To view this PDF Acrobat document as a slideshow: 1st: Type Ctrl+L (presentation mode);

www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

2 : Type Ctrl+3 (fit visible); space bar to advance; / Pg Dn / Pg Up or Arrow Arrow to skip ahead / back
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

nd

The Çrémad Bhagavad Gétä Çlokas For Daily Recitation in Simplified Romanized Sanskåt by Déna-Anukampana Däs www.gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

http://store.krishna.com/Detail.bok?no=5999

dina@gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

Presented in Simplified Romanized Sanskåt by Dénänukampana Däsa

dina@gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

To sing along in a simple and easy-to-follow tune (sample at www.gitasingalong.on.to), please download all 18 Chapters (in MP3 Audio Format) from: www.gitajayanti.org
······
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

······

The recording, was made in Auckland, New Zealand by: Déna Anukampana Däsa (vocals & kartals), Çrépati Däsa (harmonium) & Roneel Naidu (mådaìga & recording)
www.gitajayanti.org dina@gitajayanti.org

Gé/tä/ Mä/hä/tmyaà

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

GÉ/TÄ/ MÄ/HÄ/TMYAÀ
(from the Varäha Puräëa)

çré/ ga ëe/çä/ya na maù(a) çré/ rä/dhä/ra ma ëä/ya na maù(a)
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 1

dha ro/vä/ca

bha ga van pa ra me/çä/na
• • • •

bhak ti r av ya bi cä/ri ëé/
• • • • • •

prä/rab dham bhuj ya mä/nas ya
• • • •

ka tham bha va ti he/ pra bho/
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 2

viñ ëu r u vä/ca
• • •

prä/rab dham bhuj ya mä/no/ hi
• • •

gé/tä/bhyä/sa ra taù sa dä/
• • •

sa muk taù sa su khé/ lo/ke/ kar ma ëä/ no/pa lip ya te/
• • • • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 3

ma hä/pä/pä/di pä/pä/ni
• •

gé/tä/ dhyä/nam ka ro/ti ce/t

kva cit spar çaà na kur van ti
• • • •

na li né/da la m am bu vat
• • • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

T e x t 4 -5

gé/tä/yä/ù puñ öa kaà yat ra
• • •

yat ra pä/öhaù pra var ta te/
• • • •

tat ra sar vä/ëi té/rthä/ni
• •

pra yä/gä/dé/ni tat ra vai/
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

sar ve/ de/vä/ç ca å ña yo/
• • •

yo/gi naù pan na gä/ç ca ye/
• • •

go/pä/lä/ go/pi ka/ vä/pi

nä/ra do/ddha va pä/rña dai/ù(i)
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 6

sa hä/yo/ jä/ya te/ çé/ghraà
• •

yat ra gé/tä/ pra var ta te/
• • • •

pa öha naà pä/öha naà çru tam
• • • •

yat ra gé/tä/vi cä/raç ca
• • • • • •

tat rä/haà niç ci taà påth vi ni va sä/mi sa dai/va hi
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 7

gé/tä/çra ye/ ’haà tiñ öhä/mi
• •

gé/tä/ me/ co/tta maà gå ham
• •

gé/tä/jïä/na m upä/çrit ya
• •

tré/n lo/kä/n pä/la yä/my a ham
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 8

gé/tä/ me/ pa ra mä/ vid yä/
• • •

brah ma rü/pä/ na saà ça yaù(a)
• • •

ar dha mä/trä/kña rä/ nit yä/
• • • •

svä/nir vä/cya pa dä/tmi kä/
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 9

ci dä/nan de/na kåñ ëe/na
• • •

pro/ktä/ sva mu kha to/ ’rju nam
• • • •

ve/da tra yé/ pa rä/nan dä/
• • •

tat tvä/rtha jïä/na saà yuk tä/
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 10

yo/ ’ñöä/da ça ja po/ nit yaà
• • •

na ro/ niç ca la mä/na saù(a)
• • • • •

jïä/na sid dhià sa la bha te/
• • • •

ta to/ yä/ti pa raà pa dam
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 11

pä/öhe/ sa mag re/ ’sam pü/rëe/
• • •

ta to/ ’rdhaà pä/öha m ä/ca re/t
• • •

ta dä/ go/dä/na jaà puë yaà
• • •

la bha te/ nä/tra saà ça yaù(a)
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 12

tri bhä/gaà pa öha mä/nas tu
• • •

gaì gä/snä/na pha laà la bhe/t
• • •

ça òaà çaà ja pa mä/nas tu
• • • •

so/ma yä/ga pha laà la bhe/t
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 13

e/kä/dhyä/yaà tu yo/ nit yaà

pa öha te/ bhak ti saà yu taù(a)
• • • • •

rud ra lo/ka m a vä/pno/ti
• • •

ga ëo/ bhü/tva/ va se/c ci ram
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 14

adh yä/yaà çlo/ka pä/daà vä/
• •

nit yaà yaù pa öha te/ na raù(a)
• • • •

sa yä/ti na ra tä/à yä/van
• •

man van ta ram va sun dha re/
• • • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 15

gé/tä/yä/ù çlo/ka da sa kaà
• •

sap ta pa ïca ca tuñ öa yam
• • • • •

dvau/ tré/ne/kaà ta d ar dhaà vä/
• •

çlo/kä/nä/à yaù pa öhe/n na raù(a)
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 16

can dra lo/ka m a vä/pno/ti
• • • •

var çä/na/ma yu taà dhru vam
• • • •

gé/tä/pä/öha sa mä/yuk to/
• •

må to/ mä/nña tä/à vra je/t
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Tet 17

gé/tä/bhyä/saà pu naù kåt vä/
• •

la bha te/ muk ti m ut ta mä/m
• • • • • •

gé/te/tyuc cä/ra saà yuk to/
• • •

mri ya mä/no/ ga tià la bhe/t
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 18

gé/tä/rtha çra va ëä/ ‘çak to/
• • •

ma hä/pä/pa yu to/ ‘pi vä/
• • •

vai/kuë öhaà sa ma vä/pno/ti
• • •

viñ ëu nä/ sa ha mo/da te/
• • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 19

gé/tä/rthaà dhyä/ya te/ nit yaà
• •

kåt vä/ kar mä/ëi bhü/ri çaù(a)
• • •

jé/van muk taù sa vi jïe/yo/
• •

de/hä/nte/ pa ra maà pa dam
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 20

gé/tä/m ä/çrit ya ba ha vo/
• • •

bhü/bhu jo/ ja na kä/da yaù(a)
• • • •

nir dhü/ta kal ma ñä/ lo/ke/
• • •

gé/tä/ yä/tä/ù pa raà pa dam
• •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 21

gé/tä/yä/ù pa öha naà kåt vä/
• • •

mä/hä/tmyaà nai/va yaù pa öhe/t

vå thä/ pä/öho/ bha ve/t tas ya
• • •

çra ma e/va hy u dä/hå taù(a)
• • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 22

e/tan mä/hä/tmya saà yuk taà
• •

gé/tä/bhyä/saà ka ro/ti yaù(a)

sa tat pha la m a vä/pno/ti
• • •

dur la bhä/à ga ti m ä/pnu yä/t
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

Text 23

sü/ta u vä/ca

mä/hä/tmya m e/tad gé/tä/yä/

ma yä/ pro/ktaà sa nä/ta nam
• • •

gé/tä/nte/ ca pa öhe/dyas tu ya d uk taà tat pha laà la bhe/t
• • • • •

www.gitajayanti.org

dina@gitajayanti.org

i ti çré/ vä/rä/ha pu rä/ëe/ çré/
• •

gé/tä/ mä/hä/tmyaà saà pü/rëam

ha r e/ kåñëa ha r e/ rä/ma
www.gitajayanti.org

kåñëa kåñëa rä/ma rä/ma

hare/ kåñëa hare/ hare/ hare/ rä/ma hare/ hare/
dina@gitajayanti.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful