You are on page 1of 10

TarTalom

Bevezetõ: A szupervonzás hatalma benned van 9

1. fejezet: Az univerzum mindent megad neked 25


2. fejezet: Jó érzés, ha jól vagyunk 49
3. fejezet: Mindenbõl jut bõven mindenkinek 75
4. fejezet: Élvezd az utat! 99
5. fejezet: Libbentsd fel a fátylat! 121
6. fejezet: Láthatatlan útmutatásban részesülsz 141
7. fejezet: Kevesebb cselekvés, több vonzás 165
8. fejezet: Tettek összhangban a spiritualitással 183
9. fejezet: Méltányold, és méltányold még jobban! 203
10. fejezet: Hagyd, hogy az univerzum utolérje
az álmaidat! 221
11. fejezet: Az univerzumba vetett rendületlen hit 243

Utószó 261
Köszönetnyilvánítás 265
A szerzõrõl 267

7
1. fejezet

Az univerzum mindent
megAd neked

Annyira boldog vagyok, hogy az asztalomnál ülhetek, és


írhatom ezt a könyvet. Felébredek az éjszaka kellõs köze-
pén, és azon agyalok, hogy mi mindent oszthatnék meg
veled. Vágyom arra, hogy ezeket a szavakat papírra ves-
sem. Izgatott vagyok, hogy itt vagy, és magam miatt is iz-
gatott vagyok. Látod, nekem jobban szükségem van erre
a könyvre, mint neked. Tartottam egy beszédet nemrég, és
a közönségbõl valaki a következõt mondta: „Gabby, életve-
zetési tanácsadó vagyok, és csalónak érzem magam. Ren-
geteg félelmem van, megrögzötten ragaszkodom aprósá-
gokhoz, és még mindig rengeteg személyes problémán kell
dolgoznom. Hogyan segíthetnék másoknak az álmaik mani-
fesztációjában, ha én magam is nehéz idõszakot élek meg?”
Nevettem, és a következõt feleltem: „Szívem, a hetedik spi-
rituális könyvet írom, és még mindig nem vagyok könnyû
eset.” Ebben a pillanatban bevallottam magamnak és a nyil-
vánosság elõtt a közönségemnek, hogy nem vagyok össz-
hangban a szupervonzás erejével. Bevallottam, hogy bár
a nevem és az arcom könyveken szerepel, mikrofon van

25
SZUPERVONZ ÁS

a kezemben, mégis eszméletlenül szükségem van egy spiri-


tuális seggbe rúgásra. Ezért vagyok ennyire izgatott a könyv-
írással kapcsolatban. Már attól jobban érzem magam, ha
csak itt ülök az irodámban. Erõt adnak a szavak, melyekrõl
tudom, hogy jönnek, energiát adnak az oldalak, melyek te-
leírására elköteleztem magam, és már az megnyugtat, hogy
tudom, hogy a válaszok bennem vannak.
Nagy izgalommal tölt el a könyv és ez az Univerzum felé
tett komoly nyilatkozat. Én így fejezem ki azt, hogy igent
mondok a jó érzésre, igent mondok a hamis percepcióm
gyógyítására, és arra is, hogy valóban szabadon és örömmel
élek. Az univerzum mindig felveszi azt, amit mi kiadunk
magunkból. És ma az öröm energiáját sugárzom mindaz
számára, ami az írás csodálatos utazásából származik.
Most, hogy ezt a könyvet írom, a bennem élõ spirituális
pompomlány meg is jelent, és nagyon hálás vagyok ezért.
Az elmúlt hónapok messze nem voltak örömteliek. Tény-
leg kiestem az öröm energiájával való összehangoltságból,
és teljesen leváltam a szupervonzás erejérõl. Ítélkezés nélkül
címû könyvem megjelentetésének kellõs közepén voltam.
A könyv írása csodálatos élmény volt, de amikor eljött az
idõ a kiadásra, hagytam, hogy tényleg stresszes állapotba ke-
rüljek. Elborítottak a félelem gondolatai, mert kontrollvesz-
tést, a támogatás hiányát és teljesítménykényszert éreztem.
A mániás teremtés a hatalmába kerített, és arra próbáltam
kényszeríteni az univerzumot, hogy adja meg a kívánt ered-
ményeket. Munkám és személyes kapcsolataim az összhang
hiányától szenvedtek. És nagyon sok negatív történetem
ismétlõdött meg. A negatív történetek erõs lendületet kap-
tak, olyannyira, hogy fizikailag beteg és depressziós lettem.
Ami a legrosszabb, óriási bûntudatot éreztem, mert annyi-
ra távol voltam a valódi erõforrástól, amelyre támaszkod-
tam. Minden negatív gondolat, az ellenõrzõ cselekvés és

26
Az univerzum mindent megad neked

a félelemalapú válaszok továbbra is azt üzenték az univer-


zumnak, hogy igent mondok a káoszra.
Kiesünk az összhangból, ha beleragadunk a félelemala-
pú, alacsony energiájú gondolatokba. A csodák tanítása címû
metafizikus szöveg a következõt tanítja: „Tunya gondola-
tok nem léteznek. Bizonyos szinten minden gondolat for-
mákat szül.” Minden gondolatunk energiát bocsát ki. Ez az
energia vagy közelebb hoz minket az univerzum támogató
áramlásához, vagy ellenáll annak. A gondolataink mögötti
energia közvetlenül befolyásolja a tapasztalatainkat. Ami-
kor egy félelemalapú, alacsony rezgésszámú gondolatunk
ismétlõdik, ez olyan energikus lendületet teremt, amely vé-
gül megmutatkozik az életünkben. Például az Ítélkezés nél-
kül címû könyvem megjelenésekor a következõ gondolatot
ismételgettem: „Ha én nem teszem meg, senki más nem
fogja.” Ez egy régi történet számomra. Ezt a gondolatot újra
és újra megismételtem, és végül a valóságommá vált. Elju-
tottam odáig, hogy minden részletet magam ellenõriztem,
nem éreztem a támogatást, mert én magam nem hagytam,
hogy bárki is támogasson. Az a gondolat, hogy nem kapok
támogatást, konkrét tapasztalattá vált.
Meg tudom mondani, mikor nem vagyok összhangban:
külsõ célokra és a célkitûzésekre koncentrálok, szemben az
életörömmel. Ha nincs meg a megfelelõ összhang, kont-
rollálni próbálom a körülményeimet. Bosszús vagyok, ke-
vés az energiám és fizikailag beteg vagyok. Küzdök azért,
hogy a dolgok meglegyenek, és megszakítom az inspiráció
áramlását.
Ezzel szemben amikor összhangban vagyok az univer-
zummal, boldognak és izgatottnak érzem magam, függetle-
nül attól, hogy milyenek a körülményeim. Bizakodó vagyok
és pozitív, akkor is, ha kihívásokkal szembesülök. Nem ag-
gódok, nem stresszelek, nem a problémákra koncentrálok.

27
SZUPERVONZ ÁS

Jó dolgok áradnak felém, és úgy érzem, hogy a kreativitás


árad szét bennem. Az emberek támogatni akarnak engem,
és minden akadály ellenére megtalálom a helyes utat.
Két héttel azelõtt, hogy véget ért volna az Ítélkezés nélkül
könyvbemutató turném, egyértelmûvé vált számomra, hogy
komolyan megszûnt az összhangom az univerzummal. El-
értem a mélypontot negatív gondolataim és mintáim tekin-
tetében. Olyan volt, mintha energiával megfojtottam volna
a könyvet. Megpróbáltam irányítani a folyamatot, az ered-
mény megszállottjává váltam, és hagytam, hogy a stressz
legyen a mozgatórugója minden megtett intézkedésemnek.
Szomorú voltam, már nem tudtam tovább fenntartani ezt
a viselkedést, és nem volt más választásom, mint a váltás.
Egy éjjel azt mondtam a férjemnek: „Vége a drámának. Meg-
változtatom a történetet. Több segítséget kérek, és teret sza-
badítok fel, hogy a tehetségemre tudjak összpontosítani.
Többet szeretnék írni, többet beszélni, és jobban ki szeret-
ném élni a kreatív erõmet. Örülök, hogy az univerzum tá-
mogatja ezt a váltást most. ”
A szavak, amelyeket kimondtam, nem csupán szavak
voltak. Amit megtapasztaltam, az energiaváltás volt. Elis-
mertem, hogy egy pillanat alatt választhatok újra, és átirá-
nyíthatom az életem. Elfogadtam az igazságot: ha újra rá-
hangolódom a szeretetre, az univerzum erõteljesen reagál.
Bármely pillanatban megváltoztathatjuk a történetünket, és
igent mondhatunk arra, amit valóban akarunk. Ahogy te-
szünk valamit, az univerzum megadja nekünk, amit kérünk.
Az ima elmondása után néhány másodpercen belül job-
ban éreztem magam. És hagytam, hogy ez a jó érzés lendü-
letet adjon. Elkezdtem álmodozni azokról az emberekrõl,
akiket felveszek majd, hogy eljuttassanak egy olyan helyre,
ahol a kreatív munkára tudok összpontosítani. Elköteleztem
magam a pihenés és a felépülés mellett. Néhány nappal

28
Az univerzum mindent megad neked

késõbb Kaliforniába indultam, hogy befejezzem a turnét,


és életem legjobb idõszakát éltem meg. Az esemény meg-
tervezése tökéletesen ment, a média segített a terjesztés-
ben, és a közönség tombolt. A színpadon átadtam magam
a mûvészetemnek, és hagytam, hogy az univerzum krea-
tív ereje szétáradjon bennem. A férjem észrevette a váltást,
és azt mondta: „Oké, mi történt? Most sokkal jobb helyen
vagy.” A következõt feleltem: „Azt mondtam az univer-
zumnak, hogy készen állok arra, hogy újra összhangba ke-
rüljünk.”
Az összhanghoz való visszatérés kulcsa az, hogy akarjuk.
Egy pillanat alatt megbocsáthatjuk a félelmünket, és újra
választhatunk. Elkezdhetünk egy új történetet, megváltoz-
tathatjuk a percepciónkat, és hagyhatjuk, hogy a csodák
kibontakozhassanak. Az alacsony rezgésszámú gondolatok
addiktívvá válnak, és mint minden függõség esetén, meg
kell szakítanunk a mintát, hogy ezt meggyógyíthassuk. Ez
a könyv erõteljes eszközöket kínál arra, hogy megszakít-
hassuk a negatív energiát és az alacsony rezgésszámú gon-
dolatokat, hogy az életünket afelé irányítsuk, amire vágya-
kozik – és ami a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat,
elengedjük az irányítást, és bízhassunk az univerzumban.
Az egész könyvben az egyik kedvenc spirituális taní-
tóimra, Abraham-Hicksre hivatkozom, akit gyakran csak
Abrahamként hívnak. Abraham egy Esther Hicks nevû nõ
teremtménye, aki médiumként mûködik a vonzás törvé-
nyével kapcsolatos leckékhez és tanításokhoz. Õ a terület
egyik legerõsebb gyakorlója. Az „Abraham”-ot többes szá-
mú fõnévnek tekintik, mivel a név olyan kollektív szellemi
energiát képvisel, amely magát úgy írja le, mint „egy kol-
lektív tudatosság, amely a nem fizikai dimenzióból fakad”.
Abraham a saját tanításaimra és személyes életemre is nagy
hatással volt, és büszkén osztom meg tanításait az egész

29
SZUPERVONZ ÁS

könyvben. Abraham-Hicks azt mondja: „A Jólét Árama csak


áramlik. Rajtad áll, hogy elfogadod vagy elutasítod azt, de
minden esetben áramlik.”* A jóllét áramlása egy állandóan
jelen lévõ szeretet-, kreativitás-, inspiráció- és békefolyam.
Amikor energiánk a szeretetre rezonál, akkor az univerzum
kreatív erejére hangolódunk. Amikor ebben a folyamatban
vagy, tudod, hogy a körülményektõl függetlenül létezik egy
spirituális megoldás. A szabadság és a hit érzése jár át, és
tudod, hogy az, amire vágysz, feléd tart, akkor is, ha még
nem látod. Jobban szórakozol, és jobban érzed magad. Lát-
hatatlan ajtók nyílnak számodra, és a kreatív lehetõségek
erõfeszítés nélkül jelennek meg. Kevesebbet kell tenned,
mégis többet kaphatsz. Ha igazodsz az univerzum áramlá-
sához, akkor használod a szupervonzás erejét, létrehozod
a kívánt életet, és többet vonzol, mint amit valaha is képzel-
tél, egyszerûen azzal, hogy jól érzed magad. Az élet sokkal
könnyebb, ha újra az univerzumra hangolódsz.
Tehát ma felteszem neked a következõ fontos kérdést:
Készen állsz arra, hogy az univerzumra hangolódj?
Tudom, hogy a válaszod igen. De tovább szeretnék men-
ni. Az a válaszod, hogy: „Igen, Gabby, teljesen készen ál-
lok”?
Vagy az, hogy: „Igen, de…”?
Ez egy fontos különbség, mivel még az enyhe ellenállás
is blokkolja az áramlást.
Ha ellenállónak érzed magad, vagy habozva válaszolsz
erre a kérdésre, akkor a következõ a megoldás: hívd elõ az el-
lenállásodat. Nagy a valószínûsége annak, hogy valamilyen
módon nem vagy összhangban az öröm érzésével, de emiatt

* A Kérd és megadatik! (Budapest, 2018, Édesvíz) címû könyvbõl


származó idézeteket Újhelyi Bálint fordításában közöljük.

30
Az univerzum mindent megad neked

nem kell kiakadnod! Csak bocsáss meg magadnak. Mondd


el a következõ imát magadban vagy hangosan: Megbocsá-
tom a múltamat, elengedem a jövõt, és tiszteletben tartom azt,
ahogy a jelenben érzem magam. Abban a pillanatban, amikor
megbocsátod a múltadat, átengeded a helyet a jelennek, és
energiaeltolódás következik be. És itt van az igazán izgal-
mas dolog: ebben a pillanatban tökéletesen sínen vagy. Az
univerzum mindig IGEN-t mond, még akkor is, ha nem fel-
tétlenül érzed ezt. A könyv egyszerû elolvasása azt jelenti,
hogy igent mondasz az örömre, a bõségre, a jóllétre, a ro-
mantikára és minden másra is. Ha kinyitod ezt a könyvet,
azzal azt állítod az univerzum számára, hogy hajlandó vagy
összhangba kerülni egy magasabb rendû hatalommal, és
használni a szupervonzás erejét. Tehát ha most nagyon sok
probléma van az életedben, kezdd el megköszönni õket. Az
életünk problémái választási lehetõséget kínálnak nekünk:
hagyhatjuk, hogy átvegyék a hatalmat, vagy hagyhatjuk,
hogy segítsenek minket abban, hogy a kegyelem felé fordul-
junk. A könyvben szereplõ módszerek segítenek a váltásban.
Amint megtörténik a váltás, elkezdõdik az új életed! A vi-
lág, önmagad, a kapcsolataid és a fizikai tested észlelésének
új módja. Csak azt a vágyadat kell átváltanod, hogy jobban
érezd magad. Tehát, barátom, állj neki a váltásnak.
Még a legnehezebb élmények is nagyszerû bölcsességet
és iránymutatást kínálnak. Légy hálás azért, ami kellemet-
lenséget okozott, mert felfedi számodra azt, amit még gyó-
gyítanod kell. Szánj egy percet arra, hogy megköszönd az
élet olyan helyzeteit, amelyek nem okoznak túl jó érzése-
ket. Áldd meg ezeket a problémákat, hogy felszabadíthasd
õket. Szánj egy percet arra, hogy a munkahelyed elvesz-
tését lehetõségként lásd, hogy karriered olyan irányt ve-
hessen, amely örömöt jelent számodra. Tekintsd a szakí-
tást egy esélynek arra, hogy jobban szeresd önmagad. Légy

31
SZUPERVONZ ÁS

nyitott a fizikai betegség észlelésére úgy, mint esélyt arra,


hogy közelebb kerülj Istenhez. Abban a pillanatban, ami-
kor úgy döntünk, hogy fájdalmunkat a nagy gyógyulás és
fejlõdés katalizátoraként érzékeljük, újra összhangba kerü-
lünk az univerzum hatalmával. Ez a hála segít kikerülni az
áldozatszerepbõl, és pozitív állapotába kerülni.
Lehet, hogy arra gondolsz, hogy: „Ha hálás vagyok eze-
kért a dolgokért, nem azt az üzenetet küldöm, hogy ez szá-
momra rendben van?” Valójában ennek épp az ellenkezõje
igaz. Ha hagyod, hogy a nehéz helyzetek uralják az életed,
hatalmat és lendületet adsz nekik. Amint úgy döntesz, hogy
látod a fényt a sötét sarkokban, átirányítod az erõdet a kí-
vánt irányba. A nehéz vagy kellemetlen helyzetek világos-
sá teszik azt, amit nem akarsz, ezáltal segítenek felfedezni,
amit akarsz. Ez az elsõ lépés, hogy visszatérj az összhanghoz.
Egész életemben ezek az egyszerû váltások segítettek ne-
kem a sötétséget világossá alakítani. Az egyik legerõteljesebb
példa számomra 2005. október 2-án történt. Ez volt az
a nap, amikor úgy döntöttem, hogy elhagyom az alkoholt és
a kábítószereket, és kijózanodom. Ez a váltás nemcsak meg-
mentette az életemet, hanem végtére is sok-sok ember életét
is megmentheti. A Spirit Junkie címû könyvben írtam a gyó-
gyulásomról, és ez a munka inspirálta az olvasókat az egész
világon arra, hogy megtalálják saját felépülésüket. Hajlan-
dó voltam arra, hogy tanítóként tekintsek a függõségemre,
megbocsássak magamnak, és a szeretetet válasszam.
Ha bármilyen függõséggel küzdesz, valamilyen szer, vi-
selkedés, vagy akár félelmetes gondolatok miatt, akkor tudd,
hogy ebben a pillanatban újra választhatsz. Ha azt válasz-
tod, hogy a szeretetet látod, az segít neked abban, hogy át-
irányítsd az életed. Légy hajlandó most megbocsátani ma-
gadnak mindazért, ami volt, és ünnepeld meg mindazt,
amivé válni fogsz.

32