You are on page 1of 8

2

—]†÷ nûŠôm$ ^e÷^Šøuô oûßô fû ‰ô ^uø Ü$ ãö #×Ö]ø™ /


( £ZµÔÁqug´) ó Xó } Š â •

ó Xó Äg"U
Û y‚ MÃ[ ˆ}÷!vZ} Z L L
—Ôøßô mû•ô o×FÂø oûfô×ûÎø kûfùô $ø hôçû ×öÏöÖû] gø×ôùÏøÚö ^mø™ /
6+Š LZÃwŠ}÷!áZzä¢ÃVߊ} Z L L
y%
] Yo
( Áqug´Ô£ZµÔ~èF)
—Ôøjô Âø^›ø o×FÂø oûfô×ûÎø Íû†ùô ‘ø hôçû ×öÏöÖû] Íø†ùô ’øÚö ^mø™ /
ó Xó } Š¢6  ¤Z KZÃwŠ}÷!áZzä¢ÃVߊ} Z L L
®
( £ZµÔ› )
—oßôù Âø ÌöÂû ^Êø çøËûÃøÖû] g% vôiö ܺmû†ôÒø ç' ËöÂø Ôø$Þ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
ÎÔì @ ™I Ãä™s çgzZì ÑZz ä™x™Ôä™s çÂ!vZ} Z L L
( ~èF) ó Xó } Š â • Û s ç{k }÷
—oßFÇô Öû]æø Íø^ËøÃøÖû]æø oÏFj%Ö]æø p‚Fãö Öû] Ôø×öòø‰û]ø o?Þôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
" ( Ð VÍß )gzZÖÔ~g ÇÌ6Ôe Z@Е~—" !vZ} Z L L
( £ZµÔzâ 0ZÔ~èF Ô›) ó Xó Vƒ‡â „Zz6
—¡÷³þ³þf$ÏøjøÚ% ¡÷ÛøÂø æ$ ^f÷ nôù ›ø ^Î÷‡û …ô æ$ ^Ã÷ Êô^$Þ ^Û÷ ×ûÂô Ôø×öòø‰û]ø oÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
¿áZzäƒwJgzZ tig {À 0 gzZDá Zz ¶Š œÐ•~ !vZ} Z L L
( > ½) ó Xó Vƒ@ ™wZλ
å•†Ò Äñ^•
—Õø]çø‰ô àûÛ$ Âø Ôø×ô–ûËøeô oûßô ßô Æûø]æø ÔøÚô ]†øuø àûÂø ÔøÖô¡øvøeô oûßô Ëô Òû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
z]úŠ%
 F
š
( ™ X )Ð {Š™x ZwLZÔB‚Æ{Š™w'LZ™e ñ~÷!vZ} Z L L
ó Xó } Š ™ {Zz6" Ð ËC Ù ZÎLZ Ð aLZ = gzZ ™e ñ ~÷
( ~èF) á S¥
gƒÑƒ• Ô ezgwD Z)´67-A:íŠ ~œ
%
—^Û÷ ×ûÂô oûÞô•û ‡ôæø oûßô Ãö Ëøßûmø ^Úø oûßô Ûû ×ôùÂø æø oûßô jøÛû ×$Âø ^Ûøeô oûßô Ãû ËøÞû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ / 36271241 c 36293939, 36366638:y ¯
www.tanzeem.org
4 3

Ì6´gzZ Ì{æ7 ÌÔÔÌŒ Z Ô {k x Ó}÷} Š™s çÞZ L L œ=Ž 2=gzZ} Š œ=B‚ÆkZì c 2=äÂŽ !vZ} Z L L
{Š c iÐíÂÃXN æx Ó{z~÷gzZ V»Š c ix Ó~÷} Š™s çgzZ ( zâ0Z ) ó Xó ™†ŸZ~D}÷gzZ}Š
( ~g ]Z ì) ó Xó ì }Y —ànûÒô^ŠøÛøÖû] éô †øÚû ‡ö oûÊô oûÞô†û Žöuû]æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô jûÚô ø]æ$ ^ß÷nû ÓôŠûÚô oûßô nô uû]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
‚öuøŸø û] køÞûø] Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿø pû„ô$Ö] äö #×Ö] køÞû]ø Ôø$Þ ]ø ‚öãø•û]ø oûÞôù^øeô Ôø×öòø‰û ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /  ) ÅV»gzZg â ~ „ ¼gzZÄg {0
®  iÆ™¨Ãí !vZ} Z L L
—‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü³þ$Ö àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û×ômø ÜûÖø pû„ô$Ö] ‚öÛø’$ Ö] ( zâ 0ZÔ ~èF) ó Xó VZ~
vZ ž Vƒ ‚ g ¢ ~ž n kZ ÔVƒ @ ™wZÎЕ~ !vZ } Z L L — ^âøŸøçû Úøæø ^ãøn%Öôæø køÞûø] «âø^Ò$ ‡ø àûÚø †ö nû ìø køÞûø] «ãøÒôù‡øæø ^âø]çøÏûiø oûŠôËûÞø lô! Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
gz Z Zƒ Za ðÃ:Ð TÔì i *" Ôì « ÂÔ7Šqðà ZÎ}¾Ôì „ ÂX ™ «Ï À 0 ÃkZgzZ™ «~g ÇÌ6Åk QÃÑ}÷!vZ} Z L L
( £ZµÔ~èF ÔŠ ƒ ZŠ1Z ) ó Xó ìŽ ðûkZ:gzZ ZƒZaÐË{z: ó Xó ì \ñgzZi ‚g » »kZ Âì ÑZzä™u 0 +4»kZ
Øùô Òö àûÚô èøÚø¡øŠ$ Ö]æø Ôøiô†øËô ÇûÚø Üôñô• ø̂ Âøæø Ôøjô Ûøuû…ø lô^føqôçû Úö Ôø×öòøŠûÞø ^$Þ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / ( £ZµÔ ð̈Ô› )
—…ô^ß$Ö] àøÚô éø^røß$Ö]æø èô ß$røÖû^eô ‡øçû ËøÖû]æ$ †õùeô Øùô Òö àûÚô èøÛønû ßô ÇøÖû]æ$ Üõ$û]ô —†õnû íøeô oûÖôù èõføñô«Æø Ø$ Òö o$ ×øÂø Ìû×öìûæø äô nûÊô oûÖô Õû…ô^eøæø oûßô jøÎû‡ø…ø ^Ûøeô oûßô Ãû ßôù Îø Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
Æ ]n ~¾ Ô[ òZ Æ Øg ~¾ • _â Ð •ë !vZ } Z L L gz Z} Š• ' gzZ®  ¤=~ kZì ðâ• Û «= ä ÂqŽ !vZ} Z L L
Å äVZ œZg7 Ð nC Ù gzZÛD Å î X Ð Vƒk Æ b§C Ù Ôb‚z ó Xó ƒƒõgzZy˜Z÷B‚Æð>6qà ZzäƒT ¸C Ù
ó Xó •g ÇÔÆ] •Ðc izŠgzZw”Ƽ  ëgzZ= ( Áqug´)
( ~èF Ô› ) —Ôøf$uö oûßô Çö×ôùfømö pû„ô$Ö] ØøÛøÃøÖû]æø Ôøf%vô m% àûÚø g$ uöæø Ôøf%uö Ôø×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
oûßôù Úô ä́eô Üö×øÂû ]ø køÞû]ø ^Úøæø pû†ôÚû ]ø oûÊô oûÊô]†ø‰û ]ôæø oû×ôãû qøæø oûjô òønû _ôìø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ / •Ž Vƒ @ ™wZÎ » ›Å¿kZC Ù gzZ ›~¾Ð•~ !vZ} Z L L
—pû‚ôßûÂô ÔøÖôƒF Ø% Òöæø pû‚ôÛøÂøæø p^mø^_øìøæø pû‚ôùqôæø oûÖô û̂ âø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö ×#Ö]ø ( ~èF) ó Xó } Š àJ ›~¾=Ž »›Å¿kZgzZì @ ™›Ð
Ž ({ k {z)gzZ CŠ c i ~÷~x »}÷gzZ ã ZŠ * ~÷Ôæ~÷!vZ} Z L L hô]„øÂøæø ^nøÞû‚% Ö] pô û̂ ìø àûÚô ^Þø†û qô]øæø ^ãø×ôùÒö …ôçû Úö Ÿö û] oÊô ^ßøjøføÎô ^Âø àûŠôuû]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
~ ( t Zè) çÃí!vZ} ZX} Šj( à  yZ )ì }Y{Š c iÐí — éô †øìôŸF û]
G
™yYgzZ ñƒG™wÈgzZ ñƒG Z åS}¢gzZ { k }÷ñƒGÐ ]y M gzZ ðZÎg Å *Š …gzZ™ YZ x •Z Zg ø ~ Vñ»ƒ  !vZ} Z L L
( ~g g ) ó Xó •g0 Z}÷̓  tgzZ} Šj( ƒ  ) ñƒG ( Áqug´) ó Xó XÐ[ Z±Æ
Üû×øÂû ]ø ÜûÖø ^Úøæø äö ßûÚô köÛû ×ôÂø ^Úø ä́×ôqô!æø ä́×ôqô^Âø ä́×ôùÒö †ônû íøÖû] àøÚô Ôø×öòø‰û ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / köÊû†ø‰û ]ø ^Úøæø kößû×øÂû ]ø ^Úøæø lö…û †ø‰û ]ø ^Úøæø lö†û ì$ ]ø ^Úøæø köÚû ‚$ Îø ^Úø oûÖô†û Ëô Æû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
—Üû×øÂû ]ø ÜûÖø ^Úøæø äö ßûÚô köÛû ×ôÂø ^Úø ä́×ôqô!æø ä́×ôqô^Âø ä́×ôùÒö †ôŽ$ Ö] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø —oûßôù Úô ä́eô Üö×øÂû ]ø køÞû]ø ^Úøæø
6 5

—g% vôiö ^ÛønûÊô oûÖôù gz Z ( Å *Š ) à ZzY¢V×>x ÓÔЕ~—" !vZ}÷} Z L L


}¾= ›ÅT} Š›Å¿kZgzZ™ «›KZÃí !vZ} Z L L 7~ÃXgzZÐ ~ kZ Vƒ }Y~ÃX( Å]y M ) à ZzYÐk  Š
~Ð TÔì H «= ä ÂŽ !vZ} Z X} Š {Z Ã~ äƒq Š 4 ]y M ) à ZzYÐk  ŠgzZ ( Å *Š ) à ZzY¢gzZ Vƒ ‡â ( ƒ  ) }Y
ÂÐ XÔ} Š ¯ :  »]¸nÆVñ»yZ}÷ÃkZ ÂVƒ @ ™› ó Xó } Y7c Vƒ }YÃyZ~ {ZpÔVƒ‡â {C~¾Ð VÇZ' x Ó ( Å
Vƒ @ ™›~Ð TÔì 1áÐíä ÂŽ !vZ} ZXì ‚ g› ( yx0Z 9Ô£ZµÔzâ 0Z )
@ ™ › ÂÐ T ¯ ̄ ! »º  Z• Û n Æ Vñ» yZ }÷ÃkZ  àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæ$ ØõÛøÂø æû ]ø Ùõçû Îø àûÚô ^ãønûÖø]ô hø†$ Îø ^Úøæø èøß$røÖû] Ôø×öòø‰û ]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
( ~èF) ó Xó ì äü³þjönû–øÎø ðõ«–øÎø Ø$ Òö ØøÃørûiø áû]ø Ôø×öòø‰û ]ø æ$ ØõÛøÂø æû ]ø Ùõçû Îø àûÚô ^ãønû Öø]ô hø†$ Îø ^Úøæø …ô^ß$Ö]
^ãønû Êô oûjô $Ö] pø^nøÞû•ö oûÖô xû×ô‘ûø]æø pû†ôÚû ]ø èöÛø’ûÂô çøaö pû„ô$Ö] oûßô mû •ô oûÖô xû×ô‘û]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —]†÷ nûìø oûÖô
Øùô Òö oûÊô oûÖôù é÷•ø^mø‡ô éø^nøvøÖû] ØôÃøqû]æø pû•ô ^ÃøÚø ^ãønû Êô oûjô $Ö] oøiô†øìô! oûÖô xû×ô‘û]øæø oû•ô ^ÃøÚø ™d Œ Û Æ¼  Ž ¿c ] ! {zC Ù gzZ ¼  Е~ —" !vZ} Z L L
— †õù•ø Øùô Òö àûÚô oûÖôù è÷uø]…ø løçû ÛøÖû] ØôÃøqû]æ$ †õnûìø } ™d Œ Û Æc izŠŽÐ ¿c ] ! kZC Ù ÔÐc izŠgzZX Vƒ‡â Ô}Š
gz Zì ÑZz 䙫™Åx »}÷Ž } Šg Z’Ã+ Š}÷ Â!vZ} Z L L Ãk  ¼Ž Vƒ @ ™wZÎ » Ÿk QC Ù Ð •gzZ Vƒ Le {C ~¾Ð kZ
V˜ }Šg Z’]y M ~÷gzZì ~izg ~÷~ T}Šg Z’ *Š ~÷ ( yx0Z 9Ôzâ 0ZÔÁ q ) ó Xó } Š ¯4~h}÷
Ù Ã]ñgzZ :
C  » CŠ c i Å ð>ÃÏ0  i ~÷gzZì * Y™^ßä ~ Õø‚ôãû Âø o×FÂø ^Þø]øæø Õø‚öfû Âø ^Þø]øæø oûßô jøÏû×øìø køÞû]ø Ÿ$]ô äøÖF]ô Ÿø oûeùô …ø køÞûø] Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
( ›) ó Xó }Š ¯:  »s  ZgÐðZ' o$ ×øÂø Ôøjô ÛøÃû ßô eô ÔøÖø ðöçû eöø] köÃû ßø‘ø ^Úø †ùô •ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö]ø köÃû _øjø‰û] ^Úø Õø‚ôÂû æøæø
àøÚô ^ßørùô Þøæø Ýô¡øŠ$ Ö] Øøfö‰ö ^Þø‚ôâû ]æø ^ßøßô nû eø lø]ƒø xû×ô‘ûø]æø ^ßøeôçû ×öÎö àønû eø ÌûÖôù ]ø Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —køÞû]ø Ÿ$]ô høçû Þö„% Ö] †ö Ëô Çûmø Ÿø äü³$þÞ^ôÊø oûÖô†û Ëô Æû^Êø oûfôÞû„øeô ðö çû eö]øæø
oûÊô ^ßøÖø Õû…ô^eøæø àø_øeø ^Úøæø ^ãøßûÚô †øãø¾ø ^Úø •øuô]çøËøÖû] ^ßøfûßôù qøæø …ôçû ß%Ö] oÖø]ô lô^Ûø×ö¿% Ö] = ä ÂÔ7ëÑÆ]Š „ðÃ{z´}¾Ôì [g Z÷„ Â!vZ} Z L L
hö]ç$ j$Ö] køÞû]ø Ôø$Þ]ô «ßønû×øÂø gûiöæø ^ßøiô ^m$…ùô ƒöæø ^ßøqô]æø‡û ]øæø ^ßøeôçû ×öÎöæø ^Þø…ô^’øeû]øæø ^ßøÂô ^Ûø‰û ]ø gŠTÔVƒ( ì‡)6}°zgz ZÇ}¾~gzZVƒ{ÈZ¾~gzZ H Za
—Üönûuô †$ Ö] \ M LZÔVƒLe {C~¾ÐÑÆkZ H¼Ž ä ~ÔVƒ‚ g‰ Ü ¤
äs…gzZ™ b & Z ~g øgzZ} ŠwZ e¿Q~Vß›}g ø!vZ } Z L L } Š j=:ÔVƒ @ ™s Z ‹Z » { k LZgzZVƒ @ ™g Z Œ Û Z »Ú~¾6
] •s§ÅÝzg Åe Z@Ð Vzƒ0 ZÆVƒk …gzZ 3Š 5 ZgÆ ( ~g g ) ó Xó Yj7ÃVƒk ðÃZÎ}¾èY
Ô Vo•~g ø n }g øgzZ XÐ Vƒk ñƒ|gzZC Ù ª…gzZ}Š «Û$ Úô oûßô jøÎû‡ø…ø ^Úø Ü$ ãö #×Öø] (Õø‚øßûÂô äü³þf%uö oûßô Ãö Ëøßûm$ àûÚø g$ uöæø Ôøf$uö oûßô Îû‡ö …û ] Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
gz Z}Š •
'~Š Ñz Z ~g øgzZ V-ç ~g ø ÔVߊ}g ø Ô VÇÓ
~g ø ^Æ÷]†øÊø äü³þ×ûÃøqû^Êø g% uô]ö «Û$ Úô oûßôù Âø kømûæø‡ø ^Úøæø Ü$ ãö #×Ö]ø g% vô iö ^ÛønûÊô oûÖôù é÷ç$ Îö äü³þ×ûÃøqû^Êø g% uô]ö
8 7

ÅwŠ}÷ÃyZ Œ Û Âžt Xì 3g™g (ZÐZ ä Â~ (DLZ c ì ó Xó ì y! $ÑZzä™wJ/„—" Ô™wJ/Â~g ø


ä™gzŠÃVE.6 ~÷gzZçz ôg}÷gzZ} Š ¯gâ »J }÷gzZg · ( Š î ZŠ1ZÔÁq )
( £ZµÔð̈Ô~èF Ô~g g ) ó Xó } Š ¯=g f » †øÓû•ö Ôø×öòø‰ûø]æø ‚ô•û†% Ö] o×øÂø èøÛømû ô̂ ÃøÖû]æø †ôÚû Ÿø û] oûÊô lø^fø%$Ö] Ôø×öòø‰û ]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
†û ÓöÛû iø Ÿøæø oûÖô †û ÓöÚû ]æø o$ ×øÂø †û ’ößûiø Ÿøæø oûÞô†û ’öÞû]æø o$ ×øÂø àûÃô iö Ÿøæø oûßôù Âô ø] hùô …ø™ / †ônûìø àûÚô Ôø×öòø‰û]øæ$ ^Î÷•ô ^‘ø ^Þ÷^ŠøÖôæ$ ^Û÷ nû ×ô‰ø ^f÷ ×ûÎø Ôø×öòø‰ûø]æø Ôøiô•ø^føÂô àøŠûuöæø Ôøjô ÛøÃû Þô
oûßô ×ûÃøqû] hùô … (o$ ×øÂø oÇFeø LàûÚø o×FÂø oûÞô†û ’öÞû]æø o$ Öø]ô p‚Fãö Öû] †ôŠôùmøæø oûÞô‚ôâû ]æø o$ ×øÂø Ýö¡$Âø køÞû]ø Ôø$Þ]ô Üö×øÃû iø ^ÛøÖô Õø†ö Ëô Çûjø‰û]øæø Üö×øÃû iø ^Úø †ùô •ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø Üö×øÃû iø ^Úø
hùô …ø (^f÷ nû ßô Ú% ^âø]æ$ ]ø ^j÷fôíûÚö Ôønû Öø]ô ^Â÷ ]çø_ûÚô Ôø$Ö ^e÷^â$ …ø Ôø$Ö ]…÷ ^Ò$ ƒø Ôø$Ö ]…÷ ^Ó$ •ø ÔøÖø —hôçû nöÇöÖû]
•û ‚ôù‰øæø oûfô×ûÎø ‚ôâû ]æø oûjô r$ uö kûfùô $øæø oûiôçøÂû •ø gûqô]øæø oûjô eøçû uø ØûŠôÆû]æø oûjô eøçû iø Øûf$Ïøiø â• Û «òŠ" U ~í‹5çx Ó=žVƒ ‡â Е~ !vZ} Z L L
—oûfô×ûÎø èøÛønûíô‰ø Øû×ö‰û ]æø oûÞô^ŠøÖô Е~gzZ â • Û «]¸Å•g3 Ð ï¢6~zg„  Zggz Ze Z@gzZ
„= gzZ™: Šæ ÅV7Š}÷s Ü}÷gzZ â• Û Šæ ~÷ !vZ} Z L L + 4]Š „KZgzZ =ÂÅ ~g Z ¦  ]6VzKZ= ž Vƒ @ ™wZÎ
Û «¢
G
yv}÷gzZ™ÛD n }÷gzZ} Š:„6íÃV7Š}÷gzZ}Š % 1sgzZÐïE L Ò¡Vƒ‡â ЕgzZ â•  &Åä™Ð j§
Æ kZ ™gzZ } Š ™y‚ M n }÷Ãe Z@ gzZ ™:ÛD n Æ yZ 6 Ž ÐÑkZC Ù Vƒ ‡â { C gzZ } Y Â& Vƒ‡â í {zC Ù gzZ y! i à Zz
¹ Z¾~žÃí} Š ¯ ! [g}÷} ZX} ™Õ6펊æ ~÷s Ü g éZp » °çÅyZ~Ô•~D}¾{ k Ž}÷gzZì ~D}¾
¹ ~¾Ô ÑZz äg e¹Ð•Ô ÑZz ä™™f {Š c i¹Z¾ÔÑZz ä™] ( ~èF Ôð̈Ô£Zµ) ó Xó ì ÑZz + Y»(C Ù „—" X Vƒ
ä™ qŽg ÔÑZz äZ ¥ ¥ÔÑZz ä™~ b ¬ n }¾ÔÑZz ä™®  ¤Z o$ Êô šõ^Úø Õø‚ônøeô oûjô nø‘ô^Þø Ôøjô Úø]ø àöeû]æø Õø‚ôfû Âø àöeû]æø Õø‚öfû Âø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
¬Š ~÷gzZ ÔðŠ { k }÷gzZ™wJ/Â~÷! [g}÷} Z ÔVî Yƒ ÑZz æû ]ø ÔøŠøËûÞø ä́eô kønû Û$ ‰ø ÔøÖø çøâö Üõ‰û ] Øùô Óöeô Ôø×öòø‰ûø] Ôøñö^–øÎø oûÊô Ùº‚ûÂø ÔøÛö Óûuö
y! i ~÷gzZX} Š e Z@ ÃwŠ }÷gzZÄg " U ?Š ~÷gzZ ™wJ gônûÇøÖû] Üô×ûÂô oûÊô ä́eô lø†û $ø^ûjø‰û ] æô]ø ÔøÏô ×ûìø àûÚôù ]‚÷uø]ø äö jøÛû $×Âø æû ]ø Ôøeô^jøÒô oûÊô äö jöÖû ø̂ Þû]ø
( £ZµÔŠ î ZŠ1Z ) ó Xó }ŠwïÃaÐwŠ}÷gzZÄg S¦ oûÞôˆû uö ðø¡øqøæø pû…ô‚û‘ø …øçû Þöæø oûfô×ûÎø Äønû eô…ø Üønû¿ôÃøÖû] áø!†û ÏöÖû] ØøÃørûiø áû]ø Õø‚øßûÂô
ðõoû•ø Øùô Òö h$ …øæø ^ßø$e…ø ( Üônû¿ôÃøÖû] •ô†û ÃøÖû] h$ …øæø Äô fû Š$ Ö] lôçFÛFŠ$ Ö] h$ …ø Ü$ ãö #×Öø]™ / — oûÛôù âø hø^âøƒøæø
Øùô Òö †ùô •ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö]ø (áô^Îø†û ËöÖû]æø Øônû rôÞûŸô û]æø éô …Fçû j$Ö] Ùø ô̂ ßûÚö æø pçFß$Ö]æø gùô vøÖû] ÐøÖô^Êø » ~È ~¾ÔVƒ g
X Vƒ g »}È }¾gzZ Vƒ {È Z¾~ !vZ} Z L L
†ö ìôŸF û] køÞû]øæ$ ðº oû•ø Ôø×øfûÎø ‹ønû×øÊø Ùöæ$ Ÿø û] køÞû]ø Ü$ ãö #×Ö]ø ä́jô nø‘ô^ßøeô L„ºìô! køÞû]ø ðõoû•ø }÷ê Z¾Ôì ~g Y¬Z¾~ h}÷Ôì ~1‡}¾ã % ~÷
‹ønû×øÊø àö›ô^føÖû] køÞû]øæø ðº oû•ø ÔøÎøçû Êø ‹ønû ×øÊø †ö aô^¿$ Ö] køÞû]øæ$ ðº oû•ø Õø‚øÃû eø ‹ønû ×øÊø ÂŽB‚Æx * kZ}¾Vƒ @ ™wZÎ~ìB‚Æs »Z~}g !
—†ôÏûËøÖû] àøÚô ^ßøßô Æû]øæø àømû‚$ Ö] ^ß$Âø ỗ Îû]ô ðº oû•ø ÔøÞøæû •ö c
2ÃËÐ ~ t‘KZ c Zg @
Z ä Â~ [ Â KZ c
HI n LZ ä
10 9

gônûÇøÖû] oÊô ÔøjønøŽûìø Ôø×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø ( oûÖôù ]†÷ nû ìø éø^ÊøçøÖû] køÛû ×ôÂø ]ƒø]ô oûßô $Êçøiøæø ( oûÖôù ÙC gzZ }g ø ! [gÆ x¶²gzZ [gÆ Vâ • M VY ‚} Z !vZ } Z L L

oßFÇô Öû] oÊô ‚ø’ûÏøÖû] Ôø×öòø‰ûø]æø gô–øÇøÖû]æø ^•ø†ùô Ö] oÊô Ðùô vøÖû] èøÛø×ôÒø Ôø×öòø‰û]øæø ( éô •ø^ãøŽ$ Ö]æø ä™wi * y‡• Û gzZgZÔ> Zg Â!áZzäh Mà öÐ5ŸgzZ äZŠ ! [gÆÚ
^•ø†ùô Ö] Ôø×öòø‰û]øæø Äö_øÏøßûiø Ÿ$ àõnûÂø éø†$ Îö Ôø×öòø‰ûø]æø (‚öËøßûmø Ÿ$ ^Û÷ nûÃô Þø Ôø×öòø‰û]øæø ( †ôÏûËøÖû]æø } ñ  ã%  ÅTVƒ Le { C ~¾ÐÑÆ q kZC Ù ~ !áZz
(Ôøãôqûæø oÖF]ô †ô¿øß$Ö] éø„$ Öø Ôø×öòø‰û]øæø lôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø •ônûÃøÖû] •ø†û eø Ôø×öòø‰û ]øæø ðô «–øÏøÖû] ‚øÃû eø :ìy M „ÂÔ7qðìЕ:ì wÍZ „Â!vZ} ZÔì ñƒ
èô ßømû ô̂ eô ^ß$mùô ‡ø Ü$ ãö #×Ö]ø ( èõ$×–ôÚ% èõßøjûÊô Ÿøæ$ éõ†$ –ôÚö ðø]†$ •ø †ônûÆø oûÊô Ôøñô^ÏøÖô oÖF]ô Ñøçû Ž$ Ö]æø í! „ ÂgzZ 7q ðÃ6zZЕ:ìC Ù ª„ ÂX 7q ðÈ }¾
—àømû‚ôjøãû Ú% é÷]‚øâö ^ßø×ûÃøqû]æø áô^ÛømûŸô û] ™"ÐL…gzZ} Š™ ZŠ Z nŒ Û Ð ëÔ7q ðÃ{æ7 Е:ì
( ›) ó Xó }Š
Ð
~¾Ž )g fÆ ]gŠkZ KZgzZÐ • ' Å(êL ‘LZ  !vZ} Z L L
ì 4xg {0  i n }÷žì }Y žJ Z  Äg {0  i=ì 6t‘ àûÚô æø ( Ôøjô nø’ôÃû Úø àønû eøæø ^ßøßønû eø ä́eô Ùöçû vöiø ^Úø Ôøjô nøŽûìø àûÚô ^ßøÖø ÜûŠôÎû] Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
!vZ} ZXì 4]ñn}÷žì }YžJ Z  } Š]ñ=gzZ !^nøÞû‚% Ö] gøñô«’øÚø ^ßønû×øÂø ä́eô áöçùô ãøiö ^Úø àônûÏô nøÖû] àøÚô æø ( Ôøjøß$qø ä́eô ^ßøÇö×ôùføiö ^Úø Ôøjô Âø^›ø
ì ] ! h‰ Ü zÆVgzZ ÙpgzZ Vƒ Le sp Z¾~í! gzZCÙ ª~ ( ^ß$Úô 'ø…ô]çøÖû] äö ³þ×ûÃøqû]æø ^ßøjønûnøuû]ø ^Úø ^ßøiô]ç$ Îöæø ^Þø…ô^’øeû]øæø ^ßøÂô ^Ûø‰û ^øeô ^ßøÃû jôù Úø Ü$ ãö ×#Ö]ø
à Zz äƒ »: gzZ Vƒ Le ~zg: x~ Y ZgzZ "gzZVƒ Le =ÂÅ ^ßøjøfønû’ôÚö ØûÃørûiø Ÿøæø ^Þø]•ø ^Âø àûÚø o×FÂø ^Þø†û ’öÞû]æø ( ^ßøÛø×ø¾ø àûÚø o×FÂø ^Þø…ø^û$ø ØûÃøqû]æø
ŸÆk  ¼gzZVƒ‡â uQÅV\ M à Zz äƒs:gzZVƒ‡â Ú Ÿ$ àûÚø ^ßønû×øÂø ¼û×ôùŠøiö Ÿøæø ( ^ßøÛô ×ûÂô Èø×øfû Úø Ÿøæø ^ßøÛôù âø †øføÒû]ø ^nøÞû‚% Ö] ØôÃørûiø Ÿøæø ^ßøßô mû•ô oûÊô
̈ ¤ »HiZˆÆ ]ñgzZ Vƒ @ ™wZÎ » äƒ èZg6kZˆÆ — ^ßøÛö uø†û mø
1 +Z Ë%gzZ Vƒqzig M » ]¯ÅÚ ŠÃgâ Òn }¾gzZ Vƒ Vƒk }g ø gzZ yxgŠ}g ø Ž â • Û « sp (Z CZ …  !vZ} Z L L
™{ZeŽÆŽ,Z Ë%gzZ Vƒ ë• á »] ‡5~¾ñàyvŽÆ à~ ¼  ~¾…Ž â • Ûe Á®  ¤Z +Zgz Z ñYƒ bq yxgŠÆ
C c Z@ ÃëgzZ } Š ™+ '
e × Ð“  i Å yZZ Ãë  !vZ } Z X}Š ÂJ Z  gzZ} Š™y‚ MÃV6Å *Š ~g ø ÂÐ T¢(ZgzZ}Š
( £ZµÔð̈) ó Xó } Š Ég »VÍß ZC
q Ù gzZ à{Z Ã…ÐV¸gzZV\ M ÔVâ »}g øÂÇg {0  i…
ØôÛøÃøÖû] †ønûìøæø |ô ^røß$Ö] †ønûìøæø ðô «Âø‚% Ö] †ønûìøæø èô Öø^øŠûÛøÖû] †ønûìø Ôø×öòø‰û ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / 6V7Š}g øgzZ â• Û gH6V>ª}g ø x ÙZ Zg øgzZX ¯ _g Zz Zg øÃ
ÐûÏôù uøæø ( oûßô mû‡ô]çøÚø ØûÏôù $øæø (oûßô jûfùô $øæø lô^ÛøÛøÖû] †ønûìøæø éô ^nøvøÖû] †ønûìøæø hô]çø%$Ö] †ønûìøæø ŧ} (n} g øà *ŠgzZ wZ e: ¤~ +Š}g øgzZ â • Û Šæ~g ø
lô^qø…ø‚$ Ö] Ôø×öòø‰û]øæø ( oûjô òønû _ôìø †û Ëô Æû]æø ( oûiô¡ø‘ø Øûf$Ïøiøæø ( oûiô^qø…ø•ø ÄûÊø…û ]æø oûÞô^Ûømû]ô 6ëà ( º • Û c y̈Z ), Z Ë:gzZ ¯=g f »Dð•Z}g ø:gzZ ¯: q
( äü³þÖøæ$ ]øæø äü³þÃøÚô ]çøqøæø äü³þÛøiô]çøìøæø †ônû íøÖû] xøiô]çøÊø Ôø×öòø‰ûø] oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø èô ß$røÖû] àøÚô o×FÃö Öû] ( ð̈ÔÁ q ) ó Xó } ™: 3g6wq} g øŽ â • Û™
oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø !ànû Úô • èô ß$røÖû] àøÚô o×FÃö Öû] lô^qø…ø‚$ Ö]æø ( äü³þßø›ô^eøæø ( åü†øaô^¾øæø ( åü†øìô!æø ]†÷ nû ìø éø^nøvøÖû] køÛû ×ôÂø ^Úø oûßô nôuû]ø ( Ðô×ûíøÖû] o×øÂø Ôøiô…ø‚ûÎöæø (gônû ÇøÖû] ÔøÛô ×ûÃô eô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
12 11

Ñ}¾Ð•Ž • _â ð>Åqk QC ٠Еë—" !vZ} Z L L àø’ôùvøiöæø oûfô×ûÎø †øãùô _øiöæø (pû†ôÚû ]ø xø×ô’ûiöæø pû…ô‡û æô Äø–øiøæø ( pû†ôÒûƒô ÄøÊø†û iø áû]ø Ôø×öòø‰û ]ø
·Ñ}¾ÐT•_â { CÐ ðZ'Åq kZC
~ Ù gzZ žâ ä ~
 èô ß$røÖû] àøÚô o×FÃö Öû] lô^qø…ø‚$ Ö] Ôø×öòø‰û ]øæø ( oûfôÞûƒø oûÖô†û Ëô Çûiøæø oûfô×ûÎø …øçùô ßøiöæø oûqô†û Êø
)f „}¾gzZì $ Ë Yžâ ŠæÐ Tì „ Â!vZ} ZgzZÔ žâ { Cä oûÊôæø (pø^nøvûÚø oûÊôæø (oûÃô Ûû ‰ø oûÊôæø ( oûŠôËûÞø oûÊô Õø…ô^føiö áû]ø Ôø×öòø‰û ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø !ànûÚô •
Ü ¤ Å äQ Ð Vƒk
gz Z ‰ % ( Æ Šæ) Å \¬vZ gzZ ì * àh èô ß$røÖû] àøÚô o×FÃö Öû] lô^qø…ø‚$ Ö] Ôø×öòø‰û ]øæø oûiô^ßøŠøuø Øûf$Ïøiøæø (oû×ôÛøÂø oûÊôæø (oûiô^ÛøÚø
( zâ0ZÔ£ZÔ ÁqÔ~èF) ó Xó $
Ë ƒ7Ýq] ¸( Å]Š „) —ànûÚô •
{ f 7Z]ZúŠ + 4gzZ ¬Š +4gzZ Vƒ @ ™wZÎ+4Е~—" !vZ} Z L L
—ØûÛøÂû ]ø ÜûÖø^Úø †ùô •ø àûÚô æø kö×ûÛô Âø ^Úø †ùô •ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞùô ]ô Ü$ ö̀ #×Ö]ø™ / Z÷gzZ™ ã iz wqZ }÷gzZ ( 6xs Z )Äg " U ÃígzZ Vƒ ‡â ]ñ
yQgz Z G ä ~Ž ÐÑÆ wqZ yQ Vƒ Le { C ~¾~ !vZ} Z L L } Š jN æ~÷gzZ™wJi ú~÷gzZ™—zgŠ Z÷gzZÄg" U yZZ
( ›) ó Xó G 7ä~ŽÐÑÆwqZ Е~ —" !vZ} Z X Vƒ ‡â ZgŠ— Æ ¼  Е~gzZ
—ðô ]æø•û Ÿø û]æø ðô ]çøâû Ÿø û]æø Ùô^ÛøÂû Ÿø û]æø Ñô¡øìûŸø û] lô]†ÓôßûÚö àûÚô Ôøeô ƒöçû Âö]ø oÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / Ôy M gzZ wzZ » ð>gzZ V×> ìYgz Z x !ZÆ kZgzZ i ¸ M Æ ð>
~'gzZ V¼ Zp ~'ÔwqZ } 'Ôt Ü Z } '~ — " !vZ } Z L L •~!vZ} ZX ( ™wJÞZ ) Vƒ‡â ZgŠ—Ƽ  gzZí! Ùª
gzZC
( ~èF ) ó Xó Vƒ‡â {C~¾ÐV-g F g @ Zú1 » Vƒk }÷gzZ } Š™— Ùf }÷ ž Vƒ @ ™wZÎÐ
—Ýô^Ïø‰û Ÿø û] oÿô nôù ‰ø àûÚô æø áôçû ßöröÖû]æø Ýô]„ørøÖû]æø ”ô†øføÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞùô ]ô Ü$ ö̀ #×Ö]ø™ / { TÑ~÷gzZ}Š™u 0 ÃwŠ}÷gzZ} Š™ b & Z Åwq}÷X}Š
[ Zy   gzZ6É0
ƒ gzZx Z_ Ôm'VƒLe{ C~¾~!vZ}÷} Z L L —Ƽ  gz Z}Š j{ k }÷gzZ} Š™gëÃwŠ}÷gzZÄgpôÃ
( ð̈ÔŠ î ZŠ1Z ) ó Xó ÐV-g F ‡â Ð •~ —" !vZ } Z ( â • Û wJÞZ ) X Vƒ @ ™wZÎ »ZgŠ
æû ]ø Üø×ô¾û]ø áû]ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö]øæø èô $Ö„ôùÖ]æø èô $×Ïô Öû]æø †ôÏûËøÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçû Âö]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / ~ bzg ~÷gzZ~ {ó~÷gzZ~®  •~÷gzZ~Ñ}÷žVƒ
—Üø×ø¾û]ö ~÷gz Z ~ wÈz I Z }÷gzZ ~ t ÜZ }÷gzZ ~ ð~÷gzZ
Vƒ ‡â { C~¾ÔÐ ª fgzZ ¶ÅtigÔÐ Y Z~—" !vZ} Z L L V)~÷ÂgzZ} Š• ' ~¿}÷gzZ~ ä%}÷gzZ~ ãÇ0  i
( £ZµÔŠ î ZŠ1ZÔð̈) ó Xó Vî YHÕc Vz™ÕžÐ] ! kZgzZ ( Áqug´) ó Xó Vƒ‡â ZgŠ—Ƽ  Е~gzZ™wJ
èô iø^Ûø•øæø ðô «–øÏøÖû] ðô çû ‰öæø ðô ^ÏøŽôùÖ] Õô…û •øæø ðô ¡øføÖû] ‚ôãû qø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / # ‚ºÛ$ vøÚö Ôøn%fôÞø äü³þßûÚô Ôø×øòø‰ø ^Úø †ônûìø àûÚô Ôø×öòøŠûÞø ^$Þ]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
àûÚô Ôøeô ƒöçû Ãö Þøæø "
—ðô ]‚øÂû Ÿø û] Ÿøæø Éö¡øføÖû] Ôønû×øÂøæø áö^ÃøjøŠûÛö Öû] køÞû]øæø " # ‚ºÛ$ vøÚö Ôøn%fôÞø äü³þßûÚô ƒø^Ãøjø‰û] ^Úø †ùô •ø
ÔÐh 0 Á$ ÔÐ úÅ š Vƒ ‡â { C ~¾~ —" !vZ} Z L L —äô #×Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø
14 13

} g e:ŽÐ w› kZgzZ}Š: œŽÐ DkZ Vƒ ‡â { C~!vZ} Z L L ( ð̈Ô›Ô~g g ) ó Xó ÐäƒlpÆV7ŠgzZk  ¼~' 


ó Xó ñYÅ: wJŽÐ¬ŠkZgzZƒ:§ŽÐÑkZgzZ æø Ôøjô ÛøÏûÞô èô ñø^røÊöæø Ôøjô nøÊô^Âø Ùôç% vøiøæø Ôøjô ÛøÃû Þô Ùô]æø‡ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
( ð̈Ô ~èF Ô› ) —Ôø_ôíø‰ø Äô nû Ûô qø
^nøvûÛøÖû] èô ßøjûÊô àûÚô æø †ôfûÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô æø Üøß$ãøqø hô]„øÂø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø™ / Æ s¬ {Š™ «~¾gzZÐ wZziÆVz~¾~—" !vZ} Z L L
—Ùô^q$ ‚$ Ö] xônûŠôÛøÖû] èßøjûÊô †ùô •ø àûÚô æø lô^ÛøÛøÖû]æø WZg * ÅnC Ù ~¾gzZÐ äYƒŠg Zz7 eZÆZw~¾gzZÐ äYw$ 
gz ZÐ [ Z±ÆGgzZÐ [Z±Æ 3Vƒ @ ñ { C ~¾~ !vZ} Z L L ( ð̈Ô› ) ó Xó Vƒ‡â { C~¾Ð
( ›z~g g ) ó Xó ÐÑÆ•ÆwYŠ [gzZЕÆ]ñgzZ Ï0  i èô Þø^nøíôÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö]ø æø Äönû rô–$ Ö] ‹øòûeô äö $Þ^ôÊø Åôçû röÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ö̀ #×Ö]ø™ /
Ôøeôƒöçû Âö ]øæø Ôøjô eøçû ÏöÂö àûÚô Ôøiô^Êø^ÃøÚö æø Ôø_ôíø‰ø àûÚô Õø^•ø†ôeô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / —èöÞø^_øføÖû] kôŠøòûeô ^ãø$Þ^ôÊø
E
— ÔøŠôËûÞø o×FÂø kønû ßø$ûø] ^ÛøÒø køÞû]ø Ôønû ×øÂø ð÷ ^ßø$ø oû’ôuû]ö Ÿø ÔøßûÚô þLG3¢g {Š 1 Z ({z ÔÐ ‘ÃgzZ uÈVƒ Le { C ~¾~ !vZ } Z L L
Ð Zw~¾gzZ Vƒ © { CÅ ~qŸg ~¾Ð èZg * ~¾~ !vZ} Z L L ó Xó ì i Z_~' ¹{zÔÐx̀Æ- ìgzZì [ Zp
z z~¾~X Vƒ © { C „ ~¾'Ð ñ ~¾gz Z ÔVƒ © {C Å °ç ( zâ 0ZÔð̈Ô› î ZŠ1Z )
ž 6ì (z ž ( Vƒ Yȸ ') Y™7yÒ b§~g7 Ú ØôíûföÖû]æø àôfû röÖû]æø ØôŠøÓøÖû]æø ô̂ rûÃøÖû]æø áô û̂ vöÖû]æø Üùô ãøÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçû Âö ø] oûÞôù]ô Ü$ ö̀ #×Ö]ø™ /
( › ) ó Xó ì c e~}g ! ÆkŠZ] Z f KZŠpä —Ùô^qø†ùô Ö] èô fø×øÆøæø àômû‚$ Ö] Äô×ø•øæø
ØôŠøÓøÖû]æø ô̂ rûÃøÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö]øæø áô û̂ vöÖû]æø Üùô ãøÖ] àøÚô Ôøeô ƒöçû Âöø] oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ / àŠ) z ‹»gzZÐ ã ÁgzZÐ §gzZ „Vƒ Le { C ~¾~ !vZ} Z L L
—Ùô^qø†ùô Ö] †ôãû Îøæø àômû‚$ Ö] èô fø×øÆø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö]øæø àôfû röÖû]æø ØôíûföÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø ( ~g g ) ó Xó Ðî ! ŠÆVÍßgzZÐg ! Æ£Œ Û gzZ Ï<z²gzZÐ
Æ nŒ Û Ð kgzZ à Š ) gzZ :gzZ ~ b ¬ ÔÐ §gzZ„C Ù ~ !vZ} Z L L àûÚô æø oûÞô^ŠøÖô †ùô •ø àûÚô æø pû†ô’øeø †ùô •ø àûÚô æø oûÃô Ûû ‰ø †ùô •ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âö]ø oûÞôù]ô Ü$ ö̀ #×Ö]ø™ /
ó Xó Vƒ ‡â { C Å \ M Ð äYƒ ™Æ VÍßgzZ Ð äY M ̈¸ —oùô nßô Úø †ùô •ø àûÚô æø oûfô×ûÎø †ùô •ø
( Š î ZŠ1ZÔ> ½) gz ZÐÑÆ {óKZÐÑÆVâ » LZ Vƒ Le { C~¾~ !vZ} Z L L
æø Ñô†øÇøÖû] àøÚô æø pû•ôù †øj$Ö] àøÚô Ôøeô ƒöçÂö]ø æø Ýô‚øãøÖû] àøÚø Ôøeô ƒöçû Âöø] oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø ™ / ó Xó ÐÑÆ ]áÒŠ â LZgzZÐÑÆ »LZgzZÐÑÆ y! i KZ
ƒöçû Âöø] æø lôçû ÛøÖû] ‚øßûÂô àö_6 nû Ž$ Ö] oøßô _øf$íøjømø áû]ø àûÚô Ôøeôƒöçû Âöø] æø Ýô†øãøÖû] æø Ñô†øvøÖû] ( ð̈Ô~èFÔŠ î ZŠ1Z )
—^Ç÷mû‚ôÖø løçû Úö ]ø áûø] àûÚô Ôøeô ƒöçû Âöø] æø ]†÷ eô‚ûÚö Ôø×ônû fô‰øô oûÊô løçû Úö ]ø áû]ø àûÚô Ôøeô Ÿ$ ‹õËû$Þ àûÚô æø ÄöŽøíûmø Ÿ$ gõ×ûÎø àûÚô æø ÄöËøßûmø Ÿ$ Üõ×ûÂô àûÚô Ôøeô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
ä Yñe ( Æ{)z]g qË6zZ LZ ) Vƒ‡â { C~¾~!vZ} Z L L —^ãøÖø hö^røjøŠûmö Ÿ$ éõçøÂû •ø àûÚô æø ÄöføŽûiø
16 15

~gzZÐ } z3ŠgzZ ]à~'gzZÐ t ÎgzZ ¿#Ôã â• Û *


Ô¬ÔY Z V~v MgzZÔÐ äY[zegzZÔÐ ä7¤ ( Ð~—Ë )gzZÔÐ
x ÓgzZ Ð m'gzZ | hÃÔ6 É0 gzZ Ð äƒ óÍgzZ Ð 6 }¾ ]ñžÐ ] ! kZ Vƒ Le { C ~¾gzZÐ 9 J (ð•ZgzZÐ äY
( Á qug´) ó Xó Vƒ‡â {C~¾ÐV-g F žÐ kS VƒLe { C~¾gzZÔ} Š™2~VÎÎz=y-‰ Ü zÆ
/ -/ -/ žÐ] ! kZVƒ‡â { CgzZÔVz%ZƒI ¸™¢"~Š ˜yZy~
( ð̈ÔŠ î ZŠ1Z ) ó óñ M ]ñ=Е eÆgâ YYC Ù iË
hô]„øÂø æø Ýô†øãøÖû]æø Øôíûfö Öû]æø àôfûröÖ]æø ØôŠøÓøÖû]æø ô̂ rûÃøÖû] àøÚô Ôøeô ƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
^âøŸøçû Úø æø ^ãøn%Öôæø køÞû]ø ^ãøÒ# ‡ø àûÚø †ö nûìø køÞû]ø ^ãøÒôù‡ø æø ^âøçFÏûiø oûŠôËûÞø lô! Ü$ ãö ×#Ö]ø (†ôfûÏøÖû]
ÄûføŽûiø Ÿ$ ‹õËûÞø àûÚô æø ÄûŽøíûmø Ÿ$ gõ×ûÎø àûÚô æø ÄûËøßûmø Ÿ$ Üõ×ûÂô àûÚô Ôøeô ƒöçû Âöø] oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø
—^ãøÖø hö^røjøŠûmö Ÿ$ éõçøÂø•ø àûÚô æø
àŠ) gzZÐ ‹»z :gzZÐ ãÁVƒ © {C ~¾~ !vZ}÷} Z L L
X Ð [ Z±ÆGgzZÐ9J ( ÆZgŠ ð•ZgzZÐ Ï<z ²gzZÐ
E
Š{!
ö§ ÃkZÆâ • Û É H»k QgzZ} Š â • Û «ò ¾ÃÑ}÷!vZ}÷} Z
Xì \ñgzZ à Zz » kZ „ ÂÔì ÑZz äâ • Û É HYZÐ ƒ  „ ÂÔ}Š ¯
Ð wŠ,ZgzZÔƒ:qœŽÐ Dk QVƒ‡â {C~¾~vZ}÷} Z
¬Š +ZgzZ Ôƒ: ~§ÃTÐ Ñ( u ‹ƒ) kZgzZ Ôƒ: q Ë~ T
( › ) óƒ ó : wJŽÐ
éô çøŠûÏøÖû]æø Ýô‚øãøÖû]æø ØôíûföÖû]æø àôfû röÖû]æø ØôŠøÓøÖû]æø ô̂ rûÃøÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö #×Ö]ø™ /
Ñô^ÏøŽùô Ö]æø Ñôçû ŠöËöÖû]æø †ôËûÓöÖû]æø †ôÏûËøÖû] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ]øæø èô ßøÓøŠûÛøÖû]æø èô $Ö„ôùÖ]æø èô ×øËûÇøÖû]æø
Ýô]„øröÖû]æø áôçû ßöröÖû]æø ÜôÓøføÖû]æø ÜôÛø’$ Ö] àøÚô Ôøeôƒöçû Âö ø]æø ðô «mø†ùô Ö]æø èô ÃøÛû Š% Ö]æø Ñô^Ëøßôù Ö]æø
—!Ýô^Ïø‰û Ÿø û] ðõoùô ‰øæø ”ô†øføÖû]æø
ð•Z ÔÐ kgzZ nŒ Û ÔÐ :gzZ ~ b ¬ Vƒ ‡â { C ~ !vZ } Z L L
Vƒ ‡â {C ~gzZ Ð ~g ZŠ * gzZ ïGÅO£ Ô¿ÔÐ êgzZ ñÔ 9J (