.

EDUCATIA ECOLOGICÄ ÎN GRÄDINITA DE COPII¨


.Asa cum îi învátám pe copii sá vorbeascá, sá se comporte în Iamilie, în scoalá si în
societate, sá respece normele de igiená, asa trebuie sá-i învátám sá se poarte în mediul
înconiurátor.
Deci, ca educatori, trebuie sá determinám nu numai sentimente de admiratie Iatá de
Irumusetile naturii, ci sá le Iormám unele reprezentári si notiuni concrete asupra realitátii.
Treptat, printr-o activitate permanentá, intensá si complexá, trebuie actionat ca
acestea sá deviná convingeri, deprinderi de pástrare, de ocrotire a mediului înconiurátor.
Dar simpla instruire la orele de curs nu asigurá deplina realizare a obiectivelor
urmárite. Este necesar sá Iac extinsá activitatea si în aIara procesului de învátámânt, prin
apropierea copilului tot mai mult de naturá.¨
Vom relata în continuare prin ce tipuri de activitáti am realizat educatia ecologicá a
micilor prescolari în grádinitá.
Folosind observatia spontaná sau diriiatá am urmárit sá Iormám copiilor o gândire
intuitivá în raport cu natura, pentru a le dezvolta dragostea si respectul Iatá de aceasta,
dorinta de a o ocroti. Prin intermediul observárilor, copiii dobândesc cunostinte elementare
despre unele Ienomene din naturá legate de succesiunea anotimpurilor (cáderea Irunzelor,
ploaia, ceata, înghetarea apei, topirea zápezilor, etc.). Prescolarii îsi lárgesc si îsi
contureazá cunostintele despre animalele domestice, cunosc unele animale sálbatice cu
modul lor speciIic. Ei învatá sá deosebeascá animalele domestice de cele sálbatice, pásárile
migratoare de cele nemigratoare, animalele care aduc Ioloase omului de cele care
pricinuiesc daune. Pentru realizarea acestui scop, copiii trebuie pusi în situatia de a le
observa.
Toate întrebárile pe care le pun copiii dovedesc interesul de cunoastere al acestora
maniIestat în toate ocaziile cu multá insistentá si prin întrebári variate. În practicá, în
desIásurarea activitátilor din grádinitá am aplicat variate procedee si modalitáti. Una dintre
modalitátile la care am obtinut rezultate deosebite a Iost observarea plantelor puse la
germinat. Acest procedeu este pentru copii un miiloc palpabil, concret. Observând plantele
în dezvoltarea lor, ei îsi însusesc anumite cunostinte care apoi le stimuleazá curiozitatea si
de aici dorinta de cunoastere, care la ei se transIormá prin întrebári, ceea ce dovedeste cá
vor sá înteleagá mecanismul, legátura dintre om plante apá luminá, iar ceea ce n-au
înteles devine curiozitate.
În ideea trezirii interesului pentru mecanismul, relatia dintre plante, om si conditiile
mediului, am cerut copiilor sá aducá de acasá câte un ghiveci sau o cutie de conserve. Am
procurat pámânt si în altá sedintá am pus boabele la încoltit.

Am atras copiilor atentia încá de la început, cá pentru a observa bine plantele,
ghivecele trebuiesc puse într-un loc de unde ei le pot observa zilnic cu usurintá, având griiá
sá umezeascá pámântul odatá pe sáptámâná.
Am pus la încoltit boabe de Iasole, de grâu si de porumb si le-am demonstrat cá pentru a
încolti semintele au nevoie de umezealá si de cáldurá. Am asezat semintele într-un loc
cálduros (la temperatura clasei).
În aceste experiente am dat copiilor multá independentá si îi încuraiez permanent în
actiune. De exemplu, am pus boabele de grâu si porumb amestecate într-un singur ghiveci,
am constatat astIel cá mult mai repede încolteste grâul decât porumbul, desi au aceleasi
conditii.
Cunoasterea mediului ambiant se realizeazá si prin iocurile didactice, cu material din
naturá sau pe bazá de ilustratii si iocurile didactice orale. Jucându-se, copilul cunoaste si
descoperá lumea si viata. Prin iocuri cunoasterea lumii devine accesibilá si atractivá pentru
copii.
Pentru ca iocul sá se regáseascá în procesul de asimilare a cunostintelor despre lumea
înconiurátoare am încheiat Iiecare activitate printr-un ioc de miscare (creat de noi), .
Globul pámântesc¨, prin care am urmárit întelegerea de cátre copii a Iaptului cá mediul
înconiurátor este spatiul vital al unei omeniri care împarte o locuintá comuná si cá
proteiând propriul nostru mediu îl proteiám si pe cel al vecinului. Jocul i-a Iácut pe copii sá
înteleagá cá poluarea nu are granite, ea este dáunátoare atât pentru oameni cât si pentru
naturá.
Deoarece iocul poate Ii un Iormidabil instrument de educatie ecologicá, iatá în cele
ce urmeazá, descris pe scurt, unul dintre iocurile experimentate de Joseph Cornele si pe
care noi l-am organizat si desIásurat împreuná cu copiii grupei. Jocul l-am cules din
.Tribuna învátámântului¨.
A întâlni un copac
Jocul este conceput pentru grupuri de câte douá persoane. Asezati-vá perechi. Legati
ochii partenerului dvs. si conduceti-l prin parcul grádinitei cátre copacul care vá place.
Distanta va depinde de vârsta partenerului si de aptitudinea sa de a se orienta. Aiutati
copilul cu ochii legati sá exploreze copacul si sá-i resimtá unicitatea. Se considerá cá unele
sugestii precise sunt indispensabile; de exemplu, dacá spuneti unui copil: . simte
copacul!¨, el nu va ráspunde cu acelasi interes decât dacá i-ati spune: . Ireacá-ti obrazul de
scoarta copacului¨. Mai bine decât .Exploreazá copacul¨ precizati: . Copacul acesta mai
tráieste încá?)... Poti sá-l înconiori cu bratele?. E acest copac mai în vârstá ca tine?.
Poti gási plante pe deasupra scoartei?..Urme de animale?. Licheni?. Insecte?.
Când partenerul dvs. si-a terminat explorarea, aduceti-l la punctul de plecare dar pe
un alt drum deturnat. ( Aceastá parte a iocului are o laturá amuzantá deoarece conducátorii

îsi îndrumá de exemplu, partenerii pe deasupra unor trunchiuri imaginare si traversând
tuIisuri care ar Ii cu usurintá evitate.
Acum, îndepártati bandaiul si lásati copilul sá-si gáseascá arborele cu ochii deschisi.
Deodatá în timp ce copilul îsi cautá copacul, ceea ce era o pádure devine un grup de arbori
deosebit de particulari. . Un copac poate Ii o experientá de neuitat în viata unui copil¨
aIirmá pedagogul american.
Lectura dupá imagini ca Iormá organizatá de cunoastere a mediului, este un alt tip de
activitate prin care se poate realiza educatia ecologicá în grádinita de copii. Prin
intermediul activitátii cu tema: . Pádurea, prietena omului¨ am îndrumat pe copiii sá
observe Ienomenul de deIrisare a arborilor, dar si preocupárile oamenilor de a planta în
pepiniere diIeriti arbori care vor reîmpáduri zonele deIrisate. Prin cunoasterea directá de
cátre copii a Ienomenului de deIrisare, împádurire, reîmpádurire, plantare contribuim la
Iormarea gândirii lor ecologice.
Copiii stiu cá pádurea este . prietena¨ omului datoritá marelui sáu rol de a reîmprospáta
permanent aerul oraselor moderne.
Excursia si vizita cu caracter didactic reprezintá Iorme auxiliare de organizare a
procesului de predare a cunostintelor despre naturá si om.
Orice prilei oIerit de activitátile de observare a plantelor si animalelor, prin
intermediul excursiilor trebuie Iolosit pentru a Iorma o gândire intuitivá si deductivá a
copiilor în raport cu natura, pentru a le dezvolta dragostea si respectul Iatá de acestea,
dorinta de a o ocroti.
Cu prileiul oricáror iesiri în naturá copiii grupei cunosc îndemnul:
Nu distrugeti natura!
Reciclati si conservati plante si animale numai în scopuri stiintiIice!
Ocrotiti vietuitoarele si mediul înconiurátor pentru a pástra echilibrul atât de
necesar al omului!
Pe lângá activitátile arátate mai sus prin care educatoarele pot realiza educatia
ecologicá în grádinitá mai sunt o multitudine din care amintesc: activitáti practice
desIásurate de prescolari în spatiile verzi din perimetrul grádinitei, activitatea muzicalá
adaptatá la tematica inspiratá din Irumusetile naturii poate inIluenta copilul în directia
doritá, Iilmele artistice si documentare, emisiunile radio-tv., dedicate ecologiei, revistele
pentru copii sunt un izvor important de inIormare si documentare privind natura,
literatura pentru copii inspiratá din viata plantelor si animalelor, vizionarea de diaIilme,
etc.
Stim cá educatia ecologicá se realizeazá nu numai în institutiile scolare ci si în
Iamilie. Aláturi de scoalá si de învátámânt, Iamilia ioacá un rol esential pentru a explica
celor mici ce reprezintá natura, în ce constá respectul Iatá de mediul înconiurátor.

De aceea am considerat necesar si Iiresc sá actionám si asupra Iamiliilor copiilor,
pentru a-i Iace sá înteleagá Iaptul cá de modul cum se comportá ei cu natura, de reactiile
lor asupra plantelor si animalelor depinde în mare másurá succesul Iormárii la copiii
prescolari a unor deprinderi ecologice corecte.
Degeaba copilul învatá la grádinitá sá ocroteascá un animal sau o plantá, dacá în
Iamilie îsi vede párintii actionând brutal si Iárá milá asupra acestora. AstIel, pornind de la
aceasta premisá, în mai toate activitátile desIásurate am implicat si párintii acestora, ei
Iiind permanent aláturi de noi.
AstIel, copii, párinti, bunici si educatoare am colectat maculaturá, împreuná am
plantat pomi si arbusti.
Párintii împreuná cu copiii au conIectionat la grádinitá iucárii din materiale
reIolosibile în cadrul activitátii concurs: 'Si eu sunt Iolositor¨ (3 decembrie 'Ziua
recuperárii deseurilor¨) si cele mai haioase costume din deseuri pentru parada modei pe
care am organizat-o de Ziua Mediului (5 iunie). Ei sunt permanent aláturi de noi în
activitátile de curátire a curtilor grádinitelor si a locurilor de ioacá si de aceea la sIârsitul
anului scolar cei mai buni « prieteni ai naturii » - párintii vor Ii premiati cu diplome si
daruri din materiale reciclabile.
Am prezentat în aceastá lucrare varietatea de modalitáti Iolosite în grádinitá prin
care micii prescolari sunt învátati sá cunoascá natura si sá proteieze mediul înconiurátor.
.Natura îsi oIerá Irumusetea si grandoarea, trebuie sá învátám copilul sá o vadá cu ochii
simtului si al ratiunii, sá o înteleagá si sá o pretuieascá!


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful