DECIZIA NR. ……/………... In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. …………………..

…………………… si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004) si a Legii 82/1991 , subsemnatul .................................................., administratorul societatii DECID: 1. Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinind altor unitati

aflate temporar in custodia S.C. ……………..………………………………...; 2. Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din : 1. _____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ 4._____________________________________ 3. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ……………………………… conform graficului din Anexa 1 pe baza instructiunilor din Anexa 2 de catre comisia stabilita la pct. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta decizie. 4. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal va fi inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere. 5. Membrii comisiei de inventariere raspund material, conform ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004), Legii nr. 31/1990, Legii 82/1991, pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale.

Administrator. _____________ ANEXA NR. Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in perioada ……………… de catre comisia de la pct. Elementele patrimoniale 1. debitori. Materiale aflate la terti 7. 8. chirie. Ambalaje 6. etc) 7. Capital social (pe baza de Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului) 8. disponibilitati banesti in conturi. Mijloace banesti si alte valori (numerar in casierie. furnizori. etc. avansuri spre decontare. Marfuri 5. creante fiscale. obligatii Perioada de inventariere . Mijloace fixe 2. Obiecte de inventar 4. Administrator. Creante – clienti.………………………… in anul …….C…………………. Bunuri primite in custodie. 2. 1 GRAFIC DE DESFASURARE a inventarierii patrimoniului S. alte valori. leasing. Materii prime si materiale 3. Datorii – fiscale.6. creditori. etc. etc 9..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful