You are on page 1of 24

c

] 
  

 

c
GVHD : Trҫn Thӏ Ngӑc DiӋu
SVTH : Lê Thӏ Ba
MSSV : 07723521
Lӟp : ĐHMT3B

TP.HCM. Ngày 05 Tháng 11 Năm 2011

c
c
c
c

 
c   
c ! "

# $%& ]'(( ])*+ 

$$c ,-./01234567585974:75.5;4 "


$<c =>?785@4A075 B

# <% C(*+D E,FG CH 

<$c >I4JK75LM/N4J@.45O0P
<<c >I4JK75QRLST5:45O0$$
2.2.1c Quy trình I........................................................................................................... 11
2.2.2c Quy trình II ......................................................................................................... 13
<c 0U0450V>M/N4.5;445O0JW7.X7=7=50V87=>I5Y0 ZZ [ $B\$^
<"c0_>.5>`7AaA@75/9>Jb.cb.5;445O07=>I5Y0<\

def d g<<

 #<

) <"

c
c
c
c

,') %*+D E,FG  CH 

c   

Ôác thҧi là sҧn phҭm tҩt yӃu cӫa cuӝc sӕng đưӧc thҧi ra tӯ các hoҥt đӝng sҧn xuҩt, kinh
doanh, dӏch vө, sinh hoҥt hoһc các hoҥt đӝng khác như khám chӳa bӋnh, vui chơi giҧi trí
cӫa con ngưӡi. Cùng vӟi mӭc sӕng cӫa nhân dân ngày càng đưӧc nâng cao và công cuӝc
công nghiӋp hoá ngày càng phát triӇn sâu rӝng, rác thҧi cũng đưӧc tҥo ra ngày càng nhiӅu
vӟi nhӳng thành phҫn ngày càng phӭc tҥp và đa dҥng. Tác đӝng tiêu cӵc cӫa rác thҧi nói
chung và rác thҧi có chӭa các thành phҫn nguy hҥi nói riêng là rҩt rõ ràng nӃu như nhӳng
loҥi rác thҧi này không đưӧc quҧn lý và xӱ lý theo đúng kӻ thuұt môi trưӡng. Xӱ lý rác
thҧi đã và đang trӣ thành mӝt vҩn đӅ nóng bӓng ӣ các quӕc gia trên thӃ giӟi, trong đó có
ViӋt Nam. Ӣ ViӋt Nam, thӵc tӃ viӋc quҧn lý và xӱ lý rác thҧi mһc dù đã có nhiӅu tiӃn bӝ,
cӕ gҳng nhưng chưa ngang tҫm vӟi nhu cҫu đòi hӓi. HiӋn nay, ӣ khu vӵc đô thӏ mӟi chӍ
thu gom đưa đӃn bãi chôn lҩp tұp trung đҥt khoҧng 60-65%, còn lҥi rác thҧi xuӕng ao hӗ,
sông ngòi, bên đưӡng. Còn ӣ khu vӵc nông thôn, rác thҧi hҫu như không đưӧc thu gom,
nhӳng điӇm vӭt rác tràn ngұp khҳp nơi. Ӣ khu vӵc khám chӳa bӋnh, mһc dù đã có nhiӅu
bӋnh viӋn đҥt đưӧc nhӳng tiӃn bӝ đáng kӇ trong viӋc cҧi thiӋn điӅu kiӋn môi trưӡng theo
hưӟng xanh, sҥch, đҽp cùng vӟi nhӳng thiӃt bӏ hiӋn đҥi đӇ phөc vө tӕt cho viӋc khám chӳa
bӋnh cӫa nhân dân, song vүn còn nhӳng bҩt cұp trong viӋc thu gom và tiêu huӹ rác thҧi,
nhҩt là chҩt thҧi có các thành phҫn nguy hҥi. Đây cũng chính là nguy cơ tiӅm ҭn đӕi vӟi
môi trưӡng và con ngưӡi.

Ôác thҧi có mӕi nguy cơ cao chӍ khi con ngưӡi không quan tâm đӃn công tác quҧn lý thu
gom và xӱ lý đӕi vӟi chúng. NӃu như nhӳng nhà quҧn lý, nhà khoa hӑc tҥo điӅu kiӋn giúp
đӥ và nâng cao nhұn thӭc cho cӝng đӗng, cho các nhà doanh nghiӋp và đһc biӋt là tҥo điӅu
kiӋn cho hӑ tiӃp cұn vӟi công nghӋ xӱ lý và ӭng xӱ vӟi rác mӝt cách thân thiӋn, thì ngưӧc
lҥi, rác thҧi sӁ là mӝt trong nhӳng nguӗn tài nguyên quý giá phөc vө lҥi cho con ngưӡi.
HiӋn nay viӋc xӱ lý chҩt thҧi rҳn công nghiӋp, chҩt thҧi y tӃ, sinh hoҥt bҵng phương pháp

c
c
c
c

Ahiêu đ͙A đưӧc áp dөng khá phә biӃn, tuy nhiên, vҩn đӅ nҧy sinh là phҧi xӱ lý khí thҧi như
thӃ nào, nhҩt là các lò thiêu đӕt chҩt thҧi đӝc hҥi sӁ đưӧc nói đӃn phҫn sau

c ! 

# $%& ]'(( ])*+ 

$$c ,-./01234567585974:75.5;4 

Quá trình đӕt cháy: Chҩt thҧi rҳn + O2 sҧn phҫm cháy + Q (nhiӋt)

Sҧn phҭm : bөi, NOx, CO, CO2, SOx, THC, HCl, HF, Dioxin/Furan, hơi nưӟc và tro.

Tùy thuӝc vào tӯng loҥi chҩt thҧi đӇ chia theo tính chҩt khác nhau:

 % khӕi lưӧng riêng, kích thưӟc hҥt, đӝ ҭm, khҧ năng giӳ nưӟc hay tính thҩm cӫa
chҩt thҧi.

 
 : hàm lưӧng chҩt hӳu cơ, điӇm nóng chҧy cӫa tro, thành phҫn nguyên tӕ
CTÔ, nhiӋt trӏ.

  : khҧ năng phân hӫy sinh hӑc, sӵ phát sinh mùi hôi, sӵ phát triӇn cӫa ruӗi.

Bӝ Tài nguyên và Môi trưӡng vӯa ban hành danh mөc vӅ 19 nhóm nguӗn và dòng chҩt
thҧi nguy hҥi đưӧc phân theo tính chҩt nguy hҥi như dӉ nә, dӉ cháy, oxy hoá, ăn mòn, có
đӝc tính, có đӝc tính sinh hoá và dӉ lây nhiӉm. Đây là văn bҧn rҩt quan trӑng đӇ nhұn biӃt,
phân loҥi các chҩt thҧi nguy hҥi, làm căn cӭ cho viӋc quҧn lý chҩt thҧi nguy hҥi theo quy
đӏnh cӫa pháp luұt.

Cө thӇ là: các chҩt thҧi tӯ ngành thăm dò, khai thác, chӃ biӃn khoáng sҧn, dҫu khí và than;
các chҩt thҧi tӯ ngành sҧn xuҩt hoá chҩt vô cơ; chҩt thҧi tӯ ngành sҧn xuҩt hoá chҩt, ngành
nhiӋt điӋn, luyӋn kim, tӯ các ngành sҧn xuҩt vұt liӋu xây dӵng và thuӹ tinh.

c
c
c
c

Tҥi danh mөc này còn quy đӏnh rҩt cө thӇ vӅ các chҩt thҧi tӯ quá trình xӱ lý, che phӫ bӅ
mһt, tҥo hình các vұt liӋu, chҩt thҧi tӯ quá trình sҧn xuҩt, điӅu chӃ, cung ӭng, sӱ dөng các
sҧn phҭm che phӫ (sơn, véc ni, men thuӹ tinh), chҩt kӃt dính, chҩt bӏt kín và mӵc in.

Sau danh mөc các chҩt thҧi tӯ ngành chӃ biӃn gӛ, sҧn xuҩt các sҧn phҭm gӛ, giҩy và bӝt
giҩy, còn có hàng loҥt danh mөc các chҩt thҧi tӯ ngành chӃ biӃn da, lông , dӋt nhuӝm và
chҩt thҧi xây dӵng (kӇ cҧ đҩt đào tӯ các khu vӵc bӏ ô nhiӉm).

Các chҩt thҧi tӯ các cơ sӣ tái chӃ, xӱ lý, tiêu huӹ chҩt thҧi, xӱ lý nưӟc cҩp sinh hoҥt và
công nghiӋp; chҩt thҧi tӯ ngành y tӃ và thú y, các ngành nông nghiӋp, lâm nghiӋp và thuӹ
sҧn, phương tiӋn giao thông vұn tҧi... cũng đưӧc quy đӏnh khá rõ.

Ngoài ra, các chҩt thҧi gia đình và chҩt thҧi sinh hoҥt tӯ các nguӗn khác; dҫu thҧi, chҩt thҧi
tӯ nhiên liӋu lӓng, chҩt thҧi dung môi hӳu cơ, môi chҩt lҥnh và chҩt đҭy (propellant); các
loҥi chҩt thҧi bao bì, chҩt hҩp thө, giҿ lau, vұt liӋu lӑc và vҧi bҧo vӋ; các loҥi chҩt thҧi khác
cũng đưӧc thӕng kê trong danh mөc này.

$<c =>?785@4A075 

Trưӟc tiên nói vӅ chҩt thҧi công nghiӋp, đӃn nay cҧ nưӟc đã có gҫn 140 khu công nghiӋp
(KCN), khu chӃ xuҩt (KCX) đưӧc Thӫ tưӟng Chính phӫ quyӃt đӏnh thành lұp, phân bӕ
trên gҫn 50 tӍnh, thành trong cҧ nưӟc và thu hút đưӧc hơn 1,2 triӋu lao đӝng trӵc tiӃp và
gián tiӃp. Quá trình xây dӵng và phát triӇn các KCN, KCX đã có đóng góp đáng kӇ vào
công cuӝc hiӋn đҥi hóa, công nghiӋp hóa đҩt nưӟc; góp phҫn đһc biӋt quan trӑng trong
phát triӇn kinh tӃ nưӟc ta. Tuy nhiên, vҩn đӅ môi trưӡng tҥi các KCN, KCX hiӋn nay đang
còn nhiӅu điӅu bҩt cұp và ngày càng trӣ nên bӭc xúc

€cTҥi thành phӕ Hӗ Chí Minh, lưӧng phát thҧi CTÔCN và CTNH tӯ các cơ sӣ công nghiӋp
trên thành phӕ khoҧng 1.502 tҩn/ngày, trong đó CTNH khoҧng 300 tҩn/ngày
€c Theo sӕ liӋu điӅu tra thӵc tӃ, tәng lưӧng chҩt thҧi rҳn công nghiӋp ӣ Hà Nӝi năm 2001
có hơn 300 cơ sӣ sҧn xuҩt công nghiӋp cũ thuӝc quӕc doanh (khoҧng 192 xí nghiӋp

c
c
c
c

thuӝc Trung ương quҧn lý, 126 xí nghiӋp thuӝc Hà Nӝi quҧn lý) và khoҧng 1.770 hӧp tác
xã tiӇu thӫ công nghiӋp và dӏch vө, 3.350 tә sҧn xuҩt. Công nghiӋp Hà Nӝi có khoҧng 20
ngành chӫ yӃu (cơ khí, hóa chҩt, dӋt, giҩy, nhuӝm, da, thӵc phҭm, điӋn tӱ...)vào khoҧng
74.600 tҩn/năm, trong đó chҩt thҧi nguy hҥi lӟn 12.000 tҩn/năm, chiӃm khoҧng 16,1%.
Trong tәng sӕ chҩt thҧi rҳn công nghiӋp nguy hҥi cӫa Hà Nӝi là 12.000 tҩn/năm thì có
45,84% có thӇ xӱ lý bҵng phương pháp đóng rҳn, 18,79% có thӇ chôn lҩp, phҫn có thӇ
đӕt cháy là 14,4% (khoҧng 1.500 tҩn/năm) vӟi các phương pháp khác là 20,97%. Trên
cơ sӣ phân tích và đánh giá ӣ trên vӟi ưӟc tính lưӧng thu gom vào khoҧng 70%, nên
lưӧng chҩt thҧi rҳn công nghiӋp nguy hҥi cҫn đӕt chӍ khoҧng 2,9 tҩn/ngày
€ Chҩt thҧi rҳn tӯ hoҥt đӝng nông nghiӋp chӫ yӃu do thuӕc bҧo vӋ thӵc vұt tӗn lưu và
viӋc quҧn lý, sӱ dөng phân bón hóa hӑc và các loҥi bao bì. Ӣ nưӟc ta, thuӕc BVTV đã
đưӧc sӱ dөng tӯ nhӳng năm 40 cӫa thӃ kӹ trưӟc đӇ phòng trӯ các loҥi dӏch bӋnh. Vào
nhӳng năm cuӕi cӫa thұp kӹ 80, sӕ lưӧng thuӕc BVTV sӱ dөng là 10.000 tҩn/năm, thì
khi bưӟc sang nhӳng năm cӫa thұp kӹ 90, sӕ lưӧng thuӕc BVTV đã tăng lên gҩp đôi
(21.600 tҩn vào năm 1990), thұm chí tăng lên gҩp ba (33.000 tҩn/năm vào năm 1995).
DiӋn tích đҩt canh tác sӱ dөng thuӕc BVTV cũng tăng theo thӡi gian tӯ 0,48% (năm
1960) đӃn nay là 100%. ĐӃn nhӳng năm gҫn đây, viӋc sӱ dөng thuӕc BVTV đã tăng lên
đáng kӇ cҧ vӅ khӕi lưӧng lүn chӫng loҥi, vӟi hơn 1.000 loҥi hóa chҩt BVTV đang đưӧc
lưu hành trên thӏ trưӡng.

Lưӧng chҩt thҧi rҳn sinh hoҥt (CTÔSH) tҥi các đô thӏ ӣ nưӟc ta đang có xu thӃ phát sinh
ngày càng tăng, Tәng lưӧng phát sinh CTÔSH tҥi các đô thӏ loҥi III trӣ lên và mӝt sӕ đô
thӏ loҥi IV là các trung tâm văn hóa, xã hӝi, kinh tӃ cӫa các tӍnh thành trên cҧ nưӟc lên
đӃn 6,5 triӋu tҩn/năm, trong đó CTÔSH phát sinh tӯ các hӝ gia đình, nhà hàng, các chӧ
và kinh doanh là chӫ yӃu. Lưӧng còn lҥi tӯ các công sӣ, đưӡng phӕ, các cơ sӣ y tӃ. Chҩt
thҧi nguy hҥi công nghiӋp và các nguӗn chҩt thҧi y tӃ nguy hҥi ӣ các

# <% C(*+D E,FG CH 

c
c
c
c

<$c >I4JK75/N4J@.45O0

Chҩt thҧi

0
 :100 C
Hơi ҭm
ëc Buӗng sơ cҩp
Cһn carbon

\3T5: bA
0 0
 :425 C- 950 C 6000C ThiӃt bӏ xӱ lý khí thҧi
Buӗng thӭ cҩp
ëc Khí thҧi

Tro xӍ

<$$c 5>Ih42075i>I4JK75LM/N4
Åc Tҥi buӗng sơ cҩp

Các quá trình xҧy ra gӗm:

Sҩy khô(bӕc hơi nưӟc) chҩt thҧi: chҩt thҧi đưӧc đưa vào buӗng đӕt sӁ thu nhiӋt tӯ không
khí nóng cӫa buӗng đӕt, nhiӋt đӝ cӫa chҩt thҧi đҥt trên 1000C, quá trình thoát hơi ҭm xҧy
ra mãnh liӋt, khi nhiӋt đӝ tiӃp tөc tăng sӁ xҧy ra quá trình nhiӋt phân chҩt thҧi và tҥo khí
gas.

Quá trình phân hӫy nhiӋt tҥo khí gas và cһn carbon: chҩt thҧi bӏ phân hӫy nhiӋt sinh ra khí
gas, tӭc là các hӧp chҩt hӳu cơ phӭc tҥp tҥo thành các chҩt đơn giҧn như: CH4, CO,
H2«Thӵc tӃ, vӟi sӵ có mһt cӫa oxy và khí gas trong buӗng nhiӋt phân ӣ nhiӋt đӝ cao đã
xҧy ra quá trình cháy, nhiӋt sinh ra lҥi tiӃp tөc cҩp cho quá trình nhiӋt phân, như vұy đã
sinh ra quá trình ³tӵ nhiӋt phân và tӵ đӕt sinh năng lưӧng´ mà không cҫn đòi hӓi phҧi bә

c
c
c
c

sung năng lưӧng tӯ bên ngoài (không cҫn tiӃn hành cҩp nhiӋt qua béc đӕt), do vұy đã tiӃt
kiӋm năng lưӧng. Thông qua quá trình kiӇm soát chӃ đӝ cҩp khí và diӉn biӃn nhiӋt đӝ
buӗng sơ cҩp sӁ đánh giá đưӧc giai đoҥn: sҩy, khí hóa và đӕt cһn trong buӗng nhiӋt phân.

Quá trình nhiӋt phân chҩt thҧi rҳn thưӡng bҳt đҫu tӯ 2500C ± 6500C, thӵc tӃ đӇ nhiӋt phân
chҩt thҧi ngưӡi ta thưӡng tiӃn hành ӣ nhiӋt đӝ tӯ 4250C ± 7600C. Khi quá trình nhiӋt phân
kӃt thúc, sӁ hình thành tro và cһn carbon, do vұy ngưӡi ta còn gӑi giai đoҥn này là carbon
hóa.

Åc Tҥi buӗng thӭ cҩp

Quá trình đӕt dư khí oxy: khí gas sinh ra tӯ buӗng sơ cҩp, đưӧc đưa lên buӗng thӭ cҩp đӇ
đӕt triӋt đӇ. Tӕc đӝ cháy phө thuӝc vào nhiӋt đӝ và nӗng đӝ chҩt cháy trong hӛn hӧp khí
gas. Khi đã cháy hӃt 80% -90% chҩt cháy (khí gas) thì tӕc đӝ phҧn ӭng giҧm dҫn.

Åc Quá trình tҥo tro xӍ

Giai đoҥn cuӕi mҿ đӕt, nhiӋt đӝ buӗng đӕt nâng tӟi 9500C đӇ đӕt cháy cһn carbon, phҫn
rҳn không cháy đưӧc tҥo thành tro xӍ. Các giai đoҥn cӫa quá trình cháy thӵc tӃ không phҧi
tiӃn hành tuҫn tӵ, tách biӋt mà tiӃn hành gӕi đҫu, xen kӁ nhau.

Lò nhiӋt phân coi như có 2 buӗng phҧn ӭng nӕi tiӃp nhau vӟi 2 nhiӋm vө: buӗng sơ cҩp
làm nhiӋm vө sҧn xuҩt khí gas, cung cҩp cho buӗng thӭ cҩp đӇ đӕt triӋt đӇ chҩt hӳu cơ.
Chҩt lưӧng khí gas tҥo thành phө thuӝc vào bҧn chҩt cӫa chҩt thҧi đưӧc nhiӋt phân cũng
như điӅu kiӋn nhiӋt phân ӣ buӗng sơ cҩp. KiӇm soát đưӧc mӕi quan hӋ giӳa buӗng sơ cҩp
và buӗng thӭ cҩp đӗng nghĩa vӟi viӋc kiӇm soát đưӧc chӃ đӝ vұn hành lò đӕt hiӋu quҧ như
mong muӕn.

<$<c >f5jk./012LM/N4

Ưu

€c ThӇ tích và khӕi lưӧng CTÔ giҧm tӟi mӭc nhӓ nhҩt
€c Thu hӗi đưӧc năng lưӧng
c
c
c
c

€c CTÔ có thӇ đưӧc xӱ lý tҥi chӛ


€c Cҫn mӝt diӋn tích tương đӕi nhӓ
€c Phù hӧp đӕi vӟi chҩt thҧi trơ vӅ mһt hóa hӑc, khó phân hӫy sinh hӑc
€c Tro, cһn còn lҥi chӫ yӃu là vô cơ, trơ vӅ mһt hóa hӑc

 

€c Không phҧi tҩt cҧ CTÔ đӅu đӕt đưӧc


€c Vӕn đҫu tư cao
€c ThiӃt kӃ, vұn hành phӭc tҥp
€c Yêu cҫu nhiên liӋu đӕt bә sung
€c Ҧnh hưӣng đӃn môi trưӡng nӃu không kiӇm soát ô nhiӉm
€c Bҧo dưӥng thưӡng xuyên làm gián đoҥn xӱ lý
€c CTÔ có thành phҫn, tính chҩt khác nhau nên có nhӳng công nghӋ và vұn hành khác
nhau
<$c ,-./012T5:45O0LM/N4.5;445O07=>I5Y0
uc Hàm lưӧng các khí HCl, HF thҩp (vì thành phҫn nhӵa trong rác thҧi chӫ yӃu là PE)
uc Hàm lưӧng CO, SOx, bөi, VOCs: không әn đӏnh, thҩp nhưng vүn vưӧt quá giӟi hҥn cho
phép.
uc Hàm lưӧng NOx cao do đӕt cháy thành phҫn N hӳu cơ trong rác thҧi (khoҧng 70 ÷ 80%
thành phҫn khí NOx sinh ra), và mӝt phҫn tҥo thành do oxi phҧn ӭng vӟi nitơ trong
không khí ӣ nhiӋt đӝ cao.
uc NhiӋt đӝ và lưu lưӧng khí thҧi biӃn đӝng.

Thành phҫn khí thҧi cӫa lò đӕt tùy thuӝc vào thành phҫn rác thҧi và các yӃu tӕ ҧnh hưӣng

đӃn quá trình đӕt. Khí thҧi lò đӕt chҩt thҧi y tӃ phҧi đҧm bҧo đҥt TCVN 6560:2005 quy
đӏnh giӟi hҥn tӕi đa cho phép đӕi vӟi các thông sӕ ô nhiӉm trong khí thҧi lò đӕt chҩt thҧi

&c ViӋc xӱ lý chҩt thҧi rҳn công nghiӋp, chҩt thҧi y tӃ bҵng phương pháp thiêu đӕt
đưӧc áp dөng khá phә biӃn, tuy nhiên, vҩn đӅ nҧy sinh là phҧi xӱ lý khí thҧi như thӃ nào,

c
c
c
c

nhҩt là các lò thiêu đӕt chҩt thҧi đӝc hҥi. Thҥc sĩ Phҥm Văn Hҧi và cӝng sӵ (ViӋn Nghiên
cӭu bҧo hӝ lao đӝng) đã đưa ra giҧi pháp cho vҩn đӅ này.

Thiêu đӕt là quá trình dùng nhiӋt đӝ cao đӇ phân hӫy các hӧp chҩt hӳu cơ trong rác thҧi và
giҧm nhӓ thӇ tích. HiӋn nay, rác thҧi đô thӏ do có đӝ ҭm lӟn, rác có nguӗn gӕc hӳu cơ cao,
tӹ lӋ chҩt rҳn cao khó thiêu đӕt nên chӫ yӃu là xӱ lý chôn lҩp. Tuy nhiên loҥi rác đӝc hҥi
như rác y tӃ hoһc rác công nghiӋp thì cҫn áp dөng phương pháp thiêu đӕt bӣi nӃu chôn lҩp
sӁ gây nên ô nhiӉm môi trưӡng đҩt và nguӗn nưӟc. ĐӅ xuҩt công nghӋ xӱ lý khí thҧi lò
thiêu, nhóm nghiên cӭu đã phân loҥi theo công suҩt nhӓ, trung bình và lӟn.

Åc M/N4.X7=A>;475l

Vӟi lò có quy mô xӱ lý khoҧng 300 kg/ngày, có thӇ ӭng dөng công nghӋ xӱ lý gӗm thiӃt
bӏ venturi thҩp áp, tháp đӋm, quҥt khói, bơm, bӇ tuҫn hoàn và hӋ thӕng van gió. Nguyên lý
làm viӋc là: Khói lò sau khi ra khӓi buӗng thӭ cҩp qua van gió, đi vào thiӃt bӏ venturi đӇ
lӑc bөi đӗng thӡi hҥ nhiӋt đӝ. Tӯ venturi, nưӟc và khí chuyӇn sang tháp lӑc. Cҩu tҥo cӫa
tháp lӑc gӗm lӟp đӋm bҵng khâu sӭ, giàn phun nưӟc và bӝ tách nưӟc. Tҥi tháp, mӝt phҫn
nưӟc cùng vӟi bөi sӁ chҧy xuӕng bӇ lҳng còn khí sӁ đi ngưӧc lên qua lӟp đӋm, nơi nó
đưӧc hҥ nhiӋt đӝ, lӑc phҫn bөi còn lҥi và các chҩt khí như SO2, HCl. Chҩt ô nhiӉm đưӧc
nưӟc hҩp phө chҧy xuӕng bӇ lҳng, còn không khí sҥch sӁ đưӧc đҭy vào ӕng khói qua quҥt
và thҧi vào khí quyӇn. ThiӃt bӏ xӱ lý khí thҧi lò thiêu này có thӇ lҳp bә sung vào hӋ thӕng
lò thiêu mà không làm thay đәi đáng kӇ cҩu trúc cӫa thiӃt bӏ lò. Khi cҫn thiӃt có thӇ bә
sung hóa chҩt vào bӇ đӇ xӱ lý khí đӝc hҥi.

Åc M/N4.X7=A>;44J>7=mK75

Vӟi lò có quy mô xӱ lý khoҧng 300 đӃn 1.000 kg/ngày có thӇ dùng loҥi đáy tĩnh, có cҩu
tҥo nhiӅu loҥi buӗng đӕt, nhiӋt đӝ buӗng đӕt khí đҥt trên 1.0000C. Thӡi gian lưu cӫa khí
trong buӗng đӕt tӯ 1-2 giây. HӋ thӕng xӱ lý khí thҧi vӅ nguyên tҳc cùng nguyên lý vӟi lò
công suҩt lӟn đã giӟi thiӋu ӣ trên. Xӱ lý chҩt thҧi rҳn đӝc hҥi bҵng phương pháp thiêu đӕt
vүn là biӋn pháp chưa thay thӃ đưӧc vì nó có nhiӅu ưu điӇm. Do đó viӋc nâng cao hiӋu quҧ
c
c
c
c

quҧn lý và nghiên cӭu áp dөng các công nghӋ phө nhҵm xӱ lý khí thҧi tӯ lò thiêu đӕt sӁ
giúp cho quá trình xӱ lý hoàn thiӋn hơn, bҧo vӋ tӕt môi trưӡng không khí.

Åc M/N4.X7=A>;4LU7

Vӟi lò thiêu có quy mô xӱ lý trên 1.000 kg/ngày, thưӡng đưӧc thiӃt kӃ hoàn chӍnh và đӗng
bӝ tӯ khu vӵc tұp kӃt rác, lò đӕt, thiӃt bӏ xӱ lý, khu vӵc lҩy tro, buӗng điӅu khiӇn trung
tâm... Phҫn nhiӅu các khâu đưӧc cơ giӟi hóa hoһc tӵ đӝng hóa. NhiӋt đӝ thiêu đӕt trung
bình cӫa loҥi lò này lӟn hơn 1.0000C, thӡi gian lưu khí 1- 2 giây. HӋ thӕng xӱ lý khí thҧi
bao gӗm: ThiӃt bӏ lӑc bөi (lӑc tĩnh điӋn hoһc lӑc ưӟt) và thiӃt bӏ lӑc khí đӝc như SO2, HCl
(dùng vôi bӝt và than hoҥt tính). Các chҩt này đưӧc phun vào buӗng hòa trӝn sau đó thu
lҥi bҵng thiӃt bӏ lӑc bөi đӇ tuҫn hoàn. Vôi có tác dөng hҩp phө các khói axít, than hoҥt tính
hҩp phө dioxin và furan. HӋ thӕng xӱ lý còn đưӧc lҳp các thiӃt bӏ báo nhiӋt đӝ, nӗng đӝ
mӝt sӕ loҥi khí như carbon đӇ giám sát chҩt lưӧng khí thҧi và hiӋu quҧ phân hӫy cӫa lò.
3 u đây là quy Anh cͭ Ah͋

<<c >I4JK75QRLST5:45O0
<<$c >I4JK75 
Khí thҧi,bөi


ThiӃt bӏ lӑc bөi kiӇu ưӟt 


 Nưӟc thҧi
(dung dӏch : nưӟc)


ThiӃt bӏ lӑc khí đӝc


 
(bҵng vұt liӋu hҩp phө: vôi
bӝt và than hoҥt tính)


Khí thҧi, bөi đҥt c


c TCVN 6560 ± 2005
c
c

bc 5>Ih42075i>I4JK75 

Các chҩt ô nhiӉm không khí đưӧc tҥo ra có liên quan trӵc tiӃp đӃn thành phҫn chҩt thҧi
đưӧc đӕt. Các chҩt ô nhiӉm cҫn kiӇm soát là: NOx, SO2, CO, O3, Pb và bөi

Khói thҧi ra khӓi buӗng đӕt thӭ cҩp vӟi nhiӋt đӝ khoҧng 6000C có chӭa nhiӅu bөi, chӫ yӃu
là mӗ hóng và các khí đӝc hҥi đưӧc dүn đi qua thiӃt bӏ thu hӗi nhiӋt trưӟc khi dүn vào hӋ
thӕng thiӃt bӏ khӱ bөi kiӇu ưӟt vӟi hiӋu quҧ khӱ bөi khoҧng 70-80%, thiӃt bӏ lӑc bөi kiӇu
ưӟt ngoài chӭc năng lӑc bөi còn khӱ đưӧc mӝt phҫn khí SOx, NOx. Lưӧng bөi còn lҥi đi
theo khói thҧi qua thiӃt bӏ xӱ lý các khí đӝc hҥi, ӣ đây sӁ khӱ tiӃp 1 phҫn khí NOx, SO2,
CO và Dioxin/Furan, vұt liӋu hҩp phө là vôi có tác dөng hҩp phө các khói axít, than hoҥt
tính hҩp phө dioxin và furan. HӋ thӕng xӱ lý còn đưӧc lҳp các thiӃt bӏ báo nhiӋt đӝ, nӗng
đӝ mӝt sӕ loҥi khí như carbon đӇ giám sát chҩt lưӧng khí thҧi và hiӋu quҧ phân hӫy cӫa lò.
Nưӟc thҥi tӯ quá trình thiӃt bӏ lӑc bөi kiӇu ưӟt sӁ đưӧc tuҫn hoàn lҥi

mc >[75jk./012i>I4JK75 

>/012

€c Xӱ lý khí thҧi lò đӕt rác thҧi lӟn, vӯa và nhӓ


€c Quy trình xӱ lý đơn giҧn không cҫn tay nghӅ cao
€c Chi phí vұn hành xӱ lý khí thҧi chҩp nhұn đưӧc

5jk./012

€c Khó xӱ lý vӟi khí thҧi đӝc hҥi cao


€c Đӝ bӅn cơ hӑc cӫa thiӃt bӏ lӑc khí đӝc thҩp khó hoàn nguyên
€c ChӍ có tác dөng nhҩt thӡi mà thӵc ra các chҩt đӝc vүn còn nguyên, không hӅ bӏ thay
đәi tính chҩt hóa hӑc
€c Các chҩt hҩp phө nhanh chóng mҩt hoҥt tính do đã bão hòa, và không còn tác dөng
loҥi bӓ chҩt đӝc nӳa
<<<c >I4JK75 
c
c
c
c


Khí thҧi, bөi

Bӝ trao đәi nhiӋt tuҫn hoàn cho


lò thӭ cҩp

Lò phҧn ӭng (Xúc tác khӱ


GC-4Ô và GC-4O)

Tháp xӱ lý ưӟt bҵng dung dӏch Nưӟc thҧi


(dung dӏch:Nưӟc)

Khí đҥt TCVN


6560:2005

bc 5>Ih42075i>I4JK75 

Khí thҧi tӯ lò đӕt sӁ đi qua bӝ trao đәi nhiӋt (giҧi nhiӋt) đӇ tұn dөng nhiӋt cҩp cho không
khí cҩp buӗng thӭ cҩp (nhҵm tiӃt kiӋm năng lưӧng) và sau đó tiӃp tөc đi qua lò phҧn ӭng.
Trong lò phҧn ӭng dưӟi tác dөng cӫa xúc tác khӱ GC -4Ô quá trình khӱ Nox thành nitơ
phân tӱ xҧy ra nhanh chóng, đӗng thӡi dưӟi tác dөng cӫa xúc tác oxi hóa GC-4O các chҩt
hӳu cơ còn sót lҥi và CO sӁ đưӧc oxi hóa triӋt đӇ thành hơi nưӟc và CO2. Sau đó khí thҧi
tiӃp tөc đưӧc đua đi xӱ lý ӣ tháp xӱ lý ưӟt, tҥi đây các khí axit và bөi đưӧc xӱ lý hoàn
c
c
c
c

toàn nhӡ bơm, bơm dung dӏch hóa chҩt tuҫn hoàn. Cuӕi cùng khí thҧi đưӧc hút bҵng quҥt
và xҧ ra ngoài qua ӕng khói. Nưӟc thҧi tӯ thiӃt bӏ xӱ lý kiӇu ưӟt đưӧc thҧi ra môi trưӡng
do chҩt đӝc trong nưӟc thҧi chuyӇn hóa thành dҥng không bӏ ô nhiӉm hoһc ít bӏ ô nhiӉm c
mc >f75jk./012i>I4JK75 

Ưu

€c Chҩt thҧi rҳn: đưӧc xӱ lý triӋt đӇ và an toàn, tro còn lҥi sau khi xӱ lý không còn ³sӕng´
(lưӧng hӳu cơ dưӟi 0,5%).
€c Khí thҧi: khí thҧi ra tӯ hӋ thӕng sau khi xӱ lý đҥt TCVN 6560:2005.
€c Chi phí đҫu tư thҩp.
€c Chi phí vұn hành chҩp nhұn đưӧc.
€c Chҳc chҳn đӇ có thӇ sӱ dөng lâu dài.
€c Phù hӧp vӟi trình đӝ ngưӡi sӱ dөng cũng như công tác bҧo dưӥng
 
€c ChӍ xӱ lý đưӧc công suҩt vӯa và nhӓ
€c Chi phí đҫu tư thҩp nhưng chi phí dành cho xӱ lý thì cao
€c Vұn hành quy trình cҫn có tay nghӅ kӻ thuұt cao
iêu chu̱n khí Ah̫i cͯ m͡A s͙ ngu͛n Ah̫i ͧ vi͏A n m dùng đ͋ so sánh

STT Chҩt ô nhiӉm Đơn vӏ Giá trӏ tӕi đa cho phép


TCVN 5939 - 2005 TCVN 6560 ± 2005
1 Bөi mg/ m3 200 100
2 HF mg/ m3 20 2
3 HCl mg/ m3 50 100
4 CO mg/ m3 1000 100
5 NOx mg/ m3 580 350
6 SOx mg/ m3 500 300
7 Cd mg/ m3 5 1
8 Hg mg/ m3 - 0,5

c
c
c
c

9 Tәng kim loҥi nһng mg/ m3 - 2


(As, Sb, Ni, Co, Cr,
Pb, Cu, V, Sn, Mn)
10 Tәng Dioxin/furan àg / m 3 - 20

þ gu͛n ḽy A  ch̭A Ah̫i y A

h m kh̫o s̫n pẖm cháy và phương pháp x͵ lý các công ngh͏ đ͙A ch̭A Ah̫i

5;4X750n2 O0Ljk7=o67?7=/p @.5T5N7=.5h

Bөi 2.3 ± 64.8 kg/tҩn Lӑc tĩnh điӋn, lӑc khô, ưӟt hiӋu
quҧ:73-98%
NOx (chӫ yӃu 0.36 ± 2.73 kg/tҩn Xác đӏnh hӋ sӕ i thích hӧp
NO2, NO) Các yӃu tӕ ҧnh hưӣng: t0 không Đӕt tuҫn hoàn giҧm 35%. Đӕt 2 bұc
khí lò đӕt, lò, tӍ lӋ khí dư giҧm 50%
Xӱ lý xúc tác giҧm 90%
SO2 Do thành phҫn chҩt thҧi. chuyӇn Xӱ lý bҵng phương pháp hҩp thө, hҩp
hóa thành SO2: 14-94% phө. HiӋu quҧ xӱ lý đҥt 90-99%
TL: 0.09-4.5 kg/tҩn
HCl, HF ChuyӇn hóa thành HCl, HF: 46- Xӱ lý bҵng phương pháp hҩp thө, hҩp
84% phө. HiӋu quҧ xӱ lý đҥt 90-99%
TL: 0.57-8.57 kg/t (HCl)
0.01-0.16kg/t (HF)
CO TL:0.07-17.5 kg/t KiӇm soát chӃ đӝ đӕt. HiӋu quҧ xӱ lý
đҥt trên 90%
THC TL: 0.001-5.78 kg/t KiӇm soát chӃ đӝ đӕt. HiӋu quҧ xӱ lý
trên 90%


c
c
c
c

<c 0U0450V>M/N4.5;445O0JW7.X7=7=50V87=>I5Y0 ZZ [ $B\

<$c 5@0i>@4LM/N4

Lò đӕt CTÔ đã đưӧc thiӃt kӃ dӵa trên cơ sӣ áp dөng nguyên lý đӕt tӕi đa vùng thông qua
hai buӗng đӕt sơ cҩp và thӭ cҩp. Thành lò đưӧc xây bҵng gҥch sa mӕt A, cách nhiӋt bҵng
bông khoáng chӏu nhiӋt cao. Đây là nguyên lý xӱ lý rác thҧi đӝc hҥi đang đưӧc sӱ dөng
rӝng rãi ӣ các nưӟc tiên tiӃn trên thӃ giӟi. Chҩt thҧi đưӧc đưa vào buӗng đӕt sơ cҩp duy trì
ӣ nhiӋt đӝ khoҧng 800o C. Không khí đưӧc cҩp liên tөc cho quá trình đӕt nhӡ bơm ejector
tҥo áp suҩt âm trong buӗng lò.

Khói bӕc lên tӯ các buӗng đӕt sơ cҩp gӗm cҧ nhӳng sҧn phҭm cháy chưa hoàn toàn, chӭa
nhiӅu bөi và các chҩt đӝc hҥi... đưӧc hòa trӝn vӟi không khí theo nguyên lý vòng xoáy sӁ
đưӧc đưa tiӃp vào mӝt buӗng đӕt thӭ cҩp. Ӣ buӗng đӕt thӭ cҩp, các sҧn phҭm cháy chưa
hoàn hҧo như Dioxin và Furan sӁ tiӃp tөc đưӧc đӕt cháy, phân hӫy ӣ nhiӋt đӝ cao khoҧng
tӯ 1.000-1.200oC vӟi thӡi gian lưu cháy đӫ lӟn tӯ 1,502 giây.

Khói tӯ buӗng đӕt thӭ cҩp sӁ đưӧc đưa qua hӋ thӕng xӱ lý khí thҧi kӃt hӧp vӟi trao đәi
nhiӋt sӁ loҥi trӯ triӋt đӇ bөi, các kim loҥi nһng và các khí thҧi đӝc hҥi gây ô nhiӉm môi
trưӡng như NOx, SOx, HCl, HF... HӋ thӕng Cyclon hҩp thө sӁ làm lҥnh nhanh các loҥi khí
thҧi ӣ nhiӋt đӝ âm 200oC nên có thӇ tránh đưӧc sӵ tái sinh, phát sinh các chҩt đӝc hҥi
Dioxin; đӗng thӡi không khí tiӃp tөc đưӧc nung nóng 100oC cҩp cho lò đӇ giҧm thiӇu tiêu
hao nhiên liӋu.

€c  u 

S50V>LM/N4 ZZ [ $B\


Công suҩt 125-150kg/h

c
c
c
c

Công nghӋ đӕt Đӕt đa vùng, lò đӕt gӗm buӗng đӕt sơ cҩp đӕt trӵc tiӃp chҩt thҧi rҳn công
nghiӋp nguy hҥi ӣ nhiӋt đӝ 750-8500C, buӗng đӕt thӭ cҩp đӕt tiӃp các khí
sinh ra tӯ buӗng sơ cҩp ӣ nhiӋt đӝ tӯ 95000C-10500C, thӡi gian lưu khói
khoҧng 1 giây
Nhiên liӋu đӕt Dҫu DO
HӋ thӕng cҩp gió Cҩp trӵc tiӃp cho buӗng sơ cҩp và buӗng thӭ cҩp. Lưu lưӧng gió đưӧc
điӅu chӍnh bҵng các van điӅu khiӇn
Vұt liӋu chӏu nhiӋt Gҥch sa mӕt A, gҥch cao nhôm Trung Quӕc hay Cҫu Đuӕng,chӏu nhiӋt đӝ
đӃn 16500C
Xӱ lý khói thҧi Lҳp đһt hӋ thӕng xӱ lý khói đҥt TCVN
ChӃ đӝ vұn hành Tӵ đӝng và bán tӵ đӝng


€c  !" #$

ChӃ đӝ cҩp Buӗng đӕt Buӗng đӕt thӭ DiӋn tích đáy ChiӅu
chҩt thҧi sơ cҩp cҩp buӗng đӕt cao

Đơn vӏ m3 m3 m3 m3
Cҩp chҩt thҧi 2,68 0,96 1,2 2,23
4-6 lҫn/h


ĐӇ thiӃt kӃ buӗng đӕt nhóm nghiên cӭu đã tiӃn hành lұp chương trình cân bҵng vұt chҩt và
chương trình cân bҵng năng lưӧng. Trên cơ sӣ tiӃn hành tính toán nhiӅu phương án vӟi các
thành phҫn chҩt thҧi rҳn khác nhau đă chӑn đưӧc kích thưӟc lò đӕt CEETIA- CN150 như
bҧng trên

Khi đӕt chҩt thҧi rҳn công nghiӋp nguy hҥi khói thҧi ra còn chӭa nhiӅu khí đӝc hҥi như:
khí CO, SO2, NOx, các axit, kim loҥi nһng, điôxin/furan v.v... và bөi. Nhӳng khí và bөi
này gây ҧnh hưӣng đӃn môi trưӡng, sӭc khӓe con ngưӡi, năng suҩt cây trӗng, vұt nuôi. Vì

c
c
c
c

thӃ lò đӕt đưӧc lҳp đһt hӋ thӕng xӱ lý khí thҧi đӗng bӝ. Mөc tiêu cơ bҧn khi thiӃt kӃ, lҳp
đһt hӋ thӕng xӱ lý khói thҧi là giҧm nӗng đӝ bөi, mӝt sӕ khí đӝc hҥi như CO, SOx, NOx,
các axit.... Điôxin/furan xuӕng dưӟi TCCP trưӟc khi thҧi khói ra khí quyӇn. Các thông sӕ
sӱ dөng làm dӳ liӋu tính toán thiӃt kӃ cho hӋ thӕng xӱ lý khói thҧi đưӧc chӑn như sau:

<<c >I4JK75QRLST5:45O0LM/N4 ZZ [ $B\


Bөi, mӗ hóng,
khí đӝc

Khí bөi lӑc kiӇu ưӟt

Bөi còn lҥi, khói thҧi, khí SO2,NO2, CO,


SOx, NOx,Hơi axit, axit Dioxin/Furan

Than hoҥt tính

Khí thҧi đҥt TCVN


 6560-2005

5>Ih42075i>I4JK75

Khói thҧi ra khӓi buӗng đӕt thӭ cҩp vӟi nhiӋt đӝ khoҧng 6000C có chӭa nhiӅu bөi, chӫ yӃu
là mӗ hóng và các khí đӝc hҥi đưӧc dүn đi qua thiӃt bӏ thu hӗi nhiӋt trưӟc khi dүn vào hӋ
thӕng thiӃt bӏ khӱ bөi kiӇu ưӟt vӟi hiӋu quҧ khӱ bөi khoҧng 70-80%. Lưӧng bөi còn lҥi đi
theo khói thҧi qua thiӃt bӏ xӱ lý các khí đӝc hҥi. ThiӃt bӏ này ngoài chӭc năng hҩp thө khí
SO2, NO2, các hơi axit, còn có khҧ năng khӱ bөi vӟi hiӋu quҧ khoҧng 70-80%. Do vұy

c
c
c
c

nӗng đӝ bөi cһn lҥi trong khói thҧi nhӓ hơn tiêu chuҭn cho phép.. Dung dӏch hҩp thө khí
SO2 là nưӟc vӟi hiӋu quҧ hҩp thө khoҧng 50%. ThiӃt bӏ khӱ khí SO2 còn có khҧ năng hҩp
thө mӝt sӕ chҩt khác như các khí có tính axit v.v... do vұy nӗng đӝ các khí đӝc hҥi nhӓ hơn
TCCP trưӟc khi thҧi vào khí quyӇn. Khói thҧi sau khi đi qua thiӃt bӏ khӱ SO2 đưӧc dүn
qua tҩm chҳn nưӟc vӟi mөc đích tách các hҥt nưӟc ra khӓi khói thҧi đӇ tiӃp tөc đi vào quҥt
khói, sau đó đi qua thiӃt bӏ khӱ điôxin/furan bҵng than hoҥt tính và cuӕi cùng thҧi qua ӕng
khói ra ngoài

<c h4i>O

Trung tâm kӻ thuұt môi trưӡng đô thӏ và khu công nghiӋp - Đҥi hӑc Xây dӵng và Trung
tâm kӻ thuұt 1 - Tәng Cөc Tiêu chuҭn Đo lưӡng Chҩt lưӧng đă tiӃn hành khҧo sát đo
lưӡng khói thҧi ӕng khói cӫa Lò đӕt và khҧo sát môi trưӡng không khí xung quanh, đo đҥc
tiӃng ӗn, lҩy mүu nưӟc và mүu tro cӫa lò đӕt vào các ngày 15/5/2003 và 18/5/2003.

Nhұn xét kӃt quҧ đo lưӡng:

- Trưӟc khi xӱ lý nhiӅu chҩt ô nhiӉm vưӧt trӏ sӕ TCCP, sau khi đi qua hӋ thӕng xӱ lý khói
thҧi nӗng đӝ bөi và nӗng đӝ các khí đӝc hҥi, kim loҥi nһng trong khói thҧi đӅu nhӓ hơn
TCCP.

- Nӗng đӝ các khí CO, NO2, SO2, H2S, bөi tҥi các điӇm quan trҳc bên ngoài cuӕi hưӟng
gió nhӓ hơn TCCP theo TCVN 5937-2005.

- Mӭc ӗn tҥi các khu vӵc trong nhà xưӣng, gҫn quҥt gió, gҫn máy bơm, bên ngoài xưӣng
nhӓ hơn TCCP theo TCVN 3985-2005.

- KӃt quҧ phân tích tro cho thҩy hàm lưӧng các kim loҥi trong mүu quan trҳc hҫu hӃt đӅu
nhӓ hơn ngưӥng an toàn cho phép theo tiêu chuҭn cӫa các nưӟc phát triӇn (nưӟc ta chưa
có tiêu chuҭn). ChӍ có hàm lưӧng Cd vưӧt ngưӥng an toàn cho phép mӝt ít.

<"c >f75jk./012LM/N4 ZZ [ $B\

c
c
c
c

Ưu$

- Đӕt là quá trình oxy hóa chҩt thҧi ӣ nhiӋt đӝ cao. Công nghӋ này rҩt phù hӧp đӇ xӱ lý
CTÔCN và CTNH hӳu cơ như cao su, nhӵa, giҩy, da, cһn dҫu, dung môi, thuӕc bҧo vӋ
thӵc vұt và đһc biӋt là chҩt thҧi y tӃ trong nhӳng lò đӕt chuyên dөng hoһc công nghiӋp như
lò nung xi măng
- Công nghӋ thiêu đӕt có nhiӅu ưu điӇm như khҧ năng tұn dөng nhiӋt, xӱ lý triӋt đӇ khӕi
lưӧng, sҥch sӁ, không tӕn đҩt đӇ chôn lҩp nhưng cũng có mӝt sӕ hҥn chӃ như chi phí đҫu
tư, vұn hành, xӱ lý khí thҧi lӟn, dӉ tҥo ra các sҧn phҭm phө nguy hiӇm.
 $

Lò đӕt chҩt thҧi công nghiӋp nguy hҥi CEETIA - CN150 là loҥi lò đӕt công suҩt nhӓ, đӕt
cháy theo mҿ, buӗng đӕt sơ cҩp có cҩu tҥo phҫn sát cӱa cҩp chҩt thҧi không có ghi, phҫn
cuӕi buӗng đӕt lҳp đһt ghi lұt do đó bөi và các khí thҧi sinh ra trong buӗng đӕt phө thuӝc
rҩt nhiӅu vào sӕ lҫn cҩp chҩt thҧi, chӃ đӝ cҩp không khí có điӅu chӍnh trong mӛi mҿ đӕt,
vào thành phҫn chҩt thҧi cҩp vào....

Quá trình cháy trong các buӗng đӕt phө thuӝc vào loҥi và đӝ ҭm cӫa chҩt thҧi rҳn công
nghiӋp nguy hҥi đưa vào đӕt cũng như quy trěnh vұn hành lò đӕt

Quá trình đӕt cháy chҩt thҧi rҳn công nghiӋp nguy hҥi xҧy ra trong buӗng đӕt rҩt phӭc tҥp
vӅ nhiӋt đӝ cháy cao, thành phҫn và đӝ ҭm chҩt thҧi rҳn công nghiӋp nguy hҥi đưa vào đӕt
không әn đӏnh, áp suҩt khói thҧi trong buӗng đӕt thay đәi...

<"c 0_>.5>`7AaA@75/9>Jb.cb.5;445O07=>I5Y0

QCVN 02:2008/BTNMT ± QCKT quӕc gia vӅ khí thҧi lò đӕt chҩt thҧi rҳn y tӃ

QCVN 05:2009/BTNMT ±QCKT quӕc gia vӅ chҩt lưӧng không khí xung quanh

TCVN 6560-2005: Nói vӅ giӟi hҥn cho phép khí thҧi lò đӕt chҩt thҧi rҳn y tӃ

 c
c
c
c

 c
c
c
c

def d g

HiӋn nay hҫu hӃt các loҥi lò chӍ thiӃt kӃ đӕt cho mӝt loҥi rác nhҩt đӏnh, do đó khi hưӡng
dүn vұn hành cũng chӍ cho mӝt loҥi rác, nhưng tҥi các cơ sӣ, dӏch vө xӱ lý chҩt thҧi, nguӗn
rác đҫu vào luôn thay đәi nên thành phҫn cũng thay đәi theo, do đó quy trình cũng phҧi
thay đәi cho phù hӧp vӟi tӯng thành phҫn đó. Do không đáp ӭng đưӧc yêu cҫu này cho
nên trong quá trình khҧo sát thӵc tӃ thҩy tình trҥng gây ô nhiӉm môi trưӡng tҥi các công ty
xӱ lý chҩt thҧi vүn còn xҧy ra ( mӝt sӕ chӍ tiêu vưӧt TCVN, có khói đen xuҩt hiӋn, đó là
kӃt quҧ cӫa sӵ vұn hành không hӧp lý). Xuҩt phát tӯ điӅu đó tiӃn hành nghiên cӭu đӇ xây
dӵng mӝt quy trình vұn hành lò đӕt đa năng và xӱ lý lưӧng khí thҧi ra mӝt cách triӋt đӇ
bҵng cách vұn hành quy trình thích hӧp, phҧi xác đӏnh đưӧc thông sӕ, chӍ tiêu theo dõi
kiӇm soát, nhu cҫu cҩp khí sӁ khác nhau cho mӛi loҥi chҩt thҧi khác nhau đһc biӋt kiӇm
soát nӗng đӝ oxy tӵ do trong lò đӕt.

KӃt quҧ nghiên cӭu cӫa đӅ tài đã tҥo ra mӝt sҧn phҭm cө thӇ là lò đӕt chҩt thҧi rҳn công
nghiӋp nguy hҥi CEETIA-CN150. Lò đӕt thӱ nghiӋm CEETIA-150 đă đuӧc tiӃn hành đӕt
thӱ nghiӋm và đo lưӡng nӗng đӝ các chҩt ô nhiӉm trong khói thҧi, nhiӋt đӝ các buӗng đӕt,
môi trưӡng trong nhà lò và môi trưӡng xung quanh. KӃt quҧ đo lưӡng chӭng tӓ mӑi chӍ
tiêu cӫa lò đӕt đӅu đҥt tiêu chuҭn môi trưӡng. Đă thiӃt lұp quy trình vұn hành hӧp lý bàn
giao cho C.Ty Môi trưӡng đô thӏ. Lò đӕt thӱ nghiӋm CEETIA-150 đă đưӧc khánh thŕnh
vào ngày 5/ 6/2003. HiӋn đã đưa vào vұn hành sҧn xuҩt thӵc tӃ tӯ ngày khánh thành đӃn
nay. Lò đӕt chҩt thҧi công nghiӋp nguy hҥi này có đӫ khҧ năng trӣ thành mӝt sҧn phҭm
thương mҥi đӇ áp dөng cho nhiӅu tӍnh/ thành khác. Có thӇ nói đӅ tài nghiên cӭu, thiӃt kӃ,
chӃ tҥo và lҳp đһt thӱ nghiӋm lò đӕt chҩt thҧi rҳn công nghiӋp nguy hҥi mang mã hiӋu
CEETIA-CN150 vӯa có ý nghĩa khoa hӑc lҥi vӯa có ý nghĩa kinh tӃ - xã hӝi, đáp ӭng yêu
cҫu quҧn lý chҩt thҧi công nghiӋp nguy hҥi cҩp bách hiӋn nay cӫa nưӟc ta.

c
c
c
c

 #
ĐӅ tài n!" #%& #uy'…3đưӧc hoàn thành là nhӡ vào hӛ trӧ tӯ rҩt
nhiӅu phía. Em xin đưӧc chân thành cҧm ơn:
ucViӋn khoa hӑc công nghӋ và quҧn lý môi trưӡng và giáo viên bӝ môn Kӻ Thuұt Môi
Trưӡng đã tҥo điӅu kiӋn đӇ em có cơ hӝi hoàn thành tiӇu luұn.
ucCô Trҫn Thӏ Ngӑc DiӋu tұn tâm hưӟng dүn; đӗng thӡi nhiӋt tình giúp đӥ và giҧi đáp các
thҳc mҳc.
ucCác website, tài liӋu tham khҧo cӫa ViӋn Môi Trưӡng đã cho em nhӳng thông tin bә
ích.
Trong quá trình thӵc hiӋn, không thӇ tránh khӓi nhӳng thiӃu sót. Mong cô và các bҥn đóng
góp ý kiӃn đӇ bә sung, hoàn thiӋn các bài tiӇu luұn sau tӕt hơn

Trưӡng ĐH Công NghiӋp TP Hӗ Chí Minh ngày 10 tháng 11 năm 2010

q]%_5rsb

c
c
c
c

) 
c http://www.haiduongdost.gov.vn/index.php
c http://vea.gov.vn/VN/truyenthong/tapchimt/PHONGSU
c http://vea.gov.vn/VN/hientrangmoitruong/quantracmt/QTPT

c
c