pot să critice organismeţe supranaţionale şi să atragă atenţia asupra anumitor subiecte . Pakistan sau chiar Federaţia Rusă. „E timpul să înţelegem mediul înconjurător drept ceea ce este el de fapt: chestiunea de securitate a secolului XXI. etc. ci pentru că vor fi susţinute de statele care furnizază cea mai mare parte a fondurilor sale. Iranul sau Siria au fost calificate ca fiind un pericol pentru vecinii lor dar şi pentru comunitatea internaţională prin politica pe care o promovează în mediul internaţional şi proliferarea armelor de distrugere în masă. Unele. Potrivit organizaţiei "The Fund for Peace" în anul 2004 existau peste 70 de state care . din perspectiva filozofiei drepturilor omului şi a regimului de democraţie liberală a unor state care au fost încadrate în ceea ce specialiştii denumesc "rogue states" sau "failed states" Ţări precum Corea de Nord.potrivit unor indicatori proprii de analiză. cum ar fi Somalia sau Republica Democratică Congo. răspîndirea bolilor.

ei sîn constrînşi de concureţă la măsuri care să afecteze întersele angajaţilor. dar un număr tot mai mare de chestiuni politice va trebui să fie rezolvate la nivel municipal. în funcţie de conjuncturile interne sau externe. financiari. reprezentanţii a 35 de popoare şi naşiuni s-au constituit într-o organizaţie a Popoarelor nonreprezentante (UNPO) cu sediul la Geneva. în cadrul unui seminar organizat de National Defence University în anul 1991. consumului. cultural-spirituale vor continua să crească şi astfel se va limita tot mai mult sfera de acţiune a statului Din această perspectivă statul nu este decît principalul rău al istoriei. pentru a atrage atenţia opiniei publice internaţionale asupra aspiraţiilor legitime de a avea un stat propriu Statul este cel care în mediul internaţional îşi asumă respectarea unor minime reguli şi principii de drept în ceea ce priveşte comportamentul. iar acestea să construiască arme de nimicire în masă cu care să pună în pericol securitatea regională sau chiar globală. Cine le apără aceste interese dacă statul dispare ca actor din mediul internaţional? Aceeaşi logică ar putea să determine firmele comerciale să vindă tehnologie şi informatică în state prăbuşite sau criminale. Automobilele Honda fabricate în SUA. de omogenizare a culturii şi de declinul statului-naţiune. sunt americane sau japoneze? Are acest lucru importanţă pentru consumator ? Pe de altă parte. de exemplu. rolul încă predominant al statelor ca actori ai fenomenului geopolitic este ilustrat şi de creşterea preponderenţei SUA în politica mondială după încheierea războiului rece. Se vor crea noi modele de competiţie şi cooperare. Cine ar controla legalitatea activităţilor comerciale şi moralitatea acestor actori nonstatali dacă statul şi-a consumat resursele de existenţă ca formă de organizare politică a unei comunităţi umane? Pe de altă parte.actori . În ianuarie 1991. pentru a face faţă procesului de internaţionalizare a pieţei şi a sistemelor bancare Aceste tendinţe au fost confirmate de cercetările efectuate de profesorul Anthony D.în viaţa internaţională. Smith de la London School of Economic. Descreştere pentru că interdependenţele de toate felurile . 46 . Se poate spune că asistăm la sfârşitul secolului al XX-lea la o dublă dinamică în ceea ce priveşte statul: de creştere şi de descreştere a rolului său în câmpul relaţiilor internaţionale. politice. În lume există aproximativ 5 000 de popoare şi naţiuni. sau a Germaniei pe continentul european. cât şi în finanţarea unor sectoare industriale sau revigorarea altora mai vechi. Fostul şef al Comitetului Mixt al Şefilor de Stat Major şi fost asistent al preşedintelui american în problemele de apărare Colin L. un popor de peste 20 de milioane. In raport cu proprii cetăţeni poate fi controlat iar pe de altă parte este legitim să le reprezinte interesele în momentul cînd actorii nonstatali le încalcă drepturile. investiţiilor. ce se află în interiorul a trei state fără ca el să aibă propriul organism statal. statul va fi un actor important” Tendinţele de creştere/descreştere a rolului de actor de prim rang al statelor în geopolitica de astăzi nu sunt absolute şi nici măcar uniforme la scară planetară. Powel. Atît timp cît frontierele teritoriale rămîn la baza distribuţiei autorităţii politice în lume. El susţine că “este prematur să considerăm naţionalismul doctrină muribundă a erei moderne. în timp ce ONU cuprinde doar 179 de state.economice. Logica unui cîştig rapid şi imediat ghidează comportamentul actorilor comerciali. Geoerge Yeo crede că sub impactul informaţizării şi al urbanizării "statele-naţiune vor mai exista încă. în scurtă vreme de organizaţii economice supranaţionale. ca entităţi suverane . Analiştii cred că încă nu sunt cunoscute toate consecinţele pe care le are migraţia capitalurilor şi a bazelor industriale dintr-o zonă sau alta asupra statelor. Exemplul semnificativ este cel al kurzilor. creşterea rolului de actor decisiv al statului este determinată de aspiraţia unor mari mase de oameni de a avea un stat.Statele intervin tot mai des în modelarea economiilor. afirma că "după o jumătate de secol de luptă titanică împotriva fascismului şi comunismului America şi-a găsit locul în lume dincolo de limitele naturale ale teritoriului naţional" şi că SUA va confirma speranţele oamenilor de "a exercita în mod angajant rolul de lider pe care şi l-a asumat" Nu puţini sînt aceia care consideră că rolul statului se va diminua foarte mult. Unul dintre cunoscuţii anlişti singaporezi şi om politic totodată. care va fi înlocuită.etc Oricare ar fi preferinţele conducătorilor lor şi oricît de interesaţi ar fi aceştia să ofere condiţii de lucru decente angajaţilor.

Substantivul geopolitică şi adjectivul geopolitic au devenit aproape nelipsite în explicitările făcute diferitelor evoluţii internaţionale în cercurile academice. GEOPOLITICA 1.asemănătoare cu situaţia Europei dinaintea epocii statelor-naţiune. Constituirea şi evoluţia geopoliticii ca disciplină de sine-stătătoare Într-una dintre cele mai frecvente definiţii. geopolitica este descrisă ca fiind ştiinţa care studiază raporturile dintre geografia statelor şi politicile specifice dezvoltate de acestea din urmă. ci vor slăbi".Autorităţile nationale nu vor dispărea. Conţinutul acestui termen a câştigat noi dimensiuni şi înţelesuri în semantica politicodiplomatică a secolului XX. 47 ...

ca mijloc de preîntâmpinare a influenţelor externe nefaste. Inventatorul termenului geopolitică a fost politologul suedez Rudolf Kjellen. habitatul şi principiul raţional. rute de transport şi comunicaţii. El a utilizat pentru prima dată această formulare în 1899. Analizele şi constatările mai multor savanţi. desigur nu în ultimul rând. fapt care a şi produs o lărgire semnificativă a agendei subiectelor abordate în geopolitică. avantajele/dezavantajele conferite. frontiere vulnerabile.jurnalistice şi. şi care arăta că se creează o legătură vie între comunităţile umane şi mediul locuit de acestea. Kjellen se înscria în acest fel într-o paradigmă. energia umană şi chiar intelectul. de condiţiile şi realităţile din natură. În limitele cunoaşterii sale. Etapa premodernă. politice. După cum şi evoluţia geopoliticii a cunoscut etape distincte de dezvoltare: 1. locaţie geografică element proponderent în formarea caracterului naţional (el a exemplificat prin faptul că popoarele situate în apropierea mărilor erau predispuse să dezvolte relaţii comerciale. relief. etc. îndeosebi din istoria modernă a umanităţii. precum climatologia şi studiul evoluţiei factorilor de mediu în relaţie cu activităţile umane. la cunoaştere şi comunicare. deci mai adaptabile). s-a produs însă o revenire în atenţia acordată preocupărilor privind evoluţia mediului înconjurător. al cărui scop era să analizeze statele plecându-se de la premiza că acestea sunt organisme geografice sau fenomene ale spaţiului. În demonstraţia sa. trei lucruri îi puteau face pe oameni buni şi virtuoşi şi situa o anumită societate şi în apropierea stadiului de stat ideal: natura. respectiv ale statului în cauză. Introducerea celor de mai sus într-o inducţie logică ne conduce la concluzia că factorii de putere sunt în bună măsură dependenţi de cei geografici. Aceste din urmă tematici au fost surclasate o bună perioadă de timp în dezvoltarea geopoliticii de subiectul clasic al raporturilor de interdependenţă dintre constituirea şi exerciţiul puterii. care proveneau din mai multe arii de studii. potenţial agricol. Filozoful grec a luat în discuţie mai multe teme care astăzi pot fi categorisite ca geopolitice. teritoriu omogenitatea/eterogenitatea acestuia influenţând aceleaşi caracteristici ale populaţiei. dar şi continua lor diminuare. Conform lui. Circa 1800 de ani mai târziu. constituirea geopoliticii ca disciplină specifică a fost iniţial percepută ca rezultat al dezvoltării cercetărilor dintr-o ramură subsecventă geografiei. ce fusese deja construită în geografia politică germană de Karl Ritter şi Friedrich Ratzel. Este uşor de sesizat că. Jean Bodin a considerat într-o măsură mai accentuată decât Aristotel că mediul natural influenţează profund caracterul naţional. După Bodin. resurse naturale. respectiv. în care s-au evidenţiat contribuţiile aduse de Aristotel şi Jean Bodin. Acceptarea acestei concluzii ca premiză general-valabilă a rezultat în formarea unei viziuni spaţiale sau geocentrice ca instrument de cercetare şi metodă fundamentală a interacţiunii factorilor umani cu geografia fizică. au relevat influenţa jucată în relaţiile internaţionale de elemente ale geografiei fizice precum. denumind astfel o ştiinţă în formare. a avut şi alte surse formative. care să favorizeze autarhia. geografie şi politică. Aristotel şi-a exprimat preferinţa pentru un teritoriu statal. Aristotel a arătat cu o argumentaţie convingătoare că există o relaţie fundamentală între caracterul diferitelor comunităţi umane şi spaţiul locuit de acestea. În ultimele decenii. Ulterior s-a constatat că noua disciplină. izolat geografic. spaţiul cel mai favorabil locuirii umane şi construirii unui sistem politic bazat pe lege şi justiţie se situa între limitele nordice ale climatului temperat şi cele sudice ale 48 . provenienţa semantică a geopoliticii se găseşte în combinarea a doi termeni distincţi. în acest sens. care a început să se afirme de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi să fie consacrată în deceniul al treilea al secolului XX. Originile intelectuale ale geopoliticii nu s-au redus însă la acest tip de abordare şi au fost mult mai îndepărtate. Aristotel a subliniat rolul jucat de climă în direcţia asigurării/defavorizării obţinerii subzistenţei populaţiei. Reliefarea rolului jucat de factori geopolitici asupra vieţii umane nu a fost o "invenţie" a secolului XX. geografia politică. De altfel. climat.

climatului tropical. El a făcut şi o comparaţie tranşantă între cele două extremităţi: pe când populaţiile locuitoare ale regiunilor nordice şi muntoase erau suscitate de climat şi geografie să se manifeste disciplinat şi raţional, cele situate în sudul călduros se remarcau prin dezordine şi lipsa iniţiativei. O remarcă asemănătoare îi aparţine lui Montesquieu, care a indicat că popoarele ce locuiau în zonele călduroase erau suscitate la lenevie din cauza climei. Montesquieu a fost admiratorul declarat al entităţilor politice şi insulare din Europa de vest, al căror spaţiu redus, în comparaţie cu marile întinderi din Europa estică şi Asia, a contribuit pozitiv la crearea spiritului de libertate şi independenţă politică. 2. Etapa modernă, care a condus la formarea geopoliticii, s-a încadrat cronologic între sfârşitul secolului al XIX-lea şi primele decenii ale veacului următor. În această perioadă s-au conturat şi cristalizat trei direcţii predilecte de abordare a studiilor geopolitice: cele care urmăreau raporturile dintre istoria umană şi mediul ambiental; cele care au evoluat de la geografia politică la teoriile statalorganiciste; cele strategice. Cu toate că, nu se pot opera delimitări nete, trebuie precizat că prima şi a treia dintre aceste direcţii de cercetare s-au dezvoltat în lumea anglo-saxonă, în timp ce a doua s-a manifestat cu predilecţie în lumea germană. La dezvoltarea geografiei politice, cu metodologii, concepţii şi scopuri specifice dacă ne raportăm la cele germane, o contribuţie importantă au adus-o geopoliticienii francezi, precum Vidal de la Blache, Emile-Félix Gauthier sau marele istoric Fernand Braudel. 3. Etapa contemporană a geopoliticii a început încă în decursul celui de-al doilea război mondial, dar dezvoltarea acestei discipline a fost marcată de numeroase controverse. Datorită asocierii geopoliticii prin renumita şcoală germană cu politica nazistă, studierea acestei discipline a fost abandonată în Europa pentru câteva decenii. Geopolitica a evoluat însă dincolo de Oceanul Atlantic, în S.U.A., ulterior şi în Marea Britanie şi ţările vest-europene în forma studiilor strategice şi geostrategice. În pofida marginalizării, pentru o perioadă, a termenului de geopolitică, epoca postbelică a consacrat şi validat utilitatea şi importanţa acestor preocupări. Controlul şi folosirea spaţiilor terestre, maritime, aeriene şi chiar a spaţiului cosmic au devenit obiectivele fundamentale, ale marilor puteri, îndeosebi. Formele cele mai concrete de exprimare a viziunilor geopolitice au fost transpuse în realităţile politicii internaţionale prin concepţiile de securitate naţională ale celor două supraputeri, S.U.A. şi U.R.S.S. şi a blocurilor politico-militare formate în jurul lor. Dimensiunea dominantă a chestiunilor şi obiectivelor de natură militară a început să îşi piardă din consistenţă şi suprafaţă din deceniul al şaptelea al secolului XX, după ce destinderea a dislocat etapa de maximă tensiune a războiului rece. Noul curs al relaţiilor internaţionale a condus şi la reabilitarea termenului de geopolitică, datorită, mai cu seamă, readucerii în actualitate a unor teme de interes global, care fuseseră prezente şi în abordările iniţiale ale disciplinei: diminuarea resurselor naturale, explozia demografică, modificările climaterice cauzate de atrocităţile umane, fenomenul poluării, etc. Sfârşitul războiului rece a avut între consecinţe deloc paradoxal o creştere a succesului termenului şi a preocupărilor de geopolitică. Într-una dintre cele mai reputate lucrări metodologice din domeniu (Yves Lacoste, Dictionnaire de géopolitique, Paris, 1993), geopolitica este descrisă ca fiind o concepţie generală care ia în calcul şi analizează acţiunile tuturor actorilor prezenţi pe scena internaţională. A gândi geopolitic, sublinia autorul mai sus citat, înseamnă a fi interesat de planurile concurenţilor imediaţi şi potenţiali, a ţine cont de eterogenitatea spaţială şi culturală, de condiţiile naturale şi capacităţile specifice ale diferiţilor actori, de diversitatea etnică, religioasă şi istorică şi de discrepanţele economice ale lumii în care trăim.

49

2. Şcoala geopolitică germană Aşa cum am mai arătat, geopolitica s-a constituit ca disciplină prin eforturile unor savanţi care au provenit din arii culturale (şi de cercetare) diferite. Cu toate acestea, consacrarea noii discipline, la puţin timp după finalul primului război mondial, a fost atribuită, aproape exclusiv, şcolii geopolitice germane. Percepţia respectivă a fost cauzată de preocupările intense şi numeroasele lucrări consacrate unor subiecte din acest domeniu de autori şi cercetători din lumea germană. Fondul intelectual care a generat aceste demersuri trebuie raportat la etapa istorică parcursă de societatea şi statul german din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Procesul de unificare a Germaniei moderne a fost unul anevoios şi îndelungat. Acest parcurs dificil a generat reacţii de frustrare ale elitelor intelectuale şi politice germane, care, la mijlocul veacului al XIX-ela, erau obsedate de ideea că timp de peste 250 de ani teritoriile germane fuseseră teatrul unor războaie succesive, cel mai frecvent provocate sau la care participaseră puteri străine. Într-un al doilea rând, naţionalismul german s-a dezvoltat sub influenţa scrierilor lui Johann Gottfried Herder într-o paradigmă diferită celor din vestul germanilor. Generat ca o contrareacţie la imperialismul cultural francez, naţionalismul german a fost conceptualizat de Herder într-o formă specifică. Spre deosebire de gânditorii englezi şi francezi ai timpului, care plecaseră de la ideea că omul, individul reprezintă realitatea fundamentală, Herder a aşezat în centrul preocupărilor sale, şi a acordat valoarea supremă poporului. Această viziune a rămas predominantă şi după 1871, anul unificării germane, marcând abandonarea de către elitele germane a ultimelor rămăşite ale liberalismului de tip vest-european şi consacrând, prin contrast, credinţa că forţa fizică reprezintă instrumentul adecvat de exprimare al oricărui stat. Acest curent de gândire asumat aproape în totalitate de elitele germane a fost amplificat odată cu anul 1892, când noul Kaiser, Wilhelm al II-lea, a proclamat politica mondială a celui de-al II-lea Reich. În acest context cultural-istoric, nu a fost deloc surprinzătoare dezvoltarea concepţiilor, suscitate şi prin fertila diseminare a ideilor darwiniste, care susţineau necesitatea triumfului cultural german în Europa. De la această viziune etnocentric-spaţială, până la geopolitică, nu au mai fost necesari decât câţiva paşi. Baza empirică de formare a geopoliticii germane, ca sistem de analiză politică, a fost geografia. Carl Ritter (1779-1859) a fost primul geograf german proeminent care a conferit disciplinei respective noi meniri. În lucrarea sa de bază Erdkunde (Geografia), Ritter s-a arătat convins că, până atunci, geografia fusese studiată precum un amalgam, fără vreo regulă internă şi fără un scop anume. Respingând teza raţionalistă, conform căreia oamenii sunt aceiaşi pretutindeni, Ritter a subliniat rolul jucat de natură asupra omului. El a iniţiat, într-o direcţie specifică gândirii germane, viziunea organicistă, după care, patria das Heimatland reprezintă un spaţiu geografic natural, înzestrat cu o configuraţie naturală unitară, graniţe naturale, toate acestea alcătuind teritoriul organic natural. Discipol al lui Ritter, Friedrich Ratzel (1844-1904) este considerat primul dintre fondatorii geopoliticii germane, cu toate că el însuşi a numit aria preocupărilor sale drept geografie politică. Ratzel s-a străduit să continue demersurile mentorului său, cu scopul de a realiza o metodă cuprinzătoare şi eficientă care să sprijine studierea spaţiilor şi locuirii umane. În acest sens, el a adăugat instrumentelor folosite până atunci în cercetările geografice, elemente, metode şi constatări care proveneau din alte discipline, biologia şi istoria situându-se în prim-plan. În prima sa lucrare majoră, Antropogeografia, subintitulată Principii de aplicare a geografiei asupra istoriei, publicată între anii 1881-1891, Ratzel a prezentat aparatul metodologic-interpretativ. Primul său demers, mărturisit, era acela al recuperării şi plasării mediului geografic în miezul 50

ştiinţelor despre om, pentru a nu se ignora sau pierde dimensiunea evoluţiei acestuia ca parte a naturii. Ratzel a arătat că de-a lungul istoriei, oamenii s-au aflat într-o permanentă competiţie pentru spaţiu: mai întâi în scopul obţinerii subzistenţei; în etapa următoare, pentru a obţine un spaţiu în care să îşi poată consuma energia. În decursul acestui proces, considera Ratzel, cultura ca realitate supraorganică a fost factorul care a mediat raporturile dintre elementele fizicogeografice ambientale şi indivizii umani. Într-o primă etapă a organizării lor sociale, oamenii au reuşit să transforme mediul pe are îl locuiau într-un spaţiu mai favorabil existenţei umane. Ulterior, pe măsura evoluţiei şi dezvoltării statelor, a devenit evident faptul că diferitele culturi umane sunt inegal înzestrate şi sunt capabile, în măsuri diferite, să fructifice darurile naturii. În a doua sa lucrare importantă, Politische Geographie (1897), Ratzel a indicat că dezvoltarea istorică a statelor trebuia aşezată într-un raport comparativ cu înflorirea politică a popoarelor. Acest din urmă fenomen depindea de dimensiunea şi profunzimea raporturilor dezvoltate de popoarele în cauză cu solul locuit de ele. Prin urmare, concluziona Ratzel, statele trebuiesc a fi considerate organisme care, asemenea celor animale şi umane, sunt mai puternice sau mai slabe. Organismele statale îşi datorau existenţa grupului uman, popoarelor, şi nu indivizilor care le compuneau. Cu cât un popor era mai mobil această trăsătură nefiind caracteristică societăţilor primitive cu atât dobândea mai multă forţă politică. Din această perspectivă, cunoaşterea şi comensurarea mărimii spaţiilor era direct subordonată suprafeţei în care circulau ideile şi proiectele politice ale popoarelor, existând concepţii mai mari şi mai mici despre spaţii, în special primelor fiindu-le caracteristice tendinţele de extindere. Războaiele reprezentau astfel, transpunerea geografică a nevoii de mişcare şi expansiunea politică a popoarelor. Ratzel a identificat originea şi sursele constituirii forţei politice a popoarelor în evoluţia comunităţilor istorice ale indivizilor uniţi prin legături spirituale. În această perspectivă antropogeografia a fost metoda construită de Ratzel, care putea evalua, prin criterii şi mijloace comparative, performanţele atinse de varii comunităţi umane. Preluând viziunea dezvoltată de Kant asupra spaţiului, Ratzel a subliniat rolul primordial jucat în decursul istoriei de ceea ce filosoful german, locuitor al Königsberg-ului, a numit Mittelpunkte sâmbure de civilizaţie. Mittelpunkte a devenit, de altfel, criteriul esenţial de analizare şi interpretare a statului în procesul de constituire organicistă a acestuia. Trei erau elementele de bază care asigurau funcţia organicistă a acestuia: 1. Spaţiul (der Raum) reprezenta suportul natural politic al statului, datorită raporturilor de natură istorică numite de Ratzel sângele şi pământul, poporul şi teritoriul. Organizarea politică a poporului şi a pământului a rezultat în întruparea unui organism personalizat antropogeografic. Organismul respectiv se distingea prin asumarea unei singure identităţi biologice şi geograficoculturale de către indivizii aceluiaşi popor. Consolidarea organismului politico-geografic al statului putea fi atinsă în două stagii: a) configurarea teritoriului naţional Lebensgebiete: b) realizarea şi organizarea spaţiului vital Lebensraum. Ultimul stagiu era acela în care se decidea conservarea funcţiilor vitale şi chiar supravieţuirea organismului statal. 2. Poziţia (die Lage) a fost considerată de Ratzel elementul aflat într-o relaţie directă cu formarea sâmburelui de civilizaţie Mittelpunkte. Situarea într-o poziţie geografico-climaterică avantajoasă a generat formarea unor asemenea pulsari. Numai că, elementul geografic natural era valorizat de forţa politică conferită de popor. Când acesta din urmă nu a mai fost capabil să-şi menţină forţa politică, în ciuda condiţiilor geografico-climaterice favorabile, vezi decăderea statelor din Mesopotamia (văile Eufratului şi Tigrului), Egipt (valea Nilului), Romei, organismul antropogeografic a sucombat. Ratzel a explicat că, din punct de vedere antropogeografic, Europa s-a divizat în trei regiuni: mai întâi s-a constituit o regiune sudică civilizaţia mediteraneană suscitată de matricea greco-romană; ulterior, în nordul Alpilor, a luat fiinţă civilizaţia germanică; 51

Graniţele (die Grenzen) reprezentau produsul mişcării iniţiate dinspre Mittelpunkte. adică triumf cultural. Germaniei îi revenea misiunea istorică de a-şi forma un geospaţiu european. dar foarte important al statului în creştere. Kjellen a acordat o atenţie deosebită locaţiei geografice a Mitteleuropa-ei. Situată la periferia teritoriului statal. ale căror teritorii erau suprapopulate. publicată de el sub titlul Inledning till Sveriges Geografi (Introducere în geografia Suediei). Acest organism statal se afla angajat într-o luptă perpetuă pentru existenţă şi spaţiu. Marile civilizaţii. spaţiul vital. Profesor de ştiinţe politice (ştiinţa statului) la Universitatea din Upsala. Concluzia finală a lui Ratzel era că forţa unei civilizaţii poate fi dovedită prin capacitatea acesteia de a desfiinţa graniţe. ale cărui surse de inspiraţie au fost antropologia şi geografia comunităţilor. cuceriri şi expansiune. Germanofil convins. Prin urmare. Aşadar. 52 . Soluţia propusă de el era aceea a expansiunii şi uniformizării într-un imperiu germanofon perimetrului cuprins între Dunkerque. pentru ca ulterior să obţină. El a enumerat şapte legi. aflată sub ameninţarea şi pericolul invaziei ruse. b) stimulii externi. În 1901. Ratzel a publicat ultima sa lucrare majoră. aveau indentităţi continentale şi ocupau geospaţii (un exemplu ales era cel nord-american). 3. era destinat să devină un nou centru de putere mondială. căruia urmau să-i fie înglobate imperiile AustroUngar şi Otoman. geopolitica era ştiinţa care concepea şi studia statul ca un organism geografic sau ca un fenomen al spaţiului. prin spirit şi comunicare. respectiv spaţiul considerat de el factor esenţial şi obiectiv vital al statelor viguroase. central-nordică germană şi estică de stepă slavă. Kjellen s-a îndreptat spre geopolitică în baza preocupărilor ştiinţei despre stat. în care a inclus şi peninsula Scandinavă. Rudolf Kjellen (1864-1922). ea devenind un organ periferic. În această perspectivă. care atrăgeau revărsarea civilizaţiilor fertile şi puternice. el a văzut ca esenţială relaţia dintre anatomia puterii şi fundaţia geografică a acesteia. Kjellen a folosit prima oară acest termen într-o conferinţă publică. Procesul era generat de două categorii de factori: a) stimulii interni. dezvoltare şi declin). Ratzel a enumerat trei mijloace generate din Mittelpunkte de lărgire a graniţelor: prin forţă militară şi războaie. ale expansiunii statale. economic şi al poporului. Acest spaţiu imens. chiar să îşi lărgească. proeminenţi la popoarele care erau capabile să îşi însuşească simţul spaţiului (Raumsinn) şi şcoala spaţiilor (die Schule des Raumses). Riga şi Bagdad. în 1899. totodată etape. Cele două însuşiri abilitau anumite popoare să îşi păstreze spaţiul propriu. dar limitate spaţial. care le ameninţa pe primele două. a spaţiului vital. în stepele răsăritene ale Europei. creştere. Europa era alcătuită din trei arii antropogeografice. pentru ca în anul următor să fie utilizat în monografia politică a Suediei. Spre deosebire de Ratzel. doar acele organisme-state care sunt suficient dotate vor putea supravieţui şi prospera. care aveau datoria să îşi mărească teritoriile prin colonizări. suedezului Rudolf Kjellen îi aparţine paternitatea termenului de geopolitică. graniţa nu rămânea o simplă linie de demarcaţie. cea sudică latină. Friedrich Ratzel a utilizat frecvent expresia Volk ohne Raum (popor fără spaţiu) atunci când aprecia neatingerea încă de către germani. Despre legile de creştere spaţială a statelor (Über die Gesetze des raümlichen Wachstums der Staaten). adică spaţiile subpopulate. Expansiunea unor state urma să se producă pe seama altora. Kjellen concluzând că. statua Ratzel. Aria conferită de Kjellen geopoliticii cuprindea în esenţă două subiecte supuse studiului: statele văzute ca manifestând sentimente şi raţiune în aceeaşi măsură cu fiinţele umane şi cunoscând aceeaşi soartă ca ultimele (naştere. Hamburg.finalmente raportat la timpurile contemporane lui Ratzel a luat naştere o a treia regiune. revărsându-se în primul rând în ariile în care locuirea umană era la un nivel inferior. care să diminueze aspiraţiile hegemonice dezvoltate de Anglia prin controlul mărilor. prin comerţ.

politice şi economice. A promovat în schimb viziunea statului autoritar. Stockholm. Economia ţării (Ökopolitik) se baza pe funcţiile: satisfacerii nevoilor proprii Autarhiopolitica relaţiile comerciale externe Emporopolitica viaţa economică Economopolitica 5. cât şi în aceea publicată postum (Die Grossmächte ). Sistemul general de politică al unui asemenea stat a fost prezentat de Kjellen în cea mai cunoscută lucrare a sa. care se manifesta prin alţi trei factori: conştiinţa apartenenţei etnice trupul etnic Plethopolitica sufletul neamului Psyhopolitica 3. Staten som Lifsform (Statul ca formă de viaţă). Societatea (Die Gesellschaft) sau Sociopolitica se evidenţia prin performanţele a două fenomene: structura şi forma socială Filopolitica viaţa socială Biopolitica 4. Die Ideen von 1914. Kjellen a dezvăluit concepţia sa generală asupra geopoliticii. Statul urma să fie organizat pe principiile unităţii şi interdependenţei dintre cinci elemente fundamentale: 1.În principalele sale lucrări. Atât în lucrarea din 1914 (Die Ideen von 1914). ale individului cetăţean-politic. care urma să devină o lume a germanicilor. Leipzig. Leipzig. Acestea urmau să îmbrace forma reprezentărilor pan-etnice sau geopolitica pan-etniilor. respectiv Pan-ideea slavă. Guvernământul (Das Staatsregiment) sau Kratopolitika presupunea aplicarea politicii autorităţii de stat prin: forma de guvernământ Nomopolitica administraţie Praxiopolitica autoritatea statului Arhopolitica Kjellen a proiectat şi posibilele configurări politice europene. ale ideii de legitimitate a statului prin contract social. urmând ca dezvoltarea şi expansiunea acestuia să ia forma unei comunităţi bazate pe legături etnice. Grundriss zu einem System der Politik (Bazele unui sistem de politică). Kjellen vedea statul-naţional construit pe principiile solidarităţii corporatiste. Racordat profund tradiţiilor culturale germane. capabilă prin varianta sa ibero-spaniolă să cuprindă şi America Latină. Trei subcategorii îi compuneau datele localizării geografice: poziţia ţării Topopolitica configuraţia Morfopolitica teritoriul Fiziopolitica 2. trebuia contracarată de pan-ideea germană prin Drang nach Osten. Adversar declarat al individualismului exagerat şi al cosmopolitismului. Atingerea unui asemenea stadiu presupunea şi eliminarea oricăror manifestări represive la adresa cetăţenilor. 1920 şi Die Grossmächte vor und nach dem Weltkriege (Marile puteri înainte şi după Războiul Mondial). unele publicate mai întâi în Germania. 1935. 1916 (tradusă şi publicată în limba germană. publicată postum. 53 . Mitteleuropa. corporatist şi paternalist. el s-a opus şi a discreditat în permanenţă ideile politice ale liberalismului. Leipzig. Neamul (Das Staabfolk) componenta demografică. găsea Kjellen. el s-a arătat încredinţat că sub impulsurile interne generate din Mittelpunkte trei corpuri rasial etnice urmau să se impună în Europa: Uniunea Latină (sub pecetea vechii Rome). 1915. Ultima. care să fie constituit ca un stat-naţiune organicist. Eine Weltgeschichtliche Perspective (Ideile de la 1914. O perspectivă istorică globală). Ţara (Das Reich) urmărită din punctul de vedere al determinării sale geografice interne şi externe. Staten som Lifsform. la Lepizig în 1917.

fiind coordonate oficial de guvernul nazist. La Universitatea Heidelberg a fost constituită Asociaţia Cercetătorilor în Geopolitică. Lui Karl Haushofer i se datorează studierea instituţionalizată a geopoliticii. Fiu al unui învăţător bavarez. Lucrării despre Japonia. fiul său Albrecht. "Zeitschrift für Geopolitik" (Jurnal de Geopolitică). Între timp. Atât în călătoria sa maritimă. în anul 1910. respectiv a unor locaţii geografice. dar şi observaţiile unor specialişti. Imediat. acţiune care contravenea tezelor geopolitice susţinute de Karl.Karl Haushofer (1869-1946) a fost figura centrală a geopoliticii germane. a Institutului de Geopolitică şi publicarea regulată. studiile de geopolitică au cunoscut o largă răspândire. Familia Haushofer a renunţat la legăturile privilegiate cu regimul nazist după 1941. preşedintele Ausland Organization. cu sprijinul lui Rudolph Hess. Albrecht a fost implicat în complotul ofiţerilor germani împotriva lui Hitler şi a sfârşit prin a fi executat în aprilie 1945. Orientarea sa spre geopolitică a fost profund legată de numirea sa. care indică. instituţie care se ocupa de germanii ce locuiau dincolo de graniţe. Karl a stabilit raporturi de trainică prietenie cu Rudolph Hess încă înainte de înfiinţarea Partidului Naţional-Socialist. Martha. Karl Haushofer a avut o consistentă şi prodigioasă activitate publicistică. deziluzionat de soarta celui de-al Treilea Reich şi de implicarea sa nefastă. iar în 1938 a devenit. lucrare în care exemplificând prin cazul arhipelagului nipon şi-a argumentat teza conform căreia. înspre arhipelagul nipon. între 1934-1938. Problemele geopolitice ale Extremului Orient au constituit prima temă majoră tratată de Haushofer. prin Siberia. Relaţiile familiei Haushofer cu politica nazistă au fost sinuoase. ale unor martori direcţi. între 1924-1945. fusese numit. Un an mai târziu. influenţa ideilor geopolitice ale lui Haushofer asupra lui Hitler. Autonomizarea geopoliticii ca disciplină aparte s-a produs în 1924. unde erau deţinuţi Adolf Hitler şi Rudolph Hess după eşuarea puciului din 1923. Karl Haushofer s-a sinucis împreună cu soţia sa. cu Rusia ocupând Mongolia şi Japonia controlând Manciuria ar fi putut 54 . Deşi s-a considerat continuatorul intelectual al lui Ratzel şi Kjellen. locaţia geografică şi caracteristicile teritoriale influenţează destinul statelor. indentificabile de altfel în Mein Kampf. a periodicului acestuia. În 1934 a fost numit preşedinte al Academiei Germane. publicată ulterior sub titlul Dai Nihon (Marea Japonie). intrând în armata din Bavaria. Dar poziţia acestuia s-a şubrezit în urma "refugierii" lui Hess în Marea Britanie. şi datorită invadării de către Wehrmacht a Uniunii Sovietice. Haushofer a urmat cariera militară. Haushofer a operat o delimitare tranşantă între geografia politică descrisă drept disciplina care studiază distribuţia puterii statale în spaţiile terestre şi geopolitică adică ştiinţa despre formele de viaţă politică în spaţiile naturale ale vieţii. odată cu înfiinţarea în cadrul Universităţii de Munchen. cu doar câteva zile înaintea capitulării Germaniei. i-a adăugat în 1924 (carte reeditată în 1938) Geopolitik des Pazifischen Ozeans. interesul suscitat lui de Extremul Orient se explică prin credinţa sa că o alianţă pe Axa Berlin-Moscova-Tokio. însărcinat special al cancelarului german în Cehoslovacia. fiul său Albrecht a ocupat postul de profesor titular de geopolitică în cadrul Şcolii de Studii Politice Avansate (Haochschule für Politik) de la Berlin. Haushofer s-a raportat permanent la Halford Mackinder şi la proiecţia dezvoltată de acesta asupra Eurasiei. În 1912 şi-a susţinut teza de doctorat. Karl Haushofer a fost numit profesor de geopolitică şi decan al Facultăţii de ştiinţe a Universităţii Munchen. care se străduieşte să explice dependenţa primelor de condiţionările naturii. Haushofer a fost fascinat de importanţa strategică a spaţiilor. Întâi de toate. în 1889. după ce Adolf Hitler a devenit cancelar. De altfel. După instaurarea regimului nazist. Karl Haushofer devenind primul preşedinte ale acesteia. cât şi pe drumul terestru de întoarcere. Există mai multe mărturii. La sfârşitul anilor treizeci. din anul 1935. argumentat. în cadrul Misiunii Militare a Germaniei din Japonia. El a fost un frecvent vizitator al închisorii Landsberg. în 1908.

Situat sub impactul situaţiei în care ajunsese Germania după Primul Război Mondial. Haushofer a încercat să disculpe geopolitica într-o ultimă lucrare antumă. Cu toate că. prin conceptele promovate de el Lebensraum şi Drang nach Osten care urmau să asigure constituirea unui Kulturboden german compact. Haushofer a analizat şi configurat liniile de forţă ale distribuirilor cultural politice. Defence of German Geopolitics. Pan-America şi Pan-Islam.A. Preocupat de pericolele ce ameninţau Germania. considerate "mai degrabă locuri ale confruntării şi coliziunilor. Haushofer s-a arătat convins că. London. el a fost permanent motivat în a găsi soluţii. Geopolitik der Panideen (Geopolitica Panideilor).. tocmai condiţionările naturii care i-au determinat pe locuitorii din acele zone să depună mai multe eforturi pentru obţinerea 55 . pe de o parte. din acest punct de vedere primejdia venea din partea puterilor care controlau navigaţia maritimă. A fost de acord cu Kjellen că statul se manifestă precum un organism. Aria respectivă urma să fie ocupată prin diseminare etnică (Volk).U.. publicată în noiembrie 1945. dominau prin interese comune întreaga Emisferă Occidentală. care spera să devină germană. Pan-Pacific. care s-u reunit ulterior în corpul modern al geopoliticii: 1.U. Buckle a întreprins mai multe analize comparative a popoarelor şi societăţilor situate în locaţii climaterice şi geografice diferite. Haushofer a preluat de la Ratzel şi a acordat valoare supremă obiectivului-fenomen Lebensraum (spaţiu vital). sud-est (Drang nach dem Süden). În monumentala sa lucrare. 1872. Astfel se explică opoziţia lui Haushofer faţă de războiul cu Uniunea Sovietică. Un rol esenţial urmau să-l joace în această perspectivă vezi Grenzen in ihrer Geographischen und Politikschen Bedentung (Importanţa geografică şi politică a graniţelor). History of Civilization in England. arie ce urma să fie disputată de Japonia cu puterile coloniale europene şi S. care urma să intre sub controlul Pan-Europei. El a concluzionat că prin difuziunile culturale (pan-idei pan-gândire) geografia politică lumii s-a configurat sub forma mai multor pan-organisme: Pan-Europa. hrană şi sol. respectiv viaţa şi habitatul uman pe de alta. Haushofer a şi dezvoltat această teză în următoarele sale lucrări. care să-i confere acesteia posibiltatea de supravieţuire ca mare putere. doar o alianţă contrabalansatoare a Germaniei cu Rusia chiar şi Sovietică şi Japonia putea asigura ţării sale supravieţuirea ca mare putere. zona Orientului Mijlociu. 3. decât norme juridice ale delimitărilor politicostatale". Social-darwinist în concepţie. Eurafrica (bazinul Mediteranean şi nordul Africii). Curentul istoric-ambientalist l-a avut între promotori pe istoricul britanic Henry Thomas Buckle (1821-1862) a fost între primii care au relevat relaţiile interdependente dintre climat. 1927 graniţele. Buckle a evidenţiat faptul că societăţile trăitoare într-un mediu ambiental temperat-rece sunt mai disciplinate. gândirea geopolitică anglo-saxonă a avut stimuli şi surse mult mai variate. o citadelă care ocupa imensul spaţiu dintre Elba şi Amur. Conştient de prejudiciile aduse disciplinei pe care a slujit-o o viaţă. iar perpetuarea existenţei acestuia putea fi asigurată prin achiziţionarea unui spaţiu îndestulător (Grosseraum). Wehr-geopolitik (geo-strategie). 3 vol. De la începuturile preocupărilor în această direcţie. În condiţiile în care Marea Britanie şi S. rasială (Blut) şi culturală (Kultur).oferi o rută transcontinentală liberă de interferenţele şi presiunile anglo-saxone. datorită aservirii ei regimului nazist în anii treizeci el a arătat că obiectivul său este de a oferi Germaniei o gândire politică superioară. 1931 şi Geopolitik von Hente.A. Pan-Rusia. a oferit lui Hitler o bază ideologică. ulterior s-a pronunţat în favoarea unei reorientări a expansiunii germane spre sud. Berlin. După el. mai organizate şi mai performante. au putut fi identificate trei orientări distincte. Şcoala geopolitică anglo-saxonă În contrast cu iniţiatorii germani.

Dezvoltarea studiilor strategice. Arnold Toynbee (A Study of History) a subliniat influenţele majore lăsate de mediul ambiental asupra diverselor civilizaţii. pierderile şi prejudiciile suferite. a coincis. mult mai cunoscutul Frederic Jackson Turner (The Significance of the Frontier in american History. de la indo-europeni. societatea umană a perceput ca deosebit de dificile condiţiile naturale. Mainsprings of the Civilization. 1924. James Fairgrieve. Ellen Churchill Semple (American History and its Geographic Conditions. 1893) au elaborat primele analize de referinţă. Toynbee a examinat cinci tipuri de stimuli care au suscitat schimbare: a). John Fiske. dar mai cu seamă invaziile dinspre Orient spre Europa. Geografia politică din lumea anglo-saxonă s-a dezvoltat cu precădere în contextul Primului Război Mondial. ştiinţa poltiică şi cea geografică. în Statele Unite în primul rând. 1845. London. fiind mult mai aplicative şi funcţionale. nici nu au fost motivate să caute instrumentele progresului. XLIV. 1915 şi Isaiah Bowman. cum a constatat unul dintre autorii de referinţă ai geografiei politice americane. În fapt. care reliefau simbioza spaţial-ambientală şi de civilizaţie din America de Nord. Stephen B. Manifest Destiny. 1955. Harper´s Magazine. Concluzia lui Toynbee dintr-o analiză mult mai complexă era că acele societăţi care nu au fost confruntate perioade lungi de timp cu schimbări ambientale. "American Century". Huntington a considerat că temperatura medie optimă locuirii umane şi care să suscite dorinţa de progres se încadrează între mediile anuale de 10-20 C. New York. şi continuă acest lucru. fiind induşi de natura şi dezvoltarea umană. 1921. respectiv modelarea favorabilă a acestuia şi/sau descoperirea/desţelenirea unor noi teritorii. să le transforme. i-au condus finalmente spre standarde superioare de viaţă şi civilizaţie. şi prin crearea unei metodologii de abordare în comun a două materii care au mai putea fi separate. Cele două lucrări. exercitate din partea altului stat. 1903 şi. pp. "ieşirea Statelor Unite în lume". au devenit mentorii mai multor generaţii de cercetători ai acestui domeniu. să le schimbe. doi dintre ei au fost fizici arealul nefavorabil locuit iniţial. geografii politici americani au preluat elemente şi norme de analiză ale şcolii germane din secolul al XIX-lea. Jones ("A Unified Field Theory of Political Geography". prin clarificarea şi uniformizarea conceptelor şi terminologiei folosite. deloc întâmplător. respectiv presiunile externe. Societăţile respective caracterizându-se prin distribuiri inegale ale bogăţiei. "Manifest Destiny". Life. Contribuţia lor la dezvoltarea geopoliticii s-a reliefat. cu ascensiunea Americii în postura de mare putere economică şi comercială. 1885. Istoricul şi geograful Ellsworth Huntington (1876-1947) (Civilization and Climate. respectiv studiile strategice. A treia abordare a rezultat din două surse specifice: pamfletele cu conţinut ideologic (John O ´Sullivan. care asigura mijloace limitate de subzistenţă. înaintea ei. 1945) a efectuat o minuţioasă investigaţie a influenţelor şi rolului jucat de climat în istoria umană. şi au rămas retardate. The New World: Problems in Political Geography. 1940). b). în regiunile cu un climat tropical-torid. Cu toate că. În schimb. Ultimele evoluând direct în aria geopoliticii. Huntington a demonstrat că modificările climaterice sau persistenţa unei clime nefavorabile au determinat marile migraţii. Herny Luce. Annals of the Association of American Geographers. mai sus citate. direct din natură. poziţiilor sociale şi drepturilor politice. 3. la mongoli şi arabi. direcţiile şi metodele lor de cercetare au fost diferite. Cu argumente serioase. Fapt pentru care a încercat. Geography and World Power. către finalul secolului al XIX-lea. a impus şi 56 .subzistenţei. ca expertiză în slujba guvernării. El a arătat că la începuturile sale. 2. conturând cadrul metodologic al cercetărilor şi studiilor din acest areal disciplinar.111-123). Dincolo de Oceanul Atlantic. oamenii au fost lipsiţi de motivaţie şi nici nu au dobândit educaţia şi deprinderile necesare performării şi progresului. unde hrana se putea obţine uşor. ceilalţi trei au fost nonfizici. care au suscitat însă reacţii ale progresului.

U. generalul Homer Lea (Valor of Ignorance. S. 4. În acest sens. Cursurile predate. Clasicii anglo-saxoni ai geopoliticii Alfred Thayer Mahan (1840-1914) este recunoscut a fi fost primul geopolitician american. În plus. precum acelea arătate de un organism uman care se apăra de boli. Mahan a reflectat asupra importanţei oceanelor şi a valorii şi puterii deţinute de cei care le controlau. Alfred Mahan a preluat şi dezvoltat în domeniul maritim explicaţii şi teorii ale operaţiilor militare.A.U. în centura strategică situată între 30-40 latitudine nordică. pentru a evita pericole imediate. S. Homer Lea a tins să corecteze şi să completeze concepţia lui Mahan privitoare la elementele puterii navale sprijinite pe localizarea geografică. Admirator al lui Jomini. El a reliefat perspectiva confruntării. arătând că S. Lea a considerat că vigoarea statelor poate fi evaluată după aceleaşi criterii şi capacităţi.care au revoluţionat gândirea strategică din domeniul naval. 1898 .U. Pe lângă aceste teme specifice.U. trebuiau să controleze Bazinul Caraibelor şi în special Istmul Panama.A. 1890. Mahan a analizat aria Extremului Orient. el a formulat un număr de legi naturale apriorice. devenea vital pentru conservarea puterii S. Adept al concepţiei darwiniste. Cercetătorii de formaţie educativă militară. Rolul flotei militare. Problem of Asia. The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire. cât şi ca întineri cu caracter defensiv. Maham a urmat o carieră identică. Lea căzând în greşeala geopoliticienilor germani. între puterile maritime (M. depsre istoria navală. devenind la rându-i profesor la Newport Naval War College. Născut într-o familie de militari. Mahan a demonstrat avantajele de care beneficiau puterile maritime. 1892 şi The Interest of America in Sea Power. 2. prin flotă şi comerţ. În ultima sa lucrare majoră. care să fie controlat de puterile exterioare Eurasiei. au fost între promotorii acestui nou areal de studii. precum Alfred T. El a recomandat extinderea frontierelor defensive până la malul opus al oceanelor care udau ţărmurile americane şi instalarea de baze strategice în insulele din Atlantic şi Pacific. l-au stimualt să reflecteze asupra importanţei strategice a mărilor şi oceanelor. 1900.) şi cele continentale (cel mai probabil Rusia).studierea responsabilităţilor care decurgeau din această situaţie. de a vedea statele drept organisme vii. era aceea a instituirii unui sistem de echilibru şi contrabalansare.A. O putere navală nu poate fi protejată doar prin flotă. opunând analizei empirice a primului o perspectivă considerată de el raţionalistă. ci şi prin controlul zonelor costale înconjurătoare. ci mai ales în capacitatea de a preveni superioritatea maritimă a altor state. dar şi al celei comerciale. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea a publicat trei cărţi astăzi recunoscute ca aparţinând disciplinei geopolitice The Influence of Sea Power upon History. atât ca spaţii de circulaţia şi transport. Soluţia găsită de el conform intereselor puterilor maritime.A. din care puteau fi deduse scopurile politice şi obiectivele generale ale statelor: 1. tatăl său a fost profesor de geniu la West Point. Mahan. Cu toate că s-a considerat pentru un timp emulul lui Mahan. Homer Lea sau generalul William Mitchel. faţă de cele continentale. Puterea unui stat maritim nu constă în numărul şi puterea navelor de război. nu pot să se bazeze doar pe protecţia conferită de distanţe. prin controlul rutelor de transport şi prin condiţiile conferite de natură în a preîntâmpina agresiunile.Britanie. 57 . 1909) s-a distanţat de acesta. Mahan a elaborat liniile strategice ale defensivei americane.

Spaţiul imens al Eurasiei. şi au încercat să cucerească popoarele maritime. devenind în 1887 profesor şi fondator al Oxford School of Geography. popoarele continentale s-au simţit datorită configuraţiei geografice într-o situaţie de axfiere a puterii lor. de sud. dacă nu s-ar fi raportat la geografia fizică şi n-ar fi admis că decurge din aceasta". Soluţia recomandată de Mackinder indica păstrarea centurii periferice eurasiatice în 58 . În anul 1904. Dar. Anglia pierdea beneficiile exteriorităţii sale faţă de Europa şi chiar Eurasia.3. primele ar şi reuşit în două rânduri. cucerirea polisurilor greceşti de către Macedonia. condiţiile climaterice continental-excesive. Harta geopolitică elaborată de Mackinder în 1904 delimita Eurasia (Pivotul Geografic al Istoriei) în trei zone: Aria Pivotală zona deplin continentală. Germania într-o temporalitate prezentă) posibilitatea de a se revărsa asupra spaţiilor maritime şi de a surclasa puterile periferice. precum şi accesul limitat la căile navigabile libere nici unul dintre marile fluvii eurasiatice nu se revarsă într-o mare deschisă au generat în permanenţă un sentiment de frustrare. Interesul fundamental al unui stat maritim este acela de a evita situaţia în care un stat continental. Convins că studierea ei este indispensabilă într-un mare imperiu colonial. dezvoltarea şi declinul diferitelor culturi şi puteri puteau fi înţelese în relaţia acestora cu configurările geografice: "Geografia politică n-ar fi existat niciodată. Aria Exterior Periferică (Semicercul Exterior) adică Asia Mică. În mai multe cicluri istorice. Pe de altă parte. Conform lui. tinde să îşi subordoneze zonele maritime. The Geographical Pivot of History. a publicat un valoros articol (On the Scope and Methods of Geography). Mackinder a explicat că percepţia de autosufocare resimţită de popoarele continentale avea mai multe surse şi consecinţe. fiind racordată direct la evoluţiile continentale şi parte integrantă a acestora. în timpurile contemporane lui. Halford Mackinder (1861-1947) este autorul celei mai durabile şi influente teorii geopolitice. Aria Interior Pivotală (Semicercul Interior) includea ambele maluri ale Atlanticului (numit oceanul de mijloc). Mackinder a insistat asupra ideii că prezentul şi viitorul relaţiilor internaţionale pot fi desluşite şi evaluate ţinând cont de realităţile geografice şi locaţiile de putere din spaţiu. istoria umană s-a desfăşurat sub determinarea unui conflict recurent între popoarele situate în ariile terestre şi cele aşezate în zonele costiere. dobândiseră o semnificativă mobilitate. Această capacitate de deplasare rapidă crea puterilor interioare (Rusia la stadiu potenţial. Halford Mackinder şi-a făcut cunoscută prima formă a teoriei sale geopolitice. Mackinder a localizat centrul puterii continentale în inima Eurasiei. să dobândească o putere navală semnificativă. Mackinder a făcut două remarci de mare importanţă: a) odată cu epoca columbiană şi postcolumbiană (de după marile descoperiri geografice). biologie. care mai încercase prin mongoli să cucerească Europa. dificil de străbătut şi de controlat suscitase construcţii politico-statale autoritare şi primitiv-expansioniste. istorie. în care a conferit studiului geografiei funcţii şi obiective moderne. care cuprindea Siberia. În antichitate. sud-est şi extrem estică. el a reuşit să instituţionalizeze predarea acestei discipline la nivel academic. În perspectiva deschisă de Mackinder. b) în acel context nou. Mackinder a manifestat un interes special pentru geografie. arătând că acel "gigantic baros asiatic". datorită progreselor tehnologice. În acelaşi an. mai întâi într-o conferinţă susţinută la Societatea Regală de Ştiinţe şi apoi în studiul purtând acelaşi titlu (publicat în "Geographical Journal"). drept şi economie. Licenţiat al Universităţii Oxford. Rusia europeană şi avea tendinţe de lărgire spre Europa sud-blatică. puterile maritime se situaseră într-o poziţie superioară faţă de cele continetale. respectiv a Cartaginei de către Roma. Europa sudică şi Africa nord-sahariană. puterile continentale (interioare). cu acces la mările libere. Elementul care le avantajaseră pe primele fusese circulaţia nestingherită în spaţiile maritime. în decursul studiilor urmând o curriculă complexă: geologie. În complexa sa analiză.

Mackinder s-a alăturat conservatorilor. Experienţa dobândită în acele împrejurări şi-a lăsat amprenta asupra celei de a doua lucrări majore a lui. înglobau cea mai mare parte din populaţia lumii şi constituiau aria în care se desfăşuraseră cele mai semnificative evoluţii din istoria umanităţii. de către Secretarul Foreign Oficce-ului. Liberal până în preajma declanşării războiului.posesia şi sub controlul puterilor maritime. Mackinder a obţinut un mare succes. Cine conduce Insulele Mondiale. Mackinder a operat mai multe modificări terminologice pe harta geopolitică iniţială. unde a ocupat şi postul de director al prestigiosului Institut de Studii Internaţionale. Halford Mackinder a câştigat statura unei personalităţi publice. olandez prin origine. stăpâneşte Lumea". Nicholas John Spykman (1893-1943). al cărei prim director a fost între 1903-1908. cuprinsă în imensitatea câmpiei nordice. "Şansa supravieţuirii acestora din urmă consta în conservarea acestor deprinderi psiho-sociale şi fizice şi în controlul centurii periferice a Eurasiei. În contrast cu puterile de Heartland. July 1943. prin alianţa puterilor nord-atlantice. El s-a aflat între fondatorii Coefficients Club. precum şi consecinţele ce decurgeau din Revoluţia Bolşevică. atât de celebrei astăzi. îngrijoraţi de declinul puterii britanice. Halford Mackinder şi-a continuat această viziune în studiul publicat în Foreign Affairs. a fost 59 . Mackinder a localizat mult mai precis puterile maritime. Africii şi din Oceanul Indian. Democratic Ideals and Reality: A Study in the Politics of Reconstructions. profesor de drept la Universitatea Yale. De la debutul secolului. care se întindea de la Hamburg la Vladivostok. Analizând evoluţia din timpul războiului. London School of Economics. pentru a evita ca imensul potenţial economic şi miltiar al respectivei să fie acaparat în favoarea Heartland-ului. Faimosul său dicton arăta: "Cine conduce Europa de est comandă Heartland-ul. Africa şi Asia au devenit Insulele Mondiale. grupare a "tinerilor gânditori". În linia acestor eforturi. şi i-a dat un nou nume Heartland (zona interioară). The Round World and the Winning of the Peace. înfiinţarea. împreună formând Promontoriul Mondial. Acestea ocupau zonele costiere desfăşurate în jurul Europei. Cine comandă Heartland-ul. în funcţia de Înalt Comisar în sudul Rusiei. În această nouă configurare. Acestea urmau să-şi extindă controlul şi asupra Germaniei. denumire justificată prin faptul că reprezentau cel mai întins spaţiu terestru. Mackinder a reconfigurat Zona Pivotală. Lordul Curzon. Europa. Geopoiliticanul britanic a inclus în Heartland zonele muntoase asiatice greu accesibile puterilor maritime şi bazinul fluviilor ce se deversau în Marea Baltică şi Marea Neagră. Acea enormă acumulare de putere din Heartland putea fi contracarată doar prin crearea celei mai solide poziţii defensive posibile. Demersurile ştiinţifice ale lui Mackinder au fost puternic motivate de soarta Marii Britanii. statele maritime îşi formaseră potenţialul de putere prin comerţ şi comunicaţii. publicată în acelaşi an. Lor le-a adăugat şi America de Nord. din care făceau parte în mod evident Germania şi Rusia Mackinder a subliniat că o unificare a celor doi poli de putere ar atrage un pericol letal asupra Marii Britanii Europa de est juca un rol cheie. XXI. Mackidner a atras atenţia asupra faptului că puterile maritime îşi vor putea păstra vitalitatea numai dacă îşi vor reevalua raporturile cu lumea colonială şi vor accepta o redistribuire a beneficiilor şi creşterea standardului de viaţă din regiunile sărace. fiind numit în 1919. Prospecţia sa asupra consecinţelor celui de-al doilea război mondial indica ascensiunea Uniunii Sovietice în postura celei mai puternice puteri terestre de pe glob. care dacă se mobilizau şi îşi uneau resursele puteau realiza cea mai mare concentrare de putere mondială. conduce Insulele Mondiale.

în timpul războiului rece. numit de el Rimland. Şi alţi autori. Realizările lui Spykman în domeniul geopoliticii. În acel context fertil adoptării viziunii geopolitice. german la origine. a fost între primii care au semnalat utilitatea studiilor geopolitice.U.A în perioada postbelică.A de zonele de război a avut un impact direct asupra deciziilor politice luate de guvernul american. s-au delimitat de concepţiile şi viziunile care fuseseră dezvoltate de echipa Haushofer.A.A. litoralul european şi zona eurasiatică a Extremului Orient. Spykman a demonstrat că S. prin pasajul nordic sau Mediterana Nordului.U. stabilit în Statele Unite. Pericolul principal şi imediat atunci era ca ultimele două să fie unificate printr-o victorie a Axei germano-japoneze. Un al patrulea centru potenţial de putere îl repezenta India . New York. publicată postum în 1944. aceleaşi cu ale Angliei. Cooperarea cu Marea Britanie urma să fie dezvoltată într-o alianţă largă. Ca atare. 1942. Cei doi americani de import au demonstrat (Compass of the World.că America de Nord nu se află situată la o distanţă chiar atât de mare de Eurasia. chiar lung. interesele S. deoarece se află mult mai aproape de acea imensă întindere terestră.cooptat în "echipa creierelor" din al treilea mandat al preşedintelui Roosevelt.U. 60 . Adevărat manual de strategie pentru politicienii americani.A. Spykman a elaborat o analiză de perspectivă pe termen mediu a configurărilor geopolitice postbelice. El a nuanţat şi dihotomia puteri terestre. dar tradiţionale mentalităţii americane. pe termen lung. puteri maritime. Robert Stransz-Hupé (Geopolitics : The Struggle for Space and Power. precum Isaiah Bowman. Spykman a identificat trei centre cu potenţial real de putere în plan mondial: America de Nord. şi obligatoriu Germania şi Japonia. Aceasta a şi fost concepţia strategică. în care se găseau forţe şi tendinţe propensive ambelor structuri politico-geografice. dar a oferit în schimb instrumentele metodologice şi a deschis o perspectivă clară asupra rolului care trebuia să şi-l asume S. Weingart a demonstrat folosind ca argument proiecţia lui Mercator încă înaintea intrării Statelor Unite în război . Motivul principal al acelor preocupări a fost direct legat de ideile şi concepţiile şcolii geopolitice germane. membri ai cercurilor academice şi de la nivelul decizional al Statelor Unite au conştientizat importanţa şi utilitatea acestei maniere de analiză a realităţilor internaţionale. Împreună cu Vilhjalmul Stefansson. 1944) că. Chiar dacă ultima urma să renunţe şi să îşi reajusteze imperiul colonial. trebuiau să îşi asume rolul primordial în spaţoiul periferic-exterior. Nicholas Spykman a publicat prima sa lucrare majoră. care să cuprindă naţiunile maritime vest-europene. Cu toate că geografi celebri. subliniind natura duală a Germaniei.U. S. cele două puteri din Hearland urmau să păstreze şi să dezvolte un potenţial de aversiune şi chiar conflictual faţă de statele din Rimland. Acestea puteau să contracareze puterea Heartland-ului printr-o strategie de încercuire periferică a Eurasiei. The Geography of Peace. în timpul celui de-al doilea război mondial el a fost şi consultant al preşedintelui american. German Strategy of World Conquest. În a doua sa lucrare majoră. cartea lui Spykman a distrus mituri nocive. America´s Strategy in World Politics.A. după 1933.A.U. dezvoltată de S.U. El a considerat că pentru un interval de timp mediu. "Perceperea dezizolării" S. soluţia propusă de el fiind a păstrării celor două într-un sistem de cooperare. Spykman a anticipat dominarea Hearland-ului de către Rusia şi China. 1942). New York. 1942) au demonstrat aceleaşi lucruri. s-au înscris pe linia de interes crescând acordată acestei discipline în S. Politologul Hans Weingert. decât fusese perceput până atunci. un avion are nevoie doar de câteva ore să ajungă în America de Nord. containment.U. 1942) sau Derwent Whrittlesey.însă ascensiunea acesteia într-o poziţie "cinetică" de putere nu avea un viitor cognoscibil ca reper temporal. nu pot încerca să rămână nicicând departe de evenimentele din Eurasia. la fel cum au făcut atâţi alţi mulţi oameni de ştiinţă din Germania. dar şi pericolul ignorării lor (Generals and Geographers: The Twilight of Politics. deveneau.

London.considerau religia "opiumul popoarelor"). invazia sovietică în Afghanistan. Paris. Geography and Empire. London and New York. 12. pp . III RAPORTUL RELIGIE – GEOPOLITICĂ Ultima parte a secolului al XX-lea a fost marcat de o puternică revenire a fenomenului religios. Kristof. 1999. 1991. The Origins and evolution of Geopolitics. 1993. 2001. Bucureşti. Gândirea politică. The Geopolitics Reader. Supremaţia americană şi imperativele sale geostrategice... The Rise and Fall of the Great Powers.D. 2000.Bibliografie 1. 61 . 10. Tuathail. Geoffrey Parker. în spiritul marxismleninismului. 1995. Western Geopolitical Thought in the Twentieth Century. New York. 9. New York. Geopolitics and Geoculture. 13. Simon Dalley and Paul Routledge. 5. 11. spaţiul şi teritoriul în secolul a lXXlea. 8. Şcoala geopolitică germană. din motive foarte diferite: revoluţia islamică de inspiraţie Khomeiny. Dictionnaire de geopolitique. Marea tablă de şah. Immanuel Wallerstein. Ionel Nicu Sava. V. CAP. 1985. 1994. G. Ladis K. Kierman. 3. Paul Kennedy. Geopolitics in United States Strategic Policy. 1997. 1988. 1890-1987. 1960. 7. Gearóid Ó. Oxford. Paul Claval. 1989. Diplomaţia. Bucureşti. 2. "Journal of Conflict Resolution". Sloam. Geopolitică şi geostrategie. 4. eds. No. Imperialism and Its Contradictions. Bucureşti. 1. Henry Kissinger. Bucureşti. IV. Anne Godlewska and Neil Smith. New York. Yves Lacoste. căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est (care. 1999.G.15-51. eds. 6. Zbigniew Brzezinski. London.R.

găsim suficiente puncte de sprijin pentru a dovedi importanţa factorului religios în cucerirea. adepţii unei mişcări religioase îndreptată atât împotriva Bisericii Catolice.adepţii unor mişcări religioase (husiţi. din 1494 (prin care. Mileniul "păgân" se încheie astfel. prin decret imperial. vrăjitoare. de fapt. Papa Inocentiu IV. Inchiziţia monastică (înfiinţate cu ocazia Conciliului de la Reims. spre a încheia într-o notă religioasă de incredibilă puritate. suspectaţi de a continua practicile vechilor religii. cu scopul apărării credinţei creştine şi reprimarea ereziei (abaterea de la dogmele consacrate). în perioada 1096-1270. mari insurecţii religioase. magicieni etc. nu de puţine ori nevinovaţi. Unii analişti sunt chiar mai tranşanţi în această direcţie. în 1312). a minimizat multă vreme factorul religios. în 1118. care în perioada în care a deţinut funcţia respectivă (1483-1498) a ordonat peste 2 000 de execuţii. musulmani.economică şi politică. urmăreau. într-o măsură încă necercetată. iar în 1542. epuizând iluzia marilor parareligii şi pseudoreligii europene. Tot aici putem încadra şi “războaiele religioase”sau "războaiele sfinte". dar restabilită după căderea 62 . stăpânirea şi dirijarea Lumii sau a anumitor regiuni ale ei. morală şi disciplină bisericească) de la Verona 1184. care hotăreşte în chestiuni de dogmă. Egipt). Iniţial a fost îndreptată împotriva catárilor (în limba greacă katharós = "curat"). la Tratatul de la Tordesillas. o expansiune teritorială. afirma principiul mântuirii prin credinţă. afirmând că: "Schimbările ultimului sfert de secol care închide mileniul sunt. fiind folosită împotriva husiţilor.). Şi aceasta în ciuda faptului că. în acest sens. la polul opus. cea mai dură. şi desfiinţat de Papa Clement V. Suprimată în 1808. Au existat trei instituţii de acest fel: Inchiziţia episcopală. accentuată progresiv până la mondialismul ateu. între secolele XIII – XVIII. care. creat în Palestina. a fost creată şi Congregaţia Supremei Inchiziţii. din 1163) şi Inchiziţia spaniolă. dacă ne întoarcem în timp. evident. Lateran 1215 şi Toulouse 1229.relaxarea altor regimuri totalitare. valdensieni etc. care. Acestea. secularizarea averilor clerului (ceea ce nu convenea. Mileniul a început într-o notă secularistă. i-a persecutat pe evreii şi maurii (musulmanii) proaspăt convertiţi. de la cea raţionalistă la cea individualistă sau atee marxistă"1. templieri (membri ai Ordinului monaho-cavaleresc al Templierilor. Portugalia şi Spania împărţeau Lumea Nouă). de către Napoleon. Franţa. Flandra. la îndemnul Bisericii Catolice. printre altele. Starea lumii atârnă tot mai greu de condiţia religioasă a omului. un grup de eretici din Europa Apuseană (Italia. Din 1252. respectiv cruciadele: cele opt expediţii militare întreprinse. dura instituţie a Bisericii Catolice. I-au căzut victimă. sub pretextul eliberării mormântului lui Hristos de la Ierusalim de sub ocupaţia musulmanilor. iniţiată de reformatorul religios german Martin Luther (1483-1546). Cea mai dură a fost Inchiziţia spaniolă. fiind un tribunal regal.cât şi a arbitrariului seniorilor feudali germani). Geopolitica. care combină hedonismul şi "evanghelia pieţii" cu comunismul marxist. pentru a obţine unificarea religioasă a Spaniei. evrei.Palestina. mişcare religioasă. apela. în 1478. de către feudalii din Europa Apuseană şi Centrală în Orientul Apropiat (Siria. cu scopul de a lupta împotriva Reformei. Italia. Inchiziţie. Inchiziţia Această instituţie a Bisericii Catolice a fost creată la sfârştul secolului al XII-lea şi începutul celui următor. Inchiziţia a acţionat în multe ţări europene (îndeosebi în Spania. Ţările de Jos. autorizat de Papa Sixt IV. a autorizat folosirea torturii pentru obţinerea de mărturisiri. care a avut Mari Inchizitori de trist renume. printre altele. Putem. capilor Bisericii Catolice) etc. aderenţa tot mai accentuată a tineretului la această formă de spiritualitate etc. în urma conciliilor ecumenice (adunarea episcopilor. adică într-o stare opusă. precum Thomás de Torquemada (1420-1498). care împărtăşeau idealul sărăciei apostolice şi chemau la o viaţă castă şi austeră. sub egida Papalităţii. la rolul acesteia din urmă în colonizarea şi creştinizarea Lumii Noi etc. având o existenţă de numai cu ceva mai mult de o sută de ani. dar şi în Europa Centrală (în principal în Boemia. sudul Franţei). statele germane).

în privinţa constituirii statului pakistanez. în două state distincte: Uniunea Indiană (religia hindusă) şi Pakistan (religia islamică). au adâncit antagonismul dintre cele două părţi ale ţării. Republica Islamică Iran. CE FEL DE FACTOR GEOPOLITIC ESTE RELIGIA? Apare. Rūhollāh Khomeiny (1900-1989). circa un milion de morţi. după ce şahinşahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a părăsit (nu a abdicat) ţara în 1979. durata şi forţa fenomenului religios în politică. Viceregatul Indiei ("perla Coroanei britanice") este împărţit. în mod firesc. sau numai de ordin secundar. în speţă islamul. Ca urmare a crizelor balcanice şi (re)afirmării islamismului. Noua Constituţie. o întrebare: este religia un factor geopolitic de prim ordin. cu precădere cele americane şi europene. Pakistanul de Est – sprijinit de India. Aşa cum se ştie. cred că trebuie să includem în această categorie şi transformarea Imperiului Iranului în Republica Islamică Iran.acestuia. factorul hotărâtor a fost religia. Astfel. s-a impus faptul identitar în dauna celui religios. aşadar se află la originea unor procese/fenomene geopolitice. modificată în 1989 (tot prin referendum). Au dreptate. În aceeaşi ordine de idei este de amintit faptul că unitatea religioasă a unor ţări. la 1 aprilie 1979. din contră. Şi astăzi. din ordinul regentei Maria Cristina. Iranul este stat musulman şiit. Diferenţele etnice. culturale etc. autoritatea supremă în stat fiind liderul religios. în 1947. numărul răniţilor fiind dublu. iar pierderile materiale imense) şi irakiano-kuweitian (1990 – 63 . pe termen lung. n-a împiedicat derularea a două războaie soldate cu grele pierderi umane şi materiale: irakiano-iranian (1980 – 1988. Ultimul era alcătuit din două teritorii situate la aproape 2 000 de km unul de celălalt: Pakistanul de Vest – axat pe valea fluviului Indus şi desfăşurat între Munţii Himalaya şi ţărmul Oceanului Indian – şi Pakistanul de Est – în delta fluviului Gange-Brahmaputra şi câmpia din apropiere. unite practic doar prin religia comună. Personal. au constituit elementul esenţial al acestora. în principal.. pe criterii confesionale. dificultăţile procesului de laicizare. în frunte cu acesta. potrivit Constituţiei. după 24 de ani de convieţuire.respingând toate celelalte valori. agravate de cele economice şi politice.ulterior situaţia s-a schimbat. doar enumeraţi la cauzele unor conflicte. va fi definitiv lichidată. Dacă.astăzi. care avea tot interesul de a slăbi forţa vecinului său cu care avea un mare diferend încă de la creare – îşi proclamă independenţa sub numele de Bangladesh. graţie evenimentelor din urmă cu aproape 30 de ani. ceea ce relativizează. în 1834. şi în acest caz. Astfel că.condus de clerul musulman la toate nivelurile societăţii după preceptele tradiţionale ale Coranului. De aici decurg. a ţării pe care l-a întreprins preşedintele Mohamed Khatami (1997-2005). în 1947.numită astfel după ayatolahul omonim. analiştii care afirmă că reflecţia geopolitică a avut în trecut (în trecutul recent. lingvistice. practic. adică de când este folosit termenul ca atare) "o puternică tendinţă de a minimiza factorii religioşi"2. transformă Iranul într-un stat confesional islamic. după mai bine de un secol de stăpânire britanică. "riscă să se instaureze o atitudine inversă.revoluţia islamică de inspiraţie Khomeiny . cu tentaţia de a citi scena geopolitică redusă la componenta religioasă". însă. Aşadar. ce trăia în exil la Paris instituie un Consiliu Revoluţionar Islamic.treptată. doar amplificând fenomenele geopolitice a căror origine trebuie să o căutăm în altă parte? De obicei este dat ca exemplu de preeminenţă a religiei ca factor geopolitic crearea statului Pakistan.aprobată de un referendum (2-3 decembrie 1979). care proclamă. Aceştia fiind. deşi. În ambele cazuri prezentate a prevalat factorul religios. în unele cazuri.

Islamul politic a reuşit să acceadă la putere nu cu ajutorul armelor. Nu este mai puţin adevărat că. Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au contrazis însă. În schimb. aşa cum remarcă şi Adrian Pop. printre altele. Aceste ambiţii ale factorilor religioşi depăşesc însă cu mult forţa de azi a statului iranian care.1991). deşi s-a încercat punerea sub acest semn a conflictelor din ex-Iugoslavia ori a celui israelianopalestinian. precum Algeria (1990 – 1991) şi Turcia (1997 şi 2003). asemenea percepţii. care subliniază. O părere similară are şi un geopolitician italian. deocamdată. Numai că foarte curând după dobândirea puterii şi-au dat la iveală limitele toleranţei lor şi. Va afecta în egală măsură politica regională şi legăturile internaţionale ale statelor musulmane. este chiar profund divizat. şiismul – 93% în Iran şi peste două treimi în Iraq. T. în ambele ţări predomină acelaşi curent islamic. cel puţin. Hunter. pe cale militară. "la şiitizarea Islamului pentru a islamiza lumea"3. au fost înlăturaţi: în Algeria. însă nu va fi nici singurul factor care va reglementa viitorul lumii islamice. la rândul său. în unele cazuri.lea mai bine decât s-a prevăzut. remarcă relaţia ambivalentă ("caracterul complex şi paradoxal al fenomenului islamist") pe care Occidentul a întreţinut-o în ultimele decenii ale secolului al XX. În concluzie. mai mult. puţin înainte de episodul World Trade Center). se inserează în dispozitivele geopolitice ale statelor. dar cu multă forţă prudenţă. Sh. prin presiuni (situaţia de după 2003 este diferită). culturale şi politice. de inspiraţie islamică. iar apocalipsa cibernetică anunţată nu s-a concretizat. iar în Turcia.lea cu fundamentalismul islamic: "Acesta (Occidentul – nota noastră) combătea radicalismul musulman. sprijinitor al terorismului internaţional. de asemenea fireşti: dacă se mai poate vorbi în zilele noastre. dar se alia în Afghanistan cu fundamentaliştii musulmani (mudjahedinii – nota noastră) împotriva Uniunii Sovietice"8. Or. că "islamismul radical şi-a atins punctul maxim al dezvoltării sale şi se află deja pe o pantă descendentă"4. s-a transformat în regimul totalitar taliban din ultimii ani ai secolului al XX. fără mare succes. după cum nu s-a materializat nici în atentatele teroriste care ameninţaseră că vor perturba festivităţile anului 2000"5. în 1997. A vorbi de pericolul islamic este ca şi cum ai vorbi de pericolul creştin". clerul şiit iranian aspiră. Islamul politic. mişcarea de rezistenţă de ieri. ca urmare. în cazul primului conflict. După victoria revoluţiei islamice. fundamentalismul cum era numit în Golful Persic şi în Liban. 64 . din plin. în ambele cazuri. ci pe cale parlamentară.lea. Alţi analişti au fost mai rezervaţi. la celelalte întrebări se pot găsi şi răspunsuri alternative. Acelaşi analist. inclusiv al lui Oussama ben Laden. ALTE OBIECTIVE GEOPOLITICE URMĂRITE DE RELIGIE Apar şi alte întrebări. În acelaşi spirit sunt de amintit şi spusele unui alt analist: "Trebuie să recunoaştem că lumea a dirijat trecerea spre mileniul al III. faţă de invazia sovietică din 1979 în Afghanistan. duce o politică externă de putere religioasă medie. În mod cert astăzi nu mai putem vorbi de "războaie religioase". mudjahedinii. Unii specialişti s-au grăbit să afirme (Anthony Shadid chiar în anul 2001. Un exemplu de obiectiv geopolitic urmărit de o religie este şiismul iranian. potrivit anumitor analişti. dar nu va fi singurul factor de evoluţie şi poate nici cel mai determinant. şi. amintit mai sus. că "în realitate islamul este pe departe a fi monolitic. făcând supoziţii de genul: "Islamul politic va rămâne un factor important al dinamicii sociale.Islamul politic nu va dispărea. de "războaie religioase". care va comanda evoluţia internă a ţărilor musulmane. dacă religia urmăreşte obiective geopolitice specifice sau.

Biserica Catolică. precum în cazurile amintite mai sus ori în Afghanistan după 11 septembrie 2001. este arhicunoscut faptul că tensiunile şi conflictele din fosta Iugoslavie s-au adâncit datorită marilor decalaje economico-sociale existente între republicile federale. care de fapt trebuia. cum au fost războiul civil din Tadjikistan ( 1992 – 1997). fără arme. dar şi cu focare emergente. folosindu-se de existenţa singurului stat exclusiv de natură religioasă din lume. în criza care a dus la destrămarea statului iugoslav (1989 – 1992). În cadrul Islamului politic se înscrie şi terorismul islamic. a fost evitat cu preţul vieţilor omeneşti aflate la bordul avionului). "a suscitat trezirea unor sentimente islamiste în rândul populaţiilor musulmane din fosta URSS Această trezire a fost îndeosebi religioasă şi culturală. în America – scria un analist numai cu un an şi ceva mai înainte de episodul World Trade Center – există impresia că securitatea naţională se află sub ameninţarea unor atacuri provenind din exterior"10. Biserica Catolică. Washington (a fost vizat Pentagonul) – aşadar simbolurile marii puteri mondiale – şi Pittsburgh (acesta din urmă. Mai precis. de altfel. Dar. de numeroasele reprezentanţe diplomatice ale acestuia şi de alte mijloace. probabil. asupra oraşului New York (World Trade Center). această religie neabandonând nici astăzi misiunea sa originară. Este important de subliniat că acest atac terorist a avut loc într-o perioadă în care Statele Unite se aflau pe o poziţie de superioritate cvasi-absolută în toate domeniile.sau nu). cea sârbă (ortodoxă) pentru unirea teritoriilor locuite de ea cu Serbia. însă a cuprins şi o dimensiune politică: în Asia Centrală şi în Caucaz şi-au făcut apariţia unele partide care se declarau a fi islamiste"9. totodată. şi nu originea lor. Vaticanul. Un exemplu mai mult decât concludent privind existenţa unui obiectiv geopolitic precis îl reprezintă catolicismul. În prezent duce o politică paşnică. greu de controlat. mijloacele n-au fost întotdeauna paşnice – nu întâmplător se spune că Vestul sălbatic american a fost cucerit "cu Biblia în mâna stângă şi cu puşca în mâna dreaptă". la 7 aprilie 1992. De aici au decurs. sprijinirea uneia dintre părţile aflate în conflict: Croaţia împotriva Serbiei. Islamul politic. de pildă. cel mai elocvent exemplu constituindu-l atacul din 11 septembrie 2001 din SUA. totuşi. reluat după 1998). În plus. aici. "Şi. mai ales în vremea colonizării Lumii Noi. EXAGERAREA ROLULUI FACTORULUI RELIGIOS Există situaţii în care rolul religiei a fost exagerat. ceea ce nu exclude însă.Pe ansamblu. la 3 martie 1992. rămâne un fenomen complex. războiul din Cecenia (1994 – 1996. comunitatea musulmană s-a pronunţat pentru o Bosnie-Herţegovina independentă. cum este cazul fostelor republici asiatice sovietice. care îi conferea. sârbii proclamă. cu unele reculuri (fortuite. angajat de Mihail Gorbaciov. conflictele din Uzbekistan. mai înainte. o republică independentă a populaţiei 65 . unele conflicte din zonă. Cele mai concludente cazuri sunt cele din fosta Iugoslavie. Kirghizstan şi altele. după ce Parlamentul Bosniei-Herţegovina proclamă. unde conflictele/războaiele nu s-au dat pentru convertirea celorlalţi la o anumită religie. ci pentru păstrarea sau recuperarea unor regiuni. iar cea croată (catolică) pentru alipirea la Croaţia a regiunilor cu populaţie majoritar croată. în prezent. un grad real de securitate. independenţa republicii (recunoscută de Uniunea Europeană şi admisă în ONU în acelaşi an). Drept urmare. este unica religie ce duce o politică mondială cu adevărat coerentă şi are o strategie planetară. populaţia poloneză faţă de comunism etc. în timpul războiului din fosta Iugoslavie. în care procesul de deschidere politică. ea fiind doar unul dintre factorii care au amplificat fenomenele (geo)politice. aceea de a ajunge la unitatea lumii prin creştinism. în anumite cazuri. să aibă un alt obiectiv. Putem spune că. ceea ce s-a şi întâmplat de altfel.

fondat pe unitatea confesională. în prezent. Are o arie mai largă decât panarabismul. cel puţin în prezent. care apreciază că noile conflicte sunt caracteristice: "ţărilor care şi-au câştigat de curând independenţa. a provocat tensiuni încă de la crearea celor două state: războiul din 1947 – 1948. islamismul este astăzi a doua 66 . Ceea ce a urmat se cunoaşte: un război civil care pustieşte ţara. care este fondat pe principiul comunităţii etnice. privitor la BosniaHerţegovina: "trei poliţii (bosniacă. care deţine 140000 km2 (circa două treimi). într-o altă regulă. cam de întinderea României. de regulă. Într-o situaţie similară. trei servicii poştale. totodată. forţele occidentale şi cele ruseşti sunt nevoite să rămână pe loc. mai tentaţi să se identifice cu statele vecine. şi anume conflictul ce opune Pakistanul Indiei în problema Caşmirului/Kashmirului. cu toate că. cum spune un specialist în domeniu. alături de cel israeliano-arab14. locuită în proporţie de 80 – 90% de etnici albanezi (de religie musulmană). se află unul dintre cele mai vechi conflicte încă deschise de pe Glob. după cum se ştie. trei sisteme şcolare au fost instituite (. ci pretenţiile teritoriale ale etnicilor albanezi. la 3 iulie 1992. numărul hinduşilor rămaşi în zonă a scăzut foarte mult. panislamismul şi panortodoxismul. putem afirma că aceste crize. continentală. în final. situaţia pare în bună măsură reglementată (în baza tratativelor de la Dayton şi a Acordului de Pace de Paris din 14 decembrie 1995).). urmăreşte întreţinerea conflictului în scopul de a constrânge India la mari eforturi financiare şi. nu au fost rezolvate definitiv. Or. în prezent. trei reţele de telefonie. urmat de cel din 1956 şi 1971. La rândul său Pakistanul. Pakistanului revenindu-i 73 000 km2. şi aceasta nu în primul rând datorită confesiunii religioase. croată şi sârbă). în continuare. iar populaţia croată anunţă. etnicii sârbi şi croaţi din Bosnia-Herţegovina sunt. Deşi între timp. Or.) ar fi fost mai bine dacă puterea colonială ar fi acordat Pakistanului valea Kashmirului. făcând. Acest teritoriu. maltratându-şi cel mai adesea minorităţile etnice sau religioase. datorită operaţiunilor insurgenţilor pakistanezi.sârbe. a luptei armate împotriva autorităţilor iugoslave de către UCK (Armata de Eliberare din Kosovo) şi revendicarea imediată a independenţei. iar absenţa democraţiei obligându-le pe acestea din urmă să recurgă la violenţă. pe teritoriul provinciei Kosovo. referire la un trecut care o favorizează. definită foarte bine de un geopolitician francez. Suprimarea. a creat o situaţie tensionată între populaţia albaneză şi autorităţile iugoslave. produce sute de victime şi deplasări masive de populaţie. slăbirea ei. regională.ş. din Kosovo şi Bosnia-Herţegovina. degradată rapid. cum constată un alt analist. referitor la Kosovo: "Mulţi ani de acum încolo. Serbia şi Croaţia. PANISMUL RELIGIOS Între mai multele tipuri de panism (bazate pe comunitatea etnică. implicit. dar diferită de Kosovo. decât cu Guvernul de la Sarajevo. crearea unui stat independent în sud-vestul ţării. nu are capacitatea de a-l dobândi. Situaţia din Kosovo a fost similară celei din Bosnia-Herţegovina. populată în majoritate de musulmani"15.) se înscrie şi cel religios. a autonomiei provinciei. Deşi.. în 1989. Panislamismul. vizează refacerea şi unitatea lumii musulmane. Cele mai reprezentative de acest fel sunt. îi este favorabilă Indiei. Linia de demarcaţie stabilită după conflictul din 1971. din intervenţia aliată". Populaţiile însă trăiesc pradă disperării"..a. de către autorităţile de la Belgrad. Deci nu persecuţiile religioase sau alţi factori de natură confesională au declanşat conflictul. India nu renunţă la acest teritoriu. Sau. Nu este mai puţin adevărat că şi acest conflict se înscrie. numit în mod curent pur şi simplu islamism. Unii autori consideră vinovată de această situaţie Marea Britanie: "(. printre altele şi de teama contaminării secesiunilor.. În acelaşi timp. după declanşarea în 1998. fără a putea face un pronostic real asupra situaţiei politice care ar putea rezulta..

81 milioane de locuitori). pe factorul religios în privinţa rupturii inevitabile ce va avea loc. de pildă. a doua ţară din lume ca număr de ortodoxi nu este una europeană. şi anume de a fi stopat o vreme expansiunea islamismului otoman. unii sunt. constituirea de noi state etc.5 milioane în Ucraina.) unii actori sunt dezavantajaţi din punct de vedere structural şi în special mişcările islamiste. mai moderaţi apreciind că. cea mai bună dovadă a predicţiei lui Huntington cu privire la renaşterea conflictului între Islam şi Occident. pentru că ideologia lor vine de cele mai multe ori în contradicţie cu ideologia dominantă din Nord şi. aşa cum reiese şi din clasificarea făcută. Pakistan (96% din cei aproape 160 milioane de locuitori). care profită de erodarea statului-naţiune şi de dezordinea strategică pentru izbucniri ici şi colo"16. Alţii. chiar dacă evenimentele din 11 septembrie 2001 ar fi. Între adepţii acestui al doilea scenariu. şi de Serbia. ce separă aceste civilizaţii între ele"18. Teoria sa a căzut rapid în desuetudine. nici mai mult nici mai puţin. LOCAŢIA GEOPOLITICĂ A ROMÂNIEI Geopolitica este din nou la modă. în acelaşi timp. la aceasta contribuind şi adepţii săi din ţările nearabe. pune accentul. Unii.confuciană.. Panortodoxismul (unitatea tuturor ortodoxilor din lume. în schimb. latinoamericană şi. ci una africană. posibil. ale cărui frontiere doreşte să le refacă. referirile fiind cel mai adesea la mişcările islamiste: "(. în virtutea meritelor istorice pe care şi le arogă. exemple concludente fiind Indonezia (87% din cei 225 milioane de locuitori ai ţării). islamică. rămânem dezamăgiţi de numărul celor care s-au declarat ortodoxi: 35 milioane în Rusia (după alte surse chiar mai puţin) şi 15. în baza religiei.. optimişti. Referindu-se la cele opt civilizaţii majore identificate de el (occidentală. CARE ESTE VIITORUL RELIGIEI CA FACTOR GEOPOLITIC? Analiştii sunt împărţiţi în această privinţă. Turcia (97% din cei. japoneză. din cauza forţei prejudecăţilor antimusulmane în societăţile occidentale". cu 19. fără să fie în realitate. Unii analişti apreciază că.. purtătoare ale unor proiecte ce urmăresc modificarea frontierelor. africană). Ca urmare. Rusia şi Ucraina. slav-ortodoxă. este tot mai greu de constituit mişcări transnaţionale. Iran (99% din cei aproape 70 milioane de locuitori). în principal din Europa) este vehiculat mai ales de Rusia. Dacă luăm în consideraţie datele referitoare la confesiunile religioase de la ultimele recensăminte din cele mai populate ţări ortodoxe.8% din cei 22. mai puţin optimişti.religie din lume ca număr de adepţi. În categoria neoptimiştilor se înscrie şi Samuel Huntington. apreciază că victoria democraţiei şi a liberalismului politic anunţă o eră a păcii adevărate.8 milioane de locuitori). A treia ţară este România. în mod paradoxal.decât moştenitoarea Imperiului Bizantin. geopolitica a fost exclusă din sfera cunoaşterii şi din alte 67 . hinduistă. aproape 70 milioane de locuitori). potrivit unor analişti. Este posibil ca numărul real să fie mai mare având în vedere că ultimul recensământ în cele două ţări a fost efectuat în perioada comunistă (1989). Supusă oprobiului public după înfrângerea Germaniei şi Japoniei în a II-a conflagraţie mondială. totuşi. Bangladesh (88% din cei peste 140 milioane de locuitori). după creştinism. văd în lumea care urmează Războiului Rece "erupţia haosului şi apariţia unor conflicte generate de antagonismele etnice şi religioase. Nigeria (50% din 137 milioane de locuitori).8 milioane de credincioşi la recensământul din 1992 (86. când mulţi cetăţeni se declarau atei. ţara cu cel mai mare număr de credincioşi.de asemenea. respectiv Etiopia: Bioserica Ortodoxă Etiopiană are aproape 34 milioane de adepţi (jumătate din populaţia totală de 67. Rusia se consideră. cu predicţiile sale privind ciocnirea civilizaţiilor: "cele mai importante conflicte în viitor se vor produce de-a lungul liniilor de falie culturale.

un stat. fapt care a făcut posibilă trecerea sub tăcere a comportamentului geopolitic al ambelor blocuri. reflectă eterogenitatea spaţiului. Au apărut structuri regionale şi subregionale. condiţiile naturale. Mai mult. indiferent dacă este vorba de decidenţi politici. Geopolitica este interesată de obiectivele ce vizează cooperarea în regiune şi destinderea relaţiilor dintre protagonişti dar şi de utilizarea forţei sau de jocurile viclene pentru câştigarea supremaţiei. au fost iniţiate noi forme de cooperare. religia. s-au modificat hărţi politice. este cert că geografia poate avantaja sau dezavantaja politic un popor.considerente. de fapt: • construim un tablou al forţelor prezente şi active în diferite grade pe scena/zona analizată. Pe de o parte. atitudinea Moscovei în cadrul graniţelor unionale. militare. Sfârşitul Războiului Rece sau cotitura luată de acesta la începutul ultimului deceniu al secolului trecut a dat şansa statelor din spaţiul european de interes al Moscovei să se reorienteze în problemele de politică externă. Însă elementul geografic devine cu adevărat util în demersul analitic doar în relaţie cu alţi determinanţi de natură obiectivă sau subiectivă. Războiul Rece. de ONG-uri sau de opinia publică. de natură geopolitică pe care însă Kremlinul nu dorea să le împărtăşească lumii întregi. Ea urmăreşte totalitatea preocupărilor actorilor prezenţi pe scena internaţională respectivă. Pe de altă parte. strămutările de populaţii şi politicile economice arbitrare. o naţiune. coaliţia antifascistă a urmărit să elimine orice legătură între practicile geopolitice şi înţelegerile de la Ialta din 1945 (când au fost stabilite sferele de interes ale puterilor învingătoare). Punctul maxim al reîntoarcerii geopoliticii în sfera de interes public a fost atins în perioada 1989-1990 când balanţa de putere stabilită la nivel mondial a fost dezechilibrată prin manifestarea turbulenţelor globale. Atunci când stabilim poziţia geopolitică a unui stat trebuie să avem în vedere că.militari. adeseori evidente. de-a lungul existenţei sale la transformări importante în structura actorilor scenei geopolitice mondiale. acesta rămâne un element prezent în luarea deciziilor politice. rezultat al atitudinii sovietice şi americane. Fără a absolutiza importanţa factorului geografic. Cu toate acestea. În acest context trebuie să amintim cel puţin două elemente: dezvoltarea armelor nucleare şi decolonizarea planetei. adică modalitatea de stabilire a frontierelor interne. Nici adversarilor politici mondiali pentru că ar fi dat dovadă de incapacitate în managementul afacerilor interne. istoria. ţinându-se cont. culturale sau de oricare altă natură.diversitatea etnică . • identificăm şi analizăm modul în care mijloacele fiecăruia sunt implicate prin geostrategii concepute pentru a se apropia de scopurile fixate. fiind sensibilă la ceea ce. La acest tablou mai trebuie adăugat că rivalitatea dintre capitalism şi socialism a solicitat toată atenţia. în planurile protagoniştilor. • reperăm obiectivele majore şi ţintele profunde ale actorilor. de reacţiile previzibile ale celorlalţi protagonişti [1]. putem afirma că “jucându-ne” cu rigla pe hartă şi cunoscând puţină istorie putem anticipa mişcările sistemului internaţional. 68 . a condus. diplomaţi. nici supuşilor ori acoliţilor politici din propria sferă de influenţă pentru că ar fi putut să ridice semne de întrebare şi să genereze idei. în acelaşi timp. toate acestea au generat animozităţi. s-au intensificat demersurile privind accesul la resursele naturale deficitare. fiind promovată ca un conflict ideologic. printre altele.

Problema locaţiei geopolitice a unui stat trebuie determinată având în vedere: • punctele de interes ale marilor puteri în zona analizată şi impactul acţiunii lor asupra funcţionării acesteia. economică) se vor desfăşura în paralel cu cele de dezintegrare. Este adevărat. la fel puterea unui stat nu mai poate fi privită doar ca un complex de elemente. mai cu seamă. • valorile culturale şi spirituale predominante în zonă. Puterea cunoaşte un proces de specializare. Având ieşire la Marea Neagră şi controlând o parte din cursul Dunării. România a fost apreciată în demersurile ei de prezervare a propriei securităţi. trebuie să aflăm răspuns la o serie de întrebări strategice: • mai sunt SUA putere europeană? • care sunt interesele Rusiei şi care este spaţiul de manifestare al acestora? • adâncirea şi extinderea procesului de instituţionalizare a Europei Comunitare înseamnă stabilirea unor noi graniţe continentale? Omenirea. Riscurile la adresa securităţii noastre puteau deveni surse majore de risc pentru întregul continent. noul context internaţional (post Război Rece) a oferit României posibilitatea de a-şi promova la nivel continental şi nu numai. rapiditatea cu care se desfăşoară evenimentele. • şi viziunea fiecărui stat asupra securităţii. Separând fizic cele două zone de turbulenţe din jurul graniţelor ei. prin actorii săi încă principali – statele. • relaţiile acestor state cu marile puteri. • ierarhia statelor din zonă şi interesele lor. Vor continua să existe şi chiar să se adâncească marile diferenţe între multiplele regiuni. precum şi nevoia de previziune. un nou rol – acela de punte de legătură. Din acest punct de vedere. militar. Procesele de integrare (politică. Scena internaţională a secolului XXI nu va fi un loc armonios.Procesul de tranziţie geopolitică început în 1989-1990 a permis României să promoveze o politică pozitivă de deschidere. abordarea problematicii securităţii europene presupune stabilirea cu prioritate a graniţelor continentale: unde începe şi. Aşadar. Revenind la problematica securităţii europene. putem încă să mai vorbim de o putere în 69 . între Europa şi Orientul Mijlociu. Considerăm acest demers necesar având în vedere profundele mutaţii de pe scena internaţională. ţara noastră reprezintă un spaţiu favorabil circulaţiei în toate direcţiile între Europa de Est şi de Vest. cooperare şi bună vecinătate. a teritorialităţii continentale. în special pentru a-şi asigura şi promova rolul de factor de stabilitate pe fondul evoluţiei unor focare conflictuale în Europa de Est şi în Balcani. unde se sfârşeşte Europa? Este evident că vorbim despre o perspectivă geopolitică şi nu geografică rigidă. a intrat într-o nouă etapă de stabilire şi redefinire a intereselor. abordare specifică perioadei Războiului Rece. principiile. Aşa cum atunci când vorbim despre securitate nu mai avem în vedere exclusiv sensul ei clasic.de placă turnantă a legăturilor intraeuropene şi a acelora dintre Europa şi regiunile învecinate. Globalizarea derivată din dorinţa de a beneficia de produsele economiei globale va trebui să coexiste cu fragmentarea născută din confortul psihic al oamenilor de a-şi apăra valorile.între Europa de Nord şi Balcani.

puteri economice. poate chiar la limita lui “europeană”.conservatoare. Moldova). România este capul de pod al Europei extinse spre estul continentului. • sau în zona bazinului Mării Negre. Stabilirea locaţiei geopolitice nu este un demers simplu. Germania. indiferent de amploarea zonei de analiză. alături de alte 6 state (Bulgaria. Turcia europeană). Variantele propuse trebuie să aibă în vedere că: • de fapt. Ucraina. puteri militare. acest proces depinzând. Slovacia. Din perspectiva calităţii de membru de jure a României în NATO. probabil. Bucureştiul poate fi considerat ca făcând parte din flancul estic. Albania. în ce zonă geopolitică plasăm România ? • în Europa Centrală. Turcia. de mai mulţi actori. Ortodocşii îşi ascund complexele şi îşi amână problemele…spun adesea fraţii noştri de la vest (…)”. Bosnia-Herţegovina). Integrarea României în NATO face ca aliaţii să exercite controlul asupra spaţiului litoral şi maritim de Vest al Mării Negre. Popoarele ortodoxe sunt lente. Albania. Iugoslavia. S-a vorbit mult în acest sens şi procesul mai continuă în unele cercuri de “incapacitatea structurală a popoarelor ortodoxe din Estul Europei de a se integra în ritmul real al Europei civilizate – catolice şi protestante.Grecia. rolul României pe scena internaţională trebuie abordat deocamdată din perspectiva poziţionării ei geografice sensibile. În ceea ce o priveşte. Catolicii sunt mai numeroşi. tradiţionaliste şi ostile oricărei înnoiri.o linie de ruptură. • în Europa Balcanică. se poate afirma că Marea Neagră conferă ţării noastre o dublă posibilitate. de asemenea. ţara noastră îndeplineşte o misiune defensivă – de apărare a Europei de ameninţări. e adevărat. dar lumea cunoaşte o evoluţie tot mai accentuată spre multipolaritate: • pe de o parte avem puteri politice. pe o axă de la Vest la Est ţara noastră aflându-se în partea orientală a continentului. Bulgaria. aşa cum arătam.Rusia. • pe de altă parte. Sau altfel spus. Austria. Croaţia. catehetice. filantropice sau intelectuale.complexitatea sa (SUA). alături de alte 6 state (Polonia. Georgia. pe unii 70 . “partenerul” nostru în drumul spre integrarea în structurile europene. • pe de o parte s-a vorbit despre o integrare a Bucureştiului în flancul sudic al Alianţei (legătura cu Marea Mediterană realizându-se prin strâmtori). alături de alte 9 state (Slovacia. Dunărea delimitează Balcanii de restul Europei fără să constituie. dar şi o misiune ofensivă în sens pozitiv – de aport la stabilitate. Ungaria. mai bogaţi şi mai evoluaţi în practici misionare. Ungaria). Aşadar. Croaţia. • în Europa de Sud-Est.Moldova. alături de alte 6 state (Bulgaria. • iar pe de altă parte există puteri continentale sau regionale. asigură accesul rapid şi confortabil la spaţiul Orientului Mijlociu fapt care i-a determinat. • în trei din cele patru opţiuni suntem legaţi de Bulgaria. Croaţia. Macedonia. • din punct de vedere spiritual legăturile cu Europa Centrală sunt cele mai reduse ca intensitate. puteri sub-regionale dar şi state care nu pot emite pretenţia de a avea vreo opinie în legătură cu procesualitatea evenimentelor de pe plan internaţional. Grecia.

analişti americani să elaboreze conceptul de Orient Mijlociu Mare. Demersurile trebuie finalizate prin stabilirea unei concepţii la nivel naţional şi care să devină un element definitoriu al unei politici externe concepute la Bucureşti. 71 . Ceea ce înseamnă că România a fost cuprinsă în procesul european integrator. încă o dată. pentru o lungă şi dureroasă perioadă de timp. Neantul Valah”. are nevoie de un sistem de legitimare politică. Doar în aceste condiţii vom fi capabili de o atitudine conjugată la nivel naţional în direcţia definirii unei poziţii geopolitice care să răspundă aspiraţiilor noastre de viitor stat aliat şi comunitar. decât trăirea tragică într-un spaţiu pe care l-am numi. Finalizarea acestuia sperăm să ne plaseze într-o zonă care din punctul de vedere al stabilităţii şi al promovării şi respectării valorilor occidentale să corespundă idealurilor noastre de popor european. Prezentul ne aşează în faţa unei alternative unice: a fi sau a nu fi în istorie! Dacă la dilemma hamletiană vom răspunde «absent». Cert este că întreaga zonă în care ne situăm geografic a fost basculată din sfera sovietică înspre puterile occidentale. România nu-şi poate exprima puterea decât prin ceea ce doreşte să devină şi nu prin ceea ce este. statutul de învinşi nu ne va oferi. Pentru că acum. Determinarea locaţiei geopolitice a unui stat nou pe scena democraţiei globale. Deocamdată României nu-i rămâne decât să încheie reforma militară şi să dobândească statutul de economie de piaţă funcţională. aşa cum este România.incluzând-o. arie care urcă până la România. “Bătălia pentru viitor a României nu este tributară nici unui fel de retorici.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful