Teoria avantajelor absolute( A. Smith); Teoria costurilor comparative de produc ie( D.

Ricardo); Teoria avantajului absolut A fost fondat de Adam Smith în lucrarea An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations publicat în 1776; Smith a contestat bazele teoretice ale mercantilismului demonstrând c aceast filosofie sl be te bazele dezvolt rii de succes pentru c împiedic actorii economici s elaboreze i s practice strategii pe termen lung centrate pe concuren a liber ceea ce va duce la alocarea ineficient a factorilor de produc ie Teoria avantajelor absolute Smith a sus inut c liberul schimb spore te bun starea na iunilor; Întrebarea a fost- ce bunuri i servicii trebuie s produc i s exporte eficient o ar ; R spunsul- acele bunuri i servicii la care de ine un avantaj absolut-adic le produce cu costuri mai mici decât celelalte ri;

luam un exemplu cu doua tari : Franta si Japonia cu vin si ceasuri si productia pe ore de munca la vin fr are 2 si jap 1, iar la ceasuri Jap5 si fr 3 Concluzii Num rul de produse diferite realizate într-o or de munc este diferit în cele dou ri;

Fran a are un avantaj absolut la vin iar Japonia la ceasuri; Presupunem c se schimb 2 sticle de vin pe 4

Ia în considerare conceptul de cost de oportunitate. Japonia de ine 0.83 din productivitatea la ceasuri.2 ori la ceasuri.ceas-5) Teoria costurilor comparative de produc ie Presupunem c productivitatea muncii r mâne neschimbat în Japonia dar se dubleaz în Fran a ca urmare a unor programe de recalificare a for ei de munc . Dac se specializeaz ambele câ tigat. Teoria costurilor comparative de produc ie( avantajului relativ) A fost elaborat de David Ricardo i Robert Torrens.25 din productivitatea Fran ei la vin i 0. Nu r spunde la întrebarea ce se întâmpl cu avantaj absolut la nici-un produs. rile care au avntaj absolut la toate produsele sau nu au ri vor avea de .ceasuri. Pleac de la premisa c teoria avantajului absolut are mai degrab o dimensiune intuitiv decât practic . Fran a este de 4 ori mai competitiv decât Japonia la vin dar de doar 1. Spre deosebire de teoria avantajului absolut care se concentreaz pe diferen ele absolute între productivit ile na ionale aceasta se centreaz pe valorificarea diferen elor relative între W(productivitate) Exemplu Franta (vin-4. ceas-6) Jap(vin-1.

Avantajul relativ-este câ tigul realizat de o na iune care produce i vinde la extern bunuri pe care le realizeaz cu costuri mai mici relativ la alte bunuri na ionale. iar în schimbul lor procur alte m rfuri a c ror realizare la intern se dovede te mai pu in avantajoas .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful