You are on page 1of 5

WINT vs COVID-19:

teisininko patarimai karantino


atveju
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi situaciją dėl COVID-19 viruso plitimo, vi-
soje Lietuvos teritorijoje paskelbė trečiąjį (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos
parengties lygį ir nuo 2020 m. kovo 16 d. 00.00 val. iki kovo 30 d. 24 val. (su galimybe
terminą pratęsti) paskelbė karantiną. Kaip žinote, karantino metu yra draudžiamos arba
ribojamos įvairios veiklos ir dėl to šiuo metu kyla įvairių klausimų. WINT komanda tei-
kia savo rekomendacijas, kaip reikėtų elgtis šiuo sudėtingu laikotarpiu, siekiant išvengti
nuostolių ar sumažinti jų atsiradimo riziką.

01 Ar reikia mokėti nuomą karantino metu?

Karantino laikotarpiu Vyriausybė kybe (CK 6.212 str.). Taigi, nuomininkai


uždraudė parduotuvių, prekybos ir dėl COVID-19 negali automatiškai nus-
pramogų centrų, išskyrus maisto, ve- toti mokėti nuomos mokesčio, nebent
terinarijos, vaistinių ir optikos prekių tokia galimybė buvo numatyta nuomos
pardavimą veiklą, taip pat – turgaviečių sutartyje (o tai tikrai mažai tikėtina).
(išskyrus maisto) veiklą. Kodėl COVID-19 nuomininkui nėra force
Ką daryti patalpų, kuriose vyko tokia majeure?
veikla, nuomininkams ir nuomotojams? Pagal galiojantį teisinį reguliavimą,
Viešoje erdvėje galima rasti įvairių finansinės prievolės vykdymas (o to-
„patarimų“ nemokėti nuomos, nutraukti kia ir yra pareiga mokėti nuomą) tie-
nuomos sutartis ir pan. Būkite atidūs! siogiai nepriklauso nuo dabar Lietu-
Teisėje iš esmės yra retas vienareikšmis voje nustatytų draudimų, o finansinės
reguliavimas, nevienareikšmis ir CO- padėties blogėjimas Civiliniame kodekse
VID-19 ir jo įtakos (bei reakcijos į jį) ver- dar ir atskirai nurodomas kaip aplinkybė,
tinimas. kuri nėra force majeure.

Nesiplečiant į teorines diskusijas, reikia Tad ką daryti?


žinoti, kad Vyriausybės nustatyto drau- Civilinis kodeksas leidžia inicijuoti sutar-
dimo laikinai vykdyti tam tikrą veiklą ties modifikavimą (keisti susitarimą dėl
nuomininkas automatiškai negali laikyti nuomos), kai sutarties vykdymas vienai
nenugalimos jėgos (force majeure) aplin-

karantinas@wint.lt www.wint.lt
iš šalių labai pasunkėja iš esmės ti nuomos mokesčio ir pan.),
pasikeitus aplinkybėms (CK 6.204 nurodant, jog sutarties vykdy-
str., 6.487 str. 1 d., 6.498 str.). Dėl to mas dėl COVID-19 plitimo ir/
nuomininkams rekomenduojame: ar Vyriausybės priimtų ribojimų
yra iš esmės apsunkintas ar
1. Peržiūrėti nuomos sutartį ir
neįmanomas;
išsiaiškinti, ar joje nėra sąlygų,
ribojančių CK 6.204 str. taiky- 3. Nepavykus su nuomotoju pa-
mo; siekti susitarimo – kreiptis į
teismą, prašant (i) nutraukti
2. Kuo skubiau kreiptis į
sutartį, arba (ii) pakeisti sutar-
nuomotoją el. paštu su prašymu
ties sąlygas, ginčo metu prašant
pakeisti sutartį (pavyzdžiui,
taikyti reikiamas laikinąsias ap-
sumažinti nuomos mokesčio
saugos priemones.
dydį, atidėti nuomos mokesčio
mokėjimo terminus, netaiky-

02 Ar reikia mokėti už paslaugas karantino


metu?

Paskelbtas karantinas gali lemti ir tam bet pakeičia paslaugos suteikimo būdą
tikrų atlygintinų paslaugų teikimo su- (pavyzdžiui, privati mokykla karanti-
varžymus ar sustabdymą. no laikotarpiu mokymosi procesą or-
ganizuoja nuotoliniu būdu), nutraukti
Paslaugų teikėjui nustojus teikti pas-
sutarčių nemokant sutartų netesybų
laugas karantino laikotarpiu, paslaugų
nebus galima, nebent paslaugos sutei-
gavėjas turėtų mokėti paslaugų teikėjui
kimo būdas (forma) sudaro pačios pas-
tik jo faktiškai turėtas išlaidas (CK 6.720
laugos turinį.
str. 5 d.).

Dėl karantino paslaugų gavėjai taip pat


turi teisę nutraukti sutartis su paslaugų Visais atvejais patikrinkite sutarčių
teikėjais (CK 6.721 str.). Pavyzdžiui, tekstus ir įvertinkite, kada ir kaip turi
privačiam darželiui nebepriimant vaikų, būti pateikiami pranešimai apie bet ku-
tėveliai ar globėjai turi teisę nutraukti riuos veiksmus, kurių planuojate imtis,
sutartis atsiskaitę su paslaugų teikėju už o taip pat – ar nėra specialių nuostatų,
faktiškai suteiktas paslaugas ir nemo- skirtų aukščiau nurodytų Civilinio ko-
kant netesybų už sutarties nutraukimą dekso straipsnių taikymui.
ir, suprantama, už tas paslaugas, kurios
nebuvo teikiamos.

Atkreipkite dėmesį, kad tais atvejais, kai


paslaugos teikėjas nesustabdo veiklos,

karantinas@wint.lt www.wint.lt
03 Ar tiekėjai atleidžiami nuo atsakomybės?

Tiekėjai gali tikėtis būti atleisti nuo galimybė tiekti prekes ir įvykdyti su-
atsakomybės už sutarties nevykdymą tartis.
dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (CK Pažymėtina, jog Vyriausybė Lietu-
6.212 str.), tačiau tik tuo atveju, jei kon- voje kol kas nėra uždraudusi laisvo
kreti valstybė (iš kurios tiekiama) dėl prekių judėjimo, įskaitant ir komercinį
COVID-19 yra įvedusi tiekimo (ar prekių ar tarptautinį krovinių vežimą, dėl to
judėjimo) draudimus arba reikšmingus kiekvienu konkrečiu atveju tiekėjai,
ribojimus. susidūrę su sunkumais vykdant prisiim-
Tiekimo atveju nenugalimos jėgos aplin- tus sutartinius įsipareigojimus, turėtų
kybe būtų laikomas prekių judėjimo įrodyti realią COVID-19 įtaką tiekėjo
draudimas iš/į konkrečią valstybę, dėl galimybėms tinkamai įgyvendinti iš su-
ko tiekėjams objektyviai būtų užkirsta tarties kylančias prievoles.

04 Ar galima atidėti mokesčių mokėjimą?

Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė, aktai tokiam mokesčio atidėjimui,


kad avansinio pelno mokesčio mokėjimą VMI nevykdys išieškojimo.
atideda dviem savaitėmis (mokėjimo ter- Dėl kitų mokesčių Vyriausybė tiek
minas iš kovo 16 d. nukeliamas į kovo 30 VMI, tiek Sodrai nurodžiusi sudarinėti
d.). su verslu Mokestinės paskolos sutar-
Dar viena galimybė susimažinti avansinį tis.
pelno mokestį – šį mokestį skaičiuoti pa- Visais atvejais, jei mokesčius, kurių
gal numatomus rezultatus. Jei atsižvel- mokėjimo terminas sueina kovo
giant į COVID-19 įtaką neplanuojamas mėnesį, vėluojama sumokėti, tiek
veiklos pelnas, tokiu atveju avansinio VMI, tiek Sodrą įpareigotos atleisti
pelno mokesčio visai nereikės mokėti. mokesčių mokėtojus nuo delspinigių
Vyriausybė žada leisti atidėti Gyventojų ir baudų
pajamų mokesčio, kurio sumokėjimo
terminas yra kovo 16 d., mokėjimą.
Pažymėtina, kad kol įsigalios būtini teisės

karantinas@wint.lt www.wint.lt
05 Ar draudimas kompensuos nuostolius?

Dažnas verslas yra apsidraudęs verslo nedraudiminių įvykių sąrašas ir jame


rizikas, pasirinkdamas sutarčių vykdy- nėra pateiktas COVID-19 protrūkio
mo, civilinės atsakomybės, nuostolių atvejis, draudėjas (naudos gavėjas)
draudimą. Ar COVID-19 gali būti lai- galėtų pretenduoti į draudimo išmoką
komas draudiminiu įvykiu, suteikiančiu iš draudimo bendrovės. Tačiau tais at-
teisę draudėjams (naudos gavėjams) į vejais, kai polise išvardyti draudimini-
draudimo išmoką? ai įvykiai, labiausiai tikėtina, kad į juos
COVID-19 nebus įtrauktas.
Atidžiai peržiūrėkite draudimo polisų
sąlygas – jeigu yra pasirinkta draudi-
mo rūšis, kurios polise yra numatytas

06 Informacija apie valstybės institucijų darbą

VĮ „Registrų centras“ informavo, kad atstovais ir išsiaiškinti dėl žodinių


nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. daugelį teismų posėdžių datų. Pažymėtina,
paslaugų teiks tik elektroniniu būdu. jog teismų darbas nesustoja, teismai
Likusios paslaugos, kurioms būtinas nuotoliniu būdu vykdys pasirengimą
atvykimas į padalinį, bus teikiamos tik bylų nagrinėjimui rašytinio proce-
neatidėliotinais atvejais iš anksto užsire- so tvarka, bei procesinių sprendimų
gistravus vizitui telefonu. Daugiau infor- priėmimui. Atitinkamai ir asmenys
macijos rasite čia. toliau turėtų rengti ir teikti teismams
procesinius dokumentus įprasta
Teisingumo ministro įsakymu ateinančias
tvarka, naudojantis Lietuvos teismų
dvi savaites Lietuvoje esantys notarų
elektroninių paslaugų portalu. Daugi-
biurai neatliks notarinių veiksmų ir nepri-
au informacijos rasite čia.
ims asmenų. Daugiau informacijos rasite
čia. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo
kovo 16 d. iki kovo 30 d. visas paslau-
Dėl paskelbto karantino savo darbo
gas ir konsultacijas teiks tik nuotoliniu
pobūdį keičia ir visi Lietuvos teismai,
būdu. Daugiau informacijos rasite čia.
kurie karantino laikotarpiu suplanuotus
žodinius posėdžius atideda vėlesniam
laikui – pasibaigus karantino režimui,
todėl rekomenduojame susisiekti su savo

karantinas@wint.lt www.wint.lt
Bet kurį su karantino metu Jūsų verslui kylančiomis pro-
blemomis susijusį klausimą siųskite WINT karštąją linija
karantinas@wint.lt – nedelsdami pagelbėsime.
Taip pat atitinkamai nuolat pildysime ir šias rekomendacijas.
Būkime sveiki ir saugūs!

www.wint.lt